50
let
i
t
s
o
n
n
i
č
é
úspěšn
Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště
IT škola Kralupy
53 61 6e
64 69 74 2c 20 71 75
65 20 76 65 6e 69 6d 20 69 75
72 69 74 69 6f 20 6e 73 65 71 75 6
20 65 72 69 62 75 73 20 65 78 63 65
69 70 73 61 6d 20 66 75 67 69 61 20
73 74 2c 20 6e 65 74 20 6c 61 63 69
20 65 72 75 70 74 61 65 20 63 75 73
74 20 69 64 65 6c 69 71 75 6f 73 20 6
Vyrůstají tu dobří řemeslníci
Schválené obory SOŠ zakončené maturitní
zkouškou:
26-47-M/002 elektronické počítačové systémy
18-20-M/01 informační technologie (školní
vzdělávací program)
28-44-M/006 aplikovaná chemie - výpočetní
technika v chemii
28-44-M/01 aplikovaná chemie - výpočetní
technika v chemii (školní vzdělávací program)
Schválené obory SOU zakončené maturitní
a závěrečnou zkouškou:
26-43-L/001 mechanik elektronik
26-41-L/01 mechanik elektrotechnik (školní
vzdělávací program)
28-42-L/012 chemik operátor - průmyslová
chemie
28-42-L/01 chemik operátor - farmaceutická
výroba (školní vzdělávací program)
23-51-H/01 strojní mechanik (školní vzdělávací
program)
26-52-H/01 elektromechanik pro zařízení a
přístroje (školní vzdělávací program)
Slavnostní ukončení školy předáním
maturitních vysvědčení a výučních listů
Výpočetní technika je základ všech maturitních oborů
(snímek ze Dne otevřených dveří školy)
Adresa školy:
Střední odborná škola
a Střední odborné
učiliště Kralupy nad
Vltavou, příspěvková
organizace
Cesta brigádníků 693
278 01 Kralupy n. Vlt.
Telefon: sekretariát: 315 723 415
ředitel: 315 727 221
E-maily školy: [email protected],
16
35
[email protected],
[email protected],
[email protected]
96 46
e6
57 17 02 c2 47
57 96 02 d6 96 e6 56 67 0Webové
2 56stránky:
http://www.sosasoukralupy.cz
57 17 56 37 e6 02 f6 96 47 96 27
6 36 87 56 02 37 57 26 96 27 Zřizovatel:
56 02
2 16 96 76 57 66 02 d6 16 37Středočeský
07 96kraj - odbor školství a sportu
Zborovská 11
96 36 16 c6 02 47 56 e6 02 c21504217Praha
375 - Smíchov
37 57 36 02 56 16 47 07 57 27 56 02
02 37 f6 57 17 96 c6 56 46 96 02 47
Slovo úvodem
Je tomu již padesát let…
V říjnu 1961 se poprvé otevřely brány naší
školy a internátu pro mladé, vědění chtivé
učně z Čech i Moravy. Od tohoto okamžiku
letos uplyne půl století. Malinko si proto osvojuji právo se nad těmi 50 lety zamyslet, jelikož
jsem v roce 1965 do této školy, tehdy „Učiliště
Kaučuku Kralupy nad Vltavou“, nastoupil do
učebního oboru mechanik měření a regulace a s touto školou jsem doslova spojil celou
svou profesní dráhu.
Spolu se mnou se v počátcích učiliště
vzdělávali chemici, zámečníci a elektrikáři.
Pod ochrannými křídly mateřského podniku
prožila škola svá nejlepší léta, co se finančního
a materiálního zajištění týká. V roce 1976 po
absolvování střední průmyslové školy a základní vojenské služby se přes Kaučuk vracím
zpět do učiliště - do funkce mistra odborného výcviku oboru mechanik měření a regulace. Spolupráce školy s mateřským podnikem
jen kvete. Personální vedení Kaučuku se nestaralo jen o učně, ale i o zaměstnance učiliště, a
tak se stalo, že v roce 1982 rozhodnutí padlo i
na mě a byl jsem doporučen ke studiu vysoké
školy. O rok později se datuje mé jmenování
do funkce zástupce ředitele pro praktické
vyučování. Studium oborů pedagogika a občanská nauka na Univerzitě Karlově v Praze
jsem zdárně ukončil v roce 1989.
Pomyslná pupeční šňůra mezi podnikem a
školou byla přetržena 31. března 1990 rozhodnutím ministra průmyslu České republiky
o vyčlenění našeho středního odborného
1
Mgr. Lubomír Černý, ředitel Střední
odborné školy a Středního odborného
učiliště Kralupy nad Vltavou.
učiliště ze státního podniku Chemopetrol.
Změny v politickém systému se zákonitě
odrazily i v nejdůležitějších oblastech života,
mezi něž vzdělávání určitě patří. Od 1. června 1991 je zřízena příspěvková organizace
Střední odborné učiliště chemické Kralupy,
kterou řídí ministerstvo průmyslu. Následné
vládní rozhodnutí, že všechny vzdělávací
instituce by mělo řídit Ministerstvo školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, dopadlo i na naši
školu. Prodlouženou rukou ministerstva byly
okresní školské úřady, a tak naším novým
„pánem“ se stal Školský úřad Mělník. V tomto
období, konkrétně 26. 6. 1997, jsem v křesle
ředitele školy vystřídal Ing. Pavla Adama, který
se funkce vzdal. Vznikem krajů se pak mění i
struktura řízení škol, střední školy spravují krajské úřady a naše škola se stala příspěvkovou
organizací Krajského úřadu Středočeského
kraje. A tento stav trvá dodnes.
Střední odborné školství tedy prošlo za
uplynulá léta třemi významnými zlomovými
obdobími. Prvním bylo „násilné odtržení“
odborných škol od jejich mateřských podniků,
které tím ztratily potřebné materiální a ekonomické zázemí, a byly zpřetrhány partnerské vazby tak důležité pro vývoj odborného
vzdělávání. Vzorová spolupráce naší školy
s Kaučukem, Českou rafinérskou, Merem,
Unileverem ČR, s.r.o, a zájem podnikových
ředitelů Ing. J. Vencla, Ing. P. Helebranta, Ing.
M. Eichlera, Ing. J. Švece, Ing. I. Ottise, Ing. I.
Součka a Ing. A. Jirouška, CSc., o naši školu byl
bezkonkurenční. V dnešní době se snažíme
znovu na tyto tendence navázat, ale bohužel
konce pomyslného provazu, které by bylo
nutné spojit, jsou už od sebe příliš daleko
vzdáleny. Doslova „rodinné“ vztahy mezi
mateřskými podniky a odbornými školami
byly narušeny i privatizací podniků, především
nezájmem některých nových majitelů firem
o přípravu nové generace potencionálních
zaměstnanců.
Druhé zlomové období přinesla změna politického klimatu. Stát povolil otevření mnoha
soukromých škol, mnohdy s nevalným vzdělávacím programem a s nulovým uplatněním
absolventů na trhu práce. Tradiční řemesla se
z učilišť vytrácela a zanikala, školy, které získávají finanční prostředky na hlavu žáka, se vrhly
na atraktivní obory, o něž byl ve společnosti
momentální zájem a které se „nosí“ - jako je
kadeřnice, kuchař číšník a management všeho
druhu.
Třetí zlomové období probíhá v současné době. Pokles demografické křivky, a tím
snížený počet žáků přicházejících do středních
škol, je doslova bojem o přežití každé školy.
Některé kraje jako zřizovatelé středních škol
danou situaci řeší tzv. optimalizací, tedy snižováním počtu středních škol, případně jejich
slučováním nebo spojováním. Středočeský
kraj touto cestou nejde a nechává na školách,
aby prokázaly svou životaschopnost. Jak jsem
se již zmínil, vznik nových škol po roce 1989,
rozhodnutí o navýšení počtu víceletých gymnázií znamená pro tradiční střední odborné
školy „paběrkování“ žáků z devátých tříd, z
nichž navíc v současné době vychází nesrovnatelně menší počet dětí. To všechno přispělo
k velké krizi českého odborného školství, a tím
samozřejmě k nedostatku tradičních řemeslníků, kteří byli známi svou šikovností a odborností po celém světě.
Přes všechny tyto proměny i negativní vlivy
se Střední odborná škola a Střední odborné
učiliště v Kralupech nad Vltavou snažily a
snaží pokračovat ve vzdělávání mladých lidí i
dospělých ve formách nástavbového studia a
rekvalifikací v tradičních oborech, pro něž byla
škola v roce 1961 otevřena, které mají v našem
regionu tradici a jsou žádané sociálními partnery. Zůstali jsme věrni oborům v různých
obměnách, od mechanika měření a regulace
(rok 1961) až po dnešní „průmyslovácký“
obor informační technologie (IT), u chemiků
od ropařů přes laboranty až po aplikovanou
chemii SOŠ a u strojírenského oboru od strojních zámečníků přes zámečníky až k dnešním
strojním mechanikům.
Dlouhodobý záměr školy je jasně stanoven
a vedení školy má v plánu stanovené cíle plnit.
2
Škola pružně reaguje na pokles
demografické situace. Otevírá
nové atraktivní obory, zejména
ve střední odborné škole jde o
obor aplikovaná chemie - výpočetní
technika v chemii a obor informační
technologie - počítačové sítě. Ve středním
odborném učilišti vyučujeme obory s maturitní zkouškou mechanik elektrotechnik a chemik operátor – farmaceutická výroba i obory
s výučním listem elektromechanik pro zařízení
a přístroje a také strojní mechanik. Pro školní
rok 2011/12 připravujeme otevření tříletého
oboru chemik a nástavbového studia provozní elektrotechnika.
Velký význam klade škola na udržení dobré
součinnosti se sociálními partnery. Mezi ty tradiční a dlouhodobé patří především Synthos,
a.s., zde patří poděkování dřívějšímu personálnímu řediteli Mgr. R. Kellerovi a někdejšímu
výrobnímu řediteli Ing. J. Roubíkovi, a druhým
významným partnerem je Česká rafinérská,
a.s., do níž posíláme poděkování za pomoc
naší škole především Ing. A. Soukupovi, CSc.
Vedení školy nečeká s rukama v klíně na finanční prostředky, které dostane od státu, ale
snaží se peníze na další vzdělávání pedagogů
a modernizaci výuky si zajistit i samo. Jedním z
velmi významných zdrojů byl grantový projekt
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nazvaný „IT škola Kralupy“
s rozpočtem 3 404 595 Kč, zaměřený právě
na další vzdělávání pedagogů, zvýšení kvality
i atraktivity výuky a vybavení v oblasti moderních informačních technologií. Tento projekt
odstartoval v únoru 2010 a skončil v červenci
3
2011. V této aktivitě bychom
rádi pokračovali navazujícím
projektem „Profesionalizace IT
školy“, jehož záměr schválila Rada
Středočeského kraje 27. 6. 2011.
Dlouhodobě podporujeme získávání
odborných zkušeností našich žáků i v zahraničí, k němuž přispívají 14denní stáže
mechaniků elektroniků a žáků oboru elektronické počítačové systémy v německém městě
Hartha, kam je škola vyslala již třikrát. Tato
aktivita je součástí projektu „Mobilita pro
techniku a obchod“ z Programu Leonardo
da Vinci. Snahou vedení školy je rozšířit tyto
odborné stáže i pro ostatní studijní a učební
obory. V současné době připravujeme z programů Národní agentury pro evropské vzdělávání - Program Leonardo da Vinci projekt
„Credchem“, který spočívá ve výměnných odborných stážích žáků a pedagogů oborů chemie, do nichž je zapojeno Česko, Slovensko,
Itálie, Německo a Bulharsko. Žáci vybraných
škol jednotlivých zemí mají zajištěné odborné
studijní pobyty v partnerských školách, kde
se účastní odborné praxe a poznají pracovní
podmínky v jiných státech. Pro pedagogy se
naskýtá možnost k výměně odborných zkušeností a získání poznatků z různých školských
systémů v zahraničí.
Škola získává finanční prostředky i formou
darů, a to především od Synthosu Kralupy, a.s.,
a České rafinérské, a.s. Tyto prostředky jsou
investovány do inovace a modernizace výuky.
V teoretickém vyučování žáci naší školy
využívají dvě nové počítačové učebny, dvě
učebny s tzv. interaktivní tabulí, laboratoř
elektrického měření a tělocvičnu s povrchem
z gumových kompozitů. V současné době
dokončujeme zapojení všech počítačů v celé
škole do školní sítě s dálkovým připojením.
V rámci této aktivity bude zavedena elektronická komunikace mezi školou, učitelem,
žákem i rodiči.
