5
2013
Časopis nejen pro
dialyzované pacienty
ISSN 1803-7267
MK ČR E 18760
Dovolená
v Nízkých Tatrách
4 | Lidé kolem nás
16 | Č
eši se o své zdraví
starají více než Slováci
Rozhovor
s dialyzační
sestrou a nutriční
terapeutkou
Petrou Pokorovou
Pobyt pro seniory v Lázních Luhačovice
Zvýhodněná nabídka pro dialyzované pacienty
Luhačovice jsou čtvrté největší lázně v České republice a patří mezi ty nejkrásnější. Najdete je v malebném údolí
nedotčené přírody chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Jedinečné léčivé prameny řadí Luhačovice mezi nejlepší léčebné
lázně v Evropě dýchacích cest a dalších onemocnění. Architektura Luhačovic má nenapodobitelný a neopakovatelný ráz,
který jí vtiskl slovenský architekt Dušan Jurkovič. Nádhernou ukázkou jeho umění je dnešní exkluzivní lázeňský hotel
Jurkovičův dům. Chcete zůstat zdraví, načerpat novou energii? Lázně Luhačovice k tomu přímo vyzývají!
Balíček POBYT PRO SENIORY:
ƒƒ7x ubytování s polopenzí v lázeňském domě Morava
ƒƒ1x předpis procedur lékařem
ƒƒ5x lázeňská procedura (1x velká a 4x malá procedura)
ƒƒdenně pitná kúra
Cena pobytu 15. 9. – 17. 11. 2013 = 5 553 Kč
17. 9. – 15. 12. 2013 = 5 116 Kč
Dialyzační léčba bude zajištěna na středisku v Uherském Brodě.
Rezervace: Centrum prázdninových dialýz, B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: [email protected]
Bonusy pro Vás:
konzultace s lékaře
m
balíček 5 inhalací
minerální vody (in
dividuální)
výhodná cena poby
tu
pro dialyzované
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
Z OBSAHU VYBÍRÁME
Lidé kolem nás
4
Rozhovor s dialyzační sestrou, nutriční
terapeutkou a autorkou receptů a článků
o výživě Petrou Pokorovou
Víte, že
13
Na první říjen připadá
Mezinárodní den
seniorů. Je věnován
rodičům, prarodičům,
maminkám, tatínkům,
babičkám a dědečkům.
Vážení čtenáři,
jedno prosté čínské přísloví říká, že „spadlý list ohlašuje podzim“. A stejně
tomu tak je i s tímto vydáním našeho časopisu. Ať se nám to líbí či
nikoli, podzim je tu; přírodní koloběh ročních období nezastavíme. Další
přísloví zase říká, že „kdo z jara neseje, nemá z podzimu co sklízet“. Naše
redakce a její spolupracovníci nejenže nezaháleli na jaře, ale nezaháleli
ani v létě, a tak Vám můžeme přinést další porci zajímavého čtení (nejen)
Cestujeme
10
Tentokráte vás zveme
do Nízkých Tater –
Demänovské doliny,
Liptovského Mikuláše
či na Liptovskou Maru
pro dialyzované pacienty. A když už hovoříme o podzimu… první říjnový
den mají svůj svátek všichni, kdo prožívají podzim svého života. Redakce
Dialogu přeje všem seniorům u příležitosti jejich svátku, aby s radostí
Reportáž
sklízeli vše dobré, co na jaře svých životů zaseli. Všem čtenářům našeho
Českým a slovenským
sportovcům se dařilo
na hrách dialyzovaných
a transplantovaných
v africkém Durbanu.
Přivezli řadu medailí.
časopisu pak přejeme pěkné počtení!
Vaše redakce
Dialog · Časopis nejen pro dialyzované pacienty
Vychází jednou za dva měsíce. Zdarma. ISSN 1803-7267
Redakční rada: Ing. Petr Macoun, Ph.D., MUDr. Martin Kuncek,
RNDr. Martin Kalina, Ph.D., Luděk Hajský, Šéfredaktor: Veronika Tichá,
Redakce: Petra Pokorová, Ing. Helena Málková, Kristýna Tesařová,
Mgr. Michal Dušek, prim. MUDr. Roman Kantor, Luděk Hajský, Grafika: Tomáš Komůrka, BA
Vydavatel: B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, CZ-148 00 Praha 4, IČ: 61856827, DIČ: CZ61856827, Tel. +420 -271 091 111,
Fax +420-271 091 912, e-mail: [email protected], www.bbraun-avitum.cz
Veškeré články publikované v tomto časopisu mají pouze informativní charakter a nejsou právně závazné. Veškerá doporučení
uveřejněná v tomto časopisu týkající se zdravotního stavu, dietních a režimových opatření je nutné konzultovat s Vaším ošetřujícím
lékařem nebo sestrou. Redakce si vyhrazuje právo na úpravu veškerých textů.
15
Hobby20
Každý typ plotu
potřebuje údržbu. Tyto
povinnosti si můžete
zpříjemnit a do natírání
například zapojit celou
rodinu.
LIDÉ KOLEM NÁS
Rozhovor se sestrou
dialyzačního
střediska
v Praze na Černém
Mostě a nutriční
terapeutkou
Petrou Pokorovou
Správné stravování je
základem zdravého života
Z náte ji z našeho časopisu coby autorku receptů a článků o výživě. Pacienti
dialyzačního střediska v Praze na Černém Mostě ji potkávají jako dialyzační sestru
a před Vánocemi se vám představí coby autorka právě připravované knihy věnované
výživě dialyzovaných pacientů. Petra Pokorová, DiS., sestra a nutriční terapeutka.
Petro, dovolím si začít
trochu osobně. Řekni mi, jaký
byl dnes tvůj jídelníček?
Den jsem zahájila tradičně sní­
4
daní. I když jsem dnes vstávala
v pět hodin ráno, nebyla jsem
líná umíchat si vajíčka s jarní
cibulkou a se šunkou. Pitný re­
žim jsem začala šálkem mého
oblíbeného zeleného čaje. Tak
jako si plánuji program na ná­
sledující den, plánuji si i jídel­
níček. V případě, že jdu do prá­
ce, připravím si jídlo dopředu.
Jinak preferuji čerst­vě uprave­
né pokrmy doma. Ke svačině
jsem si dala mozzarelu a hláv­
kový salát. K obědu plátek gri­
lovaného kuřecího masa a vel­
ký míchaný zeleninový salát
s olivovým olejem. Na odpole­
LIDÉ KOLEM NÁS
dní svačinu si připravím
ovocný koktejl a veče­
řet již budu doma s rodi­
nou. V plánu je přírodní
filet z tresky a zelný sa­
lát. Denně vypiju dva až
tři litry vody.
cientům se snažím být
oporou v době, kdy se
necítí zrovna nejlépe,
a mám radost, když se
jejich zdravotní stav
zlepší. Umění komu­
nikace se uplatňuje
v obou oborech. Přes­
Jsi s tím takto
to větší výzvu vidím
spokojená, nebo by
v nutriční proble­
sis z pohledu nutriční
matice. Nevěřil bys,
terapeutky něco vytkla?
kolik lidí se špatně
Vzhledem k tomu, že jsi
stravuje. Je dokázá­
mě přistihl ve fázi re­
no, že za devadesát
dukce nadbytečných do­ Prezentace posteru na konferenci v Lublani
procent nemocí může
volenkových kilogramů,
špatná výživa. Ráda
Pracuješ na dialyzačním
odpovídá tomu i můj jídelní­
stále hledám nové informace
ček. Je to určitá daň za ochut­ středisku v Praze na Černém
a ještě raději je předávám dál.
návání všech těch dobrot vyni­ Mostě jako sestra a zároveň
V podstatě lze říci, že se mi
kající turecké kuchyně. Ale já jsi také nutriční terapeutkou.
splnily mé dětské sny. Pomá­
Čím jsi byla původně? Jak
ji přijímám…
hám lidem a zároveň je učím.
se stala ze sestry nutriční
Daří se ti uplatňovat
Co přesně nutriční
terapeutka nebo jak se stala
zásady správného stravování
terapeutka dělá?
z nutriční terapeutky sestra?
i u svých dětí a u partnera?
