NOVINY NEJEN O ČESKÉ KAMENICI
ČESKOKAMENICKÉ
NOVINY
Stanovisko města Č. Kamenice k tématu „Spalovna“
Spalovna je trnem v oku. Okolí ji nechce. Tak je nazván článek Anděly Vachtové v týdeníku Děčínsko 5+2 dny z 21.
března 2013. Jedná se opět o další účelově
vedené téma, jak jsme zvyklí z televize,
rozhlasu a tisku. Podle pisatelky máme
trn v oku a okolí něco nechce. Vedle toho
uvádí, že nám, českokamenickým, „ tamním“ lidem prozatím příliš nevadí záměr
vybudování jakési spalovny v areálu bývalé papírny, protože veškeré zplodiny by
měly směřovat ven z města, tedy směrem
na Prysk a Kamenický Šenov.
Po zkušenostech usuzujeme, že v okolí
místa záměru žije otec nebo matka myšlenky. Jako správný rodič se snaží své dítě
vyživovat. V tomto případě jsou potravou
dohady a polopravdy.
Rada města a městský úřad města Česká
Kamenice od okamžiku, kdy se o tomto
záměru dozvěděly, důsledně sledují vý-
voj realizace záměru. Zcela jistě budeme
první, kdo bude životní prostředí našich
občanů zákonnými prostředky chránit. Se
společností Systém Energy vedeme soustavný dialog a to od doby, kdy jsme byli
o tomto záměru poprvé informováni. Zároveň je však třeba uvést na pravou míru,
že případná výstavba spalovny je v současné chvíli pouhým záměrem, který podléhá
náročným schvalovacím řízením a to nejen v rámci takzvané EIA (posouzení vlivu
na životní prostředí dle zákona 100/2001
Sb., což je proces, který je součástí zákonodárství nejen v celé evropské unii, ale
i v USA a dalších státech), ale i dalších orgánů státní správy. Posouzení negativního
vlivu výstavby spalovny případně pouze
recyklační linky, je tedy v této chvíli především na odbornících, kteří mají dostatečné
vědomosti a znalosti se k podobným tématům fundovaně vyjadřovat.
Milí občané a návštěvníci České Kamenice,
dovoluji si Vás tímto pozvat na 14. ročník
Mezinárodního hudebního festivalu Česká
Kamenice, který budeme pořádat ve dnech
21. 6. – 23. 6. Jak víte, festival je věnován
jazzovému žánru a přehlídkám dechových
orchestrů a mažoretkových skupin. Letošní
ročník svým účastníkům a posluchačům nabídne několik novinek! Festival slavnostně
zahájíme v pátek 21. 6. se Svazem hudebníků
České republiky na náměstí Míru. Poté proběhne soutěž mažoretkových souborů v disciplíně nazývané „pódiová skladba“.
Následující den, v sobotu ráno, jste všichni
srdečně zváni do domu kultury - nově na soutěž big bandů, v kategorii nad 18 let. Budete
si tak moci poslechnout velice kvalitní muzikanty, nad jejichž výkonem bude bdít porota,
složená z profesionálních hudebníků a pedagogů, v čele s předsedou Felixem Slováčkem.
V dopoledních hodinách se představí dechové
orchestry v doprovodu mažoretek v průvodu
městem. Průvod zakončí na náměstí Míru
burácejícím „Monster koncertem“ pod vedením pplk. Jaroslava Šípa, který bude řídit 10
dechových orchestrů s mezinárodní účastí.
Později zde vyhodnotíme soutěž big bandů
v dospělé kategorii a samozřejmě ty nejlepší
odměníme hodnotnými cenami. Ctí vítězů
festivalu je vystoupení na večerním
koncertu, který pro
Vás svým nezapomenutelným hlasem zahájí
zvláštní host festivalu... naše pozvání přijala bezesporu výjimečná a zajisté Vám všem
známá zpěvačka Dasha. Bude doprovázena
orchestrem Ústřední hudby Armády České republiky s vynikajícím dirigentem.
Na 14. ročník festivalu svou účast potvrdily orchestry a mažoretkové formace Česka,
Slovenska, Německa, Maďarska a Polska
v celkovém počtu přes 1000 účastníků. Nejzajímavější část festivalu je organizována v pořadatelském městě, u nás v České Kamenici.
Několik orchestrů vystoupí také v Rumburku
a Děčíně, zde s organizací mládežnické soutěže. Mezinárodní váhu tomuto festivalu přidá
závěrečný den, neděle. Dechovky a Big band
orchestry se svou skvělou hudbou zavítají
do našeho partnerského města Bad Schandau
v Německu, kde festival zakončí.
Věřím, že si tento svátek špičkové hudby nikdo z Vás nenechá ujít! Tak ať se nám líbí!
Přesný program 14. ročníku Mezinárodního
hudebního festivalu Česká Kamenice uveřejníme v červnovém vydání našich novin.
– Ing. Hana Štejnarová –
Vedení města v čele se starostkou,
místostarostou, radou města a zaměstnanci městského úřadu je jednoznačně
přesvědčeno o tom, že životní prostředí
je jednou z hlavních deviz pro budoucí
rozvoj našeho města. Zároveň si je ale
vědomo, že v dnešní době již existují
technologie spalování tříděného komunálního odpadu, které jsou pro životní
prostředí bezpečné. Nicméně celou situaci rozhodně nepodceňuje a uvědomuje si, co všechno je možné, pokud
nebude vše správně nastaveno a dozorováno.
Vedeni vědomím zodpovědnosti vůči
našim občanům, budeme konat tak, aby
v našem okolí nebylo vystavěno něco,
co by byť jen náznakem mohlo poškodit
naši přírodu a zdraví našich dětí, rodin
a přátel.
– Ing. Hana Štejnarová - starostka –
Pietní akt v Rabštejně
Tradiční pietní akt v Rabštejně se letos
uskuteční ve středu 8. května od 14.00 hod.
Jako každoročně mohou zájemci nastoupit do autobusu, který zastaví kolem 13:30
hodin u restaurace Na Ráně. Součástí
pietního aktu bude také vystoupení žáků
ZŠ TGM a gymnázia Česká Kamenice.
Dále přítomným účastníkům zahraje
country skupina Ruksak. Po pietním aktu
je pro zájemce připravena prohlídka expozice s velice kvalitním a zajímavým výkladem od 15:00 hodin. Pro návštěvníky je
připraveno také jako každoročně občerstvení. Přijďte uctít památku obětí.
Uctění památky obětí. Foto: T. Dvořák
Pietní akt na hřbitově
Na oběti války a osvoboditele
vzpomeneme 7. května od 17 hod.
na místním hřbitově, kde budou
položeny květiny k pomníku padlých.
1
MĚSTO
| K V Ě T E N 2 013 | Č Í S LO 5 | 10 K č |
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
KVĚTEN 2013
Granty na podporu spolkové činnosti byly rozděleny
Usnesením rady města číslo 155/7/
RM/2013 bylo schváleno rozdělení finanční podpory pro občanská
sdružení, spolky, tělovýchovné oddí-
ly a organizace města pro rok 2013.
V letošním roce bylo podáno 28 žádostí pro podporu celoroční činnosti
a jednorázových akcí v celkové výši
446.800 Kč. Rada města nakonec
schválila na návrh grantové komise
města částku 185.000 Kč pro tyto žadatele:
01. Oddíl cyklistiky
Peklo severu
celoroční činnost
jednorázová akce
10.000 Kč
15.000 Kč
02. Loutkový soubor Zvoneček
celoroční činnost
5.000 Kč
03. Šachový klub MOSAD
celoroční činnost
4.000 Kč
04. Divadelní sdružení Č.K. - Broukovcovo Kamdivadlo
celoroční činnost
5.000 Kč
příspěvek na nájmy
jednorázová akce
20.000 Kč
5.000 Kč
06. Fotbalový klub Česká Kamenice – stará garda
Putovní pohár starosty města – fotbalový turnaj mládeže
celoroční činnost
jednorázová akce
5.000 Kč
10.000 Kč
07. No FAME sport (sdružení organizující sport. turnaje)
celoroční činnost
5.000 Kč
08. Občanské sdružení Sbor dobrovolných hasičů
Kamenická přilba – soutěž mladých hasičů
celoroční činnost
jednorázová akce
5.000 Kč
6.000 Kč
09. Sport Relax Karate
celoroční činnost
15.000 Kč
10. Ženský pěvecký sbor
celoroční činnost
5.000 Kč
11. Záchranáři Česká Kamenice
Cvičení Rescue Patrol 2013
celoroční činnost
jednorázová akce
10.000 Kč
10.000 Kč
12. Mateřská škola Palackého – loučení s předškoláky
jednorázová akce
3.000 Kč
13. Box club o.s. – turnaj v boxu talent. mládeže
jednorázová akce
3.000 Kč
14. DOZP Oleška Česká Kamenice – taneční soutěž
jednorázová akce
6.000 Kč
15. Mateřská škola Komenského – na kole jen s přilbou
jednorázová akce
2.000 Kč
16. Pod Studencem o.s. – panoramatická prezentace
jednorázová akce
10.000 Kč
17. Muzikál Jesenius (neorganizované umělecké sdružení)
jednorázová akce
3.000 Kč
18. Základní umělecká škola – soutěž Budeme si zpívat
Výtvarná soutěž Českokamenicko očima výtvarníků
jednorázová akce
jednorázová akce
3.000 Kč
3.000 Kč
19. Myslivecké sdružení Pustý zámek – dětský den
jednorázová akce
10.000 Kč
20. Moto klub Česká Kamenice – Fichtl Cup 2013
jednorázová akce
7.000 Kč
05. Centrum dětí a mládeže - pohybové aktivity CDM (taneční kroužky a sportovní kroužky)
Soutěž Českokamenická mažoretka
V rámci rozpočtu města bylo schváleno pro rok 2013 :
Klub seniorů
25.000 Kč
Klub důchodců
25.000 Kč
Mateřské centrum Oáza 35.000 Kč
Fotbalový klub – provoz hřiště
210.000 Kč
Více informací na www.ceska-kamenice.cz
Tělovýchovná jednota – činnost
100.000 Kč
Dětský den (pořádá CDM)
50.000 Kč
Mariánská pouť (pořádá Dům kultury)
150.000 Kč
– za grantovou komisi Aleš Vlček –
Nenechte volně pobíhat své psy!
V poslední době obdržel Městský úřad
Česká Kamenice zvýšený počet oznámení
o přestupcích, která se týkají volného pobíhání psů na veřejných prostranstvích. Volně
pobíhající psi dokonce pokousali dvě osoby
a zakousli dvě jehňata na pastvině. Chceme
proto upozornit všechny držitele psů na jejich povinnost stanovenou v obecně závazné vyhlášce obce zamezit volnému pobíhání
psů na veřejných prostranstvích. I když držitelé psů obvykle tvrdí, že právě jejich pes
by nikoho nekousl, nelze to nikdy vyloučit,
2
neboť reakci zvířete nelze zcela spolehlivě
předvídat a i když pes nenapadne člověka,
může napadnout jiného psa, zvíře nebo
způsobit dopravní nehodu. Obdobný případ
byl v nedávné době řešen v přestupkovém
řízení, kdy pes opakovaně pobíhal na veřejném prostranství a držitel rovněž uváděl,
že jeho pes by nikoho nekousl. Zanedlouho
pak došlo k pokousání kolemjdoucího právě
tímto psem. Naštěstí pro držitele i pokousaného pes způsobil ,, jen“ drobné zranění,
které si nevyžádalo hospitalizaci pokousa-
ného. Vzhledem k okolnostem uložil správní
orgán držiteli psa vyšší sankci a rovněž bude
muset uhradit zdravotní pojišťovně náklady
spojené s lékařským ošetřením pokousané
osoby. Apelujeme proto na všechny držitele
psů, aby se nespoléhali na náhodu a své psy
řádně zabezpečili před únikem z jejich pozemků a v případě jejich vedení na veřejných
prostranstvích je měli na vodítku a pokud
je jejich výška v kohoutku více než 30 cm,
opatřili je i náhubkem.
– Pavel Kašpar –
Obnova koryta říčky Kamenice pokračuje
V následujících odstavcích Vám přinášíme čerstvé a zaručené informace o stavu
stavebních úprav koryta říčky Kamenice.