Z finančních prostředků Středočeského
kraje jsme v minulých letech realizovali opravu střech na všech objektech školy, vyměnili
kompletně původní okna (včetně vchodových
dveří) za plastová a hliníková v celkové hodnotě 15 mil. Kč. Uskutečnila se rekonstrukce
topení a technologie protiproudého ohřevu byla nahrazena deskovými výměníky.
Přestavba výměníkové stanice, rekonstrukce
rozvodů teplé a studené vody, výměna topných těles i vyměnění oken byly v souladu s
doporučením uskutečněného energetického
auditu. Energie je jedním z nejvýznamnějších
režijních nákladů školy a úspora v nákladech
na ně, především topení, se významně promítá do snížení provozních nákladů.
V oblasti personální je hlavním úkolem získat
do školy mladé, plně kvalifikované odborníky.
Tento cíl plníme postupně, i když téměř plná
kvalifikovanost u pedagogů je zatím zajištěna
za cenu vysokého věkového průměru pedagogického sboru. V teoretické výuce nám
chybí především mladí kvalifikovaní učitelé
strojního oboru a elektro. Učitelé odborného
výcviku tvoří kompaktní tým, který je převážně
složen z dlouhodobých pedagogů, avšak ani
zde se věk nedá zastavit a obměna za mladé
kolegy je nutná. Velmi kvalitní, i když málo početný, ženský tým pracuje na ekonomickém a
správním úseku, který je personálně stabilizován a vykazuje velmi dobré výsledky.
Uplatnění našich absolventů na trhu práce
je zrcadlem výsledků výchovně vzdělávacího
procesu. Analýzy úřadů práce v celém mělnickém regionu jsou pro naši školu velice příznivé. Nemají v registru nezaměstnaných ani
jednoho našeho absolventa.
V posledním celostátním měření znalostí
našich žáků, myslím tím „nadílku“ v podobě státních maturit, jsme byli také poměrně
úspěšní, vždyť 7,5 % neúspěšnosti je velmi
dobrý výsledek, který je hluboko pod průměrem odborných škol v České republice.
A co říct na závěr? Především z pozice současného ředitele školy bych chtěl všem svým
předchůdcům ve funkci vedoucích nebo
ředitelů, jejich zástupcům, současným i bývalým učitelkám, učitelům, mistrovým, mistrům
odborného výcviku, vychovatelkám, ekonomkám, kuchařkám, údržbářům, vrátným, ubytovatelkám a uklízečkám velmi poděkovat za
práci pro naši školu.
Poděkování patří zřizovateli - Krajskému
úřadu Středočeského kraje, městu Kralupy
nad Vltavou a sociálním partnerům, především Synthosu, a.s., a České rafinérské, a.s.
Vy, všichni jmenovaní, máte zásluhu na tom,
že škola žije, funguje a že její brány opouštějí absolventi, za které se zatím nemusíme
stydět…
Střední odborná školo a Střední odborné učiliště v Kralupech nad Vltavou, vše nejlepší k
50. narozeninám!
V Kralupech n. Vlt. 1. 10. 2011
Mgr. Lubomír Černý, ředitel školy
4
Škola bude trvale reagovat na potřeby trhu práce
V centrum celoživotního učení
se změní v regionu Mělník Střední
odborná škola a Střední odborné
učiliště v Kralupech n. Vlt., které
byly vybrány svým zřizovatelem
- Středočeským krajem - mezi 33
středními školami. Tento krok bude
proveden v rámci Projektu UNIV 2 KRAJE,
spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem uvedeného projektu je proměna i kralupské školy
v centrum celoživotního učení, tzn. otevřené
Ředitel školy Mgr. L. Černý pro školní časopis „Mecháček“: »Atmosféra se v
naší škole přirozeně postupně měnila během
doby od zahájení výuky před padesáti roky.
Zřejmě nejvíce se to týká vztahu učitel - žák.
Kategorický imperativ kantora byl nahrazen
dialogem a obavy z učitele nebo mistra vystřídala podle mého názoru vzájemná úcta,
pochopení a komunikace. Dnes se škola snaží
svým zaměřením vyhovět požadavkům sociálních partnerů v regionu, aby její absolventi
našli relativně snadněji uplatnění ve svém
oboru. Ve výchově a výuce jsou žáci vedeni k
tomu, aby se z nich stali vyrovnaní, sebevědomí a samostatní kvalifikovaní lidé, kteří jsou
schopni spolupracovat i jako členové týmu a
jsou zodpovědní za svou práci i chování.«
5
instituce, která vedle počátečního
vzdělávání středoškoláků nabídne
a realizuje nejrůznější formy dalšího vzdělávání pro široké spektrum
zájemců. Chystané vzdělávací
programy budou reagovat na
aktuální potřeby regionálního
trhu práce a vzdělávací potřeby jednotlivců
či různých cílových skupin. Ve škole se počítá
se vznikem Informačního centra kariérového
poradenství pro dospělé. Aktuálně má škola
za sebou v r. 2011 již tzv. nultý ročník.
Nezapomenutelná bývají slavnostní vyřazení
a následné neformální rozhovory absolventů
s pedagogy školy.
Od kořenů ke košatému stromu
aneb Ohlédnutí za minulostí...
Rok 1961 je v paměti lidí trvale spojen s
řadou velmi významných událostí, které hluboce ovlivnily hospodářské, politické a kulturní dění nejen v tehdejším Československu,
ale prakticky v celém světě. Na jaře roku 1961,
krátce po nástupu nově zvoleného prezidenta J. F. Kennedyho, proběhla neúspěšná invaze na Kubu, která se o rok později vyostřila v
tzv. Karibskou krizi s hrozbou jaderné války.
V dubnu 1961 celý svět sledoval Gagarinův
let do vesmíru. Ve stejném roce se v létě
rozhořela Berlínská krize - další velká událost
studené války, týkající se rozděleného Berlína
a poválečného Německa.
Není překvapující, že ve stínu těchto událostí zůstalo širší české veřejnosti téměř skryto, že dne 1. října 1961 byla zahájena výuka
v chemickém učilišti jako organické součásti
nově budovaného podniku na výrobu syntetického kaučuku. Pokračovatelem jeho tradic
je dnešní Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy - a je jim rovných 50 let.
Půl století je v životě člověka pokládáno za
významný mezník, kdy se sluší bilancovat, kdy
má jubilant dostatek životních zkušeností. A
jak je tomu v případě „života“ instituce, jakou
je třeba škola? Při této příležitosti je rozhodně vhodné si připomenout a sdělit, na jakých
kořenech vyrůstala, jak košatý byl strom jejího
dosavadního života. Během půl století zde
získalo vzdělání téměř 4 000 chlapců a dívek,
v roce 40. výročí jich bylo 3 298. Zdejší škola
vychovala z absolventů základní devítileté
školy mladé ženy a muže, kteří získali kvalitní
Třída historicky prvních strojních zámečníků a zámečnic se svými učiteli (1961-1963).
6
Pedagogičtí pracovníci se plně věnují potenciálním žákům při
„Dnech otevřených dveří školy“, které se konají dvakrát do roka (2006).
vklad, z něhož mohli vycházet nejen v dalším
životě, ale i v případném následném studiu.
Jednotlivé etapy zevrubně charakterizuje
úvodní článek ředitele školy. K němu dodáváme, že 1. října nastoupilo do novotou vonících učeben, laboratoří a dílen 146 žáků v
tříletých oborech. Pro potřeby mateřského
podniku Kaučuk se připravovali na budoucí profesi provozních chemiků, laborantek,
zámečníků a elektromontérů (původnímu
oboru mechanik měřicích a regulačních
přístrojů se v prvních letech žáci vyučovali
v Chomutově). Určitý čas měla škola kosmopolitní charakter, to když se zde na odbornou
profesi postupně připravovalo 64 Vietnamců
(1979, 1982, 1987).
Učiliště v dalších letech pružně reagovalo
i na skutečnost rozrůstajícího se chemického
komplexu o rafinérský celek a jistý čas se zde
vyučoval obor ropař, později velmi žádaný
mechanik měřicí a regulační techniky. V roce
2007 byla zahájena výuka na principech průmyslové školy a první maturanti - průmyslováci vyšli z této školy v r. 2011.
Přes všechny finanční potíže, které dnes
české školství prožívá, se vedení trvale
snaží o modernizaci podmínek k výuce.
Samozřejmostí je dnes audiovizuální technika, výpočetní technika, internet, laboratoř
elektrických měření, moderní pomůcky i v
chemických laboratořích a dílnách odborného výcviku. V dílnách probíhá průběžná
rekonstrukce. Díky šikovnosti a ochotě mistrů
odborného výcviku zde v posledním desetiletí vzniklo nové pracoviště pro žáky učebního oboru mechanik elektronických zařízení.
7
Žáci se stravují ve školní jídelně s moderní
kuchyní. Mohou sportovat v tělocvičně či v
sousedním novém městském areálu s pružným povrchem z pryžových kompozitů,
bruslit na ploše blízkého zimního stadionu.
Ke škole patří i ubytovna.
Během školního roku probíhá i řada mimoškolních akcí. Největší zájem žáků vzbudily sportovní turnaje a soutěže, zájezd do
Chorvatska, Francie a Anglie, lyžařské kurzy
a návštěvy divadelních či filmových představení v kralupském kulturním středisku nebo
v Praze. Na jejich zajištění se částečně prostředky podílí i Sdružení rodičů. Výborně se
osvědčuje zářijový sportovně adaptační kurz
pro 1. ročníky, který má za cíl vzájemné poznání a sebepoznávání, stmelení nového kolektivu, předcházení sociálně patologickým
jevům a nastartování zdravých vztahů mezi
novými žáky ve třídě.
Ve škole se můžeme setkat se školní studentskou radou, která předkládá vedení
školy návrhy a připomínky - na ni se naopak
ředitelství, výchovná poradkyně, metodička
prevence, třídní učitelé a učitelé odborného
výcviku obracejí o pomoc a spolupráci při
řešení případných závažných prospěchových
a výchovných problémů.
Přelomovým byl pro školu rok 1979, kdy
zde složilo maturitní zkoušku prvních 28 absolventů studijního oboru mechanik měřicích
a regulačních přístrojů. V r. 1996 získali maturitní vysvědčení také první studující v oboru
chemik operátor.
Škola se stala i místem celoživotního
vzdělávání dospělých. Při zaměstnání získaly
kvalifikaci více než tři stovky mužů a žen - v
r. 2001 jich bylo 245 (včetně prvních 26 dospělých maturantů - dálkařů, kteří se připravovali při zaměstnání pro potřeby podniků
Kaučuk /pozdější Synthos/, Česká rafinérská,
ICN Roztoky u Prahy a Spolana Neratovice).
Uskutečnilo se zde v posledních pěti letech
také několik rekvalifikačních kurzů i pro nezaměstnané atd.
Přesně na den - po dosavadních 45 letech
činnosti - název středního odborného učiliště jako typ školy v Kralupech zanikl. Nahradil
ho rozšířený název „Střední odborná škola
a Střední odborné učiliště v Kralupech nad
Vltavou“. Obohatila se paleta studijních
oborů - od září 2007 se mohli noví žáci
připravovat v oboru běžném na průmyslové škole: aplikovaná chemie - výpočetní
technika v chemii. O rok později byl otevřen
studijní obor ve sféře elektronických počítačových systémů. Skladba oborů tedy zůstala
a rozšířila se jejich nabídka. Škola je připravena pro zájemce - absolventy učebních oborů
- otevřít nástavbové studium chemické i
elektrotechnické ve formě večerního studia.
Je přichystána realizovat i rekvalifikační a
vzdělávací kurzy (zámečnické, elektronické,
chemické, elektrotechnické, výpočetní techniky, jazykové) pro zaměstnance z mělnického regionu na základě požadavků podniků a
firem i Úřadu práce Mělník.
Mgr. M. Podzimek (první ředitel školy
2.10.1961 až do 31.8.1967):
»Mou dominantní vzpomínkou je parta zaměstnanců, s nimiž jsme výuku začínali. Jen dva z
plného počtu učitelů jsme měli zkušenosti s prací
s mládeží. Přestože to vypadá jako určitý handicap, opak je pravdou - všichni byli totiž mnohem
vnímavější, pracovitější a hlavně se chtěli naučit,
jak řádně své svěřence připravovat na povolání.
Nikdo z nás to nedělal pro peníze, to bychom byli
určitě šli jinam. Důsledkem toho bylo, že už v roce
1966 jsme se dostali mezi špičková učiliště ve
Středočeském kraji i ve vyučovaných oborech.«
(2001)
Odraz kvalitní výuky v průběhu poslední dekády
Krajského kola chemické olympiády v roce
2008 v kategorii B se zúčastnili žáci 3. ročníku oboru chemik operátor. V obrovské
konkurenci žáků středočeských gymnázií
se umístili na velmi pěkném 9. místě (Dušan
Stárek) a 16. místě (Tomáš Grepl).
