Bibliografie
JanTurek Monografie:
Šmejda, V. ‐ Turek, J. (eds.) 2004: Spatial Analysis of Funerary areas, Plzeň. Šmejda, V. – Turek, J. – Thrane, H. (eds.) 2006: Archaeology of Burial Mounds, Dryada, Plzeň. Turek, J. (ed.) 2013: Abstracts. 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013 Pilsen, Czech Republic. University of West Bohemia in Pilsen, Plzeň. Kristian Kristiansen; Ladislav Šmejda; Jan Turek (Eds.) 2014: Paradigm Found: Archaeological Theory – Present, Past and Future. Essays in Honour of Evžen Neustupný, Oxbowbooks, Oxford. ISBN: 9781782977704 Bartelheim, M. – Peška, J. – Turek, J. (eds.) 2013: From Copper to Bronze. Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millennia B.C. in Central Europe. Gewidmet PhDr. Václav Moucha, CSc. anlässlich seines 80. Geburtstages. Beitrage zur Ur‐und Frühgeschichte Mitteleuropas 74, Beier&Beran. Archäologische Fachliteratur, Langenweissbach. Syntézy:
Turek, J. 2005: Praha kamenná. Neolit – mladší doba kamenná; Eneolit – pozdní doba kamenná, in: Lutovský, M. – Smejtek, L. (eds.): Pravěká Praha, Libri, Praha, 157‐348. Turek, J. 2008: 5.3 Kultura zvoncovitých pohárů, in: Neustupný, E. 2008 (ed.): Čechy v Pravěku 4 – Eneolit, Praha, Archeologický ústav v.v.i., 98‐111, Tab. 50‐59. Odbornéčlánky:
Turek, J. 1990a: Pohřební ritus a otázky sociální struktury kultury se šňůrovou keramikou ‐ The burial rite and a question on social structure of the Corded Ware culture, Archaeologia Iuvenis I‐
1990, Brno 6‐10. Turek, J. 1990b: The burial rite and a question on social structure of the Corded Ware culture, in: VII.International Archaeological Student Conference, Satoraljaújhely‐Budapest 1990. Erneé, M. ‐ Nováček, K. ‐ Militký, J. ‐ Prostředník, J. ‐ Turek, J. ‐ Vařeka, P. 1990: K optimalizaci vysokoškolského studia oboru archeologie, Archeologické fórum 1, Praha. Erneé, M.‐ Nováček, K.‐ Militký, J. ‐ Turek, J. 1991: Diplomové práce 1981‐1989, Archeologické fórum 2, Praha, 109‐
115,. Turek, J. 1992: Studium přírodního prostředí a česká archeologie, Archeologické fórum 3, Praha, 72‐75,. Jaklová, V.‐ Kostka, M. ‐ Turek, J. 1992: Anketa ‐ Co víte o pravěku?, Archeologické‚ fórum 3, Praha, 77‐85. Turek, J. 1995a: Nálezy období zvoncovitých pohárů v povodí řeky Bíliny v severozápadních Čechach, The Finds of the Bell Beaker Period in the Bilina River region (North‐West Bohemia), in: Blažek, J. ‐ Meduna, P. (eds): Archeologické výzkumy v severozápadních Čechách 1983‐1992, Most, 123‐134. Turek, J. 1995b: Sídlištní nálezy kultuy se šňůrovou keramikou v Čechách. Otázka charakteru hospodářství v závěru eneolitu. The first evidence of Bohemian Corded Ware Settlements and the question of their economy, Archeologické rozhledy 47, 91‐101. Turek, J. 1996a: Osídlení Pražské‚ kotliny v závěru eneolitu. Nástin problematiky období zvoncovitých pohárů. The Prague region in the Late Eneolithic period. Archeologica Pragensia 12, 5‐58. Turek, J. 1996b: Praha 9 ‐ Vinoř, in: Nováček, K. ‐ Vařeka, P.: Archaeological Research of Present‐
day Villages of a Medieval Origin in Bohemia, Ruralia I, Památky archeologické ‐ Supplementum 5, 323‐325. Turek, J. 1997a: Corded Ware mortuary practices. The structure and complexity of the Late Eneolithic society. Corded Ware Bi‐ritual Communal burial at Slany (Bohemia) and its social significance. Forthcoming in the second volume of Assemblage 2/1997 ‐ Sheffield Graduate Journal of Archaeology on the Internet. http://www.shef.ac.uk/~assem/, Sheffield. Turek, J. 1997b: Laténské pohrebište v Tišicích (okr. Mělník), předběžná zpráva o výzkumu v roce 1996. The La‐Tène period cemetery at Tišice. A Preliminary Report. In: Archeologie ve středních Čechách, pp. 237‐262, Praha 1997. Turek, J. 1997c: Nález misky typu „Lublaňských blat“ z Prahy Šárky. Úvahy o významu eneolitických opevněných výšinných sídlišt. The bowl of the „Laibacher Moor“ type from Prague ‐ Šárka. Thoughts on the social significance of Eneolithic fortifications. Archaeologica Pragensia 13, 1997. Turek, J. 1997d: Objev pravěkých