1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
Abba Otče (Ty si nás vytrhol, Pane) ......................................................................................................... 6
Agnus Dei ............................................................................................................................................... 7
Aj keby nekvitol fík ................................................................................................................................. 7
Aj keď Ťa nevidím (V smelej dôvere) ...................................................................................................... 7
Ak ľud môjho mena ................................................................................................................................. 8
Ak sa milujeme........................................................................................................................................ 8
Akú lásku v srdci mať.............................................................................................................................. 9
Aleluja .................................................................................................................................................... 9
Aleluja, sláva......................................................................................................................................... 10
Anjeli pred trónom................................................................................................................................. 10
Bez Teba som len tmou.......................................................................................................................... 10
Boh je Láska.......................................................................................................................................... 11
Boh je tak blízko.................................................................................................................................... 11
Boh, ktorý planie ................................................................................................................................... 11
Boh - Láska (Víťaz ľudských sĺz)........................................................................................................... 12
Bol si tam .............................................................................................................................................. 12
Bože dobrý, Otče láskavý....................................................................................................................... 13
Bože, Otče, teraz vidím.......................................................................................................................... 13
Božia láska príď .................................................................................................................................... 14
Budem ako strom................................................................................................................................... 14
Budem spievať ...................................................................................................................................... 14
Budem Ťa chváliť.................................................................................................................................. 15
Bůh je síla má........................................................................................................................................ 15
Čas jak vietor sa rúti .............................................................................................................................. 15
Ctíme túto sviatosť slávnu...................................................................................................................... 16
Ďakuj Bohu, rád ťa má........................................................................................................................... 16
Dávam všetko........................................................................................................................................ 17
Dnes (Teraz ja a môj dom)..................................................................................................................... 17
Dnes pieseň hrám................................................................................................................................... 18
Dnes počuť zvuk.................................................................................................................................... 18
Do srdca mi príď.................................................................................................................................... 19
Dobrorečíme Ti, Bože............................................................................................................................ 19
Drž ma bližšie........................................................................................................................................ 20
Duchu Svätý, príď! ................................................................................................................................ 20
Duchu Svätý, volám príď....................................................................................................................... 20
Effatha (Otváraj Pánovi nášmu) ............................................................................................................. 21
Emmanuel ............................................................................................................................................. 21
Eucharistia (Toto je moje Telo).............................................................................................................. 23
Fiatom to začalo (Nech sa stane) ............................................................................................................ 23
Glória .................................................................................................................................................... 23
Golgotské víťazstvo............................................................................................................................... 24
Hladný .................................................................................................................................................. 24
Hoden si ................................................................................................................................................ 25
Chcem oslavovať................................................................................................................................... 25
Chcem z Tvojej živej vody piť ............................................................................................................... 25
Chlieb a víno ......................................................................................................................................... 26
Chváľ duša moja Hospodina .................................................................................................................. 26
Chváľ, duša moja, Pána, chváľ............................................................................................................... 26
Chválim Ťa, Ježiš .................................................................................................................................. 27
Chváľte Hospodina ................................................................................................................................ 27
Chválu vzdajme Otcovi.......................................................................................................................... 27
Imanuel (Boh je stále medzi nami) ......................................................................................................... 27
Imanuel (Šiel kadiaľ ja chodím) ............................................................................................................. 28
Ja v srdci svetlo mám (Svetlo)................................................................................................................ 28
Jasaj v Pánovi ........................................................................................................................................ 29
Je dokonané........................................................................................................................................... 29
Je náš Pán.............................................................................................................................................. 29
Je stále prítomná .................................................................................................................................... 30
Jedine s láskou....................................................................................................................................... 30
2
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
Ježiš buď mojím Pánom......................................................................................................................... 31
Ježiš je práve tu ..................................................................................................................................... 31
Ježiš Kristus je Pánom ........................................................................................................................... 31
Ježiš moc nad všetkým má ..................................................................................................................... 32
Ježiš môj ............................................................................................................................................... 32
Ježiš, On príde ....................................................................................................................................... 32
Ježiš si sadol na trón .............................................................................................................................. 33
Ježiš, Ty si ma poznal ............................................................................................................................ 34
Ježiš, Ty si môj Ježiš.............................................................................................................................. 34
Ježiš, Ty si najdrahší.............................................................................................................................. 34
Ježiš, Ty si skalou.................................................................................................................................. 35
Ježiš žije................................................................................................................................................ 35
Ježišu, si môj Kráľ................................................................................................................................. 35
Kam by som šiel .................................................................................................................................... 36
Keď sa raz Pán ...................................................................................................................................... 36
Kráľ národov ......................................................................................................................................... 37
Kríž je znakom spásy............................................................................................................................. 38
Ku komu pôjdem ................................................................................................................................... 38
Láska (je málo milovaná)....................................................................................................................... 39
Lásky Kráľ ............................................................................................................................................ 39
Len milosťou ......................................................................................................................................... 40
Len Ty si úkryt môj ............................................................................................................................... 40
Mária, Ty chráň ..................................................................................................................................... 40
Márnotratný syn (Tak povedz, či smiem sa vrátiť).................................................................................. 41
Máš v duši pieseň .................................................................................................................................. 42
Modlitba (Ježiš, stále unikám)................................................................................................................ 42
Môj Boh, môj Pán.................................................................................................................................. 43
Môj Ježiš, si spásou ............................................................................................................................... 43
Môj Pán dáva mi lásku........................................................................................................................... 44
Môj Pán vykročí .................................................................................................................................... 44
Môj si ty................................................................................................................................................ 44
Moja múdrosť a moja nádej ................................................................................................................... 45
Moje srdce pieseň má............................................................................................................................. 45
Mojím povolaním .................................................................................................................................. 45
Môjmu Bohu ......................................................................................................................................... 46
Môžem vystúpiť .................................................................................................................................... 46
My chceme dnes.................................................................................................................................... 47
My sme Tvojím dedičstvom................................................................................................................... 47
My Ťa chválime a ctíme......................................................................................................................... 48
Na Tvoj obraz sme boli stvorení............................................................................................................. 48
Nad celou zemou ................................................................................................................................... 48
Nádherný Boh ....................................................................................................................................... 49
Naplň ma............................................................................................................................................... 50
Naplň ma Duchom svojím...................................................................................................................... 50
Naplň ma milosťou ................................................................................................................................ 50
Náš Boh nám dal ................................................................................................................................... 51
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.................................................................................................................... 51
Nebo už v srdci mám ............................................................................................................................. 52
Nech tečie rieka ..................................................................................................................................... 53
Nech ten chrám...................................................................................................................................... 54
Nech ten plameň žiari ............................................................................................................................ 54
Nechaj rieku tiecť .................................................................................................................................. 54
Neopustíš .............................................................................................................................................. 55
Nesieme, Pane, chlieb a víno.................................................................................................................. 56
Nežne zlomený...................................................................................................................................... 56
Nikto ma nemôže................................................................................................................................... 57
Nohy jeleníc .......................................................................................................................................... 57
Ó, Pane, otvor mi ústa............................................................................................................................ 57
Obeta srdca (Túžim priniesť na oltár)..................................................................................................... 57
Obetu Pane nesieme Tebe ...................................................................................................................... 58
3
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
Ocko náš ............................................................................................................................................... 59
Ochranca ............................................................................................................................................... 59
Okamihy čakania ................................................................................................................................... 60
On je Jahve............................................................................................................................................ 60
On je Pán............................................................................................................................................... 61
Opäť pri dverách.................................................................................................................................... 61
Oslavuj Pána, oslavuj............................................................................................................................. 62
Otče Ťa chválim .................................................................................................................................... 62
Otvárajte brány hradieb.......................................................................................................................... 62
Otvor mi oči (Chcem vidieť Teba) ......................................................................................................... 63
Pán hoden chvál..................................................................................................................................... 63
Pán veľkú svadbu chystá........................................................................................................................ 64
Pán vyvýšený je..................................................................................................................................... 64
Pán zastavil sa na brehu ......................................................................................................................... 65
Pane, málo mám Ťa rád.......................................................................................................................... 65
Pane môj ............................................................................................................................................... 65
Pane môj, jak mám Ťa rád...................................................................................................................... 66
Pane náš, mračná sa sťahujú................................................................................................................... 67
Pane, som tak rád................................................................................................................................... 67
Pane, som tak veľmi rád......................................................................................................................... 68
Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem...................................................................................................... 68
Pane, zmiluj sa....................................................................................................................................... 68
Pieseň chvály......................................................................................................................................... 69
Pieseň lásky........................................................................................................................................... 69
Počuj Izrael ........................................................................................................................................... 69
Poď, teraz je čas .................................................................................................................................... 70
Poďme chváliť Ho ................................................................................................................................. 70
Poďme všetci......................................................................................................................................... 71
Práve dnes ............................................................................................................................................. 71
Prehltnutý.............................................................................................................................................. 71
Premôž svoj strach (Overcome your fear)............................................................................................... 72
Priateľ hriešnych.................................................................................................................................... 72
Priateľa už mám..................................................................................................................................... 73
Príď, Duchu Svätý ................................................................................................................................. 73
Príď, príď, Duchu Boží .......................................................................................................................... 73
Prichádzame k Tebe, Pane ..................................................................................................................... 73
Prijmi tieto naše dary ............................................................................................................................. 74
Prišiel na zem ........................................................................................................................................ 74
Prišli sme Ťa vzývať (Do tmy na svet).................................................................................................... 75
Pristúpme, chváľme Ho ......................................................................................................................... 76
Privítajme Pána (Všade tam).................................................................................................................. 76
Prosíme Ťa, Bože................................................................................................................................... 76
Prvá láska .............................................................................................................................................. 77
Radostne tlieskajme ............................................................................................................................... 77
Rúcho chvál........................................................................................................................................... 78
S Tebou je lepší jeden deň (Je nádherné) ................................................................................................ 78
Si mojou piesňou ................................................................................................................................... 79
Si sám ................................................................................................................................................... 79
Si večný Boh, si mocný Kráľ ................................................................................................................. 80
Síl nám pribúda ..................................................................................................................................... 80
Skončila sa dlhá tmavá noc .................................................................................................................... 80
Skúste a presvedčte sa............................................................................................................................ 81
Sláva a česť ........................................................................................................................................... 81
Sláva patrí Tebe..................................................................................................................................... 82
Slávny si Kráľ ....................................................................................................................................... 82
Slnko Kristovej lásky............................................................................................................................. 82
Smädní sme po Tebe.............................................................................................................................. 83
Sme Tvoje dietky................................................................................................................................... 83
Smieme kráčať ...................................................................................................................................... 83
Som slobodné dieťa ............................................................................................................................... 84
4
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
Spievaj Pánovi, duša, spievaj ................................................................................................................. 84
Spievaj Pánovi, spievaj celá zem............................................................................................................ 84
Spievajte Pánovi .................................................................................................................................... 84
Srdce chvály I........................................................................................................................................ 85
Srdce chvály II. (Hudba dohráva)........................................................................................................... 85
Srdce Ti daruje túto pieseň chvál............................................................................................................ 86
Stíš sa.................................................................................................................................................... 86
Stojíme pred Tvárou .............................................................................................................................. 87
Stretol ma dnes Pán ............................................................................................................................... 87
Súcit nekonečný .................................................................................................................................... 87
Svätá zem (Na svätej zemi).................................................................................................................... 88
Svätosť je .............................................................................................................................................. 88
Svätý..................................................................................................................................................... 89
Svätý, Svätý (On bol, On je) .................................................................................................................. 89
Svätý, svätý, svätý je náš Boh ................................................................................................................ 89
Svet sníval, že príde Kráľ....................................................................................................................... 90
Svetlom si mi......................................................................................................................................... 90
Svieť, Ježiš, svieť .................................................................................................................................. 91
Tajomné ticho nad Betlehemom ............................................................................................................. 91
Tak povstaň Božie vojsko ...................................................................................................................... 92
Tam, tam pred Tvoju svätú tvár.............................................................................................................. 93
Tancujem, spievam si............................................................................................................................. 93
Táto pieseň ............................................................................................................................................ 94
Tebe patrí chvála ................................................................................................................................... 95
Tebe spievam žalmy chvál ..................................................................................................................... 95
Teraz príď ............................................................................................................................................. 95
Tí, čo sú smädní..................................................................................................................................... 96
Tmou Svetlo svieti................................................................................................................................. 96
Toto sú dni Eliáša .................................................................................................................................. 97
Túžim.................................................................................................................................................... 97
Túžim ľúbiť Ťa...................................................................................................................................... 98
Ty ma už dvíhaš .................................................................................................................................... 98
Ty napĺňaš chválou naše ústa ................................................................................................................. 99
Ty odpúšťaš (Biele rúcho)...................................................................................................................... 99
Ty sám ................................................................................................................................................ 100
Ty si mi radosť dal............................................................................................................................... 100
Ty si môj Pán ...................................................................................................................................... 100
Ty si môj Pán (yeaah) .......................................................................................................................... 101
Ty si môj Pastier.................................................................................................................................. 101
Ty si mojou láskou .............................................................................................................................. 101
Ty si Najvyšší, Ty si Pán...................................................................................................................... 102
Ty si Pane stále pri mne ....................................................................................................................... 102
Ty si Pánom ........................................................................................................................................ 102
Ty si Pánom mojich dní ....................................................................................................................... 103
Ty si ten Boh ....................................................................................................................................... 103
Ty si vzduch, čo dýcham (Môj denný chlieb) ....................................................................................... 103
Ty, večný Kráľu .................................................................................................................................. 104
Ukáž, čo dokážeš Ty............................................................................................................................ 104
V prúde Tvojej rieky............................................................................................................................ 105
V úžase a chvále .................................................................................................................................. 105
Vďaka Ježiš......................................................................................................................................... 106
Vďaka za Tvoj kríž.............................................................................................................................. 106
Velebiť Ťa budem Pane ....................................................................................................................... 106
Veľký Pán ........................................................................................................................................... 107
Ver v Boží hlas.................................................................................................................................... 107
Vesmírom znie .................................................................................................................................... 107
Viac lásky............................................................................................................................................ 108
Viem, že meno Pána ............................................................................................................................ 108
Viem, že môj Pán................................................................................................................................. 108
Viem, že si blízko ................................................................................................................................ 109
5
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
1.
Vládca................................................................................................................................................. 109
Vody nezahasia.................................................................................................................................... 110
Volať môjho Pána chcem..................................................................................................................... 110
Vstúpme do Jeho brán.......................................................................................................................... 111
Všetko, čo má dych.............................................................................................................................. 111
Všetko to, čo chcem............................................................................................................................. 112
Vykupiteľ žije...................................................................................................................................... 112
Vyvýš sa nad nebesia, ó, Bože ............................................................................................................. 112
Vyvyšujem Teba, Pane ........................................................................................................................ 113
Vzdajme vďaku ................................................................................................................................... 113
Vzdám Ti chválu ................................................................................................................................. 113
Vždy je s nami tá ................................................................................................................................. 114
Vznešený............................................................................................................................................. 114
Z pridlhého spánku .............................................................................................................................. 115
Zem i nebo hlása.................................................................................................................................. 115
Zídení ako rodina................................................................................................................................. 116
Zvelebený Pán ..................................................................................................................................... 116
Zvelebený si, Bože............................................................................................................................... 116
Zvelebujte Pána, ľudské srdcia............................................................................................................. 117
Abba Otče (Ty si nás vytrhol, Pane)
(modlitba, spoločenstvo, záver) Jacek Sykulski
1. Ty si nás vytrhol, Pane,
z pút hriechu i od seba samých
a Kristus, stanúc sa bratom,
nás naučil denne volať k Tebe:
R: /: Abba Otče, Abba Otče.
Abba, Abba Otče, Abba O-o-tče. :/
2. Cirkev je ako strom života,
ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť
a zjavuje všetkým ľuďom Teba.
3. Boh hojným darcom je života,
On oslobodil všetkých od smrti.
On privinul si nás k sebe,
tak sme sa stali jeho deťmi.
4. Všetci sme bratia a sestry,
všetci sme jedna veľká rodina.
Tú pravdu nič nezatemní,
bo teraz už nastala jej hodina.
6
2.
Agnus Dei
(Baránok Boží)
/: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis. :/
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem, dona nobis pacem,
dona nobis pacem.
3.
Aj keby nekvitol fík
(chvály, pôst, záver) Tretí deň
1. Aj keby nekvitol fík, aj keby nerodila zem,
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
a keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
R: Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
a budem spievať chvály.
Uprostred trápení, uprostred súžení, Ježiš je Pán.
Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
a budem spievať chvály.
Lebo verím, v Neho verím, aj keby nekvitol fík.
2. Keď blízky priateľ opustí a je tak ťažké odpustiť,
keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú.
Keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí,
viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.
4.
Aj keď Ťa nevidím (V smelej dôvere)
(modlitba)
1. Aj keď Ťa nevidím, viem, že si tu,
aj keď Ťa necítim, mám istotu,
v smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň.
Aj keď zvádzam dnes, boj so svetom,
aj keď nevidím hneď víťazstvo,
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
7
R: /: Nemusím zlého sa báť :/
v smelej dôvere kráčam vo viere.
2. Aj keď temnota mi zastrie zrak,
aj keď nepriateľ ma oblieha,
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
Aj keď ma obkľúči a zovrie strach,
Ježiš vždy víťazí, mňa má v rukách,
(vždy Ježiš zvíťazí, má ma v rukách),
v smelej dôvere, kráčam vo viere každý deň.
5.
Ak ľud môjho mena
(pôst)
Ak ľud môjho mena sa pokorí
a bude sa modliť,
Ak vyhľadá moju prítomnosť
a odvráti sa od zlých ciest.
Vtedy ich z nebies vypočujem,
z nebies im odpustím.
Odpustím ich hriech a uzdravím zem,
áno, uzdravím ich zem.
6.
Ak sa milujeme
(modlitba, spoločenstvo, prijímanie, úvod)
/: Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás. :/
/: A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. :/
/: Ak sa milujeme navzájom, /: Boh je v nás. :/ :/
8
7.
Akú lásku v srdci mať
(prijímanie) Jozef Hardy Harničár
1. Akú lásku v srdci mať,
akej láske prednosť dať,
ktorá láska pokoj mi dá,
ktorá vôňu žitia má?
Kde si, láska, moja len,
stále blúdim, strácam sen
o láske, čo silu dá,
je to láska jediná.
R: /: Stále hľadám, hľadám len,
Božiu lásku stretnúť chcem,
Láska Božia, kde si len,
príď ticho, prosím, k mladým sem. :/
2. Ako ťažko lásku nájsť,
pomyslia si mnohí z nás.
Božia láska nie je skrytá,
no veľa mladých sa na ňu pýta.
Kde si láska ozajstná,
ktorú náš svet nepozná,
Ty si všade vôkol nás,
no mnohí nevedia Ťa nájsť.
