Táto publikácia bola vytvorená s finančným prispením:
EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND
PRE ROZVOJ VIDIEKA:
„EURÓPA INVESTUJÚCA DO VIDIECKYCH OBLASTÍ“.
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013
Projekt: „Vidiecky cestovný ruch v Podunajsku“
Texty:
PhDr. Eva Dénesová, doc. PhDr. Klára Kuzmová CSc., PhDr. Ján Rajtár CSc.,
Ing. Ema Vasiová, RNDr. Alžbeta Szabóová, Ing. arch. Jana Minaroviech - Ratimorská PhD.
Fotografie:
Vydavateľstvo MESTER, Kameničná – archív; Regionálna rozvojová agentúra Komárno – archív;
GALÉRIA DÉNES Komárno – archív; Kovács Balázs, Strekov
Mapové podklady: Ing. Attila Czíria, Trigons spol. s r.o., Komárno
Mapové úpravy: Ing. Tibor Mester, Kameničná
Použitá literatúra a pramene:
Kol. aut.: Kelemantia - Brigetio. Po stopách Rimanov na Dunaji – sprievodca. Trnava 2003
Kol. aut.: Komárno a okolie. Komárno 2005
Spolupráca:
Regionálna rozvojová agentúra Komárno
Dizajn a typografia: Vydavateľstvo MESTER, Kameničná
Tlač: NEC ARTE spol. s r. o. Komárno
Vážení návštevníci,
milí priatelia,
srdečne vás všetkých vítam v mene živnostníkov, členov nášho občianskeho
zoskupenia „Združenie za kultúru a turizmus“. Bulletinom, v ktorom vám
predkladáme naše ponuky, chceme prispieť k spoznávaniu kultúrnych
hodnôt i kvalít v oblasti cestovného ruchu a turizmu, a popri tom spríjemniť
a spestriť váš pobyt v regióne Podunajska.
Obce Podunajska i širšieho okolia vám ponúkajú chvíle krásneho oddychu
a príjemnej rekreácie. Chaty, penzióny, letoviská, reštaurácie a iné zariadenia
cestovného ruchu a služieb v regióne vám predstavujeme zoskupené podľa
jednotlivých obcí. Veríme, že si vás okrem dobrého ubytovania, tradičných
jedál, výbornej pálenky či vína, popri rybolove, poľovníctve, jazde na
koni, alebo popri peších výletoch a cyklistických túrach získajú aj kultúrne
hodnoty tohto regiónu, jeho tradície i ľudové umenie. Budete vítanými
hosťami v našich vlastivedných domoch, v miestnych expozíciách ľudového
umenia a histórie podunajských obcí.
Živnostníci, ktorí vás očakávajú, ľudia z občianskych združení, obyvatelia
ponúkajúci plody svojej práce – my všetci vyznávame, že človek má len
jedno jediné rodisko: to, ktoré nosí vo svojom srdci. A toto rodisko vám
chceme predstaviť – s úprimnou a otvorenou náručou.
Szobiné Kerekes Eszter
Združenie za kultúru a turizmus, predsedníčka
Vydavateľ:
Združenie za kultúru a turizmus, Búč
Szobiné Kerekes Eszter, predsedníčka občianskeho združenia
Búč, 2011
Vydanie prvé
3
„Združenie za kultúru a turizmus“ v Búči bolo založené v roku 1999. Dobrovoľné
zoskupenie fyzických osôb z obce známej rybolovom, jazdectvom či špecialitami
regionálnej kuchyne je zastupované predsedníčkou, pani Szobi Eszter, ktorá patrí
medzi jeho zakladateľov.
Naším hlavným cieľom a poslaním je prispieť k ochrane a rozvoju kultúrneho
dedičstva prostredníctvom kultúry a turizmu. Okrem toho organizujeme semináre,
konferencie pre všetkých, ktorí sa zaujímajú o kultúrny život regiónu južného
Slovenska. Členom nášho občianskeho združenia sa môže dostať každý, kto súhlasí
s jeho poslaním, s cieľmi a svojou prácou a aktivitami chce podporiť našu činnosť.
V rámci projektu „Vidiecky cestovný ruch v Podunajsku“ Programu rozvoja
vidieka SR 2007 - 2013 financovaného Európskou úniou (Európsky poľnohospodársky
fond pre rozvoj vidieka: „Európa investujúca do
vidieckych oblastí.“ ) sme vytvorili znak kvality
„REGIO DANUBIANA.“ Chceme ho udeľovať
službám (v oblasti ubytovania a stravovania),
výrobkom spotrebného charakteru, prírodným
a poľnohospodárskym produktom alebo
dielam tradičného ľudového a umeleckého
remesla, ktoré spĺňajú kritériá a zásady pre
udeľovanie a používanie znaku kvality
„REGIO DANUBIANA“.
Udeľovaním a používaním znaku
chceme zviditeľniť náš región doma
i v zahraničí, podporiť producentov
a
poskytovateľov
služieb,
ktorí
v regióne Podunajska vykonávajú svoju
činnosť kvalitne, s dôrazom na pestovanie
a zachovávanie miestnych, regionálnych
tradícií.
Cieľom znaku kvality je prispieť k rozvíjaniu cestovného
ruchu a turistiky aj tým, že znak garantuje pôvod výrobku
alebo služby v regióne, predstavuje kvalitu a priamu spätosť
s charakterom regiónu.
Znak kvality „REGIO DANUBIANA“ môžu získať
ubytovacie / stravovacie zariadenia, ktoré sú prevádzkované
v regióne Podunajska, resp. produkty a výrobky z tohto regiónu.
Znak kvality môžu používať na základe zmluvy s udeľovateľom
aj iné fyzické a právnické osoby (cestovné kancelárie a agentúry,
turistické informačné centrá, samosprávy, nevládne organizácie,
regionálna tlač a TV, internetové info-kanály, múzeá, galérie a pod.)
sídliace v regióne Podunajska, ak týmto používaním podporujú
propagáciu, prezentáciu a dobré meno znaku kvality „REGIO
DANUBIANA“. Pri takomto osobitom používaní znaku kvality je
uvádzaný sprievodný text: „Podporujeme znak kvality“.
Info: www.rekreaciadunaj.sk
4
5
V „Združení za kultúru a turizmus“ sa už vyše desaťročie venujeme aj zachovávaniu tradície
folklóru v regiónoch Slovenska s maďarskou národnostnou menšinou. Nadväzujeme tak
na predchádzajúce mnohoročné úsilie viacerých našich členov a sympatizantov, ktorých
snahou bolo priblížiť mladej generácii i ostatným záujemcom tradičný ľudový kroj. Začali
preto navštevovať okolité dediny, zbierať a zaznamenávať obyčaje, zvyklosti v odievaní;
postupne sa rodila myšlienka vytvoriť zbierku ľudových bábik odetých do typických
krojov tej-ktorej obce. Mali sme šťastie spolupracovať s ľudovými umelcami a majstrami,
ktorí v priebehu mnohých rokov vytvorili celé rodiny bábik.
V súčasnosti prezentujeme na putovných výstavách, ale i v Expozícií krojovaných bábik (Búč)
presné, zmenšené kópie tradičného ľudového odievania z vyše päťdesiatich obcí Slovenska.
Bábiky majú za sebou dlhé putovanie: predstavili sa už na vyše 250 výstavách doma i za
hranicami - od svetovej výstavy EXPO 2000 v Hanoveri až po naše najmenšie dedinky...
Počas tejto dlhoročnej zberateľskej činnosti nás, žiaľ, navždy opustili niektorí z našich
ľudových umelcov, zanechali nám však tu kúsok svojho srdca - odkaz ľudovej odevnej
kultúry. Veríme, že si získa aj vašu priazeň, milí návštevníci. Prinášame vám preto aj malú
ukážku ľudových krojov nášho regiónu.
Tradičné červené čižmičky sú osobitým doplnkom ľudového kroja zo Sikeničky
a Kamenína s typickou krátkou sukňou.
Nevesta z Moče je odetá do sviatočného odevu čiernej farby, ktorý bol v minulých
časoch zvyčajný; podľa ľudového podania: smúti za svojím dievoctvom.
Ižanská mladucha, manželia z Chotína, či mladá žena z Búču i dievčatká si aj dnes
radi oblečú tradičné kroje svojej obce.
Členovia folklórnych súborov pravidelne vystupujú na rôznych kultúrnych
podujatiach nášho mikroregiónu - srdečne tam pozývame aj vás, milí návštevníci
z domova i zo zahraničia.
