ENTIRE
Samosprávy
budúcnosti
5 zlatých pravidiel komunikácie samospráv
Medzinárodné zdroje pre externé financovanie
5 krokov na ceste k úspešnému PHSR
Užšia spolupráca
samospráv, partnerov
a občanov
01 / 2014
3. ročník
Spolu si poradíme
ENTIRE
EDITORIÁL
Vážení čitatelia,
Renáta Kiselicová
generálna riaditeľka
obdobie prechodu medzi dvoma
programovými obdobiami prináša
veľa tém – je tu priestor na ohliadnutie sa do minulosti a hodnotenie
uplynulých ukončených projektov,
a taktiež priestor na tvorbu plánov
do obdobia nasledujúceho. V tomto
čísle preto nájdete články, v ktorých
sa prelínajú úspechy dosiahnuté
v minulosti, ale aj také, ktoré majú
aktuálny dopad na prítomnosť a dosah na budúcnosť. Ponúkame Vám
inšpiráciu v priereze ukončených či
rozbehnutých projektov a množstvo
tipov a rád, akými možnými smermi
sa uberať.
Hneď v úvode sa z rozhovoru s naším senior konzultantom Pavlom
Terpákom dozviete, čo je nové
na poli eGovernmentu. Novinky,
ktoré prináša zákon o eGovern-
mente, sa skoro budú dotýkať
nášho každodenného života a Pavol
zodpovie otázky o tom, aké vylepšenia môžeme v blízkej budúcnosti
očakávať v súvislosti s elektronickými službami.
Séria článkov je venovaná potrebám, výsledkom a možnostiam
otvoreným pre obce. Sprostredkujeme Vám skúsenosti z praxe mimoriadne úspešnej obce s realizovaním
projektov podporovaných z fondov
EÚ a zhodnotíme ich spoločensko-ekonomické dopady. V odborných
článkoch Vám poskytneme tipy
a návody, ako postupovať pri tvorbe
stratégie obce, efektívne nadviazať
komunikáciu so svojimi občanmi
a zapájať ich do tvorby riešení verejných záležitostí.
Programy realizované na medzinárodnej úrovni sa stávajú čím ďalej,
tým aktuálnejšími. Pripravili sme
pre Vás prehľad realizovaných medzinárodných projektov a dúfame,
že Vás budú inšpirovať k novým aktivitám. Detailnejšie sme sa venovali
projektu MAFIS, ktorý poskytuje
veľký potenciál do budúcnosti pre
rozvíjanie ďalšieho vzdelávania
samospráv. Projekt bol zameraný
najmä na finančné riadenie, avšak
v rámci municipalít otvára možnosti
rozšírenia vzdelávania o ďalšie aktuálne témy.
V tomto čísle magazínu ENTIRE
sme sa snažili vybrať tie najužitočnejšie témy a poskytnúť množstvo
praktických rád a nápadov, ktoré
Vám pomôžu vytýčiť si smer a zadefinovať ciele do nového programového
obdobia.
Prajeme Vám veľa úspechov.
Renáta Kiselicová
generálna riaditeľka
3
ENTIRE
Obsah
37 | Odborná téma
05 | Topics
05 Zaujímavé témy, ktoré hýbu
naším biznisom
37 5 zlatých pravidiel pre komunikáciu samospráv
43 | Success story
07 | Interview
43 Zmeny v kultúre:
Ministerstvo pripravuje
"cestovnú mapu"
07 Pavol Terpák - Technologické
inovácie zjednodušujú prácu
ľudí
11 | Focus
47 Čas na inovácie
50 | English summary
11 S ukončením programového
obdobia 2007 – 2013 sa povinnosti nekončia
51 Interesting topics which have
been driving our business
13 5 krokov na ceste k príprave
úspešných plánov hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR)
52 The dealines that need to be
remembered with respect to the
end of the programming period
2007 – 2013
17 Prehľad medzinárodných
programov a partnerstiev
52 Five steps towards making your
Plan of Economic and Social
Develoment a success
20 5 otázok pre Romana Goldschmidta
53 Overview of international
programmes and partnerships
23 MAFIS
Manažment financovania
samospráv
53 MAFIS
Financial Management for
Local Government
25 | Profil
25 Profil spoločnosti 2014
54 Five golden rules for the
communication of a local
government
29 | Služby
29 Čo Vám môžeme ponúknuť
55 Changes in Culture:
the Ministry of Culture
prepares a road map
33 | Sektory
33 Tu sme doma
4
ENTIRE
ZAUJÍMAVÉ TÉMY, KTORÉ
HÝBU NAŠÍM BIZNISOM
Konferencia
ICMA v Bostone
V Bostone sa stretlo približne 3500 členov,
partnerov a vystavovateľov. Slovenským
zástupcom na konferencii bola Asociácia
prednostov úradov miestnej samosprávy
v SR, a aj my sme mali možnosť zúčastniť sa.
Zaujímavým príspevkom bola prezentácia
Beth Simone Noveck: Kľúčom k inteligentným
mestám sú inteligentní občania. Beth Simone
Noveck je zakladateľkou The Governance Lab,
ktoré sa usiluje o zlepšenie ľudských životov
prostredníctvom väčšieho zapojenia občanov
a moderných technológií do miestnej správy.
Viac informácií:
http://icma.org/en/icma/home
Čo sme sa naučili
na odborných stážach
Vďaka projektu Learn from the Best podporeného z programu Leonardo Da Vinci sa naši
zamestnanci zúčastnili niekoľkých zaujímavých odborných stáží, ktorých cieľom bolo
získať kontakty a vedomosti v oblastiach, ktoré
sú na Slovensku stále málo zastúpené. Sociálne
inovácie, nové metódy v oblasti procesného
manažmentu či evaluácia európskych projektov
predstavujú oblasti so širokým potenciálom využitia v budúcnosti. Získané informácie stážisti
využívajú v rôznych projektoch a pravidelne ich
prezentujú v rámci našich pracovných raňajok,
v blogoch a článkoch.
Príjemné Hodnotné
Spoločné Raňajky
V prostredí Historickej radnice v Banskej Bystrici
sme zorganizovali pracovné raňajky na témy PHSR
a novej výzvy na obnovu národných kultúrnych
pamiatok. K téme PHSR sa zástupcovia obcí a miest
dozvedeli viac o podpore regionálneho rozvoja,
inovatívnych postupoch pri príprave PHSR, efektívnej komunikácii novej stratégie rozvoja a inovatívnych zdrojoch financovania pre samosprávy.
Počas raňajok k téme výzvy na obnovu národných
kultúrnych pamiatok sme sa venovali aktuálnemu
stavu pamiatok na Slovensku, analyzovali podmienky vyhlásenej výzvy a perspektívy dostupných zdrojov v novom programovom období 2014 – 2020.
5
ENTIRE
TOPICS
Zastrešili sme proces tvorby
Stratégie rozvoja kultúry SR
V období od júla do decembra 2013 prebiehal proces tvorby Stratégie rozvoja kultúry
Slovenskej republiky pre roky 2014 – 2020.
Ministerstvu kultúry SR, ako zadávateľovi projektu, záležalo na tom, aby daná stratégia mala
nadrezortný charakter a vznikla v čo najširšom
konsenze. Proces bol preto výnimočný vysokou
mierou participatívnosti a podieľalo sa na ňom
viacero expertov, ako aj široká odborná verejnosť, a my sme boli zodpovední za procesnú
stránku celého dokumentu. Výsledný dokument a ďalšie informácie nájdete na:
www.strategiakultury.sk.
Aktuálna výzva
pre samosprávy
28. februára 2014 vyhlásilo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky výzvu na
finančnú podporu odvádzania a čistenia komunálnych a odpadových vôd. Cieľom výzvy je znižovanie znečistenia vôd a zvýšenie kvality života obyvateľstva dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry
vodného hospodárstva.
Výzva je aktuálna do 2. júna 2014.
Pokračuje tvorba Programu
cezhraničnej spolupráce
Maďarsko — Slovensko
Spolu s našimi partnermi sme dosiahli významný pokrok v definovaní stratégie pre cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom a Maďarskom pre roky 2014 – 2020. Na základe návrhu
nášho konzorcia a rozhodnutia Task Force
bude budúci program podporovať aktivity
zamerané na zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, ochranu
životného prostredia a presadzovanie udržateľného využívania zdrojov, podporu udržateľnej
dopravy a odstraňovania prekážok v kľúčových
sieťových infraštruktúrach, podporu zamestnanosti a mobility pracovnej sily, zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zabezpečenie efektivity
verejnej správy.
6
INTERVIEW
TECHNOLOGICKÉ INOVÁCIE
ZJEDNODUŠUJÚ
PRÁCU ĽUDÍ
Senior konzultant Pavol Terpák nie je klasický „ajtíčkar“. Hoci svoju
prácu miluje a baví ho dosahovať vytýčené ciele, nie je otrokom
IT technológií. Je autorom mnohých softvérových riešení. Výsledky jeho
práce v spoločnosti Centire boli ocenené aj na prestížnych
IT podujatiach. Medzi najvýznamnejšie míľniky jeho práce považuje
vytvorenie prvej elektronickej platformy umožňujúcej komunikáciu
medzi verejnosťou a samosprávou, ako aj zrealizovanie vôbec prvého
elektronického referenda na území krajín V4.
ENTIRE
INTERVIEW
eGovernment
o krok bližšie k realite
Elektronická komunikácia s verejnou správou je bežnou
praxou v severských krajinách, Švajčiarsku, Nemecku či
Veľkej Británii. Slovensko sa k týmto krajinám čoskoro
pripojí, keďže koncom roka 2013 bol schválený prelomový
zákon o eGovernmente. V čom sú výhody a čo schválenie
elektronizácie verejnej správy so sebou prinesie?
Čítajte v nasledujúcom rozhovore.
V čom vidíte prínos aktuálne schváleného zákona
o eGovernmente?
Z pohľadu verejnosti v tom, že jej bude po veľmi dlhej
dobe čakania umožnené komunikovať s verejnou
správou v elektronickej podobe. Občania alebo podnikateľské subjekty tak namiesto osobnej návštevy
na úradoch budú môcť plnohodnotne riešiť svoje
životné situácie prostredníctvom internetu. Zároveň
budú značne šetriť čas, ktorý dnes musia obetovať
na osobnú návštevu úradu. Postupom času im odpadne aj mnohokrát nepríjemná úloha behania z úradu
na úrad za účelom doručovania a zháňania rôznych
potvrdení, ktoré musia dokladovať k podaniam.
Z pohľadu samosprávy vidím hlavný prínos v ďalšom
skvalitňovaní poskytovaných služieb smerom k verejnosti. Samosprávam sa pri zavádzaní elektronických
služieb naskytá jedinečná príležitosť, ako zoptimalizovať fungovanie vlastného úradu realizáciou
procesných analýz a návrhov zmien, ktoré so sebou
prináša nová forma elektronickej komunikácie. Elektronickú komunikáciu netreba vnímať len v rovine
komunikácie s verejnosťou. Práve tento zákon vytvára priestor pre vzájomnú elektronickú komunikáciu
medzi organizáciami verejnej správy. Umožní sa tak
efektívnejšia výmena informácií, čo, pevne verím,
bude mať pozitívne dopady napríklad na skrátenie
doby potrebnej na vybavenie podania občana alebo
podnikateľského subjektu.
Nový zákon hovorí o tzv. dátových schránkach.
Aký je ich význam pri elektronickej komunikácii?
Dátové schránky môžeme v jednoduchosti vnímať
ako presný ekvivalent dnešných tradičných poštových
schránok. Rozdiel je však v tom, že do dátovej schrán-
8
ky budú doručované správy výhradne v elektronickej podobe so zaručeným overením
odosielateľa správy. Občan alebo podnikateľský subjekt bude môcť doručovať elektronické podania priamo do dátovej schránky
konkrétnej inštitúcie verejnej správy. Orgán
verejnej správy musí prijímať elektronické
podania a bude môcť vydávať rozhodnutia
elektronicky prostredníctvom vlastnej dátovej schránky. Nutnou podmienkou
pre využívanie dátovej schránky je vydanie
nového občianskeho preukazu s čipom.
Aké povinnosti z toho vyplývajú
pre samosprávu?
Orgánom verejnej moci by mali byť dátové
schránky zriadené automaticky. V prípade
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti
samospráv odporúčame dodatočne požiadať
o zriadenie samostatnej dátovej schránky.
