SPOLOK SSS a PA V LUČENCI,
SPOLKY LEKÁROV A SESTIER
V RIM. SOBOTE, VEĽ. KRTÍŠI, ROŢŇAVE, REVÚCEJ,
SLOVENSKÁ LEKÁRSKA SPOLOČNOSŤ,
Všeobecná nemocnica LUČENEC n.o.
MESTO LUČENEC
usporiadajú 18. mája 2012
pod záštitou PhDr. Alexandry Pivkovej
primátorky mesta Lučenec
XLVI.
GEMERSKO - NOVOHRADSKÝ
LEKÁRSKY A ZDRAVOTNÍCKY
DEŇ
ústredné odborné témy :
Moderné diagnostické a liečebné trendy
v našich podmienkach
Ošetrovateľstvo medzi teóriou a praxou
Varia
Kongresové centrum REDUTA,
Kino APOLLO
LUČENEC
Program
ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO :
PhDr. A. Pivková - primátorka mesta Lučenec
Prof. MUDr. K. Králinský, PhD., – prodekan pre vedu a výskum
FZ SZÚ B.Bystrica
Doc., PhDr. B. Frčová, PhD., MPH, - prodekanka pre pedagogickú činnosť
FZ SZU B.Bystrica
MUDr. J. Höffer – riaditeľ VšNsP v Lučenci, n.o.
Bc. J. Miadok – predseda správnej rady VšNsP v Lučenci, n.o.
Mgr.M. Kiapešová – nám.pre OŠE VšNsP v Lučenci, n.o.
Ing.R.Kubáň – riaditeľ Všeobecná nemocnica Rim. Sobota
A.Antalová – nám.pre OŠE VN Rim.Sobota
MUDr. J.Kanyo – riaditeľ VšNsP n.o.Veľký Krtíš
Mgr.M. Ivanová – nám.pre OŠE VšNsP n.o. Veľký Krtíš
MUDr.D.Suchý - gen. riaditeľ NsP Sv.Barbory Roţňava, a.s.
PhDr.A.Nemčoková – nám.pre OŠE NsP Sv.Barbory Roţňava a.s.
Ing.D.Pršebicová - riaditeľ Revúckej-medicínsko humanitnej nemocnice
v Revúcej
Mgr.B.Andrášiková – nám.pre OŠE Revúckej-medicínsko humanitnej nemocnice
v Revúcej
MUDr. P. Kirschner – predseda SL Lučenec
MUDr. H. Sedláčková – predseda SL Rimavská. Sobota
MUDr. A.Šoltésová – predseda SL Roţňava
MUDr. I.Goldschmidtová – predseda SL Horný Gemer Revúca
Mgr. M.Kiapešová – prezidentka Spolku SZP- Lučenec
D. Köbölová – prezidentka Spolku SZP – Rim. Sobota
PhDr. M. Backová - predsedkyňa sekcie ÚS sestier – Veľký Krtíš
Bc.E.Ivanová - predsedkyňa Úz. sekcie zdrav.prac.nelek.odborov SSSa PA SSSL
a AZ o.z.SLS – Roţňava
Odborný garant podujatia :
doc., PhDr. B. Frčová, PhD., MPH, - prodekanka pre pedagogickú činnosť
FZ SZU Banská Bystrica
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
ODBORNÝ PROGRAM
( Kino Apollo)
XLVI.
GEMERSKO - NOVOHRADSKÉHO
LEKÁRSKEHO A ZDRAVOTNÍCKEHO DŇA
PIATOK - 18. mája 2012
I. blok prednášok
Predsedníctvo: B.Frčová, M.Kiapešová, E.Adamecká,
Piatok, 18. mája 2012
Kino Apollo v Lučenci
07,00 - 08,00
Prezentácia účastníkov
 Veľká dvorana Reduty - lekári
 Kino Apollo - sestry
08,00 - 08,30 Otvorenie XLVI. GNLZD
(spoločné pre lekárov a sestry v kine Apollo)

MUDr. P. KIRSCHNER
predseda SL v Lučenci
Príhovory

MUDr. J. HÖFFER
riaditeľ NsP v Lučenci

PhDr. A.. PIVKOVÁ
primátorka mesta Lučenec
08,30 – 10,30
1. Antalová A./Rim.Sobota/:
Edukácia pacienta po cievnej mozgovej príhode a jeho príbuzných
realizovaná v domácom prostredí
2. Fandáková O./Plešivec/:
Komunikačné závislosti
3. Csatlósová D./Roţňava/:
Úloha zdravotníckeho asistenta v prevencii dekubitov
4. Kurčíková Z./Lučenec/:
Vlhké hojenie rán – skupiny materiálov na hojenie rán
5. Sláviková A./V.Krtíš/:
Ošetrovateľská starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb
6. Tuhárska J./V.Krtíš/:
Degeneratívne ochorenia mozgu – Alzheimerova choroba
Diskusia
ODBORNÝ PROGRAM
( Kino Apollo )
ODBORNÝ PROGRAM
PIATOK – 18. mája 2012
II. blok prednášok
Predsedníctvo: E.Ivanová , B.Andrášiková,A.Moravčíková
10,30 – 12,00
7. Auxtová E.,Gombalová S./Rim.Sobota/:
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po TEP bedrového kĺbu
8. Adamecká E./Lučenec/:
UPV a kyslíková liečba u detí na III DK SZU
9. KiapešováM./ Lučenec/:
Praktické využitie indikátorov kvality ošetrovateľskej starostlivosti
v zdravotníckom zariadení
10. Dubaiová M./Roţňava/:
Aktuálna problematika etylizovaných pacientov na chirurgickej
ambulancii
11. Hanková R.Baláţiková G./Rim.Sobota/:
Hysteroskopia v podmienkach gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia
NaP V Rimavskej Sobote
Diskusia
12,00 - 13,00 Obedňajšia prestávka
( Kino Apollo )
III. blok prednášok
Predsedníctvo: D. Köbölová, Z.Bútová,A.Senková
13,00 – 14,30
12.Šotérová E.,Lénartová M.,Lajgútová A./Rim.Sobota/:
Vyšetrovacie postupy pri prsníkových léziách a asistencia sestry
pri core-cut biopsiách a FNAC prsníkových léziách.
13.Eichler M.,Mitacz K. /Lučenec/:
Algoritmus sekvencií MR vyšetrení mozgu používaný na našom
pracovisku
14.Sláviková A./Roţňava/:
Febrilné stavy a ich mikrobiologická diagnostika
15.Gáfriková A.,Kriţanová T./Lučenec/:
Prínos zobrazovacích metód pečene a žlčových ciest
Diskusia
ORGANIZAČNÉ POKYNY :
ODBORNÝ PROGRAM
( Kino Apollo )
PIATOK - 18. mája 2012
1.
K prednáškam bude k dispozícii multimediálny projektor, prednášky vo
formáte MS - Power point.
2.
Kongresový poplatok
 Lekári - členovia SLS : 10,- Eur, nečlenovia SLS : 12,- Eur
 kongresový poplatok prosíme uhradiť na č. účtu : 2669170000/1100
Konšt. Symbol: 0308,Variab. symbol : 18052012, Špecif. Symbol:
dátum narodenia účastníka, Popis platby: GNDLC+Meno, priezvisko
 SZP - členovia SLS : 7,- Eur, nečlenovia SLS : 10,- Eur
 kongresový poplatok prosíme uhradiť na č. účtu : 2620171280/1100
Konšt. Symbol: 0308, Variab. symbol : 18052012, Špecif. symbol:
dátum narodenia účastníka, Popis platby: GNDLC+Meno, priezvisko
 kongresový poplatok prosíme uhradiť najneskôr do 01.05.2012,
v prípade úhrady počas registrácie bude poplatok pre lekárov 15,- Eur
a pre sestry 13.- Eur
 prednášajúci (I. autor prednášky) kongresový poplatok neplatia
3.
Registrácia účastníkov, otvorenie kongresu sa uskutoční v kongresovom
centre Reduta alebo v kine Apollo
4.
Prednášky, občerstvenie
 pre sekciu lekárov - v kongresovom centre Reduta
 pre sekciu SZP - v priestoroch kina Apollo
5.
Obedy - objednávka bude moţná pri prezentácii
6.
Prezentácie firiem budú v kongresovom centre Reduta a v kine Apollo.
7.
Ubytovanie si v prípade potreby zabezpečí kaţdý záujemca individuálne.
8.
Kontakty na členov organizačného výboru :
 lekári : MUDr. Peter Kirschner – infekčné oddelenie, VšNsP, 984 39 Lc
tel : 047 - 4311 265, 0918 422 996 ,e-mail : [email protected]
 SZP : mgr. Kiapešová - riaditeľstvo VšNsP, 984 39 Lučenec
tel : 047- 4311 375, e-mail: [email protected]
 p. Anna Belková – chirurgické oddelenie
Tel. : 047-4311 136 , e-mail: [email protected]
IV. blok prednášok
Predsedníctvo:.M. Ivanová, M.Backová, M.Kiapešová
14,30 – 16,30
16.Badinková M./Lučenec/:
Biochemická diagnostika tyreopatii
17.Balatoni K.,Balatoniová G.,Šalko M./V.Krtíš/.
CTA pľúc – pulmo AG
18.Vikorová J.,Uderianová L./Lučenec/:
Darovanie krvi – skutočný dar života
19. Adamecká E./Lučenec/:
Sepsa
20. Adamecká E.,Belicová I.,Lukáčová Z.,Mečiaková M.:
Vzácne kožné afekcie v novorodenenckom veku.
POSTER
Diskusia
16,30 Záver
Zhodnotenie XLII. Gemersko - novohradského
lekárskeho a zdravotníckeho dňa
Kredity sú účastníkovi priznané v zmysle vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe
hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov.
SPONZORI
XLVI. GEMERSKO - NOVOHRADSKÉHO
LEKÁRSKEHO A ZDRAVOTNÍCKEHO DŇA
Organizátori vyslovujú srdečné poďakovanie všetkým firmám
a organizáciám, ktorí prispeli ako sponzori tohoto odborného podujatia :
Download

Na stiahnutie TU - Spolok SZP Rimavská Sobota