NOVINY NEJEN O ČESKÉ KAMENICI
ČESKOKAMENICKÉ
NOVINY
Mariánská pouť letos po celý víkend
V letošním roce bude po dlouhé době
Mariánská pouť třídenní. Přestože se
v době psaní tohoto článku ještě ladí poslední detaily, můžeme prozradit, že v letošním roce bude tradiční pouť probíhat
trošku jinak, než bylo doposud zvykem.
Následovat bude sobotní program, který
je v letošním roce pestřejší než v loňském
roce a je koncipován tak, že bude probíhat jak na náměstí Míru, tak také v parku
u Mariánské kaple, kde je již nainstalována
i krásná zvonkohra. Na obou místech je
připraven program, který se bude i částečZahájení pouti plánujeme již na pátek 6. ně prolínat tak, aby nebyl nikdo ochuzen.
září, kdy bude večer slavnostním průvo- Hlavní program poté skončí koncertem
dem městem pouť zahájena.
a ohňostrojem v sobotu večer. Tentokrát
to však nebude znamenat konec pouti.
Ta bude pokračovat v neděli od 14 hodin
v Mariánské kapli koncertem českokamenického pěveckého sboru.
Nezbývá než věřit, že nám bude přát počasí (pokud ne, budeme část programu
přesouvat do domu kultury) a že si pouť
všichni užijeme.
– Martin Hruška - místostarosta –
Už jste slyšeli NOVOU zvonkohru?
Město Česká Kamenice uspořádalo veřejnou sbírku na pořízení zvonkohry
do Poutní kaple Narození Panny Marie.
Sbírka probíhá od prosince 2010 a končí
letos v listopadu. Městu se podařilo sehnat
finanční dotaci z Ústeckého kraje ve výši
400.000 Kč a do pokladniček a na účet přibyly také nějaké příspěvky, za které velmi
děkujeme. Zvonkohra byla na konci července letošního roku nainstalována a začal
zkušební provoz, na který jsme se všichni
těšili. Zvonkohra odbíjí celé hodiny a můžete slyšet melodie, které jsou počítačem
náhodně vybrány.
– pokračování na následující straně –
1
MĚSTO
| Z Á Ř Í 2 013 | Č Í S LO 9 | 10 K č |
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁŘÍ 2013
– pokračování z předchozí strany –
Myslím, že mi dáte jistě za pravdu, že
Poutní kaple Narození Panny Marie je významnou památkou našeho města, která si
ozvláštnění zaslouží.
1. září proběhlo slavnostní žehnání zvonkohry, kterého se ujal litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant a jsem velmi
ráda, že jste někteří přijali naše pozvání
a spolu s námi se účastnili tohoto slav-
nostního aktu. Slavnostním žehnáním
však veřejná sbírka nekončí. Naopak, pokračuje až do listopadu letošního roku
a přispět můžete do kasičky umístěné
v Poutní kapli nebo zasláním finanční hotovosti na účet k tomuto účelu zřízený č.:
70017-921392379/0800. Za všechny příspěvky mnohokrát děkuji a přeji všem
příjemný poslech.
– Petra Dolečková
- pověřená vedením veřejné sbírky –
Město stále častěji řeší stížnosti
s poš koz ením hrobov ých mí st
Město Č. Kamenice, odbor správy majetku
města, jako vlastník a zároveň provozovatel
veřejného pohřebiště v České Kamenici tímto
vyzývá nájemce hrobových míst k okamžitému
odstranění kameniva (kačírku) a vysázené zeleně kolem hrobových míst, které nejsou součástí pronajatého hrobového místa. Důvodem
jsou neustálé problémy, týkající se poškozených
hrobových zařízení při údržbě hřbitova (sekání trávy), dále pak kořeny vysázených stromů
a keřů poškozují základy hrobových zařízení.
Hrobová místa tak musí být užívána v sou- ní do hrobu. Týká se to především nájemců,
ladu s článkem 7 odst. 11 Řádu veřejného po- kteří uzavřeli nájemní smlouvu na pronájem
hřebiště:
hrobového místa (hrob) v roce 2012 a 2013.
www.ceska-kamenice.cz/mestsky-urad Tyto nájemce žádáme, aby se dostavili
/uredni-deska/rad-verejneho-pohrebiste)
na MÚ České Kamenice, odbor správy majetku města – hřbitovní agenda a uvedli, zda je
Dále upozorňujeme na článek 7 odst. 9. a) hrobové místo v souladu s nájemní smlouvou
Řádu veřejného pohřebiště, který pojednává a výše uvedeným Řádem veřejného pohřebišo zajištění úpravy pohřbívací plochy hrobové- tě v České Kamenici.
ho místa, nejpozději do 3 měsíců od pohřbe– Jitka Kosinová - SMM –
Neochota ČEZu
V červenci se potýkala většina domácností v našem
městě s problémem
způsobeným odstávkou společnosti
ČEZ, s.r.o., kdy jednotlivé ulice byly opakovaně bez elektrické energie. Odstávky
je nutné čas od času uskutečnit, ale je
dobré o nich s předstihem vědět, abychom s nimi počítali a připravili se na ně.
Ve středu 3. července jsme se náhodně
dozvěděli, že na ul. Komenského je umístěna na sloupu veřejného osvětlení informace o plánované odstávce, a proto jsme
ten samý den obrátili na společnost ČEZ
s prosbou o poskytnutí podrobné informace, abychom mohli informovat prostřednictvím rozhlasu, internetu, plakátů a SMS kanálu naše občany. I když nám
bylo okamžité zaslání požadovaných informací přislíbeno, nestalo se tak. Informace jsme vyhledali na stránkách ČEZu
a sami jsme ji pak uveřejnili na webových
stránkách, na plakátovacích plochách
a nahráli do rozhlasu, aby všichni dotčení
byli informováni. Jistě mi dáte za pravdu,
že najít informační letáček společnosti
ČEZ, s.r.o., bylo velmi obtížné a v mnoha
případech zcela nemožné. Obrátili jsme
se na společnost ČEZ, s.r.o. s žádostí a zároveň s nabídkou, aby zasílali na městský
2
úřad buď v elektronické, nebo v listinné
podobě oznámení o odstávkách a my zajistíme obratem zprostředkování této informace našim občanům způsobem tzv.
v místě obvyklém. Bohužel naši nabídku
společnost odmítla.
» PODĚKOVÁNÍ «
Chtěl bych prostřednictvím Českokamenických novin poděkovat za spolupráci Českému
kynologickému klubu Ovčák z České Kamenice, který pracuje pod vedením pana Martina Soukupa. Členové klubu již po mnoho
let pro obec Prysk zajišťují zcela zdarma program na různých společenských akcích. Jejich vystoupení jsou vždy velmi profesionálně
připravena a mají velký ohlas u návštěvníků.
Věřím, že na dosavadní spolupráci navážeme v Prysku i v dalších letech.
– Jan Sviták – starosta obce Prysk –
Dle jejich vyjádření, které jsme obdrželi,
je zcela dostačující informování o odstávkách v podobě vyvěšování oznámení
na místech obvyklých minimálně 15
dnů před datem vypnutí. To, že je někdo
může strhnout, nebo jinak poškodit, není
pro ně podstatné, poněvadž oni svoji povinnost splnili. Když podáváte někomu
pomocnou ruku a nabízíte mu zdarma
službu, která předejde případným nepříjemnostem ze strany nespokojených
klientů, překvapí Vás, že ve finále je vina
svalována na Vás. Někteří naši občané,
kteří kontaktovali asistentky společnosti
ČEZ, s.r.o. na zákaznických linkách totiž
obdrželi odpověď, že chyba je na straně
města, potažmo městského úřadu, který
informaci svým občanům nezprostředkoval.
