DODATOK č. 2
K ZMLUVE O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
č. 73NSP1000714
uzatvorenej podľa § 7 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou
starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znen^
(ďalej len „Zmluva")
medzi zmluvnými strana:
Zdravotná
poisťovňa:
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
so sídlom Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
IČO: 35 942 436, DIČ: 2022051130, IČ DPH: SK2022051130
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo 3627/B
krajská pobočka Trenčín,
kód : 2400
korešpondenčná adresa: Cintorínska 5, 949 01 Nitra 1
(ďalej len „Poisťovňa")
Poskytovateľzdravotnej
starostlivosti:
Obchodné meno /
Priezvisko, meno a titul:
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
IČO / registračné číslo:
00610411
DIČ, IČ DPH:
2020705038
Sídlo
/ Miesto trvalého pobytu:
Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica
Zápis v registri
(iba v prípade takéhoto zápisu):
(ďalej len
I.
1.1.
-
„Poskytovateľ")
ÚVODNÉ USTANOVENIE
Poisťovňa a Poskytovateľ sa v súlade s ustanoveniami Všeobecných zmluvných podmienok pre
zdravotnú starostlivosť (ďalej len „VZP") dohodli na zmene Zmluvy.
II. OBSAH DODATKU
2.1.
Zmluvné strany sa dohodli, že Príloha č. 11 podľa bodu 13.4. Zmluvy sa nahrádza novou Prílohou
č.11, ktorá tvorí prílohu dodatku.
2.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené.
III. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
3.1.
Dodatok nadobúda účinnosť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jeho
zverejnení na webovom sídle Poisťovne. V prípade, že má zákonom uloženú povinnosť zverejniť
Dodatok aj Poskytovateľ, Dodatok nadobúda účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení
Dodatku oboma zmluvnými stranami; pre určenie účinnosti Dodatku je rozhodujúci okamih,
kedy si povinnosť zverejniť Dodatok splní v poradí prvá zmluvná strana.
3.2. Dodatok je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu.
3-3- Poisťovňa aj Poskytovateľ vyhlasujú, že si dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na
toho, že obsah dodatku zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, tento dodatok podpísali.
V Trenčíne, ío.januára 2014.
Regionálna riaditeľka nákupu ZS
V
ť\'
- ^fíé.ianuára 2014.
Príloha č. 11
Cenník osobitných výkonov
Kód
výkonov
8610
8611
8612
8613
8614
8615
8616
8617
8619
8620
8622
8623
8626
8627
8628
8629
8630
8633
8634
8635
8636
8640
8641
8642
8643
8644
8648
8968
8611K
8643K
8501
8538
8539
8540
Názov výkonu
Obsah kombinovaných výkonov
(„K")
gynekologické vyšetrenie v celkovej
anestézii
konizácia cervixu
excísia vulvy - len ako terapeutický
zákrok v ca
exstirpácia cýst glandule
vestibularis - bartolinskej žlazy
kordocentéza
amnioinfúzia
punkcia ovariálnych cýst
hysterosalpingografia
resekcia vaginálneho septa
hysteroskopia (+ prípadná resekcia
uterinného septa)
diagnostická laparoskopia bez
adheziolýzy
sterilizácia ženy zo zdravotných
indikácií
salpingektómia laparoskopicky
ovariálna cystektómia
laparoskopicky
oophorektómia- laparoskopicky
ablácia endometriotických ložísk laparoskopicky
kolpoperineoplastika (zadná
pošvová plastika bez použitia
sieťky)
biopsia prsníka
dilatácia a kyretáž
amniocentéza - invazívna
sonografia
excízia zo steny pošvy na histológiu
ablácia cervikálneho polypu
adnexektómia - laparoskopicky
myomektómia