Zriadenie schránky prebieha vyplnením
a zaslaním formuláru zverejneného na stránke Úradu vlády SR. Zákon o eGovernmente
ukladá povinnosť každému orgánu verejnej
moci od februára tohto roku minimálne
jedenkrát do dňa vykonať prevzatie správ
z dátovej schránky. Na to, aby si samospráva
mohla túto povinnosť splniť, musí jej štatutár
požiadať o vydanie nového občianskeho preukazu s elektronickým čipom. Táto zákonná
povinnosť platí aj pre štatutárov organizácií
v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy.
Je nutné mať na elektronickú komunikáciu
vydaný nový občiansky preukaz s čipom?
Rozhodne áno. Týka sa to verejnosti, ktorá
chce s úradmi komunikovať elektronicky,
ale aj zástupcov orgánov verejnej moci,
ktorým túto povinnosť ukladá priamo zákon.
Práve nový občiansky preukaz s čipom
obsahuje bezpečnostné certifikáty slúžiace
na elektronické podpisovanie podaní alebo
rozhodnutí. Pred zneužitím je občiansky preukaz chránený tzv. bezpečnostným osobným
kódom, ktorý by majiteľ preukazu nemal
s nikým zdieľať.
ENTIRE
PAVOL TREPÁK
Dnes si pred realizáciou podania musíme
v mnohých prípadoch vlastnými silami vyžiadať
rôzne potvrdenia z úradov. Zmení sa táto situácia?
Túto situáciu pozná asi každý z nás. K samotnému
podaniu si musíte obísť potrebné úrady, vyžiadať si
potvrdenia alebo výpisy a následne ich dokladovať
pri realizácii podania. Prijatím tohto zákona by sa
mal tento proces v najbližších rokoch výrazne zjednodušiť. Úrad, ktorému bolo doručené podanie, by si
mal automaticky vyžiadať potrebné údaje ku konaniu
od iných orgánov verejnej moci. Samozrejme, bude to
platiť len v prípade, ak iná organizácia verejnej moci
bude disponovať požadovanou informáciou.
Vedeli by ste uviesť príklady služieb, ktoré už
v súčasnosti vieme vybaviť elektronicky?
Od začiatku tohto roka môžeme bez potreby návštevy úradov využívať elektronické služby Centrálnej
ohlasovne Ministerstva vnútra SR, teda nahlasovať
zmenu prechodného alebo trvalého pobytu. Ďalšie
služby, ktoré sú sprístupnené v elektronickej podobe,
sú služby obchodného alebo živnostenského registra.
V priebehu nasledujúcich mesiacov by mali pribúdať aj ďalšie elektronické služby. Najaktuálnejšie
informácie o dostupných elektronických službách je
možné nájsť na stránke Ústredného portálu verejnej
správy (www.slovensko.sk).
Pracovali ste na projektoch, ktoré boli prvými lastovičkami oživenia eGovernmentu na Slovensku.
Mohli by ste ich stručne predstaviť?
Za prelomový považujem projekt Digitálne mesto.
Projekt obsahoval 10 služieb a rád, ako vykonávať
podania v elektronickej službe. Neskôr sa tento
projekt pretransformoval a pod názvom Civitas sme
prešli na cloudovú platformu. Civitas.sk je jediný portál, ktorý združuje 20 samospráv a ich občania môžu
riešiť podania elektronicky. Mojou srdcovkou je ale
projekt, ktorý sme realizovali v spolupráci s mestom
Turčianske Teplice a Paneurópskou vysokou školou
práva. Ide o prvé elektronické referendá v rámci krajín Vyšehradskej štvorky. Tento nápad vznikol
na podnet primátora Turčianských Teplíc, ktorý chcel
poznať názor občanov inou ako klasickou formou
a našou úlohou bolo nájsť riešenie, ako legalizovať
elektronické referendum a následne zrealizovať prvý
9
elektronický prieskum verejnej mienky.
Pre úspech tohto projektu sme realizovali
druhé elektronické referendum, v ktorom
mali občania možnosť hlasovať o investičných prioritách mesta Martin.
Ktorý z vašich projektov bol najviac inšpirujúci?
Určite už spomínaný elektronický prieskum
verejnej mienky. Mali sme možnosť priamo
sa pýtať na názor ľudí na túto formu vyjadrovania ich názoru. Reakcie ľudí boli vskutku
pozitívne a túto inovatívnu formu vítali.
Oceňovali predovšetkým možnosť vyjadriť
sa k veciam, ktoré sa ich bezprostredne týkali
a mohli tak formovať svoje vlastné okolie.
Dokáže aj staršia populácia oceniť prínosy
elektronizácie?
Podarilo sa nám zmeniť predsudok o starších
ľuďoch, že sa nedokážu prispôsobiť elektronickej forme komunikácie. Vyše 40 %
zúčastnených elektronického prieskumu
v Turčianskych Tepliciach malo viac ako
50 rokov. Takýmto výsledkom sme boli
naozaj veľmi milo potešení.
Mohli by ste uviesť príklad spätnej väzby
verejnosti?
Najpríjemnejšou, a zároveň najprekvapivejšou, bola návšteva domova dôchodcov
v Turčianskych Tepliciach. Práve seniori nás
prekvapili svojím prístupom k informačným
technológiám. Sadli si za počítač, bez problémov zadali hlasovací kód, odklikali svoje
odpovede a nakoniec zhodnotili, že celý
systém bol veľmi prehľadný a ľahko sa v ňom
orientovali.
V čom vnímate svoju prácu ako naplňujúcu a zmysluplnú?
Myslím si, že poslaním ľudí v informačných
technológiách je práve prinášať technologické inovácie, prispievať k zavádzaniu zmien
a zjednodušovať prácu ľudí. Úprimne ma
ENTIRE
INTERVIEW
teší, keď sa mi dostane do uší, že výsledok našej práce
pomohol našim klientom fungovať efektívnejšie.
Ako si predstavujete budúcnosť elektronizácie?
Prial by som si, aby v horizonte 2-3 rokov bolo
vybavovanie agendy elektronickou cestou už bežnou
súčasťou nášho života. Aby sme pri odchode z úradov
mali príjemný pocit, že to, čo do štátu vkladáme, sa
nám vrátilo kvalitným klientským servisom.
Máte horúci vzťah k IT techológiám. Dá sa vo
vašom prípade hovoriť o láske k počítačom?
Určite! Uvedomujem si, že svoje vysedávanie
za počítačom musím obmedziť, a preto si hodiny
sedenia kompenzujem športom. V posledným rokoch
som prepadol triatlonu, kombinácii plávania, bicyklovania a behu, a tomuto športu naozaj obetujem
množstvo času. Pri triatlone je to podobné ako
pri mojej práci. Je potrebné vytýčiť si ciele a potom
tvrdo pracovať, aby sa mi ich podarilo dosiahnuť.
Ktorá krajina by bola pre vás ideálna na žitie
a prečo?
Učarovali mi Vietnam a Zürich. Vietnam má nádhernú krajinu a úžasné jedlo a Zürich je mesto, ktoré má
v sebe úžasnú energiu a architektúru.
Ako si spomínate na vaše prvé stretnutie
s počítačom?
Písal sa rok 1992, mal som 6 rokov a vymoženosti
v oblasti IT boli ešte veľmi základné. Náš sused si kúpil počítač Didaktik a my sme k nemu chodili hrávať
hry. Bol to počítač, ktorý bol prepojený s televízorom
a magnetofónom, takže občas vydával otravné
škrípavé zvuky.
Viete nejaký vtip o „ajtíčkaroch“?
Aká je typická odpoveď IT-čkára, keď mu niekto zavolá, že má problém?
Aká?
Skúšali ste to vypnúť a zapnúť?
10
Pavol má takmer 10-ročné
skúsenosti z oblasti budovania
online služieb. Spolu s naším
tímom napĺňa svoju víziu
o efektívne fungujúcom
eGovernmente a presadzuje
ideu easy-to-use IT riešení. Stál
pri zrode prvého Digitálneho
mesta, je spoluautorom
a manažérom projektu
CIVITAS. Je osobou, ktorá
iniciovala prvé elektronické
referendum v priestore krajín
V4 a držiteľom ocenenia
Inovatívny čin roka 2011.
FOCUS
S UKONČENÍM
PROGRAMOVÉHO
OBDOBIA 2007 – 2013
SA POVINNOSTI
NEKONČIA
Druhé programové obdobie na čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu určeného
na roky 2007 – 2013 sa končí. Európska únia však povoľuje
dokončenie projektov a čerpanie finančných prostriedkov ešte
ďalšie dva roky podľa pravidla „N+2“ resp. „N+3“ (do dvoch,
resp. troch rokov po skončení príslušného roka N).
Ako to ovplyvní projekty, ktoré plánujete alebo realizujete?
ENTIRE
FOCUS
Výnimka predĺženia pre SR
ného projektu, vrátane projektovej dokumentácie,
podstupuje veľké riziko. Podcenenie kvality projektovej dokumentácie má často negatívny dopad hlavne
na finančné prostriedky projektu. Práce naviac môžu
nastať v prípade, ak sa projektant dostatočne neoboznámi s predstavami investora, terénom či stavbou.
Slovenskej republike bola schválená výnimka
na čerpanie finančných záväzkov za roky 2011 a 2012
o rok dlhšie, teda tri namiesto dvoch rokov. V niektorých médiách bola uverejnená mylná informácia, že
sa môžu čerpať finančné prostriedky do roku 2016.
Výnimka predĺženia o jeden rok sa však netýka
roku 2013. Tu zostáva platný dvojročný interval
na čerpanie výdavkov. V roku 2015 tak bude vytvorený veľký tlak na čerpanie finančných prostriedkov,
nakoľko budú musieť byť splnené záväzky za dva
roky – rok 2012 a 2013.
Vypracovanie projektovej dokumentácie musí byť
obstarané prostredníctvom súťaže a víťazný uchádzač realizuje jej vypracovanie za najnižšiu predloženú cenu. Práve spojenie nízkej ceny a časového stresu
môže predstavovať prekážky pri príprave kvalitnej
projektovej dokumentácie.
Termíny, ktoré si treba pamätať
Nezabúdajte na riziká
Všetky projekty, vrátane zrealizovania úhrad, je
potrebné ukončiť do konca oprávneného termínu
pre programové obdobie, najneskôr do 31. 12. 2015.
Ministerstvo financií vydalo usmernenie k ukončeniu
pomoci zo štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
pre programové obdobie 2007 – 2013, ktoré stanovuje hraničný termín podania posledných žiadostí
o platbu zo strany prijímateľa nasledovne:
V prípade, že je projekt predložený a úspešný, je
potrebné prehodnotiť plnenie časového harmonogramu aj pri podpise Zmluvy o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku. V minulosti sa často stávalo,
že sa neprimerane predĺžil čas na hodnotenie žiadostí a mohla by nastať situácia, že sa aktivity ukončia
a časť platieb sa zrealizuje až po oprávnenom období.
Pri projektoch, ktoré v súčasnosti prebiehajú, sú
nastavené harmonogramy tak, aby bolo možné splniť
všetky podmienky a ukončiť projekty včas. Vo väčšine
z nich už však nie je priestor na prípadné časové zmeny, ktoré by mohli byť vyvolané nepredvídateľnými
okolnosťami. Z tohto dôvodu by mala byť sústredená
väčšia pozornosť na možné riziká, ktoré ohrozujú
priebeh aktivít a vopred ich odstrániť.
— predfinancovanie do 30. 9. 2015,
— žiadosť o zálohovú platbu do 30. 9. 2015,
— žiadosť o platbu (refundácia) do 31. 1. 2016.
Každý Riadiaci orgán si môže stanoviť termín na predloženie posledných žiadostí o platbu aj skôr. Tieto termíny sú dôležité najmä pri plánovaní nových projektov.
Povinnosti sa nekončia
V súčasnosti stále možno predkladať projekty
cez aktuálne vyhlásené výzvy, najmä cez Regionálny
operačný program, Operačný program Životné prostredie a Program rozvoja vidieka. Pri ich predložení
je potrebné zvážiť, či je možné zrealizovať všetky aktivity a predložiť záverečné žiadosti o platbu v súlade
s termínmi určenými príslušným Riadiacim orgánom. Pri zvažovaní je potrebné myslieť na časový
sklz, ktorý môže nastať napríklad pri realizácii verejného obstarávania alebo kvôli potrebe vykonania
zmeny v projekte.