8
V rámci projektu IT škola Kralupy se nejdříve
připravovali pedagogičtí pracovníci školy (2010).
IT škola Kralupy a modernizace SOŠ a SOU
Kralupy krokem ve prospěch studujících
Nejvýznamnější aktivitou SOŠ a SOU v
posledním období, jak se zmínil v úvodním
textu tohoto almanachu ředitel L. Černý,
byl projekt „IT škola Kralupy“, který patří
do skupiny evropských vzdělávacích programů. Byl spolufinancovaný Evropským
sociálním fondem - operačním programem „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a rozpočtem České republiky s
celkovými náklady přes tři miliony Kč. Jeho
účelem byla 18měsíční realizace pěti aktivit
vedoucích ke zkvalitňování výuky v SOŠ a
SOU prostřednictvím využívání informačních a komunikačních technologií.
V intencích projektu pedagogové školy
navrhli - a renomovaná firma CTECH
Praha následně vytvořila - multimediální
interaktivní výukové programy pro obory
fyzika, chemie, elektronika, PLC a strojírenství. Mezipředmětové týmy vytvořily
celkem 36 digitálních učebních materiálů
pro výuku s použitím interaktivní tabule.
Do konce července 2011 vznikl školní
sdělovací systém, přes nějž budou moci
mezi sebou komunikovat pedagogové
9
navzájem, ale i učitelé a žáci. Projekt zvýšil
počítačovou gramotnost obou cílových
skupin: žáků a vyučujících ve škole. Tento
krok vedl k modernizaci školy a ke zlepšení
image technických oborů.
Nezanedbatelným přínosem pro
školu bylo i materiální zkvalitnění výuky
nákupem nových počítačových sestav,
notebooků, softwarových multilicencí,
interaktivní tabule s příslušenstvím a zasíťováním celé školy s vlastním výkonným
počítačem (serverem) a zaváděným systémem elektronické žákovské knížky.
Projekt nezapomněl ani na vzdělávání
samotných pedagogů formou náročných
školení, stáží a kurzů, např. programování
LOGO+, C#, Advanced+, PIC, MOSAIC,
CNC stroje, chromatografie, metody
e-learningu, práce s internetem a tvorba učebních materiálů i jejich využití v
prostředí Smart Notebook, jak uvádí zástupkyně ředitele Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště Kralupy
nad Vltavou, Mgr. J. Mazourková, asistentka projektu „IT škola Kralupy“.
Jako jediná připravuje absolventy v oboru chemie
Za účelem zkvalitnění výuky ve Střední propojeny předměty odborné i všeobecně
odborné škole a Středním odborném učili- vzdělávací s odborným výcvikem.
»Výuka se zkvalitní větším zapojením informačšti Kralupy n. Vlt. se začíná prostřednictvím
masivnějšího využívání informačních a komu- ních technologií a internetu do vzdělávacího procesu
nikačních technologií ve výuce rozvíjet nový a učiní ho poutavějším. Přínosem bude i usnadnění
projekt. Je zacílený na zvýšení konkurence- komunikace učitelů a žáků elektronickou formou.
schopnosti budoucích absolventů školy. V Vytvoří se i lepší podmínky pro nasazení pokrokorozsahu projektu pedagogové zdejší školy vějších školních vzdělávacích programů. Dalším
aspektem bude růst popularizace
vytvoří multimediální výukové programy pro
u nás vyučovaných oborů, zejméobory fyzika, chemie,
o
ku Mělnick
Otištěno v týdení
na chemie, na veřejnosti,« doelektro, strojírenství
y
plňuje sdělení ředitele dále
v návaznosti na všeol
í šk
kralupské středn t
t
ek
oj
Pr
Mgr. Jaroslava Mazourková,
obecně
vzdělávací
hopnos
pro konkurencesc
zástupkyně ředitele.
předměty, které budou
Rada Středočeského kraje právě doponavzájem propojeny.
Jejich náplň bude přesně odpovídat potře- ručila nový projekt Střední odborné školy a
bám školy a žáků k jejich dalšímu profesnímu Středního odborného učiliště v Kralupech n.
Vlt. k realizaci. Bude financovaný z evropských
zařazení.
»Výukové programy umožní provázanější sepětí sociálních fondů v intencích operačního proteorie a praxe. Vznikne školní sdělovací systém, přes gramu „Vzdělávání pro konkurenceschopnějž budou moci mezi sebou komunikovat jednak nost“. Škola jako jediná ve Středočeském kraji
učitelé navzájem, jednak učitelé i žáci. Projekt zvýší připravuje pro praxi mladé chemiky. (2010)
úroveň počítačového vzdělání obou cílových skupin. Záměrem je celkovou výuku studujících
i jejich učitelů interaktivně, tedy vzájemně
ovlivňovat. Využívání počítačových aplikací
a animací během vyučování zásadně ulehčí
žákům výukový proces. To povede k modernizaci školy a ke zlepšení image vyučovaných
technických oborů,« sděluje Mgr. Lubomír
Černý, ředitel odborné školy.
Za tím účelem budou také navrženy
digitální učební materiály s využitím inO náplň oboru mechanik elektronik bývá mezi
teraktivní tabule, v nichž budou účelně návštěvníky - žáky základních škol velký zájem.
10
Nové logo školy bylo vybráno z návrhů žáků
Na začátku školního roku 2007/08
byla vyhlášena ve škole soutěž o vytvoření školního znaku - loga. Logo (z řeckého logos = slovo, řeč, zákon, pojem…)
je označení organizace, společnosti,
firmy nebo instituce ve speciálním grafickém provedení. Logo je uváděno
na produktech této firmy, pomáhá tak
identifikaci a tvoří povědomí o značce
(image-building). Důvodem bylo, že 1.
září 2006 byl změněn název na Střední
odborná škola a Střední odborné učiliště Kralupy. Zavedeny tu byly dva nové
technické obory středního vzdělání s
maturitní zkouškou, dříve vyučované
na středních průmyslových školách.
Jednalo se o velice zajímavou tvůrčí
soutěž. Na vítěze čekala pěkná odměna - 1000 Kč z fondu Sdružení
rodičů. Nejlepší a definitivně školní
komisí schválený návrh byl od Lucie
Vyoralové ze třídy CH 4. Logo lze
popsat jako erb, který je rozdělený
na čtyři části podle hlavních vyučovaných oborů. Zajímavě i barevně
řešené logo je dnes součástí úřední
hlavičky veškeré korespondence SOŠ
a SOU.
Původní (SOUCH) a nové logo (SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou).
11
Jaké obory se v SOŠ a
SOU Kralupy vyučují?
OBOR 28-44-M/01 aplikovaná chemie výpočetní technika v chemii
Čtyřletý studijní obor SOŠ zakončený maturitní zkouškou. Studium probíhá od roku
2009 podle školního vzdělávacího programu.
Absolvent se uplatní:
* v chemickém, farmaceutickém, potravinářském průmyslu i v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu s významným podílem
chemického charakteru
* ve výzkumných, vývojových a servisních
organizacích a laboratořích, které se zabývají chemickými a biochemickými rozbory,
úpravou vody, problematikou likvidace chemického odpadu a odpadních vod a monitorováním životního prostředí
* v organizacích a institucích zajišťujících
kontrolu dodržování hygienických norem a
právních předpisů a v oblasti tvorby a ochrany
životního prostředí
* i při samostatném podnikání a při obchodně
provozních činnostech podle živnostenského
zákona všude tam, kde je požadováno střední vzdělání chemického zaměření s maturitní
zkouškou.
Po ukončení studia a úspěšném vykonání
maturitní zkoušky je absolvent připraven i
ke studiu na vysokých školách a na vyšších
odborných školách zaměřených na chemii a
příbuzné obory.
Pracovním zařazením se absolvent uplatní: při výkonu povolání chemický technik v
12
oblasti chemie, farmacie, silikátů, textilu, v
oblasti nakládání s odpady a v dalších příbuzných odvětvích v typových pozicích dispečer,
kontrolor jakosti, mistr, normovač, technický
manažer provozu a technolog při zajišťování
technické a technologické stránky výrobního
procesu, v kontrolních činnostech, v systému
řízení jakosti, v péči o životní prostředí a obchodně-ekonomických činnostech.
OBOR 28 - 42 - L / 01 chemik operátor farmaceutická výroba
Čtyřletý studijní obor SOU zakončený maturitní zkouškou. Studium probíhá od roku 2011
podle školního vzdělávacího programu.
Absolvent se uplatní:
* v chemickém a farmaceutickém průmyslu
* ve zpracovatelském průmyslu s významným
podílem chemického charakteru
* ve výzkumných a servisních organizacích a
laboratořích, v laboratořích, které se zabývají
13
úpravou vody a odpady, monitorováním životního prostředí, chemickými a biochemickými rozbory
* v organizacích a institucích zajišťujících
kontrolu dodržování hygienických norem a
právních předpisů v oblasti tvorby a ochrany
životního prostředí.
Pracovním zařazením se absolvent uplatní:
jako chemický technik v typových pozicích
technolog, dispečer, kontrolor jakosti, mistr,
normovač, technický manažer provozu a při
zajišťování technické a technologické stránky
výrobního procesu, v péči o životní prostředí
a v obchodně-ekonomických činnostech.
OBOR 18 - 20 - M/01 informační technologie - počítačové sítě
Čtyřletý studijní obor SOŠ zakončený maturitní zkouškou. Studium probíhá od roku
2010 podle školního vzdělávacího programu.
Absolvent se uplatní:
* v odvětví montáže, oživování, diagnostiky a
provozu prostředků výpočetní techniky
* ve sféře aplikačního softwaru
* v oboru prodeje prostředků výpočetní
techniky
* v oblasti programování nebo využívání uživatelského softwaru
* v tvorbě technického a programového vybavení využívajícího jednočipových procesorů
* v oboru servisu výpočetní techniky
* v oblasti vývoje slaboproudých zařízení řízených počítačem
* na pracovištích s dominantním používáním
výpočetní techniky
* v aplikacích měřicí a regulační techniky a řízení
technologických procesů
* na projekčních a konstrukčních pracovištích
* při instalaci a opravách
počítačů a počítačových sítí
* ve firmách zabývajících se přenosem informací a dat
* v oborech používajících elektrotechnická a
elektronická zařízení
* v oblasti návrhů a realizace HW řešení.
Pracovním zařazením se absolvent uplatní
jako: počítačový technik při sestavování, oživování a diagnostice počítačů a různých elektronických procesorových systémů, správce
počítačových sítí, programátor osobních
počítačů, systémový správce pracovišť vybavených rozsáhlým aplikačním softwarem,
školicí technik, prodejce výpočetní techniky,
dále opravář, údržbář a provozní technik elektrotechnických zařízení.
OBOR 26-41-L/01 mechanik
elektrotechnik
Čtyřletý studijní obor SOU zakončený maturitní zkouškou. Studium probíhá od roku
2010 podle školního vzdělávacího programu.
14
Absolvent se uplatní:
* při činnostech spojených s návrhy,
výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením,
testováním, servisem, opravami a
obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů
z oblasti automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní techniky
* v podnicích a soukromé sféře, kde
se při výrobě používají automatizované výrobní linky, automatizované
výrobní procesy a kde je výroba řízena programovatelnými automaty
* ve firmách zabývajících se přenosem informací a dat.
Pracovním zařazením se absolvent uplatní:
jako elektromechanik, mechanik elektronik,
elektrotechnik, revizní technik, energetik, elektrodispečer, zkušební technik, servisní technik,
školicí technik, provozní technik, dále jako
opravář elektrických spotřebičů, výpočetní a
spotřební elektroniky, programátor řídicích
systémů a rovněž i v obchodě a službách
zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.
OBOR 26-52-H/01 elektromechanik pro
zařízení a přístroje
Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou. Studium probíhá od roku 2009 podle
školního vzdělávacího programu.
Absolvent se uplatní:
* v oborech používajících elektrotechnická a
elektronická zařízení
15
* v podnicích a soukromé sféře používající při
výrobě automatizované výrobní linky a automatizované výrobní procesy
* v různých odvětvích při opravách elektrotechnických a elektronických zařízení ve firmách zabývajících se přenosem informací a
dat.
Pracovním zařazením se absolvent uplatní:
jako kontrolor, opravář, údržbář a provozní
technik elektrotechnických zařízení, je schopen měřit, testovat různé druhy elektrických
strojů, zařízení a spotřebičů, může pracovat
všude tam, kde je potřeba zajistit správnou
činnost elektrických zařízení, je dále schopen využívat uživatelsky výpočetní techniku.