Info: www.babamuzeum.eu
[email protected]
6
7
KAM NA VÝLET
Medzinárodná turistická trasa „Po stopách Rimanov na Dunaji“
Trasa: Komárno - Iža (okruh v Slovenskej republike)
(Pozn.: trasa je pokračovaním okruhu v Maďarskej republike: Almásfüzitő - Szőny Komárom)
Na križovatke pri moste na Alžbetin ostrov odbočte do Palatínovej ulice - zavedie vás
k Podunajskému múzeu (13) so stálou expozíciou “Dejiny Komárna a okolia od praveku
do 19. storočia”. Súčasťou expozície sú aj pamiatky z doby rímskej. Po návšteve múzea
odporúčame prechádzku historickým jadrom mesta, ktoré charakterizujú profánne budovy
historizmu 19. stor. a sakrálne stavby z doby 18. storočia. Hlavnému námestiu dominuje
budova neorenesančnej radnice, pred ňou je socha generála Juraja Klapku. Západnú časť
námestia tvorí budova býv. Zichyho paláca - jeho parkovo upravený dvor vedie na Nádvorie
Európy, ktoré v štylizovanej forme prezentuje architektúru jednotlivých európskych krajín
a regiónov. Bránou sv. Ladislava prejdite na Ulicu františkánov alebo na Jókaiho ulicu, ktorá
vedie na Kossuthovo námestie. Z Kossuthovho námestia sa Komenského ulicou dostanete k
Lapidáriu rímskych pamiatok v bastióne VI. (14) pevnostného systému, kde sú vystavené
kamenosochárske pamiatky z územia Panónie (1. - 4. storočie). Expozícii rímskych pamiatok
bola udelená cena Europa nostra – za záchranu a kultúrno-spoločenské využitie kultúrneho
dedičstva Európy. Po prehliadke múzea pokračujte pozdĺž zemných valov pevnostného
systému a popri jednotlivých bastiónoch (IV. - II.) až k bastiónu I. s Bratislavskou bránou.
Odtiaľ prejdite popri prístave Dunajským nábrežím a Elektrárenskou cestou k Novej a Starej
pevnosti na sútoku Váhu a Dunaja. Cesta popri Váhu vás povedie k mostu cez rieku, kde
môžete pokračovať po putovaní za rímskymi pamiatkami. K rímskemu kastelu Kelemantia
- Leányvár (15) sa dostanete bicyklom alebo pešo po vážskej a dunajskej ochrannej
protipovodňovej hrádzi (cca 4 km). Ich povrch tvorí sypaný štrk. Tesne za mostom prejdite
na vážsku hrádzu a po nej až k sútoku Váhu a Dunaja. Pokračujte po dunajskej hrádzi, pokým
vás informačný systém neupozorní na rímske pamiatky.
Cestou po hrádzi (alebo cez mestskú časť Komárno -Veľký Harčáš) sa asi po 3,5 km
dostanete k informačnej tabuli, ktorá oboznamuje s polohou dočasných rímskych poľných
8
táborov z obdobia markomanských vojen. Odtiaľ pokračujte poľnou cestou a po 500 m
prídete k rímskemu kastelu Kelemantia - Leányvár.
Druhá trasa v smere od Komárna vedie po miestnej komunikácii z Vážskeho mosta odbočkou
doprava cez mestskú časť Komárno -Veľký Harčáš (cca 3 km), a ďalej krátkym úsekom
(800 m) po poľnej ceste.
K rímskemu kastelu sa v smere od Komárna i od Nových Zámkov dostanete aj po hlavnej
ceste č. 64 a odbočkou na cestu č. 63 do obce Iža. Zo stredu obce pokračujte podľa
smerovníkov panelovou cestou k Dunaju, a po nej ďalej (cca 1,5 km) pozdĺž brehu - proti
prúdu rieky, smerom na západ.
Celý areál kastela s rozlohou vyše 3 ha je pamiatkovo chránený už od roku 1957.
V súčasnosti sa jeho časť upravuje do podoby múzea v prírode, návštevníkom je prístupný
bezplatne po celý rok.
Kastel bol vysunutým predmostím légiového tábora Brigetio (dnes pri obci Szőny, MR)
a zároveň súčasťou pevnostného systému (Limes Romanus) vybudovaného pozdĺž severných
hraníc provincie Panónia. Prvé opevnenie na tomto mieste (drevozemný tábor) pochádza
z doby markomanských vojen, zo 70-tych rokov 2. storočia. Jeho vnútorný areál so stavbami
z nepálených tehál chránili zemné valy s palisádovou hradbou s bránami a vežami a dvojica
hrotitých priekop. Zanikol po krátkom čase pri nečakanom germánskom útoku. Koncom
2. stor. Rimania vybudovali na tom istom mieste kamenný kastel - stály tábor pre pomocnú
vojenskú jednotku. Jeho pôdorys mal tvar štvorca so zaoblenými nárožiami (172 x 172 m).
Pevnostný múr ukončený cimburím dosahoval hrúbku 2 m a výšku 4 -5 m. Súčasťou hradieb
bolo 20 veží, ktorými boli opevnené štyri brány, nárožia a úsek medzi nárožiami a bránami.
Z vnútornej strany sa k hradbám primkýnal zemný násyp ochodze, z vonkajšej strany bola
pevnosť obkolesená dvoma, neskôr až piatimi priekopami. Vo vnútri kastela stáli budovy
usporiadané v uličnom systéme: veliteľská a štábna budova, kasárne, sklady, stajne, dielne,
kúpele, ale i cisterny na vodu, studne a pekárske pece. Kastel bol v polovici 3. stor. silne
poškodený, ale opäť obnovený. Svojmu účelu slúžil až do konca 4. storočia.
Základné poznatky o vývoji kastela poskytuje informačný systém inštalovaný v hlavnej
sezóne (1. máj - 31. okt.): v strede areálu a v blízkosti jednotlivých stavieb sú umiestnené
tabule s kresbovými rekonštrukciami a popismi. Na dunajskej hrádzi je vyhliadka
9
umožňujúca pohľad na celý areál kastela, jeho okolie, ale i na Dunaj a protiľahlý breh, kde
kedysi stál légiový tábor Brigetio. Je tu umiestnená mapa severopanónskeho úseku rímskych
hraníc a pôdorysný plán kastela so zástavbou z konca 2. storočia.
V priestore pamiatky je možné si pozrieť časti pôvodných i rekonštruovaných objektov. Nálezy
z rímskeho tábora v Iži sú vystavené v stálej expozícii Podunajského múzea v Komárne,
v Lapidáriu rímskych pamiatok v bastióne VI, ale i v Klenotnici Slovenského národného
múzea na Bratislavskom hrade a v stálej expozícii Slovenského poľnohospodárskeho múzea
v Nitre (areál Agrokomplexu).
Medzinárodná turistická trasa „Po stopách Rimanov na Dunaji“ sa v obci Iža napája
na Dunajskú cyklistickú cestu, ktorá vedie do Štúrova.
Po stopách Rimanov na Dunaji
Dunajská cyklistická cesta
GPS
47°45’43"N
18°08’37"E
10
KAM NA VÝLET
Dunajská cyklistická cesta
Dunajská cyklistická cesta je súčasťou najznámejšej Európskej cyklotrasy. Značená
je informačnými tabuľkami kompatibilnými so značením tejto trasy v Rakúsku a v Nemecku
(obdĺžniková značka zelenej farby s názvom a symbolom cyklotrasy a logom cyklistu v bielej
farbe).
Časť trasy: z Komárna do Štúrova
Dĺžka: 50 km Prevýšenie: 26/31 m
Trasa začína v Komárne, kde si môžete prehliadnuť historické centrum mesta s významnými
pamätihodnosťami. Smerom východným prejdite po moste cez Váh, za ním odbočte vpravo
na hrádzu. Po 6 km prichádzate k obci Iža s archeologickou lokalitou, národnou kultúrnou
pamiatkou - rímsky tábor Kelemantia (1. - 4. stor. n. l.). Pokračujte po hrádzi ďalej. Pri obci
Patince môžete odbočiť do areálu termálneho kúpaliska známeho svojimi sírnatými
prameňmi. Hrádza končí v Radvani nad Dunajom, v časti Žitava. V obci Moča odbočte
doprava a popri kostole prejdite na asfaltovú cestu k Dunaju. Cesta vás povedie do Kravian
nad Dunajom, pokračovať môžete po asfaltovej ceste priamo smerom do Štúrova.
GPS
47°44’37"N
18°11’56"E
1- Lokality hrnčiarskych osád z 2. - 3. storočia (oproti čerpacej stanici PHM, Komárom - Szőny, HU)
2-Cesta k Dunaju vedie v podstate po východnom pevnostnom múre légiového tábora Brigetio
(Komárom - Szőny, HU)
3-Miesto prvej rímskej pevnosti v Brigetiu - auxiliárneho drevozemného tábora
(Komárom - Szőny, HU)
4-Rímsky sarkofág v parku sídliska (Komárom - Szőny, HU)
5-Západný okraj súčasného sídliska - a zároveň aj rímskeho légiového tábora vymedzuje rad garáží.
