Ekonomický ústav SAV
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
za rok 2010
Bratislava
január 2011
Obsah Správy o činnosti Ekonomického ústavu SAV za rok 2010
1.
Základné údaje o organizácii ……………………………………………………………....
1
2.
Vedecká činnosť …………………………………………………………………………...
2
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov
pre vedu a techniku ………………………………………………………………………...
10
4.
Medzinárodná vedecká spolupráce ………………………………………………………...
13
5.
Vedná politika ……………………………………………………………………………...
14
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky v SR ………………………
15
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou …………………………………………... 16
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie …………………………………………………………………………… 17
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity ……………………………………………
19
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska ……………………………………………...
26
11. Aktivity v orgánoch SAV ………………………………………………………………….
27
12. Hospodárenie organizácie ………………………………………………………………….
28
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV ……………………………………………………...
29
14. Iné významné činnosti organizácie SAV …………………………………………………..
29
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV ………………...
29
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám ……. 30
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV ……………………………………………………..
30
PRÍLOHY
A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010 ……………………....
31
B
Projekty riešené v organizácii …………….……………………………………….....… 33
C
Publikačná činnosť organizácie …………………………………………………….......
49
D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie …………………………………………….
94
E
Medzinárodná mobilita organizácie ……………………………………………………
96
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov:
Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa:
Vedecký tajomník:
Predseda vedeckej rady:
Adresa:
Ekonomický ústav SAV
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
Mgr. Ľubomír Laudár, CSc.
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Šancová 56, 811 05 Bratislava
http://www.ekonom.sav.sk
Tel.:
Fax:
E-mail:
02/5249 8214 kl. 101
02/5249 5106
[email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk:
nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk:
nie sú
Typ organizácie:
Príspevková od roku 1993
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
K
do 35 rokov
M
Ž
K
ved. prac.
M
F
P
T
52
50,52
31,55
26
23,55
22,55
Ž
Celkový počet zamestnancov
53
9
8
Vedeckí pracovníci
26
6
4
Odborní pracovníci VŠ
16
3
1
16
16
9
Odborní pracovníci ÚS
7
0
3
6
6,5
0
Ostatní pracovníci
4
0
0
4
4,5
0
18
8
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2010 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva
SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2010 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí v
štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31.12.2010)
Rodová skladba
DrSc.
2
0
Muži
Ženy
Pracovníci s hodnosťou
CSc./PhD.
prof.
16
2
7
0
Vedeckí pracovníci v stupňoch
I.
IIa.
IIb.
3
7
8
0
4
4
doc.
2
1
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
Muži
Ženy
< 30
31-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
> 65
7
3
2
2
2
0
1
0
4
1
1
1
2
1
1
1
3
2
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31.12.2010
Muži
Ženy
Spolu
Kmeňoví zamestnanci
46,8
50,3
48,5
Vedeckí pracovníci
47,3
45,5
46,8
Riešitelia projektov
44,7
46,0
45,1
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.)
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2010
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2010 financované VEGA
2. Projekty, ktoré boli r. 2010
financované APVV
3. Projekty OP ŠF
4. Projekty FM EHP
5. Projekty riešené v rámci ŠPVV
6. Projekty centier excelentnosti SAV
7. Vedecko-technické projekty,
ktoré boli v roku 2010 financované
8. Projekty podporované
Európskym sociálnym fondom
9. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
10. Iné projekty (ústavné,
na objednávku rezortov a pod.)
Čerpané financie za rok 2010 (v €)
A
B
pre
spolu
organizáciu
A
B
6
1
37804
37804
504
2
0
106020
106020
-
0
0
0
0
1
0
0
0
-
-
8613
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
0
0
-
-
-
3
1
-
-
3600
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Tabuľka 2b Zoznam domácich projektov podaných v roku 2010
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
1. Účasť na nových výzvach APVV r. 2010
APVV-0135-10 Strieborná ekonomika
ako potenciál budúceho rastu v starnúcej
Európe, Páleník Viliam, EÚ SAV - podané júl 2010
APVV-0541-10 Predvídanie potrieb Slovenského trhu práce v strednodobom horizonte v roku 2025, Menbere Workie Tiruneh, EÚ SAV - podané júl 2010
2. Projekty výziev OP ŠF podané r. 2010
3. Projekty výziev FM EHP podané r. 2010
Miesto podania
Organizácia
je nositeľom
projektu
Organizácia
sa zmluvne podieľa
na riešení projektu
Bratislava
áno
nie
Bratislava
áno
nie
Bratislava
Regióny
-
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2010
Tabuľka 2c Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2010
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
B
0
0
0
1
0
3
-
-
-
0
0
-
-
-
1
1
-
-
-
0
0
-
-
-
1. Projekty 6. rámcového programu EÚ
2. Projekty 7. rámcového programu EÚ
3. Multilaterálne projekty v rámci vedeckých
programov COST, INTAS, EUREKA, ESPIRIT, PHARE, NATO, UNESCO, CERN,
IAEA, ESF (European Science Foundation)
a iné
4. Projekty v rámci medzivládnych dohôd o
vedecko-technickej spolupráci
5. Bilaterálne projekty
6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov
A - organizácia je nositeľom projektu
Čerpané financie
za rok 2010 (v €)
A
pre
spolu
organizáciu
-
B
-
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2.2.2. Medzinárodné projekty v 7. RP EÚ podané v roku 2010
Tabuľka 2d Podané projekty 7. RP EÚ v roku 2010
Počet podaných projektov
v 7. RP EÚ
A - organizácia je nositeľom projektu
A
B
0
2
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
- Employment 2025: How will multiple transitions affect the European labour market. Project Acronym:
Neujobs, Radvanský, CEPS, Brusel, podaný, schválený prebieha negociácia kontraktu.
- The EU and Neighbouring Regions - the Challenge of Double Cohesion, Proposal acronym: Nighbour,
Radvanský, CASE, Poland, podaný, schválený, nebude financovaný
3
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
STRATÉGIA ROZVOJA SLOVENSKEJ SPOLOČNOSTI (STRATÉGIA)
Stratégia nadväzuje na v roku 2008 publikovanú Dlhodobú víziu rozvoja spoločnosti (Vízia). Vízia
načrtla možné dlhodobé smerovanie slovenskej spoločnosti k vytváraniu predpokladov znalostnej
ekonomiky a spoločnosti a k formovaniu podmienok kvality a udržateľnosti života v podobe znalostne sociálneho modelu. V nadväznosti na to Stratégia sa chápe ako cielená adaptácia, ktorej ciele
a prostriedky majú v strednodobom časovom horizonte reálne navodzovať žiaduce smerovanie rozvoja. Akčný charakter Stratégie vyžadoval dynamickú konfrontáciu aktuálnych východiskových
podmienok so žiaducim budúcim smerovaním a na tomto základe vymedziť problémové oblasti a
možné spôsoby riešenia. Koncentruje sa na tie sféry života spoločnosti, v ktorých prebiehajú určujúce zmeny a budú s najväčšou pravdepodobnosťou najpodstatnejším spôsobom ovplyvňovať budúce smerovanie vývoja.
Východiskom je identifikácia hlbokých zmien vo vonkajšom prostredí, ktoré zásadne predurčujú prístup k formovaniu Stratégie Slovenska. Ďalekosiahly prienik globalizačných a integračných procesov
do našej ekonomiky a spoločnosti podmieňuje výrazné zmeny vo fungovaní spoločnosti, na ktoré reagovali najmä úvahy o úlohe štátu v rozvoji spoločnosti a o vývoji politického a právneho systému.
Stratégie rozvoja hospodárstva sa zameriava na dosahovanie hospodárskeho rastu ako základu ekonomického a sociálneho rozvoja. Zdôrazňuje sa konvergencia výkonnosti slovenského hospodárstva
k úrovni vyspelých krajín, zmierňovanie disparít vo výkonnosti jednotlivých regiónov SR a kvalitatívne štruktúrne zmeny vedúce k posilňovaniu jej znalostne a inovačne orientovaných segmentov. V
cieľoch sociálneho rozvoja stojí v popredí vytváranie mimoprodukčných predpokladov znalostnej
ekonomiky, posilňovanie sociálnej kohézie a inklúzia znevýhodnených skupín obyvateľstva, stimulovanie pozitívnych zmien v demografických procesoch, zvyšovanie kvality života a starostlivosti o
jeho environmentálne podmienky.
Vzhľadom na závažnosť a komplexnosť vytvárania nevyhnutných predpokladov dlhodobého smerovania k znalostnej spoločnosti sa v osobitnej časti rozpracovala obsahová a inštitucionálna stránka
vytvárania znalostnej ekonomiky ako vitálnu oblasť rozvoja spoločnosti.
Z analýz možností a prístupov k riešeniu akútnych sociálnych problémov, ako aj z poznatkov o
význame a spôsoboch formovania súdržnej spoločnosti a kvality života prirodzene vyplynula naliehavá potreba rozpracovať ako kľúčovú problematiku sociálneho rozvoja.
Realita v oblasti životného prostredia, narastajúce ohrozenia, ale aj možný rozvojový potenciál v
tejto oblasti boli dôvodom vymedziť ako prioritnú oblasť environmentálnu problematiku z pohľadu
zabezpečenia udržateľného a bezpečného rozvoja.
Medzi vymedzenými strategickými oblasťami existuje mnoho súvzťažností, avšak v regionálnom a
územnom rozvoji sa najzjavnejšie organicky prelínajú ekonomická, sociálna i environmentálna dimenzia kvality a udržateľnosti rozvoja. (Ekonomický ústav SAV).
Šikula, M. a kol.: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava: Ekonomický ústav SAV,
2010. 695 s. Vládny projekt Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti.
2.3.2. Aplikačný typ
REGIONÁLNE DISPARITY V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE
Regionálna politika a vyrovnávanie regionálnych disparít patrí medzi kľúčové oblasti záujmu Európskej únie už od jej samotného počiatku. Výskum, ktorý sa orientoval hlavne regionálne rozdiely
v post tranzitívnych ekonomikách strednej a východnej Európy, prezentuje najnovšie výsledky empirického výskumu v regionálnej ekonómií viacerých európskych výskumných pracovísk. Dôraz sa
kládol najmä na aplikáciu kvantitatívnych metód (ekonometrické modelovanie, operačný výskum,
matematicko-štatistické metódy). Prezentované výsledky jednotlivých prác boli orientované na
4
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
1. dynamiku konvergenčných (a divergenčných) procesov regionálneho rozvoja v Európskej únii;
2. hĺbkové analýzy úlohy regionálnej (kohéznej) politiky v oblasti riešenia regionálnych disparít.
3. meniacu sa povahu trhov práce v európskych regiónoch z osobitným zreteľom na ľudský kapitál.
Treba oceniť najmä jednu z prvých oficiálnych prezentácií ekonometrického modelu RHOMOLO –
konštruovaného v rámci Európskej komisie (DG Joint Research Centre) – ktorý využíva poznatky
novej ekonomickej geografie a endogénnych teórií rastu a určený na hodnotenie kohéznej politiky
EÚ. (Ekonomický ústav SAV).
Výstup:
Menbere Workie Tiruneh – Marek Radvanský (eds): Regional disparities in Central and Eastern
Europe: theoretical models and empirical analyses : peer - reviewed international conference proceedings Bratislava : The Institute of Economic Research of the SAS, 2010. 400 pp. ISBN 978-807144-180-9.
Projekt APVV-0649-07: Analýza regionálnych disparít SR a prognóza budúceho vývoja.
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
ANALÝZA POLITIKY SÚDRŽNOSTI V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2007 – 2013
Analýzy boli vypracované v rámci novo vzniknutej expertnej evaluačnej siete, ktorá bola v pilotnej
fáze vytvorená v roku 2010 Generálnym direktoriátom pre regionálnu politiku EÚ. Hlavným cieľom siete je vypracovanie súhrnných analýz založených na monitorovacích a evaluačných kapacitách jednotlivých členských krajín, kritické zhodnotenie stavu fyzickej a finančnej implementácie
relevantných operačných programov, identifikovanie príkladov dobrej praxe (predovšetkým v oblasti evaluácie operačných programov) a syntéza zistených faktov v dvoch tematicky zameraných
výstupoch. Predmetom prvej analýzy je hodnotenie využívania politiky súdržnosti na podporu inovačného rozvoja v podmienkach Slovenskej republiky v rámci cieľov Konvergencia a Regionálna
konkurencieschopnosť a zamestnanosť. Predmetom druhej analýzy je komplexný pohľad politiky
súdržnosti v rámci jednotlivých operačných programov, vychádzajúci z analýzy aktuálneho ekonomického a sociálneho vývoja v jednotlivých regiónoch Slovenska a dosiahnutého pokroku vo fyzickej a finančnej implementácií jednotlivých výziev relevantných operačných programov. Významnou súčasťou je analýza evaluácií relevantných k implementácii politiky súdržnosti v v predchádzajúcom ako aj súčasnom programovom období. Závery oboch spomínaných analýz formulujú
na základe identifikovaných nedostatkov konkrétne odporúčania, ktorých realizácia by by prispela k
zvýšeniu efektívnosti politiky súdržnosti v podmienkach Slovenska. (Ekonomický ústav SAV).
Výstupy:
FRANK, Karol. Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : Policy paper on innovation - Slovakia : final draft. In Expert evaluation
network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : (contract
2009CE160ATO75-CATO39). - Brussels : European commission, Directorate-General regional policy, 2010, p. 1-20. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expert_innovation/slovakia.pdf
FRANK, Karol. Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : Task 2 : Country report on achievements of cohesion policy Slovakia :
version final. In Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : (contract 2009CE160ATO75-CATO39). - Brussels : European commission, Directorate-General regional policy, 2010, p. 1-26. Dostupné na internete: http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/country_reports/slovakia.pdf
2.3.4. Zámery na čerpanie štrukturálnych fondov EÚ v ďalších výzvach: -
5
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v prílohe C)
Tabuľka 2e Štatistika vybraných kategórií publikácií
Počet v r. 2010/
doplnky z r. 2009
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
1.
Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
(AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
(AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách (BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách
(ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných
textoch vydaných v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC, CDCA, CDCB, CDD, CDDA,
CDDB, BDC, BDCA, BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE, CDEA, CDEB, CDF, CDFA,
CDFB, BDE, BDEA, BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných,
vydaných tlačou alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC, BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných
(AEE, AEF, AFC, AFD, AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých podujatí
(FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete
(GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov
(EAJ)
6/0
0/0
2/2
1/0
6/0
2/0
1/0
0/0
13 / 0
33 / 3
49 / 0
19 / 0
1
2
4/0
8/1
0/0
Tabuľka 2f Ohlasy
OHLASY
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4)
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
6
Počet v r. 2009
38
0
0
Doplnky za r. 2008
1
0
0
157
7
2
0
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2g Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
89
46
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
1.
FRANK, K.: Comparison of Industrial Transition Models and Slovak Road to Market Economy.
Involving Civil Society in the EU-Ukraine Relations. Joint conference organised by the European Economic and Social Committee and the National Tripartite Social and Economic Council
– Ukraine. Kijev, 25 – 26. 3. 2010.
2. KLAS, A..: Rozvoj znalostnej ekonomiky a spoločnosti. Medzinárodná konferencia Znalostná
ekonomika a spoločnosť, väzby, siete, impulzy k ukončeniu projektu 6. rámcového programu
na Ekonomickej univerzite pri príležitosti 70. výročia založenia EU v Bratislave. Bratislava, 12.
4. 2010.
3. KLINEC, I.: The Future Economics: Creative Design for the Unified Economic Theory. Medzinárodná konferencia Learning from the Future. Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého.
Olomouc, Česká republika, 6. – 8. 9. 2010.
4. KLINEC, I.: Ako môže inkorporovanie etiky ako dominantného a určujúceho faktoru budúceho
ekonomického systému prispieť k prekonaniu súčasnej globálnej krízy? Konferencia 12 hodin
budoucnosti Maratón myšlenek, idejí, tezí. DOX Centrum současného umění, Respekt Institut,
Nadace Forum 2000. Praha, Česká republika, 9. 10. 2010.
5. KLINEC, I.: Ekonomická podstata udržateľného rozvoja. Medzinárodná konferencia Aplikovaný
výskum a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločenskej sfére. Stredoeurópska vysoká škola v Skalici v spolupráci s CHKO Bíle Karpaty, Veselí na Moravě. Skalica, 21. 10. 2010.
6. KLINEC, I.: Podstata a strategický rozmer vládnutia v informačnom veku. Studio MSPB, Středoevropské rozpravy o vládnutí, Rozprava č. 1, Porozumění praxi vládnutí a možnosti jejího
výzkumu. Výzkumný záměr Fakulty mezinárodních vztahu Vysoké školy ekonomické v Praze,
Občanská futurologická společnost. Praha, Česká republika, 26. 11. 2010.
7. KLINEC, I.: Zlyhávanie praxe vládnutia v informačnom veku. Studio MSPB, Středoevropské
rozpravy o vládnutí, Rozprava č. 2, Výzkum příčin selhávaní praxe vládnutí a možnosti její
kultivace. Výzkumný záměr Fakulty mezinárodních vztahu Vysoké školy ekonomické v Praze,
Občanská futurologická společnost. Praha, Česká republika, 10. 12. 2010.
8. KOŠTA, J.: Perspektívy sociálnych systémov na Slovensku. Medzinárodná konferencia Perspektivy sociálních systémů, Praha, 19. 5. 2010.
9. LÁBAJ, M.: Comparison of the Structures and Interdependences in the Slovak economy in 2000
and 2005. Input-output Workshop, Halle, 18 – 19. 3. 2010.
10. LESAY, I.: Európska investičná banka v kontexte rozvojovej ekonómie. Analýza rozvojového
diskurzu EIB. II. medzinárodná vedecká konferencia „Den Evropy – Evropa po Lisabonské
smlouvě“. Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha, máj 2010.
11. OBADI, S. M. – ŠIPOŠ, T.: Finančná a hospodárska kríza a ceny komodity. In Česká republika a
Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání: vliv finanční krize na mezinárodní podnikání.
Sestavovatel Josef Taušer, Daniel Krajčík. - Praha: Oeconomica, 2010, s. 128-133. ISBN 97880-245-1583-0.
12. PAUHOFOVÁ, I. – STANĚK P.: Energetická politika Slovenskej republiky a globálna hospodárska
kríza. Medzinárodná konferencia Trendy evropské energetiky. TOP EXPO Praha, Ministerstvo
7
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR, Energetický regulační úřad ČR.
Praha, 20.9. 2010.
ŠIKULA, M.: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti - pozvaný hlavný referát na medzinárodnom seminári Verejné financie a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti organizovanej UMB
B. Bystrici, 18. 5. 2010.
ŠIKULA, M.: Konkurencieschopnosť v podmienkach krízových a pokrízových adaptačných procesov, pozvaný referát na medzinárodnej konferencii Hospodárska politika po vstupe Slovenska do EÚ, EU-NHF, 30. 9. 2010.
ŠIKULA, M.: Globálno-ekonomická kríza a nové kritériá merania ekonomického rastu a sociálneho pokroku, pozvaný referát na medzinárodnej konferencii Ekonomická kríza a nové stimuly
pre ekonomickú vedu a prax Paneurópska univerzita, Fakulta ekonomiky a podnikania, Bratislava, 30. 10. 2010.
ŠIKULA, M.: Krízová a pokrízová adaptácia a nové výzvy pre ekonomickú vedu - pozvaný referát na medzinárodnej konferencii Úloha univerzít v rozvoji znalostnej ekonomiky Ekonomická
univerzita, Bratislava, 20. 10. 2010.
ŠIKULA, M.: Rusko v procese utvárania novej ekonomickej architektúry súčasného sveta - pozvaný referát na medzinárodnej vedeckej konferencii Rusko v multipolárnej konfigurácii, organizovanej EI RAV, 28.-29. 10. 2010, Moskva.
ŠIKULA, M.: K problémom formovania znalostnej ekonomiky v podmienkach globálnej krízy a
nové výzvy pre ekonomickú vedu - hlavný pozvaný referát na medzinárodnej konferencii EU
NHF KET na tému Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi,
Bratislava, 5. 11. 2010.
ŠIKULA, M.: Priorita znalostnej ekonomiky v krízovej a pokrízovej adaptácii, pozvaný referát
na medzinárodnej konferencii VŠEMvs Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska - komunálna
reforma – spravovanie a manažovanie – trendy vo verejnom živote – regionálny rozvoj, 25. 11.
2010.
ŠIKULA, M.: Obnova ekonomiky a udržateľný rast - účasť ako pozvaný panelista na medzinárodnej konferencii pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do OECD, MZV SR - 25. 11. 2010.
ŠIKULA, M.: Problémy formovania znalostnej ekonomiky v podmienkach globálnej ekonomickej krízy - pozvaný hlavný referát na 11. medzinárodnej vedeckej konferencii Medzinárodné
vzťahy 2010 Aktuálne otázky svetovej ekonomiky a politiky usporiadanej Fakultou medzinárodných vzťahov EU, Smolenice - 2.-3. decembra 2010.
ŠIKULOVÁ, I. – ŠIKULA, M..: Country-specific priorities, expectations of the Slovak Republic
from the Hungarian EU Presidency. Conference Series on the Hungarian EU Presidency. New
Member Countries – what do they expect from the Hungarian EU Presidency? Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 26. – 27. 11. 2010.
ŠIKULA M.: Možnosti zmien stratégie Európa 2020 ako reakcia na skutočný vývoj v EÚ - pozvaný referát na konferencii Stratégia Európa 2020: nové výzvy, príležitosti a hrozby pre ekonomiku EÚ, VI. ročník Európske fórum podnikání. Organizátor NEWTON College, a. s. Praha
- 22. 9. 2010.
KLAS, A.: Technologický pokrok a inovácie. Konferencia Znalostná ekonomika a jej odraz v
ekonomickej teórii a hospodárskej praxi. Ekonomická univerzita, Bratislava, 5. 11. 2010.
STANĚK, P.: Ľudský faktor a nové globálne výzvy. Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF,
Katedra sociálneho rozvoja a práce organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Nové výzvy
pre sociálnu politiku v období globálnej krízy, Bratislava, 27. 5. 2010.
VOKOUN, J.: Stimulácia dopytu v čase hospodárskej krízy. Konferencia usporiadaná Centrom
evropských studií (VŠE) v spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung a Eurocentrem Praha - Evropský den, Praha, 8. 4. 2010.
WORKIE TIRUNEH, M.: Kauzalita medzi ľudským kapitálom a produktivitou práce : empirické
8
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
dôkazy z Európskej únie. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010.
28. WORKIE TIRUNEH, M.: The impact of the global financial crisis on income disparity : empirical
evidence from the European union and Slovakia. Management challenges in the 21st century:
how to tackle the crisis: theory and practical experince Trenčín: CityUniversity, School of management, 2010.
29. WORKIE TIRUNEH, M. – REBRO, J.: Information and communication technology, regional convergence and growth : an empirical examination from a panel data. Quantitative methods in economics. Multiple criteria decision making XV: proceedings of the international scientific
conference. Bratislava: Faculty of economic informatics University of Economics, 2010, p.
246-252. ISBN 978-80-8078-364-8.
30. WORKIE TIRUNEH, M. – SIVÁK, R. – BUČEK, M.: The complementarities between information
technology and human capital accumulation in Europe: an empirical exporation. Ekonomická
univerzita v Bratislave. Proceedings of Bratislava economic meeting 2010: internationl scientific conference. Bratislava: Ekonóm, 2010.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
KOŠTA, J.: Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti. Konferencia Rovnosť šancí sa oplatí. Slovenské národné stredisko pre ľudské práva.
PÁLENÍK, V.: Súkromné investície v EÚ a na Slovensku. Konferencia SŠDS Pohľady na ekonomiku Slovenska. Aula EU, Bratislava, 13. 4. 2010.
PAUHOFOVÁ, I.: Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. Konferencia Sociálny
kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska. Technická univerzita v Košiciach,
Ekonomická fakulta, Fond sociálneho rozvoja, Friedrich Ebert Stiftung. Herľany, 13.10. 2010.
PAUHOFOVÁ, I., CMOREJ, P.: Transformácia finančnej architektúry sveta. Vedecké podujatie
FSS a ZSVTS. Informačná kancelária Rady Európy. Bratislava, 23.6. 2010.
Radvanský, M.: Dlhodobá starostlivosť na Slovensku. Konferencia Medstat 2010, Slovenská
štatistická a demografická spoločnosť, Donovaly.
RADVANSKÝ, M.: Prognóza vývoja ekonomiky so zameraním na obchod a cestovný ruch, Konferencia Zväzu obchodu a cestovného ruchu, Mojmírovce.
RADVANSKÝ, M.: Modelling the Impact of Postponed Implementation of EU Structural Funds,
Konferencia Infostat, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava.
STANĚK, P.: Slovensko v Európe, Európa v kríze. Odborná konferencia JobExpo, Nitra, 29. 4.
2010.
STANĚK, P.: Hospodárska kríza a zdravotníctvo. UNIPHARMA PRIEVIDZA pozýva na 8. dni
mladých lekárnikov Slovenska. Bojnice, 18. 6. 2010.
STANĚK, P.: Odkiaľ a kam potečú peniaze. MA3OSHKA, Bratislava, 6. 10. 2010.
STANĚK, P.: Znalostná spoločnosť a globálna hospodárska kríza. Ekonomická univerzita v Bratislave, NHF, Katedra ekonomickej teórie organizuje medzinárodnú vedeckú konferenciu Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi, Bratislava, 5. 11.
2010.
STANĚK, P.: Budúcnosť globálnej spoločnosti a globálnej ekonomiky. Dies Iovis Occurssus –
pozvánka na štvrtkové popoludnie, december 2010, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Trnava, 2. 12. 2010.
ŠIKULA M.: Konkurencieschopnosť ekonomiky v súradniciach globálnej krízy - pozvaný hlavný referát na medzinárodnej konferencii Podnikanie a inovácie podnikateľských aktivít. VSMP
ISM Prešov, Nová Ľubovňa, 28.-29. 4. 2010.
9
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
14. ŠIKULA, M.: Formovanie znalostnej ekonomiky v podmienkach krízovej a pokrízovej adaptácie, pozvaný hlavný referát na konferencii Obchodnej fakulty - pedagogické pracovisko Nové
Zámky na vedeckej konferencii pri príležitosti 70. výročia Ekonomickej univerzity a 18. výročia Bakalárskeho štúdia OE v Nových Zámkoch, 26. 11. 2010.
15. ŠIKULA, M.: Lisabonská zmluva v kontexte globálnej krízy - pozvaný referát na seminári Novinár a zmeny v Lisabonskej zmluve usporiadaný Slovenským syndikátom novinárov - 26. 5.
2010.
2.6.3. Vyžiadané prednášky od významných vedeckých inštitúcií
1.
PÁLENÍK, V.: Hodnotenie ekonomických nákladov adaptačných opatrení – možnosti a obmedzenia. Prednáškové popoludnie na tému: Dôsledky klimatickej zmeny a možné adaptačné opatrenia v jednotlivých sektoroch na Slovensku. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava, 22. 11. 2010.
2. ŠIKULA, M.: Prezentácia Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti pre rektorov univerzít, Smolenice, 31. 3. 2010.
3. ŠIKULA, M.: Prezentácia Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti pre Učenú spoločnosť SAV,
7. 4. 2010.
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2010: 2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent: 2.7.2. Prihlásené vynálezy: 2.7.3. Predané licencie: 2.7.4. Realizované patenty: 2.8. Iné informácie k vedeckej činnosti: -
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2010
Forma
Počet k 31.12.2010
Doktorandi
celkový
počet
Interná zo zdrojov SAV
Interná z iných zdrojov
Externá
Spolu
M
2
0
1
3
Ž
2
0
0
2
Počet ukončených doktorantúr v r. 2010
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
z toho
predčasné
neúspešné ukončenie
úspešnou
novoprijatí
ukončenie
obhajobou
M
Ž
M
Ž
M
Ž
M
Ž
1
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
3
0
0
0
0
2
1
4
4
0
0
0
0
10
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení z interných foriem na externé a z externej formy na interné
Interná z
Interná z
Interná z
Interná z
prostriedkov prostriedkov
Externá
Externá
iných zdrojov iných zdrojov
SAV
SAV
Interná z iných
Interná z prosInterná z pros- Interná z iných
Nová forma
Externá
Externá
zdrojov
triedkov SAV
triedkov SAV
zdrojov
Pôvodná
forma
Počet
0
0
0
0
0
0
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2010
Meno
doktoranda
Tatiana
Bujňáková
Lesay
Ivan
Ľubica
Kašíková
Miroslav
Štefánik
Forma
DŠ
Mesiac,
Mesiac,
rok
rok
nástupu
obhajoby
na DŠ
interné
štúdium
hradené z 10 / 2007
prostriedkov SAV
interné
štúdium
hradené z 10 / 2007
prostriedkov SAV
Meno a organizácia Fakulta udeľujúca
školiteľa
vedeckú hodnosť
Doc. Dr. Ing. Menbe3.3.3 ekonomická re Workie Tiruneh Národohospodárska
9 / 2010
teória
fakulta EU
PhD., Ekonomický
ústav SAV
Doc. Ing. Peter Sta3.3.3 ekonomická něk CSc., hosť. prof, Národohospodárska
9 / 2010
Ekonomický ústav
teória
fakulta EU
SAV
externé
10 / 2002 12 / 2010
štúdium
interné
štúdium
hradené z 10 / 2007
prostriedkov SAV
Číslo a názov
študijného
odboru
9 / 2010
3.3.19 svetová
ekonomika
Ing. Daneš Brzica
PhD., Ekonomický
ústav SAV
Obchodná fakulta
EU
Ing. Eduard Šarmír
3.3.3 ekonomická
Národohospodárska
DrSc., Prognostický
teória
fakulta EU
ústav SAV
Katarína
Švandová
Doc. Ing. Peter Staexterné
3.3.3 ekonomická něk CSc., hosť. prof, Národohospodárska
10 / 2003 11 / 2010
štúdium
teória
fakulta EU
Ekonomický ústav
SAV
Karol
Frank
externé
štúdium
10/2003
11/2010
3.3.3 ekonomická
teória
Tomáš
Jeck
externé
štúdium
10/2003
11/2010
3.3.3 ekonomická Ing. Herta Gabrielo- Národohospodárska
teória
vá, CSc.
fakulta EU
Vanda
Vašková
ešterné
štúdium
10/2003
11/2010
3.3.3 ekonomická
teória
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v prílohe A.
11
Ing. Ivan Okáli,
DrSc.
Národohospodárska
fakulta EU
doc. Dr. Ing. MenbeNárodohospodárska
re Workie Tirune,
fakulta EU
PhD.
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných odborov s uvedením univerzity/vysokej školy a fakulty, kde sa doktorandský študijný program uskutočňuje
Názov študijného odboru (ŠO)
Číslo ŠO
Doktorandské štúdium uskutočňované
na: (univerzita/vysoká škola a fakulta)
Ekonomická teória
3.3.3
Národohospodárska fakulta EU
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní do spoločktorí pôsobili ako členovia
ných odborových komisií pre
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
doktorandské štúdium
Ing. Daneš Brzica, PhD. (odvetIng. Karol Morvay, PhD. (Národovové a prierezové ekonomiky)
hospodárska fakulta EU)
RNDr. Viliam Páleník, PhD. hosť.
