SLOVENSKÁ LITERATÚRA 20. - 40. ROKOV
20. STOR. (1918 - 1948)
- Ladislav Čúzy, Michal Harpáň
Próza - Ladislav Čúzy
Tradícia a kontinuita (1918 - 1935)
Ladislav Nádaši Jégé
Martin Rázus
Janko Alexy
Elo Šándor
Hana Gregorová
Zuzka Zguriška
Nové tóny v slovenskej próze
Gejza Vámoš
Ján Hrušovský
Ivan Horváth
Tido Jozef Gašpar
Štefan Letz
Peter Jilemnický
Fraňo Kráľ - L. Čúzy, Z. Stanislavova
V polemike s realizmom
Jozef Cíger Hronský
Milo Urban
Hľadania a syntézy (1936 - 1948)
Dobroslav Chrobák
Ľudo Ondrejov
Margita Figuli
František Švantner
,
Poézia - Michal Harpáň
Podoby modernej poézie (1918 - 1935)
Andrej Žarnov
Ján Smrek
Emil Boleslav Lukáč
Valentín Beniak
Laco Novomeský
Ján Rob Poničan
Maša Halamova
Slovenská moderná poézia (1936 - 1948).
Nadrealizmus v slovenskej literatúre
Rudolf Fabry
Ján Brezina
Pavel Bunčák
Július Lenko
Ján Rak
Vladimír Reisel
Štefan Žáry
Katolícka moderna
Rudolf Dilong
Pavol Gašparovič Hlbina
Ján Haranta
Janko Silan
Karol Strmeň
Mikuláš Šprinc
Gorazd Zvoničky
Dráma - Ladislav Čúzy
Od realizmu k experimentu (1918 - 1935)
Dramatická tvorba (1936 - 1945)
Krátka povojnová epizóda (1945 - 1948)..
Ivan Stodola
Leopold Lahola
Július Barč-Ivan
Literatúra pre deti a mládež - Zuzana Stanislavova..
Veršovaná tvorba pre deti
Prozaická tvorba pre detí a mládež
Situácia v literatúre pre deti a mládež
v štyridsiatych rokoch dvadsiateho stor.
Ján Bodenek
Martin Hranko
Ľudmila Podjavorinská
Mária Rázusová-Martáková
Literárna veda - Michal Harpáň
Štefan Krčméry
Ján Igor Hamaliar
Andrej Mráz
Milan Pišút
Mikuláš Bakoš
Michal Považan
Literatúra
VIII.
PREMENY SLOVENSKEJ LITERATÚRY
V 50. - 80. ROKOCH 20. STOR. (1949 - 1989)
- Igor Hochel
Próza - Ivan Sulík
I. Zánik tvorivej rozmanitosti
a nastolenie jednotného modelu prózy
s prevahou ideologickej
normatívnosti (1949 - 1956)
Vladimír Mináč
František Hečko
Rudolf Jašík
Dominik Tatarka
Ladislav Mňačko...
Peter Karvaš
Katarína Lazarová
II. Generačné presadzovanie plurality a modernosti.
Próza ako aktuálna reflexia
súčasnosti a histórie (1956 - 1971)
Alfonz Bednár
Hana Zelinová
Ladislav Ťažký
Anton Hykisch
Andrej Chudoba
Ján Lenčo
Ján Beňo
Vincent Šikula
Ján Johanides
Peter Jaroš
Rudolf Sloboda
III. Próza v období inštitucionálne
obmedzovaného hľadania priestoru
stvárňovania reality (1971 - 1976)
IV Vytváranie možností pre rozvoj
energetického potenciálu prózy
v rozmanitosti žánrov a námetov (1976 - 1989)
Ladislav Ballek
Ivan Habaj
Milan Zelinka
Anton Baláž
Dušan Mitana
Dušan Dušek
- Ivan Sulík, Zuzana Stanislavova
Jozef Puškáš
Ivan Hudec
Poézia - Igor Hochel
Zápas o svojbytnosť básnického prejavu
v osídlach ideologických tlakov
Vojtech Mihálik
Ivan Kupec
Prekonávanie schematizmu
- prvý vývinový impulz
Milan Rúfus
Miroslav Válek
Mikuláš Kováč
Trnavská skupina a jej vývinové podnety
Ľubomír Feldek
Jozef Mihalkovič
Ján Stacho
Ján Ondruš
Ján Šimonovič
Vývinová dynamika v „zlatých šesťdesiatych"
Ján Buzássy
Lýdia Vadkerti-Gavorníková
Vlastimil Kovalčík
Štefan Strážay
Kamil Peteraj
Vývinový impulz Osamelých bežcov
Ivan Laučík
Ivan Štrpka
Peter Repka
Štefan Moravčík
Zápas o zachovanie autorskej identity
v období normalizácie
Daniel Hevier
Ján Švantner
Ján Zambor
Mila Haugová
Dráma - Ivan Sulík
I. Dráma v čase posunu od umeleckej
náročnosti k tézovitosti
a moralizovaniu (1949 - 1956)
Peter Karvaš
Štefan Králik
II. Dráma v priestore konvenčného
stvárňovania spoločenskej angažovanosti
