SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU č.16163
1. Obchodní společnost:
MUSIC ACADEMY s.r.o.
Sídlo:
BRATISLAVA,NAM SNP 14,81106
IČO:
46072047
DIČ:
2023244047
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Volksbank
4001180101/3100
Jednatel společnosti:
Bohumil Hosna
Pověřený zástupce:
Rudolf Hosna
Zapsána v OR vedeného Městským soudem v Bratislave oddiel sro, vložka
72353/B
(dále jen „Agentura“)
a
(dále jen „Poradatel“)
Organizácia: Mestské kultúrne stredisko
Sídlo:
Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topo ľčany
V zastúpení: Bc. Rudolf Chovanec
I ČO:
00500879
DI Č:
2021248834
Číslo ú čtu:
1131192/0200
Stránka 1 z 10
(Agentura a Pořadatel jsou dále společně též označováni jako „Strany“, nebo kdokoli z nich jednotlivě jako
„Strana“)
Preambule
Pro účely této smlouvy se „Umělcem“ rozumí TOMÁŠ KLUS.
Vzhledem k tomu, že:
Pořadatel má zájem na koncertním vystoupení Umělce na níže uvedeném místě a v níže uvedeném
čase;
Agentura je schopna zajistit vystoupení Umělce na svou odpovědnost;
Strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu.
Předmět smlouvy
Předmětem této smlouvy je závazek Agentury zajistit, že se Umělec zúčastní koncertního vystoupení a
provede osobně umělecký výkon za podmínek uvedených v této smlouvě v místě a čase dle další
specifikace a závazek Pořadatele zaplatit za zajištění provedení uměleckého výkonu Agentuře
dohodnutou odměnu.
Stránka 2 z 10
Specifikace akce: TOMÁŠ KLUS – TRNAVA – SAMOSTATNÝ KONCERT
Název akce:
SAMOSTATNÝ KONCERT T. KLUSE
Místo konání:
Dom kultúry Topoľčany
Typ vystoupení:
SAMOSTATNÝ KONCERT
Datum konání:
16.3.2013
Adresa místa vystoupení:
Ul. Čsl. Armády, 955 01 Topoľčamy
Příjezd na místo konání:
12:30
Zvuková zkouška:
15:00
Čas vystoupení:
19:00, délka koncertu 120 min.
Autogramiáda:
NIE
Maximální kapacita akce:
Počet míst k stani 1 000
Cena vstupenky:
Prvých 500 ks á 15 €, ďalšie á 20 €
Honorář:
Agentura 80%, pořadatel 20% z celkovej tržby za predané vstupenky,
Pri počte predaných vstupeniek pod 300 ks sa agentúre vyplatí pevná
Suma 1 200 €. Táto zmluva nahrádza faktúru.
Počet plakátů pro výlep:
40 ks
Odpovědná osoba
Pořadatele:
PhDr. Baculáková
Odpovědná osoba za
techniku v místě akce:
Boris Šujan
Odpovědná osoba za zvuk v
místě akce:
MARTIN VOLŠICKÝ
Ubytování:
ANO,doporuceny 4*/ min. 3 hvězdičkový hotel/ ( 4X jednoluzkovy a
3xdvojluzkovy ) s hlídaným parkovištěm pro auta, zaistí usporiadateľ, hradí
agentúra
Parkování:
ANO
Adresa hotelu:
Stránka 3 z 10
Odpovědná osoba za
Agenturu:
RUDOLF HOSNA
Stránka 4 z 10
Provedení uměleckého výkonu
Agentura prohlašuje, že je oprávněna účast Umělce ve smyslu této smlouvy na vlastní odpovědnost
zajistit.
Závazek Agentury je omezen na zajištění osobní účasti Umělce na vystoupení (včetně případně
doprovodné kapely, je-li tak sjednáno) a zajištění vlastních hudebních nástrojů a nástrojové aparatury.
Práva a povinnosti smluvních stran
Agentura se zavazuje zajistit, že se Umělec dostaví do místa konání vystoupení dle čl. 2 odst. 2 ve stavu
umožňujícím provedení uměleckého výkonu.
Pro potřeby stěhování zvukové a nástrojové aparatury před zahájením uměleckého vystoupení Umělce
na jeviště a zpět po skončení provedení uměleckého výkonu do doprovodného vozidla a na pomoc při
její instalaci a demontáži zajistí Pořadatel spolupráci odpovídajícího počtu osob. Tyto osoby nesmí být
pod vlivem alkoholu a drog. /uveďte počet osôb/
Pořadatel zajistí pro Umělce samostatnou šatnu / prostor, který musí být čistý, osvětlený a
uzamykatelný . Šatna bude vybavená elektrickou přípojkou na 220 V, věšákem, židlemi, stolem a
zrcadlem.
Pořadatel odpovídá za dodržení hygienických, bezpečnostních a požárních předpisů v místě konání
akce. Pořadatel odpovídá za škody na zdraví a na majetku, vzniklé Agentuře, Umělci či jeho
doprovodným osobám v souvislosti s prováděním uměleckého výkonu, pokud tyto nebyly prokazatelně
zaviněny Agenturou, Umělcem či jeho doprovodnými osobami, tj. pokud vzniknou v důsledku
nedodržení předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví, při nedodržení technických norem a obecně
závazných předpisů ze strany Pořadatele.
Pořadatel je povinen umožnit na akci vstup doprovodným osobám Umělce a umožnit, aby technici
Umělce obsluhovaly zvukovou a světelnou aparaturu, pokud o to Umělec požádá. Pořadatel je povinen
zajistit, že nastavení zvukové aparatury nebude mezi ukončením zvukové zkoušky a vystoupením
Umělce měněno. /Keďže aparatúra bude Vaša, je samozrejme, že ju budú obsluhovať vaši tehcnici, my
ani nemôžeme, nemáme na to personál, preto je pre nás tento bod irelevantný/
Pořadatel se zavazuje zajistit pro potreby agentúry ubytovánie v rozsahu uvedeném v čl. 2. odst. 2
této smlouvy. Náklady na ubytovanie hradí agentúra.
Další povinnosti Pořadatele v souvislosti s vystoupením Umělce mohou vyplývat z RIDERU.
Za Agenturu jsou ke všem úkonům spojeným s touto smlouvou zmocněny osoby uvedené v čl. 2. odst.
2 v posledním řádku tabulky nebo Umělec.
Odměna za zajištění provedení uměleckého výkonu
Strany se dohodly na celkové odměně za zajištění provedení uměleckého výkonu a to takto: 80%
agentura a 20% pořadatel, pri počte predaných vstupeniek sa agentúre vyplatí pevná suma 1 200 €.
Pořadatel předloží řádné vyúčtování koncertu..Táto zmluva nahrádza faktúru. Doplatok za koncert
proběhne nejpozdeji na míste před vystoupením v hotovosti na míste interpretovi nebo managerovi.
V případě nezaplacení odměny uvedeným způsobem je Agentura (její zástupce přítomný v místě
vystoupení nebo Umělec jako její zástupce) oprávněna od této smlouvy odstoupit s okamžitými účinky,
odmítnout vystoupení Umělce a uplatnit nárok na náhradu škody ve výši vynaložených nákladů a
ušlého zisku. V případě prodlení se zaplacením odměny náleží Agentuře nárok na smluvní pokutu ve
výši 1% z odměny denně.
Stránka 5 z 10
V odměně dle odst. 1 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady Agentury vynaložené pro zajištění
vystoupení Umělce, zejména honorář za provedení uměleckého výkonu pro Umělce (a event.
doprovodné hudebníky), pro doprovodný personál Umělce a náklady na cestu, ubytovanie a
občerstvenie podle bodu 2.2 této smlouvy.
Autorská práva a práva související s autorskými právy
Pořadatel získává touto smlouvou podlicenci k užití uměleckých výkonů Umělce a doprovodných
hudebníků provedených při vystoupení podle této smlouvy výlučně živým provozováním v rámci
vystoupení ve smyslu ustanovení § 48 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „Autorský zákon“).
Tato smlouva neopravňuje Pořadatele k pořizování obrazového či zvukově obrazového záznamu
vystoupení ani k využití jmen, podobizen či jiných projevů osobní povahy výkonných umělců pro jiné
účely, než pro přímou propagaci vystoupení Umělce. Taková propagace nesmí být přímou nebo
nepřímou propagací třetí osoby, ani jejích výrobků nebo služeb.
Pořadatel se zavazuje vysporiadať licenciu k užití autorských děl hudebních, která budou Umělcem
provedena při vystoupení (SOZA) Umělec prohlašuje, že práva k užití všech prováděných děl zastupuje
uvedený kolektivní správce. Repertoárový list je přílohou č. 2 této smlouvy.
Odstoupení od smlouvy
Pořadatel je oprávněn od smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě porušení povinnosti zajistit
přítomnost Umělce dle ustanovení čl. 4 odst. 1. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo
Pořadatele na náhradu škody, vzniklé porušením těchto ustanovení. Agentura uhradí Pořadateli náklady
prokazatelně a účelně vynaložené v souvislosti s pořádáním předmětného vystoupení.
Agentura je oprávněna od smlouvy odstoupit s okamžitými účinky v případě porušení povinnosti
Pořadatele dle ustanovení čl. 4 odst. 2, 4, 6 nebo 9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo
Agentury na náhradu škody ve výši vynaložených nákladů a ušlého zisku. Ustanovení čl. 5 odst. 1 není
dotčeno.
Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno nebo předáno druhé smluvní
straně nebo jejímu zástupci přítomnému v místě konání akce.
Tato smlouva zaniká a smluvní strany vůči sobě nebudou mít žádné vzájemné nároky (s výjimkou dle
následující věty) v případě, že konání akce resp. vystoupení Umělce na akci bude zabráněno v důsledku
nepředvídatelné nebo neodvratitelné události ležící mimo vliv smluvních stran, např. v důsledku
přírodní katastrofy, epidemie, úředního zákazu, nemoci nebo úrazu Umělce, úmrtí v jeho rodině apod.
Strana, na jejíž straně ona nepředvídatelná okolnost nastala, je povinna o tom bez odkladu informovat
druhou Stranu, jinak odpovídá za vzniklou škodu.
Pořadatel se zavazuje, že zaplatí Agentuře celou odměnu dle čl. V i v případě, že se akce nebo
vystoupení Umělce neuskuteční za podmínek dle této smlouvy z jiných důvodů na straně Pořadatele
než z důvodů uvedených v odstavci 4 tohoto článku, např. z důvodů časových prodlev v návaznosti
jednotlivých vystoupení, která mají být součástí akce.
Zvláštní a závěrečná ustanovení
Místo a čas provedení uměleckého výkonu, čas a druh akce, stejně jako ostatní podmínky sjednané
touto smlouvou lze změnit jen s písemným souhlasem obou Stran.
Tuto smlouvu je možné měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody Stran ve formě
vzestupně číslovaných písemných dodatků, které musí být podepsány oběma Stranami.
Stránka 6 z 10
Veškeré právní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991
Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů a ustanoveními zák. č. 121/2000 Sb., o právu
autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
ve znění pozdějších předpisů.
Přílohy této smlouvy tvoří její nedílnou součást. Přílohy mohou být změněny a doplňovány jen
způsobem uvedeným v odst. 2 tohoto článku.
Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Strana obdrží po jednom.
V BRATISLAVE] dne 7.2.2013
V [_____] dne [7.2.] 2013
Za Agenturu:
Za Pořadatele:
__________________________
__________________________
R.Hosna
Bc. Rudolf Chovanec[_____ ]
Stránka 7 z 10
PŘÍLOHA Č. 1 – TECHNICKÉ POŽADAVKY
2X ZPĚV
2X MIKROFON
3X LINKA ( 2X AKUSTICKÁ KYTARA, 1X ELEKTRICKÁ KYTARA)
2X ODPOSLECH
1X MIKROFON PRO KOMBO
2x MIKROFON PRO KACHON
S kapelou pojede vlastní zvukař: Martin Volšický s požadavky (viz. Příloha
. 1):
Technické podmínky pro vystoupení T. Kluse:
Požadujeme místo pro zvukovou režii přímo v sále (ne v uzavřené zvukové
i osvětlovací kabině) o velikosti cca 2x1 m. (Nejlépe z boku, abysme neubírali z míst pro prodej).
Konkrétní umístění upřesníme na místě, dle možností v sále.
Připojení master výstupu ze zvukového pultu do místního PA systému (2x XLR).
Připojovací místo bude buď na podiu, nebo přímo u zvuk. pultu.
Připojení 230V na podiu.
Zvukový pult, monitory, mikrofony, D.I. boxy, kabely a mic. stativy si přivezeme vlastní.
Dále požadujeme přítomnost místního technika od našeho příjezdu do divadla až do konce
vystoupení, jeho spolupráci s naším zvukařem a umožnění přístupu našemu zvukaři do zvukové
režie divadla.
V případě dotazu kontaktujte prosím našeho zvukaře.
Kontakt:
Martin Volšický
[email protected]
Stránka 8 z 10
PŘÍLOHA Č. 2
REPERTOÁROVÝ LIST – TOMÁŠ KLUS
HUDBA A TEXT: TOMÁŠ KLUS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
MRAVENCI
PÁNUBOHUDOOKEN
SOBĚC
DNO ZA DNEM
PODLÉHNUTÍ
TRIGORIN
TREPLEV
NINA
ARKADINA
NEKLID
PŘIČICHNUTÍ ALERGIKOVO
VESMÍRU
LEHOMOLE
DO NEBE
DOPIS
AŽ
MARIE
CHYBÍŠ MI
MALČIK
NIJAK
PANENKA
POCITY
NAVĚKY
NENÁVRATNÁ
JEDNODUCHÁ
PSÁNO U ZPRÁV
MARKÉTCE
ČAS
DAMUKLŮV MEČ
LENKA
JEDNODUCHÁ
Z DENÍKU (GRUŠENCE)
17B
SENTIMENT NA TŘI BODY
ASIJAT A EVA
MIMOREALITA
INZERÁT
STROJEVŮDCE
PAN TOFEL
Stránka 9 z 10
PŘÍLOHA Č. 3
OBČERSTVENÍ
6x teplé jídlo dle výběru
1x ovocná mísa – hradí usporiadateľ
2x studená mísa – hradí usporiadateľ
teplé a studené nealkoholické nápoje – hradí agentúra
12x neperlivá voda (1l) – hradí agentúra
4x pomerančový džus – hradí agentúra
2x zelený ledový čaj – hradí agentúra
Káva, čaj – hradí agentúra
4x víno (bílé, červené, ne jakostní) – hradí agentúra
12x pivo
2x coca cola – hradí agentúra
6x retbull
4x ručník – zabezpečeuje usporiadateľ
Pořadatel se zavazuje zajistit pro Umělce na své náklady občerstvení a vybavení podle uvedeného seznamu.
Stránka 10 z 10
Download

SMLOUVA O PROVEDENÍ UMĚLECKÉHO VÝKONU č.16163