Ekonomický ústav SAV
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
za rok 2013
Bratislava
január 2014
Obsah Správy o činnosti Ekonomického ústavu SAV za rok 2013
1.
Základné údaje o organizácii ................................................................................................
1
2.
Vedecká činnosť ...................................................................................................................
2
3.
Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov
pre vedu a techniku ............................................................................................................... 16
4.
Medzinárodná vedecká spolupráca ....................................................................................... 19
5.
Vedná politika ....................................................................................................................... 21
6.
Spolupráca s VŠ a inými subjektmi v oblasti vedy a techniky ............................................. 21
7.
Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou ..................................................................
22
8.
Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie ...................................................................................................................
23
9.
Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity .................................................................... 26
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska ....................................................................... 35
11. Aktivity v orgánoch SAV ..................................................................................................... 36
12. Hospodárenie organizácie ..................................................................................................... 38
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV ................................................................................... 39
14. Iné významné činnosti organizácie SAV .............................................................................. 39
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie SAV ........................... 40
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám ......... 40
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV .................................................................................. 40
PRÍLOHY
A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31. 12. 2013........................................ 41
B
Projekty riešené v organizácii ............................................................................................... 44
C
Publikačná činnosť organizácie ............................................................................................ 58
D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie .......................................................................... 124
E
Medzinárodná mobilita organizácie ..................................................................................... 129
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
1. Základné údaje o organizácii
1.1. Kontaktné údaje
Názov:
Riaditeľ:
Zástupca riaditeľa:
Vedecký tajomník:
Predseda vedeckej rady:
Člen snemu SAV:
Adresa:
Ekonomický ústav SAV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
Mgr. Ľubomír Laudár, CSc.
Doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Šancová 56, 811 05 Bratislava
http://www.ekonom.sav.sk
Tel.:
Fax:
E-mail:
02/ 5249 8214 kl. 101
02/ 5249 5106
[email protected]
Názvy a adresy detašovaných pracovísk: nie sú
Vedúci detašovaných pracovísk:
nie sú
Typ organizácie:
Príspevková od roku 1993
1.2. Údaje o zamestnancoch
Tabuľka 1a Počet a štruktúra zamestnancov
Štruktúra zamestnancov
K
do 35 rokov
K
K
M
Ž
M
Ž
F
P
T
Celkový počet zamestnancov
58
36
22
18
5
58
46,44
28,58
Vedeckí pracovníci
32
25
7
11
2
32
26,55
24,55
Odborní pracovníci VŠ
16
10
6
7
2
16
10,89
4,03
Odborní pracovníci ÚS
8
0
8
0
0
8
7,5
0
Ostatní pracovníci
2
1
1
0
1
2
1,5
0
K – kmeňový stav zamestnancov v pracovnom pomere k 31.12.2013 (uvádzať zamestnancov v pracovnom pomere, vrátane riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí, v štátnych funkciách, členov Predsedníctva
SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
F – fyzický stav zamestnancov k 31.12.2013 (bez riadnej materskej dovolenky, zamestnancov pôsobiacich v zahraničí
v štátnych funkciách, členov Predsedníctva SAV, zamestnancov pôsobiacich v zastupiteľských zboroch)
P – celoročný priemerný prepočítaný počet zamestnancov
T – celoročný priemerný prepočítaný počet riešiteľov projektov
M, Ž – muži, ženy
1
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Tabuľka 1b Štruktúra vedeckých pracovníkov (kmeňový stav k 31. 12. 2013)
Rodová skladba
Pracovníci s hodnosťou
Vedeckí pracovníci v stupňoch
DrSc.
CSc./PhD.
prof.
doc.
I.
IIa.
IIb.
Muži
2
23
2
3
2
9
14
Ženy
0
7
0
1
0
3
4
Tabuľka 1c Štruktúra pracovníkov podľa veku a rodu, ktorí sú riešiteľmi projektov
Veková štruktúra
(roky)
< 31
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
61-65
> 65
Muži
7
6
3
1
1
2
1
3
2
Ženy
2
3
0
0
1
1
0
0
2
Tabuľka 1d Priemerný vek zamestnancov organizácie k 31. 12. 2013
Kmeňoví zamestnanci
Vedeckí pracovníci
Riešitelia projektov
Muži
41,2
44,0
42,3
Ženy
47,0
44,3
44,4
Spolu
43,4
44,1
42,9
1.3. Iné dôležité informácie k základným údajom o organizácii a zmeny za posledné obdobie
(v zameraní, v organizačnej štruktúre a pod.): 
2. Vedecká činnosť
2.1. Domáce projekty
Tabuľka 2a Zoznam domácich projektov riešených v roku 2013
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
A
A
1. Vedecké projekty, ktoré boli
r. 2013 financované VEGA
2. Projekty, ktoré boli r. 2013
financované APVV
B
pre
organizáciu
B
spolu
7
1
48320
48320
820
4
0
280902
266775
-
3. Projekty OP ŠF
0
0
-
-
-
4. Projekty centier excelentnosti SAV
0
0
-
-
-
5. Iné projekty (FM EHP, ŠPVV,
Vedecko-technické projekty, ESF,
na objednávku rezortov a pod.)
0
1
-
-
-
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.2. Medzinárodné projekty
2.2.1. Medzinárodné projekty riešené v roku 2013
Tabuľka 2b Zoznam medzinárodných projektov riešených v roku 2013
Počet projektov
ŠTRUKTÚRA PROJEKTOV
Čerpané financie
za rok 2013 (v €)
A
pre
spolu
organizáciu
A
B
B
1. Projekty 7. Rámcového programu EÚ
0
2
-
-
27731
2. Multilaterálne projekty v rámci
vedeckých programov COST,
ERANET, INTAS, EUREKA,
ESPRIT, PHARE, NATO, UNESCO,
CERN, IAEA, ESF (European
Science Foundation), ERDF a iné
0
5
-
-
-
3. Projekty v rámci medzivládnych
dohôd o vedecko-technickej spolupráci
0
0
-
-
-
4. Bilaterálne projekty
0
0
-
-
-
5. Podpora medzinárodnej
spolupráce z národných zdrojov
(MVTS, APVV,...)
0
3
-
-
12000
6. Iné projekty financované alebo spolufinancované zo zahraničných zdrojov
0
1
-
-
-
A - organizácia je nositeľom projektu
B - organizácia sa zmluvne podieľa na riešení projektu
2.3. Najvýznamnejšie výsledky vedeckej práce
2.3.1. Základný výskum
VÝVOJ
A PERSPEKTÍVY SVETOVEJ EKONOMIKY.
HĽADANIE
MOŽNÝCH CIEST OŽIVENIA V ČASE
PRETRVÁVAJÚCEJ KRÍZY DÔVERY
Cieľom predkladanej vedeckej monografie o vývoji a perspektívach svetovej ekonomiky
„Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery“ je prostredníctvom rôznych analýz priblížiť ekonomické dianie vo svete z národného, regionálneho i globálneho hľadiska a zosumarizovať závery riešiteľského kolektívu, vypracované na báze poznania sledovaných
problematík, vyplývajúceho z ich dlhodobého skúmania. Hľadanie možných ciest oživenia svetovej ekonomiky napriek tomu pokračuje tak z hľadiska národného, regionálneho, ako aj celosvetového. Avšak cesty oživenia nie sú bez prekážok a turbulencií. Globálna ekonomika na tejto
komplikovanej ceste čelí stále mnohým výzvam a prekážkam, ktoré treba prekonať. Vyše 200
miliónov práceschopného obyvateľstva na celom svete je bez práce (čo vyžaduje potrebu vytvárať
nové pracovné príležitosti), a to zvyšuje priepasť medzi chudobnou a bohatou vrstvou, sťažuje
akékoľvek snahy o zníženie chudoby na želateľnú mieru a do určeného termínu. Najvyššou výzvou pre svetovú ekonomiku ostáva ekonomické oživenie na ceste k udržateľnému ekonomickému
3
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
rastu. Preto je potrebné položiť si otázku, či pri terajších heterogénnych a nesynchronizovaných
hospodárskych politikách a pri rastúcej interdependencii je vôbec možné nájsť vhodný model
udržateľného ekonomického rastu?
Treba však povedať, že dlhodobé smerovania a perspektívy sú takmer jasné. Rozvíjajúce
sa ázijské a latinskoamerické krajiny sú v rastúcom trende. Spojené štáty americké a Japonsko
predstavujú síce významné hybné sily globálnej ekonomiky, ale stoja pred veľkými výzvami súvisiacimi s celkovým dlhom a deficitom, a napokon Európa, okrem toho, že zatiaľ nenašla účinný
model na prekonanie svojich ekonomických problémov, prechádza historickým, a zároveň ťažkým procesom, ktorý spočíva v novej architektúre inštitucionálnej infraštruktúry a integrácie.
Netreba zabúdať, samozrejme, na dva regióny, Stredný východ a severnú Afriku a subsaharskú
Afriku, ktoré zaznamenávajú pozoruhodný ekonomický rast, najmä po dekádach stagnácie (týka
sa to najmä subsaharskej Afriky), pričom majú veľkú perspektívu za predpokladu vylúčenia pol itických, a najmä vojenských konfliktov.
OBADI, S. M.  ABDOVÁ, M.  BRZICA, D.  BUJŇÁKOVÁ, T.  DOVÁĽOVÁ, G.  HOŠOFF, B.  HVOZDÍKOVÁ, V.  SIVÁK, R.  STANĚK, P.  ŠIKULA, M.  ŠIKULOVÁ, I.  VOKOUN, J.: Vývoj a perspektívy
svetovej ekonomiky [8]. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava: Ekonomický ústav SAV,VEDA, vydavateľstvo SAV, 2013. 396 s. Monografia je súčasťou
riešenia projektov VEGA č. 2/0009/12 (kap. 1, 5, 6, 7, 9 a 10); VEGA č. 2/0103/12 (kap. 3); VEGA
č. 2/0104/12 (kap. 4 a 12); VEGA č. 2/0158/12 (kap. 2 a 8). ISBN 978-80-224-1311-4.
2.3.2. Aplikačný typ
SOCIÁLNO-EKONOMICKÁ
ANALÝZA DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJA V
S OSOBITNÝM ZRETEĽOM NA VEKOVÚ SKUPINU
SLOVENSKEJ
REPUBLIKE
55 - 64 ROČNÝCH: NÁRODNÝ PROJEKT STRATÉGIA
AKTÍVNEHO STARNUTIA
Problematika demografického starnutia sa dostáva aj na Slovensku do popredia a stáva sa
jednou z hlavných tém medzi odbornou i laickou verejnosťou. Identifikuje tak hlavné oblasti celkového komplexu možných vplyvov tohto fenoménu na zloženie, fungovanie spoločnosti, jej hospodársky vývoj, zdravotný stav a pod. Jednu z dôležitých parciálnych otázok predstavuje postavenie
starších osôb na trhu práce a jeho vývoj do budúcnosti. Cieľom štúdie je hlbšia analýza ekonomického postavenia starších osôb na trhu práce, s prihliadnutím na vývoj v posledných desiatich rokoch, a to z pohľadu viacerých štrukturálnych (pohlavie, vek, vzdelanie, kraj trvalého bydliska)
a ekonomických činiteľov (triedy zamestnania, odvetvia ekonomickej činnosti, postavenie v zamestnaní, práca na kratší pracovný čas). Dôležitou súčasťou je tiež komparácia získaných výsledkov s mladšími vekovými skupinami, čo umožňuje získané informácie zasadiť do širšieho kontextu
zmien trhu práce na Slovensku v poslednej dekáde.
ŠPROCHA, B. – RADVANSKÝ, M. – DOMONKOS, T. – JURČOVÁ, D.: Sociálno-ekonomická analýza demografického vývoja v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 55 - 64
ročných: národný projekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2012. 158 s. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Dostupné na internete: http://www.cvmpsvr.sk/projekty/SAS/aktivita%201_analyza.pdf.
4
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.3.3. Medzinárodné vedecké projekty
IMPACTS OF AGEING ON PUBLIC FINANCES AND LABOUR MARKETS IN EU REGIONS
Medzinárodná konferencia "Impacts of Ageing on public finances and labour markets in EU
regions", organizovaná Ekonomickým ústavom SAV v úzkej spolupráci s OECD (Smolenice, 28. –
30. októbra 2013) sa zaoberala dopadmi fenoménu starnutia európskej populácie na verejné financie, fungovanie hospodárstva, trh práce. Okrem skúmania vplyvu starnutia je súčasťou mnohých
príspevkov aj návrh opatrení, ktoré by mohli zmierniť očakávané negatívne dopady týchto trendov.
V zborníku je publikovaných 21 príspevkov autorov venujúcich sa rôznym aspektom rámcovej témy, ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú. Autori článkov pôsobia na renomovaných výskumných
pracoviskách a univerzitách na Slovensku, v Českej republike, Nemecku, Francúzsku, Anglicku,
Dánsku a Argentíne.
RADVANSKÝ, M. – LICHNER, I. (eds).: Impacts of ageing on public finances and labour markets in
EU regions. Theoretical models and empirical analyses: Peer - reviewed international conference
proceedings Smolenice, 28. - 30. 10. 2013. Bratislava: Institut of economic research SAS and
OECD, 2013. 280 p. Conference is organised for the purpose of the research projects
APVV-0135-10, APVV-0541-10 and APVV-0371-11. Conference is co-financed by the OECD.
ISBN 978-80-7144-214-1.
5
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.4. Publikačná činnosť (úplný zoznam je uvedený v Prílohe C)
Tabuľka 2c Štatistika vybraných kategórií publikácií
A
B
C
Počet v r. 2013/
Počet v r. 2013/
Počet v r. 2013/
doplnky z r. 2012 doplnky z r. 2012 doplnky z r. 2012
PUBLIKAČNÁ A EDIČNÁ ČINNOSŤ
1. Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (AAB, ABB, CAB)
2. Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (AAA, ABA, CAA)
3. Odborné monografie, vysokoškolské učebnice a
učebné texty vydané v domácich vydavateľstvách
(BAB, ACB)
4. Odborné monografie a vysokoškolské učebnice a
učebné texty vydané v zahraničných vydavateľstvách (BAA, ACA)
5. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v
domácich vydavateľstvách (ABD, ACD)
6. Kapitoly vo vedeckých monografiách vydaných v
zahraničných vydavateľstvách (ABC, ACC)
7. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných
v domácich vydavateľstvách (BBB, ACD)
8. Kapitoly v odborných monografiách, vysokoškolských učebniciach a učebných textoch vydaných
v zahraničných vydavateľstvách (BBA, ACC)
9. Vedecké a odborné práce v časopisoch evidovaných v Current Contents
(ADC, ADCA, ADCB, ADD, ADDA, ADDB, CDC,
CDCA, CDCB, CDD, CDDA, CDDB, BDC, BDCA,
BDCB, BDD, BDDA, BDDB)
10. Vedecké a odborné práce v nekarentovaných
časopisoch
(ADE, ADEA, ADEB, ADF, ADFA, ADFB, CDE,
CDEA, CDEB, CDF, CDFA, CDFB, BDE, BDEA,
BDEB, BDF, BDFA, BDFB)
11. Vedecké a odborné práce v zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných, vydaných tlačou
alebo na CD)
a/ recenzovaných, editované
(AEC, AED, AFA, AFB, AFBA, AFBB, BEC,
BED, CEC, CED)
b/ nerecenzovaných (AEE, AEF, AFC, AFD,
AFDA, AFDB, BEE, BEF)
12. Vydané periodiká evidované v Current Contents
13. Ostatné vydané periodiká
14. Vydané alebo editované zborníky z vedeckých
podujatí (FAI)
15. Vedecké práce uverejnené na internete (GHG)
16. Preklady vedeckých a odborných textov (EAJ)
17. Heslá v odborných terminologických slovníkoch a
encyklopédiách vydaných * (BDA, BDB)
8/1
1/0
0/0
2/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
7/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
11 / 0
0/0
0/0
31 / 1
3/0
0/0
71 / 0
0/0
0/0
11 / 0
1/0
0/0
1
1
0
0
0
0
5/0
0/0
0/0
3/1
0/0
1/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
0/0
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora
B - pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale
vznikla na pracovisku SAV
C - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
* - uvádzajú sa len heslá, pri ktorých je uvedený autor a ich rozsah je min. 1 autorský hárok
6
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Tabuľka 2d Ohlasy
OHLASY
Citácie vo WOS (1.1, 2.1)
Citácie v SCOPUS (1.2, 2.2)
Citácie v iných citačných indexoch a databázach (9, 10)
Citácie v publikáciách neregistrovaných v citačných
indexoch (3, 4)
Recenzie na práce autorov z organizácie (5, 6, 7, 8)
A
Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011
38 / 0
3/2
1/0
B
Počet v r. 2012/
doplnky z r. 2011
0/0
0/0
0/0
287 / 29
0/0
7/0
0/0
A - pracovisko SAV je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo je súčasťou kolaborácie alebo iného združenia,
ktoré je uvedené ako pracovisko (adresa) autora, alebo pracovisko SAV nie je na publikácii uvedené, pretože prameň
údaj o pracovisku autora neobsahuje, práca ale vznikla na pracovisku SAV
B - pracovisko SAV je uvedené ako materské pracovisko autora odlišné od pracoviska, na ktorom práca vznikla (napr.
„on leave...“, „permanent address...“, „present address...“)
2.5. Aktívna účasť na vedeckých podujatiach
Tabuľka 2e Vedecké podujatia
Prednášky a vývesky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Prednášky a vývesky na domácich vedeckých podujatiach
73
49
Prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
Publikované
1. DOMONKOS, T. – JÁNOŠOVÁ, M. – OSTRIHOŇ, F.: Analyzing the income distribution of the households’ in Slovakia: (an empirical evidence). Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Institut of economic research SAS and OECD, Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
2. DOMONKOS, T. – JÁNOŠOVÁ, M.: Spoločný konsolidačný základ dane pre podniky. In Krízová
a pokrízová adaptácia. Medzinárodná vedecká konferencia. Smolenice, 4. – 5. 9. 2013.
3. DOMONKOS, T. – LICHNER, I.: Effectivity of adaptation measures to global warming. Environmental changes and adaptation strategies. International scientific conference. Slovak Bioclimatological Society: Czech Bioclimatological Society: Slovak University of Agriculture Nitra:
Slovak Hydrometeorological Institute: Geophysical Instutute of Slovak Academy of Sciences:
University of Central Europe Skalica, Skalica, 9. – 11. 09. 2013.
4. DOMONKOS, T. – LICHNER, I.: Impact of ageing on consumption and labour demand: (empirical
evidence from the Slovak Republic). Impacts of ageing on public finances and labour markets in
EU regions. Institut of economic research SAS and OECD, Smolenice, 28. – 30. 10. 2013
5. HORVÁT, P. – ŠTEFÁNIK, M.: Projecting economic activity with respect to expected shifts in
retirement age: (case of Slovakia). Impacts of ageing on public finances and labour markets in
EU regions. Institut of economic research SAS and OECD. Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
6. LICHNER, I.: How to reduce pension system deficits of PAYG pension system in Slovakia? Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Institut of economic research SAS and OECD, Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
7. LICHNER, I – DOMONKOS, T.: Economic impact of an ageing population – microsimulation and
CGE approach – case Slovakia. EURO MMXIII Rome. 26-th European conference on operational research. Roma 1. – 4. 7. 2013.
7
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
8. MIKLOŠOVIČ, T. – BAKALIKOVÁ, L. – MIKLOŠOVIČOVÁ, S.: Správajú sa deti racionálnejšie ako
študenti? Letná škola slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 23. 5. – 26. 5. 2013.
9. MORVAY, K.: Ekonomický rast s nízkou pracovnou náročnosťou a deformovanou štruktúrou
príjmov- prekonaná fáza vývoja? Konferencia „Krízová a pokrízová adaptácia- nové výzvy pre
ekonomickú vedu“. Smolenice, 4. – 5. september 2013.
10. OKÁLI, Ivan: Determinanty stratégie slovenského hospodárstva v pokrízovom období. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.−5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 167 − 173. ISBN 978-80-7144-215-8.
11. OSTRIHOŇ, F.: Podiel príjmu z úrokov a podnikania na disponibilnom príjme domácností SR.
Medzinárodný vedecký seminár Nové trendy v ekonometrii a operačnom výskume, Praha, 10. –
12. 12. 2013.
12. OSTRIHOŇ, F. – DOMONKOS, T. – DOLINAJCOVÁ, M.: Long-term economic analysis of selected
labor market policy strategies in Slovakia. EURO MMXIII Rome. 26-th European conference
on operational research. Roma 1. – 4. 7. 2013.
13. PÁLENÍK, V.: Banková únia. Medzinárodná konferencia: Európsky občan zoči-voči bruselskej
finančnej integrácii. European Alternatives (Londýn) a Fair Analyses (Bratislava) s podporou Zastúpenia Európskej komisie v SR. Zastúpenie Európskej komisie v SR, Dom Európy, Bratislava,
25. 4. 2013.
14. PÁLENÍK, V.: Daňová politika Európskej únie. Medzinárodná vedecká konferencia: Teória a prax
verejnej správy, pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej
správy Košice, Košice, 11. – 12. 9. 2013.
15. PÁLENÍK, V.: Solidarita medzi bohatými a chudobnými: Vybrané ekonomicko-historické otázky.
Medzinárodná vedecká konferencia: Krízová a pokrízová adaptácia – nové výzvy pre ekonomickú vedu. Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave.
Smolenice, 4. – 5. 9. 2013 (www.empa.sk).
16. PETRÍKOVÁ, K.: Household Savings Forecast and its Implementation to Modelling of Slovak
Economy. Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Institut of
economic research SAS and OECD. Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
17. RADVANSKÝ, M. – DOMONKOS, T. – LICHNER, I. – ŠTEFÁNIK, M. – WEYERSTRASS, K. – HALUŠKA, J .: Labour market analysis and long-term forecast up to 2025: forecasting report. Skopje
(Macedonia), 18.04.2013.
18. RADVANSKÝ, M.: Application of modified Klein regional model to cohesion policy analysis.
EcoMod2013: International conference on economic modeling. Prague, 1. – 3. 7. 2013.
19. RADVANSKÝ, M. – DOVÁĽOVÁ, G.: Effects of demographic changes of hospital workforce in
EU countries. Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Institut of
economic research SAS and OECD, Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
20. STANĚK, P.: Globálna kríza – príčiny a dôsledky. Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 60. výročia založenia EÚ SAV Krízová a pokrízová adaptácia – nové výzvy pre ekonomickú vedu. Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave,
Smolenice, 4. a 5. 9. 2013.
21. WORKIE T. M.: Konvergencia v ponimani teorie "Trickle-down". In Ekonomická teória a ekonomická realita. ETER 2013: zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 8.11.2013
8
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Nepublikované
1. BRZICA D.: Challenges of the future (governance) complexities: Slovakia on the on the road to
success in building the knowledge society. Medzinárodná konferencia „The 5th Metropolitan Forum“, 4. október 2013, Wroclaw, Poľsko.
2. BRZICA D.: Vyžiadaná prednáška na medzinárodnom workshope „Commercialisation of scientific
research results in Hungary, Poland, Slovakia and in Czech Republic”, ktorý sa konal v Bratislave
18.-19. apríla 2013 v Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CSTI SR ).
3. BRZICA D.: Diskusný príspevok na medzinárodnej vedeckej konferencii pri príležitosti 60. výročia
založenia EÚ SAV Krízová a pokrízová adaptácia – nové výzvy pre ekonomickú vedu. Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Smolenice,
4. a 5. 9. 2013.
4. HOŠOFF, B.: Inštitucionálna reakcia na krízu. Medzinárodná vedecká konferencia Paradigmy
budúcich zmien v 21. storočí III. (Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického
a mierového potenciálu). Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou fakultou TU
v Košiciach, Smolenice, 16. – 18. 9. 2013.
5. KLINEC, I.: Európa 2038 - Alternatívne scenáre ekonomického, politického a spoločenského
vývoja – rozprava Občanské futurologické společnosti, Vysoká škola ekonomická v Praze, Praha, 14. 5. 2013 – Občanská futurologická společnost, Praha.
6. KLINEC, I.: Náčrt teórie syntropickej ekonómie (Ekonomická teória pre ekonomiku ako živý
organizmus) - III. ročník mezinárodnej konferencie o spojení vedy a managementu Firma jako
živý organismus a výjimečnost činů je cesta k úspěchu - VŠB-TU Ostrava, 21. 3. 2013.
7. KLINEC, I.: Syntropic Economic Theory and Solution of the Global Crisis – konferencia 1st
International Conference on Life Energy, Syntropy, and Resonance. Viterbo, Italy, August 1-4,
2013 – World Institute for Scientific Exploaration.
8. KOŠTA J.: Current problems of the labour market in the Slovak Republic and youth unemployment. Prezentácia príspevku na medzinárodnej konferencii k projektu GRUNDTVIG, Karadeniz
Technical University, Trabzon, Turecko, 2-4th October 2013.
9. KOŠTA, J. − DOVÁĽOVÁ, G.: Economic and social context of the demographic development and
trends in Slovakia. Concordia project Grundvig, Cooperation, need for communication and resumption of dialogue in relation to the age groups. Alumni club of Slovak University of technology in Bratislava. Separtment of international mobility of students of STU. STU Vazovova
5, Bratislava, 6-8 th of March 2013.
10. KUBALA, J.: Generovanie alebo transfer technológií? Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Edamba 2013. Ekonomická univerzita v Bratislave,
Bratislava, 14. 11. 2013.
11. LÁBAJ, M.: Direct and indirect effects from technology transfer through FDI. TROUP Seminar,
Georg-August-Universität Göttingen, Nemecko, 16.5.2013.
12. LÁBAJ, M. Entry and Competition in a Transition Economy:The Case of Slovakia. Conferencia:
Rural Areas in Transition: Services of General Interest, Entrepreneurship and Quality of Life", v Halle
(Nemecko), Leibniz-Insitut Fur Agrarentwicklung in Mittel- und Osteuropa (IAMO), 19.6.2013.
13. LÁBAJ, M. The Importance of Car industry for the Slovak Economy. 21st International Input-Output Conference, Kitakyushu International Conference Centre, Kokura, Kitakyushu, Japonsko, 12. 7. 2013.
14. MARTINÁK, D.: Zmeny v spotrebiteľskom správaní obyvateľstva SR v období krízy. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Edamba 2013.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, 14. 11. 2013.
9
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
15. MIKLOŠOVIČ, T.: Efektívnosť vysokých škôl, Letná škola slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 23. 5. – 26. 5. 2013.
16. ONDROVIČ, A.: Aktuálny vývoj okolo Trans-Pacific Partnership Free Trade Agreement. Medzinárodná vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Edamba 2013.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, 14. 11. 2013.
17. PÁLENÍK, V.: Fiškálna pasca Portugalska a možnosti makroekonomickej politiky. Medzinárodná
vedecká konferencia: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí III. (Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu). Oddelenie Svetovej ekonomiky Ekonomického ústavu SAV v spolupráci s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach, ZSE E-on a.s.,
Smolenice, 16. – 18. 9. 2013.
18. PÁLENÍK, V.: Financial Services for Different Situations in Old Age in Slovakia. 4. GRUNDTVIG nadnárodny (transnational) workshop: Integrated Financial Services for Different Conditions in Old Age. Život 90, Praha, 8. 11. 2013.
19. PÁLENÍK, V.: The Impact of Demographic Change on Industry and the Role of Regional, National and European Industrial Policy in Tackling Imbalanced Age Pyramids. Medzinárodná vedecká konferencia: Impact of Ageing on Public Finances and Labour Markets in EU Regions.
Medzinárodná vedecká konferencia: Impact of Ageing on Public Finances and Labour Markets
in EU Regions. Ekonomický ústav SAV a OECD, Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
20. PAUHOFOVÁ, I.: Stret civilizačných modelov? Prednáška na medzinárodnej konferencii 16. – 18.
septembra 2013, Zámok Smolenice: Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí: Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Západoslovenská energetika,
člen skupiny EON.
21. PAUHOFOVÁ, I.: Výzvy pre doktorandské štúdium v spoločenských vedách. Prednáška na medzinárodnej konferencii 10. – 11. októbra 2013, Herľany – Mladí vedci, Ekonomická fakulta
Technickej univerzity v Košiciach, Ekonomický ústav SAV.
22. STANĚK, P.: Globálna kríza a globálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia Nové výzvy
pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej
fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Veľký Meder, 16. a 17. 5. 2013.
23. STANĚK, P.: Je európsky sociálny model udržateľný? (Finančná stránka problému). Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej? Ústav politických vied SAV,
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Katedra politológie
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Bratislava, 8. – 9. 10. 2013.
24. STANĚK, P.: Možnosti riešenia hospodárskej krízy. Medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2013. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 10. – 11. 10. 2013.
25. STANĚK, P.: Súčasná kríza a jej systémové implikácie. Medzinárodná vedecko-výskumná konferencia Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013. Fakulta
ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 5. 12. 2013.
Prednášky na domácich vedeckých podujatiach
Publikované
1. DOLINAJCOVÁ, M. – HORVÁT, P. – OSTRIHOŇ, F.: Komplikácie pri modelovaní vstupu práce:
prípad DSGE. 27. škola štatistiky: Ekomstat – Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Domov SZSU,
Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
10
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2. HORVÁT, P. – OSTRIHOŇ, F.: DEA analýza spoločností indexu Dow Jones Industrial Average.
27. škola štatistiky: Ekomstat – Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej
praxi. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť. Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
3. KÖNIG, B.: Analýza zahraničného obchodu v SR: ECM prístup. EKOMSTAT, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Trenčianske Teplice, 21. 05. 2013.
4. LICHNER, I. – PÁLENÍK, M.: Zmena odvodového zaťaženia práce na dohodu. 27. škola štatistiky
EKOMSTAT 2013, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Trenčianske Teplice,
19. – 24. 5. 2013.
5. LICHNER, I. – HORVÁT, P.: Starnutie v poľnohospodárstve. 27. škola štatistiky EKOMSTAT
2013, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
6. MIKLOŠOVIČ, T. – ŠTEFÁNIK, M.: Porovnávanie efektivity výučby na fakultách slovenských verejných vysokých škôl s využitím DEA analýzy. 27. škola štatistiky: Ekomstat – Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi. Slovenská štatistická a demografická
spoločnosť. Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
7. MORVAY, K.: Výskumná oblasť „sociálno-ekonomický rozvoj a trh práce“ na Ekonomickom
ústave SAV. Pracovný seminár k publikácii 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Bratislava, 12. novembra 2013.
8. PÁLENÍK, V.: Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov v podmienkach Európskej
únie – kvalitatívna analýza. 27. škola štatistiky: Ekomstat – Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej praxi. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť.
Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
9. PETRÍKOVÁ, K.: Modelovanie striebornej ekonomiky. EKOMSTAT, Slovenská štatistická
a demografická spoločnosť, Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
10. RADVANSKÝ, M.: Odhad budúcich potrieb a nákladov zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
27. škola štatistiky: Ekomstat – Štatistické metódy vo vedecko-výskumnej, odbornej a hospodárskej
praxi. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Trenčianske Teplice, 19. – 24. 5. 2013.
11. RADVANSKÝ M. – KÖNIG B. – HORVÁT P.: Strednodobá prognóza vývoja ekonomiky SR
v rokoch 2013 – 2017. Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, 16. 04. 2013.
Nepublikované
1. BUJŇÁKOVÁ, T.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia
v čase pretrvávajúcej krízy dôvery, EÚ SAV, Bratislava, 3. 10. 2013.
2. DOVÁĽOVÁ, G.: Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. Vedecká konferencia pri príležitosti vydania publikácie Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte,
EÚ SAV, Malé kongresové centrum VEDA v Bratislave na Štefánikovej ulici č. 3, 11. 6. 2013.
3. HOŠOFF, B.: USA a Japonsko – príležitosti a prekážky pri oživení hospodárskeho rastu. Konferencia k prezentácii vedeckej monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: hľadanie
možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava, 3. 10. 2013.
4. KLINEC, I.: Rímsky klub a jeho activity - seminári Slovenskej asociácie pre Rímsky klub, BISLA, Bratislava – Slovenská asociácia pre Rímsky klub, 5. 1. 2013.
5. KLINEC, I.: Syntropická ekonomická teória a syntropické ekonomické systémy – konferencia
Ekonomická teória a hodnoty v nerastúcom svete, Bratislava, 26. november 2013 – slovenská
asociácia pre Rímsky klub.
11
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
6. KOŠTA, J. − DOVÁĽOVÁ, G.: Príspevok k politikám ovplyvňujúcich zamestnanosť starších ľudí.
Konferencia: Stratégia aktívneho starnutia - výzva pre 21. storočie. Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, rokovacia miestnosť č. 117 MPSVaR SR. 25. 6. 2013.
7. KLINEC, I.: Veda – nekonečná hranica – seminar, Alumni klub STU, Bratislava, 29 10. 2013 –
Slovenská asociácia pre Rímsky klub, Alumni klub STU.
8. LICHNER, I.: Inkluzívne zamestnávanie a jeho financovanie. Inkluzívne zamestnávanie, Inštitút
zamestnanosti. Bratislava, 13. 12. 2013.
9. OBADI, S. M.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: globálny a regionálny pohľad. Konferencia k prezentácii vedeckej monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie
možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava, 3. 10. 2013.
10. PETRÍKOVÁ, K.: Modelovanie ekonomiky pomocou CGE modelu. EDAMBA, Ekonomická
univerzita v Bratislave, Bratislava, 14. 11. 2013.
11. STANĚK, P.: Globálna kríza a jej dôsledky. Diskusia v rámci i-Day – Festival nezávislých osobností a kultúry. Indymedia, Dom kultúry Ovsište, Petržalka – Bratislava, 26. 1. 2013.
12. STANĚK, P.: Doprava EÚ. Strategická konferencia DHL Freight 2013. DHL, Bratislava, 18. 3. 2013.
13. STANĚK, P.: V hĺbke ekonomiky. Petržalská super škola, pre 7. ročník ZŠ. Bratislava, 21. 3. 2013.
14. STANĚK, P.: Súčasná kríza a možný pokrízový vývoj – alternatívne riešenia. ASA, Bratislava,
28. 5. 2013.
<http://www.inst-asa.sk/aktuality/sucasna-kriza-a-mozny-pokrizovy-vyvoj-alternativne-riesenia.html>.
15. STANĚK, P.: Stavebníctvo ako prorastový faktor. Konferencia Quo Vadis slovenské stavebníctvo. Bratislava, 19. 6. 2013.
16. STANĚK, P.: Ďalšie smerovanie Európskej únie. Neverejná expertná diskusia, ASA, Bratislava,
2. 7. 2013. <http://www.inst-asa.sk/novinky/dalsie-smerovanie-europskej-unie.html>.
17. STANĚK, P.: Pretrvávajúce globálne finančné riziká a opatrenia na ich zníženie. Konferencia
k prezentácii vedeckej monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava, 3. 10. 2013.
18. STANĚK, P.: Reforma Európskej únie a strategické smerovanie Slovenska. Neverejná expertná
diskusia, ASA, Bratislava, 25. 11. 2013.
<http://www.inst-asa.sk/aktuality/reforma-europskej-unie-a-strategicke-smerovanie-slovenska.html>.
19. ŠIKULOVÁ, I.: Európska únia: dosiaľ neúspešné snahy o odvrátenie krízy. Konferencia k prezentácie monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Ekonomická univerzita v Bratislave, 3.10.2013.
20. ŠTEFÁNIK, M.: Účinok vybraných opatrení aktívnej politiky trhu práce. Inkluzívne zamestnávanie, Inštitút zamestnanosti. Bratislava, 13. 12. 2013
21. VOKOUN, J.: Úvodná prednáška a diskusia na konferencii Inovačný rozvoj. Dubnický technologický inštitút, Dubnica nad Váhom, 29. 5. 2013.
2.6. Vyžiadané prednášky
2.6.1. Vyžiadané prednášky na medzinárodných vedeckých podujatiach
1. BRZICA, D.: Challenges of the future (governance) complexities: Slovakia on the on the road to
success in building the knowledge society. Medzinárodná konferencia „The 5th Metropolitan
Forum“, 4. október 2013, Wroclaw, Poľsko.
12
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2. BRZICA, D.: Commercialisation of scientific research results in Hungary, Poland, Slovakia and
in Czech Republic. Medzinárodný workshop, Slovak Centre of Scientific and Technical Information (CSTI SR ), Bratislave, 18.-19. apríla 2013.
3. PAUHOFOVÁ, I.: Stret civilizačných modelov? Medzinárodná konferencia Paradigmy budúcich
zmien v 21. storočí: Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Ekonomický ústav SAV, Ekonomická fakulta Technickej univerzity v Košiciach, Západoslovenská energetika, člen skupiny EON, Smolenice, 16. – 18. septembra 2013.
4. PÁLENÍK, V.: Daňová politika Európskej únie. Medzinárodná vedecká konferencia: Teória
a prax verejnej správy, pri príležitosti 15. výročia založenia Fakulty verejnej správy Univerzity
Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Fakulta verejnej správy Košice, Košice, 11. – 12. 9. 2013.
5. STANĚK, P.: Globálna kríza a globálny trh práce. Medzinárodná vedecká konferencia Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce. Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, Veľký Meder, 16. a 17. 5. 2013.
6. LICHNER, I.: Inkluzívne zamestnávanie a jeho financovanie. Inkluzívne zamestnávanie, Inštitút
zamestnanosti, Bratislava, 13. 12. 2013.
7. STANĚK, P.: Globálna kríza – príčiny a dôsledky. Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti
60. výročia založenia EÚ SAV Krízová a pokrízová adaptácia – nové výzvy pre ekonomickú
vedu. Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave, Smolenice,
4. a 5. 9. 2013.
8. STANĚK, P.: Základné hrozby globálneho vývoja, technologické zmeny a vývoj globálnej spoločnosti počas krízy. Je EÚ pripravená na globálne výzvy? Medzinárodná vedecká konferencia
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí III. (Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu). Ekonomický ústav SAV v spolupráci s Ekonomickou fakultou TU v Košiciach, Smolenice, 16. – 18. 9. 2013.
9. STANĚK, P.: Je európsky sociálny model udržateľný? (Finančná stránka problému). Medzinárodná vedecká konferencia Európsky sociálny model: čo ďalej? Ústav politických vied SAV,
Katedra politológie a európskych štúdií Filozofickej fakulty UKF v Nitre a Katedra politológie
Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Bratislava, 8. – 9. 10. 2013.
10. STANĚK, P.: Možnosti riešenia hospodárskej krízy. Medzinárodná vedecká konferencia Bratislavské právnické fórum 2013. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Bratislava, 10. – 11. 10. 2013.
11. STANĚK, P.: Dopady dlhovej krízy na štáty EÚ. 4. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie
Ekonomická teória a ekonomická realita. ETER 2013. Katedra ekonomickej teórie, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava, 8. 11. 2013.
12. STANĚK, P.: Súčasná kríza a jej systémové implikácie. Medzinárodná vedecko-výskumná konferencia Aktuálne otázky ekonomickej teórie a praxe v medzinárodnom podnikaní 2013. Fakulta
ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 5. 12. 2013.
13. ŠIKULA M.: Skúsenosti z predtransformačných a transformačných reforiem v podmienkach
Československa a Slovenska. Medzinárodná konferencia „20 rokov ekonomických reforiem
v CVE“, Paneurópska vysoká škola, Bratislava, 8. 2. 2013.
14. ŠIKULA M.: Aktuálny vývoj v eurozóne a jeho dopad na Slovensko, pozvaný referát na konferencii Slovak Retail Summit 2013, Realita Retailu, 23. – 24. 4. 2013 Bratislava.
15. ŠIKULA M.: Transformačný charakter globálnej krízy – výzva k formovaniu novej paradigmy
kvality udržateľnosti života. Medzinárodná konferencii Podnik a inovácie podnikateľských aktivít VIII. Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia Prešov, 25. – 26. 4. 2013.
13
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
16. ŠIKULA M.: Globálna kríza a nové výzvy k prístupom ku kvalite a udržateľnosti života. Medzinárodná konferencia Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce, Národohospodárska
fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Veľký Meder, 16.- 17. 5. 2013.
17. ŠIKULA M.: Vplyv globalizačných a integračných procesov na ekonomiku Slovenska. Medzinárodná konferencia Podnikanie – úspech, Spoločnosť slovensko-ruského priateľstva, Bratislava,
8. 10. 2013.
18. ŠIKULA M.: Sociálny štát a globálne vládnutie bez globálnej vlády. Medzinárodná konferencia
Európsky sociálny model: čo ďalej? Bratislava, 8.-9. 10. 2013.
19. ŠIKULA M.: Mnohorozmernosť globálnej krízy – nové výzvy pre ekonomickú vedu. Medzinárodná konferenciu aktuálne problémy slovenskej praxe, Herľany, 10.-11. október 2013.
20. ŠIKULA M.: Vplyv globalizačných a integračných procesov na ekonomiku Slovenska. Medzinárodná konferencia Podnikání v globálních podmínkách: výzvy a bariéry (pozícia Slovenska),
Európske fórum podnikání, CERGE-EI, Praha 21. 10. 2013.
21. ŠIKULA M.: Kríza eurozóny – rozporuplnosť reality a teoretických koncepcií. Hlavný referát na
medzinárodnej konferencii Rozpočet EÚ, inovácie a ekonomický rast EF UMB, Banská Bystrica, 5. 11. 2013.
22. ŠIKULA M.: Je súčasťou mnohorozmernej globálnej krízy aj kríza ekonomickej vedy? Medzinárodná konferencia Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska – efektívnosť verejnej správy –
MSP – európske hospodárstvo, organizovaná VŠEMvs, Bratislava, 7. 11. 2013.
23. ŠIKULA M.: Mnohorozmernosť globálnej krízy – výzva k obsahovej a metodologickej inovácii
ekonomickej vedy. Medzinárodná vedecká konferencia ETER 2013 org. NHF EU a NBS, Bratislava, 8. 11. 2013.
24. ŠIKULA M.: Globálne vládnutie bez globálnej vlády – ohrozenie alebo šanca. Medzinárodné
kolokvium Koncipování budoucnosti v Europě, VŠE Praha, 21. – 22. 11. 2013.
25. ŠIKULA M.: Kríza eurozóny v kontexte konceptu globálneho vládnutia bez globálnej vlády. Vedecko-popularizačný seminár Krize eurozóny: současný stav a perspektívy, NEWTON College,
Brno, 22. 11. 2013.
26. ŠIKULA M.: Kríza eurozóny a Keynesova koncepcia Medzinárodnej meny. Medzinárodná konferencia Financie a riziko, Ekonomická univerzita, Bratislava, 25. 11. 2013.
27. ŠIKULA M.: Genéza ekonomických podmienok a faktorov rozdelenia Československa a vývoj
dvoch nástupníckych ekonomík. Medzinárodná konferencia 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EÚ, Newton College, Brno, 19. 4. 2013.
2.6.2. Vyžiadané prednášky na domácich vedeckých podujatiach
1. STANĚK, P.: Globálna kríza a jej dôsledky. Diskusia v rámci i-Day – Festival nezávislých osobností a kultúry. Indymedia, Dom kultúry Ovsište, Petržalka – Bratislava, 26. 1. 2013.
2. STANĚK, P.: Súčasná kríza a možný pokrízový vývoj – alternatívne riešenia. ASA, Bratislava,
28. 5. 2013. <http://www.inst-asa.sk/aktuality/sucasna-kriza-a-mozny-pokrizovy-vyvoj- alternativne-riesenia.html>.
3. STANĚK, P.: Stavebníctvo ako prorastový faktor. Konferencia Quo Vadis slovenské stavebníctvo. Bratislava, 19. 6. 2013.
4. STANĚK, P.: Ďalšie smerovanie Európskej únie. Neverejná expertná diskusia, ASA, Bratislava,
2. 7. 2013. <http://www.inst-asa.sk/novinky/dalsie-smerovanie-europskej-unie.html>.
14
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
5. STANĚK, P.: Pretrvávajúce globálne finančné riziká a opatrenia na ich zníženie. Konferencia
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava, 3. 10. 2013.
6. STANĚK, P.: Reforma Európskej únie a strategické smerovanie Slovenska. Neverejná expertná
diskusia, ASA, Bratislava, 25. 11. 2013.
<http://www.inst-asa.sk/aktuality/reforma-europskej-unie-a-strategicke-smerovanie-slovenska.html>
7. ŠIKULA M.: MFF 2014 – 2020 a nároky na konkurencieschopnosť EÚ a SR. Regionálne diskusné fórum Rozpočet EÚ na najbližších 7 rokov: Ničí kríza európsku solidaritu? STU Košice –
8. 4. 2013.
8. ŠIKULA M.: Účasť v panelovej diskusii na konferencii AZZZ Efektívny dialóg, Nižšia administratívna záťaž, Kvalitnejšie podnikateľské prostredie, Bôrik, 14. 5. 2013.
9. ŠIKULA M.: Globalizácia a nové nároky na konkurencieschopnosť EU a SR. Seminár pre Dubnický technologický inštitút Dubnica n/Váhom, 29. 5. 2013.
10. ŠIKULA M.: Stavebníctvo v Stratégii rozvoja slovenskej spoločnosti. Konferencia QUO VADIS
slovenské stavebníctvo, Bratislava, 19. 6. 2013.
11. ŠIKULA M.: Pokračujúca globálna kríza, kríza eurozóny a nové výzvy pre ekonomickú vedu.
Dubnický technologický inštitút, 23. 11. 2013.
12. ŠIKULA M.: Dlhová kríza v eurozóne; aktuálny vývoj v eurozóne v kontexte vývoja svetovej
ekonomiky a dopady na ekonomiku SR. Zväz obchodu a cestovného ruchu, Tatranská Lomnica,
5. 12. 2013.
13. WORKIE M. T.: Konvergencia v ponímaní teórie "trickle-down". Medzinárodná vedecká konferencia Ekonomická teória a ekonomická realita, ETER 2013, Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, Bratislava 8.11.2013.
2.6.3. Vyžiadané prednášky na významných vedeckých inštitúciách
1. LESAY, I.: Kríza v eurozóne: Príčiny a riešenia. Konferencia “Päť rokov hospodárskej krízy
a budúcnosť EÚ. Ekonomická univerzita, Bratislava, október 2013.
2. LESAY, I. A BECKER, J.: Kríza eurozóny: príčiny a dopady na reálnu ekonomiku a firmy. Ekonomická univerzita, Bratislava, marec 2013.
3. ŠIKULA M.: Priebeh a dôsledky ekonomickej transformácie na Slovensku. Konferencia 20. rokov samostatnej Slovenskej republiky, Historický ústav SAV a Paneurópska vysoká škola
v spolupráci s SNR SR, Bratislava, 16. - 17. 1. 2013.
