SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2012/2013
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako
aj metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej
školy vypracovalo nasledujúcu správu.
1. Základné údaje – kontakty
Názov školy: Základná umelecká škola
Adresa školy : Bernolákova 26, Košice
Telefón : 055/6422224
e-mail : [email protected]
Elokované pracoviská ( adresa):
Uherova 11
Rožňavská 10
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Mládežnícka 3, Košice - Šaca
ZŠ Janigova 2
ZŠ a MŠ Rehoľná 2,Košice - Krásna
Webová stránka školy : www.zusbernolakova.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice
Vedenie školy:
meno
Riaditeľ
ZRŠ
ZRŠ
Hospodárka školy
Mgr. Peter Kundracik
Peter Schürger
Stanislav Hreha
Jarmila Kundrátová
telefón
e-mail
055/6422223 [email protected]
055/6422224
055/6422224
055/6422224
Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
Rada školy:
Predseda:
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov
ostatní zamestnanci školy
zástupcovia rodičov
zástupcovia zriaďovateľa
Meno a priezvisko
Mgr. Miroslav Zavadský
Františka Tholtová
Ľudmila Šimčíková
Peter Dudinský
Ing. Daniel Fedoriak
PaedDr. Štefánia Levkaničová
Mgr. Mário Sedlák
Ing. Dušan Cais
Blanka Eliášová
Mgr. Beáta Lopušniaková
Mgr. Ivan Vydra
1
PK školy:
P. č.
Názov PK
predseda
zastúpenie predmetov
1.
2.
3.
Mgr. Lenka Kučerová
PaedDr. Mária Hollá
Mgr. Miroslav Zavadský
4.
klavír – I. skupina
klavír – II. skupina
sláčikové a strunové
nástroje
dychové nástroje
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
spev
akordeón
keyboard
hudobná náuka
PK TO
PK LDO
PK VO
Mgr. Zlata Vondrová
Mgr. Viera Kovaľová
Zoltán Tóth
Mgr. Vojtech Tóth
Katarína Ondovčíková
Bc.Miroslava Lauffová
Ak.maliar Tomáš Čepek
Mgr. Julie Kšiňanová
klavír
klavír
husle, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
zobcová flauta, flauta, klarinet,
saxofón, fagot, trúbka, pozauna,
tenor, barytón, lesný roh, bicie
nástroje
spev
akordeón
keyboard
PŠ – HN, hudobná náuka
tanec
literárno – dramatický odbor
výtvarný odbor
2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2013
Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch

Počet žiakov spolu:

1238
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
693
276
150
119
Počet žiakov v prípravnom štúdiu:
126
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
46
6
44
30

Počet žiakov v základnom štúdiu:
1057
z toho
počet žiakov v HO: 597
počet žiakov v VO: 269
počet žiakov v TO: 106
počet žiakov v LDO: 85

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu:
2
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
2
0
0
0

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:
55
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
50
1
0
4
2
Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2012/2013

Počet žiakov spolu:

1249
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
690
291
153
115
Počet žiakov v prípravnom štúdiu:
100
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
27
6
35
32

Počet žiakov v základnom štúdiu:
1077
z toho
počet žiakov v HO: 600
počet žiakov v VO: 282
počet žiakov v TO: 117
počet žiakov v LDO: 78

Počet žiakov v rozšírenom štúdiu:
2
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
2
0
0
0

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:
63
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
54
3
1
5
Údaje o počte absolventov

Počet žiakov spolu:
104
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
61
19
6
18

Počet žiakov v základnom štúdiu:
101
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
59
19
6
17

Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:
3
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
2
0
0
1
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Odbory
Prospeli s
vyznamenaním
počet
HO
LDO
TO
VO
Spolu:
551
89
102
270
1012
Prospeli
Neprospeli
Neklasifikovaní
počet
počet
počet
96
0
4
0
100
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
Počet
absolventov
počet
61
18
6
19
104
4. Zoznam študijných odborov:
Odbory
PŠ 1. 2.
Hudobný odbor 25
klavír
13 45 33
husle
6
4
kontrabas
1
violončelo
2
keyboard
4
6
zobcová flauta
4 21 18
saxofón
1
flauta
2
7
gitara
1 19 14
cimbal
1
2
akordeón
4
6
klarinet
trúbka
lesný roh
1
barytón
spev
17 4
bicie nástr.
1
2
fagot
tenor
pozauna
Spolu:
43 124 97
Tanečný odbor 43 20 25
Lit.-dram. odb
29 6
6
Výtvarný odbor 6 18 27
I. stupeň
II. stupeň
3. 4. 1/ns 6. 7. 8. PŠ 1. 2. 3. 4.
27
7
1
1
5
2
16
1
9
2
1
2
10
23
7
1
8
13
1
1
7
10
2
4
29 23 28
4 6
1
4
3
1
4
7
3
3
1
1
4
1
6
1
3 2
1 1
6
1
1
3 2
1
5 1
2
1
2 3
5
1
8
1
1
1
1
2
1
2
2
Štúd. dosp.
PŠ 1. 2. 3. 4.
9
1
2 10 10 3
1 1
1
1
1
1
1
3
1
1
3
1
1
1
1 1
2 2
1 1
1
1
1
1
1
2 3
1
1
1
1
1
84
13
16
27
78
11
12
40
66
6
1
38
44 37
10 5
22
23 33 18
18
11
1 7
15
16
2
12
12
2
15 18 3 19 22 6
2 1 1
1 2
2 1
11 7
1
3
1
Štatistické údaje a profilácia školy
školský
rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
ročník
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
Spolu
Odbor
počet
žiakov
z toho
dievčatá
hudobný
LDO
TO
VO
1386
55
1202
174
10
33
1334
51
1148
175
11
29
1242
42
1082
149
11
31
1261
960
40
818
136
6
18
851
30
700
144
7
18
827
34
698
123
6
22
848
777
33
673
99
5
27
771
26
673
94
4
21
748
21
657
86
5
22
737
135
4
82
53
0
5
120
8
71
49
0
8
85
3
56
29
0
9
91
208
18
192
16
0
1
194
17
172
22
0
0
196
18
176
20
0
0
181
266
0
255
6
5
0
249
4
232
10
7
0
213
0
193
14
6
0
252
spolu
25
275
36
5
7
32
66
6
21
74
13
47
4
4
3
2
61
8
1
1
2
693
150
119
276
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
55
1074
174
13
40
1265
82
948
207
10
60
1278
90
978
155
6
49
1283
80
970
167
7
29
1238
103
897
173
2
63
1200
101
880
162
2
55
1238
126
907
150
2
55
39
705
139
4
29
858
61
642
166
5
45
862
59
650
113
3
37
886
60
657
124
2
43
839
75
597
127
1
39
829
66
604
119
1
39
831
86
614
109
1
36
29
633
98
6
29
744
32
573
137
4
34
731
44
557
94
1
35
737
36
561
92
1
47
711
41
539
84
2
45
685
45
516
72
2
50
693
46
530
67
2
50
3
56
35
0
10
79
6
40
22
0
11
96
12
49
22
0
13
97
9
52
28
0
8
97
5
47
40
0
5
106
17
55
30
0
4
119
30
63
22
0
4
23
156
25
0
1
189
30
123
21
0
15
152
24
117
11
0
0
142
24
106
11
0
1
146
36
98
11
0
1
146
30
104
12
0
0
150
44
90
16
0
0
0
229
16
7
0
253
14
212
27
6
0
299
10
255
28
5
1
307
11
251
36
6
3
284
21
213
38
0
12
263
9
205
48
0
1
276
6
224
45
0
1
Profilácia školy:
Rozširujúce štúdium
počet hodín
učebný variant
Skupina
predmet + žiak
Hudobný odbor
hra na klavíri
klavír, 1 žiak
1
Hudobný odbor
hra na husliach
husle, 1 žiak
1
5
v týždni
Počet absolventov prijatých do:
škola
odbor
žiak
učiteľ
Konzervatórium
Exnárova-Košice
ŠUV- Jakobyho 15,
Košice :
hra na cimbale
Veronika Gajdošová uč. Tričáková
Dizajn exteriéru
Natália Knižková
uč. Šimoňáková
FU TU Košice,
Letná 9
Katedra dizajnu
Matúš Grman
uč. Šimoňáková
5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
pracovný
pomer
TPP
DPP
znížený úväzok
ZPS
civilná služba
na dohodu
fyzický počet
pedagog.
nepedagog.
62
5
8
2
23
0
5
0
0
0
1
3
prepočítaný počet
pedagog.
nepedagog.
53,09
5,48
7,15
2
13,24
0,48
3,41
0
0
0
1
3
b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
nekvalifikovaných
učiteľov
1
kvalifikovaných
uvádzaných začínajúcich pedagogických
zamestnancov do praxe:
spolu
69
70
1
1
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:
spolu počet pedagógov – študujúcich:
0
0
špecial. inovačné štúdium
0
0
špecial. kvalifik. štúdium
0
0
vysokoškolské pedagogické
0
0
vysokoškolské nepedagogické
0
0
Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ
RŠ
ZRŠ
ZRŠ
ukončené
prebieha nezaradený začiatok
áno
áno
nie
áno
áno
6
10/2004
09/2006
05/2013
ukončenie
11/2006
06/2008
2014
má podanú
prihlášku od
01/2013
5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a) správni zamestnanci:
vedúca hospodárskeho úseku
školník
vrátnik
údržbár
upratovačka
Spolu:
počet
fyzický
1
1
0
1
4
7
počet
prepoč.
1
1
0,48
1
4
7,48
prac. pomer
TPP/DPP/dohoda
TPP
TPP
TPP
TPP
2 TPP/2 DPP
6 TPP/2 DPP
ak DPP a dohoda
prac. pomer
ukončený k ....
31.12.2014
6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho
vzdelávania:







adaptačné vzdelávanie: ..................
aktualizačné vzdelávanie: ..............
inovačné vzdelávanie: .....................
špecializačné vzdelávanie: .............
funkčné vzdelávanie: ......................
kvalifikačné vzdelávanie: ...............
funkčné inovačné vzdelávanie: ......
1
12
15
0
1
0
0
7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
7.1 Úspešnosť v regionálnych, celoslovenských a medzinárodných súťažiach
Regionálne kolo
Celoslovenské kolo
Medzinárodné kolo
1. m
2. m
3. m
1. m
2. m
3. m
1. m
4
3
3
2
1
2
Názov súťaže
4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky
v 4-ručnej hre na klavíri
5. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom
speve Petra Dvorského
pre žiakov ZUŠ
3. ročník regionálnej súťaže v hre
na sláčikových a strunových nástrojoch
8. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ
“Mladí klaviristi 2012“
Celoslovenská prehliadka sólovej hry na
cimbale žiakov ZUŠ
Regionálna súťažná prehliadka v hre na
sláčikových nástrojoch
1. ročník súťažnej prehliadky
Východoslovenského regiónu v hre
na drevených dychových nástrojoch
Moyzesov slávik – regionálna súťaž
v speve
1
4
2
2
1
1
2
2
7
2
2. m
3. m
XV. roč. Medzinárodnej speváckej súťaže
Imricha Godina „Iuventus Canti“
Schneiderova Trnava – Celoslovenská
interpretačná klavírna súťaž žiakov ZUŠ
3. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže
„Broumovská klávesa 2013“
Hľadá sa muzikálová hviezda –
Celoslovenská spevácka súťaž
XII. Medzinárodný festival Euromusette –
Golden tango mladých akordeonistov
Gelnický kľúč – festival komornej hudby
1
1
1
1
1
1
3
3
Beniakove Chynorany- krajské kolo
1
1
1
2
2
4
1
3
1
1
1
7
4
3
Vansovej Lomnička – celoslovenské kolo
v prednese žien
59. Hviezdoslavov Kubín – Celoslovenská
prehliadka poézie, prózy a divadiel
1
1
1
Tanečná súťaž – Predeta
KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ – FAUNA
1
1
1
1
VESMÍR OČAMI DETÍ
1
THE CULTURE OF MY COUNTRY
CINEAMA
1
1
Dobšinského Košice - 8. ročník
Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo
1
4
Sárova Bystrica 2012
Slovo bez hraníc – súťaž v prednese poézie
a prózy
XVIII. Slovenský festival
Poézie –
Beniakove Chynorany
ŠALIANSKY MAŤKO – súťaž v prednese
slovenských povestí – krajské kolo
ŠALIANSKY MAŤKO – súťaž v prednese
slovenských povestí
– celonárodné kolo
Vansovej Lomnička – regionálne kolo
v prednese žien
1
1
2
1
KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU
TRADICE A DĚDICTVÍ LIDU MOJÍ ZEMĚ
1
1
CINEAMA
8
7.2 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
7.2.1 Hudobný odbor
Školská súťažná prehliadka „Zlatá flautička“
(20. 3. 2013)
Školská ročníková súťaž v hre na akordeóne
(10. 4. 2013)
4. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri
(10. 4. 2013)
4. ročník celoslovenskej súťaže v sólovom speve Petra Dvorského pre žiakov ZUŠ
(23. 4. – 24. 4. 2013)
3. ročník regionálnej súťaže v hre na sláčikových a strunových nástrojoch
(27. 4. 2013)
0-tý ročník školskej súťažnej prehliadky v hre na drevených a plechových
dychových nástrojoch „Corpus“
(30. 4. 2013)
Spoločný akordeónový koncert košických ZUŠ a ZUŠ Valaliky
(14. 5. 2013)
Školská súťaž v hre na keyboarde
(15. 5. 2013)
7.2.1.1 Interné koncerty školy:
V tomto školskom roku sa v HO uskutočnili 3 tematické koncerty:
18. – 20. 12. 2012 – Vianočné pásma kolied a vinšov v spolupráci s LDO
(KS Bernolákova 26 a Uherova 11)
4. 2. 2013 – Fašiangový koncert - žiaci predviedli svoje vystúpenia v rôznych kostýmoch,
čo spestrilo samotný koncert.
3. 12. 2012 – Koncert z tvorby ruských a sovietskych autorov v spolupráci s LDO
V mesiaci január sme usporiadali koncert pre žiakov PŠ a ich rodičov. Na tomto koncerte sme
predstavili hudobné nástroje, ktoré sa na našej škole vyučujú a žiaci z PŠ si mohli zvoliť, ktorý
nástroj budú v II. polroku študovať.
V dňoch od 4. – 6. 6. 2012 prebiehali Interné absolventské koncerty (4 IAK), na ktorých svoje
majstrovstvo predviedlo 38 absolventov.
7.2.1.2 Verejné koncerty školy:
V školskom roku 2012/2013 sa v HO uskutočnilo 6 verejných koncertov:
19. 11. 2012 Konzervatórium Košice
12. 12. 2012
V rámci projektu „Predstavujeme košické talenty“ sa v Historickej radnici
uskutočnil – Adventný koncert
12. 2. 2013 GES klub – Večer populárnych melódií
29. 4. 2013 Dom umenia – Jarné prebudenie
28. 5. 2013 KS Uherova 11 – Koncert malých umelcov (žiaci I. stupňa)
11. 6. 2013 Dom umenia – Absolventský koncert so slávnostným vyradením
7.2.1.3 Verejné vystúpenia:
7. 9. 2012
-
Kult. centrum KSK – Výstava jubilujúcich autorov z Košíc
uč. Nikoličová
12. 9. 2012 Kult. centrum KSK – Výstava autorov zo Sárospataku
MgA. Šabaková
14. – 16. 9. 2012 - Promenádne koncerty KOM efko v Tatranskej Lomnici
uč. D. Šoltisová
9
MgA. G. Balážová
uč. F. Tholtová
5. 10. 2012 -
Kult. centrum KSK – Výstava autorov z Rzesowa
uč. Nikoličová
15. 10. 2012 18. 10. 2012 -
28. 10. 2012 -
7. 11. 2012 -
7. 11. 2012 -
11. 11. 2012 -
21. 11. 2012 11. 11. 2012 21. 11. 2012 5. 12. 2012 8. 12. 2012 -
10. 12. 2012 -
Imatrikulačný ples – Gym. Trebišovská 12
spoluúčinkuje TS Tink
uč. T. Nagyová
Kultúrny program pre Domov dôchodcov na Skladnej 4
Mgr. P. Petruš
Mgr. L. Kučerová
Mgr. Z.Vondrová
Mgr. M. Juraševská
uč. E. Brecherová
Koncert filmových a populárnych melódií KOM efko
Spoločenský pavilón
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
Mgr. M. Juraševská
uč. G. Lakatosová
uč. P. Schürger
Výstava obrazov autorov z Krosna - KC KSK
Mgr. A. Bokrošová
N. Szárazová, DiS. art.
projekt ALL 4 Music v Ges - klube
KOM efko
uč. D. Šoltisová
uč. G. Lakatosová
Domu umenia
festival „ARS NOVA CASSOVIAE NEU MUSIC DAY“,
D. Molčanová z triedy PaedDr. M. Hollej.
Festival sakrálneho umenia Košice – OC Aupark
DĽH Abovčaňe
Koncert z tvorby súčasných autorov „Portréty“ – Dom umenia
PaedDr. M. Hollá
Najkrajší sen – vernisáž prác žiakov MŠ a ZŠ – CVČ AP DOMINO
Mgr. P. Petruš
Výstava obrazov autorov z Miškolca - KC KSK
uč. D. Krunková
Adventný koncert KOM efko – Sídl. nad Jazerom
uč. D. Šoltisová
uč. G. Lakatosová
MgA.G. Balážová
Mgr. Z. Vondrová
Vianočný koncert DOM v rámci projektu „Košické rozprávkové Vianoce“
Historická radnica
uč. E. Brecherová
Mgr. Z. Vondrová
uč. M. Lauffová
uč. S. Hreha
uč. P. Schürger
10
19. 12. 2012 -
12. 12. 2012 19. 12. 2012 6. 1. 2013
-
30. 1. 2013 -
2. 2. 2013
-
8. 2. 2013
-
Košické rozprávkové Vianoce
Vianočné koledy Dychového orchestra mladých s CVČ
pod vianočným stromčekom
uč. S. Hreha
Vianočný program – pre firmu Skanska
uč. V. Nagyová
vianočná akadémia – kult. dom Šaca
uč. V. Nagyová
Zimný festival jahodná
Cimbaloví nadšenci, TO Rytmus
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
Vernisáž výstavy obrazov a fotografii z Medzinárodných plenérov
NA GOTICKEJ CESTE v Kultúrnom centre KSK
uč. E. Škrivánková
Mgr. L. Kučerová
Ples farnosti Nanebovzatia P.M. Košice, Šaca
DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
40. výročie ZŠ Bernolákova 16
KOM efko
DĽH Abovčaňe
9. 2. 2013
-
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
uč. G. Lakatosová
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
KOM efko – ples starostu MČ Šaca
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
uč. G. Lakatosová
13. 2. 2013 -
Vernisáž prác v CVČ Popradská
uč. D. Krunková
16. 2. 2013 -
Reprezentačný ples ZŠ Kežmarská 30 – Hotel Gloria
Cimbalový orchester
Mgr. V. Kovaľová
Mgr. Ľ. Tričáková
15. 3. 2013 -
Vesmír očami detí – vernisáž žiakov ZŠ a ZUŠ v CVČ EP Domino
kultúrny program
uč. Tkáč
10. 4. 2013 -
Výstava prác výtvarníčok z Košíc a KSK „Dámska jazda“
kultúrny program
Mgr. A. Bokrošová
uč. F. Tholtová
EHMK „Očami detí“ MŠ Miškovecká
kultúrny program DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
11. 4. 2013 -
13. 4. 2013 -
Koncert venovaný... KOM efko – Historická radnica
uč. D. Šoltisová
uč. G. Lakatosová
MgA.G. Balážová
uč. F. Tholtová
11
23. 4. 2013 -
ZŠ Starozagorská – kultúrny program pri vernisáži obrazov
Mgr. Hrehová
24. 4. 2013 -
Vernisáž výtvarnej súťaže – CVČ EP Domino
kultúrny program
9. 5. 2013
-
12. 5. 2013 -
uč. Krunková
Repríza filmových melódií – 2. diel - CVČ EP Domino
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
Mgr. M. Juraševská
uč. G. Lakatosová
uč. P. Schürger
Deň matiek – Kult. dom Krásna pri Hornáde
kultúrny program
uč. V. Nagyová
14. 5. 2013 -
Spoločný akordeónový koncert košických ZUŠ a ZUŠ Valaliky
KS Uherova 11, Košice
19. 5. 2013 -
Deň matiek – kult. dom Vyšná Hutka
kultúrny program
15. 5. 2013 24. 5. 2013 -
uč. V. Nagyová
Výstava prác košických autorov „Košická paleta“
kultúrny program
Mgr. I. Foltinová
Hudba v meste – KOM efko
uč. D. Šoltisová
uč. G. Lakatosová
MgA. G. Balážová
5. 6. 2013
-
Slávnostné odovzdávanie cien víťazom predmetových olympiád
CVČ EP Domino
uč. Vaslavský, DiS. art.
6. 6. 2013
-
Záhradný koncert v botanickej záhrade pre Český spolok
KOM efko
uč. Šoltisová
10. 6. 2013 -
Absolventský koncert ZUŠ M. Hemerkovej
hudobný doprovod Dychového orchestra mladých k absolventom
uč. P. Schürger
12. 6. 2013 -
Galakoncert v rámci projektu „Predstavujeme košické talenty“
pred ŠD Košice
Dychový orchester mladých
uč. P. Schürger
uč. S. Hreha
12. 6. 2013 -
AMFO – krajská súťaž amatérskych fotografov
kultúrny program pre Kultúrne centrum KSK
uč. E. Brecherová
18. 6. 2013 -
Spoločný koncert gitarových odd. košických ZUŠ a konzervatória
v ZUŠ Jantárová
20. 6. 2013 -
kultúrny program pre Český spolok na MMK
uč. E. Škrivánková
12
21. 6. 2013 -
Spojená škola, Alejova ul. – vyradenie absolventov školy
kultúrnu program
uč. M. Tóthová
5. 7. 2013
Projekt pod názvom „Celosvetový festival mládeže Matice slovenskej“
Dolná brána, Košice
spoluúčinkuje KOM efko
