BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
ÚPN VÚC BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
ZMENY A DOPLNKY 2009
Jún 2010
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
INŠTITÚT URBANIZMU A ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA
LAMAČSKÁ CESTA 8  811 04 BRATISLAVA
Banskobystrický samosprávny kraj
Územný plán veľkého územného celku
Banskobystrický kraj
Zmeny a doplnky 2009
Záväzná časť
Jún 2010
URBION - Inštitút urbanizmu a územného plánovania
Lamačská cesta 8  811 04 Bratislava
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
AUTORSKÝ KOLEKTÍV
Urbanizmus:
Dopravná infraštruktúra:
Priemysel, ťažba nerastných surovín
a regionálny rozvoj:
Poľnohospodárstvo:
Ochrana prírody:
Rekreácia, cestovný ruch a kúpeľníctvo:
Vodné hospodárstvo:
Energetika:
Telekomunikácie:
Vybrané zložky životného prostredia – ovzdušie,
odpadové hospodárstvo:
Vybrané zložky životného prostredia – ochrana
vôd:
Grafické spracovanie
Úprava textov
Ing. arch. Ľudmila Priehodová
URBION - riaditeľka
Ing. arch. Mária Chocholová
Ing. arch. Hana Kasová
Ing. Tomáš Kyseľ
Ing. arch. Mária Chocholová
Ing. arch. Mária Chocholová
Ing. arch. Hana Kasová
Ing. arch. Mária Chocholová
Ing. Marian Jasík
p. Milan Ţuffa
Ing. Nataša Paulínyová
Ing. Miroslava Supuková
Ing. Štefan Tropp
Ing. Štefan Tropp
Ing. Martin Lakanda
Ing. Nataša Paulínyová
Ing. Hana Kasová, Mgr. Linda Fekete
Ing. arch. Mária Chocholová
Ing. arch. Mária Chocholová
Hlavná riešiteľka
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
Text neprešiel jazykovou úpravou
Inštitút urbanizmu a územného plánovania
Lamačská cesta 8  811 04 Bratislava
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
OBSAH:
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
Strana
I.
Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
V oblasti hospodárstva
V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody
a ochrany pôdneho fondu
V oblasti usporiadania územia a kultúrneho dedičstva
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
V oblasti nadradenej technickej infraštruktúry
V oblasti sociálnej infraštruktúry
V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
Zrušený
V oblasti záujmov obrany štátu
V oblasti civilnej ochrany
II. Verejnoprospešné stavby
1.
2.
3.
5.
6.
7.
8.
9.
11.
Cestná infraštruktúra
Železničná infraštruktúra
Infraštruktúra kombinovanej dopravy
Zásobovanie pitnou vodou
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
Odtokové pomery
Zásobovanie elektrickou energiou
Zásobovanie plynom
Odpadové hospodárstvo
1
1
2
4
8
10
13
17
20
21
22
22
23
23
25
25
26
29
32
34
35
35
Príloha č. 1
k nariadeniu vlády SR č. 263/1998 Z.z.
ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
V ZNENÍ ZMIEN A DOPLNKOV 2004, 2007 a 2009
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
Príloha č. 2
k nariadeniu vlády SR č. 263/1998 Z.z.
ZÁVÄZNÁ ČASŤ
ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU
BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ
I. Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia
1. V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r. 1998)
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textu odráţky 1.2.4. na str. 1:
1.2. Podporovať rozvoj sídelných centier , ktoré tvoria terciárne centrá osídlenia, rozvojové
centrá hospodárskych, obsluţných a sociálnych aktivít ako pre priliehajúce zázemia, tak
pre príslušný regionálny celok hierarchickým systémom pozostávajúcim z nasledovných
skupín centier
1.2.4. podporovať rozvoj centier tretej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu:
Ţiar nad Hronom,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textu odráţky 1.4.1. na str. 1:
1.4. Podporovať rozvoj ťaţísk osídlenia
1.4.1. podporovať ako ťaţiská osídlenia najvyššej - prvej úrovne:
 banskobystricko-zvolenské ťaţisko osídlenia ako aglomeráciu najvyššieho
celoštátneho a medzinárodného významu,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textu odráţky 1.6.1., tretia odráţka na str. 2:
1.6. Podporovať budovanie rozvojových osí v záujme tvorby vyváţenej hierarchizovanej sídelnej štruktúry
1.6.1. podporovať ako rozvojové osi prvého stupňa:
 zvolensko-juţnoslovenskú rozvojovú os: Zvolen – Lučenec, (s odbočkou na
Šalgótarján ) – Rimavská Sobota – Roţňava – Košice,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textu odráţky 1.7.3. na str. 2:
1.7. V oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom
1.7.3. pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať a rešpektovať ich špecifické prírodné
a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie,
alebo obmedzenie moţných negatívnych dôsledkov týchto činností na krajinné a
ţivotné prostredie vidieckeho priestoru.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Vloţený nový text odráţky 1.7.5. na str.3:
1.7.5. vytvárať ekonomické a územnotechnické podmienky pre zachovanie charakteristického
rozptýleného osídlenia v juţnej a centrálnej časti územia Banskobystrického kraja ako
špecifického a rovnocenného typu sídelnej urbanistickej štruktúry Slovenska.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 1
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Zmena poradového čísla regulatívu 1.13. na str. 472 - na 1.9.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textu regulatívu 1.9. - vypustenie čísiel zákonov NR SR. na str.3:
1.9. Rešpektovať v ďalšom rozvoji územie Vojenského výcvikového priestoru Lešť ,v zmysle
platnej legislatívy; pri novej výstavbe zachovať jestvujúce vojenské objekty a zariadenia vrátane ochranných pásiem; ďalšie stupne územnoplánovacej dokumentácie konzultovať
s Ministerstvom obrany Slovenskej republiky.
2.
V oblasti hospodárstva
2.1.
Vytvárať územno-technické predpoklady pre rozvoj hospodárskych aktivít v území
vrátane zariadení na nakladanie s odpadmi a povaţovať ich za prioritný podnet pre jeho
komplexný rozvoj,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textu regulatívu 2.1.3. na str. 3 – rozdelenie na regulatívy 2.1.3.1. a 2.1.3.2.
Doplnenie textu v regulatíve 2.1.3.1.
2.1.3.1 podporovať rozvoj priemyselných parkov a technologických parkov v mestách
Banská Bystrica, Krupina, Lučenec, Nová Baňa, Poltár, Ţarnovica, a v obciach
Hliník nad Hronom, Kriváň, Vígľaš, Tomášovce, Malý Krtíš,
Nový text regulatívu 2.1.3.2.
2.1.3.2 podporovať rozvoj priemyselných, výrobných a technologických zón v mestách
a obciach Brezno, Detva, Fiľakovo, Lučenec, Tornaľa, Jelšava, Hnúšťa, Rimavská
Sobota, Revúca, Ţiar nad Hronom, Jesenské, Nenince, Budča.
2.2.
Poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie a zmena textu regulatívov 2.2.1. a 2.2.2. na str. 3:
2.2.1. rešpektovať poľnohospodársky pôdny fond, podporovať jeho vyuţívanie
v celom jeho rozsahu a poľnohospodársku pôdu v kategóriách zodpovedajúcich pôdno-ekologickej rajonizácii a typologicko-produkčnej kategorizácii,
v súlade s platnou legislatívou
2.2.2. v chránených územiach zavádzať osobitný reţim hospodárenia (chránené územia
podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, ochranné pásma vodárenských zdrojov)
v zmysle platnej legislatívy,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 2.2.3. na str.472:
2.2.3. v národných parkoch a v ich ochrannom pásme a v chránených krajinných
oblastiach uprednostňovať poľnohospodárstvo s výrazným ekologickým účinkom a s prioritným cieľom udrţania biodiverzity a trvalo udrţateľného rozvoja územia,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívov 2.2.4., 2.2.6., 2.2.7., 2.2.8., a 2.2.9. na str.4:
2.2.4. pri vyuţívaní lesných pozemkov uplatňovať funkčnú diferenciáciu územia aj
v závislosti od stupňa ochrany a kategórie chráneného územia v zmysle platnej
legislatívy o ochrane prírody a krajiny, v národných parkoch vyhlasovať len
lesy osobitného určenia a ochranné lesy, existujúce hospodárske lesy podľa moţnosti prekategorizovať na lesy osobitného určenia,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 2
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.3.
zalesniť pôvodnými, stanovištne vhodnými druhmi drevín poľnohospodársky
nevyuţiteľné pozemky, ak súčasne nepredstavujú biotop chránených druhov
rastlín, alebo ţivočíchov a ak tým nie sú ohrozené záujmy ochrany prírody
v zmysle platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny, a vykonať ich prevod do
lesných pozemkov,
zosúladiť stav evidencie pozemkov s ich skutočným stavom – prevod zalesnených nelesných pozemkov do lesných pozemkov,
vytvárať podmienky pre rozvoj poľnohospodárstva, prioritne v horských oblastiach s podporou tradičného pastevného odchovu hospodárskych zvierat, v súlade
s ochranou ţivotného prostredia a zdravou výţivou,
vytvárať podmienky pre obnovu trvalých trávnych porastov v súlade s udrţaním
ekologickej stability územia a zachovania krajinného rázu,
Priemysel, ťaţba a stavebníctvo
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 2.3.3. ods. a) na str.472:
2.3.3. utvárať územnotechnické predpoklady na:
a, rozvoj priemyselnej a stavebnej výroby a ťaţby nerastov v okresoch Banská Štiavnica, Krupina, Revúca, Rimavská Sobota a na elimináciu jednostrannej orientácie výroby v okrese Detva tak, aby bola v súlade
s existujúcimi podmienkami prírodného aj urbanizovaného prostredia a
s demografickou situáciou v okresoch,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 2.3.3. ods. d) na str.4:
d, rekultiváciu a revitalizáciu dotknutého územia nadväzne na postupný útlm
a ukončenie ťaţby v Bani Dolina, a.s. Veľký Krtíš, pri súčasnom rešpektovaní existujúcich štúdií EIA (posudzovanie vplyvov na ţivotné prostredie) v zmysle platnej legislatívy,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 2.3.4. na str.5:
2.3.4. ťaţbu nerastov realizovať pri zohľadnení zdôvodnených potrieb v takom rozsahu, takým spôsobom a na takých miestach, aby nedochádzalo k negatívnym
vplyvom na ţivotné prostredie, reţim podzemných vôd a aby tým neboli ohrozené záujmy ochrany prírody (predmet ochrany v danom území),
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 2.3.5. na str.473:
2.3.5. rešpektovať chránené loţiskové územia, loţiská nevyhradených nerastov a určené
dobývacie priestory na území Banskobystrického samosprávneho kraja, s moţnosťou
ich revízie ak boli spresnené ich bilančné zásoby.
2.4.
Regionálny rozvoj
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena čísla regulatívu 2.4.1. na 2.4.1.1., zaradenie nového regulatívu 2.4.1.2. na str. 5:
2.4.1.1 vytvárať územno-technické podmienky na budovanie priemyselných parkov,
vedecko-technologických parkov a priemyselných zón,
2.4.1.2 priemyselné a technologické parky a priemyselné, výrobné a technologické zóny
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 3
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
s predpokladanou výmerou nad 25 ha realizovať len v súlade s platnou územnoplánovacou dokumentáciou regiónu,
3.
V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena a doplnenie textu regulatívov 3.1. a 3.2. na str. 5:
3.1. Usmerňovať vytváranie funkčno-priestorového systému cestovného ruchu kraja v súlade s
Regionalizáciou cestovného ruchu SR. Uplatňovať navrhnutú štruktúru druhov a foriem turizmu
a jeho priestorových a funkčných jednotiek. Ako nový článok systému akceptovať turistické centrá, turistické aglomerácie a turistické parky
3.1.1.
vypracovať a konsenzuálne prijať Generel cestovného ruchu v Banskobystrickom samosprávnom kraji, ako základného dokumentu rozvoja aktivít a tvorby manaţmentu
cestovného ruchu, obsahujúceho rozvojové a urbanistické štúdie regiónov cestovného
ruchu:
 č. 12. Ipeľského
 č. 13. Gemerského
 č. 14. Horehronského
 č. 15. Pohronského,
pre podrobnejšie usmernenie tých častí územia, o ktorých nepojednáva záväzná časť
ÚPN VÚC Banskobystrický kraj v regulatívoch 3.1.2. aţ 3.1.7.
3.1.2.
podporovať vypracovanie a schválenie legislatívnych noriem zameraných na manaţment cestovného ruchu v SR na všetkých úrovniach – od celoštátnej aţ po jednotlivé
obce,
3.1.3.
rešpektovať navrhnuté územné členenie na regióny a subregióny cestovného ruchu,
3.1.4.
podporovať medzinárodnú cezhraničnú spoluprácu regiónov, koordináciu rozvoja turizmu a budovanie technickej a prevádzkovej vybavenosti pre cestovný ruch a turizmus
v prihraničnom území Slovenska a Maďarska v oblastiach:
 údolie Ipľa : Šahy – Baláţske Ďarmoty – Bušince
 Cerová vrchovina: Fiľakovo - Šalgótarján
 Slovenský Kras: Tornaľa – Plešivec – Aggtelek,
3.1.5.
podporovať a aktívne riešiť spoluprácu a koordináciu územného rozvoja cestovného
ruchu v územiach v okolí hraníc susediacich samosprávnych krajov pri vytváraní
 horských turistických aglomerácií:
- Donovaly – Liptovská Osada – Liptovské Revúce
- Mýto pod Ďumbierom – Tále – Chopok-Juh – Demänovská Dolina
- Čertovica
- Šumiac, Vernár - Dobšiná
 turisticko-rekreačného zázemia liečebných kúpeľov :
- Dudince – Šahy – Santovka,
3.1.6.
pre dosiahnutie strategického cieľa a špecifických cieľov rozvoja cestovného ruchu
v kraji je v plánovaní a regulácii územného rozvoja potrebné za prioritné povaţovať:
 turistické centrá – Banská Bystrica, Zvolen, Banská Štiavnica, Lučenec, Rimavská
Sobota, Revúca, Brezno, Kremnica
 liečebné kúpele – Sliač, Kováčová, Brusno, Dudince, Číţ
 horské turistické aglomerácie a strediská:
- Donovaly – Liptovská Osada/Korytnica – Liptovské Revúce,
- Špania Dolina/Šachtička – Selce/Čachovo,
- Staré Hory – Turecká – Kríţna,
- Banská Bystrica/Králiky – Kremnica/Skalka – Krahule,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 4
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“




- Mýto pod Ďumbierom – Tále – Chopok Juh – Demänovská Dolina,
- Šumiac – Telgárt ,
- Lom nad Rimavicou – Sihla – Drábsko,
- Banská Štiavnica – Horná Roveň – smer Banská Hodruša
- Čertovica
strediská a aglomerácie pri vode: Banská Štiavnica – Počúvadlo; Štiavnické
Bane – Vindšachtské jazero, Banský Studenec, Veľké Kolpašské jazero; Hodruša
Hámre – Dolnohodrušské jazero, Ruţiná – Divín, Teplý Vrch, Štiavnické Bane –
Richňava, Nová Baňa – Tajch, Zvolen – VN Môťová,
strediská a aglomerácie pri termálnych kúpaliskách (TK): Kováčová TK, Kremnica
TK, Vyhne TK, Dudince TK, Rimavská Sobota – Kurinec, Tornaľa – Králik, Lučenec
– Rapovce TK, Dolná Strehová,
vedomostno-poznávacie štruktúry:
- GEOPARKY – Banskoštiavnický, Banskobystrický, Novohradský,
- AGROPARKY – Horehronský, Podpoliansky, Hontiansky, Poipliansky,
Hornorimavský, Revúcky, Novobanský,
- UNESCO – Banská Štiavnica a okolie, Stredoslovenský montánny park,
- Drienčansky kras, Drienčany a farnosť P.E. Dobšinského
- areál Pustého hradu vo Zvolene
- areál kostola a kláštora sv. Benedikta v Hronskom Beňadiku
- areál dreveného artikulárneho kostola a drevenej zvonice v Hronseku
mototuristické trasy:
- tranzitná Sever – Juh (Krakov – Banská Bystrica – Budapešť),
- Slovenská banská cesta (Malé Karpaty – Štiavnicko-bystrická oblasť – Rudohorie),
- Gotická cesta a Cesta Márie Szécsi (Gemer – Spiš),
- Sklárska cesta (Hont – Gemer),
- Ţelezná cesta (v rámci programu „Európske kultúrne cesty priemyselných pamiatok“ –

3.1.7.