4. ŠIKULA M.: Globálne vládnutie bez globálnej vlády – ohrozenie alebo šance? Prezentačná konferencia k vývoju a perspektívam svetovej ekonomiky, Ekonomická univerzita 3. 10. 2013.
2.7. Patentová a licenčná činnosť na Slovensku a v zahraničí v roku 2013: –
2.7.1. Vynálezy, na ktoré bol udelený patent: –
2.7.2. Prihlásené vynálezy: –
2.7.3. Predané licencie: –
2.7.4. Realizované patenty: –
15
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
2.8. Účasť expertov na hodnotení národných projektov (APVV, VEGA a iných)
Tabuľka 2f Experti hodnotiaci národné projekty
Meno pracovníka
Brzica Daneš
Typ programu/projektu/výzvy
APVV
VEGA
VEGA
VEGA
Jeck Tomáš
Obadi Saleh Mothana
Počet hodnotených projektov
20
5
1
1
2.9. Iné informácie k vedeckej činnosti: –
3. Doktorandské štúdium, iná pedagogická činnosť a budovanie ľudských zdrojov pre vedu a techniku
3.1. Údaje o doktorandskom štúdiu
Tabuľka 3a Počet doktorandov v roku 2013
Počet k 31.12.2013
Doktorandi
Forma
celkový počet
Ž
0
0
0
0
M
3
0
2
5
Interná zo zdrojov SAV
Interná z iných zdrojov
Externá
Spolu
Súhrn
z toho
novoprijatí
Ž
0
0
0
0
M
3
0
1
4
5
4
Počet ukončených doktorantúr v r. 2013
Ukončenie z dôvodov
ukončenie
predčasné
neúspešné
úspešnou
ukončenie
ukončenie
obhajobou
M
Ž
M
Ž
M
Ž
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
1
1
0
3.2. Zmena formy doktorandského štúdia
Tabuľka 3b Počty preradení
Interná z pro- Interná z proInterná z
Interná z
Externá
Externá
striedkov SAV striedkov SAV iných zdrojov iných zdrojov
Interná z
Interná
Interná z pro- Interná z
Do formy
Externá
Externá
iných zdrojov
z prostr. SAV
striedkov SAV iných zdrojov
–
–
–
–
–
–
Počet
Z formy
3.3. Zoznam doktorandov, ktorí ukončili doktorandské štúdium úspešnou obhajobou
Tabuľka 3c Menný zoznam ukončených doktorandov v roku 2013 úspešnou obhajobou
Meno
doktoranda
Ing. Matej
Korček
Forma DŠ
Mesiac,
Mesiac, Číslo a názov
rok
rok
študijného
nástupu
obhajoby
odboru
na DŠ
interné štúdium hradené
9 / 2010 7 / 2013
z prostriedkov
SAV
3.3.3
ekonomická
teória
Zoznam interných a externých doktorandov je uvedený v Prílohe A.
16
Meno a
organizácia
školiteľa
Fakulta udeľujúca
vedeckú hodnosť
Doc. Ing. Saleh
Mothana Obadi PhD., Národohospodárska
Ekonomický ústav
fakulta EU
SAV
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
3.4. Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením VŠ
Tabuľka 3d Zoznam akreditovaných študijných programov s uvedením univerzity/vysokej školy
a fakulty
Názov študijného programu
(ŠP)
Názov študijného odboru
(ŠO)
Číslo ŠO
Univerzita/vysoká škola
a fakulta
ekonomická teória
ekonomická teória
3.3.3
Národohospodárska fakulta EU
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí pôsobili ako členovia
vedeckých rád univerzít,
správnych rád univerzít a fakúlt
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí získali vyššiu vedeckú,
pedagogickú hodnosť
alebo vyšší kvalifikačný stupeň
Tabuľka 3e Účasť na pedagogickom procese
Menný prehľad pracovníkov,
ktorí boli menovaní
do odborových komisií
študijných programov
doktorandského štúdia
Ing. Daneš Brzica, PhD. (odvetvové a prierezové ekonomiky)
Ing. Karol Morvay, PhD.
(Národohospodárska fakulta EU)
Ing. Herta Gabrielová, CSc.
(ekonomická teória)
RNDr. Viliam Páleník, PhD. (FaIng. Matej Korček, PhD. (PhD.,
kulta hospodárskej informatiky EU) Národohospodárska fakulta EU)
prof. Ing. Antonín Klas, CSc.
(ekonomická teória)
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. (Národohospodárska fakulta EU)
Ing. Karol Morvay, PhD.
(ekonomická teória)
Mgr. Kristína Petríková (Mgr.,
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
Fakulta matematiky, fyziky a inDrSc. (Ekonomická fakulta UMB)
formatiky UK)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
Doc. Ing. Saleh Mothana Obadi,
DrSc. (Ekonomická univerzita v
PhD. (medzinárodné podnikanie)
Bratislave)
Doc. Ing. Saleh Mothana Obadi,
PhD. (svetová ekonomika)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc. (Fakulta ekonomiky a manažmentu SPU)
Ing. Ivan Okáli, DrSc.
(ekonomická teória)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc. (Národohospodárska fakulta
EU)
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
(ekonometria a operačný výskum) DrSc. (Obchodná fakulta EU)
Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.,
hosťujúca profesorka (odvetvové
a prierezové ekonomiky)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc. (Výskumný ústav zváračský,
Bratislava)
Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc.,
hosťujúca profesorka (financie)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc. (Vysoká škola manažmentu
v Trenčíne)
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
(ekonomická teória)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. (Národohospodárska
fakulta EU)
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
(financie)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. (Vysoká škola finanční a správní, o. p. s., Praha)
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc. (svetová ekonomika)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. (Vysoká škola manažmentu v Trenčíne)
17
Ing. Peter Horvát (Ing., Fakulta
hospodárskej informatiky EU)
Ing. Ivan Lichner, PhD. (PhD., Fakulta hospodárskej informatiky EU)
Ing. Marek Radvanský, PhD.
(PhD., Fakulta hospodárskej informatiky EU)
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula,
DrSc. (ekonomická teória)
Ing. Ivana Šikulová, PhD. (ekonomická teória)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie
Tiruneh, PhD. (manažment)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD. (svetová ekonomika)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie
Tiruneh, PhD. (ekonomická teória)
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie
Tiruneh, PhD. (financie)
3.5. Údaje o pedagogickej činnosti
Tabuľka 3f Prednášky a cvičenia vedené v roku 2013
Prednášky
PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ
doma
v zahraničí
doma
v zahraničí
9
2
6
0
593
136
827
0
Počet prednášateľov alebo vedúcich cvičení
Celkový počet hodín v r. 2013
Cvičenia a semináre
Prehľad prednášateľov predmetov a vedúcich cvičení, s uvedením názvu predmetu, úväzku, katedry, fakulty, univerzity/vysokej školy je uvedený v Prílohe D.
Tabuľka 3g Aktivity pracovníkov na VŠ
1.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako vedúci alebo konzultanti
diplomových a bakalárskych prác
20
2.
Počet vedených alebo konzultovaných diplomových a bakalárskych prác
71
3.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako školitelia doktorandov (PhD.)
4
4.
Počet školených doktorandov (aj pre iné inštitúcie)
17
5.
Počet oponovaných dizertačných a habilitačných prác
23
6.
Počet pracovníkov, ktorí oponovali dizertačné a habilitačné práce
8
7.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby DrSc. prác
1
8.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií pre obhajoby PhD. prác
4
9.
Počet pracovníkov, ktorí pôsobili ako členovia komisií, resp. oponenti
v inauguračnom alebo habilitačnom konaní na vysokých školách
2
3.6. Iné dôležité informácie k pedagogickej činnosti
OKÁLI I.: Odborné stanovisko k návrhu na menovanie doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh, PhD.
za profesora v študijnom odbore 3.3.1 Národné hospodárstvo.
18
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
4. Medzinárodná vedecká spolupráca
4.1. Medzinárodné vedecké podujatia
4.1.1. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré organizácia SAV organizovala v roku 2013
alebo sa na ich organizácii podieľala, s vyhodnotením vedeckého a spoločenského prínosu
podujatia
Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu, Smolenice, 04.09.-05.09.2013
V roku 2013 si EÚ SAV pripomenul 60. rokov svojej existencie medzinárodnou vedeckou konferenciou, ktorá sa konala za účasti predsedu SAV prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc.
V nadväznosti na tradíciu bola konferencia zameraná na súčasnú výzvu doby, keď značná neúčinnosť a bezmocnosť krízových a pokrízových adaptačných procesov zároveň spochybňuje paradigmu hlavných prúdov ekonomickej teórie. Narastajúca ostrosť problémov si vynucuje posun uvažovania politiky do oblasti „včera“ ešte „nepredstaviteľného“ a pred ekonomickú vedu stavia naliehavú požiadavku obsahovej a metodologickej inovácie.
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí III. (Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu), Smolenice, 80 účastníkov, 16.09.-18.09.2013
Cieľom konferencie bolo za účasti reprezentantov rôznych vedných disciplín profilovať oblasti,
v ktorých je možné očakávať významné zmeny v nasledujúcom období a poukázať na ne v súvislostiach jednotlivých rovín života človeka v zásadne sa meniacom globalizovanom svete, s dôrazom
na súčasný krízový vývoj.
Vplyv starnutia na verejné financie a trhy práce regiónov EÚ, Smolenice, 28.10.-30.10.2013
Medzinárodná konferencia o dopadoch starnutia na verejné financie a trhy práce v regiónoch Európskej únie bola zameraná na spájanie výskumníkov a akademikov z Európy a iných regiónov za
účelom diskutovania trendov, príčin a dôsledkov starnutia na trhy práce a verejné financie v krajinách EU. Dôraz bol kladený primárne na empiricky koncipované príspevky s implikáciami pre
tvorbu politík.
Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku, Herľany, 45 účastníkov, 10.11.-11.11.2013
Cieľom konferencie bolo prediskutovanie dosiahnutých výsledkov v dotknutej oblasti tak v rovine
empirických poznatkov za krízové obdobie, ako aj v oblasti nových vhodných štatistických metód
pre analyzovanie príjmových nerovností a chudoby v európskom priestore.
4.1.2. Medzinárodné vedecké podujatia, ktoré usporiada organizácia SAV v roku 2014 (anglický a slovenský názov podujatia, miesto a termín konania, meno, telefónne číslo a e-mail
zodpovedného pracovníka)
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí IV. Vývoj globálneho sveta - spolupráca alebo konfrontácia?, Malé kongresové centrum SAV, Bratislava, 07.05.-07.05.2014, (Iveta Pauhofová, 02/ 5249
5021 kl.114, [email protected])
4.1.3. Počet pracovníkov v programových a organizačných výboroch medzinárodných konferencií
Tabuľka 4a Programové a organizačné výbory medzinárodných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
Počet členstiev
9
6
4
19
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
4.2. Členstvo a funkcie v medzinárodných orgánoch
4.2.1. Členstvo a funkcie v medzinárodných vedeckých spoločnostiach, úniách a národných
komitétoch SR
ING. DANEŠ BRZICA, PHD.
Fokusná skupina Konkurenční výhoda a inovační výkonnost, Centrum ekonomických studií,
Vysoká škola ekonomie a manažmentu, Praha (funkcia: člen)
Supervisory and advisory board European Centre for Comparative Commercial and Company
Law, Jagellonian University, Krakov (funkcia: člen)
ING. MÁRIA KAČÍRKOVÁ
The Regional Science Association International (RSAI) (funkcia: členka)
PROF. ING. ANTONÍN KLAS, CSC.
Medzinárodný štatistický inštitút (ISI) v Haagu (funkcia: člen)
ING. IVAN KLINEC
Občanská futurologická společnost, Praha, Česká republika (funkcia: člen predsedníctva)
The Millennium Project, Washington,D.C., USA (funkcia: spoluvedúci Stredoeurópskeho uzlu
a vedúci Slovenského poduzlu)
World Future Society, Bethseda, USA (funkcia: člen)
World Transhumanist Association - Humanity, Hartford, USA (funkcia: člen)
MGR. IVAN LESAY, MA, PHD.
European Association for Comparative Economic Studies (EACES) (funkcia: člen)
European Association for Evolutionary Political Economy (EAEPE) (funkcia: člen)
European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe (EuroMemo Group)
(funkcia: člen)
World Economics Association (WEA) (funkcia: člen)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD.
Medzinárodná spoločnosť pre aplikovanú ekonometriu, Paríž (funkcia: člen)
ING. MAREK RADVANSKÝ, PHD.
Medzinárodná sieť Skillsnet organizovaná Centrom CEDEFOP (funkcia: člen)
MGR. MIROSLAV ŠTEFÁNIK, PHD.
Medzinárodná sieť Skillsnet organizovaná Centrom CEDEFOP
(funkcia: alternátor v expertnej sieti)
4.3. Účasť expertov na hodnotení medzinárodných projektov (EÚ RP, ESF a iných)
Tabuľka 4b Experti hodnotiaci medzinárodné projekty
Meno pracovníka
Typ programu/projektu/výzvy
Počet hodnotených projektov
–
–
–
20
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
4.4. Najvýznamnejšie prínosy MVTS ústavu vyplývajúce z mobility a riešenia medzinárodných projektov a iné informácie k medzinárodnej vedeckej spolupráci
Participácia ústavu na World Economic Survey, Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich, Germany (I. Šikulová, H. Gabrielová, S. M. Obadi, K. Frank).
Prijatia prvých tajomníkov veľvyslanectiev Vietnamu, Francúzska a Ruska za účelom pre rokovania
medzinárodnej vedeckej spolupráce (P. Staněk).
Prehľad údajov o medzinárodnej mobilite pracovníkov organizácie je uvedený v Prílohe E.
Prehľad a údaje o medzinárodných projektoch sú uvedené v kapitole 2 a Prílohe B.
5. Vedná politika
Stanovisko k návrhu smernice rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme
dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o jednotné daňové priznanie k DPH
Adresát: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Spracoval: Viliam Páleník a Ivan Lichner
Informačná správa: Vplyv demografického vývoja na priemysel a úloha regionálnej, štátnej a európskej priemyselnej politiky pri zmierňovaní vplyvu nevyváženého vekového zloženia obyvateľstva
Adresát: Európsky hospodársky a sociálny výbor
Spracoval: Viliam Páleník, Ivan Lichner a Tomáš Miklošovič
6. Spolupráca s univerzitami/vysokými školami, štátnymi a neziskovými inštitúciami okrem aktivít uvedených v kap. 2, 3, 4
6.1. Spolupráca s univerzitami/VŠ (fakultami)
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Národohospodárska fakulta EU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): podpísaná dohoda o spolupráci v doktorandskom štúdiu
Začiatok spolupráce: 2004
Zameranie: dlhodobá spolupráca v oblasti doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.3.3. ekonomická teória
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Obchodná fakulta EU
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca v doktorandskom štúdiu
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: Svetová ekonomika
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Technická univerzita v Košiciach
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spoločné semináre, participácia na projektoch,
konzultácie, konferencie
Začiatok spolupráce: 2010
Zameranie: futurológia a prognózovanie
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): konzultácie, prednášky
Začiatok spolupráce: 2011
Zameranie: ekonomické otázky
21
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, ČR
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): organizácia podujatí,projekty,
Začiatok spolupráce: 2012
Zameranie: ekonómia
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Karlova Univerzita v Prahe, Česká republika
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): spolupráca s CESES - Centrum pre ekonomické a sociálne stratégie
Začiatok spolupráce: 2009
Zameranie: prognózovanie a sociálny vývoj
Názov univerzity/vysokej školy a fakulty: Vysoká škola ekonomická v Prahe
Druh spolupráce (spoločné pracovisko alebo iné): organizácia podujatí, projekty, prednášky
Začiatok spolupráce: 1992
Zameranie: futurológia, prognózovanie a ekonomická teória
6.2. Významné aplikácie výsledkov výskumu v spoločenskej praxi alebo vyriešenie problému
pre štátnu alebo neziskovú inštitúciu
Zadávateľ, odberateľ, zmluvný partner: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Názov aplikácie/objekt výskumu: Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania
Začiatok spolupráce: 2013
6.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby spoločenskej praxe
DOC. ING. IVETA PAUHOFOVÁ, CSC. HOSŤUJÚCA PROFESORKA: Členka autorského kolektívu: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020: materiál na medzirezortné pripomienkové konanie. Číslo: 2720/2013-360. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka
Slovenskej republiky.
ING. JAROSLAV VOKOUN: Pripomienky a diskusia k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
Bratislavského samosprávneho kraja. Konferencie NITT SK 2013 na tému Transfer technológií.
Účasť na národnom dialógu v rámci projektu CluStrat zorganizovanom Úniou klastrov Slovenska.
7. Spolupráca s aplikačnou a hospodárskou sférou okrem aktivít uvedených
v kap. 2, 3, 4
7.1. Spoločné pracoviská s aplikačnou sférou: –
7.2. Kontraktový – zmluvný výskum (vrátane zahraničných kontraktov): –
7.3. Iná činnosť využiteľná pre potreby hospodárskej praxe: –
22
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
8. Aktivity pre Národnú radu SR, vládu SR, ústredné orgány štátnej správy SR
a iné organizácie
8.1. Členstvo v poradných zboroch vlády SR, Národnej rady SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Tabuľka 8a Členstvo v poradných zboroch Národnej rady SR, vlády SR, ministerstiev SR, orgánoch
EÚ, EP, NATO a pod.
Meno pracovníka
Názov orgánu
Ing. Daneš Brzica, PhD.
Európsky panel medzinárodných expertov
MaPEER
Ing. Tomáš Domonkos, PhD. Európsky hospodársky a sociálny výbor
Ing. Gabriela Dováľová, PhD. Riadiaci výbor Európskeho roka aktívneho
starnutia a solidarity medzi generáciami,
Úrad vlády SR
Ing. Karol Frank, PhD.
Centrálny koordinačný orgán, sekcia koordinácie fondov EÚ, Úrad vlády SR
Funkcia
člen
člen
členka
člen pracovnej skupiny pre ex
ante kondicionalitu Štatistické
systémy a ukazovatele výsledku
Centrálny koordinačný orgán, sekcia koor- člen pracovnej skupiny Partdinácie fondov EÚ, Úrad vlády SR
nerstvo pre politiku súdržnosti
Ing. Martin Lábaj, PhD.
Rada Protimonopolného úradu SR
člen
Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD. Zbor poradcov Ministerstva financií SR
poradca ministra financií SR
Zbor poradcov predsedu vlády SR
konzultant pre finančnú politiku
Ing. Ivan Lichner, PhD.
Európsky hospodársky a sociálny výbor
expert
Ing. Karol Morvay, PhD.
Rada Protimonopolného úradu SR
člen
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Konzultačná skupina pre priemyselné zmeny člen
Koordinačný výbor pre pôsobenie SR v
člen
OECD (za SAV)
Komisia pre Stratégiu EÚ 2020 pri Výbore člen
Národnej rady Slovenskej republiky pre
európske záležitosti
Európsky hospodársky a sociálny výbor
člen
Doc. Ing. Iveta Pauhofová,
Zbor poradcov generálneho riaditeľa Sočlenka
CSc., hosťujúca profesorka
ciálnej poisťovne SR
Ing. Marek Radvanský, PhD. Centrum sociálneho dialógu, Konfederácia člen zboru expertov
odborových zväzov SR
Európsky hospodársky a sociálny výbor
náhradník
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc. Zbor poradcov prezidenta SR pre makroe- poradca prezidenta SR
konomiku
Poradný zbor predsedu vlády Slovenskej
poradca
republiky pre makroekonomiku a strategické otázky
Prierezová pracovná skupina pre oblasť
člen
spoločenských a humanitných vied, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Komisia pre udeľovanie štátnych vyznačlen
Šikula, DrSc.
menaní, Kancelária prezidenta ST
Ing. Jaroslav Vokoun
Pracovná skupina pre mestský rozvoj zria- člen
dená Ministerstvom dopravy, výstavby a
regionálneho rozvoja SR
23
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
8.2. Expertízna činnosť a iné služby pre štátnu správu a samosprávy
Názov expertízy: Hospodárske politiky členských štátov, ktorých menou je euro
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Reklama - mládež a deti
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Inkluzívny digitálny vnútorný trh
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Hlavné informačné dokumenty o investičných produktoch
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Vnútorný trh a regionálna pomoc
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Emisie CO2 z osobných automobilov a úžitkových vozidiel
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Centrálne depozitáre cenných papierov(CSD)
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Zjednodušenie prevozu motorových vozidiel
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Stála študijná skupina pre koordináciu hospodárskej politiky
Adresát expertízy: Európsky parlament a Európska komisia
Spracoval: Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
Názov expertízy: Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020
Adresát expertízy: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Spracoval: Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca profesorka
Stručný opis: Národohospodárske súvislosti príjmovej úrovne obyvateľstva slovenského vidieka
(pôdohospodárstvo, služby, obchod). Analýza využívania štrukturálnych fondov z EÚ na diverzifikáciu poľnohospodárskej činnosti na vidieku a v lesníctve. Návrhy zmien v strategickom smerovaní
pre budúce plánovacie obdobie.
Názov expertízy: Vedná politika Slovenskej republiky v horizonte 2014 – 2020
Adresát expertízy: Úrad vlády SR
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Priority vednej politiky SAV a univerzít (prierezová skupina)
Adresát expertízy: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
24
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Názov expertízy: Návrh Inovačnej stratégie SR na roky 2014 až 2020
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Národný program reforiem 2013
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Návrh štátneho záverečného účtu Slovenskej republiky za rok 2012
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Informácia o stave investícií v akútnej lôžkovej zdravotnej starostlivosti na Slovensku a zámer realizácie výstavby novej nemocnice v Bratislave
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Návrh možných systémových riešení k zabezpečeniu efektívnosti a zvýšeniu
účinnosti procesu konsolidácie verejných financií na roky 2013 až 2016
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Informácia o stave rokovaní v súvislosti s predajom nepoužitých priznaných
jednotiek podľa článku 17 Kjótskeho protokolu
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Návrh Súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky za rok 2012
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Sumár opatrení v štruktúre podľa CSR
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Plán práce vlády Slovenskej republiky na rok 2014
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Národná stratégia regionálneho rozvoja SR – aktualizácia 2013
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Správa o stave podnikateľského prostredia v Slovenskej republike
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
25
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Názov expertízy: Informácia o plnení Národného programu reforiem Slovenskej republiky 2013
Adresát expertízy: Úrad vlády Slovenskej republiky, Zbor poradcov predsedu vlády
Spracoval: Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Názov expertízy: Účasť na stretnutiach Inovačného fóra
Adresát expertízy: Inovačné fórum Slovensko
Spracoval: Ing. Jaroslav Vokoun
Stručný opis: Inovačné fórum Slovensko je neformálna platforma, združujúca expertov v oblasti
inovácií a výskumu na Slovensku.
8.3. Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Tabuľka 8b Členstvo v radách štátnych programov a podprogramov ŠPVV a ŠO
Meno pracovníka
–
Názov orgánu
–
Funkcia
–
8.4. Prehľad aktuálnych spoločenských problémov, ktoré riešilo pracovisko v spolupráci
s Kanceláriou prezidenta SR, s vládnymi a parlamentnými orgánmi alebo pre ich potrebu










hospodárska politika
rozvoj pôdohospodárstva SR
vedná politika
inovačná stratégia SR
národný program reforiem
proces konsolidácie verejných financií
rozpočtové otázky
stav zdravotníctva v SR
národná stratégia regionálneho rozvoja
stav podnikateľského prostredia
9. Vedecko-organizačné a popularizačné aktivity
9.1.Vedecko-popularizačná činnosť
9.1.1. Najvýznamnejšia vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Tabuľka 9a Vedecko-popularizačná činnosť pracovníkov organizácie SAV
Typ1
Názov
Miesto zverejnenia
Ing. Daneš Brzica, PhD.
PB
Prednáška zameraná na
inovačný rozvoj.
Ing. Karol Frank, PhD.
PB
Stojí nás EÚ príliš veľa?
Dubnický technologický inštitút
Café Európa,
Banská Bystrica
Meno
Spoluautori
Ing. Ivan Lichner, PhD.
PB
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
Strieborná ekonomika:
Starší a ich vplyv na zamestnanosť, Starší človek v rodine a v spoločnosti „Ako si uplatňovať
svoje práva„
20 rokov SR: Hospodársky vývoj Slovenska
26
Dátum alebo
počet za rok
29.5.2013
17.1.2013
Bojnice
18.11.2013
TA3, Správy
1.1.2013
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
Ako bude vláda plátať
dieru v štátnej kase
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
Bločková lotéria
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
Bločková lotéria
Bločková lotéria pomohla finančnej správe
Británia v EÚ
Brusel adresoval štátom
únie ekonomické odporúčania
Brusel: Začal sa summit
EÚ
Cypru pomôže aj Slovensko
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
Daň z luxusu
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
Dobehli sme Grécko
Dôvera v euro mierne
narástla
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
Dynamika dlhu
Európa sa pomaly zotavuje
Chudoba na Slovensku
Islamská banka v Európe
Minimálna mzda – brzda
pre mladých
Návrhy vlády na oživenie hospodárskeho rastu
STV, Správy RTVS
29.6.2013
Rádio Slovensko,
Rádiožurnál
Správy/Štúdio TA3
2.9.2013
STV, Správy RTVS 22.10.2013
Správy/Štúdio TA3
18.1.2013
STV, O 5 minút 12
2.6.2013
TA3, 24 vo svete
27.6.2013
STV, Správy RTVS
18.3.2013
Rádio Slovensko,
Rádiožurnál,
STV, Správy RTVS
23.4.2013
STV, Správy RTVS
1.12.2013
Rádio Slovensko,
Rádiožurnál
10.9.2013
STV, Správy RTVS
2.8.2013
Správy RTVS
TA3, Žurnál
28.10.2013
30.11.2013
STV, Správy RTVS
5.8.2013
Rádio Slovensko,
K veci
Rádio Expres, SpraNemecko čakajú v nedevodajstvo, Infoexpres
ľu voľby
plus
Nezamestnanosť a revoSTV, O 5 minút 12
lúcia
Rádio Lumen,
Nezamestnanosť na SloLumenfórum,
vensku
Rubrika: Čo vy na to?
Nižšia daň ale aj nové
TA3,
dane
Analýzy a trendy
TA3, Správy/Štúdio
Od dnes už platia bločky
TA3
Oddnes pracujeme na seba STV, Správy RTVS
Odporúčania Európskej
STV, Správy RTVS
komisie pre Slovensko
Odporúčania Európskej
Správy/Štúdio TA3
komisie pre Slovensko
Podľa premiéra Fica sa
podarilo zachytiť 10 %
Rádio Slovensko,
daňových únikov, veľké
Rádiožurnál
ryby však v sieti chýbajú,
tvrdia odborníci
Podporovať zamestnávaRádio Slovensko,
nie mladých špeciálnymi
K veci
opatreniami alebo nie?
Pomoc mladým nezaTA3
mestnaným
Postihnutí = chudobní:
Zdravotné postihnutie je
JOJ, Noviny
dvojnásobná kliatba
Práceneschopnosť nezaRádio Slovensko,
mestnaných
Rádiožurnál
Premiér chce zmeniť
STV, Správy RTVS
usporiadanie krajov
27
27.8.2013
22.6.2013
15.5.2013
20.9.2013
17.11.2013
26.2.2013
24.10.2013
1.9.2013
3.6.2013
30.5.2013
30.5.2013
5.11.2013
19.10.2013
28.6.2013
21.6.2013
6.9.2013
22.10.2013
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Baláž, V.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Baláž, V.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Barta, J.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Barta, J.,
Ďurana, R.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Barta, J.,
Geist, R.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Ďurana, R.
TV
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Ďurana, R.,
Kuruc, R.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Filko, M.,
Barta, J.
RO
Hošták, M. ,
Machina, E.
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Hrbeková, J.
Kažimír, P.,
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Štěpánová, P.,
Gašpar, T.
Kažimír, P.,
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Štěpánová, P.,
Gašpar, T.:
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Konečná, R.
Kozlík, S.,
Paška, J.
Ludviková, I.,
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Stužka, M.
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
RO
RO
Taliansko – ako ďalej?
V národnej lotérii môžete
vyhrať 10 000 EUR
Vláda pripravuje rating
pre podnikateľov
Vláda schválila rozpočet
na budúci rok
Vysvedčenie pre vládu
Zóna voľného obchodu
medzi EÚ a USA
Zvýši lotéria výber daní?
Ekonomika
eurozóny
stále klesá – kadiaľ vedie
cesta von z krízy
Návrh štátneho rozpočtu na
budúci rok je na stole, deficit verejných financií by
mal dosiahnuť 2,9 percenta
Cyprus musí zdaniť
všetky bankové účty
Naša ekonomika bude rásť
pol percentným tempom,
prepad už zrejme nehrozí,
je to skutočne tak?
Čo sa to teraz deje na
Cypre?
Zamestnanosť a dlhová
brzda
Bločková lotéria
Vláda predstavila upravený návod štátneho
rozpočtu
Podnikateľské prostredie,
rast a nezamestnanosť
Rating der Firmen
Rádio Slovensko,
K veci
Rádio Slovensko,
K veci
TA3, Aktuálne
4.6.2013
2.7.2013
23.9.2013
STV, Správy RTVS 16.10.2013
Slovenský rozhlas,
Rádiožurnál
26.2.2013
STV, Správy RTVS
26.8.2013
Rádio Slovensko,
K veci
STV2, Správy
a komentáre RTVS
Správy/Štúdio TA3
7.1.2013
10.10.2013
8.3.2013
Správy/Štúdio TA3
23.12.2013
Správy/Štúdio TA3
18.9.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
20.5.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
3.9.2013
STV2, Správy
a komentáre RTVS
18.3.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
20.6.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
STV2, Správy
a komentáre RTVS
Rádio Slovensko,
Téma po sedemnástej
18.3.2013
22.4.2013
3.9.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
17.10.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
Slovenský rozhlas
6.3.2013
11.1.2013
RO
Kontrola rizikových firiem
na Cypre
Slovenský rozhlas
8.2.2013
TV
Citlivé údaje z Cypru na
Finančnom riaditeľstve
STV,
Správy RTVS
7.2.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
2.4.2013
Rádio Slovensko,
K veci
1.6.2013
Rádio Slovensko
1.7.2013
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
19.12.2013
RO
RO
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Mihok, P.,
Vaňo, V.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Šustek, Z.,
Potocký, E.
RO
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Vlachynský, M.
Program záruk zamestnania mladých
Slovensko starne, pomôcť
má strieborná ekonomika
Sprísnenie rozpočtu
Štát dopredáva akcie
Slovak telekomu
RO
NBS znížila odhad rastu
ekonomiky o takmer percento – čo to znamená?
Banková únia a boj proti
daňovým únikom v EÚ
Aktivačné práce nie sú
účinné
Čo prinesie EÚ a Slovensku dohoda o voľnom
obchode s USA
O menovej reforme z
roku 1953
O čo ide pri kúpe 49 percentného balíka akcií SPP?
28
Rádio Slovensko,
Rádiožurnál
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
30.5.2013
16.9.2013
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
RNDr. Viliam Páleník, PhD. Vlachynský, M.
RO
O situácii v Taliansku
Ing. Marek Radvanský, PhD.
RO
Ing. Marek Radvanský, PhD.
RO
Ing. Marek Radvanský, PhD.
RO
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
RO
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
TV
Fisher, P.,
Ing. Marek Radvanský, PhD. Zorkovský, M.,
Krištín, Š.
RO
Opatrenia na
ekonomiky
Ing. Marek Radvanský, PhD. Ódor, Ľ.
RO
Rozpočet
sveta
Aktuálna potreba reforiem na Slovensku
Bez ďalších reforiem sa
neudržíme
Ekonomická prognóza
Regionálne voľby: Trenčiansky samosprávny kraj
Rozpočet je prerokovaný
Vláda zatiahla dlhovú
brzdu
Voľby do samosprávnych krajov: Banskobystrický samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Banskobystrický samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Bratislavský
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Bratislavský
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Košický
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Košický
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Nitriansky
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Nitriansky
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Prešovský
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Prešovský
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov: Žilinský
samosprávny kraj
Voľby do samosprávnych krajov. Predstavovanie kandidátov na post
predsedu VÚC: Trnavský
samosprávny kraj
Voľby VÚC – Voľby do
orgánov samosprávnych
krajov SR: Trenčiansky
samosprávny kraj
Voľby VÚC – Voľby do
orgánov samosprávnych
krajov SR: Trnavský
samosprávny kraj
29
uzrel
Rádio Slovensko,
Z prvej ruky
Rádio Slovensko,
Rádiožurnál,
Rádio Slovensko,
K veci
Rádio Slovensko
27.2.2013
14.12.2013
20.12.2013
11.6.2013
STV, Správy RTVS 25.10.2013
STV, Správy
a komentáre RTVS
Rádio Slovensko,
Rádiožurnál,
11.12.2013
20.6.2013
Správy RTVS
z regiónov
30.10.2013
STV,
Správy RTVS
30.10.2013
Správy RTVS
z regiónov
6.11.2013
STV,
Správy RTVS
6.11.2013
Správy RTVS
z regiónov
5.11.2013
STV,
Správy RTVS
5.11.2013
STV,
Správy RTVS
29.10.2013
Správy RTVS
z regiónov
29.10.2013
Správy RTVS
z regiónov
4.11.2013
STV,
Správy RTVS
4.11.2013
STV,
Správy RTVS
28.10.2013
STV,
Správy RTVS
24.10.2013
Správy RTVS
z regiónov
25.10.2013
Správy RTVS
z regiónov
24.10.2013
oživenie
Rádio Slovensko,
K veci
7.3.2013
svetlo
Rádio Slovensko,
K veci
15.8.2013
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Ing. Marek Radvanský, PhD.
Turčány, J.,
Balážová, E.
RO
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
IN
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TL
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TL
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
TV
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
RO
Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
RO
RO
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
RO
Vláde sa vlani podarilo
dodržať plánovaný rozpočtový schodok
Čína a Slovensko
Dobré miesto na život?
Roboty bude veľa, pláce
málo.
Globální krize a budoucnost světové ekonomiky: vystoupení na
Vratimovském odborném
semináři 24.10.2012
Kriminalizácia
ekonomiky: 2. časť.
Predstavovanie kandidátov na post .....
Quo Vadis slovenské
stavebníctvo
Regionálne voľby
V daňových rajoch sú
vraj miliardy. Ako by
vyzeral neoficiálny rebríček bohatých.
Voľby do samosprávnych krajov
Voľby do samosprávnych krajov
Voľby do samosprávnych krajov
Zadlženosť
ekonomiky
slovenskej
Župné voľby 2013
Hodnotenie – rok vlády
Fica
K otázkam nezamestnanosti hospodárskeho rastu a dlhovej krízy
K tzv. „Nobelovej cene“
na ekonómiu pre 3 ekonómov z USA
Komentár k problematike
menových vojen
Komentár k zapájaniu
mládeže do sezónnych prác
Konzultácia k „priorite“
futbalových štadiónov
Konzultácia k otázkam
„indexu šťastia“
Konzultácia k otázke
zvyšovania platov pre
pracovníkov zdravotníctva
(už 3 roky nevalorizované)
Konzultácia k poskytnutiu
výhod USSteel Košice a
zdravotným poisťovniam
Konzultácia k postoju
Slovákov k EÚ
Konzultácia k problematike daňovej amnestie
30
Slovenský rozhlas
7.1.2013
STV
13.2.2013
TV JOJ
12.8.2013
Haló noviny,
Naša pravda
7.1.2013
ProIN
1.6.2013
STV,
Správy RTVS
24.10.2013
Eurostav
1.8.2013
STV,
Správy RTVS
25.10.2013
TV JOJ
5.4.2013
STV,
Správy RTVS
STV,
Správy RTVS
STV,
Správy RTVS
Rádio Slovensko,
Dobré ráno,
Slovensko
Správy RTVS
STV,
Správy a komentáre
STV,
Diskusná relácia
O 5 minút 12
29.10.2013
4.11.2013
5.11.2013
24.9.2013
30.10.2013
3.4.2013
27.1.2013
Slovenský rozhlas
14.10.2013
STV
19.2.2013
Slovenský rozhlas
10.7.2013
Slovenský rozhlas
1.3.2013
Slovenský rozhlas
12.9.2013
Slovenský rozhlas
1.7.2013
Slovenský rozhlas
3.9.2013
Slovenský rozhlas
5.3.2013
Slovenský rozhlas
27.3.2013
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
RO
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
PB
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
IN
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
Konzultácia k problematike rozporu medzi 80 %
negatívnych hodnotením
celkovej situácie Slovenska a cca 50 % individuálnou spokojnosťou
Konzultácia k problémom možného zabezpečenia penzijných príjmov
Konzultácia k výberu daní
Konzultácia k vzťahu
úsporných a prorastových opatrení vlády SR
Konzultácia k zvýhodneniu čerpania eurofondov
na dopravnú infraštruktúru – nezapočítaním
spolufinancovania
do
deficitu, resp. zadlženosti
Konzultácia ku kontroverznom rokovaní tripartitiy o minimálnej mzde
Konzultácia o príspevkoch podnikom na udržanie pracovných miest,
no nie pre agentúrnych
pracovníkov
Ľudstvo sa musí spamätať, inak mu hrozí katastrofa
Neúčinnosť protikrízových opatrení vo finančnom sektore
Prednáška pre kurz diplomatov org. MZV k aktuálnym otázkam globálnej
krízy, euro-zóny a pozície
Slovenska v týchto procesoch
Príspevok
Relácia k 20. výročiu
vzniku SR a jej ekonomiky
Rozhovor k 5. výročiu
globálnej ekonomickej
krízy a jej dopadov na
Slovensko
Rozhovor
k
dileme
úsporné či prierastové
opatrenia a ich dopady na
nezamestnanosť
Rozhovor k hodnoteniu
SR a jej ekonomiky za
rok 2012
Rozhovor k možným
dôsledkom volieb v Taliansku na ďalší vývoj
EÚ a eurozóny
Rozhovor k opatreniam
na znižovanie vysokej
nezamestnanosti
Rozhovor k pozitívam a
problémom transformačného vývoja Slovenska
31
Slovenský rozhlas
22.2.2013
Slovenský rozhlas
23.1.2013
Slovenský rozhlas
2.12.2013
Slovenský rozhlas
2.5.2013
Slovenský rozhlas
18.7.2013
Slovenský rozhlas
24.9.2013
Slovenský rozhlas
1.8.2013
Rádio Slovensko
18.12.2013
STV
1.5.2013
Bratislava
6.5.2013
Next Future
30.12.2013
TA3
2.12.2013
STV
17.9.2013
STV
1.2.2013
STV
3.1.2013
TA3
25.2.2013
STV
11.3.2013
TA3
8.2.2013
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Rozhovor k problémom
delenia majetku pri rozdelení Československa
Rozhovor k problémom
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
RO
možného odchodu US
Šikula, DrSc.
Steel
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Rozhovor k rozpočtu EU
RO
Šikula, DrSc.
na roky 2014 – 2020
Rozhovor k stanovisku
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
MMF k vývoju slovenTV
Šikula, DrSc.
skej ekonomiky a odporúčaniu vláde SR
Rozhovor k výške náDr. h. c. prof. Ing. Milan
RO
kladov na oslavu 1150
Šikula, DrSc.
výročia Cyrila a Metoda
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Rozhovor na tému probTV
Šikula, DrSc.
lémy zadlženosti v USA
Rozhovor o budovaní
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
RO
vedeckých parkov STU v
Šikula, DrSc.
Bratislave a Trnave
Rozhovor o možnom
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
TV
vývoji dolára ako svetoŠikula, DrSc.
vej rezervnej meny
Rozhovor o príprave
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
TV
dohody o voľnom obŠikula, DrSc.
chode medzi EU a USA
Rozhovor o spolupráci 3
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
TV
automobiliek s priemysŠikula, DrSc.
lovými školami a STU
Rozhovor o výhodnosti
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
RO
podpory investície IBM
Šikula, DrSc.
na východné Slovensko
Rozhovor o vývoji miezd
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
TV
i SR a ČR po rozdelení
Šikula, DrSc.
štátu
Rozhovor o zvýhodnení
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
TV
(daňovom) pre nájomné
Šikula, DrSc.
byty
Rozhovor pre reláciu
„Digitálky“ o probléDr. h. c. prof. Ing. Milan
TV
moch fungovania sociaŠikula, DrSc.
listickej
ekonomiky
očami občana
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Scenáre budúcnosti sveta
TL
Šikula, DrSc.
môžu byť naozaj rôzne
Stanovisko k upravenej
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
RO
prognóze MF rastu HDP
Šikula, DrSc.
na 1,2 %
1
PB - prednáška/beseda, TL - tlač, TV - televízia, RO - rozhlas, IN - internet, EX
multimédiá, DO - dokumentárny film
Dr. h. c. prof. Ing. Milan
Šikula, DrSc.
TV
STV
3.1.2013
Slovenský rozhlas
9.1.2013
Slovenský rozhlas
8.4.2013
Slovenský rozhlas
5.6.2013
Slovenský rozhlas
4.7.2013
TA3
18.1.2013
Rádio Regina
4.1.2013
STV
2.8.2013
STV
5.7.2013
Rádio Regina
24.1.2013
Slovenský rozhlas
2.7.2013
STV
7.1.2013
STV
29.10.2013
STV
30.10.2013
Pravda
23.12.2013
Slovenský rozhlas
30.1.2013
- exkurzia, PU - publikácia, MM -
9.1.2. Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Tabuľka 9b Súhrnné počty vedecko-popularizačných činností organizácie SAV
Typ
Počet
Typ
Počet
Typ
Počet
prednášky/besedy
rozhlas
publikácie
iné
4
60
0
0
tlač
internet
multimediálne nosiče
3
2
0
TV
exkurzie
dokumentárne filmy
78
0
0
32
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
9.2. Vedecko-organizačná činnosť
Tabuľka 9c Vedecko-organizačná činnosť
Názov podujatia
Prezentačná konferencia publikácie Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte
Seminár z empirickej ekonómie XIV. –
Forecasting Skills Mismatch in Macedonia
Seminár z empirickej ekonómie XV. – Do
Remittances Reduce Poverty and Inequality in the Western Balkans?
Seminár z empirickej ekonómie XVI. –
Analysis of systemic risk and identifying
financial fragility in Central and Southeast
Europe?
Seminár z empirickej ekonómie XVII. –
Foreign Direct Investment (FDI): Two
Models or the “Pair-Models” Idea for FDI
and Economic Growth
Seminár z empirickej ekonómie XVIII. –
Features, Dimensions and Costs of Romanian "Neet" Youth in the European
Context
Konferencia k prezentácii vedeckej monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: hľadanie možných ciest oživenia
v čase pretrvávajúcej krízy dôvery
Seminár z empirickej ekonómie XIX. – Forecasting skill demand and supply: A methodological discussion
Týžden vedy a techniky 2013 - Okrúhly
stôl k publikácii "60. rokov výskumu
v EU SAV"
Eurofórum - Limity dnešného systému
medzinárodného obchodu
Krízová a pokrízová adaptácia - nové výzvy pre ekonomickú vedu
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí
III. (Európa, Slovensko – súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu)
Vplyv starnutia na verejné financie a trhy
práce regiónov EÚ
Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na
Slovensku
Domáca/
medzinárodná
Miesto
Dátum konania
Počet
účastníkov
domáca
Bratislava
11.06.-11.06.2013
-
domáca
Bratislava
19.06.-19.06.2013
-
domáca
Bratislava
23.06.-23.06.2013
-
domáca
Bratislava
30.07.-30.07.2013
-
domáca
Bratislava
06.09.-06.09.2013
-
domáca
Bratislava
16.09.-16.09.2013
-
domáca
Bratislava
03.10.-03.10.2013
-
domáca
Bratislava
31.10.-31.10.2013
-
domáca
Bratislava
12.11.-12.11.2013
-
domáca
Bratislava
18.11.-18.11.2013
-
medzinárodná
Smolenice 04.09.-05.09.2013
-
medzinárodná
Smolenice 16.09.-18.09.2013
80
medzinárodná
Smolenice 28.10.-30.10.2013
-
medzinárodná
33
Herľany
10.11.-11.11.2013
45
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
9.3. Účasť na výstavách: 9.4. Účasť v programových a organizačných výboroch národných konferencií
Tabuľka 9d Programové a organizačné výbory národných konferencií
Typ výboru
Programový
Organizačný
Programový i organizačný
Počet členstiev
1
1
0
9.5. Členstvo v redakčných radách časopisov
ING. DANEŠ BRZICA, PHD.
Ekonomický časopis (funkcia: člen )
Prognostické práce (funkcia: člen )
ING. HERTA GABRIELOVÁ, CSC.
Ekonomický časopis (funkcia: členka redakčnej rady)
ING. TOMÁŠ JECK, PHD.
Ekonomický časopis (funkcia: výkonný redaktor)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD.
Acta aeconomica pragensia (funkcia: člen edičnej rady)
Forum Statisticum Slovacum (funkcia: člen redakčnej rady)
Profini (funkcia: člen správnej rady)
DR. H. C. PROF. ING. MILAN ŠIKULA, DRSC.
Acta Oeconomica Cassoviensia (Podnikovohospodárska fakulta EU v Košiciach
(funkcia: člen Redakčnej rady)
Ekonomický časopis (funkcia: hlavný redaktor)
ING. IVANA ŠIKULOVÁ, PHD.
Ekonomický časopis (funkcia: členka redakčnej rady)
DOC. DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD.
ACTA, Fakulta financií a práva, Praha (funkcia: člen redakčnej rady)
Ekonomický časopis (funkcia: člen)
9.6. Činnosť v domácich vedeckých spoločnostiach
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Slovenská spoločnosť pre operačný výskum (funkcia: člen)
ING. EVA CHOVANCOVÁ
Futurologická spoločnosť na Slovensku FSS (funkcia: členka)
ING. MÁRIA KAČÍRKOVÁ
Spoločnosť pre regionálnu vedu a politiku (funkcia: členka)
ING. IVAN KLINEC
Futurologická spoločnosť na Slovensku FSS - Sekcia Slovenského komitétu pre vedecké riadenie SKVR (funkcia: predseda)
Slovenská asociácia pre Rímsky klub (funkcia: člen predsedníctva)
34
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD.
