Komárno
Komárom
Komorn
Bezplatná mapa a informácie
Ingyenes térkép és információk
Kostenloser Stadtplan und Informationen
Free map and information
2
K o m á rn o
sa
3
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
V mene Samosprávy Mesta Komárno, srdečne zdravím čitateľov publikácie,
ktorú vydala spoločnosť Citypress Slovakia,
predstavujúcu naše mesto!
In Namen der Selbstverwaltung der Stadt Komorn, begrüße ich
die Leser der Publikation, die vom Citypress Slovakia
herausgegeben wird und unsere Stadt vorstellt!
Komárom Város Önkormányzata nevében üdvözlöm
a Citypress Slovakia által megjelentetett
városunkat bemutató kiadvány olvasóját!
In the name of the Self-Government Office of Komárno,
I welcome the readers of this publication, published by
Citypress Slovakia, presenting our town!
M
ilí turisti, vážení návštevníci,
K
edves turisták, tisztelt
látogatók!
Komárom város számára a turizpre mesto Komárno je nanajvýš
mus fellendítése, az idelátogatók
dôležité oživiť turizmus, zabezszámára minél gazdagabb progpečiť čím bohatší program a
ram és látnivalókínálat biztosítámnožstvo zaujímavostí pre tusa kiemelt fontossággal bír, hinajších návštevníkov, veď cesszen az utazás, a gazdag törtétovanie, objavenie a znovuobjanelmi múltú városok felfedezése,
venie miest s bohatou historicújrafelfedezése napjainkban
kou minulosťou v súčasnosti zakezd újra vonzóvá válni. Arra töčína byť znovu atraktívne. Burekszünk, hogy Komáromot ne
deme sa usilovať o to, aby Kocsak átutazóban, egy belvárosi
márno nebolo navštevované roséta erejéig látogassák meg a
dinami, okruhmi priateľov, tucsaládok, baráti társaságok, turistickými a študentskými skupinami iba tranzitne, v rámci prehliadky centra rista- és diákcsoportok, hanem többéjszakás
mesta, ale aby sme pre nich mohli zabezpečiť programot tudjunk biztosítani nekik. Hogy ne
viacdňové programy. Aby nenavštevovali len csak egy-két történelmi emlékhelyet látogassajedno, dvoje historické miesta, sochy a pamätné nak meg, városunk híres szülöttei és nagyjai
miesta slávnych rodákov a velikánov nášho mes- szobrait, emlékhelyeit és múzeumunkat, hanem
ta a naše múzeum, ale aby sa dostali do všetkých minden fontosabb és érdekesebb helyre eljussadôležitých a zaujímavých kútov nielen nášho nak nemcsak városunkban de annak vonzáskörmesta, ale aj jeho okrajových oblastí. Pre všet- zetében is. A turisták, idelátogatók számára szákých turistov a návštevníkov je k dispozícii mno- mos színvonalas szálláshely (szálloda és panziók
ho kvalitných ubytovacích zariadení (množstvo sokasága) áll a rendelkezésére, nemkülönben
hotelov a penziónov), ale takisto veľmi veľa reš- sok-sok kiváló konyhájú étterem a jellegzetes
taurácií s vynikajúcou kuchyňou nezabudnuteľ- csallóközi konyha feledhetetlen ízeivel. A pősných chutí, ktoré sú typické pre kuchyňu Žitného tyéni gyógyvízzel vetekedő forrással rendelkező
ostrova. Pramene mestského termálneho kúpalis- komáromi városi termálfürdőt csak ajánlani tuka Komárna súperiace s liečivou piešťanskou vo- dom fiatalnak és idősnek egyaránt, de az európai
dou môžem len odporučiť všetkým mladým aj viszonylatban is egyedülálló erődrendszerünket,
starším, no bol by hriech vynechať aj na eu- az Öreg- és Újvárat is vétek lenne kihagyni. A
rópskej úrovni jedinečný pevnostný systém ako sort hosszan folytathatnám, de nem teszem, mert
aj Starý a Nový hrad. Mohol by som ešte dlho pont ez a kiadvány hivatott további tippeket adni
ahhoz, hogy ittlétük ne csupán
pokračovať, no nebudem, veď
kellemes, de hasznos és tartalpráve táto publikácia má primas is legyen.
nášať ďalšie tipy na to, aby váš
pobyt nebol len príjemný, ale
MUDr. Marek Anton
zároveň aj užitočný a bohatý.
Primátor - Polgármester
L
D
iebe Touristen, sehr geehrte
ear tourists and visitors!
Besucher!
The goal of the Komárno town is
Für die Stadt Komárno (Koevolving the tourism, and to offer
morn) ist die Entwicklung des
visitors wealthy programs and
Tourismus, die Vorbereitung eishowplaces, whereas nowadays
nes reichen Programmangebothe travelling, and exploring the
tes und der großen Auswahl an
towns rich in historical past start
Sehenswürdigkeiten ist von beto be attractive again. We endeasonderer Bedeutung, da Reisen
vour that Komárno become for
und die (Neu)Entdeckung von
tourists, home-folks, and groups
Städten mit einer reichen Hisof students not just a place for
torie werden heutzutage immer
passing through, walk down the
mehr beliebter. Wir streben datown centre, but to stay here for
nach, damit unsere Stadt nicht
more nights providing them intenur in einer kurzen Pause unterresting programs, not just to visit
wegs, für die Dauer eines
Spazierganges in der Innenstadt von den Famili- couple historical monuments, statues of famous
en, Cliques, Touristen- und Studentengruppen people born in our town, memorials and musebesucht wird, sondern damit wir für sie ein mehr- ums, but also interesting places not only in our
tägiges Programm anbieten können. Unser Ziel town but also in its circumambiency. The tourists
ist es, dass nicht nur einige historischen Orte, die and visitors can choice of a variety of highStatuen von berühmten Persönlichkeiten unserer quality accommodation resources (multitude of
Stadt, Denkmäler und Museen besucht werden, hotels and guest-house) offering a lot of excelsondern dass sie sowohl in der Stadt als auch in lent cuisine, the restaurants offering cuisine of
ihrer breiteren Umgebung möglichst mehrere re- the region Žitný ostrov of unforgettable tastes.
levante und interessante Orte erreichen. Den Be- One can commit gaffe failing to visit Komárno
suchern, Touristen stehen manche Unterkünfte thermal spa contesting with the waters of the spa
mit hoher Qualität (Hotels und Pansionen) zur in the town Piešťany, which I can recommend to
Verfügung, als auch eine ganze Reihe von Res- the young people and the elders. Very interesting
taurants, die ihren Gästen die typischen Gerichte is the European unique fortress - the Old and
der Gastronomie der Schüttinsel anbieten. Ich New Castle. I can keep on naming such places,
kann den Besuchern jeder Generation das Stadt- but I do not, because it is the aim of this publicabad empfehlen, dessen Quelle ähnliche Wirkun- tion to provide you more tips to experience not
gen hat, wie das Thermalwasser von Piešťany. Es only comfortable, but also useful and meaningful
ist ebenfalls sehr empfehlenswert, unser einzigar- stay.
tiges Festungssystem und die alte bzw. neue Burg
zu besuchen.
Ich könnte die Aufzählung noch weiter fortsetzen, werde aber daMUDr. Marek Anton
rauf verzichten, da gerade diese Publikation die Aufgabe hat, Ihnen
Bürgermeister- Major
weitere Tipps und Vorschläge zu bieten, damit Ihr Aufenthalt hier
nicht nur bequem, sondern auch nützlich und interessant wird.
4
K o m á rn o
sa
Obsah
Tartalomjegyzék
Úvod
Előszó
Vážený Záujemca!
Tisztelt Érdeklődő!
Vitajte v Komárne!
Üdvözöljük Komáromban!
COM-Média
COM-Média
Clean City
Clean City
Miestne informácie
Településinformációk
Manna - Tradičné jedlá pečené v peci, pizza a
megapalacinky
Manna - Hagyományos kemencés ételek , pizza és
óriáspalacsinta
Univerzita János Selyeho
Selye János Egyetem
Danubius
Danubius
Podunajské Múzeum v Komárne
Duna menti Múzeum Komárom
Jókaiho divadlo v Komárne
Komáromi Jókai Színház
Komárno Pevnosť
Komáromi Erőd
KOMVaK, a.s.
KOMVaK Rt.
Heloro, s.r.o.
Heloro Kft.
COM-therm, s.r.o.
COM-therm Kft.
COMORRA Servis
COMORRA Servis
Termálne Kúpalisko Komárno
Termálfürdő Komárom
Mestské kultúrne stredisko Komárno
Komáromi Városi Művelődési Központ
Spevácka súťaž Franza Lehára
Lehár Ferenc énekverseny
Franz Lehár Občianske združenie
Lehár Ferenc Polgári Társulás
CityNet shopping Nákupné spoločenstvo
CityNet shopping Vásárlói Közösség
Mapa Komárna
Komárom térképe
Victoria Medical Center
Victoria Medical Center
Pekáreň Baker
Baker Pékség
GOLDHÉD - STK-EK
GOLDHÉD - Gépjármű műszaki vizsgáztatás
JanCar Servis
JanCar Autószervíz
Hubert Varga Restaurant&Pension
Hubert Varga Étterem és Panzió
Restaurant Klapka
Klapka Vígadó
Hotel Peklo
Hotel Pokol
Bandérium Hotel - Restaurant - Café
Bandérium Hotel, Étterem, Kávézó
SOHO Tower Predaj bytov
SOHO Tower Lakások eladása
Impulz light, s.r.o.
Impulz light Kft.
Calor, s.r.o.
Calor Kft.
Tracon Slovakia, s.r.o.
Tracon Slovakia Kft.
Tectum Komárno
Tectum Komárom
2
5
6
16B
17B
18
19
20
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
40
41A
41B
42A
42B
43A
43B
44
45A
45B
45C
46
5
predstavuje
Darton, s.r.o.
Darton Kft.
KOM Polster, s.r.o.
KOM Polster Kft.
Nábytok Priškin
Priškin bútor
Chemix-Slovakia s.r.o.
Chemix-Slovakia Kft.
CityNet shopping Nákupné spoločenstvo
CityNet shopping Vásárlói Közösség
Pepita tours
Pepita tours
Stavebná firma Baumer, s.r.o.
Baumer Építőipari Kft.
Coop-Jednota Komárno
Coop-Jednota Komárom
Obchodná kancelária
Üzletkötő Iroda
Stavebné bytové družstvo
Lakásszövetkezet
Creacom
Creacom
ALTERNATÍVA - Správa bytov
ALTERNATÍVA - Lakáskezelő
Ing.Litomericzky, Galéria Dénes
Ing. Litomericzky, Galéria Dénes
SoXra - Sonografická a röntgenová diagnostika
SoXra - Ultrahang és röntgen-diagnosztika
Kúpele Patince
Pati Fürdő
Csemadok Komárno
Csemadok Komárom
Galéria Limes - Galéria súčasného umenia
Limes Galéria - Kortárs Művészeti Galéria
Wellness Hotel Patince
Pati Wellness Hotel
Nákupné centrum - Tržnica
Bevásárló központ
Rieker - Výroba, predaj a distribúcia obuvi
Rieker - Cipő gyártás, eladás, disztribúció
Stroje a mechanizmy, a.s.
Stroje a mechanizmy Rt
HA&HO - Železiarstvo
HA&HO - Vasas
Slovenská Plavba a Prýstavy, a.s.
Szlovák Hajózás és Kikötők Rt.
HOMEDIC - chirurgická ambulancia
HOMEDIC - sebészeti szakrendelő
UNITRA - Záložňa
UNITRA - Zálogház
Galéria Fotó
Galéria Fotó
LATTI-EXTRA, s.r.o.
LATTI-EXTRA Kft.
Bástya Csárda - Reštaurácia
Bástya Csárda - Étterem
Apáli Restaurant&Pension
Apáli Étterem és Panzió
Kníhkupectvo Madách
Madách Könyvesbolt
Gold Carp rybárske potreby
Gold Carp horgászcikkek
AurumNet investíčne zlato na splátky
AurumNet befektetési arany részletre
Restaurant Hoffer
Hoffer Étterem
Oros-Optik
Oros-Optik Látszerész
ALT, a.s.
ALT Rt
Chevrolet Hoffer
Chevrolet Hoffer
V
47
48
49A
49B
49C
50A
50B
51
52A
52B
ážený Záujemca!
K o m á r o m
T
b e m u t a t k o z i k
isztelt Érdeklődő!
Köszönjük, hogy megtisztelt bizalmával,
amikor ezt a Településinformációs Kiadványt kezébe vette, elolvasta.
Reméljük, hogy az itt talált információk
hasznára válnak mindennapi munkája során akár Komáromban él, akár más forrásból jutott hozzá füzetünkhöz.
Kívánunk minden komáromi cégnek, vállalkozónak, magánszemélynek sikeres működést, a máshol lakóknak pedig eredményes
ismerkedést Komárommal
Ďakujem Vám za prejavenú dôveru tým, že
ste si zobrali do rúk a prečítali túto územnú
informačnú publikáciu o meste.
Dúfam, že tu uvedené informácie budú pre
Vás užitočné pri každodennej práci, pri
prehľadávaní a orientovaní sa, či už žijete v
Komárne, alebo ste sa k publikácii dostali
iným spôsobom.
Prajem každej komárňanskej firme, podnikateľovi, či súkromnej osobe úspešné pôsobenie, a návštevníkom hodnotné zoznamovanie sa s Komárnom
Vydavateľ
Kiadó
S
D
53A
53B
54
55
56A
56B
56C
57
58
59
60
61A
61B
62A
62B
62 C
63
64
65
66A
ehr geehrter Interessent!
Wir bedanken uns, daß Sie uns Ihr Vertrauen entgegenbrachten, in dem Sie diese
Siedlungsinformationspublikation zur
Hand genommen und gelesen haben.
Wir hoffen, daß Ihnen die vorgefundenen Informationen in Ihrer alltäglichen Arbeit, beim
Suchen und Orientieren von Nutzen sind, unabhängig davon, ob Sie in Komorn wohnen
oder aus einer anderen Quelle in den Besitz
unserer Broschüre kamen.
Wir wünschen allen Firmen, Unternehmern,
und Privatpersonen in Komorn eine erfolgreiche Tätigkeit und den anderswo Ansässigen ein
gutes Bekanntmachen mit Komorn
Der Verlag
68
69
71
72
We thank you for your shown interest that
you took this publication in your hands and
read this regional information publication
about the town.
We hope that the information presented here
will be useful for you in everyday life, during
searching and orientating, whether you live
in Komárno or if you happened to read this
publication in another way.
We wish every company from Komárno,
entrepreneur or private person successful
working, and to the visitors a valuable
acquaintance with Komárno
Publisher
IMPRESSUM / IMPRESSZUM
Územná informačná publikácia o Komárne
4. vydanie 2013
ISBN: 978-80-89537-05-1
Vydavateľ / Kiadó:
66B
67
ear Reader!
E-mail: [email protected]
Zodpovedný vydavateľ / Felelős kiadó:
Organizačné práce / Szervező:
Vydavateľ nezodpovedá za obsah materiálov
v publikácii.
Mapu pripravila / A térképet készítette:
Plán publikácie / Kiadványterv:
Tlačiarenské práce / Nyomdai munka:
Komáromi Településinformációs Kiadvány
4. kiadás, 2013.
Citypress Slovakia s.r.o.
945 04 Komárno Tel: 0908/758-065
www.city-press.sk
Ing. László Kendra
PaedDr. Štefan Bende
A kiadó a kiadványban szereplő anyagok
valóságtartalmáért nem vállal felelősséget!
HISZI-MAP Kft.
Ing. László Kendra
Érdi Rózsa Nyomda
6
K o m á rn o
sa
7
predstavuje
Vitajte v Komárne!
Üdvözöljük Komáromban!
K
A
omárno, ležiace vo východnom cípe ŽitnéCsallóköz délkeleti csücskében, a Duna és a
ho ostrova, pri sútoku Dunaja a Váhu v nadVág összefolyásánál 108-125 m tengerszint
morskej výške 108-125 m, má 38.000 obyvate- feletti magasságban fekszik a 38.000 lakosú Komárom. A nyitrai kerület egyik
járási székhelye, közigazgatási
területéhez tartozik Őrsújfalu,
Gyulamajor és Kava is. A Duna jobb partján fekvő Dél-Komárommal pedig vasúti és közúti híd köti össze.
Komárom a Kárpát-medence
egyik legrégibb, gazdag történelmi múltú városa. A régészeti
leletek tanúsága szerint területe a korai bronzkortól folyamatosan lakott. Megtelepedtek itt
a kelták, majd az I.-IV. században, a közelben, a Duna jobb
partján a rómaiak. Brigetio
névvel jelentős légióstábort és
várost létesítettek, az ellenkező, északi parton pedig Brigetio megerősített hídfőjét, Celemantiát. A népvándorlás évszázadaiban Komárom térségében az avarok tartózkodtak
huzamosabb ideig.
ľov. Je okresným mestom Nitrianskeho kraja; sú- A X. században a Vág-Duna torkolatánál a magyar
časťou mesta sú mestské časti Nová Stráž, Ďulov törzsek várat építettek, amely a magyar állam megaDvor a Kava. S Komáromom, rozprestierajúcim lapítása idején Komárom vármegye központjává vált.
sa na pravom brehu Dunaja, ho spájajú dva mosty. Komárno je jedným z
najstarších sídlisk v Karpatskej kotline a mestom s bohatou históriou. Jeho územie bolo od staršej doby bronzovej sústavne obývané. Žili tu Kelti,
neskôr nablízku Rimania, ktorí na
pravom brehu Dunaja vybudovali
vojenský tábor a mesto Brigetio a naproti, na severnom brehu rieky jeho
opevnené predmostie Celemantiu. V
rannom stredoveku v dobe sťahovania národov sa v priestore Komárna
dlhší čas zdržiavali Avari. Maďarské
kmene v priebehu 10. storočia vytvorili pri sútoku Dunaja a Váhu opevnené, ohradené miesto, ktoré sa v čase
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Willkommen in Komorn!
Welcome to Komárno!
D
ie Stadt Komorn im östlichen Zipfel der
Schüttinsel liegt am Zusammenfluss der
Flüsse Donau und Waag in Meereshöhe
von 108-125 m und hat 38.000 Bewohner. Sie ist Bezirksstadt des Kreises
Nitra; Teil der Stadt sind die Stadteile
Nová Stráž, Ďulov Dvor und Kava. Mit
Komárom am rechten Donauufer verbinden sie zwei Brücken. Komorn ist eine
der ältesten Siedlungen im Karpatenbecken und eine Stadt mit reicher Geschichte. Ihr Gebiet war seit der älteren Bronzezeit besiedelt. Hier lebten Kelten, später
Römer in der Nähe, die am rechten Ufer
der Donau ein Soldatenlager und die
Stadt Brigetio und gegenüber, am nördlichen Flussufer seine befestigte Vorbrücke Celemantia ausgebaut haben. Im frühen Mittelalter, in der Zeit der Völkerwanderung haben sich eine längere Zeit Awaren
aufgehalten. Die ungarischen Stämme haben im
Verlauf des 10. Jahrhundertes am Zusammenfluss
der Flüsse Donau und Waag einen befestigten, abgezäunten Ort gebaut, der in der Zeit der Gestaltung des ungarischen Staates Mittelpunkt des Komitats Komorn wurde. Die Burg und die Siedlung
werden in den ersten Urkunden unter Namen Camarum (1075) erwähnt. Die ersten bedeutenden
Vorrechte, die in dieser Zeit nur den Städten
obliegten, teilte ihr der König Béla IV. mit der Urkunde vom 1.
April 1265
zu. Mathias
Corvinus ließ
in der Burg
von Komorn
einen Renaissancepalast
zu bauen.
Er baute auch
die königliche Donauflotte aus,
deren Hauptbase in der
Zeit der
K ä m p f e
T
he town of Komárno, located in the eastern
corner of the Rye Island, at the junction of the
Danube and Váh rivers at an altitude of 108
to125 m, has 38,000 citizens. It is the county town
of the Nitra region; the city also includes districts
of Nová Stráž, Ďulov Dvor and Kava. It is connected with the town of Komárom, which is situated on the right bank of the Danube River, by two
bridges. The Komárno town is one of the oldest
settlements in the Carpathian Basin; it is a city
with rich history. Its territory was continuously
settled from the earlier Bronze Age. The Celts lived here, and then the Romans in close vicinity,
who built a military camp on the right bank of the
Danube River and the town of Brigetio and on the
opposite northern bank of the river the fortified
bridgehead Celemantiu. In the early Middle
Ages at the time of the Migration Period the
Avars resided for some time in the area of the
Komárno town. During the 10th century the
Hungarian tribes created a fortified walled place
at the junction of the Danube and Váh rivers,
which at the time of creating the Hungarian state
became the center of the Komárno County. In the
first documents the castle and the settlement were
named Camarum (1075). The King Belo IV granted by the Charter of April 1st, 1265 the first significant privileges to the settlement, which at that
time were only held by towns. Matthias Corvinus
built a renaissance palace in Komárno.
8
utvárania uhorského štátu stalo strediskom Komárňanského komitátu. V prvých listinách sa
hrad a osada spomína názvom Camarum (1075).
Prvé významné výsady, ktoré v tom čase prislúchali iba mestám, jej udelil kráľ Belo IV. listinou z
1. apríla 1265. Matej Korvín dal v komárňanskom
hrade vybudovať renesančný palác.
Vybudoval tiež kráľovskú dunajskú flotilu, ktorej
hlavnou základňou sa v čase protitureckých bojov
stalo práve Komárno.
V čase tureckej expanzie v 16. storočí sa Komár-
no dostáva na pomedzie Habsburgskej a osmanskej ríše. Tunajší stredoveký hrad bol za panovania Ferdinanda I. prebudovaný na dobre brániteľnú pevnosť. Takto vznikla tzv. Stará pevnosť, ktorá je v
17. storočí rozšírená o Novú pevnosť. Tieto pevnosti úspešne odolávajú útokom tureckej armády.
V 18. storočí sa Komárno stáva jedným z veľkých
miest krajiny s prekvitajúcim obchodom a remeslami. Listinou kráľovnej Márie Terézie z roku
1745 získava titul a práva slobodného kráľovského mesta. Barokové mesto, vybudované do
polovice 18. storočia, je v rokoch 1763 a 1783
zruinované ničivým zemetrasením. Napriek zemetraseniam i početným iným živelným pohromám (povodne, veľké požiare, morové a cholerové epidémie) až do polovice 19. storočia ostáva
Komárno významným strediskom obchodu a remesiel.
Za napoleonských vojen sa začína výstavba rozľahlého komárňanského pevnostného systému.
Jeho budovanie prerušili udalosti revolučných rokov 1848/49, v ktorých Komárno zohralo významnú úlohu ako posledná bašta maďarskej buržoáznej revolúcie. Po dostavbe pevnostného systému vybudovaného pre 200 tisíc vojakov v 70tych rokoch 19. storočia sa Komárno stalo strate-
K o m á rn o
sa
9
predstavuje
Az első feljegyzésekben a várat és a mellette kialakult települést Camarum (1075) néven említik.
A város első jelentős, a korabeli városokat megillető kiváltságait IV. Béla királytól kapta az 1265.
április elsején kelt okiratban. A város főleg Hunyadi Mátyás uralkodása idején virágzott, aki a
komáromi várban reneszánsz palotát építtetett. A
királyi dunai flotilla fő támaszpontja a törökellenes harcok idején Komárom volt.
A XVI. században, a törökök előrenyomulása idején Komárom a Habsburg és az Oszmán Birodalom határán fekvő végvár
lett. I. Ferdinánd a kor hadászati követelményeinek
megfelelő erőddé építtette
át. Az így keletkezett ún.
Óvárat a XVII. században
I. Lipót uralkodása idején
az ún. Újvárral bővítették
ki. A két erőd ellenállt a
török seregek támadásainak. A XVIII. században
előnyös fekvésének köszönhetően fellendült Komárom kereskedelme és
céhes ipara. 1745-ben Mária Terézia királynő
szabad királyi várossá emelte Komáromot. A
XVIII. század közepéig szépen kiépült barokk városnak súlyos károkat okozott az 1763-as és
1783-as nagy erejű földrengés. A földrengések és
egyéb természeti csapások (árvizek, nagy tűzvészek, pestis- és kolerajárványok) ellenére a XIX.
század közepéig Komárom megmaradt jelentős
kereskedelmi és kézműipari központnak.
A napóleoni háborúk hatására megkezdődött a
komáromi erődrendszer kiterjedt megerősítése.
A munkálatokat megszakították az 1848-49-es
forradalmi események, melyekben Komárom jelentős szerepet játszott, mint a magyar forradalom utolsó bástyája. Az 1870-es években a 200
ezer katona befogadására képes erődrendszer ki-
gegen die Türken Komorn wurde.
In der Zeit der türkischen Expansion im 16. Jahrhundert geriet Komorn ins Grenzgebiet der zwei
Reichen – des der Osmanen und des der Habsburger. Die hiesige mittelalterliche Burg wurde während des Herrschens vom Ferdinand I. in eine gut
verteidigbare Festung umgebaut. So entstand die
sgn. Alte Festung, die im 17.
Jh. um die Neue Festung erweitert wurde. Diese Festungen wiederstehen erfolgreich den Angriffen der
türkischen Armee. Im 18. Jh.
wird Komorn eine von den
Großstädten des Landes mit
blühendem Handel und
Handwerk. Sie erwirbt mit
der Urkunde der Königin
Maria Theresia aus dem Jahr
1745 Titel und Rechte einer
freien königlichen Stadt. Die
bis die Hälfte des 18. Jh. ausgebaute Barockstadt wird in
den Jahren 1763 und 1783
durch vernichtende Erdbeben zerstört. Trotz Erdbeben
und zahlreichen anderen Naturkatastrophen (Flut, große Feuerbrände, Pest
und Cholera-epidemie) bleibt Komorn bis die
Hälfte des 19. Jh. bedeutendes Zentrum des Handels und der Handwerke.
Während der napoleonischen Kriege beginnt der
Ausbau des ausgedehnten Festungssystems der
Stadt. Sein Bau wurde durch den Ereignissen der
Revolutionsjahre 1848/49 unterbrochen, in denen die Stadt eine bedeutende Aufgabe als die
letzte Bastei der ungarischen Bürgerrevolution
spielte. Nach der Beendung des Befestigungssystems für 200 Tausend Soldaten in den 70-er
Jahren des 19. Jh. wurde Komorn eine strategische Kriegsbase Österreich-Ungarns.
Im J. 1896 wurde zu Komorn die Siedlung
Újszőny am rechten Ufer der Donau angebunden. Durch den umfassenden industriellen Umbau der Stadt blieb aus der ehemaligen Stadt Komorn praktisch erst ihr historischer Kern, wo sich der Großteil der verbliebenen kulturhistorischen Denkmäler der
Stadt befindet: das Neobarockrathaus, der
Pavillon der Offiziere im romantischen Stil,
Säule der heiligen Trinität gebaut im 1715,
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
He also built the Royal Danube fleet, the main
base of which, at the time of fighting the Turks,
became Komárno.During the Turkish expansion
in the 16th century Komárno became the border
town of the Habsburg and Ottoman empires. The
local medieval castle was rebuilt to well a defendable fortress under the reign of the King
Ferdinand I. This was the
Old Fortress, which was extended with the New Fortress in the 17th century.
These fortresses successfully resisted attacks of the Turkish army. In the 18th century Komárno became one
of the major cities of the
country with a flourishing
trade and crafts. By the
Charter of Queen Maria
Theresa in 1745, the town
wins the title and the rights
of a Free Royal Town. The
Baroque town, built in the
mid-18th century, was
ruined in the years of 1763
and 1783 by devastating
earthquakes. Despite the
numerous earthquakes and other natural disasters (floods, large fires, plague and cholera epidemics) the Komárno town remains until the mid
19th century an important center of trade and
crafts.
During the Napoleonic Wars a vast construction
of the Komárno fortress begins. The building was
interrupted by the events of the revolutionary
years 1848/49, in which Komárno has played an
important role as the last bastion of the Hungarian bourgeois revolution. After completion of
10
gickou vojenskou základňou Rakúsko-Uhorska.
V roku 1896 bola ku Komárnu pripojená osada
Újszőny na pravom brehu Dunaja, čo rozsiahlou
priemyseľnou prestavbou mesta z niekdajšieho
Komárna zostalo prakticky iba jeho historické
jadro, kde sa nachádza väčšina zachovaných kultúrno-historických pamiatok mesta: neobaroková
radnica, v romantickom štýle postavený Dôstojnícky pavilón, Stĺp sv. Trojice postavený v r.1715,
viackrát prebudovaný kostol sv. Ondreja a kláštor
Benediktínov, Srbský pravoslávny kostol Presvätej Bohorodičky, budova bývalého Kolégia
reformovanej cirkvi a jeden z najväčších reformovaných kostolov v Strednej Európe.
Z významných rodákov mesta treba spomenúť
romantického spisovateľa Móra Jókaiho, ktorý tu
vyrástol a vo svojich románoch preslávil svoje
rodné mesto; svetoznámeho hudobného skladateľa Franza Lehára. Významnou postavou komárňanských dejín je aj generál György Klapka, ktorý síce nepochádza z Komárna, ale tým, že hrdinsky bránil mesto proti presile cisárskych a cárskych vojsk v roku 1849, sa navždy za písal do
histórie mesta. Všetkým trom spomenutým
osobnostiam postavili Komárňania pomník:
K o m á rn o
sa
predstavuje
építésének befejeztével Komárom Ausztria - Magyarország stratégiai katonai
támaszpontjává vált.
1896-ban Komáromhoz csatolták a Duna jobb partján
fekvő Újszőnyt, mely ma a
magyarországi Dél-Komárom kialakulásához vezetett.
A nagyszabású építkezések
következtében a régi Komáromból csupán annak történelmi magja maradt meg. Itt
található a legtöbb fennmaradt történelmi műemlék: a
neobarokk városháza, a romantikus stílusban
épült Tiszti Pavilon, az 1715-ben emelt Szentháromság-szobor, a többször átépített Szent András
templom és a bencés kolostor, a Legszentebb Istenanya szerb ortodox templom, a Jókai által is
látogatott volt Református Kollégium épülete és
az egyik legnagyobb közép-európai református
templom.
A város híres szülötte
a magyar romantikus
író, Jókai Mór, aki itt
nőtt fel, regényeivel
népszerűsítette szülővárosát; és a világhírű zeneszerző, Lehár
Ferenc. Jelentős szerepet játszott a város
történelmében Klapka György tábornok, aki nem Komáromból származik ugyan, de azzal, hogy hősiesen védte a várost a túlerőben lévő cári és császári csapatok
ellen 1849-ben, örökre beírta magát Komárom
11
die mehrmals umgebaute
Kirche von St. Andreas und
das Benediktinerkloster, die
serbische orthodoxe Kirche
der Heiligen Gottesmutter,
das Gebäude des ehemaligen Kollegiums der reformierten Kirche und eine der
größten reformierten Kirchen im Mitteleuropa.
Von den bedeutenden Söhnen der Stadt soll der romantische Schriftsteller
Mór Jókai erwähnt werden, der hier aufwuchs
und in seinen Romanen deine Geburtsstadt berühmt gemacht hat; den weltbekannten Komponisten Franz Lehár. Bedeutende Gestalt der Geschichte von Komorn ist auch der General
György Klapka, der zwar nicht aus
Komorn stammt, hat er sich aber
damit, dass er die Stadt im 1849
gegenüber die Übermacht der kaiserlichen Armee heldenhaft verteidigte, für die Ewigkeit in die
Geschichte der Stadt eingeschrieben. Die Bürger der Stadt ließen
für alle drei erwähnten Persönlichkeiten ein Denkmal bauen: dem
General Klapka im 1896 auf dem
Hauptlatz vor dem Rathaus, für M.
Jókai im Museumhof im 1937, für
F. Lehár im Park in der Nähe des
abgerissenen Geburtshauses des
Komponisten im 1980. In Komorn
lebte in seiner Kindheit und Jugend der bedeutende Arzt-Forscher Dr. Hans Selye, Gründer der Stresstheorie. Hier wurde auch
der König Ladislav V. geboren, auf dessen Ehre
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
the fortification built for 200 000 soldiers in the
70's of the 19th century Komárno became a strategic military base of the Austria-Hungary.
In 1896 the village of Újszőny was attached to
Komárno on the right bank of the Danube. The
extensive industrial reconstruction of the Komárno town left practically only its historic core from
the former town, where the majority of well-preserved cultural
and historical monuments of the
city are located: the neo-baroque
Town hall, the Officer's Pavilion
built in romantic style, the Pillar
of St. Trinity built in r.1715, the
repeatedly rebuilt church of St.
Andrew and the Benedictine Monastery, Most Holy Mother of
God Serbian Orthodox church,
the former College of the Reformed Church and one of the largest churches of the Reformed
Church in Central Europe.
The natives of the town to mention are Mór Jókai,
a romantic writer who grew up here and in his no-
12
generálovi
Klapkovi v roku 1896 na námestí pred radnicou, M. Jókaimu na nádvorí múzea v
roku 1937, F.
Lehárovi v
parku, zriadenom blízko
zbúraného
rodného domu
skladateľa, v
roku 1980.
V Komárne
prežil svoje detstvo a mladosť významný lekár
bádateľ dr. Hans Selye, zakladateľ teórie o strese.
Tu sa narodil aj kráľ Ladislav V., na počesť ktorého mesto postavilo sochu v roku 2000. Bohaté
dejiny Komárna a okolia, život a dielo osobností,
ktoré sa viažu k mestu, dokumentujú expozície
Podunajské múzea v Komárne.
Komárno ako okresné a hraničné mesto je administratívnym,
hospodárskym
a kultúrnym
centrom širšieho okolia. S
Bratislavou a
Novými Zámkami ho spája
štátna cesta I.
triedy, diaľnica
smerujúca do
Budapešti a do
Viedne je vo
vzdialenosti 7
km. Vedie tu aj
železničná
trať. Výroba
lodí v meste má 100-ročnú tradíciu a výroba obuvi prebieha už 30 rokov.
Návštevníci Komárna sa v súčasnosti môžu ubytovať v rôznych pekných hoteloch, v troch penziónoch a v autokempingu. 37°C stupňová voda termálneho kúpaliska má blahodárne účinky na reumatické ochorenia. Návštevníci môžu oddychovať v modernej saune a v krytom sedacom bazéne. V zimnom období športovcov očakáva umelá
ľadová plocha a krytá plaváreň. . Okrem toho sa tu
K o m á rn o
sa
predstavuje
13
történelmébe. A komáromiak mindhárom személy tiszteletére emlékművet avattak: Klapka tábornoknak 1896-ban a városháza előtti téren,
Jókai Mórnak 1937-ben a múzeum udvarán, Lehár Ferencnek pedig 1980-ban a zeneszerző lebontott szülőházához közeli parkban. Komáromban töltötte gyermekkorát és fiatalságát dr. Selye
János, a stresszelmélet megalkotója. A város szülötte V. László magyar-cseh király is, akinek tiszteletére a város 2000-ben emeltetett szobrot. Komárom és környéke gazdag történelmét, a városhoz kötődő személyiségek életét és munkásságát
die Stadt im 2000 eine Statue stellen ließ. Die reiche Geschichte von Komorn und ihrer Umgebung
und das Werk der Persönlichkeiten, die mit der
Stadt verbunden sind, dokumentieren die Expositionen des Donaulandmuseums in Komorn.
Komorn als Bezirks- und Grenzstadt ist das administrative, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum
der breiteren Umgebung. Sie wird mit Preßburg
und Neuhäusel durch einen Landweg I. Klasse
verbunden, die Autobahn nach Budapest und
Wien ist 7 km entfernt. Neben der Stadt läuft auch
eine Eisenbahnstrecke. Die Schiffproduktion in
dokumentálják a komáromi Duna Menti Múzeum
kiállításai.
Komárom, mint járási székhely és határváros a
régió közigazgatási, gazdasági és kulturális központja. Pozsonnyal és Érsekújvárral I. osztályú
közút köti össze, a Budapest és Bécs irányába vezető autópálya 7 km-re vezet a várostól. Vasúton
is megközelíthető. A városban 100 éves
múltra tekint
vissza a hajógyártás, a cipőgyár 30 éve
működik. A
városba látogatókat szállodák, több
panzió, autókemping, kitűnő konyhájú
éttermek sokasága várja.
der Stadt hat eine 100 jährige Tradition und die
Schuhherstellung läuft schon 30 Jahre.
Die Besucher von Komorn können in verschiedenen schönen Hotels, in drei Pensionen und im Autocamping Unterkunft finden. Das 37° C warme
Wasser des Thermalbades hat günstige Wirkung
bei rheumatischen Erkrankungen. Die Besucher
können sich in der modernen Sauna und im
gedeckten Sitzbassin erholen.
Im Winter warten auf die Sportler die künstliche
Eisfläche und das gedeckte Schwimmbad. Außerdem befinden sich hier ein Fußballstadion, Mehrzwecksporthalle, Volleyball- und Boxhalle, Tennishöfe, Spielplätze für Beach-Volleyball,
Squash und Bowlingzentrum, und Zentrum für
Kajak-Canoe. In Komorn befindet sich das Jókai
Theater, das Donaulandmuseum, die Szinyei Bücherei, aber um das reiche Kulturleben sorgt auch
das Städtische Kulturzentrum. Die moderne bildende Kunst ist in den Ausstellungen der Galerie
Limes, in der Galerie T und in der Galerie von
Csemadok präsentiert. Im Stadtzentrum befindet
sich der Europa Platz mit seiner einmaligen Atmosphäre, der die Baustile von 47 europäischen
Regionen vorstellt. Die Stadt lebt ein buntes Kul-
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
vels made his town famous, Franz Lehár, a
world-famous composer. The important figure of
Komárno's history is the general György Klapka,
who did not come from Komárno, but by his
heroic defense of the city against the predominance of Imperial and Czarist armies in 1849,
will forever be written in the history of the city.
The citizens of Komárno erected monuments to
all three mentioned figures: General Klapka in
1896 on the square in front of the Town Hall, M.
Jókai in the courtyard of the museum in 1937, F.
Lehár in the park setup near the birthplace of the
composer in 1980. The prominent medicine doctor – researcher Hans Selye, MD., the founder of
the theory of stress, spent his childhood and
youth in Komárno. The King Ladislaus V. was
born here, in honor of whom the town built a statue in 2000. The rich history of the Komárno
town and its neighborhood, life and work of personalities, which relate to the city, are documented by exposures of the Danube Region Museum
in Komárno.
The Komárno town as a district and border city is
the administrative, economic and cultural center
of the surrounding area. It is connected with Bratislava and Nové Zámky towns by a 1st class
road, the junction to the Vienna – Budapest highway is about 7 km from the town. The town is also
connected by a railroad. The shipbuilding in the
city has a 100-year tradition and footwear production has been ongoing for 30 years.
Visitors of Komárno may now be accommodated
in a variety of nice hotels, three guest houses and
in a camping facility. The thermal spa water with
a temperature of 37 ° C has beneficial effects on
rheumatic diseases. Visitors may relax in a modern sauna or in a roofed sitting pool.
14
nachádza futbalový štadión,
viacúčelová
športová hala,
volejbalová a boxérska hala, tenisové kurty, ihriská
pre beach-volejbal, squash
a bowling-centrum a stredisko pre kajak-kanoe.
V Komárne sa nachádza aj
Jókaiho divadlo, Podunajské Múzeum, Szinyeiho knižnica, ale o bohatý
kultúrny život sa stará aj Mestské kultúrne stredisko. Moderné výtvarné
umenie je prezentované na
výstavách Galérie Limes, v
Galérii T a v Galérii Csemadoku. V centre mesta sa
nachádza, jedinečnú atmosféru vyžarujúce, Európske nádvorie, ktoré reprezentuje stavebné slohy 47
európskych regiónov. Mesto žije pestrým kultúrnym
životom. Ročne sa usporadúvajú mestské slávnosti Komárňanské dni - 26.
apríl 2. máj, Lehárove dni - marec máj, festival
maďarského ochotníckeho divadelníctva Jókaiho
dni - jún, Dni Matice slovenskej - júl, Festival dychovej hudby - august, populárnovedecké Selyeho dni september, festival sakrálnej
hudby Harmónia Sacra Danubiana - október. Každoročne
sa koná Veľká cena Komárna
v kajak-kanoe - jún, Kretzschmar-Ďuriš Memoriál v poolbiliarde - júl a Medzinárodné
preteky o Pohár Dunaja vo
vodnom motorizme - august a množstvo ďalších
športových súťaží ...
K o m á rn o
sa
predstavuje
A termálfürdő 37°C-os vize jótékony hatással
van a mozgásszervi betegségekre. A látogatók
rendelkezésére áll a szauna és a fedett ülőmedence is.
A téli időszakban fedett uszoda és műjégpálya
biztosítja a sportolási lehetőségeket. Ezenkívül a
városban található még:
labdarúgópálya, többfunkciós sportcsarnok,
box- és röplabdacsarnok,
strandröplabda- és teniszpályák, squash- és bowlingcentrum, valamint a
világbajnokokat is nevelő
kajak-kenu központ. Komáromban működik az 60
éves múltra visszatekintő Jókai Színház, a Duna Menti
Múzeum, valamint
a Duna Menti
Könyvtár. A kortárs képzőművészetek a Limes Galériában, a T-Galériában és a Csemadok-Galériában kapnak
rendszeres bemutatkozási lehetőséget. A városközpontban található az egyedi hangulatú
Európa Udvar, mely
Európa 47 tájegységének építészeti stílusát
mutatja be.
A városban élénk kulturális és sportélet
zajlik. Évente kerülnek megrendezésre
a két Komáromban a Komáromi Napok
- április 26. - május 2., a Lehár Napok március - május, a magyar nyelvű amatőr színjátszók seregszemléje, a Jókai
Napok - június, a Matica Slovenská Napok ünnepségsorozata - július, a Fúvószenei Találkozó - augusztus, a tudományos-ismeretterjesztő Selye Napok - szeptember, a Harmonia
Sacra Danubiana egyházzenei fesztivál - október. Évente megrendezésre kerül a Komárom Város Nagydíjáért zajló kajak-kenu verseny - június, a Nemzetközi vízimotoros-verseny a Duna
Kupáért - augusztus és a Kretzschmar Ďuriš Memorial biliárdverseny - június.
15
turleben. Man
veranstaltet
jährlich die
Stadtfesttage
von Komorn
26. April 2.
Mai, die Lehár Tage –
März Mai, das
Festival der
ungarischen
freiwilligen
Theater, die
Jókai Tage –
Juni, Tage der
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
In winter the sportsmen may use an artificial ice
rink and roofed swimming pool. In addition,
there is a football stadium, a multipurpose sports
hall, volleyball and boxing hall, tennis courts,
playgrounds for beach-volleyball, a squash and
a bowling-center and a kayak-canoe center.
In Komárno there are also situated: the Jókai
Theatre, The Danube Region Museum, the Szinyei library, but the rich cultural life is also managed by the Municipal Cultural Centre. Modern
art is presented at the exhibitions in Limes, Galéria T and the Csemadok Galéria galleries. The
European courtyard is located in the city center,
which represents the building styles of 47 European regions, emitting a unique atmosphere. The
Matica slovenská – Juli, Festival der
Blasmusik – August, populärwissenschaftliche Selye Tage – September,
Festival der Sakralen Musik Harmónia
Sacra Danubiana – Oktober. Jedes Jahr
werden der Großpreis von Komorn in
Kajak-Canoe - Juni, das KretzschmarĎuriš Memorial in Poolbilliard – Juli
und das Internationale Wettbewerb um
den Donaubecher im Wassermotorsport – August und eine Vielfalt von
weiteren Sportereignissen veranstaltet.