Ing. Herta Gabrielová, CSc.
doc. (Fakulta hospodárskej infor(ekonomická teória)
matiky EU)
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť.
prof. Ing. Antonín Klas, CSc.
prof (Národohospodárska fakulta
(svetová ekonomika)
EU)
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Antonín Klas, CSc.
(Výskumný ústav zváračský, Brati(ekonomická teória)
slava)
Ing. Ivan Okáli, DrSc. (ekonomic- prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
ká teória)
(Obchodná fakulta EU)
RNDr. Viliam Páleník, PhD. hosť. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
doc. (ekonometria a operačný vý- (Vysoká škola manažmentu
skum)
v Trenčíne)
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. (Eprof (ekonomická teória)
konomická univerzita v Bratislave)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie TiDoc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť.
runeh, PhD. (Fakulta finanční a
prof (financie)
správní, Praha)
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
(ekonomická teória)
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
(svetová ekonomika)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie
Tiruneh, PhD.
(svetová ekonomika)
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Ing. Ivana Šikulová, PhD. (IIa)
Ing. Tatiana Bujnáková, PhD.
(PhD., Národohospodárska fakulta
EU)
Ing. Karol Frank, PhD. (PhD., Národohospodárska fakulta EU)
Ing. Tomáš Jeck, PhD. (PhD., Národohospodárska fakulta EU)
Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD. (PhD.,
Národohospodárska fakulta EU)
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
(PhD., Národohospodárska fakulta
EU)
Ing. Vanda Vašková (PhD., Národohospodárska fakulta EU)
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2010
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Celkový počet hodín v r. 2010
Cvičenia
Vedenie
a semináre
bak. a dipl.
prác
doma v zahraničí doma v zahraničí
5
1
4
0
0
385
32
300
0
0
Prednášky
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v prílohe D.
12
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
1.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
diplomových a bakalárskych prác
7
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
35
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
7
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
18
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
26
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
7
7.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác
0
8.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác
3
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
1
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti: -
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2010 alebo
sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu podujatia
Regional Modeling in Slovakia. Seminár k spoločným výskumným projektom SAV – NSC (Taiwan), Bratislava, 14.09.-14.09.2010
Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť, Bratislava, 25 účastníkov, 14.10.-14.10.2010
Regional disparities in Central and Eastern Europe, Smolenice, 17.11.-19.11.2010
The international conference on regional disparities in Central and Eastern Europe (CEE) is aimed
at bringing together researchers and academicians from Europe and other regions to discuss the
trends in, causes and consequences of and remedies to regional disparities within and across CEE.
We are expecting primarily empirical papers with policy implications.
Budúce podoby ekonomických systémov, Bratislava, 25.11.2010
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2011 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
Počet členstiev
2
1
10
13
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
ING. DANEŠ BRZICA, PHD.
Európsky panel expertov MAPEER SME (European Expert Panel on SMEs Innovation and Research) (funkcia: člen)
Fokusná skupina Konkurenční výhoda a inovační výkonnost, Centrum ekonomických studií, Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha (funkcia: člen)
Supervisory and advisory board European Centre for Comparative Commercial and Company
Law, Jagellonian University, Krakov (funkcia: člen)
ING. MÁRIA KAČÍRKOVÁ
The Regional Science Association International (RSAI) (funkcia: členka)
PROF. ING. ANTONÍN KLAS, CSC.
Medzinárodný štatistický inštitút (ISI) v Haagu (funkcia: člen)
ING. IVAN KLINEC
Občanská futurologická společnost, Praha, Česká republika (funkcia: člen predsedníctva)
The Millennium Project, Washington, D.C., USA (funkcia: spoluvedúci stredoeurópskeho
výskumného uzlu)
World Future Society, Bethseda, USA (funkcia: člen)
World Transhumanist Association - Humanity, Hartford, USA (funkcia: člen)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD. HOSŤ. DOC.
Medzinárodná spoločnosť pre aplikovanú ekonometriu, Paríž (funkcia: člen)
DOC. ING. IVETA PAUHOFOVÁ, CSC.
Futurologická spoločnosť na Slovensku FSS, Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie SKVR (funkcia: podpredsedníčka)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet
-
-
-
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a prílohe B.
5. Vedná politika: -
14
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): konzultácie, participácia na projekte, výberové
prednášky, spoluorganizovanie seminárov a konferencií
Začiatok spolupráce: 1994
Zameranie: ekonomické a environmentálne aspekty pôdohospodárstva vo svete, miesto poľnohospodárstva v štruktúre ekonomiky regiónov Slovenska
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita v Košiciach
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné semináre, participácia na projektoch,
konzultácie, konferencie
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: futurológia a prognózovanie
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Ekonomická univerzita v Bratislave
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné semináre, participácia na projektoch,
konzultácie, konferencie
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: ekonomická teória, svetová ekonomika, operačný výskum, ekonometria, futurológia a
prognózovanie
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Univerzita Palackého v Olomouci, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): výuka, medzinárodná spolupráca na projektoch, organizácia podujatí
Začiatok spolupráce: 1995
Zameranie: futurológia a prognózovanie a ekonomická teória
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Fakulta sociálnych vied Karlova univerzita, Česká
republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): projekty, prednášky, organizácia podujatí
Začiatok spolupráce: 2001
Zameranie: metodológia výskumu budúcnosti, futurológia
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické
v Praze
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): organizácia podujatí, projekty, prednášky
Začiatok spolupráce: 1992
Zameranie: futurológia, prognózovanie, ekonomická teória
15
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Centrum ekonomických studií, Praha
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): člen fokusnej skupiny pre výskum, inovácie a
informačnú spoločnosť
Začiatok spolupráce: 2007
Zameranie: informačná spoločnosť
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola ekonomická v Prahe
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): organizácia podujatí,projekty, prednášky
Začiatok spolupráce: 1992
Zameranie: futurológia, prognózovanie a ekonomická teória
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Centrum sociálneho dialógu
Názov aplikácie/objekt výskumu: Analýza európskeho sociálneho dialógu
Začiatok spolupráce: 2010
Stručný opis aplikácie/výsledku: Implikácie zelenej knihy Dôchodky pre slovenský sociálny dialóg
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Ministerstvo hospodárstva SR
Názov aplikácie/objekt výskumu: Východiská optimalizácie investičných stimulov
Začiatok spolupráce: 2010
Stručný opis aplikácie/výsledku: Analýza potrieb a požiadaviek zahraničných investorov vo vzťahu k možnostiam podpory PZI zo strany štátu.
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
Páleník V.: Strieborná ekonomika – nový fenomén na trhu práce. Ekonomický ústav SAV. Prednáška na konferencii: Starnúca pracovná sila – výzva alebo ohrozenie? Konferenciu zorganizovala
Republiková únia zamestnávateľov SR dňa 25. 6. 2010 v Austria Trend Hotel Bratislava, RÚZ;
Páleník, V.: Aká je efektívnosť podnikových investícií? prednáška na seminári Združenia podnikových ekonómov Slovenska, konaného dňa 14.4.2010, zasadačka auly EU Bratislava.
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených v
kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou: 7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov): 7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe: -
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
16
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
8.1. Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Ing. Daneš Brzica, PhD.
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Ing. Karol Frank, PhD.
Ing. Mária Kačírková
Ing. Karol Morvay, PhD.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
Názov orgánu
Expertná skupina pre regionálny rozvoj pri
Ministerstve výstavby a regionálneho rozvoja SR
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Poradná Komisia pre priemyselné zmeny –
Hospodársky a sociálny výbor EÚ
Hlavnej plánovacia skupina pre tvorbu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
hlavného mesta SR Bratislavy na roky 2010
– 2020
Rada Protimonopolného úradu SR
Poradný zbor predsedníčky vlády SR
Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v
OECD (za SAV)
Konzultačná skupina pre priemyselné zmeny
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Komisia pre Stratégiu EÚ 2020 pri Výbore
Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc. Dozorná rada ZSE-Eon
Poradný zbor ministerky práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Ing. Marek Radvanský
Európsky hospodársky a sociálny výbor
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
Zbor poradcov predsedu vlády SR
hosť. prof
Zbor poradcov ministerky práce, sociálnych
vecí a rodiny SR
Zbor poradcov prezidenta SR
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc. Akreditačná komisia pre oblasť ekonómie
a manažmentu
Rada vlády SR pre vedu a techniku
Funkcia
člen
člen
delegát
členka
člen
externý poradca
člen
člen
alternátor do septembra,
potom člen
člen
členka
členka
náhradník
člen
poradca
poradca prezidenta SR
člen pracovnej skupiny
člen
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Some comments to Measures to foster SMEs' participation in R&D&I activities
and synergies' promotion in support of innovation and SMEs
Adresát expertízy: MAPEER
Spracoval: Ing. Daneš Brzica, PhD.
Stručný opis: Pripomienky ku vecným a metodologickým otázkam opatrení pre malé a stredné
podniky
Názov expertízy: Expertná skupina pre regionálny rozvoj pri Ministerstve výstavby a regionálneho
rozvoja SR
Adresát expertízy: Ministerstvo výstavby SR
17
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Spracoval: Ing. Daneš Brzica, PhD.
Stručný opis: účasť na diskusiách do doby ukončenia činnosti ministerstva; pripomienky k základným princípom modelu finančného riadenia politiky súdržnosti po roku 2013
Názov expertízy: Správa o opatreniach vedúcich k rastu podielu produkcie subkontraktorských
podnikov na produkcii zahraničných investorov
Adresát expertízy: Ministerstvo hospodárstva SR
Spracoval: Ing. Boris Hošoff, PhD.
Stručný opis: Uznesením vlády č. 777/2009 bola Ministerstvu hospodárstva SR uložená úloha prijať opatrenia vedúce k rastu podielu produkcie subkontraktorských podnikov so sídlom na území
SR na celkovej produkcii zahraničných investorov. Expertízna analýza, ktorú vypracoval EÚ SAV,
definuje širší rámec problematiky subkontraktingu v podmienkach SR, poskytuje prehľad o opatreniach na podporu subkontraktingu v zahraničí a opatreniach v SR (ktoré vykonáva Ministerstvo
hospodárstva SR a podriadené organizácie rezortu) a zároveň obsahuje návrh opatrení potenciálne
vedúcich k rastu podielu domácich subkontraktorských firiem na celkovej produkcii a tiež návrh
metodiky štatistického zberu dát pre potreby kontroly zvyšovania tohto podielu.
Názov expertízy: Analýza nástrojov štátu pri podpore zahraničných investícií v kontexte ekonomickej krízy a návrh ich optimalizácie
Adresát expertízy: Ministerstvo hospodárstva SR
Spracoval: Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
Stručný opis: Úlohou expertíznej štúdie je poskytnúť pohľad na investičné stimuly a rozhodovacie
faktory investorov pri umiestňovaní investície.Dôvodom zadania projektu bola potreba zmeniť systém investičných stimulov, ktorý bol vnímaný ako a)príliš nákladný vzhľadom na možnosti rozpočtu;b)neefektívny z hľadiska podpory regionálneho rozvoja a diverzifikácie hospodárstva.Zistenia
štúdie tieto domnienky potvrdzujú a navrhujú východiská pre zmenu na základe rozhodovania jednotlivých typov investorov.
Názov expertízy: Monitorovací výbor pre dobiehajúci SOP Priemysel a služby za SAV
Adresát expertízy: Ministerstvo hospodárstva SR
Spracoval: Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
Názov expertízy: Nové možnosti financovania vedy a výskumu na Slovensku
Adresát expertízy: Predseda vlády SR
Spracoval: Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Stručný opis: Nové možnosti združeného financovania vedy a výskumu na Slovensku, reorganizácia agentúr pre riadenie vedy a výskumu, nová úloha Akadémie v projektoch európskeho a slovenského výskumu, nová organizačná štruktúra riadenia vedy a výskumu v SR (nová grantová agentúra. Spoluautor: prof. PhDr. Ľ. Kilár, DrSc.
Názov expertízy: Dopady globálnej hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky
Adresát expertízy: Predseda vlády SR
Spracoval: Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Stručný opis: Dopady globálnej krízy na export Slovenskej republiky, možnosti zmien v činnosti
slovenského finančného a bankového sektora, účasť Slovenska na opatreniach EÚ na prekonanie
dôsledkov globálnych kríz, perspektívy vývoja zamestnanosti v pokrízovom období, rozpočtové
opatrenia vlády SR na prekonanie dôsledkov finančnej krízy
Názov expertízy: Výskum nových finálnych foriem vírusových vakcín s cieľom optimalizácie ich
stability a účinnosti
Adresát expertízy: Ministerstvo školstva SR
18
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Spracoval: Ing. Jaroslav Vokoun
Stručný opis: Odborný posudok žiadosti o stimuly na výskum a vývoj podľa § 7 ods. 1 zákona č.
185/2009 Z. z.
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
-
Názov orgánu
-
Funkcia
-
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci s
Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu: -
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Meno
Spoluautori
Názov
Ing. Mgr. Peter Cmorej
Dlhopisy – prečo do nich neinvestovať a už vôbec do nich
nesporiť
Ing. Gabriela Dováľová, PhD.
Deflácia – liek alebo choroba?
Ing. Gabriela Dováľová, PhD.
Výzvy trhu práce v Číne
prof. Ing. Antonín Klas, CSc.
Ing. Ivan Klinec
Ing. Ivan Klinec
Ing. Ivan Klinec
Ing. Ivan Klinec
Miesto zverejnenia
SME;
http://cmorej.blog.s
me.sk/c/248088/Dlh
opisy-preco-do-nichneinvestovat-a-uzvobec-do-nichnesporit.html#ixzz18B5kB
ZFi
Internetová stránka
Liberálna spoločnosť
Internetová stránka
Nadácia Liberálna
spoločnosť
Klub Nového slova
(KNS) a agentúra
ASA
12 hodin budoucnosti, Maratón myšlenek, idejí, tezí, konferencia, DOX Centrum současného
umění,
Vystúpenie o znalostnej ekonomike spojené s diskusiou na
besede
Ako môže inkorporovanie etiky ako dominantného a určujúceho faktoru budúceho ekonomického systému prispieť k
prekonaniu súčasnej globálnej
krízy?
Bude 21. 12. 2012 koniec sveMarkíza
ta ?
Institute for Prospective Technological
Holistic Economics for Sustai- Studies of the Joint
nable World. European Institu- Research Centre
te of Innovation & Technology (JRC-IPTS);
(EIT)
http://eit.europa.spigit.com/Page/ViewI
dea?ideaid=196
Korporácie získavajú stale Verejná správa č. 2 /
19
Dátum alebo
počet za rok
2010
2010
2010
24.3.2010
2010
2010
26.10.2010
2010
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
väčśiu moc
Panelová
kasíne
Ing. Ivan Klinec
Ing. Ivan Klinec
Ing. Ivan Klinec
Andrej
Horváth
Ľubomír
Jurina
Ing. Ivan Klinec
Ľubomír
Jurina
Ing. Ivan Klinec
Martin
Krno
Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
2010; http://www.eobce.sk/clanky/
1349.html
diskusia
Teleportom do budúcnosti
Rádio Slovensko
BREJK. December
2010, Ročník VIII
Futurológia nie je len veštenie
Profit č. 17 / 2010
z gule
VISIONS. Jeseň
Ľudia i štáty potrebujú vízie
2010, Ročník 5 / 3 /
2010
Slovo, SpoločenskoČaká nás koniec sveta. Toho
politický týždenník
starého.
č. 4 / 2010
Dôchodková reforma v ČR
(hosť Jiří Rusnok) a možné Rádio Česko
ponaučenie zo SR
Aké zmeny čakajú štátny roz- Slovenský rozhlas,
počet a daňových poplatníkov Z prvej ruky
Ekonomické súvislosti zave- Slovenský rozhlas,
denia diaľničného mýta
Kontakty
Hospodárske noviny;
http://hnonline.sk/na
Chceme podporiť podnikateľzory/c1-42586420ské prostredie
chceme-podporitpodnikatelskeprostredie
Pravda;
http://nazory.pravda.
sk/ma-stabilizacnyMá stabilizačný balíček logibalicek-logiku-dzrku?
/sk-nana.asp?c
=A100916_144137_
sk-nana_p29
Stopnutie eurofondov. Stop pre TA SR, videokoekonomiku.
mentár
V skutočnosti dlžíme viac ako TA SR, videokona papieri
mentár
11.3.2010
2010
2010
2010
2010
20.1.2010
30.11.2010
12.1.2010
16.4.2010
16.9.2010
12.2.2010
2010
Vystúpenie
STV
11.3.2010
Vystúpenie
STV
28.7.2010
Vystúpenie
Vystúpenie
Vystúpenie
Vystúpenie
Vystúpenie
Vystúpenie
Dávid
Dereník
o mega-
STV, Správy a komentáre
STV, Správy a komentáre
STV, Správy a komentáre
STV, Správy a komentáre
STV, Správy a komentáre
STV, Správy a komentáre
6.4.2010
19.5.2010
15.6.2010
23.7.2010
19.2.2010
2010
Vystúpenie
TA3
27.7.2010
Z prvej ruky
Slovenský rozhlas
2.2.2010
Pracujúci dôchodca by nemal
TA SR
ostať dôchodcom
20
9.9.2010
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
hosť. doc.
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Kríza v Grécku , jej vplyv na
Slovenský rozhlas,
eurozónu a poučenia pre SloKontakty
vensko
Juraj
Slovenský rozhlas,
Vývoj v eurozóne
Karpiš
Z prvej ruky
Hospodárske noviny;
http://hnonline.sk/ek
Katarína
Za nepružnosť pracovného tr- onomika/c1-4649
Šimurková hu si môžeme sami
8470-za-nepruznostpracovneho-trhu-simozeme-sami
Hospodárske noviny;
Katarína
Zmluva, dohoda? Kombinujte http://hnonline.sk/ek
Šimurková ich
onomika/c1-4649
8490-zmluva-dohoda
-kombinujte-ich
Roman
Zamestnávatelia chcú znížiť
TA3, Téma dňa
Karlubík
odvody
Je hlasovací systém Rady guTomáš
vernérov Európskej centrálnej Pravda
Domonkos
banky spravodlivý?
Viera
Slovenský rozhlas,
Pomoc Grécku
Tučeková
Kontakty
Hospodárske noviny;
http://hnonline.sk/eko
Vladimír Vláda ide zákonníkom práce nomika/c1Turanský proti firmám
46595560-vlada-idezakonnikom-praceproti-firmam
Hospodárske noviny;
http://hnonline.sk/eko
Vladimír Vláda sľubuje mladým lacné nomika/c1Turanský byty. Dočkajú sa?
44797000-vladaslubuje-mladymlacne-byty-dockaju-sa
Zuzana
Slovenská blokácia európskeTA3, Téma dňa
Tučeková ho ochranného valu
Juraj
Karpiš
9.3.2010
19.5.2010
20.9.2010
20.9.2010
21.1.2010
8.8.2010
5.5.2010
27.9.2010
13.7.2010
21.6.2010
Írsko a krajiny PIGS
TA3
22.11.2010
Budúcnosť eura
STV1, Správy STV
20.12.2010
Dane a odvody
STV 2
21.1.2010
Daňová sústava na Cypre a na Slovenský rozhlas,
Slovensku
Poobedie s rozhlasom
9.9.2010
Európsky záchranný balíček
TA3
30.6.2010
Grécko a jeho dopady na EÚ
JOJ
28.4.2010
Grécko a jeho dopady na euroTA3
zónu
5.5.2010
Írsko
TA3
18.11.2010
Kedy pôjdeme do dôchodku
TA3
12.5.2010
Korupcia
TA3, Téma dňa
21.12.2010
Kríza v Grécku a EMÚ
TA3
17.2.2010
Miliardy nedostanete, odkázal Hospodárske noviIsland Britom
ny: denník o ekono-
21
8.3.2010
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
mike a politike
Pravda.sk;
http://spravy.pravda.s
k/online-o-ekonomi
ke-zmenach-a-buduc
Najviac zhltne korupcia. Zmenosti-s-petrom-stane
ny odvodov to nezachránia.
kom-p3g-/sk_ekono
mika.asp?c=A100823
_074734_sk_ekonom
ika_p01
23.8.2010
Odvodový bonus je omyl
Pravda
24.8.2010
Ochranné opatrenia EÚ
TA3
29.10.2010
Ochranný val EÚ
TA3
27.7.2010
Opatrenia na podporu hospoTA3
dárskeho rastu
Pravica, ľavica a civilizačný
STV 2
model
Rozpočet SR
JOJ, Noviny TV JOJ
3.8.2010
27.5.2010
23.6.2010
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
SAV uvíta, ak jej stratégiu využijú všetky strany, nielen TA3
Smer
16.3.2010
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Schôdza G 20
11.11.2010
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Hospodárske noviSmer si pomohol aj cudzími
ny: denník o ekonomyšlienkami
mike a politike
7.4.2010
Stav slovenskej ekonomiky
Slovenský rozhlas
17.6.2010
STV 2
11.2.2010
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc.,
hosť. prof
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Stratégia rozvoja strojárskeho
priemyslu
Súčasný stav a prognóza rozvoja stavebníctva na Slovensku
Sulík chce odvodový bonus
platiť z daní z príjmu. Vyberie
dvojnásobok.
Tézy novej koalície/Možnosti
novej vlády
Úsporný balíček štátneho rozpočtu
Voľná tribúna 2010. Diskusná
relácia o stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti.
Voľná tribúna 2010. Diskusná
relácia o stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti.
Voľná tribúna 2010. Diskusná
relácia o stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti.
Voľná tribúna 2010. Diskusná
relácia o stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti.
Zákon o emisiách
TA3
Eurostav: odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry
Pravda
21.3.2010
TA3
22.6.2010
TA3
18.8.2010
STV 2
19.4.2010
STV 2
26.4.2010
STV 2
3.5.2010
TA3
10.5.2010
TA3, Žurnál
21.12.2010
Rozhovor k otázkam zvyšovaSTV
nia daní
Rozhovor k otvoreniu verejnej
STV
diskusie o stratégii rozvoja
22
2010
5.5.2010
30.3.2010
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
slovenskej spoločnosti
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Ing. Jaroslav Vokoun
Ing. Jaroslav Vokoun
K úsporným opatreniam vlády
STV, Správy a komentáre
K výsledkom summitu EU,
STV, Správy a koreakcia na finančnú situáciu
mentáre
Grécka
Komentár k riešeniu krízovej
JOJ
situácie v Grécku a menovej únii
STV, Správy a koKríza gréckej ekonomiky
mentáre
Lomentár k meraniu HDP z
JOJ
večerného vesmíru
O čom je Stratégia rozvoja
STV, Večer na tému
Slovenska do roku 2015-2020
Relácia k riešeniu finančnej
STV
krízy v Grécku
Rozhovor k hodnoteniu zmien
života na Slovensku za posledHospodárske noviny
né 4 roky v kontexte globálnej
krízy
Rozhovor k možnostiam znižoSTV
vania deficitu, zvýšenia DPH
Rozhovor k návrhu rozpočtu
TA3
Rozhovor k otázkam predĺženia/zvýšenia veku odchodu do STV
dôchodku
Rozhovor k otázkam zdanenia
STV
(odvodov) bánk
Rozhovor k predikcii rastu vybraných bánk a MF v kontexte
STV
najdynamickejšieho vývoja SR
v EÚ
Rozhovor k Stratégii
STV
Rozhovor k Stratégii
TA SR
Rozhovor k voľbám
Hospodárske noviny
Rozhovor ku konsolidácii fiTA3
nancií
Rozhovor o príčinách prudšieho prepadu a rýchlejšieho rastu
STV
ekonomiky SR v porovnaní s
ostatnými krajinami V-4
Správy a komentáre k problémom finančnej krízy Grécka a STV
pomoci z EU
Tlačová konferencia k verejnej
Tlačová konferencia
diskusii k Stratégii
Večer na tému Kríza, štát, poSTV
litika, veda, prax a čo ďalej
Vystúpenie k tzv. „supereuru“, STV, Správy a koresp. dvojrýchlostnej eurozóne mentáre
Program Evropský manuál v
rámci konferencie poriadanej
Centrom evropských studií
ČT
(VŠE) v spolupráci s KonradAdenauer-Stiftung a Eurocentrem Praha - Evropský den
Rozhovor o súvislostiach s výSlovenský rozhlas
stavbou satelitných sídlisk
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
23
6.9.2010
26.3.2010
19.5.2010
11.2.2010
25.5.2010
4.3.2010
7.5.2010
31.5.2010
22.7.2010
12.10.2010
23.6.2010
3.11.2010
22.7.2010
16.3.2010
25.3.2010
19.5.2010
12.8.2010
28.5.2010
16.3.2010
16.3.2010
15.1.2010
21.6.2010
8.4.2010
13.10.2010
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
Počet
prednášky/besedy
rozhlas
publikácie
7
11
0
tlač
internet
multimediálne nosiče
13
11
0
TV
exkurzie
dokumentárne filmy
58
0
0
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Názov podujatia
EUROFÓRUM - Podnikateľské prostredie v Európskej únii
Využitie futurologických metód pre
politické rozhodovanie
EUROFÓRUM - Začlenenie prostredníctvom vzdelávania - nástroj v
boji proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu
EUROFÓRUM - Vynucovanie dodržiavania Paktu stability a rastu – návrhy a možné riešenia ako záruky neopakovania prípadu Grécka
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky Ozdravenie svetovej ekonomiky: Realita alebo mýtus?
Regional Modeling in Slovakia. Seminár k spoločným výskumným projektom SAV – NSC (Taiwan)
Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť
Regional disparities in Central and
Eastern Europe
Budúce podoby ekonomických systémov
Domáca/
medzinárodná
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
domáca
Bratislava
22.02.2010
-
domáca
Bratislava
28.04.2010
-
domáca
Bratislava
17.05.2010
-
domáca
Bratislava
23.06.2010
-
domáca
Bratislava
28.09.2010
-
domáca
Bratislava
26.10.2010
-
medzinárodná
Bratislava
14.09.2010
-
medzinárodná
Bratislava
14.10.2010
25
medzinárodná
Smolenice
17.11.-19.11.2010
-
medzinárodná
Bratislava
25.11.2010
-
9.3. Účasť na výstavách: 9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
Počet členstiev
1
1
2
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
ING. DANEŠ BRZICA, PHD.
24
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Ekonomický časopis (funkcia: člen )
Prognostické práce (funkcia: člen )
ING. HERTA GABRIELOVÁ, CSC.
Ekonomický časopis (funkcia: členka redakčnej rady)
ING. TOMÁŠ JECK, PHD.
Ekonomický časopis (funkcia: výkonný redaktor)
Prognostické práce (funkcia: výkonný redaktor)
ING. IVAN KLINEC
Dialogy s budoucností - Futurologická revue, Praha (funkcia: člen)
Internetová encyklopédia Wikipédia (funkcia: redaktor)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD. HOSŤ. DOC.
Acta aeconomica pragensia (funkcia: člen edičnej rady)
Forum Statisticum Slovacum (funkcia: člen redakčnej rady)
PROF. ING. MILAN ŠIKULA, DRSC.
Acta Oeconomica Cassoviensia (Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach (funkcia: Člen
Redakčnej rady)
Ekonomický časopis (funkcia: Hlavný redaktor)
ING. IVANA ŠIKULOVÁ, PHD.
Ekonomický časopis (funkcia: členka redakčnej rady)
DOC. DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD.
ACTA, Fakulta financií a práva, Praha (funkcia: člen redakčnej rady)
Ekonomický časopis (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
ING. MÁRIA KAČÍRKOVÁ
Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku (funkcia: členka)
ING. IVAN KLINEC
Futurologická spoločnosť na Slovensku FSS - Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie SKVR (funkcia: predseda)
Slovenská asociácia pre Rímsky klub (funkcia: člen predsedníctva)
ING. DUŠAN KOZOVSKÝ, PHD.
Spoločnosti pre regionálnu vedu a politiku (pri Katedre verejnej správy a regionálneho rozvoja
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave) (funkcia: člen)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD. HOSŤ. DOC.
Klub ekonomických analytikov (funkcia: člen)
Klub ekonómov EU (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre operačný výskum (funkcia: člen výboru)
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
Slovenské ekonomické fórum (funkcia: člen)
Sociálne fórum (funkcia: člen)
25
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
DOC. ING. IVETA PAUHOFOVÁ, CSC.
Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied, odbor ekonomiky a manažmentu poľnohospodárstva (funkcia: členka)
Slovenská sekcia Rímskeho klubu (funkcia: členka)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
30 956
Knižničné jednotky spolu
z toho
knihy a zviazané periodiká
24 250
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
Počet titulov dochádzajúcich periodík
6 328
121
z toho zahraničné periodiká
66
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
368
421
kúpou
125
darom
217
výmenou
79
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
0
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
4 853
Výpožičky spolu
z toho
odborná literatúra pre dospelých
2 018
výpožičky periodík
2 835
prezenčné výpožičky
2 966
MVS iným knižniciam
0
MVS z iných knižníc
0
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
0
Počet vypracovaných rešerší
0
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
26
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Registrovaní používatelia
108
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
2 844
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
8 157
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti
V roku 2010 pracovalo na tomto úseku, 3,5 pracovníkov (prepočítaných na plný úväzok) z čoho 2,5
pracovníkov pracovalo v knižnično – informačnom a l pracovníčka v reprografickom pracovisku.
Knižnica zabezpečuje popri svojich službách, zakotvených v knižničnom poriadku, aj edičnú činnosť spojenú s vydávaním publikácií ústavu od prevzatia rukopisu do tlače až po jej distribúciu a
predaj. Študovňa knižnice poskytovala kópie časopiseckých článkov a iných informačných materiálov malého rozsahu pracovníkom ústavu a za úhradu aj užívateľom služieb mimo ústavu.
V dôsledku zakúpenia licencie pre databázu ekonomickej literatúry EconLit s full textami od 1. 12.
2009 došlo k zníženiu počtu predplatených zahraničných časopisov dostupných v databáze EconLit
na rok 2010 o 30 titulov. Napriek tomu sa podstatne zlepšila situácia v prístupnosti k ekonomickým
časopisom v svetovom meradle. V roku 2010 došlo oproti roku 2009 k celkovému zníženiu počtu
dochádzajúcich periodík o 38 titulov. Nenastal nijaký úbytok knižničných fondov.V roku 2010 ústav vydal 4 monografie, 2 zborníky z vedeckých podujatí, 6 Working Papers a 2 Expertízne štúdie.
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV: 11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV: 11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD. HOSŤ. DOC.
- VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (člen)
11.4. Členstvo v komisiách SAV
ING. MÁRIA KAČÍRKOVÁ
- Komisia SAV pre ekonomické otázky (členka)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
ING. HERTA GABRIELOVÁ, CSC.
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (členka)
ING. BORIS HOŠOFF, PHD.
