Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva
Prezident kongresu
Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
Organizačný výbor
MUDr. Andrea Herchelová
MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc.
MUDr. Ivan Javorský
MUDr. Vladimír Kayser
Prof. MUDr. Dušan Meško, CSc.
Mgr. Martina Hudečková
PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD
Spoločný kongres Českej a Slovenskej spoločnosti
telovýchovného lekárstva
„Aktuálne problémy telovýchovného lekárstva“
PROGRAM
11. - 12. 11. 2011
FTVŠ UK
Nábr. Arm. Gen. L. Svobodu 9
814 69 BRATISLAVA
Výbor SSTL
Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc - predseda
Prof. MUDr. Dušan Meško, CSc. - podpredseda
MUDr. Andrea Herchelová - vedecký sekretár
MUDr. Vladimír Kayser – pokladník
Doc. MUDr. Branislav Delej, CSc.
MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc.
MUDr. Ivan Javorský
MUDr. Andrej Patka
MUDr. Jozef Sabo
Výbor ČSTL
Doc. MUDr. Luboš Hrazdira, CSc.
Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
Prof. MUDr. Václav Zeman, CSc.
Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
Mgr. Lenka Beránková, Ph.D.
MUDr. Kryštof Slabý
MUDr. Ivan Dojčár
MUDr. Jana Martinková
MUDr. Iva Tomášková
MUDr. Jaroslav Novák
PIATOK
11. 11. 2011
14. 00 – 14. 15
16. 45 – 18. 15 Športová traumatológia
Predsedajúci: Doc. MUDr. Branislav Delej, CSc.
MUDr. Vladimír Lupták
Otvorenie
14. 15 – 16. 15 Pohybová aktivita v prevencii a terapii I.
Predsedajúci: Prof. MUDr. Dušan Meško, CSc.
Doc. MUDr. Karel Barták, CSc.
„PREPARTICIPATION SCREENING“
KARDIOVASKULÁRNÍCH ONEMOCNENÍ – CO NOVÉHO
ZA POSLEDNÍ DEKÁDU (30 minút)
Radvanský, J.
Klinika tělovýchovného lékařství 2. LF a FN KU, Praha
LEGISLATIVA OKOLO PREVENTIVNÍCH TĚLOVÝCHOVNĚ
LÉKAŘSKÝCH PROHLÍDEK V ČESKÉ REPUBLICE (30
minút)
Barták, K.
Ústav tělovýchovného lékažství, LFUK, Hradec Králové
ZKUŠENOSTI OKRESNÍHO PRACOVIŠTĚ
TĚLOVÝCHOVNÉHO LÉKAŘSTVÍ VE SPOLUPRÁCI SE
SPORTOVNÍMI SUBJEKTY
(30 minút)
Dojčár, I.
Ambulance funkční diagnostiky a tělovýchovného lékařství,
Znojmo
ŠPORTOVÉ ÚRAZY RAMENA (30 minút)
Lupták, V., Grauzel, J., Varga, M.
Sportclinic, Bratislava
ŠPORTOVÉ ÚRAZY KOLENA (30 minút)
Grauzel, J., Lupták, V., Varga, M.
Sportclinic, Bratislava
PREVENCIA RUPTÚRY PREDNÉHO SKRÍŽENÉHO VÄZU
KOLENA (30 minút)
Varga, M., Lupták, V., Grauzel, J.,
Sportclinic, Bratislava
ÚRAZY Z PREŤAŽENIA (30 minút)
Fano, R.
Orotopedická ambulancia, Piešťany
ŠPORTOVÉ ÚRAZY NOHY A ČLENKA (30 minút)
Delej, B.
Sportmed, Bratislava
18. 30
Spoločenský večer
SOBOTA 12. 11. 2011
GYMNASTICKÉ SPORTY OČIMA TĚLOVÝCHOVNÉHO
LÉKAŘE (30 minút)
Hrazdira, L.
Ortopedická ambulance, Brno
8. 30 – 10.30 Pohybová aktivita v prevencii a terapii II.
Predsedajúci: Doc. MUDr. Pavel Stejskal, CSc.
Doc. MUDr. Marta Hájková, CSc.
16. 15 – 16. 45 P r e s t á v k a
ŠTRUKTÚRA TELESNÉHO A POHYBOVÉHO STAVU
MLADÝCH ŠPORTOVCOV (30 minút)
Brtková, M.*, Vadašová, B., Perečinská, k., Mikuľáková, W.**
Kociová, K.**
*ÚTVŠ UPJŠ Košice, Fakulta športu PU Prešov, **Fakulta
zdravotníckych odborov PU, Prešov
TELESNÁ AKTIVITA SENIOROV (30 minút)
Malovič, P.
Klinika telovýchovného lekárstva, LFUK, Bratislava
BRONCHIÁLNA ASTMA A POHYBOVÉ AKTIVITY (30
minút)
Meško, D.
Jeséniova lekárska fakulta UK, Martin
PERIFÉRNA MYOPATIA PRI SRDCOVOM ZLYHANÍ:
TEORETICKÉ FAKTY A KARDIOLOGICKÁ REALITA (30
minút)
Hamar, D.
FTVŠ UK, Bratislava
2. Laboratórium klinickej imunológie, Medirex, Bratislava.
ZIMNÍ PLAVÁNÍ – ZDRAVÝ SPORT NEBO HAZARD? (15
minút)
Václav Zeman
Ústav tělovýchovného lékařství, LF UK Plzeň
DVA PŘÍPADY NÁHLÉ SMRTI V SOUVISLOSTI SE ZIMNÍM
PLAVÁNÍM (15 minút)
Novák, J., Zeman, V., Placheta, Z
Ústav tělovýchovného lékařství, LF UK Plzeň
ŠPONOVANIE NECHTOVEJ PLATNIČKY V LIEČBE
ZARASTAJÚCEHO NECHTU
(15 minút)
Hostýn, V., Zsoldosová, B.
Klinika telovýchovného lekárstva LF UK Bratislava
12.30 – 13.30
Obed
13.30 – 15.45
Funkčná diagnostika
10.30 – 11.00 P r e s t á v k a
11.00 – 12.30 Pohyb a zdravie
Predsedajúci: Doc. MUDr. Jiří Radvanský, CSc.
Doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc.
CARDIOVASCULAR ADAPTATION OF THE ATHLETES (30
minút)
Pavlik, G.
Hungarian University of Physical Education, Budapest,
PREVENCIA A LIEČBA RECIDIVUJÚCICH INFEKCIÍ
U ŠPORTOVCOV (15 minút)
Bergendiová, K., Tibenská, E.
1. Pneumo-Alergo Centrum, sro, Bratislava.
Predsedajúca: Prof. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
MUDr. Dagmar Dzurenková, CSc.
GENETIC TESTING OF ATHLETES (30 minút)
Wessner, B.
Institut of Sports Science, Vienna
LABORATÓRNE VYŠETRENIA V DIAGNOSTIKE
TRÉNOVANOSTI ŠPORTOVCOV NŠC (30 minút)
Hostýn, V.
NŠC, Bratislava
PŘEDNOSTI A ÚSKALÍ TESTOVÁNÍ NA NOVÉM TYPU
BĚŽECKÉHO PÁSU WOODWAY-V DYNAMICKÉM MODU
(15 minút)
Jiravská-Godula, B.
Sportovní a interní ambulance, Karviná-Ostrava
DYNAMIKA ZMĚN TEPOVÉHO A MINUTOVÉHO OBJEMU
SRDEČNÍHO PŘI SPIROERGOMETRICKÉM VYŠETŘENÍ
RŮZNĚ ZDATNÝCH OSOB (15 minút)
Novák, J., Štork, M., Zeman, V.
Ústav tělovýchovného lékařství, LF UK Plzeň
SPOĽAHLIVOSŤ VYBRANÝCH PARAMETROV STATICKEJ
ROVNOVÁHY (15 minút)
Cvečka, J.
FTVŠ UK, Bratislava
SILOVÉ SCHOPNOSTI DOLNÝCH KONČATÍN
U PACIENTOV V SKOROM ŠTÁDIU PARKINSONOVEJ
CHOROBY (15 minút)
Schickhofer, P., Valkovič, P*., Zemková, E., Lipková, J.
FTVŠ UK, Bratislava, II. Neurologická klinika FLUK,
Bratislava*, Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV,
Bratislava*
DYNAMICKÝ TEST STABILITY POSTOJA: VPLYV SMERU
NARUŠENIA POSTOJA (15 minút)
Hudečková, M., Hamar, D.
FTVŠ UK, Bratislava,
Stejskal P., Krejčí J., Pšurný M., Jakubec A., Štěpaník P.,
Salinger J.
FTK, Olomouc
VYUŽITIE VRATNEJ SILY ŤAHOVÝCH PRUŽÍN
V POOPERAČNEJ REHABILITÁCII KOLENNÉHO KĹBU (30
minút)
Kazimír, J., Klenková, M., Malovič, P.
Rehabilitačné centrum Moon – Bratislava
POSUDZOVANIE SILOVÝCH A ROVNOVÁHOVÝCH
SCHOPNOSTÍ V NESKORŠEJ FÁZE REHABILITÁCIE
DOLNÝCH KONČATÍN
(30 minút)
Zemková, E., Vlašič, M., Hamar, D.
FTVŠ UK, Bratislava
NERVOVO-SVALOVÁ A HORMONÁLNA ADAPTÁCIA NA
SILOVÝ TRÉNING V RÔZNYCH FÁZACH DŇA (15 minút)
Sedliak, M.
FTVŠ UK, Bratislava
Podmienky účasti:
Termín: 11-12.11.2011 (piatok – začiatok 14.00, sobota).
15.45 – 16.15 P r e s t á v k a
Miesto: Bratislava, Aula FTVŠ UK
16.15 – 17.15 Pohybová aktivita a kostrosvalový systém
Kongresový poplatok: 30 €
Úhrada na účet SSTL: 0011486042/0900 alebo v hotovosti pri
registrácii.
Predsedajúci: Doc. MUDr. Ľuboš Hrazdíra, CSc.
Doc. MUDr. Miriam Brtková, CSc.
AXIÁLNÍ SÍLY NA HOLÍCH PŘI SEVERSKÉ CHŮZI (30
minút)
Za účasť budú prideľované body do kontinuálneho
medicínskeho vzdelávania:
Aktívna účasť: 7 bodov
Pasívna účasť: 3 body
Prihlášky:
Do 10.11.2011
[email protected]
Prof. Dusan Hamar, MD, PhD
FTVŠ UK
Svobodovo nabr. 9
814 69 Bratislava
SLOVAKIA
+421 905 690997
+421 2 54414472
Ubytovanie: individuálne
www.bratislavahotels.sk/
http://bratislava.prenocuj.sk/
http://www.travelguide.sk/
Stravovanie: spoločenský večer 11.11.2011 (v rámci
kongresového poplatku)
Obedy 11. a 12.11. 2001 – individuálne (možnosť zakúpenia
obeda v jedálni FTVŠ v cene 5 EUR)
Download

Slovenská spoločnosť telovýchovného lekárstva Spoločný