SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH za školský rok 2011/2012
Podľa § 14 ods. 5 písm. e) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve
a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov
a podľa § 2 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení, ako aj
metodického usmernenia č. 10/2006-R k citovanej vyhláške, riaditeľstvo Základnej umeleckej
školy vypracovalo nasledujúcu správu.
1. Základné údaje – kontakty
Názov školy:
Základná umelecká škola
Adresa školy : Bernolákova 26, Košice
Telefón :
055/6422224
e-mail : [email protected]
Elokované pracoviská ( adresa): Uherova 11
Rožňavská 10
ZŠ Starozagorská 8
ZŠ Mládežnícka 3, Košice - Šaca
ZŠ Janigova 2
ZŠ a MŠ Rehoľná 2, Košice - Krásna
Webová stránka školy: www.zusbernolakova.sk
Zriaďovateľ školy: Mesto Košice
Vedenie školy:
meno
telefón
e-mail
Riaditeľ
Mgr. Peter Kundracik
055/6422223 [email protected]
ZRŠ
Peter Schürger
055/6422224
ZRŠ
Eva Škrivánková
055/6422224
Hospodárka školy
Jarmila Kundrátová
055/6422224
Údaje o Rade školy a poradných orgánoch
Rada školy:
Predseda:
Členovia Rady školy za:
pedagogických zamestnancov
ostatní zamestnanci školy
zástupcovia rodičov
zástupcovia zriaďovateľa
Meno a priezvisko
Mgr. Miroslav Zavadský
Františka Tholtová
Ľudmila Šimčíková
Peter Dudinský
Ing. Daniel Fedoriak
PaedDr. Štefánia Levkaničová
Mgr. Mário Sedlák
Ing. Dušan Cais
Blanka Eliášová
Mgr. Beáta Lopušniaková
Mgr. Ivan Vydra
1
PK školy:
P. č.
Názov PK
predseda
zastúpenie predmetov
1.
2.
klavír – I. skupina
klavír – II. skupina
sláčikové a strunové
nástroje
Mgr. Lenka Kučerová
PaedDr. Mária Hollá
4.
dychové nástroje
Mgr. Julie Kšiňanová
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
spev
akordeón
keyboard
hudobná náuka
PK TO
PK LDO
PK VO
Mgr. Zlata Vondrová
Mgr. Viera Kovaľová
Zoltán Tóth
Mgr. Vojtech Tóth
Katarína Ondovčíková
Miroslava Lauffová
akad. maliar Tomáš Čepek
klavír
klavír
husle, violončelo, kontrabas,
gitara, cimbal
zobcová flauta, flauta, klarinet,
saxofón, fagot, trúbka, pozauna,
tenor, barytón, lesný roh, bicie
nástroje
spev
akordeón
keyboard
PŠ – HN, hudobná náuka
tanec
literárno – dramatický odbor
výtvarný odbor
3.
Mgr. Miroslav Zavadský
2. Štatistické údaje o základnej umeleckej škole k 30. 6. 2012
Údaje o počte žiakov, formách štúdia a odboroch
 Počet žiakov spolu:
1200
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
685
263
146
106
 Počet žiakov v prípravnom štúdiu:
101
z toho
 Počet žiakov v základnom štúdiu:
1042
z toho
 Počet žiakov v rozšírenom štúdiu:
2
z toho
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
počet žiakov v HO:
počet žiakov v VO:
45
9
30
17
588
253
116
85
2
0
počet žiakov v TO:
počet žiakov v LDO:
počet žiakov v HO:
0
0
50
 Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:
55
2
z toho
počet žiakov v VO:
1
počet žiakov v TO:
0
počet žiakov v LDO:
4
Údaje o počte zapísaných žiakov v školskom roku 2011/2012
-
-
-
Počet žiakov spolu:
1237
Počet žiakov v prípravnom štúdiu:
97
Počet žiakov v základnom štúdiu: 1048
z toho
z toho
z toho
počet žiakov v HO:
698
počet žiakov v VO:
286
počet žiakov v TO:
145
počet žiakov v LDO:
108
počet žiakov v HO:
41
počet žiakov v VO:
12
počet žiakov v TO:
28
počet žiakov v LDO:
16
počet žiakov v HO:
574
počet žiakov v VO:
272
počet žiakov v TO:
117
počet žiakov v LDO:
-
-
Počet žiakov v rozšírenom štúdiu:
2
Počet žiakov v štúdiu pre dospelých: 64
z toho
z toho
85
počet žiakov v HO:
2
počet žiakov v VO:
0
počet žiakov v TO:
0
počet žiakov v LDO:
0
počet žiakov v HO:
55
počet žiakov v VO:
2
počet žiakov v TO:
0
počet žiakov v LDO:
7
Údaje o počte absolventov
-
-
-
Počet žiakov spolu:
Počet žiakov v základnom štúdiu:
Počet žiakov v štúdiu pre dospelých:
102
99
3
3
z toho
z toho
z toho
počet žiakov v HO:
52
počet žiakov v VO:
22
počet žiakov v TO:
17
počet žiakov v LDO:
11
počet žiakov v HO:
49
počet žiakov v VO:
22
počet žiakov v TO:
17
počet žiakov v LDO:
11
počet žiakov v HO:
3
počet žiakov v VO:
0
počet žiakov v TO:
0
počet žiakov v LDO:
0
3. Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov
Prospeli s
Prospeli
vyznamenaním
Odbory
Neprospeli
počet
počet
počet
HO
553
87
LDO
89
TO
Počet
absolventov
Neklasifikovaní
počet
počet
0
0
52
0
0
0
11
113
3
0
0
17
VO
254
0
0
0
22
Spolu:
1009
90
0
0
102
4. Zoznam študijných odborov:
Odbory
PŠ
1.
Hudobný odbor
25
klavír
9
39
husle
3
5
30 29 32 28 28 19
6
2
2
4
8
9
2
4.
1
7
2 11
2
5
2
1
21
9 15
9
1
1
4
20
3
1
6
3
1
21 10
4
4
3
1
4
6
1
10 10
3
1
trúbka
2
1
1
5
12
1
1
1
2
2
1
263
2
1
1
2
3
7
2
37
63
2
1
2
2
1
2
2
2
1
5
1
1
16
2
5
71
1
2
14
4
1
1
50
1
5
1
1
1
6
3
2
2
bicie nástr.
2
8
11
7
7
3
3
1
2
2
4
3
2
2
2
5
1
56
3
1
2
fagot
1
2
pozauna
45 120 105 98 69 55 38 33
Tanečný odbor
30
22
Lit.-dram. odb
17
8
Výtvarný odbor
9
22
22 15 11 11
9 10
13
2
1
tenor
40
4
1
1
1
3
2
barytón
Spolu:
Štúd. dosp.
spolu
1. 2. 3. 4.
11
1
1
klarinet
lesný roh
PŠ
1
1
7
cimbal
spev
II. stupeň
1. 2. 3.
8
1
flauta
akordeón
7
1
saxofón
gitara
PŠ
2
keyboard
zobcová flauta
I. stupeň
3. 4. 5. 6. 7. 8.
25
kontrabas
violončelo
2.
4 18
22 16
5 18
6
3
22 34 38 21 27 18 23
4
21
13
33
4
3
4
1
17
1
4
5
2
18 18
7
5
1
2
6
8
3
685
146
1
1
106
263
Štatistické údaje a profilácia školy
školský
rok
2003/2004
2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
ročník
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
PŠ
I. stupeň
II. stupeň
Rozšírené štúdium
Štúdium dospelých
Spolu
Počet
z toho
žiakov
dievčatá
1386
960
55
40
1202
818
174
136
10
6
33
18
1334
851
51
30
1148
700
175
144
11
7
29
18
1242
827
42
34
1082
698
149
123
11
6
31
22
1261
848
55
39
1074
705
174
139
13
4
40
29
1265
858
82
61
948
642
207
166
10
5
60
45
1278
862
90
59
978
650
155
113
6
3
49
37
1283
886
80
60
970
657
167
124
7
2
29
43
1238
839
103
75
897
597
173
127
2
1
63
39
1200
829
101
66
880
604
162
119
2
1
55
39
5
Odbor
hudobný
777
33
673
99
5
27
771
26
673
94
4
21
748
21
657
86
5
22
737
29
633
98
6
29
744
32
573
137
4
34
731
44
557
94
1
35
737
36
561
92
1
47
711
41
539
84
2
45
685
45
516
72
2
50
LDO
TO
VO
135
4
82
53
208
18
192
16
266
5
120
8
71
49
1
194
17
172
22
8
85
3
56
29
196
18
176
20
213
9
91
3
56
35
0
10
79
6
40
22
181
23
156
25
0
1
189
30
123
21
11
96
12
49
22
0
13
97
9
52
28
0
8
97
5
47
40
0
5
106
17
55
30
0
4
15
152
24
117
11
0
0
142
24
106
11
0
1
146
36
98
11
0
1
146
30
104
12
0
0
252
0
229
16
7
0
253
14
212
27
6
0
299
10
255
28
5
1
307
11
251
36
6
3
284
21
213
38
0
12
263
9
205
48
0
1
255
6
5
249
232
10
7
193
14
6
Profilácia školy :
Rozširujúce štúdium
učebný variant
Hudobný odbor
Hudobný odbor
Skupina
hra na klavíri
hra na husliach
predmet + žiak
klavír, 1 žiak
husle, 1 žiak
počet hodín
v týždni
1
1
Počet absolventov prijatých do :
škola
odbor
žiak
učiteľ
Konzervatórium Košice
ŠUV Košice
ŠUV Košice
ŠUV Košice
ŠUV Košice
ŠUV Košice
ŠUV Košice
hra na fagote
fotografia
fotografia
animovaná tvorba
dizajn
grafika
grafika
Samuel Berčík
Barbora Göblová
Viktória Čižmárová
Vladislav Hroš
Natália Hodermarská
Daniela Babčanová
Katarína Florková
uč. Žuk
uč. Šimoňáková
uč. Čepek
uč. Šimoňáková
uč. Šimoňáková
uč. Kolačkovská
uč. Kolačkovská
5. Údaje o zamestnancoch školy:
5.1 Údaje o pedagogických zamestnancoch školy
a) pracovný pomer
Pracovný
pomer
TPP
DPP
znížený úväzok
ZPS
civilná služba
na dohodu
fyzický počet
pedagog.
nepedagog.