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (člen)
ING. SALEH MOTHANA OBADI, PHD.
27
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (člen komisie)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD. HOSŤ. DOC.
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (člen)
ING. IVANA ŠIKULOVÁ, PHD.
- Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (členka)
- Predsedníctvo a rozšírené predsedníctvo VEGA (členka)
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Náklady PO SAV
Tabuľka 12a Náklady PO SAV (v €)
Kategória
Kapitálové výdavky
Náklady spolu:
z toho:
- mzdové náklady (účet
521)
- odvody do poisťovní a
NÚP (účet 524-525)
- vedecká výchova
- náklady na projekty
(VEGA, APVT, APVV,
ŠPVV, MVTP, ESF a i.)
- náklady na vydávanie
periodickej tlače
Plán na rok 2010
(posl. uprav.)
Skutočnosť
k 31.12.2010
celkom
6 201
6 201
6 201
1 028 586,07
1 028 586,07
811 233
217 563,07
642 042,29
642 042,29
500 438
141 604,29
186 198,33
186 198,33
173 901
12 297,33
43 396
43 396
43 396
189 220,84
189 220,84
150 154,72
39 066,09
20 008,08
20 008,08
19 912
96,08
z toho:
z príspevku
z vlastných
zdrojov
12.2. Tržby PO SAV
Tabuľka 12b Tržby PO SAV (v €)
Kategória
Výnosy spolu:
z toho:
- príspevok na prevádzku (účet 691)
- vlastné tržby spolu:
z toho:
- tržby za nájomné
- tržby za riešenie projektov (tuzemských
+ zahraničných, z účtu 64)
Plán na rok 2010
1 029 532,23
Plnenie k 31.12.2010
1 029 532,23
84 359,44
84 359,44
3 983,28
189 220,84
3 983,28
188 204,72
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV: 14. Iné významné činnosti organizácie SAV
28
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Ekonomický ústav SAV ako hlavný vydavateľ v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV vydáva
Ekonomický časopis (Journal of Economics), ktorý je dokumentovaný v Social Sciences Citation
Index, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, v elektronickej verzii indexu EconLit, databáze Scopus. Časopis je šírený aj elektronicky prostredníctvom Central and Eastern European Online Library, kde sú úplatu dostupné plné verzie článkov od roku 1998.
Počet stiahnutých článkov prostredníctvom elektronického šírenia
2006
207
2007
784
2008
1751
2009
1512
2010
1273
Ekonomický časopis prináša state, diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej
teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, peňažnej
teórie a menovej politiky, podnikového manažmentu, bankovníctva, matematického modelovania,
prirerezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Zaoberá sa otázkami svetovej ekonomiky a procesom jej globalizácie, dejinami ekonomického myslenia a národného hospodárstva. Prináša profily významných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických prác a správy z vedeckého života. V roku 2009 časopis publikoval 54 pôvodných vedeckých štúdií, 23 recenzií, 7 správ z vedeckého života.
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2010
15.1. Domáce ocenenia: 15.1.1. Ocenenia SAV
GABRIELOVÁ HERTA
Významná osobnosť SAV 2010
Oceňovateľ: SAV
HVOZDÍKOVÁ VERONIKA
Čestné uznanie v Súťaži mladých vedeckých pracovníkov SAV
Oceňovateľ: SAV
LESAY IVAN
Udelenie štipendia z podporného fondu Š. Schwarza
Oceňovateľ: SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia: 15.2. Medzinárodné ocenenia: -
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)
29
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Mgr. Ľubomír Laudár, CSc., 02/ 5249 8214 kl. 104
............................................................
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
riaditeľ
30
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2010
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Meno s titulmi
Úväzok
(v %)
Ročný prepočítaný
úväzok
50
100
0.50
1.00
50
0.50
100
50
50
100
100
100
100
100
100
100
55
1.00
0.50
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.55
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
100
100
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
50
100
50
0.50
1.00
0.50
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
2.
Ing. Ivan Okáli, DrSc.
prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
prof. Ing. Antonín Klas, CSc.
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Ing. Daneš Brzica, PhD.
Ing. Herta Gabrielová, CSc.
PhDr. Vilma Juríčková, CSc.
Ing. Ján Košta, CSc.
Ing. Karol Morvay, PhD.
Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
RNDr. Viliam Páleník, PhD. hosť. doc.
Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Ing. Ivana Šikulová, PhD.
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Vedeckí pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Ing. Tatiana Bujnáková, PhD.
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Ing. Gabriela Dováľová, PhD.
Ing. Karol Frank, PhD.
Ing. Boris Hošoff, PhD.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Mgr. Ľubomír Laudár, CSc.
Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD.
Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
Ing. Vanda Vašková, PhD.
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
2.
3.
PhDr. Katarína Bánska
Ing. František Brunner
Mgr. Valéria Cepková
31
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Ing. Daniel Dujava
Ing. Eva Chovancová
Ing. Mária Kačírková
Ing. Ivan Klinec
Ing. Vladimír Kollár
Ing. Ivan Lichner
Mgr. Mária Matláková
PhDr. Borislav Petrík
Ing. Marek Radvanský
PhDr. Katarína Rybanská
Bc. Soňa Slobodníková
Ing. Jaroslav Vokoun
RNDr. Eva Žilinská
50
100
100
100
100
100
100
100
100
100
50
100
100
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
100
100
50
100
100
100
100
1.00
1.00
0.50
1.00
1.00
1.00
1.00
100
100
50
100
1.00
1.00
0.50
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Iveta Balážova
Lenka Bartošová
Oľga Blechová
Terézia Kyselá
Mária Lacková
Hajnalka Maršovská
Silvia Rémayová
Ostatní pracovníci
1.
2.
3.
4.
Milan Heriban
Margita Kuchárová
PharmDr. Margita Petríková
Viola Szalaiová
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
2.
3.
4.
Ing. Peter Cmorej
Ing. Matej Korček
Ing. Kristína Lanáková
Ing. Petra Ščepánová
Národohospodárska fakulta EU
Národohospodárska fakulta EU
Národohospodárska fakulta EU
Národohospodárska fakulta EU
3.3.3 ekonomická teória
3.3.3 ekonomická teória
3.3.3 ekonomická teória
3.3.3 ekonomická teória
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Ing. Šipoš Tomáš
Národohospodárska fakulta EU
32
3.3.3 ekonomická teória
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: COST
1.) Systémové riziká, finančné krízy a úver: korene, dynamika a dôsledky subprime krízy
(Systemic Risks, Financial Crises and Credit: the roots, dynamics and consequences of the Subprime Crisis, projekt COST)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Lesay
14.1.2010 / 31.1.2014
COST Action ISO902
nie
0
Dosiahnuté výsledky:
Účasť na projekte spočívala zatiaľ najmä v zasadnutiach výkonného výboru, ktorý rozhodoval o
smerovaní celej akcie a financovaní jej aktivít a podujatí. Súčasťou stretnutí boli aj obsahové prednášky na tému finančnej krízy. Aktívnejšia účasť zo strany EÚ SAV sa plánuje v neskorších fázach
projektu.
Programy: 7RP
2.) Odhad potrieb starostlivosti v Európskych krajinách (Assessing Needs of Care in European
Nations)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marek Radvanský
1.1.2009 / 31.8.2012
223483, FP7-HEALTH-2007-B
nie
Centre for European Policy Studies
0
Dosiahnuté výsledky:
RADVANSKÝ, M. – PÁLENÍK, V. The Slovakian longterm care system [online] : contribution to
WP 1 of the ANCIEN projekt the 7th FP health-2007-3.2.2 In ENEPRI research report (Brussels)
[online]. - No. 86 (2010), p. 1-23.
RADVANSKÝ, M. Dlhodobá starostlivosť na Slovensku. In Forum Statisticum Slovacum [seriál]. ISSN 1336-7420. - Roč. VI, č. 1 (2010), s. 117-125.
33
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Programy: Multilaterálne - iné
3.) Centrope - Správa o regionálnom rozvoji (Centrope - Regional Development Report)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Frank
1.9.2010 / 31.12.2012
nie
Das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung - WIFO
3 - Rakúsko: 1, Česko: 1, Maďarsko: 1
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 bola zodpovedným riešiteľom vypracovaná prvá správa o regionálnom roz-voji regiónu Centrope. Taktiež prebehli prvé prípravné práce na štart dvoch tematických správ v budúcom
roku. V rámci projektu boli uskutočnené dva pracovné workshopy. Cie-ľom workshopov bolo v prvej fáze predstaviť štruktúru, dohodnúť spoločnú metodológiu, koordináciu projektu a termíny
predstavenia finálnej verzie predložením na posúdenie konzorciu Centrope. Druhý workshop bol
zameraný na prezentáciu výsledkov súhrnnej správy o vývoji v regióne Centrope spolu s prvou verziu tematickej správy zameranej na priestorový rozvoj a integráciu v rámci tohto regiónu.
Výstup: ROZMAHEL, Petr - FRANK, Karol - KOUBA, Ludek - HUBER, Peter - LA-DOS, Mihaly - RÖMISCH, Roman. CENTROPE regional development report 2010 : re-turning to growth.
Wien: Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 2010.
4.) Systém regionálnych modelov na hodnotenie vplyvu kohéznej politiky EU (System of Regional Models for Impact Assessment of EU Cohesion Policy - DG Regio)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Marek Radvanský
1.1.2009 / 31.12.2012
2008CE160ATO5
nie
TNO - The Netherlands Organization for Applied Scientific Research
0
Dosiahnuté výsledky:
Programy: Bilaterálne - iné
5.) Expertná evaluačná sieť - Analýza dosiahnutých výsledkov v rámci politiky súdržnosti v
rokoch 2007 - 2013 (Expert Evaluation Network on Achievements of Cohesion Policy Programmes
2007 - 2013)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Karol Frank
1.2.2010 / 31.12.2010
34
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
2009CE160ATO75-CATO39
nie
Applica, Ismeri
0
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 boli v rámci kontraktu s Direktoriátom pre regionálnu politiku vypracované dve analýzy dosiahnutého pokroku pri čerpaní Štrukturálnych fondov. Obsahom prvej analýzy bolo zhodnotenie využívania nástrojov Kohéznej politiky pri podpore inovácií a inovačného rozvoja. Druhá časť
projektu bola zameraná na analýzu dosiahnutého pokroku v rámci schvá-lených operačných programov, predovšetkým z pohľadu kontrahovania, finančnej implementácie a zhodnotenie existujúcich evaluácii a národnej evaluačnej kapacity. Analýzy sú dostupné na adrese: http://ec.europa.eu/
regional_policy/sources/docgener/evaluation/rado_en.htm
6.) Vývoj medzinárodného obchodu medzi Slovenskom a Tureckom (The Development of Foreign Trade between Slovakia and Turkey)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Saleh Mothana Obadi
1.6.2009 / 31.12.2010
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Spolupráca firiem a ďalších aktérov inovačného systému ako základ technologického dobiehania (Cooperation of firms and other innovation system´s actors as basis for technological catching-up)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daneš Brzica
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0084/09
áno
Ekonomický ústav SAV
0
VEGA: 5179 €
35
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
V tejto etape sa využili sformulované teoretické východiská na analýzu predmetnej oblasti. Pokračujú práce na tvorbe ekonometrického modelu. Pracovníci prezentovali svoje čiastkové výsledky
výskumu na vedeckých podujatiach a publikovali resp. pripravili na publikovanie články do domácich a zahraničných časopisov. Z predbežných – a čiastkových - výsledkov vyplýva pomerne značné zaostávanie SR v segmentoch súvisiacich s technologickým rozvojom, čo naznačuje aj možné
problémy s dynamikou dobiehania obdobne veľkých najvyspelejších ekonomík.
LÁBAJ, M.: Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku 2005. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 9, s. 909 – 921. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS).
ISSN 0013-3035.
LÁBAJ, M.: Qualitative input-output analysis and national innovation system in Slovakia. In Innovation driven entrepreunership : international conference BMRA2010 [elektronický zdroj] [online].
Vilnius (Litva): ISM University of management and economics, 2010, 1 CD-ROM. ISSN 20295448.
LÁBAJ, M. – LUPTÁČIK, M.: Structural decomposition of changes in employment and import requirements of the Slovak economy : [abstract]. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Proceedings
of Bratislava economic meeting 2010: international scientific conference. Bratislava: Ekonóm,
2010, s. 42. ISBN 978-80-225-2987-7.
KLAS, A.: Inovácie – kľúčový faktor rozvoja slovenskej ekonomiky, štúdia k projektu VEGA.
KLAS, A.: Výskum ako faktor inovačného rozvoja, Ekonomický časopis č. 9/2010.
MORVAY, K. – FRANK, K. – GABRIELOVÁ, H. – HVOZDÍKOVÁ, V. – JECK, T. – OKÁLI, I.
– ŠIKULOVÁ, I. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2009. Bratislava: Ekonomický ústav SAV,
2010. 97 s. ISBN 978-80-7144-177-9.Typ: AAB. Práce je súčasťou projektu VEGA č. 2/0212/09;
č. 2/0068/09; č. 2/0084/09 a APVV-0599-07. - ISBN 978-80-7144-177-9
MORVAY, K. – FRANK, K. – GABRIELOVÁ, H. – HVOZDÍKOVÁ, V. – JECK, T. – OKÁLI, I.
– ŠIKULOVÁ, I. Economic development of Slovakia in 2009. This paper is part of projects VEGA
č. 2/0212/09, č. 2/0068/09, č. 2/0084/09, APVV-0599-07. In Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN
0013-3035. - Roč. 58, č. 6 (2010), s. 549-613.
KAČÍRKOVÁ, M. Inovačné strategické plánovanie, regionálne inovačné stratégie a tvorivosť v
regiónoch [online] / Mária Kačírková. - Štúdia je súčasťou projektu VEGA 2/0084/09. In Working
papers [EÚ SAV] [online seriál]. - ISSN 1337-5598. - Č. 28 (2010), s. 1-48.
BRZICA, D.: Meniaci sa charakter pôsobenia ekonomických aktérov v znalostnej ekonomike: príklad reakcie menších vyspelých krajín. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta,
KET, 2010. - ISBN 978-80-225-3076-7. - 1 CD-ROM [s. 23-32].
BRZICA, D.:Vyrovnávanie sa s technologickým predstihom najvyspelejších krajín: výzva pre SR. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09. In Hospodárska politika SR po vstupe do
HMÚ: výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR: recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010.
- ISBN 978-80-225-3067-5. - 1 CD-ROM [11 s.].
36
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.) Trh práce v Slovenskej republike po vstupe do Európskej menovej únie (EMU) (Labour
market in the Slovak Republic after accession to the European Monetary Union (EMU)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Košta
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0212/09
áno
Ekonomický ústav SAV
0
VEGA: 5036 €
Dosiahnuté výsledky:
Pripravil sa a realizoval terénny výskum v podnikateľských organizáciách Nitrianskeho kraja o
vplyve zavedenia eura a jeho kurzových odchýlok na podnikateľské aktivity.
MORVAY, K. Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na Slovensku. In
Ekonomický časopis [seriál]. - ISSN 0013-3035. - Roč. 58, č. 2 (2010), s. 144 – 155.
3.) Možnosti modelovania štrukturálnych zmien ekonomiky SR so zreteľom na integráciu do
EMU (Ability of modeling the structural changes in Slovakia in respect to EMU integration)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Viliam Páleník
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0082/09
áno
Ekonomický ústav SAV
0
VEGA: 4496 €
Dosiahnuté výsledky:
RADVANSKÝ, Marek - FRANK, Karol.: Modelling the impact of postponed implementation of
EU structural funds - the case Slovakia. In EcoMod2010 : international conference on economic
modeling [online]. - Istanbul : Istanbul Bilgi University, 2010, 11 s. Online vydaný aj abstrakt in
Proceedings abstracts p. 86. Dostupné na internete: http://www.ecomod.org/files/papers/1371.pdf
4.) Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť) (Determinants of Welth Polarization in Globalized World (Present and Future)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iveta Pauhofová
1.1.2009 / 31.12.2012
2/0208/09
áno
Ekonomický ústav SAV
0
VEGA: 5971 €
37
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01PAUHOFOVÁ, Iveta. Sú suverénne fondy cieľ alebo nástroj globálneho vývoja? In:
WORKIE TIRUNEH Menbere a kol.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [5]. Ozdravenie
svetovej ekonomiky : realita alebo mýtus?. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. s.197-230.
Práca je súčasťou projektu VEGA 2/0208/09 (kap. 8.). ISBN 978-80-7144-178-6.
ABD02PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Directions of transformation of the world financial
architecture. In IVANIČKA, Koloman. Overcoming crisis - creation of the new model for socioeconomic development of Slovakia. - Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 279-298. ISBN 978-80-2252882-5.
ABD03PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Sovereign wealth funds - do they change global
wealth and poverty polarisation?. In IVANIČKA, Koloman - ET AL. Economic aspects of social
justice and human rights. - Bratislava : Ekonóm, 2010, p. 127-147. ISBN 978-80-225-3004-0.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Suverénne fondy - regionálna štruktúra ekonomickej výkonnosti a investičná orientácia : (vybrané súvislosti s polarizáciou bohatstva v globalizovanom svete). In Working papers [online seriál], 2010, č. 25, s. 1-32. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu VEGA 02/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete
(súčasnosť a budúcnosť). Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP25.pdf>.
ADFB02PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Transformácia finančnej architektúry sveta. In
Working papers [online seriál], 2010, č. 23, s. 1-23. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu
VEGA 02/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP23.pdf>.
ADFB01KLINEC, Ivan. Ekonomická podstata prechodu k informačnej spoločnosti. In Working
papers [online seriál], 2010, č. 26, s. 1-38. ISSN 1337-5598.
ADFB02KLINEC, Ivan. Využitie futurologických metód pre politické rozhodovanie. In Working
papers, 2010, č. 27, s. 1-103. ISSN 1337-5598.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEE KLINEC, Ivan: Svet 2033 – Nové globálne prostredie pre informačný vek. In: Petrášek, František, Slintáková, Barbora, Klinec, Ivan (editori): Koncipování budoucnosti v Evropě 2008. Sborník
příspěvku z 9. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě 2008 pořádaného Občanskou futurologickou společností ve dnech 1.-2. února 2008 v budově Vysoké školy ekonomické v
Praze. Občanská futurologická společnost, Praha, 2010, ISBN 978-80-903440-1-3, str. 13-28
AED01PAUHOFOVÁ, Iveta. Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny
kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. Editori: Iveta Pauhofová,
Oto Hudec, Tomáš Želinský. - Košice : Ekonomická fakulta TU, 2010, s. 22-30. ISBN 978-80-5530573-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 01/0663/09.
38
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED01KLINEC, Ivan. Relokalizácia, obnova sociálneho kapitálu a vytváranie udržateľného modelu ekonomiky. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí.
Editori: Iveta Pauhofová, Oto Hudec, Tomáš Želinský. - Košice : Ekonomická fakulta TU, 2010, s.
ISBN 978-80-553-0573-8.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFDA01PAUHOFOVÁ, Iveta - PÁLENÍK, Michal. Regional income stratification of the population in Slovakia : [methodological aspects). In Regional disparities in Central and Eastern Europe :
theoretical models and empirical analyses : peer - reviewed international conference proceedings.
Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava : The institute of economic research of the SAS, 2010, p. 361-366. ISBN 978-80-7144-180-9. This paper is a part of a project
VEGA 2/0208/09.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Odkiaľ pochádza a čomu slúži kapitál zajtrajšku :
lokalizácia a zdroje ekonomickej sily suverénnych fondov. In GoodWill : mesačník o ekonomike,
biznise a spoločnosti, 2010, roč. II, č. október, s. 16-17. ISSN 1337-9798.
BDFB02PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Suverénne fondy a nová finančná architektúra
sveta : nenápadní, no čoraz silnejší hráči na veľkej ekonomickej šachovnici. In GoodWill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti, 2010, roč. II, č. október, s. 12-15. ISSN 1337-9798.
BDFB01KLINEC, Ivan. Korporácie získavajú stále väčšiu moc. In Verejná správa : časopis vlády
pre štátnu správu a samosprávu, 2010, roč. 65, č. 2, s. 28-29. ISSN 1335-7883.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01CHOVANCOVÁ, Eva - KLINEC, Ivan: FRIČ, Pavol - VESELÝ, Arnošt (eds) Riziková budoucnost : devět scénařů vývoje české společnosti. Praha : Matfyzpress, 2010. ISBN 978-80-7378110-1. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 9, s. 978-980. (0.237 - IF2009). (2010 - Current
Contents, SCOPUS. ISSN 0013-3035.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
FAI PETRÁŠEK, František – SLINTÁKOVÁ, Barbora – KLINEC, Ivan (editori): Koncipování
budoucnosti v Evropě 2008. Sborník příspěvků z 9. mezinárodního kolokvia Koncipování budoucnosti v Evropě 2008 pořádaného Občanskou futurologickou společností ve dnech 1.-2. února 2008 v
budově Vysoké školy ekonomické v Praze. Občanská futurologická společnost, Praha, 2010, ISBN
978-80-903440-1-3, 170 str.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií.
GII01KLINEC, Ivan. Čaká nás koniec sveta : toho starého. Rozhovor Martina Krna s Ivanom Klincom. In Slovo : spoločensko-politický týždenník, 2010, roč. XII, č. 4, s. 14-17. ISSN 1335-468X.
GII KLINEC, Ivan - JURINA, Ľubomír: Futurológia nie je len veštenie z gule. Rozhovor Ľubomíra
Jurinu s Ivanom Klincom. In: Profit č.17 / 2010, 4. 9. 2001, ISSN 1335-4620, str. 56-59
39
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
GII KLINEC,Ivan: Ľudia i štáty potrebujú vízie. In Visioins: časopis o ľuďoch, technológiách a
inováciách, 2010, roč. 4, č. 1,s. ISSN 1337-0014.
5.) Bohatstvo a chudoba v intenciách formovania novej ekonomiky - mikroekonomické a
makroekonomické súvislosti
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Darina Rozborilová/ za EÚ SAV I. Pauhofová
1.1.2009 / 31.12.2011
1/0663/09
nie
Ekonomická univerzita v Bratislave
0
VEGA: 504 €
Dosiahnuté výsledky:
Vyžiadaná prednáška na medzinárodnej konferencii „Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v
regiónoch Slovenska“, Herľany 13.-15. október 2010, predseda Programového výboru dotknutej
konferencie, editor Zborníka statí z dotknutej konferencie.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AED01PAUHOFOVÁ, Iveta. Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny
kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. Editori: Iveta Pauhofová,
Oto Hudec, Tomáš Želinský. - Košice : Ekonomická fakulta TU, 2010, s. 22-30. ISBN 978-80-5530573-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 01/0663/09.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy,
slovníky, zborníky...)
FAI01Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. Editori:
Iveta Pauhofová, Oto Hudec, Tomáš Želinský. Košice : Ekonomická fakulta TU, 2010. 103 s. ISBN
978-80-553-0573-8.
6.) Slovensko v európskom integračnom priestore po prijatí Lisabonskej zmluvy: Ekonomické
efekty členstva v Európskej únii; prínosy, výzvy a riziká členstva v eurozóne (Slovakia in the
European Integration Area after Adopting the Lisbon Treaty: Economic Effects of the European
Union Membership; Benefits, Challenges and Risks of Euro Area Accession)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivana Šikulová
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0068/09
áno
Ekonomický ústav SAV
0
VEGA: 5611 €
40
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
MORVAY, Karol - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK,
Tomáš - OKÁLI, Ivan - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2009. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2010. 97 s. ISBN 978-80-7144-177-9.Typ: AAB
ŠIKULOVÁ, Ivana. Európska únia: neisté oživenie a výzvy vyvolané krízou. In WORKIE TIRUNEH, Menbere et al. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Ozdravenie svetovej ekonomiky :
realita alebo mýtus?. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. s. 43-70. ISBN 978-80-7144-1786.Typ: AAB
MORVAY, Karol - OKÁLI, Ivan - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol - JECK, Tomáš. Economic development of Slovakia in 2009. In
Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 549-613. ISSN 0013-3035.Typ: ADDA
DUJAVA, Daniel. Komparácia štruktúry ekonomiky SR a EÚ. In Working papers, 2010, č. 24, 51
s. ISSN 1337-5598. Typ: ADFB
DUJAVA, Daniel. Neoklasický a keynesovský pohľad na rast ekonomiky SR. In Economic analysis
& Policy group : working paper series, 2010, no. 1, p. 1-73. ISSN 1338-2632.Typ: ADFB
DUJAVA, Daniel. Komparácia štruktúr ekonomík SR a EÚ15. In Mezinárodní Baťova kon-frence
pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 12 s. ISBN 97880-7318-922-8. Typ: AEC
ŠIKULOVÁ, Ivana. Prvý rok členstva Slovenska v eurozóne : prínosy, náklady a výzvy. In Mezinárodní Baťova konfrence pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky, Zlín : Univerzi-ta Tomáše
Bati, 2010, 7 s. ISBN 978-80-7318-922-8. Typ: AEC
RADVANSKÝ, Marek - FRANK, Karol. Modelling the impact of postponed implementation of EU
structural funds - the case Slovakia. In EcoMod2010 : international conference on eco-nomic modeling. Istanbul : Istanbul Bilgi University, 2010, 11 s. Typ: AFC
7.) Dynamika nových zdrojov rastovej výkonnosti a konkurencieschopnosti v kontexte poznatkovo založenej ekonomiky: teoretické poznatky a empirické zistenia (The Dynamics of
New Sources of Growth Performance and Competitiveness in the Context of a Knowledge-Based
Economy: Theoretical Issues and Empirical Findings)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Menbere Workie Tiruneh
1.1.2009 / 31.12.2011
2/0080/09
áno
Ekonomický ústav SAV
0
VEGA: 11511 €
Dosiahnuté výsledky:
STANĚK, Peter.: Globálna kríza - hrozba alebo výzva?. Bratislava : Sprint dva, 2010. 219 s. ISBN
978-80-89393-24-4.
41
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
HVOZDÍKOVÁ, V.: Rusko prekonáva nečakane hlbokú recesiu, dlhodobé problémy pretrvávajú.
In: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Ozdravenie svetovej ekonomiky : realita alebo mýtus?. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s. ISBN 978-80-7144-178-6.
OBADI, SALEH MOTHANA: Dôsledky vplyvu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na vývoj
svetového obchodu. In: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Ozdravenie svetovej ekonomiky :
realita alebo mýtus?. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s. ISBN 978-80-7144-178-6.
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Konkurencieschopnosť Slovenska v kontexte poznatkovej ekonomiky. In
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 6. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1 CD-ROM [8 s.]. ISBN 978-80-7318-922-8.
BUJŇÁKOVÁ, Tatiana. Základné vývojové tendencie endogénnych teórií rastu. In Mezinárodní
Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 6. ročník [elektronický zdroj]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-7318-922-8.
VAŠKOVÁ, Vanda. Budovanie znalostnej ekonomiky v európe - od lisabonskej stratégie k európe
2020. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová,
Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET,
2010, 1 CD-ROM [548-558 s.]. ISBN 978-80-225-3076-7.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Kauzalita medzi ľudským kapitálom a produktivitou práce : empirické
dôkazy z Európskej únie. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k obnove stability a
ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [10 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5.
Programy: APVV
8.) Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti
slovenskej ekonomiky (New Trends of Globalisation in the World Economy and Demands on
Competitiveness Strategy of the Slovak Economy)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Šikula
1.6.2008 / 31.12.2010
APVV-0599-07
áno
Ekonomický ústav SAV
1 - Slovensko: 1
APVV: 35882 €
Dosiahnuté výsledky:
Publikácie v karentovaných časopisoch
Gabrielová, Herta. Nové trendy v európskej priemyselnej politike. In Ekonomický časopis, roč. 58,
č. 9, 2010, s. 888-908. (Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035, AH 1,63.
Hošoff, Boris. Regulácia rizík v globálnom finančnom systéme, In Ekonomický časopis, roč. 58, č.
4, 2010, s. 392-407, ISSN 0013-3035, AH 1,07.
42
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Morvay, Karol - Okáli, Ivan - Gabrielová, Herta - Hvozdíková, Veronika - Šikulová, Ivana - Frank,
Karol - Jeck, Tomáš. Economic development of Slovakia in 2009. In Ekonomický časopis, roč. 58,
č. 6, 2010, s. 549-613. ISSN 0013-3035, AH 4,427 (APVV AH 2,345).
Vedecké práce publikované v recenzovaných zborníkoch
Gabrielová, Herta. Priemyselná politika a znalostná ekonomika. In Znalostná ekonomika a jej odraz
v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi: recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. Bratislava: Ekonomická
univerzita, Národohospodárska fakulta, 2010, 1 CD-ROM [120-130 s.]. ISBN 978-80-225-3076-7,
AH 0,940.
Staněk, Peter. Príčiny a dôsledky súčasnej krízy. In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové
nároky na konkurencieschopnosť. Zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Editor: Milan
Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Repro-Print, 2010, 208 s., ISBN 978-80-7144-181-6, s.
55 – 68, AH 0,8246.
Šestáková, Monika. Adaptačná stratégia TNK v súčasnom období a jej možný vplyv na konkurencieschopnosť SR. In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Editor: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Repro-Print, 2010, 208 s., ISBN 978-80-7144-181-6, s. 183 – 196, AH 0,8767.
Šikula, Milan. Krízové a pokrízové adaptačné procesy ako nové súradnice konkurencieschopnosti.
In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Editor: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV,
Repro-Print, 2010, 208 s., ISBN 978-80-7144-181-6, s. 7 – 30, AH 1,4841.
Šikulová, Ivana. Eurozóna: prekážky na ceste k úspechu. In Krízové a pokrízové adaptačné procesy
a nové nároky na konkurencieschopnosť. Zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Editor: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Repro-Print, 2010, 208 s., ISBN 978-807144-181-6, s. 143 – 162, AH 1,14025.
Vašková, Vanda. Vybrané východiská pokrízovej obnovy európskych ekonomík. In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Editor: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Repro-Print, 2010,
208 s., ISBN 978-80-7144-181-6, s. 163 – 182, AH 1,2685.
Šikula, Milan. Konkurencieschopnosť ekonomiky v súradniciach globálnej krízy. In Skutočnosť a
hodnoty (päť pohľadov na ekonomickú krízu). Editor: M. Pribula. Prešov: Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM, 2010, s. 13 – 36, ISBN 978-80-89372-21-8, AH 1,007 (kapitola v recenzovanej monografii).
Workie, Tiruneh Menbere. Does Human Capital Boost Labor Productivity? Some Stylized Facts
and Causalities. (22 s.) In Lidský kapitál a investice do vzdělání. Zborník z 13. mezinárodní vědecké konference VSFS, Praha: Vysoká škola finanční a správní., ISBN: 978-80-7408-043-2.
