DECEMBER 2014
50. ročník
CENA 0,60 €
Hrajte
až O 150 €!
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
najtradičnejší
krížovkársky časopiS
skúmaním
zistí a zaznamená
Zákonník
práce
molybdén
(zn.)
1
Pomôcky:
eé, eye, ila
hore, po
anglicky
rímske číslo
554
titul
inžiniera
teta
(z maďar.)
náplecník
na
uniforme
citoslovce
irónie
láska, po
anglicky
meno
nórskych
kráľov
mesto v
Taliansku
orba (hovor.)
3
obidve
nevšímať si
teda, tak,
po nemecky
otázka na
spôsob
ženské
meno 30.1.
oko, po
anglicky
hnev (hud.)
sínus
rozveseľ
krátke
komické
scénky
ušiel, po
česky
olej na
recpete
voltsekunda
iniciály
režiséra
Nvotu
2
citoslovce
uvažovania
(expr.)
Organizácia
spojených
národov
Australian
Air Express
belgický
spevák
(Salvatore)
vyrúbal
Otvorte si dobrýúčet
pre seniorov
najčastejšie používané bankové služby
pre seniorov za zvýhodnený
mesačný poplatok
O podmienkach ponuky sa informujte osobne na vašej pošte
alebo v pobočkách | 0850 111 666 | www.postovabanka.sk
Vážení čitatelia!
Na úvod nám dovoľte, aby sme zablahoželali nášmu vernému prispievateľovi,
skvelému krížovkárovi a originálnemu
aforistovi, Jozefovi Páleníkovi zo Svinnej,
k jeho okrúhlym 60-tym narodeninám.
Jožko, prajeme Vám pevné zdravie, rodinnú pohodu a tešíme sa na Vaše ďalšie
vtipné výmysly. Všetko najlepšie!
Pre vás, milí čitatelia, máme dve dôležité
správy. Od nového
roka bude Lišiak o 20
centov drahší. Za posledné štyri roky sme
urazili dlhú cestu a pokúsili sme sa Lišiaka
dostať opäť do starej
dobrej kondície. Veríme, že sa nám to aj
podarilo. Dnes vychádzame v plnofarebnom prevedení a v januári sme Lišiaka
rozšírili o ďalších 8 strán. Preto veríme,
že je to aj voči vám stále férová cena.
Pokiaľ chcete ušetriť, tak vám dávame do
pozornosti možnosť predplatiť si Lišiaka.
Pri celoročnom predplatnom dostanete
jeden a pol čísla zadarmo a nemôže sa
stať, že by sa vám v stánku neušiel. Viac
informácií nájdete na internetovej stránke
www.predplatne.sme.sk alebo zavolajte
na telefónne číslo, ktoré nájdete v tiráži
v spodnej štvrtine tejto strany. Samozrejme, nechýba tam ani poštová adresa.
Tou druhou správou, ktorou vás zaručene potešíme viac, je to, že sme si
pre vás do roku 2015 pripravili darček
v podobe súťažnej krížovky, za ktorú
môže získať jeden z vás finančnú odmenu až 380 eur! Jediné, čo k tomu treba je
správne vyriešiť tajničku a spolu s kupónom ju poslať na našu adresu. Nezabudnite o tom povedať aj svojim známym,
začíname už o mesiac.
Ďakujeme vám za priazeň v roku
2014 a prajeme vám príjemné prežitie
vianočných sviatkov v rodinnom kruhu.
Tešíme sa na vás opäť v januári!
JANUÁR 2015
51. ROČNÍK
CENA 0,80 €
Už
od januára
v Lišiaku
hlavná výhra
v hodnote
minimálnej
mzdy
380DN€U
ZA JE KU
V
KRÍŽO
druh
izolačnej
lepenky
čuchový
orgán
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY ČASOPIS
rímske číslo Pomôcka: časť stebla nočný dra600
akineta
obilnín
vý vták
Bratislava, e-mail: lišiak@
vychádza
petitpress.sk.
Šéfredaktor:
každý mesiac. Róbert
Demiger,
lisiak@
mail.com. Redaktor: Matúš
Demiger. Grafika: Martin Žigo, martin.
[email protected] Inzercia: tel.: 0902 113 311. Za
obsah inzercie a platených článkov redakcia
nezodpovedá. Tlač: Petit Press, a.s., Kopčianska
22, Bratislava. Rozširuje: Mediaprint Kappa
a lokálni predajcovia.
krúženie,
vírenie
(básn.)
tára
krivka
oválneho
tvaru
obyvateľ
Indie
3
prístav
vo Veľkej
Británii
veľké oči
12 mesiacov
prudký
prejav
citov
1
vyrobená
z lipy
mlyn, po
česky
gibon
bieloruký
opak svetla
arzén (zn.)
ihličnatý
strom
parazity vo
vlasoch dom. meno
Anastázie
sinka pod
okom
(expr.)
spojka
starý, po
nemecky
tohto dňa
osudová
žena
druhá
solmizačná
slabika
osobné
zámeno
2
dvojhláska
nedeliaca
sa bunka
kto, po
česky
patriaci Ade
Vážení čitatelia, riešenia
posielajte na adresu:
Petit Press,
Lazaretská 12,
811 08 Bratislava,
Lišiak alebo
[email protected]
abvolt (zn.)
Pokiaľ sa chcete zapojiť do každomesačnej súťaže o 10 €, zašlite
do 20. decembra 2014,
aspoň päť správnych riešení ľubovoľných úloh na jednu z uvedených adries. Vyžrebovaní budú traja výhercovia. Podmienky a termíny na odosielanie riešení v hre o vecné ceny a finančné výhry
uvádzame pri jednotlivých krížovkách. Nasledujúce číslo Lišiaka
nájdete v stánkoch od 2. januára 2015.
Príďte si po dobrúpôžičku s nízkymi splátkami
Redakcia: Lazaretská 12, 81108
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
plošná
miera
Mesačník LIŠIAK vydáva spoločnosť Petit Press,
a.s., Lazaretská 12, 81108 Bratislava. Spoločnosť
je zapísaná v obchodnom registri na Okresnom
súde Bratislava I., oddiel Sa, vložka č. 2471/B,
IČO: 35790253, IČ DPH: SK2020278766. Predseda
predstavenstva: Alexej Fulmek. Členovia
predstavenstva: Edita Slezáková, Ľubica
Tomková, Peter Mačinga. Copyright Petit Press,
a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Autori článkov, zverejnení v tomto
vydaní, si v zastúpení vydavateľom, vyhradzujú
právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie
www.postovabanka.sk
a verejný prenos článkov, ako
aj na verejné
rozširovanie rozmnoženín týchto článkov
v zmysle § 33 ods.1 písm. a) a d) autorského
zákona. Evidenčné číslo MK SR: 4219/10.
Objednávku predplatného zašlite na adresu:
Petit Press, a. s., distribučné oddelenie, Lazaretská
12, 814 64 Bratislava, e-mailom: predplatne@
petitpress.sk alebo objednajte telefonicky:
02/323 77 777, prípadne faxom: 02/59 233 339. Do
objednávky uveďte: MENO, ADRESU, TELEFON,
E-MAIL. Cena predplatného na rok je len 6,60 €.
3
slávnostné remeselná brazílsky
oblečenie zručnosť spisovateľ
meno
Komen­
ského
osobné
zámeno
voľba me­
dzi dvoma
možnos­
ťami
zdanlivo
EČV
Púchova
nem. tlačová
agentúra
jednotka
hmotnosti
ťažký
priemysel
meno hereč­
ky Thurman
2/3
Lawn
Tennis
Associa­
tion (skr.)
zničený les
ruský koz­
monaut
rúbali
pôvodco­
via diel
Verdiho
opera
„Nie som si istý diagnózou, pán Novák, ale
vybuchujú­
pravdepodobne to bude z nadmerného používania alkoholu!“ „Dobre, pán doktor, tak slovko ca hviezda
úcty v Ázii nádoba na
ja prídem radšej zajtra, ... (tajnička č.1).“
kvety
ostravsko­
karvinské
doly (skr.)
zodieraj
molybdén
(zn.)
on, po
nemecky
opak proti
uzlík v tkanine,
po česky
pieskový
násyp
čuchom
zisťovala
exmetropola
Barmy
vďačnosť zn.starších
bicyklov
podnik v
Trnave
kyslá po­
chutina
hranica
(lek.)
meno her­
ca Gogála
zn. rastlin­
ného tuku
tisol
trvajúca
oddávna
1/1
starý, po
nemecky
zaíva potra­
vu v tele
šarkan
indické
sídlo
španielsky
člen
dosiahol popravca
vyhovujúci
výsledok v
škole
1/2
zn. ruských
automo­
bilov
ničil
ohňom
nezrozumi­
teľná reč
veru
popevok
skúpo
prihovor sa
zvislá polo­
ha pušky
núdzový
nocľah
pod holým
nebom
vystavil
účinkom
pary
antibloko­
vací brzdný
systém
MPZ Egypta
nástroj na
pílenie
toto, po
rusky
prete­
kárske
družtvo
pohyb
vzduchom
výrobok na
predaj
Riešenie krížovky môžete posielať do 20. 12.
2014 aj formou SMS správy, stačí červenú časť
tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS (medzera) 4
(medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena SMS
správy 0,20 € s DPH. Sumou 20€ odmeníme
jedného výhercu.
nebdelo
Krížovka o 20 €
pohorie v
Rusku
obyčaj,
tradícia
ničia, kazia
st.slovenský
cyklista
(Anton)
rímske číslo 4
meno
herečky
Farrow
žiara
úkaz
mesiac, po
holandsky
mastná
zemina
pripravuj
varením
básnická spojka
(lebo)
2/1
talianske
mužské
meno
okraj na
odevoch
Pomôcky: Anaa, Arvi, Avdejev, Borša, maan, PVA 4
opotrebova­
nie povrchu
trením
(tech.)
jazyky
doba, po
rusky
polyvinyl­
alkohol
(zn.)
rozrývaj
sústava
písmen
starogréc­
ky bájkar
predložka
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
platina
(zn.)
K la s i c k é
ubytovacie
oddelenie
(skr.)
Do mriežky vložte číslice 1 až 9 tak, aby sa
všetky nachádzali v každom riadku, stĺpci a vo
vyznačených vnútorných 3x3 štvorcoch práve raz.
Autor: Ivana Štiptová
2
prútená
ohrada
s u d ok u
tajná írska
organi­
zácia
8
„Vonku je tak krásne!“ hovorí manžel
manželke, „a ty sa tu trápiš so špinavou podlahou!“ ... (tajničku č.2.)“
biblický
vrch v
Čechách
slanina, po presved­
čia sa o
anglciky
pravosti
2/2
ostrov v
Polynézii
zvernica
rieka v
Rusku
7
6
1
obyvateľ
Oravy
štát v USA
7
2
8
9
3
5
9
8
2
9 7
1
obec pri
Trebišove
povraz
7
nesúhlas
ženské
meno
anglická
spojka (a)
špan. vycho­
vávateľka
severské
zviera
podpis
anonyma
existujem
kraj na
Slovensku
meno
Mateja
zn.
stuženého
pokrmové­
ho tuku
Ministerstvo
zahranič­
ných vecí
orgán čuchu
mangán (zn.)
medziná­
rodný súdny
dvor
rímske
číslo 501
potom
hudobné
dielo
umelecké
dielo
4
6
1
3
4
2
9
6
4
2
9
1
5
5
2
1
4
7
4
5
7
2
9
7
4
5
8
3 6
5
8
2
6
4
6 7 3
2
9
8
5
9
5
2
6
7
8 1
5 6
7
1
8 9
3 2
5
6
Hrajte každý deň o zlatú tehličku v hodnote 400 €
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
8
1
2
1
3
9
8
5
2
4
7
1
7
1
3
8
1
5
8
2
5 3
4 9
7
8
www.postovabanka.sk
5
Do p l ň o v a č ka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
O O O N O O N N O N N N
A A A A A A A A A A A A
Foto - FOTOLIA
Čínske príslovie
„Peniaze v starobe, to je ...»
1. Pomsta. – 2. Hlasno napomenula. – 3. Kovový hrot na čižme. – 4. Mladucha. – 5. Patrón. – 6. Jedlo z vajec. – 7.
Pantomíma. – 8. Hrubé, vulgárne slovo. – 9. Zástupca obžalovaného na súde. – 10. Naklonia sa. – 11. Nová vec. –
12. Sliepka ktorá znáša vajcia.
Autor: rED
O S E M S M E ROV K A
Y
T
N
E
V
A
K
V
A
R
G
Ľ
A
Y
D
T
O
T
K
Á
C
N
T
Í
O
A
Ó
R
U
T
K
E
R
E
Á
K
S
I
T
E
L
U
L
I
C
E
Ľ
V
M
I
I
K
Á
L
L
R
D
O
O
I
Y
T
E
K
O
R
K
D
U
O
K
A
R
A
T
E
S
K
P
Ý
R
Ť
M
O
E
D
N
L
P
Z
A
S
E
O
E
L
U
S
E
M
E
R
É
R
D O M Á C
I
P
A
K U T
I
L
P
T
T
A
O
O
V
O
M
O
M
A
V
Č
N
S
I
O
S
A
K
T
T
R
R
Z
E
V
O
L
I
Č
I
E
Ú
O
L
S
Á
P
Á
A
A
I
N
H
K
T
A
O
Č
R
R
Z
E
C
T
D
R
Č
T
N
Á
L
E
Z
T
N
O
P
V
R
I
I
A
K
S
E
N
O
S
Ľ
Y
K
I
S
O
A
T
E
R
Y
K
V
I
T
A
N
C
I
A
K
K
Ť
Pán Ťuťunkin niečo majstruje vo
svojej dielničke.
Jeho žena hovorí synovi:
„Tatko zasa čosi vrzúka, choď pozrieť,
ktorý ... (tajničku tvorí 22 písmen).“
6
AVIATIK – DOLINA – DOMINIKÁNI
– DOTÁCIE – DROTÁR – GUĽOMET
– KARATE – KAVENT – KOLOVRAT –
KOMISARIÁT – KROKETY – KVARGĽA
– KVITANCIA – KYRETA – LETISKÁ
– MALÝ KVET – MLIEČNIK – NÁLEZ –
NESKA – OKTETY – OSIKY – PALICE
– POSILA – POZADIE – PRESTUPY
– PROCESY – PROSTREDIE –
RUKAVIČKY – SIEŤOVKY – STOLÍK
– STOMATOLÓG – SÚČTY – TRESKA
– TRIKO – UČITEĽ – ULICE – VOLIČI –
ZÁMENÁ – ZLATÉ DUKÁTY
Autor: Jozef Páleník
kr í ž o v k A
„Má ten váš pes rád aj susedov?“ ... (Odpoveď tvorí tajničku.)
kopnem
preč
1
snívaš
EČ áut
Krupiny
prijímala
zobákom
sibírske
mesto
predložka
staršia
podielová
jednotka
sily
vykonaj
opravu
písmeno
gréckej
abecedy
apriórny
umelý jazyk
ribonukleo­
vá kyselina
slovenský
literát
čítal, po
česky
kňučali
(expr.)
väzenská
miestnosť
National
Meteo­
rological
Centre
ofúkala
priestranné
miestnosti
ne­
kus (skr.) odstráň
poriadok
písmeno
gréckej
abecedy
2
taliansky
spevák
einstei­
nium (zn.)
jelše (kraj.)
opojili
alkoholom
španielsky
člen
prútené
hrádze
smerovala
(kniž.)
postrčí
citoslovce
povzdychu
kruh
pery (bás.)
zasnúbenie
(hovor.
zastar.)
dvakrát
znížený
tón
na ktoré
miesto
predložka
(za)
podpisová
značka
pohaň
Karol
(dom.)
ľúbil
vianočná
pieseň
nečistoty
české mesto
vystatovala
si sa (kraj.)
obyvateľ
Írska
knôt, po
česky
česká
predložka
Kazimír
(dom.)
