Krížovkársky časopis pre skutočných fajnšmekrov
Krížovky s úsmevom
špeciálne informačné vydanie
Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
lornet,
ochutnával
livrej,
Pav
olovená
ceruza
(zastar.)
darujem
organická
zlúčenina
štrngalo si
pri pripíjaní
3. časť
tajničky
lámaním
oddelia,
poodlamujú
Tomáš
(dom.)
áva
zab
rížov
zovkysusm
evom
druh
kôrovca
ry!
Lúšti
te
, zabá
vajte
ajte o
evom
kysusm
.com
cebook
Mária
(dom.)
dusilo
þasto
hrká
Aurel
(dom.)
/krizov
sulfid
nikelnatý
niekde,
voĐakde
nedospelí
Đudia
kaprovitá
ryba
sa a hr
2013
let
purpur
(kniž.)
nie je
zavesený
drozd,
po þesky
nanč
né vý
hry!
produkt
včiel
Viac informácií o časopise, ale aj ďalšie krížovky na stiahnutie nájdete na:
www.scalpermedia.sk
www.facebook.com/krizovkysusmevom
riskovanie
Pomôcky:
pre spá(hovor.)
imín, mul,
nok zmešOkáli, ave,
2. časť
kala
adovala
tajničky
utlačil
opäť,
znova
dokonči
oranie
Daniel
(dom.)
morská
úžina
slovenský
básnik
(Daniel)
zvyšok
po zotletí
niečoho
mykalo
málo,
máličko
skr.súhvezdia Páv
prejav
známky
života
stromoradia
dodatočne
robí
1000 kg
riedka
tkanina
latinský
pozdrav
žiadame,
požadujeme
od
(z lat.)
EČV Rim.
Soboty
spájala,
zlučovala
(odb.)
iba
jednotné
oblečenie
panských
sluhov
Anna
(dom.)
zavesme
(zried.)
Krížovka č. 1
1. časť
tajničky
základné
imanie
utesním,
upchám
ťarbavo
si sadlo
(expr.)
skratka
pre spojovaciu dráhu
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
lorňon
svetlofialový
(hovor.)
sťa
Dagmar
(dom.)
P 100 strán
P 98 kvalitných krížoviek
P 98 vtipov
P relax, zábava, humor
P finančné výhry
P výhodná cena
P vychádza štvrťročne
vzorec
jodidu
irídneho
viazaním
zhotovia
pooprašuje
€
ber 4/
ww.fa
h krí
yyloný boh
nančné
výh
opatriĢ
ilustráciami
decem
na: w
a hrajte o
þasto
hrká
Aurel
)
(dom.
ook.com/kri
žoviek
l
Mária m
)
(dom.
dusilo
1. þasĢĢ
tajniþky
mber-
k nám
tka
no
jed . Np
zn rreĖ
ko
ky
r-nove
sák,,
z dosák
priþĖa
www.faceb
lí
nedospe
ĐudiamasĢ
itá r.)
(zasta
kaprov
ryba
1,49
októbe
k nám na:
izovkysus
k.com/kr
w.faceboo
,
niekde
e
voĐakd
na: ww
l
klý
les tte
ná
gréé
bo
Lúštite, zabvýhry!
nčné ávajte sa
e o na
ry!
þ
výh sa a hrajt
báévajte
nčn
naza
te,
Lúe šti
jt o
a hra
n
na
nie je
ný
zavese
drozd,
ky
po þes
Pridajte sa
druh
a
kôrovc
h
som bol n
taká
tak
om poli rástla
nom
kk.
a vieš þo som
l po Taliansku
ovali taký
poli montéri mont
p
.
mesto
naše
d, ako celé
d
fid bol taký veĐký sud?
by im
þosul
atý
ky.)
nikeln
orí tajniþku krížov
vo
let
r
purpu
(kniž.)
litnýc
a
otk
dn p
je n. N Ė
z rre ky
ko
,
z dosák
priþĖa
iek
vychádza
4 x ročne
te sa
þn
ite,
Lúšt
jte sa
ých k
Pridaj
an
opatriĢ
ilustrá
ciami
-september
3.3/2
ro013
čník
98 kva
itných
98 kval
iek
tnýc
vali
98 k
tím ol,
via ies l
n ko
od dfú
o
mevom
jte
.)
ííva e
zn no
od e
jt
cu
aíív ezn no
od jte
cu
o
en
Ģ
ž.m ká
1. þasĢ
mu ypts á sĢ
m- ky
tajóniþ
Eg bskma
likastar.) auton lasĢ
ara ub(za
n
ob
rep
na nší lá
me
l
m
y nylo
ý boh
tím
via sol,
nie l
od fúko
od
alitn
smev
om
júl-august
sa k nám
ek
krížovi
ta
llý
sk
tte
ná
é
gré
bo
le
som bo rástla taká
m poli
om
m
no
þo so
a vieš
kk.
li taký
liansku
l po Ta ri montova .
nté
sto
poli mo lé naše me sud?
p
ce
Đký
d, ako bol taký ve
d
im
y.)
þo by
krížovk
niþku
orí taj
vo
Pridajte
mi
Ėa
dla relo
ud eba
os
.
u
m gyp ská 2a jniþk ton las n
E kraéb likta
au ob í lá
žsa ub
na enš
mu enreop
m
m
.)
h kr
apríl
98 kvalitným na
ná ch krí
žov
sa k
m
Ėa lo
dla dre a
u seb
jn
é
sk
už o
m en
m
3. ročník
014
h jún 2/2
ln
-máj-
e
že ú v u sa
sĢ
ti
z
Đk
þa
1. iþky
ve . Zra
lním
sp
tajn áĖate
rá
h
ze
rý,
po
ob
ad
Ė
.)
:
rí vky
am
vo
ho rížo
ním
e a ku k
za í
zri
via otov
po tajniþ
o
zh bili
rí en
ro
tvvo ž.m tská þasĢ y ómd- Ģ
o
u u v u u, víla
sĢ
Ė
þa ky
ti
sn na vetv sa
1. jniþ ate
ím
ta háĖ
že Đkú razu
pln
po
ve . Z
,s
ý
á
r
br
ze
y.)
do
í:
k
r
v
Ėa
vo o
ním
m
za ví
ho ríž
a
a ku k
via hoto ili
ie
z rob
zr jniþ
d
po í ta
sĢ
þa ky
or
2. iþ
tvv
98 kv
1,49 €
1
arec
r-m
čnáík
4. ro
C
bru
e
i
u fe vílu. adn tien
árjanu snu a Ėu ri u, za íla
tv
v
n
čník e ni
4. ro ílu. Criadn zatie
Súťaž!
vychádza
4 x ročne
€
4
/201
i
iek
1,49 €
iek
1,49
K s úsmevom
ížov
za
ád e
ch
vy ročn
4x
Prida
rí
krSíúťaž
evom
usm
vkys
rizo
m/k
k.co
eboo
v
98 k
značka
pre nanovolt
ých krížov
ádza
vych čne
ro
4x
w.fac
: ww
Sú
98 kvalitn
y
žovk y
y r í žovk Ks rí
k
ú
sm
K r í žovk y
evom
žov Ks úsmevom
sú
ých
alitn
ž!
ťa
rížoviek Súťaž!
tných k
li
ek 98 kva
žovi!
Rozprávajú sa traja policajti o tom, aké majú
hlúpe ženy. Prvý hovorí:
- Predstavte si, moja žena je taká hlúpa,
že si kúpila rádio a pritom je hluchá ako peň.
- To nič nie je, moja žena je taká hlúpa, že si
kúpila televízor a pritom je slepá ako patrón.
- Chlapci to je nič. Moja žena ide na mesiac
na liečenie a kúpila si 30 prezervatívov.
No vari si nemyslí,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
2
Krížovky s úsmevom je obsahovo bohatý krížovkársky časopis, ktorý na sto
stranách prináša kvalitné lúštenie. Okrem obľúbených švédskych krížoviek
v ňom nájdete aj špeciálnu časť pre fajnšmekrov, obsahujúcu krížovky s poprehadzovanou legendou, klasické, šikmé a mozaikové krížovky a vyplňovačky.
V tomto špeciálnom informačnom vydaní prinášame výber z toho, čo nájdete
v každom čísle časopisu.