Vedecké práce publikované v nerecenzovaných zborníkoch
Šikulová, Ivana – Šikula, Milan. Country-specific priorities, expectations of the Slovak Republic
from the Hungarian EU Presidency. In Conference Series on the Hungarian EU Presidency. New
Member Countries – what do they expect from the Hungarian EU Presidency? 26. – 27. 11. 2010,
Institute for World Economics of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest. V TLAČI
43
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Vedecké monografie
Morvay, Karol - Frank, Karol - Gabrielová, Herta - Hvozdíková, Veronika - Jeck, Tomáš - Okáli,
Ivan - Šikulová, Ivana. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2009. Bratislava: Ekonomický ústav
SAV, 2010, 97 s., ISBN 978-80-7144-177-9, AH 4,169 (APVV AH 2,253).
Workie, Tiruneh Menbere a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Ozdravenie svetovej ekonomiky: realita alebo mýtus? Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Repro-Print, 2010, 312 s.,
ISBN 978-80-7144-178-6, AH 18,246.
Z toho:
Hošoff, Boris. Krehké oživenie ekonomík Spojených štátov amerických a Japonska. (kapitola 3, s.
71 – 94) AH 1,547.
Staněk, Peter. Paradigmy budúceho vývoja. (kapitola 7, s. 167 – 196) AH 1,918.
Šikula, Milan. Rozporuplný charakter krízovej a pokrízovej adaptácie. (kapitola 11, s. 279 – 302)
AH 1,596.
Workie, Tiruneh Menbere. Globálny pohľad na oživenie svetovej ekonomiky. (kapitola 1, s. 21 –
42) AH 1,933.
Recenzované zborníky
Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť. Recenzovaný
zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Editor: Milan Šikula. Bratislava: Ekonomický
ústav SAV, Repro-Print, 2010, 208 s., ISBN 978-80-7144-181-6, AH 11,417.
9.) Analýza regionálnych disparít SR a prognóza budúceho vývoja (Analyse of Regional Disparities of SR and Forecast of Future Trends)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Menbere Workie Tiruneh
1.9.2008 / 31.12.2010
APVV-0649-07
áno
Ekonomický ústav SAV
0
APVV: 70138 €
Dosiahnuté výsledky:
Radvanský, Marek – Páleník, Viliam – Slobodníková, Soňa: Midterm forecast of Slovak economy
for the period 2010 – 2013 with outlook to 2015. In Ekonomický časopis, roč. 58, č. 6, 2010, s. 614
– 634. (0.237 - IF2009). (2010 – Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Typ: ADDA
Workie, Tiruneh Menbere – Radvanský, Marek (eds): Regional Disparities in Central and Eastern
Europe. Theoretical models and empirical analyses. Peer – Reviewed International Conference Proceedings Smolenice, Slovakia, 17th-19th November 2010. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Vydavateľstvo Ekonóm, 2010, 400 s., ISBN 978-80-7144-180-9. AH: 30,630. Typ: AED
44
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Z toho:
Domonkos, Tomáš – Radvanský, Marek: Regional Model of Economic Institute of Slovak Academy of Sciences. (s. 354 – 360) AH: 0,561
Kožiak, Radoslav: Regional disparities in Slovak Republic from direct foreign investment perspective. (s. 305 – 314) AH: 0,854
Koróny, Samuel: Accommodation facilities productivity and efficiency analyses of Slovak districts.
(s. 315 – 327) AH: 1,005
Radvanský, Marek: Uncertainty and comparison of Eastern Europe countries monthly forecasts during crisis period – an empirical evidence. (s. 383 – 391) AH: 0,645
Vojtková, Mária: Regional disparities in the efficiency of industrial activities. (s. 289 – 304) AH: 1,276
Workie, Tiruneh Menbere: Estimating the waiting period to catch up: Income dynamics in EU. (s.
369 – 382) AH: 0,965
Vedecké práce publikované v nerecenzovaných odborných časopisoch a zborníkoch:
Domonkos, Tomáš – Radvanský, Marek: Regional modeling at the Slovak Academy of Sciences. In
Quantitative methods in economics. Multiple criteria decision making XV: proceedings of the international scientific conference. Editors Reiff Marian, Lukáčik Martin. Bratislava: Faculty of economic
informatics University of Economics, 2010, p. 15 – 22. ISBN 978-80-8078-364-8. Typ: AFDA
Domonkos, Tomáš – Šišulák, Adam: Viackriteriálne porovnávanie krajov SR za obdobie rokov
2002 až 2007. In Forum Statisticum Slovacum, roč. VI, č. 3, 2010, s. 37 – 45. ISSN 1336-7420.
Typ: AFDB
Koróny, Samuel: Problematika efektívnosti ubytovacích zariadení na Slovensku. In Forum Statisticum Slovacum, roč. 6, č. 3, 2010, s. 77 – 94. ISSN 1336-7420. Typ: ADF
Koróny, Samuel: Regionálna analýza podielu fyzických osôb-podnikateľov v slovenských okresoch. In Forum Statisticum Slovacum, roč. 6, č. 4, 2010, s. 112 – 117. ISSN 1336-7420. Typ: ADF
Koróny, Samuel: Regionálna zhluková analýza priemernej mesačnej mzdy na Slovensku. In Forum
Statisticum Slovacum, Roč. 6, č. 5, 2010, s. 109 – 114. ISSN 1336-7420. Typ: ADF
Radvanský, Marek: Porovnanie vývoja prognóz v krízových rokoch 2008 a 2009 v krajinách V4. In
Forum Statisticum Slovacum, roč. VI, č. 3, 2010, s. 56 – 62. ISSN 1336-7420. Typ: AFDB
Radvanský, Marek – Domonkos, Tomáš: Regional disparities under different types of cohesion policy case of Slovakia. In EcoMod2010: international conference on economic modeling [online].
Istanbul:
Istanbul
Bilgi
University,
2010,
17
p.
Dostupné
na
internete:
<http://www.ecomod.org/files/papers/1381.pdf>. Typ: AFC
Vedecké monografie:
Radvanský, Marek – Workie, Tiruneh Menbere – Frank, Karol – Jeck, Tomáš – Koróny, Samuel –
Kožiak, Radoslav – Sudzina, František – Vojtková, Mária: Analýza determinantov regionálnych
rozdielov v Slovenskej republike (vybrané aplikácie). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Vydavateľstvo Ekonóm, 2010, 304 s., ISBN 978-80-7144-183-0. AH: 15,478. Typ: AAB
45
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Programy: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
10.) Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu poznatkov do praxe
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Šikula
1.10.2009 / 28.2.2012
OPVaV-2008/4.2/01-SORO
nie
Bratislavská vysoká škola práva
0
Bratislavská akademická spoločnosť: 8613 €
Dosiahnuté výsledky:
Stanovisko k časti:„Projekt informačnej a komunikačnej platformy CTP
Odborný posudok a návrhy na riešenie projektu“ Centra transferu poznatkov“
Odborný posudok a návrhy na riešenie projektu „Zvyšovanie kvality manažmentu Centra transferu
poznatkov do praxe“
Odborný posudok „Analýza ochrany práv duševného vlastníctva“
Programy: Iné projekty
11.) Porovnanie financovania akadémií krajín V4
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Boris Hošoff
1.5.2010 / 30.9.2010
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Porovnanie výdavkov na vedu a výskum v krajinách V4 a porovnanie financovania akadémií vied
Višegrádskej skupiny
12.) Rovnosť šancí sa oplatí (Séria aktivít podporujúcich identifikáciu príkladov dobrej praxe
pri predchádzaní diskriminácii a presadzovaní rovnosti) (Equal Opportunity is Worthwhile (Series of Activities Promoting Identification of Examples of Good Practices in Preventing Discrimination and Enforcing Equality)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Košta
6.12.2009 / 6.12.2011
VS/2009/0418
nie
Stredisko ľudských práv
0
Slovenské národné stredisko pre ľudské práva: 3600 €
46
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
Knižná publikácia „Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti
zamestnanosti“ v rámci projektu „Rovnosť šancí sa oplatí“, VS/ 2009/ 0418 , ktorý je podporený
Európskou komisiou v rámci programu PROGRESS (Výzva VP/ 2009/ 004. Publikáciu vydalo Slovenské národné stredisko pre ľudské práva (ISBN 978-80-89016-51-8). Na prípravu publikácie naviazala séria prednášok o výhodách diverzity v zamestnaní, realizovaná v regiónoch SR.
EÚ SAV sa zapojil do siete riešiteľov projektu „Rovnosť šancí sa oplatí“ a participoval na šírení
myšlienky nediskriminácie na trhu práce. Pri príprave uvedenej publikácie vznikli odporúčania pre
podnikovú prax, tvorcov politík aj lokálnych aktérov.
Školiace aktivity v rámci projektu – 5 školení podnikateľov a zástupcov odborových organizácií v
regiónoch Slovenska.
13.) Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2010 (Economic Development of Slovakia in 2010)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Morvay
1.2.2010 / 31.5.2010
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Dosiahnuté výsledky:
Už sedemnásty rok po sebe EÚ SAV pripravil odbornú výpoveď o vývoji hospodárstva v predchádzajúcom roku (ale aj s ohľadom na dlhodobejšie vývojové tendencie). Analý-za z roku 2010 sa zaoberá
rôznymi oblasťami vývoja ekonomiky so špeciálnou pozornosťou na problémy ekonomickej recesie.
Analýza vyústila do krátkodobej prognózy na rok 2010. Výsledky sú dostupné v podobe knižnej publikácie (v slovenčine) aj v podobe článku v domácom karentovanom časopise (v angličtine).
14.) Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (Vision and Strategy of Development of Slovak Society)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Milan Šikula
1.11.2006 / 28.2.2010
áno
Ekonomický ústav SAV
5 - Slovensko: 5
Dosiahnuté výsledky:
V roku 2010 sa práce na Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti postupne ukončili. Pozornosť sa
venovala najmä posudzovaniu výsledkov prác, ich prezentovaniu na oponentúrach a vo verejnej a
odbornej diskusii, ako aj celkovej príprave Stratégie na publikovanie. Hlavné aktivity prebiehali
nasledovne:
– Interná oponentúra Stratégie za účasti hlavných riešiteľov a zástupcov vlády SR (4. 2. 2010).
– Zhodnotenie internej oponentúry, gestori kapitol (9. 2. 2010).
47
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
– Diskusia k Zhrnutiu stratégie (16. 2. 2010).
– Verejná oponentúra Stratégie rozvoja slovenskej spoločnosti, Hotel Bôrik (10. 3. 2010).
– Vláda SR uznesením č. 180 z 10.marca 2010 vyhlásila odbornú a verejnú diskusiu k Stratégii
rozvoja slovenskej spoločnosti. Odborná a verejná diskusia k Stratégii mala dve formy. Vo verejnej diskusii prevládali odozvy občanov a záujmových skupín na dokument Stratégie, umiestnený na web stránke vlády SR a záujemcovia mohli svoje pripomienky poslať na emailovú adresu zriadenú na Úrade vlády. Tieto pripomienky sa priebežne zasielali všetkým riešiteľom Stratégie. Osobitná platforma na diskusiu k Stratégii vznikla na univerzitách. Prezentácia výsledkov
Stratégie prebiehala v médiách (TV, Slovenský rozhlas, denníky a týždenníky). Hlavné odborné
diskusie sa uskutočnili s podnikateľmi, s MPSVR SR, s Učenou spoločnosťou SAV, veľa podnetov prišlo od rektorov univerzít.
– Tlačová beseda (SAV) 16. 3. 2010.
– Koordinačná porada zameraná na tri oblasti: začlenenie hlavných cieľov stratégiu Európa 2020
do Stratégie, reakcie na pripomienky z verejnej diskusie k Stratégii, príprava na stretnutie s podnikateľmi (19. 4. 2010).
– Stretnutie s podnikateľmi – AZZZ SR (27. 4. 2010).
– Diskusia so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (11. 5. 2010)
– Stretnutie s predstaviteľmi SOPK (4. 6. 2010).
– Tri diskusie v STV (jún 2010).
– Prezentácia knihy Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti (28. 9. 2010).
Publikované výstupy:
Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. (Podklad pre verejnú oponentúru: úplná verzia) Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2010. - XXXII, 522 s.
[ŠIKULA, Milan - BERČÍK, Peter - PEKNÍK, Miroslav - OKÁLI, Ivan - KLAS, Antonín - TIRPÁK, Ivan - BUČEK, Milan]
ŠIKULA, M. a kol.: Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
2010. 695 s. ISBN 978-80-7144-179-3
48
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal - RADVANSKÝ, Marek. Satisfying labour demand through migration in the Slovak republic : national study for the European migration network (EMN). Bratislava : International organization for migration
[IOM], 2010. 51 p. Vyšlo aj v slovenskom jazyku Domonkos, T., Páleník, M., Radvanský, M. Dočasná a okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky. Bratislava : IOM [Medzinárodná organizácia pre migráciu], 2010. 51 s. ISBN 978-80970307-6-6 (sloven. verzia). ISBN 978-80-970307-7-3 (angl. verzia).
MORVAY, Karol - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JECK, Tomáš - OKÁLI, Ivan - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj
Slovenska v roku 2009. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 97 s. Práce je
súčasťou projektu VEGA č. 2/0212/09; č. 2/0068/09; č. 2/0084/09 a APVV-059907. ISBN 978-80-7144-177-9.
RADVANSKÝ, Marek - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FRANK, Karol - JECK,
Tomáš - KORÓNY, Samuel - KOŽIAK, Radoslav - SUDZINA, František - VOJTKOVÁ, Mária. Analýza determinantov regionálnych rozdielov v Slovenskej republike : (vybrané aplikácie). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 304 s. Monografia je súčasťou projektu APVV-0649-07. ISBN 978-80-7144-183-0.
STANĚK, Peter. Globálna kríza - hrozba alebo výzva?. Bratislava : Sprint dva, 2010.
219 s. Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0080/09 Dynamika nových zdrojov rastovej výkonnosti ... ISBN 978-80-89393-24-4.
ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY,
Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír
- BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ,
Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana - MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef - OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - IŠA,
Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ, Lucia
- RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 695 s. Projekt Vízia a
stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra
2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav.
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [5]. Ozdravenie svetovej ekonomiky : realita alebo mýtus?. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s. Práca je súčasťou
projektu VEGA 2/0080/09 (kap. 4. a 6.), projektu VEGA 2/0208/09 (kap. 8.) a projektu APVV-0599-07 (kap. 1., 3. a 11.). ISBN 978-80-7144-178-6.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
BRZICA, Daneš - DYMARSKI, Wlodzimierz - SAWYER, Malcolm. Privatisation
in the industrial sector. In Privatisation against the European social model : a critique
of European policies and proposals for alternatives. - Chippenham : Palgrave Macmillan, 2009, p. 93-111. ISBN 978-0-230-22409-4.
49
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ABC02
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Cross-country versus cross regional convergence in
the European union : an empirical exploration. In Money, banking and financial
markets in Central and Eastern Europe : 20 years of transition. - Chippenham : Palgrave Macmillan, 2010, p. 139-160. ISBN 978-1-4039-4872-4.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
MORVAY, Karol. Celkový ekonomický vývoj [2009]. In Slovensko 2009 : súhrnná
správa o stave spoločnosti a trendoch na rok 2010. - Bratislava : Inštitút pre verejné
otázky, 2010, s. 335-360. ISBN 978-80-89345-23-6.
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Sovereign wealth funds - do they change
global wealth and poverty polarisation?. In IVANIČKA, Koloman. Economic aspects of social justice and human rights. - Bratislava : Ekonóm, 2010, p. 127-147.
ISBN 978-80-225-3004-0.
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Directions of transformation of the world
financial architecture. In IVANIČKA, Koloman. Overcoming crisis - creation of the
new model for socio-economic development of Slovakia. - Bratislava : Ekonóm,
2010, s. 279-298. ISBN 978-80-225-2882-5.
STANĚK, Peter. Possible scenarios of future development of world economy. In
IVANIČKA, Koloman - ET AL. Economic aspects of social justice and human
rights. - Bratislava : Ekonóm, 2010, p. 75-93. ISBN 978-80-225-3004-0.
STANĚK, Peter. Globalizácia, hospodárska kríza a svetový trh práce. In RIEVAJOVÁ, Eva. Trh práce a politika zamestnanosti. - Bratislava : Ekonóm, 2009, s. 100127. ISBN 978-80-225-2878-8.
ŠIKULA, Milan. Konkurencieschopnosť ekonomiky v súradniciach globálnej krízy.
In Skutočnosť a hodnoty : (päť pohľadov na ekonomickú krízu). - Prešov : Vysoká
škola medzinárodného podnikania, 2010, s. 13-36. ISBN 978-80-89372-21-8. Publikácia je súčaťou riešenia projektu KEGA 3/6127/08 a projektu APVV-0599-07.
ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách
ACB01
OBADI, Saleh Mothana - GAVAĽOVÁ, Viera - DRIENIKOVÁ, Kristína. Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín : vybrané problémy. Bratislava : Ekonóm, 2010. 131 s. ISBN 978-80-225-3023-1.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
BRZICA, Daneš. Od transakčných nákladov k Nobelovým benefitom : vysvetľujú
publikované články a ich medzinárodné hodnotenie celý úspech O. E. Williamsona?.
In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 10, s. 983-1005. (0.237 - IF2009). (2010 Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
GABRIELOVÁ, Herta. Nové trendy v európskej priemyselnej politike. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 9, s. 888-908. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou projektu APVV-0599-07.
HOŠOFF, Boris. Regulácia rizík v globálnom finančnom systéme. In Ekonomický
časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 392-406. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents,
SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou projektu APVV-0599-07.
KLAS, Antonín. Výskum ako faktor inovačného rozvoja. In Ekonomický časopis,
2010, roč. 58, č. 9, s. 871-887. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Príspevok je súčasťou projektu VEGAč. 2/0084/09.
LÁBAJ, Martin. Identifikácia výrobných reťazcov v slovenskej ekonomike v roku
2005. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 9, s. 909-921. (0.237 - IF2009).
(2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0048/09.
50
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA06
ADDA07
ADDA08
ADDA09
ADDA10
ADDA11
ADDA12
MORVAY, Karol - OKÁLI, Ivan - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol - JECK, Tomáš. Economic development
of Slovakia in 2009. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 549-613. (0.237 IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. This paper is part of
projects VEGA č. 2/0212/09, č. 2/0068/09, č. 2/0084/09, APVV-0599-07.
MORVAY, Karol. Vplyv ekonomickej recesie na štruktúrne zmeny zamestnanosti na
Slovensku. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 2, s. 144 - 155. (0.237 IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
OBADI, Saleh Mothana. Analýza determinantov pohybu cien primárnych komodít
na svetových trhoch. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 10, s. 1055-1070.
(0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
PETRÍK, Borislav. Teoreticko-empirické aspekty výskumu negatívnych ekonomických fenoménov. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 1, s. 74-84. (0.237 IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Midterm
forecast of Slovak economy for the period 2010 - 2013 with outlook to 2015. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 614-634. (0.237 - IF2009). (2010 - Current
Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. This paper is part of project APVV-0649-07.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Problém prekvalifikovanosti ako indikátor situácie ponuky a
dopytu na trhu práce. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 327-343. (0.237 IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou
projektu VEGA 2/0206/9 Súčasné trendy v svetovej ekonomike a znalostná ekonomika.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - KOVÁČ, Urban. Prínos Edmunda Phelsa, nositeľa
Nobelovej ceny, k rozvoju makroekonomickej teórie. In Ekonomický časopis, 2010,
roč. 58, č. 9, s. 967-971. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS).
ISSN 0013-3035.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
ADEB05
LESAY, Ivan. How fit for development is the European investment bank? : development economics discourse analysis. In IIPPE financialisation working paper [online časopis], 2010, no. 9, p. 1-36. Dostupné na internete:
<http://www.iippe.org/wiki/images/2/24/Lesay-EIB_Development.pdf>.
OBADI, Saleh Mothana - MUSA, Hussam. Islamic financial systems. In Studia Universitatis "Vasile Goldis" Arad - Economic Science, 2009, vol. 19, no. 1, p. 124-130.
ISSN 1584-2339. Dostupné na internete:
<http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=d472c9d4-ca1f-43b8-ac6a221f274afc6b>.
RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam. The Slovakian long-term care system :
contribution to WP 1 of the ANCIEN projekt. In ENEPRI research report (Brussels)
[online], 2010, no. 86, p. 1-23. ANCIEN project the 7th FP health-2007-3.2.2. Dostupné na internete: <http://www.ceps.eu/book/slovakian-long-term-care-system>.
SUDZINA, František - ADISA, Femi - SCHUBERT, Petra - JOHANSSON, Björn.
Living requirements space : an open access tool for enterprice resource planning systems requirements gathering. In Online information review : the international journal
of digital information research and use [online], 2010, vol. 34, no. 4, p. 540-564.
ISSN 1468-4527. Dostupné na internete:
<http://www.emeraldinsight.com/journals.htm?issn=14684527&volume=34&issue=4&>.
VAŠKOVÁ, Vanda - VAŠKOVÁ, Natália. Breakdown of trust in financial institutions in light of the global financial crisis. In Journal of advanced studies in finance
[online seriál], 2010, vol. 1, no. 1, p. 108-114. ISSN 2068-8393. Dostupné na inter-
51
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
nete:
<http://www.asers.eu/asers_files/jasf/JASF_Volume_I_Issue_1_Summer_2010.pdf>.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
DUJAVA, Daniel. Neoklasický a keynesovský pohľad na rast ekonomiky SR. In Economic analysis & Policy group : working paper series [online seriál], 2010, no. 1,
p. 1-73. ISSN 1338-2632. Práca je súčasťou projektu VEGA č. 2/0068/09. Dostupné
na internete: <http://www.ozsolim.sk/eapg/wp/wp001.pdf>.
DUJAVA, Daniel. Komparácia štruktúry ekonomiky SR a EÚ. In Working papers
[EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 24, s. 1-51. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou
projektu VEGA 2/0068/09. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP24.pdf>.
KAČÍRKOVÁ, Mária. Inovačné strategické plánovanie, regionálne inovačné stratégie a tvorivosť v regiónoch. In Working papers [EÚ SAV], 2010, č. 28, s. 1-48. ISSN
1337-5598. Štúdia je súčasťou projektu VEGA 2/0084/09. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP28.pdf>.
KLINEC, Ivan. Využitie futurologických metód pre politické rozhodovanie. In Working papers [EÚ SAV], 2010, č. 27, s. 1-103. ISSN 1337-5598.
KLINEC, Ivan. Ekonomická podstata prechodu k informačnej spoločnosti. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 26, s. 1-38. ISSN 1337-5598.
KORÓNY, Samuel. Regionálna zhluková analýza priemernej mesačnej mzdy na
Slovensku. In Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 5, s. 109-114. ISSN
1336-7420. Príspevok je súčasťou projektu APVV-0649-07.
KUČERA, Miroslav - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JAŠŠOVÁ,
Karin - KADLIC, Tomáš. Analýza nástrojov štátu pri podpore zahraničných investícií a návrh ich optimalizácie. In Expertízne štúdie EÚ SAV [online], 2010, č. 8, s. 127. ISSN 1337-0812. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader.
OBADI, Saleh Mothana. Vývoj a význam suverénnych fondov. In Acta aerarii publici : vedecký časopis Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
2009, roč. 6, č. 2, s. 62-68. ISSN 1336-8818.
PÁLENÍK, Viliam - KVETAN, Vladimír. Analýza determinantov samo hodnotenia
zdravotného stavu a využitia zdravotnej starostlivosti. In Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 1, s. 107-116. ISSN 1336-7420.
PÁLENÍK, Viliam - KVETAN, Vladimír - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ, Marek. Dlhodobá prognóza príjmov a výdavkov slovenského zdravotného sysému s analýzou senzitívnosti. In Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 1, s. 89-106.
ISSN 1336-7420.
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Suverénne fondy - regionálna štruktúra ekonomickej výkonnosti a investičná orientácia : (vybrané súvislosti s polarizáciou
bohatstva v globalizovanom svete). In Working papers [EÚ SAV] [online seriál],
2010, č. 25, s. 1-32. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu VEGA 02/0208/09
Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP25.pdf>.
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Transformácia finančnej architektúry sveta.
In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 23, s. 1-23. ISSN 1337-5598.
Práca je súčasťou projektu VEGA 02/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v
globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP23.pdf>.
RADVANSKÝ, Marek - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Strednodobá prognóza vývoja
ekonomiky SR v rokoch 2010 - 2015. In Finančný manažér : periodikum Slovenskej
52
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
asociácie podnikových finančníkov, 2010, roč. X, č. 2, s. 46-48. ISSN 1335-5813.
ADFB14
RADVANSKÝ, Marek. Dlhodobá starostlivosť na Slovensku. In Forum Statisticum
Slovacum, 2010, roč. VI, č. 1, s. 117-125. ISSN 1336-7420.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01
BUJŇÁKOVÁ, Tatiana. Základné vývojové tendencie endogénnych teórií rastu. In
Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 6.
ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1 CD-ROM [9 s.].
ISBN 978-80-7318-922-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 2/0080/09. Názov
z potlače. Požaduje sa Acrobat reader.
AEC02
DUJAVA, Daniel. Komparácia štruktúr ekonomík SR a EÚ15. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 6. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1 CD-ROM [12 s.]. ISBN 978-807318-922-8. Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA 2/0068/09. Názov z potlače. Požaduje sa Acrobat reader.
AEC03
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Konkurencieschopnosť Slovenska v kontexte poznatkovej ekonomiky. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké
pracovníky : 6. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1
CD-ROM [8 s.]. ISBN 978-80-7318-922-8. Práca je súčasťou projektu VEGA
2/0080/09. Názov z potlače. Požaduje sa Acrobat reader.
AEC04
LANÁKOVÁ, Kristína. The concept of energy security in conditions of liberal energy merket. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky : 6. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1
CD-ROM [10 s.]. ISBN 978-80-7318-922-8. Názov z potlače. Acrobat reader.
AEC05
ŠIKULOVÁ, Ivana. Prvý rok členstva Slovenska v eurozóne : prínosy, náklady a výzvy. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
: 6. ročník [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2010, 1 CD-ROM [7
s.]. ISBN 978-80-7318-922-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 2/0068/09. Názov z potlače. Požaduje sa Acrobat reader.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
BRZICA, Daneš. Vyrovnávanie sa s technologickým predstihom najvyspelejších
AED01
krajín : výzva pre SR. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z medzinárodnej
vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [11 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09.
AED02
BRZICA, Daneš. Meniaci sa charakter pôsobenia ekonomických aktérov v znalostnej
ekonomike : príklad reakcie menších vyspelých krajín. In Znalostná ekonomika a jej
odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta,
KET, 2010, 1 CD-ROM [s. 23-32]. ISBN 978-80-225-3076-7. Príspevok je súčasťou
projektu VEGA č. 2/0084/09.
AED03
BUJŇÁKOVÁ, Tatiana. Vzdelanie ako nevyhnutný ale nie postačujúci predpoklad
konvergencie. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický
zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [s. 40-49].
ISBN 978-80-225-3076-7.
53
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED04
AED05
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
DOMONKOS, Tomáš - RADVANSKÝ, Marek. Regional model of economic institute of Slovak academy of science. In Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses : peer - reviewed international conference proceedings. Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava : <The> institute of economic research of the SAS, 2010, p. 354-360. ISBN
978-80-7144-180-9. This paper is a part of the research project APVV-0649-07.
DUJAVA, Daniel. Rastový potenciál ekonomiky Slovenskej republiky z pohľadu
neoklasickej ekonómie. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k
obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav
Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity, 2010, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5.
DUJAVA, Daniel. Elasticita agregátnej ponuky v krajinách EÚ27. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [s. 87-95]. ISBN 978-80-225-3076-7.
GABRIELOVÁ, Herta. Priemyselná politika a znalostná ekonomika. In Znalostná
ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika
Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [120-130 s.]. ISBN 978-80-225-30767. Príspevok je súčasťou projektu APVV-0599-07.
JECK, Tomáš - SUDZINA, František. Relatívna efektívnosť univerzít na Slovensku.
In Úloha univerzít v regionálnom rozvoji : recenzovaný zborník vedeckých prác
účastníkov vedeckej knferencie konanej dňa 30. novembra 2009 v Košiciach [elektronický zdroj]. Silvia Ručinská ... [et al.]. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009, s. 84-93. ISBN 978-80-7097-791-0. Práca je súčasťou projektu APVV0649-07.
KAČÍRKOVÁ, Mária. Výskumné inovačné klastre a vedecké parky ako nástroje
rozvoja znalostnej ekonomiky. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej
teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM
[s. 626-637]. ISBN 978-80-225-3076-7. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č.
2/0084/09.
KLAS, Antonín. Technological progress and innovations. In Znalostná ekonomika a
jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová,
Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [s. 195-211]. ISBN 978-80-225-3076-7. Príspevok je
súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09.
KLINEC, Ivan. Relokalizácia, obnova sociálneho kapitálu a vytváranie udržateľného
modelu ekonomiky. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. Editori: Iveta Pauhofová, Oto Hudec, Tomáš Želinský. - Košice : Ekonomická fakulta TU, 2010, s. 85-91. ISBN 978-80-553-0573-8.
KORÓNY, Samuel. Accommodation facilities productivity and efficiency analyses
of Slovak districts. In Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical
models and empirical analyses : peer - reviewed international conference proceedings. Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava : <The>
institute of economic research of the SAS, 2010, p. 315-327. ISBN 978-80-7144180-9. This paper is a part of the research projct APVV-0649-07.
54
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED13
AED14
AED15
AED16
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
KORÓNY, Samuel. Exploračná analýza počtu obyvateľov a plochy okresov na Slovensku. In Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické
analýzy. Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 143-155. ISBN 978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou
projektu APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho
vývoja.
KORÓNY, Samuel. Rozdiely a súvislosti miery evidovanej nezamestnanosti v slovenských okresoch za roky 2001 až 2008. In Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy. Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 119-143. ISBN 978-807144-176-2. Práca je súčasťou projektu APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
KOŽIAK, Radoslav. Regional disparities in Slovak Republic from direct foreign investments perspective. In Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses : peer - reviewed international conference proceedings. Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava :
<The> institute of economic research of the SAS, 2010, p. 305-314. ISBN 978-807144-180-9. This paper is a part of the research projct APVV-0649-07.
KOŽIAK, Radoslav. Vývoj priamych zahraničných investícií v SR na úrovni NUTS
3. In Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy. Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2009, s. 9-18. ISBN 978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou projektu
APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
LÁBAJ, Martin. Zmeny v štruktúre slovenskej ekonomiky : metóda štruktúrnej dekompozície. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej
konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena
Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1
CD-ROM [9 s. ]. ISBN 978-80-225-3067-5.
LÁBAJ, Martin. Analýza zmien v zamestnanosti v SR prostredníctvom Montgomeryho dekompozície. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [s. 234244]. ISBN 978-80-225-3076-7. Príspevok je súčasťou projektu OP VaV ITMS
26240120032.
LÁBAJ, Martin. Labour productivity growth decomposition in Slovakia between
2000 and 2005. In Úloha hospodárskej politiky SR pri obnove ekonomického rastu :
recenzovaný konferenčný zborník z vedeckého seminára [elektronický zdroj]. Zborník zostavili Elena Fifeková, Štefan Sabo. - Bratislava : Ekonomická univerzita v
Bratislave, 2010, s. 72-79. ISBN 978-80-225-3066-8. Príspevok je súčasťou projektu
IGP PMVP č. 2315017.
