Žilina — Slovakia
2
OBSAH / contents
3
4
5
6
9
13
14
28
38
39
40
41
42
56
57
61
62
63
70
76
ČO MÁ ANČA V AKTOVKE? / what does anča
carry in her schoolbag?
Príhovor I. Chomu / intercession of I. Choma
Príhovor J. Blanára / intercession of J. Blanár
ANČA AWARD POROTA / jury
Emma de Swaef
Michaela Pavlátová
Ulrich Wegenast
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
Katarína Kerekesová
Tomek Ducki
Paul Mumford
SPECIAL GUEST: Mike Reiss
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV /
international competition of short fılms
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV /
international competition of music videos
CELOVEČERNÉ FILMY / feature fılms
Vrásky / Arrugas / Wrinkles
V zajatí duchov / Consuming Spirits
Dnes je krásny deň / It‘s Such a Beautiful Day
Chladený Tito / Tito on Ice
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Viktor Kubal
Viktor Kubal aj deťom / Viktor Kubal (not only)
for kids
Zbojník Jurko / Brigand Jurko
Krvavá pani / The Bloody Lady
SK_SEKCIA / sk_section
Nový slovenský animovaný fılm / New Slovak
animated fılm
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT /
contemporary animated documentary
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ EXPERIMENT /
contemporary experimental animation
ČO MÁ ANČA V AKTOVKE? / what does anča carry in her schoolbag?
82
90
94
100
103
108
120
126
129
129
130
130
131
131
131
132
132
133
133
133
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV /
anča in wonderland
DETSKÉ PREMIETANIE /
projections for kids
SLOVENSKÉ VIDEOKLIPY /
slovak music videos
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special presentation
Cartoon d‘Or 2012
Cartoon East
FOKUS / focus
Poľský animovaný fılm / Polish animation
Film Podlasie in Attack!
Zeitgenossen
PREDNÁŠKY / lectures
Ako sa kreatívne predať / How to Sell Your
Ideas in a Creative Way
Nebojte sa hračiek / Don’t Be Afraid of Toys
Súčasné svetové a slovenské reklamy /
Contemporary Slovak and International
Advertising
Zo zákulisia Simpsonovcov / The Simpsons
Backstage Tour
Ako vznikal Tekton / Making of Tekton
Michaela Pavlátová
Československo 38 – 89 /
Czechoslovakia 38 – 89
WORKSHOPY
FÓRUM / FORUM: We Need to Talk About
Animation!
Animačno-tanečný workshop s Ové Pictures /
An Animation & Dance Workshop with Ové
Pictures
Flipbook
Makabiáda workshop / Makabiade Workshop
Fejs Anča / Face Anča
134 KONCERTY / concerts
Vec
Čoko Voko
135 PÁRTY / parties
Emonoizboyz
Karaoke Tundra
DJ Reverend
SPRIEVODNÉ PODUJATIA /
accompanying events
136 Kreatívne ráno / Creative Mornings
136 Anička cvičí jogu / Anča does Yoga
136 Lomography
137 Info ADMA stánok a Digitálne hračkárstvo /
The ADMA Info Stand and Digital Toy Shop
137 PECHA KUCHA ANCHA
137 ANIMATION KARAOKE BATTLE
VÝSTAVY / exhibitions
138 Frejm baj frejm II / Frame by frame II
143 Komixxx
INDEX FILMOV / index of fılms
144 Slovenské názvy / Slovak Titles
146 Originálne názvy / Original Titles
148 Anglické názvy / English Titles
150 INDEX AUTOROV FILMOV /
index of fılmmakers
158 VEĽKÁ ĎAKOVAČKA PATRÍ / big thanks to
Čo má Anča v aktovke?
MILÍ NAŠI DIVÁCI, HOSTIA, PARTNERI A VŠETCI,
KTORÍ SA TEŠIA NA TOHTOROČNÚ ANČU,
aj keď z vizuálu môže pôsobiť Anička ako muž, narástla nám do krásy.
Opäť pripravila to najlepšie pre Vaše oči, uši a ak budete chcieť, tak aj
ruky. Má plnú náruč noviniek. Neviete sa už dočkať? Začneme zoširoka. Priznáme pravdu. Anička pribrala. Ale o to viac jej to sluší.
Okrem záľuby v najčerstvejšej svetovej animácii jej pribudla aj nová
povinnosť – začala chodiť do školy. Novinkou v programe je preto
aj fórum WE NEED TO TALK ABOUT ANIMATION!, ktoré organizujeme
v spolupráci s Asociáciou producentov animovaných fılmov. Zhŕknu
sa na ňom odborníci z celej Európy, aby nám objasnili, kam smeruje
súčasná výučba animácie. Novým Aničkiným kamarátom je ASOCIÁCIA
DIGITÁLNYCH A MEDIÁLNYCH AGENTÚR ADMA, s ktorou sme pre vás
pripravili čerstvú novinku – DIGITÁLNU ZÓNU. Dúfame, že vás naučí,
ako sa stať úspešnými, ale aj poodhalí všakovaké tajomstvá
mobilných aplikácií.
Anička obdivuje aj slovenského velikána animácie VIKTORA KUBALA
a pri príležitosti jeho nedožitého 90. výročia narodenia v spolupráci
so Slovenským fılmovým ústavom predstaví jeho tvorbu. A samozrejme, budete mať šancu stretnúť tých najzaujímavejších animátorov
a teoretikov zo všetkých kútov sveta, ktorí sa opäť zbehli, aby sa
predstavili a diskutovali, polemizovali a hodnotili, niečo nové nás
naučili, veľa tajomstiev odhalili a aby sa dozvedeli, ako sa to robí po
slovensky.
JANA SLEZÁKOVÁ, EVA PAVLOVIČOVÁ
What Does Anča Carry
in Her Schoolbag?
DEAR VIEWERS, GUESTS, PARTNERS AND ALL THE PEOPLE
LOOKING FORWARD TO THIS YEAR’S EDITION OF FEST ANČA!
Though in this year’s visuals, Anča may seem a little masculine, in fact, she
has become more beautiful. And she has prepared again the best of the best
for your eyes, ears and even for your hands! She has plenty of fresh news.
Starting with the most important one: she has grown bigger and she likes it!
Because of her long-time interest in international animation, she decided to
educate herself in this fıeld. That is why we have included in the programme
the new forum organised in cooperation with the Association of Animated
Film Producers called WE NEED TO TALK ABOUT ANIMATION! We also found
Anča a new friend: the ASSOCIATION OF DIGITAL AND MEDIA AGENCIES ADMA
and together we have prepared a new DIGITAL ZONE. We hope that it will be
a place to learn not only some secrets of mobile applications, but also new
strategies for success.
Anča admires the giant of Slovak animation VIKTOR KUBAL and in cooperation
with the Slovak Film Institute, she would like to commemorate the ninetieth
anniversary of his birthday in a retrospective of his fılms.
For few days, Fest Anča will become the place to meet the most interesting
animators and fılm theoreticians coming from all over the world to discuss,
evaluate, teach, reveal their know-how and see what Slovak animation
means.
JANA SLEZÁKOVÁ, EVA PAVLOVIČOVÁ
3
4
5
Dámy a páni, / Ladies and gentlemen,
Vážení návštevníci! / Dear Festival Visitors!
je mi cťou prevziať záštitu nad Medzinárodným festivalom animovaných fılmov Fest Anča.
Mesto Žilina bolo partnerom festivalu od jeho počiatkov v roku 2008. Za tie roky sa festival
utešene rozrástol, dnes je to skutočne významné medzinárodné podujatie. Našiel si svojich
priaznivcov nielen v Žiline, ale aj na celom Slovensku a v zahraničí. Ani v budúcnosti naše
mesto nebude stáť bokom, vždy nejakým spôsobom festivalu pomôže. Organizátorom želám
hladký, bezproblémový priebeh podujatia a návštevníkom, divákom želám veľa pekných zážitkov z projekcií animovaných fılmov z mnohých krajín sveta. Verím, že festival animovaných
fılmov FEST ANČA sa postupne zaradí do kultúrno-spoločenského dedičstva nášho regiónu.
Som rád, že Vás môžem pozdraviť a privítať na 6. ročníku obľúbeného medzinárodného festivalu animovaných fılmov Fest Anča, ktorý otvára dvere do sveta animovanej fantázie. Slovo
animácia pochádza z latinského slova ANIMA, teda duša. Podľa toho animovať znamená dávať
niečomu dušu, niečo oživovať. Animácie, animované fılmy sú zo všetkého najviac predstavami. Predvádzajú nám nevídané, neuskutočniteľné, neskutočné a nereálne. Otvárajú dvere do
sveta fantázie. Reprodukujú naše sny. A interpretujú ich s takou ľahkosťou, až prestávame
niekedy rozlišovať medzi snom a skutočnosťou. Dva rozdielne svety tak často splynú v jeden.
Animované fılmy sú dôkazom toho, že snom sa môže dobre vodiť i v realite. A medzinárodný
festival animovaných fılmov Fest Anča je zasa dôkazom, že svet je stále plný snívajúcich, ktorí
sa s nami o svoje predstavy dokážu podeliť. Na všetkých divákov, ktorí majú srdce i myseľ
otvorené fantázii, čaká medzinárodný festival animovaných fılmov Fest Anča, ktorý chce svojim návštevníkom priniesť čo najpestrejšiu, no predovšetkým čo najkvalitnejšiu vzorku animovanej tvorby. A tak sa posledné júnové dni stane Žilina opäť animovanou. Stane sa miestom,
kde nás majstri svojho remesla pozvú do sveta ľudskej fantázie, aby sme mohli snívať. Stačí,
ak zatvoríme oči a necháme sa viesť.
/
I am honoured that I can welcome you to the 6th edition of the popular international festival of animated fılm Fest Anča, an event that opens the gates to the world of animated fantasy. The word animation
is derived from the Latin root ANIMA, meaning soul. That implies that the meaning of the verb animate
is to breathe new life, new soul into lifeless objects. More than anything, animated fılms are products of
fantasy. They show things unseen, impracticable, unrealistic and unreal. They reflect our dreams and
interpret them with such lightness that sometimes we are unable to distinguish reality from fantasy.
Animation is a medium where two worlds merge in one. Animated fılm proves that dreams are part of
everyday life and the international festival Fest Anča proves that the world is full of dreamers who want
to share their imagination with others. Fest Anča is a place to be for all the viewers whose heart and
mind is open to fantasy. Its ambition is to present the best and the most varied from the world of animation. That is why in the last days of June, Žilina will be an animated town, a place where masters of their
craft let us into the world of their fantasy, so that we can dream with them. Just close your eyes
and let them guide us.
I am honoured that the International Animation Festival Fest Anča can take place under my auspices.
The town of Žilina has been a partner of the festival since its founding in 2008. During the six years
of its existence, it has grown to be a successful and reputable international event. It found fans and
sympathizers not only in Žilina, but all around Slovakia and also abroad. I am sure that our town will
keep supporting the festival in the future and help it evolve in every possible way. My sincere wish to
the organisers is that this year’s edition turns out as planned and to the viewers, I wish many pleasant
experiences from the projections of animated fılms from around the world. I believe that the festival of
animated fılms FEST ANČA establishes as an inseparable part of the socio-cultural heritage of our region.
ING. IGOR CHOMA
primátor mesta Žilina / The Mayor of Žilina
ING. JURAJ BLANÁR
predseda Žilinského samosprávneho kraja / President of the Žilina Self-Governing Region
6
ANČA AWARD POROTA / jury
EMMA DE SWAEF (BE) sa narodila v roku 1985 v belgickom Gente
a vyštudovala dokumentaristiku na Akadémii Sv. Lukáša v Bruseli.
V absolventskom fılme ZACHTE PLANTEN (JEMNÉ RASTLINY) sa rozhodla využiť šikovné ruky a záľubu v štrikovaní. Stvorila v ňom postavu tlstého úradníka Willyho. V roku 2012 ho znovu oživila v krátkom
animovanom fılme ACH, WILLY, ktorý vznikol v spolupráci s fılmárom
Marcom Jamesom Roelsom. Film mal premiéru na festivale v Clermont-Ferrand a do dnešného dňa získal viac než 70 medzinárodných
ocenení, napríklad Grand Prix Animafestu v Záhrebe, Grand Prix na
ITFS v Stuttgarte či Cartoon d’Or 2012. Z minuloročnej Fest Anče si
odniesol čestné uznanie. Emma v súčasnosti vyrába a animuje bábky
do reklamných spotov, fılmov a dokumentov, nedávno pre istý belgický cukrovar vytvorila a rozanimovala postavičku z kockového cukru.
Okrem toho s Marcom práve pripravuje ďalší krátky bábkový fılm.
ANČA AWARD POROTA / jury
EMMA DE SWAEF (BE) was born in 1985 in Ghent, Belgium and studied Documentary Filmmaking at the St. Lukas Academy in Brussels. She decided to
use her knitting and craft skills in her graduation fılm, SOFT PLANTS. The short
introduces the character of a chubby offıce-worker Willy. In 2012 she brought
Willy back to life in the animated short fılm OH WILLY made in cooperation
with the fılmmaker Marc James Roels. It premiered at the Clermont-Ferrand
Film Festival and has garnered more than 70 international awards such as the
Grand Prix Animafest Zagreb, Grand Prix at the ITFS Stuttgart, and the 2012
Cartoon d’Or. At last year’s Fest Anča, the fılm won a Special Mention of the
Jury. Emma also works as animator and puppet maker for commercials, fılms
and documentaries, most recently designing and animating a little man made
out of sugar cubes for a Belgian sugar brand. Emma and Marc are currently
developing a new short in the same technique.
MICHAELA PAVLÁTOVÁ (CZ) je česká režisérka animovaných a hraných
fılmov. Jej snímky získali mnoho cien na medzinárodných festivaloch
vrátane nominácie na Oscara za fılm ŘEČI, ŘEČI, ŘEČI. Ďalší fılm s názvom REPETE medzi inými oceneniami vyhral Grand Prix na Medzinárodnom festivale animovaných fılmov v Hirošime a Zlatého medveďa
v Berlíne. Najnovší fılm ELEKTRIČKA sa zasa môže pýšiť napríklad
cenou z Annecy 2012. Michaeline aktivity sú veľmi pestré. Režírovala
dva hrané celovečerné fılmy a momentálne sa pripravuje na tretí, hoci
láska k animácii ju neopúšťa. Ako animátorka sa podieľala na tvorbe
viacerých divadelných predstavení v Prahe a pracuje i na ďalšom
animovanom fılme. Popri tom vyučuje na pražskej FAMU, prednáša
a vedie tvorivé dielne na rôznych svetových univerzitách a festivaloch.
MICHAELA PAVLÁTOVÁ (CZ) is a director of animated and live action fılms
from the Czech Republic. Her fılms have received numerous awards at
international fılm festivals, including an Oscar nomination for WORDS, WORDS,
WORDS (ŘEČI, ŘEČI, ŘEČI). The fılm REPETE has also won a series of awards
including the Grand Prix at the International Animation Festival Hiroshima
and a Golden Bear in Berlin. Her last fılm TRAM (TRAMVAJ) has also been travelling around the world and besides other awards, it won the Annecy Crystal
in 2012. The range of Michaela‘s activities is wide, she has directed two live
action feature fılms and she currently prepares another one, though she
hasn‘t stopped working in animation. She has created animations for theatre
production in Prague and she is working on her new animated fılm. Michaela
also teaches at Prague’s FAMU and leads master classes and workshops at
universities and festivals around the world.
7
8
ANČA AWARD POROTA / jury
ULRICH WEGENAST (DE) sa narodil v roku 1966 v Stuttgarte. Po tom,
čo získal titul Master z histórie a dejín umenia na Stuttgartskej univerzite, pokračoval v postgraduálnom štúdiu kultúry a manažmentu
médií na Hudobnej akadémii Hannsa Eislera v Berlíne a od roku 2012
je čestným profesorom na Filmovej a televíznej škole Konrada Wolfa
v Postupime-Babelsbergu. Od roku 1987 bol zakladajúcim členom,
členom predsedníctva, programovým riaditeľom, členom poroty
a umeleckým riaditeľom rôznych nemeckých festivalov experimentálneho a animovaného fılmu. V rokoch 2003 až 2004 robil konzultanta frankfurtskej Kunsthalle a v roku 2005 poradcu pre výročnú
výstavu DOCUMENTA. Od 2005 je členom poradného výboru Goetheho
inštitútu v oblasti audiovízie a od roku 2007 členom poroty, ktorá
rozhoduje o výhercoch Nemeckej ceny za krátky fılm. V súčasnosti je
vedúcim katedry médií Akadémie umení v Bádensku-Württembersku.
V spolupráci s berlínskym Absolut Medien a mníchovským Goetheho
inštitútom vydal šesťdielnu edíciu DVD o nemeckom animovanom
fılme, ktorá v novembri 2012 získala cenu Williho Haasa za najlepšiu
DVD publikáciu o germanofónnom fılme.
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
ULRICH WEGENAST (DE) was born in 1966 in Stuttgart. After his Master’s degree in History and History of Art at Stuttgart University, he did postgraduate studies in Culture and Media Management at Academy of Music Hanns
Eisler, Berlin. Since 2012, he‘s been a honorary professor at the School of
Film & Television “Konrad Wolf” Potsdam-Babelsberg. Since 1987 he’s been
involved in numerous animation and experimental fılm festivals in Germany
as a founding member, member of the board, program curator, jury member
and artistic director. From 2003 to 2004 he worked as a consultant for the
Frankfurt Schirn Kunsthalle and 2005 for the DOCUMENTA jubilee exhibition.
Since 2005 he’s been a member of the advisory board of the Goethe Institute
(Film, TV, Radio) and since 2007, a member of the jury of the German Short
Film Award. He’s currently the head of the media department of the BadenWuerttemberg Free Art Academy. He has published a 6-part DVD edition on
German animated fılm in cooperation with Absolut Medien, Berlin, and Goethe Institut, Munich which in November 2012 received the Willi Haas Award
for the best DVD-edition on German speaking fılm.
KATARÍNA KEREKESOVÁ (SK) sa narodila v roku 1974 v Žiline. Je absolventkou animovanej tvorby na Vysokej škole múzických umení v Bratislave, kde ukončila aj doktorandské štúdium. V roku 1997 debutovala autorským kombinovaným krátkometrážnym fılmom MILENCI BEZ
ŠIAT. O päť rokov neskôr uviedla ďalšiu stredometrážnu snímku PÔVOD
SVETA. V roku 2010 dokončila animovaný hudobný fılm KAMENE.
V súčasnosti pracuje so svojou produkčnou spoločnosťou Fool Moon,
s. r. o., na produkcii animovaného TV seriálu pre deti predškolského
veku MIMI A LÍZA. Venuje sa aj ilustrácii a voľnej maľbe.
KATARÍNA KEREKESOVÁ (SK) was born in 1974 in Žilina, Slovakia. She studied Animation at the Academy of Performing Arts in Bratislava, where she
also obtained her PhD degree. In 1997 she debuted with the auteur short fılm
LOVERS WITHOUT CLOTHES (MILENCI BEZ ŠIAT). Five years later she premiered
the medium-length fılm ORIGIN OF THE WORLD (PÔVOD SVETA). In 2010 she
made the animated musical STONES (KAMENE). She is currently working on
the animated TV series for preschool children called MIMI & LÍZA (MIMI A LÍZA)
with her production company Fool Moon, Ltd. She is also an illustrator and
a painter.
9
10
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
TOMEK DUCKI (HU/PL), slobodná umelecká duša, študoval a pracoval
v Maďarsku, Francúzsku, Írsku a Veľkej Británii, no nakoniec sa usídlil
v Poľsku. Venuje sa predovšetkým tvorbe krátkych animovaných
fılmov, videoklipov, plagátov a podobne. Jeho najúspešnejší krátky
fılm ČIARA ŽIVOTA (LIFE LINE) získal viac než dvadsať ocenení a bol
nominovaný na Cartoon d‘Or. V súčasnosti pripravuje ďalší krátky fılm
a animovaný seriál pre dospelých s názvom NECHCEŠ MA? (DON‘T YOU
WANT ME).
ANČA MUSIC VIDEO AWARD POROTA / jury
TOMEK DUCKI (HU/PL) – free spirit of art – studied and worked in Hungary,
France, Ireland and UK, but fınally ended up in Poland. His main fıelds are
animated shorts, music videos, posters, and so on. His most known short, LIFE
LINE was awarded more than twenty times, including a Cartoon d’Or nomination. He is currently working on his new short and preparing an animated
series for adults called DON’T YOU WANT ME.
PAUL MUMFORD (GB) je režisér a umelec pôsobiaci v oblasti audiovizuálnej tvorby, dizajnu a pohyblivého obrazu. Od roku 2001 pracuje
v štúdiu Labmeta, kde sa venuje procedurálnej estetike, vizualizácii
zvuku a pohyblivému svetlu. Jeho tvorba siaha od experimentálneho
fılmu cez videoklipy, vizualizácie na koncertoch, inštalácie, projekcie
na budovy a interaktívne inštalácie až po video performance. Skúma
možnosti naratívnych postupov v živých performance a spája ich
so súčasným experimentálnym fılmom, tzv. live cinema. Paul svoju
tvorbu predstavil a premietol na mnohých festivaloch a v galériách, vrátane Britského fılmového inštitútu (Londýn), Tate Britain
(Londýn), Inštitútu súčasných umení (Londýn) a na podujatiach ako
Cybersonica, Onedotzero, Mapping Festival, Cimatics a Sonar. Na
tému live cinema a audiovizuálnych performance prednáša a publikuje na stránkach „VJtheory“ a „On Audiovisual“.
PAUL MUMFORD (GB) is an artist and director working in the fıelds of audiovisual production, design and moving image. Since 2001 he has worked under
the studio name Labmeta where his work focuses on procedural aesthetics,
sound to image translations and kinetic light; creating a diverse assembly
of projects from experimental fılm, music videos, tour content, installations,
building projections, interactive installs and live video performance. His
artistic work brings together research in the fıelds of narrative and live performance with a contemporary flair for experimental live cinema. His work has
been screened and performed in numerous festivals and galleries including
the London BFI, The Tate Britain (London), ICA (London) and at events such
as Cybersonica, Onedotzero, Mapping Festival, Cimatics & Sonar. He has
given lectures and written a number of articles in live cinema and audiovisual
performance through the publications “VJtheory” and “On Audiovisual”.
11
12
ŠPECIÁLNY HOSŤ / special guest
Špeciálny hosť / Special guest:
Mike Reiss
*V spolupráci s Veľvyslanectvom USA. /
In cooperation with the Embassy
of the United States of America.
Mike Reiss získal počas dvadsiatich troch rokov písania seriálu
SIMPSONOVCI štyri ocenenia Emmy a cenu Peabody Award. O štvrtej
sérii SIMPSONOVCOV, ktorú mal na starosti Mike, časopis Entertainment Weekly napísal, že je to „najlepšia séria najlepšieho seriálu
v dejinách“. V roku 2006 mu cech scenáristov „Animation Writers
Caucus“ udelil ocenenie za celoživotný prínos. Reiss je spolutvorcom
animovaného seriálu KRITIK (THE CRITIC) a napísal aj seriálový hit TEPLÝ KÁČER (Queer Duck, seriál o homosexuálnej kačke). Teplého káčera
zaradilo BBC medzi 100 najlepších animákov všetkých čias. V Reissovej bohatej fılmografıi fıgurujú aj sitkomy ŠOU GARRYHO SHANDLINGA
(IT’S GARRY SHANDLING’S SHOW) a ALF, podieľal sa i na písaní TALKSHOW JOHNNYHO CARSONA. V roku 2009 mal premiéru jeho fılm MÔJ
ŽIVOT V TROSKÁCH (MY LIFE IN RUINS), ku ktorému ho inšpirovali cesty
po 71 krajinách. Reiss spolupracoval aj na scenároch fılmov SIMPSONOVCI VO FILME a DOBA ĽADOVÁ 3. Napísal a vydal sedem kníh pre deti
vrátane bestselleru Ako MURRAY ZACHRÁNIL VIANOCE (HOW MURRAY
SAVED CHRISTMAS) a knižku MEŠKÁM DO ŠKOLY (LATE FOR SCHOOL),
ktorá získala mnoho ocenení. Je dvadsaťtri rokov šťastne ženatý a,
podobne ako väčšina autorov kníh pre deti, je bezdetný.
Mike Reiss has won four Emmys and a Peabody Award during his twentythree years writing for THE SIMPSONS. He ran the show in Season 4, which
Entertainment Weekly called “the greatest season of the greatest show in
history”. In 2006, Reiss received a Lifetime Achievement Award from the
Animation Writers Caucus. Reiss co-created the animated series THE CRITIC
and created Showtime’s hit cartoon QUEER DUCK (about a gay duck). Queer
Duck was named one of “The 100 Greatest Cartoons of All Time” by the BBC.
Reiss’s other TV credits include IT’S GARRY SHANDLING’S SHOW, ALF, and
THE TONIGHT SHOW WITH JOHNNY CARSON. MY LIFE IN RUINS, a fılm inspired
by his travels to 71 countries, was released in 2009. Reiss also co-wrote THE
SIMPSONS MOVIE and ICE AGE 3. He has published seventeen children’s books,
including the best-seller HOW MURRAY SAVED CHRISTMAS and the award-winning LATE FOR SCHOOL. He has been happily married for twenty-three years.
Like most children’s book authors, he has no children.
13
14
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Anča Award
Anča Award je medzinárodná súťaž animovaných fılmov do 30 minút, ktoré vznikli za
posledné dva roky. Do súťaže sa tento rok
prihlásilo 964 fılmov z rôznych kútov sveta.
O Anča Award bude súperiť 22 snímok a 19
študentských fılmov bude súperiť o Anča
Student Award
. Víťazov určí medzinárodná porota v zložení:
/
Anča Award is an international competition
of animated fılms up to 30 minutes that were
created in the last two years. This year, 964 fılms
from around the world were submitted and we
chose 22 of them to compete for the Anča Award.
19 student fılms will compete for the Anča Student Award
. The winners will be
decided by the jury composed of:
Porota / Jury
* EMMA DE SWAEF (BE)
* MICHAELA PAVLÁTOVÁ (CZ)
* ULRICH WEGENAST (DE)
Divoch / Feral
Zajacovo / Rabbitland
Animation Hotline
Daniel Sousa
USA
2012, 12‘46“
danielsousa.com
Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr.
Srbsko / Serbia
2013, 7‘00“
rabbitland.info
Dustin Grella
USA
2012, 3‘58“
vimeo.com/channels/animationhotline
Poľovník nájde v lese dieťa, čo vyrastalo v divočine, a privedie ho späť do civilizácie. Chlapec sa snaží adaptovať v cudzom prostredí,
no bojuje o prežitie rovnakými stratégiami,
akými sa uchránil v lese.
/
A wild boy is found in the woods by a solitary
hunter and brought back to civilization. Alienated
by a strange new environment, the boy tries to
adapt by using the same strategies that kept him
safe in the forest.
Zajace sú najšťastnejšie na svete. Nič sa im
nemôže stať, pretože sú na najvyššom stupni evolučného rebríčka, nemajú totiž mozog.
Žijú v troskách Zajacova v dokonalej demokracii. Každý deň sa konajú voľby a každý deň
sa rozhoduje o tom istom.
/
The rabbits are blissfully happy. Nothing awful
can happen to them because they are at the top
of the evolutionary tree: they have no brain. The
rabbits live in the ruins of Rabbitland – the perfect democracy. Every day, its inhabitants go out
to vote. And every day they vote for the same.
Séria animácií, ktoré zobrazujú každodenné
odkazy na autorovom odkazovači.
/
ANIMATION HOTLINE is a series of daily animations where the author uses messages left on his
voicemail for content.
Sekcia 01 / Section 01
Dobyvatelia / Les Conquérants
/ The Conquerors
Yonalure: chvíľa za chvíľou /
Yonalure: Moment to Moment
Tibor Banoczki, Sarolta Szabo
Francúzsko / France
2011, 12‘00“
domesticinfelicity.com/fılm/
Ayaka Nakata, Yuki Sakitani
Japonsko / Japan
2011, 7‘53“
Na počiatku vekov sa muž a žena rozhodli
podmaniť si nehostinnú krajinu a vytvoriť
z nej rajskú záhradu. Niekde medzi pravekom, stvorením sveta, rajom a peklom sa
fılm DOBYVATELIA zamýšľa nad výdobytkami
ľudstva a vznikom civilizácie.
/
At the dawn of time, a young man and a woman
set out to conquer an inhospitable land in the
hope of transforming it into paradise. Between
prehistory and Genesis, Eden and hell, the animated fılm THE CONQUERORS calls into question
human conquests and the rise of civilizations.
Báseň o jednej noci. Hodiny tikajú, mesiac
dnes nevidno. Zrazu sa na oblohe zjaví obrovská biela guľa s očami a špicatým nosom.
A rozhýbe celé mesto.
/
This is a poem of a night. A clock goes tick-tack.
There is no moon tonight. Then a big white globe
appears on the horizon. It has round eyes and
pointed nose. And houses begin to move all at
once.
15
16
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Vietor / Wind
Robert Löbel
Nemecko / Germany
2012, 3’49”
Krátka animácia o každodennom živote vo
veternej krajine.
/
WIND is a short animation about the daily routine
life in a windy country.
Vdova Caillou / La veuve
Caillou / Widow Caillou
Agnès Patron
Francúzsko / France
2011, 7’40”
cargocollective.com/agnespatron
Lesom sa ozýva vtáčí nárek a vytie vetra
v roklinách. Vdova Caillou sa šplhá k domčeku na kopci. Žije sama, a tak si narúbala
aspoň pár polien, aby jej robili spoločnosť.
Prišla o všetkých, čo mala. Jedno polienko
uloží do detskej postieľky a pohrúži sa do
spomienok...
/
Mountains resound with bird cries as a strong
wind blows through the gorges. The widow Caillou
is climbing up to a house where she lives all by
herself. She chops up several logs to keep her
company. She has lost everything else. She puts
one log into a child’s bed and immerses herself in
memories...
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Opeknela si / You Got Beautiful
V pohybe / Cinétique / Kinetic
Lauren Orme
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 3’47”
Boris Labbé
Francúzsko / France
2011, 5’53”
Krátky animovaný dokument, ktorý skúma
vzťah žien k vlastnému telu.
/
A short animated documentary exploring the
relationship between women and their bodies.
Organická, mechanická a architektonická
štruktúra sa otáča, až kým nenadobudne
rýchlosť, v ktorej začne vibrovať. Vtedy sa
odhalí vnútorný mechanizmus jej pohybu...
/
An organic, mechanical and architectural structure turns on itself until it reaches its speed of
vibration. Its movement and its internal workings
are revealed…
Ranný vlak / Frühzug / Morning
Train
To je moja krajina / This Land
Is Mine
Delia Hess
Švajčiarsko / Switzerland
2012, 5’16”
english.deliahess.ch/fruehzug.html
Nina Paley
USA
2012, 3‘30“
blog.ninapaley.com/2012/10/01/this-land-is-mine/
Po spoločnej noci si každý ide po svojom.
Zatiaľ čo on sa chystá do práce, ona ešte
cestuje vo sne za zvukov ranného vlaku a keď
sa zobudí, on už je preč.
/
After spending the night together, a couple parts
ways. Guided by the activities of the man‘s morning rituals, she travels into a dream accompanied
by the rhythms of the morning train and fınds
herself alone once again.
Stručné dejiny krajiny menom Izrael/Palestína/Kanaán/Levanta.
/
A brief history of the land called Israel/Palestine/
Canaan/the Levant.
Sekcia 02 / Section 02
17
18
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Mesiac / Moon
Loďka / Little Boat
Ondrej Rudavský
Slovensko / Slovakia
2012, 10‘00“
ondrejrudavsky.com
Nelson Boles
USA
2011, 4‘00“
vimeo.com/22894261
Posledný strážca Atlantídy pozoruje spod
povrchu Mesiaca transformáciu sveta.
/
The last guardian of Atlantis is observing the
transformation of the world from under the
surface of the Moon.
Malá loďka sa vydáva na veľkú plavbu.
/
A little boat goes on a big journey.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Prípad trojuholník / Kolmnurga
afäär / The Triangle Affair
Andres Tenusaar
Estónsko / Estonia
2012, 10‘00“
nukufılm.ee
Bez vrcholov nieto trojuholníka a bez trojuholníka niet smerovania. Bez smerovania sa
nič nehýbe.
/
There is no triangle without corners. There is no
direction without a triangle. There is no movement without a direction.
Potopa / Fiumana / Flood
Julia Gromskaya
Taliansko / Italy
2012, 5‘00“
juliagromskaya.it
Dievča cez okno sleduje valčík štyroch ročných období a čaká na príchod milovaného
muža.
