NOVINY NEJEN O ČESKÉ KAMENICI
ČESKOKAMENICKÉ
NOVINY
M Ě STO • M Ě ST SK Ý Ú Ř A D • V Z DĚ L ÁVÁ N Í
KULTURA A VOLNÝ ČAS • SPORT • INZERCE
PRKNA V BRUSELU, KTERÁ ZNAMENAJÍ SVĚT
Po kladných referencích na již druhé
představení v Činoherním klubu v Praze skupina místních ochotníků z České
Kamenice a Kytlic 17. ledna odletěla pod
záštitou velvyslance ČR v Belgii a za sponzorské podpory Ústeckého a Plzeňského
kraje do Bruselu odehrát svou inscenaci
„Hodinový HOTELIÉR“ od Pavla Landovského do Pražského domu a na radnici
části Bruselu, v rámci níž je i divadlo, kde
si naše představení zaplatilo na 150 česky
mluvících diváků. V Pražském domě nás
zhlédlo 50 pozvaných Čechů. Obě představení sklidila úspěch a spokojenost.
Místní ochotníci byli poctěni pozvánkou předvést své představení v Bruselu.
PRÁCE NA ZÁKLADNÍ
ŠKOLE POKRAČUJÍ
S novým rokem pokračují stavební úpravy na horní budově základní školy, které
umožní přestěhování gymnázia tak, aby
nový školní rok mohly oba stupně začít
již pod jednou střechou. Stavební práce
zajišťují pracovníci technického zařízení
města. V současné době probíhají stavební
práce v zadním traktu budovy, v bývalém
bytě pana školníka, dokončuje se projektová dokumentace na instalaci osvětlení
a větší část stavebních prací by měla být
hotová na konci školního roku. V souvislosti se zásadní přestavbou budovy školy
a se sestěhováváním tříd a kabinetů učitelů
2. stupně základní školy a gymnázia bude
se souhlasem zřizovatele letošní školní rok
zkrácen o čtrnáct dní. Zkrácení školního
roku se nebude týkat dětí, které navštěvují
1. stupeň, a tak rodiče dětí prvního stupně
mohou počítat s tím, že jejich děti budou
chodit do školy až do konce školního roku
a v provozu bude také školní jídelna a školní družina. Již nyní probíhají přesuny
na horní budově školy, které umožní využít budovu v maximální možné míře. Celá
úprava horní budovy školy je naplánována
tak, aby bylo dostatek vhodného místa jak
pro děti, tak i pro učitele. O probíhajících
pracích Vás budeme v Českokamenických
novinách postupně informovat.
– Petra Dolečková –
Ubytováni jsme byli na české ambasádě. Nejen, že jsme poobědvali v budově
Evropské komise, byli jsme na exkurzi
v zasedací síni, kde jednají komisaři EU,
dokonce i přímo v kanceláři českého komisaře, stihli jsme si prohlédnout krásné
centrum města včetně symbolu Bruselu
- čůrajícího chlapečka. Ochutnali jsme
i tradiční belgické pralinky. Tři z nás se
vydali na vrchol monumentální stavby
Atomium a naše umělecká sekce zamířila
do vyhlášené galerie.
Každopádně do jednoho jsme vděčni, že
jsme měli tu čest.
– Kateřina Trylčová –
JAN JESSENIUS V RÁDIU PROGLAS
Dne 16. 1. 2014 jsme se spolu s Katkou
Stromkovou vydaly na pozvání pana Milana Tesaře do Rádia Proglas, do jeho pořadu „Jak se vám líbí”.
tering. Samozřejmě velmi děkuji Katce
Stromkové, bez které by příběh o Janu Jesseniovi nikdy nemohl vzniknout a našim
rodinám za podporu a pochopení.
Tímto chci velmi poděkovat Hudebnímu spolku Fénix Česká Kamenice, bez
kterého bychom tam nemohly s Katkou
jet. Zpěvákům, kteří nazpívali ve studiu
CD, Romaně Masojídkové, která vše zorganizovala a dotáhla do zdárného konce
a Martinu Rychtaříkovi za aranže a mas-
Ti z vás, kteří by měli zájem slyšet Katku a mě, jak se nám chvěl hlas trémou
a poslechnout si písničky z muzikálu,
NALAĎTE SI 4. 2. OD 19.15 RÁDIO
PROGLAS.
– Za hudební spolek Fénix - autorka muzikálové hudby - Pavla Zemanová, DiS. –
1
MĚSTO
Ú NOR 2 0 1 4 • Č Í SL O 2 • 1 0 Kč
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚNOR 2014
jubilanti
Voglová Hermína
Dikošová Pavlína
Renč Josef
Švejcarová Josefa
Malcová Věnceslava
Skurovcová Helena
Fořt František
Schovánková Alena
Slapnička Jiří
Zahálková Dagmar
Všem jubilantům přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti do dalších let.
vzpomínáme
Dne 4. února
2014 uplyne 30 let
od úmrtí našeho
tatínka, dědečka,
pradědečka
a prapradědečka
pana
Václava Kováře.
Dne 13. března 2014
uplyne 16 let
od úmrtí naší
maminky, babičky,
prababičky a praprababičky paní
Josefy Kovářové.
S láskou vzpomínají
dcery Alena Rychlá a Jiřina Váňová
s rodinami. Čest jejich památce.
Osmým rokem
vzpomínáme, smutek
v srdci stále máme.
Na pana
Zdenka Kresla
stále vzpomíná jeho
celá rodina.
Vyplněné DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
můžete odevzdat zástupcům
FÚ Děčín
25. 3. 2014 od 14 do 16 hodin
v 1. patře v zasedací místnosti
městského úřadu.
