AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
GENERÁLA MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA
Č: AOS-202/4-2/3/2015-CV-OddKK
Výtlačok jediný
Počet listov: 5
Prílohy: 2 / 36
S c h v a ľ u j e m:
brigádny generál doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc.
rektor
PROGRAM
12. VYŠŠIEHO VELITEĽSKO-ŠTÁBNEHO
KURZU
Liptovský Mikuláš 2015
2
1. Údaje o programe kurzu
a) Názov kurzu:
„Vyšší veliteľsko-štábny kurz“.
b) Typ kurzu:
kariérny kurz na hodnosť 1).
c) Forma štúdia:
denné štúdium.
d) Dĺžka štúdia:
15 týždňov.
e) Termín kurzu:
07. 04. – 17. 07. 2015.
f) Organizačná zložka: Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika („AOS“)
prostredníctvom centra vzdelávania („CV“).
–
stanovenie zodpovednosti:
garant programu – riaditeľ centra vzdelávania AOS,
gestor kurzu – náčelník oddelenia kariérnych kurzov CV,
veliteľ kurzu – vedúci starší dôstojník - špecialista oddelenia kariérnych kurzov CV,
–
súčinnosť:
útvary a zariadenia OS SR a MO SR,
hostia AOS prednášajúci na aktuálne témy.
g) Cieľ vzdelávacej aktivity:
Cieľom Vyššieho veliteľsko – štábneho kurz („VVŠK“) je poskytnúť účastníkom kurzu
ďalšie vojenské vzdelanie pre získanie odborných predpokladov na hodnosť podplukovník a
plukovník 2).
Po splnení podmienok absolvovania kurzu stanovených týmto programom rektor AOS udelí
absolventom kurzu „Osvedčenie o absolvovaní kurzu“.
h) Charakteristika kurzu:
Kurz je súčasťou kariérneho vzdelávania dôstojníkov OS SR, ktoré je koncipované
ako nepretržitá a systematická aktivita počas celej doby trvania výkonu služby v duchu hesla
„vzdelávame manažérov – vychovávame lídrov“.
1
§ 26 ods. (2) písm. b) Zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2
čl. 2. ods. (5) písm. b) Služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2008 o osobitných
kvalifikačných predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na
funkcie a o podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o
štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
i)
Organizačná forma:
Vzdelávací proces je realizovaný systémom modulov, v ktorých je rozsah problematiky
členený na tematické okruhy a témy. Moduly sú vybrané a usporiadané na základe požadovaného
výstupného profilu absolventa kurzu. Tematické okruhy a jednotlivé témy sú v rámci modulov
preberané v logickej postupnosti tak, aby poznatky získané účastníkmi kurzu mohli byť postupne
využívané a rozširované pri výučbe tematických okruhov a jednotlivých tém nasledujúcich
modulov. Účastníci kurzu sa tiež zúčastňujú zamestnaní hostí AOS prednášajúcich na aktuálne
témy v oblasti spoločenských vied, bezpečnosti a obrany, vojenského umenia, velenia a riadenia a
pod. Vedomosti získané v kurze budú jeho absolventi ďalej rozširovať vo vojenskej praxi.
Vyučovanie prebieha v slovenskom jazyku, prednášky zahraničných hostí AOS sú vedené
v anglickom jazyku. Vyučovanie sa spravidla organizuje v rozsahu ôsmich 45 minútových
vyučovacích hodín podľa denného poriadku. Z počtu vyučovacích hodín sa spravidla
v poobedňajších hodinách vyčleňuje čas štyroch vyučovacích hodín týždenne na služobnú telesnú
prípravu a ďalší čas potrebný na konzultácie, prípravu na ďalšie zamestnanie, spracovávanie
zadaných samostatných úloh, samostatné štúdium a riešenie organizačno-technických záležitostí
kurzu. V posledný pracovný deň pred dňom pracovného voľna, pracovného pokoja sa poobedňajšie
vyučovanie neplánuje.
V čase pred vyučovacím blokom prebieha skupinová príprava na zamestnanie. Jej obsahom
je kontrola pripravenosti účastníkov kurzu, vydanie organizačných pokynov, elementárne
zorientovanie účastníkov kurzu v problematike, ktorá je predmetom nadchádzajúcich prednášok
a vystúpenia jednotlivých účastníkov kurzu (napr. profesijný životopis, úlohy vlastnej
jednotky/útvaru, oblasti vlastnej pôsobnosti – problémové oblasti, problematika z domáceho
a svetového diania a pod.). Vystúpeniami jednotlivých účastníkov kurzu sa rozumie prezentovanie
daných oblastí podložených samostatne získanými informáciami, kalkuláciami, prepočtami a pod.
s vlastným názorom a s možnosťami ďalšieho vývoja (ostatní účastníci kurzu kladú otázky
a zapájajú sa do diskusie prezentovaním vlastných názorov, veliteľ kurzu vyhodnocuje ústny prejav,
schopnosť prezentovať a obhajovať vlastné názory účastníkov kurzu a schopnosť získať ľudí pre
svoj názor).
Z dôvodu zabezpečenia nerušeného priebehu kurzu, možnosti zaradenia aktuálnych tém do
rozvrhu hodín ako aj pružnej reakcie na nepredvídané udalosti má gestor kurzu právo upraviť 10 %
obsahu výučby.
4
j) Obsahová štruktúra študijného programu:
Program kurzu predstavuje samostatný, systematický a účelne organizovaný celok s cieľom
zvýšiť výkon dôstojníkov a pripraviť ich na preberanie vyššej zodpovednosti. Formovať ich
pracovný potenciál a osobnosť tak, aby lepšie prispievali k plneniu cieľov a k zlepšovaniu
medziľudských vzťahov.
Pri formovaní pracovného potenciálu sa vychádza z požiadaviek na velenie a riadenie
vojenských organizačných celkov úrovne brigáda, požiadaviek na výkon vysokošpecializovaných
činností, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru a požiadaviek na riadenie a
koordináciu komplexu zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými a vonkajšími väzbami s
nárokmi najmä na mimoriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti.
Pri formovaní osobnosti sa vychádza z požiadaviek na osobnosť so zameraním na
intelektuálny profil účastníka kurzu a s orientáciou na vzdelanostnú úroveň a úroveň myslenia.
Vzdelanostnou úrovňou sa pritom rozumejú vedomosti získavané pozorovaním, štúdiom, skúmaním
alebo skúsenosťou ako informácie, ktoré sú organizované a analyzované aby sa stali zrozumiteľné
a uchovávané ako nehmotné v ľudskej mysli a aby mohli byť v okamihu potreby využiteľné pri
rozhodovaní alebo riešení „problémov“ (preto sú ťažko merateľné). Úrovňou myslenia sa rozumie
schopnosť abstrakcie, analýzy, syntézy, dedukcie a pod., logickosť, invenčnosť a tvorivosť
myslenia.
–
MODUL 0 „Administratívno-organizačný“
obsahuje vstupnú a výstupnú agendu, slávnostné otvorenie a ukončenie kurzu, orientáciu
účastníkov kurzu a potrebné školenia. Modul tiež zahŕňa čas vyčlenený na prednášky hostí
AOS a zálohu veliteľa kurzu. Študijné cesty sú zamerané na oboznámenie sa s poslaním a
úlohami vybraných útvarov a zariadení OS SR, ich zbraňovými systémami a systémom
výcviku. Obsahuje čas vyčlenený na konzultačnú činnosť a čas na spracovanie a obhajobu
záverečných prác.
–
MODUL 1 „Spoločensko-vedný“
je zameraný na oblasť riadenia ľudských zdrojov, orientuje účastníkov kurzu v právnych
otázkach riadenia vojenskej organizácie, rieši otázky vojenskej pedagogiky, psychológie,
sociológie a ekonomického manažmentu. Dopĺňa zručnosti v komunikácii, vojenskej
diplomacii a protokole.
–
MODUL 2 „Bezpečnosť a obrana“
umožňuje účastníkom kurzu získať a rozšíriť vedomosti v oblasti bezpečnostnej a obrannej
politiky štátu, bezpečnostného prostredia a bezpečnostného systému štátu. Orientuje
v problematike ozbrojených síl demokratického štátu (vojenská sila štátu, bojový potenciál
5
ozbrojených síl, bojová sila nasadených vojsk, ...). Rieši problematiku medzinárodnej
bezpečnosti a kolektívnej obrany. Pojednáva o problematike krízového manažmentu a je
doplnený o praktické ukážky a praktické zamestnania.
MODUL 3 „Vojenské umenie“
–
je zameraný na charakteristiku a vývoj vojenského umenia, operačné umenie, operačný
design. Orientuje účastníkov kurzu v aspektoch ozbrojených konfliktov, tiež z pohľadu
medzinárodného práva. Pojednáva o vojenských operáciách medzinárodného krízového
manažmentu, nových trendoch vo vývoji výzbroje a techniky.
–
MODUL 4 „Velenie a riadenie“
je zameraný na získanie vedomostí potrebných pre výkon štábnych funkcií. Pozornosť je
venovaná spôsobilostiam bojových síl, bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Orientuje
účastníkov kurzu v oblasti vojenskej terminológie a symboliky, operačného plánovania
a plánovania operácie. Pozornosť je venovaná systému výcviku v OSSR a v členských
krajinách NATO, problematike certifikácie a interoperability. Zdokonaľuje v organizovaní
a riadení veliteľských zhromaždení, veliteľskej a metodickej prípravy. Upevňuje poznatky
v oblasti prípravy záloh, mobilizačnej a operačnej pripravenosti, pohotovosti a bojovej
pohotovosti.
Prehľad tém a rozpočet hodín je obsahom Prílohy č.1 a informačné listy modulov sú
obsahom Prílohy č.2 tohto programu.
k) Základné formy a metódy výučby:
V kurze sú ako základné využívané formy a metódy prípravy veliteľov, štábov a vojsk 3).
Cieľom študijných ciest je pozorovanie fungovania procesov preberaných na vyučovaní v praxi.
Vzdelávanie sa realizuje „interaktívnym a problémovým vyučovaním“ s aplikáciou kritického
myslenia, ktorého cieľom je rozvíjať a stimulovať tvorivé myslenie, osvojiť si vedomosti a spôsoby
činnosti prostredníctvom analýzy problémových situácií a ich riešenia cestou vytýčených hypotéz
a ich verifikácie. Študenti sú týmto spôsobom vedení k samostatnému, analytickému a kreatívnemu
mysleniu, využívaniu najnovších poznatkov a skúseností. Prednášky lektorov majú podnietiť a dať
impulz
na diskusiu k študovanej problematike. Zastúpenie civilných a vojenských lektorov
(expertov) na prednáškach z domova i zo zahraničia poskytuje unikátne podmienky na riadenú
diskusiu. Dôraz je položený na individuálne štúdium, aktívnu participáciu a výmenu názorov v rámci
seminárov a pri praktických cvičeniach.
3
Vševojsk-51-12 Vojenský predpis Formy a metódy prípravy veliteľov, štábov a vojsk.
6
2. Požiadavky na účastníka kurzu a profil absolventa kurzu
a) Požiadavky na účastníka kurzu:
Profesionálni vojaci v hodnosti majora vybraní na základe výsledkov konkurenčného
výberu, v ktorom boli určení na povýšenie, alebo na základe potrieb služobného úradu, ak sa na
nich nevzťahuje konkurenčný výber 4) pripravovaní na ustanovenie do funkcií s plánovanou
hodnosťou podplukovník a plukovník.
Po dobu kurzu študenti dôsledne dodržujú zásady ochrany utajovaných skutočností, pri
zaručení akademických slobôd a akademických práv. Využívanie akademických slobôd a
akademických práv musí byť v súlade so zásadami demokracie, humanity a s právnym poriadkom
Slovenskej republiky. Pri uplatňovaní ústavných práv, akademických slobôd a akademických práv
platia pre študentov, ktorí sú v služobnom pomere obmedzenia v súlade so zákonom č. 346/2005 Z. z.
o štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších predpisov. Akademickú pôdu tvorí
priestor vymedzený nehnuteľným majetkom štátu, v ktorom sa plní poslanie a hlavné úlohy
akadémie.
b) Profil absolventa kurzu 5):
Po úspešnom absolvovaní kurzu je absolvent schopný veliť brigáde alebo inému
vojenskému organizačnému celku zloženému z viacerých systémových súčastí na úrovni práporu,
letky alebo podobných organizačných prvkov. Absolvent je schopný veliť štábu operačného
veliteľstva, alebo vojenskému útvaru, úradu alebo zariadeniu s dosahom na celé ozbrojené sily,
organizačnej súčasti na strategickom stupni riadenia alebo je schopný zastupovať veliteľa zložitého
organizačného celku určeného systemizáciou.
Absolvent je odborne spôsobilý vykonávať vysokošpecializované odborné činnosti alebo zložité
analytické činnosti, ktorých výsledkom sú riešenia zásadného charakteru, koordinácia komplexov
systémov s nárokmi najmä na mimoriadne tvorivé, riadiace, komunikačné a podobné schopnosti. Je
schopný riadiť a koordinovať komplex zložitých systémov s rozsiahlymi vnútornými aj vonkajšími
väzbami. Absolvent je odborne spôsobilý vytvárať podklady do koncepcií a programov rozvoja na
úrovni ústredného orgánu štátnej správy.
Ovláda:
-
organizovanie a riadenie veliteľských zhromaždení, veliteľskej a metodickej prípravy
veliteľov práporov, rôt a batérií a ich ekvivalentov,
4
čl. 3. ods. (19) Služobného predpisu hlavného služobného úradu pre štátnu službu profesionálnych vojakov č. 100/2008 o osobitných kvalifikačných
predpokladoch na funkciu a odborných predpokladoch na hodnosť, o spôsobe ich získavania, o stupňoch znalosti cudzieho jazyka na funkcie a o
podmienkach uznávania osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť dosiahnutých pred účinnosťou zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej
službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5
č. PÚ – 2010/2014 „Profily absolventov kariérnych kurzov“ schválené náčelníkom Generálneho štábu OS SR.
7
-
komplexnú koordináciu prípravy deklarovaných jednotiek do Cieľov síl, bojových skupín
EÚ, NRF a medzinárodného krízového manažmentu,
-
organizáciu výcviku, zabezpečenie potrebným materiálom, progresívnymi výcvikovými
pomôckami, udržiavanie ich prevádzkyschopnosti, zabezpečenie úplnosti a dodržiavanie
zásad hospodárenia s nimi,
-
spracovanie plánu na výcvikový rok a jeho pravidelné spresňovanie a vyhodnocovanie,
-
plnenie úloh pohotovosti, bojovej pohotovosti, mobilizačnej a operačnej pripravenosti
a krízového manažmentu,
-
úlohy logistickej podpory,
-
vykonávanie a riadenie personálnej práce v rámci stanovenej pôsobnosti,
-
aplikovanie
problematiky
spoločenského
správania
sa
a
vojenskej
diplomacie
v interkulturálnom prostredí.
Je oboznámený (získa vedomosti):
-
s organizačnou štruktúrou rezortu obrany SR a jej funkcionalitou,
-
so stavom, súčasnými možnosťami bojového a operačného použitia výzbroje a techniky OS
SR a vývojovými trendmi v modernizácii OS SR, NATO a armád iných štátov,
-
so zásadami a spôsobmi vedenia bojovej činnosti brigádou a jej logistickou podporou,
-
s problematikou riadenia a spracovania pravidelných hodnotení výcviku a vycvičenosti
jednotiek,
-
s plánovaním, organizovaním a riadením výcviku záloh,
-
s problematikou riadenia finančnej a hospodárskej činnosti, s verejným obstarávaním
tovarov a služieb,
-
s poslaním, štruktúrou a záväzkami SR v medzinárodných organizáciách NATO, EÚ, OSN,
OBSE,
-
s normami a dodržiavaním zásad ochrany utajovaných skutočností,
-
s právnymi predpismi upravujúcimi problematiku mimoriadnych udalostí a trestnej činnosti,
vojenskej disciplíny, sťažností, žiadostí, návrhov, podnetov a podaní,
-
so zásadami spolupráce s územnými orgánmi štátnej správy a samosprávy,
-
s vybranými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, vojenskými predpismi a
služobnými pomôckami, ktoré sú nevyhnutné na výkon funkcie s plánovanou hodnosťou
plukovník, so sústavami jednotlivých doktrinálnych dokumentov OS SR a zásadami
obrannej štandardizácie NATO a má základný prehľad v medzinárodných vzťahoch a práve,
-
so spôsobmi efektívnej komunikácie a vodcovstva,
-
s etickým kódexom profesionálneho vojaka.
8
3. Podmienky absolvovania kurzu
Podmienkou absolvovania VVŠK je spracovanie a úspešné zvládnutie obhajoby záverečnej
práce. Téma a cieľ záverečnej práce vychádza z obsahu študijného programu kurzu a je zadávaná
veliteľom kurzu na návrh katedier a GŠ OS SR. Rozsah záverečnej práce je min. 20 strán. Téma
a cieľ záverečnej práce sa stanovuje s dôrazom na využiteľnosť v podmienkach rezortu obrany SR.
Vedúci záverečnej práce spracováva „Hodnotenie vedúceho záverečnej práce“, v ktorom záverečnú
prácu „odporúča“ alebo „neodporúča“ k obhajobe. Po odporúčaní záverečnej práce vedúcim, účastník
kurzu (autor práce) pristúpi ku obhajobe záverečnej práce pred komisiu rektora AOS. Súčasťou
obhajoby záverečnej práce je predstavenie sa (stručný životopis) účastníka kurzu (autora práce),
predstavenie záverečnej práce (jej cieľov, stručný rozbor kapitol, prínos práce) a zodpovedanie otázok
členov komisie. Obhajoba záverečnej práce je hodnotená stupnicou hodnotenia - „splnil“ alebo
„nesplnil“.
Náhradný termín pre vykonanie obhajoby záverečnej práce profesionálneho vojaka, ktorý sa
riadneho termínu nemohol zúčastniť a opravný termín vykonania obhajoby záverečnej práce
profesionálneho vojaka, ktorý záverečnú prácu neobhájil určí rektor AOS najneskôr v termíne
obhajoby záverečných prác nasledujúceho VVŠK na základe písomnej žiadosti účastníka podanej
služobným postupom prostredníctvom náčelníka GŠ OS SR.