/
A girl at the window watches the passing of time,
the waltz of seasons, waiting for her man.
Hrýzť sa do chvosta /
Bite of the Tail
Song E Kim
USA
2012, 9’00”
songekim.com
Ženu bolí brucho a verí, že len doktor ju
vylieči. Ten však netuší, čo jej môže byť. Jej
manžel sa rozhodne hľadať hady na prázdnom parkovisku a na hlavu si dá včelársky
klobúk. Jej sestra stále rozpráva, ale ktovie,
či neklame. Život je nikdy nekončiace hľadanie správnej odpovede.
/
A woman is suffering from stomach ache and she
fırmly believes that a doctor can cure her. But
the doctor has no idea how. Her husband goes to
an empty lot in search of a snake and he puts on
a beekeeper’s hat. Her sister talks but who knows
if she tells the truth? Life is a constant struggle to
fınd the right answer.
Zapoj a hraj / Plug & Play
Michael Frei
Švajčiarsko / Switzerland
2012, 6’00”
michaelear.com/pnp
Ukazováky ovládajú postavičky so zástrčkami namiesto hláv a zapájajú ich. Okrem toho
sa však ukazováky rady len tak ukazujú. Bude
to láska?
/
Ruled by fıngers, plug-headed fıgures are being
plugged in. But the fıngers also fınger around. Is
it love?
19
20
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Čo sa stane, keď deti nezjedia
polievku / Co sie dzieje, gdy
dzieci nie chca jesc zupy / What
happens when children don‘t
eat soup
Pawel Prewencki
Poľsko / Poland
2012, 8’00”
Deti pod dohľadom starého otca s nechuťou
dojedajú polievku a snažia sa prísť na to, ako
ujsť od stola. Zrazu sa otvoria dvere a do
kuchyne vojde záblesk svetla. Deti vybehnú
a ocitnú sa v úplne inom svete...
/
Two siblings watched by their grandfather sit at
the table and struggle to fınish their soup. They
are trying to fınd a way to break free from the
table. When the door opens and the bright light
hits the room, the children run out and fınd themselves in a completely different reality...
Jamón
Iria López
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 8’00”
José je španielsky adolescent. Žije síce
medzi ľuďmi, no sám je prasiatko. Keď sa
jedného dňa do vedľajšieho domu nasťahuje
nový sused, začne sa José konečne zmierovať s vlastnou identitou.
/
José is a teenager living in a Spanish town. He is
a pig, the only one in his human family. One day
a new neighbour moves in next door, and José
starts to come to terms with who he really is.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Volám sa Tom Moody / I Am
Tom Moody
Nenápadná slza / Una Furtiva
Lagrima / A Furtive Tear
Ainslie Henderson
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 6’55”
ainsliehenderson.com
Carlo Vogele
Francúzsko / France
2013, 3‘08“
Surreálna výprava do podvedomia priduseného hudobníka vo chvíli, keď sa pokúša
spievať.
/
A surreal trip through the subconscious of a stifled
musician as he struggles to sing.
Ryba si na svojej poslednej ceste z rybieho
trhu na panvicu spieva rekviem.
/
The last journey of a fısh as it sings its own requiem, from its sale at the fısh market all the way
into the frying pan.
Sekcia 03 / Section 03
Bao
Sandra Desmazières
Francúzsko / France
2012, 11‘21“
fılmsdelarlequin.com
Tak ako každý deň, Bao so sestrou aj dnes
cestujú vlakom. Vždy je to pre nich dobrodružstvo, no tentokrát sa stane niečo
veľmi neobvyklé.
/
Bao and his sister are taking the train like every
day. It‘s always a fabulous adventure for them.
But this time, everything will be different.
Sekundu denne / Une seconde
par jour / One Second Per Day
Richard Negre
Francúzsko / France
2011, 7‘19“
unesecondeparjour.com
Film pozostáva z 365 animovaných sekúnd.
Počas 1 roka pribudla každý deň jedna sekunda, čiže 25 políčok fılmu.
/
One second of fılm, meaning 25 drawings per day
during one year, that’s the goal.
21
22
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Double Fikret
Haiyang Wang
Čína / China
2012, 3‘27“
Surrealistické asociácie a transformácie bez
príbehu. Autor veľmi šikovne pracuje s farbami, kriedami zručne kreslí na listy šmirgľového papiera o veľkosti 1 metra štvorcového
a šetrí pritom materiál i životné prostredie.
/
Non-narrative, surreal associations and transformations. With a remarkably bright use of colours,
fıguratively well-drawn fıgures in chalk on sandpaper sheets of a square metre and a resourceful use
of materials and the environment.
Veľké ruky, len sa zväčšujte! /
Big hands oh big hands, let it
be bigger and bigger
Lei Lei
Čína / China
2012, 6‘00“
raydesign.cn
Príbeh sa odohráva v meste, kde majú všetci
obyvatelia obrovské ruky. Len jedno zvláštne
dieťa má ruky maličké a hlavu plnú nezvyčajných myšlienok. Chce sa o ne podeliť aj
s ostatnými, ale jeho výrečnosť všetkých
obťažuje až tak, že ho nakoniec začnú úplne
ignorovať.
/
This story takes place in a city, in which all of the
citizens have very big hands. One child, however,
is special. He has tiny hands, and his head full of
peculiar thoughts. The boy constantly talks to
people about these thoughts, but they dislike his
long-windedness and eventually ignore him.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
O zabíjačke / Dell‘ammazzare il
maiale / About Killing the Pig
Slnečné popoludnie / Sunny
Afternoon
Simone Massi
Taliansko / Italy
2011, 6’20”
simonemassi.it
Thomas Renoldner
Rakúsko / Austria
2012, 6’50”
thomasrenoldner.at
Keď prasa ťahajú z chlieva, na chvíľu uvidí
kúsok neba.
/
While the pig is being dragged out from the sty he
has the chance to see the sky.
Vo fılme SLNEČNÉ POPOLUDNIE autor skombinoval avantgardný fılm s prvkami popového
videa a pokúsil sa tak odhaliť charakteristické prvky i tabu oboch žánrov. Film bol vytvorený viacerými animačnými postupmi a spája
vizuálny materiál z rôznych zdrojov.
/
SUNNY AFTERNOON is a confrontation of an
‘avantgarde-fılm’ with a ‘pop-video’ and an
analysis of what might be regarded as classical
preferences and taboos of both genres. The fılm
uses several animation techniques and combines
visual material from different sources.
Pandy / Pandas
Alzheimer
Matúš Vizár
Slovensko / Slovakia
2013, 12’00”
bfılm.sk
Alireza Hashempour
Irán / Iran
2012, 8’08”
Uhnietli ho milióny generácií a nechali ho
napospas sebe samému v bambusovom
lese. Tam ho našli a ujali sa ho príliš aktívne
primáty. Príbeh živočíšneho druhu, ktorému
každý kafre do života.
/
He‘s a product of millions of generations before
him and yet he‘s left all alone in the forest to fend
for himself. One day an overactive primate, the
human being, fınds him and he quickly becomes
a toy in the hands of man.
Príbeh muža s Alzheimerovou chorobou,
ktorého jediným spoločníkom je pes. Film
zobrazuje vtipné situácie ich spolunažívania, keď sa príčiny zamieňajú s dôsledkami
a naopak.
/
This is a story about an old man who suffers
Alzheimer and lives with his dog. The fılm shows in
a humorous way a day in the life of the two, when
causes become consequences and vice versa.
23
24
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Odmena / The Reward
Mikkel Mainz Elkjær, Kenneth Ladekjær
Dánsko / Denmark
2013, 9’01”
Dvaja mládenci sa vyberú na dobrodružnú
výpravu okolo sveta. Poháňa ich túžba nájsť
poklad, no na ceste k cieľu budú musieť
prekonať nástrahy omnoho nebezpečnejšie
než mäsožravé totemy či transvestitných
anjelov.
/
Driven by greed, two young boys venture out on
an epic treasure hunt across the world, but to
reach their goal they will need to conquer greater
dangers than flesh-eating totem-poles and transvestite angels.
Sekcia 04 / Section 04
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Kult nákladných lietadiel /
Cargo Cult
Astigmatizmus / Astigmatismo / Astigmatism
Bastien Dubois
Francúzsko / France
2013, 12‘00“
Nicolai Troshinsky
Španielsko / Spain
2013, 4‘00“
astigmatismo-shortfılm.com
„Rozvinutá technológia je na nerozoznanie
od zázraku.“ (Arthur C. Clarke)
Na pobreží Papuy počas vojny v Tichomorí
domorodí Papuánci očakávajú dary od veľkodušného boha, ktorý sa ukazuje v podobe
nákladných lietadiel, a vymýšľajú nový rituál
na jeho počesť.
/
“Any suffıciently advanced technology is indistinguishable from magic.” (Arthur C. Clarke)
On the Papua coasts, in the middle of the Pacifıc
War, some Papuans are looking for the magnaminity of the Cargo god elaborating a new ritual.
Chlapec stratil okuliare a nie je schopný
vidieť ostro viac vecí naraz. Zvukové vnemy
zavádzajú jeho zrak. Musí sa zorientovať
v rozmazanom svete plnom neznámych
miest a zvláštnych ľudí.
/
A boy, having lost his glasses, can only see one
thing in focus at a time. His sight gets attracted
by the sounds that surround him. He will have
to explore a blurry world of unknown places and
strange characters.
Ziegenort
Bon Voyage
Slimačia stopa / Snail Trail
Tomasz Popakul
Poľsko / Poland
2013, 19‘00“
ziegenort.pl
Fabio Friedli
Švajčiarsko / Switzerland
2011, 6‘18“
Philipp Artus
Nemecko / Germany
2012, 3‘00“
philippartus.com
V zdanlivo idylickej dedinke sa adolescent
pasuje s vlastným dospievaním. Ocitol sa
v obzvlášť ťažkej situácii, keďže je spolovice
chlapec a spolovice ryba.
/
In a seemingly idyllic village, a teenager has to
struggle with the problems of growing up. His
situation is especially diffıcult, as he is half boy,
half fısh.
Na korbe nákladiaku sa tlačia emigranti, ktorí sa chcú dostať na lepšie miesto. Cesta púšťou na pobrežie a odtiaľ na malej loďke do
Európy sa zďaleka nedá nazvať bezpečnou.
Čo ich však čaká, keď prídu do vytúženého
cieľa?
/
There is no single place left on the truck which
should bring the emigrants to a better place. The
travel through the desert to the beach and then
with a little boat to Europe is everything but safe.
But after all, what will follow?
Slimák vynájde koleso a začne sa rýchlo
vyvíjať, no nakoniec sa aj tak vráti presne
tam, kde začal.
/
A snail invents the wheel and goes through a cultural evolution to fınally get back to its origin.
25
26
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Koniec jedného / Hänen
tilanne / When One Stops
Jenni Rahkonen
Fínsko / Finland
2012, 6’30”
Svet sa neprestane točiť, keď sa niekto
prestane točiť s ním.
/
The world won‘t stop turning even when one stops
turning with it.
Volám sa Nathan / Je m‘appelle
Nathan / My name is Nathan
Benoît Berthe
Francúzsko / France
2012, 1’56”
siward.free.fr/accueil.php
Príbeh chlapca, ktorý zápasí s papierovým
vtáčikom, čo mu uviazol v hlave, je metaforou na autizmus.
/
A little boy troubled by a paper bird locked-in his
own head (a metaphor about autism disorder).
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ KRÁTKYCH FILMOV / international competition of short films
Trojuholník / Triangle
Oben
Grace Nayoon Rhee
USA
2012, 06’07”
Bah Thierno
Francúzsko / France
2012, 5’49”
Čo by ste spravili, keby vašu každodennú rutinu zrazu narušil niekto neznámy? Chceli by
ste sa s ním spriateliť, alebo by ste ho zavrhli
ako votrelca?
/
What would you do if a stranger disrupted your
daily routine? The choice is whether to accept this
person as a friend, or reject him as an outsider.
Výstup horolezca balansujúceho medzi
životom a smrťou.
/
The ascent of a climber between life and death.
Medzinárodný deň otcov /
International Father’s Day
Edmunds Jansons
Lotyšsko / Latvia
2012, 5’00”
Pre ľudí je Deň otcov sviatkom, no pre
malého vtáčika je to len ďalší pracovný deň.
Dôvod je jasný: musí zabezpečiť obživu pre
rodinu.
/
For people Father‘s Day is a celebration, but for
one small bird - an ordinary working day. And
concerns are the same old - to get food for his
family.
Odcudzenie / Alienation
Silvia Carpizo de Diego
Španielsko / Spain
2012, 3’38”
behance.net/niepcagraff
Predlohou pre fılm je street art valencijského umelca, ktorý si hovorí Escif. Autorka sa
snaží zobraziť každodenný život ľudí, ktorí sa
odcudzili sami sebe a žijú tak, ako ich okolnosti nútia. Film experimentuje s viacerými
technikami a stavia do protikladu pominuteľnosť pouličných malieb a nadčasovosť
animácie.
/
A short fılm based on the street art of a Valencian
artist called Escif. The author tries to depict the
everyday routine of people trapped in alienation,
living a life that has been imposed on them. The
fılm experiments with several techniques and
confronts the ephemeralness of street art with
the permanence of animation.
27
28
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Anča Music
Video Award
Aj tento rok Fest Anča udelí cenu za najlepší
animovaný videoklip. Spomedzi 25 videoklipov ktoré vznikli za posledné dva roky vyberie víťaza medzinárodná porota v zložení:
/
This year again, the best animated music videos
will compete for the Anča Music Video Award.
25 music videos made in the last two years were
nominated for the award and the winner will be
chosen by the international jury composed of:
Porota / Jury
* KATARÍNA KEREKESOVÁ (SK)
* TOMEK DUCKI (HU/PL)
* PAUL MUMFORD (GB)
Tvar / Katachi / Shape
Idaho
Kijek / Adamski
Poľsko / Poland
2013, 3‘05“
vimeo.com/58022280
Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Slovensko / Slovakia
2012, 4‘25“
ovepictures.com
„Katachi“ znamená „tvar“. Videoklip bol
vytvorený z približne 2 000 tvarov vyrezaných z PVC pomocou počítačom ovládaného
rezacieho stroja. Je to nekonečná reťaz
kŕčovitých spomienok.
/
“Katachi” means “shape”. The video is made with
approx. 2,000 silhouettes extracted from PVC
plates using computer-controlled cutter. It’s an
everlasting chain of convulsive memories.
Videoklip k pesničke IDAHO kapely Antioquia
z albumu VIAJERO.
/
Music video for the song IDAHO by Antioquia
{An-tee-OH-kee-ah} from album VIAJERO.
Sekcia 01 / Section 01
O kolapse / Parler le fracas /
Talking the Crash
wasaru
Francúzsko / France
2012, 4‘25“
vimeo.com/42830522
V hračkárskom meste v mieri nažívajú miniatúrne zvieratá rôznych druhov. Jedného dňa
k nim však majiteľ mesta pridá nový druh,
ktorý prevezme chod mesta do vlastných rúk.
/
In a model town, several mini animals species live
peacefully. But, one day, the owner of the town
adds a new species who takes the control.
Odpočítavanie / Countdown
Hietsuki Bushi
Celine Desrumaux
Veľká Británia / United Kingdom
2011, 3‘43“
Ryo Hirano
Japonsko / Japan
2011, 4‘00“
Animovaná óda na zlatý vek letov do vesmíru.
/
An animated ode to the golden age of space
travel.
Japonská ľudová pieseň versus science
fıction, poľnohospodárstvo budúcnosti,
tínedžerský príbeh a excentrická animácia.
/
A traditional Japanese song meets science fıction,
future agriculture, teenage story, and eccentric
animation.
29
30
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Boss Wave
Kristofer Ström, Erik Buchholtz, Mikael
Pettersén
Švédsko / Sweden
2013, 4’17”
vimeo.com/57477038
Milovník starých videohier zájde vo svojej
posadnutosti príliš ďaleko.
/
A man in love with a retro video game takes his
obsession a bit too far.
Zbohom, Macadam / Bye Bye
Macadam
Dimitri Stankowicz
Francúzsko / France
2012, 3’54”
Šamanský rituál na oslavu hviezdneho cyklu
od zrodenia po smrť. Svetlo bliká do rytmu,
až kým ho nepohltí čierna diera.
/
Shamanic ritual to the stars. From its birth to
its death. The light flickers to the rhythm before
disappearing into a black hole.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Vopred nastavený / Default
Daniel Brereton
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 3’07”
Videoklip k príjemnej elektroakustickej pesničke DEFAULT kapely Django Django vytvoril
Daniel Brereton spolu s kapelou, predovšetkým s Davidom Macleanom, ktorý vymyslel
námet a pomáhal aj pri animácii.
/
Django Django’s appealing acoustic/electronic
DEFAULT gets a delightfully embellished performance video directed by Daniel Brereton, with
a big input from the band themselves, particularly
David Maclean, who originated the concept, and
painted over the frames.
Nevideli ste moju sestru
Evelyn / Have You Seen My
Sister Evelyn
Hoku Uchiyama & Adam Bolt
Veľká Británia / United Kingdom
2011, 2’58”
Režisér Hoku Uchiyama a hlavný animátor
Adam Bolt použili v klipe kapely Evelyn
Evelyn s názvom HAVE YOU SEEN MY SISTER
EVELYN veľmi pôsobivé animačné postupy.
/
Director Hoku Uchiyama and lead animator,
Adam Bolt, use some very impressive animation
techniques in Evelyn Evelyn’s video for HAVE YOU
SEEN MY SISTER EVELYN.
Chasm
Turniket / Tourniquet
Jan Šrámek, Martin Búřil
Česká republika / Czech Republic
2012, 3’30”
vimeo.com/52794055
Jordan Bruner
USA
2013, 4’06”
vimeo.com/56755711
Ofıciálny videoklip pre Pjoniho. Prvá časť
z trilógie Stratená perspektíva (Chasm, BIO
OKO, Bubi).
/
Offıcial music video for Pjoni. First part of the
trilogy Lost Perspective (Chasm, BIO OKO, Bubi).
Líška utečie do mesta za svojím snom. Keď
tam dorazí, zistí, že animované mesto obývajú antropomorfné bytosti. Sú symbolom
spoločnosti, ktorej fungovanie je založené
na uspokojovaní základných ľudských pudov
a potreby prežiť.
/
A fox escapes to the city to pursue his dreams.
When he arrives the animated cityscapes are
inhabited by anthropomorphic townspeople
meant to symbolize functioning in society while
maintaining ones‘ own primal desires and need
to survive.
31
32
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Cadillac Dreams
Figúrka / Figurine
Gangsta Riddim
Ghosst(s)
The Great Nordic Sword Fights
USA
2012, 4’17”
thegreatnsf.org
Petr Babinec
Česká republika / Czech Republic
2012, 2‘30“
about:blank™
Belgicko / Belgium
2012, 1‘48“
aboutblnk.be
CRCR
Francúzsko / France
2012, 2‘39“
vimeo.com/43383012
Videoklip zámerne používa artefakty digitálnej kompresie a divx poruchy v kombinácii
s vektorovou kompozíciou.
/
Digital compression artifacts and divx glitches
are used deliberately in combination with vector
compositions.
Zobrazenie prechodu zo života do smrti,
z prítomnosti do absencie. Transformácia
živého tela na abstraktnú entitu pozostáva
z viacerých fáz.
/
GHOSST(S) is the demonstration of the passage
from life to death, from a presence to an absence.
Various stages are linked together and constitute the transformation of an alive body into an
abstract entity.
Mesto Los Angeles je zahalené oblakom
strašidelného tajomstva. Starý Cadillac vás
odvezie do hnedej hmly a prezriete si hyper-surreálne podsvetie L. A. Stačí nastúpiť.
/
There is something always eerily dreamy about
the haze that lays over the secrets of the Los Angeles city... An old Cadillac takes us on a voyage,
into the brown fog, where we cruise the hypersurreal that is gangland L. A. Your ride awaits.
Videoklip je o bezvýchodiskovom životnom
stereotype, ktorý čaká na každého človeka
po skončení školy. Práca, partnerka, práca,
auto, práca, deti, práca, smrť. Všetko sa odohráva v štylizovanom svete zvýrazňujúcom
jednotvárnosť dnešného konzumného sveta.
/
The video depicts the hopeless stereotype
graduates fınd themselves in after fınishing
school. Work, life partner, work, car, work, kids,
work, death. Set in a stylized world, the video
emphasizes the monotonousness of contemporary
consumer society.
Sekcia 02 / Section 02
Vyvolávanie duchov / Evoking
Spirits
Baltské more / Østersøen /
Baltic Sea
Ori Toor
Izrael / Israel
2012, 2‘32“
vimeo.com/49636181
Lorenzo Papace, Vincent Pianina
France / Francúzsko
2011, 3‘12“
Experimentálna kapela zo Seattlu Kingdom
Crumbs spojila svoj elektronický hip-hop
s izraelským umelcom menom Ori Toor, aby
vytvorili animované spirituálne dobrodružstvo, ktoré skúma myšlienku kolektívneho
vedomia a skutočnú povahu nášho bytia
pomocou reorganizácie a narušenia animovaných slučiek.
/
Seattle experimental electronic hip-hop band
Kingdom Crumbs team up with Israeli artist Ori
Toor to create an animated spiritual adventure
pondering the idea of collective consciousness
and the true nature of our reality using frame-by-frame animated loops torn up and reassembled.
Sen na posteli v izbe, vo vlaku, na lodi na
Baltskom mori.
/
A dream in a bed, in a room, in a train, in a boat
on the Baltic Sea.
33
34
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Slovník pre absolventov /
After School Thesaurus
Saigo no Shudan
Japonsko / Japan
2011, 4’06”
vimeo.com/32156629
Na oblastnej súťaži stará pani stretne
deduška, ktorý bol jej prvou láskou, a v tej
chvíli zomrie.
/
At a local tournament, an old woman found the
old man that was her fırst love. At that moment,
she died.
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Chunkothy
Etcetera
Moja Super8 / My Super8
Poďme! / Let’s Go!
Pán Nadčas / Mr Overtime
Celyn Brazier
Veľká Británia / United Kingdom
2011, 3’09”
celynbrazier.com
Martin Allais
Španielsko / Spain
2012, 3’00”
martinallais.com
Rino Stefano Tagliafıerro
Taliansko / Italy
2011, 5’32”
vimeo.com/20402527
Alexis Beaumont & Remi Godin
Francúzsko / France
2012, 3’35”
Maxime Bruneel
Francúzsko / France
2012, 2’53”
chezeddy.com
Farebná, kaleidoskopická funky symfónia
plná premenlivých hračiek a pulzujúcich vzorov. Synkopickú hudbu Lukea Viberta sprevádza animácia vo farbách modelu CMYK.
/
CHUNKOTHY is a colour-clashing, kaleidoscopic
funk-symphony, featuring transforming toys and
pulsating pattern. Animated in CMYK colour to
the syncopated beat of Luke Vibert’s glorious
music.
Krátky príbeh zúfalstva, odcudzenia a stroskotaných snov radového zamestnanca.
/
Short history of despair, alienation and sunken
dreams of a worker.
V elegantnom prostredí kukučkových hodín,
vypchatých vlkov a jeleních hláv sa odohráva
vzťah plný lásky i nenávisti medzi dvoma
krásnymi neživými sestrami.
/
Nestled in the elegant setting, cuckoo clocks,
wolfs and deer heads, the ratio of love/hate
relationship between two beautiful lifeless sisters
is told.
Chlapec sníva o tom, že sa raz prejde po Mesiaci. Hoci sa o to všemožne snaží, prekoná
mnohé prekážky a má nezlomnú vôľu, jeho
plán nevychádza, ako by si želal.
/
A boy dreams of walking on the Moon. Despite his
many efforts, hardships, and his strong character,
things do not go as he had planned.
Štyria mládežníci sa šinú krajinou v kabriolete. Tancujú za zvukov autorádia, kým sa
nezrazia so zvláštnym zvieraťom. V dôsledku nehody sa ich telá premiešajú s telom
zvieraťa.
/
Four young people travel trough the country in
a convertible, they dance to the sound of the radio until they hit a strange beast. In the accident,
the characters merge with the beast.
35
36
MEDZINÁRODNÁ SÚŤAŽ VIDEOKLIPOV / international competition of music videos
Ukryté / Hide
Mathieu Betard
Francúzsko / France
2012, 3’58”
vimeo.com/48434176
Dvojčatá stelesňujú dve odlišné univerzá.
Oba konce tajného spektra existujú v jednom tele a neuvedomujú si svoju dualitu.
/
Twins representing two opposite universes. Both
ends of a secret spectrum, existing within each
other, unaware of their duality.
Daj mi šancu / Giving Me
A Chance
Gina Thorstensen, Nacho Rodríguez
Dánsko / Denmark
2012, 3’30”
thorstencoo.com
Surrealistická cesta milostným vzťahom je
úvahou o túžbe, idealizovaní a frustrácii.
/
A surreal journey into a love relationship, exploring longing, idealisation and frustration.
37
38
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Vrásky / Arrugas / Wrinkles
V zajatí duchov / Consuming Spirits
IGNACIO FERRERAS
Španielsko / Spain
2012, 80’00”
www.arrugaslapelicula.com
Film vznikol podľa predlohy rovnomenného grafıckého románu
ARRUGAS autora Paca Rocu, ktorý zaň získal Národnú cenu za komiks
v roku 2008. VRÁSKY sú dlhometrážny animovaný 2D fılm pre dospelých. Rozprávajú príbeh Emilia a Miguela, dvoch starších pánov, ktorí
skončili v domove dôchodcov. Emilio je v domove nový. Má Alzheimera v počiatočnom štádiu a Miguel s priateľmi sa mu pokúšajú pomôcť,
aby neskončil na obávanom hornom poschodí pre „nesamostatných
klientov“, odkiaľ niet návratu. Vymyslia bláznivý plán, ktorý naplní
ich jednotvárny život humorom a nehou. Lebo hoci si niekto môže
myslieť, že ich život sa už skončil, oni práve začali žiť odznova.
Based on Paco Roca’s comic of the same title (2008 National Comic Prize),
WRINKLES is a 2D animated feature-length fılm for an adult audience. WRINKLES portrays the friendship between Emilio and Miguel, two aged gentlemen
shut away in a nursing home. The newcomer Emilio, in the early stages of
Alzheimer, is helped by Miguel and his colleagues to avoid ending up on the
feared top floor of the nursing home, also known as the lost causes or the
floor of the “clients with special needs”. Their wild plan infuses their otherwise
tedious daily routine with humour and tenderness, because while some think
that their lives have come to an end, they’ve just begun a new one.
CHRIS SULLIVAN
USA
2012, 129’00”
press.fılmforum.org/consuming
Animovaná dystopia Christophera Sullivana rozhodne nie je detská
rozprávka. Vzťahy medzi troma hlavnými postavami sa neprestajne
prelínajú, ich príbehy sa rozvetvujú a komplikujú, stávajú sa čoraz
vtipnejšími, ale aj strašidelnejšími. Animácia, na ktorej tvorcovia
pracovali neuveriteľných 15 rokov, sa vyznačuje obrovským citom pre
detail a remeselným perfekcionizmom. Veľmi funkčne kombinuje
plôškovú, kreslenú a políčkovú animáciu a vytvára veľmi osobitú
skľučujúcu atmosféru sveta, v ktorom sa väčšina postáv pohybuje na
hranici medzi psychofarmakami a zlým tripom. Tieto odporné postavy však predvedú najkrajší fılmový zážitok, aký ste kedy videli.
Christopher Sullivan‘s animated dystopia is about as far from a cartoon-forkids as they come. Relationships among the three main characters – Earl
Gray, Gentian Violet, and Victor Blue - multiply and divide as their stories
becomes increasingly complex, hilarious, and scary. The animation took 15
years of work... It seamlessly combines cut-out animation, pencil drawing,
collage, and stop-motion animation to create the haunting atmosphere of
a self-contained world... (most of whose) characters walk shakily between
self-medication and a bad trip... ugly characters who make up the most
beautiful spectacle you‘ve ever seen.
*V spolupráci s Veľvyslanectvom USA. /
In cooperation with the Embassy of the United States of America.
39
40
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
CELOVEČERNÉ FILMY / feature films
Dnes je krásny deň / It‘s Such a Beautiful Day
Chladený Tito / Tito on Ice
DON HERTZFELDT
USA
2012, 70’00”
www.bitterfılms.com
Kultový animátor Don Hertzfeldt, ktorý má na konte nomináciu na
Oscara, spojil tri krátke fılmy EVERYTHING WILL BE OK / VŠETKO BUDE
V PORIADKU (2006), I AM SO PROUD OF YOU / SOM NA TEBA HRDÁ (2008)
a IT‘S SUCH A BEAUTIFUL DAY / DNES JE KRÁSNY DEŇ (2011) do jedného
súvislého celku, krásnej temnej dlhometrážnej komédie. DNES JE
KRÁSNY DEŇ po prvýkrát rozpovie celý Billov príbeh remastrovaný
s novým materiálom. Všetky tri časti príbehu boli animované pomocou starožitnej animátorskej zostavy na 35 mm kameru, ktorá bola
zostrojená v roku 1940 a je jednou z posledných funkčných kamier
svojho druhu v Amerike. Práve vďaka nej vznikli jedinečné vizuálne
efekty a experimentálny obraz.
Cult animator and Academy Award nominee Don Hertzfeldt has seamlessly
combined his three short fılms EVERYTHING WILL BE OK (2006), I AM SO PROUD OF YOu (2008) and IT‘S SUCH A BEAUTIFUL DAY (2011), into a darkly comedic, beautiful new feature fılm. IT‘S SUCH A BEAUTIFUL DAY, brings Bill’s entire
story together for the fırst time, remastered with additional new material.
All three chapters of the story were captured entirely in-camera on an antique 35mm animation stand. Built in the 1940s, it is one of the last surviving
cameras of its kind still operating in America, and was indispensable in the
creation of the fılms‘ unique visual effects and experimental images.
*V spolupráci s Veľvyslanectvom USA. /
In cooperation with the Embassy of the United States of America.
MAX ANDERSSON, HELENA AHONEN
Švédsko, Nemecko / Sweden, Germany
2012, 74’00”
www.maxandersson.com
Švédski tvorcovia komiksu BOSNIAN FLAT DOG, Max Andersson a Lars
Sjunnesson, v snahe spropagovať svoju knihu cestujú po krajinách
bývalej Juhoslávie a v chladničke so sebou vezú mumifıkovaného maršala Tita. Na ceste spoznávajú množstvo ľudí z post-juhoslovanskej
nezávislej kultúrnej scény. Dostávajú sa na čoraz podivnejšie miesta
a začínajú spochybňovať samých seba i okolitú realitu. Film je ako
jazda na horskej dráhe paralelným vesmírom bez hraníc.
Je tragický, poetický, ale aj nesmierne zábavný.
To promote their book BOSNIAN FLAT DOG, Swedish comics creators Max
Andersson and Lars Sjunnesson tour the countries of former Yugoslavia with
a mummifıed Marshal Tito in a refrigerator. They encounter a number of
characters populating the post-Yugoslav indie cultural scene. As the journey
continues through increasingly improbable surroundings, the protagonists
begin to question themselves and the reality they fınd themselves in. A roller
coaster ride through a parallel universe where all borders are disintegrating – at the same time tragic, poetic and hilariously funny.
41
42
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Svetový výber /
World Panorama
Výber fılmov a videoklipov, ktoré sa iba
o chlp nedostali do súťaže, budú odpremietané v samostatnej sekcii Svetový výber.
/
Selection of fılms and music videos, which were
not selected for the competition just by the width
of hair, will be screned in a special section World
Panorama.
Od otca k synovi /
From Dad To Son
Nils Knoblich
Nemecko / Germany
2012, 5‘16“
dad.nilsknoblich.com
Muž vo väzení sa dozvedá, že jeho otec
potrebuje pomôcť zorať pole. V bezvýchodiskovej situácii mu odrazu napadne použiť
na tento účel dozorcov. Príbeh, v ktorom kartónové postavičky rozvíjajú tému rodinných
vzťahov, komunikácie a odlúčenia.
/
A prisoner receives the message that his old
father needs help with tilling the fıeld. In his
desperate situation the prisoner suddenly has
the idea to use the guards to till his dad‘s land.
Cardboard box characters tell a story about the
family, the conflicts of physical separation and
their communication.
Sekcia 01 / Section 01
Pero / Plume
Barry Purves
Francúzsko / France
2011, 14‘20“
darkprince.fr
Okrídlený muž, pád, nepriateľské stretnutie,
naveky zmenený život...
/
A winged man, a fall, a hostile encounter, a life
changed forever...
