Zoznam piesní
Agnus dei ..........................................104
Aj keby nekvitol fík ............................74
Aký je Boh predivný ...........................90
Boh je láska .........................................34
Boh prestrel pre mňa bohatý stôl ........49
Boţe, Otče, teraz vidím .......................13
Budem ako strom ..............................130
Budem spievať ....................................33
Budeme slúţiť .....................................50
Bůh za mně zápas dokončí ..................40
Daj mi vieru ......................................141
Do tmy na svet ....................................64
Dobrý Boh...........................................36
Dokonale svätý .................................108
Dýchaj skrze mňa ................................97
Haleluja šaba-laba ...............................31
Hosana ..............................................109
Hospodin, jen Hospodin......................15
Hospodin, môj Boh ...........................120
Chcem ísť za Tebou ..........................155
Chcem oslavovať ..................................8
Chcem vojsť do Pánových brán ............4
Chcem z Tvojej ţivej vody piť............73
Chválime Teba ..................................127
Je stále prítomná .................................46
Jedine s láskou ..................................122
Jeţiš môj ...........................................102
Jeţiš ţije v nás.....................................91
Jeţiš, dávno to uţ viem .....................138
K Tebe blízko......................................65
Kam by som šiel .................................28
Kam sa všetci ponáhľame ...................72
Kaţdý deň .........................................125
Kdekoľvek chodím ...........................118
Kdyţ se světem loudáš sám ................30
Keď v Teba dúfam ............................152
Koľkokrát ..........................................156
Kráľ Sluţobník ..................................154
Kto je to ten Kráľ slávy .....................114
Kto môţe utíšiť ...................................68
Kto si Ty ...........................................119
Kto uveril našej správe ........................43
Ku komu pôjdem.................................82
Láska je trpezlivá ................................55
Láska, čo pre mňa máš ......................103
Len milosťou.........................................2
Len Tebe .............................................84
Ľúbiť Ťa chcem...................................67
Modlitba v púšti ................................142
Môj Boh, Tebe spievam ......................18
Môj Boh, vďaka Tebe dýcham ...........89
Môj Jeţiš .............................................45
Môj si ty ..............................................39
Môţem spievať o láske večnej ............71
Můj Bůh ................................................1
Múry .................................................149
My vzdávame menu Jeţiš česť .........123
Nádej .................................................143
Nádherný Boh ...................................110
Náš Boh ............................................150
Náš Pán, On je kráľov Kráľ ................75
Nehanbím sa, nehanbím ......................66
Nech naše pery plesajú......................113
Nech prúdi k nám ..............................147
Nech sa prebudí ................................137
Nech vrchy odstúpia .........................111
Nekonečný Pán .................................148
Nie nám ...............................................25
Nie vţdy je slnko na oblohe ................53
Nikto Ti nie je podobný ....................140
Nyní poslouchejte ...............................54
Odloţil si svoj majestát .........................7
On je Víťaz .......................................116
Oslavuj Pána, oslavuj ..........................21
Otče náš, nebeský ...............................22
Otvor mi oči ........................................70
Padáme na svoju tvár ..........................88
Pán Boh je Pastier môj ........................47
Pane, buď vítaný .................................59
Pane, prijmi ma .................................107
Pane, smädní sme po Tebe ..................92
Pane, som tak veľmi rád .......................6
Pane, vţdy keď....................................24
Pokloňme sa teraz pred Kráľom .........52
Poţehnané meno má Pán ......................9
Pred Tebou sa vzdám ........................117
Predivná láska ...................................151
Predivný si ..........................................69
Príď Tvoje kráľovstvo.......................100
Príď, dnes je čas chváliť Pána .............83
Prichádzam pred Tvoju tvár ..............105
Prosíme Ťa, Pane, daj nám silu ...........10
S láskou Kristovou ..............................29
S Tebou je lepší jeden deň ..................80
Si mojou piesňou.................................86
Si mojou skrýšou.................................27
Si viac .................................................85
Silnejšia ako smrť ...............................87
Slávne, predivné ..................................11
Slávny Boh ........................................146
Slunce Kristovy lásky .........................12
Slzy ...................................................134
Som kvapkou v mori ...........................41
Som pred Tebou ................................135
Spasenia skalou ...................................60
Spievajme novú pieseň .......................14
Stáť smiem ........................................126
Stíš sa ..................................................78
Stojím pred Tebou...............................19
Stratený v tme .....................................93
Svätý, svätý, svätý.............................106
Svet vraví ............................................23
Svetlo ................................................129
Svoju slávu zjav nám ..........................77
Svoju tvár obráť k nám .....................145
Svý kroky rozespívej ...........................20
Šiel, kadiaľ ja chodím .........................58
Tak vznešený ....................................132
Tam, kde hudby hlas ...........................79
Tebe patrí chvála ...............................121
To, čo vyspievať túţim .......................76
Toto všetko o Tebe je ..........................81
Túţim priniesť na oltár .......................56
Ty ma dvíhaš .....................................131
Ty mi dávaš nohy jeleníc ....................32
Ty napĺňaš chválou naše ústa ..............35
Ty odpúšťaš ........................................44
Ty poznáš moje sadanie ......................26
Ty si Boh, ktorý vládne .....................139
Ty si jediný .......................................124
Ty si jediný Boh ................................144
Ty si môj Pastier .................................17
Ty si Pánom ........................................38
Ty si vzduch, čo dýcham ..................133
Ukáţ, čo dokáţeš Ty .........................101
Utekaj ..................................................57
Uţ si len kúsok ..................................128
Uţ som nové stvorenie ..........................3
Vďaka za Tvoj kríţ ...............................5
Vďaka, Jeţiš........................................48
Veď ma z dolných nádvorí..................63
Verím, lebo dal si mi vieru ...............112
Vesmírom znie ....................................62
Vezmi, Pane, ţivot môj .....................115
Viac bázne.........................................153
Volám na Teba ....................................96
Všade tam, kde sú ľudia zídení ...........61
Všetko, čo má dych .............................98
Všetko, čo som mal .............................37
Vyvyšujem Teba .................................42
Vznešený, tak jemný ...........................94
Zem i nebo hlása .................................51
Zjednotení v Duchu ............................16
Zošli dáţď ...........................................99
Zranené vtáča ......................................95
Zvelebený Pán...................................136
Můj Bůh
1
D
C
G
Můj Bůh je můj štít, je mou písní,
D
C
já vím, On mi odpoví
G
D
a mocí svého jména vysvobodí.
D
C
[: Teď smím jít v pokoji dál,
G
D
vím, ţe jsi mi blízko, haleluja. :]
Len milosťou
2
C
a
Len milosťou môţme vstúpiť,
d
G
len pre milosť smieme stáť.
C
a
Nemôţme si to zaslúţiť,
d
G
je to pre krv Baránka.
e
a
Pred svoju tvár stále zveš nás,
F
G
Ty vojsť voláš nás.
C
a
Pred Tvoju tvár pozývaš nás,
F
G
C–a
a preto tu smieme stáť,
F
G
C–E
preto tu smieme stáť.
G
F
C–E
Pane, keď odkryješ hriech, [:kto obstojí.:]
a
G
F
G
D
Preto vţdy chválim Ťa, áno, vţdy
G
D
E
chválim Ťa, preto vţdy spievam:
A
”Všetko v Tebe mám.”
D
A
Radosť, ktorá nekončí,
D
G
s ľahkosťou duch môj svedčí,
D
A
D
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
Chcem vojsť do Pánových brán
G
G
3
D
A
Uţ som nové stvorenie,
D
G
uţ viac niet odsúdenie,
D
A
D
A
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
D
A
Srdce mi pretekáva,
D
G
môj lásky cit sa vzmáha,
D
A
D
Boh mi dal milosť pred Ním stáť.
C
G
D
Smím žít ve stínu křídel Tvých,
C
G
D
spěchám do stínu křídel Tvých,
C
G
D
chci žít ve stínu křídel Tvých.
a
Už som nové stvorenie
a–E /a
Vďaka, že krvou Baránka sme očistení.
4
C
F
Chcem vojsť do Pánových brán,
C
a
srdce chcem mať plné chvál,
C
F
G
vstúpiť do Pánových siení s oslavou.
C
F
C a
Toto je deň, ktorý Pán pre mňa daroval.
d
G
C
Chcem tešiť sa, môj Pán mi šťastie dal.
C
F
[: On pravé šťastie dal,
C
a
som šťastný plný chvál.
d
G
C – G (C)
Chcem tešiť sa, môj Pán mi šťastie dal. :]
Vďaka za Tvoj kríž
5
G
D
e
Odloţil si svoj majestát, pre mňa
h
C
G
všetkého sa vzdal. Trpel´s od ľudí,
a
D
čo stvorením sú Tvojím.
G
D
e
Ty si všetok môj hriech vzal,
h
C
keď si zomrel, z hrobu vstal.
G
Dnes však vládu máš
a
D
na nebi aj na zemi.
G
e
Pane, mám Ťa rád, váţne mám Ťa rád,
a
C
D
stále poznávam, jak Ty miluješ nás.
G
e
Hlbokou radosťou srdce napĺňaš,
a
C
D
ale najväčšie je to, ţe poznávam
G
Tvoju lásku k nám.
G
C
D
C
Pane, som tak veľmi rád,
G
C
D
C
ţivot s Tebou som uţ skúsil,
G
C
D
C
tak Ti spievam pieseň chvál,
G
C
D
poznať Teba vţdy som túţil.
G
C
D
C G
Z nebies zostúpil si k nám na túto zem,
C
D
C
G
tu na kríţi musel´s mrieť za môj hriech.
C
D
Kríţ pred hrobom v krvi stál,
e D
C
z hrobu Otec si Ťa vzal,
D
G
tak Ti spievam pieseň chvál.
7
(od E + CAPO 3)
G
C
G
Vďaka za Tvoj kríţ, ten nás vykúpil,
d
C
keď si vydal nám seba samého,
G C
G
ó, Pane náš, ó, Pane náš.
G
C
G
Naše skutky zlé si nám odpustil,
d
C
krvou očistil, všetko zabudol.
G C
G D
Ďakujem, ďakujem...
Pane, som tak veľmi rád
Odložil si svoj majestát
6
G
D
e
Zo srdca, Pane, ja Ťa chválim, ctím,
h
C
získal si ma, Tebe len patrím,
A
a
D
chcem s Tebou večne ţiť, Teba ľúbiť.
G
D
e
Ty jediný si za mňa ţivot dal,
h
C
A
a
Ty si moja sloboda, preto Tebe, Pane môj,
D
G
ja spievam pieseň chvál.
Chcem oslavovať
e
a
[: Chcem oslavovať svojho Pána,
H7
e
chcem Mu spievať novú pieseň. :]
e
a D G
[: Chcem Ho chváliť,
C
H7
e
chcem Mu spievať novú pieseň. :]
e
a
[: Haleluja (haleluja), haleluja (haleluja),
H7
e
chcem Mu spievať novú pieseň. :]
8
Požehnané meno má Pán
9
(od C + CAPO 2)
D
Poţehnané meno má Pán,
G
A
poţehnané meno má Pán,
fis
h
e–A
poţehnané meno má Pán, Najvyšší.
D G
D h
[: Viem, ţe meno Pána je môj úkryt,
e
A
v boji sa v Ňom môţem skryť,
D–A
v bezpečí ţiť. :]
Oslávené meno má Pán...
Svätý, svätý, svätý je Pán...
Jeţiš – toto meno má Pán...
Prosíme Ťa, Pane, daj nám silu
C
G
a – C7
Prosíme Ťa, Pane, daj nám silu,
F
d
G
chceme začať Tvoje slová ţiť.
C
E
a
C7
Veríme, ţe budeme raz spolu tam
F
G
C
pri Tvojom stole spolu víno nové piť.
Dívaš sa na všetky naše skúšky,
jak tápeme často v starostiach.
Bez Teba by svet bol iba púšťou,
bez Teba by ţivot nemal
vôbec ţiadny cieľ.
Modulácia: A – D A h D7 G e A
D F# h D7 G A D
Ďakujeme Ti za Tvoju lásku,
za úţasný príklad obeti,
za kríţ, ktorý priniesol nám spásu,
chceme, Pane, Tvoje meno
chváliť naveky.
10
Slávne, predivné
11
e
a
e
a
Slávne, predivné je dielo Tvoje večné,
G
D
G
H7
Ty náš všemohúci Stvoriteľ.
e
a
e
a
Len Ty si svätý, sám si spravodlivo
C
H7
e–E
učinil všetko pre nás.
a
e
Kto by sa Teba nebál,
a
e
kto by Ťa neslávil?
a
e
a
H7
Veď len Ty sám si svätý, Ty, Ty len sám.
e
a
e
a
Všetky kráľovstvá raz chváliť budú Teba,
G
D
G
H7
lebo veľká je Tvoja sláva.
e
a
e a C
H7
e
Haleluja, haleluja, ó, haleluja, amen.
H7
Dnes Tvoj ľud čaká,
e
ţe prídeš opäť na zem,
D
G
čakáme s túţbou na nový Jeruzalem,
a
e
a Tvoju radosť nevezme nikto od nás,
H7
e
radosť večnú daroval si nám.
Slunce Kristovy lásky
12
G
C
D
C G DCD
Slunce Kristovy lásky ať ozáři nás.
G
C
D
a
D
Oheň Svatého Ducha ať zapálí nás,
a
e
a
e
ať nedoutnáme jen, ať nezhasíná den,
F
a
C
D
ve kterém se Jeho milost oslavovat má.
Bože, Otče, teraz vidím
13
e
Boţe, Otče, teraz vidím,
D
aký som bol slepý,
C
Ty však si náš Otec lásky plný,
H7
starostlivý Pán.
15
G
C
Hospodin, jen Hospodin
G
a
D
je záštita má a píseň má,
G
C
D
G
Hospodin, jen Hospodin je spása má.
C G
D
G
Haleluja, jásej, plesej Sióne,
C G
D
G
haleluja, velký Král je prostřed nás.
C G
D
G
Haleluja, Jeho skutky ohlašme,
C G
D
G
haleluja, svého Pána chválme dál.
Teraz som Tvoj syn prijatý,
patrím medzi Tvoje deti,
samotu viac nepoznám,
viem Boha, Otca, pri sebe mám.
e
a
[: Budem spievať chvály,
D
G
budem spievať chvály,
C
a
budem spievať chvály,
H7
(e)
kým život mám. :]
Spievajme novú pieseň
Hospodin, jen Hospodin
Zjednotení v Duchu
14
e
Spievajme novú pieseň Pánovi
C
D
v zhromaždení spravodlivých.
e
Predstúpme pred Jeho tvár s pokrikom
C
D e
radostným, s pokrikom víťazným.
C
D
G
e
Vzývajme Pána, On je hoden chvál.
C
D
Vzývajme Kráľa kráľov,
G
H7
pozdvihnime chvály hlas.
C
D
G
e
Náš Pán je Víťaz, nad hriechom zvíťazil.
C
D
G
H7
Chválou a úctou je náš Boh korunovaný.
16
e
Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním,
a
e
zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním.
a
e
Prosíme, aby jednota sa obnovila v nás,
C
e
aby svet celý poznal svedkov Kristových
a
e
a
e
v nás, aby svet celý uzrel lásku v nás.
[: Večne pôjdeme spolu,
podaj mi svoju dlaň. :]
Ľuďom budeme hlásať
radostnú zvesť nádeje,
ţe náš Pán kráča s nami,
ţe náš Pán s nami je,
ţe nás všetkých nekonečne miluje.
[: Nech znie Otcovi chvála,
ktorý stvoril náš svet. :]
Chvála buď Jeţišovi,
ktorý je náš Spasiteľ.
Duchu tieţ vzdajme chválu,
ktorý prebýva v nás,
Duchu vzdajme chválu, ktorý býva v nás.
Ty si môj Pastier
17
C
Ty si môj Pastier,
C
G
Stojím pred Tebou, Pane s modlitbou a
a
e
ďakujem, ţe kráčaš so mnou
F
G
v skúškach, keď ubúda síl.
C
G
Cítim Tvoju dlaň, tak ma prosím chráň,
a
e
nech viery zrak môj stále hľadí
F
G
C
s túţbou do nebeských brán.
a
v Tebe všetko mám, čo hľadám,
d
novú nadej, ktorú v Teba vkladám,
G
pravé šťastie preţívam.
C
a
A moje kroky vedieš iste cestou svojou
d
a ma chrániš od prehratých bojov,
G
Tvoje výhry poznávam.
C
H7
A jak som sa bránil, svoju pravdu mal
C
A
d
a slávu v sebe budoval a brány šťastia
G
C
C7
otváral a všetko len sám.
F
H7
A Tvojim slovám, tým som neveril
C
A
d
a so zlým stále zápasil, no dnes viem,
G
C
ţe si to najlepšie, čo mám!
Môj Boh, Tebe spievam
G
[: Môj Boh, Tebe spievam,
e
môj Pán, Tebe slúţim,
C
D
môj Kráľ, Teba slávim len z lásky. :]
C
D
G
Získal si láskou ţivot môj,
C
D
G
šťastný som v Tvojom objatí.
D
G
E
a
Kto je ako Ty? Kto je ako Ty?
F
D
Môj Boh predivný!
Stojím pred Tebou
a
e
F
Rád pôjdem cestou tou,
C
d
tou cestou tŕnia, predo mnou
F
G
veď sám Ty si kráčal ňou.
a
e
F
Ty sám si niesol batoh vín,
C
d
môj batoh skutkov zlých,
G
C
aj tých dnešných.
18
Keď sa blíţi pád,
daj mi silu stáť,
veď Golgota je miestom výhry,
túţim aj dnes pod ňou stáť.
Moje zápasy dávno vyhral si,
tú pravdu denne túţim preţiť,
kráčať cestou, čo spasí.
Viem, to nie je sen,
ţe raz príde deň,
do príbytkov, čo schystať si šiel,
bránu aj mne otvoríš.
Úsmev na tvári
tam sa rozţiari,
do srdca novú pieseň vloţíš,
krásny raj sa otvorí.
19
Svý kroky rozespívej
20
Otče náš, nebeský
e
D
G A
C
Svý kroky rozespívej, rozespívej,
D
e
D
G
rozespívej, chválama rozespívej,
A
C D
e
rozespívej, rozespívej. :]
e
C
Otče náš nebeský,
D
e
posvěť se jméno Tvé,
C
D
e
přijď Tvoje království, buď vůle Tvá.
e
Vzdejme Pánu díky,
A
za vše, co nám dává,
C
za vše, co nám bere,
H7
patří Pánu sláva.
Vzdejme Pánu díky, ţe se stará, aby
nepropadli smrti jeho lidé slabí.
D
e
Tam, kde Tvůj lid se probouzí,
D
e
tam, kde roste Tvůj chrám,
C
D
v srdcích všech dětí Tvých
e
D C–D e
D
e
ať vítězí vůle Tvá, ať vítězí vůle Tvá.
Tam, kde Duch Svatý přichází,
dary své rozdává,
jaká je teď vůle Tvá?
Co dal jsem ti, předávej dál,
co dal jsem ti, předávej dál.
Vzdejme Pánu díky, zdroji pravé spásy,
doutnající oheň láska neuhasí.
Vzdejme Pánu díky jako děti Boţí,
ţe v člověku lásky lásku stále mnoţí.
Vzdejme Pánu díky,burcuje svým slovem,
starej svět uţ zemřel, my ţijeme v novém.
Vzdejme Pánu díky, mění dávné řady,
Bůh uţ není v dálce, Jeţíš ţije tady.
Oslavuj Pána, oslavuj
E
A H
E
A H
[: Oslavuj Pána, oslavuj. :]
H
cis
Jeţiš ţije, Jeţiš ţije,
H
cis
z mŕtvych vstal a ţije v nás.
H
cis
Jeţiš príde, Jeţiš príde,
H
tak Pána oslavuj, tak Pána oslavuj,
E
vţdy Ho chváľ.
22
21
Někdy mně zkoušky tak svírají,
padám a prohrávam.
Řekni, jak vůle Tvá zní!
Bojuj aţ do vítězství,
bojuj aţ do vítězství.
Pane, můj bratr mně nemá rád,
za zády mně pomlouvá,
touţím teď vůli Tvou znát.
Odpusť mu, tak jako já,
odpusť mu, tak jako já.
Svet vraví
23
E
Svet vraví: „Slúţiť sa neoplatí Bohu,
H7
ţe škoda Jemu zasvätiť mladé dni,“
A
E
[: ale my vieme a istotne vieme,
H7
E-E7 (E)
ţe v nebi nám za to odmenu chystá Pán :]
Pane, vždy keď
24
Ty poznáš moje sadanie
A
D
Pane, vţdy, keď Tvoju svätosť zriem,
A
D
vţdy, keď vidieť Tvoju krásu smiem,
A
D
a keď okolo mňa veci šednú,
E
Ty svietiš sám.
C
a
Jeţiš, Ty si ma poznal
F
G
a dal mi odpustenie.
C
a
Podal si mi ruku
F
G
a uţ Ti nepoviem nie.
Keď ma dotyk Tvojho srdca teší,
a keď láskou moju vôľu meníš,
a keď okolo mňa veci šednú,
Ty svietiš sám.
d
G
Ty poznáš moje sadanie,
C
F
Ty poznáš moje vstávanie,
d
F
G
Ty poznáš moje myslenie.
D–E
A – fis
[: Život Ti dám, život Ti dám,
h
E
veď preto ho mám,
A – A7 (D – A)
aby bol Tvoj chrám. :]
Nie nám
Obkľúčil si ma milosťou
a známosťou, čo preteká.
Chválou si ma naplnil
a dal mi Ducha ţivota.
25
(od a + CAPO 2)
h
e
A
[: Nie nám, nie nám, Hospodine,
fis
h
G
A
H
ale Tebe jedine patrí česť, sláva i moc :]
G
A
h
Len Ty sám jediný odpúšťaš naše viny
G
A
a nespomínaš ich viac,
H
si náš Otec láskavý.
G
A
Ty si prvý, posledný,
h
Boh, ktorý sa nemení,
G
A
H
patrí Ti sláva i moc a česť aţ naveky.
26
Preskúmaj si ma, môj Boţe,
a poznaj moje myšlienky.
Preskúmaj moje srdce dnes
a veď ma cestou večnosti.
Si mojou skrýšou
27
C
G
Si mojou skrýšou v čase búrok,
a
keď nemám síl,
F
d
G
si mojím hradom, kde sa cítim bezpečný.
e
a
V Tvojich dlaniach ukrytý,
F
G
Tvojou láskou prikrytý,
C
F
preto vţdy spievam Tebe, Jeţiš,
G
C
zo všetkých síl.
Modulácia: D A h G e A
fis h G A D G A D
Kam by som šiel
28
Když se světem loudáš sám
30
G
C
a
D
Kam by som šiel, keď mi chýba priateľ?
G
C
a
D
Kam by som šiel, keď sa cítim sám?
G
C
a
D
Kam by som šiel, keď sa cítim slabý?
G
C
D
G
Kam by som šiel? Pôjdem na kolená.
E
H7
E E7
Kdyţ se světem loudáš sám,
A
E
ze všech strastí pomáha ti Pán,
cis
A
neuškodí ţádny nepřítel byť váţny,
E
H7
E
kdyţ je s tebou Hospodin, tvůj Pán.
D
C
Keď sa ma spýtaš, ja odpoveď mám.
D
C
Boh je vţdy blízko, keď som tak sám.
D
C
Vţdy, keď sa modlím, On odpovedá,
a
C
D
On pre mňa riešenie má.
E
A
Cestou zaprášenou půjdeš
E
F# - H7
za svou vírou, půjdeš a nebudeš sám.
E
E7
A a
Pán Bůh si tě veme, ukáže ti skvěle
E
H7
E
kam se ubírati máš.
S láskou Kristovou
G
D
[: S láskou, s láskou Kristovou chceme
G
C D
G
niesť radostnú a slávnu zvesť. :]
D
a
Boh sa človekom stal,
e
h
svojho Syna nám dal,
C
D
C–G
k hriešnym nám prišiel Pán.
D
a
Z tŕnia korunu mal,
e
h
hriech náš na seba vzal,
C
D
E
D
z mŕtvych vstal náš Jeţiš – Kráľ.
Počuj, volá ťa Pán,
dnes sa rozhodni sám,
môţeš byť slobodný.
Z hriechu očistí ťa,
Duchom naplní ťa,
môţeš mať ţivot nový.
29
Naději nám slávnou dal,
Syna svého na kříţ dal,
Pán za naše hříchy, prameníci z pýchy,
zemřel jako Vítěz nad smrtí.
A tak světlem oděný
nebudeš jít světem znavený,
nebudeš se báti, nebudeš uţ lkáti,
aţ zavoláš: „Pane, já jsem Tvůj!“
Haleluja šaba-laba
31
E
A7
Haleluja šaba-laba-labam-bam,
E
H7
haleluja šaba-laba-labam-bam,
E
E7
A7
haleluja šaba-laba-labam-bam,
E
H7 E
amen, amen.
Ty si môj Pán a ja mám Ťa rád,
amen, amen.
Jeţiš zomrel a z mŕtvych vstal,
amen, amen.
On ţije v nebi a príde zas,
amen, amen.
/3x/
/3x/
/3x/
Ty mi dávaš nohy jeleníc
32
D
A
Ty mi dávaš nohy jeleníc,
h
G
s Tebou naberiem denne nových síl,
D
A
s Tebou preskočím múry trápenia,
G
h
a mojej ceste dáš pečať víťazstva.
D
A
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi,
h
G
a hymnu slobody mi do úst poloţíš,
D
A
nikto uţ nevezme, čo si mi zasľúbil,
G
h
so ţalmom na perách zaspávam v pokoji.
Budem spievať
33
e
D
e
Budem spievať, pretoţe som spasený.
C
D
e
Budem spievať: „Jeţiš je môj Pán.“
G
A
D
Tvojej slávy prúd prúdi k nám,
G
A
h
viac neţ okraj Tvojho rúcha vnímame.
G
F#
h
Ty máš trón na chválach, veď prebývaš
A
G
D
všade tam, kde Ťa v Duchu
A
D
a v Pravde vzývajú.
e D e
C
D
Dobrý Boh! Spievame a kričíme.
e D e
C
H7
Dobrý Boh! Slávime Ho.
e D e
C
D
Dobrý Boh! Veríme, vyznávame.
e D e
H7
e–E
Dobrý Boh! On je náš Pán!
Budem spievať, pretoţe som slobodný.
Budem spievať: „Jeţiš zvíťazil.“
Budem spievať, pretoţe som radostný.
Budem spievať: „Jeţiš ľúbi ma.“
34
e
D C H7 e
D
C
H7
Boh je láska a zákon lásky nám tieţ dal:
e
D
C
H7
“Miluj blíţnych tak ako seba!”,
e
D C H7
vraví Jeţiš nám.
35
D
G
D
[: Ty napĺňaš chválou naše ústa,
D
G
A
h
Ty napĺňaš vďakou naše srdcia.
A G
D
Ó, Pane náš, príď k nám,
A G D
svoju slávu zjav nám,
G
A
vo svojej sláve, svätý Boţe,
D
príď k nám. :]
Dobrý Boh
G D
e C
[: On je nádejou v čase súženia.
G D
H7 (e)
Viem, môj Pán zachráni ma. :]
Boh je láska
Ty napĺňaš chválou naše ústa
a
e
Keď myslím na Jeho lásku k nám,
H7
e
E
moje srdce Pán plní chválou sám,
a
e
velebiť chcem, Teba, Jeţiš môj,
F
H7
prijal si ma, viem, ţe som Tvoj.
36
Všetko, čo som mal
37
Môj si ty
39
a F C
FGC
Všetko, čo som mal v tomto ţivote,
a F C
a
G
všetok svetský klam a poznanie,
F G
C
F G C
všetko, čo som chcel, stratou nazývam,
a F C
a
G
keď som s Jeţišom to porovnal.
A7
D
E
Môj si ty, dieťa, mám ťa rád,
g
D
v mojom náručí môţeš spať.
A7
D
E
Môj si ty, tak mi dôveruj,
g
D
ja ťa uzdravím z tvojich rán.
F C
F
C
Teba, Kráľu môj, poznať chcem,
a
e
F
viac zjav mi svoju tvár.
C
F
Radosť mám v Tebe len,
C
F
buď mi všetkým každý deň,
C
F G
Pane, mám Ťa rád.
G
D
[: Chcem, aby si vedel,
F#
h
že milujem ťa stále,
e
D
každý úder môjho srdca
G
o tom hovorí, :]
A7
D
že môj si ty.
Teraz túţbu mám – Teba poznať viac,
iba Tvojím byť, Ti slávu vzdať,
prostou vierou vziať, čo nám dávaš rád,
Tvoja láska k nám je nádherná.
Modulácia: H7 E F# a E
[: A E G# cis fis E A :] H7 E
Túţim poznať moc Tvojho vzkriesenia,
viacej pochopiť chcem súţenia,
byť Ti podobný v smrti, v ţivote,
verne vytrvať a v láske stáť.
Ty si Pánom
E
E/D#
[: Ty si Pánom, Ty si Kráľom,
cis
A (A – H)
ó, Kráľom je Boh. :]
E
[: Pozdvihnime svoje srdcia,
E/D#
pozdvihnime svoje dlane,
cis
postavme sa pred tvár Kráľa,
A
a velebme Ho. :]
Môj si ty, dieťa, mám ťa rád,
v mojom náručí môţeš spať.
Môj si ty, idem pred tebou,
ja som dobrý Boh, mám ťa rád.
Bůh za mně zápas dokončí
38
40
e
Cmaj7
Bůh za mně zápas dokončí,
e
Cmaj7
slzy mi z tváři utírá,
e
Cmaj7
kdyţ hříšní touha umírá,
D
soběctví, pýchá umírá,
e
umírá v slzách pokání.
C
D G
D
C
Smím si vzít odpuštení z rukou Tvých,
CDG
D
C (Cmaj7)
pokání, odpuštení se v radost promnění.
Som kvapkou v mori
41
43
(od h + CAPO 2)
C
Cmaj7
Som kvapkou v mori, Ty ma znáš,
G
G4
G
je tak zvláštne, ţe vţdy rád ma máš,
F
f
C
si svätý a ja s hriechom prehrávam.
C
Cmaj7
Som zrnkom v poli, o mne vieš,
G
voláš ma mojím menom,
G4
G
ţiť vo mne chceš,
F
f
C
si svätý, svoj chrám vo mne buduješ.
cis
fis
Kto uveril našej správe,
H
G#7
komu bude zjavená,
ţe vyrástol prútik
z vyprahlej zeme bez daţďa.
Nebol krásny a nebol kráľom podobný,
kto uveril tej správe,
bude navţdy slobodný.
cis
fis
H
Že bol tu Kráľ, ten slávny, večný Kráľ,
G#7
A
čo s láskou prišiel k nám
fis
H
a svet Ho nepoznal,
cis
fis
H
že bol tu Kráľ, ten najslávnejší Kráľ,
G#7
A
čo sa neba slávy vzdal,
fis
H
aby večnosť získal nám.
F
Viem, že rád ma máš
a
a že život mi dávaš,
C
G4
a ja nikdy už nebudem sám.
F
A keď problémy prídu
a
a keď starosti zmôžu,
C
G4 – G
Ty vždy mi pomôžeš rád.
Vyvyšujem Teba
Kto uveril našej správe
42
C
G
Vyvyšujem Teba, Pane,
F
nad týmto dňom,
vyvyšujem Tebe, Pane,
nad kaţdým človekom,
vyvyšujem Tebe, Pane,
nad všetkým, čo stvorené je,
vyvyšujem Tebe, Pane,
nad svojím ţivotom.
C
G
F
Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno.
Nevieme chápať
ľudským umom Jeho bôľ,
nevieme chápať
hriešnym srdcom Jeho ţiaľ,
v duši zdrený volal Jeţiš k Ocovi:
cis – A fis
H
[: Éli, Élí, lama sabachtani,
cis
A fis
H
neopúšťaj ma, neopúšťaj ma. :]
Ty odpúšťaš
44
(od cis + CAPO 1)
d
C
Ty odpúšťaš kaţdý hriech,
B
g
C
vyznaný a nespomínaš viac.
B
C
F
Biele rúcho dal si nám.
Môj Ježiš
45
(od G + CAPO 2)
A
E
Môj Jeţiš, si spásou,
fis
E
D
Pán, nie je nik ako Ty,
A D
A
chcem kaţdý čas, tak ako dnes,
fis
G
E
Teba chváliť, Pán môj a Kráľ.
A
E
Môj Majster, si štítom,
fis
E
D
záchranou si, pokoj môj,
A
D
A
všetko, čo viem, a všetko, čo mám,
fis
G
E
Tebe dávam, Pán môj a Kráľ.
D
A
G D
Je stále prítomná Tvoja láska,
A
G D
radostne spievame o Tvojej sláve.
A
G D
Nech pieseň zazvoní v kaţdej chvíli,
D
A
Teba chválim, Pane môj,
G
D
ako najlepšie viem.
47
C
G
a
Pán Boh je Pastier môj,
C
G
F
nič mi nebude chýbať.
C
G
a
Na pastvách zelených
C
G
F
dobrú pašu mi chystá.
K vodám tichým vodí, dušu moju napája.
Cestou spravodlivou
C
G
F–G
kvôli sebe sprevádza.
A
E
D
E
Sám si Boh môj, celá zem nech vidí,
A
E
D
E
ţe sláva a moc, majestát Ti patrí,
fis
E
D
hory pred trónom sa skláňajú,
E D
E
a Ty sám vládneš slávne.
A
E
D
E
Spievam Ti rád, veď si Pán môj a Kráľ,
A
E
D
E
naveky chcem stáť, Teba stále mať rád,
fis
E
D
E
A (fis)
nič nie je viac ako láska, čo dal si nám.
Je stále prítomná
Pán Boh je Pastier môj
46
D
e
Aj keby som dolinou šiel,
h
G
kde tôňa smrti svoj príbytok má,
ja nebudem sa zlého báť,
veď Ty si stále so mnou.
Tvoj prút a Tvoja palica ma
potešujú na mojich cestách,
a pred mojimi nepriateľmi
mi bohatý stôl chystáš.
Olej pomazania leješ na moju hlavu.
Pohár môj napĺňaš, pohár môj preteká.
Dobré a milosť len
budú so mnou vţdy kráčať.
V dome Hospodina budem naveky bývať.
Vďaka, Ježiš
48
e C
G
D
Vďaka, Jeţiš, vďaka za dnešný deň.
e C
G
D
Vďaka, Jeţiš, s Tebou preţiť ho chcem.
e C
G
D
Vďaka, Jeţiš, ţe mi lásku dávaš.
C
h
Volám Abba, Abba Otče,
C
H7
volám Abba, Abba Otče.
Boh prestrel pre mňa bohatý stôl
49
[: Ja patrím len Jemu a On je môj. :]
A On plní ţivot môj láskou.
E
fis
Že Boh je dobrý smiem tu cítiť aj dnes,
gis4
A
v Jeho lásku verím, Jeho milosť chcem.
E
S radosťou chodím
fis
a v Ňom plný stôl mám,
gis4
a
dáva len dobré, chcem pri Ňom vždy stáť.
a
D
Budeme skúšať, čo je správne,
H7
e
budeme hľadať Jeho tvár,
a
D
lebo náš Boh má cesty priame
H7
a On nám na nich svetlo dá.
a
F G
E
Zem i nebo hlása Boţiu slávu,
a
F
G
E
stíš sa, budeš počuť výzvy hlas.
a
F
G
E
Zem i nebo hlása Boţiu slávu,
a
F
G
E
spievať novú pieseň volá i nás.
a
F
G
E
Struny harfy, zvuky trúby,
a
F
G
E
zhlahoľte: „Haleluja“,
a
F G
E
ku oslave, k ďakovaniu,
a
F
G
a
prebúdzajte tých, ktorí spia.
Koľko lásky Boh ti dáva,
vďačným srdcom vyspievať skús,
oslavuj Ho neprestajne
harfou srdca, cimbalom úst.
E
[: Jeho prápor nado mnou,
fis
Jeho prápor nad tebou,
gis4
A
Jeho prápor nad nami je láska, láska. :]
e
Budeme slúţiť Bohu ţivému,
a
e
nechceme slúţiť nikomu inému,
G
H7
lebo náš Boh a len On sám,
C – a H7
e
On je ţivý Pán, ó, On je ţivý Pán.
51
(od e + CAPO 5)
E
[: Boh prestrel pre mňa bohatý stôl. :]
A
E
A On plní ţivot môj láskou.
Budeme slúžiť
Zem i nebo hlása
Pokloňme sa teraz pred Kráľom
50
D
G
D
[: Pokloňme sa teraz pred Kráľom,
G
h
A
kľaknime pred naším Stvoriteľom :]
G D
A
Veď On je náš Boh
G
D
A
a my sme ovce pastvín Jeho,
G
A
h7
stádom, čo On sám vodí,
G
A
D
rukou sám Boh nás vodí.
Modulácia: E A E A cis H
AE H A E H
A E cis A H E
52
Nie vždy je slnko na oblohe
53
a
d
Nie vţdy je slnko na oblohe,
G
Cmaj7
nie vţdy sú kvety rozkvitnuté,
Fmaj7
d
nie vţdy je pokoj, láska v dome,
E
E7
a
nie vţdy Ťa vidím, cítim, Pane.
Zanechejte neprávosti,
naplňte své srdce láskou,
vrať se ke mně, Izraeli, mluví Pán.
Opusť všechny své zlé činy,
bez bázne a bez pokaní,
zranil si mé srdce hříchem, lide můj.
Nie vţdy viem ľúbiť ľudí, Boţe,
nie vţdy viem otvárať im dlane,
nie vţdy Ti dávam ruky svoje,
nie vţdy viem dobojovať boje.
Ale vţdy viem, ţe Ty si so mnou,
ja viem, ţe Ty ma ľúbiš,
to viem, Ty si ten istý včera, zajtra, dnes.
Ale vţdy viem, ţe meníš srdce,
ja viem, si mojou silou,
to viem, ľúbiš ma, Otče,
Tebe patriť smiem.
55
(od C + CAPO 2)
54
(od a + CAPO 4)
cis
Nyní poslouchejte hlas můj,
E
podle slova mého ţijte,
H
gis
cis
a já učiním z vás lid svůj do konce dnů.
cis
Kdyţ na tiché volání mé
E
neodpoví ţádny z vás,
H
svoji smutnou tvář
gis
cis
odvrátim na dlouhý čas.
Ústy moje slovo ctíte,
jako ti, kdo moji jsou,
ale vzdálení ste srdcem i mysli svou.
Jestli napravíte cesty
a svůj ţivot, činy zlé,
přivedu vás znovu spátky do země své.
Láska je trpezlivá
[: Dnes uţ to viem, Ty si ten Víťaz,
ja viem, golgotský Víťaz,
ja viem, si Jeţiš Kristus,
Tebe patriť chcem. :]
Nyní poslouchejte
E
H
Nechcete-li mou radu znát,
fis
cis
skloním svou hlavu k pláči,
E
H gis
cis
zajetí zlé pak čeká vás, lide můj.
D
A
D
G
Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá,
D
A
D–A
láska nezávidí.
Láska sa nevypína, láska sa nenadúva,
láska nezávidí.
G
D
Teraz vravím, veľa toho viem,
A
D
len či takú lásku aj ţijem.
h
G
Nestačí len slová rozdávať,
e
A
lásku musíš ţitím dokázať.
Na svete je veľa takých zmien,
o láske veľa slov počujem.
Nestačí len slová rozdávať,
lásku musíš ţitím dokázať.
Túžim priniesť na oltár
56
D
G
Túţim priniesť na oltár
A
D
ţivot, čo v sebe mám,
G
Tvojou láskou zlomený,
A
D
chcem Ťa chváliť, môj Pán.
G
Chcem Ti vydať práve dnes
A
h
kaţdú časť ţivota,
G
viem, ţe prijmeš kaţdý dar
A
D
zlomeného srdca.
G
Povedz, čo Ti smiem dať,
A
D
čo priniesť Ti smiem,
G
A
D
si môj láskavý Pán, ja len miznúci tieň.
G
Ježiš, viac nemám slov,
A
D
G
pieseň doznieva tiež, aj keď nehodný som,
A
h
chcem Ti niečo priniesť.
e
D/F# G
Možno len tichý plač, len bolesť, čo mám,
e
D/F#
G
svoju hĺbku srdca Ti dám,
A
D
môj láskavý Pán.
Kvôli Tebe dýchať smiem,
môj dlh splatil si sám,
ţivot svoj si za môj dal,
bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec,
bol to posledný boj,
otvoril si bránu nebies,
dnes som iba Tvoj.
Utekaj
57
(od G + CAPO 2)
A
Utekaj,
A/G#
fis
utekaj preč zo sveta hriechu, tmy,
E/C#
D
kde láska mení sa na nenávisť,
h
E
a v srdciach ľudí vládne nič.
Utekaj,
kým môţeš utiecť z týchto biednych dní,
vrátiť sa medzi tých, čo v súţení
poznali lásku, ktorá svet mení.
A
A preto utekaj,
cis
fis
tá Láska zachrániť chce aj teba,
h
na kríži i za teba umrela,
D
E
aby si mohol večne žiť.
A preto utekaj
k Láske, ktorá volá ťa ešte dnes,
aby smrť, čo zatvára brány ciest,
nemala moci nad tebou.
Počúvaj,
hlas Boţí týmto svetom stále znie,
ponúka všetkým vyslobodenie,
otvor si srdce a prijmi ho.
Nečakaj,
tá chvíľa nemusí prísť druhýkrát,
prijmi Ho dnes, veď On má ťa rád,
chce ti byť Pán i Kamarát.
A preto utekaj,
Hospodin zachrániť chce aj teba,
na kríž pribiť nechal svojho Syna,
aby si mohol večne žiť.
A preto utekaj
k Bohu, ktorý volá ťa ešte dnes,
aby smrť, čo zatvára brány ciest,
bola ti bránou do neba,
veď Ježiš prišiel spasiť aj teba.
Šiel, kadiaľ ja chodím
58
h
fis
Spasenia skalou mojou si pevnou,
G
A
h
ţivota silou si Ty.
h
fis
V Tebe mám nádej, si večnou pravdou,
G
A
h
ku Tebe môţem vţdy prísť.
G
A
fis
h
Pane, verím Ti, v Teba verím,
G
A
h
Tvoju lásku poznávam.
G
A
fis
h
Ty mi pomáhaš, keď nemám síl,
e
F#
svoj život Ti prinášam.
a
e
a
e
F
Boh je s nami, tak blízko nás,
G
F G d G
Boh je s nami, Imanuel.
a
e
a
e
F
Boh je s nami, tak blízko nás,
G
F G d e F
Boh je s nami, Imanuel.
Všade tam, kde sú ľudia zídení
Ľudia Ho zavrhli,
predčasne súdili,
trpel to neprávom, odpúšťa nám.
Trápil sa nado mnou,
zaplatil za hriech môj,
zomrel namiesto mňa, a ja smiem ţiť.
D
e
Pane, buď vítaný,
D
A
v tomto chráme Ťa vítam, si tu Pánom.
D
A
V našej chvále máš trón,
e
h
Pane, medzi nami bývaj.
C D
C D
Ruky dvíhame, srdcia dávame,
e
A
D
Tebe klaniame sa, Jeţiš, bývaj v nás.
60
(od a + CAPO 2)
C
Šiel, kadiaľ ja chodím,
a
stál tam, kde ja stojím,
F
G
cítil, čo ja cítim, rozumie mi.
C
Krehkosť moju pozná,
a
ţil v tele ako ja,
F
G
diabol Ho pokúšal, On neprehral.
Pane, buď vítaný
Spasenia skalou
59
G
D
G
Všade tam, kde sú ľudia zídení
D
G
v mene Jeţiš, v láske zjednotení.
a
e
Práve tam Boh zasľúbil,
C2
G
ţe bude prítomný.
a7
h7
Dnes viem, ţe náš Boh je
C2
D
na tomto mieste prítomný.
C2
G
[: Privítajme Pána v tomto chráme,
D
G
nech Ho Božia sláva naplní,
C2
G
svojmu Bohu spievame a hráme
D
G
pieseň spasených :]
61
Vesmírom znie
62
C (D) D (E)
[: Vesmírom znie
e (fis)
o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál,
C (D) D (E) e (fis)
On krásny je, kto sa Jemu vyrovná? :]
[: Ja spievať chcem
o Zmŕtvychvstalom pieseň chvál,
ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás.:]
63
(od cis + CAPO 1)
d
d-C
Veď ma z dolných nádvorí,
B
C
ďalej za oltár, tam na sväté miesto,
d
a
kde uvidím Tvoju tvár.
Krásnu chvíľu s Tebou samým,
túţim mať aj dnes,
kde mlčí ľudská múdrosť
a Tvoj hlas ticho znie.
d
g
Veď ma tam do ticha svätyne svätých,
B
C
d a
veď ma tam skrze krv Baránka.
d
g
Veď ma tam do ticha svätyne svätých,
B
C
d
veď ma tam, tu stojím, veď ma sám.
64
D
A
e
Do tmy na svet prišlo k nám Svetlo sveta,
D
A
G
otvor môj zrak, nech vidím
D
A
e
krásu lásky, v ktorej srdce Ti spieva,
D
A
G
láska a moc Ti patrí.
C – D (D – E)
[: Naveky bude stáť
G – e (A – fis)
raz Baránkovi trón,
C – D (D – E)
kolená skláňam rád
G
(A)
a všetkým je mi On. :]
Veď ma z dolných nádvorí
Do tmy na svet
D
Prišli sme Ťa vzývať,
A
prišli sme sa skláňať,
h
G
prišli sme Ti vyznať: “Si náš Boh!“,
D
A
si dokonalá Láska, dokonale svätý,
h
G
dokonale nádherný ku nám.
Kráľ všetkých dní, a tieţ najvyšší Vládca,
slávnejší nad nebesá.
Poníţil sa, prišiel na zem, čo stvoril,
vzdal sa slávy z lásky k nám.
A
D/F#
G
[: Ja nemám dosť slov opísať
A
D/F# G
cenu, ktorú Ťa môj hriech stál. :]
K Tebe blízko
65
(od C + CAPO 2)
D
A
h
Ľúbim Ťa, Jeţiš môj,
G
D
môj si Ty, ja som Tvoj,
A
h
G
láskou ma premieňaj, viac Ťa chcem.
D
A
h
G
D
Veď ma sám, uč ma Ty, ako rásť, ako ţiť.
A
h–A
To, čo chcem, je stále byť
G–A–h–A
[: k Tebe blízko... :]
Nehanbím sa, nehanbím
Predohra:
66
GCDC
e
D C
D
Je mi ľúto dní, čo som premárnil,
e
D C
D
e
je mi ľúto dní, čo mali krásne byť,
D C
D
je mi ľúto dní, čo som len tak zabil.
a
H
Viem, ţe čas nevrátim, viem, ţe ho
a
e–D–A
nevrátim, potom si vstúpil Ty,
e–D–A
a s Tebou príchuť neba.
e–D–A
Ako ma premieňaš, to vyspievať sa nedá.
a
e
Ţiť pre staré ciele ma uţ nebaví,
a
dnes ţijem pre Teba
H
A
a za Tvoj kríţ sa nehanbím.
G
C
D
C
Nehanbím sa, nehanbím za Tvoj kríž.
G
C
D
Nehanbím sa, nehanbím,
C
že si ma spasil, Ježiš.
G
C
D
C
Nehanbím sa, že som Tvoj, ó, Pane,
F
D
GCDC
na kríži získal si ma, je dokonané.
Ľúbiť Ťa chcem
e
C–D e
C–D
Ľúbiť Ťa chcem, veriť Ti viac,
e
C–D A–a
veď patrím Ti, som Tvoj.
e
C–D e
C–D
Uţ nie som sám aj v súţení,
e
C–D
A
a
vţdy v Tebe oporu mám, si môj Boh.
67
e
C–D
Držať Ťa chcem viac,
e
C–D
viac chcem s Tebou byť,
e
C
D A
a
v mojom srdci vládu máš, láskou zaplavíš.
Poznať Ťa chcem, Teba chcem viac,
vdýchni mi ţivot svoj.
Na Tvoju tvár vţdy hľadím rád,
Tvoj úsmev odvahu dá, Jeţiš môj.
Kto môže utíšiť
68
(od a + CAPO 2)
h
fis h
fis
Kto môţe utíšiť rozbúrený oceán,
h
D
E
kto slepým oči otvorí?
h
fis
h
fis
Kto môţe vyliečiť srdce, čo je plné rán?
D
To môţe len môj Pán,
A
F#7
ak v Neho vieru mám.
H
F#
gis
E
Nič nie je nemožné tým, ktorí veria,
H
F#
gis
E
to, o čom iní snívajú, to oni vedia,
D
A
Boh má v rukách páky,
fis
E
On môže rozohnať mraky.
D
A
F#7
Nič nie je nemožné nám.
Keď za obzor nevidím,
neviem, kadiaľ utekám,
nemám v mysli ţiaden jasný cieľ.
Môţem sa rozhodnúť,
na koho sa spoľahnúť,
viem, ţe sám nevyhrám,
Tebe, Jeţiš, sa do rúk dám.
Predivný si
69
(od A + CAPO 5, resp. 4)
D (C#)
Predivný si, vzdávam chválu Ti,
C (H)
predivné skutky máš,
G (F#)
D
predivné skutky máš, predivné máš.
D
Ţivot môj si z búrky predivne
C
zmenil v nádherný deň,
G
D
zmenil v nádherný deň, v nádherný deň.
D
C
/: Hriechy zbielené mám ako najbelší sneh
G
D
krvou Baránka, zbielené mám. :/
Hospodin uvalil na Neho
neprávosť všetkých nás,
lebo sme zblúdili jak ovce
na svojich pastvinách.
A On sťa obetný baránok
na kríţ bol vedený,
pre našu záchranu zo zeme ţivých
bol vyťatý.
70
(od G + CAPO 7)
D
[: Otvor mi oči Duch Svätý,
A/C#
otvor mi oči môj Pán,
G–e
D
vidieť Ťa túţim, vidieť Ťa túţim.
Môžem spievať o láske večnej
71
E
fis
Ó, ponad vrchy prúdi k nám
A2
H
rieka lásky zázračná, Tebe srdce otváram,
E
Tvoj dotyk, Pán môj, voľnosť dá.
fis
Som šťastný, ţe smiem v pravde stáť,
A2
ruky k Tebe dvíham rád,
ó, vďačnú chválu vzdám,
H
E
ţe lásku si mi dal, môj Pán.
C
G
D
Jeţiš – Boţí Syn jediný,
Jeţiš – čistý a nevinný,
Jeţiš – smrteľne ranený,
Jeţiš – pre môj hriech zdrtený.
Otvor mi oči
A
h
Chcem vidieť Teba vo mne rásť
G
A
a ţiariť svetlo Tvojej slávy,
h
vylej svoju lásku a moc,
G
A
1. spievam: svätý, svätý, svätý.
C
2. spievam: svätý, svätý, svätý,
h
svätý, svätý, svätý,
G
A
svätý, svätý, svätý.
D
Vidieť Ťa túţim.
E
D2
[: Môžem spievať o láske večnej,
cis
C
D2
môžem spievať o láske Tvojej. :]
fis
A2
Chcem Ťa chváliť v tanci,
fis
H
hoc smiať sa bude svet,
fis
A
no keď on pravdu spozná raz,
H
bude radosť mať, akú mám dnes ja.
Kam sa všetci ponáhľame
72
(od e + CAPO 2)
fis
A
E
Kam sa všetci ponáhľame,
fis
A
E
v rukách šmýka sa nám celý svet,
fis
A
E
prečo stále hľadáš nádej,
D
E
fis
na takých miestach, kde jej niet,
D
E
fis
a v takých veciach, kde jej niet,
D
E
prečo hľadáš...?
A
E
Každý z nás môže
h
D
E A
prísť k Bohu taký, aký je,
E
H
ak sa mu dáš, On Ťa zmení,
h
fis
cis
H
On hriechy odpustí, On dušu očistí,
A
E
fis
On to rád ____________ urobí.
E
D
Chcem z Tvojej ţivej vody piť,
A
E
chcem z Tvojho slova stále ţiť,
D
A
chcem v Tvojej blízkosti vţdy byť,
E
veď si môj Pán.
D
A
E
Hľadám Tvoju tvár, daj sa mi nájsť.
e
Aj keby nekvitol fík,
C
aj keby nerodila zem,
a
G
aj keby nebesá nedoniesli svetlo
H7
v nové ráno.
e
A aj keď polia zlyhajú
C
a sýpky prázdne zostanú,
a
G
H7
aj keď všetko vôkol volá, ţe Boh nie je.
G
Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
D
a budem spievať chvály,
C
a
uprostred trápení, uprostred súžení,
H7
Ježiš je Pán.
G
Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
D
a budem spievať chvály,
C
a
C
a
lebo verím, v Neho verím.
Viem, čo spievam, viem, čo hrám,
všetko som to skúsil sám,
dnes sa s Bohom zhováram,
ako s blízkym priateľom,
On je so mnou v dobrom, v zlom,
On je blízko...
Chcem z Tvojej živej vody piť
Aj keby nekvitol fík
73
Keď blízky priateľ opustí,
a je tak ťaţké odpustiť,
keď sa múry v mojom vnútri
zrazu rúcajú.
Keď sa zdá, ţe to neskončí,
slzy sa tlačia do očí,
viem, ţe stojíš blízko tých,
čo v Teba dúfajú.
74
Náš Pán, On je kráľov Kráľ
75
C
G
Náš Pán, On je kráľov Kráľ,
D
e
Jeho trón bude naveky stáť,
C
G
On má všetku vládu a moc.
a
h
e
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
e
Keď rukávy si vyhŕňa,
tak On vţdy dôvod na to má.
a
h
e
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
e
On má hrom vo svojich stopách
a blesk v mocných rukách.
a
h
e
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
C
A tieţ Boh, On neţartoval,
keď vyhnal preč ľudí z raja,
D
a dôvod tieţ mal,
keď na kríţi mrel za nás,
C
Jeho príchod sa uţ blíţi,
preto mal by si uţ veriť,
a
h
e
ţe náš Pán, On je kráľov Kráľ.
A keď aj noc je tmavá,
nevidíš jasot hviezd.
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
Veď to On do tmy ţiari,
je svetlo našich ciest.
Náš Pán, On je kráľov Kráľ.
Svoj hnev a súd Boh vylial na Sodomu,
a zľutovanie On dal nám na kríţ.
A tak teraz dúfam, ţe hneď nezabudneš,
ţe náš Pán, On je kráľov Kráľ.
To, čo vyspievať túžim
76
C
To, čo vyspievať túţim,
G
je nad rozum môj,
a
preto v bázni sa skláňam,
e
a spievam svoj ţalm,
Fmaj7
veď pre mňa príbytok máš
a7
v nebi prichystaný,
G
G4
a prídeš znova vziať si ma,
G
a budem s Tebou naveky.
Nové nebesá stvoríš a tieţ novú zem,
nikto nebude staré uţ spomínať chcieť,
Baránok nás bude pásť,
vodiť k prameňom vôd,
a nikdy viacej krik a plač
uţ nezazneje večnosťou.
Malé chlapča povedie teľa aj lvíča,
nič uţ neuškodí nám,
smrť moc tam nemá,
na lúke jahňa a vlk spolu budú sa pásť,
a sám Boh zotrie slzy nám
a bude s nami prebývať.
D
A
Budem v zástupe, ktorý nik nevie sčítať,
h
v bielom rúchu pred tvárou
fis
tam Baránka stáť,
Gmaj7
spievať Mu s palmou v rukách
h7
nový nádherný ţalm,
A
A4
a s Ním a Jeho vernými
A
na veky vekov kraľovať.
Svoju slávu zjav nám
77
(od C + CAPO 2)
D
G
D
Ó, Jeţiš je Pán, On korunu vzal,
A
D
On je náš Pán.
On dal ľuďom svetlo, keď porazil noc,
On je náš Pán.
Nie je nik ako On, nekonečný v dňoch,
On je náš Pán.
On príde raz v moci so súdom na svet,
On je náš Pán.
D G
h7
A
[: Svoju slávu zjav nám, Pán náš, :]
D
Boh náš!
C
e
a
Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán,
F
d
G
On je tu prítomný.
C
e
a
Dnes stoj a pred Ním sa skloň,
F
d G
stoj v bázni vnorený.
F
G
C
V Ňom nieto hriechu viem,
F G
C
svätá je táto zem.
F G
C C/H a
Stíš sa, lebo svätý Boh a Pán,
F
G
F
On je tu prítomný.
79
D
A
Tam, kde hudby hlas
e7
stráca svoj jas
A
a ja stojím sám,
D
A
tam pred Tebou, Pán,
e7
túţim vzácny dar
A
Tvojmu srdcu dať.
e
D
A
Chcem priniesť viac ako len
pieseň ľúbozvučnú.
e
D
A
O pieseň neţiadaš ma.
e
D
A
Ty poznáš hlbiny sŕdc
a pred Tebou, môj Boh,
e
D
A
je všetko odhalené.
Pane, len Tvoja zvesť je tou
nádejou svetu, Ty si náš Pán!
Boţou silou nám je všetkým ku spáse,
Ty si náš Pán!
My mŕtvi sme hriechu,
veď dal si nám kríţ, Ty si náš Pán!
Do dedičstva slávy Ty prídeš nás vziať,
Ty si náš Pán!
Stíš sa
Tam, kde hudby hlas
78
D
A
Ja srdce chvály vždy túžim niesť Ti,
e7
G
A
D
Ty hoden si sám vziať chválu a česť, Ježiš.
A
Je mi tak ľúto, keď vzdialený som,
e7
G
A
D
Ty hoden si sám vziať chválu a česť, Ježiš.
D
A
e7
Pane, vzácny si, no nik dať nevie to,
A
čoho hoden si.
D
A
e7
Hoc aj biedny som, všetko patrí Ti,
A
môjho ţitia dych.
S Tebou je lepší jeden deň
80
E
Je nádherné byť v nádvoriach,
A
H
tam, kde Ty bývaš,
E
H
veď po Tebe smäd v duši mám, môj Pán.
E
Vţdy srdce sa mi utíši,
A
H
keď pri Tebe som,
E
H
a v tieni Tvojich krídel spievam si:
A
[: S Tebou je lepší jeden deň,
H
s Tebou je lepší krátky čas,
A
s Tebou je lepší jeden deň,
H
E
než inde tisíc. :] / než inde tisíc /
[: Len jednu vec si ţiadam mať,
zrieť Tvoju krásu,
byť s Tebou tam, kde Tvoja sláva je. :]
cis
H
Po Tebe, Boh ţivý,
A
H
volám zo všetkých síl.
cis
H A H
Po vodách Ducha Svätého
cis
H
viackrát som to skúsil,
A
tak prosím, znovu príď,
E
chcem blízko Teba stáť,
fis
A
H
chcem blízko Teba stáť.
Toto všetko o Tebe je
e
D
Toto všetko o Tebe je,
a
G
Jeţiš, verný Priateľ môj,
a
za to, ţe si vzdal sa slávy,
e
D
v ľudskom tele prišiel k nám.
e
D
Sluhom sa stal, poníţil sa,
a
G
na kríţi mrel za môj hriech,
a
kým ja som pre seba ţil,
e
D
svoje plány naháňal.
Bol si opustený, pohanený,
pokúšaný nemocou,
pred ktorým si skrývali tvár,
pred ktorým svet nekľakal.
Ty si vzal na svoje plecia
neprávosti všetkých nás,
a my sme si kráčali po
svojich vlastných cestách.
e
C
Preto teraz tu stojím Tebou premenený,
G
v mojich ústach je chvála,
D/F#
v mojom srdci Tvoj kríž.
e
C
Tvoje prebité ruky, Tvoja preliata krv,
G
Tvoja najhlbšia láska vraví,
D/F#
aký si vznešený Pán.
81
Ku komu pôjdem
82
G
C
Ku komu pôjdem,
G
C
G
veď slová večného ţivota máš,
C
G
C2
dal si mi vieru, viem, ţe si Mesiáš.
Ku komu pôjdem,
kto iný dať môţe to, čo Ty máš,
pri Tvojich nohách bezpečný úkryt mám.
Len Tebe
84
(od E + CAPO 3)
G
D
Ku komu pôjdem,
e
C
D
G
slová večného života máš,
keď som smädný, z Tvojich rúk
v mojej duši padá jarný dážď,
veď ak niekto žízni, môže k Tebe prísť,
dáš mu napiť, večný smäd uhasíš,
prúdy vody živej tečú
zo všetkých, čo s Tebou kráčajú.
G
e
Predo mnou je kríţ a za mnou svet,
D
neobrátim sa uţ nikdy späť,
C
G
to všetko je len o Tebe.
Zatras nebesia, roztrhni oblohu,
nech kaţdý z ľudí vie – je to tu o Bohu,
to všetko je len o Tebe.
G
C
Len Tebe a nie nám patrí sláva,
len Tebe a nie nám patrí sláva,
len Tebe a nie nám patrí sláva,
e
D
C
len Tebe a nie nám.
Ku komu pôjdem,
kto-kde je taký Boh, ako si Ty,
v lone mojej matky Ty si ma utvoril.
Ku komu pôjdem,
na dlaniach svojich rúk vyryl si ma,
vieš, po čom túţim,
vieš, kde to môţem nájsť.
Verzia 2:
medzihra: G F
sloha: G F G F G B A B A (B C)
refrén: G F C B A
Príď, dnes je čas chváliť Pána
G
D
Každý jazyk vyzná raz: „Ježiš je Pán“,
G
D
každý padne na kolená.
G
h
Požehnanie obdrží ten,
G
A
ktorý Ho dnes už vyznáva.
83
D
D4 D
[: Príď, dnes je čas chváliť Pána.
A
e – D/F# - G
Príď, dnes je čas pred Ním v úcte stáť. :]
D
Tak príď.
Prameň z našich sŕdc, Tebe chvála znie,
na tvári je ten, kto rozumie,
to všetko je len o Tebe.
Zošli oheň svoj na oltár obete,
plameň našich chvál dá vedieť vo svete,
to všetko je len o Tebe.
G
C
Zem sa chveje, vrchy kričia len o Tebe,
G
C
Slnko ţiari, more hučí len o Tebe,
e
D
C
Vesmír celý sa točí a spieva len o Tebe,
e
D
C
Tvoje deti kričia, kričia len o Tebe.
Si viac
85
E
h
Si viac ako pocit, krásne slová, ako pieseň
A
E
viac, ako básnik opísať Ťa vie.
cis
D
Si viac ako priateľ, večná nádej,
fis
ako túţba, viac ako láska,
E
ktorá za mňa zomrela.
A
Som smädný po Tebe, Ježiš,
F
C
dýcham pre Teba, dýcham skrze Teba,
G
Ty si mojím dychom.
D
A
D
G
Si mojou piesňou, mám Ťa tak rád,
D
A
e
predivný Radca, môj Priateľ.
D
A
D
G
Srdce mi zmení len dotyk Tvoj,
D
A
e
ku mne Ty sám si prišiel.
G
A
D
Tiahni ma, Pán môj, láskou viac,
G
A D
ukry ma v objatí.
G
A
D
Skloniť hlavu k Tvojmu srdcu chcem,
A G A D A G A D
ó, môj Ježiš, ó, môj Ježiš.
87
(od C + CAPO 5)
F
Fmaj7
Silnejšia ako smrť je naveky Tvoja láska,
d
je ako pečať v srdci,
F
Fmaj7 – d – Fmaj7
ako pevná brána.
F
Fmaj7
Rieky ju nezatopia, príval vôd neuhasí,
d
kráčaš vţdy vedľa mňa,
F
Fmaj7 – d – Fmaj7
moja večná Láska.
C
[: Tvoj prápor večnej lásky
a
B
F G
veje nado mnou, veje nado mnou. :]
C
a
[: Kto nás odlúči od Tvojej lásky,
B
voláš ma mojím menom,
F
G
vravíš mi: „môj si ty.“ :]
Si viac ako chrám,
ako zboţnosť, ako viera,
viac ako skutky, ako činy pre Teba.
Si viac ako obeť,
ako kríţ, ako spása,
viac ako večnosť, ako celé nebesá.
Si mojou piesňou
Silnejšia ako smrť
86
Padáme na svoju tvár
medzihra: D D4 D A2
D
A
h
Padáme na svoju tvár
G
A
pred Tebou, ó, Jeţiš.
D
A
h
Tam milosť je a večná láska
G
A
pred Tebou, ó, Jeţiš.
D/F# G D/F# e
Ty si svätý, svätý, svätý,
D/F# G D/F# e
Ty si svätý, svätý, svätý,
D/F# G D/F# e
A D
Ty si svätý, svätý, svätý Baránok.
88
Môj Boh, vďaka Tebe dýcham
89
D4 e
C
Môj Boh, vďaka Tebe dýcham,
D4
e D C
pre Teba tu som.
D4 e C
A viem, láskou si ma získal,
D4
e D C
k sebe priviedol.
D4
e
C
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš,
D4
a7 h7 C D
učíš ma láskou ţiť.
e
D
Keď Boţí Syn nás navštívil
C
H7
a priniesol svoju lásku k nám,
vtedy celý svet videl, aký je Boh
predivný...
Jeho ţivot bol svetlom v noci a tme,
Jeho slová sa vpíjali do duší.
Deti objímal, lásku rozdával,
predivný...
e
D
Jedine láska dokáže zázrak,
C
H7
dať slabým silu a života cieľ.
Jedine Boh ťa prevedie v skúškach,
tak uver Mu a skús, aký je
predivný...
91
E
A7
Ja viem, On zachránil ma,
E
A7
ja viem, On očistil ma,
E A7
E A7
ja verím, ja verím.
On v nás porazil strach,
zlo v nás zmenil na prach,
ja verím, ja verím.
H
Jeţiš je Víťaz,
A
H
tak poď a chválu Mu vzdaj!
G
a C
D
Tvoja láska je silnejšia než vietor,
G
a C
D
ona vyššia je než najvyšší štít,
e
a
C
D
hlbšia je než dno oceánov,
a7
h7 C
zmenila môj svet.
Aký je Boh predivný
Ježiš žije v nás
E
A
cis – H
Ježiš žije v nás, žije v nás,
E
A
cis – H
Ježiš žije v nás, žije v nás.
90
D
A
Dosť bolo pádov, zober zbraň a poď,
E
fis
tak zaútočme chválou
A
H
a poďme tancovať!
Pane, smädní sme po Tebe
A
E
[: Pane, smädní sme po Tebe,
H
E
Pane, smädní sme po Tebe. :]
cis H
A E
[: Nech táto oslava naplní ulice,
A
E
H
E
chceme tancovať z lásky ku Tebe. :]
A
E
[: A všetko, čo mám, dám na oltár,
H
E
svoj ţivot nesiem pred Tvoju tvár. :]
92
Stratený v tme
93
(od e + CAPO 2)
fis
D
Stratený v tme, stratený v dave,
A
E/G#
beţím po ulici, míňam mnoţstvo ľudí.
fis
D
Sám so svojím bôľom, so svojimi citmi,
A
E/G#
iným ukradnutý, ako oni mne.
Behom chvíľky stratím drahé,
behom chvíľky stratím všetko,
ostáva len prázdno, len spomienky a plač.
Chcem to rýchlo, rýchlo vrátiť,
túţim zabudnúť, no len meravo sa dívam
a beznádejne bdiem.
A
D
A nikto netuší, ako sa cítim,
fis
D
nikto sa nepýta, čo ma tak ničí,
A
D
prečo dnes plačem, prečo tak kričím,
fis
D
prečo tak utekám, prečo sa trápim.
fis
D
[: Uţ nikdy nebudem sám,
A
E/G#
nikdy zabudnutý. :]
94
(od D + CAPO 3)
F
F/A
d
Vznešený, tak jemný
B
F
iba Ty vieš ku nám byť.
d F/A B – C d F/A
B–C
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš,
Ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie.
Modulácia: G D/H e C
e D/H C D
Zranené vtáča
95
h
A
G
A
Často som zranené vtáča,
h
A G A
hľadám zmarené nádeje,
e
D
A
umývam slzami tvár,
C
G
A
pokojné hniezdo chcem nájsť.
Na mojom srdci sú brázdy,
túţim zaletieť od ľudí preč,
ďaleko od smutných chvíľ,
pod Tvoje krídla sa skryť.
G
D
e
Veď len Ty poznáš kaţdý môj krok
h
C
a vidíš kaţdý môj kút,
C/H
a
vieš, čo v srdci nosím,
D
G
po čom najviac túţim.
Pri Tebe domov svoj mám,
si pre mňa prameňom síl,
u Teba vţdy načerpám,
ukryjem sklamanú tvár.
fis
[: A potom hore zavolám,
D
mraky sa zrazu rozídu,
A
E/G#
a dúha znova svoje farby ukáţe. :]
Vznešený, tak jemný
F/A
d
Zranení, zlomení
B
d
bez obáv môţeme prísť.
Ani únik do samoty,
ani more sĺz vyliatych
nemôţu nahradiť mi to, čo pri Tebe mám.
Ku Tebe keď pozdvihnem tvár,
rozprestriem krídla k hviezdam,
si všetko, po čom túţim,
pred Tvojou tvárou plesám.
Volám na Teba
96
G
G/F#
Volám na Teba, viem, ţe mi odpovieš,
C
C/H
a
nakloň ucho dnes ku mojej modlitbe.
G
G/F#
O mne rozhodni, veď vieš, čo pravda je,
C
C/H
a
skúmaš srdci mi, nič Ti skryť nemôţem.
Túţim v čistote hľadieť na Tvoju tvár,
stretnúť ráno Ťa hneď, keď sa prebúdzam.
Prosím, preukáţ mi milosť predivnú,
vystri svoju dlaň a veď ma za ruku.
Ako zrenicu oka ma ostríhaj,
v tôni Tvojich krídel,
tam, prosím ukry ma.
Moje kroky drţ v šľapajach Tvojich,
nech sa mi nestane, ţe cestou zablúdim.
Dýchaj skrze mňa
97
(od E + CAPO 2)
F#
E
H/D#
Dýchaj skrze mňa, mám sen
E
o mohutných chválach na celej zemi.
Dýchaj skrze mňa, mám sen
o fontáne vďaky z úst zachránených.
Dýchaj skrze mňa, mám sen,
ako Ťa kaţdý v národe vzýva.
Dýchaj skrze mňa, mám sen,
ako Ti všetko v meste spieva.
F#
E/C#
H/D#
Sen o prebudení,
E2
o zástupoch voľných z otroctva hriechu.
Sen o prebudení,
o hlásaní Krista na kaţdom rohu.
Sen o prebudení,
o zmierení otcov so svojimi synmi.
Sen o prebudení,
o zmenení krčiem na Boţie domy.
Všetko, čo má dych
98
D
Dmaj7
[: Všetko, čo má, všetko, čo má,
h
G
A
D
všetko, čo má dych, nech Pána ctí. :]
D
Chvála Ti hneď ráno,
Dmaj7
chvála Ti aj večer,
h
G
chvála, keď mladý, či starý som.
D
Chvála Ti pri smiechu,
Dmaj7
chvála Ti keď smútim,
h
G
chvála za všetko, čo preţívam.
e
A
Ak mohli by sme spoznať viac
e
A
moc, večnú lásku, ktorú máš,
e
A
G–A
tak nič uţ nezastaví pieseň chvál.
Chvála Ti na nebi s tisícmi anjelov,
chvála Ti naveky kaţdý deň.
Chvála Ti na zemi spolu so stvorením,
zveme kaţdý národ k oslave.
Ak mohli by sme spoznať viac
moc, večnú lásku, ktorú máš,
tak nič uţ nezastaví pieseň chvál.
Zošli dážď
99
C
D
e
[: Tak, ako jeleň dychtí za vodou,
C D
e
tak moja duša túţi za Tebou. :]
e
C
G
D
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha,
zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha,
zošli dážď, zošli dážď, nové Letnice,
zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.
Príď Tvoje kráľovstvo
100
C
G
[: Príď, tak príď,
a
F
Tvoje kráľovstvo príď medzi nás. :]
e
[: Urob nemoţné veci pre nás,
D
C
nemoţné veci pre nás, moţné pre Teba. :]
C
Príď Tvoje kráľovstvo,
G
staň sa Tvoja vôľa,
a
F
na zemi ako v nebi, Otče náš.
C
Príď, veď Ty môţeš
G
dať viac, neţ viem prosiť,
a
F
vládneš a nik nie je Boh ako Ty.
Ježiš môj
102
D
fis
h
A
Jeţiš môj, pred Tvojou stojím obeťou,
G
D
e
A
nechal si slávu, zomrieť si šiel,
D
fis
h
A
mnohokrát ja ţasnem, ako máš ma rád,
G
A
D
[: stojím tu dnes ešte raz. :]
G
Máš neporovnateľne viac,
F
ako viem snívať,
C
F
viac, neţ si predstaviť viem,
a
G
sprav cestu cez oceán a rieku na púšti,
e
F
rob medzi nami, po čom túţiš.
D
G
A znovu hľadím na kríž,
D
A
kde si svoj život dal,
D
G
som pokorený láskou,
D
A
srdce zlomené mám,
h
G
znovu ďakujem Ti,
D
A
G–A–D
ďakujem, svoj život Ti dám.
Tam, kde Ty kraľuješ,
nevládne plač a hriech,
prosíme, Ty buď náš Pán.
Osloboď spútaných,
a navráť zrak slepým,
nech Tvoja sláva medzi nami býva.
Ukáž, čo dokážeš Ty
e
Môţeš, vykonať aj dnes
viac, neţ viem snívať, tak
C2
dotknúť sa nás dnes a zjaviť svoju slávu.
101
G
Ukáţ, čo dokáţeš Ty, nič menej, nič viac,
D
len to, čo dokáţeš Ty
s tými, čo Ti všetko dajú.
Najvyšší si teraz, Jeţiš, na nebi,
nebeský Vládca, raz budem tam stáť,
teraz však ja ţasnem, ako máš ma rád,
[: chválu Ti vzdám ešte raz. :]
G
A D
A
h
Vďaka za Tvoj kríţ, vďaka za Tvoj kríţ,
G
A
D
vďaka za Tvoj kríţ, Priateľ môj.
Koniec: G A D A h fis e A D
Láska, čo pre mňa máš
103
A
Láska, čo pre mňa máš,
D
A
D
presiahla veľkosť mojich snov,
A
ťaţko ju pochopím,
D
A
D
je taká vzácna, ţe nemám slov,
fis
E
D
vţdy znova ruky ku mne vystieraš,
fis
E
D
budúcnosť mi dávaš, hriech môj nerátaš,
fis
E
D
Tvoj láskavý dotyk, čo cítim,
fis – E – D
mi voľnosť dá.
A
D
Teba chválim, Ježiš, každý deň,
fis
o Tvojich slávnych dielach
E
spievať chcem,
A
D
Teba túžim navždy uctievať,
fis – E – D
Láska tak vzácna,
fis – E – D
Teba ctím...
Agnus dei
105
G
C
Do tmy na svet prišlo k nám Svetlo sveta.
G
C
Otvor môj zrak, nech vidím
G
C
krásu lásky, v ktorej srdce Ti spieva,
e
D
C
láska a moc Ti patrí.
G
C
Prichádzam pred Tvoju tvár Ťa vzývať,
G
C
prichádzam pred Tvoju tvár sa skláňať,
e
D/F# G
C
Si dokonalá Láska, svätý Boh a Pán.
e
D
Ja nemám dosť slov opísať,
C
čo Ťa môj hriech stál.
Kráľ všetkých dní, a tieţ najvyšší Vládca,
slávnejší nad nebesá,
poníţil sa, prišiel na zem, čo stvoril,
vzdal sa slávy z lásky k nám.
Svätý, svätý, svätý
104
(od E + CAPO 3)
G
C
[: Haleluja, haleluja,
D G
lebo Boh všemocný vládu má. :]
G a7 – h7 – C
Haleluja.
D G
G4 G
D
Svätý, svätý, je Boh náš, slávny,
a7
h7
C
hoden je náš Pán, hoden je náš Pán.
D
G
vládu má.
Prichádzam pred Tvoju tvár
D
[: Svätý, svätý, svätý, :]
D
G
D
A
svätý je náš Boh, všemohúci.
D
Náš Boh si zaslúţi úctu,
náš Boh si zaslúţi slávu,
D
G
D
A
D
hoden je náš Boh chvály úprimnej.
C
G
C
G
D
G
Chváľ Ho a celým srdcom spievaj,
C
G
C
G
D
chváľ Ho a k Nemu ruky dvíhaj.
106
Pane, prijmi ma
107
G
D
e
Pane, prijmi ma,
h
e
srdce zmeň mi dnes Ty sám,
D
C
D
e
D
prameň milosti nech ma zaplaví.
G
D
e
Pane, spoznal som,
h
e
ţe starosti, čo trápia ma,
D
C-D
strhnúť vieš Ty sám
C
G – D/F# – e – D
tou láskou, čo moc má.
C
D
G D/F# – e – D
Viac ma drž v objatí Tvojej lásky,
C
D
G–a–h
tiahni ma, chcem bližšie k Tebe prísť.
C
D
G
Na krídlach smiem sa ako orol vznášať,
D/F#
e
keď očakávam, viem,
D
C
Tvoj Duch mi zjavuje
D
C
tú lásku, čo moc má.
Pane, prezrieť chcem,
uvidieť Ťa tvárou v tvár,
Tvojej lásky moc túţim preţívať.
Myseľ premieňaj,
chcem iba Tvoju vôľu ţiť,
keď denne meníš ma
tou láskou, čo moc má.
Dokonale svätý
108
(od a + CAPO 4)
cis A
H
Dokonale svätý,
Víťaz bojov všetkých dní.
Si tak úţasný,
Baránok víťazný.
cis
A
H
Chválim všemocného Pána,
cis A
H
On mi silu dáva, nádherný.
Hosana
109
medzihra: cis E fis gis
E
Prichádza Kráľ slávy
cis
s kráľovstvom na nebesách,
fis
gis
celá Zem volá len.
E
On svojou vzácnou láskou
cis
očistil nás z našich vín,
fis
H
celá Zem spieva len:
E/G# A H cis A
cis H
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
E/G# A H cis A
H cis
Hosana, hosana, hosana Bohu v nebi.
Povstáva Boţí národ
s odvahou a túţbou stáť,
pevne stáť, s vierou rásť.
Prichádza nová nádej,
prebudenie mŕtvych dní,
s modlitbou na kolenách.
A
H
Vezmi moje srdce dnes,
E
chcem svoj ţivot Tebe dať
cis
a nechať sa viesť,
A
H
cis
milovať tak, ako Ty nás ľúbiš.
Zlom mi srdce pre svoj plán,
všetko to, čo mám, iba Tebe dám,
veď ma cestou nádeje do večnosti.
Nádherný Boh
110
Verím, lebo dal si mi vieru
(od C + CAPO 2)
D
E
Nádherný, tak nádherný
A
si v láske bez hraníc,
D
E
fis
Tvoj kríţ mi dáva milosť sľúbenú.
D
E
Nik nevidel, nik nepočul,
A
niet srdca, čo tuší,
D
E
A
jak zázračný, jak nádherný si Pán.
d
B
Chceme priniesť obeť chvály,
F
C
chceme priniesť viac,
chceme volať na meno Ježiš,
len On môže dať:
pokoj, vieru, lásku, radosť, milosť, istotu,
d
B
C
d
vďaka, Ježiš, za Tvoju veľkú dobrotu.
Úţasný, tak úţasný, zem Tvoju slávu má,
moc Tvojich diel v nej kaţdý rozpozná.
Krása Tvojho kráľovstva
spev môjmu srdcu dá,
tak zázračný, tak úţasný si Pán.
D
E
[: Dal si mi vidieť zázraky v nás,
D
E
tou láskou získal si ma,
D
E
veď nič na Zemi sa Ti v kráse
fis (A)
nevyrovná :]
111
(od cis + CAPO 1)
d
B
F C
„Nech vrchy odstúpia, kopce sa otrasú,
moja milosť neodstúpi od teba,
zmluva môjho mieru sa neotrasie,“
d–B–C
hovorí Pán.
(od cis + CAPO 1)
d
B
Verím, lebo dal si mi vieru,
F
C
A7
chválim Ťa, lebo naplnil si srdce chválou,
d
B
ľúbim Ťa, lebo poznal som, čo je láska,
F
C
d
poznal som, ţe ľúbiš Ty mňa.
D
E
Nádherný Boh, Ťa ľúbim,
D
E
nádherný Boh, mám Ťa rád,
D
E
A
nádherný Boh, nech pieseň znie.
Nech vrchy odstúpia
112
Nech naše pery plesajú
E
H
cis
Nech naše pery plesajú,
A
E
keď Ti ţalmy spievame,
H
cis
A
naša duša Tebou draho kúpená.
A nech sa tešia všetci tí,
čo Ťa v pravde vzývajú,
kaţdý, koho v srdci hreje pieseň chvál.
Mnoţstvo tónov nádherných
s vďačnou melódiou sŕdc,
hlasom plným vďačnosti
s nástrojmi Ťa velebia.
Plesot zvučnej oslavy
znie ako jeden hlas,
a tým, čo Ťa milujú,
začne srdce tancovať.
[: Chváľ, duša moja, Hospodina. :]
113
Kto je to ten Kráľ slávy
114
C
G
Kto je to ten Kráľ slávy,
F
čo ma láskou premieňa?
C
G
Svojím slovom jemným
F
sa môjho srdca dotýka.
F
Vţdy, keď ma hriechy trápia,
a
On sa skloní, ma uzdraví.
G
Kto je to ten Kráľ slávy,
F
C
ţe mi to všetko odpustí?
Kto je ten Kráľ anjelov,
Zmierca všetkých národov,
zjavujúci slávu nebeských zázrakov?
Moja duša neprestáva
túţiť po Jeho milosti.
Kto je to ten Kráľ slávy,
Syn človeka, Syn Boţí?
F
a
Ten Kráľ je Ježiš, drahý Ježiš,
G
F
Boh v mojom srdci, Boh všemohúci,
C
ten Kráľ slávy.
Kto je to ten Kráľ slávy,
ţe celý majestát Mu patrí,
a nekonečná múdrosť,
i láska bez hraníc?
On je Stvoriteľ všetkého, neba, hôr i morí.
On je ten Kráľ slávy,
On je pre mňa všetkým.
Vezmi, Pane, život môj
115
(od A + CAPO 2)
H
F# gis
Vezmi, Pane, ţivot môj,
E
E/D#
F#
H
posväť ma, nech som len Tvoj.
H
F# gis
Čas môj, dni a hodiny,
E
E/D# F# H
vezmi, Jezu jediný.
A
E/G#
Vezmi moje ruky sám,
E/C# E/D# F# H
uč ma, ako slúţiť mám.
H
F# gis
Vezmi nohy, nauč ich
E
E/D#
F#
H
kráčať cestách po Tvojich.
Vezmi hlas, nech Teba len
oslavujem deň čo deň.
Do úst mojich vloţ Ty sám,
ako a čo vravieť mám.
Vezmi zlato, striebro tieţ,
nič si nechcem nechať, vieš,
rozum, sily, schopnosti
riaď Ty, Pane, z milosti.
cis7 E
F#
Vezmi ma, život môj,
cis7 E
F#
navždy som, celý Tvoj.
Spravuj mojej vôle let,
v svojej stíš ju, nad ňu niet.
Sprav si v mojom srdci chrám,
a tak veď ma k výšinám.
Vezmi mojej lásky kvet,
vezmi, čo je Tvoje, späť.
[: Pane, nech je ţivot môj
navţdy, večne, celý Tvoj. :]
On je Víťaz
116
(od A + CAPO 1)
B
F
Nech Boţie zľutovanie
d
lásku vo mne kriesi,
C
B
ţiť znovu začínam,
F
s pokorou sa skláňam,
d
odpustenie prijímam,
C
B – C – d – C/E
v môjho Kráľa verím.
Iného bliţšieho na nebi niet,
On pre mňa vydobyl tisícky liet.
V Otcovom náručí, tam ma ukrýva,
veď On je môj Pán, hoden je chvál.
F
C
On je Víťaz, nikdy neprehráva, naveky
B
F
d
C
všemocný Boh, navždy všemocný Boh.
F
C
Svoj zázrak do mojich rúk dáva,
B
F
d
C
Ježiš je Spasiteľ môj, On je Spasiteľ môj.
Svoju tvár rozţiari a nekonečnou láskou
bolesť v smiech môj zmení,
moje prosby poţehnáva,
tie nikdy nezostarnú,
túţby, ktoré v srdci mám.
117
(od G + CAPO 2)
A
D
A
Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám,
fis
E
D–A
pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán,
pred Tebou na tvári vyznávam:
Ţe si ma zlomil, získal si ma.
Za mňa si zaplatil krvou svojou.
V Tebe som slobodný,
môj Boh a Kráľ, hoden si chvál.
Kdekoľvek chodím
118
Fmaj7
C
e
Kdekoľvek chodím, kam pozerám,
čokoľvek robím, Ty si vţdy tam,
kamkoľvek kráčam, všetko, čo chcem,
čokoľvek spievam, Ty o tom vieš.
F
e
G
Si všade navôkol, všetkým ma prenikáš,
F
e
G
kráčaš vţdy so mnou, celého napĺňaš.
a
F
C
e
Túţim chcieť to, čo chceš Ty,
túţim niesť, čo nesieš Ty,
túţim mať, čo dávaš Ty,
F
e
G
túţim ísť za Tebou vţdy.
C–d–B
[: Boh je spravodlivý
F
C
vo všetkých súdoch svojich,
C–d–B
F
C
On je Bohom verným, všemohúcim. :]
Pred Tebou sa vzdám
fis
E
D
A – A/G#
Iba Ty vládneš svojou silou,
v sprievode víťaznom vodíš si ma.
Za Tebou pôjdem svetlom i tmou,
D
A E
D
veď Ty si môj Pán, hoden si chvál.
Nechcem uţ nevidieť, čo vidíš Ty,
nechcem sa zastaviť, keď kráčaš Ty,
nechcem uţ nevravieť, keď vravíš Ty,
nechcem uţ neveriť, keď veríš Ty.
Túţim nájsť, čo hľadáš Ty,
túţim ísť, ak ideš Ty,
túţim ţiť, kde ţiješ Ty,
túţim byť, ako si Ty.
Kto si Ty
119
G
Kto ma chápe, keď nie Ty hore,
C
kto ma dvíha, keď padám dole,
G
D
C
kto ma nájde tam, kde nikto uţ nehľadá?
Kto je blízko, vţdy na pomoci,
kto mi svieti v najtmavšej noci,
kto ma chráni a nič za to neţiada?
G
D
Kto si Ty, že ma máš,
C
G
nado mnou držíš stráž?
D
Kto si Ty, že vždy vieš,
C
kedy prísť, zostaneš, zostaneš?
Hospodin, môj Boh
120
D
e
Hospodin, môj Boh, je práve tu,
G
G/F#
e A
v mojom strede je, mocný Hrdina,
D/H
e
s radosťou nado mnou zaplesá,
G
G/F#
e
A
miluje ma láskou nekonečnou.
D
e
Hospodin, tvoj Boh, je práve tu,
G
G/F#
e A
v tvojom strede je, mocný Hrdina,
D/H
e
spievať bude, plesať nad tebou,
C
C/H
a7
miluje ťa láskou nekonečnou.
(modulácia do E)
Kto si, ţe Ťa nevidím vchádzať?
Kto si, ţe uţ nechcem Ťa strácať?
Kto si, ţe vţdy zlomené zacelíš?
Kto si, ţe ma hladíš a dvíhaš,
s láskou moje modlitby prijímaš?
Kto si, ţe Ti na mne, na mne tak záleţí?
Kto si Ty, že ma máš,
nado mnou držíš stráž?
Kto si Ty, že vždy vieš,
kedy prísť, zostaneš?
Kto si Ty, že Ťa mám,
kto som ja – biedny chrám?
Kto si Ty, mi rozumieš,
navždy so mnou zostaneš?
[: Kto si ty, kto som ja?
Ty si svetlo, ja tma.
Daj nech stanem sa dňom,
svetlo vrátiš doň.
Ty si vánok aj dáţď, moje zlé stopy zmaţ,
veď aj tma mizne napokon nadránom. :]
Kto ma ľúbi, keď nie Ty hore?
Kto ma dvíha, nech vidím zore?
Kto ma láskou najväčšou naplní?
E
fis
Hospodin, náš Boh, je práve tu,
A
H/G#
A/F# H
v našom strede je, mocný Hrdina,
cis
fis
s radosťou nad nami zaplesá,
A (D)
H/G# (D/C#) A/F# (H) H
miluje nás láskou nekonečnou.
Tebe patrí chvála
G
e
Tebe patrí chvála, česť a sláva,
C
a
pozdvihnime svoje ruky
C
D
a chváľme sväté meno.
G
e
Lebo Ty si Pán, veľké veci robíš nám,
a C
D
nikto nie je ako Ty, nikto nie je ako Ty.
121
Jedine s láskou
122
G
Keby mi hlas ako anjel znel,
D
keby som bol prorok veľkých diel,
e
keby som aj hory prenášal,
C
bez lásky by som ostal sám.
cis
H
cis
Kaţdý krok my robme spolu,
H
cis
iba s Ním môţme kráčať vpred,
H
cis
kaţdú pevnosť zdolať vieme,
A
H
veď náš Boh víťazstvo dá,
On dá, On dá, On dá, On dá.
Keby som bol múdry ako kráľ,
majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávnym bol,
bez lásky som iba prázdny kov.
Ty si jediný
Keby som v modlitbách stále stál,
keby som nad hlavou ţiaru mal,
keby som kaţdý deň v chráme bol,
bez lásky som iba plný slov.
G
D/F#
Ty si Boh, moja spása,
C
D
v Teba dúfam, nebojím sa,
G
D/F#
lebo Ty si mojou silou,
C D
mojou piesňou.
G
D
e
C
Jedine s láskou, jedine s láskou,
jedine Ježiš ti dáva, dáva, dáva lásku,
tak poď.
Keby som mal v sebe veľa snov,
keby som nakŕmil ţobrákov,
keby som celé dni vyhrával,
bez lásky je to smiešny bál.
C
G
D
e
Veľký a mocný, nádherný Pán,
C
G
D
krásny a neţný, láskavý Pán.
Keby som zázraky robiť smel,
keby som neurobil ţiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal,
bez lásky som iba smiešny klaun.
My vzdávame menu Ježiš česť
E
H
cis
My vzdávame menu Jeţiš česť,
A
H E
veď len Jemu patrí celá Zem.
On zjavuje pravdu všetkým nám,
On je tá cesta úzka.
E
H
[: My chceme dnes, my chceme dnes,
cis
A
H
my chceme dnes chválu Bohu vzdať. :]
G
e
Ty si jediný, úžasný,
a
C
majestátny si, môj Boh.
123
Ty si Boh, ktorý dvíhaš,
keď padám a nemám uţ síl,
Ty si učinil všetko krásne,
vesmír, hviezdy a našu Zem.
e
a
e
a
[: Veľký a mocný, krásny a neţný. :]
Veľký a mocný, krásny, Ty si jediný.
124
Každý deň
125
(od C + CAPO 2)
D
A
Ja nemám slov, Pane,
fis
E
D
od Teba svoj ţivot mám,
A
a vôbec nedokáţem,
fis
E
D
kým pre mňa si, opísať,
A
Ty zachránil si ma,
fis
E
D
ja celý sa Ti odovzdám,
A
a kaţdý deň chcem byť,
fis
E
D A fis
svetlom, čo ţiari navôkol.
Kaţdý deň, Pane,
chcem na Tvojom slove stáť
a prichádzať k Tebe,
Teba viacej poznávať.
Verím, ţe ma budeš,
viesť v kaţdom jednom kroku
a kaţdý deň môţem
Tvojím svetlom ţiariť svetu.
E
H/G#
A
Chválime Teba, Tebe sa klaniame,
H
hlasom vyznávame.
E
H/G#
A H-C
Chválime Teba, Tebe sa klaniame,
cis
H/G#
srdcom Ti spievame,
A
a
Ty si hoden, Jeţiš si hoden.
cis
H/G# A/F# H
E
Chválime Teba, Tebe sa klaniame.
Už si len kúsok
128
(JKGames hymna)
predohra: E fis cis
(F# gis dis)
medzihra: E E/G# cis A
(F# F#/B dis H)
E (F#)
Uţ si len kúsok od svojho sna,
E/G# (F#/B)
veď nádej umiera posledná,
cis (dis)
A (H)
lebo s Ním, len s Ním môţeš ďalej ísť.
On nepočíta polčasy, ani prehraté zápasy,
kto v Jeho tíme vydrţí, ten zvíťazí.
A
D
fis E
Každý deň pre Teba žiť chcem,
každý deň Ťa nasledovať, viem
každý deň, že s Tebou kráčať chcem.
A
D
fis
E
[: Pre Teba ţijem kaţdý deň! :]
126
(od A + CAPO 3)
C
G
D
Stáť smiem, Ťa chváliť,
e
ruky dvíhať k Tebe,
v úcte pred Svätým Baránkom.
Stáť smiem, moja duša patrí len Tebe,
C
G
D
Tvoj, celý som Tvoj.
127
fis
H
E
[: Ty dôstojný Pán si, Ty dôstojný Pán si,
A/F#
H/G# cis
hoden chvály aţ naveky :] 3x
E
Stáť smiem
Chválime Teba
fis (gis)
Keď beţíš, beţí s tebou,
cis (dis)
keď padáš je tam tieţ.
Tvoj dlh zaplatil svojou krvou,
no to uţ dávno vieš.
Nechávaš sa strhnúť davom,
no ďalej ísť nevieš.
fis (gis)
gis (b)
To, čo ti chýba, to, čo ti chýba,
A (H)
H (C#)
je pri Ňom blízko stáť.
Svetlo
129
(od G + CAPO 2)
medzihra: A E D fis E
A po čase sucha, ja viem, ţe príde dáţď,
(a preto...)
A
Ten, ktorým povstal celý svet,
stal sa nám zmierením
fis
D
a sňal z nás kaţdý hriech.
A
Otvoril dvere dokorán
sediacim v tme ţalára,
fis
D
slobodou sa stal.
Ty ma dvíhaš
e
Ak budem ešte dýchať,
C
H7
ak budem ţiť a stáť,
ak nezlomí ma pýcha,
ak ma neovládne strach,
ak nezabudnem spievať,
a mať vţdy v srdci smiech,
ak budem ešte vládať,
tak Ti bude chvála znieť.
E
fis E
fis
Nie je ako On, nie je ako On,
E
fis
E
D
nie je ako On, nikto nie je ako On.
C
h
Moţno to príde aj dnes,
C
H7
keď zaznie chvála do nebies.
A
Ježiš, život vo mne vznieti,
E
svetlo, ktorým svietiš,
D
fis
krásny údel mám v Ňom,
E
A
žiari nad všetkým.
Tma ho nezadrží,
nemá moci odpor klásť,
život večný Ježiš
vlieva sám do nás.
e
C
G
D
Ty ma už dvíhaš, aj keď stále padám,
som iba slabé dieťa, preto volám,
keď prídeš za mnou, bude Ti znieť,
C
h
do neba chvála, že si zničil môj hriech,
C
H7
do neba chvála, že si zničil môj hriech.
A
E
[: Svetlom ţivota si nám,
D
svetlom ţivota si nám,
fis – E
svetlom ţivota si nám... :]
Budem ako strom
G – a – D/H – C2
Budem ako strom, sadený pri vode,
a mojou oporou je mi živý Pán.
e
G
e
A
A keď príde des, ja neutečiem preč,
(ale...)
130
No povedz, čo sa stane,
ak padnem, kam mám ísť,
spievam, ţe vţdy prídeš,
ale občas neverím,
mám len veľké slová,
ţe budem ako Ty,
Ty jediný ma poznáš,
preto povedz, kam mám ísť.
Uţ váţne nevládzem kráčať,
ak padnem, neviem, kam mám ísť.
131
Tak vznešený
132
D
G
Tak vznešený, Boh nemenný,
D
G
plné sú nebesia aj zem Tvojej slávy,
D
G
vládneš nad všetkým a Tvoj trón je večný,
D
G
všetko si stvoril Ty a všetko Ti patrí.
h
A
G
Svätý, svätý Boh, Boh všemocný,
D
A
hodný si vziať slávu, chválu a česť.
Tak vznešený, Boh nemenný,
Baránok, ktorý dal svoj ţivot na kríţi,
z mŕtvych vstal a ţije, naše hriechy umyl,
všetko sa pred Tebou na kolená skloní.
Tak vznešený, Boh nemenný,
Duch Svätý, Tešiteľ, On stále je s nami.
Svet z hriechu usviedčaš,
my sme chrámom Tvojím,
zdroj všetkej pravdy si a mocou nás plníš.
Modulácia: E A
cis H A E H
Ty si vzduch, čo dýcham
G
C
[: Ty si vzduch, čo dýcham, :]
G G/F# e D C e D
prebývaš Svätý, ţiješ vo mne.
[: Ty si môj denný chlieb, :]
ţivé si Slovo, ţiješ vo mne.
G – G/F# – e – D C e D
Môj Pán, po Tebe túžim,
môj Pán, bez Teba blúdim.
Modulácia: A E fis E D fis E
133
Slzy
134
(od fis + CAPO 2)
gis
E
Vrav, vrav len tých pár slov,
H
E
ktoré teraz znesiem,
ţe láska, láska je to, čo mi dnes tu nesieš,
ţe nemusíš, nemusíš sa do nej nútiť,
ţe láska, láska je to,
1. čo si (2. ako) o mne myslíš.
gis
F#
Práve dnes neviem to, neviem to počuť,
dis
E
jemným hlasom môj, môj buchot prehluš.
Tak ako je isté, ţe ráno slnko vyjde,
tak nech je isté, ţe stojíš tu pri mne.
gis
Si studňa pre moje slzy.
Som pred Tebou
135
G
D
Som pred Tebou, tu stojím rád,
e
C
ako keď vonku na mňa padá dáţď.
Som iba Tvoj, dnes znovu hrám,
som zachránený z pekla svojich rán.
Som malý tieň, Ty veľký hrad,
Ty nechceš, aby som zahynul v tmách.
Som vlastne nič a predsa mám
tú veľkú istotu, ţe si môj Pán.
G
D
e
Nádherný je deň, keď vstávam na perách
C
G
D
s chválou, pred Tvoj trón Ti dám
e
C
zopár modlitieb.
Nádherné sú chvíle, keď ma nosíš v dlani,
do srdca mi znie o láske zopár viet.
O láske znie, o láske znie
Tvoje vyznanie, Tvoje vyznanie.
Zvelebený Pán
136
(od G + CAPO 2)
A
E
Zvelebený buď
fis
D
tam, kde kraj medom oplýva,
A
E
tam, kde rieky vţdy hojné sú,
D
zvelebený Pán.
Zvelebený buď,
aj keď v púšti sa nachádzam,
aj keď kráčam sám v pustinách,
zvelebený Pán.
A
E
Kaţdú milosť, čo mi dávaš,
fis
D
vyspievam rád,
A
E
aj keď tma ma obopína,
fis
D
ja zavolám.
A
E
cis
D
Zvelebený buď, Pane náš, zvelebený Pán,
A
E
zvelebený buď, Pane náš,
fis
E
D
požehnané, slávne meno máš.
Zvelebený buď,
keď ma lúč slnka zohrieva,
keď je svet krásny, bez tieňa,
zvelebený Pán.
Zvelebený buď,
aj na púti, čo ťaţká je,
aj keď obetu prinášam,
zvelebený Pán.
[: Máš právo dať aj vziať,
máš právo dať aj vziať.
Ja stále spievam rád:
zvelebený Pán. :]
Nech sa prebudí
137
E
H cis
Nech sa prebudí, nech sa prebudí
A
E
kaţdý na tomto mieste,
H cis
A
k čomu stvorený bol, k čomu stvorený je,
E
H
cis
A
E
k čomu stvorení sme, k čomu stvorený si,
H
cis
A
k čomu stvorení sme.
cis
H
Prebuď sa duša v nás,
E
A
prebuď sa harfa tieţ,
cis
H
nech všetko, čo má dych,
E
A
cis H E
Boha zástupov chváli dnes
A
cis H E A E
na tomto mieste.
A
E
H
Ó, Pane, túţim pri Tebe blízko stáť.
A
cis
H
Ó, Pane, túţim hľadieť na Tvoju tvár.
fis
E
H
Nič menej neţ Ty, nič také nestačí.
fis
cis
H
Nič menej neţ Ty, nič nie je dosť dobrým.
cis
H
Ukáţ svoj majestát,
E
A
zjav svoju vznešenosť,
E
A
cis
H
vyvýš sa nad nebo, nad celú zem.
E
fis
gis
A
Kým ti tu spievame, vykonaj svoje divy,
E
fis
cis
H
rob medzi nami to, to, čo chceš Ty.
Ježiš, dávno to už viem
138
Nikto Ti nie je podobný
(od a + CAPO 4)
140
(od G + CAPO 5)
cis
A
Jeţiš, dávno to uţ viem, ţe si verný Pán,
E/G#
ţe na kríţi si všetko dal,
H
aţ tak si o mňa stál.
Len kvôli Tebe som
a zmysel bytia poznať smiem,
tak o Tebe dnes spievať chcem,
nech celý svet to vie...
medzihra: C G B F
E
Že Tvoja láska ma našla,
E/D#
Tvoja spása ma zdvihla,
cis
Tvoja milosť sa ma dotkla,
A
nový život mám,
a Tvoja dobrota ma drží,
Tvoja vernosť sa ma nevzdá,
Tvoja nádej vpred ma ženie,
si môj verný Pán.
C
G
a
Nikto Ti nie je podobný, nikto sa neblíži,
F
C
e
F
nikto sa nevyrovná. Ó, majestát Ti patrí.
C
G
a
A nikto neodpúšťa hriech,
F
si Bohom nových šancí,
d
G
v Tebe len dôveru mám.
Daj mi vieru
cis
Kvôli Tebe som,
A
kvôli Tebe smiem,
E/G#
kvôli Tebe mám,
H
kvôli Tebe viem.
Ty si Boh, ktorý vládne
G
G/F# e C
Ty si Boh, ktorý vládne na nebi,
Ty si Boh, ktorý vládne na zemi.
Kto Ťa oslávi, kto Ťa vyvýši,
kto Ti chválu vzdá, ak nie my?
Ja Ťa oslávim, ja Ťa vyvýšim,
ja Ti chválu vzdám, Jeţiš môj.
C
G
a
F
Celé nebesá, celý oceán vie, ţe si slávny.
a
e
F
D
Vrchy hovoria: „Veľký je náš Boh!“
G
E7
Ja sa k nim pridávam a chválu vzdám
a
D
d
G
piesňou, stále, Ty si hoden chvál!
141
(od a + CAPO 2)
139
h–A
e
D
Jeţiš, Tvoja moc trvá stále,
h–A
D
G
Jeţiš, Tvoje slovo vedie ma,
h–A
e
D
Jeţiš, Tvoja milosť dáva nádej,
G h
A
Tvoja láska dvíha ma.
G h
A
D
Daj mi vieru, s ktorou prekročím rieky.
Daj mi vieru, s ktorou preskočím múr.
Daj mi vieru, nech viem, že
kráčam vždy s Niekým,
G
h
G
kto vládu má nad vesmírom sám.
h
D/C# D
h
A
G
Vo viere túţim rásť, poznávať Teba viac.
Modlitba v púšti
142
cis
H
A
H
Toto je modlitba v púšti
a všetko vo mne suché je.
Toto je modlitba v mojom hlade
po Bohu, On nasycuje.
Toto je modlitba v ohni,
v slabosti aj v bolestiach.
Viera nad zlato dokázaná je,
plameňmi očisti ma.
E
H
Chválu Ti vzdám, chválu Ti vzdám,
A
E - E/D#
nezastaví ma v tom už žiadna zbraň.
H
cis
Tešiť sa chcem, prehlasujem,
A
H
cis
Boh je môj Víťaz, On je prítomný.
Toto je modlitba v boji
a víťazstvo uţ prichádza.
S Kristom som mocný a silu v Ňom mám,
na Jeho sľuboch budem stáť.
Toto je modlitba v ţatve,
keď priazeň v Tvojich očiach mám.
Ty mnoho mi dávaš a napĺňaš ma,
ja túţim ďalej to dávať.
E
Kaţdý môj deň a v kaţdej chvíli
cis
Ty si stále Boh mocný a ţivý,
H A
E
len Ty, len Ty si Boh hodný chvály.
Nádej
143
(od A + CAPO 2)
H
E
cis
Ako jasný lúč, Ty svietiš v tmách,
A
H
viac sa nestratím, uţ nemám strach.
E
cis
Keď príde deň, ţe niečo ťaţké mám,
A
H
uniesť celkom sám tú váhu nezvládam.
fis
Kým nezistím, ţe v Tvojich dlaniach
cis
H
fis
skrýšu mám, som závislý
A–H
a v Tebe všetko mám.
F#
dis
Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná,
H
C#
a inú nádej nemám, Ty si jediný.
dis
C#/F
H
Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží,
dis
s Tebou všetko prečkám,
C#
(1) aj keď cieľ nevidím.
(2) Tvoj dotyk všetko ťažké premení.
Sám všetko vieš, sám rozumieš,
všetkým si prechádzal a niesol tieţ.
Aj preto viem, dnes rozumiem,
bremená úzkosti sú tiaţou len.
Len kým nezistím,
ţe v Tvojich dlaniach skrýšu mám,
som závislý a v Tebe všetko mám.
A
Tvoj dotyk zvnútra silu dá,
H
Tvoj dotyk zázrak prináša,
cis
F#
Tvoj dotyk všetko uzdraví.
A
Tvoj zázrak vraví, ţe si Pán,
H
Ty vládzeš, keď ja nezvládam,
A
H
C#
Ty dávaš novú nádej všetkým nám.
Ty si jediný Boh
144
G
C
Ty si jediný Boh, prvý a posledný,
a
C
nikdy nebol a nebude viacej
G
nikto, ako si Ty.
e
C
Ty máš najväčšiu moc, Ty si zvrchovaný,
a
C
nikdy nebol a nebude viacej
G
nikto, ako si Ty.
G
Najväčší vo svojej sile,
C
najväčší vo svojej moci,
a
C
najväčší vo svojej láske,
G
C
najväčší vo svojom milovaní.
e
D
Svätý vo svojich skutkoch,
C
múdry a dokonalý,
a
C
nikdy nebol a nebude viacej
G
nikto, ako si Ty.
Svoju tvár obráť k nám
Slávny Boh
146
(od G + CAPO2)
A–E
fis – D
Slávny Boh, všemocný,
A–E D
majestát Ti patrí.
A
D
S vďakou dvíham ruky k nebesám,
fis
D
k Tebe, Pane môj, naveky som Tvoj.
Z hĺbky srdca Tebe vyznávam,
celý ţivot svoj Ti dávam.
E/C# – D
Všetko, čo viem,
E
fis
všetko, čo chcem, je Teba len,
E/C# – D
E
všetko, čo mám, Tebe odovzdám.
145
(od G + CAPO 2)
A
E
D
A
Svätý, svätý, svätý si,
D
A
D E
zem napĺňaš svojou slávou,
A E
D
A
národy Ťa vzývajú,
D
A
C#7
chválu a česť vzdávajú.
fis E H E D
A
Svoju tvár obráť k nám,
D
h
E
nech Ťa vidí celý svet,
A
cis D
E
nebesá Ťa vzývajú, nádherný je náš Boh,
cis
fis E D
E D (fis)
vesmír zaspieva: haleluja, len pre Teba...
D
Všetko, čo chcem je Teba len,
E
fis
všetko, čo chcem je Teba len,
D
všetko, čo chcem je Teba len,
E
v srdci mi vládni.
Nech prúdi k nám
e
C
Nech prúdi k nám, prúdi k nám,
G
D
moc Tvojej lásky a slávy...
147
Nekonečný Pán
148
Náš Boh
(od G + CAPO 2)
A
[: Budem vţdy čakať na Hospodina,
Hospodina, na Hospodina. :]
A
D
fis
Ty si ten nekonečný Pán, nekonečný Pán,
D
raz pred Tebou sa kaţdý skloní.
A
D
Ty si viac ako iba sen,
fis
viem, raz príde ten deň,
D
A
keď zdvihneš ma na krídlach orlích.
149
e
C
G
D/F#
Prinášam svoje múry pred Tvoju tvár,
predkladám svoje hriechy,
tak príď, môj Pán.
Vyznávam, ţe padol som uţ toľkokrát,
chcem čistý stáť, menu Jeţiš chválu dať.
[: Chválu vzdám, Ty si Pán,
si môj Boh, ja rád Ťa mám. :]
Tebe patrí chvála,
nech táto pieseň múry zváľa.
Tebe patrí sila,
Ty si ten Boh, čo neopustí ma.
Tebe patrí úcta, nech volajú naše ústa.
Tebe patrí vláda,
pred Tebou rád kolená skláňam.
Si Majster, moja spása,
si cesta a krása.
(od cis + CAPO 2)
d
B
F d
B
F
Vodu na víno meníš, otváraš oči slepým,
g
C
nikto nie je ako Ty.
Zasvietiš v tmách ţivotom,
z prachu nás dvíhaš slovom,
nikto nie je ako Ty.
D
fis – E
Náš Boh, vzdal sa na kríţi
D
fis – E
za nás, večnosť sa blíţi.
Múry
150
d
B
Náš Boh je väčší, On je silnejší,
F
C
Pane, si viac, než čo tento svet dáva,
d
B
rany nám liečiš, mocný a slávny
F
C
náš Boh, si náš Pán.
d
Veď keď náš Boh je za nás,
B
nemôţe vládnuť strach,
F
keď náš Boh je s nami,
C
d
kto môţe stáť proti nám?
Predivná láska
151
E
A
[: Boh tak miloval svet,
cis
H
A
ţe svojho Syna nám dal. :]
E
A
Nekonečná milosť tak vzácna
cis
H
ma spasila, keď niesol si môj hriech.
E
A
Bezhraničná, predivná láska
cis
H
A
Ťa viedla na kríţ, aby ja som mohol ţiť.
H cis – H – A
[: Predivná láska ... :] (4x)
Keď v Teba dúfam
152
(od cis + CAPO 1)
d (cis)
Keď príde búrka,
F (E)
či prichádza strach,
g (fis)
B (A)
keď nevládzem uţ stáť,
pozdvihnem k Tebe s nádejou zrak,
Ty mi odpovieš. (Ty mi odpovieš)
Viac nádeje daj, viac trpezlivosti,
viac strániť sa zlého, cestou k večnosti,
viac vzrastať vo viere a ovocie niesť,
viac ísť za Tebou, Kriste, vzdávať Ti česť.
Kráľ Služobník
Viem, Tvoja ruka
drţí nado mnou stráţ,
uţ nemusím sa báť,
pozdvihnem k Tebe svoj hlas,
Ty ma počuješ. (Ty ma počuješ)
a
e
F
Nebeský Kráľ vstúpil k nám,
C
F C G
ako dieťa bezbranné,
a
e
F
neprišiel hold sluţby vziať,
C
F C G
tu ţil a slúţil oddane.
F (E)
Keď v Teba dúfam,
a (gis)
môžem sa vznášať
g (fis)
B (A)
na Tvojich krídlach, Ty nádej si.
Keď v Teba verím,
môžem vždy kráčať,
silu mi dávaš ísť ďalej.
C (H) d (cis)
g (fis)
B (A)
Si môj štít, moja skala, na Tebe stojím.
Si môj štít, môj základ, len v Teba verím.
Viac bázne
153
(od a + CAPO 2)
h
D D/C# h
Viac bázne daj Boţe a viac svätosti,
D
viac smútku nad hriechom,
G
D
viac sĺz radosti,
G
D
h
A
viac lásky, čo neţiada hneď odmenu,
G
h
D
D/C# h
viac viery v Jeţiša a chuť k modleniu.
Viac vďačnosti daj mi a viac skromnosti,
viac síl k pokore, veď veľký si len Ty,
viac niesť kríţ s Jeţišom,
v Ňom útechu mať,
viac na Jeho hrudi môcť odpočívať.
C – C/H
a – A7
To je náš Boh, Kráľ Služobník,
F
G C G
On svojich k službe povolal
C
C7
F
život Mu niesť ako dennú obeť chvál,
H7
C G
C
Pán Ježiš tiež seba sa vzdal.
Boj ťaţký v záhrade sám
v slzách a tiesni bojoval.
Duša sa úzkosťou chvie,
buď vôľa Tvoja z pier mu znie.
Ach, pozri na rany rúk,
tie jazvy obeť hlásajú,
do dlane Pôvodcu hviezd
hriešnici klince vtĺkajú.
My chceme tieţ v sluţbe stáť,
nech denne Majster vládne nám.
Keď pomoc prijíma brat,
v ňom sluţbu prijme vlastne Pán.
154
Chcem ísť za Tebou
A
Tvoj krok vţdy istý je,
cis
H
kam ďalej ísť Ty vieš,
E
E/D#
vţdy Ti môţem dôverovať.
A
Nad celé nebesá,
cis
H
nad všetko, čo dych má,
E
E/D#
A
ţivot môj máš v rukách Ty sám,
H
len Ty sám.
cis
A
Kráčam, kam kráčaš Ty,
E
stojím, kde stojíš Ty,
H/D#
aj keď občas tmou,
chcem ísť za Tebou.
Ľúbiť, ako ľúbiš, slúžiť, ako slúžiš,
hoc dám aj život svoj,
chcem ísť za Tebou.
Príď a presvieť ma,
svetlom, čo preniká
priamo do hĺbky mojej duše.
To, čo chcem nájsť, si Ty,
byť v Tebe ukrytý,
a všetkým si mi Ty sám, len Ty sám.
A
H
Len v Tebe mám ţivot večný,
A
H
len v Tebe smiem byť slobodný,
A
H
A
na Teba vţdy rád sa teším,
a preto navţdy...
155
Koľkokrát
156
(JK Hymna 2)
G (A)
Koľkokrát uţ si tam stál?
F (G)
Koľkokrát si šancu mal?
C (D)
G (A)
Koľkokrát si musel všetko začať znova?
e (fis)
Koľkokrát sa nestretli
F (G)
skutočnosť a tvoje sny?
a (h)
G (A)
Koľkokrát si cítil ako prehra bolí?
C (D) D (E)
e (fis)
Uţ so silami nestačíš,
ţivot sa zdá byť maratón,
no niekde vo vnútri cítiš,
C (D)
D (E) e – D – C (fis – E – D)
ţe jediná nádej je On.
Hľadáš toho, kto by ti
povedal, ţe niekým si,
ţe všetko to má zmysel, ţe to za to stojí.
Silné slová do bitky,
namiesto toho výčitky,
nájde sa vôbec niekto, komu môţeš veriť.
Medzihra: C D e D C D e – fis – G – a
(D E fis E D E fis – gis – A – h)
C
e
D a
(D fis E h)
Ten, čo dáva silu vstávať,
väčší ako hra, čo hrávaš,
Boh s tebou je vždy,
s Ním nestratíš,
On nesie ťa, aj keď necítiš,
dáva ti rásť, víťazí v nás,
Jeden za všetkých,
nastúp na zápas.
Download

Spevnik 2.0 Mládež LM