Klub ekonomických analytikov (funkcia: člen)
Klub ekonómov EU (funkcia: člen)
Slovenská spoločnosť pre operačný výskum (funkcia: člen výboru)
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (funkcia: člen výboru)
Slovenské ekonomické fórum (funkcia: člen)
Sociálne fórum (funkcia: člen)
DOC. ING. IVETA PAUHOFOVÁ, CSC., HOSŤUJÚCA PROFESORKA
Slovenská akadémia poľnohospodárskych vied, odbor ekonomiky a manažmentu poľnohospodárstva (funkcia: členka)
Slovenská sekcia Rímskeho klubu (funkcia: členka)
ING. MAREK RADVANSKÝ, PHD.
Slovenská spoločnosť pre operačný výskum (funkcia: člen)
Slovenská štatistická a demografická spoločnosť (funkcia: člen)
9.7. Iné dôležité informácie o vedecko-organizačných a popularizačných aktivitách
10. Činnosť knižnično-informačného pracoviska
10.1. Knižničný fond
Tabuľka 10a Knižničný fond
Knižničné jednotky spolu
z toho
31 750
knihy a zviazané periodiká
24 781
audiovizuálne dokumenty
0
elektronické dokumenty (vrátane digitálnych)
mikroformy
0
iné špeciálne dokumenty - dizertácie, výskumné správy
Počet titulov dochádzajúcich periodík
6 547
48
z toho zahraničné periodiká
26
Ročný prírastok knižničných jednotiek
v tom
422
241
kúpou
92
darom
97
výmenou
52
bezodplatným prevodom
0
Úbytky knižničných jednotiek
0
Knižničné jednotky spracované automatizovane
35
210
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
10.2. Výpožičky a služby
Tabuľka 10b Výpožičky a služby
Výpožičky spolu
4 650
odborná literatúra pre dospelých
z toho
1 260
výpožičky periodík
410
prezenčné výpožičky
2 980
MVS iným knižniciam
0
MVS z iných knižníc
58
MMVS iným knižniciam
0
MMVS z iných knižníc
0
Počet vypracovaných bibliografií
92
Počet vypracovaných rešerší
12
10.3. Používatelia
Tabuľka 10c Užívatelia
Registrovaní používatelia
151
Návštevníci knižnice spolu (bez návštevníkov podujatí)
2 700
10.4. Iné údaje
Tabuľka 10d Iné údaje
On-line katalóg knižnice na internete ( 1=áno, 0=nie)
Náklady na nákup knižničného fondu v €
0
5 353,50
10.5. Iné informácie o knižničnej činnosti: 
11. Aktivity v orgánoch SAV
11.1. Členstvo vo Výbore Snemu SAV: 
11.2. Členstvo v Predsedníctve SAV a vo Vedeckej rade SAV: 
11.3. Členstvo vo vedeckých kolégiách SAV
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD.
VK SAV pre vedy o človeku a spoločnosti (člen)
36
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
11.4. Členstvo v komisiách SAV
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov (člen)
ING. MÁRIA KAČÍRKOVÁ
Komisia SAV pre ekonomické otázky (členka)
ING. JAROSLAV VOKOUN
Komisia SAV pre duševné vlastníctvo, inovácie a technologický transfer (Člen)
11.5. Členstvo v orgánoch VEGA
ING. HERTA GABRIELOVÁ, CSC.
Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (členka)
ING. BORIS HOŠOFF, PHD.
Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (člen)
ING. JÁN KOŠTA, CSC.
Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (člen)
RNDR. VILIAM PÁLENÍK, PHD.
Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (člen)
ING. IVANA ŠIKULOVÁ, PHD.
Komisia VEGA pre ekonomické a právne vedy (predsedníčka)
Rozšírené Predsedníctvo VEGA (členka)
37
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
12. Hospodárenie organizácie
12.1. Výdavky PO SAV
Tabuľka 12a Výdavky PO SAV (v €)
Výdavky
Výdavky spolu
v tom:
Skutočnosť
k 31.12.2013
zo ŠR od
z vlastných
z iných
spolu
zriaďovateľa zdrojov
zdrojov
1 146 863
751 131
78 133
317 599
mzdy (610)
639 672
476 089
1 637
161 946
poistné a príspevok do
poisťovní (620)
237 007
165 203
7.356
64 448
tovary a služby (630)
242 457
98 712
65 330
78 415
z toho: časopisy
7 577
7 577
VEGA projekty
49 140
49 140
MVTS projekty
12 000
12 000
vedecká výchova
11 847
11 847
bežné transfery (640)
27 727
11 127
3 810
12 790
z toho: štipendiá
11 127
11 127
Bežné výdavky
v tom:
CE
transfery partnerom
projektov
12 790
Kapitálové výdavky
v tom:
obstarávanie kapitálových
aktív
kapitálové transfery
z toho: transfery
partnerom projektov
38
z toho:
ŠF EÚ
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
12.2. Príjmy PO SAV
Tabuľka 12b Príjmy PO SAV (v €)
Príjmy
Príjmy spolu
Nedaňové príjmy
v tom:
príjmy z prenájmu
príjmy z predaja výrobkov a služieb
iné
Granty a transfery
(mimo zdroja 111)
v tom:
tuzemské
z toho: APVV
iné OECD
zahraničné
z toho: projekty rámcového programu EÚ
iné
Skutočnosť k
31.12.2013 spolu
1 104 275
rozpočtové
751 131
v tom:
z mimorozp. zdrojov
353 144
2 987
2 987
28 268
28 268
8 698
8 698
280 902
8 873
7 900
280 902
8 873
7 900
15 516
15 516
13. Nadácie a fondy pri organizácii SAV
14. Iné významné činnosti organizácie SAV
Ekonomický ústav SAV ako hlavný vydavateľ v spolupráci s Prognostickým ústavom SAV
vydáva Ekonomický časopis (Journal of Economics), ktorý je dokumentovaný v Social Sciences
Citation Index, Current Contents/Social and Behavioral Sciences, v elektronickej verzii indexu
EconLit, databáze Scopus. Časopis je šírený aj elektronicky prostredníctvom Central and Eastern
European Online Library, kde sú za úplatu dostupné plné verzie článkov od roku 1998.
Počet stiahnutých článkov prostredníctvom elektronického šírenia
2006
2007
2008
2009
2010
2011
207
784
1751
1512
1273
1160
2012
439
2013
565
Ekonomický časopis prináša state, diskusné príspevky a analytické štúdie z oblasti ekonomickej teórie, hospodárskej politiky, teórie a výsledkov sociálno-ekonomického prognózovania, peňažnej
teórie a menovej politiky, podnikového manažmentu, bankovníctva, matematického modelovania,
prirerezových a odvetvových ekonomík, ako aj regionálneho a sociálneho rozvoja. Zaoberá sa otázkami svetovej ekonomiky a procesom jej globalizácie, dejinami ekonomického myslenia a národného
hospodárstva. Prináša profily významných slovenských a svetových ekonómov, recenzie teoretických
prác a správy z vedeckého života. V roku 2013 časopis publikoval 54 pôvodných vedeckých štúdií
a 20 recenzií alebo správ z vedeckého života. Impakt faktor časopisu je 0,194.
39
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
15. Vyznamenania, ocenenia a ceny udelené pracovníkom organizácie v roku 2013
15.1. Domáce ocenenia: –
15.1.1. Ocenenia SAV
Staněk Peter
Zlatá medaila pri príležitosti 60. výročia založenia SAV
Oceňovateľ: SAV
15.1.2. Iné domáce ocenenia
Obadi Saleh Mothana
Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru
Oceňovateľ: Literárny fond
Opis: V kategórii spoločenské vedy získala prémiu publikácia autorov z Ekonomického ústavu SAV
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky: Medzi stagnáciou a oživením. Publikácia vznikla pod taktovkou vedúceho autorského kolektívu Obadiho S. Mothanu.Kolektív autorov: Ing. Jaroslav Vokoun,
Ing. Ivana Šikulová, PhD., Prof. Ing. Milan Šikula, DrSc., Prof. Ing. Peter Staněk, CSc., Ing. Veronika
Hvozdíková, PhD., Ing. Boris Hošoff, PhD., Ing. Gabriela Dováľová, PhD., Ing. Tatiana Bujňáková, PhD., Ing. Daneš Brzica, PhD.
15.2. Medzinárodné ocenenia: –
16. Poskytovanie informácií v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (Zákon o slobode informácií)
17. Problémy a podnety pre činnosť SAV
Správu o činnosti organizácie SAV spracoval(i):
Mgr. Ľubomír Laudár, CSc., 02/ 5249 8214 kl. 104
Lenka Bartošová, 02/5249 8214
Riaditeľ organizácie SAV:
................................................................................
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
40
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Prílohy
Príloha A
Zoznam zamestnancov a doktorandov organizácie k 31.12.2013
Zoznam zamestnancov podľa štruktúry (nadväzne na údaje v Tabuľke 1a)
Meno s titulmi
Úväzok
(v %)
Ročný prepočítaný
úväzok
Vedúci vedeckí pracovníci DrSc.
1.
Ing. Ivan Okáli, DrSc.
50
0.50
2.
Dr. h. c. prof. Ing. Milan Šikula, DrSc.
100
1.00
Samostatní vedeckí pracovníci
1.
Ing. Daneš Brzica, PhD.
100
1.00
2.
Ing. Herta Gabrielová, CSc.
50
0.50
3.
Ing. Boris Hošoff, PhD.
100
1.00
4.
Ing. Ján Košta, CSc.
100
1.00
5.
Ing. Karol Morvay, PhD.
100
1.00
6.
Doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD.
100
1.00
RNDr. Viliam Páleník, PhD.
Doc. Ing. Iveta Pauhofová, CSc., hosťujúca
8.
profesorka
9. doc. Ing. Juraj Sipko, PhD., MBA.
100
1.00
100
1.00
40
0.27
10. Prof. Ing. Peter Staněk, CSc.
100
1.00
11. Ing. Ivana Šikulová, PhD.
Doc. Dr. Ing. Menbere Workie Tiruneh,
12.
PhD.
Vedeckí pracovníci
100
1.00
55
0.55
7.
1.
Ing. Tatiana Bujňáková, PhD.
100
1.00
2.
Ing. Tomáš Domonkos, PhD.
100
1.00
3.
Ing. Gabriela Dováľová, PhD.
100
1.00
4.
Ing. Daniel Dujava, PhD.
50
0.50
5.
Ing. Karol Frank, PhD.
100
1.00
6.
M.B.A. Peter Hošták, PhD.
25
0.48
7.
Ing. Veronika Hvozdíková, PhD.
100
1.00
8.
Ing. Tomáš Jeck, PhD.
100
1.00
9.
Ing. Brian König, PhD.
40
0.40
10. Ing. Matej Korček, PhD.
50
0.25
11. Ing. Martin Lábaj, PhD.
50
0.50
12. Mgr. Ľubomír Laudár, CSc.
100
1.00
41
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
13. Mgr. Ivan Lesay, MA, PhD.
50
0.50
14. Ing. Ivan Lichner, PhD.
100
1.00
15. Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
93
0.70
16. Ing. Marek Radvanský, PhD.
100
1.00
17. Mgr. Miroslav Štefánik, PhD.
100
1.00
18. Ing. Vanda Vašková, PhD.
100
1.00
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Peter Horvát
35
0.30
2.
Ing. Martin Hudcovský
50
0.18
3.
Ing. Miroslava Jánošová
64
0.48
4.
Ing. Mária Kačírková
60
0.60
5.
Ing. Ivan Klinec
100
1.00
6.
Ing. Jozef Kubala
50
0.46
7.
Ing. Dávid Martinák
50
0.46
8.
Mgr. Mária Matláková
100
1.00
9.
Bc. Ján Michálek
100
1.00
10. Mgr. Tomáš Miklošovič
50
0.50
11. Ing. Filip Ostrihoň
100
0.46
12. PhDr. Borislav Petrík
100
1.00
13. Mgr. Kristína Petríková
50
0.37
14. PhDr. Katarína Rybanská
100
1.00
15. Ing. Jaroslav Vokoun
100
1.00
16. RNDr. Eva Žilinská
100
1.00
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Iveta Balážova
100
1.00
2.
Lenka Bartošová
100
1.00
3.
Oľga Blechová
50
0.50
4.
Terézia Kyselá
100
1.00
5.
Mária Lacková
100
1.00
6.
Hajnalka Maršovská
100
1.00
7.
Silvia Rémayová
100
1.00
8.
Božena Vďačná
100
1.00
Ostatní pracovníci
1.
Milan Heriban
100
1.00
2.
Ingrid Petríková
50
0.50
42
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Zoznam zamestnancov, ktorí odišli v priebehu roka
Meno s titulmi
Dátum odchodu
Ročný prepočítaný úväzok
30.11.2013
0.40
31.12.2013
-
Vedúci vedeckí pracovníci CSc., PhD.
1.
prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD.
Vedeckí pracovníci
1.
Mgr. Ing. Michal Páleník, PhD.
Odborní pracovníci s VŠ vzdelaním
1.
Ing. Peter Horvát
31.12.2013
-
2.
Ing. Eva Chovancová
31.1.2013
0.08
3.
Mgr. Kristína Petríková
31.12.2013
-
31.12.2013
-
Odborní pracovníci ÚSV
1.
Oľga Blechová
Zoznam doktorandov
Meno s titulmi
Škola/fakulta
Študijný odbor
Interní doktorandi hradení z prostriedkov SAV
1.
Ing. Dávid Martinák
Národohospodárska fakulta EU
3.3.3 ekonomická teória
2.
Ing. Adrián Ondrovič
Národohospodárska fakulta EU
3.3.3 ekonomická teória
3.
Ing. Marek Repa
Národohospodárska fakulta EU
3.3.3 ekonomická teória
Interní doktorandi hradení z iných zdrojov
organizácia nemá interných doktorandov hradených z iných zdrojov
Externí doktorandi
1.
Ing. František Strunga
Národohospodárska fakulta EU
3.3.3 ekonomická teória
2.
Ing. Tomáš Šipoš
Národohospodárska fakulta EU
3.3.3 ekonomická teória
43
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha B
Projekty riešené v organizácii
Medzinárodné projekty
Programy: COST
1.) Systemické riziká, finančné krízy a dlh - korene, dynamika a dôsledky hypotekárnej krízy
(Akcia ISO902) (Systemic Risks, Financial Crises and Credit: the roots, dynamics and consequences of the Subprime Crisis (COST Action ISO902))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Lesay
14.1.2010 / 13.1.2014
ISO902
nie
School of Politics and International Studies, University of Leeds
0
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
Účasť na činnosti pracovnej skupiny zameranej na politickú ekonómiu finančnej a ekonomickej
krízy v regióne post-komunistickej Európy; príprava publikačných výstupov (pozri sekcia publikačná činnosť), uverejnenie príspevku v karentovanom zahraničnom časopise Europe-Asia Studies.
Programy: 7RP
2.) Zamestnanosť 2025: Vplyv transformačných procesov na európsky trh práce (NEUJOBS –
Employment 2025: How will multiple transitions affects the European labour market)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Viliam Páleník
1.2.2011 / 31.1.2015
266833
nie
Centre for European Policy Studies
0
Ekonomický ústav SAV: 20475 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
RADVANSKÝ, M. – DOVÁĽOVÁ, G.: Impact of ageing on curative health care workforce country report Slovakia. In NEUJOBS working paper: supplement F [online], 09.2013, no. D12.1, p. 1 – 64.
The research leading to these results has received funding from the European Community's Seventh
Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement no. 266833. Dostupné na internete:
<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/Health%20workforce%20in%20Slovakia-160913_final.pdf>.
ŠTEFÁNIK, M. – DOMONKOS, T. – HORVÁT, P. – HVOZDÍKOVÁ, V. – LICHNER, I. – MIKLOŠOVIČ, T. – PÁLENÍK, V. – RADVANSKÝ, M.: Modelling the economic potential of the silver economy. In NEUJOBS
44
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
working paper [online], 20.08.2013, no. D12.1, p. 1 – 66. The research leading to these results has
received funding from the European Community's Seventh Framework Programme FP7/2007-2013
under grant agreement no. 266833. Dostupné na internete:
<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/NEUJOBS%20Working%20Paper_Modelling%20Silver
%20Economy_12.3.pdf>.
3.) WWWforEurope – Blahobyt, bohatstvo a práca pre Európu (WWWforEurope – Welfare,
Wealth and Work for Europe)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivana Šikulová
1.4.2012 / 31.3.2016
290647
nie
WIFO
0
Ekonomický ústav SAV: 7256 €
Podpora medzinárodnej spolupráce z národných zdrojov: 4000 €
Dosiahnuté výsledky:
SCHWEICKERT, R.  ŠIKULOVÁ, I.  FRANK, K.  AHLBORN, M.  OROSZ, Á.  SZANYI, M.: Large-scale transformation of socio-economic institutions - comparative case studies on CEECs.
Interim report. In WWWforEurope Working paper, 2013, no. 16, p. 1-33.
<http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurope_WPS_no016_M
S23.pdf>.
ŠIKULOVÁ, I. - FRANK, K.: Large-scale transformation of socio-economic institutions - comparative
case studies on CEECs. Background paper 1: comparative country study - Slovakia. In WWWforEurope Working paper, 2013, no. 17, p. 1-54. <http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/
pdf/Workingpapers/WWWforEurope_WPS_no017_MS23_Backgroundpaper1.pdf>.
ŠIKULOVÁ, I. - FRANK, K.: The Slovak experience with transition to market economy. In Working
papers [EÚ SAV], 2013, č. 49, s. 1-47. ISSN 1337-5598. <http://ekonom.sav.sk/uploads/
journals/229_wp_49_sikulova_frank_experience_with_transition.pdf>.
Programy: Multilaterálne - iné
4.) Analýza možností implementácie nástrojov viacúrovňovej správy v mestských oblastiach
Visegrádu (V4) (Analysis of possibilities of implementing multi-level governance instruments in
four chosen urban functional areas in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Daneš Brzica
1.6.2013 / 1.12.2013
nie
The Society of Polish Town-Planners
0

45
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
BRZICA, D.: Challenges of the future (governance) complexities: Slovakia on the on the road to
success in building the knowledge society. Medzinárodná konferencia „The 5th Metropolitan Forum“, 4. október 2013, Wroclaw, Poľsko.
5.) Expertná evaluačná sieť - Analýza dosiahnutých výsledkov v rámci politiky súdržnosti
v rokoch 2007 – 2013 (Expert Evaluation Network on Achievements of Cohesion Policy Programmes 2007 – 2013)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Frank
1.2.2010 / 31.12.2014
2009CE160ATO75-CATO39
nie
Applica, Ismeri
0

Dosiahnuté výsledky: 
6.) Vyhliadky pre spoluprácu krajín V4 v meniacom sa ekonomickom, politickom a sociálnom
prostredí (Prospects of the Visegrad cooperation in changing economic, political and social conditions)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Boris Hošoff
1.8.2012 / 30.4.2015
31210045
nie
Institute of World Economics, Hungarian Academy of Sciences
0

Dosiahnuté výsledky: 
7.) The Millennium Project
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivan Klinec
1.1.1996 / 31.12.2020
nie
The Millennium project, 4421 Garrison Street, N.W.,
Washington, D.C., USA
0

Dosiahnuté výsledky: 
46
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
8.) Výzvy pre slovenské vzdelávanie z pohľadu rovnosti vo vzdelávaní, existujúce opatrenia,
hodnotenie a návrh budúcich opatrení (Equity-related challenges in education and training, existing measures, assessment, proposals for future measures)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Miroslav Štefánik
1.6.2013 / 31.12.2013
nie
NESET Cardiff University, 46 Park Place, Cardiff CF10 3BB,
Wales UK
0

Dosiahnuté výsledky:
Pripravená štúdia bude predložená Európskej komisií v rámci medzinárodnej expertnej siete NESET.
Programy: Iné
9.) Spolupráca, potreba komunikácie a pokračovanie dialógu vo vzťahu k vekovým skupinám
(Cooperation, Need for Communication and Resumption of Dialogue in relation to Age-groups)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Košta
1.8.2012 / 31.7.2014
12411 0473
nie
Združenie Alumni klub, Slovenská technická univerzita
v Bratislave
0
–
Dosiahnuté výsledky:
KOŠTA, J. – DOVÁĽOVÁ, G.: Economic ans social context of the demographic development and
trends in Slovakia. Príspevok na medzinárodnej konferencii v Bratislave, 6-8th March 2013.
KOŠTA, J.: Current problems of the labour market in the Slovak Republic and youth unemployment.
Prezentácia príspevku na medzinárodnej konferencii k projektu GRUNDTVIG, Karadeniz Technical University, Trabzon, Turecko, 2-4th October 2013.
Projekty národných agentúr
Programy: VEGA
1.) Motivácia kľúčových aktérov znalostnej ekonomiky pri smerovaní k znalostnej spoločnosti
(Motivation of key actors in knowledge economy in transition towards knowledge-based society)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Daneš Brzica
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0080/12
47
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 6099 €
Dosiahnuté výsledky:
Pokračovanie prác podľa harmonogramu projektu. Ako ukazuje výskum situácia v spoločnosti
v danej oblasti u nás stále vykazuje rad podstatných deficitov. Ich odstránením by sa mohol uvoľniť
značný rozvojový potenciál.
KAČÍRKOVÁ, M.: Postavenie žien vo vede v Európskej únii a v Slovenskej republike. Working papers. [online seriál], 2013, č. 51. s. 1 – 32.
KAČÍRKOVÁ, M.: Ženy vo vede ako výzva pre hospodársky rast. In Krízová a pokrízová adaptácia.
Nové výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.
Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 249-258.
ISBN 978-80-7144-215-8.
BRZICA, D.: Model systému znalostní ekonomiky s důrazem na segmenty výrazně podporující inovace: případ SR a vybraných zemí EU. In ŠNAPKA, Petr. Rozhodování a rozhodovací procesy v
organizaci: (vybrané problémy). Ostrava: Vysoká škola báňská, Technická univerzita, 2013, s. XV,
169-183, 211. ISBN 978-80-248-5065-0.
BRZICA, D.: Dynamizácia znalostnej ekonomiky v čase zmien: kontext pre motiváciu aktérov. In
Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). - Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 215-227. ISBN 978-80-7144-215-8.
BRZICA, D.: Typology and dynamics of financial-industrial groups operating in the Czech Republic
and Slovakia. In Chinese business review, 2013, vol. 12, no. 1, p. 1-13. ISSN 1537-1506.
VOKOUN, J.: Politiky motivujúce smerovanie k znalostnej spoločnosti. In Krízová a pokrízová
adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013,
s. 228-237. ISBN 978-80-7144-215-8.
2.) Analýza teoretických aspektov inkluzívneho rastu v kontexte Sayovej teorémy v podmienkach Slovenskej ekonomiky (Analysis of Theoretical Aspects of Inclusive growth in the Context of
Say's Theorem in the Slovak Economy)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Tomáš Domonkos
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0172/12
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 8887 €
Dosiahnuté výsledky:
DOMONKOS, T. – JÁNOŠOVÁ, M.: Spoločný konsolidačný základ dane pre podniky. In Krízová
a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej
48
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
vedeckej konferencie. Smolenice, 4. – 5. 9. 2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav
SAV, 2013, s. 159 – 164. ISBN 978-80-7144-215-8.
HORVÁT, P – OSTRIHOŇ, F.: DEA analýza spoločností indexu Dow Jones Industrial Average. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 82 – 78. ISSN 1336-7420.
KÖNIG, B.: Analýza zahraničného obchodu v SR: ECM prístup. In Forum Statisticum Slovacum,
2013, roč. IX, č. 4, s. 149 – 158. ISSN 1336-7420.
KÖNIG, B.: Analýza fiškálnej politiky v SR: ECM prístup. In International scientific seminar New
trends in econometries and operations research: proceedings [online]. Josef Jablonský, Marian Reiff. Bratislava: Ekonóm, 2013, s. 81 – 90. ISBN 978-80-225-3786-5. Dostupné na internete
http://fhi.sk/files/netrinecop/Prague2013.pdf>.
PÁLENÍK, V.: Solidarita medzi bohatými a chudobnými: vybrané ekonomicko-historické otázky. In
Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu. Bratislava: EMPA, 2013, s. 1 – 17.
ISBN 978-80-7144-215-8.
DOMONKOS, T – DOMONKOS, Š. – DOLINAJCOVÁ, M. – GRISÁKOVÁ, N.: The effect of the formula
apportionment of the Common Consolidated Corporate tax Base on tax revenue in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 453 – 467. (0.194 - IF2012). (2013 – Current
Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.
3.) Makroekonomické aspekty dlhovej krízy – pripravenosť krajín čeliť novým výzvam
(Macroeconomic aspects of debt crisis – readiness of countries for new challenges)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Boris Hošoff
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0104/12
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 5246 €
Dosiahnuté výsledky:
OBADI, S. M. – ABDOVÁ, M. – BRZICA, D. – BUJŇÁKOVÁ, T. – DOVÁĽOVÁ, G. – HOŠOFF, B. – HVOZDÍKOVÁ, V. – SIVÁK, R. – STANĚK, P. – ŠIKULA, M. – ŠIKULOVÁ, I. – VOKOUN, J.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [8]. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery.
Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 396 s.
PAUHOFOVÁ, I. – HOŠOFF, B. – KELLER, J. – KOŠTA, J. – LESAY, I. – STANĚK, P. – ŠMELEV, B. A. –
VOLNER, Š. – ŽELINSKÝ, T.: Paradigmy zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013. 272 s.
HOŠOFF, B.: Neúčinnosť tradičných nástrojov hospodárskej politiky. In Paradigmy budúcich zmien
v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu:
zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava: Ekonomický ústav
SAV, 2013, s. 69-75. ISBN 978-80-7144-212-7.
4.) Politika zamestnanosti vo vzťahu k nízkokvalifikovaným pracovným silám (Employment
policy in relation to low-skilled work forces)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Ján Košta
1.1.2012 / 31.12.2014
49
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
2/0158/12
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 4809 €
Dosiahnuté výsledky:
ŠTEFÁNIK, M.: Spracovanie individuálnych údajov z Európskeho zisťovania o pracovných podmienkach zamerané na faktory pracovnej schopnosti starších pracovníkov. In: Forum Statisticum
Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 259-271. ISSN 1336-7420.
DOVÁĽOVÁ, G. – KOŠTA, J.: Súvislosti zamestnávania nízkokvalifikovaných pracovných síl a dôchodkového zabezpečenia. Zborník z konferencie Ekonomickej univerzity, Katedry sociálneho
rozvoja a práce a Treximy, Veľký Meder, máj 2013.
5.) Globálna ekonomika a problém energetickej bezpečnosti: implikácie pre Európsku úniu
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Saleh Mothana Obadi
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0009/12
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 6229 €
Dosiahnuté výsledky:
OBADI, S. M. – ABDOVÁ, M. – BRZICA, D. – BUJŇÁKOVÁ, T. – DOVÁĽOVÁ, G. – HOŠOFF, B. – HVOZDÍKOVÁ, V. – SIVÁK, R. – STANĚK, P. – ŠIKULA, M. – ŠIKULOVÁ, I. – VOKOUN, J.: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [8]. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery.
Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 396 s.
ABDOVÁ, M.: Udrží si brazílska ekonomika oživenie? In Obadi, S. M. Vývoj a perspektívy svetovej
ekonomiky. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 131-186. ISBN 978-80-224-1311-4.
BRZICA, D. – VOKOUN, J.: Čínska ekonomika: problémy sveta sa stávajú domá-cim problémom. In
Obadi, S. M. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Hľadanie možných ciest oživenia v čase
pretrvávajúcej krízy dôvery. - Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013,
s. 131-164. ISBN 978-80-224-1311-4.
HVOZDÍKOVÁ, V.: Oživenie ruskej ekonomiky postupne stráca silu. In Obadi S. M. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery.
Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 187-220. ISBN
978-80-224-1311-4.
STANĚK, P.: Pretrvávajúce globálne finančné riziká a opatrenia na ich zníženie. In Obadi, S. M.
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej
krízy dôvery. Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 271-304. ISBN
978-80-224-1311-4.
OBADI, S. M. – OTHMANOVÁ, S. – ABDOVÁ, M.: What are the causes of high crude oil price?: causality invetigation. Nevsehir (Turkei) 16-18 may 2013. In Inter-national journal of energy economics
50
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
and policy: (IJEEP), 2013, vol. 3, special issue, p. 80-92. ISSN 2146-4553. Dostupné na internete:
<http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/issue/view/37>.
OBADI, S. M. – KORČEK, M.: Analýza vývoja energetickej bezpečnosti EÚ so zreteľom na ropu
a zemný plyn. In Ekonomické rozhľady, 2013, roč. 42, č. 1, s. 7-26. ISSN 0323-262X.
STANĚK, P.: Hospodárska politika a fiškálna konsolidácia. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové
výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 174-187. ISBN
978-80-7144-215-8.
STANĚK, P.: Dopady dlhovej krízy na štáty EÚ. In Ekonomická teória a ekonomická realita. ETER
2013: zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 8.11.2013
[elektronický zdroj]. Editori Hana Poláčková, Marián Vongrej. Bratislava: Ekonomická univerzita,
Národohospodárska fakulta, 2013, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-225-3712-4.
VAŠKOVÁ, V.: Finančná integrácia EMU v pokrízových súradniciach. In Ekonomické, politické
a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013: zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej
konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [recenzovaný]. Bratislava 31. 5. 2013
[online]. Zostavovateľ Jana Drutarovská. Bratislava: Ekonomická univerzita, 2013, s. 535-544.
ISBN 978-80-225-3659-2. Dostupné na internete: <http://fmv.euba.sk/files/ZBORNIK_FINAL_
12_MVKD_2013.pdf>.
6.) Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie EÚ s dôrazom na energetickú politiku
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Saleh Mothana Obadi
1.1.2012 / 31.12.2013
1/0826/12
nie
Ekonomická univerzita v Bratislave
0
Ekonomický ústav SAV: 820 €
Dosiahnuté výsledky: –
7.) Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí (geopolitické, ekonomické a kultúrne aspekty)
(Paradigms of Future Changes in the 21st Century (geopolitical, economic and cultural aspects))
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Iveta Pauhofová
1.1.2012 / 31.12.2015
2/0004/12
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 5574 €
Dosiahnuté výsledky:
PAUHOFOVÁ, I. – HOŠOFF, B. – KELLER, J. – KOŠTA, J. – LESAY, I. – STANĚK, P. – ŠMELEV, B. A. –
VOLNER, Š. – ŽELINSKÝ, T.: Paradigmy zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013. 272 s.
51
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
PAUHOFOVÁ, I. – STANĚK, P. – VOLNER, Š.: Mýty a realita globálneho sveta – Čo nás neposilní, ale
zabije? Bratislava: IRIS, 2013.
PAUHOFOVÁ, I. – SVOCÁKOVÁ, S.: Aká je úloha štátnych suverénnych fondov v súčasnej kríze? In
Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 45, s. 1-41. ISSN 1337-5598.
Je Európska únia pripravená na globálne výzvy? = Is EU ready for the global challenges? / Peter
Staněk, Iveta Pauhofová. - Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0004/12.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future
changes in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-7144-212-7. - S. 86-91.
Kríza a aktivity suverénnych fondov v Európe = Crisis and sovereign funds activities in Europe/
Iveta Pauhofová, Soňa Svocáková. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA
č. 2/0004/12.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future
changes in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-7144-212-7. - S. 104-112.
Príjmové nerovnosti a chudoba v období krízy = Income inequalities and poverty in times of crisis/
Tomáš Želinský, Iveta Pauhofová.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future
changes in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-7144-212-7. - S. 76-85.
Súvislosti formovania dôchodkov obyvateľstva a trhu práce na Slovensku v období krízy = Context
of the income and labour market in Slovakia during the crisis / Iveta Pauhofová, Michal Páleník.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future
changes in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-7144-212-7. - S. 188-198.
Vplyv civilizačných modelov na budúcnosť sveta = The impact of civilization models for the future
of the world / Iveta Pauhofová.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future
changes in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-7144-212-7. - S. 25-33.
Základné hrozby globálneho vývoja, technologické zmeny a vývoj globálnej spoločnosti počas krízy = Basic threat of global development, technological changes and the development of a global
society during the crisis / Peter Staněk, Iveta Pauhofová.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future
changes in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - ISBN 978-80-7144-212-7. - S. 10-18.
Formation of income situation in the EU countries [elektronický zdroj] / Iveta Pauhofova, Tomas
Zelinsky.
In ASMOR 2013 [elektronický zdroj: proceedings of Annual symposium on Management, operations research and economics: 8.-10.1.2013, Taipei, Taiwan. - Taipei: Hong Kong education society, 2013. - ISBN 978-986-87417-5-1. - 1 CD-ROM [p. 444-452].
High-income households in Eastern EU countries / Tomas Zelinsky and Iveta Pauhofova.
In ICASS 2013: 3re International conference on applied social science 2013 [proceedings of]: Taipei, Taiwan 15.-16.1.2013 / edited by Jun Hu. - Delaware: Information engineering rese-arch institute (IERI), 2013. - ISBN 978-1-61275-052-1. - P. 73-78.
52
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR na roky 2013 - 2020: materiál na medzirezortné pripomienkové konanie. Číslo: 2720/2013-360 / vedúci autorského kolektívu Jahnátek Ľubomír, Lacko-Bartošová Magdaléna, Adam Štefan a kolektív 49 spoluautorov. Bratislava: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2013. - 4, 148, 16 s.
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekono-mického
a mierového potenciálu: zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013 = Paradigms of the future changes
in the 21st century: scientific conference proceedings / editor Iveta Pauhofová. Bratislava:
Ekonomický ústav SAV, 2013. - 283 s. Zborník je dostupný aj v online forme:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_zmien_v_21st_2
013_2.pdf>. e-ISBN 978-80-7144-213-4. - ISBN 978-80-7144-212-7
8.) Hodnotenie a predikcia zmien v reálnej ekonomike a hospodárskej politike Slovenska v
podmienkach Európskej únie (Assessment and prediction of changes in the real economy and
economic policy of Slovakia within the European Union)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ivana Šikulová
1.1.2012 / 31.12.2014
2/0103/12
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 11476 €
Dosiahnuté výsledky:
MORVAY, K. – FRANK, K. – GABRIELOVÁ, H. – HVOZDÍKOVÁ, V. – JECK, T. – OKÁLI, I. – ŠIKULOVÁ,
I.: Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2012 a výhľad do roku 2014. Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013. 127 s. ISBN 978-80-7144-207-3.
MORVAY, K. – OKÁLI, I. – GABRIELOVÁ, H. – HVOZDÍKOVÁ, V. – ŠIKULOVÁ, I. – FRANK, K. – JECK,
T.: Economic development of Slovakia in 2012 and outlook up to 2014. In Ekonomický časopis,
2013, roč. 61, č. 8, s. 767-845. ISSN 0013-3035.
ŠIKULOVÁ, I.: Európska únia: dosiaľ neúspešné snahy o odvrátenie krízy. In OBADI Saleh Mothana
a kol. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [8]. Hľadanie možných ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava: Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013.
s. 77-104. ISBN 978-80-224-1311-4.
DUJAVA, D.: Hospodárska politika ignorovania ekonomického Mainstreamu. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV,
2013, s. 211-218. ISBN 978-80-7144-215-8.
DUJAVA, D.: Why employment falls: case of Slovak and Czech Republic. In Zborník z Letnej školy
slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 31.7.2013: recenzovaný zborník [elektronický
zdroj]. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2013, 1 CD-ROM [17 s.].
ISBN 978-80-225-3685-1.
DUJAVA, D.: Dopady nákladov jedálneho lístka na pružnosť cien. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 31.7.2013: recenzovaný zborník [elektronický zdroj].
Spracoval Martin Lábaj. - Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2013,
1 CD-ROM [8 s.]. ISBN 978-80-225-3685-1.
LÁBAJ, M.: Nové výzvy pre priemyselnú politiku. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy
pre ekonomickú vedu: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice,
53
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava: Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 219-222. ISBN
978-80-7144-215-8.
LÁBAJ, M.: Zmeny v globálnom hodnotovom reťazci konečného použitia dopravných zariadení
z krajín V4. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 31.7.2013:
recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Bratislava: Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity, 2013, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-225-3685-1.
Programy: APVV
9.) Štruktúrne zmeny v slovenskej ekonomike - predpoklad prechodu do vyššieho štádia rozvoja (Structural changes in the Slovak economy - determinant of transition to a higher stage of development)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Karol Morvay
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0750-11
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 62443 €
Dosiahnuté výsledky:
Bol to druhý rok riešenia projektu, ktorý sa zaoberá výskumom štruktúrnych zmien v ekonomike pri
prechode ekonomiky zo strednej do vysokej úrovne vyspelosti. Predpokladáme, že slovenská ekonomika sa na takomto prahu nachádza. A takisto predpokladáme, že prechod do stupňa vysokej
vyspelosti je spojený so súborom špecifických štruktúrnych zmien. Práve odhaľovanie takýchto
štruktúrnych zmien, pomenovanie bariér ich realizácie ako aj politík na ich podporu je súčasťou
riešenia tejto výskumnej úlohy.
Výskumné práce pripravené v roku 2013 napr. preukázali, že
– Hospodárska politika štátu nevyužíva svoj priestor a možnosti pri podpore štruktúrnych zmien;
– Slabosť domáceho podnikateľského sektora a domácich zdrojov inovácií sú stále bariérou pre
želané zmeny;
– Niektoré štruktúrne zmeny blokujú rast miezd a vytvárajú neobvyklú štruktúru príjmov;
– Štruktúrne zmeny, ktoré nastali, v niektorých ohľadoch zvýrazňovali nerovnováhy v ekonomike;
– Diverzifikácia expandujúcich aktivít a posilnený domáci dopyt by prispeli k stabilite;
– Deformujúcim faktorom je aj nedocenenie bloku služieb kultivácie človeka.
Naznačené javy možno považovať za akési problémové oblasti štruktúrnych zmien. V ďalších fázach výskumu (ktorý bude výraznejšie orientovaný na bariéry štruktúrnych zmien a ich prekonávanie) si zaslúžia zvláštnu pozornosť. Možno očakávať, že trhovo konformným, systémovým ovplyvnením týchto problémových miest možno ovplyvniť viaceré štruktúrne problémy súčasne a komplexne. To je výzva pre tretí a štvrtý rok riešenia tejto výskumnej úlohy.
10.) Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020 - naivita alebo genialita? (Inclusive growth in the
Europe 2020 strategy – naivety or geniality?)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Viliam Páleník
1.7.2012 / 31.12.2015
APVV-0371-11
54
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 67105 €
Dosiahnuté výsledky:
DOMONKOS, T. – JÁNOŠOVÁ, M. – OSTRIHOŇ, F.: Analysing inclusive growth: Empirical evi-dence
from the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 9, s. 918 – 933. (0.194 –
IF2012). (2013 – Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. This research was
supported by the project APVV-0371-11.
DOMONKOS, T. – JÁNOŠOVÁ, M. – OSTRIHOŇ, F.: Analyzing the income distribution of the
households' in Slovakia: (an empirical evidence). In Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical models and empirical analyses: Peer – reviewed international
conference proceedings Smolenice, 28. – 30. 10. 2013. Radvanský, M. – Lichner, I. (eds). Bratislava: Institut of economic research SAS and OECD: OECD, 2013, p. 150 – 159. ISBN
978-80-7144-214-1.
MIKLOŠOVIČ, T. – ŠTEFÁNIK, M.: Porovnávanie efektivity výučby na fakultách slovenských verejných vysokých škôl s využitím DEA analýzy. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4,
s. 188 – 204. ISSN 1336-7420. Práca bola vypracovaná v rámci riešenia projektu APVV-0371-11.
LICHNER, I. – PÁLENÍK, M.: Zmena odvodového zaťaženia práce na dohodu. In Forum Statisticum
Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 165 – 170. ISSN 1336-7420. Práca je súčasťou riešenia projektu
APVV-0371-11.
RADVANSKÝ, M. – LICHNER, I. (eds): Bratislava: Institut of economic research SAS and OECD,
2013. 280 p. Conference is organised for the purpose of the research projects APVV-0135-10,
APVV-0541-10 and APVV-0371-11. Conference is co-financed by the OECD. ISBN
978-80-7144-214-1.
PÁLENÍK, V.: Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov v podmienkach Európskej únie:
kvalitatívna analýza. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 215 – 219. ISSN
1336-7420.
Bol spracovaný prehľad literatúry v súlade so stanoveným hlavným cieľom a bude nápomocný pre
prvý čiastkový cieľ tvorby dlhodobého modelu rastu a taktiež pre jednotlivé scenáre ako napr. skúmanie aktívnej politiky trhu práce, alebo scenára zvyšovanie vzdelanostnej úrovne populácie.
11.) Strieborná ekonomika ako potenciál budúceho rastu v starnúcej Európe (Silver economy
as a potential of future development in ageing Europe)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Viliam Páleník
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0135-10
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 70733 €
55
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
DOMONKOS, T. – LICHNER, I.: Impact of ageing on consumption and labour demand: (empiri-cal
evidence from the Slovak Republic). In Impacts of ageing on public finances and labour markets in
EU regions. Theoretical models and empirical analyses: Peer – reviewed interna-tional conference
proceedings Smolenice, 28. – 30. 10. 2013. RADVANSKÝ, M. – LICHNER, I. (eds). Bratislava:
Institut of economic research SAS and OECD: OECD, 2013, p. 160 – 169. ISBN
978-80-7144-214-1.
LICHNER, I. – HORVÁT, P.: Starnutie v poľnohospodárstve. In Forum Statisticum Slovacum, 2013,
roč. IX, č. 4, s. 76 – 81. ISSN 1336-7420.
PAUHOFOVÁ, I. – PÁLENÍK, M.: Súvislosti realizácie koncepcie striebornej ekonomiky v krajinách
Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 8, s. 861 – 876. (0.194 - IF2012). (2013 –
Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.
PETRÍKOVÁ, K.: Modelovanie striebornej ekonomiky. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč.
IX, č. 4, s. 220 – 224. ISSN 1336-7420.
PÁLENÍK, M.: Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky. In Kam smeruje starostlivosť o pacienta a občana? Zborník z odbornej konferencie, Tále 19. – 20. 04. 2013. Zostavovateľ KASARDA, M. [S.l.]: Snowball communications, 2013, s.23 – 30. ISBN 978-80-971175-1-1.
RADVANSKÝ, M.: Odhad budúcich potrieb a nákladov zdravotnej starostlivosti. In Forum
Sta-tisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 244 – 252. ISSN 1336-7420.
RADVANSKÝ, M. – DOVÁĽOVÁ, G.: Effects of demographic changes of hospital workforce in EU
countries. In Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical
models and empirical analyses: peer – reviewed international conference proceedings Smolenice,
28. – 30. 10. 2013. RADVANSKÝ, M. – LICHNER, I. (eds). Bratislava: Institut of economic research SAS and OECD: OECD, 2013, p. 55 – -66. ISBN 978-80-7144-214-1. his paper was supported
under contract APVV-0135-10.
RADVANSKÝ, M. – CHAJDIAK, J.: Pohľady na ekonomiku Slovenska 2013. In Ekonomický časopis,
2013, roč. 61, č. 4, s. 419 – 424. (0.194 - IF2012). (2013 – Current Contents, WOS, SCOPUS,
EconLit). ISSN 0013-3035. Typ: BDDA
Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical models and empirical analyses: Peer – reviewed international conference proceedings Smolenice, 28. – 30. 10. 2013.
Členovia riešiteľského kolektívu intenzívne pracovali na popularizácii projektu a dosiahnutých
čiastkových výsledkov ako na odborných a vedeckých podujatiach, tak aj v médiách pre širokú verejnosť. Popularizačná aktivita bola vyvíjaná ako doma tak aj v zahraničí.
12.) Predvídanie potrieb slovenského trhu práce v strednodobom horizonte do roku 2025
(Forecasting Slovak Labour Market Needs in the Medium –Term, up to 2025)
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Menbere Workie Tiruneh
1.5.2011 / 31.10.2014
APVV-0541-10
áno
Ekonomický ústav SAV
0
Ekonomický ústav SAV: 66494 €
56
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Dosiahnuté výsledky:
Počas roku 2013 pokračovalo rozpracovanie modelu VZAM. Práce prebiehali na zdokonaľovaní jednotlivých modulov modelu. Spresnenie výsledkov sa dosiahlo v oblasti projekcií ekonomickej aktivity a zamestnanosti v sektoroch a štruktúre povolaní v sektoroch. Aktualizovaná bola demografická
prognóza, pričom bola doplnená o stupeň vzdelania obyvateľstva. Rozpracovaná bola tiež základná
schéma projekcii dopytu po práci tvoreného v dôsledku nahrádzania a fluktuácii na trhu práce.
Výsledky boli prezentované na viacerých domácich, aj zahraničných vedeckých podujatiach, vrátane svetových konferencií ECOMOD 2013 a ECER 2013.Riešiteľský kolektív sa stretával v rámci
pravidelných pracovných stretnutí. Výsledkom výskumu na projekte boli 3 príspevky v karentovaných časopisoch v kalendárnom roku 2013.
Programy: Iné projekty
13.) Stratégia aktívneho starnutia
Zodpovedný riešiteľ:
Trvanie projektu:
Evidenčné číslo projektu:
Organizácia je koordinátorom
projektu:
Koordinátor:
Počet spoluriešiteľských
inštitúcií:
Čerpané financie:
Ján Košta
1.7.2012 / 1.6.2013
27130230009, 27120230107
nie
Centrum vzdelávania MPSVR SR v rámci operačného programu
Zamestnanosť a sociálna inklúzia v programovom období
2007-2013
0
–
Dosiahnuté výsledky:
BÚTOROVÁ, Z. – DOVÁĽOVÁ, G. – KOŠTA, J. – CIMERMANOVÁ, K. – FILADELFIOVÁ, J. – ŠUMŠALOVÁ,
S.: Odporúčania nástrojov na zmenu postojov a názorov na aktívne starnutie na základe výsledkov
empirického prieskumu. In Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2013, s. 1-32. Dostupné na internete:
<http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita3_Odporucania.pdf.
KOŠTA, JÁN – DOVÁĽOVÁ, GABRIELA.: Ekonomické súvislosti vybraných faktorov a politík
ovplyvňujúcich zamestnanosť starších ľudí a ich odchod do starobného dôchodku: časť B. In Analýza exogénnych a endogénnych faktorov ovplyvňujúcich účasť starších na trhu práce: národný
projekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. Bratislava: Centrum vzdelávania Ministerstva práce,
sociálnych vecí a rodiny SR, 2013, s. 272 ? 411, 413 - 415. Dostupné na internete:
<http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita3_Analyza.pdf>.