60
4
8
3
17
0
4
0
0
0
2
4
prepočítaný počet
pedagog.
nepedagog.
53,74
4,48
6,56
3
11,74
0
3,13
0
0
0
1,08
4
b) kvalifikovanosť a vzdelávanie pedagógov:
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných
spolu
učiteľov
2
66
68
uvádzaných začínajúcich pedagogických
2
zamestnancov do praxe:
Počet pedag. zamestnancov, ktorým sa uznáva vzdelanie s podmienkou štúdia:
spolu počet pedagógov – študujúcich:
0
0
špecial. inovačné štúdium
0
0
špecial. kvalifik. štúdium
0
0
vysokoškolské pedagogické
0
0
vysokoškolské nepedagogické
0
0
Riadiaci zamestnanci:
Štúdium
PVVPZ
RŠ
ZRŠ
ZRŠ
ukončené
prebieha
nezaradený
áno
áno
áno
6
začiatok
ukončenie
10/2004
09/2006
06/2008
11/2006
06/2008
06/2010
má podanú
prihlášku od
5.2 Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy
a) správni zamestnanci:
Počet
fyzický
ak DPP a dohoda
prac. Pomer
prac. pomer
TPP/DPP/dohoda
ukončený k ....
Počet
prepoč.
vedúca hospodárskeho
úseku
1
1
školník
vrátnik
údržbár
upratovačka
1
0
1
4
1
0,48
1
4
TPP
TPP
TPP
1 TPP/3 DPP
Spolu:
7
7,48
5 TPP/3 DPP
TPP
31.12.2012
6. Údaje o zaradení pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho
vzdelávania:







adaptačné vzdelávanie:
2
aktualizačné vzdelávanie:
19
inovačné vzdelávanie:
0
špecializačné vzdelávanie:
0
funkčné vzdelávanie:
0
kvalifikačné vzdelávanie:
0
funkčné inovačné vzdelávanie:
0
7. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti
7.1.1 Hudobný odbor
Prezentácia žiakov HO na súťažiach a súťažných prehliadkach:
Názov súťaže :
Umiestnenia :
Miesto konania :
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
25. ročník „Divertimento musicale 2011“ – celoslovenská súťažná
prehliadka
Diplom za kvalitnú interpretáciu súťažného repertoáru a popularizáciu
vážnej hudby medzi mládežou - KOM efko
14. - 15. 10 2011, Rimavská Sobota
Celoslovenská prehliadka sólovej hry na cimbale žiakov ZUŠ
I. kategória
zlaté pásmo 1. roč. T. Tresová
2. roč. N. Fedoriaková
4. roč. E. Tirda
4. roč. N. Király
4. roč. E. Tresová
7. roč. I. Harachová
7. roč. D. Szanyiová + Cena poroty
3./II. Z. Tomková
Mgr. Ľ. Tričáková – Diplom za vynikajúcu prípravu žiakov
19. 11. 2011, Bratislava
7
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Regionálna postupová súťaž detských ľud. hudieb a inštrumentalistov
kat. „detské ľudové hudby“
zlaté pásmo
DĽH Abovčaňe s postupom na krajskú súťaž
strieborné pásmo
DĽH Abovček
kat. „sólisti inštrumentalisti“
zlaté pásmo
E. Tirda – Mgr. Tričáková s postupom na krajskú
súťaž
bronzové pásmo
Ch. Hudi – Mgr. Tričáková
27. 3. 2012, KC KSK - Košice
Školská ročníková súťaž v hre na akordeóne
Kategória- 1. ročník:
zlaté pásmo:
Štefan Plichta
Martin Mýtnik
Barbora Marcinčáková
Kategória – 2. ročník:
zlaté pásmo:
Jakub Hudák
Samuel Kočuta
Peter Nedbálek
Marek Černák
strieborné pásmo:
Karin Hájková
Katarína Marcinčáková
Adam Jakab
Kategória - 3.ročník:
zlaté pásmo:
Juliana Berezňaninová
Martin Mražík
Strieborné pásmo:
Lucia Tomková
Marko Vadász
Ivana Timková
Vladimír Saxa
Starší:
zlaté pásmo:
Dominik Bodnár
Kategória – 4. ročník:
zlaté pásmo:
Matúš Kertés
Kategória -5.ročník:
zlaté pásmo:
Patrícia Bičkošová
Tibor Szalona
Lukáš Lacko
Strieborné pásmo:
Ivana Vyravcová
Kategória - 6. ročník:
zlaté pásmo
Tomáš Černák
Kategória -7.roč.:
zlaté pásmo
Lukáš Vyravec
Kategória -1. roč./ II. st.:
zlaté pásmo
Dominik Bábeľa
28. 3. 2012, KS Uherova
8
uč. Tóth
uč. Tóthová
uč. Kovaľová
uč. Tóth
uč. Krunková
uč. Krunková
uč. Kovaľová
uč. Nagyová
uč. Kovaľová
uč. Gurbaľová
uč. Krunková
uč. Krunková
uč.Nagyová
uč. Tóth
uč. Nagyová
uč. Nagyová
uč. Kovaľová
uč. Nagyová
uč. Nagyová
uč. Gurbaľová
uč. Nagyová
uč. Nagyová
uč. Kovaľová
uč. Nagyová
uč. Nagyová
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
7. ročník regionálnej súťažnej prehliadky v hre na klavíri
I. kategória
zlaté pásmo
- D. Molčanová – PaedDr. Hollá
strieborné pásmo
- M. Halamka – PaedDr. Hollá
- M. Mráz – Mgr. Foltinová
- E. Nagyová – Mgr. Jurašvská
II. kategória
zlaté pásmo + laureát kat. - P. Herman – Mgr. Barčovská
Cena pre pedagóga za najlepšiu prípravu žiaka na súťažnú prehliadku
III. kategória
strieborné pásmo
- A. Sláviková – Mgr. Juraševská
IV. kategória
strieborné pásmo
- T. Titková – Mgr. Foltinová
3. 4. 2012, ZUŠ Spišská Nová Ves
Súťažná prehliadka v speve ľudových a umelých piesní
I. kat. Diplom za účasť G. Kunder – uč. Brecherová
II. kat. Diplom za účasť L. Cápová – Mgr. Hrehová
K. Schmögnerová – uč. Brecherová
III. kat. 2. miesto D. Zis – Mgr. Hrehová
18. 4. 2012, ZUŠ M. Vileca, Bardejov
4. ročník Celoslovenskej súťaže P. Dvorského pre žiakov ZUŠ
I. kategória
zlaté pásmo a Laureát súťaže T. Lucskayová - Mgr. Vondrová
Cena za kvalitnú prípravu žiaka – Mgr. Vondrová
strieborné pásmo
G. Kunder - uč. Brecherová
II. kategória
bronzové pásmo
K. Schmögnerová – uč. Brecherová
24. – 25. 4. 2012, ZUŠ Košice, Bernolákova 26
XX. ročník detského hudobného festivalu DIS J. Cikkera v hre na
klavíri
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
III. kat. zlaté pásmo
Diplom za najlepšiu interpretáciu skladby slovenského autora
Titul laureát Detského hudobného festivalu J. Cikkera za najlepší výkon
v DIS
Diplom za úspešnú pedagogickú prípravu laureáta súťaže D. Žiga
– uč. Tholtová
27. 4. – 29. 4. 2012, Banská Bystrica
Krajská súťažná prehliadka detského hudobného folklóru- Zahraj
že mi, zahraj
Zlaté pásmo DĽH Abovčaňe – Mgr. Tričáková, Mgr. Kovaľová
4. 5. 2012, Rožňava
9. ročník školskej súťaže v hre na sláčikových a strunových nástrojoch
Sláčikové odd.
I. kat.
zlaté pásmo
V. Krunková (husle) 9
MgA. Balážová
strieborné pásmo
II. kat.
strieborné pásmo
bronzové pásmo
III. kat.
zlaté pásmo
strieborné pásmo
bronzové pásmo
Strunové odd.
