Č A S O P I S O D O D Á V K E T E P L A A T E P L E J VO DY S K U P I N Y S P O LO Č N O S T Í S T E F E
1
číslo 2, október 2012
TEPLO V MESTE
BBES BANSKÁ BYSTRICA
Projekt
Sásová-Rudlová
ukončený
Tohoročná, tretia etapa výmeny
rozvodov a inštalácií KOST v Sásovej
bola posledná, ale najnáročnejšia.
Viac na strane 4
Ukážková
spolupráca
O dôvodoch, prečo bolo nevyhnutné
zmeniť spôsob dodávky tepla a inštalovať
KOST a o vzájomnej spolupráci s BBES, a.s.
hovorí Ing. Juraj Chmelík, Predseda SBD
Banská Bystrica.
Viac na strane 6
Máme 15,
vyrástli sme
BBES, a.s. si v závere roka pripomenie
15. výročie svojho vzniku.
Viac na strane 3
ite
n
d
u
b
za
na
ž
a
ť
ú
s
veĺkú
Ne
O
L
P
E
o T
darmo“
a
z
tu
y
b
o
d
lo
„Tep
8
Viac na strane
po roku opäť
2 ČASOPIS O DODÁVKE TEPLA A TEPLEJ VODY SKUPINY SPOLOČNOSTÍ STEFE
TEPLO V MESTE
100 miliónov EUR
investovaných
na Slovensku
Skupina STEFE už od svojho
vstupu na slovenský trh
veľmi intenzívne pristupuje k
modernizácii a zmysluplnému
rozvoju CZT. Do projektov
nevstupuje len majetkovo,
ale primárne s jasnou víziou
ich rozvoja do budúcna.
Banská Bystrica – komplexná modernizácia cZT
V súčasnosti 80% rekonštruovaných teplovodných
rozvodov, najviac KOST spomedzi slovenských miest
(viac ako 460) – diaľkovo monitorovaných a riadených
z jediného, centrálneho dispečingu.
revúca - v rámci Skupiny STEfE pilotný projekt
na báze biomasy
Ocenenie „Najlepší projekt energetiky za rok 2008“.
Významná stabilizácia ceny tepla v meste, praktické
využitie skúseností z projektu pri výrobe tepla vo
Veľkom Krtíši a v Banskej Bystrici.
rimavská Sobota - celková obnova cZT a vybudovanie Inovatívneho energického centra (IEc)
Víťazný projekt medzi projektmi v sektore diaľkového
vykurovania v súťaži o najúspešnejšie projekty energetickej efektívnosti financované prostredníctvom
programu SlovSEFF – ocenenie Najväčšia úspora emisií
CO2.
Zvolen - najčerstvejší príklad a inšpirácia
v oblasti energetickej efektívnosti
Pilotný projekt vykurovania a zároveň chladenia systémom CZT v sídle spoločnosti s perspektívou jeho
budúceho využitia v rámci Skupiny STEFE, ako aj
jej zákazníkmi z pohľadu očakávaného globálneho
otepľovania.
Martin – podpora opatrení smerujúcich
k úspore energií
Kreatívne projekty prinášajúce inovatívne a efektívne
riešenia – termovízne merania, nový systém vykurovania v SOŠ Dopravnej a pod..
rožňava - optimalizácia tepelných zdrojov
a zlepšenie kvality dodávok tepla
Viac ako 1,24 mil. EUR investovaných do výmeny
pôvodného zastaraného rozvodu.
Scentralizovanie vykurovacieho okruhu do 1 kotolne
a vytvorenie podmienok pre doplnenie centrálneho
zdroja na plyn o zariadenie na spaľovanie biomasy.
Efektívna Ekologická Energia
pre Slovensko od našich
dcérskych spoločností od
januára 2013 už pod jednotnou
značkou STEFE
STEFE
ako spoľahlivý
obchodný
partner
Už od svojho vstupu na
slovenský trh s teplom mala
spoločnosť STEFE SK, a.s.
snahu ponúknuť svojim
zákazníkom „dodávku tepla
na mieru“, pri zabezpečení
vysokého technického
štandardu dodávaného
média, maximálnej efektívnosti
a za prijateľnú cenu.
Podarilo sa to dosiahnuť prostredníctvom jej operatívnych spoločností – rozsiahlymi investíciami
zrealizovanými predovšetkým v posledných siedmich
rokoch.
Skupina STEFE už niekoľko rokov zastáva popredné
miesto v rebríčku najväčších podnikov energetického
priemyslu na Slovensku. Sledujeme trendy a modernými technológiami prispievame k zefektívneniu
výroby a ochrane životného prostredia. Všetky naše
podnikateľské aktivity majú silný ekologický podtón, čo sa prejavilo vo viacerých projektoch miest,
kde Skupina STEFE pôsobí. Príkladom rozumného
využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE) sú
úspešné projekty na výrobu tepla z biomasy v Revúcej
a vo Veľkom Krtíši, ako aj prvý zdroj na výrobu tepla a
elektriny na báze zemného plynu, biomasy a slnečnej
energie na Slovensku – Inovatívne energetické centrum (IEC) v Rimavskej Sobote. Investíciami prispievame k zvýšeniu efektivity a energetickej účinnosti
technických zariadení, k zníženiu produkcie emisií,
ale aj k celkovým úsporám na strane odberateľov.