ženské
meno
staršia
plošná
miera
plat
brodivý
vták
iným
smerom
športový
klub v
Štokholme
polyvinyl­
alkohol
patriaci
Ole
Elemír
(dom.)
rascový
likér
usychaj
meno
nórskych
kráľov
zaťov otec
podstielka
príbuzné
výbušniny
v baníctve
pálenka (kraj.)
plátala
zložnokve­
tá rastlina
starorím­
sky peniaz
čínska droga
praoby­
vatelia N.
Zélandu
argón (zn.)
citoslovce
hlasu kvočky
EČ áut
Trenčína
čas teniso­
vej hry
Yukon
Territory
bájny silák
nápor
ad Acta
(skr.)
väčšie
zväzky
slamy
3
hornina s
neúplnou
granitizá­
ciou
žilinská
hudobná
skupina
Foto - FOTOLIA
Zlaté Vianoce s nízkymi splátkami len v Poštovej banke
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
pokynutie
Základné
prostriedky
klubovňa
vypálená
hlina
nebdi
osamotený
Pomôcky: AYA, Idas, Bindi.
pozývalo
(bás.)
písmeno gréc­
kej abecedy
druh pou­
kážky
Autor: Jozef Páleník
www.postovabanka.sk
7
R e t i a z kov á
d o p l ň ova č k a 1
Študenti píšu sloh na tému „Čo je to
odvaha?“ Po piatich minútach jeden z nich
odovzdá papier, na ktorom je iba jediná veta:
„(dokončenie v tajničke).“
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12
8
9 10 11 12 13 14 15
1. Španielska ľudová slávnosť – maštaľ.
– 2. Dno – lekár. – 3. Puzdro na šperky –
presné dĺžkové meradlo. – 4. Prerušované
prebleskovanie svetla – slovenský karikaturista
(Ľubomír). – 5. Rozprávkový princ – dezinfekčný
prostriedok. – 6. Rieka pretekajúca Ruskom
a Ukrajinou – medovník. – 7. Roztržka –
vianočná pieseň. – 8. Autor Malostranských
poviedok (Jan) – donášač. – 9. Stavba
– ofúkol, ovial. – 10. Nevzdelaný, surový
človek (prenesene) – čašník pri barovom
pulte. – 11. Odmerane – obhorený zvyšok
z cigarety. – 12. Mohutný africký strom – značka
československého mopedu.
Autor: RED
P í s m e n ov á
Pozorný manžel vraví
svojej žene:
„Drahá, pod stromček
som ti kúpil dáždnik, ...
(dokončenie v tajničke
krížovky).“
k r í ž ov k a
1
3
4
5
6
7
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vodorovne: A. Začiatok
tajničky – paradajka, po
anglicky. – B. Zatýkací rozkaz
– zem, po latinsky – citové
rozpoloženie. – C. Riadok
skosenej trávy – maľovať, po
anglicky – opak sucha. – D.
Starogrécky drobný peniaz,
aj obolus – grécka nymfa
premenená na kvet lotosu
– perzské stelesnenie ohňa
(mytologicky). – E. Mimovoľný
zášklb tváre – slovenské knižné
vydavateľstvo – poznámkový blok –
omám alkoholom. – F. Český súhlas –
bulharské mužské meno – srbské sídlo –
pästiarsky úder. – G. Ženské slávnostné
večerné šaty – živočích mužského
pohlavia – súvisle (hud.). – H. Uvidel,
zazrel – hornina podobná monzonitu –
časť Bratislavy. – I. Meno bývalého pilota
F1 Sennu – dokončenie tajničky.
Zvisle: 1. Kód juhoafrického
randu – japonské sídlo. – 2. Rastlinný
polysacharid. – 3. Naša bývalá cestovná
kancelária – obrýp. – 4. Ušný kamienok
– vzduch, po grécky. – 5. EČV okresu
Trnava – plod kokosovníka – MPZ
vozidiel Litvy. – 6. Kód bývalej írskej
libry – klesalo, usadalo. – 7. Zúčastňoval
8
2
zámeno – akademická hodnosť
– značka prvku túlium. – 11.
Pokračovanie tajničky – ovíjavá
liana. – 12. Ľaliovitý sukulent –
slovenský cyklista (Peter). – 13.
Takýmto spôsobom – osamotení.
– 14. Odrecitovať, vysypať
z rukáva. – 15. Hornina s neúplnou
granuláciou – slovko pri stávke, po
česky.
sa hry – mužské meno. – 8. Značka
čokolád – rakúske sídlo. – 9. Slon
z príbehov o Tarzanovi – americká
spravodajská agentúra. – 10. Osobné
Pomôcky: IEP, Otaru, Retz,
Ruma, semele, Tantor.
Autor: Kristína
Foto - FOTOLIA
k r í ž o v k A
Pranostika
francúzsky
spisovateľ
menšia solmizačná nemecký
výrobca
ária (hud.) slabika
áut
1
suchá
nádrž
dromedár
zrúcať
riečka
pretekajúca
priepasťou
Macocha (ČR)
zodrala
vzbury
pestrý
papagáj
profesi­
malý bon­
onálna
zasahujem
– 30
údermi basketbalová saj (15
cm)
liga v USA
obúšia
značka
vaty
rumunská
mena
nemecký
cirkus
argón (zn.)
obnovenie
osobné
zámeno
chorvátsky
skladateľ
sídlo v
Libanone
písmovka
javor (bot.)
3
veľkoka­
pacitné
lietadlo
ligot
odborník v
etike
vyvaľujú
vhodná
(zast.)
neodborník
ohmatal
osol, po
česky
zápach
(odb.)
čiernobiely
(skr.)
druh plyno­
silikátu
praoby­
vatelia N.
Zélandu
stĺpová sieň
dvakrát
znížený tón A
rieka vo
Francúzsku
domáce
meno
Ireneja
okovitka
hlien
vaky, po
anglicky
zohol
Verdiho
opera
meno
Laurinca
dávaj
popud
akože
ustavične
kovbojova
zbraň
masť proti
reume
radón (zn.)
čiapka
podobná
baretke
vzduchový
vankúš
bulharská
dynastia
múčne
jedlo s
plnkou
vybuchujúca
hviezda
malý egypt­
ský bubon
rozum
zrúcaj
ženské
meno
prútená
ohrada
syntetická
látka
blahobyt
(nár.)
tak, že
a podobne
(skr.)
kniha máp
meno
herca
Gibsona
áron (bot.)
otravné
látky (skr.)
neprileje
zeler
(botan.)
dal sa
oklamať
akija
tabuľa
napodob­
nenina
vzduch, po
grécky
diela
klasických
umelcov
2
túz
Pomôcky:
znemožňuj
apium, Arde, Punkva, Odak.
Foto - FOTOLIA
Príďte si po dobrúpôžičku bez poplatku za poskytnutie
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
Autor: Leviatan
www.postovabanka.sk
9
KUCHYNE SVETA
TURECKO
Turecká kuchyňa je hrdá na svoje tradície pri úpravách šašlikov, pilafov, či kebabov z bravčového
mäsa. (Tajnička č.1). V kuchyni, ktorá výrazne
ovplyvnila gastronómiu celého Balkánu, sú
­obľúbené okrem rajčiny, papriky a uhoriek aj baklažány a artičoky.
Najčastejšie používaným korením je bazalka, tymián a oregano.
oranie
váha
obalu
najvyššia
karta
malá
flauta
2/2
zväzok
slamy
ročné
obdobie
šarhovia
muž. m.
2.2.
africká
žirafa
ruské
ženské
meno
mačka
(dets.)
slovko
úctyv
Ázii
Španielska paella má mnoho variantov.
Pripravuje sa z ryže, rôznych druhov zeleniny, olív a surovín, ktoré má gazdiná
práve k dispozícii - z rýb, kreviet, či krabov. Španielski kuchári ju dokážu pripravovať tak, aby chutila vždy inak.
označe­
nie ka­
miónovej
dopravy
zelenina
podobná
karfiolu
čistidlo
na okná
zabzu­
čala
kance­
lárska
skratka
liek proti
bolesti
tlak krvi
(skr.)
časť
vajca
v ktorom
čase
jemná ten­
ká koža
mesto v
USA
vlastníte
druh
jemnej
usne
vrch v Izraeli
cukrový
roztok, po
česky
hustá
bavlnená
tkanina
a iné
vzácny nerast
Amatérska
atlet.
asociácia
tenkostenná
bunka
popruh
olovo
(zn.)
európsky
parlament
1/1
V
dvojica
Pomôcky: Aore, Eliot, inlet, okenit, Olu, Soleri.
10
americký
archi­
tekt
jemná ľano­
vá látka
menší
ázijský
jeleň
značka
čistidla
na vane
opera
Richarda
Straussa
odplata
za zlo
nenapi
sa po
jedle
ostrov v
Indo­
nézii
meno
Remusa
egyptské
letovisko
ostrov
Vanuatu
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
Opuncie priviezli
Španieli do Európy z Mexika.
Plodom vysokého
kaktusu je žltá
alebo červená
bobuľa, ktorá je
posiata ostrými
chĺpkami. Po
odtrhnutí musia
plody ešte týždeň
dozrievať.
ŠPANIELSKO
Gaspačo je (tajnička č.2) polievka,
ktorá sa podáva s miskami so zelenou
paprikou, krúžkami cibule a opraženými
kockami chlieba. Na prípravu tejto polievky potrebujete ukorky, rajčiny, cesnak,
olivový olej, vínny ocot a rajčinovú a citrónovú čťavu.
typ spo­
ločen­
ského
zriadenia
umenie,
po fran­
cúzsky
povedia
(kniž.)
exmet­
ropola
Barmy
človek
venujúci
sa mys­
tike
starost­
livosť o
bezpeč­
nosť
tu máš
Air Data
System
(skr.)
listy
palmy
arekovej
zho­
tovím
tkaním
džínsy,
po ang­
licky
2/1
zosilnený
súhlas
tkáčsky
stroj
ozdobná
rastlina
obrnené
vozidlo
nočný
vták
lovec
túlavých
psov
žen.m.
30.1.
jedna, po
nemecky
modral
vykastro­
vaný
kohút
predpona
(malý)
ranný
nápoj
stranou
laná, po
česky
milovať,
po latin­
sky
mesto v
Iraku
hokejový
klub
eskamotér­
sky kúsok
na oné
miesto
vajce, po
nemecky
pohorie
v Rusku
rastlina obsa­
hujúca kokaín
morský
živočích
citoslov­
ce údivu
malý Edo
odsek­
nete
opak
dobra
dojnica
latinský
pozdrav
1/2
prístav v
Čiernom
mori
komunál­
na banka
argón (zn.)
ozna­
čenie
lietadiel
Antonov
rod
časť
zrúba­
ného
stromu
existo­
vala
kód
letiska
Omsk
Príďte si po dobrúpôžičku s nízkymi splátkami
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
www.postovabanka.sk
11
S t r i e dav á
č i a s to č n e
1
Heslo krížovky (10, 2, 8) je skryté.
Vodorovne: A. Začiatok tajničky. –
B. Tropická popínavá rastlina – cirkevný
hodnostár – kuchynské náradie – vzorec
fluoridu draselného. – C. Elektrónová
paramegnetická rezonancia (skr.) –
číselne vyjadrené množstvo peňazí
– nadšene – citoslovce uvažovania
– alžírske sídlo – šachová figúra. – D.
Mužské meno – nerast, z ktorého sa ťaží
kov – oblak – meno bohyne Demeter –
zima. – E. Naplavenina – značka prvku
rádium – žalúdočné horčiny – opica
(zried.) – španielska enkláva v severnom
Maroku. – F. Pozývať – uctievaj – kladný
princíp v čínskej filozofii – časť nábytku
– slovenský polyhistor (Matej). – G.
Oblička (med.) – dedinská žena (ľud.)
– EVČ okresu Šaľa – trosky potopenej
lode – nehýbal sa – skratka súhvezdia
Eridanus. – H. Keď – pastieri oviec –
Sarmati – choroba. – I. Koniec tajničky.
Zvisle: 1. Malý, po nemecky –
stretnutie viacerých ľudí. – 2. Tón E
zvýšený o poltón – vedúca – počet
rokov života – rímske číslo 6. – 3.
Mohamedánska prezývka kresťana
– ghanský politik (bývalý generálny
tajomník OSN) – na to miesto. – 4.
m o z a i kov á
2
3
4
5
6
k r í ž ov k a
7
8
9 10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Grécky boh lesov – stredoveký obyvateľ
severozápadnej Afriky – pichľavá časť
rastliny – kobka. – 5. Omotaj – iba
ak – tiež – obor, velikán. – 6. Plačem
(bás.) – značka cigár – tropický krík,
tzv. egyptská manna. – 7. Ázijský štát –
ostrý okraj predmetu – porast hlavy. – 8.
Bratislavské výrobné družstvo – planéta
– zázračná misa. – 9. Kradne, po česky
– aká (hovor.) – škrabka pri pluhu –
zápor. – 10. Starší slovenský futbalista
(Igor) – žiada – dobrovoľná hladovka
– koniec, po anglicky. – 11. Ruská
rybacia polievka – závažie, po anglicky
– prelamujú. – 12. Osobné zámeno –
had z Knihy džunglí – tér, po nemecky
– živočíšny tuk. – 13. Štvorfarebný šat
židovských kňazov – české ženské
meno.
Pomôcky: Naama, plumb.
Autor: STAVBA
O s e m s m e rov k a
Dala som si vymeniť okná za tie drahé
plastové, ktoré šetria energiu. A ozaj mi slúžia
dobre.
Dnes mi volal majiteľ firmy a sťažoval si, že
už je to rok odkedy mi okná vymenili a ešte stále
som za ne nezaplatila. No áno, ale to že som
blondína ešte neznamená, že som automaticky
hlúpa, nie? Tak som mu povedala to, čo mi
neustále opakoval ten dealer, čo mi ich predával:
„Že tie okná sa ...(tajnička má 18 písmen). Haló?‟ Na druhom konci ostalo ticho. Tak som
nakoniec zavesila a odvtedy sa neozvali. Stavím
sa, že sa chudáci cítili ako idioti.
ANCIÁŠ – BALÓN – BANKÁR – ČINKA
– ČÍSLO – DIEVKA – DODÁVKA – HORÁR
– JADRO – JAHŇADA – JAVOR – KARDAN
– KARTA – KLAVÍR – KOSTOL – KRAVÍN –
KVOČKA – LATKA – LEKNO – LETEC – LOKAJ
– MAJORÁN – MALTA – METER – METLA –
MLÁKA – MOTYKA – MRKVA – NÁMORNÍČKA
– NÁVRAT – NITKA – NOTÁR – OBRUČ
– OHRADA – OJNICA – OPONA – PATROLA
– POLOHA – POMNÍK – POTOK – PRANIER
– PREVOD – PRVÁČKA – SITKO – SKOKAN
– SLOVO – ŠATKA – ŠERPA – TAJOMNÍK
– TALIZMAN – TANIER – TRÁVA – VALČEK –
VINICA
Autor: M. Ďurech
12
A
D
T
A
L
I
Z
M
A
N
B
N
A
K
T
A
J
O
M
N
Í
K
A
A
A
Š
O
L
V
V
N
R
E
O
Á
O
Y
O
N
K
E
L
Š
O
Á
S
I
T
K
O
M
P
T
Š
K
O
R
K
A
R
D
I
E
V
K
A
O
R
O
Á
Á
K
P
D
T
T
O
R
R
A
V
Z
R
V
M
I
R
S
A
O
K
A
D
A
R
H
O K N Á
A
C
I
N
I
V
A
P
O
B
R
U
Č
R
Í
Č
I
N
K
A
A
E
C
R
P
L
A
T
K
A
Č
K
L
A
V
Í
R
R
I
E
K
E
Č
L
A
V
K
A
R
D
A
N
Á
P
N
I
T
K
A
O
Ó
Í
A
T
J
A
D
R
O
L
J
N
A
E
T
T
A
N
A
J
T
Ň
O
A
V
P
O
A
R
O
L
S
Í
Č
I
A
A
H
O
L
O
P
A
R
V
S
A
O
A
M
R
K
V
A
M
T
L
Y
P
Á
O
M
K
Í
N
M
O
P
J
O
E
S
N
Á
R
O
J
A
M
L
Á
K
A
M
k r í ž ov k a
Medveď vezie ježka na motorke. Medveď zrýchľuje a pýta sa ježka: „Ježko, nebojíš sa?“ „Nebojím“, odpovie hrdinsky ježko. Na druhý deň si úlohy
vymenili a keď sa motorka rúti 150 kilometrovou rýchlosťou, pýta sa ježko medveďa: „Nebojíš sa?“ „Nebojím“, vraví medveď.