I. kat.
zlaté pásmo
strieborné pásmo
bronzové pásmo
II. kat.
zlaté pásmo
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
M. Zajac (violončelo) -
uč. Šoltisová
M. Harach (husle)
P. Ivanecká (husle)
M. Sedlák (husle)
Mgr. Zavadský
uč. Lakatosová
Mgr. Zavadský
-
M. Lieskovská (violončelo)S. Magdová (husle) M. Bača (husle)
V. Szücs (husle)
B. Nagyová (husle) K. Ďuricová (husle) -
uč. Šoltisová
uč. Lakatosová
MgA. Balážová
Mgr. Zavadský
Mgr. Zavadský
uč. Lakatosová
T. Tresová (cimbal)
T. Štofančík (gitara)
D. Kardoš (gitara)
P. Perešová (gitara)
Mgr. Tričáková
Mgr. Zavadský
Mgr. Petruš
Mgr. Zavadský
-
N. Fedoriaková (cimbal) - Mgr. Tričáková
K. Boldižárová (gitara) - uč. Vaslavský
N. Horváth (gitara) uč. Lakatosová
K. Hrabánková (gitara) - Mgr. Zavadský
strieborné pásmo
M. Rešetár (gitara) uč. Suchanský
D. Lukáč (gitara)
uč. Suchanský
bronzové pásmo
S. Selecká (gitara)
uč. Ballay
R. Hospodár (gitara) uč. Tkáč
D. Drvenica (gitara) uč. Lakatosová
III. kat.
zlaté pásmo
N. Király (cimbal) Mgr. Tričáková
E. Tresová(cimbal) Mgr. Tričáková
E. Dudinský (gitara) Mgr. Petruš
M. Čislák (gitara)
uč. Ballay
IV. kat.
zlaté pásmo
I. Šándorová (gitara) uč. Vaslavský
VI. kat.
zlaté pásmo
I. Sivý (gitara)
uč. Suchanský
D. Fonyiová (basová gitara)- uč. Suchanský
10. 5. 2012, KS Uherova 11
Hudobný festival I. Ballu – klavírna Orava 2012 - celoslovenská
klavírna súťaž
III. kat. 1. miesto, Cena poroty, Cena primátora, Cena za najlepšiu
interpretáciu slovenského autora, Laureát súťaže - D. Žiga
– uč. Tholtová
22. – 23. 5. 2012, Dolný Kubín
Piano v modernom rytme – celoslovenská súťaž modernej
a populárnej hudby pre žiakov ZUŠ
II. kat. 4-ručný klavír strieborné pásmo K. Mišlanová – M. Ilavská
– Mgr. Foltinová
II. kat. sólová hra strieborné pásmo T. Šudáková – Mgr. Kučerová
10
Miesto konania:
24. 5- 25. 5. 2012, ZUŠ Bojnice
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Gelnický kľúč 2012
A kategória „Tanečné“
skupina Cimbaloví nadšenci - zlaté pásmo a Gelnický kľúč
– Mgr. Tričáková, Mgr. Kovaľová
B kategória „Tanečné“
Tanečný orchester Rytmus - zlaté pásmo a Gelnický kľúč
– Mgr. Tričáková, Mgr. Kovaľová
B kategória „Klasik“
Orchester zmiešaných nástr. Géčko - zlaté pásmo a Gelnický kľúč
– Mgr. Tričáková, Mgr. Kovaľová
25. 5. 2012, Gelnica
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Husľové talenty – celoslovenská súťaž
II. kat. 5. miesto S. Magdová – uč. Lakatosová
24. – 25. 5. 2012, ZUŠ Nižná na Orave
Názov súťaže:
Celoštátna súťaž detských a mládežníckych dychových orchestrov
„HEČKOVA SÚČA“
Diplom za najlepšie prevedenie povinnej skladby J. Jamrišku: Balada pre
Martinku
sólisti- lesný roh J. Kiselová
Es-alt saxofón M. Legát
trúbka M. Mazák
Diplom za pozoruhodný inštrumentálny výkon pre sólistov:
S. Hrehu ml. a M. Bučka (pozauna)
Diplom za „Zlaté pásmo CUM LAUDE (s pochvalou poroty)
Laureát Celoštátnej súťaže.
Diplom za najlepší dirigentský výkon pre P. Schürgera, umel. ved.
a dirigenta DOM
1. – 3. 6. 2012, Dolná Súča
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Školská súťaž v hre na elektronické klávesové nástroje
1. ročník:
Zlaté pásmo:
Samuel Mražík
uč. Z. Tóth
Eduard Fedorčuk
uč. Z. Tóth
Mária Bakšiová
uč. M. Tóthová
Strieborné pásmo:
Dávid Liguš
uč. M. Tóthová
Adam Vadász
uč. Z. Tóth
Sofia Polnerová
uč. Z. Tóth
Bronzové pásmo:
Nina Mikitová
uč. M. Tóthová
2. ročník:
Zlaté pásmo:
Ivan Gecášek
uč. Z. Tóth
3. ročník:
Zlaté pásmo:
Juliana Szamosiová
uč. M. Tóthová
Marek Blaško
uč. M. Tóthová
Samuel Blaško
uč. M. Tóthová
Daniel Gecášek
uč. Z. Tóth
Strieborné pásmo:
nebolo udelené
Bronzové pásmo:
Laura Buchelová
uč. M. Tóthov
4. ročník:
Zlaté pásmo:
nebolo udelené
11
Strieborné pásmo:
5. ročník:
Zlaté pásmo:
Miesto konania:
Marek Sabol
Martin Bič
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
Gabriela Škumaničová
Tomáš Tomčík
Monika Tomčíková
uč. Z. Tóth
uč. Z. Tóth
uč. Z. Tóth
6. ročník:
Zlaté pásmo:
Bronislava Hrošová
7. ročník.:
Zlaté pásmo:
nebolo udelené
Strieborné pásmo:
Matúš Sabol
1. roč./II.st.:
Zlaté pásmo:
Štefan Škumanič
2. roč./II.st.:
Zlaté pásmo:
nebolo udelené
Strieborné pásmo:
Miroslav Kažimír
Bronzové pásmo:
Pavol Berta
20. 6. 2012, KS Uherova 11
uč. M. Tóthová
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
uč. M. Tóthová
uč. Z. Tóth
Spomenuté podujatia, na ktorých sa naši mladí umelci predstavili (súťaže, prehliadky,
festivaly, kultúrno-spoločenské vystúpenia, mimoškolské aktivity), majú jedno spoločné:
Zviditeľniť a reprezentovať našu školu v očiach verejnosti a najmä rodičov. Predviesť svoje
nadobudnuté umenie, učiť sa kultivovanému, spoločenskému správaniu z umeleckého
a estetického hľadiska. Pre nás pedagógov je to vzájomná spolupráca, konfrontácia,
porovnávanie práce v triedach, inšpirácia a rozvíjanie osobností žiakov.
Neoddeliteľnou súčasťou koncertných a súťažných vystúpení žiakov v HO
sú korepetítorky, bez ktorých by naši žiaci nepriniesli také ocenenia a umiestnenia.
V hudobnom odbore je dôležité vyzdvihnúť činnosť orchestrov školy, ktoré sa prezentovali
nasledovne :
Malý sláčikový orchester :
21.12.2011 : vianočný koncert – Uherova 11
22.12.2011 : vianočná besiedka – Uherova 11
22.05.2012 : verejný žiacky koncert I. stupňa – Bernolákova 26
Komorný orchester mládeže efko :
16.09. – 18.09.2011 : efko tour ČR a Poľsko
01.10.2011 : Biela noc – Hrnčiarska ulica
14.10. – 15.10.2011 : celoslovenská súťaž Divertimento musicale – Rimavská Sobota
11.11.2011 : koncert z diel slovenských a českých autorov – Átrium klub
13.11.2011 : nedeľné matiné – Hotel Hilton
04.12.2011 : adventný koncert v kostole v Krásnej n/ Hornádom
10.12.2011 : vianočný koncert v kultúrnom dome v Medzeve
11.12.2011 : adventný koncert v kostole n/ Jazerom
28.01.2012 : otvorenie plesu starostu v Krásnej n/ Hornádom
11.02.2012 : koncert filmových a populárnych melódií – Átrium klub
13.02.2012 : verejný žiacky koncert - GES klub
12.05.2012 : koncert ku Dňu matiek – kostol n/ Jazerom
25.05. – 26.05.2012 : koncerty v Tatranskej Lomnici
12.06.2012 : verejný absolventský koncert – Dom umenia
12
Malý sláčikový orchester pracoval v tomto školskom roku pod vedením uč. Lakatosovej,
klavírny sprievod uč. Foltinová, a Komorný orchester mládeže efko pod umeleckým vedením uč.
Šoltisovej, za odbornej spolupráce uč. MgA. Balážovej.
V detskej ľudovej hudbe Abovček a Abovčaňe hrajú deti od 7 do 18 rokov, z toho je 10
členov v prípravke Abovček a 13 aktívnych členov v DĽH Abovčaňe. Všetkých spája srdečný
vzťah k folklóru. Svoj voľný čas využívajú tieto talentované deti na oboznámenie sa
s folklórnymi regiónmi Slovenska ( zvyky, kroje, tanečné prvky a hudba ). Umeleckou vedúcou
týchto súborov je uč. Mgr. Tričáková, odborná spolupráca uč. Mgr. Kovaľová a uč. Poláková.
