1
KRONIKA
Obec
Černá v Pošumaví
Díl VI.
Rok 2 0 1 2
Kronikář obce
Starostka obce
Ing.František Záhora
Irena Pekárková
2
ÚVODEM K ROKU 2012
Úvodní charakteristika obce
Obec Černá v Pošumaví se rozkládá ve dvou katastrálních územích – Černá v Pošumaví a
Kyselov. Obec tvoří pět osad – Bližná, Mokrá, Muckov, Dolní Vltavice a Plánička.
Celková výměra pozemků je 5 038 ha a je tvořena:
Půda - plocha
druh
Výměra v ha
Orná půda
216
Zemědělská půda
TTP
1 663
Zahrady a sady
5
Celkem zemědělská
1 884
Lesní půda
1 772
Vodní plochy
978
Zastavěné plochy
20
Ostatní plochy
384
CELKEM
5 038
3
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
Zastupitelstvo obce a jeho činnost
Kromě pravidelných pracovních setkání se zastupitelstvo obce scházelo na Veřejných
zasedáních, kde se o všech hlavních problémech, týkajících se obce, hlasovalo a schvalovalo.
V roce 2012 bylo celkem 10 veřejných zasedání na nichž plnou účast měly pouze starostka
Irena Pekrková, dále Mgr. Věra Daňová a Ing. Jakub Suchánek. Celkem 9x byli přítomni
zastupitelé Radek Bouška, Petr Štěrba a Pavel Strnad.Zastupitel Bc. Pavel Kučírek se zúčastnil
8x a zastupitel Pavel Molák 7x. Nejméně ( pouze 1x) byl přítomen zastupitel Jan Voldřich.
Zastupitelé museli řešit mnoho problémů, nejvíce s prodejem nebo nájmem pozemků
jak soukromých osob, tak firem, letos se velké množství času zastupitelů týkalo všeho kolem
Šumavské elektrické dráhy ( ŠED). Většina toho, co OZ řešilo je samostatně popsáno v tomto
zápise na jiném místě.
Jak který zastupitel o jednotlivých kauzách hlasoval je součástí zápisu ze zasedání, vše je
uloženo na Obecním úřadě, kde se může na požádání každý občan osobně informovat.
Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č.1 / 2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Vyhláškou byl stanoven poplatek ve výši :
- 400 Kč/rok fyzická osoba s trvalým pobytem v obci
- 500 Kč/rok
fyzická osoba s nemovitostí k individuální rekreaci a nehlášena
k trvalému pobytu
Osvobozena je osoba s trvalým pobytem, která dosáhla v daném roce 75 let věku, ovšem
osvobození od poplatku se vztahuje až na následující rok.
Vyhláška nabyla platnosti 24.ledna 2012.
Celé znění Vyhlášky je k dispozici na OÚ a též na webových stránkách obce.
4
Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č.2 / 2012
o místních poplatcích.
Poplatek ze psů
- osoba s trvalým pobytem v obci a psem starším 3 měsíců platí
- v rodinném domě 180 Kč/rok a důchodci 90 Kč/ rok
- v ostatních případech 300 Kč/ rok a důchodci 150 Kč/ rok
Osvobozena od poplatku je osoba , která je držitelem ZTP.
Poplatek za rekreační pobyt - platí jej fyzická osoba přechodně pobývající na území obce za
za účelem rekreace a za úplatu
Poplatek činí 15 Kč na den a na osobu, vybírá jej pronajimatel(ubytovatel) a odvádí obci.
Osvobození od poplatku – viz Vyhláška podrobněji.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
jedná se o různé prodeje, provozování atrakcí, výstavky a podobně, kde se poplatky vybírají a
kde je přesně stanovená cena.
Sazba za 1 m² veškerý prodej 100 Kč – u zeleniny a ovoce 30 Kč
parkování trvalé osobní auto 1 Kč a nákladní auto 2 Kč
užívání pro kulturní a sportovní vyžití 5 Kč
Podrobněji opět ve Vyhlášce.
Poplatek ze vstupného
Poplatek činí 20% z vybraného vstupného. Osvobozeny jsou akce pořádané pro charitativní
účely.
Poplatek z ubytovací kapacity
Zde se platí 6 Kč za lůžko a den – podrobnosti ve Vyhlášce.
Vyhláška o místních poplatcích nabyla účinnosti od 1.července 2012.
Nařízení obce Černá v Pošumaví č.1 / 2012
o vymezení oblastí, kde je možno použít komunikaci nebo její úsek ke stání
vozidla za sjednanou cenu.
Sjednaná cena činí 30 Kč na den a platí pro úseky Černá – Jestřábí a Černá ( pozemek 203/1)
podél komunikace.
Nařízení nabylo platnosti 1.června 2012.
Celé znění je k dispozici na OÚ nebo též na webových stránkách obce.
Výběr z jednání zastupitelstva obce jednou větou
-
veškerý majetek má obec pojištěn u České pojišťovny
schváleno angažování bezplatného poradce pro investiční rozvoj obce – Ing. J.
Kuthana
odsouhlaseno zařazení obce do územní působnosti místní akční skupiny MAS –
Rozkvět zahrada jižních Čech
odsouhlasen vstup obce do SMS ČR – Sdružení místní samosprávy ČR
schváleno uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb s Advokátní kanceláří
Šikola&Partneři se sídlem v Brně
zpracovatelem územního plánu obce schválen Projektový ateliér AD s.r.o. České
Budějovice – Ing.arch. Jaroslav Daněk
rozhodnutím GFŘ Praha musela být vrácena dotace z roku 2006 ve výši 1 351 690 Kč a
penále ve výši 33 452 Kč
5
Šumavská elektrická dráha – ŠED a problémy kolem
Jak to bylo na začátku
Již v roce 2007 jsem se v ročním zápisu do této kroniky zabýval tzv. Návrhem na
prodloužení regionální dráhy Lipno-Černá v Pošumaví, kterým se tehdejší zastupitelstvo obce
zabývalo. Záměr Krajského úřadu předpokládal, že trasa by měla vést středem naší obce, což
bylo odmítnuto a doporučeno, aby trasa vedla mimo, tehdy od Frymburku jižním směrem
kolem hotelu Racek, pokud by se vůbec dalo o výstavbě uvažovat.
Projekt byl představen starostům zainteresovaných obcí a již tehdy se předpokládalo,
že trasa z Lipna do Frymburku bude uskutečněna do roku 2010 a další část přes naší obec do
roku 2015. Současně byly představeny dvě varianty – červená a modrá. Červená trasa
kopíruje silnici z Frymburka do Černé, prochází středem obce a měří celkem 24 km. Trasa
modrá měla pokračovat z Frymburka přes Lojzovy Paseky, Hrdoňov, Kovářov a postupně přes
Blíženský kopec k Dolní Vltavici a dále přes Radslav, Jestřábí do Černé v Pošumaví. Tato trasa
měla být o 6,4 km delší než červená.
Myšlenku propojení lipenských obcí dráhou představoval v Bruselu již bývalý hejtman Jan
Zahradník jako jeden ze záměrů pro dotační období 2007-2013.
Vymezený koridor – hlavní předmět sporů
V Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje byl zahrnut i koridor pro vybudování
Šumavských elektrických drah, protože se podle kraje jedná o ekologický způsob dopravy,
který propojí lokality na břehu Lipenské přehrady, čímž umožní turistům snadnější přístup.
Zásady územního rozvoje je dlouhodobý dokument a podle hejtmana Jiřího Zimoly se
k němu vyjadřovaly všechny obce a vznášely připomínky a náměty a obec Černá v Pošumaví
prý žádné námitky neměla.
Námitka obce proti Územnímu plánu
Jihočeskému krajskému úřadu, odboru územního plánování však byla z obce Černá
poslána námitka, podepsaná starostkou Irenou Pekárkovou, proti navrhované trase ŠED přes
území obce dne 29.listopadu 2010.
Aktualizace zásad územního rozvoje a námitka proti koridoru
Obci Černá v Pošumaví byl 13.ledna 2012 doručen dopis Krajského úřadu o zahájení
přípravných prací na aktualizaci Zásad územního rozvoje/ ZÚR/ a žádost o uplatnění
případných podnětů.
V ZÚR je vymezen koridor o šíři 200 m pro budoucí výstavbu železniční tratě, který
prochází klidovou zónou a chatovou oblastí Radslav a Jestřábí, stejně jako zastavěným
územím, které je vymezeno v Územním plánu obce . V oblasti se nachází kempy, penziony i
řada soukromých chat a tak obec v zastoupení starostky, spolu s prohlášením majitelů a
provozovatelů služeb cestovního ruchu a rovněž se stížností 200 obyvatel obce a dalších
občanů ČR vyjádřila nesouhlas obce s vymezením koridoru a trasy šumavské elektrické dráhy,
který zaslala dne 30.ledna 2012 Krajskému úřadu.
Obec tím požaduje vypuštění specifikovaného koridoru ze záměrů ZÚR a požaduje
úpravu tak, aby v případě, že nebude možné záměr ŠED vypustit, byla provedena změna
trasy tak, aby neprocházela klidovou zónou a chatovými oblastmi a nezasahovala do
zastavěných ploch na území katastru obce.
Řešení námitky obce na zastupitelstvu Jihočeského kraje
Dne 7.února 2012 se za přítomnosti zástupce veřejnosti obce Černá v Pošumaví
Vladimíra Cnoty projednávala námitka obce proti koridoru na zastupitelstvu Jih.kraje. Vl.
Cnota stručně objasnil navrženou trasu, proti níž podal obec námitku a požádal krajské
6
zastupitele, aby se tímto problémem zabývali. Vedoucí Odboru regionálního plánování a
územního rozvoje Václav Král, stejně jako hejtman Jiří Zimola, připustili určitá řešení i
v případě změny trasy nebo jejího zpřesnění, ovšem námitku obce brali jako
neopodstatněnou a prakticky předem zamítnutou.
Co přinese vybudování Šumavské elektrické dráhy ?
Trasa by podle návrhu měla propojit lipenský areál Kramolín i přehradní areál Marína
s Welness komplexem ve Frymburku a sjezdovkou Hochficht z druhé strany kopce Hraničník.
Nejezdily by zde klasické vlakové soupravy, ale něco na rozhraní vlaku a tramvaje –
vlakotramvaj.
Problematická je v plánu zakotvená denní přeprava 5 148 osob v době sezóny a 2 400
osob v období mimosezónní, když uvážíme, že obce na trati mají dohromady asi 2600
obyvatel. Stejně tak se jeví i rychlost přepravy, která je oproti osobním autům i autobusové
dopravě pomalejší a ani plány na vytvoření mnoha pracovních míst nejsou reálné.
Velmi problematická je finanční stránka, kdy samotné investiční náklady jsou odhadovány na
zhruba 10 miliard Kč a není jasno, kdo by se na financování podílel.
Protesty neutichají, naopak sílí
Ofisiální námitka proti koridoru a budování ŠED byla podána a připravují se materiály
pro správní žalobu. O přezkum situace bylo požádáno i Ministerstvo pro místní rozvoj ČR a
několik občanů zvažuje i podání trestních oznámení. Byla najata renomovaná právní
kancelář, která vyřizování všech těchto protestů zajišťuje.
Současně byl pozván hejtman Jiří Zimola a zodpovědní pracovníci na setkání s občany,
podnikateli a obce přímo na místě.
Starostka Irena Pekárková mnohokrát s odpovědnými
pracovníky diskutovala. V jednom rozhovoru pro tisk řekla:
„Navrhovala jsem jim, aby koridor přesunuli dál od
vody. Ti, co pojedou ve vlaku z něj stejně nic neuvidí, žádný
výhled na hladinu a krajinu, jen domy. Kdyby se trasa v
Černé vedla například výše nad vodou směrem k letnímu
kinu a kdyby tam byla zastávka, turisté i místní by to přece
jen uvítali,“.A odpověď krajských úředníků? „Při jednání mi
řekli, že není možno, že koridor musí vést tudy, kudy je
zakreslen. Jen, že si ho jako obec můžeme zúžit, nic víc,“ .
Vladimír Cnota tak na základě stále vzrůstajících protestů svolal občany na den 21.
dubna do prostoru hotelu Racek v Černé k projednání vzniklých problémů přímo na místě.
Účastni budou nejen obyvatelé obce, Ale i chataři, podnikatelé a samozřejmě zástupci kraje a
politických stran.
Veřejné setkání občanů s představiteli Jihočeského kraje
Celkově kolem dvou stovek občanů a zejména podnikatelů na území obce Černá
v Pošumaví, se v sobotu 21.dubna 2012 shromáždilo v provizorně upraveném prostoru
v blízkosti hotelu Racek, aby diskutovalo s představiteli kraje.
K tomuto setkání se dostavil hejtman Jihoč.kraje Mgr. Jiří Zimola, radní pro dopravu
Ing. Václav Král a vedoucí regionálního rozvoje a územního plánování Ing. Daniela
Řežábková. Všechny přítomné přivítala a celé setkání zahájila starostka obce Černá
v Pošumaví Irena Pekárková.
7
Setkání se uskutečnilo na základě výzvy – viz:
Jak již na jiném místě bylo uvedeno, proti projektu a výstavbě Šumavské elektrické
dráhy /ŠED/ se zvedla vlna odporu především u veřejnosti obce Černá v Pošumaví, když
údajně dle hejtmana Jiřího Zimoly, ostatní zainteresované obce ( Lipno nad Vltavou,
Frymburk, Horní Planá a Nová Pec) vyslovily souhlas.Proto se projednávání uskutečnilo právě
v naší obci.
Podle slov hejtmana a ostatních představitelů kraje, přijeli diskutovat především o
velikosti koridoru a o možnosti jeho případného snížení. Stanovený koridor o šířce 200 m
totiž neumožňuje ve vymezeném území nejen stavět, ale i provádět jakékoliv stavební
úpravy, nehledě na to, že veškeré nemovitosti v něm se nacházející, jsou ohroženy demolicí a
vyvlastněním. Hejtman ujistil, že je možno uvažovat pouze o snížení velikosti stanoveného
koridoru až na sedm metrů, nepřipustil však vůbec možnost, že by se šumavská elektrická
dráha úplně vyjmula z územně plánovacího procesu.
Všichni diskutující však byli zásadně proti jakékoliv výstavbě
ŠED na území naší obce a ve svých vystoupeních to také pádnými
argumenty zdůrazňovali. Mimo starostky obce hovořil několikrát
zastupitel Pavel Molák, za občany a podnikatele vystoupil Vladimír
Rolčík, Tomáš Suchánek a někteří zástupci podnikatelských
subjektů na území obce. Hlavním mluvčím byl však zástupce
veřejnosti, který celý případ sleduje již od počátku, Vladimír Cnota.
Učitel hudby Vladimír Rolčík doslovně uvedl: „Sám jsem si udělal studii, zda má ta
dráha smysl,“ říkal například učitel hudby Vladimír Rolčík. „Autem sem jedu s
dvacetiminutovým předstihem. Vlakem, který pojede třicetikilometrovou rychlostí, sem
8
dojedu za hodinu. Navíc s sebou vozím různé hudební nástroje a už se vidím, jak někde s nimi
čekám ve vánici půl hodiny na vlak,“ pouštěl se do úvahy, proč by měl při dopravě do Černé
měnit auto za vlak. „Zkrátka je to naprostá hovadina,“ uzavřel svou řeč za všeobecného
souhlasu.
Hejtman Jiří Zimola veškeré námitky, občas velmi emotivně laděné, vyslechl, zdá se
však, že je velmi neoblomný a nehodlá ustoupit. Zdůrazňoval stále, že všichni představitelé
zainteresovaných obcí s výstavbou souhlasí a proto požaduje po představitelích obce Černá
v Pošumaví, aby znovu hledali možnost, jakou trasou by trať přes obec přešla. Připustil i
možnost, že by mohla trasa vést podél stávající komunikace z Frymburka do Černé, tak jak
bylo dojednáno na Svazku Lipenských obcí. Tuto variantu navrhuje i starostka, problémem je
ovšem průchod samotnou obcí.
Ať již trasa vede jakýmkoliv směrem, občané a veřejnost jsou zcela zásadně proti.
Navrhují, aby celý projekt byl úplně vyškrtnut a případné finance použity účelněji. Jelikož
jsou představitelé kraje stále přesvědčeni o nutnosti výstavby ŠED, oznámil na závěr mluvčí
Vladimír Cnota, že námitky obce Černá v Pošumaví ve sporu s Krajským úřadem, budou
řešeny soudní cestou.
Vedle hejtmana Jiřího Zimoly vystupoval za občany Černé mluvčí Vladimír Cnota a své
vyjádření, které vyznělo naprosto opačně přednesl Zdeněk Zídek, strosta obce Lipno nad
Vltavou / nahoře odleva/.
Dráha znamená jednoznačně přínos, tvrdil Zdeněk Zídek a pokračoval: „Projekt ŠED vidím
jednoznačně pozitivně. Skutečně to není nový projekt. Tato studie, která navazovala na
projekt rozvoje v rámci Velkého územního plánu Šumavy, vznikala v letech 2005 až 2008.
Celé tři roky se projednávala s každou obcí jednotlivě. Každá obec si skutečně mohla vést
železniční trasu, kudy chtěla. Variant vždy bylo vícero. Tady v Černé v Pošumaví se to
zanedbalo. Komunikace s lidmi je tu špatná. Lidé dostávají až lživé informace. Nedokážu to
pochopit, je to opravdu zvláštní“.
Co nyní podnikne obec? „Teď na základě rozhodnutí lednového zastupitelstva podáme
správní žalobu a budeme čekat, co se bude dít dál,“ říká starostka Irena Pekárková.
9
Odborný posudek na vybudování tratě ŠED
Na valné hromadě Svazku lipenských obcí bylo dohodnuto, že obec Černá v Pošumaví
nechá odborně prověřit účelnost a reálnost koridoru a požádá vedení Jihoč. kraje o vyjádření
a změnu. Autorizovaný posudek provedl znalec Ing. Milan Strnad a v něm vyhodnotil obě
alternativy, jak pobřežní, tak i podél silnice z hlediska dopravního, ekologického, územního i
ekonomického.
Projekt ŠED k soudu
Jelikož Jihočeský kraj nepřipouští stále žádnou změnu, vyjma zúžení koridoru na 70 m,
podala v květnu 2012 obec Černá v Pošumaví spolu s 12 dalšími osobami ke Krajskému
soudu v Českých Budějovicích správní žalobu proti plánované výstavbě železničního koridoru
podél lipenské přehrady.
Kraj zrušil územní plán obce
Jen několik dní po podání žaloby kvůli koridoru chystané železnice, zrušil kraj územní
plán obce Černá v Pošumaví. Obyvatelé obce, občané, stejně jako starostka obce to vnímají
jako schválnost, přímo jako pomstu za podanou žalobu.
Vedoucí oddělení územního plánování krajského úřadu Daniela Řežábková však řekla, že
obec měla v územním plánu takové chyby, které není možné z hlediska satvebního
akceptovat.
Obec s žalobou neuspěla
Krajský soud rozhodl, že plánovaný koridor ŠED, tak jak je naplánován v Zásadách
územního rozvoje Jihočeského kraje, zůstává. Znamená to, že obec Černá v Pošumaví se svou
žalobou neuspěla.
Rozhodnutí soudu uvítal jihočeský hejtman Jiří Zimola, nadšení však nesdíleli v obci Černá a
budou se i nadále bránit, podáním odvolání k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně( kasační
stížnost).
Kauza zůstala do konce roku 2012 nevyřešena.
Dodatek – již z roku 2013
Ještě než je ukončen zápis do kroniky za rok 2012 přišlo rozhodnutí z Nejvyššího
správního soudu v Brně ( únor 2013):
KASAČNÍ STÍŽNOST, KTERÁ NESOUHLASÍ S PROJEKTEM ŽELEZNIČNÍHO KORIDORU PODÉL
LIPENSKÉ PŘEHRADY SE ZAMÍTÁ !
Podle vyjádření představitelů obce bude rozsudek respektován, ovšem s přítomností
železnice uvnitř obce Černá v Pošumaví se nelze smířit.
Místní program obnovy venkova 2013 – 2018
Dne 14.května 2012 schválilo Zastupitelstvo obce Černá v pošumaví usnesení o
programu obnovy obce, které však může být podle potřeb a finančních možností obce
průběžně aktualizováno.
Obnova, údržba a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti
 rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Mokré
 příprava stavebních parcel na Mokré
 pravidelná údržba drobných sakrálních staveb
 rekonstrukce vodovodu a kanalizace na Muckově
 příprava ploch pro výstavbu RD
10
 výstavba domů pro seniory
 výstavba sportovního a kulturního zařízení
 rozšiřování dětských hřišť
 prodloužení kanalizace na Jestřábí a výstavba přečerpávací stanice
 výstavba ČOV na osadách
 vybudování sběrného dvora
Komplexní úprava veřejných prostranství
 obnova a údržba veřejného prostranství v KÚ Černá v Pošumaví
 značení cyklotras a naučných stezek
 vybudování nových odpočinkových míst
Obnova, údržba a zřizování veřejné zeleně
 obnova a údržba stávající zeleně
 výsadba nové zeleně na KÚ Černá v Pošumaví
 výsadba zeleně podél silnice z Mokré do Černé
 výsadba a obnova zeleně Černá – Jestřábí – Radslav – Bližná
Oprava, rekonstrukce a výstavba místních komunikací, chodníků, veřejného osvětlení
cyklistických a pěších stezek
 oprava místních komunikací v Černé
 oprava místních komunikací v Muckově a Mokré
 oprava komunikací Jestřábí, Radslav, Bližná, Dolní Vltavice a obě Pláničky
 výstavba, oprava a údržba chodníků
 výstavba chodníku na hřbitov
 cyklostezka Černá – Jámy a Muckov – Hubenov – Mokrá
 cyklostezka Mokrá – Ořechovka
 stezka pro pěší po staré silnici Mokrá – Muckov
 stavba naučného chodníku Černá – Jestřábí – Radslav
 výstavba veřejného osvětlení Černá – Jestřábí
Kultura a osvěta, sport a společenské vyžití
 propagace turistiky
 vydávání propagačních tiskovin
 prezentace na internetu, pravidelná aktualizace
 pořádání tradičních společenských akcí
 dětský maškarní bál
 stavění a kácení májky
 Dětský den
 zahájení Léta v Černé – oslavy obce
 Kulturní léto v Černé
 pravidelné akce pro seniory
 podpora činnosti Hasičů
 podpora činnosti Tělovýchovné jednoty
 podpora volnočasových aktivit sdružení občanů
11
Webparáda – soutěž internetových stránek obcí
Na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky byla spuštěna soutěž o
nejlepší webové stránky obcí a měst. V rubrice e-servis se pravidelně objevuje pořadí
jednotlivých obcí podle jejich zařazení do velikostních kategorií.