Může pracovat v obchodě a službách zabývajících se distribucí a prodejem elektrotechnických a elektronických zařízení.
niků
l tehdy obor elektro
Nejvíce naplněný by
ilo 76
ského učiliště nastoup
V roce 2004 do kralup
chaplněn byl tehdy obor me
nových žáků, nejvíce na
budoucí
se tu připravovalo na
nik elektronik. Celkem
čtyřech oborech.
povolání 257 žáků ve
OBOR 23-51-H/01 strojní mechanik
Tříletý obor zakončený závěrečnou zkouškou. Studium probíhá od roku
2009 podle školního vzdělávacího programu.
Absolvent se uplatní:
ve strojírenských průmyslových
i neprůmyslových podnicích, v
opravárenských podnicích, ve
stavebnictví, v zemědělských
závodech, v živnostenském
podnikání, ve veřejných službách,
v těžebním, hutním a chemickém
průmyslu, v energetice, ve zpracovatelském průmyslu a také v
dopravě.
Pracovním zařazením se absolvent uplatní
jako: opravář (údržbář) strojů a zařízení ve
všech oblastech hospodářství, strojník, montér (svářeč) ocelových konstrukcí, dále v oboru provozní,
strojní, stavební zámečník,
nebo kontrolor strojírenských
výrobků.
Při zahájení školního roku je
v kralupské střední odborné
škole se zaměřením na chemii
a elektroniku tradičně velmi
rušno při burze učebnic, které
se zúčastňují hlavně rodiče
„prvňáků“.
16
Před padesáti lety poprvé zasedli do novotou
vonících lavic chemického učiliště (1961 - 2011)
Ve třídě chemiků jich bylo v roce 1961 pětatřicet - na jubilejní setkání po předlouhých 50
letech se jich sešlo rovných dvaadvacet. A to je
v případě takovýchto jubilejních setkání značný úspěch. A nebyli to jen tuzemci, kdo zavítal
do Kralup. Přijeli sem i ti, kteří se v letech 1968
- 69 s republikou natrvalo rozloučili.
Pravdou je, že řada z nich v dolním Povltaví
zakotvila natrvalo a našla tu uplatnění ve své
profesi chemiků (tehdy to byl tříletý obor).
Setkávali se v mateřském podniku Kaučuk
téměř denně. Někteří se rozhodli zvýšit si
vzdělání i kvalifikaci a dneska bydlí i v jiných
městech republiky. Tři z nich dosáhli titulu
inženýra a ze dvou jsou právníci, mnozí si doplnili středoškolské vzdělání, jeden se stal vyučujícím na učilišti.
V družné náladě se sešli v jedné z restaurací v sídlišti Lobeček - a měli si toho hodně
co vyprávět a zavzpomínat na třídu chemiků, na všechny ty, kteří absolvovali tehdejší
Odborné učiliště chemické v Kralupech v
roce 1964. Na setkání nechyběl Mgr. Miloslav
Podzimek, první ředitel školy, s nímž si každý
jako s hostem nejčestnějším rád popovídal.
Zavzpomínali společně i na ty, kteří pomyslné řady prvních absolventů tehdejšího oboru
lučebník chemických provozů navždy opustili.
První vyučenci v kralupském odborném učilišti po 50 letech (zleva) J. Svoboda, P. Holešta, I. Erben,
V. Frič, J. Marek, JUDr. J. Hubáček, B. Biro, M. Čermák, Č. Špaček, M. Klejzar, V. Garlík, M. Nový, Ing. P.
Hora, J. Kittler, S. Hlinka, první ředitel učiliště Mgr. M. Podzimek, vpředu V. Homola, I. Knypl a F. Duda.
17
Byl a zůstal vůdčí osobností své třídy
Jedním z těch, kteří zůstali v Kralupech, je
pětašedesátiletý Jiří Kittler, který byl a fakticky
zůstal po celá uplynulá léta vedoucí osobností kolektivu třídy. Díky jeho aktivitě se třída
scházela nejen u příležitosti „kulatých“ jubileí.
Pracoval non-stop čtyřiačtyřicet let v podniku
Kaučuk, po rozdělení firmy i v České rafinérské Kralupy nad Vltavou. Převážnou většinu
času působil v dělnické funkci jako operátor
řídicího velínu rafinerie, kde byla vyžadována
vysoká odbornost a byly tu (dodejme) i nejvyšší platové třídy ve firmě. Posledních devět
let před odchodem do důchodu zastával
technickou funkci lektora - instruktora školicího centra rafinerie a byl i správcem provozní
dokumentace. Jako rodák z Kladna přišel do
Kralup získat odborné vzdělání. Paradoxně
chemii moc nemiloval - měl rád spíše humanitní předměty. Oblíbil si ji až během přípravy
na budoucí povolání. Jeho nadání se mu „vyplatilo“. Potvrzuje to i skutečnost, že se stal
vzorným učněm. A tohle ocenění se nedávalo
jen tak někomu, bylo vždy podloženo dobrými znalostmi z teorie i praxe. Jeho někdejší
sen stát se sportovním novinářem se mu tedy
nevyplnil, život šel jiným směrem...
„Vůbec nelituji, že jsem zasvětil život chemii.
ŠOŠ a SOU Kralupy disponuje dobře vybavenou chemicko - technologickou učebnou pro přípravu
žáků v tradičním oboru, prostupujícího celou padesátiletou historií školy.
18
Prožil jsem profesní život ve výborném pracovním týmu - a chemii jsem se naučil mít opravdu
rád,“ uvádí J. Kittler. Zde je nutné dodat, že
to vždy nebyl klidný život v tichu ovládacího
panelu rafinerie. Pomáhal nejprve zvládnout
uvádění rafinerie do provozu v roce 1974. Její
tehdy třpytivě stříbrné kolony, připomínající
kosmodrom, vyrostly v chemickém areálu v
sousedství výroben syntetického kaučuku. Byl
jedním z těch, kteří při zahoření největší destilační ropné kolony na počátku osmdesátých
let minulého století zabezpečili rychlé ukončení probíhajícího technologického procesu.
Za prosklenou stěnou velínu rafinerie (jejího
řídicího centra) tehdy šlehaly ve vzdálenosti
pětadvaceti metrů z kolony „tlusté Berty“,
jak ji pejorativně nazývali, vysoké zlověstné
ohnivé plameny. Spolu s dalšími pěti provozními operátory s pomocí centrálního počítače
uzavírali podle nacvičeného havarijního plánu
přívody hořlavin i provozních médií a zabránili hrozícím nedozírným ztrátám na pecích
a reaktorech. Byl sice spolu s dalšími čtyřmi
operátory tenkrát jen symbolicky oceněn, ale
jejich pracovní i morální kredit u spolupracovníků na rafinerii i u vedení podniku Kaučuk
vysoko vzrostl.
Z Kralup se dostal až k Nejvyššímu
správnímu soudu v Brně
Ne všichni absolventi historicky prvního
ročníku učebního oboru chemiků z Kralup
zůstali svému oboru věrni. Život je stálé hledání… A tak se někdy stává, že až kolem dvaceti
let života se člověk rozhodne, kam ho vlastně
srdce vede, čím by opravdu chtěl být. Platí to
19
v případě účastníka setkání JUDr. Jaroslava
Hubáčka. „Při zaměstnání jsem si dodělal večerně
střední vzdělání a po praxi ve Výzkumném ústavu
syntetického kaučuku Kralupy, který byl součástí
podniku Kaučuk Kralupy, mě čekaly úspěšné přijímací zkoušky na Právnickou fakultu Univerzity
Karlovy. Nyní působím jako předseda senátu
Nejvyššího správního soudu v Brně. Na spolužáky si čas od času vzpomenu. Dneska k tomu byla
výrazná příležitost při blížícím se padesátiletí od
našeho nástupu do lavic a laboratoří kralupského
chemického učiliště. Byli to všichni šikovní kluci,
nové učiliště si vybíralo ty lepší žáky ze základních
škol. Na učilišti jsem zpočátku vzdělávání trochu
podcenil - na fakultě jsem už patřil mezi nejlepší
studenty svého ročníku.“
A jaké že získal doktor Hubáček vlastnosti
na učilišti, kde se „rýsoval“ i jeho osobní postoj k lidem? „Učiliště bylo i školou vztahů ke
spolužákům, učitelům a lidem v chemickém podniku při absolvování tehdejší provozní praxe. Mým
životním krédem, které vyznávám až dosud, kdy
pracuji stále na plný úvazek a na důchod myslím
jen okrajově, je nikdy se nad nikoho nepovyšovat.
Mohu-li neskromně říct, zůstal jsem stejný v přístupu k lidem jako zamlada - vždy jako „rovný s
rovným“. V tomto směru nesmím zapomenout na
ty, kteří naše charaktery formovali - mohu jmenovat jednak přítomného prvního ředitele Podzimka
nebo pedagogy na různém stupni - Fišer, Roháč,
Jurajdová anebo mistr odborného výcviku Včeliš.“
Dorazil na třídní sraz až z Vancouveru
Mirek Nový přiletěl na sraz až z Kanady.
Z republiky se „vzdálil“ v roce 1969. Po ukončení školy dělal chvíli v kralupském Kaučuku.
Jeho snem bylo vidět svět. Po krátké praxi a
vykonání následné povinné vojenské prezenční služby využil možnosti a do své domoviny
se už nevrátil. V Kanadě se chtěl profesi chemika okamžitě věnovat, ale žádné volné místo
aktuálně nebylo. Na imigračním úřadu mu
bez obalu řekli, že uvedená profese bude k
dispozici, až někdo ze stávajících provozních
chemiků zemře.
Nelenil a hned jel hledat práci na Aljašku,
tam pracoval dva roky v třídírně povrchových
azbestových dolů. Uvedená hornina je světlý
až tmavozelený minerál ze skupiny silikátů
(křemičitanů). V plicích se azbest zabodává
do plicních sklípků a postupem času okolo
nich může vzniknout i rakovinné bujení.
Dodnes má, jak M. Nový říká, z této etapy života určité zdravotní následky a hlavně nález
na plicích. Našel tam ale dobrou partu lidí, s
níž hrál divadlo a účinkoval v kapele - a to ho
prý drželo „nad vodou“.
Sen o cestování se mu splnil. Navštívil postupně 58 zemí světa - určitý čas v každé z
nich i žil. Během této anabáze se plynně naučil
sedmi jazykům. Rád se vrací na Kubu - ráje
Karibiku, kde každoročně dva měsíce hraje a
zpívá s kapelou tamní rytmy, a to zejména pro
kanadské turisty. Ale chemii po prvních zkušenostech za oceánem zcela neodvrhl. Nakonec
se mu podařilo získat nižší učitelskou funkci
Slavnostní vyřazení absolventů se v uplynulých padesáti letech existence školy konalo mnoho let
v aule někdejšího Institutu chemického průmyslu ČR, ale také i v reprezentačních prostorách Klubu
techniků podniku Kaučuk (snímek z roku 2003) a nejnověji rovněž v hotelu Sport.
20
- asistenta v chemickém oboru. Vědomosti
z chemie si nezvyšoval, má názor, že se vzdělával celých uplynulých padesát let - a byla to
prý dobrá životní škola, kterou nelze ničím nahradit. „Na setkání absolventů jezdím každoročně
- oni se v této periodě v Kralupech totiž scházejí.
Byli jsme a věřím, že dlouho budeme dobrá parta.
Je mi mezi bývalými spolužáky dobře - pořád v nás
zůstala stopa mládí, z níž přicházím také trochu
„nasát“.
Ten, který to všechno před 50 roky
odstartoval, byl i tentokrát čestným hostem
Magistr Miloslav Podzimek, první ředitel
Odborného učiliště chemického v Kralupech
nad Vltavou, byl čestným hostem setkání prvních absolventů ročníku 1961-64. „Pozvání si
nesmírně vážím. Odráží to tak trochu můj vztah k
nim. I když tenkrát před lety musel být trochu „kamuflovaný“ přísností. To proto, aby z nich byli dobří,
vzdělaní, erudovaní odborníci pro tehdy ještě dostavovaný chemický podnik na výrobu syntetického
kaučuku. Národní podnik Kaučuk Kralupy zahájil
provoz fakticky o tři roky později po jejich nástupu
do školy, jejímž vedením jsem byl jako ředitel pověřen. Osobně jsem je připravoval v oboru chemie,
fyziky a technologie chemického provozu.“
Dle jeho vyprávění zůstává v kontaktu i s
dalšími absolventy, a proto i vzpomínky na
začátky výuky jsou pro něj i po padesátce
let hodně živé. Učiliště v chemickém oboru
bylo jedno z mála i v tehdejší Československé
republice.
A pokud se jedná o zaměření na výrobu
kaučuku, bylo opravdovým solitérem, unikátem - a stalo se pro mladé lidi určitým
21
magnetem. Vzniklo z potřeby národního
podniku Kaučuk, který je dotoval zpočátku
velmi dobře, později z důvodu úsporných
opatření musela nastoupit jako hlavní „sponzor“ státní správa - díky této podpoře je
učiliště, dnes Střední odborná škola a Střední
odborné učiliště Kralupy na takové úrovni,
jaká trvá dodnes.