Auf dem Gebiet der Stadt funktioniert
die Selye Universität, aber die Slowakische technische Universität Trnava und die town has a colorful cultural life. Annually, the
Slowakische Universität für Gesundheitswesen city festivals are held: Komárno days – from
haben hier je eine Forschungsfakultät.
April 26 to May 2, Lehár's days – from March to
May, Hungarian amateur theater
festival -Jókai days – in June, Days
of the Slovak foundation/association (Matica slovenská) – in July,
the Festival of brass music – in August, the popular science Selye
Days – in September, the Festival of
Sacred Music Harmonia Sacra Danubiana – in October. Each year
the kayak-canoe Grand Prix is held
in June, the pool billiard Kretzschmar-Ďuriš Memorial – in July and
the race on the Danube River in
water motor sports - the International Danube Cup – in August and
many other sporting events are also
held.
16
Na území
Komárna
pôsobí
Univerzita
Selyeho,
ale vysunutú katedru
tu má Slovenská
Technická
Univerzita Trnava a Slovenská zdravotnícka
univerzita.
Okrem Gymnázia H.Selyeho s vyučovacím jazykom maďarským, Gymnázia
Ľ. J. Šuleka s vyučovacím jazykom slovenským a cirkevným gymnáziom Marianum sa tu nachádza Stredná priemyselná škola, Stredné odborné učilište
strojárske a Združená stredná škola
obchodu a služieb.
Širšie okolie mesta je ideálne pre milovníkov vodných športov, pešiu a cykloturistiku, pre jazdcov na koni, pre poľovníkov a rybárov.
K o m á rn o
sa
predstavuje
Komáromban
működik a
Selye János Egyetem. A
magyar
tannyelvű
S e l y e
Gimnáziumon és a szlovák tannyelvű Ľ. J. Šulek Gimnáziumon kívül, a mindkét nyelven oktató Ipari
Középiskola, a Középfokú Gépészeti Szaktanintézet és az Összevont Kereskedelmi és Szolgáltatási Középiskola is működik a városban.
A város környéke ideális
a vízisportok, a gyalogés kerékpártúrák, a lovaglás, valamint a vadászat és horgászat kedvelőinek.
17
Außer des H.Selye Gymnasiums mit ungarischer
Unterrichtssprache, des Gymnasiums von L. J.
Šulek mit slowakischer Unterrichtssprache und
des kirchlichen Gymnasium Marianum befindet
sich hier die Fachmittelschule für Industrie, die
Fachmittellehranstalt für Maschinenbau uns die
vereinigte Mittelschule für Handel und Dienstleistungen.
Die weitere Umgebung der Stadt ist ideal für die
Liebhaber der Wassersporte, für Touristik und
Fahrradtouristik, für Pferdesportler, Jäger und Fischer.
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
On the
territory of Komárno
the Selye
University is located,
but there
are also
detached departments Department of the Slovak
Technical University in Trnava and the Slovak
Medical University.
In addition to High School of H. Selye in the
Hungarian language, High school of Ľ. J. Šulek
in the Slovak language and the church high
school Marianum there is the Secondary Industrial School, Secondary Vocational Engineering School and Associated Secondary School of
Business and Services.
The wider surroundings of the town are ideal for
water sports, walking and cycling, for riders on
horseback, for hunters and fishermen.
P.O.Box 120
Ul. Vnútorná okružná 53
945 01 Komárno
tel.: 035/771 30 03
035/771 30 91
fax: 035/771 30 19
18
K o m á rn o
sa
19
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Miestne informácie
Településinformációk
Mestský úrad.
Városi Hivatal
Mestská polícia
Városi Rendőrség
Colný úrad
Vámhivatal
Záchranná služba
Mentőszolgálat
Hasičská služba
Tűzoltóság
Polícia
Rendőrség
Okresný súd
Járási bíróság
Okresná prokuratúra
Járási ügyészség
Daňový úrad
Adóhivatal
Slovenská pošta
Szlovák Posta
Nám. Gen. Klapku 1
035/285 1300
Nám. Gen. Klapku 7
035/771 3714
Komárno
035/773 0585
Mederčská
112 resp. 155
Drúžstevná
112 resp. 150
Pohraničná
112 resp. 158
Pohraničná 6
035/770 1728
Pohraničná 6
035/770 1729
Dunajské nábr. 11/A
035/773 1055
Biskupa Királya
035/775 5201
Petőfiho 17
Lekáreň AZ
035/770 0205
AZ Gyógyszertár
Hradná 1
Lekáreň Hedera
035/771 3276
Hedera Gyógyszertár
Jókaiho 32
Lekáreň Lachesis
035/770 1816
Lachesis Gyógyszertár
Eötvösa 37
Lekáreň Alba
035/772 5959
Alba Gyógyszertár
Budovateľska 40
Lekáren Bionatur
035/7741712
Bionatur Gyógyszertár
Mederčská 39
Nemocnica
035/770 0367
Kórház
Reg. úrad verejného zdravotn. Mederčská 39
035/770 2627
Reg. Közegészségügyi Hiv.
Štúrova 5
Reg. veterinárna správa
035/773 1235
Reg. Állategészségügyi Hiv.
Rímskokatolický farský úrad
Római Katolikus Plébánia
Evanjelický farský úrad
Evangélikus Egyházközség
Reformovaný farský úrad
Református Egyházközség
Židovská náboženská obec
Zsidó Hitközség
Nám. Gen. Klapku 7
035/773 2543
Františkánov 15
035/771 3434
Jókaiho 34
035/770 2689
Eötvösa 15
035/773 1224
Jókaiho divadlo
Jókai Színház
Podunajské Múzeum
Duna menti Múzeum
Csemadok
Csemadok
Knižnica J. Szinnyeiho
Szinnyei József Könyvtár
Knižnica J. Szinnyeiho
Szinnyei József Könyvtár
Mestské kultúrne stredisko
Művelődési Központ
Klub dôchodcov
Nyugdíjasok klubja
Centrum voľného času
Szabadidő Központ
Petőfiho 1
035/770 1923
Palatínova 13
035/773 1476
Nám. Kossutha 3
035/770 2715
Palatínova 8/A
035/771 3552
Eötvösa 35
035/772 5965
Hradná 1
035/771 3550
Nám. Kossutha 3
035/770 2705
Rozmarinová 2
035/773 0396
Napi
menu
Denne
menu
Nakladané cestoviny - Rakott tészták
Nakladané zemiaky - Rakott krumplik
Sladké megapalacinky - Édes óriáspalacsinták
Slané megapalacinky - Sós óriáspalacsinták
V peci pecené lángoše - Kemencés lángosok
Vodárne a kanalizácie
Víz- és Csatornaművek
Slovenský plynárenský priem.
Szlovák Gázművek
Západoslov. energetika
Elektromos Művek
Železničná stanica
Vasútállomás
Autobusová stanica
Autóbuszállomás
E. B. Lukáča 25
035/773 1073
Mederčská 81
035/772 0278
NZ, Czuczora 5
0850 111 555
Košická
035/772 0314
Košická
035/790 2313
Vpeci pecené plnené lángoše - Kemencés töltött lángosok
V peci pecené zemiaky - Kemencés sült krumplik
Pizza - Pizzák
Šaláty - Saláták
Nám. M. R. Štefánika 11
(Bandérium udvar)
945 05 Komárno
(Észak-Komárom)
Otvorené: Po-So:
Nyitva: H - Szo:
11.00 - 21.00 hod.
'
035/773-1913
Rozvoz na objednávku aj pre firmy a seniorov 0905 639 236
Kvalitné Cukrárenské výrobky (príjmeme aj objednávky)
Munkánk minöségét az Ön elégedettsége bizonyítja!
Egyedüli hivatalos feldolgozó a régióban!
22 éve a piacon változatlan profillal
Bevizsgált, kizárólag hazai alapanyagból készült termékek egyenesen a gyártótól!
Danubius Center spol. s.r.o.
Hadovská cesta 19, Komárno
035/774 2222
0905 639 236
0905 759 357
TEPLÉ
A STUDENÉ JEDLÁ
OBČERSTVENIE
CUKRÁRENSKÉ VÝROBKY
Celodenné stravovanie: výber az z 10 druhov menu denne!
Rodinné oslavy, svadby a plesy
Organizovanie spolocenských
podujatí a slávnostnych recepcii
Celodenné stravovanie
+výroba studených mís
DANUBIUS spol. s.r.o.
Hadovská cesta 19, Komárno
035/774 0686
24
K o m á rn o
sa
predstavuje
25
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
26
K o m á rn o
sa
predstavuje
27
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Pitná voda spoločný poklad...
-náš spoločný
...ktorú zabezpečujeme do 11 650
odberných miest v Komárne a v 16
obciach.
Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd zabezpečujeme v Komárne a v troch obciach.
Közös kincsünk
az egészséges ivóvíz...
...amelyet 11 650 szolgáltató helyre
biztosítunk Komáromban és 16 településen.
A csatornázást és a szennyvíz tisztítását Komáromban és még három
településen végezzük.
28
K o m á rn o
sa
29
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Budova sídla našej spoločnosti bola postavená v
roku 1902, ako Sporiteľňa pre tunajších
živnostníkov.
Hlavný staviteľom bol architekt Ferenc Fischer.
Táto budova aj poslednom období slúži pre
podnikanie.
V tejto budove pôsobi vedenie našej spoločnosti od
roku 2006.
Na prízemí budovy majú sídlo dve bankové
subjekty:
Prima banka Slovensko a Slovenská záručná a
rozvojová banka.
Na poschodí okrem nás majú svoje pracoviská aj
ďalšie podnikateľské subjekty.
Sídlo spoločnosti:
Miletičova 55, 821 09 Bratislava
Pracovisko:
Palatínova 39, 945 01 Komárno
Tel.: 035/770 1430, 035/770 5595
Fax: 035/770 5596
e-mail: [email protected]
web: www.comtherm.sk
Činnosť:
A cég tevékenysége:
• výroba a dodávka tepla a teplej
úžitkovej vody
• hőenergia és melegvíz gyártása és
eladása
• výroba a predaj elektriny
z kogeneračných zdrojov
• viilanyáram gyártása és eladása
(gázmotorok segítségével)
30
K o m á rn o
sa
COMORRA SERVIS
Prevádzkujeme:
- Zimný štadión - nezakrytá ľadová plocha
- Krytú plaváreň
- Volejbalovú halu
- Športovú halu
- Futbalový štadión
- Autobusovú stanicu
- Úsek služieb
Športové zariadenia ponúkajú
všestranné využitie voľného
času obyvateľom mesta i okolitých obcí (korčuľovanie, hokejové zápasy, plávanie, sálový futbal), ale aj usporiadanie
koncertov, stužkových slávností, banketov a rôznych akcií aj pre deti v športovej hale, alebo vo volejbalovej hale.