Obec Černá v Pošumaví byla zařazena do tohoto žebříčku v polovině května 2012 a pořadí se
měsíčně hodnotilo, jednak odborníky, ale i hlasy soutěžících, kteří posílali e-mail s obcí, pro
kterou hlasují na dané adresy.
V úvodním vstupu se objevilo následující hodnocení
Úvodní stránka obce Černá v Pošumaví vysloveně láká k návštěvě obce a probouzí
myšlenky na relaxaci. O něco níže si v oranžovém pruhu uprostřed můžete vybrat některou z
volnočasových aktivit či si najít nejbližší akci v kalendáři akcí. Nechybí výhled počasí na příští
dny. Je dobré, že střídající se obrázky lze také kdykoliv snadno povelem STOP zastavit.
12
Zajímavá je rubrika Ke stažení, kde lze mimo jiné získat fotogalerie domů nebo publikace o
obci. Vyplatí se zavítat i na speciální stránky věnované Kronice a historii obce. Vytváří je
kronikář František Záhora a lze si dokonce nechat zasílat i RSS upozornění na nové
aktualizace na webu. Nechybí ani videa a zvukové nahrávky. Na webu naleznete také
diplomové práce se vztahem k obci či historii zaniklých obcí a osad.
Obec byla zařazena spolu se čtyřmi dalšími do jedné kategorie a hned v červenci 2012
získala druhé místo - 1. Čížkov 2. Černá v Pošumaví 3. Telnice 4. Dolní Třebonín 5. Bělov.
Na druhém místě se držela ještě za srpen, ovšem v říjnu již klesla na místo páté. Přesto jsou
webové stránky obce hodnoceny stále dobře, i když s některými výtkami od hodnotících
odborníků – viz hodnocení jednoho z nich !
Karel Ferschmann:
„Černá v Pošumaví si zaslouží pochvalu za moderně postavený web, který navíc disponuje
bohatým obsahem. K dispozici jsou tak obsáhlé údaje z historie obce, informačně nabitá
sekce tiskopisy, formuláře. Naproti tomu by se dalo vytknout naprosto nedostatečně
zveřejňované povinné informace podle standardu ISVS, „pel mel“ dokumentů v sekci Hasiči.
Zlepšit by se dalo řazení informací v kalendáři novinek a událostí – po rozkliknutí by se měly
objevit rovnou informace o akcích, které budou, nikoli o těch, které byly před rokem.
Uživatelům by jistě přišel vhod i rozcestník, web sice obsahuje neobvykle mnoho informací,
ale způsob jejich řazení zhoršuje jejich vyhledávání. Také jsem nikde nenašel odkaz na
komunikaci obce s občany“.
13
Zpravodaj obce doznal změn
Obsah Zpravodaje zůstává stále stejný,
jednotliví přispěvovatelé se podílí na jeho tvorbě,
vychází stále jednou měsíčně.
Změnila se však forma Zpravodaje, čili jeho základní
vzhled. Na spodních obrázcích je časopis z prosince
2011 ( titulní strana), která takto vypadala každý
měsíc. Od ledna 2012 se však grafická úprava
Zpravodaje změnila. Obálka a její grafické zpracování
je dílem Evy Brunerové
/ viz vizitka/:
Bankomat stále v provozu
Bankomat Komerční banky, umístěný vedle Obecního úřadu je stále v permanenci. Byl
instalován v roce 2006 a vyskytly se určité obavy, zda bude využit tak, aby pro KB nebyl
ztrátový. V původní smlouvě s obcí byl zakotven limit 3000 výběrů měsíčně, což se dařilo.
Nyní je ve smlouvě stanoven limit 2000 měsíčních výběrů, což během letních měsíců
není prý vůbec žádný problém. Podle vyjádření starostky obce přijíždí prakticky denně někdo
k bankomatu. Zdá se tedy, že bankomat v dalším období bude i nadále v naší obci využíván
ku prospěch občanů i banky.
14
HOSPODAŘENÍ
OBCE
ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZA ROK 2011
Obec Černá v Pošumaví hospodařila podle schváleného rozpočtu a neprovozovala
hospodářskou činnost. Má zřízenu jednu právnickou osobu – příspěvkovou organizaci –
Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví.
Na rok 2011 byl schválen rozpočet s příjmy ve výši 25 503 292 Kč, výdaji 25 221 401 Kč a
financováním 281 981 Kč.
Rozpočet byl během roku třikrát upravován rozpočtovými opatřeními a po konsolidaci byly
skutečné příjmy ve výši 25 139 219 Kč a skutečné výdaje ve výši 25 961 471 Kč.
PŘÍJMY jsou děleny do následujících tříd :
- daňové příjmy činily celkem 11 344 434 Kč, došlo ke snížení o 3% oproti schválenému
rozpočtu z důvodu nižšího výnosu na dani z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné
činnosti a na dani z příjmu právnických osob.
- nedaňové příjmy byly překročeny o 27% především vyššími příjmy za prodej dřeva a
činily celkem 9 906 141 Kč
- kapitálové příjmy činily 1 373 642 Kč a byly překročeny o 37,36% především prodejem
pozemků
- přijaté transfery ( dotace) činily 2 515 002 Kč - viz samostatná kapitola
Nejdůležitější položkou jsou daňové příjmy a z nich tzv. sdílené daně /to jsou takové
daně, jejichž výnos je procentuelně rozdělen do více druhů veřejných rozpočtů. To znamená,
že do rozpočtu obce plyne pouze podíl na celostátním výnosu daně/. Jejich výše byla
8 403 301 Kč, místní poplatky činily 1 594 326 Kč.
VÝDAJE jsou děleny na běžné, ty byly ve výši 20 125 439 Kč a kapitálové, které činily
5 836 041 Kč.
DOTACE obdržela obec za rok 2011 ve výši 2 515 002 Kč. Rozpis v tabulce - viz.
Ze státního rozpočtu
Aktivní politika zaměstnanosti
Neinvestiční dotace na JSDH
Péče o krajinu
Školám - EU
Sčítání lidu a domů
Od Jihočeského kraje
Na státní správu
Na opravu požárního vozidla
Grant na kuturní léto
Neinvestiční grant JSDHO
Rekonstrukce veř. osvětlení Mokrá, Černá
Opravy a rekonstrukce MŠ – zahrada
Zážitková turistika
Od státních fondů
Program GIS – zelená úsporám
627 438 Kč
259 562
17 570
76 338
269 574
4 387
644 600
260 600
45 000
30 000
39 000
70 000
150 000
50 000
1 242 964
1 242 964
15
Finanční vypořádání s příjemci finančních příspěvků za rok 2011
V zápise do kroniky za rok 2011 byly některé příspěvky již uvedeny, toto je nyní
přesný stav podle závěrečného účtu.
Poskytnuto žadatelům
Kč
Účel
Jihočeská hospodářská komora
4 000 Na podporu informování podnikat.
MARK KUPF
5 304 Na provoz pojízdné prodejny
Obč.sdružení Centrum Adalberta Stiftera
5 000 Na běžné provozní výdaje
Obč. sdružení Pěvecký sbor Musica Viva
7 500 Na běžné provozní výdaje
Obč.sdruž. Pěvecký sbor Harmonia
7 500 Na běžné provozní výdaje
Jachetní klub Černá
40 000 Na běžné provozní výdaje
Myslivecké sdružení Černá Hora
15 000 Na výdaje své provozující činnosti
TJ Černá v Pošumaví
170 000 Na prov. výd.akce pro děti a dosp.
Hasiči
28 344 Na běžné provozní výdaje
Římskokatolická farnost Černá
60 000 Na opravu kostela
TJ Sokol Kájov
2 000 Na běžné provozní výdaje
Český svaz včelařů Horní Planá
5 000 Na činnost
Junák, svaz skautů a skautek
12 000 Na činnost
Obč.sdruž.Český rybářský svaz
10 000 Na činnost
Stavy na účtech obce k 31.12. 2011 /zaokrouhleno na celé koruny/
ČSOB – Poštovní spořitelna, běžný účet 6 136 046 Kč
Komerční banka, běžný účet
2 535 202
Komerční banka, FRB
394 362
Komerční banka, sociální fond
15 822
Hypoteční banka, splátkový účet
7 362
C e l ke m
9 088 794
Obec má zřízeny dva peněžní fondy : sociální fond, kde je stav ke konci roku 2011 celkem
15 821,93 Kč a fond rozvoje bydlení se stavem 394 362,56 Kč
Studie rozvoje obce
POZV ÁNKA
Obec Černá v Pošumaví Vás zve na projednávání
STUDIE ROZVOJE OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ
Dne 24.2.2012 v zasedací místnosti obce 9.00
Naše obec jako samostatná základní jednotka územní samosprávy disponuje vlastním
majetkem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese veškerou odpovědnost.
O tom jak se bude obec rozvíjet a jak bude prosperovat závisí hlavně to, jak je obecní
zastupitelstvo schopno analyzovat problémy a správně rozhodnout v dlouhodobém časovém
horizontu. Z tohoto hlediska je důležitý strategický plán nebo studie rozvoje obce, které
právě vytyčují rozvojovou strategii v delším časovém horizontu.
16
Obec si proto nechala Studii rozvoje obce zpracovat celkem za 210 000 Kč. V ní je vlastně
nasměrován cíl, kudy by se obec měla ubírat. Její projednání bylo v únoru 2012 / viz v
úvodu/. Studie pro obec je velmi potřebná a důležitá, neboť např. při jakékoliv žádosti o
dotace je jí nutno předkládat.
Rozpočet obce na rok 2012
Závěrečný rozpočet bude schválen a znám přibližně koncem května 2013, bude tedy uveden
v zápise za rok 2013. Plánovaný rozpočet je převzat z webových stránek obce Černá
v Pošumaví/ foto/.
Příspěvky schválené na rok 2012
Myslivecké sdružení Černá Hora se sídlem v Černé v Pošumaví
Smíšený pěvecký sbor MUSICA VIVA z Horní Plané
Junák – svaz skautů a skautek z Černé v Pošumaví
Centrum Adalberta Stiftera v Horní Plané
Pěvecký sbor HARMONIE Frymburk
Český rybářský svaz, MO Černá v Pošumaví, kroužek dětí
-
15 000 Kč
7 500 Kč
12 000 Kč
5 000 Kč
7 500 Kč
3 046 Kč
17
Domov důchodců, Horní Planá, na jednoho občana
Občanské sdružení Babybox, pro umístění boxu v Č.Krumlově
Nemocnice České Budějovice
Pojízdná prodejna B.Hájek, Větřní
Sdružení Linka bezpečí Praha
-
8 000 Kč
2 000 Kč
2 000 Kč
5 304 Kč
2 100 Kč
Všechny příspěvky byly vždy projednány a schváleny zastupitelstvem obce.
Pořízení lesní techniky
Obec Černá v Pošumaví je vlastníkem cca 400 ha lesa, který obhospodařuje a
k manipulaci tudíž potřebuje přiměřené strojní a technické vybavení.
Uzavřela proto smlouvu na dodání potřebné lesní techniky s firmou SOME Jindřichův Hradec
s.r.o., která vyšla jako vítěz z výběrového řízení. Předmětem smlouvy byl :
1/ Traktor Lamborghini R3 EVO v ceně 1 291 900 Kč
2/ Návěs jednoosý Oehler EDK 608 za cenu 267 000 Kč
3/ Čelní nakladač Sigma 4 typ Gold 20 s lopatou, jehož cena byla 265 000 Kč.
Celková cena pořízené techniky činila 2 188 680 Kč, obec ovšem na pořízení obdržela dotaci
od Státního zemědělského intervenčního fondu(SZIF) ve výši 875 472 Kč.
Samozřejmě, že vedle práce v lesích využije obec tuto techniku i jinak, např. v zimních
měsících na prohrnování a odklid sněhu.
Z ilustračních obrázků firmy SOME s.r.o. = traktor + návěs + čelní nakladač
Sběrný dvůr – dohoda
Obec Černá v Pošumaví a obec Hořice na Šumavě připravily Dohodu o přistoupení
k partnerství v oblasti vybudování Sběrného dvora v obci Hořice na Šumavě, který by byl
jejich společným zájmem.
Budou se snažit využít dotace SFŽP a především osy 4.1 – Zkvalitnění nakládání s odpady.
Ždatelem i majitelem bude obec Hořice na Šumavě a obec Černá se zavazuje dodávat
prostřednictvím občanů odpady do sběrného dvora za úplatu.
Po celou dobu budou obce vzájemně spolupracovat na všech potřebných úsecích, dokud
nejdojde k realizaci záměru.
Obyvatelé obce Černá v Pošumaví mohou pak využívat Sběrný dvůr za stejných podmínek
jako občané Hořic na Šumavě.
18
Na obrázku je vidět skládku tzv. nebezpečných odpadů, které obec sváží na jedno
místo, neboť některé tyto předměty jsou v kontejnérech, kam je někteří občané uloží,
přestože tam nepatří. Proto je Sběrný dvůr, i když v Hořicích, potřebnou nutností.
Vodné a stočné na území obce
V jednom zápise jsem již popsal transformaci bývalé společnosti 1.JVS a. s. do nové
společnosti ČEVAK a.s.
Ta je od roku 2010 naším dodavatelem vody a
provozovatelem vodovodních a kanalizačních sítí,
čištění odpadních vod, čištění kanalizace a další
úkony.
Na obrázku převzatém z webových stránek
společnosti ČEVAK je znázorněna oblast
její
působnosti.
Pro nás je rozhodující a každého především
zajímá cena dodávané vody
Kalkulace ceny je rozdělena na vodné a stočné.
Vodné je úplata za vodu dodávanou z veřejného
vodovodu, čili za výrobu a distribuci pitné vody.
Stočné je úplata za vodu odváděnou veřejnou
kanalizací, čili za odkanalizování odpadní vody a
její čištění.
Každoročně zpracuje provozovatel návrh kalkulace ceny a ten předkládá zastupitelstvu obce.
V naší obci je dlouhodobě ve srovnání s dalšími okolními obcemi cena dodávané vody
relativně nízká. Bylo to způsobeno tím, že obec platila mnoho let veškeré opravy, čímž mohla
být cena nižší. Nyní se ovšem vrací k systému, že vše platí ČEVAK a.s. a cenu vody, která by
tak poměrně vzrostla, dotuje obec ze svých prostředků. Např. v roce 2012 to bylo 130 tis. Kč,
ovšem dotace se bude stále snižovat a cena vody bude stoupat, v tomto ohledu
zastupitelstvo rozhodlo tak proto, aby nebyl pro obyvatelstvo prudký vzestup.
V následující tabulce je uvedena cena vody v roce 2012, schválený návrh pro rok 2013 a pro
srovnání okolní obce:
19
Skutečnost 2012 Pro rok 2013 H.Planá Frymburk Hořice na Š.
Vodné
22,83
22,83
Stočné
23,06
23,97
Celkem
45,89
46,80
Celkem s DPH
52,31
53,82
79,79
73,92
63,51
Dotace a granty – účel a poskytování
Každá obec dostává určité množství finančních prostředků, čili dotací, nejčastěji ze
státního rozpočtu např. na činnost výkonů státní správy, na školství, na mzdové prostředky
pro zaměstnance, některé sociální dávky a podpory.
Jsou ovšem dotace o které se musí žádat a na které není nárok. Každoročně instituce
vydávají seznam poskytování dotací a grantů. Granty se většinou poskytují na podporu
projektů.
Obec Černá v Pošumaví prostřednictvím starostky obce si neustále hlídá, jaké dotace
a z kterých fondů pro ten určitý rok vyšly. Řada různých firem posílá na obec přehledy, z nich
je nutno si potřebné vybrat, na zastupitelstvu projednat a schválit a pak všechno
„zúřadovat“.
Dotace z Krajského úřadu jsou podle starostky jednodušší, ty lze vypořádat „doma“, s těmi
ostatními pomáhá určitá osoba, která má s dotacemi zkušenosti. Závěrečné vyúčtování si pak udělá
obec sama.
Žádosti o poskytnutí dotací od Jihočeského kraje
Zastupitelé v březnu schválili podání žádostí o dotace z těchto programů:
Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské struktury
Opravy a rekonstrukce Mateřských škol
Výstavba a rekonstrukce zařízení pro děti do tří let
Úcta k předkům
Podpora rekonstrukce a oprav požárních nádrží
Obnova drobné sakrální architektury v krajině
Rozvoj infrastruktury podporující zážitkovou turistiku
Přehled dotací přidělených Jihočeským krajem v roce 2012
 nová autobusová zastávka na rozcestí Plánička, Muckov
 příspěvek na hospodaření v lesích
 akceschopnost Sboru dobrovolných hasičů
 kolumbárium na hřbitově
 chodník od autob. zastávky ke kempu
 Umělecké sympozium – sochy
 výsadba stromů podél staré silnice na Mokrou
-
50 000 Kč
133 728 Kč
27 000 Kč
40 000 Kč
60 000 Kč
30 000 kč
174 192 Kč
Obdržet určitou dotaci však není nikterak jednoduché, obec musí mít dobré finanční zázemí,
neboť celou akci je nutno vždy předem zaplatit, i za cenu úvěru a teprve pak se získává
dotace. Rozdíl je právě u krajských dotací, které se většinou dostávají dopředu.
Všechny poskytnuté dotace jsou uvedeny zvlášť v kapitole Výstavba, rekonstrukce, opravy,
vždy u jednotlivých akcí.
20
Majetek obce za období 2003 – 2012
V následující tabulce je zesumarisován majetek obce Černá v Pošumaví za posledních
10 let ( údaje poskytnuté pracovníky Obecního úřadu na základě prováděných ročních
inventarizací majetku).
Majetek
v tis. Kč
2003 2004 2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
SPRÁVA:
150,
619
185,
200
15,
000
9,
500
208
493
505
271
42
600
238
187,
600
-stavby
443
-pozemky 9,
236
CR
270
MŠ
408
ZŠ
396
ŠJ
126
LK
42
HASIČI
408
OK
190
CELKEM
154,
800
Vysvětlivky:
168,
000
1,
400
9,
239
215
457
417
226
42
527
206
170,
000
167,
400
4,
800
9,
500
209
441
471
272
42
576
221
169,
700
202,
100
10,
100
9,
800
223
537
491
377
40
651
277
204,
700
203,
900
5,
900
9,
600
202
525
541
374
40
776
263
206,
700
213,
800
7,
500
10,
600
269
1,
593
226,
300
8,
100
10,
600
262
1,
662
232,
000
6,
900
12,
100
210
1,
841
246,
100
17,
107
12,
704
218
1,
840
37
826
263
216,
800
37
835
253
229,
400
83
838
208
235,
200
84
914
220
249,
300
Údaje v tabulce jsou zaokrouhleny na celé tis. Kč.
CR -Cestovní ruch MŠ -Mateřská škola ZŠ -Základní škola
LK - Letní kino
OK -Obecní knihovna
Inventarizace obecního majetku k 31.12.2012
K provedení celé inventarizace obecního majetku byla stanovena Hlavní
inventarizační komise /HIK/ ve složení:
předseda
Ing. Jakub Suchánek
zapisovatelka
Ing. Magdaléna Machalová
členové
Mgr. Michaela Rokosová, Jiřina Štěrbová
přítomni byly
Bc. Ivana Badáňová ( účetní), Irena Pekárková ( starostka)
Dílčí inventarizační komise /DIK/ byla stanovena ve složení:
Obecní úřad
Věra Daňová
Ivana Badáňová,Lenka Haberlandová,
Magdalena Machalová
Cestovní ruch
ZŠ, MŠ, ŠJ
Hasiči
Knihovna
Letní kino
Petr Štěrba
Radek Bouška
Pavel Kučírek
Jakub Suchánek
Pavel Strnad
Ondřej Harazin
Určeno ředitelkou školy
Miroslav Kasal
Šárka Strnadová
Magdaléna Machalová
21
Celá inventarizace obecního majetku byla podrobně zapsána v zápise do kroniky za rok 2011.
Majetek je evidován v počítačové databázi, inventárních knihách nebo na skladových kartách
a označen inventárními čísly.
Majetek je zabezpečen před poškozením, zničením, zcizením obvyklým způsobem, na OÚ a
v garáži MH (MŠ) je instalováno elektronické zabezpečovací zařízení.
Soupis majetku obce za rok 2012 je uveden v tabulce za období 10 let – viz jinde!
První digitalizované Letní kino v České republice
Letní kino patří neodmyslitelně ke koloritu naší obce. Prakticky každým rokem se
objevují v zápisu do kroniky nějaké zajímavosti ohledně Letního kina. V kině se každoročně
provádí různé úpravy a vylepšení, zejména co se týče sedadel a zastřešení nebo pódia, plátna
a podobně. Od roku 2006 se začala řešit i technika promítání filmů v tzv. modré stopě.
Provozovatel a nájemce Letního kina Umělecká agentura Rolčík, během posledních let
dokázala, že LK může být provozuschopné a že záležitosti kolem další modernizace lze řešit.
