Komárno
Komárom
Komorn
Bezplatná mapa a informácie
Ingyenes térkép és információk
Kostenloser Stadtplan und Informationen
Free map and information
2
K o m á rn o
sa
3
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
V mene Samosprávy Mesta Komárno, srdečne zdravím čitateľov publikácie,
ktorú vydala spoločnosť Citypress Slovakia,
predstavujúcu naše mesto!
In Namen der Selbstverwaltung der Stadt Komorn, begrüße ich
die Leser der Publikation, die vom Citypress Slovakia
herausgegeben wird und unsere Stadt vorstellt!
Komárom Város Önkormányzata nevében üdvözlöm
a Citypress Slovakia által megjelentetett
városunkat bemutató kiadvány olvasóját!
In the name of the Self-Government Office of Komárno,
I welcome the readers of this publication, published by
Citypress Slovakia, presenting our town!
M
K
ilí návštevníci mesta Komárno, vážení Komár-
edves látogatóink, tisztelt
komáromiak!
ňania!
Naša samospráva už niekoľko
rokov venuje veľkú pozornosť
riešeniam dôležitých otázok v
oblasti cestovného ruchu. Verím, že v blízkej budúcnosti budeme mať potrebné finančné
zdroje na ďalší rozvoj potrebnej
infraštruktúry a vytvoríme predpoklady na zvládnutie nových
horizontov - aby sme naďalej
skrášľovali naše mesto a spríjemňovali v ňom život našim
obyvateľom, turistom a návštevníkom. Publikácia, ktorá sa Vám dostáva do ruky, spostredkováva presné a aktuálne informácie o našom meste a
je tiež jedným z medzníkov na ceste k dosiahnutiu spomínaných cieľov. Náš blízky región patrí k
najúrodnejším oblastiam Slovenska. Je známy aj
prírodnými rezerváciami s množstvom rozmanitých živočíšnych druhov i chránených rastlinných spoločenstiev a je všeobecne známe, že prírodné žriedla našich termálnych prameňov s liečivými účinkami umožňujú voľné kúpanie do
neskorej jesene. Komárno poskytuje turistom
ubytovanie v niekoľkých hoteloch, penziónoch,
turistických ubytovniach a v jednom autocampingu s celoročnou prevádzkou. Práve z uvedených dôvodov som presvedčený, že táto mapa a v
nej obsiahnuté podrobné informácie budú užitočnou pomôckou pre návštevníkov Komárna a spríjemnia dni strávené medzi našimi historickými
pamiatkami a inými zaujímavosťami.
Városunk önkormányzata már
néhány éve nagy figyelmet fordít
a turizmussal kapcsolatos fontos
kérdések kezelésére, megoldására. Bízom benne, hogy a közeljövőben megfelelő anyagi eszköz
áll majd rendelkezésre a szükséges infrastruktúra fejlesztésére,
és sikerül olyan feltételeket teremtenünk, melyek akár új horizontok leküzdésére is alkalmassá tesznek minket. Ezáltal tudjuk
tovább építeni-szépíteni városunkat és kellemesebbé tenni az életet a lakosok
és az ide látogató turisták számára. Ez a kiadvány, melyet most a kezükben tartanak, pontos és
aktuális információkat tartalmaz városunkról, és
szintén fontos mérföldkő lehet az említett célok
eléréséért végzett munka során. Közvetlen környezetünk Szlovákia legtermékenyebb vidéke, híres természeti rezervációiról és az állatvilág gazdagságáról. Általánosan ismert az a tény is,
hogy termálforrásainknak és természeti adottságainknak köszönhetően nálunk késő őszig kiváló
fürdőzési lehetőség adódik. Komárom a turistákat egész évben több hotelben, panzióban, turisztikai szálláson és egy autókempingben is tudja
fogadni. Éppen a felsoroltak miatt vagyok róla
meggyőződve, hogy ez a térkép és a további fontos információk hasznos segítséget nyújtanak
Komárom látogatói számára és még kellemesebbé teszik a történelmi emlékeink és egyéb érdekességeink között eltöltött időt.
MUDr. Marek Anton
Primátor - Polgármester
L
iebe Besucher, sehr geehrte
Bewohner der Stadt Komorn!
Unsere Selbstverwaltung widmet schon einige Jahre große
Aufmerksamkeit den Lösungen
von wichtigen Fragen im Gebiet
des Fremdenverkehrs. Ich bin
überzeugt, dass in der nahen Zukunft die nötigen Finanzmittel
für die weitere Entwicklung der
nötigen Infrastruktur zur Verfügung haben werden, und wir
schaffen die Voraussetzungen
zur Beherrschung von neuen
Horizonten – damit wir unsere
Stadt weiterhin verschönern und das Leben hier
für unsere Bewohner; Touristen und Besucher angenehm machen. Die Publikation die Sie jetzt in
Ihre Hände bekommen, vermittelt genaue und
aktuelle Informationen über unsere Stadt, und ist
gleichzeitig einer von den Marksteinen auf dem
Weg zur Erreichung der erwähnten Zwecken.
Unsere nahe Region gehört zu den fruchtbarsten
Gebieten der Slowakei. Sie ist auch durch ihre
Naturreservationen mit Vielfalt von verschiedenen Arten der Lebewesen und geschützten Pflanzengemeinschaften bekannt, und es ist allgemein
bekannt, dass die natürlichen Sprudeln unserer
Thermalquellen mit Heilwirkungen das freie Baden bis in den späten Herbst. ermöglichen. Komorn bietet den Touristen Unterkunft in einigen
Hotels, Pensionen, Touristenherbergen und in einem Autocamping mit ganzjährigem Betrieb.
Eben aus den angeführten Gründen bin ich überzeugt, dass diese Karte und die Informationen,
die hier zu finden sind, werden ein nutzbares
Hilfsmittel für die Besucher der Stadt Komorn
und machen die zwischen unseren historischen
Denkmälern und anderen Sehenswürdigkeiten
verbrachten Tage angenehm.
D
ear visitors of Komárno,
Dear residents!
Our municipality has paid great
attention to solutions of important issues in the area of tourism
for several years. I believe that in
the near future we will have the
necessary financial resources for
further development of the necessary infrastructure; and we will
create conditions to deal with
new horizons - enhancing of our
city's beauty and making life of
our residents, tourists and visitors pleasant. The publication
you have received provides accurate and timely
information about our city, and it is also one of
the milestones towards achieving of the aforementioned objectives. Our region belongs to the
most fertile areas in Slovakia. It is well known for
its nature reserves with a variety of species and
protected plant communities, and it is well
known that the natural springs of our thermal
spa with healing properties allow free bathing
until late autumn. The town of Komárno provides
tourist with accommodation in several hotels,
guest houses, hostels and one year-round operated camping facility. For these reasons I believe that this map and details contained in it will
be a useful tool for visitors to Komárno and make
days spent among our historical monuments and
other landmarks pleasant.
MUDr. Marek Anton
Bürgermeister - Major
4
K o m á rn o
sa
Obsah
Tartalomjegyzék
Úvod
Előszó
Vážený Záujemca!
Tisztelt Érdeklődő!
Vitajte v Komárne!
Üdvözöljük Komáromban!
Miestne informácie
Településinformációk
Manna - Tradičné jedlá pečené v peci, pizza a
megapalacinky
Manna - Hagyományos kemencés ételek , pizza és
óriáspalacsinta
Univerzita János Selyeho
Selye János Egyetem
Podunajské Múzeum v Komárne
Duna menti Múzeum Komárom
Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház
COM-therm, s.r.o.
COM-therm Kft.
KOMVaK, a.s.
KOMVaK Rt.
Stavebné bytové družstvo
Stavebné bytové družstvo
Korekt, s.r.o.
Korekt Kft.
COMORRA Servis
COMORRA Servis
Zakladná umelecká škola
Művészeti Alapiskola
CLEAN city
CLEAN city
Komárno Pevnosť
Komáromi Erőd
Knižnica Józsefa Szinnyeiho
Szinnyei József Könyvtár
VIATOR - Termálne Kúpalisko Komárno
VIATOR - Komáromi Termálfürdő
Bottéka
Bottéka
REX - záhradná architektúra
REX - kertépítés
Mapa Komárna
Komárom térképe
Victoria Medical Center
Victoria Medical Center
Restaurant&Caffe Prestige
Prestige Étterem és Kávézó
Ing. Litomericzky, Galéria Dénes
Ing. Litomericzky, Galéria Dénes
Bandérium Hotel - Restaurant - Café
Bandérium Hotel - Étterem - Kávézó
Bástya Csárda - Reštaurácia
Bástya Csárda - Étterem
Zlatá Ryba Penzion&Restaurant
Aranyhal Panzió és Étterem
Sv. Borbála Lodná Reštaurácia
Szt. Borbála Hajóétterem
Wellness Hotel Patince
Pati Wellness Hotel
Kúpele Patince
Pati Fürdő
Hepex cestovná agentúra
Hepex Utazási Iroda
Florissimo - Kvetinárstvo
Florissimo - Virágszalon
SJE knihkupectvo
SJE Könyvesbolt
Baby shop
Baby Shop
Nova-Roll
Nova-Roll
Hubert Varga Restaurant&Pension
Hubert Varga Étterem és Panzió
2
5
6
18
19
20
22
23
24
25
26A
26B
27
28A
28B
29A
29B
30
31A
31B
32
34
36
37
38A
38B
39A
39B
40
41A
41B
42A
42B
42C
43
44A
5
predstavuje
EOXX - Pub/herňa
EOXX - Pub/játékterem
UNITRA - Záložňa
UNITRA - Zálogház
Slovenský rybársky zväz
Szlovák Horgász Szövetség
Tectum Komárno
Tectum Komárom
ALTERNATÍVA - Správa bytov
ALTERNATÍVA - Lakáskezelő
Creacom
Creacom
ĽUDOREALITY - realitná kancelária
ĽUDOREALITY - Ingatlaniroda
Mozaika - kúpeľne
Mozaika - fürdőszobák
SoXra - Sonografická a röntgenová diagnostika
SoXra - Ultrahang és röntgen-diagnosztika
GOLDHÉD - STK-EK
GOLDHÉD - Gépjármű műszaki vizsgáztatás
Impulz light, s.r.o.
Impulz light Kft.
Coop-Jednota Komárno
Coop-Jednota Komárom
KOM Polster, s.r.o.
KOM Polster Kft.
GAMEX Trading, s.r.o.
GAMEX Trading Kft.
Galéria Fotó
Galéria Fotó
STANY-EU, s.r.o.
STANY-EU Kft.
