Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
so sídlom v Liptovskom Mikuláši
BEZPEČNOSŤ A OBRANA ŠTÁTU
Študijný odbor: 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garant:
prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc.
Stupeň vysokoškolského štúdia:
Forma štúdia:
druhý
denná a externá
Liptovský Mikuláš
2012
1. ÚDAJE O ŠTUDIJNOM PROGRAME
a.
Názov študijného programu :
b. Študijný odbor :
c.
BEZPEČNOSŤ A OBRANA ŠTÁTU
8.4.4 NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
Stupeň vysokoškolského štúdia: druhý (magisterský)
d. Forma štúdia:
•
•
denné štúdium v trvaní 2 akademických rokov,
externé štúdium v trvaní 2 akademických rokov.
e.
Profil absolventa
Absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného programu „Bezpečnosť
a obrana štátu“ v študijnom odbore 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť na
Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši (ďalej len AOS) je spôsobilý zastávať pracovné pozície:
• v medzinárodných organizáciách a diplomatických službách odborné funkcie,
zamerané na oblasť vojenstva a medzinárodného krízového manažmentu,
v zmysle nariadenia vlády SR č. 410/2009 Z. z., ktorým sa ustanovujú odbory
štátnej služby (ďalej len „nariadenie č. 410/2009 Z. z.“) v odbore štátnej služby
2.09 - Obrana;
• v štátnej správe a samospráve odborné funkcie na stredných stupňoch riadenia,
zamerané na riešenie problematiky národnej a medzinárodnej bezpečnosti, obranného plánovania a krízového manažmentu, v zmysle nariadenia č. 410/2009 Z. z.
v odbore štátnej služby 2.09 - Obrana;
• v Ozbrojených silách Slovenskej republiky (ďalej len OS SR) veliteľské, štábne a odborné funkcie na operačnej úrovni velenia a riadenia a vybrané funkcie na
Ministerstve obrany Slovenskej republiky (ďalej len „MO SR“).
Absolvent 2. stupňa vysokoškolského štúdia dokáže s vysokou mierou samostatnosti a
tvorivosti aplikovať teoretické vedomosti na rôzne praktické situácie a problémy súvisiace s jeho uplatnením v príslušných profesiách, najmä na operačnej úrovni velenia
a riadenia.
Je kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, medzinárodných inštitúciách, diplomatických službách, v OS SR a v oblasti krízového manažmentu, pôsobiaci na úseku riadenia pri riešení otázok medzinárodnej bezpečnosti v globálnom i
regionálnom rozmere a riešení obrany a vnútornej bezpečnosti štátu.
Dôraz sa kladie na hlboké znalosti z rôznych aspektov medzinárodných vzťahov –
najmä politických, ekonomických, právnych, kultúrnych a pod., komunikačné schopnosti, vrátane komunikácie v rámci medzinárodných tímov.
Získaním širokého spektra teoretických i praktických poznatkov a dôsledným zvládnutím manažérskych činností absolvent nachádza uplatnenie pri riadení jednotlivcov
a pracovných tímov na stredných stupňoch riadenia.
4
Teoretické vedomosti
Absolvent druhého stupňa študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu v odbore
8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť získa vedomosti o:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
aktuálnom stave zahraničnej, bezpečnostnej a obrannej politiky a medzinárodných
vzťahoch;
aktuálnych globálnych a regionálnych problémoch bezpečnosti a ich dosahu na
bezpečnosť SR a spojencov;
pôsobení OSN, EU, OBSE a NATO pri zachovávaní medzinárodnej bezpečnosti;
filozofických otázkach vojny a mieru;
právnych aspektoch ozbrojeného konfliktu a medzinárodnom humanitárnom práve;
stratégii a strategickom riadení;
operačnom umení;
velení a riadení v operáciách;
základných problémoch ekonomiky obrany a logistike v operáciách medzinárodného krízového manažmentu;
komunikačných a informačných technológiách, systémoch velenia a riadenia
a zásadách velenia a riadenia v medzinárodných operáciách;
zásadách masmediálnej, interkulturálnej a krízovej komunikácie;
modelovaní a simulácii bojových a krízových situácií;
manažmente zmien a riadení rizík.
Praktické schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent druhého stupňa študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu v odbore
8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť je schopný:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
orientovať sa v aktuálnej situácii v medzinárodných vzťahoch a problematike medzinárodnej a národnej bezpečnosti;
analyzovať a vyhodnocovať krízové situácie vo svete;
stanoviť stratégiu, reagovať na zmeny, identifikovať možné hrozby, rozhodovať
sa a veliť podriadeným pri plnení bojových i nebojových úloh;
plánovať, organizovať, vykonávať, kontrolovať a vyhodnocovať vlastnú činnosť i
činnosť podriadených jednotlivcov a tímov;
pracovať efektívne ako člen medzinárodných tímov, reagovať na časté zmeny situácií;
využívať moderné komunikačné a informačné technológie a systémy velenia a
riadenia pri tvorbe vlastných rozhodnutí;
riadiť seba a svojich podriadených podľa zásad medzinárodného humanitárneho
práva;
veliť a riadiť podriadených a zabezpečovať logistickú podporu v operáciách medzinárodného krízového manažmentu;
používať anglický jazyk a druhý jazyk v multikulturálnej komunikácii.
Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti (2. stupeň)
Absolvent druhého stupňa študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu v odbore
8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť dokáže:
•
•
•
udržiavať kontakt so súčasnými vývojovými trendmi v odbore;
rozširovať si vedomosti z príslušnej oblasti spoločenských a ekonomických vied;
analyzovať integračné a globalizačné procesy pre potreby médií;
5
•
•
pracovať efektívne ako jednotlivec, ako člen a ako vedúci tímu;
účinne prenášať do vlastnej práce závery a koncepcie vyšších správnych orgánov.
45
INFORMAČNÉ LISTY PREDMETOV
Kód: P101I
Názov :
BEZPEČNOSTNÁ A OBRANNÁ POLITIKA ŠTÁTU
(Security and defence policy of the state))
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu :
1. semester
Zabezpečuje: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., doc. Ing. Pavel Nečas, PhD., PhDr. Milan Labuzík, CSc., PhDr. Alena Budveselová
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Počet kreditov
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 1 + 1
Za obdobie štúdia: 56
6
Podmieňujúce predmety Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 3 písomné testy po vybraných témach (15,15 a 10 bodov) a aktivita na seminároch
a cvičeniach 10 bodov.
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Poskytnúť študentom základné poznatky z problematiky bezpečnostnej a obrannej politiky štátu a jej implikácie
v podmienkach Slovenskej republiky.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Spoločnosť a štát (8 hod.).
Pojem spoločnosť, systémové vlastnosti spoločnosti, pojem štát, jeho znaky a funkcie, štátne orgány, vzťah štátu
a spoločnosti.
Téma 2: Bezpečnosť štátu (10 hod.).
Špecifiká nového prístupu k skúmaniu bezpečnosti štátu, bezpečnosť štátu ako komplexný dynamický jav, bezpečnostné sektory štátu, štát a ďalší aktéri bezpečnosti, analýza bezpečnosti Slovenskej republiky.
Téma 3: Bezpečnostné prostredie štátu (8 hod.).
Hodnotenie bezpečnostného prostredia štátu, komponenty s pozitívnym a negatívnym vplyvom na bezpečnostné
záujmy štátu v rámci vnútorného a vonkajšieho bezpečnostného prostredia, metódy pre hodnotenie stavu bezpečnostného prostredia.
Téma 4: Bezpečnostná politika štátu (12 hod.).
Definovanie pojmu politika, politika štátu, bezpečnostná politika, význam hodnotenia bezpečnostného prostredia
pre bezpečnostnú politiku štátu, analýza tvorby a realizácie bezpečnostnej stratégie štátu, medzinárodné aspekty
bezpečnostnej politiky.
Téma 5: Bezpečnostný systém štátu (6 hod.).
Definícia bezpečnostného systému, subsystémy bezpečnostného systému, ich obsah, štruktúry, úlohy, plánova nie
v bezpečnostnom systéme.
Téma 6: Obrana a obranná politika štátu (12 hod.).
Definícia obrany, obrany štátu, obrannej politiky, obranná stratégia, vzťah obrannej stratégie a bezpečnostnej
stratégie, dimenzie obrannej politiky, systém obrany štátu, legislatíva vo vzťahu k obrane štátu; úloha OS pri
realizácii bezpečnostnej a obrannej politiky.
Literatúra:
1. ŽÍDEK, R. – CIBÁKOVÁ, S.: Bezpečnosť štátu. AOS Liptovský Mikuláš, 2009. ISBN 978-80-8040-375-1.
2. LASICOVÁ, J.: Bezpečnosť, bezpečnostná agenda súčasnosti. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela,
2006. ISBN 80-8083-325-4..
3. NEČAS, P. – UŠIAK, J.: Nový prístup k bezpečnosti štátu na začiatku 21. storočia. AOS Liptovský
Mikuláš, 2010. ISBN978-80-8040-401-7
4. ONDREJCSAK, R.: Nové trendy v bezpečnostných politikách USA, Francúzska, Spojeného kráľovstva
a Nemecka. Inštitút bezpečnostných a obranných štúdií Ministerstvo obrany Bratislava 2005.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
46
Kód: P 102I
Názov : MEDZINÁRODNÉ HUMANITÁRNE PRÁVO
(INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW)
Študijný odbor : 8.4. 4. Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje: JUDr. Miroslav Hrášok
Zabezpečuje: JUDr. Miroslav HRÁŠOK
Ing. Rudolf ŽIDEK
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + seminár, cvičenie
Počet kredipredmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) : 42
tov
1. semester
Týždenný: 2+0+1
Za obdobie štúdia: 28+0+14
4
Podmieňujúce predmety : Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Priebežné hodnotenie : písomné kontrolné otázky, referáty, koreferáty po jednotlivých témach
a záverečný seminár – 50%
Záverečné hodnotenie: ústna skúška – 50%
Cieľ predmetu : Vysvetliť zákonnú úpravu medzinárodného a humanitárneho práva. Objasniť ich vzájomné
vzťahy. Vysvetliť program zainteresovania sa. Formovať právne vedomie poslucháčov.
Stručná osnova predmetu :
Pre dná š ky :
1. Historický vývoj medzinárodného práva ( 2 h.)
Úvod do štúdia medzinárodného a humanitárneho práva, pramene a systematika. Vzťah práva a štátu, vzťah
práva a morálky. Tradičné vojnové právo.
2. Pojem, predmet a osobitosti medzinárodného práva ( 2 h.)
3. Subjekty medzinárodného práva (4 h.)
Štáty ako subjekty, národnooslobodzovacie a povstalecké hnutia, medzinárodné medzivládne organizácie, jednotlivec ako subjekt medzinárodného práva, Svätá stolica ako subjekt medzinárodného práva sui generis.
4. Pramene, pravidla a zodpovednosť v medzinárodnom práve (2 h.)
5. Mierové riešenie medzinárodných sporov (4 h.)
Dohovor o mierovom riešení medzinárodných sporov.
6. Zákaz viesť útočnú vojnu (2 h.)
Briandov-Kelloggov pakt, určenie pojmu útočná vojna. Právo viesť vojnu podľa III. Haagskeho dohovoru o jeho
obmedzení do ukončenia II. sv. vojny, právo na vojnu verzus právo na sebaobranu podľa Charty OSN
7. Postih vojnových zločincov a zločinov proti ľudskosti (4 h.)
Dohovor o zabránení genocídy, trestanie zločinov genocídy. Dohovor o nepremlčateľnosti vojnových zločinov
a zločinov proti ľudskosti.
8. Ženevský dohovor o zlepšení osudu ranených a nemocných príslušníkov ozbrojených síl v poli (2 h.)
Osudy ranených, nemocných a stroskotancov, zaobchádzanie s vojnovými zajatcami, ochrana civilných osôb.
9. Dohovory o zákaze používania niektorých druhov zbraní(2 h.)
Právne zakotvenie zákazu chemických, biologických zbrani, Ochrana životného prostredia.
10. Nevojenské hrozby, asymetrické hrozby, pozorovateľské misie, misie na zachovanie mieru (4 h.)
Cv ičenia :
K jednotlivým témam sú semináre.
Literatúra: Ústava SR, , Listina základných práv a slobôd,
Geisbacherová, D.: Vojenské humanitné právo, MO SR, Bratislava 1998, ISBN80-88842-18-2,
Ženevské konvencie a dodatkové protokoly, Slovenský Červený kríž, Bratislava 1995
Haagské úmluvy v systéme mezinárodního humanitárního práva, FMO 1992, ISBN 80-85469-31-6,
Ženevské dohovory a dodatkové protokoly, GŠ OS SR 2002, ISBN 80-85690-19-5,
Pracovné zošity IMET 1996-2000, MO SR
Klučka, J.: Medzinárodné právo verejné – všeobecná časť, Iura Edition, Bratislava 2004, ISBN 80-890437-90-4
Fusch, J.: Mezinárodní humanitarní právo, MOČR, 2007, ISBN 978-80-7278-424-0
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
19.3.2012
slovenský
47
Kód: P 103I
Názov: KOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SYSTÉMY VO VELENÍ A
RIADENÍ
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Zabezpečuje: prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc., doc. Ing. Ján
Jakubek, PhD., mjr. Michal Turčaník, PhD.
prof. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie + LC
Počet kreditov
predmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
4
1. semester Týždenný: 2+ 0+0+1
Za obdobie štúdia: 42
Garantuje:
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 2 písomné testy (T1 aT2:10 a10 bodov) a aktivita na praktických cvičeniach
s aplikáciami C2 SYS - TS (30 bodov).
Záverečné hodnotenie: skúška – 50 bodov .
Cieľ predmetu :
Poskytnúť študentom vybrané poznatky z procesov rozhodovania s použitím komunikačných a informačných
systémov. V praktickej činnosti na systéme C2 SYS – TS aplikovať procesy rozhodovania a riadenia pre taktický stupeň v OS SR.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: SVD 60 (B) a koncepcia rozvoja KIS v OS SR (10 hod.).
Doktrína na podporu velenia a riadenia, zabezpečenia spojenia, spracovania a prenosu informácií počas operácií. Princípy a systémy podpory velenia. Použitie systémov C4 (Command, Control, Communications and
Computers Systems). Infraštruktúra systémov C4. Koncepcia rozvoja komunikačných a informačných systémov v OS SR.
Téma 2: Sieťovo orientované spôsobilosti (NEC) (20 hod.).
Nové koncepcie a transformácia NATO a EÚ z pohľadu sieťovo orientovaných spôsobilostí v operáciách.
Úloha informačných a komunikačných technológií pri presadzovaní informačnej nadvlády a prevahy
v rozhodovaní. Význam technologického rozmeru pri definovaní sieťovej komunikačnej a informačnej infraštruktúry.
Téma 3: Využitie prostriedkov C2 SYS – MIS v práci veliteľa (4 hod.).
Popis a charakteristika C2 SYS – MIS. Podpora práce veliteľa brigády (práporu) na TMV. Podpora práce veliteľov rôt, čiat a družstiev v C2 SYS – TS.
Téma 4: Využitie prostriedkov C2 SYS – STAF v práci štábu počas riadenia operácie (10 hod.).
Centrá, skupiny, pracoviska na miestach velenia. Cykly riadenia operácii. Využitie prostriedkov C2 SYS – TS
počas práce štábu v režime zvýšenej intenzity a ďalších režimoch činnosti. Tok informácií pri vedení operácie.
Tok informácií na úrovni HMV práporu. Spoločný obraz situácie.
Literatúra:
1. SVD 60 (B): Doktrína na podporu velenia a riadenia, zabezpečenia spojenia, spracovania a prenosu informácií počas operácií. MO SR, Bratislava 2006.
2. Koncepcia rozvoja komunikačných a informačných systémov. Neutajované - Interný dokument: Č. p.:
SEOPMZ/NRpV-2-30/2008-OdKIS. MO SR, Bratislava 2008.