3.1.8.
3.2.
trasa: Košický kraj - Červená Skala - Muráň - Tisovec - Hnúšťa - Sirk - Jelšava - Štítnik Kunova Teplica -Tomaľa - Kráľ – Maďarská republika)
pešie magistrály:
- Turistická magistrála M.R. Štefánika – Cesta hrdinov SNP,
- Rudná magistrála (Banská Štiavnica – Gelnica),
 cyklomagistrály:
- Cyklomagistrála Poiplie
- Zelená stuha Pohronia
- Vrchárska cyklomagistrála
- Lučenec – Kalonda/Ipolytarnóc (MR),
- Rodinná cestička Banská Bystrica – Sliač - Zvolen
 vodná turistická trasa: rieky Hron a Ipeľ
v horskom turizme plne vyuţiť potenciál pre rozvoj zimných lyţiarskych športov v jestvujúcich turistických strediskách, podmienený dosiahnutím konsenzu s orgánmi
ochrany prírody a krajiny, umoţňujúceho ich funkčné rozšírenie a prípadnú integráciu
do aglomerácií. Rozvoj zamerať na dobudovanie rekreačnej vybavenosti a dopravnej
a technickej infraštruktúry pre zabezpečenie celoročného vyuţívania ich kapacít,
rozvoj horských stredísk s vhodnými klimatickými a priestorovými podmienkami,
v súlade s podmienkami vyuţívania chránených území, usmerňovať na dosiahnutie
štandardu rekondičných, prípadne klimatických kúpeľov, podporovať na to zamerané
aktivity, špecifickú vybavenosť a zvyšovanie podielu trvalých obyvateľov.
Udrţiavať a skvalitňovať podmienky a vybavenosť pre krátkodobú vnútromestskú
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 5
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
a prímestskú rekreáciu:
zabezpečiť ochranu plošného rozsahu existujúcej verejnej zelene a parkov v sídlach
a budovaním nových plôch zelene zabezpečiť zvyšovanie jej podielu na jedného obyvateľa a kvality ţivotného prostredia,
regulovať zmeny funkčného vyuţívania záhradkárskych a chatových osád,
podporovať vytváranie pohybových, relaxačných a vedomostno-poznávacích aktivít
v záujmových územiach miest,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena a doplnenie textu regulatívov 3.4.1. a 3.4.2., na str. 5 a doplnenie nového regulatívu
3.4.4.:
3.4. Rozvíjať komplexnosť a kvalitu vybavenosti všetkých turisticky atraktívnych miest,
obcí a stredísk cestovného ruchu
3.4.1. zariadenia a sluţby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia a jeho
okolia,
3.4.2. nové zariadenia a sluţby v lokalitách rekreácie a cestovného ruchu mimo
zastavaných území miest a obcí, umiestňovať prednostne do uţ zastavaných
lokalít,
3.4.3. priestor voľnej krajiny vyuţívať predovšetkým na športové, relaxačné,
poznávacie a iné pohybové aktivity,
3.4.4. zvyšovať kvalitu vybavenosti vyhlásených prírodných kúpalísk pri vodných nádrţiach
(vodná nádrţ Ruţiná v katastrálnych územiach obcí Divín a Ruţiná).
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 3.5., doplnenie textu regulatívov 3.6. a 3.8. a str. 6:
3.5. Zvyšovať kvalitu vybavenosti jestvujúcich stredísk cestovného ruchu na území
národných parkov a veľkoplošných chránených území prírody len v súlade s ekologickou
únosnosťou dotknutých a nadväzujúcich lokalít
3.5.1. zariadenia a sluţby umiestňovať prednostne do ich zastavaného územia,
3.5.2. návštevnosť, kapacity vybavenosti a vyuţitie voľnej krajiny v ich okolí
zosúlaďovať s poţiadavkami štátnej ochrany prírody.
3.6.
Rozvoj vybavenosti pre rekreáciu a turizmus v nových, doteraz neurbanizovaných
lokalitách a v strediskách cestovného ruchu umoţniť len v súlade so schváleným
programom, alebo plánom rozvoja obce, mesta, alebo regiónu a len na základe
schválenej územnoplánovacej dokumentácie. Na územiach s 3. aţ 5. stupňom ochrany
a v územiach európskeho významu podľa zákona o ochrane prírody a krajiny, nezakladať
nové lokality a strediská rekreácie, športu a turizmu.
3.8.
Viazať lokalizáciu sluţieb zabezpečujúcich proces rekreácie a turizmu prednostne do
zastavaného územia sídiel s cieľom zamedziť neodôvodnené rozširovanie rekreačných
útvarov vo voľnej krajine, pričom vyuţiť aj obnovu a revitalizáciu historických
mestských a vidieckych celkov a objektov kultúrnych pamiatok.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 3.9. v odráţkach 3.9.1. aţ 3.9.8. a doplnenie nových
odráţok , 3.9.9. aţ 3.9.12., na str. 6:
3.9. Vytvárať podmienky pre rozvoj špecifickej vybavenosti centier cestovného ruchu
medzinárodného a národného významu:
3.9.1. mesta Banská Štiavnica ako mesta zapísaného do zoznamu svetového
kultúrneho a prírodného dedičstva Organizácie Spojených národov pre
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 6
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
výchovu, vedu a kultúru (UNESCO),
3.9.2. mesta Banská Bystrica ako centra turizmu medzinárodného významu,
3.9.3. mesta Zvolen ako ťaţiskového dopravného uzla a centra cestovného ruchu
medzinárodného významu,
3.9.4. mesta Brezno ako centra turizmu národného významu v priestore juţnej strany
Nízkych Tatier,
3.9.5. mesta Kremnica ako centra turizmu národného významu v priestore
Kremnických vrchov,
3.9.6. mesta Lučenec ako centra turizmu národného významu v oblasti Novohradu,
3.9.7. obce Donovaly, ako významného horského strediska turizmu medzinárodného
významu na medzinárodnej trase spájajúcej Budapešť a Krakov,
3.9.8. mesta Detva, ako centra turizmu národného významu v oblasti Podpoľania,
3.9.9. kúpeľných miest Dudince, Brusno, Číţ, Sliač a Kováčová, národného aţ
medzinárodného významu,
3.9.10. mesta Rimavská Sobota ako centra turizmu nadregionálneho významu v oblasti
Gemera,
3.9.11. mesta Ţiar nad Hronom ako centra turizmu nadregionálneho významu,
3.9.12. Počúvadlianske jazero ako centrum turizmu národného významu – oblasť pod Sitnom.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Vloţený text nového regulatívu 3.10. na str. 6:
3.10. Vytvárať podmienky pre rozvoj špecifickej vybavenosti centier cestovného ruchu
nadregionálneho a regionálneho významu:
3.10.1. Ipeľský región CR (12) – Krupina, Veľký Krtíš, Dolná Strehová, Fiľakovo, Poltár,
Kokava nad Rimavicou,
3.10.2. Gemerský región CR (13) – Tornaľa, Tisovec, Revúca
3.10.3. Horehronský región CR (14) – Slovenská Ľupča, Čierny Balog, Heľpa, Telgárt,
3.10.4. Pohronský región CR (15) – Hriňová, Štiavnické Bane, Sv. Anton, Prenčov, Sklené
Teplice, Nová Baňa, Ţarnovica.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena poradového čísla pôvodného regulatívu 3.10. na str. 6 na číslo 3.11. a doplnenie textu:
3.11. Zabezpečovať v liečebných kúpeľoch únosný podiel funkcie liečebnej, turistickorekreačnej, kultúrno-spoločenskej a ich funkčných plôch v súlade s platným Štatútom
kúpeľného miesta.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena poradových čísiel pôvodných regulatívov 3.11. aţ 3.17. na str. 6, 7, na čísla 3.12. aţ 3.18.
a zmena a doplnenie textu v regulatívoch 3.13., 3.15. a 3.17. na str. 7:
3.13. Podporovať rozvoj kúpeľných miest Brusno, Číţ, Dudince, Kováčová, Sliač a Sklené Teplice za
súčasného rešpektovania tvorby kúpeľného prostredia a ochrany kúpeľných území
kúpeľných miest v súlade so Štatútmi kúpeľných miest a ich nasledujúcich zmien, schválených
v uzneseniach vlády SR.
3.15. Vytvárať územno-technické podmienky pre realizáciu cykloturistických trás
regionálneho, nadregionálneho a celoštátneho významu, pri súčasnom rešpektovaní
zákona o ochrane prírody a krajiny.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 7
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
3.17. Zabezpečiť podmienky pre vytvorenie komplexného informačného systému regiónu
ako neoddeliteľnej súčasti rozvoja cestovného ruchu a informovanosti o atraktivitách
Banskobystrického kraja, pri súčasnom rešpektovaní zákona o ochrane prírody
a krajiny.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Vloţené nové regulatívy 3.19., 3.20. a 3.21. za regulatív 3.18. (pôvodne 3.17.) na str. 7:
3.19. Vo všetkých existujúcich a navrhovaných strediskách cestovného ruchu zabezpečiť dobudovanie
a projektovú prípravu a realizáciu kompletnej technickej infraštruktúry s osobitným zreteľom na
zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v dostatočnom mnoţstve a zodpovedajúcej kvalite.
4.
3.20.
V strediskách cestovného ruchu, nachádzajúcich sa v územiach chránených
vodohospodárskych oblastí a v pásmach ochrany vodárenských zdrojov, povaţovať za prioritu
legislatívne stanovenú ochranu vodohospodárskych oblastí a vodárenských zdrojov, ktorej sa
musia ostatné funkcie v území prispôsobiť (Donovaly, Tále, Srdiečko, Králiky, Jasenie)
3.21.
Podporovať rozvoj krátkodobej a prímestskej rekreácie obyvateľov mestských sídiel.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a
pôdneho fondu
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textu regulatívu 4.1. na str. 7, zrušený text pôvodného regulatívu 4.2. na str. 7, nahradený novým textom:
4.1. Rešpektovať územné vymedzenie a podmienky ochrany a vyuţívanie všetkých vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národný park, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná
pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok a ich ochranných pásiem, chránené
vtáčie územie, územie európskeho významu, navrhované územia európskeho významu a
národného významu, biotopy chránených rastlín a ţivočíchov.
4.2.
4.2.
Zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované chránené územia – Národný park Veľká
Fatra, Chránená krajinná oblasť Krupinská planina a pre chránené kategórií prírodná
rezervácia, prírodná pamiatka a chránený areál.
Podporovať zabezpečenie primeranej právnej ochrany všetkých existujúcich a navrhovaných
chránených území a území zaradených do sústavy NATURA 2000.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 4.3. na str.474:
4.3. Rešpektovať návrhy na začlenenie územia Krupinskej planiny, Poiplia, Kremnických vrchov, Balockých vrchov a Drienčanskeho krasu do kategórie chránená krajinná oblasť
a maloplošných chránených území v kategóriách národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka, chránený areál, chránený krajinný prvok.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie a úprava textu regulatívov 4.4., 4.4.1., 4.4.2. na str. 7:
4.4. Uplatňovať pri hospodárskom vyuţívaní území chránených podľa zákona o ochrane
prírody a krajiny diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a
integrované metódy ochrany územia,
4.4.1. rešpektovať prioritnú biologickú, ekologickú a environmentálnu funkciu lesov
nachádzajúcich sa vo vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kaURBION – Bratislava, jún 2010
Strana 8
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
4.4.2.
tegórie národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná
pamiatka a prírodná pamiatka,
rešpektovať hlavnú biologickú, ekologickú a environmentálnu funkciu lesov
s druhoradým, alebo podradným drevoprodukčným významom, ktoré sú
v kategóriách ochranné lesy, lesy osobitného určenia mimo časti lesov pod
vplyvom imisií zaradených do pásiem ohrozenia a lesy vo všetkých vyhlásených a navrhovaných chránených územiach kategórií chránený areál, národný
park a v územiach vymedzených biocentier,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Regulatív 4.4.3. na str.474 – zrušený:
4.4.3. rešpektovať hlavnú environmentálnu funkciu lesov so značným drevoprodukčným významom, ktoré sú súčasťou vyhlásených a navrhovaných chránených
území kategórie chránená krajinná oblasť.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Zmena textu regulatívu 4.5. na str.474:
4.5. Rešpektovať platné územné systémy ekologickej stability.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
V regulatíve 4.7. na str. 8 zrušená citácia zákona- nahradené novým textom:
4.7. Uplatňovať pri hospodárskom vyuţívaní území začlenených medzi prvky územného
systému ekologickej stability podmienky ustanovené platnou legislatívou:
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Zrušenie časti textu s citáciou zákonov v regulatíve 4.7.2. na str. 475:
4.7.2. zákonom o lesoch a zákonom o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného
hospodárstva pre lesné ekosystémy v kategóriách ochranné lesy a lesy osobitného určenia,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Zmena textu regulatívu 4.7.4. na str. 475:
4.7.4. medzinárodnými dohovormi, ktorými je Slovenská republika viazaná: „Poiplie“
(lokalita Ramsarského dohovoru) a „Biosférická rezervácia Poľana“ (Program UNESCO „Človek a biosféra“),
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie nových regulatívov 4.7.5., 4.7.6., a 4.7.7. na str. 8:
4.7.5. podporovať vyuţívanie prostriedkov z Programu rozvoja vidieka na roky 2007 – 2013
na obnovu ekologickej stability lesných ekosystémov (najmä obnovu prirodzeného
drevinového zloţenia) a obnovu a primerané vyuţívanie poloprirodzených trvalých
trávnych porastov,
4.7.6. vylúčiť budovanie MVE a ďalších priečnych prekáţok na úsekoch tokov nachádzajúcich sa na územiach siete NATURA ,
4.7.7. vylúčiť umiestňovanie veterných elektrární v chránených územiach (v zmysle zákona
o ochrane prírody a krajiny) a na územiach sústavy NATURA.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textu regulatívu 4.8. na str. 8:
4.8. Zosúlaďovať trasovanie dopravnej a technickej infraštruktúry s prvkami ekologickej
siete tak, aby bola maximálne zabezpečená ich vodivosť a homogénnosť ich vhodným
trasovaním, prípadne budovaním funkčných ekoduktov.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 9
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 4.9. a 4.10. na str. 475:
4.9.
Eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného
systému ekologickej stability (znečisťovanie prostredia, eutrofizáciu, fragmentáciu krajiny,
šírenie inváznych druhov organizmov, bariérový efekt dopravných koridorov a priečnych prekážok v tokoch… ).
4.10. Rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky ako limitujúci faktor urbanistického
rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým aţ stredne
vysokým produkčným potenciálom, poľnohospodársku pôdu, na ktorej boli vybudované
hydromelioračné zariadenia a osobitné opatrenia na zvýšenie jej produkčnej schopnosti (produkčné sady a vinice).
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 4.12. na str. 8 a doplnenie nových regulatívov 4.14.
a 4.15. :
4.12. Zabezpečovať zachovanie a ochranu všetkých typov mokradí, revitalizovať vodné toky
a ich brehy vrátane brehových porastov a lemov, zvýšiť rôznorodosť príbreţnej zóny (napojenie
odstavených ramien, zachovanie sprievodných brehových porastov) s cieľom obnoviť
integritu a zabezpečiť priaznivé existenčné podmienky pre biotu vodných ekosystémov
s prioritou udrţovania biodiverzity a vitality brehových porastov vodných tokov.
5.
4.14.
Podporovať ťaţbu nerastov len v územiach kde sa pri realizácii ťaţby nepredpokladajú jej negatívne dopady na ţivotné prostredie, vznik environmentálnych záťaţí, záujmy ochrany prírody
a krajiny, terénny reliéf a súčasnú krajinnú štruktúru. Podporovať len takú ťaţbu nerastov, ktorá
nepouţíva technológiu kyanidového lúhovania.
4.15.
Zabezpečiť ochranu všetkých vodných zdrojov v rozsahu ich vymedzených ochranných pásiem
na území kraja vyuţívaných na hromadné zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou.
V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 5.1. a zmena textu regulatívu 5.2. na str. 9:
5.1. Rešpektovať pamiatkový fond a kultúrne dedičstvo, vo všetkých okresoch Banskobystrického kraja predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových území pamiatkových rezervácií a
pamiatkových zón, pamiatkových objektov a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok, vrátane ich vyhlásených ochranných pásiem, chrániť ich a vyuţívať v súlade
s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
5.2.
Osobitnú pozornosť venovať najvýznamnejším kultúrnym pamiatkam v Banskobystrickom
kraji zapísaným na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva Organizácie Spojených národov pre
výchovu, vedu a kultúru (UNESCO):
5.2.1. Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky v jeho okolí
5.2.2. Areál dreveného artikulárneho kostola a drevenej zvonice v Hronseku
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 5.4. na str. 9 a doplnenie nových regulatívov 5.4.1.
aţ 5.4.5
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 10
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
5.4.
Utvárať podmienky na ochranu pamiatkového fondu a spolupracovať s orgánmi štátnej
správy na úseku ochrany pamiatkového fondu pri záchrane, obnove a vyuţívaní nehnuteľných kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a ich ochranných pásiem v súlade s
ustanoveniami zákona o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov:
5.4.1. rešpektovať v plnom rozsahu existenciu pamiatkových území – pamiatkových rezervácií vedených v registri na Pamiatkovom úrade Bratislava SR:
Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Kremnica, Sebechleby, Špania Dolina, Štiavnické
Bane,
5.4.2. rešpektovať v plnom rozsahu existenciu pamiatkových území – pamiatkových zón vedených v registri na Pamiatkovom úrade Bratislava SR:
Babiná, Brezno, Čelovce, Dobrá Niva, Hodruša Hámre, Horné Plachtince, Jelšava, Kremnica – banské diela, Kremnické Bane, Krupina, Lučenec, Polichno, Ratková, Rimavská Sobota, Rimavské Janovce, Sirk – Ţelezník, Zvolen,
5.4.3. rešpektovať vyhlásené ochranné pásma pamiatkových území:


Pamiatková rezervácia Banská Bystrica
Pamiatková rezervácia Banská Štiavnica


























Banská Bystrica – Radvaň: Kaštieľ s areálom, ev. kostol, pomník
Horná Mičiná - Kostol s areálom
Hronsek - Areál dreveného kostola a zvonice
Poniky - R.k. kostol sv. Františka Serafínskeho
Bzovík - Kláštor premonštrátov a kostol sv. Štefana
Divín - pamiatky v obci
Fiľakovo - pamiatky v meste
Ľuboreč - Ev. a v. kostol
Stará Halič - R.k. kostol sv. Juraja
Poltár – Zelené - Ev. a v. kostol, kamenný most,
Kraskovo - Ev. a v. kostol
Kyjatice - Ev. a v. kostol
Rimavská Baňa - Ev. a v. kostol
Rimavské Brezovo - Ev. a v. kostol
Ţíp - Reformovaný kostol a zvonica
Zvolen – Zolná - R.k. kostol sv. Mateja
Antol (Sv. Anton) - Kaštieľ s areálom
Hronský Beňadik - Kostol sv. Benedikta a kláštor benediktínov
Nová Baňa - pamiatky v meste
Hliník nad Hronom - Kostol sv. Martina biskupa a sochy, kaštieľ
Ţiar nad Hronom - Kaštieľ s areálom
Halič – pamiatky v obci
Dačov Lom – pamiatky v obci
Muráň - pamiatky v obci
Rákoš - R.k. kostol sv. Trojice
Chyţné - R.k. kostol Zvestovania Panny Márie
5.4.4. rešpektovať vyhlásené ochranné pásma nehnuteľných kultúrnych pamiatok:
5.4.5. podporovať iniciatívu obcí na vytváranie a odborné vedenie evidencie pamätihodností
jednotlivých obcí ako významného dokumentu o kultúrnom dedičstve a histórii špecifických regiónov na území Banskobystrického kraja.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 5.6. a 5.8. na str. 9 :
5.6. Podporovať dodrţiavanie zásad ochrany pamiatkových území na území historických jadier
miest a obcí nepodliehajúcich ochrane pamiatkového fondu zo zákona, ako aj
v častiach územia so zachovanou historickou urbanistickou štruktúrou a historickým
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 11
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
stavebným fondom.
5.8.
Podporovať ochranu
 areálov a historických objektov liečebných kúpeľov v kúpeľných miestach Brusno, Dudince, Číţ, Kováčová, Sliač, Sklené Teplice,
 hodnotných objektov a zachovaných urbanistických štruktúr miest a obcí z obdobia 19.
a 20. storočia,
 hodnotných architektonicko-urbanistických celkov lokalizovaných mimo zastavaného územia sídiel z obdobia 19. a 20. storočia.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Doplnenie textu regulatívu 5.10. na str. 476:
5.10. Podporovať obnovu a zachovanie urbanisticky a architektonicky hodnotných areálov
kalvárií, ako výrazného krajinno-urbanistického prvku územia v súčasnej krajinnej štruktúre.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textu regulatívu 5.11. na str. 9 :
5.11. Vytvárať podmienky pre ochranu a obnovu objektov pamiatkového fondu vo voľnej
krajine (objektov hradov, kaštieľov a ich ruín) pri zachovaní ich pamiatkových hodnôt
ako súhrnu významných historických, krajinných, spoločenských, urbanistických, architektonických, vedeckých, technických, výtvarných, alebo umelecko-remeselných
hodnôt. Vytvárať podmienky pre obnovu pamätihodností miest a obcí vo voľnej krajine
ako nenahraditeľných prvkov pre zachovanie cieľovej kvality krajiny a historických panorám
v krajine v súlade s Európskym dohovorom o krajine,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Doplnenie textu regulatívu 5.12. na str. 476:
5.12. Rešpektovať typické formy a štruktúry osídlenia charakterizujúce jednotlivé špecifické
regióny kraja vo vzťahu k staviteľstvu, ľudovému umeniu, typickým formám hospodárskych aktivít a väzbám s prírodným prostredím, v súlade so súčasnou krajinnou štruktúrou
v jednotlivých regiónoch a s ustanoveniami Európskeho dohovoru o krajine.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie nových regulatívov 5.15. aţ 5.18. za regulatív 5.14. na str. 10:
5.15. Podporovať spracovanie pasportizácie historických krajinných štruktúr na území Banskobystrického kraja a vypracovanie manaţmentu ich ochrany a vyuţívania s cieľom ich ochrany
a prezentácie.
5.16.
V súlade s platnou legislatívou poţadovať v podrobnejších dokumentáciách miest a obcí na
území Banskobystrického kraja rešpektovanie zásad ochrany pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a ochranných pásiem pamiatkových území a areálov národných kultúrnych pamiatok a ich ochranných pásiem, na zachovanie údrţbu a regeneráciu:
 historického pôdorysu a parcelácie,
 objektovej skladby,
 výškového a priestorového usporiadania objektov,
 charakteristických pohľadov, siluety a panorámy,
 archeologických nálezísk a ďalších kultúrnych a prírodných hodnôt pamiatkového územia.
5.17.
Nové trasy nadradenej dopravnej infraštruktúry (cesty R, cesty I. triedy) a nadradenej technickej
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 12
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
infraštruktúry (celoštátneho a regionálneho významu) navrhovať a realizovať, pokiaľ je to priestorovo moţné, mimo pamiatkového územia pamiatkových rezervácií a pamiatkových zón a
ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok.
5.18.
6.
Rekonštrukciu pôvodných trás ciest II. a III. triedy prechádzajúcich cez pamiatkové územia realizovať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatok. Nové trasy ciest II. a III. triedy,
pokiaľ je to priestorovo moţné, realizovať mimo pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok .
V oblasti rozvoja nadradenej dopravnej infraštruktúry
6.1.
V oblasti rozvoja cestnej infraštruktúry
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Regulatív 6.1.1.1. na str. 10 - zrušený:
6.1.1.1.
vybudovať novú rýchlostnú cestu R1 v ťahu E58 v úseku Rudno nad
Hronom – Ţarnovica – Ţiar nad Hronom - Šášovské Podhradie (x I/65)
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Za regulatív 6.1.1.3. na str. 10 vloţené nové regulatívy 6.1.1.4. a 6.1.1.5.
6.1.1.4.
rezervovať územie pre rýchlostnú cestu R1 v trase Banská Bystrica – Ruţomberok
(x D1),
6.1.1.5.
rezervovať územie pre zmenu trasy cesty I/66, v úseku Banská Bystrica/Šalková –
Slovenská Ľupča, mimo existujúceho aj navrhovaného zastavaného územia obce
Slovenská Ľupča a s minimalizovaním negatívnych vplyvov dopravy na obyvateľov
mesta Banská Bystrica (časť Šalková),
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 6.1.2.1. na str. 10:
6.1.2.1
vybudovať novú trasu rýchlostnej cesty R3 v úseku hranica so Ţilinským
samosprávnym krajom – Kremnica – Šášovské Podhradie – Zvolen – Krupina –
Šahy,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Regulatív 6.1.3.1. a regulatív 6.1.7. na str. 10 - zrušený:
6.1.3.1
rezervovať územie pre novú trasu rýchlostnej cesty R3 v úseku Budča Dolné Breziny s tunelom Baba,
6.1.7.
rekonštruovať a vybudovať cestu I/66 v úseku Banská Bystrica - Slovenská Ľupča, nová trasa ako severný obchvat Banskej Bystrice,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textu regulatívu 6.1.8. na str. 477:
6.1.8.
rekonštruovať a vybudovať cestu I/66 v úseku kriţovatka Slovenská Ľupča –
Brezno, nová trasa s obchvatom mesta Brezno a rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí v úseku Podbrezová - Valaská,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 6.1.9. na str. 10 aţ 6.1.12. na str. 11:
6.1.9.
rekonštruovať cestu I/76 v úseku Hronský Beňadik - hranica Nitrianskeho
kraja, rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí,
6.1.10.
rekonštruovať a vybudovať cestu I/71 v úseku Lučenec - Fiľakovo - hraniURBION – Bratislava, jún 2010
Strana 13
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.1.11.
6.1.12.
ca s Maďarskou republikou s obchvatmi obcí, v súlade s vydaným záverečným stanoviskom príslušného orgánu štátnej správy k procesu EIA, SEA,
rezervovať územie pre rekonštrukciu a vybudovanie cesty I/67 v úseku Tornaľa - Kráľ - hranica s Maďarskou republikou, rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí,
rekonštruovať a vybudovať cestu I/66 v úseku Brezno – Pusté pole - Besník
- hranica Prešovského kraja s obchvatmi obcí, (vo výhľade s tunelovým
úsekom „Popová“),
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 6.1.13.1. a 6.1.13.2. na str. 11 a doplnenie nového
regulatívu 6.1.13.3.:
6.1.13.1
rekonštruovať cestu (pôvodne I/72) v úseku Podbrezová - Mýto pod Ďumbierom a zaradiť ju do siete ciest II. triedy (II/584),
6.1.13.2. rekonštruovať cestu I/72 v úseku Brezno/Halny – Mýto pod Ďumbierom,
6.1.13.3.
rekonštruovať cestu I/72 v úseku Mýto pod Ďumbierom – Čertovica - hranica Ţilinského kraja,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava textu regulatívu 6.1.15. na str. 477:
6.1.15.
rekonštruovať cestu II/527 v úseku Veľký Krtíš - Slovenské Ďarmoty - hranica s Maďarskou republikou,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textov regulatívov 6.1.16.1. aţ 6.1.16.3. a doplnenie textov regulatívov 6.1.16.5.
a 6.1.17. na str. 11:
6.1.16.1
rekonštruovať a vybudovať cestu I/72 (pôvodne II/530) Brezno – Tisovec
s obchvatom miestnej časti Brezno - Rohozná (výhľadové vodné dielo) a
obchvatom mesta Tisovec,
6.1.16.2
rekonštruovať a vybudovať cestu I/72 (pôvodne II/530)Rimavská Sobota (x
I/50) – Tisovec s obchvatmi obcí,
6.1.16.3
rekonštruovať a vybudovať cestu II/531 v úseku Pavlovce – Rimavská
Sobota s juhovýchodným obchvatom mesta Rimavská Sobota a rezervovať
územie pre výhľadové obchvaty obcí ,
6.1.16.5
rekonštruovať a vybudovať celú trasu cesty II/571 v úseku Fiľakovo – Abovce/Kráľ, rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí ,
6.1.17.
rekonštruovať cestu I/14 v úseku Banská Bystrica - Harmanec - hranica Ţilinského kraja výhľadovo s tunelovým úsekom „Malý Šturec“,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textov regulatívov 6.1.19., 6.1.20.2. na str. 11, 6.1.20.5.na str. 12 a doplnenie textu
regulatívov 6.1.20.6.,6.1.20.9., 6.1.20.10.,6.1.20.12. a 6.1.20.14. aţ 6.1.20.16. na str. 12:
6.1.19.