Na pozici dialyzační sestry pra­ Práce nutričního terapeuta
Nebo chodí pověstná
cuji již patnáct let. V té době je velmi rozsáhlá a odvíjí se
„kovářova kobyla“ bosa?
jsem dostala za úkol vzdělá­ od daného pracoviště. V ne­
Budeš se divit, ale daří. Svého vat pacienty v oblasti výživy. mocnicích zajišťuje přede­
partnera jsem dokonce nauči­ A protože se snažím dělat kaž­ vším komplexní péči v oblasti
la číst etikety potravin. Mám dou práci zodpovědně, začala léčebné výživy pro všechny
v něm velkou oporu, a to nejen jsem si sama hledat informace věkové skupiny. V porad­
při nákupu potravin. Naučil se a předávat je dál svým pacien­ nách se zaměřuje například
správným technologickým po­ tům. Účastnila jsem se různých na prevenci civilizačních one­
stupům, pro­tože vaří rád, dobře seminářů, ale informací o vý­ mocnění, minimalizuje rizika
a teď už i zdravě. Fráze „starého živě dialyzovaných pacientů související s výživou, provádí
psa novým kouskům nenaučíš“ bylo velmi málo. Tehdy jsem se rozbory stávajících jídelníčků
se u nás rozhodně nepotvrdi­ rozhodla pro studium na Vyš­ a na základě nutriční anamné­
la. A děti? Nikdy jsem jim nic ší zdravotnické škole v oboru zy sestavuje nové. A pak je tu
neodpírala, ani sladkosti, které nutriční terapeut. A tak jsem činnost, která mě osobně baví
viděly u ostatních. Dbala jsem se stala i nutriční terapeutkou. nejvíce, a tou je edukace zdra­
však na dostatečnou informo­ Oba obory se navzájem prolí­ vých i nemocných lidí v ob­
vanost o tom, co je a není pro nají, mají k sobě blízko. Mohu lasti zdravé a léčebné výživy.
ně dobré. S věkem samy při­ poděkovat svému osudu za to, Ale to je pouze základní výčet
cházely na to, co jim prospívá. že mě vedl právě touto cestou. toho, co práce nutričního te­
V současné době začali oba moji Sama bych nezvolila lépe.
rapeuta obnáší.
synové posilovat, sami si hlídají
Dá se říci, co tě baví více?
Jaké je její vymezení oproti
svůj jídelníček a já mám upřím­
ně radost z toho, jak to zvládají. Na to není jednoduchá a jed­ jiným zdravotníkům?
noznačná odpověď. Svým pa­ Všechny profese mají společný
Co víc si může matka přát!
zájem na tom, aby se zdravot­
ní stav pacienta normalizo­
val v co nejkratší době. Proto
je velmi důležitá spolupráce
všech zúčastněných. U sebe
shledávám velkou výhodu
v kombinaci obou profesí,
protože mohu posoudit stav
pacienta hned ze dvou úhlů
pohledu. A z toho profituje
především pacient.
Zkušenosti s profesí
dialyzační sestry a nutriční
KŘÍŽOVÝ VÝSLECH
Petra Pokorová, DiS.
dialyzační sestra
a nutriční terapeutka
Hudba: pop, country
Kniha: romány,
psychologická tematika
Roční období: léto
Znamení: Rak
Barva: pastelové barvy
Jídlo/nápoj: pečené kuře
s bramborovou kaší a
s okurkovým salátem,
neperlivá voda a bílé víno
Osobnost: Domnívám se,
že každý člověk je svým
způsobem osobností, ale
musí ji v sobě objevit.
5
LIDÉ KOLEM NÁS
terapeutky
nosti. Ráda bych se vě­
daly vzniknout
novala i svým dalším zá­
knize, kterou
libám, jakými jsou ruční
se chystáš před
práce a hra na akordeon,
Vánocemi vydat.
ale den je pro mě příliš
Řekni nám o ní
krátký.
něco. Na co se
Co bys vzkázala
mohou čtenáři
dialyzovaným
těšit a komu je
pacientům coby sestra
kniha určena?
Petra Pokorová
a co jako nutriční
Kniha je určena Sestry dialyzačního střediska B. Braun Avitum v Praze na Černém Mostě,
a
terapeutka?
dialyzovaným paci­ třetí zprav
entům, jejich rodinám a přáte­ travin s nižším obsahem fosfo­ běžně dělám několik věcí na­ Za obě profese, tedy za sebe,
lům, a zároveň je osvětou pro ru, s omezením množství ovoce jednou. Pravdou je, že takové mohu vzkázat jen tolik: „Ne­
širokou veřejnost. Čtenáři v ní a zeleniny a s odhadem opti­ pracovní nasazení by nešlo dovolte, aby vaše onemocnění
najdou mnoho užitečných rad málního pitného režimu. Pro­ dlouhodobě ustát bez maxi­ pohltilo vaše myšlenky. Život
a informací týkajících se nu­ to je velmi důležité, aby byli mální podpory rodiny. Na jiné jde dál!“
triční problematiky dialyzova­ v kontaktu s nutričním tera­ myšlenky mě přivede čtení
Děkuji za rozhovor.
ného pacienta a nejen jí. Víc už peutem, který dokáže poradit, knih, poslech hudby, pobyt
Luděk Hajský
jak z obtížné situace ven.
v přírodě, ale i práce v domác­
ale neprozradím…
Co bývá nejčastější
problém dialyzovaných
pacientů ze strany nutrice?
Sebekázeň a disciplína. Držel
jsi někdy dietu za účelem sníže­
ní svojí váhy, jak dlouho jsi to
vydržel a stravuješ se tak stále?
A v tom je ten problém. Zatím,
co ty jsi chtěl, dialyzovaní pa­
cienti musí. Největší problém
mají s výběrem vhodných po­
4 2
5
8 3
5 7
5
8
6
7 1
9 1 2
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
řádku opakovat dvakrát
1
6
Odpočinek v Egyptě
Sudoku
9
4
8
7
7 3
8 6 7 4
6
Pracovat jako sestra
na dialýze, dělat nutriční
poradenství dialyzovaným
pacientům, psát knihu, starat
se o rodinu… Není toho
na jednoho člověka trochu
moc? Máš vůbec čas sama
pro sebe? Jak relaxuješ?
Naučila jsem se zorganizovat
si čas tak, aby každá minuta
byla efektivně využita. Takže
ádná číslice se nesmí v jednom
Ž
sloupci opakovat dvakrát
4 6
8
7 4
6 4
4
8
2
8 9
ádná číslice se nesmí ve čtverci
Ž
3x3 opakovat dvakrát
průměrné
obtížné
1 8
3 5 2
3
7
5
7
3
7 8
2 1
6
4
poradna
Poradna
? Dobrý den, mám už třetí rok glomerulonefritidu
a kreatinin 300. Sedm měsíců
jím makrobiotickou stravu,
tj. bezlepkové obilniny, zeleninu a hrst luštěnin denně
(bílkoviny). Při první kontrole
se výsledky dost zlepšily, ale
od té doby se plynule kreatinin a urea horší. Teď mi lékaři
zakazují zeleninu a luštěniny
(kvůli draslíku). Vůbec nevím,
co mám jíst. Je mi 44 let, měřím 160 cm a vážím 46 kg.
Prosím, poraďte mi, co dál.
Při vaší váze, stylu stravová­
ní a výsledcích urey a kreatini­
nu je nutno posoudit skutečnou
funkci ledvin ze sbírané moči
za čtyřiadvacet hodin – tedy
výpočet Kt/V, který by měl být
přes 2, glomerulární filtraci
jako průměr clearance kreatini­
nu a clearance urey, a nPCR –
normalizovanou produkci ka­
tabolické bílkoviny. Mám velmi
vážné podezření, že všechny
tyto parametry budou u vás po­
tvrzovat velmi pokročilý pátý
stupeň selhání ledvin, tedy ob­
dobí, kdy již máte být připrave­
na na některou formu náhrady
Odpovídá MUDr. Roman Kantor
z dialyzačního střediska B. Braun Avitum Třinec
funkce ledvin (transplantaci
od živého dárce, peritoneální
dialýzu nebo hemodialýzu či
přípravu k zařazení na čekací
listinu na transplantaci od zem­
řelého dárce). Problémy s ros­
toucím draslíkem jsou toho
dalším projevem. Pozor, vege­
tariánská strava dokáže sku­
tečně přechodně vést k pokle­
su urey a kreatininu, ale nemá
vliv na funkci ledvin! Příprava
na náhradu funkce ledvin a její
zahájení se musí řídit funkcí
ledvin a klinickým stavem ne­
mocného, nikoliv hladinou mo­
čoviny a kreatininu v krvi.
? Dobrý den, prosím o radu
či vysvětlení mého problému. Od roku 2004 jsem
sledován v nefrologické poradně pro pyelonefritis chronica I. sin. 1. 7. 2013 jsem měl
krevní hodnoty v normě, ale
v ranní moči jsem měl zvýšený
kreatinin na 26,9. Glomerulární filtrace dle MDRD jsem
měl 1. 7. 2013 1,966, na předešlých kontrolách byly hodnoty 2,2 nebo 2,6. V tomto rozmezí jsem se pohyboval. Děsí
mě však, a také jsem o tom
řekl paní doktorce, že málo
močím. Nicméně ona měla
na stole výsledky krve a ranní
moči, tak tento můj poznatek
neřešila. Rád bych znal váš
názor – v těchto horkých týdnech vypiji cca tři až čtyři litry
převážně čisté vody a vymočím maximálně 900 –1 100 ml
za 24 h. Mám velký strach, že
mi postupně a rychle selhávají
ledviny. Množství moči si pro
svou kontrolu měřím a zapisuji
do deníku. Prosím vás o radu,
zdali si mám množství moči
dál měřit či případně urgentně
vyhledat nefrologa. Předem
vám děkuji za váš názor.
Pokud neotékáte a močí­
te kolem jednoho litru moči
za den, pak je vidět, že ledviny
dovedou moč dobře koncentro­
vat. Glomelurální filtraci máte
v normě, proto vám rozhodně
nemohou ledviny selhávat. Kre­
atinin 26 mmol/l v moči svěd­
čí právě o vysoké koncentraci
moči. Pokud tedy málo močíte,
více pijte a své lékařce důvěřuj­
te. Nefrologa nyní k ničemu ne­
potřebujete. Méně se pozorujte
a užívejte života.
