TOMASZ GRABIŃSKI
2015
22. medzinárodný
filmový festival
22nd International
Film Festival
Súťažná sekcia krátkych filmov je súčasťou programu
MFF FEBIOFEST už po tretí raz. Popri hraných, dokumentárnych i animovaných snímkach zo štyroch krajín stredoeurópskeho regiónu – tzv. vyšehradského zoskupenia
V4 (Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska) – súťažia i tento rok aj snímky z jednej hosťujúcej krajiny, ktorou je
Bielorusko. Každú „kmeňovú“ krajinu zastupuje v súťaži
päť filmových diel (Bielorusko štyri) a podmienkou ich
účasti je krátkometrážny formát.
IFF FEBIOFEST programmed its Short Film Competition
Section for the third time. Along with feature, documentary and animation films from four Central European
countries, also known as Visegrad Group, or V4 (Slovakia,
the Czech Republic, Hungary and Poland), another host
country is represented this year – Belarus. Each V4 country is represented by five films in the competition (four
films from Belarus). In order to take part in the competition, the length of the films can‘t exceed 30 minutes.
Vyštudovaný slovakista, prekladateľ zo slovenčiny a z češtiny (beletria, historické knihy,
filmové titulky). V rokoch 2009 až 2014 žil na
Slovensku a bol zástupcom riaditeľa Poľského
inštitútu v Bratislave. Istý čas pôsobil aj ako
novinár (Gazeta Wyborcza, Sme), pracoval
i v Centre pre sliezsky a bohemistický výskum
Vroclavskej univerzity a v Poľskom inštitúte medzinárodných záležitostí vo
Varšave. V posledných rokoch sporadicky člen rôznych porôt na Slovensku
v oblasti literatúry, divadla a novinárstva. Momentálne žije vo Vroclave.
Graduated from Slovak studies, he translates from Slovak and Czech (fiction, history books, film subtitles). From 2009 to 2014 he lived in Slovakia
and worked as deputy director of the Polish Institute in Bratislava. His also
worked as a journalist (Gazeta Wyborcza, Sme) as well as in the Centre of
Silesian and Bohemian Studies of the University of Wroclaw and in the Polish
Institute of International Affairs in Warsaw. Recently he acted as a member
of various juries in Slovakia in the field of literature, theatre and journalism.
He currently lives in Wroclaw.
MATÚŠ VIZÁR
Levočský rodák. Načal štúdium na Katedre
animovanej tvorby FTF VŠMU a neskôr ten
istý odbor na FAMU v Prahe. Na škole sa pokúšal o animovanú adaptáciu Ejzenštejnovho
Krížnika Potemkin, jeho absolventským a zatiaľ posledným filmom je krátkometrážna
satira Pandy. Na príbehu pánd, ktorým nie je
dopriaty evolučný nezdar, ukazuje ľudí s ich selektívnym pohľadom na zvieracie potreby. Momentálne sa snaží pripraviť ďalší film a zájsť s animovaným
prístupom čo najďalej od komfortnej zóny animácie.
Born in Levoča. He started studying in the Department of Animation at Film
and Television Faculty of the Academy of Performing Arts Bratislava, later
he moved to study the same course at FAMU, Prague. During his studies
he attempted to make an animated adaptation of Eisenstein’s Battleship
Potemkin. His graduation and so far the last film is a short satirical movie
Pandas. Through the story of Pandas, that aren‘t allowed to fail, hence ignore
the rules of evolution, the author shows humans and their selective view
of animal needs. Vizár is currently working on another film and brings the
animation approach the furthest away from the comfort zone.
POROTA / THE JURY
KATALIN VAJDA
Narodená v Budapešti. Od absolvovania
Univerzity medzinárodného manažmentu
a obchodu pracuje po celý čas v oblasti filmu. Postupne zastávala a stále zastáva rôzne
pozície vrátane vedúcich vo filmových inštitúciách (Hungarofilm, Maďarský filmový zväz,
Filmové štúdio Hunnia a i.). Manažuje účasť
maďarských filmov na medzinárodných festivaloch (Cannes, Toronto, Montreal, Chicago, Sundance, Tribeca, Karlove Vary, Goa, Pune, Káhira, Moskva,
Pusan…), prezentuje maďarské filmy v zahraničí, propaguje maďarskú kinematografiu na medzinárodnej úrovni medzi filmovými profesionálmi i medzi
širokým publikom po celom svete. Jej prítomnosť a práca na medzinárodných
festivaloch prispieva k úspechu maďarských filmov. Je delegátkou Maďarska
v European Film Promotion a členkou Európskej filmovej akadémie.