57
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha C
Publikačná činnosť organizácie (zoradená podľa kategórií)
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
RADVANSKÝ, Marek - DOMONKOS, Tomáš - LICHNER, Ivan - ŠTEFÁNIK,
Miroslav - WEYERSTRASS, Klaus - HALUŠKA, Ján. Labour market analysis and
long-term forecast up to 2025 : forecastinf report. Skopje (Macedonia),18.04.2013.
Skopje : Ministry of Labour and Social Policy, 2013. 68 p.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
AAB05
AAB06
AAB07
BALOG, Miroslav - BALÁŽ, Vladimír - BRIGHTON, Denisa - BRZICA, Daneš HLINKA, Martin - JECK, Tomáš - GAVOROVÁ, Svetlana - LÁBAJ, Martin - [A
ĎALŠÍ ...]. Inovatívne Slovensko - východiská a výzvy. Bratislava : Slovenská inovačná a energetická agentúra, 2013. 157 s. Publikácia je dostupná aj na internete:<http://www.siea.sk/materials/files/inovacie/publikacie/Inovativne_Slovensko_SI
EA_publikacia_web-final.pdf>. ISBN 978-80-88823-55-1.
MORVAY, Karol - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ,
Veronika - JECK, Tomáš - OKÁLI, Ivan - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj
Slovenska v roku 2012 a výhľad do roku 2014. Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
2013. 127 s. Práca je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0103/12. ISBN
978-80-7144-207-3.
OBADI, Saleh Mothana - ABDOVÁ, Mariam - BRZICA, Daneš - BUJŇÁKOVÁ,
Tatiana - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [8]. Hľadanie možných
ciest oživenia v čase pretrvávajúcej krízy dôvery. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 396 s. Monografia je súčasťou riešenia projektov VEGA č. 2/0009/12 (kap. 1, 5, 6, 7, 9 a 10); VEGA č. 2/0103/12 (kap. 3); VEGA
č. 2/0104/12 (kap. 4 a 12); VEGA č. 2/0158/12 (kap. 2 a 8). ISBN
978-80-224-1311-4.
PÁLENÍK, Viliam - PÁLENÍK, Michal - ORAVCOVÁ, Ivana. Inkluzívne zamestnávanie. Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2013. 105 s. Časť prác na publikácii je
realizovaná v rámci projektu APVV-0371-11. ISBN 978-80-970204-4-6.
PAUHOFOVÁ, Iveta - STANĚK, Peter - VOLNER, Štefan. Mýty a realita globálneho sveta : čo nás neposilní, ale môže zabiť? Bratislava : IRIS, 2013. 244 s. Vydanie monografie bol podporené z projektu VEGA č. 2/0004/12. ISBN
978-80-8153-013-5.
PAUHOFOVÁ, Iveta - HOŠOFF, Boris - KELLER, Ján - KOŠTA, Ján - LESAY,
Ivan - STANĚK, Peter - ŠMELEV, Boris Alexandrovič - VOLNER, Štefan - ŽELINSKÝ, Tomáš. Paradigmy zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti
globálneho ekonomického a mierového potenciálu. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2013. 272 s. Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0004/12
(čsti 1, 3.1, 3.2, 7.1, 7.2, 8), VEGA č. 2/0104/12 (časť 6). Monografia je dostupná aj
v elektronickej forme:<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/230_pauhofova_a_kol_paradigmy_zmie
n_v_21s_2013.pdf> e-ISBN978-80-7144-211-0. ISBN 978-80-7144-209-7.
ŠPROCHA, Branislav - RADVANSKÝ, Marek - DOMONKOS, Tomáš - JURČOVÁ, Danuša. Sociálno-ekonomická analýza demografického vývoja v Slovenskej
republike s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 55 - 64 ročných : národný pro-
58
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
jekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2012. 158 s. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.cvmpsvr.sk/projekty/SAS/aktivita%201_analyza.pdf>.
ABA Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané
v zahraničných vydavateľstvách
ABA01
ABA02
RADVANSKÝ, Marek - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Impact of ageing on curative health care workforce country report Slovakia. In NEUJOBS working paper : supplement F [online], 09.2013, no. D12.1, p. 1- 64. The research leading to these results
has received funding from the European Community's Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement no. 266833. Dostupné na internete:
<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/Health%20workforce%20in%20Slovakia160913_final.pdf>.
ŠTEFÁNIK, Miroslav - DOMONKOS, Tomáš - HORVÁT, Peter - HVOZDÍKOVÁ,
Veronika - LICHNER, Ivan - MIKLOŠOVIČ, Tomáš - PÁLENÍK, Viliam - RADVANSKÝ, Marek. Modelling the economic potential of the silver economy. In NEUJOBS working paper [online], 20.08.2013, no. D12.1, p. 1-66. The research leading to these results has received funding from the European Community's Seventh
Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement no. 266833. Dostupné na internete:
<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/NEUJOBS%20Working%20Paper_Model
ling%20Silver%20Economy_12.3.pdf>.
ABB Články (štúdie a state) v časopisoch a zborníkoch v rozsahu vedeckej monografie vydané v domácich vydavateľstvách
ABB01
ABB02
ABB03
KOŠTA, Ján - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Ekonomické súvislosti vybraných faktorov a
politík ovplyvňujúcich zamestnanosť starších ľudí a ich odchod do starobného dôchodku : časť B. In Analýza exogénnych a endogénnych faktorov ovplyvňujúcich
účasť starších na trhu práce : národný projekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
2013, s. 272-411, 413-415. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho
sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita
3_Analyza.pdf>.
OKÁLI, Ivan. Výskum systémových otázok fungovania ekonomiky. In Milan Šikula
60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 12-50. ISBN
978-80-2241317-6.
ŠIKULA, Milan. Výskum vonkajších ekonomických vzťahov, integračných procesov a globalizácie svetovej ekonomiky. In Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV
vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 71-112. ISBN 978-80-2241317-6.
ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách
ABC01
BRZICA, Daneš. Model systému znalostní ekonomiky s důrazem na segmenty výrazně podporující inovace : případ SR a vybraných zemí EU. In ŠNAPKA, Petr.
59
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Rozhodování a rozhodovací procesy v organizaci : (vybrané problémy). - Ostrava :
Vysoká škola báňská, Technická univerzita, 2013, s. XV, 169-183, 211. ISBN
978-80-248-5065-0. Kapitola byla vypracována s podporou projektu VEGA č.
2/0080/12.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
ABD05
ABD06
ABD07
BÚTOROVÁ, Zora - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján - CIMERMANOVÁ,
Katarína - FILADELFIOVÁ, Jarmila - ŠUMŠALOVÁ, Sylvia. Odporúčania nástrojov na zmenu postojov a názorov na aktívne starnutie na základe výsledkov empirického prieskumu. In Národný projekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. - Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2013,
s. 1-32. Dostupné na internete:
<http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita
3_Odporucania.pdf>.
DUJAVA, Daniel. CGE modely. In LISÝ, Ján a kolektív. Makroekonomická rovnováha a nerovnováha : teoretické a praktické problémy. - Bratislava : Iura Edition,
2013, s. 169-203. ISBN 978-80-8078-588-8.
JECK, Tomáš. 60 rokov Ekonomického časopisu. In Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ekonomický
ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 181-190. ISBN 978-80-2241317-6.
KLAS, Antonín - VOKOUN, Jaroslav. Výskum v oblasti znalostnej spoločnosti. In
Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied.
- Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 113-130.
ISBN 978-80-2241317-6.
MORVAY, Karol. Výskumná oblasť sociálno-ekonomický rozvoj a trh práce. In
Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied.
- Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s.131-137.
ISBN 978-80-2241317-6.
PÁLENÍK, Viliam. Výskum v oblasti ekonomického modelovania a analýz. In Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 138-164.
ISBN 978-80-2241317-6.
ŠIKULA, Milan. Ekonomický vývoj samostatného Slovenska. In LONDÁK, Miroslav - MICHÁLEK, Slavomír. 20 rokov samostatnej Slovenskej republiky : jedinečnosť a diskontinuita historického vývoja. - Bratislava : Veda, vydavateľstvo SAV,
2013, s. 440-470. ISBN 978-80-224-1313-8.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
ADCA03
LÁBAJ, Martin - CUARESMA, Jesus Crespo - HAVETTOVÁ, Miroslava. Income
convergence prospects in Europe : assessing the role of human capital dynamics. In
Economic systems, 2013, vol. 37, no. 4, p. 493-507. ISSN 0939-3625. Dostupné na
internete: <http://www.journals.elsevier.com/economic-systems/>.
LESAY, Ivan. Discoursing development : the case of the European Investment
Bank. In Nova Economia : revista do Departamento de Ciencias Econômicas da
UFMG [online časopis], 2013, vol. 23, no. 2, p. 429-462. (2013 - SCOPUS). ISSN
0103-6351. Dostupné na internete:
<http://web.face.ufmg.br/face/revista/index.php/novaeconomia/article/view/2189>.
LESAY, Ivan - MYANT, Martin - DRAHOKOUPIL, Jan. The political economy of
crisis management in East-Central European countries. In Europe-Asia Studies,
2013, vol. 65, no. 3, p. 383-410. (0.464 - IF2012). (2013 - Current Contents). ISSN
60
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
0966-8136. This paper is supportet by project VEGA no. 2/0104/12. Dostupné aj na
internete:<http://dx.doi.org/10.1080/09668136.2013.779460>.
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
ADDA06
ADDA07
BUJŇÁKOVÁ, Tatiana - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Projekcie počtu ekonomicky aktívneho obyvateľstva v závislosti od zvyšovania veku odchodu do dôchodku s využitím logit modelu. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 10, s. 1011-1033. (0.194
- IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.
Práca bola podporovaná Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0541-10.
DOMONKOS, Tomáš - DOMONKOS, Štefan - DOLINAJCOVÁ, Miroslava GRISÁKOVÁ, Nora. The effect of the formula apportionment of the Common
Consolidated Corporate tax Base on tax revenue in the Slovak Republic. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 453-467. (0.194 - IF2012). (2013 - Current
Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. This research was financed
by the project VEGA-2/0172/12.
DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - OSTRIHOŇ, Filip. Analysing
inclusive growth : empirical evidence from the Slovak Republic. In Ekonomický
časopis, 2013, roč. 61, č. 9, s. 918-933. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents,
WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. This research was supported by the
project APVV-0371-11.
DUJAVA, Daniel. Inovačné procesy z pohľadu teórie endogénneho rastu. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 618-633. (0.194 - IF2012). (2013 - Current
Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Článok je súčasťou riešenia
projektu APVV-0750-11.
MORVAY, Karol - OKÁLI, Ivan - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol - JECK, Tomáš. Economic development
of Slovakia in 2012 and outlook up to 2014. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61,
č. 8, s. 767-845. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. This paper is part of projects VEGA no. 2/0103/12.
PAUHOFOVÁ, Iveta - PÁLENÍK, Michal. Súvislosti realizácie koncepcie striebornej ekonomiky v krajinách Európskej únie. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č.
8, s. 861-876. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Príspevok bol spracovaný s finančnou podporou grantového
projektu APVV-0135-10.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Does labour force education Accelerate the speed of
convergence? : empirical evidence from selected EU countries. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 344-357. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents,
WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. This work was supported by the project
APVV-0541-10.
ADEA Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch impaktovaných
ADEA01
ADEA02
OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Natural gas market development - implications for diversification options of EU : case study of Slovakia. In European
scientific journal : ESJ, december 2013, vol. 4, no. special, p. 73-84. (5.090 IF2012). ISSN 1857-7881. This papaer is supported by VEGA research project No.
2/0009/12. Dostupné na internete: <http://eujournal.org/index.php/esj/issue/archive>.
OBADI, Saleh Mothana - OTHMANOVÁ, Soňa - ABDOVÁ, Mariam. What are the
causes of high crude oil price? : causality invetigation. Nevsehir (Turkei) 16-18 may
2013. In International journal of energy economics and policy : (IJEEP), 2013, vol.
61
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
3, special issue, p. 80-92. ISSN 2146-4553. This paper is supported by research project No. 2/0009/12. Dostupné na internete:
<http://www.econjournals.com/index.php/ijeep/issue/view/37>.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
ADEB03
ADEB04
BRZICA, Daneš. Typology and dynamics of financial-industrial groups operating in
the Czech Republic and Slovakia. In Chinese business review, 2013, vol. 12, no. 1,
p. 1-13. ISSN 1537-1506. This paper was published with the support of grant VEGA
no. 2/0080/12.
SCHWEICKERT, Rainer - ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol - AHLBORN,
Markus - OROSZ, Ágnes - SZANYI, Miklós. Large-scale transformation of socio-economic institutions - comparative case studies on CEECs. Interim report. In
WWWforEurope Working paper, 2013, no. 16, p. 1-33. The research leading to these results has received funding from the European Community's Seventh Framework
Programme FP7/2007-2013 under grant agreement no. 290647. Dostupné na internete:
<http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurop
e_WPS_no016_MS23.pdf>.
ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol. Large-scale transformation of socio-economic
institutions - comparative case studies on CEECs. Background paper 1 : comparative
country study - Slovakia. In WWWforEurope Working paper, 2013, no. 17, p. 1-54.
The research leading to these results has received funding from the European
Community's Seventh Framework Programme FP7/2007-2013 under grant agreement no. 290647. Dostupné na internete:
<http://www.foreurope.eu/fileadmin/documents/pdf/Workingpapers/WWWforEurop
e_WPS_no017_MS23_Backgroundpaper1.pdf>.
ŠTEFÁNIK, Miroslav - STRIELKOWSKI, Wadim - FILIPEC, Petr - KOWALSKA,
Karolina. Outward labour migration in the Czech Republic, Poland and Slovakia
after the EU enlargement in 2004. In Czech economic review : acta Universitatis
Caroline oeconomica, 2013, vol. VII, no. 1, s. 42-54. ISSN 1802-4696.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
ADFB02
ADFB03
ADFB04
ADFB05
BLAAS, Gejza. Poľnohospodárstvo a potravinárstvo Slovenska z hľadiska prechodu
k vyššiemu štádiu rozvoja. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 52,
s. 1-46. ISSN 1337-5598. Práca bola vypracovaná ako podkladová štúdia pre projekt
APVV-0750-11. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/238_blaas_vo_worde1.pdf>.
DOLINAJCOVÁ, Miroslava - HORVÁT, Peter - OSTRIHOŇ, Filip. Komplikácie
pri modelovaní vstupu práce : prípad DSGE. In Forum Statisticum Slovacum, 2013,
roč. IX, č. 4, s. 26-31. ISSN 1336-7420. Práca bola spracovaná v rámci projektu
APVV-0371-11.
DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - ZHENG, Zhenzhen - FENG,
Ting - LIN, Bao. Ageing in China : the Potential of Silver Economy. In Working
papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 57, s. 1-29. ISSN 1337-5598. This paper is
supportet by the project APVV-0135-10.
DOVÁĽOVÁ, Gabriela - PAUHOFOVÁ, Iveta. Spotrebiteľské správanie sa obyvateľov EÚ vo väzbe na striebornú ekonomiku. In Working papers [EÚ SAV] [online
seriál], 2013, č. 54, s. 1-46. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu č.
APVV-0135-10.
FRANK, Karol. Development of Slovak foreign trade with Asia in 2000 - 2011. In
62
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
ADFB11
ADFB12
ADFB13
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
Working papers [EÚ SAV], 2013, č. 48, s. 1-49. ISSN 1337-5598. The study was
made in framework of project "Trade with Asia" no. 11220101 financed by the International Visegrad fund. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/226_wp48_frank_trade_asia1.pdf>.
FRANK, Karol. Aktuálne výsledky implementácie politiky súdržnosti v Slovenskej
republike. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 46, s. 1-28. ISSN
1337-5598. Práca je súčasťou riešenia projektu APVV-075-11.
HABRMAN, Michal. Vplyv exportu na pridanú hodnotu a zamestnanosť v slovenskej ekonomike. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 53, s. 1-35.
ISSN 1337-5598. Práca bola vypracovaná v rámci projektu APVV-0750-11. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/239_wp_53_habrman.pdf>.
HORVÁT, Peter - OSTRIHOŇ, Filip. DEA analýza spoločností indexu Dow Jones
Industrial Average. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 82-78.
ISSN 1336-7420. Vypracované v rámci riešenia úlohy VEGA č. 2/0172/12.
HUDCOVSKÝ, Martin. Pracovná náročnosť ekonomického rastu regiónu V4 a vybraných západných krajín. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 50,
s. 1-39. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/236_wp_50.pdf>.
JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin. Structuraj aspects of cross-border regions in EU :
<the> case of CENTROPE. In Region direct : <the> international scientific journal,
2012, roč. 5, č. 1, s. 26-46. ISSN 1337-8473. This article is published as a part of
research project APVV-0750-11.
KAČÍRKOVÁ, Mária. Postavenie žien vo vede v Európskej únii a v Slovenskej republike. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 51, s. 1-33. ISSN
1337-5598. Štúdia bola vypracovaná v rámci výskumného projektu VEGA č.
2/0080/12. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/237_wp_51_po_uprave.pdf>.
KÖNIG, Brian. Analýza zahraničného obchodu v SR : ECM prístup. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 149-158. ISSN 1336-7420. Príspevok bol
vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0172/12.
LICHNER, Ivan - HORVÁT, Peter. Starnutie v poľnohospodárstve. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 76-81. ISSN 1336-7420. Práca bola podporovaná z projektu APVV-0135-10.
LICHNER, Ivan - PÁLENÍK, Michal. Zmena odvodového zaťaženia práce na dohodu. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 165-170. ISSN
1336-7420. Práca je súčasťou riešenia projektu APVV-0371-11.
MIKLOŠOVIČ, Tomáš - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Porovnávanie efektivity výučby na
fakultách slovenských verejných vysokých škôl s využitím DEA analýzy. In Forum
Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 188-204. ISSN 1336-7420. Práca bola
vypracovaná v rámci riešenia projektu APVV-0371-11.
OBADI, Saleh Mothana - KORČEK, Matej. Analýza vývoja energetickej bezpečnosti EÚ so zreteľom na ropu a zemný plyn. In Ekonomické rozhľady, 2013, roč. 42,
č. 1, s. 7-26. ISSN 0323-262X. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0009/12.
PÁLENÍK, Michal. Regionálny rozmer dlhodobej nezamestnanosti na Slovensku. In
Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 210-214. ISSN 1336-7420. Práca
bola vypracovaná v rámci projektu APVV-0371-11.
PÁLENÍK, Viliam. Uskutočniteľnosť zavedenia stabilizačných dlhopisov v podmienkach Európskej únie : kvalitatívna analýza. In Forum Statisticum Slovacum,
2013, roč. IX, č. 4, s. 215-219. ISSN 1336-7420. Príspevok bol vytvorený s podporou projektu APVV-0371-11.
PAUHOFOVÁ, Iveta - SVOCÁKOVÁ, Soňa. Aká je úloha štátnych suverénnych
63
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB20
ADFB21
ADFB22
ADFB23
ADFB24
ADFB25
ADFB26
fondov v súčasnej kríze? In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2013, č. 45, s.
1-41. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0004/12. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/219_wp45_pauhofova_scovakova_2013.pdf
>.
PETRÍKOVÁ, Kristína. Modelovanie striebornej ekonomiky. In Forum Statisticum
Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 220-224. ISSN 1336-7420. Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0135-10.
POTANČOKOVÁ, Michaela - ŠPROCHA, Branislav. Demografický vývoj a migrácia v kontexte starnutia na Slovensku a vo vybraných krajinách EÚ : (s ohľadom
na potreby striebornej ekonomiky). In Working papers [EÚ SAV], 2013, č. 47, s.
1-56. ISSN 1337-5598. Práca bola vypracovaná v rámci projektu APVV-0135-10.
RADVANSKÝ, Marek. Odhad budúcich potrieb a nákladov zdravotnej starostlivosti. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 244-252. ISSN 1336-7420.
Článok je súčasťou riešenia projektu APVV-0135-10.
ŠIKULOVÁ, Ivana - FRANK, Karol. The Slovak experience with transition to market economy. In Working papers [EÚ SAV], 2013, č. 49, s. 1-47. ISSN 1337-5598.
This paper was prepared as a part of the WWWforEurope grant agreemet no. 290647
- FP7. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/229_wp_49_sikulova_frank_experience_wit
h_transition.pdf>.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Spracovanie individuáonych údajov z Európskeho zisťovania
o pracovných podmienkach zamerané na faktory pracovnej schopnosti starších pracovníkov. In Forum Statisticum Slovacum, 2013, roč. IX, č. 4, s. 259-271. ISSN
1336-7420. Práca je súčasťou projektu VEGA č. 2/0158/12.
VOKOUN, Jaroslav. Inštitucionálna podpora rozvoja znalostnej spoločnosti. In
Working papers [EÚ SAV], 2013, č. 55, s. 1-29. ISSN 1337-5598. Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0103/12. Názov z obrazovky.
VOKOUN, Jaroslav. Zvyšovanie konkurencieschopnosti pomocou tvorivého potenciálu. In Working papers [EÚ SAV], 2013, č. 56, s. 1-31. ISSN 1337-5598. Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0080/12. Názov z obrazovky.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01
AEC02
AEC03
FRANK, Karol. Job creation as an indicator of outcomes in ERDF programmes.
Slovakia : version final. In Expert evaluation network delivering policy analysis on
the performance of cohesion policy 2007-2013. Year 3 - 2013 : task 1 [online]. Brussels : European Commission. Directorate-General Regional and Urban Policy,
2013, p. 1-10. Contract 2009CE160ATO75-CATO39. Názov z obrazovky. Dostupné
na internete:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/job_
creation/sk_task1_2013_job_creation.pdf>.
FRANK, Karol. Country report on achievements of cohesion policy. Slovakia : version final. In Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion policy 2007-2013. Year 2 - 2012 : task 2 [online]. - Brussels :
European Commission, Directorate - General Regional and Urban Policy, 2012, p.
1-30. Contract 2009CE160ATO75-CATO39. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/expe
rt_innovation/2012_een_task2_sk.pdf>.
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Specifics of employment and unemployment in Slova-
64
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AEC04
kia from the pre- and post-crisis perspective. In Drive your knowledge be a scientist
25/4/2013. DOKBAT : 9th international Bata conference for Ph.D. students and young researchers, Zlín [CD s recenzovanými příspěvky] [elektronický zdroj]. - Zlín :
Tomas Bata Univerzity, 2013, 1 CD-ROM [11 s.]. ISBN 978-80-7454-248-0. This
work is part of the project supported under the contract APVV-0750-11.
KLINEC, Ivan. Syntropic economic theory and solution of the global crisis. In Life
energy, syntropy and resonance : 1st international conference Viterbo [Italy]
1-7.8.2013 [online]. - Baltimore : World institute for scientific exploration, 2013, 26
p. Príspevok z konferencie vyšiel online v plnom znení tiež v periodiku Syntropic,
2013, no. 2, s. 280-299 na internetovej adrese:<http://www.lifeenergyscience.it/journal.htm>. Dostupné na internete:
<http://www.lifeenergyscience.it/viterbo2013/Klinec.pdf>.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
AED01
AED02
AED03
AED04
AED05
BRZICA, Daneš. Dynamizácia znalostnej ekonomiky v čase zmien : kontext ore
motiváciu aktérov. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú
vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice,
4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s.
215-227. ISBN 978-80-7144-215-8. Príspevok bol vypracovaný s podporou projektu
VEGA č. 2/0080/12.
BÚTOROVÁ, Zora - FILADELFIOVÁ, Jarmila - ŠUMŠALOVÁ, Sylvia - CIMERMANOVÁ, Katarína - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Možnosti uplatnenia ľudí vo
veku 50 rokov a viac na trhu práce. In Analýza exogénnych a endogénnych faktorov
ovplyvňujúcich účasť starších na trhu práce : národný projekt Stratégia aktívneho
starnutia [online]. - Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny SR, 2013, s. 9-271. 412-413. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://30.cvmpsvr.sk/images/projekty/strategiaaktivnehostarnutia/NPSAS_Aktivita
3_Analyza.pdf>.
DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava - OSTRIHOŇ, Filip. Analyzing the
income distribution of the households' in Slovakia : (an empirical evidence). In Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical
models and empirical analyses : Peer - reviewed international conference proceedings Smolenice, 28.-30.10.2013. Marek Radvanský, Ivan Lichner (eds). - Bratislava
: Institut of economic research SAS and OECD : OECD, 2013, p. 150-159. ISBN
978-80-7144-214-1. This research was financed by the project no. APVV-0371-11.
DOMONKOS, Tomáš - LICHNER, Ivan. Impact of ageing on consumption and labour demand : (empirical evidence from the Slovak Republic). In Impacts of ageing
on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical models and empirical analyses : Peer - reviewed international conference proceedings Smolenice,
28.-30.10.2013. Marek Radvanský, Ivan Lichner (eds). - Bratislava : Institut of economic research SAS and OECD : OECD, 2013, p. 160-169. ISBN
978-80-7144-214-1. This paper was supported under contract APVV-0135-10.
DOMONKOS, Tomáš - JÁNOŠOVÁ, Miroslava. Spoločný konsolidačný základ
dane pre podniky. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú
vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice,
4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s.
159-164. ISBN 978-80-7144-215-8. Tento výskum bol podporený projektom VEGA
č. 2/0172/12.
65
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED06
AED07
AED08
AED09
AED10
AED11
AED12
AED13
AED14
AED15
DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján. Súvislosti zamestnávania nízkokvalifikovaných pracovných síl a dôchodkového zabezpečenia. In Nové výzvy pre sociálnu politiku a globálny trh práce : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, Veľký Meder 16.-17.5.2013 [elektronický zdroj]. Katedra sociálneho rozvoja a práce Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave ; trexima Bratislava. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity v Bratislave, 2013, s. 84-96. ISBN 978-80-225-3637-0. Píspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0158/12. Názov z obrazovky.
DUJAVA, Daniel - LÁBAJ, Martin. Diverzifikácia exportu a ekonomický rozvoj. In
Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 152-174. ISBN
978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11.
DUJAVA, Daniel. Dopady nákladov jedálneho lístka na pružnosť cien. In Zborník z
Letnej školy slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 31.7.2013 : recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Spracoval Martin Lábaj. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2013, 1 CD-ROM [8 s.]. ISBN
978-80-225-3685-1. Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0103/12. Názov
z obrazovky.
DUJAVA, Daniel. Why employment falls: case of Slovak and Czech Republic. In
Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov 2013, Belušské Slatiny 31.7.2013 :
recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. - Bratislava : Národohospodárska fakulta
Ekonomickej univerzity, 2013, 1 CD-ROM [17 s.]. ISBN 978-80-225-3685-1. This
work is was supported by research project VEGA no. 2/0103/12.
DUJAVA, Daniel. Empíria krivky agregátnej ponuky. In LISÝ, Ján a kolektív.
Makroekonomická rovnováha a nerovnováha : teoretické a praktické problémy. Bratislava : Iura Edition, 2013, s. 99-105. ISBN 978-80-8078-588-8. Kapitola bola
vypracovaná ako súčasť riešenia projektu VEGA č. 2/0103/12.
DUJAVA, Daniel. Hospodárska politika ignorovania ekonomického Mainstreamu.
In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan
Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 203-210. ISBN
978-80-7144-215-8. Tento príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č.
2/0103/12.
FRANK, Karol. Implementácia politiky súdržnosti v SR - nástroj štruktúrnych
zmien? In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay
(ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s.
175-202. ISBN 978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia projektu
APVV-0750-11.
GABRIELOVÁ, Herta. Výskum ekonomických vzťahov v poľnohospodárstve. In
Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied.
Vedúci autorského kolektívu Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo
vydavateľstve VEDA, 2013, s. 165-170. ISBN 978-80-2241317-6.
GABRIELOVÁ, Herta. Slabé stránky slovenskej ekonomiky. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 48-76. ISBN
978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11.
HORVÁT, Peter - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Projecting economic activity with respect
to expected shifts in retirement age : (case of Slovakia). In Impacts of ageing on
public finances and labour markets in EU regions. Theoretical models and empirical
analyses : Peer - reviewed international conference proceedings Smolenice,
28.-30.10.2013. Marek Radvanský, Ivan Lichner (eds). - Bratislava : Institut of economic research SAS and OECD : OECD, 2013, p. 206-214. ISBN
66
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED16
AED17
AED18
AED19
AED20
AED21
AED22
AED23
AED24
AED25
978-80-7144-214-1. This paper was supported under contract APVV-0541-10.
HOŠOFF, Boris. Neúčinnosť tradičných nástrojov hospodárskej politiky. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho
ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013.
Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 69-75. ISBN
978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č.
2/0104/12. Príspevok je dostupný aj na internete:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
JECK, Tomáš. Výskum a vývoj ako predpoklad inovačného rozvoja na Slovenska.
In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay (ed.). Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 77-101.
ISBN 978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11.
KAČÍRKOVÁ, Mária. Ženy vo vede ako výzva pre hospodársky rast. In Krízová a
pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 249-258. ISBN 978-80-7144-215-8.
Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0080/12.
KLINEC, Ivan. Európa 2036 : (alternatívne scenáre ekonomického, politického a
spoločenského vývoja). Bratislava, 3.12.2012. In Sustainability - Environment - Safety 2012. Bratislava, 3. 12. 2012 : recenzovaný zborník referátov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. Rusko Miroslav (ed.). - Žilina : Strinx, 2012, s.
84-94. ISBN 978-80-89281-84-8. Dostupné aj na internete:<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/europa-2036-alternativne-scena
re-vyvoja.pdf>.
KLINEC, Ivan. Rímsky klub, globálna problematika a globálna rezolutika. In Sustainability - Environment - Safety 2012. Bratislava, 3. 12. 2012 : recenzovaný zborník
referátov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou. Rusko Miroslav (ed.). Žilina : Strinx, 2012, s. 95-130. ISBN 978-80-89281-84-8. Dostupné aj na internete<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/rimsky-klub-globalna-problemat
ika-globalna-rezolutika.pdf>.
KLINEC, Ivan. Rímsky klub, globálna problematika a globálna rezolutika. In Globálne existenciálne riziká '2012. GER 2012 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava 29.-30.11.2012. Editor Miroslav Rusko. Žilina : Strinx, 2012, s.59-106. ISBN 978-80-89281-86-2.
KLINEC, Ivan. Syntropická ekonómia, vedomá evolúcis a paradigmatická zmena v
ekonomickej teórii. In Globálne existenciálne riziká '2012. GER 2012 : zborník príspevkov z vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava 29.-30.11.2012.
Editor Miroslav Rusko. - Žilina : Strinx, 2012, s. 107-131. ISBN
978-80-89281-86-2.
KLINEC, Ivan. Transformácia štátu v 21. storočí a nové globálne prostredie. In
Globálne existenciálne riziká '2012. GER 2012 : zborník príspevkov z vedeckej
konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava 29.-30.11.2012. Editor Miroslav
Rusko. - Žilina : Strinx, 2012, s.132-154. ISBN 978-80-89281-86-2.
KLINEC, Ivan. Od limitov rastu k modernej ekonomike (Rímsky klub a riešenie
globálnych problémov). In Manažérstvo životného prostredia 2012 : recenzovaný
zborník referátov z XII. vedeckej konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava
19.-20.11.2012. Editor Miroslav Rusko. - Žilina : Strix v spolupráci so Slovenskou
spoločnosťou pre životné prostredie, 2012, s. 18-48. ISBN 978-80-89281-85-5.
KLINEC, Ivan. Syntropická ekonomická teória a riešenie globálnej krízy. In Manažérstvo životného prostredia 2012 : recenzovaný zborník referátov z XII. vedeckej
konferencie so zahraničnou účasťou, Bratislava 19.-20.11.2012. Editor Miroslav
67
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED26
AED27
AED28
AED29
AED30
AED31
AED32
AED33
AED34
Rusko. - Žilina : Strix v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre životné prostredie, 2012, s. 214-241. ISBN 978-80-89281-85-5.
KUBALA, Jozef - MARTINÁK, Dávid. Formovanie spotrebiteľského správania
obyvateľstva v SR v období krízy. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu :
zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 224-234. ISBN 978-80-7144-212-7.
LÁBAJ, Martin. Nové výzvy pre priemyselnú politiku. In Krízová a pokrízová
adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej
vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 211-214. ISBN 978-80-7144-215-8. Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu VEGA č. 2/0103/12.
LÁBAJ, Martin. Zmeny v globálnom hodnotovom reťazci konečného použitia dopravných zariadení z krajín V4. In Zborník z Letnej školy slovenských ekonómov
2013, Belušské Slatiny 31.7.2013 : recenzovaný zborník [elektronický zdroj]. Spracoval Martin Lábaj. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2013, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-225-3685-1. Príspevok vznikol v rámci
riešeného projektu VEGA č. 2/0103/12.
LESAY, Ivan - AUXT, Róbert. Kríza v eurozóne : príčiny, prejavy, riziká, riešenia.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice
16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013,
s. 59-68. ISBN 978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0104/12. Príspevok je dostupný aj na internete:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
LICHNER, Ivan. How to reduce pension system deficits of PAYG pension system in
Slovakia? In Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions.
Theoretical models and empirical analyses : Peer - reviewed international conference
proceedings Smolenice, 28.-30.10.2013. Marek Radvanský, Ivan Lichner (eds). Bratislava : Institut of economic research SAS and OECD : OECD, 2013, p.
262-276. ISBN 978-80-7144-214-1. This research was financed by the project
APVV-0371-11.
MIKLOŠOVIČ, Tomáš - BAKALÍKOVÁ, Lenka - MIKLOŠOVIČOVÁ, Simona.
Správajú sa deti racionálnejšie ako študenti? In Zborník z Letnej školy slovenských
ekonómov 2013, Belušské Slatiny 31.7.2013 : recenzovaný zborník [elektronický
zdroj]. Spracoval Martin Lábaj. - Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2013, s. 1-9. ISBN 978-80-225-3685-1. Názov z obrazovky.
MORVAY, Karol. Súvislosti štruktúry ekonomických aktivít, štruktúry príjmov a
rastu zamestnanosti. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA,
2013, s. 102-131. ISBN 978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia projektu
APVV-0750-11.
MORVAY, Karol. Ekonomický rast s nízkou pracovnou náročnosťou a deformovanou štruktúrou príjmov - prekonaná fáza vývoja? In Krízová a pokrízová adaptácia.
Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej
konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2013, s. 188-195. ISBN 978-80-7144-215-8. Tento príspevok bol spracovaný v rámci projektu APVV-0750-11.
OBADI, Saleh Mothana - OTHMANOVÁ, Soňa - ABDOVÁ, Mariam. Post-crisis
adaptation process of the BRIC countries in the context of international business. In
BALÁŽ, Peter. Skúmanie vplyvov pokrízového vývoja na strategické smerovanie
68
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED35
AED36
AED37
AED38
AED39
AED40
AED41
AED42
EÚ s dôrazom na energetickú politiku : súbor vedeckých statí. - Bratislava : Ekonomická univerzita vo vydavateľstve Ekonóm, 2013, s. 96-102. ISBN
978-80-225-3810-7.
OKÁLI, Ivan. Verejné financie ako faktor štruktúrnych zmien v slovenskej ekonomike. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay
(ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 7-47.
ISBN 978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11.
OKÁLI, Ivan. Determinanty stratégie slovenského hospodárstva v pokrízovom období. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan
Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 167-173. ISBN
978-80-7144-215-8. Tento príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11.
ONDROVIČ, Adrián. Aktiuálny vývoj okolo Trans-Pacific Partnership free trade
agreement, Bratislava 14.11.2013. In EDAMBA 2013 : proceedings of the International scientific conference for doctoral students and young researchers [elektronický
zdroj]. Editors Martina Machová, Jozef Wallner. - Bratislava : University of Economics Bratislava, publishing house Ekonom, 2013, s. 1109-1119. ISBN
978-80-225-3766-7.
PÁLENÍK, Michal - ORAVCOVÁ, Ivana. Regionálny aspekt inkluzívneho trhu. In
Determinanty sociálneho rozvoja - Sociálna ekonomika ako priestor podpory európskeho občianstva : zborník vedeckých štúdií [online]. Zostavili Erika Ľapinová,
Gabriela Korimová. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, [2013], 6 s.
ISBN 978-80-557-0600-9. Príspevok je súčasťou projektu APVV-0371-11. Dostupné na internete: <http://www.ef.umb.sk/dsr_2013/prispevky.html>.
PÁLENÍK, Viliam. Európska územná spolupráca vo finančnom výhľade 2014-2020.
In Rozpočet pre EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020 : zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie [recenzovaný], Banská Bystrica
16.10.2012 [elektronický zdroj]. Editori Vladimír Hiadlovský, Marta Orviská, Peter
Pisár. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2012, 1
CD-ROM [10 slajdov]. ISBN 978-80-970959-1-8.
PAUHOFOVÁ, Iveta. Vplyv civilizačných modelov na budúcnosť sveta. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho
ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013.
Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 25-33. ISBN
978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č.
2/0004/12. Príspevok je dostupný aj na internete:
http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_z
mien_v_21st_2013_2.pdf.
PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. Príjmové nerovnosti a chudoba v období krízy. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti
globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice
16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013,
s. 76-85. ISBN 978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0004/12. Príspevok je dostupný aj na internete:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
PAUHOFOVÁ, Iveta - SVOCÁKOVÁ, Soňa. Kríza a aktivity suverénnych fondov v
Európe. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti
globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice
16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013,
s. 104-112. ISBN 978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia
projektu VEGA č. 2/0004/12. Príspevok je dostupný aj na interne-
69
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED43
AED44
AED45
AED46
AED47
AED48
AED49
AED50
te:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
PAUHOFOVÁ, Iveta - PÁLENÍK, Michal. Súvislosti formovania dôchodkov obyvateľstva a trhu práce na Slovensku v období krízy. In Paradigmy budúcich zmien v
21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a mierového
potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 188-198. ISBN 978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený z projektu VEGA č. 2/0004/12 a APVV-0135-10. Príspevok
je dostupný aj na internete:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
PETRÍKOVÁ, Kristína. Household savings forecast and its implementation to modelling of Slovak economy. In Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical models and empirical analyses : Peer - reviewed international conference proceedings Smolenice, 28.-30.10.2013. Marek Radvanský,
Ivan Lichner (eds). - Bratislava : Institut of economic research SAS and OECD :
OECD, 2013, p. 223-230. ISBN 978-80-7144-214-1. This paper was supported under contract APVV-0135-10.
RADVANSKÝ, Marek - DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Effects of demographic changes
of hospital workforce in EU countries. In Impacts of ageing on public finances and
labour markets in EU regions. Theoretical models and empirical analyses : peer reviewed international conference proceedings Smolenice, 28.-30.10.2013. Marek
Radvanský, Ivan Lichner (eds). - Bratislava : Institut of economic research SAS and
OECD : OECD, 2013, p. 55-66. ISBN 978-80-7144-214-1. This paper was supported under contract APVV-0135-10.
RADVANSKÝ, Marek - KÖNIG, Brian - HORVÁT, Peter. Strednodobá prognóza
vývoja ekonomiky SR v rokoch 2013 - 2017. In Pohľady na ekonomiku Slovenska
2013, Bratislava 16.4.2013 : [recenzovaný zborník z vedeckej konferencie]. Zostavili
Jozef Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a
demografická spoločnosť, 2013, s. 112-122. ISBN 978-80-88946-62-5. Príspevok
bol vypracovaný v rámci projektu APVV-0541-10. Dostupné na internete:
<http://www.ssds.sk/publikacie/pes/pes2013.pdf>.
ŠIKULA, Milan. K ekonomickým aspektom rozdelenia Československa. In Dvadsať
rokov sociálno-ekonomického rozvoja Slovenskej republiky. - Bratislava : Slovenská
ekonomická spoločnosť- Nezávisle združenie ekonómov Slovenska, 2013, s.
255-267, 295. ISBN 978-80-89458-30-1. Práca bola spracovaná v nadväznosti na
projekt APVV-0599-07.
ŠIKULA, Milan. Metamorfózy smerovania výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. In Milan Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave
Slovenskej akadémie vied. Vedúci autorského kolektívu Milan Šikula. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 5-11. ISBN
978-80-2241317-6.
ŠIKULA, Milan. Globálne vládnutie bez globálnej vlády - ohrozenie alebo šanca? In
Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan
Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 51-67. ISBN
978-80-7144-215-8. Táto práca nadväzuje na výsledky projektov APVV-0599-07 a
VEGA č. 2/0104/12.
ŠIKULA, Milan. Mnohorozmernosť globálnej krízy - výzva k obsahovej a metodologickej inovácii ekonomickej vedy. In Ekonomická teória a ekonomická realita.
ETER 2013 : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie,
Bratislava 8.11.2013 [elektronický zdroj]. Editori Hana Poláčková, Marián Vongrej.
70
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED51
AED52
AED53
AED54
AED55
AED56
AED57
AED58
- Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2013, 1 CD-ROM
[8 s.]. ISBN 978-80-225-3712-4.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Vonkajšie ekonomické vzťahy ako súčasť hospodárskej konvergencie z pohľadu Slovenska. In Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve
VEDA, 2013, s. 132-151. ISBN 978-80-7144-216-5. Príspevok je súčasťou riešenia
projektu APVV-0750-11.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Eurozóna na dlhej ceste z krízy : vybrané otázky a problémy. In
Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan
Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s.145-158. ISBN
978-80-7144-215-8. Tento príspevok je súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11.
STANĚK, Peter. Hospodárska politika a fiškálna konsolicácia. In Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 174-187. ISBN 978-80-7144-215-8. Tento
príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0009/12.
STANĚK, Peter. Dopady dlhovej krízy na štáty EÚ. In Ekonomická teória a ekonomická realita. ETER 2013 : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej
konferencie, Bratislava 8.11.2013 [elektronický zdroj]. Editori Hana Poláčková, Marián Vongrej. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta,
2013, 1 CD-ROM [9 s.]. ISBN 978-80-225-3712-4. Tento príspevok vznikol v rámci
projektu VEGA č. 2/0009/12.
STANĚK, Peter - PAUHOFOVÁ, Iveta. Základné hrozby globálneho vývoja, technologické zmeny a vývoj globálnej spoločnosti počas krízy. In Paradigmy budúcich
zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a
mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 10-18. ISBN
978-80-7144-212-7. Napísanie príspevku bolo podporené z projektu VEGA č.
2/0004/12. Online verzia je na:<
http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_z
mien_v_21st_2013_2.pdf>.
STANĚK, Peter. Liberálna revolúcia a globálny vývoj. In Paradigmy budúcich
zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho ekonomického a
mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 19-24. ISBN
978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený z projektu VEGA č. 2/0004/12. Príspevok je dostupný aj na internete:<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich
_zmien_v_21st_2013_2.pdf>.
STANĚK, Peter - PAUHOFOVÁ, Iveta. Je Európska únia pripravená na globálne
výzvy? In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti
globálneho ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice
16.-18.9.2013. Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013,
s. 86-91. ISBN 978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0004/12. Príspevok je dostupný aj na internete:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
VAŠKOVÁ, Vanda. Finančná integrácia EMU v pokrízových súradniciach. In Ekonomické, politické a právne otázky medzinárodných vzťahov 2013 : zborník príspevkov z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov [recenzovaný]. Bratislava 31.5.2013 [online]. Zostavovateľ Jana
71
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED59
AED60
AED61
AED62
Drutarovská. - Bratislava : Ekonomická univerzita, 2013, s. 535-544. ISBN
978-80-225-3659-2. Napísanie príspevku bolo podporené projektom VEGA č.
2/0009/12. Dostupné na internete:
<http://fmv.euba.sk/files/ZBORNIK_FINAL_12_MVKD_2013.pdf>.
VAŠKOVÁ, Vanda. Revízia fiškálnej paradigmy európskej menovej integrácie. In
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho
ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013.
Editor Iveta Pauhofová. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 113-124.
ISBN 978-80-7144-212-7. Príspevok bol podporený v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0004/12. Príspevok je dostupný aj na internete:http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducich_
zmien_v_21st_2013_2.pdf.
VAŠKOVÁ, Vanda. Post-crisis financial market regulation and supervision. In International relations 2012. Contemporary issues of world economics and politics :
conference proceedongs 13th international scientific conferenca. Editor Ľudmila
Lipková. - Bratislava : Ekonóm, 2012, s. 191-201. ISBN 978-80-225-3560-1. This
paper was prepared thanks to the support of the project VEGA no. 2/0104/12.
VOKOUN, Jaroslav. Politiky motivujúce smerovanie k znalostnej spoločnosti. In
Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan
Šikula (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013, s. 228-237. ISBN
978-80-7144-215-8. Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0080/12.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Konvergencia v ponimani teorie "Trickle-down". In
Ekonomická teória a ekonomická realita. ETER 2013 : zborník príspevkov 4. ročníka medzinárodnej vedeckej konferencie, Bratislava 8.11.2013 [elektronický zdroj].
Editori Hana Poláčková, Marián Vongrej. - Bratislava : Ekonomická univerzita, Národohospodárska fakulta, 2013, 1 CD-ROM [7 s.]. ISBN 978-80-225-3712-4.
AEE Vedecké práce v zahraničných nerecenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEE01
ŠIKULA, Milan. Odbourávání versus modernizace státu v kontextu globální a evropské krize : dopolední blok. In Řešení eurokrize : federalizace, nebo rozpad eurozóny? Brno, 16.11.2012 : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře
realizovaného v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), financován se zdrojů Newton College. [editor]
Jiří Malý. - Brno : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012, s. 128-137.
ISBN 978-80-904281-9-5.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján. Analýza štatistických ukazovateľov aktívnej politiky trhu práce v Slovenskej republike a v krajinách Európskej únie. In
Uplatňovanie aktívnych opatrení na trhu práce v kontexte s aplikačnou praxou Európskej únie : záverečná správa VÚ č. 2159. - Bratislava : Inštitút pre výskum práce
a rodiny, 2012, s.12-77.
PÁLENÍK, Viliam. Solidarita medzi bohatými a chodobnými : vybrané ekonomicko-historické otázky, Smolenice 4.-5.9.2013. In Solidarita medzi bohatými a chudobnými [online]. Viliam Páleník. - Bratislava : Združenie pre ekonomické modelovanie, prognózy a analýzy - EMPA, 2013, s. 1-11. ISBN 978-80-971554-1-4. Príspevok bol spracovaný v rámci projektov APVV-0371-11 a VEGA č. 2/0172/12.
Dostupné na internete:
72
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AEF03
<http://www.empa.sk/download-files/sk/Palenik-olidarita_medzi_bohatymi_a_chud
obnymi.pdf>.
