Lect. dr. Lenka GARANČOVSKÁ
LISTĂ DE LUCRĂRI
A. CĂRŢI, CURSURI, MANUALE, DICŢIONARE
DE AUTOR:
1. GARANČOVSKÁ, Lenka. Slovensko-rumunský frazeologický slovník / Dicţionar
frazeologic slovac-român. Bucureşti: Editura Universităţii din Bucureşti. (În curs de apariţie.)
B. STUDII, ARTICOLE
1. GARANČOVSKÁ, Lenka. Sounds, colours, tastes and odours in Slovak proverbs and
sayings.In: Zborník z celofakultnej konferencie Výročná konferencia didaktických
zamestnancov Fakulty cudzích jazykov a literatúr Univerzity v Bukurešti, 7. – 8. decembra
2012, Bukurešť. (În curs de apariţie.)
2. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Antroponymá ako jeden z faktorov vymedzenia
dolnozemských Slovákov. In: Dolnozemskí Slováci – hranice určenia. (15. – 16. marca 2013
Nadlak). (În curs de apariţie.)
3. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Antroponymá dolnozemských Slovákov. In: Acta
onomastica. (În curs de apariţie.)
4. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Na počesť Cyrila a Metoda (honorifikačný motív
v onomastike). In: Romanoslavica. (În curs de apariţie.)
5. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Pragmatonimele (denumiri ale produselor fabricate în
serie) ca amprentă a mărturiei generațiilor. In: Romanoslavica. (În curs de apariţie.)
6. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Porecle desemnând numele locuitorilor din ținutul-de-jos
din România. In: Omagiu profesorului Constantin Geambasu la 65 de ani. Ed.: A. Olteanu.
Bukurešť: Editura Universitatii din Bucuresti, 2013, s. 297 – 303. ISBN 978606160298-8.
7. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Výučba slovenského jazyka ako cudzieho jazyka
kreatívne a zážitkovo. In: Slovenský jazyk a kultúra v menšinovom prostredí. Zborník
príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 15. – 16. novembra 2012, Békešská Čaba,
Maďarsko. Eds.: A. Kováčová a A. Uhrinová. Békesská Caba: XXX, 2013, s. 188 – 198.
ISBN: 978-963-88583-9-9.
8. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Využitie internacionalizačných procesov pri výučbe
slovenského jazyka pre cudzincov (na príklade vzťahu slovenčina – rumunčina). In:
Romanoslavica. Ed.: A. I. Ionescu a A. Uliu. Bukurešť: Editura Universitatii din Bucuresti,
roč. XLIX, č. 1, 2013, s. 71 – 80. ISSN 0557-272X.
9. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Prezývkové obyvateľské mená slovenských obcí
v Rumunsku (ako svedectvo slovenského dolnozemského bytia). In: Svedectvá slovenského
dolnozemského bytia (aspekty zo slovenskej dolnozemskej kultúrnej histórie a kultúrnej
antropológie). Zborník prác z rovnomenného medzinárodného seminára (16. – 17. marca
2012 v Nadlaku). Ed. I. M. Ambruš, P. Hlásnik a B. Pascu. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan
Krasko, 2012, s. 202 – 209.
10. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Pragmatonymá v spoločenskej komunikácii. In: VARIA
XX. Zborník materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26.
11. 2010). Ed. G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri
Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 142 – 152. ISBN 978-80-970561-3-1.
11. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Od ameriky cez talianov, maďarov, mongolov až po
turecké hospodárenie (Národné stereotypy v jazykovej praxi). In: VARIA XX. Zborník
materiálov z XX. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 24. – 26. 11. 2010). Ed.
G. Múcsková. Bratislava: Slovenská jazykovedná spoločnosť pri Jazykovednom ústave
Ľudovíta Štúra SAV, 2012, s. 153 – 166. ISBN 978-80-970561-3-1.
12. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Dynamics of Development Trends in Dairy Product
Names in Slovakia. In: Romanoslavica. Ed.: A. I. Ionescu a D. M. Anoca. Bukurešť: Editura
Universitatii din Bucuresti, roč. XLVIII, č. 3, 2012, s. 55 – 60. ISSN 0557-272X.
13. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Status pragmatoným – chaos alebo systém?. In:
Jednotlivé a špecifické v onomastike. 18. slovenská onomastická konferencia, Prešov 12. – 14.
9. 2011. Ed. M. Ološtiak. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2012,
s. 280 – 289. ISBN 978-80-555-0576-3.
14. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Chrématonomastický výskum na Slovensku (a jeho
parciálne výsledky). In: Romanoslavica. Ed.: C. Geambasu a M. Mangiulea. Bukurešť:
Editura Universitatii din Bucuresti, roč. XLVIII, č. 1, 2012, s. 47 – 56. ISSN 0557-272X.
15. OLOŠTIAK, Martin – GARANČOVSKÁ, Lenka. 2011. O spôsoboch tvorenia
chrématoným. Chrematonimia jako fenomen współczesności. XVII. Ogólnopolska
Konferencja Onomastyczna (Olsztyn 9. – 11. 9. 2010). Red. M. Biolik a J. Dumy. Olsztyn:
Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2011, s. 357 – 370. ISBN
978-83-7299-748-7.
16. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2011. K vývinovým tendenciám pragmatoným (na materiáli
názvov mliečnych výrobkov). In: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a v literatuře
(Ústí nad Labem 1. 9. – 3. 9. 2010). Ed. P. Mitter a Z. Menšíková. Ústí nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2011, s. 264 – 270.
17. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2011. Modelové poňatie pragmatoným. In: Acta onomastica.
Red. M. Harvalík a M. Vitoslavská. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení
onomastiky. Roč. LI, 2, 2010, s. 470 – 496.
18. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Analýza pragmatoným mliekarenského priemyslu na
Slovensku [Tezei de disertatie.]. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta
humanitných vied 2010. 253 s.
19. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Transonymizácia chrématoným In: Mladá veda 2010.
Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií učiteľov a doktorandov Fakulty
humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita
Mateja Bela, Fakulta humanitných vied, 2010, s. 208 – 214.
20. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Ochranná známka (s ohľadom na chrématonymá
mliekarenského priemyslu). In: VARIA XVII. Zborník materiálov zo XVII. kolokvia mladých
jazykovedcov (Liptovská Osada – Škutovky 7. – 9. 11. 2007). Zost.: V. Kováčová.
Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Slovenská
jazykovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave, 2010, s. 120 – 126. ISBN 80-89037-04-6.
21. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Warennamen (und ihr ambimodaler Charakter). In:
Mnohotvárnost a specifičnost onomastiky. Sborník příspevků ze 4. české onomastické
konference (15. – 17. září 2009 Ostrava). Ed. J. David, M. Čornejová a M. Harvalík. Ostrava
– Praha: Filozofická fakulta Ostravské unverzity v Ostravě a Ústav pro jazyk český AV ČR,
v. v. i., 2010, s. 150 – 157. ISBN 978-80-7368-779-3
22. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Alarmujúci stav vykania v bežnej jazykovej praxi. In:
Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 56, 2009/2010, č. 7 – 8, s. 235 – 241.
23. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Niekoľko filozoficko-lingvistických poznámok k tvorbe
pragmatoným (z oblasti mliekarenského priemyslu). In: Češtinář (Zpravodaj Katedry českého
jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J. Zeman. Hradec Králové: Katedra
českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XX,
2009 – 2010, č. 2, s. 39 – 45.
24. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Tradičné stretnutie mladých lingvistov už po devätnásty
raz. In: Kultúra slova, roč. 44, 2010, č. 1, s. 44 – 49.
25. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2010. Chrématonymá mliekarenského priemyslu na
Slovensku. In: Lexika slovenskej onymie. Zborník materiálov zo 17. slovenskej onomastickej
konferencie (Trnava 12. – 14. 9. 2007). Zost.: J. Hladký a I. Valentová. Bratislava: JÚĽŠ
SAV, Pedagogická fakulta trnavskej univerzity, VEDA – vydavateľstvo SAV, 2010, s. 427 –
436.
26. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2009. Tyronymá (názvy syrov) slovenskej proveniencie. In:
Češtinář (Zpravodaj Katedry českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové). Red. J.
Zeman. Hradec Králové: Katedra českého jazyka a literatury Univerzity Hradec Králové
v nakladatelství Gaudeamus. Roč. XIX, 2008 – 2009, s. 120 – 127.
27. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2009. Pragmatonymá – záležitosť proprií či apelatív? In:
Studia Slovakistica 10.: Onomastika. Toponymika. Užhorod: Ministerstvo školstva a vedy
Ukrajiny, Užhorodská národná univerzita, 2009, s. 56 – 62. ISBN 978-966-8946-95-0
28. GARANČOVSKÁ, Lenka – KOPÁSKOVÁ, Ivana. 2009. S dvomi priezviskami po
svadbe. Varia XVIII Zborník príspevkov z XVIII. kolokvia mladých jazykovedcov (Prešov –
Kokošovce-Sigord 3. – 5. 12. 2008). Eds.: M. Ološtiak, M. Ivanová a L. GinitsováOloštiaková. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2009, s. 161 – 167. ISBN 978-80-5550083-6.
Dokument je umiestnený na www stránke Univerzitnej knižnice PU:
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Olostiak1/index.html
29. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2009. Je každý odborný text (preklad) koncipovaný náučným
štýlom? In: Mladá veda 2009. Humanitné vedy – lingvistika. Zborník vedeckých štúdií
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied,
2009, s. 201 – 207.
30. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2009. Štylistická analýza textu (Niekoľko poznámok
k relevantnosti štylistickej analýzy východiskového textu pre preklad). In: Od textu k prekladu
IV. Ed. A. Ďuricová. Praha: Jednota tlmočníkov a prekladateľov, 2009, s. 37 – 45.
31. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2009. Vymedzenie chrématoným v onymickom systéme. In:
Acta onomastica. Red. M. Harvalík a Ž. Dvořáková. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR,
oddělení onomastiky. Roč. L, 2009, s. 88 – 101.
32. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2008. Problematika pomenovania mliečnych výrobkov. In:
Acta onomastica, věnováno k 70. narozeninám PhDr. Libuše Olivové-Nezbedové, CSc. Red.
M. Harvalík a P. Štepán. Praha: Ústav pro jazyk český AV ČR, oddělení onomastiky. Roč. IL,
2008, s. 116 – 124. ISSN 1211-4413.
33. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2008. Vlastné meno v športovej terminológii. In: Onomastika
a škola 8. Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí
Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23. – 24. januára 2008. Ed.: S. Pastyřík, V.
Víška. Hradec Králové: Gaudeamus, 2008, s. 153 – 160.
34. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2008. Vlastné mená vo vyučovaní slovenského jazyka. In:
Slovenský jazyk a literatúra v škole, roč. 54, 2007/2008, č. 5 – 6, s. 176 – 179.
35. GARANČOVSKÁ, Lenka – FILIP, Pavol. 2008. Google – nenahraditeľný pomocník pri
prekladoch odborných textov. In: Od textu k prekladu III. Ed.: A. Ďuricová. Praha: Jednota
tlumočníků a překladatelů, 2008, s. 50 – 57. ISBN/EAN 978-80-7374-089-4
C. ARTICOLE PUBLICATE ÎN ZIARELE, REVISTE DIN ROMÂNIA
1. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Na vianočnom bazári v Bukurešti nechýbala ani
Slovenská republika. In: Naše snahy. (În curs de apariţie.)
2. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Česko-slovenské prekáračky. In: Naše snahy, 2013, roč.
XXIV, č. 5, s. 4.
3. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Zamatové Slovensko. In: Naše snahy, 2013, roč. XXIV,
č. 7, s. 5.
4. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Medzinárodná konferencia na pôde bukurešťskej
univerzity pri príležitosti 1150. výročia misie Cyrila a Metoda. In: Naše snahy, 2013, roč.
XXIV, č. 7, s. 11.
5. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Ivan Krasko ako zimný topoľ z rovnomennej básne Jána
Zambora. In: Naše snahy, 2013, roč. XXIV, č. 3, s. 7.
6. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Veľvyslanec Slovenskej republiky v Bukurešti navštívil
študentov slovakistiky na Fakulte cudzích jazykov a literatúr. In: Naše snahy, roč. XXIV, č.
1, 2013, s. 6. ISSN 1584-8767.
7. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky v Bukurešti
podporil charitu. In: Naše snahy, roč. XXIII, č. 12, 2012, s. 7 – 8. ISSN 1584-8767.
8. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Zastupiteľský úrad SR v Bukurešti na čele s novým
vedením. In: Naše snahy, roč. XXIII, č. 11, 2012, s. 32 – 33. ISSN 1584-8767.
9. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Slovakisti Univerzity v Bukurešti na Slovensku. In: Naše
snahy, roč. XXIII, č. 9, 2012, s. 18 – 19. ISSN 1584-8767.
10. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Dagmar Repčeková odchádza po viac ako 4 rokoch
z postu veľvyslankyne SR v Rumunsku a Moldavskej republike. In: Naše snahy, roč. XXIII,
č. 8, 2012, s. 6. ISSN 1584-8767.
11. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Dagmar Repčeková sa rozlúčila so študentmi. In: Naše
snahy, roč. XXIII, č. 6, 2012, s. 6. ISSN 1584-8767.
12. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. „Global Village“ – prezentácia Slovenska a slovenskej
kultúry v Bukurešti. In: Naše snahy, roč. XXIII, č. 5, 2012, s. 7 – 8. ISSN 1584-8767.
13. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Dagmar Mária Anoca oživila Mila Urbana. In: Naše
snahy, roč. XXIII, č. 5, 2012, s. 6. ISSN 1584-8767.
14. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. „Nevinný zmätkár“ na Zastupiteľskom úrade v
Bukurešti (Rozhovor s mladým slovenským spisovateľom Marekom Zákopčanom). In: Naše
snahy, roč. XXII, č. 3, 2012, s. 21 – 22. ISSN 1584-8767.
15. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2012. Slovensko očami ekonóma Miroslava Belana
(motivačná diskusia pre študentov slovakistiky na Univerzite v Bukurešti). In: Naše snahy,
roč.XXIII, č. 2, 2012, s. 8. ISSN 1584-8767.
16. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2011. Ako študenti slovakistiky vítali Mikuláša na
Veľvyslanectve SR v Rumunsku. In: Naše snahy, roč. XXII, 12, 2011, s. 12.
17. ANOCA, Dagmar Mária – GARANČOVSKÁ, Lenka. 2011. Dni slovenskej a českej
kultúry v Bukurešti. In: Naše snahy, roč. XXII, 10, 2011, s. 6.
D. ARTICOLE PUBLICATE ÎN ZIARELE, REVISTE DIN SLOVACIA
1. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Na vianočnom bazári v Bukurešti zabodovali slovenské
kroje.
Dostupné
online
na:
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/vianocny-bazarbukurest/7143-clanok.html
2. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Slovensko očami slovakistov z Bukurešti. Dostupné
online
na:
http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovensko-ocami-slovakistov-zbukurest/6678-clanok.html
3. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. Slovenský piknik v Bukurešti alebo Ako chutí
Slovensko. Dostupné online na: http://skolskyservis.teraz.sk/vysoke-skoly/slovensky-piknikv-bukuresti/5892-clanok.html
4. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2013. K výročiu Ivana Kraska. In: Literárny týždenník, 2013,
roč. XXVI, č. 13 – 14, s. 2.
E. RECENZII
1. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2011. [Teoretické a komunikační aspekty proprií. Prof. Rudolfu
Šrámkovi k životnímu jubileu. Eds. M. Harvalík – E. Minářová – J. M. Tušková. Brno:
Masarykova univerzita 2009. 316 s. ISBN 978-80-210-5102-7]. In: Jazykovedný časopis, roč.
62, 2011, č. 2, s. 133 – 141.
2. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2009. Propriá ako nositelia (nielen jazykových) konfliktov.
[Namen und ihr Konfliktpotential im europäischen Kontext. Regensburger Symposium, 11. –
13. 4. 2007. Hrsg. von N. Eller, S. Hackl, M. Ľupták. Regensburg: edition vulpes, 2008, 338
S.]. In: Slovenská reč, roč. 74, 2009, č. 1, s. 47 – 49.
3. GARANČOVSKÁ, Lenka. 2008. Inšpiračný zdroj pre elektronické spracovanie slovenskej
toponymie? [ŠINDELÁŘOVÁ, Jaromíra: Modelová analýza anoikonym na Lounsku. Ústí
nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 2005. 166 s. ISBN 80-7044-700-1].
In: Kultúra slova, roč. 42, 2008, č. 1, s. 55 – 58.
4. DRUGDOVÁ, Eva – GARANČOVSKÁ, Lenka. 2008. Priestor v jazyku a v literatúre.
[Prostor v jazyce a v literatuře. Sborník z medzinárodní konference. Ústi nad Labem:
Univerzita J. E. Purkyně, 2007. 418 s. ISBN 978-80-7044-863-2]. In: Kultúra slova, roč. 42,
2008, č. 3, s. 180 – 185.
12 februarie 2014
Download

Lect. dr. Lenka GARANČOVSKÁ LISTĂ DE LUCRĂRI