ma
ri
ad
JSS
ná
pe
v
orá
cia
do
n
y
jednotný saleziánsky spevník
na
ú
án
s ke
Bo
sc
o
vo
d
ob
e
tov
an
ie
iné gospelové spevníky: na Slovensku je ich hádam nespočetne veľa, pridávam niektoré:
http://groaza-spevnik.yw.sk, http://www.iskra.sk/duurko/texty/spevnik, http://gospel.udavske.sk, http://zpevnik.ic.cz/texty.php, http://juliana1111.webnode.sk/stiahni,
http://www.svmichal.sk/farnost.cgi, http://jbetak.szm.com/osmickari
Úvod
= dostupné mp3 ukážky
Kto spieva, dvakrát (niekde aj trikrát) sa modlí.
.motto: Táto veta je pekná, neplatí však automaticky, preto pripisujem zopár úvah pre lepšie „spievanie a hranie“:
.výzva: Spevom chváľte Pána a oslavujte Jeho meno, hrajte Jemu na slávu, nie sebe, hrajte z hĺbky vášho srdca,
prinášajte svoje prosby, chvály, vďaky a odprosenia. Buďte pokorní a hľadajte vzácny poklad. Vyprosujme si dar
spájania modlitby a spevu.
.duchovný život spevákov a organistov: nakoľko je možné, pristupuj k sviatostiam, ak počas omše kvôli liturgickej
službe hudobného sprevádzania nie je možné prísť na sväté prijímanie, príjmi Ježiša duchovne a hneď po svätej omši
ho prijmi aj fyzicky.
.posvätné ticho: V liturgii má svoje miesto aj ticho a preto nie je vôbec potrebné všetky časti vyplniť zvukom! Kto to
nechápe, nech sa konečne začne modliť!
.náročný viachlasný VS ľudový (easy) spev: umenie je dobré pokiaľ slúži, počas liturgie má vyslovene sprevádzaciu a
služobnú funkciu, preto je oveľa cennejšia taká forma, ktorá zapojí viacero prítomných ľudí.
.cudzie jazyky: sú rôzne reči a pre modliaci ľud je dobré, aby vedel, čo hovorí alebo spieva. Keď spievaš napr. po
anglicky alebo latinsky, poskytni ľuďom preklad.
.slovenčina moja zlatá: pri listoch sa úcta vyjadruje oslovením „Ty“ namiesto „ty“. Piesne a básne často nespadajú pod
pravidlá pravopisu a tak aj v pesničkách je Boh niekedy označovaný ako „On“, „Ty“, „Tebe“...
.Svätá Cecília, patrónka cirkevných zborov – oroduj za nás!
Cirkevná hudba bude teda tým posvätnejšia, čím užšie bude spätá s liturgickým úkonom, či už tým, že robí modlitbu
lahodnejšou, alebo že napomáha jednomyselnosť, alebo že dodáva posvätným obradom slávnostnejší ráz. (Sacrosanctum
Consilium)
Trubači a speváci boli takí jednotní, že bolo počuť (len) jeden hlas chvály a oslavy Pána. (Biblia)
Obsah
AJ TY SI JEHO BRAT...............................................1
BEŽÍME ZA PÁNOM JEŽIŠOM..............................1
EFFATHA...................................................................1
BOŽÍ HLAS................................................................2
DEŇ, ČO DEŇ...........................................................2
CHCEM VOJSŤ DO TVOJICH BRÁN ....................2
NECH TEN CHRÁM.................................................3
POĎ, TERAZ JE ČAS................................................3
PRÍĎ K NÁM.............................................................3
PRICHÁDZAME K TEBE, PANE............................4
PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI.................................4
PRISTÚPME, CHVÁĽME HO..................................4
PRIVÍTAJME PÁNA.................................................5
TIMOTHY ...............................................................5
PRIVÍTAŤ CHCEM ŤA, PANE.................................5
S PETROM A ONDREJOM.......................................6
S POKOROU VCHÁDZAM......................................6
S TEBOU, PANE, JE NÁM FAJN.............................7
SME Z RÔZNYCH STRÁN......................................7
JUŽANIA...................................................................7
SPIEVAJME NOVÚ PIESEŇ ...................................8
STOJÍME PRED TVÁROU (NÁŠ PÁN DÁVA...).. .8
SVOJMU BOHU........................................................8
SVADBA....................................................................8
TOTO JE DEŇ (TOTO JE DEŇ, TOTO JE DEŇ)....9
JASAJ V PÁNOVI (TOTO JE DEŇ).........................9
TVOJ HLAS V NÁS..................................................9
TVOJ ĽUD...............................................................10
VŠETKO ČO MÁM.................................................10
VŽDY, KEĎ OŽIJEME CHRÁM............................10
ŽEHNÁ NÁS RUKA PÁNA....................................11
PANE ZMILUJ SA...................................................12
ALELUJA.................................................................13
PROSÍME ŤA, BOŽE..............................................14
VERŠ PRED EVANJELIOM...................................14
VERÍM V BOHA.....................................................14
SVÄTÝ, SVÄTÝ......................................................15
OTČE NÁŠ...............................................................17
OTČE NÁŠ...............................................................18
OTČE NÁŠ (BB)......................................................18
OTČE NÁŠ (POMALÝ)..........................................18
BARÁNOK BOŽÍ....................................................19
BOH, KTORÝ PLANIE...........................................20
DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ (NECH ZAVLÁDNE)......20
DUCHU SVÄTÝ, VOLÁM PRÍĎ...........................20
DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ K NÁM............................20
JAK JELEŇ – ŽALM 42 (ZOŠLI DÁŽĎ)...............20
MOCNE SA MA DOTKNI......................................20
NAPLŇ MA DUCHOM SVOJÍM............................21
NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ.............................21
NECHAJ RIEKU TIECŤ.........................................21
PANE, ZOŠLI SVOJHO DUCHA...........................21
PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ K NÁM.............................22
PŘIĎ K NÁM, PŘIĎ DUCHU SVATÝ...................22
PRÍĎ, SVÄTÝ DUCH..............................................22
PRÍĎ UŽ, PRÍĎ DUCHU STVORITEĽU...............22
RUACH....................................................................22
SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY................................23
TY SI NAJVYŠŠÍ.....................................................23
ZJEDNOTENÍ V DUCHU.......................................23
ŽALM 16 (OCHRÁŇ MA BOŽE)...........................24
ŽALM 19 (NEBESIA TI ROZPOVEDIA)..............24
ŽALM 23 (PÁN JE MÔJ PASTIER)......................25
ŽALM 23 (PASTIER MÔJ).....................................25
ŽALM 45 (SÁM KRÁĽ ZATÚŽIL)........................26
ŽALM 51 (ODVRÁŤ SVOJU TVÁR)....................26
ŽALM 62 (V BOHU JE MOJA SPÁSA).................26
ŽALM 63 (BOŽE, TY SI MÔJ BOH)......................26
ŽALM 97 (SPIEVAJ PÁNOVI)...............................27
ŽALM 110 (PÁN POVEDAL MÔJMU).................27
ŽALM 113 (CHVÁĽTE SLUŽOBNÍCI).................27
ŽALM 113 (CHVÁĽTE SLUŽOBNÍCI 2)..............27
ŽALM 116 (DÔVEROVAL SOM)...........................28
ŽALM 118 (MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN).....28
ŽALM 121 (SVOJ ZRAK UPIERAM)....................28
ŽALM 122 (ZARADOVAL SOM SA)....................29
ŽALM 124 (NAŠA DUŠA UNIKLA)......................29
ŽALM 126 (KEĎ PÁN PRIVÁDZAL)...................30
ŽALM 127 (AK PÁN NESTAVIA DOM)...............30
ŽALM 130 (Z HLBÍN VOLÁM).............................31
ŽALM 133................................................................31
ŽALM 131 (PANE, MOJE SRDCE)........................31
ŽALM 139 (KAM MÔŽEM UJSŤ)........................32
ŽALM 142 – (NAHLAS VOLÁM K PÁNOVI).....32
ŽALM 146 (BLAHOSLAVENÍ CHUDOBNÍ)........32
ŽALM 148 (PÁNOVI NECH ZNIE).......................33
ŽALM BUTTERFLY®............................................33
BOŽE DOBRÝ, OTČE LÁSKAVÝ.........................34
BOŽE, OBETUJEM.................................................34
DÁVAM VŠETKO ..................................................34
DOBROREČÍME TI BOŽE.....................................35
CHLIEB TI A VÍNO.................................................35
JE TO KRV...............................................................36
KAŽDÝ DEŇ JE VEĽKÝ DAR..............................36
KOĽKO ZÁHAD MÁ (JE TO ZÁZRAK, VIEM)...36
KRISTUS – ŽIVÝ CHLIEB.....................................37