Jedná se o zprostředkované zprávy, které
poskytují zástupci Povodí Ohře s.p., správci
a vlastníci majetku. Stavební práce probíhají dle dostupných prostorových možností
centrální části města, a tak má tato staveništní stísněnost dopad na rychlost postupu prací. Vodohospodářská díla byla vždy
v historickém sledu nejnáročnější činností
člověka. I proto jsou v našem případě pou-
žívány osvědčené náročné pracovní postupy, které mají zamezit rozsáhlým škodám.
Konkrétním případem je již déle jak půl
roku probíhající obnova pravobřežních
opěrných zdí v prostoru za nákupním centrem ENAPO. Rekonstrukce se provádí
komplexně, tzv. od základů, které jsou založeny v niveletě cca 2 m pod hladinou řeky.
Současně se provádějí vrtné práce, které
mají mikropilotážní funkci. Právě posledně zmíněná činnost je časově nejnáročnější. Nové zdivo je tvořeno železobetonovou
subtilní konstrukcí osazenou na základové
spáře. Nevzhledná betonová stěna bude
obložena přírodním kamenem. Dokončení
prací je stanoveno na konec srpna 2013.
Bohužel touto činností práce nekončí,
a zástupci Povodí se rozhodli pro pokračování obnovy také protilehlého břehu. Práce
je však nutno provést neodkladně, již v minulosti na špatný stav upozorňovali právě
zástupci oddělení výstavby a investic. Byla
nabízena i technická spoluúčast. Stav vykazuje na mnoha místech rozsáhlé poruchy.
V současné době se zpracovává projektová
dokumentace a stavební činnost by se měla
v průběhu podzimu 2013 do těchto míst
opět vrátit. Termín dokončení lze těžko
odhadnout, obytné domy v bezprostřední
blízkosti navigačního zdiva jsou limitujícím prvkem řešení obnovy.
I přesto, že investorem vodohospodářského díla je Povodí Ohře s.p., je povinností města Česká Kamenice zajistit
spolufinancování v rozsahu vlastního
majetku. V našem případě se jedná o zábradlí, které lemuje oba břehy říčky a je
nevyhovující z hlediska současné stability a také nesplňuje bezpečnostní normy.
Součástí stavbou dotčených ploch jsou
také komunikace a chodníky. Vzhledem
ke stavu a funkčnosti bude nutné zajistit
také komplexní obnovu. Tato investice
zatíží rozpočet města, jelikož nebyla plánovaná.
Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní pochůzky. V případě zájmu veřejnosti
o bližší informace je možné kontaktovat
na tel. čísle 773 776 416 zástupce města
Česká Kamenice. Na závěr lze jen dodat,
ať se dílo daří a věříme, že práce budou
dokončeny ku spokojenosti všech a kvalita prací zaručí dlouhodobou generační
životnost.
Informace o odpadech Zima byla dlouhá a drahá
Rádi bychom Vás informovali, že popelnice budou nově vyváženy každý
týden. Každou nádobu na odpad město označilo čárovým kódem. Pokud
nádoba nebude označena tímto čárovým kódem, nebo bude čárový kód
poškozen, nebude vyvezena. Proto
Vás žádáme o kontrolu svých nádob,
pokud čárový kód na popelnici nenaleznete, nebo bude poškozen, obraťte
se na MÚ, p. Myslivcovou.
Svoz tříděného odpadu zůstává nezměněn, tzn. bude probíhat každou
středu v dopoledních hodinách v lichém týdnu, je tedy potřeba pytle
na tříděný odpad vyndat ve středu
do 6 hod. Pokud pytle nestihnete vyndat, odložte je ve sběrném dvoře. Pytle
na tříděný odpad si můžete vyzvednout v podatelně MÚ.
Dále připomínáme poplatkovou povinnost za komunální odpad, poplatek
je splatný jednorázově do 30. 5. 2013,
s možností jej zaplatit ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 30.
5. 2013 a 31. 8. 2013. Upozorňujeme,
že včas nezaplacený poplatek nebo
jeho část se může zvýšit až na trojnásobek, přičemž se správcem poplatku
Vážení spoluobčané,
lze sjednat splátkový kalendář. S pří- chtěl bych Vás v krátkosti seznámit s náklady
padnými dotazy se obracejte taktéž spojenými se zimní údržbou komunikací v nana p. Myslivcovou tel. č. 412 151 554. šem městě a místních částí tzn. Líska, Víska pod
V neposlední řadě připomínáme
také občanům, kteří mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná
fyzická osoba, aby splnili ohlašovací
povinnost a zaplatili poplatek za komunální odpad, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu;
má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.
lesy, Kamenická nová Víska, Pekelský důl, Filipov a část Kerhartic. Jedná se zhruba 100 km
silnic a 12 km chodníků, na kterých provádíme
údržbu podle pořadí důležitosti a především
dle plánu schváleného radou města.
Na podzim roku 2012 byla zásoba posypového
materiálu následující:
• 100 tun štěrku frakce 2-5mm
• 12 tun posypové sole volně ložené
• 2 tuny pytlované sole na posyp chodníků
Veškerý zmiňovaný posypový materiál byl
již v první polovině měsíce února 2013 spotřebován, proto jsme byli nuceni zajistit dalších
70 tun posypového štěrku.
Také nesmíme zapomenout na náklady spojené s nakládkou a odvozem sněhu z náměstí
a přilehlých uliček, jelikož s větším přívalem
sněhu by byly zcela neprůjezdné.
Posypový materiál 76 274 Kč
PHM
123 996 Kč
Mzdové náklady
98 000 Kč
Služby
40 716 Kč
Celkem
338 986 Kč
Letošní zima byla opravdu dlouhá a náklady spojené s údržbou komunikací byly oproti
uplynulým letům skutečně vysoké.
– Ondřej Richter - vedoucí TZ –
3
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
KVĚTEN 2013
bude dál?
» Zprávičky z Domova SENIORŮ « Co
V minulých týdnech se někteří z občanů
Chci vás tentokrát opravdu jen ve zkratce seznámit s děním u nás v Domově pod Jehlou. Jak pomaličku přichází jaro a my všichni se na ně velmi
těšíme, tak i postupně dokončujeme novou výzdobu společných prostor. Zbývají nám ještě atypická zákoutí, zejména
společenská místnost v 2. patře.
První letošní sluneční paprsky klienty lákají ven a tito chtějí trávit letos tak
vzácné okamžiky spíše venku než na dílně. Chystáme se proto, jen co bude trochu
tepleji, na výlety po okolí. První, jako již
tradičně, uspořádáme do Srbské Kamenice, kde si naši klienti oblíbili Infocentrum a posezení v hospůdce.
Musíme se pochlubit vynikajícím
úspěchem v soutěži o nejlepšího velikonočního zajíce, která se konala
v rámci akce: „Velikonoční veselí“ pořádané v DOZP Kytlice. S naším slaměným zajícem jsme se umístili na 1.
místě a nyní má čestné místo u nás
na kantýně. Naši klienti se vraceli plni
dojmů a nadšení.
Těšení na jaro nám zpříjemnili svým
pěveckým vystoupením studenti z místního gymnázia. Už teď připravujeme
program na posledního dubna - pálení
čarodějnic.
– Henkeová Vesna
PSS pro volnočasové aktivity –
České Kamenice setkali se zastupiteli města.
Neformálně – na ulici, v domovech, zdravotnických zařízeních i jinde a byli žádáni
o podpis. K čemu, proč – o podpis na petiční
arch o automobilové dopravě přes Českou
Kamenici.
My, věkově bohatší, si pamatujeme, že problém automobilové dopravy byl řešen v souvislosti s Českou Kamenici již mnohokrát.
Řešení začalo úpravou provozu přes náměstí
Míru. Pak byl diskutován průjezd podél železniční trati, souběžně s Havlíčkovou ulicí.
Následoval návrh vést obchvat již od přejezdu
v Kamenické Nové Vísce, křižovatku u pana
Motyčky, podél trati na Českou Lípu až k Restauraci u Wormů v Kamenickém Šenově.
Při rekultivaci a melioraci na Huníkově se již
musel vynechat plánovaný pruh podél trati.
Jedno z posledních řešení je následující: Děčín – před Benešovem n. Ploučnicí doleva –
dlouhý most přes údolí Dolních Habartic a pak
napojení na silnici Nový Bor – Česká Lípa.
Na to však nejsou peníze a současná vláda má
jiné priority a severní Čechy moc nemiluje.
Představujeme Vám . . . Dagmar Hlavatá
Od 1. 4. 2013 nová ředitelka Domu kultury v Č. Kamenici.
Paní Dagmar Hlavatou bude většina
návštěvníků zdejšího Domu kultury dobře znát.
Vždyť zde pracuje
jako programový
a kulturně výchovný pracovník již
od roku 2007.
Dagmar Hlavatá pochází ze Šluknova,
od roku 1994 žije v České Kamenici, je
vdaná a má dvě děti.
Jaký je váš hlavní cíl v nové pozici ředitelky
Domu kultury?
Mým přáním je, aby se z domu kultury stalo hlavní centrum kultury v našem městě.
Chtěla bych tuto instituci více otevřít a učinit z ní základnu pro široký okruh kulturních aktivit – pro seniory, pro děti, spolková
sdružení, výstavní galerii atd.
Jaké nejbližší změny můžeme očekávat?
Například chystáme výběrové řízení na poskytování pohostinských služeb nejprve formou ročního nájmu. K tomuto kroku nás
vede zejména reakce návštěvníků Domu kul4
Stále se zvyšující hustota automobilového
provozu však vyžaduje řešení. V důsledku toho
přišly některé organizace a jednotlivci s nápadem, který by nic nestál a zlepšil situaci obcí
podél Ploučnice na tahu na Děčín – Česká
Lípa. Toto řešení, které by nákladní dopravu
přesunulo na úkor obcí Ludvíkovice, Huntířov,
Markvartice, Česká Kamenice a Kamenický
Šenov bez jakýchkoliv úprav nic neřeší, jen přehazuje „horký brambor“ z ruky do ruky.
tury. Budeme hledat spolehlivého a zkušeného partnera a v případě oboustranné spokojenosti budeme uvažovat o dlouhodobější
spolupráci. Další změny souvisejí s uvolněním zdejších prostor, které závisí na očekávaném postupném přestěhování učeben gymnázia do školní budovy v Palackého ulici. To Tento způsob problematiku dopravní situje však, zdá se, dlouhodobý výhled.
ace jen komplikuje, zvláště v zimním období.
Proto na semináři vedení města a zastupitelů
A v oblasti nabídky kulturních programů? vznikla myšlenka petice , kterou podepsalo
Hned tento měsíc to bude třeba pořad 1.518 občanů z výše uvedených obcí. Děkuji
„BYLA NOC KRÁSNÁ, MÁJOVÁ“ s písnič- tímto všem, kteří petici podepsali a vyjádřili
kami K. Hašlera, F. Mikuleckého ad. I v le- tak svůj nesouhlas s připravovaným řešením
tošním roce se samozřejmě můžeme těšit provozu aut v našem městě a v okolí.
na další ročník Mezinárodního hudebního S petičními archy odjela v pátek 12. dubna
festivalu, na Dvořákovy hudební slavnosti starostka města Ing. H. Štejnarová na Kraja také na již tradiční Vánoční koncert V. Hy- ský úřad v Ústí nad Labem a tam předabše. Zde pokračujeme v dobré tradici. Nově la petici hejtmanu Oldřichu Bubeníčkovi.
jsme např. připravili prosincový vánoční Ten po seznámení s obsahem oznámil naší
koncert sólistky Národního divadla, mezzo- starostce, že celá problematika bude prosopranistky Andrey Kalivodové s klavírním jednávána s Libereckým krajem a po tomto
doprovodem.
jednání bude pak rozhodnuto. Rozhodnutí
provede organizace „Ředitelství silnic a dálDěkujeme za rozhovor a přejeme vám nic“, pod kterou silnice 1/13 spadá.
v nové pracovní pozici mnoho zdaru a spokojených návštěvníků!
Nám nezbývá než doufat, že naše petiční
Také děkuji!
akce nebyla zbytečná a zvítězí zdravý rozum.
– Miroslav Hlavnička –
– Ing. Jaromír Adamčík –
novomanželé
krimi případy
Našel ho na špalkách
Majitel zaparkovaného vozidla zn.
Kia Carnival zažil uplynulý týden nemilé překvapení. V pátek patnáctého
března 2013 ráno našel své vozidlo postavené na bukových špalcích. Z auta
mu během noci zmizela všechna čtyři namontovaná kola i s hliníkovými
disky. Zaskočený oznamovatel vyčíslil
škodu na šestadvacet tisíc českých korun. Záhadné zmizení je nyní v rukou
českokamenických policistů, kteří se
pokusí nejen odhalit všechny okolnosti nepříjemné ztráty, ale také dohledat
ztracená kola.
