Fakulta zdravotníctva
Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
a
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
a
Fakultná nemocnica v Trenčíne
a
Regionálna komora sestier a pôrodných asistentiek v Trenčíne
organizujú
vedeckú konferenciu
7. Trenčiansky ošetrovateľský deň
pod záštitou
predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja
MUDr. Pavla Sedláčka, MPH
a
rektora Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne
doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD.
Trenčín, 6. november 2013
Vedecký výbor konferencie
prof. MUDr. Adriana Ondrušová, PhD.
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc.
doc. PhDr. Dagmar Mastiliaková, PHD.
doc. PhDr. Jarmila Kristová, PhD.
MUDr. Ľudmila Bučková, MPH
PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Anna Litvínová, PhD.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
PhDr. Mariana Mišinová
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
RNDr. Zdenka Krajčovičová, PhD.
Organizačný výbor konferencie
PhDr. Katarína Gerlichová, PhD.
PhDr. Eva Červeňanová, PhD.
PhDr. Pavel Grabczak, PhD.
PhDr. Kamila Jurdíková
PhDr. Anna Litvínová, PhD.
PhDr. Iveta Matišáková, PhD.
PhDr. Mariana Mišinová
PhDr. Nikoleta Poliaková, PhD.
PhDr. Darina Šimovcová, PhD.
RNDr. Vladimír Meluš, PhD., MPH
Ing. Terézia Čögleyová
Ing. Mária Halgošová
Mgr. Patrícia Baňárová
Mgr. Miroslav Černický
Mgr. Ján Kotyra, PhD.
Mgr. Viera Janovská
Bc. Taňa Klimová
Gabriela Provazníková
PROGRAM
8.00 – 9.00
9.00 – 9.10
9.10 – 9.20
9.20 – 9.30
11. Význam komunikácie medzi laborantom a sestrou pri interpretácii neistoty
Registrácia
Otvorenie
doc. MUDr. Ján Bielik, CSc., dekan FZ TnUAD v Trenčíne
Príhovory
MUDr. Pavol Sedláček, MPH, predseda TSK
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., rektor TnUAD v Trenčíne
Krst časopisu Zdravotnícke listy
9.30 – 10.40
I. blok
Predsedníctvo:
Iveta Matišáková, Eva Červeňanová, Katarína Gerlichová
1. Hospitalizácia ako stresujúci faktor
Monika Slováková, Nikoleta Poliaková
2. Poskytovanie
kultúrne
odlišnej
ošetrovateľskej
starostlivosti
v zdravotníckych zariadeniach
Katarína Gerlichová, Mariana Kšiňanová, Adriana Ondrušová
3. Ošetřovatelská péče o pacienty cizích státních příslušností
Marcela Mastalerzová, Nikoleta Poliaková
4. Riadenie a manažment práce sestry na jednotke intenzívnej starostlivosti
Eva Gavendová, Kamila Jurdíková
5. Súčasné trendy domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR
Anetta Dubrovayová, Eva Červeňanová
10.40 – 11.00
Prestávka
11.00 – 12.30
II. blok
Predsedníctvo:
Kamila Jurdíková, Mariana Mišinová, Zdenka Krajčovičová
6. Úloha sestry v roli ústavního konzultanta pro hojení chronických ran
Jana Maršálková, Nikoleta Poliaková
7. Ošetrovateľský manažment starostlivosti o dialyzovaného pacienta
s operačným riešením chirurgického ochorenia
Beata Vavreková, Mariana Mišinová
8. Edukace pacienta před operačním výkonem perioperační sestrou
Vladimíra Kadlečíková, Mariana Mišinová
9. Ošetřovatelská péče o pacienta po spinální anestezii
Anna Litvínová, Hana Kortyšová
10. Specifika výživy při léčbě Warfarinem z pohledu sestry
Lenka Miklasová, Kamila Jurdíková
laboratórneho stanovenia
Vladimír Meluš, Zdenka Krajčovičová, Jana Netriová
12. Prehľad vybraných negatívnych vplyvov neprimeranej konzumácie
prírodných látok na metabolizmus človeka
Zdenka Krajčovičová, Jana Netriová, Vladimír Meluš
12.30 – 13.30
Prestávka na obed
13.30 – 15.30
III. blok
Predsedníctvo:
Nikoleta Poliaková, Darina Šimovcová, Patrícia Baňárová
13. Význam a použitie nefarmakologických metód manažmentu bolesti u
detského pacienta
Marcela Garčárová, Katarína Gerlichová, Iveta Matišáková
14. Agresívny pacient v podmienkach psychiatrického ošetrovateľstva
Gabriela Hrnčiariková, Darina Šimovcová
15. Fatická porucha a jej vplyv na spoluprácu pacienta v ošetrovateľskom
procese
Jana Vrbacká, Nikoleta Poliaková
16. Edukácia hospitalizovaného diabetika s diagnózou vírusová hepatitída B
Eva Červeňanová, Eva Kopecká
17. Význam sestry – mentorky vo výučbe ošetrovateľskej praxe
Nikoleta Poliaková, Kamila Jurdíková
18. Vertikalizácia pacienta
Miroslav Černický, Patrícia Baňárová, Ján Kotyra, Miroslav Malay
19. Reedukácia chôdze pacienta
Miroslav Černický, Patrícia Baňárová, Ján Kotyra, Miroslav Malay
15.30
Ukončenie konferencie
Miesto konania konferencie:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne
Nemocničná 4
zasadacia miestnosť na prízemí
Konferencia je zaradená do systému bodového hodnotenia účasti na odborných
podujatiach podľa Vyhlášky MZ SR 366/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Download

Fakulta zdravotníctva