Jak jste si zajisté všichni všimli, byli jsme konečně zbaveni starého, překážejícího a hlavně
nebezpečného dubu v našem krásném parku
u kaple. Jsem upřímně rád, že zvítězil selský
rozum, přece nikdo nebude opravovat a léčit přestárlý strom. To se raději ohřeje nad
jeho hořícím dřevem. Dále navrhuji pokácet
v Kamenici všechny staré stromy, protože překážejí, jsou nebezpečné, vrhají odporný stín
a pořád a pořád z nich padá to hnusné listí.
– Jiří Buchar –
V současné době se obracíme na vedení společnosti ČEZ, s.r.o., poněvadž nejsme s odpovědí, kterou jsme obdrželi,
spokojeni.
– Petra Dolečková - vedoucí HS –
Jak jsme Vás informovali již v srpnovém
čísle, po důkladném zvážení Odbor památkové péče při Magistrátu města Děčín shledal oprávněnost návrhu na pokácení dubu
s ohledem na jeho současný stav.
Poděkovaní udatným
českokamenickým “dřevorubcům“
VE TŘÍDĚNÍ ODPADŮ JSME EVROPU JIŽ DOHNALI
Ano, z dostupných statistických dat lze vy- příměsi a s největší pravděpodobností by
číst, že Česká republika ve využití odpadů, pak končily ve spalovnách, nebo na skládce
a myšlen je jejich největší segment, kterým komunálních odpadů.
jsou obaly, zaujímá přední příčky v Evropě. V průměru je u nás dosahováno úrovně
39 kg vytříděného odpadu na občana za rok.
Stále narůstající množství vytříděného
odpadu mimo jiné ukazuje, že systém třídění je dostatečně dostupný, pro občany
srozumitelný a vcelku i pohodlný. Rozložení jednotlivých vytříděných komodit znázorňuje následující graf. Z něj je patrné, že
největší podíl na separovaném odpadu zaujímá papír. Ačkoliv odpadům v objemových
jednotkách suverénně vévodí všudypřítomné plasty, hmotnostní zastoupení papíru je
ve srovnání s ostatními komoditami nejvyšší, až čtyřicetiprocentní!
Zastavme se v tomto článku právě u sběrového papíru a připomeňme si, jaký papír
a v jaké kvalitě je možné třídit, aby byl beze
zbytku využit.
Základním a již všeobecně známým kritériem pro správné třídění papíru je právě
jeho kvalita. Sběrový papír pro svou materiálovou povahu musí být suchý a čistý. Velmi
málo stačí, aby díky vlhkosti zplesnivěl a stal
se tak materiálem nerecyklovatelným. Proto
neukládejme sběrový papír ve vlhkých prostorách sklepů, garáží a podobně, nedopusťme, aby na nastřádaný papír pršelo!
Samozřejmou součástí správného třídění
papíru je jeho vhazování do nádob modré barvy, anebo do zelených separačních
pytlů. Společně s papírem lze třídit též nápojový karton. Důvod proč je papír sbírán
odděleně, ačkoliv by bylo daleko jednodušší
mít pouze jednu univerzální velkou nádobu pro všechny druhy odpadů, je nasnadě.
Domácnostmi vytříděný papír je na třídící
lince snáze druhově roztříditelný, naopak
smísením s ostatními odpady by docházelo
k vyšší pracnosti při jeho dotřiďování a nechtěným kontaminacím. Navíc zpracovatelský průmysl, kterým je v tomto případě
papírenský závod a jemu předcházející třídící linka, bývá výlučně jednokomoditni,
tj. zpracovává pouze jednu komoditu a tou
je právě sběrový papír, Všechny ostatní odpady by byly posuzovány jako nepatřičné
se sběrovým textilem používá na výrobu
střešních lepenek.
Ano, právě Vaše střecha s takzvanou šindelovou krytinou může být vyrobena ze
starého sběrového papíru, který již dosloužil, avšak jako recyklovaná aplikace může
sloužit ještě po desetiletí.
Krásným příkladem a novinkou prozatím na britském trhu je cyklistická helma
ze starého papíru. Po odložených výtiscích
sáhla trojice mladých Britů, které zneklidňovaly nechráněné hlavy turistů, motajících
se v londýnském provozu. Náklady nestojí
za řeč, ochranná pomůcka by neměla stát víc
než libru, v přepočtu tedy asi třicet korun.
Potřeba jsou jen noviny, které si lidé přečtou
v dopravních prostředcích a pak je nechají
na určeném místě nebo přímo na sedačce.
Noviny se rozdrtí s vodou na kaši a pak s pomocí formy se vyrobí helma. Není k tomu potřeba žádná chemikálie ani lepidlo. Přidává
se jen nezávadné barvivo a organické látky,
které zaručují až šestihodinovou nepromokavost pro případ, že by začalo pršet. Po obvodu
helmy jsou svislá žebra, celé to vypadá trochu jako obrácená miska na pudink. Trojice
designérů tvrdí, že v prvních testech helma
splnila přísné evropské požadavky na bezZ novinového papíru, kam patří noviny, pečnost. No, není to skvělé využití odpadu?
časopisy, knihy zbavené vazeb, sešity, tiskové a psací papíry, vzniká po recyklaci papír V článku příštím se zastavíme u správnéurčený k tiskárenským výrobám, tedy nové ho sběru nepotřebných plastů a využití plasdeníky, časopisy, knihy. Školní sešity jsou tového odpadu.
příkladem, obsahujícím vysoký podíl recy– Milan Hulán - Pro EKO VDF –
klovaného papíru. Tento papír se vyznačuje větší délkou buničitého vlákna, zároveň
Změna adresy dopravního
může být využit jako nejkvalitnější příměs
pro výrobu hygienických papírů a podobně.
inspektorátu v Děčíně
Z lepenky a kartonu se opět vyrábí velké formáty pro lepenkové krabice. Většina
nám představitelných krabic, počínaje krabicí s novou obuví, až po krabice s domácími spotřebiči, je vyrobena ze starého papíru.
Ze směsného papíru, kam patří drobné již netříditelné papíry, papírové sáčky,
krabičky a ostatní čistý obalový materiál,
vzniká papír též na výrobu krabic, různých
proložek a jim podobných výrobků. Ve významném množství se směsný papír spolu
ZASTUPITELSTVO
Jednání zastupitelstva města Česká
Kamenice se bude konat
4. září 2013 od 17 hodin
v zasedací místnosti v 1. patře budovy
bývalé spořitelny na náměstí Míru.
Dopravní inspektorát započal svou
novou etapu v nových prostorách v Děčíně IV. Všechny součásti dopravního
inspektorátu se přestěhovaly do jediné
budovy bývalého Celního úřadu Děčín
na adresu:
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
ÚSTECKÉHO KRAJE
Územní odbor Děčín
Dopravní inspektorát
Husovo náměstí 111/12
405 02 Děčín IV
(vchod z Tržní ulice)
Tel.: Podatelna - 974 432 259
Dopravní inženýr - 974 432 258
Dopravní nehody - 974 432 571
– nprap. Petra Trypesová –
3
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ZÁŘÍ 2013
Sportovní hala
s novou střechou
Foto: M. Hlavnička
Jsem velmi rád, že mohu oznámit dokončení další části rekonstrukce sportovní haly a to její střechy, části topení,
oken a také instalaci nového osvětlení.
Práce započaly koncem jara a po rychlém průběhu a díky součinnosti firem, které se na rekonstrukci podílely
a také TZ města a zaměstnanců haly,
jsme mohli s povděkem konstatovat, že
do druhé poloviny prázdnin vstupujeme již s halou, do které neteče, má nová
plastová okna a osvětlení, které dostačuje
pro veškeré sportovní i kulturní využití
tohoto prostoru.
krimi případy
Pěstírna odhalena
První srpnový den letošního roku
odstartovali rumburští kriminalisté
domovní prohlídkou vybraného objektu ve Vilémově. Krátce po sedmé
hodině ráno vstoupila do zdejšího
domu skupina policistů, jejíž jádro
tvořili především specialisté na toxikologii. Společně s nimi ve vísce mezi
Velkým Šenovem a Dolní Poustevnou
pracoval i psovod s technikem a příslušníci cizinecké policie. Na místě
činu byl zadržen třiatřicetiletý muž
asijského původu, který byl o pár hodin později policejním komisařem
obviněn z trestného činu nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy.
Na místě události bylo nalezeno 630
rostlin marihuany, 370 vzrostlých, 260
v zárodku. Společně s rostlinami našli
na místě policisté i technické zařízení
určené k pěstování marihuany ve velkém, v předpokládané hodnotě dvě stě
padesáti tisíc českých korun. Mezi důkazy ukazující směrem k nedovolené
výrobě bylo nalezeno v domě několik
kanystrů s chemikáliemi, ventilátory,
filtrační bedny a další. Současně s obviněním byl rumburskými kriminalisty podán návrh na uvalení vazby,
jemuž státní zástupkyně nevyhověla.
Nad obviněným mužem se vznáší
hrozba trestu odnětí svobody od jednoho roku až pěti let společně s peněžitým trestem.
O dalších krocích Vás samozřejmě budeme pravidelně informovat i na stránkách našich Kamenických novin.
– Martin Hruška - místostarosta –
4
Kateřina Foktová – Jiří David-Mach
Alena Charvátová – Milan Kříž
Jaroslav Vlach – Eva Kalašová
jubilanti
Karel Redlich
Václav Zach
Karel Dostál
Tomáš Patócs
Danuše Danihelková
František Smolík
Lubomír Lukavský
Eva Vávrová
Stanislava Jiroudková
Jaroslava Serbusová
Jindřich Jáchym
Dominik Špeť ko
Josef Vlček
Jaroslava Bačíková
Josef Hordina
Všem jubilantům přejeme mnoho
štěstí, zdraví a radosti do dalších let.
vzpomínáme
Dne 25. září uplynou 2
roky od úmrtí našeho
milovaného manžela,
tatínka a dědečka pana
Zdeňka Bubeníčka.
S láskou vzpomíná
manželka a synové
s rodinami.
V srdci jsi s námi.
D Ů M K U LTU RY
Zároveň chci také předeslat, že ve zlepšování služeb ve sportovní hale a zkvalitnění zázemí budeme pokračovat i nadále.
Jedním z dalších kroků bude jednak rekonstrukce sociálního zařízení v přízemí sportovní haly, stejně jako rozšíření
prostor pro cvičení v posilovně a pro spinning.
Chceme ale také halu lépe připravit
i pro turisty, kterých přijíždí čím dál
více, a proto se plánuje v zadní části haly
zřízení zázemí pro kolaře, vybudování
ještě další šatny a podobně. Vše bude
samozřejmě záležet také na financích,
kterých není nikdy dost, ale s větší částí zmíněné investice počítá město již pro
následující rok.
novomanželé
20. 9. 2013 od 18 hodin
KURZ TANCE
PRO MLÁDEŽ
G A L E R I E
Vernisáž 12. ročníku výstavy
„Výtvarníci Českokamenicka“, která se koná
již tradičně v předvečer Mariánské pouti.
Vernisáž proběhne v Městské galerii
v pátek 6. září od 17 hodin.
Výstava pak potrvá od 7. 09. do 28. 9. 2013.
Otevírací doba galerie:
středa 10:00–13:00 a 14:00–17:00 hod.,
čtvrtek, pátek a sobota 13:00–17:00 hod.
Přihlásit se můžete v domě
kultury nebo na tel.: 602 145 434.
Kurz tance se bude konat jen v případě
dostatečného zájmu.
Cena kurzu: 1.200 Kč.
Představujeme Vám . . . Bc. Jana Hloušková
Od 1. 8. 2013 nová ředitelka Mateřské školy „Za vodou“ v Komenského ulici.
Paní Jana Hloušková
pochází
z Klášterce nad
Ohří. Do zdejších
končin se dostala během studia
na děčínské Střední
škole zahradnické
a zemědělské A. E.
Komerse, na známé
Libverdě. A už zde zůstala. Jejím prvním
zaměstnáním byla Stanice mladých přírodovědců v Děčíně, kde se věnovala volnočasovým aktivitám dětí a mládeže se
zaměřením na přírodu. Zde působila celých deset let.
stupně celkem čtyřmi dětmi. Už v jejím
průběhu navázala spolupráci s Mateřskou
školou v nedaleké Chřibské a s končící
mateřskou dovolenou jí zde byla nabídnuta práce na plný úvazek. Při zaměstnání pak vystudovala Pedagogickou fakultu
na ÚJEP v Ústí nad Labem, obor učitelství
pro mateřské školy a speciální pedagogiku.
Jana Hloušková je vdaná a žije se svou rodinou v Kunraticích u České Kamenice.
A jaký byl váš nástup do nového zaměstnání?
Tak to se doslova podobalo onomu pověstnému „hození do vody“. Vcházím
do budovy školky v polovině léta, otvírám
dveře a - valí se na mě voda, která nám
zatopila budovu. Praskla hadice u splachovadla a jako naschvál zrovna v prvním patře! Nyní vysoušíme zdi a provádíme vše nezbytné, aby školka byla 2.
Paní ředitelky jsme se zeptali na její plány září připravena na běžný provoz. A bude,
a cíle:
musí být.
MĚSTSKÝ ÚŘAD
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 2013
Ráda bych rozvíjela spolupráci s rodiči To nebyl zrovna příjemný začátek… Přea ostatními příspěvkovými organizacemi jme nové paní ředitelce, aby takových neměsta. Zvláště se chci zaměřit na prohlou- čekaných překvapení bylo co nejméně. Ať
V pracovní dráze následovala „delší bení vzájemné spolupráce se základní ško- se jí v nové práci daří a líbí.
pauza“ v podobě mateřské dovolené s po- lou a přípravu dětí pro přechod do ZŠ.
– Miroslav Hlavnička –
Milí žáci, učitelé, zaměstnanci školy
a rodiče, dovolte mi, abych vás všechny
pozval 2. září na slavnostní zahájení dalšího školního roku.
VZDĚLÁVÁNÍ
Prázdniny končí, začíná
nový školní rok 2013/2014
kterým začíná něco nového. Možná, že
někteří máte i trochu strach, ale ten brzy
přejde. Ve škole najdete nové kamarády
a kamarádky a také se dozvíte spoustu zajímavostí o světě kolem vás. Něco vás bude
bavit více, něco méně. Něco vám půjde
samo a nad jinými věcmi si budete muset
trochu lámat hlavu. Nejdůležitější ale je,
abyste do školy chodili rádi. Protože pak
se vám všechno bude dařit mnohem lépe.
Tento den se otevřou dveře školy po dvou
měsících prázdnin, kdy jste si mohli užívat
sluníčka, vody a všeho, co k pořádnému
létu patří. Pevně věřím, že jste načerpali
dostatek energie, abyste těch deset měsíců,
které vás teď čekají ve škole, zvládli alespoň tak dobře nebo i lépe než v předešlém Do nového školního roku přeji všem
školním roce.
hodně úspěchů, spokojenosti, pohody
ve škole a hlavně pevné zdraví.
Už se na vás těšíme, hlavně na prvňáčky,
– Mgr. Daniel Preisler - ředitel školy –
hudební školA Ankara
Od září otevíráme soukromou hudební
školu Ankara. Skupinová i individuální
výuka bude probíhat v prostorách 2. stupně ZŠ TGM a Gymnázia Česká Kamenice.
Zájemcům nabízíme vzdělávání v těchto
oborech: klávesy (klavír), zobcová flétna,
kytara, trumpeta, bicí souprava, populární zpěv, sborový zpěv.
a uměli si zahrát vlastní nápady, improvizovali – jednoduše byli praktickými
všestrannými muzikanty. Uvítáme také
dospělé zájemce.
Předání podrobnějších informací o škole a zápis uchazečů o výuku proběhne
ve dnech 4. - 6. září 2013 v učebně HV
na 2. stupni (Palackého 535, Česká KaPři výuce bude kladen důraz na vzájem- menice) vždy od 16.00 do 19.00.
nou souhru žáků a společné hudební prožívání. Využijeme i vlastní hudební mate- Kontakt:
riál ušitý žákům na míru – notový zápis, mob.: 723 209 385,
zvukové nahrávky.
e-mail: [email protected]
Naším cílem je, aby žáci hudební školy Ankara pochopili zákonitosti hudby
Budeme se těšit.
– Mgr. David Turek –
5
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ZÁŘÍ 2013
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL Lípa Musica 2013:
Pestrobarevný hudební svět na severu Čech
Klasiku, operu, balet, swing, soul i alternativní hudbu nabídne v řadě 20 koncertů, divadelních představení a projekcí
12. ročník Mezinárodního hudebního
festivalu Lípa Musica, který se uskuteční ve dnech od 20. září do 26. října 2013
na více než 15 zajímavých místech severočeského kraje a v příhraniční části německého Saska. Nabitý program obsahuje
podle slov zakladatele a ředitele festivalu
Martina Prokeše „celou baterii hudebních
bonbonků“ v čele s Dagmar Peckovou,
Ivou Bittovou, Václavem Hudečkem,
Josefem Špačkem, Ondřejem Havelkou
nebo kamerunskou soulovou zpěvačkou
Ntjam Rosie. Chybět nebude ani pomyslný výlet do New Yorku na Bizetovu
Carmen do Metropolitní opery v titulní úloze s vynikající mezzosopranistkou
Elinou Garančou. Kromě hudby nabídne
festival i setkání s baletem, a to legendárním Pražským komorním baletem či pohádkovým příběhem Louskáček ve 3D
přenosu z petrohradského Mariinského
divadla. Už loni zavítal festival s úspěchem i do přilehlého německého regionu
a v letošním roce se můžete s námi vypravit na koncerty do německých měst Zittau,
Großschönau a Bautzen, kde se představí
renomovaný klavírista Michal Mašek,
dětský sbor Jitro nebo populární soubor
Schola Gregoriana Pragensis. V nejbližším okolí České Kamenice vás zveme
na koncert soulové zpěvačky Ntjam Rosie
do Nového Boru, do Nového Oldřichova
na setkání s jedním z našich nejúspěšnějších dětských sborů Jitro nebo na závěrečný koncert na děčínský zámek, kde se
představí hvězdný mladý houslista Josef
Špaček. Zajímavým hudebním zážitkem
však bude i setkání s mužským sopránem
– Američanem Robertem Crowem v zázračném místě, Filipově u Rumburku. 12.
ročník MHF Lípa Musica slibuje 5 týdnů
plných pestrých hudebních a divadelních
zážitků v krásných prostorách města Česká Lípa a na dalších zajímavých místech
severních Čech a Saska, kam vás festival rád zdarma zaveze svým autobusem.
Vstupenky na festival jsou v k dostání buď
online na webu festivalu, nebo v českolipské festivalové kanceláři. Více informací
najdete na www.lipamusica.cz.
Průvodcovská služba po České Kamenici
– dobrá volba
Jak jsme v minulém čísle Českokamenických novin informovali, byly na letní
měsíce jako novinka pro turisty a návštěvníky města připraveny celkem čtyři výletní okruhy s doprovodem průvodce a odborným výkladem tématicky zaměřeným
na každý okruh. Jednalo se o okruhy středem města s návštěvou kostela sv. Jakuba
Staršího a Poutní kaple Narození Panny
Marie, Rabštejnského údolí, hradu Kamenice (Zámečáku) a v poslední řadě nejdelší
okruh po okolí České Kamenice, vedoucí
na Jehlu, Bratrské oltáře, Ponorku a dále
na Studený vrch a Lipnici. Nejžádanějším
okruhem, jak jsme předpokládali , se stal
okruh v centru města a dále výstup na hrad
Kamenice, kde všichni byli ohromeni výhledem na okolí a odborným výkladem
k jednotlivým přírodním lokalitám, které
jsou z tohoto hradu vidět. Každý turista
si tedy mohl doplnit informace, které jsou
uvedeny na panoramatických fotografi-
Přijela pouť…
ích umístněných v každém vyhlídkovém
okně. Jako průvodci pracovali nepřetržitě po celé dva měsíce dva průvodci z řad
studentů-brigádníků a to Helena Bártová
a Jan Homuta, oba z České Kamenice, kteří
po našem městě a okolí za tyto dva měsíce
provedli celkem 350 osob z různých krajů
naší republiky a našlapali po České Kamenici mnoho kilometrů. Jelikož tato aktivita byla finančně podpořena ze zdrojů
EU v rámci realizace společného projektu
č. 100044179 „Rozvoje cestovního ruchu
mezi Českou Kamenicí a městem Bad
Schandau“, byli jejich další skupinou i německy mluvící turisté. Za kvalitně odvedenou práci ve prospěch propagace města
a ochotu pracovat i nad rámec pravidelných termínů prohlídek jim patří velký dík.
– Ing. Bc. Harry Knie
- vedoucí oddělení projektu –
se mezi velmi uctívané světce, jelikož sym- na trhu ve stáncích se svatými obrázky
bolizovala nejzákladnější lidské pocity – a růženci, pečivem a perníky, hračkami,
Pouť znamenala putování věřících na mateřství a lásku, radost i smutek.
šátky a s dalšími oblíbenými dárky z pouti.
některé svaté místo, které se stalo známé
například tím, že se tam odehrál zázrak V poutním kostele se konala slavnost- Ať se nám ta letošní pouť vydaří.
– Yveta Kočová –
anebo došlo ke zjevení některého světce.
ní mše, při níž věřící prosili za uzdravení
z nemoci, za úspěch v hospodaření či jiné Ilustrační foto
17. a 18. století bylo obdobím největšího práci a podobně. Každý zapálil svíčku
rozkvětu poutí a poutních míst. Mnoho a někteří přinesli i dárky.
jich je spojeno s mariánským kultem, protože Panna Maria byla nejvýznamnější Po mši se všichni obvykle věnovali zápřímluvkyní za prosby poutníků. Zařadila bavě. Zašli do hospody nebo nakupovali
6
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 2013
ZÁCHRANÁŘI ČESKÁ KAMENICE
SEARCH PATROL
2013
Ve dnech 16. - 18. 8. 2013 proběhl
v České Kamenici a okolí první ročník
mezinárodní soutěže pro záchranářské
kynologické týmy SEARCH PATROL
2013. Soutěžící čekaly nejrůznější úkoly,
např. vyhledávání zavalených osob v sutinách zřícené budovy, zraněných a pohřešovaných osob v lesních porostech,
slaňování se psem z budovy, transport
záchranného týmu lanovou technikou
přes řeku a také ošetřování zraněných.
Celkově se na akci podílelo na 60 organizátorů a figurantů a 36 soutěžících.
Ve všech kategoriích zvítězilo družstvo
SDH Hejnice.
Akce se v pozici rozhodčích zúčastnili
mimo jiné i Miloslav Čeněk st., trojnásobný mistr světa v kynologii (ve stopách a poslušnosti), ppor. Mgr. Petr jsou organizátoři s průběhem soutěže
Vodička z GŘ HZS ČR či Ing. Vladimír spokojeni.
Makeš z Policie ČR KŘ P Královéhradeckého kraje.
Děkujeme všem partnerům a sponzorům soutěže, bez kterých by byla
Závod se vydařil, nedošlo k žádnému organizace takové akce velmi složitá.
vážnému zranění osoby ani psa, proto Sponzory a partnery akce byli: město
Česká Kamenice, obec Jánská, Royal
Canin, Garmin, TEP faktor, SAR systém
ČR, Psí sporty, Hasiči-Rescue, figuranti.
cz, JSDH Česká Kamenice, JSDH Stará
Lípa, JSDH Kytlice, Pes Jíra, Tíseň.TV
a Požáry.cz.
– Z. Břečka - Záchranáři Č. Kamenice –
výcvik vodní záchrany S POUŽITÍM ČLUNU
Záchranáři Česká Kamenice ve akci uskutečnit, za vstřícný postoj k naší nu se příští rok zúčastnit celorepublikové
soutěže záchranných týmu ve vodní zádnech 27. - 28. 7. 2013 pořádali na žádosti a samotnému výcviku.
Máchově jezeře výcvik vodní záchraně s použitím motorového člunu.
chrany s použitím motorového Záchranáři Česká Kamenice mají v plá- – Z. Břečka - Záchranáři Č. Kamenice –
člunu. Účastníci výcviku si mohli zopakovat a vyzkoušet záchranu
ze břehu, použití házecích lan a plováků, aktivní zásah v jednom a ve
dvou zachráncích, pomoc unavenému
plavci, fixaci pacienta s úrazem páteře
po skoku do neznámé vody, záchranu
potápěče, práci se záchranným motorovým člunem, vytažení pacienta
na motorový člun a spoustu dalších
zajímavých a důležitých záchranných
technik. Pro záchranné práce používají
Záchranáři Česká Kamenice motorový člun Achilles pro 6 osob s motorem
Johnson 25.
I přes složité zajišťování všech důležitých povolení u devíti různých organizací se vše podařilo včas zařídit a akce
mohla úspěšně proběhnout.
Chtěl bych poděkovat všem institucím
a firmám, bez kterých by nebylo možné
7
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ZÁŘÍ 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
Táborů CDM bylo letos opravdu hodně
Během letošních prázdnin Centrum dětí a mládeže realizovalo devět letních táborů. Vzhledem k tomu, že dům
dětí a mládeže má jen 4 pedagogické zaměstnance, nebylo by to možné bez ohromné podpory řady externistů
a dobrovolníků, kterým patří velké poděkování. Přikládáme několik málo fotografií z velmi pestré činnosti, která v rámci jednotlivých táborů probíhala. Více naleznete
na našem webu www.cdmck.cz
Rybáři letos vyrazili na Ohři u Kadaně a o ryby rozhodně
nouzi neměli.
Na táboře v Ostružnu si děti pod doz
orem kvalifikovaných lezců mohly vyzkoušet i slaňov
ání.
Na Kyjovských táborech došlo při hezkém počasí i na koupání
v Kyjovské přehradě (I. turnus).
Tábor na „Mácháči“ nemohl vynechat výlet lodí po jezeře.
Letos jsme s dětmi zamířili i k moři a rekreaci v Chorvatsku
si opravdu užili.
Tábořit bez táboráku snad ani nejde,
nejmenší děti
na II. turnusu v Kyjově.
o hodně, hra, inspirovaná
Na třetím turnusu v Kyjově šlo letos
chytla.
pořadem „Kdo přežije…“, děti opravdu
8
ZÁŘÍ 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
VO D S E DÁ K
J E z a n á mi
V sobotu 27. 7. se konal v areálu sportovní haly I. ročník rockového festivalu „VODSEDÁK music fest“. I přes
velmi vysoké teploty se festivalu zúčastnilo téměř 200 příznivců. Děkujeme městu Česká Kamenice za možnost
zorganizování právě této kulturní akce.
– Tomáš Jančuk –
9
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ZÁŘÍ 2013
K o n c e r t
Českokamenického
pěveckého sboru
V neděli 8. 9. 2013
ve 14:00 hod. proběhne
v rámci Mariánské pouti
koncert Českokamenického
pěveckého sboru.
Koncert se uskuteční
v Mariánské kapli.
Přijďte strávit příjemné
odpoledne při poslechu
krásných písní.
Vstup zdarma.
koncert
BLUE EFFECT
s Radimem Hladíkem
Taneční kurzy pro dospělé
V pátek 18.10. 2013 od 20 hodin - v Domě kultury
Celkem 6 lekcí. Kurzovné 1200,- Kč za pár.
Přihlásit se můžete v kanceláři DK Česká Kamenice
nebo na www.ts-sway.cz
V sobotu 28. 9. 2013 ve 20:00 hodin
se bude konat na sále Domu kultury
koncert skupiny BLUE EFFECT
s legendárním Radimem Hladíkem.
Vstupenky je možné zakoupit
v předprodeji v Infocentru
v České Kamenici nebo na místě
v den konání koncertu.
Ceny vstupenek:
v předprodeji 150 Kč
a na místě 180 Kč.
Těší se na vás
Radim Hladík
foto: www.blueeffect.cz
10
Babské rady ze zahrady...ZÁŘÍ
„Vánky hrají na bělostné struně
babích let, již předou pavouci.
S vůní ohýnků se mísí vůně
z borového lesa vanoucí“.
Pro mnohé z nás začíná nejkrásnější měsíc
roku. Už není únavné letní vedro, a přesto je
ještě krásně teplo. A večery jsou vlahé.
• na sklizené záhony zasejeme zelené hnojivo
• o voce, které chceme uskladnit, nesmí být
poškozené (naši předkové balili každé
jablíčko a hrušku do papíru)
• choulostivé byliny přesadíme do květináčů a přeneseme je na místo chráněné před
nočními mrazíky
• mečíky vyjmeme ze země a uskladníme
• vysazujeme živé ploty
• rozmnožujeme bobuloviny řízkováním
• sázíme česnek
• pro jarní květinovou zahrádku sázíme
narcisy a sněženky
V září slunce ještě hodně svítí, ale kabát již
připravený musíš míti.
– Yveta Kočová –
”Výprodej”
Jiří Lábus
Oldřich Kaiser
Hudební doprovod: Miroslav Kořínek
Dne 30. 10. od 19:00 hod.
se bude v Domě kultury konat pořad
s názvem ,,Výprodej“, alias večer, který
Vám možná bude něco připomínat.
Nechte se pozvat na večer plný zábavy
a humoru, který Jiří Lábus
a Oldřich Kaiser zaručují.
Vstupné 150,- Kč v předprodeji v informačním centru v České Kamenici,
na místě 180,- Kč.
Beseda KlubU seniorů S VÁŽENÝMI HOSTY
Dne 25. 7. proběhla beseda s pozvanými
hosty - panem Karlem Fialou a jeho ženou
paní Věrou Vlkovou. Beseda se uskutečnila v restauraci U Slunce za velké podpory
personálu majitelů. Účast byla nad očekávání velká. Besedující nám porozprávěli své
zážitky z jejich bohatého uměleckého života a rádi odpovídali na dotazy účastníků.
Během besedy také předvedli, že ze svého
uměleckého života nic nezapomněli. Zazpívali různé písně za doprovodu harmoniky,
na kterou hrál pan Fiala. Této besedy se také
zúčastnil místostarosta pan Martin Hruška.
Nakonec jsme panu Karlu Fialovi popřáli
k jeho 88 narozeninám, které s námi předčasně oslavil, a nechyběly samozřejmě také
dárky. Pan Hruška se s přáním připojil
a předal panu Fialovi a paní Vlkové upomínkové dárky za naše město. Ještě jednou
oběma děkujeme a přejeme jim hodně zdraví a pohody do dalších let. – Alois Bělota –
logické okénko
Tak nám skončilo období studentům,
a přiznám se, že i učitelům nejpříjemnější. Těla i mozky jsou odpočaté a je čas
je opět trochu potrápit. Na září tu máme,
podle mého mínění jednu z nejhezčích
logických úloh, skleničky. Napřed si ale
trochu postěžuji. Čekal jsem, že v našem
malém krásném městě bude víc zájemců
ochotných procvičit si mozek. Řešitele
bych spočítal na prstech-rukou. Vždyť
jen učitelů matematiky zde máme víc
než těch prstů. Tak zvedněte hozenou
rukavici a vyřešte skleničky. Nejprve ale
řešení červnové úlohy.
Opakujeme zadání červnové úlohy:
Ve studni jsou opřeny lišty o délce 1. =
3 m a 2.= 5 m, jak ukazuje obrázek. Lišty
se navzájem dotýkají v místě, které je 1 m
nade dnem studny. Otázka zní: jaký je průměr studny?
Řešení úlohy: Řešitel
byl jen jeden, tak nebudu uvádět rovnice, jen
výsledek. Studna má
průměr 2,661…m
Úloha na září: Skleničky
V temné místnosti stojí čtvercový stolek a v jeho rozích čtyři skleničky. Některé z nich jsou otočeny dnem dolů, ostatní
dnem nahoru. Cílem je dosáhnout toho,
aby byly všechny skleničky otočeny stejně, v takovém případě zazvoní zvonek a je
konec. K tomu můžete
provádět tahy spočívající v tom, že sáhnete najednou na dvě skleničky,
tím zjistíte jejich orientaci a libovolně otočené je položíte zpět.
Po každém tahu se ovšem stolek pootočí
o 90, 180, 270 nebo 360 stupňů, aniž byste věděli o kolik. Nalezněte, pokud existuje, nejkratší postup, který by zaručil
dosažení cíle v konečném počtu tahů.
Tak příjemné přemýšlení, užívejte babího léta a výsledek, chcete-li, zašlete
na [email protected] Řešení
a další hádanka budou v říjnu.
– Ing. Otakar Mareš –
11
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 2013
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
KULTURA A VOLNÝ ČAS
ZÁŘÍ 2013
Vlajka nad Českou Kamenicí opět vlaje
Po dlouhých letech opět zavlála vlajka
na vyhlídce Jehla v České Kamenici. Stožár s vlajkou na tomto skalním útvaru byl
po dlouhou dobu dominantním bodem
nad Českou Kamenicí a byl vidět již z dálky. V dobách dávno minulých byla vlajka
větrem roztrhána a zub času se podepsal
i na samotném stožáru původní vlajky,
EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ,
JAK NEBÝT „OVČANEM“
Také si někdy připadáte bezmocní proti
chování politiků či úředníků? Máte chuť
se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně
netýká?
Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět,
ve kterém žijeme, a „vydáváme se na pospas“ rozhodnutím, vyhláškám, zákonům,
které za nás učinili jiní. Místo aktivního
občana podílejícího se na veřejném dění se
pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu,
„ovčanem“.
Většina české dospělé populace bohužel
nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat
v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném
životě. Návod, jak si v občanském životě
správně počínat, přináší evropský projekt
s ústředním mottem „Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství“,
a to prostřednictvím právě probíhajících
prezenčních kurzů. Vzdělávat se ale můžete také přes internet, a to ve formě online
seminářů a e-learningových kurzů.
ze kterého zbylo pouze shnilé torzo. Ta- borným vedením pana Z. Vorlíka. Věřím,
kové, které si všichni turisté připomínali že všechny turisty i rodilé občany České
ve svých vzpomínkách po návštěvě této Kamenice pohled na vlající vlajku potěší.
krásné vyhlídky. Toto vše je však minu– Ing. Bc. Harry KNIE
lostí a za finanční podpory EU v rámci re- vedoucí oddělení projektu –
alizace společného projektu č. 100044179
„Rozvoje cestovního ruchu mezi Českou
Kamenicí a Bad Schandau“ byla dne 15.
8. 2013 slavnostně vztyčena nová vlajka
města Česká Kamenice, která je pro vaši
představu dlouhá dva a široká jeden metr.
Stožár je, tak jako původní, z dřevěné kulatiny o průměru 15 cm a výšky 3 metry
a je napuštěn speciální látkou proti hnilobě. Stavební práce
provedla jako specialista na výškové
práce firma VF Site
z České Lípy pod od-
ZLATÝ OBOJEK
Dne 10. srpna se na zdejším kynologickém
cvičišti v České Kamenici konal již čtrnáctý
ročník kynologické soutěže s názvem Zlatý
obojek, která je součástí krajské ligy. V této
soutěži se závodilo ve čtyřech kategoriích,
které se skládaly z pachových prací, poslušnosti, obran, ale také ze střelby ze vzduchovky.
Letos přijelo změřit své síly 35 psovodů, kdy
nejstaršímu bylo 73 let a nejmladšímu 9 let.
Hned od začátku závodu nám počasí přálo,
takže pachové práce, které probíhaly na lukách v Kunraticích, jsme si užili sledováním
kvalitních stopařských výsledků, což v minulosti za dešťů, které nás pravidelně provázely,
nebylo možné. Cviky poslušnosti probíhaly
na našem kynologickém cvičišti a obrané práce na fotbalovém hřišti, které se nachází v obci
Prysk. Celkově naši psovodi v tomto závodě
obsadili 2x druhé místo a 2x třetí místo, za což
jim patří veliké poděkování.
Závěrem bychom chtěli poděkovat také našim sponzorům, bez kterých by pořádání závodu v takovém rozsahu nebylo možné. A to:
výroba kyn. potřeb - Zero DC, výroba kynologických oděvů - Kynsport, Ford Homolka.
Stavební práce Tomáš Homuta. Spediční firma
Willi Richter, Chovatelské potřeby ČK. Stanislava Potočková a další.
– Martin Soukup
- Předseda ZKO. Česká Kamenice –
Foto: T. Dvořák, E. Kobližková, Z. Kořínek
Podrobnější informace o projektu a termíny všech aktivit naleznete na
www.nebudovcan.cz
Tento projekt reg. č.
CZ.1.07/3.1.00/37.0206 je financovaný
Evropskou unií a státním rozpočtem
České republiky.
– Mgr. Jana Kamínková –
12
Fichtl Cup 2013 - 24. 8. 2013
Skupina Ignis Iter
a přátelé děkují
Mirku Diničovi za skvělou
spolupráci na Fichtl Cupu 2013.
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
ZÁŘÍ 2013
Mnoho lidí na světě cvičí karate, ale jen málo ré začne slunce zářit, kteří ve svojí duši mají
lidí se pozastaví nad významem barvy pásků / pochopení a šikovnost je východ slunce, úsvit,
obi/. Vykonaná zkouška na technické stupně / svítání do nového dne.
Kyu/ a jejich označení barvy pásků má hlubší
Oranžové OBI - DAIDAIIRO OBI
význam, který Vám nyní vysvětlím.
Oranžová barva je také barva zářícího slunce.
Symbolem nejsou jenom barvy OBI. Vy- Lépe řečeno barva zapadajícího slunce. Oransvětlení dá již zapomenutá pravda, která vše žové OBI potom označuje cvičence, který závysvětluje. OBI svazuje tělo nositele do kruhu. blesk slunce už dozřel a u kterého šikovnost,
V budhismu to znamená, že kruh symbolizuje pochopení se obrací k novému horizontu učení.
celek, vesmír a úplnost.
Zelené OBI - MIDORI OBI
Každá barva se dá vnímat s následujícím Je to barva rostlin, trávy a lesa. Zelená barva
významem:
patří tomu, kdo je schopný zpracovat světlo.
Bílá barva označuje nevinnost, označuje Jeho duch už je schopný zřením tvořit nové
takového cvičence, kterého duše a vědomí je myšlenky a koho znalost hledá nové a nové
netknuté a prázdné a nezná žádné aspekty řešení.
učení BUDO. Ukazuje cvičence, který neví
nic z bojových technik. To vše je barva začá- Fialové OBI - AORI OBI
Je to barva dálek , nebe a oceánu. Toto OBI
tečníků na cestě za učením a poznáním.
si zaslouží ten, koho snažení a touha už sahaŽluté OBI - KIIRO OBI
jí k horizontům poznání, koho duše se blíží
Žlutá je barva slunce, světla a plodnosti. k hlubinám moře, ale nebylo dosud nalezeno
Takže žlutá je barva těchto cvičenců, pro kte- tajemství hlubin.
FUTSALOVÝ KLUB
ČESKÁ KAMENICE
rozpis - podzimní část
23. 8. - 19:00
Česká Kamenice - Rudá Hvězda
30. 8. - 19:00
Česká Kamenice - El Clasico
3. 9. - 19:30
Bělá - Česká Kamenice
13. 9. - 19:00
Česká Kamenice - Krásný Studenec B
19. 9. - 19:30
Bílý Balet B - Česká Kamenice
27. 9. - 19:00
Česká Kamenice - DC Východ
3. 10. - 20:30
Bodlo Děčín - Česká Kamenice
11. 10. - 19:00
Česká Kamenice - FC Barcelona
14. 10. - 18:30
Mexico - Česká Kamenice
25. 10. - 19:00
Česká Kamenice - Real Chrochvice
29. 10. - 20:30
Piráti - Česká Kamenice
8. 11. - 19:00
Česká Kamenice - Galacticos
13. 11. - 18:30
Pop Servis - Česká Kamenice
FOTBALOVÝ KLUB
Č. KAMENICE - MUŽI
VÝSLEDEK - SRPEN:
SK Plaston Šluknov : FK Č. Kamenice
0:3
(Mitruška, Štádler, Cempírek)
rozpis - ZÁŘÍ - DOMA
14. 9. - 17:00 Č. Kamenice - Střekov
28. 9. - 17:00 Č. Kamenice - Soběchleby
SPORT
KARATE A VÝZNAM PÁSKŮ - OBI
Hnědé OBI - CHAIRO OBI
Hnědá je barva země, je to symbol trvanlivosti a spolehlivosti. Označuje člověka, kterého technika je už dostačující, jeho vědomí je
plodné a jeho duše je pevná a neoblomná.
Černé OBI - KURO OBI
Černá je barva všech barev (neodráží fyzikální zákony). Označuje člověka, který získal
takové charakterové vlastnosti a dovednostní
úroveň, ke kterému je potřebné přejít několik metrů cesty KARATEDO. Černá barva
není barvou vítězství, ale noci, která ukazuje, že den, který začínal žlutou barvou slunce,
a končil černou barvou noci je na konci a začíná nový den. Cesta BUDO - KA nekončí, ale
teprve začíná.
Horská MTB časovka
na Jedlovou
Oddíl cyklistiky TJ Česká
Kamenice zve všechny příznivce horských kol na finále seriálu Peklo severu – Horskou MTB
časovku na Jedlovou horu. Závod se koná
21. září, startuje se v Jiřetíně pod Jedlovou
u chaty Slovan. Poslední díl seriálu bude rozuzlením v bojích o celkové umístění napříč
kategoriemi. Zveme proto všechny závodníky s doprovodem i fanoušky cyklistiky
na Jedlovou! Díky výborné divácké kulise je
každoročně na trati skvělá atmosféra a doufáme, že letos tomu nebude jinak.
kům odvezeny do místa cíle pořadatelským
vozem.
Všechny kategorie se prezentují od 10:00,
startují od 11:00 v minutových intervalech,
a to v pořadí registrace. Pro celkově nejrychlejšího závodníka, který zároveň překoná traťový rekord 10:51, který v loňském ročníku
vylepšil Jan Matoušek, je připravena finanční
prémie ve výši 1000 Kč. Po dojezdu hlavních
kategorií proběhnou závody v kategoriích Naděje I a II. Start na vrcholu Jedlové je plánovaNa závodníky všech věkových i výkon- ný přibližně na 13:30. Povzbuďme letos naponostních kategorií (vyjma kategorií Naděje sledy naše nejmladší cyklisty, mezi nimiž se
I a II) čeká 3200 m polní, štěrkové a asfalto- představí i několik kamenických nadějí.
vé cesty, která závodníky zavede na vrchol
vysoký 774 m. n. m., převýšení závodu je Vyhlášení nejrychlejších závodníků všech
251 m, nejstrmější stoupání je 23 % (prů- kategorií proběhne okolo 15. hodiny. Po té
měrné stoupání má hodnotu 7,7 %). Euforie bude program pokračovat i nadále v prostoze zdolání vrcholu bude u každého závodní- ru cíle. Proběhne zakončení letošního seriáka podpořena úžasným pohledem do kraje. lu Peklo severu včetně vyhlášení celkových
Z vrcholu je možný rozhled do celého kraje výsledků jednotlivců i družstev ve všech
i za hranice do Německa a Polska. Při dobré kategoriích.
viditelnosti lze shlédnout celé Lužické hory,
hřeben Jizerských hor, Ještěd, blízký hrad Přijeďte si zazávodit na Jedlovou, porovnat
Tolštejn i vzdálenější hřeben Krušných hor síly s nejlepšími cyklisty i překonat vlastní
či Krkonoš včetně Sněžky. Na vrcholu je hranice. Závod je určený pro všechny věkové
také možnost občerstvení. Restaurace / ho- i výkonnostní kategorie. Všechny důležité
tel Jedlová nabízí skvělé zázemí pro závod- informace najdete na www.pekloseveru.cz.
níky a jejich doprovod. Upozorňujeme, že Pořadatelé z Oddílu cyklistiky Č. Kamenice
z kapacitních důvodů není možné na vrchol se na vás těší na Jedlové!
dojet autem. Osobní věci budou závodní– Martin Viktora –
13
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
SPORT
ZÁŘÍ 2013
V o l e j b a l TJ Č esk á K amenice
Tým mužů TJ Česká Kamenice obsadil
ve své první sezóně v soutěži Okresního
přeboru Česká Lípa ročník 2012/2013 celkové třetí místo. Vítězem se stal tým Lokomotiva Česká Lípa dorost před TJ Zákupy.
Celková tabulka ročníku 2012/2013:
1. Lokomotiva Česká Lípa dorost 28 b.
2. TJ Zákupy
25 b.
3. TJ Česká Kamenice
24 b.
4. ToRiK Doksy
21 b.
5. Jiskra Nový Bor B
20 b.
6. Lokomotiva Česká Lípa D
18 b.
7. VK Mimoň
17 b.
8. SK 3D Česká Lípa
15 b.
Nový ročník 2013/2013 začne opět v říjnu
a už nyní se na něj těšíme a připravujeme.
20. července 2013 jsme startovali ve společném týmu s volejbalisty z Kácova (okr.
Kutná Hora) na 7. ročníku turnaje smíšených družstev Splašený Kácov 2013.
Za ideálního počasí na venkovních hřištích u řeky Sázavy za účasti 16 týmů se
nám, po volejbalových bitvách v semifinále
a ve finále, podařilo obhájit loňské prvenství a vybojovat pohár pro vítěze.
lejbalová Dřevěnice 2013. Po dlouhé době
na turnaji také startovalo naše družstvo
žen, které předvedly dobré výkony a po jednom vítězství a dvou remízách jim těsně
unikl postup ze základní skupiny (celkem
startovalo 37 týmů). Družstvo mužů sehrálo na turnaji celkem sedm zápasů, bohužel
bez úspěchu. V sobotní kategorii „Krajské
přebory“ (celkem startovalo 42 týmů) tři
zápasy a v nedělní kategorii „Volná soutěž“ (celkem 19 týmů) čtyři zápasy, v této
kategorii se nám podařilo postoupit do 1.
mezikola, kde jsme nestačili na tým Turnov C (celkově pátý tým v této kategorii).
Jinak jsme měli tradičně „štěstí“ na soupeře: v sobotu jsme se utkali v základní skupině s celkově třetím týmem turnaje „krajské
soutěže“ – Sever Ústí nad Labem a čtvrtým
týmem turnaje – VK Kladno. V neděli pro
změnu jsme hráli ve skupině s celkovým vítězem „volné“ – týmem VK Litvínov. V neděli se ještě naše dvě družstva zúčastnila
kategorie „Smíšená družstva“ (celkem 45
týmů) se střídavými úspěchy bez postupu
ze základních skupin.Za příjemného počasí
jsme si zahráli dobrý volejbal a předváděli
výkony, za které se nemusíme stydět. Letošního ročníku jsme se zúčastnili v hojném
počtu – celkem se nás do Dřevěnice vypravilo 18.
V sobotu 17. srpna 2013 jsme byli pořadateli a účastníky turnaje smíšených deblů
na antukových hřištích v areálu u Sportovní
haly v České Kamenici. Akce pod názvem
Kamčatka Tour 2013 volejbalové debly
(Kamčatka Tour = seriál sportovních akcí
pořádaných celoročně volejbalisty TJ Česká
Kamenice). Na hřištích se sešlo celkem sedm
dvojic, které mezi sebou sehrály celkem 21
zápasů. Po celodenních bojích za žáru letního slunce vyhrál suverénně tým CI5 (Janča
a Tomáš), před týmem Štajný-Anča (Anička
a Jarda) a týmem xXx (Terka a Míra).
– J. Šulc - oddíl volejbalu
TJ Česká Kamenice –
INZERCE
Ve dnech 10.-11.srpna 2013 se naši volejbalisté zúčastnili tradičního volejbalového
turnaje na antukových hřištích – 60. vo-
Volejbalové debly
Dřevěnice 2013
VZORKOVÁ PRODEJNA
VŠ E SK LA DE M
DVEŘE | PLOVOUCÍ PODLAHY | NÁBYTKOVÉ KOVÁNÍ
VÝROBA KUCHYNÍ A NÁBYTKU
DVEŘE - OKNA - PODLAHY
PRODEJ KOBERCŮ A PVC
REKONSTRUKCE BYTOVÝCH JADER
ZATEPLENÍ BUDOV
MONTÁŽE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
KO B E R C
9,,E od 119 PODLAHY od 16 PVC od 189,- DVEŘE od 999,-
DUKELSKÝCH HRDINŮ 406, ČESKÁ KAMENICE
Otevírací doba: PO - PÁ: 9 - 17 h. | SO: 8 - 12 h.
tel.: 775 866 319 | e-mail: [email protected] | www.t-b-c.cz
14
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
ZÁŘÍ 2013
Prodám rodinnou vilu z roku 1911 v K. Šenově.
V částečném původním stavu s drobnými
rekonstrukcemi, nutno vidět.
pozemek - 1539 m2,
zastavěná plocha -143 m2
informace na tel. čísle:
737 248 360
nebo 724 708 061
Prodej slepiček - so 14. září 2013 ve 12.30 h. u ZNZ
Drůbež Červený Hrádek - firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen:
Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný,
kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Slepičky pouze z našeho odchovu!!!
Stáří slepiček 15-18 týdnů • Cena: 149-170 Kč/ks • V začátku snášky 178 Kč/ks
Při prodeji slepiček - nová služba:
výkup králičích kožek • Cena: 15-22 Kč/ks
Informace na tel.: 728 605 840 | 728 165 166
415 740 719 (po–pá 9–16 h)
Koupím:
starší housle i mírně poškozené
Prodám:
nové housle, dobrý zvuk,
seřízené houslařem
tel.: 602 263 529
8. 12. 2013 VÁNOČNÍ TRHY v Praze
+ nový muzikál M. Davida MATA HARI
bus z N. Boru
15
ČESKOKAMENICKÉ NOVINY
INZERCE
ZÁŘÍ 2013
Českokamenické noviny 2013 | Vychází 1x měsíčně (1. den každého měsíce) | Vydavatel: Město Česká Kamenice, IČO 261220 – MK ČR E 12243
Redakční rada: P. Dolečková, M. Hlavnička, A. Vlček, Y. Kočová, T. Dvořák | Příjem inzerce: Vydavatel si vyhrazuje právo odmítnout přijetí inzerce i bez udání důvodu!
Grafika a zlom: T. Dvořák - Studio D2 - tel.: 777 673 683 | Tisk: M. Dvořák - Studio D2 - tel.: 773 683 863 - [email protected]
16
Download

NOVINY ČESKOKAMENICKÉ