Skončením programového obdobia sa nekončia
povinnosti, ktoré sú uvedené v Zmluve o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku. Týka sa to najmä následného päťročného (v niektorých prípadoch
až desaťročného) monitorovacieho obdobia, v rámci
ktorého treba pravidelne predkladať monitorovaciu
správu o stave projektu. Podľa Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku prebieha archivácia všetkých originálnych dokumentov súvisiacich
so zrealizovaným projektom až do 31. 8. 2020.
Do tejto doby je nutné strpieť aj výkon kontroly alebo
auditu oprávnenými osobami.
Projektovú dokumentáciu
netreba podceniť
Ak sa žiadateľ rozhodne svoj projekt realizovať
prostredníctvom fondov EÚ bez kvalitne priprave-
Autori: Beáta Horečná, senior konzultant
Tamás Szőke, výkonný riaditeľ
12
FOCUS
PÄŤ KROKOV
NA CESTE K PRÍPRAVE
ÚSPEŠNÝCH PLÁNOV
HOSPODÁRSKEHO
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA
(PHSR)
Dôležitým predpokladom úspešných žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo štrukturálnych fondov je práve kvalitne vypracovaný PHSR.
Ak samospráva zapojí do prípravy PHSR verejnosť, získa reálny pohľad
na napĺňanie stanovených cieľov. Novo stanovené akčné plány budú reflektovať reálne potreby regiónu a finančné prostriedky tak budú vynakladané
efektívnejšie. Netreba zabúdať ani na dôležitosť spätnej väzby. Jej získaním,
či už od kľúčových aktérov rozvoja daného územia, alebo od širokej verejnosti, je možné zvýšiť spokojnosť občanov a podnikateľských subjektov
so smerovaním rozvoja územia. Spätnou väzbou sa zároveň intenzívnejšie
naštartuje participácia súkromného sektora na realizácii investičných
a rozvojových projektov samosprávy.
ENTIRE
FOCUS
V prvom kroku je dôležité posúdiť
úspešnosť implementácie
PHSR 2007 – 2013, a to na základe
analýzy súčasného stavu ekonomickej
a sociálnej situácie obce alebo mesta.
Vyhodnoťte staré
PHSR 2007 – 2013
1
PHSR je nutné vyhodnotiť nielen
z pohľadu zrealizovaných a nerealizovaných projektov, ale aj z pohľadu:
i
Finančnej stránky (rozsah vyčerpaných zdrojov zo štrukturálnych fondov a iných dotačných
nástrojov; rozsah vyčerpaných
zdrojov z rozpočtu mesta)
Naplnenia / nenaplnenia
Dopadu PHSR
ukazovateľov definovaných
na zvýšenie kvality
v PHSR 2007 – 2013
života v obci / meste
2
Vypracujte podrobný
harmonogram prípravy
nového PHSR
Ponechajte si dostatočne dlhú dobu na výber strategických partnerov a ich oslovenie. Zároveň zvážte formu a spôsob oslovenia partnerov / verejnosti (napr. formou
Dohody o partnerstve, Memoranda o spolupráci, prieskumu verejnej mienky a pod.).
14
i
V rámci zostavovania harmonogramu
prípravy vyberte
strategických partnerov pre prípravu
PHSR a identifikujte
vhodnú formu ich
zapojenia.
ENTIRE
PÄŤ KROKOV NA CESTE K PRÍPRAVE ÚSPEŠNÝCH PHSR
Pripravte a zrealizujte
komunikačný plán novej
stratégie
3
Postup, ako efektívne pripraviť
komunikačný plán, nájdete v rámci
odborného článku v tomto magazíne pod názvom: 5 zlatých pravidiel
pre komunikáciu samospráv.
Venujte dostatok času zostaveniu detailného
komunikačného plánu pre každú fázu prípravy
a realizácie vašej novej stratégie rozvoja mesta alebo
obce. Nezabudnite na včasnú a pravidelnú internú
komunikáciu voči všetkým zamestnancom.
4
Vypracujte
analytickú časť.
Vypracujte audit územia.
Výstupom tohto kroku je
SWOT analýza.
Vo fáze vypracovania SWOT analýzy odporúčame
zapojenie partnerov definovaných v druhom kroku prípravy. Zapojenie partnerov môže byť formou workshopu
alebo riadenej diskusie.
15
i
i
ENTIRE
FOCUS
V rámci tohto kroku je potrebné detailne zadefinovať rozvojové
ciele regiónu a kroky pre ich dosiahnutie. Vybrané priority sú
detailnejšie rozpracované ako oblasti pre podporu v Novom
programovom období.
Klaďte dôraz na súlad vybraných strategických
oblastí rozvoja – priorít PHSR s Partnerskou Dohodou 2014 – 2020 a so Spoločným strategickým
rámcom. Pri určovaní strategických oblastí rozvoja zapojte partnerov (napr. formou workshopu)
a overte si akceptáciu oblastí aj v prieskume
verejnej mienky. V rámci tejto fázy sa musí
jasne definovať inštitucionálne a organizačné
zabezpečenie programu, systém monitorovania
a hodnotenia.
Pripravte strategickú
a programovú časť
PHSR 2014 – 2020.
5
» neprofesionálna analýza
Najčastejšie nedostatky
pri spracovaní PHSR alebo
„7 hlavných hriechov“
» výsledky analýzy nie sú premietnuté
do programovej časti
» veľké množstvo opatrení verzus chýbajúce
preferencie (váha opatrení)
» nedostatočne riešené inštitucionálne,
organizačné a finančné zabezpečenie
» zle pripravený monitoring
» zavádzajúce hodnotiace správy
» slabá komunikácia a zapojenie verejnosti
Zdroj: RNDr. Peter Tremboš, PhD., prezentácia
Inovatívne postupy pri príprave PHSR, pracovné
raňajky v Banskej Bystrici, november 2013
Autor: Veronika Baričová, senior konzultant
16
i
FOCUS
PREHĽAD MEDZINÁRODNÝCH
PROGRAMOV A PARTNERSTIEV
Od roku 2007 sa zaoberáme projektmi medzinárodnej spolupráce
a vytvárame nové efektívne a zmysluplné partnerstvá – národné aj
medzinárodné.
Predložili sme takmer 25 projektov medzinárodnej
spolupráce na financovanie prostredníctvom:
Programov cezhraničnej spolupráce (napr. AT, PL, HU)
Komunitárnych programov (napr. FP7, CIP, Media)
Rozvojových programov (napr. SlovakAid)
Momentálne pracujeme na implementácii
10 projektov v celkovej hodnote
8 065 465 EUR
ENTIRE
FOCUS
Z NAJAKTUÁLNEJŠÍCH PROJEKTOV VYBERÁME :
LEGEND
SO – PC – PRO
LEAF
Cieľ: Zavedenie novej metodológie využívania intelektuálneho kapitálu za účelom
podpory rastu a inovácií
v malých a stredných podnikoch na Slovensku.
Cieľ: Vytvorenie metódy
a prostriedkov riadenia
pre produkčné spoločnosti
tak, aby sa ľudia, procesy
a stroje flexibilne dopĺňali
a tvorili vyvážený celok.
Partneri: Centire (SK), IT
Valley Kosice (SK), FH Joanneum Graz (AT), Wissenskapital (DE)
Partneri: Johannes Kepler
Universität (AT)
a ďalších 10 partnerov
H O D N O TA
H O D N O TA
H O D N O TA
294 231 EUR
4 040 080 EUR
21 240 EUR
TRABEIN
BUDOVANIE KAPACÍT
A PODPORA MIESTNYCH VLÁD
V ČIERNEJ HORE
MAFIS
Cieľ: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti zlepšením kvality riadenia. Kľúčovým
podkladom tréningov manažérov bol Model výnimočnosti
(EFQM).
Cieľ: Rozšírenie znalostí
zamestnancov miestnych samospráv v oblasti projektového
manažmentu, obzvlášť v súvislosti s čerpaním štrukturálnych
fondov EÚ.
Cieľ: Prispieť k rozvoju riadiacich kapacít samospráv
v oblasti finančného riadenia
a k podpore partnerstiev
v prihraničnom regióne
Slovensko – Maďarsko.
Partneri: BECON, EFQM
Partneri: European Movement
in Montenegro
Partneri: The Hungarian
National Association of Local
Municipalities (TŐOSZ),
Local Regional Monitoring
Institute (LRMI)
Cieľ: Získanie nových kontaktov a znalostí v špecifických
oblastiach záujmu prostredníctvom odborných stáží. Stáže
boli zamerané na spoločenské
inovácie, nové metódy v oblasti
procesného riadenia, hodnotenie európskych projektov.
Partneri: The Young Foundation (UK), Metasonic (DE),
HYDEA (HU), FH Joanneum
Graz (AT)
H O D N O TA
H O D N O TA
H O D N O TA
231 158 EUR
125 885 EUR
319 214 EUR
18
ENTIRE
PREHĽAD MEDZINÁRODNÝCH PROGRAMOV A PARTNERSTIEV
PREHĽAD PROJEKTOV
MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE
22 KRAJÍN
PROJEKT
Program AT HU CZ PL DE UK BE IT
SO-PC-Pro
FP7
RegEM
FP7
AVATAR
FP7
Social IN3
FP7
LEGEND
LLP
Learn from the Beast
LLP
EU-BITE
LLP
RUBICON
LLP
ReSmeS
CIP
EuroDay
EfC
APPRAISE
OP CE
Culture without borders
CBC SK-PL
Traditions in clay
CBC SK-AT
IMIME
CBC SK-AT
MAFIS
CBC
HU-SK
Knowledge Base
CBC
HU-SK
eMonitoringCBH
CBC
HU-SK
ESMESU
ENPI
Building capacities of local
government in Montenegro
SlovakAid
eGovernment in Moldova
SlovakAid
Belarus Water Industry Sector
SlovakAid
Macedonian Water Industry
Sector
SlovakAid
Project Implementation (RIRP)
SlovakAid
19
F
GR SE BG RO ME UA BY MK MD RS MX CH IL
FOCUS
5 OTÁZOK
ROMAN
GOLDSCHMIDT
Ohliadnutie sa za programovým obdobím 2007 – 2013 prináša viacero
rád či tipov. O to viac, ak hospodárenie dopadlo úspešne. Starostovi obce
Muráň Romanovi Goldschmidtovi prinieslo niekoľko veľkých projektov
a fondy EÚ sa mu podarilo využívať mimoriadne úspešne. Nechajte sa
preto inšpirovať jeho skúsenosťami a víziami.
ENTIRE
ROMAN GOLDSCHMIDT
1
V čom vidíte hlavný benefit externých
nenávratných zdrojov?
Jednoznačne v pokrytí výdavkov rozvojových projektov, ktoré by naša obec nebola
schopná samostatne uhradiť. Sme síce piata
najväčšia obec v rámci okresu, ale stále sme
relatívne malá obec a na realizáciu veľkých
projektov by sme bez nenávratných zdrojov
nemali dostatočný objem finančných prostriedkov. Ďalším obrovským prínosom sú
úspory z dlhodobého hľadiska, ktoré už začali prinášať napríklad znížené prevádzkové
výdavky na budovy v súvislosti s opravou
školy a zdravotníckeho strediska. Každý
projekt realizovaný zo štrukturálnych fondov sa oplatí, napriek prebyrokratizovaniu
celého procesu.
2
Podarilo sa vám zrealizovať viacero projektov financovaných z fondov EÚ. Ktoré
z nich by ste radi vyzdvihli a ako to pociťujú Muránčania v ich každodennom živote?
V prvom rade sú to dva veľké, finančne
náročné projekty. Sú nimi vybudovanie kanalizácie a zberného dvora, čo má priaznivý
dopad na hygienické a environmentálne
štandardy a na environmentálne povedomie ľudí. Ľudia to berú veľmi pozitívne,
oceňujú hlavne rekonštrukciu zdravotného
strediska. Máme detského a ženského
lekára, lekára pre dospelých aj stomatológa.
Podmienky sa veľmi zlepšili, budova dostala iný ráz a iný rozmer, je na veľmi dobrej
úrovni. Spomeniem ešte rekonštrukciu
centrálnej časti, premenu fary na múzeum
a rekonštrukciu hasičskej zbrojnice.