Uskutočnené vystúpenia :
November:
November:
XII. ročník košických folklórnych dní
Jumbo centrum, Estrádna sála
25.11.2011 (Pi)
16:30-17:30hod. : Interaktívne stretnutie košických detských folklórnych súborov
hrá DĽH Abovčaňe: Tanečná hra (Opátka), Čardáš (Košická Nová Ves)
17:30-18:30hod. : Škola tance pre deti ( hrá DĽH Abovčaňe)
XII. ročník košických folklórnych dní
Jumbo centrum, Estrádna sála
26.11.2011 (So)
15:30hod. : Súťaž detských tanečníkov
(hrá DĽH Abovčaňe: Inštalate (Žakarovce), Do šaflika (Košická Nová Ves,
Fintice), Čardáš (Nižný Klatov)
December:
VEREJNÝ KONCERT
Historická radnica
7.12.2011
DĽH Abovčaňe
December:
Vystúpenie pre Žsr
Stredné odborné učilište železničné, Palackého 14, Košice
16.12.2011
DĽH Abovčaňe
December:
Vianočný interný koncert
Koncertná sála, Uherová 11
21.12.2011
DĽH Abovček
DĽH Abovčaňe
Február:
Výročný ples farnosti Nanebovzatia P.M.Košice Šaca
Kultúrny dom, Košice - Šaca
18.2.2012
DĽH Abovčaňe
Marec:
Sústredenie DĽH v Kysaku
Škola v prírode Kysak
23.-25.3.2012
DĽH Abovček
DĽH Abovčaňe
Marec:
Detský hudobný folklór – Zahrajže mi, zahraj (Regionálna postupová súťaž)
KC KSK, Strojárenská 3, 040 01 Košice
27.3.2012
DĽH Abovček – strieborné pásmo
DĽH Abovčaňe - zlaté pásmo (postup na krajské kolo)
13
Apríl:
40.výročie MŠ Miškovecká
MŠ Miškovecká 20,Košice
17.4.2012
DĽH Abovčaňe
Máj:
Otváranie vláčika
Alpinka
1.5.2012
DĽH Abovčaňe
Medzinárodný kongres biskupov
Penzión Chysso
3.5.2012
DĽH Abovčaňe
Máj:
Máj:
Detský hudobný folklór – Zahrajže mi, zahraj (Krajská postupová súťaž)
Gemerské osvetové centrum - Rožňava
4.5.2012
DĽH Abovčaňe - zlaté pásmo (postup na celoslovenské kolo)
Máj:
Deň matiek – vystúpenia pre dôchodcov
Arcus – Skladná 4, Košice
16.5.2012
DĽH Abovčaňe
Máj:
VEREJNÝ KONCERT – I. stupňový
Koncertná sála Bernolákova 26, Košice
23.5.2012
DĽH – Abovček
Máj:
Gelnický kľúč
Evanjelický kostol, Gelnica
25.5.2012
Cimbaloví nadšenci: Zlaté pásmo + Gelnický kľúč
Komorný orchester Gečko: Zlaté pásmo + Gelnický kľúč
Orchester zmiešaných nástrojov Rytmus: Zlaté pásmo + Gelnický kľúč
Jún:
Abovské folklórne slávnosti euro folk Rozhanovce 2012
Amfiteáter v Rozhanovciach
3.6.2012
DĽH Abovčaňe
Hudba nás spája
Historická radnica
8.6.2012
DĽH Abovčaňe
Jún:
Jún:
VEREJNÝ ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Dom umenia, Košice
12.6.2012
DĽH – Abovčaňe
Jún:
Dni Bašky
Amfiteáter
24.6.2012
DĽH Abovčaňe
14
Jún:
Kultúrne leto 2012
Tip - top
26.6.2012
DĽH Abovček
DĽH Abovčaňe
Dychový orchester mladých mesta Košice má dlhoročné skúsenosti z rôznych festivalov,
súťaží, vystúpení. Umeleckým vedúcim a dirigentom orchestra je uč. P. Schürger a pedagógom
pre prípravný orchester uč. S. Hreha.
Uskutočnené vystúpenia :
17. 9. 2011:
I. Festival dychových orchestrov „TARJÁNYIHO PREŠOV“
Okrem samostatného koncertu účinkoval aj na monsterkoncerte, ktorý bol
zostavený zo skladieb hudobného skladateľa V. Tarjányiho
7. 11. 2011:
Festival v rámci súčasného umenia ARS NOVA CASSOVIAE NEU MUSIC
DAY – Dom umenia Košice
Diplom získal DOM a sólisti - pozaunisti S. Hreha ml. a M. Bučko za prevedenie
skladby súčasného slovenského skladateľa A. Hudeca: Posaunenreise
16. 4. 2012:
Jarný koncert v Dome umenia
1. 6. – 3. 6.
2012:
Celoštátna súťaž detských a mládežníckych dychových orchestrov
„HEČKOVA SÚČA“, kde DOM získal:
Diplom za najlepšie podanie povinnej skladby J. Jamrišku: Balada pre Martinku –
sólisti- lesný roh J. Kiselová
Es-alt saxofón M. Legát
trúbka M. Mazák
Diplom za najlepší dirigentský výkon pre P. Schürgera, umel. ved. a dirigenta
DOM
Diplom za pozoruhodný inštrumentálny výkon pre sólistov: S. Hrehu ml. a M.
Bučku (pozauna)
Diplom za „Zlaté pásmo CUM LAUDE (s pochvalou poroty)
Laureát Celoštátnej súťaže so získaním najvyššieho počtu bodov zo všetkých 11
zúčastnených orchestrov.
7.1.2 Literárno – dramatický odbor
Cieľom a náplňou pedagogickej činnosti LDO je rozvíjať osobnosť detí, naučiť ich
využívať svoju tvorivú energiu v každodennom živote. Žiaci LDO pravidelne moderujú koncerty
školy – zabezpečujú sprievodné slovo na interných, verejných, tematických koncertoch školy,
inscenovaným moderovaním vytvárajú vhodnú slávnostnú atmosféru. Zúčastnili sa dostupných
súťaží v prednese poézie a prózy, súťaže detskej dramatickej tvorivosti, reprezentovali školu na
podujatiach organizovaných mestom, oddelením školstva MMK, spolupracovali s hudobným,
tanečným a výtvarným odborom.
Triedne rodičovské združenia :
16.12.2011 : CVČ Domino ( uč. Lauffová )
26.06.2012 : CVČ Domino ( uč. Lauffová )
27.06.2012 : CVČ Domino ( uč. Grohová )
16.12.2011 : ZUŠ Bernolákova ( uč. Fazekaš )
14.06.2012 : ZUŠ Bernolákova ( uč. Fazekaš )
15
Interné koncerty :
Interné koncerty v prevažnej miere konferovali žiaci uč. Grohovej a Lauffovej. Uč. Grohová
pripravila moderátorsky Fašiangový koncert, kde sa žiaci predstavili inscenovaným
moderovaním.
Verejné koncerty :
29.11.2011 : koncert z tvorby ruských autorov – ZUŠ Bernolákova ( uč. Lauffová )
07.12.2011 : Mikulášsky koncert – historická radnica ( uč. Lauffová )
15.12.2011 : Tanečný večer – CVČ Domino ( uč. Lauffová )
13.04.2012 : Populárny koncert – GES klub ( uč. Lauffová )
16.04.2012 : Dom umenia ( uč. Grohová )
06.05.2012 : Tanečný večer – Štátne divadlo ( uč. Lauffová )
12.06.2012 : absolventský koncert – Dom umenia ( uč. Lauffová )
Výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ :
7.,14.,15.,16.,21.,23.05.2012 : ZUŠ Bernolákova 26, Uherova 11
Rozprávka „ O inzerátovom prasiatku“ – ( uč. Grohová )
Sprievodné slovo a moderovanie koncertov – ( uč. Lauffová )
Mimoškolské akcie :
29.03.2012 : Deň učiteľov - CVČ Domino ( uč. Lauffová )
03.05.2012 : „Úsmevy pre Košice“ – benefičný koncert – (uč. Lauffová )
12.06.2012 : rozlúčka s dôchodcami – (uč. Lauffová )
27.06.2012 : „Mesto Košice deťom“ – oceňovanie najúspešnejších žiakov – ( uč. Lauffová )
Súťaže a prehliadky :
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Slovo bez hraníc – súťaž v prednese poézie a prózy
ZŠ 7. – 9. ročník
Próza:
1. miesto Radka Soľarová, Gymnázium Park mládeže 5
2. miesto Theopula Vokorokosová, ZŠ Kežmarská 30
Cena poroty: Tomáš Hodermarský, ZŠ Kežmarskská 28
Vek od 16 rokov
Próza:
2. miesto Alžbeta Miková, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Vek od 16 rokov
Poézia:
2. miesto Andrea Klemová, Osemročné gymnázium Trebišovská 12
ZŠ 7. – 9. ročník
Poézia:
1. miesto Viktória Veľková, ZŠ Staničná 13
21.-22.11.2011 MČ Košice Staré mesto
XVIII. Slovenský festival poézie – Beniakove Chynorany –
celoslovenská súťaž
Čestné uznanie a Cena za objavnú dramaturgiu a inovačnú interpretáciu
J. Szamosi - uč. Grohová
3. – 4. 12. 2011, Chynorany
16
Názov súťaže:
ŠALIANSKY MAŤKO – súťaž v prednese slovenských povestí –
obvodové kolá
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
I.KATEGÓRIA
1. miesto Noemi Fedorjaková postup do KK – uč. Lauffová
2.KATEGÓRIA
1. miesto Oliver Hasaj postup do KK – uč. Orgován
3. KATEGÓRIA
1. miesto Viktória Andrásiová postup do KK – uč. Lauffová
1. miesto Viktória Veľková postup do KK – uč. Grohová
2. miesto Tomáš Hodermarský postup do KK – uč. Grohová
2. miesto Lucia Jakubíková – uč. Lauffová
13.1.2012, Košice
ŠALIANSKY MAŤKO – súťaž v prednese slovenských povestí –
krajské kolo
II.KATEGÓRIA
2.miesto Oliver Hasaj - uč. Grohová
Čestné uznanie Noemi Fedoriaková – uč. Lauffová
III.KATEGÓRIA
1.miesto Viktória Veľková - uč. Grohová
2.miesto+návrh na postup do celosl. kola Viktória Andrásiová –
uč. Lauffová
3.miesto Tomáš Hodermarský – uč. Grohová
8. 2. 2012, Košice
DEDO 2012 – obvodné kolo prehliadky detskej dram. tvorivosti
a mládež. divadiel
kat. scénické miniatúry
1. miesto súbor Praženica – uč. Orgován
súbor Šquarky – uč. Lauffová
súbor Nevrlé mrle – uč. Lauffová
16. 3. 2012, CVČ EP DOMINO
Hviezdoslavov Kubín – Košice – okolie – obvodné kolo
III. kat. – próza
2. miesto D. Bordigová – uč. Lauffová
20. 3. 2012, CVČ EP Domino
Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo Košice II
II. kat. – poézia
1. miesto V. Andrásiová – uč. Lauffová
2. miesto T. Hodermarský – uč. Grohová
3. miesto L. Jakubíková – uč. Lauffová
II. kat. – próza
2. miesto S. Sabolová – uč. Lauffová
3. miesto D. Kleščová – uč. Lauffová
Čestné uznanie A: Baldovská – uč. Grohová
III. kat. - poézia
1. miesto M. Mrízová – uč. Lauffová
2. miesto M. Štrbíková – uč. Grohová
Čestné uznanie D. Schőnová – uč. Grohová
III. kat. - próza
17
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
1. miesto N. Bačová – uč. Lauffová
2. miesto S. Švec – uč. Grohová
26. 3. 2012, CVČ EP Domino
Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo Košice I
II. kat. - próza
2. miesto E. Saloková – uč. Lauffová
III. kat. – poézia
1. miesto A. Guothová – uč. Grohová
27. 3. 2012, CVČ EP Domino
Hviezdoslavov Kubín- obvodné kolo Košice IV
I. kat. – poézia
1. miesto O. Hasaj – uč. Grohová
II. kat. – próza
1. miesto V. Veľková – uč. Grohová
III. kat. - próza
2. miesto M. Znamenáčková – uč. Lauffová
27. 3. 2012, CVČ EP Domino
Hviezdoslavov Kubín- regionálne kolo
IV. kat. - poézia
1. miesto
Andrea Klemová
Katarína Krajčiová
Jakub Szamosi
2. miesto s postupom
Lívia Buzgová
Košice II
Košice II
Košice II
Košice I
Divadlá poézie
1. miesto
Detský recitačný kolektív Sveta Prostota
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
V. kategória- poézia
1. miesto
Miriama Kolouchová
Košice I
IV. kat. – próza
1. miesto
Radka Soľárová
Beatrix Rimarčíková
Lucia Magurová
Nikola Rašková
Košice I
Košice I
Košice I
Košice II
Košice II
V. kategória- próza
1.miesto
Alžbeta Miková
Košice 11. a 12. apríla 2012
Malá krajská scénická žatva – krajské kolo DEDO
kat. scénické miniatúry
1. miesto súbor Šquarky – uč. Lauffová
2. miesto súbor Praženica – uč. Orgován
18
Miesto konania:
13. – 14. 4. 2012, CVČ EP Domino
Názov súťaže:
Umiestnenia.