2
Starostka města Česká Kamenice
vyhlašuje výběrové řízení
na obsazení pracovního místa
strážník městské policie
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
Strážníkem se může stát bezúhonný, spolehlivý občan České republiky starší 21 let, který je tělesně a duševně
způsobilý k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii v platném znění.
Další požadavky: úplné střední vzdělání s maturitou
Výhodou:
• platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zákona o obecní policii
• praxe v oblasti bezpečnostních služeb
• držitel zbrojního průkazu skupiny D
• řidičský průkaz skupiny B
Písemná přihláška musí obsahovat:
• jméno, příjmení popřípadě titul uchazeče
• státní příslušnost
• datum a místo narození
• místo trvalého pobytu
• datum a podpis zájemce
Výčet požadovaných dokladů k přihlášce:
• profesní životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe, odborné znalosti a dovednosti
• ověřená kopie o nejvyšším dosaženém vzdělání
• případně další doklady prokazující odbornou vzdělanost
• výpis z rejstříku trestů ne starší tří měsíců
• čestné prohlášení prokazující, že uchazeč o zaměstnání strážníka je spolehlivý
• doklad o zdravotní způsobilosti ve smyslu ust. § 4c, zákona 553/1991 Sb., o městské polici.
Čestné prohlášení nesmí být starší 3 měsíců.
Platové zařazení: 5-9. platová třída podle nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů.
Předpokládaný nástup: březen 2014 nebo dle dohody.
Písemné přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 10. února 2014 na adresu Městský úřad Česká Kamenice,
k rukám tajemníka městského úřadu, nám. Míru 219, 407 21 Česká Kamenice nebo doručte osobně v téže
lhůtě do podatelny Městského úřadu Česká Kamenice, nám. Míru 219.
Česká Kamenice, dne 20. 1. 2014
UKONČENÍ PROJEKTU - 31. 1. 2014
Kostka Krásná Lípa, p.o. realizovala projekt na podporu zaměstnanosti ve Šluknovském výběžku.
Do projektu vstoupilo dvacet zájemců,
kteří prošli pracovní a bilanční diagnostikou, motivačním kurzem, odbornou praxí a rekvalifikačním kurzem – Pracovník
v sociálních službách se zaměřením na terénní práci.
Sedmnáct účastníků projektu získalo do-
tované pracovní místo u místních organizací, obcí poskytujících sociální služby a tito
účastníci prošli roční praxí v práci v terénních službách s různou cílovou skupinou.
V současné chvíli jsou vhodnými kandidáty na pozice terénní pracovník, pracovník
v sociálních službách a asistent kriminality.
Přejeme všem účastníkům projektu
úspěch v profesním životě.
– Ilona Weinerová - Kostka Kr. Lípa p.o. –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚNOR 2014
3
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ÚNOR 2014
krimi případy
SOUSEDSKÉ NESHODY
ČESKÁ KAMENICE - Policisté z České Kamenice sdělili na začátku letošního roku šestatřicetiletému muži z tamních končin podezření ze spáchání
přečinu porušování domovní svobody.
Výtržník měl koncem loňského listopadu proniknout na soukromý pozemek
svého souseda, kde mělo navíc dojít
k fyzickému napadení. Na jedné straně
stojí touha po klidu. Na druhé straně
svoboda jednání. Sousedské neshody
vyústily ve vzájemnou potyčku, kterou
se budou zabývat zástupci děčínského
státního zastupitelství.
UŽ JE V CHLÁDKU
ČESKÁ KAMENICE - Děčínští policisté obvinili v minulých dnech
osmadvacetiletého muže z Ústecka,
který koncem loňského roku zavítal až
do České Kamenice. Nejdříve na něj
policisté natrefili, když pětadvacáté-
ho října loňského roku projížděl ulicí
města, ačkoliv k jízdě nebyl oprávněn.
Když celou věc českokameničtí policisté prověřovali, odhalili další prohřešek v podobě nedovoleného pohybu
ve městě. Kontrolovaný muž má na tři
roky vyslovený zákaz pobytu v děčínském okrese. Nakonec vyšlo najevo i jeho další nepovedené počínání
v ulici 5. května, kde mu do oka měla
padnout odstavená stříbrná Škodovka.
Policejní technik na místě činu nalezl několik stop svědčících o násilném
vloupání. Po prověření všech získaných
indicií se děčínským policistům přece
jen na sklonku loňského roku podařilo Ústečana obvinit. Čelí hned čtyřem
prohřeškům v podobě přečinu krádeže formou pokusu, poškození cizí věci
a dvojitému maření výkonu úředního
rozhodnutí a vykázání.
– nprap. Petra Trypesová
- KŘP Ústeckého kraje –
PODĚKOVÁNÍ ZA ŠTĚDROST PŘI TŘÍKRÁLOVÉ
SBÍRCE V Č. KAMENICI A OKOLÍ V ROCE 2014
Děkujeme všem organizátorům a hlavně malým koledníkům, kteří se v letošním blátivém počasí celý týden vydávali
k Vašim obydlím, kam přinášeli požehnání se zpěvem koledy.
A především děkujeme Vám všem,
štědrým dárcům za to, že jste koledníky tak hezky přijali, že tuto tradici podporujete a pomáháte ji svými dary dále
rozvíjet. Všem Vám upřímně děkujeme a přinášíme výsledky letošní sbírky Děkujeme také otci děkanovi Karlu Jorv jednotlivých obcích:
dánovi za milé požehnání koledníkům,
p. Dolečkové za pečlivé pečetění a následné
Provodín
1.575,- Kč
rozpečetění pokladniček, obecním úřaJestřebí
2.783,- Kč
dům, p. Čunátové, p. Hlavničkovi za spoluZahrádky
14.644,- Kč
práci, ZŠ a speciální ZŠ v České Kamenici,
Chřibská
6.263,- Kč
ZŠ v Kamenickém Šenově, Zahrádkách,
Janská
1.735,- Kč
Práchni, Holanech a Chřibské, kteří nám
Holany
2.854,- Kč
pomohli najít a oslovit děti přímo v jednotKamenický Šenov 7.220,- Kč
livých obcích a Dětskému domovu v České
Česká Kamenice 51.040,- Kč
Kamenici a tamním dětem za dlouholetou
Celkem
88.114,- Kč
pravidelnou účast při koledování.