3
Mohli by ste uviesť príklad konkrétnej odozvy?
Napríklad rekonštrukciu centrálnej časti oceňujú najmä ľudia, ktorí nie sú priamo z našej
obce. Je príjemné, keď za vami prídu s tým, že
si všimli, aké veľké zmeny sa tu udiali za takú
krátku dobu. Miestne obyvateľstvo to skôr berie
ako samozrejmosť, ale ako sa hovorí, „doma nie
je nikto prorokom“. Svoj účel splnilo múzeum,
ktoré sme prebudovali z rímsko-katolíckej fary,
kde sme zaznamenali 300 návštevníkov. Múzeum prezentuje obec, ale aj jej okolie, ktorého
súčasťou je hrad a okolité turistické chodníky.
21
ENTIRE
FOCUS
4
Zlepšenie podmienok v obci vás určite
stálo nemalé úsilie. Ako sa vám podarilo
preklenúť všetky ťažkosti s tým spojené?
Menšie projekty sme schopní pokryť sami
– vlastným personálom aj finančnými prostriedkami. Kofinancovanie projektov vyžaduje
vklad obce vo výške 5 % a minulý rok sme boli
nútení zobrať si úver. Bolo to spôsobené tým, že
sme ukončovali päť projektov naraz a nakopili
sa nám náklady, inak by však úver ani nebol potrebný. Z personálneho hľadiska bolo potrebné
zapojiť aj externé zdroje. Do tvorby projektových
žiadostí sme zapojili odborných projektantov
a externé agentúry. Tou je napríklad spoločnosť
Centire, ktorá nás podporila v projektovom manažmente. Spočiatku boli projekty šité horúcou
ihlou, ale teraz už robíme veci kvalitnejšie
a v predstihu a dá sa to spokojne riešiť.
PROFIL
5
OBEC MURÁŇ
Programové obdobie 2007 – 2013 ste uzavreli
mimoriadne úspešne. Aké sú vaše vízie
do nasledujúceho obdobia?
1253 obyvateľov
Starosta Ing. Roman Goldschmidt
Jednou z hlavných priorít je záchrana hradu
Muráň. Je to veľmi náročný proces od výskumov cez projektovanie až po realizáciu celého
procesu. Určite to bude beh na dlhé trate.
V prípade, že to umožní výzva, by sme sa radi
pustili do rekonštrukcie miestnych komunikácií. Taktiež plánujeme nadstavbu základnej
školy s materskou školou, kde by boli nové špecializované triedy a uvažujeme aj o zmene palivovej základne v uvedených objektoch. Okrem
toho je vypísaná verejná súťaž na výstavbu
komunitného centra a momentálne pracujeme
na projektovej žiadosti na rekonštrukciu Muránskeho hradu – domu veliteľa (objekt hradu).
V neposlednom rade by sme radi pokračovali
vo vzdelávaní rómskej komunity.
Zrealizované v programovom období
2007€–€2013:
Vybudovaná kanalizácia a zberný dvor
Zrekonštruované zdravotné stredisko,
hasičská zbrojnica a centrálna časť
Premena fary na múzeum
Plány do budúcna:
Záchrana hradu Muráň
Rekonštrukcia miestnych komunikácií
Nadstavba základnej školy s materskou
školou a zmena ich palivovej základne
Výstavba komunitného centra
Vzdelávanie rómskej komunity
22
FOCUS
M A N A Ž M E N T F I N A N C OVA N I A SA M O S P R ÁV
MAFIS
JE NADČASOVÝ
Projekt Manažment financovania samospráv (MAFIS)
priniesol 30 vyškolených trénerov, 40 akademikov, 60 účastníkov
zo samospráv a 120 účastníkov konferencie. Jeho úspech však nie
je merateľný len týmito číslami, ale predovšetkým predstavením
inovatívnych konceptov fungujúcich v zahraničí, zdieľaním skúseností
všetkých zúčastnených a novými kontaktmi a partnerstvami.
ENTIRE
FOCUS
MAFIS MAL VÝZNAM NIELEN V ČASE JEHO REALIZÁCIE, ALE
OSTÁVA AKTUÁLNY AJ PO UKONČENÍ. JEHO VÝSLEDKAMI BOLI
TRÉNINGY PREDSTAVITEĽOV SAMOSPRÁV A VZDELÁVACIE
MATERIÁLY (AJ V E-LEARNINGOVEJ VERZII).
Partneri projektu
Na slovenskej strane je hlavným partnerom občianske
združenie Európske centrum manažmentu a na maďarskej strane konzorcium partnerov – neziskové organizácie LRMI a TŐOSZ. Všetci partneri majú dlhoročné
skúsenosti a dobre poznajú problematiku financovania
samospráv.
Financovanie projektu
Projekt MAFIS je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika – Slovenská republika 2007 – 2013 a je financovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja.
„Pri súčasnom rozsiahlom počte
kompetencií, ktoré vykonávajú naše
samosprávy a častých zmenách
finančných podmienok vnímam
projekt MAFIS ako veľmi aktuálny
a užitočný pre samosprávy, aby sa
utvrdili v činnostiach, ktoré robia.
Pritom im to dáva aj podnety
pre nové prístupy, metódy a nástroje
vo finančnom manažmente.”
Implementácia projektu prebehla
v niekoľ kých fázach, ktorých realizácia
priniesla okamžité viditeľné výstupy:
Pracovný tím expertov prispôsobil a adaptoval podklady pre vzdelávanie v oblasti
finančného riadenia.
Hlavný zdroj vzdelávacích materiálov,
publikácia Financial Management for Local
Government, bol v rámci realizácie projektu
doplnený o nové témy, informácie o možnostiach rozvoja samospráv, ako aj o prípadové
štúdie z domáceho prostredia. Publikácia je
zameraná na témy ako finančné plánovanie,
manažment aktív, meranie výkonnosti alebo
nové možnosti financovania rozvoja samospráv.
Vznikli nové študijné a tréningové materiály,
ich preložené a aktualizované verzie, elektronické aj printové. Účastníkom programov bol
umožnený prístup k všetkým materiálom
cez moderný e-learningový portál, čo vytvorilo možnosti samoštúdia, interakcie
a samotestovania.
Prebehli tréningy trénerov finančného manažmentu na slovenskej aj maďarskej strane.
Vyškolení tréneri odovzdali získané poznatky
predstaviteľom samospráv počas dvoch tréningov, každý v trvaní štyroch dní
– tri dni v domovskej krajine
– jeden deň ako spoločná aktivita.
V závere ročného projektu bola uskutočnená
konferencia v Budapešti za účasti predstaviteľov samospráv a akademický workshop
a konferencia v Bratislave pre odborníkov
v oblasti financovania samospráv.
Prof. Ing. Elena Žárska, CSc.,
profesorka Ekonomickej univerzity v Bratislave
a expertka projektu MAFIS
24
PROFIL
PROFIL
SPOLOČNOSTI
2014
Spoločnosť Centire pôsobí na slovenskom trhu v oblasti poskytovania poradenských služieb od roku 1994. Pomáhame verejným
inštitúciám aj súkromným organizáciám prinášať inovatívne
myšlienky, poskytovať správne informácie pre rozhodovanie
a navrhovať riešenia, ktoré klientom prinesú rozvoj.
Základom konzultačných služieb Centire sú skúsenosti
a odbornosť pri navrhovaní riešení. Náš prístup sa opiera aj
o vysoké zanietenie, vzájomnú dôveru a zodpovednosť.
Preto vytvárame synergiu, ktorá klientov posúva vpred.
ENTIRE
PROFIL SPOLOČNOSTI
História spoločnosti
Začíname poskytovať
ekonomické poradenstvo
a outsourcing účtovníctva,
miezd a personalistiky
a vydávame prvú slovenskú knihu o riadení
na základe modelu ABC.
Vzniká divízia
Eurocosulting, začíname
poskytovať grantové
poradenstvo.
Rozvíjame nové produkty v oblasti IT poradenstva. Začíname spolupracovať na budovaní
eGovernmentu v SR.
Získali sme certifikát
pre troch EFQM hodnotiteľov a vydali sme publikáciu Úvodný prehľad ITIL
v českom jazyku.
1994 — 1999
2000 — 2003
2004 — 2005
2006
Dostali sme ocenenie
ITAPA 2009 za 3. miesto
v kategórii Nové služby
pre projekt Digitálne
mesto Centire eFFICE
4 City a čestné uznanie
v rámci ocenenia IT GALA
za IT projekt Digitálne
mesto Centire eFFICE
4 City.
Založili sme dcérsku
spoločnosť Centire
Research, s. r. o. a začali
sme realizovať výskumné projekty v spolupráci
s Fakultou elektrotechniky
a informatiky STU.
Zmena obchodného mena
spoločnosti z S&K
Management Systems,
spol. s.¸ r. ¸o. na Centire,
s.¸ r. ¸o. Realizovali sme
projekt Odborná pomoc
slovenským regionálnym
vodárenským spoločnostiam.
2007
Získali sme certifikát
ISO 14001:2004.
2011
Realizovali sme medzinárodný projekt
financovaný z programu Leonardo da Vinci:
TRABEIN – Transfer of
best-practice and
innovation in quality
management.
2008
2009
Začali sme s realizáciou
medzinárodných projektov
LEGEND (LLP)
a SO-PC-PRO (7. rámcový
program).
Získali sme ocenenie
„Inovatívny čin roka“
za prvý elektronický
prieskum.
2012
2013
26
2010
Zastrešili sme proces
tvorby Stratégie rozvoja
kultúry Slovenskej republiky a podieľali sa na
definovaní stratégie pre
cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskom
a Maďarskom pre roky
2014 – 2020.
2014
SLUŽBY
ČO VÁM
MÔŽEME
PONÚKNUŤ?
V Centire sme zohraná skupina odborníkov
z rôznych oblastí. Predstavujeme vám služby, ktoré
ponúkame a sektory, v ktorých pôsobíme.
ENTIRE
SLUŽBY
V rámci našich služieb vám poradíme:
— Ako efektívnejšie riadiť vašu obec / mesto
— Čo všetko potrebuje dobrá žiadosť o grant z fondov EÚ
— Čo odlišuje dobrý rozvojový plán od skvelého
— Ako získať zahraničné finančné zdroje na rozvoj vašej obce / mesta
— Ako využiť IT vo váš prospech
V oblasti manažérskeho poradenstva ponúkame aj tieto riešenia:
Návrh možností financovania
rozvojových potrieb obcí a miest
Optimalizácia nákladov a procesov
Finančné analýzy
Konzultácie a príprava v oblasti
tvorby stratégií obcí a miest
1. Manažérske poradenstvo
Ako efektívnejšie riadiť vašu
obec / mesto?
Ktorú oblasť by ste mali zlepšiť, aby fungovala
vaša obec alebo mesto efektívnejšie? Akým
spôsobom môžete financovať rozvojové potreby
vášho mesta? Na tieto otázky odpovedá manažérske poradenstvo. Pre poskytnutie profesionálneho manažérskeho poradenstva je potrebná
kombinácia domácich i zahraničných odborníkov a dôsledné poznanie vašej obce / mesta.
Po úvodnej diagnostike poukazujeme na možné
príčiny problémov a na zdroje pre financovanie
vašich rozvojových potrieb. Následne navrhneme
plán implementácie zmien, ktoré prinášajú pre
prax konkrétne výsledky.
30
ČO VÁM MÔŽEME PONÚKNUŤ?
ENTIRE
2. Grantové poradenstvo
V rámci grantového poradenstva
ponúkame aj:
Čo všetko potrebuje dobrá žiadosť o grant?
Zastupovanie a komunikáciu
s implementačnými agentúrami
fondov EÚ
Predpokladom úspešného čerpania fondov EÚ
je kvalitne vypracovaný projekt, ktorý nielen spĺňa
formálne náležitosti, ale odráža aj vašu aktuálnu
situáciu a potreby v regióne. Grantové poradenstvo pozostáva z vypracovania grantovej žiadosti
či finančnej analýzy projektu, prípadného vedenia
samotného projektu alebo spätného zhodnotenia
jeho efektivity. Samotnú žiadosť o grant pripravujeme aj s povinnými prílohami (opis projektu, rozpočet a nákladovo-výnosová analýza), výstupom
je teda kompletná žiadosť v potrebnom množstve
kópií, pripravená na odovzdanie a posúdenie.
