Archeologické metody Metodologie oboru: Z, za aktivní účast. Sylabus – Jan Turek, ZS 2013/2014. Téma 1 ‐ Identifikace a prospekce a archeologických lokalit Nedestruktivní archeologie. Metody terénní prospekce. Prospekce povrchovými sběry rozptýlených artefaktů. Geofyzikální a geochemické prospekční metody. Dálkový průzkum země: Satelitní/letecká prospekce, LIDAR snímky, zpracování a vizualizace dat dálkového průzkumu. Geofyzikální a geochemické on‐site analytické metody. Literatura: Kuna, M. (a kol.) 2004: Nedestruktivní archeologie, ISBN 80‐200‐1216‐8. Academia, Praha. Kuna (a kol.) 2007: Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Pravěký svět a jeho poznání, ISBN: 978‐
80‐86124‐75‐9, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha Křivánek, R. 2010a: Geofyzika v Archeologii. . Prezentace, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. http://www.arup.cas.cz/wp‐content/uploads/2010/12/www‐gfIII‐03.pdf Téma 2 ‐ Metody terénního odkryvu I. Způsoby odkryvu a dokumentace‐ 3D dokumentace – stratigrafie – tafonomie – metody a strategie odběru vzorků Literatura: Barker, P. 1977: Techniques of Archaeological Excavation, ISBN 0713402725 Batsford, London. http://books.google.cz/books/about/Techniques_of_Archaeological_Excavation.html?id=cqIYAAAAY
AAJ&redir_esc=y Kuna (a kol.) 2007: Archeologie pravěkých Čech – Svazek 1: Pravěký svět a jeho poznání, ISBN: 978‐
80‐86124‐75‐9, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. Praha Černý, V. 1995: Význam tafonomických procesů při studiu pohřebního ritu, Archeologické rozhledy 46, 301‐ 313. Téma 3 ‐ Metody terénního odkryvu II. Mikromorforlogie půdy, geochemické a geofyzikální metody v archeologických kontextech (seismická metoda, měření povrchové susceptibility, RTG), odběr vzorků pro environmentální analýzu, dataci a chemické analýzy. Literatura: Křivánek, R. 2010: Neznámé hrobky na pyramidových polích aneb výsledky nových geofyzikálních průzkumů v jižním Abusíru. Prezentace, Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. http://www.arup.cas.cz/wp‐content/uploads/2010/12/GF‐Egypt2002.pdf Turek, J – Majer, A. 1999: Příklad aplikace fosfátové analýzy na pohřebním nálezu v Tišicích (okr. Mělník). Archeologie ve středních Čechách 3, Praha. Lisá, L. & Bajer, A. 2012: Půdní procesy z hlediska mikromorfologie. http://www2.gli.cas.cz/lisa/outside/webPPP/ Milek, K. – Roberts, H. M. 2013: Integrated geoarchaeological methods for the determination of site activity areas: a study of a Viking Age house in Reykjavik, Icelandmore, Journal of Archaeological Science 40 (2013) 1845‐1865. Milek, K.2012a: Floor formation processes and the interpretation of site activity areas: An ethnoarchaeological study of turf buildings at Thverá, northeast Icelandmore, Journal of Anthropological Archaeology 31 (2012) 119–137
Milek, K. 2012b: The roles of pit houses and gendered spaces in Viking Age farms in Iceland, Medieval Archaeology 56, 85‐130 Téma 4 ‐ Metody datování I. Relativní: Chronologický kontext – definice. Typologie, klasifikace a taxonomie. Numismatika. Příklady horizontálni i vertikální stratigrafie. Problematika post‐depozičních procesů a intruzí. Literatura: Adams, W. Y. 2001: Classification and Typology (Archaeological Systematics). In: International Encyclopedia of the social and behavioral sciences (pp. ‐1962‐1966). Edited by Smelser, N. J.& Baltes, P. B. London, Pergamon‐Elsevier Science. http://www.eolss.net/Sample‐Chapters/C04/E6‐21‐01‐05.pdf Adams, W. Y. – Adams, E. W. 1991: Archaeological Typology and Practical Reality. A Dialectical Approach to Artifact Classification and Sorting. Cambridge University Press, Cymbridge.