V týchto miestach sa už začínalo vojenské mesto - canabae legionis (Komárom - Szőny, HU)
6-Západná hranica vojenského mesta sa nachádzala pri dnešnej sýpke (Komárom - Szőny, HU)
GPS
47°44’28"N
18°19’37"E
GPS
47°45’51"N
18°38’38"E
7 -Centrum civilného mesta Brigetio - archeologický výskum (Komárom - Szőny, HU)
8 -Termálne kúpele (Komárom, HU)
9 -Námestie s radnicou z 19. storočia a s rímskymi sarkofágmi (Komárom, HU)
10-Igmándska pevnosť - Lapidárium rímskych pamiatok Múzea Györgya Klapku (Komárom, HU)
11-Svetelná križovatka - v JV rohu sa nachádza rímsky míľnik zo 4. storočia (Komárom, HU)
12-Rímska expozícia Múzea Györgya Klapku (Kelemen László u. 22, Komárom, HU)
13-Podunajské múzeum (Palatínova ul. 13, Komárno, SK)
14- Lapidárium rímskych pamiatok (bastión VI., Vnútorná okružná ul., Komárno, SK)
15- Rímsky kastel Kelemantia (Iža, SK)
11
KAM NA VÝLET
Príďte spoznávať podunajskú oblasť ovplyvnenú
množstvom kultúr – rozmanitú, vyžarujúcu pokoj
a harmóniu... Nížina umožňuje vydať sa popri Dunaji
po stopách Rimanov, spoznávať prírodu, tradície,
či tunajšiu regionálnu kuchyňu a vynikajúce vína...
Kam: Komárno (Pevnostný systém, Nádvorie Európy, historické centrum, Lapidárium
rímskych pamiatok), Iža (rímsky kastel), Patince (kúpalisko, wellness), Búč (Expozícia
krojovaných bábik, vínne pivnice)
Kedy: 1. máj - 30. september 2011
„NEC ARTE, NEC MARTE“
(„Ani ľsťou, ani silou“- nápis na podstavci tzv. Kamennej panny v komárňanskej pevnosti)
Na kratší okruh obhliadky komárňanskej Starej a Novej pevnosti si pripravte pevnú obuv
a rezervujte aspoň 1,5 hodiny; ručíme vám za nezabudnuteľný zážitok. Pevnosť je najväčším
bastiónovým opevnením v strednej Európe. Protiturecká Stará pevnosť vznikla v 16. storočí
prestavbou stredovekého hradu, v 2. pol. 17. storočia bola rozšírená o Novú pevnosť. V 19. storočí
bola dobudovaná na jeden z najväčších fortifikačných systémov Rakúsko-uhorskej monarchie, pri
ktorom sa počítalo s umiestnením 200-tisícového vojska.
Nevynechajte ani výlet loďou, vyhliadkovú plavbu pri sútoku Váhu a Dunaja... v niektorej
z reštaurácií alebo čárd na brehu vás môže čakať vynikajúci obed (odporúčame ochutnať fazuľovú
polievku na Jókaiho spôsob). V Komárne - rodisku spisovateľa Móra Jókaiho i hudobného skladateľa
Franza Lehára - vás pozývame na kávu do niektorej z množstva kaviarničiek v historickom centre
mesta, s jeho monumentálnymi sakrálnymi pamiatkami, prívetivými uličkami i Nádvorím
Európy, ktorého budovy symbolizujú spoločné korene krajín a regiónov Európy. Ako alternatívu
vám ponúkame termálne kúpalisko, ktorého dva termálne pramene s teplotou minerálnej vody
37°C majú liečivé účinky na kĺbové, reumatické a ženské ochorenia.
12
RÍMSKY DEŇ
Sútok Dunaja a Váhu bol v dejinách vždy dôležitým strategickým územím. V 2. storočí vybudovali
Rimania pozdĺž Dunaja obranný systém - Limes Romanus, ktorý chránil hranice Rímskej ríše.
Výlet do dávnej minulosti odporúčame začať v Lapidáriu rímskych pamiatok, v Podunajskom
múzeu v Komárne, potom sa presunúť do rímskeho vojenského tábora v obci Iža. Tu, priamo
pri Dunaji, môžete v krásnej prírode prežiť deň plný pohody - deň spojený s jazdou na koni,
piknikom v prírode, loptovými hrami, lovom rýb, slnením (na brehu rieky sú k dispozícii sociálne
zariadenia, opravovňa bicyklov). Deti si môžu vypočuť legendy o Rimanoch, vyskúšať ľudové
remeslá, s pomocou tunajších gazdiniek si môžete upiecť tradičnú ižanskú tvarohovú štrúdľu,
alebo si len tak spoločne posedieť, zahrať spoločenské hry, ochutnať langoš, rybaciu polievku
„halászlé“. A pri troche šťastia možno stretnete aj nejakého zablúdeného Rimana...
AQUA VIVA - ŽIVÁ VODA
Toľko vody, koľko je v okolí Komárna, nenájdete široko-ďaleko. Legenda vraví, že v Patinciach
sa kúpavali už rímski vojaci. V rekreačnom areáli termálneho kúpaliska sa na ploche temer 30 ha
nachádza sedem bazénov s teplotou termálnej vody 24 °C - 34 °C, umelé jazero s možnosťou lovu
rýb, športové ihriská, letný amfiteáter, reštaurácie, ale i ubytovanie v kategórii od rodinných chát cez
penzióny až po Wellness Hotel Patince****. V dunajskom prístave asi 2 km od areálu je možnosť
stanovania a kempovania.
Významné podujatia:
Komárňanské dni (Komárno, 26. apríl - 2. máj)
Jazdecké dni (Iža, 1. máj)
Turíčne slávnosti (Martovce, máj)
Jókaiho dni - celoštátna prehliadka neprofesionálnych divadelných súborov (Komárno, jún)
Strekovský pivničný festival (Strekov, júl)
Vínne korzo (Komárno, september)
Regionálne slávnosti vinobrania (Búč, september)
Podrobnosti o programovom balíku:
Regionálna rozvojová agentúra, Komárno
www.rrakn.sk
Tel.: 00421 35 7733105, 0905335074
13
KAM NA VÝLET
Po celé generácie sa umenie dorobiť dobré
víno i umenie vedieť ho v pokoji vychutnávať
odovzdávalo ako samozrejmá súčasť života južných
oblastí Slovenska. Rok sa delil podľa prác vo vinohrade, význam každého
gazdu sa zvyšoval nie iba majetkom, ale povesťou o jeho pivniciach
s jedinečným vínom i legendami o jeho účinku. Dodnes je Južnoslovenská
vinohradnícka oblasť považovaná za jednu z najlepších. Ideálne podmienky
najprv stvorila príroda: mierne zvlnená pahorkatina s ľahkými piesčitými
pôdami, horúce letné a jesenné dni, mierne zimy. Potom ľudia postupne
prišli na to, akým odrodám sa tu najviac darí, ako ich zušľachťovať až do
tej najvyberanejšej a najlahodnejšej kvality.
Putovanie po tejto oblasti začnite vo Virte, ktorý je sídlom Rádu rytierov
vín sv. Urbana. Členovia Rádu rytierov vín sv. Urbana obhospodarujú
v 17 obciach Hurbanovského vinárskeho obvodu (v Bajči, Hurbanove,
Chotíne, Marcelovej, Radvani nad Dunajom, Moči, Kravanoch nad
Dunajom, Búči, Bátorových Kosihách, Modranoch, Šrobárovej,
Dulovciach, Pribete, Svätom Petre, Imeli, Nesvadoch a Virte) okolo 1500
hektárov viniča. Nielen oni, ale aj vinári Strekovského vinohradníckeho
rajónu majú snahu dbať o akosť tunajších vín a prinavrátiť im vyše tristo
rokov starý dobrý chýr. Ochutnajte svieži rizling vlašský, s vôňu lipových
kvetov, ktorý sa tu dorába. A pretože vás čakajú ešte mnohé koštovky, na
každej zastávke si dožičte len jeden druh, hoci väčšina vinohradníkov
má na svojich pozemkoch viac sort. Pri výrobe niektorých vín sa prísne
oddeľujú, pri iných sa práve v tajuplných pomeroch miešajú... a svoje
recepty si ich majitelia chránia. Známe je i víno Müller Thurgau - žltozelené
víno s typickým muškátovým buketom; ale i Tramín červený, ktorého názov
mierne zavádza, pretože ide o zlatožlté víno výraznej silnej arómy. Obec
Búč by ste mali navštíviť v septembri. Vtedy sa tu konajú známe oberačkové
slávnosti, ktoré už dávno prerástli do najvýznamnejšieho podujatia tohto
typu v regióne. Spojili sa s folklórom, tradíciami a skutočnou dobrou
náladou. Ak vám ponúknu vynikajúce Rulandské biele, určite neodmietnite.