NA STOLE SPÁSY..................................................37
NESIEME PANE, CHLIEB A VÍNO ..................37
OBETA (STOJÍM PRED TEBOU SÁM).................38
OBETA SRDCA.......................................................38
OBETU SKLADÁM................................................39
OTČE NÁŠ, VŠEMOHÚCI PANE..........................39
PANE, MÁLO MÁM ŤA RÁD................................39
PANE, VŽDY, KEĎ TVOJU SVÄTOSŤ.................39
POĎ A VZDAJ .......................................................40
PRIJMI, PANE, OBETU..........................................40
PREMENA (VÍNOM A CHLEBOM ŤA VÍTAM). .40
PRIJMI TIETO NAŠE DARY..................................41
PROSÍM PREMEŇ MA...........................................41
SMIEŠ SA POZRIEŤ NA OLTÁR...........................41
TAK AKO DÁŽĎ A ČI ROSA.................................42
TO JE ZVLÁŠTNY CHLIEB...................................42
VĎAKA....................................................................42
ZVELEBENÝ SI BOŽE ..........................................42
VÍNNY KMEŇ.........................................................43
ZO VŠETKÉHO ČO MÁME...................................43
ABBA, OTČE...........................................................44
Á-Á-Á-ALELUJA....................................................44
AJ KEBY NEKVITOL FÍG......................................44
AJ NA CESTÁCH ZLÝCH......................................45
AK SA MILUJEME.................................................45
ALELUJA, SLÁVA..................................................45
ANJELI.....................................................................46
ANJEL (BOLO TO KRÁSNE)................................46
ANJEL STRÁŽNY...................................................47
AŽ DO KONCA DNÍ ..............................................47
BARTIMEJ, TIMEJOV SYN...................................48
BARTIMEJ, PANE JEŽIŠU KRISTE......................48
BIBLE.......................................................................48
BLESS THE LORD MY SOUL...............................49
BOH JE LÁSKA.......................................................49
BOH JE TAK BLÍZKO NÁS .................................49
BOH JE STÁLE MEDZI NAMI (IMANUEL)........49
BOH ŤA MILUJE.....................................................49
BOŽE, OTČE, TERAZ VIDÍM................................50
BOŽIA LÁSKA JE TAK KRÁSNA .......................50
BOŽIA LÁSKA PRÍĎ ............................................50
BUDEM SPIEVAŤ...................................................50
BUDEM AKO STROM............................................51
BUĎME JEDNO SRDCE (HYMNA FESTA '96)...51
BUĎ VÔĽA TVOJA................................................51
CESTOU S NAMI....................................................52
ČI SI VEĽKÝ A ČI MALÝ......................................52
CON DIO..................................................................52
ČO MÁM ROBIŤ, PANE?.......................................53
PREHLTNUTÝ (KRIŽIACI) ..................................53
DESAŤTISÍC PRÍBEHOV......................................53
DNES PIESEŇ HRÁM (VODOPÁDY)..................54
DNES PRED TVÁROU PÁNA...............................54
DNES VIEM, ŽE CHCEM.......................................54
DO TMY NAŠICH DNÍ...........................................54
DRŽ MA BLIŽŠIE...................................................55
DUCH NÁŠHO PÁNA (TALBOT).........................55
EL ŠADAJ................................................................55
HLEDÁM TVOJI TVÁŘ.........................................56
HOSANA NA VÝSOSTI.........................................56
CHVÁĽ DUŠA MOJA HOSPODINA.....................56
EMANUEL (SME TU S NÍM).................................56
HLADNÝ.................................................................58
CHCEM, PANE, CHVÁLIŤ ŤA..............................58
CHCEM TI, PANE, SPIEVAŤ ...............................58
CHVÁLIM ŤA, JEŽIŠ (ANI OKO NEVIDELO)....59
CHVÁLIME ŤA, BOŽE..........................................59
CHVÁĽ, PÁNA, CHVÁĽ........................................59
IBA TY.....................................................................59
JA TO VIEM.............................................................60
JA TÚŽIM DNES HĽADAŤ....................................60
JA VERÍM, ŽE ŽIJE.................................................60
JA VERÍM, ŽE TO JEŽIŠ........................................60
JAK VYSLOVIŤ VĎAKU MÁM............................61
JEDINE S LÁSKOU................................................61
JEDNEJ NOCI..........................................................62
JEDNY ŠATY NOHY BOSÉ...................................62
JE KRÁSNE ÍSŤ ....................................................62
JE STÁLE PRÍTOMNÁ...........................................63
JEREMIÁŠ (NAŠLI SA TVOJE SLOVÁ)..............63
JEREMIÁŠ 2 (ZVÁDZAL SI MA, PANE)..............63
JESUS TOLD ME....................................................63
JEŽIŠ, BUĎ MOJÍM PÁNOM.................................64
JEŽIŠ, JEŽIŠ............................................................64
JEŽIŠ, TY SI MA POZNAL.....................................64
JEŽIŠ, TY SI MÔJ JEŽIŠ (JE MI DOBRE)............64
JEŽIŠ, TY SI MÔJ PÁN, PIESEŇ SI SRDCU DAL. .65
JEŽIŠ, TY SI MÔJ PÁN – VLÁDNI MI.................65
JEŽIŠ, TY SI SKALOU...........................................65
KAM BY SOM ŠIEL...............................................65
KAM SA VŠETCI PONÁHĽAME..........................66
KAŽDÝ HRÁ NIEČO INÉ......................................66
KEĎ SA CÍTIŠ OPUSTENÝ SÁM..........................67
KEBY SI MAL.........................................................67
KEBY SI MAL.........................................................67
KEĎ BUDEŠ PÁLIŤ PÝCHU.................................67
KEĎ ŤA KRISTUS VOLÁ......................................68
KENGURA...............................................................68
KLANIAM SA TI VRÚCNE...................................68
KOĽKOKRÁT.........................................................69
KOĽKO ZLA A KOĽKO DOBRA..........................69
KRÁĽOV KRÁĽ......................................................70
KRÁĽOVSKÝ TITUL.............................................70
KRÍDLA...................................................................70
KROK SEM – KROK TAM.....................................71
KTO JE PÁNOM DŽUNGLE..................................71
KTO STVORIL........................................................71
K TEBE, PANE, VOLÁM........................................71
KOL RINA VIŠUA (HEBR.)...................................71
KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ........................................72
KTO SI TY...............................................................72
KU KOMU PÔJDEM...............................................73
KU KOMU PÔJDEM, KTO MA PRICHÝLI..........73
KVAPKY (NECH PADAJÚ)....................................74
KVAPKY, KTORÝMI SRDCE SPIEVA BOHU NA
SLÁVU.....................................................................74
KÝM NEPRIŠIEL SI TY ........................................74
LAUDATE DOMINUM...........................................74
LÁSKU DÁ..............................................................75
LÁSKU DÁ..............................................................75
LEN NÁŠ PÁN.........................................................75
LEN TEBE................................................................75
MALÉ KONÍKY ĽÚBI BOH...................................76
MÁRNOTRATNÝ SYN (TAK POVEDZ)..............76
MÁŠ JEDNO SRDCE..............................................77
MILÝ JEŽIŠ, PRIATEĽ DETÍ.................................77
MODLITBY MOJE..................................................77
MOJA MÚDROSŤ...................................................78
MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN...........................78
MOJE MALÉ SVETIELKO
.........78
MOJOU NÁDEJOU JE PÁN...................................78
MOJÍM POVOLANÍM............................................78
MÔJ BOH, VĎAKA TEBE DÝCHAM...................79
