Vyhodnotenie
regionálnej postupovej prehliadky a súťaţe v umeleckom prednese poézie a prózy
a v tvorbe divadiel poézie 57. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2012
__________________________________________________________________________________
Termín a miesto: 30. 3. 2012
8. 00 h Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi zorganizovalo v spolupráci s Miestnym
odborom Matice slovenskej v Prievidzi regionálne kolo postupovej súťaţe v umeleckom
prednese poézie a prózy a v tvorbe divadiel poézie 58. Hviezdoslavov Kubín ( IV. – V. a VI.
kategória) pre okres Prievidza a Partizánske.
Súťaţne vystúpilo 18 recitátorov (IV. kategória 7 súťaţiacich – prózy, 6 recitátorov – poézia,
V.
kategóriapoézia
–
2
súťaţiaci,
VI.
kategória
3
recitátori).
Odborná porota v zloţení: Mgr. art. Michaela Pastieriková Mgr. Viera Marsinová, Anna
Nedeljaková, odporučila do krajského kola súťaţe víťazov jednotlivých kategórií. V priebehu
súťaţe sa počas prestávok so svojou tvorbou predstavili literárni autori okresu Prievidza
Matúš Granec a študentka Hotelovej akadémie Mária Pátková. Súťaţe sa zúčastnilo spolu 30
účastníkov.
Hodnotenie
Klady: nové objavné texty, renesancia poézie M. Válka, práca s textom zvládnutá, adekvátne
vyuţívanie umeleckých prostriedkov, zaujímavá práca s vnútornou energiou, s dynamikou,
temporytmom, melodikou.
Nedostatky : u niektorých prednesov sa objavili nedostatky ako nezvládnutá práca s textom,
nevyuţívanie umeleckých prostriedkov, nedostatočná práca s dynamikou, temporytmom,
melodikou.
Porota ocenila prácu pedagógov, ktorí sa svojim ţiakom venujú, čo sa prejavilo v ocenených
prednesoch. Práca s umeleckým textom a prednesom má svoje opodstatnenie a zmysel pre
ďalšie napredovanie mladých recitátorov.
Výsledky:
IV. kategória - próza, okres Prievidza
I miesto
Radmila Štangová, Moyzesova 26, 972 01 Bojnice
Gymnázium V. B. Nedoţerského Prievidza
Slawomír Mroţek : Fakt
II. miesto
Iveta Krejčírová, ZUŠ L. Stančeka v Prievidzi
Richard Bach : Čajka
III. miesto
Silvia Ďurinová, Horská 1308/51 Partizánske/ SOŠ OaS Prievidza
Janet Fitchová : Biely oleander
IV. kategória - próza, okres Partizánske
S postupom Dušan Gregor, 29. Augusta 1103/49 958 01 Partizánske
Gymnázium Komenského 2/1074 Partizánske
Marek Vadas: Budem sa pozerať
IV. kategória - poézia okres Prievidza
I. miesto
Zuzana Špacírová, Opatovce/ ZUŠ L. Stančeka Prievidza
Miroslav Válek: Oslnenie
II. miesto
Olívia Fantúrová, Šoltésovej 9/5 Prievidza Gymnázium V. B. N. Prievidza
Miroslav Válek : Len tak
III. miesto
František Kňazovič, Lúčna 14/15, 971 01 Prievidza/SOŠ OaS Prievidza
Jacques Prévert: Na brehu rieky
IV. kategória - poézia
okres Partizánske
Postup
Miriama Števove, 29. Augusta 1001/25, 958 01 Partizánske
Gymnázium Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske
Pavel Hirax Baričák: Bude to o tebe, ja odvahu mám
V. kategória - poézia okres Prievidza
Postup
Igor Kasala ml. Súbeţná 35/8, 971 01 Prievidza
Michail Jurievič Lermontov: Valerik
V. kategória - poézia okres Partizánske
Postup
Ing. Annamária Uvírová, Tehelná 29 Ţabokreky nad Nitrou 958 52
Ivan Kolenič – Dokonalá samovraţda
V. kategória – próza, okres Prievidza neobsadená
VI. kategória - poézia okres Prievidza
Mgr. Kvetoslava Boráková, Lúčna 16/6, 971 01 Prievidza
Jozef Hanzlík: Na cestu
VI. kategória – próza, okres Prievidza neobsadená
VI. kategória - poézia, okres Partizánske neobsadená
IV. kategória - próza, okres Partizánske
Postup
Marián Grman, Jilemnického 43, 958 03 Partizánske
Ladislav Mňačko: Smrť sa volá Engelchen
30. 3. 2012 Spracovala: K. Súkeníková
Hviezdoslavov Kubín / okresné kolo 4.4.2012 CVČ Spektrum v Prievidzi/
1.kategória
Poézia
Porota: Radosová Beáta
Hudecová Mária
Henčelová Eva
Umiestnenie : 1. miesto: Laura Šebestová - ZŠ Mierové nám. Handlová
2. miesto: Alexandra Ivanová - ZŠ Dolné Vestenice
3. miesto: Cynthia Herchelová - ZŠ Energetikov Prievidza
Vyhodnotenie :
Texty boli pamäťovo výborne zvládnuté, výber textov dobrý, veku primeraný. Veľmi dobré
neverbálne prejavy/ mimika, gestá, kontakt s obecenstvom/. Vkusná úprava recitátorov. Pedagógom
doporučené viac pracovať s výslovnosťou / prehĺtanie koncoviek/, melódiou a tempom reči.