predná pošvová plastika
rekonštrukčná operácia defektu
panvového dna s použitím setu
(predný alebo zadný oddiel)
prerušenie tehotenstva
spontánny pôrod s pobytom do 24
hodín
konizácia cervixu v kombinácii s
iným výkonom
predná pošvová plastika v
kombinácií s iným výkonom
jednostranná operácia slabinovej
hernie s použitím sieťky
exstirpácia sakrálneho dermoidu
operácia varixov jednej dolnej
končatiny
operácia análnych fistúl a/alebo
Hodnota
v €
250,00
310,00
250,00
250,00
250,00
250,00
150,00
200,00
250,00
380,00
310,00
300,00
370,00
370,00
370,00
370,00
350,00
150,00
iftcje
J 1
110,00
250,00
250,00
370,00
370,00
350,00
370,00
300,00
235,00
iný výkon: dilatácia a kyretáž, prípadne
iné súvisiace výkony v odbornosti
iný výkon: konizácia, zadná plastika,
vaginálna hysterektómia
350,00
450,00
460,00
300,00
410,00
330,00
8547
8564
8565
8567
8568
8572
8573
8575
8577
8588
9019
9255
9256
9302
9306
9308
9309
9310
9311
9312
9319
8501K
8539K
8573K
9250A
9311K
8569
8508
8511
8513
fisúr
exstirpácia a excízia benígnych a
malígnych nádorov kože, podkožia
a svalov
laparoskopická cholecystektómia
operácia hemoroidov
vytvorenie alebo rekonštrukcia
arteriovenóznej fistuly pri
chronickej liečbe hemodialýzou
110,00
560,00
330,00
300,00
200,00
zrušenie arteriovenóznej fistuly
exstirpácia benígneho nádoru
prsnej žľazy
exstirpácia jedného gangliomu
amputácia prsta pre gangrénu
laparoskopická apendektómia
lobektómia štítnej žľazy
exstirpácia a/alebo biopsia
lymfatických uzlin z viacerých
lokalít
operácia diastázy priamych
brušných svalov
operácia hernie prednej brušnej
steny
nekrektómia v ca
operačné odstránenie
zarastajúceho nechta u detí
(resekcia a plastika nechtového
lôžka)
exstirpácia hemangiómu
exstirpácia lymfangiómu
exstirpácia a/alebo biopsia
lymfatických uzlín z jednej lokality
jednostranná operácia slabinovej
hernie bez použitia sieťky
operácia pupočníkovej hernie
incízia perianálneho abscesu
jednostranná operácia slabinovej
hernie s použitím sieťky v
kombinácii s iným výkonom
operácia varixov oboch dolných
končatín
exstirpácia dvoch a viacerých
gangliomov
ošetrenie popáleniny v celkovej
anestéze
jednostranná operácia slabinovej
hernie bez použitia sieťky v
kombinácii s iným výkonom
diagnostické biopsie kože,
podkožia a svalov
operačná mobilizácia kontraktúry
stuhnutého kíbu
operačné riešenie pollex saltans
operačné riešenie epicondylitis
300,00
50,00
50,00
550,00
400,00
200,00
400,00
400,00
200,00
50,00
100,00
100,00
100,00
360,00
350,oo
50,00
K: plastika hydrokély; plastika
varikokély; plastika druhostrannej
slabinovej hernie; plastika inej hernie,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
500,00
K: bilaterálne
500,00
K: viacnásobný výkon
75,oo
250,00
K: plastika hydrokély; plastika
varikokély; plastika druhostrannej
slabinovej hernie; plastika inej hernie,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
ť
450,00
50,00
400,00
300,00
300,00
8514
8517
8525
8526
8527
8528
8529
853°
8532
8533
8534
8535
8536
8552
8553
8578
8518A
8525K
8534A
8535A
8637
8900
8902
8904
8905
8906
8908
8909
radialis
operačné riešenie epicondylitis
ulnaris
operačné riešenie synovitis cubiti
operačné riešenie hallux valgus
operačné riešenie pes
transversoplanus
operačná riešenie digitus
hammatus
operačné riešenie digitus malleus
operačné riešenie digitus
supraductus
operačné riešenie metetarsus i.