(Ježkova reakcia tvorí tajničku.)
1
samice
jeleňov
priateľ
Amisa
neveľká
koncovka kuchynské
uhľovodí­
nádoby
kov
ujsť, po
česky
nádobka
na atra­
ment
mesto na
severe
Talianska
Staroger­
máni
základná
číslovka
berýlium
(zn.)
tvoril penu
sústava
písmen
nepriro­
dzená
potom­
kovia
rádium
(zn.)
povrch
piva
deciliter
(hovor.)
kráča
3
známková
pretlač
futbalový
klub v BA
rieka v
Rusku
tanec, po
nemecky
anglická
plošná
miera
francovka
francúzska
hudobná
skupina
(Lambada)
sekaj
futbalový
obranca
ohňovzdor­
ný materiál
útok (kniž.)
Krížovka o 30 €
Riešenie krížovky môžete posielať do
20. 12. 2014 aj formou SMS správy,
stačí červenú časť tajničky bez diakritiky,
v tvare: LIS (medzera) 13 (medzera)
riešenie Na číslo: 7005 Cena SMS
atómová citoslovce
správy 0,20 € s DPH. Odmeníme
elektráreň pohrozenia
Mochovce
jedného výhercu sumou 30 €.
prítok
Dunaja
nikel (zn.)
obec
v okrese
Trenčín
bulharská
dynastia
meno
Dariny
nežnosť
plod obilia
štvorček
značka
(typ.)
mohol, mal tenisového
dovolené oblečenia zn. lietadiel
Antonov
suchá časť
obilia
hliník (zn.)
drobný
kopytník
zo Sýrie
grécky
ostrov
osobné
zámeno
udatne
citoslovce
pohŕdania
skratka
súhvezdia
Orión
4
tu máš
otázka na
1. pád
meno herca
Baldwina
olej, po angl.
velikán
ostrov, po
nemecky
panský
sluha
vretenica
zn. náklad­
ných áut
tatársky
(skr.)
česká
skratka
ŠTB
skutočne
veľkosť, po
anglicky
existuj
náplň,
vnútro
zlatý (skr.)
kultúrny
dom
na ktorom
mieste
2
buď vítaný
Hrajte každý deň o zlatú tehličku v hodnote 400 €
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
praplazma
hnacie
stroje
časť
zápasu
tvrdý vzác­
ny kov
nemecký
koncern
tiež
Autor: DD
melóny
povodeň
staro­
grécka
pohrebná
obeť
kúr, čmud
www.postovabanka.sk
13
Pomôcky: Iča, Kaoma, Lacoste, ylem.
relácia
o folklóre
na RTVS
k r í ž ov k a
vodíkový
exponent
ruténium
(zn.)
túz
Emília
(dom.)
oraním slonie zuby
obhrniem sivej farby
čajový
alkaloid
Impuls
Längen
modula­
tion
1554
rímskymi
číslicami
francúzsky
člen
preklenul
dopravnú
prekážku
mostom
milival
(zn.)
3
vďaka, po
česky
výsledok
vnímania
nízka
pohovka
pokrývam
olovom
ľaliovitý
sukulent
aromatický
uhľovodík
anión, po
česky
národný
fínsky epos
Spolok slov.
knihovníkov
jazero i
rieka v
Rusku
vlastní
prúd
zľava, po
česky
české
mesto
starorím­
sky boh
lásky
popevok
ročné
obdobie
zostala
som sama
obruba šiat
hudobné
značky
myšička
opica, po
anglicky
obloha
mužské
meno
vymretí
kočovníci
časť mo­
tora
lúka (kniž.)
úkaz
držal som
na rukách
„Haló, je tam poradňa
pre alkoholikov?“
„Áno, je. Aké máte
problémy?“
... „(Tanička)?“
Kornélia
(dom.)
Európsky
pohár
osobné
zámeno
americké
meno
Eduarda
obec v okrese
Rožňava
organizmus
základná
číslovka
citoslovce
povzdychu
dokonalá
Adamova
družka
nuž tak
Imrich
(maď.)
naša rieka
vidina
vrch v Ma­
lej Fatre
otava
Štátny
majetok
zabaľ (do
perinky)
obyvateľ
Očovej
osobné
zámeno
umenie, po
anglicky
maďarská
spojka
popíjala
úder nohou
propagač­
né tlačivo
orientálna po­
krývka hlavy
náš herec (so
skr. mena na
konci)
biela hmo­
ta v zime
Masa­
rykova
univerzita
predložka
Oxford
English
Dictionary
1
Medical
Journal of
Australia
primát
Pomôcky: Akyn, arén, és.
druh
vyvretej
horniny
obráť
pascal (zn.)
pisár
staršia
kniežacej European
plošná
ruskej kan­ Migration
Network
miera
celárie
slovenské
vydava­
teľstvo
14
ázijský
ľudový
spevák
útvary na vod­
nej hladine
2
vyvaľuj oči
4
tamže,
ibidem
(latinská
skr.)
stolička
Foto - FOTOLIA
Autor: Jozef Páleník
HÁDANKÁRSKA PASOVAČKA III. roč. 12. kolo
Malé zemetrasenie – tak sa dá nazvať situácia na čele
po 10. kole. Najviac problémov narobili hádanky č. 4 –
viacerí z vás si nespomenuli na riečisko/vádí, č. 7 – veru
tak, Gerlach je aj druh salámy a č.20, kde potrápilo ukrytie
výsledku: jediná spoluhláska medzi samohláskami a naopak,
striedavo v ďalších N. Ale ešte nie je nič rozhodnuté. Aj
v v 11. a 12. je niekoľko chytákov.
Nezabudnite na známu webovú
stránku www.chytrak.estranky.sk, rubriku
PASOVAČKA, príspevok CHYBOVNÍK. Ak sa
v aktuálnom čísle vyskytla nejaká chyba, tu
nájdete upozornenie na ňu. Taktiež vás prosíme
o oznámenie vami zistenej chyby. Súčasne
sú v Chybovníku uverejnené zväčšené kreslené
hádanky z aktuálneho čísla.
Správne riešenia 9. kola
1. Páska psíčka, stierka – pastierska kapsička 2. Pri
bralisku, páni, pribrali skupáni 3. Krajná mláka, alpinky – jar
k nám lákala pinky 4. Práva – divá sviňa pri vádi vás míňa 5.
Karas, Maine, veta – kapra smaží nevesta 6. Voš, tvor cibeta
– Vo štvorci beta 7. Lásku k saláme nemala malá mama 8.
Radcova dcéra Viera, odspieva pre vdovca árie od srdca –
sprievodca 9. Rasa, karas, parenice - cení repár as kasára
10. Sťažne chabé – klen u tesťa žnec habe 11. Úžas, bidlá
– muža svrbí dlaň 12. Zápalka za pálkami 13. Mašle, cín,
kasta, štiepanie – má slečinka šťastie, panie 14. Dobyvateľ je
rizoto – dopi v ateliéri šodó 15. Starší lepok, olovo, haly – stále
prší okolo Havoly 16. Sandále, pasta – San padá stále 17.
Zháňa koňa sváko 18. Ridikül, igumen, ódy – radu kolega mi
nedá 19. Chov, káčer, tvár, tulák – uchovka čerstvá Ritu láka
20. Aviu bral ujo, audi brat – Vajda
Autori hádaniek 9. kola: Baroš 8 – Beňo 14 – Bohuš
10, – Bubeník 16 – Čižmár 7, 20 – Hronský 9 – Hruška
6, 12 – Krajčír 17 – Kušnír 13 – Lančarič 5, 15 – Páleník
19 – Rias 4, 11, 18 – Sabol 2, 3 – Samec 1
Poradie po 10. kole: 200 Petrák, Struňák, Svojsíková,
Zaťko, 199 Čačko, Gonda, Hýroš, LEŠMIŠ, Varšaník, 198
Krsak, Lacko, Paďour, Vojník, 197 ALÍK, Hájiček, 196 AJJA,
195 LUSKÁČIK, 188 Hecklová, Hladíkovci, 185 FILIP, 183
Magna, 180 Mrázik, 175 Likavčan, 166 Vychovalý, 165
Michalko,164 Cienik, Piaček, 163 Galbavý, Hežely, Schvarz,
160 Bruňanský, 153 Papcún, 151 Snopek, 147 Babinský,
141 Dembovská, 136 Srok, 133 Pavlík, 127 Roemer,
124 Ďurech, Oravec, 120 Hnáth, 112 Hrivňák, 101 Mistríková,
98 Chylová, 87 VIDIEČAN 86 Pokorný, 79 Rigdová, 77
Jantoš, 75 Sticzay, 74 PETER, 62 Bútora, 1 Taliga
1. VYLUČOVAČKA
Ach, nedeľa, nedeľa,
občas je ťa priveľa.
Ockovi dám dobrú radu:
sám rozkrájaj čokoládu.
2. VSUVKA
Diviaky vábia istého vraha,
mňa viacej ruská rieka však ťahá.
Nádoba pri nej cudzinca vábi,
túži ju odniesť, je však dosť chabý.
Riešenia tohto kola posielajte
do 30. novembra 2014 a to buď na adresu
Ján Čižmár, Hriadky 297, 976 33 PONIKY
alebo e-mailom na
[email protected]
Tie však radšej posielajte ako prílohu!
3. ČASOVAČKA
Viesť armádu, zeme kántriť,
šklbať ľudí, či ich chrániť?
Mládenec je plný vzdoru,
väčšiu rybku chytil do rúk.
4. TÓNOVKA
Ťarcha tlačí, zrádza karta,
kým nezvolá žena Marta:
„Nemá chybu svalovina
lopatkára, hoc je iná.“
5. VSUVKA
Hokejista, jazdci, žena
dlhoročná moja, stená.
S ňou hrou Šatan zabáva sa,
len výhra je jeho spása.
6. MäKČEŇOVKA
13. VÝMENKA
Študenti sú v kine,
kde film práve beží,
kúpele ich vábia,
sila ich vôd sviežich.
V nich s rodičom jedlo
od svitania chystám
pre príbuznú, ktorej
chutí dozaista.
14. POSUNKA
Zaspieval spevák chválospev,
konštrukcia tlmí záchvev.
Vtom tragédia koniec mala.
Žil Lear, smrť si ho sebou vzala.
15. ODSUVKA
Ničotné pasienky zarástli machom,
ryba pre doktora umiera strachom.
Obydlie jeho je ukážkou nevkusu,
zmizneme kým je čas, dáme sa do klusu.
Nezbadal ma žiadny vták,
po prejdení obcou.Tak!
7. VYLUČOVAČKA
Veža času odoláva,
bod chcú získať chlapci v bielom.
O vozidle išla správa:
ono zdolá vrch i prielom.
8. PRENIKAČKA
Matka obľúbená. Známi,
„milosťpani“ hovoria mi.
Iba sedím, nič neriadim,
na tkáčky z obloka hľadím.
Česi s nimi dorážajú
zviera povrazom, a kľajú.
9. LAVÍNOVKA
Chybný šperk sa skĺzne
po hladučkej koži.
Deve ale na tom
vôbec nezáleží,
vraj zdolanie rieky
o deň neodloží.
10. DARVINOVKA
Žena - tá ma rečí, ach!
Až nám to naháňa strach.
11. HLÁSKOVKA (V 30)
Viola pukne, asi ju trafí šľak!
Paula, jej podarená švagrinká,
vraj v obci neďaleko Pezinka
získala zánovné auto práve.
Za slušnú cenu a v super stave.
Zlaté Vianoce s nízkymi splátkami len v Poštovej banke
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
12. ODSUVKA skup. píl.
Čuduje sa celý Irán,
že chcel vidieť mesto tyran.
16. ZLUČOVAČKA
Platňa hrá a štvrtá trieda
zahanbiť sa v tanci nedá.
Štica žiaka – dusno vládne –
nevyzerá príliš vábne.
Pripomína brloh taký,
v akom driemu vodné vtáky.
Keď doskacká žiačik bledý,
prídu ďalšie štvrté triedy.
Tie, keď budú spolu s nami,
zle obídu, no nie samy.
17. POLOVSUVKA
Hovorí mi dáma z Linca:
Dostanem plod od cudzinca.
Bola tam, kde po deň celý
vyše horstva hromy zneli.
18. DĹŽŇOVKA
Prostredie nemáva prestoje,
produkt je“ vitamín“ pre stroje.
Bohyňa, tá iba gúľala očami,
keď ľúbi Slováci štrngali kľúčami.
19. PRVKOVKA
Časť oka zas trápi pána,
Mohamedov radca zrána
Príbytky sám nájde vari,
jedlo chutné sa tam varí.
20. OBMENKA
Ničí šľachtic pasce. I vám?
Lovec z toho má už stres.
Hruška vždycky čosi skrýva,
kto to nájde, vyhrá dnes.
Vyžrebovaným riešiteľom 10. kola,
ktorámu pošleme 10 € je
J. Pavlík z Prešova
www.postovabanka.sk
15
Mozaiková krížovka
Jan Sobotka: „V hlave sa mu
rozsvietilo, ...“
1
Vodorovne: A. Strana trojuholníka
ležiaca oproti pravému uhlu –
dokončenie tajničky. – B. Pápežská
listina – zabávaj sa – patriace Eve
– španielska rieka. – C. Časť chôdze
– závlaha – vydra (zool.) – lietadlo,
po esperantsky – cudzia skratka pre
Medzinárodnú organizácie práce.
– D. Začiatok tajničky. – E. Matka
zakladateľov Ríma – energia – méty
– mliaždi, gniavi – sklon dvoch čiar
alebo rovín. – F. Klus koňa – otvorená
stĺpová chodba – málo – meno
kocúra. – G. Druh morskej ryby – typ
termonukleárneho reaktora.
Zvisle: 1. Druh ružového vína. – 2.
Starogrécky boh severného vetra –
meno Chačaturjana. – 3. Vojenská
jednotka – obviňovala – balík (hovor.).
– 4. Domácke meno Eriky – francúzsky
spisovateľ (Honoré de) – cudzie ženské
meno. – 5. Nátura – dostala loptu
do bránky, strelila gól. – 6. Talianska
tlačová agentúra – vzdialil sa letom
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
A
B
C
D
E
F
G
– oddiel spodného miocénu, stupeň
neogénu (geol.). – 7. Neobmieňal
vzduch v miestnosti – zmýšľanie,
úsudok. – 8. Rumunské sídlo – africký
oštep – mámenie (kniž.). – 9. Traky,
po česky – viatím zasiahnutá, ofúkaná
– starobabylonské mesto. – 10.
Rozprávkové bytosti – oveľa. – 11.
Obrátil.
Pomôcky: Anina, asagaj,
meot.
Autor: Tibor Várnagy
k rí ž o v k A
generátor
okresný vý- jednosbor (skr.) merného
prúdu
obojživelník
ľah, po
česky
2
nevyváraj
sarmatskí
jazdci
domovina
predložka
strýco Marcin (starší
humorista)
chlp, srsť
osobné
zámeno
stupeň náročnosti
pružné
vlákno
vlani, po
česky
meno
Márie
1
kaštieľ
v Svätom
Antone
rybárske
potreby
O
úder nohou
meno speváčky Joplin
doslovný
preklad
pretlač na
bývalých
známkach
kyprí pôdu
pluhom
otepliť
rodové
znaky
stará
mama, po
nemecky
EČV Levoče
zbabelec
(pejor.)
ultrakrátke
vlny (skr.)
a podobne
(skr.)