Na pořadu dne byla nyní digitalizace kina, která probíhá na celém území ČR. Je to
nákladná záležitost a mnoho stálých kin se do ní nehodlá pouštět. Ovšem už vůbec ne u
Letních kin, tam se od samého počátku hovoří o jejich zániku, což v naší obci nechtěl nejen
nájemce, ale i pronajímatel – Obec Černá v Pošumaví, dopustit.
Naše obec má velmi příznivé podmínky pro velké množství vodních sportů, v okolních
kempech je značné množství turistů a tak byla záruka, že i návštěvnost LK bude na slušné
úrovni. Spoluprácí s obcí a zejména finančním pokrytím akce se povedlo kino zdigitalizovat,
když ostatní LK v našem okolí se zrušila.
Letní kino v Černé v Pošumaví je tak jediným digitalizovaným LK v České republice !
Než došlo k digitalizaci
Obec Černá v Pošumaví nejprve vyzvala jednotlivé uchazeče k podání nabídky na
splnění veřejné zakázky, kterou je dodávka, montáž a zprovoznění audiovizuální technologie
LK, aby odpovídala podmínkám digitálního standartu DCI.
Na základě nejlepší nabídky pak vybraný uchazeč provedl
potřebné úpravy podle smlouvy do 25. dubna 2012.
Vítězem se stala společnost AV Media, která pak
nainstalovala starší repasovaný typ projektoru s kinoserverem a ozvučením systémem
5.1.Kino se tak podařilo zdigitalizovat za mnohem příznivějších finančních podmínek.Naše
obec se tak stala jediným LK v republice, které má trvale instalovaný standart DCI jako
ekvivalent 35 mm projekci. Celkem na digitalizaci vydala obec částku 996 720 Kč.
Letní kino v Černé v Pošumaví v roce 2012 mohlo tak promítat prakticky nejnovější filmy
v den jejich premiéry. Na zkoušku se začalo 2. června českým filmem Líbáš jako ďábel a dále
se promítaly po celou letní sezónu další nejnovější a nejžádanější filmy české i světové
kinematografie.
22
VÝSTAVBY, ÚPRAVY, REKONSTRUKCE
Rekonstrukce bývalé fary
Toto dílo, pod správným názvem „Fara – stavební úpravy a půdní vestavba“, byla
jednou z nejdůležitějších staveb obce v roce 2012.
Do výběrového řízení, které podle zákona musí obec vyhlásit, se přihlásilo celkem 23 firem,
ovšem nakonec pouze 11 jich dodalo potřebné podklady. Jako nejvodnější uchazeč bya
nakonec vybrána firma EVEN, s.r.o. stavební společnost, Praha 10 – Dubeč, která nabídla
nejnižší cenu a s kterou byla podepsána smlouva.
Firma pak postupovala podle stanovené Projektové dokumentace, kterou zhotovila firma
Ing. Dagmar Turnhöferová z Českého Krumlova.
Objekt bývalé fary, který obec odkoupila od Řím.katolické církve se konečně začne opravovat
Termín zahájení stavby podle smlouvy byl v květnu 2012, první snímky jsou z 2.6.2012.
V polovině června jsou již práce na přestavbě rozjety naplno.
Základní stavební práce pokračují uvnitř, na budově je nová střecha, provádí se zateplování a
nová fasáda. Snímky jsou ze dne 24.září 2012.
23
Předtím však již byly provedeny práce na nové vodovodní i kanalizační přípojce, stávající
septik se zlikvidoval a pokračují i práce i na venkovní úpravě.
Termín ukončení se pomalu blíží, byl stanoven do 30.listopadu 2012.
Objekt již pomalu dostává novou tvář, vedle dokončení vnitřku se pokračuje na venkovních
pracích vstupního prostoru ia parkoviště. Snímky z 23. listopadu 2012.
Stavební práce jsou skončeny a konečná úprava nyní zapadá příznivě do rázu obce spolu
s kostelem. Celá rekonstrukce stavby stála celkově 7 203 000 Kč, obec obdržela
osmimilionový úvěr od ČSOB ( opět na základě výběrového řízení) a v roce 2013 již se
začnou využívat vestavěné bytové jednotky a informační středisko.
Vnitřek objektu je vyjádřen fotografiemi firmy Mortiana z Černé v Pošumaví
24
Výstavba šaten pro fotbalisty
V letošním roce se rovněž začalo s tolik potřebnou výstavbou šaten pro fotbalový oddíl. Ale
nejen pro místní Tělovýchovnou jednotu je to potřebné. Od doby, kdy fotbalová jedenáctka
postoupila do okresního přeboru a přijíždí k nám na zápasy další účastníci přeboru, bylo
nedůstojné, to co na hřišti předtím stálo. Převlékat se fotbalisté sice chodili do vedle stojící
Ubytovny, ale další potřebné zázemí to neskýtalo.
Výstavbu prováděla současně s přestavbou fary rovněž vybraná firma EVEN, s.r.o.
stavební společnost Praha, která zvítězila ve výběrovém řízení před dalšími dvěma firmami.
Termín zahájení prací byl červenec 2012 a ukončení 31. 10. 2012.
Výstavba začíná, nejdříve bylo nutno upravit staveniště a může začít výstavba základů
budoucího objektu / obr. ze dne 4.9/
V dalších fázích se již stavba rýsuje do konečné podoby ( obr. 24.9/
Stavba je hotová, zbývají menší venkovní úpravy ( foto 21.10) + foto firmy Mortiana, které
zobrazuje i vnitřek. Spolu s výstavbou šaten se rovněž připravily kanalizační a vodovodní
přípojky pro plánovanou výstavbu Domů pro seniory. Celá výstavba byla v hodnotě
3 064 400 Kč.
25
Výměna topení v Základní škole
Pokud to finanční stránka dovolí, vždy se v naší škole něco vylepší. Před léty se
udělala nová střecha, pak se vyměnila okna, před rokem se v půdní vestavbě udělala školní
družina a letos se vyměnilo topení.
Vyměnil se prakticky celý systém topení uvnitř včetně radiátorů a vše se sice napojilo na
stávající elektrokotel, ale vše je vypočítáno tak, aby v případě dostupné dotace se mohlo
vybudovat topení tepelným čerpadlem.
Do výběrového řízení této akce se přihlásily firmy – Union Trade Servise, Dobrá Voda
u Č.B., dále Plynoinstalace Č. Budějovice a firma Veskom, s.r.o. Č. Budějovice, která také
nabídla nejnižší cenu a tak byla vybrána jako zhotovitel.
Stavba byla provedena v hodnotě 1 022 312 Kč.
Rekonstrukce v Mateřské škole
Rovněž v Mateřské škole proběhlo v tomto roce další vylepšení. Jednalo se o rekonstrukci
koupelniček , šatniček a dalšího vybavení pro děti. Dávaly se nové kachlíčky, nová zrcadla,
prostory dostaly nový nátěr, aby se děti nejen cítily lépe, ale aby i estetický vzhled odpovídal
daným požadavkům.
Na obrázku je srovnání nové koupelničky ( ještě se dodělává – 14.8) s původní, která je
v přízemí
26
Stejně tak vidíme srovnání nového sociálního zařízení(WC) se starým
Celou rekonstrukci zařízení v MŠ prováděli společně: Václav Šváb, fyz. podnikající osoba ze
Zlaté Koruny, Josef Furiš z Hořic na Šumavě a elektřinu rekonstruoval Pavel Strnad ( fi
Grestr). Hodnota celé akce, která se prováděla o prázdninách, byla 505 997 Kč.
Úprava chodníku
Chodník při výjezdu z obce ve směru na Horní Planou se v tomto roce dočkal
vylepšení. Téměř po celé obci jsou již upravené chodníky zámkovou dlažbou, tento – v úseku
od autobusového nádraží až pod kemp Na terasách – nebyl v dobrém stavu.
Obec získala dotaci z programu Obnovy venkova ve výši 60 tis. Kč a tak se rozhodla chodník
opravit.
Z vypsaného výběrového řízení, kam se přihlásily dvě firmy, vyšla vítězně firma Swietelsky,
stavební s.r.o. České Budějovice, která chodník zrekonstruovala.
Po dohodě s obcí, zejména kvůli velké zátěži, byl chodníku dán asfaltový povrch.
Rekonstrukce byla provedena v polovině měsíce června a celkové náklady činily 560 358 Kč.
27
Pohon zvonu v místním kostele
V roce 2008 byl instalován elektrický pohon u věžních hodin místního
kostela. Tuto práci tehdy vykonala firma L.HAINZ spol s.r.o. Praha, která
vyrábí, opravuje a restauruje věžní hodiny od roku 1994 a navázala na
rodinnou tradici.
Původní malosériový věžní stroj u hodin instalovala v roce 1901 rovněž firma Ludwiga
Hainze, která vznikla již v roce 1836. Nový elektrický pohon
byla sice instalován, ale zvon nezvonil.
To bylo důvodem toho, aby se tento pohon nainstaloval, což
opět provedla firma L.HAINZ, která se do výběrového řízení
přihlásila jako jediná.
Pohon zvonu je řízen dálkově elektronikou a nyní pravidelně
zvoní vždy ve 12.00 a v 18.00 hodin.
Celkové náklady na tuto akci byly ve výši 78 986 Kč.
Kolumbárium na hřbitově
Název kolumbárium je z latinského columbarium= holubník a jedná se o stavbu na
hřbitově určenou k ukládání pohřebních uren.
Jelikož se v poslední době zvýšila poptávka po uložení urny zemřelého na našem hřbitově ( i
od cizích lidí), bylo rozhodnuto postavit i na místním hřbitově toto kolumbárium. Rozhodnutí
bylo ovlivněno i tím, že bylo možno čerpat dotaci od Jihočeského kraje / projekt Úcta
k předkům/ ve výši 40 000 Kč.
Kolumbárium bylo postaveno podél levé zdi při vstupu na hřbitov a celkové náklady činily
219 319 Kč. Na prvním snímku z 21.října jsou ještě výklenky prázdné, v dalším období se
začaly zaplňovat.
Pozůstalí si zde uloží urnu s nápisem a zaplatí obci nájemné 200 Kč za 10 let. Proto je o tento
typ uložení zvýšený zájem, neboť jednohrob stojí 200 Kč ročně a dvojhrob 400 Kč ročně se
smlouvou na 10 let.
V budoucnu se snad na hřbitově objeví tzv. rozptylová loučka, k tomu bude však
nutno předělat hřbitovní řád.
28
Autobusové čekárny
Obec v předešlých létech prakticky na všech místech, kde je zastávka autobusu,
nechala vyrobit a postavit nové dřevěné autobusové čekárny.
Jako poslední přišla na řadu čekárna na rozcestí Muckov – Plánička, která byla z plechu a ve
velmi špatném stavu.
Novou čekárnu vyrobila firma Polák & synové z Černé v Pošumaví, její hodnota byla 90 000
Kč a rovněž zde získala obec dotaci ve výši 50 000 Kč.
Na prvním snímku je plechová čekárna a na druhém nová dřevěná autobusová čekárna na
rozcestí Muckov – Plánička. Na obrázku č.3 je čekárna na Mokré ( jsou v obou směrech),
kterou obec nechala zrenovovat / natřít/, což provedli občané Alexandr Roman a Pavel Vrba i
u ostatních čekáren v katastru obce.
Čistička odpadních vod Bližná
Prozatímní čistička stojí v prostoru pod silnicí na křižovatce ( pod autobusovou
zastávkou) a určité problémy jsou s ní dost často.
Jelikož čištěný odpad vytékal z čističky volně ven, musel se udělat nový odtokový kanál z ČOV
ven a některé další úpravy. Na základě výběrového řízení to provedla firma Jaroslav
Pokrývka z Benešova nad Černou, která se těmito pracemi zabývá. Hodnota akce byla
397 806 Kč.
Čistička se ovšem bude muset zrekonstruovat úplně celá, neboť její funkce není dostačující.
Jako první se budou vyměňovat česla na čističce.
29
Minigolf na pláži
Základem vzniku tohoto minigolfu na veřejné pláži byla úvaha o tom, že by bylo
vhodné nějakou další činností zabavit zde pobývající rekreanty a turisty.
Obci se podařilo odkoupit vhodný pozemek od Povodí Vltavy a nápad s minigolfem se mohl
realizovat. Od jedné soukromé osoby si obec nechala vystavět tento komplet, jehož hodnota
byla 230 000 Kč. Obec pak stanovila provozní řád a ceník a pověřila obsluhu parkoviště
rovněž obsluhou tohoto minigolfu. Každý zájemce si za kauci 100 Kč, která mu pak byla
vrácena, zapůjčil míček a minigolfovou hůl. V případě ztráty nebo poškození míčku musel
zaplatit 50 Kč a u hůlky 450 Kč.
Ceny vstupu byly u dospělých nad 15 let celkem 30 Kč a u dětí od 4 let 20 Kč na hodinu.
V sezóně roku 2012 se na minigolfu vybralo celkem 35 000 Kč.
Pohled na minigolf začátkem prázdnin ( 7.7.) a v zimním období. Celý systém je pevně
uchycen v zemi a ohraničen.
Opravy a rekonstrukce dalších staveb
Specializovaná firma Reko provedla potřebné vyčištění kašny u kaple na Mokré a
místní kapličky byly nově natřeny, což provedli smlouvou na dohodu občané Marián Szalaj a
Jiří Soustružník.
Na obrázku je kašna na Mokré a dále nově natřená kaplička ( Boží muka) u čp.42 ve směru na
Frymburk a dále pod lomem ve směru na Dolní Vltavici.
30
Nové přístřešky na kontejnéry
Vzhled obce ve velké míře závisí vedle jiných ukazatelů ve velké míře na jejím úklidu.
Obec zaměstnává pracovníky, kteří mají prakticky celý rok práci spojenou s čistotou a
úklidem obce a osad.
Ovšem i obyvatelé obce mají svůj podíl na tom, jak obec bude vypadat. Především otázka
sběru a třídění komunálního odpadu by měla každého občana oslovit. Prakticky každý má
popelnici, jejíž název je odvozen od toho, co by se do ní mělo ukládat. Na všechno ostatní
jsou na různých místech obce rozmístěny kontejnéry, odpadkové koše a různé nádoby.
Máme na několika místech kontejnery na plast, papír a sklo barevné i bílé, v obci jsou
umístěny odpadkové koše, koše na psí extrementy. Do žluté nádoby před Obecním úřadem
je možno odložit nepotřebné baterie, je zde rovněž i zelená nádoba na přepálený tuk, která
je i v areálu VPS Marek.
Dvakrát ročně, na jaře a na podzim je organizován tzv. mobilní dvůr, kam se dají odkládat
ostatní věci velkého formátu.
Naše obec v soutěži stejných obcí velikosti 500 – 1999 obyvatel se ve třídění odpadů umístila
ve II. čtvrtletí 2012 na 37 místě.
Aby byl v obci ještě větší pořádek kolem kontejnérů zajistila obec jejich zastřešení, což
provedla firma Polák & synové. Vedle těch v horní části obce vznikly v tomto roce přístřešky
u autobusové zastávky a u domu občana Stanislava Kortána ( viz zleva), jejichž hodnota činila
114 000 Kč. Přístřešek na kontejnéry je vybudován i v osadě Bližná.
Převlékárna na pláži
Na veřejné pláži již byla instalována řada prvků, které mohou rekreantům zpříjemnit pobyt,
např. lavičky na několika místech, skluzavka pro děti , sociální zařízení a další.
Letos nechala obec udělat na pláži novou dřevěnou převlékárnu v hodnotě 50 000 Kč.
31
VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
První masopust v obci
Růžičková koleda
První masopust v novodobé historii obce, proběhl jako poslední v regionu, dne
25.února v Černé v Pošumaví.
S myšlenkou uskutečnit masopustní koledu a založit novou tradici si v Černé pohrávali
dlouho. Bylo to nakonec několik obětavých lidí z místních spolků, klubů, organizací i
soukromých osob, kteří pak pod názvem „Masopustní společnost“ připravili a s úspěchem
předvedli celodenní karneval masek. Vybavení si připravili sami, inspirací jim byl masopust u
sousedů v Hořicích na Šumavě. Těm také patří velké
poděkování za pomoc, čímž se i vysvětluje i poněkud
opožděné konání masopustního reje.
Hlavním koordinátorem celé akce byl Jiří DAŇO
/na snímku/, podle něhož odvedli všichni účastníci
„společnosti“ velký kus práce. Ať již se jednalo o ženy ,
které vyrobily klobouky střapáče nebo Karel Vrba nejml.
se svou vyrobenou puškou, vydatně pomáhal Dominik
Čerkl a řada dalších.
Samozřejmě, že na rozjetí bylo potřeba určitých
financí, s čímž pomohla obec a aby vše mělo náležitou
atmosféru, hudebně pomohli tři muzikanti z kapely
Budvarka.
Když se všichni zúčastnění v prostoru za Obecním
úřadem připravili, mohl celý masopustní průvod vyrazit. Hlavní pozornost budili zejména
hlavní aktéři – podle tradic pouze svobodní mládenci, kterým to náramně slušelo/ viz
snímek/
Zprava na snímku
Dominik Čerkl,
představitel hejtmana,
dále Petr Němec coby
rychtář, dalšími
koledníky v pořadí byli
Václav Malý, Jan Fikar,
Marek Císař, Pavel
Wudy a Jiří Prenner,
kteří představovali
konšele, tancmajstry a
strážce.
V popředí obráceně
stojí masopust,
představovaný
Boženkou Opelkovou.
32
Úplně první zastavení bylo před Obecním úřadem, kde na celý masopustní průvod
čekala starostka obce Irena Pekárková, od níž museli koledníci získat povolení vstoupit do
obce, aby si mohli nějaký ten počinek vykoledovati.
Úvodní slovo měl hejtman Dominik Čerkl : „ Vážená paní starostko, pěkné pozdravení
Vám od všech vyřizujeme a ptáme se, zda můžeme do vaší obce vstoupiti a na jeden nebo
dva, spíše na tři sudy piva si vykoledovati. Za všechny vám ručíme a prosíme o laskavé
povolení koledovati a zda by jste k nám pak mohla přijíti, abychom vám dali připíti“.
Po této žádosti o povolení paní starostka pravila: „ Nevím, dám-li vám povolení,
musím nejprve zjistit, zda jste masopustních zvyků znalí, zda jste masopustně oblečeni, aby
jste neudělali Masopustu ostudu“.
Pak vyzvala hejtmana, který objasnil , že v ruce drží halapartnu, na jejímž konci je
kopí, kterým byl probodnut Ježiš Kristus a červená a modrá šerpa značí krev Ježíšovu. Bodlo
na konci je v přpadě masopustu určené k nabodnutí špeku, což pak starostka učinila.´
Rychtář Petr Němec vysvětlil, že v ruce drží rychtářskou feruli neboli rychtářské právo.
Hejtman pak představil všechny ostatní účastníky a starostka jim předala povolení ke vstupu
do obce a současně malý závdavek a příspěvek do kasičky.
První tanečky předvedli mládenci před Obecním úřadem, nejprve za naší krásnou
obec a poté pro budoucí generaci, která přijde koledovat po nich. Po tanečcích nastoupili
tancmajstři a vyzvali starostku a ostatní přítomné děvy k tanci.
Všichni účastníci masopustního průvodu, doprovázeni i četnými přihlížejícími občany,
vyrazili na růžičkovou koledu do obce. Nejprve to bylo v ulici řadových bytovek, kde u
každého domu, byli-li pozváni majitelem zatančili koledu, pak provedli „hospodyni nebo
33
hospodáře“ domu, za což obdrželi manší, či větší občerstvení. To měli občané připraveno,
přestože netušili, jak vše bude probíhat. Hudba též zahrála každému podle jeho přání.
Trasa masopustního průvodu byla samozřejmě dopředu naplánovaná, začínalo se v 8.00
hodin před Obecním úřadem a vše mělo skomčit ve 20.00 hodin taneční masopustní zábavou
/ ostatně to ukazuje přiložený leták/.
34
V další části již pouze fotograficky z masopustního průvodu a na posledním obrázku část
z přihlížejících občanů.
35
Růžičková koleda, kterou zúčastnění předvedli u všech domů v obci, se vydařila a
občané tuto akci velmi ocenili.Celodenní masopustní veselí bylo zakončeno večerní taneční
zábavou na sále diskoklubu Podsvětí.
36
Školní masopust
Masopust, který býval dříve tradicí, se letos uskutečnil nejen v rámci celé naší obce, ale i na
půdě Mateřské školky. Učitelky a další pracovnice připravily společně s dětmi masopustní
kroje a masky a pro sebe a všechny ostatní pěkný zážitek.
V průvodu pak vyrazily ze školky a připravili pěknou podívanou pro občany této ulice. Dále
pokračovali ve směru ke „svobodárně“ a pak navštívili Základní školu, kde je uvítala ředitelka
Mgr. Věra Daňová.
Své putování obcí zakončili před Obecním úřadem, představili se starostce obce a hromadně
se vyfotografovali.
Myslím, že všechny děti byly masopustním zážitkem nadšeny a spokojeny.
37
Zdobení velikonočního stromu
Již desátým rokem se v naší obci zdobí velikonoční strom. Začalo se nad Obecním
úřadem, jenomže pak se vystavěla nová silnice, stromy kolem a s nimi i ten „ke zdobení“
musely být odstraněny a hledalo se jinde.
U samoobsluhy Jednoty takový strom je vysazen a tak se stal stromem velikonočním.
Letos to bylo v pondělí 2. dubna 2012 a stejně tak jako i v letech předešlých, měla hlavní
zásluhu na výzdobě skautská skupina Berušky.
Berušky jsou však i školačky a tak se na výzdobě podílela i škola, stejně tak jako obec.V
Základní škole si navíc rovněž na školní zahradě vyzdobily své stromky.
Velikonoční vajíčka, která se věšela na strom, si skautky sami namalovaly. Během akce , při
které se však mnoho občanů nezúčastnilo, zajistila obec i malé občerstvení.