Nevítaný zákazník
Majitel českokamenického obchodu s tabákovými výrobky se druhého
února letošního roku obrátil na místní
strážce zákona, jelikož si při příchodu
ke svému krámku všiml poničeného
bezpečnostního zařízení a rozbité skleněné výlohy. Po vstupu do prostoru
prodejny posléze zjistil, že mu chybí
i 184 kartónů cigaret různých značek.
Poškozený podnikatel vyčíslil své ztráty na částku přesahující 124.000 Kč.
Jelikož se děčínským kriminalistům
podařilo nasbírat dostatek důkazů
i usvědčujícího materiálu, byl v pondělí
osmnáctého března letošního roku obviněn osmadvacetiletý muž z Ústeckého kraje, jenž v těchto dnech čelí sdělení
obvinění pro přečin krádeže ve třetím
odstavci, jelikož svým nekalým počíná-
ním způsobil větší škodu, což mu může
vynést až tříletou ztrátu svobody.
Eva Skácelová – Vratislav Koník
Zrodilo se rukou vandala?
Majitel rodinného domku v Huníkově
se setkal na počátku letošního března
s nepříjemnou zkušeností v podobě poničení domu. Jak se v první chvíli jevilo,
přišel zdejší obytný objekt rukou neznámého vandala o skleněné výplně oken
a na fasádě domu přibyly nevzhledné
fleky. Co vězí za poškozením českokamenické nemovitosti, je od devátého
března v režii policistů z obvodního oddělení policie v České Kamenici. Pokud
se zdejším strážcům zákona podaří odkrýt dosud nevyjasněné okolnosti šestnáctitisícové škody, může být na konci
této záhady i přečin poškození cizí věci
a porušování domovní svobody.
Vojtěch Tomeček – Soně Tomečkové
Poničená lampa
Ve Veselém na Českokamenicku
přišli jeho obyvatelé o pouliční lampu, jež osvětlovala uličku za zdejším
pneuservisem. Ta skončila vyviklaná
z betonové patky a s rozbitým tělem
světla. Který nenechavec použil lampu jako hromosvod svých starostí či se
stala terčem nešťastné náhody, je nyní
pod drobnohledem českokamenických
strážců zákona. Ti oznámenou událost
řeší s ohledem na možný přečin poškození cizí věci. Oprava poničeného osvětlení vyjde zástupce města na sedm tisíc
českých korun.
Když přijde stáří, kdo mi pomůže?
Každý z nás jednou zestárne a zjistí, že není
schopen se sám o sebe postarat v plné míře.
Zjistíme, že náš oblíbený obchod, kam jsme
rádi chodili nakupovat, je pro nás najednou
daleko, taška s nákupem je těžší a těžší. Domácnost, kterou jsme běžně uklízeli za den,
uklízíme více dní. Přinejhorším přijde nemoc, která nám znemožní plnohodnotně žít
a dělat věci, které byly samozřejmostí. V tu
chvíli je člověk bezmocný, unavený, smutný
a rád uvítá pomoc od svých blízkých nebo
od pečovatelské služby.
Kdo jsme?
Pečovatelská služba - pečovatelská
služba je součástí organizace Domov pro seniory a pečovatelská služba Česká Kamenice,
podporuje či pomáhá uživatelům, kteří mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné
situaci. Služba je poskytována v přirozeném
domácím prostředí, podporuje uživatele, aby
mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím
prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Podporujeme uživatele k samostatnosti, k rozvíjení vlastních
schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme uživatele ve schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.
narození
jubilanti
Antonie Zahradníková
Marie Škarvadová
Růžena Krátká
Ludmila Hoffmannová
Květuše Machačná
Blažena Koberová
Jiřina Bártová
Kamil Beran
Jindřich Stoly
Marie Máchalová
Václav Macháček
Všem jubilantům přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti do dalších let.
vzpomínáme
Dne 22. května 2013
vzpomeneme 1. výročí
úmrtí, kdy navždy
odešel pan Jan Marek.
S úctou a láskou
vzpomíná manželka
Zdena, děti a vnoučata
Jsem rád, že prostřednictvím své lékařky
jsem se dostal ve stáří do rukou pečovatelek. Jejich práce je pro mne velice cenná,
vždyť každá žena má svou rodinu s dětmi,
kterou musí taky zvládnout. Není to jen
úklid, ale nákup pro mne, odvoz k lékaři,
ale i do nemocnice, kde čas bývá dlouhý.
Ale to hlavní je chování k pečovatelkám.
Ledacos se může přihodit, ale musíme to
brát s nadhledem a vyřídit to ”džentlmensky”. Léta bydlím na stejném místě a nerad bych odešel jinam. Jsme tvor společenský a to nás udržuje při tomto krásném
žití. Nakonec bych chtěl poděkovat našim
pečovatelkám za obětavost, ohleduplnost
a částečnou rodinnou pohodu.
pan Laubr Ladislav
92 let Česká Kamenice
Pracovnice pečovatelské služby pomohou
při všedních starostech, jako jsou běžné
nákupy, pomoc při úklidu v domácnosti,
pomoc při osobní hygieně, doprovod k lé- Kde nás najdete?
kaři, na úřady a zprostředkují i jiné služby: ul. Lidická 197, Česká Kamenice
pedikúru, praní prádla, dovoz obědů a jiné. (Dům s pečovatelskou službou)
A to vše ve Vašem přirozeném prostředí
„u Vás doma“.
Kontakt:
vedoucí pečovatelské služby
„Všichni, i když máme na tváři více vrá- pí. Zdeňka Šimková
sek než dřív, si zasloužíme žít plnohodnot- telefon: 606 552 899
v pracovních dnech: 7-15.30 h
ný život“
5
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
KVĚTEN 2013
Senátor Sykáček k nám pozval
prezidenta ČESKÉ REPUBLIKY
Jak si již mohli čtenáři v tisku přečíst,
navštívil prezident Miloš Zeman ve čtvrtek 21. 3. 2013 poprvé ve své funkci Senát
PČR. Po proslovu, věnovaném především tématu možných změn ve volebním
systému, pozvala hlava státu na oběd deset senátorů (z celkového počtu osmdesát
jedna), kteří mu loni podepsali nominaci
do přímé volby.
Zmíněnou nominaci podepsali Jaroslav Palas, Vladimír Dryml (nyní
SPOZ), Jaroslav Sykáček a Pavel Lebeda
(oba ČSSD), Alena Dernerová a Jaroslav
Doubrava (oba Severočeši.cz), Marta
Bayerová a Václav Homolka (oba KSČM),
Petr Pakosta (býv. ODS) a Miroslav Krej- pozitivně a přislíbil návštěvu jak Děčíča (býv. ČSSD).
na, tak i Šluknovského výběžku, resp.
Rumburka či Varnsdorfu. Současně také
Miloš Zeman poděkoval všem sená- připomněl svou poslední návštěvu
torům, za projevení osobní odvahy, kdy ve Varnsdorfu před krajskými volbami
přestože nebylo vůbec jisté, že bude zvo- v září 2012.
len, nejednali vždy podle přání svých
stranických vedení, čímž si mohli značně Termín návštěvy prezidenta republiky
zkomplikovat své další působení v politi- bude v dostatečném předstihu upřesněn.
ce. Dále se hovořilo o jmenování ústavních soudců a jejich postupném doplnění. Věřím, že naši občané této možnosti
využijí a prezidenta republiky, kterého
Při příležitosti hovořit s prezidentem mohli vůbec poprvé v dějinách českého
republiky jsem si ho dovolil požádat, aby státu volit osobně, v našem regionu přinavštívil náš často opomíjený region. jdou uvítat.
Miloš Zeman na mou žádost reagoval
– Ing. Jaroslav Sykáček - Senátor SP ČR –
Minulost
a současnost
Úhledný park vedle budovy č. p. 328,
původně ředitelství textilních fabrik
Franze Preidla na Obere-Straße (Horní
ulici), dnes ulici Dukelských hrdinů.
Nyní v budově sídlí Centrum dětí a mládeže. Namísto harmonicky působícího
prostoru se zde dnes nachází nevzhledná
montovaná budova školní jídelny.
Foto ze sbírky starých pohlednic Z. Fryblíka.
Nejmilejší koncert 2013
Nejmilejší koncert je celorepubliková přehlídka vystoupení dětí z dětských domovů, která
má dlouholetou tradici. Celostátnímu kolu
předchází samozřejmě kola regionální, která
chystá vždy jeden z dětských domovů. Letos
se tohoto úkolu zhostil Dětský domov Lipová
u Šluknova a 22. ročník regionální přehlídky
zájmových uměleckých aktivit dětí z dětských
domovů Libereckého a Ústeckého kraje uspořádal v kulturním domě Střelnice v Rumburku.
Letos jsme se také vydaly – my 3 holky jsme
společně s tetami pilně nacvičovaly a 8. dubna 2013 jsme vyrazily směr Rumburk. Aneta
a Mirka Plotovy natrénovaly píseň Šestý pád
a Sára Makuňová předvedla svoji hru na flétnu.
Celý koncert byl super, vystoupení všech dětských domovů se povedla, všichni se moc sna6
žili. Celou akci moderovala Hanka Kynychová.
Dětská vystoupení byla podpořena „profesionálními“ a vše hodnotila odborná porota. Přehlídky se zúčastnilo 15 dětských domovů nebo
dětských domovů se školou a soutěžilo se v 8
různých kategoriích. Vítěze každé kategorie
čeká účast na celostátní přehlídce na Karlštejně. Nás sice hned na začátku zradila technika,
ale holky se s tím popraly statečně a zvládly
svoje vystoupení na jedničku.
Konečně přišlo vyhlašování výsledků, na které tak všichni toužebně čekali. Jaké bylo naše
překvapení, když některé kategorie nebyly vyhlášeny a v některých bylo pořadí neočekávané.
Nemilou součástí letošního vyhlašování byla
diskvalifikace některých vystoupení pro nedodržení pravidel Nejmilejšího koncertu.
Aneta s Mirkou se sice neumístily, ale Sárinka
získala krásné 3. místo v kategorii Hra na hudební nástroj. Takže velká spokojenost.
Na závěr bych ráda poděkovala panu učiteli
Mgr. Davidu Turkovi za pomoc při vytvoření
hudebního podkladu.
– Za zúčastněné holky Eva Herzánová
- vychovatelka DD –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
Po příjemném předvánočním koncertu žáků Gymnázia Česká Kamenice se opět ozvala paní Henkeová
z Domova pro seniory s dotazem,
jestli bychom s dětmi nechtěli zpestřit pošmourné březnové dny milým
zpěvem. Se studenty z kvarty jsem
proto ráda nacvičila program složený z písniček dvojic Svěrák - Uhlíř,
Voskovec - Werich a jiných autorů.
Kromě klavíru doprovázela sborový
zpěv i kytara, studentka Marie Parásková si připravila tři známé písně
od Jaromíra Nohavici a Karla Kryla.
Úsměvy na tvářích všech přítomných byly nejhezčím dárkem k blížícím se velikonočním svátkům.
– Iva Šulcová –
NÁVŠTĚVA TEREZÍNA
10. dubna 2013 jsme byli s 9.B a 8.A na exkurzi v Terezíně. Poprvé jsme do této exkurze
zakomponovali i německý jazyk. Domluvili
jsme se s panem průvodcem, že bude častěji
používat němčinu. Tato novinka se osvědčila
a žákům se to líbilo. Nejen že poznali Terezín
z historického hlediska, ale také si procvičili
německý jazyk. Na exkurzi se předem pečlivě
připravili (vyrobili si i nástěnku s danou tematikou)a byli panem průvodcem (i za své vhodné chování) pochváleni.
– D. Dvořáková, L.Sekanová –
Štrosová Tína 8.A
Je zajímavé, jak byli nacisté pečliví. Vše si
zapisovali, například kolik Židů zahynulo přes
noc nebo kolik jich je nemocných. Také mě zaujalo to, že nacisté prováděli zkrášlovací akce,
aby ukázali, že v Terezíně Židy nevězní, ale poskytují jim jejich vlastní město. Ale opak byl
Ve škole uplatňujeme individuální přístup ke každému žákovi.
Základní škola T. G. Masaryka a gymnázium Česká Kamenice
vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení dne 20. 5. 2013.