Az alábbi létesítmények üzemeltetője:
· Jégpálya - nyitott jégfelülettel
· Fedett uszoda
· Röplabdacsarnok
· Sportcsarnok
· Futballpálya
· Autóbusz-pályaudvar
· Szolgáltatási részleg
Elsősorban sportlétesítményeink
azok, amelyek gyakorlatilag egész
napos nyitva tartási idő keretén belül
lehetővé teszik a
város és a környező
falvak lakosai számára a szabadidő
aktív eltöltését
(korcsolyázás, jégkorong-mérkőzések, úszás, teremfoci). A sportcsarnok ugyanakkor például koncertek, szalagavatók, bálok
és különböző gyermekrendezvények szervezésére is kiválóan alkalmas. Az utóbbiak közül
az évente húsvét és karácsony előtt megrendezett, Ünnepváró nevű nagyszabású gyermekfesztivál érdemel elsősorban említést.
Otváracia doba:
Nyitva tartás:
- Zimný štadión:
- Jégpálya:
Po-Pi: 7.00–23.00
H-P:
7.00–23.00
So-Ne 10.00–23.00
Szo-V 10.00–23.00
(november-február)
( novembertől februárig)
- Krytá plaváreň: Pre verejnosť
- Fedett uszoda:
Po-Pi: 13.00 -15.00,18.00 - 20.00
Nyilvánosság részére
So:
14.00 - 20.00
H-P: 13.00 -15.00, 18.00 - 20.00
Ne: 10.00 -12.00,14.00 - 20.00
Szo: 14.00 -20.00
(od 1. októbra do 30. júna )
V: 10.00 -12.00 , 14.00 - 20.00
- Športová hala:
(októbertől júniusig)
Rezervovanie termínov
- Sportcsarnok:
COMORRA Servis
na telefonnom čísle:
Időpontok lefoglalása a
Športová 1, 945 05 Komárno
035/7701-969
035/7701-969
Tel: 035/7701 962
telefonszámon
Fax: 035/7701 969
E-mail: [email protected]
31
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
COMORRA Servis
Pozvánka na termálne kúpalisko Komárno
Blízko centra mesta, celoročná prevádzka, veľa zelene.
D
va termálne pramene
s liečivými účinkami
na kľbové, ženské a reumatické choroby. Bazény:
rekreačný, sedací, výukový, plavecký, detský, ihrisko na plážový volejbal, preliezky, pieskovisko, stoly
na vonkajší stolný tenis, nafukovací hrad. Celoročná
prevádzka: sauna, sedací
bazén s termálnou vodou, vonkajší krytý bazén, masáže, manikúra,
pedikúra, bufet.
Tiché a pekné prostredie, ideálne na rodinné výlety a oddych.
otel Panoráma neďaleko centra mesta ponúka štandardné ubytovanie v
2-3 lôžkových izbách.
Vhodný pre jednotlivcov,
H
pre školské výlety, sústredenia športovcov. V hotelovej reštaurácii je možnosť
usporiadania seminárov, školení a rodinných osláv. Pri hoteli sa nachádza
autokemping s celodennou prevádzkou.
Hotel Panoráma
Športová 1, 945 01 Komárno
Tel: 035/ 7778 719
Mobil: 0910 963 177
E-mail: [email protected],
www.komarnohotel.sk
Termálne Kúpalisko
Vnútorná okružná 19, 945 01 Komárno
Tel: 035/ 7713 014,
Mobil: 0911 105 005
E-mail: [email protected]
www.thermalkn.sk
32
K o m á rn o
sa
33
predstavuje
Komáromi Városi Művelődési Központ
estské kultúrne stredisko v Komárne je zriaďovateľom súborov a krúžkov záujmovej umeleckej činnosti - hudobných, speváckych, tanečných a
divadelných súborov, ktorým vytvára optimálne podmienky pre ich plynulú činnosť. Venuje sa klubovej
aktivite a kurzom, permanentne organizuje akcie väčšieho formátu: súťaže, festivaly a prehliadky zamerané
na hudbu, spev a divadlo,
z ktorých najhodnotenejšie sú Jókaiho dni, Vox
Humana, Medzinárodná
operetná spevácka súťaž
Franza Lehára a Medzinárodné majstrovské kurzy
komornej hudby.
M
Svojou činnosťou prispieva k realizácii kultúrnych podujatí mesta a jeho okolia, ako napr. Komárňanské dni.
Spoluorganizuje vystúpenia profesionálnych umelcov a poskytuje priestory na rôzne kultúrne podujatia.
MsKS spravuje časť priestorov Dôstojníckeho pavilónu a kultúrne domy v Kave a v Novej Stráži.
Tel.: 035/7713550,
[email protected]
művelődési központ több szabadidős, öntevékeny művészeti kör, csoport fenntartó szerve. Énekkarok,
tánccsoportok, zenekarok, színjátszó csoportok dolgoznak itt, melyek működéséhez és folyamatos fejlődéséhez megfelelő feltételeket próbál biztosítani. A klubtevékenység és tanfolyamok szervezése mellett rendszeresen rendez nagyfesztiválokat, melyek műfaja nagyon szerteágazó: zene, ének, színház – Jókai Napok, Vox
Humana, Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekverseny, valamint a Nemzetközi Kamarazenei Mesterkurzusok. Tevékenységével hozzájárul a város
és vidéke kulturális eseményeinek szervezéséhez, mint például a Komáromi Napok.
Társszervezője professzionális művészek
koncertjének, helyszínt biztosít több különböző kulturális eseménynek. A városi művelődési központ gondnoksága alá tartoznak a Tiszti pavilon egyes helyiségei, valamint a kavai és az őrsújfalui kultúrház.
A
Tel.: 035/7713550,
[email protected]
b e m u t a t k o z i k
Medzinárodná operetná spevácka súťaž
Franza Lehára
Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekverseny
Mestské kultúrne stredisko Komárno
M
K o m á r o m
edzinárodná spevácka súťaž Franza Lehára je v oblasti operetného žánru speváckou súťažou v európskom merítku s najvyššími profesionálnymi kritériami. V rozpätí dvoch-troch rokov je táto súťaž
vyhlásená pod záštitou primátora mesta Komárna. Termín uskutočnenia súťaže je viazaný ku dňu narodenia,
alebo úmrtia Franza Lehára (30. apríla – 24. októbra).
Spoluorganizátorom festivalu je Operetné divadlo v Budapešti. Podujatie sa uskutoční v spolupráci s odborným garantom festivalu, s pánom Gáborom Kerényi Miklósom,
hlavným riaditeľom Operetného divadla v Budapešti.
Hlavnou myšlienkou pri realizácii súťaže je udržať pravú
atmosféru operety – hungarika, ktorého jedným najvýznamnejším skladateľom je práve
rodák nášho mesta, a my, občania
Komárna sme hrdí na svojho svetoznámeho skladateľa. Považujeme za
dôležité, aby sa aj mladšia generácia po celom svete oboznámila s
operetným žánrom.
www.opereta-competition-lehar.sk
Lehár Ferenc Nemzetközi Operett Énekverseny a
műfaj legmagasabb kritériumai szerint megrendezett európai léptékű fesztivál. A kéthárom évente megrendezésre
kerülő esemény Komárom város polgármesterének védnöksége alatt
kerül
Időpontja Lehár Ferenc születésémeghirnek vagy halálának évfordulójához
detés(április 30 – október 24) köthető.
re.
Társszervezője a Budapesti Operettszínház, melynek főigazgatója Kerényi Miklós Gábor
úr egyben a fesztivál szakmai fővédnöke. A
rendezés fő eszméje, az eredeti, valódi operett hangulatának megtartása – azon
hungarikumé, melynek egyik legjelentősebb képviselője épp városunk szülötte.
Mi, komáromiak büszkék vagyunk világhírű zeneszerzőnkre, és fontosnak
tartjuk, hogy az egész világ ifjúsága
megismerkedjen az operett műfajával.
A
www.opereta-competition-lehar.sk
34
K o m á rn o
sa
predstavuje
35
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Program kultúrno-spoločenských podujatí Občianskeho
združenia Franza Lehára
A Lehár Ferenc Polgári Társulás kiemelt programjai
Lehárov ples Lehár bál
Lehárov festival - Promenádny koncert
Lehár fesztivál - Térzenefesztivál
7 dňový Medzinárodný hudobný tábor, kúpele Patince, pre hudobne nadané deti zo sociálne slabších
rodín, z družobných miest Blansko a Terezín v Českej republike, Slovenska a Komáromu v MR na základe výberu
7 éjszakás Nemzetközi Lehár nyári zenei táborPat fürdőhely, a zenét tanuló tehetséges, de szociálisan
hátrányos helyzetű gyermekek számára Csehországi testvérvárosok (Blansko, Terezín), Szlovákia és
Magyarország Komárom térségébő - válogatás alapján.
Lehárova súťaž stredoškolákov z oblasti histórie hudby
Lehár vetélkedő középiskolások számára
Lehárova tanečná škola (6 týždňov)
Lehár tánciskola (6 hetes)
Dvojmesačne - klubová činnosť - hudobno-umelecká kaviáreň
Kéthavonta zenés irodalmi kávéház - Komárom (Klubtevékenység)l
Mindenki szeret vásárolni, vagy ha
nem, akkor is kénytelen…
… és szereti mindezt minél olcsóbban
megtenni...
A legtöbb hozzánk hasonló cég azzal kezdi, hogy:
„...nálunk tízezreket, százezreket, sot akár milliókat
is kereshetsz, csak rajtad múlik…”
Mi nem mondunk ilyet!
Persze ez nem zárja ki azt, hogy valaki
jól keressen ezen a rendszeren belül…
SPONZORI - SZPONZORAINK
STABAC, s.r.o. Komárno-Nová Stráž
UNIQA Poisťovňa, a.s., Komárňanske Tlačiarne
Cukráreň Praliné, GAMOTA v.d. Komárno,
J&J Dolný Peter, Tacbus Komárno
Medcom Komárno, Zámočníctvo Jova, s.r.o.
Vajlíkdekor
Vásárlói Közösség
Plynárenská 8
945 01 Komárno
Tel: 035/321-4450
e-mail: [email protected]
www.citynetshop.eu
40
1.
hely
K o m á rn o
sa
predstavuje
Az év Pékje - Pekár roka 2009, 2010
Farsang Kupa, Tata 2011, 2012 - 2 aranyérem, 2 különdíj
2 zlaté medaily, 2 zvláštne ceny
41
K o m á r o m
www.stkkomarno.sk
035 774 0106
1.
miesto
STK-EK Bratislavská 1
0904 301 699
GOLDHÉD KOMÁRNO
0907 141 941
Murgašova 1., Komárno 035/7741-163 www.baker-pekaren.sk
b e m u t a t k o z i k
42
N
K o m á rn o
sa
43
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Restaurant & Pension
ovopostavená reštauÉtterem és Panzió
K
omárno történelmi központjában elhelyezkerácia a panzión Hubert
dő újonnan épített Hubert
Varga sa nachádza v histoVarga Étterem és Panziónkrickom centre mesta. Naša
ban négy önálló lakóegységreštaurácia Vám okrem
gel várjuk vendégeinket.
klasických jedál ponúka
Éttermünkben a hagyomálabužnicke jedlá z divín.
nyos ételek mellett ínyenc
Počas pondelka a piatku
vadételeket is kínálunk,
Vám ponúkáme denné
hétköznapokon menüvel is
menu. V našom penzióne
szolgálunk. Pihenjen
Vás srdečne očakánálunk, és közben élvame v štyroch samovezze a számos kistatných izbách pokapcsolódási lehemenované podľa u
tőséget! A belváros
nás žijúcich zvierat.
