5. ŽEHNÁ NÁS
3. VŠADE TAM, KDE SÚ
G
D
G
G
1. Všade tam, kde sú, ľudia zídení ,
D
G
C
v mene Ježiš v Láske zjednotení .
a
e
a
C
G
G
G
a
D
keď do chrámu vchádzame krokom váhavým,
neťaží nás srdca rana,
keď osloví nás Ježiš slovom láskavým.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.
C
h
1. Žehná nás ruka Pána,
G
h
Dnes viem, že náš Boh je
R: Voláme Sláva, keď v mene kríža
na tomto mieste prítomný!
obeť sa začína, drahý náš Pán,
D
C
e
G
a
C
D
R: Privítajme Pána v tomto chráme,
prenikni nás, voveď nás do raja.
nech ho Božia sláva naplní.
Voláme Sláva, keď v mene kríža
Svojmu Bohu spievame a hráme,
obeť sa začína, drahý náš Pán,
D
G
C
G
D
G
e
G
fis
E/fis/E
1. |: Dobrý je Pán, hoden všetkej chvály ! :| 3x
fis
Dobrý je Pán, zvelebujme Ho!
fis D
D
E
fis D
D
prenikni nás, voveď nás do raja
4. DOBRÝ JE PÁN
E
a
C
pieseň spasených.
D
h
/G/
2. Ochotní sme začať znova,
žiť s vierou a láskou svoj život nádherný.
Nepodľahnúť silám temna,
v čnosti rásť a rúchom sa odieť belavým.
A
Amen, aleluja ! Ježiš Kráľom je.
A
fis
Amen, aleluja ! Ježiš Kráľom je .
9. DUŠA MOJA, OSLAVUJ PÁNA
a
G
C
R: Duša moja, oslavuj Pána,
F
E
a
F
FGA
C
C7
C
G
A
pevná stojí po celé veky
D
G E A A7
A
H
G
C/C E4E
G
.:|
F
G
CE4E
G
F
G
aE4E/a
vďaka, že krvou Baránka sme očistení
11. POĎ TERAZ JE ČAS
G
Napájaš všetko živé na Zemi, v korunách
stromov spievajú vtáci.
G
a
D
h
a
a
prameňom rozkážeš narásť v rieky.
fis
C
F
R: |: Pane, keď odkryješ hriech, kto obstojí
Modrými moriami ju napá jaš,
D
a
|: a preto tu smieme stáť
D7
G
e
F
a
Spevňuješ Zem, dal si jej základy,
F
G
Pred Tvoju tvár pozývaš nás.
zaodetý do veleby, krásy.
G
F
Pred Tvoju tvár stále zveš nás,Ty vojsť voláš nás
G
C
a
Nemôžme si to zaslúžiť, je to pre krv Baránka.
1. Pane Bože môj, aký si len veľký,
F
G
len pre milosť smieme stáť.
Duša moja, oslavuj Pána, aleluja.
C
a
Len milosťou môžme vstúpiť,
oslavuj Pána, oslavuj Pána.
G
10. LEN MILOSŤOU
CD E
Aleluja.
R:
D
(BRIAN DOERKSEN)
G
D
1. Poď teraz je čas vzdať chválu,
A4
e
G
poď, srdce svoje mu s láskou daj.
D
G
D
Poď, taký aký si, chváľ Ho,
A4
e
G D
poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa. Poď!
:|
E
A
C7
R: Skúšaj, skúšaj, prebuď nás,
h
E
E
A
F
A
F
spíme spánkom zlým,
h
F7 B
Fdim
R: To kvôli Kráľu , Kráľu
E
d
g
C7
priprav každý cestu Pánovi .
A
F
príď a spánok ukonči ránom sviatočným.
2. Ľahšie Ti bolo Pane zostúpiť do chleba,
ťažšie je cestu nájsť a spôsob do sŕdc
namyslených osôb.
Ľahšie Ti bolo Pane vystúpiť z tvrdých skál,
ťažšie je čosi dosiahnuť,
keď skúšaš ľahostajným hnúť.
15. OTVÁRAJTE BRÁNY HRADIEB
F
F7 B
Fdim F
To kvôli Kráľu , Kráľu
B
C
d
naprav každý cestu,
F
cestu krivú, cestu zlú.
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba spánku, je čas nabrať síl,
Končí sa už noc a deň sa priblížil,
pripravujte cestu,
aby mohol prísť k nám slávny Kráľ.
1. Otvárajte brány hradieb kamenných,
B
Fdim
otvárajte brány v srdciach zamknutých,
16. ZÍDENÍ, AKO RODINA
F
d
C7
otvárajte, aby mohol prísť.
F
Zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí,
B
Fdim
pripravujte Pánu cestu v radosti,
F
d
C d
a
F
G
Zídení, ako rodina sme spolu pred Tebou.
Jednotní spievame zo srdca Kráľovi kráľov.
e
a
e
F
d
G
Nech znie: Abba Otče, vzácny si pre nás.
Nech znie: Abba Otče, sväté meno máš.
pripravujte cestu,
B
C
F
aby mohol prísť k nám slávny Kráľ.
21 CHCEM VOJSŤ
19. JA VERÍM, ŽE TO JEŽIŠ
E A
H
C
Ja verím, že to Ježiš ,
A
C
A
H
C
H
E
C
E A
F
F
A
Verím, že je tu teraz. Dáva svoj pokoj nám.
H
G
C
e
a
Lebo viem, že to je deň, čo Pán daroval nám
H A
On za cenu smrti život dal .
F
Chcem vojsť s poctou do tvojich nádvorí.
E
Zomrel a vstal by sme mohli žiť .
A
a
srdce plné vďaky mám.
H
verím, že on Božím Synom je.
E
F
Chcem vojsť do tvojich brán,
E
H
E
G
C
a teším sa, že radosť dal mi Pán.
Je uprostred nás . Má moc nás teraz uzdraviť.
|:Že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán
a teším sa, že radosť dal mi Pán. :|
Má moc uzdraviť nás. Má odpustenia dar.
22. VZDAJME VĎAKU
A
H
E
20. TY SI PÁNOM
E
H7
|: Ty si Pánom, Ty si Kráľom,
cis
A
A
ooo, Kráľom je Boh :|
E
D
A
e
G
eG
vzdajme vďaku Pánovi . :|
G
D
A
G
D
A
On sám je mocný a láskavý.
H7
cis
A
Veď On stvoril nebesia i zem je plná Jeho slávy.
|: Tak pozdvihnime svoje srdcia
a pozdvihnime svoje dlane,
D
|: Vzdajme vďaku nášmu Bohu,
A
postavme sa pred tvár Pána, velebme Ho :|
On jediný mi rozumie, On sám mi stiera slzy.
On vraví, že ma miluje, On je tým Bohom pravým.
29. BOŽE, OTČE, TERAZ VIDÍM
27. SVOJE KROKY ROZOSPIEVAJ
d
C
F
G
B C
e
A
R: Svoje kroky rozospievaj, rozospievaj,rozospievaj.
d
C
F
G
B
C
D
Chválami rozospievaj, rozospievaj, rozospievaj.
d
G
1. |:Vzdajme Pánu vďaky,:||:za všetko, čo dáva, :|
B
A7
|:za všetko čo berie, :| |:patrí pánu chvála. :|
|:Vzdajme Pánu vďaky, :| |:že sa stará aby, :|
|:nezostali v smrti :| |:jeho ľudia slabí. :| R:
2. |:Vzdajme Pánu vďaky, :| |:ako deti Božie, :|
|:že v človeku láska :| |:ešte stále žije. :|
|:Vzdajme Pánu vďaky, :| |:povzbudzuje slovom, :|
|:pripravuje miesto :| |:nám v živote novom. :|
28. DOTKNI SA, PANE
E
H
cis
AH
Dotkni sa očí mojich, Pane, túžim uvidieť Ťa
Dotkni sa perí mojich, nech môžem chváliť
Tvoje meno.
Dotkni sa srdca môjho Pane, obno-ovuj.
A
H
D
Bože, Otče, teraz vidím, aký som bol slepý,
C
H7
Ty však si môj Otec láskyplný, starostlivý Pán.
e
Teraz som Tvoj syn prijatý,
D
C
patrím medzi Tvoje deti, samotu viac nepoznám,
H7
veď Boha Otca pri sebe mám.
e/D/C a/G/a
H7
/e
30. TY SI MÔJ PÁN YEEE
E
fis
A
H
Ty si môj Pán yeee, Tebe patrí sláva.
Ty si môj Pán yeee, okrem Teba Boha niet.
Ty si môj Pán yeee, Tebe nech znie chvála.
A
H
E
fisAH
|: Nech Tvojmu menu chvála znie
cis A
E
. :|
H
Svoje túžby všetky pred Teba dávam,
cis
A
EH
Kráľ môj vládni nám.
cis A
Zošli svojho Ducha, aby očistil ma.
Zošli svojho Ducha, aby uzdravil ma.
H
R: |: Budem spievať chvály 3x, kým život mám :|
E
H
V diaľkach je už počuť Tvoj príchod k nám,
A
H
naplníme chválou svätý chrám.
36. PANE ZMILUJ SA
h
fis cis
D
h
39. PANE, ZMILUJ SA
(MARIAN MILUČKÝ)
Amaj7
v: Pane zmiluj sa , Kriste zmiluj sa
,
d: Kriste zmiluj sa
,
ch:
Kriste zmiluj sa,
D
G
D
(KUBÍNSKE)
40. KYRIE
D
e
Kriste, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa.
a
e
D
e
D e
e
a
e
Ježišu ukrižovaný! Ľutujem hriechy! Ľutujem!
a
e
a
e
Ježišu ukrižovaný! Kyrie eleison.
Dh A
G FG a
Cmaj7 D
Kyrie ele
38. JEŽIŠU UKRIŽOVANÝ
e
A4 A e
e
h
A4 A
G D
Christe eleison, Christe eleison,
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
a
h
(HRADEC KRÁLOVÉ)
Kyrie eleison , Kyrie eleison, Kyrie eleison ,
A
D
.
zmiluj sa Pane, opäť prosím. Prosím.
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
E
AA4A
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
zmiluj sa Pane, prosím,
h
d: Pane zmiluj sa
ch:
Pane zmiluj sa.
e
d
Zmiluj sa, zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, prosím,
zmiluj sa Kriste, opäť prosím.
Amaj7
37. PANE ZMILUJ SA
C
zmiluj sa Pane, opäť prosím
d: Pane zmiluj sa ,
ch:
Pane zmiluj sa,
D
F
g
fis
cis
g
Zmiluj sa, zmiluj sa Pane, prosím,
zmiluj sa Pane, prosím,
Pane zmiluj sa.
h
d
(PÔSTNE)
e
D Cmaj7 e
ison, Kyrie eleison
Dh E
, Kyrie ele ison
41. PANE ZMILUJ SA (LAMAČ)
a
G
a
G
F
G a a
G
a
Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa,Pane, zmiluj sa
50. ALELUJA
D ALELUJA
(HALELUJAI)
G
Hale hale hale lú-ú-ja-a
44. ALELUJA
D
A
C
Hale hale hale lú-ú-ja-a
(TAIZÉ)
h
fis G
D
e7A /D
G
e
|: Aleluja, alelu aleluja , aleluja, alelu ja. :|
Hale hale hale lú-ja
45. ALELUJA
|: Haleluja haleluja :|
a
(VALČÍKOVÉ)
E
A
H
C D G /e/
E
Aleluja, aleluja, alelú-úja, aleluja -aleluja, aleluja
46. ALELUJA
a
(FLAMENGO)
G
F
e
E ŽALMY
a
|:Alelúuja, aleúluja, alelúuja, aleluja. :|
51. PRAISE (ŽALM 113)
47. ALELUJA
D C
(NITRA 95)
D C G
A2
D
D2
(FRANTIŠKÁNI)
fis A E
H
E
E
D
Cis
NA OBETOVANIE
54. JEŽIŠ MÔJ
Dmaj
Gmaj
D
G
Gmaj
G
A
D
A4
D
G
A
G
D
D
G
A4
D
A4
som pokorený láskou, srdce zlomené mám,
D
A
G
znova ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám.
