OKTÓBER 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY
ČASOPIS
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
OSEM
STRÁN
ZA
NAVIAC Ú
N
NEZMENE
U
CEN
HRAJTE
AŽ
O 150 €
e
d
a
r
h
á
ma v z
Do
Všetko o záhrade
Okrasná a úžitková
záhrada, drobnochov
v 0,55
atiteľo
predpl
k Pre
nííík
n
oččn
roč
2.. ro
2
0,60
€ Cena
€
4
14
01
01
20
EC 2
REC
RE
AR
MA
ana
Rady Iv kého
Hričovs
ári,
v nekt
Cukor ed a včely
m
5€
CENA 0,5
ress.sk
jauto@
natanku
ČNOSŤ
– BEZPE
Y
LÁ – RAD
ID
– PRAV
o
t
u
a
NKY
– NOVI
TESTY
j
natanku
február
2014
III. ročník
6
honných
Ceny po ajú, Slovnaft
látok klestento rok
a
7
očakáv cien
kolísanie
W
S
8
0
3
t
Peugeo
10 litrov
jemom 6
ufor s ob
k
ť
a
m
e
jar, bud
príde na
+550
S vônou benzínu
Každý mesiac aktuálne
rady pre motoristov
Ako je to
sťou
s platno
ch
vodičský
v
preukazo
petitp
ík
3. ročn
2014 
MAREC iteľov 0,55€)
edplat
€
(pre pr
a 0,60
Cen
Poradíme...
Zdravie naše každodenné
ČIERNY
KAŠEĽCIA
SÚŤAŽTE
O SKVELÉ
CENY
SA VRA
BIEL
E M A PY
I
NA KOŽ
ÁM
PREČO M
AŤ
KAŽDÝ
Ý
VLASTN K
UTERÁ
C 2014
MARE NÍK
Č
50. RO
CENA
E JŠ Í
P IS
A D IČ N
ČASO
N A JT R K Á R S K Y
V
O
K R ÍŽ
M
OSE N
Á
S T R C ZA
IA
Ú
NAV ENEN
M
NEZ CENU
NIE
LÚŠTEELÚ
C
PRE
U
RODIN
E
T
J
HRA
+550
Prekabáťte Lišiaka
Krížovky pre celú rodinu
0,60 €
VŽDY ZO ZAČIATKU MESIACA
ICH DOSTANETE KÚPIŤ V STÁNKOCH
ROČNÉ PREDPLATNÉ LEN ZA 6,60 €
9iåHQtþLWDWHOLD
'RVWDOLVPHRGYiVQHWUDGLþQ~Yê
þLWNXåHSXEOLNXMHPHPiORQiURþQêFK
NUtåRYLHN2EiYDPHVDYãDNåHDNE\
VPHSULGDOLĢDåNpNUtåRYN\WUHEiUVQD
~NRUãYpGVN\FKWDNE\VPHVDQHVWUHWOL
VSR]LWtYQRXRGR]YRXXãLUãLHKRSXE
OLND0iPHSUHWRSUHYiVMHGQRGXFKp
ULHãHQLH±DNYiVRPU]HOLRE\þDMQp
StVPHQRYpNUtåRY
N\WDNVLP{åHWH
SRNRMQHUDVWHU]D
NU\ĢDQD]YOiãWQRP
SDSLHULY\ULHãLĢDNR
GRNUHVĐRYNX'~
IDPHåHVNODGERX
~ORKWHQWRPHVLDF
SRWHãtPHURYQDNR
UHNUHDþQêFKNUtåRY
NiURYLQiURþQHMãtFKULHãLWHĐRYNWRUêP
VPHYUiWLOLREĐ~EHQ~NUtåRYNXVSRSUH
KDG]RYDQRXOHJHQGRX
'RSR]RUQRVWLYiPGiYDPHDM
VWUiQN\V.UtåRYNiUVN\PSlĢERMRP
8]DYUHOLVPHMHKRãLHVWXVpULXSR]Qi
PHPHQRãĢDVWQpKRY\åUHERYDQpKR
DJUDWXOXMHPHYãHWNêPULHãLWHĐRP
VEH]FK\EQêPVNyUHäLDĐMHGHQ]YiV
VDRĖSULSUDYLODåYSRVOHGQHMNUtåRY
NHNGHQHGRSDWUHQtPQHFKDOMHGQR
SROtþNRSUi]GQH1XåQDEXG~FHWR
VQićEXGHPDĢãĢDVWQHMãtNRQLHF3R
NUiWNHMPHVDþQHMSUHVWiYNHSRNUD
þXMHPHXåVLHGPRXVpULRXWDNVLMX
QHQHFKDMWHXMVĢ
ý20Ðä(7(9<+5$ġ
„ 6WU±9HĐNiNUtåRYNDR¼
„ 6WU.UtåRYNDR¼
„ 6WU+iGDQNiUVNDSDVRYDþNDR¼
„ 6WU.UtåRYNDR¼
„ 6WU.UtåRYNiUVN\SlĢERMR¼
„ 6WU±[%DO]DPQDRþL%HWDYLG
„ 6WU['9'
„ 6WU[NQLKD6ORYDNVXGRNX
„ [¼]DRGRVODQLHSLDWLFKĐXERYRĐQêFK~ORK
Redakcia: Lazaretská 12, 81108
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. Redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.
[email protected] Inzercia: tel.: 0902 113 311. Za
obsah inzercie a platených článkov redakcia
nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska
22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa
a lokálni predajcovia.
M O ZA I KOVÁ
7DMQLþNXWYRUtGRNRQþHQLHYêURNX
QHPHFNpKRY\QiOH]FX(UQVWD:HUQHUD
YRQ6LHPHQVÄ1HMGHRWRtVĢKODYRXSURWL
P~UXDOH³
9RGRURYQH$3UYiþDVĢWDMQLþN\ –
B.8UþRYDOSRVWXSOLHþHQLDOHN±SUtãHUD
– C.2GERUQtFL±ãSDQLHOVN\V~KODV
±XKRUVNtYRMDFLERMXM~FLYFLViUVN\FK
VOXåEiFK±D. 'UXKiþDVĢWDMQLþN\ – (
$ONDORLG]OLVWRYUDMþLDNDSRþHVN\±NyG
*LEUDOWiUX±MDYRUSRHVSHUDQWVN\±F.
1DOLDW\±SUHWODþLOLVYRMQiYUK±*7UHWLD
þDVĢWDMQLþN\
=YLVOH1DLQpPLHVWR±SDOLYR
NXULYRSRþHVN\±2.1DWLRQDO,QVWLWXWHRI
'HVLJQVNU± MHGQD]GYRFKSDUDOHOQêFK
V~þDVWtFKURPR]yPXYGHOLDFRPVDMDGUH
JHQHW±3.0DćDUVNpPXåVNpPHQR±
FKHPLFNiSUtSRQD±SRO\YLQ\O±4.'iYD
QDMDYR±W\SSRþtWDþRYHMVLHWH/RFDO$UHD
1HWZRUN±KROO\ZRRGVN\KHUHF5LFKDUG
– 5.(ý9RNUHVX6WDUiďXERYĖD±
K R Í ŽOVK A
1
2
3
4
5
6
7
A
B
C
D
E
F
G
DPHULFNêSUH]LGHQW%DUDFN±QHPHFNê
SUtWRN'XQDMD±6.2SOHWDþN\±NUiþD±7.
%êYDOêVORYHQVNêKRNHMLVWDďXERPtU±
MXQiFLSUHQHVHQH
3RP{FN\DFHURFKURPDWLG
$XWRU/LãLDN
P O ZÝ VA M E V Á S N A O K T Ó B ROV É T U R N A J E SZ H K
„ 25. október ±ä,/,
1$±±±SR
NXVRSUHNRQDQLHUHNRUGX
YO~ãWHQtãYpGVNHMNUtåRYN\
„ 25. október ±ä,
/,1$±±
±;;;9,0DMVWURYVWYi
6ORYHQVNDGUXåVWLHYR
SXWRYQêSRKiU6=+D.
PD[LPiOQHþOHQQp
GUXåVWYi
„ 26. október±ä,
/,1$±±
±;;;9,7XUQDMäLOLQFRY
±0HPRULiOď)HNHWH
KR±NUtåRYN\DKiGDQN\
YGYRFKNDWHJyULiFK
VÝSLEDKY Z MSR JEDNOTLIVCOV V RIEŠENÍ KRÍŽOVIEK A HÁDANIEK
„ 14. 9. 2014 ±9U~WN\±;;;,0DMV
WURYVWYi6ORYHQVND±0HPRULiO9.XOþLF
NpKR
„ .UtåRYN\0&KXGê3ULHYLG]D
37LEHQVNê%UH]RYiS%UDGORP/
äLWĖiNâDĐD-7XUHN3RSUDG0
3ORãþLFD.RãLFH'9RMQtN3UHãRY
0+iMLþHN3ULHYLG]Dâ7DWDUNR
3RSUDG-.XPLþtN7UHQþtQ,
9iåHQtþLWDWHOLDULHãHQLD
SRVLHODMWHQDDGUHVX
Petit Press,
Lazaretská 12,
811 08 Bratislava,
Lišiak alebo
[email protected]
3ODW]QHUäLOLQD
„ +iGDQN\03ORãþLFD.RãLFH
,5LDV.RãLFH0&KXGê3ULH
YLG]D,)LODGHO¿3ULHYLG]D-
3VRWQê1RYp0HVWRQ9-7XUHN
3RSUDG$+QiWK0RUDYDQ\0
+iMLþHN3ULHYLG]D/äLWĖiNâDĐD
37LEHQVNê%UH]RYiS%UDGORP
3RNLDĐVDFKFHWH]DSRMLĢGRNDåGRPHVDþQHMV~ĢDåHR¼]DãOLWH
GRRNWyEUDDVSRĖSlĢVSUiYQ\FKULHãHQtĐXERYRĐQêFK
~ORKQDMHGQX]XYHGHQêFKDGULHV9\åUHERYDQtEXG~WUDMDYêKHU
FRYLD3RGPLHQN\DWHUPtQ\QDRGRVLHODQLHULHãHQtYKUHRYHFQp
FHQ\D¿QDQþQpYêKU\XYiG]DPHSULMHGQRWOLYêFKNUtåRYNiFK
1DVOHGXM~FHþtVOR/LãLDNDQiMGHWHYVWiQNRFKRGQRYHPEUD
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
a verejný prenos článkov, ako aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
K RÍ ŽOV K A
O polnoci zvoní zvonček u Novákovcov.
„Kto je?“ „Sused.“ „A čo chcete takto
neskoro v noci?“ „Máte
cesnak?“ „Nemáme!“
Za pol hodiny zvoní
zvonček znovu.
„Kto je?!“ „Sused.“
„A čo zase chcete?!!“ ... (susedova odpoveď
tvorí
tajničku
č. 2)
ubezpeč
zmaril
1/1
neželateľné
spojenie
fínsky národný park
usušená
tráva
slovenský
kardinál
diabol
nedostatok svetla
sekať, po
česky
ženské
meno
cestovný
poriadok
ministerstvo
zdravotníctva
pahltná
(pejor.)
automotoklub (skr.)
rímsky boh
lásky
eso v
kartách
členský
najvyšší štát USA
germánsky neklesali
boh
na zem
nedobrí
zaobalilo
olej (na
recepte)
písmeno
alfabety
domáce
meno
Adama
rod, potomstvo
ušľachtilý
kôň
jazda, po
anglicky
najväčší
európsky
cicavec
vskutku,
naozaj
(nár.)
kozácky
náčelník
zvládne
dokopnúť
istú vzdialenosť
ponáraj
výzva
2/2
predpona
„falošný“
peňaženka
životný
údel
Krížovka o 20 €
venoval
osobné
zámeno
metropola
Chorvátska
nula, po
anglicky
značka
horčice
pulóver
s vysokým
golierom
nanohenry
(zn.)
bez chuti
kód ománskeho rialu
francúzska
rieka
voltampér
(zn.)
ochranná
sklovitá
vrstva na
hrncoch
POMÔCKY: Kevo, Murap, noni.
prístav na
Istrii
africký
štát
kanál
vidina v
spánku
protiklad
veľká priestranná
miestnosť
zápasník
s býkmi
5LHãHQLHNUtåRYN\P{åHWHSRVLHODĢGR
DMIRUPRX606VSUiY\VWDþtWPDYãLH
SRGIDUEHQ~þDVĢWDMQLþN\EH]GLDNULWLN\YWYDUH
/,6PHG]HUDPHG]HUDULHãHQLH1DþtVOR
&HQD606VSUiY\¼V'3+
2GPHQtPHMHGQpKRYêKHUFX
iba ak,
ledaže
turecký
sultán
priateľ, po
španielsky
balkánske
jedlo
pečené na
ražni
4
kaplnka
talianskeho typu
predpona škótskych mien
uchovanie
mena
autora v
tajnosti
anglická
skratka OSN
(United
Nations)
svetelný
záblesk
vyliečil
osobné
zámeno
2/1
kód indourastený
nézskeho
značka
ker s
letiska kozmetiky čiernymi
Rokot
plodmi
nemecký
automobil
mesiac
Jupitera
pestrofarebný
papagáj
ženské
meno
hlodavec
označenie
citlivostí
fotografií
sankcia
značka
nitu
2/3
cirkusová
umelkyňa
Foto - FOTOLIA
KLA S I C K É
príslušník
trinitroto- hláška kočovného
luén (skr.) v kartách
kmeňa
udierala
patriaci
Adovi
nežnosť
nápor
S UD O K U
9\SOĖWHPULHåNXþtVODPLRGSRWDNDE\VDY
NDåGRPULDGNXVWĎSFLDRKUDQLþHQRPãWYRUFL[
QDFKiG]DORNDåGp]þtVHOSUiYHUD]9SUYHM~ORKH
QDPLHVWRþtVHOSRXåLWHU{]Q\FKStVPHQ
Autor: ,YDQDâWLSWRYi
J
havajský
pozdrav
jarný
mesiac
T D E
N
U
E
S
juhoamerický
Indián
štát v USA
S
E
U
E K
D
O
tu máš
Muž stojí na váhe a sťahuje brucho.
Žena sa ho pýta: „Myslíš, že ti to
pomôže?“ „To vieš, že pomôže,
... (dokončenie odpovede tvorí
tajničku č. 1).“
klinec, po
nemecky
unavil sa,
sklesol
(básn.)
1/2
stena s
ikonami v
pravoslávnom chráme
N
D
N
O
E
N J
2 8
6 9
E
K
U
5 6
4 3
troška
(expr.)
vášnivo zaujatý človek
5 4
2 3
značka
čokolád
sušienka
zeleninové
jedlo
plesňový
syr
1 6
4 5
1 2
7 6 5 4
preš
hukot,
lomoz
Česká
televízia
štátny
(skr.)
9
8 4
1 2
5
domáce
meno
Ivany
ostnatá
rastlina s
dužnatou
byľou
7 8
5 9
4 1
3 8
4 7
9 1
horké tropické ovocie
kód Zimbabwe
O
T
J E
2
5 7
2 3
4
3 9
2 3
1
9 6 7 8
8 6
Autor: DD
5
O S E M S M E ROVK A
Ä1iãVXVHGMHYHĐNêþXGiN+RGLO
NDPHĖDUR]ELORNQRNHćVRP
FYLþLOQDKXVOLDFK³
Ä2]DMþXGiN7HUD]WDMQLþNX
WYRUtStVPHQ³
$/,1($±$0$7e5±
&(/,%È7±&9,.<±ý,11267,
±'5$79$±.203$5=,67.$
±.5(2/.$±.Ò6.<±/,67(5±
0$5+8ď29,&$±0(752±
0,/(1(&±1È/(=±275$9$
±32'$5Ò12.±3267(ď
'$1,(/$±3275$7±35(61é
ý$6±35Ë5$672.±385,7È1,
±52ý1Ë.±6$/72±6('/2±
6(1ď8'$±6(5,È/±6,527$±
6.Ò75(±6.9(/e3275$9,1<
±6723<±â3(&,$/,67.$
±â7<5,%$/Ë.<±7$/È5±
7È%25,6.2±83(ý(1é.2+Ò7
±=/e+5(%(1(
$XWRU-R]HI3iOHQtN
PÍ S M E NOVÁ
Autorom citátu je škótsky
VSLVRYDWHĐDKLVWRULNThomas
Carlyle (1795-1881).
T
U
S
T
O
P
Y
K
Í
L
A
B
I
R
Y
T
Š
A
A
P
T
T
O
I
K
O
C
E
L
I
B
Á
T
P
K
O
L
E
N
S
T
B
I
N
U
Á
I
B
D
R
E
T
A
E
Á
Č
T
S
V
Y
V
Ú
I
O
N
Í
N
C
S
S
L
K
R
E
O
L
K
A
C
R
P
R
E
O
I
I
E
A
D
U
Ľ
N
E
S
P
I
E
A
B
Č
A
A
Z
U
V
Č U D N Ý
Ú
S U S E D
L
O
L
R
Ť
A
H
Ý
A
I
S
K
Ú
T
R
E
R
O
I
I
A
É
R
K
Í
N
Č
O
R
O
H
E
I
A
S
P
S
P
A
T
O
R
I
S
Š
K
É
H
P
O
T
R
A
T
M
T
O
A
C
E
N
E
L
I
M
Ú
E
V
Á
E
K
O
R
T
E
M
L
V
Z
R
I
A
R
T
A
C
N
A
K
Y
N
I
V
A
R
T
O
P
É
L
E
V
K
S
I
K R Í ŽOVK A
1
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Vodorovne: A. Slovanská
ERK\ĖDMDUL±NU\WQDRFKUDQX
SUHGSORFKêPLVWUHODPL±
SUDYRVOiYQ\FKUiP±B.
'RNRQþHQLHWDMQLþN\±C.
%UD]tOVNHVtGOR±PRUDYVNi
PHWURSROD±þDVĢQRåD
DUFKHRO±SULPLWtYQ\
GUHYHQêSOXK±D.9HQXM±
WDOLDQVNDDXWRPRELOND±VRN
±YRGFD±E. Starogrécky
ERKOiVN\±SRWNDQSR
DQJOLFN\±FLWRVORYFHVSHYX
±EêYDOiYêFKRGRQHPHFNi
WDMQiSROtFLD±F. Materiál
KURPDGLDFLVDQDKUDQHREUiEDFLHKR
QiVWURMD±EêYDOêMDSRQVNêSUHPLpU
âLQ]y±SRNUDþRYDQLHWDMQLþN\±G.
7URSLFNiSUXGNRQiND]OLYiFKRURED±
Y]GRURYDOD±KRODQGVNêQi]RYSUHOLWHU
±EiO±H.5HJLVWUXMHã±SRĐVNpVtGOR
±RUJDQLFNi]O~þHQLQD±Y\VLHYDOD±I.
$XVWUiOVNDULHND±þDVĢĐXGVNpKRWHOD
QDGERNPL±WDOLDQVNDVLHĢþHUSDFtFK
VWDQtF±WDOLDQVN\KXVOLDU$QGUHD±
-=DþLDWRN WDMQLþN\±K. Prírodná
UH]HUYiFLDSUL.RPiUQH±VWXåHQêWXN±
tropické ovocie.
=YLVOH+YLH]GDYV~KYH]Gt/DEXĢ
6
2
±2.0DQLSXOXMHP±3. Jedno z mien
9HUJtOLD±IUDQF~]VN\VRFKiU$XJXVWH
±4.%ULWVNiDXWRPRELOND±YêYLQRYi
FK\EDUHþLOHN±5. Citoslovce radosti
±NyG-XKRDIULFNHMUHSXEOLN\±YOHþQê
þOQ±6.'LHOSRþHVN\±DOEiQVNH
PXåVNpPHQR±QDFKiG]DM~FDVDQD
VWRPPLHVWH±7.2WYRUHQiVWĎSRYi
FKRGED±RGSRMLOUR]RSRO±8.2WRþHQLH
±URERWQtFLSULYêNRSRYêFKSUiFDFK±9.