Vážení čtenáři,
své dotazy nám zasílejte
na adresu redakce:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
nebo e-mailem na adresy:
[email protected]
[email protected]
nebo prostřednictvím internetu
v poradně na
www.ledviny.cz
Dotazy je také možné předat
personálu dialyzačních
středisek B. Braun Avitum.
Vážená paní primářko Vaňková,
cítím povinnost projevit Vám mimořádné poděkování za Vaši vysokou profesionalitu ve Vašem
oboru, kdy s nevšedním zájmem o stav pacienta pravidelně provádíte kontrolní vyšetření včetně
trpělivé verbální komunikace v oblasti prospěšných rad dietetických i dalších pokynů též vzhledem
k eventuálním doprovázejícím rodinným příslušníkům pacientů invalidních.
Vaši péči velice respektujeme. Zároveň ještě chci projevit poděkování dalším pracovníkům Vaší
ambulance, kde nacházíme vlídné prostředí a pochopení pro pacienty.
Děkuji Vám s přáním, aby Váš odborný zájem o pacienty ve Vaší péči Vám přinášel hodně osobní
radosti a vděku. Vážím si toho, že mohu být jednou z nich.
MUDr. Světlana Vaňková, primářka Dialyzačního
střediska B. Braun Avitum Praha–Nusle
S pozdravem
Věra Rybičková, pacientka DS Praha–Nusle
7
DNES NA TÉMA…
Z množství nemocí, které
v dnešní době sužují lid­
stvo, patří k nejobávanějším
rakovina. Ta je taky jednou
z nejčastějších příčin úmrtí. Od­
borníci se shodují na tom, že má
mnoho příčin, jako je dědičnost,
stres, kouření, špatné životní
prostředí a další vnější vlivy.
Ovšem navzdory množství vě­
deckých dat si většina lidí na­
dále bohužel neuvědomuje, jak
mohou sami u sebe riziko rako­
viny významnou měrou snížit.
Podle Národního institutu pro
výzkum rakoviny jsou příčinou
až 80 % případů rakoviny známé
faktory, jimž se lze potenciálně
vyhnout. Třicet procent veš­
kerých onemocnění rakovinou
má na svědomí kouření a 35
až 60 % je zaviněno v důsledku
konzumace nesprávné stravy.
Vhodnou skladbou jídla tak mů­
žete hodně ovlivnit a zachránit.
Zde se budeme věnovat potravi­
nám, jež fungují jako prevence
proti této zákeřné nemoci.
Zařaďte do svého jídelníčku
potraviny, které posilují imu­
nitní systém. Zkuste vyloučit
nebo minimalizovat potraviny
rizikové. Strava působící pre­
ventivně proti rakovině obsa­
huje vysoké množství vlákni­
ny, doporučuje se každodenní
porce ovoce a zeleniny a po­
měrně nízké množství živo­
čišných tuků. Vytipovali jsme
ty složky potravy, které působí
na organismus blahodárně.
Rajčata
Stejně jako paprika obsahují
látku lykopen, která tělo chrá­
ní před rakovinou a je deset­
krát účinnější při ochraně bu­
něk než beta-karoten obsažený
v mrkvi. Na lykopen jsou boha­
té i meloun nebo papája. Chrá­
ní hlavně plíce, děložní sliznici,
prostatu a žaludek.
Jídelníčkem proti
rakovině
Zařaďte do svého jídelníčku potraviny, které
posilují imunitní systém. Zkuste vyloučit
nebo minimalizovat potraviny rizikové.
Brokolice
Obsahuje antioxidanty působí­
cí jako prevence rakoviny pře­
devším žaludku a prsou. Ale
pozor! Aby neztratila nic ze
svých kvalit, musí se konzu­
movat syrová nebo jen krátce
(2–3 minuty) spařená, případně
připravovaná na olivovém ole­
ji. Podobné účinky má i další
brukvovitá zelenina: kapusta,
květák, zelí, kedlubna – obsa­
huje flavony indoly.
Špenát
Je bohatý na vlákninu a látky
s protirakovinnými účinky, ob­
sahuje vysoké množství beta­
8
-karotenu (tvoří se z něj aktivní
vitamin A) a luteinu. Stejně jako
brokolice by se měl jíst syrový
v salátech nebo jen lehce vaře­
ný, aby se nesnížil obsah anti­
oxidantů. Pozor, není vhodný
pro lidi s ledvinovými kameny.
Celer
Dokáže detoxikovat karcino­
geny (způsobené ze­
jména kouřením),
má mnoho pro­
tirakovinných
látek. Jeho ne­
výhodou je, že
často vyvolává
alergické reakce.
Jablko
Znáte rčení našich
babiček „Kdo jí jedno
jablko denně, k tomu
nechodí lékař“? Jabl­
ka mají kromě jiného
ve slupce látky, jež doká­
žou likvidovat rakovinotvorné
buňky. Nezapomeňte, nejdůle­
žitější částí je slupka.
Kiwi
V čínské tradiční medicíně se
předepisuje k léčení rakoviny
žaludku a prsu. Má vysoký ob­
sah vitaminu C, který je pre­
vencí proti mnoha nemocem.
Stejný vliv mají i jiné citruso­
vé plody (pomeranče, citrony,
pomela, grapefruity).
Hrách, fazole, čočka
Jsou plné proteinů, vitaminů
a minerálů, bohaté na vlákni­
nu. A hlavně jsou zdrojem cen­
né látky inositolu, jenž chrání
před rakovinou střev, prsu
a prostaty. Chlorofylin obsa­
žený v hrášku na sebe váže
škodlivé látky v těle a chrání
před rakovinou střev. Experti
na výživu doporučují jíst luš­
těniny alespoň jednou týdně.
Koření
Sladká paprika je ohromným
zdrojem antioxidantu beta­
-karotenu, jenž je spojo­
ván s prevencí četných
druhů rakoviny.
Kurkuma je skutečně
jedním ze zázračných
léčivých druhů koření.
Její hlavní aktivní slož­
kou je kurkumin, jenž
má silné protizánět­
livé a protirakovinné
účinky. K zázračným
kořením patří i chili,
skořice, zázvor, máta,
tymián a oregano.
Česnek a cibule
Máte česnek rádi a dáváte ho
téměř do všech pokrmů vyjma
těch sladkých? Potom máte
mnohem nižší riziko, že vás ra­
kovina ohrozí. Látky v česneku
zpomalují dělení rakovinných
buněk a chrání tělo proti vol­
ným radikálům. Čím méně je
tepelně upravovaný, tím je
jeho účinek silnější.
Stejně působí cibule – za­
mezuje růstu rakovinných
buněk díky svému vysokému
obsahu fenolových sloučenin
(jednoho druhu antioxidantů).
Čím je cibule štiplavější, tím
je její účinek silnější. Obdobně
působí pórek a šalotka.
Jogurt
(s probiotickými účinky)
Stará zázračná potravina se sil­
nými antibakteriálními a proti­
rakovinnými účinky. Svým bla­
hodárným působením na střevní
mikroflóru zvyšuje funkci imu­
nitního systému (stimulací tvor­
by gama interferonu). Aktivuje
činnost přirozených „zabijác­
kých“ buněk útočících na viry
a nádory. Dobře prokysaný jo­
gurt je bezpečný i pro lidi s ne­
snášenlivostí laktózy.
Neloupaná rýže
Obsahuje protirakovinné inhi­
bitory proteázy a má velký ob­
sah prospěšné vlákniny. Bohaté
na vlákninu jsou ovesné vločky
i jiné obilniny.
Olivy a olivový olej
Olivový olej je považován
za významný prostředek chrání­
Výživová doporučení k prevenci rakoviny:
ƒƒ pravidelně denně jíst nejméně tři porce zeleniny
ƒƒ pravidelně denně jíst nejméně dvě porce ovoce s nižším
glykemickým indexem
ƒƒ jíst přednostně celozrnné výrobky
ƒƒ udržovat žádoucí tělesnou hmotnost (index tělesné hmotnosti BMI
20–25)
ƒƒ v zájmu udržení žádoucí tělesné hmotnosti snížit příjem tuku
ƒƒ jíst méně červeného masa
ƒƒ neužívat vysoké dávky vitaminových přípravků
ƒƒ omezit příjem alkoholu (ženy maximálně dvě skleničky, muži tři
skleničky denně)
ƒƒ nejíst příliš slaná jídla a potraviny znehodnocené plísní
cí buňky před změ­
nami vyvolávajícími
vznik rakoviny. Je plný
antioxidantů a činí buňky
stabilnějšími vůči volným
radikálům. Stejný pozitivní
účinek mají i zelené olivy.
jak má, a dokáže si se
zhoubnými buňkami
lépe poradit.
Mořské ryby
Velmi blahodárně na organismus
působí omega-3 mastné kyseliny
z ryb – chrání před rakovinou
tlustého střeva. Do jídelníčku
by je měli zařadit obzvláště ti,
kteří mají genetické dispozice
ke vzniku této choroby.
Je velmi ob­
tížné zkom­
binovat dietní
omezení dialyzovaných paci­
entů (dieta pro diabetiky, pro
dialyzované atd.), ale i malé
změny stravovacích návyků
mohou vést k tomu, abychom
se cítili lépe.