Podle jeho slov to přes náklonnost či podporu tehdejšího mateřského podniku Kaučuk
nebylo jednoduché. K ruce měl jako ředitel
pouze učitele a mistry odborného výcviku,
skici a plány na papíru bez potřebného technického zajištění. Navíc projekty učiliště byly z
roku 1953 - a škola zahajovala výuku až v roce
1961.
Nezbylo nic jiného než objíždět známé
chemické továrny a vybavení nakupovat
anebo získat za dobré slovo. Povedlo se - ale
bylo to o měsíc později proti stanovenému
termínu. Avšak tahle třicetidenní disproporce
v propadlišti dějin už vůbec nic neznamená.
A co ti, kteří zasedli v lavicích učiliště?
M. Podzimek: „Byli to mladí lidé, kteří k nám
nastoupili na základě požadovaných kvót. Musím
ale říct, že se vybírali ti, kteří měli vyznamenání a
chtěli proniknout do tajů chemie. Proto nejen na
tyto první absolventy, kteří nastoupili na směnová
pracoviště, byla slyšet z
podniku Kaučuk chvála,“ zakončil historicky
první ředitel kralupského chemického učiliště, který se těší stále
dobrému zdraví.
Také současný předseda Ústavního soudu ČR
tehdy stavěl budovu kralupského učiliště
Nebylo mu ani sedmnáct, když v květnu šedesátého roku maturoval na pražské
jedenáctiletce. Během studia po přečtení
Kuzněcovovy »Legendy o řece«, zařazené mezi tehdy silně tendenční povinnou
školní četbu, byl plný naivních romantických ideálů. Jenom ho tehdy mrzelo, že se
v Československu nestaví žádná přehrada
na Ankaře a že jediná
zrovna se rozbíhající
stavba mládeže, na kterou se nakonec přihlásil
na jeden rok a nastoupil tu 1. srpna 1960, je
„jenom“ v Kralupech
nad Vltavou. Slovo má
současný
předseda
Ústavního soudu JUDr.
Pavel Rychetský…
„Hned na počátku jsem
dostal zvláštní práci - v
nedávno odlité železobetonové konstrukci budoucího
chemického učiliště jsem měl s pomocí palice a
ostrých ocelových špičáků vysekávat díry do železobetonových podlah a stropů, protože betonáři
jaksi zapomněli při šalování na prostupy pro elektroinstalaci. V objektu, umístěném nedaleko od
vlastní stavby podniku Kaučuk, jsem první díru
probíjel snad celý týden. Dodnes nevím, proč se ty
díry neprorážely pneumatickým kladivem, ale když
si na mě za pár týdnů vzpomněl nějaký mistr a
viděl, že jsem pořád na stejném patře, odvelel mě
jako závozníka ke stařičkému náklaďáku, kterým
jsme vozili cihly a tvárnice z jednoho místa na
druhé. Posledních šest měsíců mé pomoci v budování jsem už patřil ke „šlechtě“ - byl jsem v partě
betonářů na stavbě kontaktních pecí v Kaučuku a
celé týdny jsem házel lopatou beton do »japonek«,
což byly těžké kovové dvoukolové vozíky. Byli jsme
to ale zvláštní směsice lidí:
maturanti, kteří si vylepšovali kádrový posudek, aby
se dostali na vysokou školu,
zedníci ze Slovenska, kteří
sem přišli za prací, jakési
snad „padlé dívky“, k nimž
jsem pubertálně, leč bezúspěšně vzhlížel - a samozřejmě svazáčtí dohlížitelé, kteří
kontrolovali naše ubikace a
organizovali tzv. rudé koutky, abychom jaksi politicky
nezakrněli. Na stavbu kau© Jan Symon
čukárny i epizodu na stavbě učiliště dnes vzpomínám asi tak jako většina
chlapů na základní vojenskou službu - pro mě to
bylo navíc důležité proto, že jsem definitivně ztratil
hodně iluzí - a začal shánět zcela jiné knížky. Ty
už mi zůstaly dodnes...,“ zavzpomínal pro náš almanach JUDr. Pavel Rychetský, spoluzakladatel a prvosignatář Charty 77, jemuž prezident
Francouzské republiky Jacques Chirac udělil
v roce 2005 francouzský Řád Čestné legie.
22
Příznivé výsledky výuky jsou jejich zásluhou
Po zavzpomínání na historii školy přinášíme seznam těch, kteří se zasloužili o kvalitní výuku téměř
čtyř tisíc absolventů. Za uplynulých padesát let
působila anebo dosud ve Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti Kralupy vyučuje tato
velká skupina pedagogů (v abecedním pořadí).
Učitelů teoretického vyučování bylo čtyřiaosmdesát a učitelů odborného výcviku šedesát.
UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ
Ing. Pavel Adam a ředitel, František Adámek, Ing.
Miloš Bareš, Ing. Pavel Bečka, Mgr. Dagmar Binková,
Ing. Jaroslav Bohata, Josef Brožek, Mgr. Miroslav
Buřič, Ingrid Coates, Mgr. Lubomír Černý - ředitel,
Jitka Černá, Petr Drobný, Mgr. Ladislav Dvořák,
Jarmila Dvořáčková, Mgr. Zdeňka Dvořáková Joklová, Ing. Valentina Farková, Oldřich Faměra,
Josef Fišer, Jaroslav Formánek, Ing. Zuzana Francová,
Mgr. Luboš Gebhart, Ladislav Hamouz, Mgr. Jana
Hamplová, Ing. Josef Hauge, Ing. Václav Havlíček,
Martin Hofman, Mgr. Jitka Hokešová, Ing. Dana
Hráčová, Mgr. Josef Hrdina, Mgr. Marie Hrdinová,
Miloslav Husák, Vladimír Charvát, Ing. Lenka
Janďourková, Mgr. Anna Jorová, Mgr. Eva Jurajdová,
V. Kaňáková, Václav Kleňha, Ing. Jiří Knöpfelmacher,
Jan Koubek, Mgr. Alžběta Kováčiková, Mgr. Helena
Kotousová, Mgr. Marcel Kubálek, PhDr. Zuzana
Kultová, Ing. Miroslav Kýn, Mgr. Jana Lázňovská,
Mgr. Zdeňka Lindová, Ing. Eva Linhartová, Bc.
Eliška Malendová, Dis., Mgr. Jaroslava Mazourková,
Karel Melichar - vedoucí odborného učiliště, Mgr.
Jarmila Mikšíčková, Mgr. Iva Neužilová, Mgr. Radka
Nevosadová, Mgr. Václav Novák, Ing. Vladimír Nový,
Ing. Jaroslava Očenášková, Jiří Ošlejšek, PaedDr.
23
Jarmila Panochová, Mgr. Hana Anna Pavlíková, Ing.
Jaromír Pánek, Jaroslav Pitner, Mgr. Věra Plátková,
Mgr. Radka Plecháčová, Mgr. Miloslav Podzimek a
vedoucí OU, Ing. Jaroslav Roháč, Mgr. Hana Rychlá,
Mgr. Martina Rybářová, Ing. Hana Řimsová, Marina
Sargsjan, PaedDr. Eva Slabochová, Mgr. Jitka
Soukupová, Jaromír Starý, Ing. Lenka Strouhalová,
Ing. Dana Sušánková, Mgr. Blanka Šebestová,
Ing. Pavel Šik, Ing. Jiří Šimanovský, Mgr. Hana
Šteglová, Mgr. Vlasta Štekrová, Bohdan Štekr, Mgr.
Silvie Tittlerová, Ing. Pavel Vlček, Jaromír Volko,
Pavla Marie Votavová, Ing. Miroslav Zápotocký a
Miloslav Žičař.
UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU
Jan Bauer, Břetislav Berger, Stanislav Bouška,
Jaroslav Boudník, Štěpánka Bulínová, Mgr. Miroslav
Buřič, Jaroslav Čech, Jaroslav Dinter, Jiří Dittrich,
Ladislav Doubek, Milan Dubec, Miroslav Faix,
Bohumil Fiala, Miroslav Firyt, Antonín Hedvík,
Stanislav Hejduk, Karel Hettych, Josef Hruška,
PhDr. Zdeněk Hýbl a ředitel, Stanislav Karlík, Tomáš
Klíma, Ivan Knypl, Jaroslav Kolc, Jaroslav Kopecký,
Miloslav Körner, Bohumil Kubíček, Petr Leubner, Jiří
Loukotka, Milan Loukotka, Miroslav Macháček, Jiří
Malý, Miroslav Matula, Pavel Mázl, Oldřich Měrka,
Václav Minařík, Jiří Němec, Miroslav Němeček,
Josef Novotný, Fedor Plastunjek, Anna Polnerová,
Zdeněk Rott, Jan Rudle, Josef Skrbek, Milena
Sládková, Zdeněk Slabý, Antonín Strejček, Táňa
Strunecká, Jaroslav Šafář, Ladislav Štros, Miloš Štegl,
Blahoslav Švancara, Hana Tintěrová, Jiří Trejbal,
Ing. Ladislav Tůma, Vratislav Veselý, Václav Včeliš,
Martin Volejník, Miroslav Vyležík a Pavel Zeman.
Studenti zdejšího středního odborného učiliště chemického
v oboru mechanik elektronik v r. 2003 před zahájením
písemné maturitní zkoušky z jazyka českého.
Kéž, lavice, kéž bys promluvila…
(fejeton ze školního prostředí)
Copak by nám asi mohla povědět ta naše školní lavice? Inu, ona je zatím celkem mladá, takže
toho moc nezažila, ale s námi tu je celé čtyři roky
našeho studia a pečlivě sleduje, co se tu každý
den, každou hodinu, minutu odehrává.
Už od ranních hodin, kdy my ještě rozespalí, ale
samozřejmě s plnou hlavou vědomostí, kráčíme do
školy, se na nás těší a vítá nás. Stejně tak nás vítá
paní vrátná, která nám jako obvykle zamkla šatnu
takřka před nosem. Uhnaní z někdy až nekonečné
cesty přes celé město doběhneme po schodech
do třídy, která občas postrádá vyučujícího. Tento
fakt už nás ani nepřekvapuje, oni totiž někteří
vyučující mají na vše spoustu času. Ovšem, když
se pozdní příchod do hodiny stane náhodou nám,
hned se rozčilují, kde že jsme to byli, že vše děláme
schválně a nemáme disciplínu.
Stejné je to i se zkoušením. Pan vyučující začne
sondovat po třídě, a jak se někde něco šustne,
okamžitě přichází na řadu spousta komentářů,
jak máme mnoho energie, kterou můžeme využít
při zkoušení. A tak se zanedlouho tři šťastlivci
odeberou do prvních lavic, aby uplatnili své znalosti v jistém předmětu.
Každý vyučující má své vlastní metody, které
dlouhá léta „piluje“, ale všichni mají jedno společné, všechny nás dovést k maturitě a úspěšně nás
jí provést. Konečně si všichni oddychnou, až nás
budou mít z krku. Pevně doufáme, že provedou
nás všechny, už přece jen kvůli jejich zdraví…
Kolik trápení jsme jim způsobili za ty čtyři roky
našeho slavného působení a honby k maturitní
zkoušce! Kolik starostí s naším věčným lajdáctvím,
absencemi a jinými problémy, z kterých nás museli
tahat! Už jen za to vše jim přece jen musíme být
vděční…
A když už je řeč o zdraví, nesmíme zapomenout
také na nás, žáky. Již od prvního ročníku jsme
slýchali: „Bude hůř, bude hůř!“ Bylo tím myšleno,
že bude opravdu hůř. To věčné flákání už dávno
skončilo. Teď je na programu jen známé Učit se,
učit se, učit se! Jinak, milánkové, běžte prodávat
párky na náměstí. Ano, i to by se mohlo stát a ve
finále se budeme ptát paní profesorky, zda si dá
na svůj párek v rohlíku hořčici nebo kečup.
Tak to snad ne! Když jsme se dostali tak daleko,
neskončíme přeci před cílem, a úspěšně jím prosvištíme jako „namydlený blesk“. Neuděláme radost všem těm záporným myšlenkám vyučujících,
že bychom mohli náhodou neuspět.
Všechno tohle působí na nás, na každého malého žáčka, chudáčka. Nesmírně se těší, až bude
mít za sebou první větší krok do života a spadne
z něho jedna velká starost.
Dalo by se polemizovat o tom, zda si opravdu
více oddychnou vyučující, nebo my - žáci, ale jak
se říká: „Nesmutněte, přijdou naše děti...“
Zase budou školní lavice SOU a SOŠ Kralupy
obsazené a budou znovu prožívat všechny radosti
i starosti stejně tak jako s námi.
