Ponuka podujatí RKC v Prievidzi pre školy
Tvorivé dielne detskej dramatickej tvorivosti
Cieľ: Riešenie problémov detí a mládeţe metódou tvorivej dramatiky. Vedenie
k zodpovednosti, sebauvedomovaniu sa, ku komunikácii v rámci nešpecifickej prevencie
sociálno-patologických javov - etická výchova, náboţenstvo. Inovácia tradičného obsahu,
metód a foriem práce s vyuţívaním alternatívnych postupov v procese tvorivej výchovy –
slovenský jazyk, výtvarná výchova.
TVORIVÁ DIELŇA - PRÁCA S LITERÁRNYM PRÍBEHOM :
Hravou formou sprostredkovať názory a postoje ku konaniu a preţívaniu skutočností. Témy: Ako vznikla abeceda, Rozprávky o pramatke kengure a iných zvieratkách: Rudyard Kipling,
Šťastný princ: O. Wilde, O zázračnej zeline otváračnej: K. Ondrejka, Slavomír Mroţek :
Zločin a Trest, Labuť
TVORIVÁ DIELŇA - B RANIE A DÁVANIE, SKUTOČNÉ HODNOTY ŽIVOTA :
Rozvoj empatického cítenia, fantázie a ľudskej všímavosti, pomoc bezbranným a deťom. (H.
CH. Andersen: Dievčatko zo zápalkami, Pavol Dobšinský: O troch grošoch). Motivácia
k čítaniu rozprávky. Pohybové cvičenia – práca na ceste – cestár, kamene, stromy, kráľ
a radcovia: čo všetko môţe byť dobrá rada a čo nie.., hodnota peňazí, mincí a pod. Výsledná
pantomimická etuda o práci a jej hodnote.
TVORIVÁ DIELŇA – O DOLÁVANIE ALEBO KEĎ NÁS NIEKTO DO NIEČOHO NÚTI
(Svätá Dorota - M. K. Adamov). Prečítanie príbehu, zahranie sa na postavy . jednotlivé
charaktery vytvárame pomocou jednofarebných látok (Dorota - biela, čert, miestodrţiteľ –
červená, kat – čierna a pod.) Vytvorenie sôch a ich rozpohybovanie podľa čítaného textu.
Rozhovor o príčinách a následkoch činností, do ktorých sme násilne nútení.
TVORIVÉ DIELNE ZAMERANÉ NA SLOV. SPISOVATEĽOV TVORIACICH PRE DETI A MLÁDEŽ
Krista Bendová, Tomáš Janovic, Daniel Hevier, Ľubomír Feldek, Daniel Pastirčák.
Vyuţívanie metódy tvorivej dramatiky pri čítaní, dramatizovaní a oţivovaní rozprávky.
VÝROBA
PRIESTOROVÝCH BÁBOK : ZVIERATKO, KONÍK , POSTAVA , STRAŠIDIELKO , JEDNODUCHÁ
TEXTILNÁ A PAPIEROVÁ BÁBKA
Pomôcky zabezpečí RKC: časopisy, papierová guľatina, lepidlo – disperzné, chemoprénové,
textil, koţa, bavlnky, noţnice. Výroba priestorovej bábky a jej následné oţivovanie, nosenie,
vodenie.
Rozhovor so svojím výtvorom, hľadanie mena, vymyslenie ţivotopisu, druhy, výskyt, podľa
aktuálneho učiva.
Cieľové skupiny: I. a II. stupeň ZŠ, SŠ
Vstupné: 1 €
Kontakt: Bc. Katarína Súkeníková, 046 512 18 23, [email protected]
Interaktívne bábkové predstavenia
Bábkové divadlo dvoch pri RKC v Prievidzi
Guignolove starosti – bábkové divadlo 45 min. ( 4 účinkujúci)
Rozprávky z kufra - bábkové divadlo, 45 -60 min 2 účinkujúci
Ateliér majstra Kuba – bábková klauniáda, 45 min-60 min, (2 účinkujúci, 1 technik,
dataprojektor).
Sprostredkovanie divadelných vystúpení v priestoroch RKC Prievidza, alebo priamo v sídle
školy alebo v RKC:
Divadlo na traku, Bojnice - podľa aktuálnej ponuky
Divadielko Severka, Prievidza / Teatro duo Nováky – O čertíkovi, Veselé strašidielka,
Cieľová skupina: deti MŠ a I. stupňa ZŠ
Vstupné: 1 €
Kontakt: Bc. Katarína Súkeníková, 046 512 18 23, [email protected]
Regionálna výchova, folkloristika, etnológia
TVORIVÉ DIELNE – VÝROČNÉ ZVYKOSLOVIE
(Fašiangy, Veľká noc, Jánske zvyky, Na Ondreja, Stridţie dni – Katarína, Barbora, Lucia,
vianočné a novoročné zvyky). Ukáţky a spoločné predvedenie hier, zvykov.