Obchodná kancelária
Üzletkötő Iroda
Svift
Svift
HOMEDIC - chirurgická ambulancia
HOMEDIC - sebészeti szakrendelő
Csemadok Komárno
Csemadok Komárom
Galéria Limes - Galéria súčasného umenia
Limes Galéria - Kortárs Művészeti Galéria
Mix shop Autosúčiastky
Mix Shop Autóalkatrészek
Calor, s.r.o.
Calor Kft.
Méhes Pneucentrum
Méhes Gumiközpont
Stroje a mechanizmy, a.s.
Stroje a mechanizmy Rt
Nákupné centrum - Tržnica
Bevásárló központ - Piac
HA&HO - Železiarstvo
HA&HO - Vasas
Pekáreň Baker
Baker Pékség
Hotel Peklo
Hotel Pokol
Restaurant Klapka
Klapka Vígadó
Móda Michael
Michael Divat
Fytotéka
Fytotéka
Kompletná organizácia reklám
Teljeskörű reklámszervezés
Oros-Optik
Oros-Optik Látszerész
ALT, a.s.
ALT Rt
Real-N, s.r.o. Komárno
Real-N Kft. Komárom
V
44B
45A
45B
46
47A
47B
48A
48B
49
50A
50B
ážený Záujemca!
52B
52C
53
54A
54B
55A
55B
55C
56A
56B
56C
57
58A
58B
59
60A
60B
61A
62
63
64
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával,
amikor ezt a Településinformációs Kiadványt kezébe vette, elolvasta.
Reméljük, hogy az itt talált információk
hasznára válnak mindennapi munkája során akár Komáromban él, akár más forrásból jutott hozzá füzetünkhöz.
Kívánunk minden komáromi cégnek, vállalkozónak, magánszemélynek sikeres működést, a máshol lakóknak pedig eredményes
ismerkedést Komárommal
S
D
ehr geehrter Interessent!
Wir bedanken uns, daß Sie uns Ihr Vertrauen entgegenbrachten, in dem Sie diese
Siedlungsinformationspublikation zur
Hand genommen und gelesen haben.
Wir hoffen, daß Ihnen die vorgefundenen Informationen in Ihrer alltäglichen Arbeit, beim
Suchen und Orientieren von Nutzen sind, unabhängig davon, ob Sie in Komorn wohnen
oder aus einer anderen Quelle in den Besitz
unserer Broschüre kamen.
Wir wünschen allen Firmen, Unternehmern,
und Privatpersonen in Komorn eine erfolgreiche Tätigkeit und den anderswo Ansässigen ein
gutes Bekanntmachen mit Komorn
Der Verlag
b e m u t a t k o z i k
isztelt Érdeklődő!
Kiadó
ear Reader!
We thank you for your shown interest that
you took this publication in your hands and
read this regional information publication
about the town.
We hope that the information presented here
will be useful for you in everyday life, during
searching and orientating, whether you live
in Komárno or if you happened to read this
publication in another way.
We wish every company from Komárno,
entrepreneur or private person successful
working, and to the visitors a valuable
acquaintance with Komárno
Publisher
IMPRESSUM / IMPRESSZUM
Územná informačná publikácia o Komárne
3. vydanie 2011
ISBN: 978-80-969719-9-2
Vydavateľ / Kiadó:
61B
61C
T
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru tým, že
ste si zobrali do rúk a prečítali túto územnú
informačnú publikáciu o meste.
Dúfam, že tu uvedené informácie budú pre
Vás užitočné pri každodennej práci, pri
prehľadávaní a orientovaní sa, či už žijete v
Komárne, alebo ste sa k publikácii dostali
iným spôsobom.
Prajem každej komárňanskej firme, podnikateľovi, či súkromnej osobe úspešné pôsobenie, a návštevníkom hodnotné zoznamovanie sa s Komárnom
Vydavateľ
51
52A
K o m á r o m
E-mail: [email protected]
Zodpovedný vydavateľ / Felelős kiadó:
Organizačné práce / Szervező:
Vydavateľ nezodpovedá za obsah materiálov
v publikácii.
Mapu pripravila / A térképet készítette:
Plán publikácie / Kiadványterv:
Tlačiarenské práce / Nyomdai munka:
Komáromi Településinformációs Kiadvány
3. kiadás, 2011.
Citypress Slovakia s.r.o.
945 04 Komárno Tel: 0908/758-065
www.city-press.sk
Ing. László Kendra
PaedDr. Štefan Bende
A kiadó a kiadványban szereplő anyagok
valóságtartalmáért nem vállal felelősséget!
HISZI-MAP Kft.
Ing. László Kendra
Pannóniaprint Kft.
6
K o m á rn o
sa
7
predstavuje
Vitajte v Komárne!
Üdvözöljük Komáromban!
K
omárno, ležiace vo východnom cípe Žitného ostrova, pri sútoku Dunaja a Váhu v nadmorskej výške 108-125 m, má 38.000 obyvateľov. Je okresným mestom Nitrianskeho kraja;
súčasťou mesta sú mestské časti Nová Stráž, Ďulov Dvor a Kava. S Komáromom, rozprestierajúcim sa na pravom brehu Dunaja, ho spájajú dva
mosty. Komárno je jedným z najstarších sídlisk v
Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou.
Jeho územie bolo od staršej doby bronzovej
sústavne obývané. Žili tu Kelti, neskôr nablízku
Rimania, ktorí na pravom brehu Dunaja vybudovali vojenský tábor a mesto Brigetio a naproti,
na severnom brehu rieky jeho opevnené predmostie Celemantiu. V rannom stredoveku v dobe
sťahovania národov sa v priestore Komárna dlhší
čas zdržiavali Avari. Maďarské kmene v priebehu 10. storočia vytvorili pri sútoku Dunaja a Váhu opevnené, ohradené miesto, ktoré sa v čase
utvárania uhorského štátu stalo strediskom Komárňanského komitátu. V prvých listinách sa
hrad a osada spomína názvom Camarum (1075).
Prvé významné výsady, ktoré v tom čase prislúchali iba mestám, jej udelil kráľ Belo IV. listinou z
1. apríla 1265. Matej Korvín dal v komárňanskom hrade vybudovať renesančný palác. Vybudoval tiež kráľovskú dunajskú flotilu, ktorej
hlavnou základňou sa v čase protitureckých bojov
A
Csallóköz délkeleti csücskében, a Duna és a
Vág összefolyásánál 108-125 m tengerszint
feletti magasságban fekszik a 38.000 lakosú Komárom. A nyitrai kerület egyik járási székhelye,
közigazgatási területéhez tartozik Őrsújfalu,
Gyulamajor és Kava is. A Duna jobb partján fekvő Dél-Komárommal pedig vasúti
és közúti híd köti össze.
Komárom a Kárpát-medence egyik
legrégibb, gazdag történelmi múltú városa. A régészeti leletek tanúsága szerint területe a korai bronzkortól folyamatosan lakott. Megtelepedtek itt a kelták, majd az I.-IV.
században, a közelben, a Duna
jobb partján a rómaiak. Brigetio
névvel jelentős légióstábort és várost létesítettek, az ellenkező, északi parton pedig Brigetio megerősített hídfőjét, Celemantiát. A népvándorlás évszázadaiban Komárom térségében az avarok tartózkodtak huzamosabb ideig.
A X. században a Vág-Duna torkolatánál a magyar törzsek várat építettek,
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Willkommen in Komorn!
Welcome to Komárno!
D
ie Stadt Komorn im östlichen Zipfel der
Schüttinsel liegt am Zusammenfluss der
Flüsse Donau und Waag in Meereshöhe von 108125 m und hat 38.000 Bewohner. Sie ist Bezirksstadt des Kreises Nitra; Teil der Stadt sind die
Stadteile Nová Stráž, Ďulov Dvor und Kava. Mit
Komárom am rechten Donauufer verbinden sie
zwei Brücken. Komorn ist eine der ältesten Sied-
lungen im Karpatenbecken und eine Stadt mit reicher Geschichte. Ihr Gebiet war seit der älteren
Bronzezeit besiedelt. Hier lebten Kelten, später
Römer in der Nähe, die am rechten Ufer der Donau ein Soldatenlager und die Stadt Brigetio und
gegenüber, am nördlichen Flussufer seine befestigte Vorbrücke Celemantia ausgebaut haben. Im
frühen Mittelalter, in der Zeit der Völkerwanderung haben sich eine längere Zeit Awaren aufgehalten. Die ungarischen Stämme haben im Verlauf des 10. Jahrhundertes am Zusammenfluss der
Flüsse Donau und Waag einen befestigten, abgezäunten Ort gebaut, der in der Zeit der Gestaltung
des ungarischen Staates Mittelpunkt des Komitats Komorn wurde. Die Burg und die Siedlung
werden in den ersten Urkunden unter Namen Camarum (1075) erwähnt. Die ersten bedeutenden
Vorrechte, die in dieser Zeit nur den Städten
obliegten, teilte ihr der König Béla IV. mit der Urkunde vom 1. April 1265 zu. Mathias Corvinus
ließ in der Burg von Komorn einen Renaissancepalast zu bauen.
Er baute auch die königliche Donauflotte aus,
T
he town of Komárno, located in the eastern
corner of the Rye Island, at the junction of the
Danube and Váh rivers at an altitude of 108
to125 m, has 38,000 citizens. It is the county town
of the Nitra region; the city also includes districts
of Nová Stráž, Ďulov Dvor and Kava. It is connected with the town of Komárom, which is situated on the right bank of the Danube River, by two
bridges. The Komárno town is one of the oldest
settlements in the Carpathian Basin; it is a city
with rich history. Its territory was continuously
settled from the earlier Bronze Age. The Celts
lived here, and then the Romans in close vicinity,
who built a military camp on the right bank of the
Danube River and the town of Brigetio and on the
opposite northern bank of the river the fortified
bridgehead Celemantiu. In the early Middle
Ages at the time of the Migration Period the
Avars resided for some time in the area of the
Komárno town. During the 10th century the
Hungarian tribes created a fortified walled place
at the junction of the Danube and Váh rivers,
which at the time of creating the Hungarian state
became the center of the Komárno County. In the
first documents the castle and the settlement were
named Camarum (1075). The King Belo IV granted by the Charter of April 1st, 1265 the first significant privileges to the settlement, which at that
time were only held by towns. Matthias Corvinus
built a renaissance palace in Komárno.
He also built the Royal Danube fleet, the main
base of which, at the time of fighting the Turks,
became Komárno.
8
stalo práve Komárno.