8.
Aleluja
(chvály, veľkonočné obdobie)
Aleluja, aleluja
Ježiš je môj Pán, je môjho srdca Kráľ.
Cestou je, Pravdou tiež, životom
Cestou je, Pravdou tiež, životom
Aleluja, aleluja
Ježiš si môj Pán, si môjho srdca Kráľ.
Cestou si, Pravdou tiež, životom
Cestou si, Pravdou tiež, životom.
9
9.
Aleluja, sláva
(chvály, veľkonočné obdobie)
/: Aleluja, sláva, aleluja sláva :/
/: spievam Kráľovi svätých :/
Aleluja, sláva, aleluja, sláva
R: /:On bol, on je a má, má prísť:/
10. Anjeli pred trónom
(chvály, prijímanie) Rieka života
1. /: Anjeli pred trónom Ti spievajú,
svoj hlas k nim pridáme Tebe na slávu. :/
R: /: Svätý, Svätý, Svätý, Boh náš Pán,
On bol, On je a príde zas k nám. :/
2. /: Vždy svätých chvály sú Ti vzdávané,
my s nimi pri tróne ich refrén spievame. :/
3. /: Keď starci padajú tu pred trónom,
my srdcia pokorne skláňame pred Tebou. :/
11. Bez Teba som len tmou
(záver) Páter Gabriel
Bez Teba som len tmou a smútok v srdci mám.
Preto prosím: „Príď môj Pán.“
Kde nie si, je len bôľ a nárek chlieb je tam.
Preto prosím: „Príď náš Pán.“
R: /: Veď vždy si mal a máš nás rád,
včera, zajtra i dnes.
Tú nádej si nám z lásky dal,
ona má nás viesť. :/
10
Svet, prečo tmu máš rád,
keď túžiš mať svoj mier?
So mnou pros: „Príď môj Pán.“
Chceš život stráviť v hrách,
hoci plač vdov čuť u dvier?
S nami volaj: „Príď náš Pán.“
R2: /: Veď vždy On mal a máš nás rád,
včera, zajtra i dnes.
Tú nádej On nám z lásky dal,
ona má nás viesť. :/
12. Boh je Láska
(spoločenstvo, prijímanie)
Boh je Láska a zákon lásky nám On dal.
Miluj blížneho tak ako seba,
vraví Ježiš nám.
13. Boh je tak blízko
(chvály, adorácia, úvod, obetovanie, prijímanie)
/: Boh je tak blízko nás, Boh je tak blízko nás,
Boh je tak blízko nás, Boh je v nás. :/
/: Ty si ten dar od Otca nám,
Ty si tá láska, čo prišla k nám,
Ty si nás z hriechu vykúpiť šiel, Emanuel. :/
14. Boh, ktorý planie
(chvály)
Ty si ten Boh, ktorý planie,
zošli oheň na nás, Pane.
Ty si ten Boh, ktorý horí,
Ty si ten, čo rany hojí.
11
Počuť krídla holubice,
bude ako na Turíce.
15. Boh - Láska (Víťaz ľudských sĺz)
(modlitba, spoločenstvo, prijímanie, záver) Marián Milučký
1. Víťaz ľudských sĺz a teplo ľudských hviezd,
nežnosť dobrých rúk a pokoj všetkých ciest.
Stále mladý Boh, cez veky, čo má Zem,
v nich si nazval sám seba Láska.
R: Objímaš nás spásou poblúdených
do našich bied,
dcéry, synov, čo si vniesol Duchom Svätým
do svojich brán zas späť.
2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet,
priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech.
Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc
a Ty si v nej Boh, živá Láska.
3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl,
nech je lepší svet a my sme menej zlí.
Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat.
V ňom sa dáva Boh, naša Láska.
16. Bol si tam
(pôst, krížová cesta)
U. /: Bol si tam, keď bol umučený Pán. :/
R: Nezabudni v ťažkej chvíli, že Ho všetci opustili.
Bol si tam, keď bol umučený Pán.
1. ...keď bol odsúdený Pán.
2. ...pre nás On kríž zobral.
3. ...keď prvýkrát padol Pán.
4. ...keď sa s matkou stretol Pán.
5. ...keď mu Šimon pomáhal.
12
6. ...keď si Pán dal utrieť tvár.
7. ...keď druhýkrát padol Pán.
8. ...keď ženy napomínal.
9. ...keď tretíkrát padol Pán.
10. ...keď bol obnažený Pán.
11. ...keď bol pribíjaný Pán.
12. ...keď na kríži umieral.
13. ...keď bol z kríža sňatý Pán.
14. ...keď bol pochovaný Pán.
Z. ...keď bol umučený Pán.
17. Bože dobrý, Otče láskavý
(obetovanie)
Bože dobrý, Otče láskavý,
prinášame Ti tieto dary.
Chlieb, ktorým si nás obdaril,
víno i život oddaný, život oddaný.
Prijmi od nás tieto dary, od nás tieto dary tak.
Prijmi od nás život celý, od nás život celý tak.
Prijmi život plný snahy, život plný snahy,
ú, á, život veselý.
Z: Živej lásky a viery, plný, plný nádejí.
18. Bože, Otče, teraz vidím
(chvály, prijímanie, záver)
Bože, Otče, teraz vidím, aký som bol slepý.
Ty však si môj Otec láskyplný, starostlivý Pán.
Teraz som Tvoj syn prijatý, patrím medzi Tvoje deti.
Samotu viac nepoznám, veď Boha Otca pri sebe mám.
R: /: Budem spievať chvály (3x), kým život mám. :/
13
19. Božia láska príď
(k Duchu sv., úvod, prijímanie)
Božia láska, príď ako mocný oceán,
prúď cez nás svojou milosťou.
Božia láska, príď k nám.
20. Budem ako strom
(záver, chvály)
R: Ja budem ako strom
sadený pri vode,
a mojou oporou je mi
živý Pán.
1. A keď príde des, ja neutečiem preč... (ale:)
2. A po čase sucha, ja viem, že príde dážď... (a preto:)
21. Budem spievať
(chvály, prijímanie) Miro Tóth
1. /: Budem spievať, pretože som slobodný,
budem spievať: Ježiš zvíťazil. :/
R: /: On je nádejou v čase súženia,
viem, môj Pán zachráni ma. :/
2. /: Budem spievať, pretože som radostný,
budem spievať: Ježiš ľúbi ma. :/
14
22. Budem Ťa chváliť
(chvály)
Budem Ťa chváliť, spievať Ti pieseň,
Tvoje meno oslávim.
Veď iba Ty si náš Boh, kto sa Ti vyrovná,
Ty si Boh, môj Kráľ.
Iba Ty životu zmysel dáš,
iba Ty navraciaš slepým zrak,
iba Ty svoj pokoj nám dáš,
iba Ty stale so mnou kráčaš.
Ty si Boh, môj Kráľ.
23. Bůh je síla má
(záver)
Bůh je síla má i vojska mého,
On způsobí volnou cestu mou.
Neboť dal mi štít spasení mého,
dobrotivost Jeho zvelebila mne.
R: Neboť kdo je Bohem kromě Hospodina
a kdo je spásou kromě Boha našeho.
24. Čas jak vietor sa rúti
(spoločenstvo, prijímanie, záver)
1. Čas jak vietor sa rúti a dnešný doniesol deň.
Pýtaš, pýtaš sa stále, či je to fakt a či sen.
Koľkokrát si už padol a koľkokrát zase vstal.
Nikdy však nesmieš sa vzdávať,
nech cestou vedie ťa Pán.
15
R: /: Len náš Pán, len náš Pán,
len náš Pán ti to všetko dal.
Len náš Pán, len náš Pán,
len náš Pán vždy za tebou stál.
Tak stále sa smej,
že môžeš si spievať,
tak stále sa smej, že má ťa tak rád.
Ten náš Pán veľa lásky ti dal,
ten náš Pán. Pá-án. :/
2. Keď prídu zas pokušenia,
keď dušu obchádza tieň,
viera nech ti v srdci kvitne,
nech láska napĺňa deň.
Pán však kroky ti vedie,
tak neboj sa, nie je to sen.
Nikdy však nesmieš sa vzdávať,
stačí si zaspievať len.
25. Ctíme túto sviatosť slávnu
(pred požehnaním) JKS 317
Ctíme túto sviatosť slávnu, zbožne skloňme kolená,
bohoslužbu starodávnu nahraď nová, vznešená.
Pomôž zmyslom, ktoré slabnú, viera s láskou spojená.
Otcu, Synu jedinému chvála buď a plesanie,
sláva, moc a česť ich menu, taktiež dobrorečenie.
Od obidvoch Poslanému rovnaké buď uctenie. Amen.
26. Ďakuj Bohu, rád ťa má
(vďaky, prijímanie, záver, Veľká noc)
/: Ďakuj Bohu, rád ťa má, ďakuj, spievaj pieseň chvál,
ďakuj, pretože Ježiš je tvoj Pán a Kráľ. :/
R: /: Tak ver, keď si slabý, silu máš
a už núdzu nepoznáš,
pretože Pán Ježiš sa dal za nás. :/
16
27. Dávam všetko
(modlitba, chvály, obetovanie)
1. Dnes chcel by som Ti dať
to, čo v srdci mám.
Dávam na oltár
k Tvojím nohám kráľov Kráľ.
Dnes kladiem svoje sny,
ja sa zriekam svojich právd.
Už nechcem pyšný stáť,
chcem nový život mať.
R: Dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ.
2. Keď túto pieseň hrám,
pod krížom stojím sám
a všetky bohatstvá
za smeti pokladám.
Chcem poznať Teba Kráľ,
slávu mena, ktoré máš,
tá radosť nekončí,
aj keď s Tebou trpieť mám.
28. Dnes (Teraz ja a môj dom)
( chvály, úvod) Brian Doerksen
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
Dnes viem, že chcem počuť Tvoj hlas a žiť.
Dnes viem, že chcem Ti svoje ÁNO dať.
Dnes viem, že chcem za Tebou ísť.
R: Teraz ja a môj dom chceme slúžiť.
Teraz ja a môj dom chceme len pre Teba žiť.
Už dnes!
Nádherný, Radca náš, Otec nekonečný.
Pán zástupov, mocný Kráľ,
za Tebou chceme kráčať.
17
29. Dnes pieseň hrám
(prijímanie, chvály)
Dnes pieseň hrám a nie som sám,
Tebe Ježiš, môj Majster.
A stále viac Ťa túžim mať,
Ty si najhlbšou túžbou.
Nech tečie rieka Tvojho života v nás,
chcel by som prežiť dnes Tvoj vodopád,
daj sa mi napiť z Tvojho prameňa krás,
znovu chcem v úžase stáť.
Nechcem bez Teba žiť. 3x
30. Dnes počuť zvuk
(modlitba, chvály, prijímanie) Rieka života
1. Dnes počuť zvuk, čo zneje v nás,
aj z temien hôr, aj v dolinách.
Ten chorál sŕdc sťa jeden hlas,
Tebe lásku chce vyznávať.
2. Predošlý čas doznieva v nás,
je toto nová pieseň chvál?
Už svitá lúč na nový deň
a volá k sebe celú zem.
Tak mocne krič, nech každý vie,
že môže prísť a spievať smie:
R: Svätý je náš Pán! - v srdciach zaznej:
Svätý je náš Pán! - každý spievaj:
Svätý je náš Pán! - celá zem znej:
Svätý je náš Pán!
18
3. Hlas mocný znie o nebi v nás
a všetkým hlása lásky čas.
Je tu ten čas, už zvoní zvon,
najmenší z nás dostanú trón?
Tak mocne krič, nech každý vie,
môže prísť a spievať smie:
R2: Ježiš živý je! - v srdciach zaznej:
Ježiš živý je! - každý spievaj:
Ježiš živý je! - celá zem znej:
31. Do srdca mi príď
(chvály, k Duchu sv., prijímanie)
/: Do srdca mi príď, do srdca mi príď,
Duch Boží, do srdca mi príď.
Môj pokoj si Ty i radosť mi dáš,
Duch Boží, do srdca mi príď. :/
32. Dobrorečíme Ti, Bože
(obetovanie)
1. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov,
že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
Obetujeme ho Tebe ako - plod zeme
a práce našich rúk,
aby sa nám stal - chlebom života.
R: /: Zvelebený Boh, zvelebený Boh,
zvelebený Boh naveky. :/
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov,
že sme z Tvojej štedrosti, prijali toto víno.
Obetujeme ho Tebe ako - plod viniča
a práce našich rúk,
aby sa nám stal - duchovným nápojom.
19
33. Drž ma bližšie
(adorácia, prijímanie)
R: Drž ma bližšie sám deň čo deň
naša láska nech večnosť zrie.
Daj nech pravdy sa nepustím,
z očí nikdy Ťa nestratím.
1. V mojich pádoch aj úspechoch,
v mojich šťastných aj smutných dňoch
moje srdce Ti patrí len,
Ty si nádej, žijem vnej.
2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás,
Ty si ten, ktorý stráži ma.
Srdce preteká pokojom,
keď Tvoj hlas smiem počuť v ňom.
3. Nikto neľúbi ako Ty,
nik sa nestará ako Ty,
zdá sa, nebo si otvoril.
Otče, vieš jak mám Ťa rád.
34. Duchu Svätý, príď!
(k duchu Svätému)
/: Duchu Svätý, príď! :/
R: Nech zavládne viera.
Nech zavládne nádej.
Nech zavládne láska v nás.
35. Duchu Svätý, volám príď
(k Duchu sv.) Eva Szymczykowska
1. /: Duchu Svätý, volám: „Príď!
Oheň mojej duši daj,
oheň môjmu telu daj, rozpáľ ma!“ :/
20
Všemohúci Boh tu s nami je,
nekonečne milostivý je,
ukazuje dobrotivú tvár voči tým,
ktorí milovať Ho chcú.
Iná verzia piesne:
1. /: Duchu Svätý, volám: „Príď!
Buď nám ohňom v stĺpe dnes,
buď nám oblak istoty, voveď nás!“ :/
Všemohúci Boh prebýva v nás.
Izrael kráčaj cestou pravdy, počúvaj Jeho hlas.
Tak ako Mojžiš k Bohu púšťou viedol ľud,
tak ako Ježiš dáva na zranenia zabudnúť.
36. Effatha (Otváraj Pánovi nášmu)
(k Duchu sv., úvod)
1. Otváraj Pánovi nášmu,
otváraj prichádza k nám.
Otváraj bratom a sestrám dokorán.
2. Otváraj Duchu Svätému,
otváraj prichádza k nám.
Otváraj Božiemu Slovu dokorán.
/: Effatha, effahta. :/
37. Emmanuel
(prijímanie)
1. To Svetlo, ktoré svieti v nás už mnoho ľudských dní
a v každom z nich svoj zápas s tmou slávne víťazí,
aj dnes nám svieti do duší a ukazuje nám,
že bez pravdy svet umiera, ak už nehľadám.
21
2. Zas cesty vedú do Ríma, sú vydláždené vierou
a slová Evanjelia nám znejú z jeho múrov,
ten, čo je s nami a je aj v nás, Boh aj človek – Láska
a opäť cítiš jeho hlas, Kristus náš Pán.
R: Sme tu s Ním, vždy pod tým istým slnkom.
Pod Jeho slávnym krížom, spievame jedným hlasom:
Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
3. To mesto patrí Pánovi, On zomrel za nás z lásky
a krvou zmenil starý svet, dal svetlo všetkým tmám.
S Petrom za ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru
a živé slovo, čo pomáha a rastie v nás.
4. Boh najväčší dar pripravil, dal svojho Syna nám.
Len v Ňom sa ľudstvo obnoví, v Ňom človek spásu má.
Je pravý človek a pravý Boh, je chlebom, čo nám dáva
a s Ním sa každý vráti zas k svojim bratom.
5. Smrť zničená je naveky a život víťazí,
dnes prichádza k nám Svätý Duch, čo dáva šancu žiť.
Sme všetci v jedno spojení, Cirkev je jeho dielo
a naša Matka Mária stojí pri nás.
6. Kto chce vrátiť minulosť, by musel znovu nájsť
tých, čo trpeli za lásku, čo chceli vidieť viac,
čo ľudí lietať učili k úplne novým cieľom,
čo mali silu zmeniť svet ako náš Pán.
7. Zas nová jar prichádza, čas, keď sa všetko mení,
tak znovu môžeš začať žiť so srdcom otvoreným.
Zmyť dušu od starých vín a od zaschnutých hriechov
a vravieť všetkým neznámym: Ježiš je Pán!
22
38. Eucharistia (Toto je moje Telo)
(modlitba, obetovanie, prijímanie)
Toto je moje Telo, Eucharistia.
Toto je kalich mojej Krvi, Eucharistia.
A to telo si ty, to telo som ja,
a to telo sme my, Cirkev Tvoja.
39. Fiatom to začalo (Nech sa stane)
(advent, mariánske, záver) Mária Fedoráková
Fiatom to začalo, to, že nebo Matkou si Ťa nazvalo,
vtedy už dve srdcia v jednom chráme
rástli Bohom požehnané
a cez nečas jednej noci narodil sa veru Ktosi.
Ten, kto už tam v jasličkách
ľúbil tak veľmi, ako nikto z nás.
Jemnosťou, svätosťou a láskou plná si,
veď Pán vedel, komu daruje hviezdy.
Bola si matkou Bohu, bola si mu oporou.
Ty jediná si bola jeho domovom.
Krížom to pokračuje, stretnutie s matkou bolo bolestné,
vtedy jej srdce kričalo a jej ústa mlčali,
lebo vedeli, že je to plán od Boha daný.
Ty s krížom objal si ju očami,
ona pod krížom objatie Ti vrátila
teraz v oslave pri Tebe skveje sa oslávená Mária.
40. Glória
R: /: Glória, glória, glória, glória in excelsis Deo. :/
1. Sláva Bohu na výsostiach
a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.
23
2. Chválime Ťa, velebíme Ťa,
klaniame sa Ti, oslavujeme Ťa,
vzdávame Ti vďaky, lebo veľká je sláva Tvoja,
Pane Bože, Kráľ, Kráľ nebeský,
Boh Otec všemohúci.
3. Pane Ježišu Kriste, Ty jednorodený Syn,
Pán a Boh, Baránok Boží, Syn Otca:
Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
Ty snímaš hriechy sveta, prijmi našu úpenlivú prosbu,
Ty sedíš po pravici Otca, zmiluj sa nad nami.
4. Veď len Ty si Svätý, len Ty si Pán, len Ty si najvyšší,
Ježišu Kriste s Duchom Svätým v sláve Boha Otca.
Amen, a-a-a-a-men, a-a-a-men.