Adresa školy: Palackého 535, 407 21 Česká Kamenice
ředitel školy: Mgr. Daniel Preisler | tel: 412 584 468, 412 584 002
e-mail: [email protected] | web: www.gymnazium-ck.cz
Termín podání přihlášek: do 10. 5. 2013
Proč byste si měli vybrat právě naši školu?
 Pěstujeme pocit sounáležitosti a hrdosti na školu (organizujeme mnoho školních akcí,
lyžařské a jiné sportovní kurzy, vzdělávací výjezdní akce, adaptační kurz primy, maturitní
ples, majáles atd.).
 Máme nadstandardní vybavení školy (tři počítačové učebny, odborné pracovny, interaktivní tabule a dataprojektory v mnoha učebnách, knihovnu a studovnu s multimediální
technikou a několika PC s přístupem na internet pro žáky, školní bufet).
 Klademe důraz na výuku cizích jazyků, kromě angličtiny jako prvního cizího jazyka si žáci
od sekundy volí druhý cizí jazyk.
 Snažíme se být otevřenou a vstřícnou školou (komunikujeme s rodiči a žáky a jejich
podněty se seriózně zabýváme, rodiče a žáci mají on-line přístup z domova k údajům
v elektronické třídní knize, známkám a aktuálním změnám v rozvrhu).
 Věnujeme se charitativní činnosti.
VZDĚLÁVÁNÍ
VELIKONOCE V DOMOVĚ
PRO SENIORY
pravdou. Také šetřili hodně místa, v jedné samotce, která byla velká 3 x 1,5 metru, jich bylo
6. Pohled na toto všechno byl otřesný.
Kočová Eliška 8.A
Velmi zajímavé místo bylo krematorium.
Bylo velké a kolem byly samé hroby. Zde se pálila těla mrtvých lidí, a jestliže byli tito mrtví
vážně nemocní, tak zde byla zřízena i pitevna
se dvěma stoly. V pitevně to vypadalo jako
v hororu. Na zemi byla voda, ve skříňkách
skalpely a různé jiné nástroje připravené k pitvě. Na stěně ještě visela gumová zástěra, která
výborně dokreslovala atmosféru hrůzy.
Veselá Verča 8.A
Vejít do míst a vědět, že tam prošly desetitisíce Židů, kteří se už nikdy nevrátili, to by musel
být člověk naprostý ignorant, aby ho to nezasáhlo. Pro mne to bylo neskutečně emocionální. Ano, každému je známé, že se Židy se jednalo jak s hadrovými panenkami, ale když nám
průvodce vyprávěl, že když se dozorci zlískali,
nechávali mezi sebou bojovat o život dva Židy
železnými tyčemi, bylo to ještě neuvěřitelnější. Vítěz, který umlátil svého soupeře, se mohl
vrátit mezi ostatní na svou celu. Vědět, že když
šlápnu na nějaký chodník, kámen či se dotknu
nějaké zídky, že tam také chodili a prolévali
svou krev, bylo velice smutné. Chtěla bych jen
říct, že bych tam jela i příští rok a i do Polska
do Osvětimi, o které jsem se od pana průvodce
také dozvěděla zajímavé informace.
Šedivá Týna 8.A
Jelikož jsem byla v Terezíně podruhé, tolik
mě to nepřekvapilo, ale poprvé mi bylo asi
tak osm let, takže jsem si toho moc nepamatovala... Když jsme dorazili a uviděla jsem tu
velkou pevnost, lezl mi mráz po zádech. Měli
jsme skvělého průvodce, který naši prohlídku
nepojal obyčejným způsobem s desítkami nudných vět, ale vyprávěl vše tak zajímavě, že jsem
se dokázala vcítit do rolí všech lidí, kteří tam
dříve pobývali. Když nás přivedl do cely, kde
bylo s naší skupinou skoro 80 lidí a po dvou
minutách tam bylo nedýchatelno, začala jsem
se bát a panicky si pro sebe říkat: „Co když se
tady udusím?“ Celkově to byl divný pocit chodit po místech, kde dříve umírali lidé. Nebyla
to jen obyčejná prohlídka, je divné, abych řekla, že se mi tam líbilo, když si uvědomíte, co se
tam dělo, ale bylo to určitě zajímavé.
7
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
KVĚTEN 2013
Zveme Vás na
FINÁLOVÉ VYSTOUPENÍ
I. ročníku pěvecké soutěže českokamenicka
BUDEME SI ZPÍVAT 2013,
které se koná dne 16. 5. od 17 hodin
v domě kultury. Zazpívají zde vítězové
semifinálového kola.
KARLOVARSKÝ SKŘIVÁNEK 2013
Zpěváci ze ZUŠ Česká Kamenice letos uspěli v celostátním kole díky Tereze Matiáškové.
Ve dnech 18. 3. a 20. 3. jsme se zúčastnili
celostátního kola Karlovarského skřivánka
2013. V pondělí 18. 3. soutěžili z mé třídy
v kategorii A2 (6-11 let) Kateřina Medřická
a Jakub Pacovský, ze třídy Mgr. P. Králové
postoupila z krajského kola Tereza Matiášková. V kategorii C (12-15 let) postoupili z krajského kola Jan Doubrava, Adéla Hladká
a Jan Rouč.
Všichni žáci jeli se svými rodiči již v neděli
a přespávali do svého soutěžního dopoledne
v lázeňských domech, které jsou pro soutěž v Karlových Varech domluveny. Ráno,
po prezenci a rozezpívání, začala soutěž.
Kateřina Medřická s číslem 26 zpívala
lid. píseň „Červená růžičko, rozvíjej se”
za klavírního doprovodu E. Halířové a píseň „Hrady a zámky” J. Uhlíře a Z. Svěráka za kytarového doprovodu Z. Cmuntové.
Hned po Kateřině zpíval Jakub Pacovský
za klavírního doprovodu Z. Cmuntové písně „Na tom bošileckym mostku” a „Nes mě,
loďko ke břehu”, kde se doprovázel i na zobcovou flétnu.
Tereza Matiášková zpívala s číslem 49
za doprovodu E. Halířové lidovou píseň „Jo
ti povidam” a „Vadí, nevadí” od J. Uhlíře
a Z. Svěráka.
Ve své kategorii A2 měli 32 soutěžících.
Největší radost z našich žáků měla Tereza
Matiášková, která se umístila na 3. místě.
Tím vystřídala loňské umístění Katky Medřické.
V kat. C soutěžilo 34 zpěváků. Tam už
měli 3 soutěžní písně, které na klavír korepetovala Mgr. B. Šnajberková.
Jan Doubrava - „Andulko, mé dítě, Už
z hor zní zvon, Hvězdy nad hlavou”
Adéla Hladká – „To ta Hel´pa, Kdo tě má
rád (kyt. doprovod), Lásko, voníš deštěm”
Jan Rouč – „Měsíček svítí, Růžička, Severní vítr”.
Musím všechny naše soutěžící pochválit
za krásné pěvecké výkony, výbornou reprezentaci školy, a Terezce moc pogratulovat
za skvělé umístění! Budeme se těšit na další
pěvecká vystoupení.
– Zdeňka Cmuntová dipl.um. –
Dne 23. 3. proběhl v ZUŠ ČK „Den
otevřených dveří – Vítání jara“. Rodiče a děti si přišli prohlédnout naši školu, hudební i výtvarné oddělení , a také
nově zrekonstruované prostory školy.
Návštěvníky o sobotním dopoledni čekal bohatý program. Mohli se zapojit
do výuky sólového a sborového zpěvu,
vyzkoušet si hru na hudební nástroje,
pracovat na interaktivní tabuli.
Ve výtvarném oddělení se vyráběly
jarní dekorace, např. věnečky z břízových větviček, obrázky do oken technikou voskové batiky, decoupage. Během
dopoledne probíhala výtvarná soutěž
„O nejkrásnější kraslici”. Celý den byl
zakončen malým koncertem v podání
žáků ZUŠ a vyhlášením výsledků výtvarné soutěže. Na 1. místě se umístila
Helena Domanská, na 2. místě Tereza
Matiášková a na 3. místě Kateřina Sečanská. Všichni výherci obdrželi čerstvá
vejce od společnosti Avicom Jánská.
Tímto sponzorům děkujeme a výhercům blahopřejeme. Doufám, že u nás
všichni strávili příjemné dopoledne a že
se opět uvidíme na akcích pořádaných
naší školou.
– Za kolegy a zaměstnance školy
Šárka Blažejovská –
Tereza Matiášková
Úspěch dětí ZŠ T. G. Masaryka a gymnázia M a lová n í va j ec
v lísce
Česká Kamenice ve výtvarné soutěži
Okresní myslivecký spolek Děčín vyhlásil výtvarnou soutěž na téma ZVĚŘ V LESE.
Kluci a děvčata z 1. i 2. stupně naší školy při hodinách výtvarné výchovy malovali
s velkou chutí, a tak jsme měli z čeho vybírat. Všichni, co se soutěže zúčastnili, si zaslouží pochvalu. Na výsledkové listině se objevila tato jména:
1. kategorie (1.-3. třída) 2. místo Kamil Sieber
4. místo Tereza Matiášková
8. místo Vojta Viktora
2. kategorie (4.-5. třída) 1. místo Marie Kotoučová
2. místo Marek Kellner
6. místo Daniel Rutte
7. místo Michaela Strašilová
9. místo Petra Vobořilová
3. kategorie (6.-9. třída) 1. místo Natálie Spěváková
Paní učitelky Kadlecová, Nebuželská, Babiková, Strejcová a Malcová všem těmto
úspěšným žákům blahopřejí a věří, že si odpoledne na zámku ve Šluknově, kde se
20. dubna předávaly ceny, pěkně užili.
Vítězné práce si můžete prohlédnout na výstavě trofejí OMS Děčín na zámku ve Šluknově a také budou zveřejněny na stránkách OMS Děčín.
– Mgr. Hana Babiková –
8
Pravá velikonoční
atmosféra ovládla
na „Bílou sobotu”
30. března 2013
v 16:00 hodin restauraci u Vítků
v Lísce. Děti s maminkami malovaly pestrobarevná
velikonoční vajíčka, polepovaly je barevnými ústřižky z velikonočních ubrousků, korálky a textilií. Každé namalované vajíčko
byl naprostý originál. Děti si své výrobky
s radostí odnesly domů, aby si je naaranžovaly do proutěných košíčků nebo do misek
se zeleným obilím k velikonočním svátkům.
Bylo to hezké odpoledne a důležité je, že se
nezapomíná na staré tradice a zvyky.
– M. Hlaváčková –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
V pátek 20. března 2013 se v mateřince
Kaštánek uskutečnilo školní kolo pěvecké
soutěže BUDEME SI ZPÍVAT 2013, kterou vyhlásila ZUŠ v České Kamenici.
Každá třída si během měsíce března uspořádala své třídní kolo, ze kterého ti nejlepší
zpěváčci postoupili do kola školního.
Každý účinkující zazpíval jednu lidovou píseň před početným publikem (děti
z celé MŠ) a před porotou složenou z učitelek. Děti zpívaly za doprovodu klavíru
na mikrofon.
I když zpívali všichni soutěžící opravdu krásně, porota musela vybrat pouze
tři děti do semifinálového kola, které se
uskuteční 24. dubna 2013 v ZUŠ v České
Kamenici.
Do tohoto kola postupují – Kačenka
Němečková, Karolínka Hrušková a Klementinka Šafaříková. Všem zpěvačkám
budeme držet palce, aby si mohly ještě zazpívat v Domě kultury v České Kamenici
na finále, které se koná 16. května 2013.
– Petra Hlaváčková a kolektiv MŠ –
VZDĚLÁVÁNÍ
ZPÍ V Á N Í V K A ŠTÁ N K U
Postupující vítězky.
Kaštánek opět pomohl nemocným dětem
Mateřinka Kaštánek se opět rozhodla
pomoci malým dětským pacientům a zapojila se již třetím rokem do celostátního
charitativního projektu Fond Sidus.
Poděkováním za příspěvek do tohoto charitativního projektu byla pro holčičky a kluky naučná 3D skládačka MOJE MALÁ ZOO.
Finanční příspěvek bude odeslán a věnován Pediatrické klinice Fakultní
nemocnice v Motole a Dětské klinice
Fakultní nemocnice v Olomouci, a to
na nákup potřebných přístrojů pro dětské
pacienty.