MÔJ BOH VĎAKA TEBE DÝCHAM....................79
MÔJ KRÁĽ .............................................................79
MÔJ PÁN DÁVA MI LÁSKU.................................79
MÔJ JEŽIŠ SI SPÁSOU..........................................79
MÔJ PÁN, MOJOU SILOU JE................................80
MÔJ PÁN VYKROČÍ..............................................80
MÔJ SI TY...............................................................80
NA JAZERE JE VEĽKÁ BÚRKA...........................80
NA KRÍDLACH CHVÁLY......................................81
NAD CELOU ZEMOU............................................81
NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ.......................81
NÁDHERNÝ SVÄTÝ..............................................82
NÁDHERNÝ BOH, ŤA ĽÚBIM (ÚŽASNÝ)..........82
NÁJDI V LÁSKE CIEĽ...........................................83
NÁŠ PÁN JE TU S NAMI.......................................83
NÁŠ PÁN ŤA K SEBE VOLÁ................................83
NECH SLNKO SVIETI, KDE SI TY......................84
NECH ZAZNIE CHVÁLA......................................84
NIE NÁS ..................................................................84
NIKTO MA NEMÔŽE ODLÚČIŤ..........................84
NEHANBÍM SA, NEHANBÍM...............................85
NEVIEM DÝCHAŤ.................................................85
R2: NEVIEM, NEVIEM DÝCHAŤ PANE; 2X.......85
NEVIEŠ ODKIAĽ A KAM......................................86
NIČ NIE JE NEMOŽNÉ..........................................86
NIE VŽDY JE SLNKO NA OBLOHE.....................87
R3:DNES UŽ TO VIEM, TY SI TEN VÍŤAZ, JA
VIEM, GOLGOTSKÝ VÍŤAZ, ...............................87
TO VIEM, SI JEŽIŠ KRISTUS, TEBE PATRIŤ
CHCEM....................................................................87
NIEKTO TI CHÝBA................................................87
POZNÁM ZDROJ LÁSKY STÁLEJ, JEŽIŠ JE
DOKONALÝ............................................................87
NOHY JELENÍC......................................................88
NOSÍŠ ......................................................................88
Ó, PANE, JA MUSÍM ÍSŤ ZA TEBOU...................88
Ó, PANE, ZHASÍNA DEŇ.......................................88
NIKODÉM...............................................................89
OBRAZ NEBA.........................................................89
OCHRANCA............................................................90
ODLOŽIL SI SVOJ MAJESTÁT.............................90
ODPUSŤ NÁM........................................................90
OCHOTNÝ SOM VŠETKO STRATIŤ...................90
ON JE JAHVE..........................................................91
ON JE KRÁĽOV KRÁĽ..........................................91
PADÁME..................................................................91
OSTANEM STÁŤ....................................................92
PÁN, HODEN CHVÁL............................................92
PÁN POKOJ PRINÁŠA...........................................92
PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU............................92
PANE BOŽE............................................................93
PANE, MILUJEŠ MA..............................................93
PANE, SMÄDNÍ SME PO TEBE............................93
PANE, SOM TAK RÁD...........................................93
PANE, SOM TAK VEĽMI RÁD..............................93
PANE, VŽDY, KEĎ TVOJU SVÄTOSŤ.................94
PANE, ZJEDNOŤ NÁS............................................94
PATRÍ MI BIELA TYČ............................................94
PIESEŇ CHVÁLY...................................................94
PIESEŇ O SVÄTOM AUGUSTÍNOVI...................95
PRAISE.....................................................................95
POZNÁŠ MA...........................................................95
POZRI, AKO MENÍ MA JEŽIŠ...............................95
POĎ..........................................................................96
POKOJNE, DO TICHA (DÔVERA).......................96
PREHLTNUTÝ........................................................96
POŽEHNANIE SV. FRANTIŠKA...........................97
PREŽÍVAM RADOSŤ.............................................97
PRIATEĽ..................................................................97
PRICHÁDZA ČAS ..................................................98
PRINÁŠAM SVOJE MÚRY....................................98
PRIŠLI SME ŤA CHVÁLIŤ....................................98
PRIŠLI SME ŤA VZÝVAŤ (DO TMY NA SVET). 99
PROSÍM, NEPÝTAJ SA MA...................................99
ROZHODOL SOM SA.............................................99
PÚTNIK..................................................................100
RADOSŤ A NÁDEJ...............................................100
RADOSŤOU VEĽKOU.........................................101
RÁJEM...................................................................101
ROZSIEVAČ..........................................................102 TANCUJEM, SPIEVAM SI....................................116
SAMARITÁN (OLEJ S VÍNOM)..........................102 TEBE PATRÍ CHVÁLA.........................................116
SAMARITÁN (CHAIRÉ)......................................102 TICHO – ZRKADLO PRAVDY............................116
SÁM........................................................................103 TISÍCE DNÍ............................................................117
SI MOJOU SKRÝŠOU .........................................103 TÍ, ČO UVERILI V PÁNA....................................117
SEN.........................................................................103 TIE NAJKRAJŠIE CHVÍLE..................................117
SI LÁSKA..............................................................104 TEBE SPIEVAM ŽALMY CHVÁL.......................117
SI VEČNÝ BOH.....................................................104 TOTO SÚ DNI ELIÁŠA........................................118
SILNEJŠIA AKO SMRŤ........................................104 TO, ČO VYSPIEVAŤ TÚŽIM...............................118
VRAVÍŠ MI: „MÔJ SI TY!“:] „MÔJ SI TY!“......104 TO, ČO VYSPIEVAŤ TÚŽIM...............................118
S LÁSKOU ...........................................................104 TOTO VŠETKO O TEBE JE.................................119
DUCHOM NAPLNÍ ŤA, MÔŽEŠ MAŤ ŽIVOT
TY MA NESIEŠ SÁM............................................119
NOVÝ.....................................................................105 TY NAPĹŇAŠ CHVÁLOU NAŠE ÚSTA.............119
SILU MI DÁVAŠ...................................................105 TY ODPÚŠŤAŠ.....................................................120
S TEBOU JE LEPŠÍ JEDEN DEŇ.........................105 TY SI MI ................................................................120
SLÁVA A ČESŤ PATRÍ TEBE...............................106 TY SI MÔJ PÁN, JA ŤA CHVÁLIM.....................120
SLÁVNY SI KRÁĽ................................................106 TY SI MÔJ PÁN, TY DVÍHAŠ MA......................120
SLOVENSKO MOJE.............................................106 TY SI MÔJ PASTIER.............................................120
SME TVOJE DIETKY...........................................107 TY SI NAJVYŠŠÍ...................................................121
SLOVÁ ZMENIŤ VIE ..........................................107 TY SI MOJOU LÁSKOU.......................................121
SOM MOC MALÝ.................................................108 TY SI, PANE, STÁLE PRI MNE...........................121
SOM DOSŤ MALÝ...............................................108 TY SI PÁNOM MOJICH DNÍ...............................121
SMIEME KRÁČAŤ...............................................108 TY SI PÁNOM, TY SI KRÁĽOM.........................122
SMIEME KRÁČAŤ...............................................108 TY SI VZDUCH, ČO DÝCHAM...........................122
3. CHCEME LÁSKU ĽUĎOM ROZDÁVAŤ.......108 UMENIE ŽIVOTA.................................................122
SOM STRÁPENÝ..................................................108 UČENÍCI................................................................122
