Spevokol sv. Michala v Spišskom Bystrom
SPEVNÍK PIESNÍ
V pôstnom a veľkonočnom období
Na Kvetnú nedeľu
na Zelený štvrtok
na Veľký piatok
na Bielu sobotu
na Veľkonočnú nedeľu
a na ostatné dní v pôste a Veľkonoč. obd.
www.spevokolsvmichala.webnode.sk
Obsah:
1. Hosanna Synovi Dávidovmu!
Pán Ježiš ticho sedí na osliatku
2. Žalm – Kvetná nedeľa
3. – 5. Pašie Kvetná Nedeľa (A)
6. – 11. Pašie Kvetná nedeľa (B)
12. – 16. Pašie Kvetná nedeľa (C)
17. Zelený štvrtok – Žalm
18. Kde je láska opravdivá
19. – 20. Ave verum
21. Láskavý Otče ujmi sa
22. – 23. Snom stíchol Getsemanský sad
24. Kríž na výšinách
25. Golgota
26. – 27 Pašie Veľký piatok
28. Veľký piatok – Žalm
29. – 30. Nasleduj ma
31. Žije v nás
32. Panis Angelicus
33. – 34. Ježiš môj
35. Túžba
36. Ó Pane, Teba milujem
Nebojte sa
37. Až na kríž
38. Alleluja
39. – 40. On je kráľov Kráľ
41. – Litánie ku svätým
42. – Žalmy – Biela Sobota
Aleluja, odpovede na Bielu Sobotu
43. Odpovede – Biela Sobota
44. Teba Bože chválime
45. Žalm 148
46. – 47. Surrexit Christus
48. On vstal z mŕtvych
49. Bože, Otče náš
50. – 52. Vykupiteľ žije
53. V Jeho mene choď!
54. Chváľ Sione – Lauda Sion
55. – 57. Pie Jesu
58. – 59. To Anjel kameň odvalil
60. – 64. Vzkriesený je Pán
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
64
Download

Spevokol sv - Noty pre organ