Johann Nepomuk Nestroy
(1801-1862)
Byl rakouský divadelník, herec, operní
zpìvák, dramatik a satirik. Jako herec pùsobil ve
Vídni, Amsterdamu i v Brnì. Je autorem
tøiaosmdesáti divadelních her satiricky reagujících
na režim a rozpory doby. Vykresloval pokøivené
charaktery v lidových a m욝anských vrstvách.
Jeho hry jsou stálou souèástí repertoárù
evropských divadel.
Ochotnické divadlo
pøi Kulturní komisi
ve Vodìradech
DIVVOOCH
Divadlo vodìradských ochotníkù
Vás zve
na komediální pøedstavení
Talisman
Dìkujeme všem sponzorùm
za finanèní i materiální podporu.
Zbraslavec: 5. ledna 2013 v 16:00 hod.
Drnovice: 16. února 2013 v 17:00 hod.
Osoby a obsazení
Titus Zrzavý,
potulující se holiè
Petr Koudelka
Pan?von E, vdova
Irena Fojtová
Emma, jej?dcera
Zuzana Švancarová
Konstance, komorn?,
také vdova
Petra Zouharová
Flóra, zahradnice,
také vdova
Radka Španìlová
Pecka,
zahradnick? pomocn?k
Vladimír Køepela
Mark?z, kadeøník
Leoš Zouhar
Špunt, majitel pivovarù
Tomáš Šeïa
Žorž, komorník
Jan Pilský
Salome Poïobaná, husopaska
Lenka Plevaèová
v námezdních službách
Žorž, hospodský povaleè
Pavel Švec
Taneènice
Martina Koneèná
Pavla Kudláèková
Monika Opletalová
Iveta Španìlová
Taneèníci
Stanislav Gregor
Luboš Lepka
Pavel Švec
Vladimír Køepela
Sledování textu
Martina Koneèná
Pavla Kudláèková
Zvuk a osvìtlení
Jakub Bílek
Vìra Køepelová
Kostýmy
Magda Opluštilová
Výtvarnice scény
Iveta Španìlová
Technická spolupráce
Leoš Zouhar
Hudební spolupráce
Petr Koudelka
Asistentka režie,
pomocná režie, provozní
Lenka Plevaèová
Režie
Vladimír Køepela
Vážení divadelní pøíznivci!
Letos, stejnì jako v letech minulých, jsme si
pro Vás pøipravili divadelní komedii, tentokráte
z dílny Johanna Nepomuka Nestroye s názvem
„Talisman“.
Dìj této hry nás zanese do jedné vesnice a
odehrává se bìhem jednoho dne. Ústøední
postavou je Titus Zrzavý, kterého si nikdo nevšímá
do doby, kdy zachrání Markýze, který mu odmìnou
daruje talisman – pøedmìt vskutku magické moci.
Svému držiteli Titovi zajistí neèekaný spoleèenský
vzestup, zároveò však spouští kolotoè zámìn a
nedorozumìní, jež mohou mít katastrofální
dùsledky... Díky talismanu se dostává
do støedu zájmu a do vyšších kruhù a tìší se
nebývalé oblibì všech lidí.
Jenomže jak to v životì chodí, všechno dobré
rychle pomíjí a z dùvodu žárlivosti Titus o svùj
talisman pøichází. Tím se vše obrací k horšímu.
Všichni, až na vyjímky, ho nenávidí a zavrhují do té
doby než…
Pokud Vás zajímá, jak vše dopadne,
neváhejte, pøijïte a sami uvidíte a doufáme, že se
i uvolníte a pobavíte…
Humor se nedá naucit,
a snad ani odnaucit.
Humor je vztah k životu i lidem.
Download

Pozvánka - Talisman.cdr