rekonštruovať a vybudovať cestu II/512 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Ţarnovica (I/65 – R1), rezervovať územie pre výhľadový obchvat obce
Horné Hámre (výhľadové vodné dielo),
6.1.20.2
rekonštruovať a vybudovať cestu I/51 v úseku Hontianske Nemce (I/66 –
R3) – Banská Štiavnica – Hronská Breznica (I/50 – R1) s obchvatom mesta
Banská Štiavnica,
6.1.20.5
rekonštruovať a vybudovať cestu II/532 v úseku Behynce (I/50 – R2 ) Jelšava – Revúca – Muráň, rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí ,
6.1.20.6
rekonštruovať a vybudovať cestu II/578 v úseku Banská Bystrica – Tajov –
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 14
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.1.20.9
6.1.20.10
6.1.20.12
6.1.20.14
6.1.20.15
6.1.20.16
Kordíky s obchvatom mesta Banská Bystrica (časť Podlavice) a smerovou
úpravou v centrálnej časti obce Tajov (ochrana Pamätného domu Jozefa Gregora
Tajovského a Jozefa Murgaša),
rekonštruovať cestu II/585 Lučenec –Trenč-Rároš – Dolná Strehová – Pôtor
(I/75),
rekonštruovať a vybudovať cestu II/591 v úsekoch Banská Bystrica (I/66) –
Zvolenská Slatina a Vígľaš – Stará Huta – Horná Strehová – Dolná Strehová, s obchvatom mesta Banská Bystrica a rezervovať územie pre výhľadové
obchvaty obcí,
rekonštruovať a vybudovať cestu II/595 Tomášovce (I/50 – R2) – Poltár –
Kokava nad Rimavicou, rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí ,
rezervovať územie pre novú trasu spojovacej cesty Nové Hony (I/50) –
Poltár (II/595), pokračovaním trasy cesty III/571003 v úseku Prša – Poltár, pre
napojenie okresného mesta Poltár na navrhovanú rýchlostnú cestu R2
s obchvatom mesta Poltár,
rekonštruovať cestu II/527 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Balog nad
Ipľom – Slovenské Ďarmoty, rezervovať územie pre výhľadové obchvaty obcí,
rekonštruovať cestu II/527 v úseku Veľký Krtíš – Modrý Kameň – Senohrad – Dobrá Niva s obchvatom mesta Modrý Kameň, rezervovať územie pre
výhľadové obchvaty obcí,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena poradového čísla regulatívu 6.1.22. na 6.1.22.1.so zmenou pôvodného textu a zaradenie
nového regulatívu 6.1.22.2., doplnenie textu regulatívu 6.1.24. na str. 12:
6.1.22.1.
vybudovať novú rýchlostnú cestu R3 v úseku Ţiar nad Hronom - Šášovské Podhradie (I/65xR1) – Kremnica – hranica Ţilinského kraja so západným obchvatom mesta
Kremnica ,
6.1.22.2.
rekonštruovať a vybudovať cestu I/65 v úseku Kremnica – hranica Ţilinského kraja,
s obchvatom obce Kremnické Bane a vylúčiť z nej kamiónovú dopravu po vybudovaní trasy cesty R3 z dôvodu poddolovania mesta Kremnica (v súlade s bodom
5.3.)
6.1.24.
vybudovať novú rýchlostnú cestu R2 v úseku Zvolen – Detva – Lučenec –
Rimavská Sobota – hranica Košického kraja so severným (variantne juţným)
obchvatom mesta Zvolen,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Regulatív 6.1.31. na str. 13 – zrušený, doplnené nové regulatívy 6.1.32. aţ 6.1.44. :
6.1.31.
rešpektovať zaradenie vybraného výhľadového variantu trasy R3 do cestnej siete TINA (spojenie Banskobystrického kraja s diaľnicou D1)
6.1.32.
rekonštruovať a šírkovo usporiadať cestu III/528012 v úseku Sihla/Drábsko – Utekáč,
6.1.33.
rekonštruovať a vybudovať trasu cesty III/565002 v úseku Muľa – Bušince – Čeláre
– Kírť– Peťov – hranica SR/MR,
6.1.34.
pri riešení trasovania a realizácii súbeţných trás rýchlostných ciest (R1, R2, R3,
R7), vyuţívať predovšetkým formu rekonštrukcií a smerových úprav existujúcich
trás ciest I., II. a III. triedy,
6.1.35.
vybudovať cestné mosty cez rieku Ipeľ v obciach Trenč-Rároš a Peťov,
6.1.36.
rezervovať územie pre rekonštrukciu cesty v úseku Mučín – Pleš a vybudovanie
nového úseku Pleš – Radzovce/ x I/71 so zaradením do siete ciest III. triedy,
6.1.37.
rešpektovať ochranné pásma rýchlostných ciest a ciest I. triedy v zmysle platnej
legislatívy,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 15
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.1.38.
6.1.39.
6.1.40.
6.1.41.
6.1.42.
6.1.43.
6.1.44.
6.2.
pri rekonštrukcii ciest II. a III. triedy rezervovať priestor pre realizáciu súbeţných
cyklistických trás
rezervovať územie pre realizáciu cesty II. triedy, severovýchodného obchvatu mesta Zvolen – súčasti vonkajšieho mestského okruhu, prepájajúcej cesty R2 a I/66,
rekonštruovať cestu III/571032 v úseku Bátka – Rimavská Seč.
rekonštruovať cestu III/527002 v úseku Veľká Ves nad Ipľom – Vinica – Kosihovce
x I/75
rekonštruovať cestu III/527017 v úseku: x II/527 - Sucháň – Čebovce – Slovenské
Ďarmoty
rekonštruovať cestu III/527016 v úseku: Tachty – Gemerský Jablonec – Hajnáčka
– x II/571 a vybudovať nový úsek cesty Tachty – hranica SR/MR
rezervovať územie pre realizáciu preloţky cesty III/524004 v rekreačnej oblasti
Počúvadlianske jazero.
V oblasti rozvoja ţelezničnej infraštruktúry
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textu regulatívov 6.2.2. a 6.2.3. na str. 13 a doplnenie nových regulatívov 6.2.7. aţ 6.2.12.
za pôvodný regulatív 6.2.6. na str. 13:
6.2.2. modernizovať ţelezničnú trať TINA Nové Zámky/Palárikovo – Levice – Zvolen – Lučenec – Košice v celej dĺţke ťahu na území Banskobystrického kraja
s postupnou elektrifikáciou a dokončením jej zdvojkoľajnenia v celej trase,
6.2.3. na úseku ţelezničnej trate Zvolen - Banská Bystrica rezervovať priestor pre výhľadové zdvojkoľajnenie trate po prekročení priepustnosti trate,
6.2.7. elektrifikovať ţelezničnú trať Fiľakovo – Vrútky v úseku Zvolen – Fiľakovo
s výhľadovým pokračovaním do Košíc,
6.2.8. realizovať koľajové úpravy ţelezničnej trate Zvolen – Krupina súvisiace s treťou etapou
výstavby cesty I/50 Zvolen, Pustý hrad – Neresnica,
6.2.9. realizovať koľajové úpravy ţelezničnej trate Banská Bystrica – odbočka Dolná Štubňa
vyvolané umiestnením stavby cesty I/66 Banská Bystrica – severný obchvat,
6.2.10. pri stavebnej činnosti v ochrannom pásme dráhy dodrţiavať ustanovenia vyplývajúce
s platnej legislatívy,
6.2.11. pri rozvoji územia rešpektovať všetky súčasné zariadenia v správe Ţelezníc Slovenskej
republiky (ŢSR),
6.2.12. navrhované kriţovania dráhy s cestnými komunikáciami nadradenej cestnej siete (rýchlostné cesty, cesty I. triedy) riešiť mimoúrovňovo.
6.3.
V oblasti rozvoja leteckej infraštruktúry
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textu regulatívu 6.3.1., úprava a doplnenie textu regulatívu 6.3.2. a zaradenie nového regulatívu 6.3.5. za pôvodný regulatív 6.3.4.na str. 13:
6.3.1. rezervovať priestory pre výhľadové rozvojové územia medzinárodného Letiska Sliač a regionálneho Letiska Lučenec (Boľkovce),
6.3.2. rešpektovať areály, zariadenia a ochranné pásma letísk, heliportov, letísk pre letecké práce a ich ochranných leteckých pozemných a zabezpečovacích zariadení, na
území Banskobystrického samosprávneho kraja,
6.3.5. letisko Očová dobudovať na úroveň verejného letiska pre aktivity leteckých športov
a cestovného ruchu.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 16
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.4.
V oblasti rozvoja infraštruktúry kombinovanej dopravy
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 6.4.2. a 6.4.3, a zaradenie nových regulatívov 6.7. a 6.8.
za pôvodný regulatív 6.6. na str. 14:
6.4.2. systematicky vytvárať územné a stavebno-technické predpoklady na výstavbu
a prevádzku terminálu intermodálnej prepravy (TIP) v priestore Zvolen – Budča na
hranici katastrálnych území obidvoch sídiel,
6.4.3. rezervovať disponibilné územie pre umiestnenie TIP a logistického centra nákladnej dopravy Zvolen – Budča,
7.
6.7.
Pri investičných zámeroch v okolí rýchlostných ciest rešpektovať v zmysle platnej legislatívy ich
stanovené ochranné pásma.
6.8.
Rekonštrukciu zariadení dopravnej infraštruktúry nachádzajúcich sa alebo prechádzajúcich cez
pamiatkové územia realizovať v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane pamiatok. Návrh
nových zariadení dopravnej infraštruktúry, pokiaľ je to priestorovo moţné, realizovať mimo pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných kultúrnych pamiatok .
V oblasti rozvoja nadradenej technickej infraštruktúry
7.1.
Vodné hospodárstvo
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textov regulatívov 7.1.1., 7.1.3 a 7.1.7. na str. 14, úprava a doplnenie textov regulatívov
7.1.5, 7.1.8. aţ 7.1.14. na str. 14, 15, a zaradenie nových regulatívov 7.1.15. aţ 7.1.18 za pôvodný regulatív 7.1.14. na str. 15:
7.1.1. rezervovať priestor pre výhľadový hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby pre jednotlivé oblastné a skupinové vodovody Stredoslovenskej a Východoslovenskej vodárenskej sústavy,
7.1.3. realizovať prepojenie Západoslovenskej vodárenskej sústavy so Stredoslovenskou vodárenskou sústavou cez oblastné a skupinové vodovody Gabčíkovo a
Ţiar nad Hronom – Ţarnovica – Hronský Beňadik (zdroje Gabčíkovo a VN
Turček),
7.1.5. rekonštruovať a rozšíriť čistiarne odpadových vôd: Poltár, Kremnica, Detva, Klenovec, Kokava nad Rimavicou, Hliník nad Hronom, Hriňová, Polomka, Pliešovce, Dudince, Ruţiná, Uhorské,
7.1.7. rezervovať priestor navrhovaných vodohospodárskych diel pre vodárenskú
nádrţ Hronček na Kamenistom potoku, vodnú nádrţ Slatinka na Slatine, vodnú nádrţ Lehota na Rimavici, vodnú nádrţ Senné na Tisovníku, vodnú nádrţ
Medovarce na Krupinici a vodnú nádrţ Horné Plachtince na Plachtinskom potoku,
7.1.8. vytvárať územnotechnické predpoklady na úpravu a revitalizáciu vodných
tokov v čiastkových povodiach Hrona, Ipľa a Slanej; úpravy na vodných tokoch
realizovať tak, aby neboli dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny v súlade s platnou
legislatívou,
7.1.9. rezervovať priestor pre výhľadové malé vodné nádrţe, poldre a stavby súvisiace
s ochranou pred povodňami a transformáciou povodňovej vlny podľa Plánov manaţmentu povodí a schválených ÚPN obcí,
7.1.10. zabezpečiť vypúšťanie komunálnych odpadových vôd výstavbou verejnej kaURBION – Bratislava, jún 2010
Strana 17
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
7.1.11.
7.1.12.
7.1.13.
7.1.14.
7.1.15.
7.1.16.
7.1.17.
nalizácie s ČOV (prípadne iné vhodné spôsoby odvádzania komunálnych odpadových vôd)) v aglomeráciách nad 10.000 ekvivalentných obyvateľov do
31.12.2010 a v aglomeráciách od 2.000 - 10.000 ekvivalentných obyvateľov,
ktoré nemajú vybudovanú verejnú kanalizáciu, a v aglomeráciách menších ako 2.000
EO, v ktorých je vybudovaná verejná kanalizácia bez primeraného čistenia do
31.12.2015 v súlade s platnou legislatívou, ktorou sa ustanovujú poţiadavky na kvalitu a kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd,
postupne zniţovať zaostávanie rozvoja verejných kanalizácií s ČOV za rozvojom verejných vodovodov
a) prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach nad 2.000 ekvivalentných obyvateľov,
b) prioritnou výstavbou kanalizácií s ČOV v obciach leţiacich v ochranných pásmach vodárenských zdrojov, ochranných pásmach prírodných
liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, prípadne v ich blízkosti,
c) výstavbou čistiarní odpadových vôd v rozhodujúcich zdrojoch znečistenia,
d) výstavbou skupinových kanalizácií s ČOV,
v súlade s Plánmi manaţmentu povodí zabezpečiť ochranu pred povodňami realizáciou preventívnych technických a biotechnických opatrení v povodiach, ktoré spomalia
odtok vôd z povodia do vodných tokov, výstavbu retenčných nádrţí a poldrov, ochranných hrádzí, protipovodňových línií a zariadení na prečerpávanie vnútorných vôd,
úpravu vodných tokov a ich nevyhnutnú opravu a údrţbu,
v zmysle platnej legislatívy zabezpečiť stanovenie rozsahu inundačných území tokov
a pri ich vyuţívaní rešpektovať ustanovenia platnej legislatívy o ochrane pred povodňami,
akceptovať pásma ochrany verejných vodovodov a verejných kanalizácií v súlade s
platnou legislatívou o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, pásma ochrany vodárenských zdrojov v súlade s vodným zákonom, pásma ochrany prírodných
liečivých a prírodných minerálnych zdrojov v súlade so zákonom o prírodných liečivých
vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych
vodách a o regulácii v sieťových odvetviach,
rešpektovať Plány manaţmentu povodia, základných nástrojov na dosiahnutie cieľov
vodného plánovania v správnych územiach povodí (čiastkových povodí Hron, Ipeľ,
Slaná), ktoré určujú úlohy :
- v oblasti nakladania s povrchovými a podzemnými vodami s cieľom ich udrţateľného vyuţívania,
- na zlepšovanie stavu útvarov povrchovej a podzemnej vody vrátane vodných ekosystémov,
- na zabránenie ďalšieho zhoršovania stavu vôd a zabezpečenie ich dobrého stavu,
- pri ochrane pred povodňami a na zabránenie škodlivých účinkov vôd,
koordinácia Plánov manaţmentu povodia čiastkového povodia Ipľa s Maďarskou republikou v rámci medzinárodného povodia, vyplývajúca zo Smernice 2000/60/ES
Európskeho parlamentu a Rady ustanovujúcej rámec pre činnosť Spoločenstva
v oblasti vodnej politiky (RSV), ktorá nevníma vodu len ako zdroj vody na uspokojovanie potrieb spoločnosti, ale i ako biotop pre ţivočíchy a rastliny závislé na vode, a
predstavuje ochranu všetkých druhov vôd a ochranu vodných ekosystémov, suchozemských ekosystémov a mokradí závislých na vode realizáciou opatrení na dosiahnutie cieľov do roku 2015,
pri zabezpečovaní zásobovania obyvateľstva pitnou vodou uprednostniť zásobovanie
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 18
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
pitnou vodou z podzemných zdrojov pred vodárenskými nádrţami a povrchovými
zdrojmi pitnej vody,
7.1.18. odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd v rekreačných oblastiach, kde to terénny reliéf neumoţňuje inak, zabezpečiť budovaním tlakových kanalizačných systémov.