mostů na jihu Anglie. Archeologické rozhledy 49, 1997, 383. Turek, J. 1997e: Second annual meeting of the „Archéologie et gobelets“ association ‐ 2. Výroční setkání asociace „Archeologie a poháry“,Archeologické rozhledy 49, 1997, 557. Turek, J. 1997f: The first evidence of Bohemian Corded Ware Settlements and the question of their economy, In: “A‐horizon, Fiction or Fact?” International Symposium in Jutland 2nd ‐ 7th May 1994, Arkaeologiske Raporter nr. 2, Esbjerg Museum, 233‐242 . Droberjar, E. ‐ Turek, J. 1997: Zur Problematik der volkerwanderungszeitlichen Siedlungen in Böhmen. Erforschung bei Jenštejn (Kr. Praha‐východ), In: Tejral, J. ‐ Friesinger, H. ‐ Kazanski, M. : Neue Beitrage zur Erforschung der Spätantike im Mittleren Donauraum, Kravsko 17. ‐ 20. Mai 1995, Spisy Archeologického ústavu AVČR v Brně 8, Brno , 99‐119. Neustupný, E. ‐ Turek, J. 1997: Zemřel Stuart Piggott, Archeologické rozhledy 49,1997, 178‐179. Turek, J. ‐ Černý, V. 1997: DNA kyselina a člověk Cheddarský, Archeologické rozhledy 49, 1997, 382. Turek, J. ‐ Daněček, V. 1997: Nově objevená eneolitická naleziště na Kladensku a Slánsku. Poznámky ke studiu kamenné broušené industrie českého eneolitu. Some recently discovered Eneolithic sites in the Kladno ‐ Slaný region. Thoughts on Stone axe production in the Bohemian Eneolithic Period. Archeologie ve středních Čechách, Praha, 127‐141. Turek, J. 1998a: Muž z ledovce. Archeologické rozhledy 50, 701‐702. Turek, J. 1998b: Objev gigantické pravěké stavby ve Stanton Drew. Archeologické rozhledy 50, 498‐500. Turek, J. 1998c: Simbolo ed enigma. il Bicchiere Campaniforme e l’italia nella preistoria Europea del III millenio A. C. Archeologické rozhledy 50, 701. Turek, J. 1998d: The Bell Beaker Period in north‐west Bohemia. In: Benz, Marion and Willigen, Samuel van (eds): Some New Approaches to The Bell Beaker ‘Phenomenon’ Lost Paradise...?, 107‐119, BAR International Series 690, Oxford. Turek, J. 1998e: The International Colloquium Bell Beakers Today ‐ Pottery, People, Culture and Symbols in Prehistoric Europe. Archeologické rozhledy 50, 692‐696. Turek, J. 1998f: Wolf Den ‐ jeskyně s pohřby v severní Anglii. Archeologické rozhledy 50, 1998, 869. Matoušek, V. ‐ Turek, J. 1998: Nález nádoby sídlištního typu šňůrové keramiky z vrchu Bacína (k.ú. Vinařice) The find of Corded Ware settlement pottery at Bacín (District Beroun). Archeologické rozhledy 50, 1998, 359‐374. Turek, J. ‐ Daněček, V. ‐ Kostka, M. 1998: Kamenný stůl ‐ polykulturní pravěké sídliště v Praze Vinoři ‐ The non‐destructive survey of the prehistoric site „Kamenný stůl” at Prague Vinoř, Archaeologica Pragensia 14, 7‐31. Turek, J. ‐ Foster, P. 1998: Třetí sezóna výzkumu polykulturního naleziště v Tišicích (okr. Mělník). Zprávy České společnosti archeologické ‐ Supplément 38 (Archeologické výzkumy v Čechách 1998), 5‐6. Turek, J. ‐ Král, K. 1998: Nové nálezy starší a střední doby bronzové z Prahy ‐ New Early and Middle Bronze Age finds from Prague, Archaeologica Pragensia 14, 33‐50. Turek, J. 1999a: Sterkfontein, unikátní nález fosilního hominida v Jižní Africe, Archeologické rozhledy 51, 401‐403. Turek, J. 1999b: World Archaeological Congress 4, Cape Town 10. ‐ 14. 1. 1999, Archeologické rozhledy 51, 396‐400. Březinová, H. ‐ Turek, J. 1999: Šňůrové a raně středověké pohřebiště v severním předpolí Pražského hradu ‐ archeologický výzkum v Lumbeho zahradě. The Corded Ware and Early Medieval cemetery in northern vicinity of Prague Castle. Archeologické rozhledy 51, 653‐687. Černý, V. ‐ Houët, F. ‐ Turek, J. 1999: Détermination du sexe par la méthode itérative et le dimorphisme sexuel du squelette post‐cranien d'une population du Chalcolithique récent et du Bronze ancien de la Bohème. Iteraitve method of sex determination and sex dimorphism of post‐cranial skeletal remains from Late Eneolithic and Bronze Age population from Bohemia. In: Bulletin et Mémoires de la Société D’Anthropologie de Paris, n.s. t. 11, 3‐4, 383‐404. Turek, J. ‐ Majer, A. 1999: Příklad aplikace