Pani Svinka ide na
Scheissedisko / Frau Schwein
geht in die Scheissedisko
/ Mrs Swine goes to the
Scheissedisko
Mathias Barth, Christian Hippchen
Nemecko / Germany
2012, 7‘56“
Sobotná noc, osem hodín. / Evidencia
vybavená. / Konečne domov. / Dá si vínko na
zahriatie. / Hluk, špina, zápach. / To by sme
mali. / Je čas vyraziť. / Pani Svinka ide na
Scheissedisko.
/
Saturday night, 8 o’clock. / Register’s clear.
Knocking off. / Now heading home. / Hotting up
and drinking wine. / Noise, stench and lots of dirt.
/ We’re almost done. / And then it’s time. / Mrs
Swine goes to the Scheissedisko.
Krajina vlkov / The Country of
Wolves
Neil Christopher
Kanada / Canada
2011, 11‘37“
Dvaja bratia sa vyberú na poľovačku, no
dostanú sa až do ríše duchov. Éterický a podmanivý animovaný fılm odkazuje na silnú
rozprávačskú tradíciu Inuitov.
/
A hunting excursion evolves into an otherworldly
encounter, as two brothers navigate the spirit
realm in this ethereal and haunting animation
that celebrates the ancient art of Inuit
storytelling.
Spaľovanie / Combustion
Renaud Hallée
Kanada / Canada
2011, 4‘11“
possiblemetrics.com
Oheň ako hudobný nástroj. Panebože.
/
Fire used as a musical tool. Oh god.
43
44
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Strach z lietania / Fear Of
Flying
Conor Finnegan
Írsko / Ireland
2012, 9’10”
fearofflyingfılm.com
Vtáčik, ktorý má strach z lietania, nechce
odletieť na zimu na juh.
/
A small bird with a Fear Of Flying tries to avoid
heading South for the winter.
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Na úteku / Chassé / Hunted
Obnažení / Lay Bare
Lulu O. & Teis Syvsig
Nemecko / Germany
2012, 4’47”
Paul Bush
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 6’00”
paulbushfılms.com/fılms/laybare.html
Film o nedosiahnuteľných snoch, o sebazničujúcej sile vášne a o spojení zvierat a ľudí.
/
A movie about unattainable dreams, about the
self-destructive power of passion and about the
fusion of animals and humans.
„Len povrchní ľudia nesúdia podľa zovňajšku,“ napísal Oscar Wilde. Film OBNAŽENÍ odhaľuje ľudské telo v najintímnejších situáciách v rámci rodiny či v milostných vzťahoch.
Erotické a komické, krásne a zraniteľné.
/
‘It is only shallow people who do not judge by
appearances’ wrote Oscar Wilde. LAY BARE
is a composite portrait of the human body,
revealing it as it is only rarely seen in the most
intimate relationships we have with our family
or our lovers – erotic and comic, beautiful and
vulnerable.
Na konári / Ast mit Last / Out
on a Limb
Falk Schuster
Nemecko / Germany
2011, 5‘04“
falkschuster.com
Listy padajú zo stromov, vietor je čoraz
chladnejší a vtáky sa pripravujú odletieť na
juh. Hoci sa jeseň končí a zima sa nezadržateľne blíži, jeden vták sa s tým odmieta
zmieriť.
/
Leaves are falling all around, colder winds are arriving and birds are gathering together in preparation for the journey south. Though autumn is at
its end and winter is imminent one bird refuses to
accept that this change is happening.
Sekcia 02 / Section 02
Príval / Kyrielle / Crowd
Hranica / Borderline
Boris Labbé
Francúzsko / France
2011, 10‘14“
Dustin Rees
Švajčiarsko / Switzerland
2011, 7‘23“
createdindust.ch
Vitajte v podivnom mikrokozme.
/
Welcome in a strange microcosm.
Strážca hranice sa pokúsi o samovraždu. Nie
všetky hranice sa však dajú prekročiť.
/
A border guard tries to take his own life, but not
all barriers can be crossed.
45
46
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Vrakovisko / Junkyard
Alimácia / Alimation
De_Riria_Subasutaimu
Hisko Hulsing
Holandsko / Netherlands
2012, 17‘50“
Alexandre Dubosc
Francúzsko / France
2011, 2‘48“
vimeo.com/23854203
Shinsaku Hidaka
Japonsko / Japan
2012, 13’00”
plangplan.wix.com/shinsakuhidaka
Šťavnatá pocta optickým hračkám a predchodcom dnešného fılmu (zoetropu, praxinoskopu...).
/
A tasty tribute to pre-cinema and optical toys
(zoetrope, praxinoscope…).
Prišiel som o dieťa. / Aj oni prišli o dieťa. /
Žena ostáva v nemocnici, muž ide domov. /
Je zúfalý. / V jeho srdci však nie je beznádej. /
Cíti vinu. / Zaspáva.
/
I lost my child. / They also lost their child. /
A husband leaves his wife in a hospital and goes
home. / He is walking in despair. / However, his
heart was not fulfılled by despair. / He feels sin for
that. / And he sleeps.
Muža okradne a zabije feťák. V posledných
sekundách pred smrťou si spomenie na
priateľa z detstva. Postupne sa odcudzili,
keďže kamarát sa začal prepadať do sveta
drog a kriminality ovplyvnený dílerom, ktorý
žil s otcom na neďalekom vrakovisku.
/
A man is being robbed and stabbed by a junkie. In
the last second before he dies, a youth friendship
flashes before his eyes. He and his bosomfriend
grew apart, when the latter was being drawn
more and more into a world of drugs and criminality under influence of a lowlife dealer who lives
with his father on the nearby junkyard.
Delírium krídlovca ohnivého /
El delirio del pez león /
Lionfısh Delusion
Quique Rivera Rivera
Portoriko / Puerto Rico
2012, 3’55”
Podvodný neo-noir inšpirovaný premnožením krídlovca ohnivého rozpráva príbeh
o chamtivosti a hierarchii v karibských
útesoch.
/
Inspired by the Lionfısh plague, this underwater
neo-noir tells a story about greed and hierarchy
in the Caribbean reefs.
Vesmírna flotila Duku / Duku
Spacemarines
Animátori útočia / The
Animation Tag Attack
Nicolas Liautaud, Alice Suret-Canale, Nicolas
Dubois, Hugo Paquin
Francúzsko / France
2012, 4’00”
lamecaniqueduplastique.fr
Ch. Bach (kurátor/curator), M. Juul,
A. N. Grøntved, N. Wenlock, O. Mashkovski,
M. A. Oginni, E. Stenhouse, S. Benson,
Kaiserbrand, M. Please, B. Carroll, F. Giroldini
Nemecko / Germany
2012, 9‘58“
animationtagattack.blogspot.de
Príbeh o čínskom hackerovi, ktorý sa nabúra
do amerického kapitalistického systému,
o českej bitke, kurčatách a súdnom dni.
/
This is the story of a Chinese hacking the American capitalist system, a Czech fıght, chickens,
doomsday.
Vo fılme, na ktorom spolupracovalo 12 mladých animátorských talentov z celého sveta,
uvidíme Medveďa a Kačku, ako sa naháňajú
za zelenou fľaštičkou a červenými tabletkami, aby dali veci do poriadku...
/
In a worldwide collaboration between 12 of the
most booming young animators on the scene
today – We follow Bear and Duck in a relentless
chase for a green bottle and a handful of red pills
in a quest to set things right...
Sekcia 03 / Section 03
47
48
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Proteigon
Pán Mrayet / L’Mrayet
Steven Briand
Francúzsko / France
2011, 1‘30“
partizan.com
Nadia Rais
Tunisko / Tunisia
2012, 12‘00“
Dokonalé spojenie pixelácie s papierikovou
animáciou geometrického charakteru v tvorivom rytme.
/
A perfect blend of stop-motion paper animation,
geometric personality and creative beats.
V roku 1987 sa v Tunisku začal totalitný
režim. V ten istý rok v krajine, kde ľudia nosia
okuliare od narodenia, prišiel na svet Boum
Mrayet. Keď vyrástol, zamestnal sa vo fırme,
ktorá sa špecializuje na písanie budúcnosti.
/
Under Tunisia’s totalitarian regime that began
in 1987, Boum Mrayet is born into a world where
people wear glasses from birth. As an adult, he
is hired by a fırm that specialises in writing the
future.
Veľká západná jedinečnosť /
The Great Western Singularity
Blahoslav Strojo IV. / Bendito
Machine IV
Obe vybuchnú / They Both
Explode
Zbierka fotoaparátov /
The Camera Collection
Eric Schockmel
Veľká Británia / United Kingdom
2011, 3‘38“
Jossie Malis
Španielsko / Spain
2012, 9‘54“
benditomachine.com
Matthew Stephenson
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 2’40”
mattstep.co.uk
Antonio Vicentini
Brazília / Brazil
2012, 1’00”
Nezvyčajný hrdina sa odhodlal na strastiplnú
cestu po súši, po mori i vo vzduchu okolo
všetkých divov, ktoré vyrástli na planéte
zmenenej na petrochemický park... i za jej
hranice.
/
An improbable hero embarks on a crude journey
by land, sea and air – throughout all the attractions of a planet turned into a massive petrochemical park... and beyond.
Krátky blúznivý príbeh o konzumácii, žiali,
vykúpení a zvracaní.
Hladná volavka stretne žabu, ktorá jej učaruje. Obe nakoniec vybuchnú.
/
A short hallucinatory tale of consumption, sorrow,
redemption and vomit. A peckish heron meets
a frog with inviting eyes. They both explode.
Krátky animovaný fılm sa inšpiroval
olejomaľbou J. M. W. Turnera DÁŽĎ, PARA
A RÝCHLOSŤ – VEĽKÁ ZÁPADNÁ ŽELEZNICA.
Zamýšľa sa nad konceptom technologickej
jedinečnosti. Industrializácia a inovácia pomocou výpočtovej techniky sú tu zasadené
do minimalistického pozadia, pričom autor
ťaží z estetiky počítačových hier a behového
prostredia.
/
Short animation revisiting JMW Turner’s painting
RAIN, STEAM AND SPEED – THE GREAT WESTERN
RAILWAY. It examines the concept of the Technological Singularity. Industrialization and computational innovation are re-imagined in a minimalist
environment, drawing from video game and
runtime aesthetics.
Animácia Antonia Vicentiniho nás sprevádza
vývojom fotoaparátov. Analýza štruktúry je
prepojená s hudbou a farbami.
/
Antonio Vicentini exhibits the evolution of cameras
animated with structural analysis, music and
colours.
49
50
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Kompozícia III. /
Compositio III
Pod vankúšom / Bajo la
almohada / Under The Pillow
Miguel Pires de Matos (koordinátor/coordinator), Sandra Ramos, Bernardo Sarmento,
Sílvia Namorado, Miguel Simas
Portugalsko / Portugal
2012, 7’54”
Isabel Herguera
Španielsko / Spain
2012, 8’25”
kimuak.com/en/short/2012/under-the-pillow
Tento krátky fılm vznikol spoluprácou viacerých režisérov. Pozostáva z 3 animovaných
sekvencií a je poctou priekopníkom európskej abstraktnej animácie, ktorí tvorili na
začiatku 20. storočia. Film bol vytvorený pri
príležitosti otvorenia lisabonského festivalu
animácie Monstra 2012.
/
COMPOSITIO III is a co-directed short fılm,
composed by 3 animated sequences honouring
European abstract animation pioneers, whose
experimental works were fırst publicly screened
in the beginning of the XXth century. The fılm
was made for the opening ceremony of Monstra,
International Animation Festival of Lisbon 2012.
Animovaný dokument zachytáva hlasy
a kresby detí z jednej indickej kliniky. Okrem
gitary, tanca, výletov k moru, mačiek Sweety
a Kitty a zdravotných sestier majú deti veľa
snov a túžob skrytých pod vankúšom.
/
Animated documentary which uses the voices and
drawings of a group of children who live in a clinic
in India. The guitar, the dances, a trip out to sea,
the cats Sweety and Kitty, and the sisters who
look after them are just some of the treasures and
dreams which the children keep hidden under the
pillow.
Spodné prúdy / Undercurrents
Ahoj, Bambi / Hello Bambi
Michael Fragstein
Nemecko / Germany
2012, 2’32”
Faiyaz Jafri
USA
2011, 6’09”
bam-b.com/hellobambi
Film SPODNÉ PRÚDY je založený na sérii
rozhovorov, ktoré zozbieral Tobias Hülswitt.
Požiadal viacerých ľudí, aby sa mu pokúsili
vysvetliť fungovanie sveta a dostalo sa mu
množstvo diametrálne odlišných odpovedí.
Príspevok Normana Morrisa UNDERCURRENTS bol jednou z prvých reakcií na otázku.
/
UNDERCURRENTS is based on a series of interviews
collected by Tobias Hülswitt. He asked different
people to explain, how the world works and they
came up with the broadest variety of answers.
UNDERCURRENTS by Norman Morris was one of
the fırst contributions.
Posledný sen Snehulienky cestou na operačnú sálu.
/
Snow White‘s fınal dream on her way to the
emergency room.
Kapitán Hu / Kapitän Hu /
Captain Hu
Basil Vogt
Švajčiarsko / Switzerland
2011, 8‘37“
trickbuero.ch/trickbuero_basil_vogt/03-07-0-kapitaen-hu.html
Po strašnej búrke loď kapitána Hu uviazne
v Alpách. Pomôže mu roľník, ktorý hneď
nájde nové využitie pre námornícke náčinie.
Kapitán Hu mu to však rýchlo zatrhne.
/
After a violent storm Captain Hu is stranded
with his ship in the Alps. A helpful farmer fınds
new uses for the deep-sea equipment. However,
Captain Hu draws the line at that.
Sekcia 04 / Section 04
Kňazi / Preti / Priests
Astutillo Smeriglia
Taliansko / Italy
2012, 21‘00“
Priateľstvo medzi dvoma mierne homofóbnymi kňazmi rastie a rozkvitá.
/
The growth and depth of friendship shared between two slightly homophobic priests.
51
52
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Fouad
Hisab
Bazén s loptičkami / Ballpit
Joan Baz
Libanon / Lebanon
2012, 1‘52“
Ezra Wube
Etiópia / Ethiopia
2011, 7‘56“
ezrawube.net
Kyle Mowat
Kanada / Canada
2012, 1‘45“
Fouadov otec je jeden zo 17 000 nezvestných
ľudí v Libanone.
/
Fouad‘s father is one of the 17,000 missing people
in Lebanon.
Film HISAB je inšpirovaný etiópskou mestskou rozprávkou. Tri zvieratá, ktoré bežne
žijú v etiópskych mestách (koza, somár
a pes), sa vezú taxíkom. Podľa ich interakcie
spoznáme ich povahy.
/
HISAB is based on an Ethiopian urban folk story.
The story follows three animals commonly seen in
Ethiopian towns (a goat, a donkey and a dog) on
a taxi ride. Through their interactions the story
reveals each animal’s nature.
Život vo všetkých podobách zápasí o presadenie a zorganizovanie sa v nepriateľskom
prostredí.
/
Life forms struggle to assert and organize themselves within a hostile environment.
Animované autoportréty /
Animated Self-Portraits
Madi Piller
Kanada / Canada
2012, 8’45”
madipiller.com
Animované autoportréty 84 výnimočných
kanadských umelcov zhotovených podľa
nasledujúcich inštrukcií: každý mi mal dodať
12 kresieb samého seba na papieri. Ja som
ich následne animovala a zosnímala 35 mm
kamerou.
/
Animated self-portraits of 84 exceptional Canadian artists made with one premise: Each artist
to provide 12 drawings of themselves on paper
for me to animate as a loop under a 35mm fılm
camera.
Jaskyňa / Caverne / Cave
Boris Labbé
Francúzsko / France
2011, 6’40”
Steny podzemnej jaskyne sa roztancovali
vďaka nezvyčajnému osvetleniu.
/
Somewhere underground, the walls receive
a lighted strange choreography.
Čakáreň / Čekaonica / Waiting
Room
Jelena Oroz
Chorvátsko / Croatia
2012, 2’45”
Kde končí realita a začína snívanie s otvorenými očami?
/
Where is the line between daydreaming and
reality?
53
54
SVETOVÝ VÝBER / world panorama
Frankie vládne!!! / Frankie
Rulez!!!
San Charoenchai
USA
2011, 4’53”
mulletproof.com/frankie
Narcistický vesmírny cestovateľ sa pokúša
vztýčiť svoju vlajku na všetkých planétach
galaxie.
/
A narcissistic space alien attempts to plant his
flag on every planet in the galaxy.
55
56
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Viktor Kubal
(1923 – 1997)
Narodil sa 20. marca 1923 v Jure pri Bratislave. Už ako dvanásťročný sa pokúšal na fılmovom
páse po zoškrabaní emulzie tušom oživiť obrázky. V roku 1942 nakrúcal, no nedokončil fılm
ÚNOS a tak prvým slovenským animovaným fılmom sa stala až o rok neskôr jeho STUDŇA
LÁSKY. Od roku 1943 pracoval Kubal v Ústave pre školský a osvetový fılm (Školfılm). V rokoch
1952 – 1964 sa podieľal na výtvarnom profılovaní satirického týždenníka Roháč. Roku 1965
pracoval ako umelecký šéf a režisér v Štúdiu animovaného fılmu. V roku 1976 nakrútil prvý
slovenský celovečerný animovaný fılm ZBOJNÍK JURKO a o štyri roky neskôr ďalší celovečerný
animovaný fılm KRVAVÁ PANI. Na oboch pracoval nielen ako režisér, ale bol i autorom námetu,
výtvarníkom a animátorom. Podobne to bolo i u väčšiny z vyše dvesto fılmových titulov, ktoré
počas svojho života vytvoril. Jeho fılmy získali celý rad významných ocenení na domácich
a zahraničných fılmových festivaloch. Viktor Kubal zomrel 24. 4. 1997 v Bratislave.
/
Viktor Kubal was born on March 20, 1923, in Svätý Jur. As early as twelve years old he tried to bring pictures to life drawing on a celluloid tape with ink after having scratched off the emulsion. In 1942 he worked
on the movie ÚNOS (A KIDNAP), but he failed to fınish it, and so the fırst Slovak animated movie is STUDŇA LÁSKY (THE WELL OF LOVE), which he fınished a year later. Since 1943, he worked for the Institute for
School and Adult Education Film (Školfılm). Between 1952 and 1964 he was in charge of the graphic
design of the satirical magazine Roháč. In 1965 Kubal worked as an art director and a fılm director in
the Studio of Animated Movie (Štúdio animovaného fılmu). In 1976, he fınished the fırst Slovak animated
feature fılm ZBOJNÍK JURKO (BRIGAND JURKO) and four years later, another full-length feature KRVAVÁ
PANI (THE BLOODY LADY). On both movies, he worked not only as the director, but also as the author of
the idea and animator, similarly to 200 other fılms that he made throughout his life. His movies were
awarded at many prominent national and international fılm festivals.
Viktor Kubal died on April 24, 1997, in Bratislava.
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Viktor Kubal aj deťom /
Viktor Kubal (not only) for kids
Pásmo fılmov Viktora Kubala sa primárne orientuje na detského diváka, avšak svojím trefným
humorom a zaujímavými gagmi pobaví aj dospelých divákov, ktorí majú záujem o komplexnejší pohľad na tvorbu Viktora Kubala. Na rozdiel od tvorby pre dospelých, v tomto prípade nejde
len o samostatné fılmy. Vo väčšine sú vybrané snímky súčasťou dlhších celkov – seriálov.
/
This section of fılms by Viktor Kubal is focused primarily on child viewer, but also the grownups who
would like to be better acquainted with Kubal’s complex work will surely be entertained by the fıtting
humour and interesting gags. Unlike Kubal’s fılms for grownup audiences, most of these are not
individual short fılms, but episodes of series.
Zem / Land
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1966, 7‘09“
O tom, ako úrodná pôda ustupuje priemyselným stavbám.
/
A reflection on how the fertile soil is a victim of
construction of industrial buildings.
57
58
RETROSPEKTÍVA / retrospective
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Šach / Chess
Kino / Cinema
Rebrík / Ladder
Jedináčik / An Only Child
Mikroskop / Microscope
Selekcia / Selection
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1974, 4‘34“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1977, 6‘35“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1978, 5‘03“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1979, 6‘30“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1981, 5‘34“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1982 4‘55“
Kreslená groteska, ktorá sa odohráva na
tvorcovej šachovnici.
/
An animated grotesque set on a chess board.
Kreslená paródia na šlágre svetových kín
a fılmových fanúšikov.
/
An animated parody of the hits of international
cinema and of fılm fans.
Príbeh jedného karieristu.
/
A story of a careerist.
Krátky, ale poučný príbeh o otcovi, ktorý
vychováva svojho jedináčika.
/
A short but instructive story of a father bringing
up his only child.
O tom, že prílišná zvedavosť je často ľuďom
na škodu.
/
A story about how curiosity killed the cat.
Kreslený fılm o jednej panne, ktorá čakala
a čakala...
/
An animated fılm of a virgin who waited and
waited...
59
60
RETROSPEKTÍVA / retrospective
RETROSPEKTÍVA / retrospective
Zbojník Jurko / Brigand Jurko
Meteorológ / Meteorologist
Idol
Janko Hraško
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1983, 8‘43“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1989, 4‘54“
Viktor Kubal
Slovensko / Slovakia
1972, 7‘20“
O svojráznom spôsobe, ako predpovedať
počasie.
/
A peculiar way to forecast the weather.
O dvoch alternatívach boja proti pseudoautoritám, kultom a kultíkom.
/
On two alternatives of resistance against pseudoauthorities and cults.
O putovaní Janka Hraška po svete a čo
z toho vzišlo.
/
Adventures of little Janko Hraško on his travels
around the world.
VIKTOR KUBAL
Slovensko / Slovakia
1976, 76’00”
ZBOJNÍK JURKO je prvý dlhometrážny slovenský animovaný fılm. V roku
1976 ho vytvoril Viktor Kubal, slovenský scenárista, režisér a animátor.
Pri ZBOJNÍKOVI JURKOVI si ako predlohu vybral legendu o najznámejšom slovenskom zbojníkovi Jánošíkovi. Príbeh Jánošíka – ktorý bohatým bral a chudobným dával – sa od svojich fılmových predchodcov či
tradovanej legendy odlišuje najmä svojským kubalovským humorom
a skratkovitou kresbou pripomínajúcou karikatúry. Kubal vo svojom
fılme zhmotnil svoje presvedčenie, že legenda Juraja Jánošíka bude
žiť večne, o čom svedčí aj poprenie pôvodného osudu tohto
zbojníka v závere fılmu.
ZBOJNÍK JURKO (BRIGAND JURKO) is considered the fırst feature-length
animated fılm to be created in Slovakia. It was made in 1976 by Viktor Kubal,
Slovak scriptwriter, director and animator. The fılm was inspired by the legend
of Slovakia’s most famous brigand, Juraj Jánošík. But Kubal’s adaptation of
the story of the man who robbed from the rich and gave to the poor differs
from other versions mainly by the author’s peculiar humour and his typical
caricaturesque hand drawing. In the fılm, Kubal materialized his belief that
the legend of Jánošík will live eternally, which he underlined by the ending
of the fılm that contradicts the actual faith of the brigand.
61
62
RETROSPEKTÍVA / retrospective
SK_SEKCIA / sk_section
Krvavá pani / The Bloody Lady
Nový slovenský
animovaný film /
New Slovak
Animation
Pásmo najčerstvejších slovenských animovaných fılmov a videoklipov.
/
A selection of the freshest contemporary Slovak
animated fılms and music videos.
VIKTOR KUBAL
Slovensko / Slovakia
1980, 77’00”
Čachtická pani Alžbeta Báthoryová je obľúbená a spravodlivá panovníčka až do momentu, kedy príde o svoje srdce. Vtedy sa zmení na
krutú a chladnú. Na motívy povesti o čachtickej hradnej panej a jej
hrozných zvykoch vytvoril Viktor Kubal jedno z najdôležitejších diel
slovenského animovaného fılmu. Na pozadí romantického ľúbostného príbehu s prvkami komiky a tragiky je zachytený večný boj dobra
so zlom. Dobre odpozorované prvky hororu spojené s prirodzeným
Kubalovým vzťahom k paródii vytvorili z KRVAVEJ PANEJ svojráznu syntézu oboch žánrov. To všetko je zabalené v nápaditej minimalistickej
animácii, ktorá robí z celého fılmu nezabudnuteľný zážitok.
The Countess of Čachtice, Elisabeth Báthory had been a popular and just
ruler until she lost her heart. Then she changed into a cold and cruel woman.
Inspired by the legend of the abominable habits of the countess, Viktor
Kubal created one of the fundamental works of Slovak animation. On the
background of the romantic love story with both tragic and comical features,
there is the eternal conflict between good and evil. The combination of horror
elements with Kubal‘s inborn sense of parody, resulted in a peculiar synthesis
of two genres, which, wrapped in minimalistic animation, turned the fılm
into an unforgettable experience.
Lopúšničkovia – Záplata /
Burdocks – The Patch
Tibor Járosi ml.
Slovensko / Slovakia
2012, 7‘52“
Krátky animovaný fılm pre deti z prírodného
prostredia o malých hrdinoch – Lopúšničkoch, o ich dobrodružstvách, radostiach, ale
aj starostiach. A možno aj niečo viac...
/
A short animated fılm for children set in the
nature about the little heroes – the Burdocks –
about their adventures, joys and worries. But
there may be something more...
Idaho
Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Slovensko / Slovakia
2012, 4‘25“
ovepictures.com
Videoklip k pesničke IDAHO kapely Antioquia z albumu VIAJERO.
/
Music video for the song IDAHO by Antioquia
{An-tee-OH-kee-ah} from album VIAJERO.
63
64
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
Wandering
Lighta
Mesiac / The Moon
Zombie
Kufor / The Suitcase
Falling
Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Slovensko / Slovakia
2012, 3‘24“
ovepictures.com
Andrej Gregorčok
Slovensko / Slovakia
2012, 10‘37“
Ivana Rovenská
Slovensko / Slovakia
2011, 10‘52“
Júlia Koleňáková
Slovensko / Slovakia
2013, 3’19”
Júlia Koleňáková
Slovensko / Slovakia
2012, 5’26”
Júlia Gajdošová
Slovensko / Slovakia
2012, 7’30”
Lighta je malá žiarovka. Žije v izbe starého
modelára, kde je jediným zdrojom svetla.
Keď starý modelár vpustí do miestnosti
nového rivala, Lighta sa rozhodne o svoje
miesto bojovať.
/
Lighta is a small light bulb. She lives with an old
modeller in a room where she is the only source of
light. When the old modeller lets a new rival into
the room, Lighta decides to fıght for her place.
Dievčatko zbožňuje Mesiac, no z automatu
na hračky, ktorý je plný malých mesiačikov,
jej vypadne prázdna škatuľka. A tak sa
malá rozhodne získať ten skutočný Mesiac
z oblohy.
/
A little girl loves the Moon, but from the toy
machine, which is full of little moons, she gets
just an empty box. So she decides to take the real
Moon from the sky.
Krátky hororový animovaný fılm zobrazuje
osud vraha – mafıána, ktorého potrestal
osud za jeho ohavný čin vraždy. Príbeh
ukazuje mafıána o polnoci na cintoríne, kde
sa chce zbaviť mŕtveho tela ženy, ktorá bola
nepohodlný svedok...
/
A short animated horror movie that portrays the
life of a murderer – a mafıa member, whose destiny punished him for his atrocious murder. The
story shows the man in the cemetery at midnight
when he wants to get rid of the dead body of
a woman who was an inconvenient witness.
Môžeme sa snažiť zo všetkých síl, ale minulosť nás predsa doženie a roztrhá na kusy, ak
sa s ňou nevyrovnáme.
/
We can try our best, but if not dealt with, the past
will always catch up and tear us to pieces.
Oscar miluje Chrisa, svojho najlepšieho
priateľa, ale ten o jeho citoch netuší. Netuší,
že keď uvidí pekné dievča a rozbehne sa
k nemu, preruší tým moment, na ktorý sa
Oscar dlho odhodlával, rozhodnutie zveriť
sa Chrisovi so svojím tajomstvom. Nevie,
že jeho pohľad na svet, na život, na lásku je
úplne odlišný.
/
Oscar loves Chris, his best friend, but Chris has no
idea about Oscar‘s feelings. He doesn‘t know that
when he runs to a pretty girl, he interrupts the
moment when Oscar wanted to reveal his secret.
Chris doesn‘t have a clue that their point of view
on love is different.
Animovaný videoklip k piesni WANDERING
od speváčky Susan James z albumu Driving
Toward The Sun (2013). Vták, čo prináša
búrku, sa blíži, tak sa bežte schovať! Klip
obsahuje voľný pád do stratosféry.
/
Music video for the song WANDERING by Susan
James from the album Driving Toward The Sun
(2013). Thunderbird is waiting, so pack it up!
Contains stratospheric free fall.
65
66
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
Ham / Yum
Brighter Tomorrows
Brusel / Brussels
Kiko the Cat
By the way
Frantic Plate
Marta Mészárosová
Slovensko / Slovakia
2012, 1’01”
Patrik Paulínyi
Slovensko / Slovakia
2013, 6’30”
Lucia Černeková, Peter Luha
Belgicko, Slovensko / Belgium, Slovakia
2013, 5’16”
Terry Rudavsky
Slovensko, USA / Slovakia, USA
2011, 3’20”
Marián Vredík
Slovensko / Slovakia
2013, 2’06”
Dávid Lehotský
Slovensko, Kanada / Slovakia, Canada
2012, 4‘29“
Čo je pre jedného nepríjemné, pre druhého
môže byť potešením.
/
One man‘s meat is another man‘s poison.
Témou tohto animovaného fılmu je nerovnosť medzi sociálnymi vrstvami. Ľudia sú
dnes len akési „ovce“ ovládané ľuďmi s vyšším spoločenským postavením, predstaviteľmi systému, ktorý sa tvári ako demokratický.
/
The animated fılm reflects on social inequalities.
Nowadays, people are just “sheep” controlled by
other people with higher statuses, by the representatives of the so called democracy.
Ľudstvo sa stalo otrokom svojej vlastnej
chamtivosti. Zabudli sme, čo je v živote
naozaj dôležité. Súčasnosť je plná špinavých
politických hier, manipulácie, násilia, nenávisti. Je len na nás, či dovolíme zničiť svet
a všetku existenciu, alebo urobíme zmenu...
v myslení. Revolúcia našej mysle. Stať sa
znovu človekom.
/
The humankind has become a slave to its own greed.
We have forgotten what really matters in life. The
world of today is marked by dirty games of politicians, manipulation, violence and hatred. It‘s only
our choice if we allow to ruin the world and
annihilate life or if we start thinking... differently.
Let the revolution of mind begin! Let us become
human again!
Kocúr Kiko cestuje do vesmíru.
/
Kiko the cat is building a spaceship so that
he can fly to space.
Animácia sa hrá s dopravnými ikonami, dáva
ich do nových vzťahov, mení ich pôvodný
praktický význam a obohacuje ich konotácie. Je to pohľad na strnulosť dopravných
značiek cez optiku hravosti.
/
The animation plays with traffıc signs, establishes
new relationships, changes their original meaning
and broadens their connotations. It rethinks the
rigidity of traffıc signs through a playful lens.
Mäso a Zelenina sú proti sebe, majú však
spoločného nepriateľa, ktorý je nad ich sily.
/
Meat and Vegetable fıght constantly, but they
have one common enemy against whom they are
defenceless.
67
68
SK_SEKCIA / sk_section
SK_SEKCIA / sk_section
Bublina / Bubble
Poslanie / Mission
Pandy / Pandas
Moon / Mesiac
Mária Oľhová
Slovensko / Slovakia
2012, 7’25”
Dávid Kurňavka
Slovensko / Slovakia
2013, 3’05”
Matúš Vizár
Slovensko / Slovakia
2013, 12’00”
bfılm.sk
Ondrej Rudavský
Slovensko / Slovakia
2012, 10‘00“
ondrejrudavsky.com
Voda zblíži muža a ženu, stane sa im prekážkou a narodí sa v nej dieťa, ktoré ich opäť
spojí.
/
A man and a woman are brought together by water. Later, the water pulls them apart, but thanks
to the baby that was born in the water, they are
united again.
Príbeh zobrazuje boj medzi realitou, snom
a ich vzájomné súperenie o nadvládu.
/
The fılm explores the eternal struggle between
dream and reality. Each of the rivals wants to
take control.
Uhnietli ho milióny generácií a nechali ho
napospas sebe samému v bambusovom
lese. Tam ho našli a ujali sa ho príliš aktívne
primáty. Príbeh živočíšneho druhu, ktorému
každý kafre do života.