V čase tureckej expanzie v 16. storočí sa Komárno
dostáva na pomedzie Habsburgskej a osmanskej
ríše. Tunajší stredoveký hrad bol za panovania Ferdinanda I. prebudovaný na dobre brániteľnú pevnosť. Takto vznikla tzv. Stará pevnosť, ktorá je v
17. storočí rozšírená o
Novú pevnosť. Tieto
pevnosti úspešne odolávajú útokom tureckej
armády. V 18. storočí
sa Komárno stáva jedným z veľkých miest
krajiny s prekvitajúcim
obchodom a remeslami. Listinou kráľovnej
Márie Terézie z roku
1745 získava titul a
práva slobodného kráľovského mesta. Barokové mesto, vybudované do polovice 18. storočia,
je v rokoch 1763 a 1783 zruinované ničivým zemetrasením. Napriek zemetraseniam i početným
iným živelným pohromám (povodne, veľké požiare, morové a cholerové epidémie) až do polovice
19. storočia ostáva Komárno významným strediskom obchodu a remesiel.
Za napoleonských vojen sa začína výstavba rozľahlého komárňanského pevnostného systému.
Jeho budovanie prerušili udalosti revolučných rokov 1848/49, v ktorých Komárno zohralo významnú úlohu ako posledná bašta maďarskej buržoáznej revolúcie. Po dostavbe pevnostného systému vybudovaného pre 200 tisíc vojakov v 70tych rokoch 19. storočia sa Komárno stalo strate-
K o m á rn o
sa
predstavuje
amely a magyar állam megalapítása idején Komárom vármegye központjává vált. Az első feljegyzésekben a várat és a mellette kialakult települést Camarum (1075) néven említik.
A város első jelentős, a korabeli városokat megillető kiváltságait IV. Béla királytól kapta az 1265.
április elsején kelt okiratban. A város főleg
Hunyadi Mátyás uralkodása idején virágzott, aki a komáromi
várban reneszánsz palotát építtetett. A királyi dunai flotilla fő támaszpontja a törökellenes harcok idején
Komárom volt.
A XVI. században, a törökök előrenyomulása
idején Komárom a
Habsburg és az Oszmán Birodalom határán fekvő végvár lett. I. Ferdinánd a kor hadászati követelményeinek megfelelő erőddé építtette át. Az
így keletkezett ún. Óvárat a XVII. században I.
Lipót uralkodása idején az ún. Újvárral bővítették ki. A két erőd ellenállt a török seregek támadásainak. A XVIII. században előnyös fekvésének
köszönhetően fellendült Komárom kereskedelme
és céhes ipara. 1745-ben Mária Terézia királynő
szabad királyi várossá emelte Komáromot. A
XVIII. század közepéig szépen kiépült barokk városnak súlyos károkat okozott az 1763-as és
1783-as nagy erejű földrengés. A földrengések és
egyéb természeti csapások (árvizek, nagy tűzvészek, pestis- és kolerajárványok) ellenére a XIX.
század közepéig Komárom megmaradt
jelentős kereskedelmi és kézműipari
központnak.
A napóleoni háborúk hatására megkezdődött a komáromi erődrendszer kiterjedt megerősítése. A munkálatokat
megszakították az 1848-49-es forradalmi események, melyekben Komárom jelentős szerepet játszott mint a magyar
forradalom utolsó bástyája. Az 1870-es
években, a 200 ezer katona befogadására képes erődrendszer kiépítésének
befejeztével Komárom Ausztria - Magyarország stratégiai katonai támaszpontjává vált.
1896-ban Komáromhoz csatolták a Duna
9
deren Hauptbase in der Zeit der Kämpfe gegen
die Türken Komorn wurde.
In der Zeit der türkischen Expansion im 16. Jahrhundert geriet Komorn ins Grenzgebiet der zwei
Reichen – des der Osmanen und des der Habsburger. Die hiesige mittelalterliche Burg wurde während des Herrschens
vom Ferdinand I. in eine
gut verteidigbare Festung umgebaut. So entstand die sgn. Alte Festung, die im 17. Jh. um
die Neue Festung erweitert wurde. Diese Festungen wiederstehen erfolgreich den Angriffen der
türkischen Armee. Im
18. Jh. wird Komorn eine
von den Großstädten des
Landes mit blühendem
Handel und Handwerk. Sie erwirbt mit der Urkunde der Königin Maria Theresia aus dem Jahr
1745 Titel und Rechte einer freien königlichen
Stadt. Die bis die Hälfte des 18. Jh. ausgebaute
Barockstadt wird in den Jahren 1763 und 1783
durch vernichtende Erdbeben zerstört. Trotz Erdbeben und zahlreichen anderen Naturkatastrophen (Flut, große Feuerbrände, Pest und Choleraepidemie) bleibt Komorn bis die Hälfte des 19.
Jh. bedeutendes Zentrum des Handels und der
Handwerke.
Während der napoleonischen Kriege beginnt der
Ausbau des ausgedehnten Festungssystems der
Stadt. Sein Bau wurde durch den Ereignissen der
Revolutionsjahre 1848/49 unterbrochen, in denen die Stadt eine bedeutende Aufgabe
als die letzte Bastei der ungarischen
Bürgerrevolution spielte. Nach der Beendung des Befestigungssystems für
200 Tausend Soldaten in den 70-er
Jahren des 19. Jh. wurde Komorn eine
strategische Kriegsbase ÖsterreichUngarns.
Im J. 1896 wurde zu Komorn die Siedlung Újszőny am rechten Ufer der Donau angebunden. Durch den umfassenden industriellen Umbau der Stadt blieb
aus der ehemaligen Stadt Komorn praktisch erst ihr historischer Kern, wo sich
der Großteil der verbliebenen kulturhistorischen Denkmäler der Stadt befindet:
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
During the Turkish expansion in the 16th century
Komárno became the border town of the Habsburg and Ottoman empires. The local medieval
castle was rebuilt to well a defendable fortress
under the reign of the King Ferdinand I. This was
the Old Fortress, which was extended with the
New Fortress in the 17th
century. These fortresses
successfully resisted attacks of the Turkish army.
In the 18th century Komárno became one of the
major cities of the country
with a flourishing trade
and crafts. By the Charter
of Queen Maria Theresa
in 1745, the town wins the
title and the rights of a
Free Royal Town. The Baroque town, built in the
mid-18th century, was ruined in the years of 1763
and 1783 by devastating earthquakes. Despite
the numerous earthquakes and other natural disasters (floods, large fires, plague and cholera
epidemics) the Komárno town remains until the
mid 19th century an important center of trade
and crafts.
During the Napoleonic Wars a vast construction
of the Komárno fortress begins. The building was
interrupted by the events of the revolutionary
years 1848/49, in which Komárno has played an
important role as the last bastion of the Hungarian bourgeois revolution. After completion of
the fortification built for 200 000 soldiers in the
70's of the 19th century Komárno became a
10
gickou vojenskou základňou Rakúsko-Uhorska.
V roku 1896 bola ku Komárnu pripojená osada
Újszőny na pravom brehu Dunaja, čo rozsiahlou
priemyseľnou prestavbou mesta z niekdajšieho
Komárna zostalo prakticky iba jeho historické
jadro, kde sa nachádza väčšina zachovaných kultúrno-historických pamiatok mesta:
neobaroková radnica, v romantickom štýle postavený
Dôstojnícky pavilón, Stĺp sv.
Trojice postavený v r.1715,
viackrát prebudovaný kostol
sv. Ondreja a kláštor Benediktínov, Srbský pravoslávny
kostol Presvätej Bohorodičky, budova bývalého Kolégia
reformovanej cirkvi a jeden z
najväčších reformovaných
kostolov v Strednej Európe.
Z významných rodákov mesta treba spomenúť romantického spisovateľa Móra Jókaiho, ktorý tu vyrástol a vo svojich románoch preslávil svoje
K o m á rn o
sa
predstavuje
jobb partján fekvő
Újszőnyt, mely ma
a magyarországi
Dél-Komárom kialakulásához vezetett. A nagyszabású építkezések
következtében a
régi Komáromból
csupán annak történelmi magja
maradt meg. Itt található a legtöbb
fennmaradt történelmi műemlék: a neobarokk városháza, a romantikus stílusban épült Tiszti Pavilon, az 1715-ben emelt Szentháromság-szobor, a
többször átépített Szent András templom és a bencés kolostor, a Legszentebb Istenanya szerb ortodox templom, a Jókai által is látogatott volt Református Kollégium épülete és az egyik legnagyobb
középeurópai református
templom.
A város híres szülötte a magyar romantikus író, Jókai
Mór, aki itt nőtt fel, regényeivel népszerűsítette szülővárosát; és a világhírű zeneszerző, Lehár Ferenc. Jelentős szerepet játszott a város
történelmében Klapka
György tábornok, aki nem
Komáromból származik
ugyan, de azzal, hogy hősiesen védte a várost a túlerőben lévő cári és császári
csapatok ellen 1849-ben,
örökre beírta magát Komá-
11
das Neobarockrathaus, der Pavillon der Offiziere
im romantischen Stil, die Säule der heiligen Trinität gebaut im 1715, die mehrmals umgebaute
Kirche von St. Andreas und das Benediktinerkloster, die serbische orthodoxe Kirche der Heiligen Gottesmutter, das Gebäude des ehemaligen
Kollegiums der reformierten Kirche und eine der
größten reformierten Kirchen im Mitteleuropa.
Von den bedeutenden Söhnen der Stadt soll der
romantische Schriftsteller Mór Jókai erwähnt
werden, der hier aufwuchs und in seinen Romanen deine Geburtsstadt berühmt gemacht hat; den
weltbekannten Komponisten Franz Lehár. Bedeutende Gestalt der Geschichte von Komorn ist
auch der General György Klapka, der zwar nicht
aus Komorn stammt, hat er sich aber damit, dass
er die Stadt im 1849 gegenüber die Übermacht
der kaiserlichen Armee heldenhaft verteidigte,
für die Ewigkeit in die Geschichte der Stadt eingeschrieben. Die Bürger der Stadt ließen für alle
drei erwähnten Persönlichkeiten ein Denkmal
bauen: dem General Klapka im 1896 auf dem
Hauptlatz vor dem Rathaus, für Mór Jókai im
Museumhof im 1937, für Franz Lehár im Park in
der Nähe des abgerissenen Geburtshauses des
Komponisten im 1980. In Komorn lebte in seiner
Kindheit und Jugend der bedeutende Arzt-Forscher Dr. Hans Selye, Gründer der Stresstheorie.
Hier wurde auch der König Ladislav V. geboren,
auf dessen Ehre die Stadt im 2000 eine Statue
stellen ließ. Die reiche Geschichte von Komorn
und ihrer Umgebung und das Werk der Persönlichkeiten, die mit der Stadt verbunden sind, dokumentieren die Expositionen des Donaulandmuseums in Komorn.
Komorn als Bezirks- und Grenzstadt ist das administrative, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum der
breiteren Umgebung.
Sie wird mit Preßburg und Neuhäusel
durch einen Landweg I. Klasse verbunden, die Autobahn
nach Budapest und
Wien ist 7 km entfernt. Neben der
Stadt läuft auch eine
Eisenbahnstrecke.