LEDNOVÉ ZPRÁVY Z DOMOVA POD JEHLOU
Do nového roku jsme vykročili s Třemi králi pevným krokem. Naše zájmové kroužky mají zajímavou náplň práce
i zábavy. Zpěváci nacvičují nový repertoár, který budou moci uplatnit při masopustu. Šikovné ruce připravují masky.
Nadšenci pro pohyb a sport se zúčastňují
různých her a speciálního tělocviku.
Dlouhá zimní odpoledne si krátíme
hraním karet, debatou a vyprávěním
o životě. Všechny návštěvy, které k nám
4
přicházejí na besedu o různých tématech, jsou velmi vítanými hosty. Výhodou menšího zařízení je téměř rodinné
prostředí provázené dobrou zdravotní
a pečovatelskou péčí. Počasí nám zatím
dovoluje vycházky, při kterých spálíme
kalorie získané z výsledků práce našich
kuchařů.
Přejeme všem, aby prožili zimní společenský život, jako my v mládí.
– p. Marýzková Marie - klientka –
PANORAMATICKÁ
PREZENTACE
Projekt Občanského sdružení pod Studencem - „Panoramatická prezentace mikroregionu Českokamenicko - III. fáze”
byl k 31. 12. 2013 ukončen.
Na základě získané dotace od města Česká Kamenice a ve spolupráci s Národním
parkem České Švýcarsko jsme pro Vás
připravili další panoramatické fotografie
pozoruhodných míst v Českém Švýcarsku.
Jedná se již o III. fázi.
Děkujeme za finanční podporu Městskému úřadu Česká Kamenice, děkujeme
za laskavou podporu a spolupráci vedení
Správy Národního parku České Švýcarsko a dále děkujeme tvůrci snímků panu
Hrdličkovi http://virtualpanorama.cz/
i členům Občanského sdružení pod Studencem - paní Haně Michálkové, Zdenkovi Kábovi a hlavně Bc. Tomáši Horynovi.
To oni jsou z České Kamenice a vybírali
místa, která jsou prezentována návštěvníkům webové stránky:
www.virtualniceskokamenicko.cz
Podívejte se, jak je u nás krásně.
– Jitka Tůmová - předseda výkonné rady
Občanské sdružení pod Studencem –
JAK SE ŽIJE V DOMOVĚ PRO SENIORY V ZIMĚ
V zimních měsících je většina našich
uživatelů ochuzena o možnost posedět
na sluníčku, trochu se prohřát, nadýchat
čerstvého vzduchu a prožít část dne venku mimo uzavřenou budovu. Přesto se
najdou obyvatelé, pro které je malá odpolední procházka vítanou změnou, pokud
to počasí dovolí. Letošní mírná zima vycházkám přeje.
Většina obyvatel našeho domova ale
dává přednost pobytu ve vyhřáté budově. Nemají příliš rádi chladné dny, přírodu venku pozorují raději z oken, čekají
na jaro a teplejší povětří. Zima je dlouhá,
a proto je naší snahou jim pomoci a nabídnout paletu možností, jak strávit dlouhý
čas. Tuto službu v našem zařízení zajišťuje
kolektiv aktivizačních pracovníků, kteří
šest dní v týdnu připravují pro naše obyvatele dopolední a odpolední program,
kterého se mohou zúčastnit. Každý den
jsou k dispozici dílny s vybavením, např.
kuchyňka, šicí stroj, keramická hlína
apod. Uživatelé mají možnost tvořit sami,
nebo za pomoci aktivizačních pracovníků. V našem zařízení máme dvě společenské místnosti, kde se konají různá setkání
při zpěvu, cvičení, společenských nebo
sportovních hrách. Velmi oblíbené jsou
například kuželky, šipky a stolní hry. Společenské místnosti v našem zařízení jsou
vybaveny kulečníkem, poměrně obsáhlou
knihovnou, sportovním náčiním, televizí
a promítacím plátnem.
V zimních měsících pořádáme také
řadu společenských akcí. Mikulášskou
zábavu, vánoční a silvestrovskou zábavu, masopustní veselici... Pravidelně
s naším domovem spolupracují ZUŠ
Česká Kamenice, ZŠ T. G. Masaryka
a gymnázium Česká Kamenice, pan farář Mencl, dále také mateřské školky
z České Kamenice a Prysku a další organizace a jednotlivci. Chtěli bychom touto
cestou poděkovat všem, kteří přišli, aby
potěšili naše seniory.
– Pavlína Krahulíková - pracovnice
v sociálních službách - pečovatelka –
STARÁ SVĚTNICE PRO VĚŽNÉHO V ČESKÉ KAMENICI
Nedávno se mi ozval přítel archivář
s tím, že v aukci zakoupil olejomalbu Wenzela Salomona, na které je zobrazen věžný
z kostela sv. Jakuba v České Kamenici. Nechal jsem se zlákat, vzal fotoaparát a zajel se na dílo podívat na děčínský zámek.
A skutečně, na rubu obrazu se na plátně nachází od autora psaná poznámka:
„Alte Thürmerstube in Böhm. Kamnitz...
W. Salomon“.
Wenzel Salomon byl malíř z nedalekého
Jiřetína pod Jedlovou, kde se roku 1874 narodil a kde také v roce 1953 zemřel. Malbu
studoval díky stipendiu na mnichovské
akademii a později proslul jako malíř krajinář a portrétista. Jeho obrazy mají dokumentární hodnotu, protože často zobrazují
objekty, které dnes již nestojí. Nejinak je
tomu i s tímto obrazem, resp. s vybavením
světnice a osobou věžného.