Všechno souvisí se vším.
Mějte to prosím na paměti,
když usedáte k jídlu.
Zelený čaj
Pokud si každý den dopřeje­
te několik šálků, podpoříte si
imunitu – tělo bude fungovat,
Mgr. Michal Dušek
a MUDr. Lukáš Svoboda
s použitím internetových
zdrojů
Tato doporučení mají obecný charakter. U dialyzovaných nemocných je proto nutné aplikovat je v kontextu dietních doporučení platných pro konkrétního pacienta. Zejména je nutné
myslet na zvýšené množství draslíku a vody v ovoci a zelenině.
Konzultujte proto vhodné složení svého jídelníčku s ošetřujícím
lékařem, sestrou nebo nutriční terapeutkou.
9
CESTUJEME
Dovolená
v Nízkých Tatrách
Před několika lety jsem byla vyslána
na služební cestu na jedno naše
slovenské pracoviště. Jen co jsem
přejela Beskydy, dostala se na
Slovensko a vydala se po D1 směrem
Žilina, byla jsem uchvácena. Už
okolní krajina okolo dálnice mě
lákala, a proto jsem se rozhodla, že
sem se musím rozhodně podívat na
celý týden na dovolenou.
Vodopád Bystrého potoka
L etošní dovolenou jsem
se tedy rozhodla strávit
na Slovensku. Přestože jsem
zde byla na dovolené popr­
vé, nevydala jsme se do nej­
známějších Vysokých Tater,
ale jako výchozí místo jsem
zvolila Nízké Tatry. Na týden
jsem se ubytovala v apartmá­
nu v Demänovské dolině
(Apartmán Miroslav Vyšný –
mohu doporučit) a odsud jsem
potom vyjížděla do okolních
míst.
Nízké Tatry jsou pohoří, ale
také krajinná oblast, která je
10
chráněna jako Národní park
Nízké Tatry. Nejvyšší horou je
Ďumbier (2 034 m n. m.). Hlav­
ní hřeben se táhne ze západu
na východ v délce osmdesát
kilometrů mezi údolím řek Váh
a Hron. Nízké Tatry jsou velice
proměnlivé – v oblasti s nej­
vyšší nadmořskou výškou jsou
spíše skalnaté, v některých
částech jsou výrazně zalesněné
anebo jsou na nich pro změnu
holé či travnaté kopce. Nízké
Tatry jsou oblíbené nejenom
v létě, ale i v zimě pro možnost
lyžování.
Demänovská dolina a Chopok
Z Demänovské doliny, kde
jsem byla ubytovaná, je možné
vyjet autobusem nebo vlast­
ním autem na některé z par­
kovišť v lyžařském středisku
Jasná. Parkování zde bylo
v létě zdarma. Odsud se potom
můžete vydat některou ze zna­
čených tras na horu Ďumbier
nebo Chopok (2 024 m n. m.).
Pro méně pohyblivé a zdatné
turisty je zde ale připravena
lanovka. Z Jasné, centrálního
parkoviště P1 ujdete maxi­
málně 200 metrů a jste u sta­
nice čtyřsedačkové lanovky,
která vás přiblíží k dolní sta­
CESTUJEME
nici Twinliner. Je to pozemní
lanovka, jakýsi šikmý výtah,
na Slovensku novinka, která
vás převeze k další stanici la­
novky Funitel (kabinková la­
novka), odkud už je možné se
dostat přímo na Chopok.
V letošním roce zde rekon­
struovali horní stanici, vystu­
povali jsme tedy téměř „na sta­
veništi“. Okolní výhled nám to
ale dostatečně vynahradil. Při
pěkném počasí jsou výhledy
do krajiny nádherné. Na sku­
tečný vrch Chopku stačí pak už
zdolat jenom „velkou hromadu
kamenů“ – tak mi to skutečně
připadalo. Je to opravdu už jen
malé převýšení, takže můžete
zůstat i dole v Chatě pod Chop­
Liptovská Mara
Nízké Tatry
Výhled z Chopoku na horní stanici lanovky
kom. Pokud máte rádi procház­
ky, dá se pohodlně po chod­
níčku z kamenů dojít na kopec
Děreš. Cesta trvá asi 45 minut
a vede téměř po rovině. Zdat­
nější turisti se mohou vydat
na druhou stranu na Ďumbier,
čeká je ale již delší túra a velké
převýšení.
Jeskyně svobody a ledová
jeskyně
V Demänovské dolině je mož­
né navštívit dvě jeskyně:
Demänovskou jeskyni svobody
a Demänovskou ledovou jes­
kyni. Obě jsou kousek od sebe,
u obou je parkoviště, vstup je
ale v kopci nahoře nad parkovi­
štěm. Pokud se rozhodnete po­
dívat se pouze do jedné, potom
určitě volte větší a krásnější
Jeskyni svobody. Vybrat si mů­
žete ze dvou okruhů – tradiční
má délku 1 150 m a převýšení
86 metrů, na trase je 913 scho­
dů; exkluzivní (velký) okruh
je ještě delší a má více schodů
a byl otevřen v létě vždy jen
jednou denně. Do obou jeskyní
doporučuji se obléknout, je zde
maximálně 7 °C a při hodinové
prohlídce byste se i v létě mohli
pěkně nachladit nebo byste si
prohlídku vůbec neužili. Jes­
kyně svobody je skutečně krás­
ná, v jednom úseku procházíte
po úzké kamenné cestičce pří­
mo mezi krápníky, máte je jen
na dosah ruky, a to je pěkný
zážitek.
Systém Demänovských jes­
kyní byl zpřístupněn v květnu
roku 1933. Najdete zde unikát­
ní sintrové útvary, podzemní
řeku Demänovku, krasová je­
Informace
pro dialyzované
pacienty
Pro více informací
můžete kontaktovat
Centrum prázdninových
dialýz:
B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20,
CZ-148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: prazdninovadialyza.cz
@bbraun.com
Nejbližší dialyzační
středisko B. Braun Avitum
(45 kilometrů):
Nemocničná 1944/10,
026 01 Dolný Kubín
11
CESTUJEME
Stanice Twinliner
zírka, typické řekou modelova­
né chodby a samozřejmě boha­
tou krápníkovou výzdobu.
Demänovská ledová jeskyně má navíc velice zajímavou
druhou část, kde jsou i v čer­
venci ledové krápníky, vodopá­
dy a další útvary z ledu. Teplo­
ta zde je ale jen 3 °C. Pokud se
sem tedy vydáte v létě, dejte si
pozor na to, že teplotní rozdíl
může být i 30 °C, a to je již pro
organismus velká zátěž.
Liptovský Mikuláš a nádrž
Liptovská Mara
K Nízkým Tatrám patří také
město Liptovský Mikuláš a ná­
drž Liptovská Mara, které se
nacházejí na sever od pohoří.
První písemné zmínky o městě
pocházejí z roku 1286. Liptovský Mikuláš je popisován jako
město kultury, spolků, kože­
dělného průmyslu, vojenského
školství a oficiálně též jako
Město olympijských vítězů.
Dnes zde žije 32,5 tisíc oby­
vatel na ploše 70 km2. Liptov­
ským Mikulášem protéká řeka
Váh, která se na západě vlévá
do vodní nádrže Liptovská
Mara. Název města i přehra­
dy je odvozen od historické­
ho názvu celé oblasti – Lip­
tov – která byla od 14. století
samosprávným celkem. Název
Liptov pochází zase od stej­
nojmenného hradu, kde sídlil
župan (hejtman oblasti). Cen­
trum Liptova se v roce 1677
přesunulo právě do města Lip­
Dřevěný kostel Svätý kríž, Liptovská Mara
12
tovský Mikuláš. Liptov jako
administrativní celek zanikl až
při novém členění Českoslo­
venska v roce 1922.
Do Liptovského Mikuláše se
můžete vydat nejen za kultu­
rou, ale také za mnoha památ­
kami a muzei. Nachází se zde
také nemocnice s dialyzačním
střediskem.
Pokud se zajímáte o památ­
ky dřevěné architektury, ne­
zapomeňte se zastavit v obci
Svätý Kríž (čtrnáct kilometrů
od Liptovského Mikuláše autem
nebo asi pět kilometrů pěšky
příjemnou procházkou z Demä­
novské doliny) a prohlédnout si
Dřevěný artikulární evangelický kostel, který patří mezi nej­
větší dřevěné stavby ve střední
Evropě. Kostel stál původně
v obci Paludza, odsud se musel
ale přestěhovat kvůli výstavbě
přehrady Liptovská Mara. Stě­
hování trvalo osm let. Uvnitř
kostela na vás dýchne příjem­
ná „dřevěná“ atmosféra. Kostel
získal svoji dnešní podobu již
v roce 1774, věž je z roku 1781.
tování bych vás ráda pozvala
k odpočinku do lázní. Pro mi­
lovníky atrakcí jsou zde velké
lázeňské aquaparky Tatralandia nebo Bešeňová. Oba se
nacházejí v bezprostřední blíz­
kosti Liptovského Mikuláše.
Pokud se sem vydáte, připravte
se ale na velké množství náv­
štěvníků. Preferujete-li malé
lázně a klid, doporučuji vám
navštívit Lúčky s venkovním
rekreačním bazénem s teplo­
tou 28–33 °C a sedacím bazé­
nem s léčivou minerální vodou
s teplotou 36–38 °C nebo kou­
paliště Liptovský Ján.
Lázeňské aquaparky
A jako tradičně při našem ces­
Centrum prázdninových dialýz
Lúčanský vodopád
Informace v článku
pocházejí z těchto
internetových stránek:
http://cs.wikipedia.org/wiki
www.jasna.sk
www.ssj.sk/jaskyne/
spristupnene/demanovskaladova
www.drevenykostol.sk
www.mikulas.sk
www.kupele-lucky.sk/
Ing. Helena Málková
víte, že…
Z ačátek 21. století se
označuje různými pří­
domky. Věk elektronický,
věk globalizace, věk post­
industriální… Použijeme-li
malou slovní hříčku, pak
současný věk je také věkem
dlouhověkosti. OSN, vědoma
si této skutečnosti, vyhlásila
poprvé v roce 1991 první ří­
jen Mezinárodním dnem se­
niorů. Ve své zprávě z roku
1998 pak uvedla, že ve druhé
polovině 20. století se zvýšila
průměrná délka života o celých
dvacet let a že během následu­
jících třiceti let bude přibližně
jedna třetina obyvatelstva vy­
spělého světa starší šedesáti let.
O celém světě se předpokládalo,
že to bude platit někdy kolem
roku 2150. A demografický vý­
voj dává odhadu OSN z roku
1998 za pravdu. Stárne však
i starší obyvatelstvo, generace
seniorů. Dnes je asi deset pro­
cent populace nad šedesát let
starší osmdesáti let a toto číslo
vzroste do roku 2050 na plných
pětadvacet procent. Takzvané
„stárnutí“ populace má kromě
jiných i následující sociologic­
ký efekt: změnu ve struktuře
rodin. Tradiční věková pyra­
mida, ve které mladí značně
1. říjen je
Mezinárodním
dnem seniorů
převládají nad staršími, se po­
stupně mění v opak: dnes je
typickým obrázkem jedno dítě,
dva rodiče, čtyři prarodiče a je­
den i více praprarodičů.
I když si mnoho lidí myslí, že
stáří je vlastně něco negativní­
ho, jsou lidé, kteří tvrdí pravý
opak: „Lidi jsou blázni všichni,
protože si myslí, že stárnout
je špatně. A to je jediné vítězství. Mrtvý nebo starý, jiná
možnost není. Každý nový den
je vítězství a dar. Co je to stárnout? Prostě žít a děkovat, žít
a děkovat, žít a děkovat, milovat, milovat a milovat. To je
všecko!“ řekla herečka Květa
Fialová na setkání se seniory,
kde vyprávěla i o knize Jak
úspěšně (ne)stárnout aneb sexy
až do hrobu od Olgy Struskové. A ve čtvrtém čísle našeho
časopisu z roku 2012 tato slo­
va potvrzoval i profesor Luboš
Sobotka z III. interní geronto­
metabolické kliniky FN Hra­
dec Králové, když řekl: „Lidé
si často myslí, že gerontolo­
gie je smutná medicína. Já
ale říkám, že je to naopak,
protože vlastně pracuji s tou
šťastnější částí populace.
Šťastnější proto, že se dožila
třeba osmdesátky. Jediná al­
ternativa k tomu je smrt. Ti
lidé mohli umřít mladí, ale
oni se dožili stáří.“
Pokud je vám tedy nad še­
desát let (i když některé zdroje
uvádí jako hranici seniorské­
ho věku až šedesátý pátý rok
věku), nevěšte kvůli tomu hla­
vu. Oslavte 1. října svůj svátek
a radujte se s každého dalšího
dne svého života. Patříte mezi
tu šťastnější část populace. My
mladší, kteří zatím jen doufají,
že budou mít takové štěstí jako
vy, se vám za vaši moudrost,
zkušenost a nadhled, které se
jinak než s věkem získat ne­
dají, odměníme úctou, láskou
a porozuměním.
Luděk Hajský
Zdroje:
•rozhovor s Květou Fialovou pro
iDNES;
•oficiální stránky OSN;
•Dialog, časopis nejen pro
dialyzované pacienty 4/2012
Dobrý den,
ve dnech 14.–23. 6. 2013 jsem se zúčastnila se synem zájezdu na Korsiku, který byl mimořádně
úspěšný, s vynikajícím programem, pořádaným Sportovním klubem dialyzovaných a transplantovaných
sportovců (SK DaT). Podstatnou zásluhu a podíl na úspěšnosti celého zájezdu měl MUDr. Lukáš Svoboda,
vedoucí lékař Dialyzačního střediska společnosti B. Braun Avitum v Nemocnici Na Homolce v Praze 5.
Vše bylo časově i organizačně perfektně zvládnuto a navíc jsme měli i slunečné počasí, což naše zážitky jen
umocnilo. Můj dík patří též Mgr. Michalovi Duškovi a Jaromíru Křepinskému, kteří zajistili osobní auto
na odvozy nás pacientů na dialýzy v hlavním městě Ajaccio. Nemohu zde nezmínit i zkušené pány řidiče
autobusu, kteří nám obstarali pohodovou, bezpečnou a veselou jízdu po celou dobu zájezdu. Ještě jednou
všem velký dík a doufám, že s Vaším SK DaT zažiji ještě nejeden výjezd.
Jana Bosáková, klientka Dialyzačního střediska B. Braun Avitum – Homolka, Praha 5
13
REPORTÁŽ
Světové hry
dialyzovaných
a transplantovaných
poprvé v Africe
V
termínu 28. 7. – 4. 8. 2013
se v jihoafrickém Dur­
banu konaly 19. světové hry
transplantovaných sportovců,
kterých se zúčastnilo tradičně
více než tisíc závodníků, ten­
tokrát ze čtyřiceti osmi zemí
celé planety. Letní světové hry
se konají každý lichý rok a stří­
dají se tak se světovými zimní­
mi a evropskými letními hrami,
které se pořádají v roce sudém.
Africký kontinent pořádal
světové hry vůbec poprvé, tu­
díž jsme byli zvědavi na to,
jaké klima nás bude čekat
a zda to nepřinese nějaké neo­
čekávané situace. V Jihoafric­
ké republice je ale v tu dobu
zimní období, takže bylo prů­
měrně velmi příjemných 24 °C,
které narušoval pouze každo­
denní vítr od Indického oceá­
nu. JAR je zemí s vysokou kri­
minalitou, organizátoři tudíž
velmi dbali o bezpečnost všech
účastníků i na plynulost pře­
pravy na jednotlivá sportoviště
a do kongresového centra, kde
byly organizovány společné
večeře a společenský program.
Všichni účastníci byli ubyto­
váni ve čtyřech komfortních
hotelích na pobřeží, ve kterých
na bezpečnost opět non-stop
dohlíželi zástupci organizač­
ního týmu a členové ochranky.
Organizaci her musíme však
vyzdvihnout téměř po všech
stránkách.
Česká výprava letos přije­
la v rekordním počtu deseti
sportovců,
fyziotera­
peuta a pěti
rodinných
Roman Dunda,
manažer
českého týmu
dialyzovaných
a transplantovaných
sportovců
14
Češi a Slováci přivezli
celkem 14 medailí!
Gratulujeme.
příslušníků, kteří nás skvěle
podporovali, zaslouženě nás
opečovával zase masér Honza
Krígl. Slovensko bylo v letoš­
ním roce bohužel zastoupeno
pouze jedním účastníkem.
Úvod sportovního klání
zahájili běžci minimaratonu
Minimaraton vedl městem
a Česká republika v něm zís­
kala hned svůj první kov.
Na pětikilometrovou trať se
vydali Václav Burda (v kate­
gorii 40–49 let) a Libor Ma­
línský (50–59 let). Václav
ve své kategorii získal stříbro
a v celkovém pořadí se umístil
na skvělém pátém místě!
Další sportovní disciplí­
nou, které jsme se zúčastnili,
byl badminton. Zde Roman
Dunda (30–39 let) i přes svůj
matchball podlehl ve druhém
kole íránskému soupeři, který
nakonec obsadil druhé místo
a Roman byl z turnaje vyřazen.
Petr Žitný postoupil až do kola
třetího, kde narazil na svého
známého holandského soka,
a turnaj pro něho také skončil.
Naší největší nadějí byl Zby­
něk Schwarz, který obhajoval
zlato, ale nakonec se musel
ve finále sklonit před Finem,
kterého porazil právě na mi­
nulém šampionátu, a získal
tentokrát stříbrnou medaili.
Ve středu pokračoval bad­
minton čtyřhrami, kde se nám
bohužel nedařilo, a po vy­
rovnaném zápase s Thajci
dvojice Roman Dunda a Zby­
něk Schwarz ve druhém kole
odešla poražena. Tentýž den
se zápolilo v plavání, kde nás
na padesátimetrové trati re­
prezentoval Tomáš Dřevíkov­
ský (prsa, 60–69) a doplaval
na pátém místě.
Slovensko vybojovalo dvě
zlaté medaile
Další den nás čekal tenisový
turnaj, kde jsme měli hned
dva zástupce. Zde konečně
do bojů o cenné kovy zasáh­
lo i Slovensko. Tomáš Burda
(40–49) vybojoval nakonec
po velkých bojích bronzovou
REPORTÁŽ
příčku a Zdeněk Burýšek se
probojoval až do čtvrtfinále.