Cieľ: Vysvetliť význam jednotlivých zvykov a tradícií, ich zachovávanie a uvádzanie do
ţivota, zachovávať dedičstvo predkov – starých otcov a materí
ŠKOLA ĽUDOVÉHO TANCA
Cieľ: Praktické cvičenia a nácviky tanečných prvkov a motívov z oblasti hornej Nitry pohybová príprava detí a mládeţe, zachovávanie ľudového tanca regiónu
POZNÁŠ NÁŠ KROJ ?
Výchovný program zameraný na spoznávanie krojov – ošatenia muţov, ţien a detí
jednotlivých dolín regiónu hornej Nitry (belianska dolina, rudnianska dolina, handlovská
dolina, pravnianska dolina, meštiansky kroj Prievidze)
Vstupné: 1 €
Cieľová skupina: I. a II. stupeň ZŠ + SŠ
Kontakt: Mgr. Eva Henčelová 046 512 18 15, [email protected]
TVORIVÉ DIELNE ĽUDOVÝCH REMESIEL
Podľa výberu, pri zloţitejších remeslách moţnosť vytvorenia cyklu 4-5 stretnutí, alebo len
jedno stretnutie, ktoré bude oboznamovať s viacerými remeslami a remeselníkmi a bude skôr
zamerané etnologicky – spoznanie remesla, jeho významu, výskytu – nie na ovládanie
remesla.
Cieľová skupina: deti ZŚ I. a II. stupeň, stredoškolská mládeţ
Vstupné: 1 €
Kontakt: Mgr. Zuzana Strečanská 046 512 18 12, [email protected]
Premietanie filmov s rôznou tematikou
JUNÁCI Z PRACHU (26 MINÚT) RÉŽIA: TOMÁŠ VITEK ÚPN 2010
Dokument o prenasledovaní skautského hnutia počas totalitného reţimu na Slovensku
poukazuje na to, ako sa z niečoho tak nevinného, ako je detská organizácia, stane nepriateľ
štátu a hrozba socialistického zriadenia. Film je zároveň prepojením histórie prostredníctvom
jedinečných dobových materiálov so súčasným skautingom a spätosťou človeka s prírodou.
V TIENI ČASU (45 minút) Réžia: Tibor Macák ÚPN 2005
Dokumentárny film “V tieni času” je ţivotným príbehom rodáka z Piešťan Emila Šveca, ktorý
si v komunistických ţalároch odsedel dohromady 18 rokov. Keď v roku 1959 preletel na
práškovacom lietadle ponad ţeleznú oponu do Rakúska, netušil, ţe o tri roky ho budú mať
opäť... Príbeh je silný s neudrţateľnou túţbou Emila Šveca po slobode a spravodlivosti.
PREŽILI SME GULAG (45 minút) Scenár a réžia: Ondrej Krajňák ÚPN 2008
Sovietskymi tábormi GULAG prešli milióny ľudí, medzi nimi aj tisíce slovenských občanov.
Filmový dokument konfrontuje skúsenosti posledných ţijúcich väzňov zo Slovenska – ich
osudy sleduje od zatknutia aţ po návrat, cez stretnutie so smrťou spoluväzňov, surovosťou
podsvetia, ale aj obetavosťou zdravotníkov v podmienkach lágrov a nehostinnej prírody.
DOKUMENTÁRNE FILMY PAVLA BARABÁŠA
Cieľová skupina: II. stupeň ZŠ + SŠ. Vstupné: 1 film / 0,50 €
TROU DE FER (Ţelezná diera)
Dobrodruţný prechod najťaţším kaňonom sveta.
Film Trou de Fer – Ţelezná diera zachytáva napínavý príbeh piatich kamarátov, ktorí sa
vybrali do tropického pralesa ostrova Réunion v Indickom oceáne, aby sa v srdci tej
najdivokejšej prírody pokúsili o zdolanie najťaţšieho kaňonu sveta, ktorý odborníci označujú
ako Mount Everest medzi kaňonmi. Scenár, kamera, réţia: Pavol Barabáš (55 min.)
PYGMEJOVIA – DETI DŢUNGLE
Dobrodruţná cesta do srdca Afriky.