Die Schiffproduktion
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
strategic military base of the Austria-Hungary.
In 1896 the village of Újszőny was attached to Komárno on the right bank of the Danube. The extensive industrial reconstruction of the Komárno
town left practically only its historic core from the
former town, where the majority of well-preserved
cultural and historical monuments of the city are
located: the neo-baroque Town hall, the Officer's
Pavilion built in romantic style, the Pillar of St.
Trinity built in r.1715, the repeatedly rebuilt
church of St. Andrew and the Benedictine Monastery, Most Holy Mother of God Serbian Orthodox
church, the former College of the Reformed
Church and one of the largest churches of the Reformed Church in Central Europe.
The natives of the town to mention are Mór Jókai,
a romantic writer who grew up here and in his
novels made his town famous, Franz Lehár, a
world-famous composer. The important figure of
Komárno's history is the general György Klapka,
who did not come from Komárno, but by his heroic defense of the city against the predominance of
Imperial and Czarist
armies in 1849, will
forever be written in
the history of the city.
The citizens of Komárno erected monuments to all three
mentioned figures:
General Klapka in
1896 on the square in
front of the Town Hall,
Mór Jókai in the
courtyard of the museum in 1937, Franz
Lehár in the park set
12
rodné mesto; svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Lehára.
Významnou postavou
komárňanských dejín je
aj generál György Klapka, ktorý síce nepochádza z Komárna, ale
tým, že hrdinsky bránil
mesto proti presile cisárskych a cárskych
vojsk v roku 1849, sa
navždy za písal do
histórie mesta. Všetkým
trom spomenutým osobnostiam postavili Komárňania pomník: generálovi Klapkovi v roku
1896 na námestí pred radnicou, M. Jókaimu na
nádvorí múzea v roku 1937, F. Lehárovi v parku,
zriadenom blízko zbúraného rodného domu
skladateľa, v roku 1980. V Komárne prežil svoje
detstvo a mladosť významný lekár bádateľ dr.
Hans Selye, zakladateľ teórie o strese. Tu sa narodil aj kráľ Ladislav V., na počesť ktorého mesto
postavilo sochu v roku 2000. Bohaté dejiny Komárna a okolia, život a dielo osobností, ktoré sa
viažu k mestu, dokumentujú expozície Podunajské múzea v Komárne.
K o m á rn o
sa
predstavuje
rom történelmébe. A komáromiak mindhárom személy
t i s z t e l e t é re
emlékművet
avattak: Klapka tábornoknak 1896-ban
a városháza
előtti téren,
Jókai Mórnak
1937-ben a
múzeum udvarán, Lehár Ferencnek pedig
1980-ban a zeneszerző lebontott szülőházához
közeli parkban. Komáromban töltötte gyermekkorát és fiatalságát dr. Selye János, a stresszelmélet megalkotója. A város szülötte V. László
magyar-cseh király is, akinek tiszteletére a város
2000-ben emeltetett szobrot. Komárom és környéke gazdag történelmét, a városhoz kötődő
személyiségek életét és munkásságát dokumentálják a komáromi Duna Menti Múzeuma kiállításai.
Komárom, mint járási székhely és határváros a
13
in der Stadt hat eine
100 jährige Tradition und die Schuhherstellung läuft
schon 30 Jahre.
Die Besucher von
Komorn können in
verschiedenen
schönen Hotels, in
drei Pensionen
und im Autocamping Unterkunft
finden. Das 37° C
warme Wasser des
Thermalbades hat
günstige Wirkung
bei rheumatischen Erkrankungen. Die Besucher
können sich in der modernen Sauna und im gedeckten Sitzbassin erholen.
Im Winter warten auf die Sportler die künstliche
Eisfläche und das gedeckte Schwimmbad.
Außerdem befinden sich hier ein Fußballstadion,
Mehrzwecksporthalle, Volleyball- und Boxhalle,
Tennishöfe, Spielplätze für Beach-Volleyball,
Squash und Bowlingzentrum, und Zentrum für
Kajak-Canoe. In Komorn befindet sich das Jókai
Theater, das Donaulandmuseum, die Szinyei Bücherei, aber um das reiche Kulturleben sorgt auch
das Städtische Kulturzentrum. Die moderne bildende Kunst ist in den Ausstellungen der Galerie
Limes, in der Galerie T und in der Galerie von
Csemadok präsentiert. Im Stadtzentrum befindet
sich der Europa Platz mit seiner einmaligen Atmosphäre, der die Baustile von 47 europäischen
Regionen vorstellt. Die Stadt lebt ein buntes Kulturleben. Man veranstaltet jährlich die
Stadtfesttage von Komorn 26. April 2.
Mai, die Lehár Tage – März Mai, das
Festival der ungarischen freiwilligen
Theater, die Jókai Tage – Juni, Tage der
Matica Slovenská – Juli, Festival der
Blasmusik – August, populärwissenschaftliche Selye Tage – September,
Festival der Sakralen Musik Harmónia
Sacra Danubiana – Oktober. Jedes Jahr
werden der Großpreis von Komorn in
Kajak-Canoe - Juni, das KretzschmarĎuriš Memorial in Poolbilliard – Juli
und das Internationale Wettbewerb um
den Donaubecher im Wassermotorsport
– August und eine Vielfalt von weiteren
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
up near the birthplace of the composer in 1980. The prominent medicine
doctor – researcher
Hans Selye, MD., the
founder of the theory
of stress, spent his
childhood and youth
in Komárno. The
King Ladislaus V.
was born here, in
honor of whom the
town built a statue in
2000. The rich history of the Komárno
town and its neighborhood, life and work of personalities, which relate to the city, are documented by exposures of the Danube Region Museum
in Komárno.
The Komárno town as a district and border city is
the administrative, economic and cultural center
of the surrounding area. It is connected with Bratislava and Nové Zámky towns by a 1st class
road, the junction to the Vienna – Budapest highway is about 7 km from the town. The town is also
connected by a railroad. The shipbuilding in the
city has a 100-year tradition and footwear production has been ongoing for 30 years.
Visitors of Komárno may now be accommodated
in a variety of nice hotels, three guest houses and
in a camping facility. The thermal spa water with
a temperature of 37 ° C has beneficial effects on
rheumatic diseases. Visitors may relax in a modern sauna or in a roofed sitting pool.
14
Komárno ako okresné a hraničné mesto je administratívnym, hospodárskym a kultúrnym centrom širšieho okolia. S Bratislavou a Novými
Zámkami ho spája štátna cesta I. triedy, diaľnica
smerujúca do Budapešti a do Viedne je vo vzdialenosti 7 km. Vedie tu aj železničná trať. Výroba
lodí v meste má 100-ročnú tradíciu a výroba obuvi prebieha už 30 rokov.
Návštevníci Komárna sa v súčasnosti môžu ubytovať v rôznych pekných hoteloch, v troch penziónoch a v autokempingu. 37°C stupňová voda termálneho kúpaliska má blahodárne účinky na reumatické ochorenia. Návštevníci môžu oddychovať v modernej saune a v krytom sedacom bazéne.
V zimnom období športovcov očakáva umelá ľadová plocha a krytá plaváreň. Okrem toho sa tu
nachádza futbalový štadión, viacúčelová športová hala, volejbalová a boxérska hala, tenisové kurty, ihriská pre beach-volejbal, squash a bowlingcentrum a stredisko pre kajak-kanoe.
V Komárne sa nachádza aj Jókaiho divadlo, Podunajské Múzeum, Szinnyeiho
knižnica, ale o bohatý kultúrny život sa
stará aj Mestské kultúrne stredisko. Moderné výtvarné umenie je prezentované na
výstavách Galérie Limes, v Galérii T a
v Galérii Csemadoku. V centre mesta sa
nachádza, jedinečnú atmosféru vyžarujúce, Európske nádvorie, ktoré reprezentuje stavebné slohy 47 európskych regiónov. Mesto žije pestrým kultúrnym životom. Ročne sa usporadúvajú mestské slávnosti
Komárňanské dni - 26. apríl 2. máj, Lehárove dni
- marec máj, festival maďarského ochotníckeho
divadelníctva Jókaiho dni - jún, Dni Matice slovenskej - júl, Festival dychovej hudby - august,
populárnovedecké Selyeho dni - september, festival sakrálnej hudby Harmónia Sacra Danubiana
- október. Každoročne sa koná Veľká cena Komárna v kajak-kanoe - jún, Kretzschmar-Ďuriš
Memoriál v poolbiliarde - júl a Medzinárodné
K o m á rn o
sa
15
predstavuje
régió közigazgatási, gazdasági és kulturális központja. Pozsonnyal és Érsekújvárral I. osztályú
közút köti össze, a Budapest és Bécs irányába vezető autópálya 7 km-re halad a várostól. Vasúton
is megközelíthető. A városban 100 éves múltra
tekint vissza a hajógyártás, a cipőgyár 30 éve
működik. A városba látogatókat jelenleg 2 szálloda, több panzió, autókemping, kitűnő konyhájú
éttermek sokasága várja. A termálfürdő 37°C-os
vize jótékony hatással van a mozgásszervi betegségekre. A látogatók rendelkezésére áll a szauna
és a fedett ülőmedence is.
A téli időszakban fedett uszoda és
műjégpálya biztosítja a sportolási
lehetőségeket. Ezenkívül a városban található még: labdarúgópálya, többfunkciós sportcsarnok,
box- és röplabdacsarnok, strandröplabda- és teniszpályák, squash- és bowlingcentrum, valamint a világbajnokokat is nevelő kajak-kenu központ. Komáromban működik az 50 éves múltra
visszatekintő Jókai Színház, a Duna Menti Múzeum, valamint a Duna Menti Könyvtár. A kortárs
képzőművészetek a Limes Galériában, a T-Galériában és a Csemadok-Galériában kapnak rendszeres bemutatkozási lehetőséget. A városközpontban található az egyedi hangulatú Európa
Sportereignissen veranstaltet.
Auf dem Gebiet der Stadt
funktioniert
die Selye Universität, aber
die Slowakische technische
Universität Trnava und die
Slowakische Universität für
Gesundheitswesen haben hier
je eine Forschungsfakultät.
Außer des Hans Selye Gymnasiums mit ungarischer Unterrichtssprache, des Gymnasiums von L.J.Šulek mit slowakischer Unterrichtssprache
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
In winter the sportsmen may use an artificial ice
rink and roofed swimming pool. In addition,
there is a football stadium, a multipurpose sports
hall, volleyball and boxing hall, tennis courts,
playgrounds for beach-volleyball, a squash and
a bowling-center and a kayak-canoe center.