uč. D. Šoltisová
-
7.2.1.4 Prezentácia žiakov HO na súťažiach a súťažných prehliadkach
v školskom roku 2012/2013:
Názov súťaže: 8. ročník celoslovenskej súťaže žiakov ZUŠ “Mladí klaviristi 2012“
Umiestnenia:
I. kat. 1. miesto D. Molčanová – PaedDr. Hollá
Ďakovný list PaedDr. Márii Hollej za prípravu a prezentáciu žiačky
Doroty Molčanovej na celoslovenskej súťaži v hre na klavíri Mladí
klaviristi 2012.
Miesto konania:
13. – 15. 11. 2012, Bratislava
Názov súťaže: Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
Umiestnenia:
zlaté pásmo + Cena poroty Z. Tomková
zlaté pásmo
T. Tresová
N. Fedoriaková
E. Tresová
strieborné pásmo
I. Harachová
D. Szanyiová
Žiaci z triedy Mgr. Ľ. Tričákovej
Diplom za vynikajúcu prípravu žiakov Mgr. Ľ. Tričáková
Miesto konania:
30. 11. - 2. 12. 2012, ZUŠ J. Kresánka Bratislava
Názov súťaže:
Umiestnenia:
„Zlatá flautička“ – 3. ročník školskej súťažnej prehliadky
I. kategória
zlaté pásmo
E. Lauff – uč. E. Škrivánková
R. Buhla – uč. J. Orosiová
K. Bencová – uč. E. Schürgerová
strieborné pásmo
T. Bodnárová – Mgr. P. Kundracik
bronzové pásmo
V. Gilingerová – J. Orosiová
M. Majerníková – Mgr. A. Potokárová
N. Legenyová – Mgr. J. Kšiňanová
II. kategória
zlaté pásmo
E. Šoltésová – Mgr. J. Kšiňanová
strieborné pásmo
N. Pituchová – uč. J. Orosiová
bronzové pásmo
M. Kundracik – uč. E. Schürgerová
A. Krejza – Mgr. J. Kšiňanová
III. kategória
zlaté pásmo
strieborné pásmo
bronzové pásmo
M. Kožiak – Mgr. A. Bokrošová
T. Dolníková – Mgr. J. Kšiňanová
I. Harvanová – Mgr. A. Bokrošová
nebolo udelené
M. Štec – Mgr. P. Kundracik
N. Cinkaničová – uč. J. Orosiová
13
IV. kategória
zlaté pásmo
strieborné pásmo
bronzové pásmo
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
M. Ištoňová – uč. E. Schürgerová
Z. Kozárová – Mgr. J. Kšiňanová
K. Čalfa – uč. E. Schürgerová
M. Jurková – uč. E. Škrivánková
M. Jiříček – Mgr. A. Potokárová
M. Bíroš – Mgr. J. Kšiňanová
E. Ryšková – Mgr. A. Potokárová
D. Dobrík – Mgr. A. Potokárová
K. Bagošová – Mgr. J. Kšiňanová
V. kategória
zlaté pásmo
nebolo udelené
strieborné pásmo
R. Kosť – uč. E. Schürgerová
bronzové pásmo
nebolo udelené
20. 3. 2013, KS Bernolákova 26
Regionálna súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch
hra na husliach
III. kategória
bronzové pásmo
M. Harach – Mgr. M. Zavadský
IV. kategória
strieborné pásmo
S. Magdová – uč. G. Lakatosová
K. Szalonová – uč. E. Poláková
27. 3. 2012, KS Uherova
Školská akordeónová súťaž
Kategória- 1. ročník, I. časti, I. stupňa:
strieborné pásmo:
O. Chok
A. Kapáková
l. Longauerová
uč. Kovaľová
uč. Nagyová
uč. Nagyová
Kategória – 2. ročník, I. časti, I. stupňa:
zlaté pásmo
M. Mýtnik
B. Marcinčáková
Š. Plichta
T. Lacko
strieborné pásmo:
V. Dudová
uč. Tóthová
uč. Kovaľová
uč. Tóth
uč. Gurbaľová
uč. Gurbaľová
Kategória - 3.ročník, I. časti, I. stupňa:
zlaté pásmo:
M. Černák
J. Hudák
K. Hájková
K. Matej
pstrieborné pásmo: K. Marcinčáková
A. Jakab
P. Nedbálek
uč. Kovaľová
uč. Tóth
uč. Gurbaľová
uč. Gurbaľová
uč. Kovaľová
uč. Gurbaľová
uč. Krunková
Kategória – 4. ročník, I.časti I.stupňa:
zlaté pásmo:
J. Berezňaninová
L. Tomková
uč. Krunková
uč.Nagyová
14
Miesto konania:
M. Čontošová
L. Radomská
V. Saxa
uč.Nagyová
uč.Nagyová
uč. Nagyová
strieborné pásmo:
I. Timková
M. Mražík
uč. Nagyová
uč. Krunková
strieborné pásmo:
vekovo starší
M. Baloghová
D. Bodnár
uč. Kovaľová
uč. Kovaľová
Kategória -1. ročník II. časti I. stupňa:
zlaté pásmo:
A. Nagyová
uč. Nagyová
Kategória - 6. ročník, I.stupňa:
zlaté pásmo:
P. Bičkošová
T. Szalona
strieborné pásmo:
I. Vyravcová
uč. Nagyová
uč. Gurbaľová
uč. Nagyová
Kategória -1.roč. II. stupňa:
strieborné pásmo:
L. Vyravec
uč. Nagyová
Kategória -2. roč. II. stupňa:
zlaté pásmo:
D. Bábeľa
10. 4. 2013, KS Uherova
uč. Nagyová
Názov súťaže: 4. ročník Regionálnej súťažnej prehliadky v 4-ručnej hre na klavíri
Umiestnenia:
I. kategória
zlaté pásmo
D. Molčanová – M. Halamka - PaedDr. M. Hollá
L. Drvenica – V. Drvenica - Mgr. I. Foltinová
strieborné pásmo
S. Benko – A. Andraščíková - Mgr. L. Kučerová
uč. F. Tholtová
II. kategória
strieborné pásmo
bronzové pásmo
III. kategória
zlaté pásmo
strieborné pásmo
bronzové pásmo
E. Gromová – L.Ficeriová - PaedDr. M. Hollá
S. Kleinová – V. Vinterová - DiS. art. N. Szárazová
K. Mišlanová – M. Ilavská - Mgr. I. Foltinová
K. Schmögnerová – S. Szaniszlóová
- Mgr. I. Koleszárová
uč. E. Nikoličová
L. Cholujová – A. Hrubovčáková - uč. J. Egrtová
IV. kategória
zlaté pásmo
Miesto konania:
T. Titková – L. Medvecová - Mgr. I. Foltinová
uč. F. Tholtová
Z. Szalonová – M. Tirpák - uč. A. Kováčová
bronzové pásmo
L. Szalonová – K. Szalaiová - uč. A. Kováčová
10. 4. 2013, KS Bernolákova
Názov súťaže: Akordeónový festival „Giraltovce 2013“ – celoslovenská súťaž
žiakov ZUŠ
Umiestnenia:
I. kategória
zlaté pásmo
A. Nagyová – uč. V. Nagyová
J. Berezňaninová – uč. D. Krunková
strieborné pásmo
B. Marcinčáková – Mgr. V. Kovaľová
15
bronzové pásmo
Miesto konania:
K. Hájková – Mgr. E. Gurbaľová
L. Tomková – uč. V. Nagyová
IV. kategória
strieborné pásmo
D. Bábeľa – uč. V. Nagyová
12. 4. 2013, ZUŠ Giraltovce
Názov súťaže: 1. ročník súťažnej prehliadky Východoslovenského regiónu v hre na
drevených dychových nástrojoch
Umiestnenia:
hra na zobcovej flaute
I. kategória
zlaté pásmo
bronzové pásmo
T. Dolníková – Mgr. J. Kšiňanová
I. Harvanová – Mgr. A. Bokrošová
II. kategória
bronzové pásmo
Z. Kozárová – Mgr. J. Kšiňanová
hra na priečnej flaute
I. kategória
strieborné pásmo
Miesto konania:
J. Benderová – Mgr. A. Bokrošová
II. kategória
zlaté pásmo
F. Bokros – Mgr. A. Bokrošová
16. 4. 2013, ZUŠ Spišská Nová ves
Názov súťaže: Moyzesov slávik – regionálna súťaž v speve
Umiestnenia:
B kategória
zlaté pásmo T. Lucskayová – Mgr. Z. Vondrová
C kategória
zlaté pásmo M. Rendoš + Laureát kategórie – Mgr. Z. Vondrová
Miesto konania:
17. 4. 2013, ZUŠ Prešov
Názov súťaže: XV. roč. Medzinárodnej speváckej súťaže Imricha Godina
„Iuventus Canti“
Umiestnenia:
Miesto konania:
I. kategória
2. miesto T. Lucskayová
II. kategória
1. miesto M. Rendoš
Zvláštna cena poroty pre pedagóga víťaza v kategórii – Mgr. Z.
Vondrová
22. 4. 2013, ZUŠ Vráble
Názov súťaže: Schneiderova Trnava – Celoslovenská interpretačná klavírna
súťaž žiakov ZUŠ
Umiestnenia:
I. kategória
zlaté pásmo + cena za najlepšiu interpretáciu skladby I. Dibák: Scherzo
D. Molčanová – PaedDr. M. Hollá
Miesto konania:
24. 4. 2013, ZUŠ M. Schneidera-Trnavského, Trnava
16
Názov súťaže: 5. ročník Celoslovenskej súťaže v sólovom speve P. Dvorského
pre žiakov ZUŠ
Umiestnenia:
I. kategória
zlaté pásmo
E. Andelová – uč. E. Brecherová
strieborné pásmo
E. Kolárovská – Mgr. M. Hrehová
G. Kunder – uč. E. Brecherová
V. Malinovská – uč. N. Medviďová
bronzové pásmo
S. Beľanová – uč. E. Brecherová
S. Hurtuková – Mgr. V. Tóth
II. kategória
bronzové pásmo
D. Vargová – uč. E. Brecherová
M. Vargová – uč. E. Brecherová
III. kategória
zlaté pásmo + Laureát súťaže
Miesto konania:
M. Rendoš – Mgr. Z. Vondrová
Diplom za kvalitnú prípravu žiaka uč. E. Brecherová a Mgr. Z. Vondrová
23. - 24. 4. 2013, ZUŠ Bernolákova 26, Košice
Názov súťaže: 0-tý ročník školskej súťažnej prehliadky ,,Corpus “
v hre na drevených a plechových dychových nástrojoch
Umiestnenia:
1.ročník/ NS
zlaté pásmo
Mária Anna Lieskovská, flauta
Adam Kundracik, trúbka
strieborné pásmo
Ráchel Kutášová, flauta
2.ročník
zlaté pásmo
Martina Belejová, flauta
Klára Ivančová, flauta
strieborné pásmo
Lucia Bombová, flauta
bronzové pásmo
Dagmar Balážiková, flauta
Zuzana Mýtniková, flauta
Stela Šoganičová, flauta
3.ročník
zlaté pásmo
Filip Bokroš, flauta L A U R E Á T
Františka Vattaiová, trúbka
strieborné pásmo
Lukáš Guba, lesný roh
Beáta Komárková, lesnýroh
4.ročník
strieborné pásmo
Edita Rezešová, flauta
1. roč. / IIst.
uč. J.Orosiová
uč. Mgr.P.Kundracik
uč.Mgr.A.Bokrošová
uč.Mgr.A.Bokrošová
uč. Mgr.A.Potokárová
uč.J.Orosiová
uč.J.Orosiová
uč.Mgr.A.Bokrošová
uč.J.Orosiová
uč.Mgr.A.Bokrošová
uč.K.Śtofira
uč. Mgr.J.Kšiňanová
uč. Mgr.J.Kšiňanová
uč.Mgr A.Bokrošová
17
Miesto konania:
zlaté pásmo
Alžbeta Dzúrová, flauta
30. 4. 2013, KS Bernolákova 26, Košice
uč.Mgr.A.Bokrošová
Názov súťaže: 3. ročník medzinárodnej klavírnej súťaže „Broumovská klávesa 2013“
Umiestnenia:
Miesto konania:
2. miesto D. Molčanová – PeadDr. M. Hollá
2. – 5. 5. 2013, Mikulov, ČR
Názov súťaže: Školská ročníková súťaž v hre na keyboarde
Umiestnenia:
1. ročník:
Bronzové pásmo:
Daniela Bílá
2. ročník:
3. ročník:
4. ročník:
Zlaté pásmo:
Mária Bakšiová
Dávid Liguš
Samuel Mražík
Strieborné pásmo:
Sofia Polnerová
Eduard Fedorčuk
Bronzové pásmo:
Nina Mikitová
Zlaté pásmo:
Ivan Gecášek
Zlaté pásmo:
Marek Blaško
Samuel Blaško
Daniel Gecášek
Strieborné pásmo:
Juliana Szamosiová
1. roč./2.časť. Strieborné pásmo:
Marek Sabol
Daniel Štefanka
Bronzové pásmo:
Martin Bič
Patrik Halász
6. ročník:
Zlaté pásmo:
Tomáš Tomčík
Strieborné pásmo:
Monika Tomčíková
uč. M. Tóthová
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
uč. Z. Tóth
uč. Z. Tóth
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
uč. M. Tóthová
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
uč. M. Tóthová
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
uč. Z. Tóth
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
uč. Z. Tóth
7. ročník:
Miesto konania:
Zlaté pásmo:
Bronislava Hrošová
15. 5. 2013, KS Uherova
uč. Z. Tóth
Názov súťaže: X. medzinárodná súťaž v hre na cimbale
Umiestnenia:
5. miesto Z. Tomková – Mgr. Ľ. Tričková
6. miesto E. Tresová – Mgr. Ľ. Tričáková
Miesto konania:
22. -24. 5. 2013, Valašské Meziříčí
18
uč. M. Tóthová
Názov súťaže: Hľadá sa muzikálová hviezda – Celoslovenská spevácka súťaž
Umiestnenia:
I. kategória 3. miesto K. Remáčová – uč. E. Brecherová