3. Koncepcia budovania sieťovo orientovaných spôsobilostí (NEC) Ozbrojených síl SR, Bratislava 2007;
4. Koncepcia spôsobilostí budúcich ozbrojených síl SR, 2006;
5. Model vyspelosti C2 NATO NEC – NATO NEC C2 Maturity Model, SAS-065, február 2010;
6. Generálny projekt pre plánovanie, implementáciu a rozvoj komunikačných a informačných systémov a
služieb s využitím SOA. MO SR, Bratislava 2010;
7. Metodické postupy používané pri plánovaní a riadení operácii, Bratislava 1999, Q-1156.
8. Smernica pre operačné plánovanie, študijná pomôcka, NAO Liptovský Mikuláš 2007.
9. Návody pre prácu s jednotlivými aplikáciami systému C2 SYS – TS.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
Slovenský
19.3.2012
48
Kód: P 104I
Názov :
POLITOLÓGIA
(Politology)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu :
1. semester
Zabezpečuje: Doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 0+1
Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov
5
Podmieňujúce predmety : P 401 – sociológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 3 písomné testy po vybraných témach (15,15 a 10 bodov) a aktivita na seminároch
a cvičeniach 10 bodov.
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Objasniť miesto politológie pre prácu veliteľa a umožniť mu pochopiť politický systém spoločnosti a miesto
a úlohy štátu a ozbrojených síl v ňom. Osvojiť si základné teoretické a metodologické východiská skúmania
otázok vojny a mieru z aspektu politológie, s dôrazom na medzinárodné organizácie. Prispieť k rozvoju základných sociálnych kompetencií veliteľov na základe teoretickej analýzy udalosti vo svete v minulosti
a v súčasnom období z aspektu politológie.
Téma 1: Vznik politológie, jej predmet, metódy skúmania a miesto v systéme spoločenských vied. (8
hod.)
Teória politiky, politológia, politické vedy – spoločenská veda o politike. Predmet a metódy politológie. Základné funkcie politológie a jej vzťah k ostatným vedám Vznik politickej vedy v USA., v Európe a na Slovensku. Dejiny politického myslenia. Antické Grécko. Politické myslenie v Ríme. Vplyv kresťanstva na politické
myslenie. Politické učenia renesancie. Novoveké politické teórie.
Téma 2: Politický systém spoločnosti. (8 hod.)
Vymedzenie politického systému a jeho štruktúry. Ozbrojené sily a iné subjekty politického systému. Typy
politických systémov. Štát v politickom systéme. Podstata štátu. Funkcie štátu. Právny štát. Idea právneho
štátu. Sociálny štát. Demokracia a diktatúra. Demokracia. Demokracia v Aténach. Historický vývoj ideálov
demokracie. Diktatúra. Politické ideológie a doktríny.
Téma 3: Volebný systém spoločnosti. (8 hod.)
Voľby. Volebný výber. Typy volebných systémov. Volebné právo. Referendum. Politické správanie. Volebný
program. Volebný systém Slovenskej republiky.
Téma 4: Politické strany a hnutia v spoločnosti. (8 hod.)
Vznik a historický vývoj politických strán. Podstata a klasické funkcie politických strán. Typy politických
strán. Občianske a politické hnutia, ich význam. Stranícke systémy. Stranícky systém Slovenskej republiky.
Téma 5: Slovenská republika a jej medzinárodná politika. (8 hod.)
Slovensko v medzinárodných štruktúrach. Genéza myšlienky európskej jednoty. Východiskové princípy vzniku Európskej únie a jej vznik. Systém fungovania inštitúcií Európskej únie a stratégie jej rozširovania. Kodaňské kritériá vstupu a členstva do Európskej únie. Boloňský proces. Proces globalizácie. Globálne myslenie.
Faktory diskontinuity globálnej nerovnováhy. Nová globálna spoločnosť.
Téma 6: Záverečný test (2 hod.)
Literatúra:
EICHLER,J.: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Praha: Portál. 2009. ISBN 978-80-7367-540-0
KRATOCHVIL, P.: Teorie evropske integrace. Praha: Portál. 2008. ISBN 80-7367-467-0
MARTINKOVIČOVÁ, M.: Politológia. Banská Bystrica, UMB. 2002. ISBN 80-8055-659-8
ŘÍCHOVÁ, B.: Přehled moderních politologických teórií. Praha: Portál. 2000. ISBN 80-7178-461-3
TOTH, R.: Politické strany. Bratislava: Smaragd. 2007. ISBN 8089063192
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
49
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Informačný list predmetu- Inžinierske štúdium
Kód: P 105I
Názov :
OPERAČNÁ ANALÝZA
(Operations research)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
Ing. Ondrej Kredatus, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + cvičenie
Počet kreditov
predmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
1. semester
Týždenný:
2+0+1 Za obdobie štúdia: 42
4
Podmieňujúce predmety :
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie:
písomné testy po vybraných témach a aktivity na cvičeniach.
Záverečné hodnotenie:
písomný test.
Cieľ predmetu :
Naučiť študentov využívať kvantitatívne metódy a modely operačnej analýzy a využívať podporné
rozhodovacie prostriedky pri riešení rozhodovacích problémov..
Stručná osnova predmetu :
Téma 1: Lineárne programovanie a jeho aplikácia vo vojenstve (8 hod.).
Úloha zásobovania jednotiek muníciou a materiálom. Úloha pridelenia zbrani a rozdelenia cieľov. Prípadová
štúdia.
Téma 2: Využitie metód teórie hromadnej obsluhy vo vojenstve ( 10 hod.).
Palebný systém ako systém hromadnej obsluhy s odmietnutím. Palebný systém ako systém hromadnej obsluhy
s obmedzenou dobou čakania. Opravovňa techniky ako systém hromadnej obsluhy s neobmedzenou dobou
čakania. Prípadová štúdia.
Téma 3: Využitie metód teórie hier pri vojenskom rozhodovaní (8 hod.).
Aplikácia pravouhlých maticových hier na vojenské rozhodovacie procesy. Využitie teórie hier na výber
optimálneho variantu bojovej činnosti. Prípadová štúdia.
Téma 4: Využitie metódy sieťovej analýzy vo vojenskej praxi (8 hod.).
Zostavenie časového sieťového grafu pre vojenský plánovací a rozhodovací problém. Analýza zostaveného
sieťového grafu, metóda kritickej cesty(CPM), rezervy uzlov a rezervy činností, metóda PERT. Prípadová
štúdia.
Téma 5: Využitie metódy štatistických pokusov - Monte Carlo pre modelovanie vojenských činností (8
hod.).
Zostavení modelu úlohy palebného systému. Modelovanie procesu ničenia cieľov. Prípadová štúdia.
Literatúra:
1. PLESNÍK, J. a kol.: Lineárne programovanie. Alfa, Bratislava 1990 ISBN 80-05-00679-9.
2. ŽÁK, M.: Operačne taktické výpočty. Vysoká vojenská technická škola Lipt. Mikuláš 1983, Uč. 2524.
3. RAČKO, J.: Základy operačnej analýzy 2. Lineárne programovanie s PC podporou. Liptovský Mikuláš,
Vojenská akadémia 2000, ISBN 80-8040-120-9.
4. RAČKO, J.: Základy operačnej analýzy 3 a 4. (3. Lineárne programovanie bojových úloh – graficky ,
simplexove, 4. distribučné modelovanie). Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia 2002, ISBN 80-8040190-X.
5. RAVINDRAN,- PHILLIPS, - SOLBERG.: Operations Research – Principles and Practice. New
York1987, ISBN 0-471-8590-X.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
1.9. 2013
KÓD: P 106I
Názov: ANGLICKÝ JAZYK I
(ENGLISH LANGUAGE I)
Študijný odbor : 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Mgr. Dušan MALÍK
Mgr. Eva ZÁVODNÁ
Obdobie štúdia
Forma výučby: praktické cvičenia Odporúčaný
Počet kreditov:
predmetu:
rozsah výučby (v hodinách): Týždenný: 0+4+0 Za
1. semester
obdobie štúdia:
56
4
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: 1 test (20%), 1 prezentácia (10%), 2 písomné práce (20%) – 50%
Záverečné hodnotenie: záverečný test - 50%
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikačných zručností: čítania s porozumením, počúvania
s porozumením, hovorenia a písania.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná angličtina - 56 hodín
1. Gramatické a syntaktické štruktúry
- podľa jednotlivých úrovní
2. Všeobecné konverzačné témy:
podľa jednotlivých úrovní
Literatúra:
KLAM Richard: First Certificate Gold, Exam Maximiser
MURPHY Raymond : English grammar in Use –Pre – Intermediate, Intermediate
MURPHY Raymond: Essential grammar in Use
KERR, JONES: Straightforward – Pre-Intermediate, Intermediate
REDMAN Stuart: English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate, Intermediate
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
Anglický
24. 10. 2011
51
Kód: P 107I
Názov: TELESNÁ VÝCHOVA VII
Študijný odbor: 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Katedra telesnej výchovy a športu
Mgr. Ján PÁPAY, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
Týždenný:
4
Za obdobie štúdia: 56
7. semester
3
Podmieňujúce predmety: ŽIADNE
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
V záverečnom semestrálnom testovaní musí študent splniť výkonnostné limity v disciplínach predpísaných
pre semester . Známka za predmet je súhrnom bodov zo záverečného hodnotenia .
Záverečné hodnotenie:
V záverečnom hodnotení pohybovej výkonnosti musí študent získať 60 až 94 bodov.
Disciplíny pre kredit:
Muži: zhyby, sed – ľah, kľuky, 400m plávanie kraul /prsia)
Ženy: šplh na tyči, VČB 20m, 300m plávanie kraul (prsia)
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov na úspešné plnenie úloh v záťažových situáciách vojenskej služby
v mierových podmienkach a v podmienkach súčasného boja po stránke telesnej zdatnosti, potrebnej úrovne
pohybovej výkonnosti, zvládnutia vojensko-praktických zručností a psychickej odolnosti. Naučiť študentov
využívať získané zručnosti v boji zblízka, v prekonávaní prekážok horolezeckou technikou a vo vojensko
praktickom plávaní v podmienkach výcviku a v situáciách blížiacich sa k bojovým podmienkam. Utváranie
ich trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu, ku kolektivizmu a vzájomnej spolupráci.
Stručná osnova predmetu v semestru:
Téma 1: Rozvoj pohybových schopností
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností prostriedkami gymnastiky, pohybových hier a atletiky. Zoznámenie so spôsobmi, metódami a formami rozvoja sily, rýchlosti, vytrvalosti a koordinačných schopností.
Kontrolné preskúšanie v stanovených disciplínach.
Téma 2: Prekonávanie prekážok a zrýchlené presuny
Získavanie pohybových návykov a zručností pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok v teréne a na
prekážkovej dráhe. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností s dôrazom na silu a vytrvalosť. Zvyšovanie psychickej odolnosti. Rozvíjanie metodických návykov študentov pri vedení zamestnaní.
Téma 3: Plávanie
Získavanie základných plaveckých zručností a systematické zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov.
Zvyšovanie psychickej odolnosti študentov využitím prvkov užitého plávania, plávania pod vodou, plutvového plávania a techník záchrany topiacich sa. Rozvoj pohybových schopností s dôrazom na plaveckú silu
a plaveckú vytrvalosť.
Téma 4: Sebaobrana a boj zblízka
Nácvik a tréning praktických zručností a návykov potrebných pre boj zblízka so zbraňou a bez nej. Rozvoj
pohybových schopností s dôrazom na silu, rýchlosť, koordinačné a kinesteticko-diferenciačné schopnosti.
Upevňovanie psychickej odolnosti a morálnych kvalít v priamom strete s protivníkom. Vytvorenie základov k
ďalšiemu sebazdokonaľovaniu, sebavzdelávaniu v boji zblízka a zvládnutie metodiky pre úspešný výcvik
svojich podriadených v tejto oblasti.
Literatúra:
1. Predpis S-Tel-1-1.
2. Pápay, Ján: Teória telesnej výchovy pre študentov Vojenskej akadémie.
3. Glesk, Pavol, Harsányi, Ladislav: Metodika tréningu v rekreačnom športe.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
19.3.2012
52
Kód: P 201I
Názov :
GEOPOLITIKA
(Geopolitics)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
doc. Ing. Pavel Nečas, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu :
1. semester
Zabezpečuje: PhDr. Milan Labuzík, CSc. , PhDr. Alena Budveselová
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 1
Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov
5
Podmieňujúce predmety
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Priebežné hodnotenie: 1 test z vybranej problematiky (30 %), hodnotenie z cvičení a seminárov (20 %)
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu : Poskytnúť študentom základné poznatky z geopolitiky.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Geopolitika ako teoretický systém (2 hod.). (2+0+0)
Teoreticko – metodologické východiská skúmania geopolitiky, geopolitika ako teória a veda, pojem geopolitika, prístupy k skúmaniu geopolitiky, predmet geopolitiky.
Téma 2: Teoretické zdroje geopolitiky (6 hod.). (4+0+2)
Geopolitické myslenie od antiky, geopolitika a panslovanstvo, geopolitka a euraziánstvo, nemecká škola geopolitiky, anglosaská škola geopolitiky.
Téma 3: Geopolitické koncepcie po skončení studenej vojny (6 hod.). (4+0+2)
Brzezinski, Dugin, Huntington.
Téma 4: Geopolitika ako prax (6 hod.). (3+3+0)
Geopolitický priestor, geopolitický aktér, mechanizmus pôsobenia geopolitickej moci a sily.
Téma 5: Geopolitická zmena a bezpečnosť (4 hod.). (2+0+2 obsahom cvičenia bude kontrolný test)
Vplyv geopolitiky na medzinárodnú bezpečnosť, geopolitické záujmy najvýznamnejších geopolitických hráčov
a ich vplyv na medzinárodnú bezpečnosť
Téma 6: Európsky geopolitický priestor (4 hod.). (2+0+2)
Vývoj geopolitickej štruktúry Európy, proces formovania a zmien európskeho geopolitického priestoru, modely usporiadania Európy,
Téma 7: Geopolitika stredoeurópskeho priestoru (2 hod.).
Modely usporiadania strednej Európy, moc a sila stredoeurópskych štátov, národné záujmy stredoeurópskych
štátov
Téma 8: Európska únia – geopolitický aktér 21. storočia (8 hod.). (4+4+0)
Vývoj a mocenskopolitická štruktúra Európy, geopolitické pôsobenie EÚ v Ázii a Afrike, geopolitické pôsobenie EÚ v oblasti energetiky, bezpečnostné problémy geopolitického pôsobenie EÚ
Téma 9: Vojenské aspekty geopolitiky (2 hod.).
Mocenský potenciál štátu (hard power, soft power), výzbroj vybraných armád (USA, Rusko, Čína), záujmy
NATO
Téma 10: Geopolitické postavenie Slovenska v európskom geopolitickom priestore(2 hod.). (2+0+0)
Vývoj geopolitického postavenia Slovenska, Hranice Slovenskej republiky
Literatúra: 1.
COLIN, S. - GRAY-SLOAN, G. (eds.): Geopolitics, Geography and Strategy. 1.ed., Frank Cass Publishers,
London 1999
2. ČURDA, J.: Úvod do geopolitiky. Vysoká vojenská pedagogická škola Bratislava, 1992
3.DUGIN, A. G.: Osnovy geopolitiky. Geopolitičeskoe buduščee Rossii. Arktogeja, Moskva 1997
4.EICHLER, J.: Francouzské pojetí geopolitiky. In: Mezinárodní vztahy č. 1, 2001
5.KREJČÍ, O.: Geopolitika středoevropského prostoru. Professional Publishing, Praha 2009
6.KUPKA, M.: Moderní geopolitické teorie v USA. In: Mezinárodní vztahy č. 2, 2001
7.VOLNER, Š.: Klasická a nová geopolitika. Bratia Sabovci, Zvolen 2007
8.VOLNER, Š.: Európska únia – geopolitický aktér 21. storočia. Efekt Copy, Hlohovec 2006
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
53
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
Informačný list predmetu- Inžinierské štúdium
Kód: P 202I
Názov :
ŠPECIFICKÉ METÓDY ROZHODOVANIA
(Specific methods of decisiion making )
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
Ing. Ondrej Kredatus, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + cvičenie
Počet kreditov
predmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
2. semester
Týždenný:
1+0+2 Za obdobie štúdia: 42
4
Podmieňujúce predmety : P 105 Operačná analýza
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie:
písomné testy po vybraných témach a aktivity na cvičeniach.
Záverečné hodnotenie: písomný test.