Pri tomto zlatistom víne doslova platí, že čím staršie, tým krajšie. A keď
ste už raz na oberačkových slávnostiach, ochutnajte aj niečo z červených
14
vín. Povedzme zriedkavý Alibernet,
jedno z najtmavších vín, aké sa u nás
dorobia. Bátorove Kosihy sú ďalším
zo stredísk dobrého vína a vynikajúcej
Frankovky modrej z tunajších viníc. Červené, či
presnejšie rubínové víno, pripomínajúce vôňu škorice
a dubu... o ktorom jeho priaznivci hovoria, že je ako krv zrelej ženy: keď si
myslíte, že spí, buble... Aj za vínom typu Chardonnay sa vyberie každý, kto má
rád vína s výraznou vôňou. A pohľad na hospodára, usilovne vyväzujúceho výhonky
hrozna, takmer nekonečné vinice na okolí, dáva tušiť, že k tomu, aby sme mohli
popíjať, je treba rovnako nekonečne veľa práce. A pri nej sa tunajší vinári nikdy
zahanbiť nedali.
Ak sa dá o nejakej obci v tomto regióne povedať, že v nej je každý odborníkom na
víno, je to určite Svätý Peter a Strekov. V Strekove sa každoročne v júli koná tradičný
Strekovský pivničný festival, ktorý má už svoje pevné miesto medzi domácimi
i zahraničnými vinármi. V regióne sa pestujú snáď všetky kvalitné odrody bielych
a červených vín, ale darí sa aj novým, ešte menej známym druhom. Napríklad mladá
slovenská odroda Devín, ktorá bola do listín kultivarov zapísaná v roku 1997 si už
tiež stihla urobiť dobré meno. A ešte spomeňme aj pozoruhodné „hajloky“, čiže
vínne pivnice budované priamo vo vinohradoch. Zvonku vyzerajú ako poschodový
úzky domček, ktorého spodná zadná časť je zapustená do kopca. Takto sa udržujú
stabilné klimatické podmienky na dozrievanie vína odskúšané už po celé generácie.
Majiteľ takéhoto domku si pokladá za česť, keď ho navštívite a hoci aj neznámym, dá
ochutnať zo svojej vinotéky. Zvyčajne nechýbajú rovnako chýrne škvarkové pagáče. Tú
kombináciu oceníte, ak si z vínka vypijete viac, než len symbolický dúšok... a ak budete
mať šťastie, domáci pán zavolá muzikantov, zažijete skutočnú dolnozemskú zábavu.
Veľkorysú, ohnivú, iskrivú, bujarú, omamujúcu... presne takú ako tunajšie vína.
Takže: „Na zdravie, príďte zas a nech vás sprevádza svätý Urban, patrón vinohradníkov.“
15
BÁTOROVE KOSIHY
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol Navštívenia Panny Márie: barokový kostol dal
postaviť gróf Mikuláš Pálffy v 1. tretine 18. stor., v roku 1735 pristavaná
veža. V 19. stor. prestavaný v historizujúcom slohu neogotiky.
Náhrobník Antala Pálffyho: unikátny empírový liatinový obelisk
z roku 1827.
Pomník obetiam I. svetovej vojny, pomník obetiam II. svetovej vojny (r. 1993),
súsošie Tri múzy (pred kultúrnym domom, r. 1977, sochár: Peter Gáspár),
pamätník hrdinom revolúcie 1848/1849 (r. 2000, sochár: Peter Gáspár).
PENZIÓN NOSKAI – TRADEMARK
Obchodná č. 762
946 34 Bátorove Kosihy
Tel.: 00421 357 797 580
00421 905 343 965
e-mail: [email protected]
BÚČ
Pamätihodnosti:
Kalvínsky kostol: vybudovaný v roku 1784 v klasicistickom slohu,
s prístavbou veže v r. 1791, s neskoršími úpravami. V interiéri viacero
pamätných tabúľ, najstaršia sa vzťahuje k výstavbe kostola a veže.
Rímsko-katolícka zvonica: postavená v roku 1914.
Ústredný cintorínsky kríž s liatinovým korpusom Krista (r. 1880), Miléniový pamätník
s bustou sv. Štefana kráľa (r. 1899), jazdecká socha staromaďarského vodcu Bulcsa (r. 1997,
sochár: János Nagy), busta básnika Sándora Petőfiho (r. 1998, sochár: István Szabó).
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Búčske slanisko: patrí medzi vlhkejšie typy slanísk; výskyt
slanomilných druhov rastlín a živočíchov. Po stránke botanickej je pozoruhodný výskyt
ohrozených druhov viazaných na daný typ slaniska.
EXPOZÍCIA KROJOVANÝCH
BÁBIK
50
www.babamuzeum.eu
REŠTAURÁCIA BÁTHORY
Obchodná č. 761
946 34 Bátorove Kosihy
Tel.: 00421 903 652 327
e-mail: [email protected]
50
VINÁRSTVO SZEGAB
Nová č. 911
946 34 Bátorove Kosihy
Tel.: 00421 902 281 383
00421 35 779 76 59
e-mail:[email protected]
www.szegab.sk
16
20
Združenie za kultúru a turizmus
Hlavná 5
946 35 Búč
Tel.: 00421 357 776 413
00421 905 847 530
e-mail: [email protected]
PENZIÓN EMESE HÁZ
Športová č. 2
946 35 Búč
Tel.: 00421 357 776 413
00421 905 847 530
e-mail: [email protected]
20
PIVNIČNÁ CHATA PINCEHÁZ
Chatová oblasť
946 35 Búč
Tel.: 00421 357 776 413
00421 905 847 530
e-mail: [email protected]
6
17
PENSION & RESTAURANT
-VINTOP KARKÓ
Pivničný rad
946 35 Búč
Tel.: 00421 905 645 200, 00421 35 777 63 43
www.vintop-karko.sk
30/90
140
BAJKAI TURIST
Chatová oblasť
946 35 Búč
Tel.: 00421 357 776 459
00421 908 151 485
e-mail: [email protected]
DVORY NAD ŽITAVOU
Pamätihodnosti:
Rím.-kat. kostol sv. Vojtecha biskupa: barokový, vybudovaný v rokoch
1754-1776. V interiéri zachovaný rokokový mobiliár.
Ref. kostol: sieňová stavba s predstavanou vežou z roku 1880.
Kalvária: na vyvýšenine západne od obce, klasicistická z r. 1855-1860;
pozoruhodné pútnické miesto.
Pomník padlým v I. a v II. svetovej vojne: pri kostole, z roku 1937.
Pamätník vysťahovaným a odvlečeným obetiam: z roku 1996, sochár: Ferenc Lebo.
Pri kostole: stĺp Najsv. Trojice (r. 1899), súsošie sv. Rodiny (r. 1901), socha sv. Floriána
(r. 1855). Socha sv. Vendelína (r. 1771) - na Nám. sv. Vendelína, socha Anjela strážcu
(r. 1850) - pri vstupe na cintorín, socha sv. Jána Nepomuckého (r. 1794) - pri ceste
na Kalváriu.
Kaplnka sv. Urbana: vo viniciach za obcou, baroková stavba z roku 1760, s neskoršími
úpravami.
PENZIÓN ŽITAVA
6
Hlavná č. 5
941 31 Dvory nad Žitavou
Tel.: 00421 35 6450535, 00421 905 911 951
www.penzionzitava.sk
PENZIÓN KÓDORI
REŠTAURÁCIA ATTILA MALOM
Školská č. 337
946 35 Búč
Tel.: 00421 35 777 64 65, 00421 905 387 384
00421 905 880 231
11
Július MÁCSODI
Rezede č. 450
946 35 Búč
Tel.: 00421 915 758 602
www.gyuszko.massso.sk/fajatekok/
výroba ľudových hračiek
18
13/28
45
GBELCE
Pamätihodnosti:
Rím.-kat. kostol sv. Karola Boromejského: pôv. barokový kostol
z roku 1747, začiatkom. 19. storočia klasicisticky upravený.
Na cintoríne: kaplnka Najsv. Trojice (1780), Božského Srdca Ježišovho
(1898), kaplnka Panny Márie (1855).
Pamätník padlým v I. a v II. svetovej vojne: v centre obce.
Prírodné zaujímavosti:
Národná prírodná rezervácia Parížske močiare: medzinárodne významná mokraď,
výnimočná svojou faunou a flórou. Mimoriadne významné medzinárodne chránené
stredoeurópske hniezdisko vodného vtáctva (žije tu okolo 160 druhov vtáctva), konajú
sa tu medzinárodné ornitologické pozorovania.
Prírodná rezervácia Drieňová hora: územie pôvodných stepných rastlinných
a živočíšnych spoločenstiev podunajských pahorkatín, výskyt chránených druhov
rastlín (napr. kavyľ Ivanov - „fúz svätého Ivana“).