Miesto konania:
Vansovej Lomnička – regionálne kolo v prednese žien
1. miesto Alžbeta Miková - uč. M. Lauffová
2. miesto Lucia Magurová - uč. M. Lauffová
17. 4. 2012, KSK Košice
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
XV. divadelný Trebišov – krajské kolo
3.miesto – súbor NEVRLÉ MRLE – uč. Lauffová
19. 4. 2012, MKS Trebišov
Názov súťaže:
Umiestnenia.
Miesto konania:
Vansovej Lomnička – celoslovenské kolo v prednese žien
zlaté pásmo Alžbeta Miková - uč. M. Lauffová
20. – 21. 4. 2012, Banská Bystrica
Názov súťaže:
Miesto konania:
Umiestnenia:
Hviezdoslavov Kubín- krajské kolo
Michalovce 9.-11.5.2012
III. kat. - poézia
1. miesto M. Mrízová – uč. Lauffová – postup na celoslov. kolo
II. kat. – próza
1. miesto V. Veľková – uč. Grohová – postup na celoslov. kolo
I. kat. – poézia
1. miesto O. Hasaj – uč. Grohová – postup na celoslov. kolo
Názov súťaže:
Celoštátna prehliadka dets. dramatickej tvorivosti „Zlatá priadka
2012“
2.miesto – súbor ŠQUARKY – postup na Scénickú žatvu v Martine –
prehliadku víťazov celoslovenských súťaží
31.- 3.6. 2012, Šaľa
Umiestnenia:
Miesto konania:
Názov súťaže:
Umiestnenia:
Miesto konania:
58. Hviezdoslavov Kubín – Celoslovenská prehliadka poézie, prózy
a divadiel
I.-III.kat. – nesúťažná prehliadka víťazov krajských kôl
- Miriam Mrízová – uč. Lauffová
- Viktória Veľková – uč. Grohová
- Oliver Hasaj – uč. Grohová
IV.-V. kat.
- Lucia Magurová – Diplom za účasť
- Alžbeta Miková – Diplom za účasť
21. -22. 6. 2012, Dolný Kubín
Vystúpenia súborov literárno – dramatického odboru :
Vedúci súboru : Eva Grohová
Názov súboru : Mamaluška
Január 2012 : triedne stretnutie – trieda LDO 1 – pásmo prednesov a etúd
Jún 2012 :
CVČ Domino – záverečné predstavenie :
A. Kuchár : Malý krvný kolobeh
J. Kedro : Žena ( dialóg )
M. Zelinka : Premena ( dialóg )
A. Nicolai : Voda a mydlo ( monológ )
A. Čobej : Denník Grékyne ( monológ )
A. Belyj : Malé varieté na malej planéte Zem ( monológ )
S. Márai : Čutora ( prednes )
19
Vedúci súboru : Eva Grohová
Názov súboru : Kolotoč
Január 2012 : triedne stretnutie – trieda LDO 1 – pásmo prednesov a etúd
Marec 2012 : fašiangový koncert – inscenované moderovanie
Máj 2012 :
výchovné koncerty : K. Bendová – Inzerátové prasiatko
Jún 2012 :
CVČ Domino – záverečné predstavenie
K. Bendová : Inzerátové prasiatko
A. Kuchár : Malý krvný kolobeh
J. Bindzár : Machuľkovci
C.J. de Cella : Dážďovky proti chrípke
D. Hevier : Let, sen, peľ, sneh....
Vedúci súboru : Miroslava Lauffová
Názov súboru : Odrobinka
16.12.2011 : ročníkové vystúpenie – CVČ Domino – dramatizácia rozprávky P. Dobšinského :
Múdry Maťko a blázni
03.05.2012 : benefičný koncert „Úsmevy pre Košice“ – P. Dobšinský : Múdry Maťko a blázni
14.06.2012 : koncert v záhrade – ZUŠ Bernolákova – P. Dobšinský : Múdry Maťko a blázni
26.06.2012 : koncoročné vystúpenie – CVČ Domino – K. Bendová : O inzerátovom prasiatku
Vedúci súboru : Miroslava Lauffová
Názov súboru : Sveta prostota
16.12.2011 : ročníkové vystúpenie – CVČ Domino – J. Bindzár : Porota
14.06.2012 : koncert v záhrade – ZUŠ Bernolákova – pieseň „Úsmev“
26.06.2012 : koncoročné vystúpenie – CVČ Domino – T. Janovic : Rozprávka o piatich prstoch
Vedúci súboru : Miroslava Lauffová
Názov súboru : Šquarky
16.12.2011 : ročníkové vystúpenie – CVČ Domino – J. Bindzár : Kráľovná kavka
13.03.2012 : súťaž detskej dramatickej tvorivosti – CVČ Domino – inscenácia Kvap-kvapkvapká
13. – 14.04.2012 : krajské kolo detskej dramatickej tvorivosti – CVČ Domino – inscenácia
Kvap-kvap-kvapká
31.05. – 03.06.2012 : celoštátna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti Šaľa – inscenácia
Kvap-kvap-kvapká
26.06.2012 : koncoročné vystúpenie - CVČ Domino – J.Uličiansky : Malá princezná
Vedúci súboru : Miroslava Lauffová
Názov súboru : Nevrlé mrle
16.12.2011 : ročníkové vystúpenie – CVČ Domino – j. Bindzár : Lakomec
16.03.2012 : súťaž detskej dramatickej tvorivosti – CVČ Domino – J. Bindzár : Lakomec
19.04.2012 : krajské kolo súťaže Divadlo mladých Trebišov – J. Bindzár : Lakomec
7.1.3
Tanečný odbor
Žiaci tanečného odboru sa zúčastnili všetkých dostupných súťaží a tanečných prehliadok
spomenutých s oceneniami v aktivitách jednotlivých súborov.
Vystúpenia súborov tanečného odboru :
Vedúci súboru : Zuzana Molčanová
Korepetítor : Mgr. Art. Viola Samborská
Názov súboru : ABC
20
29.11.2011 : koncert z tvorby ruských autorov – ZUŠ Bernolákova 26
Choreografie : P.I.Čajkovskij : Španielsky tanec, detské scénky z baletu Luskáčik
07.12.2011 : mikulášsky koncert – Historická radnica
Choreografie : P.I.Čajkovskij : detské scény z baletu Luskáčik, Divožienky
15.12.2011 : vianočné predstavenie CVČ Domino – 13 choreografií
03.05.2012 : slávnostná akadémia ZŠ Bernolákova
Choreografia : Dievčatá s lízankami
06.05.2012 : absolventské tanečné predstavenie – ŠD Košice – 12 choreografií
07.05. – 23.05.2012 : výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ
Choreografie : Dievčatá s lízankami, Pipi a jej priatelia
12.05.2012 : tanečná súťaž Humenné
Choreografie : Pipi a jej priatelia – zlaté pásmo – hlavná cena Dorota Molčanová
Snehové vločky – strieborné pásmo
Španielsky tanec – hlavná cena – zlaté pásmo
Návrat ninjov – bronzové pásmo
Prelúdium – bronzové pásmo
18.05.2012 : vernisáž VO – MMK
Choreografia : Pipi a jej priatelia
Vedúci súboru : Vilemína Šebeková
Korepetítor : Mgr. Mária Šabaková
Názov súboru : Rondo
07.12.2011 : mikulášsky koncert – Historická radnica
Choreografia : Pramene
15.12.2011 : tanečný večer – CVČ Domino
Choreografie : Boty, Pramene, Saxana, V metre
06.05.2012 : absolventské tanečné predstavenie – ŠD Košice
Choreografie : Boty, V Káčerove, Saxana, V metre, Gejše
12.05.2012 : tanečná súťaž – Humenné
Choreografie : Saxana – strieborné pásmo
V metre
21.05.2012 : celomestská tanečná súťaž Tanec bez hraníc
Choreografie : V Káčerove, Saxana, V metre
Vedúci súboru : Miroslava Gajdošová
Korepetítor : Katarína Ondovčíková
Názov súboru : Tam – tam
07.12.2011 : mikulášsky koncert – Historická radnica
Choreografia : Námorníci
15.12.2011 : tanečný večer CVČ Domino
Choreografie : Blchy, Námorníci, Motýle, Spomienky na Titanic
06.05.2012 : absolventské tanečné predstavenie – ŠD Košice
Choreografie : Kanibali, Motýle, Tanec s dáždnikmi, Spomienky na Titanic, S rytmom v tele
14.05. – 15.05.2012 : výchovné koncerty pre MŠ a ZŠ
Choreografia : Námorníčka
21
12.05.2012 : tanečná súťaž Humenné
Choreografia : Spomienky na Titanic
21.05.2012 : celomestská tanečná súťaž Tanec bez hraníc
Choreografie : S rytmom v tele, Motýle, Námorníci
Vedúci súboru : Tamara Nagyová
Korepetítor : Katarína Ondovčíková
Názov súboru : Tink
15.12.2011 : tanečný večer CVČ Domino
Choreografia : Letušky
06.05.2012 : absolventské tanečné predstavenie ŠD Košice
Choreografie : Letušky, Cesta za cieľom, Ako v živote
12.05.2012 : tanečná súťaž Humenné
Choreografie : Cesta za cieľom – bronzové pásmo
Ako v živote – bronzové pásmo
7.1.4 Výtvarný odbor
Súťaže a prehliadky :
krajská súťaž:
apríl 2012
14.4. „ CINEAMA “ – Videotvorba mladých , GOS Rožňava, Betliarska 4
III. miesto a postup na celoslovenské kolo za film „Double burger“- Katarína Amrichová, 13
rokov,
postup
na
celoslovenské
kolo
filmu
„Prešibaná
myš
2“Katarína Panocová, 12 rokov, Adriana Rašiová, 12 rokov
celoslovenská súťaž:.