ŠIKULA, Milan. Slávnostný prejav prof. Ing. Milana Šikulu, DrSc. pri príležitosti
udelenia titulu doctor honoris causa na Univerzite Mateje Bela v Banskej Bystrici. In
Milan Šikula, udelenie titulu Doctor honoris causa. Zostavovateľ Vladimír Hiadlovský, Viera Marková. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2013, s. 11-16.
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFA01
AFA02
AFA03
AFA04
ŠIKULA, Milan. Odbúravanie, či modernizácia štátu ako súčasť globálnej i európskej krízy : výkladový text. In Řešení eurokrize : federalizace, nebo rozpad eurozóny? Brno, 16.11.2012 : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře realizovaného v rámci projektu Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace
(reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0128), financován se zdrojů Newton College. [editor] Jiří
Malý. - Brno : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2012, s. 55-72. ISBN
978-80-904281-9-5. Dostupné aj na internete<http://www.eu-vyzkum.eu/pdf/OPVK_11_2012.pdf>.
ŠIKULA, Milan. Genéza ekonomických podmienok a faktorov rozdelenia Československa a vývoj dvoch nástupníckych ekonomík. In 20 let samostatného Česka a
Slovenska : porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře, Brno 19.4.2013. Jiří Malý [ed.]. - Praha :
Newton college, 2013, s. 36-51. ISBN 978-80-87764-00-8.
ŠIKULA, Milan. Geneze ekonomických podmínek a faktorů rozdělení Československa. In 20 let samostatného Česka a Slovenska : porovnání jejich ekonomického
vývoje a pozice v EU : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře, Brno 19.4.2013. Jiří Malý [ed.]. - Praha : Newton college, 2013, s. 92-102, 120-121.
ISBN 978-80-87764-00-8.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. The Euro area sovereign debt crisis and its policy
implications : a focus on the fundamentals, Siettle 25.01.2013. In The state of the
debt crisis in the EU -10 years after the Euro and the EU's eastern expansion : international symposium on the Euro introduction & summary [online]. Edited by Jonathan M. Bensky. - Seattle : City university, 2013, 49 slides. Dostupné na internete:
<http://www.alumniconnections.com/olc/filelib/CTY/email/Library/Events/Seattle%
20Campus%20Dedication-Open%20House/The%20Euro%20Area%20sovereign%2
0debt%20crisis%20and%20prosects.pdf>.
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
AFC02
KLINEC, Ivan. Náčrt teórie syntropickej ekonómie : ekonomická teória pre ekonomiku ako živý organizmus, Ostrava 21.3.2013. In Firma jako živý organismus a výjimečnost činů je cesta k úspěchu : III. ročník mezinárodní konference o spojení vědy a managementu [online]. Zostavili Luboš Polakovič, Richard Bonček. - Ostrava :
Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2013, s. 1-61. Publikovaný príspevok
vyšiel aj v tlačenej forme rovnomenného zborníka na s. 23-91. Názov z obrazovky.
Dostupné na internete:
<http://simd.cz/conference/files/lectures/Klinec%20N%C3%A1%C4%8Drt%20te%
C3%B3rie.pdf>.
KÖNIG, Brian. Analýza fiškálnej politiky v SR : ECM prístup. In International
scientific seminar New trends in econometries and operations research : proceedings
[online]. Josef Jablonský, Marian Reiff. - Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 81-90. ISBN
978-80-225-3786-5. Príspevok bol vypracovaný v rámci riešenia projektu VEGA č.
2/0172/12. Názov z. Požaduje sa. Dostupné na internete:
73
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AFC03
AFC04
AFC05
AFC06
<http://fhi.sk/files/netrinecop/Prague2013.pdf>.
OSTRIHOŇ, Filip. Podiel príjmu z úrokov a podnikania na disponibilnom príjme
domácností SR. In International scientific seminar New trends in econometries and
operations research : proceedings [online]. Josef Jablonský, Marian Reiff. - Bratislava : Ekonóm, 2013, s. 156-160. ISBN 978-80-225-3786-5. Tento príspevok bol
vypracovaný v rámci riešenia projektu APVV-0371-11. Dostupné na internete:
<APVV-0371-11>.
PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. Formation of income situation in the
EU countries. In ASMOR 2013 : proceedings of Annual symposium on Management, operations research and economics : 8.-10.1.2013, Taipei, Taiwan [elektronický zdroj]. - Taipei : Hong Kong education society, 2013, 1 CD-ROM [p.
444-452]. ISBN 978-986-87417-5-1. This research was financially supported by
project VEGA no. 2/0004/12, VEGA no. 1/0127/11.
PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. High-income households in Eastern EU
countries. In ICASS 2013 : 3re International conference on applied social science
2013 [proceedings of] : Taipei, Taiwan 15.-16.1.2013. Edited by Jun Hu. - Delaware
: Information engineering research institute (IERI), 2013, p. 73-78. ISBN
978-1-61275-052-1. This research was financially supported by project VEGA no.
2/0004/12 and VEGA no. 1/0127/11.
RADVANSKÝ, Marek. Application of modified Klein regional model to cohesion
policy analysis. In EcoMod2013 : international conference on economic modeling.
Prague 1-3.07.2013 [online]. - Prague : University of life sciences, 2013, p. 1-30.
This paper was supported by the project APVV-0541-10. Dostupné na internete:
<http://ecomod.net/conferences/ecomod2013?tab=downloads>.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
ŠIKULA, Milan. Možnosti a medze stratégie Európa 2020 a dlhová kríza. In Európa
2020 - Stratégia pre inteligentnú, udržateľnú inkluzívnu Európu : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Banská Bystrica 18.10.2011 [elektronický zdroj].
Editori Marta Orviská, Peter Pisár. - Banská Bystrica : Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2011, 1 CD-ROM [28 lajdov]. ISBN ISBN 978-80-970959-0-1.
AFG Abstrakty príspevkov zo zahraničných konferencií
AFG01
AFG02
LICHNER, Ivan - DOMONKOS, Tomáš. Economic impact of an ageing population
- microsimulation and CGE approach - case Slovakia. In EURO MMXIII Rome.
26-th European conference on operational research : abstract book. Roma
1.-4.7.2013 [online]. - Roma : Sapienza - Universitá di Roma, 2013, p. 335. Názov z
obrazovky. Dostupné na internete:
<http://euro2013.org/wp-content/uploads/program-euro26.pdf>.
OSTRIHOŇ, Filip - DOMONKOS, Tomáš - DOLINAJCOVÁ, Miroslava.
Long-term economic analysis of selected labor market policy strategies in Slovakia.
In EURO MMXIII Rome. 26-th European conference on operational research : abstract book. Roma 1.-4.7.2013 [online]. - Roma : Sapienza - Universitá di Roma,
2013, p. 413. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://euro2013.org/wp-content/uploads/program-euro26.pdf>.
AFHA Abstrakty príspevkov z medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v SR
AFHA01
DOMONKOS, Tomáš - LICHNER, Ivan. Effectivity of adaptation measures to glo-
74
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
bal warming. In Environmental changes and adaptation strategies. International
scientific conference : conference proceedings abstracts. Skalica, 9.-11.09.2013. Nitra : Slovak Bioclimatological Society : Czech Bioclimatological Society : Slovak
University of Agriculture Nitra : Slovak Hydrometeorological Institute : Geophysical
Instutute of Slovak Academy of Sciences : University of Central Europe Skalica,
2013, p. 12. ISBN 978-80-522-1063-6.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
JAHNÁTEK, Ľubomír - LACKO-BARTOŠOVÁ, Magdaléna - ADAM, Štefan a
autorský kolektív - PAUHOFOVÁ, Iveta. Koncepcia rozvoja pôdohospodárstva SR
na roky 2013 - 2020 : materiál na medzirezortné pripomienkové konanie. Číslo:
2720/2013-360. Bratislava : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, 2013. 4, 148, 16 s.
BBB Kapitoly v odborných monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
BBB01
KAČÍRKOVÁ, Mária - KRUMPOLCOVÁ, Mária. Občianska vybavenosť : funkčná
zložka F.3 : obstarávateľ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. In
KRUMPOLCOVÁ, Mária. Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel
územného plánovania : návrh zásad a pravidiel územného plánovania III.-V. etapa
[online]. - Bratislava : AŽ Projekt, 2013, s. 125-188. Názov z obrazovky. Dostupné
na internete: <http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=148397>.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCB01
BCB02
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Teória a empírie ekonomického rastu a konvergencie. Bratislava : Ekonóm, 2013. 65 s. Tieto skriptá vznikli s podporou projektu
APVV-0541-10. ISBN 978-80-225-3694-3.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Informačné a komunikačné technológie a výkonnosť ekonomiky : teória a empíria. Bratislava : Ekonóm, 2013. Tieto skriptá vznikli s
podporou projektu APVV-0541-10. ISBN 978-80-225-3691-2.
BDDA Odborné práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
BDDA01
RADVANSKÝ, Marek - CHAJDIAK, Jozef. Pohľady na ekonomiku Slovenska
2013. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 4, s. 419-424. (0.194 - IF2012).
(2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
BDFB03
MORVAY, Karol. Osobitosti zdravotníctva ako odvetvia hospodárstva na Slovensku. In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike, 2013, roč. 8, č. 4, s.
1-13. ISSN 1338-1172. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/9804/zdravotna-politika-4-2013.html>.
MORVAY, Karol. Ekonomický rozvoj a parametre zdravia alebo zdravotníctva:
súvisia? In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike, 2013, roč. 8, č. 1, s.
1-11. ISSN 1338-1172. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/hpi/sk/view/9295/zdravotna-politika-1-2013.html>.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Európska konferencia výskumu vzdelávania (ECER 2013).
In PEDAGOGIKA.SK : Slovenský časopis pre pedagogické vedy, 2013, roč. 4, č. 4,
s. 321-322. ISSN 1338-0982. Dostupné na internete:
75
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
<http://www.casopispedagogika.sk/rocnik-4/cislo-4/sprava_stefanik.pdf>.
BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BED01
PÁLENÍK, Michal. Zdravotníctvo v kontexte striebornej ekonomiky. In Kam smeruje starostlivosť o pacienta a občana? : zborník z odbornej konferencie, Tále
19.-20.04.2013. Zostavovateľ Martin Kasarda. - [S.l.] : Snowball communications,
2013, s.23-30. ISBN 978-80-971175-1-1. Projekt APVV-0135-10.
BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných)
BEF01
ŠIKULA, Milan. Vízia rozvoja slovenskej spoločnosti v kontexte globálnej krízy : 8.
stretnutie verejnosti s osobnosťami vedy a techniky v Centre vedecko-technických
informácií 26.3.2009. In Veda v centre. Stretnutie vo vedeckej kaviarni, Bratislava
26.3.2009 : 1. časť. Zostavili Marta Bartošovičová, Alena Oravcová. - Bratislava :
Centrum vedecko-technických informácií SR, 2011, s. 99-105, prílohou zborníka je
1 CD-ROM, na ktorom je nahratých 11 slajdov uvedených na 8. stretnutí [...]. ISBN
978-80-89354-06-1.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
KORČEK, Matej. Miesto ropy a zemného plynu v energetickej bezpečnosti Európskej únie : implikácie pre Slovenskú republiku : dizertačné doktorandské práce
(PhD.,Dr.). Školiteľ Obadi Saleh Mothana. Bratislava : Ekonomická univerzita Národohospodárska fakulta, 2013. 185, X s. Dizertačnú prácu dopĺňa Autoreferát
dizertačnej práce. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v
Bratislave, 2013. 32 s.
LICHNER, Ivan. Model všeobecnej výpočítateľnej rovnováhy Slovenskej republiky
: modelovanie dopadov opatrení hospodárskej politiky na trh práce : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Viliam Páleník. Bratislava : Ekonomická univerzita, Fakulta hospodárskej informatiky, 2013. 155 s. Vyšiel aj autoreferát dizertačnej práce. Bratislava : Ekonomická univerzita, Fakulta hospodárskej politiky
2013. 48 s.
EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch
EDI01
EDI02
EDI03
BRZICA, Daneš. recenzia Klaus, Václav (2013) My, Evropa a svět. Praha : Fragment, 176 s. ISBN 978-80-253-1755-6. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 5,
s. 542-546. (0.194 - IF2012). (2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit).
ISSN 0013-3035. Recenzia na: My, Evropa a svět / Váslav Klaus. - Praha : Fragment, 2013. - ISBN 978-80-253-1755-6.
LESAY, Ivan. recenzia Martin Myant and Jan Drahokoupil Transition economies :
political economy in Russia, Eastern Europe, and Central Asia. Hoboken, NJ, 2010 :
Wiley-Blackwell, 391 pp. In Czech sociological review / Sociologický časopis,
2012, roč. 48, č. 6, s. 1185-1187. (0.357 - IF2011). (2012 - Current Contents). ISSN
0038-0288.
OKÁLI, Ivan. Kniha o postave z generácie zakladateľov slovenskej ekonomickej
vedy. In Ekonomický časopis, 2013, roč. 61, č. 6, s. 649-652. (0.194 - IF2012).
(2013 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035. Recenzia na:
Slovenský národohospodár Rudolf Briška - osobnosť a dielo / Figura Ivan. - Brati-
76
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
EDI04
slava : Iura Edition, 2013. - ISBN 978-80-8078-437-9.
STANĚK, Peter. Ivanová, P. Humanizácia ekonomiky a mekroekonomické procesy
v 21. storočí. In Nová ekonomika : Vedecký časopis Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity v Bratislave, 2013, roč. VI, č. 4, s. 178-180. ISSN
1336-1732. Recenzia na: Economy humanization and mecroeconomic processes in
the 21st century / P. Ivanová. - Bratislava : Ekonóm, 2013. - ISBN
978-80-225-3726-1.
EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch
EDJ01
EDJ02
GABRIELOVÁ, Herta. Publikačná činnosť pracovníkov ústavu : príloha 6. In Milan
Šikula 60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 208-254. ISBN
978-80-2241317-6.
LAUDÁR, Ľubomír. Súčasná organizačná štruktúra ústavu. Riaditelia Ekonomického ústavu. Zoznam bývalých vedeckých pracovníkov. : príloha 1 - 5. In Milan Šikula
60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. - Bratislava :
Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013, s. 192-207. ISBN
978-80-2241317-6.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
FAI02
FAI03
FAI04
FAI05
FAI06
Pohľady na štruktúrne problémy slovenskej ekonomiky. Karol Morvay (ed.). Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 209 s. Zborník je
súčasťou riešenia projektu APVV-0750-11. Zborník je dostupný aj na internete.
ISBN 978-80-7144-217-2. ISBN 978-80-7144-216-5.
Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Európa, Slovensko - súvislosti globálneho
ekonomického a mierového potenciálu : zborník statí, Smolenice 16.-18.9.2013.
Editor Iveta Pauhofová. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. 283 s. Vydanie
zborníka bolo podporené z projektov VEGA č. 2/0004/12 a VEGA č. 2/0104/12.
Zborník je dostupný aj v online forme:<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/231_pauhofova_kol_paradigmy_buducic
h_zmien_v_21st_2013_2.pdf>. e-ISBN 978-80-7144-213-4. ISBN
978-80-7144-212-7.
Impacts of ageing on public finances and labour markets in EU regions. Theoretical
models and empirical analyses : Peer - reviewed international conference proceedings Smolenice, 28.-30.10.2013. Marek Radvanský, Ivan Lichner (eds). Bratislava :
Institut of economic research SAS and OECD, 2013. 280 p. Conference is organised
for the purpose of the research projects APVV-0135-10, APVV-0541-10 and
APVV-0371-11. Conference is co-financed by the OECD. ISBN
978-80-7144-214-1.
Ekonomický časopis. Hlavný redaktor [2009] Milan Šikula, výkonný redaktor
[2009] Tomáš Jeck, zodpovedná redaktorka [2009] Katarína Rybanská. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-. 10-krát ročne. ISSN
0013-3035.
Working papers [EÚ SAV] [online seriál]. Hlavný redaktor [2007] Milan Šikula.
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007-. názov z titulnej obrazovky. nepravidelne. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP0.pdf>.
ISSN 1337-5598.
Krízová a pokrízová adaptácia. Nové výzvy pre ekonomickú vedu : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Smolenice, 4.-5.09.2013. Milan
77
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
FAI07
Šikula (ed.). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2013. 272 s. ISBN
978-80-7144-215-8.
60 rokov výskumu v Ekonomickom ústave Slovenskej akadémie vied. Vedúci autorského kolektívu Milan Šikula. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo vydavateľstve VEDA, 2013. 254 s. ISBN 978-80-2241317-6.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
GHG04
GHG05
KLINEC, Ivan. Čo čaká Slovensko v roku 2013 - prognóza. In sme.sk : blog.sme.sk
[online], 07.01.2013, s. 1-2. Dostupné na internete:
<http://klinec.blog.sme.sk/c/317510/Co-caka-Slovensko-v-roku-2013-prognoza.html
>.
KLINEC, Ivan. Roboti človeka nikdy úplne nenahradia. In Datalan news : časopis
spoločnosti DATALAN [online seriál], 2013, roč. XI, č. 2, s. 38-39. Dostupné na
internete:
<http://www.datalan.sk/Projects/Datalan/WEB/media.nsf/vw_ByID/ID_61F36BEC7
10BB05AC1257BF1003D18D5_SK/$File/_DATALAN%20NEWS-02-2013_final.p
df>.
KLINEC, Ivan. Futurológ šokuje : čaká nás internet s vlastným vedomím. Zhovárala
sa Eva Mihočková. In pluska.sk [seriál], 05.január 2013. 3 s.
PETRÍK, Borislav. 2013: Lars Hansen, Robert Shiller, Eugene Fana. In Nobelova
cena za ekonómiu (1969-2013) [online]. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
2013, s. 42-43.
STANĚK, Peter. Globální krize a budoucnost světové ekonomiky : vystoupení na
Vratimovském odborném semináři 24.10.2012 [záznam]. In Haló noviny - Naše
pravda [online], 28.1.2012, 6 s. ISSN 1210-1494. Dostupné na internete:
<http://www.halonoviny.cz/articles/view/1983238>.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
GII01
GII02
GII03
GII04
KLINEC, Ivan. Modrá ekonomika - šanca pre Slovensko. In Transport a logistika :
top magazín o motorizme, doprave, zasielateľstve a motorizme, 2013, roč. 15, č. 3, s.
90. ISSN 1337-8813. Dostupné na internete:
<http://www.floowie.com/th/road/transport-a-logistika-sk-3-2013/html/>.
KLINEC, Ivan. Aká by mala byť škola 21. storočia. Trojstranu pripravil Ľubomír
Pajtinka. In Učiteľské noviny : dvojtýždenník o školstve a vzdelávaní, 20.06.2013,
roč. LX, č. 23, s. 4-5. ISSN 0139-5769. Dostupné na internete:
<http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=45&ved=0CE
EQFjAEOCg&url=http%3A%2F%2Fdistancne.vzdelavanie.siov.sk%2Fpluginfile.php%2F92
%2Fmod_folder%2Fcontent%2F0%2F2013%2FUcitelske_noviny_23_2013.pdf%3F
forcedownload%3D1&ei=qylNUsS0JInMtAaT7YG4Ag&usg=AFQjCNEaGPbwMqVOZmlw4-e
NOoVgTXxIMQ&bvm=bv.53537100,d.Yms&cad=rja>.
KLINEC, Ivan. Pripravte sa! Zhovárala sa Eva Mihočková. In Plus 7 dní : spoločenský týždenník, 2013, č. 1, 3. január, s. 28-30. ISSN 1210-2040.
KLINEC, Ivan. Budúcnosť inteligentných budov : rozhovor. Pripravila D. Lalíková.
In Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry, 2013, roč. 19, č.
3, s. 20-21. ISSN 1335-1249. Dostupné aj na internete:<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/buducnost-inteligentnych-budo
v.pdf>.
78
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
GII05
GII06
GII07
GII08
GII09
GII10
KLINEC, Ivan. Informácie ako kľúčový zdroj bohatstva a prosperity. 1 časť : publicistika. In ProIN, 2013, roč. 14, č. 1, s. 14-16. ISSN 1335-5961.
ŠIKULA, Milan. Globálna kríza nastolila naliehavú potrebu riešenia sociálno-ekonomických rozporov. Rozhovor pripravila Marta Bartošovičová. In Veda v
centre : 1. časť. - Bratislava : Centrum vedecko-technických informácií SR, 2011, s.
94-98. ISBN 978-80-89354-06-1.
STANĚK, Peter - KALIŇÁK, Michal - ČAPLOVIČ, Dušan. Čaplovič chce ušetriť
na malých školách. [zhováral sa] Tomáš Nejedlý. In Hospodárske noviny : denník o
ekonomike a politike, 15.07.2013, roč. XXI, č. 134, s. 7. ISSN 1335-4701.
STANĚK, Peter. Budúcnosť slovenského stavebníctva. V rozhovore s Darinou Lalíkovou. In Quo vadis slovenské stavebníctvo : zborník konferencie. - Bratislava :
Eurostav, 2013, s. 8-12. ISBN 978-80-89228-38-6.
STANĚK, Peter - PALKO, František. Quo Vadis slovenské stavebníctvo. Zostavila
[D. Lalíková]. In Eurostav : odborný časopis z oblasti stavebníctva a architektúry,
2013, roč. 19, č. 7-8, s. 8-9. ISSN 1335-1249.
STANĚK, Peter. Kriminalizácia ekonomiky : 2. časť. In ProIN [seriál], 2012, roč.
13, č. 6, s. 9-11. ISSN 1335-5961.
Ohlasy (citácie):
AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
AAA01
AAA02
AAA03
ASHEIM, Bjorn - COOKE, Phil - BLAŽEK, Jiří - ANNERSTEDT, Jan - BOSCHMA, Ron - BRZICA, Daneš - DAHLSTRAND LINDHOLM, Asa - DEL CASTILLO HERMOSA, Jamie - LAREDO, Philippe - MOULA, Marina - PICCALUGA, Andrea. Constructing regional advantage : principles - perspectives - policies
[online]. Brussels : European commission, 2006. 95 p. Požaduje sa Acrobat reader.
Dostupné na internete:
<http://www.dime-eu.org/files/active/0/regional_advantage_FINAL.pdf>.
Citácie:
1. [1.1] ZUKAUSKAITE, E. Innovation in cultural industries : the role of university links. In Innovation-management policy & Practice, 2012, vol. 14, no. 3, p.
404-415., WOS 044DA
FRANK, Karol - HUBER, Peter - RÖMISCH, Roman. CENTROPE regional development report 2011. Long run growth and demographic challenges [online]. Wien :
Österreichisches Institut fürWirtschaftsforschung (WIFO), 2012. 118 S.
2012/116-1/A/WIFO project no: 5610. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.centrope.com/repository/centrope/downloads/RDR_2011_Full_Report_
EN.pdf>.
Citácie:
1. [4] JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin. Structural aspects of cross-border regions
in EU: the case of CENTROPE. In Region direct : the international scientific journal, 2012, roč. 5, č. 1, s. 26-46. ISSN 1337-8473.
ROZMAHEL, Petr - FRANK, Karol - KOUBA, Luděk - NAJMAN, Nikola - LITZMAN, Marek - NÁRAI, Mátra - HUBER, Peter. Focus and stock taking report on
human capital, education and labour markets in the CENTROPE [online]. Wien :
Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO), 2012. 279 S. CENTROPE regional development report., May 2012. 2012/118-1/A/WIFO project no: 5610.
Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.centrope.com/repository/centrope/downloads/RDR_Focus_Report_Hu
79
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAA04
man_Capital_FullReport.pdf>.
Citácie:
1. [4] JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin. Structural aspects of cross-border regions
in EU: the case of CENTROPE. In Region direct : the international scientific journal, 2012, roč. 5, č. 1, s. 26-46. ISSN 1337-8473.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. From debt crisis to growth crisis : is external debt
the cause or the effect of Africa's marginalization. 1st. ed. Saarbrücken : VDM Verlag Dr. Müller, 2007. 264 s. ISBN 978-3-8364-3464-5.
Citácie:
1. [4] OBADI, S. M. Svetový obchod a fluktuácia cien primárnych komodít so zameraním na rozvojové krajiny. Bratislava : Ekonóm, 2012. 94 s. ISBN
978-80-225-3437-6.
2. [4] OBADI, S.M. Rozvojové krajiny vo svetovom hospodárstve : analýza vybraných oblastí. Bratislava : Ekonóm, 2012. 102 s. ISBN 978-80-225-3436-9.
AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách
AAB01
AAB02
AAB03
AAB04
BRZICA, Daneš - GABRIELOVÁ, Herta - JECK, Tomáš - KAČÍRKOVÁ, Mária KLAS, Antonín - LÁBAJ, Martin - VOKOUN, Jaroslav. Spolupráca aktérov v
technologickom a inovačnom rozvoji. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Veda,
2011. 227 s. Monografia vznikla v rámci projektu VEGA č. 2/0084/09. ISBN
978-80-7144-189-2 [EÚ SAV].
Citácie:
1. [4] LISÝ, J. Interakcia ľudského kapitálu s ďalšími faktormi ekonomického
rastu. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S.
289-298. ISBN 978-80-225-3398-0.
DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal - RADVANSKÝ, Marek. Satisfying
labour demand through migration in the Slovak republic : national study for the European migration network (EMN). Bratislava : International organization for migration [IOM], 2010. 51 p. Vyšlo aj v slovenskom jazyku Domonkos, T., Páleník, M.,
Radvanský, M. Saturovanie dopytu po pracovnej sile prostredníctvom migrácie v
Slovenskej republike. Bratislava : IOM [Medzinárodná organizácia pre migráciu],
2010. 51 s. ISBN 978-80-970307-6-6 (sloven. verzia). Dostupné na internete:
<http://www.iz.sk/download-files/en/iom/emn-sk_study_on_labour_migration_en.pd
f
http://www.emn.sk/phocadownload/emn_studies/emn-sk_satur_dopytu_po_prac_sile
_migraciou_sk.pdf>. ISBN 978-80-970307-7-3.
Citácie:
1. [4] MÄSIAR, O. Medzinárodná pracovná migrácia : súčasný stav výskumu
problematiky. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012.
Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
HVOZDÍKOVÁ, Veronika - BUJŇÁKOVÁ, Tatiana - HOŠOFF, Boris - STANĚK,
Peter. Riziká aktuálnych vývojových trendov vo svetovej ekonomike : finančná,
demografická, potravinová a environmentálna kríza. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2008. 147 s. Práca je súčasťou projektu č. APVV-0599-07. ISBN
978-80-7144-170-0.
Citácie:
1. [4] DUFALA, V. Quo vadis politici a bankéři. In Jozef MEDVEĎ (ed.) Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia? Banská Bystrica : BIVŠ-zahranič. vysoká
škola, 2012. S. 122-129. ISBN 978-80-970422-4-0.
KLAS, Antonín. Vývoj inštitúcií výskumu a vyššieho vzdelávania na Slovensku
80
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB05
AAB06
AAB07
(860-2005). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 191 s. ISBN 80-7144-156-2.
Citácie:
1. [4] GONDA, V. Znalostný trojuholník. In Pasiar, Ladislav Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Bratislava : Katedra pedagogiky
NHF EU, 2011. 1 CD-ROM. S. 4. ISBN 978-80-225-3249-5.
KOŠTA, Ján - BEDNÁRIK, Rastislav - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - LAJČIAKOVÁ,
Zuzana - MORVAY, Karol - PETRÍK, Borislav - SLUŠNÁ, Ľubica - STANĚK,
Peter - ŠUMNÝ, Jaroslav. Aktuálne problémy trhu práce v Slovenskej republike po
vstupe do Európskej menovej únie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. 282
s. Práca je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0212/09. ISBN 978-807144-190-8.
Citácie:
1. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Trh práce. In Hospodársky vývoj Slovenka v roku 2011
a výhľad do roku 2013. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. 46-68 s. ISBN
978-80-7144-196-0.
2. [4] LISÝ, J. Interakcia ľudského kapitálu s ďalšími faktormi ekonomického
rastu. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S.
289-298. ISBN 978-80-225-3398-0.
3. [4] MARTINCOVÁ, M. Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
4. [4] MARTINCOVÁ, M. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na vývoj zamestnanosti. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
5. [4] RIEVAJOVÁ, E. - KLIMKO, R. Trendy vývoja na slovenskom trhu práce v
kontexte stratégie Európa 2020. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte
makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 596-610. ISBN 978-80-225-3398-0[cit. Morvay, K.
Zhodnotenie vývojových tendencií ... s. 40-73. Trh práce v SR ... s. 104-134].
6. [4] RIEVAJOVÁ, E. Zamestnanosť a globálne ekonomické prostredie. In Nová
ekonomika, 2012, roč. V, č. 2, s. 39-47. [cit. Morvay Zhodnotenie vývojových tendencií ... s. 40-73 a Trh práce v SR ... s. 104-134].
MORVAY, Karol - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - HVOZDÍKOVÁ,
Veronika - JECK, Tomáš - OKÁLI, Ivan - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj
Slovenska v roku 2009. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 97 s. Práce je
súčasťou projektu VEGA č. 2/0212/09; č. 2/0068/09; č. 2/0084/09 a
APVV-0599-07. ISBN 978-80-7144-177-9.
Citácie:
1. [3] BECKER, J. - JÄGER, J. - et al. Peripheral financialization and vulnerability to crisis : a regulationist perspective. In Competition and change (UK), 2010,
vol. 14, no. 3-4, p. 225-247. ISSN 1024-5294.
2. [3] BECKER, J. Krisenmuster und Anti-Krisen-Politiken in Osteuropa. In Wirtschaft und Gesellschsft, 2010, Vol. 36, Nu. 4, S. 519-542. Dostupné na internete:<http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2010_36_4/2010_36_4_0519.pdf>.
3. [3] DOVÁĽOVÁ, G.- HOŠOFF, B. Employment crisis from European perspectives. In 8th international Bata conference [...] Zlín : Tomas Bata University in
Zlín, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7454-138-4.
OBADI, Saleh Mothana - BRZICA, Daneš - BUJŇÁKOVÁ, Tatiana - HOŠOFF,
Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - PAUHOFOVÁ, Iveta - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [6]. Spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. 261 s. Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA
81
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB08
AAB09
č. 2/0080/09 (kap. 1., 2., 4., 6., 7., 8. a 10.); projektu VEGA č. 2/0068/09 (kap. 3.); a
projektu VEGA č. 2/0208/09 (kap. 3.). ISBN 978-80-7144-185-4.
Citácie:
1. [2.1] MIKLOŠÍK, A. - HVIZDOVÁ, E. - ŽÁK, Š. Znalostný manažment ako
podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1041-1058., WOS 085MR
2. [4] GONDA, V. Znalostný trojuholník. In Pasiar, Ladislav Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Bratislava : Katedra pedagogiky
NHF EU, 2011. 1 CD-ROM. S. 5. ISBN 978-80-225-3249-5.
3. [4] KORČEK, M. Implikácie rastúcich cien ropy pre krajiny EÚ 27. In Peter
Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
4. [4] MATOUŠKOVÁ, E. Výkyvy ekonomickej výkonnosti a nezamestnanosť. In
Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
5. [4] TRNOVSKÝ, K. Budúci vývoj v eurozóne. In Nová ekonomika, 2012, roč. V,
č. 1, s. 165-175. [cit. Šikulová, I. Európska únia ... s. 63-84].
OBADI, Saleh Mothana - KOŠTA, Ján - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan. Globálna ekonomika : nové trendy a analýzy vybraných problémov. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 187 s. Monografia je súčasťou projektu VEGA č.
2/6050/27 Nové trendy a javy v medzinárodnom obchode [...]. ISBN
978-80-7144-169-4.
Citácie:
1. [3] BALAZ, P., HARAMA ANDREJ, A., SOPKOVA, G. Energy partnership in
period of economic crisis - strategic challenges for EU and Russia governance. In
Iveta CERNA Czech republic and Slovakia in international trade and business
2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012. S. 144-158. ISBN
978-80-245-1874-9.
2. [4] BALÁŽ, P. Finančná kríza ako prejav eskalácie globalizácie a jej vplyv na
komoditné trhy. In Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 95-105. ISBN
978-80-7144-202-8.
OBADI, Saleh Mothana - ABDOVÁ, Mariam - BRZICA, Daneš - BUJŇÁKOVÁ,
Tatiana - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [7]. Medzi stagnáciou a
oživením. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. 354 s. Monografia je súčasťou
riešenia projektov VEGA č. 2/0009/12 (kap. 1.,2.,5.,6.,8. a 9.), VEGA č. 2/0103/12
(kap. 2.), VEGA č. 2/0104/12 (kap. 3.), VEGA č. 2/0158/12 (kap. 7., 12.),
APVV-0599-07 (kap. 11), OP VaV č. ITMS 26240120032 (kap. 10.). ISBN
978-80-7144-197-7.
Citácie:
1. [2.1] VAŠKOVÁ, V. <recenzia> S. M. Obadi (2012) Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky. Medzi stagnáciou a oživením ... ISBN 978-80-7144-197-7. In
Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1079-1083., WOS 085MR
2. [4] BLAŠKOVÁ, M. Vybrané oblasti hospodárskej politiky Fínska a Švédska zdroj inšpirácie pre Slovensko. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-225-3476-5.
3. [4] FIFEKOVÁ E. Reálna konvergencia z pohľadu EÚ15. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
82
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB10
AAB11
AAB12
4. [4] GONDA, V. Energetická stratégia Ruska. In Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S.
58-66. ISBN 978-80-7144-202-8.
5. [4] GONDA, V. Úlohy v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu v kontexte stratégie "Európa 2020". In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4,
s. 5-13.
6. [4] LISÝ, J. Hospodárska kríza v období globalizácie vo svete monetárnych teórií ekonomického cyklu. In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 27-35.
7. [4] MARTINCOVÁ, M. Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
8. [4] MARTINCOVÁ, M. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na vývoj zamestnanosti. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
9. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Vývojové trendy ekonomických systémov. In Ján Lisý
Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5 [cit. M. Šikula Pretrvávajúca globálna kríza ... ].
10. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Vývojové trendy ekonomických systémov. In Ján Lisý
Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
OKÁLI, Ivan - ĎURAŠ, Ján - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - HLAVATÝ, Egon - IŠA, Jan - JURÍČKOVÁ, Vilma - KLAS, Antonín - KOTOV, Miroslav MORVAY, Karol - STANĚK, Peter. Hospodárska politika Európskej únie a Slovenska v EÚ. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2004. 352 s.
Vypracované v rámci 1. etapy riešenia úlohy Globalizácia, integrácia a zavŕšenie
transformácie - určujúce smery hospodárskeho rozvoja Slovenska [...]. ISBN
80-7144-140-6.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
2. [4] SVOREŇOVÁ, M. - LÁBAJ, M. A comparison of the economic development
in SR with Austria. In Economic analysis & Policy group - WP, 2012, no. 5, p.
1-36.
OKÁLI, Ivan - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - JECK, Tomáš - MORVAY, Karol - RUMPELOVÁ, Daniela - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj
Slovenska v roku 2007 : (štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej komisie
OSN). 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008. 74 s. Vydané aj v anglickom jazyku Okáli Ivan et al. Economic development of Slovakia in 2007. Bratislava
: Institut of economic research SAS, 2008. 78 p. ISBN 978-80-7144-164-9 (anglické vyd.). ISBN 978-80-7144-163-2.
Citácie:
1. [3] BECKER, J. Krisenmuster und Anti-Krisen-Politiken in Osteuropa. In Wirtschaft und Gesellschsft, 2010, Vol. 36, Nu. 4, S. 519-542. Dostupné na internete:<http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2010_36_4/2010_36_4_0519.pdf>.
OKÁLI, Ivan - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - KORMANOVÁ, Ludmila
- MORVAY, Karol - OUTRATA, Richard. Hospodársky vývoj Slovenska v roku
2005 : (štúdia bola vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie
OSN). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 62 s. Vyšlo aj v anglickom jazyku
OKÁLI, Ivan et al. Economic Development of Slovakia in 2005. Bratislava : IER
SAS, 2006. 65 p. ISBN 80-7144-153-8. ISBN 80-7144-149-X.
Citácie:
83
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB13
AAB14
AAB15
1. [4] JANSKÝ, B. - FABUŠ, M. - TOKÁROVÁ, M. Zhodnotenie viacdimenzionálneho pohľadu na konvergenciu v Slovenskej republike na základe vybraných
indikátorov. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1, s. 176-184.
OUTRATA, Richard - GAJDOŠOVÁ, Michaela - HOŠOFF, Boris - IŠA, Jan - JURÍČKOVÁ, Vilma - KORMANOVÁ, Ludmila - KOŠTA, Ján - OBADI, Saleh
Mothana - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - WORKIE TIRUNEH, Menbere. Globalizácia a slovenská ekonomika : riešené ako Prierezový
štátny program výskumu a vývoja Účasť spoločenských vied na rozvoji spoločnosti tematický okruh 5. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 378 s. ISBN
80-7144-150-3.
Citácie:
1. [4] TÁNCOŠOVÁ, J. Regionálne disparity v Slovenskej republike a význam
priamych zahraničných investícií. In Tokárová, M. Aktuálne trendy v manažmente
verejnej správy. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy, 2011. S. 387-393. ISBN 978-80-8137-001-4.
PÁLENÍK, Viliam - PÁLENÍK, Michal - ŠIMO, Andrej. Inkluzívny trh. Bratislava :
Inštitút zamestnanosti, 2011. 94 s. ISBN 978-80-970204-2-2.
Citácie:
1. [4] URAMOVÁ, M. - ŠIDOVÁ, I. Flexiistota ako súčasť inkluzívneho rastu. In
Orviská M. [ed.] Európa 2020 - Stratégia pre inteligentnú, udržateľnú a inkluzívnu Európu. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011. 1 CD-ROM [s. 1-7].
ISBN 978-80-970959-0-1.
PAUHOFOVÁ, Iveta - DOVÁĽOVÁ, Gabriela - KOŠTA, Ján - NĚMCOVÁ, Ingeborg - PASTOREKOVÁ, Silvia - PETRÁŠEK, František - RUSKO, Miroslav STANĚK, Peter - ŠČEPÁNOVÁ, Petra - VAŠKOVÁ, Natália - VAŠKOVÁ, Vanda
- VAVRINCOVÁ, Zuzana - VOLNER, Štefan. Paradigmy zmien v 21. storočí :
hľadanie kontúr v mozaike. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. 314 s. Vyšla
aj online verzia PAUHOFOVÁ, Iveta a kolektív Paradigmy zmien v 21. storočí :
hľadanie kontúr v mozaike. Bratislava : EÚ SAV, 2012. 235 s.
http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/Paradigmy_zmien_v_21_st.pdf. ISBN
978-80-7144-195-3.
Citácie:
1. [2.1] ŠOLTÉS, V. [recenzia] Pauhofová, Iveta a kolektív (2012) Paradigmy
zmien v 21. storočí - hľadanie kontúr v mozaike. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV. 314 s. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 4, s. 428-429., WOS 959MI
2. [4] GONDA, V. Determinanty formovania znalostnej ekonomiky v kontexte novej hospodárskej stratégie "Európa 2020" celoživotné vzdelávanie. In Ján Lisý
Ekonomická teória onomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
3. [4] GONDA, V. Vzdelávanie, veda a výskum v kontexte programu Európa 2020
: aktuálne problémy. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 128-136. ISBN 978-80-225-3398-0.
4. [4] GONDA, V. Úlohy v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu v kontexte stratégie "Európa 2020". In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4,
s. 5-13.
5. [4] MIKLOŠOVIČ, T. - PÁLENÍK, V. Alternatívne financovanie vysokoškolského štúdia. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 151-161. ISBN 978-80-7144-198-4.
6. [4] OCHRANA, F. Metodologické poznámky k paradigmatu budoucích změn v
21. století. In Pauhofová, I. (ed.) Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 11-21. ISBN 978-80-7144-198-4.
84
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB16
AAB17
AAB18
AAB19
PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter. Megatrendy a finančné
trhy v 21. storočí : (vybrané aspekty). Bratislava : Sprint, 2007. 207 s. ISBN
978-80-89085-90-3.
Citácie:
1. [4] NAPOLITANO, B. Vplyv finančných derivátov na finančnú a dlhovú krízu.
In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajím Eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému. Bratislava : Národohospodárska
fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3541-0.
2. [4] ORBÁNOVÁ, D. Vzdelanie ako nástroj znižovania chudoby. In Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete : zborník statí. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 135-140. ISBN 978-80-7144-2200-4.
3. [4] VAŠKOVÁ, N. Nové pravidlá regulácie a dohľadu v systéme pokrízovej finančnej architektúry. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2012. s. 261-286, 314. ISBN 978-80-7144-195-3.
4. [4] VAŠKOVÁ, V. Integrované finančné trhy Európskej únie ako faktor zvašovania konkurencieschopnosti [...]. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2012. s. 239-260, 310. ISBN 978-80-7144-195-3.
5. [4] ŠARVAJCOVÁ, M. Životný cyklus postmoderného človeka a chudoba. In
Anton Lisnik (ed.) Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok
: Verbum, 2012. 1 CD-ROM. S. 630-636. ISBN 978-80-8084-956-6.
RADVANSKÝ, Marek - WORKIE TIRUNEH, Menbere - FRANK, Karol - JECK,
Tomáš - KORÓNY, Samuel - KOŽIAK, Radoslav - SUDZINA, František - VOJTKOVÁ, Mária. Analýza determinantov regionálnych rozdielov v Slovenskej republike : (vybrané aplikácie). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 304 s. Monografia je súčasťou projektu APVV-0649-07. ISBN 978-80-7144-183-0.
Citácie:
1. [2.1] ŠTEFÁNIK, M. Looking at the development of private returns to education in Slovakia in the context of tertiary education expansion. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 4, s. 349-359 [cit. Radvanský Napĺňanie zhody zručností ...
s. 34-71].
RUSNÁK, Urban - SZÉP, Attila - BRZICA, Daneš. Rozvojová pomoc a spolupráca.
Bratislava : Slovenský inštitút medzinárodných štúdií, 2002. 149 s. ISBN
80-89106-01-3.
Citácie:
1. [4] OBADI, S.M. Rozvojové krajiny vo svetovom hospodárstve : analýza vybraných oblastí. Bratislava : Ekonóm, 2012. 102 s. ISBN 978-80-225-3436-9.
ŠIKULA, Milan - AZUDOVÁ, Ľubica - BRZICA, Daneš - ĎURAŠ, Ján - HLAVATÝ, Egon - HRIVNÁKOVÁ, Jana - JURÍČKOVÁ, Vilma - GABRIELOVÁ,
Herta - GAJDOŠOVÁ, Michaela - IŠA, Jan - KAČÍRKOVÁ, Mária - KLAS, Antonín - KORMANOVÁ, Ludmila - KOŠTA, Ján - KOTOV, Miroslav - KVETAN,
Vladimír - MORVAY, Karol - OBADI, Saleh Mothana - OKÁLI, Ivan - OUTRATA, Richard - PÁLENÍK, Viliam - PETRÍK, Borislav - STANĚK, Peter - ŠUJAN,
Ivan - ŠUJANOVÁ, Milota - VOKOUN, Jaroslav. Ekonomické a sociálne súvislosti
integrácie Slovenska do Európskej únie : (monografia) : štúdia bola vypracovaná s
finančnou podporou vlády Slovenskej republiky. Bratislava : Ústav slovenskej a
svetovej ekonomiky, 2003. 381 s. ISBN 80-7144-135-X.
Citácie:
1. [4] KADLEČÍKOVÁ, M. Development trends in the Slovak agricultural and
food industry and its changing priorities. In Ivanička, Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Bratislava : School
of economics and management in public administration, 2012. S. 169-192. ISBN
978-80-89600-02-1.
85
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB20
AAB21
AAB22
ŠIKULA, Milan. Globalizácia - rázcestie civilizácie. Bratislava : Sprint, 1999. 124 s.
ISBN 80-88848-6.
Citácie:
1. [4] BALÁŽ, P. Finančná kríza ako prejav eskalácie globalizácie a jej vplyv na
komoditné trhy. In Obadi, S. M. (ed.) Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami
a náznakmi oživenia. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 95-105. ISBN
978-80-7144-202-8.
2. [4] HABÁNIK, J. - KOIŠOVÁ, E. Regionálna ekonomika a politika. Bratislava :
Sprint dva, 2011. 175 s. ISBN 978-80-89393-55-8.
3. [4] KRAJŇÁKOVÁ, E. - VOJTOVIČ, S. Sociologická analýza trhového hospodárstva. Žilina : Georg, [2012]. 138 s. ISBN 978-80-89401-77-2.
4. [4] LIŠTIAK, P. Konkurencieschopnosť slovenského hospodárstva vo vzťahu k
energetike v období finančnej krízy. In Soňa Ferenčíková (ed.) Management challenges in the 21st century. Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2012. S. 447-464.
ISBN 978-80-89306-14-5.
ŠIKULA, Milan - BUNČÁK, Ján - PEKNÍK, Miroslav - OKÁLI, Ivan - KLAS, Antonín - SPÁČILOVÁ, Ružena - BUČEK, Milan - STANĚK, Peter - BRZICA, Daneš
- GABRIELOVÁ, Herta - IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - WORKIE
TIRUNEH, Menbere. Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej spoločnosti. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Veda, 2008. 274 s. V roku 2009 vyšlo 2. nezmenené vydanie ŠIKULA, Milan (gestor projektu) Dlhodobá vízia rozvoja slovenskej
spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. 274 s. ISBN
978-80-7144-171-7 (2. nezmen. vyd.). ISBN 978-80-7144-168-7.
Citácie:
1. [4] FILČÁK, R. Spoločnosť trhu a environmentálna politika : aktéri a konflikty.
Bratislava : Veda, 2012. 302 s. ISBN 978-80-224-1216-2.
2. [4] Finančný manažment v trvalo-udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji
vidieka. Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2011. 200 s. ISBN 978-80-89148-68-4.
3. [4] GONDA, V. Znalostný trojuholník. In Pasiar, Ladislav Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Bratislava : Katedra pedagogiky
NHF EU, 2011. 1 CD-ROM. S. 4. ISBN 978-80-225-3249-5.
4. [4] KORDOŠ, M. - VOJTOVIČ,S. Druhé volebné obdobie prezidenta Obamu vytiahnutie USA z dlhov?. In Ľ. Lipková (ed.) Medzinárodné vzťahy 2012 : zborník príspevkov [...]. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 256-266. ISBN
978-80-225-3559-5.
5. [4] KORDOŠ, M. Európska únia ako subjekt svetovej ekonomiky v rámci svojich vonkajších vzťahov. In Sociálno-ekonomická revue, 2012, roč, 10, č. 1, s.
31-39.