Cieľ predmetu :
Prehĺbiť znalosti študentov z teórie rozhodovania a naučiť ich využívať špecifické metódy a modely pri
riešení rozhodovacích problémov.
Stručná osnova predmetu :
Téma 1: Využitie metódy viackriteriálneho rozhodovania vo vojenskom plánovacom a rozhodovacom
procese 8 hod.).
Saatyho metóda a program EXPERT CHOICE. Využitie programu pre výber bojovej techniky a pri hodnotení
bezpečnostného prostredia. Prípadová štúdia.
Téma 2: Podpora rozhodovania pri riešení vojenskej dopravnej úlohy. (8 hod.).
Maximalizačna a minimalizačna úloha. Obmedzovacie podmienky, algoritmus riešenia úloha, jednoduchú
simplexovú metódu. Hlavné výstupy , hodnota účelovej funkcie, hodnoty rozhodovacích premenných pre
optimálne riešenie úlohy. Prípadová štúdia.
Téma 3: Podpora rozhodovania pri riešení vojenskej priraďovacej úlohy (8 hod.).
Priraďovací algoritmus., maximalizačné a minimalizačné úlohy, vyvážené úlohy a pridávané fiktívne riadky.
Náklady všetkých možných priradení. Prípadová štúdia.
Téma 4: Využitie programu na podporu rozhodovania pri riešení vojenských úloh hromadnej obsluhy
(10 hod.).
Typy modelov hromadnej obsluhy, Poissonov charakter toku vstupných požiadaviek a FIFO systém obsluhy
požiadaviek. Modely s jednoduchou a viacnásobnou obsluhou, rovnomerné, Erlangove a všeobecné rozdelenie
obsluhy požiadaviek; konečná i nekonečná dĺžka fronty požiadaviek; konečná kapacita zdroja požiadaviek.
Výstupná správa, priemerná dĺžka fronty, priemerná doba čakania vo fronte a ďalšie parametre. Prípadová
štúdia.
Téma 5: Podpora rozhodovania pri vojenskom plánovacom a rozhodovacom procese (8 hod.).
Program DSS sieťové projekty, deterministická a pravdepodobnostná analýza, časovo nákladová analýza,
výstupná správa. Prípadová štúdia..
Literatúra:
WINSTON, W.L.-ALBRIGHT, S.C.: Practical Management Science, Duxbury Thompson Learning, 2nd
Edition, 2000, ISBN 0-534-37135-3
FOTR, J.- DEDINA, J.: Manažérske rozhodování, ySE v Praze, 1993, ISBN 80-7079-939-O, FOTR, J.SVECOVA, L. - DEDINA, J. - HRUZOVA, H. - RICHTER, J.: Manažérske rozhodováni, postupy metody a
nástroje. Ekopress, s.r.o., Praha 2006, ISBN 80-86929-15-9. CESTNEJSI, A.: Manažérske rozhodovanie,
Bratislava, 2003
ŽAK, M. — JIRASKOVA, S. — FRIANOVA, V.: Manažérske rozhodovanie a ekonomické nástroje riadenia
v praxi manažéra. Akadémia ozbrojených sf1 GMR., Liptovský Mikuláš 2006, 182s. ISBN 80-8040-287-6.
BELAN, Ľ. -BELAN, L.: Manažment ajeho charakteristilw z rozhodovacieho a informačného hľadiska.
Liptovský Mikuláš, Vojenská akadémia, 2004, ISBN: 80-8040-223-X. Doktrína OS SR. MO SR Bratislava,
2005-2008
Doktrína pre plánovanie a vedenie spoločných operácií SVD 3 0(B)
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
1.9.2013
Kód: P 203I
Názov :
MANAŽMENT ZMIEN A RIADENIE RIZÍK
(Change management and Risk management)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Ing. Lubomír Belan, PhD.
Dr.h.c. prof. Ing. Miroslav Žák, DrSc.
Ing. Ondrej Kredatus, PhD.
Obdobie štúdia predmetu :
2. semester
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 0 + 1
Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov
4
Podmieňujúce predmety Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 4 písomné testy po vybraných témach a aktivita na seminároch a cvičeniach – 50%.
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Poskytnúť študentom základné poznatky z problematiky manažmentu rizík s dôrazom na riadenie rizík
v praktickej činnosti v aplikácii na podmienky v OS SR.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Manažment zmien (4 h).
Prečo manažment zmien. Negatívne a pozitívne vnímanie zmeny. História riadenia zmien. Technický a psychologický prístup. Manažment zmien. Teórie manažmentu zmien. Manažment zmien v súčasnosti. Obsah manažmentu zmien. Smery pôsobenia manažmentu zmien. Osobitosti riedenia zmien. Inovácie. Líder zmien. Potreba a
dôležitosť zmien. Organizácia ako objekt a subjekt zmeny. Vlastnosti organizácie. Prostredie organizácie. Vnútorná organizácia. Rovnováha vnútorných prvkov organizácie. Stabilita organizácie. Strata rovnováhy. Organizačná zmena. Zameranie zmien v organizácii.
Téma 2: Zmeny a ich charakteristika (4 h).
Zmena. Zmena ako podstata vývojového procesu. Predmet zmeny z hľadiska riadenia. Technické a organizačné
zmeny. Charakter zmeny. Prístupy k riadeniu zmien. Ohraničená a neohraničená zmena. Základné charakteristiky
zmeny (veľkosť zmeny). Klasifikácia zmien. Plánovaná a neplánovaná zmena. Zložitosť a úrovne zmien. Typológia zmien. Inkrementálne zmeny. Tranzitné zmeny. Fundamentálne zmeny. Faktory ovplyvňujúce zmenu. Faktory vonkajšieho prostredia. Faktory vnútorného prostredia. Externé a interné príčiny, ktoré vyvolávajú zmeny.
Vzťah impulzov k stratégiám a ich význam pre budúcnosť organizácií. Spúšťače zmeny. Analýza silového poľa.
Pôsobenie pozitívnych a negatívnych síl. Vplyv procesu zmeny na výkon . Príčiny a dôsledky zmien. Impulzy
ktoré vedú k zmenám. Hybné sily zmeny. Stanovenie okamžiku, v ktorom zmenu uskutočniť. Prístup k zmene.
Konflikt ako príčina zmien
Téma 3: Proces riadenia zmien (4 h)
Plánovaná zmena. Model zmeny v troch krokoch. Technokratický prístup k modelovaniu - fáze procesu zmeny.
Proces zmeny, jeho podmienky a faktory. Vzťah medzi procesom zmeny, jeho podmienkami a faktormi. Rozmrazenie predchádzajúcej úrovne. Presun do novej úrovne. Opätovné zmrazenie organizácie v novom stave. Proces
zmeny podľa B, Scotta a S. Soderberga. Faktory, ktoré podmieňujú voľbu zmeny. Schéma Lewinovho modelu
riadenej zmeny. Fázy plánovanej zmeny (podľa Borovského). Proces riadenej zmeny v organizácii. Otázky pred
začatím procesu. Analytická etapa. Agenti zmeny. Identifikácia intervenčných oblastí. Vlastné uskutočnenie
zmeny. Šesť kľúčových princípov v procese zmeny. Zásady úspešného riadenia zmien. Projekt zmien – obsah.
Postupnosť zmeny. Postup pri metamorphingu - robení neustálych zmien
Téma 4: Adaptácia na zmeny (4 h).
Dôvody zlyhania zmien. Vplyv zmien. Vplyv množstva a rýchlosti zmien na psychiku ľudí. Fázy zmeny a odporu
k zmene. Postoje ľudí ku zmenám. Dôvody jednotlivcov pre dezilúziu. Postoj manažérov k zmenám. Nedostatky
manažérov pri zmenách. Opačný vzťah k zmenám . Postoj organizácií k zmenám. Závislosť zmien na organizačnej štruktúre a systéme riadenia. Vplyv motivačných a hodnotiacich faktorov podniku na zmeny. Adaptácia na
zmeny. Schopnosť reakcie na odpor voči zmene. Riadenie organizačnej zmeny. Päť kľúčových princípov pri
prekonávaní odporu ku zmene. Päť kľúčových princípov pri prekonávaní odporu ku zmene. Príprava ľudí na
zmenu. Riešenie odporu k zmene. Ako možno prekonať prekážky pre zmenu? Návod pre oddanosť ku zmene.
Získanie kontroly.
Téma 5: Základné pojmy a poznatky manažérstva rizík (4 h).
Definícia manažérstva rizika, manažérstvo rizika a rozhodovanie, norma STN 01 0380 Manažérstvo rizika
(AS/NZS 4360:1999), norma STN ISO 31000 01 0381 Manažérstvo rizika. Základné pojmy ako udalosť, nebezpečenstvo, hrozba, riziko, identifikácia rizika, následok, akceptovanie rizika, analýza rizika, posúdenie rizika,
55
vyvarovanie sa rizika, riadenie rizika, hodnotenie rizika, manažérstvo rizika a pod. Hlavné prvky manažérstva
rizika.
Téma 6: Určovanie súvislostí v manažérstve rizík a identifikácia rizík (6 h).
Základné parametre, v rámci ktorých sa riziká musia riadiť. Určovanie strategických súvislostí, určenie vzťahu
medzi organizáciou a jej prostredím, určenie organizačných súvislostí, určenie súvislostí s manažérstvom rizika.
Vypracovanie kritérií hodnotenia rizika. Identifikácia rizík, ktoré sa majú riadiť. Čo sa môže stať, ako a prečo sa
to môže stať, zoznam udalostí, je nevyhnutné zvážiť, možné príčiny a scenáre. Nástroje a techniky identifikácie
rizík, kontrolné zoznamy, posudky, vývojové diagramy, brainstorming, systémová analýza, analýza scenárov a
podobne.
Téma 7: Analýza a hodnotenie rizika (6 h).
Posúdenie zdrojov rizík, ich následkov a odhadu vierohodnosti. Určenie existujúcich riadiacich prostriedkov.
Následky a ich vierohodnosť. Druhy analýzy rizika, kvalitatívna analýza, kvantitatívna analýza, semikvantitatívna analýza. Analýza citlivosti a hodnotenie rizika. Porovnanie úrovne rizika získaného v procese analýzy s vopred
určenými kritériami rizika. Stanovenie kritérií hodnotenia a tvorba variantov riešenia rozhodovacích problémov,
metódy hľadania nových myšlienok, hodnotenie variantov a voľba optimálneho variantu.
Téma 8: Zaobchádzanie s rizikom (6 h).
Identifikácia voliteľných opatrení na zaobchádzanie s rizikom. Vyvarovanie sa rizika rozhodnutím nepokračovať
s činnosťou, zníženie vierohodnosti výskytu rizika, obmedzenie následkov rizika, prenos s rizika, zachovanie
rizika. Po znížení alebo prenose rizík môžu jestvovať reziduálne riziká, ktoré sa zachovajú. Posudzovanie voliteľných opatrení na zaobchádzanie s rizikom. Príprava plánov zaobchádzania s rizikom a zavádzanie plánov zaobchádzania s rizikom. Monitorovanie a preskúmavanie, komunikácia a konzultácie ako dôležitá časť každého kroku v procese manažérstva
Téma 9: Dokumentácia manažérstva riadenia rizík (4 h).
Dôvody na vytváranie dokumentácie. Dokumentácia má zahŕňať predpoklady, metódy, zdroje údajov a výsledky.
Register možných rizík. Harmonogram zaobchádzania s rizikom a plán zaobchádzania s rizikom. Plán kontrol.
Plány riešenia krízových situácií. Štandardné operačné postupy.
Literatúra:
DRUCKER, P. F.: Management. Budoucnost začína dnes. Praha : Management Press, 1992
DRUCKER P.F.: Řízení v době velkých změn; Management Press 1998
KOTTER, John, P.: Vedení procesu změn. Management Press, Praha 2004
LEWIN, K.: Field Theory in Social Science. Harper and Row, 1951
BOROVSKÝ J. : Manažment zmien – cesta k rastu konkurencieschopnosti; Eurounion, 2005 1995. ISBN
80-88984-66-1
10. RAIS, Karel: Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích. Grada Publishing a.s. Praha 2006 ISBN 80-2471667-4
11. HESSELBEIN F. et al.: The Organization of the Future; Jossey-Bass Publisher, 1997
12. SCHUMPETER, J. A.: Beiträge zur Soziallokönomik, Wien, Köln, Graz, Bohlau Verlag 1987
13. ČEPELOVÁ, A.: Manažment zmien a času riadiaceho pracovníka. Bratislava: Ekonóm 2003. s. 7. ISBN 80225-1629-5
14. SMEJKAL, V. – RAIS, K.: Řízení rizík. Grada Publishing a.s. Praha 2003.
15. ČESTNEJŠÍ, A.: Manažérske rozhodovanie. UK Bratislava 2000.
16. FOTR, J. a kol.: Manažérske rozhodování. Ekopress Praha, 2006, ISBN-80-86929-15-9.
17. FOTR, J., DEDINA, J., HRUZOVÁ, H.: Manažérske rozhodování. Ekopress Praha, 2000.
18. REŠPIC, J. a kol.: Manažérstvo bezpečnostných rizík. Žilina, EIDS, vyd. Žilinskej univerzity, 2004.
19. Slovenská technická norma STN 01 0380 Manažérstvo rizika (AS/NZS 4360:1999). Slovenský ústav
technickej normalizácie, Bratislava 2003.
20. MOHAM, G. E.: Management Decision Making: Spreadsheet Modeling, Amalysis and Aplocations. Cambridge University Press, 2000.
21. ŽÁK, M. – JIRÁSKOVÁ, S. – FRIANOVÁ, V.: Manažérske rozhodovanie a ekonomické nástroje riadenia
v praxi manažéra. Akadémia ozbrojených síl GMR, Liptovský Mikuláš 2006, 182 s. ISBN 80 – 8040- 287- 6.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
5.
6.
7.
8.
9.
56
Kód: P 204I
Názov : FILOZOFICKÉ OTÁZKY VOJNY A MIERU
Philosophical questions of the war and peace
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu :
2. semester
Zabezpečuje: doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.
PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD.
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 0 + 1
Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov
4
Podmieňujúce predmety : P202 – filozofia a etika; P 401 – sociológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 3 písomné testy po vybraných témach (15,15 a 10 bodov) a aktivita na seminároch
a cvičeniach 10 bodov.
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Poskytnúť študentom základné poznatky z procesu rozhodovania a metodológiu manažérskeho rozhodovania
v praktickej činnosti v aplikácii na podmienky rozhodovania v OS SR.
Stručná osnova predmetu:
l. téma: Vojna a mier v antickej filozofii (6 hod.).
Ponímanie vojny a mieru antickými filozofmi. Demokritos, Aristoteles a Platón o vojnách a armádach.
2. téma: Násilie a vojna vo filozofii stredoveku (6 hod.).
Príčiny vzniku a existencie vojen podľa stredovekej filozofie. Sv. Augustin. T. Akvinský. Teodicea.
3. téma: Násilie a vojna v klasickej filozofii (6 hod.).
Ambivalentný charakter vnímania vojny a mieru G. W. F. Hegela. Príčiny vojny ako súperenia ľudí T. Hobbesa. Pokračovanie myšlienok Spoločenskej zmluvy a možnosti odvrátenia vojny J. Locka. I. Kant, jeho dielo
K večnému mieru a nadväznosť na J. Locka požiadavkou „svetovej federácie štátov“.
4. téma: Konfliktualistická filozofia v otázkach vojny a mieru (6 hod.).
Vojna ako vyvrcholenie boja protikladov v pospolitosti a v spoločnosti. Vojna vo forme interpersonálnych
konfliktov. Konflikt ako podmienka vývoja a rozvoja. K. Marx a F. Engels o vojne a armáde. K. Clausewitz
o vojne ako pokračovaní politiky V. I. Lenin o hesle Spojených štátov európskych.
5. téma: Vojna a mier vo filozofii 20. storočia (6 hod.).
Kategórie príčiny, účinku, dôvodu a dôsledku v dvoch svetových vojnových konfliktoch. Filozofický vzťah
človek – technika v podmienkach vojny a mieru. Vojenská sila a jej uplatňovanie. Inštitucionalizácia filozofických myšlienok J. Locka, I. Kanta v európskych politických aktoch na konci 20. storočia.