.DUWiUVN\YêUD]±PRUVNiU\ED±
&LWRVORYFHSUHNYDSHQLD±PHWURSROD
0DURND±MDSRQVNiORYN\ĖDSHUORURGLHN
±9\VWDYRYDO~þLQNRPSDU\±
ãYLKiN± Slovenské plemeno psov
±GXãDSRODWLQVN\± Nevyspato
±KĎELOMDP\±0HG]LQiURGQê
NyGEUDWLVODYVNpKROHWLVND±ãYpGVN\
Y\QiOH]FDDSULHP\VHOQtN*XVWDIGH±
WXUHFNpPXåVNpPHQR± Elipsovitá
SORFKD±]QDþNDSUHVtQXV±SUXGNp
]UD]HQLHORSW\]DVLHĢYRYROHMEDOH±
3UDFXMHWH±]iNODGQiþtVORYND±
=GYRULOpRVORYHQLHåHQ\±OHWRSR
SRĐVN\±1H]LãOLQH]EHKOLSRþHVN\
± Nemecké sídlo.
Pomôcky: ambit$páli%76
Fatos/avalsaban.
$XWRUTibor Várnagy
K RÍ ŽOV K A
âpIGQHVSULãLHOGRSUiFHYQRYRP0HUFHGHVH7DNPXYUDYtPåHMHWRVXSHUDXWRDåHVDPLYHĐPLSiþLâpIPLQDWR
SRYHGDOåHNHćEXGHPSRFWLYRSUDFRYDĢGRNRQþHQLHMHXNU\WpYWDMQLþNH
dokončilo
pitie
1
popevok
značka
zubnej
pasty
umenie,
po latinsky
darovala
autostop
omráč
typ áut
Fiat
tu máte
domáce
meno
Tivadara
obarili
viac ráz
potiahla
pripravovať osnovu
paznechtík
ostnitý
pascal (zn.)
francúzska
značka
horčice
pookrej
sídlo v
Rusku
citoslovce
hnevu
lahôdka
(expr.)
trilkovanie
5
ženské
meno
zbohom,
po latinsky
ťarchy
(poet.)
mäso, po
anglicky
básnický
zápor
múrik nad
rímsou
napĺňala
popravca
zbi
prehra v
šachu
sušené hľuzy
vstavačov
citoslovce
obdivu
filc
Aóni, po
česky
tropické
šialenstvo
okrem iného (skr.)
zvratné
zámeno
zborová
skladba bez
doprovodu
nástrojov
zrak (bás.)
vrták na
drevo
solmizačná
slabika
poľakal
nečistota
niet
štátna
vedecká
knižnica
(skr.)
objavili
Slovinsko
(MPZ)
ponáraj
zasievaj
časť muž.
obleku
dedina
(zast.)
grécka
hora
zapchal
komanduj
cela v
gréckom
chráme
malá
havajská
gitara
4
viazanica
akosi
Remote
Network
Element
krása
(bás.)
anglická
dĺžková
miera
(palec)
nástroj na
písanie
optická
pomôcka
(dopr.)
podvodník
takmer
Ludolfovo
číslo
plúžiť
tranzitný
telefónny
obvod
(skr.)
kompresný
program
tankový
pluk (skr.)
šitím vložil
kapor, po
česky
2
3
šok
čínska
droga
roh
Kežmarok
(EČV)
mesto v
Holandsku
slovko
súhlasu
mizne
rozrývala
prinášaj
videoklip
Pomôcky: Edam, enoskop, Ika, Siria, špulier.
Foto - FOTOLIA
Autor: Leviatan
7
O D R A ZOV Á
K R Í ŽOV K A
7DMQLþNXWYRUtNRQLHFDIRUL]PX
'UDKRVODYD0LNX
Ä&KFHODE\KRX]QiYDOL7DN
KRX]QDOL±WDMQLþND³
V smere šípky:(ý9
RNUHVX1RYp=iPN\±WDMQLþND
±KRFLSRþHVN\±6ORYDQ±
VSHYiFN\]ERU±þDVĢSRWUXELD
±RS\WRYDFLH]iPHQR±SRĐVNi
ULHND±~WRþLVNR±þDVĢWYiUH
±]QDþNDSUYNXHXUySLXP
±YêFKRGRVORYHQVNiULHND±
QHPHFNpPHQR-iQD±ãLNPê
YêV\SQêYêĢDK±SUDĢSR
þHVN\±åUć±WêþLOVD±ELEOLFNi
SRVWDYD±HVR±]ELHUNDVNU
±tORYLWiKRUQLQDSRXåtYDQi
DNRNU\WLQD±]QDþNDDEYROWX±
NU~WĖDYD±ULHNDSRãSDQLHOVN\
±SRREWĎNDM±DOSVNiULHND
SUtWRN'XQDMD
Autor:/LãLDN
Vpisujte výrazy v smere šípky
tak, aby bolo posledné písmeno
prvého výrazu prvým písmenom
WRKRQDVOHGXM~FHKR9åG\NHć
narazíte na hrubo zvýraznenú
OLQNXWDN]PHĖWHVPHURƒ
Foto - FOTOLIA
S T R I E DAV Á Č I A S TO Č N E M O Z A I KOV Á K R Í Ž OV K A S B U N KOV KO U
'RPR]DLNRYêFKSROtþRNYSLVXMWHSR
GYHStVPHQi9EXQNRYNHVDQDFKiG]DM~
ãW\ULãHVĢStVPHQRYpYêUD]\YSLVXMWH
LFKYVPHUHQD]QDþHQRPãtSNRX$XWRU
WDMQLþLHNVDQDFKiG]DYSRGIDUEHQêFK
EXQNiFK
Vodorovne: A.6ODGNRYRGQiU\ED±
V~FD±NDSLWiORYp]GUXåHQLHSRGQLNRY
±B.5LERQXNOHRYiN\VHOLQD±]DþLDWRN
SUYHMWDMQLþN\±NUtåHQHFMHGQRKUEHM
DGYRMKUEHMĢDY\±C.6HNFLRQiUQ\
VWURM±]QDþNDWyQX±QyUVNDPHWURSROD
±PHQRYRQ%LVPDUFND±WHORFYLþQp
SRORK\±D.&LWRVORYFHSRFKRSHQLD
±NUDMVNiYRMHQVNiVSUiYDVNU±E.
'RPiFHPHQR/HyQ\±QHRGERUQtN±F.
6RQGD±YD]DO±G.1DćDOHM±YKRGQê
±H.$QJOLFNêãĐDFKWLFNêWLWXO±KUGLQD
EiVQ±I.9HUQHRYNDSLWiQ±NREUD
LQGLFNi±J.$NHUSRþHVN\±FLWRVORYFH
UR]SDNRY±K.6WUDYD]DVWDU±Y\GUå
±L..UtGORRGE±UXVNiULHND±M.
2PHOi±VWUHGQHĢDåNêRFHĐRYêVXG±
SLJPHQWRYiãNYUQDQDSRNRåNH±DQWLFNp
UHþQtFNHPLHVWR±QiURGHWQLNXP±N.
1DMY\ããLDNDUWD±NRQLHFSUYHMWDMQLþN\
±VWDYRYVNiRUJDQL]iFLDUHPHVHOQtNRY
±O.2KUDQLþHQiSORFKD±0RKDPHGRY
UDGFD±PHQRVSLVRYDWHĐN\-DUXQNRYHM
Zvisle: 1.-XKRDIULFNiNUXKRYiGHGLQD
±VORYDQVNiERK\ĖDMDUL±SODVWLFNi
U\WLQDYVNOH±2.ÒNRQ±]DþLDWRN
GUXKHMWDMQLþN\±WULNUiWSRODWLQVN\
±3.=QDþNDNR]PHWLN\±SUHGSRQD
VYê]QDPRPWHSOR±KUGLQVN\±4.
.DQDGVNêVSHYiN3DXO±SOHãLYi±5.
6XFKiWUiYD±KUGODþLO±6.3ULHP\VHOQi
UDVWOLQD±VORYDQVNpPHQREiVQLFNHM
8
P~]\±7.8QHVHQLH±FKLUXUJLFNp
NOLHãWLN\±8.3UHGRN±VRNRORYLWêYWiN
±9.6WDURJUpFN\]KêUDOHF±]QDþND
FLJiU±10.3UH]LGHQWEêYDOHM-XKRVOiYLH
±SUHMDYOiVN\±11.1HGRSODWRN
KRYRU±UDGLNiOHW\ODONRKROX±12.
=PRNOD±XUJHQWQi±SRVWRQiYD±13.
3UHVHNiYDQLHOHVD±koniec druhej
WDMQLþN\±NyGRPiQVNHKRULDOX±14.
5DFKRW±QLNGH±9HĐNiQRFXäLGRY
Legenda k bunkovke: 1.âQXURYDþND
±2.'RYR]±3.6WUHGRVORYHQVNpPHVWR
±4.3RĐQiWH[WLOQiUDVWOLQD
Pomôcky:NUDDOSHiQ
5RVDQD
Autor:67$9%$
K RÍ ŽOV K A
Rozprávky nevznikli ... (dokončenie je v tajničke).
odovzdaná
správa
1
liek na
liečbu alkoholizmu
španielska
opytovacie vychovávazámeno
teľka
starý
otec, po
nemecky
africký štát
mačina
výnimočná
rastlina
áron (bot.)
hlboký
výstrih
nápoj z
chmeľu
zvieracia
noha
rímske
číslo 550
francúzsky
herec
(Jean-Pierre)
záujem o
tovar
mravouk
nadutec
Súkromná
bezpečnostná
služba
popevok
prastarý
otec
meno
Presleyho
určite
miesto,
postavenie
(kniž.)
sírna železná ruda
kyprila zem
pluhom
rína,po
česky
japonský
pilot F1
egyptská
bohyňa Zeme
nemali
povinnosť
vôňa,
zápach
(odb.)
vokalizovaná
predložka
ročné
obdobie
pracoval
na stave
tantal (zn.)
samec
ovce, po
česky
myslená
priamka
konám
týmto
smerom
rímske
číslo 507
prístav v
Taliansku
kanál,
jarok
ponor pod
hladinu
zakázaný
herbicíd
ťažká voľba z dvoch
možností
doktor
(skr.)
zámorská
veľmoc
v zadnej
časti
mastné
zeminy
derivát
kyseliny
je, po
nemecky
herec v
pantomíme
taliansky
názov Ríma
drahokam
z lastúry
vápencový
pahorok
knokaut
(skr.)
pravoslávny kňaz
mesto vo
Vietname
(Hanoj)
znoj
predložka
odlom
dokonči
pitie
meno
Miroslavy
protiklad
POMÔCKY: Arum, Atari, Aumont, Isis.
čiastočky
popola,
čmud
hlavné
jedlo dňa
zmyselný
človek
schránka na
žreby
vysoký mužský hlas
dvojhláska
prudký
prejav
choroby
abvolt (zn.)
značka
kozmetiky
O
New York
(skr.)
2
častica
časť vety
nenáročná
obilnina
jazero vo
Fínsku
staršia
značka
počítačov
3
priateľ
Barbie
poškoď
domotaj
balkánska
dutá miera
modly
lososovitá
ryba
osobné
zámeno
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
9
Belgicko
'UXKpQDMYlþãLHÀiPVNHPHVWR*HQWMHSRSUHWNiYDQpNDQiOPLDQiPHVWLDPLSOQêPL
VWUHGRYHNêFKGRPRY9êOHWGRWRKRWRPHVWDE\VDGDOQD]YDĢDMYêOHWRPGRVWUHGRYHNpKR
PHVWDNGHYćDNDVWDURE\OHMDUFKLWHNW~UHPiþORYHNSRFLWDNRE\VDRSiUVWRURþtSUHSDGRO
YþDVH9REGREtVYRMHMQDMYlþãHMVOiY\VDR*HQWHKRYRULORDNRRQDMYlþãRPVWUHGRYHNRP
PHVWH]DKUDQLFDPL3DUtåD
GENT
Typické belgické jedlá
2EĐ~EHQêPSRNUPRPMHþDNDQND]YLQXWi
YSOiWNRFKãXQN\WDMQLþNDþ
*HQWOHåtQDRERFKEUHKRFKULHN\âHOG\9WRPWR
PHVWHVQDMYlþãtPSRþWRPKLVWRULFNêFKEXGRYYiV
RþDUtQDMPl.DWHGUiODVYlWpKR%DYD$WDOD\D
.RVWROVYlWpKR0LFKDODþLLPSR]DQWQê*UyIVN\
popredný talianska
KUDGDãWYUĢ3DWHUVKRO9PHVWHQiMGHWHWLHå*UDVOHL francúzsky energetic- cukrársky
filozof
ká spoloč- výrobok
QiEUHåLHE\OLQNiURYD.RUHQOHLQiEUHåLHVêSRN
(Denis)
nosť
tmel
ribonukleová
kyselina
rímsky
futbalový
klub
čistidlo na
okná
rímske
číslo 4
chránila,
obhajovala
obec v
vodováha sivykonával
okrese
operáciu Prievidza
okno
skr. pre
Kriminal
Polizei
astát (zn.)
potomkovia
Gajdarova
literárna
postava
1/1
náplň do
tlačiarne
stará
skriňa
pracovník v
burzovom
obchode
náhrada
kávy
nejedovatý
veľký had
tým
smerom
bývalý bulharský politik
nemecké mesto
hlavica čistidlo na
riad
antických
riečica
stĺpov
vlk z Knihy
džunglí
vyhynutý
kopytník
obraz zemského povrchu
rádioaktív.
látky
nerozvážne hovorila
EČV Martina
zvieracia
laba
maďarská
predložka
časť molekuly
2
druh
ženského
účesu
meno karikaturistu
Lesyka
10
švédsky
vynálezca
grécky boh
lesov
krídlo
(odb.)
kýva
1/2
jednotka
množstva
informácie
baktéria
prázdna
strana v
knihe
POMÔCKY: Alamos, eaves, ét, insider, Lilov, too.
číslovka
anglická
plošná
miera
9$QWYHUSiFKPHVWHGLDPDQWRYQiVSULYtWD
REURYVNiQLHNRĐNRSRVFKRGRYiVWDQLFD
7RPXVDKRYRUtSULYtWDQLHDNRVDSDWUt
3{VREtDNRSDOiFDGRNRQFDQDVFKRGRFK
VWRMtVSHYRNRONWRUêVYRMLPKODVRPGRNRQDOH
SUHFYLþtDNXVWLNX$QWYHUS\SULĢDKXM~WXULVWRY
]RYãHWNêFKN~WRYVYHWDEH]UR]GLHOXYHNX
0HVWRMHSOQpQRþQêFKNOXERYXPHOHFNêFK
JDOpULLUHãWDXUiFLLSRGQLNRYPyGQ\FKEXWLNRY
DYQHSRVOHGQRPUDGHSUHGDMQtGUDKêFK
GLDPDQWRY7LHPHVWRSUHVOiYLOLSRFHORP
VYHWH+RYRUtVDåHDåVYHWRYpKR
REFKRGXVGLDPDQWPLSUHWHNiFH]WRWR
QDMYlþãLHÀiPVNHPHVWR
ANTVERPY
1iURGQRX
YiãHĖRXV~
WDMQLþND
þ=R
VODGNRVWt
V~RNUHP
VYHWR]QiPHM
þRNROiG\
REĐ~EHQp
WDMQLþND
þSRGi
YDQpKODYQH
VþRNROiGRX
DVPRWDQRX
šuhaj,
mládenec
(nár.)
súbor
stará
všetkých strieborná dravý vták
písmen
minca
tohto
mesiaca
(skr.)
japonský
gymnasta
dopadnutie
potrat
(lek.)
značka
kozmetiky
sídlo v
Mexiku
správca
salaša
Divadlo
Andreja
Bagara
(skr.)
spletaj
veniec
meno nórskych
kráľov
morské
ryby
Majstrovstvá
Európy
(skr.)
je, po
anglicky
spieval
(kniž.)
umelecký
sloh
Indiáni
nebo
babička,
po nem.
grécky boh
vojny
nohavice
(hovor.)
3
svet, po
anglicky
tiež, po
anglicky
predložka
postav k
niečomu
pandúr
amatér
nástroj na
zametanie
textová
telefónna
správa
amerícium
(zn.)
more, po
anglicky
malomocenstvo
zvlhči
parou
Radar
Lock-On
americká
speváčka
st. jednotka žiarenia
ovocná
záhrada
atómová
elektráreň
Slov. akadémia vied
úradná
miestnosť,
aj office
tu máš
egyptský
faraón
cér (zn.)
L
Verdiho
opera
Foto - FOTOLIA, ZDROJ - SME.SK, SITA
odkvap, po
anglicky
Autor: DD
11
PÍSMENOVÁ KRÍŽOVKA S POPREHADZOVANOU LEGENDOU
Výrazy sú zoradené
SRGĐDDEHFHG\ýtVOR
Y]iWYRUNHXGiYDGĎåNX
GDQpKRYêUD]X
7DMQLþNXWYRUtYêURN
VUEVNpKRVSLVRYDWHĐD
DVFHQiULVWX0LORYDQD
9LWH]RYLüD
S
T1
G
A
PÍ S M E N OV Á
P
R
T2
äHQVNpPHQR±
SLHVHĖ]RSHU\±SêWDĢ
VDSRDQJOLFN\±ĐXGLD
Y]OHMVRFLiOQHMVLWXiFLL
±]QDþNDþLVWLDFHKR
SUiãNX±DWULE~WVNUDWND T3
±ĢDYDSRDQJOLFN\
±WDOLDQVN\SR]GUDY
±PXåVNpPHQR
±WYUGRSUDFXM~±
YHĐNiVLHĖ±DQJOLFNêãĐDFKWLF
±UDN~VN\¿OR]RI)HUGLQDQG±YêNYHW
VSRORþQRVWL±OHWHFNpSDOLYR±
]LPQpS~þLN\UR]PQRåRYDFLH~WYDU\
KXELHN±NyGOHWLVNDYãYpGVNRP
*|WHERUJX±DXWRPDWLFNiUêFKORSDOQi
]EUDĖ±FLWRVORYFHYêVPHFKX
±YUKDO±NUiþDVPHUXMH±
GRPiFHPHQR,PULFKD±YRMHQVNi
IDUED±NDWHGUDFKpPLHVNUDWND
±SRWRPNRYLD(XUySDQRYY/DWLQVNHM
$PHULNH±QiOHYSRþHVN\±
R
E
I
I
Y
A
L
H
L
A
T
QiGKHUQiSRHWLFN\±ãWYHUDMVDQDKRU
±UtPVNHþtVOR±SRGORåND
QDOHåDQLH±QDWLHUD±KUDQLFD
±VNUDWNDKRGQRVWLPDMRU±MD
SRIUDQF~]VN\±]RPLHUDOL±
Y]SUXåLOVD±SUDFXMVSOXKRP
±V\PHWUiOD±VHMED±FHVWXM~
]PLHVWDQDPLHVWR±UDGDSRþHVN\
±NUiĐSRSRUWXJDOVN\±~]N\
DGOKê]iOLYSRGREQêIMRUGX±WLWXO
GRNWRUDSUtURGQêFKYLHG±VNUDWND
SUHU|QWJHQ±SODYLĢVDSRDQJOLFN\
±VORYHQVNiGLJLWiOQDWHOHYt]LD
±VNOiGNDRELOLD±OLHþLYêUR]WRN
±QDãDWDMQiVOXåED±]U~FDQLQD
KUDGXYâWLDYQLFNêFKYUFKRFK±
]P\VHOSRþHVN\±V\PEROOiVN\
±ãWiWQ\RUJiQ±QiGREDVREDORP
XGUåLDYDM~FLPREVDKQDVWiOHMWHSORWH
±HVR±SHYQRVĢNQLåQHSRþHVN\
±~QDYDY\þHUSDQLH±]yQ\
±þDVĢWH[WX±YROLĢSRDQJOLFN\±
NXNXULFDERWDQLFN\
Pomôcky:(EQHUJHPXOD
VDLO6$752
Autor:/LãLDN
K R Í ŽOVK A
Mark TwainÄ.Hć]LVWtWHåH
VWHQDVWUDQHYlþãLQ\MHþDV³
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A
Vodorovne: A.ÒFWLYRSêWDM± B
VWDURJUpFN\ERKOHVRY±PXåVNp
C
PHQR±RUJLHþDURGHMQtF
±B.0HWURSROD6ORYHQVND±
D
WUHSDQtPSUHPLHãDO±C.=WRKR
E
G{YRGX±SDFLHQWSRVWLKQXWê
F
OXHVRP±RWHF/H\D5iFKHO
ELEO±WUHQLHUêE±D.%DQVNê
G
FKRGQtN±URELOYHQFH±SUDVNRW
H
EiV±Y\WYiUDOSHQX±GRVND
±E..RVRãWYRUFRYêQHUDVW±
I
GRSOQLOOLDWtP±VWDUiþHVNi
J
GĎåNRYiPLHUD±RUJiQþXFKX±F.
