Zoznam piesní
Adventné – Keď anjel Máriu oslovil – Maranatha – Mladá deva z rodu Dávida – Poslal Boh
anjela –
Vianočné – Radostná zvesť – Sláva Bohu na výsosti – K oslave anjel volá nás – Hviezda sa
pri jasliach zastavila – V jasličkách dieťatko – Všetkých volá vás – Pastieri náhlili –
K jasličkám – Sväté dieťatko – V tichú noc – Chladná je noc – Vstávajte pastieri –
Pôstne – Bol si tam – Kríž – Náš chrám –
Veľkonočné - Skončila sa dlhá tmavá noc – Božia láska je ako slnko Svätodušné - Zjednotení Cez rok – Je meno – Je stále prítomná – My v objatí bratskej lásky – Pán zastavil sa na
brehu – Na svoju česť ti sľubujem – Priateľ poď s nami – Radosťou veľkou – Si môj Pán –
Spoj nás v jedno Pane – Tebe patrí chvála – Tvoj ľud – Vitaj Pane vitaj – Zvelebujte Pána –
Omšové – Chlieb, ktorý sa premieňa – Každý deň je veľký dar – Prijmi tieto naše dary
Pane –
Mariánske – Ave Mária, dnes zaspieva chrám – Madona – Mária ty úžasný kvietok – Po
matke zdedený – Vždy je s nami – Znej Pieseň Márii –
Detské piesne – Afrika čierna – Bola raz malá hviezdička – Desať malých černoškov –
Naša zem je guľatá –
Ku katechéze Rozličné – Vďačiť Ti chcem mama – Žiť, žiť, pre lásku žiť –
1
Adventné piesne
Keď anjel Máriu oslovil
Keď anjel Máriu oslovil, tak skromne sklopila zrak
a Bohu čo si ju vyvolil, hneď dala svoje fiat.
To Mária slovo neruší, len ju pros, keď slabosť máš.
Dá pomoc a ani netušíš, akú v nej Matku máš.
Ver Márii, ona tú silu má, je Matkou vždy láskavou,
Ona vie, čo Ti vyprosiť má, len buď pod jej ochranou.
Tej noci jasnej betlemskej si svetu dieťa dala.
A z moci čisto nebeskej si slovo dodržala.
Keď stála potom pod krížom, to bolesť v srdci mala.
Tam prišla, chce byť vždy so Synom, veď pre nás slovo dala.
Za vernosť do neba je vzatá jak verná služobnica,
pre nás je Bohom prijatá Mária pomocnica
Maranatha
R:
Maranatha, Pane príď na svet príď k nám na zem.
Maranatha, keď všetko skončí, keď príde Tvoj deň
1. Ako rosa, čo pole vlaží ako chlieb, keď som hladný.
2. Ako dieťa v noci v Betleme, ako Duch, čo svetom vanie.
3. Ako blesk, čo pretne hustú tmu, od východu až k západu.
4. Príď do Cirkvi, keď sa obnoví v sviatosti Tela a Krvi
5. Vždy keď lásku ľuďom dávame, prichádzaš medzi nás, Pane.
Mladá deva z rodu Dávida
Mladá deva z rodu Dávida v Nazarete kľačí, modlí sa.
Anjel k nej vstúpil, zvláštne pozdravil.
Ave Mária, milosti si plná, ave Mária,
ave Mária, milosti si plná, ave Mária,
medzi ženami požehnaná.
2
Pochytil ju zrazu zvláštny strach, pri tých slovách, ktoré počúva:
“Tvoj Syn bude Kráľ, spásu všetkým dá.“
Predsa sa to všetko môže stáť, z vôle Otca, ktorý nás má rád.
“Nech Tvoja Pane vôľa sa stane.“
Poslal Boh anjela
Poslal Boh anjela, meno má Gabriel, navštíviť s posolstvom zem zvanú Izrael.
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret, syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
Cestu mu pripravil hlas božích prorokov, tí nás zvú k pokániu, vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón nečaká, prichádza s nami žiť ako Syn človeka.
Preto dnes s Máriou duša Ťa velebí. Ty si Boh spasenia, svetlo si na nebi.