6. téma: Súčasné filozofické aspekty vojny a mieru (6 hod.).
Filozofické zdôvodnenie spolužitia štátov, rás, národov a národností na začiatku 21. storočia. Utilitárnosť
v zdôvodnení vytvárania mocenských, politických a vojenských zoskupení v súčasnosti. Naturálne a sociálne
príčiny nebezpečenstiev pre existenciu ľudstva. Spôsoby riešenia súčasných problémov života človeka.
7. téma: Armáda a ozbrojený zápas v dejinách filozofie (4 hod.)
Filozofický pohľad na vznik, funkcie a postavenie armády (ozbrojených zborov) v antickej stredovekej
a novovekej filozofii a na základné funkcie armád v 21. storočí.
Téma 8: Záverečný test (2 hod.)
Cvičenia/semináre: Riešenie problémov a úloh podľa zadania.
Písomný previerka vo vybraných cvičeniach, záverečný test., tvorba záverečného projektu.
Literatúra:
ARISTOTELES: Politika. Bratislava: Pravda. 1988.
PLATÓN: Ústava. Praha: OIKOYMENH. 2005. ISBN: 80-7298-142-0
MACHIAVELI, N.: Knieža. Martin: Thetis s.r.o. 2009. ISBN 978-80-970115-2-9
INGLIS, J.: Akvinský. Bratislava: Albert Marenčín – Vydavateľstvo PT, 2004 . ISBN 80-8891-258-X
THOMSON, K.: Augustin. Bratislava: Albert Marenčín – Vydavateľstvo PT, 2006. ISBN 8088912644
KANT, I.: K večnému mieru. Bratislava. Archa. 1996. ISBN 80-7115-129-7.
CLAUSEVITZ, C.: O válce (Vom Kriege). Academia. 2008. ISBN 80-2001-598-3
57
ENGELS, B.: Anti-Dühring . MARX, K. – ENGELS, B.: Vybrané spisy. Zv. 4. Bratislava. Pravda. 1978
ENGELS, B.: Může Evropa odzbrojit? MARX, K. – ENGELS, B.: Spisy. Sv. 22. Praha. SNPL. 1967
LENIN, V.I.: Válka a revoluce. Spisy Sv. 24. Praha: SNPL. 1956.
HARŚÁNI, V.: Filozoficko-sociologické otázky vojny, mieru a armády. Košice: VLA. 1998
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
58
Kód: P 205I
Názov :
LOGISTIKA V MEDZINÁRODNÝCH OPERÁCIÁCH
(Logistic support in international operations)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Miroslav Školník, PhD.
doc. Ing. Miroslav Školník, PhD.
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Obdobie štúdia
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
predmetu :
Týždenný: 2+ 0 + 2
Za obdobie štúdia: 42
2. semester
Počet kreditov
4
Podmieňujúce predmety :
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu : Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia
(50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 3 písomné testy po vybraných témach (15,15 a 10 bodov) a aktivita na seminároch a cvičeniach 10 bodov.Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Predložiť študentom teoretické poznatky o logistike v medzinárodných operáciách, vysvetliť jej podstatu, význam poslanie, organizačné štruktúry, riadiace a výkonné prvky. Vysvetliť logistické funkčné oblasti
v medzinárodných operáciách. Osvojiť si plánovanie a organizovanie logistickej podpory v medzinárodných
operáciách. Vysvetliť plánovanie logistiky v operáciách. Objasniť operačnú dokumentáciu a nadobudnúť
schopnosti pre spracovanie podkladov v logistickej podpore. Vysvetliť zásady logistickej podpory jednotiek
NRF a EÚ a objasniť problematiku medzinárodnej koordinácie a kooperácie v logistike.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Logistika v medzinárodných operáciách(4hod.).
Základné definície a pojmy. Podstata, význam a poslanie logistiky v medzinárodných operáciách. Doktríny
vojenskej logistiky. Hlavné princípy logistiky a logistickej podpory v medzinárodných operáciách. Koncepcia
a spôsobilosti logistiky operáciách. Základy logistiky NATO v operáciách. Kontinuita logistiky OS SR
s NATO v medzinárodných operáciách.
Téma 2: Riadiace a výkonné prvky logistickej podpory (4hod.).
Plánovanie, riadenie a velenie logistiky v medzinárodných operáciách. Miesto a úloha jednotlivých orgánov
logistiky. Orgány velenia a riadenia logistiky v operáciách. Hlavné a ďalšie miesta velenia. Odbor logistiky
spoločného operačného zoskupenia. Spoločné logistické centrum. Zložka logistiky S4 a G4. Spoločné centrum
pre koordináciu presunov. Povinnosti funkcionárov logistiky v medzinárodných operáciách.
Téma 3: Logistické funkčné oblasti v medzinárodných operáciách(12hod.).
Zásobovanie a distribúcia materiálu. Údržba a opravy vojenskej techniky, výzbroje a materiálu. Pyrotechnické
zabezpečenie. Presuny a preprava. Budovanie infraštruktúry, technická údržba. Ochrana životného prostredia,
hygiena a bezpečnosť, Prehľad všeobecne záväzných právnych predpisov, interných normatívnych aktov
a osobitných predpisov na OŽP. OŽP v medzinárodných operáciách. Štandardy NATO na OŽP (STANAG
2510, 2545, 7141), ekologické komisie, zásady environmentálnej bezpečnosti pri vojenskej činnosti. Oblasť
zdravotníckeho zabezpečenia.
Téma 4: Logistické služby v medzinárodných operáciách (10hod.).
Servisné služby. Stravovanie, vystrojovanie, ubytovanie, upratovanie, ochrana a stráženie objektov, kúpanie
a strihanie, pranie a chemické čistenie. Poľné služby v medzinárodných operáciách. Využitie outsourcingu
v servisných službách. Presuny a preprava v službách. Preprava jednotiek (útvarov) OS SR po železnici. Rozpočet a financie. Vykonávanie kontrol.
Téma 5: Plánovanie a riadenie logistickej podpory v operáciách (6hod.).
Hlavné priority operačného plánovania logistiky v OS SR. Druhy a produkty operačného plánovania na jednotlivých stupňoch. Postup pri plánovaní operácií. Rozhodovací proces v logistickej podpore. Fázy plánovania.
Informácie a doklady funkcionárov logistiky. Plánovacia, riadiaca a výkazová dokumentácia logistiky. Logis-
59
tická podpora vojnových operácií. Systém doplňovania zásob v medzinárodných operáciách. Logistická podpora operácií nevojnového charakteru. Podiel logistiky na certifikácii jednotky (útvaru). Plánovanie informačných systémov a využívanie informačných technológií logistiky. Úlohy logistiky pri upratovaní bojiska. Pochovávanie a pohrebné služby.
Téma 6: Logistická podpora jednotiek NRF a EÚ, medzinárodná koordinácia a kooperácia (6hod.).
Vytváranie NRF. Výcvik a certifikácia. Velenie a riadenie. Zásoby. Zabezpečenie presunov a prepráv. Logistická podpora boja. Organizácia, vyváranie a úlohy BG EÚ. Logistika jednotky BG EÚ(útvaru). Výška a doba
vytvorenia zásob. Medzinárodné presuny a preprava. Medzinárodná zdravotnícka podpora.
Vzťahy NATO s partnerskými krajinami v logistike, Logistické aktivity NATO. NAMSA. Štandardizácia a
interoperabilita v NATO. Certifikácia logistických spôsobilostí v rámci NATO. Osobitosti plnenia úloh logistiky pri zabezpečovaní jednotiek a útvarov bojovej podpory v medzinárodných operáciách
K jednotlivým témam sú plánované cvičenia k danej problematike na učebni i u vybraných vojenských
logistických útvarov.
Literatúra:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
MO SR: Logistická podpora prípravy a vedenia operácií (Log 1-1). Služobný predpis. Trenčín, 1998.
ŠKOLNÍK, M.: Dopravná logistika v OS, Vojenská akadémia, Liptovský Mikuláš, 2003. Q-1330.
ŠKOLNÍK,M.,-ČANÁDY,V.: Logistická podpora mechan. práporu, AOS. Lipt. Mikuláš, 2004. O – 741.
GŠ OS SR: Logistická doktrína OS SR. Bratislava, 2004. SVD 40.
GŠ OS SR: Spoločná operačná logistická doktrína OS SR. Bratislava, 2006. VDSVAP 41-01.
ŠKOLNÍK,M., IŽARIK,Š.: Logistika v OS SR. AOS L. Mikuláš ,2008. ISBN 978-80-8040-362-1.
KUSTROVÁ M., BELLOVÁ R.: Ekológia a životné prostredie, AOS L.Mikuláš, 2004.
ISBN 80-8040-251-5.
8. JIRÁSKOVÁ ,S .,ŠKOLNÍK, M. : Outsourcing v Ozbrojených silách SR . AOS GMRŠ L. Mikuláš,
2011. ISBN 80-8040-424-6.
9. www.vsvap.mil.sk, www.mod.gov.sk.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
60
KÓD: P 206I
Názov: ANGLICKÝ JAZYK II
(ENGLISH LANGUAGE II)
Študijný odbor : 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje:
Zabezpečuje: Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Mgr. Dušan MALÍK
Mgr. Eva ZÁVODNÁ
Obdobie štúdia
Forma výučby: seminár, cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
2. semester
Týždenný: 0+5+0 Za obdobie štúdia:
70
6
Podmieňujúce predmety: Anglický jazyk I
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: 1 test (20%), 1 prezentácia (10%), 2 písomné práce (20%) – 50%
Záverečné hodnotenie: záverečný test -50%
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikačných zručností: čítania s porozumením, počúvania s porozumením, hovorenia a písania.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná angličtina –70 hodín
1. Gramatické a syntaktické štruktúry
- podľa jednotlivých úrovní
2. Všeobecné konverzačné témy:
podľa jednotlivých úrovní
Literatúra:
KLAM Richard: First Certificate Gold, Exam Maximiser
MURPHY Raymond : English grammar in Use –Pre – Intermediate, Intermediate
MURPHY Raymond: Essential grammar in Use
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
anglický
19.3.2012
61
Kód: P 207I
Názov: TELESNÁ VÝCHOVA VIII
Študijný odbor: 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Katedra telesnej výchovy a športu
Mgr. Ján PÁPAY, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
Týždenný:
4
Za obdobie štúdia: 56
8 . semester
3
Podmieňujúce predmety: ŽIADNE
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
V záverečnom semestrálnom testovaní musí študent splniť výkonnostné limity v disciplínach predpísaných
pre semester . Známka za predmet je súhrnom bodov zo záverečného hodnotenia .
Záverečné hodnotenie:
V záverečnom hodnotení pohybovej výkonnosti musí študent získať 60 až 94 bodov.
Disciplíny pre kredit:
Muži: čln. beh 10x10, 12 min beh, 5km ZP, SKC na PD
Ženy: čl. beh 10x10, 12 min beh, 4km ZP
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov na úspešné plnenie úloh v záťažových situáciách vojenskej služby
v mierových podmienkach a v podmienkach súčasného boja po stránke telesnej zdatnosti, potrebnej úrovne
pohybovej výkonnosti, zvládnutia vojensko-praktických zručností a psychickej odolnosti. Naučiť študentov
využívať získané zručnosti v boji zblízka, v prekonávaní prekážok horolezeckou technikou a vo vojensko
praktickom plávaní v podmienkach výcviku a v situáciách blížiacich sa k bojovým podmienkam. Utváranie
ich trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu, ku kolektivizmu a vzájomnej spolupráci.
Stručná osnova predmetu v semestru:
Téma 1: Rozvoj pohybových schopností
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností prostriedkami gymnastiky, pohybových hier a atletiky. Zoznámenie so spôsobmi, metódami a formami rozvoja sily, rýchlosti, vytrvalosti a koordinačných schopností.
v disciplínach daných požiadavkami pre študentov a noriem výročného preskúšania vojakov v profesionálnej
službe.
Téma 2: Prekonávanie prekážok a zrýchlené presuny
Získavanie pohybových návykov a zručností pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok v teréne a na
prekážkovej dráhe. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností s dôrazom na silu a vytrvalosť. Zvyšovanie psychickej odolnosti. Rozvíjanie metodických návykov študentov pri vedení zamestnaní.
Téma 3: Plávanie
Získavanie základných plaveckých zručností a systematické zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov.
Zvyšovanie psychickej odolnosti študentov využitím prvkov užitého plávania, plávania pod vodou, plutvového plávania a techník záchrany topiacich sa. Rozvoj pohybových schopností s dôrazom na plaveckú silu
a plaveckú vytrvalosť.
Téma 4: Sebaobrana a boj zblízka
Nácvik a tréning praktických zručností a návykov potrebných pre boj zblízka so zbraňou a bez nej. Rozvoj
pohybových schopností s dôrazom na silu, rýchlosť, koordinačné a kinesteticko-diferenciačné schopnosti.
Upevňovanie psychickej odolnosti a morálnych kvalít v priamom strete s protivníkom. Vytvorenie základov k
ďalšiemu sebazdokonaľovaniu, sebavzdelávaniu v boji zblízka a zvládnutie metodiky pre úspešný výcvik
svojich podriadených v tejto oblasti.
Literatúra:
4. Predpis S-Tel-1-1.
5. Pápay, Ján: Teória telesnej výchovy pre študentov Vojenskej akadémie.
6. Glesk, Pavol, Harsányi, Ladislav: Metodika tréningu v rekreačnom športe.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.3.2012
62
Kód: P 301I
Názov :
MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
(International Security)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu :
3. semester
Zabezpečuje: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc., doc. Ing. Pavel Nečas, PhD., PhDr. Milan Labuzík, CSc., PhDr. Alena Budveselová
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Počet kreditov
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ O + 1
Za obdobie štúdia: 42
5
Podmieňujúce predmety Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 3 písomné testy po vybraných témach (15,15 a 10 bodov) a aktivita na seminároch
a cvičeniach 10 bodov.
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Poskytnúť študentom základné poznatky z problematiky súčasných problémov ľudstva a potrebe zachovania
medzinárodného mieru a bezpečnosti vo svete.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Úvod do medzinárodnej bezpečnosti (8 hod.).
Pojem medzinárodná bezpečnosť, historický exkurz do medzinárodnej bezpečnosti – otázky vojny a mieru, Haagske mierové konferencie, Spoločnosť národov, Briand - Kellogov pakt, studená vojna.
Téma 2: Súčasné problémy ľudstva (8 hod.).
Charakteristika súčasných problémov ľudstva, ich riešenie a ich vplyv na mier a bezpečnosť vo svete, odzbrojenie
(konvenčné a jadrové) ako prostriedok zaistenia medzinárodnej bezpečnosti, globálny terorizmus ako najzávažnejšia bezpečnostná hrozba súčasnosti.
Téma 3: Aktéri svetovej politiky (6 hod.).
Štát, národný štát, medzištátne organizácie, neštátni aktéri, „darebácke štáty“.
Téma 4: OSN – kľúčový orgán zaistenia medzinárodnej bezpečnosti (8 hod.).
Vznik OSN, základné princípy činnosti OSN, analýza pokojného riešenia sporov, akcií pri ohrození mieru, porušeniu mieru a činoch útočných.
Téma 5: Regionálne bezpečnostné organizácie (6 hod.).
Úlohy regionálnych bezpečnostných organizácií (NATO, EÚ, OBSE), analýza článkov základných zmlúv regionálnych organizácií vo vzťahu k zachovaniu a budovaniu mieru a bezpečnosti.
Téma 6: Globalizácia a medzinárodná bezpečnosť (6 hod.).
Definícia globalizácie, vplyv globalizácie na bezpečnosť, .
Literatúra:
1. EICHLER, J.: Mezinárodní bezpečnost na počátku 21. století. Ministerstvo obrany České republiky – AVIS,
Praha 2006. ISBN 80-7278-326-2.