fosfátové půdní analýzy na pohřebním nálezu v Tišicích (okr. Mělník) An Application of the Phosphate Analysis on the Prehistoric burial find from Tišice (Mělník District), Archeologie ve středních Čechách 3, Praha 1999, 205‐212. Turek, J. 2000a: Nález části římsko‐provinciální kovové nádoby z Jenštejna u Prahy. Sborník NM řada A‐historie LIV/1‐4, Praha 2000. Turek, J. 2000b: Letmé setkání obrů v Cerne, Archeologické rozhledy 52, . Turek, J. 2000c: Seahenge – dřevěná svatyně na pobřeží v Norfolku, Archeologické rozhledy 52, 43‐145. Turek, J. 2000d: Stone axe exchange and Cham‐Řivnáč inter‐regional communication in the late 4th millennium BC. Archäologische Arbeitsgemeinschaft Ostbayern/West‐ und Südböhmen 9. Treffen 23. Bis 26. Juni 1999 in Neukirchen b. Hl. Blut, Rahden/Westf, 48 ‐ 52. Turek, J. 2000e: Being a Beaker child. The position of children in Late Eneolithic society. In: In Memoriam Jan Rulf, Památky archeologické ‐ Supplementum 13, Praha, 422‐436. Turek, J. 2000f: Pravěké sídlištní objekty s paleobotanickými nálezy z Prahy Ďáblic ‐ Prehistoric settlement features with palaeobotanical finds from Prague – Ďáblice. Archaeologica Pragensia 15, 83‐88. Turek, J. ‐ Daněček, V. 2000a: Nedestruktivní průzkum na hradišti v Praze Butovicích. Archaeologica Pragensia 15, 89‐99. Turek, J. ‐Daněček, V. 2000b: Únětické sekeromlaty se sedlovitým žlábkem v Čechách. Kamenné symboly v době bronzu? The Únětice saddle groove battle axes in Bohemia. Stone symbols in the age of bronze, Pravěk NŘ 10, 251‐260. Turek, J. – Foster, P. J. 2000: Výzkum polykulturního naleziště v Tišicích (okr. Mělník), in: Archeologické výzkumy v Čechách 1999, Zprávy České archeologické společnosti, Supplément 42, 6‐7, Obr. 3‐4. Daněček – V. – Smejtek, L. – Turek, J. 2000: Nález bronzového náramku u Makotřas, okr. Kladno. Archeologie ve středních Čechách 4, 157‐160. Skružný, L. ‐ Turek, J. ‐ Vojtěchovská, I. 2000: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů ve Velkých Přílepech – Kamýku – The Bell Beaker Cemetery at Velké Přílepy Kamýk, Archeologie ve středních Čechách 4, 2000, 59‐68. Turek, J. 2001a: Stone axes as tools, valuables and symbols (3300‐1900 BC). In: Georghiu, D. (ed.): Material, Virtual and Temporal Compositions: On the Relationship between Objects, British Archaeological Reports 953 (IS), Archaeopress, Oxford, 53‐62. Turek, J. 2001b: Late Eneolithic mortuary practices and their social significance, In: F. Berthemes, – P. Biehl – H. Meller (eds): The Archaeology of Cult and religion, Archaeolingua Budapest, 219‐
234. Turek, J. 2001c : Slaný: a Corded Ware bi‐ritual communal burial in Central Bohemia. In: Franco Nicolis (ed): Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda (Trento, Italy) 11‐16 May1998, Trento, 729‐730. Turek, J. 2001d: Plzeňská katedra archeologie v roce 2000, Archeologické rozhledy 53. Turek, J. ‐ Černý, V. 2001: Society, gender and sexual dimorphism of the Corded Ware and Bell Beaker populations. In: Franco Nicolis (ed): Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda (Trento, Italy) 11‐16 May1998, Trento, 601‐612. Turek, J. – Daněček, V. 2001: Symbolické zbraně z měkkých hornin v období šňůrové keramiky v Čechách ‐ Corded Ware symbolic weapons made of soft rock in Bohemia, In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi, Most, 255‐260. Turek, J. – Daněček, V. – Daněček, D. 2001: Nové nálezy šňůrových sekeromlatů z povrchových sběrů ve středních Čechách. New field‐walking finds of Corded Ware battle‐axes from Central Bohemia, Archeologie ve středních Čechách 5, 201‐204. Turek, J. ‐ Peška, J. 2001: Bell Beaker settlement pattern in Bohemia & Moravia. In: Franco Nicolis (ed): Bell Beakers today. Pottery, people, culture, symbols in prehistoric Europe. Proceedings of the International Colloquium Riva del Garda (Trento, Italy) 11‐16 May1998. 411‐