/
He‘s a product of millions of generations before
him and yet he‘s left all alone in the forest to fend
for himself. One day an overactive primate, the
human being, fınds him and he quickly becomes
a toy in the hands of man.
Posledný strážca Atlantídy pozoruje spod
povrchu Mesiaca transformáciu sveta.
/
The last guardian of Atlantis is observing the
transformation of the world from under the
surface of the Moon.
69
70
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT / contemporary animated documentary
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT / contemporary animated documentary
Súčasný animovaný dokument /
Contemporary Animated Documentary
Sekcia ponúka výber tých najzaujímavejších animovaných fılmov,
ktoré sa pohrávajú s dokumentárnou naráciou.
/
This section offers the most interesting animated movies
exploring documentary narration.
Opeknela si / You Got Beautiful
Lauren Orme
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 3’47”
Krátky animovaný dokument, ktorý skúma
vzťah žien k vlastnému telu.
/
A short animated documentary exploring the
relationship between women and their bodies.
Animovaný dokument
o imaginárnom Čile / Chile
Imaginario Docu-Animado /
Imaginary Chile: Animated
Documentary
Claudio Díaz
Čile / Chile
2012, 21‘32“
chileimaginario.blogspot.com
Mladí ľudia (narodení medzi vojenským
pučom v roku 1973 a dvestým výročím
nezávislosti Čile v roku 2010) odpovedajú na
otázky súvisiace s týmto obdobím a vydávajú
sa tak na imaginárnu výpravu z individuálnej
minulosti do kolektívnej súčasnosti.
/
Young people (born between 1973 Military Coup
and 2010, The Bicentennial of Chile) answer questions concerning that time, as they embark on
an imaginary voyage, from an individual past to
a collective present.
Si pre nich vzduch / They Look
Right Through You
Tess Martin
USA
2013, 9‘05“
Či už milovníci mačiek alebo psíčkari, všetci
si myslíme, že máme s naším maznáčikom
výnimočný vzťah. Ale cítia to tak aj zvieratá?
Tento krátky fılm vznikol maľovaním fıxkou
na sklo a prostredníctvom rozhovorov
skúma limity vzťahov medzi domácimi
zvieratami a ich majiteľmi, ich komunikáciu
a vzájomné porozumenie.
/
Whether cat people or dog people, we all think
we have relationships with our pets. But do our
pets feel the same way? This marker-on-glass animated short uses interviews to explore the depth
and limitations of human-pet relationships, and
how we communicate, feel for and understand
each other.
Tváre zemetrasenia na Haiti /
Portraits de Voyages: Haïti –
Séisme / Faces from Places:
Haiti – Earthquake
Bastien Dubois
Francúzsko / France
2013, 3‘00“
Obyvateľ Haiti, ktorý prežil zemetrasenie,
nám rozpráva o katastrofe i o živote po tejto
traumatizujúcej udalosti. Jeden diel zo seriálu TVÁRE Z CIEST.
/
Meeting up with a survivor from the Haiti earthquake. He is telling us about the disaster and life
after trauma. An episode of a series FACES FROM
PLACES.
71
72
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT / contemporary documentary animation
Nyosha
Liran Kapel
Izrael / Israel
2012, 11‘22“
nyosha-fılm.com
Film vychádza zo skutočného príbehu Nomi
Kapel, ktorá prežila holokaust. Nyosha je desaťročné dievča a počas nemilosrdnej vojny
sníva o tom, že si kúpi topánky. Verí, že nové
topánky jej zachránia život. Film rozpráva
Nyoshin príbeh pomocou širokej škály animačných postupov a neustále sa pohybuje
na hranici sna a skutočnosti.
/
Based on the true story of holocaust survivor
Nomi Kapel. Nyosha is a ten year old girl. She
dreams of buying a pair of shoes during the reality of a pitiless war. She believes that because of
her shoes, she will stay alive. A range of animation techniques brings together the dream and
the reality and tells Nyosha‘s story.
Tváre Pobrežia Slonoviny /
Portraits de Voyages Côte
d’Ivoire: le Wax / Faces from
Places: Ivory Coast – Wax
Bastien Dubois
Francúzsko / France
2013, 3‘00“
Predavačka farebných látok wax nám vysvetľuje rozdiely medzi rôznymi typmi tkanín,
ich názvami podľa farieb a spoločenského
významu. Jeden diel zo seriálu TVÁRE Z CIEST.
/
A wax seller introduces us with the various types
of fabric, their colorful names and social meanings. An episode of a series FACES FROM PLACES.
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT / contemporary documentary animation
Tam, kde žil niekto iný / Places
Other People Have Lived
Keby som bola muž / Si j‘étais
un homme / If I Was a Man
Laura Yilmaz
USA
2011, 6’52”
Margot Reumont
Belgicko / Belgium
2012, 5‘05“
lesjoursbete.blogspot.be/p/si-jetais-un-homme.html
Autobiografıcký prieskum vzťahu medzi spomienkami a miestom. Režisérka nás zavedie
do domu, kde vyrastala.
/
An autobiographical exploration of the relationship between memory and place, as told through
the sale of a childhood home.
Štyri ženy opisujú, aké by boli,
keby boli chlapom.
/
Four women describe the character they
could be if they were a man.
Realita 2.0 / Reality 2.0
Victor Orozco Ramirez
Nemecko / Germany
2012, 11’00”
orozcovictor.com
Keď som pricestoval do Nemecka, bola tam
vtedy jeseň. Myslel som, že v tej exotickej
krajine sa odpútam od Mexika, no mýlil som
sa. Obchodníci s drogami ma nemilosrdne
privliekli späť. Krátky animovaný dokument
o násilí spojenom s obchodom s drogami
v Mexiku.
/
It was autumn when I arrived in Germany.
I thought that in this exotic country I could
distance myself a little bit from Mexico, but I was
wrong. Drug traffıckers managed to take me back
in a ruthless way. A short animated documentary
about the drug-related violence in Mexico.
Červenkastá hnedá a modravá
zelená / Reddish Brown And
Blueish Green
Samantha Gurry
USA
2011, 3’15”
planckthyme.blogspot.com
Nájdený predmet vyvolal úvahy o vyrastaní
v nefunkčnej rodine. Väčšina záberov z fılmu
pochádza z detského albumu nájdeného na
chodníku vo Filadelfıi v Pensylvánii. Matka
si zaznamenávala chvíle zo života svojho synčeka a zároveň vlastný zápas so závislosťou
približne do štvrtých synových narodenín.
/
Using a found object as a catalyst, the fılm
explores a family’s destructive journey through
childhood. Much of the imagery in the fılm comes
from a baby book found on a curb in Philadelphia,
Pennsylvania. The mother chronicles her son’s life,
as well as her own struggle with addiction, ending
abruptly around his 4th birthday.
73
74
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT / contemporary documentary animation
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ DOKUMENT / contemporary documentary animation
Morskí ľudia / Merfolk
Pirát lásky / The Pirate of Love
Vnútri vnútra / Within Within
Deti planiny / Children of Plain
Rory Waudby-Tolley
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 2’35”
Sara Gunnarsdóttir
Island / Iceland
2012, 10’00”
Sharon Liu
Veľká Británia / United Kingdom
2011, 3’29”
sharon-liu.com
Saadat Rahimzadeh
Irán / Iran
2012, 10’07”
Morskí ľudia žijú medzi obyvateľmi Britských
ostrovov už desať rokov. Boli prinútení vysťahovať sa zo znečisteného oceánu. Starší
manželský pár utečencov z podmorského
sveta debatuje o spoločnosti, v ktorej teraz
žijú, a o tom, ako sa adaptovali na nový život.
/
Merpeople have been living among humans, on
mainland Britain, for the last ten years. Forced
to leave the polluted oceans, an elderly couple of
merfolk refugees discuss the society they now live
in, and how they have adapted to their new life.
Kamionista Daniel C. nahral album slaďákov
pre svoju lásku Sherry. Pomohla mu hudba
skoncovať s osamelosťou?
/
Daniel C, a truck driver, records an entire CD
of ballads for Sherry. Can his music conquer his
loneliness?
Mnohé veci v živote si nevyberieme, napríklad rodičov. Musíme sa ich naučiť milovať
ešte predtým, než ich vôbec spoznáme.
/
There are many things we cannot choose in life,
no one can choose their parents. You have to
learn to love them before knowing them.
Film DETI PLANINY je súčasťou seriálu ŠEPOT
MOJEJ VLASTI, animovaného dokumentu,
ktorý nemá jednotnú naratívnu štruktúru.
Zobrazuje život kočovného kmeňa Lurov
v Iráne.
/
CHILDREN OF PLAIN is one episode from the series
WHISPERS OF MY LAND, a documentary-like animation that moves away from a narrative story.
It shows the life of the immigrant LOR ethnic
group in Iran.
Tváre pakistanského sviatku
Basant / Portraits de Voyages:
Pakistan – Le Basant / Faces
from Places: Pakistan – The
Basant Festival
Bastien Dubois
Francúzsko / France
2013, 3‘00“
Každý rok sa obloha v Lahore naplní
tisíckami šarkanov. Všetci vyjdú na strechy
a susedia medzi sebou súťažia v púšťaní
papierových hračiek. Je to výborná zámienka
na to, aby sa odtrhli z reťaze... Jeden diel zo
seriálu TVÁRE Z CIEST.
/
Every year in Lahore, the sky fılls with thousands
of fıghting kites. Neighbors confront one another
from their rooftops. This is the golden mean for
everything to get out of control. An episode of
a series FACES FROM PLACES.
Animation Hotline
Dustin Grella
USA
2012, 3‘58“
vimeo.com/channels/animationhotline
Séria animácií, ktoré zobrazujú každodenné
odkazy na autorovom odkazovači.
/
ANIMATION HOTLINE is a series of daily animations
where I use messages left on my voicemail for
content.
75
76
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ EXPERIMENT / contemporary experimental animation
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ EXPERIMENT / contemporary experimental animation
Súčasný animovaný experiment /
Contemporary Experimental Animation
Traja fılmoví teoretici prídu do baru a snažia sa nájsť odpoveď na otázku: „Kde sú hranice
animovaného fılmu?“ Po troch dňoch zistia, že nemajú čím zaplatiť a čo je horšie, na ničom sa
nezhodli. A pritom stačilo tak málo. Prísť na Fest Anču a pozrieť si tam výber tých najexperimentálnejších animovaných fılmov z celého sveta, ktoré vznikli za posledné dva roky.
/
Three fılm theorists meet in a pub and try to answer the question “Where are the limits of
animated fılm?” After three days they found out they don´t have money to pay the check and
what is worse, they didn´t come to any conclusion. They had better come to Fest Anča and
watch the selection of the most experimental animated fılms made in the last two years.
Jaskyňa / Caverne / Cave
Impulz / Impetus
Trik / Sleight of Hand
Boris Labbé
Francúzsko / France
2011, 6’40”
Stephan Larson
USA
2011, 4‘09“
graysense.com
Michael Cusack
Austrália / Australia
2012, 9‘48“
anifex.com.au
Abstraktná interpretácia ľudskej potreby
tvoriť. Z dvoch tvorivých síl vzniká potomok.
Ich tvorivé spojenie je krásne a silné, zároveň
však agresívne a náročné. Násilné zničenie
potomka dovolí obom silám ďalej tvoriť.
/
IMPETUS is an abstract interpretation of mankind‘s need to create. Two creative forces meet
and their union produces an offspring. Their
creation is beautiful and vigorous, but it is also
aggressive and demanding. The destruction of the
offspring is violent but allows the two forces to
create again.
Trik: šikovný postup založený často na klamstve. Všetci túžime zistiť, aké je naše miesto
vo svete, no niekedy je lepšie nevedieť...
/
Sleight of Hand: A set of techniques used by
someone to manipulate objects secretly, usually
to deceive. A Man wishes to learn about his place
in the world... when sometimes it is better not to
know.
Steny podzemnej jaskyne sa roztancovali
vďaka nezvyčajnému osvetleniu.
/
Somewhere underground, the walls receive
a lighted strange choreography.
Viem, čo počujem / Ja već
znam što čujem / I Already
Know What I Hear
Darko Masnec
Chorvátsko / Croatia
2012, 5‘00“
Komunikácia je plná medzier, ktoré cítime
medzi skutočnosťami, čo nedokážeme
vyjadriť slovami. Tieto medzery však nie sú
prázdne. Napĺňa ich priestor obsiahnutý
v sebe samom.
/
Communication is a gap that I can sense between
the things I’m unable to say. But this gap is not
an empty divide; it is a space that fılls itself.
77
78
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ EXPERIMENT / contemporary experimental animation
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ EXPERIMENT / contemporary experimental animation
Zbohom animácii na fılmový
pás / A Direct Film Farewell
Časozber z okna do dvora /
Rear Window Timelapse
Bunková sieť / Cellular
Circuitry
Oerd van Cuijlenborg
Holandsko / Netherlands
2012, 5‘39“
oerd.fr
Jeff Desom
Luxemburg / Luxembourg
2012, 3‘12“
jeffdesom.com
Ben Ridgway
USA
2011, 2’00”
benridgway.com
Pocta celuloidu a animácii priamo na fılmový
pás. Oerd vyškrabkal do fılmového materiálu
celý vesmír, v ktorom ľahkovážne stvorenia,
ako napríklad motýliky, poletujú medzi čiarami, kvapkami a chemickými reakciami. Film
je energickou a živou prehliadkou výbuchov
farieb a tvarov, ktoré poháňa vášnivý klavírny
recitál.
/
A DIRECT FILM FAREWELL is an homage to celluloid
and direct fılmmaking. Oerd scratches a universe
in which frivolous fıgures like butterflies float
around between lines, drops and chemical reactions. The fılm is an energetic and lively gallery
of color and shape explosions driven by a rousing
piano recital.
Umne vyskladaná panoráma zo záberov
z najznámejšieho okna v histórii. Film ponúka možnosť pozrieť sa z okna očami Jamesa
Stewarta. Epilóg k legendárnemu Hitchcockovmu fılmu z roku 1954 rekonštruuje
výhľad na fılmový dvor pomocou moderných
technológií.
/
Cleverly compiled panorama of the view from the
most famous window in fılm history. Finally, we
get to see through James Stewart‘s eyes. Fitting
epilogue to Alfred Hitchcock‘s 1954 classic with
a reconstruction of the actual view on the courtyard, created using modern technology.
Prúd digitálnych objektov a zvukových plôch,
ktoré sa dynamicky transformujú z organických motívov na siete. Film konfrontuje
umelé systémy s prírodnými a ukazuje, že od
seba nemajú vôbec ďaleko.
/
CELLULAR CIRCUITRY is a stream of digital sculptures and soundscapes that dynamically transmute between organic and circuit-like motifs. It
is a reflection of artifıcial versus natural systems
animated in such a way to show that they are
intimately connected to one another.
Príval / Kyrielle / Crowd
Pinball / Fliper / Pinball
Recyklované / Recycled
Boris Labbé
Francúzsko / France
2011, 10‘14“
Darko Vidačković
Chorvátsko / Croatia
2012, 7’30”
Lei Lei
Čína / China
2012, 5’26”
raydesign.cn
Vitajte v podivnom mikrokozme.
/
Welcome in a strange microcosm.
V pinballe nie je trajektória guľôčky po
vystrelení nikdy istá. Guľku riadia hráčove
rozhodnutia, dávajú význam jej pohybom,
zanechajú stopu, no nie dlhodobo.
/
As though in a dynamic pinball game, the trajectory of the ball after launching is undetermined.
The player’s actions direct the ball, make sense
of its movements, leave their trace, but not in the
long run.
Snímky použité vo fılme boli zaznamenané
počas desiatok rokov v recyklačnej zóne
na periférii Pekingu. Naskenovali sme vyše
pol milióna farebných 35 mm negatívov. Zo
snímok, ktoré predstavovali portrét hlavného mesta a života v ňom za posledných 30
rokov, sme vybrali 3 000, z ktorých vznikol
tento fılm.
/
The following images were gathered over the
years in a recycling zone in the outskirts of Beijing. We scanned more than half a million 35mm
colour fılm negatives. Those negatives build up
a portrait of the capital city and the life of its
inhabitants over the last thirty years. Here, we
selected 3,000 photos to create the animation.
79
80
81
SÚČASNÝ ANIMOVANÝ EXPERIMENT / contemporary experimental animation
Okamih / Point in Time
Koniec / The End
Shizuko Tabata
Japonsko / Japan
2013, 5’45”
Ülo Pikkov
Estónsko / Estonia
2012, 6’00”
nukufılm.ee
Film skáče medzi rôznymi časovými rovinami
a spája tak nesúvisiace okamihy zamrznuté
v čase.
/
This fılm goes back and forth between many layers of time, combining frozen moments.
Hovorí sa, že človeku tesne pred smrťou
prebehne pred očami celý život. Čo by však
uvidel storočný fılmový pás predtým, než defınitívne prehrá súboj s digitálnymi nosičmi?
KONIEC je poctou fılmovému pásu.
/
It‘s thought that when a person dies, his whole life
runs before his eyes. But what would a centuryold fılmstrip see before it fınally looses its standing to digital media? THE END is an homage to
fılm as a material.
Sekundu denne / Une seconde
par jour / One Second Per Day
Richard Negre
Francúzsko / France
2011, 7‘19“
www.unesecondeparjour.com
Film pozostáva z 365 animovaných sekúnd.
Počas 1 roka pribudla každý deň jedna sekunda, čiže 25 políčok fılmu.
/
One second of fılm, meaning 25 drawings per day
during one year, that’s the goal.
82
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
Anička v krajine
zázrakov / Anča in
Wonderland
Vyberať spomedzi všetkých ľudí na
planéte tých najdivnejších je dosť náročná,
nevďačná a najmä zbytočná robota. No
vyberať zo všetkých prihlásených fılmov
tie najbizarnejšie je práve naopak veľmi
vďačná, zaujímavá a najmä poučná robota.
Aj preto Fest Anča uvádza fılmy z „krajiny
za zrkadlom“.
/
It would be a tough, unrewarding and useless job
to choose the weirdest people from around the
world. But to make a selection of the most bizarre
fılms among the ones submitted to Fest Anča, is
on the other hand a very rewarding, interesting
and instructive task. That is why Fest Anča
invented the section where we present
the fılms “from behind the looking glass”.
Lacný vtip / Cheap Joke
Ian Miller
USA
2011, 1‘00“
Eddie rozpráva Georgeovi lacný vtip.
/
Eddie tells George a cheap joke.
Kúpele svätého Ivana / Banja
Svetog Ivana / St. Ivan‘s Bath
Superrýchla samosa / Super
Fast Samosa
Tea Stražičić
Chorvátsko / Croatia
2012, 2‘30“
crnorisachrabar.tumblr.com
Sundeep Toor
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 1‘28“
sundeeptoor.com
Hviezda gotického rocku sa príliš oddáva
drogám a fanúšičkám, a tak sa jeho pery
rozhodnú, že ho opustia. Keď to spevák zistí,
prepadne panike a chce si v kúpeľni podrezať
žily. Z jeho krvi sa zrodí žltá gumová kačička.
Dostane druhú šancu a nový hlas.
/
Goth Rock star‘s lips renounce him because he enjoys too much drugs and groupie girls. He panics
and decides to kill himself in his bathroom by cutting his veins. From his blood a yellow rubber duck
rises. He is given a new chance, and a complete
new voice to sing.
Variácia na príbeh perníkovej postavičky,
tentokrát s bollywoodskym koncom.
/
The classic gingerbread man story re-imagined
with a bollywood twist.
Krátky flm / Courtmétrg
Twiller Parkour
Nicolas Liautaud, Alice Suret-Canale, Nicolas
Dubois, Hugo Paquin
Francúzsko / France
2012, 1‘11“
lamecaniqueduplastique.fr
Morgan Miller
USA 2012, 0‘36“
youtube.com/user/thetwillerzone
Krátky aniflm.
/
A short animatnflm.
Jeff Twiller, hrdina fılmu Vacuum Attraction,
sa pokúša o parkour. Je presvedčený, že mu
to pôjde.
/
Jeff Twiller of Vacuum Attraction attempts to do
some parkour. He thinks he would be really
good at it.
83
84
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
Zajačie bobky / Scat Rabbit
Scat!
Haydn Kwan
Austrália / Australia
2012, 2’23”
Zajac sa nevie začleniť do kolektívu, ale
nakoniec si nájde kamaráta tam, kde to
najmenej očakával.
/
An outcast rabbit fınds a companion where he
least expects it.
Strih...! / Cut...!
Ashkan Rahgozar
Irán / Iran
2013, 3’04”
V jednej zapadnutej sivej krajine sa niečo
deje. Novinári konečne nájdu farebnú osobu,
čo by ich mohla o udalostiach informovať,
no riaditeľ televízie ju začne cenzurovať, až
ju scenzuruje úplne...
/
Somewhere in some gray country something is
happening, the news team fınd a person to ask
her about the Event, someone colorful, but the TV
director start to censor her. Censor and censor…
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
Veľké ruky, len sa zväčšujte! /
Big hands oh big hands, let it
be bigger and bigger
Lei Lei
Čína / China
2012, 6‘00“
raydesign.cn
Príbeh sa odohráva v meste, kde majú všetci
obyvatelia obrovské ruky. Len jedno zvláštne
dieťa má ruky maličké a hlavu plnú nezvyčajných myšlienok. Chce sa o ne podeliť aj
s ostatnými, ale jeho výrečnosť všetkých
obťažuje až tak, že ho nakoniec začnú úplne
ignorovať.
/
This story takes place in a city, in which all of the
citizens have very big hands. One child, however,
is special. He has tiny hands, and his head full of
peculiar thoughts. The boy constantly talks to
people about these thoughts, but they dislike his
long-windedness and eventually ignore him.
Tvrdá práca, biedna pláca /
Harte Arbeit, karger Lohn /
Hard Labor, Meager Pay
Frankie a pán Boots na
odpájacej misii / Frankie and
Mr Boots Plug Out
Beate Hecher, Markus Keim
Rakúsko / Austria
2012, 2’12”
Phoebe Parsons
Kanada / Canada
2011, 1’10”
Groteskná odpoveď na otázku, čo je práca
a čo je plat.
/
HARD LABOR, MEAGER PAY is a grotesque
statement on the question of what is work
and what is pay.
Tento krátky fılm vznikol pre stránku
dothegreenthing.com, neziskovú organizáciu, ktorá sa snaží povzbudiť ľudí, aby brali
väčší ohľad na životné prostredie. Náš fılm
radí, ako šetriť elektrinu odpájaním z prúdu
elektrických spotrebičov, ktoré práve nepoužívame.
/
A short piece made for dothegreenthing.com,
a non-profıt public service that inspires people to
lead a greener life. This work focuses on saving
power by unplugging unused appliances at home.
Stlač, ak chceš začať odznova /
Tap To Retry
Neta Cohen
Izrael / Israel
2012, 4’26”
cargocollective.com/NetaCohen
Séria krátkych vizuálnych metafor na naše
správanie v dobe informačného pretlaku.
Film sa pokúša zobraziť neurčité, vágne
myšlienky, ktoré nás obklopujú, a podčiarkuje našu dezorientovanosť vo svete, kde sa
hranice virtuálneho a skutočného neustále
posúvajú a stierajú.
/
TAP TO RETRY comprises a series of short visual
metaphors for the way we conduct ourselves
in an era of information overload. It presents
a tangible interpretation of vague, undefıned
ideas, accentuating the disorientation we all feel,
living in a world where real and virtual constantly
mix and shift.
85
86
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
Bác! / Pac! / Splat!
Valčík usa / Usawaltz
Hypocentrum / Hypocentre
ICU
Alicja Błaszczyńska
Poľsko / Poland
2012, 1’19”
Asami Ike
Japonsko / Japan
2011, 2’20”
vimeo.com/29085647
Xenia Lesniewski
Nemecko / Germany
2013, 14‘30“
Loup Thevenin
Francúzsko / France 2012, 1’38”
partizan.com
Termínom hypocentrum sa označuje centrum seizmickej aktivity, ohnisko zemetrasenia. Je to miesto voľným okom neviditeľné,
no skrýva v sebe nesmiernu silu, ktorá
pretvára viditeľný svet.
/
The term hypocentre – the seismic source that
unleashes an earthquake – describes a place that
cannot be seen, but from which an extraordinary
power emanates which has an effect on the visible
world.
ICU je zariadenie, čo vás neustále sleduje. Či
už prežívate trápenie alebo rozkoš, mali by
ste si najprv premyslieť, či ich chcete zdieľať.
/
ICU is a gadget that watches you all day, all the
time. Enjoyment or nightmare you‘ll make up
your mind before ordering it.
Krátky príbeh obyčajnej ženy, ktorá sa chce
okúpať vo vani, no táto obyčajná aktivita sa
jej stane osudnou.
/
It is a short story of an ordinary woman who
wants to take a bath. Unfortunately for her, this
casual activity turns out to be tragic.
V čiernobielom svete si zvieratá nažívajú
v mieri a pokoji a malé zajace druhu usa tam
neustále tancujú.
/
In the black and white world with so many animals relaxing, there are small rabbits called ‘usa’
dancing in their world.
Pod nohami leva / Under the
Lion Crotch
Wong Ping
Hongkong / Hong Kong
2012, 4’38”
nowhynowhy.com
Každodenný život v dnešnom Hongkongu.
/
A daily life living in Hong Kong nowadays.
Hviezdny kríž / Star Cross
Ted Wiggin
USA
2011, 5’17”
Pruhovaný had a rastlinka v kvetináči sa
plazia za svetlom.
/
A striped snake and a potted plant are drawn
towards the light.
87
88
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
Ping-pong
Natalia Krawczuk
Poľsko / Poland
2012, 1’04”
Čo sa stane, keď dvaja muži hrajú imaginárny
ping-pong a zrazu príde tretí, ktorý o hru
nemá záujem.
/
What happens when two men playing imaginary
ping-pong meet a third one who doesn‘t.
Ako Dave a Emma otehotneli /
How Dave and Emma Got
Pregnant
Joost Lieuwma
Holandsko / Netherlands
2012, 6’50”
illuster.nl
Neplodný muž tak veľmi túži po bábätku,
že sa začne správať k tuku, ktorý si jeho
žena nechala odsať, ako k dieťaťu. Napodiv
tieto čudné okolnosti naozaj prispejú k jeho
vyliečeniu!
/
A very infertile husband is so desperate to have
a baby that he actually treats the liposuction fat
from his wife as his baby. Strangely enough this
all does lead to a cure!
ANIČKA V KRAJINE ZÁZRAKOV / anča in wonderland
Boogodobiegodongo
Otrava / Nuisance
Ahoj, Bambi / Hello Bambi
Peter Millard
Veľká Británia / United Kingdom
2012, 4’08”
hellopetermillard.com
Han Hoogerbrugge
Holandsko / Netherlands
2011, 2’30”
Faiyaz Jafri
USA
2011, 6’09”
bam-b.com/hellobambi
Keď som žil v Boogodobiegodongo, bolo mi
tam lepšie.
/
I once lived in a Boogodobiegodongo and I felt
better.
Protagonistu neustále rozptyľujú ruchy
a ľudia okolo. Frfle na všetko a na všetkých
a pokúša sa rušivé elementy zo svojho okolia
odstrániť, no nedarí sa mu, ba čo viac, situácia sa iba zhoršuje.
/
The main character spends his days to constantly
and easily be disturbed by people around him.
He comments on everything that bothers him
and doesn’t hold back in his attempts to stop the
nuisances. Soon the expectation arises that the
situation will go from bad to worse.
Posledný sen Snehulienky cestou na operačnú sálu.
/
Snow White‘s fınal dream on her way to the
emergency room.
89
90
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Detské
premietanie /
Projections
for Kids
Svetové animáky /
World Panorama
Aj fılmy uvedené v detskej sekcii súťažia
o cenu za najlepší animovaný fılm pre deti.
A keďže dospeláci (ako vieme) ničomu
nerozumejú, víťazný fılm vyberie špeciálna
detská porota!
/
The fılms projected in the section for child viewers
will also compete for an award!
And as we all know that grownups don’t understand anything whatsoever, the winner will be
chosen by a special children’s jury!
Lighta
Veľká nádej / Rising Hope
Andrej Gregorčok
Slovensko / Slovakia
2012, 10‘37“
Milen Vitanov
Nemecko / Germany
2012, 10‘00“
rising-hope.com
Lighta je malá žiarovka. Žije v izbe starého
modelára, kde je jediným zdrojom svetla.
Keď starý modelár vpustí do miestnosti
nového rivala, Lighta sa rozhodne o svoje
miesto bojovať.
/
Lighta is a small light bulb. She lives with an old
modeller in a room where she is the only source of
light. When the old modeller lets a new rival into
the room, Lighta decides to fıght for her place.
Veľká nádej bol kedysi najrýchlejší kôň na
svete, no zrazu začal prehrávať. Nový kamarát, psík Mudrlant, mu však vráti stratenú
nádej a postaví ho znova na nohy.
/
Rising Hope, once the fastest horse in the world,
suddenly turns into a loser. With the help of a new
friend – a jack-of-all-trades hound – he fınds hope
and himself again.
Miriamin mixér / Miriami
köögikombain / Miriam’s Food
Processor
Andres Tenusaar
Estónsko / Estonia
2012, 5‘00“
nukufılm.ee
Miriam v kuchyni pripravuje kokteil pomocou
kuchynského mixéra. Jej sliepka je zvedavá,
ako mixér funguje, tak začne stláčať gombíky, až ho nakoniec zvalí na zem. Zatiaľ čo
Miriam žehlí, sliepka sa rozhodne, že mixér
sama opraví...
/
Miriam is in the kitchen, making a milkshake with
the food processor. The chicken, too is interested
in the appliance, but keeps pressing wrong buttons and fınally it crashes on the floor. As Miriam
is busy ironing, the chicken starts fıxing the food
processor herself...
Kvantový skok / Quantum
Jump
Hayk Sahakyants
Arménsko / Armenia
2013, 7‘01“
KVANTOVÝ SKOK je veselý príbeh mnícha,
ktorý upratuje v kláštore Šao-lin. Ešte
nedosiahol najvyšší stupeň dokonalosti a je
zvedavý, aké činnosti vykonávajú starší mnísi
v kláštore.
/
QUANTUM JUMP tells a funny story about a monk,
who works as a cleaner in one of Shaolin monasteries. The monk hasn‘t reached the high level of
perfection yet and he is interested in what the old
priests of the monastery do.
Ozo
Alex Vial, Martin Brunet, Leslie Martin &
Matthieu Garcia
Francúzsko / France
2013, 7‘01“
ozo-themovie.com
Čudné stvorenie Ozo naháňa mierne
šibnutého pštrosa NéNé, ktorý mu ukradol
vajíčko. Ozo je odhodlaný získať vajce späť,
no čaká ho mnoho nebezpečných nástrah.
/
Ozo, a strange creature, has its egg stolen by
NéNé, a slightly insane ostrich. Ozo embarks on
a dangerous mission to get it back.
91
92
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
DETSKÉ PREMIETANIE / projections for kids
Snap
Ohoľ ho! / Shave it
Thomas G. Murphy & Hilere
Belgicko / Belgium
2012, 6’41”
BrightFrog.com
Jorge Tereso, Fernando Maldonado
Argentína / Argentina
2013, 4’00”
Poučné dobrodružstvo v 3D: Agresor nikdy
nevyhrá a priatelia majú rôznu podobu.
Vodný živočích Snap si na rozdiel od svojich
kamarátov nedokáže uloviť večeru, a tak
sa spriatelí so žabou. Naučí sa od nej fınty,
ktorými všetkým prejde cez rozum.
/
Inspiring 3D adventure: Bullies don’t win. Friends
come in all shapes & sizes. When one underwater
critter has trouble catching dinner like the rest
of his friends, he forms an unlikely relationship
with a frog. He then turns everyone’s world upside
down.
V pralese obrovské buldozéry nemilosrdne
holia všetku zeleň. Istá opica nájde holiaci
strojček a rozhodne sa tiež oholiť. Pretože
teraz vyzerá ako človek, presťahuje sa do
mesta a pomaly sa začne šplhať na vyššie
priečky spoločenského rebríčka.
/
In a jungle where giant bulldozers shave the
vegetation, a monkey fınds a razor and decides to
use it. With a human appearance, he moves to the
city and sets out to climb society’s ladder.
Pán Hoppe a jadrový odpad /
Herr Hoppe und der Atommüll
/ Mister Hoppe and the
Nuclear Waste
Jan Lachauer & Thorsten Löffler
Nemecko / Germany
2011, 4’17”
hilf-herrn-hoppe.de
Sud s rádioaktívnym odpadom pristane na
nemeckom predmestí, v obývačke pána
Hoppeho. Ten sa rozhodne zbaviť sa sudu
veľmi svojským spôsobom.