Rozvíjame ľudský potenciál, aktívne komunikujeme a
vytvárame dlhodobé partnerstvá.
Samozrejmosťou pri dodávaní tepla a teplej vody
od spoločností Skupiny STEFE je však aj podpora v
hľadaní úspor vo využívaní energií. Podieľame sa na
realizácii vnútorného vyregulovania systémov budov,
poskytujeme poradenstvo, termovízne merania, ktoré
umožňujú odhaliť úniky tepla a v snahe prehlbovať
dôveru našich zákazníkov a byť pre nich dlhodobými
partnermi hľadáme inovatívne a efektívne riešenia.
V napĺňaní zámeru dosahovať dlhodobý a trvale
udržateľný podnikateľský úspech veľkou mierou
pomáha aj kontinuálny rozvoj zamestnancov. V
dnešnom rýchlo sa meniacom svete podnikania sa organizácie snažia urobiť prácu rýchlejšie a efektívnejšie
ako ich konkurenti. Jedným z kľúčov k úspechu sú
podľa nášho názoru veda a umenie riadenia projektov
a procesov. Preto sme sa pri rozvoji odborných kompetencií zamerali na projektový a procesný manažment.
V roku 2011 sa nám podarilo vypracovať a schváliť
jednotnú Metodiku projektového riadenia, ako základného dokumentu určujúceho pravidlá a postup realizácie projektov. V oblasti procesného riadenia sme v
zmysle ambícií z roku 2010 zaviedli systém hodnotenia
zamestnancov podľa kľúčových faktorov výkonnosti,
ktorým podporujeme motiváciu zamestnancov k dosahovaniu lepších pracovných výsledkov. Intenzívne
vzdelávanie a práca v týchto oblastiach, a tiež efektívna kombinácia nástrojov týchto dvoch prístupov
prináša zvýšenie efektivity vykonávanej práce, profesionálne riadenie dôležitých oblastí každodenného
biznisu a zvýšenie agility nášho koncernu. V porovnaní s konkurenciou v rámci slovenského trhu s
teplom dosahuje Skupina STEFE benchmark, ktorý
odzrkadľuje ......... (čakám na múzu... € )
Z hľadiska obchodného rozvoja je jedným zo základných cieľov Skupiny STEFE lokálna akvizícia nových
zákazníkov v existujúcich zásobovacích územiach,
ako aj nadregionálna akvizícia nových zásobovacích
území alebo miest. V regiónoch, kde už spoločnosti
Skupiny STEFE pôsobia, pribúdajú k doterajším
odberateľom noví. V poslednom období sa tak
deje napr. v mestách Banská Bystrica, Zvolen a
Martin. Potenciály nových zákazníkov a zásobovacích území umožňujú dosiahnuť v Skupine
STEFE jednak degresiu fixných nákladov a jednak
diverzifikáciu obratu, plne využívať prínosy doteraz zrealizovaných investícií do tepelných sietí a
zároveň s čo najprijateľnejšími nákladmi získať
ešte nepripojené objekty, či objekty, ktoré sa od
CZT v minulosti odpojili a svoje rozhodnutie po
čase prehodnotili. Hoci pri svojej podnikateľskej
činnosti preferujeme odbery bytovej sféry, nové
rozvojové aktivity zaznamenávame v poslednom
čase aj v obchodných zónach a priemyselných parkoch veľkých miest. Okrem obchodných centier v
mestách Bardejov, Bratislava - Rača, Prievidza a
Michalovce sa s dodávkou tepla začalo aj v našom
projekte v Prešove. Jedna z našich spoločností
– STEFE ECB pôsobí aj tam nielen ako investor a
prevádzkovateľ vykurovacej centrály, ale aj ako
poskytovateľ kompletných služieb v oblasti tepla.
Prirodzene, výhody vyplývajúce z pôsobenia v
rámci silného zahraničného koncernu vieme
ponúknuť aj v mestách, kde Skupina STEFE zatiaľ
nepôsobí a ktoré hľadajú nové, lepšie riešenia.
Neobchádzame pritom ani ekonomicky slabé
regióny Slovenska. Práve naopak, zameriavame sa
v nich na riešenia umožňujúce využitie lokálnych
zdrojov energetických surovín (ako je napr. biomasa), ale aj ľudského potenciálu. To všetko pri
vyššom stupni kvality dodávaného tepla a teplej
vody, za prijateľnú cenu, pri dodržaní všetkých
spomínaných postupov a štandardov.
Byť stabilným, transparentným a efektívne fungujúcim partnerom na slovenskom trhu s teplom je
pre nás veľkou devízou do budúcnosti, ale rovnako dôležitým záväzkom pri plnení koncepcie tepelnej energetiky miest a dosahovaní spokojnosti
a vysokej úrovne lojality našich zákazníkov.
Mag. Peter Trummer
Predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ STEFE SK, a.s.
Ing. Ivan Adam
Riaditeľ oddelenia rozvoja spoločnosti STEFE SK, a.s.
3
Máme 15,
vyrástli sme
BBES, a.s. si v závere roka
pripomenie 15. výročie svojho
vzniku. Prvých desať rokov
bolo po vstupe rakúskeho
investora poznamenaných
predovšetkým rozsiahlou
obnovou centrálnej kotolne
v Radvani prebudovaním
na tepláreň s v tej dobe
ojedinelou plynovou turbínou
na kombinovanú výrobu tepla
a elektrickej energie (KVET)
a s novými rozvodmi do sídlisk
Radvaň a Fončorda.