2. Najvyšší, si teraz Ježiš na nebi,
nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však, ja žasnem ako máš ma rád
a chválu Ti vzdám ešte raz,
chválu Ti vzdám ešte raz.
G
A
D
h
|: Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž,
G
A
D
vďaka za Tvoj kríž, Priateľ môj. :|
e
C
/E4 E
:|
G
C
D
C
G
R:A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal,
G
fis
chlieb , čo prijímať smiem
a stojím tu dnes ešte raz, stojím tu dnes ešte raz.
h
E4
Fmaj7
Mnohokrát , ja žasnem ako máš ma rád.
D
D2
G
stal si sa bláznom , zomrieť si šiel.
Dmaj
fis
1. Koľko záhad má a koľko tajov skrýva,
1.Ježiš môj , pred tvojou stojím obetou,
D
E
55. KOĽKO ZÁHAD MÁ
(MATT REDMAN)
D
D2
(Chváľte, Ježišovi služobníci, chváľte meno Pána.
On z prachu zdvíha chudáka, On dvíha bedára z kalu hnoja.)
Aleluja Aleluja Aleluja Aleluja
G
A2
He lifts the needy from the dunghill
Praise ...
49. ALELUJA (RIM)
D
E
|: He raises the poor from the dust,
|: Alelúuja, alelúuja, álelúuja, alelúuja. :|
F
E4
praise the name of the Lord.:|
48. ALELUJA
fis
fis
|: Praise, servants of Jesus,
|: Alelúuuja, alelúuuja. :|
E
E
(KOMPROMIS, BA)
C D
a Ty v ňom, Bože, bývaš.
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
Že krv svojich rán ukryl si vo víne.
G
D
e
C D
R: Je to zázrak, viem, si Boh a máš právo,
Vložiť seba v chlieb, na ktorý má nárok,
C
c
G
každý z nás ho smie.
2. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
v srdci všetkých nás chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám, v chlebe a vo víne.
3. Daj mi, prosím moc, vždy ťa v sebe chrániť.
Láskou z Tvojich žíl, svoj život prepáliť.
58. CHLIEB, KTORÝ SA PREMIEŇA
G
C
1. Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo,
D
G
59. ZO VŠETKÉHO ČO MÁME
A
cis
R: Zo všetkého, čo máme,
D
E
A
z mnohých zrniek pšeničných pochádza,
odteraz nám nepatrí nič,
víno, čo sa krvou Ježišovou stalo,
prinášame plody zeme, ktoré Ty rozmnožíš.
C
D
fis
G
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.
G
3. Na ramená svoje vezmi, Pane
tých, čo sami ísť už nedokážu
a nech zjednotenia div sa stane,
vrúcne prosme, vyslyš prosbu našu.
D
cis
D
A
a
D7
G
h
Nech zvučí pieseň chvál, ako obetu Ti skladáme
D
D7
G G7
tú radosť nemôže dať nik, ktorú Ty dávaš nám .
a
Pristúpme, chváľme Ho, slávme ho,
e
On je kráľov kráľ.
D
GG7
D
E
A
E
D
A
E
Matka, Syna pros za nás.
fis
D/D/E
|:Pros Syna, nech naše dary prijme :| /3x/
A
(záver):
Matka
2. Rozmýšľaš a nie si sám,
nevieš, čím naplniť stôl,
prinášaš Jeho chlieb a víno,
aby tvoj dar dobrý bol.
Piesňou chvály zvelebujme Ho .
66. PANE, MÁLO MÁM ŤA RÁD
65. ROZMÝŠĽAŠ
R: Pane, málo mám ťa rád.
A
E
h
1. Rozmýšľaš, čo mu dať máš
E
h
nič v sebe nemôžeš nájsť,
fis
D
rozpaky pokúšaš sa skrývať,
fis
E
tváriš sa, že nemáš čas.
R:
2. Kvapky z našich rúk premenené na dážď,
plodnou vlahou budú pre náš budúci svet.
Vtedy zem pre nás pripraví, nový sviatok
chleba, ktorý všetky národy nasýti.
R:
Matka, Syna za nás pros,
On život svoj dal rád nám, zamiloval si nás.
a
fis
dážď zmení , čo celú zem zúrodní.
D
h
a
h
nech Ona Ti pomáha.
C
DE cisFis
Táto kvapka v Tvojích rukách sa na hojný
fis
Pristúpme, chváľme Ho,
G
cis
h
fis
G
C
fis
R: Pokľakni a popros Matku,
64. PRISTÚPME, CHVÁĽME HO
e
A
len kvapku malú si teraz pýtaš späť á á á
2. Dobrý Pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú
zjednoť Cirkev svoju, aby sme tvorili
v Tvojej láske jedinú rodinu.
e
E
Fis
G
tak aj Cirkev svätá nás objíma.
On je syn Boží a lásky dar,
A
1. Len kvapku malú si vložil do mojich rúk,
jak kalich, čo objal kvapky vína,
/D7/
E
cis
D
C
D7
D
E
Tu sú naše ruky, použi ich, ak chceš sám,
ktorý darúvaš nám
nech nás spojí sila jeho lásky,
D
cis
D
aby si svetu vždy dával chlieb,
D
G
A
fis
C
R: Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky,
G
cis
G
A
AG
G
A G
Sklamal som ťa toľkokrát .
A
G
A
G
A
Preto chcem ti dať niečo na oltár.
D A
D
A
|:Tak prijmi aj to málo, čo my máme,
D
A
E /A
no s vďakou ti všetko dáme, aj svoj život :|
D
70. MY NESIEME TI DARY
C
d
e
1. My nesieme Ti dary skromné
F
G
D
C7
R:|:Zvelebený Boh:| (3x), naveky.
F
G
C
C7
G
C
G
C
a
Tam, nenávisť v lásku sa premení.
d
G
C7
Tam šťastie v duši pramení.
Dmaj7
A
D
G
A
D
A
E
G
D
A
všetkých nás máš nás rád, nech si spieva každý.
G
D7
C D7
A
e
A
C
D D7
G
2. Príjmi Pane z Tvojích polí chlieb,
prijmi Pane z Tvojích viníc víno,
z Tvojích polí chlieb, z Tvojích viníc víno,
nech nás Tvojou mocou premenia.
G
C
D
G
R: Ty si Pane sám pravý vínny kmeň.
e
H7
V plodoch máme šťastie,
d: ú -á á, život veselý,
d: ú-á á, lásky a viery.
ch: Plný lásky a viery.
d: ú-á á
plný nádejí.
ch: Život plný nádejí.
h
e
ch: Príjmi dary.
Od nás tieto dary tak.
d: Príjmi od nás život celý.
ch: Príjmi celý.
Od nás život celý tak.
d: Príjmi život plný snahy.
ch: Príjmi snahy.
Život plný snahy.
Ten život veselý.
G
C
chlieb a víno - spásy znamenia .
C
R2:
h
z naších polí chlieb, z naších viníc víno,
D
G
G
prijmi Pane z naších viníc víno ,
d: Príjmi od nás tieto dary.
ch:
D A D
1. Prijmi Pane z naších polí chlieb ,
D
1. Bože dobrý, Otče láskavý,
prinášame ti tieto dary,
chlieb, ktorým si nás obdaril,
víno i život oddaný. Život oddaný.
D
A
77. PRÍJMI PANE Z NAŠÍCH POLÍ
(FRANTIŠEK FEDOR)
C
C
A A4D
E
A
76. BOŽE DOBRÝ
G
G
R: Všetkým nám raz si dal zákon svojej lásky,
že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
R1:
D
D
1. Dobrorečíme Ti, Bože , Pane svetov,
G
D
1. Prijmi, Pane, obetu, ktorú Ti tu skladám,
naše malé snaženia,
v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu každý deň a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú k Tvojej sláve.
71. DOBROREČÍME TI, BOŽE
e
A
72. PRIJMI, PANE, OBETU
2. Tak prijmi túto obetu, Pane,
S vrúcnym srdcom prosíme.
Tak ukáž nám tú správnu cestu,
veď my za Tebou pôjdeme.
D
G
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov,
že sme z tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho Tebe, ako plod viniča
a práce našich rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom.
C7
Kde miesto vína krv pramení .
D
|:Zvelebený Boh:| (3x), nave ky.
R: Kde chlieb sa v sväté telo mení .
F
D A7
d
o malú nádej prosíme.
F
C#dim
aby sa nám stal chlebom života
Prosby Ti dnes prednášame,
G
plod zeme
A
a práce našich rúk,
C
a srdcia naše pokorné.
F
Dmaj7
Obetujeme ho Tebe, ako
C
1. R1:
D7
|: ktoré z Teba len vyrastie. :|
3. Vďaka za krv za nás preliatu,
vďaka za tú obeť Pane vďaka,
veď len pre Tvoj kríž, sme Ti Bože blíž,
vďaka, že nám seba vyjavíš.
4. Vďaka, že si prijal Otcov plán,
že si plnil vôľu Otca svojho,
z ľudí, že Tvoj čin, zobral ťarchu vín,
každý z ľudí je už Boží Syn.
R:
80. SVÄTÝ
A
cis
82. SVÄTÝ
(POMALÉ)
fis
h
D
E4
E
Svätý, svätý, svätý, je Pán Boh všetkých svetov .
A
cis
fis
h
D
E4 E
fis
D
(LAMAČSKÉ)
fis
D
fis DA
Svätý, svätý, svätý, svätý, svätý
E
A
E
Plné sú nebesia, i zem Tvojej slávy .
Pán Boh všetkých svetov ,
R:|:Hosana, hosana, hosana, hosana,
D
E
A
E7
plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
A
D
cis
D
D h
A
E
D
A
E
D
E4 E
R: Hosana, hosana na výsostiach (na výsostiach)
hosana na výsostiach . :|
A
h
E
fis/Fis
Hosana, hosana na výsostiach na výsostiach .
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. R:
D
fis
fis
D
A
E
A E
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom
81. SVÄTÝ
A
(KLASICKÉ)
D
h
83. SVÄTÝ (JOZEF GRENČÍK)
Svätý, svätý, svätý, svätý
fis
h
E2
E A E
je Pán Boh všetkých svetov .
A
D
h
fis
A
G
D
D
h
fis cis
EE7
fis
h E A
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
FG
A
F
G
C2
EE4E
plné sú nebesia i zem Tvojej slávy
Hosana, hosana, hosana na výsostiach.
A
C2
D2
hEA
Plné sú nebesia i zem tvojej slávy.
FG
D2
E2
Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov,
A
gis fis E
.
E4E
R: Hosa -a -a-a-na, na výsostiach
Hosa-a-a-a-na, na výsostiach.
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
A
Hosana, hosana, hosana, na výsostiach.
89. BARÁNOK BOŽÍ (KOLÍSAVÝ)
I
BARÁNOK BOŽÍ
E
87. BARÁNOK BOŽÍ (KLASICKÝ
a
d
- MURÁŇ-LEVOČA)
G
Cmaj7
|: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
a
d G
C/Cmaj7
zmiluj sa nad nami
a
a
d
G
H
.:|
H
EH/ED7
G
D
a
Cmaj7
90. BARÁNOK BOŽÍ (EVA
C
SCHWARZOVÁ)
F
A
|: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
F
g A
zmiluj sa nad nami .:|
d
88. BARÁNOK BOŽÍ (GEN ROSSO)
F
C B
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
F
C
|: Ba-rá-nok Bo-ží, Ty ktorý snímaš
g
G
CDG
B
F B
.:|
daruj nám pokoj.
d
daruj nám pokoj.