/
A barrel of nuclear waste drops into the living
room of Herr Hoppe an average suburbian German. He has to get rid of it and does it in his own
wacky way.
Predavač dymu / El Vendedor
De Humo / The Smoke Seller
Jaime Maestro
Španielsko / Spain
2012, 6’00”
promofest.org/fılms/el-vendedor-de-humo
Nemalo by byť ťažké živiť sa tým, že robíte
ľuďom radosť, no zdanie niekedy klame a občas sa veci poriadne skomplikujú...
/
Making a living making people happy shouldn‘t be
diffıcult; however sometimes things are not what
they look like, and everything gets complicated...
Dokelu / Damned
Richard Phelan
Veľká Británia / United Kingdom
2011, 9’15”
richardphelan.blogspot.co.uk
Príliš cieľavedomý bobor precení svoje
možnosti, keď sa mu naskytne šanca splniť
si najväčší sen. Niektoré sny sú príliš veľké
na to, aby sa uskutočnili.
/
An over-ambitious beaver goes too far when he
gets the chance to realise his ultimate dream.
Some dreams are just too big.
93
94
SLOVENSKÉ VIDEOKLIPY / slovak music videos
SLOVENSKÉ VIDEOKLIPY / slovak music videos
Slovenské videoklipy /
Slovak Music Videos
Animovaný videoklip na našom území pred rokom 1989 prakticky neexistoval. Najviac sa mu
približuje fılm Jaroslavy Havettovej a Ivana Popoviča z roku 1969 PIESEŇ. Ten však nevznikol
za účelom propagácie hudby, ani na objednávku vydavateľstva, ale ako asociácia na duet
Matušku a Vondráčkovej v piesni TO SE NIKDO NEDOVÍ. Počiatky slovenskej videoklipovej
animácie netradične začínajú v Spojených štátoch, do ktorých sa pár rokov pred revolúciou
uchýlil výtvarník a animátor Ondrej Rudavský. Prelomovým sa stáva až rok 1995, kedy vo fırme
Gratex International vzniká prvý slovenský počítačovo animovaný videoklip. Po roku 2000
však s dostupnosťou technológií pribúda aj animovaných videoklipov. Od roku 1988 po súčasnosť vzniklo na našom území alebo v réžii slovenských tvorcov takmer 60 animovaných klipov.
Niekoľko z nich vám predstaví toto pásmo.
/
Before 1989, animated music videos were practically nonexistent on our territory. The only animated
movie from that time that vaguely resembles a music video is the fılm PIESEŇ made in 1969 by Jaroslava
Havettová and Ivan Popovič. However, it was not created to promote a song, nor was it commissioned
by a music label. It was just a creative association inspired by the duet TO SE NIKDO NEDOVÍ sang by
Matuška and Vondráčková. Surprisingly, the origins of Slovak music video animation can be traced to
the United States, to the country that became the new home for Ondrej Rudavský, Slovak artist and
animator who had emigrated from Slovakia shortly before the revolution. A major turning point occurred
in 1995, when the company Gratex International gave rise to the fırst Slovak computer animated music
video. With the rising accessibility of new technologies, after 2000, the number of animated videos has
increased considerably. From 1988 to the present day, almost 60 animated music videos were made by
Slovak fılmmakers on our territory and abroad. Some of them were selected for this section.
Pieseň / A Song
Jaroslava Havettová, Ivan Popovič
Slovensko / Slovakia
1969, 3‘50“
Helenka Vondráčková, Waldemar Matuška
a „kvítek medový“.
/
Helenka Vondráčková, Waldemar Matuška (famous soc-pop singers) and a “honey flower”.
Čo o mne vieš / You know
nothing ‘bout me
Kiko a levanduľový mesiac /
Kiko and the Lavender Moon
Balada o štyroch koňoch /
A Ballad of Four Horses
Alan Lesyk
Slovensko / Slovakia
1988, 2‘31“
Ondrej Rudavský
Československo, USA / Czechoslovakia, USA
1992, 3‘33“
Gratex
Slovensko / Slovakia
1995, 4‘08“
Darinke sa síce nesplnil sen byť učiteľkou,
ale dotiahla to inde…
/
Darinka didn’t fulfıl her dream of being a teacher,
but she’s defınitely made her way in the world...
Los Lobos urobili počas svojej kariéry dve
dôležité rozhodnutia. Jedným bol cover piesne Ritchieho Valensa a druhým to, že oslovili
Onreja, aby im urobil videoklip.
/
Los Lobos made two important decisions during
their career. The fırst was to make a cover version
of Ritchie Valens’s song and the second to ask
Ondrej to make a video for them.
Peter Lipa spieval Lasicu už vtedy…
/
Peter Lipa was singing lyrics by Milan Lasica
already in the nineties…
95
96
SLOVENSKÉ VIDEOKLIPY / slovak music videos
SLOVENSKÉ VIDEOKLIPY / slovak music videos
Vetroň / Glider
Otec / Father
Tangá / Tangos
Like a Butterfly
Lady Karneval ft. Karel Gott
7 nocí / 7 Nights
Igor Derevenec, Juraj Krumpolec a Milan
Prekop
Slovensko / Slovakia
1997, 3‘58“
Patrik Pašš ml.
Slovensko / Slovakia
2001, 3‘34“
Juraj Kubinec
Slovensko / Slovakia
2006, 3‘32“
Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Slovensko / Slovakia
2008, 3‘39“
ovepictures.com
Studio 727
Slovensko / Slovakia
2008, 3‘16“
727.sk
Jaroslav Vaľko
Slovensko / Slovakia
2009, 4‘19“
Jedno pekné ráno sa Para rozhodla pre
animovaný videoklip.
/
One beautiful morning, a band called Para decided to have an animated video made.
Smola a Hrušky a vlk sa bude s barančekom
bratať.
/
In the music video for the band Smola a Hrušky,
wolves are sheep’s best friends.
Lavagance, album Orthodox Experience,
druhý song.
/
The second song from the album Orthodox Experience by Lavagance.
Wanastowi Vjeci spolupracovali nielen s božským Kájom, ale aj so slovenským animačným štúdiom.
/
Wanastowi Vjeci have cooperated not only with
the divine Karel Gott, but also with a Slovak
animation studio.
VETROŇOM vraj kapela Hex vytlačila z rádií
slovenský dancefloor. Bolo na čase.
/
Rumour has it that when Hex released the song
GLIDER, they pushed Slovak dancefloor music out
of the air. It was about time.
Ako povedala v jednom rozhovore kapela
Komajota: „Sfotili sme, posunuli sme sa
o kúsok, sfotili sme…“
/
As the band Komajota said in one interview:
“We took a picture, moved a little, took another
picture…”
97
98
99
SLOVENSKÉ VIDEOKLIPY / slovak music videos
Von Von / Out Out
Eva Delinčáková
Slovensko / Slovakia
2011, 3’27”
Videoklip pre kapelu Longital.
/
A music video for the band Longital.
Goro biely pes / Goro the
White Dog
O láske nepoznanej / Love
Unknown
Robert Szegéni
Slovensko / Slovakia
2011, 2’53”
Michaela Čopíková, Veronika Obertová
Slovensko / Slovakia
2012, 5’26”
ovepictures.sk
Kam bežíš, Goro? Hudba z Marsu feat. Hviezdička & Afrohuslista.
/
Goro, where are you running to? Hudba z Marsu
featuring Hviezdička and Afroviolinist.
Animovaný videoklip k piesni O LÁSKE NEPOZNANEJ od vynikajúcej slovenskej speváčky
Jany Kirschner z albumu Krajina Rovina.
/
An animated music video for the song LOVE
UNKNOWN by an excellent Slovak singer Jana
Kirschner from her album Krajina Rovina.
100
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special presentation
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special presentation
Cartoon d’Or 2012
Paneurópska cena za najlepší krátky animovaný film /
The pan-European award for the best animated short film
Cartoon d’Or je paneurópske ocenenie za najlepší krátky animovaný fılm roka. Vytvorilo ho
európske združenie pre animovaný fılm CARTOON s podporou Programu Európskej únie ako
cenu pre najlepších z najlepších, keďže sa o ňu môžu uchádzať len fılmy ocenené na najvýznamnejších európskych festivaloch. Porota medzinárodných odborníkov z nich vyberie päť
fınalistov a víťaza. Cartoon d‘Or sa odovzdáva každý rok v septembri počas fóra pre koprodukciu, fınancovanie a distribúciu európskej animácie pre televíziu a nové médiá Cartoon Forum.
Ocenenie má slúžiť ako odrazový mostík pre tvorcov i ako sprostredkovateľ spolupráce medzi
nimi a fılmovým priemyslom.
/
The Cartoon d’Or is the pan-European award for the best animated short fılm of the year. Granted by
CARTOON – the European Association of Animation Film with the support of the MEDIA Programme, it rewards the best of the best since only prize-winning fılms from the major European festivals can compete.
Amongst this short list, a jury of international experts selects fıve fınalists and a winner. The Cartoon
d’Or is annually awarded in September during the Cartoon Forum, the forum for the co-production,
fınancing and distribution of European animation for TV and new media. The purpose of the Cartoon d’Or
is to act as a pipeline between short fılm directors and the industry, and to help talented artists start
a new project.
www.cartoon-media.eu
Zing
Ach, Willy... / Oh Willy...
Električka / Tramvaj / Tram
Kyra Buschor & Cynthia Collins
Nemecko / Germany
2011, 7’31”
Filmakademie Baden-Württemberg
Emma De Swaef, Marc James Roels
Belgicko, Francúzsko, Holandsko / Belgium,
France, Netherlands
2011, 16’50”
Beast Animation, Polaris Film & Finance,
Vivement Lundi!, il Luster Productions
Michaela Pavlátová
Česká republika, Francúzsko / Czech Republic, France
2012, 7’00”
Sacrebleu Productions, Negativ Film
Deň čo deň má pán Grimm plné ruky práce.
Chodí s kosákom a pretína nitky ľudských
životov. Jeho monotónnu rutinu mu však
jedného dňa naruší dievčatko, ktorému sa
stratila mačka. Zazvoní pánovi Grimmovi na
dverách a vôbec netuší, že je ďalšou obeťou
na jeho zozname.
/
Day in, day out, Mr. Grimm is busy with his job as
the Reaper, harvesting people‘s lives. One day,
his monotonous existence is interrupted by the
doorbell. It‘s a little girl. She wants her cat back.
Little does she know that she‘s the next life on Mr.
Grimm‘s list.
Päťdesiatnik Willy sa vracia do komunity
naturistov, kde vyrastal, aby navštívil svoju
umierajúcu matku. Vynárajú sa mu spomienky, ktoré po smrti matky vyústia do citového
zrútenia. Pološialený blúdi nočným lesom,
čelí všetkým svojim strachom a nakoniec
nachádza nezvyčajnú útechu.
/
The fıfty-something man named Willy returns
to the naturist community where he grew up to
visit his dying mother. This brings back memories
which lead into an emotional crisis when his
mother fınally passes away. Distraught, he wanders in the woods at night, coming face to face
with his fears but also fınding an unusual source
of comfort.
Začína sa ďalší nudný deň v jednotvárnom
živote šoférky električky. Tak ako každé ráno
i dnes ľudia cestujú do práce. Všetci sú rovnakí: tichí, šedí, bez nálady. No práve v tento
deň sa v rytme otrasov a vibrácií koľajníc
jazda električkou stane erotickou.
/
A humdrum daily routine of a tram conductress.
As every morning, men get on the tram to go to
work, one after another, all similar, quiet, grey,
apathetic. And yet, on that day, following the
jolts and the road’s vibrations, the vehicle gets
erotic.
Edmond bol somár /
Edmond était un âne /
Edmond Was a Donkey
Franck Dion
Francúzsko, Kanada / France, Canada
2012, 15’04”
Papy3D Productions, Arte France,
L‘offıce national du fılm du Canada
Malý tichý muž Edmond je iný ako ostatní.
Hoci má milujúcu manželku a v práci sa mu
mimoriadne darí, stále cíti, že akosi nezapadá do kolektívu. Keď si z neho raz kolegovia
vystrelia a nasadia mu oslie uši, zrazu odhalí
svoju pravú podstatu.
/
Edmond is not like everybody else. A small, quiet
man, Edmond has a wife who loves him and a job
that he does extraordinarily well. Yet he is very
aware that he is different. When his co-workers
tease him by crowning him with a pair of donkey
ears, he suddenly discovers his true nature.
101
102
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special release
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special release
Cartoon East
Eastern European Animation Award 2012
Flamingo Pride
Tomer Eshed
Nemecko / Germany
2011, 6’02”
Talking Animals, HFF “Konrad Wolf”
Príbeh o tom, ako sa jediný heterosexuálny
plameniak snaží nájsť lásku...
/
The story of the only heterosexual flamingo, in his
desperate attempt to fınd love...
Spoločná iniciatíva festivalov ANIMAFEST ZÁHREB (Chorvátsko), ANIMATEKA ĽUBĽANA
(Slovinsko), ANIM’EST BUKUREŠŤ (Rumunsko), BALKANIMA BELEHRAD (Srbsko), BANJA LUKA
INTERNATIONAL ANIMATION FILM FESTIVAL (Bosna a Hercegovina) a FEST ANČA ŽILINA
(Slovensko), nazvaná Cartoon East, viedla v roku 2009 k vyhláseniu ceny EASTERN EUROPEAN
ANIMATION AWARD. Filmy ocenené na jednom z týchto festivalov sú ďalej nominované
na Cartoon d’Or.
/
A collective initiative of the festivals ANIMAFEST ZAGREB (Croatia), ANIMATEKA LJUBLJANA (Slovenia),
ANIM’EST BUCAREST (Romania), BALKANIMA BELGRADE (Serbia), BANJA LUKA INTERNATIONAL ANIMATION
FILM FESTIVAL (Bosnia and Herzegovina) and FEST ANČA ŽILINA (Slovakia), named Cartoon East, led to
the introduction of the Eastern EUROPEAN ANIMATION AWARD in 2009. The fılms awarded at some of
these festivals are further nominated for the Cartoon d’Or Award.
Hlad / Hunger
Alexei Pătraşcu
Rumunsko / Romania
2010, 2’05”
Filmakademie Baden-Württemberg
Film je inšpirovaný „8 rozvojovými cieľmi
tisícročia“. Prvým z týchto cieľov je odstránenie extrémneho hladu a chudoby. Vo fılme
sú ľudia zobrazení ako druh zvierat, ktoré
neustále medzi sebou bojujú a žerú všetko
naokolo, vrátane iných ľudí.
/
Based on and inspired by the 8 Millennium Development Goals – goal 1) “hunger and poverty”.
In the fılm, humans are seen as some kind of
animals: they fıght and eat everything and each
other.
103
104
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special release
ŠPECIÁLNE UVEDENIE / special release
Otec / Father
Zdrap papiera / Paper Scratch
Zajacovo / Rabbitland
Schody / Stepenište / Stairs
Ivan Bogdanov, Moritz Mayerhofer, Asparuh
Petrov, Veljko Popović, Rositsa Raleva,
Dmitry Yagodin
Bulharsko, Chorvátsko, Nemecko / Bulgaria,
Croatia, Germany
2012, 16’30”
Compote Collective, Bonobostudio, Eyecatch Productions
Brane Solce
Slovenia, Slovinsko
2012, 2‘10‘‘
Ana Nedeljković, Nikola Majdak Jr.
Srbsko / Serbia
2013, 7‘00“
rabbitland.info
Peter Bilbija
Bosna a Hercegovina, Slovinsko / Bosnia and
Herzegovina, Slovenia
2012, 33’00”
Zajace bez mozgu žijú v Zajacove, dokonalej krajine, ktorá si za príklad usporiadania
vzala vojnové zóny, getá a slumy. Zajace sú
šťastné bez ohľadu na to, čo sa s nimi deje.
Trávia celé dni tým, že hlasujú v slobodných
a demokratických voľbách.
/
Brainless Rabbits live in Rabittland, a perfect
world ordered according to the most successful
examples of war zones, ghettos and slums. And
they are happy regardless of what happens to
them. The Rabbits spend days voting in free and
democratic elections.
Zvedavý chlapec nájde v byte záhadného
doktora záznam a príde na stopu prevratnému objavu, ktorý zostal pochovaný v minulosti. Záznam dokumentuje niekdajší výskum
mozgových vĺn a teóriu o technológii, ktorá
by umožnila ľudstvu obrovský pokrok, no
zároveň by sa dala zneužiť ako ničivá zbraň.
/
The story of a ground-breaking discovery, whose
onset dates far back into the past, starts to
unravel when a curious boy fınds a record in the
apartment of a mysterious doctor. That record, as
an old testament of brain waves research, reveals
the theory of a technology that could enable
great achievements to mankind, but could also be
used as a dreadful weapon.
Vo fılme OTEC sa skutočnosť prevráti naruby,
aby mohol prebehnúť neuskutočnený dialóg
otca s dieťaťom.
/
In FATHER the reality of life is turned upside down
to create an impossible dialogue – the dialogue
between a child and a father that never happens.
Zábavná hra s papierom. Krčenie, vyrovnávanie, pretváranie, animovanie.
/
Simply playing with paper and having fun crumpling, stretching, scratching, animating.
105
106
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Fokus: Poľský
animovaný film /
Focus: Polish
animation
Prierez poľským animovaným
filmom od 50. rokov až po dnešok.
/
Selection of polish animated films
from the 1950s until now.
Dom / House
Labyrint / Labirynt / Labyrinth
Walerian Borowczyk, Jan Lenica
Poľsko / Poland
1958, 11’00”
Wytwórnia Filmów Dokumentalnych Warszawa, Studio Filmowe „Kadr“
Jan Lenica
Poľsko / Poland
1961, 14’15”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Tvorcovia fılmu DOM sa inšpirovali francúzskou avantgardou dvadsiatych rokov minulého storočia. V secesnom nájomnom dome
sa odohrávajú štylisticky a tematicky rôzne
scény: parochňa pije mlieko, dvaja muži
zápasia a žena bozkáva hlavu fıguríny...
/
HOUSE was inspired by French avant-garde
tradition of the 1920s. Different scenes, varied
stylistically and thematically, take place inside
the secession tenement house: an animate wig
drinking milk, two men fıghting, and a woman
kissing a dummy’s head…
Sekcia 01 / Section 01
Záhadný muž s falošnými krídlami sa nečakane ocitne v labyrinte neznámeho mesta,
ktoré obývajú nebezpečné hybridné bytosti.
Jeho pokus o útek je veľmi riskantný. Film
LABYRINT je plôšková animácia.
/
A mysterious man with fake wings unexpectedly
fınds himself in a labyrinth of the unknown town.
Dangerous, hybrid creatures inhabit this place.
The man decides on a risky escape. LABYRINTH
is a cutout animation.
Červené a čierne / Czerwone
i czarne / Red and Black
Všetko sú čísla / Wszystko jest
liczbą / Everything Is a Number
Witold Giersz
Poľsko / Poland
1963, 6’30”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Stefan Schabenbeck
Poľsko / Poland
1966, 7’30”
Studio Małych Form Filmowych
Se-Ma-For w Łodzi
Podobne ako vo fılme LITTLE WESTERN Giersz
použil techniku kreslenia postáv priamo
na fılmový pás, pričom nedbal na ohraničenie jednotlivých políčok. Zo zápasu medzi
býkom a toreadorom tak vznikla vtipná
a odľahčená animovaná hra.
/
Likewise in LITTLE WESTERN, Giersz uses a technique of painting fıgures directly on a tape
without framing images. A battle between the
bull and the bullfıghter becomes a starting point
for a witty and light animated play.
Z neba spadne guľa a vylezie z nej človek.
Ocitá sa vo svete, ktorému vládnu čísla, rovnice a geometrické tvary. Keď sa nakoniec
všetci ľudia naokolo zmenia na dav kráčajúcich čísel, i on sa rozhodne stať sa číslom,
aby zapadol.
/
A man in a ball falls from the sky. He fınds himself
in the world dominated by numbers, equations
and geometrical fıgures. When people around him
start to change into a crowd of walking numbers,
the man decides to change too, in order to fıt in.
Koníček / Hobby
Daniel Szczechura
Poľsko / Poland
1968, 7’00”
Studio Małych Form Filmowych
Se-Ma-For w Łodzi
Film vznikol v roku 1968, v časoch študentských protestov proti totalitnému režimu.
Spája kreslenú animáciu s plôškovou. Tento
groteskný príbeh o ženských sklonoch k majetníctvu je zároveň metaforou na politické
zotročovanie a boj za slobodu.
/
The fılm was made in the year of the student
revolt against totalitarian rule in 1968. HOBBY
links a drawn technique with a cutout technique.
It is a grotesque story about female possessiveness, but simultaneously a metaphor of political
enslavement and a fıght for freedom.
107
108
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Nástup / Apel / The Roll-Call
Cesta / Droga / Road
Ryszard Czekała
Poľsko / Poland
1970, 7’15”
Studio Miniatur Filmowych
Mirosław Kijowicz
Poľsko / Poland
1971, 4’30”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Czekała jednoduchým spôsobom, no zároveň veľmi pôsobivo vykreslil hrôzy koncentračných táborov: strach väzňov, ponižovanie a stratu ľudskosti. Pravidelný nástup
a sčítavanie sa v tomto fılme končí tragicky
pre „neposlušnosť“ väzňov. Film sa často interpretuje ako reakcia na trend alegorických
a fılozofıckých fılmov, ktoré vládli poľskej
animácii v 60. rokoch minulého storočia.
/
In a simple, but powerful way Czekała presents
a horror that happened in concentration camps –
prisoners’ dread, humiliation and lost humanity.
The everyday roll-call ends tragically because
of prisoners’ “insubordination” in this black and
white fılm. It is sometimes interpreted as a response to the trend of allegorical and philosophical
fılms that dominated in Polish animation in 1960s.
Filozofıcké podobenstvo o človeku na rázcestí. Pretože si nevie vybrať, rozdelí sa na
dve bytosti a každá sa pustí vlastnou cestou.
Keď sa nakoniec obe časti stretnú, už sa viac
nemôžu spojiť, pretože do seba nezapadajú.
Cesta ich nenávratne zmenila.
/
It is a philosophical parable about a man at the
crossroads. He divides himself in two, as he cannot decide on the one way only. Each half follows
its own path. When they meet again, they do not
fıt each other any longer. The journey changed
them irreversibly.
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Banket / Bankiet / The
Banquet
Zofıa Oraczewska
Poľsko / Poland
1976, 8’15”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
BANKET je dodnes jeden z najobľúbenejších
poľských animovaných fılmov. Služobníctvo
v nádhernom paláci pripravuje stôl na prepychovú hostinu. Hostia pomaly prichádzajú.
V jednej chvíli sa však prekvapivo vymenia
úlohy medzi tými, čo jedia a tými, ktorí sú
požieraní.
/
It is still one of the most popular Polish animated
fılms. Servants prepare the table for a luxurious
dinner party in a beautiful palace. Guests are
gathering slowly. Suddenly they are surprised by
an unexpected change of roles between the eater
and the one who is eaten.
Reflexie / Refleksy / Reflections
Tango
Jerzy Kucia
Poľsko / Poland
1979, 6’00”
Studio Filmów Animowanych w Krakowie
Zbigniew Rybczyński
Poľsko / Poland
1980, 8’00”
Studio Małych Form Filmowych
Se-Ma-For w Łodzi
Ironická úvaha o živote, súperení a nezmyselných zápasoch. Hmyz sa s vypätím síl
vymaní z kukly, no nečakane naň zaútočí
iný hmyz. Ukrutný zápas ukončí náhodný
chodec, ktorý po sebe zanechá len odtlačky
topánok a uprostred dva drobné živočíchy
v posmrtnom objatí. Film získal množstvo
ocenení vrátane Zlatého draka z Krakovského fılmového festivalu.
/
It is an ironic reflection about a life, rivalry and
pointless fıght. An insect is going out from his
cocoon with a lot of effort. Unexpectedly, another
insect attacks him. A stiff fıght is interrupted by
a passing man who will leave only his footprints
and embraced dead insects. The fılm received
many awards, including the Golden Dragon at the
Cracow Film Festival.
Do malej miestnosti postupne vchádzajú ľudia. Najprv po jednom, neskôr sa sekvencie
rytmických pohybov zacyklia a navrstvujú, no
postavy si navzájom nezavadzajú. Ich pohyby
sú presne načasované, aby sa zmestili do obmedzeného priestoru. TANGO získalo prvého
Oscara v histórii poľskej kinematografıe.
/
People enter a small room. Firstly, one by one,
then the sequences of rhythmical moves start
looping and overlapping, but characters do not
interfere with each other. Their movements are
timed accurately within the limited space. TANGO
won the very fırst Oscar in history of Polish
cinema.
Sólo na úhorovom poli / Solo
na ugorze / Solo in a Fallow
Field
Jerzy Kalina
Poľsko / Poland
1981, 7’00”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Do rytmu známej ľudovej piesne UKOCHANY
KRAJ, UMIŁOWANY KRAJ (Drahý kraj, milovaný
kraj) Kalina vytvoril anti-baladu o roľníkovom
ťažkom živote a tvrdej práci. Monotónna
mechanická činnosť degraduje človeka.
/
To the rhythm of the popular folk song UKOCHANY
KRAJ, UMIŁOWANY KRAJ (Beloved country, dear
country) Kalina creates an anti-ballade about the
farmer’s hard life and diffıcult work. Monotonous
and mechanical activities degrade man.
109
110
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Franz Kafka
Carmen Suita / Carmen Suite
Masky / Maski / Masks
Piotr Dumała
Poľsko / Poland
1991, 16’00”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Aleksandra Korejwo
Poľsko / Poland
1994, 5’00”
Telewizyjne Studio Filmów Animowanych
w Poznaniu
Piotr Karwas
Poľsko, Nemecko / Poland, Germany
1998, 5’00”
Andrea Osterhorn, Filmakademie Baden-Wűrttemberg
Prvá časť trilógie inšpirovanej CARMEN
Georgesa Bizeta. Ďalšie dva animované fılmy
z tejto série sú CARMEN – HABANERA (1995)
a CARMEN – TORERO (1996). Všetky tri sú
animované autorkinou obľúbenou technikou
s použitím farebnej soli.
/
One of the parts of the trilogy based on CARMEN
by Georges Bizet. The other animations in this
series are CARMEN – HABANERA (1995) and
CARMEN – TORERO (1996), all of them using the
author’s favourite animation technique with
coloured salt.
MASKY sú príbehom hľadania identity.
Postava bez tváre si hľadá vhodnú podobu.
Vystrúha mnoho masiek, ale žiadna jej nesedí. Nakoniec tú správnu nájde na nečakanom
mieste. Film získal Zlatého medveďa za
najlepšiu animáciu v Berlíne a Zlatého
draka v Krakove.
/
It is a story about searching for one’s own
identity. A shapeless character, looking for the
best face for him, whittles many masks. However,
none suits him. Finally, he founds the best one in
an unexpected place. MASKS received the Golden
Bear for the best animation in Berlin and the
Golden Dragon in Cracow.
Príbeh rekonštruuje niekoľko rokov života
Franza Kafku na základe jeho DENNÍKOV. Dumała sa snaží zachytiť plastickosť spisovateľovho jazyka a jeho schopnosť vyjadriť žiadostivosť a zmyselnosť sveta. Film Franz
Kafka vznikol technikou sgrafıto, vyrývaním
obrázkov do omietky, a je ukážkou psychologickej animácie, ktorú Dumała veľmi obľubuje.
/
The story based on Franz Kafka’s DIARIES centres
on few years of the writer’s life. Dumała focuses
on presenting plasticity of THE TRIAL’S author language, and he also focuses on his ability to express
lustfulness and sensuality of the world. Franz Kafka,
made using the technique of scratching images
into plaster, is an instance of psychological
animation that Dumała prefers.
Sekcia 02 / Section 02
Ladenie nástrojov / Strojenie
instrumentów / Tuning the
Instruments
Džentlmenova romanca /
Romans dżentelmena /
Gentleman‘s Romance
Jerzy Kucia
Poľsko / Poland
2000, 15’15”
Telewizja Polska - Agencja Filmowa, Jerzy
Kucia Produkcja Filmów
Tomasz Kozak
Poľsko / Poland
2000, 10’00”
Telewizja Polska - II Program, Studio Filmowe Anima-Pol w Łodzi
Táto „symfónia zvuku a obrazu“ symbolizuje
neistotu života a udalostí. V majstrovskom
diele Jerzyho Kuciu sa reťaz obrázkov bez
tradičného príbehu prepletá s prúdom
zvukov.
/
The “symphony of the image and sound” presents
uncertainty of life and events. It is Kucia’s crowning achievement in which a stream of images
without traditional narration integrates with
a stream of sounds.
Surrealistický príbeh o vášňach. Záhadný
muž s krídlami naláka cez telefón iného
muža do svojho prepychového paláca.
Tam ho uväzní a začína sa šachová partia,
ktorá sa zmení na erotickú hru plnú
agresie a násilia.
/
It is a surrealist story about human passions.
A gentleman is seduced during a phone talk by
a mysterious winged man who lives in a beautiful
palace. He imprisons the gentleman during their
fırst meeting. They begin a chess game that will
change into an erotic game full of aggression and
violence.
Smrť na 5 / Śmierć na 5 /
Death to 5
Mariusz Wilczyński
Poľsko / Poland
2002, 3’40”
Animovaný videoklip k poslednej piesni
Grzegorza Ciechowského, frontmana kapely
Republika, ktorý zomrel v roku 2001. Pôvodne Wilczyński s Ciechowským plánovali spoločný 30-minútový fılm, no spevákova náhla
smrť im skrížila plány. Wilczyński dokončil
fılm SMRŤ NA 5 v marci 2002 a pozmenil
koniec.
/
An animated video for the last song of Grzegorz
Ciechowski, the leader of the Republika band, who
died in December 2001. Originally, Wilczyński
planned to work with Ciechowski on a 30-minute
long fılm. Unfortunately, the artist’s sudden
death interrupted the work. Wilczyński fınished
DEATH TO 5 in March 2002 and he added a new
ending.
111
112
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Katedrála / Katedra /
The Cathedral
Bohužiaľ / Niestety /
Unfortunately
Padlé umenie / Sztuka
spadania / Fallen Art
Po jablkách / Po jabłkach /
After Apples
Profesionál / Zawodowiec /
Professional
Tomasz Bagiński
Poľsko / Poland
2002, 6’30”
Platige Image
Mariusz Wilczyński
Poľsko / Poland
2004, 13’00”
Telewizja Polska – II Program
Tomasz Bagiński
Poľsko / Poland
2004, 6’00”
Platige Image
Marta Pajek
Poľsko / Poland
2004, 5’30”
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Marek Serafıński
Poľsko / Poland
2004, 13’00”
Studio Miniatur Filmowych w Warszawie
Bagiński pracoval na fılme KATEDRÁLA
celkom sám a dokončil ho za tri roky. Je to
snový príbeh o mužovi, ktorý nájde záhadnú
katedrálu na vzdialenej planéte. Keď na katedrálu dopadnú prvé slnečné lúče, budova
zrazu ožije. Film vznikol na motívy krátkej
fantasy poviedky Jaceka Dukaja a bol nominovaný na Oscara.
/
Bagiński worked on THE CATHEDRAL by himself for
three years. It is a dream-like story about a man,
who fınds a mysterious cathedral on a remote
planet. The cathedral becomes alive when fırst
sunbeams fall on the building. The fılm is based on
a short fantasy story written by Jacek Dukaj.
It was nominated for Oscar.
Príbeh o páre starých anjelov. Žijú spolu
šťastne a vo všetkom si rozumejú. Raz
v noci sa im prisní o mladosti. Ich paralelné
spomienky na ten istý príbeh sa odlišujú
a odhalia skryté city a temné stránky duše.
Sen oboch anjelov privedie do rozpakov.
/
It is a story about the couple of old angels. They
live together happily, agreeing with each other.
One night they start dreaming about the time
of their youth. The parallel images of the same
story become different, and they uncover hidden
emotions and dark sides of the soul. The dream
embarrasses old angels.
Vyslúžilých dôstojníkov sa armáda chcela
zbaviť, a tak ich presunula na Bohom zabudnutú základňu v Tichom oceáne. V dôsledku
traumatických zážitkov z vojny to žiaden
z nich nemá v hlave celkom v poriadku, no
na odľahlej základni sa aspoň môžu venovať
svojim bizarným koníčkom. Film je plný
absurdného čierneho humoru.
/
The merited offıcers, that the army wanted to get
rid of, live in a remote and god-forsaken military
base in the Pacifıc. They went mad as a result
of war experiences. However, they can work on
their bizarre hobbies in this remote place. This is
a story full of absurd, black humour.