Ostatné 5-ročné obdobie charakterizujú rozsiahle investície, ktoré už odberateľom prinášajú vyššiu kvalitu
dodávky tepla a úspory. Dokončenie inštalácií KOST,
80 % vymenených teplovodných rozvodov a vybudovanie komunikácie medzi tepelnými zariadeniami a
dispečingom napomohli k tomu, že odpájanie domov
od centrálneho zásobovania sme zastavili a v posledných rokoch sa darí stabilizovať aj cenu tepla a pripájať
nových odberateľov. Toto je cesta, ako čiastočne
eliminovať pokles v množstve odobraného tepla realizáciou úsporných opatrení (ako sú zatepľovanie a
výmena okien) na strane odberateľov.
Našu snahu skvalitňovať dodávky tepla a vzťahy s
odberateľmi dokazujú KOST inštalované vo všetkých
nami vykurovaných domoch, ktoré sú zároveň
vybavené kvalitnou reguláciou a transparentným
meraním tepla. Dispečing je počas svojej 24 hodinovej
prevádzky schopný promptne a odborne reagovať na
požiadavky odberateľov.
Tým, že našim produktom a službou „vstupujeme“
dennodenne do bytov zákazníkov, cítili sme potrebu
stať sa súčasťou života na sídliskách aj v inej podobe.
Vybudovali sme 4 detské ihriská, 3 sme doplnili o nové
herné komponenty a v spolupráci s mestom vybudovali jedno multifunkčné ihrisko. Navyše sponzorsky
podporujeme aj športové a kultúrne podujatia, ktoré
obohacujú život v meste. Vo všetkých týchto aktivitách
mienime pokračovať aj v budúcnosti.
Do ďalších rokov je našim cieľom skvalitňovať prevádzku toho, čo sme vybudovali a spolu s odberateľmi
hľadať individuálne možnosti ďalších zlepšení a úspor
v dodávkach tepla do ich domovov.
Všetkým našim odberateľom a správcovským
spoločnostiam, rovnako aj akcionárom STEFE SK,
a.s. a Mestu Banská Bystrica ďakujeme za korektnú
spoluprácu a pomoc pri realizovaných investíciách.
Poďakovanie patrí i kolektívu našich zamestnancov,
ktorí boli počas uplynulého 15-ročného obdobia
súčasťou získavania dobrého mena spoločnosti. Toto
malé jubileum, ale hlavne veľký kus odvedenej práce
chceme osláviť kultúrou - operetou „Cigánska láska“
od F. Lehára, v stredu 19.decembra 2012 v Štátnej
opere v Banskej Bystrici. Veríme, že pozvaní hostia
zaplnia celú 250-miestnu sálu Štátnej opery a už teraz
sa na nich tešíme.
Ing. Ondrej Borguľa
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ BBES, a.s.
4 ČASOPIS O DODÁVKE TEPLA A TEPLEJ VODY SKUPINY SPOLOČNOSTÍ STEFE
TEPLO V MESTE
5
Projekt „Sásová-Rudlová“ Budú po
Bakošovej 29
ukončený
nasledovať
„Tohoročná, tretia etapa výmeny rozvodov a inštalácií KOST v Sásovej bola
posledná, ale najnáročnejšia. Predchádzajúce skúsenosti, profesionalita,
včasná príprava a hlavne pre stavbárov výborné počasie však veľmi
pomohli úspešnému ukončeniu doteraz najväčšej investičnej akcie BBES.“
Výkopové práce sme odštartovali už v apríli – na
Tatranskej a Starohorskej ulici. Skúsené firmy NIGOL
Banská Bystrica i GLOBÁL Bojnice denne ukrajovali
metre rýh z celkovej 6 km dĺžky rozvodov, ktoré bolo
potrebné vymeniť. V máji boli prvé úseky rýh aj odtlakované. V súčasnosti je už potrubie pozvárané a
odtlakované na 95 %, krátky úsek na Rudohorskej
ulici bol dokončený v septembri, hovoril Peter Stančík,
špecialista investícií, zodpovedný za prípravu a realizáciu líniových stavieb spoločnosti.
Ďalšie dve firmy inštalovali KOST v zvyšných 42 bytových domoch. Prvé z nich už fungovali v auguste
a v závere septembra boli všetky sprevádzkované
a zároveň pripojené na nové rozvody. Prerušenia
dodávok vody v čase montáže KOST v domoch i v čase
prepájania potrubí boli minimálne a obyvatelia sídliska sa k priebehu prác vyjadrovali pozitívne. Trasovanie
nových rozvodov umožnilo pospájať domy s kotolňami
úspornejšie, zrušiť 5 kotolní na pravej strane sídliska
a ponechať v Sásovej z pôvodných 20 len 10 plynových
kotolní.
Po ukončení terénnych úprav po výkopoch rýh vykoná
ZARES Banská Bystrica na jar budúceho roka, t.j. vo
vegetačnom období, zatrávnenie a výsadbu. „Našim
cieľom je odovzdať túto časť sídliska v takej kvalite
ako sa nám to podarilo v predchádzajúcich etapách
a splniť tak náročné, ale oprávnené požiadavky kompetentných mestských pracovníkov“, uviedol postoj
BBES jej technický riaditeľ, Mgr. Dalibor Líška.
daľšie domy?