Zabezpečujeme celý projektový cyklus alebo iba
jeho určitú časť podľa vašich potrieb.
Prípravu kompletnej projektovej
žiadosti
Implementáciu schváleného
projektu
Diagnostiku implementácie
projektov financovaných zo štrukturálnych fondov
Vypracovanie finančnej analýzy,
štúdie uskutočniteľnosti a ďalších
podobných dokumentov
3. Príprava a hodnotenie
strategických materiálov
Čo pre vás urobíme pri príprave
a hodnotení strategických materiálov?
Čo odlišuje dobrý rozvojový plán od skvelého?
Zmapujeme potenciál vášho územia
Urobte z vášho PHSR živý nástroj strategického
plánovania samosprávy – strategický dokument,
ktorý bude pomôckou pri napĺňaní vízie, priorít
a cieľov rozvoja vášho územia. Navyše, jasne
sformulovaný plán môže pomôcť presvedčiť
stakeholderov, aby sa k vám pridali a pomáhali
tak spoluvytvárať lepšie podmienky na fungovanie
vašej organizácie. Čím širší okruh ľudí sa zapojí
do procesu strategického plánovania, tým viac
tvorivej energie bude sprevádzať následnú implementáciu plánu.
Identifikujeme silné a slabé stránky územia
Identifikujeme kľúčových aktérov rozvoja
územia
Pomôžeme vám vytvoriť funkčné partnerstvá,
ktoré napomôžu rozvoju
Zabezpečíme koordináciu práce expertných
skupín
a spracovanie výstupov
Pomôžeme vám správne zadefinovať vaše
rozvojové ciele a kroky na ich dosiahnutie
Vytvoríme pre vás akčný plán
Zadefinujeme potenciálne zdroje financovania vašich budúcich projektov
Pripravíme vám PHSR na nové programové
obdobie 2014 – 2020
31
ENTIRE
SLUŽBY
4. Inovácie a medzinárodná
spolupráca
V rámci našich služieb vám
pomôžeme pri:
Ako získať zahraničné finančné
zdroje na rozvoj vašej obce / mesta?
Identifikovaní možností pre financovanie vášho zámeru
Jeho presnejšom definovaní
Medzinárodné programy podporujú
cezhraničnú, regionálnu alebo medzinárodnú spoluprácu. Na ich realizáciu
nemusíte mať dostatok vlastných
kapacít ani nemusíte ovládať celý
proces medzinárodnej komunikácie.
Pomáhame s facilitáciou prípravných
stretnutí, vypracovaním projektovej
žiadosti aj riadením celkového procesu
prípravy a realizácie projektu.
Komunikácii s partnermi a riadiacimi agentúrami
Facilitácii pracovných stretnutí
a komunikácie s partnermi
Riadení celkového procesu
prípravy
Vypracovaní projektovej žiadosti
spolu s ďalšími potrebnými
materiálmi
Implementácii schváleného
projektu
5. IT riešenia
Elektronické služby
pre samosprávy
V rámci IT riešení ponúkame aj tieto služby:
Zastupujete mesto a chcete so svojimi
občanmi komunikovať elektronicky?
Poskytujeme riešenia, ktoré uľahčujú,
zrýchľujú, sprehľadňujú a zefektívňujú činnosti organizácie podporované
informačnými a komunikačnými technológiami (IKT). Zameriavame sa na
návrh, vývoj, implementáciu a údržbu
softvérových produktov. Poradíme Vám,
ako využiť informačné a komunikačné
technológie vo svoj prospech.
Platformu pre elektronickú komunikáciu
medzi občanmi a samosprávou
Elektronické referendum
Automatizáciu procesov
Prenos komunikácie s občanmi na mobilnú platformu
eLearning pre zamestnancov
Návrh a vývoj aplikácií na mieru
32
SEKTORY
TU SME
DOMA
ENTIRE
SEKTORY
Samospráva
Samosprávy sú pod rastúcim tlakom, vyplývajúcim
z pribúdajúcich zodpovedností na jednej
a ubúdajúcich finančných prostriedkov na druhej
strane. Ako hlavné problémy sa javia príliš zložitá
organizačná štruktúra, nízka úroveň informatizácie,
ako aj absencia využívania efektívnych manažérskych nástrojov a metód. Efektívne riadenie mesta
a mestského úradu sa stáva čoraz aktuálnejšou
otázkou. Preto ponúkame riešenia, ktoré komplexne
pokrývajú potreby samosprávy. Počas 19 rokov realizácie projektov sme sa naučili rozumieť potrebám
obcí, miest a vyšších územných celkov.
Samosprávam poskytujeme tieto služby:
— Príprava žiadostí o nenávratný finančný príspevok
— Externý projektový manažment
— Podporné analýzy pre projekt
— Diagnostika implementácie investičných projektov
— Príprava a hodnotenie strategických
materiálov (napr. PHSR)
— Príprava projektov medzinárodnej spolupráce
— Návrh možností financovania rozvojových potrieb
obcí a miest
— Optimalizácia procesov
— Znižovanie nákladov
Štátna správa
— eGovernment – elektronické služby
Pod tlakom na znižovanie výdavkov štátneho rozpočtu
sa nevyhnutne musí zmeniť a zefektívniť aj fungovanie štátnej správy. Kľúčom k zefektívneniu organizácií
štátnej správy je systémový prístup, zameraný na zlepšovanie organizačných procesov i kvality poskytovaných služieb. Ak chce Slovensko efektívne čerpať prostriedky z fondov EÚ na zmysluplné projekty, musia mať
jednotlivé rezorty nielen kvalitne spracované strategické materiály, ale aj dobre a jednoznačne nastavené
procesy riadenia štrukturálnych fondov. Ak potrebuje
niektorý rezort realizovať systémové zmeny a reformy,
je nutné každú takúto zmenu dobre pripraviť, premyslieť a podporiť nevyvrátiteľnými argumentmi. Naše
skúsenosti zahŕňajú aj prípravu niektorých kľúčových
strategických materiálov, napríklad pre oblasť
informatizácie spoločnosti alebo správy daní.
Manažérom v štátnej správe ponúkame
riešenia:
— Optimalizácia procesov
— Zavádzanie modelov riadenia kvality
— Kapacitné modely potreby pracovných síl
— Optimalizácia nákladov na nehnuteľnosti
— eGovernment – automatizácia administratívnych
procesov
34
ENTIRE
TU SME DOMA
Súkromný sektor
Či už ide o malý, stredný alebo veľký podnik, súkromný
sektor si žiada špecifický prístup. Ten musí vychádzať
z dlhodobej stratégie, ktorá rešpektuje potreby zákazníkov aj neustále sa meniace podmienky na trhu. Úspech
v nestálom podnikateľskom prostredí prinášajú inovácie
a nové trendy, a tiež poznanie skrytých hrozieb a rezerv
v podnikaní.
Pre súkromný sektor ponúkame:
— Konzultačnú podporu pri tvorbe a implementácii
stratégií a rozvojových programov
— Analýzu profitability produktov a služieb
— Optimalizáciu nákladov a procesov
— Podporu inovácií a zapájanie firiem
do medzinárodnej spolupráce
— Grantové poradenstvo
Zdravotníctvo
Zdravotníctvo je najregulovanejšie prostredie na Slovensku, čím dochádza k jeho deformáciám. Napriek
tomu sa môžete posunúť o krok bližšie k vášmu cieľu
a odkryť ďalšie možnosti rozvoja. Zistiť, ako zabezpečiť
kontrolu a riadenie výdavkov v zdravotníckych zariadeniach, ako v nich systematicky riadiť riziká alebo
ako centralizovať verejné obstarávania pre viaceré
nemocnice a polikliniky a riadiť zmluvné vzťahy. Okrem
toho vám vieme pomôcť porovnať vaše výkony a náklady benchmarkingom s nemocnicami v Slovenskej
republike. Riešenia, ktoré v oblasti zdravotníctva ponúkame, sa líšia podľa povahy klienta.
Pre zdravotníctvo ponúkame tieto služby:
— Kalkulácie nákladov na poskytované výkony
v zdravotníctve
— Zlepšenie hospodárenia nemocníc
— Príprava a implementácia projektov financovaných z fondov EÚ (OP Vzdelávanie, OP Zdravotníctvo, APVV, OP Výskum a Vývoj, Cezhraničná
spolupráca, 7. RP)
— Celkový a čiastočný externý projektový
manažment v súlade s pravidlami OP a vecným
rámcom schváleného projektu
35
ENTIRE
SEKTORY
Akademický sektor
Potrebujete profesionálne pripraviť projekt na niektorú z výziev štrukturálnych fondov alebo medzinárodných zdrojov? Hľadáte partnerov pre svoj projekt?
Chcete sa zapojiť do projektov vo vašej oblasti, ktoré
pripravujú partneri mimo Slovenska? Niekoľko rokov
úzko spolupracujeme s akademickou sférou
v rôznych oblastiach. Pomáhame s prípravou a implementáciou projektov, prípadne priamo spolupracujeme na výskumných témach v oblastiach knowledge
discovery a analýzy procesov.
Okrem toho riešime projekty zamerané na zefektívnenie procesov v rámci
univerzít. Opierame sa o bohaté skúsenosti z manažérskeho poradenstva,
poznatky ekonomických a sociálnych
vied a najúspešnejšie používané praktiky. Sami sa prostredníctvom našej
dcérskej spoločnosti zapájame
do vedecko-výskumnej činnosti.
Univerzitám poskytujeme
nasledovné služby:
— Poradenstvo v oblasti riadenia organizácie,
optimalizácie procesov, finančné analýzy
— Poradenské služby v oblasti podpory budovania
vedecko-technologických parkov
— Príprava národných a medzinárodných projektov
— Externý projektový manažment
— Odovzdávame praktické skúsenosti študentom,
prednášame v rámci vysokoškolského vzdelávania
Služby v oblasti fondov EÚ:
— Hodnotenie operačných programov
— Príprava nového programového obdobia
— Tvorba interných manuálov
— Optimalizácia procesov riadenia štrukturálnych
fondov
36
ODBORNÁ TÉMA
5 ZLATÝCH PRAVIDIEL
PRE KOMUNIKÁCIU
SAMOSPRÁV
Výzvy, ktorým čelia obce a mestá, sú z roka na rok väčšie.
Rozpočty sa krátia, tímy sa zužujú, ale požiadavky sa zväčšujú.
Preto by mala byť komunikácia samospráv čoraz efektívnejšia,
profesionálnejšia a kreatívnejšia. Efektívne oslovovanie občanov
sa dá dosiahnuť v piatich jednoduchých krokoch.
ENTIRE
ODBORNÁ TÉMA
Úspešnú samosprávu
je možné charakterizovať
ako prosperujúce územie:
» priťahujúce podnikateľov a ľudský kapitál
» poskytujúce kvalitné služby
» aktívne zapájajúce kľúčových stakeholderov
do rozvoja územia, kde žijú
Ako zaktivizovať vašich obyvateľov?
Pokiaľ chceme vyvolať akúkoľvek aktivitu, je nutné previesť občanov cez 4 fázy:
vyvolať
túžbu
zaujať ich
pozornosť
a až potom
nasleduje aktivita
získať
záujem
Dostať sa do poslednej fázy, teda zaktivizovať vašich občanov, je dlhodobý proces, ktorý sa bez
počiatočného plánovania a neustáleho vyhodnocovania a zefektívňovania vašej komunikácie nezaobíde.
38
ENTIRE
5 ZLATÝCH PRAVIDIEL PRE KOMUNIKÁCIU
Odrazovým mostíkom každej úspešnej
komunikácie sú informovaní zamestnanci.
Sú to práve oni, ktorí ako prví podávajú informácie v práci, ale aj doma v rámci svojich
sociálnych kontaktov. Je dôležité, aby boli
dostatočne argumentačne vybavení, nakoľko
sa kedykoľvek môžu stať terčom kritiky.
V opačnom prípade nemôžu obhájiť
kroky samosprávy, čo zbytočne uškodí jej
rozhodnutiam.