és a termálfürdő
Každého u nás
Jókaiho 19, 945 01 Komárno
5-10 perces sétával
srdečné očakávaTel./Fax: 00421/35 7701 787
könnyen elérhető!
me!
E-mail: [email protected]
Mindenkit szeretetwww.hubertvarga.sk
tel várunk!
20 rokov
20 éves
[email protected]
www.banderium.sk
Nám. gen. Klapku č. 9, Komárno
Gen. Klapka tér 9, Komárom
R
A
eštaurácia sa
nachádza v historickom centre
mesta.
V štýlovo zariadenej
reštaurácií ponúkame slovenské aj maďarské špeciality jedál a denné menu.
Usporadúvame svadby, stretávky,
rodinné oslavy do 88 osôb.
NAVŠTÍVTE NÁS
meno nás zaväzuje!
Otvorené denne / Nyitva: 9.00 - 22.00
Mobil: 0902 297 175
Tel: 035/773 0053, Fax: 035/771 3672
e-mail: [email protected]
www.restaurantklapka.eu
komáromi KLAPKA Vígadó a
belváros szívében található.
A stílusosan berendezett étteremben magyar és szlovák ételkülönlegességeket is felszolgálunk a napi
menü mellett. Lakodalmak, érettségi
találkozók, családi rendezvények
kedvenc színhelyévé váltunk 88 főig.
LÁTOGASSON EL
HOZZÁNK,
Tisztelettel
várunk
mindenkit,
mert a név
kötelez!
ležitý
ô
d
ý
k
t
še
tosabb
predov
n
”
o
T
f
S
l
O
é
e “H
indenn
m
”
U nás j
G
É
“VEND
a
k
n
u
l
Ná
Banderium Restaurant
and Café
Banderium Hotel
Nám. M. R. Štefánika 11.
945 01 Komárno
Hotel:
+421 35 773 0156
Restaurant:
+421 35 773 1930
45
K o m á r o m
Profil organizácie:
• Montáž, oprava, údržba elektrických
zariadení, bleskozvodov dodávateľským
spôsobom, verejného osvetlenia a signalizačných zariadení, montážne práce vo výške montážnymi plošinami až do výšky 22
metrov
• Odborné skúšky a prehliadky elektrických zariadení a bleskozvodov /revízie/ do 1000V, bez nebezpečenstva výbuchu, a s nebezpečím výbuchu
• Výroba elektrických zariadení – rozvádzače
do 1000A
• Veľkoobchod svetelnej techniky zn.:
PHILIPS LIGHTING
CALOR, s.r.o.
V
ýroba tepla, rozvod tepla
- služby
- poradenstvo
- sprostredkovateľská činnosť
Športová 1, 945 01 Komárno
Tel: 0918 829 496
E-mail: [email protected]
www.calor.sk
b e m u t a t k o z i k
Vnútorná okružná č. 53,
945 01 Komárno
Tel/Fax: 035 771 3002
E-mail: [email protected]
www.impulzlight.sk
46
K o m á rn o
sa
predstavuje
47
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
48
K o m á rn o
sa
49
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Kvalitný slovenský a ceský nábytok za
rozumné ceny!
Kazdého k nám srdecne pozývame!
Minoségi szlovák és cseh
bútorok elérheto áron!
Szeretettel várunk mindenkit!
Nábytok Priškin
Nám. Kossutha 5
945 01 Komárno
tel.: 035/7700 155
mobil: 0905 659 584
www.nabytokpriskin.sk
- výroba a predaj
čistiacich a pracích
prostriedkov
- tisztítószerek és
mosószerek gyártása
és forgalmazása
Chemix-Slovakia s.r.o.
Župná 14, 945 01 Komárno
Sklad/Raktár: Hradná 3 (areál Jokey), 945 01
Komárno
Tel: 00421-948/724-308
00421-35/7713-731
E-mail: [email protected]
Sok kicsi sokra megy...
Ha csak pár százalékot
kapok vissza a
vásárlásaim összegébol,
az már havonta több
Euró. És mindez csak
egy ingyenes
regisztrációba kerül...
[email protected]
035/321-7450
50
K o m á rn o
- výroba transportného betónu
- sekanie a ohýbanie stavebnej ocele
- debnenie základov, stien a stropov
- stavby na klúč
- prenájom mechanizmov: báger DH112,
autožeriav 7t, sklapač, valník s hydr.
rukou, betónové čerpadlo
- prenájom stenového a stropného
debnenia
Ul. Novozámocká 7
945 05 Komárno
Tel: 00421 35 770 2858
Fax: 00421 35 770 2848
e-mail: [email protected]
sa
predstavuje
- transzportbeton-gyártás
- betonacél vágása és hajlítása
- alapok, falak és födémek zsaluzása
- kulcsra kész épületek
- báger DH112, autódaru 7t, billencs
teherautó, darus teherautó és
betonpumpa bérlése
- fal- és födém zsaluzat bérlése
51
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
52
K o m á rn o
sa
53
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
OBCHODNÁ KANCELÁRIA
ÜZLETKÖTŐ IRODA
- Zakladanie firiem
- Účtovníctvo
- Daňové poradenstvo
- Cégalapítás
- Könyvelés
- Adótanácsadás
ASKARA s.r.o.,
Komenského 22,
945 01 Komárno,
Slovenská republika
Tel.:+421 (0) 907 741 231
Tel.:+421 (0) 35 7705 152
Fax:421 (0) 35 7705 154
www.askara.sk
e-mail:[email protected]
Správa bytov
Lakáskezelő vállalat
A
Stavebné bytové družstvo
Zimná 16, 945 01 Komárno
Z
abezpečujeme pre vlastníkov
bytov alebo spoločenstvá správu
bytov vrátane inžinierskej činnosti.
Údržbárske práce vlastnými kapacitami alebo dodávatelsky. Zároveň
zabezpečujeme komplexnú obnovu
bytových domov.
Tel/Fax: 035/7700171
E-mail: [email protected]
www.sbdkn.sk
LTERNATÍVA s.r.o.
zaoberajúca sa so správou bytov a nebytových priestorov v okrese Komárno ponúka pre spoločenstvá a vlastníkov bytov:
- komplexné služby spojené so
správou a údržbou bytového a
domového fondu
- inžiniersko-investorskú činnosť a zabezpečenie finančných zdrojov na obnovu bytových domov.
A
L T E R N A T Í VA K f t .
lakáskezelő vállalat a
komáromi járás területén lévő
lakásközösségek és lakástulajdonosok számára ajánlja
a következő szolgáltatásait:
- komplett szolgáltatások a
lakáskezelés és karbantartás
területén
- mérnöki és beruházási tevékenység, pénzügyi források
bebiztosítása a háztömbök
felújítására.
Kossuthovo nám. 12
Tel: 00421 35 773 1076, Fax: 773 1053
E-mail: [email protected]
www.alternativa-kn.sk
55
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Sonografická a röntgenová diagnostika
Ultrahang- és röntgen-diagnosztika
PhDr. Eva Dénesová
historik umenia - művészettörténész
Nádvorie Európy 36
Eesti – Dom Estónsko – Észt ház
Komárno
[email protected]
Mobil: +421 905 219 862
Tel: +421 35 770 1127
Litomericzky Nándor
építészeti tervezőirodája
Európa udvar 1. szám
Transylvania – Erdélyi ház
Komárom
[email protected]
Tel./fax: 00421 35 7777 682
Našim cieľom je poskytovať lekárske
Célunk, hogy kellemes környezetben
služby na vysokej úrovni a v príjemnom magas színvonalú orvosi szolgáltatást
prostredí. Náš vzťah s pacientmi charak- nyújtsunk. Pácienseinkkel való kapcsoterizuje, popri odbornej spôsobilosti, latunkat a szakmai hozzáértés mellett a
otvorenosť a slušnosť. Garantujeme pres- nyitottság és a tisztelettudás jellemzi.
né vyhotovenie všetkých ultrazvukových Garantáljuk az ultrahang- és röntgena röntgenových záznamov vďaka nášmu felvételek pontos kiértékelését. Ennek
radiológovi, ktorý je uznávaným odbor- biztosítéka a hazai és külföldi szakmai
níkom na celom Slovensku, ako aj v körökben nagy elismertségnek örvendő,
zahraničí.
szakképzett és tapasztalt radiológusunk.
V našich ambulanciách poskytujeme
pacientom nasledujúce služby:
Rendelőnkben az alábbi diagnosztikai
- MAMOGRAFIA
szolgáltatásokkal állunk pácienseink
V súčasnosti je najspoľahlivejší spôsob rendelkezésére:
prevencie proti rakovine prsníka! Ženy po - MAMMOGRÁFIA
40. roku života by mali vo vlastnom záujAz emlőrák megelőzésének hatékony
me podstúpiť mamografické vyšetrenie, a módszere! A 40. életévüket már betöltött
to aspoň v dvojročných intervaloch.
hölgyeknek - saját érdekükben - kétévente
- ULTRAZVUK
részt kell venniük kivizsgáláson.
Je to úplne zdraviu neškodné vyšetrenie - ULTRAHANG
bez vedľajších účinkov. V našej ambulan- Az ultrahang röntgensugár nélküli, teljes
cií sa poskytujú nasledujúce vyšetrenia:
mértékben ártalmatlan vizsgálati mód.
­
UZV brucha
­
Hastájék szonográfiája
­
UZV prsníkov a priľahlých, lymf. uzlín
­
Emlő és hónaljrégió vizsgálata
­
UZV močového traktu
­
Húgyúti rendszer
­
UZV štítnej žľazy, slinných žliaz a uzlín ­
Pajzsmirigy, nyálmirigyek
­
Skríningové vyšetrenie dojčiat
­
Csecsemők szkríning kivizsgálása
UZV mäkkých čast
lágyrészek kivizsgálása
- RÖNTGEN
- RÖNTGEN
­
Traumatologické, neurologické a
­
Traumatológiai, neurológiai, mozgásvyšetrenia pohybového ústrojenstva
szervi röntgen felvételek
­
Vyšetrenie hrudníka, brucha.
­
Mellkasi, hasi felvételek készítése.
SoXRa
Dôstojnícky Pavilón, Hradná 2, 945 01 Komárno
Tel: +421/ 35/ 771 45 60, +421/35/ 771 45 61
Fax: +421/35/ 771 45 62
Ordinácia/Nyitvatartás: Po-Pi/H-P: 7.00-15.00
www.soxra.com
56
Základná organizácia Komárno
Komáromi Városi Szervezet
CSEMADOK
K o m á rn o
sa
predstavuje
Galéria LIMES
Limes Galéria
Galéria súčasného umenia
Kortárs művészeti galéria
Spravuje občianske
združenie Pro Arte
Danubií - pre
umelecký rozvoj
Podunajska.