Niekde na konci sveta opadli jablká zo
stromov a krajina sa ponorila do spánku.
Zaspala aj matka s dieťaťom, no kým ich
myseľ odpočíva...
/
Somewhere in the middle of nowhere, after all the
apples have fallen from trees everything is asleep,
as well as a mother and her child in a small flat.
Meanwhile, when the mind sleeps…
Satira o pokrytectve politikov. Protagonista
túži po moci, a tak sa vzdá všetkých zásad
a mení svoje presvedčenie, aby sa zapáčil
verejnosti. Je taký prispôsobivý, až sa z neho
nakoniec stane dedo Mráz, čo všetkým
sľubuje chlieb a hry.
/
A satire on hypocrisy of politicians. In order to win
power, the protagonist gives up his own beliefs
and adjusts them to meet public demands. He
changes himself to such an extent that in the
end he becomes Santa Claus making pork-barrel
promises to everyone.
Sekcia 03 / Section 03
Zoopraxiskop / Zoopraxiscope
Hieronim Neumann
Poľsko / Poland
2005, 11’45”
Studio Mansarda w Poznaniu
Film sa inšpiroval vynálezom zoopraxiskopu,
ktorý v roku 1879 navrhol anglický fotograf
Muybridge. Tento prístroj sa považuje za
prototyp fılmového projektora. Umožňoval
rozpohybovať fotografıe a zaznamenávať
plynulý pohyb.
/
The fılm is inspired by the 1879 invention of
zoopraxiscope by the English photographer
Muybridge. It was found as a prototype of a movie
projector, because it enabled to animate photographs and record consecutive move stages.
113
114
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Ichthys
Marek Skrobecki
Poľsko / Poland
2005, 15’00”
Se-Ma-For – Produkcja Filmowa, Wytwórnia
Filmów Dokumentalnych i Fabularnych
w Warszawie
Metaforické podobenstvo o ľudských snoch,
očakávaniach a odhodlaní. Mladík príde do
reštaurácie, ktorá pripomína chrám. Objedná si u čašníka s tvárou cherubína, no ten
sa s jedlom dlho nevracia. Čas beží a hosť
trpezlivo čaká. Keď sa čašník konečne vráti,
donesie hosťovi najlepšie jedlo, aké kedy
ochutnal.
/
ICHTHYS is a metaphorical parable about human’s dreams, expectations and grit. A young
man comes to the restaurant in the sacred-like
building. A waiter with a cherub-like face takes
an order and goes away. The client is waiting
patiently. Time is passing. When the waiter shows
up again, the man cannot enjoy a meal ever more.
Dies Irae z Requiem W. A.
Mozarta / Dies Irae from
Mozart’s Requiem
Joanna Jasińska-Koronkiewicz
Poľsko / Poland
2006, 2’15”
Telewizyjne Studio Filmów Animowanych
w Poznaniu
Krátky fılm vytvorený technikou maľovania
na plátno pred kamerou do rytmu Mozartovej hudby. Autorka sa inšpirovala KNIHOU
ZJAVENIA apoštola Jána a štyrmi jazdcami
Apokalypsy.
/
A short fılm made using the technique of
painting on canvas in front of the camera,
set to Mozart’s music. The fılm is inspired by
St. John’s BOOK OF REVELATION and the Four
Horseman of the Apocalypse.
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Raňajky / Śniadanie / The
Breakfast
Izabela Plucińska
Poľsko, Nemecko / Poland, Germany
2006, 2’20”
TVP Kultura
Dvojminútová plastelínová animácia rozpráva príbeh o tom, ako sa dvaja ľudia znova
nachádzajú. Pár ticho sedí pri raňajkách.
Vtom do kuchyne zavanie nečakaný vietor
a všetko sa zmení.
/
The two-minute plasticine animation presents
a story about fınding each other once again. The
couple is sitting at the breakfast table in silence.
Everything will change when an unexpected wind
enters the kitchen.
Dokumanimo
Małgorzata Bosek
Poľsko / Poland
2007, 10’00”
Serafıński Studio Grafıczno - Filmowe,
Telewizja Polska
Akýsi feministický pokus o animáciu dokumentárneho charakteru, ktorá zaznamenáva
každodenný život ženy v domácnosti. Žena
sa pokúša uniknúť otupným repetitívnym
činnostiam, a tak začne vyrábať koláže
z odpadkov.
/
It is a sort of the feministic attempt of the
documentary-like animation recording the housewife’s everyday life. The woman wants to escape
from stupefying repetitive activities, so she starts
doing… artistic collages made of rubbish.
Sekvencia / Sekwens /
Sequence
Robert Sowa
Poľsko / Poland
2007, 8’00”
Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego Eksperymentalnego, Video „Studio A“
w Krakowie
Muž odíde z domu, no spomienky na blízku
osobu, ktorú stratil, ho neprestávajú sužovať. Vynárajú sa mu obrazy z dôb, keď boli
spolu. Trębaczova expresívna hudba podčiarkuje sugestívne zobrazenie osamelosti
a odlúčenia.
/
A man leaves his house, but memories of the person close to his heart, who he lost, torment him
constantly. He starts recalling images of the time
when they were together. Trębacz’s expressive
music emphasizes a suggestive way of presenting
the loneliness and separation.
Refrény / Refreny / Refrains
Wiola Sowa
Poľsko / Poland
2007, 13’15”
Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego Eksperymentalnego, Video „Studio A“
w Krakowie
Sofıstikovaný príbeh o tom, čo prežili tri generácie žien. List od starej mamy pre vnučku
spustí prúd spomienok, pocitov a zážitkov,
poetické impresie z obrazov a zvukov. Všetko
je navzájom poprepletané, tak ako zážitky
postáv.
/
It is a sophisticated story about female experiences in three generations of women. The letter,
left by the grandmother to the granddaughter,
triggers a series of memories, emotions, and
experiences expressed in a poetical impression of
images and sounds. Everything is interlaced just
like the experiences of the characters.
115
116
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Malý čierny štvorec / Mały
czarny kwadrat / Little Black
Square
Tomasz Siwiński
Poľsko / Poland
2007, 6’00”
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Na prechádzke lúkou chlapec nájde čierny
štvorček. Rozhodne sa, že ho zahrabe, no na
druhý deň sa štvorec znovu objaví a je ešte
väčší. Tento geometrický útvar do krajiny
vnesie zmätok a začne chlapca ohrozovať.
/
One day, walking in the meadow, a boy fınds
a little black square. He decides to bury it but the
next day the square is even larger. The square
brings chaos to the landscape and starts to
threaten the boy.
Prevracač / Wywijas / Insideouter
Andrzej Jobczyk
Poľsko / Poland
2008, 5’33”
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Rub a líce a rub. Každá cesta, aj tá najkľukatejšia, sa začína ponožkou a hodinami.
/
Inside outside in. Every journey, no matter how
warped, begins with a sock and a clock.
Sekcia 04 / Section 04
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Pipka / Laska / Chick
Michał Socha
Poľsko / Poland
2008, 5’00”
Platige Image
Príbeh plný absurdného humoru o fatálnej
príťažlivosti osudovej ženy sa odohráva
v rytme hudby jazzovej kapely Meritum.
Film získal ocenenie na festivale v Annecy
za zaujímavé využitie hudby.
/
It is a story full of nonsensical sense of humour
about the fatal charm of a femme fatale told
to the rhythms of the music by the jazz band
Meritum. The fılm was awarded in Annecy for
its interesting usage of music.
Mesto sa plaví / Miasto płynie /
The City Sails On
Balbina Bruszewska
Poľsko / Poland
2009, 10’40”
Se-Ma-For Produkcja Filmowa w Łodzi
Animovaný dokument o Lodži. Názov mesta
evokuje plavidlo, a to inšpirovalo tvorcov
pri pomenovaní fılmu. Snímka je pestrou
kolážou odzrkadľujúcou modernú realitu na
míle vzdialenú mediálnemu obrazu a stereotypom z turistických sprievodcov, ktoré
reprezentujú mesto na mape zjednotenej
Európy.
/
Animated documentary picture of Łódź, a city
whose name provokes to give the fılm such a title.
A rich collage picture of modern reality, far from
media and tourist stereotypes, characterizing the
place on the map of united Europe.
Kto by si to pomyslel? / Kto by
pomyślał? / Who Would Have
Thought?
Ewa Borysewicz
Poľsko / Poland
2009, 10’41”
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
Istý muž záhadne zmizol. Čo sa s ním mohlo
stať? Zaplietol sa do problémov? Aký život
vlastne viedol? Ľudia z jeho štvrte, ktorí sa
s ním občas stretávali, sa snažia nájsť odpovede na tieto otázky.
/
A man disappeared in unexplained circumstances.
What happened to him? Was he worried about
something? What did his life look like? People
from his district, who used to meet him occasionally, try to answer these questions.
Chlapec Danny / Danny Boy
Marek Skrobecki
Poľsko, Švajčiarsko / Poland, Switzerland
2010, 10’00”
Se-Ma-For Produkcja Filmowa w Łodzi
Film CHLAPEC DANNY zobrazuje formou ironickej satiry problém spoločenského odcudzenia. Mladý muž, ktorý sa na prvý pohľad
odlišuje od ostatných, sa bezcieľne potuluje
po meste. Jedného dňa stretne dievča. Odmietne ho, keď si všimne jeho inakosť?
/
DANNY BOY is a fılm dealing with the problem of
social alienation, conceived as an ironic social
satire. A young man, clearly different than the
others, wanders the streets aimlessly. One day
he meets a girl. Will the woman, recognizing his
otherness, reject him?
117
118
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Cesty nenávisti / Paths of Hate
Damian Nenow
Poľsko / Poland
2010, 10’00”
www.pathsofhate.com
Krátky príbeh o morách, ktoré trýznia ľudskú
dušu a dokážu človeka vohnať do priepasti
slepej nenávisti, hnevu a zlosti. Tento fılm
nie je žiadne bezmyšlienkovité predvádzanie moderných technológií na zápasiacich
robotoch či troloch. Snaží sa zobraziť jeden
z najpálčivejších problémov ľudstva – sklon
k nezmyselnej nenávisti.
/
A short tale about the demons that slumber deep
inside human soul and have the power to push
people into the abyss of blind hate, fury and rage.
More than yet another show-off of technical capabilities, fılled with huge fıghting robots or trolls.
It‘s an illustration of one of humanity’s fundamental problems – a tendency for pointless hate.
FOKUS : POĽSKÝ ANIMOVANÝ FILM / focus: polish animation
Roztrasené choboty / Drżące
trąby / Shivering Trunks
Snová šnúra/ Snępowina /
Sleepincord
Natalia Brożyńska
Poľsko / Poland
2010, 3’00”
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna w Łodzi
Marta Pajek
Poľsko
2011, 14’00”
www.se-ma-for.com
Pafnucy, chlpaté nemehlo s latexovým chobotom, nie je spokojné so svojím výzorom.
Obdivuje fotku Kalasantyho, pretože ho
považuje za zdravú a veselú bytosť. Osamelý
Kalasanty sa zatiaľ ťarbavo snaží jazdiť na
kolieskových korčuliach a trápi ho úplne
rovnaký problém.
/
Pafnucy, a furry lubber with a latex trunk, is
unhappy with his looks. He views Kalasanty’s pictures with envy considering him a healthy and
joyful person. Meanwhile, lonely Kalasanty, clumsily roller-skating, was bitten by the same bug.
Sen nás unáša do krajiny s premenlivými
pravidlami. Po zobudení sa ocitáme vo svete,
ktorý máme väčšinou pod kontrolou, no
inokedy zas niekto alebo niečo ovláda nás.
Myslíme si, že poznáme pravidlá fungovania
bdelého, „skutočného“ sveta, no v konečnom dôsledku je rovnako nelogický ako svet
našich snov.
/
Dream takes us to the world where rules are variable and when we wake up we enter the world,
which we can sometimes fully control, while occasionally “something” controls us. The “real” word,
the rules of which we apparently know and which
is seemingly predictable appears to be similarly
deprived of logic.
Papierová škatuľka /
Papierowe pudełko / Paper
Box
Zbigniew Czapla
Poľsko / Poland
2011, 9’00”
Film sa pokúša o nemožné: uchovať spomienky a zrekonštruovať obrazy ľudí a udalostí z minulosti. Je úvahou o prchavosti
ľudskej pamäti, nevyhnutnosti plynutia času
a ničivej sile prírody.
/
The fılm attempts the impossible: preserve memories and reconstruct reminiscences of people and
events from the past. It is a reflection on fleeting
nature of human memory, inevitability of passing
of time and nature’s destructive force.
Výpravca / Dróżnik / Train
Dispatcher
Kinefaktúra / Kinefaktura /
Cinefacture
Piotr Szczepanowicz
Poľsko / Poland
2012, 11’00”
Studio Munka, Stowarzyszenie Filmowców
Polskich
Marcin Giżycki
Poľsko
2012, 3’15”
Marcin Giżycki
Príbeh osamelého výpravcu na stanici
uprostred ničoho, kde ani vlaky nezastavujú.
Jeho jediným rozptýlením je hra na trúbku.
Až kým jedného dňa...
/
A tale of a lonely man working as a crossing
keeper in the middle of nowhere where even
trains don‘t stop. His only diversion is playing the
trumpet. Until one day...
Tri animované variácie MECHANOFAKTÚRY
Henryka Berlewiho inšpirované jeho poznámkami k dielu.
/
Three animated variations on Henryk Berlewi‘s
MECHANOFAKTURA based on some hints given by
the artist himself.
119
120
FOKUS / focus: film podlasie in attack!
FOKUS / focus: film podlasie in attack!
Film Podlasie in Attack!
Tento rok fılmová prehliadka FILM PODLASIE IN ATTACK slávi 10. výročie. Je to akcia zameraná
na popularizáciu nezávislého fılmu, ktorá sa koná na severozápade Poľska. Básnici, publicisti,
študenti fılmu a umenia, umelci, vysokoškolskí pedagógovia a nekomerčne zameraní amatérski fılmári tu každoročne dostávajú možnosť predstaviť svoje fılmy. FILM PODLASIE IN ATTACK
vzniklo v Podlasí, pretože v tomto regióne sa stretávajú rôzne kultúry a náboženstvá, je to
kraj umelcov, jazier, lesov a panenskej prírody. Cieľom organizátorov bolo vytvoriť umelecký
a fılmový portál, ktorý by spájal to najlepšie z východnej Európy s tým najlepším zo Západu.
/
This year we are celebrating the 10th anniversary of FILM PODLASIE IN ATTACK. It is an initiative aiming
at popularizing independent fılm in the north-east of Poland. It allows poets, journalists, art & fılm
students, artists, higher education teachers and non-commercially thinking amateur fılmmakers to
present their movies. FILM PODLASIE IN ATTACK originated in Podlasie Region – a meeting place of many
different cultures and religions, the land of artists, lakes, forests and unspoilt nature. In its essence our
initiative is an art & fılm portal connecting what is best in Eastern Europe with the best elements of
Western Europe.
Pink Freud: Divný je tento kraj /
Pink Freud: Dziwny Jest Ten
Kraj / Pink Freud: Strange is
this Country
Maciek Szupica & Przemek Adamski
Poľsko / Poland
2007, 3’20”
Dav / Tłum / Crowd
Mateusz Gudel
Poľsko / Poland
2013, 3’15”
Bezpečnejšiu Líbyu bez zbraní /
A Safer Libya Without Guns
Grzegorz Nowiński
Poľsko / Poland
2012, 0’34”
Oi Va Voi: Everytime
Kasia Kijek & Przemek Adamski
Poľsko / Poland
2009, 3’14”
121
122
FOKUS / focus: film podlasie in attack!
Kto by si to pomyslel? / Kto by
pomyślał? / Who Would Have
Thought?
Ewa Borysewicz
Poľsko / Poland
2009, 10’41”
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
FOKUS / focus: film podlasie in attack!
Radiotechnika: Yamaha Power
Tomasz Trusiewicz, Paweł Dudziński
Poľsko / Poland
2010, 3’25”
Peter a vlci / Peter And The
Wolves
Kings of Caramel: Jazva / Kings
of Caramel: Jazva
Pawel Godlewski
Poľsko / Poland
2010, 3’20”
Maciek Szupica & Maciek Salamon
Poľsko / Poland
2009, 2’45”
Mai Drim
Kacper Pawluk
Poľsko / Poland
2008, 2’30”
BiFF: Pes 1 / BiFF: Pies 1 /
BiFF: Dog 1
Grzesiek Nowiński
Poľsko / Poland
2009, 3’19”
123
124
125
FOKUS / focus: film podlasie in attack!
Kartičky / Kartki / Sheets
Život piráta / Pirate’s Life
Pawel Weremiuk
Poľsko / Poland
2005, 11’00”
Kijek / Adamski
Poľsko / Poland
2011, 2’33”
126
FOKUS / focus: zeitgenossen
FOKUS / focus: zeitgenossen
Zeitgenossen
Nemecký animovaný film od roku 1990 až po dnešok /
German Animated Films from 1990 until Now
Projekcia je komentovaná Ulrichom Wegenastom. /
The screening is commented by Ulrich Wegenast.
Rovnováha / Balance
Hľadanie / Quest
Germania Wurst
Láska a krádež / Love & Theft
Wolfgang & Christoph Lauenstein
Nemecko / Germany
1990, 11’00”
Hochschule für bildende Künste Hamburg /
Kunsthochschule Kassel
Tyron Montgomery, Thomas Stellmach
Nemecko / Germany
1996, 11’00”
Kunsthochschule Kassel / Thomas-Stellmach-Produktion
Volker Schlecht
Nemecko / Germany
2008, 10’47”
HFF Konrad Wolf Potsdam-Babelsberg
Andreas Hykade
Nemecko / Germany
2009, 7’00”
Studio Filmbilder
Témou fılmu ROVNOVÁHA je nestabilita ľudstva. Je alegóriou na napäté obdobie studenej vojny. Film zanecháva jasné posolstvo, že
chamtivosť môže viesť jedine k osamelosti.
/
BALANCE deals with the unstable balance of mankind in a metaphoric way. It’s also a parable on
the time of the cold war and its tense situation.
The fılm makes clear that greed leads to nothing
but loneliness.
Figúrka z piesku opúšťa piesočný svet a vydáva sa hľadať vodu. Za zvukom kvapkania
putuje cez svety z papiera, kameňa a kovu.
Nakoniec sa k vode dostane, no dosiahnutie
cieľa sa jej stane osudným.
/
In search for water a sand puppet leaves the sand
world where it lives. It wanders through other
worlds made of paper, stone and iron, following
the sound of dripping water. In the end the sand
puppet manages to reach the water... in a very
tragic way.
Parkúr nemeckou históriou.
/
A parcour through German history.
Ja, Spongebob, Sediaci býk, Bob Dylan, Ruth
Lingford, moja mama, Betty Boop, Elvis Presley, Karl Marx, Chris Robinson, Adolf Hitler,
Adam Elliott, Mao Ce-tung, Ryan Larkin,
Mickey Mouse.
/
Me, Spongebob, Sitting Bull, Bob Dylan, Ruth
Lingford, my mother, Betty Boop, Elvis Presley,
Karl Marx, Chris Robinson, Adolf Hitler, Adam Elliott, Mao Tse-tung, Ryan Larkin, Mickey Mouse.
127
128
FOKUS / focus: zeitgenossen
PREDNÁŠKY / lectures
Ako sa kreatívne predať / How to
Sell Your Ideas in a Creative Way
Vonkajší svet / External World
Nedeľa 3 / Sonntag 3 / Sunday 3
David O’Reilly
Írsko, Nemecko / Ireland, Germany
2010, 17’00”
www.davidoreilly.com
Jochen Kuhn
Nemecko / Germany
2012, 14’00”
Chlapec sa učí hrať na klavíri.
/
A boy learns to play the piano.
Tretia časť zo série nedeľných stretnutí. Vo
fılme SONNTAG 3 si hlavná postava dohodne
rande naslepo v Grand Café.
/
The third part of a series of Sunday outings. In
SONNTAG 3, the protagonist has a blind date in
the Grand Café.
Zistite, ako sa dá zviditeľniť a zaujať svojím
portfóliom nielen v kreatívnom prostredí.
Nechajte sa inšpirovať úspechmi ľudí, ktorí
našli ten správny spôsob a splnili si sny.
V rámci prednášky sa tiež dozviete, aký
silný je potenciál sociálnych sietí a na záver
prebehne aj malá diskusia.
/
Find out how to assert yourself with an interesting portfolio not just in the creative sphere. Let
the success stories of those who fulfılled their
dreams inspire you! The lecture will also reveal
the potential of social networks and there will be
space for an open discussion as well.
Nebojte sa hračiek /
Don’t Be Afraid of Toys
Sú technologické hračky naozaj iba hračky
pre dospelých, alebo sa s nimi dá vytvoriť
úplne nový koncept marketingovej kampane? Prednáška o tom, ako vytĺcť z mikrokontrolerov typu Arduino maximum. Súčasťou
prednášky budú aj prípadové štúdie rôznych
zahraničných kampaní, ktoré sa týmto novým smerom vydali.
/
Are technological toys just toys for grownups or
do they represent a whole new concept of marketing campaign? The lecture will focus on the
strategies of making full use of microcontrollers
such as Arduino. It will include case studies of
some of the international campaigns that have
accepted this challenge.
129
130
PREDNÁŠKY / lectures
Súčasné svetové a slovenské reklamy /
Contemporary Slovak and International Advertising
„Reklama je navoňaná zdochlina“ je známy výrok fotografıckého mága
Oliviera Toscaniho, ktorý sa okrem iného preslávil aj netradičnou reklamnou kampaňou pre Benetton. Či tento výrok naozaj platí alebo nie,
má za cieľ mapovať sekcia venovaná najkreatívnejším kampaniam
a reklamným spotom z dielní svetových aj slovenských reklamných
agentúr a produkčných štúdií, ktoré vytvorili všetko, len nie generický
audiovizuálny smog. Zaradené sú práce mnohonásobne oceňovaných
štúdií, ako je napr. Passion Pictures, Oh Yeah Wow, Polynoid, Method
Studios, Triada, Totuma a ďalšie. Respektíve slovenských reklamných
agentúr Respect APP či MUW Saatchi & Saatchi a ďalších.
/
“Advertising is a perfumed carrion” is a famous quote by the brilliant photographer Oliviero Toscani, who became widely known for the unconventional campaign he made for Benetton. The ambition of the section dedicated to the
most creative campaigns and advertising spots is to explore to what extend
his quotation is valid. It will focus on the work of Slovak and international
advertising agencies that produce all kinds of things but generic audiovisual
smog. You will get a chance to see projects by prestigious studios like Passion
Pictures, Oh Yeah Wow, Polynoid, Method Studios, Triada, Totuma and many
others. Slovak creativity will be represented by the agencies Respect APP and
MUW Saatchi & Saatchi among others.
*Po skončení pásma bude nasledovať diskusia s prítomnými tvorcami. /
The screening will be followed by a debate with some of the authors.
PREDNÁŠKY / lectures
Zo zákulisia Simpsonovcov /
The Simpsons Backstage Tour
Mike Reiss (USA)
Mike Reiss bol 23 rokov jedným zo scenáristov SIMPSONOVCOV a počas
tohto obdobia získal 4 ceny Emmy. Jeho vzrušujúca prednáška zavedie divákov do zákulisia životov najznámejšej springfıeldskej rodiny,
prezradí, prečo seriál takmer dostal červenú skôr, než sa vôbec začal
vysielať, i ďalšie pikošky o vzniku a tvorbe Simpsonovcov, porozpráva
o šialených opletačkách s televíznymi cenzormi a šťavnaté klebety
o hosťujúcich hereckých hviezdach. Prednášku doplní množstvo
neodvysielaných animovaných klipov zo SIMPSONOVCOV a z Reissových ďalších animovaných seriálov KRITIK (THE CRITIC) a TEPLÝ KÁČER
(QUEER DUCK).
/
Mike Reiss has won 4 Emmys during his 23 years writing for THE SIMPSONS.
In this lively presentation, Reiss takes audiences inside the lives of Springfıeld’s fırst family, revealing how The Simpsons was almost canceled before it
hit the air, secret trivia of the show, insane dealings with network censors and
lots of juicy gossip about celebrity guest stars. The presentation is fılled with
rare animated clips from THE SIMPSONS, and Reiss‘ other cartoon creations
THE CRITIC and QUEER DUCK.
*V spolupráci s Veľvyslanectvom USA. /
In cooperation with the Embassy of the United States of America.
Ako vznikal Tekton /
Making of Tekton
Paul Mumford (GB)
Paul Mumford prezradí zaujímavé detaily
o tom, ako vznikala audiovizuálna inštalácia/
projekcia TEKTON. Je to séria audiovizuálnych diel skúmajúcich časopriestorové
vlastnosti svetla a pohybu, ktorá vznikla
spoluprácou ľudí, čo si hovoria D-Fuse a Labmeta (Mike Faulkner a Paul Mumford). Ich
performance neustále odhaľuje nové vzorce
rytmu a tvarov, pričom sa pohybuje na hranici medzi výtvorom človeka a stroja.
/
Paul Mumford is going to reveal some of the
secrets behind audiovisual installation/projection TEKTON. An ongoing collaboration between
D-Fuse and Labmeta (Mike Faulkner and Paul
Mumford), TEKTON is a series of audiovisual
works exploring the spatio-temporal qualities of
light and motion. These creations are performed
revealing emergent patterns of rhythm and form
in a recursive intermingling between human and
machine.
Michaela Pavlátová
komentovaná projekcia /
a commented projection
Komentovaná projekcia vybraných diel
Michaely Pavlátovej je ozvláštnením inak
klasického konceptu profılových premietaní na festivaloch. Komentovaná projekcia
prináša totiž postrehy autora, ktoré nie sú
bežne dostupné – neobjavujú sa v publikáciách a rozhovoroch. Počas interaktívneho
premietania Michaela Pavlátová poskytne
k fılmom autorské úvody, prípadne autorské
komentáre priamo počas fılmu a porozpráva
sa o svojej práci s divákmi.
/
Unlike traditional festival retrospectives of
directors, the commented projection of selected
fılms by Michaela Pavlátová will offer a unique
opportunity to hear the author’s reflections that
can’t be read in catalogues or interviews. During
the interactive projection, Michaela Pavlátová will
provide introductions and commentaries on her
fılms and discuss them with the viewers.
* V spolupráci s Českým centrom v Bratislave. /
In cooperation with the Czech Centre in Bratislava.
Československo 38 – 89 /
Czechoslovakia 38 – 89
Richard Alexander,
Martin Šinkovský, Petr Novák (CZ)
ČESKOSLOVENSKO 38 – 89 je séria výučbových
simulácií, ktoré kombinujú prvky interaktívneho komiksu a počítačových hier. Diváci
budú môcť „prežiť“ kľúčové okamihy českých
a slovenských súčasných dejín z pohľadu
rôznych aktérov a hlbšie tak porozumieť
komplexným politickým, sociálnym a kultúrnym súvislostiam.
Vývoj simulácií ČESKOSLOVENSKO 38 – 89
prebieha na FF a MFF Univerzity Karlovej
v Prahe a Ústave pre súčasné dejiny Akadémie vied ČR v rámci projektu fınancovaného
Ministerstvom kultúry Českej republiky.
/
CZECHOSLOVAKIA 38 – 89 is a series of didactic
simulations combining elements of interactive
comics and computer games. The viewers will
have an opportunity to “experience” crucial moments of Czech and Slovak contemporary history
from the point of view of various participants and
thus achieve deeper understanding of the complex political, social and cultural context.
The development of the simulations CZECHOSLOVAKIA 38 – 89 has been carried out at Charles
University in Prague, at the Faculty of Philosophy
and at the Faculty of Mathematics and Physics in
cooperation with the Institute of Contemporary
History of Academy of Sciences of the Czech Republic, within the framework of a project fınanced
by the Ministry of Culture of the Czech Republic.
* V spolupráci s Českým centrom v Bratislave. /
In cooperation with the Czech Centre in Bratislava.
131
132
WORKSHOPY / workshops
FÓRUM / FORUM:
We Need to Talk About Animation!
Fórum vzniklo v spolupráci s Asociáciou producentov animovaného
fılmu (APAF) a je zamerané na diskusiu a výmenu skúseností z oblasti
výučby animovanej tvorby. V rámci fóra sa na Fest Anči stretnú pedagógovia európskych škôl, ktorí priblížia spôsob práce so študentmi
animácie na ich akademickej pôde. Súčasťou fóra je aj beseda za
okrúhlym stolom, kde sa budú pozvaní pedagógovia vyjadrovať
k aktuálnym problémom výučby a prípravy študentov animácie na
profesionálnu prax. Ofıciálnym výsledkom fóra bude publikácia, ktorá
bude obsahovať prednášky a výstupy z diskusie. A neofıciálnym? To už
je na zvedavosti návštevníkov...
/
The forum is organised in cooperation with the Association of Animated
Film Producers (APAF) and its ambition is to stimulate a discussion and an
exchange of experience in animation teaching. The Fest Anča forum will bring
together a number of experienced teachers from European schools who will
tell us about their strategies of communication and work with students. The
forum will include a round table discussion for the guests to exchange their
opinions on current problems of education and on the methods of preparation
of students for their career in animation. The offıcial output of the forum will
be published in form of an anthology of the papers presented in the discussion. And the unoffıcial outcomes depend on the curiosity and activity of the
attendees...
* V spolupráci s Holandskou ambasádou v Bratislave a Českým centrom v Bratislave. /
In cooperation with the Netherlands Embassy in Bratislava and the Czech Centre in Bratislava.
WORKSHOPY / workshops
Animačno-tanečný workshop s Ové Pictures /
An Animation & Dance Workshop with Ové Pictures
Michaela Čopíková, Veronika Obertová (SK)
www.ovepictures.com
Všetci malí maliari, tanečníci, maskéri a výmyselníci si môžu vyskúšať,
ako sa animuje s tvorivým duom Ové Pictures. Deti si na workshope
budú vyrábať masky za použitia papiera, farieb, ale aj konárikov,
slamy či blata a iných prírodných materiálov. Následne si takto zamaskované deti vymyslia jednoduchú pohybovú choreografıu, ktorú
si rozanimujú pred kamerou. Naučia sa princíp políčkovej animácie
a zároveň výsledky svojej práce uvidia priamo na mieste. Veríme, že
materiál, ktorý s deťmi natočíme, bude použitý ako základ pre ofıciálny hudobný videoklip pre slovenskú kapelu!
/
A workshop where little painters, dancers, make-up artists and imps can
try to animate with the help of the creative duo Ové Pictures. Using paper,
colours, branchlets, straw, mud and other natural materials, they will make
masks and afterwards, they can invent a simple choreography, shoot it on
camera and animate it. Ové will teach them the basics of stop-motion animation and they will be able to watch the results of their work right away. We
believe that the material shot with the kids will serve as a basis for an offıcial
music video for a Slovak band!
Flipbook
Matej Mazák (SK)
Aj rohy učebníc, kníh alebo slovníkov bývajú
často obeťou animácie. Kreslili ste na jednotlivé strany panáčikov, krúžky alebo autá,
ktoré sa rýchlym listovaním hýbali? Ak áno,
tak máte za sebou nielen svoje prvé animované sekvencie, ale vytvorili ste aj svoj prvý
flipbook! Každý, kto si chce túto techniku
vlastnoručne vyrobenej animácie zopakovať
alebo vyskúšať po prvýkrát, bude mať na
Fest Anči možnosť prejaviť svoje umelecké
vlohy. Na workshope budú k dispozícii malé
knižky s prázdnymi stranami (flipbook), ktoré
čakajú, kým do nich práve vy vymyslíte, odrežírujete a rozpohybujete svoju animáciu.
/
Corners of the pages of textbooks, notebooks and
dictionaries often fall victims to animation. If you
are one of those who like drawing little fıgures,
circles or cars on the pages and then make them
move by means of flipping through the book,
then you have probably already created your fırst
animated sequences as well as your fırst flipbook!
All the attendees of Fest Anča who would like to
try this animation technique, will get a chance
to express themselves at the workshop. The participants will obtain small notebooks with blank
pages (flipbooks) aimed for them to invent, direct
and create their own animated sequences!
Makabiáda workshop /
Makabiade Workshop
Fejs Anča / Face Anča
Mária Oľhová (SK)
Zuzana Medzihorská (SK)
Workshop nadväzuje na rovnomennú
inštaláciu v rámci výstavy Frejm baj Frejm 2
na Fest Anči. Účastníkom workshopu bude
priblížená krátka história Makabi klubov
v Žiline. Z fólií si vytvoria vlastné postavičky
alebo do animácií použijú postavičky, ktoré
sú už vytvorené. V malých skupinkách sa
postupne nafotia krátke animácie pohybu
(cvičenia) postavičiek. Nafotením jednotlivých záberov tak vznikne animácia, ktorá
sa bude premietať projektorom nasledujúci
deň. Animácie vytvorené na workshope sa
stanú súčasťou inštalácie!
