H&T
Dance Group
PONUKA KOMERČNÝCH VYSTÚPENÍ
Predstavujeme Vám
H&T Dance Group
www.h-t.sk
H&T Dance Group
zaloţila v r. 1998 Lucia Maniková (Cíchová) ako
hip-hopovú skupinu. Dnes tancuje rôzne ţánre moderného tanca: hip hop,
disco, show dance, latino, orientálne i scénické tance, aj playback show.
Mnohí členovia skupiny začínali svoju tanečnú kariéru spolu s jej vznikom, a
ako dozrievala skupina, rástli jej tanečníci; dnes dosahujú skvelé výsledky na
domácich i medzinárodných súťaţiach; sú niekoľkonásobní majstri a
vicemajstri Európy uţ od r. 2003; v r. 2006 boli dokonca vyhlásení za
najúspešnejšiu skupinu ME.
Tanečníci vystupujú na rôznych akciách; 6 rokov boli súčasťou programu
Na kolesách proti rakovine, UNICEF, kaţdoročne účinkujú v rámci programu
Vinobrania, hodov alebo Vianočných programov v Rači, Kultúrneho leta
v Bratislave i v Senci. V r. 2002-06 v spolupráci s cestovkou TIP TOUR
realizovali program „Kultúrne leto“ na Makarskej riviere a Tučepi. Svojimi
tanečnými vystúpeniami prispievajú do zábavných programov STV, Markízy,
JOJ, napr. raňajšie vysielanie, účinkovanie v programe „Miliónový tanec“,
postup do semifinále v TV súťaţi „Slovensko má talent“, „Československo má
talent“, aj na koncertoch našich i zahraničných spevákov (Kate Ryan, Arash,
Lucia Šoralová, Ruslana, Emily).
Uţ niekoľko rokov úspešne účinkujú v programe na plesoch, firemných párty,
narodeninových oslavách, Vianočných a Mikulášskych večierkoch, prispievajú
ku kultúrnemu programu rôznych športových akcií, napr. M SR squashi,
Adidas street ball, „Športové turnaje“.
Ponúkaný program má viac realizačných možností
môţe byť zostavený do jedného súvislého bloku s komentárom a objasnením myšlienok tanca,
štýlov tanca, resp. o skupine;
môţe byť rozdelený do niekoľkých kratších blokov podľa vekových kategórií alebo podľa
tanečného štýlu;
jednotlivé choreografie môţu byť súčasťou iného programu zaradené podľa výberu organizátora;
program, resp. vybrané choreografie sa môţu podľa poţiadavky organizátora opakovať.
Škola tanca
Ponúkame prípravu a realizácia školy tanca s trénerkou a choreografkou Luciou,
s asistenciou pomocných trénerov klubu
v štýloch
• hip hop
• disco
• show dance
• breake dance;
Súčasťou školy tanca pripravíme minisúťaţ medzi účastníkmi, kto sa ako dobre dokáţe naučiť a
predviesť trénované kroky;
Hlavné vystúpenia
Nasledujúce slidy poskytujú rámcovú ukáţku choreografií, ktoré má H&T Dance Group vo svojom
repertoári.
Podľa konkrétnej akcie a poţiadavky klienta je H&T Dance Group schopná pripraviť alternovaný
program v zameraní, počte tanečníkov, kostýmov i rozsahu:
tanečný štýl - hip hop, disco, show dance, latino, orientálne i scénické tance, playback show;
počet tanečníkov – sólo, duo, trio, malé i veľké choreografie aţ do 24 tanečníkov;
kostýmy – podľa príleţitosti, zamerania a miesta akcie.
Súčasťou programu môţe byť škola tanca.
Konkrétne podmienky a poţiadavky dohodneme pri osobnom pohovore s klientom.
Naše kľúčové tanečníčky a tanečníci
H&T DANCE GROUP
Single Ladies
ţenskosť, krása a ladnosť sú prvky, ktoré nesmú chýbať v ţiadnej dobrej choreografii
s hudobným podkladom od Beyonce...
Alternatívne kostýmy.
Počet tanečníkov:
5-7
H&T DANCE GROUP
Lambada
Pestré sexi oblečenie zdobené reťazami z kvetov
je v harmónii s rytmickou hudbou plnou slnečného jasu a tepla horúcich letných dní...
Známa chytľavá melódia rozohrá tanečné strunky v kaţdom z divákov.