Vajíčka jsou připravena, občerstvení rovněž. Velikonoční strom si vyzdobili i obyvatelé
soukromého rodinného domku.
38
Tradiční stavění obecní májky a rej čarodějnic
Další tradiční akcí je stavění obecní májky. Již několik let se u nás staví v prostoru
hasičské zbrojnice vedle hasičské pergoly, kde pak při posezení s občertvením a dobrou
hudbou, tráví přítomní občané podvečer a posléze celý večer.
Stejně tak je tradicí, že stavbu májky má na starosti místní hasičský sbor a tak tomu bylo i
letos 30.dubna 2012 od 17.hodin.
Dovezený strom se zbaví kůry a větví s vyjímkou horní části, která se zdobí stužkami
z krepového papíru a zavěšuje se věnec. Na přípravě se podílí zejména děti spolu s odborným
dohledem učitelek Základní školy.
Májka je připravena, dokončuje se nezbytný věnec, pak se připevní hadrový panák, který
znázorňuje hasiče a mechanizační prostředky jsou již připraveny na zasazení májky do
vyhloubené jámy.
Pak se májka zvedá a přidržuje, není to nijak jednoduché, ale za nějakou chvíli májka stojí
Tento den je však vyhrazen i reji čarodějnic, při kterém se děti dokonale vyřádí. Samozřejmě,
že je pak zapálena připravená hranice, která po celou dobu hoří až do skončení akce.
39
Aby byl podvečer více záživný připravují organizátoři různé zábavné a sportovní akce pro děti
Tradiční stavění májky i reje čarodějnic přilákají vždy velké množství místních občanů,
zejména, je-li příznivé počasí a to vskutku letos bylo ( ještě večer ve 21 hodin bylo 20°C)
K příjemnému posezení a později i k tanci hrála kapela Soda- Kofola, rovněž u nás oblíbená
Bylo pěkně a tak seděla řada lidí i venku, kde se na roštu opékaly jako již tradičně – buřty.
Celý podvečer i následný dlouhý večer byl za příjemného počasí krásným odpočinkovým
zpestřením pro všechny přítomné lidi a tradice pokračovala dále.
Kácení obecní májky
Nejenom stavění máje je dlouholetou tradicí, ale i její kácení. K tomu dochází
pravidelně po měsíci a je to opět zásluha hasičů, kteří jí postavili. V letošním roce se akce
kácení májky konala v sobotu 2. června a byla opět spojena s hudbou a občerstvením a navíc
tento den odpoledne proběhly oslavy MDD/ Mezinárodní den dětí/.
40
Akce kácení májky začíná, nedříve rozmyslet, pak podříznout, zatlačit a májka je na zemi.
Výstavba májky a její kácení se již několik desítek let opakuje, hasiči jí podle starých zvyků
hlídají celou první noc, ale většinou ne proto, že by jí někdo podříznul a ukradl ( to se nestalo
již drahnou řádku let), ale zejména pro příjemné prožití noci v alkoholovém opojení
Při stavbě májky, ačkoliv byl teprve duben, bylo velmi pěkné počasí, tentokrát již bylo nutno
se obléci do něčeho teplejšího, teplota v době kácení byla jen kolem 12° C
Občany toto počasí neodradilo ( část na snímcích) neboť se dobře bavili při poslechu hudby
skupiny KOSATKY z Prachatic, kterou tvoří hudebník Luboš Košatka a zpěvačka Iva Zemanová
Oslavy Mezinárodního dne dětí
Rovněž tyto oslavy „Dne dětí“ mají svou dlouholetou tradici.Při těchto oslavách se snaží
mnoho spolků, organizací a jednotlivců pomoci organizovat celý průběh oslav, aby přítomné
děti byly spokojeny. Řada z nich přispívá i finanční částkou k zabezpečení.
Letos se oslavy konaly dne 2.června odpoledne opět v prostoru pláže pod restaurací Pipigril.
41
Opět byly připraveny různé atrakce a hry pro děti, které pomohly organizovat Tělovýchovná
jednota, místní Sbor hasičů, Vodní záchranná služba z Dolní Vltavice, ale i jednotlivci,
zejména paní Koudelková a pan Strnad.
Diplomy pro děti pak vyrobilo nakladatelství ELIT s.r.o. z Českých Budějovic.
Oslavy založení obce
Pohledem do nedávné historie oslav vidíme, že první vlaštovkou byly v roce 2001
Historické slavnosti. Konaly se ve středu 8.8. od 13 do 19 hodin a jak je vidno z termínu, byly
určeny převážně turistům a návštěvníkům obce. Součástí her pak byly především historické
scénky znázorňující počátek vzniku obce.V dalším období byly tyto slavnosti rozvrženy do tří
dnů, ovšem stále byly určeny více turistům než vlastním občanům.
Teprve v roce 2008 v souvislosti s výročím 740 let trvání obce, které bylo spojeno
s předáním obecního praporu a nového znaku, byl položen základ tradičního konání oslav
založení naší obce.
V roce 2012 jde tedy o 5. ročník obecních oslav, které se konaly 30.června 2012 pod
pivním stanem vedle autobusového nádraží.Součástí byly ovšem i akce pořádané na jiných
místech, např. v kostele, pod Rackem, u jachtklubu a další.
Zejména pro místní občany byl však uspořádán hlavní program právě pod
stanem.Vedle na ploše byly pak různé stánky s pouťovým zbožím a atrakcemi. Zajištěno bylo
jako vždy i občerstvení, jak od místních hasičů, tak i firem s restauračním provozem.
Návštěvníci bohatého odpoledního programu pod pivním stanem
Část stánků a atrakcí pro všechny jako součást programu
Ještě před zahájením hlavního programu vystoupila v kostele Neposkvrněného početí Panny
Marie od 12.30 hodin pěvecká skupina HARMONIE pod vedením manželů Rolčíkových.
42
Ve 14. hodin zahájila hlavní program starostka obce Irena Pekárková, která přivítala všechny
přítomné a stručně uvedla program na celé odpoledne a večer.
Pak už následovala pohádka pro nedočkavé děti, kterou zahrál herec a zakladatel Divadélka
KOS v Českých Budějovicích Zdeněk Říha.
Pohádka se nazývala Šaškova škatulka a pojednávala o tom, proč princezna Kristýnka
z Maličkého království pláče, proč král Hubertus s královnou Pelerýnou chtějí do důchodu a
jak najít pro princeznu vhodného ženicha. S tím vším vždy vydatně pomáhaly herci, který hrál
všechny postavy, přítomné děti, které pomohly uplakanou princeznu rozesmát.
V další části vystoupila se svým programem místní taneční skupina VRTULE pod
vedením Tomáše Suchánka. V krátké ukázce děti předvedly tanečky s přechodem k rytmu
rokenrolu(rock n roll). V roli „ starých babiček“ ve kterých se náhle probudí jejich vzpomínka
na rokenrol – tanec mládí vystoupila starší děvčata Klára Šabatková a Alena Holubová.
Hned po Vrtulích předvedla divákům své umění taneční skupina Storm Dancers
z Českého Krumlova. Byla založena v květnu 2002, vystupuje s tanečními styly Hiphop, house
dance, break dance a dalšími.V současné době má 155 členů, na slavnostech obce tancovalo
pět děvčátek.
To se již přiblížila 16.hodina a zejména starší občané již nedočkavě čekali na
vystoupení populární jihočeské dechovky Budvarky. Kapela vznikla v roce 1941 jako hudba
budějovického pivovaru Budvar. Dnes ji tvoří 13 muzikantů a 4 zpěváci - Jana Mikulášová,
Gábina Šebková, Pavel Heidinger a Ludvík Petr, který je současně kapelníkem souboru. V naší
obci vystoupilo pět muzikantů a jedna zpěvačka.
43
Muzikanti hráli oblíbené písně, přítomní si společně zanotovali a samozřejmě došlo i na
tanec.
Zatancovala si naše starostka s Jaroslavem Foltou, Pešková Růžena s manželem Františkem a
bavili se dobře všichni ostatní návštěvníci.
Vystoupení Budvarky skončilo a od 20 hodin se představila country skupina PAUZA ze
Strakonic. Skupina vznikla v roce 1988 a v roce 1995 natočila své první autorské album
s názvem Pěšák. V naší obci se představila již v létě roku 2010 v hotelu Rex.
Country hudba je rovněž u řady posluchačů velmi oblíbená a tak došlo i na tanec.
Slavnosti obce se pod stanem i mimo něj celkem vydařily, kolem 22 hodiny odstartoval již
tradiční ohňostroj.
44
Léto v Černé v Pošumaví
Pod hlavičkou Umělecké agentury Rolčík probíhala řada akcí letošního ročníku „Léta“.
Do těchto akcí již tradičně zahrnujeme i jachtařské závody, které pořádá a zajišťuje Jachetní
klub v Černé. Na jeho webových stránkách si každý může najít podrobnosti o jednotlivých
závodech. Začalo se 9.června Cenou Šumavy a ukončení bylo 8.září Lipenskou vlnou, celkem
osm závodů v různých lodních třídách. Tradičně se jel i závod Modrá stuha Lipna, letos již
47.ročník.
V Letním kině se konaly již tradičně Pohádkové divadelní středy, ve kterých vždy od
17 hodin předvedly divadelní soubory známé pohádky pro děti i dospělé, se vstupem
zdarma. Tak např. studi Dell´Arte České Budějovice zahrálo 4.7 pohádku Bajaja, Divadélko
KOS předvedlo 11.7 pohádku Princezna je hloupá Madla, 18.7 se hrála Popelka v provedení
Dell´Arte. Divadlo Máma a Táta z Českých Budějovic zahrálo 25.7 Kocour v botách, Divadélko
KOS 1.8 pohádku Poslední loupežník a 8.8 Udatný Matyáš, 15.8 Divadlo Máma a Táta
pohádku Čarodějnice Josefína a nakone 22.8 Dell´Arte známou pohádku Dlouhý, Široký a
Bystrozraký.
Ukázky z pohádek: zleva Udatný Matyáš, Bajaja a Kocour v botách
Součástí Léta v Černé v Pošumaví jsou rovněž oblíbené Večery pod pergolou.
V prostoru „Hasičárny“ se po týdnu střídaly českokrumlovské i ostatní kapely, při kterých se
lidé dobře pobavili, hasiči připravili občerstvení a na parketě se vždy rozvinul i tanec. Kapely
jsou převážně zaměřeny na odpočinkový country styl, který se líbí prakticky všem generacím.
Zahrají ovšem i všechno ostatní, od big betu až po lidovku.
Během července a srpna, většinou v pátek nebo v sobotu, se představily skupiny a
jednotlivci - Lakomá Barka, Duo návraty, Jammail Trio, Josef Litvan, Miloš Solfronk a další.
Začátky byly většinou od 17 hodin a tento systém odpočinkové zábavy se osvědčil.
45
Večery pod pergolou, při kterých se návštěvníci dobře bavili, vyplňovaly hudební skupiny nahoře Lakomá Barka, Duo Návraty a Trio
V roce 2012 se těchto tanečních večerů během července a srpna konalo celkem sedm.
5.července 14.července 21.července -
zahrála skupina JAMAAL Trio z Českého Krumlova
country skupina Duo Návraty z Prachatic
folková skupina Lakoma Barka z Českého Krumlova
27.července
11.srpna
18.srpna
25.srpna
zahrál Josef Litvan
zahrál Miloš Solfronk
opět jsme si poslechli Jamaal Trio
u nás často hrající skupina Soda- Kofola
-
Lidé se při těchto akcích skutečně pobaví, hasiči připraví něco dobrého na zub, uvnitř budovy
se čepuje pivo a další alko i nealko, prostě každý si přijde na své a všichni se těší na další
týden. V některých obdobích se pořádají tyto hudební a taneční akce i v mimosezónní době,
pak se ve větší míře sedí a „klábosí“ uvnitř v klubovně.
Lipno Fest Černá v Pošumaví
Letos proběhl již 7. ročníku tohoto festivalu, údajně největšího svého druhu na jih od
Tábora ( jak uvádí webové stránky Lipno Festu). Konal se ve dnech 2 až 5. srpna 2012 a opět
se zde vystřídalo několik hudebních skupin, které jsou převážně určeny mladé a střední
generaci.
Ve čtvrtek 2.srpna byl návštěvníkům Letního kina promítnut záznam koncert skupiny
Chemical Brothers: Don´t Think.
46
Skupiny Letmain, Nauzea orchestra, Už jsme doma, Dva a Playbox se vystřídaly na pódiu
Letního kina od 18.30 hodin do půl jedné dne 3.srpna. V dalším dni pak zahrály skupiny No
Esc Ape, Zrní, První hoře, Maybeshewill a Dirty Blondes.
Největší zájem vzbudila anglická skupina z Leicestru – Maybeshewill, která patřila
k vrcholům letošního léta. Podle návštěvníků to byl unikátní hudební zážitek.Tato postrocková kapela již vystupovala na koncertech v Praze.
Vedle hlavního vystoupení v Letním kině probíhal i doprovodný program a zábava na
nedaleké pláži.
Plakát programu a foto skupiny Maybeshewill / skupina dle Českokruml. deníku z 2. 8. 2012/
Ukázky z vystoupení na Lipno Festivalu 2012 - / dle webových stránek Lipnofest.com/
Rozsvícení vánočního stromu
Stejně jako každý rok, byl i letos, čas adventní zahájen rozsvícením vánočního stromu
v parčíku před ubytovnou. Stalo se to již tradicí a rok od roku se sejde na ploše vedle
autobusového nádraží stále více občanů.
47
Akci připravuje obec spolu s manželi Rolčíkovými a svůj podíl zde mají i místní hasiči. Proto
také podvečerní setkání v neděli 2. prosince od 17.00 hodin zahájila starostka obce Irena
Pekárková. Přivítala všechny přítomné, popřála klidný adventní čas a vyzvala občany
k společnému zpěvu s dětmi a jejich učiteli.
V tu chvíli se rozzářil i vánoční strom a každý podle své nálady si společně zazpíval koledy a
vánoční písně, které si účinkující připravili a navodili tak tu správnou předvánoční náladu.
Již dopředu bylo avízováno, aby si každý vzal ssebou hrneček, z čehož vyplývá, že u várnic
pojízdné kuchyně mu obsluhující hasiči nalili buď čaj nebo svařené víno, částečně se podával
i punč. Podvečerní setkání, které trvalo přibližně jednu hodinu, bylo zkrášleno i poletujícím
sněhem, což vytvořilo dokonalou iluzi svátečního času.
48
Mikulášská zábava v Racku
Již tradičně je pořádána pro děti společenská zábava s hudebníkem Pepou Maxou, tentokrát
spojená s příchodem Mikuláše a čertů. Konala se v hotelu Racek dne 1. prosince od 14 hodin
a organizačně ji zajišťovala Tělovýchovná jednota Černá v Pošumaví.
49
Přítomným dětem vytvořil Pepa Maxa příjemné odpoledne a pak přivítal i Mikuláše a čerty,
s kterými si děti brzy rozuměly
Pepa Maxa pak pokračoval i večer, kdy byla uspořádána Mikulášská zábava pro dospělé.
Vánoční setkání seniorů
Pravidelné setkání se seniory ve vánočním čase se letos uskutečnilo v hotelu Racek
dne 15. prosince.
Tentokráte to bylo setkání spolu se zastupiteli obce, hudbu pro všechny opět zajistil p.
František Vojík z Prachatic. Připraveno bylo samozřejmě i malé občerstvení.
Na každém setkání je pro seniory vždy připraveno i něco navíc. Tentokráte starostka obce
pozvala na toto setkání děti a mládež z českokrumlovského Komunitního centra Rómů
/KOCERO/, kteří se představili svým tanečním programem a přítomné seniory velmi zaujali
50
svým vystoupením. Tanečníci z KOCERO vystoupili nezištně, jejich odměnou byl zmrzlinový
pohár.
Dalším, kdo potěšil naše seniory byly ženy a děvčata z Horní Plané, které předvedly své taneční umění
ve stylu břišních tanců.
Při hudbě Františka Vojíka se vždy všichni přítomní dobře baví a podle své chuti si i zatancují.
Celkově podle vyjádření přítomných nejen seniorů, ale i ostatních, se setkání v hotelu Racek vydařilo.
Musica Viva Horní Planá – koncert v kostele
Prakticky každoročně vystupuje tento smíšený pěvecký sbor v naší obci, ať již v době
vánoční anebo při slavnostech obce.
Tentokrát se svým pásmem potěšil poměrně velké množství posluchačů v místním
kostele 25.prosince ve 14 hodin.Hodinový pořad byl složen jak z písní starých ( až z 15.století)
zpívaných latinsky, tak i písní českých i lidových.
51
Všechny přítomné přivítal vedoucí souboru Josef Mikeš a po něm se ujala dirigování a
doprovodu na klávesové nástroje sbormistryně Helena Tomanová.
Svým sólovým vystoupením především zaujala členka souboru Lidka Tomanová. Ve sboru
zpívá i několik občanů Černé v Pošumaví – Ing. Jan Novák, Šárka Suchánková, Nora
Pajpachová, Alena Nováková, Jana Melounková a Monika Císařová, členkami byly i Kristýna
Štěrbová a Anna Študlarová. Sbor založili v lednu 2003 manželé Rolčíkovi, bude tedy
začátkem ledna 2013 oslavovat 10 let svého působení.
Za všechny přítomné, kteří byli s vystoupením velmi spokojeni poděkovala místostarostka
obce Mgr. Věra Daňová a do dalšího období pořála Sboru mnoho dalších úspěchů.
Vánoční koncert žáků ZUŠ
Tento koncert pořádá každoročně 1.soukromá Základní umělecká škola/ZUŠ/ České
Budějovice s pobočkou v Černé v Pošumaví.
52
Koncert se konal v zasedací síni Obecního úřadu dne 20.prosince od 17 hodin pod vedením
učitelů hudby manželů Nadi a Vladimíra Rolčíkových.
Především žáčci prvního ročníku ZUŠ předvedli, co všechno se naučili a tak jsme viděli jednak
sborový zpěv, ale i jednotlivce na flétny, klávesy i na saxofon, což předvedl žák z Horní Plané.
Rodiče i prarodiče byli na své ratolesti náležitě hrdi a každý odpustil i to malé zaskřípání.
Slyšeli jsme koledy i zlidovělé písně i písničky, které jsou domovem v jiných zemích.
Na několika snímcích jsem zachytil průběh koncertu a na dolní fotce přihlížející posluchače.
Vánoční koncert HARMONIE
Již tradičně zpestřuje vánoční a novoroční období svými koncerty Pěvecký sbor
HARMONIE z Frymburka pod vedením manželů Rolčíkových z naší obce.
Letos to bylo 28.prosince, opět v místním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie, od
18 hodin. Tak jako vždy zazněly nejen lidové koledy, ale i skladby českých a světových
hudebních skladatelů. Sbormistrem Harmonie je Vladimír Rolčík, na klavír doprovází Naďa
Rolčíková.
Ve Zpravodaji obce vyšel
tento obrázek,
poděkování za pěkný
zážitek je vysloven
jménem naávštěvníků.
53
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
Základní a Mateřská škola
Ve školním roce 2011 / 2012 byla i nadále ředitelkou Základní a Mateřské školy v naší
obci Mgr. Věra Daňová. Celkem navštěvovalo základní školu 28 žáků a do školky bylo
umístěno 40 dětí.
V tomto školním roce pracovala škola podle projektu ŠVP, což značí Škola pro všechny děti
bez rozdílu rasy, náboženského vyznání, rodinné situace a zdravotního nebo tělesného
postižení. Škola je i nadále dvoutřídní, v jednu třídu jsou spojeny 1 + 3 + 5 post. ročník,
celkem 11 žáků a vyučuje Mgr. Michaela Rokosová.
Druhou třídu tvoří spojené 2 + 4 post. ročník, celkem 17 žáků, které vyučuje ředitelka Věra
daňová. Vychovatelkou ve školní družině byla do 1.dubna 2012 Jana Melounková a po ní
pokračovala Šárka Pajpachová, která se vrátila z mateřské dovolené. Výchovné předměty
pomáhala učit dlouholetá a zkušená učitelka Mgr. Bohumíra Smolenová, školnici i nadále
vykonává Irena Koritarová.
Ve škole ve 3, č a 5 ročníku se vyučuje anglický jazyk, učí Michaela Rokosová.
Mateřská škola
Tu navštěvovalo 40 dětí, vedoucí učitelkou byla Bc. Hana Kliková, učitelkou Věra
Radová a Jana Melounková a školnici vykonávala Monika Císařová.
V tomto letošním zápise uvádím pouze malou část toho nejdůležitějšího, neboť není
účelem dále rozvádět mnoho dalších informací, které je možno nalézt na pěkných webových
stránkách Základní a Mateřské školy v naší obci – www.zs-mscernavposumavi.cz , stejně tak
je řada informací na webu obce Černá v Pošumaví - www.cernavposumavi.cz .
54
Školní rok 2012 / 2013 byl slavnostně zahájen 3. září za účasti rodičů a starostky obce. Do 1.
třídy nastoupilo celkem 9 žáků.
Zleva: Tereza Helena Sládková – Anna Malá – Natálie Suchánková – Kristián Brenner Kristina Kozáková – Ondřej Růžička – Martin Melounek – Simona Strnadová – Vendulka
Friedlová
V tomto školním roce jsou spojeny v jednu třídu ročníky 1 + 5 a vyučuje Věra Daňová a v
druhé třídě, které vyučuje Michaela Rokosová, jsou spojeny ročníky 2 + 3 + 4.
Žáci naší Základní školy na školním výletě v Praze
55
Obecní knihovna
Veškeré potřebné údaje o knihovně zasílá knihovnice Marcela
Novotná pro potřebu statistického zjišťování ve formě
ROČNÍHO VÝKAZU O KNIHOVNĚ.