Vlna odpájania sa od centrálneho zásobovania teplom
(CZT) doznela pred dvoma rokmi a pre výrobcu tepla
prišlo lepšie obdobie. Žiadny odpojený dom, ale na
druhej strane, ani žiadny pripojený. Vďaka novým realizovaným projektom však BBES, a.s. od začiatku tohto
roka zaznamenala významné prírastky nových odberov
tepla.
Vo februári sme pripojili obchodný dom Kaufland v
Radvani, vyhrali sme súťaž na prenájom kotolne na
Komenského pre VÚC, do úspešného konca sme dotiahli pripojenie Športového gymnázia na Tr. SNP na
dodávky tepla z centrálneho zdroja.
Na ceste výrobcu tepla k hospodárnejšej a úspornejšej
prevádzke nám však veľmi pomáhajú aj samotní
občania. Zo strany BBES im za ich trpezlivosť a spoluprácu patrí veľké poďakovanie. Rovnako sme ako
investor spokojní aj s prístupom kompetentných pracovníkov stavebného úradu pri riešení operatívnych,
vopred neznámych skutočností, ktoré sa na stavbe
takéhoto rozsahu vyskytnú vždy.
V prípade Športového gymnázia ubehli od prvej ponuky na pripojenie k CZT 3 roky. V súčasnosti má škola
vo všetkých objektoch nové KOST s počítačom riadenou reguláciou teplôt a dodávok za „peniaze investora“. Dodávka tepla je kvalitnejšia, ale predovšetkým
úspornejšia. Prostriedky, ktoré by zriaďovateľ musel
vynaložiť na rekonštrukciu kotolne, môže investovať
napr. do výmeny okien.
„Nechce sa mi ani veriť, že je to za nami. Pred piatimi
rokmi, keď sme investíciu pripravovali, nás rozsah
prác trochu zaskočil. Veď položiť 24 km potrubia v
zabývanom sídlisku v takej hustej zástavbe, ako je v
Sásovej, predsavuje naozaj poriadnu porciu práce a
odhodlania. Myslím ale, že sme to zvládli ukážkovo“,
dodal na záver Ing. Ondrej Borguľa, generálny riaditeľ
spoločnosti BBES.
„Osobitnú cenu pre nás má najmä znovupripojenie bytového domu na Bakossovej ulici, pretože tento dom
si pred desiatimi rokmi vybudoval vlastnú plynovú
kotolňu“, hodnotí situáciu Ing. Emil Ruščák, obchodný
riaditeľ spoločnosti.
„Pred desiatimi rokmi bola cena plynu pre takého odbery výhodná. Odvtedy však zariadenie kotolne zostarlo, bolo poruchové, obsluha nebola vždy profesionálna a tento stav nás znepokojoval. Keď náklady na
teplo v rovnakých domoch v susedstve, ale napojených
na BBES, boli o čosi nižšie ako v našom dome, rozhodli
sme sa osloviť pôvodného dodávateľa tepla“, zhodnotila dôvody opätovného pripojenia predsedníčka
tamojšieho SVB Mgr. Čumová. „Naviac, BBES prisľúbila
inštalovať KOST a tepelnú prípojku za svoje peniaze a
pomohla pri demontážnych prácach. Sme veľmi spokojní, že sezónu začíname s novým zariadením“, dodala.
„Z dostupných informácií vieme, že individuálne
domové kotolne po istom čase nefungujú tak, ako
v čase ich montáže. Navyše, plyn pre malé odbery
zdražel viac, ako tomu bolo v prípade veľkoodberov.
S našimi skúsenosťami a finančnými prostriedkami
vieme pomôcť aj ďalším bytovým domom, ktoré riešia
podobné problémy. Ak je cieľ, cesta sa nájde“, uzavrel
túto tému Ing. Ruščák.
Ako šetria
bystričania
Opatrenia odberateľov tepla, zamerané na zatepľovanie domov
a výmenu okien v bytoch im prinášajú osoh v podobe zníženej spotreby
tepla, čo pre výrobcu a dodávateľa znamená nižší odber.
Toto je skutočnosť, ktorú výrobca už roky
berie na vedomie. BBES však chcela poznať
odpovede aj na otázky aký je stav v realizácii týchto opatrení v meste, čo treba ešte
dokončiť a aké zníženie dodávok tepla v
nasledujúcich rokoch je možné z tohto
dôvodu očakávať.
Výsledky (sledované boli len bytové domy,
ktoré sú zásobované teplom od BBES) sú
nasledovné:
„Svojpomocne sme si urobili inventarizáciu
zateplenia a výmeny okien fyzickou obhliadkou. Pre získanie odpovedí na naše otázky to stačí. Prekvapilo nás vysoké percento
vymenených okien v bytových domoch“,
uviedol Ing. Ruščák, obchodný riaditeľ
spoločnosti.
Počet kompletne zateplených
domov: 278 s 12 764 bytmi
(63,5 %)
Počet bytových domov: 443
Počet vykurovaných bytov: 20 095
z toho
Percento nezateplených domov:
31,8 %
Percento vymenených okien
v bytoch: 92,7 %
Predpokladáme, že zateplenie bude v rozhodujúcej miere ukončené do 4 rokov a
bude sa týkať 90 % bytových domov. Pre
BBES to znamená zníženie výroby tepla na
vykurovanie o cca 25 – 30 tis. GJ.