7.2.
Zásobovanie elektrickou energiou
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 7.2.1. a 7.2.2. na str. 479:
7.2.1. rezervovať priestor pre objekty výhľadovej Prečerpávacej vodnej elektrárne
PVE Ipeľ v katastrálnom území Ďubákovo a v katastrálnom území Málinec a
rezervovať priestor pre vybudovanie 400 kV zapuzdrenej rozvodne pri navrhovanom
vodnom diele PVE IPEĽ,
7.2.2. podporovať systém výroby tepla a elektrickej energie v zdrojoch s paroplynovým cyklom vo vytypovaných lokalitách (Lučenec, Veľké Zlievce, Panické Dravce),
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava a doplnenie textov regulatívov 7.2.3., a 7.2.6. na str. 15, a zmena textu regulatívu
7.2.5. na str. 15:
7.2.3. rezervovať priestor pre výhľadové 2x400 kV prenosové vedenia ZVN v trase
Rz Horná Ţdaňa – Rz Medzibrod – Rz Prečerpávacia vodná elektráreň Ipeľ (PVE
Ipeľ)- Rz Rimavská Sobota,
7.2.5. rezervovať koridor pre pripravované 2x400 kV prenosové vedenie ZVN V272 a V273
pre Rz 400/110kV Medzibrod cez Hiadeľskú dolinu po Rz Medzibrod čiastočne mimo
koridor jestvujúcich 2 x 220 kV vedení z dôvodu výstavby a zväčšenia ochranného
pásma ZVN vedenia v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z.,
7.2.6. rezervovať koridor pre 2x400 kV prenosové vedenie ZVN v trase Rz Horná
Ţdaňa - Rz Bystričany - Rz Bošáca,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Doplnenie textu regulatívu 7.2.9. na str. 479:
7.2.9. rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie prevodovej transformačnej stanice
s meniarňou 110/25 kV v Lovinobani spojené s realizáciou elektrifikácie ţelezničnej
trate - Zvolen - Lučenec - Fiľakovo - Košice,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zaradenie nového regulatívu 7.2.10., zmena poradového čísla pôvodného regulatívu 7.2.10. na
7.2.11. s úpravou textu, zaradenie nového regulatívu 7.2.12. na str. 16:
7.2.10. regulovať výstavbu veterných elektrárni, pokiaľ nebude zabezpečený dostatok rezervných regulačných výkonov pre potreby ES SR a na základe výsledkov štúdie navrhnutej v opatreniach pre obdobie do roku 2013,
7.2.11. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného elektrického vedenia
pouţívať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov podľa
platnej legislatívy o ochrane prírody a krajiny.
7.2.12. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné
pásma jestvujúcich a navrhovaných elektrických vedení a transformačných staníc
v zmysle platnej legislatívy.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 19
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
7.3.
Zásobovanie plynom a teplom
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zaradenie nových regulatívov 7.3.9. a 7.3.10. za pôvodný regulatív 7.3.8. na str. 16:
7.3.9. rezervovať koridor pre prepojovací VTL plynovod Slovensko – Maďarsko, medzi KS
Veľké Zlievce a hraničným prechodom Slovenské Ďarmoty – Selešťany,
7.3.10. zabezpečiť priestorovú rezervu pre výstavbu tepelnej elektrárne PE v Panických
Dravciach s výkonom 100 MWe.
7.4.
Pošta a telekomunikácie
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Regulatív 7.4.3. – zrušený, zaradený nový regulatív s poradovým číslom 7.4.3, a nové regulatívy
7.5. a 7.6./7.6.1., 7.6.2., 7.6.3.. na str. 16:
7.4.3. pri budovaní, plánovaní a rekonštruovaní nadzemného telefónneho vedenia
pouţívať také technické riešenie, ktoré bráni usmrcovaniu vtákov (podľa § 4
ods. 4 a 5 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny).
7.4.3. v priestorovom usporiadaní rešpektovať určené ochranné pásma a bezpečnostné
pásma jestvujúcich a navrhovaných telekomunikačných vedení v zmysle platnej
legislatívy.
8.
7.5.
Návrh nových zariadení technickej infraštruktúry pokiaľ je to priestorovo moţné, realizovať mimo
pamiatkových území a ochranných pásiem pamiatkových území a nehnuteľných národných
kultúrnych pamiatok, v súlade so zásadami ich ochrany v zmysle zákona o ochrane
pamiatkového fondu.
7.6.
Odpadové hospodárstvo
7.6.1. budovať integrovaný systém nakladania s odpadmi v zmysle návrhov v smernej časti
územného plánu, vytvárať vhodné územno-technické predpoklady pre rozvoj
a budovanie potrebnej kapacity zariadení na znehodnocovanie a zneškodňovanie
odpadov,
7.6.2. v podrobnejších dokumentáciách, napríklad v územných plánoch obcí, zabezpečiť
lokality pre výstavbu zariadení súvisiacich s budovaním systému na triedenie,
recykláciu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov
7.6.3. navrhnúť lokality pre výstavbu regionálnych zariadení na termické zhodnocovanie
alebo zneškodňovanie nebezpečných odpadov a nie nebezpečných odpadov v rámci
priemyselných zón alebo priemyselných parkov.
V oblasti sociálnej infraštruktúry
8.1. Školstvo
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
Doplnenie textov regulatívov 8.1.1., 8.1.3. na str. 480:
8.1.1.
8.1.3.
vytvárať územno-technické predpoklady na rovnocennú dostupnosť stredných
škôl a ich zariadení, vysokých škôl a ich zariadení na území kraja so osobitným
zreteľom na sociálne, hospodárske geografické špecifiká kraja,
pri lokalizácii zariadení stredného školstva zohľadniť charakter demografickej, sociálnej a ekonomickej štruktúry územia a vytvárať optimálnu štruktúru
stredných škôl a študijných a učebných odborov korešpondujúcu s trhom práce
s prihliadnutím aj na občanov zo sociálne slabých alebo znevýhodnených skupín,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 20
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Doplnenie textov regulatívov 8.1.5., 8.1.6. na str. 17:
8.1.5. podporovať rovnomerný rozvoj škôl, vzdelávacích, školiacich a preškolovacích zariadení na území regiónu, zabezpečiť efektívne prepojenie celoţivotného
vzdelávania obyvateľov kraja s potrebami miestneho a regionálneho trhu práce aktívnym zapojením škôl, vzdelávacích inštitúcií, zamestnávateľov, profesijných zdruţení
a komôr, samosprávy do implementácie a vytvorenia centier učenia sa,
8.1.6. podporovať vznik vyšších odborných škôl poskytujúcich vyššie pomaturitné
vzdelávanie v oblastiach vyţadujúcich podporu regionálneho rozvoja.
9.
V oblasti ochrany a tvorby životného prostredia
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena textov regulatívov 9.1., 9.2. na str. 18:
9.1. Podpora realizácie národných, regionálnych a lokálnych programov zameraných na zniţovanie
produkcie emisií znečisťujúcich látok do ovzdušia, ich podrobné rozpracovanie a realizácia
v podmienkach Banskobystrického kraja, realizovať a implementovať všetky environmentálne
programy a ich následne ich premietnuť do dokumentácii na niţších úrovniach.
9.2.
Plniť opatrenia vyplývajúce zo schválených programov na zlepšenie kvality ovzdušia a akčných
plánov na zlepšenie kvality ovzdušia v oblastiach riadenia kvality ovzdušia Banskobystrického
kraja a opatrenia vyplývajúce z Programu hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007-2013.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Úprava textov regulatívov 9.3., 9.3.5., 9.3.6., 9.3.8. a 9.3.9. na str. 18:
9.3. Ochranu vôd realizovať v zmysle platnej legislatívy ako
9.3.5. ochranu vôd v citlivých oblastiach,
9.3.6. ochranu vôd v zraniteľných oblastiach,
9.3.8. zabezpečiť minimálne dvojstupňové čistenie komunálnych odpadových organicky znečistených priemyselných odpadových vôd vypúšťaných do povrchových tokov v súlade s kvalitatívnymi cieľmi povrchových vôd a limitnými hodnotami ukazovateľov znečistenia v zmysle platnej legislatívy,
9.3.9 rešpektovať platnú legislatívu ktorou sa ustanovujú poţiadavky na vodu určenú na
ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu a podrobnosti o
poţiadavkách na kvalitu vody kúpalísk, vody na kúpanie a jej kontrolu a na kúpaliská.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Regulatívy 9.4., 9.5., na str. 18, 19 - zrušené:
9.4. Vytvoriť územno-technické predpoklady pre rozvoj a budovanie potrebnej kapacity
zariadení na zhodnocovanie, zneškodňovanie, zber a iné nakladanie s odpadmi
9.5.
Usmerňovať cieľové smerovanie nakladania s odpadmi, budovanie nových zariadení na
zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov a budovanie zariadení na iné nakladanie
s odpadmi v území v súlade s Programami odpadového hospodárstva.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Zmena textov regulatívov 9.6. a 9.7, na str. 19, zaradenie nových regulatívov 9.8. aţ 9.11. na str.
19.:
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 21
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
9.6.
Vytvárať vhodné stimulačné nástroje na podporu separovania, recyklácie a celkového zniţovania produkcie odpadu na území kraja, podporovať zavádzanie „BAT“ technológií v procese riadenie odpadového hospodárstva na úrovni kraja.
9.7.
Zabezpečiť postupnú, k ţivotnému prostrediu šetrnú sanáciu a rekultiváciu nevyhovujúcich skládok odpadu a sanáciu resp. minimalizáciu dopadov starých environmentálnych záťaţí,
s uprednostnením lokalít s významom z hľadiska udrţania kvality a ekologickej stability územia.
9.8.
V rámci prípravy a spracovania novej územnoplánovacej dokumentácie regiónu zhodnotiť optimálnu lokalizáciu pre umiestnenie zariadenia, resp. zariadení na zneškodňovanie odpadu zo
zdravotníckych zariadení umiestnených na území Banskobystrického kraja.
9.9.
Pri posudzovaní územnotechnických podmienok a projektovej príprave nových trás a zariadení
dopravnej infraštruktúry zhodnotiť kvalitu územia a zabezpečiť jeho trvalú ochranu v ich okolí
pred hlukom, infrazvukom a vibráciami v zmysle platnej legislatívy.
9.10.
V rámci spracovania niţších stupňov územnoplánovacej dokumentácie (ÚPN O, ÚPN Z)
v jednotlivých oblastiach, podľa účelu ich vyuţitia, určiť stupeň radónového rizika.
9.11.
Pri spracovaní niţších stupňov územnoplánovacej dokumentácie rešpektovať ochranné pásma
pohrebísk v súlade s platnou legislatívou.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj - Zmeny a doplnky 2009
Vloţené texty nových kapitol regulatívov 11. a 12:
11. V oblasti záujmov obrany štátu
11.1.
Rešpektovať existujúce podzemné zariadenia vojenskej správy na území Banskobystrického
samosprávneho kraja.
11.2.
Rešpektovať existujúce objekty a zariadenia vojenskej správy na území Banskobystrického samosprávneho kraja.
11.3.
Rešpektovať schvaľovacie kompetencie Úradu vojenského letectva MO SR na ohraničených
úsekoch území:
11.3.1. ochranné pásmo Letiska Sliač (por. Č. 2 leteckej mapy),
11.3.2. ochranné pásma vojenských leteckých pozemných zariadení Močiar, Kríţna, Oţďany
(por. Č. 6, 7, 13 leteckej mapy),
11.3.3. obmedzené priestory č. LZR 60 A, LZR 60 B, LZR 24 pre výcvik vojenského letectva
v malých a v prízemných výškach (por. Č. 20, 21, 22 leteckej mapy).
12. V oblasti civilnej ochrany
12.1.
V záujme plnenia úloh a opatrení civilnej ochrany obyvateľstva v oblastiach sídelného rozvoja
a priemyselných parkov rešpektovať povinnosť výstavby ochranných stavieb pre ukrytie obyvateľstva, zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti v súlade s platnou legislatívou.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 22
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
II. Verejnoprospešné stavby
Verejnoprospešné stavby spojené s realizáciou uvedených záväzných regulatívov sú:
1.
Cestná infraštruktúra
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.1. rozdelená na tri časti: VPS 1.1.1. – zrušená, zaradené nové VPS 1.1.2. a 1.1.3. na str.
20:
1.1.1.
rýchlostná cesta R1 ( E 58) v úseku Rudno nad Hronom - Ţarnovica – Ţiar nad Hronom – Šášovské Podhradie (x I/65); nová trasa (kategória R 22,5/100, 80),
1.1.2.
rýchlostná cesta v úseku Banská Bystrica/ Kostiviarska – Šalková – kriţovatka Slovenská
Ľupča , severný obchvat mesta Banská Bystrica,
1.1.3.
súbeţná cesta s R1 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Ţarnovica – Ţiar nad Hronom –
Budča – Zvolen – Kováčová (x I/69) pre dopravu vylúčenú z R1; výstavba súvislej trasy
s vyuţitím úsekov pôvodných ciest I. (II.) triedy so šírkovou homogenizáciou úsekov minimálnej kategórie pre cesty I. (II.) triedy,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.2.1. doplnený text, zaradená nová VPS 1.2.3. na str. 20:
1.2.1.
rýchlostná cesta R3 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Krupina – Dolné Breziny –
tunel Baba – kriţovatka Budča,
1.2.3.
rýchlostná cesta R3 v úseku kriţovatka s R1 Ţiar nad Hronom/Šášovské Podhradie –– hranica so Ţilinským samosprávnym krajom,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.7.1. a VPS 1.7.2. – zrušené, na str. 20:
1.7.1.
cesta I/66 v úseku Banská Bystrica, Kostiviarska – cementáreň, severný obchvat
mesta (kategória MR 20/60 - redukovaná kategória MR 24,5/60),
1.7.2.
cesta I/66 v úseku cementáreň Banská Bystrica – Slovenská Ľupča rekonštrukcia
cesty na mestskú rýchlostnú komunikáciu (kategória MR 24,5/100,80).
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.8. aţ VPS 1.10. – doplnený text, na str. 20:
1.8.
rekonštrukcia cesty I/66 v úseku Slovenská Ľupča – Brezno s obchvatom mesta
Brezno, výhľadovo so severným obchvatom obcí v úseku Podbrezová – Valaská,
1.9.
cesta I/76 v úseku Hronský Beňadik - hranica Nitrianskeho kraja, rekonštrukcia, vo
výhľade s obchvatmi obcí,
1.10.
cesta I/71 v úseku Lučenec - Fiľakovo - hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia s obchvatmi sídiel, v súlade s vydaným záverečným stanoviskom MŢP k procesu
EIA.