V zápise do kroniky 2011 nebyl stav knihovního fondu a dalších
transakcí v knihovně zaznamenán, uvádím jej proto v roce
2012, rovněž i pro srovnání. Z něho je vidět, že došlo
k podstatnému úbytku knihovních jednotek ( celkem o 2 449
ks). Vyřazování nevyhovujících knih upravuje zákon č.
257/2001 Sb. a zřizovatel ( Obec) může exempláře nejen
opotřebované, případně ztracené, ale i delší dobu čtenáři
nepůjčené, vyřadit. To se stalo i v tomto případě. Jak uvádí
knihovnice Marcela Novotná, řada knih se vůbec nikdy, za celé
období jejího působení, nepůjčila.
V následující tabulce jsou zachyceny údaje – 1.sloupec rok 2011 - 2.sloupec rok 2012
Počet knihovních jednotek celkem
7 720 ks
5 343 ks
z toho krásná literatura
6 063 ks
4 127 ks
naučná literatura
1 657 ks
1 216 ks
Registrovaných uživatelů bylo
63
46
z toho do 15 let
14
6
Celkem knihovnu navštívilo
950 osob
961 osob
z toho návštěvníci půjčovny
456 osob
477 osob
návštěvníci internetu
457 osob
457 osob
návštěvníci kultur. a vzdělávacích akcí
37 osob
27 osob
Výpůjčky činily celkem
1 850 ks
1 768 ks
z toho krásná literatura dospělí
1 217 ks
1 109 ks
krásná literatura děti
109 ks
107 ks
naučná literatura dospělí
306 ks
319 ks
naučná literatura děti
13 ks
24 ks
periodik vypůjčeno
205 ks
209 ks
Do knihovny meziročně přibylo
66 ks
72 ks
Z knihovny meziročně ubylo
2 449 ks
Náklady na pořízení
13 510 Kč
15 235 Kč
z toho na periodika
1 405 Kč
1 300 Kč
Knihovna uskutečnila v roce 2011 celkem 5 vzdělávacích a kulturních akcí a v roce
2012 to byly celkem tři akce. K dispozici jsou stále 3 zapojené internety a pro veřejnost je
otevřeno 8 hodin týdně.
Od 1. února 2012 začal také platit nový Knihovní řád, starý z roku 2007 byl zrušen.
Významným počinem je možnost elektronického vyhledávání v databázi celé
knihovny systémem Clavius, kde je možno nalézt potřebnou knihu či časopis a další
informace podle názvu publikace, podle autora, případně klíčového slova. V klidu domova si
56
každý může nalézt informaci o tom, zda je v knihovně hledaný titul k dispozici, i v jazycích
označených státní vlajkou příslušné země – viz dole ON –LINE katalog!
Obecní knihovna Černá v Pošumaví - katalog Clavius
ONLINE
katalog
Zadání
dotazu
:
Začátek formuláře
ve všech dokumentech
Vyhledávat :
Autor :
Název :
Klíčové slovo :
Signatura svazku :
Libovolné pole :
z
2
z
3
z
6
z
49
z
33
Hledej
Smaž
Taneční skupina VRTULE
57
Úspěchy této naší taneční skupiny, které by přesáhly rámec obce, nebyly v tomto roce nijak
výrazné. Určitý pokles nastal, když odešly ze souboru větší děvčata pubertálního věku a malé
děti, které mají zájem o tancování, musí ještě dost trénovat.
Navíc odešla na mateřskou dovolenou dosavadní vedoucí Ája Suchánková a tak vše
musí zastat dosavadní trenér a choreograf Tomáš Suchánek.
Taneční skupina Vrtule nabízí též taneční kurzy pro děti i mládež.
Tančí nejenom pro zábavu, ale chtějí se i něco naučit. Učí se disco dance, street dance a
prvky hip hopu.
Lekce jsou vedeny lektory, kteří mají taneční praxi. To, co se pak naučí mají možnost
předvést na regionálních nebo republikových soutěžích.
Ukázka z tanečního workshopu, který se konal ve Frymburku 31.března – viz plakátek.
58
Krátké ukázky z ukončení tanečního roku v tělocvičně Základní školy
Taneční skupina zatančila i na Slavnostech obce 30.6.2012
Školné pro školní rok 2012 / 2013
Každé dítě, které se přihlásí do taneční skupiny Vrtule musí zaplatit školné, které činí:
- půlroční
350 Kč / dítě
- celoroční
550 Kč/ dítě
Většinu potřebných informací lze nalézt nejen na webové stránce skupiny Vrtule, ale
především na Facebooku a též na YouTube.
CÍRKEVNÍ
ZÁLEŽITOSTI
Publikace o faráři Janu Prachařovi
V roce 2005 jsem obdržel e-mailový dopis od jisté paní Sary Shea z Peorie ve státě
Illinois v USA, která prosila o zodpovězení a zaslání některých otázek z okruhu působení
prvního českého faráře Jana Prachaře v Černé. Bylo to do připravované knihy, kterou o něm
hodlala psát, neboť P.Prachař při svém působení právě v onom městě se nezapomenutelně
zapsal do paměti místních obyvatel. Po napsání slíbila zaslat kopii knihy.
O působení P.Jana Prachaře v Černé a zodpovězení otázek pro paní Sáru je psáno
v zápise do kroniky obce za rok 2005.
V letošním roce jsem skutečně obdržel publikaci, ve které popsala celé životní osudy P.Jana
Prachaře. Publikace je samozřejmě v jazyce anglickém a bude uložena mezi dokumenty
obecní kroniky.
59
První a poslední strana vydané publikace o faráři Janu Prachařovi
Sara Shea napsala - krátký úryvek z úvodu
Žil úžasný život, a já napsala jeho životopis prostě proto, že jsem chtěla zachovat jeho
životní příběh dřív, než bude příliš pozdě, abych tak učinila. Zemřel nečekaně v roce 1991,
aniž by zanechal jakýchkoliv vzpomínek nebo časopisů. Nechci tady tvrdit, že jeho život je
dokonalý nebo bezchybný, ale myslím, že byl schopen žít "normální" život víry , a to i přes
jeho utrpení.
Otec John se narodil v roce 1918 v Československu. Když studoval na kněze, v
semináři sv Anny v Českých Budějovicích, byl zatčen gestapem a jako seminarista byl poslán
do pracovního tábora v Německu po dobu 3 let. Ztratil třetinu své hmotnosti, a jeho tábor
byl bombardován, ale přežil a byl zachráněn americkými vojáky. Musel se vrátit do vlasti,
která byl pak pod komunistickou nadvládou. Rozhodl se pokračovat v seminárních studiích a
byl vysvěcen na kněze a působil 3 roky. Bohužel, hrozilo mu zatčení, protože kázal
evangelium, a tak byl nucen uprchnout.
Když byl vysvěcen otec John, později řekl reportérovi: "Moji přátelé mysleli, že jsem
cvok. Oni mi říkali, že mohu skončit na Sibiři. " Nechtěl skončit tam, nicméně, on skončil ještě
dál, v diecézi Lincolnu v Nebrasce. Zde získal nový domov a sloužil jako kněz a vlastenec více
než 40 let. On sloužil v těchto místech Nebraska:
Lincoln - St Clary Domov a farní chrám
David City - místopředseda Nejvyššího projektem Panny Marie školní budovy
Včela
Brainard
Zelený les
Lawrence (sv. Štěpána)
Vynikající a Nelson
60
Indianola
Toto je biografie českého kněze Johna Prachaře, V diecézi Lincoln v Nebrasce, otec
John založil nový domov a sloužil jako kněz a vlastenec čtyřicet let.
V Černé na Šumavě v r. 1949 – Setkání s papežem Pavlem VI. v r. 1973 – Snímek z roku 1989
Boží hrob v kostele
Přestože v kronice zaznamenávám řadu akcí, které se v místním kostele konají, o
Božím hrobu jsem se zatím nezmínil. Boží hrob byl do kostela Neposkvrněného početí Panny
Marie v Černé údajně přenesen z kostela sv. Leonarda/ Linharta/ v Dolní Vltavici, když byl při
stavbě Lipenské přehrady kostel zlikvidován a zatopen spolu s většinou obce.
Letos 22. listopadu se na mně obrátila historička umění PhDr. Marta Herucová Ph.D. z
Ústavu dějin umění Slovenské akademie věd a požádala o obrázek Božího hrobu z našeho
kostela. Ten by byl publikován ve vědecké studii o Božích hrobech ve Sborníku, který vydá
Městské museum v Senci. Samozřejmě, že jsem jí vyhověl a za pomoci paní Hany Bigasové,
která mi kostel otevřela, jsem udělal příslušné snímky.
61
Vikariát Český Krumlov
Naše farnost spadá pod vikariát v Českém Krumlově, vikářem je
Popisek obrázku: P. Václav PÍCHA, JC.D. Sídlo je na prelatuře v Horní ulici 156.
Duchovním farnosti Černá v Pošumaví je : P. Mgr. Marek Ivan ZÁLEHA, OPraem.
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ AKCE
Vítání malých občánků
Tradice vítání dětí do velké rodiny občanů naší obce je dlouholetá. Již od padesátých let
20.století se prakticky každý rok opakuje úkon vítání a vždy probíhá v Obřadní síni( za doby
působení MNV) anebo v současnosti v Zasedací místnosti Obecního úřadu.
Vítání probíhá zpravidla dvakrát ročně, na jaře a na podzim a jinak tomu nebylo ani letos.
Jarní vítání
se uskutečnilo 21.dubna 2012 a byly na něm přivítány tři děti :
EMMA ONDRÁČKOVÁ - MATYÁŠ PEKÁREK - MAGDALENA FOLTOVÁ
62
Nový občánek - Emma ONDRÁČKOVÁ
Nový občánek – Matyáš PEKÁREK
63
Nový občánek - Magdalena FOLTOVÁ
Podzimní vítání
se uskutečnilo 10 listopadu 2012 a byly zde přivítány rovněž tři děti:
ELIŠKA NOVÁKOVÁ
- KRISTÝNA MAUREROVÁ - AMÁLIE SLÁDKOVÁ
Nový občánek - Eliška NOVÁKOVÁ
64
Nový občánek - Kristýna MAUREROVÁ
Nový občánek - Amálie SLÁDKOVÁ
Celkově bylo v roce 2012 přivítáno 5 děvčátek a 1 chlapec. Přivítání provedla starostka obce
Irena Pekárková za přítomnosti členek Sboru pro občanské záležitosti( SPOZ).
Každému novému občánku byl založen bankovní účet a na něj připsáno jako dar 5 000 Kč od
obce a 300 Kč od banky.
Zlaté svatby v naší obci + diamantová
Zlatá svatba
je tradiční označení pro 50. výročí
uzavření sňatku. Dva lidé po půl
století společného života rekapitulují,
65
co je potkalo dobrého i zlého a co všechno společně prožili.
V některých případech probíhá celý obřad tak, jako před padesáti léty, někde jen manžele
navštíví s dárkem členky Sboru a na paměť zůstane toto výročí zaznamenáno v Pamětní
knize.
V naší obci si tento rok připomněly, v kruhu své rodiny, své vzácné výročí dva páry našich
dlouholetých občanů .
5.října 2012 – manželé Hana a Stanislav KORTÁNOVI
20.října 2012 – manželé Anna a František KORČÁKOVI
Diamantová svatba
je skutečně vzácné období, kdy spolu manželé prožijí 60 let společného života.
25. října se v místním kostele Neposkvrněného početí Panny Marie konal obřad diamantové
svatby o který požádali manželé VOZKOVI z Líšnice, kteří v naší obci v padesátých létech
žili.
Obřadu byla přítomna starostka obce Irena Pekárková a farář Marek Záleha.
66
Taneční odpoledne pro seniory
Pro naše seniory se vedle pravidelného vánočního setkání pořádají i nepravidelná
taneční odpoledne. Moc starších lidí tam sice nepřijde, ale ti, kteří se zúčastní, jsou vždy
spokojeni. Komu to zdraví dovolí a ještě má rád hudbu a především tanec, ten si přijde na
své. Organizaci zajišťuje SPOZ ( Sbor pro občanské záležitosti).
Pro zajištění dostatku volného prostoru je nejvhodnější hotel Racek, kde se taneční setkání
ponejvíce koná, ovšem probíhá i v hotelu Rex.
Toto taneční odpoledne pro seniory, spolu se soutěžením, se uskutečnilo 27. března v hotelu
Rex.Hudbu zajišťoval jako vždy p. František Vojík.
Taneční odpoledne z 27 října 2012 v hotelu Racek
Zdravotní služby v obci
Zdravotní služby praktického lékaře v naší obci poskytuje
celorepubliková síť ambulancí – MediClinic, která patří do skupiny Penta
Investments.
PRAKTICKÝ LÉKAŘ
67
Dne 3.března 2012 zemřel náhle, na svatbě svého syna na Slovensku, praktický lékař
pro dospělé, MUDr. Miroslav Štítnický. Jako obvodní lékař sloužil v naší obci více než 15 let a
přestože mezi ním a pacienty panovaly mnohdy neshody a rovněž on sám nevystupoval
často na úrovni lékaře, přece jen si na něho pacienti postupně zvykli.
Hledání stálého praktického doktora trvalo pak vlastně až do konce roku. Na záskok
nastoupil dne 22.března bývalý lékař kardiologie v Českých Budějovicích, důchodce MUDr.
Jaroslav Hájíček, bytem Český Krumlov. K 1.červnu 2012 v obci jako praktický lékař skončil,
neboť jako stálá lékařka nastoupila v polovině června MUDr. Monika Buštová. Pro údajné
nesrovnalosti s místními pacienty však ke konci června rovněž skončila.
Dne 23.července tedy opět nastoupil MUDr. Jaroslav Hájíček,
který ordinoval až do konce roku 2012, jelikož určité problémy s
MEDICLINIC se nepodařilo vyřešit.
Ordinační hodiny v obci byly vždy v pondělí a čtvrtek od 8.00 do 12.00
hodin, neboť v pondělí a v pátek ordinoval rovněž v Hořicích na
Šumavě a ve středu v Kájově.
Zdravotní asistentku vykonávala Jana Hezoučká z Černé/ na obrázku/,
která není zdravotní sestrou a nemůže poskytovat některé úkony/
např. injekce/, což musel vykonávat zastupující praktický lékař.
LÉKAŘ PRO DĚTI A DOROST
Pravidelně v pondělí a ve čtvrtek dojíždí ordinovat do naší obce MUDr. Jan Indra z
Horní Plané. Jako pediatr slouží zde již 35 let, léčil již rodiče dnešních dětí a je u obou
generací všeobecně oblíbený. Jeho oblíbenost je možno dokladovat velmi kladným
hodnocením na webu – stránky www.znamylekar.cz z nichž jeden vyjímám: Nejlepší lékař s
kterým jsem se setkal,nikdy neodmítl pomoc i ve svém osobním volnu.Jeden z mála
lékařů,který je věrný Sokratově přísaze.Je jediný lékař v Horní Plané na kterého se můžeme
spolehnout, že nás neodmítne. Vedle kvalit doktorských má i lidský přístup, což je v našem
zdravotnictví opravdu vzácná kombinace.
S MUDr Indrou spolupracuje již celých 18 let dětská sestra Andrea Kukačková( na obr.)
PODNIKÁNÍ V OBCI
Zemědělské podnikání na území obce
68
Jak již bylo mnohokrát napsáno, obec Černá v Pošumaví byla od nepaměti obcí zemědělskou,
kde vedle krátkého působení JZD zde většinou hospodařil Státní statek. Vyrábělo se mléko,
maso, pěstovaly obiloviny, pícniny, len i brambory. To vše po roce 1990 postupně zaniklo.
V současné době má pozemky v působnosti katastru obce pronajato pět
podnikatelských subjektů a několik soukromníků.
FARMA MILNÁ, S.R.O.
Rodinná ekologická firma, kterou založil Ing. Václav Valenta CSc. má hlavní sídlo na Milné u
Frymburku a hospodaří na cca 1800 ha zemědělské půdy, kterou tvoří louky a pastviny. Její
hlavní náplní je chov masného skotu, který rozšířila i na území naší obce. V osadě Muckov má
firma svůj provoz, chová zde skot na pastvinách kolem Muckova, na Emrech, Hubenově a
Mýtině. Areál Muckova zakoupila firma ve volné soutěži v roce 2003. Do té doby zde
hospodařil rakouský občan D. Zimmel, který založil firmu Rams, s.r.o.
Pro potřebu zajištění ekologických podmínek pro odchov skotu provedla firma v roce 2010
rekonstrukci kravína a okolí na Muckově, čímž přispěla i k zlepšení vzhledu této části obce
Černá v Pošumaví.
Farma Milná má svůj provoz na Muckově a chová zde podstatnou část svého skotu / obr.
z pastviny na Emrách a na Hubenově/
Kravín na Muckově se dočkal zrekonstruování v moderní volnou stáj
CAVALO, S. R.O. ČERNÁ V POŠUMAVÍ
Část majetku bývalého Statku Černá zprivatizovala nejprve Eva Palyzová, v současné době
převzali majetek její vnuci Mgr. Jan Palyza a Mgr. Lukáš Palyza.
Zemědělsky zde prakticky nepodnikají, některé pozemky, které vlastní, dále pronajímají. Jsou
též vlastníky několika rodinných domů do kterých v tomto roce investovali.
AGRO ŠUMAVA S.R.O. HORNÍ PLANÁ
Část bývalého zprivatizovaného provozu Horní Planá, Statku Černá v Pošumaví, hospodaří též
na území naší obce. Obdělává ( sklízí na senoseč) pozemky zejména kolem osady Mokrá, alei
v Černé a na Dolní Vltavici. Na Mokré a na Bližné ve stájích chová dobytek, který se během
roku pase na přilehlých pozemcích. Na obr. stáj v Bližné a senážní jáma tamtéž.
69
SITTER S.R.O. VALTROV, HORNÍ PLANÁ
Hospodaří na Valtrově, což je část bývalého provozu Zvonková a na pozemcích obce Černá
v Pošumaví rovněž sklízí píci, zejména v oblasti Bližné – Radslavi.
Jedná se o německého podnikatele, který zde zemědělsky hospodaří od roku 1993, věnuje se
též těžbě a pořezu dřeva.Několik obyvatel Černé je zde zaměstnáno.
V senážní jámě umístěné v prostoru za Černou ve směru na Slavkovice má firma uskladněnu
senážovanou píci.
RENÉ´SCUTTINGRANCH S.R.O.
Společnost hospodaří na Muckově a má vybudováno zemědělské zázení kolem usedlosti čp.
9 u silnice směrem na Hořice na Šumavě. Majitelem je německý občan René Zimmel.
V tomto prostoru chová větší část ovcí, část skotu, uskladňuje zde seno a buduje zastřešené
hnojiště.
Sklizeň provádí na pozemcích kolem Muckova a Pláničky.
Ke svému hospodaření je vybaven i moderními zemědělskými mechanizačními prostředky.
Pila Černá – Miloslav Novotný
V prostorách bývalého areálu služeb Statku Černá začal náš občan Miloslav Novotný
podnikat v tomto odvětví již v roce 1992. O činnosti pily a navazujících zpracovatelských
aktivitách bylo již na stránkách kroniky několikrát psáno.
70
Letos se znovu ke stručnému hodnocení vracím,což zapříčinily i pěkné webové stránky firmy
www.pilacerna.cz .
Na pile se zpracovává jehličnatá kulatina smrku a borovice na široký sortiment řeziva jako
hranolů, fošen, prken a lišt. To vše je možno přímo zde zakoupit, stejně jako OSB desky,
palubky, hoblovaná prkna, ale i produkty na ochranu dřeva a spojovací materiály.
Kromě toho prodávají i palivové dřevo bukové i smrkové i s dovozem.
Na pile je k dostání široký sortiment – viz OSB desky, hranoly a sypané palivové dřevo
Zboží uveřejněné na stránkách firmy je možno zakoupit přímo na místě anebo přes internet.
Firma totiž umožňuje on-line internetový obchod a zákazníkům posílá objednané zboží
přepravní službou až domů.
Pivovar – Sodovkárna a dále?
Po delší době se zdá, že v naší nejrozsáhlejší a nejstarší nemovitosti se konečně začíná
něco dít. Objekt bývalého pivovaru, který vyhořel a hrozilo zřícení a posléze i zničení této
památky, s nástupem nového majitele se začíná měnit.
PIVOVAR SCHWARZBACH s.r.o. - to je od 18.prosince 2012 nový název obchodní firmy
Alpský pramen, s.r.o., který převzal pivovar do vlastnictví dne 9.února 2012.
Jeho adresa je v Českých Budějovicích na Rudolfovské třídě astatutárními orgány jsou Andrey
Lysenko, Ruská federace, Světlana Kroo, České Budějovice, Igor Mamotenko, Ukrajina a
Daria Mamotenko, Ukrajina.
71
Z obrázků je vidno, že byly uklizeny a odstraněny všechny ohořelé části a na hlavní budově a
bývalém zámečku se již tyčí část krovu.
Úvahy vlastníků jsou poměrně velkolepé, hodlají vše uvést do řádného stavu a upravit na
penzion, restauraci a vystavět malý pivovar.
Kamenolom Bližná
Ve směru na Bližnou a Dolní Vltavici, v prostoru před hřbitovem se již několik desítek let
nachází lom kamene. Oficiální název je Kamenolom Bližná a je provozovnou společnosti
KAMENOLOMY ČR s.r.o., které jsou součástí stavebního koncernu STRABAG SE. Ten je v ČR
výhradním výrobcem kameniva.
Vedoucím provozovny je Ing. Jan Vachuška a v lomu se jako hornina těží biotitická rula a
dolomitický vápenec. Odborné práce dokazují, že Černá v Pošumaví je podobně
jako Vyšný lokalitou minerálů krystalických vápenců a amfibolů. V lomu při těžbě bylo
odkryto i pár pegmatitových žil,včetně li-pegmatitu.Z nacházejících minerálů lze jmenovatamfiboly,aktinolit,tremolit,titanit,pyrit,chabazit,kalcit a jiné.