marec 2012: „ MAĽOVANÁ ZUŠKA“ -PORTRÉT
čestné uznanie: Richard Saksun, uč. Samuelisová
Alexandra Ráczová, uč. Kolačkovská
Miesto konania: 31. 3. 2012, ZUŠ J. Cikkera, B. Bystrica
apríl 2012: „ SLÁVNE UDALOSTI RUSKÝCH DEJÍN“
I.miesto: Viktória Sláviková, uč. Šimoňáková
II. miesto: Michaela Miklušová, uč. Šimoňáková
Zuzana Zambová, uč. Kolačkovská
III.miesto: Simona Zoé Szilágyiová, uč. Kolačkovská
Radka Simčáková, uč. Kolačkovská
Anežka Mártonfiová, uč. Šimoňáková
Miesto konania: 25. 4. 2012, CVČ EP Domino, Košice
„ CINEAMA “-videotvorba mladých,
Účasť filmov „Double burger“- Katarína Amrichová, 13 rokov
Prešibaná myš 2“- Katarína Panocová, 12 rokov, Adriana
v užšom výbere
Miesto konania: 8.-12.6.2011, VŠMU Bratislava
22
Rašiová,
12
rokov
7.2
Verejné žiacke koncerty, predstavenia, vernisáže organizované školou
7.2.1 Hudobný odbor
Verejné koncerty školy:
V tomto školskom roku sa v HO uskutočnilo 6 verejných koncertov:
29. 11. 2011 -
Koncert z tvorby ruských skladateľov v spolupráci so Slovanským
gymnáziom na Petzvalovej 4 – KS Bernolákova 26
7. 12. 2011
-
V rámci projektu „Predstavujeme košické talenty“ sa v Historickej
radnici uskutočnil – Mikulášsky večer
13. 2. 2012
-
GES klub – Večer populárnych melódií
16. 4. 2012
-
Dom umenia – Jarný koncert
23. 5. 2012
-
KS Bernolákova 26 – Koncert pre žiakov I. stupňa
12. 6. 2012
-
Dom umenia – Absolventský koncert so slávnostným vyradením
Prvý VK sa konal na pôde našej školy v spolupráci so Slovanským gymnáziom pod
názvom „Koncert z tvorby ruských skladateľov“, kde vystupovali žiaci spomínaného gymnázia.
Druhý VK sa konal v Historickej radnici v rámci 4. ročníka projektu „Predstavujeme košické
talenty“, kde participovali všetky odbory našej školy pod názvom „Mikulášsky večer“. V poradí
tretí VK bol ladený tematicky – Večer populárnych melódií. Priestory GES-ka sú veľmi vhodné
pre takýto žáner hudby. Na tomto koncerte sa naši žiaci predstavili v rôznych formáciách
a zoskupeniach, ktorých výkony boli na veľmi dobrej úrovni. V apríli sa VK konal v Dome
umenia, kde sa predstavili nielen sólisti, ale aj komorné zoskupenia a Dychový orchester
mladých. V máji sa VK pod názvom „Koncert malých umelcov“ konal na pôde našej školy v KS
na Bernolákovej 26, kde sme si mohli vypočuť žiakov I. stupňa, Detskú ľudovú hudbu
„Abovček“ a Malý sláčikový orchester. Tento koncert mal veľmi pozitívny ohlas u rodičov.
Posledný verejný absolventský koncert so slávnostným vyradením absolventov celej školy sa už
tradične konal v Dome umenia.
7. 11. 2011 sa v priestoroch Domu umenia konal festival v rámci súčasného umenia „ARS
NOVA CASSOVIAE NEU MUSIC DAY“, na ktorom náš hudobný odbor a našu školu
reprezentovali žiaci: D. Žiga (uč. F. Tholtová), M. Ilavská (Mgr. I. Foltinová), : D. Szanyiová, I.
Harachová, Z. Tomková (Mgr. Ľ. Tričáková), a Dychový orchester mladých so svojimi sólistami
S. Hrehom ml. a M. Bučkom (uč. P. Schürger, uč. S. Hreha)
7. 3. 2012 sa v Historickej radnici v rámci projektu „Predstavujeme košické talenty“ konal
Galakoncert Základných umeleckých škôl, Súkromných umeleckých škôl a konzervatórií.
Organizátorom bolo mesto Košice, kde každá z prítomných škôl dostala určitý čas a priestor na
svoju prezentáciu. Našu školu na tomto podujatí reprezentovala DĽH Abovčaňe.
Na týchto verejných koncertoch vystúpilo 144 žiakov v sólovej a komornej hre i jednotlivé
súbory školy – Dychový orchester mladých, Detské ľudové hudby „Abovček“ a „Abovčaňe“,
Komorný orchester mládeže efko a Malý sláčikový orchester. Na spestrení týchto VK
sa podieľali žiaci LDO (recitácia a sprievodné slovo). Samotné výkony našich mladých umelcov
na týchto verejných koncertoch mali veľmi slušnú úroveň a niektoré by sa dali porovnať
aj s výkonmi stredných umeleckých škôl a konzervatórií.
7.2.2 Literárno – dramatický odbor
Verejné vystúpenia
Žiaci LDO majú za sebou dynamický a naplnený školský rok. Vystupovali na množstve
akcií, s úspechom absolvovali dostupné divadelné prehliadky a vystúpenia, recitačné súťaže,
23
vytvorili divadelné inscenácie, scénické miniatúry, pohybové divadlá, divadlá poézie,
moderovali školské i mestské podujatia. Podľa plánu práce sa prezentovali rodičom v prvom
polroku v rámci triednych prehrávok v koncertnej sále školy a v CVČ Domino, kde predviedli
svoje polročné práce a prednesy a v druhom polroku v divadelnej sále CVČ Domino. Moderovali
všetky interné a verejné koncerty školy, prípadne tematicky vhodne zvolenou poéziou, prózou
či etudami dopĺňali ich priebeh. Spolupracovali s výtvarným a tanečným odborom pri
vernisážach a verejných vystúpeniach.
7.2.3 Tanečný odbor
Verejné vystúpenia
Na verejnom koncerte školy - Mikulášsky koncert v Historickej radnici dňa 7.12.2011
sa TO predstavil jednou choreografiou uč. Šebekovej, jednou choreografiou uč. Gajdošovej
a dvoma choreografiami uč. Molčanovej .
TO uskutočnil dve verejné vystúpenia: 15. decembra 2011 - Vianočné tanečné predstavenie
v CVČ DOMINO a zúčastnili sa na ňom všetky uč. TO so svojimi žiakmi. Žiaci uč. Molčanovej
sa predstavili v 13.choreografiách, uč. Šebeková mala 4 choreografie, uč. Gajdošová
4 choreografie a uč. Nagyová 1 choreografiu. Koncert bol pestrý žánrovo aj kostýmovo a mal
veľmi dobrý ohlas u rodičov aj ostatných divákov. Účasť rodičov bola ako stále dobrá, sme radi,
že sa neustále zaujímajú o vystúpenia svojich detí a prídu ich podporiť.
Verejné absolventské tanečné predstavenie sa uskutočnilo 6. mája 2012 v Štátnom divadle.
Predstavili sa na ňom všetci žiaci tanečného odboru s choreografiami svojich učiteľov. Žiaci uč.
Z. Molčanovej predviedli 12 choreografií, žiaci uč. M. Gajdošovej 5 choreografií, žiaci
uč. T. Nagyovej 3 choreografie a žiaci uč. V. Šebekovej sa prezentovali 5. choreografiami.
Na predstavení sa aktívne podieľali všetci absolventi TO prvého a druhého stupňa a po skončení
tanečného programu boli slávnostne predstavení a vyradení. Vystúpenie žiakov TO malo veľmi
dobré ohlasy z radov rodičov a bolo kladne hodnotené aj pozvanými hosťami a odborníkmi
tanca, ktorí skonštatovali, že umelecká úroveň tanečných predstavení školy sa každým rokom
kvalitatívne zvyšuje, kladne boli hodnotené aj vkusné kostýmy detí, na ktoré prispievajú ich
rodičia. Učitelia TO sa každým rokom snažia o čo najlepšie skvalitnenie výkonov svojich
žiakov a o vytvorenie pre deti aj rodičov zaujímavých choreografií, ktoré ich motivujú
k ďalšiemu štúdiu tanca na našej škole.