2. EICHLER, J.: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace. Portál, Praha 2009 ISBN 978-80-7367-540-0.
3. JURČÁK, V. a kol.: Organizácie medzinárodného krízového manažmentu. AOS Liptovský Mikuláš, 2009.
ISBN 978-80-8040-387-4
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
63
Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika
INFORMAČNÝ LIST PREDMETU
Kód: P 302I
Názov:
DOKTRINÁLNY SYSTÉM OS SR
(The SR Armed Forces and NATO Doctrinal System)
Študijný odbor: 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
A NATO
Garantuje:
Zabezpečuje:
doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
doc. Ing. Peter Spilý, PhD., Ing. Štefan Ganoczy, PhD.,
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + cvičenie + seminár
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
42
5
3. semester
Týždenný: 2P + 1S
Za obdobie štúdia: 28 + 0 + 14
Podmieňujúce predmety:
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a hodnotenia pri skúške (50 bodov). Za
absolvovanie predmetu môže študent získať 0 až 100 bodov.
Priebežné hodnotenie
2 písomné testy z dvojice tém T1 - T2 a T3 -T4 (2 x 10 bodov) a aktivita na seminároch (30 bodov).
Záverečné hodnotenie
Písomný test (20 bodov), ústna skúška (30 bodov).
Cieľ predmetu:
Študent, po úspešnom absolvovaní predmetu, pozná zásady tvorby vojenských doktrín a spôsob ich
štandardizácie. Ovláda hierarchiu aktuálnych doktrín OS SR, spoločných doktrín NATO a vybraných členských
krajín aliancie. Pozná spôsoby uplatňovania doktrín pre vedenie spoločných operácií.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Podstata, priebeh a význam štandardizačného procesu.
6 h.
Podstata štandardizácie, postup prijímania a implementácie doktrinálnych dokumentov Aliancie podľa smerníc
MO SR, Nariadenia NGŠ OS SR a Metodických pokynov Úradu pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne
overovanie kvality.
Téma 2: Rozbor významných doktrinálnych dokumentov OS SR
22 h.
Filozofia, procedúry a postupy. Zásady použitia jednotlivých druhov síl OS SR. Priestor bojovej činnosti,
štandardné činnosti. Typy síl, druhy a typy aktivít.
Téma 3: Architektúra spoločných doktrín NATO (8 hod.)
12hod.
Allied Joint Doctrine Architecture , AJDA – aktuálny stav spoločných doktrín. Aliančné publikácie zaoberajúce
sa doktrínami na nižších úrovniach – aktuálny stav.
Téma 4: Doktrinálny systém vybraných členských štátov NATO
6hod.
US Army Doctrine Strategy 2015. Doktrinálny systém ozbrojených síl Veľkej Británie. Štruktúra systému,
rozbor aktuálnych kľúčových doktrín.
Literatúra:
1. Metodické pokyny Úradu pre obrannú štandardizáciu: Prijímanie a implementácia štandardizačných
dokumentov NATO č. : ÚOŠKŠOK – 1/11 – 92 z r. 2007.
2. Metodické pokyny vývoja, vypracovania a novelizácie spoločných vojenských doktrín a vojenských doktrín
Ozbrojených síl SR , OdADPaŠ – 3 – 26/2008 z 29. 1. 2008.
3. Nariadenie NGŠ OS SR na zabezpečenie vývoja, vypracovania, novelizácie spoločných vojenských doktrín
a vojenských doktrín v ozbrojených silách Slovenskej republiky a následných metodických pokynov,
Od ADPaŠ – 3 – 26/2008 z 29. 1. 2008.
4. NATO Allied Joint Doctrine Architecture.
5. US Army Doctrine Strategy 2015.
6. Army Doctrine Perimeter.
7. Vybrané aktuálne doktríny OS SR.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
1. 9. 2013
Kód: P 303I
Názov :
PSYCHOLOGICKÉ A SOCIOLOGICKÉ ASPEKTY
VEDENIA BOJOVÝCH OPERÁCII
(Psychological and sociological aspects of conducting battle operations )
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
doc. RSDr. Jozef MATIS, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu :
3 . semester
Zabezpečuje: PhDr. Miroslav KMOŠENA, PhD.
PhDr. Mária MARTINSKÁ, PhD.
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Počet kreditov
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 0 + 1
Za obdobie štúdia: 42
4
Podmieňujúce predmety : P 301 – psychológia a pedagogika
P 401 - sociológia
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 7 x 0 až 02 body kontrolný test; 0 až 22 bodov vedecká esej; 7 x 0 až 02 body aktivita
v cvičeniach
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Pochopiť význam poznatkov vojenskej psychológie a vojenskej sociológie pre rozhodovací proces a riadenie
bojovej činnosti veliteľov všetkých stupňov. Osvojiť si základné teoretické a metodologické východiská skúmania psychologických a sociologických aspektov bojovej činnosti. Získať poznatky o psychologickej
a sociologickej charakteristike boja, psychickej záťaži pri vedení vojenských operácií, psychologickej a sociologickej podpore a pomoci vojakom v priebehu nasadenia. Prispieť k rozvoju základných sociálnych kompetencií veliteľov prostredníctvom poznania osobitosti velenia v boji a to na základe psychologickej
a sociologickej analýzy vojenských operácií v minulosti a v súčasnom období.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Boj ako sociálny jav (sociológia boja) a jeho prvky. (6 hod.)
Vzťah vojny, ozbrojeného zápasu a boja (bojová činnosť). Vojenská činnosť, jej znaky. Prístupy k vymedzeniu
vojenskej činnosti. Podmienky efektívnej vojenskej činnosti. Bojová činnosť a jej znaky. Sociológia boja.
Subjekt a objekt boja. Ciele, prostriedky, podmienky a výsledky boja (bojovej činnosti).
Téma 2: Téma 5: Bojový cyklus a rodina profesionálneho vojaka. (6 hod.)
Etapy bojového cyklu. Etapa mimo bojového nasadenia (prípravná fáza – plánovanie, motivovanie a príprava
vojakov na boj, relaxačno-regeneračná a hodnotiaca fáza po bojovom nasadení). Etapa bojového nasadenia
(príchod a adaptácia na bojisko a bojovú činnosť protivníka a činnosť obyvateľstva, samotný boj, relaxacia
a regenerácia síl počas bojového nasadenia, striedanie). Problémy rodiny vojaka profesionála, vyplývajúce
z výkonu vojenskej služby. Osobité problémy rodiny profesionálneho vojaka v prípravnej etape na bojové
nasadenie a v etape bojového nasadenia.
Téma 3: Psychologická charakteristika boja a hromadného správania v boji. (6 hod.)
Charakter súčasných vojenských operácií z pohľadu vojenskej psychológie. Psychologické zvláštnosti hlavnej
bojovej činnosti (MC) - podpora mieru (PS), operácia proti povstalcom (COIN). Psychologické aspekty boja
v noci, v zamorenom priestore a pod. Podstata hromadného správania a jeho klasifikácia. Hromadné správanie
civilného obyvateľstva a vojakov v priestoroch nasadenia. Zvládanie rôznych typov davu a paniky v priebehu
vojenských operácií.
Téma 4: Psychická záťaž a psychické stavy vojakov v bojovej činnosti. (6 hod.)
Podstata psychickej záťaže a jej vplyv na správanie vojakov. Príčiny vzniku psychickej záťaže a jej typy vo
vojenských podmienkach. Prejavy záťažových situácií v psychike vojakov a možnosti ich regulácie. Charakteristika psychických stavov vojakov. Vymedzenie stresorov v boji a ich klasifikácia. Bojový stres, stres
z nasadenia, bojová únava a bojová vyčerpanosť. Stavy vyvolané útrapami vojny, predbojové stavy, stavy
66
a reakcie v situáciách ohrozenia.
Téma 5: Psychologická príprava vojakov na boj. (6 hod.)
Psychická pripravenosť a jej štruktúra. Cieľ, obsah metódy a formy psychologickej prípravy. Psychologická
príprava v jednotlivých druhoch vojsk. Miesto a úlohy veliteľa v psychologickej príprave.
Téma 6: Psychologická podpora a pomoc vojakom v nasadení. (6 hod.)
Systémový prístup k psychologickej podpore a pomoci vojakom v nasadení. Cieľ, obsah, metódy, formy
a prostriedky psychologickej podpory a pomoci vojakom v nasadení. Etapy psychologickej podpory a pomoci.
Veliteľ ako subjekt psychologickej pomoci a podpory.
Téma 7: Psychologická starostlivosť o veteránov. (4 hod.)
Sresory pôsobiace na vojaka po ukončení boja a po návrate z priestoru nasadenia. Postraumatická stresová
porucha (PTSD), jej popis a diagnostika. Príčiny a symptómy PTSD. Spôsoby liečby a starostlivosti
o „postihnutých“ veteránov.
Téma 8: Záverečný test (2 hod.)
Cvičenia/semináre: Riešenie problémov a úloh podľa zadania.
Písomný previerka vo vybraných cvičeniach, záverečný test., tvorba záverečného projektu.
Literatúra:
TOMÍČEK, F.: Vyrovnávanie sa vojakov so záťažou vo vojenskej činnosti. L. Mikuláš: VA SNP, 1994.
VIZINOVÁ, D. – PREISS, M.: Psychické trauma a jeho terapie. Praha: Portál, 1999. ISBN 80-7178-284-X
DZIAKOVÁ, O.: Vojenská psychologie. Praha: TRITON, 2009. ISBN 978-80-7387-156-7
KOSTÍK, C.: Psychická regulace chování v boji. Praha: Naše vojsko, 1989.
KMOŠENA, M.: Dav a panika. Liptovský Mikuláš: 4D s.r.o, 2004.
VODRÁŽKA, R.: Psychologická príprava vojakov. L. Mikuláš: VA SNP, 1994. ISBN 80-8040-010-5
MATIS,J.,HAMAJ,P., MARTINSKÁ,M.: Sociológia armády. L.Mikuláš: AOS. 2008. ISBN 978-80-8040361-4
ČUKAN, K., POLONSKÝ, D., ŠKVRNDA, F.: Sociologické pohľady na úplnú profesionalizáciu ozbrojených síl. Bratislava: MO SR. 2005. ISBN 80-88842-91-3
ŠKVRNDA, F. a kol.: Slovenská vojenská sociológia na začiatku 21. storočia. Bratislava: MO SR. 2008.
ISBN 978-80-89261-26-0
PERNICA, B.: Profesionalizace ozbrojených síl. Praha: MO ČR – AVIS. 2007. ISBN 978-80-7278-381-6
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
67
Kód: P 304I
Názov :
MODELOVANIE A SIMULÁCIA
(Modelling and simulation)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
Zabezpečuje: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
Ing. Ondrej Kredatus, PhD.
Obdobie
štúdia Forma výučby: prednáška + cvičenie
predmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
3. semester Týždenný: 1+1+1
Za obdobie štúdia: 42
Počet kreditov
4
Podmieňujúce predmety : P105 Operačná analýza, P202 Špeciálne metódy rozhodovania
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie:
písomné testy vo vybraných témach (20 bodov), vypracovanie projektov (20 bodov), aktivita na cvičeniach (10
bodov).
Záverečné hodnotenie:
písomný test + ústne preskúšanie.
Cieľ predmetu :
Objasniť používané simulačné metódy. Naučiť základné matematické princípy a spôsoby využitia simulačných
modelov. Objasniť základy využitia vybraných nástrojov pri modelovaní vo vybraných oblastiach. Vysvetliť
a priblížiť možnosti aplikácie modelovania a simulácií v procese plánovania boja s počítačovou podporou.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Úvod do problematiky modelovania (4 hod.).
História a pojmy modelovania a simulácie, vývoj modelovania a simulácie v OS.
Téma 2: Modelovanie a simulácia ozbrojeného zápasu (6 hod.).
Prístupy k modelovaniu prostredia ozbrojeného zápasu. Modely ozbrojeného zápasu, operácia, boj. Základná
klasifikácia modelov. Klasifikácia podľa riešenej tematiky, charakteru parametrov, metód riešenia.
Téma 3: Možnosti využitia modelovania a simulácie pri príprave rozhodnutia (6 hod.).
Modelovanie a simulácia procesov, živé simulácie, konštruktívne simulácie, virtuálne simulácie, etapy prípravy a vykonania simulácie, model síl a prostriedkov vlastných síl a nepriateľa, kritériá pri hodnotení výsledkov
modelovania, etapy prípravy a vykonania cvičenia.
Téma 4: Podpora rozhodovania s využitím modelovania a simulácie (8 hod.).
Využitie výpočtovej techniky pri riešení úloh rozhodovania. Projekty na optimalizáciu a centralizáciu jednotiek, projekt SIMBO - projekt simulácie prostriedkov PVO, strediská modelovania a simulácií vo svete. Téma
5: Podpora rozhodovania v krízovom manažmente (Riskan-B, TerEx, Vlna, EMOFF, (8 hod.). Použitie
rizikového kalkulátora RISKAN-B, analýza rizík, podpora rozhodovania na základe analýzy možných
následkov, určenie pravdepodobnosti hrozby, výpočet rizika a jeho zobrazenie.
TerEx – nástroj pre rýchly odhad následkov priemyselných havárií alebo teroristických útokov. Vlna – nástroj
na modelovanie povodní po deštrukcii vodného diela. EMOFF – riadiaci informačný systém pre krízové riadenie.
Téma 6: Simulátory a CST. Využitie simulácií v podmienkach OS (10 hod.).
Možnosti využitia počítačového modelovania a simulácií v procese plánovania boja, analýza úloh, prostredia,
tvorba modelov variantov boja, porovnanie variantov, využitie CST pre počítačom podporované cvičenie.
Literatúra:
HUŠEK, R. – LAUBER, J.: Simulační modely, Alfa, Bratislava 1987
CINGEL, V.: Modelovanie a simulácia na PC, Grada, Praha 1992
KNEZOVIČ, M. a kol.: Operační analýza ve vojenství, UČ 3205, VA Brno, 1988
RYBÁR, M. a kol.: Modelovanie a simulácia vo vojenstve, MO SR, Bratislava 2000
HUBA, M. - HRÚZ, B. - KLIMEŠ, J. - FLOCHOVÁ, J. - KOPČOK, I.K. - ORAVEC, I.: Modelovanie a
simulácia, Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
68
KÓD: P 305I
Názov: NEMECKÝ JAZYK I. – začiatočníci
Študijný odbor : 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje:
Zabezpečuje: Mgr. Eva Závodná
Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Obdobie štúdia
Forma výučby: praktické cvičenia Odporúčaný
Počet kreditov:
predmetu:
rozsah výučby (v hodinách): Týždenný: 0+4+0 Za
3. semester
obdobie štúdia:
70
5
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: 1 test (20%), 1 prezentácia (10%), 2 písomné práce (20%) – 50%
Záverečné hodnotenie: záverečný test - 50%
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikačných zručností: čítania s porozumením, počúvania
s porozumením, hovorenia a písania.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná nemčina - 56 hodín
1. Gramatické a syntaktické štruktúry
- podľa jednotlivých úrovní
2. Všeobecné konverzačné témy:
podľa jednotlivých úrovní
Literatúra:
Themen neu 1 Kursbuch
Themen neu 1Arbeitsbuch
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
Nemecký
19.3.2012
KÓD: P 305I
Názov: NEMECKÝ JAZYK I. – pokročilí
Študijný odbor : 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje:
Zabezpečuje: Mgr. Eva ZÁVODNÁ
Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Obdobie štúdia
Forma výučby: seminár, cvičenie Odporúčaný
Počet kreditov:
predmetu:
rozsah výučby (v hodinách): Týždenný: 0+5+0
3. semester
Za obdobie štúdia:
70
5
Podmieňujúce predmety: nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: 1 test (20%), 1 prezentácia (10%), 2 písomné práce (20%) – 50%
Záverečné hodnotenie: záverečný test -50%
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikačných zručností: čítania s porozumením, počúvania
s porozumením, hovorenia a písania.
Stručná osnova predmetu:
Všeobecná nemčina - 56 hodín
1. Gramatické a syntaktické štruktúry
- rozvíjanie gramaticko – syntaktických štruktúr podľa jednotlivých úrovní
2. Všeobecné konverzačné témy:
- rozvíjanie slovnej zásoby podľa jednotlivých úrovni
Literatúra:
Themen neu 2 Kursbuch
Themen neu 2 Arbeitsbuch
Themen neu 3 Kursbuch
Themen neu 3 Arbeitsbuch
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Nemecký
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.3.2012
69
Kód: P 305I
Názov:
RUSKÝ JAZYK I - začiatočníci
Študijný odbor: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje: Mgr. Tatiana Linková
Zabezpečuje: Mgr. Tatiana Linková
Obdobie štúdia predForma výučby: cvičenia
Počet kreditov:
metu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
5
3. sem.