LÁBAJ, Martin. Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ. In Úloha hospodárskej politiky SR pri obnove ekonomického rastu : recenzovaný konferenčný zborník z vedeckého seminára [elektronický zdroj]. Zostavili Elena Fifeková,
Štefan Sabo. - Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010, s. 14-17. ISBN
978-80-225-3066-8. Príspevok je súčasťou projektu IGP PMVP č. 2315017.
LANÁKOVÁ, Kristína. Overovanie prediktívnej sily finančných trhov. In Financie a
riziko : zborník príspevkov z XII. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie [recenzovaný]. - Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 229-238. ISBN 978-80-225-3089-7.
Práca je súčasťou projektu VEGA Účinnosť zabudovaných stabilizátorov pri vstupe
SR do eurozóny.
55
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED22
AED23
AED24
AED25
AED26
AED27
AED28
AED29
AED30
AED31
MORVAY, Karol. Dopad recesie na segmenty trhu práce : posun k väčšej diferenciácii. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ : výzvy k obnove stability a
ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena
Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1
CD-ROM [8 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5.
MORVAY, Karol. Prejavy oživenia tokov na trhu práce. In Úloha hospodárskej politiky SR pri obnove ekonomického rastu : recenzovaný konferenčný zborník z vedeckého seminára [elektronický zdroj]. Zborník zostavili Elena Fifeková, Štefan Sabo. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2010, s. 86-91. ISBN 978-80-2253066-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 1/0605/0.
OBADI, Saleh Mothana. Dopad medzinárodnej hospodárskej krízy na zahraničnú
zadĺženosť rozvojových krajín. In Aktuálne výzvy teórie a praxe pre obchod, marketing, služby, cestovný ruch a medzinárodné podnikanie : zborník vedeckých statí
[elektronický zdroj]. Zostavil Ladislav Bažó. - Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 478484. ISBN 978-80-225-3032-3. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 1/0771/10.
PÁLENÍK, Viliam. Súkromne investície v EÚ a na Slovensku. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2010 : [zborník z konferencie]. Zostavili: Jozef Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010, s. 83-90. ISBN 978-80-88946-49-6.
PAUHOFOVÁ, Iveta. Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. Editori: Iveta Pauhofová, Oto Hudec, Tomáš Želinský. - Košice : Ekonomická fakulta TU,
2010, s. 22-30. ISBN 978-80-553-0573-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA
01/0663/09.
PAUHOFOVÁ, Iveta - PÁLENÍK, Michal. Regional income stratification of the population in Slovakia : [methodological aspects). In Regional disparities in Central
and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses : peer - reviewed international conference proceedings. Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský
(eds). - Bratislava : <The> institute of economic research of the SAS, 2010, p. 361366. ISBN 978-80-7144-180-9. This paper is a part of a project VEGA 2/0208/09.
RADVANSKÝ, Marek. Uncertainty and comparison of Eastern Europe countries
monthly forecasts during crisis period : - an empirical evidence. In Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses : peer
- reviewed international conference proceedings. Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava : <The> institute of economic research of the SAS,
2010, p. 383-391. ISBN 978-80-7144-180-9. This paper is a part of the research project APVV-0649-07.
RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch 2010 - 2013 s výhľadom do roku 2015.
In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2010 : [zborník z konferencie]. Zostavili: Jozef
Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2010, s. 68-82. ISBN 978-80-88946-49-6.
STANĚK, Peter. Príčiny a dôsledky súčasnej krízy. In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť : zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Milan Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010,
s. 55-68. ISBN 978-80-7144-181-6. Práca je súčasťou projektu APVV-0599-07.
SUDZINA, František. Relatívna efektívnosť okresov na Slovensku. In Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy. Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009,
s. 79-92. ISBN 978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou projektu APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
56
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED32
AED33
AED34
AED35
AED36
AED37
AED38
AED39
AED40
AED41
ŠIKULA, Milan. Krízové a pokrízové adaptačné procesy ako nové súradnice konkurencieschopnosti. In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť : zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Milan Šikula
(ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 7-30. ISBN 978-80-7144-1816. Práca je súčasťou projektu APVV-0599-07.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Eurozóna: prekážky na ceste k úspechu. In Krízové a pokrízové
adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť : zborník príspevkov z
medzinárodného workshopu. Milan Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2010, s. 143-162. ISBN 978-80-7144-181-6. Práca je súčasťou projektu
APVV-0599-07.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Slovak regional differences in the process of university graduates recruiting for a job. In Regional disparities in Central and Eastern Europe :
theoretical models and empirical analyses : peer - reviewed international conference
proceedings. Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava :
<The> institute of economic research of the SAS, 2010, p. 337-353. ISBN 978-807144-180-9. This paper is a part of a project VEGA 2/0206/09.
VAŠKOVÁ, Vanda. Vybrané východiská pokrízovej obnovy európskych ekonomík.
In Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť :
zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Milan Šikula (ed.). - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2010, s. 163-182. ISBN 978-80-7144-181-6. Práca je súčasťou projektu APVV-0599-07.
VAŠKOVÁ, Vanda. Budovanie znalostnej ekonomiky v európe - od lisabonskej stratégie k európe 2020. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [548-558
s.]. ISBN 978-80-225-3076-7. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0080/09.
VOJTKOVÁ, Mária. Regional disparities in the efficiency of industrial activities. In
Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical
analyses : peer - reviewed international conference proceedings. Menbere Workie
Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava : <The> institute of economic research of the SAS, 2010, p. 289-304. ISBN 978-80-7144-180-9. This paper is a part
of the research projct APVV-0649-07.
VOJTKOVÁ, Mária. Priemysel v regiónoch z pohľadu efektívnosti. In Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy. Menbere
Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
2009, s. 53-78. ISBN 978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou projektu APVV-064907 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
VOKOUN, Jaroslav. Verejné inštitúcie ako iniciátori inovácií. In Znalostná ekonomika a jej odraz v ekonomickej teórii a hospodárskej praxi : zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Editori Veronika Piovarčiová, Magdaléna Přívarová. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, KET, 2010, 1 CD-ROM [565-572 s.]. ISBN 978-80-225-3076-7.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Estimating the waiting period to catch up : income
dynamics in EU. In Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical
models and empirical analyses : peer - reviewed intenational conference proceedings.
Menbere Workie Tiruneh and Marek Radvanský (eds). - Bratislava : <The> institute
of economic research of the SAS, 2010, p. 369-382. ISBN 978-80-7144-180-9. This
paper is a part of the research project APVV-0649-07.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Kauzalita medzi ľudským kapitálom a produktivitou
práce : empirické dôkazy z Európskej únie. In Hospodárska politika SR po vstupe do
HMÚ : výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zbor-
57
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ník z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan
Sabo, Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [10 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0080/09.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEE01
KLINEC, Ivan. Svet 2033 - nové globálne prostredie pre informačný vek. In Koncipování budoucnosti v Evropě 2007 : sborník příspěvků z 9. mezinárodního kolokvia.
Editori František Petrášek, Barbora Slintáková, Ivan Klinec. - Praha : Občanská futurologická společnost, 2010, s. 13-28. ISBN 978-80-903440-1-3.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFA01
OBADI, Saleh Mothana - ŠIPOŠ, Tomáš. Finančná a hospodárska kríza a ceny komodity. In Česká republika a Slovensko v mezinárodním obchodě a podnikání : vliv
finanční krize na mezinárodní podnikání. Sestavovatel Josef Taušer, Daniel Krajčík.
- Praha : Oeconomica, 2010, s. 128-133. ISBN 978-80-245-1583-0.
AFBA Publikované pozvané príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFBA01
ŠIKULA, Milan. Konkurencieschopnosť v podmienkach krízových a pokrízových
adaptačných procesov : [slides]. In Hospodárska politika SR po vstupe do HMÚ :
výzvy k obnove stability a ekonomického rastu EÚ a SR : recenzovaný zborník z
medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Spracovali Štefan Sabo,
Stanislav Karabínoš, Elena Fifeková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [30 s.]. ISBN 978-80-225-3067-5.
AFBA02
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Postavenie Afrického kontinentu v kontexte globalizácie svetovej ekonomiky. In Perspektívy podnikania v Afrike: Angola, Keňa a Líbya : vedecko-podnikateľská konferencia s medzinárodnou účasťou [online]. - Bratislava : Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP),
2010, 39 s.. Dostupné na internete:
<http://msponline.sk/files/3_Postavenie_Afriky_Menbere_SAV.pdf>.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
AFC02
AFC03
AFC04
DOMONKOS, Tomáš - OŠTROM, Marek - PATAKYOVÁ, Jana. Analýza pracovných síl a konečnej spotreby pomocou input-output modelovania : (prípad Slovenska). In Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký
seminář - zborník príspevkov - [elektronický zdroj]. Editori Marian Reiff, Josef Jablonský. - Bratislava : Ekonom, 2010, 1 CD-ROM [10 s.]. ISBN 978-80-225-3126-9.
DOMONKOS, Tomáš - GRISÁKOVÁ, Nora - LICHNER, Ivan. Vybrané prístupy k
analýze ekonomických dopadov klimatických zmien na národné hospodárstvo. In
Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu : mezinárodní vědecký seminář,
Praha 15.-17. prosinec 2010 - zborník príspevkov [elektronický zdroj]. Editori Marian Reiff, Josef Jablonský. - Bratislava : Ekonom, 2010, 1 CD-ROM [8 s.]. ISBN
978-80-225-3126-9.
LESAY, Ivan. Európska investičná banka v kontexte ekonómie rozvoja : analýza
rozvojového diskurzu EIB. In Kulatý stůl - Den Evropy (Evropa po Lisabonské
smlouvě) : II. mezinárodní vědecké konference (sborník referátů). - Praha : Vysoká
škola mezinárodních a veřejných vztahů, 2010, s. 34-43. ISSN 978-80-7431-7.
RADVANSKÝ, Marek - DOMONKOS, Tomáš. Regional disparities under different
types of cohesion policy case of Slovakia. In EcoMod2010 : international conference
on economic modeling [online]. - Istanbul : Istanbul Bilgi University, 2010, 17 p.
58
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.ecomod.org/files/papers/1381.pdf>.
AFC05
RADVANSKÝ, Marek - FRANK, Karol. Modelling the impact of postponed implementation of EU structural funds - the case Slovakia. In EcoMod2010 : international
conference on economic modeling [online]. - Istanbul : Istanbul Bilgi University,
2010, 11 s. Online vydaný aj abstrakt in Proceedings abstracts p. 86. Dostupné na
internete: <http://www.ecomod.org/files/papers/1371.pdf>.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
DOMONKOS, Tomáš - RADVANSKÝ, Marek. Regional modeling at the Slovak
acadeny of sciences. In Quantitative methods in economics. Multiple criteria decision making XV : proceedings of the international scientific conference. Editors Reiff Marian, Lukáčik Martin. - Bratislava : Faculty of economic informatics University
of Economics, 2010, p. 15-22. ISBN 978-80-8078-364-8.
AFDA02
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Vzťah výkonnosti ekonomického rastu a efektívnosti zdravotníctva. In Bratislavská vysoká škola práva. Analýzy, trendy, perspektívy (ekonomika, financie, manažment) : medzinárodná vedecká konferencia - zborník príspevkov. - Žilina : Juraj Štefuň - Georg, 2010, s. 48-53. ISBN 978-80-89401-16-1.
AFDA03
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Reformné kroky na trhu práce v Čínskej ľudovej republike
v kontexte globalizačných trendov. In Nové výzvy pre sociálnu politiku v období
globálnej krízy : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. Zostavili Martin Novák, Silvia Ošková. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN
978-80-225-2973-0. Požaduje sa Acrobat reader.
AFDA04
LANÁKOVÁ, Kristína. Európska energetická závislosť : závislosť EÚ-27 na dovoze
ropy a analýza možných rizík v strednodobom horizonte. In EDAMBA 2010 : Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov zborník. Zostavila Petra Némethová. - Bratislava : Ekonóm, 2010. ISBN 978-80225-2972-3.
AFDA05
LICHNER, Ivan. Aplikovanie CGE modelu pri prognózovaní vývoja na trhu práce.
In Ekonomika, financie a manažment podniku IV [medzinárodná vedecká konferencia doktorandov]. Zostavovatelia: Elena Šúbertová, Peter Markovič. - Bratislava :
Fakulta podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity, 2010, 1 CD-ROM [11
s.].
AFDA06
WORKIE TIRUNEH, Menbere. The impact of the global financial crisis on income
disparity : empirical evidence from the European union and Slovakia. In Management challenges in the 21st century : how to tackle the crisis : theory and practical
experince [elektronický zdroj]. Editors Ferenčíková Soňa, Šestáková Monika. Trenčín : CityUniversity, School of management, 2010, 1 CD-ROM [p. 22-30].
ISBN 978-80-89306-08-4.
AFDA07
WORKIE TIRUNEH, Menbere - REBRO, Ján. Information and communication
technology, regional convergence and growth : an empirical examination from a panel data. In Quantitative methods in economics. Multiple criteria decision making
XV : proceedings of the international scientific conference. Editors Reiff Marian,
Lukáčik Martin. - Bratislava : Faculty of economic informatics University of Economics, 2010, p. 246-252. ISBN 978-80-8078-364-8.
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
DOMONKOS, Tomáš - ŠIŠULÁK, Adam. Viackriteriálne porovnávanie krajov SR
za obdobie rokov 2002 až 2007. In Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 3,
s. 37-45. ISSN 1336-7420. Príspevok je súčasťou projektu APVV-0649-07.
59
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AFDB02
LICHNER, Ivan. Možnosti analýz pomocou CGE modelu. In Forum Statisticum
Slovacum, 2010, roč. VI, č. 3, s. 46-55. ISSN 1336-7420. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 2/0082/09.
AFDB03
RADVANSKÝ, Marek. Porovnanie vývoja prognóz v krízových rokoch 2008 a
2009v krajinách V4. In Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 3, s. 56-62.
ISSN 1336-7420. Príspevok je súčasťou projektu APVV-0649-07.
AFDB04
SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Použitie metód priestorovej ekonometrie na odhad vzťahu
rastu HDP a jeho volatillity v rámci krajín V4. In Forum Statisticum Slovacum,
2010, roč. VI, č. 3, s. 29-36. ISSN 1336-7420. Príspevok je súčasťou projektu VEGA
2/0082/09.
AFDB05
ŠIŠULÁK, Adam. Simulácia a simulačná optimalizácia. In Forum Statisticum Slovacum, 2010, roč. VI, č. 3, s. 126-136. ISSN 1336-7420.
AFFA Abstrakty pozvaných príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFFA01
ŠIKULA, Milan. Globálna ekonomická kríza a nové kritériá merania ekonomického
rastu a sociálneho pokroku. In Ekonomická kríza - nové podnety pre ekonomickú
teóriu a prax : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava
: Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, 2010, s. 17.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
LÁBAJ, Martin. Qualitative input-output analysis and national innovation system in
Slovakia. In Innovation driven entrepreunership : international conference
BMRA2010 [elektronický zdroj] [online]. - Vilnius (Litva) : ISM University of management and economics, 2010, 1 CD-ROM. ISSN 2029-5448. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
AFHA02
AFHA03
AFHA04
KLINEC, Ivan. Ekonomická podstata udržateľného rozvoja. In Aplikovaný výskum
a jeho uplatnenie v prírodnej a spoločenskej sfére : zborník abstraktov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Skalica : Stredoeurópska vysoká škola, 2010, s. 9.
LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš. Structural decomposition of changes in employment and import requirements of the Slovak economy : [abstract]. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Proceedings of Bratislava economic meeting 2010 : international scientific conference. - Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 42. ISBN 978-80-2252987-7. Práca je súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09.
RADVANSKÝ, Marek - FRANK, Karol. Modelling the impact of EU structural
funds by the Hermin model : [abstract]. In Ekonomická univerzita v Bratislave. Proceedings of Bratislava economic meeting 2010 : internationl scientific conference. Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 26-27. ISBN 978-80-225-2987-7.
SIVÁK, Rudolf - BUČEK, Milan - WORKIE TIRUNEH, Menbere. The complementarities between information technology and human capital accumulation in Europe : an empirical exporation [ abstract]. In Ekonomická univerzita v Bratislave.
Proceedings of Bratislava economic meeting 2010 : internationl scientific conference. - Bratislava : Ekonóm, 2010, s. 28. ISBN 978-80-225-2987-7.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal - RADVANSKÝ, Marek. Temporary
and circular migration in the Slovak Republic : national study for the European migration network ( EMN) [online]. Tomáš Domonkos, Michal Páleník, Marek Radvanský. Bratislava : International organization for migration (IOM), 2010. 29 p. Vyšlo aj
60
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AGI02
AGI03
AGI04
AGI05
v slovenskom jazyku Domonkos, T. , Páleník, M. Radvanský, M. Dočasná a okružná
migrácia v podmienkach Slovenskej republiky. Bratislava : IOM( Medzinárodná organizácia pre migráciu), 2010. 27 s. ISBN 978-80-89506-00-2 (sloven. verzia). Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.emn.sk/phocadownload/emn_studies/emn-sk_study_on_teporary-andcirc-migr_en.pdf>. ISBN 978-80-89506-01-9 (angl. verzia).
FRANK, Karol. Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : Task 2 : Country report on achievements of
cohesion policy Slovakia : version final. In Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : (contract
2009CE160ATO75-CATO39). - Brussels : European commission, DirectorateGeneral regional policy, 2010, p. 1-26. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/coun
try_reports/slovakia.pdf>.
FRANK, Karol. Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : task 1 : policy paper on innovation Slovakia
: final draft. In Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007 - 2013 : (contract 2009CE160ATO75-CATO39). Brussels : European commission, Directorate-General regional policy, 2010, p. 1-20.
Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expe
rt_innovation/slovakia.pdf>.
KRUMPOLCOVÁ, Mária - KAČÍRKOVÁ, Mária - VITKOVÁ, Ľ. ... [et al.]. Štandardy minimálnej vybavenosti obcí : metodická príručka pre obstarávateľov a spracovateľov územnoplánovacej dokumentácie. Riešiteľský kolektív: M. Kačírková, Ľ.
Vitková ... [et al.]. Bratislava : Inštitút urbanizmu a územného plánovania URBION,
2009. 137 s.
ŠIKULA, Milan - BERČÍK, Peter - PEKNÍK, Miroslav - OKÁLI, Ivan - KLAS, Antonín - TIRPÁK, Ivan - BUČEK, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti.
(Podklad pre verejnú oponentúru) : úplná verzia. [3. preprac. a dopln. vyd.]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. XXXII, 522 s. Práca bola vypracovaná v rámci
projektu schváleného vládou SR uz. č. 906/2006 Vízia a stratégia rozvoja slovenskej
spoločnosti. Súčasťou publikácie je Zhrnutie [Stratégie rozvoja ... (podkladu pre verejnú oponentúru)] na s. I - XXXII.
BAA Odborné monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
BAA01
ROZMAHEL, Petr - FRANK, Karol - KOUBA, Ludek - HUBER, Peter - LADOS,
Mihaly - RÖMISCH, Roman. CENTROPE regional development report 2010 : returning to growth. Wien : Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 2010.
188 p. 2010/319/A/WIFO project no: 5601.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
KOŠTA, Ján - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Michal - PETRÍK, Borislav - ŠIKULA, Milan. Výhody diverzity a implementácie nediskriminačných mechanizmov v oblasti zamestnanosti. Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva, 2010. 40 s. Projekt Európske komisie
PROGRESS "Rovnosť šancí sa oplatí" (VS/2009/0418) a VP/2009/004). ISBN 97880-89016-51-8.
RUSKO, Miroslav - ČERKALA, Emil - KLAPÁKOVÁ, Katarína - KLINDA, Jozef
- KLINEC, Ivan - KOTOVICOVÁ, Jana - KREČMEROVÁ, Tatiana - PIATRIK,
Milan - SOLDÁN, Maroš - ŠIMKO, Ivan - ŠTEFFEK, Jozef - VINCÍKOVÁ, Soňa.
61
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
BAB03
Základy práva životného prostredia. Žilina : Strix, 2008. 224 s. Environmentálne vedy, 22. ISBN 978-80-89281-20-6.
RUSKO, Miroslav - ŠTEFFEK, Jozef - BEVILAQUA, Dušan - ČERKALA, Emil DIMER, Vojtech - CHOVANCOVÁ, Jana - HALÁSZ, Jozef - KLAPÁKOVÁ, Katarína - KLINDA, Jozef - KLINEC, Ivan - KOTOVICOVÁ, Jana - KREČMEROVÁ,
Tatiana - KURAŠ, Mečislav - MANOVÁ, Alena - MIHÓKOVÁ, Lucia - MURÍN,
Martin - PIATRIK, Milan - PILVÁŇOVÁ, Alena - SZEKERES, Kristian - ŠIMKO,
Ivan - VINCIKOVÁ, Soňa - WITTLINGER, Viktor - ZAPLETAL, Vladimír. Vybrané základné pojmy z ekológie a environmentalistiky. 2. vyd. I. a II. diel. Bratislava : Strix, 2008. 583 s. Environmentálne vedy, 3. ISBN 978-80-89281-35-0.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
KLINEC, Ivan. Cesta od industriálnej k informačnej spoločnosti : D1 - D6. In RUSKO, Miroslav - HALÁSZ, Jozef. Environmentálna a bezpečnostná informatika. - Žilina : STRIX, n. f., 2008, s. 122-142. ISBN 978-80-89281-19-0.
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu najmenej 3 AH
BCI01
BCI02
BRIŠKOVÁ, Mária - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Výhody diverzity, dobrá prax a skúsenosti pri presadzovaní diverzity a zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a pri prístupe k tovarom a službám : príručka pre účastníkov a
účastníčky vzdelávania 2. Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
2010. 67 s. Publikácia je súčasťou projektu "Rovnosť šancí sa oplatí"
(VS/2009/0418), (Výzva VP/2009/004). ISBN 978-80-89016-52-5.
BRIŠKOVÁ, Mária - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Výhody diverzity, dobrá prax a skúsenosti pri presadzovaní diverzity a zásady rovnakého zaobchádzania v pracovnoprávnych vzťahoch a pri prístupe k tovarom a službám : príručka pre účastníkov a
účastníčky vzdelávania 1. Bratislava : Slovenské národné stredisko pre ľudské práva,
2010. 70 s. Publikácia je súčasťou projektu "Rovnosť šancí sa oplatí"
(VS/2009/0418), (Výzva VP/2009/004). ISBN 978-80-89016-53-2.
BDDA Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
BDDA01
RADVANSKÝ, Marek - CHAJDIAK, Jozef. Pohľady na ekonomiku Slovenska
2010 : z vedeckého života. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 3, s. 305-309.
(0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
BDFB04
BDFB05
JECK, Tomáš. Motívy a bariéry spolupráce slovenských vedcov s podnikateľskou
sférou. In Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe, 2010, roč. II, č. 1,
s. 6-7.
KLAS, Antonín. Stratégia rozvoja znalostnej ekonomiky a spoločnosti. In Učiteľské
noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, 6.4.2010, roč. LVIII, s. 25-32. ISSN
0139-5769.
KLINEC, Ivan. Korporácie získavajú stále väčšiu moc. In Verejná správa : časopis
vlády pre štátnu správu a samosprávu, 2010, roč. 65, č. 2, s. 28-29. ISSN 1335-7883.
KOZOVSKÝ, Dušan. Finančno-ekonomická analýza hospodárenia obce. In Právo
pre ROPO a obce v praxi, 2009, roč. II, č. 12, s. 4-10. ISSN 1337-7523.
MORVAY, Karol. Hospodárska politika Slovenska z pohľadu OECD. In Zdravotná
politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 10, s. 2-4. ISSN
1338-1172. Názov z obrazovky.
62
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
BDFB06
MORVAY, Karol. Ekonomický rast sa prehodnocuje : ale s rôznymi závermi. In
Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike, 2010, roč. 5, č. 8, s. 5-7. ISSN
1338-1172. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_08-2010.pdf>.
BDFB07
MORVAY, Karol. Dopad recesie na segmenty trhu práce : posun k väčšej diferenciácii. In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č.
7, s. 7-9. ISSN 1338-1172. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/3977/zdravotna-politika-7-2010>.
MORVAY, Karol. Zhodnotenie plnenia PVV a činnosti odchádzajúcej vlády v oblasBDFB08
ti hospodárskej politiky. In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 6, s. 7-9. ISSN 1338-1172. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_06-2010.pdf>.
BDFB09
MORVAY, Karol. Prognóza makroekonomického vývoja a jeho vplyvu na zdravotníctvo. In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5,
č. 5, s. 4-5. ISSN 1338-1172. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_05-2010.pdf>.
BDFB10
MORVAY, Karol. Očakávame veľmi diferencované oživenie. In Zdravotná politika :
mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 4, s. 2-5. ISSN 1338-1172.
Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_04-2010.pdf>.
BDFB11
MORVAY, Karol. Nezvládli sme ju lepšie. In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 3, s. 2-4. ISSN 1338-1172. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_03-2010.pdf>.
BDFB12
MORVAY, Karol. Hmla okolo priamych platieb domácností v zdravotníctve. In
Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 2, s. 2-4.
ISSN 1338-1172. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_02-2010.pdf>.
BDFB13
MORVAY, Karol. Zhodnotenie vývoja na trhu práce v roku 2009 a výhľad na 2010.
In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 1, s.
2-4. ISSN 1338-1172. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_01-2010.pdf>.
BDFB14
PASTOREK, Jaromír - ČÍŽ, Miroslav - VOZÁR, Jozef - KLAS, Antonín. Veda rozpočtovou popoluškou. Spracovala Eva Blažeková. In Slovo : spoločensko-politický
týždenník, 2010, roč. 12, č. 16, s. 16-20. ISSN 1335-468X. Dostupné na internete:
<http://www.noveslovo.sk/clanok.asp?cislo=&id=18788&rnd=0,8222097>.
BDFB15
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Odkiaľ pochádza a čomu slúži kapitál zajtrajška : lokalizácia a zdroje ekonomickej sily suverénnych fondov. In GoodWill :
mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti, 2010, roč. II, č. október, s. 16-17.
ISSN 1337-9798.
BDFB16
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Suverénne fondy a nová finančná architektúra sveta : nenápadní, no čoraz silnejší hráči na veľkej ekonomickej šachovnici. In
GoodWill : mesačník o ekonomike, biznise a spoločnosti, 2010, roč. II, č. október, s.
12-15. ISSN 1337-9798.
BDFB17
RADVANSKÝ, Marek - KVETAN, Vladimír - PÁNIKOVÁ, Lucia. Makroekonomická prognóza vývoja slovenskej ekonomiky so zameraním na vývoj po práci. Marek Radvanský, Vladimír Kvetan, Lucia Pániková. In Expertízne štúdie EÚ SAV
[online], 2010, č. 7, s. 1-107. ISSN 1337-0812. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/ES07.pdf>.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
63
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
BEF01
RADVANSKÝ, Marek. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rockoch
2009 - 2013. In Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností v
Slovenskej republike za rok 2007. - Bratislava : Slovak Credit Bureau, 2009, [14 s. ].
ISBN 978-80-969279-4-4.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
DAI03
DAI04
DAI05
DAI06
DAI07
BUJŇÁKOVÁ, Tatiana. Ľudský kapitál a technický pokrok ako kľúčové faktory ekonomického rastu : teoretický pohľad, empirické dôkazy : dizertačné práce (PhD.).
Školiteľ Menbere Workie Tiruneh. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010. 12, 125, 14 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava :
Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, 2010. 27 s.
DOMONKOS, Tomáš. Simulačné modelovanie ako nástroj optimalizácie podnikových procesov : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Michal Fendek.
Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislave Fakulta hospodárskej politiky, 2009.
168 s.
FRANK, Karol. Úloha verejných financií v hospodárskej politike Slovenska : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Ivan Okáli. Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2010. 140 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava : Vedecká rada
Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. 23 s.
JECK, Tomáš. Transfer a difúzia znalostí ako faktor modernizácie slovenskej ekonomiky : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Herta Gabrielová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 142 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava : Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, 2010. 23
s.
LESAY, Ivan. European investment bank and its development discourse in the context of development economics theories : dizertačné práce (PhD.). Školiteľ Peter
Staněk. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010. 153
p. Autoreferát dizertačnej práce je v slovenčine Európska investičná banska a jej rozvojový diskurz v kontexte teórií ekonómie rozvoja. Bratislava : Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. 21 s.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Zmeny v ponuke vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov na
trhu práce z pohľadu potrieb znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike : dizertačné práce (PhD.). Školiteľ Šarmír Eduard. Bratislava : Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity, 2010. VII, 120 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava
: Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave,
2010. 21 s.
VAŠKOVÁ, Vanda. Integrácia finančných trhov v EMU : dizertačné doktorandské
práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Menbere Workie Tiruneh. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2010. 170 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava : Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2010. 30 s.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
CHOVANCOVÁ, Eva - KLINEC, Ivan: FRIČ, Pavol - VESELÝ, Arnošt (eds) Riziková budoucnost : devět scénařů vývoje české společnosti. Praha : Matfyzpress,
2010. ISBN 978-80-7378-110-1. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 9, s. 978980. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
JECK, Tomáš. Workie, M. T. - Radvanský, M. (eds) Regional disparities in Central
and Eastern Europe : theoretical models and empirical analyses. Bratislava : IER
SAS 2010. ISBN 978-80-7144-180-9. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 10,
s. 1071-1073. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 00133035.
64
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
EDI03
JURÍČKOVÁ, Vilma. Antalová, M. a kol. Kvalita života : teória, metodológia, empíria. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010. ISBN
978-80-225-3043-9. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 10, s. 1082-1085.
(0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
EDI04
KAČÍRKOVÁ, Mária. GÖSSLING, Stefan - HALL, C. Michael - WEAVER, B.
David Sustainable tourism futures : perspectives on systems, restructuring and innovations. Routledge : Taylor & Francis, 2009. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58,
č. 6, s. 651-654. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 00133035.
EDI05
KAŠÍKOVÁ, Ľubica. UNCAD: World investment report 2009 : transnational corporations, agricultural production and development. New York and Geneva : United
nations, 2009. ISBN 978-92-1-112775-1. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 4,
s. 433-434. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
VAŠKOVÁ, Vanda. Menbere T. WORKIE a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekoEDI06
nomiky. Ozdravenie svetovej ekonomiky : realita alebo mýtus? Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. ISBN 978-80-7144-178-6. In Ekonomický časopis, 2010,
roč. 58, č. 10, s. 1074-1078. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, SCOPUS).
ISSN 0013-3035.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí. Editori: Iveta Pauhofová, Oto Hudec, Tomáš Želinský. Košice : Ekonomická fakulta
TU, 2010. 103 s. Dostupné na internete:
<http://www.ekf.tuke.sk/files/Zbornik_Herlany_el_verzia.pdf>. ISBN 978-80-5530573-8.