Príjemnú zábavu praje redakcia časopisu Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Pomôcky:
CMa, emi- niekade,
tor, amo- voľakade
nal
elektróda solmizačtranzistora ná slabika
98 kvalitných krížoviek
o
.men
muž ptská
Egy ská
arab ika
bl
repu
nóm
auto lasĢ
na ob lán
ší
men
.)
lý
leskkl
t
náte
gré
o
bo
í aív
zzneodno
ccujte
ím
viat ol,
es
odni kol
odfú
otka
jedn Np
zn. Ė
korre
þnan
ky
4. ročník
u
. C ne
i
vílu
d
snu Ėu ria zatieni dlaĖamlo
a
,
udre
že n vetvu víla
ba
ú
o se
vveĐk razu sa
.Z
ti
rá
sĢĢ
zze
lním
1. þa ky
, sp
rý
iþ
b
jn
o
ta Ėate
Ėa d
pohá
am
rí:
)
hovo ížovky.
a
ie
kr
pozr jniþku
aním
ta
viaz oví
tvvorí
ot
ím
viat ol,
es
odni kol
odfú
Súťaž!
druh
trhaviny
vzorec
jodidu
draselného
d
sulfi ý
lnat
nike de,
niek e
kd
voĐa
droz y
sk
po þe
í
spel
nedo a
Đudi itá
ov
kapr
ryba
ia
Már .)
(dom lo
dusi
yylon
h
ý bo
druh a
vc
kôro
o
þast
hrká
l
Aure .)
(dom
Lúštite, zabávajte sa a hrajte o nančné výhry!
3. ročník
sĢĢ
1. þa ky
iþ
tajn
Ģ
mas r.)
ta
(zas
l
m
d
sulfi ý
lnat
nike de,
niek e
kd
voĐa
droz y
sk
po þe
í
spel
nedo a
Đudi itá
ov
kapr
ryba
ia
Már .)
(dom lo
dusi
yylon
h
ý bo
druh a
vc
kôro
zužuj
kúril
viac ako
treba
grécke
písmeno
zobák
(kniž.)
zľahka
usušia
druh
dýky
ťažké
kladivo
skr. súhv.
Veľký pes
tesniaci
krúžok
drvila
na prach
diali sa
(expr.)
týkajúce
sa psov
obojživelník
vypierala
Mária
(dom.)
o
þast
hrká
l
Aure .)
(dom
Lúštite, zabávajte sa a hrajte o nančné výhry!
mykli
automobil
(hovor.)
plavovlasá žena
druh bielej repy
2. časť
tajničky
druh
revolvera
nitrid
molybdénu
október-november-december 4/2013
riĢ
opat rá
ilust i
ciam
nechce
sa, lení
sa
obyvateľka
Ázie
kyprime
pluhom
celkom
zlomil
Pomôcky:
elácia,
kris, aga,
kvaka, em
citoslovce
pokúsil sa
varovania
lakomosť
homológia
(mat.)
uchytil
(expr.)
1,49 €
n
h
kká
sák,
bol
la ta
z do Ėa
m
som oli rást
priþ
p
þo so
vieš
nom
u a vali taký
nsk
let
kk.
to
o.
ur
Talia mon
purp )
l po ontéri še mest sud?
ž.
m
a
ý
(kni
poli celé n
veĐk
ko
taký y.)
d, a im bol
vk
o
íž
y
kr
je
nie ný
þo b jniþku
se
ta
orí
zave d,
vo
98 kvalitných krížoviek
Ģ
mas r.)
ta
(zas
l
m
riĢ
opat rá
ilust i
ciam
vychádza
4 x ročne
Učiteľka dala žiakom slohovú úlohu
na tému: "Keby som bol riaditeľom
firmy". Všetci žiaci sa pustili
do písania, iba Janko nie.
Učiteľka to vidí a pýta sa ho:
- Janko, a ty prečo nepíšeš?
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
požíval
tekutinu
štvorček
(typ.)
y
s úsmevom
júl-august-september 3/2013
Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkysusmevom
98 kvalitných krížoviek
sĢĢ
1. þa ky
iþ
tajn
ky
98 kvalitných krížoviek
k
K r í žov
1,49 €
s úsmevom
otka
jedn Np
zn. Ė
korre
þnan
Jeseň (október, november, december)
vychádza
4 x ročne
3. ročník
lý
leskkl
t
náte
gré
o
bo
Lúštite, zabávajte sa a hrajte o nančné výhry!
98 kvalitných krížoviek
n
h
ká
k
sák,
bol
la ta
z do Ėa
m
som oli rást
priþ
p
þo so
vieš
nom
u a vali taký
nsk
let
kk.
to
o.
ur
Talia mon
purp )
l po ontéri še mest sud?
ž.
m
a
ý
(kni
poli celé n
veĐk
ko
taký y.)
d, a im bol
vk
o
íž
y
kr
je
nie ný
þo b jniþku
se
ta
orí
zave d,
vo
nóm
auto lasĢ
na ob lán
ší
men
í aív
zzneodno
ccujte
ky
K r í žov
Súťaž!
o
.men
muž tská
Egyp ská
arab ika
bl
repu
.)
Lúštite, zabávajte sa a hrajte o nančné výhry!
Leto (júl, august, september)
zh
ili
drob
sĢĢ
2. þa ky
iþ
tajn
ské
muž o
men
apríl-máj-jún 2/2014
Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkysusmevom
98 kvalitných krížoviek
ov
zhot ili
drob
sĢĢ
2. þa ky
iþ
tajn
január-február-marec 1/2014
Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkysusmevom
4. ročník
1,49 €
1,49 €
s úsmevom
u
. C ne
i
vílu
d
snu Ėu ria zatieni dlaĖamlo
a
,
udre
že n vetvu víla
ba
ú
o se
vveĐk razu sa
.Z
ti
Ģ
zzerá
lním
þasĢ
1.
sp
,
iþky
obrý
tajn Ėate
Ėa d
pohá
am
rí:
)
hovo ížovky.
ie a
kr
pozr jniþku
aním
ta
viaz
í
tvvorí
vychádza
4 x ročne
vychádza
4 x ročne
kúzelnícka
estrádna
produkcia
štátna
(hovor.)
í žovk y
Ksrúsmevom
y
98 kvalitných krížoviek
k
K r í žov
98 kvalitných krížoviek
Súťaž!
Pridajte sa k nám na: www.facebook.com/krizovkysusmevom
Súťaž!
ské
muž o
men
Jar (apríl, máj, jún)
1. časť
tajničky
osoby
majúce
nárok na
dedenie
grécka
bohyňa
pomsty
Zima (január, február, marec)
vzorec
sulfidu
indnatého
údermi
vraz
výskumný
ústav
klamem
(hovor.)
vyberala
peniaze
dôstojník
v Turecku
Krížovka č. 2
Anna
(dom.)
4
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Dvaja farári sedia v peknom počasí vo farskej
záhrade, popíjajú červené vínko a jeden hovorí:
- Čo myslíš,...dožijeme sa my toho, až Vatikán
vydá dekrét o zrušení celibátu?
- To neviem!...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
zrakom
sa pristavil
(kniž.)
2. časť
tajničky
posúch
spodná
časť
vlnovky
EČV Rimavskej
Soboty
podpora
zo strany
vplyvnej
osoby
zn. pre
steradián
ostrý vrchol hory
Pomôcky:
oolit, ladin,ab ovo,
lar, Kodet
malý palec
želežničná
správa
Sev. Írska
sekajte,
rúbte
chytal
zvrtni
pokry
rosou
Lazár
(dom.)
uchopil
(bás.)
uzlové písmo Inkov
MPZ
Fidži
prúd,
ronenie
tu máš
predložka
so 6. pádom.
Teodor
(dom.)
3. časť
tajničky
Alexander
(dom.)
hrať dúhovými
farbami
skôr,
včaššie
matka
Romula
a Rema
1. časť
tajničky
Krížovka č. 3
obsiať
z vajca
(z lat.)
epocha
triasu
vykúpal
neúmyselne
opytovacie
zámeno
odmietnu
poletujú
bojovávaš
okolo,
vôkol
väzba
tlačenica
(zried.)
3. časť
tajničky
gibon
bieloruký
Tibor
(dom.)
lebka
(kniž.)
kraj
južne od
Zvolena
muž.meno
nalievali
citoslovce
bujnosti
značka
pre neper
stupeň
paleogénu
oblieklo
sa
hoci,
po česky
jódnan
draselný
stáť!
(z nem.)
odtrhli
(zried.)
Alojzia
(dom.)
Ľudovít
(dom.)
druh
pigmentu
nazývali,
menovali
nevstúpilo
5
Vojaci obsadili dedinu a začali znásilňovať
všetky ženy. Prišlo aj na starú babku
a dedko dohovára vojakom:
- Nehanbíte sa,… veď je to stará žena!...