Neprítomnosť profesionálneho vojaka na vyučovaní nesmie presiahnuť 15 % z celkového počtu
vyučovacích hodín. Každý účastník kurzu je priebežne hodnotený na praktických zamestnaniach
(stupnica hodnotenia - „splnil“, alebo „nesplnil“). Hodnotia sa vystúpenia počas diskusií, seminárov
a cvičení (minimálne dve hodnotené vystúpenia), písomné testy, úlohy na samostatnú prácu, referáty
a pod. Účastník kurzu musí byť vždy hodnotený pozitívne, opraviť negatívne hodnotenie mu vyučujúci
umožní v náhradnom termíne. V prípade opakovaného negatívneho hodnotenia rektor AOS vylúči
profesionálneho vojaka zo štúdia.
plk. Ing. Tomáš NOVOTNÝ, PhD.
riaditeľ Centra vzdelávania AOS
9
10
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Príloha č. 1
Č: AOS-202/4-2/3/2015-CV-OddKK
Počet listov: 5
PREHĽAD TÉM
a
ROZPOČET HODÍN
11
12
Témat.
okruh
Téma
Názov modulu - témy
Modul 0 Administratívno - organizačný
TO 1
T1
T2
T3
T4
T5
TO 2
T1
T2
T3
TO 3
T1
T2
T3
T4
TO 4
T1
T2
T3
T4
TO 5
T1
T2
T3
T4
Otvorenie kurzu
Vstupná administratíva
Brífing veliteľa, privítanie a organizácia kurzu
Zoznámenie s areálom AOS
Nácvik na slávnostné otvorenie kurzu
Slávnostné otvorenie kurzu
Školenia
Školenie k BOZP a ochrane pred požiarmi
Ochrana utajovaných skutočností, Zákon č.215/2004
Z .z. a vyhlášky NBÚ k zákonu
Personálna, fyzická a objektová bezpečnosť
Záverečná práca
Zadanie a výber tém záverečných prác
Konzultácie ku záverečným prácam
Príprava na obhajobu záverečných prác
Obhajoba záverečných prác
Dispozičný čas veliteľa kurzu
Ranná aktualita
Záloha veliteľa kurzu (prednášky VIP, zahraniční lektori
v rámci programu ERAZMUS a pod.)
Študijná cesta
Športový deň
Ukončenie kurzu
Záverečné vyhodnotenie
Nácvik na slávnostné ukončenie kurzu
Slávnostné ukončenie kurzu
Výstupná administratíva
13
Počet
hodín
Metóda
P D S C
93
39 0 0 54
9
4
2
1
1
1
4
2
2 0 0 7
4
2
1
1
1
4 0 0 0
2
PBaOUS
1
1
PBaOUS
1
1
26
0 0 0 26
2
2
12
12
6
6
6
6
50 32 0 0 18
Pred vyučovaním
Vyučuje /
Zabezp.
OddKK
OddKK
OddKK
OddKK
OddKK
PBaOUS
OddKK
individuálne
individuálne
komisia
OddKK
32
32
OddKK
12
6
4
1
1
1
1
12
6
1 0 0 3
1
1
1
1
OddKK
OddKK
OddKK
OddKK
OddKK
OddKK
Témat.
Téma
okruh
Názov modulu - témy
Modul 1 Spoločensko - vedný
TO 1
T1
T2
T3
T4
T5
TO 2
T1
T2
T3
T4
TO 3
T1
T2
T3
T4
T5
Komunikačné a prezentačné zručnosti II
Rétorické a komunikačné zručnosti veliteľa II
Masmediálna a interkulturálna komunikácia
Komunikačná tímová prezentácia
Etiketa profesionálneho vojaka
Základy vojenskej diplomacie a protokol
Manažment II
Proces strategického manažmentu v OS SR
Projektový manažment
Vodcovstvo a vedenie ľudí na strategickej a operačnej
úrovni
Princípy a systém riadenia ľudských zdrojov
Ekonomický manažment
Správa majetku štátu, spôsoby a zákonné podmienky
verejného obstarávania
Systém obranného plánovania v OS SR
Finančný manažment
Výdavky na obranu
Financovanie operácií medzinárodného krízového
manažmentu
T 6 Aktuálne problémy vyzbrojovania v OS SR
TO 4
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
TO 5
T1
TO 6
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Počet
hodín
Metóda
D S
C
Vyučuje /
Zabezp.
82
55 9
6 12
16
4
2
6
2
2
10
2
2
8
2
2
0
4
2
2
14
2
14 0
2
2
kt. MAN
2
2
2
2
2
2
kt. MAN
kt. MAN
kt. MAN
2
2
GŠ OS SR
4
4
kt. El,
MO SR
Vojenská pedagogika, psychológia a sociológia
28
Systém vojenského školstva, technológia vzdelávania
4
v OS SR
Psychologické aspekty zahraničných misii
2
Davové správanie v priestoroch nasadenia
2
Príprava na vyrozumenie pozostalých
6
OS SR ako sociálna inštitúcia a vojenská organizácia
4
Sociologické aspekty zahraničných misii
2
Ženy v ozbrojených silách (rodová rovnosť)
2
Sociálna politika v rezorte ministerstva obrany
2
Seminár
4
Duchovná služba v OS SR
2
Organizácia a činnosť duchovnej služby, odraz
2
kresťanstva, islamu a judaizmu v OS SR
Právo
12
Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a s ním
2
súvisiace služobné predpisy
Občianske a trestné právo – aplikácia v podmienkach
2
rezortu obrany SR
Zákony týkajúce sa zamestnancov rezortu obrany SR
2
Zákon o ozbrojených silách a s ním súvisiace zákony
2
Prevencia korupcie a znižovanie korupčných rizík 2
v rezorte Ministerstva obrany SR
Legislatíva bezpečnosti práce a technické normy
2
z pohľadu veliteľa/vedúceho zamestnanca
14
P
0
8
2
6
2
2
8
2
2
0
0
kt. MAN
kt. MAN
2
11 9
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
2
2
kt. MAN
kt. MAN
kt. MAN
kt. MAN
kt. MAN
kt. MAN
0
4
0
4
kt. SVaJ
2
1
1
1
0
kt. MAN
4
0
kt. SVaJ
kt. SVaJ
4 GŠ OS SR
kt. SVaJ
kt. SVaJ
kt. SVaJ
kt. SVaJ
kt. SVaJ
0
2
12 0
Duchovná sl.
0
0
2
GŠ OS SR
2
MO SR
2
2
MO SR
MO SR
2
MO SR
2
ŠPE CV
Témat.
Téma
okruh
Názov modulu - témy
Modul 2 Bezpečnosť a obrana
TO 1
TO 2
TO 3
TO 4
TO 5
Počet
hodín
P
Metóda
D S
C
Vyučuje /
Zabezp.
108 75 7 22 4
Spoločnosť a štát
6
T 1 Systémové vnímanie sveta a charakteristika
2
spoločenských systémov
T 2 Demokratické a nedemokratické systémy vládnutia
2
T 3 Medzinárodné organizácie a medzinárodné režimy
2
Teória stratégie
6
T 1 Stratégia ako metóda riešenia komplexných problémov
2
T 2 Strategické myslenie
2
T 3 Aplikácia teórie stratégie pri tvorbe modelu OS SR
2
Bezpečnostné prostredie štátu
28
T 1 Globálne bezpečnostné hrozby v 21. storočí
4
T 2 Energetická a jadrová bezpečnosť
2
T 3 Extrémizmus
2
T 4 Súčasný medzinárodný terorizmus
2
T 5 Kriminalita
4
T 6 Informačná bezpečnosť
2
T 7 Kybernetické hrozby a kybernetická ochrana
2
T 8 Vnútorné a vonkajšie bezpečnostné hrozby pre SR
4
T 9 Seminár
6
Bezpečnostná a obranná politika štátu
20
T 1 Bezpečnosť a bezpečnostná politika štátu
2
T 2 Bezpečnostná stratégia SR
2
T 3 Obranná politika a obranná stratégia štátu
2
Poslanie, štruktúra a funkcie bezpečnostného systému
T4
2
štátu
T 5 Subsystém riadenia – krízový manažment
2
T 6 Výkonný a zabezpečovací subsystém
2
T 7 Plánovacie procesy v bezpečnostnom systéme štátu
2
Aktuálny stav bezpečnostného systému SR
T8
2
a perspektíva jeho rozvoja
T 9 Seminár
4
Ozbrojené sily demokratického štátu
20
T 1 Vojenská sila štátu
2
T 2 Bojový potenciál ozbrojených síl
4
T 3 Bojová sila nasadených vojsk
2
Zložky ozbrojených síl a podstata vytvárania
T4
4
spoločných síl
T 5 Transformácia ozbrojených síl
4
T 6 Seminár
4
15
6
0
0
0
2
kt. BaO
2
2
4
2
2
kt. SvaJ
kt. SvaJ
0
18 4
2 2
2
2
2
4
2
2
2 2
16 0
2
2
2
2
2
6
6
4
0
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
0
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
APZ
kt. INF
kt. INF
kt. BaO
kt. BaO
0
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
2
kt. BaO
2
2
2
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
2
kt. BaO
4
10 0 10 0
2
2
2
2
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
2
2
kt. BaO
2
2
4
kt. BaO
kt. BaO
Témat.
Téma
okruh
TO 6
T1
T2
T3
TO 7
T1
T2
T3
T4
TO 8
T1
T2
T3
T4
T5
T6
Názov modulu - témy
Počet
hodín
Modul 2 Bezpečnosť a obrana
Nástroje krízového manažmentu
8
Integrovaný záchranný systém (IZS)
2
Poslanie a úlohy civilnej ochrany
2
Vodná nádrž Liptovská Mara (Čierny Váh) – exkurzia
4
Medzinárodná bezpečnosť a kolektívna obrana
8
Obsah základných dokumentov OSN, NATO, EÚ
2
Bezpečnostná stratégia a Stratégia vnútornej
2
bezpečnosti EÚ
Štruktúra a úlohy bezpečnostného manažmentu NATO
2
Štruktúra a úlohy bezpečnostného manažmentu EÚ
2
OS SR ako súčasť NATO a EÚ
12
Vývoj vojenských štruktúr OS SR a prezentácia modelu
2
OS SR vyplývajúceho zo SHO
Transformačný proces a strategická koncepcia NATO
2
Koncepcia NATO Response Forces (NRF)
2
Rozvoj vojenských spôsobilosti EÚ
2
Praktická implementácia medzinárodných záväzkov SR
2
v oblasti humanitárneho práva
Praktická implementácia medzinárodných záväzkov SR
2
v oblasti zbrojenia/odzbrojenia
16
P
Metóda
D S
2
1
1
2
1
1
8
2
0
0
0
C
Vyučuje /
Zabezp.
4
4
0
kt. BaO
kt. BaO
CV
kt. BaO
2
kt. BaO
2
2
11 1
GŠ OS SR
GŠ OS SR
0
0
2
GŠ OS SR
2
2
2
GŠ OS SR
GŠ OS SR
GŠ OS SR
2
MO SR
1
1
MO SR
Témat.
Téma
Okruh
Názov modulu – témy
Modul 3 Vojenské operácie
TO 1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T 10
TO 2
T1
T2
T3
T4
TO 3
T1
T2
T3
T4
T5
T6
TO 4
Vojenské umenie
Vojenské umenie ako súčasť vojenstva
Úvod do dejín vojenského umenia
Vojenské umenie do 1. Svetovej vojny
Významní stratégovia od staroveku do konca 19
storočia a ich vklad do teórie vojenského umenia
Rozbor diela C. v. Clausewitza: „ O vojne “
Vývoj vojenského umenia v 20. Storočí
Operačné umenie
Významní stratégovia 20. Storočia a ich vklad do
teórie vojenského umenia
Návšteva siene cti a slávy AOS
Seminár
Ozbrojený konflikt a jeho aspekty
Spektrum konfliktu
Symetrický a asymetrický ozbrojený konflikt
Ozbrojené konflikty z pohľadu medzinárodného
práva
Seminár
Vojenské operácie v súčasnosti
Aktuálny prístup k operáciám
Vojenské operácie pod velením NATO
Operácie OSN
Operácie EÚ
Úlohy OS SR v operáciách národného krízového
manažmentu
Získavanie a využitie skúseností – Lesson Learned
Stabilizačné aktivity v rámci operácií
T7
T 8 Operácie proti povstaniu (COIN)
Charakteristika vnútorného bezpečnostného
T 9 prostredia v krajinách aktuálneho nasadenia OS SR
v operáciách MKM
Nové trendy vo vývoji výzbroje a techniky
T 1 Nové trendy a vývoj moderných inteligentných
materiálov používaných v PVaT
T 2 Nové trendy a vývoj zbraní a zbraňových systémov
T 3 Vývoj a perspektívy špeciálnej mobilnej techniky
Stav výzbroje a modernizácia v oblasti elektrotechT4
nických komunikačných systémov na podporu C 2
Stav výzbroje a modernizácia v oblasti systémov
T5
PVO
T 6 Stav výzbroje a modernizácia v oblasti
rádiolokačného a rádiotechnického prieskumu
17
Počet
hodín
P
Metóda
D S C
Vyučuje /
Zabezp.
79
54 4 20 1
25
2
2
2
16 0
2
2
2
2
2
kt. BaO
2
4
4
2
2
2
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
2
2
8
1
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
2
2
kt. BaO
1
4
10
2
2
1
8
2
2
4
4
kt. BaO
2
32
6
4
4
4
2
18 4 10 0
2
4
2
2
2
2
2
2
kt. BaO
4
2
2
2
GŠ OS SR
2
2
2
2
GŠ OS SR
GŠ OS SR
4
2
12
12 0
2
2
kt. STR
2
2
2
2
kt. STR
kt. STR
2
2
2
2
2
2
0
4
2
PZUČ
kt. BaO
0
kt. BaO
kt. BaO
2
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
kt. BaO
GŠ OS SR
2
GŠ OS SR
0
0
kt.
Elektroniky
kt.
Elektroniky
kt.
Elektroniky
Témat.
okruh
Téma
Názov modulu - témy
Modul 4 Velenie a riadenie
TO 1
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T 10
T 11
T 12
T 13
T 14
T 15
TO 2
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9
T 10
T 11
Spôsobilosti bojových síl, bojovej podpory
a bojového zabezpečenia OSSR v operáciách
Bojové možnosti mechanizovaných a tankových
jednotiek v operáciách
Spravodajská podpora operácií
Palebná podpora operácií
Ženijná podpora operácií
RCHBO podpora operácií
Informačné a psychologické operácie
Civilno – vojenská spolupráca (CIMIC)
Bezpečnosť a ochrana síl
EOD v operáciách MKM
Podpora operácií letectvom a PVO
Podpora velenia operácií (systém velenia
a riadenia C2SYS TS)
Logistická podpora operácií
Poslanie a úlohy vojenskej polície
Poslanie a úlohy vojenského zdravotníctva
Poslanie a úlohy vojenského spravodajstva
Plánovací a rozhodovací proces
Vojenská terminológia a symbolika
Operačné plánovanie na strategickom
a operačnom stupni velenia a riadenia
Plánovací a rozhodovací proces na taktickom
stupni velenia a riadenia (Military Decision
Making Proces – MDMP, plánovanie operácií)
Spravodajská príprava bojiska - dôležitá súčasť
Plánovacieho a rozhodovacieho procesu
Targeting
Plánovanie operácií VzS OS SR
Operačný plánovací proces (OPP) v britskej
armáde
JEMM – nástroj na prípravu, vedenie
a vyhodnocovanie cvičení
Ukážka možností konštruktívnej simulácie
Simulačného centra AOS
Ukážka možností virtuálnej simulácie
Simulačného centra AOS
Ukážka modelu veliteľsko – štábneho cvičenia
(VŠC), cvičenia krízového manažmentu (CMX)
18
Počet
hodín
P
Metóda
D S C
Vyučuje /
Zabezp.
74
62 6
0
6
32
30 0
0
2
2
2
GŠ OS SR
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
GŠ OS SR
kt. BaO
kt. BaO
4
2
2
2
2
2
28
2
2
2
2
2
18 6
2
2
2
4
2
2
GŠ OS SR
4
2
2
kt. El
2
2
2
2
6
4
2
2
GŠ OS SR
GŠ OS SR
GŠ OS SR
kt. BaO
GŠ OS SR
GŠ OS SR
2
kt. INF
kt. MAN
VP
GŠ OS SR
VS
0
4
kt. BaO
GŠ OS SR
kt.MAN
GŠ OS SR
2
ISOC
GŠ OS SR
2
2
SC AOS
1
1
SC AOS
1
1
SC AOS
Témat.
okruh
Téma
Názov modulu - témy
Počet
hodín
P
Metóda
D S C
Vyučuje /
Zabezp.
Modul 4 Velenie a riadenie
TO 3
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
Výcvik v OSSR
Plánovanie, realizácia a hodnotenie výcviku
v OSSR
Implementácia výstupov procesov NTG (NATO
Training Groups) v OS SR
Certifikácia a interoperabilita v OS SR
Organizácia a riadenie veliteľských zhromaždení,
veliteľskej a metodickej prípravy
Personnel recovery a systém výcviku Survival,
Escape/Evasion, Resistance and Extraction
(SERE)
Plánovanie, organizácia a riadenie výcviku záloh
Mobilizačná a operačná pripravenosť, pohotovosť,
bojová pohotovosť
pplk. Ing. Ivan IVANIČ
náčelník Oddelenia kariérnych kurzov CV
19
14
14 0
0
0
2
2
GŠ OS SR
2
2
GŠ OS SR
2
2
GŠ OS SR
2
2
GŠ OS SR
2
2
GŠ OS SR
2
2
GŠ OS SR
2
2
GŠ OS SR
20
AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL
generála Milana Rastislava Štefánika
Príloha č. 2
Č: AOS-202/4-2/3/2015-CV-OddKK
Počet listov: 31
INFORMAČNÉ LISTY MODULOV
21
22
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Informačný list modulu
Kurz: VYŠŠÍ VELITEĽSKO-ŠTÁBNY KURZ
Názov modulu: Modul 0: ADMINISTRATÍVNO - ORGANIZAČNÝ
Zodpovedá: riaditeľ CV
Zabezpečuje: CV,
Pracovisko bezpečnosti a OUS,
Kvestúra,
Pracovisko ZUČ,
Vybrané útvary a zariadenia OS SR,
Vedúci a konzultanti záverečných prác.
