
www.enwc.com

Monitorovanie emailov na pracovisku
Bratislava, November 2011
Dnes už nie je ojedinelé, že zamestnávate
monitoruje prichádzajúce a odchádzajúce
emaily svojich zamestnancov. Má na to
vôbec právo?
Na Slovensku - na rozdiel od eskej
republiky - zatia chýba jednoznané
stanovisko Úradu na ochranu osobných
údajov.
Právny rámec v SR
Ústava SR garantuje nedotknutenos osoby
a jej súkromia, ako aj právo na ochranu pred
neoprávneným
zasahovaním
do
súkromného a rodinného života. Nikto
nesmie poruši listové tajomstvo, ani
tajomstvo iných písomností a záznamov, i
už
uchovávaných
v súkromí
alebo
zasielaných poštou alebo iným spôsobom,
s výnimkou prípadov a spôsobom, ktoré urí
zákon. Rovnako sa zaruuje tajomstvo správ
podávaných telefónom, telegrafom alebo
iným podobným zariadením (napr. email).
Ústavný súd už v minulosti uviedol, že pod
„neoprávneným
zasahovaním“
treba
rozumie také zasahovanie, ktoré nemá
základ
v zákonnej
úprave,
nesleduje
legitímny cie, nedbá na podstatu a zmysel
obmedzovaného
základného
práva
a slobody alebo nie je nevyhnutným
a primeraným opatrením na dosiahnutie
legitímneho ciea.
e|n|w|c Natlacen Walderdorff Cancola advokáti s.r.o.
Poda Obianskeho zákonníka má fyzická
osoba právo na ochranu svojej osobnosti a
svojho súkromia, vrátane prejavov osobnej
povahy. Písomnosti osobnej povahy sa smú
použi len s jej súhlasom.
Zákonom o elektronických komunikáciách
bola
do
nášho
právneho
poriadku
implementovaná
príslušná
európska
smernica. Zákon stanovuje, že ochrana
súkromia
zaha
predmet
telekomunikaného tajomstva, ktorým je
najmä obsah prenášaných informácií.
Zárove
zákon
stanovuje,
že
telekomunikané tajomstvo je povinný
zachováva každý, kto príde s jeho
predmetom do styku.
Napriek tomu, že zákon výslovne zakazuje
nahrávanie,
odpoúvanie
a ukladanie
informácií prenášaných cez internet inými
osobami, ako sú komunikujúce osoby,
stanovuje
aj
výnimky.
Z hadiska
pracovnoprávnych
vzahov
je
najdôležitejšou výnimkou prípad, ak sa
komunikujúce osoby a osoba, ktorá ich
komunikáciu monitoruje (zamestnávate) na
tom dohodli.
Zákonník práce ukladá zamestnancovi
využíva
pracovný
as
na
prácu
a hospodári riadne s prostriedkami, ktoré
mu zveril zamestnávate. Zamestnancovi sa
zakazuje kona v rozpore s oprávnenými
záujmami
zamestnávatea.
Vedúci

www.enwc.com

zamestnanci majú právo dodržiavanie týchto
povinností kontrolova.
Trestný zákon postihuje tých, ktorí úmyselne
porušia tajomstvo informácie prenášanej
prostredníctvom elektronickej komunikanej
služby alebo v úmysle spôsobi škodu inému
alebo si zadováži pre seba alebo pre iného
neoprávnený prospech prezradia alebo
využijú listové tajomstvo z informácie
prenášanej prostredníctvom elektronickej
komunikanej služby.
V tejto súvislosti treba zohadni aj judikatúru
Európskeho súdu pre udské práva. Súd
opakovane potvrdil, že zamestnanec môže
na pracovisku oprávnene oakáva, že bude
primerane zachovávané jeho právo na
ochranu súkromia.
Pohad do R
Napriek tomu, že v eskej republike je
legislatívny rámec podobný, zásadný rozdiel
je v eskom Zákonníku práce, ktorý
explicitne stanovuje, že pokia zamestnanec
obdrží elektronickú poštu do svojej osobnej
emailovej schránky, tak ju zamestnávate
íta nemôže. Z uvedeného sa dá vyvodi,
že opak platí o pošte, ktorá bola doruená
na „firemný email“.
Zaujímavo vyznievajú aj závery, ku ktorým
dospel eský Úrad pre ochranu osobných
údajov. Tento uviedol, že zamestnanec má
právo na súkromie na pracovisku (bez
ohadu na to, i pri tom používa
komunikané
alebo
iné
zariadenia
zamestnávatea). Vlastníctvo elektronického
zariadenia nemôže poda úradu vylúi
právo na dôvernos komunikácie.