Babka sa otočí k dedkovi a zahriakne ho:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
dohodenie
druh
horniny
2. časť
tajničky
zneváž
(kniž.)
rozhovor,
hovor
blanokrídly
hmyz
neisto
sa pohybuj
kurivo
úderom
zrazil
(kniž.)
starogrécka
bohyňa
sváru
pošle,
odošle
urobili
pohyb
degustácia
(zried.)
značka
elektrónvoltu
skratka
pre a dato
skratka
liečebnej
telesnej
výchovy
udierajte
nohami
veľmi
pošliapete
rímske
číslo 499
zrakom
dosiahol
po istú
hranicu
vzťahujúca sa
na osi
patriaci
vám
vykašliavaj
obyvateľ
Čiech
malý
ostredok
český
sochár
skratka
súhvezdia
Plachty
vkročilo
olúp,
zbav šúp
chodilo
spievať
koledy
zotlie
druh
komára
televíz.sp.
Portugal.
polotuhá
látka na
čistenie
MPZ
Kuvajtu
1. časť
tajničky
bicie
nástroje
Mária
(dom.)
sliedil,
stopoval
(expr.)
Pomôcky:
Vel, RTP,
NIR, Rea,
drums
odpadli
v podobe
kvapky
(zried.)
Krížovka č. 4
citoslovce
pohrozenia
!
Pomôcky:
siena, latorf, kipu,
Eris, FJI
6
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Po milostnom akte ležia obaja milenci
vedľa seba. Muž sa pomaly zdvíha
a obzerá sa po spálni. Na nočnom
stolíku si všimne fotku sympatického
chlapa. Pýta sa ženy:
- To je tvoj manžel?
- Nemám manžela.
- Tak tvoj priateľ?
- Nemám priateľa.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
vylisovaná
uvutan,
šťava
Achab,
z niečoho
lár
nereálna
zložka
čierneho
uhlia
zvesíš,
spustíš
lodný
otvor
zacelil sa,
zahojil sa
kopaním
skyprí
trošku
odpi
aromatický
výlučok
vorvaňa
odsypáva
ostrov
v Ochotskom mori
vzorec
oxidu
hlinatého
priveď
kakaový
nápoj
značka
rubídia
rieš niečo
ťažké
často
kázať
symetrála
schýlili
zn. pre
statute
mile
posúval sa
pešky,
pešo
EČV
Bardejova
voňavá
hojivá
masť
náhla
zmena
zápas,
bojuj
zn. autosviečok
obtrela
buľva,
po česky
cit. pohrozenia
asýrsky
kráľ
ázijský
tur
tlačová
agentúra
Albánska
búra, váľa
predložka
so 4. pádom
miesto
obracania
pluhu
pri oraní
značka
lawrencia
regulačné
miesto
staroslovanská
bohyňa
sunutím
dal dolu
obruba
skveli sa
zelenou
farbou
ciachovacie zariadenie
priraďovacia
spojka
biblický
spis
Nového
zákona
3. časť
tajničky
Krížovka č. 5
znížený
tón E
veliteľstvo
vydala
pukavý
zvuk
existovalo
rímsky
bôžik
skutočné
prostredie
izraelský
kráľ
hovor
1. časť
tajničky
listnatý
strom
dostával
lilavú
farbu
Pomôcky:
zebu,PAL,
ATA, plov,
Ninos
osudové
znamenie
(kniž.)
ramenný
kĺb
očisti
od prachu
opatrne
preskúmať
(hovor.)
nesplním
očakávanie
zaborila
Otec je so synom na trhu a kupuje
kravu. Otec ju ohmatáva, obzerá
vemeno a celú ju potľapkáva. O týždeň
uteká malý synček za otcom na pole
a už zďaleka kričí:
- Otec,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
kopaním
skyprí
zlučoval,
spájal
skratka
inšpekčnej
prehliadky
akým
spôsobom
vysekávaj
dlátom
1. časť
tajničky
dvojhláska
kul
6. mesiac
v roku
strata,
ujma
vlhnúť
neširoké
stredoázijské
národné
jedlo
obíja
kovom
starček
(kniž.)
vyhŕňať
značka
ruských
lietadiel
(Antonov)
lietajúci
tvor
vyjadrenie nesúhlasu
MPZ
Indonézie
pokým,
dokedy
klamstvá
Pomôcky:
omen, ve- adoptovalo 2. časť
(práv.)
to, omos,
tajničky
balzam
druh
textílie
zbavovalo
buriny
mužské
meno
7
básnické
dielo
Vergília
urobia
chlpatým
tára
(hovor.)
skypril
rýľom
2. časť
tajničky
liatím
doplní
týčili sa,
vypínali sa
(kniž.)
Pomôcky:
Eneida,
durit,
luka
toto,
po rusky
Krížovka č. 6
súvislé
poradie
!
opera
G. Verdiho
8
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
On a ona sú v parku. On ju hladká
po chrbte a ona sa ho pýta:
- Zlatko, čo robíš?
- Hľadám prsia.
- Ale tie mám vpredu.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
opäť,
znova
1. časť
tajničky
vylučovaskratka
lo po kvapodborného
kách
učilišťa
(kniž.)
vzorec
hydridu
zirkónu
výprava
pútnikov
v púšti
poníži,
pouráža
vianočná
pieseň
MPZ
Libérie
Ilona
(dom.)
prípitok,
zdravica
drevovláknitá
lisovaná
doska
toto,
po rusky
2. časť
tajničky
starogrécka
bohyňa
sváru
Ján
(dom.)
goniometrická
funkcia
zn. sec
robiť
čiary
poštové
smer.číslo
prívrženec
arianizmu
skratka
odborného
označenie
lietadiel
Írska
štíhlo
druh
zeleniny
myslí
Pomôcky:
(bás.)
sil, oka,
sitar,solo- juhoamer.
lit, toast
plodina
čínske
ženské
meno
amazonská ryba
špagát
máta,
straší
syčia
MPZ
Nepálu
nalievali
Juliánsky
kalendár
týkajúca
sa spisov
súpisová
hania
(expr.)
vrieska
(expr.)
atóm,
po česky
žilnatá
hornina
Elemír
(dom.)
prejavte
známky
života
hudobný
nástroj
cit. rezignovania
zrakový
orgán
okultné
krvácanie
vedomky,
uvedomene
dovážaná
z kolónií
prispôsoboval
nemravnosť
typ
pobrežia
Krížovka č. 7
Krížovka č. 8
korálové
ostrovy
ženské
meno
mužské
meno
hmotnosť
obalu
tovaru
bučí
výstuž
palubných
otvorov
oklepe
(expr.)
sulfid
vojenský
zbor
odrezaním
časti
znetvoril,
zmrzačil
druh, typ
tesne
zaplo
3. časť
tajničky
parádne
(expr.)
pružné
gule
veľký
africký
nelietajúci
vták
škrtila
piskľavé
dýchanie
(lek.)
Žena sa pýta muža:
- Zlatko, prečo máš také veľké oči?
- Pretože som ako malé dieťa veľa
plakal.
- Hm,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
citoslovce
hydrindén
zvuku
(chem.)
bubnov
skr.polyoxyPomôcky:
čiastočne
metylénu
Eris, inspracova1. časť
dán, isit,
ný tovar
corps, ria
tajničky
stará
zbraň
vládze
(arch.)
zatají
(expr.)
9
loď
(hovor.)
obkrúť,
omotaj
odovzdá
(zastar.)
obyvateľ
Turecka
uloží
ako úlohu
značka
telúru
rímske
číslo 505
koval
značka
pre abvolt
škriab
Alena
(dom.)
zbierka
fotografií
v podobe
knihy
ženské
meno
cit. rýchleho konania
značka
titánu
otup,
stup
Aurel
(dom.)
2. časť
tajničky
druh
nerastu
životný
príbeh
3. časť
tajničky
rozvitie
pukov
rastliny
popletie
právna
norma
Pomôcky:
stridor,
anomit,
taran, EI
spája
do párov
zábavné
podniky
10
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Prídu dvaja poslanci do reštaurácie a
čašník sa ich pýta, čo si prajú
k jedlu.
- Viete, my by sme si dali niečo,
čo v parlamente nemáme...
- Ako si prajete... Takže páni,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
vyhrešil,
pokarhal
(hovor.)
1. časť
tajničky
predložka
s 3. pádom
skratka
štátu
Arkansas
často
seje
2. časť
tajničky
hurhaj
(expr.)
cvičné
skladby
skratka
stredných
vĺn
skratka
pre telefón
skr. rádiotelefónu
pletený
materiál
útes
(bás.)
1. časť
tajničky
lesná
šelma
zložka
silice
z fenikla
osuheľ
značka
india
mykanie
(expr.)
budhistickí
mnísi
prehltnutie
pílením
získa
nenáročná
obilnina
plač
(bás.)
odťať,
odseknúť
kde?
druh
jedla
Kartáginec
zvinutá
látka
MPZ
Ekvádora
zn. pre
nanometer
menšia
rana
blázon
(hovor.)
hrabe,
kutá
japonský
umelecký
rezbár
zrakové
orgány
Amatérska
atlet.asoc.