Ma re k Dvořá k
24
Hodina moderní chemie vazbou na VŠCHT Praha
Více než čtyři tisíce studentů středních škol
oslovili za loňský rok 2010 v rámci Hodin moderní chemie posluchači a doktorandi Vysoké
školy chemicko-technologické v Praze při
svých aktivitách v různých popularizačních
programech zacílených na propagaci chemie.
Jejich výjezdy po celé republice jsou stále
žádanější. Vyučující na středních školách i učilištích zjistili, že i jedna moderní hodina chemie
dokáže zvýšit zájem žáků o předmět. Od mladých lidí, kteří si chemii zvolili jako životní obor,
se dozvědí, v čem vidí její půvab i význam.
Hodina moderní chemie, zorganizovaná
Vysokou školou chemicko-technologickou
25
v Praze, zpopularizovala chemii a moderní
chemické obory, a tím se snažila přiblížit
chemii studentům všech ročníků studujících
chemii na SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou.
Studenti 5. ročníku VŠCHT Praha - R. Lošot
a Z. Prokop, objasnili tehdy nejnovější trendy
v chemii. Především ukázali praktické aplikace
chemie, bez nichž se náš každodenní život
neobejde. Hodina byla velmi interaktivní, probíhala formou dialogu s množstvím pokusů,
které byly předvedeny v průběhu hodiny.
Nejvíc se žákům líbilo polévání ruky kapalným
dusíkem, důkaz platnosti stavové rovnice
ideálního plynu a levitace magnetu.
Hodiny moderní chemie v režii školy pro region
Ve všech kralupských základních školách,
v jedné veltruské a čtyřech v Mělníku se konaly zajímavé hodiny chemie pro žáky 8. a 9.
tříd. Byly uskutečněny zcela v režii studentů Vysoké školy chemicko-technologické v
Praze a Střední odborné školy v Kralupech
nad Vltavou. Na Mělnicku se jich uskutečnilo
téměř třicet.
Projekt „Hodina moderní chemie“ popularizuje chemii a novodobé chemické obory.
Zástupci z řad studentů VŠCHT Praha a kralupské střední školy při něm dětem objasnili
nejnovější trendy v chemii a především ukázali
praktické využití oboru chemie, bez něhož
se náš každodenní život neobejde. Hodina
byla vždy velmi zajímavá, probíhala formou
dialogu s množstvím pokusů, informoval nás
ředitel Střední odborné školy a Středního
odborného učiliště v Kralupech Mgr. Lubomír
Černý. Z kralupské školy vyjížděli k přednáškám se studenty pražské VŠCHT žáci ze třídy
chemiků operátorů či studujících v oboru aplikované chemie. Hodiny na Mělnicku se konaly
s podporou sponzorské organizace Česká
rafinérská.
Jeden z aktérů zajímavé hodiny chemie,
Tomáš Urban z maturitní třídy SOŠ Kralupy,
obor aplikovaná chemie, nám řekl, že s tímto
typem externí výuky jsou spokojeni žáci navštívených škol i jejich pedagogové. „Těch
pokusů jsme s vysokoškoláky absolvovali celou řadu.
Obecně se líbily například ty s použitím tzv. suchého ledu - pevným oxidem uhličitým, ponořeným
do vody s přídavkem saponátu za vzniku velkých
bublin, nebo s tekutým dusíkem, jímž se nafouknutý
barevný balónek poléval a ten následně zcela splaskl.
Nové byly pro děti základních škol i substance hořící v několika skleněných miskách různobarevným
plamenem. Žáci si z hodiny odnášeli
mnoho překvapivých poznatků, které
by se při běžné výuce chemie možná
ani nedozvěděli,“ uvedl T. Urban
(snímek z roku 2010).
Projekt moderní hodiny chemie byl zahájen VŠCHT Praha
v březnu 2010 a bude trvat
celkem 28 měsíců, tj. do konce
června 2012. Je to možná tip pro
další školy zdejšího regionu.
Jedna z „Hodin moderní chemie“
v jedné ze škol regionu Kralupsko
byla zcela v režii žáků SOŠ a SOU.
26
Ústní maturitní zkoušky chemiků (2003).
Profesní cesta: od učně ke generálnímu řediteli
Je zcela bezpochyby tím, kdo se vypracoval
ve své profesní kariéře nejvýše jako někdejší
učeň Středního odborného učiliště chemického Kralupy. Inženýr Jindřich Švec z Kralup (nar.
1965) tuto školu ukončil v oboru měření a regulace maturitou v r. 1983. Následovala Fakulta
strojní ČVUT Praha - strojírenská technologie,
funkci ředitele technického úseku (2005 - 2007)
a v období 2007 - 2009 byl generálním ředitelem Synthos, a.s. (dříve Kaučuk, a.s.). Aktuálně je
ředitelem individuálního prodeje energetického
komplexu RWE Transgas, a.s. Takové je stručné
curriculum vitae, dá se říct, historicky zcela nejúspěšnějšího absolventa kralupského učiliště.
Někdejší učeň Jindřich Švec převzal jako technický ředitel firmy Kaučuk pro tým zaměstnanců Kaučuku ocenění
„Bezpečný podnik“, které oficiálně předával současný premiér Petr Nečas, tehdy místopředseda vlády ČR.
kterou zakončil roku 1988. Jeho organizační
schopnosti a profesní spolehlivost se projevily
brzy po nástupu do podniku Kaučuk Kralupy.
Byl tu řadovým technickým pracovníkem a následně vedoucím výroby divize Energetika. V
rámci profesní přípravy byl dva roky výrobním
ředitelem v chemickém podniku Koramo, a.s.,
Kolín. I zde se plně osvědčil a byl znovu „převelen“ v r. 2004 do Kralup. Následně působil ve
27
A co mu zdejší odborná škola dala do života? Ing. J. Švec: „Obor automatizace a měření, který byl tehdy v osmdesátých letech zcela
„v plenkách“, mě ale až neskutečně bavil. I po absolvování vysoké školy jsem na sobě musel trvale
pracovat, zejména pokud jde o znalost angličtiny.
Podstatné je, že jsem na učilišti získal určitý názor
na život, manuální zručnost a naučil se přemýšlet
prakticky i logicky.“
Součástí výuky oborů SOŠ a SOU Kralupy je praxe na pracovištích
společnosti Synthos Kralupy (výpočetní středisko).
V teorii byli tehdy první mezi Středočechy
Vybraní nejlepší studenti středních škol a
gymnázií ze Středočeského kraje porovnali v
r. 2006 při chemické olympiádě své znalosti.
Zúčastnil se i Pavel Houžva z druhého ročníku
oboru chemik operátor - průmyslová chemie
se zaměřením na farmaceutickou výrobu, zakončeného maturitou.
Reprezentoval tehdejší střední odborné
učiliště chemické v konkurenci studujících
Středočechů. V laboratoři a posluchárně
Vysoké školy chemicko - technologické v Praze
se sešlo sedmatřicet soutěžících. Nejprve byly
ověřeny jejich praktické zkušenosti v oboru
odměrné analytické chemie. Na tuto zkoušku
navazoval po stejnou dobu test z teoretických
znalostí. Soutěžení pro něj dopadlo velice
dobře. Získal totiž v převeliké konkurenci studentů nejprestižnějších středočeských gymnázií v teoretické části soutěže překvapivou
první pozici a celkově skončil třetí. Vynikající!
Výborné renomé a také
reklama pro naši školu
V roce 2004 se v kralupském chemickém
učilišti připravovala skupina pracovníků z neratovické Spolany. Zvyšovali si znalosti v oboru a
kvalifikaci.
O rok později se v tomto trendu pokračovalo. V součinnosti s Úřadem práce Mělník
byla kralupskému školskému zařízení nabídnuta možnost organizace rekvalifikačního
kurzu pro nezaměstnané v regionu. Půlroční
rekvalifikační kurz v oboru provozní chemik
byl vytyčen v rozmezí září až prosinec 2005.
Bylo to ze strany Úřadu práce v Mělníku zcela
určitě moudré rozhodnutí, protože již mnoho
let žádný z absolventů nepatřil mezi klienty
této instituce - a to je pro kralupské chemické
učiliště dobrá reklama. (2005)
Pavel Houžva při přípravě na chemickou
olympiádu v roce 2006.
28
Všechna nej… měl rok 2006
V SOŠ a SOU Kralupy studovala řada žáků,
kteří v posledních 10 letech vzorně reprezentovali jméno školy, vynikajících výsledků
dosáhli na poli odborném.
Školní rok 2006 byl v tomto směru velmi
úspěšným. Chemici již druhým rokem poráželi studenty gymnázií v krajském kole chemické
olympiády.
Chlapci oboru mechanik elektronik výborně
prezentovali své vědomosti a schopnosti v
soutěži Enersol. Škola měla ten rok skvělé
reprezentanty i ve sportu, např. basketbalové
družstvo chlapců.
V oblasti kulturní se poprvé v historii podařilo po celý školní rok vydávat školní časopis
s názvem „Mecháček“, který obohatil a zpestřil denní pobyt ve škole. Jsou i další příklady
aktivit žáků…
Čtvrtí v republice v ministerské soutěži
Ministerstvo školství, mládeže a tělový- a šesté místo. Postoupili do celostátního
chovy každoročně vyhlašovalo v uplynulých kola. Zde před odbornou porotou hovořili
pěti letech studentskou soutěž v tematickém o alternativním zdroji vytápění ubytovny ve
okruhu péče o životní prostředí. Studenti Vojkovicích na Mělnicku za pomoci tzv. testředních škol v ní hodnotili využívání obno- pelného čerpadla a získali čtvrté místo mezi
vitelných zdrojů energie ve svém kraji a nesla studenty z celé České republiky.
název Enersol. Účelem soutěže bylo
propagovat a šířit pravdivé informace o obnovitelných zdrojích energie
v souladu s přijatými závazky České
republiky uvedenými v přístupové
smlouvě z Athén v roce 2003.
Úkolem soutěžících bylo zpracovat práci na téma obnovitelných
zdrojů ve svém regionu. Výběr se
týkal vodní energie, sluneční energie, geotermální energie, větrné
energie, biomasy a bioplynu. V
roce 2006 vybojovali L. Hampel a
T. Horák ze Střední odborné školy
a Středního odborného učiliště v
Kralupech v konkurenci středočesL. Hampel při převzetí ocenění za soutěž ENERSOL 2006 v Praze.
kých středních škol vynikající třetí
29
Úspěšný kralupský absolvent - boxer Šuda
Dvojnásobný mistr světa ve své váhové kategorii, boxer Luboš Šuda, byl v roce 1993 absolventem
učiliště v oboru mechanik opravář.
Někdejší žák kralupského učiliště Luboš
„Pitbull“ Šuda (35 let) získal sportovní proslulost jako zápasník kickboxu a boxer nejen
v České republice, ale i v Evropě a také na
americkém kontinentu. Titul mistra Evropy,
reprezentovaný nádherným širokým koženým
pásem s kovovým tepáním, mu před lety předával proslulý zápasník světového formátu a
neohrožený herec akčních filmů Ch. Norris.
Luboš se stal i nositelem titulu mistra světa.
V cestě za získáním interkontinentálního titulu Asociace IBF ho nezastavil ani Brazilec C.
Antonio. Ten měl ve své kariéře neuvěřitelných
čtyřiatřicet vítězných profesionálních střetnutí mezi provazy věhlasných světových ringů.
V nich jen jednou kapituloval. »Byl jsem druhým
borcem, který ho pokořil. Šla o něm zvěst, že vyhrál
celkem šestadvacet k.o. a já stál proti němu jako
outsider. Boj na dvanáct kol vždycky přinese nějaké
ty šrámy, ale za ta pouhá tři kola, kdy mi podlehl,
a sportovní štěstí jsem byl rád,« uzavřel L. Šuda,
který podle známého internetového portálu
boxrec.com nyní zaujímá 35. místo v celosvětovém žebříčku boxerů v polotěžké váze. V současné době se kromě závodní činnosti věnuje
Šuda i tréninku mladých kralupských boxerů.
30
Lukáš Kolc se po zcela prvním startu ve strmém ledovém
korytě v roce 2005 pochlubil spolužákům svými snímky
z trati, otisknutými v bulletinu společnosti Red Bull.
Lukáš Kolc historicky nejlepší z české výpravy
Cena za třetí místo při mezinárodním závodě
Red Bull Crashed Ice v Mnichově (2011), kterou
získal Lukáš Kolc, absolvent školy.