In Komárno there are also situated: the Jókai
Theatre, The Danube Region Museum, the Szinyei library, but the rich cultural life is also managed by the Municipal Cultural
Centre. Modern art is presented
at the exhibitions in Limes, Galéria T and the Csemadok Galéria galleries. The European
courtyard is located in the city
center, which represents the
building styles
of 47 European
regions, emitting a unique atmosphere. The
town has a colorful cultural
life. Annually,
the city festivals
are held: Komárno days – from April 26 to May 2,
Lehár's days – from March to May, Hungarian
amateur theater festival -Jókai days – in June,
Days of the Slovak foundation/association (Matica Slovenská) – in July, the Festival of brass
music – in August, the popular science Selye
Days – in September, the Festival of Sacred Music Harmonia Sacra Danubiana – in October.
Each year the kayak-canoe Grand Prix is held in
June, the pool billiard Kretzschmar-Ďuriš Memorial – in July and the race on the Danube River
16
preteky o Pohár Dunaja vo vodnom motorizme - august a množstvo ďalších športových súťaží ...
Na území Komárna
pôsobí Univerzita Selyeho, ale vysunutú
katedru tu má Slovenská Technická Univerzita Trnava a Slovenská zdravotnícka univerzita.
Okrem Gymnázia H.
Selyeho s vyučovacím
jazykom maďarským,
Gymnázia Ľ. J. Šuleka
s vyučovacím jazykom slovenským a cirkevným gymnáziom
Marianum sa tu nachádza Stredná priemyselná škola, Stredná poľnohospodárska
škola, Stredné odborné učilište strojárske a
Združená stredná škola obchodu a služieb.
Širšie okolie mesta je ideálne pre milovníkov vodných športov, pešiu a cykloturistiku, pre jazdcov na koni, pre poľovníkov a
rybárov.
K o m á rn o
sa
predstavuje
17
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Udvar, mely Európa 47 tájegységének építészeti stílusát
mutatja be.
A városban élénk kulturális
és sportélet zajlik. Évente kerülnek megrendezésre a két
Komáromban a Komáromi
Napok - április 26. - május 2.,
a Lehár Napok - március
május, a magyar nyelvű amatőr színjátszók seregszemléje, a Jókai Napok - június, a
Matica Slovenská Napok ünnepségsorozata - július, a Fúvószenei Találkozó - augusztus, a tudományos-ismeretterjesztő Selye Napok - szeptember, a Harmonia Sacra
Danubiana egyházzenei fesztivál - október.
Évente megrendezésre kerül a Komárom Város
Nagydíjáért zajló kajak-kenu verseny - június, a
Nemzetközi vízimotoros-verseny a Duna Kupáért
- augusztus és a Kretzschmar Ďuriš Memorial
biliárdverseny - június.
Komáromban működik a Selye János Egyetem. A
magyar tannyelvű Selye Gimnáziumon és a szlovák tannyelvű Ľ. J. Šulek Gimnáziumon kívül, a
mindkét nyelven oktató Ipari Középiskola, a Mezőgazdasági Középiskola, a Középfokú Gépészeti Szaktanintézet és az Összevont Kereskedelmi és
Szolgáltatási Középiskola is működik a városban.
A város környéke ideális a vízisportok, a gyalogés kerékpártúrák, a lovaglás, valamint a vadászat és horgászat kedvelőinek.
und des kirchlichen Gymnasium Marianum befindet sich hier die Fachmittelschule für Industrie, die Landwirtschaftliche Fachmittelschule, die Fachmittellehranstalt für Maschinenbau uns die vereinigte Mittelschule für Handel und
Dienstleistungen.
Die weitere Umgebung der Stadt ist ideal für die
Liebhaber der Wassersporte, für Touristik und Fahrradtouristik, für Pferdesportler, Jäger und Fischer.
in water motor sports - the International Danube
Cup – in August and many other sporting events
are also held.
On the territory of Komárno the Selye University
is located, but there are also detached departments Department of the Slovak Technical University in Trnava and the Slovak Medical University.
In addition to High School of Hans Selye in the
Hungarian language, High school of Ľ. J. Šulek in
the Slovak language and the church high school
Marianum there is the Secondary Industrial
School, Secondary Agricultural School, Secondary Vocational Engineering School and Associated
Secondary School of Business and Services.
The wider surroundings of the town are ideal for
water sports, walking and cycling, for riders on
horseback, for hunters and fishermen.
18
K o m á rn o
sa
predstavuje
19
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Miestne informácie
Településinformációk
Mestský úrad.
Városi Hivatal
Mestská polícia
Városi Rendőrség
Colný úrad
Vámhivatal
Záchranná služba
Mentőszolgálat
Hasičská služba
Tűzoltóság
Polícia
Rendőrség
Okresný súd
Járási bíróság
Okresná prokuratúra
Járási ügyészség
Daňový úrad
Adóhivatal
Slovenská pošta
Szlovák Posta
Nám. Gen. Klapku 1
035/285 1300
Nám. Gen. Klapku 7
035/771 3714
Komárno
035/773 0585
Mederčská
112 resp. 155
Drúžstevná
112 resp. 150
Pohraničná
112 resp. 158
Pohraničná 6
035/770 1728
Pohraničná 6
035/770 1729
Dunajské nábr. 11/A
035/773 1055
Biskupa Királya
035/775 5201
Lekáreň AZ
Petőfiho 17
AZ Gyógyszertár
035/770 0205
Lekáreň Hedera
Hradná 1
Hedera Gyógyszertár
035/771 3276
Lekáreň Lachesis
Jókaiho 32
Lachesis Gyógyszertár
035/770 1816
Lekáreň Alba
Eötvösa 37
Alba Gyógyszertár
035/772 5959
Lekáren Bionatur
Budovateľska 40
Bionatur Gyógyszertár
035/7741712
Nemocnica
Mederčská 39
Kórház
035/770 0367
Reg. úrad verejného zdravotn. Mederčská 39
Reg. Közegészségügyi Hiv.
035/770 2627
Reg. veterinárna správa
Štúrova 5
Reg. Állategészségügyi Hiv.
035/773 1235
Nám. Gen. Klapku 7
Rímskokatolický farský úrad
035/773 2543
Római Katolikus Plébánia
Františkánov 15
Evanjelický farský úrad
035/771 3434
Evangélikus Egyházközség
Jókaiho 34
Reformovaný farský úrad
035/770 2689
Református Egyházközség
Petőfiho 1
Jókaiho divadlo
035/770 1923
Jókai Színház
Palatínova 13
Podunajské Múzeum
035/773 1476
Duna menti Múzeum
Nám. Kossutha 3
Csemadok
035/770 2715
Csemadok
Palatínova 8/A
Knižnica J. Szinnyeiho
035/771 3552
Szinnyei József Könyvtár
Eötvösa 35
Knižnica J. Szinnyeiho
035/772 5965
Szinnyei József Könyvtár
Hradná 1
Mestské kultúrne stredisko
035/771 3550
Művelődési Központ
Župná 5
Turisticko-informáčna kanc.
035/773 0063
Turisztikai Információs Iroda
Nám. Kossutha 3
Klub dôchodcov
035/770 2705
Nyugdíjasok klubja
Rozmarinová 2
Centrum voľného času
035/773 0396
Szabadidő Központ
Nakladané cestoviny - Rakott tészták
Nakladané zemiaky - Rakott krumplik
Sladké megapalacinky - Édes óriáspalacsinták
Slané megapalacinky - Sós óriáspalacsinták
V peci pecené lángoše - Kemencés lángosok
Vodárne a kanalizácie
Víz- és Csatornaművek
Slovenský plynárenský priem.
Szlovák Gázművek
Západoslov. energetika
Elektromos Művek
Železničná stanica
Vasútállomás
Autobusová stanica
Autóbuszállomás
E. B. Lukáča 25
035/773 1073
Mederčská 81
035/772 0278
NZ, Czuczora 5
0850 111 555
Košická
035/772 0314
Košická
035/790 2313
Vpeci pecené plnené lángoše - Kemencés töltött lángosok
V peci pecené zemiaky - Kemencés sült krumplik
Pizza - Pizzák
Šaláty - Saláták
Nám. M. R. Štefánika 11
(Bandérium udvar)
945 05 Komárno
(Észak-Komárom)
Otvorené: kazdý den /
Nyitva minden nap:
11.00 - 21.00 hod.
'
035/773-1913
22
K o m á rn o
sa
predstavuje
23
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
24
Budova sídla našej spoločnosti bola postavená v
roku 1902, ako Sporiteľňa pre tunajších
živnostníkov.
Hlavný staviteľom bol architekt Ferenc Fischer.
Táto budova aj poslednom období slúži pre
podnikanie.
Na prízemí budovy majú sídlo dve bankové
subjekty:
Dexia banka Slovensko a Slovenská záručná banka.
Na poschodí okrem nás majú svoje pracoviská aj
ďalšie podnikateľské subjekty.
K o m á rn o
sa
predstavuje
25
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Pitná voda spoločný poklad...
-náš spoločný
Közös kincsünk
az egészséges ivóvíz...
26
K o m á rn o
sa
27
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
COMORRA Servis
COMORRA Servis
Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
Z
abezpečujeme pre vlastníkov
bytov alebo spoločenstvá správu
bytov vrátane inžinierskej činnosti.
Údržbárske práce vlastnými kapacitami alebo dodávatelsky. Zároveň
zabezpečujeme komplexnú obnovu
bytových domov.
Tel/Fax: 035/7700171
E-mail: [email protected]
www.sbdkn.sk
Prevádzkujeme:
- Zimný štadión - nezakrytá ľadová plocha
- Krytú plaváreň
- Volejbalovú halu
- Športovú halu
- Futbalový štadión
- Autobusovú stanicu
- Úsek služieb
Športové zariadenia ponúkajú všestranné využitie
voľného času obyvateľom
mesta i okolitých obcí (korčuľovanie, hokejové zápasy, plávanie, sálový futbal),
ale aj usporiadanie koncertov, stužkových slávností,
banketov a rôznych akcií aj pre deti v športovej
hale, alebo vo volejbalovej hale.
Az alábbi létesítmények üzemeltetője:
· Jégpálya - nyitott jégfelülettel
· Fedett uszoda
· Röplabdacsarnok
· Sportcsarnok
· Futballpálya
· Autóbusz-pályaudvar
· Szolgáltatási részleg
Elsősorban sportlétesítményeink azok, amelyek gyakorlatilag egész napos nyitvatartási
idő keretén belül lehetővé teszik
a város és a környező falvak lakosai számára a szabadidő aktív eltöltését (korcsolyázás, jégkorong-mérkőzések, úszás, teremfoci). A sportcsarnok ugyanakkor például
koncertek, szalagavatók, bálok és különböző
gyermekrendezvények szervezésére is kiválóan alkalmas. Az utóbbiak közül az évente húsvét és karácsony előtt megrendezett, Ünnepváró nevű nagyszabású gyermekfesztivál érdemel elsősorban említést.