Estera
(dom.)
unášajú
blato,
špina
(expr.)
vyvaľujú
oči
mužské
meno
Alžbeta
(dom.)
akíže
neprevísa
skr. pre
ad acta
obliate
namáčal
ohmatať
(hovor.)
divo
citoslovce
zasyčania
pomocník
farára
skutok
(kniž.)
značka
amerícia
ťatím
oddelím
melanchólia
ženské
meno
v tento
deň
oponentské
konanie
kemping
(hovor.)
prevaľovať
severský
cicavec
jednoduché
plavidlá
rúbe
opláchla
2. časť
tajničky
prostriedok na stužovanie
chlap,
muž
týčilo sa
(zried.)
postupca
(práv.)
prijímala
potravu
ústami
Alojz
(dom.)
rivali,
protivníci
Pomôcky:
Aman, oka- posielalo
(bás.)
pia, purín,
kapama
požula,
požuvala
Dcéra doniesla zo školy domov
poznámku:
- Je papuľnatá, odvráva a nedá si
povedať.
Na druhý deň učiteľka číta v žiackej
knižke:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
žirafovitý
párnokopytník
citoslovce
odporu
krém na
topánky
zn. pre
long ton
Liliana
(dom.)
rezaním
oddeľ
3. časť
tajničky
druh
kuvika
skratka
pre arkus
virtuozita,
dokonalosť
(zastar.)
šperk,
klenot
kakaový
nápoj
žart, vtip
(hovor.)
vzorec
fosfidu
vanádu
vzorec
parohatý
bromidu
párnokodraselného
pytník
kvalitne
oslavná
lyrická
poézia
zaháľalo
mohol
11
názov japonského
porcelánu
EČV
Detvy
dusíková
zlúčenina
regionálne
združenie
omotávali
sa
?
Pomôcky:
yaki, anetol, kasyda, cedent
Krížovka č. 9
nevychádza dobre
s niekým
Krížovka č. 10
12
Krížovky s úsmevom
Lístok za stieračom zaparkovaného auta:
Správa pre zlodejov:
- Nádrž je prázdna, rádio nemám
a motor je vylágrovaný.
Na druhý deň pribudne ďalší lístoček:
Správa pre majiteľa auta:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
Pomôcky:
alália,
Ilokan,
in toto
vcelku,
celkom
(kniž.)
1. časť
tajničky
skratka
pre ako
hosť
značka
pre stattesla
severský
cicavec
podviedla,
ošudila
(hovor.)
stolík
(zastar.)
súlad
(kniž.)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
E
F
G
skratka
pre a iné
zvierací
brloh
H
I
programovací jazyk
vrhnutie
rozpaky,
otáľanie
zvedavo
hľadia
obyvateľ
Filipín
J
život
(v med.)
venezuelský politik
koreňová
zelenina
3. časť
tajničky
biely
nerast
básne
nahriatie
Samuel
(dom.)
!
Vodorovne: A. Prvá časť tajničky. – B. Výpravná, dejová – ubránilo sa, uhájilo sa. – C. Repce,
frfle – Kristián (dom.) – zlúčenina céru. – D. Nádoba s popolom mŕtveho – naozaj, bezpochyby
– hmotnostná jednotka v USA a Kanade. – E. Jednoduché veršované básničky – Elena (dom.) –
značka pre stathenry. – F. Pretlač na bývalých známkach – počkal s niečím – malé teľa. – G. Dajú
niečomu iný vzhľad – žirafovitý prežúvavý párnokopytník – fúkalo, vialo. – H. Vzťahujúce sa na
kuny – päťmocný alkohol – klobúk (hovor.) . – I. Odišiel dopravným prostriedkom – zotleli. – J.
Druhá časť tajničky.
Zvisle: 1. Ozaj, skutočne – kopaním rozry. – 2. Jedovatá chemická bojová látka – akademický titul
doktora medicíny. – 3. Sladkovodné ryby príbuzné lososom – kruhovité útvary z kvetov a vetvičiek.
– 4. Uznanie autority – kývaš na pozdrav (kniž.). – 5. Štikúta – niečie – existuješ. – 6. Citoslovce
zvuku somára – konská železnica (zastar.) – grécka bohyňa pomsty. – 7. Starorímsky odev – dravý
vták. – 8. Cudzokrajné vtáky podobné bocianom – plačlivo, nariekavo (bás.). – 9. Dlane s privretými prstami – priemyselná rastlina. – 10. Počíta – pripevňovalo lepom. – 11. Súhlas – slinkový nerast
– EČV Starej Ľubovne. – 12. Vari, azda – odhadujú cenu, oceňujú – opytovacie zámeno. – 13. Alena
(dom.) – skratka pre dekalúmen. – 14. Srdcovnica – morský cicavec. – 15. Týkajúca sa ôs – skolila
(kniž.). – 16. Na dlhší čas – omám alkoholom!
grécka
bohyňa
citoslovce
cupnutia
zn. pre
savart
hrob
(kniž.)
značka
irídia
osobné
zámeno
väzeň,
trestanec
(zastar.)
rozdrobuješ
(kniž.)
13
4
D
tesárska
sekera
(hovor.)
ničota,
ničotnosť
(zastar.)
3
C
druh
bitúmenu
druh
horniny
ženské
meno
2
B
hnevlivá
(expr.)
ohovoria,
oklebetia
Jozef
(dom.)
Manžel prišiel domov a vyrušil ženu s milencom. Tá ho v rýchlosti schovala za
televízor. Chvíľu nato muž televízor zapol, otvoril si pivo a začal pozerať futbal.
Žena nevedela, čo má robiť, tak sa rozhodla muža z izby vylákať:
- Miláčik, stal sa zázrak! Spadol mi tanier a opäť mi vyskočil do rúk.
- To nič nie je! ... Pred chvíľou ...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
A
skratka
libry
skr. difenylamínu
skratka
tlaku
krvi
Hlásková krížovka
1
sieň
pochádzajúci
z Írska
nahí
(expr.)
kosť
(anat.)
2. časť
tajničky
nedostatočne
situačná
mapa
Taliani
(zastar.)
Pomôcky:
Ate, DSL,
ilit, alit,
Chávez
vývinová
chyba reči
(lek.)
Krížovky s úsmevom
Pomôcky: arabit, Ate, celit, cental, cerid, okapia.
ruky
Krížovka č. 11
Krížovka č. 12
14
Krížovky s úsmevom
Mozaiková krížovka
Vyplňovačka
V električke hovorí jeden pán druhému:
- Dôverne vám prezradím, že cestujem načierno...
- Dôvera za dôveru! – hovorí oslovený pán.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
1
2
3
4
5
6
7
Krížovky s úsmevom
Priznáva sa ženích budúcej svokre:
- Viete, ja mám taký zlozvyk. Často sa rozzúrim a to dokonca bez príčiny.
- Z toho si nič nerob, syn môj! Keď sa oženíš s mojou dcérou, ...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
8
9
10
11
12
2
A
B
C
1
D
3
E
F
G
Vodorovne: A. Kovová forma na odlievanie ingotov – obliečka – bulharské jedlo – dezinfekčný
prostriedok. – B. Keltská bohyňa koní a oslov – trhal, driapal (kniž.) – symetrála – šúchal sa,
zadŕhal – utrmáca, utrasie (expr.). – C. Bol vystavený dažďu – kus dreva vzniknutý štiepaním –
jedna z troch sudičiek – upozorňoval na nebezpečenstvo. – D. Tajnička. – E. Akým spôsobom –
značka niklu – vykášalo – skratka pre a podobne – mohutný cudzokrajný listnatý strom – obyvateľ
Írska – skratka Slovenskej akadémie vied. – F. Japonský strunový hudobný nástroj – nechaj istý čas
variť – ozdobný izbový kvet – hrôza, zdesenie (v med.) – ostrov v Malých Sundách. – G. Protirečil
istému názoru – puzdro – vyhynutý kočovník – natierala lakom.
Zvisle: 1. Udiera nohou – nejako, dajako – samostatná priekopa v teréne (voj.). – 2. Ikonodul
(kniž.) – trváca rastlina. – 3. Súlad, poriadok (kniž.) – voľajako – poľovný pes. – 4. Klepaním zbav
prachu – žrebovala. – 5. Ženské meno – pracuj. – 6. Usadenina roztoku – spevohra – ústna hláska.