Born in Budapest. After receiving her diploma from the University of International Management and Business Studies, she has been working in film
business and held various managerial posts in film institutions (Hungarofilm, Magyar Filmunió, Hunnia Filmstudio etc.). She manages Hungarian
films’ participation at international festivals (Cannes, Toronto, Montreal,
Chicago, Sundance, Tribeca, Karlovy Vary, Goa, Pune, Cairo, Moscow, Pusan…),
she promotes Hungarian films abroad, works to have Hungarian cinematography recognised and acknowledged at an international level by foreign
professionals as well as by a broad public all over the world. Her presence
and work at international festivals contributed to the success of Hungarian
films. She is the representative of Hungary to European Film Promotion and
a member of European Film Academy.
ČESKO / CZECH REPUBLIC
APOLLO, DAPHNE AND DARKNESS
BLUE BOX
MAT GOC
POPRAVA
hraný, 2014, Česko, far., 20 min.
feature, 2014, CZ, colour, 20 min.
hraný s dokumentárnymi prvkami, 2014, Česko –
Vietnam, far., 19 min.
feature with elements of documentary, 2014, CZ
– VN, colour, 19 min.
THE EXECUTION
animovaný, 2014, Česko, far., 5 min.
animated, 2014, CZ, colour, 5 min.
Réžia/Directed by: Martina Mrázová
Scenár/Written by: Martina Mrázová
Animácia/Animation: Pavla Votavová, Matěj Mráz, Kateřina Karhánková,
Vladimir Lomov
Strih/Editor: Kryštof Jankovec
Hudba/Music: Martin Klusák
V živote každého z nás sa odohrá niečo, čo nás poznačí a navždy zmení, hovorí
režisérka filmu Apollo, Daphne and darkness. V príbehu inšpirovanom mýtom
o Apolónovi a Dafné od Publia Ovidia Nasa vzťah medzi mužom a ženou
nezvrátiteľne ovplyvní nezbedný bôžik lásky Eros.
This film is inspired by the myth of Apollo and Daphne retold by Publius
Ovidius Naso. The relationship between man and woman is irrevocably
affected by the naughty god of love Eros.
Réžia/Directed by: Petr Šprincl, Marie Hájková
Scenár/Written by: Marie Hájková
Kamera/Director of Photography: Petr Šprincl
Strih/Editor: Petr Šprincl
Hudba/Music: Mojmír Měchura, Louvin Brothers, Lesley Gore
Komentár/Narrator: Dan Watson
Réžia/Directed by: Dužan Duong
Scenár/Written by: Dužan Duong
Kamera/Director of Photography: Saimon Phan
Strih/Editor: Dužan Duong
Hudba/Music: DJ Onra
Hrajú/Cast: Dužan Duong, Viet Anh Duong
Pilotný diel rovnomenného detektívneho seriálu. Zoznámime sa v ňom
s príbehom, prostredím a hlavnými postavami. Divák sa pomocou atmosféry ponurého kráľovstva New Yeshiva dostáva do deja príbehu, na ktorého
začiatku sa nájdu bezhlavé telá štyroch mladých chlapcov. Detektív objaví
stopu vedúcu na vidiek, do mesta Holyland.
Jednoduchý príbeh o chlapcovi, ktorý sa cíti viac Čechom než Vietnamcom.
Protagonista Duc bol vychovávaný v českom prostredí a nehovorí vietnamsky.
On a jeho brat tancujú, je to ich vášeň. Otec to však neprijíma, chce, aby
deti pomáhali v obchode. Jedného dňa sa bratia vzbúria a odídu na tanečný
tréning. Pre otca je to posledná kvapka a pošle synov do Vietnamu…
A pilot episode of a crime series. The viewer enters the mysterious story of
a dark and gloomy kingdom of New Yeshiva. When four decapitated bodies
of young boys are found, the detective follows a lead that takes him to the
countryside, to the town of Holyland.
A simple story about a boy who feels more Czech than Vietnamese. The main
character Duc was raised in Czech environment and doesn’t speak Vietnamese. He shares his passion for dance with his brother. But their father doesn’t
accept it. One day they disobey and leave for a dance class. It’s the last straw
for their father who then sends his sons to Vietnam.