oho sa boja zamestnávatelia?
Zamestnávatelia argumentujú tým, že majú
zo Zákonníka práce právo kontrolova, ako
zamestnanci využívajú pracovný as na
prácu a i používajú zverené prostriedky (t.j.
hardwarové
a softwarové
vybavenie
zamestnávatea) na stanovený (pracovný)
úel.
Objavili sa aj prípady, kedy posielaním
súkromných emailov z oficiálnej emailovej
adresy zamestnávatea mohlo dôjs k
poškodeniu dobrého mena zamestnávatea.
Taktiež sa zamestnávatelia môžu obáva
vyzradenia skutoností tvoriacich predmet
ich obchodného tajomstva alebo aj
preaženia serveru spamovými správami.
Pochopitená
je
aj
požiadavka
zamestnávatea, aby mal prístup k emailovej
schránke zamestnanca, ke je tento
práceneschopný alebo má dovolenku.
Hranica medzi súkromím zamestnanca
a oprávnenou kontrolou zamestnávatea
Vo všeobecnosti platí, že v zamestnaní sa
osoba pohybuje mimo svoju tzv. „súkromnú
sféru“. Na druhej strane má však
zamestnanec aj tu právo na súkromie.
Hranicu práva na súkromie však treba
posudzova prísne individuálne.
Ako vyplýva z judikatúry Európskeho súdu
pre udské práva a tiež zo zákona
o elektronických komunikáciách, hranica
súkromia v zásade závisí od dôvodného
oakávania
súkromia
zo
strany
zamestnanca (v našom prípade to znamená,
i si zamestnanec musí by vedomý toho, že
jeho
emailová
komunikácia
je
zamestnávateom monitorovaná).

www.enwc.com

Pre zjednodušenie je potrebné odlíši poštu
doruovanú na súkromnú emailovú adresu
od pošty doruovanej na pracovný email.
Pri súkromnej elektronickej pošte (napr.
[email protected]) je úmyslom
odosielatea komunikova priamo s osobou
zamestnanca. Túto poštu nemôže (aj
z technických
dôvodov)
zamestnávate
kontrolova.
Naopak elektronická pošta doruená na
firemný
email
(napr.
[email protected])
je
urená
zamestnávateovi, ktorého v tejto veci iba
„zastupuje“ zamestnanec. Preto kontrola
takejto pracovnej pošty nepredstavuje zásah
do súkromia a je v zásade prípustná.
Napriek tomu by mal by zamestnanec
o takejto kontrole výslovne informovaný
(napr.
v pracovnej
zmluve
alebo
v pracovnom poriadku), inak môže totiž
oakáva zachovanie súkromia aj na
takomto „zverenom“ úte.
Praktické rady pre zamestnávatea
Ak sa zamestnávate rozhodne monitorova
prijímanú ako aj odosielanú pracovnú poštu
(z firemnej emailovej adresy), mal by už pri

vzniku pracovného pomeru preukázateným
spôsobom oboznámi zamestnanca s tým,
že jeho pracovná pošta bude monitorovaná
a že zamestnanec nie je oprávnený používa
túto emailovú adresu na súkromné úely.
Zárove odporúame získa písomný súhlas
zamestnanca s kontrolou obsahu jeho
pracovnej emailovej schránky.
Ani uvedený postup však neumožuje
zamestnávateovi íta správu v pracovnej
emailovej schránke zamestnanca, pokia má
táto isto súkromný charakter. Ak teda pri
monitoringu emailov zamestnávate zistí, že
ide o súkromnú správu, je povinný upusti od
jej ítania alebo alšieho archivovania.
V praxi sa osvedilo používanie technických
riešení,
brániacich
využívaniu
alebo
zneužívaniu elektronickej pošty na súkromné
úely. Jedným zo spôsobov je nastavenie
blokovania odosielania a prijímania uritých
typov súborov, napr. s príponami *.mpg,
*.mp3, *.pps a pod. Uvedený spôsob môže
tiež
efektívne
zabráni
vyzradeniu
obchodného tajomstva zamestnávatea.

www.enwc.com

Informácie obsiahnuté v tomto lánku neposkytujú kompletnú analýzu a nenahrádzajú
individuálne právne poradenstvo. Ak máte otázky k tejto téme alebo inej právnej téme, prosím
kontaktujte nás:
***
e|n|w|c kancelárie:
Viede
Budapeš
Praha
Schwarzenbergplatz 7, A1030 Wien
Dorottya u. 1. III. em.
(Gerbeaud-Haus), H-1051
Budapest
U Prašné Brány 1, CZ-110 00
Praha 1
Tel.: +43-1-716 55-0
Fax: +43-1-716 55-99
Email: [email protected]
Tel.: +36-1-327 04 07
Fax: +36-1-327 04 10
Email: [email protected]
Tel.: +420-224 81 92 16
Fax: +420-224 81 92 17
Email: [email protected]
Brno
Bratislava
Varšava
Pekarská 7, CZ-60200 Brno
Panenská 6, SK-81103
Bratislava
ul. Mokotowska 1, PL-00-640
Warszawa
Tel.: +420-543 420 401
Fax: +420-543 420 402
Email: [email protected]
Tel.: +421 2 5263 2804
Fax: +421 2 5263 2677
Email: [email protected]
Tel.: +48-22-584 97 40
Fax: +48-22-584 97 50
Email: [email protected]
Kyjev
Illinsky Business Center,
vul.Illinska 8, Entrance 11, 6th
floor 04070 Kiev
Tel.: +38 044 369 32 4
Fax: +38 044 369 32 46
Email: [email protected]


Download

  Monitorovanie emailov na pracovisku