7.2.4 Výtvarný odbor
Tento školský rok sa celý niesol v duchu príprav vernisáže „ Kubizmus, futurizmus,
fauvizmus, expresionizmus“, ktorá sa konala 18.05.2012 na MMK. Výtvarný odbor sa na tejto
vernisáži prezentoval všetkými výtvarnými technikami, kašírovanými šatami z papiera,
africkými maskami a nákupnými taško – maskami. Bolo zrealizovaných niekoľko výstav –
„Zima v kocke“ – MMK, „Veselé obrázky“ – výstava výtvarných prác v priestoroch školy,
maľba sôch akad. sochára Gajdoša v priestoroch ZUŠ Bernolákova 26 k príležitosti EHMK,
výstava prác žiakov v Botanickej záhrade.
7.3
Verejné podujatia s celoškolskou pôsobnosťou
07.12.2011 sa konal verejný koncert v rámci projektu „Predstavujeme košické talenty“
v Historickej radnici v Košiciach, kde participovali všetky odbory našej školy.
Dňa 15.05.2012 sa uskutočnila vernisáž výtvarného odboru na Magistráte mesta Košice
pod názvom „Kubizmus, futurizmus, fauvizmus, expresionizmus“ v spolupráci so všetkými
odbormi školy.
Dňa 12.06.2012 sme uskutočnili Verejný absolventský koncert so slávnostným
vyradením žiakov v Dome umenia. Táto slávnosť je organizovaná pre rodičov a žiakov a je
24
prvým slávnostným aktom v ich živote. V tomto školskom roku sme mali 102 absolventov vo
všetkých odboroch školy.
7.4
Vystúpenia žiakov
Mesačne sme uskutočňovali interné koncerty školy v KS na Bernolákovej 26 a Uherovej
11. V tomto školskom roku sa uskutočnilo 23 interných koncertov, na ktorých vystúpilo 581
žiakov sólovej, komornej, 4-ručnej hry a predstavili sa aj žiaci z prípravného štúdia, 1. ročníka
HN, Malý sláčikový orchester, DĽH Abovček a Abovčaňe.
V tomto školskom roku sa v HO uskutočnili 3 tematické koncerty:
20. – 21. 12. 2011 – Vianočné pásma kolied a vinšov v spolupráci s LDO
(KS Bernolákova 26 a Uherova 11)
20. 2. 2012 – Fašiangový koncert - žiaci predviedli svoje vystúpenia v rôznych
kostýmoch, čo spestrilo samotný koncert.
2. 4. 2012 klavírne oddelenie zorganizovalo tematický koncert venovaný výročiam
narodenia skladateľov B. Bartóka, L. van Beethovena a A. Dvořáka v spolupráci s LDO.
V mesiaci január sme usporiadali koncert pre žiakov PŠ a ich rodičov. Na tomto koncerte
sme predstavili hudobné nástroje, ktoré sa na našej škole vyučujú a žiaci z PŠ si mohli zvoliť,
ktorý nástroj budú v II. polroku študovať.
V dňoch od 5. – 7. 6. 2012 prebiehali Interné absolventské koncerty, kde predviedlo svoje
majstrovstvo 34 absolventov.
Výkony jednotlivých žiakov na interných koncertoch môžem hodnotiť ako priemerné, až
veľmi dobré. Žiaci sa učia odbúravať stresové situácie, získavajú zdravé sebavedomie, učia sa
spoločenskému správaniu i ako vystupovať a pohybovať sa na pódiu. Porovnáva sa práca
učiteľov v jednotlivých triedach a oddelení. Organizáciu a priebeh koncertov mali na starosti
vedúci jednotlivých oddelení. Spolupráca bola aj s učiteľmi a žiakmi Literárno – dramatického
odboru (sprievodné slovo).
Za negatívum považujem to, že si rodičia často krát neprídu vypočuť svoje vlastné dieťa,
a keď už navštívia IK, tak sú potom pravidelné a včasné odchody rodičov počas koncertov po
odohraní ich dieťaťa. Vážnejšie nedostatky na týchto interných koncertoch sa nevyskytli.
Výchovné koncerty:
Veľmi dobrá spolupráca je aj s MŠ a ZŠ v rámci nášho okresu, pre ktorých sme v mesiaci
máj pripravili výchovné koncerty. Na týchto koncertoch participovali všetky odbory a zábavnou
formou sme predstavili všetky hudobné nástroje, ktoré sa na našej škole vyučujú. Tohto roku sa
uskutočnilo 13 výchovných koncertov. Účasť detí bola veľmi pekná. Záujem malo 10 MŠ a 4
ZŠ, ktoré sú v pôsobnosti MČ Košice - západ a Sídliska KVP – spolu 635 detí. Učiteľky z MŠ
a ZŠ hodnotili koncerty veľmi pozitívne a dohodli sme sa už na ďalšej spolupráci v budúcom
školskom roku.
Prezentácia žiakov a súborov na mimoškolských akciách a kultúrnych brigádach:
27. 8. 2011
-
Prakofest – festival dychových hudieb
účinkovanie Dychového orchestra mladých
uč. P. Schürger
uč. S. Hreha
25
16. – 18. 9. 2011
-
„EFKO Tour“ ČR a Poľsko
uč. D. Šoltisová
Mgr. art. G. Balážová
uč. G. Lakatosová
17. 9. 2011
-
Tarjányiho Prešov – festival dychových orchestrov
účinkovanie Dychového orchestra mladých
uč. P. Schürger
uč. S. Hreha
1. 10. 2011
-
Biela noc, Hrnčiarska ul. KOM efko
uč. D. Šoltisová
19. 10. 2011
-
KC KOS – vernisáž
kultúrny program
Mgr. I. Foltinová
20. 10. 2011
-
Český spolok – „Už vím co budu číst“ - knižnica J. Bocatia
kultúrny program
Mgr. L. Kučerová
Mgr. M. Juraševská
27. 10. 2011
-
Gymnázium – Opátske (Imatrikulácia) – Jumbo centrum
kultúrny program
uč. S. Hreha
11. 11. 2011
-
Koncert KOM efko – Koncert z diel slovenských a
českých autorov - Átrium klub
uč. D. Šoltisová
uč. F. Tholtová
Mgr. art. G. Balážová
13. 11. 2011
-
Nedeľné matiné – hotel Hilton
koncert KOM efko
uč. D. Šoltisová
uč. F. Tholtová
25. 11. 2011
-
17. ročník košických folklórnych dní – Jumbo centrum
spoluúčinkuje DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
4. 12. 2011
-
Adventný koncert KOM efko – kostol Krásna nad Hornádom
uč. D. Šoltisová
Mgr. art. G. Balážová
10. 12. 2011
-
Vianočný koncert KOM efko – KD Medzev
uč. D. Šoltisová
Mgr. art. G. Balážová
11. 12. 2011
-
Adventný koncert KOM – kostol Sídl. nad Jazerom
uč. D. Šoltisová
Mgr. art. G. Balážová
26
16. 12. 2011
-
DĽH Abovčaňe - Vystúpenie pre ŽSR
Mgr. Ľ. Tričáková
16. 12. 2011
-
Predvianočný koncert KOM pre MŠ Hronská – KS Uherova
uč. D. Šoltisová
18. 12. 2011
-
Krásna – kultúrny dom - predvianočný koncert
uč. V. Nagyová
18. 1. 2012
-
vernisáž výtvarných prác – kult. program (CVČ DOMINO)
uč. D. Krunková
25. 1. 2012
-
vernisáž fotografických a výtvarných prác – Kult. centrum KSK
uč. D. Krunková
28. 1. 2012
-
Otvorenie plesu v Krásnej nad Hornádom
uč. D. Šoltisová
Mgr. art. G. Balážová
uč. G. Lakatosová
11. 2. 2012
-
Koncert KOM efko - Átrium
uč. D. Šoltisová
Mgr. art. G. Balážová
18. 2. 2012
-
Výročný ples farnosti Košice –Šaca
vystúpenie DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
22. 2. 2012
-
KC KSK - Výstava jubilujúcich výtvarníkov
uč. L. Ballay
8. 3. 2012
-
Český spolok – Literárno-hudobné popoludnie (Verejná
knižnica J. Bocatia)
uč. S. Hreha
Mgr. Kučerová
21. 3. 2012
-
KC KSK Výstava výtvarníčok – Dámska jazda
Mgr. I. Foltinová
rujúce Chorvátsko“
kultúrny program
uč. S. Hreha
1. 5. 2012
-
Otváranie detskej železnice na Alpinke – DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
3. 5. 2012
-
DĽH Abovčaňe - kultúrny program pre Teologickú fakultu,
Mgr. Ľ. Tričáková
12. 5. 2012
-
Koncert ku Dňu matiek – KOM efko
(Kostol –Sídl. nad Jazerom)
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
27
uč. G. Lakatosová
Mgr. V. Kovaľová
Mgr. B. Bánová
13. 5. 2012
-
Deň matiek – Kultúrny dom Krásna
kultúrny program
uč. V. Nagyová
15. 5. 2012
-
Spoločný koncert akordeonistov ZUŠ-iek na ZUŠ Jantárová
uč. V. Nagyová
uč. D. Krunková
Mgr. E. Gurbaľová
Mgr. V. Kovaľová
16. 5. 2012
-
Deň matiek – Dom soc. služieb, Skladná
kultúrny program - DĽH Abovček
Mgr. Ľ. Tričáková
16. 5. 2012
-
KC KSK – Košická paleta – krajská súťaž a výstava
neprofesionálnej tvorby autorov KSK
kultúrny program
uč. J. Orosiová
uč. F. Tholtová
18. 5. 2012
-
Vernisáž prác žiakov VO
„Kubimus, futurizmus, fauvizmus, expresionizmus“
kultúrny program
uč. P. Tkáč
25. – 26. 5. 2012
-
Promenádne koncerty KOM efko
hotel Morava (Tatranská Lomnica)
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
uč. F. Tholtová
3. 6. 2012
-
Abovské folklórne slávnosti – Rozhanovce 2012 – 44. ročník
DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
5. 6. 2012
-
Prezentačné kolo „Talenty novej Európy“
Bratislava (Apollo klub)
uč. F. Tholtová
8. 6. 2012
-
Projekt GTA „Hudba nás spája“ – Staromestské divadlo
DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
13. 6. 2012
-
KC KSK- krajská výstava amatérskej fotografie AMFO 2012
uč. A. Kováčová
21. 6. 2012
-
Spoločný koncert gitaristov – Konzervatórium Košice
uč. L. Ballay
28
24. 6. 2012
-
Dni Bašky – amfiteáter
spoluúčinkuje DĽH Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
26. 6. 2012
-
Kultúrne leto pri nákupnom stredisko Tip –Top
účinkuje DĽH Abovček a Abovčaňe
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
Sústredenia súborov v HO:
27. 1. – 28. 1. 2012
-
Sústredenie KOM efko – stredisko Jahodná
uč. D. Šoltisová
MgA. G. Balážová
uč. G. Lakatosová
23. 3. – 25. 3. 2012
-
Sústredenie DĽH Abovčaňe – stredisko Kysak
Mgr. Ľ. Tričáková
Mgr. V. Kovaľová
uč. E. Poláková
uč. V. Nagyová
8. Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie a stručná
charakteristika
A / Dlhodobé : Škola nie je zapojená do žiadnych projektov.