Je známo, že na věži zdejšího kostela
sv. Jakuba St. sídlil věžný, nebo také zvoník,
který zde měl i vlastní byt. Kromě vyzvánění v předepsaných časech též informoval
o různých nečekaných událostech, jako například o vzniku požáru, či jiném blížícím
se nebezpečí. A právě jeho světnici můžeme
vidět na olejomalbě W. Salomona, která byla
v roce 1921 představena v rámci výstavy
uměleckého spolku Niederland v Rumburku. Recenze výstavy byla otištěna v Rumburských novinách (Rumburger Zeitung)
18. srpna 1921 a obraz zvoníkovy světnice
nedopadl zrovna nejlépe, prý že: je zde příliš mnoho detailů a celkový výraz obrazu
se vytrácí. Vlastně, celá postava zvoníka
mohla být klidně vynechána.
My dnes oceníme zejména dokumentární
hodnotu díla tohoto zástupce mnichovské
školy. Pro ilustraci přinášíme současnou
fotografii té samé místnosti na vrcholu
věže kostela sv. Jakuba St., avšak z opačného pohledu.
– Miroslav Hlavnička–
2x foto Miroslav Hlavnička
5
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ÚNOR 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
ÚNOR 2014
MATEŘSKÁ ŠKOLA PALACKÉHO
Zimo, zimo, kde jsi….i tak by mohl začínat náš lednový příspěvek. A protože jsme
se sněhu venku nedočkali, vytvořili jsme
si zimu v herně. Bílé barvy máme dost
a při koulovačce s papírovými koulemi se
užije spousta legrace. Využili jsme různé
výtvarné techniky lepení, vystřihování,
malbu, kresbu, modelování a vytvořili
plno sněhuláků. Vyzdobili jsme si jimi ce-
lou školku a uspořádali výstavu. K tomu
jsme se naučili nové písničky a básničky
právě o zimě, sněžení a sněhulácích.
I v lednu nás navštívilo divadélko Koloběžka s pohádkou „O porouchaném robotovi“, dětem se příběh o robotovi Láďovi
moc líbil a nejvíce je zaujala myšlenka mít
robota, který by za nás něco dělal. Bavilo je vymýšlet, co by měl takový domácí
robot všechno umět. Úplně nejvíc by se
dětem líbilo, kdyby za ně robot uklízel
v pokojíčku hračky. Popustili jsme uzdu
fantazii a z papírových krabiček a dalších
materiálů jsme si roboty vyrobili, to byla
výzva i pro hravé tatínky. A tak vznikl
i robot, kterému svítily oči.
Ve třídě předškoláků si děti formou her,
hudebně –pohybových aktivit i formou
individuálních úkolů zopakovaly, co se
ve školce naučily. Předškoláky totiž čekal
„velký den“ a to zápis do základní školy.
Těšení se míchalo s obavami, ale nakonec
se všem u zápisu líbilo. Dokonce některé
děti by nejraději začaly chodit do školy
hned po zápisu, ale budou si muset počkat
až do září. Snad se dříve dočkají sněhu
a opravdových zimních radovánek.
– Marta Grundová - učitelka MŠ –
MATEŘSKÁ ŠKOLA KAŠTÁNEK SOBOTNÍ ZÁPIS
PRVŇÁČKŮ
„BERUŠKY Z KAŠTÁNKU SE TĚŠÍ DO ŠKOLY”
V naší mateřince Kaštánek je jedna třída „Berušky“, která je určena pouze pro
děti, které v letošním roce půjdou k zápisu do prvních tříd.
Zde se děti hravou formou připravují
na další důležitou etapu svého života školáka.
Seznamují se např. s interaktivní tabulí,
na které se učí samostatně plnit zadané
úkoly nebo na ní hrají zábavné naučné
hry, které rozvíjí jejich postřeh, paměť,
6
samostatnost, tvořivost i fantazii – vše, co
děti pak ve škole upotřebí při učení.
V rámci přípravy byly děti také pozvány
do ZŠ T. G. M., kde navštívily první třídy
a mohly si tak vyzkoušet na jednu hodinu,
jaké je to být školákem.
Dětem se ve škole moc líbilo a už teď se
těší, až v září zasednou do školních lavic
jako opravdoví školáci.
Všem „Beruškám“ proto držíme pěsti,
aby zápis do školy úspěšně zvládly.
– Pavla Himmelová - učitelka –
V letošním školním roce uspořádala naše
základní škola zápis budoucích prvňáčků
v sobotu 18. ledna 2014. Tedy v den, kdy
konečně bývá rodina celý den pohromadě,
nikam se nemusí spěchat. Děti v doprovodu
rodičů přicházely v dobré náladě už od ranních hodin, aby se pustily do plnění různých
úkolů, které pro ně připravily paní učitelky.
Všechny děti se snažily co nejlépe předvést, co se dosud ve školce a ve svých rodinách naučily. Celkem prošlo zápisem 71
dětí, z toho jich bylo přijato 58, u 13 dětí
byla podána žádost o odklad školní docházky. Veškerou administrativu, včetně vydání
rozhodnutí o přijetí dítěte, rodiče se školou
vyřídí v jeden den.
Některé děti se ještě zápisu z různých důvodů nezúčastnily, a tak mají možnost přijít v náhradním termínu, který je stanoven
na 5. února 2014 od 14:00 do 16:00 hodin.
– Mgr. Daniel Preisler, ředitel školy –
GLOBAL COLLABORATION
Nová spolupráce mezi školami v ČR a USA
V rámci projektu SEE společenství, což
je seskupení SMART Příkladných pedagogů na celém světě, mezi které patřím,
jsem navázala kontakt s kolegyní SMART
příkladným pedagogem Lori Pierce,
3rd Grade Teacher, University Schools,
Greeley – USA.