Počet tanečníkov:
5-7
Indiana Jones
H&T DANCE GROUP
technicky náročná choreografia plná neočakávaných zvratov, vyjadrujúca napínavý príbeh
známy z filmu o krištáľovej lebke;
Tanečníci umne striedajú štýl oblečenia a farebnosť kostýmov. Dynamický hudobný podklad
dokresľuje dokonalosť záţitku.
H&T DANCE GROUP
Samba
rozmanité farebné kostýmy, dynamická hudba,
dokonalé latino pohyby dodávajú choreografii
pravú „chuť“ brazílskej samby.
Kto ju ešte nevidel, musí tak urobiť. . .
Počet tanečníkov:
3-7
H&T DANCE GROUP
Hawai
Kto by nechcel zaţiť večer plný
romantiky na pláţi v Karibiku?
Krása dievčat, ladnosť
pohybov, bohatosť kostýmov,
hawaiské bubny a jemný letný
vánok prinášajú pocit
nekonečnej uvoľnenosti
a radosti z tanečného
vystúpenia.
Počet tanečníkov:
3-6
Indická noc
s hustnúcou tmou a utíchajúcim ţivotom sa ponoríme do Rozprávky z tisíc a jeden noci,
kde dobro a láska víťazia nad zlom a klamstvom.
Nádherné kostýmy, hudba plná energie a arabských rytmov ponúkajú neopakovateľný
záţitok z vystúpenia.
H&T DANCE GROUP
Počet tanečníkov:
3 - 10
H&T DANCE GROUP
Hip hop formácia
Dynamická choreografia, v ktorej sa striedajú tanečné štýly old school
a new style, pekné priestorové stvárnenie s jasným dejom je súčasťou
dokonalého záţitku pre diváka.
Let me love you
Choreografia plná citu a vášne, vyjadrená pohybom, pohľadom
a dotykom.
H&T DANCE GROUP
Počet tanečníkov: 2
Light blue
H&T DANCE GROUP
hip hopový párový tanec v štýle rnb.
Scénika
H&T DANCE GROUP
emotívny výrazový tanec, ktorý svojou neţnosťou zasiahne diváka.
Vystúpenia juniorov a detí
Vystúpenia tanečníkov od 6 do 14 rokov.
Nemýľte sa, ich vek neznamená, ţe si budú podupkávať do rytmu a vyvolávať svojou milotou
úsmev na tvári...
Naši malí tanečníci sú tanečníkmi v pravom slova zmysle. Majú za sebou hodiny tréningov, účasť
na mnohých domácich i medzinárodných súťaţiach, z ktorých si priniesli významné ocenenia,
ale i vystúpenia na rôznych akciách, napr. pri príleţitosti MDD na Hviezdoslavovom námestí, na
Kamennom námestí, na Ţeleznej studničke či v ZOO, na Račianskom vinobraní alebo hodoch.
Účinkovali v rôznych televíznych programoch –„Slovensko má talent“ účasť v semifinále,
Minitalent show, Československo má talent, opakované vystúpenia v Dobrom ráne.
Pripravíme pre Vás program jednotlivých vystúpení, sóla, duá, malé i veľké skupiny v krásnych
kostýmoch za sprievodu známych tónov a rytmu.
Pripravíme program pre firemné akcie, akcie pre verejnosť, ale i narodeninové párty dospelých i
detí.
Súčasťou programu môţe byť škola tanca pre deti i mladistvých.
H&T DANCE GROUP
Pomáda
niet snáď tanečného filmu, ktorý by si nezískal svojich divákov od jeho prvého vzhliadnutia;
kto zo starších či mladších si nezačne podupkávať do známeho rytmu...;
Nezabudnuteľné melódie, štýl a atmosféru toho času priblíţi v rytme POMÁDY a strhne do
víru zvlnených sukní 16 - 24 tanečníčok a 2 hlavní protagonisti a zanechá rovnakú
spomienku, ako rovnomenný film;
Show dance formácia, účinkujú deti do 8 rokov.
H&T DANCE GROUP
Drakula
Show choreografia ponorená do svetoznámej TWILIGHT ságy, ktorá v posledných dvoch rokoch
uchvátila čitateľský svet; svet fantázie poznamenanej tajuplnosťou, láskou a túţbou vyjadrený
eleganciou i dynamikou tanca; choreografia podčiarknutá efektnými červeno-čiernymi
kostýmami je svojou veľkoleposťou vhodná na najnáročnejšie spoločenské a kultúrne akcie.