428. Turek, J. 2002a: Tagung / „Runder Tisch“ Bamberg 2001. Sozialstrukturen am Übergang vom mitteleuropäische Endneolithikum zur Frühbronzezeit: Befunde, Modelle und Perspektiven. Bamberg 14. – 17. 6. 2001. Archeologické rozhledy 54 Turek, J. 2002b: Katedra archeologie v Plzni v roce 2001, Archeologické rozhledy 54. Turek, J. 2002c: Czech Archeology in floods, European Archaeologist No. 18 – winter 2002, www.e‐a‐a.org/ (18.12.2002) Turek, J. 2002d: „Cherche la femme!“ Archeologie ženského světa a chybějící doklady ženských pohřbů z období zvoncovitých pohárů v Čechách. „Cherche la femme!“. The Archaeology of woman’s world and the missing evidence of female burials in the Bell Beaker Period in Bohemia, In: Evžen Neustupný (ed): Archeologie nenalézaného, Plzeň – Praha, 217‐240. Turek, J. 2002e: Žárové pohřby období zvoncovitých pohárů z Lovosic ‐ The Bell Beaker cremation burials from Lovosice (North Bohemia), In: Sborník k 70. Narozeninám D. Kouteckého. Most, 265‐270. Turek, J. – Daněček, V. 2002: Nález mladoneolitické figurální plastiky z Kšel u Českého Brodu. Late Neolithic clay figurine from Kšely in central Bohemia, Archeologie ve středních Čechách 6, 101‐104. Ernée, M. – Kubálek, P. – Turek, J. 2002: Hrob stařenky z období kultury zvoncovitých pohárů v Praze 10 ‐ Záběhlicích. A burial of an elderly woman of the Bell Beaker period in Praha 10 – Záběhlice. Archaeologica Pragensia 16, 9‐22, Praha. Turek, J. 2003a: Mladoneolitická zvířecí plastika a nález raně středověké keramiky z Kšel u Českého Brodu, Archeologie ve středních Čechách 7, 105‐110. Turek, J. 2003b: Aktivity Katedry archeologie v Plzni v roce 2002, Archeologické rozhledy 55. Turek, J. 2003c: Řemeslná symbolika v pohřebním ritu období zvoncovitých pohárů. Suroviny, výroba a struktura společnosti v závěru Eneolitu, Craft symbolism in the Bell Beaker burial customs. Resources, production and social structure, In: Šmejda, L. – Vařeka, P. (eds.): Sedmdesát neustupných let. 199‐217. Plzeň Turek, J. – Dvořák, P. ‐ Peška, J. 2003: Archaeology of Beaker settlements in Bohemia and Moravia. An Outline of the Current State of Knowledge In: Janusz Czebresuk & Marzena Szmyt: The Northeast Frontier of Bell Beakers, Proceedings of the symposium held at the Adam Mickiewicz University, Poznań (Poland), May 26‐29 2002. British Archaeological Reports (International Series) 1155, 183‐207, Archaeopress, Oxford. Turek, J. 2004a: Nátepní destičky z období zvoncovitých pohárů, jejich suroviny, technologie a společenský význam. Bell Beaker wristguards, their raw‐materials, technology and social significance. In: Kazdová, E. – Měřínský, Z. – Šabatová, K. (eds.): K poctě Vladimíru Podborskému, Ústav archeologie a muzeologie, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Brno, 207‐
226. Turek, J. 2004b: Craft symbolism in the Bell Beaker burial customs. Resources, production and social structure at the end of Eneolithic period. In: Marie Besse & Jocelyne Desideri (eds): Graves and Funerary Rituals during the Late Neolithic and the Early Bronze Age in Europe (2700‐2000 BC) Proceedings of the International Conference held at the Cantonal Archaeological Museum, Sion (Switzerland) October 4th –7th 2001. British Archaeological Reports (International Series) 1284, 147‐156, Archaeopress, Oxford. Turek, J. 2004c: Žárové pohřby z období zvoncovitých pohárů na Nymbursku, Archeologie ve středních Čechách 8. Kruťová, M. – Turek, J. 2004: Some spatial aspects of the ritual behavioural at the beginning of Bronze Age, In: Šmejda, V. ‐ Turek, J. (eds.) 2004: Spatial Analysis of Funerary areas, Plzeň, 48‐