JAK TO ŘÍCT DĚTEM?
AŽ ZAPADNE SLUNCE
WHEN THE SUN GOES DOWN
hraný, 2014, Česko, far., 28 min.
feature, 2014, CZ, colour, 28 min.
WHAT TO TELL THE KIDS?
animovaný dokument, 2014, Česko, far., 27 min.
animated documentary, 2014, CZ, colour, 27 min.
GAUNER
SKINNER
Réžia/Directed by: Natálie Císařovská
Scenár/Written by: Natálie Císařovská, Vojtěch Bohuslav
Kamera/Director of Photography: Klára Běličová
Strih/Editor: Matěj Beran
Hudba/Music: Raphael Dumas
Hrajú/Cast: Barbora Poláková, Jiří Havelka, Jan Cina
Réžia/Directed by: Miroslav Trejtnar, Taťána Marková
Scenár/Written by: Miroslav Trejtnar, Taťána Marková
Animácia/Animation: Sarah McNeil, Alžběta Beránková, Zdeněk Durdil,
Miroslav Trejtnar
Kamera/Director of Photography: Libor Kozák, Dalibor Fencl
Strih/Editor: Matouš Outrata
Hudba/Music: Jan Šikl junior
V partnerskom vzťahu je niekedy ľahké stratiť seba samého a prestať si veriť.
Najmä keď je váš partner silný, namyslený a charizmatický kolos. A ešte viac,
keď ste obaja ambiciózni umelci s túžbou presadiť sa. Tereza je sochárka a jej
muž Adam filmový režisér. Ona sa vo vzťahu dusí, nemá priestor a nemôže
sa sústrediť na prácu. Stojaté vody tejto začarovanej situácie sa pohnú, až
keď sa objaví Adamov brat Majký.
Ako študenti, ktorí sa medzitým stali rodičmi, prežívali 17. november 1989?
Aký bol ich zážitok z demonštrácie, ktorá sa skončila policajným zásahom
na Národnej triede? A ako povedať deťom, ako sa začala Nežná revolúcia?
Pre deti je to abstraktná udalosť, ale pre dospelých súčasť osobnej histórie.
Tvorcovia sa rozhodli priblížiť vtedajšie udalosti formou, ktorá by im mala
byť blízka – hrou, hračkami, animáciou.
Sometimes it’s easy to lose one’s identity in a relationship. Especially when
your partner has a strong and charismatic personality and even more when
both of you are ambitious artists. Tereza is a sculptor and her husband Adam
is a film director. Tereza suffocates in their relationship and can’t even concentrate on her job. This vicious circle breaks when Adam‘s younger brother
Mikey shows up…
How did the students, who became parents in the meantime, experience the
November 17, 1989? How did they perceive the demonstration that was ended
by a police intervention? How to tell their children about the beginning of the
Velvet Revolution? For the children, this is just an abstract event, but for the
parents it‘s part of their personal history. The authors decide to present the
events of the past in a child-friendly way: with games, toys and animation.
SÚŤAŽNÉ FILMY / FILMS IN COMPETITION
MAĎARSKO / HUNGARY
SINTÉR
hraný, 2014, Maďarsko, far., 11 min.
feature, 2014, HU, colour, 11 min.
Réžia/Directed by: Gábor Fabricius
Scenár/Written by: Gábor Fabricius
Kamera/Director of Photography: Dániel Garas
Strih/Editor: Lili Makk
Hrajú/Cast: Tibor Szőke, Roland Rába, István Révész, Andrea Petrik
Vyhnúť sa v Budapešti postihnutej ekonomickou krízou vyhodeniu z bytu
znamená vyhodiť niekoho iného – a Tibi, tvrdý vyhadzovač so svedomím,
čoskoro zistí, že sa musí obrátiť proti sebe samému, aby sa zachránil. Film
Gauner poskytuje surový, prenikavý pohľad na to, ako globálna finančná
kríza mení život na brutálny gladiátorský boj.
In Budapest, suffering from economic crisis, to avoid being kicked out of
a flat means to throw someone else out. And Tibi, a rough bouncer with
conscience, soon finds out that he has to go against himself to be saved. The
film presents a raw and intense look on how global financial crisis changes
life into a brutal gladiator fight.