6. [4] MATÚŠOVÁ, S. Knowledge-based economy and practice of state restructuring. In Ivanička, Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Bratislava : School of economics and management in
public administration, 2012. S. 330-354. ISBN 978-80-89600-02-1.
7. [4] VALACH, E. Tendencie v regulovaní hospodárstva. In Jozef MEDVEĎ (ed.)
Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia? Banská Bystrica : BIVŠ-zahranič.
vysoká škola, 2012. S. 114-121. ISBN 978-80-970422-4-0.
ŠIKULA, Milan - GABRIELOVÁ, Herta - CHOVAN, Igor - KLAS, Antonín KOŠTA, Ján. Determinanty formovania priemyselnej politiky v podmienkach globalizácie a integrácie. 1. vydanie. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky
Slovenskej akadémie vied, 2003. 166 s. ISBN 80-7144-134-1.
Citácie:
1. [4] KARDOŠ, M. Kreatívne odvetvie v rámci priemyselnej politiky Európskej
86
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB23
únie. In Sociálno-ekonomická revue, 2012, roč. 10, č. 2, s. 44-54.
2. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
ŠIKULA, Milan - STANĚK, Peter - KREJČÍ, Oskar - BERČÍK, Peter - BÁRÁNY,
Eduard - NIKODÝM, Dušan - PEKNÍK, Miroslav - BAXA, Josef - BENŽA, Mojmír - BLAHA, Ľuboš - GAJDOŠÍKOVÁ, Ľudmila - HRONSKÝ, Marián - JAŠŠOVÁ, Eva - KMEŤ, Norbert - LAPŠANSKÝ, Lukáš - MAGUROVÁ, Zuzana MARUŠIAK, Juraj - POLÁČKOVÁ, Zuzana - ŠMIHULA, Daniel - VOZÁR, Jozef
- OKÁLI, Ivan - DOMONKOS, Tomáš - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta IŠA, Jan - LÁBAJ, Martin - MORVAY, Karol - PÁLENÍK, Viliam - PÁNIKOVÁ,
Lucia - RENČKO, Juraj - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav - KLAS, Antonín - BALÁŽ, Vladimír - MAJKOVÁ, Eva - JURÍČKOVÁ, Vilma - KOŠTA, Ján TIRPÁK, Ivan - URBÁNEK, Ján - BUČEK, Milan ... [et al.]. Stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 695 s. Projekt Vízia
a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti schválený vládou SR u. č. 906 z 25. októbra 2006. ISBN 978-80-7144-179-3.
Citácie:
1. [2.1] MIKLOŠÍK, A. - HVIZDOVÁ, E. - ŽÁK, Š. Znalostný manažment ako
podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1041-1058., WOS 085MR
2. [4] CIBÁKOVÁ, V. - CIBÁK, Ľ. Úlohy vysokého školstva v Slovenskej republike
a jeho financovanie v porovnaní s krajinami EÚ. In Verejná správa a regionálny
rozvoj, 2012, roč. VIII, č. 2, s. 9-23.
3. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 23-82, 285. ISBN 978-80-7144-205-9 [cit. Okáli
a kol. Stratégia konvergencie k úrovni vyspelých ekonomík].
4. [4] HUSÁKOVÁ, M. - SIKA, P. Sociálne služby vo väzbe na kvalitu života seniorov. In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 84-96.
5. [4] KAČÍRKOVÁ, M. Disparity v regionálnom inovačnom prostredí. In Štefan
Rehák (ed.) 2. zimný seminár regionálnej vedy. Bratislava : Ekonóm, 2012. S.
1-13. ISBN 978-80-225-3422-2.[citovaný M.Buček Stratégia regionálneho rozvoja, s. 570-632].
6. [4] KAČÍRKOVÁ, M. Veda a výskum na Slovensku : základné východiská,
stratégia, trendy. In Working papers [EÚ SAV], 2012, č. 38, s. 1-53.
7. [4] KOLLÁR, J. Nezamestnanosť a trh práce v podmienkach Slovenskej republiky v nadväznosti na stratégiu Európa 2020. In V. Hiadlovský (ed.) Rozpočet pre
EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-970959-1-8.
8. [4] NEMEC, J. Modernizácia verejnej správy v Slovenskej republike ako nevyhnutná reakcia na súčasnú krízu. In Tokárová, M. Aktuálne trendy v manažmente
verejnej správy. Bratislava : Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej
správy, 2011. S. 247-253. ISBN 978-80-8137-001-4.
9. [4] PUŠKÁROVÁ, P. Inovačná výkonnosť krajín V4. In Machová, M. (ed.)
EDAMBA 2012 : proceedings. Bratislava : Ekonóm, 2012. s. 972-985. ISBN
978-80-225-3549-6.
10. [4] ULIAN, J. Je bezpečnosť spoločnosti kľúčovým cieľom?. In Paradigmy
budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S.
246-256. ISBN 978-80-7144-198-4.
11. [4] VALACH, E. Tendencie v regulovaní hospodárstva. In Jozef MEDVEĎ
(ed.) Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia? Banská Bystrica :
BIVŠ-zahranič. vysoká škola, 2012. S. 114-121. ISBN 978-80-970422-4-0.
87
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB24
AAB25
AAB26
AAB27
AAB28
12. [4] VAŇOVÁ, A.- PAĽA, J. - BERČÍK, P. Úloha a postavenie štátu v kontexte
hospodárskej a politickej krízy. In Jozef MEDVEĎ (ed.) Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia? Banská Bystrica : BIVŠ-zahranič. vysoká škola, 2012. S.
173-181. ISBN 978-80-970422-4-0.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Konvergencia v procese európskej menovej integrácie. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006. 150 s. ISBN 80-7144-155-4.
Citácie:
1. [4] DRŽKA, M. Hodnotenie Európskej menovej únie z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti. In Ľ. Lipková (ed.) Medzinárodné vzťahy 2012 : zborník príspevkov [...]. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 131-138. ISBN 978-80-225-3559-5.
2. [4] FIFEKOVÁ, E. Ekonomická konvergencia. In Karász Pavol Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín
Európskej únie. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 13-29.
3. [4] FIFEKOVÁ, E. Ekonomická konvergencia. in Pavol Karász a kol. Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky. Bratislava : Ekonóm, 2012.
S. 13-30. ISBN 978-80-225-3511-3.
4. [4] KELEMENOVÁ, M. Ekonomické dopady zavedenia eura a aktuálne problémy Eurozóny. In Peter Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava :
Obchodná fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
ŠPROCHA, Branislav - RADVANSKÝ, Marek - DOMONKOS, Tomáš - JURČOVÁ, Danuša. Sociálno-ekonomická analýza demografického vývoja v Slovenskej
republike s osobitným zreteľom na vekovú skupinu 55 - 64 ročných : národný projekt Stratégia aktívneho starnutia [online]. Bratislava : Centrum vzdelávania Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, 2012. 158 s. Tento projekt sa realizuje
vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.cvmpsvr.sk/projekty/SAS/aktivita%201_analyza.pdf>.
Citácie:
1. [4] BÚTOROVÁ, Z. Stratégia aktívneho starnutia: in statu nascendi. Príspevok
z konferencie Ľudské práva v medzigeneračnom dialógu. Bratislava 14. 12. 2012,
usporiadanej Úradom vlády SR. Dostupné na internete:<http://www.ivo.sk/buxus/docs//prezentacie/ZB_prezentacia_14_12_12_strateg
ia_aktivneho_starnutia.pdf>.
STANĚK, Peter. Globalizácia svetovej ekonomiky. Bratislava : EPOS, 1999. 221 s.
ISBN 80-8057-109-0.
Citácie:
1. [4] VAŠKOVÁ, N. Nové pravidlá regulácie a dohľadu v systéme pokrízovej finančnej architektúry. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2012. s. 261-286, 313. ISBN 978-80-7144-195-3.
STANĚK, Peter. Fakty a mýty globalizácie : (vybrané aspekty). 1. vyd. Bratislava :
Ekonóm, 2005. 319 s. ISBN 80-225-2016-0.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
2. [4] NOVÁK, M. - LENNER, M. Vývojové tendencie globálnej krízy v Európe. In
Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 119-131.
3. [4] ŠIPOŠ, T. Dopady rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na energetickú
závislosť EÚ. In Obadi, S. M. (ed.) Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a
náznakmi oživenia. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 155-162. ISBN
978-80-7144-202-8.
STANĚK, Peter - HOŠKOVÁ, Adela. Priame zahraničné investície a ich vplyv na
ekonomiku Skovenskej republiky v rokoch 1990-1992. Bratislava : Ústav ekono-
88
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB29
mickej teórie SAV, 1993. 102 s. Výskumné práce, 2. ISBN 80-7144-009-4.
Citácie:
1. [1.1] FERENČÍKOVÁ, S. Sr.; FERENČÍKOVÁ, S. Jr. Outward Investment
Flows and the Development Path The Case of Slovakia. In Eastern European
economics, 2012, vol. 50, no. 2, p. 85-111., WOS 964LR
STANĚK, Peter. Globálna kríza - hrozba alebo výzva? Bratislava : Sprint dva, 2010.
219 s. Publikácia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0080/09 Dynamika nových zdrojov rastovej výkonnosti ... ISBN 978-80-89393-24-4.
Citácie:
1. [2.1] HONTYOVÁ, K. - IVANOVÁ, P. Aktuálne problémy globálnej hospodárskej krízy a ich možné teoretické i praktické riešenie. In Ekonomický časopis,
2012, roč. 60, č. 10, s. 1059-1078., WOS 085MR
2. [4] IVANIČKA, K. Epilogue. Financial comments and recommendations. In
Ivanička, Koloman New model of socio-economic sustainable development of the
Slovak republic. Bratislava : School of economics and management in public administration, 2012. S. 355-361. ISBN 978-80-89600-02-1.
3. [4] IVANOVÁ, Globalizačné procesy a potreba humanizácie ekonomiky. In Ján
Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
4. [4] IVANOVÁ, P. Vplyv morálky a etiky na ekonomiku vo väzbe na polarizáciu
bohatstva. In Iveta PAUHOFOVÁ (ed.) Determinanty polarizácie bohatstva v
globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2012. S. 65-74. ISBN 978-80-7144-200-4.
5. [4] KARDOŠ, M. Kreatívne odvetvie v rámci priemyselnej politiky Európskej
únie. In Sociálno-ekonomická revue, 2012, roč. 10, č. 2, s. 44-54.
6. [4] MARTINCOVÁ, M. Nezamestnanosť v kontexte Veľkej hospodárskej krízy a
globálnej hospodárskej krízy v súčasnosti. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1,
s. 66-78.
7. [4] NOVÁK, M. - LENNER, M. Vývojové tendencie globálnej krízy v Európe. In
Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 119-131.
8. [4] OCHRANA, F. Metodologické poznámky k paradigmatu budoucích změn v
21. století. In Pauhofová, I. (ed.) Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 11-21. ISBN 978-80-7144-198-4.
9. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Vývojové trendy ekonomických systémov. In Ján Lisý
Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
10. [4] PSÁRSKA, M. Aktuálne zmeny a vývoj spotreby vybraných zložiek spotrebného koša u slovenských domácností v spojitosti s kvalitou života. In Machová, M. (ed.) EDAMBA 2012 : proceedings. Bratislava : Ekonóm, 2012. s.
964-971. ISBN 978-80-225-3549-6.
11. [4] PSÁRSKA, M. Nerovnosti v kvalite života domácností Slovenskej republiky
z hľadiska ich príjmov a jednotlivých sfér kvality života. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 571-586. ISBN
978-80-225-3398-0.
12. [4] TKÁČ, M. Príjmové nerovnosti v kontexte ekonomického rastu. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava :
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 678-684. ISBN
978-80-225-3398-0.
13. [4] VAŠKOVÁ, N. Nové pravidlá regulácie a dohľadu v systéme pokrízovej
finančnej architektúry. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. s. 261-286, 314. ISBN 978-80-7144-195-3.
89
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB30
14. [4] VAŠKOVÁ, V. - VAŠKOVÁ, N. Inception of post-crisis transformation
processes in the EU financial market regulation and supervision. In Ivanička,
Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak
republic. Bratislava : School of economics and management in public administration, 2012. S. 230-254. ISBN 978-80-89600-02-1.
15. [4] VAŠKOVÁ, V. Post-crisis financial market regulation and supervision. In
Lipková, Ľ. (ed.) Contemporary issues of world economics and politics. Bratislava
: Ekonóm, 2012. S. 191-201. ISBN 978-80-225-3560-1.
16. [4] VAŠKOVÁ, V. Rola centrálnej banky v pokrízovej štruktúre regulácie a
dohľadu v Európskej únii. In Pauhofová, I. (ed.) Paradigmy budúcich zmien v 21.
storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 74-84. ISBN
978-80-7144-198-4.
17. [4] VOLNER, Š. Dynamický ekonomický systém. [Bratislava] : Iris, 2012. 169
s. ISBN 978-80-89256-77-8.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ, Iveta STANĚK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana.
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [4]. Globálna finančná a hospodárska kríza
: príčiny - náklady - východiská. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009. 280 s.
Monografia je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/008/09: Dynamika nových
zdrojov rastovej výkonnosti a konkurencieschopnosti [...] (časti 1.2, 1.6, 2.1, 3.2 a
3.3) a projektu APVV-0599-07 Nové trendy globalizácie svetovej ekonomiky a nároky na stratégiu konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky (časti 1.1 a 3.1).
ISBN 978-80-7144-175-5.
Citácie:
1. [3] BECKER, J. Krisenmuster und Anti-Krisen-Politiken in Osteuropa. In Wirtschaft und Gesellschsft, 2010, Vol. 36, Nu. 4, S. 519-542. Dostupné na internete:<http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2010_36_4/2010_36_4_0519.pdf>.
2. [4] BALÁŽ, P. Finančná kríza ako prejav eskalácie globalizácie a jej vplyv na
komoditné trhy. In Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 95-105. ISBN
978-80-7144-202-8.
3. [4] BARÁTOVÁ, V. Hľadanie východísk z krízy v podnikovej sfére. InFerenčíková, Soňa et al.(eds) Management challenges in the 21st century : transport and
logistics. Trenčín : Vysoká škola manažmentu, 2011. 1 CD-ROM. S. 297-305.
ISBN 978-80-89306-10-7.
4. [4] BAČIŠIN, V. - HONTYOVÁ, K. Dopady ekonomickej a finančnej krízy na
výkonnosť Vyšehradskej štvorky (V4). In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM.
ISBN 978-80-225-3476-5.
5. [4] DARMO, Ľ. Teoretický pohľad na príčiny finančnej krízy z roku 2008 a
dlhovej krízy v Európe. In Barbara Napolitano Teoretické a praktické dôsledky
vonkajšej nerovnováhy krajím Eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM.
ISBN 978-80-225-3541-0.
6. [4] HUDÁČKOVÁ, L. Prejavy svetovej hospodárskej krízy v hoteloch na Slovensku. In Peter Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
7. [4] KARDOŠ, M. Kreatívne odvetvie v rámci priemyselnej politiky Európskej
únie. In Sociálno-ekonomická revue, 2012, roč. 10, č. 2, s. 44-54.
8. [4] LINDTNEROVÁ, K. Rozvojová pomoc EÚ na prahu splnenia miléniových
rozvojových cieľov. In Machová, M. (ed.) EDAMBA 2012 : proceedings. Brati-
90
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB31
slava : Ekonóm, 2012. s. 718-728. ISBN 978-80-225-3549-6.
9. [4] LINDTNEROVÁ, K. Sú záväzky rozvojovej pomoci Slovenskej republiky reálne?. In Peter Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná
fakulta EU, 2012. 472-479. ISBN 978-80-225-3453-6.
10. [4] OCHRANA, F. Metodologické poznámky k paradigmatu budoucích změn v
21. století. In Pauhofová, I. (ed.) Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 11-21. ISBN 978-80-7144-198-4.
11. [4] VAŠKOVÁ, N. Nové pravidlá regulácie a dohľadu v systéme pokrízovej
finančnej architektúry. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. s. 261-286, 313-314. ISBN 978-80-7144-195-3.
12. [4] VAŠKOVÁ, V. - VAŠKOVÁ, N. Inception of post-crisis transformation
processes in the EU financial market regulation and supervision. In Ivanička,
Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak
republic. Bratislava : School of economics and management in public administration, 2012. S. 230-254. ISBN 978-80-89600-02-1.
13. [4] VAŠKOVÁ, V. Integrované finančné trhy Európskej únie ako faktor zvašovania konkurencieschopnosti [...]. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava
: Ekonomický ústav SAV, 2012. s. 239-260, 311. ISBN 978-80-7144-195-3.
14. [4] VAŠKOVÁ, V. Post-crisis financial market regulation and supervision. In
Lipková, Ľ. (ed.) Contemporary issues of world economics and politics. Bratislava
: Ekonóm, 2012. S. 191-201. ISBN 978-80-225-3560-1 [cit. kapitolu Workie-Tiruneh M. Nové trendy vo svetovej ekonomike v kontexte finančnej a hospodárskej krízy].
15. [4] VAŠKOVÁ, V. Post-crisis financial market regulation and supervision. In
Lipková, Ľ. (ed.) Contemporary issues of world economics and politics. Bratislava
: Ekonóm, 2012. S. 191-201. ISBN 978-80-225-3560-1 [cit. kapitolu Šikula, M.
Kritická miera rozporov civilizácie a globálna ekonom. kríza].
16. [4] VAŠKOVÁ, V. Rola centrálnej banky v pokrízovej štruktúre regulácie a
dohľadu v Európskej únii. In Pauhofová, I. (ed.) Paradigmy budúcich zmien v 21.
storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 74-84. ISBN
978-80-7144-198-4.
17. [4] VOLNER, Š. Dynamický ekonomický systém. [Bratislava] : Iris, 2012. 169
s. ISBN 978-80-89256-77-8.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BLAŠČÁK, Mário - BRZICA, Daneš - HOŠOFF,
Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK,
Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN,
Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [1]. Globálna konkurencieschopnosť a energetická a demografická kríza. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2006.
302 s. Monografia je súčasťou riešenia projektov VEGA č. 2/6048/6 Transformácia
svetovej ekonomiky [...] (časti 1.1, 1.4, 4 a 5), VEGA č. 2/6049/2 (časť 2) a VEGA
č. 2/6050/6 (časti 1.2 a 1.3). ISBN 80-7144-152-X.
Citácie:
1. [4] BALÁŽ, P. Finančná kríza ako prejav eskalácie globalizácie a jej vplyv na
komoditné trhy. In Obadi, S. M. (ed.) Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami
a náznakmi oživenia. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 95-105. ISBN
978-80-7144-202-8.
2. [4] FIFEKOVÁ E. Reálna konvergencia z pohľadu EÚ15. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
3. [4] NAPOLITANO, B. Vplyv finančných derivátov na finančnú a dlhovú krízu.
In Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy krajím Eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému. Bratislava : Národohospodárska
91
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB32
AAB33
AAB34
fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3541-0.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ, Iveta SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky
[3]. Turbulencie na finančných trhoch a dilemy hospodárskej politiky. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2008. 301 s. Monografia je súčasťou riešenia projektov
VEGA č. 2/6048/27 Transformácia svetovej ekonomiky [...], VEGA č. 2/6049/27
(časti 1.2, 1.3) a VEGA č. 2/6050/27 (časti 2.1). ISBN 978-807144-166-3.
Citácie:
1. [3] BECKER, J. Krisenmuster und Anti-Krisen-Politiken in Osteuropa. In Wirtschaft und Gesellschsft, 2010, Vol. 36, Nu. 4, S. 519-542. Dostupné na internete:<http://wug.akwien.at/WUG_Archiv/2010_36_4/2010_36_4_0519.pdf>.
2. [4] ALEXY, J. - ALEXY, M. Nový ekonomicko-etický prístup k finančnému trhu.
In Anton Lisnik (ed.) Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok : Verbum, 2012. 1 CD-ROM. S. 11-16. ISBN 978-80-8084-956-6.
3. [4] ALEXY, J. Nový model ľudského a sociálneho kapitálu v znalostnej ekonomike a manažmente. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 1-8. ISBN 978-80-225-3398-0 [cit. Staněk Súčasná kríza finančných ...].
4. [4] DARMO, Ľ. Teoretický pohľad na príčiny finančnej krízy z roku 2008 a
dlhovej krízy v Európe. In Barbara Napolitano Teoretické a praktické dôsledky
vonkajšej nerovnováhy krajín Eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-225-3541-0.
5. [4] PIOVARČIOVÁ, V. Vývojové trendy ekonomických systémov. In Ján Lisý
Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - FRANK, Karol - HOŠOFF, Boris - IŠA, Jan - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK, Peter - SIVÁK, Rudolf - ŠESTÁKOVÁ, Monika - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav.
Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [2]. Prínos informačných technológií a
hrozby klimatických zmien. 1. vyd. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 332
s. Monografia je súčasťou riešenia projektov VEGA č. 2/6048/6 Transformácia svetovej ekonomiky [...] (časti 1.1, 1.5, 4, 5 a 6), VEGA č. 2/6049/2 (časť 2) a VEGA č.
2/6050/6 (časti 1.2 a 1.3). ISBN 978-80-7044-159-5.
Citácie:
1. [4] CHUGURYAN, S. Priority zahraničnej politiky Ruskej federácie po nástupe
Vladimíra Putina do prezidentského úradu. In Ľ. Lipková (ed.) Medzinárodné
vzťahy 2012 : zborník príspevkov [...]. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 217-224.
ISBN 978-80-225-3559-5 [cit. K. Franka 1.4 Vývoj krajín Spoločenstva nezávislých štátov. S. 92-103].
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BRZICA, Daneš - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - OBADI, Saleh Mothana - PAUHOFOVÁ, Iveta - SIVÁK, Rudolf - STANĚK, Peter - ŠIKULA, Milan - ŠIKULOVÁ, Ivana - VOKOUN, Jaroslav. Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky [5]. Ozdravenie svetovej ekonomiky :
realita alebo mýtus? Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2010. 312 s. Práca je súčasťou projektu VEGA č. 2/0080/09 (kap. 4. a 6.), VEGA č. 2/0084/09 (kap. 8.),
VEGA č. 2/0068/09 (kap. 2.) a APVV-0599-07 (kap. 1., 3. a 11.). ISBN
978-80-7144-178-6.
Citácie:
92
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB35
AAB36
1. [2.1] KAŠŤÁKOVÁ, E. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 746-762., WOS 031UM
2. [4] DARMO, Ľ. Teoretický pohľad na príčiny finančnej krízy z roku 2008 a
dlhovej krízy v Európe. In Barbara Napolitano Teoretické a praktické dôsledky
vonkajšej nerovnováhy krajím Eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému. Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM.
ISBN 978-80-225-3541-0.
3. [4] GONDA, V. Znalostný trojuholník. In Pasiar, Ladislav Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Bratislava : Katedra pedagogiky
NHF EU, 2011. 1 CD-ROM. S. 5. ISBN 978-80-225-3249-5.
4. [4] KORČEK, M. Implikácie rastúcich cien ropy pre krajiny EÚ 27. In Peter
Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
5. [4] VOLNER, Š. Dynamický ekonomický systém. [Bratislava] : Iris, 2012. 169
s. ISBN 978-80-89256-77-8.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BUJŇÁKOVÁ, Tatiana - HOŠOFF, Boris HVOZDÍKOVÁ, Veronika - LESAY, Ivan - OBADI, Saleh Mothana - STANĚK,
Peter - ŠIKULA, Milan - VAŠKOVÁ, Vanda. Determinanty ekonomického rastu a
konkurencieschopnosti : výzvy a príležitosti. Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
2011. 258 s. Monografia je záverečným výstupom projektu VEGA č. 2/0080/09.
ISBN 978-80-7144-187-8.
Citácie:
1. [1.1] KUREKOVÁ, L. Success against all odds? Determinants of sectoral rise
and decline in Central Europe. In East European politics and societies, 2012, vol.
26, no. 3, p. 643-664 [cit. Lesay-Bujňáková Finančná a ekonomická kríza ...].,
WOS 977MI
2. [2.1] GONDA, V. <recenzia> Workie, Menbere Tiruneh a kol. Determinanty
ekonomického rastu a konkurencieschopnosti : výzvy a príležitosti. Bratislava :
EÚ SAV, 2011. 263 s. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 1, s. 98-103, WOS
911WZ
3. [2.1] HONTYOVÁ, K. - IVANOVÁ, P. Aktuálne problémy globálnej hospodárskej krízy a ich možné teoretické i praktické riešenie. In Ekonomický časopis,
2012, roč. 60, č. 10, s. 1059-1078.[cit. kapitola P. Staněka Globálna kríza a
problémy eurozóny]., WOS 085MR
4. [4] GONDA, V. Vzdelávanie, veda a výskum v kontexte programu Európa 2020
: aktuálne problémy. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 128-136. ISBN 978-80-225-3398-0.
5. [4] GONDA, V. Úlohy v oblasti inteligentného, udržateľného a inkluzívneho
rastu v kontexte stratégie "Európa 2020". In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4,
s. 5-13.
6. [4] IVANOVÁ, Globalizačné procesy a potreba humanizácie ekonomiky. In Ján
Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
WORKIE TIRUNEH, Menbere - BUJŇÁKOVÁ, Tatiana - HORVÁT, Peter LICHNER, Ivan - ŠTEFÁNIK, Miroslav. Predvídanie potrieb trhu práce v SR : teoretické východiská a empirické výsledky. Bratislava : Ekonomický ústav SAV vo
vydavateľstve Ekonóm, 2012. 181 s. Monografia bola podporovaná APVV na základe zmluvy č. APVV-0541-10, jedna kapitola je aj súčasťou projektu VEGA č.
2/0206/09. ISBN 978-80-7144-204-2 [printová verzia].
Citácie:
93
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AAB37
1. [10] RUBLÍKOVÁ, E. - LUBYOVÁ, M. Modelovanie a prognózy vývoja vybraných ukazovateľov trhu práce v SR. In Prognostické práce, 2012, roč. 4, č. 2, s.
75-93., EBSCO
ŽÁRSKA, Elena - KOZOVSKÝ, Dušan. Teoretické a praktické aspekty fiškálnej
decentralizácie. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm, 2008. 125 s. ISBN 978-80-225-2466-7.
Citácie:
1. [4] KRÁLIK, J. - UHLEROVÁ, M. Konflikt ako konštruktívny prvok politického
procesu z pohľadu teórie pluralizmu [online]. In Politické vedy, 2012, roč. 15, č.
3, s. 125-143.
ABD Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách
ABD01
ABD02
ABD03
ABD04
IVANOVÁ, Pavlína - STANĚK, Peter. Technology changes, innovations and qualifikations. In IVANIČKA, Koloman. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. - Bratislava : School of economics and menegement in public administration (SEMPA), 2012, p. 35-61, 373. ISBN
978-80-89600-02-1. This paper was prepared thanks to the support of project VEGA
no. 1/0028/12.
Citácie:
1. [5] BARNA, C. - VASILESCU, R. Monograph review : Koloman Ivanička et al.
New model of socio-economic [...][online]. In Review of applied socio-economic
research, 2012, vol. 4, no. 2, p. 255-263. Dostupné na intenete:<http://econpapers.repec.org/article/rsewpaper/v_3a4_3ay_3a2012_3ai_3a2_
3ap_3a255-263.htm>.
2. [6] BARIČ, O. Recenzia monografie Ivanička, K. a kol. New model of socio-economic [...] In Verejná správa a regionálny rozvoj, 2012, roč. VIII, č. 2, s.
188-191.
KLINEC, Ivan. Conscious evolution and creative design of syntropic economic theory. In IVANIČKA, Koloman. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. - Bratislava : School of economics and menegement in
public administration (SEMPA), 2012, p. 62-79, 368. ISBN 978-80-89600-02-1.
Citácie:
1. [5] BARNA, C. - VASILESCU, R. Monograph review : Koloman Ivanička et al.
New model of socio-economic [...][online]. In Review of applied socio-economic
research, 2012, vol. 4, no. 2, p. 255-263. Dostupné na intenete:<http://econpapers.repec.org/article/rsewpaper/v_3a4_3ay_3a2012_3ai_3a2_
3ap_3a255-263.htm>.
2. [6] BARIČ, O. Recenzia monografie Ivanička, K. a kol. New model of socio-economic [...] In Verejná správa a regionálny rozvoj, 2012, roč. VIII, č. 2, s.
188-191.
STANĚK, Peter. Penzijné fondy a ich vývoj vo svetovej ekonomike : podkap. 5.3. In
RIEVAJOVÁ, Eva. Sociálne zabezpečenie. - Bratislava : Sprint vfra, apríl 2006, s.
145-165. ISBN 80-89085-62-8.
Citácie:
1. [4] POLUCHOVÁ, I. Koordinačné nariadenia nemocenských dávok zamestnancov vo vybraných krajinách. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte
makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 532-542. ISBN 978-80-225-3398-0 [cit. celá kniha].
STANĚK, Peter. Globalizácia, hospodárska kríza a svetový trh práce. In RIEVAJOVÁ, Eva. Trh práce a politika zamestnanosti. - Bratislava : Ekonóm, 2009, s.
100-127. ISBN 978-80-225-2878-8.
Citácie:
94
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ABD05
1. [4] HABÁNIK, J. - KOIŠOVÁ, E. Vývoj sociálno-ekonomických disparít v regionálnom rozvoji Slovenskej republiky. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 3, s.
40-53 [cit. celá kniha].
2. [4] JURÍK, J. Kompatibilita obyvateľstva s trhom práce : súčasnosť a perspektíva [online]. In IPPR.sk. [b.m.] : Inštitút pre paradigmatické reformy, 2012 [cit.
14.05.2012]. 5 s. Dostupné na internete:
<http://ippr.sk/ekonomia/82-kompatibilita-obyvatelstva-s-trhom-prace-sucasnosta-perspektiva>.
3. [4] VESELOVSKÁ, S. Nezamestnanosť v štátoch Vyšehradskej štvorky v čase
globálnej hospodárskej, finančnej a sociálnej krízy. In Nová ekonomika, roč, V, č.
3, s.108-118 [cit. celá kniha].
VAŠKOVÁ, Vanda - VAŠKOVÁ, Natália. Inception of post-crisis transformation
processes in the EU financial market regulation and supervision. In IVANIČKA,
Koloman. New model of socio-economic sustainable development of the Slovak
republic. - Bratislava : School of economics and menegement in public administration (SEMPA), 2012, p. 230-254, 374. ISBN 978-80-89600-02-1.
Citácie:
1. [5] BARNA, C. - VASILESCU, R. Monograph review : Koloman Ivanička et al.
New model of socio-economic [...][online]. In Review of applied socio-economic
research, 2012, vol. 4, no. 2, p. 255-263. Dostupné na intenete:<http://econpapers.repec.org/article/rsewpaper/v_3a4_3ay_3a2012_3ai_3a2_
3ap_3a255-263.htm>.
2. [6] BARIČ, O. Recenzia monografie Ivanička, K. a kol. New model of socio-economic [...] In Verejná správa a regionálny rozvoj, 2012, roč. VIII, č. 2, s.
188-191.
ADCA Vedecké práce v zahraničných karentovaných časopisoch impaktovaných
ADCA01
ADCA02
IŠA, Jan - OKÁLI, Ivan. Európska menová únia, optimálna menová oblasť a možné
dôsledky vstupu Slovenska do eurozóny. In Politická ekonomie : teorie, modelování,
aplikace, 2008, roč. LVI, č. 3, s. 318-344. (0.172 - IF2007). (2008 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0032-3233.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
MORVAY, Karol - SZALAY, Tomáš - PAŽITNÝ, Perter - SZALAYOVÁ, Angelika - FRISOVÁ, Simona - PETROVIČ, Marek - GINNEKEN, Ewout van. Slovakia
health system review 2011. In Health systems in transition, 2011, vol. 13, no. 2, p.
1-174, xxiii. (2011 - Current Contents, WOS, Scopus, Scopus). ISSN 1817-6119
(printová verzia).
Citácie:
1. [1.1] LAWSON, C. - NEMEC, J. - SAGAT, V. Halth care reforms in the Slovak and Czech Republics 1989-2011: the same or different trackts? In E & M
Ekonomie a Management, 2012, vol. 15, no. 4, p. 19-33, WOS 069XA, Scopus
2. [1.2] BAJI, P. et al. Comparing cost-sharing practices for pharmaceuticals
and health care services among four central European countries. In Society and
economy, 2012, vol. 34, no. 2, p. 221-240., Scopus
3. [1.2] BAJI, P. et al. Changes in equity in out-of-pocket payments during the period of health care reforms: Evidence from Hungary. In Invetnational journal for
equity in health, 2012, vol. 11, no. 1, art. no. 36., Scopus
4. [1.2] INOTAL, A. et al. Attempt to increase the transparency of fourth hurdle
implementation in Central-Eastern European middle income countries: publica-
95
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADCA03
tion of the critical appraisal methodology. In BMC Health services research,
2012, vol. 12, no. 1, Art. no. 332., Scopus
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Why Heavily Indebted Poor Countries Have Failed
to Pay Their Debt? : An empirical investigation. In Finance a úvěr. - Praha : Univerzita Karlova Praha, Fakulta sociálních věd ve spolupráci s Českou národní bankou a
Min. financií ČR, 2005, roč. 55, č. 3-4, s. 124-140. (0.083 - IF2004. ISSN
0015-1920.
Citácie:
1. [2.1] RYCHTÁRIK, Š. Heterogeneity of financial stability factors in Central
and Eastern Europe. In KOTLEBOVA, J. (ed.) Proceedings of the 7th International conference on currency, banking and international finance - how does Central
and Eastern Europe cope up with the global financial crisis? Bratislava : University of economics - Faculty of national economy, 2012. P. 270-283. ISBN
978-80-225-3527-4., WOS BEZ44
ADDA Vedecké práce v domácich karentovaných časopisoch impaktovaných
ADDA01
ADDA02
ADDA03
ADDA04
ADDA05
AZUDOVÁ, Ľubica. Sociálno-ekonomická pozícia domácností v tranzitných spoločnostiach. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-, 2001, roč. 49, č. 1, s. 158-184. (0.106 - IF2000). (2001 Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] NOVOTNÝ, O. Výdavky domácností na trhu so štátom stimulovaným dopytom v SR [online]. In Politické vedy, 2012, roč. 15, č. 3, s. 216-233. Dostupné na
internete:<http://www.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_2012/NOVOTNY.pd f>.
BRZICA, Daneš. Vývoj firemných skupín ako dôsledok koncentrácie vlastníctva a
kontroly po roku 1993: príklad Českej republiky a Slovenskej republiky. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV,
1949-, 2006, roč. 54, č. 8, s. 771-784. (0.204-IF 2005. (0.123 - IF2004). (2005 Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [3] BECKER, J. - JÄGER, J. - et al. Peripheral financialization and vulnerability to crisis : a regulationist perspective. In Competition and change, 2010, vol.
14, no. 3-4, p. 225-247.
GABRIELOVÁ, Herta - RUMPELOVÁ, Daniela. Vplyv silného rastu na zmeny
štruktúry a trh práce v slovenskej ekonomike. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55,
č. 6, s. 554-569. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
GABRIELOVÁ, Herta. Sektorová a odvetvová štruktúra slovenskej ekonomiky. In
Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 1949-, 2002, roč. 50, č. 4, s. 640-662 (0.080 - IF2002. ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
HOŠOFF, Boris. Regulácia rizík v globálnom finančnom systéme. In Ekonomický
časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 392-406. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents,
WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou projektu APVV-0599-07.
Citácie:
1. [4] TKÁČOVÁ, D. - BARTKOVÁ, N. Slovak banking sector in terms of global
96
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA06
ADDA07
ADDA08
ADDA09
ADDA10
ADDA11
economic imbalances. In J. Kotlebová (ed.) 7th international conference on currency, banking and international finance. Bratislava : University of economics,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3494-9.
IŠA, Jan. Slovensko na ceste do Európskej menovej únie. In Ekonomický časopis,
2002, roč. 50, č. 6, s. 899-925. (0.048 - IF2001). (2002 - Current Contents, WOS).
ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] DRŽKA, M. Hodnotenie Európskej menovej únie z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti. In Ľ. Lipková (ed.) Medzinárodné vzťahy 2012 : zborník príspevkov [...]. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 131-138. ISBN 978-80-225-3559-5.
JURÍČKOVÁ, Vilma. Transformácia ekonomiky a adaptácia podnikovej sféry na
trhové podmienky - teória a prax. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický
ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-, 2001, roč. 49, č. 1, s. 412-433. (0.106
- IF2000). (2001 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] ŠVEDA, M. - KRIŽAN, F. Prejavy komerčnej suburbanizácie vo vybraných odvetviach hospodárstva v zázemí Bratislavy. In Ekonomický časopis, 2012,
roč. 60, č. 5, s. 460-481., WOS 979MC
KLAS, Antonín. Technológia a inovácie ako základný faktor ekonomického rozvoja.
In Ekonomický časopis, 2005, roč. 53, č. 6, s. 576-592. (0.123 - IF2004). (2005 Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] MIKLOŠÍK, A. - HVIZDOVÁ, E. - ŽÁK, Š. Znalostný manažment ako
podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1041-1058., WOS 085MR
2. [4] LÁBAJ, M. Metodika pre zachytenie priamych a nepriamych efektov z
transferu technológií prostredníctvom priamych zahraničných investícií. In Nová
ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 132-141.
3. [4] LÁBAJ, M. Metodika pre zachytenie priamych a nepriamych efektov z
transferu technológií prostredníctvom priamych zahraničných investícií. In Nová
ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 132-141.
KLAS, Antonín. Výskum ako faktor inovačného rozvoja. In Ekonomický časopis,
2010, roč. 58, č. 9, s. 871-887. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0013-3035. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0084/09.
Citácie:
1. [1.1] SVIDRONOVA, Maria - VACEKOVA, Gabriela Current state of
self-financing of private non-profit organizations in the conditions of the Slovak
Republic. In Technological and economic development of economy, 2012, vol. 18,
no. 3, p. 438-451., WOS 013SZ
2. [4] KAČÍRKOVÁ, M. Veda a výskum na Slovensku : základné východiská,
stratégia, trendy. In Working papers [EÚ SAV], 2012, č. 38, s. 1-53.
LÁBAJ, Martin - LUPTÁČIK, Mikuláš - RUMPELOVÁ, Daniela. Štrukturálne súvislosti slovenskej ekonomiky na báze input-output analýzy. In Ekonomický časopis,
2008, roč. 56, č. 5, s. 477-494. (0.115 - IF2007). (2008 - Current Contents, WOS,
SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] HABRMAN, M. Input-output analysis of Slovak economy : value added and
employment effects. In Machová, M. (ed.) EDAMBA 2012 : proceedings. Bratislava : Ekonóm, 2012. s. 302-313. ISBN 978-80-225-3549-6.
LÁBAJ, Martin. Analýza zdrojov ekonomického rastu metódou celkovej produktivity faktorov v Slovenskej republike v rokoch 1995-2006. In Ekonomický časopis,
2007, roč. 55, č. 10, s. 976-988. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, WOS,
97
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA12
ADDA13
ADDA14
ADDA15
ADDA16
ADDA17
SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.1] DUJAVA, D. Príčiny zaostávania nových členských krajín EÚ : empirická
analýza na základe Montgomeryho dekompozície. In Politická ekonomie, 2012,
roč. 60, č. 2, s. 222-243, WOS
MORVAY, Karol. Stratégia a priebeh ekonomickej transformácie na Slovensku. In
Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav
SAV, 1949-, 2005, roč. 53, č. 1, s. 5-32. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents,
WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [1.2] SCARLAT, C. - RUCINSKA, S. Some considerations on ending the process of economic transition in Romania and Slovakia. In European research studies journal [Rumunkso], 2010, vol. 13, no. 1, p. 169-188.
MORVAY, Karol - OKÁLI, Ivan. Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v
roku 2006 a ich odhad v roku 2007. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 6, s.
539-553. (0.268 - IF2006). (2007 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
MORVAY, Karol - OKÁLI, Ivan - GABRIELOVÁ, Herta - ŠIKULOVÁ, Ivana FRANK, Karol. Aktualizácia výhľadu vývoja slovenskej ekonomiky do roku 2012.
In Ekonomický časopis, 2011, roč. 59, č. 8, s. 856-865. (0.289 - IF2010). (2011 Current Contents, WOS, SCOPUS, EconLit). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] BACHÁR, V. Debr crisis perception in Slovakia. In Ivanička, Koloman New
model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Bratislava : School of economics and management in public administration, 2012. S.
255-264. ISBN 978-80-89600-02-1.
NĚMEC, Jaroslav. Podnikateľské prostredie - problém stavu ekonomiky či inštitucionálneho systému? In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav
SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-, 2003, roč. 51, č. 2, s. 137-167. (0.080 IF2002). (2003 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] PRACHÁR, I. Úspory a ekonomický rast z hľadiska konvergencie. In Pavol Karász a kol. Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 163-183.
ISBN 978-80-225-3511-3.
OBADI, Saleh Mothana. Do Oil Prices Depend on the Value of US Dollar? In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 3, s. 253- 265. (0.204 - IF2005). (2006 - Current
Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] KORČEK, M. Implikácie rastúcich cien ropy pre krajiny EÚ 27. In Peter
Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
OBADI, Saleh Mothana. Vplyv oslabeného dolára na zmiernenie dopadu vysokých
cien ropy : implikácie pre ekonomiky Slovenskej republiky a Českej republiky. In
Ekonomický časopis, 2008, roč. 56, č. 5, s. 515-525. (0.115 - IF2007). (2008 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] KORČEK, M. Implikácie rastúcich cien ropy pre krajiny EÚ 27. In Peter
Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU,
98
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA18
ADDA19
ADDA20
ADDA21
ADDA22
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
OBADI, Saleh Mothana. Analýza determinantov pohybu cien primárnych komodít
na svetových trhoch. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 10, s. 1055-1070.
(0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Príspevok je súčasťou projektu VEGA č. 2/0080/09.
Citácie:
1. [2.1] DAVID, P. Dopady zvýšeného břemene daně z přidané hodnoty uvalené
na zemědělské produky a potraviny v České republice a na Slovensku. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 5, s. 509-527., WOS
2. [4] KORČEK, M. Implikácie rastúcich cien ropy pre krajiny EÚ 27. In Peter
Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
OKÁLI, Ivan. Hlavné trendy vývoja hospodárstva Slovenska v roku 2005 a odhad
jeho hospodárskeho rastu v roku 2006. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54, č. 5, s.
411-425. (0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
OKÁLI, Ivan - GABRIELOVÁ, Herta - HLAVATÝ, Egon - MORVAY, Karol OUTRATA, Richard - FRANK, Karol. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2003 :
(štúdia vypracovaná na požiadanie Európskej hospodárskej komisie OSN). In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV,
1949-, 2004, roč. 52, č. 5, s. 511-556. (0.062 - IF2003). (2004 - Current Contents,
WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
OKÁLI, Ivan - MORVAY, Karol - FRANK, Karol - GABRIELOVÁ, Herta - JECK,
Tomáš - ŠIKULOVÁ, Ivana. Hospodársky vývoj Slovenska v roku 2008. In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 524-567. (0.262 - IF2008). (2009 - Current
Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou riešenia projektov
VEGA č. 2/0212/09, č. 2/0068/09, č. 2/0084/09.
Citácie:
1. [1.1] MERKOVÁ, M. - DRÁBEK, J. - JELAČIĆ, D. Determinants of effects of
foreign direct investment in terms of Slovak Republic and wood-processing industry of Slovakia | Odrednice učinkovitosti izravnih stranih ulaganja u uvjetima poslovanja Republike Slovačke i slovačke drvoprerad{stroke}ivačke industrije. In
Drvna Industrija, 2012, vol.63, no.2, 129-142., WOS 967QL
2. [1.1] ŽELINSKÝ, T. Changes in relative material deprivation in regions of
Slovakia and the Czech Republic. In Panoeconomicus, 2012, vol. 59, no. 3, p.
335-353., WOS 964RB
3. [4] PIOVARČIOVÁ, V. - MARTINCOVÁ, M. Priame zahraničné investície a
ich vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike. In Nová ekonomika, 2012, roč.
V, č. 3, s. 7-16.
OUTRATA, Richard. Konkurenčná schopnosť a procesy konvergencie vo svetovej
ekonomike. In Ekonomický časopis, 2000, roč. 48, č. 6, s. 705-727. (0.112 IF1999). (2000 - Current Contents, WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] KOČIŠOVÁ, K. Aplikácia DEA modelov pri analýze technickej efektívnosti pobočiek komerčnej banky. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 2, s.
169-186., WOS 927RY
2. [4] OBADI, S.M. Yemen's revealed comparative advantage vis-á-vis both the
99
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA23
ADDA24
ADDA25
ADDA26
ADDA27
EU and the USA [online]. In Working papers [EÚ SAV] 2012, č. 35, s. 1-49 [cit.
25.09.2012]. Dostupné na internete:<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP%2035_Obadi%20S.%20M._
2012.pdf>.
PÁLENÍK, Viliam - KOTOV, Miroslav. Aplikácia modelu CGE na kvalifikáciu
prínosov a nákladov vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie. In Ekonomický
časopis, 2002, roč. 50, č. 5, s. 765-778. (0.048 - IF2001). (2002 - Current Contents,
WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012.
172, 52 s. ISBN 978-80-8058-576-1.
RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Midterm
forecast of Slovak economy for the period 2010 - 2013 with outlook to 2015. In
Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 6, s. 614-634. (0.237 - IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. This paper is part of project
APVV-0649-07.
Citácie:
1. [1.1] SVIDRONOVA, Maria - VACEKOVA, Gabriela. Current state of
self-financing of private non-profit organizations in the conditions of the Slovak
Republic. In TECHNOLOGICAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OF
ECONOMY. ISSN 2029-4913, 2012, vol. 18, no. 3, pp. 438-451., WOS 013SZ
ŠIKULA, Milan. Kritická miera rozporov civilizácie a globálna ekonomická kríza.
In Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 8, s. 732-755. (0.262 - IF2008). (2009 Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou projektu č.
APVV-0599-07.
Citácie:
1. [4] LISÝ, J. Hospodárska kríza v období globalizácie vo svete monetárnych teórií ekonomického cyklu. In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 27-35.
2. [4] MARTINCOVÁ, M. Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
3. [4] MARTINCOVÁ, M. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na vývoj zamestnanosti. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
4. [4] SLUŠNÁ, Ľ. Vymedzenie charakteru globálnej krízy z pohľadu vybraných
ekonomických teórií. In Machová, M. (ed.) EDAMBA 2012 : proceedings. Bratislava : Ekonóm, 2012. s. 1109-1119. ISBN 978-80-225-3549-6.