– 7. Dym, čmud (bás.) – pivnica, po česky – druh jedla. – 8. Robila apretáciu niečoho – škriepka,
spor (zastar.). – 9. Živočíšny tuk – často vítala. – 10. Judejský kráľ – ublíži na cti – šelma z čeľade
lasicovitých. – 11. Vyslov niečo – Miroslava (dom.). – 12. Hltavo pije – vývojové štádium hmyzu
– kypril pôdu pluhom.
Pomôcky: Alor, Epona, kapama, Kloto, koto, pavor, saprol.
10. DETAŠOVALO, ROZPRPLALO.
9. ZAŤAHUJEM, ŽIADAJÚ SA.
8. NABIJETE, NAOBERÁM, UDRŽIA SA, UŽIARILA.
7. FRIZÚRA, HUPKALO, MIERILO, MILARIT, NÁMRAZA, OBELELI, ROZKULO,
TAMBUR, ZARATIT.
6. BALADA, JELUŠA, KAMALA, KAZETA, LALALA, NAHRÁM, ODKAZY, PÍLILO,
ZVALIA.
5. ADINA, ATIKA, ČAKAN, HRAJÚ, KALIF, KERUJ, LAURA, MAMBA, NÁLET, OBMAŽ, OLÁMU,
PIESA, TELÚR, TÚŽIL.
4. KATA, LABE, LILA, MUŽI, ZAOR, ZMAŽ.
3. ALO, ASA, BOD, OBV, OTO, RAP, ŠIL, TAM.
2. IV, LA, LU, MI, NÁ, PZ.
15
Krížovka č. 13
Krížovka č. 14
16
Krížovky s úsmevom
Šikmá krížovka
Krížovka s poprehadzovanou legendou
Riaditeľ hovorí sekretárke:
- Pozerám, pozerám, Deniska, že ste zo dňa na deň bucľatejšia,... dávajte si pozor!...
- Neskoro, pán riaditeľ,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
Susedka sa pýta susedy:
- A začo zavreli toho tvojho muža?
- Ale za plytvanie vodou...
- A za to sa už dnes zatvára?
- Veru tak. Môj starý... (Dokončenie tvorí tajničku krížovky.)
N
R
K
6
1
R
R
R
R
K
R
I
I
I
N
N
N
K
N
N
I
N
I
2
R
3
K
Í
Krížovky s úsmevom
I
R
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
5
20
4
21
3
22
2
23
1
24
Pomôcky: dralon, súsek, nibs, alait, jesep, hamal, pair, NIR, pilús, NAN, Sion, keman, bardi, Satyr.
1. Administratívna jednotka verejnej správy. - 2. Albert (dom.). - 3. Básnici (kniž.). - 4. Blato, špina
(expr.). - 5. Citoslovce rezignovania. - 6. Cvičením získavaj zručnosť, nadobúdaj vedomosti. - 7.
Český herec. - 8. Čuchom zistí vôňu. - 9. Debna na úschovu obilia, múky. - 10. Doživotný člen
francúzskej snemovne. - 11. Drobný čierny chrobák ničiaci obilie, zrniar čierny. - 12. Druh nylonovej priadze, dralón. - 13. Druh rafinovaného cukru. - 14. Elena (dom.). - 15. Erika (dom.). - 16.
Ivan (dom.). - 17. Kolísaním utíšia. - 18. Majetok štátu (hovor.). - 19. Malá rúra. - 20. Mäkký nerast.
- 21. Meno francúzskeho herca Delona. - 22. MPZ vozidiel Indonézie. 23. Na zadnom mieste, na
konci. - 24. Nedostatok svetla, temno. - 25. Nepriepustná hornina zložená z jemných častíc. - 26.
Nosič bremien. - 27. Očistím pomocou sita. - 28. Odseknem. - 29. Ohradený priestor pre ovce s
kolibou. - 30. Okno. - 31. Podoprú sa. - 32. Praská, vydáva praskavý zvuk. - 33. Rozrývajú niečím
ostrým. - 34. Siedmy deň v týždni. - 35. Skratka Americkej automobilovej asociácie. - 36. Skratka
obchodnej akadémie. - 37. Skratka pre Pohár víťazov pohárov. - 38. Skratka rádiotelefónu. - 39.
Skratka rozhlasovej spoločnosti Iránu. - 40. Skratka štátu Virgínia. - 41. Skratka tlačovej agentúry
Nigérie. - 42. Skratka zbierky. - 43. Sólové vokálne skladby. - 44. Staršie drevené náradie na mlátenie obilia. - 45. Tuku podobná tvárna látka. - 46. Turecký hudobný nástroj podobný husliam. - 47.
Týkajúci sa lane. - 48. Typ brehu rieky. - 49. Ujec, strýko. - 50. Uzavretý štvordverový automobil. 51. Vrch v Jeruzaleme. - 52. Vyhŕňal. - 53. Vzorec hydridu hliníka. - 54. Vzorec hydridu titánu. - 55.
Vzorec kobaltidu uránu. - 56. Zmyselný horský a lesný démon. - 57. Značka jednotky kalória. - 58.
Značka prvku neón. - 59. Značka prvku stroncium.
17
Krížovka č. 15
Doprava nadol: 1. Staroegyptský boh slnka. – 2. Skratka pre dekalúmen. – 3. Staršie mužské
meno. – 4. Štvrtá časť tajničky. – 5. Železničná správa Iraku – robil mokrým, vlhčil. – 6. Vlhkosť
– kvočal, čupel. – 7. Nepodarková – vykonávajú obrad krstu. – 8. Natieralo mazivom – šibalský
výčin, huncútstvo. – 9. Žiletkou odstraňovalo chlpy – saním načerpala. – 10. Týkajúca sa rámu
– diván, otoman. – 11. Oddelený priestor v reštaurácii – chorí ľudia (hovor.). – 12. Ženské meno –
rohovka (v med.). – 13. Ľahký očný zákal (lek.) – skratka súhvezdia Líška (Vulpecula). – 14. Prvá
časť tajničky. – 15. Zareveš. – 16. Zvyk, obyčaj (zastar.). – 17. Značka hliníka.
Doľava nadol: 8. Skratka krátkych vĺn. – 9. Tretia časť tajničky. – 10. Hazardérstvo. – 11.
Začnem hrať. – 12. Často sála – obmena, modifikácia. – 13. Ktorá nie je príjemná, nevítaná – český
básnik. – 14. Napoly, čiastočne – veľmi zbila (hovor.). – 15. Penisto – krčím, húžvem (expr.). – 16.
Zberá – rytím skypril. – 17. Nevľúdne, namrzené – nezotrvávaj v spánku! – 18. Dvorček (anat.) –
stredoveký viacvežový hrad. – 19. Veľký pravoslávny kláštor – natieral mastivom. – 20. Dedina,
po česky – riedka tkanina na vyšívanie. – 21. S námahou nieslo. – 22. Svetadiel. – 23. Staroslovanská bohyňa. – 24. Druhá časť tajničky.
Pomôcky: IRR, kastel, keras, lavra, Machar, nebula, Vul.
Krížovka č. 16
18
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Hovorí pacientka stomatológovi:
- Pán doktor, ja sa tak strašne bojím
toho plombovania, že by som radšej
rodila.
- No tak to si ale rýchlo rozmyslite,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
rovnováha
(hovor.)
druh
nerastu
strata
na hmotnosti
tovaru
obidva
najviac
zlý
odymil,
okadil
2. časť
tajničky
lietadlo
(hovor.)
úžitková
rastlina
potom
namaľuje
(pejor.)
tlapa,
dlaba
pes
(det.)
plačlivo
(bás.)
od udaného dňa
(z lat.)
cudzie
ženské
meno
kusy
nábytku
urobí onemeným
EČV
Starej
Ľubovne
nariekavá
Melichar
(dom.)
3. časť
tajničky
balkánska
objemová
jednotka
klíček
trhavý
kŕč
veľká vod.
elektráreň
EČV Dunajskej
Stredy
19
veľké psy
tlačová
agentúra
Poľska
skorá
(kniž.)
Svetozár
(dom.)
jedlo,
potrava
kamenná
soľ
čierny
vták
lúč
(bás.)
babrime
(hovor.)
menší čierny vták
rímske
číslo 49
budhistický mních
behal,
blúdil
(kniž.)
láka,
vyťahuje
Krížovka č. 17
pásmové
horstvo
kypri
pluhom
buď živý
sušienka
1. časť
tajničky
inak,
inakšie
mužské
meno
Krížovka č. 18
robí,
uskutočňuje
zrakový
orgán
kopnutie
žiak
4. triedy
vyvretá
hlbinná
hornina
český
maliar
a grafik
tlač. ag.