Miesto konania:
25. 5. 2013, Bratislava
Názov súťaže: XII. Medzinárodný festival Euromusette
– Golden tango mladých akordeonistov
Umiestnenia:
I. kategória
zlaté pásmo B. Marcinčáková – Mgr. V. Kovaľová
II. kategória
bronzové pásmo A. Nagyová – uč. V. Nagyová
VI. kategória
strieborné pásmo D. Bábeľa – uč. V. Nagyová
Miesto konania:
29. – 30. 5. 2013, Rajecké Teplice
Názov súťaže: Gelnický kľúč – festival komornej hudby
Umiestnenia:
KOM efko – zlaté pásmo a Gelnický kľúč
uč. D. Šoltisová, Mgr. Art. G. Balážová
Cimbaloví nadšenci – zlaté pásmo, Gelnický kľúč
a Cena riaditeľky festivalu
Klasik orchester Géčko – zlaté pásmo, Gelnický kľúč a Cena poroty
Tanečný orchester Rytmus – zlaté pásmo
Mgr. Ľ. Tričáková, Mgr. V. Kovaľová
Miesto konania:
31. 5. 2013, Gelnica
7.2.1.5 Ocenenia
Magistrát mesta Košice v rámci projektu „Mesto Košice deťom“ ocenil žiakov HO za
vynikajúce výsledky a vzornú reprezentáciu našej školy a mesta Košice, ktoré dosiahli na
významných súťažiach v rámci Slovenska, ale aj zahraničia:
Dorota Molčanová – hra na klavíri
Matej Rendoš – spev
z triedy PaedDr. M. Hollej
z triedy Mgr. Z. Vondrovej
7.2.2 Literárno-dramatický odbor
Hlavnými cieľmi PK bolo dobré organizačné zabezpečenie školského roka, prezentácia
žiakov LDO – jednotlivcov i súborov v rámci školských podujatí i v širokej verejnosti,
prezentácia a porovnávanie úrovne súborov v rámci celoslovenských meradiel, spokojnosť
rodičov žiakov a následná propagácia odboru, zabezpečiť funkčnosť a aktuálnosť internetovej
stránky LDO.
 30.8.2012 – úvodné zasadnutie PK, učitelia pripravili triednu agendu, predbežné
zoznamy žiakov na nový školský rok, rozdelili triedy vzhľadom na nižší počet
tried,
než učiteľov. Oboznámili sa s výškou školného a predbežným plánom
septembrovej
uzávierky triednej agendy,
 28.9.2012 – zhodnotenie zápisu prijatých žiakov, deľba tried, hodnotenie doplnkových
talentových skúšok, dodatočné zadelenie žiakov (podľa potrieb jednotlivých učiteľov),
rozvrhy,
 21.11.2012 – zhodnotenie úvodu školského roka, príprava žiakov na súťaže v prednese
poézie a prózy, detskej dramatickej tvorivosti – výber súťaží, ktorých sa žiaci zúčastnia,
19
organizačná príprava decembrového (polročného) vystúpenia žiakov LDO, predbežné
plánovanie polročných a koncoročných vystúpení žiakov, absolventov, hodnotenie
realizovaných súťaží,
 23.4.2013 – zhodnotenie súťaží: Hviezdoslavov Kubín ( obvodové kolá), DEDO 2011
(okresné a krajské kolá, korekcia plánovaných súborových vystúpení vzhľadom na
úspešnosť inscenácií na súťažiach a ich postup do ďalších (celoslovenských kôl).
Stanovenie termínu záverečných vystúpení v CVČ, výber najlepšieho absolventa,
plánovanie absolventského vyraďovacieho koncertu, koordinácia talentových skúšok,
organizácia záveru školského rok,
 19.6.2013 – zhodnotenie uplynulého školského roka, koncoročných vystúpení,
absolventských predstavení, internetovej stránky odboru, informovanosti rodičov,
spolupráce s rodičmi, organizačné naplnenie plánu práce, plánovanie vystúpenia na
Dolnej bráne.
7.2.2.1 Triedne RZ + koncerty, IK a VK
triedne rodičovské združenia:
uč. Lauffová: 12.12.2012 – CVČ Domino
22.5.2013 – CVČ Domino
21.6.2013 – CVČ Domino
uč. Grohová: 31.1.2013 – LDO1 ZUŠ Bernolákova 26
21.5.2013 – CVČ Domino
13.6.2013 – CVČ Domino
uč. Fazekaš: máj 2013 – MŠ Bernolákova
Žiaci LDO pravidelne moderujú koncerty školy – zabezpečujú sprievodné slovo na
interných, verejných, tematických koncertoch školy, inscenovaným moderovaním vytvárajú
vhodnú slávnostnú atmosféru. Pozitívom je slušná úroveň moderovania a uvádzania koncertov,
v rámci verejných koncertov vynikajúce moderátorské výkony najlepších žiakov, nové možnosti
pre žiakov LDO (možnosť reálneho využitia získavaných vedomostí v rámci slovesnosti, či
prednesu slova). Za negatívum možno označiť časovú obmedzenosť vyučovacích hodí, ktoré
nevytvárajú priestor na adekvátnu prípravu moderátorov bez okliesnenia vyučovania
skupinového vyučovania, prípadne prednesu. Niekoľkohodinová príprava konferansu je veľakrát
realizovaná mimo vyučovacích hodín.
7.2.2.2 Interné koncerty
Koncerty v priestoroch našej ZUŠ konferovali žiaci učiteľky Grohovej, tiež uč.
Lauffovej. Uč. Grohová pripravila moderátorsky „Fašiangový koncert“ (4.2.2013), kde sa žiaci
predstavili inscenovaným moderovaním, tiež kultúrny program k husľovej súťaži (27.3.2013)
a klavírnej súťaži – štvorručka (10.4.2013).
21.11.2012 – „Randezvous s umením“- koncert žiakov P. Orgována a M. Lauffovej
(hudba a poézia) – ZUŠ Bernolákova 26
7.2.2.3 Verejné koncerty
19.11.2012 – „Jesenné nálady“ – koncert Konzervatórium Košice konferáns: M.Mrízová
T. Vokorokosová
uč. Lauffová
20
29.11.2012 – Koncert z tvorby ruských autorov
12.12.2012 – „Predstavujeme košické talenty“ –
konferáns: uč. Lauffová
Historická radnica – konferáns: uč. Grohová
18.12.2012 – Tanečný večer – CVČ Domino
12.2.2013
konferáns: M.Mrízová
T. Vokorokosová
uč. Lauffová
– „Populárny koncert“ – GES-ko
konferáns: M.Mrízová,
T. Vokorokosová
uč. Lauffová
16.4.2012 – Verejný koncert – Dom umenia
6.5.2012
uč. Grohová
– Tanečný večer – Štátne divadlo
konferáns: M. Mrízová,
T. Vokorokosová
uč. Lauffová
28.5.2013 – Koncert 1.stupeň – ZUŠ Uherova
konferáns: V.Veľková,
T. Hodermarský
uč. Grohová
11.6.2013 – Absolventský koncert – Dom umenia
konferáns: S. Sabolová,
L. Jakubíková
uč. Lauffová
ceremoniál:uč. Lauffová
7.2.2.4 Mimoškolské akcie
26 .marec 2013
- „Deň učiteľov “ – Historická radnica – - odd. školstva MMK
konferáns: uč. Lauffová
4. máj 2013
- „Úsmevy pre Košice “ – benefičný koncert –
Historická radnica – súbor ODROBINKA
- „Len nech sme všetci zdraví! “ (2.,3.,4. ročník)
konferáns: M. Fazekaš
K. Michnová
uč. Lauffová
12. jún 2013
- „Rozlúčka s dôchodcami “ – odd. školstva MMK
uč. Lauffová
13. jún 2013
- „Mesto Košice deťom “ – oceňovanie najúspešnejších
žiakov - odd. školstva MMK, súbor ŠQUARKY
uč. Lauffová
7.2.2.5 Súťaže a prehliadky
Názov súťaže: Sárova Bystrica 2012
Umiestnenia:
3. miesto Andrea Klemová
Miesto konania:
25.10.2012, Zemplínske osvetové stredisko na ul. Gorkého 1
v Michalovciach
Názov súťaže: Dobšinského Košice - 8. ročník
Umiestnenia:
II. kategória
2. miesto
Dominika Nguyen/Groh.
21
2. miesto
Oliver Hasaj/Groh.
3. miesto
Noemi Fedoriaková/Lauff.
cena CVČ Orgovánova 5
Janka Kopkášová/Groh.
Miesto konania:
III. kategória
1. miesto
Tomáš Hodermarský/Groh.
2. miesto
Viktória Veľková/Groh.
30.10.2012, ZŠ Postupimská Košice
Názov súťaže: Beniakove Chynorany- regionálne kolo
Umiestnenia:
I. kategória
Baldovská Alžbeta
Kotfer Kristián
Guothová Alexandra
Jarošová Dorota
Klemová Andrea
Krajčiová Katarína
E. Groch: Píšťalkár/Groh.
J. Urban: Začínam nový život/Groh.
H. Brinkmann: Báseň/Groh.
J. Kantorová - Báliková: Pevný bod/Groh.
E. Sodergranová: Triumf bytia/Groh.
V. Beniak: Tichý verš tej, ktorá v Paríži
zostala (Lunapark - výber)/Groh.
P.O.Hviezdoslav: Veštba Kukučky/Lauff.
O. Wilde: Balada o žalári v Readingu/Groh.
Lorca: Preciosa a vietor /Groh.
V. Beniak: Valentín Beniak: Popolec/Groh.
M. Bančej: Tak už sme došli/Groh.
L.Ferlinghetti: Z lunaparku mysle/Lauff.
J. Urban: Snežienky a biblie/Groh.
S. Chalupka: Ktože týmto svetom vládne...
/Groh.
Miriam Mrízová
Nastasičová Petra
Onodiová Zuzana
Soľárová Radka
Stankovičová Lucia
Bačová Natália
Szamosi Jakub
Štrbíková Michaela:
II. kategória
Béla Dominik
Rašková Nikola
Veronika Rajničová
Miesto konania:
I. Štrpka: Stop Féničanom... /Groh.
V. Beniak: Jesenná láska - výber/Groh.
W.Szymborska: koláž/Lauff.
III. kategória
Rimarčíková Beatrix
P. O. Hviezdoslav: Hájnikova žena/Groh.
Némethová Anetta:
I. Štrpka: Kongres o spiacom mozgu/Groh.
9. 11 2012, ZUŠ Bernolákova 26
Názov súťaže: Beniakove Chynorany- krajské kolo
Umiestnenia:
I.kat.
1.miesto: Miriam Mrízová/Lauff.
2.miesto: Kristián Kottfer/Groh.
3.miesto: Andrea Klemová/ Groh.
Návrh na postup na celoštátne kolo: Natália Bačová/Lauff.
III.kat.
Anetta Némethová
Beatrix Rimarčíková
22
Zoznam recitátorov postupujúcich na celoštátne kolo: 7. - 9. 12. 2012
Miriam Mrízová, Natália Bačová, Andrea Klemová, Kristián Kotter,
Anetta Némethová, Beatrix Rimarčíková
náhradníci: Stankovičová Lucia, Béla Dominik
Miesto konania:
14. 11 2012 Kultúrno-vzdelávacie centrum, Štátna vedecká knižnica
Pribinova 1, Košice
Názov súťaže: ...a slovo bolo u Boha... – súťaž v prednese poézie a prózy
Umiestnenia:
III. kategória.
Poézia
1.miesto: Lucia Jakubíková / postup na celosl. kolo/Lauff.
Próza
3.miesto: Sára Sabolová/Lauff.
IV. kategória.
Miesto konania:
3. miesto: Stankovičová Lucia - Svetloslav Veigl: Lúč svetla/Groh.
23. 11 2012, Gymnázium Humenné
Názov súťaže: Slovo bez hraníc – súťaž v prednese poézie a prózy
Umiestnenia:
poézia:
II. kategória.
1. miesto: Oliver Hasaj/Groh.
2. miesto: Jana Kopkášová/Groh.
3. miesto: Radka Krajničáková/Lauff.
III. kategória.
3.miesto: Viktória Andrásiová
3. miesto. Alexandra Guothová/Groh
IV. kategória.
2. miesto: Andrea Klemová/Groh.
próza
I. kategória.
3.miesto: Ester Rebeca Lauff/Lauff.
II. kategória.:
1. miesto: Dominika Nguyen/Groh.
III. kategória.
2. miesto: Viktória Veľková/Groh.
Miesto konania:
27.11.2012, Radnica - MČ Košice Staré mesto
Názov súťaže: XVIII. Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany – celoslovenská
súťaž
Umiestnenia:
I. kategória
2. miesto: Kristián Kottfer
3. miesto: Andrea Klemová
Miesto konania:
8. 12. 2012, Chynorany
23
Názov súťaže: Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí – obvodové kolá
Umiestnenia:
II. kategória
I. obvod:
1.miesto Noemi Fedoriaková - postup do KK - uč.Lauffová
II. obvod:
1.miesto Ráchel Rimarčíková - postup do KK
2.mietot Dominka Nguyen
IV. obvod:
1. miesto Oliver Hasaj postup do KK – uč. Grohová
Miesto konania:
18.1.2012, Košice
Názov súťaže: Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí – krajské kolo
Umiestnenia:
II. kategória
1.miesto Oliver Hasaj - uč. Grohová
2.miesto Noemi Fedoriaková – uč. Lauffová
Miesto konania:
13. 2. 2012, Košice
Názov súťaže: Šaliansky Maťko – súťaž v prednese slovenských povestí –
celonárodné kolo
Umiestnenia:
II. kategória
1.miesto Oliver Hasaj - uč. Grohová
Miesto konania:
15. 3. 2012, Košice
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín – Košice I– obvodné kolo
Umiestnenia:
III. kat. – próza
1. miesto Alexandra Guothová – uč. Grohová
3.miesto Ema Saloková – uč. Lauffová
Miesto konania:
3. 4. 2012, CVČ EP Domino
Názov súťaže: DEDO 2012 – obvodné kolo prehliadky detskej dram. tvorivosti a mládež.
divadiel
Umiestnenia:
kat. detská dramatická tvorivosť
1.miesto súbor Malina – uč. Lauffová
1.miesto súbor Šquarky – uč. Lauffová
1.miesto súbor Sveta prostota – uč. Lauffová
2.miesto súbor Odrobinka – uč. Lauffová
2.miesto súbor Trio Famózis – uč. Lauffová
Miesto konania:
5. 4. 2013, CVČ EP DOMINO
Názov súťaže: Vansovej Lomnička – regionálne kolo v prednese žien
Umiestnenia.
1. miesto Veronika Rajničová - uč. M. Lauffová
Miesto konania:
6. 4. 2012, Átrium klub Košice
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo Košice II
Umiestnenia:
I.kat.-poézia
1.miesto Ester Rebeca Lauff – uč. Lauffová
I. kat. – próza
1.miesto Tamara Ondrejková – uč. Lauffová
Čestné uznanie Petra Hurová – uč. Lauffová
24
Miesto konania:
II. kat. – poézia
1. miesto Dominika Nguyen – uč. Grohová
II. kat. – próza
1. miesto Marianna Kušnierová – uč. Grohová
2. miesto Jana Kopkášová – uč. Grohová
Čestné uznanie Viktória Šmidová – uč. Lauffová
III. kat. - poézia
1. miesto Viktória Andrásiová – uč. Lauffová
2. miesto Tomáš Hodermarský – uč. Grohová
3.miesto Lucia Jakubíková – uč. Lauffová
III. kat. - próza
1. miesto N. Bačová – uč. Lauffová
2. miesto S. Švec – uč. Grohová
8. 4. 2013, CVČ EP Domino
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín – Košice – okolie – obvodné kolo
Umiestnenia:
III. kat. – poézia
Čestné uznanie Bronislava Janitorová – uč. Lauffová
Miesto konania:
11. 4. 2013, CVČ EP Domino
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo Košice IV
Umiestnenia:
II. kat. – poézia
1. miesto Oliver Hasaj – uč. Grohová
3.miesto Barbora Vaľková – uč. Lauffová
II.kat. – próza
1.miesto Eva Sitárová – uč. Grohová
III. kat. - próza
1. miesto Viktória Veľková – uč. Grohová
Miesto konania:
12. 4. 2013, CVČ EP Domino
Názov súťaže: Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo
Umiestnenia:
IV. kat. - poézia
1. miesto
Miriam Mrízová
Košice I
Jakub Szamosi
Košice II
2. miesto s postupom
Andrea Klemová
Košice I
Radka Soľárová
Košice II
Michaela Štrbíková
Košice IV
2.miesto (bez postupu
Zuzana Onodiová)
3.miesto
Petra Nastasičová
IV. kat. – próza
1. miesto
Dominik Béla
Košice I
Katarína Krajčiová
Košice II
Lucia Stankovičová
Košice III
Theopula Vokorokosová Košice IV
25
Miesto konania:
V. kategória- poézia
1.miesto
Veronika Rajničová
17.4 2012, ZUŠ Bernolákova 26
Názov súťaže: Malá krajská scénická žatva – krajské kolo DEDO
Umiestnenia:
kat. detská dramatická tvorivosť
1. miesto súbor Šquarky – uč. Lauffová
3. miesto súbor Kontakt – uč. Lauffová
Miesto konania:
19. – 20. 4. 2012, CVČ EP Domino
Názov súťaže: Vansovej Lomnička – celoslovenské kolo v prednese žien
Umiestnenia.
strieborné pásmo Veronika Rajničová - uč. M. Lauffová
Miesto konania:
19. – 20. 4. 2012, Banská Bystrica
Názov súťaže:
Hviezdoslavov Kubín- krajské kolo
Umiestnenia:
I. kat. – poézia
Diplom za umelecký prejav Ester Rebeca Lauff – uč. Lauffová
I.kat . – próza
3.miesto Tamara Ondrejková – uč. Lauffová
II.kat. – poézia
1.miesto Dominika Nguyen – uč. Grohová– postup na celoslov. kolo
3.miesto Oliver Hasaj – uč. Grohová
II. kat. – próza
1.miesto Marianna Kušnierová – uč. Grohová – postup na celoslov. kolo
2.miesto Jana Kopkášová – uč. Grohová
2.miesto Eva Sitárová – uč. Grohová
III.kat. –poézia
1.miesto Kristián Kottfer – uč. Grohová – postup na celoslov. kolo
3.miesto Viktória Andrásiová – uč. Lauffová
3.miesto Tomáš Hodermarský – uč. Grohová
III.kat. –próza
1. miesto Viktória Veľková – uč. Grohová – postup na celoslov. kolo
2.miesto Alexandra Guothová – uč. Grohová
Miesto konania:
Michalovce 24.-26.4.2013
Názov súťaže: Celoštátna prehliadka dets. dramatickej tvorivosti „Zlatá priadka 2012“
Umiestnenia:
Diplom za tvorivosť – súbor ŠQUARKY –uč.Lauffová
Miesto konania:
29.- 31.5. 2013, Šaľa
Názov súťaže: 59. Hviezdoslavov Kubín – Celoslovenská prehliadka poézie, prózy
a divadiel
Umiestnenia:
I. - III. kat. – nesúťažná prehliadka víťazov krajských kôl
Viktória Veľková – uč. Grohová
Oliver Hasaj – uč. Grohová
IV. -V. kat.
3.miesto Katarína Krajčiová – uč.Grohová
Miesto konania:
20. -22. 6. 2013, Dolný Kubín
26
7.2 .3 Tanečný odbor
Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2012/2013. Analýza stavu a úrovne
výchovno-vzdelávacieho procesu.
7.2.3.1 Počet zasadnutí v školskom roku 2012/2013.
Predmetová komisia TO zasadala v šk. roku 2012/2013 5x podľa plánu práce a ak bolo
nutné, učitelia sa stretávali aj pred vyučovaním. Predmetovú komisiu viedla vedúca PK uč. Z.
Molčanová. Na zasadnutiach sa riešilo aktuálne dianie, súťaže, problémy a organizačné veci na
tanečnom odbore uvedené v zápisniciach z PK.
V šk. roku 2012/2013 vyučovali na TO 4 učiteľky tanca a 3 korepetítorky. Počet žiakov na
začiatku školského roka bol v troch tanečných sálach 158, z toho uč. M. Gajdošová mala 47
žiakov, uč. Z. Molčanová 55 žiakov, uč. V. Šebeková 47 žiakov a uč. Nagyová 9 žiakov.
V priebehu šk. roka prerušilo štúdium v druhom polroku 8 žiakov: z toho 2 žiaci uč. Molčanovej,
2 žiaci uč. Šebekovej a 4 žiaci uč. Gajdošovej. V druhom polroku pristúpilo k uč. Šebekovej 5
žiakov, 5 žiakov k uč. Gajdošovej a 2 žiaci k uč. Molčanovej, spolu 12 žiakov.
Na konci školského roka 2012/2013 evidujeme 161 žiakov. Počet absolventov prvého stupňa
na TO bol 5 a jedna absolventka 2.stupňa,všetci z triedy uč. Z. Molčanovej. Viacerí absolventi
prvého stupňa budú pokračovať v štúdiu tanca na druhom stupni TO. Na verejnom koncerte
školy 11.6.2013 v Dome umenia boli všetci absolventi TO slávnostne vyradení.
7.2.3.2 IK a VK
Na verejnom predstavení školy - Adventný koncert v Historickej radnici
dňa
11.12.2012 sa TO predstavil jednou choreografiou uč. Šebekovej, jednou choreografiou uč.
Gajdošovej a štyrmi choreografiami uč. Molčanovej .
TO uskutočnil dva verejné koncerty: 15. decembra 2012 - Vianočné tanečné predstavenie v
CVČ DOMINO a zúčastnili sa na ňom uč. TO so svojimi žiakmi okrem uč. V. Šebekovej,
ktorá v tom čase bola vypísaná zo zdravotných dôvodov. Žiaci uč. Molčanovej sa predstavili
v 9.choreografiách, uč. Gajdošová mala 4 choreografie a uč. Nagyová 1 choreografiu. Koncert
bol pestrý žánrovo aj kostýmovo a mal veľmi dobrý ohlas u rodičov aj ostatných divákov. Účasť
rodičov bola ako stále dobrá, sme radi, že sa neustále zaujímajú o vystúpenia svojich detí a prídu
ich podporiť v hojnom počte.
Verejné absolventské tanečné predstavenie sa uskutočnilo 26. mája 2013 v Štátnom divadle.
Predstavili sa na ňom všetci žiaci tanečného odboru s choreografiami svojich učiteľov.
Žiaci uč. Z. Molčanovej predviedli 9 choreografií, žiaci uč. M. Gajdošovej 4 choreografie, žiaci
uč. T. Nagyovej 1 choreografiu a žiaci uč. V. Šebekovej 6 choreografií. Na predstavení v ŠD sa
27
aktívne podieľali všetci absolventi TO prvého a druhého stupňa a po skončení tanečného
programu boli slávnostne predstavení a vyradení. Vystúpenie žiakov TO malo veľmi dobré
ohlasy z radov rodičov a bolo kladne hodnotené aj pozvanými hosťami a odborníkmi tanca,
ktorí skonštatovali, že umelecká úroveň
tanečných predstavení
školy sa
každým rokom
kvalitatívne zvyšuje, kladne boli hodnotené aj vkusné kostýmy detí, na ktoré finančne
prispievajú ich rodičia. Učitelia
TO sa každým rokom snažia o čo najlepšie skvalitnenie
výkonov svojich žiakov a o vytvorenie pre deti aj rodičov zaujímavých choreografií, ktoré ich
motivujú k ďalšiemu štúdiu tanca na našej škole.
7.2.3.3 Mimoškolské akcie 2012/2013
Učitelia TO sa zúčastňovali všetkých dostupných mimoškolských, školských
akcií
a súťažných prehliadok. Metodický deň sa tohto roku konal 1.2.2013 na ZUŠ Jantárová, uč. TO
vyučujúci
na
ZUŠ Bernolákova a ZUŠ Jantárová si vymenili svoje skúsenosti a nápady
vzájomnou diskusiou. Bolo by dobré, keby sa konalo viac tanečných seminárov a školení, ktoré
by boli prínosom hlavne pre začínajúcich učiteľov aj žiakov TO.
7.2.3.4 Vystúpenia žiakov súboru ABC: vedúca súboru uč. Z. Molčanová
Korepetícia: uč. Mgr.V. Samborská
V šk. roku 2012/2013 TS ABC uskutočnil v spolupráci s ostatnými súbormi TO dve
verejné vystúpenia a to 18. decembra 2012 Vianočné predstavenie TO v CVČ DOMINO a
Absolventské tanečné predstavenie TO 26. mája 2013 v Štátnom divadle. Vystúpenie žiakov
malo veľmi dobré ohlasy z radov rodičov a bolo kladne ohodnotené aj pozvanými hosťami
a odborníkmi.
Okrem týchto koncertov TS ABC mal aj nasledovné aktivity:
1.12.2012
Dog fashion show SK, Historická radnica - Pipi a jej priatelia, Snehové vločky
7.12.2012
Spoločenský pavilón Vianočné vystúpenie Kežmarská má talent – Pipi
12..12.2012
Adventný koncert – Historická radnica Košice
Choreografie: Pipi a jej priatelia, Snehové vločky, Návrat Ninjov,
Ameno
18.12.2012
Vianočné predstavenie TO v CVČ DOMINO
Choreografie:- Športovci, Čerti, Snehové vločky, Návrat ninjov,
Pipi a jej priatelia, Báječné dievčatá, Ameno
Kukučky a Tigrící
14.3.2013