V tenise se velmi dařilo Robertu Kopeckému ze Sloven­
ska (60–69), který dosáhl až
na místo nejvyšší a zajistil pro
Slovensko první zlato.
V pátek se jako obvyk­
le začalo zápolit v atle­
tice, která je na každých
hrách skutečnou třešinkou
na dortu, a pouze soutěž
ve stolním tenise bránila
tomu, aby na stadion do­
Český a slovenský tým sportovců
razily všechny výpravy
v plném počtu závodníků. Stol­ a 400 m, přičemž na 400 m se
ní tenis byl pro Slovensko opět postaral zároveň o nový světo­
oslavou, jelikož Robert Kopec- vý rekord ve své kategorii. Ani
ký nenašel přemožitele a získal další běžci nezaháleli – Václav
svou druhou zlatou medaili. At­ Burda (40–49) zvítězil na tra­
letické závody se ve dvou dnech ti 1 500 m a na 800 m získal
nesou ve znamení smršti disci­ stříbro. Petra Vovesná, jediná
plín, v nichž se soutěží ve všech zástupkyně něžného pohlaví,
věkových kategoriích, a tudíž doběhla na trati 200 m druhá
většinou i záplavy medailí.
a na 100 m získala bronz. Ro­
man Dunda na 100 m doběhl
Češi se postarali nejen
desátý. Petr Žitný triumfoval
o zlato, ale i o nový světový
v hodu oštěpem, a postaral se
rekord
tak o další zlato naší výpra­
Z našich borců musím vyzdvih­ vy, ke které přidal ještě stříbro
nout zejména výkon Vojty Kou- v hodu míčkem. O poslední kov
delky (30–39), který získal dvě do naší sbírky se postaral ještě
zlaté medaile na tratích 800 m Zbyněk Schwarz (60–69), který
Osmisměrka
„Mládí se živí sněním,... TAJENKA"
židovské přísloví
Návod: Luštěte ve všech osmi
směrech a ze zbylých písmenek
čtěte po řádcích tajenku.
se v hodu míčkem umístil
na třetím místě. Za zmínku
jistě stojí i výkony Tomáše
Burdy v kouli a míčku a Li­
bora Malínského v chůzi,
míčku a kouli, které však
bohužel zůstaly pod medai­
lovými pozicemi.
Česká výprava získala
celkem dvanáct medailí, z toho
čtyři zlaté, pět stříbrných a tři
bronzové. Myslím, že společně
se dvěma zlatými pro Sloven­
sko jsme velmi dobře repre­
zentovali své vlasti a zároveň
i transplantační programy
obou zemí. Doufejme, že nemé­
ně úspěšní budeme i na hrách
příštích, které se budou konat
v roce 2015 v Argentině.
Roman Dunda,
ředitel společnosti Dimenza,
manažer českého týmu
dialyzovaných a transplantovaných sportovců
AFRIKA, ANIONT, BOOT,
CEZENÍ, DARK, DĚLITI, DIÁLNÍ,
DOSTATEK, DUET, DYNODA,
EDIKTY, EPOPEA, FÁRNÍK, FREJ,
GAIO, IFNI, IMITÁTOR, ITEM,
IVANOV, KOPULE, MAZLENÍ,
MINISTR, MOTIVY, NÁČRTY,
NAOS, NEODBORNÍK, ODLESK,
ODPŮRCE, OUKROP, PANT, PLOT,
POPSAT, PROPAD, PYRAMIDKY,
RARÁŠEK, RATLÍK, RIVA, ROTT,
RÝZNER, SELADON, SKICA,
SKOKAN, SKUTKY, SNÍDAT,
STOIK, THEA, TISÍCÍ, TÍSNIT,
TREFENÍ, TRIM, TVORBA,
UTNOUT, VÍCERO.
Řešení z minulého čísla:
Chatrč ze slámy, v níž se lidé
smějí, má větší cenu než palác,
ve kterém lidé pláčí.
15
REPORTÁŽ
Češi se
o své zdraví
starají více
než Slováci
Význam prevence
Prevence by měla být základ­
ním kamenem péče o naše
zdraví. A jak ukazují i výsled­
ky výzkumu zorganizovaného
společností B. Braun ke Světo­
vému dni ledvin, čeští pacien­
ti jejich důležitost v porovnání
s východními sousedy rozhod­
ně nepodceňují. Zatímco pre­
ventivní kontrolu v posledních
pěti letech podstoupilo 88 pro­
cent Čechů, na Slovensku zaví­
talo na preventivní prohlídku
v posledních pěti letech pouze
75 procent dotázaných.
Obecně pak lze konstatovat,
že v Česku o zdraví pečují více
ženy. Zatímco klasickou preven­
tivní prohlídku podstupuje devět
z deseti dotázaných žen, u mužů
je to pouze sedm z deseti.
Větší svědomitost v péči
o zdraví jde ruku v ruce i se
zvyšujícím se věkem lidí. Mezi
60 až 80 lety totiž dochází
k nárůstu popularity zdravé­
Smažená jídla, uzeniny, bůček a další
nezdravé pokrmy se pomalu přesouvají
na okraj jídelníčku a zdravý životní styl
upřednostňuje stále více lidí.
Kromě vyvážené stravy a pohybu však do péče
o zdraví jedince patří i preventivní kontroly
u obvodních lékařů a specialistů. Jen odborný
personál totiž dokáže odhalit onemocnění
v raném stádiu, kdy je ještě léčitelné.
ho životního stylu a relativně
zdravě žije dokonce 60 procent
účastníků průzkumu.
S tím samozřejmě sou­
visí i časnost preventivních
prohlídek, které lidé v tomto
věku absolvují téměř v de­
vadesáti procentech. Rozdíly
lze vidět i v jednotlivých kra­
jích. V otázce prevence jed­
noznačně vedou Pardubický
a Plzeňský, které se nacházejí
na prvních příčkách prakticky
u všech typů vyšetření. Naopak
nejmenší zájem o prohlídky
zaznamenal Zlínský kraj.
Osvětové akce
Na podporu prevence se kaž­
doročně zaměřuje i celá řada
osvětových akcí. Mezi nimi
mimo jiné i program, který
umožňuje bezplatné vyšetření
ledvin. Zájem o tento typ vy­
šetření rok od roku stoupá.
Zatímco vloni česká dialy­
zační střediska a nefrologické
ambulance B. Braun Avitum
navštívilo 1684 zájemců, le­
tos se jejich počet vyšplhal už
na dvojnásobek.
A tak je tomu i u jiných ne­
mocí. Mnoho symptomů lidé
vůbec nepozorují a zabývat
se jimi začínají až tehdy, když
propuknou naplno. A to už
může být pozdě.
Převzato z Deníku VLP
se souhlasem redakce
Mezinárodní konference dialyzačních
a transplantačních sester proběhla letos
v Malmö
Ve dnech 31. 8. – 3. 9. 2013 se ve švédském Malmö konala 42. mezinárodní
konference EDTNA/ERCA (Evropské asociace dialyzačních a transplantač­
ních sester). Zúčastnilo se jí celkem 1200 delegátů z celé Evropy. Sestry
z dialyzačních středisek B. Braun Avitum CZ/SK zde prezentovaly celkem
16
REPORTÁŽ
V
dňoch 19.–21. 6. 2013 sa
v hoteli Družba v Nízkych
Tatrách konal už XXII. kongres
sestier pracujúcich v nefrológii.
Každoročne sa na kongre­
se zúčastňujú zástupcovia zo
všetkých dialyzačných centier
na Slovensku, ale aj zo zahra­
ničia. Nebolo to inak ani tento
rok. Dorazilo 220 účastníkov
a bolo prednesených 32 pre­
zentácií, z toho aj dve prednáš­
ky z Českej republiky.
Hlavnou témou kongresu
boli Akútne stavy v nefrológii.
Táto téma je mimoriadne ak­
tuálna. Dokazuje to záujem zo
strany prednášajúcich i fakt, že
rovnaká téma bola v roku 2013
vyhlásená aj v rámci Svetové­
ho dňa obličiek.
Akútne stavy v nefrológii
boli témou kongresu
v Nízkych Tatrách
Podľa štatistík sú vo svete
približne 3 milióny pacientov
s ochorením obličiek
a každoročne sa tento počet
zvyšuje
Neustále pribúdajú pacien­
ti s rôznymi komplikáciami,
ktoré si vyžadujú rôzne po­
stupy pri ošetrovateľskej sta­
rostlivosti. Variabilita akút­
nych stavov a eliminačných
metód v strediskách v rámci
Slovenska sa líši. Získať skú­
senosti a výber vhodnej me­
tódy na zabez­
pečenie kvality
života a zvlád­
nutie akútne­
ho stavu len
z literatúry je
nedostačujúce.
Na doplnenie
informácií slúži
práve prezentá­
cia samotných
kazuistík a po­
stupov na ta­
kýchto poduja­
tiach.