Týždenný: 0+5+0
Za obdobie štúdia: 70
Podmieňujúce predmety: Nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a hodnotenia pri skúške (50 bodov). Za
absolvovanie predmetu môže študent získať 0 až 100 bodov.
Priebežné hodnotenie
1 x písomné preskúšanie z tematického bloku, 1 x hodnotený projekt
Hodnotenie pri skúške: Skúška je vo forme písomného testu a ústnej časti.
Cieľ predmetu: Naučiť všeobecným základom ruského jazyka s dôrazom na posilnenie komunikatívnej zručnosti. Obsah predmetu v rámci semestra bude prispôsobený vstupnej úrovní študentov a bude zodpovedať normám NATO STANAG 6001.
1. Gramatické a syntaktické štruktúry: Skloňovanie podstatných mien, prídavných mien a čísloviek, časovanie slovies, zámená, príslovky, spojky.
2. Tematické okruhy: Osobné údaje, práca, vojenská kariéra, záľuby, denný režim, životné prostredie, príroda,
nákupy, stravovanie, zdravie.
Literatúra:
S. Jelínek, J. Folprechtová „ Raduga 1,“
E. Kollárova, A. Berdičevskij „Ruština pre samoukov“
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
19.3.2012
Kód: P 305I
Názov:
RUSKÝ JAZYK I - pokročilí
Študijný odbor: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje: Mgr. Tatiana Linková
Zabezpečuje: Mgr. Tatiana Linková
Obdobie štúdia predForma výučby: cvičenia
Počet kreditov:
metu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
5
Týždenný: 0+4+0
Za obdobie štúdia: 70
3. sem.
Podmieňujúce predmety: Nie sú
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a hodnotenia pri skúške (50 bodov). Za
absolvovanie predmetu môže študent získať 0 až 100 bodov.
Priebežné hodnotenie: 1 x písomné preskúšanie z tematického bloku, 1 x hodnotený projekt
Hodnotenie pri skúške: Skúška je vo forme písomného testu a ústnej časti.
Cieľ predmetu:
Naučiť všeobecným základom ruského jazyka s dôrazom na posilnenie komunikatívnej zručnosti.
Obsah predmetu v rámci semestra bude prispôsobený vstupnej úrovní študentov a bude zodpovedať normám
NATO STANAG 6001.
1. Gramatické a syntaktické štruktúry: Skloňovanie podstatných. mien, prídavných mien, slovesné väzby,
stupňovanie prísloviek, predložky, spojky, syntax.
2. Tematické okruhy: Povolanie, vojenská kariéra, vojenské hodnosti, druhy vojsk, výstroj, vyzbroj, medzinárodné vojenské zoskupenia.
Literatúra:
S. Jelínek, J. Folprechtová „ Raduga 2„
E. Kollárova, A. Berdičevskij „Ruština pre samoukov“
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
19.3.2012
70
Kód: P 306I
Názov: TELESNÁ VÝCHOVA IX
Študijný odbor: 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Katedra telesnej výchovy a športu
Mgr. Ján PÁPAY, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
Týždenný:
4
Za obdobie štúdia: 56
9. semester
3
Podmieňujúce predmety: ŽIADNE
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
V záverečnom semestrálnom testovaní musí študent splniť výkonnostné limity v disciplínach predpísaných
pre semester . Známka za predmet je súhrnom bodov zo záverečného hodnotenia .
Záverečné hodnotenie:
V záverečnom hodnotení pohybovej výkonnosti musí študent získať 60 až 94 bodov.
Disciplíny pre kredit:
Muži: zhyby, kľuky, VČB 20m, 400m plávanie kraul /prsia)
Ženy: šplh na tyči, VČB 20m, 300m plávanie kraul (prsia)
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov na úspešné plnenie úloh v záťažových situáciách vojenskej služby
v mierových podmienkach a v podmienkach súčasného boja po stránke telesnej zdatnosti, potrebnej úrovne
pohybovej výkonnosti, zvládnutia vojensko-praktických zručností a psychickej odolnosti. Naučiť študentov
využívať získané zručnosti v boji zblízka, v prekonávaní prekážok horolezeckou technikou a vo vojensko
praktickom plávaní v podmienkach výcviku a v situáciách blížiacich sa k bojovým podmienkam. Utváranie
ich trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu, ku kolektivizmu a vzájomnej spolupráci.
Stručná osnova predmetu v semestru:
Téma 1: Rozvoj pohybových schopností
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností prostriedkami gymnastiky, pohybových hier a atletiky. Zoznámenie so spôsobmi, metódami a formami rozvoja sily, rýchlosti, vytrvalosti a koordinačných schopností.
Kontrolné preskúšanie v stanovených disciplínach.
Téma 2: Prekonávanie prekážok a zrýchlené presuny
Získavanie pohybových návykov a zručností pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok v teréne a na
prekážkovej dráhe. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností s dôrazom na silu a vytrvalosť. Zvyšovanie psychickej odolnosti. Rozvíjanie metodických návykov študentov pri vedení zamestnaní.
Téma 3: Plávanie
Získavanie základných plaveckých zručností a systematické zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov.
Zvyšovanie psychickej odolnosti študentov využitím prvkov užitého plávania, plávania pod vodou, plutvového plávania a techník záchrany topiacich sa. Rozvoj pohybových schopností s dôrazom na plaveckú silu
a plaveckú vytrvalosť.
Téma 4: Sebaobrana a boj zblízka
Nácvik a tréning praktických zručností a návykov potrebných pre boj zblízka so zbraňou a bez nej. Rozvoj
pohybových schopností s dôrazom na silu, rýchlosť, koordinačné a kinesteticko-diferenciačné schopnosti.
Upevňovanie psychickej odolnosti a morálnych kvalít v priamom strete s protivníkom. Vytvorenie základov k
ďalšiemu sebazdokonaľovaniu, sebavzdelávaniu v boji zblízka a zvládnutie metodiky pre úspešný výcvik
svojich podriadených v tejto oblasti.
Téma 9: Výberová telesná výchova
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností študentov v športových odvetviach podľa ich výberu. Rozvoj
zručností zo športových hier – futbalu, volejbalu, basketbalu, tréning sily v posilňovni, plávanie, behy, zručnosti boja zblízka. Poskytnutie návodu k využitiu pohybových a športových hier pre aktívne trávenie voľného
času ako kompenzácie telesného a psychického zaťaženia.
Literatúra:
1. Predpis S-Tel-1-1.
2. Pápay, Ján: Teória telesnej výchovy pre študentov Vojenskej akadémie.
3. Glesk, Pavol, Harsányi, Ladislav: Metodika tréningu v rekreačnom športe.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
19.3.2012
71
Kód:
PV 301I
Názov: PROJEKTOVÝ MANAŽMENT
(PROJECT MANAGEMENT)
Študijný odbor: 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje: Ing. Lubomír BELAN, PhD.
Zabezpečuje:
Ing. Lubomír BELAN, PhD.
prof. Ing. Jozef ŠTULRAJTER, PhD.
Ing. Soňa JIRÁSKOVÁ, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + seminár, cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 42
3 . semester
Týždenný : 1+2
Za obdobie štúdia: 12+30
4
Podmieňujúce predmety: Manažment, Krízový manažment
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia:
Priebežné hodnotenie: aktivita na cvičeniach, záverečné písomné preskúšanie, testy MS Project a SAP Project 50%
Záverečné hodnotenie: projekt – 50%
Cieľ predmetu: Objasniť problematiku projektovania a projektového manažmentu s dôrazom na rezortné a
medzinárodné štandardy. Objasniť a rozvíjať zásady tímovej práce a špecifické kompetencie kľúčových členov
projektového tímu zameraných na analýzu získanej hodnoty, finančný manažment, manažment rizika
a manažment kvality v projektoch. Objasniť zásady multiprojektového riadenia. Zoznámiť sa s užívateľskou
úrovňou prostriedkov SW podpory. Vypracovať a obhájiť projekt.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
1. Rezortné štandardy. Úvod do predmetu. Rezortné smernice a normatívne akty. Tvorba požiadavky na
projekt, metodika plánovania projektu, zásady riadenia a vyhodnocovania projektov. Štandardná projektová
dokumentácia. Prostriedky SW podpory. Medzinárodné štandardy projektového riadenia – AAP48, IPMA,
PMI, STN ISO 10006, Logický rámec, Prince-2. Prostriedky SW podpory.
2. Finančný manažment v projektovom riadení. Metódy a kritéria hodnotenia ekonomickej efektívnosti
projektu. Doba návratnosti. Rentabilita investícií. Čistá súčasná hodnota. Vnútorná miera výnosu. Analýza
kritického bodu.
3. Manažment rizika v projektovom riadení. Identifikácia rizika, posúdenie rizika, zaobchádzanie s rizikom
a riedenie rizika. Strom rizík (RBS), metódy rizikovej analýzy. Prostriedky SW podpory.
4. Manažment kvality v projektovom riadení. Analýza získanej hodnoty. Záväzné normy a smernice.
Kvalita produktu a kvalita dokumentácie. Plán kvality. Prostriedky SW podpory. Metóda Earned Value
Analysis, jej účel, využitie a opodstatnenosť. Prostriedky SW podpory
5. Multiprojektové riadenie. Riadenie portfólia projektov. Multitásking. Multiprojektové riadenie. Výhody,
nevýhod, limitujúce faktory. Prostriedky SW podpory.
6. Nástroje SW podpory. Pokročilé technológie a sieťové SW produkty, vhodnosť ich využitia, ich možnosti,
výhody a nevýhody. Užívateľská úroveň. (SAP project)
7. Vypracovanie projektu. Vypracovanie a obhajoba projektu.
Cvičenia/semináre:
Písomná test vo vybraných cvičeniach
Laboratórne cvičenia : Ovládanie MS+SAP Project, tvorba záverečného projektu.
Literatúra:
Smernica NATO AAP 48 „System Life Cycle Stages and Processes.“
Smernica č.60/2012 „Smernice ministerstva obrany slovenskej republiky o vyzbrojovaní“, Bratislava, MO SR,
PMBOK® (Project Management Body of Knowledge) v USA, 9 vedomostných oblastí riadenia projektov
TRÁVNIK, I, TKÁČ, R.CH.: Uzda na projekt. 2BCongnitus. Equilibria, s.r.o Košice. 2013 ISBN 978-80-8143-024-4
VŠETEČKA, P. – BELAN, L.: Projektový manažment – I. L. Mikuláš: AOS, 2006.
STN ISO 10006 Návod na manažérstvo kvality v projektoch.
ICB – IPMA Competence Baseline. Version 3. CD. 2006
LEWIS, J., L.: Fundamentals of Project Management, 2001, 147 str., ISBN: 0-8144-7132-3
THOMSETT, M., C.: The little black book of Project managemet, 2002, 205 str., ISBN: 0-8144-7237-4
DOLANSKÝ, V., MĚKOTA, V. NĚMEC, V.: Projektový management, 1996, 376 str., ISBN: 80-7169-287-5
NĚMEC, V.: Projektový management, 2002, 184 str., ISBN: 80-247-0392-0
BRUCE, A., LANGDON, K.: Riadenie projektu, 2003, 71 str., ISBN: 80-7145-756-6
KALIŠ, J.: Project 2002, 2003, 295 str., ISBN: 80-7226-776-0
KRÁĽOVIČ, J. – VLACHYNSKÝ, K. Finančný manažment. Bratislava: Iura Editor. 2002.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
1.9.2013
Kód:
PV 302I
Názov: MANAŽÉRSKA KOMUNIKÁCIA
(MANAGERIAL COMMUNICATION)
Študijný odbor: 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje: doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD. Zabezpečuje: doc. PhDr. Mária PETRUFOVÁ, PhD.
Ing. Lubomír BELAN, PhD.
Obdobie štúdia predmetu: Forma výučby: prednáška + seminár, cvičenie
Počet kreditov:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách): 42
3 . semester
Týždenný : 1+1+1
Za obdobie štúdia: 14+28
4
Podmieňujúce predmety: Manažment, Krízový manažment
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia:
Priebežné hodnotenie aktivita na cvičeniach, 6 x prezentácie k jednotlivým témam, 2 písomné previerky- testy,
– 50%
Záverečné hodnotenie: Skúška v predmete pozostáva s obhajoby záverečnej prezentácie a písomného
záverečného projektu, s hodnotením – 50%
Cieľ predmetu: Pochopiť zásady manažérskej a masmediálnej komunikácie a Public Relations. Oboznámiť sa
s klasifikáciou médií v komunikačnom procese. Získať základný prehľad o tvorbe médií a mediálnych produktov
a multimediálnych výrobkov a vedieť ich používať podmienkach OS SR. Osvojiť si základné a špecifické formy
masmediálnej komunikácie manažéra a komunikácie s verejnosťou.
Stručná osnova predmetu:
Prednášky:
Téma 1:Východiska masmediálnej komunikácie (4 hod.)
Vplyv MKP na efektívnu komunikáciu v organizácií. Prostriedky masmediálnej komunikácie ich charakteristika
a spôsoby využívania masmédií. Formy mediálnej práce. Význam médií. a hlavné zásady práce s tlačou
a verejnosťou. Zásady publicity v manažérskej komunikácií.
Zvláštnosti masmediálnej komunikácie
v podmienkach OS SR.
Téma 2: Média ako fenomén (4 hod.)
Klasifikácia médií podľa ich úlohy v komunikačnom procese. Typy a druhy médií. Média ako základné formy
manažérskej komunikácie. Znaky médií, základná charakteristika podstaty masmediálnej komunikácie.
Lasswelolova formulácia účinku médií. Základné modely komunikácie.
Téma 3: Média v praxi manažéra (4 hod.)
Reč a jazyk ako základný komunikačný prostriedok masmediálnej komunikácie. Mimo jazyková komunikácia
technické prostriedky. Telefón, noviny, časopisy, knihy, rozhlas, TV, internet a ich význam v masmediálnej
komunikácii.
Téma 4: Tvorba médií a mediálnych produktov (4 hod.)
Mediálna produkcia – producent, produkčný tím, fázy projektu. Koncepčná organizačná a distribučná koncepcia.
Briefing, Brainstorming, Expózia, rešerš, Flowchart a Scenár.
Téma 5: Realizácia multimediálnych výrobkov (4 hod.)
Výroba média, programovanie a prototyp prezentácie. Voľba nosiča dát, inštalácia programu, typografia, logo
a reklama, priestorová akustika, hudba, zvukové efekty, grafika , harmónia farieb, obraz, fotografia, tlač
v masmediálnej komunikácii.
Téma 6: Obrazová komunikácia (4 hod.)
Komunikačný proces a obrazová semiotika. Spracovanie obrazu a grafika obrazových objektov. Video a video
technika. Film a techniky snímania video produktov. Animácia a virtuálna realita.
Téma 7: Multimédia a mediálne prostredie (4 hod.)
Mediálna didaktika a dramaturgia. Interakcia pri multimediálnych kompozíciách. Internet – médium budúcnosti.
Multimédia v internete a služby na internete. Design, tlač a tlačové technológie. Prezentácie. Marketing a politika
produktu. Marketingový mix v mediálnych podnikoch. Mediálne produkty ako komunikačný prostriedok.
Téma 8: Komunikácia s verejnosťou (10 hod)
PR - Komunikácia s verejnosťou. Základné zásady komunikácie s verejnosťou v podmienkach OS SR
Téma 9 Obhajoba záverečnej prezentácie, záverečného projektu (6 hod)
Cvičenia/semináre:
Písomná test vo vybraných cvičeniach
Literatúra:
PETRUFOVA, M. a kol.: Manažérska komunikácia. Liptovský Mikuláš, 2009 AOS, ISBN 978-80-8040-370-6
SCHELMAN, B., GAJDA, P., GLASER, M., KECEL, T.: Média – základné pojmy, návrhy, výroba. Praha, Europa – Sobotáles
2004 ISBN 80-86-7006-06-0, 482 s
FORET, M.: Komunikace s veřejností. Jihlava, EKON 1994
MIKULÁŠÍK, M.: Komunikační dovednosti v praxi. Praha, Grada Publishing 2003
ŠILHA, J., GAJB, K, KUBOVČÍK, J.: Komunikácia s médiami. Liptovský Mikuláš, VA: 2003, ISBN 80-8040-217-5
POSPÍŠIL, P.: Efektivní Public Relations a media relations. Praha, Computer Press, 2002. ISBN 80-7226-823-6
SMITH, P.: Moderní marketing, Praha, Management Press, 2000.