ZŠ Bernolákova - Slávnostná akadémia k výročiu školy - Pretty women
26.3.2013
Deň učiteľov, Historická radnica – Labute
28
13.4.2013
Tanečná súťaž Predeta
Balet deti– Labute 2. miesto
Scénika deti - Klauniáda, - bez umiestnenia
Scénika mládež - Dies Irae - bez umiestnenia
17.5.2013 Vernisáž VO Magistrát mesta Košíc – Labute
26.5. 2013 Absolventský koncert v ŠD Košice.
Choreografie: - Labute, Klauniáda, Pretty woman, Pavúci,
Kukučky, Tigríci, Trpaslíci,
Orchester a Dies Irae
7.2.3.5 Vystúpenia žiakov súboru Tam – Tam : vedúca súboru uč. M.Gajdošová
Korepetícia: uč. K.Ondovčíková
V šk. roku 2012/2013 TS TAM –TAM uskutočnil dve verejné vystúpenia: 18.12. 2012
Vianočné tanečné predstavenie TO v CVČ DOMINO a Absolventské tanečné predstavenie
26.mája 2013 v Štátnom divadle Košice. Vystúpenie žiakov malo výborné ohlasy z radov
rodičov a bolo kladne hodnotené aj pozvanými hosťami a odborníkmi tanca
Okrem týchto koncertov TS TAM - TAM mal aj nasledovné aktivity:
12.12.2012
Adventný koncert – Historická radnica Košice
Choreografie: Tanec s dáždnikmi .
18.12.2012
Vianočné predstavenie TO v CVČ DOMINO
Choreografie: Kanibali, Dáma sa nemá biť, Tanec s dáždnikmi,
S rytmom v tele
10.5.2013
Vystúpenie na Hlavnej ul. v Košiciach, s názvom akcie Deň Európy
v Košiciach.
Choreografie: Muži v čiernom
26.5. 2013
Absolventské tanečné predstavenie v ŠD Košice
Choreografie: Sprejeri frajeri, Dáma sa nemá biť, V Egypte,
Muži v čiernom a Farebná fantázia
7.2.3.6 Vystúpenia žiakov súboru TINK: vedúca súboru uč. T.Nagyová
Korepetícia: uč.K.Ondovčíková
V školskom roku 2012/2013 TS TINK uskutočnil v spolupráci s ostatnými súbormi TO
dve verejné vystúpenia a to 18. decembra 2012 Vianočné predstavenie TO v CVČ DOMINO
a Absolventské tanečné predstavenie TO 26. mája 2013 v Štátnom divadle. Vystúpenie žiakov
29
malo veľmi kladné ohlasy z radov rodičov a bolo kladne ohodnotené aj pozvanými hosťami
a odborníkmi. Veľmi pozitívny bol aj dojem žiakov a celkový výkon žiakov .
Ďalšie vystúpenia na ktorých sa TS zúčastnil :
12.12.2012
Adventný koncert ZUŠ – predstavujeme košické talenty v Historickej
radnici
na Hlavnej ul. v Košiciach.
Choreografie: Ako v živote
18.12.2012
Vianočné predstavenie TO v CVČ DOMINO
Choreografie: Ako v živote
26.3.2013
Deň učiteľov – Historická radnica, Hlavná ul. Košice
Choreografie: Ako v živote
26.5.2013
Absolventské tanečné predstavenie v ŠD Košice
Choreografie: Príbeh o tanci
7.2.3.7 Vystúpenia žiakov TS RONDO: vedúca súboru V. Šebeková
Korepetícia: Mgr.M. Šabaková
Tanečné čísla:
Premiéra: Chytila jsem na pasece žížalu, Vianoční škriatkovia,
Pod morom, Romanca, Na ceste, Bieda
Repríza: V Káčerove, Gejše
Tanečný súbor Rondo sa zúčastnil na týchto vystúpeniach:
26.05.2013
Absolventské tanečné predstavenie v ŠD v Košiciach
10.5.2013
vystúpenie ku Dňu Európy v Košiciach .
Choreografie: V Káčerove, Na ceste, Romanca, Gejše a Bieda.
7.2.3.8 Súťaže a prehliadky
Žiaci tanečného odboru sa zúčastňujú všetkých dostupných súťaží a tanečných
prehliadok spomenutých s oceneniami v aktivitách a vyhodnocovacích správach všetkých
súborov TO.
V tomto šk. roku veľa príležitostí nebolo, lebo pre chýbajúce financie sa
neuskutočnila súťaž Zušiek v Humennom a ostatné súťaže boli nevhodné pre náš typ školy, čo je
veľká škoda. Veríme, že v ďalšom školskom roku 2013/2014 sa situácia zlepší, aby sa učiteľky
TO so svojimi žiakmi mohli zúčastňovať súťažných prehliadok, lebo pre žiakov je to najlepšia
motivácia štúdia tanca a majú možnosť vidieť prácu aj mnohých iných škôl a tanečných súborov.
7.2.3.9 Záver
30. 5. 2013 sa uskutočnili skúšky talentovaných detí, záujem o štúdium tanca bol nie
celkom dostačujúci, množstvo tanečných krúžkov na ZŠ a narastajúci počet súkromných
tanečných škôl nám odoberajú žiakov, bude nutné urobiť osobnú propagáciu a doplniť deti do
všetkých ročníkov v septembri 2013 na dodatočných talentových skúškach a presvedčiť ich
o kvalite vzdelávania tanca na našej škole. Otvorené hodiny s rodičovským združením sa
uskutočnili v každej triede dvakrát v školskom roku. Rodičia na nich boli informovaní
30
o prospechu svojich detí, videli názornú hodinu tanca a v diskusii s nimi sa preberali organizačné
veci TO. Spolupráca učiteľov TO s ostatnými odbormi je veľmi dobrá, čo sa prejavuje aj
spoločnými vystúpeniami na akciách školy. Rodičia žiakov aj v tomto šk. roku prispeli
odsúhlasenými príspevkami na kostýmy a rekvizity v sume 20,- € na každého žiaka. Na PK sa
diskutovalo o vystúpeniach, súťažiach, problémoch na TO a metodických postupoch. 7.5.2013 sa
uskutočnili technické absolventské skúšky TO, ktorých sa zúčastnili všetci absolventi. 12.6.2013
sa uskutočnili skúšky žiakov 4.ročníka,ktorí získali primárne umelecké vzdelanie a postupujú do
druhej časti základného štúdia.
Školský rok 2012/2013 môžeme hodnotiť na TO kladne, učitelia sa zapájali do všetkých
školských aj mimoškolských akcií o ktorých mali poznatky. Dôležitou a hlavnou úlohou
učiteľov TO bude stálou aktivitou prilákať na štúdium tanca hlavne malé deti a doplniť stavy
žiakov vo všetkých ročníkoch predovšetkým vystúpeniami na výchovných koncertoch aj
osobným náborom detí v MŠ a ZŠ. Úspešná je motivácia žiakov účasťou na súťažných
prehliadkach a tanečných seminároch a sústredeniach, ktorých sa chceme aj v budúcom šk. roku
2013/2014 zúčastňovať a tiež sa budeme zapájať do všetkých akcií školy a tanečných vystúpení
pre rôzne organizácie na požiadanie.
7.2.4 Výtvarný odbor
Zhodnotenie plnenia hlavných úloh v školskom roku 2012 / 2013
Analýza stavu a úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu.
Hlavné ciele PK: prezentácia VO, vzdelávanie pedagógov – zvýšiť návštevnosť galérií
a múzeí účasťou detí, rozšíriť záujem o dejiny umenia u detí, inštalácia prác žiakov VO na
stálych výstavách, účasť na výtvarných súťažiach, projektoch, šíriť vzdelanie a kultúru na
verejnosti.
7.2.4.1 Mimoškolské akcie :
september 2012
Inštalácia výtvarných prác v priestoroch školy, v jednotlivých ateliéroch.
uč. T. Čepek, M .Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Nábor žiakov na MŠ a na ZŠ v Košiciach.
uč. Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Zariadenie výtvarného ateliéru – ZŠ – Janigova v Košiciach.
uč. Z. Šimoňáková
október 2012
Paspartovanie, výroba pohľadníc, dekoratívnych predmetov ( keramík, vianočných ozdôb
na stromček, svietnikov, ozdobných fliaš, tričiek...). Tvorba vianočných pohľadníc –
zaslanie pohľadníc školám... ( Príprava na vianočné trhy.)
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Tvorba priestorových prác pre HO na Mikulášsky koncert, v Historickej radnici, v
Košiciach
uč. T. Čepek, M .Kolačkovská, Z. Šimoňáková
Tvorba plagátu : „Mikulášsky koncert“ ( pre HO).
uč. T. Čepek
31
Tvorba veľkoplošných prác „Zimný sen“. Prízemie - Biely dom- Magistrát mesta
Košice. Inštalácia nových a deinštalácia veľkoplošných prác Kubizmus, futurizmus,
fauvizmus, expresionizmus.
uč. T. Čepek, M .Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Účasť na celoslovenskej výtvarnej súťaži : „Vianočná pohľadnica “ Mestské kultúrne
stredisko v Dolnom Kubíne.
uč. Z. Šimoňáková
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
zaslanie výtvarných prác – uč. Z. Šimoňáková
Príprava, výber a paspartovanie prác do Detskej fakultnej nemocnice
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Realizácia prác do kalendára spoločnosti SOS electronics na rok 2013, týždenný
kalendár.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Účasť na celoslovenskej výtvarnej súťaži „Novoročenky 2013“,Rimavská Sobota.
uč. Z. Šimoňáková
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
zaslanie výtvarných prác – uč. Z. Šimoňáková
november 2012
Výroba dekoratívnych predmetov (vianočných ozdôb na stromček, svietnikov,
ozdobných fliaš,...). Balenie prác, konečné úpravy.
Príprava na vianočné trhy – v priestoroch VO
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
december 2012
Deinštalácia záverečnej výstavy : KUBIZMUS, FAUVIZMUS, FUTURIZMUS A
EXPRESIONIZMUS, prízemie - Magistrát mesta Košice.
uč. T. Čepek, M .Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Inštalácia veľkoplošných prác „Zimný sen“. Prízemie - Magistrát mesta Košice.
uč. T. Čepek, M .Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Výroba háčkovaných viest a šiat na tému „Surr“ a „Sweet dreams“ – príprava na
záverečnú výstavu „SURREALIZMUS“.
uč. M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková
„Vianočné trhy “– komisný predaj, stánok USS na Hlavnej ul. v Košiciach.
uč. T. Čepek, M .Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Účasť na okresnej výtvarnej súťaži „ Koláže rozprávajú – FAUNA“
CVČ Domino, Košice
uč. Z. Šimoňáková , T. Čepek
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
zaslanie výtvarných prác – uč. Z. Šimoňáková
Účasť na medzinárodnej výtvarnej súťaži „The Culture of My Country“, Hong Kong
uč. M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková, T. Čepek
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
zaslanie výtvarných prác – uč. Z. Šimoňáková
32
január 2013
Tvorba animovaných filmov na súťaž: REC PLAY, v Košiciach , výber prác.
vytvorenie obalov, ozvučenie filmov,
strih- uč.T. Čepek
Výstava žiackych prác v areáli ZŠ Janigova v Košiciach na sídlisku KVP.
uč. Z. Šimoňáková
Upratovanie jednotlivých ateliérov. Triedenie materiálu.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Príprava a výber výtvarných prác na výtvarnú súťaž : „Vesmír ošami detí“ , CVČ –
Domino, Košice.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
zaslanie výtvarných prác - uč. Z. Šimoňáková
Príprava a výber, paspartovanie výtvarných prác na stálu expozíciu s názvom „Železo“