Otváracia doba:
Nyitva tartás:
- Zimný štadión:
- Jégpálya:
Po-Pi: 7.00–23.00
H-P:
7.00–23.00
So-Ne 10.00–23.00
Szo-V 10.00–23.00
(november-február)
( novembertől februárig)
- Krytá plaváreň: Pre verejnosť
- Fedett uszoda:
Po-Pi: 13.00 -15.00, 18.00 - 20.00
Nyilvánosság részére
So:
14.00 - 20.00
H-P: 13.00 -15.00, 18.00 - 20.00
Ne: 10.00 -12.00, 14.00 - 20.00
Szo: 14.00 -20.00
(od 1. októbra do 30. júna )
V: 10.00 -12.00 , 14.00 - 20.00
- Športová hala:
(októbertől júniusig)
Rezervovanie termínov
- Sportcsarnok:
COMORRA Servis
na telefonnom čísle:
Időpontok lefoglalása a
Záhradnicka 4, 945 05 Komárno
0911 105006
0911 105006-os
Tel: 035/7701 962
Fax: 035/7701 969
telefonszámon
E-mail: [email protected]
28
K o m á rn o
sa
29
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Zakladná umelecká škola
Művészeti Alapiskola
150. výročie
založenia školy
1861 – 2011
Az iskola alapításának
150. évfordulója
- Základná umelecká škola v Komárne v roku
- 2011-ben 150 éves a Művészeti Alapiskola.
2011 oslavuje *150.* výročie založenia školy. - Az iskolát 1861.IX.12-én alapította Komárom
- Školu založilo Mesto Komárno
Város önkormányzata.
12. septembra 1861.
- Az iskola megnevezései:
- Názvy školy: 1861 Hudobná škola,
1861 Zene Tanoda,
1913 Mestská hudobná škola,
1913 Komárom Városi Zeneiskola,
1950 Mestská hudobná škola,
1950 Városi Zeneiskola,
1961 Ľudová škola umenia,
1961 Művészeti Népiskola,
1991 Základná umelecká škola.
1991 Művészeti Alapiskola.
- ZUŠ má 4 umelecké odbory:
- A Művészeti Alapiskolának 4 művészeti szaka
hudobný,výtvarný,tanečný,literárno-dramavan: zene, képzőművészeti, tánc , irodalom-drátický, cca 1100 žiakov, ročne 70 verejných
ma szak,
podujatí.
1100 diákja, évente 70 nyilvános rendezvénye.
- Mestské zastupiteľ- A Művészeti Alapiskostvo ocenilo zásluhy a
la 2011-ben PRO URLetná 12, 945 01 Komárno
prínos ZUŠ a vyznaBE Komárom városért
Tel: 035 7713 118
menalo ocenením:
2011díjjal lett kitüntetE-mail: [email protected]
PRO URBE – Cena
ve.
www.zusmai-komarno.sk
mesta Komárno 2011.
Knižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne
Komáromi Szinnyei József Könyvtár
K
nižnica Józsefa Szinnyeiho v Komárne je verejná, univerzálna knižnica.
Získava, spracúva, ochraňuje
a sprístupňuje svoj knižničný
fond, poskytuje knižnično-informačné a bibliografické
služby a organizuje kultúrnospoločenské podujatia pre
svojich čitateľov a pre verejnosť v dvoch budovách.
Otvorená/Nyitva: Ul. Eötvösa:
Po. - Piat./H - P:
8.00 - 18.00
Sobota/Szo: 8.00 - 12 00
A
Ul. Eötvösa č. 35
Ul.palatínova č. 8
Ul. Eötvösa č. 35
Tel: 035 772 5965 - 67, 035 771 3552
E-mail: [email protected]
E-mail služby: [email protected]
www.kjszkom.sk
komáromi Szinnyei József Könyvtár közkönyvtári feladatokat lát el:
gyarapítja, feldolgozza s védi
állományát, tájékoztató és
bibliográfiai szolgáltatásokat nyújt olvasóinak s felhasználóinak, valamint kulturális
rendezvényeket szervez tagjainak s a tágabb nyilvánosság számára.
Otvorená/Nyitva: Ul. palatínová
Po./H: 10:00 - 18:00
Ut. - Piat.:/K - P:
9:00 - 17:00
Ul. palatínova č. 8
Tel: 035 771 3552
E-mail: [email protected]
www.kjszkom.sk
30
K o m á rn o
sa
predstavuje
Termálne Kúpalisko Komárno
VIATOR - Hotel Panoráma Komárno
Tiché a pekné prostredie, ideálne na rodinné výlety a oddych.
H
otel Panoráma neďaleko centra mesta ponúka štandardné ubytovanie v 2-3 lôžkových izbách. Vhodný pre jednotlivcov, pre školské výlety, sústredenia športovcov. V hotelovej reštaurácii je možnosť
usporiadania seminárov, školení a rodinných osláv. Pri hoteli sa nachádza autokemping s celodennou prevádzkou.
Blízko centra mesta, celoročná
prevádzka, veľa zelene.
D
va termálne pramene s liečivými
účinkami na kľbové, ženské a reumatické choroby. Bazény: rekreačný,
sedací, výukový, plavecký, detský,
ihrisko na plážový volejbal, preliezky,
pieskovisko, stoly na vonkajší stolný
tenis, nafukovací hrad. Celoročná prevádzka: sauna, sedací bazén s
termálnou vodou, vonkajší krytý bazén, masáže, manikúra, pedikúra,
bufet.
Termálne Kúpalisko
Hotel Panoráma
Športová 3191, 945 01 Komárno
Športová 3139, 945 01 Komárno
Tel: 035/ 7713 014,
Tel: 035/ 7713 113, Mobil: 0911 105 009
Mobil: 0911 105 007
E-mail: [email protected],
E-mail: [email protected]
[email protected]
www.komarnohotel.sk
www.komarnohotel.sk
31
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Chcete sa pokochať
krásnym výhľadom
na Dunaj?
Navštívte našu
reštauráciu s terasou,
pochutnajte si na
vynikajúcich jedlách a
vínach,
pričom Vás obslúži
kvalifikovaný personál!
RESTAURANT &CAFFE
budova Central Office, 4.p
Dunajské nábrežie,
945 01 Komárno
0948 18 28 21
[email protected]
www.prestigerestaurant.sk
Tel./fax: 00421 35 7777 682
Komárom
[email protected]
b e m u t a t k o z i k
építészeti tervezőirodája
Európa udvar 1. szám
Transylvania – Erdélyi ház
Litomericzky Nándor
[email protected]
Komárno
Nádvorie Európy 36
K o m á r o m
Mobil: +421 905 219 862
Tel: +421 35 770 1127
37
predstavuje
Eesti – Dom Estónsko – Észt ház
sa
PhDr. eva DéNesová
K o m á rn o
historik umenia - művészettörténész
36
38
K o m á rn o
sa
39
predstavuje
Nám. M. R. Štefánika 11.
945 01 Komárno
Hotel:
+421 35 773 0156
Restaurant:
+421 35 773 1930
Aranyhal Panzió & Étterem
P
enzion sa nachádza na rázcestí medzi Komárnom
a Bratislavou, v atraktívnom prostredí spolu s
jazerom.
Ponúkame Vám:
- 25 klimatizovaných izieb
- reštauráciu pre 50 ľudí
- bohatý jedálny lístok obsahuje
viac než 100 druhov jedál
- salónik pre 35 ľudí
- 100 miestna sála pre
konferecií, svadieb...
- perličkový kúpeľ
- fínsku saunu
- vonkajší bazén
- tenisový dvorec
- rybolov
- detské ihrisko
Zlatná na Ostrove
Tel: +421 650 440 155
E-mail: [email protected]
www.penzionzlataryba.sk
Okružná cesta, Komárno
b e m u t a t k o z i k
Zlatá Ryba Penzion & Restaurant
[email protected]
www.banderium.sk
ôležitý
d
ý
k
t
e
tosabb
predovš
n
”
o
T
f
S
l
O
é
n
e “H
minden
”
U nás j
G
É
D
a “VEN
k
n
u
l
á
N
Atrium Café
Banderium Restaurant
Banderium Hotel
K o m á r o m
P
anziónk a Komárom és Pozsony közötti nyugodt
és attraktív környezetben található, melyhez
hozzátartozik egy tó is.
Kínálatunkból:
- 25 klimatizált szoba
- étterem 50 fő részére
- változatos étlap, mely több
mint 100 féle ételt kínál
- 35 férőhelyes szalon
- 100 személyes termünk
iskolázások,
esküvők részére...
- pezsgőfürdő
- finn szauna
- külső medence
- teniszpálya
- horgászat
- játszótér
40
K o m á rn o
sa
predstavuje
41
K o m á r o m
KÚPALISKO PATINCE
KÚPELE PATINCE S.R.O.
5 moderných bazénov teplota termálnej vody
26-33°C- ubytovanie v
chatách a penziónoch len 50
metrov od bazénov
946 39 Patince
Tel: 00421/ 35 7731 444
E-mail: [email protected]
www.patincekupalisko.sk
b e m u t a t k o z i k
42
K o m á rn o
sa
predstavuje
43
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Kvetinárstvo
Virágszalon
P
Kínálatunkból:
onúkáme:
- Kytice zo živých aj
sušených kvetov
- Črepnikove kvety
- Svadobné kytice s
kompletnou dekoráciou
- Donáška kytíc do domu
- Keramiku a rôzné darčeky
- Výroba vencov a smútočne
kytice
- Vágott és cserepes
virágok
- Ajándék kerámiák
- Alkalmi csokrok
- Mennyasszonyi csokrok,
esküvői dekoráció
- Koszorúk
- Csokrok házhozszállítása
Srdečne Vás u nás
očakávame!
Otvorené:
Po.- Pi. : 8.00 - 18.00
Sobota : 8.00 - 14.00
Nedela : 8.00 - 12.00
Web: www.nova-roll.sk
E-mail: [email protected]
Mindenkit szeretettel
várunk!
Gútsky rad 3, 945 01 Komárno
Tel: 035/ 772 0288,
035/ 772 0286
[email protected]
Nyitva:
H-P : 8.00 - 18.00
Szo : 8.00 - 14.00
V : 8.00 - 12.00
Ul. Biskupa Királya 10,
945 01 Komárno
0905 860 203 0905 860 201
Maloobchod,predaj:
-kojenecký tovar
-detské postieľky,ohrádky,drevené stoličky,
-prebaľovacie pulty
-autosedačky od 0-36 kg
-kozmetika,drogéria pre deti, plienky
-detské kočíky .