7DMQLþND±G.7LEHWVNpGRPiFH K
]YLHUD±5DFKPDQLQRYDRSHUD
±IHQLFNiERK\ĖD~URG\DOiVN\±
KUDGQDG/LNDYNRX±H.2WODNSRþHVN\
±VHYHURDPHULFNê,QGLiQ±QHPHFNp
VtGOR±PRUHSRDQJOLFN\±SRVLHODO
EiV±I..ORE~NKRYRU±SDWULDFH
(GH±VRĐN\VHOLQ\FLWUyQRYHM±ItQVN\
SDUQêN~SHбJ.3HVWURIDUHEQêMHGRYDWê
KDG±RGERUQtNYLQWHUQRPOHNiUVWYH
±K.0HQãtNQLå±NRUDORYpRVWURY\±
$GDPRYDGUXåND±Y]ĢDKXM~FDVDQDRV\
Zvisle: 1.äLYRþtFK\SRK\EXM~FHVD
SOD]HQtP±RNHM±2.ýDVĢWYiUH±~WRN±
3.1LHþRþRMHSUHYHVHQp±RNRORDUFK
±4.3RPRFKRYRU±/DZQ7HQQLV
12
$VVRFLDWLRQVNU±YOKNêDXVWUiOVN\
HXNDO\SWRYêOHVDMNDUUL±5.0XåVNp
PHQR±SRYLHYDOR±UR]SUiYNRYi
SRVWDYD3HWHU±6..DUELGNUHPLþLWê
FKHP±RSWLPLVWLFN\±7..D]LOKRYRU
±]iSDVQtNVEêNPL±8.'UXKVLOQpKR
DQJOLFNpKRSLYD±FHVWLþNDY\ãOLDSDQi
GLYRX]YHURX±JRWLFNêORPHQêREO~N±
9.1DNUpPXMVD±SVHXGRQ\P6KRSIHUD
±10.2YODåLODVDYHMiURP±WDOLDQVN\
VSLVRYDWHĐ8PEHUWR±11.5\EiUVND
VLHĢKRYRU±Y\VLHYDQi±UtPVNHþtVOR
±12..YDSDOQpSRKRQQpOiWN\VNU
±NYDSDOLQ\SRþHVN\±13.ýHUQRFKSR
UXVN\]DVWDU±FXG]LHåHQVNpPHQR±
14.%XULþ±8QLYHUVDO7ULDO1XPEHUVNU
±]YLHUDFtU\N±15.3DWULDFD6WDQRYL±
þDVĢþLåP\±16./LHþLYiUDVWOLQD±ĐDKNR
KUDYR±17.6\QSRDUDEVN\±]DXMtPDM~
OHåLDFXSRORKX±6ORYHQVNiLQIRUPDþQi
VOXåEDVNU±18.9ê]YD±SU~GULHN\
±1HPFL±19.6WUHGRYHNi]EUDĖQD
E~UDQLH±FXG]LDPHQD±20.5RþQp
REGRELH±EUDWLVODYVNpYêUREQpGUXåVWYR
±21. =YUDWQp]iPHQR±XVHNODKODYX
Pomôcky:DGHOLW$YDQD
/DEDQRJLYD2VDJD
Autor:7LERU9iUQDJ\
K R Í ŽOV K A
ochrana
tovaru
1
člení,
rozdeľuje
Olympic
Games
(skr.)
cudzia
predpona
(videnie)
rozprávková postava
uvoľnil
cestu
chytá
krídlo
(ved.)
klamal, po
česky
Slovenská
ľudová
strana
(skr.)
brechot
psa
portugalský
futbalista
oblečenie, po
nemecky
slávnostná
miestnosť
hora, po
nemecky
2
meno
Svetlany
hélium (zn.)
obrátene
rozprávkový kocúr
odporovacia spojka
maďarský
dramatik
(Lajos)
vojenský
výcvikový
priestor
dopravné
prostriedky
lesná správa
krásavec
(kniž.)
značka ústnej vody
futbalový
klub vo
Varšave
oslovenie
panovníka
vo Francúzsku
obilie siate
na jeseň
Petrarcova
ktorej
s výnimkou milá,
venoval
sonety
medzinárodný kód
Nemecka
zavrieť, po
anglicky
disk, po
anglicky
hliník (zn.)
potreba na
skyprí
písanie
motykou
somár
vokalizovaná
predložka
trávnatá
plocha
súostrovie
v Indonézii
prepona
(žľaza)
Krížovka o 30 €
anglická
plošná
miera
nit (zn.)
jeden, po
nemecky
mesto v
Indonézii
obec v okrese
Nitra
ľudové
oblečenia
vyklíčený
jačmeň
nepijú
(pejor.)
sústava
písmen
vo svojom
byte
staršia
jednotka
žiarenia
citoslovce
veselosti
obracia
husársky
kabátec
lámaním
poškodzuj
ozvena
po boku
(hovor.)
Yukon
Territory
(skr.)
hnev (hud.)
starorímsky
básnik (Ovídius)
nepracuj
lotor, po
česky
dotlčená
štíhla
stavba
zmieril sa
so stratou,
oľutoval
jedenkrát
krvný
faktor
stathenry
(zn.)
účastník
volieb
šarha
(zast.)
obec na juhu
Slovenska
hokejový klub
vo Zvolene
jednotka
dĺžky
okrem iného (skr.)
meno
Kataríny
ťažký
priemysel
3
vretenica
POMÔCKY: Egri, Ekas, ila, Nani.
fosfid arzénu (vz.)
Foto - FOTOLIA
5LHãHQLHNUtåRYN\P{åHWHSRVLHODĢGR
DMIRUPRX606VSUiY\
VWDþtWPDYãLHSRGIDUEHQ~þDVĢWDMQLþN\
EH]GLDNULWLN\YWYDUHLIS (medzera) 13
PHG]HUDULHãHQLH1DþtVOR&HQD
606VSUiY\¼ V'3+2GPHQtPH
MHGQpKRYêKHUFXVXPRX¼
Autor: DD
13
K R Í ŽOV K A
zohral
pripustí
prerazenie
nepriateľského
postavenia
(voj.)
dravý vták
okrasný
poloker z
Kréty
valaška
(nár.)
telúr (zn.)
odchýlka
rozprávkový princ
poláme
juhoamerický
Indián
obsialo
ohraničená
plocha
(lek.)
ukrajinské
mužské
meno
kráčam
podpera
abvolt (zn.)
2
nejako
zvnútra
dážď, po
anglicky
mačkovitá
šelma
kultúrny
dom (skr.)
1
týkajúca sa
hada
biblický
vrch
EČV okresu
Rimavská
Sobota
zelenožltý
mládza
druh papagája
plemeno
koňa
značka
čistiaceho
prášku
starogermánsky najvyšší
boh
rekreačný
domček
beduínsky plášť
nechže
člen
anglickej
snemovne
holohumnica
bývalá
talianska
mena
3
medzinárodná
zmluva
pestrofarebný papagáj
jedovatá
rastlina
tuba
ruský
režisér
pascal (zn.)
modrel
univerzálny
merací prístroj
rušila stehy
alkoholický
nápoj (hovor.)
švajčiarské
športové
stredisko
rozprávková
princezná
spojenie trámov
zakázaný
insekticíd
rieka v
Španielsku
ľud, po
nemecky
kopnutie
kocúr, po
rusky
pokyvoval
produkt
činnosti
včiel
EČV okresu
Trenčín
kaľ
liehovina
telúr (zn.)
strapcová
metla
prenášanie druh múčnika
obtočia
rastlinný
polysacharid
letom
prekonaj
rovina
prepojila
francúzsky
sochár
vlastnou
rukou
pokolenie
španielsky
určitý člen
svetlo,
žiara
druh
pytliaka
zobralo
prúd
náustok
predložka
(od)
uháňa
rybárska
sieť
hviezda v
súhviezdí
Eridanus
POMÔCKY: amarak, Enar, Lor, kot.
14
Foto - FOTOLIA
Autor: Leviatan
+È'$1.È56.$3$629$ý.$,,,URþNROR
6 SRåLWtP SDUDIUi]H P{åHP SRYHGDĢ åH NROR EROR VNXWRþQH WDNp SUi]GQLQRYp äLDGQD
KiGDQND QHEROD QHULHãHQi þHOR QHVWUDWLOR DQL
ERGDRQDMYlþãtUR]UXFKVDSRVWDUDOWODþLDUHQVNê
ãNULDWRN 9 QLHNRĐNêFK KiGDQNiFK Ä]DEXGRO³
]YêUD]QLĢ QLHNWRUp þDVWL Qi]QDNX NWRUp VD ULHãLOL
1DãĢDVWLH WX PiPH SRLVWNX R NWRUHM StãHP
YćDOãRPRGVWDYFL9LHåHGRUR]EHKQXWpKRYODNX
VDQDVNDNXMHĢDåNRDOHVN~VWHWRSURVtP
$M WHUD] YiV XSR]RUĖXMHPH QD ]QiPX
ZHERY~ VWUiQNX ZZZFK\WUDNHVWUDQN\VN UXEULNX
3$629$ý.$ SUtVSHYRN &+<%291Ë. $N VD
Y DNWXiOQRP þtVOH Y\VN\WOD QHMDNi FK\ED WX
QiMGHWH XSR]RUQHQLH QD ĖX 7DNWLHå YiV SURVtPH
R R]QiPHQLH YDPL ]LVWHQHM FK\E\ 6~þDVQH
Y\KRYXMHPHYDãLPQiYUKRPDY&K\ERYQtNXEXG~
XYHUHMQHQp]YlþãHQpNUHVOHQpKiGDQN\]þtVOD
SPRÁVNE RIEŠENIA 8. kola
1. Vetchá palanda, luza – svet chápal Andalúzan
20R]DUW±UD]RPWDWUiP]DPĚ]DPRWRU 3. Šedá
GODåEDYLãQHKXĖDVWDWLNVHGDGOi]EDYtVQHKX
QiãWDWtN4-DPDMNDPDMiNPi±MDPDMDPDMDPD
5'iYN\MDVN\ĖDSOD]YRiOVtO\NDþD±GYD
N\MDN\VĖDOD]SRYDO\VLOiþND 6.DMDNiUKDQNRUQLH
±NUiMD.DUKDQNRUHQLH 73yUDUDWDPDJQyOLH
GOiWDSRUiWDUiQRPiJOLHWDGOi83RþLDUNHUD]
PHOD±NRþLDUSHUi]OpPi 90DWDVWU\&DSUL±
ãHUiPiWDVWUêFDSUtãHUD 100lVRãSiW±Piã{V
SlĢ 11'LDPDQW\YVDNX±GtYDPVDQD.~W\ 12.
=PHVWD5tPDWULNiU\±VPHVWDUtPDWULNiUL 13.
0RNDVtQD0DOãH.UpWD±VDNRPLQDãODPHWpUND
140iWHJDYDOLHULPiJDYDWHOLpUL 15'LHO±GHYD
LGHOHGYD 16.DOLPDQWDQ±URN\PDOL.DQWD1yUN\
17'HNDQDUpQDNyPD±LGHN$QNDUHQDUNRPDQ
186ORYiXãL±6ORYiNREDOWXãt 196ORYiXãL±
6ORYiNREDOWXãt 200O\QRUROHSHGD±PDOê1yU
role predá
Autori hádaniek 8. kola%DURã±%HĖR
±%RKXã±%XEHQtN±ýLåPiU±
+URQVNê±+UXãND±.UDMþtU±.XãQtU
±/DQþDULþ±5LDV±6DPHF
Poradie po 7. kole: Poradie: 160 ALÍK, Gonda,
+iMLþHN+êURã/DFNR/(â0,â3HWUiN6WUXĖiN
6YRMVtNRYi9DUãDQtN9RMQtN=DĢNR 159 ýDþNR
.UVDN3DćRXU158 AJJA, 157 /86.Èý,.150
),/,3+ODGtNRYFL 149 Magna, 148 +HFNORYi
0Ui]LN143 /LNDYþDQ140 %UXĖDQVNê139
0LFKDONR 133 &LHQLN*DOEDYê+HåHO\3LDþHN
Schvarz, 131 9\FKRYDOê122 %DELQVNê Papcún,
120 Hnáth, 117 6QRSHN115 'HPERYVNi107
Roemer 6URN 102 3DYOtN100 ĆXUHFK98 Oravec,
90 +ULYĖiN79 5LJGRYi78 3RNRUQê77 -DQWRã
76 &K\ORYi0LVWUtNRYi 74 3(7(562 Bútora, 59
6WLF]D\, 57 9,',(ý$1 1 7DOLJD
5LHãHQLDWRKWRNRODSRVLHODMWH
GRRNWyEUDDWREXćQDDGUHVX
-iQýLåPiU+ULDGN\321,.<
DOHERHPDLORPQD
SDVRYDFND#JPDLOFRP
7LHYãDNUDGãHMSRVLHODMWHDNRSUtORKX
35(1,.$ý.$PLHVWRY$6
9(129$1.$
6Ò=98ý.$PLHVWRY$6
0b.ý(ĕ29.$
9WiþDKOHVORQDMHGOL
SRYHGĐDVNDOLVNDPXåL
SRULDGQHVDQDMHGOL
tíþRLPODNRPVWYRVO~åL.
2%5$7.$PLHVWRY$6
9\WYRULOGiåćUDGNDOXåt
SUYi]QLFKMHKQHćSULUXåL
9QDãRPVDGHVNYLWOLUDVWOLQ\
PiMGRĖYWiþN\YiELOYþHþLQt
=È0(1.$
1DRGERUãWXGLMQêNWRVLYiVRGYiG]D
-]YLHUD]DULHþLVNRPSUiYQLNRYREFKiG]D.
9689.$
5\EDYRQLDãWiWVDWHãt
9$PHULNHYVXYNXULHãLP.
8QiV]DWLDĐVRPVLLVWi
VQ~EHQLFDU\EXFK\VWi.
=+2'29.$
äLYRþtFK\SRKURPDGH"
5LHãHQLHVDUêFKORQiMGH
5Èý,.VNXS
1HĐ~ELOD*HUODFKGUREQiSUtEX]Qi
KQHYDODVDåHMHMWRQLNQHX]Qi
+/È6.29.$
3RWRPRNH[SHUWD~SULPQH]DQ{WL
PXåRYLEH]åHQ\]RSHU\þDVWL.
7HQSULWRPãWXGXMHXPHOFRYåLYRW\
3RP{åHEHGHNHUSULMHKRÄãĢDVWt³"
=95$7.$
3OHPHQRN~UUDGRVĢUREt
U\EDV\U\]QDNV~GRE\
8åãDFXMHURĐQtNPLQFX
NPtQRYXþRQDãLHOYLQF~U
79$529.$
6WRåLDUHVODEpRGPRNUD
WDNWLHWHUD]ÄQHULHã³
NHćNUtN\DMVWURPXVYRNUD
NRPEDMQLVWDEHULH.
2%/2ä.$
+U{]DYRþLDFKYUXNiFKW\þH
FKODSVDFKFHELĢKHQ]8GLþH
+UGi~WODGHYDPODGi
YLD]DþN\YåG\QRVtUDGD
+UXćPi]YRGQ~åLDGQHUHEUR
NRYMX]GREtKRFQLHVWULHEUR
-HMQiSDGQtN±H[WUDWULHGD±
WRVDR]DMSRSULHĢQHGi
0ODGLFDPi~G\]GUDYp
QHWUiSLMXEROHVĢYKODYH
6WRMDRĖXFKODSL]QiPL
REFKiG]DMXVPRODGiP\.
=È+$'1é1È3,6
'iYQ\SUtEHKYNLQHYLGtP±
'åLQJLVFKiQVDMHGORPVêWL.
$W\NêPWL]GUDYLHVO~åL
QiSRMYGLHOQLGRGQDXåL!
32/29689.$
=GiYQHMãHMGRE\OHSLGORPiPH
ĢDåNêNRYVLHQHVNUêYDM~GiPH
91HPHFNXDOHWUStPHYHN\
WUYDOHOHMHQDEOt]NXULHN\.
35(1,.$ý.$
%H]SUHVWDQLDYUHNHYRGD
NOHViWR]DVEXGHãNRGD
52+Èý,.VODE
&KFHN~SLĢFREDSUtEX]Qê
WHQYUDMPiVSOQLĢMHKRVQ\
92.È/29.$
.DEHONDMHNROHJRYD
RSiWEiVQHGRQHMVFKRYDO
&KFHOVRPUDGXNGHMXN~SLĢ
RQYãDNPOþtQDUHþVN~S\
35Ë681.$
.ĚPHQLH'RQDOGSUHPHãNiVWiOH
REOLþDMYDQGUiNVNUêYDVLćDOHM
3UHKXE\SDGOD]DVGREUiYODKD
WiþRMHQRYi.HUQRY~ĢDKi.
6.5é9$ý.$
1DYêVWDYXiXWãOLYãHWFLSUtEX]Qt
MHGQRKDEDOMHGHQGUXKpLQê]DV
=UD]XPLWXYUDYtNWRVLQHEO~]QL
-HWRKHUHFDVQtPWUpQHUFKODSL]QiV
9\åUHERYDQêPULHãLWHĐRPNROD
NWRUpPXSRãOHPH¼MH
/*RQGD].UtVW
15
MOZAIKOVÁ KRÍŽOVKA
7DMQLþNXWYRUt6HQHFRYYêURN
Ä1HYHGRPRVĢ³
1
Vodorovne: A.(OHJDQFLD
Y]QHãHQRVĢ±YHĐPLUêFKORKXG
±åLDUXY]GRUQiNUHPLþLWiKPRWD
SRXåtYDQiQDYêPXURYNXSHFt±B.
'UXKORVRVRYRYLWHMU\E\±QLHNWR±
KXViUVN\NDEiWHF±WDOLDQVN\VSHYiN
±C.'RPiFNHPHQR$OEHUWD±UXVNê
¿OPRYêUHåLVpU$OH[DQGHU±VtGOR
YDPHULFNRPãWiWH0LVVRXUL±GRPiFNH
PHQR=ODWLFH±XVDGLODVD±D.
7DMQLþND±E..êYRO±VODGNRYRGQi
U\ED±QDKURPDćSR]QiãDM±RGSRþtYDO
YVSiQNX±.RQJUHVVORYHQVNHM
LQWHOLJHQFLHVNU±F.äHQVNpPHQR
±WHViUVNDVHNHUD±RNODPHREHULH
H[SU±OHSLOVDSULFK\WiYDOVD±G.
&KDWHDXEULDQGRYDQRYHOD±YRGRYiK\±
FKHPLFNêSUYRN]QDþN\6E
Zvisle: 1.1HQDSOĖOLDWtP±YODVWQtP
±2.2GXPUHWiYUVWYDQDN{UHVWURPRY
±SULKRYRULODVDNQLHNRPX±3.0HQD
Y$OEiQVNX±KOLQtNRYiIyOLD±EiMQH
þHVNpNQLHåD±4.=QDþNDFLJDULHW±
VWDQRYHQLHUR]VDKXYHĐNRVWLREVDKX
±WDOLDQVN\VNU±5.3ULFKXWLOVRĐRX
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11
A
B
C
D
E
F
G
±1HDSROS{Y±6.âSDQLHOVND
DXWRPRELOND±IUDQF~]VN\NDPHUDPDQ
+HQUL±þHVNêKLVWRULFNêYUFK±7.
6WDUiVWULHERUQiPLQFD±]GUXåHQLD
SRGQLNRY±8.äHQVNpPHQR±DQDQiV
SRþHVN\±YêOXþRNVOLQQHMåĐD]\±9.