V rámci
Stánok B. Braun sa těšil veľkému záujmu
odborného pro­
gramu odznelo na túto tému
8 prezentácií. Prezentácia
Mgr. A. Michnáčovej z dia­
lyzačného centra UN Martin
takisto potvrdila, že variabi­
lita akútnych stavov v stre­
diskách je významná. V nej
predstavila kazuistiky, kto­
ré sa vyskytli počas jedného
roku v ich stredisku.
Súčasťou odborného
programu bolo aj edukačné
minisympózium Aesculap
Akadémie spoločnosti
B. Braun
Spoločnosť B. Braun a vzdelá­
vacia inštitúcia Aeskulap Aka­
démia už niekoľko rokov ak­
tívne pôsobia v nefrologickej
oblasti. Podieľajú sa ako ofici­
álny partner podujatí a záro­
veň spolupracujú na odbornom
programe. Toto sympózium je
už 2. v poradí a každý rok sa
venuje aktuálnym problémom.
Témou sympózia bola Kvalita
a bezpečnosť na dialýze zamera­
ná na personál. Počet pacientov
s ochorením obličiek sa zvyšuje,
čo je priamo úmerné aj zvyšo­
vaniu počtu pacientov na dialý­
ze a, samozrejme, aj zvyšovaniu
práce zamestnancov. Dochádza
k zvyšovaniu počtu výkonov
na dialýze, kanylácii cievnych
prístupov, spotrebe liečiv, a tým
aj k možnosti rôznych poranení
pri týchto úkonoch. Poranenia
u zdravotníckych pracovníkov
sú nebezpečné a treba pristúpiť
k ich eliminácii, čo potvrdzuje
aj smernica EÚ č. 83/2013 Z. z.,
ktorá bola na Slovensku prijatá
od 3. apríla 2013. Smernica ob­
sahuje spôsob a podmienky, kto­
ré musí zamestnávateľ dodržať
pri ochrane zamestnancov pra­
cujúcich v zdravotníctve. Súčas­
ťou smernice je aj nariadenie
používať zdravotnícky materiál
obsahujúci bezpečnostné prvky,
ktorý je dostupný na trhu.
Firma B. Braun prijala tento
fakt ako prioritu v rámci svoj­
ho výrobného programu a už
niekoľko rokov dodáva na trh
injekčné ihly, kanyly a liečivá,
ktoré obsahujú bezpečnostné
prvky. V rámci edukačného
minisympózia boli prezentova­
né dialyzačné ihly Diacan® S,
ktoré obsahujú bezpečnostný
prvok a eliminujú tak možnosť
poranenia personálu.
PhDr. Jana Hičíková,
predseda sekcie sestier
pracujúcich v nefrológii
jedenáct odborných posterů, prostřednictvím kterých ostatním účast­
níkům konference předaly své zkušenosti s péčí o dialyzované paci­
enty u nás. Konkrétně to byla témata týkající se péče o cévní přístu­
py, sociální péče o dialyzované pacienty, peritoneální dialýzy, aktivit
transplantačního ambasadora, léčby pacientů po otravě léky nebo
významu průzkumů spokojenosti pacientů dialyzačních středisek
B. Braun Avitum.
Luděk Hajský
17
Pobyt pre seniorov v kúpeľoch Sliač
Kúpeľné hniezdo ošľahané vetrom, ktoré je tu stále pre Vás. Medicína, odbornosť, kvalita služieb, nádherné kúpeľné
lesoparky, miesta pripomínajúce dávnu minulosť a pohostinnosť... To sú kúpele Vášho srdca.
Kúpele Sliač ležia medzi mestami Banská Bystrica a Zvolen, nad mestečkom Sliač. Očaria Vás svojím charakterom
a prírodnou scenériou. Tento úchvatný kúsok sveta na úpätí Slovenského Rudohoria je rajom pre tých, ktorí hľadajú pokoj
a oddych, snívajú o láskavom objatí prírody ďaleko od hlučného davu a ktorým záleží na vlastnom zdraví, na prevencii
ochorení a samozrejme i na samotnej liečbe.
Balíček SENIORSKÝ POBYT:
ƒƒubytovanie na 7 nocí: hotelová izba KOMFORT (zrekonštruovaná hotelová izba)
ƒƒstravovanie: polpenzia Klasik + zdravý stravovací program pod dohľadom dietológa zahŕňa (raňajky – bufetový stôl,
večera – výber z menu, šalátový bar, pitný režim)
ƒƒlekár a zdravotná starostlivosť: vstupné lekárske vyšetrenie s predpisom lekára na individuálny liečebný
balneorehabilitačný program
ƒƒbalneorehabilitačný program zahrňujúci v priemere 2 procedúry na 1 nocľah
Cena pobytu (hlavná sezóna do 31. 10. 2013) = 265 eur
Dialyzačná liečba zaistená na dialyzačnom stredisku vo Zvolene.
Rezervácie: Centrum prázdninových dialýz, B. Braun Avitum s.r.o.,
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4,
tel. +420-271 091 922,
fax +420-271 091 923,
e-mail: [email protected]
Zvýhodnená ponu
ka
pre dialyzovaných
pacientov
B. Braun Avitum s.r.o. | V Parku 2335/20 | CZ-148 00 Praha 4
Tel. +420-271 091 911 | Fax +420-271 091 912 | e-mail: [email protected] | www.bbraun-avitum.cz
ČARUJEME V KUCHYNI
Kuřecí maso v bílkové kapse
1 ks (100 g)
kuřecího plátku
sůl, pepř
50 g jarní cibulky
2 vaječné bílky
rostlinný olej
(1 porce)
Omyté a mírně naklepané kuřecí plátky osolíme a opepří­
me. Opečeme na rostlinném oleji po obou stranách. Zapé­
kací mísu vymažeme máslem nebo rostlinným olejem, dno
potřeme polovinou utřených bílků a položíme na něj ku­
řecí plátky. Na každý přidáme na kolečka nakrájenou jarní
cibulku a zbývající sníh z vaječných bílků. Zapečeme cca
10 minut v troubě při teplotě 200 °C. Vhodnou přílohou
jsou máslem omaštěné vařené brambory.
(1 porce) E 1463 kJ, B 29 g, T 23 g, S 6 g, K 459 mg, P 183 mg
Přírodní steak z tuňáka
80 g tuňáka
sůl, tymián
20 g olivového oleje
40 g bulguru
nebo
80 g vařené rýže
nebo
80 g kuskusu
(1 porce vařených brambor – 200 g) E 870 kJ, B 7 g, T 1 g, S 46 g, K 568 mg, P 96 mg
(1 porce)
Tuňáka omyjeme a osušíme, osolíme a minimálně na ho­
dinu naložíme do olivového oleje s čerstvým tymiánem.
Pak krátce osmahneme po obou stranách. Pokapeme citro­
novou šťávou. (Výborný je i tuňák grilovaný). Podáváme
s vařenou rýží nebo méně známým kuskusem či bulgurem.
Bulgur: Vyrábí se z tvrdé pšenice. Na jednu porci pro­
pláchneme vodou 40 g bulguru a téměř v trojnásobném
množství osolené vody vaříme 10 minut. Stačí ho však
také jen nechat hodinu nabobtnat ve vařicí vodě bez ná­
sledné tepelné úpravy. Má oříškovou příchuť a je velmi
sytý. Ve srovnání s ostatními přílohami bude mít nejvíce fosforu. Pokud chcete ochutnat tuto
přílohu, zvolte proto poloviční množství, tj. 40 g.
Pozn. V porovnání s výše uvedenými přílohami obsahuje nejvíce fosforu bulgur a nejméně va­
řená rýže. Nejvíce bílkovin obsahuje kuskus.
(1 porce tuňáka) E 1222 kJ, B 19 g, T 24 g, S 0 g, K 278 mg, P 190 mg
(1 porce vařené rýže) E 1169 kJ, B 6 g, T 1 g, S 63 g, K 86 mg, P 90 mg
(1 porce kuskusu) E 1160 kJ, B 11 g, T 2 g, S 53 g, K 133 mg, P 136 mg
(1 porce bulguru ze 40 g) E 480 kJ, B 5 g, T 1 g, S 23 g, K 140 mg, P 150 mg
Těstoviny s grilovaným krůtím masem
120 g nevaječných
těstovin
sůl
80 g grilovaného
krůtího masa
20 g cibule
rostlinný olej
(1 porce)
Těstoviny uvaříme podle návodu na obalu. Na rostlinném
oleji osmahneme cibulku do zlatova a přidáme na kostičky
nakrájené grilované nebo pečené krůtí maso. Krátce ope­
čeme a promícháme s vařenými těstovinami. Dochutíme
solí, případně čerstvými bylinkami.
Pozn. Chuť těstovin můžeme ovlivnit druhem použitého
rostlinného oleje – slunečnicový, řepkový, olivový, seza­
mový, ořechový, dýňový…
(1 porce) E 1878 kJ, B 30 g, T 23 g, S 92 g, K 378 mg, P 247 mg
Energie Bílkoviny Tuky Sacharidy K(draslík) P(fosfor)
19
HOBBY
P okud
se
teprve
na stavbu plotu
chystáte, pečlivě si svou
volbu promyslete. Vaše
rozhodnutí na mnoho let
dopředu určí, kolik úsi­
lí a práce budete do jeho
údržby investovat. Vy­
platí se trochu si připlatit
za materiál a plot bude
mít vyšší životnost a jeho
údržba dá méně práce.