Počet čiastočne zateplených
domov:8 s 945 bytmi (4,7 %)
Teplá voda aj v noci – bežný štandard alebo luxus?
Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 152/2005 Z.
z. v § 1, ods. 6 stanovuje pre dodávateľa povinný čas
dodávky teplej vody (TÚV), a to denne od 05.00 hod.
do 23.00 hod.
V časoch centrálnej prípravy TÚV vo viackubíkových
zásobníkoch (bojleroch) sa zákazník mohol dostať k
teplej vode aj po tomto čase - ak nevychladla, alebo
odpustil väčšie množstvo vody. Priamoohrevná príprava TÚV v KOST s malými zásobníkmi neumožňuje čerpať
pripravenú TÚV zo zásobníkov. Čo je ale podstatné:
-program prípravy TÚV v KOST umožňuje predĺžiť dobu
prípravy a dodávok TÚV (aj dlhšie ako do 23,00 hodiny)
a upraviť jej teplotu presne podľa potrieb domu,
-voda v KOST je lacnejšia o teplo, ktoré sa „stratilo“
cirkuláciou na trase medzi kotolňou a bytovým domom
a zároveň o teplo, ktoré sa stratilo chladnutím vyhriatej vody v bojleri v noci.
Aby sme mohli poskytnúť našim zákazníkom fakty
o vplyve nočnej spotreby TÚV na celkovú cenu 1 m3
teplej vody, robili sme v mesiacoch september a október tohto roku v šiestich rozdielne veľkých domoch
(aj počtom v nich bývajúcich osôb) merania spotreby
vody cez deň a v noci a tiež merania tepla na jej prípravu. V noci od 23.00 hod. do 05.00 hod. sme ponúkli
40°C teplú vodu. Predbežné výsledky potvrdzujú, že
dopad na cenu 1 m3 vody má predovšetkým množstvo
spotrebovanej vody a jej teplota. Podrobnú analýzu
s konkrétnymi číslami vrátane finančných dopadov
uverejníme na našej webovej stránke www.teplovmeste.sk v polovici novembra. K tejto problematike
sa vrátime aj v ďalšom vydaní časopisu Teplo v meste.
6 ČASOPIS O DODÁVKE TEPLA A TEPLEJ VODY SKUPINY SPOLOČNOSTÍ STEFE
TEPLO V MESTE
Ukážková
spolupráca
Neplytvajte
teplom, šetrite
a doprajte si
viac pohodlia
Dobojované! Po 7-mich rokoch bola v celom
rozsahu ukončená inštalácia KOST v bytových
domoch a niektorých iných objektoch odberateľov
v Banskej Bystrici, ako aj v Kováčovej.
Túto rozsiahlu investičnú akciu iniciovali predovšetkým
správcovia domov – medzi nimi aj Stavebné bytové
družstvo (SBD) v Banskej Bystrici, ktoré spravuje 210
bytových domov s takmer 11 400 bytmi. Z nich až 95 %
je zásobovaných teplom od BBES, a.s., čo je polovica
všetkých zákazníkov spoločnosti.
O dôvodoch, prečo bola zmena spôsobu dodávok tepla
nevyhnutná, hovorí predseda SBD Banská Bystrica,
Ing. Juraj Chmelík.
„Cesta, ktorou prešlo tepelné hospodárstvo v
Banskej Bystrici za posledných sedem rokov,
nebola priama a už vôbec nie bezproblémová.
Od roku 2005 vznikla výrobcom a dodávateľom
tepla zákonná povinnosť merať množstvo
spotrebovanej teplej vody na vstupe do domu.
Ako správca sme to považovali za spravodlivé,
pretože najviac sa vždy platilo práve za teplú
vodu – vrátane strát na trase medzi kotolňou a
domom. Teda aj za teplú vodu, ktorú obyvatelia v skutočnosti nespotrebovali. Aj to niektorých viedlo k odpájaniu od CZT. Okrem toho
nahrávala budovaniu individuálnych domových
kotolní aj v tom čase výhodná cena plynu pre
maloodberateľov. My sme sa ako správca na
odpájaní odmietli zúčastňovať, pretože sme
vedeli, že ide len o krátkodobé riešenie – maximálne na 10 rokov. Taká je totiž životnosť
kotlov, potom ich treba vymeniť. Realizáciou
úsporných opatrení (zateplenie, výmena okien a
pod.) vznikajú prebytky tepla, kotolňa sa stáva
predimenzovanou, navyše zodpovednosť za
jej prevádzku, revízie a opravy nesú obyvatelia
odpojeného domu. Jednoducho, o návratnosti
tejto investície nemôže byť ani reč.
Koncepčným riešením bola zmena technológie
a spôsobu dodávky tepla prostredníctvom KOST.
Aby však skutočne priniesli očakávaný efekt,
musel dodávateľ tepla najskôr pristúpiť k primeranej úprave technológie tepelných zdrojov,
ich optimalizácii a rekonštrukcii teplovodných
rozvodov. KOST teda museli nejaký čas počkať.
Investičné náklady rozložil investor na niekoľko
rokov, pretože v opačnom prípade by cena tepla
okamžite niekoľkonásobne vzrástla.