NOVA-ROLL
Výroba:
Tabaková ul. 1
945 01 Komárno
Tel./fax: 035/ 7713 701
Tel: 035/ 7725 161
Mobil: 0905 263 589
0907 886 291
44
N
K o m á rn o
sa
45
predstavuje
Restaurant & Pension
ovopostavená reštauÉtterem és Panzió
K
omárno történelmi központjában elhelyezkerácia a panzión Hubert
dő újonnan épített Hubert
Varga sa nachádza v histoVarga Étterem és Panziónkrickom centre mesta. Naša
ban négy önálló lakóegységreštaurácia Vám okrem
gel várjuk vendégeinket.
klasických jedál ponúka
Éttermünkben a hagyomálabužnicke jedlá z divín.
nyos ételek mellett ínyenc
Počas pondelka a piatku
vadételeket is kínálunk,
Vám ponúkáme denné
hétköznapokon menüvel is
menu. V našom penzióne
szolgálunk. Pihenjen
Vás srdečne očakánálunk, és közben élvame v štyroch samovezze a számos kistatných izbách pokapcsolódási lehemenované podľa u
tőséget! A belváros
nás žijúcich zvierat.
és a termálfürdő
Každého u nás
Jókaiho 19, 945 01 Komárno
5-10 perces sétával
srdečné očakávaTel./Fax: 00421/35 7701 787
könnyen elérhető!
me!
E-mail: [email protected]
Mindenkit szeretetwww.hubertvarga.sk
tel várunk!
D
K o m á r o m
Záložňa
Zálogház
Z
álogba veszünk:
elektronikát
(Notebook, LCD, plazma...),
aranyat, tört aranyat,
mobiltelefonokat
Kedvező áron
kapható:
arany ékszer,
mobiltelefon és
elektronika.
o zálohy berieme:
elektroniku (Notebook,
LCD, plazma...),
zlato, zlomkové zlato,
mobilné telefóny,
Za výhodné ceny
ponúkame na predaj:
zlato,
mobilné telefóny,
elektroniku.
Nyitva tartás:
H-P: 8.00-12.00,
13.00-17.00
Otváracia doba:
Po.-Pi.: 8.00-12.00,
13.00-17.00
Navštívte nás
a odídete spokojný!
b e m u t a t k o z i k
Špitalská 19
945 01 Komárno
Tel: 0915 559342
www.unitra.szm.sk
Látogasson el hozzánk
és elégedetten
fog távozni!
46
K o m á rn o
sa
47
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Správa bytov
Lakáskezelő vállalat
A
LTERNATÍVA s.r.o.
zaoberajúca sa so správou bytov a nebytových priestorov v okrese Komárno ponúka pre spoločenstvá a vlastníkov bytov:
- komplexné služby spojené so
správou a údržbou bytového a
domového fondu
- inžiniersko-investorskú činnosť a zabezpečenie finančných zdrojov na obnovu bytových domov.
Bratislavská brána - Bašta I., Komárno 945 01
Tel: 035 77 40 511, 0915 517 717 Fax: 035 77 40 513
Otvorácia doba: Po - Pia: 7.30-17.00
E-mail: [email protected]
STAVIATE??? PRERÁBATE???
VŠETKO POD JEDNOU BRÁNOU!!!
NAVŠTÍVTE NAŠE VÝSTAVNÉ PRIESTORY A VYUŽITE
PORADENSTVO KTORÉ VÁM PONÚKAME.
ÉPÍTKEZIK??? FELÚJÍT???
MINDENT EGY FEDÉL ALATT!!!
LÁTOGASSA MEG KIÁLLÍTÓ TERMEINKET ÉS
HASZNÁLJA KI SZOLGÁLTATÁSAINKAT.
www.tectumkomarno.sk
A
L T E R N A T Í VA K f t .
lakáskezelő vállalat a
komáromi járás területén lévő
lakásközösségek és lakástulajdonosok számára ajánlja
a következő szolgáltatásait:
- komplett szolgáltatások a
lakáskezelés és karbantartás
területén
- mérnöki és beruházási tevékenység, pénzügyi források
bebiztosítása a háztömbök
felújítására.
Kossuthovo nám. 12
Tel: 00421 35 773 1076, Fax: 773 1053
E-mail: [email protected]
www.alternativa-kn.sk
48
K o m á rn o
sa
predstavuje
LUDOREALITY realitná kancelária v Komárne
LUDOREALITY komáromi ingatlanközvetítő iroda
V
ám ponúka nevšedné
služby:
pri predaji a kúpe
nehnutelnosti
Ďalej ponúkame
podnikatelské poradenstvo a
administrativne služby,
preklady, finančné
poradenstvo, sporenie,
poistenie,
hypotekárny úver
Otvorené denne:
od 9.00 do 16.00 hod.
Tešíme na Vašu
návštevu u nás!
R
EALITNÁ
KANCELÁRIA
endkívüli kínálatunk a
következő:
Ingatlanok eladása, vétele,
bérbeadása akciós árakon
Készpénzkölcsönök intézése
három napon belül
Jelzáloghitelek és
életbiztosítások
Utazási-, ingatlan- és
autóbiztosítások megkötése
Adminisztratív szolgáltatások,
jelzálogkölcsön
Petőfiho 11 (1 poschodi/1. em.)
945 01 Komárno
Tel: 0915 776147, 0917 680758
e-mail: [email protected]
Nyitva naponta:
9.00 - 16.00 óráig
Örülünk a
látogatásának!
M
K
Mozaika spol. s r.o.
Nám. Kossutha 1, 945 05 Komárno
Tel: 035/770-1997, 0905/388-804
e-mail: [email protected]
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Sonografická a röntgenová diagnostika
Ultrahang- és röntgen-diagnosztika
R
Mozaika - kúpeľne
Mozaika - fürdőszobák
aždý si vyberie
podľa svojich
predstáv:
- obklady, dlažby,
- sanitárnu keramiku
- kúpeľňový nábytok a
zrkadlá
- hydromasážne vane a
boxy
- sprchové kúty a
vaničky
- vodovodné batérie
- kuchynské drezy,
bojlery
- stavebnú chémiu
z bohatej ponuky.
Ponúkame do prenájmu
priestory vhodné na
podnikanie.
49
indenki igényei
szerint
választhat:
- csempék, járólapok
- szaniterek
- fürdőszobabútorok,
tükrök
- masszázskádak és
kabinok
- zuhanykabinok és
tálcák
- csaptelepek
- mosogatók,
vízmelegítők
- ragasztók, fugázók
gazdag kínálatából.
Vállalkozásra
megfelelő helyiségek
bérbeadását kínáljuk.
Našim cieľom je poskytovať lekárske
Célunk, hogy kellemes környezetben
služby na vysokej úrovni a v príjemnom magas színvonalú orvosi szolgáltatást
prostredí. Náš vzťah s pacientmi charak- nyújtsunk. Pácienseinkkel való kapcsoterizuje, popri odbornej spôsobilosti, latunkat a szakmai hozzáértés mellett a
otvorenosť a slušnosť. Garantujeme pres- nyitottság és a tisztelettudás jellemzi.
né vyhotovenie všetkých ultrazvukových Garantáljuk az ultrahang- és röntgena röntgenových záznamov vďaka nášmu felvételek pontos kiértékelését. Ennek
radiológovi, ktorý je uznávaným odbor- biztosítéka a hazai és külföldi szakmai
níkom na celom Slovensku, ako aj v körökben nagy elismertségnek örvendő,
zahraničí.
szakképzett és tapasztalt radiológusunk.
V našich ambulanciách poskytujeme
pacientom nasledujúce služby:
Rendelőnkben az alábbi diagnosztikai
- MAMOGRAFIA
szolgáltatásokkal állunk pácienseink
V súčasnosti je najspoľahlivejší spôsob rendelkezésére:
prevencie proti rakovine prsníka! Ženy po - MAMMOGRÁFIA
40. roku života by mali vo vlastnom záujAz emlőrák megelőzésének hatékony
me podstúpiť mamografické vyšetrenie, a módszere! A 40. életévüket már betöltött
to aspoň v dvojročných intervaloch.
hölgyeknek - saját érdekükben - kétévente
- ULTRAZVUK
részt kell venniük kivizsgáláson.
Je to úplne zdraviu neškodné vyšetrenie - ULTRAHANG
bez vedľajších účinkov. V našej ambulan- Az ultrahang röntgensugár nélküli, teljes
cií sa poskytujú nasledujúce vyšetrenia:
mértékben ártalmatlan vizsgálati mód.
­
UZV brucha
­
Hastájék szonográfiája
­
UZV prsníkov a priľahlých, lymf. uzlín
­
Emlő és hónaljrégió vizsgálata
­
UZV močového traktu
­
Húgyúti rendszer
­
UZV štítnej žľazy, slinných žliaz a uzlín ­
Pajzsmirigy, nyálmirigyek
­
Skríningové vyšetrenie dojčiat
­
Csecsemők szkríning kivizsgálása
UZV mäkkých čast
lágyrészek kivizsgálása
- RÖNTGEN
- RÖNTGEN
­
Traumatologické, neurologické a
­
Traumatológiai, neurológiai, mozgásvyšetrenia pohybového ústrojenstva
szervi röntgen felvételek
­
Vyšetrenie hrudníka, brucha.
­
Mellkasi, hasi felvételek készítése.
SoXRa
Dôstojnícky Pavilón, Hradná 2, 945 01 Komárno
Tel: +421/ 35/ 771 45 60, +421/35/ 771 45 61
Fax: +421/35/ 771 45 62
Ordinácia/Nyitvatartás: Po-Pi/H-P: 7.00-15.00
www.soxra.com
50
K o m á rn o
sa
51
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
www.stkkomarno.sk
035 774 0106
STK-EK Bratislavská 1
0904 301 699
GOLDHÉD KOMÁRNO
0907 141 941
supermarket Komárno
Ul. Petőfiho
supermarket Komárno
Ul. Rákócziho
supermarket Komárno
Ul. Vodná
supermarket Zlatná na Ostrove
supermarket
KolárovoNám. Brnenské
supermarket Hurbanovo
Nám. Konkoly Thege
potraviny Sokolce
potraviny Chotin
Profil organizácie:
• Montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení, bleskozvodov dodávateľským
spôsobom, verejného osvetlenia a signalizačných zariadení, montážne práce vo výške montážnymi plošinami až do výšky 22
metrov
• Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov /revízie/ do 1000V, bez nebezpečenstva výbuchu, a s nebezpečím výbuchu
• Výroba elektrických zariadení – rozvádzače
do 1000A
• Veľkoobchod svetelnej techniky zn.:
PHILIPS LIGHTING
• Veľkoobchod batérií a príslušenstva zn.:
PHILIPS
Vnútorná okružná č. 53,
945 01 Komárno
Tel/Fax: 035 771 3002
E-mail: [email protected]
www.impulzlight.sk
potraviny Kameničná
potraviny Kolárovo
potraviny Nová Stráž
potraviny Kolárovo
potraviny Čalovec
52
K o m á rn o
sa
predstavuje
- spracovanie fotografii z filmov aj z digitálnych
medii - cez samoobslužný pult
- fotoateliér (svadobné, detské, legitimačné fotografie)
- 3D gravírovanie, fotomedál, fotokrištál’...