BLACK and WHITE
H&T DANCE GROUP
Hip hopová formácia juniorov do 15 rokov, dynamická hudba, pouţité tanečné
štýly new style, old style, hype;
Počet tanečníkov od 8 do 20.
Dance for life
H&T DANCE GROUP
Dynamická hip hop choreografia odráţajúca radosti z tanca.
Tancuje 12 dievčat a jeden chlapec.
Agent 007
H&T DANCE GROUP
detská hip hopová formácia plná radosti i tajomstva na motívy Jamesa Bonda.
H&T DANCE GROUP
Kinder surprice
hip hop sedmička, variabilná choreografia /dá sa postaviť do akejkoľvek hip hopovej hudby/
predpísaný počet tanečníkov - 7
Coca cola
H&T DANCE GROUP
Hip hop formácia, choreografia plná nápaditosti, rytmu, dynamiky a radosti zo ţivota, od
prvého vystúpenia si tanečníci touto choreografiou naplno získali všetkých divákov i poroty
súťaţí a odnášali si potlesk i ocenenia;
deti do 10 rokov, v plnej zostave 14 tanečníkov
Spajsky
H&T DANCE GROUP
show dance choreografia
v plnom obsadení aţ 24 tanečníčok vo veku 6 – 8 rokov, ktoré tancujú s radosťou a spevom;
semifinálová choreografia v televíznej šou „Slovensko má talent“ / TV Markíza
H&T DANCE GROUP
CESTA OKOLO SVETA ZA 4 MINÚTY
Show dance formácia,
príbeh cestovateľov, ktorí pretancujú okolo sveta za 4 minúty, smerom na východ cez
Rusko, okolo pyramíd, cez Indiu a americké pláne skončia napokon vţdy doma, kde je
najlepšie.
H&T DANCE GROUP
Life an't easy - Hip hop formácia pre deti do 8 rokov
HIP HOP formácia
H&T DANCE GROUP
pekná detská hip hopová choreografia, vhodná na akcie pre mamičky, rodičov, MDD,
mikulášske, vianočné akcie, na narodeninové a detské párty, na rozprúdenie detskej zábavy,
vtiahne do tanca i prítomné deti;
deti do 7 rokov;
počet tanečníkov je moţné prispôsobiť podľa podmienok od 4 do 12;
H&T DANCE GROUP
Škriatkovia
Vianoce sú pre všetkých škriatkov najlepší čas pripraviť darčeky a uloţiť ich pod vianočný
stromček; len škriatkovia dokáţu vyčariť radosť v srdci kaţdého z nás, bez ohľadu na vek,
choreografia vhodná na vianočné a mikulášske firemné párty pre pracovníkov a ich rodiny,
na detské akcie v čase predvianočnom, v menších obmenách je moţné choreografiu pripraviť
i v ostatných obdobiach roka;
milá show dance choreografia v podaní detí do 7 rokov.
H&T DANCE GROUP
Lienky
detičky od 4 rokov začínajú objavovať nielen pôvab pohybu v rytme hudby, ale spoznávajú
silu koordinácie v spoločnom vystúpení,
choreografia v kostýme jedného z najobľúbenejších chrobáčikov – lienok vyvoláva dojatý
úsmev na tvári kaţdého diváka;
H&T DANCE GROUP
Malé víly
V lese na čistinke spia malé víly. Príde ich sestrička a čarovnou paličkou ich zobudí a pozve
k tancu.
Neţná a milá choreografia najmenších tanečníčok.
Break dance
H&T DANCE GROUP
je neodmysliteľne spätý s kultúrou hip hopu. Aj naši tanečníci a tanečníčky do
svojich vystúpení zapájajú jeho prvky, ale majú vo svojom repertoári aj sólové či
skupinové vystúpenia.
Sóla hip hop, disco, schow dance
H&T DANCE GROUP
dynamické stvárnenie moderných tanečných štýlov, dokonalý image, prepracované kostýmy,
účes, výraz.
Duá Hip hop, disco, show
H&T DANCE GROUP
pre menšie akcie, či ako osvieţujúci doplnok veľkých vystúpení sú pôvabné choreografie
tanečných párov v štýle hip hop, disko alebo show.
Kontakty
PhDr. Maniková Jana
H&T DANCE GROUP
manaţér klubu H&T Dance Group
0904 858 234; 0905 858 223
E-mail:
[email protected]
Maniková Lucia
trénerka, choreografka, tanečníčka
0911 706 499
Download

Prezentácia vystúpení v PDF