Metódy výučby:
prednáška
cvičenie
Celkom hodín:
Rozsah výučby:
39
54
93
Cieľ modulu:
Obsahovo zahrnúť vstupnú a výstupnú agendu, vstupné školenie z BOZP, ochrany pred
požiarmi a OUS, vymedziť čas na zorientovanie sa študentov v areáli AOS, na nácvik na
slávnostné otvorenie a ukončenia kurzu, spätná väzba účastníkov kurzu. V rámci študijných
ciest navštíviť vybrané útvary a zariadenia OS SR. Vyčleniť časový priestor na prednášky
VIP hostí AOS a riešenie aktuálnych potrieb zabezpečenia programu kurzu. Zabezpečiť
účastníkom kurzu adekvátny časový priestor na výber témy záverečnej práce, konzultácie ku
záverečnej práci, jej spracovanie, prípravu obhajoby záverečnej práce a samotnú obhajobu
záverečnej práce.
Učebná osnova modulu:
Tematický okruh 1: Otvorenie kurzu
Prednáška: 2 h
Cvičenie: 7 h
Celkom: 9 h
Cieľ tematického okruhu:
zabezpečiť vstupnú agendu, oboznámiť s poslaním, úlohami a štruktúrou AOS,
CV, obsahovým zameraním a organizáciou kurzu, dôležitými priestormi AOS využívanými
v priebehu kurzu, otvoriť kurz za prítomnosti funkcionárov AOS.
T1
Vstupná administratíva
Cvičenie: 4 h
Celkom: 4 h
Príchod, ubytovanie, zabezpečenie stravovania, upresnenie ďalších údajov potrebných
v priebehu kurzu.
23
T2
Brífing veliteľa, privítanie a organizácia kurzu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámenie s poslaním, úlohami a štruktúrou AOS, CV, obsahovým zameraním
a organizáciou kurzu.
T 3 Zoznámenie s areálom AOS
Cvičenie: 1 h
Celkom: 1 h
Ukážka priestorov AOS (akademická knižnica, vojenská knižnica, distribučné centrum
publikácií NATO a STO, telovýchovný areál ...).
T4
Nácvik na slávnostné otvorenie kurzu
Cvičenie: 1 h
T5
Celkom: 1 h
Slávnostné otvorenie kurzu
Cvičenie 1 h
Celkom: 1 h
Tematický okruh 2: Školenia
Prednáška: 4 h
Celkom: 4 h
Cieľ tematického okruhu:
vykonať povinné školenia pri nástupe do kurzu.
T1
Školenie k BOZP a ochrane pred požiarmi
Prednáška: 2 h
T2
Celkom: 2 h
Ochrana utajovaných skutočností, Zákon č.215/2004 Z.z. a vyhlášky NBÚ
k zákonu
Prednáška: 1 h
T3
Celkom: 1 h
Personálna, fyzická a objektová bezpečnosť
Prednáška: 1 h
Celkom: 1 h
24
Tematický okruh 3: Záverečná práca
Cvičenie: 26 h
Celkom: 26 h
Cieľ tematického okruhu:
zabezpečiť adekvátny časový priestor na výber témy záverečnej práce, konzultácie ku
záverečnej práci, jej spracovanie, prípravu obhajoby záverečnej práce a vlastnú obhajobu
záverečnej práce. Poučiť o rozsahu, obsahu a formálnej úprave záverečnej práce.
T1
Zadanie a výber tém záverečných prác
Cvičenie: 2 h
T2
Konzultácie ku záverečným prácam
Cvičenie: 12 h
T3
Celkom: 12 h
Príprava na obhajobu záverečných prác
Cvičenie: 6 h
T4
Celkom: 2 h
Celkom: 6 h
Obhajoba záverečných prác
Cvičenie: 6 h
Celkom: 6 h
Tematický okruh 4: Dispozičný čas veliteľa kurzu
Prednáška: 32 h
Cvičenie: 18 h
Celkom: 50 h
Cieľ tematického okruhu:
vytvoriť potrebný časový priestor na upresnenie organizačných záležitostí počas
priebehu kurzu, vlastné vystúpenia účastníkov kurzu na stanovené témy, prednášky VIP,
zahraničných lektorov v rámci programu ERAZMUS, vykonať študijné cesty ku útvarom
a zariadeniam OS SR a športový deň.
T 1 Ranná aktualita
Cvičenie
Ranná aktualita (25 min.) pred vyučovacím blokom obsahuje vystúpenia účastníkov kurzu
(profesijný životopis, úlohy vlastnej jednotky, pôsobenie v operáciách MKM, problematika
z domáceho a svetového diania, ...).
25
T2
Záloha veliteľa kurzu (prednášky VIP, zahraniční lektori v rámci programu
ERAZMUS a pod.)
Prednáška: 32 h
T3
Celkom: 32 h
Študijná cesta
Cvičenie: 12 h
Celkom: 12 h
Návšteva útvarov a zariadení OS SR.
T4
Športový deň
Cvičenie: 6 h
Celkom: 6 h
Športové aktivity v rámci AOS alebo turistický pochod.
Tematický okruh 5: Ukončenie kurzu
Prednáška: 1 h
Cvičenie: 3 h
Celkom: 4 h
Cieľ tematického okruhu:
zabezpečiť výstupnú agendu, získať spätnú väzbu od účastníkov kurzu, ukončiť kurz
za prítomnosti funkcionárov AOS a pozvaných hostí.
T1
Záverečné vyhodnotenie
Prednáška: 1 h
Celkom: 1 h
Vyplnenie výstupného dotazníka na získanie spätnej väzby o obsahu, priebehu kurzu.
T2
Nácvik na slávnostné ukončenie kurzu
Cvičenie: 1 h
T3
Slávnostné ukončenie kurzu
Cvičenie: 1 h
T4
Celkom: 1 h
Celkom: 1 h
Výstupná administratíva
Cvičenie: 1 h
Celkom: 1 h
Jazyk v ktorom sa modul vyučuje: Slovenský.
26
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Informačný list modulu
Kurz: VYŠŠÍ VELITEĽSKO-ŠTÁBNY KURZ
Názov modulu: Modul 1: SPOLOČENSKO - VEDNÝ
Zodpovedá: riaditeľ CV
Zabezpečuje: katedra Manažmentu AOS,
katedra Spoločenských vied a jazykov
AOS,
katedra Bezpečnosti a obrany AOS,
Generálny štáb OS SR,
Ministerstvo obrany SR,
Rektorát AOS.
Školiace pracovisko elektrotechnikov
Metódy výučby:
prednáška
diskusia
Rozsah výučby:
55
9
seminár
cvičenie
Celkom hodín:
12
82
6
Cieľ modulu:
Zdokonaliť v oblasti riadenia ľudských zdrojov, orientovať v právnych otázkach riadenia
vojenskej organizácie, riešiť problematiku vojenskej pedagogiky, psychológie, sociológie a
ekonomického manažmentu. Prehĺbiť komunikačné zručnosti. Doplniť oblasť vojenskej
diplomacie a protokolu.
Učebná osnova modulu:
Tematický okruh 1: Komunikačné a prezentačné zručnosti II
Prednáška: 8 h
Cvičenie: 8 h
Celkom: 16 h
Cieľ tematického okruhu:
skvalitniť
rétorickú
a komunikačnú
spôsobilosť.
Špecifikovať
masmediálnu
a interkulturálnu komunikáciu a oboznámiť sa so základmi etikety, vojenskej diplomacie
a protokolu.
T 1 Rétorické a komunikačné zručnosti veliteľa
Prednáška: 2 h
Cvičenie: 2 h
Celkom: 4 h
- verbálna a neverbálna komunikácia, renesancia rétoriky,
- rétorické a komunikačné kompetencie.
27
T 2 Masmediálna a interkulturálna komunikácia
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
zásady prezentovania prezentácii, princípy masmediálnej komunikácie PR
-
špecifické zvláštnosti interkulturálnej komunikácie,
-
prezentácia.
T 3 Komunikačná tímová prezentácia
Cvičenie: 6 h
-
Celkom: 6 h
samostatné vystúpenie na zvolenú tému pred kamerou.
T 4 Etiketa profesionálneho vojaka
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
základy spoločenského správania a etiketa.
T 5 Základy vojenskej diplomacie a protokol
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
špecifiká spoločenského protokolu a jeho aplikácia na vojenské prostredie.
Literatúra:
PETRUFOVÁ, M., KURHAJCOVÁ, L., BELAN, L., ŠULC, P., NEKORANEC, J:
Manažérska komunikácia. Liptovský Mikuláš: AOS, 2009, 208s. ISBN 978-80-8040-370-6.
MIKULÁŠTÍK, M. Komunikační dovednosti v praxi. Praha : Grada Publishing 2003, 361s.
ISBN 80-247-0650-4.
MISTRÍK, J. Vektory komunikácie. Bratislava : UK ES 1990.
HOSPODÁŘOVÁ, I.: Prezentační dovednosti, Praha, Alfa Publishing, 2004. ISBN 8086851-08-7.
NÖLLKE, C.: Umění prezentace. Praha, Grada Publishing, 2004. ISBN 80-247-9057.
NĚMEC, P.: Public relations. Praha, Management Press, 1996. ISBN 80-85943-20-4.
ŠILHA, J., GAJB, K, KUBOVČÍK, J. Komunikácia s médiami. Liptovský Mikuláš, VA :
2003, ISBPOSPÍŠIL, P. Efektivní Public Relations a media relations. Praha, Computer Press,
2002. ISBN 80-7226-823-6.
GULLOVÁ, S., MULLEROVÁ, F., ŠRONĚK, I.: Společenský styk, obchodní a diplomatický
protokol. Praha: VŠE, 2005. ISBN 80 – 245 – 0664 -5.
HARTMANOVÁ, E., PETRUFOVÁ, M.: Spoločenská komunikácia. Bratislava: SPN, 2005,
ISBN 978-80-10-01159-9.
28
TIMČÁK, G.: Interkulturálna komunikácia. Košice: FBERG, 2006.
Tematický okruh 2: Manažment II
Prednáška: 8 h
Seminár: 2 h
Celkom: 10 h
Cieľ tematického okruhu:
skvalitniť manažérske kompetencie. Špecifikovať problematiku projektového radenia,
vodcovstva a manažmentu ľudských zdrojov v podmienkach OS SR.
T 1 Proces strategického manažmentu v OS SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- objasniť históriu, vývoj a súčasný stav strategického manažmentu,
- vysvetliť rozdiel medzi stratégiou a taktikou,
- základné vývojové smery v strategickom manažmente.
T 2 Projektový manažment
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- životný cyklus systému,
- etapy projektu,
- projektové riadenie v podmienkach OS SR.
T 3 Vodcovstvo a vedenie ľudí na strategickej a operačnej úrovni
Prednáška: 2h
Seminár: 2 h
Celkom: 4 h
-
podstata vedenia a vodcovstva,
-
štýly vodcovstva, osobnosť vodcu,
-
lídri a podriadení v podmienkach OS SR.
T 4 Princípy a systém riadenia ľudských zdrojov
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- ciele a procesy riadenia ľudských zdrojov,
- rozvoj ľudských zdrojov.
Literatúra:
BELAN, Ľ. a kol.: Manažment. Liptovský Mikuláš, AOS, 2012, ISBN: 80-8040-435-5.
NEKORANEC, J. a kol.: Manažérske kompetencie. Učebnica. AOS. 2013 Liptovský
Mikuláš. ISBN 978-80-8040-478-9.
29
DONNELY, J. H., GIBSIN, J. L., IVANCEVICH, J. M.: Management. GRADA Publishing,
Praha, ISBN 80-7169-422-3.
Č. SEVY-64-29/2012-OdPV: „Smernice ministerstva obrany slovenskej republiky č.60/2012
o vyzbrojovaní“, Bratislava, MO SR, 2012.
STN ISO/IEC 15288 Systémové inžinierstvo - Procesy životného cyklu systému ako základ
politiky NATO pre Manažment životného cyklu systémov a implementačné smernice NATO
AAP-48 NATO System Life Cycle Stages and Processes.
VŠETEČKA, P. – BELAN, L.: Projektový manažment – I. L. Mikuláš: AOS, 2006. ISBN:
80-8040-298-1.
PAPULA, J.: Strategický manažment, Bratislava: Elita, 1993.
NORTHOUSE, P.G.:Leadership , 2010.
BIRCH, B., C., P.: Intensivní kurz vedení lidí, 2010.
SOPÓCI, M.: Vodcovstvo. AOS LM, 2014.
ARMSTRONG,M.: Personální management, Grada 2010.
ULRICH , D.: Mistrovské řízení lidských zdroju, Praha, Grada 2009.
KOUBEK, J.: Řízení lidských zdroju, Mnagement Press, Praha, 2001, ISBN 80-7261-033-3.
Zákon 346/2005 Z.z. o štátnej službe profesionálnych vojakov OS SR.
Tematický okruh 3: Ekonomický manažment
Prednáška: 14 h
Celkom: 14 h
Cieľ tematického okruhu:
vysvetliť vybrané kapitoly z problematiky správy majetku štátu, ktorý je v užívaní OS SR,
verejného obstarávania a náhradového konania za účelom lepšej orientácie v riadiacej
a veliacej činnosti vyšších veliteľov. Osvojiť si podstatu právneho mechanizmu na taktickom
a strategickom stupni riadenia a velenia. Vysvetliť systém obranného plánovania a
financovania operácií medzinárodného krízového manažmentu.
Objasniť aktuálny stav vyzbrojovania v OS SR a systém riešenia problémov v oblasti
výzbroje a techniky, objasniť aktuálne platné rezortné dokumenty riešiace problematiku
vyzbrojovania so zameraním na tvorbu požiadaviek na rozvoj a zodpovedajúci projektový
manažment v rezorte MO.
T 1 Správa majetku štátu, spôsoby a zákonné podmienky verejného obstarávania
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
vymedzenie obsahu právnej úpravy správy majetku štátu,
30
-
vojak ako užívateľ majetku štátu, práva a povinnosti k majetku štátu,
-
správa pohľadávok zo škôd na majetku štátu,
-
pramene verejného obstarávania,
-
hospodárska súťaž,
-
právne úkony vo verejnom obstarávaní,
-
práva a povinnosti veliteľov vo verejnom obstarávaní.
T 2 Systém obranného plánovania v OS SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- krátkodobé obranné plánovanie,
-
strednodobé obranné plánovanie,
-
dlhodobé obranné plánovanie,
- tvorba rozpočtu OS SR.
T 3 Finančný manažment
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
definícia základných pojmov, obsah a úlohy, postavenie finančného manažmentu
v organizácii,
-
osobitosti finančného manažmentu uplatňovaného v ozbrojených silách,
- vplyv ekonomického okolia na finančný manažment implementovaný v OS SR.
T 4 Výdavky na obranu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
financovanie vojenských výdavkov v dobe mieru a v dobe vojny,
-
členenie výdavkov na obranu,
-
štruktúra vojenských výdavkov,
-
vývoj vojenských výdavkov.
T 5 Financovanie operácií medzinárodného krízového manažmentu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- orientácia účastníkov kurzu v problematike financovania operácií medzinárodného
krízového manažmentu,
- financovanie príspevkov OS SR do operácií medzinárodného krízového manažmentu.
T6
Aktuálne problémy vyzbrojovania v OS SR
31
Prednáška: 4 h
-
Celkom: 4 h
poznať aktuálny stav vyzbrojovania jednotiek a útvarov OS SR a aktuálne problémy
vyplývajúce zo stavu obranného plánovania,
-
zorientovať účastníkov kurzu v problematike projektového manažmentu v oblasti
vyzbrojovania.
Literatúra:
IVANČÍK, R. – KELEMEN, M. 2010. Obrana štátu: Ekonomika, plánovanie a financovanie
obrany. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2010. 257 s.
ISBN 978-80-8040-410-9.
IVANČÍK, R. 2012. Alokačná a technická efektívnosť financovania obrany v Slovenskej
republike. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, 2012. 146 s.
ISBN 978-80-8040-444-4.
KRÁĽOVIČ, J. – VLACHYNSKÝ, K.: Finančný manažment. Bratislava: IURA EDITION,
2002.
Zák. č. 90/1964 Zb. Občiansky zákonník.
Zák. č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce.
Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
Zák. č. 25/2007 Z.7. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
Zák.
č. 346/2005 Z. z. O štátnej službe profesionálnych vojakov v znení neskorších
predpisov.
Zák. č. 278/2003 Z. z. O správe majetku štátu.
IVANČÍK, R. 2010. Vojenské výdavky v čase globalizácie a hospodárskej krízy. In Vojenské
reflexie, 2010, roč. 5, č. 1, s. 16-26. ISSN 1336-9202.
IVANČÍK, R. 2010. Nový pohľad na klasifikáciu a vzájomné vzťahy výdavkov na
zabezpečenie obrany. In Vojenské reflexie, 2010, roč. 5, č. 3, s. 29-46. ISSN 1336-9202.
IVANČÍK, R. 2012. Analýza trendov vo financovaní obrany Slovenskej republiky
v zmenenom bezpečnostnom prostredí. In Politické vedy, 2012, roč. 15, č. 1, s. 131-161. ISSN
1335-2741.
IVANČÍK, R. 2011. Financovanie vojenských operácií a misií. In Manažment, teória, výučba
a prax : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Liptovský Mikuláš :
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika. 2011. s. 142-149. ISBN 978-80-8040427-7.
Smernice č. 60/21012 o vyzbrojovaní. MO SR, Bratislava, 2012.
Metodické pokyny pre uskutočňovanie projektov vyzbrojovania. MO SR, Bratislava, 2012.
32
Plánovanie obrany Slovenskej republiky. Viedenský dokument 1999, marec 2006.
Dlhodobý plán rozvoja Ministerstva obrany SR s výhľadom do roku 2015 – Model 2015.
Tematický okruh 4: Vojenská pedagogika, psychológia a sociológia
Prednáška: 11 h
Diskusia: 9 h
Seminár: 4 h
Cvičenie: 4
Celkom: 28 h
Cieľ tematického okruhu:
rozšíriť
spoločensko-vedný základ, ktorý získali teoretickým štúdiom vysokej školy
a praktickým výkonom vojenskej profesionálnej služby s dôrazom na vojenskú pedagogiku,
vojenskú psychológiu, vojenskú sociológiu a problematiku sociálnej politiky v rezorte
ministerstva obrany
T 1 Systém vojenského školstva, technológia vzdelávania v OS SR
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Veliteľ ako subjekt vojenskej výchovy, vyučovania a výcviku v danej vojenskej
organizácii (ozbrojené sily). Vojak ako objekt vojenskej výchovy, vyučovania a výcviku
vo vojenskej organizácii (ozbrojené sily). Psychologická charakteristika procesu učenia
vojakov, druhy a teórie učenia, zákony učenia. Psychologická analýza vojenského vyučovania
a výcviku. Činitele ovplyvňujúce efektívnosť a výsledky vojenského vyučovania a výcviku.