Kralupan Lukáš Kolc startuje od roku 2005,
kdy byl studentem II. ročníku studijního oboru
s maturitní zkouškou mechanik elektronik, ve
sjezdu ledovým korytem na bruslích - tehdy
novém adrenalinovém sportu. Hned v prvním
závodě všechny jako nováček překvapil - byl
ve světové konkurenci čtvrtý. Několikrát stanul
Okouzlila porotu zpěvem
Šestnáctiletá Michaela Benešová z Lužce
nad Vltavou byla jedinou zástupkyní chemické
školy při soutěži »Kralupský slavík 2004«, v níž
obsadila 2. místo. Byla tehdy studentkou II. ročníku středního odborného učiliště chemického
v oboru chemik operátor, který je nově koncipován se zaměřením na farmacii. Zpěvu a hře na hudební nástroje věnovala tehdy fakticky všechen
volný čas - a to bylo na jejím výkonu znát.
31
v závodě Red Bull Crashed Ice na stupni vítězů
(Praha 2009 - 2. místo, Davos 2008 - 3. místo
a Mnichov 2011 - 3. místo atd.). V roce 2011 se
stal českou „jedničkou“ v tomto závodě, kombinujícím bruslení a sjezd na ledové trati, plné
překážek, skoků a klopených zatáček. Z české
čtyřčlenné ekipy byl v součtu umístění nejlepší. Jen pro zajímavost: do kvalifikace posledního z kvarteta závodů v kanadském Quebecku
v r. 2011 se přihlásilo 11 tisíc závodníků, nejvíce bylo pochopitelně Kanaďanů. U trati se
tísnilo přes 110 tisíc diváků. Jízdu 400 metrů
dlouhým ledovým korytem Kolc ukončil jako
devátý a v konečném hodnocení výsledků čtyř
náročných závodů obsadil šesté místo v konkurenci startujících z 21 zemí světa. A ještě prý
neřekl světové konkurenci poslední slovo…
Příkladná reprezentace „černého řemesla“
Měření sil žáků středních odborných učilišť
v nejrůznějších oborech má v ČR už svou tradici. V roce 2001 se žáci 2. ročníku učebního
oboru mechanik opravář zúčastnili soutěže
odborných dovedností ve SOU strojírenském
ve Slaném. Přijelo tam 23 žáků učilišť (převážně
strojírenských) z Kladna, Chomutova, Mělníka,
Loun, Příbrami a Sedlčan. Konkurence byla
nepochybně velká. Všichni se utkali jak v teorii, tak v praktických dovednostech. J. Šulda
ze Středního odborného učiliště chemického
Kralupy měl sice menší problémy v teorii, ale
celkově se umístil jako třetí: v praktické části
totiž obsadil až nečekané první místo!
Každý zámečník získá
během výuky certifikát ze
sváření
Žáci třetího ročníku oboru
zámečník Střední odborné
školy a Středního odborného
učiliště Kralupy nad Vltavou
Marek Šťastný, Jan Zeman a
Zdeněk Horkavý se ve svářečské škole kralupské společnosti
K-Protos učili řemeslu během
krátkodobého kurzu. Na snímku je instruuje i vedoucí svářečské školy Bc. Václav Pokorný
(2008).
I technik může být výtvarníkem
Pavel Braun byl tehdy „druhák“ v oboru
mechanik elektronických zařízení a pěkně maloval. Petra Plecháčová studovala na chemičku
a ten rok ji čekala maturita. Oba vedení školy
mile svou tvorbou překvapili. V květnu 2006
na vernisáži výstavy „Salon kralupských výtvarníků“ v Městském muzeu Kralupy vystavovali
svá dílka. Pavel byl okouzlen starou i novou
technikou, především železnicí. Na výstavě
bylo možné obdivovat jeho kresbu tužkou
»Lokomotiva« nebo akvarel »Vlak v krajině«,
perokresbu »Penzion« atd. Petra svůj malířský
talent zacílila na abstraktní tvorbu a pohrála
si s prostorem, tvary, barvami a vlastní představivostí. Důkazem byly její oleje na kartonu
»Šachovnice« a »Podmořský svět«.
32
V německém městě Hartha žáci školy řešili při
krátkodobé stáži i praktické úkoly na speciálních
panelech (2010).
Napsali o naší škole v týdeníku Mělnicko
Kralupská střední odborná škola partnerem
zajímavého projektu ve sféře chemie
CREDCHEM probíhá i v dolním Povltaví
Byl ustaven mezinárodní projekt pro střední
školy s chemickým zaměřením v pěti evropských státech (Slovensko, ČR, Německo,
Bulharsko a Itálie). Financovaný je
z evropských fondů v období let
2010 - 2014. Hlavním evropským
koordinátorem
je
drážďanské
Berufsschulzentrum für Technik. V
České republice je garantem Národní
ústav odborného vzdělávání. Z ČR je do
něj zapojeno pět nejlepších středních škol
v oboru chemie - jednou z nich je kralupská
střední škola.
Usnesení Evropské rady pro vzdělávání a
Kodaňská deklarace z roku 2002 stanovily
jako prioritu vyvinout systém posílení významu odborného vzdělávání. Záměrem je mimo
jiné podpořit srovnatelnost vzdělávacích
zařízení v uvedených pěti zemích, uznávání
kvalifikace vzdělávacího procesu mezi různými zeměmi a na různých úrovních.
Základem nově vytyčeného projektu
CREDCHEM je sjednocení výuky odborných chemických předmětů
ve středních školách a odstranění jazykových bariér. Každá
zapojená škola vytvoří dvě tzv.
jednotky učení, z nichž jedna
pokryje dvoudenní práci žáků v chemické laboratoři včetně teorie.
Významnou částí projektu jsou chystané
studijní pobyty učitelů (tzv. mobility) i odborné stáže studentů. V roce 2010 proběhla
pouze mobilita učitelů, žáci na odbornou stáž
vyjedou do partnerských škol v Drážďanech a
Novákách až letos, kdy by se již měli vzdělávat právě podle připravených jednotek učení.
Tyto aktivity jsou realizovány v rámci projektu
„Leonardo da Vinci - Partnerství“.
Také závěrečné zkoušky chemiků bývají plné napětí a „záludných“ doplňujících otázek - zkoušející Ing.
D. Hráčové odpovídá budoucí absolventka školy (2004).
33
Kralupští a neratovičtí frekventanti certifikačního kurzu ve Střední
odborné škole a Středním odborném učilišti Kralupy se svou třídní
učitelkou Mgr. Alžbětou Kováčikovou.
Studenti mechanici získali potřebný náskok
ve svém oboru v Německé spolkové republice
Jak otiskl i regionální tisk, žákům 3. a 4.
ročníku oboru středního vzdělání s maturitní
zkouškou mechanik elektronik byl na počátku
školního roku představen projekt „Mobilita
pro techniku a obchod“ v rámci evropského
programu Leonardo da Vinci. Jejich praxe v
oboru se měla uskutečnit formou odborné
stáže v saském městě Hartha. K pobytu v
Dobrou průpravou bývají každoroční stáže
žáků oboru mechanik elektronik ve výukovém
středisku v německém městě Hartha (2009).
Německu bylo vybráno 15 žáků a všichni byli
zapojeni do přípravy jazykové a kulturně vzdělávací. Probíhala rovněž odborná příprava za účasti technika kralupské firmy Elmep,
zaměřená na programování v systému Logo.
Studenti byli ve středisku InBIT Hartha
seznámeni se základní stavbou počítačového systému Logo a prací se softwarem.
Výuka byla zacílena na pneumatická zařízení.
Studentům byly rovněž vysvětleny základy
funkce mikroprocesorů. Součástí výuky bylo
také vyhledávání závad v řídicí technice.
Účastníci stáže získali cennou zahraniční
pracovní zkušenost. Ta jim třeba výhledově
umožní zvýšit jejich šance získat zaměstnání i na evropském trhu práce. Odborná stáž
obecně posunula znalosti a dovednosti mladých Kralupanů o značný kus dopředu.
Kralupané se zúčastnili i tzv. mimoškolní
aktivity - včetně bowlingu, vyzkoušeli svou
obratnost a odvahu při outdoorovém výcviku lezení po stromech na lanech v lokalitě
Kletterwald (2010).
Chemičtí průmyslováci poprvé z kralupské školy
Je jedním ze šestatřiceti čerstvých absolventů - maturantů Střední odborné školy a
Středního odborného učiliště v Kralupech
nad Vltavou v r. 2011. Miloš Holáň tu po čtyři
roky studoval v novém vzdělávacím oboru,
který má osnovy odpovídající tradiční chemické průmyslové škole s inovovaným zaměřením
na oblast výpočetní techniky. On i jeho spolužáci ve třídě se tak stali v tomto nově koncipovaném oboru prvními maturanty.
Při slavnostním vyhodnocení studia a předání vysvědčení všem letošním úspěšným
absolventům se ředitel školy a vyučující letos
poprvé rozloučili i s těmi, kteří premiérově
34
chemiků připravil odpovědně a všichni se nám věnovali opravdu důkladně. Tempu studia během čtyř
let školy nestačil pouze jediný spolužák ze čtyřiadvaceti. Asi to bylo tím, že pokud jde kdokoliv studovat
na střední školu vybraný obor - a baví ho to, nebo
alespoň zajímá, neměl
by mít během studia
žádné větší problémy.
Na maturitním vysvědčení mám z pěti známek
pouze dvě dvojky a tři
jedničky,“ uvádí Miloš
Holáň.
Aktuálně plánuje
studium na Vysoké
škole chemicko-technologické v Praze
(VŠCHT). Nejdříve
by to prý mělo být
bakalářské studium,
následně se podle
výsledků pokusí o
inženýrský
titul.
Miloš Holáň, vzorný student chemického oboru, přebírá vysvědčení od „Kralupská
střední
vyučujících při slavnostním vyhodnocení „průmyslováků“, absolventů SOŠ a odborná škola udržuje
SOU Kralupy v tamním hotelu Sport (r. 2011).
kontakty s uvedenou
VŠCHT, kam se chysI v jeho případě platí, že se řemeslo (obor tám. Pravidelně se tam pořádají exkurze, jichž se i
chemie) dědí z otce na syna. Oba se totiž žáci naší školy zúčastňovali. Loni dostala naše škola
připravovali v časovém odstupu v kralupské další nabídku od VŠCHT pro studenty k účasti na
škole. Otec Holáň absolvoval s výučním lis- tzv. letní škole v měsíci srpnu. Jednalo se sice pouze o
tem, mladší Holáň již s ceněným maturitním tři dny, ale bylo to velice zajímavé. Během této doby
vysvědčením v novém oboru, který rozvíjí i jsme mohli navštívit jakoukoli přednášku, na kterou
znalosti ze sféry počítačové vědy v propojení jsme se zapsali, libovolnou laboratoř, na niž jsme byli
zvědavi - a vyzkoušet si chemické pokusy, které v
s chemickou technologií.
„Mám za to, že nás tým pedagogů na řemeslo osnovách střední školy nejsou.“
skládali státní maturitní zkoušku chemických
průmyslováků. Miloš Holáň tu byl ze své
třídy jako jediný slavnostně vyhlášen vzorným
žákem s nejlepšími studijními výsledky a získal
i malou prémii.
35
Základy chemie krokem zpět do pracovního cyklu
Ztráta zaměstnání během restrukturalizace
průmyslu se i v našem regionu stále jeví jako
vytrvalá výstraha. Dotkla se už mnohých obyvatel. Podniky, které byly nuceny propouštět
své zaměstnance, vytvářely, pokud měly finanční prostředky, příznivé prostředí pro jejich
rekvalifikaci a další uplatnění na trhu práce.
Potvrdit to může i kralupská střední škola.
Probíhal tu mj. tříměsíční kurz pro nezaměstnané z mělnického regionu, a to jako součást
tzv. pilotního programu UNIV 2. Byl zčásti
sponzorovaný Úřadem práce v Mělníku a
rovněž měl podporu z prostředků Evropské
unie.
Kurz byl výjimečný také tím, že kromě
odborné stránky v něm nechyběla příprava
v oboru výpočetní techniky, která je často
rozhodujícím požadavkem pro umístění
uchazeče o práci. Vzdělávací cyklus „Základy
chemie“ mohli absolvovat vyučení v jiném
než chemickém oboru, doplnit si znalosti a
dovednosti ze sféry chemické technologie.
Ve školním roce 2010/2011 se jednalo už o
druhý kurz v řadě.
Frekventanti kurzu se scházeli v lavicích kralupské střední školy dva dny v týdnu a k tomu
ještě měli páteční čtyřhodinová laboratorní
cvičení. Většinou se jednalo o nezaměstnané,
kteří již ztratili zákonný nárok na podporu.
Díky jejich osobnímu rozhodnutí vzdělávat se
jim byla po dobu kurzu tato finanční subvence úřadem práce znovu vyplácena.
V prvním kurzu pod patronací mělnického
úřadu práce bylo zapojeno jedenadvacet žadatelů o práci, k závěrečným pohovorům jich
dospělo patnáct. I to už vypovídá o vysokých
požadavcích pedagogů SOŠ a SOU a úrovni
vlastní přípravy.