Naša činnosť:
- Spevokol Concordia
Vegyeskar
- Csemadok Galéria
- Selyeho dni
- Harmonia Sacra
Danubiana
- Csemadok bál
- Prenájom priestorov
- Organizácia kultúrnych
podujatí
Tevékenységünk :
- Spevokol Concordia
Vegyeskar
- Csemadok Galéria
- Selye János Napok
- Harmonia Sacra
Danubiana
- Csemadok bál
- Terem bérbeadása
- Rendezvényszervezés
Kossuth tér 3, 945 01 Komárom (Szlovákia)
Tel: 00421/35 7702 715
00421/905 275 455
www.csemadok.sk
www.csemadok.com
Nájdete nás v Komárne,
na Ul. františkánov 31, bývalí vojenský kostol
Otvorené: po-pia: 10-16 hod.
so- ne podľa dohovoru
Kontakty: 0905 903 920, 0907 71 94 93
E-mail: [email protected]
www.galerialimes.sk
58
K o m á rn o
sa
predstavuje
Pozvánka do Nákupného centra - Tržnice
na obnovenom námestí Kossutha v Komárne
Meghívó a Bevásárló központba
a felújított Kossuth térre Komáromba
onúkame výhodný nákup pod
jednou strechou v 120 rôzných
prevádzkách.
Našim návštevníkom ponúkame aj
rôzne služby:
alternatívnu medicínu, krajčírstvo,
kaderníctvo, nechtové štúdiá, poisťovňu, reštauráciu, kozmetiku a pedikúru, foto, predaj a požičiavanie
DVD, BD a 3 DBD a iné zaujímavé
služby.
59
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
P
Výroba, predaj a distribúcia
pánskej, dámskej a detskej
obuvi
Parkovanie na novom námestí vedľa tržnice je bezplatné!
Každého k nám srdečne pozývame na výhodné nákupy a využitie
služieb!
Szeretettel várunk mindenkit előnyös vásárlásra és szolgáltatásaink
igénybe vételére!
Otvorené:
Po-Pia: 6-18 hod.
So: 6-13 hod.
Nám. Kossutha
945 01 Komárno
Tel: 035/7701 642
www.nck.sk
Nyitva tartás:
H-P: 6-18 óra
Szo: 6-13 óra
Firma RIEKER v Komárne
Rieker obuv s.r.o.
Euroobuv s.r.o.
Rieker Slovakia s.r.o.
RD Slowakei s.r.o.
RIMO s.r.o.
945 01 Komárno
Roľníckej školy 1
tel.: 035/7900 411
fax: 035/7900 410
60
K o m á rn o
sa
61
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
Ul. Eötvösa, Krytá plaváreň, 7. sidl.
Komárno, 1. poschodie
Otv. doba: Po.-Pi.: 08.00-18.00, So.: 08.00-12.00
Tel/Fax: 035/7725 932,Mobil: 0908/781 066
www.zeleziarstvo-komarno.sk
e-mail: [email protected]
Široký sortiment železiarského tovaru,
spojovacieho materiálu, klincov, zámkov,
reťazi,rebríkov, zn drôtov, nerezových dresov,
ručného náradia,
rezných a brúsnych kotúčov, poštových schránok,
Kľúčová služba. Vodovodné batérie,
sanita, keramika.
Včelárske potreby
Pri väčšom odbore výrazné zľavy!
Aj pre firmy. Sme platcovia DPH
V
asáru, kötőelem széles választékban,
szögek, huzalok, zárak, láncok, létrák,
kéziszerszámok, csaptelepek,
mosogatótálcák, mosdókagylók, WC,
Kulcsmásolás.
Nagyobb vétel esetén kedvezmény!
Méhészeti kellékek
Cégek részére is. DPH fizetők vagyunk.
www.samstroje.sk
Prístav Komárno
Komáromi kikötő
Preklad, tranzit alebo skladovanie,
cestná, železničná a lodná preprava tovarov
Vízi úton, vasúton, vagy közúton szállított
áruk ki- és berakása, tranzit vagy
bértárolása
Našim cieľom je úplná spokojnosť obchodných partnerov s
poskytovanými službami.
Célunk az ügyfeleink teljes megelégedettsége,
a nyújtott szolgáltatások terén.
Slovenská plavba a prístavy a.s.
Horárska 12, 815 24 Bratislava
tel.: 02/5827 1111, e-mail: [email protected]
Prístav Komárno
Elektrárenská cesta 1, 945 01 Komárno
tel.: 035/7901 302, e-mail: [email protected]
www.spap.sk
62
K o m á rn o
sa
predstavuje
63
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
HOMEDIC - chirurgická ambulancia
HOMEDIC - sebészeti szakrendelő
S
V
ebészeti szakrendelés csütörtök kivételével
minden nap.
Kisebb sebészeti
műtétek elvégzése
ykonávame
denne mimo
štvrtka chirurgickú
ambulantnú stárostlivosť. Rôzne
menšie chirurgické
zákroky.
HOMEDIC s.r.o.
Elektrárenská cesta 156/3
945 01 Komárno
MUDr. Horváth Attila
Tel: 905/887-555
Arany vétele
és eladása
Otváracia doba/
Nyitva tartás:
Po.-Pi./H-P:
8.00-12.00
13.00-17.00
Látogasson meg
bennünket és
mindig elégedetten
távozik!
Navštívte nás a
odidete spokojní!
Špitalská 19
945 01 Komárno
Tel: 0915 559 342
www.unitra.szm.sk
Spoločnosť LATTI – EXTRA
spol. s r.o. poskytuje pre
klientov komplexné služby v
oblasti výroby drevených
konštrukcií.
- Vyhotovenie technickej
dokumentácie – statika
- výroba drevených
konštrukcií
- servis pri realizácií
jednotlivých drevených
stavieb
- stavby na kĺúč
Počas prípravy a realizácií
jednotlivých objednávok je pre
nás samozrejnosťou nájsť to
pravé, efektívne, hospodárne
zároveň estetické riešenie v
prospech investora.
Záložňa
Zálogház
Výkup a predaj
zlata
Výroba a montáž drevených lepených lamelových prvkov
Dodávka a montáž kompletných strešných konštrukcií , stavby na kl’úc
Okrem dodávky a výstavby
drevených konštrukcií
zabezpečujeme aj komplexnú
pravidelnú údržbu drevených
budov ako aj rekonštrukčné
práce drevených konštrukcií.
Ponúkame aj vykonávanie
stavebných prác v plnom
rozsahu.
- spracovanie fotografii z filmov aj z digitálnych
medii - cez samoobslužný pult
- fotoateliér (svadobné, detské, legitimačné fotografie)
- 3D gravírovanie, fotomedál, fotokrištál’...
- predaj fotoaparátov, albumov...
- vaše fotky vytlačíme na darčeky: hrnčeky, tričká,
vankúše, taniere, uterák a iné
LATTI - EXTRA spol. s r.o.
Hadovská cesta č. 5
945 01 Komárno
Tel/Fax: 035/7713 006
e-mail: [email protected]
64
K o m á rn o
sa
65
predstavuje
K o m á r o m
b e m u t a t k o z i k
exkluzívne zariadená reštauráŠtýlová,
cia v krásnom prírodnom prostredí s
možnosťou ubytovania v 3 apartmanoch,
ponúka usporiadanie osláv, narodenín,
krstín, firemných posedení v kapacite v
letnej sezóne 100 osôb a v zimnej sezóne
30 osôb (v zime vykurovaná terasa).
Z jedálneho lístka si môžete vybrať denné
menu, ako aj výborné miestne špeciality z
rýb, hydiny, bravčového a hovädzieho mäsa. Ponúkame aj výber bezmäsitých jedál.
Po hlavnom jedle je zaručené podanie čerstvých dezertov a vynikajúcej kávy. Máme
veľký výber značkových vín, medzi ktorými
si každý s istotou nájde svoj typ.
Kútik na opekanie je veľmi príjemné miesto
na posedenie s priateľmi, možnosť opekania, grilovania a nekonečných besied.
Má svoj charakter vonkajšieho grilu, kde sa každý bude zaručene cítiť ako doma.
S
tílusosan berendezett, kellemes hangulatú panzió a Vág holtága mellett. Minden igényt kielégítő
felszereltséggel, szemet gyönyörködtető környezetben várjuk vendégeinket. Kóstolja meg konyhánk
specialitásait és borospincénk kiváló minőségű borait.
Éttermünk megfelelő helyet biztosít különféle rendezvényeknek. Legyen szó akár születésnapi ünnepségekről, keresztelőről, baráti összejövetelekről, ha az
Apáli panzió mellett dönt nem érheti csalódás.
Étlapunkon a napi menü mellett megtalálhatók a halból, baromfihúsból, sertés- és marhahúsból készült
helyi specialitások. Konyhánk széles választékban kínál vegetariánus ételeket is.
A grillsarok lehetőséget ad, hogy barátaival együtt élvezze a szabadtűzön készült ételek utánozhatatlan ízét és a hely hangulatát.
Panziónkban 3 kétágyas szoba áll a vendégek rendelkezésére, amelyek külön kérésre bővíthetők.
A szobák felszereltségéhez tartozik TV, Satelit, elkülönített fürdőszoba.
Desszertjeink, kávé-különlegességeink és minőségi boraink választékából mindenki megtalálja a számára megfelelőt.
Bona-ex, s.r.o.
Nová Osada 50, 945 01 Komárno
Pri Mŕtvom ramene Váhu
Tel: +421 35 7721 721, Mob: +421 905 855 181
E-mail: [email protected]
[email protected]
66
K o m á rn o
sa
predstavuje
Kníhkupectvo Madách Könyvesbolt
Knihy, noty, nákupné poukážky, puzzle, kalendáre, pohl’adnice,
darcekové tašky
Könyvek, kották, vásárlási utalványok, puzzle, naptárak,
képeslapok, ajándéktáskák
Babits Slovakia spol.s r.o.
Jókaiho 25, 945 01 Komárno
tel.: +421 35 7731 904
e-mail:
[email protected]
Webshop:
www.madachkonyv.com
Otváracia doba/Nyitva tartás:
Po-Pi/H-P: 8,30 - 17,30
So/Szo: 8,30 - 12,00
70
K o m á rn o
sa
predstavuje
- Predaj, leasing, poistenie
nových vozidiel Chevrolet
- Záručný a pozáručný servis
- Klampiarske, elektroopravárenské,
lakovnícke a montážne práce
- Predaj originálnych náhradných dielov
a príslušenstva
- Autorizovaný predaj a servis
značky Chevrolet Camaro
- Új Chevrolet gépjármű értékesítés,
finanszírozás és biztosítás
- Garanciális és garancián túli szervíz
- Karosszériajavítás, fényezés, és
autóvillamossági szerelés
- Eredeti gyári alkatrészek és tartozékok
értékesítése
- Chevrolet Camaro márka
hivatalos forgalmazója és szervíze
HOFFER s.r.o. Bratislavská cesta 1798, 945 01 Komárno
tel.: 035/7740 522, [email protected], www.hoffer.sk
Ďakujeme Vám,
že ste si pozreli
našu informačnú
publikáciu
Köszönjük, hogy
megtekintette a
Településinformációs
Kiadványunkat.
Prosím, pozrite si aj
územné
publikácie
o ostetný mestách!
Kérjük tekintse meg a
többi településről
készült
információs füzetünket is!
S úctou:
Üdvözlettel:
Vydavateľ:
Kiadó:
Download

Komárno - city