19
KERAMIKA
- Angelika PÁLINKÁSOVÁ
RESTAURANT MODRÁ RYBA
Chľaba RO Kováčov
943 66 Chľaba
Tel.: 00421 918 817 518
e-mail: [email protected]
Pod záhradami č. 44/7
943 42 Gbelce
Tel.: 00421 903 952438
www.angelikakeramika.mypage.cz
50
50+70
CHĽABA
Pamätihodnosti:
Rím. - kat. kostol sv. Imricha: pôv. neskorobarokový z roku 1769, po roku
1800 klasicisticky prestavaný.
Malé sakrálne stavby: kríž s Ukrižovaným (r. 1777) - pred kostolom,
Božie muky (r. 1929), kamenný prícestné kríže s korpusom Krista (r. 1910,
r. 1936), Ústredný cintorínsky kríž (sochár: János Nagy, r. 2003).
Pamätník obetiam I. svetovej vojny - pred kostolom (r. 1930), pamätník padlým v II. svetovej
vojne (na cintoríne),
Miléniový pamätný stĺp so svätoštefanskou korunou na vrchole (sochár: János Nagy, r. 2000).
Pozoruhodné sú vinohradnícke pivnice, vyhĺbené priamo do pieskovcových pahorkov.
Vinohradnícke tradície približuje aj Vinohradnícke pivničné múzeum (vo dome pri kostole).
V obci sa dodnes zachoval ľudový zvyk vynášania Moreny na fašiangovú sobotu.
Slameno-handrovú Morenu nesú dievčatá nesú po obci až k rieke Ipeľ, kde ju hodia do vody,
a tým podľa starej obyčaje pochovajú zimu.
HOTEL PANORÁMA
Kováčov č. 35
943 66 Chľaba
Tel.: 00421 36 757 31 01, 00421 910 630 124
www.hotelpanorama.eu.sk
35/77
88
CHATA CHĽABA
Chľaba č. 336
943 66 Chľaba
Tel.: 00421 905 724 100
CHOTÍN
Pamätihodnosti:
Kalvínsky kostol: barokovo-klasicistický, postavený v roku 1792.
Zachoval sa temer v pôvodnom stave.
Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny: na miestnom cintoríne.
Galéria Lilla: v budove postavenej začiatkom 20. storočia bola v roku
1992 otvorená galéria, kde sa organizujú krátkodobé výstavy; od roku 2002 je tu prístupná
aj národopisná výstava Chotína zo zbierky Ernő Zajosa.
V Chotíne sa narodil Lajos Tarczy (1807-1881), prírodovedec a profesor filozofie pri príležitosti 115. výročia úmrtia mu bol v obci odhalený pomník.
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Chotínske piesky: predstavuje ukážku naviatych vápnitých pieskov,
ktoré miestami dosahujú výšku až tri metre. Na týchto pieskoch sa zachovala pôvodná
fauna a flóra, prírodná rezervácia bola zriadená na ich ochranu.
LILLA GALÉRIA
Chotín č. 486
946 31 Chotín
Tel.: 00421 357 886 090
e-mail: [email protected]
www.chotin.ocu.sk
RANCSÓ Andrea
Športová č. 402
946 31 Chotín
Tel.: 00421 905 269 113
e-mail: [email protected]
8
bábiky zo šúpolia, obrazy zo slamy, vianočné ozdoby
20
21
REŠTAURÁCIA HÉT VEZÉR
Hlavná č. 122
946 31 Chotín
Tel.: 00421 918 632 045
e-mail: [email protected]
35
25
VINIČNÉ DOMY SZUHVIN
A PENZIÓN BORKŐ
Chotín č. 117
946 31 Chotín
Tel.: 00421 905 306 087, 00421 357 786 109
e-mail:[email protected]
5/20
35 www.szuhvin.sk
ZDRUŽENIE „IZSA FALUJÁÉRT“
Sámsonová Gizela
Iža č. 531
946 39 Iža
Tel.: 00421 908 247 336
e-mail: [email protected]
KLUB HISTORICKÉHO
JAZDECTVA
946 39 Iža
Tel.: 00421 905 263 572
e-mail:[email protected]
pestovanie tradícií jazdecva 18. a 19. storočia
IŽA
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: neskoroklasicistický, postavený v roku 1871. Posledná
obnova kostola realizovaná v roku 1995.
Rím.-kat. kostol sv. Michala archanjela: barokový, vybudovaný
pravdepodobne na základoch gotického kostola z roku 1599. Kostol
obnovený po zemetrasení v roku 1763. V interiéri zachovaná časť rokokového
mobiliáru.
Socha Panny Márie: na Hlavnej ul., v blízkosti sochy malý pavilón nad prameňom
minerálnej vody vyvierajúcej z vrtu hlbokého 220 m.
Ústredný cintorínsky kríž: barokovo-klasicistický kríž (r. 1788), pomník obetiam II.
svetovej vojny: v centrálnej časti cintorína (r. 1996), pamätník povodne: v parku pri
Hlavnej ulici, (na pamäť veľkej povodne v roku 1965).
Rímsky kastel Leányvár: pozri tip na výlet „Po stopách Rimanov na Dunaji“.
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Bokrošské slanisko: ukážka výskytu slanomilnej vegetácie
a hmyzu. Slanisko je jedným z posledných zvyškov soľných maďarských púst,
ktoré patria do typu stepí rusko-ázijských so soľnými okami.
22
BOKROS PUSZTA
Sámson František
Bokroš č. 3
946 39 Iža
Tel.: 00421 905 290 851
00421 905 457 231
e-mail: [email protected]
Farma s chovom typických maďarských hospodárskych a domácich zvierat.
DUNAJ - Diana BUGYIOVÁ
Melónový rad č. 720
946 39 Iža
Tel.: 00421 908 480 075, 00421 908 597 801
e-mail:[email protected]
8
23
KAMENÍN
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol Nanebovstúpenia Pána: baroková stavba z pol. 18. storočia,
s vežou pristavanou začiatkom 20. storočia.
Prícestná socha sv. Vendelína (1. pol. 20. storočia), socha Panny Márie
- Immaculaty (rok 1883).
Pomník padlým v I. a v II. svetovej vojne: pri kostole.
Na ľavom brehu Hrona: monumentálny pamätník bojov II. sv. vojny, s dobovým tankom.
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Čístiny, prírodná rezervácia Kamenínske slanisko: najrozsiahlejšia
a najzachovalejšia plocha halofilnej vegetácie na Slovensku.
KAMENÍNSKE KULTÚRNE
A TURISTICKÉ OBČIANSKE ZDRUŽENIE
Kamenín č. 583
943 57 Kamenín
Tel.: 00421 905 802 058
e-mail: [email protected]
folklórny súbor „Vasvirág“,
folklórny súbor „Dédapáink nyomában“ /Sikenička/ Tel.: 00421 908 098 361
ČÁRDA BIELY AGÁT
Kamenín č. 583
943 57 Kamenín
Tel.: 00421 36/ 759 35 75
www.cardabielyagat.eu
e-mail:[email protected]
80
150
KOMOČA
Územie obce má ráz typickej podunajskej nížiny s hojnosťou
spodných vôd, sviežej zelene a riečnych lužných hájov. Pri rieke Váh
sa nachádza rekreačná oblasť s chatkami a verejným táboriskom obľúbené miesto na príjemné trávenie chvíľ oddychu.
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: vybudovaný v r. 1787 na mieste kostola zničeného počas
tureckých vojen, v r. 1837 obnovený a rozšírený o vežu, s neskoršími úpravami.
Jednoloďový priestor so segmentovým uzáverom, krytý rovným stropom.
V interiéri pamätné tabule vojakom padlým v I. a v II. svetovej vojne.
24
OÁZA CAMP
941 21 Komoča
Tel.: 00421 356 481 181
00421 905 649 965
e-mail: [email protected]
www.oazacamp.sk
KRAVANY NAD DUNAJOM
Pamätihodnosti:
Rím. - kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie: pôvodne neskororománsky kostol
z 1. pol. 13. storočia. V 18. stor. barokovo obnovený. V interiéri dva neskorogotické
náhrobné kamene (okolo r. 1400) ako aj empírový náhrobný obelisk spisovateľa
a tabulárneho sudcu Józsefa Benedeka Kondého (1760-1831).
Zvonica - pri kostole (r. 1926), socha sv. Jána Nepomuckého - pri dunajskej hrádzi (r. 1843), Cintorínsky
kríž (kamenár: Viktor Komáromi, r. 1934), pamätník obetiam II. svetovej vojny (r. 1992).
V obci sa nachádza viacero zemianskych kúrií, väčšina z nich je v súčasnosti prestavaná: kúria rodiny
Szarvassyovcov - pôvodne z 2. pol. 18. storočia, po r. 1894 romanticky prestavaná;
kúria rodiny Hroššovcov - z 19. storočia, kúria Lángovcov - z konca 19. stor., s časťou anglického parku.