V súčasnosti má Banská Bystrica 80% vymenených rozvodov a viac ako 460 KOST. To je
najviac spomedzi slovenských miest. Spolu s
ďalšími opatreniami, ako sú napr. inštalácia
meračov, zateplenie domu, výmena okien a pod.
sa v spotrebe tepla (na kúrenie aj na prípravu
teplej vody) podarilo dosiahnuť 50 %-ú úsporu. Vyúčtovanie platieb za teplo je konečne
spravodlivé.
Veľký význam má prepojenie KOST na jediný,
centrálny dispečing. Umožňuje to plynulú,
nepretržitú kontrolu nad dodávkami tepla,
okamžité riešenie požiadaviek odberateľov a
prípadných porúch.
Veľmi nás teší aj nadštandardná úroveň vzťahov
medzi nami ako správcom a BBES. Zodpovedný,
korektný a spoľahlivý prístup spoločnosti sa
prejavuje nielen vo výsledkoch, ale tiež v celkovej spokojnosti jej zákazníkov. Najlepším
dôkazom toho je, že sa vracajú aj tí, ktorý sa v
minulosti odpojili. Po rokoch sa konečne opäť
centralizuje.“
Ing. Juraj chmelík
Predseda SBD Banská Bystrica
7
Ešte raz
o výhodách KOST
1. Individuálnosť
KOST slúži iba jednému objektu. Je preto
možné oprávnene požadovať individuálny
režim pre prípravu TÚV i ÚK, ale aj pre začatie
alebo ukončenie vykurovania. K tomu je však
potrebné komunikovať v rámci domu, SVB a tiež
s dodávateľom tepla. Túto funkciu na strane
odberateľa musí prebrať správca, resp. predseda
SVB, u nebytových priestorov štatutár organizácie. Na strane výrobcu a dodávateľa tepla je to
dispečing, technický aj obchodný riaditeľ. Získať
potrebné informácie môžete tiež ne našej webovej
stránke www.teplovmeste.sk, kde BBES zverejňuje
všetky aktuálne a dôležité oznamy týkajúce sa jej
činnosti.
3. Transparentné meranie ÚK, ale aj TÚV
transparentné meranie tepla na ÚK bolo aj doteraz
na vstupe do domu, ale teplo za TÚV sa meralo v
kotolni pre celý okruh domov. Teraz je merač tepla
priamo v KOST a za ľubovoľné obdobie je možné
odsledovať hospodárnosť prípravy TÚV, ktorú my
meriame v GJ, resp. kWh tepla na 1 m3 vody. Údaje
spotreby tepla a vody sú uvádzané v mesačných
faktúrach. Práve zníženie spotreby tepla na
prípravu TÚV – okrem iného aj tým, že už necirkuluje po sídlisku, môže viesť zákazníkov k tomu, aby
si v dome po vzájomnej dohode čas dodávky napr.
v sobotu a nedeľu predĺžili napr. do 01.00 hod.
V rámci dlhodobého projektu TEPLO V PEŇAŽENKE vám prinášame
pokračovanie seriálu o opatreniach, ktoré vedú k úspore energií. Veríme,
že nasledovné informácie budú pre vás užitočné a pomôžu vám pri
rozhodovaní o investíciách, ktoré vedú k naplneniu tohto zámeru.
Tentokrát o hydraulickom vyregulovaní teplej vody:
Aj napriek skutočnosti, že vyregulovanie sústav teplej
vody (TÚV) je na rozdiel od vyregulovania sústav ústredného kúrenia (ÚK) zákonná povinnosť, sú sústavy
TÚV vyregulované len sporadicky. Technické riešenia
regulácie TÚV dokonca ani pri novostavbách nebývajú
vždy ideálne, a to aj napriek tomu, že dnes už máme
k dispozícii finančne dostupné technické prostriedky
a regulačné ventily TÚV, ktoré vyregulovanie značne
zjednodušujú. Z pohľadu konečného zákazníka, investora a spotrebiteľa v jednej osobe a jeho peňaženky je
však vyregulovanie sústav TÚV určite opodstatnené.
Najprv niekoľko faktov. Ak je sústava TÚV nevyregulovaná, všetci v rámci bytového domu platíme za 1m3
teplej vody rovnako, ale nie všetci ju máme rovnako
teplú! V konečnom dôsledku to znamená, že každý z
obyvateľov bytového domu za 1m3 napr. 48°C teplej
vody zaplatí výrazne inú sumu! Ako je to možné?
2. Zmena parametrov
času a teploty na požiadanie - táto možnosť sa ale
využíva pomerne málo.
4. Bezobslužná prevádzka
Dve tretiny zo 460 KOST inštalovaných v Banskej
Bystrici je už prepojených na centrálny dispečing
v Radvani. Pre ostatné KOST dobudujeme toto
prepojenie v krátkom čase. Aj potom však bude
potrebné z času na čas vstupovať do priestorov,
kde sú KOST umiestnené, niekde aj cez štvoro
dverí. Tento dlhoročný problém je možné riešiť
podpísaním Dohody o pravidlách vstupu a povolených osobách na vstup a na druhej strane poskytnutím kľúčov od dverí. Prinesie to zjednodušenie a
istotu pre dodávateľa tepla aj zákazníka.