Charakteristika technológie vzdelávania a jej aplikácia do podmienok vojenskej
organizácie. Využívanie informačno-komunikačných technológii vo vojenskej výchove,
vyučovaní a výcviku.
T 2 Psychologické aspekty zahraničných misií
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Charakteristika stresorov v priestoroch nasadenia. Predpoklady zvládania situácií
psychickej záťaže vojakov v operáciách MKM. Cieľ, metódy a subjekty psychologickej
podpory a pomoci vojakom v nasadení. Posttraumatická stresová porucha (PTSD).
Psychologická starostlivosť o veteránov.
T 3 Davové správanie v priestoroch nasadenia
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Hromadné správanie obyvateľstva v priestoroch nasadenia vojakov. Charakteristika
davu, davové fenomény, typy davu. Štruktúra a dynamika davu. Zvládanie davového
správania.
T 4
Príprava na vyrozumenie pozostalých
33
Prednáška: 4 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 6 h
Oboznámiť s metodickým usmernením upravujúcim danú problematiku, špecifikovať
úlohu veliteľa v danej situácii, vykonať vlastnú prípravu veliteľa a komisie, diskutovať o
osobných skúsenostiach, vykonať praktický nácvik modelových situácií.
T 5 OSSR ako sociálna inštitúcia a vojenská organizácia
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Profesionalizácia ozbrojených síl Slovenskej republiky v kontexte vnútropolitického
vývoja a európskej integrácie (reforma bezpečnostného priestoru). Požiadavky na kvality
vojenského profesionála a jeho vodcovské schopnosti v súčasnosti blízkej budúcnosti.
Rodina ako malá sociálna skupina a jej funkcie v spoločnosti. Vojenská rodina
a jej typy. Životný štýl a spôsob života vojaka. Každodennosť a kvalita života vojaka.
Harmonizácia práce a rodiny profesionálneho vojaka.
T6
Sociologické aspekty zahraničných misií
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Predpoklady zvládania sociologických vplyvov na vojaka v operáciách MKM.
Sociológia boja ako odvetvová sociologická disciplína sociológie armády a sociológie
bezpečnosti. Boj ako sociálny jav. Sociologická charakteristika základných prvkov bojovej
činnosti.
T 7 Ženy v ozbrojených silách (rodová rovnosť)
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Vymedzenie pojmov „pohlavie“ a „rod“ a vzťahu medzi nimi. Rodová rovnosť
ako súčasť všeobecnej rovnosti ľudí. Problematika rodovej rovnosti v ozbrojených silách
Slovenskej republiky. Vojenská organizácia ako maskulínna alebo genderovo - integrovaná
organizácia.
T 8 Sociálna politika v rezorte ministerstva obrany
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Sociálna politika. Základné oblasti sociálnej politiky. Členenie sociálnej politiky.
Objekty a subjekty sociálnej politiky. Ekonomické súvislosti sociálnej politiky. Modely
sociálnej politiky. Princípy sociálnej politiky. Nástroje sociálnej politiky. Sociálna politika
v rezorte MO SR (Nemocenské, úrazové a výsluhové zabezpečenie a služby sociálneho
zabezpečenia).
34
T 9 Seminár
Seminár: 2 h
Celkom: 2 h
Zamestnanie rozdeliť na dve časti. V prvej časti preveriť vedomosti z pedagogiky
a psychológie a schopnosť získané vedomosti uplatniť vo vojenskej organizácii. V druhej
časti preveriť vedomosti zo sociológie a sociálnej politiky a schopnosť získané vedomosti
uplatniť vo vojenskej organizácii.
Literatúra:
BULL-9-4: Metodika psychologickej prípravy vojakov. Trenčín, Veliteľstvo výcviku
a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2011.
Psychologické a sociologické aspekty podpory a pomoci personálu. Zborník vedeckých
a odborných prác z medzinárodného vedecko-odborného semináru. Lipt. Mikuláš, AOS,
2011. ISBN 978-80-8040-430-7.
Final Report of HFM-081: Sprievodca veliteľa jednotlivými fázami nasadenia. Bratislava,
Personálny úrad Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2009.
BULL-10-1: Situačne tréningová metóda ako súčasť psychologickej prípravy vojakov.
Trenčín, Veliteľstvo výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky, 2011.
DZIAKOVÁ, O.: Vojenská psychologie. Praha: Triton, 2009. ISBN 9788073871567.
KMOŠENA, M.: Dav a panika. Liptovský Mikuláš: 4 D s. r. o., 2004.
JANEČEK,V a kolektív: Výkladový slovník základných pojmov z pedagogiky, psychológie
a sociológie (pre potreby príslušníkov OS SR). Bratislava . GŠ OS SR. 2007. ISBN 978-80969362-1-2.
JANEČEK, V. – MATIS, J.: Vybrané problémy edukácie vojenského profesionála. Lipt.
Mikuláš. AOS, 2006. ISBN 978-80-8040-312-6.
MATIS, J. – HAMAJ, P. – MARTINSKÁ, M.: Sociológia armády. Lipt. Mikuláš: AOS,
2008. ISBN 978-80-8040-361-4.
POLONSKÝ, D. – MATIS, J.: Rodina vojenského profesionála. Lipt. Mikuláš: VA, 1997
ISBN 80-8040-045-8.
POLONSKÝ, D. – MATIS, J.: Vybrané kapitoly zo sociológie výchovy a vzdelávania
dospelých v ozbrojených silách. Lipt. Mikuláš: VA, 2003. ISBN 80-8040-220-5.
POLONSKÝ,D – PILAROVÁ, Z.: Kapitoly zo sociálnej politiky. Lipt. Mikuláš. ISBN 8068753-6-1.
Tematický okruh 5: Duchovná služba v OS SR
35
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Cieľ tematického okruhu:
oboznámiť s poslaním, úlohami a organizáciou duchovnej služby v OS SR, odrazom
kresťanstva, islamu a judaizmu v OS SR.
T 1 Organizácia a činnosť duchovnej služby, odraz kresťanstva, islamu a judaizmu
v OS SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- poslanie, úlohy a organizáciou duchovnej služby v OS SR,
- vplyv náboženstiev na duchovnú službu v OS SR.
Literatúra:
-
zdroje z Internetu,
-
prezentácia lektora.
Tematický okruh 6: Právo
Prednáška: 12 h
Celkom: 12 h
Cieľ tematického okruhu:
zorientovať vo vybraných kapitolách legislatívy za účelom lepšej orientácie v riadiacej
a veliacej práci, osvojiť si podstatu právneho mechanizmu a jeho aplikáciu v rezorte obrany
SR.
T 1 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a s ním súvisiace služobné predpisy
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- poukázať na pripravované dôležité zmeny týkajúce sa zákona 346/2005 Z.z.
T 2 Občianske a trestné právo – aplikácia v podmienkach rezortu obrany SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- vymedzenie obsahu občianskeho a trestného práva v práci veliteľa,
- vojak ako verejný činiteľ,
- občianskoprávna a trestnoprávna zodpovednosť vojaka pri výkone služby,
- postup veliteľa pri podozrení zo spáchania trestného činu,
- zánik trestnoprávnej zodpovednosti.
T3
Zákony týkajúce sa zamestnancov rezortu obrany SR
36
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- priama, delegovaná a subsidiárna pôsobnosť Zákonníka práce,
- práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca,
- opis činností štátnozamestnaneckého miesta,
- výkon práce vo verejnom záujme, povinnosti a obmedzenia,
- charakteristika pracovného miesta.
T4
Zákon o ozbrojených silách a s ním súvisiace zákony
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- ozbrojené sily, ich úlohy a použitie,
- riadenie ozbrojených síl,
- velenie ozbrojeným silám,
- obranná stratégia, postup realizácie,
- mobilizácia ozbrojených síl, príprava a plánovania,
- výkon štátnej správy na úseku obrany štátu,
- medzinárodná spolupráca ozbrojených síl,
- vyslanie ozbrojených síl mimo územia SR.
T 5 Prevencia korupcie a znižovanie korupčných rizík v rezorte Ministerstva obrany
Slovenskej republiky
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- realizácia antikorupčných a antidiskriminačných opatrení v OS SR.
Literatúra:
Zákon č. 346/2005 Z.z. O štátnej službe profesionálnych vojakov.
Zákon č. 90/1964 Z.z. Občiansky zákonník.
Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 400/2009 Z.z. O štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 552/2003 Z.z. O výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.
Zákon č. 321/2002 Z.z. O ozbrojených silách.
T 6 Legislatíva bezpečnosti práce a technické normy z pohľadu veliteľa/vedúceho
37
zamestnanca
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
Legislatíva z pohľadu BOZP,
-
BOZP v technických normách.
Literatúra:
Zákon č.124/2006 Z. z. O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Zákon č.125/2006 Z. z. O inšpekcii práce.
Vyhláška č. 508/2009 na zaistenie BOZP pri práci s TZ tlakovými, plynovými, zdvíhacími
a elektrickými...Všeob.-21-2 1997 ŠOTD v rezorte MO SR Nariadenie MO SR 46/2009
o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v OS SR.
STN IEC 61140 Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre
inštaláciu a zariadenia.
STN 33 2000-4-41 Elektrické inštalácie nízkeho napätia Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti.
ochrana pred zásahom elektrickým prúdom.
STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
Jazyk v ktorom sa modul vyučuje: Slovenský.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Informačný list modulu
38
Kurz: VYŠŠÍ VELITEĽSKO-ŠTÁBNY KURZ
Názov modulu: Modul 2: BEZPEČNOSŤ A OBRANA
Zodpovedá: riaditeľ CV
Zabezpečuje: katedra Bezpečnosti a obrany AOS,
katedra Informatiky AOS,
katedra Spoločenských vied a jazykov
AOS,
Generálny štáb OS SR,
Ministerstvo obrany SR,
Akadémia policajného zboru.
Metódy výučby:
prednáška
Rozsah výučby:
75
diskusia
7
seminár
22
cvičenie
4
Celkom hodín:
108
Cieľ modulu:
umožňuje prehĺbiť vedomosti o poslaní a funkciách štátu, o usporiadaní orgánov štátu.
Umožňuje získať a rozšíriť vedomosti v oblasti bezpečnostnej a obrannej politiky štátu,
bezpečnostného prostredia a bezpečnostného systému štátu. Orientuje v problematike
ozbrojených síl demokratického štátu (vojenská sila štátu, bojový potenciál ozbrojených síl,
bojová sila nasadených vojsk, ...). Rieši problematiku medzinárodnej bezpečnosti
a kolektívnej obrany, pojednáva o krízovom manažmente.
Učebná osnova modulu:
Tematický okruh 1: Spoločnosť a štát
Prednáška: 6 h
Celkom: 6 h
Cieľ tematického okruhu:
osvojiť si vnímanie spoločnosti a štátu ako subjektov bezpečnostných aktivít,
charakteristické znaky modernej spoločnosti. Prehĺbiť vedomosti o poslaní a funkciách štátu,
a o usporiadaní orgánov štátu.
T 1 Systémové vnímanie sveta a charakteristika spoločenských systémov
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
lineárne a systémové vnímanie
sveta,
-
základné pojmy všeobecnej
teórie systémov,
-
vlastnosti spoločenských
systémov.
39
T 2 Demokratické a nedemokratické systémy vládnutia
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- vymedzenie obsahu pojmu spoločnosť,
- etapy vývoja ľudskej spoločnosti,
- vznik modernej spoločnosti a jej charakteristické rysy,
- teória vzniku štátu, štát a spoločnosť,
- poslanie, funkcie a charakteristické rysy demokratického štátu,
- štátna moc, štátne orgány.
T 3 Medzinárodné organizácie a medzinárodné režimy
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- základné pojmy teórie systémov,
- systémové vlastnosti spoločnosti a jej komponentov,
- správanie spoločenských systémov.
Literatúra:
ŽÍDEK, R.- CIBÁKOVÁ, S. : Bezpečnosť štátu, AOS GMRŠ, Liptovský Mikuláš, 2009.
ADAMOVÁ, K., - KŘIŽKOVSKÝ, L.: Základy politológie, C.H. Beck, Praha, 2000.
Kolektív autorov: Politológia, Enigma, Nitra, 2003.
KULAŠÍK, P.: Politológia, Efekt Copy, spol. s. r. o., Hlohovec, 2005.
SOPÓCI, J.: Politika a spoločnosť, Vydavateľstvo Sofa, Nové Zámky, 1998.
Tematický okruh 2: Teória stratégie
Prednáška: 4 h
Seminár: 2 h
Celkom: 6 h
Cieľ tematického okruhu:
zoznámiť s vnútornou logikou procesu tvorby stratégie za účelom riešenia komplexných
spoločenských problémov. Osvojiť si podstatu strategického myslenia, jeho princípov a spôsobov
rozvoja.
T1
Stratégia ako metóda riešenia komplexných problémov
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- vymedzenie obsahu pojmu stratégia a komplexný problém,
- zásady a etapy tvorby stratégie,
- všeobecne platné princípy stratégie.
40
Strategické myslenie
T2
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- princípy strategického myslenia,
- rozvíjanie strategického myslenia.
T3
Aplikácia teórie stratégie pri tvorbe modelu OS SR
Seminár: 2 h
Celkom: 2 h
Literatúra:
ŽÍDEK, R.: Od stratégie ničenia k stratégií kumulovaných účinkov na vôľu protivníka (prvá
časť), Súbor štúdií 2/2005, Inštitút strategických štúdií NAO Liptovský Mikuláš
ŽÍDEK,R.:
Teória
stratégie
v systémovom
prostredí
(kapitola
3,4,5),
ISBN 978-80-8040-353-9.
Harry R. YARGER : Strategic theory for 21st century: the little book on big strategy
( www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/PUB641.pdf).
Tematický okruh 3: Bezpečnostné prostredie štátu
Prednáška: 18 h
Diskusia: 4 h
Seminár: 6 h
Celkom: 28 h
Cieľ tematického okruhu:
rozšíriť vedomosti v oblasti bezpečnosti a obrany a formovať ich bezpečnostné myslenie ako
základ pre plnenie úloh v rámci zastávaných funkcií v mieste stálej dislokácie i misiách OS SR.
Oboznámiť s cieľom stratégie energetickej bezpečnosti (dosiahnuť
konkurencieschopnú
energetiku, zabezpečujúcu bezpečnú, spoľahlivú a efektívnu dodávku všetkých foriem energie
za prijateľné ceny s prihliadnutím na ochranu odberateľa, ochranu životného prostredia,
trvalo udržateľný rozvoj, bezpečnosť zásobovania a technickú bezpečnosť), oboznámiť s
legislatívou upravujúcou oblasť energetickej bezpečnosti. Upriamiť pozornosť na aktuálne
hrozby v oblasti informačných technológií, na kybernetické hrozby a kybernetickú ochranu.
T 1 Globálne bezpečnostné hrozby v 21. storočí
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
-
vymedzenie pojmu globalizácia a globálne bezpečnostné hrozby,
-
hrozby 21. storočia v dokumentoch organizácií MKM,
-
charakteristika jednotlivých hrozieb 21. storočia.
41
T 2 Energetická a jadrová bezpečnosť
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Globalizujúca sa svetová ekonomika mení rokmi zaužívané postupy
a zasahuje do
všetkých oblastí spoločenského života. S cieľom zabezpečiť ekonomický rast a zamestnanosť
a tým aj rast životnej úrovne obyvateľstva, rastú požiadavky na výrobu a služby, surovinové
a energetické zdroje. Vedecko-technický pokrok síce znásobuje možnosti výroby a spotreby,
ale znamená aj rastúci dopyt po surovinách a energii, vrátane dopytu po alternatívnych
energetických zdrojoch. Energia sa stáva jedným z kľúčových faktorov ekonomického rastu.
Negatívne dôsledky aj krátkodobého výpadku energie nastoľujú problém energetickej
bezpečnosti na druhej strane však prispievajú ku konsolidácií energetických spoločností a
revitalizácii záujmu o využívanie jadrovej energetiky.
Literatúra:
Legislatíva Európskej únie:
- smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/54/ES o spoločných
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou,
- smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2003/55/ES o spoločných
pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom,
- smernicou Európskeho parlamentu a Rady č. 2005/89/ES o opatreniach na
zabezpečenie bezpečnosti dodávok el. energie a investícií do infraštruktúry,
- smernicou Rady č. 2004/67/ES o opatreniach na zaistenie bezpečnosti dodávok
zemného plynu.
Legislatíva Slovenskej republiky:
- zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
- zákon č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov,
- zákonom č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení
neskorších predpisov.
T 3 Extrémizmus
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
vymedzenie pojmu extrémizmus a pojmov s nim súvisiacich: radikalizmus, rasizmus,
apartheid, xenofóbia, separatizmus, šovinizmus, nacionalizmus, fašizmus, nacizmus,
terorizmus
42
-
typológia extrémizmu: pravicový, ľavicový, náboženský, ekologický, etnický,
-
extrémizmus v Slovenskej republike a jeho prejavy,
-
opatrenia a boj proti extrémizmu.
T 4 Súčasný medzinárodný terorizmus
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
podstata a charakteristické črty terorizmu: Má globálny charakter - nový terorizmus.
Nie je dobre definovateľný a jeho požiadavky sú nejasné. Používa najrôznejšie formy
prejavu sily, ktoré sú netradičné a ktoré vyžadujú aj netradičné prístupy na ich
odrazenie. Je stále nebezpečnejší, zdokonaľuje svoje zbrane a taktiku. Snaží sa získať
ZHN - hlavne chemické a biologické. Je novou formou vojny a necíti sa byť viazaný
žiadnymi etickými, morálnymi a právnymi normami - asymetrická vojna. Ochota
sebaobetovania. Vyznačuje sa netypickou štrukturalizáciou a metódami práce, pôsobí
v malých skupinách, ktoré sú ťažko čitateľné, infiltrácia do týchto skupín je skoro
nemožná . Má dostatočné finančné zdroje rôzneho pôvodu. Radikalizácia násilia
zostáva rozhodujúcou zložkou hrozby terorizmu. Hlavným komunikačným
prostriedkom teroristických a extrémistických skupín alebo jednotlivcov sa stal
internet. Najpozoruhodnejším trendom je narastajúci podiel individuálnych
páchateľov, takzvaných osamelých hráčov (bojovníkov). Hrozbou pre Európu sa stali
aj zahraniční bojovníci.