Začnite od vašich
zamestnancov
1
Každá zmena prináša so sebou obavy a tie
budú tým menšie, čím transparentnejší
prístup zamestnávateľ zvolí. Pokiaľ
sa zamestnanci dozvedajú podstatné
informácie iba z externého prostredia, môže
to vyvolávať pocit zahmlievania podstatných
informácií zo strany zamestnávateľa. Preto
transparentnosť, otvorenosť a aktuálnosť sú
kľúčom pre efektívnu internú komunikáciu.
2
Pod pojmom zamestnanci sa myslí
každý zamestnanec od izolovaného personálu cez kontaktný
personál až po členov zastupiteľstva. Preto si vytvorte plán internej
komunikácie, do ktorého zahrniete
interné stretnutia zamestnancov,
emaily o stave projektu, plagáty
s hlavnými bodmi stratégie
a vysvetľujúce detaily na letákoch
alebo v časopise a iné.
Spoznávajte vašich občanov
a získavajte spätnú väzbu
Robte pravidelné prieskumy verejnej mienky,
a to nielen externé, ale aj interné prieskumy
medzi vašimi zamestnancami.
Vhodné nástroje pre interný
prieskum medzi zamestnancami:
» osobné rozhovory
» skupinové brainstormingy
» online dotazníky
Externý prieskum verejnej mienky je možné robiť pravidelne elektronicky alebo formou osobných stretnutí.
Napríklad mesto Prievidza robilo pravidelné verejné
zhromaždenia občanov:
» Každý týždeň striedavo v jednotlivých volebných
Stretávajte sa s hlavnými zainteresovanými skupinami, ako sú miestni obchodníci a podnikatelia,
štátne podniky, vládne agentúry, miestne neziskové skupiny a médiá. Získavaním spätnej väzby
môžete nastaviť obsah komunikácie adekvátne
stavu informovanosti a záujmu o veci verejné
pre jednotlivé cieľové skupiny. Získate tým
informácie, aké nástroje komunikačného mixu
sú vhodné pre jednotlivé cieľové skupiny a ako sú
občania ochotní zapojiť sa do vecí verejných.
obvodoch mesta.
» Malo vopred stanovený harmonogram a témy
na základe podnetov občanov.
» Pozývalo nielen zástupcov samospráv, ale aj
novinárov.
» Malo zavedený systém zaznamenávania podnetov
a informovania občanov o štádiu ich riešenia.
Mesto Prievidza za komplexnú komunikáciu
s občanmi získalo zlatú medailu nadácie
Slovak Gold v rokoch 2006 – 2010.
39
ENTIRE
ODBORNÁ TÉMA
Vytvorte jednotnú identitu
mesta a stratégie rozvoja
3
Príklady:
S novou identitou začal pracovať napríklad
Trenčín, kde je rozvoj mesta inšpirovaný občanmi
a komunikuje posolstvo mesta na rieke, ktoré má
byť ekologické, so zmiešanými štruktúrami
a poskytuje príležitosti pre všetky spoločenské
vrstvy.
V rámci vytvorenia identity mesta alebo obce
je dôležité vymyslieť jedinečný a jednoducho
identifikovateľný štýl komunikácie a jednotnú
vizuálnu identitu.
Vďaka ich štandardizácii zabezpečíte jasné
rozpoznanie vašej komunikácie a jednoduchšie
zapamätanie a stotožnenie sa občanov
so „značkou“ vašej obce alebo mesta.
Ďalším príkladom úspešnej komunikácie je britské
mesto Belfast. Jeho cieľom je propagovať svoju
novú jednotnú identitu smerom ku zahraničným
turistom a potenciálnym investorom. Preto sa
začal prezentovať ako mesto, ktoré je sebavedomé,
dynamické, priateľské a otvorené pre nové
príležitosti.
Pre vytvorenie novej vizuálnej identity môžete využiť služby a rady lokálnych alebo
celoslovenských grafických dizajnérov.
Grafickí dizajnéri vám rovnako pomôžu
s výberom šablóny internetovej stránky,
jej implementáciou i používaním.
Ako pripraviť efektívnu
komunikačnú stratégiu?
A
B
Vízia a ciele komunikácie
Stanovte si vízie a ciele komunikácie.
Sú kľúčové pre následné vyhodnocovanie
úspešnosti kampaní.
Prieskum trhu
Spoznajte bližšie svojich občanov a zistite stav informovania verejnosti o PHSR, získajte spätnú väzbu
na vaše súčasné aktivity a odporúčania pre budúcu
komunikáciu.
C
D
E
Termíny, rozpočet a kontrola
Teraz si už zvoľte vhodné načasovanie komunikácie, naplánujte
rozpočet a zvážte, aké nástroje
pre kontrolu účinnosti vašej komunikačnej kampane použijete.
Komunikačný mix
Komunikačný mix sa skladá z voľby
vhodných kanálov pre doručenie vašich
zvolených správ k cieľovému publiku, či
už v podobe klasickej reklamy, osobných
stretnutí a eventov, alebo publicity.
40
Hlavné správy
Po tom, čo zistíte, ako je verejnosť informovaná o PHSR a budete mať pripravené rozvojové
priority, môžete vytvoriť hlavné
„messages“ alebo správy
pre jednotlivé cieľové skupiny
vašej komunikácie.
ENTIRE
5 ZLATÝCH PRAVIDIEL PRE KOMUNIKÁCIU
4
Komunikujte zrozumiteľne,
úprimne a pravidelne
Pravidelne pracujte s médiami. Nekomunikujte s nimi
len v podobe klasických tlačových konferencií a tlačových
správ, ale usporadúvajte pre novinárov aj pravidelné neformálne stretnutia. Pripravujte pre nich stručné sumáre
aj otázky a odpovede ohľadom pokrokov pri tvorbe
stratégie rozvoja. Monitorujte, kto o stratégii rozvoja píše
a uverejňujte tieto články na vašej webovej stránke.
V rámci marketingových kampaní klaďte dôraz na správne
načasovanie a pravidelne komunikujte pokroky dosiahnuté v tvorbe a implementácii stratégie. Dbajte na dostatočný dosah a zabezpečte, aby boli informácie prístupné
všetkým cieľovým skupinám v zrozumiteľnej podobe.
Nezabudnite na efektívnosť. Vyhodnocujte kampane
v podobe počtu zasiahnutých osôb, pochopenia posolstva,
zapamätaní a stotožnení sa s danou správou.
Vytvorte špecializované noviny venované novej stratégii mesta
a zabezpečte ich doručovanie občanom až do ich domovov. Pomocou
novín môžete pravidelne komunikovať s vašimi občanmi obsiahlejším
spôsobom ako iba listom, a zároveň atrakt ívnejšie, pretože môžete
využívať obrázky, zaujímavé ikonografiky a grafy.
41
ODBORNÁ TÉMA
5
Umožňujte obojsmernú
komunikáciu s občanmi
Na vašej webovej stránke vytvorte sekcie, ktoré
umožňujú občanom vyjadriť sa k rozvojovým zámerom.
Napríklad:
» blog
» diskusné fóra
» komentáre
» otázky pre starostu alebo primátora
» dotazníky
» elektronické referendá
Nebojte sa sociálnych sietí a vybudujte
si komunitu občanov, ktorí chcú ako prví
vedieť, čo sa plánuje a deje v ich meste.
Zasielajte im každý mesiac aktuálne
novinky z vášho mesta alebo obce
v podobe elektronického newslettera
a využite možnosť komunikácie
prostredníctvom fotografií, krátkych
textov alebo videí. O používaní
jednotlivých sociálnych sietí sa
informujte u PR odborníkov a nechajte
si poradiť, ako pracovať s novou
vizuálnou a komunikačnou identitou.
Elektronický prieskum verejnej mienky
(EPVM) našej spoločnosti je vôbec
prvým produktom svojho druhu predstavenom v rámci priestoru strednej Európy
a je výsledkom dlhodobej spolupráce
viacerých partnerov. Medzi nich patria
odborníci na legislatívu z akademického
prostredia, zástupcovia samospráv
a IT odborníci našej spoločnosti. Naša
spoločná snaha bola ocenená cenou
Inovatívny čin roka 2011, priamo z rúk
ministra hospodárstva Tomáša Malatinského. Vaši občania tak môžu vyjadrovať
svoj názor prostredníctvom počítača,
mobilného telefónu alebo tabletu z ľubovoľného miesta s pripojením na internet.
Prečo to všetko robiť?
Získate:
» Motivovaných zamestnancov stotožnených
s novou stratégiou rozvoja.
LinkedIn
Instagram – fotografie
» Aktívnych občanov, ktorí sa zapájajú do rozvoja
obce.
Facebook, Twitter – texty
Youtube – videá
» Stratégiu, ktorá zohľadňuje potreby občanov
a smeruje k prosperite vášho územia.
Autor: Jana Zaujecová, marketingový konzultant
42
ENTIRE
ZMENY V KULTÚRE
MINISTERSTVO PRIPRAVUJE
„CESTOVNÚ MAPU“
Strategické dokumenty verejnej správy vznikajú
väčšinou za zavretými dverami úradov či ministerstiev.
To spôsobuje, že tieto dokumenty spravidla nemajú
v spoločnosti veľkú váhu ani podporu, a tým pádom ani
veľký dopad. To sa snaží zmeniť nová stratégia kultúry,
ktorá bola tvorená vysoko participatívnym procesom.
ENTIRE
SUCCESS STORY
Vízia projektu
Ciele projektu
V kultúre na Slovensku je dlhodobo cítiť potrebu
jednotiacej stratégie, ktorá by zabezpečila cieľavedomý
a kontinuálny rozvoj oblasti. Na túto potrebu chcelo
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky reagovať
vytvorením strategického dokumentu. Uvedomovalo si,
že takýto dokument môže mať reálny dopad iba
v prípade, že vznikne v čo najširšom dialógu so všetkými
zainteresovanými stranami, vrátane širokej odbornej
verejnosti. S týmto vedomím bol spustený náročný
projekt tvorby Stratégie rozvoja kultúry SR pre roky
2014 – 2020 participatívnym spôsobom, ktorého
súčasťou sme boli aj my.
Hlavným cieľom projektu je vytvoriť rámcovú
stratégiu rozvoja kultúry na Slovensku
do roku 2020, ktorá:
navrhne víziu rozvoja
a žiaduceho stavu kultúry,
identifikuje kľúčové priority
pre rôzne oblasti kultúry,
poskytne analýzu existujúcich
stratégií v oblasti kultúry,
Realizácia projektu
V rámci projektu sme analyzovali všetky relevantné
stratégie a pretransformovali názory rôznych strán
do štruktúrovaného dokumentu. Spoločne s našimi
partnermi sme tak vytvorili samotnú Stratégiu rozvoja
kultúry SR na roky 2014 – 2020.
Do realizácie projektu bolo zapojených množstvo
subjektov od samotného Ministerstva kultúry a Rady
vlády SR pre kultúru cez viacerých expertov až po širokú
odbornú verejnosť. Na zapojenie verejnosti do procesu
bolo využitých viacero nástrojov, či už išlo o sériu piatich
workshopov (tri v Bratislave, jeden vo Zvolene a jeden
v Košiciach), pracovnú konferenciu alebo špecializovaný
webový portál umožňujúci pripomienkovanie textu
dvoch pracovných verzií stratégie.
44
definuje rozvojové projekty
v rezorte kultúry v novom
programovom období
s prepojením na identifikované
priority,
navrhne ďalšie kroky pre tvorbu
čiastkových stratégií,
redefinuje postavenie kultúry
v celospoločenskom kontexte
a v novom programovom období
bude slúžiť ako „cestovná mapa“
pre prípravu ďalších strategických
materiálov a projektov v oblasti
kultúry.
ENTIRE
ZMENY V KULTÚRE – MINISTERSTVO PRIPRAVUJE „CESTOVNÚ MAPU“
Schéma procesu projektu
Výstupy
Proces realizácie projektu prebiehal v niekoľkých fázach.
Na konci každej fázy boli klientovi
odovzdané príslušné výstupy. Išlo
o rôznorodé dokumenty od analytických materiálov (analyzujúcich
existujúce strategické materiály,
rozhovory s vybranými expertmi a pod.) cez zápisy z podujatí
(workshopov a konferencie) až
po jednotlivé verzie stratégie.