živočíšny
tuk
ovocná
záhrada
trojnožka
MPZ Rumunska
baletný
postoj
na jednej
nohe
malý koník
Pomôcky: tripus.
16
Audio Video Design
(skr.)
Pán Jaroslav sa vrátil z dovolenky. Nielenže našiel vykradnutý dom, ale na tabuľke s nápisom
POZOR ZLÝ PES bol pripísané: „(tajnička).“
Foto - FOTOLIAAutor: DD
k rí ž o v k A
korektúra
1
v garbiarstve
emulzia na
ruská rieka
mazanie
usní
zázrak
nemecký európsky
teológ
a skladateľ ostrovný
štát
(Joachim)
akváriová
rybka
alpský
škriatok
spôsobila
vznik
plodu
veľké
netopiere
3
mexická
dymiaca
sopka
nepravý
roztok
maternica
(lek.)
úder nohou
4
staršia
značka
mydla
opica
R
morský
živočích s
chápadlami
snemoval
nem. futb.
čiastočne
Slov. jazykovedná
spoločnosť
kríženec
jednohrbej
a dvojhrbej ťavy
bulharský
panovnícky
rod
Oliver (dom.)
zanes
osobitná
cela
krútňava
časť dňa
Technické
služby
tajne ma
pozorujte
doprava
amerícium
(zn.)
patriaca
Turkovi
nahromaď
oraním
starší (skr.)
hniezdo,
po anglicky
citoslovce
zvuku
hada
2
biblický
moreplavec
žnú
inde (nár.)
Sústredené
inkaso
platieb
občanov
stanový
tábor
egyptská
bohyňa
hudby a
spevu
Haló, čašník! Ten rezeň bol vyníkajúci, povedzte vedúcemu, že som veľmi spokojný!“ (Tajničku tvorí čašníková odpoveď.)
chemický
prvok (At)
strešná
chápem
popevok
patriaci
krytina
Anke
útok (kniž.)
osobitne
planétka
1050 (rím.)
slovenská
obec
pripravila
si varením
omotal
úhor, po
nemecky
sídlo zraku
okrasná
rastlina
matka
Romulusa
vysoké
napätie
(skr.)
iracká plošná miera
pooberaj
a iné (skr.)
rieka v
Keni
švajčiarske
mesto
kyslá pochutina
česká obec
taliansky
polárnik
grécky boh
vetrov
prilba
zábava
latinský
koniec
omše
existuje
pohla
EČV okresu
Revúca
5
starorímsky peniaz
patriaci
Emilovi
Pomôcky: Athi, iku, Mert, Neander, Reus
mužský
hlas
potom
Elektronische
Differenzial
Spere
Foto - FOTOLIA
Autor: Mrcko
Príďte si po dobrúpôžičku bez poplatku za poskytnutie
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
www.postovabanka.sk
17
Va r i a n t y
s u d o k u
Kropki sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
3x3 štvorcoch práve
raz. V celej mriežke
platí, že bielou
bodkou sú označené
dvojice čísel líšiacich
sa o 1 a čiernou
bodkou dvojice čísel,
ktorých jedno je dvojnásobkom druhého.
Medzi číslami 1 a 2
môže byť biela alebo
Náročnosť:
2/5
Náročnosť:
2/5
čierna bodka.
v
v
Náročnosť:
3/5
Náročnosť:
3/5
Kropki sudoku
Kropki sudoku
Do mriežky
vložte1číslice
1 až
9 tak,
aby sanachádzali
všetky nachádzali
v každom
riadku,
a v hrubo
Do mriežky
vložte číslice
až 9 tak,
aby
sa všetky
v každom
riadku, stĺpci
a vstĺpci
hrubo
Sudoku klony
orámovaných
vnútorných
3x3 štvorcoch
práve
raz. mriežke
V celej mriežke
žebodkou
bielou bodkou
sú
vnútorných
3x3 štvorcoch
práve raz.
V celej
platí, žeplatí,
bielou
sú
Do mriežky vložte orámovaných
označené
dvojice
čísel líšiacich
o 1 a čiernou
dvojice
čísel, ktorých
číslice 1 až 9 tak, abyoznačené
dvojice čísel
líšiacich
sa o 1 asa
čiernou
bodkou bodkou
dvojice čísel,
ktorých
jedno jejedno je
dvojnásobkom
Medzi 1číslami
1a2
môže
biela
alebobodka.
čierna bodka.
sa všetky nachádzalidvojnásobkom
druhého.druhého.
Medzi číslami
a 2 môže
byť
bielabyť
alebo
čierna
v každom riadku,
stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných
3x3 štvorcoch práve
raz. V mriežke sa nachádzajú zvýraznené
útvary. Čísla v nich sú
rovnaké vo všetkých
útvaroch na rovnakých
pozíciách.
3 4
3 64 6
8 8
6 6
4 4
1 7
1 7
7 7
3 3 9 9
2 2
Hľadaj 9 sudoku
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku, stĺpci a v hrubo orámovaných vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
V celej mriežke platí,
že v políčku so šípkou
je číslo, ktoré udáva
vzdialenosť od čísla
9, ale len vodorovne
alebo zvisle. Napr. ak
v políčku so šípkou
bude číslo 2, v smere
šípky bude číslo 9 o
dve políčka ďalej, teda Náročnosť: 2/5
Náročnosť: 2/5
napr. 2 1 9.
1 1
1 1
6 96 29 2
2 2
4 4
9 9
Hľadaj
9 sudoku
Hľadaj
9 sudoku
9 9
7 7
7 7 3 3
2 2
8 8
9 9
5 5
7 7
6 6
1 1 9 9
3 3
9 9
9 9
8 8
8 8
18
8 58 5
3 3
4 4
1 1
Náročnosť:
3/5 3/5
Náročnosť:
Autor: Ivana Štiptová
Do mriežky
vložtevložte
číslice
1 až 1
9 až
tak,9aby
všetky
nachádzali
v každom
riadku,
stĺpcistĺpci
a v hrubo
Do mriežky
číslice
tak,sa
aby
sa všetky
nachádzali
v každom
riadku,
a v hrubo
orámovaných
vnútorných
3x3 štvorcoch
právepráve
raz. Vraz.
celej
mriežke
platí, platí,
že v políčku
so šípkou
je
orámovaných
vnútorných
3x3 štvorcoch
V celej
mriežke
že v políčku
so šípkou
je
číslo,číslo,
ktoréktoré
udáva
vzdialenosť
od čísla
9, ale9,len
aleboalebo
zvisle.
Napr.Napr.
ak v políčku
so so
udáva
vzdialenosť
od čísla
alevodorovne
len vodorovne
zvisle.
ak v políčku
šípkou
budebude
číslo číslo
2, v smere
šípkyšípky
budebude
číslo číslo
9 o dve
ďalej,ďalej,
teda napr.
2 1 92 1 9
šípkou
2, v smere
9 opolíčka
dve políčka
teda napr.
k rí ž o v k A
Keď sa neprestajne sústreďuješ na to, čo nechceš, ...
orgán
zraku
2
alkoholik solmizačná
slabika
sladká
žinčica
pohľad
(básnicky)
zväzok
slamy
dlhý povraz
so slučkou
na chytanie
dobytka
akže
značka ústnej vody
slučka
staroveké
arménske
mesto
hromada
vojenská
jednotka
abvolt (zn.)
pohrebná
hostina
a podobne
(skr.)
miesto určenia na liste
staň sa
živším
mongolský
pastier
aj, dokonca
metrická
stopa
sú, po
anglicky
sídlo na
Považí
zdanie
moderný
umelecký
smer
prever
citoslovce
rezignácie
motá
staročeské
zámeno
rímske
číslo 501
astát (zn.)
Oxidation
reduction neodborník
potential
(skr.)
ideál
zdvorilo
žiadať
po vlastných
agitačné
tlačivo
syntetická
látka
pohanský
boh starých
Slovanov
smerom
von (predložka)
pera
(poet.)
najvyšší
funkcionár
VŠ
lámal
kryha, po
česky
rytmus
majstrovstvá
Európy
3
lyžiarska
vetrovka
zámedzie v
športe
šikmá
napchá
ázijský
sokolík
herečka
zo seriálu
Krok za
Krokom
medz. umelý
jazyk
hrubé tričko s
dlhými rukávmi
značka
kozmetiky
4
obdobie
sídlo vo
Francúzsku
odtisnúť
Kofex – malý tromf plný energie
Chcete toho toľko stihnúť, no máte
pocit, že čas letí akosi prirýchlo? Navyše, nemáte toľko energie, koľko by ste
si želali? Dobrá správa. Keď nemáte čas
vychutnať si svoju kávu, siahnite po
jej zdravšej sestre vo forme rastlinnej
tabletky Kofex od spoločnosti NATURVITA. Prírodná tabletka obsahuje čistý
kofeín a extrakt z guarany, ktorého
užívanie nie je návykové. Kofex priaznivo stimuluje centrálny nervový systém – čím odďaľuje únavu a zlepšuje
koncentráciu. Je vhodný v období, keď
sa potrebujete maximálne sústrediť,
pri stresu a zvýšenej psychickej záťaži.
Pomáha pri únave a vyčerpaní, stimuluje fyzický výkon.
Pomôcky: anapest, Aza, Lakin, Pau.
emócia
zachráň
polovica
MPZ Chile
zvratné
zámeno
hliník, po
nemecky
brazílske
tvrdé
drevo,
i akapu
kaligrafické pero
značka kancelárskych
potrieb,
Koh-i-Noor
Riešenie krížovky môžete posielať do 20. 12.
2014 aj formou SMS správy, stačí červenú
časť tajničky bez diakritiky, v tvare: LIS
(medzera) 19 (medzera) riešenie Na číslo: 7005 Cena SMS správy 0,20 € s DPH.
Kofexom odmeníme troch výhercov.
komôrka
so skromným zariadením
hliníková
miska na
jedlo
Autor: Leviatan
Príďte si po dobrúpôžičku s nízkymi splátkami
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
janinský
paša
požíval
nápoj
lama
alpaka
získal
kúpou
s ochotou
pozývalo
1
www.postovabanka.sk
19
značka
ústnej
vody
kurič, po potreba na existujete miestnosti
s kotlami
česky
šitie
na kúrenie
spolu
koruna
československá
(býv.skr.)
spojenie
organizácií,
združenie
vyrábaná
postupne
za sebou
vyskúšaj
želajú si,
chcú
zovretie,
stlačenie
Online
Service
(skr.)
slaná
minerálna
voda
býčie
zápasy
2
1
malý Edo
oslovenie
panovníka
v, vo (lek.)
pletením
okrúca
nevyžiadaná pošta
argón (zn.)
Verdiho
opera
bojový
plyn
orgány zraku
stredoamerický štát
meno
herečky
Farrow
ruské
palacinky
pobozkal,
po česky
hoci, po
česky
ruský
režisér
práve,
presne
iným spôsobom
stručný obsah článku
bamia
slovko
úcty v Ázii
povrch
česká
piva
politická tkanina na
strana
vyšívanie
súhvezdie
Páv, po
latinsky
budova
vojenská
farba
usadenina
roztoku
ostrov v
Karibiku
konflikt,
hádka
dekagramy
(hovor.)
mesto v
Poľsku
vývod vodovod.
potrubia
les
vtáčia
chrípka
prístrešok
turistu
jednotka
rýchlosti lode
za hodinu
venovali
4
3
jemná
hmla
večer, po
nemecky
milivolt
(zn.)
ukazovacie
zámeno
pohorie v
Rusku
rímske
číslo 2001
hranica
(lek.)
násyp
povrch
atletickej
dráhy
Zlaté Vianoce
s nízkymi splátkami
v Poštovej banke
právna
dohoda
ohlávka
(hovor.)
blázon, po
nemecky
nástroj na
kosenie
et alteri
(skr.)
zvyšok po
ohni
medzinárodná
organizácia práce
zbohom,
po latinsky
lyrický
básnik
hrach, po
anglicky
živočíšny
zárodok
lotéria
kus nábytku
mravce,po
anglicky
obvyklý
(skr.)
druh slona
preber sa k
životu
poručníci
rádium
(zn.)
6
výťažok
získaný
varením
Pomôcky: Erš, IATA, Narr, Ovruč, peas, RDP, totora, YE.
PBK_05463_Lisiak_tajnicka1.indd 1
mongolský
pastier
prírodný
jav
pomleté
obilie
posuň sa
dopredu
označenie
dlhohrajúcej platne
Príklad výpočtu RPMN: Pri úvere vo výške 3 000 €,
s úrokovou sadzbou 14,9 % p. a., s počtom mesačných
splátok 120 vo výške 49 € je RPMN vo výške 15,95 %
a celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí, je 5 801,68 €.
Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.
brvno
značka
cigár
skupenstvo vody
kartársky
výraz
plytká
pobrežná
pláž
20
kolektívna
zmluva
(skr.)
12.11.2014 11:24
časť
Hnúšte
Foto - FOTOLIA
A
typ písma,
kurzíva
diabli
český pro- zmĺkneš, opatrovazaik (Karel stratíš
reč teľ koní
Václav)
abvolt
(zn.)
britský
polárny
bádateľ
(Robert)
MPZ
lietadiel
Jemenu
farebné
cukríky
rímske
číslo 49
zvlečená
hadia koža
valuta
(skr.)
Zlaté Vianoce
s nízkymi splátkami
v Poštovej banke
hektár
(zn.)
americký
herec (Will)
cirkevný
snem
Príklad výpočtu RPMN: Pri úvere vo výške 3 000 €, s úrokovou sadzbou
14,9 % p. a., s počtom mesačných splátok 120 vo výške 49 € je RPMN vo
výške 15,95 % a celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí, je 5 801,68 €.
Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok.
združenie leteckej dopravy
čaj, po
nemecky
opotrebenie povrchu trením
rozhlasová
obec pri spoločnosť árie, po
dohoda,
Trenčíne Portugal- anglicky zmierenie
PBK_05463_Lisiak_tajnicka2.indd
1
ska
športové
družstvo
rúbeš,
sekáš
bezhrbá
ťava
obec pri
Prievidzi
prítok
Volgy
12.11.2014 11:28
Park
kultúry a
oddychu
(skr.)
organizované stretnutie
začiatky dní
české
mužské
meno
buničina
časť tváre
dvojkolesový vozík
zámer,
úmysel
obec v okrese Levice
vzácny
prvok
5
pichľavé
výrastky
značka
pančúch
šúchalo
byť, po
nemecky
podopri
grécke
písmeno
nie mlado
pripevni,
posilni
anglické
meno Evy
české
mužské
meno
športové
plavidlo
ruský poloostrov
starorímska
bohyňa
úrody
opatril
nepožívaj
tekutinu
účastníci
volieb
umor,
utýraj
slovko
strašnia
priniesol
obetu
ozn. lietadiel
Suchoj
aromatická bylina
meno
Ovídia
8
ukrajinské
mesto
Banca Nation.
Romaniei
tropická
trstina
vlna z angorského králika
predpona
(vyšší)
autonómna oblasť
beží
hora pri
Prahe
skupina jedincov v istom
prostredí
koník
slovenský
herec
pohrebná
hostina
preto, po
česky
polovica
7
jodid
draselný
(vz.)
EČV Košíc
pracuj s
pluhom
značka
čokolád
dojnica
zraz, po
anglicky
mesto v
Nemecku
Autor: DD
21
OS E M S M E ROVKA
„Ako ti funguje nové
rádio, ktoré si minule
kúpil na trhovisku?“
„Ako rušeň. Na ...