-
SR a boj proti terorizmu – Národné akčné plány na boj proti terorizmu: 2005,2006,
2007, 2011-2014
-
použitie OS v boji proti terorizmu.
T 5 Kriminalita
Prednáška: 4 h
Celkom: 4 h
Téma je zameraná na princípy a okolnosti vzniku kriminálnych skupín – doba; situácie;
postupy - spolčenie, zoskupenie; zakladajúce subjekty, funkčná existencia – doba latencie,
príčiny a podmienky latencie, expanzia – počet kriminálnych subjektov – stále účastníctvo,
externisti – jednorazoví, použití vo viacerých kriminálnych aktivitách, ich získavanie,
identifikácia vnútorných interakcií v skupine – hierarchia, privilégiá, povinnosti, interakcia
skupiny s okolím (vnútroštátne, medzinárodné) - na etniká, lobbing vo vzťahu k občanom,
politikom, novinárom, korupcia – vo vzťahu k policajtom, prokurátorom, advokátom...,
motívy - vnútorná „emocionálna“ pohnútka subjektu (individuálnosť) pri vstupe do skupiny
(eventuálna transformácia motívov), vyskytujú sa v systéme iných kriminálnych aktivitách,
43
ciele aktivít – čo sa má dosiahnuť;– preto lebo chce dosiahnuť – zisk, zabezpečiť ochranu
skupiny, účel aktivít - prečo sú vykonávané – preto, aby: - utajil systém organizácie
a riadenia; vykonal transformáciu príjmu (jeho legalizáciou) na zisk, odstrániť konkurenciu,
svedkov, zabezpečenie realizácie aktivít, realizované postupy – kriminálne (trestný čin),
legálne, situácie – objektívne existujúce a účelovo vytvorené; poškodení, obete, komunikácia
– pred spáchaním trestného činu, v priebehu páchania, po spáchaní trestného činu, existencia, smer, frekvencia, obsah, dôvody zániku - ukončenie, rozpad, dôvody a systém
rozloženie - kontinuita aktivít novo vzniknutých kriminálnych skupín a ich funkcionalita,
a pod.
Literatúra:
Lisoň M. – Drogová kriminalita – možnosti jej kontroly PZ.
Krajník V., Hejda J – Drogy v živote spoločnosti (F 13583).
Gohlert Ch., Kuhn F. – Falošné vedomie (F 12964a).
Černík J. Lisoň M. – Drogová kriminalita (úvod do štúdia) (F 10421).
Lietava J. – Drogy v dejinách ľudstva (F 11 092).
Kubánek V., Polívka L. – Drogy a jejich účinky na lidský organizmus.
Ondrejkovič P., Poliaková E. a kol. – Protidrogová výchova (F 11787).
Očenášová E. – Drogy a kriminalita (F 13 964).
Trestný zákon, Trestný poriadok.
Zákon č. 139/1998 Z. z. o OPL.
Zákon č. 171/1993 Z. z. o PZ.
Trestný zákon, Trestný poriadok.
Národná protidrogová stratégia na roky 2009 – 2012.
Stratégia Európskej únie boja proti drogám na roky 2005 – 2012.
T 6 Informačná bezpečnosť
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Téma je venovaná problematike informačnej bezpečnosti z teoretického hľadiska. Je
v nej zavádzaný vlastný pojmový aparát, ako sú napríklad aktíva alebo jednotlivé oblasti
bezpečnosti (PHYSEC, COMPUSEC, PERSEC, COMSEC, LOGISEC). Ďalej sú definované
bezpečnostné prvky (aktíva, dopady, hrozby, zraniteľnosť, rizika, požiadavky na ochranu,
ochranné opatrenia) a vzťahy medzi nimi, ktoré sa zúčastňujú na vytváraní určitej úrovne
predovšetkým z hľadiska vplyvu na informačnú bezpečnosť.
44
Literatúra:
LOVEČEK, T.: Bezpečnostné systémy. Bezpečnosť informačných systémov. EDIS, Žilinská
univerzita v Žiline. 2007. ISBN 978-80-8070-767-5.
STRNÁD, O.: Systémový prístup k riadeniu informačnej bezpečnosti. SP Synergia, Trnava.
2008. ISBN 978-80-89291-20-5.
Webový
portál
Ministerstva
financií
SR.
Informačná
bezpečnosť.
Dostupné
na:
http://www.informatizacia.sk/informacna-bezpecnost.
T 7 Kybernetické hrozby a kybernetická ochrana
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Téma je venovaná problematike informatizácie z hľadiska politiky informačného
manažmentu. Je v nej definovaný príslušný pojmový aparát. Ďalej sú definované kybernetické
hrozby a rozoberané možnosti kybernetickej ochrany.
Literatúra:
Strassmann, P.A.: The politics of Information Management. Policy guidelines. Library of
Congress Catalog Card Number 93-80110. ISBN 0-9620413-4-3.
Yourdon, E.: Byte Wars. The Impact of September 11 on Information Technology. Prentice
Hall, 002, ISBN 0-13-0047725-7.
T 8 Vnútorné a vonkajšie bezpečnostné hrozby pre SR
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
-
analýza vnútorných hrozieb pre SR,
-
analýza vonkajších hrozieb pre SR,
-
možnosti eliminácie bezpečnostných hrozieb pre SR.
T 9 Seminár
Seminár: 6 h
Celkom: 6 h
Otázky do seminára dajú prednášajúci s dôrazom na aktuálne problémy.
Literatúra:
NOVOTNÝ, A.: Slovník medzinárodných vzťahov. MAGNET PRESS SLOVAKIA. ISBN
80-89169-01-5.
HOFREITER, L.: Sekuritológia. AOS Liptovský Mikuláš, 2006. ISBN 80-8040-310-4.
EICHLER, J.: Medzinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Ministerstvo obrany ČR,
45
2006. ISBN 80-7278-326-2.
Metódy analýzy a predikce bezpečnostních hrozeb a rizík – východiská pro tvorbu
prognostických scénařů. Odborný seminár. Univerzita obrany Brno Česká republika,
november 2008. ISBN 978-80-7231-590-1.
SNOW, D. M.: National security for a new era: globalization and geopolitics. Pearson
Education, Inc. 2007. ISBN 0-321-38393-1.
CAMPBELL, K. M.; O`HANLON, M. E.: Hard power: the new politics of national security.
Basics Books, 2006. ISBN-13: 978-0-465-05166-3.
Národný akčný plán boja proti terorizmu. REV 2, Bratislava, 2007.
ŘEHÁK, FOLTÍN, STOJAR.:Vybrané aspekty soudobého terorizmu. MO ČR – AVIS 2007.
MOCKAITIS, T., A.: The „New“ Terorism – Myths and Reality. Praeger Security.
IVANČÍK, R. 2011. Analýza bezpečnostných hrozieb a bezpečnostného prostredia SR v ére
globalizácie. In Vedecký obzor, 2011, roč. 3, č. 3, s. 32-52. ISSN 1337-9054.
TE-SAT 2013, 2012, 2011, 2010 – EUROPOL.
NAP boja proti terorizmu, Bratislava, máj 2005.
NAP boja proti terorizmu REV 1, máj 2006.
Národný akčný plán boja proti terorizmu REV 2, Bratislava 2007.
NAP proti terorizmu na roky 2011-2014, máj 2011.
Dokumenty EÚ na boj proti terorizmu.
Summit NATO, Praha, 2002.
Správa o činnosti SIS v roku 2011, http://www.sme.sk/c/6580419/sprava-o-cinnosti-sis-vroku-2011.html.
Kulich a kol., Terorizmus – destabilizujúci fenomén súčasnosti a boj proti nemu, MO SR –
IOB, Bratislava, 2002.
Eichler, J.,Terorismus a války na počátku 21. století, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum
2007.
Labuzík a kol., Organizácie MKM a USA v boji proti terorizmu, AOS 2011, ISBN 978-808040-436-9.
Zborníky ISŠ, NAO.
Tematický okruh 4: Bezpečnostná a obranná politika štátu
Prednáška: 16 h
Seminár: 4 h
Celkom: 20 h
Cieľ tematického okruhu:
rozšíriť vedomosti kurzu v oblasti bezpečnostnej politiky a stratégie SR, obrannej politiky
46
a obrannej stratégie, bezpečnostného systému štátu, jeho štruktúry, subsystémov, plánovacích
procesov vo vnútri bezpečnostného systému a perspektív jeho rozvoja.
T 1 Bezpečnosť a bezpečnostná politika štátu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
vymedzenie pojmu bezpečnosť štátu,
-
teória bezpečnostnej politiky, jej charakter a poslanie,
-
nástroje bezpečnostnej politiky.
T 2 Bezpečnostná stratégia SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
poslanie bezpečnostnej stratégie štátu a zásady jej tvorby,
-
rozbor bezpečnostnej stratégie SR,
-
rozbor bezpečnostného prostredia SR.
T 3 Obranná politika a obranná stratégia štátu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
vymedzenie pojmu obrana a obranná politika štátu,
-
poslanie a obsah obrannej stratégie SR.
T 4 Poslanie, štruktúra a funkcie bezpečnostného systému štátu
Prednáška: 2 h
-
Celkom: 2 h
miesto BeSy pri tvorbe a realizácii bezpečnostnej politiky štátu, vymedzenie,
základných pojmov a spôsobilostí BeSy,
-
funkcie BeSy,
-
štruktúra BeSy – subsystém riadenia, výkonný, zabezpečovací subsystém.
T 5 Subsystém riadenia – krízový manažment
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- charakteristika subsystému riadenia a jeho miesto v BeSy,
- štruktúra subsystému riadenia a charakteristika a úlohy jednotlivých štrukturálnych
prvkov.
47
T6
Výkonný a zabezpečovací subsystém
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
charakteristika výkonného subsystému a rozbor jeho činnosti,
-
charakteristika zabezpečovacieho subsystému,
-
infraštruktúra BeSy.
T 7 Plánovacie procesy v bezpečnostnom systéme štátu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
štruktúra plánovacích aktivít BeSy štátu,
-
plánovanie aktivít BeSy,
-
štruktúra krízových plánov,
-
plánovanie kapacít a spôsobilosti BeSy štátu.
T 8 Aktuálny stav bezpečnostného systému SR a perspektíva jeho rozvoja
Prednáška: 2 h
T9
Celkom: 2 h
-
problémy v legislatívnom vymedzení BeSy SR,
-
rozbor návrhu Koncepcie BeSy SR.
Seminár
Seminár: 4 h
Celkom: 4 h
Literatúra:
Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky. 2005.
Obranná stratégia SR, 2005.
Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu.
Zákon NR SR č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny
a vojnového stavu.
Návrh Koncepcie BeSy SR:
(https:/lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=44&matEID=1940.
R. Žídek, S. Cibáková: Bezpečnosť štátu, ISBN 978-80-8040-375-1.
48
Tematický okruh 5: Ozbrojené sily demokratického štátu
Prednáška: 10 h
Seminár: 10 h
Celkom: 20 h
Cieľ tematického okruhu:
rozšíriť vedomosti o základných otázkach výstavby OS demokratického štátu. V rámci
toho: objasniť hodnotení vojenskej sily štátu, podstatu bojového potenciálu OS, procesu jeho
formovania a uplatňovania bojovej sily výkonom bojových funkcií. Prehĺbiť vedomosti
o profesijnom, funkcionálnom a organizačnom členení OS, o vytváraní zložiek OS
a spoločných síl.
T 1 Vojenská sila štátu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- charakteristika vojenskej sily štátu,
- vojenské výdaje štátu a ich štruktúra,
- dispozičné ľudské zdroje pre vojenské účely,
- rozhodovanie o alokácií strategických zdrojov.
T 2 Bojový potenciál ozbrojených síl
Prednáška: 2 h
Seminár: 2
Celkom: 4 h
- štruktúra bojového potenciálu OS,
- parametre bojového potenciálu,
- generovanie bojového potenciálu – vnútorné aktivity OS,
- vývojové štádia životného cyklu jednotiek,
-
faktory ovplyvňujúce tvorbu bojového potenciálu.
T 3 Bojová sila nasadených vojsk
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- bojová sila a jej aplikácia vo vojenských operáciách,
- štruktúra bojových/spoločných funkcií a ich rozbor.
T 4 Zložky ozbrojených síl a podstata vytvárania spoločných síl
Prednáška: 2 h
Seminár: 2
Celkom: 4 h
- profesijné, funkcionálne a organizačné členenie OS,
- modifikácie vojenských organizačných celkov,
- zložky OS,
49
- varianty vytvárania spoločných síl.
T 5 Transformácia ozbrojených síl
Prednáška: 2 h
Seminár: 2
Celkom: 4 h
- účel a podstata transformácie OS,
- zameranie transformácie OS štátov NATO po ukončení studenej vojny.
T6
Seminár
Seminár: 4 h
Celkom: 4 h
Literatúra:
Doktrína ozbrojených síl Slovenskej republiky (C). Bratislava: Generálny štáb OS SR, 2009.
AJP-3 (B) Allied joint doctrine for the conduct of operations.
AJP-3.2 Allied joint doctrine for land operations.
JP 1 Doctrine for the Armed Forces of the United States.
SOŠ 3680, NATO glossary of terms and definitions - AAP-6 / Slovník termínov a definícií
NATO - AAP-6.
Biela kniha o obrane SR.
Tematický okruh 6: Nástroje krízového manažmentu
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Cvičenie: 4 h
Celkom: 8 h
Cieľ tematického okruhu:
oboznámiť s poslaním, úlohami, štruktúrou, riadením a koordináciou Integrovaného
záchranného systému (IZS) a civilnej ochrany, vykonať exkurziu do priestorov vodnej
elektrárne ako dôležitého objektu na ochranu a obranu ktorého je potrebné položiť
mimoriadny dôraz počas krízových situácií.
T 1 Integrovaný záchranný systém (IZS)
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1
Celkom: 2 h
téma je venovaná Integrovanému záchrannému systému, koordinovanému postupu jeho
zložiek (§ 7, Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme) pri zabezpečovaní
ich pripravenosti a pri vykonávaní činností a opatrení súvisiacich s poskytovaním pomoci v
tiesni. Pozornosť je venovaná poslaniu a základným úlohám Integrovaného záchrannému
50
systému, jeho základným záchranným zložkám a ich úlohám, riadeniu a koordináciu činností
záchranných zložiek na mieste zásahu, koncepcii Integrovaného záchrannému systému na
roky 2011 – 2015.
Literatúra:
Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme.
Koncepcia organizácie, fungovania a rozvoja integrovaného záchranného systému na roky
2011 až 2015.
Internetové stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k Integrovanému záchrannému
systému.
T 2 Poslanie a úlohy civilnej ochrany SR
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1
Celkom: 2 h
téma je venovaná civilnej ochrane ako systému úloh a opatrení zameraných na ochranu
života, zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v prijímaní
opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a činností pri odstraňovaní
následkov mimoriadnych udalostí (Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva).
Literatúra:
Zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva.
Internetové stránky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k systému civilnej ochrany.
T 3 Vodná nádrž Liptovská Mara (Čierny Váh) – dôležitý prvok
Cvičenie: 4
Celkom: 4 h
Exkurzia do priestorov VN Liptovská Mara ( VN Čierny Váh ).
Tematický okruh 7: Medzinárodná bezpečnosť a kolektívna obrana
Prednáška: 8 h
Celkom: 8 h
Cieľ tematického okruhu:
rozšíriť vedomosti v oblasti politík vzťahujúcich sa k medzinárodnej bezpečnosti
a kolektívnej obrany a ich uskutočňovanie v organizáciách medzinárodného krízového
manažmentu.
51
T1
Obsah základných dokumentov OSN, NATO, EÚ
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť účastníkov kurzu s obsahom základných dokumentov OSN, NATO, EÚ.
T 2 Bezpečnostná stratégia a Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
vymedzenie základných pojmov,
-
Bezpečnostná stratégia EÚ z r. 2003 a okolnosti jej vzniku,
-
Štruktúra BS EÚ: bezpečnostné prostredie- globálne výzvy a kľúčové hrozby,,
strategické ciele, politické implikácie pre Európu,
-
Bezpečnostná stratégia a súčasnosť: Správa o vykonávaní EBS – zaistenie bezpečnosti
v meniacom sa svete z r.2008
-
Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu
z r. 2010, Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe,
Komisia november 2010
Literatúra:
www.nato.int
Zmluva o Európskej únii.
Bezpečnostná stratégia EÚ.
NATO Defens Planing Proces AC/281-N(2009) 013 EVGR, 6.10.2009.
Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: Smerom k európskemu bezpečnostnému modelu.
Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ: päť krokov k bezpečnejšej Európe, Komisia november
2010.
Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu a Rade, Prvá výročná správa o vykonávaní
stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ, Brusel 25.11.2011.
Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu a Rade, Druhá správa o vykonávaní stratégie
vnútornej bezpečnosti EÚ, Brusel 10.4.2013.
Oznámenie Komisie Európskemu Parlamentu a Rade, Záverečná správa o vykonávaní
stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ na roky 2010 – 2014, Brusel 20.6.2014.
www.europarl.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.mzv.sk
www.euractiv.sk
www.europskaunia.sk
52
T3
Štruktúra a úlohy bezpečnostného manažmentu NATO
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
charakteristika bezpečnostného manažmentu NATO,
-
štrukturálne prvky bezpečnostného manažmentu NATO a ich úloha,
-
proces fungovania bezpečnostného manažmentu NATO.
T4
Štruktúra a úlohy bezpečnostného manažmentu EÚ
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
charakteristika bezpečnostného manažmentu EÚ,
-
štrukturálne prvky bezpečnostného manažmentu EÚ a ich úloha,
-
proces fungovania bezpečnostného manažmentu EÚ.
Literatúra:
www.nato.int
Zmluva o Európskej únii.
Bezpečnostná stratégia EÚ.
NATO Defens Planing Proces AC/281-N(2009) 013 EVGR, 6.10.2009
www.europarl.europa.eu
www.ec.europa.eu
www.mzv.sk
www.euractiv.sk
www.europskaunia.sk
Tematický okruh 8: OS SR ako súčasť NATO a EÚ
Prednáška: 11 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 12 h
Cieľ tematického okruhu:
Účastníci kurzu musia vedieť objasniť determinanty transformácie NATO, oblasti
transformácie a dopady na OS SR. Získať komplexné vedomosti o problematike koncepcie
NATO Responce Forces (NRF). Pochopiť dôvody tvorby NRF, spôsoby a možnosti ich
použitia a činnosti. Naznačiť potenciálne možnosti na možný výkon funkcií a nasadenia časti
OS SR v uvedených štruktúrach.