– Hana Zajíčková MŠ Kaštánek –
NA KOLE JEN S PŘILBOU
VELIKONOCE
Zveme Vás na akci „Na kole jen s přilV MŠ „ZA VODOU“ bou“,
která se koná ve středu 15. 5. 2013
Ve středu 27. 3. proběhla „velikonoční dílnička“ pro děti a rodiče z naší MŠ.
S dětmi jsme připravili pohoštění. Předškoláci upekli „velikonoční jidáše“ a malé
děti „velikonočního beránka“.
S paní učitelkou Lídou jsme kreslili voskovkou na vajíčko a pak jsme jej obarvili
v barvě. S paní učitelkou Jarkou jsme z papíru poskládali „velikonočního zajíčka“
a s paní učitelkou Katkou jsme si vyrobili
„velikonoční přáníčko“.
Po společné práci jsme ochutnali napečené dobrůtky. Provozní zaměstnanci
nám uvařili výborný čajíček a kávičku.
Opravdu jsme si pochutnali!
Hotové výrobky jsme si odnesli domů
a s rodiči oslavili „velikonoční svátky“.
– Kolektiv MŠ Komenského –
od 15.00 hodin v areálu MŠ ZA VODOU. Akce je určena pro děti ve věku
3-7 let. Děti si vyzkouší teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti dopravní výchovy. Každý si odnese
sladkou odměnu a osvědčení o řidičské
způsobilosti.
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU.
– Kolektiv MŠ Komenského –
Děti z mateřinky Kaštánek na výstavě
„Giganti doby ledové“ v muzeu Ústí n. L.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MŠ KOMENSKÉHO
V pátek 12. 4. 2013 proběhl v naší MŠ „Den otevřených dveří“. Školku navštívili
rodiče a děti, které se chystají k letošnímu zápisu. Rodiče získali potřebné informace
o chodu školky, průběhu zápisu a děti si po celou dobu hrály v jednotlivých odděleních MŠ. Celé dopoledne nám zpříjemnilo i připravené pohoštění paní kuchařky.
Děti si odnesly drobné dárečky, které jim vyrobili letošní předškoláci. S dětmi i rodiči se opět setkáme u zápisu, který se koná 24. 4. 2013 od 10.00 do 14.00 hodin.
– Kolektiv MŠ Komenského –
Velikonoční malování vajíček v MŠ Komenského.
Den otevřených dveří v MŠ Komenského.
9
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
VZDĚLÁVÁNÍ
KVĚTEN 2013
Výjezd žáků Speciální základní školy
v České Kamenici do Starého Hraběcí
V březnu 2013 se podařilo naší škole získat od firmy PRO.MED.CS Praha finanční sponzorský dar, který nám umožnil
realizovat jeden z našich projektů – pobytový výjezd žáků.
Pronajali jsme si rekreační objekt Dětského domova se školou v Jiříkově, který
se nachází ve Starém Hraběcí, a zde se
v termínu od 8. do 17. dubna uskutečnily
tři třídenní výjezdy tříd (3. + 7. třída, 6. +
9. třída a 8. třída). Celkem se pobytu zúčastnilo 29 žáků a 7 pracovnic školy. Děti
se do Mikulášovic dopravily linkovým autobusem a z Mikulášovic došly do Starého
Hraběcí pěšky, což byla přibližně tříkilometrová cesta, kterou absolvovaly i při
zpáteční cestě.
Program byl v průběhu pobytu zaměřen na environmentální výchovu a protidrogovou prevenci. Žáci též absolvovali
seminář se zaměřením na sociální klima
ve třídě - strom třídy, erb třídy a individuální erby. Volný čas trávili poznáváním
nejbližšího okolí a památek. V rámci programu byla každá třída rozdělena na dvě
družstva, pro něž byly připraveny různé
akce a soutěže. Při „Cestě za vodou“ děti
plnily po cestě k Černému rybníku určité
úkoly a proběhla soutěž „Třídění odpadu“, při které byly využity materiály firmy
EKOKOM - Vše o třídění a recyklaci odpadů. Děti malovaly „Plakát – rizikové chování“. Součástí pobytu bylo i vyhodnocení
všech soutěží. Večerním programem byl
zpěv karaoke, kdy si všichni zazpívali známé písničky a podívali se na české hudební
D Ů M K U LT U RY
5. 5. 2013 od 15 hodin
CIRKUS BUDE
- moderní cirkusová show - artisté, akrobaté, žongléři, fakír, kouzelník, klaun.
Vstupné: jeden 100 Kč + druhý zdarma,
rezervace na www.skuinamistral.cz
22. 5. 2013 od 18 hodin
BYLA NOC KRÁSNÁ, MÁJOVÁ
- zazní zde písničky Karla Hašlera, Fanoše
Mikuleckého, Jaromíra Vejvody, Karla
Vacka a také staropražské a lidové písně
ze všech koutů naší vlasti.
Vstupné: 50 Kč
20. 9. 2013 od 18 hodin
KURZ TANCE PRO MLÁDEŽ
- přihlásit se můžete v Domě kultury nebo
na tel.: 602 145 434.
Kurz tance se bude konat jen v případě
dostatečného zájmu.
10
filmy, jako např. Šíleně smutná princezna,
Šakalí léta a Rebelové.
V rámci pobytu byl kladen velký důraz
na spolupráci třídního kolektivu, získání
poznatků o správné životosprávě a hygieně. Děti se zapojily i do běžných domácích
prací – mytí nádobí, úklid pokojů a společných prostor, které některé z nich doma
běžně nedělají. Ke konci pobytu bylo vidět, že se děti začaly přizpůsobovat životu
v třídním kolektivu. Přínosem bylo také
to, že žáci své třídní učitelky poznali v jiné
roli než jen ve třídě a naopak - třídní učitelky poznaly své žáky i v běžném životě.
V průběhu pobytu tato situace přinášela
i úsměvné a překvapující okamžiky. Pro
mnoho zúčastněných to bylo poprvé v životě, kdy si zkusili pobyt mimo svůj domov a svou rodinu.
Na konci dubna proběhlo vyhodnocení
celé akce, byl vyhlášen nejlepší třídní kolektiv, který byl odměněn věcnými cenami. Každý ze zúčastněných žáků obdržel
CD s fotografiemi z pobytu.
Všem se pobyt líbil a zkušenosti z něj by
se měly odrazit i v dalším životě třídy.
Doufáme, že tento výjezd nebyl poslední
takovouto akcí naší školy a že se nám ho
podaří zopakovat. Velké poděkování patří sponzorské firmě PRO.MED.CS Praha
a všem, kteří se tohoto pobytu zúčastnili, připravili program pro každou třídu
a obětovali svůj volný čas.
– Mgr. Jana Krejčová
zástupkyně ředitelky školy –
Babské rady ze zahrady...KVĚTEN
Zavoň, kvítí, zazpívej nám, máji,
zavlň se nám, vodo, u nohou!
Jabloně jen proto odkvétají,
že už vůni unést nemohou.
• po zmrzlých mužích můžeme vysadit předpěstované rostliny rajčat, paprik, okurek
a květin
• skončil zimní spánek cibulí a hlíz, nyní
musí do země
• z jahodníku odstraníme suché listy
• v ylamujeme zvadlé květy šeříků a rododendronů, tím se doba květu keře prodlouží
• vyséváme letničky a zakládáme nový
trávník
• sklízíme
první bylinky
• osázíme
truhlíky květinami a bylinkami
• pravidelně
sekáme trávník
Radujme se z májového deštíku, neboť se díky
němu dočkáme bohaté úrody.
– Yveta Kočová –
Novinky z infocentra
Výlet y s průvodcem
Již druhým rokem pokračují výlety pořádané v rámci projektu Společný rozvoj
cestovního ruchu Bad Schandau – Česká Kamenice.
Ve středu 22. května se můžete vydat na 11 km dlouhou trasu ze Srbské Kamenice
– po severním úpatí Růžáku – Pastevní vrch – Hájenky – Mezná. Sraz je ve 14:15
hod. v České Kamenici, aut. zast. Pražská. Společný odjezd autobusem, zpět návrat
opět autobusem.
Na červen jsou plánovány dva výlety; první je 12. června – trasa: Všemily – Větrný
vrch – Kunratice – Česká Kamenice – délka pěší trasy 8 km. Sraz je opět ve 14:15
hod. V České Kamenici, st. aut. Pražská. Společný odjezd autobusem, zpět návrat
pěšky. Předpokládaný návrat z výletů kolem 19:00 hodiny.
Druhým červnovým výletem (19. června) se podíváte k sousedům. Trasa je
Schmilka – Schrammsteine – Bad Schandau. Sraz je ve 14:20 hod. na vlakovém
nádraží v Děčíně, společný odjezd a příjezd vlakem do Děčína. Délka pěší trasy je
13 km, návrat do Děčína vlakem až ve 21:20 hod.
Průvodcovské služby i doprava jsou pro účastníky zdarma.
– Marie Blažková –
ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ KAMENICE
KARNEVAL NA LYŽÍCH
CVIČENÍ ZÁCHRANY OSOBY Z LEDU
Dne 4. 3. 2013 byli Záchranáři Česká Kamenice přizváni na TC (taktické cvičení) HZS Varnsdorf s tématem
„Záchrana osoby z ledu“. Jednalo se
o simulovanou akci, kdy si osoba zkracovala cestu přes zamrzlou vodní plochu a propadla se ledem. Na místo byla
vyslána jednotka HZS Varnsdorf a RZP
posádka Záchranářů Česká Kamenice.
Cesta k zásahu trvala složkám 2 minuty
a za dalších 5 minut byla již osoba vytažena na břeh rybníka a předána do rukou záchranářů. Záchranáři se také
postarali o jednoho příslušníka HZS,
který se záchrannou vestou a přivázaný na lano doplaval pro tonoucí osobu.
Po ukončení cvičení si přizvané jednotky dobrovolných hasičů a nakonec i zástupci záchranářů Česká Kamenice vyzkoušeli, jaké to je propadnout se ledem
a dostat se svépomocí ven. Dále bylo
k vyzkoušení několik dalších způsobů
záchrany za použití různých pomůcek
– žebřík, páteřní deska či házecí pytlík.
Děkujeme příslušníkům HZS Varnsdorf za péči, kterou nám věnovali a za
možnost vyzkoušet si takto specifickou
záchranu osob. V příštím roce plánujeme samostatný výcvik záchrany osob
z ledu pro širší část naší organizace.
– Z. Břečka - ředitel –
PSOVODI ZČK
Dne 1. 1. 2013 pod hlavičkou organizace
Záchranáři Česká Kamenice vznikla kynologická skupina Psovodi ZČK. V současné
době má organizace 8 kynologů, z toho 6
s atestem MV na plošné nebo sutinové vyhledávání. Organizace Záchranáři Česká
Kamenice, o. s. je složkou integrovaného
záchranného systému (IZS) od 1. 1. 2012
a již byla opakovaně využita při pátrání
po pohřešovaných osobách, právě díky spolupráci se záchranáři – kynology a Policií
České republiky.
Dne 2. 3. 2013 proběhl na sjezdovce
v Horním Podluží další ročník Karnevalu na lyžích. Akce se pravidelně
účastní i Záchranáři Česká Kamenice,
kteří na stanovištích přibližují zábavnou formou první pomoc a život zachraňující úkony jak těm nejmenším,
tak jejich dospělým doprovodům.
Na akci byli přizváni i kolegové ze Záchranné služby Východ ze Slovenska,
kteří se účastnili simulované záchranné akce, kdy se veřejnosti přiblížila záchrana lyžaře v nepřístupném terénu.
Letošním tématem byla záchrana lyžaře – freeridera, který narazil do stromu
a zranil se.
Již tradičně byl celý Karneval na lyžích věnován občanskému sdružení
Bolíto, které pomáhá popáleným dětem
(www.bolito.cz). Celá akce se vydařila
a budeme se těšit na další ročník.
– Z. Břečka - ředitel –
Naše kynologická skupina
pořádá v srpnu letošního roku
1. ročník soutěže pro záchranné týmy v sutinovém a plošném vyhledávání osob. Akce
proběhne v Č. Kamenici a okolí. Již je přihlášeno 13 družstev z celé ČR. Měla by se tu
potkat elita mezi kynology záchranáři, kteří
změří své síly při denních a nočních etapách.
Přeji svým kolegům zdárný průběh akce
a spoustu úspěchů v jejich činnosti a co nejméně překážek.