VYSEKALOVÁ, J., KOMÁRKOVÁ, R.: Psychologie reklamy. Praha, Grada, 2001.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
slovenský
1.9.2013
Kód: P 401I
Názov : MIEROVÉ OPERÁCIE
( Peace-keeping operations)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Obdobie štúdia
predmetu :
4. semester
Zabezpečuje: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
PhDr. Milan Labuzík, CSc
PhDr. Alena Budveselová
Forma výučby: prednáška + seminár + cvičenie
Počet kreditov
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2+ 1
Za obdobie štúdia: 42
5
Podmieňujúce predmety :
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: 1 písomný test z vybraných tém (30 bodov) a aktivita na seminároch a cvičeniach 20
bodov.
Záverečné hodnotenie: skúška - 50% .
Cieľ predmetu :
Poskytnúť študentom základné poznatky a vedomosti z operácií organizácií MKM – predovšetkým OSN, NATO
a EÚ. Dôraz položiť na zvládnutie doktrín zameraných na mierové operácie (operácie na podporu mieru). Praktické zamestnania venovať aktuálnym problémom riešených v operáciách.
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Súčasné konflikty a prístup medzinárodného spoločenstva k riešeniu kríz (4 hod. )
(2+0+2)
Charakteristika súčasného bezpečnostného prostredia s dôrazom na súčasné krízy a konflikty. Poslanie MKM a
prístupy medzinárodného spoločenstva k riešeniu kríz a konfliktov. Použitie vojenských síl, ako jednej z foriem
riešenia kríz a konfliktov.
Téma 2: Podstata a základné princípy mierových operácií (operácií na podporu mieru)
4 hod. ( 2+0+2)
Podstata a poslanie mierových operácií. Základné princípy mierových operácií: Transparentnosť
a dôveryhodnosť, minimálne použitie sily, princíp jednotného úsilia, princíp jednotného úsilia, súhlas strán
v konflikte, princíp kreditu síl, nestrannosť mierových síl, princíp pružnosti, zaistenie slobody pohybu mierovým
silám, princíp bezpečnosti, spolupráca s civilnými orgánmi, trvalé úsilie a dlhodobý výhľad ...
Téma 3: Mierové operácie OSN (2 hod.)(2+0+0) Podstata a charakteristické črty operácií
OSN, udržiavanie a budovanie medzinárodného mieru a bezpečnosti - hlavná úloha OSN, minulé a
súčasné operácie OSN a ich funkcie, obsahové zameranie opercií OSN podľa Doktríny United Nations
Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines (Capstone Doktrine) marec 2008, New York,
Téma 4: Operácie NATO PSO (operácie na podporu mieru) (4 hod.) (4+0+0).
Podstata a poslanie operácií na podporu mieru, členenie operácií NATO, prístup NATO k operáciám,.
Krízové operácie mimo čl. 5WZ: Operácie na podporu mieru (PSO - Peace Support Operations); 2. Operácie
proti neregulárnym hrozbám (Counter Irregular Activities); 3. Podpora civilným orgáno m (Support to
Civil Authorities); 4. Pátranie a záchrana (Search and Rescue); 5. Nebojové evakuačné operácie
( Non-Combatant Evacuation Operations ), 6. Vyslobodzovacie (krycie ústupové) operácie (Extraction
Operations); 7. Sankcie a embargá. (Sanctions and Embargoes ); 8. Operácie slobody navigácie
a preletov. ( Freedom of Navigation and Overflinght). Súčasné operácie NATO a ich charakteristika.
Téma 5: Operácie Európskej únie (4 hod.) (4+0+0) Podstata a charakteristické črty operácií
EÚ, Operácie z Lisabonskej zmluvy (čl.42 a 43 Konsolidovanej Lisabonskej zmluvy): spoločné
operácie odzbrojovania, humanitárne a záchranné misie, misie vojenského poradenstva a vojenskej pomoci,
misie na predchádzanie konfliktom a na udržiavanie mieru, misie bojových síl v rámci krízového
75
manažmentu vrátane misií na opätovné nastolenie mieru a stabilizačných operácií po ukončení
konfliktu. Ptrebiehajúce misie EÚ a ich charakteristika.
Téma 6: Operácie organizácií MKM (4 hod. – seminár) (0+4+0) Obsahové zameranie bude
zadané prednášajúcimi
Téma 7: Operačné prostredie pre vedenie mnohonárodných operácií (8 hod.) (4+4+0) Charakteristika
a zloženie operačného prostredia: Fyzikálne prostredie, hrozby a riziká, miestne obyvateľstvo, zapojenie iných
agentúr, síl a organizácií - (Civilné medzinárodné organizácie (politické a humanitárne); Ozbrojené bezpečnostné zložky hostiteľskej krajiny - polícia a inštitúcie na vynútenie zákonnosti; súkromné vojenské a bezpečnostné
spoločnosti; rušivé elementy (Spoilers))
Obsahom seminára bude aj písomný test.
Téma 8: Komplexný prístup v operáciách (2 hod.) Komplexný prístup vojenskej i civilnej
zložky krízového manažmentu
Operačné prostredie sa vyznačuje kombináciou: 1. Bojovej činnosti rôznej intenzity2. Stabilizačných, rekonštrukčných a humanitárnych aktivít 3. Činnosti medzinárodných a mimovládnych organizácií, prípadne súkro mných bezpečnostných zložiek
Na základe hodnotenia bezpečnostného prostredia je nutné: Správne definovať budúce úlohy vojenskej sily, Definovať úlohy ostatných aktérov a rozvinúť ich kapacity, Hľadať nové spôsoby vzájomnej interakcie
Téma 10:Civilno-vojenská spolupráca v operáciách (10 hod.) (4+0+6) Účel a poslanie CIMIC, základné funkcie CIMIC. Operačné prostredie a uplatňovanie CIMIC, koordinácia a využívanie civilných zdrojov,
Organizácia, velenie a riadenie síl CIMIC, organizačné zodpovednosti CIMIC a operačné úlohy. Spolupráca
s civilnými organizáciami.
Literatúra:
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Spojenecká spoločná doktrína pre krízové operácie mimo čl. 5, AJP 3.4 (A)
Operácie na podporu mieru AJP 3.4.1, a AJP 3.4.1 (A)
Spojenecká spoločná doktrína pre pozemné operácie AJP – 3.2, (2008)
Doktríny NATO: AJP - 01© a (D),
Organizácie medzinárodného krízového manažmentu, Jurčák a kol., AOS 2009
Strategická koncepcia obrany a bezpečnosti členov Organizácie severoatlantickej zmluvy, Lisabon 19. – 20.
November 2010
ZUNA, Jaromír, NATO operace na podporu míru, VA v Brne 2002
Metodické pokyny o príprave štábnych dôstojníkov a špecialistov CIMIC v pozemných silách, Trenčín 2009
Doktrína CIMIC NATO, AJP -9, jún 2003
Slovník NATO termínov a definícií AAP – 6 (2009)
Krásný, Socha, Operační prostředí, Vojenské rozhledy 2/2007, s. 54
Janků,M.,Zelinka, P., Hybridní aktér: nový fenomén na poli nestátních aktérů, Mezinárodní vztahy 4/2009
Operační prostředí a charakter budoucich operací, Vojenské rozhledy č. 4/2005, s. 26-34
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
19.3.2012
76
Kód: P 402I
Názov :
PRÁVO III. (LAW III.)
Študijný odbor : 8.4.4. Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje: JUDr. Miroslav Hrášok
Zabezpečuje: JUDr. Miroslav HRÁŠOK
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + seminár, cvičenie
Počet kredipredmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) : 42
tov
3. semester
Týždenný: 2+1+0
Za obdobie štúdia: 28+14+0
4
Podmieňujúce predmety : Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Priebežné hodnotenie : písomné testy – 50%
Záverečné hodnotenie: Súhrnný výstupný test a ústna skúška – 50%
Cieľ predmetu : Vysvetliť základnú orientáciu v jednotlivých právnych oboroch potrebných k základnej orientácii v právnych normách zakladajúcich širší rozhľad poznania práva potrebného pri výkone veliteľských a manažérskych funkcií. Vysvetliť základné východiská právneho systému SR. Vysvetliť základnú orientáciu
v používaní právnych noriem. Formovať právne vedomie absolventov.
Stručná osnova predmetu :
P re dná š ky :
Téma 1: Základy štátovedy (1 h.) Vznik a znaky štátu, štátna moc, legitimita a legalita, suverenita štátu, územie a obyvateľstvo, štátne orgány, ich charakteristika a klasifikácia.
Téma 2: Vertikálna a horizontálna štruktúra štátu (2 h.) Štátne zriadenie, druhy štátov, ústavy štátov, demokracia, voľby, ľudské práva a slobody, parlamentarizmus, hlava štátu, výkonná moc, súdna moc, ombudsman,
prokuratúra – štátne zastupiteľstvo, samospráva.
Téma 3: Predmet a pramene štátneho práva (2 h.) Štátoprávne vzťahy a subjekty štátneho práva, zodpovednosť za sankcie v štátnom práve.
Téma 4: Ústavný vývoj SR (4 h.) Ústavný vývoj od vzniku ČSR až do súčasnosti po jednotlivých etapách.
Kontinuita a diskontinuita pri vzniku SR.
Téma 5: Ústava SR (4 h.) Zvrchovanosť štátu, demokratický a právna štát, deľba moci, ústava a medzinárodné
právo, suverenita ľudu.
Téma 6: Štátne zriadenie SR (2 h.) Štátne územie – administratívno-teritoriálne členenie SR, štátne občianstvo, štátne symboly, základné práva a slobody, medzinárodnoprávny aspekt základných práv a slobôd,
Téma 7: Zákonodarná moc (4 h.) Národná rada SR, poslanci, legislatívny proces, vyhlásenie a publikácia
zákonov, orgány NR SR, organizácia volieb do NR, referendum.
Téma 8: Výkonná moc (2 h.) Prezident, vláda, ministerstva a ostatné ústredné orgány štátnej správy, kompetenčný zákon, miestna štátna správa, MO SR ako ústredný orgán štátnej správy na úseku obrany. Mimovládne
organizácie.
Téma 9: Súdna moc (1 h.) Kontrola ústavnosti, ústavný súd, systematika súdov v SR
Téma 10: Územná samospráva (2 h.) Štruktúra, organy, voľby, rokovanie obecného zastupiteľstva
Téma 11: Iné orgány ochrany práva (2 h.) Verejný ochranca práv, sústava orgánov prokuratúry
Téma 12: Hospodársky systém SR (1 h.) Zákon o štátnom rozpočte, NBS, NKÚ
Téma 13: Ústavnoprávne otázky vstupu SR do EÚ a ES ( 1 h.)
Cv ičenia :
K jednotlivým témam sú cvičenia a riešenia praktických príkladov.
Literatúra: Ústava SR, Zákon o správnom konaní. Zákon o obecnom zriadení. Zákon o vojenskej polícii,
Kompetenčný zákon, Zákon o organizácii miestnej štátnej správy a samosprávy, Zákon o ozbrojených silách SR,
Zákon o štátnej službe, Listina základných práv a slobôd.
DOJČÁK, P.: Teória štátu a práva. Obzor, Bratislava,1997, Uč. 4161.
KRSKOVÁ, A.: Základné pojmy teórie práva. APZ Bratislava, 1994, ISBN 80-88751-11.
BROSL, A.: Náčrt teórie štátu. ISBN 80-7097-289-0.
KRÁĽ, J.: Ústavné právo SR. APZ Bratislava 1995, ISBN 80-80751-30-6.
DRGONEC Ján.: Základné práva a slobody podľa Ústavy SR, MANZ Bratislava 1997.
BEŇA, J.: Moderné dejiny štátu a práva. PF UK, Bratislava, 1994, ISBN 80-223-0785-8.
TÓTHOVÁ, K.: Správne právo. SF 24647. PF UK, Bratislava, 1991. ISBN 80-223-0368-2.
ŠKULTÉTY, P.: Vybrané otázky štátnej správy a správneho práva. IFMV, Bratislava, 1991. Uč. 3963.
POTOČNÝ, M.: Medzinárodné právo verejné. PANORAMA, Praha, 1997. ISBN 11-038-78.
POSLUCH, M. CIBULKA, M.: Štátne právo 2. Vydanie, Heuréka 2006, ISBN 80-89122-31-0.
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
19.3.2012
slovenský
77
Kód: P 403I
Názov :
Spracovanie diplomovej práce (Diploma Project)
Študijný odbor : 8.4.4. Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Zabezpečuje: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + seminár, cvičenie
Počet kredipredmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) : 42
tov
4. semester
Týždenný: 0+98
Za obdobie štúdia: 0+98
10
Podmieňujúce predmety : Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Priebežné hodnotenie : predloženie vypracovaných častí diplomovej práce - 4x
Záverečné hodnotenie: obhajoba diplomovej práce
Cieľ predmetu : Diplomovou prácou má študent preukázať schopnosť tvorivo pracovať v danom študijnom
odbore, v ktorom absolvoval študijný program. Študent má preukázať dostatočnú úroveň vedomostí o problematike a uplatniť svoje schopnosti pri zhromažďovaní, interpretácii a spracúvaní základnej odbornej literatúry.
Študent spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry,
s vhodne zvolenými vedeckými postupmi, hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca musí byť
prínosom v konkrétnom študijnom odbore
Stručná osnova predmetu :
1. Zadanie projektu, analýza vstupných podmienok, štúdium literatúry.
2. Metodika riešenia úloh diplomovej práce.
3. Analýza stanoveného problému, určenie záverov.
4. Stanovenie cieľov diplomovej práce.
5. Návrh metód a postupov riešenia.
6. Tvorba variantov riešení.
7. Vlastné riešenie definovaných úloh.
8. Technická a programová realizácia.
9. Odovzdanie a obhájenie projektu .
Literatúra:
Metodické pokyny pre spracovanie diplomovej práce. Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš 2012. Dostupné na intranete AOS:
http://web.aoslm.sk/tdium/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2ftdium%2fDokumenty%2fMetodick%c3%a9%
20pokyny%20na%20spracovanie%20diplomovej%20pr%c3%a1ce&View=%7b9BDD4CA1%2d13EF%2d4644
%2d9B68%2d44888373CCB8%7d
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
19.3.2012
slovenský
78
KÓD: P 404I
Názov: NEMECKÝ JAZYK II. –začiatočníci
Študijný odbor : 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje:
Zabezpečuje: Mgr. Eva ZÁVODNÁ
Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Obdobie štúdia
Forma výučby: seminár, cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
4. semester
Týždenný: 0+4+0 Za obdobie štúdia:
56
4
Podmieňujúce predmety: Nemecký jazyk I. - začiatočníci
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: 1 test (20%), 1 prezentácia (10%), 2 písomné práce (20%) – 50%
Záverečné hodnotenie: záverečný test -50%
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikačných zručností: čítania s porozumením, počúvania
s porozumením, hovorenia a písania.
Stručná osnova predmetu:
Odborná nemčina - 56 hodín
1. Gramatické a syntaktické štruktúry
- podľa jednotlivých úrovní
2. Konverzačné témy:
- z oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti
Literatúra:
Themen neu 1 Kursbuch
Themen neu 1Arbeitsbuch
internet
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
nemecký
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.3.2012
KÓD: P 404I
Názov: NEMECKÝ JAZYK II. –pokročilí
Študijný odbor : 8.4.4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Študijný program: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje:Mgr. Tatiana LINKOVÁ
Zabezpečuje: Mgr. Eva ZÁVODNÁ
Obdobie štúdia
Forma výučby: seminár, cvičenie Odporúčaný
Počet kreditov:
predmetu:
rozsah výučby (v hodinách): Týždenný: 0+4+0
4. semester
Za obdobie štúdia:
56
4
Podmieňujúce predmety: Nemecký jazyk I. - pokročilí
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
Priebežné hodnotenie: 1 test (20%), 1 prezentácia (10%), 2 písomné práce (20%) – 50%
Záverečné hodnotenie: záverečný test -50%
Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je rozvíjanie komunikačných zručností: čítania s porozumením, počúvania
s porozumením, hovorenia a písania.