S Kráľovstvom pokoja prichádzaš teraz k nám, srdce Ti, Pane môj, pripravím ako chrám.
Pomôž mi, Pane môj, dieťaťom dobrým byť, radosť len rozdávať, v milosti tvojej žiť.
Prídi už, Pane náš, vrúcne Ťa voláme, príchod tvoj medzi nás radostne čakáme.
3
Vianočné piesne
Radostná zvesť - Introit
Radostná zvesť ozýva sa Spasiteľ je tu v tejto noci z božej moci zjavil sa svetu.
Rýchlo vstaňte, nemeškajte súri posla hlas, cestu k nemu vám ukáže novej hviezdy jas.
Pozdvihnite zrak, Boh vám dáva znak tak sa k nemu zrodenému cestu dozviete.
V ňom je spasenie, hriechov zbavenie čistým okom ho v hlbokom taji uzriete.
Posol radí zanechajte rýchle tmavú noc, vykročte hneď, Boh vám núka svetlo na pomoc.
Hodina už spásy aj vám práve odbila, nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa.
Sláva Bohu na výsosti - Glória
Sláva Bohu na výsosti, ľuďom dobrej vôle mier.
Narodený z láskavosti, s Otcom ľudstvo celé zmier!
Boh sám prišiel nám na pomoc, stal sa jedným z nás v túto noc.
Sláva Ti, vďaka Ti, Bože presvätý.
Povedzte to všetkým ľuďom: Záchrana je blízko nich.
Zmieri nás a jeho prianím mier duší je úprimných.
K oslave anjel volá nás - Glória
K oslave anjel volá nás, z výšin počuť hlas: Glória.
Že v jasliach leží pred nami dávno čakaný Mesiáš.
Spievaj a jasaj zem že sám Boh Spasiteľ prišiel sem.
Hviezda sa pri jasliach zastavila - Crédo
Hviezda sa pri jasliach zastavila,
tajomstvo dieťaťa vyjavila.
Viera je nám svetlom útočišťom,
rastie a prebýva v srdci čistom.
Keď máme dôveru v Slovo božie,
lož a blud proti nám nič nezmôže.
Za tebou chceme ísť všetci spolu,
kráčame k zmiernemu Pána stolu.
4
V jasličkách dieťatko – Offertórium
V jasličkách dieťatko vyhľadajte, na boží hlas pozor dajte.
Chudobní pastieri nesú mu dar, radosťou im zažiari tvár.
V tom biednom dieťati Boh nesmierne bohatý za dary sa darom viery odplatí.
Viera kde žiari, tam temno sa stiahne. Jas tme ustúpi kde viera zhasne.
Sláva ti Spasiteľ, zaplesá zem celá, pieseň ti veriacich znie veselá.
Boh z lásky nesmiernej ľudstvu ťa dal. Náš z lásky povďačnej Bohu si dar.
Všetkých volá vás – Sanktus
Všetkých volá vás nebies posla hlas. Všetkých volá nás nebies posla hlas.
V Betleheme narodený, chce byť hosť váš každodenný.
Ježiško váš Kráľ, chce zavítať k vám.
V Betleheme narodený, chce byť hosť náš každodenný.
Ježiško náš Kráľ, chce zavítať k nám.
Dušu z viny očistite, vzájomne si odpustite.
Ježiško váš Kráľ už stojí u brán.
Dušu z viny očistime, vzájomne si odpustime.
Ježiško náš Kráľ už stojí u brán.
Pastieli náhlili – Communio
Pastieri náhlili k tebe v tú noc uznali v dieťati nadzemskú moc.
Z jasličiek vládne dieťa nevládne. Zrodený ostáva stále sa nám dáva v sviatosti Emanuel.
Ó Spasiteľ náš zostaň pri nás zostaň pri nás.
K stolu ťa pozýva vezmi a jedz, život tvoj večný je najdrahšia vec.
Živí je znova tu Ježiško náš,v lámaní chleba ho aj ty poznáš.
K jasličkám
K jasličkám by som aj ja rád bežal, nepoznám cestu ach aký to žiaľ.