Střední škola již má příznivé zprávy o tom,
že se absolventy rekvalifikačního kurzu podařilo lokálním pracovištím úřadu práce umístit
na pracovní pozice.
Škola vyučuje žádané obory
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště v Kralupech nad Vltavou připravují mladé lidi
na řadu atraktivních povolání. To, že na Úřadu
práce v Mělníku nejsou registrováni žádní dosavadní absolventi, napovídá o skutečnosti, že
po nich podniky nejen ze zdejšího regionu vždy
rády sáhnou. Platí to i o mechaniku elektroniku
Štěpánu Hujerovi, který sestavil při maturitní
zkoušce v roce 2008 zajímavý počítačový program pro simulaci provozu balicí linky.
36
Škola má úzké kontakty s VŠCHT Praha
Další ze série exkurzí do Vysoké školy
chemicko-technologické v Praze - Dejvicích
(VŠCHT) absolvovali žáci školy v tamním
Ústavu chemického inženýrství. První zastávkou byla laboratoř zabývající se úpravou
materiálu, zejména vrtáním do různého, elektricky nevodivého materiálu (plastové destičky). Podívali se do laboratoře, která slouží
studentům k seznámení se základními procesy
a operacemi, významnými v chemickém inženýrství. Mezi základní laboratorní úlohy, které
zde studenti řeší, patří například charakteristika odstředivého čerpadla, procesy ve výplňových kolonách či funkce rektifikační kolony.
Další dojmy získali i na Fakultě chemické technologie, v Ústavu organické chemie VŠCHT
atd. Exkurze podobného charaktru se stávají
vhodným doplňkem výuky zdejších žáků.
Zvyšování kvalifikace dospělých z podniků
K aktuálním 264 žákům Střední odborné
školy a Středního odborného učiliště Kralupy
nad Vltavou přibyli ve školním roce 2009/10
zaměstnanci ze dvou chemických firem - z
Kralup (výroba kaučuků a plastů) a Neratovic
(anorganická chemie a plasty), účastníci tzv.
certifikačního kurzu.
»Jsme rádi, že našli odvahu dále se při své
běžné práci - většinou na směnách - a rodinných
povinnostech vzdělávat. Osnova výuky byla načrtnuta dle požadavku obou podniků,« uvedl ředitel
školy Mgr. Černý.
Rozšíření znalostí chemiků mělo celkový
rozsah 150 vyučovacích hodin s tím, že se v
lavicích a laboratoři scházeli každé sudé úterý
v měsíci. Výsledky snažení byly zúročeny
při náročných závěrečných absolventských
zkouškách v r. 2010.
V dosud posledním kurzu pro nezaměstnané z Mělnicka
byla jedním ze čtyř
vyučovaných odborných předmětů ve
Střední odborné škole
a Středním odborném učilišti Kralupy i
chemická technologie, frekventantům ji
přednášela Ing. Lenka
Janďourková. (2011)
37
Chemické podniky v Kralupech a Neratovicích umožnily svým
zaměstnancům zvýšení kvalifikace v intencích tzv. certifikačního kurzu.
Vpředu Jan Jirák, dnes technolog výroby (r. 2006).
Tentokrát vystudovali za státní prostředky
Ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Kralupy nad Vltavou visí na
jedné z chodeb rozlehlého areálu zarámované třídní tablo z let 1997 až 2000. Jsou na nich
tváře těch, kteří zde maturovali před jedenácti
roky. Tehdy tu byl otevřen historicky zcela
první ročník dálkového vzdělávání s finanční
podporou tehdejšího chemického podniku
Ing. Lenka Janďourková. První ročník ukončilo 16
z 20 přihlášených dospělých studentů. K výuce
docházeli každý čtvrtek. Ti, kteří měli směny, se
museli tomuto studijnímu intervalu přizpůsobit
s podporou vedení dílčích pracovišť po celý
školní rok. Dospělí studující si rozšířili odborné
znalosti anorganické a organické chemie, fyzikální a analytické chemie, prohloubili si vědění z
Skupina maturantů - dálkařů při slavnostním vyřazení absolventů SOŠ a SOU Kralupy (2011).
Kaučuk, dnes Synthos Kralupy, a České rafinérské, a.s. Absolvovalo a získalo tu tehdy
maturitní vysvědčení pětadvacet studujících.
Další cyklus vzdělávání uvedeného charakteru se uskutečnil v letech 2008 až 2011.
Rozdíl mezi oběma třídami byl ve skutečnosti,
že současná příprava dospělých je již v plné
režii státu. Vzdělávání bylo v SOŠ a SOU
Kralupy zacíleno na provozní chemii se zaměřením na chemicko-technologické procesy.
Studující byli opět hlavně z podniků Synthos
Kralupy nad Vltavou a Spolana Neratovice.
Dálkové studium chemiků řídila třídní učitelka
oboru chemických procesů a technologií, které
jsou potřebné při jejich práci.
Navíc museli „oprášit“ znalosti ze všeobecně vzdělávacích předmětů - z českého jazyka a matematiky. Zcela novou kategorií pro
věkem už starší studenty byl anglický jazyk.
Ve všech těchto uvedených předmětech se
totiž připravovali na státní maturitu, která se
stala v roce 2011 na středních školách běžným
normativem.
A uhrazovali vlastně něco dospělí studující?
Ing. Lenka Janďourková: »Neplatili nic, pouze si
hradili výlohy na učebnice a studijní materiály…«
38
Škola pořádá každoročně pro žáky prvních ročníků
adaptační kurzy, při nichž se také sportuje (2010).
Škola je prý základ života
aneb Kdybych byl učitelem…
(Fejeton)
Už v základce nám učitelé vštěpovali do hlav
zásady slušného chování a nutili nás do učení i domácích úkolů. Snahy byly však marné. Přetrumfly je
létající svačiny, vodou nasáklé houby, vlaštovky, ba
i kružítka zapichující se do tabule. Ani poznámky
na půl stránky žákovské nás neodradily od „pilného“
studia. Čím jsme byli starší, tím raději jsme doháněli
učitele k šílenství. Také nám pořád předhazovali, jak
by chtěli vidět nás, až jednou třeba budeme také
učit. A my jim jen potměšile odpovídali: „Toho už se,
milá paní učitelko, nedožijete...“
Naše krásná léta měla zastavit střední škola. O
tom nás přesvědčila naše první návštěva „na koberečku“ u pana ředitele. Ale nástraha života zvaná
puberta hlásila jiný přístup. Pár nás narazilo velice
tvrdě hned v několika hodinách. Místo očekávané
poznámky á la základní škola jsme byli zkoušeni písemně či ústně. S údivem si doma moji drazí rodičové
prohlíželi zelený sešitek s jednou pětkou za druhou.
Náprava nedostatečných ovšem byla nesnadná.
Občas nám pomohl tahák. Kolikrát se s ním připravujeme, rafinovaně vymýšlíme finty a ve finále píšeme
jiné téma, ba dokonce jsme osloveni z jiného předmětu. To jsou pak učitelé proklínáni a nazýváni slovy,
která je možno pronášet v televizi až po 22. hodině.
Lavice mají nový vzhled encyklopedií, kde se
střídají vzorečky a zákony, ruce počmárané skoro
po lopatky, kdy s přečtením „taháku“ musí pomoci
spolužák ze zadní lavice. Často se stane, že díky pomůcce, pracně vyrobené a s potem až na zádech použité, získáme jen známku dobrou. Ejhle, vyzráli jsme
nad hloupým učitelem! Opak jest pravdou. Učitelé
39
nám rádi řeknou, jak jsou spokojeni s posledním výsledkem, a hned si nás s lišáckým úsměvem potupně
vyzkoušejí u tabule…
Nebýt školy, neuměli bychom nejen číst, psát a počítat, ale neovládali bychom ani hod svačinou do dálky,
neuměli bychom zlobit, pozorovat vyvinuté spolužačky
a spoustu dalších aktivit, zcela potřebných pro život.
Škola je totiž základ života, bez vzdělání nemáte
práci, bez práce peníze, které následně potřebujete
na alimenty a rozvodová řízení. Dovednosti získané
ve škole uplatníte i v manželství při večerních „hrátkách“. Tedy - alespoň já jsem v hodinách tělesné
výchovy nesbíral fyzickou kondici jen pro nic za nic.
Stát se učitelem by v mých představách znamenalo učit podle sebe, podle svého. Jinak řečeno: pomáhat žákům, brát je jako své kamarády, o víkendech
je potkávat v barech a rozprávět o škole, zasmát se
s nimi přestárlým kolegům a dojednat známku za
lahvinku medoviny. O tyto iluze jsem ale definitivně
přišel větou jednoho našeho učitele odborného výcviku, když pronesl svůj bonmot: „Vy hovádka, učte
se, nebo nakonec dopadnete stejně jako já...“
(ze školní slohové práce žáka 3. ročníku oboru mechanik elektronik)
Prezentace vyučovaných oborů školy před
veřejností na tradiční výstavě v Mělníku.
Škola pořádala každoročně i vánoční hokejový turnaj.
Mladí Kralupané na »handlu« v německém Oberhavelu
Během posledního prázdninového týdne
r. 2006 se uskutečnilo v německém kraji
Oberhavel tradiční sportovní setkání mládeže.
Sjela se na něj opět plejáda účastníků z USA,
Litvy, Estonska, Polska a České republiky.
Sportovní klání i celá řada doprovodných kulturních akcí je každoročně zacílena na trvalé
sbližování a poznávání evropských národů.
Z České republiky jezdí do Oberhavelu pravidelně skupina Kralupanů. Tehdejší starosta
města Mgr. P. Rynt nabídl účast mladým ze
středního odborného učiliště chemického.
Naši žáci získali řadu ocenění za sportovní i
vědomostní soutěže (viz snímek).
Skupina žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Kralupy s cennými trofejemi
za docílené sportovní výsledky v německém kraji Oberhavel, kde reprezentovala Kralupsko a zdejší
středoškolskou mládež (2006).
Brožura, kterou jste právě dočetli, se od
běžného almanachu či tradiční ročenky
odlišuje tím, že neobsahuje detailní přehled
absolventů - těch se během půl století v
lavicích SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou
vystřídaly téměř čtyři tisíce. Absence seznamu
byla vyvolána skutečností omezeného finančního
rozpočtu na uvedenou publikaci, míněno počet jejích stran. O to více se autoři věnovali zformování
aktuálního obrazu vzdělávacího zařízení za
posledních deset roků, uplynulých od vydání almanachu ke čtyřicetiletí školy. Hlavní
akcent byl položen na projekty, na nichž se
pedagogové aktivně podíleli a spoluvytvářeli
- zejména pokud jde o ten nejdůležitější »IT škola
Kralupy - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost«. Věřme, že to bylo počtení poutavé
a poučné, proložené četnými zajímavostmi.
J. Hera i n a Mgr. J. Mazou rková
40
Absolventi zvládají i práci na soustruhu
Ve škole se chemici učí ovládat složité chemické aparatury
Náročné závěrečné zkoušky učebních oborů
Budoucí chemici se připravují v laboratořích
V kuchyni se běžně uvaří 220 obědů
e6 16 35
57 17 02 c2 47 96 46
57 96 02 d6 96 e6 56 67 02 56
57 17 56 37 e6 02 f6Spokojení
96 4strávníci
7 96 27
projektu
let2
SOŠ a SOU Kralupy 1961 - 2011
6 36Publikace
87 5k ukončení
6 02 3
7 57IT škola
26 Kralupy
96 a2k7výročí
5650 0
(do r. 2006 SOUCH Kralupy).
2 16Sestavili
96 a redakčně
76 57
66Mgr.0Jaroslava
2 d6Mazourková
16 37a Jiří0Herain;
7 9fotografie:
6
upravili:
Jiří Herain, Fotoateliér Zdeny
Petrovičové Kralupy, archiv SOŠ a SOU Kralupy; grafická úprava a příprava k tisku: Pavel Keil; tisk: Rapy, s.r.o.,
96 36
16 c6 02 47 56 e6 02 c2 47 37
polygrafická výroba, Vodárenská 501, Kralupy nad Vltavou.
37 57 36 02 56 16 47 07 57 27 56 02
02 37 f6 57 17 96 c6 56 46 96 02 47
Představte si... Hudební
skupina Rolling Stones existuje
od roku 1962. To je velmi
dlouhá doba, jak dlouho to
tato famózní čtveřice spolu vydržela. Střední odborná škola a
Střední odborné učiliště Kralupy
nad Vltavou je jen o rok starší.
Před padesáti roky tu premiérově nastoupili noví žáci…
Třída prvních chemiků v roce 1963
Pohled na areál školy
Tradiční slavnostní zahájení školního roku s rodiči a novými žáky (2009)
Download

Almanach k 50. výročí SOŠ a SOU