+DPLOWRQRYRSHUiWRU±NUiþDOVPHURP
KRUHY\VWXSRYDO±UXVNpXND]RYDFLH
]iPHQR±10.'UXKSUtURGQHMåLYLFH
]WXMH±QH]KXEQêQiGRU]WXNRYpKR
WNDQLYD±11.'RPiFNHPHQR2O\PSLH±
Qi]RYStVPHQD\
3RP{FN\$OHNDQQDEOD
5ROODVDQGDUDN
Autor:7LERU9iUQDJ\
K RÍ ŽOV K A
cínová
alebo
hliníková
fólia
1
ochrana
tovaru
značka
sídlo v
Nemecku anglických
áut
dámy, po
nemecky
časť schodiska
iránskošvédsky
spevák
valcovitý
obal
zadná časť
lode
Pablo Picasso:
prvý muž
„Chcel by som žiť ako ...“
prezývka
tenistu
Djokoviča
antimón
(zn.)
disk, po
anglicky
odporovacia spojka
nemecká nacistická strana
Investičná
banka
(skr.)
3
naša televízia
titán (zn.)
slabina
(lek.)
jarný
mesiac
knokaut
(skr.)
majetok
bez dlhov
EČV Popradu
slovenský
karikaturista
(Viktor)
Policajný
zbor (skr.)
prerazenie
obrany
prebrala sa
k životu
Ludolfovo
číslo
predpona
(polovica)
16
mesto na
Floride
Telecom system
mobiles
pán v Španielsku
ženské
meno
Pomôcky: Aken, hass, íle, NSDAP.
nenávisť, po
nemecky
nevlhči
rosou
vstupenka,
lístok
Aralské
jazero
starogrécky brnkací
nástroj
2
austrálsky
cyklista,
víťaz TdF
(Cadel)
obilnina
prúdenie
vody
obyvatelia
Arábie
osobné
zámeno
biblická
hora v
Turecku
Foto - FOTOLIA
Autor: DAN
K RÍ ŽOV K A
Va utobuse je v eľký nával. Mlá denec st ojí prit lačený n a m ladú s lečnu. Tá s a z razu o bráti a r ozčúlene v raví:
„Čo chcete odo mňa, mladý muž?“ „Nič.“ „(Odpoveď slečny tvorí tajničku).“
iskrila si
1
turecké
oslovenie
pána
talianske patriaci Ine
sídlo
Volans
(skr.)
urobí
novým
(nár.)
okresný výbor (skr.)
zvesti
sídlo zraku
3
patriaca
atamanovi
ochodza
(česky nár.)
Apolónia
(dom.)
podstielka
pre zvieratá
vypočítavý
popravca
útlak
morský
drsnokožec
vyškieral
štvorček
(typog.)
amínokyseliny
hroby
(kniž.)
epidémia
patriaci
Anne
značka
mrazených
pochúťok
druh papagája
mužské
meno
neveľkí
vlastní
mne
patriaca
Ábelov
brat
skratka
súhvezdia
Aries
sarmatský
jazdec
sídlo v Mali
dvojkolesový vozík
popínavá
rastlina
predložka
(7. pád)
od udaného dňa
(kniž.)
miestnosť
v dome
ruský
generál
švajčiarsky
kantón
Anna
(dom.)
podnebie
Analysis of
Functional
Neuroimages
koniec
modlitby
žiadne
množstvo
Agence
Khmere
de Presse
(skr.)
koralový
ostrov
lososovitá
ryba
dotieravý
hmyz
druh trhaviny
meno
Twaina
anglický
súhlas
plošný, po
angl.
japonská
lovkyňa
perlorodiek
cín (zn.)
milovníci
krásy
morské korytnačky
potiaľ, po
česky
EČ áut
Popradu
milá,
vľúdna
vidiny v
spánku
presso káva
(hovor.)
nie stará
2
ponárajú
technický
vynález
povraz so
slučkou
útok (kniž.)
modlitba,
po latinsky
mamina
sestra
patriaci
Kate
venovala
Demokr. kult.
zväz Nemecka
feudum
bral (bás.)
oddelenie v
nemocnici
citoslovce
prekvapenia
decht
statampér
(zn.)
osobné
zámeno
okúzlila si
ma
dokončievala
Pomôcky: Akka, DKBD, Konev, Lirio.
kód Ukrajiny
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
17
VA R I A N T Y
Diagonálne
obrazcové
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci, hrubo orámovaných vnútorných
obrazcoch a aj na
oboch vyznačených
hlavných uhlopriečkach práve raz.
Párne obrazcové
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
obrazcoch práve
raz. Zároveň platí,
že v podfarbených
políčkach sa môžu
nachádzať len párne
čísla.
Extraregiónové
obrazcové
sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci, hrubo orámovaných vnútorných
obrazcoch ako aj
farebne prepojených
podfarbených regiónoch práve raz.
S UD O K U
5
6
1
8 6
24 4
7
3
2 2
3
5
1
4
8
6
9
1
3
9 5
74 4
8
5
9
3
1
9 97
4
94
7
9
3
6
6 41
4
1
7
1
8
7
6
8
9
1
4
61
9
1
8
3
2
7
8
2
9
1
4
4 4
6
8
7
8
5
4
3
52
2
7
6
9
23 3
1
7
9
5
57
2
4
6
7
6
3
3
5 5
1 3
2
5
6
3
8
9 9
9
2
5
3
1
8
7
8
1
7
4
1
7
1
2
8
5
7
1
9
4
3
1 12
7
3
4
6
3
2
3
7
1 1
2
9
9
4
Autor: Ivana Štiptová
18
O S E M S M E ROVK A
D
O
P
R
A
V
N
Á
N
E
H
O
D
A
A
K
T
A
I
M
A
P
Á
N
Č
O
R
O
T
S
E
J
R
A
M
E
N
O
O
O
O
E
O
A
O
A
O
S
A
K
N
A
I
R
H
O
K
Í
L
T
D
N
M
N
V
D
R
A
D
A
R
O
P
B
D
T
K
R
K
K
D
A
I
S
L
L
U
A
I
O
I
E
E
E
A
A
M
I
Á
A
N
O
R
D
Y
E
Ó
M
Č
Z
I
E
C
R
T
D
N
T
R
D
N
M
S
M
V
M
N
O
N
O
I
A
A
A
I
P
A
U
V
R
L
I
E
I
A
E
Á
O
K
T
I
A
A
A
E
D
R
E
N
A
V
L
A
S
R
R
M
I
Ľ
A
T
P
N
P
N
L
K
L
A
S
A
R
T
R
E
N
O
I
A
D
A
K
T
R
H
E
Č
O
R
A
D
A
A
E
Á
A
E
A
K
L
C
A
C
I
P
O
T
K
A
P
A
Ý
O
S
T
K
P
M
K
P
N
A
M
L
T
P
T
K
Í
Í
O
E
C
A
N
A
L
K
S
V
P
A
Y
S
Á
T
Á
T
N
I
C
E
E
Č
N
J
O
B
R
A
Z
A
K
N
H
R
A
N
A
B
E
D
A
E
T
O
A
S
P
H
O
E
R
Á
V
P
A
A
A
A
O
S
C
A
A
A
E
T
K
V
A
I
N
Á
H
E
V
O
M
K
S
T
P
V
O
O
M
V
D
R
T
I
C
D
A
K
E
I
O
A
R
O
R
R
V
P
T
E
T
O
Ú
O
V
E
C
L
Í
N
I
A
A
S
E
A
T
V
J
A
B
R
A
D
L
O
A
I
Y
C
P
Š
C
P
A
N
I
V
T
S
A
P
N
I
E
A
K
A
Á
S
Á
D
Ň
O
K CH Ž
N
N
O
R
P
R
S
R
O
E
I
R
M
K
R
A
R
Z
I
K
K
L
O
A
K
A
O
K
A
I
U
L
A
A
E
S
Á
P
C
K
T
Á
I
E
O
K
P
N
N
N
Ž
P
V
K
P
P
P
M
N
H
N
R
K
V
N
S
N
Ý
A
L
A
V
R
E
T
N
A
E
E
O
O
N
E
M
S
Í
R
K
A
A
Á
E
A
T
N
M
O
A
O
A
K
L
J
N
E
P
R
N
C
H
A
M
T
K
O
V
H
O
O
T
R
V
I
Á
A
A
N
K
R
K
A
A CH O
L
P
A
O
O
A
K
F
E
K
L
A
S
Y
N
Y
E
O
M M
K
C
Š
A
O
M
L
K
A
P
O
R
O
K
K
P
Y
A
O
O
V
O
V
T
K
T
N
T
O
O
A
I
L
K
A
C
I
V
O
D
A
O
P
H
K
R
T
Ú
A
Á
A
R
Á
Á
N
T
A
I
P
K
T
Ľ
Š
E
D
R
L
Z
K
V
E
Ž
K
A
N
O
N
Á
D
A
A
R
O
Ľ
O
O
I
N
R
O
L
T
D
E
E
A
A
Y
A
R
E
M
A
K
M
E
N
E
M
A
K
N
T
A
L
L
A
T
V
T
E
I
A
L
V
P
L
A
S
T
E
L
Í
N
A
A
C
O
L
N
I
C
A
O
Ó
R
E
K
R
E
Á
C
I
A
S
A
L
A
M
A
N
D
R
A
Š
K
V
R
N
I
T
Á
B
F
G
L
A
K
N
A
I
L
A
T
.DãWLHĐYR6YlWRP$QWRQH
QHćDOHNR%DQVNHMâWLDYQLFH
EROSRVWDYHQêURNXýOHQ
URGLQ\.RKiU\RYFRYGDOSRVWDYLĢ
EDURNRYêãWYRUXKROQtNRYêNDãWLHĐ
VREGĎåQLNRYêPQiGYRUtP6WDYED
V\PEROL]XMHURN0iEUiQ\
NRPtQRYL]LHEDRNLHQ2G
URNXWDMQLþNXWYRUt
StVPHQ
ALMARA – APARTMÁN –
ARMÁDA – BATOHY – BRADLO
– CITÁTY – CLONA – COLNICA –
ý5,('$±ý5,(9,ý.<±'(',1.$
±'(6$7,1$±'235$9$±
'235$91È1(+2'$±(32&+$
±)$.ď$±)Ï/,$±*5$1È7
– HODINA – HORNINA – HRANA
±+5$='$±+5,$1.$±+81&Ò7
±,/$9$±,17(59$/±,67,1$±
-$9,6.2±.$0(1(±.$0(5$
±.$03$ĕ±.$1$'$±.$1(&
±.$121È'$±.$3&(±.$325
±.$327$±.$57(/±.().$±
./$3$1&,$YHUãRYDþND±./$6<
±./,1(&./,1,.$±./2$.$
±.2%5$±.2/.<±.203Ï7
±.217ȱ.23(&±.25ý8ď$
±.25(1,(±.272/±.5(9(7$
±.9$57È/±/$/2.±/(3,'/2±
/(9,&$±/Ë1,$±0$ý.$±0$â/(
±0$75,.$±0(7(252/Ï*
±0(1,1<±0(6,$&0(7/$
±02'5$±025,$.±1$18.
±1$ä.$±1(7925±1(9(67$
±129267$9%$±2%5$=±
2+5$'$±21'$9$±23,&$±
2321$±25$9$±251$0(17
±2752.±3$/&(±3$/(7$
±3È3(5±3$5$%2/$±3È602
±3$67,(5±3$679,1$±3(./2
±3(1=,(±3,-$.±3,1=(7$±
3/$67(/Ë1$±3/È72.±3/2&+$
±32/12&±32ď$'29,&$±
32ď$1$±3212ä.$±3232/1Ë.
±325$'$±3272.±35$0(1(
±35(7(.È5,±35(9$+$±
35,$0.$±3â(12±5$0(12
±5$1'(±5(.5(È&,$±5,(.$
±52.2.2±58ä29È$675$
±6$/$0$1'5$â.951,7ȱ
6$/9$±6(0(12±6(5(1È'$
±6.$/$±6/$1,1$±67$5(&
±67$7,.$±672'2/$±
67252ý1È3$0,$7.$
±6Ò35$9$±69('20,7é
35$&291Ë.±â3(1È7±
â3(5.<±â7È71,&(±â7(7,1$
±7(/(1729$1È63(9Èý.$±
7$/,$1.$±7251È'2±75$6$
±75È9$±75,$â.$±9$/$â.$
±9(7529.$±9Ë1.2±9/$-.$
±95(7(1,&$±9é./$'±=9$'$
±ä$79$±ä,7.2
Autor:5XåHQD
19
S V E T
ZV I E R AT
odsunutie
druh
aktovky
slovenský nitrid hlinicestovateľ tý (vz.)
obec v
správa
zlato, po citoslovce opak pro- odovzdaná
okrese
Hlohovec španielsky driapania fesionála
niekým
prvá žena
kachle
odborový
zväz (skr.)
odvážne
rozsiahla
epická
báseň
značka
sporákov
produkt,
výtvor
meno Chačaturjana
fáza
mesiaca
zn. autosviečok
britské hud.
vydavateľstvo
meno Sidónie
2/1
hmota na výrobu cementu
meno Stanislava
syr v slanom
náleve
austrálsky
pštros
zvuky
futbalový
klub v
Miláne
prudko,
bujaro
druh
zeminy
predpona
(škrob)
ostrie, po
maďarsky
aromatická
zlúčenina
ženské
meno
hlasný krik
spôsobil
bolesť
meno Maximiliána
knižné vydavateľstvo
venovalo
domáce
meno
Imrišky
gyps
starogrécka obeta
Slov. národné
povstanie
snímať, po
anglicky
chairman
(skr.)
metylalkohol
kód Nemecka
1
mýtické
sídlo
gréckych
bohov
Pomôcky: ADAC, Mirador, sailor, scan, Ubu.
20
cezmína
(bot.)
čln na
Rýne
Foto - FOTOLIA
Ropuchy nakladú vajíčka a opustia
ich. Z vajíčok, čo zostanú, sa vyliahnu
žubrienky, ale mnohé zahynú buď pre
nedostatok potravy, alebo sa stanú
ľahkou korisťou dravcov, či
(tajnička č.1).
prejav
úcty pri
stretnutí
predložka
organizovaný
potlesk
vodná
Dietlova
sestrička elektráreň
(skr.)
EČV
Pezinka
mrazený
nanuk
slovenská
atómová
prozaička
elektráreň
(Božena
(skr.)
Slančíková)
perla v
tvare olivy
smrteľný
vírus
vrstva
prirodzený
po logaritmus
úžitkového brána,
nerastu nemecky
(zn.)
2/3
ligot, jas
ustielal
nemecký
automotoklub
2/2
námorník,
po anglicky
kilometer
(zn.)
uvádza
menom
dodatky k
zmenkám
redukčné
rozpúšťadlo
EČV Dun.
Stredy
slovenský
výrobca okien
prihral na
smeč
farebná úprava
vlasov
neohmatávaj
kráľovná
kvetov
lahodný
nápoj
číselná
lotéria
trvalka
so štyrmi
listami
lepidlo
kráľ
zvierat
Kooh-i-Noor
kráľ z hry
Alfreda
Jarryho
junior
astát (zn.)
ústavný
súd (skr.)
prehra v
šachu
okolo
(kniž.)
titán (zn.)
zápal ucha
(lek.)
pôvodný
les
rytina v
linoleu
Autor: DD
21
MA ĽOVA N Á
9\IDUELWHQLHNWRUpSROtþND
DE\VWH]tVNDOLREUi]RNýtVOD
YĐDYRDKRUHXGiYDM~SRþHW
Y\IDUEHQêFKSROtþRNYMHGQRP
VOHGHEH]SUHUXãHQLD$N
MHSUHMHGHQVPHU]DGDQêFK
YLDFHURþtVHOWDNMHSRWUHEQp
PHG]LQLPLQHFKDĢPLQLPiOQH
MHGQRSROtþNRSUi]GQH
K R Í ŽOVK A
2
7
2
6
2
2
2
2
2
2
1
4
2
2
1
1
8
2
1
1
4
2
2
1
1
8
2
1
1
2
2
2
2
1
1
3
2
2
1
1
5
2
2
1
1
5
2
3
1
5
2
7
6
1
5 17 1
2 2 2
3
1
1
5
2
3
1
1
7
2
2
1
1
4
4
2
2
1
1 2
3 1
3 1
5 13
2
1
1
2 2
2 6
2 1
4 13
3
1
1
3
3
5
3
1
1
4
4
2
6
1
1
7
2
8
1
5
2
8
1
2
7
6
2
2
7
9
3 3
3 1 3
2 1 3
3 1 3
3 1 4
4 1 4
10 7 3
10 2 4
2 3 7 3
2 5 1 1 1 2
2 1 1 5 1 1
2 8 2 7 1
2 1 4 4 1
14 3 3 3 1
3 7 11 1
2 2 6 2 2 2 2 1
1 4 5 11 1
1 6 5 3 3 3 1
6 4 4
4 7
2 5
30
30
$XWRUND.DWND
O S E M S M E ROVK A
Policajt vo Francúzsku zastaví auto
DSêWDVDãRIpUDþLSLODONRKRO
6YHĐNêPLĢDåNRVĢDPLVD$QJOLþDQ
SUL]QiåHSLOäHMHKRGFpUDVDY\GiYD
]D)UDQF~]DDåHRQSULWHMSUtOHåLWRVWL
SLOãDPSDQVNpQLHNRĐNRÀLDãYtQDD
QDNRQLHFSiUSRKiURYZKLVN\
7RSROLFDMWDUR]þ~OLORDQHFKDOKR
I~NDĢ1DNRQLHFVD$QJOLþDQDVSêWDOþL
VLMHYHGRPêVYRMKRSULHVWXSNXDþLYLH
SUHþREXGHSRGĐDIUDQF~]VNHKR]iNRQD
]DWNQXWê
$QJOLþDQSRPDO\RGSRYLH
Ä1LHSDQHQHYLHP$NHćXåVPHSUL
WêFKRWi]NDFKVWHVLYHGRPêåHVHGtP
YDQJOLFNRPDXWHDãRIpUXMHPRMDåHQD
WDMQLþNXWYRUtStVPHQ³
%È61,.±'()(.7±',(/ĕ$±
)ď$â.$±+/$'2025±+/$6,9.<
±+/$9$±+/$92/$0±+52=12±
+86È5±.$/,.$±.$0$5È7±
.$51(9$/±.238/$±.521,.$
±/$.291Ë.±/È6.$±/(.È5.$±
027<.$±25*29È1±3$/,92
±3$52+±3(5,1.$±3(5/$±
3,21,(5±3/2',1$±32ý7È5±
32'.29,ý.$±32./21$±32/Ë&,$
±32=$',(±32='5$9±32=1È0.$
±35Ë=5$.±5È.26,1$5(%52
22
N M A
K
Í
R D
O V
A
L
H
S
I
V
K
Y
A
N V O K
A
L
D U A N
I
D O
L
P
Á R Á
A
I
L
L
A
E
L
Ň A
A N
I
A C D Á
L
V
V
K
I
N S
H P O E
A
A
A
Y
P O Z
A
K R Á
K
E
L
T O
J
A
A
I
L
O P O D
L
N Á
C
Í
S O K
Á
B U Ý
S
L
K
I
E R A
V
D R A
K
Š
V
V O G R O
K D P O Z N Á M K A O P N E
S N R
R E
B R O R
Z
S O Š
T
E O
Á
F
Ľ
A
Š
K
A
T
V R K O K D A
V M
T
E
A
K
I
L
A
K
I
T
A O
O K
V
V
T
R Á
T
Č O P
S
L
M T
Á R A M A
K
K
A
L
R E
S
E
T
K
L
A M A
A M B U R
±5(./$0$±5(267$7±52',1$
±6$027È5.$±6./$'±6/È9,.
±â.2/$±7$0%85Ë1$±75È9$
Í
L
I
A
I
A O N N A
I
I
Z
D
A U E R O O N A
A
L
N A
R E
P
!
A R O H
P
E R
L
±9$5(â.$±9/È'&$±9é52.±
=È3/$9$±=2â,7
$XWRU0ĆXUHFK
K R Í ŽOV K A
1
siatie
hreším
druh
plastickej
hmoty
odhadom
(hovor.)