5. [4] ŠČEPÁNOVÁ, P. Inteligentné ekonomické systémy. In Ján Lisý Ekonomická
teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
ŠIKULOVÁ, Ivana - VAŠKOVÁ, Vanda. Kritériá menovej integrácie - optimálna
menová oblasť verzus maastrichtské kritériá. In Ekonomický časopis, 2006, roč. 54,
č. 3, s. 207-222. (0.204 - IF2005). (2006 - Current Contents, WOS). ISSN
0013-3035.
Citácie:
1. [4] DRŽKA, M. Hodnotenie Európskej menovej únie z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti. In Ľ. Lipková (ed.) Medzinárodné vzťahy 2012 : zborník príspevkov [...]. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 131-138. ISBN 978-80-225-3559-5.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Zhodnotenie vývoja vzťahov slovenskej ekonomiky so zahraničím v roku 2006. In Ekonomický časopis, 2007, roč. 55, č. 6, s. 570-581. (0.268 -
100
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADDA28
ADDA29
IF2006). (2007 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je súčasťou projektu APVV-51-037405.
Citácie:
1. [2.2] SINIČÁKOVÁ, M., ŠULIKOVÁ, V., HORVÁTH, J. et al. Behaviour of inflation within V4 countries. In International Research Journal of Finance and
Economics, 2011, vol. 70, no. july, p. 59-67. ISSN 1450-2887. Dostupné na internete:<http://connection.ebscohost.com/c/articles/67127051/behaviour-inflation-with
in-v4-countries>., Scopus
2. [4] KOZMOVÁ, L. Analýza vývoja platobnej bilancie SR v období 2001-2010.
In Barbara Napolitano Teoretické a praktické dôsledky vonkajšej nerovnováhy
krajím Eurozóny - pohľad na postavenie a úlohy finančného systému. Bratislava :
Národohospodárska fakulta EU, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3541-0.
STANĚK, Peter - STANEK, Vojtech. Globalizácia a jej sociálne súvislosti. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV,
1949-, 2005, roč. 53, č. 2, s. 171-183. (0.123 - IF2004). (2005 - Current Contents,
WOS). ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [2.1] RIEVAJOVÁ, E. - SIKA, P. - HUSÁKOVÁ, M. Dôchodkový systém v zmenených sociálno-ekonomických podmienkach vo väzbe na príjmovú situáciu dôchodcov. In Sociológia, 2012, roč. 44, č. 4, s. 456-477., WOS 005YY
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Problém prekvalifikovanosti ako indikátor situácie ponuky a
dopytu na trhu práce. In Ekonomický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 327-343. (0.237
- IF2009). (2010 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0013-3035. Práca je
súčasťou projektu VEGA 2/0206/9 Súčasné trendy v svetovej ekonomike a znalostná
ekonomika.
Citácie:
1. [4] MARTINCOVÁ, M. Protirečenia tvorby ľudského kapitálu v novej ekonomike. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
2. [4] MARTINCOVÁ, M. Vplyv globálnej hospodárskej krízy na vývoj zamestnanosti. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava
: Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
ADEB Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADEB01
ADEB02
BRZICA, Daneš. Cross-border policies, knowledge economy and central european
tigers : <the> case of CENTROPE's core. In Est - Ovest : rivista interdisciplinare di
studi sull'integrazione europea [online], 2009, n. speciale, p. 1-15. ISSN 0046-256X.
Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.est-ovest.eu/archivio/download.aspx>.
Citácie:
1. [4] JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin. Structural aspects of cross-border regions
in EU: the case of CENTROPE. In Region direct : the international scientific journal, 2012, roč. 5, č. 1, s. 26-46. ISSN 1337-8473.
BRZICA, Daneš. Privatization in Slovakia: the Role of Employee and Management
Participation : interdepartmental Action Programme on Privatization, Restructuring
and Economic Democracy - Working Paper IPPRED-12 [online]. Geneva : International Labour Organisation, 1998. 24 p. IPPRED, 12. Názov z titulnej obrazovky.
Požaduje sa Acrobat Reader. Dostupné na internete:
<www.ilo.org/public/english/employment/ent/papers/ippred12.htm - 77k ->.
Citácie:
1. [1.1] DUMAN, A. - KUREKOVÁ, L. The role of state in develoment of so-
101
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADEB03
ADEB04
ADEB05
ADEB06
cio-economic models in Hungary and Slovakia : the case of industrial polici. In
Journal of European public polici, 2012, vol. 19, no. 8, p. 1207-1228., WOS
007KO
BRZICA, Daneš. Urban dynamism within the Vienna-Bratislava metropolitan area :
improving regional competitiveness and the constructed regional advantage concept.
In Managing global transitions : international research journal, 2009, vol. 7, no. 3, p.
241-158. ISSN 1581-6311. dostupné aj na internete. Dostupné na internete:
<http://www.fm-kp.si/zalozba/ISSN/1581-6311/7_241-258.pdf>.
Citácie:
1. [4] JECK, Tomáš - LÁBAJ, Martin. Structural aspects of cross-border regions
in EU: the case of CENTROPE. In Region direct : the international scientific journal, 2012, roč. 5, č. 1, s. 26-46. ISSN 1337-8473.
LÁBAJ, Martin. Qualitative input-output analysis and national innovation system in
Slovakia. In International journal of transitions and innovation systems (IJTIS) :
publischers of distinguished academic, scientific and professional juornals, 2011,
vol. 1, no. 2, p. 105-116. ISSN 1745-0071 (tlačené). This article is an output of these
research project VEGA 2/0084/09. Dostupné na internete:
<http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=160&year=2011&vol=
1&issue=2>.
Citácie:
1. [3] BRZICA, D. Spolupráce univerzit a firemního sektoru jako předpoklad
konkurenceschopnosti ve znalostní ekonomice : případ SR a vybraných zemí EU.
In Ekonomika a řízení podniku ve 21. století. Ostrava : Vysoká škola báňská,
Technická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-248-2768-1.
RADVANSKÝ, Marek - PÁLENÍK, Viliam. The Slovakian long-term care system :
contribution to WP 1 of the ANCIEN projekt. In ENEPRI research report (Brussels)
[online], 2010, no. 86, p. 1-23. ANCIEN project the 7th FP health-2007-3.2.2. Dostupné na internete: <http://www.ceps.eu/book/slovakian-long-term-care-system
http://www.ancien-longtermcare.eu/sites/default/files/ENEPRI%20_ANCIEN_%20
RR%20No%2086%20Slovakia%20-%20Final.pdf>.
Citácie:
1. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 23-82, 286. ISBN 978-80-7144-205-9.
2. [4] PAUHOFOVÁ, I. Zmena paradigmy striebornej ekonomiky. In Paradigmy
zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. s. 191-211, 307.
ISBN 978-80-7144-195-3.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. An Empirical Investigation into the Determinants of
External Indebtedness. In Prague economic papers : quaterly journal of economic
theory and policy. - Prague : University of Economics, 2004, vol.13, no. 3, p.
261-277. ISSN 1210-0455.
Citácie:
1. [3] AWAN, Asma - ASGHAR, Nabeela The impact of exchange rate, fiscal deficit and terms of trade on external debt of Pakistan : a cointegration and causality
analysis. In Austrian journal of business and management research, 2011, vol. 1,
no. 3, p. 10-24. Dostupné na internete:<http://www.ajbmr.com/articlepdf/ajbmrv01n0302.pdf>.
ADFB Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
ADFB01
CMOREJ, Peter. Nová podoba globálneho finančného systému : (vybrané súvislosti
s polarizáciou bohatstva v globalizovanom svete). In Working papers [EÚ SAV]
102
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB02
ADFB03
ADFB04
[online seriál], 2011, č. 29, s. 1-25. ISSN 1337-5598. Príspevok je súčasťou projektu
VEGA č. 2/0208/09. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP29.pdf>.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Efektívnosť investícií do zdravotníctva a jej determinanty.
In Ekonomické rozhľady, 2011, roč. 40, č. 3, s. 387-395. ISSN 0323-262X. Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA č. 2/0212/09.
Citácie:
1. [4] BOBÁKOVÁ, V. Výkonnosť a efektívnosť vo verejnom sektore. In Verejná
správa a regionálny rozvoj, 2012, roč. VIII, č. 1, s. 166-177.
DOVÁĽOVÁ, Gabriela. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2011, č. 34, s. 1-49. ISSN 1337-5598.
Práca je súčasťou projektu APVV-0135-10. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP%2034.pdf>.
Citácie:
1. [4] DOMONKOS, T. a kol. Metodológia modelovania efektov striebornej ekonomiky. In Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom
a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 233-266, 298.
ISBN 978-80-7144-205-9.
2. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Starnutie populácie a strednodobá ekonomika v EÚ a
vo svete. In Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom
a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 83-158, 290.
ISBN 978-80-7144-205-9.
3. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Starnutie populácie v EÚ a vo svete s ohľadom na potenciál striebornej ekonomiky. Working papers, 2012, č. 39, s. 1-52.
4. [4] PAUHOFOVÁ, I. - PÁLENÍK, M. Súvislosti starnutia európskej populácie
vo väzbe na formovanie dopytu seniorov. In Working papers, 2012, č. 37. s. 1-31.
5. [4] PAUHOFOVÁ, I. - PÁLENÍK, Michal Súvislosti starnutia európskej populácie vo väzbe na formovanie dopytu seniorov. In Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 192-232, 297. ISBN 978-80-7144-205-9.
6. [4] PETRÍKOVÁ, K. Reverzná hypotéka. In Forum statisticum Slovacum, 2012,
roč. VIII, č. 4, s. 184-190.
7. [4] PÁLENÍK, M. - PAUHOFOVÁ, I. Možnosti formovania spotrebiteľského
dopytu seniorov. In Iveta PAUHOFOVÁ (ed.) Determinanty polarizácie bohatstva
v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2012. S. 117-124. ISBN 978-80-7144-200-4.
8. [4] PÁLENÍK, M. Inkluzívny trh striebornej ekonomiky. In JAKAB, K. a kol.
(zost.) Determinanty sociálneho rozvoja : sociálna ekonomika a sociálna inklúzia
seniorov. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-557-0400-5.
9. [4] PÁLENÍK, V. - PETRÍKOVÁ, K. Strieborná ekonomika v kontexte politík
EÚ - iný pohľad na predlžovanie života. In Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2012. S. 159-191, 292. ISBN 978-80-7144-205-9.
DUJAVA, Daniel. Komparácia štruktúry ekonomiky SR a EÚ 15. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 24, s. 1-51. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu VEGA 2/0068/09. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP24.pdf>.
Citácie:
103
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB05
ADFB06
ADFB07
ADFB08
ADFB09
ADFB10
1. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom
kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 23-82, 280. ISBN
978-80-7144-205-9.
2. [4] FABOVÁ, Ľ. Analýza štrukturálnych zmien slovenskej ekonomiky. In Forum
statisticum Slovacum, 2012, roč. VIII, č. 4, s. 26-31.
3. [4] GABRIELOVÁ, H. Štruktúra slovenskej ekonomiky pred a po recesii. In
Working papers [EÚ SAV], 2012, č. 41, s. 1-33.
DUJAVA, Daniel. Neoklasický a keynesovský pohľad na rast ekonomiky SR. In
Economic analysis & Policy group : working paper series [online seriál], 2010, no. 1,
p. 1-73. ISSN 1338-2632. Práca je súčasťou projektu VEGA č. 2/0068/09. Dostupné
na internete: <http://www.ozsolim.sk/eapg/wp/wp001.pdf>.
Citácie:
1. [4] LISÝ, J. Ekonomický rast a kolísanie ekonomiky vyvolané pôsobením multiplikátora a akcelrátora. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1, s. 89-100.
HOŠOFF, Boris. Úloha štátu pri vytváraní konkurenčných podmienok. In Working
papers [online seriál], 2008, č. 12, s. 1-15. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP12.pdf>.
Citácie:
1. [4] TOKÁROVÁ, M. Investičné stimuly v Slovenskej republike a hodnotenie ich
úrovne. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S.
658-694. ISBN 978-80-225-3398-0.
HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Analýza konkurencieschopnosti krajín V4 z pohľadu atraktivity pre PZI. In Working papers [online seriál], 2009, č. 21,
s.1- 53. ISSN 1337-5598. Príspevok je súčasťou projektu č. APVV-0599-07. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP21.pdf>.
Citácie:
1. [4] ANDREJČÍKOVÁ, M. Postavenie Slovenskej republiky v globalizujúcom sa
svete - vybrané aspekty. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 2010, roč. IX, č. 18, s.
21-31.
2. [4] PALÁT, M. - ČELEŠ, M. The competitiveness of countries of the Visegrad
group and its FDI linkages. in Scientia et societas, 2012, roč. VIII, č. 3, s. 56-67.
3. [4] RIEVAJOVÁ, E. - PONGRÁCZOVÁ, E. Sociálna ekonomika ako nástroj
riešenia nezamestnanosti v Slovenskej republike. In Nová ekonomika, 2012, roč.
V, č. 1, s. 54-65.
IŠA, Jan. Odkaz lorda z Tiltonu : profily svetových ekonómov. In Biatec : odborný
bankový časopis, 2002, roč. 10, č. 4, s. 19-22. ISSN 1335-0900.
Citácie:
1. [4] NOVÁK, M. Teoretický prístup k problému "ekonomická kríza". In Ján Lisý
Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická
univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
IŠA, Jan. Globálne centrálne bankové systémy - Federálny rezervný systém a Eurosystém. In Working papers [online seriál], 2008, č. 8, s. 1-88. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP08.pdf>.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
KAČÍRKOVÁ, Mária. Zhlukový potenciál v regiónoch nových členských krajín
Európskej únie. In Working papers [online seriál], 2008, č. 7, s. 1- 35. ISSN
1337-5598. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
104
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB11
ADFB12
ADFB13
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP07.pdf>.
Citácie:
1. [4] GAVLAKOVÁ, P. Klaster cestovného ruchu v globálnom prostredí. In Peter
Drábik Merkúr 2012 : zborník príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU,
2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3453-6.
KLINEC, Ivan - PAUHOFOVÁ, Iveta - STANĚK, Peter. Nové globálne prostredie,
zmena parametrov tvorby a rozdeľovania bohatstva v 21. storočí. In Working papers
[online seriál], 2009, č. 20, s. 1-37. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu
VEGA č. 2/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete
[...]. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP20.pdf>.
Citácie:
1. [4] HOLKOVÁ, V. - VESELKOVÁ, A. - VALACH, M. Socio-economic aspects
of income disparity in Slovakia. In Ekonomické rozhľady, 2012, r. 41, č. 3, s.
277-291.
2. [4] HOLKOVÁ, V. - VESELKOVÁ, A. Vývoj příjmové nerovnosti na Slovensku.
In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy.
Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S.
146-156. ISBN 978-80-225-3398-0.
3. [4] JURÍK, J. Kompatibilita obyvateľstva s trhom práce : súčasnosť a perspektíva [online]. In IPPR.sk. [b.m.] : Inštitút pre paradigmatické reformy, 2012 [cit.
14.05.2012]. 5 s. Dostupné na internete:
<http://ippr.sk/ekonomia/82-kompatibilita-obyvatelstva-s-trhom-prace-sucasnosta-perspektiva>.
4. [4] ROZBORILOVÁ, D. Fenomén posilňovania pozícií minoritnej elity - národný, regionálny a globálny kontext. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1, s.
122-132.
5. [4] VESELKOVÁ, A. Krátký pohled na vývoj příjmové nerovnosti na Slovensku.
In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV,
2012. S. 127-136. ISBN 978-80-7144-198-4.
KLINEC, Ivan. Ekonomická podstata prechodu k informačnej spoločnosti. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 26, s. 1-38. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP26.pdf>.
Citácie:
1. [2.1] OKÁLI, I. K tvorbe a využitiu statégií rozvoja. In Ekonomický časopis,
2012, roč. 60, č. 7, s. 659-680.
2. [3] BAŽÓ, L. - STAŇO, R. - VALENTEOVÁ, K. Využívanie informačných a
komunikačných technológií v podnikoch cestovného ruchu. In Periodica Academica (Česká rep.), 2012, roč. VII, č. 2, s. 15, 23.
3. [3] KOMINAREC, I. Znalostná spoločnosť a koncepcia učiacej sa spoločnosti.
In Pavla Slavíčková (ed.) Znalosti pro tržní praxi 2012. Olomouc : Univerzita
Palackého, 2012. S. 197-200. ISBN 978-80-87533-04-8.
4. [4] JURÍK, J. Kompatibilita obyvateľstva s trhom práce : súčasnosť a perspektíva [online]. In IPPR.sk. [b.m.] : Inštitút pre paradigmatické reformy, 2012 [cit.
14.05.2012]. 5 s. Dostupné na internete:
<http://ippr.sk/ekonomia/82-kompatibilita-obyvatelstva-s-trhom-prace-sucasnosta-perspektiva>.
KLINEC, Ivan. Využitie futurologických metód pre politické rozhodovanie. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 27, s. 1-103. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP27.pdf>.
Citácie:
1. [1.1] ČERNÁ, K. Transdisciplinary link between futurology and philosophy of
105
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB14
ADFB15
ADFB16
ADFB17
ADFB18
ADFB19
education. In Eds. M.Hauser, A. Hogenova, N. Pelcova Telos in the education, art
and sport : 11th annual international conference. Prague : Charles university,
2012. P. 138-145. ISBN 978-80-7290-621-5., WOS BFJ26
2. [4] JURÍK, J. Kompatibilita obyvateľstva s trhom práce : súčasnosť a perspektíva [online]. In IPPR.sk. [b.m.] : Inštitút pre paradigmatické reformy, 2012 [cit.
14.05.2012]. 5 s. Dostupné na internete:
<http://ippr.sk/ekonomia/82-kompatibilita-obyvatelstva-s-trhom-prace-sucasnosta-perspektiva>.
KUČERA, Miroslav - HOŠOFF, Boris - HVOZDÍKOVÁ, Veronika - JAŠŠOVÁ,
Karin - KADLIC, Tomáš. Analýza nástrojov štátu pri podpore zahraničných investícií a návrh ich optimalizácie. In Expertízne štúdie EÚ SAV [online], 2010, č. 8, s.
1-28. ISSN 1337-0812. Názov z obrazovky. Požaduje sa Acrobat reader.
Citácie:
1. [4] PIOVARČIOVÁ, V. - MARTINCOVÁ, M. Priame zahraničné investície a
ich vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike. In Nová ekonomika, 2012, roč.
V, č. 3, s. 7-16.
MORVAY, Karol. Mýty o budovaní znalostnej ekonomiky na Slovensku. In Pracovné materiály mesa10 [online], 2009, č. 07, s. 1-16, 5 grafov. Názov z obrazovky.
Dostupné na internete:
<http://www.mesa10.sk/subory/STUDIEKASZSE/07_Myty_o_budovani_znalostnej
_ekonomiky_na_Slovensku.pdf>.
Citácie:
1. [4] MATÚŠOVÁ, S. Knowledge-based economy and practice of state restructuring. In Ivanička, Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Bratislava : School of economics and management in
public administration, 2012. S. 330-353. ISBN 978-80-89600-02-1.
MORVAY, Karol - GONDA, Peter. Ekonomika Slovenska v transformácii. In Konzervatívne pohľady na spoločnosť a politiku, 2002, roč. III, č. 1, s. 11-24.
Citácie:
1. [4] PRACHÁR, I. Úspory a ekonomický rast z hľadiska konvergencie. In Karász, Pavol Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska a
úrovni vyspelých krajín Európskej únie. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 163-183.
MORVAY, Karol. Komparatívna analýza citlivosti zmien zamestnanosti na dynamiku produkcie. In Ekonomické rozhľady, 2009, roč. 38, č. 2, s. 198-206. ISSN
0323-262X.
Citácie:
1. [4] HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj vybraných charakteristík zamestnanosti Slovensko v európskom kontexte. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál],
2012, č. 44, s. 1-20. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/219_wp_44_hvozdikova_2012.pdf>.
MORVAY, Karol. Štruktúrne špecifiká vývoja zamestnanosti a príjmov v SR a ich
súvislosti s povahou ekonomického rastu. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2012, č. 43, s. 1-21. ISSN 1337-5598. Príspevok je súčasťou riešenia projektu
APVV-0750-11. Názov z obrazovky.
Citácie:
1. [4] HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj vybraných charakteristík zamestnanosti Slovensko v európskom kontexte. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál],
2012, č. 44, s. 1-20. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/219_wp_44_hvozdikova_2012.pdf>.
OBADI, Saleh Mothana - GAJDOŠOVÁ, Michaela - KOŠTA, Ján - STANĚK, Peter. Vývojové tendencie vo vybraných oblastiach svetovej ekonomiky. In Working
papers [EÚ SAV] [online seriál], 2007, č. 4, s. 1-85. ISSN 1337-5598. Názov pre-
106
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB20
ADFB21
ADFB22
braný z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP04.pdf>.
Citácie:
1. [4] ANDREJČÍKOVÁ, M. Postavenie Slovenskej republiky v globalizujúcom sa
svete - vybrané aspekty. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 2010, roč. IX, č. 18, s.
21-31.
PÁLENÍK, Viliam. Strieborná ekonomika ako možné exportné zameranie slovenskej
ekonomiky : aktuálna situácia a potenciál. In Working papers [online seriál], 2009, č.
16, s. 1-40. ISSN 1337-5598. Práca vznikla v rámci projektu VEGA č. 2/0082/09.
Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP16.pdf>.
Citácie:
1. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 23-82, 286. ISBN 978-80-7144-205-9.
2. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Starnutie populácie a strednodobá ekonomika v EÚ a
vo svete. In Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte.
Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 83-158, 291. ISBN
978-80-7144-205-9.
3. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Starnutie populácie v EÚ a vo svete s ohľadom na potenciál striebornej ekonomiky. Working papers, 2012, č. 39, s. 1-52.
4. [4] PAUHOFOVÁ, I. - PÁLENÍK, Michal Súvislosti starnutia európskej populácie vo väzbe na formovanie dopytu seniorov. In Working papers, 2012, č. 37.
s. 1-31.
5. [4] PAUHOFOVÁ, I. - PÁLENÍK, Michal Súvislosti starnutia európskej populácie vo väzbe na formovanie dopytu seniorov. In Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012.
S. 192-232, 297. ISBN 978-80-7144-205-9.
6. [4] PETRÍKOVÁ, K. Reverzná hypotéka. In Forum statisticum Slovacum, 2012,
roč. VIII, č. 4, s. 184-190.
7. [4] PÁLENÍK, Michal - PAUHOFOVÁ, I. Možnosti formovania spotrebiteľského dopytu seniorov. In Iveta PAUHOFOVÁ (ed.) Determinanty polarizácie
bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 117-124. ISBN 978-80-7144-200-4.
8. [4] PÁLENÍK, Michal Inkluzívny trh striebornej ekonomiky. In JAKAB, K. a
kol. (zost.) Determinanty sociálneho rozvoja : sociálna ekonomika a sociálna inklúzia seniorov. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012. 1 CD-ROM.
ISBN 978-80-557-0400-5.
PÁNIKOVÁ, Lucia. Alternujúce uzávery v CGE modelovaní. In Forum Statisticum
Slovacum, 2009, roč. V, č. 2, s. 125-130. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012.
172, 52 s. ISBN 978-80-8058-576-1.
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Transformácia finančnej architektúry sveta.
In Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2010, č. 23, s. 1-23. ISSN 1337-5598.
Práca je súčasťou projektu VEGA č. 2/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v
globalizovanom svete (súčasnosť a budúcnosť). Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete: <http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP23.pdf>.
Citácie:
1. [4] SCHULTZOVÁ, A. Stabilizácia verejných financií a zdaňovanie bankového
107
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB23
ADFB24
ADFB25
ADFB26
sektora. In Pasiar, L. Finančná gramotnosť ako súčasť ekonomického vzdelávania. Bratislava : Katedra pedagogiky NHF EU, 2011. 1 CD-ROM, s. 5. ISBN
978-80-225-3249-5.
2. [4] VAŠKOVÁ, N. Nové pravidlá regulácie a dohľadu v systéme pokrízovej finančnej architektúry. In Paradigmy zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický
ústav SAV, 2012. s. 261-286, 311. ISBN 978-80-7144-195-3.
3. [4] VAŠKOVÁ, V. - VAŠKOVÁ, N. Inception of post-crisis transformation processes in the EU financial market regulation and supervision. In Ivanička, Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Bratislava : School of economics and management in public administration,
2012. S. 230-254. ISBN 978-80-89600-02-1.
4. [4] VOLNER, Š. Dynamický ekonomický systém. [Bratislava] : Iris, 2012. 169
s. ISBN 978-80-89256-77-8.
PAUHOFOVÁ, Iveta - CMOREJ, Peter. Suverénne fondy - regionálna štruktúra
ekonomickej výkonnosti a investičná orientácia : (vybrané súvislosti s polarizáciou
bohatstva v globalizovanom svete). In Working papers [EÚ SAV] [online seriál],
2010, č. 25, s. 1-32. ISSN 1337-5598. Práca je súčasťou projektu VEGA č.
2/0208/09 Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete (súčasnosť a
budúcnosť). Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP25.pdf>.
Citácie:
1. [2.1] JIRÁNKOVÁ, M. Nation-states as investors in a globalized world. In
Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 8, s. 854-870., WOS 049HI
RADVANSKÝ, Marek - KVETAN, Vladimír - PÁNIKOVÁ, Lucia. Makroekonomická prognóza vývoja slovenskej ekonomiky so zameraním na vývoj dopytu po
práci. Marek Radvanský, Vladimír Kvetan, Lucia Pániková. In Expertízne štúdie EÚ
SAV [online], 2010, č. 7, s. 1-107. ISSN 1337-0812. Názov z obrazovky. Požaduje
sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/ES07.pdf>.
Citácie:
1. [2.1] MORVAY, Karol Structural adaptation of employment to economic recession and its overcoming in the Slovak Economy. In EKONOMICKY CASOPIS,
2012, vol. 60, no. 2, p. 130-145., WOS
2. [4] RUBLÍKOVÁ, E. - LUBYOVÁ, M. Modelovanie a prognózy vývoja vybraných ukazovateľov trhu práce v SR. In Prognostické práce, 2012, roč. 4, č. 2, s.
75-93., EBSCO
ŠESTÁKOVÁ, Monika. Konkurencia medzi štátmi v oblasti získavania a udržania
zahraničných investícií. In Working papers [online seriál], 2008, č. 11, s. 1-26. ISSN
1337-5598. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP11.pdf>.
Citácie:
1. [4] PIOVARČIOVÁ, V. - MARTINCOVÁ, M. Priame zahraničné investície a
ich vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike. In Nová ekonomika, 2012, roč.
V, č. 3, s. 7-16.
ŠIKULA, Milan. Vplyv kvalitatívnych zmien inštitucionálneho prostredia v procese
globalizácie na konkurencieschopnosť. In Working papers [online seriál], 2008, č.
14, s. 1-26. ISSN 1337-5598. Požaduje sa Acrobat reader. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP14.pdf>.
Citácie:
1. [2.1] KOČIŠOVÁ, K. Aplikácia DEA modelov pri analýze technickej efektívnosti pobočiek komerčnej banky. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 2, s.
169-186., WOS 927RY
108
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ADFB27
ADFB28
ADFB29
ADFB30
ADFB31
ADFB32
ŠIKULA, Milan. Modernizácia štátu - strategický faktor ekonomického a sociálneho
rozvoja. In Verejná správa a regionálny rozvoj : vedecký časopis, 2011, roč. VII, č.
2, s. 18-28. ISSN 1337-2955.
Citácie:
1. [3] KLIKOVÁ, CH. - VERNER, T. Economic freedom and national competitiveness: evidence from the Visegrad countries. In Hospodářská politika v členských zemích Evropské unie [elektronický zdroj.] Karviná : Slezská univerzita v
Opavě, 2012. S. 227-234. ISBN 978-80-7248-780-6.
ŠIKULOVÁ, Ivana - PÁLENÍK, Viliam. Rozširovanie európskej menovej únie. In
Working papers [EÚ SAV] [online seriál], 2007, č. 1, s. 1-31. ISSN 1337-5598. Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete:
<http:www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP01.pdf>.
Citácie:
1. [4] DRŽKA, M. Hodnotenie Európskej menovej únie z pohľadu teórie optimálnej menovej oblasti. In Ľ. Lipková (ed.) Medzinárodné vzťahy 2012 : zborník príspevkov [...]. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 131-138. ISBN 978-80-225-3559-5.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Skúsenosti vybraných členských štátov eurozóny a postoje jej
potenciálnych členov k prijatiu eura. In Working papers [online serial], 2008, č. 15,
s. 1-25. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP15.pdf>.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
STANĚK, Peter - DOMONKOS, Tomáš - PÁNIKOVÁ, Lucia - ŠIKULA, Milan.
Železničná doprava a jej perspektívy. In Expertízne štúdie EÚ SAV [online], 2008,
č. 6, s. 1-45. ISSN 1337-0812. Názov z titulnej obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/ES06.pdf>.
Citácie:
1. [4] BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012.
172, 52 s. ISBN 978-80-8058-576-1.
STANĚK, Peter. Technológie a konkurencieschopnosť. In Working papers [online
seriál], 2008, č. 13, s. 1-15. ISSN 1337-5598. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP13.pdf>.
Citácie:
1. [2.1] KOČIŠOVÁ, K. Aplikácia DEA modelov pri analýze technickej efektívnosti pobočiek komerčnej banky. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 2, s.
169-186., WOS 927RY
VOKOUN, Jaroslav - BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária. Megatrendy - dôsledky zmien v demografickom vývoji a urbanizácii na Slovensku. In Expertízne
štúdie EÚ SAV [online], 2006, č. 4, s. 1-85. ISSN 1337-0812. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/ES04.pdf>.
Citácie:
1. [4] VÍTKOVÁ, Ľ. Hustota urbánnych štruktúr a jej sociálny rozmer. In Urbanita, 2012, roč. 24, č. 3, s. 38-42.
AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných), monografiách
AEC01
FRANK, Karol. Country report on achievements of cohesion policy : Slovakia. In
Expert evaluation network delivering policy analysis on the performance of cohesion
109
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AEC02
AEC03
AEC04
AEC05
policy 2007 - 2013. Year 2010 : task 2. - Brussels : European Commission, Directorate-General Regional Policy, 2010, p. 1-26. Contract 2009CE160ATO75-CATO39.
Dostupné na internete:
<http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/eval2007/coun
try_reports/slovakia.pdf>.
Citácie:
1. [3] JECK, T. Eco-innovation in Slovakia. In EIO country profile 2011 [online].
Brussels : 2012. [cit. 21.5.2012] 16 p. Dostupné aj na internete:
<http://www.eco-innovation.eu/media/EIO_Country_Brief_2011_Slovakia.pdf>.
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Národná konkurencieschopnosť - mýtus alebo realita?
In CD s recenzovanými příspěvky z Mezinárodní Baťovy konference pro doktorandy
a mladé vědecké pracovníky 2009 [elektronický zdroj]. - Zlín : Univerzita Tomáše
Bati, 2009, 1 CD-ROM [12 s.]. ISBN 978-80-7318-812-2. Vydaný je aj abstrakt v
Recenzovaném CD abstraktů z Mezinárodní Baťovy konference [...] Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2009. 1 CD-ROM [S. 39]. ISBN 978-80-7318-811-5 (CD abstraktů).
Citácie:
1. [4] SOPKOVÁ, G. Konkurencieschopnosť, jej teoretické vymedzenie a postavenie SR v Global competitiveness report. In Peter Drábik Merkúr 2012 : zborník
príspevkov. Bratislava : Obchodná fakulta EU, 2012. 782-790. ISBN
978-80-225-3453-6.
KLINEC, Ivan. Future economics : creative design of unified economic theory. In
Learning from the Futures. - Olomouc : Palacký University, 2010, p. 206-218. ISBN
978-80-244-2682-2. Dostupné na internete:
<http://www.clubofrome.at/archive/pdf/learning-from-the-futures-2010.pdf>.
Citácie:
1. [4] BRZICA, B. a kol. Spolupráca aktérov v technologickom a inovačném rozvoji. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. 227. ISBN 978-80-7144-189-2.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Vzťah medzi nominálnou a reálnou konvergenciou v procese
integrácie nových členských štátov EÚ do eurozóny. In MendelNet 2006. evropská
vědecká konference doktorandů. MendelNet 2006, Brno 29. listopad 2006 : sborník
příspěvků z konference studentů doktorského studia. - Brno : Provozně ekonomická
fakulta MZLU v Brně, 2006, 1 CD-ROM. [11 s.]. abstrakt príspevku vyšiel v tlačenej forme MendelNet 2006 : sborník abstraktů ... na s. 45.
Citácie:
1. [4] JANSKÝ, B. - FABUŠ, M. - TOKÁROVÁ, M. Zhodnotenie viacdimenzionálneho pohľadu na konvergenciu v Slovenskej republike na základe vybraných
indikátorov. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1, s. 176-184.
VOKOUN, Jaroslav. Postoje obyvateľov krajín EÚ k prisťahovalcom. In Solidarita a
spravedlnost v sociálním rozvoji : sborník textů z doktorandské konference pořádané
Katedrou společenských věd Fakulty stavební ČVUT v Praze 24.5.2012 v Telči.
Jana Hrbková (ed.). - Praha : České vysoké učení technické Fakulta stavební, 2012,
s. 89-99. ISBN 978-80-01-05079-8. Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA
č. 2/0080/12.
Citácie:
1. [4] KOŠTA, J. Súvislosti formovania slovenského trhu práce v európskom priestore. In I. Pauhofová a kol. Paradigmy zmien v 21. storočí : hľadanie kontúr v
mozaike. Bratislava : Ekonomický ústav SAV. 2012. S. 2012-238, 309. ISBN
978-80-7144-195-3.
AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch (aj konferenčných),
monografiách
110
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED01
AED02
AED03
AED04
KVETAN, Vladimír - DOMONKOS, Tomáš. Porovnávanie krajov SR na základe
ich ekonomickej a sociálnej výkonnosti. In Trendy regionálnych disparít Slovenska :
teoretické modely a empirické analýzy. Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 93-104. ISBN
978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou projektu APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
Citácie:
1. [4] STOROŠKA, M. Komparácia regionálnych disparít. In Globálne komoditné
trhy : nové výzvy a úloha verejných politík. Nitra : SPU, 2012. s. 755-762. ISBN
978-80-552-0792-6.
MORVAY, Karol. Zmeny vo vzťahu medzi makroekonomickým vývojom a vývojom na trhu práce v SR. In Trh práce v Slovenskej republike po jej vstupe do Európskej menovej únie : zborník príspevkov z vedeckej konferencie 8. decembra 2011
[elektronický zborník]. Ján Košta ed. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2011, s. 166-173. ISBN
978-80-7144-188-5. Príspevok vznikol v rámci projektu VEGA č. 2/0212/09.
Citácie:
1. [4] HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Vývoj vybraných charakteristík zamestnanosti Slovensko v európskom kontexte. In Working papers [EÚ SAV] [online seriál],
2012, č. 44, s. 1-20. Dostupné na internete:
<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/219_wp_44_hvozdikova_2012.pdf>.
OBADI, Saleh Mothana. Globálne ekonomické aktivity vo vybraných regiónoch. In
Svetová ekonomika medzi rastúcimi rizikami a náznakmi oživenia : zborník z konferencie k prezentácii monografie Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : medzi
stagnáciou a oživením, Bratislava 26.11.2012. Saleh Mothana Obadi (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012, s. 7-14. ISBN 978-80-7144-202-8. Príspevok
je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0009/12. Dostupné aj na internete:<http://ekonom.sav.sk/uploads/journals/210_zbornik_978-80-7144-203-5_2012.p
df>.
Citácie:
1. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Starnutie populácie a strednodobá ekonomika v EÚ a
vo svete. In Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom
a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 83-158, 291.
ISBN 978-80-7144-205-9.
2. [4] HVOZDÍKOVÁ, V. Starnutie populácie v EÚ a vo svete s ohľadom na potenciál striebornej ekonomiky. Working papers, 2012, č. 39, s. 1-52.
PÁLENÍK, Viliam. Slovenský trh práce v európskom kontexte. In Ekonómia trhu
práce a jej implikácie pre Slovensko : zborník príspevkov z vedeckej konferencie.
Editor Viliam Páleník. - Bratislava : Inštitút zamestnanosti, 2009, s. 22-29. ISBN
978-80-970204-0-8.
Citácie:
1. [4] PÁLENÍK, M. Inkluzívny trh striebornej ekonomiky. In JAKAB, K. a kol.
(zost.) Determinanty sociálneho rozvoja : sociálna ekonomika a sociálna inklúzia
seniorov. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-557-0400-5.
2. [4] RIEVAJOVÁ, E. - KLIMKO, R. Trendy vývoja na slovenskom trhu práce v
kontexte stratégie Európa 2020. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte
makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 596-610. ISBN 978-80-225-3398-0.
3. [4] RIEVAJOVÁ, E. Zamestnanosť a globálne ekonomické prostredie. In Nová
ekonomika, 2012, roč. V, č. 2, s. 39-47.
4. [4] STRHÁR, P. Dopad ekonomickej krízy na vybrané oblasti kvality života vo
111
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED05
AED06
AED07
AED08
vyšehradských krajinách. In Machová, M. (ed.) EDAMBA 2012 : proceedings.
Bratislava : Ekonóm, 2012. s. 1175-1185. ISBN 978-80-225-3549-6.
PAUHOFOVÁ, Iveta. Riziká sociálnej stratifikácie na Slovensku. In IVANIČKA,
Koloman - A KOLEKTÍV. Kreativita, invencia, inovácia : stimulátory rastu, prosperity a trvalej udržateľnosti SR. - Bratislava : Ekonóm, 2009, s. 167-179. ISBN
978-80-225-2761-3. Príspevok je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 1/0663/09.
Citácie:
1. [4] ŠEVČÍKOVÁ,M. Geografická diferenciácia kreativity na Slovensku. In Sociálno-ekonomická revue, 2012, roč. 10, č. 2, s. -125. [citovaná celá kniha].
PAUHOFOVÁ, Iveta. Regionálna príjmová stratifikácia populácie Slovenska. In
Sociálny kapitál, ľudský kapitál a chudoba v regiónoch Slovenska : zborník statí.
Editori: Iveta Pauhofová, Oto Hudec, Tomáš Želinský. - Košice : Ekonomická fakulta TU, 2010, s. 22-30. (2010 - WOS BTY88). ISBN 978-80-553-0573-8. Príspevok je súčasťou projektu VEGA 01/0663/09.
Citácie:
1. [1.1] ŽELINSKÝ, T. Changes in Relative Material Deprivation in Regions of
Slovakia and the Czech Republic. In PANOECONOMICUS, 2012, vol. 59, no 3, p.
335-353., WOS 964 RB
2. [2.1] PACÁKOVÁ, V. - LINDA, B. - SIPKOVÁ, Ľ. Rozdelenie a faktory najvyšších miezd zamestnancov v Slovenskej republike. In Ekonomický časopis, 2012,
roč. 60, č. 9, s. 918-934., WOS 071NR
3. [3] BARTOŠOVÁ, J. - FORBELSKÁ, M. Studie distribuce monetární chudoby v
EU v závislosti na pohlaví a věkové kategorii jedince. In Nerovnosť a chudoba v
Európskej únii a na Slovensku. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2012. S. 23-32. ISBN 978-80-553-1225-5.
4. [4] DOVÁĽOVÁ, G. - KOŠTA, J. Inteakcie kvality života, výdavkov na sociálnu
ochranu a politík na zmierňovanie sociálneho vylúčenia (medzinárodné porovnanie Slovenkska). In Kvalita života v podminkach globalizácie. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2011. S. 247-260. ISBN 978-80-8121-107-2.
5. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom
kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 23-82, 286. ISBN
978-80-7144-205-9.
6. [4] LABUDOVÁ, V. Miery príjmovej nerovnosti. In Nerovnosť a chudoba v
Európskej únii a na Slovensku. Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2012. S. 107-112. ISBN 978-80-553-1225-5.
7. [4] PACÁKOVÁ, V. Analýza diferenciácie najvyšších miezd slovenských zamestnancov. In Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. Košice :
Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2012. S. 75-86. ISBN
978-80-553-1225-5.
PAUHOFOVÁ, Iveta - ŽELINSKÝ, Tomáš. Vývoj príjmových nerovností v Európskej únii. In Paradigmy budúcich zmien v 21. storočí : infraštruktúra spoločnosti,
infraštruktúra človeka, kontrolovaná spoločnosť. Editori Iveta Pauhofová, Tomáš
Želinský. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012, s. 116-126. ISBN
978-80-7144-198-4. Príspevok je súčasťou projektov VEGA č. 2/0208/09, VEGA č.
2/0004/12.
Citácie:
1. [6] ŠOLTÉS, V. Paradigms of Changes in the 21th Century - Quest for Configurations in Mosaic. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 4, s. 428-429.,
WOS 959MI
RADVANSKÝ, Marek - SLOBODNÍKOVÁ, Soňa. Strednodobá prognóza vývoja
ekonomiky SR v rokoch 2011-2015. In Pohľady na ekonomiku Slovenska 2011 :
112
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED09
AED10
AED11
AED12
[recenzovaný zborník z vedeckej konferencie]. Zostavili Jozef Chajdiak, Ján Luha,
František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť,
2011, s. 68-79. ISBN 978-80-88946-56-4. Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu VEGA č. 2/0082/09.
Citácie:
1. [3] DOVÁĽOVÁ, G.- HOŠOFF, B. Employment crisis from European perspectives. In 8th international Bata conference [...] Zlín : Tomas Bata University in
Zlín, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-7454-138-4.
RADVANSKÝ, Marek - DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Viliam. Hospodársky
vývoj v regiónoch SR v závislosti od druhu uplatňovanej politiky súdržnosti. In
Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy.
Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). - Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2009, s. 29-52. ISBN 978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou projektu
APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
Citácie:
1. [4] STOROŠKA, M. Komparácia regionálnych disparít. In Globálne komoditné
trhy : nové výzvy a úloha verejných politík. Nitra : SPU, 2012. s. 755-762. ISBN
978-80-552-0792-6.
2. [4] ŠTEFÁNIK, M. - HORVÁT, P. Opis modelu VZAM 1.1. In Workie-Tiruneh,
M. (ed.) Predvídanie potrieb trhu práce v SR. Bratislava : Ekonomický ústav
SAV, 2012. S. 37-62. ISBN 978-80-7144-204-2.
RADVANSKÝ, Marek - KÖNIG, Brian - HORVÁT, Peter. Strednodobá prognóza
vývoja ekonomiky SR v rokoch 2012 - 2016. In Pohľady na ekonomiku Slovenska
2012, Bratislava 17.4.2012 : konferencia [recenzovaný zborník]. Zostavili Jozef
Chajdiak, Ján Luha, František Bernadič. - Bratislava : Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, 2012, s. 41-49. ISBN 978-80-88946-58-8. Príspevok bol vypracovaný v rámci projektu APVV-0541-10.
Citácie:
1. [4] BUJŇÁKOVÁ, T. Modelovanie dopytu po práci v rámci zvolených odvetví
hospodárstva SR. In Workie-Tiruneh, M. Predvídanie potrieb trhu práce. Bratislava : EÚ SAV, 2012. S. 89-96. ISBN 978-80-7144-204-2.
2. [4] LICHNER, I. Strednodobá prognóza vývoja sektorovej zamestnanosti v SR
aplikáciou CGE modelu. In Forum statisticum Slovacum, 2012, roč. VIII, č. 4, s.
126-134.
STANĚK, Peter. Globalizácia a zamestnanosť. In STANEK, Vojtech. Sociálna politika. - Bratislava : EKONÓM - Ekonomická univerzita v Bratislave, Národohospodárska fakulta, 2004, s. 196-211.
Citácie:
1. [4] BENKOVIČOVÁ, Ľ. Kvalita života - problém poznania a interpretácie. In
Kvalita života v podminkach globalizácie. Bratislava : Štatistický úrad SR, 2011.
S. 10-19. ISBN 978-80-8121-107-2 [cit. celá kniha].
2. [4] MASÁROVÁ, T. - ŽIVČICOVÁ, E. Meranie kvality života. Žilina : Georg,
2012. 204 s.ISBN 978-80-8154-003-5 [cit. celá kniha].
STANĚK, Peter. Globalizácia a zamestnanosť. In STANEK, Vojtech. Sociálna politika. - Bratislava : Sprint vfra, 2006, s. 154-174. ISBN 80-89085-66-0.
Citácie:
1. [4] HUSÁKOVÁ, M. Európsky prístup k zintenzívneniu integračných procesov
Rómov a jeho aplikácia v podmienkach Slovenskej republiky. In Nová ekonomika,
2012, roč. V, č. 2, s. 48-59 [citovaná celá kniha].
2. [4] JÁGER, R. - JANIGOVÁ, E. Sociálno-ekonomické aspekty vplyvu učenia
katolíckej sociálnej náuky v období ranného kapitalizmu na Slovensku. In Anton
Lisnik (ed.) Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Ružomberok :
113
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AED13
Verbum, 2012. 1 CD-ROM. S. 237-244. ISBN 978-80-8084-956-6.
3. [4] MASÁROVÁ, T. - ŽIVČICOVÁ, E. Meranie kvality života. Žilina : Georg,
2012. 204 s.ISBN 978-80-8154-003-5 [cit. celá kniha].
4. [4] PSÁRSKA, M. Nerovnosti v kvalite života domácností Slovenskej republiky
z hľadiska ich príjmov a jednotlivých sfér kvality života. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 571-586. ISBN
978-80-225-3398-0 [cit. celá kniha].
5. [4] PSÁRSKA, M. Postavenie slovenských domácností v spotrebe zameranej na
mimopracovnú sféru kvality [...]. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická
realita ETER 2012. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-225-3476-5 [cit. celá kniha].
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Medziregionálna disparita SR v kontexte nových
členov Európskej únie. In Trendy regionálnych disparít Slovenska : teoretické modely a empirické analýzy. Menbere Workie Tiruneh a Marek Radvanský (eds). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2009, s. 19-28. ISBN 978-80-7144-176-2. Práca je súčasťou projektu APVV-0649-07 Analýza regionálnych disparít v SR a prognóza budúceho vývoja.
Citácie:
1. [4] STOROŠKA, M. Komparácia regionálnych disparít. In Globálne komoditné
trhy : nové výzvy a úloha verejných politík. Nitra : SPU, 2012. s. 755-762. ISBN
978-80-552-0792-6.