41. Golgotské víťazstvo
(úvod, Veľká noc, záver) Richard Čanaky
R: /: Kráľov Kráľ, vzdávame Ti chválu,
víťazstvo dal si nám už do rúk.
Spievame, pieseň novú hráme,
každý tón len pre Teba znie. :/
1. Na Golgote kvôli nám znelo z kríža: „Dokonané!“
Na Golgote víťazstvo si nám dal.
Na Golgote kvôli nám dal si Telo zbičované,
o tri dni však nový chrám už stál.
42. Hladný
(prijímanie)
1. Hladný prichádzam a viem, že Ty ma nasýtiš.
Hoc som prázdny, Tvoj príval lásky smäd môj uhasí.
R: Čakám Ťa, príď. Čakám Ťa, príď.
Padám na kolená a dávam to, čo mám,
si všetkým Ježiš, čo pre mňa zmysel má.
24
2. Bežím k Tebe zlomený, Ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk Tvoj však silu novú dá.
43. Hoden si
Hoden si mojej chvály,
prijať všetku česť, moc a slávu.
Hoden si spevu vďaky sŕdc,
prijať život môj nad ním vládu.
Len Ty sám (len Ty sám)
Ježiš môj (Ježiš môj),
vládu máš, som len Tvoj.
Tebe rád (Tebe rád)
srdce dám (srdce dám),
pieseň lásky rozpáľ v ňom!
44. Chcem oslavovať
(Veľká noc)
/: Chcem oslavovať svojho Pána,
chcem mu spievať novú pieseň. :/
/: Chcem Ho chváliť,
chcem mu spievať novú pieseň. :/
/: Aleluja, aleluja :/
Chcem mu spievať novú pieseň.
45. Chcem z Tvojej živej vody piť
Chcem z Tvojej živej vody piť,
chcem z Tvojho slova stále žiť,
chcem v Tvojej blízkosti vždy byť,
veď si môj Pán.
/: Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť. :/
25
46. Chlieb a víno
(obetovanie) Peter Eben
R: Chlieb Ti a víno prinášame,
prijmi tie dary, prosíme.
1. Mám prázdne ruky, Pane,
že skutkom som ich nenaplnil,
mám ťažké nohy, Pane,
k blížnemu som sa nepriblížil.
2. Mám nemé ústa, Pane,
veď súcit svoj som nevyslovil,
mám choré oči, Pane,
pred biednym som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane,
že som Ťa v blížnych neobjavil,
mám veľkú túžbu, Pane,
bys láskou srdcia nám naplnil.
47. Chváľ duša moja Hospodina
(chvály) Richard Čanaky
/: Chváľ duša moja Hospodina, :/ (3x)
aleluja, aleluja.
Hospodina budem chváliť po celý svoj život,
chváľ duša moja Hospodina,
svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť,
chváľ duša moja Hospodina.
48. Chváľ, duša moja, Pána, chváľ
(chvály)
/: Chváľ, duša moja, Pána, chváľ. :/
Chváľ, duša moja, chváľ, duša moja,
chváľ, duša moja, Pána chváľ.
26
49. Chválim Ťa, Ježiš
(modlitba, chvály, prijímanie) Lamač
/: Chválim Ťa, Ježiš :/ (4x)
/: Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
čo má Boh pripravené pre nás. :/
Pre tých, ktorí milujú,
pre tých, ktorí vzývajú meno Pána,
pre tých, ktorí uveria,
pre tých, ktorí chvália Tvoje meno Pane.
50. Chváľte Hospodina
(chvály, prijímanie)
/: Chváľte Hospodina všetky národy,
velebte Ho všetci ľudia. :/
Lebo je preveliká
nad nami milosť Jeho
a pravda Boha naveky.
Haleluja.
51. Chválu vzdajme Otcovi
(chvály, prijímanie, sv. Trojica)
Chválu vzdajme Otcovi, chválu i Synovi,
chválu Svätému Duchu,
chválu Bohu v troch osobách.
52. Imanuel (Boh je stále medzi nami)
(modlitba, prosby, prijímanie) Richard Čanaky
1. Boh je stále medzi nami, je stále blízko nás,
pozná všetky Tvoje rany, pred Ním sa neschováš.
Boh je práve blízko pri nás, môžeš až k Nemu prísť,
chce obmyť to, čo skrývaš, báť sa dnes nemusíš.
R: Imanuel je blízko nás, Imanuel dotkni sa nás,
Imanuel, nemáme síl, Imanuel, Ty musíš prísť.
27
2. Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených,
poznáš všetky naše rany, pred Tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne, tu končím pred Tebou,
nech Tvoj Duch vanie ku mne, už viacej nemám slov.
R: 2x
53. Imanuel (Šiel kadiaľ ja chodím)
(prijímanie)
Šiel, kadiaľ ja chodím, stál tam, kde ja stojím,
Cítil, čo ja cítim - rozumie mi.
Krehkosť moju pozná, žil v tele ako ja,
diabol Ho pokúšal. On neprehral.
R: /: Boh je s nami, tak blízko nás,
Boh je s nami, Imanuel. :/
Ľudia Ho zavrhli, predčasne súdili,
trpel to neprávom - odpúšťa nám.
Trápil sa nado mnou, zaplatil za hriech môj,
zomrel namiesto mňa a ja smiem žiť.
54. Ja v srdci svetlo mám (Svetlo)
(modlitba, záver)
1. Ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá, (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.
2. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá, (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.
3. Kamkoľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá, (3x)
či je hmla, či je noc, či je tma.
28
55. Jasaj v Pánovi
(chvály, úvod, prijímanie)
1. Jasaj v Pánovi celá zem,
toto je veľký Hospodinov deň.
Toto je deň, ktorý dal nám Pán.
Radujme sa, zaznej pieseň chvál.
R: /: Jasaj v Pánovi. :/
2. /: Chváľme Pána, On je prítomný.
On je našich chvál hodný. :/
56. Je dokonané
(chvály, Veľká noc)
Je dokonané! Ježiš je víťaz!
Satan je zničený, Ježiš zlomil smrti moc.
Ježiš je Pán. Ó, aleluja!
Ježiš je Pán, kraľuje naveky.
R: /: Ježiš je Pán, :/ (6x) v tomto národe.
/: Aleluja, :/ (6x) Sláva Pánovi!
57. Je náš Pán
(chvály, prijímanie)
/: Je náš Pán, nádherný.
Nádherný, je náš Pán.
Pokoj sám, a Boží Syn,
je náš Pán, je náš Pán, je náš Pán. :/
Je náš Pán, úžasný.
Úžasný, je náš Pán.
Radca náš, a mocný Boh,
je náš Pán, je náš Pán, je náš Pán.
Je náš Pán, láskavý...
Je náš Pán, úžasný...
29
58. Je stále prítomná
(modlitba, chvály, prijímanie)
Je stále prítomná Tvoja láska.
Radostne spievame o Tvojej sláve.
/: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli,
Teba chválim, Pane môj,
ako najlepšie viem. :/
59. Jedine s láskou
(záver)
Keby mi hlas ako anjel znel
keby som bol prorok veľkých diel,
keby som aj hory prenášal,
bez lásky by som ostal sám.
Keby som bol múdry ako kráľ
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou žiaru mal
keby som každý deň v chráme bol,
bez lásky som iba plný slov.
R: Jedine s láskou, jedine s láskou,
jedine Ježiš Ti dáva, dáva, dáva lásku tak poď.
Keby som mal v sebe veľa snov,
keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
Keby som zázraky robiť smel
keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,
bez lásky som iba smiešny klaun.
30
60. Ježiš buď mojím Pánom
(adorácia, prijímanie)
Ježiš, buď mojím Pánom žriedlom nám,
svetlom v tmách, Ježiš.
Ježiš, buď mojím Pánom, nádejou,
piesňou chvál, Ježiš.
R: Oheň môjmu srdcu daj
Vietor vej na plachtách
Buď zmyslom môjho života
Ježiš, Ježiš.
Ježiš, buď mojím cieľom, veď život môj
za Tebou Ježiš.
61. Ježiš je práve tu
(obetovanie, prijímanie)
/: Ježiš je práve tu. :/
So svojou veľkou mocou spasiť Ťa.
So svojou veľkou mocou uzdraviť Ťa.
So svojou veľkou mocou oslobodiť Ťa.
/: Ježiš je práve tu. :/
62. Ježiš Kristus je Pánom
(chvály, úvod, prijímanie, Veľká noc)
1. /: Ježiš Kristus je Pánom, Aleluja! :/ (3x) Aleluja…
2. /: Celá zem nech Ti spieva Aleluja! :/ (3x) Aleluja…
3. /: Spievame Ti radostné Aleluja! :/ (3x) Aleluja…
31
63. Ježiš moc nad všetkým má
(chvály, úvod, prijímanie, záver, Veľká noc)
/: Ježiš moc nad všetkým má :/
/: všetkých vládcov On je Pán :/
/: Bude vládnuť navždy nám :/
/: od končín zeme ku hviezdam :/
Ježiš, Ježiš, kráľov Kráľ, kráľov Kráľ!
Ježiš, Ježiš, pánov Pán, pánov Pán!
Ježiš, Ježiš, kráľov Kráľ, kráľov Kráľ!
Ježiš, Ježiš, pánov Pán, pánov Pán!
pánov Pán, pánov Pán!
64. Ježiš môj
(chvály, vďaky, obetovanie, pôst)
1. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou,
stal si sa bláznom, zomrieť si šiel.
Mnohokrát ja žasnem, ako máš ma rád
tak /: stojím tu dnes ešte raz. :/
R: A znova hľadím na kríž, kde si svoj život dal.
Som pokorený láskou, srdce zlomené mám.
Znova ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám.
2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi,
Nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však ja žasnem, ako máš nás rád
a /: chválu Ti vzdám ešte raz. :/
Z: /: Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž,
vďaka za Tvoj kríž, priateľ môj. :/
65. Ježiš, On príde
(chvály)
/: Ježiš, On príde, On príde zas k nám,
Ježiš, On príde zas k nám.:/
32
Jak odišiel, príde v oblakoch späť.
Ježiš, On príde zas k nám.
Budú mu trúby a fanfáry znieť.
Ježiš, On príde zas k nám.
Anjeli chvál, celá nebeská sieň,
Ježiš, On príde zas k nám.
Chystá sa spievať v ten víťazný deň.
Ježiš, On príde zas k nám.
Ženích chystá miesto neveste chvál,
Ježiš, On príde zas k nám.
Po boku s Ním bude naveky stáť.
Ježiš, On príde zas k nám.
Čaká na slovo, čo Otec mu dá:
Ježiš, On príde zas k nám.
"Tak choď, priveď nevestu, hudba už hrá.
"Ježiš, On príde zas k nám.
Ježiš, On príde zas k nám.
Ježiš, On príde, On príde zas k nám.
66. Ježiš si sadol na trón
(Veľká noc)
Ježiš si sadol na trón.
Zvíťazil nad hriechom,
nad klamstvom, nad smrťou.
Satan už prehral svoj boj.
Nepriateľ padol - tak spievajme chvály!
Veď Ježiš je Pán.
Svoje kniežatstvo na pleciach má.
Vládne náš Kráľ.
Božie kráľovstvo nech príde k nám!
Svätý Pán, slávny Kráľ,
Záchranca náš, Spasiteľ a Mesiáš!
Z: /: On je Pán, :/
/: Ježiš je Pán. :/ (3x)
33
67. Ježiš, Ty si ma poznal
(modlitba, prijímanie, záver)
1. Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi odpustenie.
Podal si mi ruku a už Ti nepoviem: „Nie.“
R: /: Ty poznáš moje padanie,
Ty poznáš moje vstávanie,
Ty poznáš moje myslenie. :/
2. Obkľúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká,
chválou si ma naplnil a dal mi Ducha života.
3. Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky,
preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou večnosti.
68. Ježiš, Ty si môj Ježiš
(chvály, prijímanie)
/: Ježiš, Ty si môj Ježiš. :/
/: Jak je dobre, že si so mnou.
Jak je dobre, že som s Tebou.
Ježiš, Ty si môj Ježiš. :/
69. Ježiš, Ty si najdrahší
(chvály, prijímanie)
/: Ježiš, Ty si najdrahší Pán. :/
Ja Ťa mám rád, áno, mám tak rád,
Ty mňa skôr si miloval.
Ježiš, Ty si milosti Kráľ...
34
70. Ježiš, Ty si skalou
(chvály, vďaky, záver, Veľká noc)
1. Ježiš, Ty si skalou, Ty si mojím spasením.
V Teba dúfam, mojím štítom si.
/: Aleluja, mojím štítom si. :/
2. Ježiš, Ty si Pánom, nikdy ma neopustíš,
Ty si verný, dôverujem Ti.
/: Aleluja, dôverujem Ti. :/
71. Ježiš žije
(spoločenstvo, Veľká noc)
R: /: Ježiš žije! Ježiš žije!
všetci ľudia nech to vedia: Ježiš žije! :/
1. /: Všetci z mŕtvych vstaneme, :/ (3x)
jak On. Aleluja, bratia!
Vtedy, až sa skončí čas, Ježiš Kristus príde zas
a my všetci z mŕtvych vstaneme jak On.
2. /: A On s nami zostane, :/ (3x)
náš Pán. Aleluja, bratia!
Nech sa každý pridá k nám, nikto nemusí byť sám,
Ježiš s nami zostane, jak sľúbil nám.
3. /: On je veľký pomocník, :/ (3x)
i tvoj. Aleluja bratia!
Otázniky, ktoré máš, všetko, s čím sa stretávaš!
Ježiš chce byť pomocníkom všetkých nás.
72. Ježišu, si môj Kráľ
(chvály, záver, Veľká noc) Joseph Vogels
1. Ježišu, si môj Kráľ.
Pieseň si srdcu dal.
Chválu vzdám Ti každý deň,
veď dal si mi spasenie.
35
2. Ježišu, Pane môj,
dávam Ti život svoj.
Tvoje kráľovstvo nech príde k nám.
Vôľa Tvoja vždy sa staň!
3. Baránkom si nádherným.
Domov vezmeš v deň posledný.
V Tvojej láske zvíťazím
a na slávu Ti zakričím:
R: Mocný víťaz z Júdy,
úžasný večný Kráľ,
Veľký, Nekonečný,
Alfa i Omega, Alfa i Omega!
73. Kam by som šiel
(spoločenstvo) Miro Tóth, E. Angyalová
Kam by som šiel, keď mi chýba priateľ,
kam by som šiel, keď sa cítim sám,
kam by som šiel, keď sa cítim slabý,
kam by som šiel, pôjdem na kolená.
Keď sa ma pýtaš, ja odpoveď mám:
Boh je vždy blízko, keď som tak sám,
vždy keď sa modlím, On odpovedá.
On pre mňa riešenie má-á.
74. Keď sa raz Pán
(spoločenstvo, úvod, záver)
1. /: Keď sa raz Pán navráti k nám, :/
aby sme tiež tam boli,
keď sa raz Pán navráti k nám.
2. Keď knihu tú otvorí Pán, …
3. Keď po mene nazve nás Pán, …
4. Keď hostinu pripraví Pán, …
5. Keď svätí svoj opustia hrob, …
6. Keď zaznie spev: Aleluja, …
36
7. Aleluja, aleluja, …
8. Keď sa raz Pán navráti k nám
a svojich verných povolá,
aby sme tiež tam boli,
keď svojich verných povolá.
75. Kráľ národov
(chvály, úvod)
1. Poď s nami vzývať Kráľa,
Pána tvorstva celého!
Milosrdného, slávneho,
majestátneho!
2. Úžasnou láskou, chválou,
naše srdcia naplnil.
Rozličnosť rás a jazykov
predivne spojil.
R: Ježiš, národov je Kráľ,
Ježiš, pánov Pán!
Ježiš, národov je Kráľ, pánov Pán!
3. Vzdajme hold všetci ľudia,
príďte k Nemu s radosťou.
Spojení Jeho láskou, Jeho milosťou.
4. Príď, Pane, naplň slávou,
požehnaj svoj svätý chrám,
kým každý národ neuzrie
Pravdu tvárou v tvár.
5. Vzdaj Bohu slávu a česť,
Jeho súd sa priblížil.
Stvoriteľ všemocný je,
Pán náš jediný.
37
76. Kríž je znakom spásy
(úvod, pôst)
R: Kríž je znakom spásy, kríž, ten drevený,
Kristom nesený z lásky, krvou zmáčaný za nás.
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín.
Sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.
2. Pozri, Pane, hľa, tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín,
Krista vždy nasledovať, chcem byť stále s Ním.
77. Ku komu pôjdem
(prijímanie) Timothy
1. Ku komu pôjdem, veď slová večného života máš.
Dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš.
Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo Ty máš?
Pri Tvojich nohách bezpečný úkryt mám.
R: Ku komu pôjdem, slová večného života máš.
Keď som smädný z Tvojich rúk,
v mojej duši padá jarný dážď.
Veď ak niekto žízni, môže k Tebe prísť,
dáš mu napiť, večný smäd uhasíš.
Prúdy vody živej tečú,
zo všetkých, čo s Tebou kráčajú.
2. Ku komu pôjdem, kto kde je taký Boh ako si Ty?
V lone mojej matky - Ty si ma utvoril.
Ku komu pôjdem, na dlaniach svojich rúk vyryl si ma,
vieš po čom túžim, vieš, kde to môžem nájsť.
38
78. Láska (je málo milovaná)
(pôst) Ondro Tkáč - Kapucíni
1. Na kríži pribitá, potupená,
vydaná napospas zlobe za nás.
Koľko len lúčov vyslala nám
/: tá Láska, čo nie je milovaná. :/
2. Úbožiak malý, čo svätým sa stal,
poznal už dávno ten bolestný jav.
Slzami ľútosti oplakával,
/: že Láska je málo milovaná. :/
3. Dal si mi život a dal si mi zrieť,
že si tu a s Tebou strachu už niet.
Odpusť, že viem a predsa zabúdam,
/: že Láska si málo milovaná. :/
79. Lásky Kráľ
(obetovanie) Melódia: Tears in Heaven
1. Boh je stále tu. Záleží mu na Tebe.
Boh je stále tu, Svätý prebýva v chlebe.
R: Je pánov Pán, je hoden chvál.
Ó, náš Boh – to každý vie, je lásky Kráľ
2. Boh je sveta Pán. Je všetkého stvoriteľ.
Nebo dokorán, otvorí Vykupiteľ.
3. Žiaľ, trápenie hravo zaženie.
Smútok pochopí, keď ťa potopí zlo a hriech.
39
80. Len milosťou
(chvály, úvod, pôst)
Len milosťou môžme vstúpiť,
len pre milosť smieme stáť.
Nemôžme si to zaslúžiť,
je to pre krv Baránka.
Pred Tvoju tvár stále zveš nás,
Ty vojsť voláš nás.
Pred Tvoju tvár pozývaš nás
/: a preto tu smieme stáť. :/
R: /: Pane, keď odkryješ hriech - kto obstojí?
Vďaka, že krvou Baránka sme očistení. :/
81. Len Ty si úkryt môj
(chvály)
Len Ty si úkryt môj,
len Ty si úkryt môj,
len Ty si úkryt môj,
si úkryt môj.
Ty ma ochrániš v súžení.
Ty obklopíš ma radosťou,
obklopíš radosťou z mojej spásy.
82. Mária, Ty chráň
(mariánske)
R: Mária, Mária, Ty chráň
naše srdcia láskou,
Mária, Mária, Ty v nás
svietiš večnou ľúbosťou.
1. My v láske chceme rásť, nás viera posvätí.
Chráň nás, Matka, chráň vždy v Tvojom náručí.
40
2. Za dobrých i za zlých, za všetkých prosíme.
Máme lásky dar, bo v Teba veríme.
3. Za Cirkev prosíme, by bola jednotná,
Evanjelium do sveta rozniesla.
4. Náš národ ochraňuj, si jeho patrónka,
oroduj za neho, by viera v ňom rástla.
83. Márnotratný syn (Tak povedz, či smiem sa vrátiť)
(modlitba, pôst) sr. Dominika, AM
1. Tak povedz, či smiem sa vrátiť do dverí otcovských,
či ďalej musím sa trápiť, už nemám na to síl.
Či odpustíš mi, že som všetko stratil,
že pastier svíň som, hanbu som Ti spravil. Odpustíš?
2. Tak povedz, či dáš mi nádej, že s Tebou zas byť smiem,
nič nechcem, k sluhom len zájdem a službou dám Ti zmier.
Či uveríš mi, že chcem začať znova,
že nemám v pláne útek zopakovať? Uveríš?
R: Znova túžba ku Tebe ma ženie,
z Tvojich rúk mi žiari odpustenie,
slová strácam, čo chystal som sa vyriecť,
že ma vítaš,
z handier dáš ma vyzliecť.
Ty ma ľúbiš, som znova Tvojím synom,
Ty si z biedy ku sebe ma zdvihol.
/: Prosím, Ty ma chráň, Ty ma bráň,
veď len Teba mám. :/
3. Tvoj pokoj ku mne sa vrátil, zas šťastné srdce mám,
som krehký, ľahko sa sklátim, to dobre chápeš sám.
Si Baránok, čo sníma hriechy sveta, si záchranou,
keď číha na mňa bieda, Ježiš môj.
4. Si láska, ja lásku hľadám, len ona cenu má.
Vo všetkom už som sa sklamal, len Ty si pri mne stál.
Hoc viem, že veľa výhod má Tvoj domov,
len kvôli Tebe chcem sa vrátiť domov, Ježiš môj.
41
84. Máš v duši pieseň
(mariánske) Učedníci
1. Máš v duši pieseň anjelských zborov,
máš v duši bolesť tých najkrajších tónov.
Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
máš v sebe nádej pre tých, čo sa súžia.
R: /: Mária, s Tebou, Mária,
kráľovstvo lásky sa otvára. :/
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti,
máš v sebe naplnenie spasiteľných čností.
Máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa hľadajú,
máš v sebe lásku, pre tých, čo Ťa volajú.
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň.
Kytice veršov z najkrajšieho kvetu patria Tebe,
Mária, Božiemu svetlu.
85. Modlitba (Ježiš, stále unikám)
(modlitba, chvály, prijímanie) Richard Čanaky
Ježiš, stále unikám,
Ježiš bez Teba som prázdny chrám.
Ty jediný naplniť ma smieš,
budem čakať práve dnes, ak prídeš.
R: Môj priateľ, môj strážca, bol som zviazaný,
no Ty si odňal zo mňa hriech.
Môj priateľ, tiež bol si sám, lenže bez viny,
šiel si na môj kríž, môj Pán.
42
86. Môj Boh, môj Pán
(prijímanie, modlitba)
R: /: Môj Boh, môj Pán, Tebe život svoj som dal.
Môj Boh, môj Pán, Tebe život svoj som dal.
V Tebe spásu mám, si skalou sám,
Ty si ten, ktorý rád ma má. Môj Boh a Pán. :/
1. Vždy keď myslím, na vernosť Tvoju,
a niet nad lásku, tak prenesmiernu,
rád prichádzam, Teba vzývať, môj Pán.
2. Vždy keď náhle sa vôkol zotmie
a v búrkach sa zdá, že zostal som sám.
Ty vždy si tu, Ty vždy si tu pri mne.
/: V Tebe spásu mám... :/
87. Môj Ježiš, si spásou
(chvály, prijímanie) Darlene Zschech
1. Môj Ježiš, si spásou, Pán nie je nik ako Ty,
chcem v každý čas, tak ako dnes,
Teba chváliť, Pán môj a Kráľ.
2. Môj Majster, si štítom, Záchrancom si, pokoj môj,
všetko čo viem a všetko čo mám,
Tebe dávam Pán môj ja.
R: Sám si môj Boh, celá zem nech vidí,
sláva a moc, majestát Ti patrí,
Tvoji pred trónom sa skláňajú a Ty sám vládneš slávne.
Spievam Ti rád, že si Pán môj a Kráľ,
navždy chcem stáť, Teba stále mať rád,
/: nič nie je viac ako láska, čo dal si :/ nám.
43
88. Môj Pán dáva mi lásku
(modlitba, chvály, prijímanie) Richard Čanaky
/: Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej,
že môžem byť s Ním. :/
89. Môj Pán vykročí
(chvály)
/: Môj Pán vykročí ako mocný muž,
ako bojovník, vždy pripravený
vyhrať bitku s nadšením. :/
S vojnovým pokrikom povstane sám,
pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom,
a tak zvíťazí nad nepriateľom,
pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom,
Mocným pokrikom
mocným pokrikom! Ježiš!
90. Môj si ty
(modlitba, prijímanie) Helena Šinková
1. Môj si ty, dieťa rád ťa mám,
v mojom náručí môžeš spať.
Môj si ty, tak mi dôveruj,
ja ťa uzdravím z tvojich rán.
R: /: Chcem, aby si vedel, že milujem ťa stále,
každý úder môjho srdca o tom hovorí, :/
že môj si ty.
2. Môj si ty, dieťa, rád ťa mám,
v mojom náručí môžeš spať.
Môj si ty, idem pred tebou,
ja som verný Boh, mám ťa rád.
44
91. Moja múdrosť a moja nádej
(modlitba, k Duchu sv., prijímanie, adorácia)
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán.
On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojme, Ježiš je tu,
nebojme sa, veď náš Pán je tu.
92. Moje srdce pieseň má
(prijímanie)
Moje srdce pieseň má,
z lásky k Tebe, drahý Pane.
Som vďačný, že si prišiel k nám,
môj drahý Pane, môj vzácny Ježiš.
R: Radosť mám, že si pozval aj mňa,
lepšie miesto nepoznám,
než v Tvojom náručí, láskavom náručí.
Zostaň so mnou, priviň si ma,
v svojom náručí.
93. Mojím povolaním
(spoločenstvo, misijná nedeľa)
1. Hľadám svoje miesto, svoje povolanie hľadám,
žiadne ma nenapĺňa, túžim po všetkých.
Cítim, že cirkev je telo a ako každé telo
má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa stať.
R: Mojím povolaním je láska,
mojím povolaním je láska,
mojím povolaním je darovať všetko,
darovať seba.
2. Som iba dieťa bezmocné a slabé,
slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
Takto budem všetkým, tak sa splní môj sen,
hľa moje miesto a toto miesto si mi dal Ty.
45
3. Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť,
ruže Božej milosti na svet prinášať.
Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým,
chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na zem.
94. Môjmu Bohu
(chvály, úvod, prijímanie, Veľká noc)
Môjmu Bohu, Kráľovi budem spievať a hrať
teraz i naveky vekov, amen.
Aleluja, aleluja, aleluja. Amen.
95. Môžem vystúpiť
(prijímanie, chvály)
Môžem vystúpiť na Pánov vrch,
či môžem na tom mieste stáť?
Tam sa priblížiť sláve Božej,
prísť a spoznať Tvoju Tvár.
Očisť srdce mi a naplň dlane sám,
lebo viem že zem, kde chcem stáť je svätá.
R: Ja idem Pane za Tebou,
len Teba hľadám Pane môj,
ja verím, že ma premeníš,
pri Tebe láskou horím.
Ja hľadám Tvoju prítomnosť,
čo zahalí ma na večnosť,
ja idem Pane za Tebou,
pri Tebe láskou horím, prichádzam.
Túžim Ťa chváliť, túžim sa skláňať,
túžim byť len s Tebou.
46
96. My chceme dnes
(úvod, prijímanie)
/: My vzdávame menu Ježiš česť,
veď len Jemu patrí celá zem!
On zjavuje pravdu všetkým nám,
On je tá cesta úzka! :/
R: /: My chceme dnes, my chceme dnes,
my chceme dnes chválu Bohu dať. :/
Každý krok my robme spolu,
iba s Ním môžeme kráčať vpred.
Každú pevnosť zdolať vieme,
veď náš Boh (Pán) víťazstvo dá,
On dá, On dá, On dá!
97. My sme Tvojím dedičstvom
/: My sme Tvojím dedičstvom
Tvojou odmenou :/
/: Si našou slávou
Dvíhaš naše hlavy vždy :/
/: Počúvaj, ak môžeš
Nevesta i Duch :/
/: Šepkajú: Ježiš
Maranatha! Príď :/
R: Ó, príď, ó, príď dnes k nám
Ó, príď, ó, príď dnes k nám
Ježiš, Ježiš, Ježiš
Ó, príď, ó, príď dnes k nám
47
98. My Ťa chválime a ctíme
(chvály, prijímanie, záver)
/: My Ťa chválime a ctíme,
náš Kristus Kráľ. :/
/: Teba, Ježiš, velebíme,
my Teba zvelebujeme.
Teba, Ježiš, velebíme,
náš Kristus Kráľ. :/
99. Na Tvoj obraz sme boli stvorení
(modlitba, prijímanie)
/: Na Tvoj obraz sme boli stvorení,
vieme, na Tvoj obraz sme stvorení. :/
Tak nám pomôž, Ježiš,
vidieť Teba viac a viac.
Stále snívam o Tebe, Ty si môj Pán.
Aj keď líham, aj keď vstávam,
na mysli chcem mať,
že som stvorený na Tvoj obraz,
k Tvojej sláve rásť.
Byť ako Ty, Ježiš, chcem byť ako Ty.
Byť ako Ty, Ježiš, k Tvojej sláve rásť.
Byť ako Ty, Ježiš, chcem byť ako Ty.
Byť ako Ty, Ježiš, k Tvojej,
k Tvojej sláve rásť.
100. Nad celou zemou
(prijímanie, záver)
1. Nad celou zemou Pán od vekov,
nad každým vrchom, každou dolinou,
no mojou túžbou, Otče jedinou
je, aby vládol sám Syn Tvoj.
48
R: Ó vládni mi, vládni s mocou,
v čase chvíľ ťažkých, v krokoch úspešných,
len Ty si Pán nad tým, čo mám,
tak prosím, príď a vládni mi.
2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež
sa Ti podobať, Bože nádherný,
pre mňa vzácny si, v svete jediný,
tak prosím, príď a vládni mi.
101. Nádherný Boh
(prijímanie)
Úžasný, tak úžasný si v láske bez hraníc
Tvoj kríž mi dáva milosť sľúbenú
Nik nevidel, nik nepočul, niet srdca, čo tuší
jak slávny je a nádherný Boh môj
Všemocný, tak všemocný, zem Tvoju slávu má
moc Tvojich diel v nej každý rozpozná
Krása Tvojho kráľovstva spev môjmu srdcu dá
tak zázračný, tak zázračný Boh si
R: Nádherný Boh, Ťa ľúbim
Nádherný Boh, ja Ťa ctím
Nádherný Boh, nech pieseň znie
/: Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás
tou láskou si si získal ma
veď nič na zemi sa Ti v kráse nevyrovná :/
/: Mne v duši pieseň znie, mne v duši pieseň znie
mne v duši pieseň znie, nádherný Boh :/
49
102. Naplň ma
(prijímanie)
Duch, čo nado mnou sa vznášaš
s chvením čakám na Teba
Zaplav svojou prítomnosťou
príď, ó, príď a naplň ma
R: Naplň ma, naplň ma
Duchu, príď a naplň ma
Naplň ma, naplň ma
teraz príď a naplň ma
Premáha ma moja slabosť
vkladám ju do Tvojich rúk
Očisť, poteš, uzdrav, uč ma
príď, ó, príď a naplň ma
Túžim naplno žiť život
v svojej láske vyšli ma
Žriedlo lásky, viery, moci
príď, ó, príď a naplň ma
103. Naplň ma Duchom svojím
(k Duchu sv., prijímanie)
Naplň ma Duchom svojím, naplň ma Duchom svojím,
nechcem byť prázdny džbán, plň ma Ty, Pane, sám.
Naplň ma Duchom svojím, naplň ma Duchom svojím,
prosím Ťa, naplň ma, nech Duchom pretekám.
104. Naplň ma milosťou
(modlitba, prijímanie, záver)
1. Naplň ma milosťou nekonečnou,
lásku šíriť chcem, Pane môj.
Naplň ma milosťou nekonečnou,
lásku šíriť budem, Pane môj.
50
R: Spievaj Pánu, spievaj Pánu,
spievaj radostne Mu každý deň!
Spievaj Pánu, spievaj chválu,
spievaj vďačne každý deň.
2. Naplň ma pokojom nekonečným…
3. Naplň ma radosťou nekonečnou…
Z: /: Zaspievajme Ježišovi
pieseň vďačnej chvály každý deň. :/
105. Náš Boh nám dal
(modlitba, Veľká noc)
R: Aleluja, náš Boh nám dal tento čas.
Aleluja, nech zaspieva mu každý z nás.
Aleluja, svoje slovo zjavil nám.
Aleluja, v tejto zemi je On Pán.
Božia sláva je tu prítomná,
tak vzdajme Bohu česť
a otvorme mu svoje srdcia,
nech Duch nás môže viesť.
Náš Boh je veľmi dobrý,
to je naše vyznanie.
Vyvýšme dnes meno Ježiš,
nech vďačná pieseň znie.
106. Náš Pán, On je kráľov Kráľ
(chvály, prijímanie, záver, Veľká noc)
Náš Pán, On je kráľov Kráľ,
Jeho trón bude na veky stáť.
On má všetku vládu a moc,
náš Pán, On je kráľov Kráľ.
51
1. Keď rukávy si vyhŕňa,
tak On vždy na to dôvod má.
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
On má hrom vo svojich stopách
a blesk vo svojich rukách.
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
A tiež Boh nežartoval,
keď vyhnal preč ľudí z raja.
A dôvod tiež mal,
keď na kríži mrel za nás.
Jeho príchod sa už blíži,
preto by si mal už veriť,
že náš Pán, On je kráľov Kráľ.
2. A keď aj noc je tmavá,
nevidíš jasot hviezd.
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
Veď to On do tmy žiari,
je svetlom našich ciest.
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
Svoj hnev a súd Boh
vylial na Sodomu a zľutovanie
On dal nám na kríži.
A tak teraz dúfam,
že hneď nezabudneš,
že náš Pán, On je kráľov Kráľ.
107. Nebo už v srdci mám
(prijímanie) Graham Kendrick
/: Oooo, nebo už v srdci mám. :/ (4x)
52
Kráľovstvo Boha je už tu
Nebo už v srdci mám.
a Jeho sláva prítomná,
Nebo…
svätosť Jeho ma napĺňa,
Nebo…
radosť Jeho ma oplýva.
Nebo…
Sme chrámom Boha, má v nás trón
Nebo…
a Kristus je nám základom.
Nebo…
On príde domov si nás vziať.
Nebo…
Duch a nevesta vravia: „Príď!“
Nebo…
108. Nech tečie rieka
(modlitba, prijímanie, k Duchu sv.) Marek Krajčí
Nech tečie rieka od trónu milosti,
poteš svoj ľud, čo srdce Ti dal
a uzdrav zranené miesta bolesti,
nech každý vie, že Ty si ich vzal.
Teč rieka, teč a uzdrav tieto vody slané,
vej Duchu, vej
a konaj tu dnes k Božej sláve,
nech to, čo pre nás máš,
vieme aj dnes s vďakou prijímať.
53
109. Nech ten chrám
(úvod) Marcel Šiškovič
Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé,
nech nám z úst znejú zvolania jasavé.
Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých,
mužov, žien, detí, nech jasá svet celý.
/: Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý,
žije v nás, žije v nás, :/ žije v nás.
110. Nech ten plameň žiari
(prijímanie)
Zapálení ohňom v srdci obídeme Zem s modlitbou.
Nádej stúpa, deň zobúdza, spevom piesní Zem plní.
Od dávnych čias plameň horí okolo nás svetlom jasným.
Srdcia túžbou naplnené, prebudenie čakajú.
R: Nech ten plameň žiari
a zmení v srdciach chmúrnych
noc temnú v deň nádherný.
Nech vždy väčšou láskou,
spolu s našou piesňou
žiari z nás, žiari z nás.
Chceme vždy ísť s láskou,
pravdou, posilnení v mene Ježiš,
zomdlených dvíhať, slabých zachrániť,
zem Tvojou piesňou naplniť.
111. Nechaj rieku tiecť
(úvod, prijímanie)
Pane, biedny som prosím, obdar ma
stratený k Tebe volám, nájdi ma
Nechaj rieku tiecť
54
Otvor zrak môj, chcem Teba uvidieť
Život večný Tvoj nechaj vo mne znieť
Nechaj rieku tiecť. Nechaj rieku tiecť
R: Nechaj rieku tiecť
Nechaj rieku tiecť
Duchu Svätý, príď
S mocou k nám
Nechaj rieku tiecť
112. Neopustíš
(prijímanie)
Aj keby som šiel, dolinami, tam, kde číha smrť.
Viem Tvoja láska vyháňa strach.
A aj keď budem sám, čeliť bojom,
ktoré život mi dá tak nevzdám to, veď viem, že Ťa mám.
R: A nebojím sa zlého,
veď môj Boh je blízko mňa
a ak môj Boh je blízko
Koho sa mám báť, koho sa mám báť?
Nie, nie Ty neopustíš, keď dobre je, či v časoch zlých.
Nie, nie Ty neopustíš, keď vánok je, či búrka hrozí.
Nie, nie Ty neopustíš, nie v žiadnej chvíli ma neopustíš.
Už vidím svetla jas, ktoré žiari v srdciach vytrvalých.
A veniec slávy pripravený.
A raz musí prísť zlému koniec, no kým príde ten čas
chcem, aby si bol oslávený.
Už vidím svetla jas, ktoré žiari v srdciach vytrvalých.
A raz musí prísť zlému koniec, no kým príde ten čas
vždy Ťa budem chváliť, vždy Ťa budem chváliť.
55
113. Nesieme, Pane, chlieb a víno
(obetovanie) Jiří Černý
Nesieme Pane chlieb a víno,
nesieme dary na oltár.
Nesieme Pane chlieb a víno,
a hľadáme Tvoju tvár,
Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár.
Nesieme Pane chlieb a víno,
nesieme celý život náš.
Nesieme Pane chlieb a víno,
a hľadáme Tvoju tvár,
Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár.
114. Nežne zlomený
(pôst)
Ku krížu dvíham zrak ku krížu viniem sa
Pijem z hĺbky Tvojich rán dielo kríža vyspievam
Na ňom Spasiteľ môj bitý, týraný
v ňom Boh láska je a spravodlivý
R: Z kríža Tvoj hlas volá ma
Pozýva na kolená a viac (ja)
Nemám slov sa celý strácam
V Tvojej láske čo nežne láme (ma)
Aký vzácny dar život ktorý mám
Ten čo Kristus sám skrze kríž mi daroval
Zo smrti k životu si ma povolal
Nie je viacej už Tvoj hnev Ježišov kríž zmieril ma
V úžase z kríža vyznať chcem
Jak úžasná, spásna láska a veľká Tvoja vernosť je
56
115. Nikto ma nemôže
(prijímanie)
/: Nikto ma nemôže odlúčiť od Tvojej lásky. :/ (3x)
/: Tebe patrím. :/
116. Nohy jeleníc
(modlitba, vďaky, záver) Timothy
Ty mi dávaš nohy jeleníc,
s Tebou naberiem denne nových síl,
s Tebou preskočím múry trápenia
a mojej ceste dáš pečať víťazstva.
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi
a hymnu slobody mi do úst položíš,
nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil,
so žalmom na perách zaspávam v pokoji.
117. Ó, Pane, otvor mi ústa
(chvály, záver)
/: Ó, Pane, otvor mi ústa. :/ (3x)
Nech môžem zvestovať Tvoju slávu.
Si veľký a mocný Pán, len Tebe patrí naša chvála.
Si veľký a mocný Pán, len Tebe patrí chvála.
118. Obeta srdca (Túžim priniesť na oltár)
(modlitba, chvály, prosby, obetovanie)
1. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám.
Tvojou láskou zlomený chcem Ťa chváliť, môj Pán.
Chcem Ti vydať práve dnes každú časť života,
viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
57
R: Povedz čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem?
Si môj láskavý Pán, ja len miznúci tieň.
Ježiš, viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť.
Možno len tichý plač, len bolesť čo mám,
svoju hĺbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám,
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj,
otvoril si bránu nebies, dnes som iba Tvoj.
119. Obetu Pane nesieme Tebe
(obetovanie)
1. Obetu Pane nesieme Tebe,
dávaš sa nám vo víne, chlebe,
pomôž nám pochopiť, že nekonečne máš nás rád.
2. Ty si Baránok, ktorý sníma hriechy,
Ty si ten zoslaný, čo za nás všetkých
na kríži si zomrel, ale svojou smrťou smrť premohol.
R: Pane, Ty zomieraš za nás
v každom hriechu zas a zas,
buď nám svätou nádejou.
3. Pane, Ty máš nás veľmi rád
a odpúšťaš každý pád,
keď kráčame cestou zlou.
58
120. Ocko náš
(chvály, k Duchu sv., úvod) Marek Krajčí
Tak veľmi rád, Ti pieseň lásky spievam
Tvoj Svätý Duch nech plní nás.
Ty pravdu máš, a milosť nám dávaš
v každom čase. Poď vládni nám,
svoj život rád Ti dám, buď môj Pán.
Ocko náš, dnes prichádzame pred Tvoj trón,
Tvoj Svätý Duch nech plní nás.
Ty pravdu máš a milosť nám dávaš v každom čase.
Môj srdca chrám napĺňaš láskou sám,
Ocko náš.
121. Ochranca
(prijímanie) Richard Čanaky
1. Môj strach tíši Tvoj jemný hlas.
Pár slov dávaš, odchádza mráz.
R: Keď idem tmavou dolinou,
keď chce ma strhnúť rieky prúd,
keď oheň šľahá plamene,
nemôžeš na mňa zabudnúť.
2. Dávaš nádej, keď príde pád.
Zmývaš môj hriech, nemusím sa báť.
R2: Som Tvojou malou ovečkou,
čo nosíš stále v náručí.
Keď draví vlci útočia,
Ty smelo kráčaš, si môj štít.
59
122. Okamihy čakania
(záver) Križiaci
V rade lásky čakajúci, v žiare svetla večného,
stáli srdcia odomknuté, čakali mimoriadne Všedného.
Dovoľ mi nabrať si zo štedrosti Tvojej lásky.
Dovoľ mi Ťa načerpať do všetkých dní, ktoré mi nadelíš.
123. On je Jahve
(chvály, prijímanie)
Kto sa nad vodami vznáša?
V svojich dlaniach mesiac má.
Každú temnotu a zlo
svetlom slnka zaháňa.
Komu patria výšky hôr?
Kto je v hĺbke zeme tiež?
Kto je väčší ako vesmír,
mojej duše Milenec?
R: Boh - Stvoriteľ, On je Jahve
Veľký Ja som, On je Jahve
Náš pánov Pán, On je Jahve
Kvet Sáronu, On je Jahve
Spravodlivý, On je Jahve
Trojjediný, On je Jahve
Kto je Ten, s kým vždy som šťastný?
Kto je Ten, v kom pokoj mám?
Kto je Ten, čo poteší ma,
slzy v radosť premieňa?
Kto vždy pozná moje túžby?
V mojom vnútri pozná ma.
Kto ma sýti, keď som hladný,
tým, čo srdce napĺňa?
Ty si Svätý, Nekonečný a naveky vládu máš,
každé koleno sa skloní, Tvoje meno každý vyzná.
Zástup svätých vzdá Ti chválu,
pred Tvoj trón sa zhromaždí.
Tvoj ľud na zemi sa zíde, Tvoje meno ohlási.
60
124. On je Pán
(chvály, prijímanie, záver, Veľká noc)
On je Pán a On je Pán.
Ježiš Kristus z mŕtvych vstal a On je Pán.
Každé koleno nech pokľakne
a každý jazyk vyzná,
že Ježiš Kristus je Pán.
125. Opäť pri dverách
(chvály, záver) Richard Čanaky
Dnes mám čas krátky, čakám či sa vráti
môj Boh k nemu volám, tak príď, príď môj Pán.
Túžim byť opäť zas s ním, keď klope,
chcem stáť vtedy pri dverách.
Dnes Boh k Tebe volá, tak príď, príď znova.
Choď s ním, nemusíš sa báť.
Dnes ku mne voláš Ježiš,
na moje dvere hľadíš,
prosím Ťa rýchlo vstúp.
R1: Chcem dnes aby si tu pri mne bol,
aby Tvoje kroky viedli k nám.
Chcem dnes aby si Ty jediný,
v mojom srdci bol vždy Pán.
Chcem stáť navždy v Tebe slobodný,
iba Tebe spievať piesne chvál.
Len Ty si ma vtedy zachránil,
keď som ležal na dne plný rán.
R2: Ježiš je Pán, celý vesmír chválu vzdá,
Ježiš je Pán, nech mu znejú piesne chvál.
Ježiš je Pán, jeho menu chvála znie,
Ježiš je Pán, dnes Ti dáva spasenie.
61
126. Oslavuj Pána, oslavuj
(modlitba, Veľká noc, prijímanie)
/: Oslavuj Pána, oslavuj. :/ (4x)
Ježiš žije, Ježiš žije.
Z mŕtvych vstal a žije v nás.
Ježiš príde, Ježiš príde.
Tak Pána oslavuj, vždy Ho chváľ.
127. Otče Ťa chválim
(chvály, prijímanie, sv. Trojica) Donna Adkins
1. Otče, Ťa chválim a vzývam Tvoje meno,
slávny si môj Boh, Ty si môj Pán.
/: Slávny si môj Boh, :/ (3x) Ty si môj Kráľ.
2. Ježiš, Ťa chválim...
3. Duchu, Ťa chválim...
128. Otvárajte brány hradieb
(úvod, advent)
1. Otvárajte brány hradieb kamenných,
otvárajte brány v srdciach zamknutých,
otvárajte, aby mohol prísť.
Zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí,
pripravujte Pánu cestu v radosti,
pripravujte cestu, aby
mohol prísť k nám slávy Kráľ.
R: To kvôli Kráľu, Kráľu,
priprav každý cestu Pánovi.
To kvôli Kráľu, Kráľu,
naprav každý cestu,
cestu krivú, cestu zlú.
62
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba spánku, je čas nabrať síl,
končí sa už noc a deň sa priblížil,
pripravujte cestu, aby
mohol prísť k nám slávy Kráľ.
129. Otvor mi oči (Chcem vidieť Teba)
(chvály, k Duchu sv.)
1. Otvor mi oči Duch Svätý, otvor mi oči môj Pán,
vidieť Ťa túžim, vidieť Ťa túžim.
R: Chcem vidieť Teba vo mne rásť
a žiariť svetlom Tvojej slávy,
vylej svoju lásku a moc,
spievam svätý, svätý, svätý, vidieť Ťa túžim.
2. /: Svätý, svätý, svätý (3x), vidieť Ťa túžim. :/
130. Pán hoden chvál
(chvály)
R: Pán, hoden chvál
Mocný Kráľ, je Ježiš sám.
Slovom svojich úst zachránil si ma
Prúdom milosti oslobodil ma
Ducha života teraz zosielaš
plameň môjmu srdcu dal
V mene Ježiša si ma pozdvihol
Hanby pozbavil z hriechu vytrhol
Presvätým Duchom si ma pomazal
Plameň môjmu srdcu dal
63
Teraz milosť mám uveriac Bohu
Nie však skrze mňa ale Krv svätú
Duchu si mi dnes silu daroval
Plameň môjmu srdcu dal
Pán hoden chvál.
131. Pán veľkú svadbu chystá
(spoločenstvo, Veľká noc)
1. Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí,
pozvaní sú na ňu všetci bohatí.
Veď sluha Otcov volá, tak čujte Pánov hlas,
chodí kol do kola, nikto nemá čas.
R: /: Len múdri ľudia majú srdcia zažaté, zažaté,
Pánovi, Pánovi v ústrety idú. :/
2. Aj boháč kúpil voly a má ich vyskúšať,
iný v šírom poli zas pšenicu má žať.
A tretí sa tiež žení pre lásku jedinú,
nie je pripravený na tú hostinu.
3. Keď bohatí sú tejto hostiny nehodní,
pozvaní sú na ňu všetci chudobní.
Nech prinesú si srdce len Jemu oddané:
vieru, nádej, lásku - rúcho svadobné.
132. Pán vyvýšený je
(chvály)
Pán vyvýšený je nad všetkým najvyšší Kráľ
Budem chváliť Ho
Pán vyvýšený je nad všetkým Najvyšší
Jemu patrí česť
Ježiš je Pán On naveky Pravdou je
Nebo a zem Sa raduje v Jeho mene
Pán vyvýšený Je nad všetkým Najvyšší Kráľ
64
133. Pán zastavil sa na brehu
(modlitba, spoločenstvo, prijímanie)
1. Pán zastavil sa na brehu,
hľadal ľudí ochotných ísť za Ním
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
R: Ó, Pane, aj na mňa si sa pozrel.
Tvoje ústa vyriekli moje meno.
Svoju loďku zanechal som na brehu,
spolu s Tebou nový chcem začať lov.
2. Pane, úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné
pracovať s Tebou i čisté srdce.
3. Pane, chceš mať i moje dlane,
môjho srdca mladistvý zápal,
samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s Tebou
loviť srdcia na moriach ľudských,
do siete pravdy, života lásky.
134. Pane, málo mám Ťa rád
(obetovanie, pôst)
Pane, málo mám Ťa rád.
Sklamal som Ťa toľkokrát.
Preto chcem Ti dať niečo na oltár.
/: Tak prijmi aj to málo, čo my máme,
no s vďakou Ti všetko dáme, aj svoj život. :/
135. Pane môj
(vďaky, prijímanie, záver) Mimicry
/: Pane, Pane môj. Pred Tebou stojí sluha Tvoj.
Chcem Ti pieseň dať, no neviem to tak hrať,
ako si to sám zaslúžiš. :/
65
No musím povedať, že Ti chceme ďakovať,
že si prišiel ku nám z neba a že stále dávaš seba,
že sme blízko Tvojmu dychu,
Ty nenechal si nás v štichu.
136. Pane môj, jak mám Ťa rád
(modlitba, záver)
R: Pane môj, jak mám Ťa rád,
s Tebou túžim v láske slúžiť.
Pane môj, jak mám Ťa rád,
slúžiť chcem a milovať.
1. /: Naša je zem, :/ /: naše je i more, :/
/: Pán Boh nám to dal, :/
jemu spievam pieseň chvál.
2. /: Slnko, mesiac, :/ /: oblohu i hviezdy :/
/: Stvoriteľ nám dal, :/ jemu…
3. /: Svetlo i tmu, :/ /: oheň, teplo, vánok :/
/: z lásky nám Boh dal, :/ jemu…
4. /: Vôňu kvetov, :/ /: plásty plné medu :/
/: z lásky nám Boh dal, :/ jemu…
5. /: Život večný, :/ /: lásku, radosť, pokoj :/
/: v Synovi nám dal, :/ jemu…
6. /: Boží sme ľud, :/ /: milované deti, :/
/: Boh nám Ducha dal, :/ jemu…
66
137. Pane náš, mračná sa sťahujú
(modlitba)
1. Pane náš, mračná sa sťahujú,
oheň pravdy horí, akí sme hriešni!
Vidíš sám, Tvoj zákon lásky
je tak veľmi zlomený, život náš biedny.
R: Ó, zmiluj sa a odpusť nám,
obnov nás sám a obživ cirkev zas.
Nech prúdi súd, jak rieky,
spravodlivosť ako vody večný prúd.
2. Pane náš, kde je holubica,
čo pokoj prináša? Krídla má zlomené.
Pane náš, vojny sa vzmáhajú,
kým Tvoje deti sú aj hladom skúšané.
3. Pane náš, kým moc tmy vzmáha sa,
rozsieva strach a hnev, nechceme driemať.
Pane náš, čo hriech už zotročil
nech láska uzdraví, obnoví v nás Tvoj chrám.
4. Pane, viem, navždy Tvoj slávny kríž
na zemi zvíťazil, všetko zlo zničí.
Cez oheň Tvojho utrpenia
sa cirkev obnoví, zazvučí chválami.
138. Pane, som tak rád
(modlitba, prijímanie)
1. Pane, som tak rád, že som už Tvoj.
Pevne drž ma, chráň, keď hrozí boj.
R: Pane, mám Ťa rád, lebo Ty mňa tiež
svojou veľkou láskou miluješ.
2. Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj.
Cestou života mi svetlo stroj.
67
3. Svoje srdce dnes Ti venujem.
Dávam na oltár, čo dlhujem.
139. Pane, som tak veľmi rád
(chvály, prijímanie, záver, Veľká noc)
Pane, som tak veľmi rád,
život s Tebou som už skúsil,
tak Ti spievam pieseň chvál,
poznať Teba vždy som túžil.
Z nebies zostúpil si k nám na túto zem.
Tu na kríži musel zmrieť aj za môj hriech.
Kríž pred hrobom v krvi stál,
z hrobu Otec si Ťa vzal,
tak Ti spievam pieseň chvál.
140. Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem
(chvály, úvod, obetovanie, prijímanie)
Pane, vždy, keď Tvoju svätosť zriem,
vždy, keď vidieť Tvoju krásu smiem,
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
Keď ma dotyk Tvojho srdca teší,
a keď láskou moju vôľu meníš,
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
/: Život Ti dám, život Ti dá-ám,
veď preto ho mám, aby bol Tvoj chrám. :/
141. Pane, zmiluj sa
(chvály, obetovanie, prijímanie)
/: Pa - ne, zmiluj sa, :/
kráčaj s mocou cez túto zem.
Vyslyš nás, vyslyš nás,
Pane, Pane
68
142. Pieseň chvály
(úvod, záver) Tretí deň
/: Pieseň chvály spievať túžim,
pieseň vďaky spievať chcem.
Obeť chvály pred Tvoj trón nesiem,
pred Tvojou tvárou zaplesám. :/
R: Budem Ťa chváliť, celou svojou silou,
budem spievať, Ty si môj pevný hrad.
Keď som v trápení, keď hriech ma premáha,
na Tvojich slovách budem stáť.
143. Pieseň lásky
(prijímanie)
Ja pieseň lásky v srdci mám,
len pre Teba, môj Pán.
A veľkú túžbu v srdci mám,
len po Tebe, môj Pán.
R: La, la, la, la, ...
Tú radosť v srdci neskrývam,
Kvôli Tebe, môj Pán.
Ja tanec lásky v srdci mám,
len pre Teba, môj Pán.
/: Ja väčšiu lásku nepoznám,
ja väčšiu lásku nepoznám. :/
144. Počuj Izrael
(modlitba, záver)
/: Počuj Izrael, Pán Boh tvoj je jediný, jediný je Pán. :/ (4x)
/: Shema Israel, Adonaj Elohenu, Adonaj Echad. :/ (4x)
69
145. Poď, teraz je čas
(modlitba, úvod) Brian Doerksen
Poď, teraz je čas vzdať chválu.
Poď, srdce svoje mu s láskou daj.
Poď taký, aký si, chváľ Ho.
Poď, predstúp pred Kráľa, prijme ťa. Tak poď!
R: Každý jazyk v ten deň vyzná: Ty si Pán.
Každý Ti raz úctu vzdá.
Tým, čo teraz s láskou Ťa hľadajú,
Ty poklad vzácny dáš.
Z: Poď, teraz je čas vzdať
Poď, taký aký si
Poď.
146. Poďme chváliť Ho
(úvod)
Poďme všetci spolu ako jeden hlas
pozdvihnime tváre k slnku upriam zrak
vystúpme tam na Sion Boží svätý vrch
sme mocné vojsko čo chce chváliť Ho
Poďme chváliť Ho poďme chváliť Ho
Ježiš je náš Kráľ poďme chváliť Ho
more zahučí nebo zazvoní
na slávu nášho Pána tak poď chváliť Ho
Povstaň Božie vojsko je čas začať boj
spievajme Hosana poďme chváliť Ho
nepriateľa zničí vraha porazí
kým mu zaznieva spev víťazný
70
147. Poďme všetci
(úvod)
Poďme všetci spievať pieseň chvál
Národ každý spievaj pieseň chvál
Tancuj, tlieskaj, poď a zdvihni hlas
Žije Kráľ, poď a spievaj Pánovi
Od východu Slnka, po jeho západ
Z každého kúta zeme bude mu chvála znieť
Obety chvály prinesie každý
Národ, kmeň, jazyk a i hlas spoja sa v piesni chvál
148. Práve dnes
(úvod, prijímanie)
/: Práve dnes je chváliť Pána čas,
byť v svätyni Jeho Svätého Ducha.
Každý deň mu dôveruj a chválu Bohu vzdaj.
Božia sláva toto miesto naplní. :/
R: /: Pána chváľ, Pána chváľ. :/
149. Prehltnutý
(modlitba, záver, pôst) Križiaci
Prehltnutý smútkom a pokorený túžbou nájsť Ťa.
Počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa,
cez tie tváre plné jamôk smiechových.
Hľadal a našiel som Ťa v domcoch tlčúcich, jeijeije.
R: Ty si v nich, áno viem to, bývaš tam,
kdesi v hĺbke ľudských duší máš svoj chrám.
A ja tam na tom mieste knôtik zapálený mám
a Ty si tam.
71
150. Premôž svoj strach (Overcome your fear)
(prijímanie) Richard Čanaky
Premôž svoj strach mojou silou,
premôž svoj strach, hovorí Pán.
Premôž svoj strach, mojím Duchom,
premôž svoj strach, hovorí Pán.
/: Nie silou, ani mocou,
ale mojím Duchom, hovorí Pán. :/
/: Overcome your fear, with my power,
overcome your fear, say´s the Lord,
overcome your fear, with my Spirit,
overcome your fear, say´s the Lord. :/
/: Not by might, not by power,
but my Spirit says the Lord. :/
151. Priateľ hriešnych
(prijímanie)
Priateľ hriešnych, pravdy Pán
Srdce moje rád Ti dám
Priateľ hriešnych, pravdy Pán
Srdce moje rád Ti dám
R: /: Ježiš, ja ľúbim Ťa
V mene tom spásu mám :/
Priateľ hriešnych, pravdy Pán
Život svoj Ti odovzdávam
Priateľ hriešnych, pravdy Pán
Život svoj Ti odovzdávam
72
152. Priateľa už mám
(prijímanie) Martin Smith
1. Priateľa už mám,
ktorý verný vždy je.
Jeho dotyk má
moc zmeniť srdce moje.
R: /: Ježiš, Ježiš, Ježiš, priateľ verný. :/
2. Akú nádej mám,
viac pevnú ako skala,
radosť srdcu dá,
a z úst mi zneje chvála.
153. Príď, Duchu Svätý
(k Duchu sv.)
/: Príď, Duchu Svätý, teraz ku mne príď :/ 4x
154. Príď, príď, Duchu Boží
(k Duchu sv.)
Príď, príď, Duchu Boží,
veď Ti ponúkam teraz život svoj,
príď a daj napiť vody duši mojej,
príď Ty vánku Boží.
155. Prichádzame k Tebe, Pane
(úvod, prijímanie)
R: /: Prichádzame k Tebe, Pane,
so srdcom plným radosti
a spoločne Ti chceme poďakovať. :/
73
1. Za všetky Tvoje slová - Ti ďakujeme.
Za všetky plody zeme - Ti ďakujeme.
A tiež za prácu, za radosti života - Ti ďakujeme.
2. Za všetky Tvoje dary - Ti ďakujeme.
Lebo si nám dal život - Ti ďakujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája - Ti ďakujeme.
156. Prijmi tieto naše dary
(obetovanie) Andrew Llyod Weber
1. Prijmi tieto naše dary, Pane,
ukry sa vo víne a v chlebe.
Nech sa naša túžba skutkom stane,
tieto dary nesieme z lásky ku Tebe.
2. Táto obeť je obetou všetkých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť,
nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť.
157. Prišiel na zem
(spoločenstvo, pôst)
1. Prišiel na zem konať dielo spásy
a ľuďom biednym s láskou pomáhal,
ku slobode zval zotročených hriechom,
môj Pán.
Svetom šiel a ľudskú niesol biedu,
chcel z lásky splniť Otcov spásy plán,
na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu,
môj Pán.
R: Môj Pán Ježiš ma miloval,
až na smrť šiel, svoj život dal.
Môj Pán Ježiš dnes teba zve,
poď domov, vráť sa späť.
74
2. Jeho láska stále rany hojí
a ku spáse nám náruč otvára,
dnes ako predtým búrku upokojí,
môj Pán.
Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským
a krvou splatiť mzdu za vykúpených,
môj Pán.
158. Prišli sme Ťa vzývať (Do tmy na svet)
(chvály, úvod) Tim Hughes
1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta.
Otvor môj zrak, nech vidím.
Krásu lásky, ktorá srdce mi zviera,
veď sláva a moc Ti patrí.
R: /: Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
prišli sme Ti vyznať, si náš Boh.
Si dokonalá láska, dokonale svätý,
dokonale nádherný ku nám. :/
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší vládca,
slávnejší nad nebesá.
Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril.
Vzdal sa slávy z lásky k nám.
R2: /: Ja nemám dosť slov opísať
cenu, ktorú Ťa môj hriech stál. :/ (4x)
75
159. Pristúpme, chváľme Ho
(chvály, úvod, obetovanie)
Pristúpme, chváľme Ho, On je Syn Boží a lásky dar,
On život svoj dal rád za nás, zamiloval si nás.
Nech zvučí pieseň chvál, ako obetu Ti skladáme,
tú radosť nemôže dať nik, ktorú Ty dávaš nám.
R: /: Pristúpme, chváľme Ho, slávme Ho,
On je Kráľov Kráľ,
piesňou chvály zvelebujme Ho. :/
160. Privítajme Pána (Všade tam)
(chvály, úvod) Tretí deň
Všade tam, kde sú, ľudia zídení,
v mene Ježiš, v láske zjednotení.
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.
Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
R: /: Privítajme Pána v tomto chráme,
nech ho Božia sláva naplní,
svojmu Bohu spievame a hráme
pieseň spasených. :/
161. Prosíme Ťa, Bože
(taizé)
Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše,
nádejou posilni nás.
Príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja,
príď Tvoj pokoj do nás.
76
162. Prvá láska
(chvály)
Ježiš, nech si mojou prvou láskou, stále
Tajomstvá i piesne chvál Ti dávam, Ti dávam
R: Oddaný pred trón prichádzam
Vôňou príjemnou chcem byť
Srdce búši Teba túži nájsť
Rozhodné “ÁNO” Ti dávam
Život chvály chcem vždy žiť
Sľubujem, že v Tebe zotrvám
Stále budeš mojou vášňou
Ježiš, Ty si piesňou sŕdc
Navždy túžim len za Tebou ísť
Dňom i nocou svoj zrak k Tebe dvíham chcem nájsť Ťa
Túžim vidieť záblesk Tvojej tváre, v sláve
163. Radostne tlieskajme
(chvály, záver) Marek Krajčí
R: Radostne tlieskajme chválu.
Spievajme: „Si hoden prijať slávu!"
Jasajme - Ježiš je Kráľom národov.
Chváľme Ho bubnom, kolotancom.
Oslavuj Ho svojím zvučným hlasom.
Neprestajne vzdávaj Bohu vďaku,
nech chvála Mu znie.
Tak príď, Ježiš vládni nám
svojím kráľovstvom pravdy,
pokoja, lásky.
Nech Tvoj Svätý Duch nám dá
vidieť Tvoju slávu.
Príď, v moci príď medzi nás.
77
164. Rúcho chvál
(chvály, prijímanie, úvod)
/: Odej nás do rúcha chvál,
prelom ťažobu, úzkosť v nás.
Nechaj Tvoj olej radosti tiecť
od trónu k nám.
Odej nás do rúcha chvál,
prelom ťažobu, úzkosť v nás.
Radosť je našou silou,
našou silou. :/
Daj nech znova tancujú kosti zlámané.
Zaplav túto suchú zem Tvojou riekou.
Pane k Tebe dvíham zrak a tak čakám
na Tvoj milosti prúd, keď chválu Ti vzdám.
/: Aleluja, znej aleluja,
vzdávame chválu a česť – Ty si Kráľ.
Aleluja, znej aleluja,
meníme smútok náš za rúcho Chvál. :/
165. S Tebou je lepší jeden deň (Je nádherné)
(chvály)
1. Je nádherné byť v nádvoriach
tam, kde Ty bývaš.
Veď po Tebe smäd v duši mám, môj Pán.
Vždy srdce sa mi utíši, keď pri Tebe som
a v tieni Tvojich krídel spievam si.
R: /: S Tebou je lepší jeden deň.
S Tebou je lepší krátky čas.
S Tebou je lepší jeden deň
než inde tisíc. :/
2. Len jednu vec si žiadam mať:
zrieť Tvoju krásu.
Byť s Tebou tam, kde Tvoja sláva je.
78
3. Po Tebe, Boh živý,
túžim zo všetkých síl,
po vodách Ducha Svätého.
Viackrát som to skúsil,
tak prosím, znovu príď.
Chcem blízko Teba stáť,
chcem blízko Teba stáť, vždy stáť.
166. Si mojou piesňou
(modlitba)
Si mojou piesňou, mám Ťa tak rád,
Predivný Radca, môj Priateľ.
Srdce mi zmení len dotyk Tvoj,
ku mne Ty sám si prišiel.
R: Tiahni ma Pán môj láskou viac,
ukry ma v objatí,
skloniť hlavu k Tvojmu srdcu chcem,
/: ó, môj Ježiš. :/
Z: /: Ó, môj, Ježiš. :/
167. Si sám
(pôst) Kapucíni, Ondrej Lazar Tkáč
1. Si sám a každý Tvoj dych úzkosť zviera,
celý svet na Teba tlačí svoj hriech.
Si sám a kalich plný horkosti zlieva
v sebe to všetko, čo nevládzeš niesť.
R: Krvavé kropaje sfarbili krásu,
znamenie hrôzy už na tele máš.
Človek je slabý, len láskou súhlasu
pokyn je daný, že život zaň dáš.
79
2. Si sám a všetci blízki v strachu tu nie sú,
na kríži pribitý už dosiahaš cieľ.
Si sám, hoc Mať i Ján tiež bolesť nesú,
aj Otca nieto, čo vždy s Tebou bdel.
168. Si večný Boh, si mocný Kráľ
(chvály) Tretí deň
/: Si večný Boh, si mocný Kráľ,
plesám nad všetkým, čo urobil si nám. :/
169. Síl nám pribúda
(chvály) Tretí deň
/: Síl nám pribúda, keď na Teba čakáme
keď na Teba čakáme, keď Ťa čakáme. :/ 2x
/: Si Boh, môj večný Vládca, nádej a mocná spása
Si svätý, nekonečný Kráľ, si stále živý Boh
Ty neustávaš, neusínaš
Ty sám ochrániš maličkých, potešíš plačúcich
na krídlach orlích k výškam dvíhaš nás :/
170. Skončila sa dlhá tmavá noc
(Veľká noc)
1. Skončila sa dlhá tmavá noc,
pozri, slnko vychádza.
Smrť už nad Ním nemá žiadnu moc,
Víťaz za ňou prichádza.
R: /: Vstal, vstal, vstal, vstal,
z mŕtvych vstal,
z mŕtvych vstal náš Pán. :/
80
2. Radujme sa bratia, sestry,
spievajme, mocný je náš Pán
a za naše vykúpenie ďakujme.
Veľký je náš Pán.
3. Vyzlečme sa zo starého človeka,
všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať,
do nového sa narodiť.
171. Skúste a presvedčte sa
(modlitba, obetovanie, prijímanie) Lamačské chvály
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
Skúsme a presvedčme sa, aký dobrý je Pán.
Už sme sa presvedčili, aký dobrý je Pán.
Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán.
Ešte sa presvedčíme, aký dobrý je Pán.
Stále sa presviedčame, aký dobrý je Pán.
Aj vy sa presvedčíte, aký dobrý je Pán.
Skúste a presvedčte sa, aký dobrý je Pán.
(Zajtra sa presvedčíme, aký dobrý je Pán.)
(O rok sa presvedčíme, aký dobrý je Pán.)
172. Sláva a česť
(chvály, záver) Lamačské chvály
R: /: Sláva a česť patrí Tebe. :/ (4x)
1. Máš ma rád, ja Teba tiež,
všetko o mne vieš.
Aj v slabosti mi rozumieš,
Ty jediný ma z nich dostať vieš.
R:
81
2. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou,
nebudem sa báť, lebo Ty si so mnou.
Tvoj prút a Tvoja palica, tie sú mi útechou.
Ty si môj Pán, Ty si môj Kráľ,
Tebe patrím, môj Hospodin a Pán, večný Boh.
173. Sláva patrí Tebe
(sv. Trojica)
/: Sláva, sláva, sláva Tebe,
nebeský Otče, nebeský Otče. :/
/: Sláva, sláva, sláva Tebe,
Ježišu Kriste, Ježišu Kriste. :/
/: Sláva, sláva, sláva Tebe,
Duchu Svätý, Duchu Svätý. :/
174. Slávny si Kráľ
(chvály, prijímanie, záver) Richard Čanaky
/: Slávny si Kráľ, slávny je Tvoj trón,
slávny si Ježiš, Vykupiteľ môj. :/
175. Slnko Kristovej lásky
(modlitba, k Duchu sv., úvod, prijímanie)
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás.
Oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
Nech netlejeme len,
nech nezhasína deň,
deň, v ktorom sa Jeho milosť
oslavovať má.
82
176. Smädní sme po Tebe
(chvály)
/: Pane, smädní sme po Tebe,
Pane, smädní sme po Tebe. :/
/: Nech táto oslava naplní ulice,
chceme tancovať z lásky ku Tebe. :/
/: A všetko čo mám, dám na oltár,
svoj život nesiem pred Tvoju tvár. :/
177. Sme Tvoje dietky
(modlitba, prijímanie) Richard Čanaky
/: Sme Tvoje dietky, čo stoja pred Tebou.
Každý z nás túži dotknúť sa Ti rúk.
Sme Tvoje dietky, Baránka nemého.
Na svojho Kráľa nik nesmie zabudnúť. :/
/: Ty vchádzaš priamo k nám,
so svojou láskou sa nás chceš dotknúť.
Srdce Ti dávam, zranené, do Tvojich rúk. :/
178. Smieme kráčať
(chvály)
/: Smieme kráčať vo svetle Božom,
smieme kráčať vo svetle Božom :/
/: Smieme kráčať, kráčať, smieme kráčať,
ó, smieme kráčať vo svetle Božom. :/
/: Božiu Lásku smieme prežívať,
Božiu lásku smieme prežívať. :/
/: Božiu lásku, lásku, Božiu,
ó, Božiu lásku smieme prežívať. :/
83
179. Som slobodné dieťa
(chvály) Richard Čanaky
Som slobodné dieťa, smiem pred Boha prísť
On zmazal môj úpis a nik ho neobnoví
R: Môžem sa blázniť pred svojim Pánom
Môžem ho chváliť, je Kráľom kráľov
Nemusím čakať na zvláštnu chvíľu
Sľúbil, že príde ak dvaja sa zídu
180. Spievaj Pánovi, duša, spievaj
(chvály, vďaky, prijímanie) Taize
Spievaj Pánovi, duša, spievaj, aleluja, aleluja.
Hosťa vzácneho v srdci vítaj, aleluja, aleluja.
Bohu spievajme, aleluja, vďaky vzdávajme, aleluja.
Spievaj Pánovi duša spievaj, aleluja, aleluja.
181. Spievaj Pánovi, spievaj celá zem
Spievaj Pánovi, spievaj celá zem,
lebo je hoden našich chvál.
Spievaj Pánovi, spievaj Jemu celá zem,
veľké veci učinil, pre svoj ľud.
R: Lebo je pánov Pán a kráľov Kráľ na veky.
Lebo je pánov Pán a kráľov Kráľ na veky vekov.
182. Spievajte Pánovi
(chvály, prijímanie, záver, Veľká noc)
Spievajte Pánovi všetky národy,
chváľte Ho, ľudia celej zeme.
Spievajte Pánovi všetky národy,
chváľte Ho s radosťou.
R: /: Spievajme: Haleluja, haleluja. :/ (3x)
84
Spievajte Pánovi všetky národy,
chváľte Ho, ľudia celej zeme.
Spievajte Pánovi všetky národy,
chváľte Ho s radosťou.
R:
/: Ježiš Kristus je Pán všetkých, všetkých národov. :/
R:
183. Srdce chvály I.
(modlitba, chvály, obetovanie, prijímanie) Matt Redman
1. Tam, kde hudby hlas stráca svoj jas, a ja stojím sám,
tam, pred Tebou, Pán, túžim vzácny dar, Tvojmu srdcu dať.
R: Chcem priniesť viac ako len pieseň ľubozvučnú,
o pieseň nežiadaš ma (nás). Ty skúmaš hlbiny sŕdc
a pred Tebou, môj Boh, je všetko odhalené.
Ja srdce chvály vždy túžim niesť Ti,
Ty hoden si sám, vziať chválu a česť, Ježiš.
Je mi tak ľúto, keď vzdialený som,
Ty hoden si sám, vziať chválu a česť, Ježiš.
2. Pane vzácny si, no nik dať nevie to, čoho hoden si.
Hoc aj biedny som, všetko patrí Ti, môjho žitia dych.
184. Srdce chvály II. (Hudba dohráva)
(modlitba, chvály, obetovanie, prijímanie) Matt Redman
1. Hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam,
priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád.
85
R: Viac ako pieseň Ti dám, lebo to, čo žiadaš,
nie je len pieseň sama, ak niečo iné sa zdá,
Ty vieš, čo je pravda, Ty vidíš, čo v srdci mám.
Túžim sa vrátiť do srdca chvály,
kde si jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
Odpusť mi Pane, že neverný som,
si to jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
2. Nekonečný Kráľ, nik nevysloví, čo Ti patriť má,
aj keď slabý som, všetko to, čo mám, každý dych je Tvoj.
185. Srdce Ti daruje túto pieseň chvál
(chvály, prijímanie, záver)
/: Srdce Ti daruje túto pieseň chvál :/
Túžim chválu vzdať so všetkým, čo v ňom mám.
/: Srdce Ti daruje túto pieseň chvál :/
Patrí Tebe len a spievam Ti ju rád.
R: Nedá sa Ťa neľúbiť.
Nedá sa Ťa nesláviť.
Ježiš môjmu srdcu pieseň dal!
186. Stíš sa
(modlitba, obetovanie)
Stíš sa, lebo Svätý Boh a Pán,
On je tu prítomný.
Dnes poď a pred Ním sa skloň,
buď v bázni vnorený.
V ňom nieto hriechu, viem,
svätá je táto zem.
Stíš sa, lebo Svätý Boh a Pán,
On je tu prítomný.
86
187. Stojíme pred Tvárou
(modlitba, úvod) Miro Tóth
/: Stojíme pred Tvárou živého Kráľa kráľov.
Dnes spievame a hlásame: „Ježiš je Pán.“ :/
Náš Pán dáva život radostný,
radostný, radostný.
Náš Pán dáva život radostný,
voľnosť dáva nám.
188. Stretol ma dnes Pán
(chvály, spoločenstvo, záver)
Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial.
Z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
/: Tak všetci spolu chváľme Ho za to, že drží nás v náručí. :/
189. Súcit nekonečný
(obetovanie, prijímanie)
Súcit nekonečný, milosťou si Ty.
Sladkým odpustením, vernosť bez hraníc
vo mne prítomná.
Ty si Otec mocný, kráľ, čo lieči nás.
Spasiteľ si nežný, obeť prečistá
za mňa slávená.
R: Dnes sa dávam celý,
všetko čím som do
Tvojich rúk vkladám.
Ty si získal život môj,
svoje ÁNO dnes Ti dávam.
87
190. Svätá zem (Na svätej zemi)
(prijímanie, záver) Martin Smith
Nad každým vrchom najvyšším,
nad slnkom, nad nebom je Kráľ.
Má meno hodné všetkých síl,
niet dôvod, prečo sa Ho báť.
On sklonil sa až z neba k nám,
chce vládnuť svojmu ľudu zas,
pozdvihni svoje srdce, dnes prichádza Kráľ.
R: Na svätej zemi chváľme Pána,
na svätej zemi chváľ dnes Pána,
na svätej zemi chváľme Pána,
na svätej zemi chválim Pána.
Ty jediný si svätý,
ja kľakám pred Tebou.
Nech Tvoja láska zostúpi k nám,
chcem tu dnes pred Tebou na svätej zemi stáť.
191. Svätosť je
(modlitba, prijímanie)
1. Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim,
svätosť je, čo potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa Ty.
R: Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ.
Vezmi si moju vôľu, chcem byť Tvojím, Pane.
2. Vernosť je...
3. Pravda je...
88
192. Svätý
(chvály)
Svätý, svätý, všemohúci,
si bol a prídeš zas.
Ty Boh slávy, hoden sám si
Svätých piesne chvál.
Sväté meno máš a iného niet!
Milosrdný si a chrániš svet.
V Tebe pravda je, Ty si spravodlivý.
/: Svätý, svätý Boh si Ty. :/
Všetka česť a úcta Ti náleží!
Všetku moc a múdrosť Ty máš!
193. Svätý, Svätý (On bol, On je)
(chvály)
Svätý, Svätý,
Svätý je náš Pán, všemohúci
On bol, On je a príde k nám
On bol, On je a príde k nám
Vyvyšujme Ho v tejto piesni chvál
Jeho meno, nad celú zem
Zdvihnime hlas a vzdajme slávu
len On je hoden piesne chvál
194. Svätý, svätý, svätý je náš Boh
(chvály)
Svätý, svätý, svätý je náš Boh
všemocný Pán
(Svätý, svätý, svätý je náš Pán)
Len On sám je slávny mocný Pán, silný Kráľ
(Len On sám je slávny, On je Kráľ)
89
R: On vládne celým vesmírom
zem Jeho slávu rozpráva
moc nekonečnú v sebe má
ľud Jeho šťastím spieva : si náš Kráľ!
195. Svet sníval, že príde Kráľ
(Vianoce) Marcel Šiškovič
1. Svet sníval, že príde Kráľ a Knieža, čo získa trón.
Ten pocit ho dávno hrial a pomáhal kráčať tmou.
Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím,
čo na čele s Kráľom Izraelským
si zem otcov získa, premôže Rím,
ten sen mu bol nádejou.
Tak úžasne málo od Boha chcel,
tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ,
že hoci sa díval, neuvidel a naďalej kráčal tmou.
2. Svet sníva sny prízemné, chce vládu a víťazstvá,
no málokto z Písma vie, že Boh iný spôsob má.
On vybral si dievča Nazaretské,
On vybral si miesto v poli a tme,
On vybral si plienky, zvieratá dve
a musia Mu zúbky rásť.
Až dodnes sa skrýva. Ako už vieš,
len v kráľovstve pravdy vládne aj dnes,
len v Kráľovstve lásky môžeš s Ním jesť,
len deti Ho môžu nájsť.
196. Svetlom si mi
(chvály)
Svetlom Si mi keď nič nevidím
prinášaš nádej na nové dni.
Slnkom, čo každé nové ráno tvorí
a lampou, čo cestu mi osvetlí
90
Smiechom si jasným čo v tisícoch znie
radosťou oblohy nado mnou.
Moc dávaš hromu, keď v búrke udrie
a pri spánku napĺňaš pokojom
R:Tu pred Tebou oslávi Ťa celá zem
všetko Tvoje meno zavolá.
Tu pred Tebou oslávi Ťa celá zem
Všetko Ti dnes chválu vzdá
197. Svieť, Ježiš, svieť
(chvály, k Duchu Sv.)
Svieť, Ježiš, svieť,
naplň zem slávou svojho Otca.
Príď, Duchu, príď,
naplň srdcia nám.
Prúď, rieka, prúď,
zaplav národy láskou Boha.
Vrav k nám Slovom,
Pane, daj svetlo nám.
198. Tajomné ticho nad Betlehemom
(Vianoce)
1. Tajomné ticho nad Betlehemom,
polnočná chvíľa zázrak čaká.
V tom jasná hviezda na nebi skvie sa,
zástup nebeských poslov plesá.
Ježiš je tu, Láska je tu, vstávajte ľudia, život je tu.
Boh sám je tu, nechajte sen.
Pokoj vám, ľudia, raduj sa Zem.
91
2. Vstaň, človek, nespi, kráčaj za svetlom,
tam nájdeš Boha, lásku, svoj cieľ.
Kým anjel spieva, čaká nás Ježiš,
choď, oznám všetkým radostnú zvesť:
Ježiš je tu, Láska je tu, sem poďte ľudia, život je tu.
Boh sám je tu, pristúpte sem.
Pokoj vám, ľudia, raduj sa Zem.
199. Tak povstaň Božie vojsko
(chvály) Marek Krajčí
1. Tak povstaň Božie vojsko
a slávu Bohu vzdaj!
Nech všetci svätí spievajú
víťaznú pieseň chvál.
Pán Ježiš je náš vodca
a my sme Jeho ľud.
On v sláve vládne naveky.
Vždy s radosťou Mu slúž.
R: Slávny pánov Pán,
vládni naveky nám.
Tvoj trón uprostred chvál
si chcel, aby vždy stál.
2. Dnes Boží ľud sa modlí:
„Vzdajte Bohu česť!“
Náš slávny Vodca velí
získať túto zem.
Tak stoj na svojom mieste
a vezmi svoju zbraň.
Nech chvála zaznie
z našich úst,
veď Ježiš je náš Pán.
92
200. Tam, tam pred Tvoju svätú tvár
(modlitba, úvod, pôst)
R: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár,
kde mi vravíš, mám ťa rád,
tam sa večer ponáhľam.
Tam, tam kde stojím v tichu sám
a Tvoj pokrm prijímam,
tam sa často modlievam.
1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová,
odpusť, že nepodávam pohár,
odpusť, že som dnes brata urazil.
Odpusť, že zabúdam na Teba
odpusť, že nedúfal som v Teba,
odpusť mi, Pane, lásku nevernú.
R:
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova,
vďaka, že poznám Tvoje slová,
vďaka, že môžem znova začínať.
Vďaka za bratov a za sestry,
vďaka, že poznám Tvoje cesty,
vďaka, že som sa vôbec narodil.
R2: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár,
kde mi vravíš, mám ťa rád,
tam sa večer ponáhľam.
Tam som tak šťastný a nie sám,
veď k nám všetkým prichádzaš,
láskou všetkých objímaš.
201. Tancujem, spievam si
(chvály)
Tancujem, spievam si
som do Kráľa zbláznený,
nedokážem ukrývať,
že radosť v srdci mám
93
A strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac
(Niekto povie, že som mimo)
Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac
Na, na, na, na, na, na, hej!
Na, na, na, na, na, na, hej!
202. Táto pieseň
(mariánske)
1. Táto pieseň patrí Tebe, Mária,
ňou Ťa chceme teraz osláviť,
nech ju spieva s nami celá krajina,
všetci chcú pri Matke šťastní byť.
Ty si Matka slovenského národa,
Pomocnica v každom súžení,
Tvoja láska nikdy ľudí nezradí,
k Tebe ide človek strápený.
/: Mária, pomôž nám,
otvor nám svoju náruč dokorán
a veď nás do nebeských brán. :/
2. Ty si verná služobnica Pánova,
naučíš nás slúžiť Otcovi,
Jeho vôľu stále plniť s ochotou,
byť na blízku svojmu bratovi.
Tebe vzdávať, Tebe úctu Mária,
pod ochranou Tvojou život žiť.
/: S Tebou kráčať,
chválu vzdávať, nezradiť,
s Tebou k cieľu šťastne doraziť. :/
94
203. Tebe patrí chvála
(chvály, prijímanie, záver)
1. /: Tebe patrí chvála, (česť) a sláva,
pozdvihnime svoje ruky
a chváľme sväté meno. :/
R: /: Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty. :/
2. /: Spievame Ti s láskou a s úctou,
máme srdcia plné vďaky
za to, že sme Tvoje deti. :/
3. /: Chceme Ti vždy slúžiť a hlásať,
že si nám dal svojho Syna,
ktorý naše hriechy sníma. :/
204. Tebe spievam žalmy chvál
(chvály, prijímanie, záver)
/: Tebe spievam žalmy chvál, môj Pán,
spievam žalmy chvál, môj Pán,
lebo predivné a sväté meno máš. :/
205. Teraz príď
(prosby, k Duchu sv.)
Teraz príď (4x), teraz príď, príď k nám.
/: Lebo viem, :/ že máš s nami, so všetkými,
nádherný plán.
95
206. Tí, čo sú smädní
(chvály, úvod)
Tí, čo sú smädní, zoslabnutí
Nech nájdu prameň
a ponoria srdcia v ňom
Smútok a bolesť
sa odplaví z nás
na vlnách lásky
voláme z hĺbky zas (k Tebe):
R: Príď, Ó Ježiš, príď (4x)
Duchu Svätý, príď (4x)
207. Tmou Svetlo svieti
(modlitba, chvály, vďaky, prosby)
1. Tmou Svetlo svieti a život dáva,
to Svetlo z nebies, po ktorom túžbu ja mám.
Prosím tiahni nás.
Je zvodná pýcha, tá dušu zviera,
dušu tak biednu a hladnú po Svetle mám.
Pravdu zasej v nás.
R: Úžasný Pán, svoj život dal,
nádherný Pán, tak miloval.
2. V srdci si pieseň o Tebe spievam,
Tvoj Duch mnou prúdi a ja tak túžim Ti riecť:
Pane rád Ťa mám.
Si mojou spásou, vo tme mi svieti,
to meno Ježiš, pre ktoré v láske chcem žiť
a v pravde verný byť.
96
208. Toto sú dni Eliáša
(pôst)
1. Toto sú dni Eliáša,
keď preniká svet Pánov hlas.
A toto sú dni, keď Tvoj sluha Mojžiš
obnovil zákon Tvoj zas.
A hoci sú dni veľkej skúšky,
keď hlad, temno vzpiera sa v nás,
sme stále tým hlasom na púšti, kričiac:
Tak priprav sa, prichádza Pán.
R: Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám,
ako slnka jas, poľnica už znie.
Zdvihni hlas, je tu milostivý čas,
zo Siona spása príde k nám.
2. To je čas Ezechiela,
keď kosti suché ožijú.
A toto je čas, keď Tvoj sluha Dávid
zaspieval pieseň novú.
Toto je čas Pánovej žatvy,
keď obilie čaká na nás.
A my sme tí pozvaní Jemu slúžiť
a ohlásiť, čo zveril nám.
Z: /: Nik nie je ako náš Pán. :/ (16x)
209. Túžim
/: Túžim podobať sa Ti viac. :/
Na obraz Tvoj sa premieňať,
túžim podobať sa Ti viac.
/: Túžim odovzdať sa Ti viac. :/
Nádobou v Tvojich rukách byť,
túžim odovzdať sa Ti viac.
97
210. Túžim ľúbiť Ťa
/: Túžim ľúbiť Ťa spievať Tebe len
Tróniš nado mnou prebudil ma dotyk Tvoj :/
A už viac nie som kým som bol
R: Vždy Teba ľúbiť, vždy Tebe Ježiš spievať chcem
v Duchu a pravde túžim oslavovať Ťa
/: Kráčam každý deň trávim s Tebou čas
Plán Tvoj poznať chcem a cestu ktorú pre mňa máš :/
Všetko čo mám rád Tebe dám
Tá pieseň chvál kde Teba Ježiš chválim
Stúpa k nebesám a pokrik náš dnes jednotne znie
211. Ty ma už dvíhaš
(prijímanie)
Ak budem ešte dýchať,
ak budem žiť a stáť,
ak nezlomí ma pýcha,
ak ma neovládne strach.
Ak nezabudnem spievať
a mať vždy v srdci smiech,
ak budem ešte vládať,
tak Ti bude chvála znieť.
Možno to príde aj dnes,
keď zaznie chvála do nebies...
R: Ty ma už dvíhaš aj keď padám,
som iba slabé dieťa, preto volám.
Keď prídeš za mnou, bude Ti znieť
do neba chvála, že si zničil môj hriech.
98
No povedz čo sa stane,
ak padnem, kam mám ísť?
Spievam, že vždy prídeš,
ale občas neverím.
Mám len veľké slová,
že budem ako Ty.
Ty jediný ma poznáš,
preto povedz kam mám ísť?
Už vážne nevládzem kráčať,
ak padnem, neviem kam mám ísť...
212. Ty napĺňaš chválou naše ústa
(modlitba) Tretí deň
Ty napĺňaš chválou naše ústa,
Ty napĺňaš vďakou naše srdcia.
Ó, Pane náš, príď k nám, svoju slávu zjav nám,
vo Svojej sláve, Svätý Bože, prídi k nám.
Tvojej slávy prúd prúdi k nám,
viac, než okraj Tvojho rúcha vnímame.
Ty máš trón na chválach, veď prebývaš všade tam,
kde Ťa v Duchu a v pravde vzývajú.
213. Ty odpúšťaš (Biele rúcho)
(modlitba, chvály, vďaky)
/: Ty odpúšťaš, každý hriech
vyznaný a nespomínaš viac. :/
R: /: Biele rúcho dal si nám. :/ (4x)
99
214. Ty sám
(modlitba) Jiří Černý
Ty sám Pane môj, len Ty sám,
iba Ty, Pane môj, Ty stačíš, sám.
215. Ty si mi radosť dal
(modlitba, spoločenstvo)
1. Ty si mi radosť dal. Ty si mi radosť dal.
Ježiš, Ty si kráľov Kráľ, Ty si mi radosť dal.
2. Ty si mi lásku dal...
3. Ty si mi seba dal...
4. Ty si mi vieru dal...
5. Ty si mi slobodu dal...
6. Ty si mi nádej dal...
7. Ty si mi šťastie dal...
8. Ty si mi pokoj dal...
9. Ty si mi život dal...
10. Ty si mi svätosť dal...
11. Ty si mi všetko dal...
216. Ty si môj Pán
(chvály, adorácia, prijímanie) Richard Čanaky
/: Ty si môj Pán, :/ /: ja Ťa chválim, :/
/: už mi chýbaš, :/ /: príď k nám. :/
R: /: Sme hladní, Pane príď, ukáž nám svoju Tvár,
Ty vieš, čo nám chýba, pomôž deťom svojim vstať. :/
100
217. Ty si môj Pán (yeaah)
/: Ty si môj Pán yeeah, Tebe patrí sláva.
Ty si môj Pán yeeah, okrem Teba Boha niet.
Ty si môj Pán yeeah, Tebe nech znie chvála,
nech nášmu Bohu chvála znie. :/
R: Svoje túžby, všetky pred Teba dávam,
Kráľ môj, vládni nám.
V diaľkach je už počuť Tvoj príchod k nám,
naplníme chválou svätý chrám.
218. Ty si môj Pastier
(modlitba, prijímanie)
Ty si môj Pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám,
novú nádej, ktorú v Teba vkladám,
pravé šťastie prežívam.
A moje kroky vedieš iste cestou svojou
a ma chrániš od prehratých bojov,
Tvoje výhry poznávam.
R: A jak som sa bránil, svoju pravdu mal
a slávu sebe budoval
a brány šťastia otváral a všetko len sám.
A Tvojim slovám, tým som neveril
a so zlým stále zápasil,
no dnes viem, že si to najlepšie čo mám.
219. Ty si mojou láskou
(modlitba, chvály, vďaky, prijímanie) Brenton Brown, Brian Doerksen
1. Ty si mojou láskou nemennou a stálou,
mojím pevným miestom, na ňom môžem stáť.
Tajomne ma dvíhaš, lásku vo mne skrývaš,
keď si pri mne blízko, láska nesie ma.
R: /: Aleluja, Aleluja, Aleluja
- v Tebe spievať chcem! :/
101
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou,
radosť prúdi zvnútra môjho srdca von.
Vždy keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet
a ja cítim pieseň v mojom srdci rásť.
220. Ty si Najvyšší, Ty si Pán
(chvály, k Duchu sv.)
/: Ty si Najvyšší, Ty si Pán,
to, čo mám, Tebe ponúkam :/
/: Obnov ma svojím Duchom Svätým,
nech ako Ty stále svietim. :/
221. Ty si Pane stále pri mne
(modlitba, prijímanie, záver, pôst) Félix Ján Tkáč
Ty si, Pane, stále pri mne, ja Ťa však necítim.
Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím.
Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe,
moje oči od mamony sú zaslepené.
Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel
a za Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel.
222. Ty si Pánom
(chvály, úvod, prijímanie, Veľká noc)
/: Ty si Pánom, :/
/: Ty si Kráľom, :/
ó, Kráľom je Boh.
R: Tak pozdvihnime svoje srdcia,
pozdvihnime svoje dlane, (ó aleluja)
postavme sa pred tvár Kráľa
a velebme Ho.
102
223. Ty si Pánom mojich dní
Tretí deň
Ty si Pánom mojich dní, Ty napĺňaš ma láskou.
Ty si Pánom mojich dní, po mojich cestách vedieš ma.
Ty si Pánom mojich dní, keď Ťa volám, vždy si blízko,
Ty si Pánom mojich dní, Tebe patrím so všetkým, čo mám.
Príliš dlho som už slúžil pánom falošným,
príliš dlho som bol spútaný.
Ty si mi putá zlámal, Ty si ma oslobodil,
Ty si ma vyviedol do víťazných dní.
224. Ty si ten Boh
(úvod)
Ty si ten Boh, ktorý Je.
Máš meno: Svätý
Baránok, čo nemá hriech.
Máš meno: Svätý
Všemocný Jediný Pán.
Máš meno: Svätý
Kristus Kráľ Boží Syn sám.
Máš meno: Svätý
V mene tom hriechy odpúšťaš nám,
úkryt bezpečný mám - v mene nádhernom.
V mene tom silu stále mi dáš
napriek bolesti stáť - v mene nádhernom.
225. Ty si vzduch, čo dýcham (Môj denný chlieb)
(modlitba, prijímanie) Marie Barnett
1. /: /: Ty si vzduch, čo dýcham. :/
Prebývaš Svätý, žiješ vo mne. :/
R: Môj Pán, po Tebe túžim.
Môj Pán, bez Teba blúdim.
103
2. /: /: Ty si môj denný chlieb. :/
Živé si slovo, žiješ vo mne. :/
226. Ty, večný Kráľu
(modlitba, prijímanie)
Ty, večný Kráľu a Boh všetkých čias,
túžil si s nami bývať a mať v nás svoj chrám.
Tak si žil najprv v stánku potom v chráme nádhernom.
No túžbou Tvojho Ducha je mať v nás svoj chrám,
ten príbytok slávy si pripravil pre nás.
R: /: Dnes Tvoja sláva je tu prítomná, :/
a Tvoja sláva, sláva plní srdca chrám.
227. Ukáž, čo dokážeš Ty
(chvály)
Svätý, svätý, Boh všemohúci,
Hodný si vziať slávu a moc,
tak ukáž, čo dokážeš Ty.
R: Ukáž, čo dokážeš Ty! Nič menej, nič viac,
len to, čo dokážeš Ty s tými, čo Ti všetko dajú.
Môžeš vykonať aj dnes viac než viem snívať.
Len tak dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu.
Urob nemožné veci pre nás, nemožné veci pre nás
možné pre Teba.
104
228. V prúde Tvojej rieky
Martin Smith
1. V prúde Tvojej rieky nájdený smiem byť,
často bol som vzpurný, dnes túžim s Tebou ísť.
Ruže trhať chcel som, tŕnia necítiť,
vzácny poklad vlastniť, no cenu neplatiť.
R: V prúde Tvojej rieky smiem dnes žiť,
v prúde lásky viem dušu položiť,
hoc Ťa nevidím, hoc i cítim chlad,
v prúde Tvojej rieky Ťa čakám rád.
2. V prúde Tvojej rieky nájdený smiem byť,
často bol som vzpurný, dnes túžim s Tebou ísť.
Bránil som sa ranám, márny viedol boj,
dnes Teba Pane čakám, v Tebe pokoj nachádzam.
229. V úžase a chvále
(chvály, prijímanie)
Tak nevýslovne krásnu
a prekvapivú lásku, Boh zjavil nám
v prúde krvi spod kríža.
Syn zanechal trón slávy
vzal hnev, čo Otca trápil miesto nás
za všetky hriechy krvácal.
R: V úžase a chvále
dvíhaj hlas a chváľ Ho – úctu vzdaj
Kráľov Kráľ a Pánov Pán
Hľa Baránok na nebi
bol mŕtvy, Boh ho vzkriesil, aby žil
mocnou rukou zachránil
Kraľujúci, slávny
kľúč od podsvetia brány v rukách má
nech žije všetkých ľudí Pán
105
230. Vďaka Ježiš
(modlitba, vďaky) Richard Čanaky
Vďaka, Ježiš, vďaka za dnešný deň.
Vďaka, Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem.
Vďaka, Ježiš, že mi lásku dávaš.
Volám Abba, Abba, Otče.
Volám Abba, Abba, Otče.
231. Vďaka za Tvoj kríž
(modlitba, prijímanie, pôst)
1. Vďaka za Tvoj kríž, ten nás vykúpil,
keď si nám vydal Seba samého,
ó, Pane náš, ó Pane náš.
Naše skutky zlé si nám odpustil,
krvou očistil, všetko zabudol,
ďakujem, ďakujem.
R: Pane, mám Ťa rád, vážne mám Ťa rád,
stále poznávam jak Ty miluješ nás.
Hlbokou radosťou nám srdce napĺňaš,
ale najväčšie je to, že poznávam
Tvoju lásku k nám.
2. Pre moje choroby Ty si trpel sám,
by si zahnal strach lásku vylievaš.
Ó, Pane náš, ó Pane náš.
Úloha skončila - Ty si víťazom,
Ty nám dávaš rásť, z vody živej piť,
ďakujem, ďakujem.
232. Velebiť Ťa budem Pane
(chvály, vďaky, spoločenstvo) Richard Čanaky
1. Velebiť Ťa budem Pane, Hospodin a Kráľ môj,
chváliť Teba Boha, Spasiteľa svojho.
106
2. Ďakovať Ti budem Pane, Hospodin a Kráľ môj,
chváliť Teba Boha, Spasiteľa svojho.
3. K Tebe volať budem Pane, Hospodin a Kráľ môj,
chváliť Teba Boha, Spasiteľa svojho.
233. Veľký Pán
Veľký Pán, On je kráľov Kráľ.
Ježiš, pánov Pán. On je nádherný.
Aleluja. Aleluja. Aleluja.
On je nádherný.
Aleluja, je Spása a Sláva,
Úcta a Sila. On je nádherný.
234. Ver v Boží hlas
Vstaň, keď si upadol, vzdaj chválu Kristovi.
On zdvihne hriešnika, vždy pochopí.
Maj srdce pokorné, daj lásku bratovi,
ver Slovu, ktoré znie z úst Kristových.
R: /: Ver v Boží hlas, ktorý v srdci máš,
ktorý chce aj dnes nádej ti vniesť. :/
Keď srdce zaplaví smútok a ťažký žiaľ.
Daj srdce Kristovi, istotu ti dá.
235. Vesmírom znie
(modlitba, Veľká noc)
Vesmírom znie o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál.
On krásny je, kto sa Jemu vyrovná?
107
R: Na veky bude stáť, Baránkov svätý trón,
kolená skláňam rád a všetkým je mi On!
Ja spievať chcem o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál,
ktorý raz mrel, aby s Otcom zmieril nás.
236. Viac lásky
(chvály, prijímanie)
Viac lásky, viac moci, viac túžim Teba mať.
Viac lásky, viac sily, viac túžim si vziať.
Teba chváliť chcem, všetkou silou,
Teba chváliť chcem, srdcom celým,
Teba chváliť chcem, zo všetkých síl,
Ty si môj Pán, Ty si môj Pán.
237. Viem, že meno Pána
R: /: Viem, že meno Pána je môj úkryt,
v boji sa v ňom môžem skryť, v bezpečí žiť! :/
1. /: Požehnané meno má Pán. :/ (3x) Najvyšší!
2. Oslávené...
3. Zvelebené...
4. /: Svätý, Svätý, Svätý je Pán :/ (3x) Najvyšší!
5. /: Ježiš, toto meno má Pán :/ (3x) Najvyšší!
238. Viem, že môj Pán
(prijímanie, Veľká noc) Tretí deň
R: /: Viem, že môj Pán živý je, viem, že môj Ježiš žije! :/
1. Hrob zostal prázdny, dnes v mojom srdci žije Pán,
cítim, že sídli tam.
V každý deň a každú chvíľu viem,
že môj Pán má vo mne chrám!
108
2. Nikoho nemôžem s Ježišom porovnávať,
nikto nie je, ako je On.
V každom trápení Je-žiš zostáva verným Priateľom!
3. Budem Ho chváliť, celou bytosťou,
slúžiť Mu všetkým, čo mám.
On je ten, v ktorom víťazím, vyznávam, On je živý Pán!
239. Viem, že si blízko
/: Sú chvíle, v ktorých cítim pevnú zem,
áno, tie však vzácne sú.
Sú aj také, kde viac nevládzem,
neviem, prečo stáť v nich neviem.
Neviem, ktorých chvíľ je viac,
cítim však, že Boh je blízko k nám, blízko k nám. :/
R: /: Aj keď úzkosť v srdci mám, viem, že si blízko!
Keď ma zmáha ťažký boj, viem, že nie som sám.
V každej chvíli cítiť smiem, v radosti, v súžení,
že slávny Boh a Pán je vždy blízko, blízko k nám. :/
Z: On je tak blízko k nám!
240. Vládca
Každý z nás dúfa v súcit a bezhraničnú lásku
Ó, Pane, zmiluj sa. Každý z nás túži prijímať
milosť odpustenia a nádej spásy.
R: Vládca, vrchmi môže hýbať
môj Boh je najmocnejší, má moc zachrániť nás
Víťaz, pôvod večnej spásy
porazil smrť, z hrobu vstal, Ježiš víťazne vstal
Biedny som Ty ma prijímaš všetok môj strach a pády
Ó, Kriste zmiluj sa. Za Tebou túžim kráčať,
si moja pevná nádej dnes sa Ti dávam
109
/: Zažiar svetlom, nech Ťa svet vidí
Spievaj, Tebe sláva, Kráľ môj víťazný, Ježiš :/
241. Vody nezahasia
Vody nezahasia Lásku tú,
riekou zaplaviť sa nedá,
moria strachu nezakryjú
pre mňa Lásku tú.
Smútok nezahasí Lásku tú,
temnotou zaliať sa nedá,
nebojím sa, Láska Tvoja
poteší ma.
R: Láska mnou preteká,
srdce mi more napĺňa,
ako vlna sa leje cezo mňa,
Láska mnou preteká.
V Tebe nájdem uzdravenie,
Teba nájdem, pokoj mám,
viem, že niet na svete
tak veľkých riek, tak hlbokých vôd,
taký vysoký štít, že more nezlomíš.
242. Volať môjho Pána chcem
Volať môjho Pána chcem,
ktorý hoden chvály je.
Nepriateľov s Ním sa báť nemusím.
Môj Pán žije a mojou skalou je,
i mojím spasením sa stal, patrí mu chvála.
Môj Pán žije a mojou skalou je,
i mojím spasením sa stal, patrí mu chvála.
110
243. Vstúpme do Jeho brán
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály,
pred Jeho trónom vzdávajme česť.
Vstúpme do Jeho brán s piesňou chvály,
s radosťou Bohu spievajme žalm.
Tak raduj sa v Ňom, veď On ťa stvoril.
Tak raduj sa v Ňom, On je tvoj Pán.
Tak raduj sa v Ňom, veď On ťa spasil.
Tak raduj sa v Ňom. Stále oslavuj Ho.
244. Všetko, čo má dych
R: Nech len chváli, nech len chváli,
nech len chváli všetko, čo má dych.
Nech len chváli, nášho Pána,
nech len chváli všetko, čo má dych.
1. Chválim Ťa ráno, chválim Ťa v noci,
chválim Ťa, čo mi stačí hlas.
Tak moje ÁNO, môj skvelý pocit,
nech svedčí o radosti v nás.
Chválim Ťa, že môžem chváliť,
radosť mám, už nechcem žialiť,
chválim Ťa, kým postačí mi hlas!
2. Chvália Ťa všetci, v nebi, na Zemi,
odvšadiaľ „Hosanna“ len znie.
Anjeli, svätci, tam niekde sme my,
v ktorých Tvoj oheň lásky tlie.
Chválim Ťa, že môžem chváliť,
radosť mám, už nechcem žialiť,
chválim Ťa, kým postačí mi hlas!
R2: /: Úctu vzdávam, úctu vzdávam,
úctu vzdávam, Tebe, Pane môj.
Cez Teba sa lepším stávam,
úctu vzdávam Tebe, Pane môj. :/
111
245. Všetko to, čo chcem
/: Všetko to, čo chcem
je byť blízko
A čo povedať chcem
je, že ďakujem
že ľúbiš, ma ľúbiš :/
Ty si verný vo všetkom,
čo sľúbiš mi
a ľúbiš ma po všetky dni
stále aj s mojimi pádmi
ma ľúbiš
246. Vykupiteľ žije
(chvály, vďaky)
Vykupiteľ žije, Ježiš Boží Syn,
Baránok Boží, Mesiáš, Svätý jediný Boh.
R: Ďakujem Ti, Otče, že si nám svojho Syna dal
a zanechal si svojho Ducha,
čo Tvoje dielo v nás koná.
Ježiš, Spasiteľ môj, drahé meno máš,
Baránok Boží, Mesiáš, zabitý pre hriešnikov.
Keď raz vstanem v sláve, uzriem Tvoju tvár,
tam budem slúžiť Tebe, Pane, na veky vekov Amen.
247. Vyvýš sa nad nebesia, ó, Bože
(záver)
/: Vyvýš sa nad nebesia, ó, Bože!
Vyvýš sa nad nebesia, ó, Pane!
Vyvýš sa nad nebesia, Kráľu náš,
a nad celú zem, Tvoja sláva,
a nad celú zem, Tvoja sláva! :/
112
Aby boli Tvoji milí, aby boli vytrhnutí,
zachráň Svojou pravicou a ozvi sa nám!
Lebo Tvoja milosť je väčšia nad nebesia
a Tvoja pravda, ó, Najvyšší, siaha do oblakov, ó, ó!
248. Vyvyšujem Teba, Pane
(chvály, adorácia, prijímanie, záver)
Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom,
vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom.
Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je,
vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom.
/: Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. :/ (4x)
249. Vzdajme vďaku
(chvály) Lamačské chvály
R: /: Vzdajme vďaku nášmu Bohu,
vzdajme vďaku Pánovi. :/ (4x)
1. On stvoril nebesia, i zem je plná jeho slávy.
On sám je mocný a láskavý.
2. On jediný mi rozumie, sám mi stiera slzy,
vraví, že ma miluje, On je tým Bohom pravým.
250. Vzdám Ti chválu
(chvály, záver)
Vzdám Ti chválu, srdcom celým,
spievam pieseň, zo všetkých síl (všetkých síl)
Nájsť Ťa túžim, každý môj deň,
kráčať s Tebou, kam budeš chcieť (kam Ty chceš)
R: Tebe vzdávam česť a slávu,
Tebe spievam pieseň chvál.
Len Ty sám mi dávaš lásku,
len Ty sám si hoden mojich chvál.
113
Rád sa skláňam, Ty si môj Kráľ,
rád Ti slúžim, dám Ti všetko, čo mám (všetko dám).
Zrak svoj dvíham, Vidím Tvoj trón
Ty si nádej, Tebe dám život svoj, (život svoj)
251. Vždy je s nami tá
(mariánske)
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi
moje srdce, ruky, moju tvár.
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni
každý úsmev, čo mi život dal.
R: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky,
na tom Tvojom tichom nádvorí.
Čakáme Ťa každú chvíľu, prosíme Ťa, daj nám silu.
/: Mária, Ty naša Kráľovná :/
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,
ktorá všetky srdcia otvorí,
silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.
252. Vznešený
(chvály) Richard Čanaky
/: Vznešený, tak jemný iba Ty vieš ku nám byť,
zranení, zlomení bez obáv môžeme prísť.
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš,
Ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie. :/
114
253. Z pridlhého spánku
(chvály)
R: Z pridlhého spánku prebudil ma lásky bozk,
spolu s krásnou vôňou počuť Jeho meno.
Čakať som sa naučil na tú chvíľu lásky,
ticho plné smiechu, radosť z Jeho krásy.
Tak počuj, môj drahý už kráča, zanechal trón.
Po horách skáče, cez vrchy tiež,
jak jeleň beží lesom rovno sem.
Cez okno hľadí, nazerá dnu,
môj drahý ma volá, volá dnes:
Zobuď sa, drahá, nádherná laň,
veď zima už prešla a prišla jar,
kvety už kvitnú, tancuje zem, to sú dni čakané.
Toto je čas plný piesní, toto je čas plný piesní.
R:Tu nik nie je lepší v očiach jeho lásky,
všetci sme mu drahí, jeho poklad dedičný.
Teraz prišiel požehnať rovno z domu Otca
dary zdravia, lásky pre tých, ktorí smútia.
Ten úžas, tá radosť.
Smiem poznať, byť poznaný.
254. Zem i nebo hlása
(chvály, prijímanie, záver, advent)
R: Zem i nebo hlása Božiu slávu,
stíš sa, budeš počuť výzvy hlas.
Zem i nebo hlása Božiu slávu,
spievať novú pieseň volá i nás.
1. Struny harfy, zvuky trúby,
zahlahoľte Aleluja.
Ku oslave, ďakovaniu, prebúdzajte tých, ktorí spia.
2. Koľko lásky Boh Ti dáva,
s vďačným hlasom vyspievať skús,
oslavuj Ho neprestajne, harfou srdca, cimbalom úst.
115
255. Zídení ako rodina
(modlitba, úvod)
/: Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou.
Jednotní spievame zo srdca Kráľovi kráľov.
Nech znie: Abba, O-otče, vzácny si pre nás.
Nech znie: Abba, O-otče, sväté meno máš. :/
Zídení.
256. Zvelebený Pán
(chvály)
Zvelebený buď, tam, kde kraj medom oplýva
tam, kde rieky vždy hojné sú, zvelebený Pán
Zvelebený buď, aj keď v púšti sa nachádzam
aj keď kráčam sám v pustinách, zvelebený Pán
R: Každú milosť, čo mi dávaš, vyspievam rád
aj keď tma ma obopína ja zavolám
Zvelebený buď Pane náš, zvelebený Pán
zvelebený buď Pane náš, požehnané, slávne meno máš
Zvelebený buď, keď ma lúč slnka zohrieva
keď je svet krásny bez tieňa, zvelebený Pán
Zvelebený buď, aj na púti, čo ťažká je
aj keď obetu prinášam, zvelebený Pán
R2: Máš právo dať aj vziať, máš právo dať aj vziať
ja stále spievam rád zvelebený Pán
257. Zvelebený si, Bože
(obetovanie)
Zvelebený si, Bože, naveky,
z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si, Bože, naveky,
dary Ti prinášame.
...chlieb Ti tu prinášame.
...víno Ti prinášame.
116
258. Zvelebujte Pána, ľudské srdcia
(chvály, spoločenstvo) Vladimír Ďurkovič
Zvelebujte Pána, ľudské srdcia, ako zvony.
Padni na kolená pred Ním, človek ubiedený.
On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
U jeho nôh padni v prach, lebo je Boh všemohúci.
Nemá hraníc jeho múdrosť. Svätý, svätý, plný lásky.
Spievaj Pánu zem, vzdávaj Pánu chválu všetko s nami.
117
Download

216. Ty si môj Pán