Egypta
úplne
zavri
lapil,
chytil
prilákajú,
privábia
rímske
číslo 49
bezmenne
čínske
ženské
meno
vlhčilo
označenie
lietadiel
Írska
vhodný,
vyhovujúci
EČV Nové4. časť
ho Mesta
nad Vátajničky
hom
ženské
meno
Zolov
román
cudzopasný hmyz
šiator
sarmatský
jazdec
spriadame
starorímsky obetný oltár
ženské
meno
zbavili
kože
energia
existujete
skáčuc,
rýchlo
krúti,
točí
Sťažuje sa priateľ priateľovi:
- Tá moja žena je ale riadna šľapka! Keď som sa
vracal zo služobnej cesty, poslal som jej telegram
a aj tak som ju našiel s milencom.
Potom sa zamyslí a dodáva:
- A možno ani nie je taká šľapka,...
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
súlad,
jednotnosť
Pomôcky:
EI, oron,
lefer, halit, PAP
striktne
vymedzí
matka
Romula
a Rema
týkajúca
sa úrokov
upravenie
kašľom
ofŕkal
ženské
meno
stával
sa tvrdším
2. časť
tajničky
tenšia
drevená
doska
model
Fiata
plavidlá
skolí
(kniž.)
1. časť
tajničky
značka
niklu
skratka
elektrotechnickej
fakulty
morská
ryba
skratka
pre Hospodárske
noviny
Alena
(dom.)
3. časť
tajničky
spočívajú
(kniž.)
hráč
na balalajke
Pomôcky:
Lolek, adelit, Rea,
alán, akov
sú dlžní,
majú dlh
20
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Muž leží na smrteľnej posteli a zrazu cíti,
1. časť
ako sa k nemu z kuchyne nesie vôňa čerstvých
tajničky
pagáčikov. Z posledných síl sa zosunie z postele
a doplazí sa do kuchyne. Ako sa tak načahuje
nudne, nepo pagáčiku na sporáku, zbadá to žena, rýchlo
zaujímavo
priskočí, buchne ho po ruke a skríkne:
rímska
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
bohyňa
Pomôcky:
enol, melado, kabaro
Róbert
(dom.)
motaním
dookola
naviniem
usadí sa,
zabýva sa
(expr.)
poskytne
údaje
skratka
deltaamplitúdy
optická
sústava
(fyz.)
jednako,
predsa
zn. centimetra
mocne
lomcoval
nezanikne
(expr.)
jedovatá
rastlina
ohmatalo
(hovor.)
chyť
1. časť
tajničky
etiópsky
bicí
hudobný
nástroj
priraďovacia
spojka
ľahostajnosť,
apatia
21
oddojčia
(zastar.)
lámaním
poškodia
vydával
stony
Krížovka č. 19
natiahlo
sa, vystrelo sa
posvätný
býk
starých
Egypťanov
dať niekam,
podieť
3. časť
tajničky
nález
(zried.)
uzlové
písmo
Inkov
tvorili sa
(bás.)
slovesná
predpona
druh
huby
(bot.)
vyčnieval
mužské
meno
skratka
doktora
zhruba,
zväčša
zn. trinitroanilínu
vzťahujúca sa
na plte
mužské
meno
novotvar
myslená
priamka
africký
vietor
epocha
triasu
pripevni
lepom
rumunská
kosoštvorcový
nerast
omám alkoholom
nesúzvuk
tónov
Janko sa modlí pred Vianocami
a na konci modlitby zakričí:
- Ježiško!...Prosím ťa,...
prines mi bicykel!
Príde k nemu jeho sestra a hovorí mu:
- Čo tak reveš, veď Ježiško nie je
hluchý.
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
cudzokrajný strom
zatvorili
zapínadlo
metamorfovaná
hornina
Pomôcky:
humit, solano, balata, kipu
regionálne
združenie
mala
v úcte
vzdialime
sa z istého miesta
značka
iónia
druh
gutaperče
potľapkávam
(expr.)
bohyňa
pomsty
organická
zlúčenina
televízna
spoločnosť
Kanady
Anna
(dom.)
sleďovitá ryba
kura,
kurička
babylonský boh
zrodu
týkajúce
sa náletu
pochábeľ
(expr.)
divosť
(zried.)
rozhlasová spoločnosť
Filipín
dobytkárska farma
v Amerike
dvojhláska
rúcho
sudcu
2. časť
tajničky
odtlačok
(kniž.)
vodné
vtáky
vzorec
jodidu
rubídneho
šľahaním
zasiahne
trstinová
cukrovina
metla
na vymetanie pece
2. časť
tajničky
utesňoval
gél,
po česky
ľavostranná
opojná
tiež,
tak isto
(z lat.)
potriasť
chovanica
kláštora
(zastar.)
značka
pre bušel
galeja
(zastar.)
džezový
štýl
Pomôcky:
RMN, tarpon, ladin,
alumna
hrabaním
zakry
postrapatí
(expr.)
Pomôcky:
Juno, Ate,
bop, item,
áron, TVA
behom
zdolá istú vzdialenosť
Krížovka č. 20
vyhrávalo
pážatko
nezhoda
(kniž.)
sluchové
orgány
napi sa
po jedení
zn. kilocoulombu
22
Krížovky s úsmevom
Hovorí jeden sused druhému:
- Tento jarný dážď
je vynikajúci, všetko v zemi
ožíva.
(Dokončenie tvorí tajničku
krížovky)
Pomôcky:
košava,
kap, zend,
takryl
dokončí
robotu
Krížovky s úsmevom
Otília
(dom.)
menší
vzorec
lesný
oxidu
prežúvavec titánatého
solmizačná
slabika
stratí
snehovú
prikrývku
1. časť
tajničky
ostrosť
(kniž.)
2. časť
tajničky
strekol,
prskol
oraním
ubral
citoslovce
nesúhlasu
zasadanie
(kniž.)
lietanie
olejová
farba
(hovor.)
let
dodatočne
zasial
trhalo
(kniž.)
zlato,
po španielsky
značka
pre nit
cudzopasná mucha
nádoby na
kúpanie
dunajský
vietor
vykúp
všeličo
skratka
skratky
cudzopasný hmyz
cit. pobádania koní
3. časť
tajničky
druh
zeleniny
kypria
pôdu
pluhom
skákať
okolo
druh
vlákna
mys
neodborníci
Krížovka č. 21
!
časový
úsek
sieť
na ryby
švédsky
chemik
a vynálezca
3. časť
tajničky
Pomôcky:
EI, pals,
mýval,
LAI
ozn. liet.
Írska
rieka na
Slovensku
ohni,
pokriv
talianska
let. spol.
ponúkni
miestom,
posaď
sádok
okultné
krvácanie
často
siať
skratka
odseku
odklonenie
invokovalo
žilka
(bot.)
dvojkolesové vozíky
kruh
4. časť
tajničky
zohnutí,
zhrbení
vyhýbal
si
vyvolal,
vzbudil
štekanie
(zried.)
nafúkol
kameň
týkajúci
sa osla
zmenšil
(expr.)
vyznanie
hriechov
lúpaním
zbavoval
kôry
oxid
kremnatý
šedivo
veľký
klinec
druh pôdnej formy
americký
dravec
2. časť
tajničky
značka
pre lambert
ílovitá
zem
žialilo,
smútilo
(kniž.)
1. časť
tajničky
robil
buchot
ženské
meno
stávame
sa bachratými
V kupé vo vlaku sedí pani
so synčekom a starší pán.
Neposedný chlapec neprestajne
napodobňuje pána, ktorý sedí oproti
nemu. Keď má už pán toho dosť hovorí
matke:
- Pani, prosím vás, nech ma ten váš
synáčik nenapodobňuje!
Pani sa otočí k synovi a povie mu:
(Dokončenie tvorí tajničku krížovky)
kýva,
kolíše
tôňa,
chládok
staroiránsky jazyk
litovská
pieseň
zemný
olej
23
Branislav
(dom.)
odeté,
oblečené
sklon
odsekne
šperk,
klenot
draním
odstraňuje
stával sa
múdrejším
obliekla
skratka
obchodnej akadémie
často
lúdil
udrelo
(expr.)
spoločenská
hra
Pomôcky:
daina, sesia, oro,
strečok
stávalo
sa hmotným
alódium
Krížovka č. 22
citoslovce
radosti
zn. kilocoulombu
tu máš!
24
Krížovky s úsmevom
Komu by nestačilo takmer 100 krížoviek z časopisu Krížovky s úsmevom,
môže nájsť ďalšie krížovky na webovej stránke www.scalpermedia.sk alebo
na facebooku www.facebook.com/krizovkysusmevom.
Krížovky sú tematicky zamerané na cestovanie, príslovia, citáty a zaujímavosti
zo sveta zvierat. Ďalšie témy budú pribúdať. Ukážku nájdete na nasledujúcich
stranách tohto informačného vydania.