Na obrázku je ukázka amfibolu, aktinolitu, pyritu a kalcitu
72
KLUBY A SPOLKY
Hasičská soutěž – pralesní liga
Stejně jako loni tak i letos byla opět uspořádána v prostoru hasičské zbrojnice soutěž
hasičských sborů okolních obcí. Dne 29.září 2012 ji organizačně zajistil Sbor dobrovolných
hasičů v naší obci, patronát opět převzala starostka obce. Soutěž je známá jako Pralesní liga, i
když se oficiálně jedná o Putovní pohár starostky obce. Tato soutěž je právě jednou z akcí,
tzv. zábavných pro širokou účast veřejnosti, čili nejedná se nějaké plnění rekordů, ale právě
zábavnou formou jednotlivá hasičská družstva soutěží v rychlosti nasazení a splnění daných
úkolů.
Na dvorku se shromažďují přijíždějící hasičská družstva, pro děti jsou připraveny atrakce
Je připravena technika, putovní poháry a jednotlivá mužstva nastoupena
Letos přijelo do naší obce zasoutěžit si touto zábavnou formou celkem 11 družstev
z osmi obcí. Byla tak vytvořena čtyři ženská družstva a sedm družstev mužů.
Organizátoři z Černé, spolu se starostkou Irenou Pekárkovou přivítali zástupce obcí:
Chmelná, Loučovice, Přední Výtoň , Přísečná, Hořice na Šumavě, Pernek a města Vyšší Brod.
Obě družstva, jak mužská, tak ženská postavily obce Chmelná, Přední Výtoň a Černá
v Pošumaví.Čtvrté ženské mužstvo přijelo bez mužů z Loučovic.
73
Všechna nastoupená mužstva přivítal velitel hasičského sboru naší hostitelské obce
Marián Szalaj, který vysvětlil podmínky soutěže, které byly poněkud odlišné u mužů a u žen.
Jménem obce všechny přítomné soutěžící přivítala starostka obce a pak již se vše schylovalo
k začátku soutěže. Start byl pomíněn vysátím dvou litrů piva sedmi hadičkami, což
připravoval Pavel Valnoha.
Nastupuje první družstvo žen z Chmelné, zhostí se celkem dobře prvního startovacího
úkolu , kde oproti loňsku mohou už letos nasávat pivo a začíná útok, který se jim opět zdařil
dobře, stejně jako minulý rok.
Nejprve soutěžily ženy, každé družstvo dvakrát a ve výsledku se počítal nejlepší čas.
Úkolem každého družstva bylo co nejrychleji dostat vodu v hadicích na stanovený terč.
Družstvu žen z naší obce musel vypomoci Petr Rulíšek ml., přesto se jim nedařilo
dobře a skončily poslední.
Celkově zvítězilo družstvo žen z Chmelné, které stanovený útok splnilo za 34,44
sekund, druhé se umístilo družstvo z Loučovic za 51 sekund, ženy z Přední Výtoně to zvládly
za 100, 16 s. a domácí družstvo žen, které úporně bojovalo, především na samém počátku,
dosáhlo konce útoku za 140,88 sekund.
V další části soutěžili muži, každé družstvo opět dvakrát a bylo to tentokrát dost
roztažené, takže závěr byl poněkud opožděn.
Na startu družstvo našich mužů, začátek a konečná fáze útoku, což v celkovém
hodnocení znamenalo pro domácí čtvrté místo.
Celkově zvítězili muži z Přísečné za 40,30 sekund, druzí byli muži z Chmelné a to za
41,10 sekund, družstvo mužů z Hořic na Šumavě zvládlo svůj úkol za 49,10 sekund, čtvrtí byli
domácí za 56,10 s., na pátém místě se umístilo družstvo vyššího Brodu s časem 103,02
74
sekund, šestí byli muži z Přední Výtoně za 114,30 s. a na sedmém místě skončili muži
z Perneku, kteří zvládli útok za 120, 10 sekund.
Celkově byly časy pro splnění letošního limitu pomalejší než loni, téměř všem vznikaly
problémy hned na startu s vodou, přesto děvčata z Chmelné byly časem 34,40 s.rychlejší než
loni/40 s./.
Soutěži přihlížela řada diváků jak přímo u akce, tak na silnici. Pod pergolou se pak
všichni shromáždili k volné zábavě, kterou zajistila hudba Soda – kofola. Celkově to bylo
příjemně strávené odpoledne i večer.
75
ZÁJMOVÉ AKTIVITY
Výroba traktorů – hobby rodiny Němcových
Petr Němec se svým synem Petrem dlouho snili o tom, že by si pořídili traktor, s kterým by si
sem tam něco převezli. Líbilo se jim zrekonstruovat starý traktor Z – 25 a brzy se jejich
představa změnila ve skutečnost. Hledání přes internet bylo úspěšné, a tak si přivezli domů
svůj první traktor.
Bylo to kdesi u Loun a traktor se tomu vlastně ani říkat nedalo, i když měl generálku motoru
a novou přední nápravu, ale všechny ostatní díly byly v dezolátním stavu, prakticky
nepoužitelné. A tak se stala garáž v jejich rodinném domku po několik měsíců dílnou anebo
traktorservisem.
Oba dva nadšenci se okamžitě pustili do díla, syn Petr je vyučený automechanik, proto začali
s renovací. Vše se muselo znovu rozebrat, postupně shánět náhradní díly, které musely být
originální a opět vše zkompletovat. Náhradní díly se kupodivu daly poměrně dobře sehnat, je
jich prý po různých skladech dost, potíže byly snad jen se sháněním světel.
Všechny součástky bylo nutno důkladně vyčistit, postupně pak barevně natřít, když už se
něco dělá, ať to dokonale vypadá. Do procesu zapojili i paní domu, která sdílela jejich
nadšení i přes problémy s občasným zápachem (nebo vůní motorů?) a barev. Tento jejich
koníček je samozřejmě i finančně náročný, zejména pořízení úplně nových pneumatik.
Trvalo to půl roku, mnoho hodin volného času než traktor Zetor 25 K, čili kultivační, vyjel z
garáže. Přesto již v době renovace jednoho traktoru uvažovali o koupi druhého, tentokrát
Zetoru 25 A, čili agregačního. A našli ho blízko, u jednoho občana v Dolní Vltavici. Traktor byl
rovněž ve velmi špatném stavu, ale nakonec ho dostali po ose (6 kilometrů) domů a začal
stejný koloběh jako v prvním případě a práce na další půlrok. Dnes jsou oba dva krásné
traktory, jeden zelený a druhý červený, jejich chloubou a do lesa ani jinam s ním jezdit
nehodlají.
Nadšení pro práci a láska k těmto našim prvním, na tehdejší dobu spolehlivým, výkonným a
snadno ovladatelným traktorům Zetor 25, plně ovládla jejich život.
76
POHYB OBYVATELSTVA
Narozené děti 2012
V tomto roce se u nás narodilo celkem 5 dětí, z toho čtyři děvčátka a jeden chlapeček.





2. dubna
4.července
24.září
3. října
10.října
-
Magdalena FOLTOVÁ
Eliška NOVÁKOVÁ
Kristýna MAUREROVÁ
Roman PEKÁREK
Amálie SLÁDKOVÁ
Úmrtí občanů 2012
V naší obci zemřelo v roce 2012 celkem 6 občanů, z toho čtyři ženy a dva muži.






11.ledna
12. února
21. února
2. března
10. června
4.prosince
-
Ivo NĚMEC
Marie DUBOVÁ
Věra ROSICKÁ
Marta JUROČKOVÁ
Miloslava WUDYOVÁ
Luboš MAREK
-
roč. 1936
roč. 1951
roč. 1926
roč. 1927
roč. 1961
roč. 1963
Na všechny zemřelé budeme s úctou vzpomínat. Čest jejich památce!
Obyvatelé dle věkových kategorií ke dni: 31.12.2012
Dospělí
Děti 15 – 18 let
Děti do 15 let
Děti 6 – 7 let
Děti do 3 let
Celkem obyvatel
Průměrný věk obyvatel
676
muži 19
chlapci 134
chlapci 24
36
829
- 39,9698 let
347 ženy 14 dívky 68 dívky -
329
5
68
Tabulka stavu obyvatelstva za posledních 10 let / vždy k 31.12 /
Rok 2003
835 obyvatel
Rok 2004
818
Rok 2005
834
Rok 2006
827
Rok 2007
804
Rok 2008
807
Rok 2009
817
Rok 2010
831
Rok 2011
807
Rok 2012
829
77
Obdivuhodná léta našich občanek
Vlasta ŽILÍKOVÁ - 92 LET
Narozena 19.4. 1920 ve Veselí nad Lužnicí
Je vystudovanou zdravotní sestrou, do Černé
v Pošumaví se přestěhovali s manželem
z Vysokého Mýta v roce 1955. Než se uvolnilo
místo zdravotní sestry v Černé, prošla různými
zaměstnáními, např. pracovala v lese, u
Státního statku, v Sodovkárně a posléze jako
zdravotní sestra v Domově důchodců v Horní
Plané. Pak již dlouhá léta až do svého odchodu
na odpočinek, pracovala na Zdravotním
středisku v Černé.
/ data uvedena s jejím svolením /
Irma SOUSTRUŽNÍKOVÁ - 91 LET
Narozena 8.6.1921 v Praze.
Vyučená dámská krejčová, do Černé se
přestěhovali koncem šedesátých lét.
Pracovala např. v Otavanu v Českém Krumlově.
Hildegarda ZLÁMALOVÁ – roz. Neumanová –
90 let.
Narozena 1.3.1922 v Žatci, vyučena dámská
krejčová.
Od roku 1964 bytem Bližná čp.1, obec
Černá v Pošumaví.
Provdána 4.února 1951, manžel Zdeněk
Zlámal. Syn Zdeněk nar. v r. 1951.
Byla zaměstnána na MNV Černá
v Pošumaví jako dámská krejčová, dále jako
druhá kuchařka v Mateřské škole Černá a
nakonec v Tuhových dolech Bližná, podnik
Netolice.
Paní Zlámalová ovládá slovem i písmem nejen jazyk český, ale i německý a částečně též
francouzský.
Jejím zájmem byla vždy příroda, zahrada i sport – ráda jezdila na kole.
( veškerá tato data jsou uvedena s jejím svolením; poskytl manžel Zdeněk Zlámal)
78
Výsledky sčítání v roce 2011
O půlnoci z 25 na 26. březen 2011 proběhlo v celé republice
sčítání obyvatel, domů, bytů a dalších potřebných údajů.
Výsledky byly známy až v druhé polovině roku 2012, nemohly
být tedy zahrnuty do zápisu kroniky v roce 2011. Jednotlivé kapitoly jsou tedy zařazeny
v tomto zápise.
Úvodem komentář k následujícím tabulkám
Výsledky sčítání potvrzují však známou skutečnost, že statistika je přesný soupis
nepřesných čísel. Snad pouze počet obyvatel a jejich rozdělení podle věku odpovídá
skutečnosti, ale jinak ve všech ukazatelích se nelze dopracovat k nějakému výsledku. Je to
dáno především tím, že velká část obyvatelstva nepovažuje za nutné svěřovat se se svými
osobními údaji veřejnosti, čili neuvádět je ani v povinných sčítacích dotaznících.
Nyní však několik údajů ze zmíněného sčítání, které říká, že v obci bylo 808 obyvatel,
z toho 419 mužů a 389 žen. Stav obyvatel od roku 1991 kolísá přibližně ve stejné výši, mění
se však věková struktura. V roce 1991 bylo dětí do 14 let celkem 191 a nyní tento počet klesl
na 121. Naopak obyvatel nad 65 let máme nyní v obci 108 a před dvaceti léty 63. Až do věku
65 let převažují muži (počítáno i s dětmi), pak je více žen. Dále máme v obci 199 svobodných
mužů a 148 svobodných žen, ženatých mužů je 161 a vdaných žen 158.
Co se týče vzdělání, celkem 43 lidí neodpovědělo, z těch zbývajících je 45
vysokoškoláků, 124 maturantů a 280 vyučenců, zbytek má základní vzdělání.
Národnost a náboženská víra jsou citlivé údaje a tak zde jsou největší nesrovnalosti.
Svou národnost neuvedlo 233 obyvatel, převažuje však národnost česká, rovněž tak téměř
400 lidí nepovažovalo za nutné uvést svou náboženskou víru, věřících je z celkového počtu
obyvatel celkem 97.
Přejdeme-li nyní k domům, tak těch máme v obci 205, z toho je rodinných domů 123.
Obydlených domů se uvádí 149 a neobydlených 49, z nichž 38 slouží k rekreaci. Obydlených
bytů je celkem 301, vybavení počítačem s internetem uvádí 140, v roce 2001 to bylo pouze
14 bytů. Ústřední topení je zavedeno ve 180 bytech, v 66 bytech se topí kamny. Hlavním
topným artiklem je dřevo ve 136 případech, uhlím a podobnými produkty se topí v 66
případech, 57 bytů topí elektřinou a ve 23 je zaveden plyn.
Oproti předcházejícím létům se podstatně změnila vlastnická struktura. Zatímco v
roce 1991 vlastnilo dům 52 fyzických osob a 90 jich bylo ve vlastnictví obce nebo státu, pak v
roce 2011 již bylo vlastníků fyzických osob 118 a naopak vlastník obec nebo stát pouze 14.
V období let 1991 až 2011 se v obci vystavělo celkem 22 domů.
Tolik tedy výtah ze statistického zpracování údajů, které jsme předložili při sčítání v roce
2011.
Sčítání obyvatelstva v tabulkách s porovnáním předchozích dekád
1/ Obyvatelstvo podle pohlaví a druhu pobytu
2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem
z toho muži
Ženy
Pobyt trvalý
Dlouhodobý
Cizinci
Narození v obci trv. bydliště
808
419
389
783
25
31
330
826
426
400
819
7
14
279
798
414
384
798
257
79
2/ Obyvatelstvo podle věku
2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem 808 826 798
0 – 14 let celkem
121 152 191
Muži
67
81
107
Ženy
54
71
84
15 – 64 let celkem
579 597 544
Muži
304 313 280
Ženy
275 284 264
65 a více let celkem 108
77
63
Muži
48
32
27
ženy
60
45
36
3/ Obyvatelstvo podle pohlaví a rodinného stavu
2011 2001 1991
Muži celkem
Svobodní
Ženatí
Rozvedení
Ovdovělí
Ženy celkem
Svobodné
Vdané
Rozvedené
ovdovělé
419
199
161
52
7
389
148
158
39
44
426
189
177
42
9
400
139
175
39
42
414
182
384
182
4/ Obyvatelstvo podle vzdělání
2011 2001
Obyvatelstvo nad 15 let
687 674
Základní vzdělání
191 213
Střední včetně vyučení
280 295
Úplné střední s maturitou 124 112
Vysokoškolské
45
23
Bez vzdělání
9
7
1991
607
298
215
76
10
4
5/ Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem
Ekonomicky aktivní
Zaměstnaní
Zaměstnanci
Zaměstnavatelé
Pracující na vlastní účet
Nezaměstnaní
Ekonomicky neaktivní
808
380
332
260
12
40
48
385
826
429
346
265
798
455
431
378
343
6/ Obyvatelstvo podle národnosti
2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem 808 826 798
Česká
533 717 667
Moravská
5
7
7
80
Slovenská
Polská
Německá
Neuvedeno
20
1
2
233
51
4
34
112
1
5
7/ Obyvatelstvo podle náboženské víry
2011 2001 1991
Obyvatelstvo celkem
808 826 798
Věřící
97
259 361
Církev římskokatolická
60
221 347
Církev českosl.husitská
3
2
5
Církev českobratrská evangelická
1
4
Bez náboženské víry
282 450 270
8/ Obyvatelstvo podle státního občanství
2011
Obyvatelstvo celkem 808
Česká republika
775
Slovenská republika 2
Německo
5
Ukrajina
2
Rusko
3
Vietnam
2001 1991
826 798
810
1
1
3
Sčítání domů a bytů v tabulkách s porovnáním předchozích dekád
1/ Domy podle obydlenosti, druhu domu a vlastníka
2011
Domy celkem
205
Obydlené
149
Z toho rodinné domy
123
Bytové domy
23
Vlastník fyzická osoba
118
Vlastník stát, obec
14
Vlastník bytové družstvo 1
Z toho spoluvlastnictví
2
vlastníků
Kombinace vlastníků
1
2001
179
146
118
20
108
19
1991
211
153
130
19
52
90
2/ Domy neobydlené podle druhu a důvodu neobydlenosti
2011 2001 1991
Neobydlené domy celkem
56
33
58
Neobydlené rodinné domy 49
31
13
Slouží k rekreaci
38
13
1
Přestavuje se
4
Nezpůsobilé k bydlení
1
4
Neobydlené bytové domy
2
2
Nezpůsobilé k bydlení
2
3/ Obydlené byty podle právního důvodu užívání a vybavenosti bytů
Obydlené byty celkem
2011 2001 1991
301 298 273
81
Ve vlastním domě
V osobním vlastnictví
Nájemní
Družstevní
Počítač s internetem
Bez internetu
Koupelna a sprcha v bytě
Splachovací záchod v bytě
115
35
131
140
15
294
295
99
183
1
14
16
290
290
9
4/ Obydlené byty podle způsobů vytápění a použité energie
2011
Obydlené byty celkem 301
Ústřední topení
180
Etážové s kotlem v bytě 27
Kamna
68
Z kotelny mimo dům
8
Uhlí, koks, brikety
66
Elektřina
57
Dřevo
136
Plyn
1
Plyn zaveden do bytu
23
2001 1991
298 273
157
27
29
142
91
102
129
69
94
1
2
5/ Domy podle období výstavby
2011
Vystaveno v létech 1919 a dříve 13
1920 – 1945
6
1946 – 1960
7
1961 – 1970
24
1971 – 1980
49
1981 – 1990
11
1991 - 2000
22
Obyvatelstvo – grafické vyjádření
82
Údaje o nezaměstnanosti v obci
ROK 2011
Míra registrované nezaměstnanosti
z toho muži
ženy
Uchazeči o práci celkem
z toho muži
ženy
Uchazeči ve věku 18 – 24 let
Uchazeči ve věku 50 a více let
Uchazeči
absolventi
základní vzdělání
vyučení
s maturitou
-
15,62 %
18,40 %
11,73 %
67
46
21
12
25
2
27
34
4
-
9,79 %
10,8 %
9,4 %
ROK 2012
Míra nezaměstnanosti k 31.12 2012 :
- obec Černá v Pošumaví
- okres Český Krumlov
- Česká republika
Vývoj počtu obyvatel v Černé v Pošumaví
Soubor dle Wikimedia commons
83
PŘEHLED VÝVOJE OBYVATELSTVA OBCE ČERNÁ V POŠUMAVÍ
1971 - 2012
rok
Stav
Naro- Zem- Přistě-
K 1.1 zení
Vystě-
Přírustek
Přírustek Přírustek Stav k
řelí
hovaní hovaní přirozený migrační
celkový
31.12
1971 845
18
6
79
138
12
-59
-47
798
1972 798
16
2
31
42
14
-11
3
801
1973 801
18
4
45
31
14
14
28
829
1974 829
24
2
40
44
22
-4
18
847
1975 847
21
3
34
52
18
-18
-
847
1976 847
17
6
34
70
11
-36
-25
822
1977 822
19
3
51
33
16
18
34
856
1978 856
23
8
29
52
15
-23
-8
848
1979 848
13
4
47
49
9
-2
7
855
1980 855
16
3
28
83
13
-55
-42
813
1981 806
8
6
42
47
2
-5
-3
803
1982 803
15
6
14
22
9
-8
1
804
1983 804
15
8
24
35
7
-11
-4
800
1984 800
6
4
22
22
2
-
2
802
1985 802
8
11
22
40
-3
-18
-21
781
1986 781
4
5
30
46
-1
-16
-17
764
1987 764
11
10
20
22
1
-2
-1
763
1988 763
16
9
38
33
7
5
12
775
1989 775
15
10
44
28
5
16
21
796
1990 796
12
5
22
15
7
7
14
810
1991 794
7
6
21
22
1
-1
-
794
84
1992 794
7
8
18
12
-1
6
5
799
1993 799
8
8
16
31
-
-15
-15
784
1994 784
16
7
15
16
9
-1
8
792
1995 792
8
3
20
10
5
10
15
807
1996 807
1
8
14
20
-7
-6
-13
794
1997 794
7
4
22
13
3
9
12
806
1998 806
11
10
29
10
1
19
20
826
1999 826
10
9
26
27
1
-1
-
826
2000 826
4
5
14
24
-1
-10
-11
815
2001 816
14
7
22
21
7
1
8
824
2002 824
11
5
24
14
6
10
16
840
2003 840
10
8
9
16
2
-7
-5
865
2004 835
6
13
18
28
-7
-10
-17
818
2005 818
9
6
28
15
3
13
16
834
2006 834
11
13
23
28
-2
-5
-7
827
2007 827
8
17
12
26
-9
-14
-23
804
2008 804
11
11
29
26
-
3
3
807
2009 807
9
7
28
20
2
8
10
817
2010 817
11
4
26
19
7
7
14
831
2011 805
7
5
19
19
2
-
2
807
2012 807
5
6
829
Poznámka: Údaje o počtu obyvatel v tabulce jsou vybrány z archivu Českého statistického
úřadu / CSÚ/. V tabulce vždy navazuje stav obyvatel k 31.12 daného roku na stav obyvatel
k 1.1. následujícího roku vyjma let: 1980/1981; 1990/1991; 2000/2001; 2010/2011 – v letech
s č.1 na konci letopočtu proběhlo sčítání obyvatel.