A KIVÉGZÉS
hraný, 2014, Maďarsko – Rumunsko, far., 15 min.
feature, 2014, HU – RU, colour, 15 min.
Réžia/Directed by: Petra Szőcs
Scenár/Written by: Petra Szőcs, Gergő V. Nagy
Kamera/Director of Photography: Eszter Csepeli
Strih/Editor: László Dunai
Hudba/Music: Márton Szőcs
Hrajú/Cast: Katalin Moldován, Tamás Fosztó, Zalán Ilyés, Áron Dimény,
Hilda Péter, Liliana Derevici
Január 1990, rumunské mesto Kluž. Adoptívni bratia Orsi a Örsi znovu a znovu predvádzajú popravu manželského páru Ceauşescovcov, zatiaľ čo manželstvo ich pestúnov je v troskách. Pekný ľudský vzťah si vedeli vytvoriť jedine
s dedkom, ten však celý deň sedí vo svojej izbe a nechce sa s nimi hrať ich
ceauşescovské hry.
January 1990, city of Cluj, Romania. Two adoptive brothers, Orsi and Örsi keep reenacting the execution of the Ceauşescu couple, while the marriage of
their foster parents is falling apart. They are only able to have a nice human
relationship with the grandpa, who is sitting in his room all day and refuses
to play the Ceauşescu games with them.
SEDEM KUFROV
SEVEN SUITCASES
HÉT BŐRÖND
animovaný, 2014, Maďarsko, far. + čb, 8 min.
animated, 2014, HU, colour + b&w, 8 min.
Réžia/Directed by: Nóra Lakos
Animácia/Animation: Kati Egely
Kamera/Director of Photography: Dániel Bálint
Hudba/Music: Dániel Böhm
Sedem detí, sedem príbehov, jedna bežná historka. Animovaný dokument
o malých imigrantoch z rôznych krajín sveta, ktorí opustili materskú krajinu
a pokúšajú sa nájsť nových priateľov, nový domov a nový život v Budapešti.
Seven children, seven stories, one common tale. “Seven suitcases” is an
animated documentary about migrant children from different parts of the
world, who left their motherland behind and try to find new friends, new
home and new life in Budapest.
SEDEMDESIATKA
POĽSKO / POLAND
SEVENTIES
HETVENES
hraný, 2014, Maďarsko, far., 29 min.
feature, 2014, HU, colour, 29 min.
Réžia/Directed by: Linda Dombrovszky
Scenár/Written by: György Somogyi
Kamera/Director of Photography: Dávid Hartung
Strih/Editor: Levente Pap
Hudba/Music: Bálint Bolcsó
Hrajú/Cast: Kálmán Németh, Anita Tóth, Zoltán Megyeri, Konrád
Quintus, Dóra Kakasy, Zoltán Szerémi
Blízka budúcnosť. Spoločnosť starne a dostavuje sa strach z preľudnenia.
Podľa nového zákona má podstúpiť nútenú eutanáziu každý, kto prekročil
vek sedemdesiat rokov. Filmový štáb sleduje osud uja Józsiho, ktorého sa
to týka tiež, lebo čoskoro dosiahne sedemdesiatku. Režisérka chce ukázať,
ako naozaj funguje takzvaná Továreň snov, a sleduje aj reakcie miestnych
ľudí na drakonický zákon.
Near future. The society is ageing and the fear of overpopulation grows.
According to a new law, each person over 70 years of age must be euthanised. The film crew follows the story of uncle Józsi, who will soon be 70, thus
is also concerned by the law. The director wants to show how does the so
called “Dream Factory” really work and she observes reactions of locals to
this draconian legal act.
LES TIEŇOV
WANDA
L. S. D.
ROSSO PAPAVERO
THE SHADOW FOREST
dokumentárny, 2014, Poľsko, far., 5 min.
documentary, 2014, PL, colour, 5 min.
hraný, 2014, Slovensko, far., 24 min.
feature, 2014, SK, colour, 24 min.
animovaný, 2014, Slovensko, far., 5 min.
animated, 2014, SK, colour, 5 min.
HOVNOŽRÚTI
LAS CIENI
SHIT EATERS
hraný, 2014, Poľsko, far., 14 min.
feature, 2014, PL, colour, 14 min.