C
C
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
d F Gea
F
E
zmiluj sa nad nami
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
d
A
|: Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta
A
d
daruj nám pokoj.
A
snímaš hrie-chy sveta
91. AGNUS DEI
zmiluj sa nad nami
|: Agnus Dei , qui tollis peccata mundi
D
G
D
A7
e
Dd
H7 e G
D G C
G
a
Ba -rá-nok Bo-ží, Ty, ktorý snímaš hriechy
H7
C
D
C
e
zmiluj sa nad nami :|
e/G
sveta |:daruj nám svoj pokoj. :|
(HUDBA: JOZEF GRENČÍK)
D
DG
miserere nobis. :|
a
G
|: Agnus Dei , qui tollis peccata mundi,
D/C/e
dona nobis pacem . :|
95. BOH JE STÁLE MEDZI NAMI R.ČANAKY
a
F
C
G
1. Boh je stále medzi nami , je stále blízko nás,
a
F
96. MOJÍM POVOLANÍM JE LÁSKA
C
pozná všetky tvoje rany ,
G
C
C
Ea
Ga
Imanuel , dotkni sa nás,
Imanuel, nemáme síl,
Imanuel, Ty musíš prísť.
D2
D
G
AE
E
fis
cis
DhE
H
Fis
E
H Fis gis
dis
E Fis
H
Fis
E
H Fis gis
dis
EE
G
D
Emanuel, Emanuel, Emanuel ,
Emanuel , Emanuel
Emanuel , Emanuel, Emanuel
, Emanuel , Emanuel .
D G
D
CD
G
D
C
D G
h
CD
Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel .
G
D
C
D e
h
CD
Emanuel
D
G
G
A4 A
G
D
Tak otvor si srdce a začni chváliť ho!
e
C
A4 A
Jeho chvála nech naplní tento chrám!
D
G
MAROŠ KACHÚT
A
E
E
A
A
H
name and thank You that You love us.
Jesus You came to us
Living word of grace and truth
Spirit of life come and fill our hearts
Lead us to worship in true harmony.
C
G
C
1. Kráľovský titul by si rád, sám sebe
D
G
C
G
nie si kráľ. So slávou si už kamarát,
C
D
G
blížnych si dávno vzdal.
D
C
Každý chce kráľa piedestál, kde toľko
G
D
G
D
trónov vziať? Lenže tam, kde je každý kráľ,
D
G
G
vo svätyni Kráľa, ktorou sme my sami .
D
GC
e
C D
G
R: Kde dvaja, traja v mene lásky sú, vraví Pán,
1. Dnes je ten čas, vzdávať Bohu chválu ,
G
F
komu chceš kraľovať?
, Emanuel
G
D
e
Father creator of the world. We glorify your
C
99. DNES JE TEN ČAS
D
.
, Emanuel , Emanuel .
Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel, Emanuel .
Emanuel , Emanuel, Emanuel ,
F
G
E
A
Emanuel , Emanuel, Emanuel
C
100. KRÁĽOVSKÝ TITUL
pod Jeho slávnym krížom spievame jedným hlasom:
C
F
G4 G
d
E gis
vždy pod tým istým Slnkom
D
d7
97. FATHER
2. Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených,
poznáš všetky naše rany,
pred Tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne,
tu končím pred Tebou,
Nech Tvoj Duch vanie ku mne,
už viacej nemám slov.
R:
h
C7
2. Som iba dieťa, bezmocné a slabé,
slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
Takto bude všetkým, tak sa splní môj sen.
Hľa, moje miesto a toto miesto si mi dal Ty.
Ga
fis
C
e
R: Imanuel je blízko nás,
R: Sme tu s Ním,
C2/4
mojím povolaním je darovať všetko, darovať seba:|
báť sa dnes nemusíš .
F C
G4 G
R:|: Mojím povolaním je láska (2x)
F
F C
F
má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa stať
a
chce obmyť to, čo skrývaš
G
d7
C7
Cítim, že Cirkev je telo a ako každé telo,
F
G
C
C
Boh je práve blízko pri nás
môžeš až k Nemu prísť
C2/4
žiadne ma nenapĺňa, túžim po všetkých.
pred ním sa neschováš.
a
C
1. Hľadám svoje miesto,svoje povolanie hľadám,
AG
R: |: Chvála, česť! Chváľme ho ! :|
2. Boh prebýva v chvále svojho ľudu.
On túži, aby s’ vzýval Jeho Meno.
Tak otvor si srdce a začni chváliť ho!
Jeho chvála nech naplní tento chrám!
e
som s nimi aj ja, Duch Svätý
C
D
G
v nich má večný chrám.
Kde dvaja, traja v mene lásky chcú
žiť svoj svet, som s nimi aj ja,
novú tvár im dám, nový vek.
2. Slúžiť chcel, zostal chudobný,
sám sebe bol vždy kráľ.
Že prví budú poslední, náš Pán tak rozmýšľal.
Nechci byť prvý posledný,
rozmýšľaj ako Pán, vládni sám sebe
vzpriamený a buduj druhým chrám.
E
103. KEĎ ŤA KRISTUS VOLÁ
C
B
F
KAPUCÍNI
C
F
C
späť k tomu, čo bolo sa nevracaj
F
G
C7/C
že by si z nej nezišiel v ústret hlbinám
:|
2. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ,
že mu diabol znovu ovečku vzal.
Ovečka si po hlase svojho Pána zná
veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá.
3. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný
má vždy z toho radosť, keď si pokorný.
Nemysli už na nič, len Jemu srdce daj
Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán.
104. NAD CELOU ZEMOU BRENTON BROWN
A
E
D
E
A
1 Nad celou zemou Pán od vekov,
E
D
E
D
D
E
D
C7
C
A
E
A
fis
len Ty si Pán nad tým, čo mám,
C
G
E
E
C7
|: Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán
F
E
v čase chvíľ ťažkých, v krokoch úspešných,
1. Keď ťa Kristus volá, choď a nečakaj,
B
D
R: Ó vládni mi, vládni s mocou,
A
E
A
tak prosím príď a vládni mi.
2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež,
sa Ti podobať Bože nádherný,
pre mňa vzácny si v svete jediný,
tak prosím, príď a vládni mi.
105. JEŽIŠ BUĎ MOJÍM PÁNOM
MICHAEL FRYE
D
G
D
A7sus
Ježiš, buď mojím Pánom, žriedlom nám ,
G
D
svetlom v tmách, Ježiš.
Ježiš, buď mojím Pánom,
nádejou, piesňou chvál, Ježiš.
Ježiš, buď mojím cieľom,
veď život môj za Tebou, Ježiš.
A7sus
D
nad každým vrchom každou dolinou,
Oheň môjmu srdcu daj,
no mojou túžbou Otče jedinou je,
vietor vej
aby vládol sám Syn Tvoj.
buď zmyslom môjho života. Ježiš, Ježiš.
E D
D
E
E
h7
A
h
G
A
1. Pane, som tak rád, že som už Tvoj,
pevne drž ma, chráň, keď hrozí boj.
G
A
D
h
G
R: |:Pane, mám Ťa rád, lebo Ty ma tiež, svojou
A
D D7
večnou láskou miluješ
:|
2. Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj. Cestou
života mi svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes Ti venujem, dávam na oltár,
čo dlhujem.
d
C
1. Som sviečka, ktorá chce svietiť,
a
nemá na to dosť síl. Som sviečka,
ktorá chce svietiť, Ty ma Bože zažni.
d
F
C
R: Chcem svietiť, zažni ma,
B
a
lásky plán vlož do mňa.
F
C
Chcem svietiť pre ľudí
B
A7sus
h
e GD
3. Vravíš: kto verí, ten nájde
aj v búrke dosť svetla, chcem sviečkou byť,
čo svetlo tvoje roznáša do sveta.
110. VOĽ SI SÁM
C
F
C
1. Tak ako rieka prúdia mnou snáď, života
G
C
chvíle, v ktorých mám rád.
F
C
No ako kaluž rozbahnená je život,
G
C
ktorý lásky nemá.
109. SVIEČKA
B
D
na plachtách,
2. Tá pýcha moja je sťa dážď, lásky plán unáša.
Však viera malá hoc jak zrnko prenáša.
108. PANE, SOM TAK RÁD
D
A7sus
a
d
by nik od Teba nezblúdil.
G
F
C
R1: Prúd či kaluž? Voľ si sám.
G
e
Boha v blížnom objímam,
F
C
keď mám rád, keď máš rád,
G
C
voľ si sám, voľ si sám!
2. Koľko je krásy v tom, kto má rád,
úsmev ho krášli, Kristus je brat.
No koľko hnusu však zažije,
kto chúťky svoje obdivuje.
112. BOŽIA LÁSKA JE TAK KRÁSNA
D
C
e
A
C
D
bol by celkom inakší svet, všetky naše bôle,
D7 /D
by sa dali ľahšie niesť .
2. Božia láska je tak krásna,
pochop, že nás tak miloval,
že nám svojho Syna poslal
a v ňom nám spásu dal.
a G
C G
D
G
F
G
D
G
Tvoju lásku dávať ďalej.
2. Každé ráno, každý deň tiež je darom,
čo mi dal Pán,
za všetko mu ďakujem,
vďačne spievam aleluja.
d
C
d
C
d
a
d
ad
d
a
d
G
a
ad
A
2. U jeho nôh padni v prach,
lebo je Boh všemohúci.
119. K TEBE IDEM PANE MÔJ
C
1. K Tebe idem Pane môj,
d
tak ako ma voláš, chválim Ťa.
G7
K Tebe idem Pane môj,
C
tak ako ma voláš, chválim Ťa.
C7
2. Za to, že si stvoril more,
mesiac, hviezdy, ranné zore.
Že vyliečiš všetko choré.
Laudato si, o mi Signore!
K Tebe idem Pane môj, tak ako ma voláš,
F
f
d C
G
C
chválim, vzývam Ťa. Vzývam Ťa, Pane Ježišu.
2. |:Staré hriechy odhoďme,
Ježiš prišiel k nám, tak chváľme Ho. :|
Staré hriechy odhoďme,
Ježiš prišiel k nám, tak oslavujme Ho.
3. Za to, že si stvoril kvety,
za to, že nám slnko svieti,
za to, že sme tvoje deti.
Laudato si, o mi Signore!
C
G
G
C
Chváľme Ho, oslavujme Ho
118. SVÄTÝ A VZÁCNY BOH
D
Svätý a vzácny Boh, jediný a láskavý.
A
Tak ma zachráň, tak sa ma dotkni,
A
F
R1: On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
1. Za to, že nám všetko dávaš,
že nás v zdraví zachovávaš,
že sa našim bratom stávaš.
Laudato si, o mi Signore!
h GD
F G
CF
/A
D
a
padni na kolená pred ním človek ubiedený
R: Laudato si , o mi Signore! (4x)
G
G
1. Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony ,
117. LAUDATO SI
h
F
114. ZVELEBUJTE PÁNA
4. Božia láska je tak krásna,
pochop, že nás tak miloval,
Matku Máriu že nám poslal,
keď ho najväčší bôľ spaľoval.
C
C
3. Naplno využiť túžim Pane každú chvíľu,
neviem, koľko budem žiť,
idem ďalej, kým mám silu.
3. Božia láska je tak krásna,
už poznám cenu Golgoty,
že Ježiš zomrel pre môj hriech
a večný život zvíťazil.