'YHUHVD]DWYiUDM~DDXWREXVVHFK\VWiNRGMD]GX]RVWDQLFH
.YR]LGOXYãDNGRELHKDXG\FKþDQêPXåD]~IDORNULþt
Ä3URVtPYiVSRþNDMWHQDPĖDLQDNQHVWLKQHPGRSUiFH³
&HVWXM~FLVDSULKRYiUDM~XYRGLþDDWHQWHGDSRþNiQD
RQHVNRUHQFD3iQQDVW~SL]DYU~VDGYHUHDXWREXVVDSRKQH
DSiQYUDYtÄWDMQLþND³
svetlofialová farba
žací nástroj
bral úrodu
zo stromu
Budvar
druh papagája
popevok
Lišiak
KUPÓN
OKTÓBER 50 €
zrakový
orgán
nemecká
rieka
3
typ počítačového
písma
pomôcka
lyžiara
trhali
(kniž.)
kamsi
(bás.)
kvantový
generátor
žiarenia
ruská rieka
ľúbila si
onam,
česky
(zastar.)
aký (hovor.)
tam (nár.)
poolepuje
Adolf
(dom.)
talianske
sídlo
otravné
látky
mužské
meno
meno moderátorky
Banášovej
názov
pátracie
vozidlo
(skr.)
zložila
zavesené
líčiť (udalosť)
včelí
produkt
český
súhlas
2
Krížovka o 50 €
skyprí
kopaním
predložka
(6. pád)
mastná
zemina
nanometer
(zn.)
spôsobiť
ujmu na cti
nuž teda,
po česky
cudzokrajný
kopytník
49 v Ríme
temnota
Literárny
týždenník
geometrický útvar
úkaz
geometrické eleso
športové
mužstvo
daj do ruky
osviežuje
sa kúpaním
valeriána
prevážali
Hospodárske
noviny
citoslovce
hlasu kvočky
patriaci Ale
5LHãHQLDWHMWRNUtåRYN\SRVLHODMWH
GR=DVODĢVWDþt
SRGIDUEHQ~þDVĢWDMQLþN\.
ULHãHQLXQH]DEXGQLWHSULORåLĢ
V~ĢDåQêNXSyQ6XPRX¼
RGPHQtPHMHGQpKRYêKHUFX
dielo
sochára
križiak
obyčajný
4
kyprili
pluhom
sekať
hádanka ázijský štát
nočný vták
koloidný
roztok
protipól
zahrotený
kus dreva
tlačenica
(zried.)
Pomôcky: akalit, ISAR, sól.
modlitba,
po latinsky
druh revolvera
babka, po
nemecky
oslovenie pána
v Anglicku
dekagram
(hovor)
francúzsky
člen
horná časť
obilia
pripravovala som
obed
patriaca
Ondrejovi
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
23
VYHODNOTENIE
1 2
A
3
4
5
5. KOLA
6
7
8
KRÍŽOVKÁRSKEHO
PÄŤBOJA VI
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
V Í  A Z S T V O M Á V A S T O O T C O V
B Š A R I V A R Y V Á C L A V E K D R A H O K A M GR U V I E R A S A R A S A T E L O O P
C U T A S A B Y L I N Y OR M E N E N Á L S U S P A L I AG L A V I S H P H P O L I È K A
D E V O SM A S T Á Z A N U M I R L A N E L S K I V E R S Š M E L O P A F O E S K A L U J
E L E O N A R DO U
F ABR I K A T L E
ED
JA K
ÁS
OB
I S
UK
SO
AN
SO
TA
NE
AT
EK
FEL
AR
I D
AK
AP
N I
OL
RE
A S
MO
OK
ON
KÁ A
AL
V I
A B
CE
AT
I E
NN
R
A
T
L L
R I
G O P I L A S A OM K O K T A L
AS
BA
LA
AN
EK
MA
HO
S
V
O
L
Á
O
A
FL
R
M
E
A
L
H
L
A
M
A
R
OŠ
H S
A I
I D
KO
ED
LE
I A
DO
UY
U
OD
SK
CH O
T
T
S
L
K
P
A
A
K
M
A
O
P
E
K
L
T
R
D
I
I
EL
YA
AR
NA
EN
R I
RÉ
RÁ
OL
NÁ
ED
J
N O P O R Á Ž K A J E V Ž D Y S I R O T A
5LHãHQLHSRVOHGQHMNUtåRYN\
QiP]DVODORV~ĢDåLDFLFK$å
SRVODORNUtåRYNXEH]FK\E\
2VWDWQêPURELOLQDMYlþãLHSUREOpP\
GĎåQHQDMPlYRYêUD]H,
anachorétNULåRYDOVDVaktér
-HGHQVWUDWRYêERG]tVNDOLWUDMD
]YiVNHćQDStVDOL%ãDULYDU\
VPlNNêPLQDNRQFLNULåRYDORVD
Varyly2FK\EiFKYOHJHQGH
VPHStVDOLXåYPLQXORPþtVOH
X]QiYDOLVPHLFKYSURVSHFK
ULHãLWHĐRYĆDNXMHPHYiPåHVWH
VD]DSRMLOLGRV~ĢDåHDWHãtQiVåH
VWHPQRKt]DVODOLULHãHQLHSRVOHGQHM
NUtåRYN\DWRLQDSULHNWRPXåHVWH
YSULHEHKXV~ĢDåH]tVNDOLQHMDNp
VWUDWRYpERG\9PLQXORVWLEROWHQWR
WUHQGVN{URSDþQêDDMSUHWRQiV
PLORSUHNYDSLORåHSRþHWV~ĢDåLDFK
SRVWXSQHQDUDVWDOĆDNXMHPH
DSR]êYDPHYiVNO~ãWHQLXVLHGPHM
VpULH.UtåRYNiUVNHKRSlĢERMD
0 chýb:&YHQJURã'UHVVOHU
ĆXUHFK+iMLþHN+UXãND.UDMþL
KRÍŽOVKÁRSKY PÄŤBOJ VII
=DþtQDPHQRY~VpULX.UtåRYNiUVNHKR
SlĢERMDĆDNXMHPHYiP]DSULD]HĖ
YSUHGFKiG]DM~FLFKVpULiFKDG~IDPH
åHVD]DSRMtWHYRYlþãRPSRþWH6Qić
QiPVHGPLþNDSULQHVLHWURFKXYLDF
ãĢDVWLDDFKêEQDãLFKLYDãLFKEXGHþR
QDMPHQHM
3RNDåGRP]N{OY\åUHEXMHPH
MHGQpKRV~ĢDåLDFHKRNWRUê]tVND
¿QDQþQ~RGPHQX¼3RSLDWLFK
NROiFKY\KRGQRWtPHV~ĢDåLDFLFKNWRUt
VD]~þDVWQLDYãHWNêFKSLDWLFKN{O
5LHãLWHĐVQDMPHQãtPSRþWRPVWUDWRYêFK
ERGRY]tVND¿QDQþQ~RGPHQX¼
24
–
2FHOLDNRYi2UDYHF6NOHQND9
6WDĖR6WUXĖiNâDUNDQ
1 chyba: +HFNORYi+OERþDQ
.DQGULN.XPLþtN0DUNR6DPHF
6NOHQND09DãNR9RMQtN
2 chyby: %UXĖDQVNê3LHJHURYi
âWHFiN9DUãDQtN=DĢNR
3 chyby: $GDPþtN:ROOQHU-
4 chyby:&K\ORYi
5 chýb:/DFNRYEXOLN:ROOQHU%
6 chýb:.UQiþ.XãQLDULN7RPiã
9 chýb:+DMRYVNê
11 chýb:.RSHF
28 chýb:%DELQVNê
1. KOLO
3RNLDĐEXGHWDNêFKWRULHãLWHĐRYYLDF
Y\åUHEXMHPHMHGQpKR]QLFK3RNLDĐ
QHRGRãOHWHULHãHQLDYãHWNêFKSLDWLFK
NUtåRYLHNWDNXåQHP{åHWH]DERMRYDĢR
FHONRY~SUpPLXDYãDNVWiOHV~ĢDåtWHR
YêKUXYGDQRPNROH
9\O~ãWHQLHSUYHMNUtåRYN\]DVLHODMWH
do 10. novembra 2014Y\KRGQRWHQLH
EXGHYGHFHPEURYRPþtVOHDWR
EXćYStVRPQHMIRUPHSUHStVDQ~
QDãWYRUþHNRYêSDSLHUþLSUHIRWHQ~
]þDVRSLVXna adresu redakcie
DOHERYHOHNWURQLFNHMIRUPHQDQRY~
[email protected]
7iWRDGUHVDMHXUþHQiãSHFLiOQHSUH
~þHO\.UtåRYNiUVNHKRSlĢERMDDSUHWR
9iVSURVtPHDE\VWHVYRMHULHãHQLD
QHPLHãDOLVULHãHQLDPLLQêFKNUtåRYLHN
NWRUpP{åHWHDMQDćDOHMRGRVLHODĢQD
S{YRGQ~DGUHVXOLVLDN#PDLOFRP
9SUtSDGHåHVDUR]KRGQHWHSUH
HOHNWURQLFN~IRUPXP{åHWHULHãHQLH
RVNHQRYDĢRGIRWLĢSRVODĢYSGIIRUPiWH
DOHERSUHStVDĢGRH[FHORYVNpKR
GRNXPHQWX3UDMHPHYiPYHĐD~VSHFKRY
SULULHãHQt
KRÍŽOVKÁRSKY PÄŤBOJ VII
Národný umelec Jozef (6 – skrytá
WDMQLþNDEROYê]QDPQRXRVREQRVĢRX
QiãKRNXOW~UQHKRåLYRWD$NRY\QLNDM~FL
KHUHFVWYiUQLOYHĐNpPQRåVWYRSRVWiY
YR¿OPHYGLYDGOHDYWHOHYt]LL1LHNWRUp
WDNPHU]ĐXGRYHOLD]DStVDOLVDWUYDOR
GRSRYHGRPLDãLURNHMYHUHMQRVWL
'YHSRVWDY\YiPSULSRPHQ~WDMQLþN\
VR]QDþHQtPDĆDOãLHV~VNU\Wp
±±±±±
Dve striedavé polomozaikové
NUtçRYN\
Vodorovne: A. Kvôli, pre – CK
UpE±VDPRSUDG±NRQÀLNW±GYDNUiW
]QtåHQêWyQ±B.'YHSODFKWRYp
ORGH±PODGêVOHćDNRSRFK~ĢND±
MHGOR±VWLDKQX±VORYHQVNêVWROQê
WHQLVWD±R]GREQpOLDQ\±QDMVN{USR
þHVN\±C.0LOHQNDERKD'LD±NDUWHO
SRDQJOLFN\±NXUtQ±YRQNDMãLDYUVWYD
VOQHþQHMDWPRVIpU\±YtFKULFD±VWDUãt
IXWEDOLVWD6ORYDQX%UDWLVODYD±WUKOLQD
YS{GH±FK\EDSULNDUWRYHMKUH
]þHãWLQ\±EêYDOêWDOLDQVN\WUpQHU
VORYHQVNêFKYROHMEDOLVWRY±UDGRYi
þtVORYND±D.=QDþNDMHGQRWN\QLW
±HãWHåHþRþDVWLFD±]PHUDYLHĢ±
QH]KXEQpWXNRYpQiGRU\±Y]UiVWRO
±]PHVLYiSQDDYRG\±VORYHQVNê
KRNHMRYêWUpQHU±ULHNDY7KDMVNX±
RWUHSDQiYHF±RKPDWDQLHSRþHVN\
– E.-DSRQVNiKUD±SUHGORåND±
DXVWUiOVN\SDSDJiM±VWXSHĖNDPEULD
±MDSRQVNiRYiOQD]ODWiPLQFD
±ãYDMþLDUVNDULHND±VWDUiYHVORYi
SODFKHWQLFD±UR]þOHĖRYDFLDþtVORYND
– F..yG%KXWiQX±WODþRYiDJHQW~UD
$UJHQWtQ\VNU±VDPRVWDWQH±
–
1. KOLO
QHPHFNpRVREQp]iPHQR±SUYRþtVOR
SRHVSHUDQWVN\±VHYHUVNiNDþLFD
±UD]HQLH±VWUHGRYHNi]EUDĖ±FpU±
XPHOiMDVN\ĖD±SLORW)±SREHKOLFD±
FKRUREDNRQt±XND]RYDFLH]iPHQR±
SRNXWD]DSULHVWXSRN±NRQFHQWURYDQê
FXNRUQêUR]WRN±G.6WDUREDE\ORQVNp
PHVWR±ýtĖDQ±KUGLQVNiYHUãRYDQi
SRYHVĢ±GRPiFHåHQVNpPHQR±
þHVNêVSLVRYDWHбVSRMND±Y]RUHF
IRV¿GXDU]pQX±VSRMND±YiãQLYi
±VtGORYýDGH±þLVWLDFLSURVWULHGRN
– H.7DP±þHVNêQDNODGDWHбYRGFD
ãpI±þHVNêDUFKLWHNW±FLHбFKOS
±NyGOHWLVND1DWDGROD±MHGHQ
]L]UDHOVNêFKNPHĖRY±KUXEiYOQHQi
OiWND±QHPHFNiVNUDWNDULDGLWHĐVWYD
±VtGORY3RĐVNX±I.3UYiþDVĢ
]ORåHQêFKVORYVYê]QDPRPURYQê
±PHG]DKUDQLFD]JUpþWLQ\±GYH
þHVNpULHN\±]HPLDNRYpOLHYDQFH±
VUEVNê]iYLQVSOQNRX±J.&KLUXUJLFNp
SULSHYQHQLHXãQtF±WDMQLþNDþ–
MHPQpNU\ãWDOLFNpVWULHEUR
Zvisle: 1.$QJOLFNêVSHYiN±P\ãLDN
(zool.). – 2.-DSRQVNpPHVWR±
~VWURMHQVWYR±3.=MD]YHQH±UDN~VN\
DUFKLWHNW±SXUSXURYR±4. Hnev,
]ORVĢ±DPHULFNi¿OPRYiKHUHþND±
PXåVNpPHQR±5. Pozdrav medzi
O\åLDUPL±PHVWRY,QGLL±VWUDãLDN
±QiKUREQiLQGLFNiVWDYED±6.
0DćDUVNiULHND±DQJOLFNpJUyIVWYR
– 7.3RGYLD]DĢ±WXNRYiHPXO]LD
P\GOD±QH~VSHFKYERML±8. Lieska
±KĚED±PRKDPHGDQL]PXV±9.
/HWHFNiVSRORþQRVĢ86$±PLHVWQRVĢ
SUHĐDKãLHFKRUêFKYRMDNRY±SOHWLH
sa. – 10.ÒVWDSO±]iNODGQi
þtVORYND±OLVWQDWêVWURP±11.5XVNp
VtGOR±U~UND±UDåRYLFD±VWXGHQê
SRQHPHFN\±12..RPpGLD$1
2VWURYVNpKR±VWDUiGĎåNRYiPLHUD±
SUHãWHSRYDQê]iK\EQDOiWNH±þtQVND
KPRWQRVWQiMHGQRWND±13.5XFK
]KRQ±PRWi±DQJOLFNêFHVWRYDWHĐ
6DPXHO:KLWH±OLVWQDWêVWURP
– 14.2VWURYYV~RVWURYt9DQXDWX
±QLHþRSHNQpKR±GRGiYNRYê
DXWRPRELO±15.&LWRVORYFHKODVX
NDþLFH±PHQãLHVWURP\±JDYDOLHUL
– 16.%RþN\±KRODQGVNiOHWHFNi
VSRORþQRVĢ±ERMD]OLYRVĢ±179]EXGLO
VD±SULHþQ\WUiPLNQDNURVQiFK±
MDãWHULFDVWĚĖPL±18.7\SSREUHåLD
±]PHVIHUPHåHVWHUSHQWtQRP±
GH]LQIHNþQêSURVWULHGRN±19.'HWVNi
KUDþND±YUFKQiGRVNDVDUNRIiJX
±WUXĐR±DNNDGVNêERKE~UN\±20.
5LHNDY1LJpULL±EDONiQVNDULHND
±ãSDQLHOVN\QiURGQêKUGLQD±
VROPL]DþQiVODELND±21. .yGMD]\ND
FDFKXUãWLQD±1DXWLOXV±QHãLNRYQi
±XKĐRYRGtNVGYRMLWêPLYl]EDPL±
YVWDURP5XVNXY\VRNêãWiWQ\~UDGQtN
– 22. 9êUREFDSyUREHWyQRYêFK
WYiUQLFY=HPLDQVN\FK.RVWRĐDQRFK
±YUFKROHFVĢDåĖD±VWUXQD±23.
6WDUãtVORYHQVNêKRNHMLVWD±]DGUåt
±VWYiUDĢY\VWUiMDĢSRþHVN\±24.
6WDUpUtPVNHPLQFH±]OLDWLQDåHOH]D
DQLNOX±SUHWHNiUVNHGUXåVWYR±25.
3UHNODGDQêREYl]±RSUãDOSRþHVN\
±HVWHUMHGQRPRFQêFKDONRKRORY±26.
'LYêE\YRO±EêYDOp~UDGQpR]QiPHQLD
YOiG\±27. 7DMQLþNDþ
Autor:SVW
25
S PO L U H L ÁS KOVÁ
K R Í ŽOVK A
'RPULHåN\
vpisujte iba
VSROXKOiVN\
7DMQLþNXWYRUt
]QiPHVORYHQVNp
SUtVORYLH
3
1
2
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16
A
B
C
D
E
F
G
Vodorovne: A.
Ozdobná bytová
rastlina s hrubými
listami – nohavice
(hovor.) – pre
WHQWR~þHONQLå
– B..RQþDWLQD
– gigant –
VYHWORUXåRYi
IDUED±YLQLþ
±OHNYiU±QiMRP]DVWDU±C..UiĐ
SRODWLQVN\±åHQDĐDKNêFKPUDYRY
±DNRNRĐYHNSRGĐDYODVWQHMY{OH±
ronil slzy. – '7DMQLþND – E. Hlúpy
þORYHN±QHJUDPRWQêþORYHN±QiURGQH
XYHGRPHQêREþDQ±NDSXVWRYLWi
zelenina. – F./HĖRãLOEiVQ±QHãĢDVWLH
±POićDNDþLFH±QDEHUDQiR]GRED
ãLDWXPLHVWQHQiSRGNUNRP±MDSRQVNi
PHQD±GXQLYê]YXNVSUHYiG]DM~FLEOHVN
– G.3DURKDWêSiUQRNRS\WQtNVELHO\PL
ãNYUQDPLQDWHOH±VSRGQiþDVĢORGQHM
P Í S M E N OV Á
U{VRO±10.([SRUW±NRYRYêFKHPLFNê
SUYRN±11.0XåVNpPHQR±12.
2ULHQWiOQ\GXFKXNU\WêYþDURYQHMODPSH
±YLHUDåHVDVSOQtQLHþRåHODQp±13.
6SRORþHQVNiVWRORYiKUD±]RVLOQHO±
14.$OSLQLVWD±SRK\EXM~FLVD]KOXNĐXGt
alebo zvierat. – 15.ÒUDGQiNRQWUROD±
válov. – 16.+ODYDWLEHWVNHMEXGKLVWLFNHM
FLUNYL
NRVWU\±Y]GXFKKRYRU
Zvisle: 1. 6OiYQ\QyUVN\PRUHSODYHF
a antropológ (Thor). – 2.%iMQ\YWiN
±DQJOLFNêQi]RYËUVND±3. Popravca
±WHNXWLQD±4.ýYDUJDSRþHVN\±ERG
QDSRYUFKX=HPHNWRUêPSUHFKiG]D
]HPVNiRV±5.3RþtWDP±SXUSXU
NQLå±6.=DNDOHQLHVWUDWDþtURVWL±7.
1DGãHQLHRGXãHYQHQLH±]YLHUDFtQRV
– 8.(VNLPiFN\SUtE\WRN±QHPDQåHOVNp
GLHĢD±9.1HPHFNêDXWRPRELOY\UiEDQê
YPLQXORVWLYPHVWH=ZLFNDX±RYRFQê
3RP{FN\DGKRF+D\HUGDKO
Autor:/LãLDN
K R Í ŽOV K A
7DMQLþNXWYRUtYêURNIUDQF~]VNHKR
EiVQLNDDVDWLULND Augusta Marseille
%DUWKpOHP\KR: Ä1DMYlþãLHYtĢD]VWYR
NWRUpVLþORYHNRGSUtURG\Y\GRE\O³
Vodorovne: A.+URPDGQp]GHVHQLH
±JHVWRUXN\LQGLFNpKRWDQHþQtND±B.
ďXGRåU~W±SUDãWLORSRKODYHWXSêP
predmetom.. – C.2GHYUtPVN\FK
OHJLRQiURY±VLHGP\åLGRYVNêPHVLDF
±WURIHMVHYHURDPHULFNêFKLQGLiQRY
– D.-XKRDPHULFNêMDUDELFRYLWêYWiN±
]QDþNDSLHUQDR]GREQpStVPR±EêYDOê
MXKRVORYDQVNêSUH]LGHQW-RVLS%UR]
±OHãWLGORQDNRY\±E.6WUHGRYHNê
WDOLDQVN\OHNiU3LHWURG±~VWDOHN
±WURSLFNiKĐX]QDWiUDVWOLQD±KROi±F.
7DMQLþND – G.$OåtUVN\SUtVWDY±ItQVNH
VtGOR±QHWDY±SODQpWND±H.äĐDESUH
NĚPHQLHRãtSDQêFK±MXKRDPHULFNi
EH]KUEiĢDYD±ãDUKD±GUiåGLOUR]UêYDO
ranu. – I.%êYDOpOLWRYVNpSODWLGOR
±]QDþNDMDSRQVNêFKIRWRDSDUiWRY±
KRGQRWLDFDNRPLVLD±J.6WDURHJ\SWVNi
ERK\ĖDPHGXPOLHNDDSLYD±F\NOLFNi
LQãWUXPHQWiOQDVNODGEDVXLWD±K. Typ
DXWRPRELOX/DGD±QDGiYDODSUHNOtQDOD
Zvisle: 1.5RGLVNRSUR]DLND-R]HID
*UHJRUD7DMRYVNpKR±2. Liberálne
]PêãĐDM~FLþORYHN±3.5RELOþLQLO±
SRUWODQGVNêVOLQRN±4.-XKRDPHULFNê
26
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
YHĐWRN±SR]QiPNRYêEORN]iSLVQtN±5.
2GYiåQHKXG±QiGREDQDN~SDQLHSR
þHVN\±6.9êNOHQRNSUHVRFKX±VNRYDO
– na toto miesto. – 7./HQ±VWDURJUpFND
KUGLQND±8.âYDMþLDUVNDVDPRVSUiYQD
~]HPQiMHGQRWND±WUDIQiU±9.
$UDEVNpPXåVNpPHQR±]ORåQRNYHWi
UDVWOLQD±~UDGQpVSLV\SRþHVN\±10.
6WDQRYLãWHVWUiåFX±MDYRURGERUQH±
2NUHVQiSRYRGĖRYiNRPLVLDVNU±11.
,UtGLXPREVDKXM~FHSODWLQX±RFWRYê
aldehyd. – 12./êGVN\NUiĐPXþHQê
YHþQêPKODGRPDVPlGRP±SUHGORåND
– 13.$NRSRQHPHFN\±UêSDQtP
RGVWUiĖ±StVPHQRJUpFNHMDEHFHG\
– 14.&K\EDRP\OKRYRU±Y\VWDYLO
åLDUHQLX±15.0HQRIUDQF~]VNHKRKHUFD
'HORQD±QHVSRFK\EQLWHĐQiSUDYGD
– 16.ýHVNpGRPiFNHPHQR2OGĜLFKD
±VWUiå]DVWDU±17.+RUVNpPDVtY\±
18.3ULãtYDO]iSODW\
3RP{FN\DQLPRVR$WDODQWD
,VDUDSDUWLWD7HQHWHW
Autor: Tibor Várnagy
K RÍ Ž OV K A
Príde Jožo k lekárovi, že ho svrbí celé telo. Lekár sa ho pýta: „Hovorí vám niečo slovo sprcha?“
„(Jožova odpoveď je v tajničke)“
alebo, po
česky
mužské
meno
(29. 6.)
a podobne
(skr.)
lodenica
patriaci
avalovi
nemaj
vieru
3
prvý muž
svietidlo
učiteľa matematiky
predpoludním, ante
meridiem
hliník (zn.)
ústredná
budova
perzského
paláca
nevyslovila
jazdecká
prekážka
český herec
filmový mimozemšťan
tí čo oponujú
súhrn
pravidiel
obruba šiat
ľadovcový
nános
pooberaj
1
telúr (zn.)
polámal
časť motora
diabol
piano
pianissimo
(skr.)
budova
španielske
muž. meno
surová
nafta
severský
kopytník
čudo
vinárstvo
(skr.)
pokry
rosou
lalotanie
dokonči
klepanie
stával sa
ranavým
dokončí
mámenie
jemenská
mena
patriaci
Ivete
lasicovitý
mäsožravec
nukleová
kyselina
meno
belgického
futbalistu
Januzaja
Digital
Academic
Television
Network
nikto
solmizačná
slabika
holá
prístav (z
angl.)
trofej
Indiánov
podopri
pookrej
gibon
bieloruký
časť básne
zn. kvalitnej múky
severské
zvieratá
EČ áut
okresu
Košice
končatina
zmeň
tavením
soška bôžika lásky
fáza Mesiaca
2
hadovitá
ryba
a iní, et alteri (knižná
skratka)
dotlč
kód Zambie
včela
(zool.)
cudzia
zmenka
holandský
maliar
sloh
druh elektroliečby
potrat
(lek.)
okresný
výbor
osobné zámeno
general purpose
language
japonská
hra
priraďovacia spojka
francúzsky
komik
patriaci
Leovi
samopaš
obec v okr.
Komárno
myť, po
česky
očistím
praním
argón (zn.)
decimeter
(zn.)
tam
rovnomerný pulz
český herec
POMÔCKY: Adnan, apis, Bril.
South African Time
(skr.)
náš hokejový brankár
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
27
pracovná
výchova
(skr.)
rieka v
Etiópii
oráč
(zast.)
letecká
filmový
spoločnosť mimozemAustrálie
šťan
potroche
jedlo
štát v
severnej
Amerike
žltohnedé
farbivo
kraj na
Slovensku
štát v
Južnej
Amerike
School Library
Association
1/1
ženské
meno
dvojice, po
nemecky
Za tohtoročné počasie môže dvanásť
mesiačikov. (Dokončenie je v tajničke č.1.).
základná
číslovka
obruba
obrazu
zhotovil
šitím
značka
slaných
tyčiniek
nespôsobila ranu
lietajúci farebný hmyz
módna
značka
kód Holandska
kaz
drevená
figúrka
nemecký
súhlas
šiška,
fánka
tu máš
predložka
insertion
test signal
(skr.)
severské
mužské
meno
vyrobená
liatím
sovietsky
generál
chyť
úspech
naša
zdravotná
poisťovňa
2/1
electronic
mail (skr.)
kučera
(zast.)
derivát
amoniaku
prieskumník,
vyzvedač
iniciály
herečky
Studenkovej
Vehicle
Test Area
(skr.)
povrchový
náter
sála, po
česky
letecká spoločnosť USA
EČV Košíc
český herec (Vít)
indické
korenie
2/2
susedný
štát
približne
mimochoúctivo
dom (z
oslovoval
lat.)
český
herec (Jan
Antonín)
telúr (zn.)
zvodné
ženy
polodrahokam
Veľká
noc, po
anglicky
trhať, po
anglicky
rieka v
Rusku
malé dvere
Balzam
na oči
Doprajme
im úľavu v
podobe doplnku stravy
Betavid-u
s očiankou
rostkovovou. Všetky účinné látky sú prírodného
pôvodu vo forme extraktov. Betavid s očiankou
rostkovovou je určený predovšetkým ľuďom, ktorí preťažujú svoj zrak pri dlhodobej práci s počítačom, pri riadení automobilov alebo pri častom
sledovaní televízie. Rastlinný produkt nájdete v
lekárni. Viac informácií na www.happytrade.sk.
operačné ozdobný
počítačové opadavý
centrum
ker
piesť, po
anglicky
hudobný
štýl
orgán
sluchu
žiadosť, po
anglicky
odraz
úderom
vlastníme
tiež, po
anglicky
astát (zn.)
5LHãHQLHNUtåRYN\P{åHWHSRVLHODĢGR
DMIRUPRX606VSUiY\
2/3
VWDþtWPDYãLHSRGIDUEHQ~þDVĢWDMQLþN\
EH]GLDNULWLN\YWYDUHLIS (medzera) 28
PHG]HUDULHãHQLH1DþtVOR&HQD
obec v
okrese
606VSUiY\¼V'3+
Komárno
2GPHQtPHWURFKYêKHUFRY
POMÔCKY: cedi, Erer, év, Ilora, lots, jerk, plea, Tet.
28
Zdravotná sestra
lôžko pacienta a
príde pán doktor,
niečo povzbudivé
(dokončenie je v
šklbal
farba na
vajíčka
tajná írska
organizácia
rímske
číslo 1001
obyvateľ
Indie
v tejto
chvíli
nenáročná
obilnina
mastná
zemina
mesto v
Nigérii
plť, po
česky
modrali
plocha
vytvorená
rotáciou
elipsy
obec v
kultúrny
Dolživot (skr.) vitamín A okrese
ný Kubín
míľa, po
anglicky
na toto
miesto
st. franc.fyzik (hrniec)
jemný
rozdiel
(kniž.)
otlč
kultúrny
dom (skr.)
škriatok v
germánskej tlakostroj
mytológii
strýko, po
nemecky
kozub, po
česky
hlboký ženský hlas
1/2
umenie, po
anglicky
folklórny
súbor (skr.)
vajce,po
nemecky
lipa (bot.)
epidémia
príchuť
mäty priepornej
nuž (nár.)
neón (zn.)
hranica
(lek.)
1/3
severský
morský
vták
listnatý
strom
spolok,
združenie
tisícky kilogramov
3
kryha, po
česky
jednotka
dedičnosti
apriórny
umelý jazyk
Homérov
epos
tálium (zn.)
spojnica dvoch
bodov, priemer
svetlofialová
(hovor.)
rímske
číslo 3
prístav
veľmi, po
nemecky
bulharská
mena
ty, po
nemecky
značka
rádia
značka
počítačov
druh jeleňa
v Ázii
rapeľ, po
česky
chlieb, po
anglicky
prístavný
mostík
príšera
kontakt
obec v okrese Šaľa
arabské
muž. meno
staršia
značka televízorov
časť tenisového zápasu
káva s jemnou penou
meno
Barbory
tipuje,
a sa nakloní nad
odhajuje
vraví mu: „Keď
r, povedzte mu
exmetropola
Barmy
é, pretože ...
telefónv tajničke č.2).“ uzlový
ny obvod
nespal
vokalizovaná
predložka
nemecké
mužské
meno
nasával
vietnamský
nový rok
EČV okresu
Kežmarok
básnik
(kniž.)
značka
čokolády
opytovacie
zámeno
univerzita
v Kalifornii
ker
Verdiho
opera
veľa, po
anglicky
autonómna
oblasť
pýtať sa, po
anglicky
český
spevák
Telefonát:
svetadiel „Dobrý deň,
neruším?“
značka firmy
kongres
slovenskej
inteligencie
husí gagot
dediny
(poet.)
„(Odpoveď je
ukrytá
v tajničke č.3).“
koč
odštepný
závod
(skr.)
hromada
rok, po
maďarsky
A
vnútorné
trenie
kvapalín
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
29
P Í S M E N OV Á K R Í Ž OV K A KO M B I N OVA N Á S O S E M S M E ROV KO U
A
R
Í
L
P
L
C
L
S
D
L
O
P
A
V
A
I
P
S
H
A N
CH A
I R
P E
K A
M A
N O
V J
O A
Z CH
A A
N Ť
P R
Z
O
L
O
V
L
R
O
K
A
Ň
A
R
E
O
R
A
M
A
T
U
A
J
A
V
C
E
S
V
J
V
S
U
P
E
R
B
O
O
M
N
Ú
K
E
N
A
T
A
P
O
Z
S
A
Á
Y
V
9\ULHãWHNUtåRYNXDQiVOHGQHY\ãNUWDMWHYãHWN\Y\O~ãWHQpYêUD]\YRVHPVPHURYNH7DMQLþNDRVHPVPHURYN\
XNUêYDQi]Y\GYRFKREUD]RYIUDQF~]VNHKRLPSUHVLRQLVWX3LHUUD$XJXVWD5HQLRUDD1H]DE~GDMWHSRSULNUtåRYNHO~ãWLĢDMRVHPVPHURYNXPRåQRYiPSRP{åH
RGKDOLĢQLHNWRUpĢDåãLHYêUD]\
Vodorovne: A.7DOLDQVN\UHQHVDQþQêPDOLDU±B.
1HUDVW]RVNXSLQ\DSDWLWRY±C.1DWLDKRO±]QDþNDVWDUãtFKJUDPRSODWQt±D.äHQVNpPHQR±NO]LVNRSRUXVN\
±E.%êYDOiWDOLDQVNDPHQD±KRYRULORKO~SRVWL±F. PreQLNDYi]PHQD±NUDMQDMXKRYêFKRGH6ORYHQVND±G.
/LWHUiUQHGLHOR±UR]KRYRU±H.6WDURJUpFNDSRKUHEQi
REHWD±KĎELOSUHNRSiYDO±I.6WDUãLD]QDþNDSRNUPRYpKRWXNX±P\VWLFNêYêNODG%LEOLHXäLGRY±J..~VRN
RGORPHQê]YlþãLHKRFHONX±GRSUDYQiOLQND±K. Vrch
QDG6WUHOQtNPL±VNXSLQDĐXGtY\NRQiYDM~FDãNRGOLY~
þLQQRVĢ±L.6WDURLQGLFNêEiVQLN±Y\NDVWURYDQêåUHEHF±M.2EHFSUL/XþHQFL±N.5R]NODGDĢUR]REHUDĢ
Zvisle: 1.3ULHSODYNDQiOSRDQJOLFN\±SUHPLHVWĖRYDOD±2.=DEDOt±DQJOLFNêRVWURY±FXG]tQi]RYFLWUyQX
±3.9êERUQHY\QLNDM~FR±MHGQRWNDUiGLRDNWLYLW\]DVWDU±PHVWRQD0RUDYH±4.3UDYRVOiYQ\REUD]±]DNUêYDGLHU\]iSODWDPL±WUiSLOVXåRYDO±5.0XOLFD±YiKRYiMHGQRWND±NUiĐRYVNpR]GRE\KODY\±6.2KPDWiP
KRYRU±SRWRSHQiORć±EêYDOiRGERUiUVNDVNUDWND
.XOW~UQRYêFKRYQpREþLDQVNH]GUXåHQLH±7.0HVWR
Y,]UDHOL±SOHPHQQêN{Ė±QHYêUD]QH±8.9iSHQQi
VFKUiQNDQLHNWRUêFKPlNNêãRY±NHUVGUREQêPL
WPDYêPLSORGPLDåOWNDVWêPLNYHWPL±EDONiQVNDU\åD
GXVHQiVN~VNDPLPlVD±9.3ULHNRSDQDRGYiG]DQLH
YRG\MDURN±RPRWDO±åHQDVYHĐNêPLRþDPL±10. ÚtoþLODQDSiGDOD±UêFKORVDSRK\ERYDĢH[SU
Pomôcky:$PLJD5RQD7DPDU
Autor:-iQ6RPRUD
30
A
S
A
N
A
I
N
Y
I
N
M
K
R
A
R
V
A
Z
L
I
L
M
K
O
Ú
A
K
L
1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
V
O
A
A
V
A
M
A
L
A
U
L
A
R
A
V
M
O
A
O
B
V
O
N
T
G
A
M
A
B
O
M
V
T
A
U
C
A
O
O
U
L
Č
R
T
Á
R
A
L
O
K
A
L
K
2
3
4
5
O
I
L
Í
A
I
A
P
E
L
O
M
U
Ú
A
A
T
Á
L
K
Ú
M
O
R
I
E
Ž
B
T
S
L
A
B
O
P
U
G
A
N
E
L
A
6
7
8
R
T
O
N
A
N
A
K
I
L
K
K
N
Y
K
A
T
O
K
E
9 10
K RÍ ŽOV K A
eskimácky
čln z kostí
veľryby
1
egyptská kód letiska 0DQåHOSUtGHQHVNRURGRPRYDSRWLFKXVD
panovOamaru YNUiGDGRSRVWHOHÄ.RĐNRMHKRGtQ"³SêWDVD
níčka
UR]RVSDWiPDQåHONDÄ-HGQD³RGSRYHGiPXå9
WRPNXNXþNRYpKRGLQ\RGNXNDM~ãW\UL0DQåHOVD
strýko
(hovor.)
REUiWLNKRGLQiPDQDKQHYDQHKRYRUtÄ9LHPH
YLHPHåHMHGRNRQþHQLHMHYWDMQLþNH³
zmätok
(hovor.,
expr.)
druh
športovej
lode
značka
mangánu
futbalový
japonská
potápačka
vodná
rastlina
rozum
ručné
náradie
Európske
hospodárske spoločenstvo
vynikajúci
odborník
(hovor.)
slanomilná
rastlina (bot.)
mesto v
Gruzínsku
nám partiaci
sliezska
rieka
sídlo v Sýrii
skladaj do
záhybov
zoskupenie
podobných
predmetov
značka
nitridu
uránu
MOV Slovenska
dvojhláska
zvratné
zámeno
mys
obyvateľ
Pyrenejí
Post Scriptum (skr.)
kto
navštevuje
základnú
školu
symbol
kresťanstva
banské
pracovisko
podmorský
útes
mužské
meno
meno Chačaturjana
hudobné klub v Miláne
značky svadobčan
(nár.)
okul
inými
slovami
český
súhlas
2
biblický
pokrm
len
značka
antimonidu cínu
otec
kráčam
značka
čistiaceho
prostriedku
patriaci
Darovi
preteky
psích záprahov na
Aljaške
3
vodca Argonautov
pracuj
ihlou
zn. optických médií
značka
selénu
nesťalo
mohutnosť
množiny
(mat.)
nevidomo
malé vzdialenosti
mongolský
pastier
krídlo
(odb.)
rod korytnačiek
vyvaľuj oči!
účes, po
esperantsky
opytovacie
zámeno
meno moderátorky
Wisterovej
oddelenie v
nemocnici
obráť
pracuj
pluhom
druh čínskej opery
4
!
EČV okr.
Revúca
predložka
naničhodník
5LHãHQLHNUtåRYN\P{åHWHSRVLHODĢGR
DMIRUPRX606VSUiY\VWDþtWPDYãLHSRGIDUEHQ~
þDVĢWDMQLþN\EH]GLDNULWLN\YWYDUH/,6PHG]HUD
PHG]HUDULHãHQLH1DþtVOR&HQD606
VSUiY\¼V'3+
7UDMDYêKHUFRYLD]iVNDM~SRWUL'9'
POMÔCKY: Emys, Imation, Obta, Poti.
in Konkurs
(skr.)
ženské
meno
druh papagája
kartová
hra
EČV okr. Dolný Kubín
stará
minca
približne
tam
Autor: Lucián
31
H LAVOLA MY
Abeceda
9\SOĖWHPULHåNXStVPHQDPL
$%&'WDNDE\VDYNDåGRP
ULDGNXDVWĎSFLQDFKiG]DOLYãHWN\
]QLFK'YHSROtþNDRVWDQ~YåG\
SUi]GQH3tVPHQiQDREYRGH
PULHåN\XND]XM~DNpMHYGDQRP
VPHUHSUYpYLGLWHĐQpStVPHQR
þLåHKRQH]DNUêYDLQp]StVPHQ
Míny
9ORåWHGRSUi]GQ\FKSROtþRNPULHåN\QLHNRĐNR
PtQNWRUpPDM~YHĐNRVĢSROtþNRýtVODYPULHåNH
XGiYDM~SRþHWNRĐNRPtQVDQDFKiG]DYLFKEOt]NRVWL
GRWêNDM~VDLFKVWUDQRXDOHERURKRP
32
Had
1iMGLWHYPULHåNHWHORKDGD+DGPiGĎåNXSROtþRN
DãtUNXSROtþNRQLNGHVDQHSUHWtQDDDQLVDQHGRWêND
URKRPQHY\WYRUtDQLRK\E[SROtþNDýtVODQDRNUDML
XND]XM~NRĐNRSROtþRNYGDQRPULDGNXDOHERVWĎSFLMH
V~þDVĢRXKDGD9\]QDþLOLVPHYiPKODYXVWUHG
DFKYRVWKDGD
Stany
3ULUDćWHNXNDåGpPXVWURPXMHGHQ
VWDQ7HQVDPXVtQDFKiG]DĢY
SROtþNXNWRUpVRVWURPRPVXVHGt
YRGRURYQHDOHER]YLVOH6WURPXVD
P{åHGRWêNDĢYLDFHURVWDQRYDOHSDWULĢ
PXP{åHOHQMHGHQ6WDQ\VDQHVP~
QDY]iMRPGRWêNDĢDWRDQLURKRP
ýtVODQDRNUDMLXND]XM~SRþHWVWDQRYY
GDQRPULDGNXDOHERVWĎSFL
Kapsule
Páry
2
5
1
1
3
5
9\SOĖWHFHO~PULHåNXþtVODPLWDNDE\VDURYQDNpþtVOD
QHGRWêNDOLDWRDQLãLNPR0ULHåNDMHUR]GHOHQiQD
QLHNRĐNRPHQãtFKREODVWtDGRQLFKWUHEDYStVDĢU{]QH
þtVODRGSR1+RGQRWX1YiPSUH]UDGtYHĐNRVĢ
NDåGHMWHMWRREODVWLWUHEiUVGRREODVWLVRãW\UPL
SROtþNDPLYSLVXMWHþtVODRGSR
6SRMWHURYQDNpStVPHQiNĐXNDWRXþLDURXNWRUi
SUHFKiG]DFH]SROtþNDLEDYRGRURYQHD]YLVOHýLDU\VD
QLNGHQHVP~NUtåLĢDPXVLDSUHMVĢFH]YãHWN\SROtþND
PULHåN\
33
OS E M S M E ROVK A
A
K
N
Á
T
I
L
E
M
R
A
K
V
D
H
K
N
L
U
V
L
A
S
E
C
O
I
A
A
O
O
S
E
A
Á
Y
K
E
L
V
Á
N
C
T
O
K
S
A
M
V
R
S
B
O
E
Ľ
O
T
N
N
C
T
Č
I
O
O
O
O
A
P
P
K
U
K
E
I
Á
O
E
I
C
L
L
L
D
I
E
O
A
Š
R
É
O
R
L
S
N
Í
M
A
Č
E
C
G CH
J
U
O
T
Z U B Á R A
V
A
T
N
A
R
O
K
K
V
R
G
E
Ž
A
A
V
L
I
O
I
V
I
N
E
T
A
É
A
I
M M
I
L
Ý
S
Y
N
O
O
N
Č
A
R
M
A
M
A
I
V
Š
O
R
O
Y
K
T
R
N
D
U
Č
I
É
Č
T
A
V
P
P
A
P
O
K
E
O
Š
K
V
A
R
K
Y
K
K
Ú
U
S
Z
R
A
M
K
A
A
T
A
P
A
A
Á
N
Y
R
T
S
Zubár vraví pacientke:
Ä3DQL]DWYRUWHXåSURVtPYiV
NRQHþQHWDMQLþNXWYRUtStVPHQ³
ý/29(.±'2.725±'2029
±*5,27.$±&+232.±,7$/,.$
±.$50(/,7È1.$±.$9,$51,ý.$±
.21ý(.±.21.85(1&,$±0$ý.$
±0$52â.2±0$6.27±0,/é
6<1±02&1È5±02'5e*8/(±
05$ý12±1$52'(1,1<±1È9/(.<
±1(02&1Èä,$ý.$±12629.$
±326/$1(&±35e0,(±356,$
±52.29$&,$6È/$±6/(3(&±
602/$±61Ë0$ý(±632-.$0,5$
±675<1ȱ692.529$58.$±
â.9$5.<±783â,$%5,79$±9(ď.e
=(0,$.<±9,1(7$±9/$6(&±
9é5$=
$XWRU-R]HI3iOHQtN
K R Í ŽOV K A
cudzopasná rastlina
turecký
básnik
(Kemal)
ľahko, po
česky
prebral sa
k životu
meno
herca
Gibsona
MPZ Holandska
naše
knižné
vydavateľstvo
meno
režiséra
Spellinga
MPZ diplomatických podstavec
vozidiel
nespavosť
(lek.)
nemecký
petrolejový
koncern
1
mravouk
poobdieraj
prosí
(expr.)
pôvab
obchodný
reťazec
Open
Knowledge
Network
(skr.)
zriedkavé
mužské
meno
ako (básn.)
okaté ženy
ihličnatý
strom
kód Talianska
astát (zn.)
štát USA
praotec
Palestínčanov
čiernobiely
(skr.)
časť Tokia
medzinárodný
umelý
jazyk
britský
herec
(Jeremy)
kilometer
Rozdiel
medzi manželkou a
sekretárkou
je v tom, že
... (dokončenie je v
tajničke).
3
osemveslica (hovor.)
Pomôcky: ESSO, Kita, Namik.
34
orgán
zraku
osobné
zámeno
nemecké
muž. meno
oddelenie v
nemocnici
renovácia
elektronická pošta
2
slovko úcty
v Ázii
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
M I N I K RÍ ŽOVK Y
INDÍCIE - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície, ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní
súťažných riešení stačí, ak napíšete heslo.
drahokam,
ozdoba
mliečny
nápoj
myslená
priamka
kto pestuje
karate
Aralské
jazero
(hovor.)
osobné
zámeno
Štátny
komorný
orchester
(skr.)
pojem duše
v starom
Egypte
rieka pri
Omsku
cestovný
doklad
argón (zn.)
ochutná
čiastočne
hranica
(lek.)
anglické
meno Filipa
emisná
kontrola
(skr.)
olejnatá
plodina
2
odroda
hrozna
postava z
Predanej
nevesty
rapotal
švédska automobilka
1
na ktoré
miesto
európske
nad
kniežat- párový gén mesto
Rýnom
stvo
prehra v
šachu
staroegyptská bohyňa
Zeme
typ auta Fiat
zakrýva
starší
strunový
nástroj
kengura
európska
mena
javisková
dekorácia
tantal (zn.)
osoba
trpiaca
chudokrvnosťou
strapcovitá
metla
značka
kozmetiky
popevok
HESLO:
pascal
(zn.)
vykonáva
pohyb
okolo
niečoho
3
kazašský
ľudový
spevák
časť čalúneného
nábytku
stelesnenie zla,
čert
latinský
pozdrav
klamstvo
otec (fam.)
. . . . . .
vial, fúkal
European
Space
Agency
(skr.)
Prvá komunálna
banka
pokiaľ
Park
kultúry a
oddychu
hlavica
antických
stĺpov
chyba
pohoda,
pokoj
zbavuj
ostria
pohrebná
hostina
4/1
znížený
tón „e“
pascal
(zn.)
4/2
človek s
tmavšími
vlasmi
mladý, po
anglicky
vápencová
hornina
vlk z Knihy prístroj na
džunglí
varenie
abvolt
(zn.)
mužské
meno 8.7.
hodina, po
nemecky
chaos,
zmätok
skúma
časový
údaj v
kalendári
obyvateľ
Odesy
žŕdka v
kuríne
EČV Spišskej Novej
Vsi
orgán
zraku
ukazovacie
zámeno
EČV Malaciek
maj v úcte
vylučovacia
spojka
odhad
výsledku
trieska
v, vnútri
(lek.)
umučil,
utrápil
rúbali, ťali
podpis
anonyma
Pomôcky: akyn, teen.
načo
(básn.)
predložka
farba na
vajíčka
ante
Meridiem
(lat. skr.)
hmyzožravý
cicavec s
pichliačmi
Autor: DD
35
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
S U D OK U
9 5
6
8
8 6
3
4
5
9
2 8
1
5
4 1
7
6 4
4
5
7 5
8
1
2
7
1 7
Riešenie súťažného
sudoku môžete do 25.
9. 2014 posielať aj
formou SMS správy,
stačí podfarbenú časť,
v tvare: LIS (medzera)
36 (medzera) riešenie
Na číslo: 7005 Cena
SMS správy 0,20€
s DPH.
7
2
5 3
9
1
1 2 3 4
7
4
6
1 5 4
SÚŤAŽNÉ SUDOKU
K L A S I CK É
3 9
4
5 6 7 2
3 5 8
1 2 6
8
5 7
9
1 2
4
1 3 7
9 8 4
1 2 3 4
1
5 6
9
6
9
8 6
5 1
3
5
2 4
7 8
2 9
7 1
4
5
8
6 4
9 5
7
6
7
7
8
6 4 9
1
8
4
3
4 2
2 5 9 3
9
6
2
4
2 8
4
8 7
9
4 1
1
3
5 3
1
7 8
5
2 4
6
7
6 4
1
2
6
7
3
7 2
8
4
5 8
3
7 8
9 8 2
1 3
3
4 7
5
1
9 6
3
7
8
6
Autor: Ivana Štiptová
Dvaja výhercovia získajú knihu Slovak Sudoku 2. Publikáciu Slovak Sudoku 1 a 2, od mladých slovenských autorov, si môžete
objednať na adrese [email protected]
36
O S E M S M E ROVK A
Z rozhovoru dvoch východniarov:
ýXMHã3DOLFRW\WHĐRUREtãYWRWHMNXSHĐNH"
7DNãDNVHEHXP\YDPODE\ĖH"
ýXMHãWRXåWUHFLUD]WRWHQSROURN
WDMQLþNXWYRUtStVPHQ"
%2529,&$±%Ò'.$±&$3.2±
ý(/(1.$±'(',1.$±',$0$17
±',9,$.±'235$9$±*$5$17
+$/(1$±.$%(/.$±.$%Ë1$
±.$1$3$±.$1$67$±.$1.È1
±.$3,7È1±.$50Ë1±.21È5±
.2581.$±.26$ý.$±/$6,&$±/$9Ë1$±/(.12±/237$
±/867(5±0$*1(7±0$3.$
±02725.$±02=2*±1È5$',(±2%5$1$±2%=25±2'%<7
±2'',(/±2=1$0±3$/,&$
±3$57,=È1±3('$17±3(./2
±3(67Ò1,±3,/,1<±32'.29$
±32/,&$±3272.±3275$9,1$
35$&.$±35,(%(+±52',1$
±6(675$±6(9(5±6/1.2±
67$5(1.$±Òý,12.±91Òý,.
±9é.83
$XWRU0ĆXUHFK
PÍ S M E N OV Á
A
K
N
E
R
A
T
S
A
N
I
V
A
R
T
O
P
N
A
R
E
T
S
U
L
P
R
Á
N
O
K
E
I
R
L
B
V
N
M
A
N
E
L
A
H
Ú
K
N
D
N
I
A
E
N
Á
R
A
D
I
E
C
L
Č
P
Á
A
Ú
E
S
L
O
Z
N
A
M
D
D
I
V
I
A
K
K
T
B
I
K
Š
I
N
T
G
D
Y
V
R
K
C
N
O
S
E
C
A
R
T
S
E
S
O
R
O
D
I
N
A
R
E
H
A
V
A
R
P O D O Z R I
V Ý
K
U
P
F
G
A
R
A
N
T
Y
B
D
O
A
T
S
A
N
A
K
R
K
S
P
N
N
O
R
E
B
M
A
P
A
K
K
A
L
N
L
A
V
Í
N
A
D
J
A
A
K
C
A
R
P
T
E
N
G
A
M
B
N
I
Y
N
I
L
I
P
O
I
O
L
K
E
P
R
I
A
N
A
T
P
O
L
T
T
T
R
E
O
N
K
A
V
O
K
D
O
P
U
O
?
O
Á
Ú
Č
I
N
O
K
O
S
A
Č
K
A
K
P
A
M
N
2
3
4
5
K R Í ŽOVK A
9GYRMQiVREQêFKSROtþNDFKVDQDFKiG]DVNU\WpKHVOR
9RGRURYQH$3UYiþDVĢWDMQLþN\ –
B.3DUNNXOW~U\DRGG\FKXVNU±þHVNê
YêUREFDNRåXãtQ±GURS]RRORJLFN\
±WYUGRSUDFXM~±C.5DN~VNDWHOHYt]LD±RGRKQDOD±RYRFQi]iKUDGD±D.
'H]LQ¿NXMHVtURX±EHQ]pQRYpGHULYiW\±
VWUHGQiGĎåNDYGiPVNHMPyGH±E. OdNRVLOR±PHQR,G\±SRWRPRNHXUySVN\FK
Y\VĢDKRYDOFRYY/DWLQVNHM$PHULNH±F.
$UPiGD±RPRWDMVD±G.)DNXOWDYêUREQêFKWHFKQROyJLtVNU±QHPHFNi
VNUDWND(XUySVNHMWODþRYHMVOXåE\$OOJHPHLQHU(XURSlLVFKHU3UHVVHGLHQVW±NDPHUXQVNiULHND±DNR±H.5\ELHYDMtþNR
±EROSRYLQQê±DXWRU%XGGHQEURRNRYFRY±I.1DLYND]ULHG±YRMHQVNiMHGQRWND±VDPHFVOLHSN\±J.'UXKDIULFNHM
DQWLORS\±WXPiã±JHVWRUXN\LQGLFNpKR
WDQHþQtND±K..UiþDO±EROQHSRKRGOQê
±SO~åLO±/'UXKiþDVĢWDMQLþN\
=YLVOH.Ď]DYêSRK\ESRSRYUFKX±
NRQHþQiIi]DSUHWHNX±7UHWLDþDVĢ
WDMQLþN\ – 3.3UHGORåND±YRĐQRKRYRU
±SRKODYQiFKRUREDNYDSDYND]DVWDU±4.2UJiQ]UDNX±þHVNpPXåVNp
PHQR±UXþLWHOLDQD]PHQNH±6pULD
±]iNODGQiþtVORYND±L]ERYêNYHW± 6.
9\UDGHQêNDUW±SUH]êYND(LVHQKRZHUD±VWDUREDE\ORQVNpPHVWR±NyGDU-
1
6
7
8
9 10 11 12 13 14
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
PpQVNHMPHQ\±7.5êFKOLN±RFKUDQQi
OiWNDYNUYQHMSOD]PH±8./DVLFRYLWi
ãHOPD±RGFKêOLVD±9.2E\YDWHĐVWDURYHNHM,WiOLH±ODWLQVNêSR]GUDY±DVêUVN\
ERKPHVWD(ULGX±FLWRVORYFHYêVWUHOX±
(QHUJLH±QHPHFNpSUtVWDYQpPHVWR
±VtGORY3DNLVWDQH±.yG6DXGVNHM
$UiELH±PDOêþORYHNH[SU±]Yl]RN
– $QQR'RPLQLSUHG.ULVWRP±GYRUDQD±DIULFNiS~ãĢ±âWYUWiþDVĢ
WDMQLþN\ – .RQ]HUYRYDODG\PRP±
PXåVNpPHQR
3RP{FN\DSLRO\'HR.DO~WULSHU
$XWRU67$9%$
37
KOCÚRNIK OBYČAJNÝ
Mačky privádza príjemná vôňa tejto
rastliny do vyrtženia. Vo voľnej prírode
sa mačky v poraste kocúrnika váľajú,
trhajú a hryzú lísky a nakoniec sa skrútia opojené do klbka.
Čaje z kocúrnika sa podobajú mätovým, ale sú menej aromatické.
BYLINKY
Mätu si oblúbili Arabi, nachádzame ju v mozaikových výzdobách ich palácov.
najväčší
vodný
hlodavec
mesto v
Rakúsku
Rada
značka
vedeckej
elektrospoločnos- spotrebiti (skr.)
čov
potom
Amateur
Athletic
Union
(skr.)
stĺp, po
česky
Majstrovstvá sveta
glazúra,
smalt
dejisko
stredovekého
koncilu
monacké
kniežatstvo
značka
motocyklov
omrvinka
hektár
(zn.)
planula
ohňom
avivážny
prostriedok
horký, po
taliansky
žrď na
voze
taliansky
spisovateľ
(Giovanni)
zrušenie,
po anglicky
listnatý
strom
dolina
mierny cval
1/1
sústava
písmen
kmitať, po
česky
mesto v
Argentíne
motal
zvratné
zámeno
záhuba,
pohroma
rímske
číslo 6
slzy, po
anglicky
potreba
hokejistu
priehľadný
drahokam
Emisná
banka
meno
Otílie
kapustovitá zelenina
vylučovacia spojka
meno herečky Winslet
tajná írska
organizácia
pokryte
rosou
rieka v
Česku
osobné
zámeno
citoslovce
vydýchnutia
povrch
vozovky
POMÔCKY: Arpino, beryl, Marz, MTLB, pari, repeal, smith.
nástroj na
štiepenie
druh drogy
EČV Stropkova
značka
kozmetiky
1/3
38
zn. pracieho prášku
zbierka
fotografií
nemecké
miniauto
športové
plavidlo
staršia
jednotka
jasu
kancelárska
skratka
český
súhlas
druh
palmy
dvojica
cyklistov
vyhynutý
kočovník
MÄTA
PRIEPORNÁ
Pomenovanie mäty má pôvod
v gréckej mytologii. Minta bola
nymfa, do ktorej sa zaľúbil boh
podsvetia Hádes. Keď sa to dozvedela jeho žena, premenila
Mintu na voňavú bylinu.
PAKOST SMRADĽAVÝ
Jedinou zlou vlastnosťou tejto bylinky je smradľavý zápach, ktorý sa po usušení značne zmierni.
Teplé kašovité obaly s troškou masti sa prikladajú na nerové zápaly, opuchy, ekzémy alebo vredy.
Je vhodný ako prísada do čajových
zmesí na zastavenie hnačiek alebo na zastavenie
krvácania. Pakost je močopudný a používa sa na
rozpúšťanie
močovýh
kameňov.
Kedysi, ak chceli dievčatá vedieť,
či sa ešte (tajnička č.1) a hodili
ho do koruny stromu. Ak sa tam
zachytil, mohli si chystať (tajnička č.2).
zrúcanina značka
bájne
predpona obyvatelia sumerské
hradu pri čistiaceho
vzduch
Ruska
Ružommesto
prášku
berku
časť vety
ženské
meno
koniec
motlitby
krátka
ženská
móda
rímske
číslo 4
cudzie
meno
Teodora
kováč, po
anglicky
zlostne
úlomok
rozbitej
veci
ženské meno
28.12.
druh tvrdé- pokladník
vysokých
ho syra
škôl
1/2
sibírsky
veľtok
značka
kozmetiky
južný plod
aj strom
falošný, po
maďarsky
na to
miesto
lekárska
posudková
komisia
(skr.)
hlboký
mužský
hlas
odvodená
chemická
zlúčenina
akoby
vták, po
latinsky
ruský revolucionár
mala vedomosti
ruské
pohorie
hrubý
povraz
fáza
mesiaca
hlupák
(hov.)
burina
prítok
Odry
ruský
súhlas
kurz cenného papiera
vkladná
knižka
označenie
obrneného
transportéra
ultraviolet
2
dedko, po
nemecky
starý ruský
bájkár
regionálne
kultúrne
stredisko
(skr.)