FAI02
Koncipování budoucnosti v Evropě 2007 : sborník příspěvků z 9. mezinárodního kolokvia . Editori František Petrášek, Barbora Slintáková, Ivan Klinec. Praha : Občanská futurologická společnost, 2010. 169 s. ISBN 978-80-903440-1-3.
FAI03
Krízové a pokrízové adaptačné procesy a nové nároky na konkurencieschopnosť :
zborník príspevkov z medzinárodného workshopu. Milan Šikula (ed.). Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2010. 208 s. Workshop sa uskutočnil v rámci projektu
APVV-0599-07. ISBN 978-80-7144-181-6.
FAI04
Expertízne štúdie EÚ SAV [online]. Editor [2010] Milan Šikula. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010-. Názov z obrazovky. bez periodicity. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/ES07.pdf>. ISSN 1337-0812.
FAI05
Working papers [EÚ SAV] [online seriál]. Hlavný redaktor [2007] Milan Šikula.
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. názov z titulnej obrazovky. nepravidelne.
Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP0.pdf>.
ISSN 1337-5598.
FAI06
Ekonomický časopis. Hlavný redaktor [2009] Milan Šikula, výkonný redaktor [2009]
Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN 0013-3035.
FAI07
Regional disparities in Central and Eastern Europe : theoretical models and empirical
analyses : peer - reviewed international conference proceedings. Menbere Workie
Tiruneh and Marek Radvanský (eds). Bratislava : <The> institute of economic research of the SAS, 2010. 400 p. ISBN 978-80-7144-180-9.
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI01
ŠIKULA, Milan - BERČÍK, Peter - PEKNÍK, Miroslav - OKÁLI, Ivan - KLAS, Antonín - KOŠTA, Ján - TIRPÁK, Ivan - BUČEK, Milan. Stratégia rozvoja slovenskej
65
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
spoločnosti. (Podklad pre prvú oponentúru) : úplná verzia. [2. preprac. a dopln. vyd.].
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 502 s. Práca bola vypracovaná v rámci
projektu schváleného vládou SR uz. č. 906/2006 Vízia a stratégia rozvoja slovenskej
spoločnosti. Vyšlo aj skrátené vydanie Stratégie rozvoja ... (podkladu pre prvú oponentúru) : skrátená verzia. Bratislava : EÚ SAV, január 2010. 123 s.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Finančné zdroje - jediný zdroj na prekonanie chudoby? [online]. Bratislava : Nadácia Liberálna spoločnosť, 2010. 2 s. Názov z obrazovky. Požaduje sa. Dostupné na internete: <http://www.libspol.eu/node/68>.
GHG02
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Deflácia - liek alebo choroba? [online]. Bratislava : Nadácia
Liberálna spoločnosť, 2010. 2 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.libspol.eu/node/57>.
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Výzvy trhu práce v Číne [online]. Bratislava : Nadácia LiGHG03
berálna spoločnosť, 2010. 1 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.libspol.eu/node/58>.
GHG04
KLINEC, Ivan. Zelené myslenie pre zelenú budúcnosť : alternatívne ekonomické a
sociálne teórie podporujúce smerovanie k udržateľnému rozvoju - študijné texty [online]. Olomouc : Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta University Palackého, 2010. 260 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://development.upol.cz/soubory/studium/study_text.pdf.>.
GHG05
KLINEC, Ivan. Holistic economics for sustainable world [online]. European institute
of innovation and technology (EIT) : Institute for prospective technological studies
of the joint research center (JRC-IPTS), 2010. 2 p. Názov z obrazovky. Dostupné na
internete: <http://eit.europa.spigit.com/Page/ViewIdea?ideaid=196>.
GHG06
KLINEC, Ivan. Futurológia nie je len veštenie z gule. In Profit : ľudia - peniaze podnikanie, 4. 9. 2010, s. 1-4. ISSN 1335-4620. Dostupné na internete:
<http://profit.etrend.sk/biznis/futurologia-nie-je-len-vestenie-z-gule.html>.
GHG07
KLINEC, Ivan. Ľudia i štáty potrebujú vízie. In Visions : časopis o ľuďoch, technológiách a inováciách, 2009, roč. 4, č. 1, s. ISSN 1337-0014.
GHG08
PETRÍK, Borislav. Nobelova cena za ekonómiu 2010 : Peter Arthur Diamond (USA), Dale Thomas Mortensen (USA), Christopher Antoniou Pissarides (Veľká Británia) [online]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 2 s. Názov z obrazovky.
Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/projects/Nobelove%20ceny.pdf>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GABRIELOVÁ, Herta. Významné osobnosti SAV. Zhovárala sa (eť). In Tele plus :
dvojtýždenník pre tri generácie, 2010, roč. XX, č. 13, s. 2. ISSN 1336-1287.
GII02
KLINEC, Ivan. Čaká nás koniec sveta : toho starého. Hovorí Martin Krno. In Slovo :
spoločensko-politický týždenník, 2010, roč. XII, č. 4, s. 14-17. ISSN 1335-468X.
GII03
LESAY, Ivan. Kto sa nabaľuje na balíčkoch. In Pravda, 22.12.2010, roč. XX, č. 294,
s. 35. ISSN 1335-4051.
GII04
LESAY, Ivan. Politika, verejná mienka a dôchodky. In Pravda, 10.12.2010, roč. XX,
č. 284, s. 43. ISSN 1335-4051.
GII05
LESAY, Ivan. Stereotypné vyhlásenie vlády. In Pravda, 10.8.2010, roč. XX, č. 183,
s. 35. ISSN 1335-4051.
GII06
STANĚK, Peter. Odvodový bonus je omyl. In Pravda, 24.8.2010, roč. XX, č. 195, s.
9. ISSN 1335-4051.
GII07
STANĚK, Peter. Súčasný stav a prognóza rozvoja stavebníctva na Slovensku. Za
rozhovor ďakuje D. Lalíková. In Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a
66
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
GII08
GII09
GII10
GII11
architektúry, 2010, roč. 16, č. 6, s. 26-29. ISSN 1335-1249.
STANĚK, Peter. Miliardy nedostanete, odkázal Island Britom. [zostavil] Pavel Novotný. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 08.03.2010, roč.
XVIII, č. 45, s. 8. ISSN 1335-4701.
STANĚK, Peter. Smer si pomohol aj cudzími myšlienkami. [zostavila] Beáta Skyvová. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 07.04.2010, roč. XVIII,
č. 65, s. 4. ISSN 1335-4701.
ŠIKULA, Milan. Voľby v HN. In Hospodárske noviny : denník o ekonomike a politike, 19.05.2010, roč. XVIII, č. 95, s. 2. ISSN 1335-4701.
ŠIKULA, Milan. Svet podľa SAV. [zhováral sa] Martin Hanus. In Týždeň, 2010,
roč. 7, č. 19, s. 70-73. ISSN 1336-5932.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
WORKIE TIRUNEH, Menbere. From debt crisis to growth crisis : is external debt
the cause or the effect of Africa's marginalization. 1st. ed. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2007. 264 s. ISBN 978-3-8364-3464-5.
Citácie:
1. [3] MIRDALA, R. Exchange rate pass-through to domestic prices in the central
european countries. In Journal of applied economic sciences : quaterly journal
[Rumunsko]. ISSN 1843-6110, 2009, vol. IV, no. 3(9), p. 408-424.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
HVOZDÍKOVÁ, Veronika - BUJŇÁKOVÁ, Tatiana - HOŠOFF, Boris - STANĚK,
Peter. Riziká aktuálnych vývojových trendov vo svetovej ekonomike : finančná,
demografická, potravinová a environmentálna kríza. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2008. 147 s. Práca je súčasťou projektu č. APVV-0599-07. ISBN 978-807144-170-0.
Citácie:
1. [4] VAŠKOVÁ, V. Konkurencieschopnosť a finančné trhy v ére globalizácie. In
Financie a riziko : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka ... Bratislava :
Ekonóm, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2867-2.
KLAS, Antonín - BRZICA, Daneš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta CHOVAN, Igor - JURÍČKOVÁ, Vilma - KAČÍRKOVÁ, Mária - KOŠTA, Ján MORVAY, Karol - PETRÍK, Borislav - STANĚK, Peter - VOKOUN, Jaroslav.
Technologický a inovačný rozvoj v Slovenskej republike. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2005. 390 s. ISBN 80-7144-147-3.
Citácie:
1. [4] KOPKÁŠ, P. Vplyv finančnej globálnej krízy na rizikový kapitál. In Novák,
M. (zost.) Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2742-2.
MORVAY, Karol - AZUDOVÁ, Ľubica - BRZICA, Daneš - ĎURAŠ, Ján - FRANK, Karol - HOFFMANN, Pavol - HRIVNÁKOVÁ, Jana - JURÍČKOVÁ, Vilma
- KAČÍRKOVÁ, Mária - KVETAN, Vladimír - LUPTÁČIK, Mikuláš - ONDKO,
Peter - OKÁLI, Ivan - PÁLENÍK, Viliam - PETRÍK, Borislav - VOKOUN, Jaroslav
- ŽÁRSKA, Elena. Transformácia ekonomiky: skúsenosti Slovenska : Vypracované
v rámci 2. etapy riešenia úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie transformácie určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska [...] (Prierezový štátny program
67
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB04
AAB05
AAB06
výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti - tematický okruh 5). Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, 2005. 328 s. ISBN 807144-143-0.
Citácie:
1. [4] VINCZEOVÁ, M. Finančný reinžiniering - inovatívny prístup vo finančnom
riadení malých a stredných podnikov. In Marta Orviská (ed.) Tvorivosť a inovácia. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80970258-8-5.
OBADI, Saleh Mothana - KOŠTA, Ján - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan. Globálna ekonomika : nové trendy a analýzy vybraných problémov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 187 s. Monografia je súčasťou projektu VEGA č. 2/6050/27
Nové trendy a javy v medzinárodnom obchode [...]. ISBN 978-80-7144-169-4.
Citácie:
1. [4] BALÁŽ, P. - MARKOVIČ, J. Význam energie pre podporu konkurencieschopnosti EÚ : riziká a výzvy pre slovenskú ekonomiku. In Česko a Slovensko v
medzinárodnom obchode a podnikaní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita Obchodná fakulta, 2009. ISBN 978-80-225-2767-5, s. 7-22.
2. [4] BALÁŽ, P. Pozícia zemného plynu pri podpore konkurencieschopnosti Európskej únie. In Studia commercialia Brtislavensia. ISSN 1337-7493, 2009, roč.
2, č. 6, s. 5-16.
3. [4] SZOKEOVÁ, S. Dopady finančnej krízy na energetický sektor Číny. In
ČERVENKA, P.-BAŽÓ, L. Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode,
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. časť). Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity,
2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 582-585.
4. [4] SZÖKEOVÁ, S. Finančná kríza a jej dopady na čínsku ekonomiku. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita - Obchodná fakulta, 2009. ISBN 978-80-225-2767-5, s. 338344.
5. [4] VAŠKOVÁ, V. Konkurencieschopnosť a finančné trhy v ére globalizácie. In
Financie a riziko : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka ... Bratislava :
Ekonóm, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2867-2.
6. [4] ZORKÓCIOVÁ, O. Analýza budovania Corporate Identity vo firmách pôsobiacich na Slovensku. In ČERVENKA, P.-BAŽÓ, L. Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode, marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách
v podmienkach globálnej konkurencie (1. časť). Bratislava : Obchodná fakulta
Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2794-1, s. 601-606.
OKÁLI, Ivan - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - RUMPELOVÁ, Daniela - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj
Slovenska v roku 2007 : (štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej komisie
OSN). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 74 s. Vydané aj v anglickom jazyku Okáli Ivan et al. Economic development of Slovakia in 2007. Bratislava
: Institut of economic research SAS, 2008. 78 p. ISBN 978-80-7144-164-9 (anglické
vyd.). ISBN 978-80-7144-163-2 (slovenské vyd.).
Citácie:
1. [4] FÜLÖP, P. Veda a výskum ako faktor inovačnej výkonnosti - nové výzvy
pre hospodársku politiku. In Lábaj, M. (sprac.) Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF EU,
2009. 1 CD-ROM [s. 58-73]. ISBN 978-80-225-2854-2.
OKÁLI, Ivan - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - RUMPELOVÁ, Daniela - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj
Slovenska v roku 2006 : (štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej
68
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB07
AAB08
AAB09
komisie OSN). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 63 s. Preložené
pod názvom: Economic development of Slovakia in 2006. - Bratislava : Economic
research of Slovakia SAS, 2007. ISBN 978-80-7144-157-1. ISBN 978-80-7144-1588.
Citácie:
1. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
OKÁLI, Ivan - ĎURAŠ, Ján - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - HLAVATÝ, Egon - IŠA, Jan - JURÍČKOVÁ, Vilma - KLAS, Antonín - KOTOV, Miroslav MORVAY, Karol - STANĚK, Peter. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 352 s.
Vypracované v rámci 1. etapy riešenia úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie
transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska [...]. ISBN 807144-140-6.
Citácie:
1. [4] MUCHOVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
2. [4] PALOVIČOVÁ, B. Eurofondy pomáhajú skvalitňovať služby v sociálnej oblasti. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM.
3. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
4. [6] MELIŠEK, I. Brajcun, A. Hospodárska politika Európskej únie [...]. In Ekonomické rozhľady. ISSN 0323-262X, 2009, č. 1, s. 138-139.
OUTRATA, Richard - GAJDOŠOVÁ, Michaela - HOŠOFF, Boris - IŠA, Jan - JURÍČKOVÁ, Vilma - KORMANOVÁ, Ludmila - KOŠTA, Ján - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Globalizácia a slovenská ekonomika : riešené ako Prierezový štátny
program výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti - tematický okruh 5. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN 80-7144-1503.
Citácie:
1. [4] KOVÁČIKOVÁ, P. Definovanie globalizácie ako dôležitého aspektu zvyšovania ekonomickej výkonnosti. In Lábaj, M. (sprac.) Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. Bratislava
: Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2009. 1 CD-ROM, [s. 24-34]. ISBN
978-80-225-2854-2.
PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter. Megatrendy a finančné
trhy v 21. storočí : (vybrané aspekty). Bratislava : Sprint, 2007. 207 s. ISBN 978-8089085-90-3.
Citácie:
1. [2.1] WORKIE TIRUNEH, M. Efekty zahraničnej pomoci na zníženie regionálnych disparít : prípady tranzitívnych, rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomík. In
Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 10, s. 980-999. ISSN 0013-3035., WOS
549OY
2. [4] KOVÁČIKOVÁ, P. Definovanie globalizácie ako dôležitého aspektu zvyšovania ekonomickej výkonnosti. In Lábaj, M. (sprac.) Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. Bratislava
69
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB10
AAB11
AAB12
: Katedra hospodárskej politiky NHF EU, 2009. 1 CD-ROM, [s. 24-34]. ISBN
978-80-225-2854-2.
3. [4] ULIAN, J. O hodnotách a kompetentnosti lídrov manažovať krízy. In. Koloman Ivanička a kol. Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Bratislava : Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-27613, s. 317-323.
4. [4] VAŠKOVÁ, V. Konkurencieschopnosť a finančné trhy v ére globalizácie. In
Financie a riziko : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka ... Bratislava :
Ekonóm, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2867-2.
STANĚK, Peter. Fakty a mýty globalizácie : (vybrané aspekty). 1. vyd. Bratislava :
Ekonóm, 2005. 319 s. ISBN 80-225-2016-0.
Citácie:
1. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
STANĚK, Peter. Globalizácia svetovej ekonomiky. Bratislava : EPOS, 1999. 221 s.
ISBN 80-8057-109-0.
Citácie:
1. [3] TKÁČOVÁ, D. Outsourcing a jeho miesto v bankovnístve. In Jirčíková, Eva
(ed.) Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi [elektronický zdroj]. Zlín :
Univerzita Tomáše Bati, 2009. ISBN 978-80-7318-798-9,1 CD-ROM.
2. [4] BLAHA, Ľ. Späť k Marxovi? : sociálny štát, ekonomická demokracia a teória spravodlivosti. Bratislava : Veda, 2009. S. 483. ISBN 978-80-224-1077-9.
3. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. S. 154. ISBN 978-8078-246-7.
4. [4] PALOVIČOVÁ, B. Eurofondy pomáhajú skvalitňovať služby v sociálnej oblasti. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM.
5. [4] SZARKOVÁ, M. Personálny marketing podnikov v podmienkach globálnej
hospodárskej krízy. In Ekonomické rozhľady, 2009, roč. XXXVIII, č. 3, s. 398404. ISSN 0323-262X.
ŠIKULA, Milan - BUNČÁK, Ján - PEKNÍK, Miroslav - OKÁLI, Ivan - KLAS, Antonín - SPÁČILOVÁ, Ružena - BUČEK, Milan. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej
spoločnosti. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Veda, 2008. 274 s. V roku
2009 vyšlo 2. nezmenené vydanie ŠIKULA, Milan (gestor projektu) Dlhodobá vízia
rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. 274 s.
ISBN 978-80-7144-171-7 (2. nezmen. vyd.). ISBN 978-80-7144-168-7 (1. vyd.).
Citácie:
1. [4] ARBE, T. Ekonomika spoločnosti založenej na vedomostiach a rozhodovanie. In Forum statisticum slovacum. ISSN 1336-7420, 2009, roč. V, č. 4, s. 2-7.
2. [4] BECÍK, S. Strategické vízie vo vývoji slovenského poľnohospodárstva. In
Ekonomika poľnohospodárstva. ISSN 1335-6186, 2009, roč. IX, č. 3, s. 4-10.
3. [4] BOMBOVÁ, Z. Vplyv globálnej hospodárskej recesie na investície v kapitalizačných pilieroch dôchodkového systému. In Novák, M. [et al. eds.] Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne
[elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM.
4. [4] FIFEKOVÁ, E. Makroekonomické aspekty formovania znalostnej ekonomiky. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-
70
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB13
AAB14
ROM.
5. [4] GAŠPAR, M. K niektorým problémom dlhodobej vízie slovenskej spoločnosti. In Parlamentný kuriér, 2008, roč. XVI, č. CLXIII, s. 78-80. ISSN 13350307.
6. [4] IVANIČKA, K. Synergergetika v autoregulácii a v manažmente metropolitných a urbanistických systémov. In Ekonomické rozhľady. ISSN 0323-262X, 2009,
roč. XXXVIII, č. 1, s. 7-17.
7. [4] IVANIČKOVÁ, A. Vývojové trendy regionálnych štruktúr (metropolizácia).
In Regióny v pohybe, priestor a čas : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie [...] [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN
978-80-225-2842-9. 1 CD-ROM.
8. [4] RUMPELOVÁ, D. Analýza subsystému minimálnych tokov. In Novák, M.
Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky
ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM.
9. [4] RUMPELOVÁ, D. Analýza štruktúry slovenskej ekonomiky prostredníctvom
systému Input-Output tabuliek. In Novák, M. (zost.) Hospodárska politika SR po
vstupe Slovenska do EMU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. 1 CDROM. ISBN 978-80-225-2742-2.
10. [4] RUMPELOVÁ, D. Štruktúrne súvislosti slovenskej ekonomiky. In Lábaj,
M. (sprac.) Zvyšovanie ekonomickej výkonnosti SR po vstupe do EMÚ - nové výzvy pre hospodársku politiku. Bratislava : Katedra hospodárskej politiky NHF
EU, 2009. 1 CD-ROM [s. 36-56]. ISBN 978-80-225-2854-2.
11. [4] SIVÁK, R. - IVANIČKA, K. Inovačné stimuly na zrýchlenie rozvoja slovenskej ekonomiky. In. Koloman Ivanička a kol. Kreativita, invencia, inovácia :
stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Bratislava : Ekonóm,
2009. ISBN 978-80-225-2761-3, s. 7-14.
12. [4] VINCÚR, P. Lisabonská stratégia, hospodárska politika pre vedomostnú
ekonomiku verzus finančná kríza. In Ekonomické rozhľady, 2009, roč. XXXVIII, č.
3, s. 312-319. ISSN 0323-262X.
ŠIKULA, Milan. Globalizácia - rázcestie civilizácie. Bratislava : Sprint, 1999. 124 s.
ISBN 80-88848-6.
Citácie:
1. [4] BALÁŽ, P. a kol. Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej
vplyv na strategické rozvojové zámery SR ... Bratislava : Ekonóm, 2009. S 200.
ISBN 978-80-225-2911-2.
2. [4] LYSÁK, L. Megatrendy prvých dekád 21. storočia. In. Koloman Ivanička a
kol. Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Bratislava : Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3, s. 89-115.
ŠIKULA, Milan - AZUDOVÁ, Ľubica - BRZICA, Daneš - ĎURAŠ, Ján - HLAVATÝ, Egon - HRIVNÁKOVÁ, Jana - JURÍČKOVÁ, Vilma - GABRIELOVÁ, Herta GAJDOŠOVÁ, Michaela - IŠA, Jan - KAČÍRKOVÁ, Mária - KLAS, Antonín KORMANOVÁ, Ludmila - KOŠTA, Ján - KOTOV, Miroslav - KVETAN, Vladimír
- MORVAY, Karol - OBADI, Saleh Mothana - OKÁLI, Ivan - OUTRATA, Richard
- PÁLENÍK, Viliam - PETRÍK, Borislav - STANĚK, Peter - ŠUJAN, Ivan - ŠUJANOVÁ, Milota - VOKOUN, Jaroslav. Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie
Slovenska do Európskej únie : (monografia) : štúdia bola vypracovaná s finančnou
podporou vlády Slovenskej republiky. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky, 2003. 381 s. ISBN 80-7144-135-X.
Citácie:
1. [1.1] MIŤKOVÁ, V. MODELING THE CRISIS IN AUTOMOBILE INDUSTRY
71
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB15
AAB16
THE APPLIED CGE STUDY. 27th International Conference. SEP 09-11, 2009
Kostelec Czech Republic. In MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS
2009. P. 221-226., WOS BNO76
2. [2.1] MIŤKOVÁ, V. Is growth in automotives beneficial for Slovakia? : an applied CGE model study. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57,
č. 4, s. 309-326., WOS 463NB
3. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Konvergencia v procese európskej menovej integrácie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 150 s. ISBN 80-7144-155-4.
Citácie:
1. [1.1] Uramova M., Tuschlova M., Hiadlovsky V. The Slovak Republic - Economic and Legal Aspects of Joining the European Monetary Union. In Kocourek,
A. (ed.) PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE LIBEREC ECONOMIC FORUM, 2009. S. 408-421., WOS BMK17
2. [3] TRNOVSKÝ, K. Výmenné relácie a zahraničný obchod SR. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé
vědecké pracovníky 2009 [elektronický dokument]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati,
2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 1 CD-ROM.
3. [4] MUCHOVÁ, E. - CHRENKOVÁ, J. Inflácia a cenová stabilita z pohľadu
globálnych vývojových trendov. In Ekonomické rozhľady, 2009, roč. XXXVIII, č.
4, s. 467-480. ISSN 0323-262X.
4. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. S. 154. ISBN 978-8078-246-7.
5. [4] TRNOVSKÝ, K. - SOBOTOVÁ, A. Probližovanie sa SR k najvyspelejším európskym krajinám v oblasti výkonnosti. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický
zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009.
ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ, Iveta STANĚK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana.
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza.
Príčiny - náklady - východiská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. 280 s.
Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/008/09: Dynamika nových
zdrojov rastovej výkonnosti a konkurencieschopnosti [...] (časti 1.2, 1.6, 2.1, 3.2 a
3.3) a projektu APVV-0599-07 Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky (časti 1.1 a 3.1).
ISBN 978-80-7144-175-5.
Citácie:
1. [4] BALÁŽ, P. - HAMARA, A. Vplyv vývoja na medzinárodných komoditných
trhoch a ekonomická kríza : príčiny a dôsledky. In Ekonomické rozhľady, 2009,
roč. XXXVIII, č. 3, s. 359-369. ISSN 0323-262X.
2. [4] BALÁŽ, P. a kol. Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej
vplyv na strategické rozvojové zámery SR ... Bratislava : Ekonóm, 2009. S 200.
ISBN 978-80-225-2911-2.
3. [4] MARTINCOVÁ, M. Vplyv finančnej a hospodárskej krízy na fungovanie trhu práce. In Novák, M. (eds.) Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1
CD-ROM.
4. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Teoretické prístupy k finančnej kríze. In Novák, M.
72
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB17
AAB18
(eds.) Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky
ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2822-1.
5. [4] VAŠKOVÁ, V. Konkurencieschopnosť a finančné trhy v ére globalizácie. In
Financie a riziko : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka ... Bratislava :
Ekonóm, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2867-2.
6. [6] VAŠKOVÁ, V. Workie, T. Menbere a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna finančná a hospodárska kríza. In Ekonomický časopis, 2009,
roč. 57, č. 9, s. 940-943.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky.
Turbulencie na finančných trhoch a dilemy hospodárskej politiky. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 301 s. Monografia je súčasťou riešenia projektov VEGA
č. 2/6048/27 Transformácia svetovej ekonomiky [...], VEGA č. 2/6049/27 (časti 1.2,
1.3) a VEGA č. 2/6050/27 (časti 2.1). ISBN 978-807144-166-3.
Citácie:
1. [3] MIRDALA, R. Effects of fiscal policy shocks in the european transition economies [online]. In Journal of applied research in finance, 2009, vol. 1. no. 2,
p. 141-155 [cit. 21.12.2009]. Dostupné na internete:<http://jarf.reprograph.ro/articles/JARF_Winter_2009_crt.pdf>. ISSN20665482.
2. [3] MIRDALA, R. Shocking aspects of monetary integration (SVAR approach).
In Journal of applied research in finance [online] Craiova : Spiru Haret university, Faculty of financial management accounting [Rumunsko]. ISSN 2066-5482,
2009, vol. I, iss. 1, p. 51-62 [cit. 19.08.2009]. Dostupné na internete:<http://jarf.reprograph.ro/JarfCurrentIssue.pdf>.
3. [4] VAŠKOVÁ, V. Konkurencieschopnosť a finančné trhy v ére globalizácie. In
Financie a riziko : elektronický zborník príspevkov z XI. ročníka ... Bratislava :
Ekonóm, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2867-2.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BLAŠČÁK, Mário - BRZICA, Daneš - HOŠOFF,
Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK,
Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN,
Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Globálna konkurencieschopnosť
a energetická a demografická kríza. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 302
s. Monografia je súčasťou riešenia projektov VEGA č. 2/6048/6 Transformácia svetovej ekonomiky [...] (časti 1.1, 1.4, 4 a 5), VEGA č. 2/6049/2 (časť 2) a VEGA č.
2/6050/6 (časti 1.2 a 1.3). ISBN 80-7144-152-X.
Citácie:
1. [2.1] BALÁŽ, P. - ZÁBOJNÍK, S. Natural gas and its status in the energy security of the European Union. In Ekonomický časopis 2009, roč. 57, č. 2, s. 145162. ISSN 0013-3035., WOS 437NL
2. [3] SKALÁK, P. Zavedenie eura a finančná kríza - dopady na ekonomiku Slovenskej republiky. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009 [elektronický dokument].
Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-7318-812-2
3. [4] BALÁŽ, P. - MARKOVIČ, J. Význam energie pre podporu konkurencieschopnosti EÚ : riziká a výzvy pre slovenskú ekonomiku. In Česko a Slovensko v
medzinárodnom obchode a podnikaní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita Obchodná fakulta, 2009, s. 7-22. ISBN 978-80-225-2767-5.
4. [4] BALÁŽ, P. a kol. Ekonomické aspekty novej energetickej politiky EÚ a jej
73
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB19
vplyv na strategické rozvojové zámery SR ... Bratislava : Ekonóm, 2009. S 200.
ISBN 978-80-225-2911-2.
5. [4] FERENČÍKOVÁ, S. - KRAJČÍK, D. - FERENČÍKOVÁ, Z. Najdôležitejšie
problémy zahraničných investorov na Slovensku : (s osobitým dôrazom na riadenie ľudských zdrojov). In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita - Obchodná fakulta, 2009, s. 7987. ISBN 978-80-225-2767-5.
6. [4] FERENČÍKOVÁ, S. - KRAJČÍK, D. - FERENČÍKOVÁ, Z. Problems and
success factors of foreign-owned companies in Slovakia : past, present, and future. In Ekonomické rozhľady 2009, roč. XXXVIII, č. 2, s. 273-286.ISSN 0323262X.
7. [4] FODOR, T. Globalizácia ekonomiky a jej prejavy. In Némethová P. (zost.)
EDAMBA 2010. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2010. s. 125-128.
8. [4] SZOKEOVÁ, S. Dopady finančnej krízy na energetický sektor Číny. In
ČERVENKA, P.-BAŽÓ, L. Trendy a aktuálne výzvy teórie a praxe v obchode,
marketingu a medzinárodných podnikateľských aktivitách v podmienkach globálnej konkurencie (1. časť). Bratislava : Obchodná fakulta Ekonomickej univerzity,
2009, s. 582-585. ISBN 978-80-225-2794-1.
9. [4] SZÖKEOVÁ, S. Finančná kríza a jej dopady na čínsku ekonomiku. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita - Obchodná fakulta, 2009, s. 338-344. ISBN 978-80-2252767-5.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - ĎURAŠ, Ján - OBADI, Saleh
Mothana - VOKOUN, Jaroslav. Vplyv informačných technológií na ekonomický rast
a zamestnanosť: teoretické a empirecké pohľady : s aplikáciou na efekty komerčného
modelu Microsoft Slovakia na slovenskú ekonomiku. Bratislava : Ústav slovenskej a
svetovej ekonomiky, 2004. 92 s. ISBN 80-7144-141-4.
Citácie:
1. [3] VAVREČKOVÁ, J. Terciálně vzdělaní odborníci a jejich potřeba na českém
trhu práce. In Acta oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 5, s. 20-35. ISSN
0572-3043.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
BRZICA, Daneš. Positioning Bratislava in an emerging cross-border metropolitan
area. In Cities between competitiveness and cohesion : discourses, realities and implementation. - [Heidelberg] : Springer, 2008, p. 243-256. ISBN 978-1-4020-8240-5.
Citácie:
1. [1.1] KOVACS, Z. Cities between Competitiveness and Cohesion: Discourses,
Realities and Implementation. In INTERNATIONAL JOURNAL OF URBAN AND
REGIONAL RESEARCH, 2009, vol. 33, no. 2, p. 583-585. [cit. celá monogr.].,
WOS 466YM
2. [1.1] VAN KEMPEN, R., MURIE, A. The new divided city : changing patterns
in european cites. In TIJDSCHRIFT VOOR ECONOMISCHE EN SOCIALE ,
2009, vol. 100, no. 4, p. 377-398. [cit. celá monogr.]., WOS 509HD
3. [2.1] FALŤAN, Ľ. Bratislava - problémy súčasného rozvoja (reflexia sociopriestorových súvislostí. In Sociológia. ISSN 1336-8613, 2009, roč. 41, č. 4, s.