SOM VYPRAHLÁ ZEM.......................................109 ÚŽASNÝ PÁN (KEĎ BOŽÍ SYN)........................123
SPÁJA NÁS NÁDEJ A LÁSKA............................109 ÚŽASNÝ PÁN (TMOU SVETLO).......................123
SPASENIE MÔJ PÁN MI DAL.............................110 V BOHU JE MOJA SPÁSA...................................123
SPIEVAJ PÁNOVI ................................................110 V JEHO NÁRUČÍ..................................................123
SPOMIENKA.........................................................110 V NEBI JE PARÁDNA KLÍMA............................124
SRDCE CHVÁLY..................................................111 VANITA DI VANITA.............................................124
STRETNÚŤ SA S ĽUĎMI.....................................111 VELEBIŤ ŤA BUDEM, PANE..............................124
STRETOL MA DNES PÁN....................................111 VĎAKA JEŽIŠ.......................................................125
SÚCIT NEKONEČNÝ...........................................111 VEĽKÝ PÁN..........................................................125
SVADOBNÁ...........................................................112 VIEM, ŽE ČOSI NÁM CHÝBA............................125
SVÄTOSŤ JE.........................................................112 VIEM, ŽE JEŽIŠ PRÍDE........................................126
SVÄTOSŤ JE.........................................................112 VITAJ, PANE, VITAJ.............................................126
2. VERNOSŤ JE... 3. PRAVDA JE... 4. LÁSKA JE... VODY NEZAHASIA LÁSKU TÚ.........................126
................................................................................112 VÍŤAZ ĽUDSKÝCH SĹZ.....................................127
SVETLO.................................................................112 V SMELEJ DÔVERE ...........................................127
TY SI PÁNOM, TY SI KRÁĽOM.........................112 VOĽ SI SÁM..........................................................128
SVETLO VIERY....................................................112 VŠADE VÔKOL....................................................128
SVETLO SVETA (SVIEŤ SVETLO TMÁM) ......113 VŠETKY NÁRODY CHVÁLU VZDAJTE...........128
SVETLOM SI MI...................................................113 VŠETKO V TEBE MÁM.......................................129
SHEMA IZRAEL...................................................114 VŠETKY NÁRODY, TLIESKAJTE RUKAMI.....129
TAK ČOHO SA BÁŤ.............................................114 VYKÚP ČAS..........................................................129
TAK PRÍĎ .............................................................114 VYVYŠUJEM TEBA, PANE.................................130
TERAZ PRÍĎ ......................................................114 VZDAJME VĎAKU..............................................130
TAK VSTÁVAJ......................................................115 VZDÁM TI CHVÁLU...........................................130
TAM, KDE SI TY...................................................115 VZNEŠENÝ...........................................................130
TAM, TAM PRED TVOJU ....................................115 ZACHRÁNENÍ......................................................131
ZLOŽ SVOJU STAROSŤ......................................131
ZAPÁLENÍ OHŇOM V SRDCI............................131
ZÍDENÍ AKO RODINA SME ...............................131
ZVELEBUJTE PÁNA............................................132
ŽIWHAT.................................................................132
ŽE ZHREŠIL SOM, VIEM....................................132
PADÁM NA TVÁR................................................132
ŽIŤ, S TEBOU ÍSŤ.................................................133
ŽIŤ, ŽIŤ, PRE LÁSKU ŽIŤ...................................133
KAPITÁN JEŽIŠ....................................................133
CAPITAN GESÙ....................................................134
VANITA DI VANITA (Z FILMU FILIP NERI).....134
MÁRNOSŤ NAD MÁRNOSŤ...............................134
WHEN THE MUSIC FADES (HUDBA DOHRÁVA)
................................................................................135
HUNGRY (HLADNÝ PRICHÁDZAM)................135
HERE I AM TO WORSHIP /DO TMY NA SVET 135
OPEN THE EYES OF MY HEART ......................136
ROZLÚČKA...........................................................136
AVE MÁRIA..........................................................137
FATIMSKÝ KRAJ (AVE, AVE).............................137
ČAKAJÚ ŤA NÁSTRAHY....................................137
FIATOM TO ZAČALO (NECH SA STANE)........138
JEDNÝM HLASOM VOLÁME............................138
KEĎ KĽAČÍM PRED TEBOU..............................138
KEĎ NEVIEŠ KAM...............................................139
KTO RAZ STÁL UŽ TAM....................................139
LÁSKAVÁ PANNA...............................................140
LITÁNIE (MATKA, TY NÁS POZNÁŠ)..............140
MAGNIFICAT........................................................141
MADONNA...........................................................141
MÁM POCIT BLAHA...........................................141
MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ.............................141
MÁRIA, MATKA KRISTOVA..............................142
MÁRIA MATKA LÁSKAVÁ.................................142
MÁRIA MATKA, OCHRANKYŇA NAŠA ........142
MÁRIA, MÁRIA, TY CHRÁŇ..............................143
MÁRIA, PLNÁ MILOSTI ..................................143
MÁRIA – TY ÚŽASNÝ KVIETOK......................143
MÁRIA – VOGLIAMO AMARTI.........................144
MÁRIA, TY MATKA ............................................144
MÁŠ V DUŠI PIESEŇ...........................................145
MILOSTI PLNÁ.....................................................145
MILUJEM MÁRIU................................................145
PÄŤDESIAT PERÁL.............................................146
POSLAL BOH ANJELA........................................146
POZNÁM JEDNO DIEVČA KRÁSNE.................146
ROZŽÍHÁ...............................................................147
SALVE REGINA....................................................147
SI DIEVČA SPRÁVNE .........................................147
ŠŤASTIE................................................................148
TÁTO PIESEŇ.......................................................148
TICHO V SKROMNEJ, MALEJ IZBE.................149 JASNOU REČOU HOVORÍ..................................171 PRAVDA VÍŤAZÍ..................................................195
TY SI TÁ, ČO SA STÁLE KORÍ...........................149 JEŽIŠ MÔJ.............................................................172 PŘÍTEL TVÚJ........................................................195
VĎAČIŤ TI CHCEM, MAMA.............................150 JEŽIŠ NA KRÍŽI....................................................172 VRÁŤ TROCHU LÁSKY MEDZI NÁS...............196
VĎAKA TI, MÁRIA..............................................150 K TEBE, PANE, VOLÁM......................................173
VELEBÍ S RADOSŤOU........................................150 KRÍŽOVÁ CESTA (OPUSTENÝ TAK SÁM)......173
ZDRAVAS MÁRIA................................................151 KEĎ TRPÍŠ............................................................174
ZNEJ PIESEŇ MÁRII............................................151 KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY..................................174
VŽDY JE S NAMI TÁ...........................................151 LÁSKA, ČO NIE JE MILOVANÁ........................174
DAJ MI, PANE, DUŠE...........................................152 MAJSTER MÔJ......................................................175
DA MIHI ANIMAS................................................152 NA DREVE KRÍŽA...............................................175
DON BOSCO JE NAŠÍM VZOROM....................152 NAD MŔTVOU NÁDEJOU..................................176
DON BOSCO VIENI CON NOI............................153 NASLEDUJ MA.....................................................176
MLADÍ ĽUDIA (DON BOSCO, DON BOSCO). .153 NA ZEM PADOL SIVÝ TIEŇ...............................177
