NOVINY NEJEN O ČESKÉ KAMENICI
ČESKOKAMENICKÉ
NOVINY
M Ě STO • M Ě ST SK Ý Ú Ř A D • V Z DĚ L ÁVÁ N Í
KULTURA A VOLNÝ ČAS • SPORT • INZERCE
B Ř E Z E N 2 0 1 4 • Č Í SL O 3 • 1 0 Kč
Oddíl cyk listiky Česká Kamenice i v letošním roce
chy s t á p oř ád ání seriálů závodů
horských kol Peklo
Severu 2014. Peklo
Severu se v tomto roce pojede již po patnácté, což je samo o sobě významné
jubileum. Letos bude navíc překonán
významný milník. První závod, který
se jede 20. dubna u domova důchodců,
bude v pořadí stým závodem uspořádaným v rámci Pekla Severu. Na počest
této významné události bude logo seriálu celý ročník zdobeno číslicí 100. Dovolte nám připomenout stručnou historii Pekla Severu.
Myšlenka založit seriál závodů horských kol vznikla u Romana Horkého
a Vojtěcha Marka po roce 1998, kdy se
kvůli vydláždění českokamenického
náměstí nedal nadále pořádat silniční
závod, který se ve městě jezdil. V té době
byl navíc významně narůstající zájem
o horskou cyklistiku, a tak bylo pořádání závodů na horských kolech logickou
úvahou. První ročník se jel v roce 2000.
Seriál se v té době skládal ze čtyř závodů. Postupem času získalo celé Peklo
Severu na oblibě mezi závodníky z širokého okolí, na závody tak jezdilo velké
množství závodníků. Mezi závodníky si
Peklo Severu vydobylo takové jméno, že
se v průběhu let účastnili i známé osobnosti ze světa profesionální cyklistiky.
Mezi některými lze zmínit například
Jana Škarnitzla, Filipa Eberla, Jiřího
Nováka nebo olympijského vítěze z her
v Londýně Jaroslava Kulhavého.
kolech, v následujícím roce se pohár pro
pořadatelský úspěch do České Kamenice vrátil. Vrcholným závodem byl v roce
2006 závod Mistrovství České republiky
v cross-country. Český pohár byl pak
ještě pořádán v roce 2007 a 2009. Díky
pořádání takto významného podniku
se závodů dvakrát zúčastnil například
další olympijský medailista, tentokrát
z Athén, Jose Antonio Hermida Ramos
ze Španělska, jeden z nejvýznamnějších
světových závodníků na horských kolech. A nutno podotknout, že se mu, dle
jeho slov, v České Kamenici líbilo.
V období mezi lety 2004 až 2010 zažívalo Peklo Severu doslova zlaté období.
Na závody jezdilo několik stovek závodníků, seriál tvořilo až deset závodů. Vlivem
různých faktorů se ovšem v následujících letech množství závodů snížilo
a závodníků ubylo. Pořadatelé se ovšem
i přes tyto nepříznivé okolnosti snaží
zajistit pro závodníky vysoký standard.
V tomto roce se můžete těšit na 5 závodů. První závod ročníku, který je právě stým závodem, je závod Okruhy pod
Jehlou se zázemím u domova důchodců
(20. dubna), druhým závodem je časovka na Jedlovou horu, následují závody
Fofr cup v Prysku, nový závod XC Hrádek ve Varnsdorfu a finálním závodem
bude zářiový závod O pohár starostky
města Česká Kamenice. Přijďte letos
fandit nebo i závodit na 15. ročník seriálu Peklo Severu. Závody mají vypsané
kategorie pro děti od tří let až po nejstarší závodníky. Těchto závodů se
může zúčastnit skutečně každý, a proto
je na závod zván skutečně každý. Další
podrobnosti najdete na www.peklose
V roce 2004 pořadatelé českokamenic- veru.cz nebo na stránkách Facebooku
kého oddílu cyklistiky pořádali také po- www.facebook.com/pekloseveru.
prvé závod Českého poháru v horských
– Martin Viktora –
SPORT
PEKLO SEVERU 2014
Okruhy pod Jehlou 2013.
O pohár starostky města 2013.
FoFr Cup 2013.
Horská MTB časovka Jedlová 2013.
1
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTO
BŘEZEN 2014
V minulém čísle Českokamenických
novin byl omylem otištěn i svozový
kalendář tříděného odpadu pro jiné
město. Tříděný odpad se v našem městě
vyváží tak jako doposud, to znamená
každou lichou středu v měsíci.
– J. Myslivcová - MěÚ –
» PODĚKOVÁNÍ «
Vyplněné DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ
můžete odevzdat zástupcům
FÚ Děčín
25. 3. 2014 od 14 do 16 hodin
v 1. patře v zasedací místnosti
městského úřadu.
Děkujeme lékařům a hlavně sestrám,
ostatnímu zdravotnickému personálu
v zařízení VIA v České Kamenici za ošetřování a péči o pana J. Dostála v jeho
nemoci.
– Děkuje rodina –
ZASTUPITELSTVO
Veřejné zasedání
Zastupitelstva města
Česká Kamenice proběhne
5. března 2014 od 17 hodin
v hudebním salónku Domu
kultury v České Kamenici.
Program jednání
zastupitelstva města naleznete
na úředních deskách
a na plakátovacích plochách.
OPUŠTĚNÉ A NEUDRŽOVANÉ HROBY
Město Česká Kamenice, odbor správy
majetku města, jako vlastník a zároveň
provozovatel hřbitova v České Kamenici
provedl na konci loňského roku 2013 kontrolu opuštěných a neudržovaných hrobových míst.
Jedná se o hroby, které jsou na první
pohled neudržované, porostlé mechem,
značně poškozené, některé jsou označeny pouze číslem nebo náhrobní deskou
z černého skla, kde jsou uvedeni zesnulí,
ale také na tato místa není uzavřen nájemní vztah.
Byl tak vyhotoven soupis neudržovaných hrobů a vyvěšen po dobu 1 roku
na vývěsní tabuli na hřbitově v České
Kamenici. Součástí soupisu je číselně
označená fotodokumentace a náhled pohřebiště v mapové podobě. Číselná fotodokumentace tak označuje jednotlivá
hrobová místa nebo část hřbitova, na kterém se daný hrob nachází.
V případě, že se vlastník hrobovému
zařízení nepřihlásí v dané lhůtě, budou
hrobová místa odstraněna.
– Jitka Kosinová - SMM –
Ilustrační foto.
VENČENÍ PSŮ NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK
V minulém týdnu mne navštívil rozhořčený občan našeho města, který upozorňoval na znečišťování travnaté plochy
v parku u Poutní kaple narození panny
Marie. Milí čtenáři našich novin, milí
majitelé psích miláčků, dovolte mi připomenout platnou Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2006 a č.2/2010 o pravidlech
pro pohyb psů na veřejném prostranství
a o vymezení prostoru pro volné pobíhání
psů. Za chvíli bude jaro a chceme se všichni procházet po čistém městě. Právě tento
park je jedním z míst, kde je uplatňována regulace pohybu psů v již zmiňované
vyhlášce. Jen pro připomenutí dále sem
patří zelená plocha v ulici Pražská, prostranství sídliště 5. května, v ulici Lidická
a okolí bytových domů na Děčínské ulici.
Zákaz vstupu se psy je na všechna dětská
hřiště a další místa, která jsou označena
piktogramem „Zákaz vstupu se psem“.
V žádném případě nechci tímto článkem
pobouřit vás majitele psů, ale jen upozornit na úklid psích exkrementů. Pokud nebudete mít vlastní sáčky, tak na podatelně
městského úřadu jsou na požádání k dispozici a pracovnice vám je vydá.
– Ing. Hana Štejnarová - starostka –
2
§§ § §
Jednou z mnoha změn, která se dotkne
občanů s počátkem platnosti nového občanského zákoníku, je i nová úprava § 5
předchozí právní normy. Původní znění
občanského zákoníku umožňovalo, došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného
stavu, domáhat se ochrany u příslušného
orgánu státní správy. Ten mohl předběžně
zásah zakázat nebo uložit, aby byl obnoven předešlý stav. V současné době jsou
již pro tato řízení příslušné pouze soudy,
a proto je nutné v takových případech
směřovat svá podání k věcně a místně příslušnému soudu, což je v případě České
Kamenice Okresní soud v Děčíně.
– Pavel Kašpar - Odbor HS –
Ilustrační foto.
novomanželé
Zuzana Váňová – Ladislav Němeček
narození
Nela Baštová – Pavlíně Fiedlerové
Izabela Kamenická – Lilianě Filipiové
Jana Suchá – Lucii Suché
jubilanti
Děti z mateřinky Kaštánek přivítaly v sobotu 17. 2. 2014 pásmem písniček a básniček,
nově narozené občánky našeho města.
SETKÁNÍ S ŘEDITELI ŠKOL
Na konci ledna ve čtvrtek 30. 1. 2014
proběhlo již druhé setkání mezi vedením města Česká Kamenice zastoupeným
místostarostou Bc. Martinem Hruškou,
ředitelem ZŠ TGM a gymnázia Česká Kamenice Mgr. Danielem Preislerem a vyučující paní učitelkou Pavlou Macharovou
a panem Andreasem Seltmannem - ředitelem Goethe-Gymnázia v Sebnitz.
Tématem našeho setkání, které navázalo
na první schůzku, která proběhla již 20.
září minulého roku právě v Sebnitz, byla
dohoda, jestli a jak jsme schopni navázat
a rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi našimi školami.
Na úvod našeho setkání představil pan
ředitel Preisler svému kolegovi výuku na
prvním stupni ZŠ a to včetně tříd zaměřených na výuku pomocí iPadů. Navštívili
jsme také předškolní vyučování a prošli
i horní budovu školy, kde se pan ředitel
Seltmann zajímal o to, jak budou prostory
vypadat po dostavbě a rekonstrukci.
Témata, která jsme projednávali v rámci
spolupráce, byla následující:
• Výměnné pobyty žáků obou škol.
• Stejně tak u učitelů němčiny eventuelně dle jazykového vybavení pedagogů
i ostatních.
Již na jaře bychom chtěli zrealizovat
výměnný jednodenní pobyt mezi školami (pro žáky 10 či 11 tříd) a také zahájit
první společný umělecký projekt.
Zajímali jsme se také o možnost společného čerpání evropských dotací
a shodli jsme se, že v rámci EU fungují
dobře programy Komenius. Tyto je potřeba prostudovat a na příští setkání se
začít bavit o konkrétním programu, na
který bychom společně zacílili. Jednou
z možností, kterou slíbil pan ředitel Seltmann prověřit, je spolupráce se školami
z Turecka, Makedonie, Sebnitz a právě
nás, ale to bude předmětem našeho dalšího setkání.
V současné době také připravujeme
setkání starostů, které nejprve proběhne na Sebnitzské radnici, a potom
v našem městě.
– Bc. Martin Hruška - místostarosta –
Přivítání pana Andrease Seltmanna na radnici a předání drobného daru.
Zleva: D. Preisler, P. Macharová, A. Seltmann, M. Hruška.
Anna Voláková
Pavla Peklová
Jaroslav Němec
František Freismuth
Marie Kulová
Anna Fryblíková
Rudolf Lukášek
Jaromír Hrubý
Pavel Vácha
Richard Těšínský
Jana Čápová
Všem jubilantům přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti do dalších let.
vzpomínáme
Dne 6. března 2014
uplynou 3 roky
od úmrtí mé manželky paní Zdenky
Hlaváčkové.
S úctou a láskou stále
vzpomínají manžel Jiří
a děti s rodinami.
Vzpomínáme na pana
Jana Kmoška, který
by se 29. března 2014
dožil 70 let. Už více
než dva roky nám
všem moc chybí
jeho humor a dobrá
nálada.
Stále vzpomíná manželka, děti
s rodinami, přátelé.
Jsou to 4 roky,
co zemřela paní
Anna Krocová.
Letos by se dožila
životního jubilea
100 roků.
Stále vzpomínají
dcery.
Dne 11. března uplyne rok od úmrtí pana
Jiřího Škarvady.
Stále vzpomíná
manželka, synové,
vnuci, maminka
a sestry. Všichni,
kdo jste ho znali,
vzpomeňte s námi.
3
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
BŘEZEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
BŘEZEN 2014
OBNOVA OPĚRNÝCH ZDÍ V CENTRU MĚSTA
Příznivé klimatické podmínky probíhající zimy umožňují stavebním firmám navázat na další, v pořadí již druhou etapu
obnovy navigačních zdí v historické části
našeho města. Technologicky náročné
stavební práce jsou realizovány na poměrně stísněných plochách ulic Benátky
a Komenského.
Rozsah obnovy vodního toku byl přehodnocen v průběhu roku 2012. Zástupci
města Česká Kamenice, oddělení výstav-
by a investic upozornili na neefektivní
lokální výspravy navigačních stěn, které
ovlivňují stabilitu sousedících pozemků
a staveb. Na základě požadavku takzvané komplexnosti akce, bylo přistoupeno
k řízené obnově opěrných zdí. Stavební dílo se tak zkvalitní a zajistí požadovanou bezpečnost před další přírodní
pohromou. Zároveň značně prodlouží
životnost zainvestovaného majetku. Součástí obnovy je i dno vodního toku. Po-
MASOPUST U NÁS V DOMOVĚ
Už se všichni těšíme na masopust a řešíme dilema, za co půjdeme. Pan Střelka
doufá, že půjde za něco jiného než za vodníka. Což se mu podařilo už 16 krát. Přesto
si, dle svých slov, masopustní veselí v domově vždy užívá a má z něj radost. Jakož
i ostatní obyvatelé. Na tento rok chystáme
tradiční masopustní zabíjačkové hodování. S radostí si zazpíváme a zatančíme se
skupinou „KA–ŠE” pana K. Plíhala.
– příspěvek pana E. Střelky –
4
Seniory potěšila návštěva zástupců MU
Česká Kamenice, na našem pravidelném
středečním posezení. Zásluhou paní ředitelky Ing. Š. Kopáčkové máme možnost používat internet se Skypem. Uvidíme a uslyšíme své nejbližší odkudkoliv.
Každý měsíc se těšíme na návštěvu dětí
z výtvarného kroužku místní ZUŠ.
Při spolupráci procvičí naši dovednost
a máme vedle nich větší radost ze života.
– příspěvek paní M. Marýzkové –
znatky odborníku, které byly zaznamenány právě v průběhu povodní, nově řeší
kaskádovité úpravy dna. Tento návrh
uvítali zvláště zástupci rybářského svazu. Jedná se o novodobé řešení, které má
za úkol zpomalit proudění vody, hydraulicky zlepšit průtočnost profilu a zároveň
zajistit přirozenost chovu ryb.
Stávající rozmanité stavební materiály
opěrných zdí jsou sjednocovány do původní a místně dostupné čedičové hmoty.
Tento materiál je odolný a lehce opracovatelný. Koruna zdiva je řešena z původních pískovcových štuků. Úpravou jsou
dotčeny hranice pozemků, z těchto důvodů je nutné provádět normovou úpravu
zábradlí, oplocení a také vyústění kanalizačních a dešťových sběračů. Záměr je
proto koordinován s městem Česká Kamenice.
Zástupci Povodí Ohře s.p. stanovili
nový časový harmonogram pro komplexní obnovu koryta řeky Kamenice
v rozsahu celé historické části města.
Jedná se tak o dlouhodobý počin, který
zajistí občanům a návštěvníkům města
optimální životní podmínky. Dokončení rozpracovaného úseku je stanoveno
na průběh měsíce října 2014.
– Milan Drdek –
VLAJKA PRO TIBET
Letos uplyne 55 let od povstání v Tibetu proti čínské nadvládě. V roce
1959 po odchodu Dalajlamy do Indie
vypuklo v Tibetu povstání, při kterém
zemřelo 80 tisíc Tibeťanů. Před pěti lety
proběhly v Tibetu masivní protesty
proti porušování lidských práv, během
nichž zemřely desítky osob a více než
tisíc lidí bylo zatčeno čínskou policií.
Česká republika se k mezinárodní
kampani připomínající porušování
lidských práv v Tibetu připojuje již
od roku 1996.
V rámci mezinárodní akce „Vlajka pro
Tibet“ bude dne 10. března 2014 vyvěšena na budově městského úřadu tibetská
vlajka.
– Petra Dolečková –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
BŘEZEN 2014
Jméno tohoto malíře je natrvalo spojeno
s jeho rodným městem Děčínem, kde se
v roce 1895 narodil a kde žil až do nuceného
odchodu z vlasti v roce 1945. Josef Stegl vždy
používal na svých obrazech podpis ve tvaru
Jos. Stegl - Tetschen, popřípadě v české po-
MĚSTSKÝ ÚŘAD
MALÍŘ DOMOVA JOSEF STEGL
době - Děčín, to když maloval pro českou
klientelu. Nový domov po roce 1945 našel
Josef Stegl v německém Eislebenu. Dál však
užíval stejný tvar svého podpisu, jakoby rodné město a milovaný kraj nikdy neopustil.
Josef Stegl zemřel v Cáchách v roce 1966.
Se životem a dílem tohoto děčínského rodáka se můžete seznámit ve výtečné monografii „Josef Stegl, Osud děčínského malíře“
autora Petra Jozy, kterou vydala Iniciativa
pro děčínský zámek spolu s Heimatverband
Kreis Tetschen-Bodenbach e.V. v roce 2011.
Motiv České Kamenice je zde zastoupen
pouze jediným obrazem. Jeho námětem je
východní cíp bývalého Hrnčířského trhu
s domem čp. 73 v popředí. Dnes vám však
představíme jiný Steglův obraz s motivem
z našeho města. Ten byl až do nedávné doby
pro autora monografie zcela neznámý. Možná se časem objeví další jeho obrazy s motivy z České Kamenice…
Tématem olejomalby na plátně z roku 1939
je jistě všem známý pohled Lipovou ulicí
směrem k věži kostela sv. Jakuba. Na rubu
původního dřevěného rámu se dokonce dochovalo celkem dobře čitelné, tužkou psané
věnování od samotného autora obrazu (volně přeloženo):
MASOPUST V MATEŘSKÉ ŠKOLCE KAŠTÁNEK
V rámci projektového týdne se děti
v naší mateřské školce seznámily s lidovou tradicí MASOPUSTU. Samotnému
masopustnímu veselí předcházelo seznámení s touto lidovou tradicí pomocí vyprávění, obrázků a příběhů. Společně jsme
se na tyto dny těšili. Děti si vlastnoručně
vyrobily škrabošky zvířátek a jednoduché
masky. V den MASOPUSTU paní učitelka
přichystala tradiční masopustní pochoutku – koblížky. Některé maminky s dětmi
nachystaly pohoštění -koláčky, preclíky,
ovoce a veselí mohlo začít. Děti tančily, ských nástrojů vytvořily malý průvod a těšíme se na další akce.
soutěžily a se zpěvem a „rámusem“ dět- školkou. Děkujeme rodičům za spolupráci
– Petra Hlaváčková –
5
VZSĚLÁVÁNÍ
Na památku na domov s přáním všeho nejlepšího a šťastného manželství.
Rodina Jos. Stegla – Děčín.
Česká Kamenice, srpen 1939.
– Miroslav Hlavnička–
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
BŘEZEN 2014
CVIČENÍ PEJSCI V KAŠTÁNKU
Naší mateřinku navštívila paní
Ing. Alena Smolíková, která se věnuje
dogdancingu – vystoupení člověka a psa
na hudbu. S touto disciplínou jsme ji
mohli vidět v soutěži Česko-Slovensko
má Talent, kde získala 2. místo. Děti byly
od samého začátku zapojeny do představení, kdy se nejdříve rozcvičily s fenkou
Keysi a poté jí vytvořily živou překážkovou dráhu. Děti si také vyzkoušely,
jestli je pejsek poslechne a za odměnu
mu mohly dát psí dobrotu. Taneční vystoupení fenky Jerry se dětem moc líbilo
a po velikém potlesku si mohli všichni
pejska pohladit.
– Pavlína Kopecká –
MASOPUSTNÍ VESELÍ V MŠ KOMENSKÉHO
V únoru jsme se seznamovali s tím, co
je to masopust, masky, převleky. Jaké byly
o masopustu zvyky, co se peklo a jak se
lidé bavili. Povídali jsme si o tom, že dříve neexistovala televize, mobily, počítače
a přesto si uměli připravit zábavu. Poznávali jsme různá řemesla, vyzkoušeli jsme
si třeba řemeslo pekaře. Povídali jsme si
o práci rodičů, co mají za řemeslo, povolání a co v práci vlastně dělají.
Rozhodli jsme se uspořádat masopustní
rej masek. Naučili jsme se nové písničky,
básničky i hry. Paní učitelky pro nás tajně připravily roztodivné soutěže. Pozvali
jsme do školky i rodiče, babičky, dědečky,
sourozence. V úterý jsme společně napekli tradiční kynuté pečivo na pohoštění. Maminky doma přichystaly nápadité
kostýmy a všichni jsme se sešli ve středu
19. 2. odpoledne v naší školce. Karneval
jsme zahájili promenádou masek. Přišli princezny, víly, piráti, kostry, kočky,
opravář, medvěd, černokněžník i mnoho
dalších bytostí. Po promenádě děti rodičům předvedly, co se všechno ve školce
učíme a společně s rodiči jsme si zatancovali a zasoutěžili. Byla spousta legrace
a radosti. S rodiči si děti vyrobily koníka,
na kterém se děti projely a odjely i s koníky, dobrou náladou a zážitky z příjemného odpoledne domů.
– Marta Grundová - učitelka MŠ –
Ředitelky mateřských škol v České Kamenici stanovují (podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)
Z Á PIS DO M AT E Ř SK ÝCH ŠKOL V ČE SK É K A M E N ICI
Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2014 /2015 je stanoven na den
čtvrtek 24. dubna 2014 v době od 10,00 hodin do 14,00 hodin.
Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, - podle předem stanovených kritérií ředitelkou školy.
Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
- vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání /mohou vyplnit v MŠ/ a rodný list dítěte.
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout přímo
v mateřské škole Kaštánek nebo v mateřské škole Za Vodou.
Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanovený den, je nutné přijetí dítěte domluvit v nejbližším
možném termínu přímo s vedením mateřské školy.
Ředitelky mateřských škol v České Kamenici
6
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
BŘEZEN 2014
Tak máme za sebou první soutěžní republikové finále pěvecké soutěže Melodie
2014. Postoupili sem z oblastního kola
moji dva žáci, každý soutěžil v jiné kategorii a jiný den. Soutěž byla pořádána
31. 1. a 1. 2. v divadle Za plotem, je rozdělena do 6 kategorií a probíhá současně
s Dětskou portou s 8 kategoriemi (téměř
300 soutěžících). Když začal den pololetních prázdnin, vydali jsme se s Janem
Klimešem do Prahy autobusem. Jeho kategorie byla časově naplánována na 19:30 h,
a protože jsme si chtěli poslechnout jiné
soutěžící, na místo jsme dorazili už v 15 h.
Honza zpíval 3. ale až ve 22 h. Jeho soutěžními písněmi byly Mimorealita T.
Kluse a Wake Me Up Avicii, doprovázel
se jako jediný v této kategorii na kytaru.
Druhý den jsme jeli znovu s nachlazenou
Adélkou Hladkou, která zpívala na half
playback Skyfall Adele a Lásko, voníš
deštěm M. Rotrové. I za pár nepříznivých
podmínek se oběma vystoupení velmi
zdařilo, jejich skvělé výkony si můžete
VZDĚLÁVÁNÍ
ŽÁCI ZUŠ V REPUBLIKOVÉM FINÁLE
poslechnout i na youtube. Na vyhlášení
jsme čekali až do večera po vystoupení J.
Uhlíře a skupiny ZHASNI, kdy z 28 soutěžících v těchto 2 kategoriích vybrali jen
5 vítězů, my jsme se bohužel neumístili.
Oba ale získali další pěvecké zkušenosti
a slyšeli spoustu hudebních skupin a mladých zpěváků, jakými jsou například bratři Hynek a Patrik Hradecký z Domažlic,
kteří opravdu ve svém sólovém projevu
neměli konkurenci.
– Zdeňka Cmuntová dipl.um. –
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Skupinka rodičů sleduje výuku v 1.A.
prezentace z akcí školy, výtvarná dílna a novinkou byl i šachový
stolek, který prezentoval nově vyučovaný předmět „Šachy“. Během odpoledne na gymnázium přišlo 50 rodičů a dětí z České
Kamenice, Benešova nad Ploučnicí, Markvartic, Prysku, Nového Boru, Arnoltic, Huntířova, Libchavy a Děčína. Bylo vydáno
celkem 30 přihlášek, což je dobrý signál pro zřizovatele školy,
protože prima bude dostatečně zaplněna novými žáky.
Rodiče tuto akci přivítali, osobně i elektronicky pak velice
kladně hodnotili školu i náročnou práci vyučujících. Vy, kteří
jste se nemohli této akce zúčastnit a chtěli byste se podívat, jak
probíhá výuka, můžete kontaktovat vedení školy a domluvit si
individuální termín Vaší návštěvy.
– Mgr. Daniel Preisler - ředitel školy –
Ve čtvrtek 13. 2. 2014 se dveře školy na všech třech budovách
Základní školy T.G.Masaryka a gymnázia Česká Kamenice otevřely pro rodiče a širokou veřejnost. Návštěvníci tak mohli zažít
dopolední i odpolední výuku na prvním i druhém stupni ZŠ.
Dolní budovu školy navštívilo celkem 84 „dospěláků“. Nejvíce
se jich přišlo podívat do třídy 1.A - 17 a 2.A - 10. Na horní budově školy se 19 návštěvníků mohlo podívat i do nově budovaných
učeben.
Na budově gymnázia probíhal „Den otevřených dveří“ ve spolupráci se studentskou radou. Byla připravena řada zajímavých
aktivit: kavárna, ukázka laboratorních prací, multimediální
I maminka se aktivně zapojila v 1.C.
7
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
VZDĚLÁVÁNÍ
BŘEZEN 2014
RECITAČNÍ SOUTĚŽ JEDNÁNÍ ŠKOLSKÉ RADY
6. února proběhlo na ZŠ T.G.M. školní Ve středu 22. 1. 2014 se uskutečnilo v zakolo recitační soutěže, kterého se zúčast- sedací místnosti městského úřadu další
nilo osm recitátorek.
jednání školské rady Základní školy T.G.
Masaryka a gymnázia Česká Kamenice.
Porota vybrala do městského kola, kte- Školská rada jednala dle předem doré se uskuteční ve středu 12. 3. od 14.00 mluveného programu, prvním bodem
hodin v domě kultury, Marušku Koto- jednání byla informace vedení města
učovou ze 6.B, Kristýnku Gažiovou ze o probíhajících stavebních úpravách
7.B a jako náhradnici Valinku Kubico- v budově základní školy v Palackého
vou ze 6.B.
ulici s cílem přestěhování tříd gymnázia
z budovy kulturního domu do této buPorota však ocenila všechny účastnice dovy do začátku nového školního roku.
soutěže, neboť v dnešní počítačové době Vedení města konstatovalo, že harmoje vztah děvčat k literatuře a poezii ob- nogram stavebních prací se daří úspěšně
zvláště chvályhodný.
dodržovat.
– Mgr. Yveta Kočová – Dalším bodem jednání byla informace
ředitele školy o úspěšné účasti naší školy na burze škol. O naši školu byl zájem,
stánek gymnázia byl neustále obklopen
žáky i jejich rodiči.
Školská rada dále jednala o situaci
ve školní jídelně. Byl zakoupen a zapojen
konvektomat, v souvislosti s touto modernizací byl požádán ČEZ o potřebné
navýšení kapacity. Tato záležitost je stále
v jednání, v návaznosti na to proběhnou
drobné dispoziční úpravy ve školní jídelně.
Další jednání školské rady proběhne
v polovině března, o programu a průběhu jednání vás budu informovat.
– Martin Šanda - předseda školské rady –
STAVEBNÍ ÚPRAVY NA HORNÍ BUDOVĚ ZŠ
Od prosince 2013 na horní budově
školy intenzivně probíhají bourací a přípravné práce, které provádí Technické
zařízení města Česká Kamenice. V současné době je dokončena kompletní
projektová dokumentace a tak mohou
nastoupit i odborné firmy, které plynule
zajistí to, aby se plánovaná rekonstrukce
stihla do konce srpna 2014.
Pevně věřím, že i rozsah rekonstrukce
bude zachován. Od září 2014 bude horní budovu školy navštěvovat více jak
300 žáků, pro které je potřeba vybudovat nové třídy, pro učitele nové kabinety
a samozřejmě pro všechny nová sociální
zařízení, která opravdu již řadu let nevyhovují současným hygienickým normám a potřebám školy.
O dalším průběhu rekonstrukce Vás
budu pravidelně informovat v Kamenických novinách a na webových stránkách školy www.zs-gymnazium.cz, kde
si budete moci prohlédnout i bohatou
fotodokumentaci právě probíhající stavby horní budovy základní školy v České
Kamenici.
– Mgr. Daniel Preisler - ředitel školy –
Nově vznikající kmenová učebna v přízemí.
Toto bude kabinet pro učitele v přízemí.
8
V letošním roce se zapojily dospívající děti z dětského domova v České Kamenici do projektu „Jak na pracovní
kariéru“ pořádaného organizací JURTA, o.p.s.
Hlavním cílem tohoto projektu je
osvojení pracovních a sociálních dovedností, které pak využijí ve svém
samostatném životě. Nácviky poté
probíhají v prostorách organizace
v Děčíně - Nebočadech, kde mají
k dispozici vlastní zemědělství, chov
zvířat, truhlárnu, prádelnu a keramickou dílnu.
– Dagmar Holubová, Dis. –
logické okénko
Zadání z měsíce února: Král milující logiku byl přísný,
ale spravedlivý. Přivedli k němu odsouzence na smrt a král
k němu vedl tuto řeč. Ráno budeš popraven. Bude-li tvůj
první ranní výrok pravda, budeš oběšen. Bude-li výrok nepravda, budeš sťat. Odsouzenec, ale nebyl hloupý a podařilo se mu do rána vymyslet výrok, který mu zachránil život.
Dostali byste se také z této prekérní situace?
Řešení úlohy: Správný výrok je: Budu sťat. Odsouzenec
nemůže být sťat-výrok by byl pravda a tento druh popravy měl být za nepravdu. Nemůže být ani oběšen, jelikož by
potom jeho výrok pravdou nebyl a oběšení hrozilo za pravdivý výrok. Král byl spravedlivý a logický a nemohl tedy
uskutečnit ani jeden druh popravy. Tak celkem jednoduché, že.
a jiné hry je tedy přesně vypočitatelný. To hráči určitě vědí, i když
možná ti u těch beden asi ne.
V některých oborech přesně
nevypočitatelných hraje pravděpodobnost zásadní roli. Asi se
nedočkáme takovéto předpovědi
počasí : Zítra v České Kamenici na náměstí začne pršet v 17.35,
spadnou 3mm srážek a v 18.20 přestane. Tlak bude 988 hpa, teplota 10°C
a vlhkost 58%. Ne, tady si musíme vystačit s těmi jejich
pravděpodobnými pojmy, polojasno, občas, místy, ojediněle apod. Nebýt ale pravděpodobnosti, zůstaly by skryty
i takové obory lidské činnosti, jako je kvantová fyzika. V té
vlastně nejde vypočítat vůbec nic a lze jen určit, jak je to
pravděpodobné. Ale o tom snad jindy.
Tolik řešení úlohy z ledna, jak sami vidíte, bylo poměrně
snadné. I únorová hádanka je snadná a tentokrát pro změ- Pozorně si přečtěte zdánlivě nesmyslné zadání, jde zde tonu čistě logická. Asi ji budete mnozí znát a i ti, co ji neznají, tiž také o tolik kritizované porozumění textu.
určitě rychle naleznou řešení.
Kdybyste zvolili jednu z následujících odpovědí náhodÚloha na březen:
ně, jaká je pravděpodobnost, že uvedené číslo je správnou
V březnu se podíváme na pojem pravděpodobnost. Prav- odpovědí na tuto otázku?
děpodobnost je definována jako poměr stavů příznivých: a) 25 % b) 50 % c) 0 % d) 25 %
počtu všech možných stavů. Pravděpodobnost, že hodím
kostkou šestku je tedy 1/6 , že hodím sudou tedy 3/6 atd. Výsledek, chcete-li, zašlete na [email protected]
Tento druh pravděpodobnosti, tedy kostky, karty, sportka
– Ing. Otakar Mareš –
9
KUTURA A VOLNÝ ČAS
JAK NA PRACOVNÍ KARIÉRU – PORADÍ JURTA
VZDĚLÁVÁNÍ
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
BŘEZEN 2014
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
BŘEZEN 2014
D Ů M K U LT U R Y
e-mail: [email protected] | tel.: 412 584 791, 775 879 884
KARNEVAL DOMU KULTURY
MUŽ SEDMI SESTER
so 8. března od 20:00 hod.
st 19. března od 19:00 hod.
Hraje skvělý orchestr BONIT.
Slosovatelné vstupenky o ceny.
Vyhlášení nejlepší masky.
Žánr: erotická groteska. Podle námětu z novely Jaroslava Havlíčka napsali Olga Šubrtová
a Martin Glaser, Emil Škvor a jeho tři kamarádi tvoří partičku, ve které zahání nesnesitelnou nudu vymýšlením šílených kanadských
žertíků. Jejich život nabere nečekané obrátky,
když se Emil rozhodne provést největší „vtip“
svého života: svést během jediného týdne
sedm sester. Vmanipuluje dívky postupně
do mezních situací, ve kterých jim „nezbývá“ než podlehnout… Hra pracuje s razantní zkratkou, komiksovou úsporností a místy
velmi krutým humorem. Text se prostřednictvím komických situací pokouší o jistý obraz
dnešního světa – o obraz manipulace, povrchnosti a absence morálních zábran. „Kultivovaná alternativa k televizním reality show…“.
Divadelní ochotnický soubor HRAjeto.s.
Nový Bor, v režii Ireny Vaňkové. Hrají: R. Haringová, L. Macnerová, E. Pilská, J. Lovecká,
M. Štipská, T. Dalík, T. Dokoupil, V. Liška, T.
Karásek, M. Gorčíková, N. Gorčíková, J. Kratochvíl.
Vstupné 200 Kč | Prodej v Infocentru.
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
pá 18. dubna od 20:00 hod.
K tanci a poslechu hraje František
Nebuželský.
Vstupné 50 Kč | Prodej v Infocentru.
10
„KŠANDA“
(,,NELÉTEJ PŘÍLIŠ VYSOKO,VŠIMNOU SI TOHO…“)
pá 11. dubna od 19:00 hod.
Napsal: Jaroslav Sypal. Magda Olezlá a Jindřich Klíště jsou milenci. Plánují společný
život, ale ještě předtím se snaží získat hodně
peněz a přitom zůstat čistí. Vymyslí ďábelský
plán. K jeho realizaci zneužijí manžela Olezlé
– Huberta Kšandu.
Pomůžou mu postupně vystoupat až na samý
vrchol kariéry a pak jimi nastražená past sklapne. Kšanda je zatčen. Teď Olezlé s Klíštětem už
nic nebrání k dosažení vytouženého cíle. Jejich
růžové sny o bohatství se začínají plnit. Ale
všechno je nakonec úplně jinak…Příběh o lidské hrabivosti má nečekané rozuzlení.
Komedie ,,Kšanda“ je nabitá dějem a originálním humorem. Dialogy ostré jako
bič a strhující tempo nenechají diváky ani
na chvíli vydechnout. Ne náhodou aspiruje
,,Kšanda“ na nejlepší českou komedii roku
2014. Přijďte se o tom přesvědčit. Láska
ke ,,Kšandovi“ kvete v každém věku.
Vstupné 200 Kč v předprodeji
v Infocentru a Domě kultury.
Vstupné 70 Kč | Prodej v Infocentru.
Na místě 250 Kč.
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
BŘEZEN 2014
11
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
BŘEZEN 2014
BABSKÉ RADY ZE ZAHRADY...BŘEZEN
Mezi sněhem zelená se tráva,
sníh se ztrácí v jarních potůčkách,
oráč střípky ledu zaorává,
zima už má ze sluníčka strach.
Příroda se probouzí a okouzluje nás krásně kvetoucími petrklíči, hyacinty a narcisy.
• odstraníme vše, čím jsme zakryli rostliny, aby se k nim dostalo teplo a vzduch
• opatrně odstraňujeme plevel
• prosejeme kompost, který chceme dát na záhony
• trávník vyhrabeme ostrými hráběmi
• můžeme začít sít majoránku, tymián, levanduli, petržel, pažitku, kopr, fazole,
ředkvičky, celer…
Nezapomeňte, že březen se umí pousmát, ale také důkladně zamračit.
– Yveta Kočová –
Foto: Lukáš Kaffer
G A L E R I E
V Ý S T A V A
Každou druhou sobotu v měsíci se budou konat
,,TVOŘIVÉ SOBOTY“.
OBRAZY - Vladimír Patzak
Vždy od 10:00 – do 17:00 hod.
Můžete se zde naučit různé ruční práce.
První tvořivá sobota bude 8. března.
Vernisáž výstavy bude
ve čtvrtek 13. března 2014 v 17:00 hod.
Výstava potrvá
od 14. 3. do 4. 4. 2014.
ÚNOROVÉ AKTIVITY KLUBU SENIORŮ Č. KAMENICE
Dne 13. 2. měl Klub seniorů výroční schůzi. Na schůzi jsme
si probrali a připravili podrobnější plán naší práce na letošní
rok. Přivítali jsme také vzácného hosta, senátora pana Jaroslava
Sykáčka. Byl seznámen s naším klubem a při svém vystoupení
nám popřál hodně zdraví, úspěchů. Zároveň nás pozval na prohlídku senátu. Tato návštěva se uskuteční v květnu.
12
Klub seniorů uspořádal Masopustní maškarní karneval. Tentokrát se sešlo mnoho masek a bylo z čeho vybírat ty nejlepší, které
byly odměněny. Zábava se vydařila a všichni účastníci byli spokojeni. Zúčastnily se masky z Č. Kamenice, K. Šenova, Veselého
a Benešova n. Pl. Celkový počet zúčastněných masek byl 25.
– Alois Bělota –
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
BŘEZEN 2014
13
SPORT
BŘEZEN 2014
14
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT
BŘEZEN 2014
15
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
BŘEZEN 2014
ČESKÝ ROZHLAS a PLANETÁRIUM
doprava z Nového Boru do Prahy
st 12. 3. 2014
490 Kč
SLOVENSKÉ TERMÁLY PODHÁJSKA
doprava/hotel/polopenze/průvodce
16. 6.-22. 6.
23. 6.-29. 6.
2014
5.800 Kč
CK Mgr. Jana Hušáková, Pražská 2952, 407 47 Varnsdorf,
tel.: 412 372 428, 607 109 402, e-mail: [email protected],
www.janahusakova.cz
Českokamenické noviny 2014 | Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce) | Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243
Redakční rada: P. Dolečková (Město, MÚ, Vzdělávání, Kultura), M. Hlavnička (MÚ, Kultura), A. Vlček (Vzdělávání, Kultura), Y. Kočová (Vzdělávání, Kultura), T. Dvořák (Sport)
Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu! Veškerá dotazy k inzerci získáte na tel. č.: 412 151 538.
Grafika a zlom: T. Dvořák - Studio D2 - tel.: 777 673 683 | Tisk a expedice: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863 - [email protected]
16
Download

NOVINY ČESKOKAMENICKÉ