Osvojiť si problematiku vojenských spôsobilostí EÚ a ich rozvoja. Zvládnuť koncept
použitia European Battlegroup (EUBG). Pochopiť dôvody tvorby EUBG, spôsoby a možnosti
ich použitia a činnosti. Naznačiť potenciálne možnosti na možný výkon funkcií a nasadenia
53
časti OS SR v uvedených štruktúrach.
Objasniť dôvody vývoja vojenských štruktúr OS SR. Poukázať na zámery tvorby Modelu
2015 a analyzovať priebeh jeho realizácie. Naznačiť zámery tvorby Modelu 2020 a vytvoriť
predpoklady na analyzovanie spôsobilostí OS SR pri napĺňaní záväzkov SR voči NATO
a EÚ.
Objasniť pojmy humanitárneho práva so zameraním na odzbrojovanie v rozsahu nutnom
pre potreby OS SR. Poskytnúť komplexný prehľad medzinárodných humanitárnych zmlúv,
ktorých plnenie si vyžaduje určité obmedzenie alebo úplný zákaz používania definovaných
typov zbraní, resp. zbraňových systémov, ak napr. protipechotné míny alebo kazetová
munícia. Uviesť príklady spôsobu implementácie zmlúv takéhoto charakteru.
Objasniť základné dokumenty a z nich vyplývajúce záväzky pre SR v oblasti kontroly
zbrojenia a odzbrojenia, spôsob tvorby a modernizácie dokumentov v uvedenej oblasti na
medzinárodných fórach, ich dopad na strategické rozmiestnenie síl v Európe, ako aj spôsob
ich implementácie v právnom systéme SR.
T 1 Vývoj vojenských štruktúr OS SR a prezentácia modelu OS SR vyplývajúceho zo
SHO
Prednáška 2 h
Celkom: 2 h
-
súčasný stav a predpokladaný
vývoj transformácie OS SR,
-
projekcia OS SR,
-
strategické dokumenty
a organizačné zmeny,
-
hlavné výstupy SHO v OS SR,
-
nový systém strednodobého
plánovania prípravy v OS SR,
-
životný cyklus jednotiek.
T 2 Transformačný proces a strategická koncepcia NATO
Prednáška: 2 h
T3
Celkom: 2 h
-
determinanty transformačného procesu,
-
transformačný proces v politickej aj vojenskej oblasti,
-
model obranného plánovacieho procesu v NATO.
Koncepcia NATO Response Forces (NRF)
54
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- poslanie, úlohy, štruktúry, NRF,
-
vývoj NRF,
-
spôsobilosti NRF v súčasnosti,
-
prístup SR / OS SR ku NRF.
Rozvoj vojenských spôsobilostí EÚ
T4
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
identifikácia operačných potrieb a obranné plánovanie,
-
definovanie spôsobilostí,
-
vypracovanie cieľov síl, národných cieľov,
-
plánovací proces obranných spôsobilostí EÚ,
-
ambície EÚ a dlhodobá vízia rozvoja vojenských spôsobilostí,
-
problematické oblasti spolupráce NATO – EÚ.
Literatúra:
Doktrína ozbrojených síl Slovenskej republiky (C), Generálny štáb OS SR, Bratislava, 2009.
AJP-01 (C). Allied Joint Doctrine , NATO: NATO Standardization Agency, 2007. Dostupné
na internete https://nsa.nato.int/protected.
The Alliance's Strategic Concept [online]. NATO, Apr. 1999. Dostupné na Internete:
http://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm.
Comprehensive Political Guidance [online]. NATO, Nov. 2006. Dostupné na Internete:
http://www.nato.int/docu/basictxt/b061129e.htm.
Strategic Vision: The Military Challenge [online]. NATO, Aug. 2004. Dostupné na Internete:
http://www.act.nato.int/multiplefutures/StrategicVision2004.pdf.
The Prague Summit and NATO’s Transformation [online]. NATO, 2003. Dostupné na
Internete: http://www.nato.int/docu/rdr-gde-prg/rdr-gde-prg-eng.pdf.
Allied Joint Doctrine AJP-03. Operations, North Atlantic Treaty Organization: NATO
Standardization Agency, 2007. 145 s. Dostupné na internete https://nsa.nato.int/protected.
Spoločné operácie NATO v súlade s doktrínou AJP – 01 (C), Liptovský Mikuláš, 2008.
The EU BG concept, Brusel, 2006.
FINABEL studies „European Union Battle Group Manual“ Part 1, Brusel, 2007.
Obranná stratégia SR.
Dlhodobý plán štruktúry a rozvoja OS SR - Model 2015.
Návrh Dlhodobého plánu rozvoja rezortu MO SR do roku 2020 - Model 2020.
55
T 5 Praktická implementácia medzinárodných záväzkov SR v oblasti humanitárneho
práva
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Upevniť, systematizovať vedomosti účastníkov kurzu v oblasti humanitárneho práva so
zameraním na Haagske humanitárne právo. Dostať do povedomia účastníkov kurzu záväzky
SR v uvedenej oblasti a z toho plynúce povinnosti pre rezort ministerstva obrany.
Literatúra: z dôvodu dynamického vývoja humanitárneho práva a meniaceho sa prostredia
implementácie, hlavným a najvhodnejším zdrojom informácií pre štúdium v uvedenej
problematiky je internet. Prioritne: www.unog.ch (OSN Ženeva), www.clusterconvention.org
(stránka nórskych NGO o Dohovore o zákaze kazetovej munície) a stránka venovaná
Dohovoru o zákaze protipechotných mín: www.apminebanconvention.org
Ďalšie zdroje pre štúdium budú sprostredkované študentom prostredníctvom prednášajúceho
priamo na prednáške.
T 6 Praktická implementácia medzinárodných záväzkov SR v oblasti
zbrojenia / odzbrojenia
Prednáška: 1 h
Diskusia: 1 h
Celkom: 2 h
Prehĺbiť poznatky o problematike kontroly zbrojenia a odzbrojenia. Získať prehľad
o základných aspektoch tvorby a implementácie odzbrojovacích zmlúv a dohovorov
v medzinárodnom prostredí a o ich dopade na NATO a bezpečnostnú politiku v Európe.
Literatúra: zdroje z internetu, materiály poskytnuté prednášajúcim.
Jazyk v ktorom sa modul vyučuje: Slovenský.
56
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Informačný list modulu
Kurz: VYŠŠÍ VELITEĽSKO-ŠTÁBNY KURZ
Názov modulu: Modul 3: VOJENSKÉ OPERÁCIE
Zodpovedá: riaditeľ CV
Zabezpečuje: katedra Bezpečnosti a obrany AOS,
Generálny štáb OS SR,
katedra Strojárstva AOS,
katedra Elektroniky AOS,
Pracovisko ZUČ AOS.
Metódy výučby:
prednáška
diskusia
seminár
cvičenie
Celkom hodín:
Rozsah výučby:
54
4
20
1
79
Cieľ modulu:
je zameraný na charakteristiku a vývoj vojenského umenia, operačné umenie, operačný
design. Orientuje v aspektoch ozbrojených konfliktov, tiež z pohľadu medzinárodného práva.
Pojednáva o vojenských operáciách medzinárodného krízového manažmentu, nových
trendoch vo vývoji výzbroje a techniky.
Učebná osnova modulu:
Tematický okruh 1: Vojenské umenie
Prednáška: 16 h
Seminár: 8 h
Cvičenie: 1 h
Celkom: 25 h
Cieľ tematického okruhu:
oboznámiť účastníkov kurzu s príkladmi významných
udalostí dejín vojenstva.
Orientovať sa vo vývoji vojenstva s dôrazom na vojenské umenie. Prostredníctvom
najvýznamnejších osobností vojenstva v jednotlivých dejinných obdobiach si osvojiť
a pochopiť ich prínos a vplyv na vývoj vojenského umenia a jeho základných súčastí.
T 1 Vojenské umenie ako súčasť vojenstva
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- vojenské umenie, súčasti, definície stratégie,
57
- vojensko-strategická úroveň vedenia operácií,
- klasická stratégia,
- moderná stratégia.
T2
Úvod do dejín vojenského umenia
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- vývoj vojenského umenia a jeho súčastí,
- charakteristika a definícia základných pojmov,
- vznik a vývoj klasickej vojenskej stratégie a taktiky.
T 3 Vojenské umenie do 1. Svetovej vojny
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- vznik a vývoj vojenského umenia , vojenskej stratégie a taktiky v staroveku,
- rozvoj vojenského umenia a taktiky v stredoveku,
- napoleonské vojny a ich vplyv na rozvoj vojenského umenia,
- miesto, úloha a vplyv Pruska na zjednocovací proces Nemecka a jeho dôsledky
na rozvoj vojenského umenia,
- vývoj a zmeny sociálne politických a spoločensko ekonomických podmienok a ich
vplyv na rozvoj vojenského umenia do 1. svetovej vojny.
T4
Významní stratégovia od staroveku do konca 19. st. a ich vklad do teórie
vojenského umenia
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
a/ obdobie staroveku
- Sun-Tzu – O vojnovom umení,
- Alexander Veľký – stratégia a taktika v bitke pri Gaugamé,
- Hanibal – ťaženie do severného Talianska, bitka pri Cannae,
- Caesar – rímsky triumvirát, Rubikon, ťaženie 9. légie na Rím.
b/ obdobie stredoveku
- N. Machiavelli – Úvahy o vojnovom umení,
- Friedrich II. Veľký a jeho reformný proces pruskej armády.
c/ obdobie novoveku
- A. V. Suvorov – Umenie zvíťaziť(o voľnosti konania a o úlohovom velení),
- Napoleon I.,
- A. H. Jomini,
58
- Carl v. Clausewitz,
- Helmuth v. Moltke st.,
- Otto v. Bismarck.
T 5 Rozbor diela : Carla von Clausewitza: „O vojne“
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- základná štruktúra diela,
- vojnový génius,
- zhromaždenie síl v priestore a čase,
- o význame boja,
- pomer druhov síl,
- vzájomný vzťah útoku a obrany v stratégii a taktike,
- útok a jeho vzťah k obrane,
- povaha a objekty strategického útoku,
- kulminačný bod útoku,
- vojnový plán.
T 6 Vývoj vojenského umenia v 20. storočí
Prednáška: 2 h
Seminár: 2 h
Celkom: 4 h
- ťažisko, ťažiskové prvky,
- úlohové velenie,
- manévrový prístup,
- ofenzívny prístup k operáciám,
- rozvoj procesu plánovania operácií,
- Schlieffenov plán operácie,
- doktrína bleskovej vojny,
- vznik, formovanie a rozvoj operačného umenia.
T 7 Operačné umenie
Prednáška: 2 h
Seminár: 2 h
Celkom: 4 h
- charakteristika operačného umenia,
- vývoj operačného umenia,
- plánovanie vojenských operácií na operačnej úrovni,
- operačný dizajn, prvky operačného dizajnu,
- operačná schéma, kroky tvorby operačnej schémy.
59
T 8 Významní stratégovia 20. Storočia a ich vklad do teórie vojenského umenia
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- A. v. Schlieffen,
- A. A. Brusilov,
- N. N. Golovin,
- M. N. Tuchačevskij,
- V. K. Triandafillov,
- E. Rommel,
- H. Guderian,
- E. v. Manstein,
- A. Jodl,
- J. F. C. Fuller
- B. L. Montgomery,
- B. H. L. Hart,
- Mosche Dajan
- N. H. Schwarzkopf,
- R. Smith.
T9
Návšteva Siene cti a slávy AOS
Cvičenia: 1 h
Celkom: 1 h
- v rámci výchovy k tradíciam navštíviť celoživotné dielo, expozíciu plk. v.v. Nikolaja
TEGZU (zosnulý), príslušníka 1. československého armádneho zboru, účastníka bojov
na Dukle, bojov o Liptovský Mikuláš.
T 10 Seminár
Seminár: 4 h
Celkom: 4 h
Literatúra:
MAZZINI, G., S.: Militaria – Dejiny európskych armád a mocností, Olympia, Praha, 2008.
HOLMES, R.: Napoleónské války, Computers pres, a. s., Brno, 2008.
Clausewitz, C., v.: O válce, Bonus A, s. r. o, Brno, 1996.
KOHN, G., C.: Velká encyklopedie válek, JOTA, Brno, 1997.
KOHN, G., C.: Dictionary of Wars, Checkmark Books, New York, 1999.
60
HARPER, R.: Historie vojenství I. a II. díl, Forma, s.r.o., Praha, 1996 a 1998.
Bradford, J., C.: International Encyclopedia of Military History I. a II., C. PARZYCH
Publishing, Inc. New York, 2006.
HOLMES, R.: Military History, The Oxford Companion, Oxford, 2008.
ŠILHA, J. a kol.: Významné vojny novoveku, ISŠ NAO v Liptovskom Mikuláši, 2008.
ŠILHA, J. a kol.: Významné osobnosti vojenstva, ISŠ NAO v Liptovskom Mikuláši, 2007.
WESTWEL, I.: První světová vílka, Naše vojsko, Praha, 2004.
WILLMOTT, H., P., MESSENGER, CH.,CROSS, R.: Druhá světová válka, Euromedia
Groups, k. s., Praha, 2005.
Tematický okruh 2: Ozbrojený konflikt a jeho aspekty
Prednáška: 8 h
Seminár: 2 h
Celkom: 10 h
Cieľ tematického okruhu:
Oboznámiť s kategorizáciou spoločenských konfliktov, politologickým a vojenským
vymedzením ozbrojeného konfliktu. Prehĺbiť vedomosti z problematiky tradičného vojnového
práva
a aplikácie
Ženevských
a Haagskych
dohovorov
v podmienkach
súčasných
ozbrojených konfliktov.
T 1 Spektrum konfliktu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
vymedzenie pojmu spoločenský konflikt,
-
kategorizácia spoločenských konfliktov a ich príčin,
-
ozbrojený konflikt a jeho spektrum podľa intenzity pôsobenia.
T2
Symetrický a asymetrický ozbrojený konflikt
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
vymedzenie symetrického konfliktu, jeho prevencia a uskutočnenie,
-
vymedzenie asymetrického konfliktu, jeho prevencia a požiadavky na spôsobilosti,
vojsk pre ich úspešné zvládanie.
T3
Ozbrojené konflikty z pohľadu medzinárodného práva
Prednáška: 4 h
Celkom: 4 h
-
tradičné vojnové právo,
-
právo ozbrojených konfliktov po ukončení II. svetovej vojny,
-
zakázané spôsoby a prostriedky vedenia ozbrojených konfliktov.
61
T4
Seminár
Seminár: 2 h
Celkom: 2 h
Literatúra:
Ženevské dohovory a dodatkové protokoly, vydavateľstvo „Úvaha“ 2002, ISBN-80-8569019-5.
Charta OSN.
FUCHS,J.: Medzinárodní humanitární právo, Ministerstvo obrany ČR, ISBN 978-80-7278424-0 .
Tematický okruh 3: Vojenské operácie v súčasnosti
Prednáška: 18 h
Diskusia: 4 h
Seminár: 10 h
Celkom: 32 h
Cieľ tematického okruhu:
pochopiť princípy vedenia operácií v súčasnosti. Objasniť zásadné princípy vedenia
operácií v celom spektre konfliktu. Pochopiť základné východiská a prístupy k plánovaniu
a vedeniu operácií, podstatu filozofie velenia a riadenia v operáciách. Osvojiť si nástroje na
plánovanie operácií pri tvorbe operačného plánu. Vysvetliť zásadné rozdiely v jednotlivých
druhoch konfliktu a podiel jednotlivých komponentov na operáciách v nich. Pochopiť
problematiku podpory a zabezpečenia v operáciách, ako podstatný prvok úspechu vedenia
operácií.
T1
Aktuálny prístup k operáciám
Prednáška: 2 h
Seminár: 4 h
Celkom: 6 h
definícia operácie, kľúčové myšlienky vrcholových doktrín NATO a OSSR,
- zmeny v spôsobe vedenia operácií,
- operácie v kontexte hlavných námetov ťaženia,
- vojenské aktivity a taktické úlohy v rámci operácií,
- typy vojenských operácií.
T2
Vojenské operácie pod velením NATO
Prednáška: 2 h
Seminár: 2 h
Celkom: 4 h
- podstata a charakter operácií na podporu mieru, základné členenie,
- krízové operácie mimo č. 5 (Non-Article 5 Crisis Response Operations) (AJP 3.4 po
62
úprave),
- charakteristika jednotlivých typov operácií na podporu mieru,
- charakteristika ostatných operácií mimo čl. 5., aktuálne operácie NATO
T3
Operácie OSN
Prednáška: 2 h
Seminár: 2 h
Celkom: 4 h
- definícia základných pojmov,
- organizácia spojených národov (OSN),
- charakteristika mierových operácií OSN.
T4
Operácie EÚ
Prednáška: 2 h
Seminár: 2 h
Celkom: 4 h
- operácie EÚ,
- charakteristické črty a podstata operácií EÚ,
- obsah jednotlivých typov operácií EÚ,
- aktuálne operácie EÚ v súčasnosti,
- budúce spôsobilosti v operáciách.
T5
Úlohy OSSR v operáciách národného krízového manažmentu
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
- definovanie pojmu kríza,
- krízové situácie a krízové stavy charakteru: politického, sociálneho, humanitárneho,
ekologického, technologického, energetického, štrukturálneho, informačného,
- mimoriadne udalosti: živelné pohromy, havárie (spôsobené prevádzkou technických
a technologických zariadení a stavieb), katastrofy (vznikajúce kumuláciou ničivých
faktorov živelných pohrôm alebo havárií),
- OSSR a nevojenské krízové situácie v právnej úprave,
- spôsobilosti OSSR na plnenie asistenčných úloh a spôsob ich nasadenia.
T6
Získavanie a využitie skúsenosti (Lesson Learned)
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- zdroje a základné princípy procesu LL,
- opatrenia súvisiace zo získavaním a odovzdávaním skúseností v medzinárodnom
a národnom meradle,
- uplatňovanie procesov LL v OS SR.
63
T7
Stabilizačné aktivity v rámci operácií
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- prístupy k plánovaniu a vedeniu stabilizačných operácií,
- filozofia velenia a riadenia v stabilizačných operáciách.
T8
Operácie proti povstaniu (COIN)
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- charakteristika operácií proti povstaniu v spektre konfliktu.