(tajničku tvorí
18 písmen).“
AMERIKA – AORTA
– BALETKA – DLHÉ
NOHAVICE – DÔVTIP
– GRIMASY – IMELO – INDIA – KALIF
– KARAMELKY – KLAVIRISTKA – KOLEDA
– KONTESA – KORMIDLO – MAČETA
– MARIÁŠ – MLADOMANŽEL – MOSKYT
– OSNOVA – PÁSMO
– PEDÁL – PLÁSTY –
PLEJÁDA – POPRAVA
– POSTUPY – PREDMET – PRETEKÁRI
– PRIAMA ÚMERA
– RAHNO – SEVER –
SLOVNAFT – STOTRI
– ŠPECIALITA – TALENT – TALIGA – TALPA – TEKVICA – TRI
KOTLINY – TRIPARTITA – VSETÍN
B
A
L
E
T
K
A
T
I
L
A
I
C
E
P
Š
A
T
R
I
K
O
T
L
I
Y
P
D
P
L
R
K
V
R
L
R
L
A
A
R
A
Ž
L
L
Á
D
E
P
A
I
D
E
N
Í
T
E
S
H
A
S
S
J
T
R
R
P
D
V
Ž
O
R
N
E
N
O
V
É
I
T
E
M
D
E
R
P
A
S
E
T
N
O
K
N
J
Y
R
A
O
M
K
L
O
R
I
S
F
V
A
O
N
H
A
R
I
Ú
S
Á
T
P
T
D
D
A
I
H
M
G
I
M
A
S
Y
R
A
T
I
N
Ô
N
A
L
I
O
C
M
T
G
T
I
Y
N
T
E
K
V
I
C
A
Š
A
M
E
R
I
K
A
E
A
I
I
O
T
P
Í
K
A
S
Č
L
S
L
A
L
K
C
O
L
D
I
M
R
R
Á
D
I
O
K
L
A
O
O
A
A
A
E
P
O
S
T
U
P
Y
K
L
E
M
A
R
A
K
T
Autor: Jozef Páleník
KRÍŽOVKA
org. pre
oslobodenie
Palestíny
1
hnací stroj
mesto v
Rumunsku
nikel (zn.)
orgán zraku
zhon, spech
po nemecky
slávny taliansky lekár
chobotnica
srbské meno
Anny
balkánsky
smrek
zvinutá látka
opevnená
strážnica
trieslovina z
dubovej kôry
meno Jozefa
odober
železo, po
anglicky
vypúšťa slzy
dieselový
motor
skonali
hlavná tepna
sieť drogérií
osobné
zámeno
koniec, po
anglicky
2
hlavné mesto
Talianska
sídlo v Španielsku
Pomôcky: hast, Onil, Oskava. 22
dôležitá
aminokyselina
česká obec
ťažký mäkký
kov
zadná časť
chodidla
berýlium
(zn.)
3
Foto - FOTOLIA
Autor: DD
KRÍŽOVKA
„Čo robíte s hosťami, ktorí nemajú na zaplatenie?“ pýta sa hosť hlavného v reštaurácii. „Vyhodíme ich von na
ulicu!“ odpovie čašník. (Odpoveď zákazníka tvorí tajničku.)
Nová scéna vykonajú
(skr.)
opravu
zvuky
10x10
Investičná
banka
(skr.)
anglická
spojka (a)
dolná končatina
zdanlivo
otĺkol
3
trhalo
ovocie
4
rodičia, po
nemecky
osobné
zámeno
protiklad
v,vo (lek.)

Lišiak
KUPÓN
DECEMBER 50 €
mohutný
­africký strom
fáza mesiaca
pražské
divadlo
1
ústna
pomoc
palice, po
anglicky
starší (skr.)
opojme
alkoholom
abvolt (zn.)
meno
Buľbu
prvý stupeň akademickej
hodnosti
putá
blázon
(expr.)
hektár (zn.)
taliansky
hud. skladateľ
umelý
násyp
rieka v
Kolumbii
dieselový
motor
úder nohou
potreba
koscu
meno
Michala
Krížovka o 50 €
Riešenia krížovky posielajte do 20. 12. 2014.
Zaslať stačí červenú časť tajničky. K riešeniu
nezabudnite priložiť súťažný kupón. Sumou
50 € dmeníme jedného výhercu.
plynné skupenstvo
vody
batoh
zn.
lyžiarskych
vlekov
domáci
rožný ťažný statok
odborný
názov
olivínu
poludnia
pohni
bielkovina
rozpustná
vo vode
kráča
značka
cukríkov
obyvateľ
Írska
hviezda, po
latinsky
útes (básn.)
valuta (zn.)
na ktoré
miesto
hlavné
mesto Mozambiku
digitálna
sieť
rieka v
Rusku
zvierajúca
pravý uhol
ovládame
futbalový
klub v
Miláne
oslovenie
muža
šikmá
strecha
(archit.)
trhám
určite
len, iba , po
česky
druh drogy
Európska
komisia
(skr.)
bývalý farmaceutický
podnik
utorok
slov.
hudobná
skupina
2
sídlo v
Turecku
anglické
ženské
meno
pripravíme
pečením
je, po
anglicky
značka
hodiniek
latinský
pozdrav
nasáva
varí sa
dedina
vodíkový
(nár.)
exponent nekonečná
príťažlivosť
meno
herca
Gibsona
elektrónvolt (zn.)
nominatív
(skr.)
prítok
Volgy
Zlaté Vianoce s nízkymi splátkami len v Poštovej banke
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
Autor: DD
stupeň
kambria
www.postovabanka.sk
23
Pomôcky: eltern, Emet, ISDN, Mesai, peridot, stella. francúzsky
hudobný
skladateľ
(Bolero)
myslená
priamka
Pozývame vás na turnaje SZHK
Krúžky Šíravan a Maratón vás
pozývajú na východ republiky,
kde sa v prvý decembrový víkend
uskutoční dvojdňový turnaj v riešení krížoviek a hádaniek.
n 6. 12. 2014, sobota – MICHALOVCE – XXII. Turnaj Matice slovenskej
Začiatok turnaja je naplánovaný
na 14:00. Miestom konania je Gymnázium Pavla Horova na Masarykovej ulici 1. Štartovné sa neplatí
a okrem mikulášskeho občerstvenia
si pre vás Šíravanci nachystali krížovky a hádanky v dvoch súťažných
kategóriách – pre pokročilých i menej skúsených.
n 7. 12. 2014, nedeľa – KOŠICE
– XVI. Maratónsky turnaj
VY H ODNO T E NI E
1 . KO L A
KRÍŽOVKÁRSK E H O
Skrytá tajnička (oddeľovacie linky)
– KRONER
Skryté tajničky – TÓNO BRTKO,
PACHO, ADAM KRT, KUBO,
SÁSIK, JOŽKO PÚČIK
Tajničky – 1. MARTIN
PICHANDA, 2. SVÁKO RAGAN
SI E D M E J
S É RI E
P Ä Ť B OJA
Do prvého kola novej série sa
zapojilo úctyhodných 39 riešiteľov.
Niektorí však budú sklamaní,
pretože sa nevyhli zbytočným
chybám. Najviac stratových
bodov spôsobili slová A/4 POTYK
(konflikt), B/1 TJALK A PROA
Foto - SITA
24
Rovnako ako v sobotu sa lúštiteľské stretnutie začína krížovkami,
a to o 10:00. Dejiskom bude opäť
budova Prírodovedeckej fakulty
Univerzity P.J. Šafárika na Jesennej
ulici 5. Na vašu účasť sa teší krúžok
Maratónci.
Podrobnosti ohľadom ubytovania
nájdete na stránke www.szhk.sk
(dve plachtové lode), či výraz 10/1
STÓMY (ústa, pl.), kde mnohí
zabudli na dĺžeň, prípadne sa vám
slovo zle križovalo s výrazom D/4
LIPÓMY.
0 chýb: Bruňanský, Cvengroš,
Čačko, Gašparín, Hájiček, Hajovský,
Hruška, Krajči, Oceliaková, Oravec,
Sklenka M., Sklenka V., Struňák,
Štecák, Varšaník, Vojník, Zaťko
1 chyba: Ďurech, Kandrik, Kopec,
Kušniarik, Marko, Staňo, Šarkan,
Vaško
2 chyby: Dressler, Hlbočan,
Kumičík, Samec, Tomáš, Wollner B.,
Wollner J.
3 chyby: Hecklová, Klučiar, Krnáč
4 chyby: ALAP, Chylová, Lacko
10 chýb: Babinský
K r í ž o v k á r s k y päťb o j VII
Prinášame vám tretiu z pätice
súťažných krížoviek.
Po každom z kôl vyžrebujeme
jedného súťažiaceho, ktorý získa
finančnú odmenu 12 €. Po piatich
kolách vyhodnotíme súťažiacich,
ktorí sa zúčastnia všetkých piatich
kôl. Riešiteľ s najmenším počtom
stratových bodov získa finančnú
odmenu 25 €. Pokiaľ bude takýchto
riešiteľov viac, vyžrebujeme jedného
z nich. Pokiaľ neodošlete riešenia
všetkých piatich krížoviek, tak už
nemôžete zabojovať o celkovú
prémiu, avšak stále súťažíte o výhru
v danom kole.
2
3
4
5
6
7
3. kolo
Striedavá čiastočne mozaiková
krížovka
Tajničku tvorí výrok kanadskoamerického chemika a spisovateľa
Orlanda Aloysia Battistu. Krížovka
obsahuje jedno dvojnásobné
políčko, ktoré je vyznačené.
Vodorovne: A. Kanálový
hlodavec ‒ snežný pluh ‒ sakrálna
stavba ‒ naznač snahu vstúpiť.
‒ B. Defenzíva ‒ lomoz ‒ jazva ‒
patriace Rakovi ‒ obec v okrese
Bardejov ‒ zmätok. ‒ C. Iránska
mena ‒ Eva (dom.) ‒ International
Astronomical Union (skr.) ‒ egyptský
boh Slnka ‒ anglický šľachtic ‒
grécke pohorie ‒ švajčiarska rieka.
‒ D. Osobné zámeno ‒ tatranská
rieka ‒ ohýbaj ‒ togský kmeň ‒
hotelový zamestnanec ‒ najmilšia
dcéra boha Dia ‒ české domácke
meno Judity ‒ hrdina akaddského
eposu ‒ tunel ‒ spieva (poet.) ‒
ľne ‒ český spevák (Aleš). ‒ E.
Tajnička. ‒ F. Šachový koeficient
‒ grécky ostrov ‒ strýčko ‒ krátke
kabáty ‒ človek ‒ karbid kremíka ‒
okreše ‒ okenné čistidlá ‒ zmätok
‒ fínske jazero ‒ slovenský generál
(Augustín) ‒ cudzie meno Jána.
‒ G. Moderná ‒ tlač, po česky ‒
mníchovský futbalový klub (1860
München) ‒ maďarská spojka
‒ Slovenská technická univerzita
(skr.) ‒ pór, po anglicky ‒ nápis na
kríži. ‒ H. Mimogalaktický vesmírny
objekt ‒ metopola Kazachstanu
‒ polyaymid ‒ český režisér
Vylúštenie tretej krížovky
zasielajte do 10. januára 2015
(vyhodnotenie bude vo februárovom
čísle), a to buď v písomnej forme
(prepísanú na štvorčekový papier
či prefotenú z časopisu) na adresu
redakcie, alebo v elektronickej
forme na novú mailovú adresu
[email protected] Táto adresa
je určená špeciálne pre účely
Krížovkárskeho päťboja a preto
Vás prosíme, aby ste svoje riešenia
nemiešali s riešeniami iných
krížoviek, ktoré môžete aj naďalej
odosielať na pôvodnú adresu
([email protected]). V prípade, že sa
rozhodnete pre elektronickú formu,
môžete riešenie oskenovať, odfotiť,
poslať v pdf-formáte alebo prepísať
do excelovského dokumentu.
Prajeme vám veľa úspechov pri
riešení.
1
–
8
(Michael) ‒ čepele ‒ druh veľryby.
‒ I. Poodliepa ‒ ženské meno ‒
peňažný základ ‒ odcudzovala.
Zvisle: 1. Ukrajinský prezident. ‒
2. Titani ‒ naseklo ‒ veľká mucha.
‒ 3. Etiópske jazero ‒ kaviareň ‒
odobral. ‒ 4. Súpisy dní a mesiacov.
‒ 5. Knižný vlk ‒ boxuj ‒ syn Tarasa
Buľbu. ‒ 6. Povaha, po rusky ‒ malý
Ivan ‒ zabezpečuje. ‒ 7. Veľký
bitkár ‒ je mastené ‒ pokrmový
tuk. ‒ 8. Vyhynuté plemeno psa
‒ česká prekladateľka (Kateřina)
‒ mužské meno. ‒ 9. Základná
číslovka. ‒ 10. Otec Rapaičovej ‒
barbari ‒ taliansky dirigent (Arturo).
‒ 11. Praobyvateľ Japonska
‒ okrídlené bytosti ‒ vpil. ‒ 12.
Izolácia chorých. ‒ 13. Extrémy.
‒ 14. Duby, po anglicky ‒ uveďte
‒ vtáčia chrípka ‒ 15. Mocenský
orgán ZSSR ‒ časti vozu ‒ osmina
kruhu. ‒ 16. Liečitelia. ‒ 17. Trváca
rastlina ‒ blaznieme ‒ syntetické
vlákno. ‒ 18. Severské mužské
meno ‒ český guliar (Jiří) ‒ staršia
značka gramoplatní ‒ 19. Obder ‒
pešie vojsko ‒ mužské meno. 20.
Zmenkoví ručitelia ‒ rokoval ‒ meno
Čudru. ‒ 21. Tekutina. ‒ 22. Bývalá
talianska mena (orig.) ‒ rozbroj
‒ valeriána. ‒ 23. Obar, po česky ‒
odletia ‒ trhal (poet.). ‒ 24. Zmenila
pôvodné na iné.
Autor: ras
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Príďte si po dobrúpôžičku bez poplatku za poskytnutie
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
www.postovabanka.sk
25
SI LV E S T ROVS K Á
„Mišo, bol si na Silvestra
v hoteli Tatra?“
„Nie, nebol.“
„Tak potom musíš poznať môjho strýka.“
„Prečo?“
„Lebo ... (tajničku tvorí 18
písmen).“
OS EMSME ROV KA
N
E
R
O
V
N
O
S
Ť
A
R
Ú
T
A
L
O
K
A
A
N
N
Ý
K
I
S
Ú
S
T
A
V
Y
O
O
V
T
S
U
R
B
O
O
E
N
L
A
T
O
R
I
S
O
S
C
T
Á
O
N
A
N
Y
K
O
L
CH
O
R
Á
L
I
V
E
T
R
O
Ň
P
E
K
I
I
B
T
Á
M
A
ALIBI – BALVANY – BARZ V E O N V O
I
I
I
D R
Z O T
T B
MANI – CHORÁL – KANKÁN
L
A
I
R E
– KOLATÚRA – KOMPARZISTA – KORENIE – KOA O V
L O V D Z A R Á O H H R R N
RYTÁRI – KOTVA – LIPNE
– MEDARD – MILOVANIE
P
I
O C
Z V R O V T
Ý V R M O Á A
– MOTORY – NÁTONE –
NEROVNOSŤ – NOTÁR
M Y N A V
L
A B O E D Y A H K P K
– OBLASŤ – OBRUS – ORO
Í
Á E
E N D N L
V D N D N R
Š
Ť
CHIDEA – PÁR HROZIENOK
– PÄŤ KANIBALOV – POHÁK O R E N
I
E
E
I
S
I
A A B O Á Ä
RIK – POLIČKA – POZORNOSŤ – SIROTA – SÚSTAVY
I
B
I
L
A Z M L M E A K Č
I
L O P
– SVETRE – ŠPÁRA – ÚTLY
POMOCNÍK – VENOVANIE –
VETROŇ – VNUCI – VOLVO
– VYZVEDAČ – VÝBORNÁ OZVENA –VÝTVOR – ZÁHRADA – ZNENIA – ZVONÁRI.Autor: Jozef Páleník
Z N Á M Y
S la b iková
Farár vraví maliarovi, ktorý maľuje
kostol:
„Človeče, čo ste
sa zbláznili? Kde
ste videli anjela v
topánkach?“
Ten mu na to
pokojne odpovedá:
„Pán farár,... (tajnička)?“
Z N Á M Y
kr í ž ovka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
Vodorovne: A.