Hlavným výstupom celého procesu je dokument Stratégia rozvoja
kultúry SR na roky 2014 – 2020,
v ktorom je definovaná strategická vízia a sedem strategických
oblastí kultúry. V prílohách tohto
dokumentu je ďalej popísaný súčasný stav kultúry na Slovensku
a sedem strategických oblastí je
rozpracovaných na úroveň konkrétnych priorít a opatrení. Kompletný materiál, ako aj množstvo
ďalších informácií, nájdete na internetovej stránke
www.strategiakultury.sk.
Záver
Stratégia rozvoja kultúry je svetlou výnimkou v prijímaní dokumentov verejnej správy, pretože
bola tvorená vysoko participatívnym procesom. Veríme, že tento
výnimočný proces tvorby prispeje
k pozitívnym a ďalekosiahlym
zmenám v celej oblasti kultúry
na Slovensku.
45
ENTIRE
SUCCESS STORY
SLOVÁ KLIENTA
„Na spolupráci so spoločnosťou Centire, s.r.o. som pri
tvorbe projektu Stratégie rozvoja kultúry Slovenskej
republiky na roky 2014 – 2020 ocenila najmä svedomité
dodržiavanie termínov. Môže sa to zdať ako samozrejmé
očakávanie od dodávateľa, ale z praxe viem, že to tak nie
je vždy. Na vysokej úrovni zvládali aj administratívne
manažovanie procesov a vždy včas eliminovali riziká
alebo odvrátili vznikajúce negatívne okolnosti.“
Mgr. Zuzana Komárová, PhD.,
Generálna riaditeľka, Sekcia umenia a štátneho jazyka,
Ministerstvo kultúry SR
Autorka fotografií: Ing. arch. Zora Pauliniová, PDCS
46
SUCCESS STORY
ČAS NA
INOVÁCIE
Pre zefektívnenie činnosti a rozvíjanie konkurencieschopnosti
podnikov je mnohokrát potrebné, aby prijali rozhodnutie, ktorým
sa odlíšia od svojej konkurencie. Vďaka výzve Ministerstva hospodárstva SR sa mohli uchádzať o finančnú pomoc a podporu
na zavedenie inovatívnych a vyspelých technológií
do výrobných procesov.
Predmetom projektov bolo zavedenie technológie inovujúcej
výrobný proces žiadateľov pôsobiacich v oblasti
strojárskeho a potravinárskeho priemyslu.
ENTIRE
SUCCESS STORY
Požiadavka klienta smerovala
na obstaranie technologických
zariadení umožňujúcich
inovovanie výrobného procesu
za účelom dosiahnutia jeho
väčšej efektívnosti, vyššej kvality
produktov, rozšírenia produktového
portfólia, resp. zvýšenia objemu
výroby. Všetky tieto charakteristiky
mali zároveň viesť k zvýšeniu jeho
konkurencieschopnosti a zlepšeniu
celkovej pozície na trhu.
Naši klienti
KACHNIC, s.r.o.
TC CONTACT, spol. s r.o.
ARGIM, spol. s r.o.
Výhody riešenia
Formálna správnosť
projektovej žiadosti
Čo bolo našou úlohou
Vyššia kvalitatívna úroveň
projektovej žiadosti
Úlohou Centire bolo zabezpečiť vypracovanie
žiadosti o nenávratný finančný príspevok (NFP)
na základe požiadaviek klienta, pri zaistení formálnej
správnosti a úplného súladu s požiadavkami predmetnej výzvy.
Vyššia šanca na získanie
finančnej podpory z fondov EÚ
Ako sme postupovali
V rámci výzvy Ministerstva hospodárstva SR sme
v zmysle zmluvného vzťahu s klientmi v období
od februára do apríla minulého roka vypracovali
niekoľko žiadostí o NFP. Po analýze požiadaviek
klienta, jeho projektového zámeru a oprávnenosti
v kontexte aktuálnej výzvy, sme projektový zámer
so súhlasom klienta zosúladili tak, aby vyhovoval požiadavkám stanoveným výzvou. Po tomto kroku bolo
potrebné vyžiadať od klienta podklady nevyhnutné
pre vypracovanie projektovej žiadosti. Následný
proces prípravy žiadosti prebiehal v úzkej spolupráci
s klientom, pričom pred definitívnym odovzdaním
žiadosti poskytovateľovi pomoci bol projekt klientovi
poskytnutý na kontrolu a odsúhlasenie.
Výška NFP
Celková alokácia
110 000 000 EUR
Výška NFP klientov Centire
1 083 054,13 EUR
48
ENTIRE
ČAS NA INOVÁCIE
Zodpovední projektoví manažéri ostali
v kontakte s klientom aj po odovzdaní
žiadosti o NFP pre prípad, že by vykonávateľ
požadoval doplnenie niektorých formálnych
náležitostí. Projektoví manažéri tiež priebežne sledovali stav posudzovania žiadostí
na základe informácií dostupných na príslušných internetových portáloch (www.itms.sk,
www.siea.sk), pričom klienta bezodkladne
informovali o aktuálnych zmenách.
Štyri z piatich podaných projektov boli
finálne schválené v decembri 2013
sprostredkovateľským orgánom, v tomto
prípade Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou (SIEA). Klientom sme
poskytli súčinnosť pri vypracovaní zmluvy
o NFP a jej povinných príloh a pri komunikácii s projektovými manažérmi SIEA.
Klienti vďaka odbornému prístupu
Centire získali NFP 1 083 054 EUR
z celkových oprávnených výdavkov
2 333 108 EUR.
Čo získal klient
Pre klienta sme zhotovili a odovzdali kompletnú žiadosť o NFP so zárukou formálnej
a odbornej správnosti a v súlade s výberovými
kritériami výzvy. Zároveň mu boli poskytnuté konzultácie ohľadom ďalšieho postupu
v súvislosti s realizáciou projektu. Klientovi
sme tiež ponúkli možnosť zabezpečiť externú
implementáciu projektu v prípade schválenia
jeho projektovej žiadosti.
49
ENGLISH
SUMMARY
ENTIRE
ENGLISH SUMMARY
TOPICS
Interesting topics
which have been
driving our business
Our recent working breakfasts
We recently organized a working
breakfast that focused on the
Programme of Social and Economic
Development (PSED) and on the
new calls for the cultural heriatage
renewal. The breakfast was
organized for representatives of
villages and towns at the historical
Town Hall of Banská Bystrica. The
participants learnt about the regional
development support, innovative
approaches to the PSED preparation,
how the new development strategy
is communicated effectively, and
about financing local governments in
innovative ways. While discussing the
call for the cultural heritage renewal at
the breakfast, we also talked about the
current situation of Slovakia’s cultural
heritage, analyzed the call’s criteria,
and assessed the potential of the
available resources in the the new
programming period 2014 – 2020.
We were responsible for the
process leading to the writing
of the Strategy of the Cultural
Development of the Slovak
Republic.
This strategy for the 2014 – 2020
period was formulated in July
– December, 2013. The project was
commissioned by the Ministry of
Culture of the Slovak Republic. The
ministry required that the strategy
is multi-sector and that it is created
under the widest concensus possible.
As a result, the writing process was
unique because it enagaged a number
of participants, experts and the
general public. Our company was
responsible for the process aspects
of the entire project. The resulting
document and further information are
available at www.strategiakultury.sk.
The ICMA Conference
in Boston
The Boston conference hosted
approximately 3500 members,
partners and exhibitors. Slovakia
was represented by the Slovak City
Managers Association. Centire
was also there. Beth Simone
Noveck presented an interesting
contribution: Intelligent Citizens
Are the Key to Intelligent Cities.
Beth Simone Noveck is the founder
of The Governance Lab. The
organization works to help people
have better lives by involving citizens
in self-government using modern
technologies.
What have we learnt at expert
stays
Our employees took part in several
interesting expert stays thanks to the
Learn from the Best project, which
was supported by the Leonardo Da
Vinci programme. The aim was to
gain contacts and knowledge in areas
that are less frequently represented
in Slovakia. Social innovation, new
methods in process management,
and evaluation of European projects
are promising areas for the future.
The participants use the information
acquired in various projects, and
they regularly share it at our working
breakfasts, and through blogposts and
articles.
We continue to work on the
Hungary-Slovakia Cross-border
Co-operation Programme.
With our partners we have made
considerable progress in defining
51
the strategies of the Hungarian
Slovak cross-border co-operation
for 2014 – 2020. Based on our
consortium’s proposal and the
Task Force decision, the coming
programme will support the following
activities: make small and medium
enterprises more competitive, protect
the environement, support the
sustainable use of resources, support
sustainable transportation, clear
obstacles in the key infrastructure
networks, support employment
and work force mobility, boost
institutional capacities, and make
local governments more effective.
Current call for local
governments
The Ministry of Environement of
the the Slovak Republic announced
a call through which it will financially
support the drainage and cleaning
of communal and waste water. The
call’s aim is to reduce polluted water
and to increase the quality of life
of citizens by completing the water
management infrastructure and by
increasing its quality. The call will be
closed on June 2, 2014.
ENTIRE
FOCUS
The dealines that need
to be remembered
with respect to the end
of the programming
period 2007 – 2013
The second programming period
2007–2013 is about to finish, and
the finances from the structural
funds and the Cohesion Fund
have to be used up. However, the
European Union has extended
the period during which projects
can be finished and finances used
according to the “N+2” and “N+3”
rules (i.e. within two or three years
after year N, respectively). How will
this influence the projects you are
planning or working on?
Extention exception for the Slovak
Republic
The Slovak Republic has been granted
an exception that allows it to use
finances alocated for 2011 and 2012
for one year longer, i.e. three years
instead of two. Some media presented
the wrong information that it was
possible to use the finances until 2016.
The extention by one year does not
apply to 2013; from this year resources
have to be used within the two years.
Pressure to use money will step up
in 2015, as obligations will have to
be fulfilled for two years – 2012 and
2013.
The dealines that need to be
remembered
All projects, including payments,
should be completed by the approved
deadline for the programming closure
of the assistance from the structural
ENGLISH SUMMARY
funds and the Cohesion Fund for the
programming period 2007-2013.
This stipulates the deadline for the
beneficiary to apply for the final
payments as follows:
development project.
Which steps should you take?
• Pre-payment by
September 30, 2015;
• Application for an advance payment
by September 30, 2015;
Step 1: Evaluate your previous
Plan of Economic and Social
Develoment 2007 – 2013
Analyse your town’s or village’s current
economic and social situation. Based
on this, assess whether you have
successfully implemented your 2007
• Application for a refund payment by
January 31, 2016;
– 2013 Plan of Economic and Social
Develoment.
Five steps towards
making your Plan of
Economic and Social
Develoment a success.
A well-written Plan of Economic
and Social Develoment is an
important prerequisite for
being successful at obtaining
financial resources from the
structural funds. If a local
government engages the public
in the preparation of such
a plan, it will gain a real sense of
how the plan’s goals are being
fulfilled. Then any new plans
will reflect the region’s real
needs, and consequently the
financial resources will be spent
more effectively. One should not
underestimate the importance
of feedback. Once you have it,
be it from the key movers of
your region’s development, or
from the general public, it will
be likely that the direction of
your region’s development will
make the citizens and businesses
happier. Additionally, the feedback
will make the private sector more
involved in the realization of the
local government’s investment and
52
Step 2: Prepare a detailed schedule
for preparing your new Plan of
Economic and Social Development
When you plan the schedule of
preparatory works, choose strategic
partners who will assist you in
preparing your Plan of Economic and
Social Develoment. Identify how
the partners can be engaged in the
planning.
Step 3: Prepare and realize
a communication plan for your new
development strategy
Allow for enough time to work out
a detailed communication plan for each
phase of preparation and realization
of your new development strategy for
your town or village. Remember that it
is necessary to communicate with all
your employees regularly and in time.
Step 4: Work out the analytical part
Realize an audit of the region. This step
will result in a SWOT analysis.
Step 5: Work out the strategic and
programme part of the Plan of
Economic and Social Develoment
2014 – 2020
In this step, it is necessary to identify in
great detail the region’s development
goals and the steps that will lead to their
fulfillment. The chosen priorities are
worked out in detail as supported areas
in the new programming period.
ENTIRE
ENGLISH SUMMARY
Overview of
international
programmes and
partnerships
Since 2007 we have worked on
international co-operatiom projects
and have created new effective and
meaningful national and international
partnerships.