85
SPORT A REKREACE
Fotbal v naší obci
Muži – okresní přebor
Naší obec zastupují ve fotbalových soutěžích oddíly mužů a
žáků. Muži v sezoně 2010/2011 se v okresní soutěži umístili na
druhém místě se ztrátou jednoho bodu na vedoucí Dynamo Vyšší Brod
a tím pádem postoupili do vyšší soutěže – okresního přeboru.
V okresním přeboru pokračovali naši muži i v další sezoně 2011/2012 a po skončení celé části
se umístili na 8. místě se 7 vyhranými zápasy, 5x se rozešli nerozhodně a 10x prohráli.
V tabulce tak měli 60 bodů a skóre 61 : 58. Nejlepším střelcem byl Martin Koza, který s 28
vstřelenými brankami byl druhým nejlepším střelcem v celé soutěži. Druhým domácím
střelcem byl Karel Vrba, vsítil 14 branek a umístil se celkově na 7. místě mezi střelci. Tito dva
hráči nastříleli celkem 42 branek ze 61 celkových.
Stanovený úkol - nesestoupit z okresního přeboru – byl splněn !
Soupis hráčů, kteří se podíleli na výsledcích TJ Černá
Brankáři
- Jan Bublík, Pavel Pekárek
Obránci
- Vladimír Král, Michal Truhlář, Petr Vácha, Karel Zeman, Ladislav Šuga
Záložníci
- Josef Černý, Luboš Fessl, Tomáš Kordík, Michal Koza, Vladislav Salaj,
Karel Strnad, Michal Uhlíř, Filip Strnad
Útočníci
- Dominik Čerkl, Martin Koza. Pavel Wudy, Karel Vrba
Statistiku je možno doplnit o počty diváků, kterých na zápasy mužstva TJ Černá přišlo
evidenčně celkem 1008, z toho doma 395 a venku 613.
Ukázka z fotbalového zápasu Černá – Zlatá Koruna dne 9.4. 2012
Sezona 2012 / 2013 – hráči pokračují v okresním přeboru podzimními zápasy
Rozpis zápasů našeho mužstva + výsledky v podzimní sezoně
Datum Utkání mužstev
25.8
2.9
výsledek
Hraničář Malonty – TJ Černá
4:0
FC Šumava Frymburk B –TJ Černá 2 : 6
86
8.9
16.9
22.9
29.9
6.10
13.10
20.19
27.10
3.11
TJ Černá – Sokol Chvalšiny
FK Nová Ves/Brloh B – TJ Černá
TJ Černá – Sokol Kájov
Sokol Soběnov – TJ Černá
TJ Černá – FK Dolní Dvořiště
SK Holubov – TJ Černá
TJ Černá – Dynamo Světlík
Zlatá Koruna – TJ Černá
TJ Černá – Sokol Přídolí
3:7
6:2
0:9
3:3
4:2
1:4
3:0
2:2
0:2
Z uvedené tabulky je zřejmé, že naši muži celkem 4X vyhráli, 5x odešli poraženi a 2x se se soupeřem
rozešli smírně. Těmto výsledkům také odpovídá i závěrečná tabulka ,ve které naši fotbalisté přezimují
na 5 až 7. místě se 14 body a skóre 27 : 38.Stejný počet bodů má i Frymbur B a Malonty.Na prvním
místě se umístilo Přídolí s 27 body, následováno Kájovem, poslední je Světlík s 1 bodem.
Podzimní sezónu mužů v okresním přeboru zhodnotil úsměvnou formou ve Zpravodaji obce
č.12/ 2012 předseda TJ Jiří Daňo ( možno nahlédnout na web.stránkách).
Starší žáci – okresní soutěž
Družstvo mělo během minulé sezóny stálé problémy s nedostatkem hráčů a tak po zralém
uvážení ze soutěže odstoupilo.
V sezóně 2012 / 2013 však do podzimní části nastoupilo, problémy však trvají dále, neboť za
mužstvo přihlášené jako starší hráči hrají mnohem mladší a často i dívky. Starší kluci jsou
v letech, kdy je fotbal přestal bavit a ti mladí nejsou sehraní a často je není možné sehnat
dohromady, takže mužstvo nastupuje k zápasu v devíti hráčích. Tomu samozřejmě
odpovídají i výsledky.
Rozpis zápasů žáků v podzimní sezoně + dosažené výsledky
Datum
1.9
5.9
8.9
15.9
22.9
29.9
6.10
13.10
20.10
27.10
Utkání mužstev
Horní Planá - Černá
Malonty - Černá
Černá - Chvalšiny
Frymburk – Černá
Černá - Velešín
Vyšší Brod - Černá
Černá – Dolní Dvořiště
Horní Dvořiště - Černá
Černá – Nová Ves/Brloh
Větřní - Černá
výsledek
21 : 0
10 : 0
0 : 26
20 : 1
0 : 27
20 : 0
0 : 24
30 : 0
0 : 11
3:0
Z uvedených výsledků je patrné, že mužstvo našich žáčků skončilo jako poslední na 12. místě,
nevyhrálo ani neremizovalo žádné utkání a dalo pouze dvě branky. Bodů v tabulce tedy 0 a
skóre 2 : 218.
Není však třeba dělat žádné negativní závěry, hlavně že všichni o kategorii mladší, mají chuť
hrát fotbal, ovšem se staršími v jiných oddílech se zatím nedají srovnávat. Všichni však mají
zájem výsledky zlepšit a doufají v lepší, příznivější časy. Zda se jim to podaří ukáže jarní
sezona.
87
Závod „ Ve sjezdu na „čemkoliv“
Akce, která se měla konat dne 22.ledna 2012 v prostoru kopce pod Černou horou ve
směru na Slavkovice, se nakonec nekonala. Vyžití při zimních radovánkách bylo určeno pro
všechny věkové kategorie,
každý si mohl přinést
jakýkoliv sjezdový stroj, či
vozidlo – meze se nikomu
nekladly. Jenomže tento den
byl pro takováto konání velmi
nepříznivý. Ráno pršelo,
potom zase sněžilo, teploty
slabě nad nulou, především
však neustále foukal silný vítr,
přesto se dostavilo asi dvacet
nadšenců. Zimní dovádění
však muselo být odloženo na
příští rok, kdy by se konal 2.
ročník a vše by se mělo stát
jakousi tradicí.
Přesto každý účastník obdržel od starostky obce malou pozornost a byla též udělena
cena za nejoriginálnější nápad. Ten měl Tomáš Suchánek, který sestrojil plážové lehátko
upevněné k lyžím.
Přiložený plakátek s fotkami nám přibližuje alespoň malou část z této akce.
Ledová dráha pod hotelem Racek
Navštívil jsem 5 a 11 února ledovou dráhu v oblasti pod hotelem Racek. Je prohrnuta
prakticky až od Nové Pece přes Hůrku do Černé / viz články v novinách/ a dále přes Jestřábí a
Raclav do Dolní Vltavice. Uvažuje se ještě o prodloužení do Frymburka.
Protože vysoké mrazy trvají již tři týdny, je i silný led a je možno prakticky na celém
velkém lipenském jezeře chodit a hlavně bruslit.
Dne 5.února ještě tolik bruslařů zde nebylo, napočítal jsem kolem silnice a u hotelu
Racek celkem 55 aut. Dne 11.února už to bylo mnohem rozsáhlejší, Ve tři hodiny odpoledne
parkovalo od restaurace Oáza až k Racku a u hotelu Racek + dále u jachtingu celkem 122 aut,
přijel i autobus z Brna, spousta bruslařů využívá ledovou dráhu.
Podle Událostí ČT ze dne 12.února navštívilo během víkendu lipenskou bruslařskou dráhu,
která měří 11 km asi 3000 bruslařů a návštěvníků.
88
Turistická známka
Začátkem roku 2012 byla vydána Turistická známka č. 1885 s motivem obce Černá
v Pošumaví. Jedná se o dřevěné kolečko o průměru 6 cm a tloušťce 1 cm a je na něm
vyobrazen motiv, který nejvíce, v současné době,
charakterizuje naší obec – Lipenská přehrada a vodní
sporty.
Tyto Turistické známky jsou určeny převážně pro
sběratele, kteří jejich koupí v daném místě dokazují, že
místo navštívili. Znamená to, žer si pro známku musí do
dané lokality dojet, čímž uskuteční turistický výlet.
Známka stojí 30 Kč. Číslované Turistické známky označují
historicky, geograficky či kulturně významné body v
krajině České Republiky, které jsou turisticky atraktivní.
Motiv Turistické známky se volí tak, aby co nejlépe
vyjadřoval charakter turistického známkového místa.
Letní sezóna 2012 celkově
Průběh letní turistické sezony je víceméně každý rok stejný, záleží vždy na počtu
návštěvníků. Ti přijíždí do kempů a všech různých ubytovacích zařízení po celém katastru
obce, většinou na více dní. Jsou však i návštěvníci krátkodobí, včetně místních obyvatel, kteří
zamíří do areálu pod restaurací „Panelka“, neboť zde mají pravidelně pronajmuty obecní
prostory majitelé tržnice a různých atrakcí, které ovšem samozřejmě navštěvují i turisté
vícedenní, zejména v blízkosti ubytovaní.
Tržnice podél cesty kolem parkoviště
Již řadu sezón jí má pronajmut vietnamský občan, který pak ve stáncích zaměstnává
příslušníky své komunity. V dřevěných stáncích pod stany najdeme většinou oblečení, boty a
řadu různých „suvenýrů“. Sezona je zde sice dva měsíce, ale většinou po polovině srpna je
zde poloprázdno. Za pronajatou plochu odvádá obci nájemné ve výši 65 tis. Kč.
Atrakce – lidová zábava na ploše u parkoviště
Ve vymezeném prostoru se vždy soustředí řada zábavných atrakcí, především pro děti a
mládež, jako jsou různé druhy kolotočů, houpaček, skákací hrad a jiné.Majitel má s obcí
uzavřenou smlouvu za nájemné ve výši 60 tis. Kč.
89
V tomto prostoru jsou umístěny i stánky s různými dobrotami jako(zleva) langoše, zmrzlina,
cukrová vata, trdelník a často i další.
V tomto prostoru jsou pro návštěvníky k dispozici restaurace rychlého občerstvení – Panelka
a Oáza, nedaleko se nachází hotel Racek a po silnici dále najdeme asi po 1500 m hotel
Jestřábí.
Na obecní pláži od mostu až pod hotel Racek jsou k dispozici všechny potřebné služby –
sociální zařízení, převlékárna, lavičky, pískoviště s houpačkami, tobogan a nově i minigolf.
Veškerý vstup na pláž je zdarma.
90
Rovněž v další části , již za obecní pláží, je možno využívat řadu dalších, soukromých zařízení.
Autokemp V Olšinách / Camping /
Kemp severně od obce má již 10 let smluvně pronajat Jaroslav Vozka ze Čkyně, který platí
roční nájem obci ve výši 1 091 000 Kč. V areálu naleznete základní sociální zařízení, stánek
rychlého občerstvení, je zde možnost nákupu základních potravin, je zde půjčovna loděk a
jízdních kol, šlapadel a v areálu i víceúčelové hřiště.
Kemp Jestřábí 1
Jeden z nejstarších kempů na území obce, vlastník obec Černá v Pošumaví provozovatel
Kitesport, s.r.o. Praha za nájemné 400 000 Kč ročně. V roce 2012 provedl nájemce v kempu
jednak novou výstavbu a pak řadu různých vylepšení / viz webové stránky kempu/.
V letní sezóně však je k dispozici na území obce řada dalších sportovních i kulturních
zařízení, mnoho podniků k občerstvení i řada ubytovacích kapacit. Jenom stručně lze
jmenovat Camp Villa Bohemia na Jestřábí, Autokemp Na terasách v Černé, u hotelu Racek je
Zookoutek i sportoviště a mnoho jiných, zejména na Jestřábí.
91
POČASÍ, PŘÍRODA, EKOLOGIE
Přehled počasí v jednotlivých měsících roku
Jako každý rok, tak i letos zdůrazňuji, že průběh počasí uvedený v tomto zápise
vychází z mého amatérského sledování. Zaznamenávám si denně ranní teplotu a teploty
v různých časových obdobích během dne, dále srážky, povětrnost, oblačnost, sluneční svit,
bouřky a další údaje. To vše v mém bytě, takže ráz počasí se především vztahuje k naší obci a
již několik málo kilometrů dále může být a často i bývají, jiné.
Na základě naměřené ranní teploty / v rozmezí 6.00 – 7.00 hodin/ si vedu srovnávání
jednotlivých let již od roku 1980, celkové porovnání pak vychází ze stavu počasí během
celého dne.
LEDEN
celkově byl tento měsíc poněkud teplejší než průměr, sněhové srážky
se vyskytly v 11 dnech( nejvíce 5.1) a pršelo v 5 dnech. Nejchladněji bylo 27.1 ( - 15° C) a
nejtepleji hned 2.ledna. Celkově byla 1.dekáda poměrně teplá a 3.dekáda zase studená .
Nejvyšší pokrývka sněhu byla zaznamenána 21.ledna ( 15 cm).
ÚNOR
podstatně studený měsíc, za 30 let třetí nejchladnější.Období od 1.2 do
14.2 bylo velmi studené. Nejnižší teplota (- 24°C ) byla naměřena 12.února a celkově
nejtepleji naopak bylo 25.2. Dne 16.2 ležela 16 cm vrstva sněhu. Sněžilo v osmi dnech a
jeden den pršelo.
Studené počasí však znamenalo zamrznutí Lipenské přehrady, čímž se mohla vytvořit
bruslařská dráha, kterou využilo mnoho návštěvníků ( snímky z 5 a 11.února)
BŘEZEN
oproti průměru to byl měsíc teplejší, dokonce za posledních 10 let
nejteplejší, na srážky však chudší, sněžilo jen jeden den a ve třech dnech pršelo. Nejchladněji
bylo 8 března a nejtepleji 28.března.
DUBEN
opět byl teplejší než průměr dubnů v předchozích létech. Nejteplejší
období bylo od 25 do 30 dubna. Nejtepleji bylo 27.4 a nejchladněji 8.4. Ještě jeden den přišel
sníh a v 11 dnech pak pršelo.
KVĚTEN
přibližně stejné počasí jako v předchozích třech letech, bylo sice méně
srážek, ale zase více bouřek. Jasné a teplé dny byly od 1 do 4 května, dále od 8 do 11.5 a pak
od 23 do 26 května. Nejtepleji bylo 11.5 a nejchladněji 18 května. Pršelo v šesti dnech,
nejvíce srážek spolu s větrem bylo 28 a 29 května.
Snímky západu slunce pozorované a zaznamenané dne 2.května v 18.54 hodin
92
ČERVEN
opět teplejší měsíc oproti průměru, zejména III.dekáda zvýšila průměr
teplot, srážky byly v normálu, pršelo v 15 dnech, nejvíce 4.6. Nejtepleji bylo 30 června,
naopak nejchladněji 6 června.
ČERVENEC patřil mezi teplejší měsíce, srážkově nad normálem/ celkem pršelo ve
21 dnech/. Nejteplejším dnem byl 28 červenec a nejchladněji bylo 22.7. Nejvíce srážek
spadlo 3.července a byl to i měsíc bohatý na bouřky / celkem v sedmi dnech/.Relativně
chladnější byla III.dekáda.
SRPEN
nejteplejší měsíc v roce a od roku 2003 druhý nejteplejší, srážek bylo
méně / jen v 7 dnech/. Nejteplejší den byl 20.srpna a nejchladnější 31.srpna, kdy také spolu
s 30.srpnem spadlo nejvíce srážek. Rovněž ve 4 dnech se projevila bouřková činnost. Velmi
teplé období bylo od 1 do 6.8 a od 19 do 29.8.
ZÁŘÍ
oproti jiným létům bylo toto září teplejší, srážky / v 11 dnech/ byly
v průměru. Nejtepleji bylo 11.září a nejchladněji 20.září. Nejvíce deštivé byly dny 12 – 13.
září. Teplejší období nastalo od 7 do 11.září a od 16 do 18.září.
ŘÍJEN
teplotně i srážkově byl měsíc v průměru předchozích roků. Pršelo v 7
dnech, ke konci měsíce se prudce ochladilo a přišel sníh / 27.10 – 7 cm/. Nejtepleji bylo
6.října, i když celkově nejteplejší byla II. dekáda měsíce. Nejchladnějším dnem byl 30.říjen.
LISTOPAD měsíc byl celkově teplotně téměř stejný, teplota nad průměrem,
srážky v 10 dnech v průměru, nejtepleji 4.11, nejchladněji 30.listopadu, nejvíce srážek od
5.11 do 7.11.
PROSINEC -
měsíc byl opět oproti jiným prosincům teplejší a srážkově v průměru.
V šesti dnech pršelo a v devíti dnech padal sníh. Sněhová pokrývka dosáhla 15 cm kolem
11.prosince, ke konci měsíce však nebyl sníh žádný. Od začátku až do vánoc bylo chladněji,
nejchladnější den byl 16.prosinec a od Štědrého dne(24.12), který byl nejteplejším dnem
měsíce , bylo až do konce roku relativně teplo.
ZHODNOCENÍ ROKU 2012
Celkově to byl rok teplotně nad normálem, od roku 2002 nejteplejší,srážkově byl rok
v normálu. Celkem pršelo ve 102 dnech a sněžilo ve 23 dnech( sněhové srážky téměř
poloviční).
Pořadí nejteplejších měsíců v roce:
srpen – červenec – červen
Pořadí nejchladnějších měsíců v roce:
únor – prosinec – leden
Nejteplejším dnem roku byl zřejmě 20.srpen a nejchladnějším 12. únor.
93
Klimatická charakteristika obce Černá v Pošumaví
Zpracovatel:
Ing. Josef Vorel
posuzování vlivů na životní prostředí – EIA, odborné posudky ovzduší, chemické látky
383 01 Prachatice, Černohorská 611
Podle základních klimatologických charakteristik patří posuzované území do klimatického
okrsku MCH podle klimatických regionů (vyhláška MZem. 327/1998 Sb., příloha č. 1) , CH3
podle (Quitta) - s průměrnou roční teplotou pod 5° C, ročním úhrnem srážek 800 mm
vodního sloupce. Jedná se o oblast mírně chladnou, vlhkou, pahorkatinovou se sumou teplot
nad 100 – 2000 – 2200; s pravděpodobností suchých vegetačních období 0 - 5, s vláhovou
jistotou větší než 10.
Zima bývá dlouhá až velmi dlouhá , mírná až chladná, mírně vlhká až vlhká, s dlouhým
trváním sněhové pokrývky. Přechodná období jsou dlouhá s chladným až mírným jarem a
mírně chladným až mírným podzimem. Léto bývá velmi krátké až krátké, mírně chladné vlhké
až velmi vlhké.
Základní klimatologické charakteristiky:
Klimatická oblast
CH3, mírně chladná, vlhká
Počet dnů s teplotou nad 10 0 C
120 - 140
Počet dnů se srážkami nad 1 mm
120 - 140
Průměrná teplota v červenci
14 - 16 ° C
Průměrná teplota v dubnu
2-6 °C
Průměrná teplota v říjnu
5-7 °C
Průměrná teplota v lednu
-3--6°C
Počet mrazových dnů
140 – 180
Počet ledových dnů
40 -70
Úhrn srážek za vegetační období
500 - 700 mm
Úhrn srážek v zimním období
300 – 500 mm
Počet zamračených dnů
120 - 160
Počet jasných dnů
40 - 50
Počet dnů se sněhovou pokrývkou
100- 140
Kupte si svůj strom
Obec vytipovala určité lokality
v katastru obce a letákem ve
Zpravodaji ( viz) informovala občany o
možnosti zakoupit si svůj strom, na
kterém pak bude uvedena cedulka se
jménem dárce.
Do konce roku 2012 se na tomto
kontě sešlo celkem 4 500 Kč, kterými
přispěli občané – Marcela Koutná,
Mgr. Michaela Rokosová, Aleš Polák,
Pavla Pártlová, manželé Štěrbovi a Růžena Kaljánková se synem Petrem.
Vysazeny byly většinou kaštany, dále červený javor a dub a to u Božích muk ve směru na
Slavkovice a pod lomem a rovněž u křížku nad obcí.
94
Vznikly nové aleje stromů
V prostoru podél staré silnice na Mokrou nechala obec vysázet celkem 203 stromů,
z nichž je 54 stromů ovocných a 149 javorů, celkem za 217 740 Kč.
Zde byl využit grant Agentury ochrany přírody a krajiny na podporu výsadby stromů, který se
vztahuje na zakoupení stromů a keřů, na zakoupení nezbytného materiálu jako kůly, pletivo
a další. Rovněž potřebné náklady na práci a dopravu jsou pod touto dotací zahrnuty, takže
obec pro tuto fázi zkvalitnění životního prostředí obdržela dotaci ve výši 174 192 Kč.
Na snímku pohled na vysazenou alej stromů od křižovatky Baštýř směrem dolů a nahoru
k Mokré
Výsadba zeleně v obci má zelenou
Vedle alejí stromů pod osadou Mokrá se na různých místech v obci provádí výsadba dalších vhodných
stromů. Na obrázcích je pohled na prostor rekreační zóny a na výsadbu na začátku obce.Výsadba byla
provedena i v parčíku u ČOV, u hasičské zbrojnice a rovněž i v osadách obce a na dalších místech.
95
RŮZNÉ
Sochařské sympozium v areálu kempu Jestřábí 1
V období 19 až 30.června 2012 se v prostorách areálu Jestřábí 1 uskutečnilo I.
mezinárodní setkání sochařů – sochařské sympozium. Naše obec spolu s Jihočeským krajem
a společností Kitesport tuto akci podporovala a tak bylo možno vidět zručné ruce sochařů,
které vytvářely kolekci skulptur na téma Čtyři živly – Four elements. Těmito čtyřmi živly byla
myšlena – Voda, země, Slunce a Vítr – příznačné právě pro naší lipenskou oblast.