GÓWNOJADY
hraný, 2014, Poľsko, far., 17 min.
feature, 2014, PL, colour, 17 min.
Réžia/Directed by: Agata Wojcierowska
Scenár/Written by: Agata Wojcierowska
Kamera/Director of Photography: Krzysztof Trojnar
Strih/Editor: Wojciech Jagiełło
Hudba/Music: Bartłomiej Woźniak
Hrajú/Cast: Katarzyna Sawczuk, Sławomir Grzymkowski, Dorota Androsz
Dospievajúca tínedžerka cestuje s rodičmi na dovolenku. Obklopujú ju imaginárne netvory, a tak v skutočnosti túži po bližšom vzťahu s rodičmi. Nie je
však schopná ukázať svoje pocity a radšej rodičov vymaže zo svojho života.
Dievča nevie, že hneď za rohom na ňu tak či tak čaká osamelá dospelosť.
A maturing teenage girl goes on vacation with her parents. Hanging out
with imaginary monsters she‘s actually longing for closer relationship with
her parents. Not being able to show her feelings, she prefers to erase her
parents from her life. The girl doesn‘t know that a lonely adulthood awaits
her just around the corner.
Réžia/Directed by: Andrzej Cichocki
Scenár/Written by: Andrzej Cichocki
Kamera/Director of Photography: Andrzej Cichocki
Strih/Editor: Cezary Grzesiuk
Hudba/Music: Maciej Sztor
Hrajú/Cast: Paweł Tchórzelski, Michał Bonin
Muža počas honu na vlka prekvapí zvuk paľby z pušky. V prudkej explózii pohybu okolo neho utekajú ľudia a medzi nimi chlapec, ktorý sa stratí.
V predtuche hroziaceho nebezpečenstva sú vyľakaní dokonca aj vlci.
During a hunt for a wolf, a man is startled by the sound of guns firing. In an
explosion of movement there are people running, amongst them a small
boy, who gets lost. Even the wolves are overwhelmed by a sense of the
impending danger.
MLIEČNY BRAT
HROCHY
MLECZNY BRAT
WISH TO BE A RED INDIAN
HIPPOS
VÁGY, HOGY INDIÁNOK LEHESSÜNK
HIPOPOTAMY
hraný, 2014, Poľsko – Arménsko, far., 30 min.
feature, 2014, PL – AM, colour, 30 min.
experimentálny, 2014, Maďarsko, far., 25 min.
experimental, 2014, HU, colour, 25 min.
animovaný, 2014, Poľsko, far., 12 min.
animated, 2014, PL, colour, 12 min.
Réžia/Directed by: Tibor Szemző
Scenár/Written by: Tibor Szemző
Kamera/Director of Photography: Tibor Szemző
Hudba/Music: Tibor Szemző
Experimentálny film, ktorý nám priblíži posledný rok života a poslednú lásku
spisovateľa Franza Kafku. V príbehu bez účinkujúcich tvoria obrazy a zvuky
celkom jedinečnú súhru.
Experimental film that shows Franz Kafka’s last year of life and his last love. In the story without performers, the visuals and sounds create quite a
unique combination.
SÚŤAŽNÉ FILMY / FILMS IN COMPETITION
Réžia/Directed by: Piotr Dumała
Scenár/Written by: Piotr Dumała
Animácia/Animation: Paweł Dębski, Piotr Dumala
Kamera/Director of Photography: Mateusz Michalak
Strih/Editor: Pawel Dębski, Beata Walentowska
Hudba/Music: Alexander Balanescu
V rieke sa kúpe niekoľko žien a detí. Tajne ich pozoruje skupina mužov, ktorí
sa v jednom okamihu rozhodnú skontaktovať sa s nimi násilným spôsobom,
ako keby sa inšpirovali správaním hrochov.
Women with children are bathing in a river. Men who were observing them
in secret suddenly decide to approach them in violent way, as if they were
inspired by the behaviour of hippos.
Wanda Falczyńska už od detstva lieči ľudí vlastnými rukami, cez ktoré im
odovzdáva silu Ježiša Krista. Ako jedenásťročná vyliečila svoju mamu, neskôr
uzdravovala spolužiakov. V súčasnosti jazdí po Poľsku s Trhmi prírodnej medicíny a zarába peniaze určovaním diagnóz a liečbou. Ako sama vyhlasuje,
je jedinou liečiteľkou, ktorý má licenciu od katolíckej cirkvi.