T9
Charakteristika vnútorného bezpečnostného prostredia v krajinách aktuálneho
nasadenia OS SR v operáciách MKM
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
Oboznámiť účastníkov kurzu s aktuálnym vojensko – politickým dianím v krajinách
nasadenia OS SR do operácií MKM z pohľadu vojskového spravodajstva.
Literatúra:
Doktrína OS SR (C), GŠ OS SR Bratislava 2009.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR (C), GŠ OS SR Bratislava 2009.
SOŠ 3680, NATO glossary of terms and definitions - AAP-6 / Slovník termínov a definícií
NATO - AAP-6.
AJP-01 (D) Allied Joint Doctrine. North Atlantic Treaty Organization: NATO Standardization
Agency, 2010.
AJP-3.2 (A) Allied Joint Doctrine for Land Operations, ratification draft. North Atlantic
Treaty Organization: NATO Standardization Agency, 2008.
ATP-3.2.1 Allied Land Tactics, 2009. North Atlantic Treaty Organization: NATO
Standardization Agency, 2009.
AJP-3.4 (B) Allied joint doctrine for non-article 5 crisis response operations,ratification draft
2. North Atlantic Treaty Organization: NATO Standardization Agency, 2014.
AJP-3.4.1 Peace support operations. North Atlantic Treaty Organization: Military agency for
standarisation (MAS), 2014.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR Taktika pozemných síl (II. návrh), GŠ
OS SR Bratislava, 2009.
VDG-30-01-01/Oper, Postupy a spôsoby vykonávania stabilizačných aktivít,
64
Trenčín 2010.
Závěšický: Ambice a schopnosti EU, Analýza vojenských operací na podporu míru
Operace EBOP.
NOVOTNÝ, A.: Slovník medzinárodných vzťahov. MAGNET PRESS SLOVAKIA. ISBN
80-89169-01-5.
Doktrína pre plánovanie a vedenie spoločných operácií SVD 30 (B), GŠ OS SR Bratislava
2006.
Doktrína plánovania vojenských operácií SVD 50 (B), GŠ OS SR Bratislava 2006.
DONNELLY Ch.: Zmena charakteru konfliktu, Dynamic Manager Forum, Bratislava, 13.
decembra 2002.
ŽÍDEK R.: Od stratégie ničenia k stratégií kumulovaných účinkov na vôľu protivníka (prvá
časť), Súbor štúdií 2/2005, Inštitút strategických štúdií NAO Liptovský Mikuláš.
Informačné a psychologické operácie na prahu 21. storočia. Zborník ISŠ, 2005
SVD 20-01 Spoločná doktrína pre plánovanie spravodajskej činnosti, Bratislava 2005.
SVD 30-4 Spoločná vojenská doktrína pre obranu síl, Bratislava, 2008.
SVD 40 Logistická doktrína ozbrojených síl Slovenskej republiky, Bratislava, 2005.
IVANČÍK,
R.
–
JURČÁK,
V.
2013.
Mierové
operácie
vybraných
organizácií
medzinárodného krízového manažmentu. Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl
generála M. R. Štefánika. 2013. s. 230. ISBN 978-80-8040-469-7.
Tematický okruh 4: Nové trendy vo vývoji výzbroje a techniky
Prednáška: 12 h
Celkom: 12 h
Cieľ tematického okruhu:
oboznámiť s prehľadom materiálov používaných vo vojenskej technike OS SR
a prehľadom nových materiálov používaných v armádach NATO a materiálmi, ktoré svojimi
vlastnosťami spĺňajú požiadavky kladené na materiály používané v konštrukcii vojenskej
technike a môžu byť využívané pri ich výrobe.
Objasniť tendencie a perspektívy vývoja mobilnej kolesovej a pásovej pozemnej techniky.
Perspektívne a progresívne možnosti ich celkového usporiadania a konštrukčného riešenia
jednotlivých mechanizmov a skupín. Hybridné pohony a možnosti ich použitia v mobilnej
kolesovej a pásovej pozemnej technike.
Zoznámiť s vývojovými tendenciami v oblasti komunikačných systémov na podporu
velenia a riadenia, ich úlohou a miestom, súčasnými silami a prostriedkami zavedenými do
výzbroje OS SR. Vytvoriť základnú predstavu o taktických, prevádzkových a technických
možnostiach komunikačných systémov a ich koncepte operačného využitia v pozemných
65
silách OS SR.
Poznať podstatu rádiolokačného a rádiotechnického prieskumu OS SR a základné
takticko-technické charakteristiky techniky.
T 1 Nové trendy a vývoj moderných inteligentných materiálov používaných v PVaT
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Materiály používané v konštrukcii: ocele
: liatiny
: neželezné materiály
: spekané materiály
: polymérne materiály
: panciere
Nové materiály na báze železných a neželezných kovov a ich zliatin.
Nekovové materiály.
Inteligentné materiály.
Literatúra:
SHAHINPOOR, M. – SCHNEIDER, H. J. : Intelligent Materials.
Cambridge: The Royal Society of Chemistry, 2008. 532 s. ISBN 978-085404-335-4.
SCHWARTZ, M. : Smart materials. CRC Press, 2009. ISBN 978-1-4200-4372-3.
New Trends in the Aeronautical Development – Conference Proceedings.
American Journal of Applied Sciences.
Journal of Intelligent Material Systems and Structures.
T 2 Nové trendy a vývoj zbraní a zbraňových systémov
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť účastníkov kurzu s novými trendmi vo vývoji zbraní a zbraňových systémov.
T 3 Vývoj a perspektívy špeciálnej mobilnej techniky
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- analýza súčasného stavu kolesovej mobilnej techniky,
- analýza súčasného stavu pásovej mobilnej techniky,
- tendencie a perspektívy vývoja kolesovej mobilnej techniky,
- tendencie a perspektívy vývoja pásovej mobilnej techniky.
66
Literatúra:
Hájek, M. – Kabourek, J.: Bojová pásová vozidla. Konstrukce a výpočet. VAAZ Brno 1985.
Droppa, P: Analysis of systems track vehicles chassis springing, Liptovský Mikuláš, AOS
2006, 85 strán. ISBN 80-8040-279-5.
Droppa, P. – Štiavnický, M.: Modeling of kinematic and strength relations in mobile technics
: scientific monograph. Liptovský Mikuláš : AOSGMRŠ, 2012. ISBN 978-80-8040-455-0.
FRYDRÝŠEK, K., KOMPIŠ, V., LENERT, J., DROPPA, P. et al: Composite Materials in
Theory and Practice / Kompozitní materiály v teorii a praxi. Ostrava 2013. Vysoká škola
báňská, Technická univerzita Ostrava. ISBN 978-80-248-3239-5.
BOTTEGA, W. J.: Engineering vibration, Taylor & Francis Group, Boca Raton, USA. 2006.
ISBN 0-8493-3420-9.
GOLDMAN, S.: Vibration spectrum analysis: A Practical Approach. New York: Industrial
Press, 1999 ISBN 1-57117-004-9.
Hybridný pohon bojového vozidla pechoty : teoretická štúdia / Marián Benka, Viktor
Ferencey, Ján Vlnka, Peter Šolek, Neitus Lipták, Peter Kápolka, Eduard Rojko, Peter Droppa,
Monika Kováčová, Ján Šotík, Michal Pavlov, Jozef Eliáš. - 713 s. : 642 obr., 95 tab. - 2004
UO MOSR/06. - Ulož. VOP 027 Trenčín.
T 4 Stav výzbroje a modernizácie v oblasti elektrotechnických komunikačných systémov
na podporu C2
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
definovanie miesta
komunikačných systémov v systéme velenia a riadenia (C4I2), legislatívne východiská,
-
základné pojmy z oblasti
komunikácií, klasifikácia systémov vo vzťahu k miestam velenia (stacionárne, mobilné,
dočasné, stále, ...),
-
sily a prostriedky stacionárnej
digitálnej komunikačnej sústavy (ZaSKIS),
-
sily a prostriedky mobilnej
digitálnej sústavy (ZaMKIS),
-
sily a prostriedky na taktickom
stupni velenia,
-
komunikačná technika miest
velenia a zástavba bojových vozidiel,
-
vývojové trendy v technike
67
správe frekvenčného spektra – odraz v odborných, prílohách bojových dokumentov.
Literatúra:
Doktrína OS SR (C), GŠ OS SR Bratislava, 2009.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR (C), GŠ OS SR Bratislava, 2009.
VDG-30-05/Oper: Velenie a riadenie v PS OS SR, 2008.
SVD 60 (B) Doktrína na podporu velenia a riadenia, zabezpečenie spojenia, spracovania
a prenosu informácií počas operácií, Bratislava 2006.
SPG-3-17(Oper) Velenie a riadne v pozemných silách, 2006.
MARKO, M.: Správa frekvencií v mnohonárodnej brigáde. In: Wybrane problemy
organizovania i funkcjonovania systemów lacznosci w brigadzie wielonarodowej : Materialy
dyskusyjne pokonferencyjne, Warszawa, 2002. - Warszawa : Akademia obrony narodowej,
2002.- S. 56-63 : 3 obr. - Lit. 10 zázn.
Dokumentácia k mobilnému digitálnemu komunikačnému systému (MOKYS).
Dokumentácia ku spojovacím prostriedkom OS SR (platné predpisy Spoj –xx/ - Firemná
dokumentácia).
T 5 Stav výzbroje a modernizácie v oblasti elektrotechnických komunikačných systémov
na podporu C2
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- charakteristika navádzacích systémov PVO,
- systémy PVO blízkeho dosahu,
- systémy PVO malého dosahu,
-
systémy stredného dosahu.
T 6 Stav výzbroje a modernizácia v oblasti rádiolokačného a rádiotechnického prieskumu
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- podstata rádiolokačného prieskumu v OS SR a NATO,
- taktická a technická kategorizácia rádiolokačnej techniky,
- zásady bojového použitia vojenských radarov,
- základné takticko-technické údaje,
- aktuálne technológie a smery vývoja rádiolokačnej techniky v OS SR a NATO.
Literatúra:
Vojenská doktrína Vzdušných síl OS SR, GŠ OS SR Bratislava, 2004.
TDVzS 32-01 Taktická doktrína Vzdušných síl, GŠ OS SR Bratislava, 2005.
TD VzS 32-04 Taktická doktrína bojového použitia podsystému prieskumu PVO vzdušných síl
68
OS SR, MO Bratislava, 2006.
Electronic Warfare, Air Force Doctrine Document 2-5.1. USAF, 2002.
Electronic Warfare, Joint Publication 3-13.1. Joint Staff, 2007.
ALBERTS, D. S., GARSTKA, J. J., HAYES, R. E.,SIGNORI, D. A.: Understanding
Information Age Warfare. CCRP Publication, Washington, 2001.
Jazyk v ktorom sa modul vyučuje: Slovenský.
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Informačný list modulu
Kurz: VYŠŠÍ VELITEĽSKO-ŠTÁBNY KURZ
Názov modulu: Modul 4: VELENIE A RIADENIE
Zodpovedá: riaditeľ CV
Zabezpečuje: Generálny štáb OS SR,
Medzinárodný kurz pre štábnych
dôstojníkov (ISOC),
Simulačné centrum AOS,
Vojenské spravodajstvo,
Vojenská polícia,
Úrad hlavného lekára OS SR,
katedra Informatiky AOS,
katedra Manažmentu AOS,
katedra Elektroniky AOS.
Metódy výučby:
prednáška
Rozsah výučby:
62
diskusia
6
cvičenie
6
69
Celkom hodín:
74
Cieľ modulu:
je zameraný na získanie vedomostí potrebných pre výkon štábnych funkcií. Pozornosť je
venovaná spôsobilostiam bojových síl, bojovej podpory a bojového zabezpečenia. Orientuje
účastníkov kurzu v oblasti vojenskej terminológie a symboliky, operačného plánovania
a plánovania operácie. V module sú tiež rozpracované všeobecné úlohy štábov, povinnosti
hlavných funkcionárov, otázky plánovania a riadenia operácií, spracovania operačnej
dokumentácie, organizácie miest velenia a práce v nich, ako aj otázky štandardných
operačných postupov v procese plánovania operácií. Upevniť zásady a spôsoby realizácie
výcviku jednotiek OSSR, prepojenosť na systém výcviku v členských krajinách NATO,
oboznámiť s problematikou certifikácie a interoperability. Zdokonaliť v organizovaní
a riadení veliteľských zhromaždení, veliteľskej a metodickej prípravy. Upevniť poznatky
v oblasti prípravy záloh, mobilizačnej a operačnej pripravenosti, pohotovosti a bojovej
pohotovosti.
70
Učebná osnova modulu:
Tematický okruh 1: Spôsobilosti bojových síl, bojovej podpory a bojového
zabezpečenia OSSR v operáciách
Prednáška: 30 h
Cvičenie: 2 h
Celkom: 32 h
Cieľ tematického okruhu:
oboznámiť s bojovými možnosťami, bojovou podporou a bojovým zabezpečením
v operáciách. Na základe týchto poznatkov budú absolventi kurzu schopní efektívne využívať
spôsobilosti im podriadených jednotiek v procese velenia a riadenia na taktickom stupni,
organizovať súčinnosť medzi druhmi síl (pozemnými a vzdušnými silami) a využívať ich
spôsobilosti na vedenie operácií.
T1
Bojové možnosti mechanizovaných a tankových jednotiek v operáciách
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s
technikou, štruktúrou, výzbrojou, palebnými možnosťami,
mechanizovaných a tankových jednotiek a možnosťami ich bojového použitia
v operáciách na taktickom stupni velenia a riadenia.
Literatúra:
Doktrína OS SR (C), GŠ OS SR Bratislava 2009.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR (C)GŠ OS SR Bratislava,
2009.
SPJ-30-2/Všeob Vedenie vojenských operácií mechanizovanou brigádou, GŠ OS
SR Bratislava, 2009.
SPG-3-14/Všeob Vedenie operácii práporom (B), VePS OS SR, Trenčín, 2012.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR Taktika pozemných síl (II.
Návrh), GŠ OS SR Bratislava, 2009.
T2
Spravodajská podpora operácií
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s možnosťami spravodajskej podpory operácií na taktickom stupni
velenia a riadenia (štruktúra štábov, jednotiek, výzbroj, technika, možnosti
prieskumných jednotiek), spravodajskou podporou z nadriadeného stupňa (operačná
a strategická úroveň velenia a riadenia) a spôsobom ich využívania v operáciách na
taktickom stupni velenia a riadenia. Objasniť problematiku systému ISTAR, jeho
štruktúru a úlohy v spravodajskom systéme OS SR, objasniť problematiku
vykonávania procesu ISTAR, jeho možnosti a prepojenie na proces spravodajskej
71
podpory bojiska a plánovacieho procesu.
Literatúra:
SPG-2-3/Sprav
Spravodajstvo,
sledovanie,
zisťovanie
cieľov
a prieskum
v pozemných silách, VePS OS SR, Trenčín, 2008.
PUTTERA J., BEREŠÍK R., MIŠKOVIČ M., SABÓ A.: Koncepcia budovania
spôsobilostí ISTAR v OS SR, Štúdia, Liptovský Mikuláš, 2009.
SVD 20 (B) Doktrína pre spravodajskú podporu a elektronický boj v spoločných
operáciách, GŠ OS SR, Bratislava, 2006.
J.A.E.K. Dowell: Intelligence for the Canadian Army in the 21st Century “Enabling
Land Operations”, JADEX PAPERS 5, 2011 Department of National Defence of
Canadian Army, ISBN-978-1-100-53763-4.
MAJIIC Operations Working Group (OWG): Coalition Interoperable ISTAR System
Concept of Employment, The Hague, 2007.
T3
Palebná podpora operácií
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s možnosťami palebnej podpory a spôsobom ich využívania
v operáciách na taktickom stupni velenia a riadenia. Vysvetliť účel, určenie
a pôsobnosť
palebnej
podpory,
všeobecné
taktické
úlohy
delostrelectva,
spôsobilosti palebnej podpory v taktických aktivitách, úlohy zbraňových systémov
nepriamej paľby.
Literatúra:
Del-1-2 Bojové použitie delostrelectva ozbrojených síl Slovenskej republiky (oddiel,
batéria, čata, delo), GŠ OS SR, Bratislava, 2008.
SVD-30/Del-1 Spoločná vojenská doktrína, GŠ OS SR, Bratislava, 2011.
T4
Ženijná podpora operácií
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s možnosťami ženijnej podpory (štruktúra, technika, možnosti
ženijného práporu a ženijnej roty) a ich využívaním v operáciách na taktickom
stupni velenia a riadenia.
Literatúra:
SVD 30-12 Ženijná doktrína ozbrojených síl SR (A).
ATP – 52 (B) Doktrína bojového použitia ženijných jednotiek pozemných síl.
TDPS 32-03 Taktická doktrína pozemných síl – Ženijná doktrína (B).
72
VDG 30-03/žen Ženijná podpora pozemných síl v operáciách (B).
T5
RCHBO podpora operácií
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s možnosťami RCHBO podpory (štruktúra, technika práporu
RCHBO v podriadenosti operačného veliteľstva) a ich využívaním v operáciách na
taktickom stupni velenia a riadenia.
Literatúra:
STD 32-01 Spoločná taktická doktrína Doktrína RCHBO, GŠ OS SR, Bratislava,
2006.
Vševojsk-2-1 Vojenský predpis o radiačnej, chemickej a biologickej ochrane, GŠ
OS SR, Bratislava, 2010.
ŠbO-50-2-2012-OdBPO Metodické
pokyny
náčelníka štábu pre operácie
generálneho štábu ozbrojených síl pre organizáciu radiačnej, chemickej
a biologickej ochrany na úrovni samostatná jednotka (rota/batéria, roj), GŠ OS SR,
Bratislava, 2012.
T6
Informačné a psychologické operácie
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- charakteristika informačných a psychologických operácií,
- previazanie, zastrešenie a súlad informačných a psychologických operácií,
- civilné prostredie ako súčasť operačného prostredia.
Literatúra:
AJP – 3 Allied joint doctrine for the conduct of operations.
AJP – 3.10.1 Allied joint doctrine for Psychological operations.
SGP– 9-1/PSYOPS Postupy a spôsoby vykonávania PSYOPS v PS OS SR.
VDG-30-01-01/Oper Postupy a spôsoby vykonávania stabilizačných aktivít,
Trenčín 2010.
Informačné a psychologické operácie na prahu 21. storočia. Zborník ISŠ, 2005.