D
F
veľmi chcem a preto musím
G
A
D
h
R: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej,
e
A
D
G
e
C
D7
že nič nie je nad jej moc.
C
a
1. Láskavý aj dobrý k svojim deťom Ty si Pane,
Božia láska je tak krásna,
D/h/G
F
C
e
/A
e
Všetko, čo mám, dal mi Pán, nič mi nechýba .
a toľkí pred ňou unikajú.
D
F
R: Všetko, čo mám, to mi dal môj Pán, môj Pán.
1. Božia láska je tak krásna,
A
113. VŠETKO ČO MÁM
tak príď môj Pán.
Bez Teba strádam, bez Teba nič nemám,
tak príď môj Pán.
A7
3. |:K Pánovi sa priblížme,
srdcia otvorme a chváľme Ho. :|
K Pánovi sa priblížme,
srdcia otvorme a oslavujme Ho.
Chváľme Ho, oslavujme Ho.
.
123. SLNKO VYŠLO
122. KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ
C
G
F
C
F
d
1. Kto je pre mňa Ježiš, spýtaš sa snáď
C
d
G
zas z kostola vychádzať.
d
C
A
d
G
Ani nevieš, že sa pýtaš práve, ako Pán,
F
d
G7
C
tú otázku On sám kládol všetkým, všetkým nám.
C
G
C
D7
g
d
G
a C
Len v ňom mám pokoj, radosť, žijem rád
G
F
C
g
G
G
F
F
C
F
keď Božiu vôľu plniť chcem,
C
On vždy hlásal, že v bratoch mám ho nájsť.
2. Ak Ho chcem viac spoznať, v chápaní rásť,
len od bratov musím začať,
v nich ho znova nachádzať.
Len ak plním lásky príkaz, prísľub jeho mám,
že je so mnou, vo mne dýcha, keď Ho prijímam.
g
C
F
dá mi silu vytrvať, ak chcem žiť len preň.
Nebies kráľovstvo s túžbou znížil k nám.
C
C
R: Život krásny je v taký deň,
a C
F
g
chcem ho prežiť v milosti, nech je ako sen.
2. Vtáčik spieva v záhrade,
nevie, čo je blúdiť v tme,
miesto hriechov, nerestí, žije v radosti.
R: On je Pán, Cesta, Pravda, Život sám
G
F
že Boh má nás rád, to viem,
keď ma večer v meste vidíš
d
g
1. Slnko vyšlo, je tu deň,
C
3. Daj, nech lásku šíriť viem, Pane, každý deň.
124. JE STÁLE PRÍTOMNÁ
E
H
AE
Je stále prítomná Tvoja láska.
H
A E
Radostne spievame o tvojej sláve.
H
A E
Nech pieseň zazvoní v každej chvíli.
H
A
E
Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem.
3.Široká, široká cesta,
cesta človeka, ľudských múdrostí,
ponúka, k slobode zve ťa,
ktorá zotročí, vedie do smrti.
127. V JEHO NÁRUČÍ
E
A
E
128. JA PIESEŇ LÁSKY
A
R:
(KOMPROMIS)
A
1. Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal
E
A
D
H
na všetky cestičky, cestičky dozeral.
E
A
E
A
Všetkých nás miluje, stále ochraňuje,
E
A
D
H
túži aj po tebe, po tebe neboj sa.
E
A
E
cis A
E
R: On ťa dvíha, keď padáš, On počuje, keď voláš,
E
A
H
E
A
On ťa stále sprevádza, každú chvíľu , každý
E
H
E/H7
E A
deň ,Len mu povedz: „ Tvoj byť chcem!
FINE EAHA EAHE
“ 2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky,
On pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
Povedz mu v modlitbách, všetko, čo ukrývaš,
veď On je Otecko, Otecko dobrý náš.
R:
(MATT REDMAN)
D
1.|: Ja pieseň lásky v srdci mám:|,
E
A
|: len pre teba môj Pán.:|
2. |:A veľkú túžbu v srdci mám:|,
|:len po Tebe, môj Pán:|.
DEA
R: |: La-la-la-la-la- la-la
....:|
3. |:Tú radosť v srdci neskrývam:|,
|:kvôli Tebe, môj Pán:|,
4. |:Ja tanec lásky v srdci mám:|,
|:len pre Teba môj Pán.:|
R:
5. |:Ja väčšiu lásku nepoznám:|,
|:Ja väčšiu lásku nepoznám:|.
129. Z BOŽEJ LÁSKY
C
M.HERCEG-J.GRENČÍK
B
F
Z Božej Lásky všetci sme, pre svet stvorení.
Z Božej Lásky sme v jedno telo spojení.
Z Božej Lásky je každý deň darom pre nás
C
B
F G
Z Božej Lásky chceme vždy žiť, dýchať i rásť .
G
a
133. LEN PO TEBE TÚŽIM
Niet rečí, nieto slov, nepočuť ich hlas,
D
R1:
G
G
G
ich zvuk sa vznáša po zemi zas a zas.
Len po tebe túžim, Pane môj.
Aj slnku postavia na oblohe svoj stan,
Pri tebe nič pozemské ma neteší.
ako ženích vychádza a hreje tvoju dlaň.
Moje telo i srdce často slabé sú.
e
h
C
D
G
a
C
D7
C
DG
G
C
C
G
G
D
D7
Tak čuj a otvor svoje oči dnes,
Len ty, Bože môj, moja opora si !
tak ver a poznaj, že Boh láska je,
Moja opora si, moja opora si,
že zákon Boží, dokonalý,
moja opora si a mojim cieľom naveky.
Moja opora si, moja opora si,
E
a
C
C
D
e
C
D D7
R2:|:Tak
príď, ja otváram ti srdce dnes, môj Pán,
len Ty máš právo súd vyniesť.
Tvoj zákon Boží, dokonalý,
verný a stály ma poteší:|
F
g
C
Ty si ten, ktorý dýcha v nás,
Ty si ten, ktorý stráži ma.
Srdce preteká pokojom,
keď Tvoj hlas smiem počuť v ňom.
Nikto neľúbi ako Ty, Nik sa nestará ako Ty.
Zdá sa nebo si otvoril,
Otče, vieš jak mám Ťa rád.
137. VIEM, ŽE ČOSI NÁM CHÝBA
A cis D
1. Viem, že čosi nám chýba ,
E
A cis D
keď sa na oblaky dívam ,
E
AD
E
krásu nejak neprežívam a aj keď purpur hrá,
A
keď spievame pieseň, celkom hluchá je.
fis
D
A
Cítim, duté, bezradné slová má
D
A
a tóny, samá jeseň,
G
D
h
1. S Petrom a Ondrejom, Jánom i Jakubom
e
A
chceš mať aj z nás rybárov ľudí.
D
h
Siete nám podávaš, do sveta posielaš,
e
A
D GD
chceš, aby bol rybolov bohatý, bohatý
G
A
.
D GD
R: Aleluja, aleluja, s Tebou získať chceme svet
Aleluja, aleluja, s Tebou získať chceme svet.
sú
Ty si nádej žijem v nej.
predohra: A cis D E A cis D
aD
134. S PETROM A ONDREJOM
DAE
moje srdce Ti patrí len,
B
G
moja opora si a mojim cieľom |: naveky :|.
2. Vzácnejšie nad zlato sú sladšie ako med,
Tvoje súdy, Pane môj a lepších od nich niet.
Kto z nás môže rozumieť poblúdeniam v nás,
od tých skrytých, Ježišu môj, očisti ma zas.
Ako sluha z milosti tu stojím pred tebou,
Ty ma ochráň od pýchy, čo vládne nado mnou.
Len tak budem dokonalý a čistý od viny,
chcem žiť podľa tvojej vôle, Pán môj jediný.
B
C
C
verný a stály ťa poteší
C
G
e
H
d
a
KAPUCÍNI
A cis D E
zaschnuté v nás
.
A cis D
Ú-ú-ú
2. Niekedy to tak býva, stojíme tu starí známi,
každý má najlepšie plány, každý svoje vie sám.
Stávame tu tak často, keď sa čítava Písmo,
aj tak nevieme spolu rásť. A sme na seba
ticho, snáď pre pýchu len. Ú- ú- ú.
3. Viem, že čosi nám chýba,
keď máme veľa práce,
keď sa nedá odpočívať,
keď nevieme, kam skôr.
Možno dajú nám úspech,
no už vzali si úsmev.
Často dusí nás zlosť a zlo
a každodenná starosť
v nás pochová deň. Ú- ú- ú.
4. Viem, že čosi nám chýba,
radosť, ktorá všetko dáva,
iskra, čo nás prekonáva,
A
E
svetlo pre celú zem.
|:To je radosť s Kristom, toto je radosť z lásky,
to je vtedy keď Boh je náš,
A E /DEA
náš Otecko a úsmev náš pre celú zem
.:|
3. Jeden prosí, druhý nevie, o čo prosiť má.
Žiaden z nich však neverí,
že zázrak vykonám.
Tak to všetko márne je,
keď sám človek nechápe,
že čo má to všetko len od Boha je.
4. Človek často nevie zlo od dobra rozoznať,
planý strom však ťažko môže
dobré plody mať.
K slnku cestu vie si nájsť všetko,
čo chce žiť a rásť.
Mňa však poznajú len máloktorí z vás.
2. O to Ťa Pane prosíme, nech sa premôžeme,
nech sme láskaví, aj keď už nevládzeme.
A nech už nájdeme na duši pokoj,
čo hľadáme, nech dáme odpustenie.
3. O to Ťa Pane prosíme, Tvoje požehnanie
veľmi treba nám,
nech sme vždy trpezliví.
Aby sme ľúbili všetkých,
aj tých málo príjemných
aj tých ľudí akoby zlých.
142. ŽIŤ, ŽIŤ, PRE LÁSKU ŽIŤ
C
a
R.Žiť, žiť, pre lásku žiť.
141. SILU NÁM DAJ
G
F
(NÁŠ MILÝ PASTIER)
D
H7
G
A
e
H7
e
1. O to Ťa, Pane, prosíme, nech dokážeme byť
H7
e
H7
eH7
k druhým citlivý, k tým, čo to potrebujú .
e
H7
e
H7
Aby sme neboli ľahostajní, ani sebeckí,
e
H7
e D7
nech nie sme pokryteckí
C
a
Teba, Pane, chcem vždy milovať,
F
G
C
ľuďom svoju lásku rozdávať.
d
E a
d
a
G7
d
C
a
E
C
E7
keď v slzách na kríž pozerám.
Ježiš je najlepšou cestou.
e
G
strach, bolesť i žiaľ sa neznámym stal,
a
R: Aj ty si jeho brat, aj ty
F
tým sa moja pieseň začína.
d
Pán hľadá zblúdených ľudí,
Fmaj
a
vplyv sveta sem nepreniká,
Fmaj7
C
C
a
e
G
G
1. Tu pod krížom zostávam rád,
nenašiel si svoje miesto.
F
C
1.Ježiš, moja láska jediná,
a
1. Aj ty si občas už zblúdil,
C
G
Golgota, Golgota, Golgota!
145. AJ TY SI JEHO BRAT
a
F
146. GOLGOTA
J.2 v pôstnom období
C
a
Ona jediná je toho hodná-á, nás spútava.
silu nám daj, silu nám daj.
a
C
Žiť, žiť, pre lásku žiť.
R: Silu nám daj, silu nám daj, nám daj,
D
G
Úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
a
si jeho sestra.
F
G
d
R: Klince nedržali na kríži Ťa, viem,
G
G7
C
On dáva, ty smieš brať,tak už sa toľko netráp.
ani ľudská zloba, môj Ťa držal hriech
Máš blízko tento zdroj,
Klince nedržali na kríži Ťa, viem,
a
E7
e
zdroj živej vody zdravej,
F
G
a
C
srdce s jeho spoj a lásku, lásku dávaj ďalej.