56. Sofaer, J. – Turek, J. 2004: 5.3. The excavation of a funerary area at Uhy (distr. Kladno, in: Gojda, M. (ed.): Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non‐Destructive Archaeology. Research project 1997‐2002, Academia, Praha, 286‐305. Turek, J. 2005a: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze. I. Hloubětín, Kobylisy, Prosek, Vysočany a Záběhlice, Archaeologica Pragensia 17, Praha 2007, 65‐104, 233‐238. Turek, J. 2005b: Polotovar šňůrového sekeromlatu ze štítarského sídliště v Praze‐Řeporyjích, Archaeologica Pragensia 17, Praha 2007, 55‐64. Bureš, M. – Turek, J. 2005: Záchranný archeologický výzkum lokality zničené stavbou v areálu čp. 16 v Praze 6‐Vokovicích ‐ Rescue excavation of the destroyed site at the farm–yard no. 16 in Prague 6 – Vokovice, Archaeologica Pragensia 17, Praha 2007, 13‐52. Sankot, P. – Turek, J. 2005: Hostivice‐Palouky: pohřební a sídlištní komponenta z období zvoncovitých pohárů — Hostivice‐Palouky: the funerary and settlement are of the Bell Beaker period, Archeologie ve středních Čechách 9, 175–186. Turek, J. 2006a: Bell Beaker gendered cups in central Europe, In: Alex Gibson (ed.): Prehistoric Pottery: Some Recent Research. Prehistoric Ceramics Research Group: Occasional Paper 5 British Archaeological Reports, International Series 1509, Oxford, 63‐68. Turek, J. 2006b: Beaker barrows and the houses of dead, in: Šmejda, L. – Turek, J. – Thrane, H. (eds.): Archaeology of Burial Mounds, Plzeň, 170‐179. Turek, J. 2006c: Období zvoncovitých pohárů v Evropě – Bell Beaker period in Europe, Archeologie ve středních Čechách 10, 275‐368. Turek, J. – Kuchařík, M. 2006: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů, časně eneolitická a únětická sídlištní komponenta v Praze – Kobylisích, Zprávy ČAS – Supplément 64, 5. Turek, J. – Veselá, A. ‐ Kuna, M. 2006: Tišice ve světle nových a starých nálezů: výstava v hlavní budově Regionálního muzea Mělník, Mělník, ISBN: 8090345336. Turek, J. 2007a: Počátky válečnictví v eneolitu, Živá archeologie 8/2007, 14‐18. Turek, J. 2007b: Česká archeologie v době protektorátu ve vzpomínkách Václava Spurného ‐ Czech Archaeology during the Third Reich Protectorat of Bohemia and Moravia, in memories of Václav Spurný, an interview, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 819‐825. Hložek, J. – Turek, J. 2007: Sídliště a pohřebiště z období zvoncovitých pohárů na katastru obce Hostivice, okr. Praha‐západ ‐ Bell Beaker settlement and funerary site at Hostivice (district Prague‐west), Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 177–194. Turek, J. – Polišenský, T. 2007: Pohřeb z období zvoncovitých pohárů v Praze‐Pitkovicích ‐ Bell Beaker burial at Prague‐Pitkovice, Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 195 ‐199. Daněček, V. – Turek, J. 2007: Nález hrnku průvodní keramiky kultury zvoncovitých pohárů v Buštěhradě, okr. Kladno ‐ A cup of the Bell Beaker Associated Pottery from Buštěhrad (Kladno District), Archeologie ve středních Čechách 11, 2007, 201‐203. Metlička, M. – Řezač, M. – Turek, J. 2007: Nálezy z období závěru eneolitu v jihozápadních Čechách ‐ Late Eneolithic Period in South‐western Bohemia. Archeologické výzkumy v jižních Čechách 20, České Budějovice, 109‐116. Turek, J. 2008a: Significance of cremation in the funerary practices of the Bell Beaker Eastern Province, in: M. Baioni – V. Leonini – D. Lo Vetro – F. Martini – R. Poggiani Keller – L. Sarti (eds.): Bell Beaker in everyday life, Proceedings of the 10th Meeting „Archéologie et Gobelets“, Florence ‐ Siena – Villanova sul Clisi, May 12‐15, 2006, Firenze, 271‐279. Turek, J. 2008b: Hrob kultury se šňůrovou keramikou a řivnáčské sídlištní objekty v Úholičkách. Corded Ware burial and Řivnáč Culture settlement structures at Úholičky. Archeologie ve středních Čechách 12, Praha, 155‐160. Turek, J. 2008c: První předběžná zpráva o výzkumu neolitického obytného areálu v Brandýse nad Labem. The first preliminary site report on the results of the excavation of a Neolithic habitation area at Brandýs nad Labem. Archeologie ve středních Čechách 12, Praha, 45‐50. Turek, J. 2008d: Australská archeologie „času snění“ in: Martin Elbl (ed.): Limity a možnosti historického poznání. Olomouc ‐ Pardubice, 165‐173. Turek, J. 2008f: Pohřební areály z období zvoncovitých pohárů a bylanské kultury v Hostivicích (okr. Praha‐západ). Výzkumy v Čechách 2007, Zprávy ČAS, Supplément 71, Praha, 18. Turek, J. 2008g: 3.2.3.4. Otázka původu surovin broušených nástrojů, in: Zápotocký, M. – Zápotocká, M. : Kutná Hora – Denemark. Hradiště řivnáčské kultury (ca 3000‐2800 př. Kr.), Památky archeologické, Supplementum 18, 223‐207. Turek, J. 2008h: Pohřebiště z období zvoncovitých pohárů v Praze II. Katalog a diskuse o vzniku a původu nejstarších zvoncovitých pohárů ‐ Cemeteries of the Bell Beaker Period in Prague II. Catalogue and discussion on the rise and origin of the earliest Bell Beakers, Archaeologica Pragensia 19. 