Dne 18. 12. 2013 jsme se s našimi žáky
sešli ve škole ZŠ T. G. M. Česká Kamenice
odpoledne v 16 hodin po vyučování, abychom se mohli spojit s žáky z USA. Mezi
oblastmi je sedmihodinový rozdíl. Žáci
na druhé straně světa měli osm hodin ráno.
Spojení proběhlo pomocí Bridgit software. S celým projektem mi pomohla
maminka mého žáka paní Julie Jílková, se
kterou jsme navázali v anglickém jazyce
naše přátelské spojení s Lori.
Naše setkání bylo naplánováno v předvánočním čase, proto jsme zaměřili komunikaci na toto téma. Nové přátele jsme seznámili
s polohou České republiky ve střední Evropě
a informacemi o našem městě České Kamenici, které je historicky velmi staré město.
Po krátkém představení naší středoevropské republiky jsme ukázali naše tradiční vánoční štědrovečerní menu. Kapra
s bramborovým salátem a opečené klobásy. Pečené cukroví, které patří na sváteční
stůl a ozdobený vánoční stromeček, pod
kterým děti dostávají dárečky.
Nezapomněli jsme na ukázku českých
vánočních koled. Naše děti některé koledy zazpívaly. Koledy doprovázely malebné
obrázky vánoční Prahy.
Protože se žáci učí prvním rokem anglic-
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
ÚNOR 2014
ký jazyk, naučili se již první vánoční písničku v angličtině Jinge Bells, Jinge Bells
a tu si zazpívali společně s americkými
kamarády.
Motivace k výuce anglického jazyka
Co nejvíce bavilo na našem setkání děti,
bylo osobní představení do kamery. Žáci
se představili jmény a řekli anglicky kolik
je jim let. Pro některé to bylo obtížné, pro
některé profesionální. Musím se zmínit
o tom, že to jsou teprve třeťáci, kteří se poprvé v letošním roce seznamují s novým
jazykem. Collaboration s přímým přenosem s americkými kamarády je proto pro
všechny velmi motivující. A to je to úžasné, že mohu svým dětem takovou možnost zprostředkovat.
Na druhé straně nám američtí žáci s paní
učitelkou Lori ukázali, kde bydlí oni. Prohlédli jsme si mapu USA a stát Colorado.
Město, ve kterém děti chodí do školy, se
jmenuje Greeley. Škola je nová a i jejich
město nemá dlouhou historii. Proto se obdivovali tomu, že Česká Kamenice je historické město.
Také jsme se dozvěděli, jaké mají zvyky
v Americe o Vánocích. Lepí velké perníkové domečky, které nakonec sní. Společně jsme zpívali novou píseň, kterou jsme
s žáky viděli na sdílené obrazovce. To je
právě velké výhoda tohoto software, že se
dá sdílet obrazovka počítače a pokaždé
děti nebo zúčastnění vidí společné prostředí na svém PC a SMART Notebooku.
Závěr byl velmi zábavný, neboť se děti
v obrazovkách navzájem zdravily, mávaly
a smály. S Lori jsme se domluvili, že se nevidíme naposledy a setkáme se opět o Velikonocích.
Moje hodnocení Global Collaboration
Nikdo si neumí představit zvědavé oči,
které jsem viděla, když jsme se připojili
online. Překážkou nebyl ani jazyk, neboť
nám velmi pomohla paní Jílková, které
za spolupráci děkuji. Každý byl zvědavý,
jak vypadají děti na druhé straně světa. Nevadil ani časový posun, naše děti
byly již po celodenní práci lehce unaveny
a na druhé straně byly děti odpočaté a těšily se do školy. Tato generace dětí bude
první, která zažije ve své výuce počítačovou
invazi nejenom v nových technologiích, ale
i novým přístupem ke Global Collaboration
na celém světě.
– Mgr. Dagmar Nebuželská –
D E N OT E V Ř E N Ý C H DV E Ř Í
Dne 13. 2. 2014 se dveře Základní školy T. G. Masaryka a gymnázia Česká Kamenice otevřou nejen žákům a učitelům, ale také těm, kteří mají zájem okem pozorovatele nahlédnout
přímo do běhu školního vyučování.
Jak se učí na základní škole dnes a jak výuka probíhala dříve, kdy jste ve školních lavicích
seděli vy? Změnilo se něco? To budete moci posoudit sami. Od 7:30 hodin můžete navštívit
jakoukoliv budovu základní školy. Na prvním stupni se vaším průvodcem stane zástupkyně
ředitele Zdeňka Kybalová. Krásně vyzdobený interiér školy a výstava výtvarných prací žáků
prvního stupně budou jistě nemalým lákadlem.
V budově druhého stupně vás přivítají ředitel školy Daniel Preisler a zástupkyně Věra Bauerová. Ti budou připraveni zodpovědět vám všechny dotazy, které se týkají školské problematiky. Blíže se seznámíte s plány a záměry školy. Za zhlédnutí určitě stojí moderně vybavené
odborné učebny a nově budující se učebny školy.
Pro zájemce o studium na osmiletém gymnáziu i pro jejich rodiče se v tento den také otevřou dveře naší školy. Budeme Vás informovat o studiu, přijímacím řízení a životě školy. Pro
celé odpoledne je připraven velice zajímavý program, který bude probíhat v budově gymnázia.
Časový harmonogram:
I. stupeň ZŠ od 7:30 - 13:00 hodin | II. stupeň ZŠ od 7:30 - 15:00 hodin
Gymnázium od 13:00 - 17:00 hodin
Takže nezapomeňte, ve čtvrtek 13. 2. 2014 je škola otevřena právě Vám. Těšíme se na vaši
návštěvu.