Tam kde šťastná zvesť nového zákona, tam sú dnes jasle tam je dnes On.
Tam je Boh s nami, tam sa ti zjaví, tam je dnes Ježiškov trón.
Tam kde veriaci zídu sa k večeri, tam sú dnes jasle, tam je dnes On.
Tam vo sviatosti, tam svojich hostí, tam je dnes Ježiškov trón.
Tam kde chudobní, trpiaci, väznení, tam sú dnes jasle tam je dnes On.
Tam ho vyhľadaj, tam sa mu oddaj, tam je dnes Ježiškov trón.
5
Stíšte trochu spev
Stíšte trochu spev veselý anjeli, pozrite on spí.
Svojou láskou v srdciach a v dušiach ľudí ľady roztopí.
My so svojou láskou zohrejme Nemluvniatko
aby mohlo zaspať presladko.
Sväté dieťatko
Sväté dieťatko v jasliach leží, sladko sa usmieva.
Veď všetkých, ktorí ho milujú, okolo seba má.
Tvárička jeho žiari sťa nebo v očiach má lásky jas.
Zdvíha tu svoju maličkú rúčku a všetkých žehná nás.
V tichú noc
V tichú noc nás budí hlas, svieti hviezdy jas na zem spiacu, spiacu temnotu.
K maštaľke vedie nás k jasliam svetla jas, človekom sa stal celého sveta kráľ.
Anjeli mu spievajú a jemu zvony jasajú, človekom sa stal celého sveta kráľ.
Už s pastiermi ideme, k Pánovi zeme s úctou svätou pred ním pokľaknúť.
Túžby srdca na dlani, dáme Pánovi, človekom sa stal celého sveta kráľ.
Chladná je noc
Chladná je noc, tma všetko skrýva v posvätnej bázni všetko čaká.
Hviezda sa jagá, bdie celá zem a víta život čo v srdci znie.
Rodí sa Ježiš, rodí sa láska anjeli spolu prespevujú.
Rodí sa Ježiš, rodí sa láska anjeli spolu prespevujú.
Ak božia láska nás k sebe spája, Ježiš je stále uprostred nás.
Svetlo z nás žiari, vo všetkých pokoj v srdci sa skrýva blažený raj.
Rodí sa Ježiš, rodí sa láska anjeli spolu prespevujú.
Zrodil sa Ježiš, v ňom prišla láska anjeli spolu prespevujú.
Vstávajte pastieri
Vstávajte pastieri berte sa hor, aká to novina dajte pozor.
|: Aké to zázraky dejú sa na nebi. :|
Nikdy som nevidel jak som starý, na nebi vysokom takej žiary.
Len sa ma nebojte pastuškovia, prichádzam k vám ako anjel Slova.
|: Aby som vám zvestil že sa vám narodil. :|
Mesiáš v Betleme Ježiš malý, ktorého oddávna ste čakali.
Vitaj ó Ježiško, Spasiteľ náš, v maštali zrodený náš Mesiáš.
|: Abys nás požehnal, do svojej slávy vzal. :|
Prosiť ťa chceme dnes najvyšší Pán, milosti svojej vždy udeľuj nám.
6
Pôstne piesne
Bol si tam
1.
Bol si tam, keď bol umučený Pán
Bol si tam, keď bol umučený Pán
Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili
Bol si tam, keď bol umučený Pán
2.
3.
4.
5.
6.
Bol si tam, keď sa krvou potil Pán...
Bol si tam, keď bol bičovaný Pán...
Bol si tam, keď ho tŕne ranili...
Bol si tam, keď pod krížom padol Pán...
Bol si tam, keď na kríži umieral...
Kríž
R:
Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný, za nás.
1. Sám si, Pane znášal, ťarchu našich vín,
z lásky si sa oddával, z lásky pod svoj kríž.
2. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín,
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s ním.
3. Pozri Pane hľa tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
Náš chrám
1.
Postavili sme Ti Pane veľkolepé katedrály.
Do nich zlaté kríže dali, drahocenne vyzdobené.
No či tie nádherné chrámy Tvojim domovom sa stali?
A či kríže prezdobené vyjadrujú utrpenie?
R.
Pane, Ty si trpel za nás tak ľudsky obyčajne.
Kríž z dreva úzkosť bolesť smrť, či nebolo to márne?
Veď staviame Ti chrámy, no nie sme nimi sami.
Dávame Ti veci cenné, no podľa teba nežijeme.
2.
Ty si oslavoval Otca, že si plnil jeho vôľu.
A my Ťa oslavujeme, že zlátime Ti Gloriolu.
A keď Ťa oslavujeme tým čo je pre nás tak cenné.
Prečo Pane aj svoj život k oslave Ti nenesieme?
Záver: Pane pomôž nám Tvojimi sa stať. Svoj život ako chrám vystavať.
7
8
Veľkonočné piesne
Božia láska je ako slnko
R:
Božia láska je ako slnko, všade svieti a hreje jej lúč.
1.
Ešte dnes svieti hreje, Božia láska cítiš už jej moc.
2.
Nikto nemôže zničiť, Božiu lásku, veky pretrvá.
3.
Poď do náruče Božej, večnú lásku nájdeš v nej len poď.
Skončila sa dlhá tmavá noc
1.
Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri slnko už vychádza.
Smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz nad ňou vyhráva
2.
Radujme sa bratia sestry spievajme; mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme, veď verný je náš Pán.
R:
Vstal, vstal, vstal, vstal, z mŕtvych vstal z mŕtvych vstal náš Pán.
3.
Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať a v nový sa narodiť.
9
Svätodušné piesne
Zjednotení
1.
/:Zjednotení v Duchu, zjednotení s ním.:/
Prosíme, by jednota bola obnovená v nás,
aby svet celý poznal svedkov Kristových v nás,
aby svet celý uzrel lásku v nás.
2.
/:Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň.:/
Budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje,
že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je,
že nás nekonečne miluje.
3.
/:Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet.:/
Chrániť dôstojnosť ľudskú ktorou Boh obdaril nás,
rozvíjať dary srdca, rozvíjať viery jas,
šíriť lásku Krista, ktorý žije vnás.
4.
/:Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet.:/
Chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ,
Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás,
Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.
10
Cez rok
Je meno
Je meno, ktoré mám tak rád, čo o ňom stále spievam,
ono mi zvučí na perách, aj keď sa modlievam.
Mám rád Ježiša, ó ako ho ľúbim.
Mám rád Ježiša, veď za mňa život dal.
To meno láskou znie stále a rozpráva o láske,
o krvi ktorá očistí a hriechu pozbaví.
V tom mene nový život mám, to meno pokoj dáva,
do slávy večnej ponáhľam, môj Pán ma tam čaká.
Je stále prítomná
Je stále prítomná tvoja láska. Radostne spievame na Tvoju slávu.
(:Nech pieseň zazvoní v každej chvíli.
Ja Ťa chválim Pane môj ako najlepšie viem:)
My v objatí bratskej lásky
My v objatí bratskej lásky spojme sa, choďme vo svetle.
Keď Spasiteľ príde duša zaplesá, choďme vo svetle.
Choďme vo svetle, choďme vo svetle,
Vpred len nadšene, v bratskej láske stále vpred.
Náš Pán a Boh koná to čo hovorí, choďme vo svetle.
Vie uzdraviť, hroby temné otvorí, choďme vo svetle.
Je slávny Boh, my sme jeho pastvy ľud, choďme vo svetle.
Nás k víťazstvu Otec, Syn a Svätý Duch vedie vo svetle.
Na svoju česť ti sľubujem
1.
Na svoju česť ti sľubujem, Ježišu môj, že všetko tebe venujem i život svoj.
R:
Len sily ráč mi viacej dať v každej dobe, aby som mohol vytrvať v svojom sľube.
2.
Pre lásku k tebe blížneho chcem milovať. Slabého brata biedneho ochraňovať.
3.
Chcem slúžiť Cirkvi národu, bez prestania. Pomáhať svojmu rodu do skonania.
11
Pán zastavil sa na brehu
Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
Ó, pane, aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno,
svoju loďku zanechal som na brehu, spolu s Tebou nový chcem začať lov.
Pane, úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné,
pracovať s Tebou, i čisté srdce.
Ty chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.
Pane, ideme spolu s Tebou loviť srdcia na moriach ľudských
do siete pravdy, života, lásky.
Priateľ poď s nami
Priateľ, poď s nami, náš Pán ťa dnes volá.
Hostinu chystá má miesto pre teba tiež.
Tak poďme priatelia, náš Pán nás dnes volá
Hostinu chystá má miesto aj pre nás.
On pozýva všetkých na svoju hostinu,
on hľadí na srdce, na lásku a vieru
Krv svoju a telo nám dáva za pokrm,
tu stoja bez moci i zmysly i rozum.
On chce mať pri stole nás všetkých chudobných
on štedro nás sýti a robí podobných.
On v láske pre šťastie sám seba rozdáva,
tu pokoj si nájde aj duša boľavá.
Buď sláva, ó Pane za prijímania dar,
ten pokrm nás sýti na cestu uzrieť raj.
Radosťou veľkou
R:
Radosťou veľkou srdce mi jasá, radosť mám v duši vždy ju nosím.
12
Boh mi ju dáva, Cirkev prináša, sám ju prežívam, preto prosím:
1.
Daj, Pane, vieru, celému svetu, daj svoju milosť tomuto veku,
nech každý pozná, že len Ty si radosť.
2.
Pochopte, ľudia, že je svet krásny, Boh ho vytvoril a nám daroval,
žiť na ňom, zveľadiť ho, prikazoval.
3.
Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev, nenávisť, už viac neplatia,
že v nás horí a vládne veľká láska.
Si môj Pán
Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s tebou rád,
ty si stvoril strom aj kvet, slniečko aj celý svet,
vysadil si aj náš sad – mám ťa rád.
Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s tebou rád,
ty si nebu hviezdy dal, každý hriech si zo mňa vzal,
odpustil si toľkokrát – mám ťa rád.
Si môj Pán, Ježiš Kráľ, každý deň sa zhováram s tebou rád,
ty si vtákom piesne dal, aby som sa radoval,
si môj verný kamarát – mám ťa rád.
Spoj nás v jedno Pane
Spoj v nás v jedno, Pane, spoj nás jedným putom, ktoré nemôže byť zlámané.
Spoj nás v jedno, Pane, spoj nás jedným putom, spoj nás v jedno, láskou spoj.
Je len jeden Pán, je len jedno Telo. Je len jeden Kráľ, je len jedna Cirkev.
Je len jeden Cieľ, je len jedna Nádej. Je len jeden Kríž, je len jedna Láska.
Tebe patrí chvála
/:Tebe patrí chvála a sláva my dvíhame svoje ruky oslavujeme tvoje meno:/
/:lebo ty si Pán robíš veľké veci nám nikto nie je ako ty nikto nie je ako ty.:/
Tvoj ľud
Tvoj ľud pred tebou sa schádza Bože náš, tvoj ľud pred tebou sa schádza Bože náš,
k tebe ideme, lebo ty si dobrotivý k tebe ideme ty veľký Bože náš
Vitaj, Pane vitaj
13
Vitaj, Pane, vitaj, vitaj v mojom srdci,
túžim, tak veľmi túžim stretnúť sa znovu s Tebou.
Vitaj po dlhom čase, tom čase blúdenia a úzkosti,
teraz si Pane prišiel a ja som tak rád, že si so mnou,
nechcem Ťa už viac stratiť, nechcem Ťa stratiť, chcem žiť s Tebou.
Často som Pane padal, často som Ťa opustil
a často som zišiel s cesty a veľmi často som zablúdil,
ale Ty si ma vždy našiel, Ty si ma zdvihol, Ty si sa zľutoval, Ty si mi odpusil.
Zvelebujte Pána
Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony.
Padni na kolená pred ním človek ubiedený.
On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
U jeho nôh padni v prach, lebo je Boh všemohúci.
Nemá hraníc jeho múdrosť svätý, svätý, plný lásky.
Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu Pánu všetko s nami.
2. hlas
Zvelebujte Pána ľudské srdcia ako zvony.
/ Zvelebujte Pána ľudské zvony
Padni na kolená pred ním človek ubiedený.
/ Padni na kolená pred ním dený
On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
U jeho nôh padni v prach, lebo je Boh všemohúci.
Nemá hraníc jeho múdrosť svätý, svätý, plný lásky.
Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu Pánu všetko s nami.
/ Spievaj Pánu zem vzdávaj chválu Pánu všetko s nami
14
Omšové piesne
Chlieb, ktorý sa premieňa
1.
Chlieb, ktorý sa premieňa v Pánovo telo,
z mnohých zrniek pšeničných pochádza.
Víno čo sa krvou Ježišovou stalo,
z mnohých kvapiek hroznových sa zlialo.
R:
Jak ten chlieb, čo spojil zlaté klásky,
nech nás spojí sila Jeho lásky,
jak kalich, čo objal kvapky vína,
tak aj Cirkev svätá nás objíma
2.
Dobrý pastier, priveď do svojho ovčinca
stratené ovečky, ktoré hynú,
zjednoť Cirkev svoju aby sme tvorili,
v Tvojej láske jedinú rodinu.
3.
Na ramená svoje vezmi dobrý Pane,
tých čo s nami ísť už nedokážu.
A nech zjednotenia všetkých div sa stane,
prosíme Ťa, vyslyš prosbu našu.
Každý deň je veľký dar
Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
o Tvojej Láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie.
Keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k Jeho obeti.
R: Pridajme všetci na oltár k vínu a chlebu ten svoj dar,
každú snahu, príkorie, ale aj to, čo poteší.
Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám.
Spoj nás v jedno, Pane náš, spoj nás v svätej obeti.
Každý deň je veľký dar, každý deň dar k obeti,
o Tvojej Láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba, ako víno, tak aj chlieb.
Všetko máme od Teba, za všetko Bože ďakujem.
Prijmi tieto naše dary Pane
Prijmi tieto naše dary Pane ukry sa vo víne a chlebe
nech sa naša túžba skutkom stane tieto dary nesieme z lásky ku tebe.
Táto obeť je obeťou všetkých, ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa tvojich príkazov vždy chcú žiť nikto Pane nemôže Teba nahradiť.
15
Mariánske piesne
Ave Mária, dnes zaspieva chrám
1.
Ave Mária, dnes zaspieva chrám. /:Zdravas buď zdravas,:/ /:ja k tebe volám:/
/:že duša moja:/ /:sa v svete bojí.:/ že srdce moje padá v boji.
2.
Ave Mária, dnes spieva môj dom, /:so Synom svojím:/ /:ty prebývaj v ňom:/
/:do tvojich dlaní:/ /:si ukryjem tvár,:/ boľavé srdce ti dám na oltár.
3.
Ave Mária, ty ochraňuj nás, /:u Syna svojho:/ /:oroduj za nás:/
/:nech strach a smútok:/ /:sa navždy stratia,:/ nech všetci ľudia sa k tebe vrátia.
3.
Ave Mária, ty ochráň náš svet, /:od tmy a zimy:/ /:ty milosti kvet:/
/:Nech sa vo svete:/ /:láska množí,:/ a nech v srdciach vládne pokoj Boží.
Madona
1.
Nájdeš miesta v našej zemi, kam sa radi vraciame,
kde kraľuje láskavá tvár, Matky Božej Márie.
Zrak má smutný ustaraný, ako by ťa prosila
a do materskej ochrany volala.
R:
Madona, svätá Madona, chcem tvojím dieťaťom byť.
Ó dovoľ svätá Madona v náručie Tvoje sa skryť.
2.
V jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla
veď pre všetky svoje deti Ona srdce veľké má.
A ochráni Ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ
keď jej vrúcne opakuješ slová tie.
3.
Dnes keď vôkol nás nepokoj,
kde sa človek schúliť má,
kde sa vrhnúť keď nie k Matke, ktorá útechu ti dá.
Ó Madona, prosíme Ťa, milosť svoju dietkam daj
i vypočuj, keď spievame prosiac Ťa
Mária, ty úžasný kvietok
Mária, ty úžasný kvietok, ktorý z ľudstva vykvitá
Ty, ktorá nás chápeš, ty nám svoju milosť vždy dáš.
Mária, Ty plná si Boha o tebe sa nikdy dosť nevraví.
Ave Mária, Ave, stala si sa pre Boha rajom, ave.
Mária, ty si Matka, tvojím tichom hovoril Pán.
Tvoje srdce je ako pevnosť, prístavom istým bude nám.
Mária, v tebe je život, spieva o tebe to, čo je stvorené
16
Po matke zdedený
Po matke zdedený ruženec vzácny mám,
jak je on mi milý, vie iba Pán Boh sám,
on radosť, útechu mojej matke dával,
od nej ako chlapec často som ho brával.
Ten matkin ruženec je pre mňa bezpečným
sprievodcom na ceste k blaženostiam večným.
Vždy ho mám pri sebe, pozor naňho dávam,
večer s ním usínam a ráno s ním vstávam.
Je so mnou v radosti za slniečka jasu,
teší ma v útrapách, bôľom dáva krásu.
V boji so zlom sveta on ma posilňuje,
z únavy dvíha ma, k dobru povzbudzuje.
Radostne ja vplietam Zdravasy do venca
a kladiem ku nohám Kráľovej ruženca.
Pomocnici ľudí v slzavom údolí,
pri nej bolesť duše i tela nebolí.
Keď sklon môjho žitia bude sa raz blížiť,
s nádejou na spásu myseľ bude túžiť.
Verím, že odolám akejkoľvek muke,
pokojne zanechám svet s ružencom v ruke.
Vždy je s nami
Vždy je s nami tá čo viem že ľúbi moje srdce, ruky, moju tvár.
Vždy je blízko tá čo viem že chráni, každý úsmev čo mi život dal.
Ty nás vítaš v chráme plnom lásky na tom tvojom tichom nádvorí,
čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa daj nám silu, Mária, ty naša kráľovná.
Spojme svoje hlasy v jednu pieseň, ktorá všetkým srdcia otvorí,
silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.
Znej pieseň Márii
Znej pieseň Márii, spievaj duša moja. Tej bielej ľalii, Matke Spasiteľa.
Ó Panna Mária, Ty biela ľalia Ave Mária, ave Mária.
Tou piesňou vábi nás zvon v nebies diale. Keď bôle znášame, srdce trápia žiale.
Tá pieseň znie ti dnes aj z vône hája a s ňou sa i v láske naše srdce spája.
Náš život je často ako povíchrica. Ty si v ňom jediná istá pomocnica.
Kráľovná vesmíru, naše kroky prijmi, ohrozených dietok láskavo sa ujmi.
17
Detské piesne
Afrika čierna
Afrika čierna, veľmi čierna. (slovensky)
Afrika černá, moc černá. (česky)
Afrika čornaja, očiň čornaja. (rusky)
Afrika čarna, bardzo čarna. (poľsky)
Afrika fekete, náďon fekete. (maďarsky)
Afrika švarce, file švarce. (nemecky)
Afrika black & white, very black & white. (angl.)
Afrika nera, molto nera. (taliansky)
Afrika negra, mučas negra. (španielsky)
Afrika Castro, Fidel Castro. (kubánsky)
Afrika ňaňaňa, ňuňo ňaňaňa. (japonsky)
Afrika ping – pong, ping ping – pong. (čínsky)
Afrika huhuhu, haha huhuhu. (africky)
Afrika kakao, kakakakakakakakao. (záhorácky)
Bola raz malá hviezdička
Bola raz malá, malá hviezdička zviedla ju mliečna, mliečna cestička.
/:Zvolala: “Zbohom, družice, chcem vidieť svetov tisíce!”:/
Prvý deň letí, letí do sveta, pýchou sa celá, celá trblieta.
/:Druhý deň hlávku sklonenú má, plameňom horí od rána.:/
Tretí deň na smrť, na smrť znavená, padla k nám hviezda ako z kameňa.
/:Pohli sa hrudy studené, schovali hviezdu do zeme.:/
Bola raz malá, malá hviezdička zviedla ju mliečna, mliečna cestička.
/:Umrela hviezda maličká,končí sa o nej pesnička.:/
Desať malých černoškov (negroe's)
10 malých černoškov stretol v lese medveď jedného tam hneď zožral, ostalo ich deväť.
9 malých černoškov búchalo sa o zem, jedného z nich porazilo, ostalo ich osem.
8 malých černoškov chcelo vidieť Viedeň, jedného z nich zrazil trabant ostalo ich sedem
7 malých černoškov učilo sa jesť, jeden sa z nich zadrhol, ostalo ich šesť.
6 maličkých černoškov učilo sa piecť, jeden zhorel na uhoľ, ostalo ich päť.
5 maličkých černoškov nieslo kus syra, jeden zomrel od smradu, zostali štyria.
4 malí černosi išli do hája, jeden sa z nich tam stratil, ostali traja
3 malí černosi stretli v púšti lva, jedného z nich tam zožral, ostali dvaja.
2 malí černosi liezli na hrebeň, jeden si z nich zlomil väzy, ostal len jeden.
1 malý černoško oženil sa včas, desať malých černoškov vychoval si zas
18
Naša zem je guľatá
Naša zem guľatá, umta, umta, umtata,
žijú na nej zvieratá, umta, umta, umtata,
keby bola hranatá, umta, umta, umtata,
nebola by guľatá, umta, umta, umtata.
Najväčšie je zviera slon, umta, umta, umtata,
nos má ako saxafón, umta, umta, umtata,
keby nemal saxafón, umta, umta, umtata,
nebol by to žiaden slon, umta, umta, umtata.
Najčistejšie zvieratá, umta, umta, umtata,
sú na svete prasatá, umta, umta, umtata,
hoc sa v blate váľajú, umta, umta, umtata,
predsa dobre chutnajú, umta, umta, umtata.
Somár papká v bodľačí, umta, umta, umtata,
v brušku ho to netlačí, umta, umta, umtata,
keby ho to tlačilo, umta, umta, umtata,
nám by to nevadilo, umta, umta, umtata.
Zebra je pruhovaná, umta, umta, umtata,
je ako maľovaná, umta, umta, umtata,
ešte iné zebry sú, umta, umta, umtata,
čo sa rady maľujú, umta, umta, umtata.
19
Rozličné piesne
Vďačiť Ti chcem mama
Vďačiť Ti chcem mama, za nežnosť a za lásku
ktorú si mi dala vďaka aj za život môj.
Ukryla si v srdci, každé trápenie i bôľ,
všetko si mi dala, aj ten úsmev milý tvoj.
Vďaka za to, že si mi dala život.
Zatiaľ čo ty, si mala len bolesť.
Teraz srdce moje ti volá,
mama, vďaka ti za lásku.
Aj keď možno zajtra, nebudem už pri tebe,
svetlo tvojej lásky, bude žiariť vždy vo mne.
Vďačiť Vám chcem teraz,
vďačiť Vám chcem rodičia,
že ma Vaša láska k Pánu Bohu priviedla.
Vďaka za to, že ste mi dali život,
zatiaľ čo Vy ste mali len bolesť.
Teraz srdce moje Vám volá
otec, mama, vďaka Vám za lásku.
Aj keď možno zajtra, ja už pri Vás nebudem,
drahá mama, otec, za všetko Vám ďakujem
Žiť, žiť, pre lásku žiť
R:
Žiť, žiť pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
Žiť, žiť pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná: v nás zostáva.
1.
Ježiš, moja láska jedná, tým sa moja pieseň začína.
Teba Pane chcem vždy milovať. Tvoju lásku ľuďom rozdávať.
2.
Vtedy, keď môj bôľ premáha, tak si moja láska pomáha,
hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred, tam je môj cieľ, inej cesty niet .
3.
Hoc život chudobný sa Ti zdá, ona je v ňom, v tebe prebýva,
to máš veľký poklad, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň.
20
Download

piesne