Tajnička ukrýva názov letoviska v Egypte vzdialeného od Hurghady asi 200
km. Táto pôvodne rybárska dedina sa rozrastá a mení na turistické stredisko. Je
ideálnym miestom na odpočinok a relaxáciu. Toto miesto ešte nie je poznačené
turistickým ruchom a tak tu na nadšencov potápania aj šnorchlovania čaká
nepoškodený, nádherný, pestrofarebný podmorský svet.
1. domáce zviera loviace myši
2. územná jednotka verejnej
správy združujúca viac obcí
3. malá rana
4. obdobie, éra
5. lastúry, ulity
6. cudzie mužské
meno (z lat. Remigius)
7. koralové útesy s lagúnou
uprostred
8. atol v súostroví Karolíny
9. mečanie, mékanie
Pomôcka: Losap
Krížovky s úsmevom
Čajové plantáže zapĺňajú kopce hôr ostrova Srí
Lanka už od polovice devätnásteho storočia.
Pôvodne tu britskí kolonizátori plánovali
pestovať kávu, no keď im kávovníky vyhubila
choroba, vysadili čajovníky a začali pestovať čaj.
Dnes je cejlónsky čaj známy po celom svete a
k Srí Lanke jednoducho patrí. Najkvalitnejší čaj
rastie vo vysokej nadmorskej výške, kde čajové
kry rastú pomalšie a čaj je preto aromatickejší.
Dôležité je tiež vedieť, že najkvalitnejšie sú
(tajnička) lístky rastliny. Na obrázku je zberačka
čajových lístkov, ktorá však nepatrí medzi pôvodných obyvateľov ostrova, ale patrí k
Tamilcom. Pôvodní obyvatelia, Sinhálci nemali záujem o prácu na plantážach a tak Briti
museli priviezť pracovnú silu z juhu Indie.
Autor:
Juraj
Mitošinka
vtiahlo
do seba
krorá
sa dá
zúročiť
Anna
(dom.)
značka
pre dalton
týkajúci
sa ujmy
Pomôcky:
Eustach,
diol, hot,
AAP, oak
šepot
(poet.)
EČV
Komárna
skratka
Vysokej
školy
obchodnej
spôsob
usporiadania
riadkov
tvrdé
suché
pečivo
zaškvrčanie
(zried.)
namotáva
vzadnej
časti
1. časť
tajničky
1
2
M
3
O
4
R
zmeták
ozdobný
izbový
kvet
pestrý
papagáj
E
čínske
ženské
meno
dub, po
anglicky
ochrnutie
častí tela
EČV Dun.
Stredy
osobné
zámeno
lorisovitá
poloopica
Klub slov.
turistov
postranné
časti
mužské
meno
týkajúca
sa očka
8
7
6
5
Ernest
(dom.)
dvojmocný
alkohol
Pomôcky:
zaručený
ara, Lo,
trhaj
potto,
na kusy
Uni, potos
9
hrmotne
skratka
magistra
farmácie
skratka
pre detto
solmizačná
slabika
E
G
Y
P
T
Autor: Juraj Mitošinka
Ilona
(dom.)
obliecť
(kniž.)
opi sa
(expr.)
tlač. ag.
Austrálie
skratka
pre a dato
orgány
sluchu
etruská
bohyňa
rímske
číslo 600
horúci, po
anglicky
existuje
2. časť
tajničky
páperie
25
Krížovka č. 23
Krížovka č. 24
mať
vôľu,
mieniť
26
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Angie Dickinsonová: Ženy sa obliekajú kvôli ženám a...(tajnička)
Autor:
Juraj
Mitošinka
izolačná
hmota
žrebujem
hlavné
jedlo dňa
značka
pre kilolúmen
skratka
pre a iné
nedal
do ruky
Pomôcky:
Ilokan, lud,
enema,
kamel, jog
skríkol,
zjačal
(expr.)
ostal
sám,
jediný
(zried.)
valivo sa
pohybovala, kotúľala sa
jogín
mäkká
tkanina
na plášte
obyvateľ
Filipín
1. časť
tajničky
balík
(hovor.)
mužské
meno
základná
číslovka
Autor:
Juraj
Mitošinka
nižšia
skriňa
zdvihnutie
stupeň
paleogénu
priraďovacia
spojka
zaradil
došli
niekam
značka
pre sodík
sklon
k niečomu
nezodral
zošíval
plávací
ústroj
rýb
otrok
(bás.)
pštrosovitý
vták
značka
prvku
ruténium
druh
hracích
karát
črevný
nálev
prikazujete
český
spevák
vzorec
jodidu
tálneho
populárny
šláger
zahrotená
žrď
27
MPZ
Nepálu
zn. prvku
rénium
buď živý
básnické
dielo
Vergília
Pomôcky:
sjoba, os,
Eneida,
lomps
zlostne
(kniž.)
odrazu
2. časť
tajničky
hrubý
baliaci
papier
pery (bás.)
veľké
značka
množstvo
prvku
lietavého
amerícium
hmyzu
3. časť
tajničky
postlaná
1. časť
tajničky
čln
na Rýne
skr. pre
iteretur
záštita,
podpora
úpek
(kniž.)
venovala
sa hre
skr.inozíntrifosfátu
súhlas
Agáta
(dom.)
jemná
hmla
oblúky
stojace
na stĺpoch
Pomôcky:
ortit, DKA,
rever,
arkády
lepením
spoj
stupňovitý
vodopád
skolí
(kniž.)
fúz
(hovor.)
osobné
zámeno
ženské
meno
čierny
nerast
vzťahujúca
sa na šev
špára
zvádzanie
(bás.)
pozývalo
skr. Nem.
tlačovej
agentúry
latinský
pozdrav
príslušníci
existuje
2. časť
tajničky
vstrebávala
vlhkosť
skratka
pre
de dato
trestalo
bitkou
poľný
hostinec
v Turecku
zboj
tkaním
zhotovoval
chlopňa
na kabáte
(zastar.)
zlý duch,
ďas
Amália
(dom.)
počítame
šplhanie
tibetský
odev
skratka
okresného
výboru
prinášaj
natieraj
mazivom
stával sa
tmavším
Pomôcky:
hrubšia
štruks,
bavlnená
rab, kivi,
tkanina
Hála, han
Lev (Panthera leo) je najväčší africký mäsožravec. V kohútiku dosahuje
výšku viac ako jeden meter a jeho hmotnosť presahuje 250 kg. Samice sú
menšie. Lev žije obyčajne v skupine, ktorej jadro tvoria levice, často sestry,
ktoré dopĺňajú samce. Veľkosť leva sa môže zdať pri love veľkou výhodou,
no má to aj nevýhodu v tom, že lev potrebuje veľa energie a rýchlo sa
pri love unaví. Našťastie má dlhé nohy a krátku chrbticu, ktoré sú stavané
práve na krátke a prudké útoky. Na krátku vzdialenosť dokáže vyvinúť
rýchlosť približne 60 km/h. Samostatný lov končí často neúspechom, ak
však levy lovia v skupine a skoordinujú útok úspešnosť prudko narastie.
Napriek tomu úspechom končí (tajnička). Lovia predovšetkým samice,
samce sa pridajú len ak je potrebná pomoc pri love väčšej koristi. Robustné
levy pri love používajú rýchlosť spolu so svojou váhou na strhnutie aj
dvakrát ťažšej koristi ako je ich vlastná váha. Keď je korisť na zemi, zasadia
jej smrteľné uhryznutie do krku. Lovia cez deň, lovia v noci, v podstate vždy
keď sa vyskytne príležitosť a neexistuje tvor, na ktorého by si vo svorke
netrúfli. Trúfnu si dokonca aj na takmer tonového byvola. Svoj jedálny lístok
občas rozšíria a zaútočia aj na človeka. Ročne zabijú desiatky ľudí. Aj keď korisť ulovia samice, podľa práva silnejšieho najskôr žerú samce
a až potom prídu na rad levice a mláďatá. Levy majú vynikajúci zrak. Cez deň síce vidia ako človek, no v šere a v tme je ich zrak až šesťkrát
lepší. Kedysi sa levy vyskytovali takmer na celom africkom kontinente, no v minulých storočiach došlo k vyhubeniu veľkej populácie levov
a dnes ich žije už len približne 23 tisíc. Väčšina z nich žije v rezerváciách. Vyskytujú sa od Juhoafrickej republiky na juhu po Somálsko
na severe a Senegal na západe.
dejová
básnická
tvorba
Krížovka č. 25
panovníckeho dvora
ústa (anat.)