- predaj fotoaparátov, albumov...
- vaše fotky vytlačíme na darčeky: hrnčeky, tričká,
vankúše, taniere, uterák a iné
53
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
54
K o m á rn o
sa
55
predstavuje
OBCHODNÁ KANCELÁRIA
ÜZLETKÖTŐ IRODA
Zakladanie firiem-ÚčtovníctvoDaňové poradenstvo
Cégalapítás-KönyvelésAdótanácsadás
ASKARA s.r.o.,
Komenského 22,
945 01 Komárno,
Slovenská republika
S
V
ebészeti szakrendelés csütörtök kivételével
minden nap.
Kisebb sebészeti
műtétek elvégzése
ykonávame
denne mimo
štvrtka chirurgickú
ambulantnú stárostlivosť. Rôzne
menšie chirurgické
zákroky.
HOMEDIC s.r.o.
Elektrárenská cesta 156/3
945 01 Komárno
MUDr. Horváth Attila
Tel: 905/887-555
Základná organizácia Komárno
Komáromi Városi Szervezet
CSEMADOK
Keď NEREZ, tak SVIFT!
oceľové konštrukcie
všetkých druhov...
Okružná cesta č. 94,
945 01 Komárno
Tel: 035/77 10 202
Fax: 035/77 12 195
Mobil: 0905 843 805
E-mail: [email protected]
www.kovo-svift.sk
b e m u t a t k o z i k
HOMEDIC - chirurgická ambulancia
HOMEDIC - sebészeti szakrendelő
Tel.:+421 (0) 907 741 231
Tel.:+421 (0) 35 7705 152
Tel.:+36 30 3381849
Fax:421 (0) 35 7705 154
www.askara.sk
e-mail:[email protected]
Zábradlia, brány,
točité schody,
wellnessy, aj
K o m á r o m
Galéria LIMES
Limes Galéria
Galéria súčasného umenia
Kortárs művészeti galéria
Spravuje občianske
združenie Pro Arte
Danubií - pre
umelecký rozvoj
Podunajska.
Naša činnosť:
- Spevokol Concordia
Vegyeskar
- Csemadok Galéria
- Selyeho dni
- Harmonia Sacra
Danubiana
- Csemadok bál
- Prenájom priestorov
- Organizácia kultúrnych
podujatí
Tevékenységünk :
- Spevokol Concordia
Vegyeskar
- Csemadok Galéria
- Selye János Napok
- Harmonia Sacra
Danubiana
- Csemadok bál
- Terem bérbeadása
- Rendezvényszervezés
Kossuth tér 3, 945 01 Komárom (Szlovákia)
Tel: 00421/35 7702 715
00421/905 275 455
www.csemadok.sk
Nájdete nás v Komárne,
na Ul. františkánov 31, bývalí vojenský kostol
Otvorené: po-pia: 10-16 hod.
so- ne podľa dohovoru
Kontakty: 0905 903 920, 0907 71 94 93
E-mail: [email protected]
www.galerialimes.sk
57
predstavuje
CALOR, s.r.o.
Méhes PNEUCENTRUM
Méhes Gumiközpont
Široký
sortiment
pneumatík za
výhodné ceny
Odťahová
služba
do 3,5 t
non stop
V
ýroba tepla, rozvod tepla
- služby
- poradenstvo
- sprostredkovateľská činnosť
Športová 1, 945 01 Komárno
Tel: 0918 829 496
E-mail: [email protected]
www.calor.sk
Autógumik
széles
választéka
kedvező áron
Autómentő
szolgálat
3,5 t-ig
non stop
945 01 Komárno
Platánová alej 10
Info: 0905 823 489, 0905 442 818
Tel/Fax:035 773 2776
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
www.samstroje.sk
sa
akciová spoločnosť
K o m á rn o
STROJE A MECHANIZMY
56
58
K o m á rn o
sa
predstavuje
Nákupné centrum (Tržnica)
Bevásárló központ (Piac)
edvező vásárlást és szolgáltatásokat nyújtunk egy fedél alatt 120
különböző üzlethelyiségben.
Mindenkit szeretettel várunk kellemes
környezetben előnyös vásárlásra!
K
V
ýhodný nákup a poskytovanie
služieb pod jednou strechou v 120
rôznych prevádzkach.
Každého k nám srdečne pozývame na
výhodné nákupy!
Otvorené:
Po-Pia: 6-18 hod.
So: 6-13 hod.
Nám. Kossutha
945 01 Komárno
Tel: 035/7701 642
www.nck.sk
Nyitvatartás:
H-P: 6-18 óra
Szo: 6-13 óra
Ul. Eötvösa, Krytá plaváreň, 7. sidl.
Komárno, 1. poschodie
Otv. doba: Po.-Pi.: 08.00-18.00, So.: 08.00-12.00
Tel/Fax: 035/7725 932
Mobil: 0908/781 066
Široký sortiment železiarského tovaru,
spojovacieho materiálu, klincov, zámkov,
reťazi,rebríkov, zn drôtov, nerezových dresov,
ručného náradia,
rezných a brúsnych kotúčov, poštových schránok,
Led svietidlá.
Kľúčová služba. Vodovodné batérie,
sanita, keramika.
Pri väčšom odbore výrazné zľavy!
Aj pre firmy. Sme platcovia DPH
V
asáru, kötőelem széles választékban,
szögek, huzalok, zárak, láncok, létrák,
kéziszerszámok, csaptelepek,
mosogatótálcák, mosdókagylók, WC,
Led égők.
Kulcsmásolás. Nagyobb vétel esetén
kedvezmény!
Cégek részére is. DPH fizetők vagyunk.
59
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
60
20 rokov
K o m á rn o
sa
predstavuje
b e m u t a t k o z i k
Teljeskörű reklámszervezés
Gen. Klapka tér 9, Komárom
R
A
Otvorené denne / Nyitva: 9.00 - 22.00
Mobil: 0902 297 175
Tel: 035/773 0053, Fax: 035/771 3672
e-mail: [email protected]
www.restaurantklapka.eu
K o m á r o m
Kompletná organizácia reklám
20 éves
Nám. gen. Klapku č. 9, Komárno
eštaurácia sa
nachádza v historickom centre
mesta.
V štýlovo zariadenej
reštaurácií ponúkame slovenské aj maďarské špeciality jedál a denné menu.
Usporadúvame svadby, stretávky,
rodinné oslavy do 88 osôb.
NAVŠTÍVTE NÁS
meno nás zaväzuje!
61
komáromi KLAPKA Vígadó a
belváros szívében található.
A stílusosan berendezett étteremben magyar és szlovák ételkülönlegességeket is felszolgálunk a napi
menü mellett. Lakodalmak, érettségi
találkozók, családi rendezvények
kedvenc színhelyévé váltunk 88 főig.
LÁTOGASSON EL
HOZZÁNK,
Tisztelettel
várunk
mindenkit,
mert a név
kötelez!
K
ompletná tlačiarenská správa.
Navrhovanie, zostavovanie, vyhotovenie
a distribúcia reklámných a informačných
letákov.
Organizačné
práce a vydávanie informačných publikácií.Vyhotovenie katalógov, firemných prospektov.
Vyžiadajte si našu
ponuku, dnes Vás
to ešte nič nestojí!
T
eljes körű nyomdai
ügyintézés. Reklám
és szóróanyagok tervezése, szerkesztése, kivitelezése és terjesztése.
Információs kiadványok
szervezése és kiadása.
Katalógusok,
cégismertetők
kivitelezése.
Egyéb nyomtatásban megjelenő kiadvány készítése.
Kérje ajánlatunkat,
ez ma még nem kerül
semmibe!
Citypress Slovakia s.r.o., Komárno
Tel: 0908/758-065
E-mail: [email protected]
www.city-press.sk
62
K o m á rn o
sa
predstavuje
63
K o m á r o m
Platanová alej 2435
945 01 Komárno
e-mail.: [email protected]
paraméterek alapján
• Márkás napszemüvegkeretek
széles választéka elérhető áron
• Multifokális, fényresötétedő, sport
lencsék
• Szaktanácsadás felsö fokon
Quality frames
Sunglasses
Individually, multifocal,
sport lenses
Otváracia doba:
Po-Pi: 8.30 - 17.00
So: 8.00 - 12.00
Nyitva tartás:
H-P: 8.30 - 17.00
Szo: 8.00 - 12.00
• Výroba okuliarov šité na mieru
• Široký výber značkových slnečných
okuliarov za prijateľné ceny
• Dioptrické slnečné okuliare
• Multifokálne, samozafarbujúce sa,
športové šošovky
• Odborné poradenstvo
tel: 035/77 30 634
fax: 035/77 33 436
- strojárska výroba
- výroba a oprava plávajúcich objektov
• Szemüvegek készítése egyéni
• Dioptriás napszemüvegek
b e m u t a t k o z i k
ulica Práce 23,
945 01 Komárno
Tel: 035/761 05 67
[email protected]
w w w. o r o s o p t i k . s k
Ďakujeme Vám,
že ste si pozreli
našu informačnú
publikáciu
Köszönjük, hogy
megtekintette
Településinformációs
Kiadványunkat.
Prosím, pozrite si aj
územné
publikácie
o ostetný mestách!
Kérjük tekintse meg a
többi településről
készült
információs füzetünket is!
S úctou:
Üdvözlettel:
Vydavateľ:
Kiadó:
Citypress Slovakia s.r.o.
ISO Certifikát
9001: 2000
Prowazekova 7, 945 01 Komárno
predaj: tel.: 00421 35/7740 860-61 fax: 00421 35/7740 860
servis: tel./fax: 00421 35/7740 863, mob.: +421 907 890 904
e-mail: [email protected], [email protected]
otv.doba: Po-Pi.: 7.30-17.00, So.: 8.00-12.00
Nám.sv.Imricha 27, 943 01 Štúrovo
predaj, servis: tel.: 00421 36/7510 590-91 fax: 00421 36 7510 592
e-mail: [email protected]
otv.doba: Po. - Pi.: 8.00-17.00, Sobota.: 9.00-12.00
94504 Komárno
Tel: 0908/758-065
E-mail: [email protected]
www.city-press.sk
Download

K om á rno sapredstavuje - city