NAD HLAVOU SLNKO........................................154 OTVÁRAJTE BRÁNY..........................................177
Ó DON BOSCO NA OLTÁRI................................154 QUO VADIS (KAM KRÁČAŠ, PANE).................178
SALVE, DON BOSCO SANTO (SK)....................154 PREČO MLČÍŠ, PANE..........................................178
SME MLÁDEŽ......................................................155 PIESEŇ POKÁNIA .............................................179
TURÍNSKYMI ULICAMI.....................................155 POHĽAD NA KRÍŽ...............................................179
ZOSTAŇ S NAMI..................................................156 PO CESTE KRÁČAL.............................................180
DNES ZAŽIARI NAD NAMI SVETLO ............157 PRIŠIEL NA ZEM..................................................180
HERODES..............................................................157 SI SÁM...................................................................181
KOLEDY - ZMES ...............................................158 SVITÁ.....................................................................181
KEĎ ANJEL MÁRIU OSLOVIL...........................159 ZÁZRAK VYKÚPENIA........................................182
MARANA THA......................................................160 ALELUJA SLÁVA.................................................183
MESTO SPÍ............................................................160 CHCEME SPIEVAŤ ..............................................183
NEBO SA SKLONILO K ZEMI............................161 JEŽIŠ KRISTUS JE PÁN, VŠETKY.....................183
PÁN KU NÁM PRICHÁDZA...............................161 JEŽIŠ KRISTUS JE PÁNOM................................183
NA SLAME............................................................161 JEŽIŠ ZMŔTVYCH VSTAL.................................184
PIESEŇ STRATENÝCH SYNOV.........................162 JEŽIŠ ŽIJE..............................................................184
POĎME SPOLU.....................................................162 KEĎ SA RAZ PÁN................................................185
POSLAL BOH ANJELA........................................162 NA TRETÍ DEŇ, ALELUJA..................................185
RADOSTNÁ ZVESŤ- INTROIT ........................163 NAŠIEL SOM CESTU...........................................186
RADOSTNÁ ZVESŤ- GLÓRIA............................163 ON VSTAL Z MŔTVYCH....................................186
RADOSTNÁ ZVESŤ- CREDO (OBETOVANIE) 163 VESMÍROM ZNIE.................................................186
RADOSTNÁ ZVESŤ- SANCTUS.........................164 VIA LUCIS.............................................................187
RADOSTNÁ ZVESŤ- PRIJÍMANIE.....................164 VÍŤAZ KRISTUS...................................................187
RADOSTNÁ ZVESŤ- FINÁLE (K JASLIČKÁM)..164VSTAL ZMŔTVYCH (JEŽIŠ JE LÁSKA)...........187
STOPY V SNEHU..................................................165 VSTAL, VSTAL.....................................................188
SVETLO VIERY ...................................................165 VYKUPITEĽ ŽIJE.................................................188
SVET SNÍVAL.......................................................165 ŽIVÝ JE PÁN.........................................................189
TAJOMNÉ TICHO.................................................166 LÁSKA JE TU S NAMI.........................................190
ŠŤASTIE, ZDRAVIE.............................................166 LIETAM V TOM TIEŽ..........................................190
TICHÁ NOC ..........................................................166 VYZNANIE............................................................190
VYKÚP ČAS..........................................................167 AJ TAK SME STÁLE FRAJERI............................191
BLATOM A TŔNIM...............................................168 DĚKUJI..................................................................191
BOL SI TAM ........................................................168 HOREHRONIE......................................................192
BOHATÝ STAL SA CHUDOBNÝM....................169 LÁSKA...................................................................192
DOKONANÉ..........................................................169 ANDĚL (Z ROZMLÁCENÝHO KOSTELA).......193
DREVENÝ KRÍŽ...................................................170 FAJČENIE ŠKODÍ ZDRAVIU..............................193
GOLGOTSKÉ VÍŤAZSTVO.................................170 CHODÍM PO BRODWAY.....................................193
GETSEMANY........................................................170 LOĎ DO NEZNÁMA............................................194
CHLAP Z KRÍŽA...................................................171 NA KAMENI KÁMEN..........................................194
Na úvod
BEŽÍME ZA PÁNOM JEŽIŠOM
AJ TY SI JEHO BRAT
maj7
C
e
a
F
1. Aj ty si občas už zblúdil, nenašiel si svoje miesto,
C
a
F G
C
Pán hľadá zblúdených ľudí, Ježiš je najlepšou cestou.
Fmaj7
R: Aj ty si jeho brat, aj ty si jeho sestra.
e
On dáva ty smieš brať,
F
G
tak už sa toľko netráp.
a
Máš blízko tento zdroj,
e
zdroj živej vody zdravej.
F
G
Srdce s Jeho spoj a lásku,
C
lásku dávaj ďalej.
2. Každý dnes šťastie si hľadá, denne však vstať musí z pádov,
Pán zaňho výkupné skladá, Ježiš je najkrajšou pravdou.
3. Na cestách tohoto sveta, tak ľahko sa stúpi krivo,
neboj sa, mládež, byť svätá, jediný Ježiš je Život.
Ú
G
C
D
G
1. Bežíme za Pánom Ježišom s radosťou, stále s radosťou.
Pokoj, radosť nájdeme v ňom, s radosťou, bežíme s radosťou.
G
C
G
D
R: On nás tak miloval, že za všetkých ľudí život dal,
G
C
D
G
s ním my životom kráčame, s radosťou, stále s radosťou.
2. Problémy, aj tie s ním riešime, s radosťou, stále s radosťou.
Jemu, priateľovi veríme, s radosťou, veríme s radosťou.
3. Keď ho máme, môžme iným dať, s radosťou, stále s radosťou.
Ježiša, ktorý má nás rád, s radosťou, dávajme s radosťou.
EFFATHA
e
G
D
Otváraj Pánovi nášmu, otváraj, prichádza k nám
a
C
H7
otváraj bratom a sestrám dokorán.
Otváraj Duchu Svätému, otváraj, prichádza k nám,
otváraj Božiemu slovu dokorán.
eGD aC H7
R: Effatha, effatha
Ú 1
Na úvod
h
G
A D A
R: Láska ty večná s nami zostávaj
eDCD
h
G
A
1.
e C
D
a daj pokoj svoj všetkým nám,
Dnes Boží hlas zvoláva nás, pristúpme chváľme, veď pozýva nás.
h
e
A D A h
eA D
pristúpme chváľme, veď pozýva nás.
sám žehnaj nás, o to prosíme a skloň sa milostivo k nám.
Plynúci čas donúti nás, spomaliť, hľadať, to ukryté v nás.
BOŽÍ HLAS
C
D
I: Aj keď cítiš vinu, keď máš strach, že všetko zlé je
On všetky tvoje túžby, prosby vypočuje.
G
C9
D
R: Je tu čas, kedy chváliť Pána na zemi smieš,
je tu čas, kedy zabudnuté obnoviť smieš,
je tu čas, kedy svoje rany vyliečiť smieš,
C
D
je tu čas, kedy ľudí vôkol milovať chceš.
Ú
2. Deň, čo deň hojíš ma z mojich rán, si so mnou, Pane môj.
Deň, čo deň sľúbiť chcem tebe len, byť Tvojím, Ježiš môj.
CHCEM VOJSŤ DO TVOJICH BRÁN
C
F
1. Chcem vojsť do Tvojich brán,
C e
a
srdce plné vďaky mám,
C
F
G
chcem vojsť s poctou do Tvojich nádvorí.
2. Prichádzaš sám, hľadáš svoj smer, často krát padáš, nevidíš cieľ.
C
F
Prichádza čas načerpať síl, odohnať tieň nešťastných chvíľ...
Lebo viem, že to je deň,
C
e
a
ktorý Pán daroval nám
DEŇ, ČO DEŇ
F
G
C
D
A
h
f#
e
A
a teším sa, radosť dal mi Pán.
1. Deň, čo deň túžim ísť za tebou, byť tvojím, Pane môj.
D
A
h
f#
e
A D
F
C
e
a
Deň, čo deň vidím zas biedu len, buď so mnou Ježiš môj.
R: Že radosť dal mi Pán, že radosť dal mi Pán
F
G
C
a teším sa, že radosť dal mi Pán. 2x
Ú 2
Na úvod
NECH TEN CHRÁM
A
f#
1. Nech ten chrám zaplaví svetlo sviec jagavé
D
E4 E
nech nám z úst znejú zvolania jasavé.
Nech ten chrám naplní zástup sŕdc veselých,
mužov, žien, detí, nech jasá svet celý.
A
f#
R: Lebo Pán je živý, lebo Pán je živý,
D
E4E
žije v nás, žije v nás, 2x
ACDFA
Coda: žije v ná –
alebo
A A7 D d A
žije v ná –
ás.
ás.
POĎ, TERAZ JE ČAS
D
D4 D
Poď, teraz je čas vzdať chválu,
A2
e7
G
poď, srdce svoje mu s láskou daj.
Poď, taký aký si chváľ ho,
D
poď, predstúp pred Kráľa, príjme ťa. Poď.
G
D
R: Každý jazyk v ten deň vyzná Ty si Pán,
G
D
G
každý Ti raz úctu vzdá. Tým, čo teraz z láskou
h
G
A4 A
ťa hľadajú, Ty poklad vzácny dáš.