Fotograf Ivan Bulík prešiel Afriku skrz na skrz. Jeho sen je však stále v nedohľadne: túţi
nájsť a zachytiť ţivot a zvyky najmenších ľudí planéty – civilizáciou nepoškvrnených
Pygmejov. Námet: Ivan Bulík, scenár: Katarína Moláková, Pavol Barabáš, réţia: Pavol
Barabáš (52 min.)
118 DNÍ V ZAJATÍ ĽADU
Veľký klinec – tak nazývajú Eskimáci Severný pól.
Prvým Slovákom, ktorý sa dostal na Severný pól, bol Peter Valušiak. V roku 1998 s troma
Rusmi ako prví ľudia na svete prešli peši a na lyţiach, bez cudzej pomoci a dopĺňania zásob,
za 118 dní z Ruska cez Severný pól do Kanady. Scenár, strih, réţia: Pavol Barabáš (56 min.)
OMO – CESTA DO PRAVEKU
Čas sa tu zastavil, aby uchoval minulosť ľudstva.
V októbri 2001 sa vrátili z Etiópie na Slovensko šiesti členovia expedície OMO. Na gumenom
nafukovacom rafte splavili 900 km druhej najnáročnejšej africkej rieky OMO. Dodnes na jej
brehu ţijú civilizáciou nepoznačené kmene. Scenár, kamera, strih, réţia: Pavol Barabáš
(68 min.)
NOVÁ GUINEA – PURURAMBO
Svet, o ktorom ste si mysleli, ţe uţ neexistuje.
Pururambo. Tak hovoria domorodci z Novej Guinei, ak chcú vyjadriť, ţe všetko je v
poriadku. Také miestne „ok". Výprava na Novú Guineu sa uskutočnila v roku 2004. Film je
etnografickým dokumentom o ţivote viacerých domorodých kmeňov v dţungli.
Kamera, réţia: Pavol Barabáš, strih: Matej Beneš (54 min.)
MONGOLSKO - V TIENI DŢINGISCHÁNA
Ozajstné Mongolsko sa začína aţ tam, kde končia cesty.
Mongolsko je krajina medzi Ruskom a Čínou, ktorej impérium v 13. storočí siahalo aţ
na územie Slovenska. Je to najmenej obývaná oblasť sveta, náhorná plošina, krajina bez
miest, kde prevaţne ţijú nomádi. Krajina, ktorá ponúkla pocit voľnosti a slobody členom
výpravy v roku 2008. Námet, kamera, réţia: Pavol Barabáš, scenár: Pavol Barabáš, Diana
Kacarová, strih: Pavol Barabáš, Maroš Petro (61 min.)
MUSTANG
Dlho utajované kráľovstvo v bájnej zemi Lo ukryté za vysokou hradbou Himalájí.
Film predstavuje himalájsku krajinu Mustang, ktorá bola do roku 1992 zatvorená
pred civilizáciou a turistami... Dvojčlenná slovenská výprava sa uskutočnila v roku 2000.
Scenár, kamera, strih, réţia: Pavol Barabáš (28 min.)
TEPUY – CESTA DO HLBÍN ZEME
Strhujúci príbeh odohrávajúci sa hlboko uprostred orinockého pralesa vo Venezuele.
Expedícia na stolovú horu Chimanta, jednu z päťdesiatich troch stolových hôr vo Venezuele,
sa uskutočnila v roku 2005, na ktorej sa zúčastnili slovenskí a českí jaskyniari. Skupina
dobrodruhov si dala za úlohu preskúmať jeden z najstarších jaskynných systémov našej
planéty. Scenár, kamera, réţia: Pavol Barabáš, Strih: Matej Beneš (61 min.)
NEZNÁMA ANTARKTÍDA
Prvý prechod od hraníc kontinentu na najvyšší vrchol.
Antarktída je najhornatejším svetadielom s priemernou nadmorskou výškou 1700 metrov.
Výprava na najchladnejší kontinent 5 muţov sa uskutočnila v roku 2005. Išli po miestach, kde
pred nimi ešte nikto nešiel. Scenár, kamera, réţia: Pavol Barabáš, Strih: Matej Beneš
(40 min.)
TAJOMNÉ MAMBERAMO
Viera, ţe to dokáţu, je silnejšia ako dţungľa, malária – i oni sami.