We have submitted almost 25 projects
of international co-operation for
financial support through:
• Programmes of cross-border
co-operation (with Austria, Poland
and Hungary)
• Commuinity programmes
(e.g. FP7, CIP, Media)
• Development programmes
(e.g. SlovakAid)
We are currently implementing ten
projects with a combined value of
8,065,465 EUR.
Here is a selection of our recent
projects:
LEGEND
Aim: Introduce a new methodology
for the use of intellectual capital, to
support growth and innovation at
small and medium enterprises in the
Slovak Republic
Partners: Centire (SK), IT Valley
Kosice (SK), FH Joanneum Graz (AT),
Wissenskapital (DE)
Value: 294 231 EUR
SO-PC-PRO
Aim: Create management methods
and resources for production
companies so that people, processes
and machines can flexibly
complement each other and create
a balanced system.
Partners: LP – Johannes Kepler
Universität (AT), total 10 partners
Value: 4 040 080 EUR
LEAF
Aim: Use expert stays to acquire new
contacts and knowledge in specific
areas of interest. The stays were
focused on social innovations, new
methods of process management, and
evaluation of European projects.
Partners: The Young Foundation (UK),
Metasonic (DE), HYDEA (HU), FH
Joaneum (Graz)
Value: 21 420 EUR
MAFIS
Aim: Help to develop financial
management capacities of local
governments and contribute to the
support of cross-border partnerships
in the Slovakia-Hungary region.
Partners: The Hungarian National
Association of Local Municipalities
(TŐOSZ), Local Regional Monitoring
Institute (LRMI)
Value: 319 214 EUR
BUILDING CAPACITIES AND
SUPPORT OF SELF-GOVERNMENT IN
MONTENEGRO
Aim: Widen the expertise of local
governments’ employees about
project management. Focus on the
use of structural funds of the EU.
Partners: European Movement in
Montenegro
Value: 125 885 EUR
TRABEIN
Aim: Improve company
competitiveness by improving the
quality of management. The EFQM
excellence model was the key
platform for the training of managers.
Partners: BECON, EFQM
Value: 231 158 EUR
53
MAFIS (Financial
Management for
Local Government)
The MAFIS project brought together
30 expert trainers, 40 academics,
60 participants from the
self-government sphere, and
120 conference participants.
The project was successful, not only
because of the numbers involved,
but mostly due to the presentation
of innovative concepts that work
abroad, and the participants sharing
their experiences and creating new
contacts and partnerships.
MAFIS is timeless. It was not only
meaningful during its impementation,
but it is also important after its
completion. It resulted in the training
of self-government representatives
and in educational materials,
including e-learning versions.
Project partners
The main partner on the Slovak side
is the European Centre of Management (NGO). There is a consortium
of partners on the Hungarian side:
the non-governmental organizations
LRMI and TŐOSZ. All partners are
established experts that are wellexperienced in the area of local
government.
Project financing
The MAFIS project is being realized
within the 2007 – 2013 Hungary
-Slovakia Cross-border Co-operation
Programme. It is financed from
the European Fund of Regional
Development.
The project was implemented in
several stages. The realization quickly
ENTIRE
produced visible outcomes:
• The working team of experts
adapted and adjusted materials for
education in the area of financial
management.
• New topics, new information
about opportunities for the
development of local government,
and case-studies from the local
environment, were added to the
publication Financial Management
for Local Government, the main
source of educational materials.
The publication is focused on
topics such as financial planning,
asset management, performance
measurement, and new ways in
financing local governments.
• New educational and training
materials were created. This
includes their translations and
updated versions in printed
and electronics formats. The
programme participants were given
access to all materials via a modern
e-learning portal, which allowed
for self-study, interaction and selfassessment.
• The Hungarian and Slovak sides
organized training programmes
for finance management trainers.
They then passed the acquired
knowledge down to representatives
of local governments at two fourday training meetings: three days
in the home country and one joint
activity day.
• The one year-long project
concluded with a Budapest
conference for representatives of
local governments and a Bratislava
academic workshop for local
government finance experts.
ENGLISH SUMMARY
SPECIALIZED TOPIC
Five golden rules for
the communication of
a local government
Effective communication can help
you win motivated employees
who will identify themselves with
a new development strategy, and
active citizens who will engage
themselves in the development of
a municipality. Thus you will be
able to work out a strategy that
takes citizens’ needs into account
and that will make your area
prosperous.
1. Successful communication
begins with informed employees
They will be the first to pass the
information further. It is important
that they have good arguments
in store, as they can come under
criticism any time. If they cannot
make their point, they will not be able
to vindicate the activities of a local
government, which will damage the
local government’s decisions.
Therefore, being transparent, open
and up-to-date is the key for effective
internal communication.
2. Know your citizens and get
feedback from them
With feedback you can adequately
adjust what you communicate to
individual target groups, taking into
account their levels of awareness and
interest in public matters. You will
thus find out what communications
tools are apropriate for the individual
54
groups and how the citizens are
willing to become involved in public
matters.
Do regular opinion surveys; external
ones and also internal ones among
your employees. Meet regularly with
the main groups involved, such as local
business people and entrepreneurs,
state companies, governmental
agencies, local non-governmental
organizations, and the media.
3. Create a unified town identity
and development strategy
As you create an identity for your
town or village, it is important
to conceive a unique style that is
easy to communicate, and that
you create a unified visual identity.
When you standardize them, your
communications will be passed down
well. It will be well remembered, and
the citizens will identify themselves
with the logo of your town or village.
To create a visual symbol of this
new identity, turn to the services
and advice of experienced graphic
designers or to portals that present
graphic designers from all over the
world (crowdspring, designcrowd).
4. Communicate intelligibly,
honestly, and regularly
Your marketing campaigns should be
timely and regular. You should use
them to explain that you have made
progress in the implementation of
your strategy. All target groups should
have access to the information that
should be provided in an intelligible
format.
Therefore, communicate with the
citizens in the most attractive way,
ENTIRE
ENGLISH SUMMARY
for example using a town newspaper.
Work regularly with the media in
informal ways and publish articles on
your web pages.
5. Allow for a two-way
communication with citizens
There are a number of attractive
ways you can use to motivate the
citizens to express their views of the
development strategies and to build
a community of people who are eager
to know what is going on in their town.
Your web page should have the
following sections:
• Blog
• Discussion forums
• Opinions
• Questions to the mayor
• Questionnaires
• Electronic referenda
Send new information by means
of an electronic newsletter and
communicate using photos, short
texts, and videos.
• LinkedIn
• Instagram – photos
• Facebook, Twitter – texts
• Youtube – videos
CASE STUDY
Changes in Culture:
the Ministry of
Culture prepares
a road map
Strategic self-government
documents are usually written
behind closed doors at offices
and ministries. This means that
the documents are not valued
or supported very much by the
public. As a result, they are of little
significance. The new culture
strategy is aimed at changing
this situation as it was prepared
through a process that involved
a number of participants.
Project vision
A unified strategy for culture in Slovakia
has long been needed; a strategy that
would guarantee the purposeful and
continual developent of this area.
Therefore, the Ministry of Culture of
the Slovak Republic responded to this
need by creating a strategic document.
They realized that such a document
could have an impact only if it were
created in dialogue with as many
participants as possible, including
many experts from the public. With
this in mind, they started a demanding
participatory project to create the
Strategy of Cultural Development of
the Slovak Republic for 2014 – 2020.
We were also part of it.
Project goals
The main goal of the project is to
create a framework strategy of the
development of culture in Slovakia up
to 2020. It will:
55
• Propose the development vision and
identify the target that Slovak culture
should reach;
• Identify the key challenges in various
areas of culture;
• Analyze the current strategies in
various areas of culture;
• Define development projects in
culture linked to the priority area for
the new programming period;
• Suggest further steps to create partial
strategies;
• Re-define the position of culture
in the entire context of society
and provide a road map for the
preparation of other strategic
documents in the area of culture.
Project realization
Centire was responsible for the process
side of the project. The Ministry of
Culture and the Government Council
for Culture of the Slovak Republic
as well as a large number of other
parties were involved in the project
implementation, including many
experts and the general public. The
public was engaged in the process
in several ways, such as a series of
five workshops (three in Bratislava,
one in Zvolen, and one in Košice),
a conference and a specialized web
portal for sending comments about two
working versions of the strategy.
Outcomes
The project was realized in several
stages. The client was given the
relevant output at the end of each
stage. This included all kinds of
documents: analytical materials
(they analyzed the existing strategic
documents, interviews with selected
experts, etc.), minutes from events
(workshops and conferences) and the
individual versions of the strategy.
The main result of the process
ENTIRE
ENGLISH SUMMARY
was the document Strategy for
the Development of Culture
for 2014 – 2020. It defines the
strategic vision and seven strategic
areas of culture. Attachments to this
document bring a definition of the
current situation of culture in the
Slovak Republic. The seven strategic
areas are worked out in detail down
to individual priorities and measures.
The complete document and a lot of
further information are available at
www.strategiakultury.sk.
Conclusion
The Strategy of the Development
of Culture is a shiny exception as
regards self-government documents
because it was created through a very
participatory process. We believe
that as it was uniquely created, it will
contribute to positive and far-reaching
changes in the entire area of culture in
Slovakia.
The client’s view
“When working with Centire s.r.o.
on the Strategy of the Development
of Culture of the Slovak Republic,
I appreaciated especially that their
work was delivered on time. One
can think that this should be given;
however, in practical life it is always
not the case. Their administrative
management of the processes was
superb, and they always eliminated
the risk and sorted out negative
circumstances.” Mgr. Zuzana
Komárová, PhD., General Director,
Section of Culture and the State
Language, the Ministry of Culture
of the Slovak Republic.
56
3. ročník, 01/2014
Vydavateľ
Centire s. r. o.
Redakcia
Centire s. r. o.
Záhradnícka 72, 821 08 Bratislava
Tel.: +421 2 5010 9800
Fax: +421 2 5010 9888
Šéfredaktor
Monika Biela
Editor
Monika Bellová, Milk Studio
Redakcia
Renáta Kiselicová, Tamás Szőke,
Beáta Horečná, Veronika Baričová,
Daniela Olejárová, Ľubomír Billý,
Jana Zaujecová, Pavol Terpák, Martin Rajňák,
Michal Baráth a kolektív externých partnerov
Fotograf
Viktor Szemző
Zora Pauliniová
Preklad
Peter Eliáš
Vizuálny Koncept
Milk Studio
Entire, 3. Ročník, 01/2014
ISSN 1338 - 7731
tlač: POLYGRAFICKÉ CENTRUM
Periodicita: občasník
Náklad: 1000 ks
Copyright: Centire s.r.o.
Nepredajné
Potrebujete sa poradiť, alebo máte záujem prekonzultovať
možnosti spolupráce? Obráťte sa na naše vedenie spoločnosti.
Renáta Kiselicová
generálna riaditeľka
M +421 902 900 736
[email protected]
Renáta položila základy dnešnej spoločnosti Centire ešte
v polovici 90-tych rokov počas štúdia na Fakulte
manažmentu UK. Má bohaté skúsenosti v oblasti finančného
manažmentu a kontrolingu, viedla viaceré projekty
znižovania nákladov v stredných a veľkých firmách,
je externým hodnotiteľom EFQM a aktívne podporuje
tému trvalej udržateľnosti firiem. V sektore verejnej
správy odborne riadi projekty zamerané na optimalizáciu
nastavenia systémov riadenia verejných inštitúcií
a dlhodobo sa venuje téme eGovernmentu. Spolupracovala
na príprave viacerých strategických dokumentov v tejto
oblasti, napríklad Národnej koncepcii informatizácie služieb
verejnej správy. Je spoluautorkou prvej slovenskej publikácie
o Activity Based Costing.
Tamás Szőke
výkonný riaditeľ
M +421 902 900 864
[email protected]
Tamás pracuje v spoločnosti Centire viac než
6 rokov, riadi tím zodpovedný za poskytovanie
grantového poradenstva. Oblasti regionálneho
rozvoja sa venuje od roku 2004. Počas svojej
profesionálnej kariéry sa venoval projektom
a programom financovaných zo štrukturálnych
fondov EÚ nielen z pozície konzultanta pre
beneficientov, ale aj ako programový manažér
riadiaceho orgánu. Tamás je certifikovaným
projektovým manažérom podľa štandardov IPMA
a PRINCE2.
ISSN 1338 – 7731
Centire s. r. o., Bratislava
Apríl 2014
Download

Samosprávy budúcnosti