329-352., WOS 485YM
4. [3] COSTA, C. Construire le cittá con i numeri : misurazioni e classificazioni
dei contesti urbani [online]. In Politische territoriali, 23 Gennaio 2009. [cit. celý
príspevok 16.09.2010]. 31 p. Dostupné na internete:<http://www.legautonomie.it/content/download/474/2307/file/articolo_di_sinte
si_tesi__costa.pdf.>
74
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
MORVAY, Karol. Celkový makroekonomický vývoj. In Hospodárska politika na
Slovensku 1990-1999. - Bratislava ; Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre
zahraničnú politiku : Centrum pre spoločenskú a mediálnu analýzu, 2000, s. 17-56.
ISBN 80-968147-1-0. Vydané aj v anglickom jazyku MORVAY, K. Overall Macroeconomic Development. In MARCINČIN, A. - BEBLAVÝ, M. Economic Policy in
Slovakia 1990-1999. Bratislava : Center for Social and Media Analysis and Slovak
Foreign Policy Association, 2000. S. 19-60.
Citácie:
1. [1.1] GYŐRFY, D. STRUCTURAL CHANGE WITHOUT TRUST: REFORM
CYCLES IN HUNGARY AND SLOVAKIA. In ACTA OECONOMICA, 2009, vol.
59, no. 2. p. 147-177., WOS 467SZ
STANĚK, Peter. Penzijné fondy a ich vývoj vo svetovej ekonomike : podkap. 5.3. In
RIEVAJOVÁ, Eva. Sociálne zabezpečenie. - Bratislava : Sprint vfra, apríl 2006, s.
145-165. ISBN 80-89085-62-8.
Citácie:
1. [4] BOMBOVÁ, Z. Vplyv globálnej hospodárskej recesie na investície v kapitalizačných pilieroch dôchodkového systému. In Novák, M. Eds. Makroekonomické
súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009.
ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM [citovaná celá kniha].
2. [4] PŘÍVARA, A. Minimálna mzda a jej miesto na európskom trhu práce. In
Novál, M. a kol. (sprac.) Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby
[elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9. [citovaná celá kniha]
3. [4] RIEVAJOVÁ, E: - SIKA, P. Aktuálne otázky dôchodkového systému v Slovenskej republike. In Nová ekonomika. ISSN 1336-1732, 2009, roč. II, č. 2, s. 5763.
4. [4] STANEK, V. Zdravotná politika v trhových podmienkach. In Novál, M. a
kol. (sprac.) Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009.
1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9. [citovaná celá kniha]
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
IŠA, Jan - OKÁLI, Ivan. Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné
dôsledky vstupu Slovenska do eurozóny. In Politická ekonomie : teorie, modelování,
aplikace, 2008, roč. LVI, č. 3, s. 318-344. (0.172 - IF2007). (2008 - Current Contents). ISSN 0032-3233.
Citácie:
1. [1.1] MIRDALA, R. Interest rate transmission mechanism of monetary policy
in the selected EMU candidate countries. In Panoeconomicus [Srbsko] [online].
ISSN 1452-595X, vol. 56, no. 3, p. 359-377. [cit. 21-10-2009]. Dostupné na internete:<http://www.panoeconomicus.rs/issue.php?id=31>., WOS 506DR
2. [1.1] VINTROVÁ, R. Lessons from the Czech and Slovak economies split. In
Prague economic papers. ISSN 1210-0455, 2009, vol. XVIII, no. 1, p. 3-25., WOS
428MP
3. [3] MIRDALA, R. Effects of fiscal policy shocks in the european transition economies [online]. In Journal of applied research in finance [Rumunsko], 2009,
vol. 1. no. 2, p. 141-155 [cit. 21.12.2009]. Dostupné na internete:<http://jarf.reprograph.ro/articles/JARF_Winter_2009_crt.pdf>. ISSN2066-
75
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
5482.
4. [3] MIRDALA, R. Shocking aspects of monetary integration (SVAR approach).
In Journal of applied research in finance [online] Craiova : Spiru Haret university, Faculty of financial management accounting [Rumunsko]. ISSN 2066-5482,
2009, vol. I, iss. 1, p. 51-62 [cit. 19.08.2009]. Dostupné na internete:<http://jarf.reprograph.ro/JarfCurrentIssue.pdf>.
5. [3] WORKIE TIRUNEH, M. Niektoré aspekty transformácie svetovej ekonomiky a rizika jej ďalšieho vývoja. In Acta oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 6,
s. 3-25. ISSN 0572-3043.
6. [3] ŠIKULOVÁ, I. Rozširovanie eurozóny vo svetle globálnej finančnej krízy.
In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009 [elektronický dokument]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 1 CD-ROM.
7. [4] BUDAI, A. Opodstatnenosť a udržateľnosť Maastrichtských kritérií. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM.
8. [4] MUCHOVÁ, E. - CHRENKOVÁ, J. Inflácia a cenová stabilita z pohľadu
globálnych vývojových trendov. In Ekonomické rozhľady, 2009, roč. XXXVIII, č.
4, s. 467-480. ISSN 0323-262X.
9. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
BRZICA, Daneš. Vplyv inštitucionálnej hustoty na sieťovanie v rámci výskumných
projektov a na konkurenčnú schopnosť ekonomiky : prípad vybraných krajín Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 10, s. 939-955. (0.268 - IF2006).
(2007 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] ODEHNAL, J. - MICHÁLEK, J. Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných regionů Evropské unie. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč.
57, č. 2, s. 113-131., WOS 437NL
2. [4] KAČÍRKOVÁ, M. Formovanie spolupracujúceho regionálneho inovačného
prostredia [online]. In Working papers. ISSN 1337-5598, 2009, č. 18, s. 1-31 [cit.
03.12.2009]. Dostupné na internete:<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP18.pdf>.
BRZICA, Daneš - GAŠPARÍKOVÁ, Jana - NEMCOVÁ, Edita. The Impact of Industrial and Regional Differentiation on SMEs in Slovak Republic. In Ekonomický
časopis, 2004, roč. 52, č. 7, s. 820-834. (0.062 - IF2003). (2004 - Current Contents).
ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] FESTIČ, M. - REPINA, S. - KRIŽANIČ, F. Inflation after the introduction
of the euro : the case of Slovenia. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009,
roč. 57, č. 10, s. 963-979., WOS 549OY
GABRIELOVÁ, Herta. Vývojové tendencie v štruktúre slovenskej ekonomiky. Herta
Gabrielová. In Ekonomický časopis, 1996, roč. 44, č. 10, s. 780-800. ISSN 00133035.
Citácie:
1. [4] FLAŠKA, J. Analýza zložiek národohospodárskeho dopytu. In Novák, M.
(zost.) Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2742-2.
2. [4] FLIEGOVÁ, J. Vývoj štruktúry zamestnanosti v slovenskej ekonomike. In
76
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
ADDA08
Novák, M. (zost.) Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2742-2.
GABRIELOVÁ, Herta. Súčasné trendy vo vývoji produkcie na Slovensku. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 5, s. 426-441. (0.204 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] MUCHOVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 157 s. ISBN 978-80-8078-246-7.
GABRIELOVÁ, Herta. Trendy v inovačnej výkonnosti a inovačnej politike: Európska únia a Slovensko. In Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 10, s. 991-1008.
(0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] ODEHNAL, J. - MICHÁLEK, J. Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných regionů Evropské unie. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč.
57, č. 2, s. 113-131., WOS 437NL
IŠA, Jan. Nicholas Kaldor a postkeynesovstvo: teoretická a hospodárska alternatíva
neoklasickej ekonómie. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 9, s. 853-869.
(0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] LAH, M. - ILIC, B. - GOLOB, U. Advetising of domestic and foreign
firms in Slovenia during its ten-year transition period. In TRANSFORMATIONS
IN BUSINESS and amp; ECONOMICS, 2009, vol. 8, no. 2, p. 135-149., WOS
IŠA, Jan. Riziká európskej menovej únie. In Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 6,
s. 559-575. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] URAMOVA, Maria - TUSCHLOVA, Miroslava - HIADLOVSKY, Vladimir. The Slovak Republic Economic and Legal Aspects of Joining the European
Monetary Union. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE LIBEREC ECONOMIC FORUM 2009, 2009, vol., no., 408-421., WOS
BMK17
2. [4] LISÝ Ján Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej
krízy. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM.
3. [4] MUCHOVÁ, E. - LISÝ, P. Pakt stability a rastu z pohľadu nových členských krajín EÚ. In Novák, M. (zost.) Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 97880-225-2742-2.
4. [4] MUCHOVÁ, E. Single currency and convergence from the perspective of
the new member states. In ICABR 2009. Brno : Mendel university, 2009. 1 CDROM.
5. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
IŠA, Jan. Európska menová únia po piatich rokoch. In Ekonomický časopis, 2005,
roč. 53, č. 5, s. 499-510. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 00133035.
Citácie:
1. [1.1] URAMOVA, Maria - TUSCHLOVA, Miroslava - HIADLOVSKY, Vladimir. The Slovak Republic Economic and Legal Aspects of Joining the European
Monetary Union. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE LIBEREC ECONOMIC FORUM 2009, 2009, vol., no., 408-421., WOS
77
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA09
ADDA10
ADDA11
ADDA12
ADDA13
ADDA14
BMK17
2. [4] LISÝ J. Aktuálnosť paktu stability a rastu v období globálnej finančnej krízy. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM.
3. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
IŠA, Jan. Slovensko na ceste do Európskej menovej únie. In Ekonomický časopis,
2002, roč. 50, č. 6, s. 899-925. (0.048 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] URAMOVA, Maria - TUSCHLOVA, Miroslava - HIADLOVSKY, Vladimir. The Slovak Republic Economic and Legal Aspects of Joining the European
Monetary Union. In PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE LIBEREC ECONOMIC FORUM 2009, 2009, vol., no., 408-421., WOS
BMK17
2. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
JURÍČKOVÁ, Vilma - STANĚK, Peter. Vplyv globalizácie na vývoj zamestnanosti
a implikácie pre Slovensko. In Ekonomický časopis, 2004, roč. 52, č. 10, s. 11881201. (0.062 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] BUCHTA, S. - FEDERIČOVÁ, Z. Hodnotenie implementácie a dopadov
programových dokumentov v poľnohospodárstve za obdobie 2004 - 2007. Bratislava : VÚEPP, 2009. S. 84. ISBN 978-80-8058-499-3.
KLAS, Antonín. Zmeny v postavení výskumu v druhej polovici 20. storočia. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 9, s. 870-880. (0.204 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] TETŘEVOVÁ, L. Outreach aktivity univerzit. In Ružičková, S. a kol. (zost.)
Úloha univerzít v regionálnom rozvoji. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika,
2009. S. 216-221. ISBN 978-80-7097-791-0.
KLAS, Antonín. Vzdelávanie v kontexte technologického rozvoja. In Ekonomický
časopis, 2005, roč. 53, č. 10, s. 955- 971. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] ODEHNAL, J. - MICHÁLEK, J. Hodnocení konkurenceschopnosti vybraných regionů Evropské unie. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč.
57, č. 2, s. 113-131., WOS 437NL
KLAS, Antonín. Technológia a inovácie ako základný faktor ekonomického rozvoja.
In Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 6, s. 576-592. (0.123 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] HAVETTOVÁ, M. Konkurencieschopnosť slovenského priemyslu v porovnaní s vybranými krajinami EÚ. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti
konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj].
Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN
978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM.
KLAS, Antonín. Úroveň výskumu a inovácií v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2002, roč. 50, č. 4, s. 663-680.
(0.048 - IF2001). (2002 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
78
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA15
ADDA16
ADDA17
ADDA18
ADDA19
Citácie:
1. [2.1] HAUPTMAN, L. et al Fiscal measures for research, development and innovation : cases of Slovenia, Slovakia and Belarus. In Ekonomický časopis. ISSN
0013-3035, 2009, roč. 57, č. 3, s. 263-277, WOS 451HT
LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky na báze input-output analýzy. In Ekonomický časopis,
2008, roč. 56, č. 5, s. 477-494. (0.115 - IF2007). (2008 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] GABRIELOVÁ, H. Štruktúra podnikateľského sektora Slovenska. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 10, s. 100-1017. ISSN 0013-3035., WOS
549OY
2. [4] BOŽÍK, M. Prejavy krízy v poľnohospodárstve. In Gejza Blaas (zost.) Dosahy finančnej a hospodárskej krízy na pôdohospodárstvo - možnosti riešenia.
Nitra . Agentúra Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, 2009. ISBN 97880-89162-39-0, s. 13-25.
3. [4] UHRINČAŤOVÁ, E. Predikcia vplyvu finančnej a hospodárskej krízy na
sektor poľnohospodárstva. In Ekonomika poľnohospodárstva. ISSN 1335-6186,
2009, roč. IX, č. 2, s. 3-11.
LÁBAJ, Martin. Analýza zdrojov ekonomického rastu metódou celkovej produktivity faktorov v Slovenskej republike v rokoch 1995-2006. In Ekonomický časopis,
2007, roč. 55, č. 10, s. 976-988. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] HAJEK, M. - MIHOLA, J. ANALYSIS OF TOTAL FACTOR PRODUCTIVITY CONTRIBUTION TO ECONOMIC GROWTH OF THE CZECH REPUBLIC. In POLITICKA EKONOMIE, 2009, vol. 57, no.6, 740-753., WOS
555GV
2. [4] FIFEKOVÁ, E. Štruktúrne súvislosti ekonomickej recesie v SR. In Novák,
M. (zost.) Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2742-2.
MORVAY, Karol - OKÁLI, Ivan. Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v
roku 2006 a ich odhad v roku 2007. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 6, s.
539-553. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] VINTROVÁ, R. Lessons from the Czech and Slovak economies split. In
Prague economic papers. ISSN 1210-0455, 2009, vol. XVIII, no. 1, p. 3-25., WOS
428 MP
OBADI, Saleh Mothana. Do Oil Prices Depend on the Value of US Dollar?. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 253- 265. (0.204 - IF2005). (2006 - Current
Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] BALÁŽ, P. - ZÁBOJNÍK, S. Natural gas and its status in the energy security of the European Union. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč.
57, č. 2, s. 145-162., WOS 437NL
OKÁLI, Ivan - MORVAY, Karol - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - JECK,
Tomáš - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2008. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 524-567. (0.262 - IF2008). (2009 - Current Contents, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. Analýza konkurencieschopnosti krajín
V4 z pohľadu atraktivity pre PZI [online]. In Working papers, 2009, č. 21, s. 1-
79
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA20
ADDA21
ADDA22
ADDA23
ADDA24
ADDA25
ADDA26
53. ISSN 1337-5598 [cit. 30.12.2009]. Dostupné na internete:<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP21.pdf>.
OKÁLI, Ivan. Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v roku 2005 a odhad
jeho hospodárskeho rastu v roku 2006. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 5, s.
411-425. (0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
OKÁLI, Ivan - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - KORMANOVÁ, Ludmila
- MORVAY, Karol - OUTRATA, Richard. Hospodársky vývoj Slovenska v roku
2004 : (štúdia bola vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie
OSN). In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický
ústav SAV, 1949-, 2005, roč. 53, č. 5, s. 451-498. (0.123 - IF2004). (2005 - Current
Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] BURDA, Š. Krízové vplyvy na vonkajší vývoj slovenskej ekonomiky. In
Prognostické práce, 2009, roč. 1, č. 3, s. 275-307.
OUTRATA, Richard. Konkurenčná schopnosť a procesy konvergencie vo svetovej
ekonomike. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-, 2000, roč. 48, č. 6, s. 705-727. (2000 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] VOKOROKOSOVÁ, R. Minimálna mzda a konkurencieschopnosť. Košice :
Elfa, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8086-093-6.
OUTRATA, Richard. Foreign Trade Potentials of Central European Countries and
their Strategic Aiming at European Union Integration. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-, 2000, roč. 48, č.
1, s. 3-19. (2000 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] GÁLIK, J. Vplyv reformy SPP a rokovaní WTO na zahraničný agropotravinársky obchod. Bratislava : VÚEPP, 2009. S. 59. ISBN 978-80-8058-497-9.
PÁLENÍK, Viliam - KOTOV, Miroslav. Aplikácia modelu CGE na kvalifikáciu prínosov a nákladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. In Ekonomický
časopis, 2002, roč. 50, č. 5, s. 765-778. (0.048 - IF2001). (2002 - Current Contents).
ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] MIŤKOVÁ, V. Is growth in automotives beneficial for Slovakia? : an applied CGE model study. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57,
č. 4, s. 309-326., WOS 463NB
2. [4] MIŤKOVÁ, V. CGE model - princípy jeho tvorby. In Ekonomické rozhľady.
ISSN 0323-262X, 2009, č. 1, s. 28-39.
STANĚK, Peter. Zadlženosť ako imanentná črta súčasných ekonomík. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-,
2004, roč. 52, č. 3, s. 255-269. (0.062 - IF2003). (2004 - Current Contents). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
ŠIKULA, Milan. Konkurencieschopnosť v súradniciach globalizácie. In Ekonomický
časopis, 2006, roč. 54, č. 10, s. 965-982. (0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
80
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA27
ADDA28
ADDA29
1. [4] JEMALA, M. Parciálne trendy a riziká globalizačných procesov. In Nová
ekonomika. ISSN 1336-1732, 2008, roč. II, č. 2, s. 15-25.
ŠIKULA, Milan. K metodologickým východiskám ponímania fenoménu globalizácie. In Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 7, s. 663-679. (0.123 - IF2004). (2005 Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [3] WORKIE TIRUNEH, M. Niektoré aspekty transformácie svetovej ekonomiky a rizika jej ďalšieho vývoja. In Acta oeconomica Pragensia, 2009, roč. 17, č. 6,
s. 3-25. ISSN 0572-3043.
ŠIKULOVÁ, Ivana - VAŠKOVÁ, Vanda. Kritériá menovej integrácie - optimálna
menová oblasť verzus maastrichtské kritériá. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54,
č. 3, s. 207-222. (0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] Uramova M., Tuschlova M., Hiadlovsky V. The Slovak Republic - Economic and Legal Aspects of Joining the European Monetary Union. In Kocourek,
A. (ed.) PROCEEDINGS OF THE 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE LIBEREC ECONOMIC FORUM, 2009. S. 408-421, WOS BMK17
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Návratnosť investícií do informačných technológií:
empirické dôkazy z panelových dát krajín Európy. In Ekonomický časopis, 2006,
roč. 54, č. 8, s. 741-754. (0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents). ISSN 00133035.
Citácie:
1. [3] BUJŇÁKOVÁ, T. Výnosy z investícií do ľudského vzdelávania. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé
vědecké pracovníky 2009 [elektronický dokument]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati,
2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 1 CD-ROM.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
BRZICA, Daneš. Privatization in Slovakia: the Role of Employee and Management
Participation : interdepartmental Action Programme on Privatization, Restructuring
and Economic Democracy - Working Paper IPPRED-12 [online]. Geneva : International Labour Organisation, 2000. 24 p. IPPRED, 12. Názov z titulnej obrazovky.
Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete:
<www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/ippred12.htm - 77k ->.
Citácie:
1. [3] ZU, L. Corporate social responsibility, corporate restructuring and firm's
performance. Berlin : Springer, 2009. XX, 308 p. ISBN 978-3-540-70895-7.
KLAS, Antonín. Vzdelanie a výkonnosť ekonomiky. In Statistika : ekonomickostatistický časopis, 2000, roč. 80, č. 8-9, s. 350-361. ISSN 0322-788.
Citácie:
1. [4] VOKOROKOSOVÁ, R. Minimálna mzda a konkurencieschopnosť. Košice :
Elfa, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8086-093-6.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. An Empirical Investigation into the Determinants of
External Indebtedness. In Prague economic papers : quaterly journal of economic
theory and policy. - Prague : University of Economics, 2004, vol.13, no. 3, p. 261277. ISSN 1210-0455.
Citácie:
1. [3] OKAFOR, L.M. - TYROWICZ, J. Foreign debt and domestic savings in developing countries [online]. In Latin American business review, 2008, vol. 9, no.
3-4, p.189-226. Dostupné na internete:<http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a910987845~f
rm=titlelink>
81
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
ADFB06
IŠA, Jan. Transformácia ekonomiky a sociálny štát. In Slovo : spoločensko-politický
týždenník, 2001, roč. 3, č. 33, s. 1-6. ISSN 1335-468X. Dostupné na internete:
<C:\Documents and Settings\ekonmama\Desktop\Slovo - O ekonomike.mht>.
Citácie:
1. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Sociálny štát v podmienkach globalizácie. In Novák, M.
a kol. (sprac.) Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity,
2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9..
JECK, Tomáš. Technologická a inovačná pozícia slovenskej ekonomiky v medzinárodnom kontexte. In Working papers [online seriál], 2009, č. 17, s. 1-26. ISSN 13375598. Práca je súčasťou projektu č. APVV-0649-07. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP17.pdf>.
Citácie:
1. [4] HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. Analýza konkurencieschopnosti krajín
V4 z pohľadu atraktivity pre PZI [online]. In Working papers, 2009, č. 21, s. 153. ISSN 1337-5598 [cit. 30.12.2009]. Dostupné na internete:<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP21.pdf>.
KAČÍRKOVÁ, Mária. Zhlukový potenciál v regiónoch nových členských krajín Európskej únie. In Working papers [online seriál], 2008, č. 7, s. 1- 35. ISSN 1337-5598.
Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP07.pdf>.
Citácie:
1. [4] HEČKOVÁ, J. - CHAPČÁKOVÁ, A. Teoretické a metodologické východiská definovania a hodnotenia intenzity klastrov. In Nová ekonomika. ISSN 13361732, 2009, roč. II, č. 2, s. 84-97.
KVETAN, Vladimír - RADVANSKÝ, Marek. Zahraničný obchod ako zdroj ekonomického rastu v rokoch 2008-2015. In Forum Statisticum Slovacum, 2008, roč. IV,
č. 2, s. 22-30. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
KVETAN, Vladimír - RADVANSKÝ, Marek. Modelovanie udržateľnosti financovania penzijného systému na Slovensku. In Forum Statisticum Slovacum, 2008, roč.
IV, č. 2, s. 31-42. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
KVETAN, Vladimír - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam. Konštrukcia modelov HERMIN a CGE pre hodnotenie Národného Strategického Referenčného Rámca (NSRR). In Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. 3, č.1,
s. 115-123. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] FRANK, K. The contriburtion of structural policy in the new member states
to the catch-uo process [online]. In Working papers, 2009, č. 19, s. 1-59. ISSN
1337-5598 [cit. 25.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP19.pdf>.
82
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
PÁLENÍK, Viliam - MLÝNEK, Martin. Miera zamestnanosti ako štruktúrny ukazateľ lisabonskej stratégie. In Forum Statisticum Slovacum, 2007, roč. 3, č. 1, s. 100114. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] KVETAN, V. - RADVANSKÝ, M. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky
SR v rokoch 2009 - 2013. In Forum statisticum slovacum. ISSN 1336-7420, 2009,
roč. V, č. 2, s. 60.
2. [4] RADVANSKÝ, M. Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR v rokoch
2009 - 2013. In Stredné hodnoty finančných ukazovateľov ekonomických činností
v Slovenskej republike za rok 2007. Bratislava : Slovak Credit Bureau, 2009. 309
s. ISBN 978-80-969279-4-4.
RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam. Od východu na západ : (vývoj zahraničného obchodu Slovenska). In Forum Statisticum Slovacum, 2009, roč. V, č. 2, s.
63-75. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] SKALÁK, P. Otvorenosť slovenskej ekonomiky a jej vzťah k makroekonomickému vývoju. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie
ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava :
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-2252822-1. 1 CD-ROM.
STANĚK, Peter. Odhalenie príčin hospodárskej krízy. In Slovo : spoločenskopolitický týždenník, 2009, roč. XI, č. 18-19, s. 8-11. ISSN 1335-468X. Dostupné na
internete: <http://www.blisty.cz/art/46777.html>.
Citácie:
1. [4] LAZOVÝ, P. - SLOVÁKOVÁ, V. Dopady súčasnej globálnej krízy na ekonomiky krajín východnej Európy. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita - Obchodná fakulta,
2009. ISBN 978-80-225-2767-5, s. 145-159.
ŠIKULA, Milan. Vplyv kvalitatívnych zmien inštitucionálneho prostredia v procese
globalizácie na konkurencieschopnosť. In Working papers [online seriál], 2008, č.
14, s. 1-26. ISSN 1337-5598. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP14.pdf>.
Citácie:
1. [3] HVOZDÍKOVÁ, V. Národná konkurencieschopnosť - mýtus alebo realita.
In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009 [elektronický dokument]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 1 CD-ROM.
2. [4] HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. Analýza konkurencieschopnosti krajín
V4 z pohľadu atraktivity pre PZI [online]. In Working papers, 2009, č. 21, s. 153. ISSN 1337-5598 [cit. 30.12.2009]. Dostupné na internete:<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP21.pdf>.
ŠIKULA, Milan. Slovenská ekonomika v zrkadle konkurencieschopnosti. In Podniková revue : vedecký časopis, 2007, roč. 6, č. 11, s. 9-22.
Citácie:
1. [1.1] VINTROVÁ, R. Lessons from the Czech and Slovak economies split. In
Prague economic papers. ISSN 1210-0455, 2009, vol. XVIII, no. 1, p. 3-25., WOS
428MP
ŠIKULOVÁ, Ivana. Skúsenosti vybraných členských štátov eurozóny a postoje jej
potenciálnych členov k prijatiu eura. In Working papers [online serial], 2008, č. 15,
s. 1-25. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP15.pdf>.
Citácie:
83
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
1. [1.1] MIRDALA, R. Interest rate transmission mechanism of monetary policy
in the selected EMU candidate countries. In Panoeconomicus [Srbsko] [online].
ISSN 1452-595X, vol. 56, no. 3, p. 359-377. [cit. 21-10-2009]. Dostupné na internete:<http://www.panoeconomicus.rs/issue.php?id=31>., WOS 506DR
2. [3] MIRDALA, R. Effects of fiscal policy shocks in the european transition economies [online]. In Journal of applied research in finance, 2009, vol. 1. no. 2,
p. 141-155 [cit. 21.12.2009]. Dostupné na internete:<http://jarf.reprograph.ro/articles/JARF_Winter_2009_crt.pdf>. ISSN20665482.
3. [3] MIRDALA, R. Exchange rate pass-through to domestic prices in the central
european countries. In Journal of applied economic sciences : quaterly journal
[Rumunsko]. ISSN 1843-6110, 2009, vol. IV, no. 3(9), p. 408-424.
4. [3] MIRDALA, R. Shocking aspects of monetary integration (SVAR approach).
In Journal of applied research in finance [online] Craiova : Spiru Haret university, Faculty of financial management accounting [Rumunsko]. ISSN 2066-5482,
2009, vol. I, iss. 1, p. 51-62 [cit. 19-08-2009]. Dostupné na internete:<http://jarf.reprograph.ro/JarfCurrentIssue.pdf>.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01
ŠIKULOVÁ, Ivana. Vzťah medzi nominálnou a reálnou konvergenciou v procese
integrácie nových členských štátov EÚ do eurozóny. In MendelNet 2006. evropská
vědecká konference doktorandů. MendelNet 2006, Brno 29. listopad 2006 : sborník
příspěvků z konference studentů doktorského studia. - Brno : Provozně ekonomická
fakulta MZLU v Brně, 2006, 1 CD-ROM. [11 s.]. abstrakt príspevku vyšiel v tlačenej
forme MendelNet 2006 : sborník abstraktů ... na s. 45.
Citácie:
1. [4] HOŠOFF, B. - HVOZDÍKOVÁ, V. Analýza konkurencieschopnosti krajín
V4 z pohľadu atraktivity pre PZI [online]. In Working papers, 2009, č. 21, s. 153. ISSN 1337-5598 [cit. 30.12.2009]. Dostupné na internete:<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP21.pdf>.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
PÁLENÍK, Viliam - ĎURAŠ, Ján - HRIVNÁKOVÁ, Jana - KVETAN, Vladimír.
Prognóza efektov hospodárskej stratégie CGE modelom. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 38 s. Expertízne štúdie, 58. Štúdia bola vypracovaná na základe Zmluvy o dielo, r.č. 507/2004-500-100, uzavretej medzi MH
SR a [...].
Citácie:
1. [1.1] MIŤKOVÁ, V. MODELING THE CRISIS IN AUTOMOBILE INDUSTRY
THE APPLIED CGE STUDY. 27th International Conference. SEP 09-11, 2009
Kostelec Czech Republic. In MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS
2009. P. 221-226., WOS BNO76
2. [2.1] MIŤKOVÁ, V. Is growth in automotives beneficial for Slovakia? : an applied CGE model study. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57,
č. 4, s. 309-326., WOS 463NB
AED02
STANĚK, Peter. Globalizácia a zamestnanosť. In STANEK, Vojtech. Sociálna politika. - Bratislava : Sprint vfra, 2006, s. 154-174. ISBN 80-89085-66-0.
Citácie:
1. [4] IVANOVÁ, P. Technologický rozvoj, inovatívnosť a kvalita života. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakul-
84
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM [citovaná celá kniha].
2. [4] KOÓŠOVÁ, M. Slabé miesta vzdelávacieho systému na Slovensku. In Novál, M. a kol. (sprac.) Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby
[elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9 [citovaná celá kniha].
3. [4] MIHALIK, J. Ku koncepcii budovania "sociálnej Európy", sociálneho štátu
a modelu sociálne orientovanej trhovej ekonomiky. In Nová ekonomika. ISSN
1336-1732, 2009, roč. II, č. 2, s. 64-70 [citovaná celá kniha].
4. [4] NOVÁK, J. Ekonomické vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov.
In Novál, M. a kol. (sprac.) Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení
doby [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9 [citovaná celá kniha].
5. [4] OŠKOVÁ, S. Opatrenia sociálnej politiky na zmiernenie dopadov globálnej
krízy. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM [citovaná celá kniha].
6. [4] PALOVIČOVÁ, B. Eurofondy pomáhajú skvalitňovať služby v sociálnej oblasti. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM [citovaná celá kniha].
7. [4] RIEVAJOVÁ, E. - KAVEC, J. Flexibilita trhu práce a ochrana zamestnanca. In Ekonomické rozhľady. ISSN 0323-262X, 2009, roč. XXXVIII, č. 2, s. 228238 [citovaná celá kniha].
8. [4] VESELOVSKÁ, S. Starnutie populácie v SR a EÚ. In Novál, M. a kol.
(sprac.) Sociálna politika súčasnosti v kontexte protirečení doby [elektronický
zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. 1
CD-ROM. ISBN 978-80-225-2701-9 [citovaná celá kniha].
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
AEF03
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Ekonomické a sociálne aspekty aktuálnych demografických trendov - Slovensko v kontexte európskeho vývoja. In Vízia a stratégia rozvoja
slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. Gestor: Karol Morvay. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 3., s. 63-87. ISBN 978-80-7144-162-5.
Požaduje sa Acrobat Reader.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>.