– Mgr. Daniel Preisler - ředitel školy –
7
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
ÚNOR 2014
G A L E R I E
15. února - 8. března
v Českokamenické galerii bude probíhat
výstava s názvem ,,MY, ŽENY“.
Můžete zde zhlédnout různé výrobky žen
z České Kamenice a okolí (např. obrazy,
keramika, šité výrobky, šperky a další).
Některé výrobky se dají i zakoupit.
Přijďte se podívat, jak šikovné ženy máme
v našem okolí.
Otevírací doba galerie:
středa, čtvrtek, pátek 13:00–17:30 hod.,
sobota 13:00–17:00 hod.
Nově zajišťuje občerstvení v domě
kultury restaurace Starý klub.
» » THINK BIG POMÁHÁ « «
Nadace Think Big podpořila mladé lidi
z Dětského domova „Země dětí“ v České
Kamenici.
Tři mladí lidé z tohoto dětského domova se rozhodli zlepšit prostředí, ve kterém
žijí. Vybudovali v prostorách dětského
domova posilovací kout, vybavený mo-
8
derními posilovacími stroji. Hlavními
tvůrci projektu jsou Martin, Hanka a Michal, kteří se věnují sportu a posilování.
Díky Nadaci Think Big umožnili i ostatním dětem se zájmem o sport aktivně
trávit svůj volný čas.
– Dagmar Holubová, DiS. –
PLES ČESKOKAMENICKÝCH SENIORŮ BAMBULE.MUSIC
Dne 18. 1. 2014 se konal Ples českokamenických seniorů. Chci poděkovat všem spon-
zorům, kteří nám tento ples umožnili uskutečnit. Dále patří poděkování vystupujícím, a to jsou ROZTLESKÁVAČKY, skupina ZLATÝ ÚSVIT, ANEB ORIENT HEZKY
ČESKY, agentura FESTIVE a ŘÁD ČERNÝCH RYTÍŘŮ.
– Alois Bělota–
BOJOVALA V MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽI
The Global Battle of the Bands probíhá ve více než 35 zemích světa a letos se
poprvé otevřela i kapelám české hudební
scény. O účast v soutěži byl velký zájem
a i přes neuvěřitelných 380 přihlášených
BAMBULE.MUSIC obsadila 7. místo.
O úspěch se zasloužila zpěvačka Kamila
Langová, baskytarista Michal Grund, kytarista Viktor Vorba, Pavel Blažek hrající
na klávesy a Boleslav Lang, který je pro
bicí stvořený. V tomto seskupení je můžete slyšet i na rádiu Bonton s písní Vnitřní
boj, kde se drží na skvělém 6. místě. Stali
se vítězi lidového hlasování z regionálního
kola GBOB v Mostě. Celý záznam ze soutěže se vysílal na TV Óčko a je ke zhlédnutí na www.youtube.com. Na webových
stránkách www.bambulemusic.cz se můžete dozvědět více informací o této kapele
a i nahrávku výherní písně.
Předávání ceny v Mostě.
D Ů M K U LT U R Y
e-mail: [email protected] | tel.: 412 584 791, 775 879 884
M I LOVAT K S M R T I
KARNEVAL DOMU KULTURY
st 5. února od 19:00 hod.
so 8. března od 20:00 hod.
Muzikál o životě Edith Piaf.
Hraje skvělý orchestr BONIT.
Slosovatelné vstupenky o ceny.
Vyhlášení nejlepší masky.
V hlavní roli hraje a živě zpívá
Světlana Nálepková.
Dále hrají: Martin Sochor
a Juraj Bernát.
Vstupné 200 Kč | Prodej v Infocentru.
Živě doprovází: Blue Angel Memory
Band Jiřího Toufara (klavír, housle,
kontrabas, akordeon).
Vstupné 200 Kč v předprodeji
Infocentra a 250 Kč na místě.
9
KUTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ÚNOR 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ÚNOR 2014
logické okénko
to totiž bod ve kterém je úhel dopadu roven úhlu odrazu a to je jeden ze základních zákonů optiky.
Tolik řešení úlohy z ledna, jak sami vidíte, bylo poměrně snadné. I únorová hádanka je snadná a tentokrát pro změnu čistě logická. Asi ji budete mnozí
Řešení úlohy: Potok je na spojnici DC. Bod E kdekoli na této spoj- znát a i ti, co ji neznají, určitě rychle naleznou řešení.
nici. Nejkratší vzdálenost samozřejmě můžeme řešit nalezením mini- Úloha na únor:
ma derivací, ale nejsnadnější řešení je
Král, milující logiku, byl přísný, ale spravedlivý. Přivedli k němu odpomocí souměrnosti podle osy DC.
souzence na smrt a král k němu vedl tuto řeč. Ráno budeš popraven.
Je zřejmé, že nejkratší cesta z A do Q
Bude-li tvůj první ranní výrok pravda, budeš oběšen. Bude-li výrok
je právě tato přímka. Stejně dlouhá je
nepravda, budeš sťat. Odsouzenec ale nebyl hloupý a podařilo se mu
tedy i spojnice AEP. Trojúhelníky jsou
do rána vymyslet výrok, který mu zachránil život.
podobné a hledaná vzdálenost EC=X
Dostali byste se také z této prekérní situace?
je tedy přesně 100 m. A co to má společného s optikou? Pokud by z A do P
Výsledek, chcete-li, zašlete na [email protected]
běželo světlo, bod E si najde samo. Je
– Ing. Otakar Mareš –
Zadání z měsíce ledna: Oráč přišel na pole tvaru obdélníka ABCD
(300 m x 200 m). Podél DC teče potok. Na pařezu P si položil svačinu.
Když dokončil orbu v A, vrátil se do P a cestou si v potoku k svačině
nabral vody. Určete mu bod E, kde si má nabrat vodu, tak aby jeho
cesta z A do P byla nejkratší. Určete X, vzdálenost EC.