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.12, 1.13.1. a 1.13.2. – doplnený text, na str. 20, zaradená nová VPS 1.13.3.:
1.12.
cesta I/66 v úseku Brezno - Besník - hranica Prešovského kraja, rekonštrukcia
s obchvatmi sídiel, v súlade s vydaným záverečným stanoviskom MŢP k procesu EIA
1.13.1. rekonštrukcia cesty I/72 v úseku Podbrezová – Mýto pod Ďumbierom, návrh na preradenie do ciest II. triedy (II/584),
1.13.2
rekonštrukcia a výstavba cesty I/72 v úseku Brezno/ Halny (x I/66) – Mýto pod Ďumbierom (x I/72),
1.13.3.
rekonštrukcia cesty I/72 v úseku Mýto pod Ďumbierom – Čertovica – hranica Ţilinského kraja,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 23
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.15.2., 1.16.1. aţ 1.16.3. – upravený a doplnený text, na str. 21, zaradená nová VPS 1.16.5.
za VPS 1.16.4.:
1.15.2
rekonštrukcia cesty II/527 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Balog nad Ipľom –
Slovenské Ďarmoty a v úseku Veľký Krtíš – Modrý Kameň – Senohrad – Dobrá Niva, výhľadovo s obchvatmi sídiel,
1.16.1. cesta I/72 (pôvodne II/530) v úseku Brezno (x I/66) – Tisovec, rekonštrukcia, výhľadovo rezervovať priestor pre obchvaty obcí,
1.16.2
cesta I/72 (pôvodne II/531) v úseku Rimavská Sobota (x I/50) – Hnúšťa – Tisovec,
rekonštrukcia s obchvatmi obcí,
1.16.3
cesta II/531 Pavlovce – Rimavská Sobota (x I/50) s juhovýchodným obchvatom mesta
Rimavská Sobota, rekonštrukcia; výhľadovo rezervovať priestor pre obchvat obcí,
1.16.5.
cesta II/571 Fiľakovo - Abovce rekonštrukcia a dobudovanie celej trasy, vo výhľade
s obchvatmi obcí,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.17., 1.20. – upravený a doplnený text, na str. 21, VPS 1.21.1.- zrušená a nahradená novým
textom, za VPS 1.21.2. sú zaradené nové VPS 1.21.3. aţ 1.21.20.:
1.17.
cesta I/14 v úseku Banská Bystrica, Uľanka – Harmanec – hranica Ţilinského kraja
„Malý Šturec“, rekonštrukcia, výhľadovo s tunelovým úsekom „Malý Šturec“,
1.20.
rekonštrukcia cesty II/512 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Ţarnovica (I/65 –
R1); (výhľadovo rezervovať priestor pre obchvat obce Horné Hámre),
1.21.1. ostatné cesty II triedy - II/524, II/525, II/526, II/529, II/532, II/578, II/584, II/585,
II/591, II/594, II/595, rekonštrukcia v celom úseku týchto ciest na území Banskobystrického kraja (s výhľadovou rezervou územia pre cestné obchvaty obcí),
1.21.1.
cesta II/524 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Banská Štiavnica, rekonštrukcia cesty
1.21.3.
cesta I/51 (pôvodne II/525) v úseku Hontianske Nemce (I/66 – R3) – Banská Štiavnica –
Hronská Breznica (I/50 – R1) s obchvatom mesta Banská Štiavnica, rekonštrukcia
a vybudovanie cesty,
1.21.4.
cesta II/526 v úseku Devičie (I/66-R3) – Senohrad, Stará Huta – Podkriváň a Kriváň – Kokava
nad Rimavicou – Hnúšťa – Jelšava – hranica Košického kraja s prerušením ťahu v priestore
Senohrad – Stará Huta (Lešť), rekonštrukcia cesty,
1.21.5.
cesta II/529 v úseku Hriňová – Drábsko – Čierny Balog – Brezno (I/66), rekonštrukcia cesty,
1.21.6.
cesta II/532 v úseku Behynce (I/50 – R2 ) Jelšava – Revúca – Muráň rekonštrukcia
a dobudovanie trasy vo výhľade s obchvatmi obcí,
1.21.7.
cesta II/578 v úseku Banská Bystrica – Tajov – Kordíky s obchvatom mesta Banská Bystrica
(časť Podlavice), rekonštrukcia a vybudovanie nových úsekov, so smerovou úpravou
v centrálnej časti obce Tajov,
1.21.8.
cesta II/578 v úseku Kremnica – Skalka, rekonštrukcia a vybudovanie nových úsekov,
1.21.9.
cesta II/584 v úseku Bystrá (I/72) – Tále – Trangoška (Srdiečko), rekonštrukcia,
1.21.10. cesta II/585 Lučenec – Trenč-Rároš– Dolná Strehová – Pôtor (I/75), rekonštrukcia,
1.21.11. cesta II/591 v úsekoch Banská Bystrica (I/66) – Zvolenská Slatina a Vígľaš – Stará Huta –
Horná Strehová – Dolná Strehová, rekonštrukcia cesty a vybudovanie nových úsekov
s obchvatom mesta Banská Bystrica vo výhľade s obchvatmi obcí,
1.21.12. cesta II/594 v úseku Lučenec – Kalonda – štátna hranica s Maďarskou republikou, rekonštrukcia cesty,
1.21.13. cesta II/595 Tomášovce (I/50 – R2) – Poltár – Kokava nad Rimavicou, rekonštrukcia cesty, vo
výhľade s obchvatmi obcí,
1.21.14. cesta III/528012 Drábsko – Utekáč, rekonštrukcia,
1.21.15. cesta III/565002 v úseku Muľa – Bušince – Čeláre – Kírť – Peťov – hranica SR/MR, rekonURBION – Bratislava, jún 2010
Strana 24
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
1.21.16.
1.21.17.
1.21.18.
1.21.19.
1.21.20.
štrukcia a vybudovanie cesty,
cesta III/571 016 Tachty – Gemerský Jablonec – Hajnáčka – x II/571, rekonštrukcia
a vybudovanie úseku Tachty – hranica SR/MR,
cesta II. triedy – severovýchodný obchvat mesta Zvolen – prepojenie ciest I/66 a R2
cesta III/57132 Bátka – Rimavská Seč, rekonštrukcia
cesta III/527002 Veľká Ves nad Ipľom – Vinica – Kosihovce – x I/75, rekonštrukcia
cesta III/527017 Sucháň – Čebovce – Slovenské Ďarmoty
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 1.22., 1.23. – upravený a doplnený text, na str. 21, VPS 1.24.- zrušená, VPS 1.25.2.- upravený
text, zaradená nová VPS 1.25.3., za VPS 11.26.2. sú zaradené nové VPS 1.27. aţ 1.29. na str. 21:
1.22.
cesta I/75 v úseku hranica Nitrianskeho kraja – Veľký Krtíš – Halič v súbehu výhľadovej rýchlostnej cesty R7, rekonštrukcia, vo výhľade s obchvatmi obcí, pre dopravu
vylúčenú z R7,
1.23.
cesta I/65 v úseku Ţiar nad Hornom, Šášovské Podhradie (I/65xR1) – Kremnica –
s obchvatom obce Kremnické Bane – hranica Ţilinského kraja; rekonštrukcia cesty,
1.24.
súbeţná cesta s R1 v úseku hranica Nitrianskeho kraja - Ţarnovica – Ţiar nad Hronom – Zvolen – Budča – Kováčová (x I/69), výstavba súvislej trasy s vyuţitím úsekov pôvodnej cesty so šírkovou homogenizáciou úsekov podľa minimálnej kategórie
typu C 11,5 (C 9,5) pre cesty I. (II.) triedy,
1.25.2
súbeţná cesta I/50 s R2 v úseku Zvolen – Detva – Lučenec – Rimavská Sobota – hranica Košického kraja, výstavba súvislej trasy s vyuţitím úsekov pôvodnej cesty so
šírkovou homogenizáciou úsekov podľa minimálnej kategórie pre cesty I. (II.) triedy,
1.25.3.
cesta R2 – severný (variantne juţný) obchvat mesta Zvolen
1.27.
cestné cezhraničné mosty cez rieku Ipeľ v obciach Trenč-Rároš a Peťov,
1.28.
cyklistická trasa „Rodinná cestička“ medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen.
1.29.
Cyklomagistrála Poiplie, Zelená stuha Pohronia, Vrchárska cyklomagistrála, Lučenec – Kalonda/Ipolytarnóc (MR), vrátane rekonštrukcie ciest popri ktorých sú trasované.
2.
Železničná infraštruktúra
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 2.1., 2.3., 2.4. – upravený a doplnený text, na str. 21,22, za VPS 2.4. sú zaradené nové
VPS 2.5. aţ 2.7. na str. 22:
2.1.
ţelezničná trať TINA Nové Zámky – Levice – Zvolen – Lučenec – Košice, modernizácia v celej dĺţke na území Banskobystrického kraja so zvyšovaním traťovej rýchlosti a dokončením zdvojkoľajnenia trate; elektrifikácia trate v úseku Zvolen – Košice,
2.3.
hlavná ţelezničná trať pre medzinárodnú turistickú dopravu (Poľsko – Vrútky – Banská Bystrica – Zvolen - Šahy – Maďarsko), modernizácia a rekonštrukcia v celej dĺţke
na území Banskobystrického kraja,
2.4.
ţelezničná trať Banská Bystrica – Červená Skala – Margecany, modernizácia
a rekonštrukcia v celej dĺţke na území Banskobystrického kraja,
2.5.
ţelezničná trať Fiľakovo – Vrútky v úseku Zvolen – Fiľakovo, elektrifikácia,
2.6.
ţelezničná trať Zvolen – Krupina, úpravy trasy koľají (súvis s výstavbou cesty I/50),
2.7.
ţelezničná trať Banská Bystrica- odbočka Dolná Štubňa (súvis s výstavbou severného obchvatu mesta).
3.
Infraštruktúry kombinovanej dopravy
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 3.1. – zmena textu, na str. 22, VPS 3.2. – zrušená:
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 25
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
3.1.
3.2.
5.
príprava realizácie terminálu intermodálnej prepravy a logistického centra nákladnej dopravy
v lokalite Zvolen – Budča,
výstavba terminálu kombinovanej dopravy celoštátneho významu v Lučenci.
Zásobovanie pitnou vodou
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 5.1.1. aţ 5.1.73. - nahradené novým textom VPS 5.1. aţ 5.61., na str. 22, 23,24:
5.1.
hlavný prívod pitnej vody a súvisiace stavby,
5.1.1. prívod vody z vodárenskej nádrţe Hronček do Pohronského skupinového
vodovodu,
5.1.2. prívod vody z vodných zdrojov Ľuboreč do Veľkého Krtíša,
5.1.3. skupinový vodovod Chrťany – Horná Strehová – Brusník – Senné – Slovenské Kľačany,
5.1.4. zdvojenie prívodu Málinec - Poltár,
5.1.5. predĺţenie skupinového vodovodu Málinec: vetva Poltár - Lučenec, vetva
Radzovce -Šiatorská Bukovinka,
5.1.6. predĺţenie Rimavskosobotského skupinového vodovodu: vetva Jesenské Tachty,
5.1.7. rozšírenie Muránskeho skupinového vodovodu : vetva Sirk – Červeňany –
Rákoš – Šivetice – Prihradzany – Licince,
5.1.8. dobudovanie skupinového vodovodu Ţiar nad Hronom – Ţarnovica – Hronský Beňadik z Hliníka nad Hronom do Hronského Beňadika,
5.1.9. prívod vody z prebytku vodných zdrojov Dolná Lehota do Pohronského skupinového vodovodu,
5.1.10. zabezpečenie juţnej časti okresu Veľký Krtíš pitnou vodou,
5.1.11. zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad,
5.1.12. rekonštrukcia potrubia VDJ Mýtna – VDJ Ľuboreč,
5.1.13. Tomášovce – Tornaľa predĺţenie skupinového vodovodu,
5.1.14. Leváre – Drţkovce – Strelnica skupinový vodovod,
5.1.15. VDJ Strelnica –Otročok – Ţiar – Levkuška – Rašice – Gemerská Ves prívod
vody,
5.1.16. Skerešovo – Poliná – Višňové – Rašice – Chválová prívod vody,
5.1.17. Chrťany – Horná Strehová – Brusník – Senné –Slovenské Kľačany vodovod,
5.1.18. Jesenské - Širkovce – Šimonovce – Drňa vodovod,
5.1.19. Kaloša – Vyšné Valice napojenie na skupinový vodovod,
5.1.20. Rimavské Janovce – Sútor – Belín vodovod,
5.1.21. Rimavská Seč – Chrámec – Orávka – Janice – Martinová - Bottovo – Dubovec – Šimonovce predĺţenie skupinového vodovodu,
5.1.22. Horná Ţdaňa – Prestavlky – Horná Trnávka –Prochot prívod zo ŢŢB
a vodojem,
5.1.23. Sklené Teplice VDJ – Hliník nad Hronom – Bzenica prívod zo ŢŢB,
5.1.24. Rimavská Sobota– Rakytník – Dulovo – Ţíp – Vieska nad Blhom – Radnovce – Čákov – Ivanice - Zádor – Chanava vodovod II. časť,
5.1.25. Uzovská Panica – Veľký Blh – Teplý Vrch – Drienčany – Budikovany napojenie na prívod vody Rimavská Sobota – Chanava,
5.1.26. Kremnica rekonštrukcia vodovodu a vodojem,
5.1.27. Vyhne – prívod zo ŢŢB a vodojem,
5.1.28. Ľubietová rekonštrukcia skupinového vodovodu Hiadeľ – Lučatín – Ľubietová,
5.1.29. Banská Bystrica rekonštrukcia vodovodu,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 26
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
5.1.30. Závadka nad Hronom rekonštrukcia skupinového vodovodu Heľpa – Závadka – Polomka,
5.1.31. Podbrezová - Piesok rekonštrukcia vodovodu,
5.1.32. Čierny Balog rekonštrukcia vodovodu, vodojem a PHO,
5.1.33. Brezno – Mazorníkovo prepojenie VDJ Brezno – VDJ Chvatimech,
5.1.34. Hiadeľ rekonštrukcia vodovodu,
5.1.35. Brusno zásobovanie pitnou vodou a rekonštrukcia vodovodu,
5.1.36. Selce rekonštrukcia vodovodu,
5.1.37. Donovaly rekonštrukcia vodovodu,
5.1.38. Pohronská Polhora zásobovanie pitnou vodou – SKV Pohronská Polhora –
Michalová a PHO,
5.1.39. Polomka rekonštrukcia vodovodu,
5.1.40. Valaská rekonštrukcia vodovodu,
5.1.41. Lučenec rekonštrukcia vodovodu,
5.1.42. Fiľakovo rekonštrukcia vodovodu,
5.1.43. Utekáč vodovod - napojenie na SKV Novohrad,
5.1.44. Pleš vodovod – napojenie na SKV Mučín – Pleš – Lipovany,
5.1.45. Rátka vodovod – napojenie na SKV H-L-F,
5.1.46. Tuhár vodovod – napojenie na SKV H-L-F,
5.1.47. Halič rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
5.1.48. Rimavská Sobota – Bakta vodovod a rekonštrukcia vodovodu,
5.1.49. Veľký Krtíš rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
5.1.50. Modrý Kameň rekonštrukcia vodovodu, VDJ a ČS,
5.1.51. Dolné Strháre – Horné Strháre rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
5.1.52. Čelovce rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
5.1.53. Pôtor rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
5.1.54. Hrušov rekonštrukcia vodovodu, VDJ a ČS,
5.1.55. Príbelce rekonštrukcia vodovodu a VDJ, napojenie na SKV juţná časť Veľký
Krtíš,
5.1.56. Hriňová rekonštrukcia vodovodu,
5.1.57. Detva rekonštrukcia vodovodu,
5.1.58. Krupina rekonštrukcia vodovodu,
5.1.59. Dobrá Niva rekonštrukcia vodovodu,
5.1.60. Sielnica rekonštrukcia vodovodu,
5.1.61. Sliač rekonštrukcia vodovodu,
5.1.62. Zvolen rekonštrukcia vodovodu,
5.1.63. Štiavnické Bane rozšírenie SKV,
5.1.64. Ţarnovica DVZ Revišťské Podzámčie 3. stavba,
5.1.65. Hodruša-Hámre rekonštrukcia prívodného potrubia aČS,
5.1.66. Rudno napojenie na SKV Ţ-Ţ-B,
5.1.67. Voznica napojenie na SKV Ţ-Ţ-B,
5.1.68. Ţibritov – Antol napojenie na Pohronský skupinový vodovod,
5.1.69. Cinobaňa rekonštrukcia a dobudovanie vodovodu,
5.1.70. Predĺţenie skupinového vodovodu H – L – F Korytárky,
5.1.71. Hnúšťa – Tisovec predĺţenie Rimavskosobotského skupinového vodovodu,
5.1.72. zdvojenie Muránskeho skupinového vodovodu Muránska Dlhá Lúka – Jelšava – Licince,
5.1.73. Krupina – Bzovík – Zemiansky Vrbovok Napojenie na skupinový vodovod.
5.1.