Drátěný plot
Pokud není váš drátěný
plot ošetřen bezúdržbově,
nezapomínejte před zimou
na pravidelné nátěry či ná­
střiky, rez by v opačném pří­
padě vykonala přes zimu své.
Ještě před nátěrem základní
barvou očistěte plot drátěným
kartáčem. Zkontrolujte také,
zda v plotě není díra, kterou by
se k vám do zahrady dostala
lesní zvěř. Jinak by vás na jaře
mohly překvapit okousané
kmeny stromů.
Kovaný plot
Nejpohodlnější to budou mít
před zimou nejspíše majitelé
kovaných plotů. Podle Mi­
20
Pět druhů plotů
a jak se o ně postarat
před zimou
Při přípravě na zimu nezapomeňte
ani na plot. Zimní povětrnostní podmínky mu
dají zabrat a je levnější ho předem chránit než
na jaře sčítat škody.
loše Němečka ze společnosti
Lamark není potřeba kovaný
plot na zimu nijak připravo­
vat. „Je chráněný žárovým
zinkem a speciální práško­
vou barvou, která se vypaluje
v peci, což zaručí jeho odol­
nost vůči vnějším podmín­
kám. První známky prosvítání
barvy se neobjeví dříve než
po 25 letech a dalších 25 let
bude ochranná vrstva žárové­
ho zinku chránit váš plot před
korozí. Po celou tu dobu bude
kovaný plot prakticky bez­
údržbový bez ohledu na roční
období,“ vysvětluje.
Plastový plot
U dřevěných nebo kovových
plotů dochází působením che­
mického posypu solí k naruše­
ní povrchu. Výhodou plastové­
ho plotu je to, že sůl mu nijak
neuškodí.
Po zimě jej v případě po­
třeby můžete pouze omýt
běžným čisticím prostředkem
a opláchnout vodou. S pří­
rodně vypadajícím dřevem či
elegancí kovu se plastový plot
rovnat nemůže, jeho nároč­
nost na údržbu je však stejně
jako u kovaného plotu mini­
mální.
Dřevěný plot
„Čím víc je dřevo vysta­
veno vnějším klimatic­
kým vlivům, tím inten­
zivnější potřebuje péči.
U plotu je nápor vnějších
vlivů celoroční: v létě os­
tré slunce, v zimě mráz,“
říká truhlář Pavel Holom­
čík ze Strážnice. Dřevěný
plot je podle něj krásný,
ale žádá si své.
„Je potřeba jej před
zimou přebrousit, im­
pregnovat a natřít. Po­
kud však práci odvedete
svědomitě, stačí plot oše­
třit i jednou za tři roky,“
tvrdí. Než začnete s nátěrem
dřevěného plotu, zajistěte, aby
dřevo bylo suché a povrch
hladký a rovný bez neohoblo­
vaných míst, což zaručí dosta­
tečnou životnost nátěru.
Živý plot
Pokud okolí vašeho domu zdo­
bí živý plot, jistě jste si zvykli
na něm pravidelně pracovat
minimálně třikrát do roka
a pečovat o to, aby vypa­
dal úhledně a zdravě. Aby se
keře a stromy stihly připravit
na zimu, mělo by poslední stří­
hání před zimou proběhnout
nejlépe během srpna, kdy od­
straníte slabé výhonky.
Zejména pokud je váš živý
plot listnatý, dochází u rostlin
i v zimě ke ztrátě vody vypařo­
váním. Před zimou tedy rostli­
ny živého plotu dostatečně za­
lévejte. Pokud bude zima příliš
suchá, ocení rostliny přísun
vody také v zimních měsících.
Převzato z
soutěžní křížovka
„Dělte se o svou zkušenost...”
(tajenka)
Dalajláma
Vážení čtenáři,
v našem časopise jsme si pro vás
kromě jiného přichystali také drobné
soutěžní zpestření ve formě křížovky
o ceny. Máte-li soutěžního ducha,
pak neváhejte a luštěte! Pro pět z vás,
kteří nám včas zašlou správné znění
soutěžní tajenky, jsou přichystány
zajímavé ceny.
Uzávěrka je
3. 11. 2013.
Jak soutěžit?
Vyluštěte soutěžní tajenku a její správné
znění odevzdejte personálu dialyzačních
středisek B. Braun Avitum nebo zašlete
poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
(na obálku při­pište heslo „Soutěž“).
[email protected] nebo
[email protected] (do předmětu
e-mailu uveďte „Soutěž“). Neposílejte
prosím odpovědi na soutěž po uzávěr­
ce, nebudete zařazeni do slosování.
Z technických důvodů zasíláme výhry
pouze na území ČR a SR. Používejte
prosím diakritiku při vyplňování svého
jména; neradi bychom Vaše jméno
komolili, až se objevíte na výherní
listině.
Případně nám správné znění tajenky
zašlete e-mailem na adresu
Pravidla soutěže naleznete na:
www.bbraun-avitum.cz
Ceny pro výherce:
sportovní batoh, fleece deka,
Softalind revitalizační gel,
reflexní pásek s blikačkou
tužka, blok, ledvinka (antistressové
mačkátko)
Výherci z minulého čísla:
Oldřiška Valová, Michal Kašpárek,
Jan Lelovics
Řešení z minulého čísla:
Přítel je ten, kdo o vás ví všechno
a má vás pořád stejně rád.
22
Súťažná krížovka
„Nie tí milujú knihy,
ktoré ich nedotknuté uchovávajú
v skriniach, ale ti, ktorí...”
(tajenka)
Erazmus Rotterdamský
Vážení čitatelia,
v našom časopise sme si pre vás
okrem iného pripravili aj drobné
súťažné spestrenie v podobe krížovky
o ceny. Ak máte súťažného ducha, tak
neváhajte a lúštite! Pre piatich z vás,
ktorí nám včas zašlú správne znenie
súťažnej tajničky, sú pripravené zaují­
mavé ceny.
Uzávierka je
3. 11. 2013
23
Ako súťažiť?
Vylúštite súťažnú tajničku a jej
správne znenie odovzdajte personálu
dialyzačných stredísk B. Braun Avitum
alebo ho zašlite poštou na adresu:
Časopis Dialog
B. Braun Avitum s.r.o.
V Parku 2335/20
CZ-148 00 Praha 4
(na obálku napíšte heslo „Súťaž“).
[email protected] alebo
[email protected] (do predmetu
e-mailu napíšte „Súťaž“). Prosím, ne­
posielajte odpovede na súťaž po uzá­
vierke, nebudete zaradení do zloso­
vania.
Z technických dôvodov zasielame výhry
len na území ČR a SR. Prosím, pri vypl­
ňovaní svojho mena používajte diakriti­
ku; neradi by sme Vaše meno skomolili,
ak sa objavíte na výhernej listine.
Prípadne nám správne znenie tajničky
zašlite e-mailom na adresu
Pravidlá súťaže nájdete na stránke
www.bbraun-avitum.cz.
Ceny pre výhercov:
športový batoh, fleece deka,
Softalind revitalizujúci gel,
reflexný pásik s blikačkou, ceruzka,
blok, ľadvinka (antistresová pomôcka)
Výhercovia z minulého čísla:
Jozefa Matisová, Katarína Kubelková
Riešenie z minulého čísla:
Každý z nás je anjel s jedným krídlom.
Lietať dokážem len tak, že jeden
druhého objímame.
Pravidelná cvičení
1.
Začínáme
října
pro dialyzované pacienty
*
Zveme všechny dialyzované pacienty z Prahy a okolí k pravidelnému cvičení
do tělocvičny Sokola Stodůlky, Praha 13.
Program je zajištěn ve spolupráci se Sportovním klubem dialyzovaných
a transplantovaných a za pomoci dobrovolníků z Dialyzačního střediska B. Braun
Avitum v Nemocnici Na Homolce a Fakulty tělesné výchovy a sportu UK v Praze.
Pokud máte mít o cvičení zájem a Váš ošetřující lékař souhlasí, kontaktujte nás
e-mailem nebo písemně na níže uvedené adrese
u
d
e
ř
st
u
o
d
n
Kaž
odi
h
16
od
*
Program
:
ƒƒprostn
á cvičen
í
ƒƒmoder
ní meto
dy posil
ƒƒtrénin
ování
k stabilit
y
ƒƒmíčov
é
přehazo hry
nohejba vaná, basketbal,
a schopnl aj. (vždy dle zá
jm
ostí úča
stníků) u
SK DaT | Dialyzační středisko B. Braun Avitum
Nemocnice Na Homolce | Roentgenova 2 | CZ-150 30 Praha
e-mail: [email protected]
* termíny jsou předběžné a budou upřesněny dle Vašeho zájmu
MUDr. Lukáš Svoboda
garant projektu
Lepší budoucnost
dialyzační péče
Naším posláním je zlepšovat nejen zdraví, ale i kvalitu života tisíců
dialyzovaných pacientů na celém světě.
B. Braun Avitum provozuje síť dialyzačních středisek vybavených
nejmodernějšími technologiemi. Pacienti tak mají jistotu, že dostanou
tu nejbezpečnější a individuální péči.
B. Braun Avitum s.r.o. | www.bbraun-avitum.cz
Download

PDF - B Braun Avitum