Ú
PRÍĎ K NÁM
E
A
E
H7
R: Príď k nám Tvoj ľud Ťa čaká, príď k nám ako priateľ náš,
E
A
E
H7
E
príď k nám tvoj ľud Ťa čaká, príď k nám ako priateľ náš.
E
A
E
H7
1. Ja spievam a šťastím moja duša horí, (príď k nám ako priateľ náš)
E
A
E
H7 E
tá radosť, Kriste, hradby smútku zborí, (príď k nám ako priateľ náš)
2. Pod hriechom keď padá, človek biedny, slabý
príď k nám ako priateľ náš.
Tvoj príchod, Kriste, hradby smútku zborí,
príď k nám ako priateľ náš.
3. Tou cestou tak mnohí idú ubolení, príď k nám ako priateľ náš.
Zbor hradby i to, čo nás ešte delí, príď k nám ako priateľ náš.
4. Byť veľký a čistý, to si vrúcne žiadam,
príď k nám ako priateľ náš.
Môj život s Tebou, Kriste, bude slávny,
príď k nám ako priateľ náš.
Ú 3
Na úvod
PRICHÁDZAME K TEBE, PANE
PRISTÚPME, CHVÁĽME HO
C
d
G
C
e
a
R: Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti
C
d
/G
G/C
a spoločne Ti chceme poďakovať.:]
D7
G
h
Pristúpme, chváľme ho, to je Syn Boží a lásky dar.
e
C
a
D
On život svoj dal rád nám, zamiloval si nás.
D7
G
h
Nech zvučí pieseň chvál, ako obetu ti skladáme.
e
a A7
D
G
Tú radosť nemôže dať nik, ktorú ty dávaš nám.
C
F G
C
1. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti ďakujeme.
F G
C
Za všetky plody zeme, Ti ďakujeme.
E
a
E
a
F
G
A tiež za prácu, za radosti života, Ti ďakujeme.
2. Za všetky Tvoje slová, Ti ďakujeme.
Že si nám dal život, Ti ďakujeme.
A tiež za Cirkev, ktorá nás spája, Ti ďakujeme.
Ú
C
a
G
e
R: /:Pristúpme, chváľme ho, slávme ho, On je kráľov Kráľ.
C
D
G G7
Piesňou chvály zvelebujme ho:/
C7FadBgC, C7FadG7CF
R: Bg Fd BCF F7
PRIPRAVTE CESTU PÁNOVI
a
e
G D a
e
D
Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky,
každá dolina sa vyplní a každý vrch a kopec zníži.
C
D
C
Čo je krivé – bude priame, a čo je hrboľaté,
D
a
D7
bude cestou hladkou a každé telo uvidí Božiu spásu.
G
D
a
G D
a
e
R: Pane príď, Pane príď, Pane príď, Pane príď!
Ú 4
Na úvod
E
D
E
nemôžem ďalej hlúpo spať, pokús sa vo mne zmŕtvychvstať.
PRIVÍTAJME PÁNA
TIMOTHY
G
D
G
1. Všade tam, kde sú ľudia zídení
D
G
v mene Ježiš, v láske zjednotení.
a
e
C
G
Práve tam Boh zasľúbil, že bude prítomný.
C
G
C
D
Dnes viem, že náš Boh je na tomto mieste prítomný.
E
A
h
E
A
R: Skúšaj, skúšaj, prebuď nás, spíme spánkom zlým.
E
A
h
E
A
Príď a spánok ukonči ránom sviatočným
Ú
2. Ľahšie Ti bolo Pane, zostúpiť do chleba,
ťažšie je cestu nájsť a spôsob, do sŕdc namyslených osôb.
Ľahšie Ti bolo Pane, vystúpiť z tvrdých skál,
ťažšie je čosi dosiahnuť, ak skúšaš ľahostajných hnúť.
C
G
R: Privítajme Pána v tomto chráme,
D
G
nech ho Božia láska sláva naplní,
C
G
D
G
/eD G
svojmu Bohu spievame a hráme pieseň spasených.
PRIVÍTAŤ CHCEM ŤA, PANE
A
E
A EA
E
D
1. Privítať chcem Ťa, Pane, privítať uprostred nás,
E
osláviť návrat zázračný,
D
E
ohlásiť hody pre lačných.
A
E
A E A
E
D
Privítať chcem Ťa, Pane a túžim s Tebou žiť,
Ú 5
Na úvod
S PETROM A ONDREJOM
C
a
1. S Petrom a Ondrejom, Jánom a Jakubom
d
G
chceš mať aj z nás rybárov ľudí.
C
a
Siete nám podávaš, do sveta posielaš,
d
G
C
C7
chceš, aby bol rybolov bohatý, bohatý.
S POKOROU VCHÁDZAM
C/G
G
D
e
S pokorou vchádzam do vnútra chrámu,
C/G
G
D
e
Do vnútra duše - túžim Ťa tu nájsť.
C/G
G
D
e
Raz som Ťa poznal, no veľmi málo,
C/G
G
D
e
že som odchádzal vždy, keď som chcel.
Ú
F G
C C7/
R: Aleluja, aleluja s Tebou svet dobývať chcem.
2x
C
e
R: Ja stojím tu dnes, viem, že aj Ty,
C
D C
2. Chceš v našich srdciach žiť a medzi nami byť a ľudskú
prichádzam za Tebou, aby som mohol byť
nenávisť odplácať láskou.
e
Cmaj7
C
D
Na seba spoliehať nemôže nikto z nás,
uzdravený slepý, uzdravený slepý, uzdravený slepý.
preto nám ducha daj a ním nás sprevádzaj, sprevádzaj.
C
G
Bol si stále blízko pri mne, verný, verný,
3. Vďaka, že každý deň v bratovi Ťa nájdem,
e
D
že i ten najmenší k Tebe je bránou.
túžim nájsť milosť v Tvojom odpustení.
Vďaka, že v bolestiach môžem Ťa nachádzať, vstúpil si do
C
G
každej a tam sa s nami stretávaš.
Bol si stále blízko pri mne, verný, verný,
e
D
4. Vďaka Ti za slovo, vďaka i za dary,
túžim nájsť milosť v Tvojom odpustení...
čo v Cirkvi rozdávaš nám zdarma s láskou.
Vďaka, že spoločne pôjdeme po ceste,
vďaka Ti, najdrahší, vďaky Ti vzdávam, Pane môj.
Ú 6
Na úvod
S TEBOU, PANE, JE NÁM FAJN
D
G
R: S Tebou, Pane, je nám fajn,
A
D
pred Tebou sa nám skrývať netreba,
G
A
D
zďaleka sa usmievaš, ponúkaš nám seba.
A
1. Nechcem byť ako farizej,
D
čo v chráme pyšne stojí sám,
A
ak niečo vo mne dobré je
D
to od veľkého Boha mám.
2. Ako mýtnik prichádzam, odpusť, Pane, slabý som,
Ty mi srdce otváraš, prebývať chcem stále v ňom.
3. My sme deti, ktoré Ty nekonečne miluješ,
ak prídeme s ľútosťou, odpustenie daruješ.
SME Z RÔZNYCH STRÁN
JUŽANIA
D
Dmaj7
1. Sme z rôznych strán a kútov,
e
A
no jedno nás spája,
h
f#
chceme kráčať správnou cestou,
e
A
hľadá ju každý, Ty a ja.
D
Dmaj7
Chceme sa zísť s Tebou, Pane,
e
A
nebrať radšej dávať,
h
f#
pre iných mať plné dlane,
G
A
vedieť sa rozdávať.
Ú
G
A
f#
h
R: V láske nás všetkých spájaš,
e
A
D D7
všetkých, čo chcú s Tebou sa zísť. 2x
2. Jeden s druhým v dobrom sa zísť, nerobiť si prieky,
skúsme všetci spoločne ísť po prúde rieky.
Láska robí zázraky, nad zlobou víťazí,
tak sa chyťme za ruky, nič nás neporazí.
Ú 7
Na úvod
SPIEVAJME NOVÚ PIESEŇ
e
C
D
R: Spievajme novú pieseň Pánovi v zhromaždení spravodlivých.
e
Predstúpme pred Jeho tvár
C
D
e
s pokrikom radostným, s pokrikom víťazným.