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
39
S T R I E DAV Á
DO K R E SĽOVK A
9DãRX~ORKRXMHSRSULULHãHQt]DNUHVOLĢFKêEDM~FH
YRGRURYQpD]YLVOpRGGHĐRYDFLHOLQN\3RGIDUEHQp
SROtþNDREVDKXM~SRGYHStVPHQi9ãHWN\ãW\ULWDMQLþNRYpYêUD]\PDM~Y]ĢDKNXVNU\WHMWDMQLþNH
1
2
5
6
7
8
9 10 11 12 13
]RPUHWpKRYUtPVNHMP\WROyJLL±VNUDWND2EþLDQVNHMNRQ]HUYDWtYQHMVWUDQ\±9HUQHRYKUGLQD±8.6WDURUtPVN\~UDGQtN±XPRåQt±SDWULDFD9LORYL±PHORGLFNêSUt]YXN± 9. 3DQWURSLFNiWUYDOi
UDVWOLQD±R]QDþHQLHGOKRKUDM~FLFKSODWQt±VNUDWNDNHQVNpKR
ãLOLQJX±]KRWRYWHYLWtP±10.3UDFXMHãQDSROL±UDN~VNDKHUHþND±SUHWHNiU)±11.3UtWRNýLHUQHMYRG\±PRGOD±VWUiFDO
VD±NURSHQtPQDYOKþL±12.,QIHNþQiFKRURED±LQIHNþQp
RFKRUHQLH±GRPiFHPHQR2ĐJ\±13. 7$-1,ý.$
Autor:-R]HI.RQWXĐ
K R Í ŽOV K A
7DMQLþNDXNUêYDNRQLHFYêURNXþHVNHM
VSLVRYDWHĐN\.DUROtQ\6YČWOHM
ÄďXGLDSRFK\EXM~RWRPþRKRYRUtWH
DOH³
Vodorovne: A.6XVHGQiNUDMLQD±
]QDþNDSUHNLORSRQGVHNXQGX±]iNODGQi
þtVORYND±B.0XåVNpPHQR±
JUpFNHVtGOR±C.%iVQLNNQLå±GRPiFNHPHQR(OHPtUD±VWDUãtNyGUXPXQVNHM
PHQ\±P~ULNQDGUtPVRX±D..DUWiUVN\
YêUD]±RSHUHQHF±KĐX]\YVWDYDþRY±
VOiYQ\VWUHGRYHNêWDOLDQVN\OHNiU±E.-DSRQVNiGĎåNRYiPLHUD±þHVNiREHFYRNUHVH9VHWtQ±SRWUXELHQDSDUX±~WRN±F.
7DMQLþND±G.+RGYiEWH[W±VHYHUVNp
EDåDQWRYLWpYWiN\±GRPiFNHPHQR-DURVODY\±EULWVNiKPRWQRVWQiPLHUD±H.
7DPDåWDP]ULHG±]Y\N\FKRYDQLH
]DVWDU±QHPHFNê¿OR]RI,PPDQXHO
±SUtVWDYQpKUiG]H±I.=tVNDYDM~ORYRP±
þHVNpPXåVNpPHQR±WDOLDQVNHSUtVWDYQp
PHVWR±VWDUHFSRQHPHFN\±J.1HNRYRYêSUYRN±GXFKRYQêYRGFDãLLWRY±.
ÒSOQi±WODNRVWURM±NYDOLWD
Zvisle: 1.=GUXåHQLHSRGQLNRY±2.
9LDWtPSULQLHVRO±3.6WDUãLDPDOGLYVNi
PLQFD±PHQRDQJOLFNpKRVSHYiND-RKQD±4.ÒORPRN±þLHUQ\YUDQHSRGREQê
YWiN±5. -HVĢSRDQJOLFN\±þHVNêSUR-
40
4
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Vodorovne: AâWYRUþHNW\S±7$-1,ý.$
±FKHPLFNi]QDþNDPRO\EGpQX±BäLYRKXG±
SVRWD±EiVQLFNiSUHGORåND±C..DQDGVNêVSHYiN
±QiãEêYDOêKRNHMLVWD±PXåVNpPHQR±SRNUêYD
URVRX±Qi]RYQLHNWRUêFKMXKRi]LMVNêFKUDVWOtQ
]NWRUêFKDURPDWLFNêFKSDNRUHĖRYDNRUHĖRYVD
NHG\VLSULSUDYRYDODYRĖDYiPDVĢ±D.*UpFN\RVWURY±]RWUYDOQLHNGHLVWêþDV±NUtGODWêKP\] ± E.
&KHPLFNi]QDþNDUXWpQLD±EêYDOêSUDåVNêREFKRGQêSRGQLN±ODUYDSRHVSHUDQWVN\±]iXMPRYi
VNXSLQDQDEXU]H±VORYHQVNiULHND±F.+ĐDGDOR
YãL±PHQãLDEXGRYDQDERKRVOXåE\±VWDYEDSRG
SRYUFKRP]HPH±G.([LVWXM±7$-1,ý.$±R]QDþHQLHiXWRNUHVXâDĐD±H.0XåVNpPHQR±YWODþLOR
VD±UXVNêUHåLVpU±I.6NUDWNDNQRNDXWX±VORYHQVNêF\NOLVWD±NUKOD±ODNĢRYiNRVĢ±SRSHYRN±J.
9VNXWNX±PHQRUHåLVpUD.D]DQD±UêFKORSHþHQê
KUXEãtPlVRYêUH]HĖ±IXWEDORYêNOXEY=ODWêFK0RUDYFLDFK±KODVQRUR]SUiYDM±.=DSOHWDMPH±þDVĢ
SRVWURMDĢDåQpKR]YLHUDĢD±HVWyQVNHVtGOR±L.
6SRGQêVWXSHĖVWUHGQHMMXU\±SR]QiPNDSRDQJOLFN\±SURWLNODG
Zvisle: 1. 7$-1,ý.$±2.6NUPLQ~W\±RE\YDWHOLDVYHWRYHM
YHĐPRFL±SUHYiåDO±3.'RPiFHPHQR,YDQ\±PUDYQê]iNODG±
JDãWDQSRþHVN\±]~þDVWĖXMPHVD]iSDVX±4+ODVXM~±DORD
SRþHVN\±SULUDćRYDFLDVSRMND± 5. âYpGVNDKXGREQiVNXSLQD
±SUiFHQHVFKRSQêVNU±SUHGDYDþNDQDWUKXSHMRU±]QDþND
UR]OLþQpKRGUXKX± 6. 9êNOHQRNYVWHQHSUHVRFKX±REODVĢSR
þHVN\±JUpFN\DUtPVN\VWDURYHN±KODVQêY]G\FK±7'XãD
P Í S M E N OV Á
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
]DLN-DURVODY±DQJOLFNpGRPiFNHPHQR
0LFKDHOD±6.6ORYDQVNpåHQVNpPHQR±
SRVN\WRYDWHĐLQWHUQHWRYêFKVOXåLHEY86$
$PHULFD2Q/LQHVNU±7.0~þQLN±
Y]ĢDKXM~FDVDQDWHOR±8.ýHVNêKUDG±
SRXYDåRYDOKRYRU±9.&KOSFKXFKYDOHF±MDSRQVNtãĐDFKWLFLSRþHVN\±10.
5XOD]XVDGHQtQ±KOERNêPXåVNêKODV
±11.=EHUE\EDJiåHSHMRU±FYLþHQLH
YNDUDWH±12.1DĐDYRSRþHVN\±PHQãt
SRWRN±13.0HQRKHUHþN\7KXUPDQRYHM
±]UDQLOR±14.7HQNiGRVND±WRUWDSR
þHVN\±GiQVN\RVWURY±15.5R]SUiYNRYi
SRVWDYD±ELWOþ±16.0DM~FLYHĐNpRþL
±VORYHQVNêFKRGHF0DWHM±17.0HQR
VSLVRYDWHĐD)UDQFD±18.ýLVWLDFLSURVWULHGRNQDRNQi
3RP{FN\DO~UD$PDOR
SRRQVDOHS9HLV
Autor:.ULVWtQD
K R Í ŽOV K A
Kameňák na záver: „Nakoniec je vždy všetko v poriadku, ... (dokončenie je v tajničke).“
poľná tráva (kraj.)
1
hádka
(hov.)
vzorec
oxidu
hlinatého
český
zápor
zborovo
(hud.)
kráčame
tropická
step
vrch nad
Svinnou
slovinský
tenista
naša vodná
nádrž
mýtus
obidve
titul doktora
bývalý
košický
futbalista
hovorový
súhlas
3
záruka, po
anglicky
časť
tenisového
zápasu
stratég
plán
stvebného
diela
ovanul
EČV Levoče
anglický
valčík
(zastar.)
rieka v
Turecku
keď
vážna
udalosť
plastická
látka
automobilka pri Žiline
prací
namáčací
prášok
ani (bás.)
lyžiar
jazdiaci
slalom
mesto v
Sudáne
sova
myšiarka
(zool.)
nočný vták
listnatý
strom
vták, po
latinsky
záhada
remíza v
šachu
výstelka v
topánke
súčasť nástenných
hodín
starší
slovenský
textár
EČV Šale
atómová
zoskoky
sieť čerpa- Nationale
Volksar- elektráreň skutočnosť
cích staníc mee
(skr.)
(skr.)
existovali
otoman
republiková rada
(skr.)
Medzin. olympijský výbor
otáčavý
vstupný mechanizmus
Association
internationale de
tourisme
ťaví kríženec
obec pri Nových
Zámkoch
puška
(zastar.)
pozdrav
pohrebná
hostina
kliešťovec
morská
ryba
nacvičia
špan. člen
predstavení kláštora
(pl.)
forma
rakúsky
slalomár
útržok
titul lekára
sl. futbalista (hrá v
Čechách)
oblok
otec
(famil.)
ľudový
odev
špan. dĺžková miera
on, po
francúzsky
kilopond
(zn.)
žrde na
vozoch
tlač. agentúra
Nemecka
časti
kostry
nanovolt
ruská pred(zn.)
ložka
poľovačka
japonská
lovkyňa
perlorodiek
trasa
kryptón
(zn.)
2
vzťah, po
česky
POMÔCKY: Ačol, Asio, cana, Tkalec.
štát
Foto - FOTOLIA
Autor: Marián Ďurech
41
â.È/$
2%7,$ä1267Ë
jednohubky
na zahriatie
ĐDKNp~ORK\
SUHNDåGpKR
VWUHGQHQiURþQp
~ORK\
QiURþQHMãLH~ORK\
na prevetranie
mozgových závitov
QDMĢDåãLH~ORK\
pre profíkov
VYH RA LI
ST E ?
„.UtåRYNDR¼
+HOHQD7DEDNRYi±6WDUi%\VWULFD
V Ý H E RC OV I A 9 / 2 0 1 4
„.QLKD6ORYDNVXGRNX
$QDWROLM%UH]D±6YLGQtN
7HUp]LD%HQGtNRYi3ODYHþ
„.UtåRYNDR¼
0DUWD+RUĖiNRYi±3LHãĢDQ\
„.UtåRYNiUVN\SlĢERM
¼ FHONRYêYtĢD]
0DULiQĆXUHFK0DUWLQ
¼]DNROR9,
6WDQLVODY+OERþDQ±3DUWL]iQVNH
„.UtåRYNDR¼
0LUND+RULQNRYi±âDãWtQ6WUiåH
„9êåLYRYêGRSOQRN%LRVLOSOXV
7HUNDâLPHþNRYi%UDWLVODYD-DQND
7DQNLQRYi±5LPDYVNi6RERWD$QWRQ
=HOHQND±'XEQLFDQDG9iKRP
„%DOtþHNNR]PHWLN\%RUR]DQ
/êGLDýHUQiNRYi±7XUþLDQVNH7HSOLFH
.RORPDQ-DOHF]±1RYp=iPN\0iULD
3HFLDURYi3DUWL]iQVNH
„¼ ]DRGRVODQLHSLDWLFK
ĐXERYRĐQêFK~ORK
6WDQLVODY&KRPLVWHN±9U~WN\0LOND
/DWXãRYi±/iWN\0LODQ0DMHUNR3~chov
5,(â(1,$=ýË6/$
Titulná strana: September je májom jesene.
str. 3.:
„VSROXKOiVNRYiNUtåRYND%H]
SUiFHQLHV~NROiþH
str. 4 - 5.: „NUtåRYNDR¼QHYLHPMD
WHUD]IDMþtPDE\VLQHPDODYHĐD
NRVWtGRãODWLćDĐãLDHVHPHVND
str. 6.: „ osemsmerovka: …okuliare ako
VPlG
„StVPHQRYiNUtåRYND«NêPVLWR
QHSUHORåtWH
SEPTEMBER 2014
50. ROČNÍK
CENA 0,60 €
NAJTRADIČNEJŠÍ KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
OSEM
STRÁN
ZA
NAVIAC Ú
NEZMENEN
CENU
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
HRAJTE
AŽ O 150 €
str. 7.: „NUtåRYND'HWLPXVLDE\ĢNGRVSHOêPYHĐPL]KRYLHYDYp
VWU„NUtåRYNDR¼«WRPXVtE\Ģ
QHMDNêRP\OYHćMDDQLQHPiP
WHOHIyQ
VWU„StVPHQRYiNUtåRYND«]DSHQLD]HKOXSiFL]DGDUPR
VWU„NUtåRYND«GREUêFKQiNXSRYEUiQRXGRVWUHGRYHNpKR
PHVWD$QJNRU
VWU„ osemsmerovka: Wallace SteYHQV3HQLD]HV~GUXKRPSRp]LH
„VWULHGDYiþLDVWRþQHPR]DLNRYi
NUtåRYND«GDURYDQpPXNRĖDNX
QDKYLH]GLþN\QHSR]HUDM
VWU„NUtåRYNDR¼1HJDWtYQDP\VHĐ
WLQLNG\QHSULQHVLHSR]LWtYQ\åLYRW
VWU„NUtåRYND«EXGHEROLHĢKODYDD
MHGQDNLGHPHNEDELþNHQD]DEtMDþku.
VWU„þLDVWRþQHPR]DLNRYiNUtåRYND
-HGHQRWHFMHFHQQHMãtDNRVWRYND
XþLWHĐRY
VWU„NUtåRYND«YHć9iPYUDYtPåH
]QRþQpKRVWROtND
42
VWU„RVHPVPHURYND«DNQLHXYHćWHSUHþR
„NUtåRYND«/HMDNQLNG\QHWUYi
GOKR
„NUtåRYND3RORYLþQiSUDYGDMH
FHOiORå
VWU„VWULHGDYiNUtåRYND.LQR0ODGRVĢ$P¿WHiWHU%\WRYpGUXåVWYR.DViUQHVNU\Wi7XULHF
„GRSOĖRYDþND«VUGFHPiORNHG\
VWU„NUtåRYNDDE\KRREKiMLO
DRQWXFHOêþDVUR]SUiYDRQLHNRPLQRPåLDĐYDãDSRORYLFDMH
stratená.
str. 34.: „PR]DLNRYiNUtåRYND«MDVRPVL
WRWLHåP\VOHOD
„PR]DLNRYiNUtåRYND«DE\VPH
QLPL]DNU\OLVWHQ\
VWU„NUtåRYNDSRNRSLMLNUYDYQtN]JUpFNHMERKRPYtQD
VWU „NUtåRYND«SiQNDSLWiQDUDGãHM
]DþQLWHSRPDO\SULVWiYDĢ
VWU„NUtåRYND«NUtGODDE\]LVWLOLDNp
UR]PHU\PXVtPDĢNOLHWND
str. 8.: „StVPHQRYiNUtåRYND«DOHX
]XEiUDQDĖWUHEDYHĐDRGYDK\
str. 9.: „NUtåRYND«NRĐNRLFKPDO.ROXPEXV(LQVWHLQ0LFKHODQJHORþL
Churchill.
9ãHWNêPYêKHUFRPVUGHþQH
EODKRåHOiPH
VWU„NUtåRYND«Y\WYRUHQêVS{VREQD
]RVPLHãĖRYDQLHPHWHRUROyJRY
„VWULHGDYiGRSOĖRYDþND«OHER
SULãOLRSR]tFLH
str. 35.: „PLQLNUtåRYN\±LQGtFLH
.DOHQGiU
str. 36.: „V~ĢDåQpVXGRNX
str. 37.: „NUtåRYND«KODYQêPD]GUDSLO
]DUXNiYDY\KRGLO
]UHãWDXUiFLH
str. 38 - 39.: „NUtåRYNDPLOLyQYRãLHN
VODGNêPLYêNDOPLODUYDPL
PRWêĐRY$QWDUNWtGD
VWU„RVHPPVHURYND«WRE\VLPXVHODMHVĢ:KLVNDV
„StVPHQRYiNUtåRYND«YHFL
QRYpDOHGREUp
VWU„NUtåRYND«MHQDMOHSãLHPLHVWR
QDåLYRWDNQLHVWHSRPDUDQþ
6) Je ťažké povedať, ktorý
z hadov je pre človeka najnebezpečnejší.
Napríklad taká kobra
kráľovská je známa tým,
že jed dokáže napľuť
obeti do tváre. Mamba
čierna, ktorá dostala
meno podľa atypického
sfarbenia vnútra svojich
úst je zase najväčším a
najjedovatejším africkým hadom a dokáže
dosiahnuť rýchlosť až 20
kilometrov za hodinu.
Najsilnejší a najkoncentrovanejší jed má však
zrejme austrálsky had,
ktorý je skôr plachý a
sám od seba neútočí.
Uhádnete ako sa volá?
A) taipan
B) koralovec
C) štrkáč
D) bojga
KVÍZ
1) Viete ako sa volal
slovenský fyzik, rodák z
Liptovského Mikuláša,
ktorý je známy najmä
ako zakladateľ teórie
parných a plynových
turbín? Viac než 30 rokov
pôsobil ako profesor na
Vysokej škole technickej
v švajčiarskom Zürichu,
kde bol jeho žiakom aj
slávny Albert Einstein.
A) Jozef Murgaš
B) Aurel Stodola
C) Štefan Anián Jedlík
D) Dionýz Ilkovič
Jamestown a preslávili
ho aj poštové známky,
cenené medzi zberateľmi. Po prehranej bitke
pri Waterloo bol na tomto ostrove internovaný
Napoleon Bonaparte,
ktorý tu v roku 1821 aj
zomrel.
A) Svätá Helena
B) Elba
C) Svätá Lucia
D) Korzika
3) Nultý poludník, známy
aj ako Greenwichský bol
zavedený na konferencii,
ktorá sa konala v roku
1884 vo Washingtone.
Na tejto konferencii
sa stretli delegáti z 25
krajín, ktorí hlasovali o
tom, či nultý poludník
stanoviť, alebo nie.
Zástupcovia Francúzska
a Brazílie sa hlasovania
zdržali, a tak bol návrh
prijatý v pomere 22:1.
Uhádnete, ktorá krajina
hlasovala proti?
A) Vatikán
B) Írsko
C) Fidži
D) Haiti
4) Tento strom z čeľade
borovicovitých rástol
pôvodne len na malom území v blízkosti
balkánskej rieky Drina.
Odtiaľ pochádza aj jeden
z jeho názvov – smrek
balkánsky. V súčasnosti
je hojne pestovaný aj u
nás a môžete ho poznať
aj pod ďalším názvom.
Viete akým?
A) omorika
B) sosna
C) sekvoja
D) limba
5) Viete ako sa volá pojem
z psychológie, ktorý
vyjadruje klamný pocit,
že niečo, čo vidíme,
alebo zažívame po prvý
raz sme už v minulosti
videli? Tento pojem
pochádza z francúzštiny
a odborníci ho nazývajú
paramnézia.
A) faux pas
B) c‘est la vie
C) déja vu
D) foie gras
7) Viete ako sa volá
druh slávnej talianskej bravčovej šunky,
ktorý je najprv niekoľko
týždňov naložený v soli
a potom sa niekoľko
mesiacov suší na dobre
vetranom mieste?
A) minestrone
B) prosecco
C) mascarpone
D) prosciutto
Správne odpovede: 1B, 2A, 3D, 4A, 5C, 6A, 7D
2) Tento ostrov ležiaci
v južnom Atlantiku je
súčasťou Britského
zámorského územia a
žije na ňom približne päť
tisíc obyvateľov. Jeho
hlavným mestom je
DEŤOM
NÁJDI 2 x 10 ROZDIELOV!
...
...
...
...
.. ......
.. .....
.......
..
..
...
...
....
.. . . . . . . ...
..............
................. ..................
............
...
...
............... .......
.............. .............
............
...
...
...
...
.. ......
.. .....
.......
..
..
...
...
....
.. . . . . . . . ..
...
....
....
.... ..
...... ..
........... .....
...
...
.............
...
....
....
.... ..
...... ..
........... .....
...
...
.............
..............
................. ..................
............
...
...
...............
..............
..............
......
............
Download

Október 2014 - Lišiak