do USS Košice
ytvorenie fotodokumentácie - uč. Z. Šimoňáková,
M. Kolačkovská
Príprava a výber výtvarných prác na výtvarnú súťaž (medzinárodná) : „Tradice a dědictví
lidu mojí země“- Lidice, Česká republika
uč. Z. Šimoňáková, T. Čepek, K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
zaslanie výtvarných prác - uč. Z. Šimoňáková
Príprava a výber výtvarných prác na výtvarnú súťaž (mestská) : „Kolorit slovenského
ornamentu“ – ŠVK Košice
uč. M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková
Výber, paspartovanie, uloženie prác pod cliprám k 3. ročníku súťažnej prehliadky v hre
na sláčikových nástrojoch, v priestoroch ZUŠ, Uherova ulica
uč. Z. Šimoňáková, M. Kolačkovská, T. Čepek, K. Samuelisová
február 2013
CVČ Domino, Popradská – hodnotenie okresnej výtvarnej súťaže Fauna
uč. Z. Šimoňáková, M. Kolačkovská
marec 2013
Príprava na výtvarnú súťaž : „ REC PLAY“- SSFŠ Petzvalova, Košice.
Výber najlepších filmov, vytvorenie obalov, ozvučenie filmov,
strih- uč. T. Čepek
„ Pútač “ - na súťaž v štvorručnej hre na klavíri, pre HO- Bernolákova 26 , v Košiciach.
uč. Z. Šimoňáková
CVČ Domino, Popradská – hodnotenie súťaže Vesmír očami detí
uč. Z. Šimoňáková, M. Kolačkovská
CVČ Domino, Popradská – hodnotenie súťaže 112 – okresné kolo
uč. Z. Šimoňáková, M. Kolačkovská
apríl 2013
Príprava na filmovú súťaž : „ CINEAMA “- GOS v Rožňave.
Výber najlepších filmov, vytvorenie obalov, ozvučenie filmov,
strih- uč. T. Čepek
33
Absolventské skúšky – maľba na hodváb.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková , K. Samuelisová
Reklamný pútač – súťažná prehliadka v hre na sláčikových nástrojoch
uč. T. Čepek
Príprava plachiet – pútačov pre jednotlivé odbory na talentové skúšky.
uč. Z. Šimoňáková
Tvorba a výber výtvarných prác žiakov VO na výstavu v areáli školy ZUŠ, na
Rožňavskej ul. v Košiciach, ku dňu talentových skúšok.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
„Veselé obrázky “ Inštalácia výtvarných prác v priestoroch školy, v jednotlivých
ateliéroch.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Príprava veľkoplošných prác na tému SURREALIZMUS,– MMK ,miesto prvého
kontaktu.
uč. Z. Šimoňáková, M. Kolačkovská, T. Čepek, K. Samuelisová
CVČ Domino, Popradská – hodnotenie súťaže Moje mesto
uč. Z. Šimoňáková, M. Kolačkovská
máj 2013
MMK Košice. Výstava „SURREALIZMUS“.
Inštalovanie veľkoplošných výtvarných prác na prízemí, v kancelárii prvého kontaktu.
Výber a príprava výtvarných prácu na záverečnú výstavu. Inštalovanie prác žiakov
na výstavné panely. Vernisáž.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková ,
K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Módna show – „Sweet dreams a Surr“ Prezentácia háčkovaných vestičiek a
batikovaných tričiek a surrealistického oblečenia
uč. M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková
Maľovanie bowlingových gulí a kolkov.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Talentové skúšky na VO – priestory Rožňavská 10, zápis nových detí, poučenie
o financovaní, zápis údajov do pc
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková
CVČ Domino, Popradská – hodnotenie súťaže 112 – krajské kolo
uč. M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková
CVČ Domino, Popradská – hodnotenie súťaže Príroda očami detí
uč. Z. Šimoňáková
jún 2013
„Veselé obrázky “ Inštalácia výtvarných prác v priestoroch školy, v jednotlivých
ateliéroch.
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
vytvorenie fotodokumentácie- uč. T. Čepek
Absolventské skúšky – „Ilustrácia rozprávky“ – 4.roč. I. časti I. stupňa
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
34
Záverečné tablo absolventov na VO. Maľba autoportrétu na sklo (fotorámček).
uč. T. Čepek, M. Kolačkovská, Z. Šimoňáková a K. Samuelisová
Oprava sôch p. Gajdoša a príprava na výstavu v galérii v Bratislave.
uč. Z. Šimoňáková
Krajinársky kurz, Riccione, Taliansko – práca v prírode.
uč. Z. Šimoňáková
7.2.4.2 Súťaže a prehliadky:
Okresná súťaž:
„KOLÁŽE ROZPRÁVAJÚ – FAUNA“
IV. kategória
1. miesto Peter Borták 7r. – Mgr. Z. Šimoňáková
2. miesto Barborka Dupkalová 9r. – Mgr. Z. Šimoňáková
3. miesto Branko Gomolčák 11r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Čestné uznanie : Katarína Horáková 9r. – akad. mal. T. Čepek
Dátum konania: 4.2.2013, CVČ Domino, Popradská 86, Košice
Celoslovenská súťaž, okresné kolo:
„VESMÍR OČAMI DETÍ“
IV. kategória ZUŠ 1.-4.ročník ZŠ 2. miesto Petra Ivanecká, 10 r. – Mgr. M. Kolačkovská
Postup Michaela Miklušová, 7 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
V. kategória ZUŠ 5.-9.ročník ZŠ Bruno Halászy, 11 r. – akad. mal. T. Čepek
Dátum konania: 6.3.2013, CVČ Domino, Popradská 86, Košice
Medzinárodná súťaž:
„THE CULTURE OF MY COUNTRY“
Kategória 4 – 8 rokov Diplom: Martina Talianová, 6 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Martina Blanárová, 7 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Čestné uznanie: Amália Bortáková, 6 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Peter Borták, 7 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Klára Sepešiová, 7 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Kategória 9 – 12 rokov Čestné uznanie: Petra Liščinská, 12 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Dátum konania: 10.1.2013, Hong Kong, Čína
Okresná súťaž:
„REC PLAY“ – prehliadka videotvorby mladých
Kategória A Postup na krajskú súťaž : Samuel Procházka, Marek Hanispal – akad. mal.
T. Čepek
Diplom za najlepšie stvárnenú animovanú prvotinu: Samuel Procházka, Marek
Hanispal – akad. mal. T. Čepek
Diplom za zaujímavo a svojsky stvárnenú adaptáciu počítačovej hry: Miroslav
Jánošik – akad. mal. T. Čepek
Dátum konania: 23.3.2013, Súkromná stredná umelecká filmová škola, Petzvalova 2,
Košice
35
Krajská súťaž:
„CINEAMA“
Skupina A 2. miesto: Samuel Procházka, Marek Hanispal – akad. mal. T. Čepek
Skupina B 1. miesto: Miroslav Jánošik – akad. mal. T. Čepek
Dátum konania: 13.4. 2013, GOS Rožňava, Betliarska 8
„KOLORIT SLOVENSKÉHO ORNAMENTU“
Kategória B: III. miesto Lesana Miková, 8 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Cena Domu Matice slovenskej Nina Straková, 9 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Kategória C: Cena Domu Matice slovenskej Simona Kazíková, 11 r.– Mgr. Z.
Šimoňáková
Čestné uznanie Radka Šimčáková, 10 r. – Mgr. M. Kolačkovská
Kategória D: Čestné uznanie Adriana Maceášiková, 18 r. – Mgr. M. Kolačkovská
Dátum konania: 2.5.2013, Súkromné etnografické múzeum Humno, Košice
Medzinárodná súťaž:
„TRADICE A DĚDICTVÍ LIDU MOJÍ ZEMĚ“
Medaila: Barbora Dupkalová, 9 r. – Mgr. Z. Šimoňáková
Dátum konania: 15.3.2013, Lidice, Česká republika
Celoštátne kolo súťaže:
„CINEAMA“
Skupina A 3. miesto: Samuel Procházka, Marek Hanispal – akad. mal. T. Čepek
Skupina B Čestné uznanie : Miroslav Jánošik – akad. mal. T. Čepek
Dátum konania: 6.-8.6.2013, VŠMU Bratislava
7.2.4.3 Prijatí žiaci na strednú školu:
ŠUV- Jakobyho 15, Košice :
odbor Dizajn exteriéru: Natália Knižková,
uč. Šimoňáková
FU TU Košice, Letná 9
Katedra dizajnu : Matúš Grman,
uč. Šimoňáková
8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
A / Dlhodobé : Škola nie je zapojená do žiadnych projektov.
B / Krátkodobé : Vernisáž výtvarných prác „Surrealizmus“
C / V školskom roku 2012/2013 počet zaslaných / vybratých ( úspešných ) projektov /
Finančný zisk pre školu : 0
9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2011/2012
V školskom roku 2012/2013 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI
36
10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
ZUŠ bola zriadená 1. 9. 1978. Pôsobila v štyroch odboroch a vyučovanie prebiehalo
v budovách na Bernolákovej ulici, elokovaných pracoviskách na Uherovej a Rožňavskej ulici
a v elokovaných triedach v ZŠ Starozagorská, ZŠ Šaca, ZŠ Krásna, ZŠ Janigova. V škole sú
zriadené špecializované učebne pre vyučovanie v hudobnom odbore + 2 koncertné sály, 3
tanečné sály s kompletným vybavením pre výučbu v tanečnom odbore, 3 výtvarné ateliéry a 2
špecializované učebne LDO. O zariadenie školy a učebné pomôcky sa škola stará pravidelnou
údržbou a opravami hudobných nástrojov, ladenia klavírov, údržbou rôznych didaktických
pomôcok a potrieb v LDO, TO, VO.
Z materiálno – technického zariadenia sa v školskom roku uskutočnili rôzne údržbárske práce,
okná na Uherovej, Bernolákovej a Rožňavskej ulici sú neošetrené, v havarijnom stave, tak, ako
i murované oplotenie na obidvoch budovách školy.
Na dokonalú reguláciu tepla je potrebné pergolové časti chodby preskliť PVC oknami a ešte
jednu časť vymurovať, čo tvorí 50 % úniku tepla.
Na Rožňavskej ulici je nutné vymeniť 6 ks okien za nové ale väčšie – požiadavky ŠZÚ Košice+
úprava schodiska pred vchodovými dverami a namontovať prístrešok.
Škola potrebuje ošetriť a vymaľovať ploty pri budovách školy na Uherovej a Bernolákovej ulici.
11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Finančné prostriedky od zriaďovateľa
Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.
1. – 8. mesiac 2012
9. – 12. mesiac
2012
1. – 6. mesiac 2013
Rok 2012
1. – 6. mesiac 2013
598.405,- €
300.934,- €
467.663,84 €
113.781,35 €
69.643,45 €
Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia v členení podľa aktivít:
prevádzkové náklady spojené
s činnosťou školy
materiálne vybavenie
potrebné pre školu
Spolu:
Iné: iné fin. prostriedky získané
podľa osobitných predpisov
9. – 12. mesiac
2012
1. – 6. mesiac
2013
9. – 12. mesiac
2012
1. – 6. mesiac
2013
9. – 12. mesiac
2012
1. – 6. mesiac
2013
30.648,37 €
69.643,45 €
18.097,-€
-
-
200.- €
12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy


Škola poskytuje základy umeleckého vzdelania pre deti, mládež aj záujemcov z radov
rodičov.
V oblasti riadenia sa rozvíjajú plánovanie, organizovanie, koordinácia, sebakontrola – na
základe pozitívnych informácií z verejnosti.
37




V oblasti komunikácie škola dáva o sebe vedieť aj formou zviditeľnenia sa – pútače ku
koncertom, výstavám, predstaveniam, oznámenia do regionálnych
masovokomunikačných prostriedkov (žiaľ občas chýba spätná väzba) – neuverejnenie
článku a oznamov o akciách školy; logo školy sa používa pri všetkých akciách školy.
Vo výchovno-vzdelávacej oblasti škola úspešne zorganizovala 5. ročník celoslovenskej
súťaže Petra Dvorského v sólovom speve s finančnou podporou nadácie Pro Cassovia,
v hudobnom a výtvarnom odbore vyučujeme aj mládež s telesným či mentálnym
postihom a integrujeme tieto deti a mládež do spoločnosti.
Vybavenie odborných učební novými hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami.
V riadení ľudských zdrojov je vybratý pedagóg, ktorý má na starosti informovanie
o akciách školy na verejnosti.
13. SWOT analýza výsledkov školy
Silné stránky školy :
 plne organizovaná
 tradícia školy
 kvalifikovanosť učiteľov
 lokalita ZUŠ
 dobré meno a imidž školy
 tvorba kvalitných výchovných koncertov pre MŠ a ZŠ
 vysoká účasť žiakov na súťažiach
 výrazná podpora rodičovského združenia
 reprezentácia školy v rámci mesta
Slabé stránky školy :
 elokované pracoviská a pobočky
 komunikačný šum
 nedostatok nových učebných pomôcok
 nedostatočná vybavenosť IKT v triedach
 nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky
z dôvodu obmedzeného rozpočtu školy
Príležitosti :
 materiálne zabezpečenie pri vyučovaní
 obnovenie nástrojového vybavenia
 zlepšenie propagácie školy
 celoživotné vzdelávanie
 zaškolenie pedagógov v zručnosti s IKT
 zvyšovanie záujmu o štúdium niektorých hudobných nástrojov
Ohrozenia :
 zhoršenie platových podmienok absolventov konzervatórií
 demografický pokles populácie a vysoký počet súkromných umeleckých škôl
 zastarané hudobné nástroje
 nadmerná administratívna zaťaženosť školy
 nedostatok finančných prostriedkov
 platobná schopnosť zákonných zástupcov
38
14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Škola spolupracuje s rôznymi inštitúciami hlavne pri tvorbe programov na kultúrne
a celospoločenské vyžitie ako sú krajské osvetové stredisko, základné školy v územnej
pôsobnosti okresu Košice II, s CVČ Domino, zdravotníckymi zariadeniami, domovmi sociálnych
služieb s mestskými časťami Košice – Staré mesto, Západ, KVP.
Veľmi dobre spolupracuje vedenie školy s Rodičovskou radou RZ školy, stretnutia so
zámerom informovanosti o dianí na škole a v záujme materiálneho zabezpečenia vyučovacieho
procesu a jeho sprievodných aktivít sa uskutočňovali spravidla raz mesačne. Povinný členský
príspevok RZ a forma ďalšieho dobrovoľného finančného, ale i materiálneho príspevku od
rodičov, boli zárukou primeraného fungovania, čiastočnej prevádzky školy, pokrývania potrieb
pre kvalitné vedenie ich detí. Aj vďaka ich pochopeniu je zabezpečená primeraná výchovnovzdelávacia činnosť. Z týchto prostriedkov sa zabezpečovali nákupy učebných pomôcok
a materiálov pre VO, LDO, notový materiál, úhrady prenájmov priestorov pre verejné vystúpenia
žiakov školy, čiastočná úhrada výdavkov spojená s reprezentáciou školy na rôznych súťažiach,
festivaloch, absolventskom zájazde.
15. Záver
ZUŠ Bernolákova 26 je školou, ktorá poskytuje základy umeleckého vzdelania vo
všetkých umeleckých odboroch. Aj keď doba nepraje rozvoju nášho typu školy, má svoje
opodstatnenie vo forme voľno-časových aktivít, školou, ktorá je prevenciou drogových závislostí
a ostatných neduhov spoločnosti. Aj keď chod školy stojí hlavne na finančnom zabezpečení jej
prevádzky, elán, chuť a láska k hudbe, hovorenému slovu, tancu, maľbe zostane v našich deťoch
aj keď opustia brány tejto školy ako jej absolventi a budú radi spomínať na to čo sa tu naučili
a získali možno lepšiu kvalitu života.
Dátum a čas hodnotiacej porady: 26. 8. 2013 o 10:00 hod.
Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:
Rada školy pri ZUŠ Bernolákova 26, túto správu berie na vedomie.
Dátum: 9. 10. 2013
...............................................
predseda Rady školy
...............................................
riaditeľ školy
39
Download

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