KOSTOLANSKÝ, Rudolf. Starnutie populácie ako činiteľ sociálneho vylúčenia
(SV) v podmienkach integrácie SR do EÚ. Bratislava : Prognostický ústav SAV,
2002. 26 s. Pracovné materiály, č. 11. ISSN 0862-9137.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
PÁLENÍK, Viliam. Dánsky model flexicurity. In Európska únia a Slovensko na ceste
85
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
k vedomostnej spoločnosti : zborník z odborných seminárov v Prešove a v Bratislave
[online]. [eds] Vladimír Maňka, Marcela Gbúrová a kol. - Bratislava : FriedrichEbert-Stiftung, 2006, s. 101-109. ISBN 80-89149-10-3. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader.
Citácie:
1. [4] KLUS, M. Model flexicurity ako východiskový predpoklad globálnej konkurencieschopnosti Dánska. In IVANIČKA, K. Kreativita, invencia, inovácia : stimuly rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Bratislava : Ekonóm, 2009. S.
151-163. ISBN 978-80-225-2761-3.
AEF04
STANĚK, Peter. Nové paradigmy súčasnosti. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej
spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre
vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. Gestor: Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 1., s. 150-157. ISBN 978-80-7144-162-5. Požaduje sa Acrobat Reader.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
AEF05
STANĚK, Peter. Megatrendy budúcnosti. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. Gestor: Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 1., s. 137-149. ISBN 978-80-7144-162-5. Požaduje
sa Acrobat reader.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
AFBA Publikované pozvané príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFBA01
KLAS, Antonín. Pozícia Slovenska vo vývoji znalostnej ekonomiky. In Proceedings
of the information day on the EU funded iWebCare project and workshop on eEurope [elektronický zdroj]. Chief editor Dusan Soltes. - Bratislava : Faculty of management - Comenius university, 2008 (distr. 2009), 1 CD-ROM, p. 5, 14-21. ISBN
978-80-223-2619-3.
Citácie:
1. [4] ZAJAC-VANKA, P. Vedomostná ekonomika ako súčasť rodiacej sa postkapitalistickej spoločnosti. In Studia politica Slovaca, 2009, roč. II, č. 2, s. 3-19.
AFBA02
ŠIKULA, Milan. Konkurenčná schopnosť SR. In Európska konferencia produktivity
EPC 2007. Európska konferencia produktivity EPC 2007 : konkurenčná schopnosť
EÚ, znalostná ekonomika, inovácie, produktivita. Zostavovatelia: Ľuboslav Dulina,
Vladimír Štollman, Daniela Kováčová. - Žilina : Slovenské centrum produktivity,
2007, s. 27-31. ISBN 978-80-969391-7-6.
Citácie:
1. [3] HVOZDÍKOVÁ, V. Národná konkurencieschopnosť - mýtus alebo realita.
In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009 [elektronický dokument]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 1 CD-ROM.
AFBB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách
86
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AFBB01
AFBB02
ŠIKULA, Milan. Dlhodobá vízia slovenskej spoločnosti a identifikácia príčin globálnej krízy. In Dosahy finančnej a hospodárskej krízy na pôdohospodárstvo - možnosti
riešenia : zborník referátov a diskusných príspevkov z vedeckej rozpravy 34. valného
zhromaždenia [...]. Zostavovateľ zborníka Gejza Blaas. - Nitra : Slovenská akadémia
pôdohospodárskych vied, 2009, s. 7-12. ISBN 978-80-89162-39-0.
Citácie:
1. [3] HVOZDÍKOVÁ, V. Polemika o príčinách a riešeniach globálnej krízy. In
MendelNet 2009. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, 2009. 1
CD-ROM. ISBN 978-80-7375-351-1.
ŠIKULA, Milan. Možnosti manažmentu pri riešení problémov globálnej ekonomiky.
In Súčasné a budúce úlohy manažmentu : predpoklady, možnosti a obmedzenia
uplatňovania manažmentu pri riešení problémov ľudskej civilizácie. Zostavili Alena
Uchnárová, Katarína Betíková. - Bratislava : Slovenská akadémia manažmentu,
2009, s. 29-35. ISBN 978-80-89238-25-5.
Citácie:
1. [4] MATÚŠOVÁ, S. Ľudské zdroje vo vedomostnej spoločnosti. In. Koloman
Ivanička a kol. Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. Bratislava : Ekonóm, 2009. ISBN 978-80-225-2761-3, s.
325-340.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
AFC02
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Perspektívy vývoja slovenskej ekonomiky v kontexte
demografickej transformácie. In Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a
mladé vědecké pracovníky : CD s recenzovanými příspěvky [elektronický zdroj].
Odborný garant Ján Porvazník. - Zlín : Univerzita Tomáše Bati, Fakulta managementu a ekonomiky, 2008, 11 s., s. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7318-664-7. V tlačenom
sborníku abstraktů, ISBN 978-80-7318-663-0 na s. 63 abstrakt. Názov z titulnej strany. Požaduje sa Acrobat reader.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, V. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej ekonomiky [online]. In Working papers, 2009, č. 16, s. 1-40. ISSN 1337-5598
[cit. 11.11.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>..
PÁLENÍK, Viliam - KUTULIČ, Bunta Juraj - KOTOV, Miroslav. Review of the Recent CGE Applications in the Slovak Republic's Economy. In Input-Output and General Equilibrium Data, Modeling, and Policy Analysis. Input-Output and General
Equilibrium. Brussels, September 2-4, 2004 : Data, Modeling, and Policy Analysis
[online]. - Brussels : EcoMod Network, 2004, 10 P.. Názov prebraný z obrazovky.
Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete:
<http://www.ecomod.net/conferences/iioa2004/iioa2004_papers/508.pdf.>.
Citácie:
1. [1.1] MIŤKOVÁ, V. MODELING THE CRISIS IN AUTOMOBILE INDUSTRY
THE APPLIED CGE STUDY. 27th International Conference. SEP 09-11, 2009
Kostelec Czech Republic. In MATHEMATICAL METHODS IN ECONOMICS
2009. P. 221-226., WOS BNO76
2. [2.1] MIŤKOVÁ, V. Is growth in automotives beneficial for Slovakia? : an applied CGE model study. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57,
č. 4, s. 309-326., WOS 463NB
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
BAKOŠOVÁ, Katarína - KVETAN, Vladimír - SEKEREŠ, Stanislav. Statický CGE
87
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AFDB02
AFDB03
AFDB04
model pre SR. (Ekomstat 2006). In Forum Statisticum Slovacum, 2006, roč. 2, č. 2,
s. 198-207. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] RADVANSKÝ, M. Vybrané metódy používané v regionálnom modelovaní.
In Forum statisticum slovacum. ISSN 1336-7420, 2009, roč. V, č. 2, s. 93.
KVETAN, Vladimír - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ, Marek. Modifikácia modelu HERMIN v podmienkach ekonomiky SR. (Ekomstat 2006). In Forum Statisticum Slovacum, 2006, roč. 2, č. 2, s. 190-197. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] DŽUPA, P. Hodnotenie dopadov štrukturálnych fondov na regionálnej úrovni s využitím modelu HERMIN. Regionální studia, 2008, č. 01, s. 16-22. ISSN
1803-1471.
STANĚK, Peter. Problémy reformy dôchodkového systému v Slovenskej republike.
In Reforma dôchodkového systému na Slovensku: Čo očakávame a čo nás čaká?
Bratislava, 26.3.2003 : zborník príspevkov z odborného seminára. - Bratislava :
Friedrich Eberst Stiftung, 2003, s. 51-62. ISBN 8089149006.
Citácie:
1. [3] LESAY, I. Reforming pensions in central Europe. Saarbrücken : VDM Verlag Müller, 2009. P. 62. ISBN 978-3-639-02406-7.
ŠIKULA, Milan. Utváranie znalostnej ekonomiky a spoločnosti ako základný determinant prístupu k vízii a stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti [online]. Bratislava
: www.inst-asa.sk, 2007. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.inst-asa.sk/index_files/dokument/seminar24052007/Sikula.doc>.
Citácie:
1. [4] FARKAŠOVÁ, E. Vplyv znalostnej ekonomiky na trh práce v regióne Východné Slovensko. In Ekonómia trhu práce a jej implikácie pre Slovensko. Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2009. ISBN 978-80-970204-0-8, s. 126-141.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
ASHEIM, Bjorn - COOKE, Phil - BLAŽEK, Jiří - ANNERSTEDT, Jan - BOSCHMA, Ron - BRZICA, Daneš - DAHLSTRAND LINDHOLM, Asa - DEL CASTILLO HERMOSA, Jamie - LAREDO, Philippe - MOULA, Marina - PICCALUGA, Andrea. Constructing regional advantage : principles - perspectives - policies
[online]. Brussels : European commission, [2006]. 95 p. Požaduje sa Acrobat reader.
Dostupné na internete: <http://www.dimeeu.org/files/active/0/regional_advantage_FINAL.pdf>.
Citácie:
1. [1.1] BLAŽEK, J. - NETRDOVA, P. Can development axes be identified by socio-economic variables ? : the case of Czechia. In Geografia, 2009, vol. 114, p.
245-262., WOS 538FZ
2. [1.1] JOHANNISSON, B. - DAHLSTRAND, A. Bridging the Functional and
Territorial Rationales Proposing an Integrating Framework for Regional Dynamics. In European planning studies, 2009, vol. 17, no. 8, p. 1117-1133., WOS
466MZ
3. [1.1] JUNGWIERTOVA, L. Barriers of regional development: application of
evolutionary biology concepts. In GEOGRAFIE, 2008, vol. 113, no. 2, p. 105124., WOS 326KP
4. [1.1] MACKINNON, D. Evolution in economic geography : institutions, political economy, and adaptation [online]. In Economic geography [USA] [cit.
6.5.2009]. ISSN 1944-8287, 2009, vol. 85, no. 2, p. 129-150. Dostupné na intrernete: <http://www3.interscience.wiley.com/cgibin/fulltext/122260387/PDFSTART?CRETRY=1&SRETRY=0>., WOS 424HE
88
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AGI02
5. [2.1] HUDEC, O. - URBANCIKOVA, N. In. CERS 2009 - 3RD Central European conference in regional science : intrenational conference proceedings. Kosice : Technical university - Fac. econimics, 2009. P. 357-368., WOS BRS87
6. [3] LIEFOOGHE, Ch. Regional innovation policies versus innovative urban
projects in a former industrial region : an evolutionary perspective [online]. In
Understanding and shaping regions : spatial and economic futures. Leuven, Belgium 6th and 8th april 2009, p. 1-18 [cit. 08.04.2009]. Dostupné na internete:
http://www.regional-studies-assoc.ac.uk/events/2009/apr-leuven-papers.asp>.
7. [3] PASQUINELLI, C. Place bridging for endogenous development : the case
study of Tuscany and the Arnovalley brand [online]. In Understanding and shaping regions : spatial and economic futures. Leuven, Belgium 6th and 8th april
2009, p. 1-21 [cit. 08.04.2009]. Dostupné na internete: <http://www.regionalstudies-assoc.ac.uk/events/2009/apr-leuven-papers.asp>.
8. [4] HUDEC. O. - URBANČÍKOVÁ, N. : Systémové metodológie pre regióny.
In Regióny v pohybe, priestor a čas : zborník prác z medzinárodnej vedeckej konferencie [...] [elektronický zdroj]. Bratislava : Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN
978-80-225-2842-9. 1 CD-ROM.
9. [4] STEJSKAL, J. - LIPPERTOVÁ, I. The roles of the universities in innovative
processes. In Ružičková, S. a kol. (zost.) Úloha univerzít v regionálnom rozvoji.
Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2009. S. 209-214. ISBN 978-80-7097791-0.
KVETAN, Vladimír - FRANK, Karol. The unfinished business of the fifth enlargement countries : country report Slovakia. Sofia : Open society institute, 2009. 75 p.
Dostupné aj na internete:<http://eupi.osi.bg/fce/001/0070/files/09_Slovakia_online.pdf>. ISBN 978-9549828-77-1.
Citácie:
1. [3] ŠIKULOVÁ, I. - OKÁLI, I. Economic developments of Slovakia as an EU
and Euro area member. In AIECE autumn meeting, Brussels 4-6 November 2009.
[online]. Brussels : AIECE, 2009.[ cit. 11.11.2009] 23 s. Dostupné na internete:
<http://sites.uclouvain.be/aiece/publications/regular/medium/ECONOMICDVLP-SLOVAKIA-10.2009.pdf>
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
BARNOVSKÝ, Michal - BACHRATÝ, Bohumír - BARTLOVÁ, Alena - BENŽA,
Mojmír - BRZICA, Daneš - ČÚZY, Ladislav - ČAPLOVIČ, Miloslav - DANGL,
Vojtech - ELIÁŠ, Anton - FABRICIUS, Miroslav - HARBUĽOVÁ, Ľubica - HLAVOVÁ, Viera - HOLEC, Roman - HRNKO, Anton - HRONSKÝ, Marián - JAKEŠOVÁ, Elena - KÁZMEROVÁ, Ľubica - KRAJČOVIČOVÁ, Natália - KRIŽANOVÁ, Eva - LONDÁKOVÁ, Elena - MATUŠÍK, Ivan - PETRÁŠ, Stanislav - PETRÍK, Borislav - PLESNÍK, Pavol - PODRIMAVSKÝ, Milan - SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - SIKORA, Stanislav - SLÁDEČEK, Ján - ŠIMUNIČ, Pavel - ŠTEFANSKÝ,
Michal - ŠUCHOVÁ, Xénia - TAKÁČ, Ladislav - VRAŠTIAK, Štefan - ZAJONC,
Juraj - ZELENÁK, Peter - ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. - ŽATKULIAK, Jozef ŽIGO, Pavol - ŽIŠKOVÁ-MOROŇOVÁ, Katarína - ŽUDEL, Juraj. Kronika Slovenska. 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. Bratislava : Fortunaprint, 1999. 607 s.
Citácie:
1. [4] MESÍKOVÁ, E. Vývoj územného a správneho členenia na Slovensku. In
Politické vedy, roč. 11, 2008, č. 3-4, s. 95.
HOŠKOVÁ, Adela - ŠESTÁKOVÁ, Monika. Medzinárodné podnikanie. 1. vyd.
Bratislava : Elita, 1993. 155 s. ISBN 80-85323-22-2.
89
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
BAB03
BAB04
Citácie:
1. [4] BELEŠOVÁ, S. a kol. Analýza vývoja globálnych a regionálnych trhov potravín. Bratislava : VÚEPP, 2009. S. 46. ISBN 978-80-8058-495-5.
KVETAN, Vladimír - PÁLENÍK, Viliam - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ, Marek. Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie v podmienkach
Slovenska. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 58 s. Výskumné štúdie, 1/07.
AHEAD č. SP21-CT-2003-502641. ISBN 978-80-7144-160-1.
Citácie:
1. [2.1] JAKUBÍK, T.- MELICHERČÍK, I. - ŠEVČOVIČ, D. Sensitivity analysis
for a dynamic stochastic accumulation model for optimal pension savings management. In Ekonomický časopis. ISSN 0013-3035, 2009, roč. 57, č. 8, s. 756-771.,
WOS 538JA
OKÁLI, Ivan - GABRIELOVÁ, Herta - HLAVATÝ, Egon - MORVAY, Karol - OUTRATA, Richard. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2000 : Štúdia bola vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, apríl 2001. 60 s. ISBN 80-7144-113-9.
Citácie:
1. [4] FLAŠKA, J. Analýza zložiek národohospodárskeho dopytu. In Novák, M.
(zost.) Hospodárska politika SR po vstupe Slovenska do EMU. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-2742-2.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
LESAY, Ivan - ŠKOBLA, Daniel. Medzinárodné rozvojové organizácie a sociálna
politika. In Kniha o chudobe : spoločenské súvislosti a verejné politiky. 1. vyd. [Poniky] : Priatelia Zeme - CEPA, 2007, s. 93-144. ISBN 978-80-968918-9-4.
Citácie:
1. [4] OŠKOVÁ, S. Opatrenia sociálnej politiky na zmiernenie dopadov globálnej
krízy. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky
Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1 CDROM.
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu najmenej 3 AH
IŠA, Jan - LISÝ, Ján. Peniaze v ekonomickej teórii. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm pre
BCI01
Ekonomickú univerzitu v Bratislave - Národohospodársku fakultu, 2004. S. 6-13 (1.
kap); S. 14-27 (2. kap); S. 28-37 (3. kap.); 210-224 (21. kap.). schválené pedagogickou a edičnou komisiou Ekonomickej univerzity v edičnom programe na rok 2003
ako skriptá. ISBN 80-225-1785-2.
Citácie:
1. [4] NOVÁK, Marcel - NOVÁK, Martin Historický prierez teóriami ekonomických cyklov. In Novák, M. Eds. Makroekonomické súvislosti konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj]. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN 978-80-225-2822-1. 1
CD-ROM.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
IŠA, Jan. Eurozóna a svetové hospodárstvo. II. časť : Európska menová únia. In Biatec : Odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002, roč.
10, č. 2, s. 12-15. ISSN 1335-0900.
Citácie:
1. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
90
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
BDFB02
IŠA, Jan. Eurozóna a svetové hospodárstvo. I. časť : Európska menová únia. In Biatec : Odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2002, roč.
10, č. 1, s. 12-15. ISSN 1335-0900.
Citácie:
1. [4] MUCHVÁ, E. - LISÝ, P. Fiškálna politika v hospodárskej a menovej únii.
Bratislava : Iura edition, 2009. 154 s. ISBN 978-8078-246-7.
BDFB03
MORVAY, Karol. Trh práce : veľký skok pred nárazom. In Into Balance : mesačný
newsletter o zdravotnej politike [online], 2008, roč. 3, č. 11-12, s. 2-3. Požaduje sa
pdf. Dostupné na internete: <http://www.hpi.sk/images/newsletter/intobalance_1112-2008.pdf>.
Citácie:
1. [4] ĎURANA, Radovan - ĎURANA, Richard - REPTOVÁ, Oľga Sociálna politika. In Kollár, M. (ed.) Slovensko 2008 : súhrnná správa o stave spoločnosti.
Bratislava : IVO, 2009. ISBN 978-80-89345-15-1, s. 495-528.
ŠIKULA, Milan. Hodnotenie výkonnosti našej ekonomiky : ekonomické a sociálne
BDFB04
súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie (5). Milan Šikula. In Verejná správa : časopis vlády pre štátnu správu a samosprávu. - Bratislava : Ministerstvo vnútra
SR, 2003, roč. 58, č. 25-26, s. 16-18. ISSN 1335-7883.
Citácie:
1. [4] KOVÁČIKOVÁ, P. Komparácia ukazovateľov výkonnosti ekonomiky v krajinách Vyšehradskej štvorky. In Novák, M. (eds.) Makroekonomické súvislosti
konvergencie ekonomiky Slovenskej republiky ku eurozóne [elektronický zdroj].
Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2009. ISBN
978-80-225-2822-1. 1 CD-ROM.
BDFB05
ŠIKULA, Milan. Vstup Slovenska do Európskej únie: východiská a šance. In Biatec :
Odborný bankový časopis. - Bratislava : Národná banka Slovenska, 2003, roč. 11, č.
4, s. 16-19. ISSN 1335-0900.
Citácie:
1. [4] VOKOROKOSOVÁ, R. Minimálna mzda a konkurencieschopnosť. Košice :
Elfa, 2008. 95 s. ISBN 978-80-8086-093-6.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
ŠIKULOVÁ, Ivana - PÁLENÍK, Viliam. Rozširovanie európskej menovej únie [onBED01
line]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 31 s. Working papers, 1. Vydané aj
v anglickom jazyku V. Páleník - I. Šikulová Enlargement of the european monetary
union. Bratislava: IER SAS. 2007. 32 s.
http:www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP02.pdf. Názov prebraný z obrazovky.
Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http:www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP01.pdf>. ISSN 1337-5598.
Citácie:
1. [3] MUCHOVÁ, E. Single currency and convergence from the perspective of
the new member states. In ICABR 2009. Brno : Mendel university, 2009. 1 CDROM.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF01
RUSNÁK, Urban - SZÉP, Attila - BRZICA, Daneš. Rozvojová pomoc a spolupráca.
Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 2002. 149 s. ISBN 80-8910601-3.
91
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Citácie:
1. [3] VITTEK, M. - LIGHTFOOT, S. The europeanisation of Slovak development
cooperation? [online]. In Contemporary European studies, archiv, 2009, no. 1, p.
20-33. [cit. 29.06.2009]. Dostupné na internete:
<http://www.ces.upol.cz/archiv2009_1.html/>.
2. [4] DEBNÁROVÁ, Ľ. - HAGAROVÁ, V. Oficiálna rozvojová pomoc Slovenskej
repobliky [online]. 14 s. [cit. 18.11.2009]. Dostupné na internete:<http://fmv.euba.sk/files/Oficialna_rozvojova_pomoc__SR__Debnarova_Haga
rova.doc>.
3. [4] PRUŽINEC, P. Ako pomáhať rozvojovým krajinám. In Víťazné eseje 2009 :
súťaž o najlepšiu esej na tému rozvojovej pomoci [online]. Bratislava : Nadácia
Pontis, 2009 [cit. 18.11.2009]. s. 5-7. Dostupné na internete:<http://www.nadaciapontis.sk/tmp/asset_cache/link/0000022866/090626_Vita
zneEseje.pdf>.
GAI Výskumné štúdie a priebežné správy
GAI01
GAI02
OUTRATA, Richard - MIKELKA, Eduard - FIGURA, Ivan - BALÁŽOVÁ, Jana.
Zahraničný kapitál v ekonomike SR a návrh systému podpory jeho efektívneho vstupu : Štúdia bola vypracovaná na základe Dohody o spolupráci s Ministerstvom financií. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, máj 1995. 68 s. Expertízne štúdie,
54/95.
Citácie:
1. [3] NOVÁK, M. Ekonomický rast a priame zahraničné investície v podmienkach Slovenskej republiky. In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2009 [elektronický
dokument]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. ISBN 978-80-7318-812-2. 1 CDROM.
PÁLENÍK, Viliam - KOTOV, Miroslav. Konštrukcia modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy. Bratislava : EMPA, november 2003. 60 s. Štúdia bola vypracovaná
na základe zmluvy o dielo č. 25/2003, uzavretej medzi VÚEPP a Združením EMPA.
Citácie:
1. [4] UHRINČAŤOVÁ, E. - BRODOVÁ, M. Modelovanie spoločnej produkcie
komoditných a nekomoditných výstupov poľnohospodárstva. In Ekonomika poľnohospodárstva. ISSN 1335-6186, 2009, roč. IX, č. 4, s. 60-67.
2. [4] UHRINČAŤOVÁ, E. Modelovanie multifunkcionality na úrovni odvetvia
poľnohospodárstva. Bratislava : VÚEPP, 2009. S. 79. ISBN 978-80-8058-504-4.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
STANĚK, Peter. Kríza na finančných trhoch môže trvať 8 až 10 rokov. In hnonline.sk [seriál], 29.09.2008, s.1. ISSN 1335-4701. Názov z obrazovky. Dostupné na
internete: <http://hnonline.sk/c1-28403100-kriza-na-financnych-trhoch-moze-trvat8-az-10-rokov>.
Citácie:
1. [4] LAZOVÝ, P. - SLOVÁKOVÁ, V. Dopady súčasnej globálnej krízy na ekonomiky krajín východnej Európy. In Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita - Obchodná fakulta,
2009. ISBN 978-80-225-2767-5, s. 145-159.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
92
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
GII01
ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Kríza v USA
zasiahne aj finančné trhy v Európe. Zostavil Ferdinand Tisovič. In Eurobiznis : mesačník o ekonomike a podnikaní, 2008, č. 3, s. 16-17. ISSN 1336-393X.
Citácie:
1. [2.1] PAVELKA, Ľ. Kríza globálnej finacializácie a nová finančná architektúra. In Ekonomický časopis, 2009, č. 8, s. 804-820., WOS 538JA
93
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov semestr. predmetu: Managing Quality and Operations
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: University of Redlands, CA, USA, School of Business
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov semestr. predmetu: Simulačné modely
Počet hodín za semester: 104
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu a ekonometrie
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomický rast a rovnováha (EŠ)
Počet hodín za semester: 10
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Hospodárska politika
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Národohospodárska politika
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: Národohospodárska politika (EŠ)
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Názov semestr. predmetu: National Economy
Počet hodín za semester: 39
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Názov semestr. predmetu: Medzinárodné ekonomické vzťahy
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Názov semestr. predmetu: Finančný manažment
Počet hodín za semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra financií
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia, mikroekonómia
Počet hodín za semester: 40
Názov katedry a vysokej školy: Vysoká škola manažmentu v Trenčíne, Katedra ekonómie a financií
94
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
Názov semestr. predmetu: Medzinárodné financie
Počet hodín za semester: 30
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra financií
Semestrálne cvičenia:
Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomika a obchodná politika rozvojových krajín
Počet hodín za semester: 78
Názov katedry a vysokej školy: Obchodná fakulta EU, Katedra medzinárodného
Ing Petra Ščepánová
Názov semestr. predmetu: Ekonomická teória
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
Semináre:
Ing. Daniel Dujava
Názov semestr. predmetu: Ekonomická teória
Počet hodín za semester: 104
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Názov semestr. predmetu: Makroekonomika
Počet hodín za semester: 44
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Názov semestr. predmetu: Makroekonomika
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Názov semestr. predmetu: Trh práce - vybrané aspekty
Počet hodín za semester: 24
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra sociálneho rozvoja a práce
Terénne cvičenia: Vedenie bakalárskych a diplomových prác: Individuálne prednášky:
Ing. Boris Hošoff, PhD.
Názov semestr. predmetu: Krízový a pokrízový vývoj ekonomík USA a Japonska
Počet hodín za semester: 2
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
Doc. Ing. Peter Staněk, CSc., hosť. prof
Názov semestr. predmetu: Mimoriadna prednáška
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra financií
95
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
MAD, KD, VTS
Meno
Počet
pracovníka
dní
Druh dohody
Medziústavná
Meno
Počet
pracovníka
dní
Belgicko
Holandsko
Rumunsko
Jaroslav
Vokoun
8
Taliansko
Počet vyslaní
spolu
Ostatné
Meno
Počet
pracovníka
dní
Daneš Brzica
2
Gabriela
5
Dováľová
Gabriela
Dováľová
1
8
3
7
14
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Čína
Taiwan
MAD, KD, VTS
Meno
Počet
pracovníka
dní
Jiang Li
1
Druh dohody
Medziústavná
Meno
Počet
pracovníka
dní
Chang
Chia-Ming
Moldovan
Oleksiy
Ukrajina
Počet prijatí
spolu
Ostatné
Meno
Počet
pracovníka
dní
1
1
2
1
1
2
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Česko
Názov konferencie
12 hodin budoucnosti
Evropský den
Jubilejní setkání OFS po dvaceti letech
Learning from the Future
Mezinárodní Baťova konference
Porozumění praxi vládnutí a možnosti jejího výzku
Řízení, financování a hodnocení společenských
Stratégia Európa 2020
Trendy evropské energetiky
Výzkum příčin selhávaní praxe vládnutí a
možnosti
96
Meno pracovníka
Ivan Klinec
Jaroslav Vokoun
Peter Cmorej
Eva Chovancová
Ivan Klinec
Iveta Pauhofová
Petra Ščepánová
Ivan Klinec
Ivana Šikulová
Ivan Klinec
Počet dní
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
Ivan Klinec
1
Milan Šikula
Iveta Pauhofová
Peter Cmorej
1
1
1
Eva Chovancová
Ivan Klinec
Iveta Pauhofová
Petra Ščepánová
1
1
1
1
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Lichtenštajsko
Maďarsko
Nemecko
Rakúsko
Rusko
Švajčiarsko
Turecko
Local Commitments to a Globalized World – Preparin
New Member Countries
The Blue Economy
5. Hallescher Input-Output-Workshop
2010
Climate Change Communication and Collaboration
Faktor 5 – Der neue Bericht and en Club
of Rome
Foresight and Forward-Looking Activities
Growth in Transition
Nuclear Fuel Cycle Leveraging Synergies
for Susta
Searching for the 6th Kondratieff Cycle
The Emphatic Civilization
The Future of Western Hemisphere
Water as a Strategic Resource in Canada
Medzinárodné dopravné projekty.
Rusko v multipolárnej konfigurácii
Local Commitments to a Globalized World – Future I
EcoMod2010
Ivan Klinec
1
Ivana Šikulová
Ivan Klinec
Martin Lábaj
2
1
4
Ivan Klinec
1
Ivan Klinec
1
Ivan Klinec
Ivan Klinec
Iveta Pauhofová
2
2
1
Ivan Klinec
Ivan Klinec
Ivan Klinec
Ivan Klinec
Gabriela Dováľová
Milan Šikula
Ivan Klinec
1
1
1
1
4
2
1
Marek Radvanský
6
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci
vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
12 hodin budoucnosti - 12 hodin budoucnosti
5. Hallescher Input-Output-Workshop 2010 - 5. Hallescher Input-Output-Workshop 2010
Climate Change Communication and Collaboration - Climate Change Communication and Collaboration
EcoMod2010 - International Conference on Economic Modeling - EcoMod2010
Evropský den - Evropský den
Faktor 5 – Der neue Bericht and en Club of Rome - Faktor 5 – Der neue Bericht and en Club of Rome
Foresight and Forward-Looking Activities - Foresight and Forward-Looking Activities
Growth in Transition - Growth in Transition
Jubilejní setkání OFS po dvaceti letech - Jubilejní setkání OFS po dvaceti letech
Learning from the Future - Learning from the Future
Local Commitments to a Globalized World – Future I - Local Commitments to a Globalized World – Future
Issues – and their Relevance for Today
Local Commitments to a Globalized World – Preparin - Local Commitments to a Globalized World – Preparing for the Future – The Role of Finance
Medzinárodné dopravné projekty. - Medzinárodné dopravné projekty. Rusko v súradniciach multipolárneho sveta
Mezinárodní Baťova konference - Mezinárodní Baťova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky
New Member Countries - New Member Countries – what do they expect from the Hungarian EU Presidency?
Nuclear Fuel Cycle Leveraging Synergies for Susta - Nuclear Fuel Cycle Leveraging Synergies for Sustainability
Porozumění praxi vládnutí a možnosti jejího výzku - Porozumění praxi vládnutí a možnosti jejího výzkumu
Řízení, financování a hodnocení společenských - Řízení, financování a hodnocení společenských a humanitních věd
Rusko v multipolárnej konfigurácii - Rusko v multipolárnej konfigurácii, organizovanej EI RAV
Searching for the 6th Kondratieff Cycle - Searching for the 6th Kondratieff Cycle
Stratégia Európa 2020 - Stratégia Európa 2020: nové výzvy, príležitosti a hrozby pre ekonomiku EÚ, VI. ročník Európske fórum podnikání
The Blue Economy - The Blue Economy
The Emphatic Civilization - The Emphatic Civilization
The Future of Western Hemisphere - The Future of Western Hemisphere
Trendy evropské energetiky - Trendy evropské energetiky
Výzkum příčin selhávaní praxe vládnutí a možnosti - Výzkum příčin selhávaní praxe vládnutí a možnosti její
kultivace
Water as a Strategic Resource in Canada - Water as a Strategic Resource in Canada
97
Download

Správa o činnosti za rok 2010