PODUNAJSKÉ ZDRUŽENIE PRE
ROZVOJ VIDIEKA A TURIZMU
Kravany nad Dunajom č.186
946 36 Kravany nad Dunajom
e-mail:[email protected],
www.korava.extra.hu
CSOLLÁR Petronella /Tel.: 00421 905 930 994/
umelecké kurzy, umelecké tábory, kurzy kreslenia
Magdaléna ZSÍROSOVÁ /Tel.: 00421 908 158 315/
bábiky zo šúpolia, obrazy zo slamy, vianočné ozdoby
DOMOV MLÁDEŽE PRI SOUP
Kravany nad Dunajom č. 318
946 36 Kravany nad Dunajom
Tel.: 00421 35 777 8119
e-mail:[email protected]
52
25
FRUIT DISTILLERY
COOPERATION, s.r.o.
DOM STARÉHO MLYNÁRA
Nová 59
946 36 Kravany nad Dunajom
Tel.: 00421 905 691 637
e-mail:[email protected]
Štrková č. 1413
946 32 Marcelová
Tel.: 00421 905 747 786, 00421 907 709 544
00421 35 779 85 21
e-mail:[email protected]
www.marsen.sk
3/6
40
výroba prvotriednych odrodových ovocných destilátov, predajňa, ochutnávky
MARTOVCE
MARCELOVÁ
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol sv. Jána Krstiteľa: baroková stavba vybudovaná
v r. 1731 pri ponechaní častí murív pôvodného gotického kostola,
obnovená v r. 1986. Pri kostole pamätník 750. výročia obce (r. 2006).
Ref. kostol: klasicistická sieňová stavba z r. 1803, veža pristavaná v r. 1836.
Prícestná socha Panny Márie - Immaculaty (1. pol. 18. stor.), súsošie sv. Anny s Pannou
Máriou (rok 1764).
Busta básnika Baróti Szabó Dávida (1739-1819): sochár Peter Gáspár (r. 1995),
pamätník vysťahovaným a odvlečeným obetiam (kamenár: Tibor Bélai, r. 2002).
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Marcelovské piesky: výskyt pieskomilných druhov rastlín
a teplomilného hmyzu na vápnitých viatych pieskoch.
Prírodná rezervácia Pohrebište: predstavuje mokraď, poskytuje vhodné ekologické
možnosti pre vodné a pri vode žijúce živočíchy, najmä vtáctvo.
Prírodná rezervácia Kurta: druhovo neobyčajne bohaté spoločenstvo zvyškov dubového
lesa na viatych pieskoch.
KLUB HISTORICKEJ LUKOSTREĽBY
FEKETE SÓLYOM
Nová č. 1092/20, Marcelová - Krátke Lesy
946 32 Marcelová
Tel.: 00421 915 752 485, 00421 905 766103
e-mail:[email protected]
[email protected]
www.feketesolyom.sk
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: neoklasicistický, vybudovaný v roku 1898 na mieste
staršieho kostola zničeného požiarom.
Rím.-kat. kaplnka sv. Vendelína: vysvätená v roku 2004, v interiéri
maľby Krížovej cesty (autor: Győző Somogyi).
Múzeum ľudovej kultúry: v pôvodnom roľníckom dome z roku 1871, prezentácia
dobového bývania a života.
Kultúrny park Árpáda Fesztyho: komplex štýlových stavieb a amfiteátra, ktoré sú
dejiskom bohatého folklórneho života, výtvarných a poznávacích táborov.
Miléniový pamätník a pomník 755. výročia prvej zmienky o obci (r. 2001, r. 2002).
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Alúvium Žitavy: mokraď v medzihrádzovom priestore rieky Žitava,
výskyt chránených a ohrozených vodných a močiarnych druhov flóry a fauny.
Prírodná rezervácia Gémeš: mokraď tvorená súvislými porastmi vrbín uprostred
poľnohospodárskej krajiny. Má krajinársko-estetickú hodnotu, je významným
komplexom biocenóz pôvodných druhov flóry a fauny.
KULTÚRNY PARK
ÁRPÁDA FESZTYHO
Martovce č. 216
947 01 Martovce
Tel.: 00421 915 728 891
e-mail:[email protected]
www.fesztypark.sk
historická lukostreľba
26
27
DOM ĽUDOVEJ ARCHITEKTÚRY
A BÝVANIA
BOTEL PHOENIX
Moča č. 488
946 37 Moča
Tel.: 00421 917 425 635
www.phoenixdonau.sk
Martovce č. 14
947 01 Martovce
Tel.: 00421 357 684 110
e-mail: [email protected]
[email protected]
2/4
MOČA
110
PENZIÓN A REŠTAURÁCIA HELÉN
Obyvatelia sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom, rybolovom
a prievozníctvom, neskôr aj vinohradníctvom. Chýrne bolo tunajšie
mlynárstvo - do roku 1945 pracovalo na Dunaji ešte osemnásť
vodných mlynov.
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol Najsv. Trojice: postavený v roku 1764 v barokovom
slohu na starších základoch. Prestavaný v 1. pol. 20. storočia a po roku 1945.
Ref. kostol: neskoroklasicistický kostol postavený v rokoch 1858 - 1860, v 1. pol. 20.
storočia upravovaný. V kostole pamätná tabuľa obetiam I. svetovej vojny. Pred kostolom
pamätník obetiam II. svetovej vojny.
Hlavná č. 779
946 37 Moča
Tel.: 00421 903 231 864, 00421 357 777 971
www.penzionhelen.sk
42
100
60
VILA ADRIA
Suttská promenáda č. 4
946 37 Moča
Tel.: 00421 908 120 277
e-mail: [email protected]
www.relaxpridunaji.sk
OBECNÉ VLASTIVEDNÉ MÚZEUM
946 37 Moča
Tel.: 00421 905 936 774
e-mail: [email protected]
APARTMÁN VILLA ROSE
Cifrova č. 238
946 37 Moča
Tel.: 00421 904 905 180
2/4
28
3/13
MODRANY
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: vybudovaný ako artikulárna modlitebňa v r. 1691
pravdepodobne prestavbou staršieho, gotického kostola. Po zemetrasení
v roku 1763 opätovne postavený.
V kostole pamätná tabuľa obetiam I. svetovej vojny.
Pred kostolom je malá drevená zvonica so zvonom z roku 1749.
Pamätník obetiam II. svetovej vojny: pred kostolom, odhalený v roku 1993.
29
U BIELEHO KOŇA
ZDRUŽENIE VINOHRADNÍKOV
Z HONU SUTYÚVÖLGY
Mužla č. 127
943 52 Mužla
Tel.: 00421 908 388 113
e-mail:[email protected]
www.ubielehokona.sk
Tóth Sándor
Modrany č.129
946 33 Modrany
Tel.: 00421 908 054 059
e-mail: [email protected]
DEMAR BAR
ZELENÝ DOM
ĽUDOVÁ ARCHITEKTÚRA
946 33 Modrany
Tel.: 00421 918 248 043
www.demarbar.sk
Mužla č. 468
943 52 Mužla
Tel.: 00421 903 757 246
e-mail: [email protected]
70
8
Terézia IGAROVA - GÓL HOSTINEC
Modrany č. 362
946 33 Modrany
Tel.: 00421 905 284 148
e-mail:[email protected]
60
HOTEL MONTANARA
Mužla č. 713
943 52 Mužla
Tel.: 00421 36 758 32 00, 00421 917 519 104
www.montanara.sk
40
50
MUŽLA
30
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol Narodenia Panny Márie: pôvodne barokový kostol z r. 1737,
klasicisticky prestavaný v 19. storočí.
Stĺp Najsv. Trojice: pred kostolom (r. 1912), prícestný kríž (r. 1779),
socha sv. Floriána (19. storočie).
Pomník padlým v I. a v II. svetovej vojne: v centre obce, dielo sochára Jánosa Nagya, z r. 1997.
Prírodné zaujímavosti:
Národná prírodná rezervácia Čenkovská lesostep, NPR Čenkovská step: územie európskeho
významu, predstavuje zvyšok pôvodnej stepi na viatych pieskoch s výskytom mnohých
druhov flóry a fauny.
Prírodná rezervácia Jurský Chlm: chránené územie s výskytom ojedinelých rastlinných
druhov.
Prírodná pamiatka Mužliansky potok: predmetom ochrany je potok s priľahlými
mokraďami.
NÁNA
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol sv. Vendelína: vybudovaný prestavbou staršej
barokovej kaplnky v roku 1791.
Socha sv. Vendelína: neskorobaroková, z polovice 18. storočia.
Ústredný cintorínsky kríž: pôvodne prícestný kríž, barokový,
z polovice 18. storočia.