Šestice našich sochařů spolu s účastníky z Německa, Rakouska a Polska, tvořila jen
část umělců, kteří se potkávají na různých mezinárodních soutěžích, kde zpracovávají dřevo,
kámen, led, sníh i písek.
Během oněch čtrnácti dnů mohl každý návštěvník
nejen vidět sochaře při práci, ale i sám si zkusit vytvořit ze
dřeva či z kamene nějaké dílko.
Celou akci organizoval sochař z Prahy Jiří Genzer / na obr./,
který má za sebou nesčíslné množství výstav, sympozií a
projektů po celém světě. Více informací o světě této tvorby
lze nalézt na www.jirigenzer.com.
Dne 29.června pak proběhla na místě předváděcí
akce vytvořených děl jednotlivých sochařů, čehož jsem se i účastnil. Zde právě Jiří Genzer
představil jednotlivé umělce a stručně zhodnotil jejich i svou činnost na tomto úseku. Rovněž
vyslovil přání, aby se z letošního sympozia stala tradice a mohl příští rok navázat II. ročník.
Z českých umělců sochařů zde pracoval vedle Jiřího Genzera i Jiří Kašpar rovněž
z Prahy a František Bálek z Plzně. Z dalších to byl Florian Tully z Gerolzhofenu v Německu,
Johannes Weckl z Vídně a jediná žena Ada Majdzinska z Gdaňsku z Polska.
Ukázka několika sochařů při své práci
Část vytvořených skulptur
96
Na obrázku se sešli přítomní umělci, akci prakticky zajišťoval Ing. Petr Beneš,zástupce
provozovatele kempu Jestřábí I. společnost Kitesport s.r.o. Praha a na třetím obrázků část
artefaktů s nimiž se rovněž pracovalo
Skulptury, z nichž část bude umístěna i v areálu obce navštívila jak starostka obce, tak další
návštěvníci, přišly však i děti ze základní školy
Podle dohody byly po skončení sezóny dva výtvory umístěny v prostoru obce – první při
vjezdu do obce je od německého sochaře a druhý v parčíku před ČOV od Jiřího Kašpara
97
Sraz Trabantů Lipno 2012
Dne 29.září, kdy se v naší obci konala hasičská Pralesní liga a po ní zábava pod
pergolou, jsem úplně náhodou potkal velké množství osobních automobilů značky Trabant,
jejichž řidiči se pokoušeli v prostoru pod Obecním úřadem a všude před i kolem rybárny
zaparkovat.
Na stránkách www.trabime.cz jsem následně zjistil, že tato akce probíhala ve dnech
27 až 30 září, že se jí zúčastnilo 29 aut a 62 lidí. Jejich trasa vedla přes Horní Rakousko, zpět
na Lipno nad Vltavou, kde navštívili vystavěnou stezku v korunách stromů a 29.září dorazili
do Černé. Zde navštívili místní „rybárnu“, kde si vybrali rybářské pruty a u rybníčka č.6 si
zasoutěžili v lovení.
Vidět zase po čase tolik Trabantů stojí za zaznamenání do naší kroniky.
Černá kronika
Zloději v Černé
Hned s počátkem roku se musí řešit krádeže, které jako šňůra se táhnou naší obcí. Nejprve
kdosi vykradl soukromou firmu VPS Marek, poté i něco někde v autokempu a nyní školku a
základní školu.Podle slov starostky se lupiči dostali přes okno i přes dveře na pokladničku ve
které bylo asi 2000 Kč. Vše se vyšetřuje.
Krádež nafty zloděje láká
Neznámý zloděj, podle policie dvacetiletý, ukradl v dubnu 30 l nafty z nákladního
automobilu, který parkoval v obci. Škoda krádeží, ale i poškozením zařízení auta je vyčíslena
na více než 5 500 Kč.
Stejně tak neznámý poberta odpojil palivovou hadici z nádrží tří traktorů a odčerpal si pro
sebe 240 l nafty. Stalo se u odstavených traktorů na Muckově a majiteli byla způsobena
škoda za 10 500 Kč.
Vyhlédl si karavany
Do karavanů v působnosti naší obce se vloupal 22 letý muž z Vyšebrodska. Postupně od
listopadu 2011 až do 16.ledna 2012, kdy byl dopaden, vykradl a poškodil několik obytných
přívěsů.
Kradl přes balkon
Pootevřenými balkonovými dveřmi vnikl do bytu v Černé neznámý zloděj. Odcizil zde
koženou peněženku ve které bylo 40 tis. Kč, dále osobní doklady a dvě platební karty.
98
Využití starých důlních děl pro léčebné účely
Společnost AGUAS CF, s.r.o. – Geologické a balneologické práce Karlovy Vary
provedla hydrogeologický průzkum zájmové oblasti v prostoru osady Mokrá za účelem
potencionálního využití dědičné štoly Josef. Štola je vyzděna asi 430 m od jejího ústí a
průchozí do délky 1290 m.
Průzkumné práce by měly přispět k možnosti využití důlního díla v místech, kde
nejsou přítomny klasické přírodní léčivé zdroje, ale po detailním průzkumu by mohla být
štola využita k lázeňským účelům typu speleoterapie. To je alternativní léčebná metoda pro
pacienty s onemocněním dýchací soustavy.
Pro tento účel byl vypracován tzv. projekt „GEOMED“, neboli Geologicko-medicinální
studie některých lázeňských a potencionálně lázeňských míst na území Karlovarského,
Plzeňského a Jihočeského kraje. V Jihočeském kraji jde o tzv. Stříbrnou stuhu, která tvoří linii
od Vimperka po Vyšší Brod, kterou zpracovává Pracoviště klinické farmakologie Nemocnice
České Budějovice pod vedením doc.MUDr.Petra Petra, Ph.D.
Na uvedené mapce je znázorněno území Stříbrné stuhy, které zahrnuje obce Javorník,
Vimperk, Horní Vltavice, Lenora, Stožec, Volary, Želnava, Nová Pec, Horní Planá, Černá
v Pošumaví, Frymburk. Lipno nad Vltavou, Loučovice a Vyšší Brod. Celkem žije v tomto území
22 947 obyvatel.
99
Krajské a senátní volby
Ve dnech 12 a 13. října 2012 proběhly na území České republiky volby do senátu a do
krajských zastupitelstev. Celkově se zúčastnilo 36, 89% oprávněných voličů.
Ve volbě do do krajských zastupitelstev byla hlavní pozornost zaměřena na to, zda
dojde ke změně na postu hejtmana. Před čtyřmi roky, v roce 2008, ovládly všechna
hejtmanská místa zástupci ČSSD /České strany sociálně demokratické/. Volební kampaň byla
nyní zaměřena zejména na oslabení vlivu ČSSD a to především ze strany ve státě vládnoucích
ODS /Občanská demokratická strana/ a TOP 09.
Výsledky v devíti krajích nepřinesly žádnou změnu, naopak ve dvou krajích,
Karlovarském a Ústeckém, zvítězila KSČM/Komunistická strana Čech a Moravy/, v kraji
Plzeňském vyhrála ODS, díky především osobnosti JUDr. Jiřího Pospíšila, bývalého ministra
spravedlnosti, v Libereckém kraji zvítězilo Sdružení pro Liberecký kraj.
Celkově získala ČSSD 23,58%, KSČM 20,43%, ODS 12,28% a KDU-ČSL 5,82%.
V Jihočeském kraji, kde se voleb zúčastnilo, 27,99% voličů, získala ČSSD 18 mandátů,
KSČM 13, Jihočeši 2012 celkem 9 mandátů, ODS 8, KDU-ČSL 4 a TOP + Starostové celkem 3
mandáty. Pozornost i zde byla zaměřena na obsazení postu hejtmana, o který velkou
kampaní usiloval senátor za ODS a starosta Hluboké nad Vltavou Ing. Tomáš Jirsa. Výsledky
voleb však nepřinesly žádnou změnu, dosavadní hejtman Mgr. Jiří Zimola získal 13 481
preferenčních hlasů a na druhém místě se umístil Ing. Tomáš Jirsa se ziskem 4 776 hlasů.
V obci Černá v Pošumaví přišlo ke krajským volbám/ senátní zde nebyly/ celkem
31,86% voličů, kteří na první místo zvolili s 32,84% KSČM, druhá ČSSD získala 29, 41%, dále
Jihočeši 2012 měli 8,33%, ODS 7,84%, TOP 09+STAN získali 7,35%. Ostatní menší strany,
kterých bylo celkem deset získali od 2,94% do 0,49% hlasů.
Zajímavostí je, že za hnutí Jihočeši 2012 kandidoval i náš občan, bývalý starosta obce Jan
Voldřich, který v konečném účtování získal 96 hlasů a umístil se z 59 kandidátů na 57 místě.
Průběh voleb zajišťovala volební komise , které předsedala Hana Koudelková a
dalšími členy byli Pavel Molák, Marcela Novotná, Ing. Vilém Augsten , Dagmar Daňová a Ing.
Magdaléna Machalová.
Foto Českokrumlovský deník 12.10.2012
100
V Jihočeském kraji si pak vítězná ČSSD vybírala do koalice
další možné partnery. V úvahu přicházelo seskupení
Jihočeši 2012, kteří vytvořili trojblok s KDU-ČSL a TOP 09,
s čímž ovšem dlouho nesouhlasil lídr Jiří Zimola. Po
dlouhých jednáních byla nakonec vytvořena koalicie
ČSSD + KSČM, která disponuje 31 mandáty s 55 možných.
Ostatní strany pak zůstaly v opozici.Hejtmanem se opět
stal Mgr. Jiří Zimola.
V senátních volbách usilovali o post senátora za volební obvod České Budějovice RNDr. Jan
Zahradník, bývalý hejtman Jihočeského kraje a Mgr. Jiří Šesták PhD. V prvním kole získal Jan
Zahradník 30,08% hlasů a Jiří Šesták 22,91%, ovšem ve druhém kole přesvědčivě zvítězil
s počtem 55% Jiří Šesták a stal se senátorem.
Na obrázku Jiří Šesták a Jan Zahradník
V prosinci 2012 se představili kandidáti na budoucího prezidenta ČR
Volba prezidenta se uskutečnila v lednu 2013, v prosinci 2012 však museli být jednotliví
kandidáti zaregistrováni. Jedná se o: zleva doprava a dolů – Přemysl Sobotka,Karel
Schwarzenberg, Miloš Zeman, Táňa Fišerová, Jana Bobošíková,Zuzana Roithová, Jiří
Dientsbier, Jan Fišeer, Vladimír Franz.
Vše v souvislosti s prezidentskými volbami bude v zápise do kroniky za rok 2013 !
101
RETROSPEKTIVNÍ POHLEDY
Retro - Pivovar, sodovkárna
Datem 1. února 1990 získává privatizací objekt firma
ZO/NOS PPP V. Pelikán, spol. s r. o.
Její vlastnictví je k 1. listopadu 1995 zrušeno.
V mezidobí i fi Flirt CB, s.r.o., která plnila do láhví
dovezený alkohol – viz RUM
3.května 2002 získává objekt dražbou firma BUSINESS
SERVICE s.r.o. s věcným břemenem jízdy a chůze
5.května 2006 vypukl požár a shořela část rozsáhlé
budovy
3. října 2006 byla dražba objektu – usilovali Jan Segeš a
fi NIVEAU s.r.o
Dne 26. června 2009 zapsána firma Novtech M s.r.o. – vymazána 9.února 2012
Dne 9. února 2012 zapsána firma Alpský pramen s.r.o.
Jednatel: Igor Mamotenko + Daria Mamotenko + Světlana Kroo
Společníci: výše uvedení + Andrey Kroo + Andrey Lysenko
Dne 18.prosince 2012 zapsána firma Pivovar Schwarzbach s.r.o. – majitelé, jednatelé a
společníci stejní - poslední zápis
( více viz kapitola Podnikání )
Historicky z myslivosti- sdružení Černá
Účel myslivosti: provádění činností v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti
ekosystému a spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků
jako součásti českého národního kulturního dědictví.
Právo myslivosti: souhrn práv a povinností zvěř chránit, cílevědomě chovat, lovit,
přivlastňovat si ulovenou nebo nalezenou uhynulou zvěř, její vývojová stadia a shozy paroží,
jakož i užívat k tomu v nezbytné míře honebních pozemků.
Členové Mysliveckého výboru:
Předseda:
Strnad Jindřich
Místopředseda: Vácha Antonín
Hospodář:
Humplík Jiří
Pokladník:
Kubiš Radek
Jednatel:
Michalecký Ludvík
Činnosti sdružení: kromě obvyklých činností jako je příprava krmení na zimní období a opravy
mysliveckých zařízení, jsme v tomto roce zbudovali kolem cesty Černá- Mokrá pachové a
reflexní odpuzovače na ochranu občanů, proti srážce zvěře s automobily. Dále jsme sázeli
stromky v obecním lese.
102
Historie:
Myslivecké sdružení v Černé v Pošumaví bylo založeno v listopadu 1948.
v katastru obce Černá v Pošumaví, celková plocha cca 500ha.
Honitba byla
Zakládající členové byli:
Předseda - Záškoda Josef
Hospodář - Švamberk František
Pokladník - Rozboud Josef
Členové - Macháček Josef
- Rosický Jan
V roce 1950-1955 byla honitba rozšířena o Valtrov ,Račín , Dolní Vltavice, Kyselov a
o část honitby Plánička, po zrušení JZD Muckov byla převzata i tato plocha.
V roce 1962 po vydání zákona o myslivosti byla převzata Ořechovka výměnou
za
Valtrov a Račín. Tato honitba měla celkovou plochu cca 2710ha do roku 1992.
V roce 1993 se honitba rozdělila na dvě části kdy nám byla odňata část Bližná,
Radslav a Kyselov. Nová výměra cca 1713ha. Tato honitba je pronajímána na dobu10let od
Honebního společenstva.
V roce 2003 jsme dostali do pronájmu od Honebního společenstva honitbu
s malou úpravou hranic o výměre 1682ha. Členská základna se pohybuje okolo 27 členů.
Čtyři historické snímky Mysliveckého sdružení Černá – 70 – 80 léta 20.století
103
LAHVE Z PIVOVARU V ČERNÉ V POŠUMAVÍ
1/ VELKÁ HNĚDÁ LÁHEV
Na láhvi je nápis : F.S.BRAUEREI SCHWARZBACH
2/ MALÁ ZELENÁ LÁHEV
Na láhvi je nápis: BRAUEREI SCHWARZBACH
3/ LÁHEV ZELENÁ MALÁ
Na láhvi je nápis: SCHWARZENBERG
Tyto tři láhve zapůjčil k vyfotografování pro účely obecní kroniky občan Černé v Pošumaví
pan Josef DANIEL, č.p. 96 / foto kronikář F.Z./
104
ČINNOST KRONIKÁŘE
-
během roku jsem navštívil, zaznamenal a nafotil většinu akcí pořádaných obcí a tím
připravoval materiály pro zápis do kroniky za rok 2011
připravoval jsem dále veškeré poznámky, výstřižky, plakáty, pozvánky a další
materiály + fotografie pro zápis za rok 2011
roční zápis do kroniky za rok 2011 – příprava v průběhu celého roku
napsal a poslal jsem celkem 25 článků do regionálního tisku ( Českokrumlovský
deník)- všechny vyšly tiskem
zajišťění pravidelných příspěvků do Zpravodaje obce – historické seriály + ostatn í
setkání s pamětníkem– Vlasta Žilíková, nejstarší občanka
příprava a odevzdání veškerých starých kronik do Okresního archivu
samostatné webové stránky Kroniky a historie – pravidelné doplňování a úpravy
doplňování materiálů ( články a foto) na webové stránky obce
příprava, tisk a svázání publikace Vzpomínky pamětníků / vazba Nová Forma Č.B./
příprava, tisk a svázání publikace Rodáci z Černé / vazba Nová Forma Č.B./
tisk a vazba Zápisu do kroniky za rok 2011 / vazba Nová Forma Č.B./
veškeré materiály / Kronika a Publikace/ vlastní odvoz a zpětný dovoz do tiskárny
Nová Forma Č.B.
Z pracovny kronikáře
105
OBSAH ROČNÍHO ZÁPISU
1
2
2
3 - 13
3
3
4
4
4
5
10
11
13
13
14 - 21
14
15
16
16
17
17
18
19
20
20
21
22 - 30
22
24
25
25
26
27
27
28
28
29
29
30
30
-
TITULNÍ LIST KRONIKY
ÚVODEM K ROKU 2012
Úvodní charakteristika obce
OBECNÍ ZÁLEŽITOSTI
-
Zastupitelstvo obce a jeho činnost
Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č.1/2012
Obecně závazná vyhláška Obce Černá v Pošumaví č.2/2012
Nařízení obce Černá v Pošumaví č.1/2012
Výběr z jednání zastupitelstva obce jednou větou
Šumavská elektrická dráha – ŠED a problémy kolem
Místní program obnovy venkova 2013 – 2018
Webparáda – soutěž internetových stránek obcí
Zpravodaj obce doznal změn
Bankomat stále v provozu
-
HOSPODAŘENÍ OBCE
-
Závěrečný účet obce za rok 2011
Studie rozvoje obce
Rozpočet obce na rok 2012
Příspěvky schválené na rok 2012
Pořízení lesní techniky
Sběrný dvůr – dohoda
Vodné a stočné na území obce
Dotace a granty – účel a poskytování
Majetek obce za období 2003 – 2012
Inventarizace obecního majetku k 31.12.2012
První digitalizované Letní kino v České republice
-
VÝSTAVBY,ÚPRAVY,REKONSTRUKCE
-
Rekonstrukce bývalé fary
Výstavba šaten pro fotbalisty
Výměna topení v Základní škole
Rekonstrukce v Mateřské škole
Úprava chodníku v obci
Pohon zvonu v místním kostele
Kolumbárium na hřbitově
Autobusové čekárny
Čistička odpadních vod Bližná
Minigolf na pláži
Opravy a rekonstrukce dalších staveb
Nové přístřešky na kontejnéry
Převlékárna na pláži
106
31 - 52
31
36
37
38
39
40
41
44
45
46
48
49
50
51
52
53 - 57
53
55
56
58 - 60
58
59
60
61 - 66
61
64
65
66
67 - 70
67
69
69
70
71 - 73
71
74
74
75 - 83
75
75
75
76
77
80
81
-
VEŘEJNÝ ŽIVOT V OBCI
-
První masopust v obci
Školní masopust
Zdobení velikonočního stromu
Tradiční stavění obecní májky a rej čarodějnic
Kácení obecní májky
Oslavy Mezinárodního dne dětí
Oslavy založení obce
Léto v Černé v Pošumaví
Lipno Fest Černá v Pošumaví
Rozsvícení vánočního stromu
Mikulášská zábava v Racku
Vánoční setkání seniorů
Musica Viva Horní Planá – koncert v kostele
Vánoční koncert žáků ZUŠ
Vánoční koncert Harmonie
-
ŠKOLSTVÍ A KULTURA
-
Základní a mateřská škola
Obecní knihovna
Taneční skupina Vrtule
-
CÍRKEVNÍ ZÁLEŽITOSTI
-
Publikace o faráři Janu Prachařovi
Boží hrob v kostele
Vikariát Český Krumlov
-
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ AKCE
-
Vítání malých občánků
Zlaté svatby v naší obci + diamantová
Taneční odpoledne pro seniory
Zdravotní služby v obci
-
PODNIKÁNÍ V OBCI
-
Zemědělské podnikání na území obce
Pila Černá – Miloslav Novotný
Pivovar – Sodovkárna a dále ?
Kamenolom Bližná
-
KLUBY A SPOLKY
-
Hasičská soutěž – pralesní liga
-
ZÁJMOVÉ AKTIVITY
-
Výroba traktorů – hobby rodiny Němcových
-
POHYB OBYVATELSTVA
-
Narozené děti 2012
Úmrtí občanů 2012
Obyvatelé dle věkových kategorií + stav obyvatel za 10 let
Obdivuhodná léta našich občanek
Výsledky sčítání v roce 2011
Obyvatelstvo v grafech
Údaje o nezaměstnanosti v obci
107
81
82
84 - 89
84
86
86
87
87 - 89
87
87
88
89
89
90 - 93
90
92
92
93
93
94 - 99
94
96
96
97
98
99
100 - 102
100
100
102
103
104 – 106
-
Vývoj počtu obyvatel od r. 1860 podle osad – graf
Přehled vývoje obyvatelstva obce v letech 1971 – 2012
-
SPORT A REKREACE
-
Fotbal v naší obci
Závod „Ve sjezdu na čemkoliv“
Ledová dráha pod hotelem Racek
Turistická známka
Letní sezóna 2012 celkově
Tržnice podél cesty u parkoviště
Atrakce – lidová zábava na ploše u parkoviště
Na obecní pláži
Autokemp V Olšinách
Kemp Jestřábí 1
-
POČASÍ, PŘÍRODA, EKOLOGIE
-
Přehled počasí v jednotlivých měsících roku
Klimatická charakteristika obce Černá v Pošumaví
Kupte si svůj strom
Vznikly nové aleje stromů
Výsadba zeleně v obci má zelenou
-
RŮZNÉ
-
Sochařské sympozium v areálu kempu Jestřábí 1
Sraz Trabantů Lipno 2012
Černá kronika
Využití starých důlních děl pro léčebné účely
Krajské a senátní volby
V prosinci 2012 se představili kandidáti na budoucího prezidenta ČR
-
RETROSPEKTIVNÍ POHLEDY
-
Retro – Pivovar, sodovkárna
Historicky z myslivosti – sdružení Černá
Láhve z pivovaru v Černé v Pošumaví
-
ČINNOST KRONIKÁŘE
OBSAH ROČNÍHO ZÁPISU
Skončil rok, který byl, dle čínského kalendáře – Ve znamení draka
Download

Zápis 2012 - černá v pošumaví