Wanda Falczyńska cured people through her hands by giving them the
power of Jesus Christ since she was a child. When she was eleven, Mrs.
Wanda cured her mum, later she was healing her classmates. Nowadays
she’s driving around Poland and earns money by making diagnosis and healing. As she claims, she’s the only healer licensed by the Catholic Church.
SLOVENSKO / SLOVAKIA
Réžia/Directed by: Vahram Mchitarjan
Scenár/Written by: Aleksandra Majdzinska, Vahram Mchitarjan
Kamera/Director of Photography: Marcin Sauter
Strih/Editor: Ziemowit Jaworski
Hudba/Music: Mikolaj Trzaska
Hrajú/Cast: Lusine Avanesjan, Manuk Kišmišjan, Artur Papikjan, Sejran
Mkrtčjan
V arménskej horskej dedinke žije desaťročný Seto so svojou rodinou. Veľmi
sa teší na súrodenca, ktorý sa má narodiť. Priväzuje na vetvy stromu biele
vreckovky, lebo verí, že to urýchli príchod dieťaťa na svet. Bábätko však pri
pôrode zomrie. Starý pastier prinesie do domu novonarodené jahňa, ktoré sa
má živiť materinským mliekom Setovej matky, čo má urýchliť jej zotavenie.
Seto tak dostane celkom iného súrodenca, než si predstavoval…
A story of a little boy named Seto who lives with his family in a small mountain village in Armenia. Seto is tying white handkerchiefs to tree branches
because he believes, that it will speed up the arrival of the baby into the
world. But the baby dies during birth. The old shepherd brings a young lamb
to the house. It is to be nourished by Seto‘s mother‘s breast milk, which is supposed to help her to get well. Seto gets a different sibling than he imagined.
ČO SME ROBILI PREDTÝM, AKO SME ŠLI
SPOLU NA KAKAO
WHAT DID WE DO BEFORE WE DRANK
COCOA TOGETHER
hraný, 2015, Česko – Slovensko, far., 30 min.
feature, 2013, SK, color, 30 min.
Réžia/Directed by: Aramisova
Scenár/Written by: Aramisova
Kamera/Director of Photography: Jan Vlnas, Daniel Souček, Vojtěch
Votỳpka, Aramisova
Strih/Editor: Roman Tesáček
Hrajú/Cast: Bielka, Anna Drdová, Monika Midriaková, Maria Muška
Kamarátstvo hrdiniek príbehu ohrozí krivé obvinenie. Ako sa však môžeme
pred takým obvinením brániť, keď sa nás nik nezastane? Hrdinky filmu
nájdu východisko z komplikovaných medziľudských situácií tak, že sa aktívne pokúsia pokračovať v spoločnom poetickom živote a vyhnú sa vecnej
argumentácii, dokazovaniu neviny, odsudzovaniu a chuti zvíťaziť.
The friendship of the protagonists is at risk because of a false accusation.
How can you defend yourself when there is no one to stand by you? The girls
in the film find a way out of this complicated situation thanks to an active
attempt to continue their poetic life together. Therefore they avoid substantive
arguments, needs of proofs of innocence, condemnation and a will to win.
Réžia/Directed by: Lucia Halmová
Scenár/Written by: Lucia Halmová
Kamera/Director of Photography: Bohuš Trávniček
Strih/Editor: Tomáš Holocsy
Hudba/Music: Dalibor Kocian
Hrajú/Cast: Kristína Svarinská, Roman Poláčik, Kristína Tóthová
Réžia/Directed by: Martin Smatana
Scenár/Written by: Ivana Sujová
Kamera/Director of Photography: Martin Smatana
Animácia/Animation: Martin Smatana
Strih/Editor: Martin Smatana
Hudba/Music: archives
Príbeh troch priateľov, ktorých vzájomné vzťahy sa počas jednej noci strávenej v uzatvorenom divadle celkom zmenia. Film o našich vnútorných tieňoch.
O stránkach našej duše, ktoré za žiadnu cenu nechceme vidieť, o spomienkach, ktoré chceme v sebe potlačiť. Nemôžeme pred nimi utiecť, pretože
nie je kam. Môžeme sa len pozerať. A aj keď s tým práve nevieme nič urobiť,
máme aspoň šancu niečo pochopiť.