31‐104. Turek, J. 2008i: Terina s motivem svastiky a železářská osada z doby římské v Praze‐Řeporyjích ‐ A terina with swastika motive and a Roman Period iron making site at Prague‐Řeporyje Archaeologica Pragensia 19, 201‐210. Šulová, L. – Turek, J. – Kubálek, P. 2008: Komorový hrob z období zvoncovitých pohárů v Holubicích. otázka interpretace vnitřní konstrukce pohřebních komor v závěru eneolitu. Bell Beaker chambered tomb at Holubice. Questions on interpretation of the inner construction of burial chambers at the end of Eneolithic Period. Archeologie ve středních Čechách 12, Praha, 161‐174. Tichý, R. – Turek, J. – Dohnálková, I. – Dohnálková, H. – Thér, R. 2008: Birituální pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v cihelně Tuněchody u Chrudimi. Předběžná zpráva o výzkumu pohřebiště I. Biritual Cemetery of Bell Beaker Period at Tuněchody, Chrudim District. A preliminary excavation report, cemetery I. In: Stuchlík, S. (ed.): Konference o pohřebním ritu. Muž a žena v pohřebním ritu. Acta archeologica Opavensis 3, Opava, 45‐60. Turek, J. 2009: Britské a české nálezy z období zvoncovitých pohárů ve sbírce Nicholsonova univerzitního muzea v Sydney, Archeologie ve středních Čechách 13, Praha,195‐196. Daněček, D. – Průchová, E. – Turek, J. 2009: Žárový pohřeb kultury zvoncovitých pohárů v sídlištním kontextu z Velkých Přílep, okr. Praha‐západ ‐ Bell Beaker cremation burial within the settlement context at Velké Přílepy (Prague‐west district), Archeologie ve středních Čechách 13, Praha 173‐194. Zemanová, P. ‐ Turek, J. 2009: Pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze ‐ Velké Chuchli. Archeologie ve středních Čechách, 13, Praha, 655–682, FOTOTAB. 9–11. Turek, J. 2010a: Oheň – alternativa v cestě na věčnost. Význam kremace v mladším eneolitu střední Evropy, Živá archeologie 10, 48 – 50. Turek, J. 2010b: Domy mrtvých ve světě prvních zemědělců, In: Hroby, pohřby a lidské ostatky na pravěkých a středověkých sídlištích, Živá archeologie, Supplementum 3, 7‐12. Turek, J. 2010c: Pravěké osídlení na trase obchvatu Líbeznic v roce 2009, Archeologické výzkumy v Čechách v roce 2009, Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum, 8‐9. Turek, J. 2010d: Doklady obytných staveb z období nálevkovitých a zvoncovitých pohárů v Líbeznicích u Prahy ‐ New evidence of the TRB and Bell Beaker dwelling constructions from Líbeznice (District Prague‐east), Praehistorica 19, Univerzita Karlova, Praha, 415‐430. Turek, J. 2010e: 4. Brandýs ‐ Hala Siemens; 5. Brandýs ‐ Supermarket Tesco; 35. Hostivice Sadová; 36. Hostivice Palouky; 60. Ořech 107. Úholičky ‐ Skládka. Archeologie ve středních Čechách, 13, Praha Turek, J. 2010f: Houses of living and houses of dead in the Neolithic and Copper Age of Central Europe, in: Baldia, M. O. ‐ Calado, D. (eds.): Proceedings of the Colloquium C68: Monumental Questions: Prehistoric Megaliths, Mounds, and Enclosures, The UISPP Congress, Lisbon, Portugal, 4 ‐ 9 September 2006, British Archaeological Reports (International Series), Archaeopress, Oxford. Zemanová, P. ‐ Turek, J. 2010: Dětské pohřby z období šňůrové keramiky z Prahy Stodůlek. Archeologie ve středních Čechách, 13, Praha. Turek, J. 2011a: Genderové identity v eneolitické společnosti a otázky interpretace společenských kategorií. Gender Identities in the Eneolithic society and question on interpretation of social categories. Živá archeologie 11, 123‐126. Turek, J. 2011b: Dětský pohřeb z období šňůrové keramiky v Líbeznicích u Prahy. Corded Ware child burial at Líbeznice, Archeologie ve středních Čechách 14, 183‐189, fototab. 