Pomník pri príležitosti 850. výročia prvej zmienky o obci z roku 2007.
Pomník padlým v II. svetovej vojne v parku obce.
31
U REZBÁRA
ŠPORTHOTEL
Madáchova č. 2552/52
943 60 Nána
Tel.: 00421 915 979 156
e-mail:[email protected]
Jarmočná č. 8
946 51 Nesvady
Tel.: 00421 915 985 779
e-mail:[email protected]
2/16
16/48
NESVADY
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol sv. Jozefa pestúna: barokovo-klasicistická stavba
z rokov 1781 - 1782, na starších základoch.
Ref. kostol: pôvodne tolerančný kostol z konca 18. storočia, v rokoch
1950 - 1951 prestavaný podľa projektu významného architekta
Emila Belluša (1899 - 1979).
Modlitebňa baptistickej cirkvi: vybudovaná v rokoch 1955 - 1957.
Stĺp Najsv. Trojice: (r. 1908), socha sv. Vendelína (r. 1785), socha sv. Floriána (r. 1887),
socha Panny Márie a socha sv. Jána Nepomuckého (19. storočie).
Kalvária: v centre obce, s malou kaplnkou vybudovanou v roku 1995, pamätník
vysťahovaným a odvlečeným obetiam: z roku 1997.
Dom ľudových tradícií: expozícia ľudového bývania (obdobie rokov 1920 - 1930),
prezentácia zvykov a miestneho remesla (tkáčstvo, rybárstvo). Zachovávanie tradície
stavania májov (každoročne 30. apríla).
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Líščie diery: územie predstavuje pieskové duny vápnitých pieskov
Novozámockých pláňav a je hostiteľom teplomilných a pieskomilných spoločenstiev
rastlinných a živočíšnych organizmov.
ÉDER
Bélu Bartóka č. 1
946 51 Nesvady
Tel.: 00421 905 604 707
e-mail:[email protected]
10
32
30
NOVÁ VIESKA
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: pôvodne tolerančný kostol z roku 1787, prestavaný po
požiari v roku 1874 (veža, oporné piliere).
Vlastivedný dom: prezentácia dobového ľudového bývania v pôvodnom
dome z 19. storočia, s mimoriadne bohatým etnografickým materiálom
a zbierkami.
Prírodné zaujímavosti:
Národná prírodná rezervácia Parížske močiare: medzinárodne významná mokraď,
výnimočná svojou faunou a flórou. Mimoriadne významné medzinárodne chránené
stredoeurópske hniezdisko vodného vtáctva (žije tu okolo 160 druhov vtáctva), konajú sa
tu medzinárodné ornitologické pozorovania.
Prírodná rezervácia Alúvium potoka Paríž: oblasť s porastmi tŕstia a vodným
rastlinstvom.
Prírodná rezervácia Drieňová hora: územie pôvodných stepných rastlinných a živočíšnych
spoločenstiev podunajských pahorkatín, výskyt chránených druhov rastlín (napr. kavyľ
Ivanov - „fúz svätého Ivana“).
OBECNÝ DOM
Nová Vieska č. 294
943 41 Nová Vieska
Tel: 00421 367 593 210
e-mail: [email protected]
www.novavieska.sk
33
MÁTYÁS András
Nová Vieska č. 154
943 41 Nová Vieska
Tel.: 00421 905 329 887
e-mail:[email protected]
14
VYHLIADKOVÉ
PLAVBY PO DUNAJI
Patince č. 431
946 39 Patince
Tel.: 00421 35 790 85 00
e-mail:[email protected]
vinár, degustácia vín
PATINCE
RADVAŇ NAD DUNAJOM
Patince sú známe svojím rekreačným areálom - kúpeľným strediskom
s termálnym prameňom, liečivé účinky ktorého boli známe už za čias
Rimanov.
Bazény, umelé jazero, športové ihriská, letný amfiteáter, či reštaurácie, ale
i dobré ubytovacie možnosti poskytujú na ploche temer 30 ha každému
návštevníkovi priestor na aktívny odpočinok i pre pokojné relaxovanie.
Nachádza sa tu aj najväčší zážitkový krytý bazén na Slovensku.
Pamätihodnosti:
Rím. - kat. kostol sv. Vendelína: pôvodne románsky kostol z 13. storočia, v 1. tretine
18. storočia obnovený, barokovo upravený v roku 1776. S viacerými neskoršími
stavebnými úpravami, komplexná obnova v roku 2002.
Pomník obetiam I. a II. svetovej vojny: v školskom parku
Lurdská jaskyňa: postavená v roku 1933
Počas katastrofálnej povodne v roku 1965 sa práve neďaleko obce pretrhla dunajská
hrádza, temer celá obec bola poldruha mesiaca pod vodou. Pri jej obnove poskytli
nezištnú pomoc obyvatelia okresov Senec, Hodonín a Praha -Východ (ČR). Dnes túto
udalosť pripomína pamätník s nápisom: 15. jún 1965.
TERMÁLNE KÚPALISKO
PATINCE
946 39 Patince
Tel.: 00421 902 179 079,
00421 35 77 31 444, 00421 903 444 834
www.patincekupalisko.sk
34
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: postavený ako artikulárny kostol v koncom 17. storočia,
obnovený v roku 1796. Klasicisticky upravený v 1. pol. 19. storočia,
v 1. tretine 20. storočia zásadne prestavaný.
Rím.- kat. kostol Panny Márie: klasicistická stavba z roku 1833,
neskoršie stavebné úpravy zo zač. 20. storočia.
Parná prečerpávacia stanica (Žitavská Tôň): pri dunajskej hrádzi, unikátna technická
pamiatka so zachovaným pôvodným strojovým zariadením, postavená v roku 1897.
Pri ústí Starej Žitavy do Dunaja bol 11. novembra 1606 uzavretý Žitavský mier medzi
cisárom Rudolfom II. Habsburským (na rokovaniach ho zastupoval jeho brat Matej,
neskorší uhorský kráľ Matej II.) a tureckým sultánom Ahmedom. Habsburgovci sa
zaviazali vyplatiť Turkom 200 000 zlatých a ponechať im okupované územie.
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Mašan (k. ú. Radvaň nad Dunajom – Virt): vzácne spoločenstvo
pieskomilnej vegetácie, ktorá sa rozprestiera na kopcovitých pieskových prevýšeniach.
CHATA DUNAJ
946 38 Radvaň nad Dunajom
Tel.: 00421 915 881 157
8
35
CHATA FLÓRA
Tomáš KASNYÍK
Strekov č. 1117
941 37 Strekov
Tel.: 00421 903 251 950, 00421 907 252 473
e-mail:[email protected]
www.strekovin.sk
946 38 Radvaň nad Dunajom
Tel.: 00421 908 770 447
e-mail:[email protected]
2/6
vinár, degustácia vín a občerstvenie (vína vyrobené tradičnou metódou
10 bez použitia selektovaných kvasiniek, enzýmov a prídavných látok)
JP NATURALPRODUKT s.r.o.
Juraj PAPP
VINÁRSTVO STREKOV 1075
MELECSKY Tibor, SÜTŐ Zsolt
Radvaň nad Dunajom č. 108
946 38 Radvaň nad Dunajom
Tel.: 00421 905 712 359
e-mail: [email protected]
www.jpnaturalprodukt.sk
sušenie zeleniny a liečivých bylín
vinár (vína vyrobené tradičnou metódou bez použitia selektovaných
kvasiniek, enzýmov a prídavných látok)
STREKOV
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol Všetkých svätých: baroková stavba z r. 1755, rozšírený v r. 1928 - 1929.
Socha Panny Márie - Immaculaty: z roku 1816 - pred kostolom, prícestný kríž:
ľudová práca z r. 1798, socha sv. Jána Nepomuckého (r. 1775). Kaplnka Panny
Márie: z roku 1857, pútnické miesto.
Miléniový pamätník a pomník padlým v I. a v II. svetovej vojne: v parku pri kostole.
V obci sa každoročne v júli koná Strekovský pivničný festival, cieľom ktorého je oboznámiť
návštevníkov s tradíciou vinárstva, ponúknuť možnosť ochutnávky kvalitných vín - od domácich
i zahraničných vinárov, ktorí tu prezentujú svoje vinárske umenie.
Prírodné zaujímavosti:
Národná prírodná rezervácia Parížske močiare: medzinárodne významná mokraď, výnimočná svojou
faunou a flórou. Mimoriadne významné medzinárodne chránené stredoeurópske hniezdisko vodného
vtáctva (žije tu okolo 160 druhov vtáctva), konajú sa tu medzinárodné ornitologické pozorovania.