Aby teplá voda v potrubiach nevychladla, rozvody
teplej vody sú riešené ako cirkulačné, t.j. ohriata voda
neustále cirkuluje v potrubiach a je dohrievaná na
zdroji na požadovanú teplotu. Avšak aj napriek tomu
musia niektorí užívatelia teplú vodu dlho odpúšťať,
kým začne tiecť naozaj teplá. Navyše to, aká teplá
začne tiecť a po akom čase, nie je u každého v bytovom dome rovnaké. Výsledkom je, že váš sused,
ktorý je bližšie k hlavnému vstupu TÚV, zaplatí za
to isté ako vy menej. Vysvetlenie je pomerne jednoduché. Čím pomalšie voda v potrubí cirkuluje,
tým rýchlejšie chladne. Čím je stúpačka teplej vody
vzdialenejšia od zdroja, tým pomalšie v nej voda cirkuluje. Teplá voda má tendenciu rýchlejšie cirkulovať
hlavne na prvých stúpačkách a na tej poslednej,
najvzdialenejšej, cirkuluje pomalšie alebo vôbec. Ak
na príčine tohto stavu nie sú iné dôvody ako napr.
zanesenie a nepriechodnosť cirkulačných rozvodov,
túto nerovnováhu je možné vyriešiť iba montážou a
správnym nastavením vhodných regulačných ventilov
na cirkulačné potrubia jednotlivých stúpačiek.
Pre odberateľov TÚV vzdialenejších od zdroja ohrevu
pri nevyregulovanej sústave je cena stanoveného
odberu výrazne vyššia oproti ostatným odberateľom.
Odber TÚV v rámci bytového domu je teda vzhľadom na
rozdielnu cenu pre jednotlivých odberateľov nespravodlivý. Ak tieto rozdiely cien vyjadríme percentuálne,
tak rozdiel medzi cenou 1m3/48°C TÚV medzi bytom
s najnižšou cenou a najvyššou môž byť od cca 2% až
do 35%. Pri vyregulovanej sústave sú rozdiely v cene
od 2% do 5%.
Tieto rozdiely v cenách za tú istú teplú vodu je možné
eliminovať osadením regulačných armatúr a funkčným
hydraulickým vyregulovaním sústavy TÚV.
Technické zdôvodnenie ani zákonná povinnosť
nedokáže vždy presvedčiť investora, vlastníka, či
konečného užívateľa sústav TÚV k ich vyregulovaniu.
Argumentom pre vyregulovanie TÚV v takomto prípade
by mohlo byť poukázanie na nespravodlivé, rozdielne
platby za teplú vodu jednotlivých bytov nevyregulovaného bytového domu. Argument, že tieto rozdiely v cene za teplú vodu medzi jednotlivými bytmi
môžu predstavovať aj viac ako 30%, by mohol byť
dostatočným motivačným stimulom pre zmenu prístupu a následné hydraulické vyregulovanie sústavy TÚV.
ČASOPIS
O DODÁVKE
TEPLA
A TEPLEJ
VODY
SKUPINY
SPOLOČNOSTÍ
STEFE
8 8ČASOPIS
O DODÁVKE
TEPLA
A TEPLEJ
VODY
SKUPINY
SPOLOČNOSTÍ
STEFE
súťaž
o teplo
veľká
Kto sa hrá,
nehnevá...
„Teplo do bytu zadarmo“ po roku opäť
Opäť sme prispeli k skultúrneniu života na sídliskách. Otvorili sme ďalšie nové detské ihrisko
– tento krát v Podlaviciach.
O koncoročnú súťaž o teplo je u našich čitateľov vždy mimoriadny záujem. Žrebovací kôš obsahoval aj naposledy takmer
4 stovky správnych odpovedí. Uvidíme, do akej miery vás táto
hodnotná cena inšpiruje tento krát.
Prvý vyžrebovaný výherca opäť získa preplatenie ročných
nákladov na teplo a TÚV v jeho byte (za rok 2011).
Ako jeden z hlavných reklamných partnerov sme
podporili Prvý Banskobystrický Maratón.
Ak ním chcete byť práve vy, odpovedzte na otázku:
Prieskum spotrebiteľskej
spokojnosti
Privítali by ste dodávku teplej vody vo
vašom dome aj nad rámec času dodávky
z Vyhlášky ÚRSO, t.j. po 23.00 hod. ?
Skupina STEFE, a.s., ktorej členom je aj BBES, a.s. organizuje v
spolupráci s profesionálnou agentúrou TNS Bratislava už štyri
roky prieskum spokojnosti spotrebiteľov tepla.
- vaše meno,
- adresu bydliska,
- telefón alebo e-mailovú adresu.
V Banskej Bystrici ako najväčšom meste, v ktorom
Skupina pôsobí, bolo prostredníctvom externých
agentúrnych anketárov náhodným výberom oslovených
celkom 338 domácností - úmerne rozdelených podľa
veľkosti sídlisk. Účasť na prieskume sa kvôli transparentnosti jeho výsledkov nedá a ani nemôže vopred oznámiť.