8. Turek, J. 2011c: Age and Gender identities and the social differentiation in the Central European Copper Age, In: Lindsay Amundsen‐Meyer, Nicole Engel and Sean Pickering (eds.): Identity Crisis: Archaeological Perspectives on Social Identity Proceedings of the 42nd (2009) Annual Chacmool Archaeology Conference, Chacmool Archaeological Association, University of Calgary, 49‐61. Turek, J. 2011d: Stone axes of Bohemian Eneolithic Period. Changing forms, context and social significance. In: Davis, V. & Edmonds, M. : Stone Axe Studies III, Oxbow Books, 385‐398. Turek, J: 2011e : Săpânţa, veselý hřbitov, Živá archeologie 12, 76‐78. Turek, J. 2011f: Kamenné nátepní destičky jako mužské ozdoby. Společenský význam lukostřelby v období zvoncovitých pohárů v Evropě, Živá archeologie 12, 58‐63. Turek, J. 2011g: Poháry místo monumentů. Tradice a změny ve společnosti a kosmologii evropských zemědělců ve 3. tisíciletí před Kristem. In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds): Kolaps a regenerace: Cesty civilizací a kultur. Minulost, současnost a budoucnost komplexních společností. Academia, Praha, 69‐105. Turek, J. 2011h: Doklady obytných staveb z období nálevkovitých a zvoncovitých pohárů v Líbeznicích u Prahy ‐ New evidence of the TRB and Bell Beaker dwelling constructions from Líbeznice (District Prague‐east), Praehistorica 19, Univerzita Karlova, Praha, 415‐430. Turek, J. 2011: Pravěké osídlení na trase silničního obchvatu Líbeznic a otázka forem obydlí v období zvoncovitých pohárů, Prehistoric sites along the motorway bypass of Líbeznice. Question on interpretation of Bell Beaker dwelling structures, Archeologie ve středních Čechách 15, 2011, str. 785–796, fototab. 19. Turek, J. – Peška, J. – Matějíčková, A. 2011: Visible and invisible monuments. Late Eneolithic burial mounds in forested areas of Central Moravia, In: Ancestral Landscapes.TMO 61, Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Lyon, 2011, 107‐118. 978-2-35668-022-8 Turek, J. 2012a: Origin of the Bell Beaker phenomenon ‐ the Moroccan connection. In: Harry Fokkens – Franco Nicolis: Bell beakers in Transition, Sidestone Press, Leiden, 155‐167. Turek, J. 2012b: Periferie fenoménu zvoncovitých pohárů, Periphery of the Bell Beaker Phenomenon Archeologie ve středních Čechách 16, 183‐193, fototab. 1. Turek, J. 2012c: Modrý štít a kulturní dědictví v době ozbrojených konfliktů, Živá archeologie 14, 21‐25. Turek, J. 2012d: Arikamedu, římské obchodní emporium v jihovýchodní Indii, Živá archeologie 14, 26‐28. Turek, J. 2012e: The Neolithic Enclosures in Transition. Tradition and Change in the Cosmology of Early Farmers in Central Europe, In: Alex Gibson (ed.): Enclosing the Neolithic: Recent studies in Britain and Europe, British Archaeological Reports – International Series 2440, Archaeopress, Oxford, 185‐201. Turek, J. – Turková, M. 2012a: Polykulturní pravěká a novověká lokalita v Brandýse nad Labem – Vrábí, Archeologické výzkumy v Čechách 2011, In: Zprávy České archeologické společnosti, Supplementum. Turek, J. ‐ Turková, M. 2012b: Polykulturní pravěká a novověká lokalita v Brandýse nad Labem – Vrábí, Bell Beaker cemetery affected by erosion at Brandýs nad Labem‐Vrábí. Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, pp. 667–672, fototab. 13–15 Baštová, D. – Šmolíková, M. – Turek, J. 2012: Dva hroby z období zvoncovitých pohárů z Prahy‐
Zličína, Hrozenkovské ulice ‐ Two Bell Beaker burials from Prague‐Zličín, Hrozenkovská Street, Archeologie ve středních Čechách 16, 2012, 661–665, fototab. 16. Turek, J. 2013a: Children in the burial rites of complex societies – In: Paulina Romanowicz (ed.).: Workshop of the Archaeology of Childhood. The child and childhood in the light of the archeology ‐ problems and research perspectives. Małkocin 5.