AEF Vedecké práce v domácich nerecenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách
AEF01
AEF02
AEF03
GABRIELOVÁ, Herta. Zmeny v štruktúre zahraničného obchodu. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových
trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. Gestor: Ivan
Okáli. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 4., s. 186-200. ISBN
978-80-7144-162-5. Požaduje sa Acrobat Reader.
Citácie:
1. [2.1] KAŠŤÁKOVÁ, E. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 746-762., WOS 031UM
HVOZDÍKOVÁ, Veronika. Ekonomické a sociálne aspekty aktuálnych demografických trendov - Slovensko v kontexte európskeho vývoja. In Vízia a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov
relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. Gestor: Karol Morvay. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 3., s. 63-87. ISBN
978-80-7144-162-5. Požaduje sa Acrobat Reader.
Citácie:
1. [4] DOMONKOS, T. a kol. Metodológia modelovania efektov striebornej ekonomiky. In Páleník, Viliam a kol. Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom
a svetovom kontexte. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 233-266, 298.
ISBN 978-80-7144-205-9.
2. [4] PAUHOFOVÁ, I. - PÁLENÍK, M. Súvislosti starnutia Európskej populácie
vo väzbe na formovanie domáceho dopytu. In I. Pauhofová, T. Želinský (eds) Nerovnosť a chudoba v Európskej únii a na Slovensku. S. 33-38. ISBN
978-80-553-1225-5.
ŠIKULA, Milan. Utváranie globálnej konkurencie a konkurencieschopnosti. In Vízia
a stratégia rozvoja slovenskej spoločnosti : zborník štúdií k analýze stavu a vývojových trendov relevantných pre vypracovanie stratégie [elektronický zdroj]. Gestor:
114
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Milan Šikula. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2008, časť 1., s. 1-17. ISBN
978-80-7144-162-5. Požaduje sa Acrobat Reader.
Citácie:
1. [2.1] KAŠŤÁKOVÁ, E. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 746-762., WOS 031UM
AFA Publikované pozvané príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFA01
ŠIKULA, Milan. Rossija v processe sozdanija novoj ekonomičeskoj architektury
sovremennogo mira. In Rossija v mnogopoljarnoj konfiguracii : sbornik dokladov
meždunarodnej konferencii [elektronický zdroj]. - Moskva : Rossijskaja akademija
nauk, Institut ekonomiky, 2011, s. 48-57. ISBN 978-5-9940-0284-1.
Citácie:
1. [2.1] KAŠŤÁKOVÁ, E. Vplyv komparatívnych výhod na prehlbovanie vzájomných zahraničnoobchodných vzťahov Slovenska s Ruskom. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 7, s. 746-762., WOS 031UM
AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách
AFC01
AFC02
AFC03
RADVANSKÝ, Marek. Matching formal skills in Slovakia : LFS-based evidence. In
Building on skills forecasts - comparing methods and applications : conference proceedings [online]. - Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012,
p. 224-245. ISBN 978-92-896-0892-3. This work was supported by project
APVV-0649-07. Dostupné na internete:
<http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5518_en.pdf>.
Citácie:
1. [4] BUJŇÁKOVÁ, T. Modelovanie dopytu po práci v rámci zvolených odvetví
hospodárstva SR. In Workie-Tiruneh, M. Predvídanie potrieb trhu práce. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 89-96. ISBN 978-80-7144-204-2.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Internet job search data as a possible source of information
on skills demand (with results for Slovak university graduates). In Building on skills
forecasts - comparing methods and applications : conference proceedings [online]. Luxembourg : Publications Office of the European Union, 2012, p. 246-260. ISBN
978-92-896-0892-3. This work was supported project APVV-0541-10. Dostupné na
internete: <http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/5518_en.pdf>.
Citácie:
1. [3] KUREKOVÁ, L. - BEBLAVÝ, M. - HAITA, C. Qualifications or soft skills? :
studying job advertisements for demand for low-skilled staff in Slovakia. In Nuejobs working paper D.4.3.3, 2012, august, p. 1-32. Dostupné na internete:<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/publication/2013/02/NEUJOBS%204
.3.3.Slovakia.pdf>.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Focused information on skills demand using internet job search data (with results for Slovak university graduates). In 11 th Comperative analysis of enterprise data & COST conference 2012 [online]. - Nürnberg : [Das] Forschungsdatenzentrum der BA im IAB, 2012, p. 1-12. This work was supported project APVV-0541-10. Dostupné na internete:
<http://doku.iab.de/fdz/events/2012/Stefanik.pdf>.
Citácie:
1. [3] KUREKOVÁ, L. - BEBLAVÝ, M. - HAITA, C. Qualifications or soft skills? :
studying job advertisements for demand for low-skilled staff in Slovakia. In Nuejobs working paper D.4.3.3, 2012, august, p. 1-32. Dostupné na interne-
115
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
te:<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/publication/2013/02/NEUJOBS%204
.3.3.Slovakia.pdf>.
AFDA Publikované príspevky na medzinárodných vedeckých konferenciách poriadaných v
SR
AFDA01
AFDA02
AFDA03
IŠA, Jan. Znalostná ekonomika a jej hospodársko-politické súvislosti. In Znalostná
ekonomika - nové výzvy pre národohospodársku vedu. Znalostná ekonomika - Nové
výzvy pre národohospodársku vedu, Bratislava 19.-20.10.2006 : elektronický zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie. - Bratislava : Národohospodárska fakulta EU, 2006., 1 CD-ROM. ISBN 80-225-2249-X. aj ako zborník abstraktov In Knowledge Economy - New Challenges for National Economy Science.
Bratislava, National Economy at the UE 2006. P. 20-21. ISBN 80-225-2239-2.
Citácie:
1. [4] ČERNÁ, Ľ. Európa hľadá východická z krízy - od Lisabonskej stratégii k
dokumentu Európa 2020. In Anton Lisnik (ed.) Sociálne posolstvo Jána Pavla II.
pre dnešný svet. Ružomberok : Verbum, 2012. 1 CD-ROM. S. 109-115. ISBN
978-80-8084-956-6.
PÁLENÍK, Viliam - RADVANSKÝ, Marek. Modelovanie vplyvu NSRR 2007 až
2013 na ekonomiku SR - možné alternatívy. In National and regional economics VII.
Editor Vincent Šoltés. - Košice : Ekonomická fakulta Technickej univerzity, 2008,
s.727-734. ISBN 978-80-553-0084-9.
Citácie:
1. [4] GUNDOVÁ, P. Aktuálny význam makroekonomickej prognózy v kontexte
súčasného krízového vývoja v Európe. In Hiadlovský, Vladimír (ed.) Rozpočet pre
EÚ na roky 2014-2020 v kontexte Stratégie Európa 2020. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-970959-1-8.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. The links between information technology and
competitiveness : an empirical exploration for selected European economies. In 6th
International workshop on knowledge management : Trenčín October, 21-22 [elektronický zdroj]. Edited by Jozef Kelemen and Martin Nehéz. - Trenčín : Vysoká
škola manažmentu, 2011, p. 195-206. ISBN 978-80-89306-12-1. This paper is a part
of the ongoing project APVV-0541-10.
Citácie:
1. [4] KAŽIMÍR, P. IT migration - a way to business sustainability. In Soňa Ferenčíková (ed.) Management challenges in the 21st century. Trenčín : Vysoká
škola manažmentu, 2012. S. 291-301. ISBN 978-80-89306-74-5.
AFDB Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
AFDB01
AFDB02
BAKOŠOVÁ, Katarína - KVETAN, Vladimír - SEKEREŠ, Stanislav. Statický CGE
model pre SR. (Ekomstat 2006). In Forum Statisticum Slovacum, 2006, roč. 2, č. 2,
s. 198-207. ISSN 1336-7420.
Citácie:
1. [4] BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012.
172, 52 s. ISBN 978-80-8058-576-1.
GABRIELOVÁ, Herta. Technologická úroveň slovenskej ekonomiky v komparácii s
EÚ. In Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010. Slovenské ekonomické fórum. Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do
roku 2010 : Zborník diskusných klubov v roku 2005. - Bratislava : M.E.S.A. 10 -
116
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
AFDB03
AFDB04
Centrum pre ekonomické a sociálne analýzy, 2005 (distr. 2006), s. 39-43. ISBN
80-89177-05-0.
Citácie:
1. [4] ANDREJČÍKOVÁ, M. Postavenie Slovenskej republiky v globalizujúcom sa
svete - vybrané aspekty. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 2010, roč. IX, č. 18, s.
21-31.
ŠIKULOVÁ, Ivana. Dlhová kríza v eurozóne. In Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky : spomalenie rastu a vysoká nezamestnanosť : súbor vedeckých prác z konferencie k prezentácii monografie. Obadi Saleh Mothana (ed.). - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Ekonomická univerzita v Bratislave, 2011, s. 31-41. ISBN
978-80-225-3354-6. Práca je súčasťou riešenia projektu VEGA č. 2/0068/09.
Citácie:
1. [4] MUCHOVÁ, E. - KÁLOVEC, M. Kríza eurozóny - príčiny, prejavy a východiská. In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 14-26.
WORKIE TIRUNEH, Menbere. Rozvoj informačných technológií a jeho odraz na
ekonomických ukazovateľoch : upravený prepis vystúpenia + prezentácia. In Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010. Slovenské ekonomické fórum. Stratégia konkurencieschopnosti Slovenskej republiky do roku 2010 :
zborník diskusných klubov v roku 2005. - Bratislava : M.E.S.A. 10 - Centrum pre
ekonomické a sociálne analýzy, 2005, s. 13-15. ISBN 80-89177-05-0.
Citácie:
1. [4] ANDREJČÍKOVÁ, M. Postavenie Slovenskej republiky v globalizujúcom sa
svete - vybrané aspekty. In Podniková revue : vedecký časopis Podnikovohospodárskej fakulty EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, 2010, roč. IX, č. 18, s.
21-31.
AFHB Abstrakty príspevkov z domácich konferencií
AFHB01
ŠIKULA, Milan. Vývojové metamorfózy chápania štátu a kvality života. In Kvalita
života v podmienkach globalizácie : súbor abstraktov z konferencie Štatistického
úradu Slovenskej republiky. - Bratislava : Štatistický úrad Slovenskej republiky,
2011, s. 8.
Citácie:
1. [4] MASÁROVÁ, T. - ŽIVČICOVÁ, E. Meranie kvality života. Žilina : Georg,
2012. 204 s. ISBN 978-80-8154-003-5.
AGI Správy o vyriešených vedecko-výskumných úlohách
AGI01
DOMONKOS, Tomáš - PÁLENÍK, Michal - RADVANSKÝ, Marek. Temporary
and circular migration in the Slovak Republic : national study for the European migration network ( EMN) [online]. Tomáš Domonkos, Michal Páleník, Marek Radvanský. Bratislava : International organization for migration (IOM), 2010. 29 p. Vyšlo aj v slovenskom jazyku Domonkos, T. , Páleník, M. Radvanský, M. Dočasná a
okružná migrácia v podmienkach Slovenskej republiky. Bratislava : IOM( Medzinárodná organizácia pre migráciu), 2010. 27 s. ISBN 978-80-89506-00-2 (sloven. verzia). Názov prebraný z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.emn.sk/phocadownload/emn_studies/emn-sk_study_on_teporary-and-c
irc-migr_en.pdf
http://www.emn.sk/phocadownload/emn_studies/emn-sk_studia_docasna-a-cirk-mig
racia_sk.pdf>. ISBN 978-80-89506-01-9.
Citácie:
117
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
1. [4] MÄSIAR, O. Medzinárodná pracovná migrácia : súčasný stav výskumu
problematiky. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012.
Bratislava : Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
BAB Odborné monografie vydané v domácich vydavateľstvách
BAB01
BAB02
BÁNESZ, Ladislav - BÁRTA, Juraj - BENŽA, Mojmír - BÓNA, Martin - BREZOVÁKOVÁ, Blanka - BUJNA, Jozef - ČIČAJ, Viliam - ČINČURA, Juraj DANGL, Vojtech - DVOŘÁKOVÁ, Daniela - FRANCOVÁ, Zuzana - FRIMMOVÁ, Eva - FURMÁNEK, Václav - HOLEC, Roman - HROMADA, Jozef - CHEBEN, Ivan - KAMENICKÝ, Miroslav - KOHÚTOVÁ, Mária - KOLNÍK, Titus KOMOROVSKÝ, Ján - KOPČAN, Vojtech - KOWALSKÁ, Eva - KRIŽANOVÁ,
Eva - KURINCOVÁ, Elena - LENGYELOVÁ, Tünde - LUKAČKA, Ján - MACHO, Peter - MRVA, Ivan - NEVIZÁNSKY, Gabriel - PAVÚK, Juraj - PETRÍK,
Borislav - PIETA, Karol - PODRIMAVSKÝ, Milan - RAJTÁR, Ján - ROMSAUER,
Peter - SEDLIAKOVÁ, Alžbeta - SEGEŠ, Vladimír - SOPKO, Július - STEINHÜBEL, Ján - ŠIŠKA, Stanislav - ŠKVARNA, Dušan - TKÁČIKOVÁ, Eva - TURČAN, Vladimír - VÁŠÁRYOVÁ, Zuzana - VELIAČIK, Ladislav - VLADÁR, Jozef
- VOZÁR, Jozef - ZAJONC, Juraj - ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. - ŽUDEL, Juraj.
Kronika Slovenska. 1. Od najstaších čias do konca 19. storočia. Dušan Kováč a kol.
Bratislava : Fortuna Print and Adox, 1998. 616 s.
Citácie:
1. [1.1] Title: Bohemian Notation in the Medieval Slovakia Author(s): Veselovska,
Eva Source: HUDEBNI VEDA Volume: 49 Issue: 4 Pages: 337-376 Published: 2012, WOS
2. [3] DANGL, V. - SEGEŠ, V. Vojvodcovia : 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství 2012, s. 452.
3. [4] FERENČUHOVÁ, B. - ZEMKO, M (ved. autor. kol.) Slovensko v 20. storočí, zv. 3. V medzivojnovom Československu 1918-1939. Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 2012, s. 519.
4. [4] KUBIŠ, S. a kol. Dolné Dubové (1262-2012). Obec Dolné Dubové, 2012, s.
33.
5. [4] MELICHÁREK, M. Ilja Garašanin (1812–1874): Načertanije a „Veľké
Srbsko“. In Historický zborník, roč. 23, 2012, č. 1-2, s. 112.
BARNOVSKÝ, Michal - BACHRATÝ, Bohumír - BARTLOVÁ, Alena - BENŽA,
Mojmír - BRZICA, Daneš - ČÚZY, Ladislav - ČAPLOVIČ, Miloslav - DANGL,
Vojtech - ELIÁŠ, Anton - FABRICIUS, Miroslav - HARBUĽOVÁ, Ľubica HLAVOVÁ, Viera - HOLEC, Roman - HRNKO, Anton - HRONSKÝ, Marián JAKEŠOVÁ, Elena - KÁZMEROVÁ, Ľubica - KRAJČOVIČOVÁ, Natália - KRIŽANOVÁ, Eva - LONDÁKOVÁ, Elena - MATUŠÍK, Ivan - PETRÁŠ, Stanislav PETRÍK, Borislav - PLESNÍK, Pavol - PODRIMAVSKÝ, Milan - SEDLIAKOVÁ,
Alžbeta - SIKORA, Stanislav - SLÁDEČEK, Ján - ŠIMUNIČ, Pavel - ŠTEFANSKÝ, Michal - ŠUCHOVÁ, Xénia - TAKÁČ, Ladislav - VRAŠTIAK, Štefan - ZAJONC, Juraj - ZELENÁK, Peter - ZUBERCOVÁ, Magdaléna M. - ŽATKULIAK,
Jozef - ŽIGO, Pavol - ŽIŠKOVÁ-MOROŇOVÁ, Katarína - ŽUDEL, Juraj. Kronika
Slovenska. 2. Slovensko v dvadsiatom storočí. Bratislava : Fortunaprint, 1999. 607 s.
Citácie:
1. [3] DANGL, V. - SEGEŠ, V. Vojvodcovia. 111 osobností vojenských dejín Slovenska. Praha : Ottovo nakladatelství 2012, s. 452.
2. [4] BALCOVÁ, M. Šiesty robotný prápor Pracovného zboru Národnej obrany a
jeho činnosť v rokoch 1941 - 1944. In Vojenská história, roč. 16, 2012, č. 2, s. 90.
3. [4] KUBIŠ, S. a kol. Dolné Dubové (1262-2012). Obec Dolné Dubové, 2012, s.
118
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
BAB03
BAB04
BAB05
47.
4. [4] PEŠEK, J. Nástup komunistickej totality v roku 1948. In Bystrický, Valerián
– Kováč, Dušan – Pešek, Jan. a kolektív: Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992. Bratislava : Veda vydavateľstvo SAV, 2012, s. 263.
5. [4] ZEMKO, M. Slovensko medzi nastolením demokracie a vznikom samostatného štátu (1989 - 1992). In Bystrický, Valerián – Kováč, Dušan – Pešek, Jan. a
kolektív: Kľúčové problémy moderných slovenských dejín 1848-1992. Bratislava :
Veda vydavateľstvo SAV, 2012, s. 365.
HRIVNÁKOVÁ, Jana - ĎURAŠ, Ján - KOTOV, Miroslav - KVETAN, Vladimír.
Kvantifikácia dopadu daňovej reformy na daňové príjmy štátneho rozpočtu v roku
2004 : Štúdia bola vypracovaná na základe objednania Ministerstva financií SR.
Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 45 s. Expertízne
štúdie, 53.
Citácie:
1. [4] MIKLOŠOVIČ, T. Modelovanie daňovej reformy pomocou CGE modelu. In
Martin Lábaj (sprac.) Zborník z prvého česko - slovenského workshopu mladých
ekonómov v Belušských Slatinách 2012 [elektronický dokument]. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3498-7.
KVETAN, Vladimír - PÁLENÍK, Viliam - MLÝNEK, Martin - RADVANSKÝ,
Marek. Starnutie, zdravotný stav a determinanty výdavkov na zdravie v podmienkach Slovenska [online]. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2007. 58 s. Výskumné štúdie, 1. AHEAD č. SP21-CT-2003-502641. Dostupné na internete:
<http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/AHEAD.pdf>. ISBN
978-80-7144-160-1.
Citácie:
1. [4] DOVÁĽOVÁ, G. Strieborná ekonomika v domácej a svetovej literatúre. In
Strieborná ekonomika v slovenskom, európskom a svetovom kontexte. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 23-82, 286. ISBN 978-80-7144-205-9.
2. [4] PAUHOFOVÁ, I. Zmena paradigmy striebornej ekonomiky. In Paradigmy
zmien v 21. storočí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. s. 191-211, 306.
ISBN 978-80-7144-195-3.
3. [4] PÁLENÍK, M. Inkluzívny trh striebornej ekonomiky. In JAKAB, K. a kol.
(zost.) Determinanty sociálneho rozvoja : sociálna ekonomika a sociálna inklúzia
seniorov. Banská Bystrica : Ekonomická fakulta UMB, 2012. 1 CD-ROM. ISBN
978-80-557-0400-5.
PÁLENÍK, Viliam - KOTOV, Miroslav. Konštrukcia modelu všeobecnej ekonomickej rovnováhy. Bratislava : EMPA, 2003. 60 s. Štúdia bola vypracovaná na základe zmluvy o dielo č. 25/2003, uzavretej medzi VÚEPP a Združením EMPA.
Citácie:
1. [4] BOŽÍK, M. - UHRINČAŤOVÁ, E. Interakcia spoločenských zdrojov a dosahovaných úžitkov odvetvia poľnohospodárstva v regiónoch Slovenska. Bratislava : Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, 2012.
172, 52 s. ISBN 978-80-8058-576-1.
BCB Učebnice pre základné a stredné školy, vysokoškolské učebnice
BCB01
KLINEC, Ivan. Zelené myslenie pre zelenú budúcnosť : alternatívne ekonomické a
sociálne teórie podporujúce smerovanie k udržateľnému rozvoju - študijné texty [online]. Olomouc : Katedra rozvojových studií, Přírodovědecká fakulta University Palackého, 2010. 260 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://development.upol.cz/soubory/studium/study_text.pdf.>.
Citácie:
119
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
BCB02
BCB03
1. [4] Finančný manažment v trvalo-udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji
vidieka. Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2011. 200 s. ISBN 978-80-89148-68-4.
2. [4] HRDINOVÁ, G. - SAKÁL, P. Sustainable corporate social responsibility an alternative for a paradigm change of business in the 21st century. In Research
papers Faculty of meterials science and technology SU of technology in Trnava,
2012, vol. 20, special number, p. 174-181. Dostupné aj na internete:<http://www.mtf.stuba.sk/sk/vede-a-vyskume/casopis-vedecke-prace/casopis-ve
decke-prace-mimoriadne-cislo.html?page_id=9518>.
3. [4] VOLNER, Š. Dynamický ekonomický systém. [Bratislava] : Iris, 2012. 169
s. ISBN 978-80-89256-77-8.
STANĚK, Peter - IVANOVÁ, Pavlína. Globálna kríza a obnovenie globálnej rovnováhy. Bratislava : Ekonóm, 2011. 136 s. Skriptum je súčasťou riešenia projektu
VEGA č. 2/0208/09 a projektu VEGA č. 268/2010. ISBN 978-80-225-3197-9.
Citácie:
1. [4] VAŠKOVÁ, V. - VAŠKOVÁ, N. Inception of post-crisis transformation processes in the EU financial market regulation and supervision. In Ivanička, Koloman New model of socio-economic sustainable development of the Slovak republic. Bratislava : School of economics and management in public administration,
2012. S. 230-254. ISBN 978-80-89600-02-1.
2. [4] VAŠKOVÁ, V. Post-crisis financial market regulation and supervision. In
Lipková, Ľ. (ed.) Contemporary issues of world economics and politics. Bratislava
: Ekonóm, 2012. S. 191-201. ISBN 978-80-225-3560-1.
STANĚK, Peter. Nové paradigmy sociálnej politiky v globalizovanej ekonomike.
Bratislava : Ekonóm, 2011. 102 s. Skriptum je súčasťou riešenia projektu VEGA č.
2/0208/09. ISBN 978-80-225-3199-3.
Citácie:
1. [4] NOVÁK, M. Dopad krízy na trh práce v SR. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska
fakulta Ekonomickej univerzity, 2012. S. 419-429. ISBN 978-80-225-3398-0.
2. [4] RIEVAJOVÁ, E. - PONGRÁCZOVÁ, E. Sociálna ekonomika ako nástroj
riešenia nezamestnanosti v Slovenskej republike. In Nová ekonomika, 2012, roč.
V, č. 1, s. 54-65.
3. [4] STRHÁR, P. Dopad ekonomickej krízy na vybrané oblasti kvality života vo
vyšehradských krajinách. In Machová, M. (ed.) EDAMBA 2012 : proceedings.
Bratislava : Ekonóm, 2012. s. 1175-1185. ISBN 978-80-225-3549-6.
BCI Učebné texty obsahujúce metodické materiály, návody na cvičenia a pod. v rozsahu najmenej 3 AH
BCI01
BCI02
IŠA, Jan - LISÝ, Ján. Peniaze v ekonomickej teórii. 1. vyd. Bratislava : Ekonóm,
2004. S. 6-13 (1. kap); S. 14-27 (2. kap); S. 28-37 (3. kap.); 210-224 (21. kap.).
schválené pedagogickou a edičnou komisiou Ekonomickej univerzity v edičnom
programe na rok 2003 ako skriptá. ISBN 80-225-1785-2.
Citácie:
1. [4] KOTULIČ, R. et al. Basic principles of economics for managers. Prešov :
University of Prešov, 2012. 224 s. ISBN 978-80-89568-42-0.
LÁBAJ, Martin. Ekonomický rast a rovnováha. Bratislava : Ekonóm, 2009. 110 s.
ISBN 978-80-225-2849-8.
Citácie:
1. [4] JANSKÝ, B. - FABUŠ, M. - TOKÁROVÁ, M. Zhodnotenie viacdimenzionálneho pohľadu na konvergenciu v Slovenskej republike na základe vybraných
120
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
indikátorov. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1, s. 176-184.
2. [4] LISÝ, J. Ekonomický rast a kolísanie ekonomiky vyvolané pôsobením multiplikátora a akcelrátora. In Nová ekonomika, 2012, roč. V, č. 1, s. 89-100.
BDFB Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch neimpaktovaných
BDFB01
BDFB02
JECK, Tomáš. Motívy a bariéry spolupráce slovenských vedcov s podnikateľskou
sférou. In Transfer : veda - výskum - prenos technológií do praxe, 2010, roč. II, č. 1,
s. 6-7.
Citácie:
1. [2.1] MIKLOŠÍK, A. - HVIZDOVÁ, E. - ŽÁK, Š. Znalostný manažment ako
podstatný determinant udržateľnosti konkurencieschopnosti podniku. In Ekonomický časopis, 2012, roč. 60, č. 10, s. 1041-1058., WOS
MORVAY, Karol. Zhodnotenie vývoja na trhu práce v roku 2009 a výhľad na 2010.
In Zdravotná politika : mesačník o zdravotnej politike [online], 2010, roč. 5, č. 1, s.
2-4. ISSN 1338-1172. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.hpi.sk/cdata/IntoBalance/zdravotna_politika_01-2010.pdf>.
Citácie:
1. [4] PASIAR, L. Vybrané determinanty vývoja zamestnanosti a nezamestnanosti
v Slovenskej republike. In Sociálny rozvoj a kvalita života v kontexte makroekonomickej nerovnováhy. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej
univerzity, 2012. S. 451-462. ISBN 978-80-225-3398-0.
DAI Dizertačné a habilitačné práce
DAI01
DAI02
BUJŇÁKOVÁ, Tatiana. Ľudský kapitál a technický pokrok ako kľúčové faktory
ekonomického rastu : teoretický pohľad, empirické dôkazy : dizertačné práce (PhD.).
Školiteľ Menbere Workie Tiruneh. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010. 12, 125, 14 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava :
Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity, 2010. 27 s.
Citácie:
1. [4] VLČKOVÁ, V. - AVETISYAN, S. Teoretický náčrt kreatívnej triedy vo vzťahu k ľudskému kapitálu. In Nová ekonomika, 2012, roč. 5, č. 4, s. 164-176.
ŠTEFÁNIK, Miroslav. Zmeny v ponuke vysokoškolsky vzdelaných pracovníkov na
trhu práce z pohľadu potrieb znalostnej ekonomiky v Slovenskej republike : dizertačné doktorandské práce (PhD.,Dr.). Školiteľ Šarmír Eduard. Bratislava : Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity, 2010. VII, 120 s. Autoreferát dizertačnej práce ... Bratislava : Vedecká rada Národohospodárskej fakulty Ekonomickej
univerzity v Bratislave, 2010. 21 s.
Citácie:
1. [3] KUREKOVÁ, L. - BEBLAVÝ, M. - HAITA, C. Qualifications or soft skills? :
studying job advertisements for demand for low-skilled staff in Slovakia. In Nuejobs working paper D.4.3.3, 2012, august, p. 1-32. Dostupné na internete:<http://www.neujobs.eu/sites/default/files/publication/2013/02/NEUJOBS%204
.3.3.Slovakia.pdf>.
FAI Redakčné a zostavovateľské práce knižného charakteru (bibliografie, encyklopédie, katalógy, slovníky, zborníky...)
FAI01
ŠIKULA, Milan. Ekonomické a sociálne súvislosti integrácie Slovenska do Európskej únie. Bratislava : Ústav slovenskej a svetovej ekonomiky SAV, 2003. 340 s.
Výskumné práce, 28. ISBN 80-7144-130-9.
121
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
FAI02
Citácie:
1. [4] HABÁNIK, J. - KOIŠOVÁ, E. Regionálna ekonomika a politika. Bratislava :
Sprint dva, 2011. 175 s. ISBN 978-80-89393-55-8.
Navodila globálna kríza zmeny v chápaní úlohy štátu v ekonomike a spoločnosti? :
zborník príspevkov z medzinárodného workshopu 18. mája 2011 v Bratislave. Milan
šikula (ed.). Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2011. 128 s. Medzinárodný workshop sa uskutočnil v nadväznosti na výsledky riešenia projektu APVV-0599-07.
ISBN 978-80-7144-186-1.
Citácie:
1. [4] VAŇOVÁ, A.- PAĽA, J. - BERČÍK, P. Úloha a postavenie štátu v kontexte
hospodárskej a politickej krízy. In Jozef MEDVEĎ (ed.) Je budúcnosť eura fiškálna a politická únia? Banská Bystrica : BIVŠ-zahranič. vysoká škola, 2012. S.
173-181. ISBN 978-80-970422-4-0.
GHG Práce zverejnené na internete
GHG01
GHG02
GHG03
KLINEC, Ivan. Čína a India 2030 : alternatívne scenáre budúceho vývoja [online].
Bratislava, 2008. 23 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/cina-a-india-2030-alternativne-sce
nare.pdf>.
Citácie:
1. [4] KOŽLEJOVÁ, D. Medzinárodný obchod na rôzne spôsoby (s prepojením na
globálne vzdelávanie. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum. 2012. S. 8, 28.
Dostupné na internete:<http://shared.mpc-edu.sk/web/OPSOSO%20III.%20kolo%20vyzvy%20na%20
poziciu%20Odborny%20poradca%20vo%20vzdelavani/OPS_Kozlejova%20Danka%
20-%20Medzinarodny%20obchod%20na%20rozne%20sposoby.pdf>.
2. [4] KOŽLEJOVÁ, D. Medzinárodný obchod na rôzne spôsoby (s prepojením na
globálne vzdelávanie. Prešov : Metodicko-pedagogické centrum. 2012. S. 8, 28.
Dostupné na internete:<http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=19&v
ed=0CF0QFjAIOAo&url=http%3A%2F%2Fshared.mpc-edu.sk%2Fweb%2FOP
SOSO%2520III.%2520kolo%2520vyzvy%2520na%2520poziciu%2520Odborny%25
20poradca%2520vo%2520vzdelavani%2FOPS_Kozlejova%2520Danka%2520-%
2520Medzinarodny%2520obchod%2520na%2520rozne%2520sposoby.pdf&ei=2
DtAUaecIaqC4gTnxIDQCQ&usg=AFQjCNEk_k0gza7Ix_L0ci8uwOZ-9jTKGw&bvm=bv.
43287494,d.bGE&cad=rja>.
KLINEC, Ivan. Náčrt teórie holistickej ekonómie. Preložené pod názvom: Akademický repozitár [online]. - Bratislava : SAV. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/holisticka-ekonomia-teoria.pdf>.
Citácie:
1. [4] SLUŠNÁ, Ľ. Priebeh globálnej finančnej krízy a účinnosť krízových opatrení. In Ján Lisý Ekonomická teória a ekonomická realita ETER 2012. Bratislava :
Ekonomická univerzita, 2012. 1 CD-ROM. ISBN 978-80-225-3476-5.
KLINEC, Ivan. Nová paradigma ekonomickej teórie : (náčrt teórie holistickej ekonómie I.) [online]. Bratislava, 2011. 16 s. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/nova-paradigma-ekonomie-1.pdf>
.
122
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
GHG04
GHG05
Citácie:
1. [4] Finančný manažment v trvalo-udržateľnom poľnohospodárstve a rozvoji
vidieka. Nitra : Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska
univerzita, 2011. 200 s. ISBN 978-80-89148-68-4.
KLINEC, Ivan. Európa 2036 : alternatívne scenáre ekonomického, politického a
spoločenského vývoja [online]. Bratislava, 2011. 26 s. Názov z obrazovky. Dostupné
na internete:
<http://www.akademickyrepozitar.sk/sk/repozitar/europa-2036-alternativne-scenare.
pdf>.
Citácie:
1. [4] MATÚŠOVÁ, S. Integračné procesy v Európe. Trenčín : Inštitút aplikovaného manažmentu, 2012. S. 310, 311, 322. ISBN 978-80-89600-03-8.
STANĚK, Peter. Život nad pomery sa už skončil. [zhovárala sa] Felícia Boronkayová.
In Život.sk [online], 2011, č. 37, s. 1-6. Názov z obrazovky. Dostupné na internete:
<http://zivot.azet.sk/clanok/9925/ekonom-peter-stanek-zivot-nad-pomery-sa-uz-skon
cil.html>.
Citácie:
1. [4] PRACHÁR, I. Úspory a ekonomický rast z hľadiska konvergencie. In Pavol Karász a kol. Dlhodobé faktory ovplyvňujúce konvergenciu ekonomiky Slovenska k úrovni vyspelých krajín EÚ. Bratislava : Ekonóm, 2012. S. 163-183.
ISBN 978-80-225-3511-3.
GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich
kategórií
KLINEC, Ivan. Systém sa preklopí na budúci rok. [rozhovor viedla] Tina Černá. In
Pravda, 3.9.2011, roč. XXI, č. 204, s. 16-19. ISSN 1335-4051. Príspevok je dostupný
aj na internete:
<http://www.chelemendik.sk/Futurolog_System_sa_preklopi_na_buduci_rok_OPEN
_TEXT_1059357496.html>. Dostupné na internete:
<http://www.euba.sk/dokumenty/ckvv/online_monitoring/online_monitoring_09201
1.pdf>.
Citácie:
1. [4] KRÁLIK, J. - UHLEROVÁ, M. Konflikt ako konštruktívny prvok politického
procesu z pohľadu teórie pluralizmu [online]. In Politické vedy, 2012, roč. 15, č.
3, s. 125-143. Dostupné na internete:
<http://www.fpvmv.umb.sk/userfiles/file/3_2012/KRALIK_UHLEROVA.pdf>.
GII02
LESAY, Ivan. Chudoba - nebezpečné tabu. In Nové slovo, 2007, č. 13, s. s. 1-2. Dostupné na internete:
<http://utopia.sk/liferay/article/-/journal_content/56_INSTANCE_b8AZ/112072/185
779>.
Citácie:
1. [4] ORBÁNOVÁ, D. Vzdelanie ako nástroj znižovania chudoby. In PAUHOFOVÁ, Iveta (ed.) Determinanty polarizácie bohatstva v globalizovanom svete :
zborník statí. Bratislava : Ekonomický ústav SAV, 2012. S. 135-140. ISBN
978-80-7144-2200-4.
GII03
PETRÍK, Borislav. Teória Maxa Webera po sto rokoch : Glosy. In Ekonomický časopis. - Bratislava : Ekonomický ústav SAV : Prognostický ústav SAV, 1949-,
2005, roč. 53, č. 8, s. 849-851. (0.123 - IF2004. ISSN 0013-3035.
Citácie:
1. [4] BRZICA, D. a kol. Spolupráca aktérov v technologickom a inovačnom rozvoji. Bratislava :
Ekonomický ústav SAV, 2011. 227 s. ISBN 978-80-7144-189-2.
GII01
123
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha D
Údaje o pedagogickej činnosti organizácie
Semestrálne prednášky:
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Názov semestr. predmetu: Data Analysis and Decision Making
Počet hodín za semester: 96
Názov katedry a vysokej školy: University of Redlands, CA, USA, School of Business
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Názov semestr. predmetu: Simulačné modely
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu a ekonometrie
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Názov semestr. predmetu: Simulačné modely
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu a ekonometrie
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Liberálna a neoliberálna ekonómia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia
Počet hodín za semester: 127
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
ING. BRIAN KÖNIG, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonometria
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu a ekonometrie
ING. BRIAN KÖNIG, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonometria (externé štúdium)
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu a ekonometrie
ING. MARTIN LÁBAJ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomický rast a rovnováha
Počet hodín za semester: 22
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky
ING. MARTIN LÁBAJ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomický rast a rovnováha v AJ
Počet hodín za semester: 22
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky
124
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ING. MARTIN LÁBAJ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Hospodárska politika v AJ
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky
ING. MARTIN LÁBAJ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Sociálno-ekonomická analýza
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky
ING. MARTIN LÁBAJ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Sociálno-ekonomická analýza v AJ
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra hospodárskej politiky
ING. KAROL MORVAY, PHD.
Názov semestr. predmetu: Hospodárska politika
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
ING. KAROL MORVAY, PHD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonomická analýza a prognóza
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
ING. KAROL MORVAY, PHD.
Názov semestr. predmetu: Národné účty
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra hospodárskej politiky
ING. MAREK RADVANSKÝ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonometrické modely Slovenska
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK, Katedra ekonometrie
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Finančné riziko
Počet hodín za semester: 8
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra financií
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Globálna ekonomika a globálna kríza
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Globálna kríza a finančné riziká
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra financií
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Katedra ekonomickej teórie
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Makroekonomika a hospodárska
politika
125
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Reforma Európskeho bankového sektora
Počet hodín za semester: 4
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra financií
MGR. MIROSLAV ŠTEFÁNIK, PHD.
Názov semestr. predmetu: Spracovanie štatistických dát na počítači
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Pedagogická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
MGR. MIROSLAV ŠTEFÁNIK, PHD.
Názov semestr. predmetu: Tvorba výskumného projektu
Počet hodín za semester: 12
Názov katedry a vysokej školy: Pedagogická fakulta UK, Oddelenie vedy a doktorandského štúdia
DOC. DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD.
Názov semestr. predmetu: -Equity Markets And Debt Instruments Management
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: City University of Seattle in Bucharest, Romania, City University
of Seattle
DOC. DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD.
Názov semestr. predmetu: -International Financial Markets
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
DOC. DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD.
Názov semestr. predmetu: Applied Managerial Economics
Počet hodín za semester: 20
Názov katedry a vysokej školy: City University of Seattle in Lucerne, Switzerland, City University
of Seattle
DOC. DR. ING. MENBERE WORKIE TIRUNEH, PHD.
Názov semestr. predmetu: International Finance
Počet hodín za semester: 32
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií
Semestrálne cvičenia:
ING. BRIAN KÖNIG, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonometria
Počet hodín za semester: 130
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Fakulta hospodárskej informatiky
126
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ING. BRIAN KÖNIG, PHD.
Názov semestr. predmetu: Operačný výskum
Počet hodín za semester: 78
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu
a ekonometrie
Semináre:
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Názov semestr. predmetu: Simulačné modely
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu
a ekonometrie
ING. TOMÁŠ DOMONKOS, PHD.
Názov semestr. predmetu: Simulačné modely
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Fakulta hospodárskej informatiky EU, Katedra operačného výskumu
a ekonometrie
ING. GABRIELA DOVÁĽOVÁ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia
Počet hodín za semester: 104
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií
ING. GABRIELA DOVÁĽOVÁ, PHD.
Názov semestr. predmetu: Mikroekonómia
Počet hodín za semester: 52
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, Katedra
ekonomických vied a práva informačných a komunikačných technológií
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomická teória
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomická teória
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Ekonomická teória I. - Mikroekonómia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Liberálna a neoliberálna ekonómia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
127
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
ING. DANIEL DUJAVA, PHD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia
Počet hodín za semester: 26
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
ING. BORIS HOŠOFF, PHD.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia
Počet hodín za semester: 97
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra Ekonomických vied
a práva informačných a komunikačných technológií
ING. BORIS HOŠOFF, PHD.
Názov semestr. predmetu: Mikroekonómia
Počet hodín za semester: 98
Názov katedry a vysokej školy: Univerzita Komenského v Bratislave, Katedra Ekonomických vied
a práva informačných a komunikačných technológií
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Makroekonómia – špeciálny seminár
Počet hodín za semester: 44
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra ekonomickej teórie
PROF. ING. PETER STANĚK, CSC.
Názov semestr. predmetu: Špeciálny seminár zo sociálnej politiky
Počet hodín za semester: 16
Názov katedry a vysokej školy: Národohospodárska fakulta EU, Katedra sociálneho rozvoja a práce
Terénne cvičenia:
Individuálne prednášky:
128
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Príloha E
Medzinárodná mobilita organizácie
(A) Vyslanie vedeckých pracovníkov do zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Čína
Francúzsko
Počet vyslaní
spolu
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Gabriela
12
Dováľová
Veronika
12
Hvozdíková
Gabriela
8
Dováľová
Boris
8
Hošoff
Ján
8
Košta
2
24
3
24
(B) Prijatie vedeckých pracovníkov zo zahraničia na základe dohôd:
Krajina
Argentína
Česko
Dánsko
Francúzsko
Írsko
D r u h
d o h o d y
MAD, KD, VTS
Medziústavná
Ostatné
Meno
Počet dní
Meno
Počet dní
Meno
pracovníka
pracovníka
pracovníka
Alberto José
Figueras
Byeongju Jeong
Eva Hromádková
Marta Gryčová
Michal Zděnek
PhDr. Jiří Malý, PhD.
prof. Ing. Jiří Fárek,
CSc.
prof. Ing. Milan Žák,
CSc.
prof. PhDr. Jan Keller,
CSc.
prof. PhDr. Martin
Potůček, CSc., MSc.
prof. PhDr. Oskar
Krejčí, CSc.
Robert Menkyna
Vlasta Feješová
Høbjerg Jacobsen
Prof. Svend E. Hougaard Jensen
Fusako Tsuchimoto
Menkyna
Rossana Merola
129
Počet
dní
3
3
3
3
3
2
2
2
3
2
3
3
3
3
3
3
3
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
Macedónsko
Dr. Blagica Petreski
Dr. Marjan Petreski
Anke Mönning
Brigitte Weber
Britta Stöver
Gerd Zika
Johann Fuchs
Susanne Wanger
Tobias Maier
Nemecko
Rumunsko
Dr. Maria
Dalina Andrei
Dr. Mariana
Balana
30
30
3
3
3
3
3
3
3
7
7
Rusko
prof. Dr. Boris
Alexandrovič Šmelev,
PhD.
Gerald Groshek
Bernard H. Casey
USA
Veľká
Británia
3
3
3
Douglas Sutherland
Počet prijatí
spolu
2
14
3
30
140
(C) Účasť pracovníkov pracoviska na konferenciách v zahraničí (nezahrnutých v "A"):
Krajina
Belgicko
Česko
Názov konferencie
Mid-term Conference NEUJOBS
20 len samostatného Česka a Slovenska
EcoMod 2013
Meno pracovníka
Marek Radvanský
Milan Šikula
Marek Radvanský
In a post-crisis mood: looking for potential futur
Industriální kulturní dědičství
Koncipování budoucnosti v Evropě´13
Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu
Boris Hošoff
Iveta Pauhofová
Milan Šikula
Filip Ostrihoň
Počet dní
3
1
5
2
3
2
3
Grécko
Podnikání v globálních podmínkách: výzvy a bariéry Milan Šikula
Cedefop-ILO-ETF expert seminar: Guides for skills Miroslav Štefánik
1
3
Japonsko
Forecasting skill supply and demand in Europe: 201
IO CONFERENCE 2013
Marek Radvanský
Martin Lábaj
9
9
Maďarsko
Nemecko
Trade with Asia - An opportunity for the Visegrad
IAMO FORUM 2013
Karol Frank
Martin Lábaj
1
5
Industrial Policy in the European Union
Martin Lábaj
8
Workshop k projektu NEUJOBS
Marek Radvanský
3
Poľsko
5th Metropolitan Forum
Miroslav Štefánik
Daneš Brzica
3
3
Rakúsko
41st Economics Conference
41st Economics Conference: A Changing Role for
Cen
Vanda Vašková
Milan Šikula
2
2
CEEI 2013
Milan Šikula
Vanda Vašková
2
2
WWWforEurope: Feedback Conference I and Consortium
Martin Lábaj
2
130
Správa o činnosti Ekonomického ústavu SAV
WWWforEurope: Framing Workshop and Consortium Meet
Karol Frank
3
Martin Lábaj
2
ASMOR
Ivana Šikulová
Iveta Pauhofová
3
10
ICASS 2013
Iveta Pauhofová
10
Taliansko
Euro 2013
Turecko
ECER 2013
The 3rd conference of the CONCORDIA project
Ivan Lichner
Filip Ostrihoň
Miroslav Štefánik
Ján Košta
6
6
4
5
USA
International Breakfast Symposium on the Debt Cris Menbere Workie Tiruneh
Taiwan
Spolu
27
32
5
128
Vysvetlivky: MAD - medziakademické dohody, KD - kultúrne dohody, VTS - vedecko-technická spolupráca v rámci
vládnych dohôd
Skratky použité v tabuľke C:
20 let samostatného Česka a Slovenska - 20 let samostatného Česka a Slovenska: porovnání jejich ekonomického vývoje a pozice v EU
41st Economics Conference - 41st Economics Conference: A Changing Role for Central Banks?
41st Economics Conference: A Changing Role for Cen - 41st Economics Conference: A Changing Role for Central Banks?
5th Metropolitan Forum - 5th Metropolitan Forum
ASMOR - The Annual Symposium on Management and Operation Research
Cedefop-ILO-ETF expert seminar: Guides for skills - Cedefop-ILO-ETF expert seminar: Guides for skills anticipation
and matching
CEEI 2013 - Conference on European Economic Integration 2013
ECER 2013 - The European Conference on Educational Research
EcoMod 2013 - International Conference on Economic Modeling
Euro 2013 - 26th European Conference on Operational Research
Forecasting skill supply and demand in Europe: 201 - Forecasting skill supply and demand in Europe: 2013 validation workshop
IAMO FORUM 2013 - Rural Areas in Transition: Services of General Interest, Entrepreneurship and Quality of Life
ICASS 2013 - International conference on Applied Social Science
In a post-crisis mood: looking for potential futur - In a post-crisis mood: looking for potential future drivers of V4 cooperation
Industrial Policy in the European Union - Industrial Policy in the European Union
Industriální kulturní dědičství - Industriální kulturní dědičství
International Breakfast Symposium on the Debt Cris - International Breakfast Symposium on the Debt Crisis in the EU
- 10 Years after the European Union formed
IO CONFERENCE 2013 - 21st International Input-Output Conference
Koncipování budoucnosti v Evropě´13 - Koncipování budoucnosti v Evropě´13
Mid-term Conference NEUJOBS - Mid-term Conference NEUJOBS
Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu - Nové trendy v ekonometrii a operačním výzkumu
Podnikání v globálních podmínkách: výzvy a bariéry - Podnikání v globálních podmínkách: výzvy a bariéry
The 3rd conference of the CONCORDIA project - Current problems of the labour market in the Slovak Republic and
youth unemployment
Trade with Asia - An opportunity for the Visegrad - Trade with Asia - An opportunity for the Visegrad Countries?
Workshop k projektu NEUJOBS - Workshop k projektu NEUJOBS
WWWforEurope: Feedback Conference I and Consortium - WWWforEurope: Feedback Conference I and Consortium Meeting
WWWforEurope: Framing Workshop and Consortium Meet - WWWforEurope: Framing Workshop and Consortium Meeting
131
Download

Správa o činnosti za rok 2013