Ženské meno – africký vták podobný
bocianovi – balamuť. – B. Vznešené
oslovenie ženy (z
angličtiny) – púštny
ker, ktorého plody
sa využívajú v kozmetike – značka
tvrdých cukríkov – idea. – C. Mesto na
juhu Slovenska – dužinatá zelenina –
vodný vták so širokým zobákom – príbytok baču. – D. Francúzsky herec (Jean)
– vpíjalo – pomoc – meno tenistky
Williamsovej – nerozrypuj – obec v levickom okrese. – E. Tajnička. – F. Staršia
talianska herečka (Virna) – Zolov román
– nevydatá dcéra grófa – opustení – vypekajte – veselohra, v ktorej hrá hlavnú
postavu Jozef Kroner. – G. Vyťahovali
meče – japonská ozdobná čerešňa –
ženské meno – pustí. – H. Biliardová
26
N E
palica – slovenský knižný vydavateľ
(Albert) – domáce meno Doroty – hlavné
mesto Kuby. – I. Mongolskí pastieri – veliteľ – dôverne oslovovali.
Zvisle: 1. Nerozdielnosť spoločnej
pohľadávky (právnicky). – 2. Talianske
mesto módy – niekde – riečice. – 3.
Bývalý španielsky pilot F1 (Pedro) –
nariekali – indický federálny štát. – 4.
Priesečníky priamok – hlúposť (hovorovo) – typ áut značky Lada. – 5. Značka
mliečnych výrobkov – lesné nekvitnúce
rastliny – súperi. – 6. Väčšina – písmeno
– náčinie na posilňovanie. – 7. Film so
skupinou Elán – špiritistická schôdzka
– bulharské pohorie. – 8. Bicí hudobný
nástroj – riečne prahy – nezištne pomáhajúci človek. – 9. Jednobunkový živočích – doštička (odborne) – odev. – 10.
Tropický cyklón v Karibskom mori – riskantne – bojový tanec novozélandských
domorodcov. – 11. Samopašná – riečisko – čistili saponátom. – 12. Zrútili sa
– nezaostrená – kučera (zastar.). – 13.
Kresťanský symbol obety.
Pomôcky: Lisi, Rodopi.
Autor: Lišiak
kr í ž ovk A
pevnina
obkolesená
vodou
1
argón (zn.)
lodenica
vymretý
kočovník
autorita,
vážnosť
schodiská
matka
Romula
a Rema
pružná
United Sta- smrdím, podložka
tes (skr.) zapácham na ležanie
zaťažte
svojou
váhou
oboma
rukami
naraz,
súručne
kolónia
5
stráv, zjedz
skupenstvo
vody
kryt motora
výstražne
napomeň
tam
druh palmy
sídlo v
Česku
vlnená
tkanina
bledožltý
drahokam
ponaučenie
spara
Regionálne
rozvojové
plány (skr.)
rýpaj
solmizačná
slabika
okované
vedro
rajčina
(potrav.)
rups
časové
obdobie
okolkovala
cér (zn.)
tlač
3
ošúpala
regionálna rozvojová agentúra
dupotanie
notový
zápis
2
4
elementary
accounting
machine
(skr.)
zničíme
ohňom
tuná
mexický
futbalový
brankár
druh borovice
moletný
takto
útok
lez
zmyslový
odraz skutočnosti
rekontra
zlato
plošná
miera
konzervuj
dymom
Island
(kód)
infekčná
choroba
kunovitý
dravec
neponáraj
písať, po
česky
praplazma
literárne
činný
človek
druh kyslého mlieka
autonómna oblasť
(skr.)
predložka
pomôcky
murárov
grécky
starovek
lesná správa (skr.)
degustácia
(zried.)
nieto
znížený
tón G
otec (dom.)
krovitá
ostnatá
rastlina
blok odliateho kovu
vo vlastnom byte
meno Pociskovej
podoba
látka proti
škodcom
krik
kilosiemens (zn.)
ovca
(zool.)
olejnatá
rastlina
seká
Andrea
(dom.)
filmová
hviezda
Pomôcky: airan, deterent, Ochoa.
Foto - FOTOLIA
Príďte si po dobrúpôžičku s nízkymi splátkami
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
hmyz
podobný
včele
Stará mama
spieva vnučke
uspávanku.
Po chvíli
dievčatko
vraví: ...
Autor: Leviatan
www.postovabanka.sk
27
okolie
(nár.)
skončil
meranie
ovládol
kapor, po
rusky
sídlo v
Anglicku
ad Acta
(skr.)
rodáci
mongolský zástera
najvyšší
(zastar.)
boh
ublížia
na cti
kešu
oriešky
(pôvodne)
odhadom
zdvih nohy
pri tanci
znášajte
faktor vonkajšieho prostredia
druh kyslého mlieka
vyčisti
praním
omámte
grécky matematik
vrchol, po
anglicky
brnenie, po
angl.
udieral
nohou
pascal
(zn.)
tón a
zvýšený o
poltón
kanály
1/1
nopka
francúzska
nosná
raketa
Investor
Relations
Officer
(skr.)
rýdzosť
zápasisko
na džudo
st.
estónske
platidlo
priaznivec
planétka
značka
syrov
kazažská
hora
liečivo
podpera poradie, po
anglicky
označenie
kvalitnej
múky
prvá
časť slov
(vonku)
oživovať
náradie
syntetické
vlákno
poplach
ešte, po
anglicky
slovenský
kaštieľ
útok
ťažká
voľba
Academy
(angl. skr.)
Imrich
(dom.)
aureola
European
Securities
Network
haluška,
po česky
Institute of
Linguists
1/2
mravný
základ
zaopatri
dal si ako
odmenu
hrdina
(kniž.)
najstarší
stupeň
strednej
jury
oddelenie
v nemocnici
sídlo na
Ukrajine
somár
dotieravý
hmyz
koleno, po
nemecky
umieráčik
opojil alkoholom
lepením
spojte
zvieratá
prístroj na
zapájanie
el. prúdu
svadobčan
obludy
pomenovať
potom
latinčina
(kód)
ázijský
štát
palivo, po
česky
egyptská
bohyňa vojny
2
francúzsky
sochár a
maliar
Hovorí manžel manželke: „Človek,
ktorý nedokáže rozprávať tak, aby mu
ostatní rozumeli, je podľa mňa veľký
hlupák.“ „Chápeš ma drahá?“ (Manželkina odpoveď je v tajničke č. 2.)
otec
(dom.)
ručiteľ na
zmenke
hnedožltá
farba
žrde
Pomôcky: álen, Amin, Daut, Eratostenes, rara, šorec.
28
ľavá ruka
Levoča
(EČV)
onak
plúž
Foto - FOTOLIA Autor: Leviatan
barbar
skriňa
biograf
príručná
dámska
taška
poludňaj- slovenská
šie jedlo
rieka
druh
antilopy
Klub slovenských
turistov
(skr.)
kmeň v
Nigérii
oxid hlinatý (vz.)
nástroj pri
pluhu
súvislé
poradie
toryovec,
britský
konzervatívec
3/2
šachová
figúrka z
exošachu
neprestaň
brať
Škót navštívi kamaráta v Edinburghu.
Keď si rodina išla sadnúť k obedu, hosť sa
chcel diskrétne vzdialiť, aby nerušil. Kamarát mu vraví: „(tajnička č. 1.)“
Slovenská
liga (skr.)
obráť
rušíte
stehy
krúti
poraní
kov, po
nemecky
americká
speváčka
Auckland
(kód
letiska)
spravia
stredný stupeň
kambria
nelietavý
vták žijúci
v Austrálii
konflikt
zvláštna,
po latinsky
pláta
vojenský
trubač
zospodu
roztvárať
začiatok
dňa
čierny, po
francúzsky
3/1
všetci, po
nemecky
slovko
úcty v Ázii
atómová
elektráreň
rieka na
Sibíri
rozčleňoval
natiahni si
odev
meno spisovateľky Vášovej
tenisový
úder
nočný vták
vojenská
jednotka
stalagmit
srsť oviec
dravá korytnačka
pomocná
veta
zástupy
zub (med.)
navigátor
(skr.)
straší
sajdkára
cudzie ženské meno
liatím
naplnil
hertz (zn.)
vypi tekutinu
americké
ženské
meno
zakončenie
poveriť
riešením
zrub
plakala si
mužský
plášť bez
rukávov
ženijná
armáda
(skr.)
koleso
obyčaj
kapustovitá zelenina
osobné
zámeno
kresať, po
česky
Prišiel chlap do krčmy a pýta sa krčmára: „Pane, odkedy sa táto krčma volá
U VEĽKÉHO VOLA?“ (Odpoveď krčmára tvorí tajničku č. 3.)
druh papagája
Hrajte každý deň o zlatú tehličku v hodnote 400 €
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
tlakostroj
Oľga
(dom.)
www.postovabanka.sk
29
kr í ž ovk A
TRI ÚVAHY O HRIECHU
čínsky
egreš
chyba,
mýlka
koniec
zápasu
v boxe
chlipneš
vymieňač
iónov
čierne
drevo
skratka
výrazu
dividium
iniciálky
herca
Ťapáka
citoslovce
bedákania
epocha
triasu
žiak
základnej
školy
podraďovacia spojka
zbožňovanie
španielske
mesto
tmavý vták
prúd
vykĺbim
športová
dvojica
patriaci
Ilone
1, 3, 6
uprostred
hojnosť
(básn.)
mužské
meno
cesta
lietadlom
2
rieka pri
Omsku
mrv
sídlo v
Čade
decimeter
(zn.)
klan
telegrafická správa
kovové
vlákno
kilopond
(zn.)
cvrk
druh koňa
lis
okruhy
(arch.)
bozk
(básn.)
okrasná
rastlina
stane sa
čulým
ruská rieka
kontrolór
kvality
jestvuješ
udierajme
Anna
(dom.)
kód Argentíny
ampérhodina
slovenský
spisovateľ
(Jozef Ignác)
sídlo v Bolívii
natoľko
meno Jakubiskovej
manželky
argón
starší
taliansky
futbalista
(Luigi)
plúž
klesal
stará grécka obeť
tárač
(pejor.)
obchodný
predajca
oká, po
česky
druh palmy
rozkaz
značka
jednotky
inch
Krútňava
kód let.
Simbai
dcéra Herodiady
rieka v
Rusku
pivnica
(zast.)
piť
bytový
podnik v
Novákoch
základná
číslovka
silný
povraz
znoj
pilot
pozoroval
patriaci
bohu
biele kravy
mne
patriaci
prútený
kôš
stĺp,
obelisk
molybdén
(zn.)
analgetikum (lek.)
európsky
rekord
(zn.)
4
jestvuje
solmizačná
slabika
omámite
športová
skratka
(athletic
club)
Pomôcky: ati, BENET, Iča, Marcha, Riva.
30
slovenská
hudobná
skupina
staršia
solmizačná
slabika
5
999 (rím.)
7
Autor: St.Plachý
Ako mať pôžičku pred Vianocami pod kontrolou?
V predvianočnom čase sa všetci snažíme, aby boli sviatky pokoja čo najkrajšie. Hľadáme možnosti, ako našich
blízkych potešiť, ale pritom nesiahnuť
na dno svojich finančných možností.
Angelika Farkašová, odborníčka na
úvery v Poštovej banke radí, čo zvážiť
pri výbere úveru, ak sa už rozhodneme po ňom siahnuť.
Blíži sa čas Vianoc, berú si
Slováci úvery aj v tomto období?
Slováci si najviac berú úvery
práve v posledných mesiacoch
roka. Peniaze však väčšinou nepoužijú na nákup darčekov alebo na prepychovú oslavu vianočných sviatkov, ako by sa mohlo
zdať. Viac ako 40 % spotrebných
úverov ide totiž na rekonštrukciu domu či bytu. Na vybavenie domácnosti spotrebičmi a
nábytkom sa používa približne
každý štvrtý úver. Účel úveru
si teda vyberajú zodpovedne.
Peniaze sa snažia nemíňať na
zbytočnosti. Vždy treba myslieť
na to, že vec, na ktorú si beriete
úver, by mala mať dlhšiu životnosť ako je splatnosť úveru.
poplatku za poskytnutie úveru.
Niekedy môže ísť aj o stovky eur,
čo dokáže úver poriadne predražiť. Napríklad v Poštovej banke
klient takýto poplatok neplatí
vôbec.
Máte nejakú radu na záver?
Úver by sme si mali brať len v
takej výške, aby sme ho dokázali zodpovedne splácať. Je dobré
si popritom vytvárať aj finančnú rezervu, aby nás nezaskočila
neočakávaná situácia. Rovnako
by sme mali zvážiť aj poistenie úveru. To môže významne
pomôcť pri zníženom príjme a
zvýšených výdavkoch v súvislosti s neočakávanou udalosťou.
Ktoré kritériá sú dôležité pri
výbere úveru?
V prvom rade je potrebné preveriť si výšku úrokovej sadzby.
Je dobré, aby bola čo najnižšia,
preto odporúčam porovnať si
ponuky z viacerých bánk. Treba
si však dať pozor na to, za akých
podmienok môžete úrok získať.
Banku by ste mali mať poruke,
aby ste šetrili nielen čas, ale aj
peniaze. Navyše to zjednoduší
riešenie všetkých záležitostí
spojených s pôžičkou, a to nielen na začiatku, ale aj počas celého splácania.
Poisťovňa Poštovej banky ponúka možnosť poistiť schopnosť
splácania pôžičky aj pre prípad
straty zamestnania.
Dobrá pôžička od Poštovej
banky spĺňa všetky kritériá:
•bezpoplatkuzaposkytnutie
pôžičky
•vovýškeod100€aždo
30000€
•sosplatnosťouod5mesiacov
aždo10rokov
•smožnosťoupoisteniaúveru
•preväčšinuklientovlen
s občianskym preukazom
naviacako1500obchodných
miestach po celom Slovensku.
Zlaté Vianoce so zlatou tehličkou
Poštová banka pripravila pre záujemcov o úver ešte jeden zaujímavý bonus. Tí, ktorí získajú v čase od 13. októbra do 23. decembra pôžičku od Poštovej banky môžu denne hrať o zlatú tehličku
v hodnote 400 €. Každú nedeľu bude vo vysielaní televízie JOJ
oznámených 7 výhercov. A to nie je všetko. Okrem tohto žrebovania budete zaradení do záverečného žrebovania o zlatú tehličku
v hodnote až 5 000 €. Úplné znenie podmienok súťaže nájdete
na www.postovabanka.sk.
Na čo ešte by sme nemali
zabudnúť?
Dôležité je overiť si aj výšku
O semsmerovka
Začiatok tajničky tvorí 22
nepreškrtnutých písmen,
koniec je skrytý v prázdnych
okienkach.
BATERKA – BOJKO – DEJEPIS – DIERA – DOBROTA
– DOPRAVNÍK – DRÁMA –
FĽAŠA – GLAZÚRA – GRAND
– HOSTINA – JANTÁR – KLAMÁR – KOALA – KOCKA –
KOKOS – LITÁNIE – MASKA
– MATKA – MOSTÍK – MOTOR – MRAVEC – NÁRADIE
– OBRAZ – OCTAN – OFSET
– OPRAVA – OŠETROVŇA
– OZNAM – PARMEZÁN –
PASTA – PAŠKVIL – PESTÚNKA – PIVÁR – PLAVEC
– POCIT – POTOK – POTOPA
– PREDSEDA – STRACH
– ŠIALENEC – ŠTART – TANIER – TENISTKA – TRAKT –
TRNKA – TVAROH – ÚVRAŤ
– VAJCE – VINETA – ZÁHRADA – ZÁSTUP – ZLATO
Autor: M. Ďurech
A
R
Ú
Z
A
L
G
N
A
I
T
V
Ť
E
S
K
D
D
O
B
R
O
T
A
R
L
R
E
I
N
A
T
Í
A
E
I
E
A
K
Ľ
Š
I
A
L
E
N
E
C
R
N
K
S
I
P
E
J
A
V
N
D
K
L
M
O
S
T
Í
K
Á
D
T
J
A CH A
Ú
E
Z
A
R
B
O
T
A
L
Z
A
A
A
K
N
R
T
R
Á
V
K
A
I
L
A
I
E
R
K
N
A
K
P
S
P
H
E
P
C
H
I
Ň
T
M
Á
L
T
E
L
O
E
Z
R
C
O
E
O
V
V
Á
R
N
C
Á
A
A
D
P
O
A
P
T
V
S
K
O
N
A
O
D
R
Á
M
A
A
P
D
U
O
A
T
Š
R
I
P
F
B
Á
U
Á
K
M
R
A
T
R
O
H
A
K
S
A
M
N
P
E
A
T
E
N
I
S
T
K
A
V
D
Á
T
N
A
U
Š
T
R
T
I
P
O
T
O
K
A
O
Z
N
A
M
A
O
B
A
T
E
R
K
A
S
E
D
Zlaté Vianoce s nízkymi splátkami len v Poštovej banke
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
www.postovabanka.sk
31
hlavolamy
Pyramída
Nájdite cestu odspodu až k vrcholu pyramídy, pričom prechádzať môžete iba cez
políčka, ktoré sa navzájom dotýkajú. Každé
z čísel od 1 po 7 treba použiť práve raz.
Vyfarbovačka
Mriežka je hrubými linkami rozdelená na niekoľko
regiónov, ktoré musia byť buď úplne prázdne, alebo
celé zafarbené. Vyfarbite niektoré regióny tak, aby
bolo v každom riadku a stĺpci vyfarbených presne
toľko políčok, koľko sa uvádza na okraji mriežky.
32
Slučka
Zakreslite do mriežky slučku, ktorá prechádza cez
každé políčko práve raz a nikde sa nekrižuje a ani sa
nijako inak nedotýka. Cez oranžové krúžky prechádza
vždy priamo a v zelených krúžkoch vždy musí zmeniť
smer (v 90° uhle).
Súčty
Rovnice
+3
/6
+2
-5
/3
x3
+8
-3
x7
x4
-2
-2
/2
-8
-7
Vyplňte hornú mriežku číslami 1-5 a spodnú 1-6 tak,
aby sa rovnaké čísla neopakovali v žiadnom z riadkov a
stĺpcov. Čísla pod mriežkou udávajú súčet čísel v danom
stĺpci.
Do zelených políčok napíšte každé z čísel od 1 po 20
práve raz. Spodné číslo v každom z piatich stĺpcov
musí byť výsledkom matematických operácií, ktoré sú
naznačené (napr. 2 + 3 = 5, 5 x 3 = 15, 15 - 2 = 13).
Pravouholníky
Zakreslite do mriežky niekoľko štvorcov a obdĺžnikov
tak, aby ich strany ležali na predznačených čiarach.
Tieto pravouholníky sa môžu navzájom pretínať, ale
nesmú mať spoločnú stranu a ani vrchol. Čísla udávajú súčet veľkostí všetkých pravouholníkov, v ktorých sa
nachádzajú.
Príďte si po dobrúpôžičku bez poplatku za poskytnutie
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
www.postovabanka.sk
33
P í sme n ová
kr í ž ovka
Jan Sobotka: „Bolo to veľké zviera...
(dokončenie v tajničke).“
Vodorovne: A. Druh kliešťovca –
najväčší suchozemský cicavec – útvar
sivej hmoty v medzimozgu (anat.). –
B. Venezuelský prezident, nástupca
Huga Cháveza – dravé vtáky – zisťoval
totožnosť. – C. Áron (bot.) – úspech –
kód San Marina – smutná báseň. – D.
Príslušník rétorománskeho etnika vo
Švajčiarsku – odroda nikelínu – nemecký politik, ríšsky minister zbrojnej výroby
(Albert) – ihličnatý strom. – E. Meno
amerického herca Palina – otĺkol – zazrel, spozoroval – prezident vojnového
Slovenského štátu. – F. Tajnička. – G.
Nájomné vozidlo, aj taxík – kvapalina
jemne rozptýlená v inej kvapaline –
patriaci otcovi (fam.) – čínske ženské
meno. – H. Výzva k tichu – turecké sídlo
pri pobreží Čierneho mora – slovenské
mesto – bývalá ruská orbitálna stanica.
– I. Zviniem, namotám – Dietlova hrdinka
– všeobecný nedostatok potravín – dovidenia (hovor.). – J. Lietadlo (zastar.)
– ázijský hmyzožravý vták – druh hmyzu,
škvor. – K. Stala sa tmavšou – choroba
s bolesťami v krížoch, lumbago – nákazlivá črevná choroba.
Zvisle: 1. Ozdobná rastlina, láskavec – EČV okresu Žilina. – 2. Re-
1
2
3
4
5
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
publika v Ruskej federácie, hraničiaca
s Fínskom – Manufacturing Execution
Systems (skr., Výrobné informačné systémy). – 3. Tromf v kartách – vývoz. – 4.
Druh liehoviny – naoko, zdanlivo. – 5.
Značka prvku irídium – alebo (bás.) –
ťapká v tme, blúdi. – 6. Dohliadnime
– 1055 rímskymi číslami. – 7. Ťažká
voľba – falošný, nepravý, po maďarsky.
– 8. Nemecká kartová hra – slovenský
hokejista (Michal). – 9. Druh opice, gibon
bieloruký – slovenský básnik, predstaviteľ katolíckej moderny (Janko). – 10.
Osobné zámeno – zistia, poznajú. – 11.
Nezachránia (kniž.) – starorímsky pe-
niaz. – 12. Nástroj na zametanie – zábava. – 13. Zápasník s býkmi – surovina na
výrobu piva. – 14. Značke pre abvolt –
slovenská rieka, prítok Slanej. – 15. Lebka (bás.) – pomocník vojenského lekára,
ošetrovateľ (slang.). – 16. Semita – tu,
po rusky – Chránená oblasť (skr.). – 17.
Ruský minister zahraničných vecí z obdobia 2. svetovej. vojny – časť vlnovky. –
18. Pripravil obed – drobné motýle. – 19.
Záhrada – závod na výrobu soli. – 20.
Popevok – balkánsky smrek.
Pomôcky: Abana, Dzubina,
Karélia, Molotov, Speer.
Autor: Tibor Várnagy
kr í ž ovka
Woody Allen
spevohra
hruď
kraj na
Slovensku
osobné
zámeno
patriaca
ujovi
EČV Mala- kód Albánciek
ska
zašpiň
chorobná
zúrivosť
predpona
(svetlo)
rozprávkový princ
v poriadku
(hovor.)
rieka, po
španielsky
značka
farby na
vajíčka
značka
obojživelného
vozidla
farba
vojenských
uniforiem
„Hneď ako sa
moji rodičia dozvedeli, že ma
uniesli, začali
konať.“
2
mongolský
pastier
3
priestor pri
dome
japonská
lovkyňa
perál
ponáraj,
top (kniž.)
meno
Jaroslava
1
mrazená
pochúťka
prístav v
Čiernom
mori
školák,
študent
zničený
cudzopasná rastlina
rádium
(zn.)
hovor
mimovládna organizácia (skr.)
Verejnosť proti násiliu
Minister. zahraničných vecí
dôveruj
jednotka
dedičnosti
produkt
včiel
české opyt.
zámeno
zdanlivý
liek
plastická
hmota na
výrobu
rúrok
Pomôcky: klipa, Lybar.
34
FOTO - TASR
Autor: DD
M I N I kr í ž ovk Y
ozvena
pravoslávny kňaz
irídium
(zn.)
ústna
dohoda
prinášala
obetu
sušená hľuza
drží v
tajnosti,
skrýva
rodička
jednoklonný nerast
talizman
nemoc
staroveký
obyvateľ
Arménska
občiansky
preukaz
(skr.)
zle
vytriedený
pieskovec
drgne
zľava
z ceny
tovaru
citoslovce
zvolania
nástroj na
štiepanie
tohto dňa
(skr.)
zo
maštaľ pre nerast
skupiny
kravy
azbestov
potiklad
obec na
Kysuciach
predložka
trhal
ovocie
masa na
polievanie
múčnikov
nočný
podnik
čínske
ženské
meno
rastlinné
antibiotikum
značka
čistiaceho
prostriedku
amerícium
(zn.)
časť celku
vlastník ,
majiteľ
pripravuješ
cesto
určite
talian, po
česky
rímske
číslo 1002
je, po
nemecky
3
prieskum
verejnej
mienky
obdobie
prvohôr
naspodu
jodid sodný (vz.)
tlakostroj
nit (zn.)
Indície - Tajničky štyroch švédskych minikrížoviek skrývajú indície,
ktoré vám pomôžu odhaliť skryté heslo. Pri zasielaní súťažných riešení
stačí, ak napíšete heslo (4 písmená).
ukazovacie
zámeno
značka
kvality
múky
ženské
meno 2.3.
sen, po
maďarsky
Európsky
parlament
(skr.)
2
nie veľkí
1
značka
elektrospotrebičov
meno ka- niektorých
rikaturistu vstavačoLesyka vých rastlín
HESLO:
hazard
. . . .
brazílsky trestanecEČV Parti- spisovateľ ký tábor v
zánskeho prozaik
bývalom
(Jorge)
ZSSR
prístroj na
meranie
tlaku
registračné miesto
(skr.)
ostrov v
Chorvátsku
dvojhláska
austrálsky
pštros
versus
hliník (zn.)
jeden z
atómov
prvku
Slovenské
národné
povstanie
somár
odborník v dunivé
zvuky pri
optike
búrke
býčie
zápasy
skrivili
modla
Baron z
knihy G. A.
Bürgera
4
tenká
doska
časť ženského tela
tajná írska
organizácia
ročné
obdobie
ruský
súhlas
pascal
(zn.)
krúť
zápal ucha
(lek.)
infarkt
myokardu
(skr.)
znoj
neón (zn.)
hranica
(lek.)
Kentucky
(skr.)
vedecký
názov
krídla
kypri pôdu
pluhom
polyamidové
vlákno
(skr.)
Pomôcky: álom, amiant, droba, epidot, izotop
Príďte si po dobrúpôžičku s nízkymi splátkami
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
ovocná
záhrada
Autor: DD
www.postovabanka.sk
35
K l a s i c k é
Do mriežky vložte
číslice 1 až 9 tak, aby
sa všetky nachádzali
v každom riadku,
stĺpci a vo vyznačených vnútorných 3x3
štvorcoch práve raz.
s u d o k u
2
3
4 2
7 5
3
5
4
2
9
4
6
8
5
4
7
5
5 6
9
8
1
7
9
Autor: Ivana Štiptová
36
6
8
7
6
1
1 3
8
3
1
4
6
4
2
7
4
1
2
3
4
1
5
5
1
8
5
9
1
1
7
2
1
5
2
9
6
3
7
2 6
4
7
6
2 8
2
8
3
8
5 3
7 4
9
5
3
2
8
9
6
4
5
6
5
7
8
1
7
4
2
9
7
1
4
4
5
1
6
7
4
7
1 8 6 3 2
3
9
4
9
2
8
9
9
3 9 7 2 5
6
5
1
5
8
2
2
1
7
2
8
8
6
3
3
8
9
4
2
6
1
7
3
9
6
5
3
8
7
8
5
8
2
6
2
1
8
7
4
7
4
6
5
1
7
9
5
1
3
2
8
7
2
9
k r í Ž ov k a
PABLO CASALS DEFILLÓ
úsilie
fínsky
hokejista
(Jane)
meno
Buľbu
belgické
kúpele
Balkánec
Internátna zdravila si
škola (skr.)
hostí
ovilo
popolavo
ruský
režisér
grécka
stĺpová
sieň
1
ukazovacie
zámeno
nafúkla
Semitka
naturálny
(skr.)
juhoame­
rický vták
obyvateľ
Hanej
udieraj
4
kamenný
meteorit,
povetroň
5
ovládol
popínavá
rastlina
meno
Picassa
bulharský
panovnícky
rod
ohorok
neklesali
ste na zem
užívali si
taliansky
tenorista
vysoké pa­
mätníky
ruská rieka
zaniknutá
šachová
figúra
druh kozo­
rožca
vietnam­
ská rieka
sídlo v Mali
jednotka
el. kapacity
trestali
bitkou
predmestie
Viedne
kód Albán­
ska
aromatická
zlúčenina
britský štát
slov. futbalis­
ta (Karol)
ostrý
japonský
chren
filmár
2
filmový mi
mozem­
šťan
automobil
akváriová
rybka
udupali
hlupáci
(pren.)
ženské meno
od udané­
ho dňa, po
latinsky
fínske muž­
ské meno
značka
náš kon­ kozmetiky
tinent, po sedadlo tenis.
nemecky
rozhodcu
mamin
brat
estónsky
šachista
zväzok
slamy
samec
svine
staro­
grécky
matematik
a filozof
gibon
bieloruký
meno
Samprasa
poumývaj
skratka na
recepte
kazašská
metropola
chlopňa,
po česky
slovenský
fyzik
zbierka
súdničiek
Slov. odbo­
rová rada
prítok
Seiny
radón (zn.)
horúčava
(slang.)
osudové
znamenie
mesiac
Jupitera
chrbát, po
maďarsky
kórejská
dynastia
3
Amerika,
po anglicky
vzdušne
(hud.)
necmúľať
Pomôcky: Ekk, hát, Oise, Oll, Saro, Sesan, Veme.
Foto - FOTOLIA
Hrajte každý deň o zlatú tehličku v hodnote 400 €
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
Autor: Mrcko
www.postovabanka.sk
37
Gýmeš (Jelenec)
francovka
štát v
Južnej
Amerike
vládca
emirátu
je dominantou širokého okolia (tajnička č.1). Zrúcaniny hradu ležia na
kremencovom kopci Dúň na južnom
svahu Tríbečského pohoria. Hrad dal
postaviť v 13.storočí zakladateľ rodu
Forgáčovcov, jednej z najvplyvnejších
a najbohatších rodín v Uhorsku, Ondrej. Jadro hradu tvoril do polovice
15. storočia veľký obytný palác a dve
veže. Neskôr sa rozrástol o veľké
predhradie a pribudol aj ďaľší obytný
palác. V čase tureckej expanzie postavili aj (tajnička č.2) a zosilnili opevnenia. Napriek týmto opatreniam
Turci hrad zničili. V 17. storočí utrpel
Gýmeš veľké škody za Betlenovho
povstania, keď ho povstalci podpálili.
Forgáčovci ho dali opraviť, ale v 19.
storočí hrad definitívne opustili.
nekvasený
chlieb
francúzsky
výrobca
elektro­
niky
Demo­
anglické
filmový
kratická mimozem­
ženské
strana
meno
šťan
Slovenska
(Debora)
ženské
meno
(28.12.)
bývalý
odevný
podnik v
Trenčíne
tu máš
číselná
lotéria
mužské
meno
ruského
pôvodu
kujný nerast
patriace
dedovi
euro (kód)
pomocná
veta
prítok
Volgy
pusa
ruský koz­
monaut
(Vasilij)
1/1
slovenský mali­
ar (Martin)
starorím­
ska zlatá
minca
skrivila
padá sneh
samec
sliepky
závodná
stráž (skr.)
opojný
nápoj
majster sve­
ta v sudoku
(Morinishi)
meno Márie
Slovenská
republika
(skr.)
severské
zviera
predpona
(svetlo)
kaprovitá
ryba
vojenské
topánky
región v
Brazílii
značka
dporákov
prezývka Ei­
senhowera
ostrov v Balt­
skom mori
stará
dĺžková
miera
lekárska
komisia
2/1
www.vydavatel.sk
rytmický
základ
džezového
prejavu
klávesový
hudobný
nástroj
Pomôcky: akoroid, APEM, Isara, kota, Lazarev, ravo, Sarema, Sul. Foto - Daniela
Zdroj: Štefan Moravčík • POVESTI O SLOVENSKÝCH HRADOCH • Vydavateľstvo Matice slovenskej, 2010
38
Autor: DD
Gýmeš
býval cieľom každoročných
púti do novej kaplnky zasvätenej sv. Ignácovi z Loyoly,
zakladateľovi rádu jezuitov.
V deň sv. Ignáca pútnikov
čakalo aj bohaté pohostenie. Traduje sa, že na hrade
privítali každého hosťa štyrmi údermi drevenou lopatou, tzv. lopatovým tancom
a zápisom do pamätnej
knihy. Aj keď bol hrad obývaný len do začiatku 19.
storočia, veľkolepé púte sa
konali naďalej.
Predpokladá sa, že pomenovanie hradu je vytvorené zo slova gim - jeleň.
nepriaz­
nivá
okolnosť
striebro
(zn.)
šedivo
jazero vo
Fínsku
úhľadné
písmo
jestvuješ
praobyva­
teľ Peru
jeden zo
zmyslov
detský
zásyp
čistiť, po
anglicky
Elektronička
naplata ces­
tarine (chorv.
mýto)
rádium
(zn.)
1/2
živica z
austrál­
skych
stromov
meno
Edity
javor (bot.)
chorvátsky
ostrov
vlasové
výrastky
cvičná
skladba
prúdenie
vody
ruský
súhlas
psovité
šelmy
český akroba­
tický lyžiar
pieskový
násyp
Zolov
román
opak
zenitu
elektrický
vodič
drobná
planétka
utrie
meno Oľgy
čaro, po
esperant­
sky
pero na
ozdobné
písmo
v poriadku
znášal
bolesť
chumáč
trávy
súhlas
otec
(hovor.)
vlak, po
anglicky
požívaj
tekutinu
hlavica
antických
stĺpov
rozum
2/2
mäkká
hudobná
stupnica
mesto v
Taliansku
Rhode
Island
(skr.)
yard (zn.)
Riešenie krížovky môžete posielať do 20. 12.
2014 aj formou SMS správy, stačí červenú
časť tajničky, v tvare LIS (medzera) 39
(medzera) riešenie Na číslo 7005 Cena
SMS správy je 0,20€ s DPH. Knihou Štefana Moravčíka odmeníme jedného výhercu.
Zlaté Vianoce s nízkymi splátkami len v Poštovej banke
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
www.postovabanka.sk
39
D o p l ň ova č k a
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
1. Kladné ohodnotenie. – 2. Falošné vlasy. – 3. Komické
napodobňovanie, imitácia. – 4. Personál lietadla. – 5. Detská
pusa. – 6. Plavidlo schopné plavby pod vodnou hladinou. – 7.
Ohováranie, po česky. – 8. Nitrianske knieža. – 9. Úžitková
rastlina. – 10. Prasklina. – 11. Drahý kov.
Staručká pani príde po dlhšej dobe k svojmu lekárovi a ten
sa jej pýta:
„Prečo ste u nás tak dlho neboli?“
„Ale, pán doktor, ani sa nepýtajte, ... (dokončenie je ukryté
v tajničke).“
Autor: rED
OS E M S M E ROV K A
R
D
A
L
K
E
R
P
S
A
A
D
A
M
I
T
A
E
E
R
K
J
U
R
D
T
S
K
L
A
D
B
N
D
T
E
Z
A
K
Í
R
P
A
P
O
R
A
N
I
C
A
S
P
R
E
V
I
S
I
R
Ž
R
N
E
R
L
Z
V
A
K
R
E
R
C
R
E
É
E
T
Í
O
N
A
A
Z
T
E
S
I
L
V E
S
T R O V S
K É
P
L
A
O
A
N
O
Š
E
R
N
A
H
R
T
Í
R
Á
K
U
L
T
Ú
R A Ň A
J
K Y
K
Š
A
T
T
I
O
A
K
O
Á
Š
L
K
T
T
K
Ť
P
A
V
R
X
A
N
T
I
P
A
Á
T
É
E
A
O
O
O
M
Y
P
A
Í
Á
E
O
A
S
O
Y
L
Á
I
R
E
S
S
V
R
N
O
P
T
I
K
R
K
I
L
B
T
I
Í
K
Y
V
O
R
T
S
O
Y
Y
K
Ž
A
L
O
B
C
A
Starostlivá žena v silvestrovské ráno osloví
(asi svojho) muža:
„Ahoj Jožino. Tak, dnes máme konečne
Silvestra. Ozaj, už si raňajkoval?“
„Odpoveď (asi svojho) muža tvoria nevyškrtané písmená (18 písmen) silvestrovskej
osemsmerovky.“
40
A
V každom slove legendy je jedno písmeno navyše. Treba zistiť ktoré, odstrániť ho
a takto upravený výraz vyškrtnúť v obrazci
osemsmerovky.
ADAMTITA – ALKANÍN – ALIBRI – CIPROK – DERAVCE – IDEANT – JAVCORINA
– KAMPOTA – KATASTIER – KÁRAJE – KULATÚRA – KURPIÉR – OPATIK – ORGANICA
– OSTRKOVY – PLIESEŇ LÁSIKY – PÍŠŤA-
LEKY – PREKOLAD ­ – PREVIAS – PRIPOR
– PRÍKLAZ – PRÍSTAVKY – prívesČok – rezerOva – riMasa – seriNály – sklaNd – sYpánok – starKé tAraktory – stopKár – šEport – TAŠÍKY – tesNil – trénerEka – tArhan – tUvorba – vanIkúše – XantipKa – zakAryté okNo – zElá tOryska – zÁvada – žalobIca –žiletUka otAroka.
Autor: Jozef Páleník
N ep r i a m a
ú me r a
stonajú
trýzni
stará
vý­
mama, po krajský
nemecky bor (skr.)
švihák
(kniž.)
patriaci
ocovi
povaha
po troche
jesť
5
vyjadrenie
rovnosti
dvoch
pomerov
6
anglický
teológ a
filozof
dole
obraz
svätých
sútok
3
tovariš, po
nemecky
jemné
pečivo
hranica
(lek.)
koryt­ severské
odprataj druh
mužské
načky
meno
podfuk
srsť
niektorých
zvierat
sodík (zn.)
druh žaby
egyptský
boh Slnka
ťažké
kladivo
previnenia
kniha máp
kopaním
skypria
nórske
sídlo
právo, po
latinsky
darovali
mater
teda, po
nemecky
hliník (zn.)
heslo
(kniž.)
1
slávnostná
sieň
nepodľah­
ne
solmizačná
slabika
slzia
mura
zvratné
zámeno
bočná loď v
bazilike
kaligrafic­
ké pero
natieram
krvný ob­
raz (skr.)
majstrovstvá
Európy
takmer
tuhý
kaz, nedo­
statok
slovenský
kaštieľ
zlato, po
španielsky
kukurica
(bot.)
odb. lesný
lacný
hospodár
spôsob ces­
tovania
2
nový odsek
(typ.)
búrlivý
potlesk
4
mravec, po
anglicky
osobné
zámeno
Saudi Electr.
University
citoslovce
nadšenia
tamtí
Sveriges
Television
zastarane
adminis­
tratívna
jednotka
čiarka (lin­
gvisticky)
plumbum
súhlas
výrastky
na klás­
koch
týkajúci
sa oja
iba
para
Nová scéna
obyvatelia
Írska
pookrialo
polovica
šumivé
víno
true moni­
tor radar
(skr.)
kód letiska
Arvidsjaur
praobyva­
teľ Peru
vykreslí
ubytovacie
zariadenie
(skr.)
francúzsky
automobilo­
vý koncern
Litva (kód)
americká
mačkovitá
šelma
pripravil
varením
stávali sa
pustými
pooriem
Pomôcky: Alta, Anselm, Knote, ius.
Foto - FOTOLIA
Príďte si po dobrúpôžičku bez poplatku za poskytnutie
3%.BB/LVLDNB32'LQGG
Autor: Leviatan
www.postovabanka.sk
41
ŠKÁLA
OBTIAŽNOSTÍ
jednohubky
na zahriatie
ľahké úlohy
pre každého
stredne náročné
úlohy
náročnejšie úlohy
na prevetranie
mozgových závitov
najťažšie úlohy
pre profíkov
V Y H RALI
S T E ?
nVeľká krížovka o 20 €
Helena Pathová – Štúrovo
nKrížovka o 30 €
Jarmila Gličová – Nesvady
nHádankárska pasovačka o 10 €
Jozef Pavlík - Prešov
nKrížovka o 50 €
Anna Kročková – Bežovce
nKrížovkársky päťboj o 12 €
Jozef Wollner – Kremnica
V ý he rc ov i a 1 1 / 2 0 1 4
nKniha Povesti o slovenských
hradoch
Daniela Danielčáková – Kežmarok
n3 x 10 € za odoslanie piatich
ľubovoľných úloh
Anatolij Breza – Svidník
Elena Murínová – Banská Bystrica
Peter Gunár – Trenčín
Všetkým výhercom srdečne
blahoželáme!
Čo môžete vyhrať
n
n
n
n
n
Str.
Str.
Str.
Str.
Str.
4 – 5 Veľká krížovka o 20 €
13 Krížovka o 30 €
15 Hádankárska pasovačka o 10 €
19 3x Kofex od spoločnosti Naturvita
23 Krížovka o 50 €
n Str. 25 Krížovkársky päťboj o 12 €
n Str. 38 – 39 3x Kniha Štefan Moravčík – Povesti o slovenských hradoch
n 3x 10€ za odoslanie piatich ľubovoľných úloh
Riešenia z čísla 11/2014
Titulná strana: Slová sa nepočítajú, ale
vážia.
str. 23.: n krížovka o 50€: …dom sa zmení
na mrakodrap, ak sa pokazí výťah.
NOVEMBER 2014
50. ROČNÍK
str. 3.: n striedavá krížovka: …rybolovom.
CENA 0,60 €
str. 4 - 5.: n krížovka o 20 €: 1/ …ja tadiaľto totiž jazdievam autobusom, 2/
…nepôjdeme si sadnúť bližšie k
oknu?
HRAJTE
AŽ O 150 €!
NAJTRADIČNEJŠÍ
KRÍŽOVKÁRSKY
ČASOPIS
mesto
Pomôcky: niečo zvinuté
v Luxembur- meno Ulriky Esch,
Osipov do valca
sku
n Keď hrmí v tomto mesiaci, nech
sa tešia sedliaci.
str. 10 - 11.: n krížovka : 1/ …okolo rieky
Dunaj, 2/…Veltlínske zelené víno a
pikantnú horčicu.
str. 12.: n osemsmerovka: …inak by to
predsa nebol raj.
str. 13.: n krížovka o 30€: Je zle oblečený
ten, kto nenosí na tvári úsmev.
str. 14.: n písmenová krížovka: …hladomor
ste zapríčinili vy.
n doplňovačka: …má na to právo.
str. 16.: n písmenová krížovka s poprehadzovanou legendou: …už spolu
42
živočíšny tuk
očaril
New York
tendencia
lístok, po
česky
Národná
banka
Slovenska
Talian, po
česky
Erika (dom.)
vek
míňaj
peniaze
francúzska
šansoniérka
(Edith)
2
zákonník
práce
obec pri
Komárne
obyvateľ
Srbska
ženské meno
malý
projektil
toto, po
rusky
amerícium
(zn.)
Slovenská
akadémia
vied
alebo, po
rusky
plošná miera
str. 28 - 29.: n krížovka : 1/ …posledný, 2/
…malokarpatské priesmyky, 3/…
ves ľudí zbierajúcich smolu.
str. 30.: n mozaiková krížovka: …pravdaže, vynikajúco varí.
3
olejnatá
plodina
n osemsmerovka: …že sa im
nejaký prihlási?
str.27.: n krížovka: …žene do náručia bez
toho, aby sme jej padli do rúk.
LÚŠTENIE
PRE CELÚ
RODINU
čert, zlý
duch
morský
kôrovec
stúpenec
chasidizmu,
židovského
náboženstva
str. 8.: n mozaiková krížovka: …lebo
dnes sú rozvody drahé.
str. 9.: n krížovka: …asi áno, už spolu
chodíme rok a ešte sa nezasmial.
myslená
priamka
1
n osemsmerovka: …pod hladinou
nikto neuvidí.
n písmenová krížovka: Kto nemá
chlieb, je chudobný. Kto nemá
rozum, je ešte chudobnejší.
veštec
znemožni,
zosmiešni
ruský
hokejista
európium
(zn.)
str. 7.: n krížovka: …každému slovu,
ktoré jeho žena nepovedala.
str. 26.: n písmenová krížovka: …lebo sa
vám od nej zbehnú šaty.
str. 6.: n obrysová krížovka s vnútornou
striedavou krížovkou: Heslo: Pranostika na November.
str. 24: n krížovka: …dobrej kuchárky a
dobrého trávenia.
meno
mladšieho
zo Schumacherovcov
nechodia a ona je v siedmom
mesiaci.
n krížovka: Vtip je zbraň bezbranných.
str. 17.: n krížovka: …takú diaľku , aby
som sa najedol s cudzími ľuďmi.
str. 19.: n krížovka: …ktorý nám umožňuje stratiť všetky kľúče naraz.
str. 20 - 21.: n krížovka: …1/ …uvedom si,
že máš v ruksaku celodennú stravu. 2/ …celú noc flákalo a už vie
bez problémov zbehnúť po pivo.
n osemsmerovka: …ten zvyšok je
od babičky.
str. 31.: n krížovka: …neviem zlatíčko
moje, spýtaj sa babičky.
str. 34.: n písmenová krížovka: …strácajme radšej ten Váš.
n krížovka: Prvý zaspí vždy ten,
kto chrápe.
str. 35.: n minikrížovky – indície: MESIAC
str. 37.: n krížovka: …aj ty by si si mal
zobrať príklad z rýb a piť iba vodu.
str. 38 - 39.: n krížovka: 1/ …škoricou a
klinčekom, 2/… kokosové mlieko
zmiešané s morskou vodou.
str. 40.: n písmenová krížovka: …zrážka s
blbcom.
str. 22.: n písmenová krížovka: …iba priberá na váhe.
str. 41.: n krížovka: …Alkoholik je človek,
ktorý pije viac než jeho lekár.
n osemsmerovka:…napredovania
spočíva v tom, že začneme.
n osemmserovka: …prehovoril
som ju.
1) Mužské meno Mikuláš
pochádza z gréčtiny.
Držiteľa tohto mena
vraj ovplyvňuje planéta
Jupiter a jeho ochrannými kameňmi sú ametyst
a smaragd. Viete čo
znamená toto meno
v preklade?
A) statočný
B) slobodný
C) víťaz
D) umelec
KVÍZ
2) Jedným z najznámejších
Mikulášov je americký
herec Nicolas Cage, známy napríklad z filmov 60
sekúnd, či Lovci pokladov.
Uhádnete, ktorý slávny
hollywoodsky režisér je
jeho strýkom?
A) Francis Ford Coppola
B) Martin Scorsese
C) Steven Spielberg
D) Woody Allen
3) Zrodenie modernej
astronómie môžeme
datovať od roku 1543,
keď Mikuláš Kopernik
publikoval traktát o Slnkostrede. Kopernikova
teória, kde Zem obiehala
okolo Slnka, bola jednoduchšia a vysvetlila
mnohé dovtedy nejasné
pozorovania. Viete ako
nazýval Mikuláš Kopernik vo svojich prácach
Slnko?
A) veľké jablko
B) svetlo sveta
C) lampa vesmíru
D) žltá guľa
Foto - FOTOLIA, SITA, WIKIPĚDIA
Správne odpovede: 1C, 2A, 3C
DEŤOM
Nájdi 2 x 10 rozdielov!
Zlaté Vianoce
s nízkymi splátkami
bez poplatku za poskytnutie pôžičky
hrajte každý deň o zlatú tehličku v hodnote 400 €
a hlavnú výhru, tehličku v hodnote 5 000 €
aj na každej pošte
www.postovabanka.sk
Príklad výpočtu RPMN: Pri úvere vo výške 3 000 €, s úrokovou sadzbou 14,9 % p. a., s počtom mesačných
splátok 120 vo výške 49 € je RPMN vo výške 15,95 % a celková čiastka, ktorú spotrebiteľ zaplatí, je 5 801,68 €.
Na schválenie a poskytnutie pôžičky nie je právny nárok. Štatút súťaže na www.postovabanka.sk.
Download

December 2014 - Lišiak