T7
Civilno – vojenská spolupráca (CIMIC)
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- civilné prostredie ako súčasť operačného prostredia,
- CIMIC v NATO,
- CIMIC v podmienkach OS SR,
73
- činnosť CIMIC-u v jednotlivých fázach operácie.
Literatúra:
AJP-01 (D) Allied Joint Doctrine, NATO: NATO Standardization Agency, 2010.
AJP-9
Nato
civil-military
co-operation
(cimic)
doctrine,
NATO:
NATO
Standardization Agency, 2003.
AJP 3 Allied Joint Doctrine for the conduct of operations, NATO: NATO
Standardization Agency, 2011.
AJP-3.4
(B)
Allied
joint
doctrine
for
non-article
5
crisis
response
operations,ratification draft 2, NATO: NATO Standardization Agency, 2014.
AJP 3.4.9 Allied Joint Doctrine for civil-military cooperation.
SPG 9-2/CIMIC Metodické pokyny o príprave štábnych dôstojníkov a špecialistov
civilno-vojenskej spolupráce v pozemných silách.
VDG-30-01-01/Oper, Postupy a spôsoby vykonávania stabilizačných aktivít,
Trenčín 2010.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR Taktika pozemných síl (II.
Návrh), GŠ OS SR Bratislava, 2009.
SPG-3-14/Všeob Vedenie operácii práporom (B), VePS OS SR, Trenčín, 2012.
T8
Bezpečnosť a ochrana síl
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- princípy personálneho zabezpečenia operácií,
- úlohy a povinnosti personálneho manažmentu pri plánovaní operácií.
Literatúra:
AJP-3.14 Allied joint doctrine for force protection, NATO: NATO Standardization
Agency, 2014.
SVD 304 Spoločná vojenská doktrína pre ochranu sí, GŠ OS SR, Bratislava, 2008.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR Taktika pozemných síl (II.
Návrh), GŠ OS SR Bratislava, 2009.
T9
EOD v operáciách MKM
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
história vzniku EOD,
-
čo je EOD,
-
EOD a C-IED,
74
T 10
-
EOD v OS SR,
-
EOD a operácie MKM.
Podpora operácií letectvom a PVO
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s možnosťami letectva (stíhacie, dopravné, vrtuľníkové letectvo,
použitie, výzbroj a technika) a PVO (použitie, výzbroj a technika) na podporu
pozemných jednotiek v operáciách na taktickom stupni velenia a riadenia.
Literatúra:
Vojenská doktrína Vzdušných síl ozbrojených síl SR (B), GŠ OS SR Bratislava 2006.
TDVzS 32-01. Taktická doktrína Vzdušných síl, MO Bratislava, 2005.
T 11
Podpora velenia operácií ( systém velenia a riadenia C2SYS TS)
Prednáška: 2 h
Cvičenie: 2 h
Celkom: 4 h
Poznať podstatu velenia a riadenia a ich vzájomný vzťah. Pochopiť úlohy
veliteľa a štábu v procese plánovania a riadenia operácie na taktickej úrovni velenia
a riadenia. Poznať základné požiadavky a pravidlá pri vytváraní miest velenia.
Získať základné informácie o plnení úloh štábu v jednotlivých fázach plánovacieho
procesu operácie.
Role, nástroje a možnosti použitia C2SYS-TS:
-
charakteristika
a možnosti použitia systému v procese plánovania a v procese riadenia
operácií,
-
použitie jednotlivých
plug in“ modulov – OTGIS (operačný zákres), aplikácie plánovania OTÚ,
NBC, výpočet pomeru síl atď,
-
klientský systém
správ,
-
nástroje Owensitrep,
Ensitrep, editor AdaP3,
-
formalizované
dokumenty,
-
procesor
elektronických priesvitiek,
-
špecifické nástroje
75
a úlohy jednotlivých funkcionárov štábu,
-
elektronické stále
operačné postupy podľa APP 6.
Literatúra:
SPG-3-8/Oper Organizácia miest velenia, Služobná pomôcka, Trenčín, 2007.
SPG-6-4/Spoj Systémy velenia a riadenia taktického stupňa, Služobná pomôcka,
Trenčín, 2008.
Koncepcia spôsobilostí budúcich ozbrojených síl SR, MO SR, 2006.
Koncepcia budovania sieťovo orientovaných spôsobilostí (NEC) Ozbrojených síl
SR, MO SR, 2008.
Analýza systému C2 SYS v operačnom a taktickom prostredí, MO SR/SEOPMZ,
2008.
Koncepcia rozvoja spôsobilostí Komunikačných a informačných systémov, MO
SR/SEOPMZ, 2013.
T 12
Logistická podpora operácií
Prednáška: h
Celkom: h
Vysvetliť zásady a princípy poskytovania logistickej podpory mechanizovanej
brigády. Poukázať na potenciál a kapacity logistickej podpory v závislosti od
prvkov logistickej jednotky. Objasniť diferentné požiadavky na logistickú podporu
podmienené formou operácie.
- štruktúra prvkov logistickej podpory,
- funkčné oblasti logistickej podpory,
- špecifické požiadavky na logistickú podporu
Literatúra:
SVD 40 Logistická doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky (B).
VDSVaP 41-01 Spoločná operačná logistická doktrína Ozbrojených síl Slovenskej
republiky.
SVD 40-01 Doktrína Ozbrojených síl Slovenskej republiky, podpora zo strany
hostiteľskej krajiny.
VDG-40-02/Log Logistická podpora pozemných síl v operáciách (B).
T 13
Poslanie a úlohy vojenskej polície
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s poslaním, úlohami a štruktúrou vojenskej polície spravodajstva.
76
T 14
Poslanie a úlohy vojenského zdravotníctva
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- princípy a ciele zdravotníckeho zabezpečenia,
- výkonné sily a prostriedky zdravotníckej služby,
- úrovne zdravotníckeho zabezpečenia v operáciách,
- zdravotnícky systém odsunov a systém zdravotníckej logistiky.
T 15
Poslanie a úlohy vojenského spravodajstva
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s poslaním a úlohami vojenského spravodajstva.
Tematický okruh 2: Plánovací a rozhodovací proces
Prednáška: 18 h
Diskusia: 6 h
Cvičenie: 4h Celkom: 28 h
Cieľ tematického okruhu:
pochopiť úlohy veliteľa a štábu v jednotlivých fázach plánovacieho procesu a riadenia
operácie na taktickej úrovni velenia a riadenia, spôsob úlohového velenia, manévrového
prístupu, poznať štandardné činnosti a základné úlohy v boji, operačný rámec. Orientovať sa
v oblasti operačného plánovania a plánovania operácie.
Rozšíriť poznatky v oblasti konštruktívnej a virtuálnej simulácie. Na ukážke cvičenia
konštruktívnej simulácie demonštrovať možnosti simulačného systému pri príprave
a vykonaní CMX (Crisis Management Exercise) – cvičenie krízového manažmentu.
T1
Vojenská terminológia a symbolika
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Zorientovať vo vojenskej terminológii a symbolike v oblasti velenia a riadenia, ich
vzťahu, úlohového velenia, manévrového prístupu, priestoru operácie, priestoru záujmu,
priestor vplyvu, priestoru zodpovednosti, štandardným činnostiam a základným úlohám
v boji, operačného rámca a vojenských značiek.
Literatúra:
Doktrína OS SR (C), GŠ OS SR Bratislava 2009.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR (C), GŠ OS SR, Bratislava 2009.
Vojenská doktrína Pozemných síl ozbrojených síl SR Taktika pozemných síl (II. návrh), GŠ
OS SR Bratislava, 2009.
Vojenská doktrína Vzdušných síl ozbrojených síl SR (B), GŠ OS SR Bratislava, 2006.
77
SOŠ 2019 APP-6 NATO Joint Symbology – APP-6(C), Edition 6, máj 2012.
SOŠ 3680, NATO glossary of terms and definitions - AAP-6 / Slovník termínov a definícií
NATO - AAP-6.
T 2 Operačné plánovanie na strategickom a operačnom stupni velenia a riadenia
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť s metodikou operačného plánovania na strategickom a operačnom stupni
velenia a riadenia (GOP, COPD), implikácia pre podmienky OS SR. Pochopiť rozdiel medzi
operačným plánovaním a plánovaním operácie (T 3 Plánovací a rozhodovací proces na
taktickom stupni velenia a riadenia (Military Decision Making Proces - MDMP).
Literatúra:
Allied Command Operations Comprehensive Operations Planning Directive
COPD INTERIM V 2.0.
SVD/GOP 30-20, Smernica pre operačné plánovanie, 2006.
AJP - 5 Allied joint doctrine for operational-level planning, 2013.
T 3 Plánovací a rozhodovací proces na taktickom stupni velenia a riadenia (Military
Decision Making Proces - MDMP)
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
- koncept velenia a riadenia,
- povinnosti, úlohy a zodpovednosti oddelení štábu, príslušníkov štábov, pri plánovaní
operácie štábom,
- štruktúra plánovacieho a rozhodovacieho procesu:
1. fáza – Iniciácia – začatie operačného plánovania.
2. fáza – Orientácia – hodnotenie situácie.
3. fáza – Vypracovanie konceptu operácie.
4. fáza – Vypracovanie operačného plánu.
5. fáza – Revízia operačného plánu.
Literatúra:
SPG-3-44/Oper Metodika práce štábu brigády pri plánovaní operácií, 2011.
SPG-3-45/Oper Metodika práce štábu práporu pri plánovaní operácií, 2011.
VDG-30-05/Oper Velenie a riadenie v PS OS SR, 2008.
SPG-3-14 B/Všeob Vedenie vojenských operácií práporom, 2009.
SPG-3-17/Oper Velenie a riadne v pozemných silách, 2006.
SPG-3-5/ Oper Formát rozkazov a určovanie času, polohy a rozhraní, 2006.
78
T 3 Spravodajská príprava bojiska – dôležitá súčasť Plánovacieho a rozhodovacieho
procesu
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
- analýza terénu,
- analýza počasia,
- vyhodnotenie nepriateľa, jeho činnosti,
- písomné a grafické produkty spravodajskej prípravy bojiska,
- vstupy príslušníkov S2/G2 do plánovacieho a rozhodovacieho procesu.
Literatúra:
MIŠKOVIČ M., BEREŠÍK R., WESSELÉNYI J.: Spravodajská príprava bojiska, príručka,
Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadika v Liptovskom Mikuláši, Liptovský
Mikuláš, 2007.
T4
Targeting
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
targeting (proces palebného ničenia) a rozhodovací proces,
-
pracovná skupina Targetingu,
-
plánovanie palebnej podpory.
Literatúra:
STANAG 2484, AArty-P5 (A).: „NATO INDIRECT FIRE SYSTEMS TACTICAL
DOCTRINE“. Taktická doktrína pozemného delostrelectva. NATO. 2010.
STANAG 2934.: AArty-P1 (A) „ARTILLERY PROCEDURES“. Delostrelecké postupy.
NATO. 2009.
STANAG 2285.: Targeting. (Proces palebného ničenia). Brusseles: NSA, May 2006.
BELAN, Ľ., VARECHA, J., BELAN, L.: Delostrelecký oddiel a batéria v boji, velenie
delostreleckému oddielu. Q - 1193. Liptovský Mikuláš. 2001.
T 5 Plánovanie operácií VzS OS SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
-
postup pri plánovaní operácií VzS OS SR,
-
špecifiká plánovacieho a rozhodovacieho procesu pri aplikácii na podmienky
VzS OS SR.
Literatúra:
79
Vojenská doktrína Vzdušných síl ozbrojených síl SR (B), GŠ OS SR Bratislava, 2006.
TDVzS 32-01 Taktická doktrína Vzdušných síl, GŠ OS SR Bratislava, 2005.
T 6 Operačný plánovací proces (OPP) v britskej armáde
Prednáška: 4 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 6 h
-
vojenské situačné značky- Map marking,
-
topografické značky – Map reading,
-
velenie a riadenie na stupni prápor - C3 at the BG level,
-
operačný plánovací proces – Intro to OPP,
-
spravodajská príprava bojiska – Intelligence Preparation of the Battlespace,
-
analýza úlohy – Intro to MIssion Analysis,
-
rozkaz – Order,
-
brifing veliteľa č.1 – Commanders Direction 1 (CD1),
-
faktory – Factors (Enemy, Enviroment, Friendly Forces),
-
brifing veliteľa č. 2 – Commanders Direction 2 (CD2),
-
varianty pôsobenia – Course of Action (COA) Development,
-
rozhodnutie – Decision Brief,
-
vojnová hra – Wargaming,
-
výstupné materiály plánovacieho procesu – Products of OPP,
-
dôstojník a medzinárodné prostredie – Staff officer and the multin. Dimension,
-
presuny – Road movement,
-
plánovací proces v logistike – CSS planning,
-
zhrnutie plánovacieho procesu - OPP revision.
T 7 JEMM – nástroj na prípravu, vykonanie a vyhodnocovanie cvičení
Prednáška: 4 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 6 h
oboznámiť s modulom na
-
prípravu, vykonanie a vyhodnocovanie cvičení využívaným v členských krajinách
NATO.
T8
Ukážka možností konštruktívnej simulácie Simulačného centra AOS
Cvičenie: 2 h
-
Celkom: 2 h
predstaviť nástroje konštruktívnej simulácie, ich výhody, obmedzenia a možnosti
efektívneho využitia pri plánovaní rôznych metód cvičení.
80
T9
Ukážka možností virtuálnej simulácie Simulačného centra AOS
Cvičenie: 1 h
-
Celkom: 1 h
predstaviť nástroje virtuálnej simulácie, ich výhody, obmedzenia a možnosti
efektívneho využitia pri výcviku špecialistu a možnosti prepojenia virtuálnej
a konštruktívnej simulácie.
T 10 Ukážka modelu veliteľsko – štábneho cvičenia (VŠC), cvičenia krízového
manažmentu (CMX - Crisis management exercise) s podporou simulačných
technológií (CAX - Computer Assisted Exercise).
Cvičenie: 1 h
-
Celkom: 1 h
na príkladoch vyššie uvedených modelov cvičení ukázať praktickú realizáciu cvičení
vojenského a nevojenského charakteru ohrozenia.
Tematický okruh 3: Výcvik v OS SR
Prednáška: 14 h
Celkom: 14 h
Cieľ tematického okruhu:
Upevniť zásady a spôsoby realizácie výcviku jednotiek OSSR, prepojenosť na systém
výcviku v členských krajinách NATO. Orientovať v oblasti certifikácie a interoperability,
oboznámiť so systémom hodnotenia CREVAL ( Combat Ready Evaluation ). Zdokonaliť
v organizovaní a riadení veliteľských zhromaždení, veliteľskej a metodickej prípravy.
Upevniť poznatky v oblasti prípravy záloh, mobilizačnej a operačnej pripravenosti,
pohotovosti a bojovej pohotovosti.
T1
Plánovanie, realizácia a hodnotenie výcviku v OS SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
- plánovacie dokumenty NATO a OS SR,
- plánovanie výcviku v OS SR (ciele, zodpovednosť, zásady),
- realizácia výcviku v OS SR,
- systém výcviku jednotlivca a jednotky v OS SR.
Literatúra:
SPJ- 3-3 Výcv Zásady systému riadenia výcviku OS SR, 2003.
Výcviková smernica OS SR.
T2
Implementácia
Prednáška: 2 h
výstupov
NTG
(NATO
Celkom: 2 h
81
Training
Groups)
v
OSSR
- vznik a poslanie NTG,
- ciele, štruktúry a procesy NTG,
- NTG v štruktúre ACT, cyklus práce NTG,
- steering Group, EWG, Service Task Group a Task Group,
- aktuálne úlohy NTG,
- OS SR v štruktúre NTG, zodpovednosť, úlohy a mandáty,
- implementácia výstupov NTG v OS SR,
- cyklus práce NTG.
Literatúra:
SACEUR´s Annual Guidance on „Education, Training, Exercises and Evaluation“
(SAGE), 2012.
NATO military training and exercise programme (MTEP) 2014 – 2018, 2013.
Bi-SC Directive 75-2 Education, training, exercise and evaluation directive, 2013.
Bi-SC75-3 Collective training and Exercise directive, 2013.
Bi-SC75-7 Education and Individual Training Directive, 2009.
T3
Certifikácia a interoperabilita v OS SR
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť so systémom certifikácie, hodnotením systémom CREVAL (
Combat Ready Evaluation ) a interoperability jednotiek
OS SR.
Literatúra:
ACO Forces Standards Vol I.
ACO Forces Standards Vol VII.
AD 80-96- NATO Response Forces.
Alliance military structures MC 0586.
Bi-SC Training Exercise and Evaluation Directive (TEED).
T4
Organizácia a riadenie veliteľských zhromaždení, veliteľskej a metodickej
prípravy
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
Zdokonaliť v organizovaní a riadení veliteľských zhromaždení, veliteľskej
a metodickej prípravy.
T5
Personnel recovery a systém výcviku Survival, Escape/Evasion, Resistance and
82
Extraction (SERE)
Prednáška: 2 h
Diskusia: 2 h
Celkom: 4 h
-
systém
výcviku
a výcvikové programy v OS SR,
-
vynútené odlúčenie
od jednotky,
- správanie sa v zajatí.
Literatúra:
Nariadenie NGŠ na vykonávanie výcviku v správaní sa vojakov po vynútenom
odlúčení od jednotky.
NATO ADL Courses, dostupné na www.jadl.act.nato.int .
Survival, evasion and recovery multiservice procedures for sere - FM 21-76-1,
MCRP 3-02H, NWP 3-50.3, AFTTP(I) 3-2.26.
AJP 3-3-9 Allied Joined Doctrine for Personnel Recovery.
T6
Plánovanie, organizácia a riadenie výcviku záloh
Prednáška: 2 h
Celkom: 2 h
Oboznámiť so systémom plánovania, organizácie a riadenia výcviku záloh.
T7
Mobilizačná
Prednáška: 2 h
a
operačná
pripravenosť,
pohotovosť,
bojová
pohotovosť
Celkom: 2 h
Oboznámiť so systémom dosahovania a hodnotenia mobilizačnej a operačnej
pripravenosti, pohotovosťou a bojovou pohotovosťou.
Literatúra:
ŠbO-V-34/2009 Smernice na uvádzanie OS SR do pohotovosti.
ŠbOV-V-299/2004 Smernica na vykonávanie previerok OS SR.
ŠbOV-995/2003 Smernice na hodnotenie operačnej pripravenosti jednotiek OS SR.
Jazyk v ktorom sa modul vyučuje: Slovenský.
83
Download

Program VVŠK 12