/
The workshop is an extension of the eponymous
installation within the exhibition Frejm baj Frejm
2. The participants of the workshop will get to
know the history of Makabi clubs in Žilina. They
will get a chance to create their own characters
out of foil or to animate with ready-made miniatures. In small groups, the participants will take
pictures of their moving fıgures and the resulting
animation will be projected on the next day. The
animations created during the workshop will
become a part of the installation!
Na workshope FEJS ANČA sa chcem zamerať
na prácu s papierikovou animáciou. Na
príklade rozanimovania karikatúrnej tváre by
si mali deti vyskúšať a osvojiť základné princípy animovania. Dieťaťu to pomôže rozvíjať
zmyslové vnímanie koordinácie pohybov
kombinácie predmetov.
/
The workshop FACE ANČA will focus on cut-out animation. Trying to animate a caricature of a face,
the children will learn the basic principles of
animation. It will help them improve their perception of coordinated movements of a combination
of objects.
133
134
KONCERTY / concerts
PÁRTY / parties
Vec (SK)
Čoko Voko (CZ)
Emonoizboyz (SK)
Karaoke Tundra (UA/SK)
DJ Reverend (SK)
Branči Kováč, tiež zvaný Vec, je slovenský rapper, DJ, hudobný producent a moderátor. Užíva si statusy ako veterán alebo legenda slovenského hip-hopu. Spolupracoval asi s každým, kto u nás o hip-hop
úspešne zavadil. Je pravdepodobné, že je podstatne viac ľudí, ktorým
Veca netreba predstavovať, ako tých, ktorým ho predstavovať treba.
Rovnako je pravdepodobné, že tí, čo vedia, povedia tým, čo nevedia.
Aj preto bude Vec na Anči nielen STEREO FARBO SLEPO, ale aj naživo.
/
Branči Kováč aka Vec is a Slovak rapper, DJ, music producer and emcee. He
has been given attributes like veteran or legend of Slovak hip-hop and has
probably worked with everyone who’s ever had something to do with Slovak
hip-hop. It is more than probable that there are more people who already
know him than those who need to read this profıle. And it’s also probable that
those familiar with his work pass the word to those who have never heard of
him. Anyhow, whoever comes to Fest Anča this year will have the chance to
see and hear him perform (not only) the tracks from his new album STEREO
FARBO SLEPO.
Od roku 2006 sme najsurovejšou a najznámejšou z hudobne nenadaných kapiel v Brne. Hrali sme už (okrem iného) na učilišti, v Roxy, v notárstve, na Fléde (pozn. klub v Brne) – dokonca päťkrát, na dedových
narodkách, v Dobrom ráne s ČT, na párty pre delikventov – len u vás
nie. A ak áno, tak by to stálo za zopakovanie. Po hudobnej stránke sa
snažíme ísť v stopách virtuálneho dieťaťa Radovana Lukavského donoseného Lil‘ Kimovou. Nie sme vhodné pre detskú párty, nerobíme
ani charitu.
/
Since 2006, we have been the most ruthless and most famous of the bands
in Brno that have no talent for music. Among other venues, we‘ve played at
a vocational school, at Roxy, at a notary‘s offıce, at the Fléda music club in
Brno (fıve times actually), at my granddad‘s birthday party, at the Morning
Show of the Czech public TV, at a party for delinquents... The only place we
haven‘t played yet, is your place. And if we have, why not repeat it? Musicwise, we try to follow the path of an imaginary child of Radovan Lukavský
and Lil‘Kim. We‘re not a good choice for a children‘s party, nor do we work
for charity.
V zložení Emilé a Andrej Sabotage hrajú od
roku 2007. Ich DJ-skému stretu však predchádzali spoločné streetartové aktivity, Emil
vtedy písal EMO a Andrej NOIZ. Z toho sa prirodzene vyvinul aj ich spoločný názov EMONOIZBOYZ. Ostré mixy, scratching a rapové
vložky do zlomeného beatu, to sú znaky ENB
DJ setov a ich hudobnej produkcie. V roku
2011 pribudol do formácie vizuálny umelec
SICKNICO, ktorý sa stará o ich videoprojekciu
a grafıcký prejav.
/
Ukrajinský producent žijúci na Slovensku
Karaoke Tundra má v sebe poriadnu porciu
podivnosti. Prejavuje sa to pokrútenými
zvukmi, ktorými svoje beaty korení, a množstvom samplov zo zabudnutých televíznych
seriálov a fılmov. Svojím posledným releaseom NETVOR (EP) opäť dokázal, že patrí medzi
slovenskú špičku vo sfére experimentálnych
urban beatov.
/
Karaoke Tundra is a Ukrainian producer living in
Slovakia. He is endowed with quite an amount
of strangeness that manifests in the form of
distorted sounds that spice up his beats and in
form of a variety of samples from long forgotten
TV series and fılms. With his last release NETVOR /
MONSTER (EP), he proved his exceptionality in the
sphere of experimental urban beats.
DJ Reverend káže pomocou gramofónu, ale
aj mikrofónu… nečakane sa presúva medzi
žánrami a rytmami. Dôležitejšie, než udržať
jednotnú formu alebo tempo, je preňho
vytvoriť vtipnú a pestrú džungľu zvuku.
Pred vstupom na parket si pre istotu obujte
tanečnú obuv s nehorľavou podrážkou!!
/
DJ Reverend is a turntable preacher who shifts
unexpectedly between genres and rhythms. His
mission is to create a funny and varied jungle of
sounds, which he fınds more important than clinging to a homogeneous form or tempo. Before you
hit the floor, make sure that your dancing shoes
are fıreproof!
brancikovac.bandcamp.com
www.cokovoko.cz
* V spolupráci s Českým centrom v Bratislave. /
In cooperation with the Czech Centre in Bratislava.
www.emo.noiz.sk
Emilé and Andrej Sabotage have played together
since 2007. Before their DJ encounter, they were
united by streetart activities. Back then, Emil used
to write EMO and Andrej NOIZ, which is how the
name of their common project EMONOIZBOYZ arose.
Sharp mixes, scratching and rap interludes to broken
beats, these are the typical features of ENB DJ sets
and their music production. In 2011, the visual artist
SICKNICO joined the formation to take care of their
video projections and graphic identity.
karaoketundra.tumblr.com
135
136
SPRIEVODNÉ PODUJATIA / accompanying events
Kreatívne ráno / Creative Mornings
Chcete byť inšpirovaní na Fest Anči hneď po
raňajkách? Projekt Kreatívne ráno sú ranné
inšpiratívne stretnutia s kreatívnymi ľuďmi
z rôznych oblastí od umenia cez vedu až
po tretí sektor. Kreatívne ráno predstavuje
slovenskému publiku kreatívnych a inšpirujúcich ľudí z domova i zo zahraničia, ktorí majú
za sebou úspešné výsledky, zrealizované
nápady a radi sa o ne podelia. Sú to hostia,
ktorí svoju prácu berú ako poslanie a robia ju
s nadšením.
/
Would you like some fresh inspiration with your
breakfast? The idea of the project Creative Mornings is to organise debates with creative people
working in various branches from art to science
or the third sector. It introduces inspiring people
living in Slovakia and abroad who have reached
their goals, realised their projects and who are
ready to share their know-how with the public.
The guests of Creative Mornings do their jobs with
enthusiasm and passion.
Anička cvičí jogu / Anča does Yoga
Alma štúdio
www.almastudio.sk
V joge nájdeme poznanie seba samého
pomocou cvičenia. Naučí vás ovládať telo,
následne i myseľ a pri pravidelnom cvičení
je veľmi účinná na kondíciu svalov, šliach
a kĺbov, ako aj na optimalizáciu funkcií vnútorných telesných orgánov. Joga drží vaše
telo aj myseľ vitálne a zdravé až do vysokého
veku. Ten, kto cvičí jogu, sa ľahko naučí udržať rovnováhu nielen v stoji na jednej nohe,
ale taktiež v každodennom živote.
Záujemcovia o jogu nech si prinesú vlastné
karimatky alebo podložky.
/
Yoga teaches us to get to know ourselves. We
learn to control our body and mind and if we
practice regularly, yoga improves the condition of
our muscles, tendons and joints and optimises the
functioning of our internal organs. Yoga helps us
stay in shape at any age and trains us to keep our
physical and mental balance in everyday life.
The participants of the Fest Anča yoga class will
need to bring their own yoga mats.
SPRIEVODNÉ PODUJATIA / accompanying events
Lomography
Ani tento rok nebude na Fest Anči chýbať
Lomography, tentokrát však trochu inak.
Lomography bude prítomná hlavne skrz
vás účastníkov festivalu – lomoreportérov.
Každý, kto prejaví záujem (a kto prv príde,
ten prv melie), bude mať možnosť zapožičať
si fotoaparát so založeným fılmom a spraviť
svoj lomo foto report z Fest Anče. Najlepší
lomoreportér bude odmenený fotoaparátom. Okrem tejto atrakcie bude na Fest
Anči opäť možné zakúpiť aj lomography
fotoaparáty, fılmy a príslušenstvo. Slovenská
lomography ambasáda sa teší na vás a vaše
super reportáže!
/
Just like in previous years, this year’s Fest Anča
will host the Lomography Embassy again, but this
time, they’ve decided to employ new ambassadors: the attendees of the festival will get
a chance to become lomo reporters! Lomography
will borrow you lomo cameras and provide the
fılms and you will be able to make your own Fest
Anča lomo photoreport. The best lomo photo
reporter will be awarded with a camera. Apart
from this activity, Lomography will be selling
their cameras, fılms and accessories at Fest Anča.
We are looking forward to your visit and to your
awesome reports!
Info ADMA stánok a Digitálne
hračkárstvo / The ADMA Info
Stand and Digital Toy Shop
Info ADMA stánok a Digitálne hračkárstvo je
pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o marketing,
digitál a reklamu. Príďte sa zabaviť a odreagovať do nášho Digitálneho hračkárstva
rôznymi hrami. Baviť vás budú online aj
offline hry a aplikácie z produkcie členských
agentúr. Taktiež u nás budete mať možnosť
navrhnúť a vytvoriť si vlastnú hračku. Ak
vás láka možnosť pracovať alebo stážovať,
nezabudnite sa informovať, či nehľadáme
práve vás!
/
The ADMA Info Stand and Digital Toy Shop invites
all the people interested in digital media, advertising and marketing to relax and have fun trying
some of their games. You can choose from a great
variety of online and offline games and applications produced by the members of the ADMA
association. There will also be a chance to design
and create your own toy. If you are interested in
fınding a job or an internship in this fıeld, don’t
forget to ask us for advice!
Pecha Kucha Ancha
Špeciálne vydanie Pecha Kuche bude, ako
inak, venované prezentáciám zo sveta
animácie. V 20 obrázkoch, z ktorých každý
sa na plátne zjaví presne na 20 sekúnd (teda
celkovo 6 minút a 40 sekúnd), vám budú
predstavené príbehy, ktoré žijú v pozadí
animovaných fılmov. Prehovoria naživo
autori, ktorí zvyčajne na svojich výpovediach
(rozumej animovaných fılmoch) pracujú
niekoľko mesiacov až rokov. Zmysel pre
skratku i pointu by im teda mal byť vlastný.
Prehovoria aj ďalší ľudia a tvorcovia, ktorí
majú s animovaným fılmom do činenia.
/
It is logical that this special edition of Pecha
Kucha will be dedicated to presentations from
the world of animation. In 20 images, of which
each will appear on the screen for 20 seconds
(that is 6 minutes and 40 seconds) you will be
told the stories behind the making of animated
fılms. The authors, who usually work on their
animated fılms for months, or even years, will talk
about their creations. From all of the artists, it
is them, who should not lack the sense of brevity
and of getting quickly to the point. Many others
that contribute to the making of animated fılms
will also get an opportunity talk about their
experience.
*UWAGA: Pecha Kucha Ancha bude prebiehať v angličtine. /
*ATTENTION: Pecha Kucha Ancha will be conducted in English.
Animation Karaoke Battle
Podstatou súťaže je akýmkoľvek tvorivým
spôsobom sprevádzať náhodne vybraný animovaný fılm. Súťaž je otvorená komukoľvek,
víťazov vyberie náhodne zostavená porota z
publika. Vyhrá najkreatívnejší, najpútavejší
či najvtipnejší živý komentár k vybranej sekvencii z animovaného fılmu. Hlavný výherca
si odnesie 100 eur a ďalší úspešní účastníci
dostanú vecné ceny!
/
The essence of the competition is to accompany
randomly selected animated fılm fragments in
any creative way. The competition is open to anyone, the winner will be chosen by a jury composed
at random from the members of the audience.
The winner will get a prize money of 100 euro. The
rest of successful participants will receive other
special prizes!
137
138
VÝSTAVY / exhibitions
VÝSTAVY / exhibitions
Frejm baj frejm II /
Frame by Frame II
Považská galéria umenia v Žiline / Museum of Art Žilina
Otvorenie výstavy: štvrtok 27. júna 2013 o 17.00 hod | Trvanie výstavy: do 14. júla 2013 /
The exhibition opens on Thursday June 27, 2013 at 5 pm | On display till July 14, 2013
FREJM BAJ FREJM sa vracia do Žiliny. V druhom kole úspešnej výstavy reagujú oslovení umelci
na lokálny kontext a špecifıckosť žilinského kultúrno-historického regiónu. Medzi autormi
sú rodáci zo Žiliny, ktorí majú osobné a rodinné väzby k mestu, autori, ktorí ho poznajú
z pozície turistu, občasného návštevníka a taktiež aj zahraniční autori, ktorí mesto spoznali
len sprostredkovane či cez internet. Výber autorov nebol podmienený skúsenosťou s médiom
animácie. Niektorí sa vo svojej tvorbe venujú animácii programovo, iní kladú dôraz na
lokálny, dokumentárny, architektonický či sociálny výskum a médium animácie
použijú len ako pracovný nástroj.
/
FRAME BY FRAME is back in Žilina. In the second edition of the successful exhibition, artists react to
local content and specifıcity of the Žilina cultural-historical region. Among the authors, we can fınd
artists from Žilina, emotionally and blood-related to the town, authors that got to know Žilina just as
occasional visitors and also authors from abroad who know Žilina only from the internet. The selection
of authors wasn’t conditioned by their experience with the medium of animation. Some of them are
experienced animators, others emphasize local, documentary, architectural or social research and
they use animation just as one of their working tools.
* V spolupráci s Českým centrom v Bratislave. /
In cooperation with the Czech Centre in Bratislava.
The place where memories
are caught
Dita Kaplanová
Slovensko / Slovakia
2013
Autorka nadväzuje na svoju tvorbu v autobiografıckom prístupe, práci s pamäťou
a osobnými spomienkami. V jednoduchej
animácii prepája dve miesta s rovnakým
názvom, mesto Žilina, ktoré je pre ňu cudzie
a malú dedinu pri jej rodnom meste, ktorá sa
volá Žilina u Nového Jičína.
/
The author decided for an autobiographical approach, she works with memory and her personal
experience. In a simple animation, she connected
two places with identical names: the town of
Žilina, completely unfamiliar to her, and a small
village close to her native town that is called
Žilina u Nového Jičína.
Keď K. odišiel / When K. left
Eťa Kazmuková
Slovensko / Slovakia
2013
Umelkyňa sa do rodného mesta Žiliny pravidelne vracia na sviatky už skoro 20 rokov,
medzitým žije a pracuje na najrôznejších
miestach (Berlín, Praha, Sofıa). Svoj kočovný
spôsob života a silný vzťah k spiritualite konceptuálnym spôsobom pretavuje do svojej
tvorby. Autorka oživuje dve izby panelákového bytu svojej rodiny, ktoré sa odomykajú
len počas návštev v období sviatkov.
/
The author of this work is a visual artist born in
Žilina. For almost 20 years, she has been coming back to her native town just for holidays.
Meanwhile, she has been living in various cities
(Berlin, Prague, Sofıa), transforming her nomadic
life and spiritual thinking into her creative work.
She revives two rooms of the flat that belongs to
her family. These rooms unlock just during the
holiday season to accommodate visitors.
bez názvu (Pohled na Žilinu) /
untitled (A View of Žilina)
Straník
(49°14’14”S 18°49’39”V)
Filip Cenek, Tereza Sochorová
Česká republika / Czech Republic
2013
Zuzana Janečková alias Pinguu
Slovensko / Slovakia
2013
Tereza Sochorová a Filip Cenek sa stretli na
FaVU v Brne, kde obaja študovali. Od roku
2006 spolupracujú na projektoch, v ktorých sa sústredia predovšetkým na prácu
s pohyblivým a statickým obrazom, textom,
rozprávaním a pamäťou. Spoločne vytvorili
niekoľko inštalácií a krátkych fılmov.
/
Tereza Sochorová and Filip Cenek met at FaVU in
Brno, where they both studied. Since 2006, they
have been working on projects that explore static
and dynamic image, text, narration and memory.
Together, they have created several installations
and short fılms.
Inštalácia veterného rukáva na strechu Považskej galérie. V blízkosti Žiliny sa nachádza
jeden z najvyhľadávanejších plachtárskych
terénov nielen na Slovensku, ale aj v Európe – Straník. Na projekte spolupracovala
s X-AIR (Radoslav Dedinský, Peter Vrabec).
The artist has installed a wind sleeve on the roof
of the gallery. It is inspired by the place in the
vicinity of Žilina called Straník which is one of the
most popular paragliding locations not only in
Slovakia, but in the whole Europe. She cooperated with X-AIR (Radoslav Dedinský, Peter Vrabec).
139
140
VÝSTAVY / exhibitions
VÝSTAVY / exhibitions
Žilinčan
Pódium / The Stage
Dom / House
Makabiáda / Makabiade
Carlos Carmonamedina
Mexiko / Mexico
2013
zilincan.tumblr.com
Jakub Kopec
Česká republika / Czech Republic
2013
Katarína Caková
Slovensko / Slovakia
2013
Zuzana Medzihorská
Slovensko / Slovakia
2013
Práca predstavuje časozberný dokument
z inštalácie pódia v žilinskej Neologickej
synagóge. Princíp animácie sa v architektúre
používa najmä k propagácii plánovaných
a prezentácii realizovaných stavieb trvalého
charakteru. Do popredia časozberného
záznamu vystupujú samotní užívatelia,
testujúci priestor v súčasnosti adaptovaný
na kunsthalle.
/
A time-lapse documentary that monitors the
installation of the stage in the Neologist Synagogue. In architecture, the medium of animation
is used mainly to promote the planned constructions and to present the realised ones. In the
documentary, we will also see the users interacting with the space that is being adapted to serve
as a kunsthalle.
Autorka má k rodnému mestu osobný,
zároveň však dramatický vzťah. Jeho vývoj
pozoruje z bezpečnej vzdialenosti na Islande.
„Ja? Je to to isté ja, ktoré tu žilo a vrátilo sa
a znovu sa vrátilo a teraz sa opäť vracia späť?
Alebo sme – všetky ja, ktorými som bol alebo
ktoré tu boli, hŕstkou korálikov prevlečených
niťou pamäti – hŕstkou snov o mne snívaných
niekým mimo mňa?“ (Alvaro de Campos)
/
The relationship of the author to her native town
is very personal and dramatic. She observes its
development from a safe distance – from Iceland.
“Am I the same person who had lived here and
came back and then came back again and now
returns once more? Or is it that all of the selves
we have ever been are just a handful of beads
on a string of memory, a handful of someone’s dreams about us?” (Alvaro de Campos)
Práca sa zaoberá témou športového židovského klubu Makabi, ktorý fungoval v Žiline.
Vychádzajúc z ilustrácie z nášivky členov Makabiády (olympiády klubov Makabi), autorka
vytvorila postavičky, ktorých pozície budú
manipulovateľné divákom a budú inštalované na meotar a následne premietané na
stenu.
/
The work explores the topic of the Jewish sport
club Makabi that used to work in Žilina. Based on
the illustrations on the cloth badges of the participants of the Makabi Olympics, the Makabiade,
the author created small characters which will be
installed on an image projector and projected on
the wall, while the visitors of the gallery will have
a chance to move them.
Mexický umelec od roku 2007 tvorí a žije
kočovným životom v Európe. Kamera a denníky sú súčasťou jeho vnímania a internet
považuje za prenosný ateliér pre svoju zbierku obrazov. ŽILINČAN je animovaný komiks,
ktorý sa zamýšľa nad rôznymi podobami osamelosti na pozadí post-apokalyptickej Žiliny.
Experimentuje s alternatívnymi spôsobmi
rozprávania, ktoré ponúka internet.
/
Mexican artist living a nomadic life in Europe since 2007. His camera and his journals are a part of
his worldview and he fınds the Internet a portable
atelier for his art collection. ŽILINČAN is an animated comic that explores different issues of
loneliness with a post-apocalyptic Žilina as a background. This project experiments with the alternative ways of storytelling that Internet has to offer.
Semióza Synagógy / Semiosis
of the Synagogue
Zuzana Godálová
Slovensko / Slovakia
2013
Zobrazenie žilinskej synagógy a jej existencie z hľadiska významu a jej využitia. Cieľom
je zachytiť posun a premietnuť ho na stenu
ručne vyrobeným projektorom. Celý objekt
pozostáva z kruhu – kolesa osudu a premietacieho zariadenia.
/
An interactive installation that images the Synagogue, its importance and utilization. The aim of
the installation is to capture the movement and
project it on the wall with a handmade projector.
The object consists of a circle – a wheel of fortune
and the projector.
Slov motors / Slov Motors
Oto Hudec
Slovensko / Slovakia
2013
Práca SLOV MOTORS je reakciou na protichodné sociálne a ekonomické zmeny, ktorými
prešiel nielen žilinský región. Žilinská
Slovena, tradičný výrobca kobercov a textílií,
založená v roku 1891, neprežila nástup
globálneho kapitalizmu, naopak, stimulom
regiónu sa stala kórejská automobilka Kia.
/
The work is a reaction to the contradictory
social and economic changes (not only) Žilina
Region has gone trough in the last decades. The
traditional carpet and textile factory Slovena,
founded in 1891, didn’t survive the rise of global
capitalism, on the other hand, a new stimulus
for the regional economy has arrived, the Korean
automobile plant Kia.
141
142
VÝSTAVY / exhibitions
VÝSTAVY / exhibitions
Komixxx
Jiří Staněk, Richard Jaroš, Jana Malatincová, Katarína Chlebničanová
www.komixxx.cz
Odtlačok moci / Blue Print of
Power
Na návšteve u Nataše / Visiting
Natasha
Polystyrénový šéf /
A Polystyrene Boss
Dee Hibbert-Jones, Nomi Talisman
Veľká Británia, Izrael / United Kingdom,
Israel
2013
Daniela Krajčová
Slovensko / Slovakia
2013
Lucia Černeková, Peter Luha
Slovensko / Slovakia
2013
Autentický rozhovor vedený prostredníctvom mamy autorky s rodinnými príbuznými
odkrýva ich zamlčiavaný čiastočný židovský
pôvod. Projekcia animácie na veľkorozmerné
kresby ilustruje tento rozhovor v súvislosti
so žilinskými budovami a miestami, postavenými v rozmedzí rokov 1939 – 1945.
/
An authentic dialogue between the author’s mother and her relatives reveals their concealed partial Jewish ancestry. The projection of
the animation on large-scale drawings illustrates
the dialogues and connects them with buildings
and places in Žilina constructed between
1939 and 1945.
Umelecká dvojica výtvarnej umelkyne
a hudobníka, ktorí vo svojom dlhodobom
projekte „On the road“ vytvárajú krátke fılmy/animácie na základe osobnej skúsenosti
z pobytu v rozličných mestách a štátoch.
Animácia je inšpirovaná polystyrénovou
továrňou v Žiline. Jej výstavba mala za sebou
nekalé ťahy s jasným politickým pozadím.
/
The creative twosome, a visual artist and a musician cooperate on a long-term basis on a project
called “On the road” that consists of short fılms/
animations based on their personal experience
from travels to diverse towns and countries.
The animation is inspired by the polystyrene factory in Žilina. Its construction was accompanied
by some fıshy moves with a political background.
ODTLAČOK MOCI skúma históriu mesta prostredníctvom architektúry. Animované kresby
stavieb fyzicky prevedú diváka cez budovy
a konštrukcie moci minulej i súčasnej, ocitne
sa vnútri i nad stavbami, zistí, ako si priestor
ľudia pamätajú, ako o ňom rozprávajú, ako
ho vidia a cítia.
/
BLUE PRINT FOR POWER describes the city’s history through architectural form. Animated drawings
of architectural space physically move the viewer
through the structures and edifıces of power both
past and present, taking the viewer within, above
and inside of architectural spaces, combining
perceptions of space as it is remembered, told,
seen and felt.
Spolupráca: Daniela Krajčová st. (*1955, Žilina) /
Cooperation: Daniela Krajčová Sr. (*1955, Žilina)
Stills
Matěj Smetana
Česká republika / Czech Republic
2013
Plotterované sekvencie digitálne kreslených políčok za sebou na papierovom páse,
ktoré sú umiestnené vo verejnom priestore
v rámci mesta a v galérii. Autor sa nezaujíma o politické alebo sociálne aspekty
Žiliny, kresby-sekvencie skôr abstraktným
spôsobom odkazujú k princípom entropie
a premeny v súvislosti s konkrétnymi umiestneniami v meste.
/
Plotter sequences of digitally drawn frames on
a paper strip placed in public space in Žilina and
in the gallery. The author doesn’t focus on Žilina’s
political or social issues, the sequences are rather
abstract references to the principles of entropy
and metamorphosis in connection with the particular locations in the town.
Konfrontačné ihranie sa s médiom komiksu. KOMIXXX prekračuje rôzne tvorivé žánre a prostredníctvom veľkoformátových diel priamo na
steny kaviarní, klubov i vo verejnom priestore vyvracia zažité stereotypy o tomto hravom médiu. KOMIXXX tvoria nielen klasickí komiksoví
autori, ale tiež umelci, ktorých tvorba do komiksu presahuje alebo
ich tento žáner istým spôsobom zaujíma. Českí a slovenskí autori
spoločne uchopia tému „Hrdina dnešnej doby“ aj vo vonkajšom
areáli Stanice.
/
A show-down game with the medium of the comic. KOMIXXX merges several
creative genres and by means of large-format artworks installed on the
walls of cafés, clubs and in public space, it refutes the stereotypes about this
medium. KOMIXXX is created not only by comic artists, but also other visual
artists influenced by this genre in some way. At Fest Anča, Czech and
Slovak authors will try to grasp the topic of “Contemporary heroism”
on the premises of the Stanica Žilina-Záriečie Cultural Centre.
143
144
SLOVENSKÝ INDEX FILMOV / slovak index of films
Slovenský index
filmov / Slovak
Index of Films
7 nocí 97
A
Ach Willy 101
Ahoj Bambi 51, 89
Ako Dave a Emma
otehotneli 88
Alimácia 46
Alzheimer 23
Animation Hotline 15, 75
Animátori útočia 47
Animované autoportréty 53
Animovaný dokument
o imaginárnom Čile 71
Astigmatizmus 24
B
Bác! 86
Balada o štyroch koňoch 95
Baltské more 33
Banket 108
Bao 21
Bazén s loptičkami 52
bez názvu (Pohled na
Žilinu) 139
Bezpečnejšiu Líbyu
bez zbraní 121
BiFF “Pes 1” 123
Blahoslav Strojo IV. 49
Bohužiaľ 112
Bon Voyage 25
Boogodobiegodongo 88
Boss Wave 30
Brighter Tomorrows 66
Brusel 66
Bublina 68
Bunková sieť 78
By the way 67
C
Cadillac Dreams 32
Čakáreň 53
Carmen Suita 110
Časozber z okna do dvora 78
Červené a čierne 107
Červenkastá hnedá a modravá
zelená 73
Cesta 108
Cesty nenávisti 118
Chasm 31
Chladený Tito 41
Chlapec Danny 117
Chunkothy 34
Čo o mne vieš 95
Čo sa stane, keď deti nezjedia
polievku 20
D
Daj mi šancu 36
Dav 121
De Riria Subasutaimu 46
Delírium krídlovca ohnivého 47
Deti planiny 75
Dies Irae z Requiem W. A.
Mozarta 114
Divoch 14
Dnes je krásny deň 40
SLOVENSKÝ INDEX FILMOV / slovak index of films
Dobyvatelia 15
Dokelu 93
Dokumanimo 115
Dom 106
Dom (Katarína Caková) 140
Double Fikret 22
Džentlmenova romanca 111
E
Edmond bol somár 101
Električka 101
Etcetera 34
F
Falling 65
Figúrka 32
Flamingo Pride 102
Fouad 52
Frankie a pán Boots na
odpájacej misii 85
Frankie vládne!!! 54
Frantic Plate 67
Franz Kafka 110
G
Gangsta Riddim 32
Germania Wurst 127
Ghosst(s) 33
Goro biely pes 98
H
Ham 66
Hietsuki Bushi 29
Hisab 52
Hlad 103
Hľadanie 127
Hranica 45
Hrýzť sa do chvosta 19
Hviezdny kríž 87
Hypocentrum 86
I
Ichthys 114
ICU 87
Idaho 28, 63
Idol 60
Impulz 77
J
Jamón 20
Janko Hraško 60
Jaskyňa 53, 76
Jedináčik 59
K
Kapitán Hu 51
Kartičky 124
Katedrála 112
Keby som bola muž 73
Keď K. odišiel 139
Kiko a levanduľový mesiac 95
Kiko The Cat 67
Kinefaktúra 119
Kings Of Caramel „Jazva“ 123
Kino 58
Kňazi 51
Kompozícia III. 50
Koníček 107
Koniec 80
Koniec jedného 26
Krajina vlkov 43
Krátky fılm 83
Krvavá pani 62
Kto by si to pomyslel? 117, 122
Kufor 65
Kult nákladných lietadiel 24
Kúpele svätého Ivana 82
Kvantový skok 91
L
Labyrint 106
Lacný vtip 82
Ladenie nástrojov 111
Lady Karneval ft. Karel Gott 97
Láska a krádež 127
Lighta 64, 90
Like a Butterfly 97
Loďka 18
Lopúšničkovia – Záplata 63
M
Mai Drim 123
Makabiáda 141
Malý čierny štvorec 116
Masky 110
Medzinárodný deň otcov 27
Mesiac (Ondrej Rudavský) 18, 69
Mesiac (Ivana Rovenská) 64
Mesto sa plaví 117
Meteorológ 60
Mikroskop 59
Miriamin mixér 91
Moja Super8 35
Morskí ľudia 74
N
Na konári 45
Na návšteve u Nataše 142
Na úteku 44
Nástup 108
Nedeľa 3 128
Nenápadná slza 21
Nevideli ste moju sestru
Evelyn 31
Nyosha 72
O
O kolapse 29
O láske nepoznanej 98
O zabíjačke 22
Obe vybuchnú 49
Oben 27
Obnažení 44
Od otca k synovi 42
Odcudzenie 27
Odmena 24
Odpočítavanie 29
Odtlačok moci 142
Ohoľ ho! 92
Oi Va Voi „Everytime“ 121
Okamih 80
Opeknela si 16, 70
Otec (Patrik Pašš ml.) 96
Otec 104
Otrava 89
Ozo 91
P
Padlé umenie 112
Pán Hoppe a jadrový odpad 92
Pán Mrayet 48
Pán Nadčas 35
Pandy 23, 68
Pani Svinka ide na
Scheissedisko 43
Paper Scratch 104
Papierová krabička 119
Pero 42
Peter a vlci 122
Pieseň 94
Pinball 79
Ping-pong 88
Pink Freud „Divný je tento
kraj“ 120
Pipka 116
Pirát lásky 74
Po jablkách 113
Pod nohami leva 87
Pod vankúšom 50
Pódium 140
Poďme! 35
Polystyrénový šéf 142
Poslanie 68
Potopa 19
Predavač dymu 93
Prevracač 116
Prípad trojuholník 18
Príval 45, 79
Profesionál 113
Proteigon 48
R
Rádiotechnika „Yamaha
Power“ 122
Raňajky 114
Ranný vlak 17
Realita 2.0 73
Rebrík 58
Recyklované 79
Reflexie 109
Refrény 115
Rovnováha 126
Roztrasené choboty 118
S
Šach 58
Schody 105
Sekundu denne 21, 80
Sekvencia 115
Selekcia 59
Semióza Synagógy 141
Si pre nich vzduch 71
Slimačia stopa 25
Slnečné popoludnie 23
Slov motors 141
Slovník pre absolventov 34
Smrť na 5 111
Snap 92
Snová šnúra 118
Sólo na úhorovom poli 109
Spaľovanie 43
Spodné prúdy 50
Stills 143
Stlač, ak chceš začať
odznova 85
Strach z lietania 44
Straník
(49°14‘14“S 18°49‘39“V) 139
Strih...! 84
Super rýchla samosa 83
T
Tam, kde žil niekto iný 72
Tangá 96
Tango 109
The place where memories are
caught 138
To je moja krajina 17
Trik 77
Trojuholník 26
Turniket 31
Tvar 28
Tváre pakistanského sviatku
Basant 75
Tváre Pobrežia Slonoviny 72
Tváre zementrasenia na Haiti 71
Tvrdá práca, biedna pláca 85
Twiller Parkour 83
U
Ukryté 36
V
V pohybe 17
V zajatí duchov 39
Valčík Usa 86
Vdova Caillou 16
Veľká nádej 90
Veľká západná jedinečnosť 48
Veľké ruky, len sa
zväčšujte! 22, 84
Vesmírna flotila Duku 47
Vetroň 96
Viem, čo počujem 77
Vietor 16
Vnútri vnútra 74
Volám sa Nathan 26
Volám sa Tom Moody 20
Von Von 98
Vonkajší svet 128
Vopred nastavený 30
Vrakovisko 46
Vrásky 38
Všetko sú čísla 107
Výpravca 119
Vyvolávanie duchov 33
W
Wandering 64
Y
Yonalure: chvíľa za chvíľou 15
Z
Zajačie bobky 84
Zajacovo 14, 104
Zapoj a Hraj 19
Zbierka fotoaparátov 49
Zbohom animácii na fılmový
pás 78
Zbohom, Macadam 30
Zbojník Jurko 61
Zem 57
Ziegenort 25
Žilinčan 140
Zing 100
Život piráta 124
Zombie 65
Zoopraxiscop 113
145
146
INDEX FILMOV – ORIGINÁLNE NÁZVY / index of films – original titles
Index filmov –
originálne názvy /
Index of Films –
Original Titles
7 nocí 97
A
A Direct Film Farewell 78
A Safer Libya Without Guns 121
After School Thesaurus 34
Alienation 27
Alimation 46
Alzheimer 23
Animated Self-Portraits 53
Animation Hotline 15, 75
Animation Tag Attack 47
Apel 108
Arrugas 38
Ast mit Last 45
Astigmatismo 24
B
Bajo la almohada 50
Balada o štyroch koňoch 95
Balance 126
Ballpit 52
Banja Svetog Ivana 82
Bankiet 108
Bao 21
Bendito Machine IV 49
bez názvu (Pohled na Žilinu) 139
BiFF „Pies 1“ 123
Big hands oh big hands, let it
be bigger and bigger 22, 84
Bite of the Tail 19
Bon Voyage 25
Boogodobiegodongo 88
Borderline 45
Boss Wave 30
Brighter Tomorrows 66
Brusel 66
Bublina 68
By the way 67
Bye Bye Macadam 30
C
Cadillac Dreams 32
The Camera Collection 49
Cargo Cult 24
Carmen Suita 110
Caverne 53
Caverne 76
Čekaonica 53
Cellular Circuitry 78
Chasm 31
Chassé 44
Cheap Joke 82
Children of plain 75
Chile Imaginario
Docu-Animado 71
Chunkothy 34
Cinétique 17
Čo o mne vieš 95
Co sie dzieje, gdy dzieci nie
chca jesc zupy 20
Combustion 43
Compositio III 50
Consuming Spirits 39
Countdown 29
The Country of Wolves 43
Courtmétrg 83
Cut...! 84
Czerwone i czarne 107
D
Damned 93
Danny Boy 117
De Riria Subasutaimu 46
Default 30
Dell‘ammazzare il maiale 22
Dies Irae z Requiem W. A.