– Z. Břečka - ředitel –
16. Šermířsko-Gladiátorský ples
Dne 23. 3. 2013 se v Domě kultury v České Kamenici již po 16. konal tradiční Šermířský ples, tentokrát
ovšem v gladiátorském duchu. Program odstartoval již v 19:30 hodin kapelou Adur band, která hrála
k poslechu i tanci do ranních hodin. Mezi první vstupy patřily tanečnice ze skupiny Trn v oku, které
nám předvedly antické tance a těsně před půlnocí ukázaly vystoupení nazvané Prince of Persia. Dále
následovalo dětské vystoupení o tom, jak vypuklo Spartakovo povstání. Řád Černých rytířů společně
s hostujícími členy ze skupiny Malchus a Amante dela morte po půlroční přípravě převedli, jak vypadal
výcvik v gladiátorské škole a samotné gladiátorské hry. Mimo jiné se zde předvedla i Čertovsko-Andělská světelná show a celý program završilo každoroční půlnoční překvapení s názvem Akvabely. Jsme
rádi, že se náš ples těší takovéto návštěvnosti a pokud chcete vidět více fotek, video nebo se dozvědět,
co chystáme na příští rok, tak se podívejte na náš Facebook ,,Agentura Festive“ nebo www.festive.cz.
– Jan Šulc ml. - místopředseda –
Den matek
Motto: „Matka znamená potravu a lásku.
Teplo a zemi. Být od ní milován, znamená
žít, mít kořeny, být doma.“
E. Fromm
Svátky, které vzdávaly hold ženám, mají
ve světě dlouhou tradici. Již ve starém
Řecku se žena těšila velké úctě, protože
byla dárkyní života.
O to, aby se svátek matek slavil po celém světě, se zasloužila dcera protestantského kazatele z Philadelphie Anny
Reevers Narcisová, která celý život bojovala za práva matek. Americký prezident
Thomas Woodrow Wilson vyhlásil Den
matek za svátek. Oslava připadá vždy
na druhou květnovou neděli.
V naší zemi se začal slavit v roce 1923
zásluhou Alice Masarykové. V době totalitního režimu byl vytlačen Mezinárodním dnem žen a až po roce 1989 se tento
svátek začal u nás slavit znovu.
– Yveta Kočová –
11
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
KULTURA A VOLNÝ ČAS
KVĚTEN 2013
12
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
V Čechách už o českokamenických ochotnících vědí
Protože náš soubor
Broukovcovo Kamdivadlo zaznamenal
v této době pár úspěchů, rádi bychom se
o ně s vámi, naším nejvěrnějším publikem, podělili.
Každoročně se účastníme postupové několikadenní divadelní přehlídky s názvem
Modrý kocour, která se koná v únoru
v Turnově. Z více jak desítky divadelních
spolků jsme letos byli doporučeni na národní divadelní přehlídku netradičních
divadel, která se koná v květnu v jihočeském Písku. Dále jsme byli doporučeni
s hrou Přizdisráč na Národní přehlídku
monodramat, která se uskutečnila 13. až
14. dubna tohoto roku v Kaznějově u Plzně, odkud jsme si přivezli cenu za ztvárnění a autorský přínos. V současné době
jezdíme i po dalších místech naší vlasti
právě s tímto monodramatem, který u diváků získává pozitivní ohlas. Zúčastnili
jsme se také přehlídky Děčínská brána
a to s hrou: Maminka se vrátí, chudáčku
sirotku, kde porota ocenila herecké výko-
ny a zajímavé režijní pojetí. Uvědomujeme si, že jste to právě vy, českokameničtí
diváci, kteří nám dáváte jakousi startovací
sílu, když přivádíme na svět nová nastudování her. Právě v těchto dnech je pro
vás dokončována premiéra současné hry:
Za ty prachy to přece vydržím. V našem
městě působí více divadelních spolků a to
svědčí o tom, že Č. Kamenice je kulturní
město, kde se divadlu daří. Přejeme vám
hodně uměleckých zážitků a těšíme se
na setkání s vámi.
– J. Střelka - principál –
Oáza svítí barvami
V pondělí 4. 3., se pro nás maminky opět
otevřelo MATEŘSKÉ CENTRUM OÁZA,
které je nově vymalované a upravené. Místnosti září veselými barvami a krásnými
obrázky zvířat a květů. Děti byly opravdu
okouzleny a upřímně, nejen ony...
Na slavnostní otevření se nás sešlo opravdu
mnoho. Seznamovali jsme se s novým chodem centra, např.: jaké nám centrum bude
nabízet kroužky, čím se vyznačují, pro jak
staré děti jsou vhodné a kdo je povede jako
lektor. Každý si pak dle svého uvážení může
vybrat ten, který je vhodný právě pro jeho
dítko. Já s dcerkou jsme se těšily na všechny. Nejvíce se nám líbí kroužek Nezbedné
barvičky, ale vlastně i kroužek Za veselou
písničkou a pohybové hry. Každý kroužek
je doplněn něčím novým a to je velmi lákavé. Novinkou jsou kromě kroužků i místa
k sezení pro rodiče přímo v herně, kde si
mohou i v době her svých dětí vypít kávu či
čaj. Je moc fajn, že prostor k tomuto účelu je
přizpůsoben tak, aby děti nebyly ohroženy
horkými nápoji a my je tak můžeme mít neustále na očích.., nebo snad ony nás ?
Mně osobně a myslím, že i mé dceři, je
v Oáze moc příjemně. Neváhejte a přijďte se
také podívat, pobýt a třeba i vyzkoušet ně-
jaký kroužek a snad budete stejně nadšení
jako já, že takováto organizace pro naše nejmenší a vlastně i pro nás maminky, tatínky
i prarodiče tady v našem městě funguje.
– Iva Mrhalová s dcerou Eliškou –
AKCE
MC OÁZA
Oázu během čtrnácti dnů po znovuote-
vření navštívilo 160 osob, což je číslo, které hovoří za vše (počítáno dospělí + děti).
I nadále maminky s dětmi chodí ve velkém
počtu, a proto nás těší, že i naše akce pořádané mimo vlastní provoz centra jsou hojně
navštěvovány. Herny se zaplnily opět dětmi
a smíchem.
V polovině března probíhala BURZA JARNÍHO A LETNÍHO OBLEČENÍ, 20. 3. přednáška od firmy Hamánek, která se specializuje na dětskou výživu zúčastnilo se jí 12
maminek, 25. 3. proběhlo JARNÍ FOCENÍ,
které díky vhodným prostorám a výborné
a trpělivé paní fotografce mohly využít i maminky s úplně nejmenšími dětmi. V sobotu
30. 4. pořádalo ve svých prostorách MC Oáza
akci s názvem PUTOVÁNÍ S VELIKONOČNÍM ZAJÍČKEM. Pro děti a jejich rodiče bylo
připraveno několik stanovišť, na kterých si
mohli ozdobit vajíčka horkým voskem, obar-
Sraz „Milaxáků”
Přátelské posezení bý valých zaměstnanců Milaxu proběhne
21. 5. 2013 od 15 hodin v restauraci U Slunce.
Bližší informace sdělí p. Vávra tel.: 412 586 580, 728 598 970.
Krásné malby zdobící MC Oázu.
vit vajíčka mramorovými barvami, vyrobit si
jarní věnec z proutí či vystřihnout a ozdobit
vajíčko ze čtvrtky. Nechybělo ani tradiční
pletení pomlázek a pro děti několik soutěží
s velikonočním motivem. Rodiče i děti tedy
odcházeli nejen jarně naladěni, ale i připraveni na Velikonoční pondělí, s obarvenými
vajíčky a s pomlázkami. Tímto bychom rádi
poděkovali manželům Mlíchovým za jejich
čas, který strávili u nás v centru a ukázali
nám tradiční velikonoční zvyky.
Ani v dubnu jsme nezaháleli. 8. 4. proběhla přednáška s tématem Hygienické návyky
a učení na nočník, které se tentokrát zúčastnilo 15 maminek a obdrželo od firmy Nivea
krásné dárky. Od 23. 4. probíhá kurz BABY
MASÁŽÍ, který 6. 5. končí. 30. 4. pořádalo
MC Oáza ve spolupráci s restaurací U Nádraží
tradiční akci PÁLENÍ ČARODĚJNIC. O této
akci poreferujeme až v příštím vydání, neboť
akce proběhla až po uzávěrce novin.
Pokud se chcete podívat, jak úspěšné
naše akce byly, navštivte webové stránky
www.mcoaza.cz v sekci fotky.
– Kolektiv MC Oáza –
13
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
KVĚTEN 2013
Zprávy z klubu seniorů
logické okénko
Opakujeme zadání dubnové úlohy: Koza se
pase na kruhovém trávníku s poloměrem 10
metrů. Je přivázána na laně, které je připevněno
ke kolíku. Ten je zapíchnut přesně do okraje kruhového trávníku. Jak musí být dlouhé lano, aby
koza vypásla přesnou polovinu plochy trávníku?
Řešení úlohy: Tak zde, kdo úlohu řešil, se
opravdu matematicky nadřel. Zdánlivě poměrně jednoduché zadání vede ke goniometrické
rovnici čtvrtého stupně. Nebudu zde uvádět
postup jejího řešení, jelikož se o něj tentokrát
nikdo ani nepokusil. Tak jen kořen této rovnice
a zároveň délka lana je 11,587 metrů.
Konečně máme pěkné počasí, chuti na lámá-
ní hlavy ubývá a tak následující úloha je velmi snadná. Vyřešíte ji i na zahrádce
s motyčkou v ruce, nebo
v sedle kola. Vypadá trochu
jako vtípek, ale nenechte se mýlit, opět vede
k rovnici, tentokrát jednoduché, lineární...
Úloha na květen: Maminka je dnes o 21 let starší než její dítě. Za 6 let bude dítě 5 x mladší než
maminka. Otázka zní: Co dělá nyní tatínek?
Tak příjemné přemýšlení a výsledek, chceteli, zašlete na [email protected] Řešení
a další hádanka budou v červnu.
– Ing. Otakar Mareš –
Klub seniorů již tradičně pořádal Rej Čarodějnic v restauraci SLUNCE. V letošním
roce se sešly moc hezké čarodějnice a taky
to na parketu pořádně roztočily. Zase byly
všechny odměněny malou sladkostí a potom
proběhlo vyhodnocení. Porota se zapotila,
než vybrala tři nej, ale poděkování patří všem.
Poslední dobou se mě stále více dotazují, zda
se mohou taky zúčastnit našich zábav zájemci z řad občanů města. Opakuji stále stejnou
odpověď. Kdo má zájem, tak se může přijít
podívat na naši schůzi jako host. Našich odpoledních zábav se může zúčastnit, kdo bude
mít zájem. Všechny srdečně vítáme. – Alois Bělota –
Tříkrálové nadělení 2013
Tříkrálová fotosoutěž 2013 byla vyhlášena v průběhu sbírky, kdy koledníci i jejich
průvodci fotografovali při koledování.
Náš šikovný IT pracovník Honza všechny
fotografie umístil na facebook Oblastní
charity Česká Kamenice a všichni připojení na síť do 28. 2. 2013 „lajkovali“ (hlasovali) u fotografií, které se jim líbily. Nejvíce
hlasů (9) získala (viz. vlevo).
A tak dne 21. 3. 2013 proběhlo slavnostní
vyhlášení a cenu (fotoaparát) obdrželi souro- Březen - měsíc čtenářů
zenci Petra, Zdeněk a Kristýnka. Děkujeme Měsíc březen je již po několik let zaměřen na knihovny a hlavně čtenáře.
za účast a gratulujeme.
– zaměstnanci OCH Česká Kamenice – Knihovny se snaží nabídnout další služby, propagovat knihovnu, zvýšit kontakHudební spolek Fénix ty se školami a především s dětskými
čtenáři.