B / Krátkodobé : Vernisáž výtvarných prác „Kubizmus, futurizmus, fauvizmus, expresionizmus“
C / V školskom roku 2011/2012 počet zaslaných / vybratých ( úspešných ) projektov /
Finančný zisk pre školu : 0
9. Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej ŠŠI v škole v školskom roku
2011/2012
V školskom roku 2011/2012 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI
10. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy
Bola zriadená 1. 9. 1978. Pôsobí v štyroch odboroch a vyučovanie prebiehalo v budovách
na Bernolákovej ulici, alokovaných pracoviskách na Uherovej a Rožňavskej ulici
a v alokovaných triedach v ZŠ Starozagorská, ZŠ Šaca, ZŠ Krásna, ZŠ Janigova. V škole
sú zriadené špecializované učebne pre vyučovanie v hudobnom odbore + 2 koncertné sály,
3 tanečné sály s kompletným vybavením pre výučbu v tanečnom odbore, 3 výtvarné ateliéry
a 2 špecializované učebne LDO. O zariadenie školy a učebné pomôcky sa škola stará
pravidelnou údržbou a opravami hudobných nástrojov, ladenia klavírov, údržbou rôznych
didaktických pomôcok a potrieb v LDO, TO, VO. Do budúcna je potrebné vyradiť morálne
zastarané hudobné nástroje a ostatný nepoužiteľný DHM majetok školy.
Z materiálno – technického zariadenia sa v školskom roku uskutočnili rôzne údržbárske práce,
okná na Uherovej a Bernolákovej ulici sú neošetrené, v havarijnom stave, tak, ako i murované
a kovové oplotenie na obidvoch budovách školy.
29
Na dokonalú reguláciu tepla je potrebné na obidvoch budovách zatepliť pergolové časti, čo tvorí
50 % únik tepla a namontovať snímač tepla v budove na Bernolákovej 26.
Na Rožňavskej ulici by bolo užitočné namontovať pred vstupom do budovy prístrešok z dôvodu
ochrany budovy a majetku školy.
Škola potrebuje nevyhnutne ošetriť a vymaľovať ploty pri budovách školy na Uherovej
a Bernolákovej ulici.
11. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti školy
Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov spojenú s hmotným
zabezpečením školy od rodičov a i.
Finančné prostriedky od zriaďovateľa
1. – 8. Mesiac
2011
9. – 12. Mesiac
2011
1. – 6. Mesiac
2012
Rok 2011
1. – 6. Mesiac
2012
584.607.- €
293.613.- €
455.897.- €
114.675,49 €
64.163,73 €
Finančné prostriedky získané (nájmy, školné a i.) od zákonných
zástupcov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich
použitia v členení podľa aktivít:
prevádzkové náklady spojené
s činnosťou školy
materiálne vybavenie
potrebné pre školu
Spolu:
Iné: iné fin. prostriedky získané
podľa osobitných predpisov
9. – 12. mesiac
2011
1. – 6. mesiac
2012
9. – 12. mesiac
2011
1. – 6. mesiac
2012
9. – 12. mesiac
2011
1. – 6. mesiac
2012
9.067.- €
-
12.085.-€
-
-
200.- €
12. Vyhodnotenie plnenia cieľov koncepčného zámeru rozvoja školy






Škola poskytuje základy umeleckého vzdelania pre deti, mládež aj záujemcov z radov
rodičov.
V oblasti riadenia sa rozvíjajú plánovanie, organizovanie, koordinácia, prikazovanie,
sebakontrola – na základe pozitívnych informácií z verejnosti.
V oblasti komunikácie škola dáva o sebe vedieť aj formou zviditeľnenia sa – pútače ku
koncertom, výstavám, predstaveniam, oznámenia do regionálnych
masovokomunikačných prostriedkov (žiaľ občas chýba spätná väzba) – neuverejnenie
článku a oznamov o akciách školy; podarilo sa zaviesť do praxe a používať logo školy
pri všetkých akciách školy.
V oblasti výchovno-vzdelávacej sa podarilo zorganizovať 4.ročník celoslovenskej súťaže
Petra Dvorského v sólovom speve s finančnou podporou nadácie Pro Cassovia, na ktorej
sa zúčastnilo 55 žiakov, 29 pedagógov a 21 korepetítorov z 19 ZUŠ celého Slovenska.
V hudobnom a výtvarnom odbore vyučujeme aj mládež s telesným či mentálnym
postihom a aj touto formou vieme integrovať deti a mládež do spoločnosti.
Dovybavenie odborných učební novými hudobnými nástrojmi a učebnými pomôckami.
30

V riadení ľudských zdrojov je vybratý pedagóg, ktorý má na starosti informovanie
o akciách školy na verejnosti.
13. SWOT analýza výsledkov školy
Silné stránky školy :
 plne organizovaná
 tradícia školy
 kvalifikovanosť učiteľov
 lokalita ZUŠ
 dobré meno a imidž školy
 tvorba kvalitných výchovných koncertov pre MŠ a ZŠ
 vysoká účasť žiakov na súťažiach
 výrazná podpora rodičovského združenia
 reprezentácia školy v rámci mesta
Slabé stránky školy :
 alokované pracoviská a pobočky
 komunikačný šum
 nedostatok nových učebných pomôcok
 nedostatočná vybavenosť IKT v triedach
 nedostatočné finančné ohodnotenie práce učiteľov, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky
z dôvodu obmedzeného rozpočtu školy
Príležitosti :
 materiálne zabezpečenie pri vyučovaní
 obnovenie nástrojového vybavenia
 zlepšenie propagácie školy
 celoživotné vzdelávanie
 zaškolenie pedagógov v zručnosti s IKT
 zvyšovanie záujmu o štúdium niektorých hudobných nástrojov
Ohrozenia :
 zhoršenie platových podmienok absolventov konzervatórií
 demografický pokles populácie a vysoký počet súkromných umeleckých škôl
 zastarané hudobné nástroje
 nadmerná administratívna zaťaženosť školy
 nedostatok finančných prostriedkov
 platobná schopnosť zákonných zástupcov
14. Spolupráca s rodičmi a organizáciami
Škola spolupracuje s rôznymi inštitúciami hlavne pri tvorbe programov na kultúrne
a celospoločenské vyžitie ako sú krajské osvetové stredisko, základné školy v územnej
pôsobnosti okresu Košice II, s CVČ Domino, zdravotníckymi zariadeniami, domovmi sociálnych
služieb s mestskými časťami Košice – Staré mesto, Západ, KVP.
Veľmi dobre spolupracuje vedenie školy s Rodičovskou radou RZ školy, stretnutia
so zámerom informovanosti o dianí na škole a v záujme materiálneho zabezpečenia
vyučovacieho procesu a jeho sprievodných aktivít sa uskutočňovali spravidla raz mesačne.
Povinný členský príspevok RZ a forma ďalšieho dobrovoľného finančného, ale i materiálneho
príspevku od rodičov, boli zárukou primeraného fungovania, čiastočnej prevádzky školy,
pokrývania potrieb pre kvalitné vedenie ich detí. Aj vďaka ich pochopeniu je zabezpečená
primeraná výchovno-vzdelávacia činnosť. Z týchto prostriedkov sa zabezpečovali nákupy
31
učebných pomôcok a materiálov pre VO, LDO, notový materiál, úhrady prenájmov priestorov
pre verejné vystúpenia žiakov školy, čiastočná úhrada výdavkov spojená s reprezentáciou školy
na rôznych súťažiach, festivaloch, absolventskom zájazde.
15. Záver
ZUŠ Bernolákova 26 je školou, ktorá poskytuje základy umeleckého vzdelania
vo všetkých umeleckých odboroch. Aj keď doba nepraje rozvoju nášho typu školy, má svoje
opodstatnenie vo forme voľno-časových aktivít, školou, ktorá je prevenciou drogových závislostí
a ostatných neduhov spoločnosti. Aj keď chod školy stojí hlavne na finančnom zabezpečení
jej prevádzky, elán, chuť a láska k hudbe, hovorenému slovu, tancu, maľbe zostane v našich
deťoch aj keď opustia brány tejto školy ako jej absolventi a budú radi spomínať na to čo sa tu
naučili a získali možno lepšiu kvalitu života.
Dátum a čas hodnotiacej porady: 28. 8. 2012 o 10:00 hod.
Vyjadrenie Rady školy pri ZUŠ:
Dátum: 24.10.2012
...........................................
predseda Rady školy
....................................
riaditeľ školy
32
Download

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