a novej príležitosti
pre tvorivú originalitu (1956 - 1971)
III. Dráma ako možnosť dobovej reflexie,
tvarového experimentu a oživenia
historických námetov (1972 - 1989)
Ján Kákoš
Ivan Bukovčan
Ján Solovič
Osvald Záhradník
Mikuláš Kočan
Július Satinský
Stanislav Štepka
Karol Horák
Peter Kováčik
Literatúra pre deti a mládež
v rokoch 1949 - 1956
- Zuzana Stanislavova
Próza
Poézia
Krista Bendová
Elena Čepčeková
Mária Jančová
Rudo Moric
Jozef Horák
Nástup a rozvinutie poetiky
detského aspektu v rokoch 1956 - 1971
Poézia
Próza
Mária Ďuríčková
Eleonora Gašparová
Milan Ferko
Vojtech Zamarovský
Vladimír Ferko
Klára Jarunková
Ján Navrátil
Jozef Pavlovic
Jaroslava Blažková
Stagnácia a nový zdvih literatúry
pre deti a mládež v 70. a 80. rokoch
Peter Glocko
Jana Šrámková
Nataša Tanská
Ján Uličiansky
Tomáš Janovic
Alta Vášová
Ondrej Sliacky
Literárna veda - Ivan Sulík
I. Literárna veda v období bezvýhradného
prijatia ideologickej doktríny (1949 - 1956)
Jozef Felix
Alexander Matuška
Viktor Kochol
Karol Rosenbaum
Ivan Kusý
II. Čiastkové obnovenie tvorivej reflexie
vo vzťahu k literárnej
tradícii a modernosti (1956 - 1971)
Oskár Čepan
Miloš Tomčík
Stanislav Šmatlák
Ján Števček
Milan Hamada
III. Zúženie a postupná obnova
teoretickej základne
a názorovej plurality (1972 - 1989)
Albín Bagin
František Miko
Stanislav Rakús
Vincent Šabík
Peter Liba
Ivan Sulík
Viliam Marčok
Vladimír Petrík
Cyril Kraus
Július Noge
Dionýz Ďurišin
Literatúra
IX.
LITERÁRNE PROCESY V 90. ROKOCH
A SÚČASNÝ LITERÁRNY ŽIVOT NA SLOVENSKU
- Alexander Halvoník
Východiská a tendencie
literárneho vývinu po r. 1989
Inštitucionálne a organizačné kontexty
literárneho procesu po r. 1989
Próza
Nastupujúca generácia prozaikov
Pavel Vilikovský
Pavel Hrúz
Stanislav Rakús
Václav Pankovčín
Peter Pišťanek
Pavol Rankov
Poézia
Dana Podracká
Ivan Kolenič
Jozef Urban
Peter Macsovszky
Dráma
Eva Maliti-Fraňová
Literatúra pre deti a mládež
- Zuzana Stanislavova
Poézia
Próza
Július Balco
Jana Bodnárová
Roman Brat
Gabriela Futová
Erik Jakub Groch
Peter Holka
Jana Juráňová
Peter Karpinský
Alžbeta Verešpejová
Literárna veda
Literárna teória - Michal Harpáň.
Peter Zajac
František Štraus
Literárna história a kritika
- Alexander Halvoník
Eva Fordinálová
Tomáš Winkler
Valér Mikula
René Bílik
Bádateľská reflexia literatúry
pre deti a mládež - Zuzana Stanislavova
Ján Poliak
Zlatko Klátik
Ján Kopal
Zuzana Stanislavova - O. Sliacky...
Literatúra
X.
KRAJANSKÁ LITERATÚRA
- Katarína Sedláková
Slováci na Dolnej zemi
Literatúra Slovákov vo Vojvodine
Ján Labáth
Pavel Mučaji
Michal Babinka
Paľo Bohuš
Viera Benkova
Víťazoslav Hronec
Miroslav Demák
Michal Ďuga
Zlatko Benka
Miroslav Dudok
Martin Prebudila
Ladislav Čáni
Katarína Hricová
Michal Harpáň
IM a Ha-r c lr r*
Juraj Dolnozemský
Gregor Papuček
Alexander Kormoš
Oldřich Kníchal
Zoltán Bárkányi-Valkán
739
739
740
741
741
Rumunsko
Ondrej Štefanko
Ivan Miroslav Ambruš
Dagmar Mária Anoca
Adam Suchanský
Jaromír Novák
Anna Karolína Dováľová
Pavol Bujtár
Štefan Dováľ
741
743
744
745
745
746
746
747
747
Chorvátsko
Bulharsko
Poľsko
Ukrajina
Čechy
Taťjana Lehenová
Vladimír Skalský
Andrej Stankovič
Dagmar Gregorová-Prášilová
Jozef Junas
Ján Rakytka
Peter Stoličný
Marián Vanek
748
749
750
750
751
753
753
754
756
756
756
756
757
Literatúra
758
Register miest - Mária Krištofova
Register mien - Mária Krištofova
759
765
Download

Dejiny slovenskej literatury / Imrich Sedlak a kolektiv