C
D
e
1. Vzývajme Pána, On je hoden chvál.
C
D
G
H
Vzývajme Kráľa kráľov, pozdvihnime chvály hlas.
C
D
e
2. Náš Pán je víťaz, nad hriechom zvíťazil.
C
D
G
H
Chválou a úctou je náš Boh korunovaný.
STOJÍME PRED TVÁROU (NÁŠ PÁN DÁVA...)
C
G
a
F
G
R: Stojíme pred tvárou živého Kráľa kráľov
C
G
a
F
Dnes spievame a hlásame: „Ježiš je Pán“
C
F
G F
G F
G
1. Náš Pán dáva život radostný, radostný, radostný
C
F G F
C
Náš Pán dáva život radostný, voľnosť dáva nám.
SVOJMU BOHU
Ú
d
C
a
d
Svojmu Bohu, Kráľovi budem spievať a hrať
B
C
d F C a d B C d
teraz i na veky vekov, Amen. Aleluja, aleluja, aleluja, amen.
SVADBA
E
H7
E
A
H7
1. Pán veľkú svadbu chystá a všetko zaplatí
g#
c#
f#
H7
pozvaní sú na ňu všetci bohatí.
E
H7
E
A
H7
Veď sluha Otcov volá: tak čujte Pánov hlas
g#
c#
A H7 E
chodí kol dokola, no nikto nemá čas.
E
H7 E
A
H7
R: Len múdri ľudia majú srdcia zažaté
E H 7E A H 7 E
Pánovi v ústrety idú.
2. Aj boháč kúpil voly a má ich vyskúšať,
iný v šírom poli zas pšenicu má žať.
A tretí sa dnes žení pre lásku jedinú,
nie je pripravený na tú hostinu.
3. Keď bohatí sú tejto hostiny nehodní,
pozvaní sú na ňu všetci chudobní.
Nech prinesú si srdce len jemu podobné
vieru, nádej, lásku, rúcho svadobné.
Ú 8
Na úvod
TOTO JE DEŇ (TOTO JE DEŇ, TOTO JE DEŇ)
C
Toto je deň, toto je deň,
G
ktorý dal nám Pán, ktorý dal nám Pán,
G7
veseľme sa, veseľme sa
C
C7
i radujme sa v ňom i radujme sa v ňom.
F
C
Toto je deň, ktorý dal nám Pán
F
C
veseľme sa i radujme sa v ňom.
G
C
Toto je deň, toto je deň, ktorý dal nám Pán.
JASAJ V PÁNOVI (TOTO JE DEŇ)
CF,CF GC [:CF G:]
D
G D G
A
D
1. [: Jasaj v Pánovi celá zem, toto je veľký Hospodinov deň.:]
D
GA
R: [: Jasaj v Pánovi :].
2. [: Chváľme Pána - On je prítomný,
on je našich chvál hodný. :]
3. [: Toto je deň, ktorý dal nám Pán
radujme sa, zaznej pieseň chvál. :]
TVOJ HLAS V NÁS
D G
e
G
D
1. Tvoj hlas, Tvoj hlas v nás stále znie,
G
e
G
h
si v nás, si v nás, ako večné svitanie.
f#
G
D
h
Tvoríš nás živou nádejou, sme prsty Tvojich rúk...
f#
G
e
G A4 A
Nosíme svetlo, ktorým chceš do duší preniknúť...
D
G
A
G
D
R: Aj dnes nás voláš svetu dať to najlepšie z nás,
G
A4
A
byť ako soľ, ktorá dáva chuť žiť...
h
G
A
G
D
Nesieme svetlo, nech každý môže Ťa nájsť,
G
A4
A
láska je soľ, ktorá dáva chuť žiť...
Intro:
e
D
Prichádzaš k nám, nech môžme ďalej ísť,
G
Cmaj7
rozjasniť tváre slnkom Tvojej nehy...
e
D
H
H7
Dávať chuť lásky do týchto dní, týchto dní....
E A f# A E A f# A c# g# A E c# g# A f# A H4 H
Outro:
E
A2
H4
A2 E E A2
H4 E
Tvoj hlas, Tvoj hlas v nás stále znie, si v nás, si v nás...
Ú
Ú 9
Na úvod
TVOJ ĽUD
F
C
F BF
1. Tvoj ľud dnes sa s láskou schádza, Bože náš.
g
C
F F7
Tvoj ľud dnes sa s láskou schádza, Bože náš.
B
g
FA d
[:K Tebe kráčame, lebo Ty si dobrotivý,
g
C7
F F7/F
k Tebe kráčame, Ty Pán a Otec náš.
:]
2. Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán.
Aj ja chcem tu v úcte stáť, môj Boh a Pán.
[: Svojim blížnym a tebe slúžiť zo všetkých síl
plný nádeje ti šepkať, Otče náš. :]
VŠETKO ČO MÁM
C
F
e
a
R: Všetko čo mám, to mi dal
C
G
môj Pán, môj Pán, môj Pán, môj Pán.
C
F
e
a F
G
C G
Všetko čo mám, dal mi Pán, nič mi nechýba.
C
F G D
G
1. Láskavý aj dobrý k svojim deťom, Ty si Pane,
C
F
G
D
G
veľmi chcem a preto musím Tvoju lásku dávať ďalej.
2. Každé ráno, každý deň, tiež je darom čo mi dal Pán,
za všetko mu ďakujem, vďačne spievam: A-le-lu-ja!
3. Na plno využiť túžim, Pane, každú chvíľu,
neviem koľko budem žiť, idem ďalej, kým mám silu.
Ú
VŽDY, KEĎ OŽIJEME CHRÁM
M. MILUČKÝ
C
Fmaj
1. Vždy, keď ožijeme chrám, silou modlitieb s prianí,
C
Fmaj
nachádzame kľúče brán, ktoré stratili sa v raji,
a G
F
tu sa nebo otvorí a sám Boh príde v slovách,
a
G
F
v ktorých život pramení, čo zmyslom k ľuďom volá.
C
e
F GC
F
G
R: Dobre je nám tu s Tebou, keď si v nás, viac nie sme sami.
C
e
F GC
e
F
Dobre je nám tu s Tebou, postavím Ti v srdci stan, tým,
G
C
že Tvoje slová zachovám.
2. Pozvanie, to každý má, v duši úprimnej je skryté.
Prijať ho, to znamená srdce Kristom preniknuté.
Tu sa z chleba premení, na večné veky živý,
Jeho krvou spasení sme, z hriechov očistení.
Ú 10
Na úvod
ŽEHNÁ NÁS RUKA PÁNA
G
h
1. Žehná nás ruka Pána keď
C
G
a
D aD
do chrámu vchádzame krokom váhavým.
G
h
C
G
Neťaží nás srdca rana, keď osloví nás
a
D aD
Ježiš slovom láskavým.
G
h
e
R: [:Voláme: Sláva, keď v mene kríža obeť sa začína.
a
C
D
aD
Drahý náš Pán, prenikni nás, voveď nás do raja.:]
Ú
2. Ochotní sme začať znova,
žiť s vierou a láskou svoj život nádherný.
Nepodľahnúť silám temna, v čnosti rásť
rásť a rúchom sa odieť belavým.
Ú 11
Nápevy
PANE ZMILUJ SA
1.
C
d7 G
C
[: Pane zmiluj sa, Pane zmiluj sa.:]
Cmaj
F d7
G
C
[: Kriste zmiluj sa, Kriste zmiluj sa,
d7 G
C
Pane zmiluj sa, Pane z miluj sa. :]
2.
E E4
EA7E
E4
H7 C7 H7
Pane, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa,
E
E7
Aa E
H7 E GA E
Pane, zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
3.
D
e
A
D h
f#
G
A
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, zmiluj sa.
D
e
A
D h
f#
G
A
Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa
D
e
A
D h
f#
G
A
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, zmiluj sa.
4.
C
G
d
a F C
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane zmiluj sa,
d
G
Pane zmiluj sa.