4. časť
tajničky
biblická
krajina
usadzuje
sa niekde
útok
Krížovka č. 26
28
Krížovky s úsmevom
Krížovky s úsmevom
Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský
sviatok, počas ktorého si kresťania pripomínajú
umučenie, smrť a zmŕtvychvstanie Ježiša Krista.
Termín Veľkej noci sa každý rok (tajnička 1)
a pripadá vždy na prvú nedeľu po prvom jarnom
splne. Okrem náboženských tradícií sa s Veľkou
nocou spájajú aj oslavy, ktoré majú svoje korene
v pohanských (tajnička 2, 3 a 4). Tieto zvyky
a tradície pochádzajú z predkresťanských dôb.
Ide predovšetkým o hodovanie, polievanie
a korbáčovanie. K Veľkej noci neodmysliteľne
patrí aj veľké množstvo kresťanských a nekresťanských symbolov ako sú napríklad kríž,
oheň, sviečka, baránok, zajačik, bahniatka, vajíčko a korbáč.
Autor:
Juraj
Mitošinka
slabo
horelo,
tlelo
(kniž.)
2. časť
tajničky
značka
jednotky
stattesla
ktorým
smerom
zatýkací
rozkaz
(práv.)
kus
opracovaného
dreva
Pomôcky:
aret,
Ílos,
NAN
týkajúci
sa osy
EČV
Detvy
osobné
zámeno
netúži
horúčava
(bás.)
prízemný
výhonok
inak,
inakšie
ustarane,
utrápene
citoslovce
výsmechu
syn kráľa
Tróa
1. časť
tajničky
vyskočím
na niečo
zn. pre
tálium
zn. pre
tantal
plakal
(poet.)
tlačová
agentúra
Nigérie
obyvateľ
Írska
predložka
s 2.pádom
rečnícky
prejav
samopašníctvo
29
osobné
zámeno
skr. Švajčiarskej
strany
práce
ozvena,
ohlas
Ivan
(dom.)
zn. pre
pieza
jogín
Bohumil
(dom.)
Krížovka č. 27
pohanský Pomôcky:
boh
AAP, ak,
starých
Oslad, taSlovanov net, MSZ
dotyk
perami
1. časť
tajničky
hádka
(kniž.)
posvätný
býk
skratka
okresného
výboru
3. časť
tajničky
miesto na
kŕmenie
ošípaných
všetko
okolo nás
zje za
niečím
zn. pre
túlium
vyhýbam
sa
tlač. ag.
Austrálie
čln
na Rýne
peňažná
poukážka
patriaci
vám
diví
duševný
otras
vrecúško,
po česky
rozmar
EČV
Rožňavy
značka
milikelvina
pochod
(zastar.)
sieť
(zastar.)
cit. plašenie vtákov
cit. trhania
papiera
skr.maďar.
noriem
Spoj.štáty
americké
skr. štátu
Virgínia
zn. pre
kilojoule
hneď,
razom
(expr.)
Elena
(dom.)
2. časť
tajničky
prúdenie
vody
stonajte,
vzdychajte
(expr.)
Krížovka č. 28
tlačová
agentúra
Bangladéša
kniha
máp
pretekárska dráha
televízna
spoločnosť Kene
značka
abvoltu
opica
(zried.)
citoslovce
radosti
4. časť
tajničky
zn. pre
rádium
Šarlota
(dom.)
oddelilo
niečo
pripnuté
tu hľa
(hovor.)
veda
o prírode
druh
liatiny
zúčastňovalo sa
na diskusii
Pomôcky:
rytmus
IS, VKT,
stupeň
BSS, apis
paleogénu
aura, PdA
snívam
(kniž.)
sprav,
vykonaj
otravné
látky
Erik
(dom.)
plod
olivovníka
predzvesť
záchvatu
ochkajúco
Pomôcky: rozhlasová
spoločnomag,
nosť
jog,
Filipín
RPN
3. časť
tajničky
záver hud.
diela
opadávanie (odb.)
náklonnosť
k niekomu
Autor:
Juraj
Mitošinka
MPZ
vozidiel
Islandu
zrútenie
sa (lek.)
zn. pre
abvolt
ručiteľ
na
zmenke
Mestečko (tajnička 1) patrí medzi najobľúbenejšie miesta na ostrove Rodos. Najväčším
lákadlom sú Akropola a pevnosť, ktorá bola
vybudovaná johanitmi na ochranu ostrova
pred Osmanskou ríšou. Výstup na pevnosť
je pomerne náročný, no odmenou za námahu je nádherný výhľad na okolie. Svah na
ktorom stoja spomínaná pevnosť a Akropola
sa postupne zvažuje cez olivový háj k širokej
(tajnička 2 a 3). Asi v polovici svahu sa
nachádza množstvo typických žiarivo bielych
domčekov. V úzkych uličkách mesta nájdeme reštaurácie a obchodíky so suvenírmi.
Kto dá namiesto námahy prednosť kúpaniu, môže si vybrať z dvoch piesočnatých pláží.
30
Krížovky s úsmevom
Anglické príslovie: Diplomat je ten, kto vie, kedy sa žena narodila,...(tajnička)
Autor:
Juraj
Mitošinka
izolačná
hmota
žrebujem
hlavné
jedlo dňa
značka
pre kilolúmen
skratka
pre a iné
nedal
do ruky
Pomôcky:
Ilokan, lud,
enema,
kamel, jog
skríkol,
zjačal
(expr.)
ostal
sám,
jediný
(zried.)
valivo sa
pohybovala, kotúľala sa
jogín
mäkká
tkanina
na plášte
obyvateľ
Filipín
Jožko si sadne do autobusu.
2. časť
Vtom za ním príde pán
tajničky
a hovorí mu:
- Synak, tu sedím ja.
zrozumi- Ale ja som tu bol prvý!
teľnosť
(Dokončenie tvorí tajničku
udobrovať,
krížovky)
zmierovať
1. časť
tajničky
balík
(hovor.)
mužské
meno
základná
číslovka
priraďovacia
spojka
zaradil
došli
niekam
značka
prvku
ruténium
otrok
(bás.)
pštrosovitý
vták
druh
hracích
karát
črevný
nálev
prikazujete
český
spevák
populárny
šláger
zahrotená
žrď
31
zľahka
udieraš,
plieskaš
(expr.)
opracúvať
dlátom
odroda
diabasu
šikmo
predaj,
kúpa
zmeniek
(peňaž.)
1. časť
tajničky
jódnan
draselný
hnedý
medveď
zberné
suroviny
stanú sa
silnejšími
zn. prvku
rénium
buď živý
počítaním
zisťovať
súčet
2. časť
tajničky
vstrebávala
vlhkosť
mužské
meno
3. časť
tajničky
ukazovacie zámeno
Pomôcky:
ortodóma,
saltant,
sil
poľný
hostinec
v Turecku
zboj
tkaním
zhotovoval
zamračili
sa
(bás.)
Sidón
(dom.)
spôsobili
ranu
byť
nažive
Amália
(dom.)
počítame
vzorec
jodidu
tálneho
priečny
strechan
(kryšt.)
zobákom
zbiera
mutant
(biol.)
konzervujem
dymom
prinášaj
natieraj
mazivom
stával sa
tmavším
zošíval
plávací
ústroj
rýb
tu máš
tlač. ag.
Tuniska
ročné
obdobie
dravý
vták
z rodu
sokolov
značka
pre sodík
sklon
k niečomu
šplhanie
výstuž
palubných
otvorov
vykresával
nezodral
Pomôcky:
hrubšia
štruks,
bavlnená
rab, kivi,
tkanina
Hála, han
mohamedánsky
boh
výtvarná
pohybujte umelkyňa
sa v kruhu röntgenový
prístroj
nižšia
skriňa
zdvihnutie
stupeň
paleogénu
Ak by ste nám chceli niečo odkázať alebo sa podeliť o Váš názor, napíšte
nám na email: [email protected] alebo nás kontaktujte
klasickou poštou na adrese redakcie. Uvítame akékoľvek podnety, pripomienky alebo komentáre týkajúce sa obsahu časopisu a krížoviek.
www.facebook.com/krizovkysusmevom
dejová
básnická
tvorba
Krížovka č. 29
Použitie, publikovanie a šírenie obsahu tohto vydania na komerčné účely
je možné len po predchádzajúcom súhlase majiteľa práv (spoločnosť
Scalper Media, s.r.o., [email protected]) a súčasne s uvedením
zdroja v podobe - Zdroj: Krížovky s úsmevom, www.scalpermedia.sk
alebo s uvedením textu - Krížovku dodala redakcia časopisu Krížovky
s úsmevom.
MPZ
Islandu
zn. pre
abvolt
Download

Krížovky s úsmevom - špeciálne informačné vydanie