Stručná osnova predmetu:
Odborná nemčina - 56 hodín
1. Gramatické a syntaktické štruktúry
- podľa jednotlivých úrovní
2. Konverzačné témy:
- z oblasti národnej a medzinárodnej bezpečnosti
Literatúra:
Themen neu 2 Kursbuch
Themen neu 2Arbeitsbuch
Themen neu 3 Kursbuch
Themen neu 3 Arbeitsbuch
internet
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
nemecký
19.3.2012
79
Kód: P 404I
Názov:
RUSKÝ JAZYK II - začiatočníci
Študijný odbor: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje:
Zabezpečuje:
Mgr. Tatiana Linková
Mgr. Tatiana Linková
Obdobie štúdia predForma výučby: cvičenia
Počet kreditov:
metu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
5
Týždenný: 0+4+0
Za obdobie štúdia: 56
4. sem.
Podmieňujúce predmety: Ruský jazyk I -začiatočníci
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu
Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50 bodov) a hodnotenia pri skúške (50 bodov). Za
absolvovanie predmetu môže študent získať 0 až 100 bodov.
Priebežné hodnotenie
1 x písomné preskúšanie z tematického bloku, 1 x hodnotený projekt
Hodnotenie pri skúške: Skúška je vo forme písomného testu a ústnej časti.
Cieľ predmetu:
Naučiť všeobecným základom ruského jazyka s dôrazom na posilnenie komunikatívnej zručnosti.
Obsah predmetu v rámci semestra bude prispôsobený vstupnej úrovní študentov a bude zodpovedať normám
NATO STANAG 6001.
1. Gramatické a syntaktické štruktúry: Skloňovanie podstatných mien, prídavných mien a čísloviek, časovanie slovies, zámená, príslovky, spojky.
2. Tematické okruhy:
- zameranie na oblasť národnej a medzinárodnej bezpečnosti
Literatúra:
S. Jelínek, J. Folprechtová „ Raduga 2„
E. Kollárova, A. Berdičevskij „Ruština pre samoukov“
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
ruský
19.3.2012
Kód: P 404I
Názov:
Ruský jazyk II -pokročilí
Študijný odbor: Bezpečnosť a obrana štátu
Garantuje: Mgr. Tatiana Linková
Zabezpečuje: Mgr. Tatiana Linková
Obdobie štúdia predForma výučby: cvičenia
metu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
Týždenný: 0+4+0
Za obdobie štúdia: 56
4. sem.
Podmieňujúce predmety: Ruský jazyk I - pokročilí
Počet kreditov:
5
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia
(50 bodov) a hodnotenia pri skúške (50 bodov). Za absolvovanie predmetu môže študent získať 0 až 100 bodov.
Priebežné hodnotenie: 1 x písomné preskúšanie z tematického bloku, 1 x hodnotený projekt
Hodnotenie pri skúške: Skúška je vo forme písomného testu a ústnej časti.
Cieľ predmetu: Naučiť všeobecným základom ruského jazyka s dôrazom na posilnenie komunikatívnej zručnosti. Obsah predmetu v rámci semestra bude prispôsobený vstupnej úrovní študentov a bude zodpovedať normám NATO STANAG 6001.
1. Gramatické a syntaktické štruktúry:
- Skloňovanie podstatných. mien, prídavných mien, slovesné väzby, stupňovanie prísloviek, predložky,
spojky, syntax.
2. Tematické okruhy:
- Povolanie, vojenská kariéra, vojenské hodnosti, druhy vojsk, výstroj, vyzbroj, medzinárodné
vojenské zoskupenia.
Literatúra:
S. Jelínek, J. Folprechtová „ Raduga 1, 2„
E. Kollárova, A. Berdičevskij „Ruština pre samoukov“
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
ruský
80
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.3.2012
Kód: P 405I
Názov: TELESNÁ VÝCHOVA X
Študijný odbor: 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Zabezpečuje: Katedra telesnej výchovy a športu
Mgr. Ján PÁPAY, PhD.
Obdobie štúdia
Forma výučby: cvičenie
Počet kreditov:
predmetu:
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách)
Týždenný:
4
Za obdobie štúdia: 56
10 . semester
3
Podmieňujúce predmety: ŽIADNE
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu:
V záverečnom hodnotení pohybovej výkonnosti musí študent splniť normy výročného preskúšania profesionálnych vojakov.
Disciplíny pre kredit:
Muži: výročné preskúšanie profesionálnych vojakov
Ženy: výročné preskúšanie profesionálnych vojačiek
Cieľ predmetu: Pripraviť študentov na úspešné plnenie úloh v záťažových situáciách vojenskej služby
v mierových podmienkach a v podmienkach súčasného boja po stránke telesnej zdatnosti, potrebnej úrovne
pohybovej výkonnosti, zvládnutia vojensko-praktických zručností a psychickej odolnosti. Naučiť študentov
využívať získané zručnosti v boji zblízka, v prekonávaní prekážok horolezeckou technikou a vo vojensko
praktickom plávaní v podmienkach výcviku a v situáciách blížiacich sa k bojovým podmienkam. Utváranie
ich trvalého pozitívneho vzťahu k pohybovej aktivite, k telesnej výchove a k športu, ku kolektivizmu a vzájomnej spolupráci.
Stručná osnova predmetu v semestru:
Téma 1: Rozvoj pohybových schopností
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností prostriedkami gymnastiky, pohybových hier a atletiky. Zoznámenie so spôsobmi, metódami a formami rozvoja sily, rýchlosti, vytrvalosti a koordinačných schopností.
v disciplínach daných požiadavkami pre študentov a noriem výročného preskúšania vojakov v profesionálnej
službe.
Téma 2: Prekonávanie prekážok a zrýchlené presuny
Získavanie pohybových návykov a zručností pri prekonávaní prírodných a umelých prekážok v teréne a na
prekážkovej dráhe. Rozvoj kondičných a koordinačných schopností s dôrazom na silu a vytrvalosť. Zvyšovanie psychickej odolnosti. Rozvíjanie metodických návykov študentov pri vedení zamestnaní.
Téma 3: Plávanie
Získavanie základných plaveckých zručností a systematické zdokonaľovanie techniky plaveckých spôsobov.
Zvyšovanie psychickej odolnosti študentov využitím prvkov užitého plávania, plávania pod vodou, plutvového plávania a techník záchrany topiacich sa. Rozvoj pohybových schopností s dôrazom na plaveckú silu
a plaveckú vytrvalosť.
Téma 4: Výberová telesná výchova
Rozvoj kondičných a koordinačných schopností študentov v športových odvetviach podľa ich výberu. Rozvoj
zručností zo športových hier – futbalu, volejbalu, basketbalu, tréning sily v posilňovni, plávanie, behy, zručnosti boja zblízka. Poskytnutie návodu k využitiu pohybových a športových hier pre aktívne trávenie voľného
času ako kompenzácie telesného a psychického zaťaženia.
Literatúra:
7. Predpis S-Tel-1-1.
8. Pápay, Ján: Teória telesnej výchovy pre študentov Vojenskej akadémie.
9. Glesk, Pavol, Harsányi, Ladislav: Metodika tréningu v rekreačnom športe.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje:
slovenský
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu:
19.3.2012
81
Kód: PV 401I
Názov : PRÁVO IV. (LAW IV.)
Študijný odbor : 8.4.4. Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje: JUDr. Miroslav Hrášok
Zabezpečuje: JUDr. Miroslav HRÁŠOK
Obdobie štúdia
Forma výučby: prednáška + seminár, cvičenie
Počet kredipredmetu :
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) : 42
tov
3. semester
Týždenný: 2+1+0
Za obdobie štúdia: 28+14+0
4
Podmieňujúce predmety : Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu :
Priebežné hodnotenie : písomné testy – 50%
Záverečné hodnotenie: Súhrnný výstupný test a ústna skúška – 50%
Cieľ predmetu : Vysvetliť jednotlivé odbory výkonu štátnej moci potrebné k základnej orientácii v právnych
vzťahoch na úseku obrany pri výkone veliteľských a manažérskych funkcií na veliteľstvách síl, generálnom
štábe a ministerstve obrany. Vysvetliť základné východiská právneho systému SR. Vysvetliť základnú orientáciu v používaní právnych noriem. Formovať právne vedomie absolventov.
Stručná osnova predmetu :
P re dná š
ky :
Téma 1: Výkonná moc – kompetenčný zákon (2 h.) Právne zakotvenie výkonnej moci, deľba moci
a kompetencia moci, nezlučiteľnosť a nezávislosť moci, samostatnosť a rovnováha moci. Konkurencia zložiek
moci.
Téma 2: Ministerstvo obrany ako ústredný orgán štátnej správy na úseku obrany (4 h.) Právne zakotvenie
v štruktúre orgánom štátnej moci, práva, kompetencie a zodpovednosti pri výkone štátnej moci, organizačné
členenie, riadenie a kontrola pri výkone štátnej moci, Štatút MO SR, Organizačný poriadok a interné normatívne
akty upravujúce pôsobnosť MO SR.
Téma 3: Ozbrojené sily a Generálny štáb OS SR (4 h.) Právne zakotvenie, organizačná štruktúra GŠ OS SR,
postavenie a úlohy, velenie a riadenie, kontrola ozbrojených síl, vojenská kancelária prezidenta, vzťahy: prezident, minister, ozbrojené sily, medzinárodná spolupráca, vyslanie OS SR mimo územia SR, doplňovanie OS SR.
Téma 4: Štátnozamestnanecké a pracovnoprávne vzťahy (4 h.) Predpoklady a požiadavky vzniku, priebehu
a skončenia štátnozamestnaneckého a pracovnoprávneho vzťahu, vedúci služobného úradu a Služobný úrad MO
SR, MO SR ako zamestnávateľ civilného personálu OS SR,
Téma 5: Sekcie a samostatné odbory MO SR (2 h.) Interné normatívne akty a organizačné členenie MO SR,
práva, povinnosti a zodpovednosti sekcií a samostatných odborov, priama a delegovaná právomoc sekcií
a samostatných odborov.
Téma 6: Štátne podniky, príspevkové a rozpočtové organizácie v pôsobnosti MO SR (4 h.) Zriaďovateľská
a zakladateľská právomoc, akty riadenia, plnenie úloh, kontrola.
Téma 7: Správa majetku štátu (4 h.) Zákonná a podzákonná úprava správy majetku, priama a delegovaná
právomoc vo veci správy majetku štátu, riadenie, organizovanie a kontrola správy majetku štátu, ktorý je
v užívaní OS SR
Téma 8: Vonkajšia a vnútorná kontrola (4 h.) Zákonná a podzákonná úprava kontroly, druhy kontrol, orgány
kontroly, kompetencie a práva ukladať opatrenia, objekty a subjekty kontroly.
Téma 9: Legislatívny proces a tvorba interných normatívnych aktov (4 h.) Legislatívne pravidla národnej
rady, legislatívne pravidla vlády, smernica ministerstva o interných normatívnych aktoch, tvorba služobných
predpisov a vojenských predpisov,
Cv
ičenia
K
jednotlivým
témam
cvičenia
a riešeniakonaní.
praktických
Literatúra:
Ústava
SR,súZákon
o správnom
Zákon príkladov.
o obecnom zriadení, Kompetenčný zákon, Zákon
o ozbrojených silách SR, Zákon o štátnej službe, Zákon o správe majetku štátu, Legislatívne pravidla vlády SR...
DOJČÁK, P.: Teória štátu a práva. Obzor, Bratislava,1997, Uč. 4161.
BEŇA, J.: Moderné dejiny štátu a práva. PF UK, Bratislava, 1994, ISBN 80-223-0785-8.
TÓTHOVÁ, K.: Správne právo. SF 24647. PF UK, Bratislava, 1991. ISBN 80-223-0368-2.
ŠKULTÉTY, P.: Vybrané otázky štátnej správy a správneho práva. IFMV, Bratislava, 1991. Uč. 3963.
POTOČNÝ, M.: Medzinárodné právo verejné. PANORAMA, Praha, 1997. ISBN 11-038-78.
POSLUCH, M. CIBULKA, M.: Štátne právo 2. Vydanie, Heuréka 2006, ISBN 80-89122-31-0.
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
slovenský
19.3.2012
82
Kód: PV 402I
Názov :
ŠTÁBNA PRÁCA
(Staff working)
Študijný odbor : 8. 4. 4 Národná a medzinárodná bezpečnosť
Garantuje:
Ing. Ivan Majchút, PhD.
Obdobie štúdia
predmetu :
4. semester
Zabezpečuje:
Ing. Ivan Majchút, PhD.
Forma výučby: prednáška + cvičenie
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách) :
Týždenný: 2 + 1
Počet kreditov
Za obdobie štúdia: 42
4
Podmieňujúce predmety :
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu : Známka za predmet je súhrnom priebežného hodnotenia (50
bodov) a záverečného hodnotenia (50 bodov).
Priebežné hodnotenie: písomné testy po vybraných témach a aktivity na cvičeniach.
Záverečné hodnotenie: písomný test + ústne preskúšanie
Cieľ predmetu :
Vytvoriť u študentov teoretické a praktické predpoklady na zvládnutie zásad a metodiky činnosti štábu práporu
(brigády) v priebehu prípravy a vedenia boja, pochopiť miesto veliteľa roty v systéme velenia a riadenia pr áporu. Zvládnuť zásady plánovania a riadenia brigády a práporu a metodiku činnosti skupín a oddelení (odborov) práporu a brigády pri príprave a vedení boja práporu (brigády).
Stručná osnova predmetu:
Téma 1: Všeobecné ustanovenia o velení a riadení (2 hod.)
Charakteristika velenia a riadenia. Systém velenia a riadenia. Charakteristika štábneho dôstojníka. Charakteristika a metódy plánovacieho procesu. Štruktúra orgánov velenia a riadenia brigády a práporu a ich povinnosti.
Zloženie veliteľského stanovišťa. Systém spojenia.
Téma 2: Plánovanie, koordinovanie a riadenie činnosti práporu a brigády (18 hod.)
Metodika postupu veliteľa a štábu práporu (brigády) pri plánovaní boja. Prostriedky a systém podpory
a zabezpečenia. Zvláštnosti v jednotlivých druhoch boja. Plánovanie podpory (palebnej podpory) a zabezpečenia. Metodika postupu skupiny koordinácie paľby brigády a práporu pri plánovaní boja a príprave bojového
rozkazu veliteľa boja. Zvláštnosti plánovania palebnej podpory v jednotlivých druhoch boja. Koordinácia a
riadenie palebnej podpory.
Téma 3: Dokumenty a zásady ich spracovania (16 hod.)
Písomná a grafická (bojová) dokumentácia. Rozkazy, príspevky do rozkazu, prílohy k rozkazu veliteľa práporu
(brigády). Nariadenia, plány a mapy. Dokumenty podpory (palebnej podpory) a zabezpečenia. Príprava plánov,
rozkazov, nariadení a grafických dokumentov.
Téma 4: Činnosť veliteľa a štábu počas plánovania a v priebehu vedenia operácie (6 hod.)
Prevzatie úlohy. Ujasnenie úlohy. Analýza úlohy. Spracovávanie podporných dokumentov. Spracovávanie
príspevkov a príloh do rozkazu veliteľ práporu (brigády). Vydanie rozkazu a nácviky. Vedenie dokumentácie
v priebehu vedenia operácie.
Literatúra:
1.
SPJ-30-2/Všeob: Vedenie vojenských operácií mechanizovanou brigádou: Služobná pomôcka, 2007, GŠ
OS SR Bratislava, 415 s.
2. SPG-3-14/Všeob: Vedenie operácií práporom (B): Služobná pomôcka, 2009, VePS Trenčín, 420 s.
3. SPG-3-45/Oper: Metodika práce štábu práporu pri plánovaní operácií: Služobná pomôcka, 2011, VePS
Trenčín, 70 s.
4. SPG-3-8/Oper: Organizácia miest velenia (brigáda, prápor): Služobná pomôcka, 2007, VePS Trenčín, 34
s.
Jazyk, v ktorom sa predmet vyučuje :
Podpis garanta a dátum poslednej úpravy listu :
slovenský
19.3.2012
83
Download

Študijný program BaOS