V roku 1999 Pavol Barabáš podnikol výpravu na indonézsku časť Novej Guiney v oblasti
Irian Jaya s profesionálnym fotografom Lacom Gulíkom a horolezcom Jindrom Martišom,
ktorých lákala najväčšia rieka ostrova Mamberamo. Nachádza sa v oblasti, kam je vstup
prísne zakázaný. Scenár, strih, réţia: Pavol Barabáš, kamera: Ladislav Gulík, Pavol
Barabáš (67 min.)
CARSTENSZ – SIEDMA HORA
Dţungľou na najvyšší vrchol Novej Guiney.
Nad neprebádanou novoguinejskou dţungľou sa týčia Sneţné hory. Nad nimi sa vypína
krásny vápencový ihlan – najvyšší vrch Austrálie a Oceánie a zároveň najťaţšie dostupná
hora sveta, Carstensz Pyramid. Výprava sa uskutočnila v roku 2005.
Réţia, scenár: Pavol Barabáš, kamera: Pavol Barabáš, Vlado Zboja, strih: Pavol Barabáš,
Maroš Petro (45 min.)
VYSOKÉ TATRY - DIVOČINA ZAMRZNUTÁ V ČASE
Zaţijete viac, ako iní za celý ţivot. (52 min.)
Film pribliţuje divákom výnimočné situácie a prírodné bohatstvo Vysokých Tatier.
Príprava a nakrúcanie tohto filmu trvalo 5 rokov.
produkcia: Tomáš Hulík, Harald Pokieser, scenár a komentár, réţia: Pavol Barabáš,
strih: Astrid Steiner, kamera: Tomáš Hulík, odborná spolupráca: Miloš Majda
BHUTÁN - HĽADANIE ŠŤASTIA
Chudoba nie je v Bhutáne chápaná ako nedostatok peňazí, ale šťastia.
Bhután patrí medzi najuzavretejšie krajiny na svete - himalájske kráľovstvo so 650-tisíc
obyvateľmi. Získať špeciálne vízum na vstup sa ozaj nepodarí kaţdému, a uţ vôbec nie
nakrútiť tu film. Bhután má nielen osobitú prírodu, ako tu funguje budhizmus v kaţdodennom
ţivote. Scenár, kamera, réţia: Pavol Barabáš, strih: Matej Beneš (33 min.)
AMAZONIA VERTICAL
Výpravy do neznáma, neistota a dobrodruţstvo.
Prvé stretnutie s povrchom pradávnych stolových hôr sa uskutočnilo v roku 2004. Štvorica
slovenských horolezcov podniká dobrodruţný prechod najväčšou stolovou horou Amazónie Auyán Tepui. Scenár, kamera, réţia: Pavol Barabáš, strih: Matej Beneš (63 min.)
Kontakt: Mgr. Jana Hvojniková, 046 512 18 26, [email protected]
Audio-vizuálne vzdelávacie programy o hudbe
Kombinácia hudobných videoklipov a koncertných záznamov s komentovaným vzdelávacím
textom (dĺţka jedného bloku 45 minút, v prípade potreby sa dá pripraviť aj rozsiahlejší blok)
Témy:
Rock & pop
The Beatles – legenda, ktorá ovplyvnila históriu hudby
Legendy slovenskej pop music (60.-90. roky)
Legendy českej pop music (60.-90. roky)
Elvis, rock ‘n’roll - 50. roky v rock & pop music
Beatles, Stones a kvetinová generácia - 60. roky v rock & pop music
Hard rock, glam rock, dicso & funky - 70. roky v rock & pop music
Éra videoklipov, nová vlna, depešáci - 80. roky v rock & pop music
Grunge, miešanie ţánrov, elektronika, dancefloor - 90. roky v rock & pop music
Funky Town – história a súčasnosť disco, funky + R & B
Jazz & Blues
9 revolúcií Milesa Davisa – trúbkár, velikán jazzu, ktorý stál pri zrode mnohých hudobných
revolúcií
Najväčší bluesoví gitaristi (Jimi Hendrix, Eric Clapton, BB King, Stevie Ray Vaughan…)
Najväčší jazzoví klaviristi (Herbie Hancock, Chick Corea, Oscar Peterson, Dave Brubeck,
Diana Krall…)
Najväčší jazzoví gitaristi (John Scofield, Pat Metheny, Mike Stern, John McLaughlin, Pace
De Lucia…)
Najväčší jazzoví saxofonisti (John Coltrane, Cannonball Adderley, Wayne Shorter, Kenny
Garrett…)
Kontakt: Ing. Peter Cagáň / DJ Caggy, 046 512 18 13, [email protected]
Download

Ponuka podujatí RKC v Prievidzi pre školy