Dôležité pre našich zákazníkov a pre nás ako výrobcu a
dodávateľa tepla v meste je:
•prieskum spokojnosti zákazníkov s kvalitou dodávky
tepla, s dodávateľom tepla, atď. bude prebiehať aj v
nasledujúcich rokoch – spravidla v mesiacoch apríl, máj
•začiatok prieskumu už oznámime na našej webovej
stránke, aby zákazníci nemali pochybnosti o dôveryhodnosti anketárov
Z výsledkov tohtoročného prieskumu realizovaného
v Banskej Bystrici tento rok vyplýva, že naši zákazníci vnímajú centrálne dodávané teplo pozitívne a
spokojnosť s dodávateľom tepla každoročne rastie. To
nás zároveň zaväzuje v skvalitňovaní našich služieb
pokračovať aj naďalej, poznať potreby našich zákazníkov
a komunikovať s nimi. Aj touto cestou sa vám chceme za
prejavenú dôveru poďakovať.
Zemný plyn od SPP: výhodné cenové produkty so zaujímavými
úsporami
V oblasti dodávky zemného plynu ponúka SPP zákazníkom z radov
maloodberateľov niekoľko výhodných cenových produktov. Najnovším
je produkt SuperVýhodne bez obmedzenia na rok alebo na dva, ktorý
má jednoduché podmienky a odberateľa nenúti sledovať svoju spotrebu. Úspora môže dosiahnuť až do 10 % oproti cenníkovým cenám SPP.
Produkt je vhodný napríklad pre odberateľov, ktorých podnikanie je
ťažko predvídateľné z dôvodu zložitej hospodárskej situácie, alebo
Správnu odpoveď pošlite najneskôr do 2. 12. 2012
poštou na adresu:
BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
alebo e-mailom na: [email protected]
Zoznam výhercov zverejníme na našej webovej stránke
do 7. 12. 2012.
PODMIENKY SÚŤAŽE:
výherca musí bývať v bytovom dome/objekte, ktorého
dodávateľom tepla je BBES, a.s. Podrobný štatút súťaže je
zverejnený na našej webovej stránke www.teplovmeste.sk.
KONTAKTNÉ ÚDAJE:
SPP: Sme ideálnou voľbou pre podnikateľov, ktorí chcú plyn aj elektrinu
výhodne, komfortne a spoľahlivo
SPP má od apríla v ponuke nový cenový produkt pre podnikateľov
SUPERVÝHODNE BEZ OBMEDZENIA, vďaka ktorému môžu získať plyn až do
10 % lacnejšie oproti cenníkovým cenám, a to aj bez dodržania dohodnutého objemu spotreby. Po vstupe SPP na trh s elektrinou od začiatku tohto roka je nový produkt ďalším príspevkom ku kompletnej ponuke energií
od SPP - výhodnej a spoľahlivej. Vďaka nej sa SPP stal ideálnou voľbou
pre všetkých podnikateľov, ktorí majú záujem odoberať plyn aj elektrinu
od jedného dodávateľa, a zároveň využiť zázemie a komfortnú obsluhu,
ktorú vie poskytnúť iba veľký hráč s celoslovenskou pôsobnosťou.
Korešpondenčný lístok alebo obálku listu označte heslom
“SÚŤAŽ” (alebo do predmetu e-mailovej správy napíšte “SÚŤAŽ”).
Nezabudnite uviesť:
podlieha sezónnosti, či závisí od vývoja počasia. Ocenia ho ale tiež podnikatelia, ktorí na trhu ešte iba začínajú. V portfóliu SPP je zároveň produkt
Výhodne Extra na rok alebo na dva roky, vďaka ktorému má zákazník pri
dodržaní dohodnutých podmienok istotu zníženej sadzby za odobratý
plyn za služby obchodníka o vopred stanovenú hodnotu (€/kWh). Ďalším
zaujímavým produktom je Fixná cena, pomocou ktorého si odberateľ
môže presnejšie plánovať svoje náklady za dodávku plynu.
BBES, a.s., Zvolenská cesta 1, 974 05 Banská Bystrica
Sekretariát:048/3220301, 3220201, 0918733500
0918733501 · Fax: 048/3220302
E-mail: [email protected]
Bezplatné číslo na dispečing: 0800 700 700
Mobilné číslo na dispečing: 918 733 666
E-mail na dispečing: [email protected]
Elektrina výhodne od SPP: o 18% lacnejšie ako tradiční dodávatelia
Hlavnou konkurenčnou výhodou elektriny od SPP je predovšetkým
cena, keďže elektrinu ponúka až o 18 % lacnejšie oproti tradičným
dodávateľom v danom regióne. SPP zákazníkom garantuje nemennú
cenu komodity počas celého zmluvného obdobia, a to aj bez viazanosti
spotreby. Kvôli lepšej prehľadnosti ponúka SPP maloodberateľom tri
štandardizované produkty: Jednotarif, Dvojtarif a Vykurovanie. Viac informácií nájdete na www.ElektrinaVyhodne.sk.
zdroj: SPP, a.s.
TEPLO V MESTE - informačný časopis pre zamestnancov
a zákazníkov Skupiny spoločností STEFE.
Vydáva: STEFE SK, a.s., registračné číslo MK SR EV 86/09, NEPREDAJNÉ
Adresa redakcie: Na Troskách 26, 974 01 Banská Bystrica.
Redakčná rada: Ing. Emil Ruščák, Ing. Tatiana Birošová,
Ing. Ivava Kesziová, Ing. Ján Šnyr
Foto: autorský archív Skupiny spoločností STEFE
www.teplovmeste.sk
Download

Ukážková spolupráca Máme 15, vyrástli sme Projekt