BABSKÉ RADY ZE ZAHRADY...ÚNOR
Mráz nám leze za nehty a zima
chce i srdce ledem sevříti.
Co se mlhou, sněhem naobjímá
lidí, lesů a luk bez kvítí.
• v únoru jsou největší teplotní výkyvy, teplé a slunečné dny nás svádí k zahradním
pracím, kterých pak při návratu mrazů trpce litujeme
• staré pravidlo říká, že na zahradě začínáme pracovat až tehdy, když nám na holínkách neulpí ani kus země
• řezné rány stromů ošetříme voskovými preparáty
• při plánování zeleninových záhonů myslíme na to, že se některé rostliny přímo
nesnášejí
• nikdy vedle sebe nepěstujeme rajčata a hrách, brambory a rajčata, hrách a fazol, zelí
a cibuli, petržel a salát, česnek a zelí, ředkvičky a okurky.
Doufejme, že se nevyplní pranostika: „Svítí-li slunce na Hromnice, bude zimy o šest
neděl více”.
– Yveta Kočová –
10
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ÚNOR 2014
11
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT
ÚNOR 2014
VOLEJBAL TJ ČESKÁ KAMENICE
Výsledky zápasů mužů v Okresním přeboru Česká Lípa ročník 2013/2014 – podzim 2013:
TJ Česká Kamenice – ToRik Doksy
3 : 0 (kontumace – soupeř odešel ze hřiště)
TJ Česká Kamenice – Jiskra Mimoň
3 : 1 (27:25, 27:25, 15:25, 25:20)
TJ Česká Kamenice – Loko Č. Lípa dorost
0 : 3 (27:29, 13:25, 18:25)
TJ Česká Kamenice – Loko Č. Lípa dědkové 0 : 3 (20:25, 24:26, 25:27)
TJ Česká Kamenice – SK 3D Česká Lípa
3 : 0 (25:23, 25:15, 25:16)
TJ Česká Kamenice – Jiskra Nový Bor B
1 : 3 (16:25, 25:16, 25:27, 19:25)
TJ Česká Kamenice – TJ Zákupy
odloženo
Neúplná tabulka po podzimní části soutěže - muži:
1. Loko Česká Lípa dorost
6
5
2. Jiskra Mimoň
7
4
3. Loko Česká Lípa dědkové
5
4
4. TJ Česká Kamenice
6
3
5. ToRik Doksy
5
3
6. SK 3D Česká Lípa
7
1
7. TJ Zákupy
4
1
8. Jiskra Nový Bor B
4
1
1
3
1
3
2
6
3
3
Rozlosování jarní části soutěže - muži:
14. 2. 2014 TJ Česká Kamenice – Jiskra Mimoň
20. 2. 2014 Loko Č.Lípa dorost – TJ Česká Kamenice
28. 2. 2014 TJ Česká Kamenice – Loko Č.Lípa dědkové
7. 3. 2014
TJ Česká Kamenice – TJ Zákupy
21. 3. 2014 TJ Česká Kamenice – SK 3D Č.Lípa
28. 3. 2014 Jiskra Nový Bor B – TJ Česká Kamenice
15. 5. 2014 ToRik Doksy – TJ Česká Kamenice
17:8
17:13
14:6
10:10
10:10
6:19
7:10
5:10
11 b.
11 b.
9 b.
9 b.
8 b.
8 b.
5 b.
5 b.
Vítězem III.ročníku Vánočního turnaje
ve florbale se stali borci ze Stradova.
Sport. hala Č. Kamenice
Sport. hala Č. Kamenice
Sport. hala Č. Kamenice
Sport. hala Č. Kamenice
Domácí zápasy hrajeme ve Sportovní hale vždy v pátek od 18.30 hodin.
Tabulka Okresní soutěže Děčín 2013/2014 - ženy - po podzimní části:
1. TJ Rumburk B
14
12
2
25:5
26 b.
2. Šluknov
14
12
2
24:8
26 b.
3. TJ Česká Kamenice
14
10
4
20:11 24 b.
4. Sokol Děčín
14
6
8
15:19 20 b.
5. Varnsdorf
14
5
9
14:19 19 b.
6. Mikulášovice
14
5
9
11:20 19 b.
7. TJ Rumburk Ž
14
3
11
11:22 17 b.
8. Krásná Lípa
14
3
11
9:25
17 b.
Rozlosování jarní části soutěže – ženy:
22. 2.2014 Česká Kamenice – Krásná Lípa
15. 3.2014 Mikulášovice – Česká Kamenice
29. 3.2014 Česká Kamenice – Šluknov
12. 4.2014 Česká Kamenice – Rumburk Ž
26. 4.2014 Varnsdorf – Česká Kamenice
10. 5.2014 Rumburk B – Česká Kamenice
17. 5.2014 Děčín – Česká Kamenice
– Jiří Šulc - TJ Česká Kamenice - oddíl volejbalu –
FK ČESKÁ KAMENICE - MUŽI
15. ročník zimního fotbalového turnaje O pohár města Děčína
1. kolo 25. ledna 11.30 h. Č. Kamenice – Mojžíř
0:1
2. kolo 1. února 15.30 h. Č. Kamenice – Vilémov
3. kolo 8. února 13.30 h. Ústí n. L. – Č. Kamenice
4. kolo 15. února 15.30 h. Junior – Č. Kamenice
5. kolo 22. února 11.30 h. Č. Kamenice – Neštěmice
Vítězové z I.ročníku futsalového turnaje.
1. místo - El Catalansko (Děčín)
2. místo - Klimax Bar (Ústí nad Labem)
3. místo - Pivrnci (Č. Kamenice)
FUTSALOVÁ LIGA 2013-2014
Udrží Pivrnci náskok a získají prvenství
ve druhém ročníku futsalové ligy? Po 2.
kole jsou na prvním místě již s pětibodovým náskokem, a to díky skvělému výkonu Karla Starosty, který se nejvíce podílel
na vydatné brankové smršti.