Jednej hviezdnej noci sa malý chlapec s hlavou plnou fantázie stane svedkom
snového cirkusového predstavenia. Omámený nekonečnou reťazou trblietavých atrakcií si na lesnej čistine ožiarenej mesiacom neskoro uvedomí, že
cena za vstupenku do fantastického šapitó je príliš vysoká a brána medzi
realitou a snom sa zatvára.
A story of three friends and their relationship which changes completely after a night spent together in a locked theatre. A film about our inner
shadows. About those sides of our soul that we don‘t want to see, about
memories, that we want to suppress. We can‘t run away from them, because
there is nowhere to run. All we can do is observe. And even if we can‘t do
anything about it right now, we can at least try to understand.
NINA
animovaný, 2014, Slovensko, far., 17 min.
animated, 2014, SK, colour, 17 min.
Réžia/Directed by: Veronika Obertová & Michaela Čopíková (Ové Pictures)
Scenár/Written by: Peter Minár
Kamera/Director of Photography: Juraj Chlpík
Strih/Editor: Viera Čákanyová
Hudba/Music: Ink Midget x Pjoni
Hrá/Cast: Adam Šicko
Príbeh bojazlivého chlapca a malej divožienky, ktorých spája, ale aj rozdeľuje
strach. Vzniká medzi nimi silné puto, ktoré je v detskom svete fantázie všemocné. No keď sa priateľstvo mení na lásku, prichádza strach v nečakanom
rozmere. Prekonať strach a nájsť spoločnú cestu nebude ľahké. Bude to ťažké.
A story of a timid boy and a woodland girl, who are connected but also
separated by fear. They develop a strong bond which becomes almighty in
their fantasy world. But as their friendship turns into love, fear appears in
an unexpected dimension. Overcoming fear and finding a common way will
not be easy. It will be difficult.
NARODENINY V MINSKU
BIRTHDAY IN MINSK
A ŠŤASTIE
DEŇ ROŽDENIJA V MINSKE
AND HAPPINESS
hraný, 2014, Bielorusko, far., 27 min.
feature, 2014, Belarus, colour, 27 min.
I SČASTIE
Réžia/Directed by: Zuzanna Karpińska
Scenár/Written by: Zuzanna Karpińska
Kamera/Director of Photography: Zuzanna Karpińska
Strih/Editor: Zuzanna Karpińska
Účinkuje/Cast: Wanda Falczyńska
MILKY BROTHER
TÚŽBA STAŤ SA INDIÁNMI
BIELORUSKO / BELARUS
dokumentárny, 2014, Bielorusko, far., 11 min.
documentary, 2014, BY, colour, 11 min.
Réžia/Directed by: Maxim Šved
Scenár/Written by: Maxim Šved
Kamera/Director of Photography: Tatiana Pavlova
Strih/Editor: Anton Mazeika
Účinkujú/Cast: Žeňa Borovskij, Svetlana Borovskaja
Žeňa je druhák v špeciálnej škole, kde sa môžu deti s autizmom učiť v integrovaných triedach spolu s bežnými deťmi. Film sleduje jeho prvý deň v škole
po letných prázdninách, veľmi dôležitý deň pre jeho matku, ktorá bojuje
o jednoduché, obyčajné šťastie.
On a starry night, a young boy with a vivid imagination witnesses a dreamy circus performance. On a moonlit forest clearing, enchanted by an
infinite chain of shimmering attractions, he realises that the price to enter
the fantastic circus tent is too high and that the gate between reality and
dream is closing.
Zhenya is studying in a special school where kids with autism can study
along with regular children in integrated classes. We follow his first day in
school after the summer break. This day is very important for his mother,
who is fighting for simple, ordinary happiness.
TOTO NIE JE HRA
DYCH MOKRADÍ
THIS IS NOT A GAME
THE BREATH OF THE WETLANDS
dokumentárny, 2014, Slovensko, far., 22 min.
documentary, 2014, SK, colour, 22 min.