Próza
Porota: Súkeníková Katarína
Hanešová Mária
Dzurendová Tatiana
Juríková Alena
Umiestnenie: 1. miesto: Ţofia Petrášová – ZŠ Mariánska ul. Prievidza
2.miesto: Adriána Homolová – ZŠ s MŠ Chrenovec-Brusno
3.miesto:
Šárka Mičková – ZŠ s MŠ Lazany
Čestné uznanie:
Terézia Kovalíčeková, ZŠ Nitrianske Sučany
Diana Lajčiaková, III. ZŠ S. Chalupku, Prievidza
Peter Ozimý, ZŠ Školská, Handlová
Vyhodnotenie:
Adekvátne zvládnuté výbery textov, text pochopený a interpretačne zvládnutý. Radosť z prednášania
a prenášanie svojej energie a príbehu na poslucháčov. Z nedostatkov treba spomenúť zbytočne
preexponovanie v hlasitosti, intenzite, slabá práca s prozodickými prostriedkami ( melódia opytovacej
vety, práca s pauzou, postoj...)
2.kategória
Poézia
Porota: Mária Biskupičová
Jana Krčíková
Zoja Kozáková
Umiestnenie: 1. miesto : Petra Melušová – ZŠ s MŠ Lazany
2. miesto: Klára Laginová - ZŠ s MŠ Diviaky nad Nitricou
3. miesto: Filip Petráš – Piarist. Gymnázium Prievidza
Vyhodnotenie:
Výber bol poznačený rozsahom veku, ukáţky primerané, texty boli pamäťovo výborne zvládnuté,
zlepšil sa kontakt, veľmi vhodné pomalé tempo prednesu, deti sa neponáhľali. Pedagógom doporučené
pracovať na melódii vety, spodobovaní predloţiek. Ucho citlivé na ľ.!
Próza
Porota: Boţena Námesná
Mária Machalíková
Mária Valachová
Umiestnenie: 1. miesto: Adam Rolinec – ZŠ Mariánska Prievidza
2. miesto: Linda Krajčovičová – Gymnázium Nováky
3. miesto: Ivan Stankovský – ZŠ Zemianske Kostoľany
Ceny poroty: Erika Dadíková – ZŠ Nováky
Monika Baláţiková – ZŠ Mierové nám. Handlová
Alţbeta Hamerová – ZŠ Rastislava Prievidza
Iveta Adámiková – ZŠ Kamenec pod Vtáčnikom
Vyhodnotenie:
Veku primeraný výber, texty pamäťovo zvládnuté, dobre naučené, precítený prednes, dobrá práca
s mimojazykovými prostriedkami reči, tieţ dobrý očný kontakt s publikom aj s porotou. Nedostatkom
bol aj výber textu z učebnice literárnej výchovy, výslovnosť niektorých hlások / š, r, t / , zbytočne dlhé
pauzy v prednese.