REŠTAURÁCIA SZEKERES
Strekov č. 945
941 37 Strekov
Tel.: 00421 902 665 215, 00421 903 431 211
e-mail: [email protected]
150
36
941 37 Strekov
Tel.: 00421 905 723 924
00421 905 649 615
www.strekov1075.sk
SVÄTÝ PETER
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol sv. Martina: pôv. baroková stavba z r. 1730 vybudovaná
na mieste gotického kostola, s neskoršími prestavbami, v roku 1892
klasicisticky upravený, obnovený v roku 2006.
Ref. kostol: pôvodne tolerančný klasicistický kostol z roku 1784,
v 19. storočí pristavaná veža.
Kostol ev. a. v. cirkvi: vybudovaný v roku 1956.
Stĺp Najsv. Trojice (18. stor.), ústredný cintorínsky kríž (r. 1774), prícestný kríž (r. 1923),
zvonica pred kostolom (r. 2006), socha sv. Alžbety (r. 2007).
V obci sa už temer dve desaťročia organizuje súťaž o najlepšie vína Svätého Petra
a okolia. Podujatie má mimoriadny ohlas vinárov i odbornej verejnosti.
REŠTAURÁCIA, PENZIÓN,
VÍNNE PIVNICE J+J
Mierová
946 57 Svätý Peter
Tel.: 00421 905 971 570, 00421 905 648 558
00421 35 768 52 51
www.jobbagy.sk
25
37
SVODÍN
Pamätihodnosti:
Rím.- kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie: barokovo-klasicistický
kostol vybudovaný v r. 1792 - 1799.
Kalvária: neskorobarokové sochy z poslednej tretiny 18. storočia, pred
kostolom.
Dom ľudových tradícií: v pôvodnom roľníckom dome, so zachovaným
hospodárskym dvorom, prezentácia dobového ľudového bývania a života.
Archeologické múzeum: prezentácia výsledkov archeologického výskumu na
lokalite stredovekého kostola sv. Michala (stavebný vývin kostola, pohrebisko
zo 14.- 17. storočia), nálezy z archeologického výskumu kostola Panny Márie
(stavebný vývin kostola z 11.-12. storočia, nálezy z cintorína okolo kostola).
Galéria súčasného výtvarného umenia: od roku 1999 organizujú v obci každoročne
v júni Medzinárodný tábor výtvarného umenia. Zbierka takto vzniknutých
výtvarných diel (v súčasnosti temer 300 diel od 39 autorov) je prístupná v obecnej
galérii (v budove oproti kostolu).
Prírodné zaujímavosti:
Chránené vtáčie územie Parížske močiare (k. ú. Gbelce, Svodín, Nová Vieska,
Strekov): cieľom ochrany je zabezpečenie priaznivého stavu biotopov druhov
vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov, zabezpečenie
podmienok ich prežitia a rozmnožovania.
VIRT
Pamätihodnosti:
Kaštieľ, tzv. Pyberovský kaštieľ: renesančný kaštieľ postavený začiatkom
17. stor. na mieste staršej kúrie. V 18. stor. barokovo prestavaný,
začiatkom 19. stor. klasicisticky upravený rodom Pyberovcov. Pri kaštieli
je rekreačný areál s termálnymi vrtmi.
Rím. - kat. kostol Najsv. Trojice: pôvodne baroková cintorínska kaplnka
z 1. pol. 18. storočia, po roku 1945 obnovená, pričom bola pristavaná veža.
Náhrobník a busta Baróti Szabó Dávida (1739-1819): na pamiatku významného
básnika a prekladateľa.
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Mašan (k. ú. Radvaň nad Dunajom – Virt): vzácne spoločenstvo
pieskomilnej vegetácie, ktorá sa rozprestiera na kopcovitých pieskových prevýšeniach.
JAZDECKÉ A LUKOSTRELECKÉ
CENTRUM VO VIRTE
946 38 Virt
Tel.: 00421 908 168 697
e-mail:[email protected]
programy s ukážkou tradičného spôsobu života
DOM ĽUDOVÝCH TRADÍCÍ
A RCHEOLOGICKÉ MÚZEUM
Svodín č. 305,306
943 54 Svodín
Tel.: 00421 907 432 055
e-mail: [email protected]
RÁD RYTIEROV VÍN
SVÄTÉHO URBANA
646 38 Virt
Tel.: 00421 357 787 700
00421 918 517 054
00421 903 601 274
e-mail: [email protected]
VRBOVÁ NAD VÁHOM
REŠTAURÁCIA PATHÓ PÁL
943 54 Svodín
Tel.: 00421 905 292 240
00421 367 566 000
e-mail: [email protected]
52+16
38
V miestnej časti – v osade Malý Kindeš patriacej pôvodne rodine
Fesztyovcov vytváral významný maliar Árpád Feszty (1856-1914) svoje
štúdie ku kolosálnemu panoramatickému obrazu „Príchod Maďarov“
(dnes v obci Ópusztaszer, HU).
Pamätihodnosti: Rím. - kat. kostol sv. Gerarda vysvätený v roku 1996.
Prírodné zaujímavosti: Prírodná rezervácia Listové jazero: v okolí jazera,
v porastoch lužných lesov, v pobrežnej vegetácii sa nachádza množstvo vzácnych druhov
živočíchov, najmä vtákov, ktoré tu majú svoje hniezdiská. Na vodnej ploche vytvárajú
prekrásne ostrovčeky kvety chráneného lekna bieleho a leknice žltej. Pretože sa Listové
jazero nachádza v intenzívne využívanej oblasti, tvoria jeho mokrade nenahraditeľné
a jedinečné podmienky pre zachovanie prirodzeného ekosystému krajiny.
39
REŠTAURÁCIA A PENZIÓN
DIVÁ KAČICA
AURMED - Gizela HALÁSZOVÁ
Zlatná na Ostrove č. 68
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel.: 00421 905 382 960
e-mail:[email protected]
www.aurmed.sk
Vrbová nad Váhom č. 63
946 65 Vrbová nad Váhom
Tel.: 00421 907 747 475
e-mail:[email protected]
7/14
ručná výroba telových a ušných sviečok
ZLATNÁ NA OSTROVE
Obyvatelia sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom, mlynárstvom
(vodné mlyny), ale i ryžovaním zlata z dunajských pieskov.
Pamätihodnosti:
Ref. kostol: klasicistický kostol postavený v r. 1794 ako sieňová stavba
s rovným uzáverom, predstavanou vežou a bočnou vstupnou predsieňou.
Rím. - kat. kostol: vybudovaný na mieste pôvodnej zvonice v roku 1935.
Prírodné zaujímavosti:
Prírodná rezervácia Veľký Lél: súčasť Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy;
predmetom ochrany je zachovanie zvyškov lužného lesa dolného toku rieky Dunaj
na území Slovenska s typickou flórou a faunou.
Počet izieb/Počet lôžok
Vegetariánska strava
Reštaurácia
Kapacita jedálne
Regionálna kuchyňa
Bezbariérový prístup
Klimatizácia
Vstup domácich zvierat
povolený
Lukostreľba
Parkovisko
Jazda na koni
Ochutnávka vín
Požičovňa športových
potrieb
Vlastná záhrada
Možnosť kúpania
Terasa
Rybolov
Kuchynka
Prístup na internet
PENZIÓN HEGE BAR
Školská č. 123
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel.: 00421 905 314 427, 00421 357 781 206,
00421 905 344 121
e-mail:[email protected]
[email protected]
3/6
28
40
PENZIÓN ZLATÁ RYBA
Horná Zlatná č. 866
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel.: 00421 35 2633 005, 00421 905 526 964
e-mail:[email protected]
www.penzionzlataryba.sk
25/53
40
50+35
80
41
47°57’10"N
18°01’23"E
47°59’37"N
18°15’51"E
47°55’31"N
18°07’05"E
47°54’08"N
18°25’03"E
47°54’38"N
18°29’56"E
47°52’16"N
18°27’30"E
47°51’25"N
18°07’37"E
47°50’54"N
18°03’01"E
47°50’44"N
18°15’53"E
47°48’19"N
18°13’52"E
47°46’10"N
17°58’21"E
42
47°53’20"N
18°38’29"E
47°44’58"N
18°13’34"E
47°49’19"N
18°21’11"E
47°49’50"N
18°24’40"E
47°50’53"N
18°30’58"E
47°48’34"N
18°26’34"E
47°49’53"N
18°49’45"E
47°47’33"N 47°48’52"N
18°35’52"E 18°41’53"E
47°47’26"N
18°17’04"E
47°44’20"N 47°44’48"N
18°17’22"E 18°22’12"E
47°45’33"N
18°24’18"E
47°45’39"N
18°28’56"E
43
Táto publikácia bola vytvorená s finančným prispením:
EURÓPSKY POĽNOHOSPODÁRSKY FOND PRE ROZVOJ VIDIEKA:
„EURÓPA INVESTUJÚCA DO VIDIECKYCH OBLASTÍ“.
PROGRAM ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 - 2013
Download

Brožúra - Pobyt na vidieku / Podunajsko