5.2.
Klenovec rekonštrukcia úpravne vody
Hriňová rekonštrukcia úpravne vody,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 27
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.
5.18.
5.19.
5.20.
5.21.
5.22.
5.23.
5.24.
5.25.
5.26.
5.27.
5.28.
5.29.
5.30.
5.31.
5.32.
5.33.
5.34.
5.35.
5.36.
5.37.
5.38.
5.39.
5.40.
5.41.
5.42.
5.43.
5.44.
5.45.
5.46.
5.47.
5.48.
5.49.
5.50.
5.51.
5.52.
5.53.
Zásobovanie pitnou vodou regiónu Novohrad,
Banská Štiavnica rekonštrukcia prívodu z PSV a distribučný vodojem,
Moštenica rekonštrukcia vodovodu,
Heľpa rekonštrukcia vodovodného potrubia,
Veľké Zlievce rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
Rimavská Baňa, Rimavské Zaluţany, Lehota nad Rimavicou VDJ,
Podkonice rekonštrukcia rozvodného potrubia,
Pliešovce rekonštrukcia vodovodu,
Príbelce rekonštrukcia vodovodu,
Lučatín rekonštrukcia rozvodného potrubia,
Dolný Harmanec rekonštrukcia rozvodného potrubia,
Ţiar nad Hronom rekonštrukcia, a oprava a dobudovanie vodovodu,
Chvatimech - Brezno rekonštrukcia a ochrana vodovodu,
Mýtna VDJ - Ľuboreč VDJ rekonštrukcia potrubia,
Zvolen rekonštrukcia vodovodu,
Tomášovce - Tornaľa - skupinový vodovod,
Chanava II. etapa vodovod,
Poniky náhradný vodný zdroj,
Veľký Krtíš rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
Pôtor rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
Detva rozšírenie vodovodu do častí Krné, Kostolná a Skliarovo,
Kremnica rekonštrukcia vodovodu,
Hriňová rekonštrukcia vodovodného potrubia vetva Kriváň - Vígľaš - Lieskovec 2.etapa,
Málinec rozšírenie úpravne vody,
Banská Bystrica úprava a rekonštrukcia vodovodu,
Lučenec oprava a rekonštrukcia vodovodu 3. etapa,
Krupina oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Banská Štiavnica oprava, rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu,
SKV TKŢ cementácia potrubia,
Fiľakovo oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Jesenské – Nová Bašta prívod vody,
Chrťany, Horná Strehová, Brusník, Senné vodovod,
Sliač oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Sklené Teplice vodojem 2x250 m3, prívod zo ŢŢB,
Lučatín, Ľubietová oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Utekáč pitný vodovod, s napojením na vodárenskú nádrţ Klenovec,
Hliník nad Hronom prívod zo ŢŢB a vodovod 2. časť,
Rimavská Seč - Dubovec - Chrámec vodovod,
Modrý Kameň oprava a rekonštrukcia vodovodu, VDJ a ČS,
Dobrá Niva oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Hodruša-Hámre oprava a rekonštrukcia prívodného potrubia a ČS,
Brezno Vrchdolinka vodovod,
Cinobaňa oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Jesenské - Širkovce - Šimonovce - Drňa vodovod,
Dolná Strehová oprava a rekonštrukcia vodovodu a VDJ,
Očová oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Malá Lehota oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Brusno oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Kokava nad Rimavicou oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Klenovec oprava, rekonštrukcia a rozšírenie vodovodu,
Hrušov oprava a rekonštrukcia vodovodu a vodojemu,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 28
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
5.54.
5.55.
5.56.
5.57.
5.58.
5.59.
5.60.
5.61.
6.
Zvolenská Slatina oprava a rekonštrukcia vodovodu,
Tekovská Breznica náhradné zásobovanie pitnou vodou,
Bystrá - Tále rekreačná oblasť VDJ a rozvodné potrubie,
Zlatno vodovod a kanalizácia,
Hnúšťa časť Hačava vodovod,
Rekonštrukcia prívodu vody z VN Klenovec do vodojemov Rimavská Sobota - Bokorová.
Rimavská Sobota – oprava a rekonštrukcia vodovodu.
SKV Tornaľa – rozšírenie a prepojenie s RSV – napojenie obcí Figa, Kaloša, Gemerské Michalovce, Valice - Vyšné Valice.
Odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 6.1., VPS 6.2./ 6.2.1.aţ 6.2.54. , VPS 6.3. aţ 6.52. - nahradené novým textom VPS 6.1. aţ
6.57., na str.24 , 25, 26:
6.1.
uvedenie do prevádzky rozostavaných čistiarní odpadových vôd Banská Bystrica,
Fiľakovo, Hodruša-Hámre, Jelšava, Jesenské, Kremnica, Oţďany, Podkonice, Priechod, Polomka, Rimavská Seč, Teplý Vrch, Uhorské, Veľký Blh, Vyhne, Zvolen
a Muráň,
6.2.
realizácia skupinových kanalizačných systémov
6.2.1. Banská Bystrica – Malachov – Badín - Nemce – Selce – Kynceľová – Tajov
6.2.2. Sebedín – Bečov – Čerín – Čačín – Dúbravica – Oravce - Poniky
6.2.3. Beňuš – Braväcovo
6.2.4. Valaská – Hronec
6.2.5. Michalová - Pohronská Polhora
6.2.6. Predajná – Jasenie
6.2.7. Detva – Kriváň
6.2.8. Zvolenská Slatina – Vígľaš
6.2.9. Lubeník – Chyţné
6.2.10. Revúca – Mokrá Lúka
6.2.11. Polina – Skerešovo
6.2.12. Chválová - Višňové
6.2.13. Abovce – Král – Riečka
6.2.14. Zádor – Cakov – Ivanice – Radnovce
6.2.15. Šimonovce – Drňa
6.2.16. Hostice – Gem. Dechtáre
6.2.17. Gortva – Hodejovec
6.2.18. Vyšný Skálnik – Hrachovo
6.2.19. Jesenské – Širkovce
6.2.20. Studená – Nová Bašta
6.2.21. Pavlovce – Rimavské Janovce
6.2.22. Rimavské Zaluţany – Rimavská Baňa
6.2.23. Studená – Tachty – Večelkov
6.2.24. Zádor – Vieska nad Blhom
6.2.25. Opatovská Nová Ves – Bátorová – Nenince
6.2.26. Brusník – Senné
6.2.27. Kosihy nad Ipľom – Dolinka
6.2.28. Dolná Strehová – Vieska
6.2.29. Ďurkovce – Kamenné Kosihy – Širákov
6.2.30. Veľký Krtíš – Malý Krtíš – Modrý Kameň – Nová Ves - Sklabiná
6.2.31. Veľká nad Ipľom – Sečianky
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 29
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
6.27.
6.28.
6.29.
6.2.32. Záhorce – Ţelovce
6.2.33. Dubové – Bacúrov
6.2.34. Podzámčok – Dobrá Niva – Sása
6.2.35. Nová Baňa – Brehy
6.2.36. Tekovská Breznica – Orovnica
6.2.37. Hliník nad Hronom – Lehôtka pod Brehmi
6.2.38. Horná Ves – Kremnica
6.2.39. Ţiar nad Hronom – Lutila – Slaská – Kosorín – Janova Lehota
6.2.40. Lovča – Lovčica-Trubín
6.2.41. Radzovce – Čakanovce – Belina – Biskupice
6.2.42. Mučín –Pleš – Lipovany
6.2.43. Mýtna – Dobroč – Kotmanová
6.2.44. Rapovce – Trebeľovce
6.2.45. Kalinovo – Breznička
6.2.46. Lehôtka – Mašková – Lupoč
6.2.47. Holiša – Nitra nad Ipľom
6.2.48. Hrnčiarska Ves – Hrnčiarske Zaluţany – Sušany
6.2.49. Veľké Dravce – Nové Hony
6.2.50. Veľká nad Ipľom – Panické Dravce – Jelšovec
6.2.51. Vlkanová – Hronsek
6.2.52. Dolný Badín – Horný Badín
6.2.53. Dráţovce - Ladzany
6.2.54. Hokovce – Dudince – Terany,
Tisovec kanalizácia a intenzifikácia ČOV,
Brezno rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie a ČOV,
Lučenec rekonštrukcia kanalizácie,
Fiľakovo rekonštrukcia kanalizácie, intenzifikácia a rozšírenie ČOV,
Poltár kanalizácia a intenzifikácia ČOV,
Hnúšťa dobudovanie kanalizácie,
Tornaľa kanalizácia a dobudovanie ČOV,
Veľký Krtíš rekonštrukcia kanalizácie a dobudovanie ČOV,
Zvolen rekonštrukcia kanalizácie a rozšírenie ČOV,
Detva dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV,
Hriňová dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV,
Krupina kanalizácia a ČOV,
Sliač dobudovanie kanalizácie,
Ţiar nad Hronom kanalizácia a rozšírenie ČOV,
Kremnica kanalizácia a ČOV,
Ţarnovica dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Nová Baňa dobudovanie kanalizácie,
Brusno dobudovanie kanalizácie,
Čierny Balog (Krám, Nový Krám, Medveďovo) rekonštrukcia a výstavba kanalizácie
a ČOV,
Heľpa kanalizácia a ČOV,
Podbrezová – Lopej – Predajná kanalizácia a ČOV,
Valaská – Podbrezová kanalizácia a ČOV,
Pohorelá kanalizácia a dobudovanie ČOV,
Polomka kanalizácia a ČOV,
Slovenská Ľupča rekonštrukcia a výstavba kanalizácie a ČOV,
Závadka nad Hronom kanalizácia a ČOV,
Divín rozšírenie stokovej siete,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 30
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.
6.45.
6.46.
6.47.
4.48.
6.49.
6.50.
6.51.
6.52.
Kokava nad Rimavicou kanalizácia, intenzifikácia, rozšírenie ČOV,
Klenovec rozšírenie ČOV,
Vinica kanalizácia a ČOV,
Očová dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Pliešovce dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV,
Zvolenská Slatina dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Hodruša-Hámre dobudovanie kanalizácie,
Lovinobaňa kanalizácia a dobudovanie ČOV,
Cinobaňa kanalizácia,
Halič dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Jesenské vybudovanie kanalizácie a ČOV,
Kalinovo kanalizácia a ČOV,
Jelšava dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Revúca dobudovanie kanalizácie,
Hliník nad Hronom rozšírenie ČOV,
Banská Belá rozšírenie ČOV,
Dudince rozšírenie kanalizácie a ČOV,
Donovaly rekonštrukcia ČOV,
Banská Štiavnica dobudovanie kanalizácie,
Dobrá Niva dobudovanie kanalizácie,
Podzámčok – Breziny dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Lubeník kanalizácia,
Michalová – Pohronská Polhora kanalizácia a ČOV.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.
6.13.
6.14.
6.15.
6.16.
6.17.
6.18.
6.19.
6.20.
6.21.
6.22.
6.23.
6.24.
6.25.
6.26.
Valaská - Podbrezová kanalizácia a ČS,
Poltár kanalizácia intenzifikácia ČOV,
Kremnica kanalizácia a ČOV,
Detva dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV,
Banská Bystrica verejná kanalizácia - rekonštrukcia odľahčovacích objektov,
Ţarnovica kanalizácia a ČOV,
Krupina kanalizácia a ČOV,
Sliač dobudovanie kanalizácie,
Revúca kanalizácia zberač E Revúčka,
Muráň kanalizácia,
Revúca rekonštrukcia ČOV (terciálne čistenie),
Lubeník rekonštrukcia ČOV,
Fiľakovo rekonštrukcia kanalizácie,
Kanalizačné výpuste R. Sobota, Tisovec, Klenovec, Hnúšťa, Tornaľa,
Krupina kanalizácia a ČOV,
Nová Baňa rekonštrukcia kanalizácie a ČOV,
Podbrezová - Lopej - Predajná kanalizácia a výstavba ČOV,
Tisovec kanalizácia,
Valaská kanalizácia,
Klenovec rozšírenie ČOV,
Kokava nad Rimavicou kanalizácia, intenzifikácia a rozšírenie ČOV,
Hliník nad Hronom rozšírenie ČOV,
Hodruša-Hámre kanalizácia,
Brusno kanalizácia,
Hriňová dobudovanie kanalizácie a rozšírenie ČOV,
Čierny Balog Krám, Nový Krám, Medveďovo oprava, rekonštrukcia kanalizácie, kanalizácia,
oprava rekonštrukcia a výstavba ČOV,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 31
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
6.27.
6.28.
6.29.
6.30.
6.31.
6.32.
6.33.
6.34.
6.35.
6.36.
6.37.
6.38.
6.39.
6.40.
6.41.
6.42.
6.43.
6.44.
6.45.
6.46.
6.47.
6.48.
6.49.
6.50.
6.51.
6.52.
6.53.
6.54.
6.55.
6.56.
6.57.
7.