Třetí kolo se uskuteční v sobotu 1. 3. 2014
ve sportovní hale v České Kamenici, kde se
rozhodne o vítězi. Všichni jste srdečně zváni.
2. kolo
18.1.2013
Pivrnci
Morgani
Č.Kam.Starý Klub
Trosečníci
Opilecký
Calcio
FC Kámen
FC
Barcelona
Děčín
FK Kik
skore
3:2
1:6
7:1
5:4
4:0
3:1
1:1
24:15
16
2
1:2
1:0
2:0
0:0
1:0
2:0
9:5
13
3
4:0
2:3
2:1
0:0
2:1
16:7
16
1
1:2
0:4
0:1
0:1
2:20
0
8
3:0
2:2
3:1
17:13
13
4
1:2
3:1
9:12
7
6
5:1
12:8
11
5
6:16
4
7
Morgani
2:3
Č.Kam.Starý Klub
6:1
2:1
Trosečníci
1:7
0:1
0:4
Opilecký
Calcio
4:5
0:2
3:2
2:1
FC Kámen
0:4
0:0
1:2
4:0
0:3
FC
Barcelona
Děčín
2:3
0:1
0:0
1:0
2:2
2:1
FK Kik
1:1
0:2
1:2
1:0
1:3
1:3
1:5
body pořadí
Futsalová No Fame liga 2013 – 2014 (tabulka po 2. kole)
1.
2.
3.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
4.
7.
5.
8.
6.
7.
8.
z
v
r
p
skore
+/-
b
z
14
14
14
14
14
14
14
14
14
9v
9
11
6
9
5
9
4
6
2
5
1
4
2
1
2r
2
1
2
4
2
3
2
1
4
3
1
3
3p
3
2
6
3
5
3
7
6
11
5
10
7
11
10
skore
37:16
37:20
42:19
16:14
37:16
24:23
37:20
18:31
16:14
12:35
24:23
7:36
18:31
12:35
7:36
+/21
17
23
2
21
1
17
-13
2
-23
1
-29
-13
-23
-29
b
29
29
34
20
29
19
29
15
20
7
19
6
15
7
6
z
7
14
z
14
7
14
14
14
7
14
14
14
7
14
14
14
b
13
13
b
12
13
9
13
8
12
7
9
6
8
6
7
5
6
5
6
5
5
Futsalová
No Fame liga
2013
–1 20142 (tabulka
po 2.
kole)34
Pivrnci
14
11
42:19
23
Č.Kam.-Starý klub
Opilecký
Pivrnci Calcio
Morgani
Č.Kam.-Starý klub
FC
Barcelona
Děčín
Opilecký
Calcio
FK
Kik
Morgani
FC Kámen
Barcelona Děčín
Trosečníci
FK Kik
FC Kámen
Trosečníci
Tabulka střelců
1.
2.
3.
1.
4.
2.
5.
3.
6.
4.
7.
5.
8.
6.
9.
7.
10.
8.
9.
10.
12
Pivrnci
Karel Starosta
Daniel Beneš
Tomáš
Jančuk
Karel Starosta
Michal
Plosza
Daniel Beneš
Dominik
Filipi
Tomáš Jančuk
Roman
Vogl
Michal Plosza
Jan
Tarnoczi
Dominik
Filipi
Ondřej
Roman Schmidt
Vogl
Lukáš
Landovský
Jan Tarnoczi
Pavel
OndřejNovák
Schmidt
Lukáš Landovský
Pavel Novák
Tabulka
střelců
Pivrnci
Č.Kamenice-St.klub
Opilecký
Pivrnci Calcio
FC
Barcelona Děčín
Č.Kamenice-St.klub
Pivrnci
Opilecký Calcio
Č.Kamenice-St.klub
FC Barcelona Děčín
Morgani
Pivrnci
Morgani
Č.Kamenice-St.klub
Pivrnci
Morgani
Č.Kamenice-St.klub
Morgani
Pivrnci
Č.Kamenice-St.klub
– Tomáš Jančuk –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT
ÚNOR 2014
13
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
SPORT
ÚNOR 2014
Oblíbené slovenské termály autobusem z Nového Boru,
ubytování v hotelu s polopenzí, průvodce.
Rádi Vám zašleme katalog.
16. 6.-22. 6.
a 23. 6.-29. 6. 2014
5 800 Kč
CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf,
tel.: 412 372 428, 607 109 402, e-mail: [email protected],
www.janahusakova.cz
14
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
ÚNOR 2014
ANO, HLEDÁME VÁS...
...VÁS, BUDOUCÍ SPISOVATELE
ČLÁNKŮ KAMENICKÝCH NOVIN.
NEBOJTE SE NAPSAT SVÉ NÁZORY,
POSTŘEHY, ZAJÍMAVOSTI NEJEN
Z ČESKOKAMENICKA.
UVÍTÁME I VÁMI POŘÍZENÉ
FOTOGRAFIE.
...UDĚLEJME SI SVÉ NOVINY...
15
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
ÚNOR 2014
Českokamenické noviny 2014 | Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce) | Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243
Redakční rada: P. Dolečková (Město, MÚ, Vzdělávání, Kultura), M. Hlavnička (MÚ, Kultura), A. Vlček (Vzdělávání, Kultura), Y. Kočová (Vzdělávání, Kultura), T. Dvořák (Sport)
Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu! Veškerá inzerce je placena dle aktuálního ceníku!
Grafika a zlom: T. Dvořák - Studio D2 - tel.: 777 673 683 | Tisk a expedice: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863 - [email protected]
16
Download

2. 2014 - Česká Kamenice