2. Každý dnes šťastie si hľadá,
denne však vstať musí z pádov.
Pán zaňho výkupné skladá,
Ježiš je najkrajšou pravdou.
3.Na cestách tohoto sveta,
tak ľahko sa stúpi krivo.
Neboj sa mládež byť svätá, jediný Ježiš je život.
a
E7
d
E7
.
a
iba z veľkej lásky ku mne si tam šiel.
2. Si spomínam na slávny deň,
keď pod krížom padnúť som smel,
keď Boží mi Syn sňal bremeno vín,
v jas premenil strašlivý tieň.
R:
3. Ja na Teba hľadím, môj Pán,
jak plný si bolestí, rán.
Tá milosti moc! Už minula noc,
dnes od hriechov slobodu mám.
R:
149. MÔJ STRACH TÍŠI
A4 D
GD A4 D
151. PRESTRELI TI AKO SI POVEDAL
(RICHARD ČANAKY)
G
D
1. Môj strach tíši, tvoj jemný hlas.
Pár slov dávaš, odchádza mráz.
A4
D
D
h
G
e
A
D
Fis
dnes večer sme všetci pri Tebe.
R: Keď idem tmavou dolinou,
G
fis
1.Prestreli Ti ako si povedal,
h
Dobre nám je, keď máme baránka,
A4
D7
keď chce ma strhnúť rieky prúd,
G
e
A
DA
dobre nám je s Tebou, dobre nám je pri chlebe
D
keď oheň šľahá plamene,
2. Dávaš nádej, keď príde pád,
zmývaš môj hriech nemusím sa báť.
Som tvojou malou ovečkou,
čo nosíš stále v náručí, keď draví vlci útočia,
ty smelo kráčaš si môj štít, si môj štít.
2.Prečo nám nepovieš, kto je prvý,
prečo jeden má Ťa zapredať?
Dávaš nám piť, Pane, kalich svojej krvi,
prečo sa má, Pane, za nás vylievať?
3.Pomaly sa zotmelo a v noci
Judáš išiel čosi nakúpiť.
/:Pochopíme možno zajtra z Tvojej moci
akou cenou chceš nás, Pane, vykúpiť:/
150. TY SI MÔJ PÁN
152. KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY
G
A4
D GDA4
nemôžeš na mňa zabudnúť, zabudnúť
A E
fis
.
BRAŇO LETKO
D A
E
C
|: Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma.
Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma.:|
fis E
D
fis
|: Tak príď a zachráň ma, ja padám
A
E
fis
E
pod ťarchou svojich vín. Tak príď a nenechaj
D
fis
A
E
ma tam, tak príď a naplň svoj chrám. :|
Fmaj7
G
D
D
Fmaj7
G
E
Či ďalej musím sa trápiť , už nemám na to síl.
d
G
Či odpustíš mi, že som všetko stratil,
Cmaj7
Fmaj7
že pastier svíň som, hanbu som ti spravil?
E4 E
Odpustíš
?
2. Tak povedz, či dáš mi nádej,
že s tebou zas byť smiem?
Nič nechcem, k sluhom len zájdem
a službou dám ti zmier.
Či uveríš mi, že chcem začať znova,
že nemám v pláne útek zopakovať? Uveríš?
A
E
fis
R: Znova túžba ku tebe ma ženie.
D
h
E4 E
Z tvojich rúk mi žiari odpustenie.
D
E
h
E4
E
E
cis
E
A
E
fis
D D2 a
Veď len teba mám
fis
.
3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil,
zas šťastné srdce mám.
Som krehký, ľahko sa sklátim,
to dobre chápeš sám.
Si Baránok, čo sníma hriechy sveta,
si záchranou, keď číha na mňa bieda,
Ježiš môj.
R:
4. Si láska, ja lásku hľadám. Len ona cenu má,
vo všetkom už som sa sklamal.
Len ty si pri mne stál,
hoc viem, že veľa výhod má tvoj domov.
Len kvôli tebe chcem sa vrátiť domov,
Ježiš môj.
R:
a
fis
G
1. Keď trpíš a to, čo veľmi bolí,
C
E
E
sa vypovedať nedá, aj rozum nemo stojí.
A7
Až vtedy, tak vtedy trošku spoznáš,
že ma vítaš, z handier dáš ma vyzliecť .
A
E4
156. LEN S LÁSKOU
Slová strácam, čo chystal som sa vyriecť,
D
h
Prosím, ty ma chráň, ty ma bráň.
E
a
G
Ty si z biedy ku sebe ma zdvihol.
1. Tak povedz, či smiem sa vrátiť
do dverí otcovských?
F
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín.
Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž. R:
2.Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín.
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním. R.
3. Pozri, Pane, hľa tu, na mňa úbohého.
Pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého. R:
D
155. MÁRNOTRATNÝ SYN
a
e
R: Kríž je znakom spásy, kríž, ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
Ty ma ľúbiš, som znova tvojim synom .
a
G
C
E
čo Ježiš dostal od nás a čo dal na oltár.
159. JASNOU REČOU
a
E
C
d
160. VERONIKA
d
1. Jasnou rečou hovorí
C
1. Tvár potom a krvou zmáčanú,
a
d
a
d
ad
život svedkov Kristových, ako máš žiť,
bolesťou, čo za nás dal
keď spokojným, šťastným chceš byť.
Život prostých rozkoší,
nudy, prázdnych starostí, keď každým dňom,
sa s veľkým zlom láska borí.
Hlavu mal korunou zráňanú
E
a
F
C
R: Môžeš kráčať proti prúdu,
d/F/
E
E
a
2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná,
a veru tým katom biednym ruka žehná.
Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš,
pochopíš, že s Kristom žiť znamená zisk,
to uvidíš.
R:
3. Každý rub má i svoj líc,
život nie je iba z kríz, tak vôľu skoľ,
pokor sa, skloň, vezmi svoj kríž.
Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš, a radosť
tým, skutkom drobným zdvojnásobíš. R:
D
G
e
e7 e
R: Pane, mám Ťa rád, vážne mám Ťa rád
a
C
D
Stále poznávam, jak Ty miluješ nás
Hlbokou radosťou srdce napĺňaš,
ale najväčšie je to, že poznávam
D4
G
Tvoju lásku k nám.
164. ODLOŽIL SI SVOJ MAJESTÁT
A
h
fis
D
G
G
ad
C
g
A
Tí, ktorí cítia s ním hlavy klonia
C
A
trpel od ľudí, čo stvorením sú tvojim.
Ty si všetok môj hriech vzal,
keď si zomrel, z hrobu vstal
dnes však vládu máš na nebi aj na Zemi.
Zo srdca Pane ja Ťa chválim,
ctím, získal si ma, Tebe len patrím,
Chcem s Tebou večne žiť, Teba ľúbiť.
d
a
d
a vtedy zraky sa upreli na jednu jedinú ženu.
2. Žena sa cez zástup prediera,
o chvíľu stojí pred ním.
Šatkou mu jeho tvár utiera, odvahy a lásky čin.
Vojaci kruto ju odsotia
a keď sa na nich len díva,
to sama ešte nič netuší,
nevie, čo pri sebe skrýva.
3. Kráčala tou cestou krížovou a v ruke si držala,
plátennú šatku, ktorou jeho tvár
láskavo pohladila. Jediná z nich mala odvahu
utrieť tú strápenú tvár,
|:a On jej na šatke plátennej obraz svoj zanechal :|
obraz svoj zanechal.
Ty jediný si za mňa život dal,
Ty si moja sloboda,preto Tebe,
Pane môj ja spievam pieseň chvál.
165. VEZMI SVOJ KRÍŽ
G
D
1.Vezmi svoj kríž a poď, ja viem, cesta je zlá,
h
e
e7A D D7
všade tma, inej cesty však niet
.
Vezmi svoj kríž a poď, hoc ťažký sa ti dnes zdá,
ťažký zdá, inej cesty však niet.
D7
G
R: Len jedna cesta je pravá,
D
v zozname ciest a rovných tratí ,
h
Odložil si svoj majestát,
pre mňa všetkého sa vzdal,
d
F
D D7
2. Pre moje choroby Ty si trpel sám,
by si zahnal strach, lásku vylievaš,
ó Pane náš, ó Pane náš.
Úloha skončila, Ty si víťazom,
Ty nám dávaš rásť, z vody živej piť,
ďakujem, ďakujem.
D
a
d
len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť.
G
d
.
a kríž si na plecia vzal .
a boja sa prísť k nemu.
tiež v láske všetko spáliť smieš,
a
C
e e7A
D
čo sa získa a čo stratí
, musíš určiť si sám.
Len jedna cesta je pravá,
aj keď inak sa Ti javí,
vždy Ti nájsť ju za to stojí,
musíš určiť si sám.
2.Vezmi svoj kríž a poď, ja viem, málo je tých,
čo čujú môj hlas, inej cesty už niet.
Vezmi svoj kríž a poď,
pre ľudí dobrých i zlých,
srdce dať, inej cesty už niet.
J.3 VO VEĽKOKNOČNOM
OBDOBÍ
170. JEŽIŠ ŽIJE
G
168. VESMÍROM ZNIE
G
a7
D
G
a7 D
C
G G7
chvál. On krásny je , kto sa Jemu vyrovná .
G7
a7 D
Ge
R: |: Naveky bude stáť raz Baránkovi trón.
a7 D
G/G7
Kolená skláňam rád a všetkým je mi On :|
2. Ja spievať chcem o zmŕtvychvstalom pieseň
chvál, ktorý raz mrel, aby s Otcom zmieril nás.
169. ALELUJA, SLÁVA
E
|: Aleluja, sláva :| 4x
1. |:On je veľký pomocník :| aj tvoj, aleluja,
bratia, otázniky, ktoré máš, všetko,
s čím sa potýkaš, Ježiš chce byť
pomocníkom tiež tvojím.
2. |:A On s nami zostane :| náš Pán, aleluja,
bratia, nech sa každý pridá
k nám, nikto nemusí byť sám, Ježiš s nami
zostane jak sľúbil nám.
3. |:Všetci z mŕtvych vstaneme :| jak On,
aleluja, bratia, vtedy, keď sa skončí čas, Ježiš
Kristus príde zas a my všetci mŕtvych
vstaneme jak on.
HAE
, On je , a má
a
H E
C
D
H
A
A
tak pridaj sa k tisícom anjelov,
G
A
pridaj sa k starcom, čo chvália Ho.
G
R:
D
G
h
Pozdvihni hlas! Aké krásne je,
e
fis
G
A
keď Boží národ chváli svojho Kráľa.
D
A
R1: Buďme v chvále zjednotení,
D
cis
A
A
e
H
C
e
A
V dnešný deň prinesme mu obeť chvál
a7
D
E
1. Vzkriesený je Spasiteľ pre nás všetkých,
A
A
Jeho láska, tá nás mení.
E
gis
h
G
G CG D7
už je vzkriesený náš Pán.
cis
D
Vôkol trónu je Božej slávy jas,
R: Aleluja , Aleluja, Aleluja, Aleluja ,
gis
A
v bázni prebývajme pred Pánom.
E
H
G
e
176. ALELUJA
A
A
zástup anjelov chváli Baránka.
~ This little light of mine, I’m gonna let it shine..
~ Everywhere I go, I’m gonna let it shine...
~ Jesus gave it to me, I’m gonna let it shine...
E A
(TRETÍ DEŇ)
G
ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
či
je hmla, či je noc, či je tma
2. Kamkoľvek pôjdem len...
3. Dal mi ho Ježiš sám...
G G7 C
1. Na nebesiach aj na zemi znie hlas,
ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
D7
C
177. BUĎME V CHVÁLE ZJEDNOTENÍ
1. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá,
A
f
na tejto ceste do večnosti kráčame spolu ty a ja
G7
e
F
C
, má prísť.
G
G
D7 G7 G
našiel som cestu do raja ,
175. JA V SRDCI SVETLO MÁM
Cmaj7
C
1. Našiel som cestu do radosti,
E
Aleluja, sláva, Aleluja, sláva.
F
C
|: Spievam Kráľovi svätých :| 2x
HAE H AE
a D/ GCG
171. NAŠIEL SOM CESTU
A
On bol
e/D
všetci ľudia nech to vedia, Ježiš žije
C
1. Vesmírom znie o zmŕtvychvstalom pieseň
G
C
R: Ježiš žije, Ježiš žije,
H
pred Jeho trón.
E
žije vo svojej Cirkvi, ľuďom pokoj svoj prináša.
2. Vzkriesený je Spasiteľ pre nás všetkých,
a v ňom povstane každý človek na Zemi žijúci.
G
D
A
D
G
R2: Len Ty sám si hoden chvály, Vládca
D
A4/A
e
A
zvrchovaný
!
G
D
D
A
H
Nikto nie je Tebe podobný,
zo srdca chválu vzdám Ti.
R1:
183. PRÍĎ SVÄTÝ DUCH
K. PIESNE K DUCHU SVÄTÉMU
e
182. PRÍĎ UŽ,PRÍĎ DUCHU
G
D
G
D
e
e
Príď Svätý Duch, plápolaj v nás!
C
D
1. Príď už , príď Duchu Stvoriteľu,
Príď Svätý Duch, oživuj nás!
G D
e
Duchu zmierenia .
G
h
Duchu Svätý príď!
e
e
Príď už a premeň ľudstvo
C
G
D
D
G D
e
e
h
C
D
Príď, Duchu, zastav sa pri nás!
GD
D
R: Duchu Svätý svojou mocou v láske obnov nás!
G
D
e
D
1. Príď, Duchu, prenikni nás!
celé v nové stvorenia .
G
D
R: Príď Svätý Duch, vojdi do nás!
h
C
D
Príď, Duchu, vlož život do nás!
GD
e
Nenechaj nás kráčať nocou,osvieť rozum náš !
2. Prebuď nás svojím dychom svätým,
zažeň temnotu.
Navráť zblúdilých, uzdrav hluchých,
žehnaj životu.
R:
Poznať daj sa nám.
R:
2. Príď, Ty Duch, Duch svätosti!
Príď, Ty Duch, Duch múdrosti!
Príď, Ty Duch, Duch lásky,
poznať daj sa nám.
R:
3. Prebuď svedomia otupené,
zbližuj národy.
Zavej a priveď zotročených,
v ríšu slobody. R:
3. Príď, Duchu, a zjednoť nás!
Príď, Duchu, a naplň nás!
Príď, Duchu, a obnov nás!
Poznať daj sa nám!
R:
188. DUCHU SVÄTÝ, VOLÁM PRÍĎ
3. |:Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet, :|
chrániť dôstojnosť ľudskú,
ktorou Boh obdaril nás,
rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas,
šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás.
D
a
|:Duchu Svätý, volám príď! Oheň mojej duši daj!
G
D
Oheň môjmu telu daj! Rozpáľ ma! :|
a
G
D
4. |:Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet,:|
chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ,
Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás,
Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.
Všemohúci Boh tu s nami je.
a
G
D
Nekonečne milostivý je.
a
G
D
a
Ukazuje dobrotivú tvár voči tým,
G
D
ktorí milovať ho chcú.
190. DUCHU LÁSKY PRÍĎ
e
189. ZJEDNOTENÍ
e/a
/e
l. |:Zjednotení v Duchu, zjednotení s ním, :|
a
e
prosíme by jednota bola obnovená v nás,
C
e
aby svet celý poznal svedkov Kristových
a
e
a
e
v nás, aby svet celý uzrel lásku v nás.
2. |:Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň, :|
budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje,
že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je,
že nás všetkých nekonečne miluje.
G
a
Duchu lásky príď, Duchu Pána, s veľkou mocou,
C
H7
Tvoja sláva, nech vstúpi k nám!
194. TY SI MI RADOSŤ DAL
G D
e
C
G D
196. POBRAŤ SA SPRÁVNOU CESTOU
e
C
E
1. Ty si mi radosť dal, Ty si mi radosť dal,
G D
e
C
a
D
G
Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi radosť dal.
2. ...vieru...
3. .. nádej....
4. ...lásku...
5. ... pokoj...
6. ... seba...
7. ... múdrosť.......
C
a
FG
C
R: A do svetla svojho voveď, voveď nás.
2. Dňom bez Teba chýba nádej,
zavládla v nás pustá tma,
v srdciach našich zapáľ plameň,
v ktorom zhorí smútok i žiaľ.
R:
3. Vezmi smútok, vráť nám radosť,
zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať,
ťarchu kríža chceme si niesť.
R:
199. OČI MAL ZAVRETÉ (KOMPROMIS)
a
1.Oči mal zavreté a hlavu sklonenú,
d
a
G
len slzy padali mu do dlaní .
Bol stále sám a sám, nepoznal priateľov,
ba ani lúče slnka na zemi.
F
G
F
E
Nepoznal sveta krásu, no v srdci lásku mal,
nemohol síce hľadieť, no Boh bol jeho Kráľ.
2. Boh videl jeho deň, keď kľačal v modlitbách
a pohladil ho svojou svätosťou.
Ten chlapec pocítil, že Pán ho miluje
a slzy tiekli s veľkou radosťou.
Otvoril svoje oči, celý svet uvidel,
otvoril svoje ústa, zaspieval chválospev:
a
F
R: Ó môj Pane, Ty si dobrý,
C
G
Ty si môj Kráľ jediný.
a
F
Ty si Lekár, Ty si Vládca,
C
G
Ty si Ježiš, Boží Syn!
A
H
(3x)
E
cis
Nenechajme svoje srdcia hluché ,
E
H
E
nech Božia ruka po nej vedie nás.
a
E
Fis
G
a
H7
H
hoci pre človeka nie vždy najvábnejšia .
|: my nechceme :| |: na mieste stáť :|.
|: Keď zblúdime :|, |: podaj ruku :|,
|: keď padneme :| |: pomôž vstať :|.
C
Fis
R: Veď Jeho cesta je najistejšia,
1. |: Cestou s nami :| |:kráčaj Pane :|,
d
E
treba počúvať stále Boží hlas.
A
195. CESTOU S NAMI
C
H
1. Pobrať sa správnou cestou nie je ľahké
E
A
E
Avšak druhou cestou kráča mnoho ľudí,
Fis
H7
E
lenže práve táto vedie do záhuby.
2. Uprostred svetských vecí zabúdame,
čo v živote pre nás zmysel má.
Uši, oči svoje zakrývame
a nechceme už myslieť na Boha.
a
F
C
F
E
G
Ó môj Pane, Ty si dobrý, Ty si môj Kráľ jediný.
a
a
Ty si Lekár, Ty si Vládca, ty si Ježiš, Boží Syn!
200. KEĎ CHRÁMOM ZAZNIE (STANLEY)
D
D2
D4
D
1. Keď chrámom zaznie zborový hlas,
D2
D4
D
až ma tak pošteklí na chrbte mráz,
A4
A
D D2 D4 D
vtedy tuším Jeho láska je tu
.
Točí sa točí dokola svet,
nie, nevrátiš minulosť
už nevrátiš späť tisíc duší, späť k životu.
e
A
R: Ale nemusíš preto žiť z plánu na plán,
e
A
G
stačí ak ten pocit máš, že nie si, že nie si,
A
D D2 D4 D
že nie si, v trápení sám
2. Nie to je priateľ, čo zaplatí, nie to je láska,
čo sa stratí, kdesi v čase a kdesi v nás.
Minulosť krvavá patrí len zlým,
mladosť je prchavá prchavý dym,
je to passé, nie nevrátiš čas.
A Bohu, čo si ju vyvolil, hneď dala svoje „fiat“.
M. K MÁRII
Ge
205. JEDNÝM HLASOM
A
cis
D
A
cis
D
A
cis
D
E
E
ni búrka, ni mráz nezlomí nás,
D E
A cis DE
sme deti Tvoje a Ty si Otec náš
E
A
cis
1. Máriu za matku si nám dal. Životu bránu tak
D
E
A
cis
D
A cisDE
prah celkom sám
C
.
2. Odpusť, že zabúdam na Teba, že hľadím príliš
nad oblaky, veď i tu, na Zemi Mária sestry má.
R1+R2
206. KEĎ ANJEL MÁRIU OSLOVIL
e
a
1. ¾ Keď anjel Máriu oslovil,
D
D7
G D
tak skromne sklopila zrak .
C
d
g
CC7
zmení všetko na dobré
d
C
F
d
D7
G
navštíviť s posolstvom zem zvanú Izrael.
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret,
Syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
2. Cestu mu pripravil hlas Božích Prorokov,
tí nás zvú k pokániu vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť, ako Syn človeka.
3. Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí.
Ty si Boh spasenia, svetlom si na nebi.
S kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám,
srdce Ti, Pane môj, pripravím ako chrám.
G
B
B
a naše úmysly
C
C B
C
e
a
D
G
e
a
D
G
ó Mária, pros za nás, hriešnikov. Pros za nás,
C
F
trochu rozjasní. Skúsme sa zamyslieť o šťastí!
Šťastie, to je úsmev na tvári.
Šťastie je byť tu, pri oltári.
Tak blízko pri Matke, ktorá poteší.
S Máriou je život najlepší!
F
d7 G7
|:Svätá Mária, Matka Božia,
B
1. Je dnes taký zvláštne, krásny deň, ktorý
A
F
212. SVÄTÁ MÁRIA
211. ŠŤASTIE
F
2. Tej noci jasnej betlemskej si svetu dieťa dala,
a z moci čisto nebeskej si slovo dodržala. R:
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel,
R2. K Márii volá tisíce sŕdc, prosia o zdravie,
kus pokoja. Silná ich viera k Márii volá i mňa.
G
G
207. POSLAL BOH ANJELA . . .
otváraš, ja silu zberám a prechádzam
E
D7
len ju pros, keď slabosť máš,
dá pomoc a ani netušíš, akú v nej Matku máš.
Ver Márii, Ona tú silu má, je Matkou vždy
láskavou. Ona vie, čo ti vyprosiť má,
len buď pod jej ochranou.
R1. Jedným hlasom voláme Ťa Pane,
A cis D
a
R: To Mária slovo neruší,
F
R: Stále medzi nami žije Mária .
Stále medzi nami Mamka Mária.
2. Všetko je z lásky a pre lásku. Všetko to nám
dáva otázku, že prečo je človek taký strašne zlý.
Skúsme sa zamyslieť čo robí: Hľadá šťastie,
ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie.
On musí pochopiť, že s Máriou byť,
to je tváre druhých rozjasniť.
3. Skúsme sa častejšie pomodliť. Skúsme nežné
teplo pocítiť, ktoré zavanie v našich srdiečkach
a z duší nám odoženie strach.
Zoberme si, ľudia, vedomie. Pozrime, čo robí
svedomie. Už nikdy nechceme zlosť a nenávisť.
Pokúsme sa len s Máriou žiť.
e
a
D
G
eDG D
ó Mária, milosti plná, svätá Mária . :|
213. LÁSKAVÁ PANNA
E
cis
gis
R: Láskavá Panna, ó Matka naša,
A
H
E
cis
fis H
E H
životom nás sprevádzaj! Oroduj za nás !
e
a
1. Nech ťa netrápia denné ťažkosti,
G
H7
ktoré život pripraví .
Všetko odovzdaj do rúk Márie,
ona pomoc vyprosí.
2. Nikdy nezhasne svetlo nádeje tomu,
kto ti slúži s láskou,
pevnú dôveru k tebe, Matka, mám.
Ty si našou hviezdou rannou.
3. S tebou, Mária, dobro víťazí.
Ty si našou oporou.
Bolesť zahojíš, radosť obnovíš,
pomocnica kresťanov.
217. AVE MARIA
C
G F
219. MÁRIA MATKA
C
C
a
d
G
C G /C
il Signore è con te, il Signore è con te
a
F
C
,
D
G
d
a
F
G
G
a
d
G
G
C7 F
e
a
220. CEZ MÁRIU
E
E
E
A
H7 E
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea .
2. Svetlá dvoch tvojich očí dajú svetu vôľu žiť
a slzy Tvoje pomôžu.
Vznášaš sa nad oblaky,
z motýľov máš baldachýn,
že nás spasil- Tebe vďaka- Tvoj a Boží Syn.
e7
1. Mária, sťa včera uzrel som jasot tvoj,
D
Fis
Maria, zaskvel sa v slzavom údolí .
e
A
Fis
(JOZEF GRENČÍK)
A
E
A
D
Gg
R2: Ach, mama, som v strachu bied,
D
A
ach, mama, som v tieni múk,
D
Gg
dôstojnosť navrátiť príď,
D
A
Mária, do mojich rúk.
e
h
C G
|: získame milosť, :| |: dobrodenie. :|
|: Ona má :| |: srdce plné :|
|: pochopenia :| |: a istoty. :|
223. MÁRIA, SŤA VČERA
A
F
|: Cez Máriu :| |: našu Mamu :|,
magnificat anima mea Dominum.
h
C
2. Ježišu Kráľu, prídi k nám, veď ty si náš
priateľ a Pán. Bez tvojej lásky
na duši mám vrásky a rúca sa v nás Boží chrám
C
H7 E
H7
.
Bože náš, daj nám milosti
Magnificat, magnificat,
A
F
C7 F
G
C
218. MAGNIFICAT
A
C
v obeti lásky v sviatosti
G
H7
G
G
F
G
C C7
veď čakáme na Teba
prega per noi, prega per noi.
A
C
C
Santa Maria, Madre di Dio,
E
F
R: Prídi k nám Bože z neba
ora e nella nostra morte amen.
C
C GC
tvoja láska s nami zostáva .
F
C
prega per noi, peccatori,
D
F
nech ľuďom srdcia otvára
Santa Maria, Madre di Dio,
F
G
G
G7
e benedetto è il frutto del tuo, Seno Gesù .
a
C
Prídi spolu so Synom, prídi k nám ,
Tu sei benedetta fra tutte le donne
F
F
1. Mária, Matka láskavá,
Ave Maria, piena di grazia,
e7
R1
3. Šťastie dnes, postretlo ma kráčať súmrakom,
noc a tma sú už niečim celkom neznámym.
Povstal som opäť vďaka Matke s Ježišom,
Mária, slová vďaky šepkať nestačím.
R1
Mária, pokorne ťa prosím, pri mne stoj,
Mária, tvoja láska všetko zahojí.
D
R1: |: Matka, vzhliadni k nám, voláme,
h
e
Matka, zachráň nás, voláme, svätá,
G
A
D
vypros nám milosti,:| u Syna.
2. Mária, dnes tu kľačím svetom strápený,
Mária, slzy bránia hľadieť na oltár.
Mária, do dlaní som ukryl pohľad svoj,
Mária, nie som hoden uzrieť tvoju tvár.
224. MÁRIA MÁRIA KU TEBE VOLÁM
JANKO KYSELICA
D
A
G
A
|: Mária Mária ku tebe volám.
D
A
G
A
Pros za nás u Syna, sám to nezdolám.
h
G
Pros za nás u Neho, miláčka našeho,
h
A
u nášho ochrancu, Syna Božieho :|
D
Mária
232. BOŽIA LÁSKA PRÍĎ
230. DOBRÝ BOH
e D
e
D
e D
e
C
e D
e
D
e D
e
D
(G. KENDRICK)
Dobrý Boh, spievame a voláme.
e
fis
h
A
D
233. BOH JE LÁSKA
e
e
H
De
h
e
D
e
h
Boh je Láska a zákon lásky nám On dal.
Miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš sám.
Keď myslím na Jeho lásku k nám,
e H7e H7
moje vnútro hneď chválou napl ní sa .
234. MÔJ PÁN, MOJOU SILOU JE
e
Veď v srdci má pre mňa miesto Pán,
Fis7
h
G
Dobrý Boh - to pravda je.
a
hA
Božia láska, príď k nám.
A
Dobrý Boh, veríme, vyznávame.
fis7
e7
Prúď cez nás svojou milosťou.
Dobrý Boh, chvála mu znie.
a
D
fis
D
h7
G
Božia láska, príď ako mocný oceán.
A
D
H
C
G
Môj Pán mojou silou je a radostnou piesňou
s radosťou k Nemu utekám.
D
C
G
D
a Pán stal sa už mojím spasením, On je môj Boh.
C
231. VZÝVAM, CHVÁLIM
D
e
A
A7
G
cis
242. TVOJA LÁSKAVOSŤ, PANE
G
h
Tebe patrí chvála a sláva. My dvíhame
D
E
h
fis
h
E4
A
D
H
d C F
C
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán.
B
A7
d
C
F
On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte,
B
C
a
d
h
A4 A
e
G
C
G
D
ktorý viac nezhasne, ktorý viac nezhasne,
240. MOJA MÚDROSŤ
B C7
Fis
Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň,
D
C F
G
243. DO TMY NAŠICH DNÍ
E
Nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.
d
D
vernosť Tvoja k výšinám neba .
Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám.
D
A
Tvoja láskavosť, Pane, siaha k oblakom a
svoje ruky. Oslavujeme Tvoje meno.
A
D
až na veky vekov. Amen.
.
239. TEBE PATRÍ CHVÁLA
h
C
Môj Pán vládnuť bude vždy,
za tú veľkú lásku čos’ daroval nám
Ty si sľúbil, že sa k nám vrátiš.
Príď, Pane Ježišu, po Cirkev svoju!
A
D
D
fis
Vzývam, chválim tvoje meno,
G
G
Len jemu odovzdávam život svoj. (3x)
B
C F
G
D
e h7 C
H
Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň,
e
a
H
e
a
H
ktorý viac nezhasne, ktorý nikdy nezhasne.
Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš Pán je tu.
244. BOH JE TAK BLÍZKO NÁS
241. SPIEVAJ PÁNOVI DUŠA SPIEVAJ
|: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás,
e
C a
e
H
eD GDe a7 H e
Spievaj Pánovi, duša, spievaj, a lelu ja, aleluja.
H
e
C
a
e H eDGDe a7He
Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja , aleluja.
e D G
CGDeH
d
C
d
C
a
d
d
Boh je tak blízko nás, Boh je v nás :|
F
C
|: Ty si ten dar od Otca nám,
A
d
Bohu spievajme aleluja ,
Ty si tá láska, čo prišla k nám,
vďaky vzdávajme, aleluja .
Ty si ma z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel :|
e
D G
CGDeH
B
C
a
d
251. NÁŠ PÁN JE TU S NAMI
C
d
F
C
d
254. FRANTIŠEK
C
Náš Pán je tu s nami, máme radosť
G
1. Jedny šaty, nohy bosé,
e
a nie sme sami. Ty spievaj s nami,
F
G
d
nebuď smutný a teš sa s nami.
C
d
F
umýva sa v rannej rose, chvály vzdáva,
G
Bohu dáva srdce z lásky úprimnej.
D
G
252. SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY
2.Úsmev stály z tváre žiari, raduje sa
z Božej slávy, slnku spieva, keď sa stmieva,
s hviezdami sa zhovára.
G
C
R: František, František, vypros aj nám lásky dar,
G
C
Spievaj a tlieskaj, veď Ježiš je náš Pán.
D
C
GCD
C
D
C
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás .
D
C
e
a
e
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
F
C
a
e
D
deň, v ktorom sa jeho milosť oslavovať má.
253. TEBE SPIEVAM ŽALMY CHVÁL
E
A
H
cis
H
E
g
E
D/g
262. TY SI NAJVYŠŠÍ
h
G
|: Ty si najvyšší, ty si Pán. To čo mám, tebe
D
h
ponúkam. :| |: Obnov ma svojím Duchom
G
A
Svätým ,nech ako ty stále svietim. :|
263. VIAC LÁSKY
e
C
E
H7 E
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
A
E AE
Pretože dávaš nám vieru.
Pretože dávaš nám nádej.
Pretože dávaš nám lásku.
Pretože dávaš nám chleba.
Pretože odpúšťaš hriechy.
Navraciaš hriešnikom život.
Preto buď naveky s nami.
S radosťou spievame pieseň.
265. CHVÁĽ DUŠA MOJA HOSPODINA
(RICHARD ČANAKY)
C
F
a
G
|: Chváľ duša moja Hospodina. (3x)
D
e
Viac lásky, viac moci, viac túžim Teba mať
Viac lásky, viac sily, viac túžim si vziať.
a7
e
R: Teba chváliť chcem celou silou,
Teba chváliť chcem srdcom celým,
Teba chváliť chcem mysľou celou,
CD
H7
A
|:A vrch by sa presunul. :|
|:V mene Pána Ježiša, vrch by sa ti presunul. :|
|:Vanie, vanie, Duch svätý vanie. :|
A
fis
Tebe, čo kraľuješ v nebi naveky.
g
presuň sa, presuň sa. :|
D
A
R: Vďaky Ti, Pane, vzdávame vďaky,
g
g/D
A
264. VĎAKY TI, PANE
D
|:Povedal by si tomuto vrchu:
D
D
D
g
c
RIM 8, 38-39, TRETÍ DEŇ
|: Tebe patrím ... :|
|:Keby si mal takúto malú vieru,
vrchy by si prenášal. :|
G/C/
3. K Otcu svojmu ruky spína, volá k nebu,
keď usína, aj keď vstane, volá Pane,
vďaka Ti, že svitol deň.
4. Vďaka, že sme Tvoje deti, že nás voláš,
ďakujem ti, kvitnú kvety, slnko svieti,
za všetko buď chválený.
R:
/A/
lebo predivné a sväté meno máš.
261. KEBY SI MAL ...
/G/
G
|: Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky:| 3x
spievam žalmy chvál, môj Pán,
A
F
255. NIKTO MA NEMÔŽE
Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán,
gis
a
F
nech aj my ľúbime, tak ako nás ľúbi Pán .
Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
a
a
e
Ty si môj Pán, Ty si môj Pán.
F
G
Aleluja, aleluja... :|
C
F
a
G
C
|: Hospodina budem chváliť po celý svoj život.
F
a
G
chváľ duša moja Hospodina
Svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť.
chváľ duša moja Hospodina :|
272. AJ KEĎ ŤA NEVIDÍM
273. MÁ CELÝ SVET V NÁRUČÍ
C
( E Cis7 H7 )
E/H7/E
1. Aj keď Ťa nevidím, viem, že si tu.
R: |: Má celý svet
a
H7
Aj keď Ťa necítim, mám istotu.
F
C
E
F
1.Má celú Zem i nebo - v náručí
C
H7
kráčam vo viere každý deň.
Aj keď zvádza ma boj so svetom,
aj keď nevidím hneď víťazstvo,
v smelej dôvere
kráčam vo viere každý deň.
a
má tmavú noc aj deň - v náručí
E
má jasné slnko aj mesiac - v náručí
H7
má celý svet v svojom náručí.
C
R: |: Nemusím zlého sa báť :|
F
a G C
v smelej dôver e kráčam vo viere.
2. Aj keď temnota mi zastrie zrak,
aj keď nepriateľ ma oblieha,
v smelej dôvere
kráčam vo viere každý deň.
Aj keď ma obkľúči a zovrie strach,
Ježiš vždy víťazí, mňa má v rukách,
v smelej dôvere
kráčam vo viere každý deň.
C
G
D
C
C
G
sme stále tým hlasom na púšti kričiac:
D
e
z hrobu Otec si ťa vzal,
C
D
G
tak ti spievam pieseň chvál.
279. CHVÁLIM ŤA, JEŽIŠ
G
D
D
keď hlad, temno vzpiera sa v nás,
Kríž pred hrobom v krvi stál,
h
C
G
Tu na kríži musel ´s mrieť - za môj hriech.
C
e
Hoci sú dni veľkej skúšky,
R: Z nebies zostúpil si k nám na túto zem.
D
G
h
DCG
Poznať teba vždy som túžil.
D
obnovil zákon Tvoj zas.
Tak ti spievam pieseň chvál.
C
D
C
G
DCG
C
G
hlas. Toto sú dni, keď Tvoj sluha Mojžiš,
Život s tebou som už skúsil.
C
C
1. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov
DCG
C
280. TOTO SÚ DNI ELIÁŠA
G
DCG
1. Pane, som tak veľmi rád !
C
2.Má šíre more aj pú-úšť - v náručí
Má vietor, blesky, aj dá-ážď - v náručí
Jar, leto, jeseň, zimu má - v náručí
má celý svet v svojom náručí.
R+ Má celý... svet nebo noc deň slnko mesiac more púšť - vietor dážď
jar jeseň - leto zimu život smrť mladých starých teba mňa i všetký-ých nás má celý svet v svojom náručí...
278. PANE, SOM TAK VEĽMI RÁD
G
E
má celý svet v svojom náručí.
V smelej dôvere
a
v náručí - v náručí :| (3x)
C9
|: Chválim Ťa, Ježiš. :|
|: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo má
Boh pripravené pre nás. :|
Pre tých, ktorí milujú, pre tých,
ktorí vzývajú meno Pána. Pre tých, ktorí uveria,
pre tých, ktorí chvália Tvoje meno Pane.
G
C
G
D
G
„Tak priprav sa, prichádza Pan!“
G
C
R. Hľa vchádza Pán na oblakoch k nám
G
D
ako slnka jas, poľnica už znie.
G
C
Zdvihni hlas, je tu jubilejný rok,
G
D
G
zo Siona spása príde k nám.
2. Toto sú dni Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
Toto sú dni, keď Tvoj sluha Dávid,
zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás
a my sme tí pozvaní Jemu slúžiť
a oznámiť, čo zveril nám.
284. TVOJA LÁSKA JE SŤA SLNKO
GEN ROSSO
C
Tvoja láska je sťa slnko, jeho svetlo život dáva
Fmaj
G
e
F
G4
G
jak svojim deťom náruč otvor nám.
Každý z nás chce sa stať
notou piesne na Tvoju slávu
žiť život svoj a ním ti vzdávať chválu
Veď každú chvíľu nám Tvoja láska dáva
Tvoja láska dáva.
285. JE VEĽA CIEST
“C“ÉČKARI
G
1. Je veľa ciest, čo nevedú nikam
E7
A
A+
a veľa ciest, čo sa točia dokola ,
JANKO KYSELICA
h
G
D
Bez Teba nie som nič, len suchá ratolesť,
A
h
ktorú napadne hmyz a stratí chuť žiť.
Bez Teba nie som nič, rieka bez vody,
čo na pustej púšti nevie nič ovlažiť.
Včera nemal som nič, dnes začínam žiť,
s Tebou Pane môj dokážem svet objaviť.
Včera som v slzách spal a naháňal zmysel,
A
h GDA
prečo žiť ešte mám, prečo trápiť sa mám
h
G
D
h
R. |: Príď, Pane, prosím príď do srdca môjho :|
290.
ZDENKA REPOVÁ
G
a
R. |: Lebo ty si tu ako dážď a kvety
C
D
h
Fis7
Tak kadiaľ ísť ?
Fis
D
E7
A
E
G
h
A
B
D
a nestratím z očí cieľ – Teba, Pane
C
a
Ah
Kiež na nej nikdy nezastanem
preto prichádzame zo všetkých strá-án
289.
h
D
F
D
G
D
Lásku s nádejou, nový život dávaš
d
h
Ty si jediný správny smer.
e
všetko tvoríš nové.
e
E7
než ukazuje smer. h
Cmaj
A kamkoľvek sa pozriem
tam pestré kvety nájdem
F
G
a toľko ciest, čo vedú inam,
R1: Ty si tá pravá cesta, Pane,
okrievajú stromy, tráva.
F
D
D
a slnko, ktoré svieti na všetkých. :|
1. Všetky národy, tlieskajte rukami,
oslávte jeho meno hlasom radostným!
Zaznej môjmu Bohu nová pieseň,
nech srdce mi chválou naplní!
2. Ospevovať ťa budem, Pane, celým svojím srdcom
a vyrozprávam všetky Tvoje diela zázračné,
ospevovať budem tvoje meno, Najvyšší!
D GeA D
2.Je toľko právd, čo nehovoria nič,
a toľko právd, čo sa točia dokola,
a veľa právd ostrých ako bič,
udrú kamkoľvek. – Tak čomu veriť?
R2: Ty si tá pravá pravda, Pane,
Ty si jediný správny smer.
Kiež v teba veriť neprestanem
a nesputím z očí cieľ – Teba Pane!
3. Je toľko vecí, čo pomáhajú žiť
a veľa vecí, ktoré iba klamú
a toľko tých, čo nemôžu zmeniť
ani mňa, ani svet. – Tak ako žiť?
R3: Ty si ten pravý život, Pane,
Tebou plný žiť by som chcel.
Kiež dúfať v lásku neprestanem
a neobíde-em cieľ – (hovor.) Teba, Pane!
3. Nie sú to slová, nie je to reč,
aj slnku postavil na oblohe svoj stan,
Stvorenie Tvoje Ťa stále velebí!
Nech Pánova pieseň v srdciach našich zaznieva!
291. Žalm na oslavu Boha
C
a
F
ZDENKA KYSELICOVÁ
G
R: Poďme všetci, plesajme v Pánovi,
C
a
FG C
predstúpme s chválou pred Jeho tvár.
C
a
F
G
Poďme všetci, srdcia si otvorme,
C
a
F
G
C
volajme spolu: „PANE, CHVÁLIM ŤA!“
1. Si veľký Boh a veľkej chvály hoden –
volajme spolu: „Pane, chválim Ťa!“
Si veľký Boh nad všetkými bohmi – volajme...
2. V Tvojej moci sú hlbiny nebeské – volajme...
Patria Ti aj štíty nebotyčné – volajme...
Tvoje je more, veď si ho stvoril – volajme...
Svojimi rukami pevninu si stvárnil – volajme..
3.Kľaknime na zem pred tým, ktorý nás stvoril –
On je náš Pán, my sme ľud jeho pastviny –
Pastviny a ovce, ktoré vedie svojou rukou –
4. Hlas jeho čujme, nezatvrdzujme si srdcia –
Ako v Meríbe, ako v dňoch Massy na púšti –
volajme spolu: „Pane, chválim Ťa!“
296. Túžba
e
297.
MARIÁN MILUČKÝ
Cmaj e
a
1. Zem už nech je mier, nech je rajská záhrada,
e
a
G
D
e
a
e
e
a
e
nech sa vráti sen do ľudských sŕdc.
D
e
nech je slnko deň a hviezdy pre tmu.
D
Aa
e
D Aa
e
DAa
e
Krí-íž nech je len spásou, krí-íž bez nový rán.
D Aa
e
Tí-íš prepoľných vtákov, tí -íš pre Boží chrám.
2.Človek nech má chlieb, v rukách býva láskavý,
nech vchádz vždy brat do našich brán.
Kto má ešte viac, nech sa s plášťom rozdelí,
nech už nestretám žobrákov tvár.
Krí-íž...
G
D
G
D
a
e
R.Z najväčších pút, z najväčších síl,
C e
z najväčších slov je Láska.
G
D
G
D
a
e
Z najkrajších ciest, z najkrajších dní,
a6 e
z najkrajších snov je Láska.
3. Šťastie nech je dar, nech sme pýchy zbavení.
Pravda vyčistí zákerný súd.
Nech v nás žije Pán, v mene láasky zídených.
Nech dá všetkým nám kráľovský kľúč.
301. Jedine s láskou
Rišo ČANAKY, Kompromis
G
D
1.Keby mi hlas ako anjel znel, keby som bol
D
e
D
e
C
G
nájsť ho tam aj večer skrášlený,
D
A
keď cez deň trápenie ho očistí.
D
G
D
G
D
R: Hej, Bohu vďaka nech znie,
D
hej, Bohu vďaka, že prišiel k nám,
A
D
nie je to zlé.
2.Je krásne hlásať všetko, čím sa náš Boh blysol
z lásky k nám a že ju stále k nám a k svetu má.
Dá sa zvládnuť život, dá sa znášať bolesť
s nádejou, že zbierka prísľubov,
čo nechal v Písme Pán, je pravdivá.
3. Je krásne šíriť svetom túto slávnu zvesť,
že Pán je Láska a že láskou stále žije v nás.
Nádherné je poznať, nádherné je učiť krásnu zvesť,
že Ježiš práve nás si vybral,
práve v nás chce bratov nájsť.
302.
G
D/G C/G
R: On vstal
G
D/G C/G
On vstal
C
C
G
e
C
D
z mŕtvych, aleluja, aleluja.
G
e
B
G
C
G
D
G
Es
B
Es
On znovu vstal by kraľoval,
B
C
G
D
G
Ježiš ti dáva, dáva, dáva lásku, tak poď.
4. Keby som mal v sebe veľa snov,
keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
5. Keby som zázraky robiť smel,
keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,
bez lásky som iba |: smiešny klaun :| 4x
g7
a7 D
Ježiš náš víťazný KRÁĽ.
2.Pán nad hriechom, Pán nad smrťou,
satan mu padol k nohám
Nech pokľakne a každý vyzná:
Ježiš je nad všekým Pán!
3.V to ráno vstal, Ježiš je Pán,
kričte nech každý to vie
Vyjdime z tmy a v radosti
prinesme obetu chváľ
303.
D
Zdenka Repová, ABM
G A
D
S Tebou chcem ísť a pri Tebe stáť,
h
e
A
D D7
s Tebou môj Pane nemusím sa báť .
G
A
D
S Tebou ja vždy dobre pochodím,
h
DG
z mŕtvych, Kristus náš Pán, Aleluja.
stratila smrť svoju moc
R: Jedine s láskou, jedine s láskou, jedine
D
A
1.Ó Láska Tvoj skončil sa boj,
bez lásky by som ostal sám.
2. Keby som bol múdry ako kráľ,
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
3. Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou žiaru mal,
keby som každý deň v chráme bol,
bez lásky som iba |: plný slov :| 4x
D
A
Ráno vstať a vidieť úsmev v tvári brata,
prorok veľkých diel, keby som aj hory prenášal,
G
G
D
e
C
A
a v dávaní sa tešiť, dávať, kým nik nevidí.
a
Pomníky bez mien nech sa navždy pominú,
C
D
1. Je krásne ísť a rozdať viac, než káže zvyk,
e
A
D
kráľovstvo lásky už viac nestratím.
Download

(párne strany) [PDF, 403 kB]