Online ISBN:9780511558207 - Hardback ISBN:9780521393348 - Paperback ISBN:9780521048675
http://ebooks.cambridge.org/ebook.jsf?bid=CBO9780511558207 Kruťová, M. 2002: Kulturní vrstva a stopy nenalezené minulosti. In: Neustupný E. (ed.) Archeologie nenalezeného. Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla, Aleš Čeněk. Plzeň – Praha, 108‐118. Kruťová, M. 2003: Transformační procesy a problém intruzí v archeologii. In: Šmejda, L. – Vařeka, P. (eds.). Sedmdesát neustupných let. Sborník k životnímu jubileu prof. Evžena Neustupného. Plzeň: Katedra archeologie FF ZČU, 99 – 120. Kuna, M. 2002: Intruze jako doklad „nenalezených“ fází pravěkého osídlení. In: E. Neustupný (ed.). Archeologie nenalezeného. In: Sborník přátel, kolegů a žáků k životnímu jubileu Slavomila Vencla. Aleš Čeněk, Plzeň – Praha, 199 – 132. Téma 5 ‐ Metody datování II. Absolutní: Radiokarbonová/Kalium‐argonová metoda, Dendrochronologie, Termoluminiscence, Dozimetrická datace ‐ Optická luminiscence, Měření odchylky magnetického pólu Země, Rehydroxylace keramiky. Literatura: Renfrew, C. – Bahn, P. 2008: Archaeology: Theories, Methods and Practice, 5th edition, Thames and Hudson Ltd, London, ISBN‐10: 0500287198; ISBN‐13: 978‐0500287194 http://www.amazon.co.uk/Archaeology‐Theories‐Practice‐Colin‐Renfrew/dp/0500287198 Moira A. Wilson ‐ Andrea Hamilton ‐Ceren Ince ‐Margaret A. Carter & Christopher Hall 2012: Rehydroxylation (RHX) dating of archaeological pottery, Proc. R. Soc. A 8, Vol 468, no. 2147 3476‐
3493. http://rspa.royalsocietypublishing.org/content/468/2147/3476 Téma 6 ‐ Analytické metody a výzkum lidských ostatků a populací I Ancient DNA, Isotopová analýza prvků, rekonstrukce stravy a zátěže Literatura: Parker‐Pearson, M. 1999: The archaeology of death and burial, Sutton Publishing, london. Bahn, P. (ed.) 2008: Vepsáno do kostí. Jak lidské ostatky odhalují tajemství mrtvých, Mladá fronta, Praha Černý, V. – Sieglová, Z. – Brdička, R. 1997: „Molekulární archeologie“ – aplikace molekulárně biologických metod v archeologii a jejich využití pži studiu pravěkých populací, Archeologické rozhledy 49, 526 – 543. Téma 7 ‐ Analytické metody a výzkum lidských ostatků a populací II Paleodemografie, Paleopatologie, Paleoparazitologie Literatura: Cockburn, A. – Cockburn, E . –Reyman, T. A. 1998: Mummies, disease, and ancient cultures. Cambridge University Press, Cambridge. ISBN 0 521 58954 1. Neustupný, E. 1983b: Demografie pravěkých pohřebišť,Archeologický ústav ČSAV, Praha. Renfrew, C. – Bahn, P. 2008: Archaeology: Theories, Methods and Practice, 5th edition, Thames and Hudson Ltd, London, ISBN‐10: 0500287198; ISBN‐13: 978‐0500287194 http://www.amazon.co.uk/Archaeology‐Theories‐Practice‐Colin‐Renfrew/dp/0500287198 Téma 8 ‐ Analytické metody a výzkum lidských ostatků a populací III Formy přirozené mumifikace, analýzy – case study Ötzi. Literatura: Fleckinger, A. – Steiner, H. 1999: The Fascination of the Neolithic Age, The Iceman, Bolzano. ISBN 3‐85256‐126‐4 Spindler, K. 1998: Muž z ledovce. Mladá fronta – Kolumbus, Praha. ISBN 80‐204‐0704‐9. Téma 9 – Krajinná archeologie, sídelní areály pravěkých zemědělců Koncept sídelních areálů. Rekonstrukce krajiny. Prostorová analýza – GIS. Literatura: Neustupný, E. 1986: Sídelní areály pravěkých zemědělců, Památky archeologické 77, 226–234. Neustupný, E. 1987: Pravěká eroze a akumulace v oblasti Lužického potoka, Archeologické rozhledy 39, 629–643. Gojda, M (ed.) 2004: Ancient Landscape, Settlement Dynamics and Non‐Destructive Archaeology. Research project 1997‐2002, Academia, Praha. ISBN 80‐200‐1215‐X Téma 10 ‐ Analytické metody a výzkum artefaktů, materiálů a technologií Archeometalurgie, Keramologie, Petrografie, traseologie. Literatura: Gibson, A. 2002: Prehistoric Pottery in Britain & Ireland, Tempus Reparatum, London Štecl, J. – Malina, J. 1972: Základy petroarcheologie, Brno. Tylecote, R. F. 1992: A History of Metallurgy, 2nd edn, Institute of Materials, ISBN 0‐901462‐88‐8 Téma 11 Metody experimentální archeologie a etnoarcheologie Literatura: David, N. – Kramer, C. 2001: Ethnoarchaeology in Action, Cambridge University Press, Cambridge. http://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/PAPVA_28/um/David‐Kramer_Ethnoarcaeology_in_action.pdf Téma 12 ‐ Syntéza struktur a interpretace, případové studie Interpretace. Teoretické modely v archeologii. Aplikace umělé inteligence. Literatura: Neustupný, E. 2007: Metoda archeologie, Aleš Čeněk, Plzeň. Andreas L. Symeonidis, A. L. & Mitkas P. A. 2005: Agent Intelligence Through Data Mining, Springers, ISBN: 978‐0‐387‐24352‐8 (Print) 978‐0‐387‐25757‐0 (Online). http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fb136000.pdf 
Download

Archeologické metody (Jan Turek)