‐ 6. listopadu 2012. Turek, J. 2013b: Na prahu nového řádu. První tvůrci chrámů a keramiky (10 000‐4000 př. Kr.), In: Bárta, M. – Kovář, M. (eds.): Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Academia, Praha, 71‐110. Turek, J. 2013c: Archeologie, antropologie netradičně. Sborník studijních materiálů ke kurzu Mezioborové dimenze vědy 2. Díl. INKOV, Katedra informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové, 54‐89. ISBN 978‐80‐7435‐293‐5 Turek, J. 2013d: Editorial. Archaeologies, Journal of the World Archaeological Congress, Volume 9 No. 2, August 2013, Springer, New York, 1‐2. Turek, J. 2013f: Echoes and Traditions of the Bell Beaker Phenomenon, In: From Copper to Bronze. Cultural and Social Transformations at the Turn of the 3rd/2nd Millennia B.C. in Central Europe. Gewidmet PhDr. Václav Moucha, CSc. anlässlich seines 80. Geburtstages. Herausgegeben von Martin Bartelheim, Jaroslav Peška, Jan Turek, Beitrage zur Ur‐und Frühgeschichte Mitteleuropas 74, Beier&Beran. Archäologische Fachliteratur, Langenweissbach, 9–23. Turek, J. 2013g: Age and Gender Identities in European Copper Age: An Anthropological Perspective, Indian Anthropologist, Vol. 43, No. 2, July ‐ December 2013. 73 ‐ 86. Turek, J. – Uckelmann, M. 2013: The Bronze Age shield of Sun and Crescent, In: Turek, J. (ed.) 2013: Abstracts. 19th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists 2013 Pilsen, Czech Republic. University of West Bohemia in Pilsen, Plzeň, 4 ‐5. Turek, J. ‐ Turková, M. 2013: Water erosion and the Bell Beaker Cemetery at Brandýs nad Labem, Fines Transire, Jahrgang 22 ● 2013, 22. Treffen, Archäologische Arbeitsgemeinscha Ostbayern / West‐ und Südböhmen / Oberösterreich, 20. bis 23. Juni 2012, Attersee – Mondsee. Verlag Marie Leidorf GmbH • Rahden/Westf. ISBN 978‐3‐89646‐217‐6, 99 ‐ 110. Turek, J. 2014a: New evidence of FBC longhouses in Central Bohemia, In: Martin Furholt, Martin Hinz, Doris Mischka, Gordon Noble, Deborah Olausson (eds.): Landscapes, Histories and Societies in the Northern European Neolithic, Frühe Monumentalität, Rudolf Habelt GmbH, Bonn, 219 ‐ 225. Turek, J. 2014b: Lost and found paradigms: Creation of the Beaker World, In: Kristian Kristiansen; Ladislav Šmejda; Jan Turek (Eds.): Paradigm Found: Archaeological Theory – Present, Past and Future. Essays in Honour of Evžen Neustupný, Oxbowbooks, Oxford 265‐279. ISBN: 9781782977704 Turek, J. 2014c: Social Foundations of the Beaker Phenomenon – In: Marie Besse (ed.): Around the Petir‐Chasseur Site in Sion (Valais, Switzerland) and New Approaches to the Bell Beaker Culture. Proceedings of the International Conference held at Sion (Switzerland) October 27th – 30th, 2011, Archaeopress Archaeology, Oxford, 285‐293. Turek, J. 2014d: Veřejná archeologie v současném globalizovaném světě, In: Veřejná archeologie 5/2014, Bureš, M. – Šmejda, L. – Šmolíková, M. (eds.): Příspěvky z konference Archeologie a veřejnost 7, KAR ZČU & Veřejná archeologie o. s. 85 – 91. Turek, J. 2015a: Bell Beaker stone wristguards as symbolic male ornament. The significance of ceremonial warfare in the 3rd millennium BC Central EuropeMaria Pilar Prieto Martínez & Laure Salanova (Eds.): The Bell Beaker Transition in Europe: Mobility and local evolution during the 3rd millennium BC, Oxbow Books, Oxford. ISBN: 9781782979272 Popularizace (výběr):
Turek, J. 1995: Středověký hrob. Zpravodaj Klecany, ročník 14, č. 5‐7. Turek, J. 1999: Novinky z laténských pohřebišť, In: Waldhauser, J a kol. : Jak se kopou keltské hroby (Laténská pohřebiště ze 4. – 3. století v Čechách). Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 187‐199. Turek, J. 2004: Hroby prvních zemědělců, Eternity 1. Turek, J. 2005a: Hroby Amazonek v Čechách, Archeologie 1. Turek, J. 2005b: Muž v ledu a pravěká cesta na onen svět, Eternity 2. Turek, J. 2005c: Nad hroby Keltů, Archeologie 2/2005. Turek, J. 2006a: Hroby Keltů v Čechách. Eternity 4. Turek, J. 2006b: Hroby lučištníků z Kobylis, Archeologie 1/2006, 10‐15. Turek, J. 2011a: Amazonky našich předků, Respekt, ročník 22, č. 26/27, 73‐75. Turek, J 2011b: Pivo místo dýmky míru, Respekt, ročník 22, č. 31, 71‐73. Turek, J. 2012: Modrý štít, Respekt ročník 23, č. 44, 71‐73. Turek, J. – Rokos, M. 2013: Zpátky do pravěku, IN Příloha Hospodářských novin č. 15, 10. 4. 2013, 8‐21. 
Download

zde v pdf - Univerzita Karlova