Mozarta 114
Dokumanimo 115
Dom 106
Dom (Katarína Caková) 140
Double Fikret 22
Droga 108
Dróżnik 119
Drżące trąby 118
Duku Spacemarines 47
E
Edmond était un âne 101
El delirio del pez león 47
El Vendedor De Humo 93
Električka 101
Etcetera 34
Evoking Spirits 33
The External World 128
Faces from Places Haiti
Earthquake 71
F
Falling 65
Father 104
Fear Of Flying 44
Feral 14
Figúrka 32
Fiumana 19
Flamingo Pride 102
Fliper 79
Fouad 52
INDEX FILMOV – ORIGINÁLNE NÁZVY / index of films – original titles
Frankie and Mr Boots Plug
Out 85
Frankie Rulez!!! 54
Frantic Plate 67
Franz Kafka 110
Frau Schwein geht in die
Scheissedisko 43
From Dad To Son 42
Frühzug 17
I
I Am Tom Moody 20
Ichthys 114
ICU 87
Idaho 28, 63
Idol 60
Impetus 77
International Father‘s Day 27
It‘s Such a Beautiful Day 40
G
Gangsta Riddim 32
Germania Wurst 127
Ghosst(s) 33
Giving Me A Chance 36
Goro biely pes 98
The Great Western
Singularity 48
J
Ja vec znam sto cujem 77
Jamón 20
Janko Hraško 60
Je m‘appelle Nathan 26
Jedináčik 59
Junkyard 46
H
Ham 66
Hänen tilanne 26
Harte Arbeit, karger Lohn 85
Have You Seen My Sister
Evelyn 31
Hello Bambi 51, 89
Herr Hoppe und der
Atommüll 92
Hide 36
Hietsuki Bushi 29
Hisab 52
Hobby 107
How Dave and Emma got
Pregnant 88
Hunger 103
Hypocentre 86
K
Kapitän Hu 51
Kartki 124
Katachi 28
Katedra 112
Keď K. odišiel 139
Kiko and the Lavender Moon 95
Kiko The Cat 67
Kinefaktura 119
Kings Of Caramel “Jazva” 123
Kino 58
Kolmnurga afäär 18
Krvavá pani 62
Kto by pomyślał? 117, 122
Kufor 65
Kyrielle 45, 79
L
L‘Mrayet 48
La veuve Caillou 16
Labirynt 106
Lady Karneval ft. Karel Gott 97
Laska 116
Lay Bare 44
Les Conquérants 15
Let’s Go! 35
Lighta 64, 90
Like a Butterfly 97
Little Boat 18
Lopúšničkovia – Záplata 63
Love & Theft 127
M
Mai Drim 123
Makabiáda 141
Mały czarny kwadrat 116
Maski 110
Merfolk 74
Mesiac (Ondrej Rudavský) 18, 69
Mesiac (Ivana Rovenská) 64
Meteorológ 60
Miasto płynie 117
Mikroskop 59
Miriami köögikombain 91
Mr Overtime 35
My Super8 35
N
Na návšteve u Nataše 142
Niestety 112
Nuisance 89
Nyosha 72
O
O láske nepoznanej 98
Oben 27
Odtlačok moci 142
Oh Willy... 101
Oi Va Voi “Everytime” 121
Østersøen 33
Otec 96
Ozo 91
P
Pac! 86
Pandy 23, 68
Papierowe pudełko 119
Parler le fracas 29
Paths of Hate 118
Peter And The Wolves 122
Pieseň 94
Ping-pong 88
Pink Freud “Dziwny Jest Ten
Kraj” 120
Pirate‘s Life 124
The Pirate of Love 74
Places Other People Have
Lived 72
The Place Where Memories Are
Caught 138
Plug & Play 19
Plume 42
Po jabłkach 113
Pódium 140
Point in time 80
Polystyrénový šéf 142
Portraits de Voyages COTE
D‘IVOIRE le Wax 72
Portraits de Voyages PAKISTAN
Le Basant 75
Poslanie 68
Preti 51
Proteigon 48
Q
Quantum Jump 91
Quest 127
R
Rabbitland 14, 104
Radiotechnika „Yamaha
Power“ 122
Reality 2.0 73
Rear Window Timelapse 78
Rebrík 58
Recycled 79
Reddish Brown And Blueish
Green 73
Refleksy 109
Refreny 115
The Reward 24
Rising Hope 90
Romans dżentelmena 111
S
Šach 58
Scat Rabbit Scat! 84
Sekwens 115
Selekcia 59
Semióza Synagógy 141
Shave it 92
Si j‘étais un homme 73
Sleight of Hand 77
Slov motors 141
Śmierć na 5 111
Snail Trail 25
Snap 92
Snępowina 118
Śniadanie 114
Solo na ugorze 109
Sonntag 3 128
Star Cross 87
Stepenište 105
Stills 143
Straník
(49°14‘14“S 18°49‘39“V) 139
Strojenie instrumentów 111
Sunny Afternoon 23
Super Fast Samosa 83
Sztuka spadania 112
T
Tangá 96
Tango 109
Tap To Retry 85
The End 80
They Both Explode 49
They Look Right Through You 71
This Land Is Mine 17
Tito on Ice 41
Tłum 121
Tourniquet 31
Triangle 26
Twiller Parkour 83
U
Una Furtiva Lagrima 21
Under the Lion Crotch 87
Undercurrents 50
Une seconde par jour 21
Une seconde par jour 80
Usawaltz 86
V
Vetroň 96
Von Von 98
W
Wandering 64
Wind 16
Within Within 74
Wszystko jest liczbą 107
Wywijas 116
Y
Yonalure: Moment to
Moment 15
You Got Beautiful 16, 70
Z
Zawodowiec 113
Zbojník Jurko 61
Zdrap papiera 104
Zem 57
Ziegenort 25
Žilinčan 140
Zing 100
Zombie 65
Zoopraxiscope 113
147
148
ANGLICKÝ INDEX FILMOV / english index of films
Anglický index
filmov / English
Index of Films
7 Nights 97
A
A Ballad of Four Horses 95
A Direct Film Farewell 78
A Polystyrene Boss 142
A Safer Libya Without Guns 121
A Song 94
About Killing the Pig 22
After Apples 113
After School Thesaurus 34
Alienation 27
Alimation 46
Alzheimer 23
An Only Child 59
Animated Self-Portraits 53
Animation Hotline 15, 75
The Animation Tag Attack 47
Astigmatism 24
B
Balance 126
Ballpit 52
Baltic sea 33
The Banquet 108
Bao 21
Bendito Machine IV 49
BiFF “Dog 1” 123
Big hands oh big hands, let it
be bigger and bigger 22, 84
Bite of the Tail 19
Blue Print of Power 142
The Bloody Lady 62
Bon Voyage 25
Boogodobiegodongo 88
Borderline 45
Boss Wave 30
The Breakfast 114
Brigand Jurko 61
Brighter Tomorrows 66
Brussels 66
Bubble 68
Burdocks - The Patch 63
By the way 67
Bye Bye Macadam 30
C
Cadillac Dreams 32
The Camera Collection 49
Captain Hu 51
Cargo Cult 24
Carmen Suite 110
The Cathedral 112
Cave 53, 76
Cellular Circuitry 78
Chasm 31
Cheap Joke 82
Chess 58
Chick 116
Children of plain 75
Chunkothy 34
Cinefacture 119
Cinema 58
The City Sails On 117
Combustion 43
Compositio III 50
The Conquerors 15
Consuming Spirits 39
Countdown 29
ANGLICKÝ INDEX FILMOV / english index of films
Courtmétrg 83
The Country of Wolves 43
Crowd (Boris Labbé) 45, 79
Crowd (Mateusz Gudel) 121
Cut...! 84
D
Damned 93
Danny Boy 117
De Riria Subasutaimu 46
Death to 5 111
Default 30
Dies Irae from Mozart´s Requiem 114
Dokumanimo 115
Double Fikret 22
Duku Spacemarines 47
E
Edmond Was a Donkey 101
Etcetera 34
Everything Is a Number 107
Evoking Spirits 33
The External World 128
F
Faces from Places Haiti Earthquake 71
Faces from Places PAKISTAN
The Basant Festival 75
Fallen Art 112
Falling 65
Father 104
Father (Patrik Pašš ml.) 96
Fear Of Flying 44
Feral 14
Figurine 32
Flamingo Pride 102
Flood 19
Fouad 52
Frankie and Mr Boots Plug
Out 85
Frankie Rulez!!! 54
Frantic Plate 67
Franz Kafka 110
From Dad To Son 42
G
Gangsta Riddim 32
Gentleman‘s Romance 111
Germania Wurst 127
Ghosst(s) 33
Giving Me A Chance 36
Glider 96
Goro the White Dog 98
The Great Western Singularity 48
H
Hard Labor, Meager Pay 85
Have You Seen My Sister
Evelyn 31
Hello Bambi 51, 89
Hide 36
Hietsuki Bushi 29
Hisab 52
Hobby 107
House (Lenica, Borowczyk) 106
House (Katarína Caková) 140
How Dave and Emma got
Pregnant 88
Hunger 103
Hunted 44
Hypocentre 86
I
I Already Know What I Hear 77
I Am Tom Moody 20
Ichthys 114
ICU 87
Idaho 28, 63
Idol 60
If I was a men 73
Imaginary Chile Animated
Documentary 71
Impetus 77
Inside-outer 116
International Father‘s Day 27
It‘s Such a Beautiful Day 40
Ivory-Coast: Wax – Faces from
places 72
J
Jamón 20
Janko Hraško 60
Junkyard 46
K
Kiko and the Lavender Moon 95
Kiko The Cat 67
Kinetic 17
Kings Of Caramel “Scar” 123
L
L‘Mrayet 48
Labyrinth 106
Ladder 58
Lady Karneval ft. Karel Gott 97
Land 57
Lay Bare 44
Let’s Go! 35
Lighta 64, 90
Like a Butterfly 97
Lionfısh Delusion 47
Little Black Square 116
Little Boat 18
Love & Theft 127
Love Unknown 98
M
Mai Drim 123
Makabiade 141
Masks 110
Merfolk 74
Meteorologist 60
Microscope 59
Miriam’s Food Processor 91
Mission 68
Mister Hoppe and the Nuclear
Waste 92
Moon (Ondrej Rudavský) 18, 69
Moon (Ivana Rovenská) 64
Morning Train 17
Mr Overtime 35
Mrs Swine goes to the Scheissedisko 43
My name is Nathan 26
My Super8 35
N
Nuisance 89
Nyosha 72
O
Oben 27
Oh Willy... 101
Oi Va Voi “Everytime” 121
One Second Per Day 21, 80
Out on a Limb 45
Out Out 98
Ozo 91
P
Pandas 23, 68
Paper Box 119
Paper Scratch 104
Paths of Hate 118
Peter And The Wolves 122
Pinball 79
Ping-pong 88
Pink Freud “Strange is this
Country” 120
Pirate‘s Life 124
The Pirate of Love 74
The Place Where Memories Are
Caught 138
Places Other People Have
Lived 72
Plug & Play 19
Plume 42
Point in time 80
Priests 51
Professional 113
Proteigon 48
Q
Quantum Jump 91
Quest 127
R
Rabbitland 14, 104
Radiotechnika “Yamaha Power”
122
Reality 2.0 73
Rear Window Timelapse 78
Recycled 79
Red and Black 107
Reddish Brown And Blueish
Green 73
Reflections 109
Refrains 115
The Reward 24
Rising Hope 90
Road 108
The Roll-Call 108
S
Scat Rabbit Scat! 84
Selection 59
Semiosis of the Synagogue 141
Sequence 115
Shape 28
Shave it 92
Sheets 124
Shivering Trunks 118
Sleepincord 118
Sleight of Hand 77
Slov Motors 141
The Smoke Seller 93
Snail Trail 25
Snap 92
Solo in a Fallow Field 109
Splat! 86
St. Ivan‘s Bath 82
The Stage 140
Stairs 105
Star Cross 87
Stills 143
Straník
(49°14’14”S 18°49’39”V) 139
Sunday 3 128
The Suitcase 65
Sunny Afternoon 23
Super Fast Samosa 83
T
Talking the crash 29
Tango 109
Tangos 96
Tap To Retry 85
The End 80
They Both Explode 49
They Look Right Through You 71
This Land Is Mine 17
Tito on Ice 41
Tourniquet 31
Train Dispatcher 119
Tram 101
Triangle 26
The Triangle Affair 18
Tuning the Instruments 111
Twiller Parkour 83
U
Una Furtiva Lagrima 21
Under the Lion Crotch 87
Under The Pillow 50
Undercurrents 50
Unfortunately 112
untitled (A View of Žilina) 139
Usawaltz 86
V
Visiting Natasha 142
W
Waiting Room 53
Wandering 64
What happens when children
don‘t eat soup 20
When K. left 139
When One Stops 26
Who Would Have
Thought? 117, 122
Widow Caillou 16
Wind 16
Within Within 74
The Wrinkles 38
Y
Yonalure: Moment to
Moment 15
You Got Beautiful 16, 70
You know nothing ´bout me 95
Yum 66
Z
Ziegenort 25
Žilinčan 140
Zing 100
Zombie 65
Zoopraxiscope 113
149
150
INDEX AUTOROV FILMOV / index of filmmakers
Index autorov
filmov / Index of
Filmmakers
A
about:blank™ 32
Adamski, Przemek 120, 121, 124
Ahonen, Helena 41
Allais, Martin 34
Andersson, Max 41
Artus, Philipp 25
B
Babinec, Petr 32
Bach, Christen 47
Bagiński, Tomasz 112
Banoczki, Tibor 15
Barth, Mathias 43
Baz, Joan 52
Beaumont, Alexis 35
Benson, Scott 47
Berthe, Benoit 26
Betard, Mathieu 36
Bilbija, Peter 105
Błaszczyńska, Alicja 86
Bogdanov, Ivan 104
Boles, Nelson 18
Borowczyk, Walerian 106
Borysewicz, Ewa 117, 122
Bosek, Małgorzata 115
Brazier, Celyn 34
Brereton, Daniel 30
Briand, Steven 48
Brożyńska, Natalia 118
Bruneel, Maxime 35
Bruner, Jordan 31
INDEX AUTOROV FILMOV / index of filmmakers
Brunet, Martin 91
Bruszewska, Balbina 117
Buchholtz, Erik 30
Búřil, Martin 31
Buschor, Kyra 100
Bush, Paul 44
Dudziński, Paweł 122
Dumała, Piotr 110
C
Caková, Katarína 140
Carmonamedina, Carlos 140
Carpizo de Diego, Silvia 27
Carroll, Brendan 47
Cenek, Filip 139
Černeková, Lucia 66, 142
Charoenchai, San 54
Christopher, Neil 43
Cohen, Neta 85
Collins, Cynthia 100
Čopíková, Michaela 28, 63, 64,
97, 98
CRCR 33
Cusack, Michael 77
Czapla, Zbigniew 119
Czekała, Ryszard 108
F
Ferreras, Ignacio 38
Finnegan, Conor 44
Fragstein, Michael 50
Frei, Michael 19
Friedli, Fabio 25
D
De Swaef, Emma 101
Delinčáková, Eva 98
Desmazières, Sandra 21
Desom, Jeff 78
Desrumaux, Celine 29
Diaz, Claudio 71
Dion, Franck 101
Drevenec, Igor 96
Dubois, Bastien 24, 47, 71, 72,
75, 83
Dubosc, Alexandre 46
E
Elkjær, Mikkel Mainz 24
Eshed, Tomer 102
G
Gajdošová, Júlia 65
Garcia, Matthieu 91
Giersz, Witold 107
Giroldini, Francesco 47
Giżycki, Marcin 119
Godálová, Zuzana 141
Godin, Remi 35
Godlewski, Pawel 122
Gratex 95
Great Nordic Sword Fights 32
Gregočok, Andrej 64, 90
Grella, Dustin 15, 75
Gromskaya, Julia 19
Grøntved, Andreas Normand 47
Gudel, Mateusz 121
Gunnarsdottir, Sara 74
Gurry, Samantha 73
H
Hallée, Renaud 43
Hashempour, Alireza 23
Havettová, Jaroslava 94
Hecher, Beate 85
Henderson, Ainslie 20
Herguera, Isabel 50
Hertzfeldt, Don 40
Hess, Delia 17
Hibbert-Jones, Dee 142
Hidaka, Shinsaku 46
Hilere 92
Hippchen, Christian 43
Hirano, Ryo 29
Hoku and Adam 31
Hoogerbrugge, Han 89
Hudec, Oto 141
Hulsing, Hisko 46
Hykade, Andreas 127
I
Ike, Asami 86
J
Jafri, Faiyaz 51, 89
Janečková, Zuzana 139
Jansons, Edmunds 27
Járosi ml., Tibor 63
Jasińska-Koronkiewicz, Joanna
114
Jobczyk, Andrzej 116
Juul, Mads 47
K
Kaiserbrand 47
Kalina, Jerzy 109
Kapel, Liran 72
Kaplanová, Dita 138
Karwas, Piotr 110
Kazmuková, Eťa 139
Keim, Markus 85
Kijek, Kasia 121, 124
Kijek/Adamski 28
Kijowicz, Mirosław 108
Knoblich, Nils 42
Koleňáková, Júlia 65
Kopec, Jakub 140
Korejwo, Aleksandra 110
Kozak, Tomasz 111
Krajčová, Daniela 142
Krawczuk, Natalia 88
Krumpolec, Juraj 96
Kubal, Viktor 57 - 62
Kucia, Jerzy 109, 111
Kuhn, Jochen 128
Kurňavka, Dávid 68
Kwan, Haydn 84
L
Labbé, Boris 17, 45, 53, 76, 79
Lachauer, Jan 92
Ladekjær, Kenneth 24
Laluha, Peter 142
Larson, Stephan 77
Lauenstein, Christoph 126
Lauenstein, Wolfgang 126
Lehotský, Dávid 67
Lei, Lei 22, 84, 79
Lenica, Jan 106
Leslie, Martin 91
Lesniewski, Xenia 86
Lesyk, Alan 95
Liautaud, Nicolas 47, 83
Lieuwma, Joost 88
Liu, Sharon 74
Löbel, Robert 16
Löffler, Thorsten 92
Lopez, Iria 20
Luha, Peter 66
M
Maestro, Jaime 93
Majdak Jr., Nikola 14, 104
Maldonado, Fernando 92
Malis, Jossie 49
Martin, Tess 71
Mashkovski, Oren 47
Masnec, Darko 77
Massi, Simone 22
Mayerhofer, Moritz 104
Medzihorská, Zuzana 141
Mészárosová, Marta 66
Millard, Peter 88
Miller, Ian 82
Miller, Morgan 83
Montgomery, Tyron 127
Mowat, Kyle 52
Murphy, Thomas G. 92
N
Nakata, Ayaka 15
Namorado, Sílvia 50
Nedeljković, Ana 14, 104
Negre, Richard 21, 80
Nenow, Damian 118
Neumann, Hieronim 113
Nowiński, Grzegorz 121, 123
O
O., Lulu 44
O’Reilly, David 128
Obertová, Veronika 28, 63, 64,
97, 98
Oginni, Maxwell A. 47
Oľhová, Mária 68
Oraczewska, Zofıa 108
Orme, Lauren 16, 70
Oroz, Jelena 53
P
Pajek, Marta 113, 118
Paley, Nina 17
Papace, Lorenzo 33
Paquin, Hugo 47, 83
Parsons, Phoebe 85
Pašš ml., Patrik 96
Pătraşcu, Alexei 103
Patron, Agnès 16
Paulínyi, Patrik 66
Pavlátová, Michaela 101
Pawluk, Kacper 123
Petrov, Asparuh 104
Pettersén, Mikael 30
Phelan, Richard 93
Pianina, Vincent 33
Pikkov, Ülo 80
Piller, Madi 53
Ping, Wong 87
Pires de Matos, Miguel 50
Please, Mikey 47
Plucińska, Izabela 114
Popakul, Tomasz 25
Popovič, Ivan 94
Popović, Veljko 104
Prekop, Milan 96
Prewencki, Pawel 20
Purves, Barry 42
Rahgozar, Ashkan 84
Rahimzadeh, Saadat 75
R
Rahkonen, Jenni 26
Rais, Nadia 48
Raleva, Rositsa 104
Ramirez, Victor Orozco 73
Ramos, Sandra 50
Rees, Dustin 45
Renoldner, Thomas 23
Reumont, Margot 73
Rhee, Nayoon Grace 26
Ridgway, Ben 78
Rivera, Quique Rivera 47
Rodríguez, Nacho 36
Roels, Marc James 101
Rovenská, Ivana 64
Rudavský, Ondrej 18, 69, 95
Rudavsky, Terry 67
Rybczyński, Zbigniew 109
S
Sahakyants, Hayk 91
Saigo no Shudan 34
Sakitani, Yuki 15
Salamon, Maciek 123
Sarmento, Bernardo 50
Schabenbeck, Stefan 107
Schlecht, Volker 127
Schockmel, Eric 48
Schuster, Falk 45
Serafıński, Marek 113
Simas, Miguel 50
Siwiński, Tomasz 116
Skrobecki, Marek 114, 117
Smeriglia, Astutillo 51
Smetana, Matej 143
Socha, Michał 116
Sochorová, Tereza 139
Solce, Brane 104
Song, E Kim 19
Sousa, Daniel 14
Sowa, Robert 115
Sowa, Wiola 115
Šrámek, Jan 31
Stankowicz, Dimitri 30
Stellmach, Thomas 127
Stenhouse, Ewen 47
Stephenson, Matthew 49
Stražičić, Tea 82
Ström, Kristofer 30
Studio 727 97
Sullivan, Chris 39
Suret-Canale, Alice 47, 83
Syvsig, Teis 44
Szabo, Sarolta 15
Szczechura, Daniel 107
Szczepanowicz, Piotr 119
Szegéni, Robert 98
Szupica, Maciek 120, 123
T
Tabata, Shizuko 80
Tagliafıerro, Rino Stefano 35
Talisman, Nomi 142
Tenusaar, Andres 18, 91
Tereso, Jorge 92
Thevenin, Loup 87
Thierno, Bah 27
Thorstensen, Gina 36
Toor, Ori 33
Toor, Sundeep 83
Troshinsky, Nicolai 24
Trusiewicz, Tomasz 122
V
Vaľko, Jaroslav 97
van Cuijlenborg, Oerd 78
Vial, Alex 91
Vicentini, Antonio 49
Vidackovic, Darko 79
Vitanov, Milen 90
Vizár, Matúš 23, 68
Vogele, Carlo 21
Vogt, Basil 51
Vredík, Marián 67
W
Wang, Haiyang 22
wasaru 29
Waudby-Tolley, Rory 74
Wenlock, Ned 47
Weremiuk, Pawel 124
Wiggin, Ted 87
Wilczyński, Mariusz 111, 112
Wube, Ezra 52
Y
Yagodin Dmitry 104
Yilmaz, Laura 72
151
Ca Rtoon
17-20
Sept.
2013
FoRum
Toulouse
Illustration : Seb Cazes
Midi-Pyrénées
European Co-production Forum • Animated TV Series
www.cartoon-media.eu
(K(
V NAŠICH FILMOCH JE AJ NAŠA HISTÓRIA
TÓRIA
A
OUR HISTORY IS IN OUR FILMS
158
VEĽKÁ ĎAKOVAČKA PATRÍ / big thanks to
MAREK ADAMOV * Stanica / MAX ANDERSSON / ZUZANA BENIAČOVÁ * Goetheho inštitút /
H.E. MRS DAPHNE BERGSMA * Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva / JANA BINDER * Goetheho inštitút /
ANNA BÁRDYOVÁ * Stanica / ROBO BLAŠKO * Stanica / TIBOR BODIŠ * BB print / ZUZANA BODNÁROVÁ /
FRANK BRAUN * Fantoche / MARIANNA ČAKURDOVÁ / JÚLIA DIANOVSKÁ * Hostel Possonium / MARTIN GÁLIK * Madness /
DUŠAN DOBIAŠ * Stanica / INGRID DOLNÍKOVÁ * Mestský úrad v Žiline / TOMEK DUCKI / PETER DUBECKÝ * SFÚ /
BAŠKA ĎURČOVÁ / TOMÁŠ ĎUROVKA * Pekné tričko / FERDINAND ERTELT * Pivovar Černá Hora / JÁN FILÍPEK * DizajnDesign /
DANA GALOVÁ / ROBO GODÁL / TOMEK GRABIŃSKI * Poľský inštitút / VALÉRIE DE HALLEUX * Cartoon d’Or /
PETER HAPČO * Stanica / WILHELM HESS * Poľský inštitút / KRISTÍNA HERMANOVÁ * PGU / MARTINA HLAVAJOVÁ * Stanica /
DARINA HORÁKOVÁ * AVF / PAULÍNA HORŇÁKOVÁ * Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva /
MIŽO HUDÁK * Východné pobrežie / ANDRZEJ JAGODZIŃSKI * Poľský inštitút / ALEXANDR JANČÍK * PAF /
KATARÍNA KEREKESOVÁ / PETER KONEČNÝ * kinema.sk / ISTVÁN KOLLAI * Balassiho inštitút / PETER KOŠTÁL /
DANIELA KRAJČOVÁ / MARTIN KRIŠTOF * Stanica / EVA KRIŽKOVÁ * Kinečko / ANNA KUBÁNOVÁ * ADMA /
PETER KUBICA * Žilinský samosprávny kraj / MIROSLAV KURILA * Hotel Slovakia / VAVA LAUČÍKOVÁ * feelmefılm /
HANKA HUDCOVIČOVÁ-LUKŠŮ * Stanica / AGNES LOVECKÁ * Slobodné vinárstvo / EVA MARKOVÁ * Alma Studio /
MATEJ MAZÁK / FERO MILEC / SILVIA MIŠKERIKOVÁ * Žilinský samosprávny kraj /
MARCELKA MOKRÁŇOVÁ * Rakúske kultúrne fórum / PETER MUCHA * Bongo Shop / PAUL MUMFORD /
JANO NIČÍK * Artforum Žilina / FERO ORTH * MIMOarchitekti / MICHAELA PAVLÁTOVÁ / ZUZANA PALENČÍKOVÁ * Mestské
divadlo Žilina/ ĽUBICA PAVLOVIČOVÁ * Designum / INTS PLAVNIEKS * Stanica /
DANA POLČÍKOVÁ * Veľvyslanectvo USA v Bratislave / PUOJD / MIKE REISS / RETART /
KATARÍNA RIZMANOVÁ * Hotel Dubná Skala / TOMÁŠ RYBÁR / SCR / PETER TORMA * Kompot /
H.E. THEODORE SEDGWICK * Veľvyslanectvo USA v Bratislave / LUKÁŠ SIGMUND / EVA SLEZÁKOVÁ / ELENA SLOVÁKOVÁ /
IVAN SOLLÁR * Tatrafılm / ALEXANDRA STRELKOVÁ * SFÚ / LENKA SRŠŇOVÁ / MAŤO ŠOHÁR * Hostel Possonium /
MARTIN ŠMATLÁK * AVF / ANTON ŠULÍK * Mestské divadlo Žilina / VERONIKA TABAČKOVÁ * Mestský úrad v Žiline /
JANA TOMANOVÁ * Hotel Dubná Skala / EMMA DE SWAEF / KATARÍNA TOMKOVÁ * SFÚ / TRIAD ADVERTISING /
SOŇA TÓTHOVÁ * MIMOarchitekti / VISIBILITY / TOMÁŠ VRTICH / LENKA ZOGATOVÁ * České centrum /
MATEJ ŽOLDOŠ * Lomography / PETER VAŽAN * Okomix / PAULÍNKA VINTEROVÁ / ULRICH WEGENAST
*A všetkým dobrovoľníkom a aj tým, na ktorých sme zabudli. / *And to all the volunteers and those we accidentaly forgot to mention.
E
H
C
O
T
N
FA
TH
11
TIO
IMA
N
L AN
3
A
N
AND R 201 CH
IO AL
L
T
R
E
A
.
E
B
ITZ
TIV
ERN
CHE
EM
INT M FES EN/SW SEPT ANTO
F
8
FIL
B A D 3 T O W W W.
Katalóg k medzinárodnému festivalu animovaných fılmov Fest Anča 2013 /
the catalogue of international animation festival fest anča 2013
Vydalo občianske združenie / published by NGO: ANČA
Spracovali a zostavili / research:
Lukáš Sigmund, Jana Ondiková, Jana Slezáková, Andrej Kolenčík,
Maroš Brojo, Peter Budinský, Eva Pavlovičová
Preklad / translation:
Barbara Ďurčová
Vizuál / visual: Tomáš Rybár / sicknico
Layout, sadzba / layout, typesetting: Ján Filípek
Použité písma / typefaces: Anca, Preto Sans, www.dizajndesign.sk
Tlač / press: BB print s. r. o.
www.festanca.sk
Download

Žilina — Slovakia