Česká Kamenice
Naše knihovna tento měsíc pojala tak
Co je u nás nového...
trochu netradičně. Nabídla se nám možPřed rokem se sešla parta hudebních nad- nost od technického zařízení města cešenců, kterým se podařilo jedno velké dílo - lou budovu vymalovat, což jsme uvítali.
muzikál Jan z Michalovic, které se přes naše Byl to samozřejmě úkol nelehký, jak pro
očekávání setkalo se značným ohlasem.
samé malíře, tak i pro nás. Knihovna se
A tak i letos Pavla s Katkou pro vás napsaly musela na několik dnů uzavřít. Zároveň
nový výpravný muzikál s názvem Jan Jesse- jsme získali další prostor od ZUŠ, kde
nius. Můžete se tak těšit na Rudolfa II. a jeho dřív byly učebny gymnázia. Musely se
milenku Kateřinu Stradovou, na kata Mydlá- tedy probourat z našich prostor dveře
ře, Mgr. Kellyho a samozřejmě na Jana Jesse- a celou místnost také vymalovat. Z býnia a mnohé další postavy. To vše je doplněno valé děčínské knihovny se nám podařilo
nádhernými aranžemi od Martina Rychtaříka. získat zdarma 26 regálů, což umožnilo asi
Zkoušky již vrcholí a vše je v plném proudu, na 10 let vyřešit další skladovací prostory.
a tak nám nezbývá nic jiného, než se těšit, ať Roční nárůst knih činí okolo 600 knih,
nám těch pár týdnů rychle uteče a společně a tudíž se knihy staršího vydání stěhují
prožijeme jedno hezké společné odpoledne.
do skladu. Tyto práce trvaly až do poloBudeme se na vás těšit 15. června od 17.00 ho- viny března.
din v Domě kultury v České Kamenici.
Konec měsíce nás zaskočil velkou ne– Za hudební spolek Fénix Č. Kamenice příjemností ohledně výpadku knihovK. Stromková a P. Zemanová, DiS. – nického programu. Knihovna se musela
opět uzavřít, oprava a opětovná instalace
trvala celý týden. Jistě se na nás mnoho
čtenářů zlobilo, ale nešlo to jinak řešit.
Ještě jednou se omlouváme a doufáme, že
nás čtenáři budou opět rádi navštěvovat.
Přejeme všem příjemné jarní dny, konečně snad i trochu tepla.
– Jitka Šramová –
14
Klub seniorů pořádal 20. 4. pomlázkové posezení při hudbě a tanci již tradičně
v restauraci U Slunce. Při této příležitosti
nám předváděla pí. S. Mlíchová barvení
vajíček voskem. Paní Hazdrová předváděla zase vyřezávání umělých vajíček. Zájem byl velký. Pak proběhlo vyhodnocení
a ukázka pomlázek největší, nejmenší,
nejhezčí a méně povedená pomlázka. Během zábavy jsme zažili ještě jedno velké
překvapení od pana J. Růžičky. Pozval pro
ženy striptéra. Tímto mu moc děkujeme
za zpestření našeho posezení.
– Alois Bělota –
Velikonoce v Lísce
I když to vypadalo spíše na svátky vánoční, byla zima a všude plno sněhu. Po zelené travičce nikde ani památky. Přesto se
muži chopili pomlázek a vyrazili na koledu. Odměnou jim byla připravená barvená vajíčka, malé občerstvení a štamprlička
pro zahřátí. Malí koledníci také nechyběli
a s košíčky vyrazili na koledu. A že jich
bylo letos opravdu dost. Ani je neodradilo
zimní počasí. A tak jsme přivítali nejkrásnější svátky jara a teď budeme už jenom
čekat, kdy to opravdové jaro přijde.
– M. Hlaváčková –
FK ČESKÁ Kamenice - výsledky
FK Č. Kamenice – Přestanov
4:1
B: Štádler, Jírava, Jak. Šimek, Cempírek
(pk) ČK: Kozelek.
Vstup našeho týmu mužů začal v jarní části velice nadějně a poctivá zimní
příprava o sobě dala jasně znát. V prvním kole bylo nutné přivítat Přestanov
na Městském stadionu v Děčíně z důvodu nepoužitelnosti našeho trávníku,
který byl v tu dobu ještě pod sněhovou
pokrývkou. První poločas se lépe dařilo
nám a brzy jsme vedli 2:0. Soupeř dokázal snížit na 2:1. Do poločasu stihl ještě
zvýšit na 3:1 J. Šimek. Ve druhém poločase jsme z pokutového kopu přidali
ještě jednu branku a zaslouženě zvítězili
4:1. Černou tečkou bylo zbytečné vyloučení P. Kozelka.
FK Pronako Hostovice – FK Č. Kamenice
0:0
Ve druhém kole přivítali Hostovice
Českou Kamenici a jelikož opět počasí nepřálo, hrálo se na střekovské umělé
trávě. Soupeř příliš neškodil, spíše bránil
a úspěšně. Hostovická tvrz nebyla dobyta.
branku vstřelil Štádler a pojistil vedení
na 2:0. Po špatné komunikaci Čvančara
- Vaněk se podařilo svádovským snížit
do prázdné branky. Tímto impulzem
se hra zrychlila a soupeř přidal na obrátkách. Nakonec se podařilo další pojistkou díky Jíravovi upevnit skóre na konečných 3:1
FK Velký Šenov – FK Č. Kamenice
Nehráno pro nezpůsobilost hrací plochy.
FK Č. Kamenice – Brná
1:1
B: Jak. Šimek
První domácí zápas na těžkém jarním
terénu přinesl z počátku rychlý fotbal,
který nakonec skončil smírčím výsledkem 1:1. Zhruba ve 4. minuté šli do vedení hosté, kdy kamenická obrana
hrubě chybovala. Do poločasu se podařilo vyrovnat Kubovi Šimkovi. Ve druhé polovině zápasu, krom tutové šance,
kterou vystihl brankář Martin Vaněk, se
hra spíše zhoršila a branka již nepadla.
Stav v tabulce po 18. kole:
1. FK ČK - 37 b. (-1 zápas)
2. FK Chuderov - 37 b. (-1 zápas)
3. Střekov B - 31 b.
Benešov n. Ploučnicí – FK Č. Kamenice
Odehráno po uzávěrce ČK novin.
Rozpis zápasů na květen
04. 05. 17:00 Č. K. - Trmice 11. 05. 17:00 Č. K. - Střekov B 18. 05. 14:30 Chlumec - Č. K.
25. 05. 17:00 Č. K. - Povrly
– FK Česká Kamenice –
FK Česká Kamenice s Brnou.
Foto: T. Dvořák
FK Č. Kamenice – Svádov-Olšinky
3:1
B: Jak. Šimek, Štádler, Jírava
Svádovští tentokráte přijeli na náš
domácí zápas pouze do Děčína. Na našem hřišti ustupuje sníh velmi pomalu
a plocha není ještě stále hratelná. S tímto problémem zápasí nejeden fotbalový
klub v ČR. Soupeř byl velmi houževnatý
a hra probíhala spíše ve středu hřiště.
Ve 25. minutě se povedlo Jakubovi Šimkovi obstřelit brankáře a touto brankou skončil i první poločas. Druhou
MiNi Tleskačky
* * * zářily * * *
Děvčata z kroužku „MiNi Tleskačky“
rozzářila 7. 4. basketbalové utkání v Děčíně. Stejně jako větší roztleskávačky Limaxis, které zde vystupovaly v minulosti,
měly obrovský úspěch a nadšení fanoušci
je odměnili dlouhotrvajícím potleskem.
MiNi Tleskačky na basketbalu v Děčíně.
Věříme, že toto představení a především
Foto: T. Dvořák
pak odezva diváků bude pro naše děvčata
tou nejlepší motivací do dalších tréninků.
Na děčínskou basketbalovou palubovku
se v případě zájmu klubu rádi v budoucnu
vrátíme.
Tímto také děkujeme všem rodičům,
kteří nám pomohli s organizací.
– Bc. Kateřina Horká a Dana Dvořáková –
Společné tréninky
cyklistů Oddílu cyklistiky
Česká Kamenice, o. s.
Pokud vás cyklistika baví a chcete zkusit pravidelně trénovat nebo pokud chcete, aby trénoval
váš syn nebo dcera, spojte se s vedoucím oddílu Romanem Horkým na tel. čísle 604 559 787,
nebo rovnou dorazte na trénink. Trénujeme
pravidelně každé úterý a čtvrtek od 17:00 hod.,
dětské tréninky probíhají ve středu od 17:00
hodin. Scházíme se vždy u polikliniky na Náměstí 28. října. Uvedené časy se budou měnit
v závislosti na ročním období. A pokud někde
uvidíte cyklisty ve žlutomodrých dresech, podpořte je, trénuje Oddíl cyklistiky Česká Kamenice, o. s. a trénují pro dobrou reprezentaci
a podporu města.
– Martin Viktora –
15
SPORT
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT
KVĚTEN 2013
Druhý závod Pekla Severu se blíží
První závod cyklistického seriálu Peklo Severu 2013 máme za sebou. Protože
závod proběhl až po uzávěrce tohoto čísla, výsledky z Okruhů pod Jehlou najdete v dalším vydání Kamenických novin.
Druhý červnový den nás čeká další závod.
Na fotbalovém hřišti se pojede už 15. ročník závodu O pohár starosty města. Důvodů, proč si na tento závod udělat čas, je
hned několik!
Okruhy, na kterých se závodí, nejsou
technicky složité a protože jsou naše závody veřejné, může se přihlásit skutečně
každý. Přijet mohou závodníci každého
věku i výkonnosti. Kategorie jsou vypsány
už od tří let. Závodů se pravidelně účastní desítky dětí v kategoriích Naděje I a II.
Pro ně je připravený krátký závod na malém okruhu. Pro starší je připraven delší,
ale nenáročný okruh, který zvládne každý.
Pro ty, kteří zrovna nebudou závodit, je
připraven hudební doprovod, moderování
závodu, možnost občerstvení a také skvělá podívaná na okruhu. Díky malé rozloze
se můžete podívat na jakoukoliv část. Zajímavou podívanou slibuje spojený závod
dvou nejsilnějších kategorií. Start tohoto
závodu je plánovaný na druhou hodinu
po poledni. Protože naše závody chceme
udělat atraktivní i pro diváky, letos poprvé nabízíme technickou novinku. Všichni
závodníci budou mít na svém kole speciální čip. Každé projetí prostorem startu
a cíle bude zaznamenáno a zobrazováno
na veřejně přístupném monitoru. Díky
této technologii bude mít každý dokonalý
přehled o tom, jak si jeho favorit vede. Pro
lepší přehled bude navíc závod komentován zkušeným moderátorem. Proto neváhejte, přijďte 2. června na fotbalové hřiště
a udělejte si sportovní den s celou rodinou.
Závodu se účastní také několik členů Oddílu cyklistiky Česká Kamenice, o. s. Zastoupení kamenických bude ve většině kategorií. Nejsilnější zastoupení a také nejlepší
výsledky jsou v nejmladších kategoriích.
Mladí závodníci potřebují neustále povzbuzovat, ať neztrácejí chuť do dalšího závodění. Největšími nadějemi pro závod jsou
sourozenci Gebhardtovi. Petr Gebhardt obhajuje celkové vítězství z loňského ročníku
a jeho sestra Anna se jistě bude snažit vrátit
Jsme ve finále!
Florbalová
„čtyřiadváca“
Ve dnech 22. – 23. března se v českokamenické sportovní hale uskutečnil
I. ročník 24hodinovky ve florbale. 62
hráčů(ek), kteří přijeli ze středních, východních a severních Čech, byli rozděleni do dvou týmů a pomocí určitého
systému docházelo k pravidelnému střídání „čtyřek“. Zápas skončil výsledkem
207:230. Nejlepším střelcem byl vyhlášen
Tomáš Blažek (Děčín) se 44 góly.
Celkové skóre: 207:230
Střely na branku: 581:601
V neděli 14. dubna se tým No Fame Devils
probojoval do finále I. ročníku amatérské
florbalové ligy. V semifinálovém dvojzápase
jsme se střetli s týmem TJ Sokol Podmokly A. První zápas jsme i přes velký útočný
tlak prohráli 4:5, kdy soupeř skóroval vždy
po obrovské chybě v obraně týmu a z následného brejku. Do druhého zápasu jsme
vstupovali s jasným cílem vyhrát o 2 branky.
Tentokrát jsme využili tlaku a v úvodní dvanáctiminutovce jsme vyhráli 3:1. Ve druhé
třetině jsme vstřelili další 4 branky a ve třetí
třetině již kontrolovali výsledek.
bratrovi porážku.
Dalším želízkem
v ohni bude Klára
Tourková, dobrý
výsledek se očekává i od Matěje
Tourka, který letos
prvním rokem závodí za mladší chlapce. Vytáhnout se bude
chtít i Jakub Horký závodící již druhým rokem v žákovské kategorii. Mezi seniorskými kategoriemi bude chtít vylepšit loňské
umístění Roman Horký, který tu měl v minulém závodě smůlu a v jednom z posledních kol se pro technické problémy propadl
pořadím. V kategorii Veteráni II se bude
snažit zúročit tvrdou zimní přípravu černý
kůň letošního roku Pavel Vlček. Nejen tito,
ale i několik dalších kamenických závodníků čeká na vaši podporu.