3. kategória
Poézia
Porota: Marsinová Viera
Schutová Ľubica
Pastieriková Michaela
Umiestnenie: 1. miesto: Kristína Fajerová – ZŠ Energetikov Prievidza
2. miesto: Karin Černickaja – ZŠ Rastislavova Prievidza
3. miesto: Anna Bartová – ZŠ Nitrianske Rudno
Ceny poroty: Jana Hanešová – ZŠ Energetikov Prievidza
Jana Minichová – ZŠ Kanianka
Ján Strmeň – Gymnázium Handlová
Vyhodnotenie:
Zodpovedný prístup vyučujúcich a recitátora v príprave prednesov. Vzťah recitátora k téme nebol
ţiaľ vţdy úplne vyjadrený, absentovalo preţitie textu, citová zainteresovanosť recitátora. Výslovnosť
bola celkovo zvládnutá dobre. Pri niektorých recitáciách bolo prehnané mäkčenie ľ, slabá artikulácia.
Porote chýbal sebavedomejší postoj recitátora, mnohí pôsobili ustráchane a nepresvedčivo. Celkovo
hodnotí porota úroveň prednesu ako priemernú.
Próza:
Porota: Lýdia Benková
Marta Pernišová
Anna Nedeljaková
Umiestnenie: 1. miesto: Alexandra Dragašová – ZŠ Energetikov Prievidza
2. miesto: Diana Zuberiová - ZŠ Dolné Vestenice
3. miesto: Bianka Kotríková – ZŠ Kanianka
Vyhodnotenie:
Málo recitátorov /7/ , u niektorých nie najlepší výber, ukáţky na túto vekovú kategóriu krátke.
Výslovnosť správna, ale mimojazykové prostriedky málo vyuţité, chýbal kontakt s publikom, texty
neprecítené. Tempo prednesu príliš rýchle bez vyuţitia pauzy. Všetky texty boli pamäťovo zvládnuté
výborne.
Poďakovanie patrí usporiadateľom za výbornú prípravu v príjemnom prostredí CVČ Spektrum
Prievidza, osobitne p. Marte Andrisovej.
Spracoval: Benková Lýdia, predsedníčka poroty
Zoznam postupujúcich recitátorov do krajského kola
I.
kategória okres Prievidza
Poézia
Laura Šebestová - Základná škola, Mierové námestie Handlová
Samuel Maršak: Batoţina
Próza
Ţofia Petrášová – ZŠ Mariánska ul. 971 01 Prievidza
Peter Karepinský: Záhada cvičiacej periny
II. kategória
Poézia
Petra Melušová – ZŠ s MŠ, 972 11 Lazany
Štefan Ţáry : Jarmočná pieseň o krásnej Hortenzii a Studni zaľúbených
Próza
Adam Rolinec – ZŠ Mariánska ul., 971 01 Prievidza
Mikuláš Kováč: Černosi z neba nepadajú
III.
kategória
Poézia
Kristína Fajerová – ZŠ Ulica energetikov, Prievidza
M. Rúfus O dvanástej komnate
Próza
Alexandra Dragašová – ZŠ Ulica energetikov, Prievidza
Zuzka Zguriška: Strach
IV. kategória okres Prievidza
Poézia
Zuzana Špacírová, Opatovce/ ZUŠ L. Stančeka Prievidza
Miroslav Válek: Oslnenie
Próza
Radmila Štangová, Gymnázium V. B. Nedoţerského Prievidza
Slawomír Mroţek: Fakt
V. kategória Poézia
Igor Kasala ml. Prievidza
Michail Jurievič Lermontov: Valerik
VI. kategória
Poézia
Mgr. Kvetoslava Boráková, Prievidza
Jozef Hanzlík: Na cestu
IV. kategória, okres Partizánske
Poézia
Miriama Števove, Gymnázium Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske
Pavel Hirax Baričák: Bude to o tebe, ja odvahu mám
Próza
Dušan Gregor, Gymnázium Komenského 2/1074 Partizánske
Marek Vadas: Budem sa pozerať
V. kategória
Poézia
Ing. Annamária Uvírová, Ţabokreky nad Nitrou
Ivan Kolenič – Dokonalá samovraţda
VI. kategória
próza
Marián Grman, Partizánske
Ladislav Mňačko: Smrť sa volá Engelchen
V Prievidzi 10.4. 2012 zapísala K. Súkeníková
Download

Vyhodnotenie - Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi