Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
VI. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE
DOKTORANDŮ
A MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ
6th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
OF DOCTORAL STUDENTS
AND YOUNG SCIENTISTS
K ARVINÁ, 8. 11. 2013
PROGRAM KONFERENCE
CONFERENCE PROGRAM
PROGRAMOVÝ VÝBOR KONFERENCE
Předseda/ Chairperson
Pavel Tuleja,
doc. Ing. Ph.D.
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Členové/Members
Marian Lebiedzik,
doc. Ing. Ph.D.
Ľubica Lesáková,
prof. Ing. PhD.
Pavel Nezval,
doc. Ing. Ph.D.
Drahomíra Pavelková,
prof. Dr. Ing.
Pavlína Pellešová,
doc. Ing. Ph.D.
Jaroslav Ramík,
prof. RNDr. CSc.
Karel Skokan,
prof. Ing. Ph.D.
Halina Starzyczná,
doc. Ing. Ph.D.
Daniel Stavárek,
prof. Ing. Ph.D.
Viola Šebestíková,
prof. Ing. CSc.
Tadeusz Trzaskalik,
prof. zw. dr hab.
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica, Ekonomická fakulta
Matej Bel University Banska Bystrica, Faculty of Economics
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Management and Economics
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Silesian University in Opava, School of Business Administration in Karvina
VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta
VŠB-Technical University of Ostrava, Faculty of Economic
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Informatyki i Komunikacji
University of Economics in Katowice, Faculty of Informatics and
Communication
VI. Mezinárodní vědecká konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků
6 th International Scientific Conference of Doctoral Students and Young Scientists
Karviná, 8. 11. 2013
Místo konání konference:
Venue:
Program
8.00 - 8.55
9.00
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, Karviná - Fryštát
Silesian University in Opava
School of Business Administration in Karvina
Univerzitní nám. 1934/3, Karviná - Fryštát
registrace, registration (Malý sál)
zahájení konference, conference opening (Malý sál)
dopolední program, mid-morning program
9.00 – 10.00 plenární zasedání, hlavní referáty / plenary session and main presentations
10.30 – 12.30 dopolední jednání v sekcích* / mid-morning discussion in sections*
12.30 – 13.30 oběd, lunch
odpolední program, afternoon program
13.30 – 15.30 odpolední jednání v sekcích* / afternoon discussion in sections*
15.30 – 16.00 závěry konference, conference conclusions
*délka prezentace jednoho příspěvku max. 15 minut
*maximum duration of each presentation is 15 minutes
Doprovodný program pro přihlášené zájemce:
16.00 - 18.00 Prohlídka zámku Fryštát
18.00 - 20.30 Společenské setkání s rautem v menze SU OPF, Univerzitní nám. 1934/3, Karviná
For participants who registered for extra activities:
16.00 - 18.00 Tour of the Empire-style Chateau of Fryštát
18.00 - 20.30 Reception at the University Student’s Hall
SEKCE / SECTION 1: EKONOMIE A EVROPSKÁ INTEGRACE / ECONOMY AND EUROPEAN INTEGRATION
Garanti:
moderátoři/speakers:
místnost/room:
doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D., doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Michaela Horúcková, Miroslav Kuric
A 206
DOPOLEDNE / MORNING
On European Integration and its Subjects
Michal Držka
Význam medzinárodných zmlúv pre medzinárodné spoločenstvo
Dorota Harakaľová
Príčiny a ekonomický význam migrácie v Európskej únii od jej vzniku po súčasnosť
Nina Galanská
Role euroregionů v rozvoji cestovního ruchu v jihozápadních Čechách
Petr Janeček
The Attractiveness of Montenegro for Investment and Investment Opportunities in Montenegro
Michaela Horúcková
Připravenost Chorvatska ke vstupu do Evropské unie
Igor Kukliš
Vývoj bezpečnosti silniční dopravy v EU
Jiří Kozlovský, Ivo Drahotský, Jiří Husák
ODPOLEDNE / AFTERNOON
Aktívna politika trhu práce v Slovenskej republike
Ľubica Koňušíková
Analýza nezaměstnanosti v Moravskoslezském kraji a její důsledky
Renáta Fajová, Marek Hruška
Význam sektora služieb z pohľadu zamestnanosti v štátoch Vyšehradskej štvorky
Miroslav Fečko
Sociální podnikání jako nástroj pro řešení nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Moravskoslezském
kraji
Zuzana Palová
Vzájemné působení fiskální a monetární politiky v České republice a na Slovensku
Jan Janků, Stanislav Kappel
Export slovenských firiem na trhy tretích krajín
Miroslav Kuric
Negativní role technologie v kontextu úvah o ekonomickém růstu
Kamila Turečková
Historical background of a non-profit sector in the Czech Republic and its development after 1989
Andrea Valentová
SEKCE / SECTION 2:
Garanti:
moderátoři/speakers:
místnost/room:
PODPORA PODNIKÁNÍ, KONKURENCESCHOPNOST A INOVACE/
ENTREPRENEURSHIP COMPETITIVENESS AND INNOVATIONS
prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D., doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Miroslava Sumková, Alena Zedková
A309
DOPOLEDNE / MORNING
Meranie investičnej atraktívnosti krajín
Dávid Ondrejkovič
Pohľad podnikateľskej sféry na predpoklady vzniku a rozvoja inovatívnych malých a stredných podnikov v SR
Erik Nemec
Možnosti rozvoje inovačních aktivit malých a středních podniků v národních operačních programech ČR
Jan Urbánek
Kulturní turismus a tradiční gastronomie v turistickém regionu Severní Morava a Slezsko
Taťána Karásková, Alena Zedková
Kreatívne mestá a kreatívne klastre
Kristina Baculáková
Hodnocení použití diskrétní simulace jako nástroje pro podporu manažerského rozhodování
ve výrobním podniku
Tomáš Šupina, Marie Jurová, Jan Holubík
LEAN Leadership – nové myšlení pro evropské podniky
Libor Witassek
ODPOLEDNE / AFTERNOON
Effects of the use of information systems in companies, their measurement and evaluation
Mária Mišanková
Cloud v univerzitnom a podnikovom prostredí
Zuzana Priščáková, Ivana Rábová
Modeling standard core business processes for trade-company
Aliaksandr Dubrovin, Roman Šperka
The Next Level of the Multichannel Customer Analytics
Eugen Molnár, Michal Greguš
Faktory ovlivňující rozvoj malého a středního podnikání v Polsku
Pavla Sýkorová, Pavlína Pellešová
Víceúrovňové řízení malé NNO
Milan Konečný, Kateřina Ranochová
SEKCE / SECTION 3:
Garanti:
moderátoři/speakers:
místnost/room:
MARKETING, MANAGEMENT A LIDSKÉ ZDROJE/ MARKETING, MANAGEMENT
AND HUMAN RESOURCES
doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D., CSc., doc. Ing. Emanuel Šustek, CSc.
Martin Klepek, Lucian Stanescu
A 308
DOPOLEDNE / MORNING
Základné princípy Just in Time
Zuzana Karásková
Guerilla Marketing: A Literature Review and Theoretical Inconsistencies
Martin Klepek
Influencing a warranty choice with the introduction of an inferior alternative into the choice set
Michal Ďuriník
Marketingové řízení ve školství
Martina Colledani
Úroveň strategického marketingového řízení v podmínkách českých firem
Veronika Žebroková
Spokojenost zákazníků a její měření
Lucie Zotyková
Marketing in Conflict
Yilmaz Koca
ODPOLEDNE / AFTERNOON
Manažerské nástroje pro řízení produktivity výroby
Petr Hanzal
Modelovanie procesov ako nástroj procesného riadenia
Darina Fričová
Vybrané přístupy k talent managementu a jeho uplatňování
Štefan Hečko, Vojtěch Malátek
Outsourcing in Human Resource Management – Its Positives and Negatives
Veronika Kormaňáková
Význam vzdělávání pro rozvoj lidského kapitálu
Lucian Stanescu
Kariéra a motivace
Jarmila Svobodová
SEKCE / SECTION 4:
Garant:
moderátoři/speakers:
místnost/room:
FINANCE, PODNIKOVÁ EKONOMIKA A ÚČETNICTVÍ/ FINANCE, BUSINESS
ADMINISTRATION AND ACCOUNTING
doc. Ing. Eva Sikorová, CSc.
Milena Hermannová, Lucie Zotyková
A 211
DOPOLEDNE / MORNING
Účetní závěrka jako základ prostorového srovnání podniků
Milena Hermannová, Jaromír Lazar
Materialita při auditu z pohledu zisku auditorské společnosti
Michal Bobek
Komparácia výsledkov metód predikcie v slovenských podnikateľských subjektoch v rokoch 2009 – 2011
Petra Gundová
Spoločné zdaňovanie v členských štátoch Európskej únie
Dominika Janečková
Koeficienty pružnosti u mléka a másla ve vybraných zemích EU
Marta Maršíková
The Phenomenon of Asset Stripping in the Czech Privatization Period
Jiří Šorf
Časová prodleva mezi počátkem finančních potíží společností a podáním návrhu k insolvenčnímu řízení
Lucie Rudolfová,Tatiana Škerlíková
ODPOLEDNE / AFTERNOON
Jump Processes in Exchange Rates Modeling
Tomáš Bunčák
Rating Prediction Using Neural Networks
Lucie Chytilová
Possibilities of Credit Risk Management
Boris Kollár
Aplikace strukturálních modelů při měření kreditního rizika
Petr Královič
Implementácia inovovaného prístupu vo vykazovaní finančných nástrojov podľa IFRS 9
Martina Kováčiková
Spider analýza ako metóda finančnej analýzy
Andrea Ondrušová
Market Value vs. Macroeconomic Aggregates – Empirical Study
Přemysl Krch
Otázky postavenia Special Drawing Rights – zvláštnych práv čerpania – v medzinárodnom menovom systéme
Anežka Jankovská, Martina Konečná, Jana Kováčová
SEKCE / SECTION 5
Garanti:
moderátoři/speakers:
místnost/room:
VEŘEJNÁ EKONOMIKA, SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROVZOJ/ PUBLIC ECONOMICS
AND ADMINISTRATION, REGIONAL DEVELOPMENT
doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Jarmila Svobodová, Veronika Žebroková
A 111
DOPOLEDNE / MORNING
Prioritné oblasti smerovania finančných prostriedkov z fondov EÚ v Slovenskej republike
vzhľadom na makroekonomický vývoj v krajine od jej vstupu do EÚ po súčasnosť
Katarína Cséfalvayová
Spoločný strategický rámec EÚ v podmienkach Slovenskej republiky
Mikuláš Černota
Regionálny rozvoj obcí – možnosti jeho financovania v podmienkach Slovenskej republiky
Barbora Gondžárová
Teoretické východiska klasifikácie štátov podľa ich postavenia vo svetovej ekonomike
Silvia Draková
Regionalizmus v arabskom svete
Monika Satková
Kazakhstan at a Crossroads
Saida Teleuova
Osobitosti reforiem v Moldavskej republike
Leonid Raneta
ODPOLEDNE / AFTERNOON
Fiškálny federalizmus v podmienkach Slovenskej republiky
Ján Zelenák
Nástroj štátu na zmiernenie príjmovej nerovnosti v podmienkach SR
Zuzana Korytárová
K pojmom kultúrna diplomacia, kultúrna prezentácia a prezentácia kultúry v zahraničí
Michal Polgár
Národný branding a verejná diplomacia: vzťah dvoch pojmov
Laura Meričková
Specifika železniční a silniční dopravy z hlediska pozitivních externalit
Jakub Hašek, Ivo Drahotský
Potenciální demografické souvislosti znečištění ovzduší v Ostravě
Dominika Tóthová
Organizační tým konference
doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.
Ing. Zuzana Kiszová
Ing. Lucie Zotyková
David Jančar
Jindřiška Kováčová
Miroslava Snopková
ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ
Slezská univerzita v Opavě
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné
Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná
Telefon: 00 420 596 398 334
Email: [email protected]
www. opf.slu.cz/uds
Download

Podrobný program konference ke stažení