Všechny potřebné informace o Pekle Severu a o závodu O pohár starosty města jsou
k dispozici na www.pekloseveru.cz. Pořadatelé závodu z Oddílu cyklistiky Česká
Kamenice vás na tento závod srdečně zvou. – Martin Viktora –
14.4. semifinále playoff
1. zápas
No Fame Devils
4:5
(0:0, 3:3, 1:2)
13´Jančuk, 15´Jančuk (Nováček), 24´Jančuk,
29´Jančuk
2. zápas
No Fame Devils
1´Jančuk, 5´Nováček (Šedivý), 12´Fiedler (Jančuk),
14´Jančuk (Nováček), 16´Jančuk, 18´Jančuk,
21´Vondrka, 36´Rosák
TJ Sokol Podmokly A
17´Blažek (Staněk), 20´Dyrynk (Blažek),
24´Charouzd (Blažek), 25´Hora,
36´Horák (Blažek)
8:3
(3:1, 4:1, 1:1)
TJ Sokol Podmokly A
5´Blažek (Kozlík), 20´Dyrynk (Horák), 34´Blažek
Ve finále se utkáme s týmem FBC Lvi
Šenov, a sice 12. 5. od 18:00 h. ve sportovní hale. Proto neváhejte a přijďte podpořit
domácí tým, který se jistě bude snažit zopakovat skvělou hru ze semifinále a zlomit
nepříznivé skóre ze základní skupiny proti
borcům ze Šenova.
– Tomáš Jančuk –
12
9
3
6
16
No Fame „24hodinovka” florbalového klání v hale České Kamenice.
DNENOVĚ
26.3.2013
OTEVÍRÁME OBCHOD
V Č.KAMENICI
OTEVŘENÝ
SNOVÝ
DÁRKOVÝM
ZBOŽÍM
V Č. KAMENICI
OBCHOD
S DÁRKOVÝM
ZBOŽÍM
Amadio
… dárek pro každého …
 SALOOS kosmetika  dárkové, dekorační a proutěné zboží  plechové,
papírové a proutěné boxy  MANUFAKTURA pivní a vinná kosmetika  BOEMI
přírodní kosmetika  KITL vína, sirupy  WILLOW TREE  doplňky EGO DEKOR,
RICO ART  SIRÓ šperky (Swarovski)  CHOC-O-LAIT  bytové doplňky ART
DECOR  svíčky, svícny a lucerny  dřevěné hračky  keramika  koupelnové
doplňky, francouzská a klasická vonná mýdla  kafe, čaje sypané a pečené 
koření  čokoláda, horké ovoce  foto rámečky  vonné polštáře  lampy
"Amadio" dárkové zboží
Náměstí Míru, 71
ČESKÁ KAMENICE
Tel. +420 604 309 596
Otevírací doba:
Po-Pá: 8 - 12 hod a 13 - 17.30 hod
So: 9 - 12 hod
PESTRÁ NABÍDKA
PESTRÁ NABÍDKA
VELIKONOČNÍHO
ZBOŽÍ,
ZBOŽÍ, DEKORACE
DEKORACE
… A NEJEN TO!
Navštivte nás, neodejdete s prázdnou.
17
INZERCE
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KVĚTEN 2013
KVĚTEN 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
Jsme opravdu to,
co jíme???
MILAN DOLEŽAL
Dukelských hrdinů 404
407 21 Česká Kamenice
tel.: 605 444 887, 608 318 253
po-pá 8:00 - 11:30, 12:30 - 16:30
so 8:30 - 11:00
18
V poslední době se čím dál častěji v médiích setkáváme s otázkou kvality potravin. Ať již je to
dovoz nekvalitních a zdravotně závadných potravin ze zahraničí nebo výrobků ve velkých supermarketech, kdy dodavatelé pod tlakem řetězců
na co nejnižší cenu vyrábějí potraviny mnohdy
za hranicí akceptovatelné kvality a zdravotní nezávadnosti.
Je asi marné vzpomínat na doby, kdy každé městečko i každá vesnice měla svého sedláka, mlékaře, zelináře, pekaře nebo řezníka. A každý tak
dobře věděl, jak se stará o svůj dobytek, svá pole.
O tom, kde řezník bere maso, z čeho dělá jitrnice
a z čeho peče pekař housky.
Dnes se nám velké řetězce snaží vnutit myšlenku,
že jediným parametrem při nákupu potravin je
cena. Bohužel se jim to v mnoha případech daří
a některé zboží se již pomalu jinak než „v akci“
neprodává. „Cena a jedině cena”, hlásají řetězce.
A křičí to tak nahlas, že se v tom křiku ztrácí
všechny další otázky. Odkud pochází potraviny,
které nám prodáváte? Jaké je jejich složení? Kolik
obsahují umělých látek a kolik náhražek? Kolik je
ve Vašich uzeninách opravdu masa? Proč je Váš
chléb druhý den tvrdý? ...mám pokračovat? Otázek by asi bylo mnoho.
Je na každém, jak se rozhodne, čemu dá přednost.
Jsme svobodné bytosti a každý má právo volby. Já
za sebe říkám: „Chci svého zelináře, chci svého
mlékaře, chci svého pekaře, chci svého řezníka!”
Chci vědět co kupuji, co jím a co dávám jíst svým
dětem. Chci sýr z mléka, salám z masa, chci toho
tak moc? Nestojím o to, aby cenou za výhodný
nákup bylo moje zdraví! Z čeho asi pochází smutný rekord, který naše země drží v počtu onemocnění rakovinou tlustého střeva?
Před pár lety jsme na dovolené v zahraničí nakupovali v jednom zapadlém městečku u místního
řezníka nějaké uzeniny. Na mou otázku, zda je to
– pokračování na následující straně –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
KVĚTEN 2013
Prodej slePiček - sobota 6. dubna 2013 ve 12.30 h. u ZNZ
Drůbež Červený Hrádek - firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen:
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 16-18 týdnů • Cena: 159-170 Kč/ks • V začátku snášky 178 Kč/ks
VZORKOVÁ PRODEJNA
Při prodeji slepiček - nová služba
Výkup králičích kožek • Cena: 22-35 Kč/ks
VŠE SKLADEM
DVEŘE | PLOVOUCÍ PODLAHY | NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
Informace na tel.: 728 605 840 | 728 165 166
415 740 719
VÝROBA KUCHYNÍ A NÁBYTKU
DVEŘE - OKNA - PODLAHY
Čištění koberců a čalouněného
nábytku v bytech,
interiérů automobilů.
PRODEJ KOBERCŮ A PVC
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
Pr of esionální s tr oj KÄRCHER PUZZI 400
s velmi vy sokým sacím výkonem
KAROLÍNA BRYCHTOVÁ
tel.: +420 602 625 320
Pod Lesem 1320/18
405 02 Děčín 4
ZATEPLENÍ BUDOV
MONTÁŽE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
E
KO B E R C
,od 119,- ODLAHY od 169 C od 189,- VEŘE od 999,D
P
PV
Nově otevřená prodejna v areálu zámku Česká Kamenice
Ohňostroje na míru, ohnivá show, ohňostroje na jedno zapálení, široký výběr
zábavné pyrotechniky, odborné poradenství.
Otevírací doba
Úterý 12h – 17h
Středa 12h – 17h
Čtvrtek 12h – 17h
V ostatní dny po telefonické domluvě na čísle 774 724 429
Máme pro Vás připravenou speciální akci na Den dětí.
Při objednávce do 20.5. 2013 sleva na vybrané zboží 15%.
Více najdete na našich stránkách
www.ohnostrojenamiru.cz
– pokračování z předchozí strany –
místní výrobek, vypjal řezník prsa a hrdě ukázal
skrze výlohu na statek na protějším kopci. „Maso
mám od bratra ze statku naproti a ještě včera se
páslo támhle na louce“. Řekl to s takovou hrdostí
a jistotou, že jsem neměl důvod mu nevěřit.
Chci, aby to podobně fungovalo i u nás doma.
V některých případech i tady v Kamenici možnost
volby mám a jsem za to rád. Jak už jsem jednou
zmiňoval, je to na každém z nás. Jsme tedy opravdu to, co jíme?
Jsme ….. a následky si poneseme sami.
– M. S. –
G A L E R I E
V Českokamenické galerii teď právě probíhá
výstava s názvem UMĚNÍ SRDCE
Výstava končí 10. 5. 2013.
17. 5. – 7. 6. 2013 od 18 hodin
bude probíhat výstava
Dany Hackerové.
Vernisáž se koná 16. 5. 2013
od 18 hodin.
Otevírací doba galerie:
středa 10:00–17:00 hod.,
čtvrtek, pátek a sobota 13:00–17:00 hod.
DUKELSKÝCH HRDINŮ 406, ČESKÁ KAMENICE
Otevírací doba: PO - PÁ: 9 - 17 h. | SO: 8 - 12 h.
tel.: 775 866 319 | e-mail: [email protected] | www.t-b-c.cz
Opravdu Vám chutnají rozmražené
polotovary od konkurence???
PEKAŘSTVÍ LIMMA
KAŽDÉ RÁNO ČERSTVÉ!!!
www.pekarstvilimma.cz
19
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
KVĚTEN 2013
Máte zdravotní postižení
či znevýhodnění?
Nebo je vám
50 let a více?
Zapojte se do jedinečného projektu
Trojí efekT, který pomáhá osobám nad 50 let a zdravotně postiženým udělat si živnostenský list a mít
tak větší šanci na pracovní uplatnění i pro smělé plány k vlastnímu
podnikání. cílem je být soběstačný
a mít dlouhodobý příjem.
A KDYBY JSME VÁS
VŠECHNO NAUČILI
KROK PO KROKU
A V PRVNÍM ROCE VÁM
SE VŠÍM POMÁHALI,
ZKUSIL BYSTE TO?
VŽDYCKY JSEM SNIL O TOM,
ŽE BUDU MÍT VLASTNÍ
TRUHLÁŘSKOU DÍLNU,
ALE NEMÁM PENÍZE NA VYBAVENÍ
A NAVÍC VŮBEC NEVÍM,
JAK SI SPOČÍTAT CENY
A VYMYSLET VŠECHNO TAK,
ABY TO FUNGOVALO.
Nebudete Na to sami!
ZKUSIL JSEM TO.
PRONAJAL JSEM SI MALOU DÍLNU
A ZAČAL S DROBNÝMI ZAKÁZKAMI. ZÁKAZNÍCI BYLI
SPOKOJENI A ZÍTRA BUDU PŘÍJÍMAT SVÉHO
PRVNÍHO ZAMĚSTNANCE, ABYCHOM ZVLÁDLI
VELKÉ ZAKÁZKY, KTERÝCH
MI ZAČÍNÁ PŘIBÝVAT.
Bližší iNforMace na www.slundecin.org
v oddíle Trojí efekT
kontakt:
iveta Gattringerová,
asistentka projektu
Tel.: 733 735 942,
e-mail: [email protected]
BIO-FARMA MARKVARTICE
ZDEŇKA NOVÁKOVÁ
A KAREL KRATOCHVÍL
nabízí prodej syrového kravského
mléka přímo ze dvora.
Naše BIO-FARMA chová dojnice
plemene MONTBÉLIARD původem
z FRANCIE. Technologie dojení
a chlazení je vysoce moderní
a kvalitní, odpovídá všem
hygienickým parametrům.
Dle laboratorních testů mléka
se řadíme na PRVNÍ MÍSTO
V ČISTOTĚ A KVALITĚ.
Povolení k prodeji mléka
pro Bio-farmu Markvartice
je řádně schváleno
rozhodnutím Krajské
veterinární správy pro
Ústecký kraj.
CENA NAŠEHO BIO-PRODUKTU
JE 15 Kč / litr.
Prodej je každý den od 17-18 hod.
Po tel. domluvě i v jinou hodinu.
Tel.: 602 838 579, 602 958 488
Českokamenické noviny 2013 | Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce) | Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243
Redakční rada: P. Dolečková, M. Hlavnička, A. Vlček, Y. Kočová, T. Dvořák | Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu!
Grafika a zlom: T. Dvořák - Studio D2 - tel.: 777 673 683 | Tisk: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863 - [email protected]
20
Download

ČESKOKAMENICKÉ NOVINY