varus
operačné riešenie neuralgie
mortoni
artroskopické výkony v lakťovom
kíbe
artroskopické výkony v ramennom
kíbe bez použitia vstrebateľného
fixačného materiálu
artroskopické výkony v kolennom
kíbe bez použitia fixačného
materiálu
artroskopické výkony v členkovom
kíbe
operácia malých kĺbov ruky artrolýza
operácia malých kĺbov ruky artrodéza
artroskopické výkony v zápästí
operačné riešenie luxatio
acromioclavicularis
operačné riešenie hallux valgus v
kombinácii s iným výkonom
artroskopické výkony v ramennom
kíbe s použitím vstrebateľného
fixačného materiálu
artroskopické výkony v kolennom
kíbe s použitím fixačného
materiálu
punkcia hydronefrózy
orchiektómia pri atrofickom
semenníku
orchiektómia pre karcinóm
prostaty
resekcia kondylomat na penise
biopsia steny močového mechúra
jednostranné zavedenie a/alebo
odstránenie ureterálnej
endoprotézy
perkutánna nefrostómia
suburetrálna aplikácia implantátov
pri stresovej inkontinencii alebo
pri vezikorenálnom refluxe
operácia fimózy - cirkumcízia
300,00
350,oo
350,00
350,00
350,00
350,29
350,00
350,00
250,00
600,00
700,00
700,00
600,00
300,00
300,00
600,00
400,00
K: operačné riešenie digitus hammatus;
operačné riešenie digitus malleus,
druhostranný hallux valgus, prípadne
iné súvisiace výkony v odbornosti
450,00
900,00
900,00
150,00
300,00
300,00
200,00
100,00
260,00
350,00
360,00
310,00
8910
8911
8912
8914
8915
8916
8917
8920
8921
8922
8923
8924
8925
8926
8927
8929
9317
9804
divulzia uretry pri stenóze ženskej
uretry
jednostranná plastika varikokely
resekcia spermatokély alebo cysty
nadseraenníka
jednostranná operácia hydrokély
frenuloplastika pre frenulum breve
penis
sterilizácia u muža
resekcia karunkuly uretry
optická uretrotómia krátkej
striktúry
biopsia prostaty
biopsia glans penis
laserová ablácia prostaty
8905K
8911K
jednostranná plastika varikokely v
kombinácii s iným výkonom
8914K
8507
8509
8510
8512
8516
8519
8520
300,00
350,00
200,00
250,00
150,00
200,00
150,00
50,00
500,00
210,00
460,00
250,00
diagnostická cystoskopia
extrakorporálna litotripsia
ureteroskopia
ureteroskopická litotripsia a
extrakcia konkrementu pri
jednoduchej ureterolitiáze
operačná repozícia parafimózy
orchiopexia retinovaného
hmatného semenníka (nie pri
kryptorchizme)
korekcia hypospádie
orchiopexia retinovaného
hmatného semenníka (nie pri
kryptorchizme) v kombinácii s
iným výkonom
obojstranné zavedenie a/alebo
odstránenie ureterálnej
endoprotézy
9317IÍ
200,00
350,oo
jednostranná operácia hydrokély v
kombinácii s iným výkonom
operácia poúrazovej
paraartikulárnej burzitídy vo
všetkých lokalizáciách
dynamizácia vnútrodreňových
klincov
repozícia jednoduchých zlomenín v
celkovej anestéze
operačné riešenie fractura
metacarpi
operačné riešenie fractura capitis
radii
operačné riešenie fractura
claviculae
operačné riešenie abruptio
tuberculi majoris et minoris
humeri
300,00
150,00
300,00
250,00
K: inguinálna hernia vrátane
kontraletrálnej, prípadne iné súvisiace
výkony v odbornosti
K: bilaterálne
K: plastika druhostrannej varikokély;
operácia hernie; plastika hydrokély,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
K: operácia hydrokély na druhej strane;
plastika varikokély; operácia hernie;
resekcia kondylomat na penise ,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
350,oo
350,00
450,00
400,00
260,00
200,00
360,00
380,00
300,00
400,00
350,oo
8542
goi6
9400
8800
8801
8802
8803
8804
8806
8807
8809
8810
8811
8812
8815
8816
8819
8820
8821
8822
8823
8824
8825
8826
8827
8828
8829
8831
8833
8834
8836
8838
8839
8841
8842
8847
8858
operácia ruptúry achilovej šlachy
operačné odstránenie
osteosyntetického materiálu alebo
vonk. fixátora (v ca)
presádrovanie v anestézii
endoskopická adenotómia
tonzilektómia
tonzilotómia
uvulopalatoplastika
plastika oroantrálnej komunikácie
exstirpácia sublinguálnej slinnej
žľazy
exstirpácia submandibulárnej
slinnej žľazy
endoskopická chordektómia
endoskopická laterofixácia
arytenoidektómia
mediopozícia hlasivky vonkajším
prístupom
turbinoplastika
dakryocystorinoskopia
operácia stenózy zvukovodu plastika zvukovodu
myringoplastika
tympanoplastika bez protézy
tympanoplastika s protézou
stapedoplastika
sanačná operácia stredného ucha
adenotómia
mikrochirurgické výkony na hrtane
(spevácke uzlíky, polypy,
granulómy, cysty hlasiviek)
septoplastika (podmienkou je
zdravotná indikácia výkonu)
uzáver perforácie nosového septa
plastika nosovej chlopne
operácia prínosovej dutiny
vonkajším prístupom
aurikuloplastika zo zdravotných
dôvodov (podmienkou je
zdravotná indikácia výkonu)
frenulotómia frenuli brevi
diagnostická mikroendoskopia
hrtana
diagnostická excízia z tumoru
nosohltana
tyroidektómia štítnej žľazy
limitovanej veľkosti do 30 ml
objemu tkaniva
endoskopická operácia
prínosových dutín
dakryocystorinostómia
transmyringická drenáž so
zavedením ventilačnej trubičky
jednostranne
operácia stenózy zvukovodu +
tympanoplastika
410,00
310,00
100,00
360,00
260,00
300,00
300,00
300,00
250,00
250,00
250,00
300,00
300,00
300,00
250,00
450,00
300,00
350,00
300,00
350,oo
350,00
400,00
160,00
300,00
300,00
300,00
300,00
400,00
250,00
100,00
250,00
250,00
300,00
450,00
400,00
100,00
500,00
99"
turbinoplastika + funkčná
septorinoplastika
frenulektómia frenulum labii,
frenulum accessorii a frenulum
linguae
resekcia alebo iná operácia dolnej
nosovej mušle
funkčná septorinoplastika
uzáver vestibuloorálnej alebo
oronazálnej komunikácie
exstirpácia príušnej žľazy
88ooK
endoskopická adenotómia v
kombinácii s iným výkonom
8801K
tonzilektómia v kombinácii s iným
výkonom
8802K
8813A
tonzilotómia v kombinácii s iným
výkonom
exstirpácia krčnej cysty
8954
9026
9202
9501
9503
8815K
8825K
8841K
8847K
1390
1391
1392
1393
1394
1395
8700
8701
turbinoplastika v kombinácii s
iným výkonom
adenotómia v kombinácii s iným
výkonom
endoskopická operácia
prínosových dutín (FESS) v
kombinácii s iným výkonom
transmyringická drenáž so
zavedením ventilačnej trubičky
obojstranne
operácia sivého zákalu s
implantáciou umelej vnútroočnej
šošovky
sekundárna implantácia
intraokulárnej šošovky do prednej
očnej komory alebo do sulcus
ciliare
sekundárna implantácia
intraokulárnej šošovky
transsklerálnou fixáciou
operácia sekundárnej katarakty
bez umelej vnútroočnej šošovky
repozícia implantovanej umelej
vnútroočnej šošovky
primárna implantácia umelej
vnútroočnej šošovky zo
zdravotných dôvodov
operácia strabizmu
plastické operácie na jednej
mihalnici (ektropium, entropium,
500,00
100,00
250,00
350,00
250,00
350,00
K: tonzilotómia; tonzilektómia;
tonzilotomia; turbinoplastika;
septoplastika; myringotómia; zavedenie
ventilačných trubičiek, prípadne iné
súvisiace výkony v odbornosti
K: adenotómia, uvulopalatoplastika,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
K: adenotómia, uvulopalatoplastika,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
K: FESS; dakrycystorinostómia;
dacrycystorinoskopia; septoplastika;
rekonštrukcia perforácie septa nosa;
uvulopalatoplastika; funkčná
septorinoplastika, prípadne iné
súvisiace výkony v odbornosti
K: tonzilotómia; tonzilektómia;
tonzilotomia; turbinoplastika;
septoplastika; myringotómia; zavedenie
ventilačných trubičiek, prípadne iné
súvisiace výkony v odbornos
K: septorinoplastika; septoplastika,
prípadne iné súvisiace výkony v
odbornosti
K: bilaterálne
410,00
400,00
400,00
400,00
510,00
250,00
550,00
150,00
370,00
370,00
370,00
330,00
290,00
330,00
290,00
230,00
blefarochalázia)
8702
8703
8704
8705
8707
8708
8709
8711
8712
8713
8714
8715
8716
8717
8718
8 7 19
8720
8721
8722
8723
8724
8730
8845
9603
9606
9607
9609
9611
9613
9614
8701K
8702K
operácia nystagmu jedného oka
elektroepilácia
excimer-laserová operácia rohovky
jedného oka zo zdravotných
indikácií (anizometropia od 3,sd a
v prípade rohovkových lézií)
fotodynamická terapia sietnice
operácia pterýgia jedného oka ablácia a plastika
operácia nádoru mihalnice
jednostranne
operácia nádorov spojovky
operácie slzných bodov
operácie slzného vaku jedného oka
zavedenie trvalej alebo dočasnej
sondy do slzných ciest
tarzorafia jednostranne
operácia lagoftalmu s implantáciou
závažia hornej mihalnice (vrátane
závažia)
operácia zrastov spojovky
(operácia zrastov spojovky s
voľným transplantátom)
krytie rohovky amniovou
membránou
cxl - corneal cross linking
iak - incízna astigmatická
keratotómia
intrastromálna implantácia
dištančných prstencov - vrátane
nákladov za prstence
transpupilárna termoterapia
nádorov sietnice a cievovky
explantácia a reimplantácia umelej
vnútroočnej šošovky
skleroplastika
intravitreálna aplikácia liekov
laserová koagulácia sietnice
(operácie sietnice laserom)
blefaroplastika jedného oka zo
zdravotných dôvodov
exstirpácia jedného chalazea
sondáž slzných ciest
injekčná aplikácia kortikoidu do
periokulárneho hemangiómu
diódová laserová koagulácia
sietnice
operácia lagoftalmu
aplikácia botoxu pri strabizme
jedného oka
operácia kongenitálnej katarakty s
implantáciou umelej vnútroočnej
šošovky
plastické operácie na oboch
mihalniaciach (ektropium,
entropium, blefarochalázia)
operácia nystagmu oboch očí
250,00
60,00
300,00
300,00
220,00
220,00
195,00
150,00
150,00
150,00
230,00
400,00
250,00
250,00
330,00
330,00
1 300,00
250,00
330,00
330,00
130,00
100,00
290,00
210,00
100,00
100,00
100,00
300,00
150,00
370,00
K: bilaterálne
K: bilaterálne
300,00
350,oo
8704K
8706A
8706B
8706C
8707K
8710A
8710B
8712K
8714K
8845K
9613K
8546
8585
8859
9221
9222
9225
9513
9516
8544
8548
8549
8551
8582
8583
8584
9032
9215
9216
9236
9237
9245
9246
excimer-laserová operácia rohovky
oboch očí zo zdravotných indikácií
(anizometropia od 3,5D a v
prípade rohovkových lézií)
filtračná operácia glaukómu
operácia glaukómu laserom
operácia glaukómu (kryo)
operácia pterýgia oboch očí ablácia a plastika
predná lamelárna keratoplastika vrátane ceny za transplantât
(rohovku)
zadná lamelárna keratoplastika vrátane ceny za transplantât
(rohovku)
operácie slzného vaku oboch očí
tarzorafia obojstranne
blefaroplastika oboch očí zo
zdravotných dôvodov
aplikácia botoxu pri strabizme
obojstranne
discízia ligamentum carpi
transversum s epineurolýzou
nervus medianus
discízia ligamentum carpi
transversum bez epineurolýzy
nervus medianus
facetová blokáda (do troch
lokalizácií)
discízia retinaculum flexorum pri
syndróme Guynovho kanála
deliberácia a transpozícia nervus
ulnaris
operačný výkon pre útlakové
syndrómy v iných lokalitách
mikroneurolýza
mikrosutúra nervu
operácia Dupuytrenovej
kontraktúry
tenolýza šliach ruky
sekundárna sutúra šľachy
transpozícia šľachy
punkčná fasciotómia
parciálna fasciektómia
totálna fasciektómia
krytie defektov alebo korekcia
jazvy plastikou
dermabrázia kože v ktorejkoľvek
lokalizácii z inej príčiny ako jazva
dermofasciektómia s krytím
voľným kožným transplantátom
operácia deformity labutej šije
rozpojenie mäkkej syndaktýlie
korekcia asymetrie prsníkov
vložením implantátu zo
zdravotných dôvodov
redukčná mamoplastika zo
zdravotných dôvodov
K: bilaterálne
400,00
360,00
220,00
500,00
K: bilaterálne
300,00
1 300,00
K: bilaterálne
K: bilaterálne
1 500,00
200,00
300,00
K: bilaterálne
350,oo
K: bilaterálne
200,00
350,oo
300,00
250,00
300,00
250,00
300,00
250,00
250,00
350,00
300,00
400,00
300,00
200,00
250,00
300,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
420,00
450,00
9509
9511
8502
odstránenie benígneho alebo
malígneho tumoru kože a podkožia
s krytím defektu lalokovou
plastikou alebo voľným kožným
transplantátom
korekcia hypertrofickej alebo
keloidnej jazvy dermabráziou,
excíziou alebo iným spôsobom
transrektálna polypektómia (do
troch polypov)
diagnostická laparoskopia s
adheziolýzou
100,00
200,00
450,00
370,00
8962
endoskopické vyšetrenie v celkovej
anestézii
250,00
9100
9101
9103
9104
9105
papilosfinkterotómia a odstránenie
konkrementov zo žlčových ciest
(endoskopická retrográdna
cholangiografia)
endoskopické zavedenie drenáže
žlčových ciest alebo pankreasu
endoskopická polypektómia a
endoskopická mukózna resekcia v
tráviacom trakte
endoskopická injekčná
sklerotizácia pažerákových varixov
350,oo
350,00
350,oo
300,00
Podmienkou úhrady výkonu 8648 jednodňovej zdravotnej starostlivosti z verejného zdravotného
poistenia je zdravotná indikácia výkonu
Finančný objem
Finančný objem na kalendárny mesiac podľa bodu 11.11. Zmluvy
Zoznam zdravotných výkonov a iných nákladov, ktoré sa nezahŕňajú do finančného
objemu
Materiál uvedený v prílohe č. 6 Zmluvy- v časti týkajúcej sa osobitných výkonov podľa bodu 11.3. Zmluvy
Download

PDF text - Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica