Základné údaje
Cenník inzercie platný od 1. 1. 2015
Uvedené ceny sú bez DPH.
Periodicita:
nedeľník
Náklad:
67 000
Rozsah:
40 strán a viac
Farebnosť:
4+4
Formát:
235 x 315 mm
Sadzobný obrazec:
206 x 268 mm
Druh tlače:
ofset rotačný - coldset
Papier:42,5g/m2 novinový
Redakčné strany – nedeľa
Umiestnenie
C
Titulná
strana
B
Titulná strana
A
1/1
206 x 268 mm
3/5
122 x 268 mm
1/2
Rozmer (mm)
C
A+B
A
B
Umiestnenie
206 x 132 mm
1/3
206 x 85 mm
Cena
151 x 58
206 x 50
122 x 50
80 x 50
4 100 €
3 600 €
2 400 €
1 500 €
Rozmer (mm)
Cena
5. strana
1/1
3/5
1/2
5 400 €
3 450 €
2 950 €
7. strana
1/1
3/5
1/2
5 000 €
3 200 €
2 680 €
panoráma
12 000 €
ostatné redakčné
strany
1/1
3/5
1/2
1/3
4 500 €
2 850 €
2 480 €
2 000 €
zadná strana
1/1
6 800 €
Inzertné strany – nedeľa
3/10
122 x 132 mm
2/5
164 x 132 mm
1/5
80 x 132 mm
1/4
206 x 65 mm
1/5
122 x 85 mm
1/5
164 x 65 mm
2/5
80 x 268 mm
1/5
38 x 268 mm
FormátCena
2/5
3/10
1/4
1/5
3/20
1/10
38 x 65
1 mm stĺpca
1 950 €
1 550 €
1 300 €
1 050 €
800 €
540 €
280 €
5 € Na inzertných stranách
je najmenšia možná výška inzerátu 65 mm!
Výška strany je 268mm.
1/10
38 x 132 mm
1/10
80 x 65 mm
3/20
38 x 200 mm
122 x 65 mm
Minimálny
rozmer
38 x 65 mm
Šírka stĺpcov v mm:
1 = 38, 2 = 80, 3 = 122, 4 = 164, 5 = 206
Na redakčných stranách je najmenšia
možná výška inzerátu 85 mm!
Výška strany je 268mm.
Špeciálne formy inzercie
Vkladaná inzercia
Vkladanie základné (A4 – 1 list) min. 10 000 ks
do 90 000 ks
0,08 €
nad 90 000 ks
0,07 €
hmotnosť: individuálna
veľkosť: max. 210 x 298
počet strán: max. 32
Vlepovanie a vkladanie vlastného produktu
Ručné lepenie lepidlom na titulku:
Ručné lepenie samolepkou na titulku:
Ručné lepenie lepidlom do vnútra denníka:
Ručné lepenie samolepkou do vnútra denníka:
Opáskovanie:
0,15 €/ks
0,15 €/ks
0,15 €/ks
0,15 €/ks
0,09 €/ks
Doručenie vzorov
Pri objednaní takejto formy inzercie treba vydavateľovi doručiť vzor
vkladanej, resp. vlepovaniej inzercie, a to najneskôr 7 dní pred
termínom uverejnenia. Samotné doručenie vkladanej, resp. vlepovanej inzercie treba zrealizovať v termínoch, ktoré boli potvrdené na
objednávke od vydavateľa.
min. 80x30 mm, max. 122x50 mm
min. 80x50 mm, max. 122x50 mm
po dohode s vydavateľom
po dohode s vydavateľom
Obsah vkladania príp. vlepovania
Vydavateľ si vyhradzuje právo na odsúhlasenie obsahu vkladanej
a vlepovanej inzercie s možnosťou odmietnuť vydanie.
Podmienky pre príjem inzertných podkladov
Podmienky pre príjem hotových inzertných podkladov
1. FinálneinzertnépodkladysaprijímajúibavoformátochPDF,
vktorýchsaužnerobiažiadnekorekcie.
2. TvorbuPDFodporúčamerealizovaťcezPostScriptaAcrobat
Distilleratovoverziikompatibilnejsverziou1.3alebo1.4.
PPDdriveranastaveniapreAcrobatDistillernájdetena
www.ringieraxelspringer.sk/inzercia/technicke-specifikacie.
Pripoužitítransparentnýchobjektovarastrovýchefektov
jenutnénastaviť„Vysokérozlíšeniezlúčeniapriehľadností“
(TRANSPARENCYFLATTENING).Priamy zápis z aplikácií do
PDF (PDF Library) NEODPORÚČAME!
3. Rozmeryinzerátovmusiazodpovedaťpresnýmcenníkovým
formátomv[mm].Všetkyinzertnémodulysúsadzobné.Spad.
presah, tlačové značky ani farebné škály NEVKLADAJTE!
4. FarebnosťmusíbyťdefinovanávCMYK-u(max. sútlač: 260%)
apodkladynesmúobsahovaťžiadnepriamefarby.ICCprofil
nájdete na www.ringieraxelspringer.sk/inzercia/technicke-specifikacie.AkýkoľvekinýalebonesprávnevloženýICCprofil
budeautomatickyodstránený.Prepresnúdefiníciufarebnosti
jenutnédodaťcertifikovanýnátlačokvyhotovenýICCprofilom,
ktorýzodpovedátlačovejtechnológiiapapieru.
5. Doručovaniepodkladov:e-mail,FTP-priuloženídátnaFTP,je
vždynutnéinformovaťotomoddelenievýrobyinzercie.
6. Priodosielanípodkladovuvádzajtedátumuverejneniaanázov
titulu,doktoréhojeinzeráturčený.
Podmienky pre príjem podkladov na výrobu inzercie
1. Podkladynavýrobuinzerciesaprijímajúibavelektronickej
podobe.
2. Podkladymusiabyťdoručenévprimeranejkvalite.Farebnosť
CMYK.Vektorovéobjekty(logá):EPS,PDF,AI.Bitmapové
objekty(obrázky,fotografie)TIF,BMP,JPGsrozlíšením300dpi.
Texty:DOC,RTF,TXT.
3. Doručovaniepodkladov:e-mail,CD/DVD,FTP-priuloženídát
naFTP,jevždynutnéinformovaťotomoddelenievýroby
inzercie.
4. Priodosielanípodkladovuvádzajtedátumuverejneniaanázov
titulu,doktoréhojeinzeráturčený.
Každúvýnimkuzuvedenýchpodmienokkonzultujte
soddeleníminzertnejvýrobynaadrese:
[email protected]
Vopačnomprípadeneručímezatextovú,
grafickúafarebnúsprávnosťinzerátu.
Zadávanie podkladov je najneskôr 3 pracovné
dni pred uverejnením.
Technické údaje pre tlač
Tlačová technológia:
Raster:
Tónový rozsah tlače:
Maximálne potlačiteľný
formát dvojstrany:
Písmo (CMYK):
Čierne písmo:
ofsetrotačný-coldset
40liniek/cm
3%až95%
428 x 268 mm
Vnegatívnychplocháchodporúčamepoužiťakonajmenšiepísmo8-bodovépolotučné.Vpozitívnychplochách
odporúčamepoužiťakonajmenšiepísmo7-bodové.Neodporúčamerastrovaťpísmo.Písmo(sólofarba):Pritexte
zjednejfarbymôžebyťpoužitéakonajmenšie6-bodovépísmo.
Odporúčamedefinovaťlenzo100%čiernej(K)farby.Nikdyneseparovaťdo4fariebCMYK!
Pri nedodržaní technických podmienok preberá zhotoviteľ/zadávateľ podkladov plnú zodpovednosť za prípadné chyby pri ich ďalšom spracovaní.
Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.,
Prievozská14,82109Bratislava,Slovenskárepublika
Poštová adresa:
RingierAxelSpringerSlovakia,a.s.,P.O.Box47,82004Bratislava24
Telefón: +421 (0)2 5822 7880, 5822 7814 Fax: +421 (0)2 5822 7250
web:www.ringieraxelspringer.sk
Bankové spojenie:UniCreditBankSlovakia,a.s.
Č. účtu: 1423109002/1111
IČO: 00678155
IČ DPH:SK2020299424
Download

Inzertné strany – nedeľa Redakčné strany – nedeľa