Polomka kanalizácia a rozšírenie ČOV,
Slovenská Ľupča kanalizácia a ČOV,
Heľpa kanalizácia,
Zvolenská Slatina dobudovanie kanalizácie,
Očová dobudovanie kanalizácie a výstavba ČOV,
Pohorelá kanalizácia a dobudovanie ČOV,
Cinobaňa kanalizácia,
Závadka nad Hronom kanalizácia,
Kalinovo kanalizácia a ČOV,
Jesenské kanalizácia a ČOV,
Pliešovce kanalizácia a rozšírenie ČOV,
Lovinobaňa kanalizácia,
Vinica kanalizácia a ČOV,
Modrý Kameň kanalizácia,
Bušince kanalizácia a ČOV,
Ţelovce kanalizácia,
Dudince rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie a ČOV,
Vyhne prepojenie kanalizácie a ČOV,
Horné, Stredné a Dolné Plachtince kanalizácia a ČOV,
Čerín, Sebedín, Bečov kanalizácia a ČOV,
Voznica výstavba kanalizácie a ČOV,
Horná Lehota (Tále) vybudovanie kanalizácie a ČOV,
Bystrá výstavba kanalizácie a ČOV,
Ruţiná rekonštrukcia a rozšírenie kanalizácie a ČOV,
Bátka vybudovanie ČOV,
Látky dobudovanie kanalizácie a ČOV,
Hnúšťa – dobudovanie kanalizácie v meste,
Ţiar nad Hronom – dobudovanie kanalizácie,
Tornaľa - vybudovanie kanalizácie a ČOV.
Hliník nad Hronom – rozšírenie kanalizácie a odľahčovacia komora.
Podzámčok - kanalizácia a ČOV.
Odtokové pomery
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 7.3.- zrušená, VPS 7.4.- zaradená nová VPS , VPS 7.5. aţ 7.21., 7.26., 7.28. – úprava
a doplnenie textov, VPS 7.23. – zmena textu, VPS 7.24. – zrušená, VPS 7.27. – zrušená, na str.
26, 27:
7.3.
vodná nádrţ Lehota nad Rimavicou na Rimavici,
7.4.
Bzenica, úprava Vyhnianskeho potoka rkm 1,000 – 1,700,
7.5.
Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami,
7.6.
Vlkanová – Radvaň protipovodňové opatrenia na Hrone, rkm 167,465 – 173,800,
7.7.
zrušená,
7.7.
Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia OH Hrona,
7.8.
Zvolen, rekonštrukcia úpravy na toku Slatina, rkm 0,000 - 4,727,
7.9.
Banská Bystrica – Iliaš, protipovodňové opatrenia na Hrone,
7.10.
Chanava rekonštrukcia OH na toku Slaná, rkm 5,000 – 11,000,
7.11.
Fiľakovo ochranné opatrenia na Belinskom a Čamovskom potoku,
7.12.
Hriňová, úprava toku Slatina pod VN II. etapa, rkm 44,080 – 47,018,
7.13.
Nemecká –Dubová - Zámostie, ochrana intravilánu, ĽOH rkm 202,750 – 204,500,
7.14.
zrušená,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 32
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.
7.21.
7.23.
7.24.
7.26.
7.27.
7.28.
Banská Štiavnica, rekonštrukcia Banskoštiavnických jazier, II. etapa,
Lučatín, ochrana intravilánu obce – POH na Hrone, rkm 190,500 – 191,500,
Veľký Krtíš – Modrý Kameň, úprava Krtíšskeho potoka, rkm 16,625 – 17,475 a rkm 18,500 –
19,700,
Krupina, úprava a revitalizácia toku Krupinica, rkm 40,100 – 43,100,
Hriňová, zvýšenie kapacity koryta toku Slatina rkm 40,100 – 40,300 a 47,400 – 48,800
Brezno, ochrana intravilánu mesta, brehové ochranné opatrenia na Hrone, opatrenia na toku
Ţidlova a Mazorník,
Lenartovce, rekonštrukcia OH na toku Slaná, rkm štátna hranica – 5,000,
Vlkyňa, rekonštrukcia úpravy toku Rimava, rkm 0,000 – 6,000,
Podbrezová rekonštrukcia úpravy Hrona,
Tekovská Breznica profil na zachytávanie ropných havárií na Hrone, rkm 88,780,
Kokava nad Rimavicou úprava Rimavice,
Zvolen úprava potoka Neresnica, rkm 0,000 – 0,420 a rkm 0,420 – 2,200,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 7.30. a VPS 7.33. - zrušené, VPS 7.31., 7.32. a 7.34. aţ 7.40.- zmeny a doplnenie textov, za
VPS 7.41. zaradené nové VPS 7.42. aţ 7.88., na str. 26,27:
7.30.
Kalinovo úpravy Ipľa,
7.31.
Uzovská Panica – Veľký Blh, prevýšenie OH potoka Blh, rkm 14,702 – 15,950,
7.32.
Poltár, ochranné opatrenia na potoku Poltarica, II. etapa, rkm 3,000 – 5,000, SO-03 a SO-04,
7.33.
Ţihľava - Pôtor úprava Starej rieky,
7.34.
Podbrezová – Skalica, rekonštrukcia úpravy Hrona rkm 211,650 – 211,950 (priemyselný areál),
7.35.
Nová Baňa, protipovodňové opatrenia na Novobanskom potoku, rkm 1,950 – 2,950
a Starohutskom potoku, rkm 0,400 – 0,500,
7.36.
Čačín úprava potoka Zolná, rkm 16,250 – 16,500,
7.37.
Veľká Lúka, ochranné opatrenia na toku Lukavica,
7.38.
Zvolen – hať, profil na zachytávanie ropných havárií,
7.39.
Lutila, úprava Kopernického potoka, rkm 0,100 – 1,000,
7.40.
Sielnica, úprava Sielnického potoka, rkm 4,180 – 5,000,
7.42.
Banská Bystrica – Šalková, rekonštrukcia OH Hrona
7.43.
Svätý Anton, ochranné opatrenia na toku Štiavnica rkm 47,000 – 50,000,
7.44.
Hronec – Osrblie, protipovodňové opatrenia na toku Osrblianka,
7.45.
Brezno, úprava odtokových pomerov Kabátovského potoka, rkm 0,322 – 1,173,
7.46.
Predajná, úprava Jasenianskeho potoka, rkm 1,150 – 1,600,
7.47.
Rimavská Sobota, Čiernolúcky potok, výstavba poldra,
7.48.
Tisovec, úprava toku Rimava, rkm 71,764 – 72,706,
7.49.
Dobrá Niva, úprava odtokových pomerov v povodí toku - polder
7.50.
Lubeník, ochrana pred povodňovými prietokmi potoka Samišková ,Suchého potoka a vodného
toku uvedeného pod číslom 326 (Mlynský náhon),
7.51.
Banská Bystrica, prevádzková budova SPhH,
7.52.
Čierny Balog, protipovodňové opatrenia na toku Čierny Hron, rkm 13,272 – 13,875,
7.53.
Banská Bystrica – Uľanka, úprava potoka Bystrica, pomiestne úpravy,
7.54.
Hrnčiarske Zaluţany, úprava odtokových pomerov na Zaluţianskom potoku, polder
7.55.
Stará Kremnička, ochrana obce pred povodňovými prietokmi Kremnického potoka,
7.56.
Jalná, ochrana obce pred povodňami na Hrone,
7.57.
Ipeľské Predmostie, ochrana intravilánu, rkm 66,000 – 67,900,
7.58.
Ţarnovica, zvýšenie kapacity koryta toku Kľak,
7.59.
Lučenec, rekonštrukcia úprav na Krivánskom a Tuhárskom potoku,
7.60.
Bušince, protipovodňová ochrana obce, polder na Viničnom potoku,
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 33
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
7.61.
7.62.
7.63.
7.64.
7.65.
7.66.
7.67.
7.68.
7.69.
7.70.
7.71.
7.72.
7.73.
7.74.
7.75.
7.76.
7.77.
7.78.
7.79.
7.80.
7.81.
7.82.
7.83.
7.84.
7.85.
7.86.
7.87.
7.88.
8.
Točnica, protipovodňová ochrana obce, polder na toku Točnica,
Balog nad Ipľom, úprava Balockého potoka, rkm 0,400 – 0,500,
Veľká Ves nad Ipľom, úprava Sečianskeho potoka, rkm 0,400 – 0,900,
Revištské Podzámčie, POH Hrona,
Šiatorská Bukovinka, úprava potoka Belina, rkm 12,200 – 13,00,
Málinec, úprava Málinského potoka, rkm 0,300 – 0,600,
VN Hriňová, úprava rybovodu na záchytnej prehrádzke,
Hronec, protipovodňové opatrenia na toku Čierny Hron, rkm 1,230 – 1,580,
VN Hriňová, rekonštrukcia okuliarového uzáveru,
VS Klenovec, MVE II. – elektrická poţiarna signalizácia,
Kozelník, ochranné opatrenia na toku Jasenica,
Banská Bystrica, rekonštrukcia prevádzkového objektu SPhH,,
Gemerský Jablonec, protipovodňové opatrenia na toku Jablonec, rkm 0,000 – 0,500,
Šurice, úprava Čamovského potoka, rkm 10,000 – 10,400 a pravostranného prítoku Soví, rkm
0,000 – 0,150,
VS Krupina – vybudovanie limnigrafických staníc - 2ks,
VS Miková – MVE,
Detva - Majerov, úprava Breznického potoka,
Banská Bystrica – Kostiviarska, úprava potoka Bystrica, rkm 1,250 – 1,290,
Rudno nad Hronom, opatrenia na toku Hron v Rudne nad Hronom,
Ţiar nad Hronom, zvýšenie kapacity koryta Lutilského potoka,
Ţiar nad Hronom, prevýšenie ľavostranného a pravostranného ohrádzovania toku Hron,
Kopernica, úprava Kopernického potoka, cca 200m,
Horná Ves, rekonštrukcia úpravy potoka Homoľa (Lúčanský), rkm 0,000 – 0,200,
Ostatné stavby súvisiace s ochranou pred povodňami a transformáciou povodňovej vlny
a sprietočnením tokov pre zabezpečenie pozdĺţnej kontinuity,
Hnúšťa časť Likier, úprava toku Rimavy,
Banský Studenec, úprava potoka Jasenica,
Rimava, rekonštrukcia úpravy toku rkm 0,000 – 6,000,
Zvolen – protipovodňové úpravy Kováčovského potoka a Borovianskeho potoka.
Zásobovanie elektrickou energiou
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 8.3. a 8.5. – doplnenie textu na str. 27:
8.3.
rekonštrukcia a rozšírenie Rz a TR 220/110 kV Medzibrod na sieť 400/110 kV,
8.5.
realizácia rozvodní a transformovní 110/22 kV v mestách Zvolen, Fiľakovo, Detva,
Nová Baňa, Lučenec, Poltár s prívodnými 110 kV vedeniami,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
VPS 8.6.– doplnenie textu na str. 485:
8.6.
elektrifikácia ţelezničnej trate Fiľakovo - Košice, vybudovaním prevodovej transformačnej stanice s meniarňou 110/25 kV v Lovinobani,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 8.7. a 8.8. – doplnenie textu na str. 27:
8.7.
rezervovanie koridoru pre 2 x 400 kV prenosové vedenie ZVN v trase Rz Bošáca - Rz
Bystričany - Rz Horná Ţdaňa,
8.8.
rezervovanie priestoru pre výhľadové dvojité 2 x 400 kV prenosové vedenia ZVN v
trase Rz Horná Ţdaňa - Rz Medzibrod - RZ PVE Ipeľ – Rz Rimavská Sobota.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 34
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
9.
Zásobovanie plynom
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
Za VPS 9.13. zaradená nová VPS 9.14., na str. 28:
9.14.
prepojovací VTL plynovod DN 800 Slovensko – Maďarsko, DN 800 medzi KS 03 Veľké Zlievce a hraničným prechodom SR/MR v úseku Slovenské Ďarmoty - Selešťany.
11. Odpadové hospodárstvo
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
VPS 11.1. aţ 11.7.– úprava a doplnenie textu na str. 486:
11.1.
rozšírenie regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v k.ú. Šalková,
okres Banská Bystrica,
11.2.
vybudovanie regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v k.ú. Krupina,
okres Krupina,
11.3.
vybudovanie regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v okrese Rimavská Sobota,
11.4.
dobudovanie skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v k.ú. Opatová, okres
Lučenec,
11.5.
rozšírenie regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v k.ú. Zvolenská Slatina, okres Zvolen,
11.6.
dobudovanie regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v k.ú. Stárňa,
okres Revúca,
11.7.
dobudovanie regionálnej skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný v k.ú Zelené,
Breznička, okres Poltár,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
VPS 11.8. aţ 11.10 .– zrušené, na str. 486:
11.8.
regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Ţarnovica,
11.9.
regionálna skládka komunálneho odpadu pre okres Banská Štiavnica
11.10. skládka priemyselných odpadov v Ţiari nad Hronom,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
VPS 11.12. – doplnený text, na str. 486:
11.12. dobudovanie spaľovne odpadu zo zdravotníckych zariadení, resp. vybudovanie spaľovne
odpadu zo zdravotníckych zariadení v lokalite územne zabezpečenej mestom Banská Bystrica,
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj (r.1998)
VPS 11.13.a VPS 11.14. – pôvodný text zrušený, nahradený novým textom, VPS 11.15. – zrušená,
na str. 486, 487:
11.13. sanácia skládky priemyselných odpadov Ţiar nad Hronom,
11.13. pre zabezpečenie spaľovania odpadu zo zdravotníckych zariadení na území kraja, lokalizovaných mimo mesta Banská Bystrica, zhodnotiť optimálnu lokalizáciu vo väzbe na jestvujúce
zdravotnícke zariadenia v rámci prípravy novej územnoplánovacej dokumentácie regiónu,
11.14. rekonštrukcia spaľovne Petrochema , a.s., Dubová,
11.14. v rámci dokumentov OH VÚC Banskobystrického kraja zhodnotiť optimálnu lokalizáciu pre
vybudovanie regionálnej spaľovne nebezpečných odpadov,
11.15. sanácia a rekultivácia starých skládok Poniky, Slovenská Ľupča.
URBION – Bratislava, jún 2010
Strana 35
„ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009“
 ÚPN VÚC Banskobystrický kraj- Zmeny a doplnky (r.2004)
VPS 11-16. - zrušená, na str. 28:
11.16. ukončenie sanácia a rekultivácia skládky komunálneho odpadu „Šiklov“ v k.ú. Podbrezová.
Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb moţno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona
Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. v znení neskorších
predpisov a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva
k nim vyvlastniť, alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.
Zoznam skratiek :
SKV
Skupinový vodovod
VDJ
Vodojem
ČS
Čerpacia stanica
ČOV
Čistiareň odpadových vôd
OH
Ochranná hrádza
POH
Pravostranná ochranná hrádza
VN
Vodná nádrţ
MVE
Rz
TR
DOK
DON
PVE
VTL
ŢSR
Malá vodná elektráreň
Rozvodňa
Transformovňa
Diaľkové optické káble
Prečerpávacia vodná elektráreň
Vysokotlakový plynovod
Ţeleznice Slovenskej republiky
Legenda:
Urbanizované prostredie:
Pôvodný text prebratý z NV č. 263/1998 Z.z.
Urbanizované prostredie:
Prebratý text z ÚPN VÚC BBK- Zmeny a doplnky (r.2004,2007)
Urbanizované prostredie:
URBION – Bratislava, jún 2010
Nový text – ÚPN VÚC Banskobystrický kraj – Zmeny a doplnky 2009
Strana 36
Download

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