PODYCH BALOT
Réžia/Directed by: Nikita Lavreckij
Scenár/Written by: Nikita Lavreckij
Kamera/Director of Photography: Nikita Lavreckij
Strih/Editor: Nikita Lavreckij
Hudba/Music: Aliosha give me a chance, Perigelij na zare korifejev,
Kitchen Stuff Only
Hrajú/Cast: Anton Šeleg, Xenija Subbotina, Nikolaj Peťajev, Džek Džeki,
Larisa Kovaľova, Alexej Ruďak
Mladíka Jegora už druhý raz vyhodili pre zlý prospech z univerzity a vracia
sa domov do Minska. Je bez peňazí a nemá kam ísť. Blížia sa jeho dvadsiate
narodeniny a prepadne ho melanchólia…
It’s the second time that young Yegor was dismissed from the university
for poor grades and now he is coming home to Minsk. Yegor has no money
and nowhere to go. His twentieth birthday is approaching and he is struck
with melancholy…
NEZNÁMY MUŽ
Réžia/Directed by: Dominik Jursa
Scenár/Written by: Dominik Jursa
Kamera/Director of Photography: Dominik Jursa
Strih/Editor: Mária Hirgelová
Príbeh sleduje Petra, osemnásťročného zakladateľa hnutia domobrany, ktorý
rozpráva o svojich názoroch, dôvodoch a o svojom pohľade na modernú dobu.
Sú on a jeho organizácia hrozbou alebo je to len hra?
A story of Peter, an eighteen-year-old founder of a militia movement, who
presents his opinions, reasons and visions of the modern world. Is he and
his organisation a real threat or is it just a game?
dokumentárny, 2014, Bielorusko, far., 24 min.
documentary, 2014, BY, colour, 24 min.
Réžia/Directed by: Ihor Čyčšeňa
Scenár/Written by: Ihor Čyčšeňa, Konstantin Čykalov, Volha Kaskevič
Kamera/Director of Photography: Natallia Kavarskaja, Aliaksandar Pacejev
Strih/Editor: Ihor Čyčšeňa, Viktor Kistan
Hudba/Music: Leonid Pavlionak
Účinkujú/Cast: Tatiana Papičyc, Viera Maciuta, Tatiana Barščevskaja,
Mikolaj Rudziak, Halina Garbiňuk, Sofia Kisel, Volha Piačonka
Film rozpráva o mokradiach, ktoré sú „na čiernej listine“, odsúdené na vysušenie, a o živote ich obyvateľov. Oboznamuje nás s neobvyklou krásou mokradí,
ktoré zadržiavajú vodu, zmierňujú klímu, sú útočiskom pre mnoho druhov vtákov a ďalších živočíchov. Viažu sa k nim aj mnohé legendy. Okrem toho sa film
zameriava na ničenie mokraďového ekosystému ako výsledok ťažby rašeliny.
A film about a wetland that is “blacklisted” - destined to be dried, and about
the life of its habitat. We get to know the unusual beauty of wetlands that
keep water, soften the climate and shelter numerous birds and other animal
species. Wetlands are emblazoned with many legends. The film also focuses
on the destruction of wetland ecosystem due to peat extraction.
AN UNKNOWN MAN
NEIZVESTNYJ MUŽČINA
hraný, 2014, Bielorusko, far., 18 min.
feature, 2014, Belarus, colour, 18 min.
Réžia/Directed by: Dima Dedok
Scenár/Written by: Dima Dedok
Kamera/Director of Photography: Dima Dedok
Strih/Editor: Dima Dedok
Hrajú/Cast: A. R. Č., Andrej Grinko, Karolina Januškevič, Saša Tagunov
Filmárčina je pre mňa šancou prekračovať hranice dovoleného, šancou vytvárať si vlastné svety, niekedy dokonca utópiou – v tomto prípade dystopiou
vo vzťahu k tradičnému chápaniu Nového roka ako sviatku, od ktorého očakávame, že sa ním začne nová kapitola nášho života. Kapitola plná zdravia,
peňazí a šťastia. Kapitola dovtedy neprečítaná. Tridsiaty prvý december je
iba exemplárny prípad. Každý deň očakávame, že sa náš život zmení z niečej
milosti. Čakáme na zázrak.
Filmmaking is a chance to go beyond the border of what’s permitted, it’s a
chance to create my own worlds, sometimes even utopias. In this case even
a dystopia in relation to the traditional understanding of the New Year‘s Eve
as a holiday that is supposed to start a new chapter in our life. A chapter full
of health, money and happiness. A chapter we haven‘t read yet. December
31st is just an exemplary case. Every day, we expect that our life will change
by someone else’s deeds. We are waiting for a miracle.
Download

Stiahnnite si bulletin súťaže krátkych filmov V4