C
G
d
a F
C
Kriste, zmiluj sa, zmiluj sa, Kriste, zmiluj sa,
d
G A7
Kriste, zmiluj sa.
4,5.
D
A
e
h G D / f#
e
AD
Pane, zmiluj sa, zmiluj sa, Pane zmiluj sa, Pane, zmiluj sa.
5.
a
e a
e
Ježišu ukrižovaný, ľutujem hriechy ľutujem,
Ježišu ukrižovaný, Kyrie eleison.
6.
D
D4 D
D4
Pane, zmiluj sa, (Pane, zmiluj sa)
h
A G
A
Kriste, zmiluj sa, (Kriste, zmiluj sa)
D
D4 D
D4 DD4 D
Pane, zmiluj sa, (Pane, zmiluj sa)
7.
h
f#
c#
Amaj
Pa-ne, zmi-luj sa,
Kri-ste, zmi-luj sa,
(Pa-ne zmi-luj sa)
(Kri-ste,
D
h
Pa-ne, zmi-luj sa,
zmi-luj sa)
(Pa-ne, zmi-luj sa)
*
Nápevy
ALELUJA
1.
D f#
G
D G D
E A(D)
Aleluja, alelu, aleluja, aleluja, aleluja.
2.
G C D
CG G7 CA
G D G
Aleluja, ale-aleluja, ale-aleluja, aleluja, aleluja.
3.
E H A
E A E
H7
Aleluja, alelu, aleluja, aleluja, aleluja.
4.
F C B
F
C B F
Aleluja, aleluja. Aleluja, aleluja.
5.
CaF G
CaFG C a F G
CaFG
A-a-a- aleluja,
A-a-a- aleluja.
6.
a
G
F d E a
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
7.
G a G F G C e a D G C9
G
aG
FG C e a DG
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
12. A/D/A
A/E/A
D
E A
(Ale-ale-ale-luuja )3x Aleluja, Aleluja
8.
D
GA
D
D4D
D4D
Aleluja, aleluja, alelu-ja, aleluja (aleluja, aleluja)
D
GA
D D4D D4D ... H7
Aleluja, aleluja, alelu-ja, aleluja
E
AH
E
E4E E4E
Aleluja, aleluja, alelu-ja, aleluja (aleluja, aleluja)
E
AH
E E4E
Aleluja, aleluja, alelu-ja, aleluja
9. D C D C G D
A-le-lu-uja, alelu-uja.
10.
D G
G
e D a G A D
A - le - lu - ja, a - le - lu - ja.
11. Shrek
D G
h
G
D A D
Aleluja, Aleluja, Aleluja, Aleluuuuja.
*
Nápevy
PROSÍME ŤA, BOŽE
e
e7
C6
D
Prosíme Ťa, Bože, vyslyš prosby naše,
G C
a6 H 7
nádejou posilni nás.
e
e7
C6
D
Príď kráľovstvo Tvoje, buď vždy vôľa Tvoja,
G6
a6 H7 e
príď, Tvoj pokoj do nás.
VERŠ PRED EVANJELIOM
e
G
D
e
Chvála Ti Kriste kráľ večnej slávy.
C
G
H7
e
Chvála Ti Kriste kráľ večnej slávy.
2.
e
G
D
e
G D
e
Chvála Ti a sláva, Ježišu Kriste, chvála Ti a sláva naveky.
VERÍM V BOHA
G
a7
G
C D7
Verím v Boha, Otca Všemohúceho,
G
e
a7 D7
Stvoriteľa neba i zeme.
G
a7
G
C
G
I v Ježiša Krista, Syna Jeho jediného, nášho Pána
e
a7
D7 G e f#7 G#7
ktorý sa počal z Ducha Svätého.
c#
f#
H7 c#
f#
H7
Narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta,
c#
a
g# c# f#
H7
bol ukrižovaný,
umrel a bol pochovaný.
c#
Zostúpil k zosnulým,
f#
H7
tretieho dňa vstal z mŕtvych,
c#
f#
H7 c#
vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha,
a
g# c#
Otca Všemohúceho.
f#
H7
D7
Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych.
G
a7 G C
Verím v Ducha Svätého,
G
e
a7
v svätú Cirkev katolickú.
G
a7
V spoločenstvo svätých,
G
C
G
e
v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela
a7
D7 G ea7D7G
a v život večný. Amen.
*
Nápevy
SVÄTÝ, SVÄTÝ
GehG
e
h
C
D
Svätý, svätý, svätý, Pane Bože svetov nekonečných,
C h
a e
C A
D
si slávny a skrývaš, svoju slávu vo svojich dielach.
GD GD
C
D
G
[: Hosana, hosana, hosana, buď Kráľovi kráľov.:]
e
a
V mene Pánovom k nám dnes vchádzaš,
C D
G
Ty požehnaný Pánov.
GD GD
C
D
G
[: Hosana, hosana, hosana, buď Kráľovi kráľov.:]
A
A7
D
H
A
E
A
Svätý, svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov.
A7 D H
A
E A
Plné sú, nebesia i zem Tvojej slávy.
FG
A
G
D
E
Hosana, hosana, hosana na výsostiach!
A A7
D
H
A
E A
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
FG
A
F
G A
Hosana, hosana, hosana na výsostiach!
4. (kapo 2)
A
c#
f#
D
E
Svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov.
A c# f#
D
E
Plné sú, nebesia i zem Tvojej slávy.
A
c#
[: Hosana, hosana, hosana, hosana,
D E
A
E
hosana na výsostiach! :]
A
D
E
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
A
c#
[: Hosana, hosana, hosana, hosana,
D E
A
E/A
hosana na výsostiach! :]
5.
G
C
Edim G
a
D G
Svätý, svätý, svätý, svätý, Pán Boh všetkých svetov.
G
C Edim
G
aDG
Plné sú, nebesia i zem Tvojej slávy.
D# F G
F
C
D
hosana, hosana, hosana na výsostiach!
G
C
Edim
G
a D G
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
D#F G
D#
F
G G 4G
hosana, hosana, hosana na výsostiach!
*
Nápevy
6.
a
C
D E a
C
D FE
Svätý, svätý, svätý... Pán Boh všetkých svetov
a
C
D E F
E
Plné sú nebesia i zem Tvojej slávy
7. (Talbot)
a
C D
E a
C
D
FE
Hosana na výsostiach, Hosana na výsostiach,
a
C D
E FE
Hosana na výsostiach, á....
F G6
a
F G6
a
Hosana, Pán Pánov, Hosana, Kráľ Kráľov
C
d
F
E
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom
a
C D E
a
C D FE
Hosana na výsostiach, Hosana na výsostiach,
a
C D
E FE
Hosana na výsostiach,
a
C D
E FE
Hosana na výsostiach,
a
C D
E
Hosana na výsostiach
a
a7
F
E
a a7
Pán, svätý Pán, ktorý vládneš nám, láskavý
F
E
a
a7
F
E
Pán, Ty v nebi máš trón, a zem, nebesá plné sú tvojej slávy
a
a7
F
E
Vchádzaš k nám v mene Pána, požehnaný
F G6
a
F G6
a
Hosana, Pán Pánov, Hosana, Kráľ Kráľov
F G6 E a
F G6
a
Hosana, hosana, hosana, Kráľ Kráľov
2x
8.
E2
D2
C2
E2
Svätý, svätý, svätý je Pán Boh všetkých svetov,
E2
D2
C2
E2
plné sú nebesia i zem Tvojej slávy.
f# A
E
f# A
E
Hosana na výsostiach, hosana na výsostiach.
E2
D2 C2
E2
Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom.
f# A
E
f# A
E
Hosana na výsostiach, hosana na výsostiach.
*
Nápevy
OTČE NÁŠ
FdgCF
d g
C
F
d
g
C
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
F d
g C F dgCF
príď kráľovstvo Tvoje.
C
f
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,
C
f
chlieb náš každodenný daj nám dnes
b
C b
C
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame
C7
F
d
g
C
svojim vinníkom a neuveď nás do pokušenia,
F d
gCF dgCF
ale zbav nás zlého.
OTČE NÁŠ
F C d
C
B
g C
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
F
C
príď kráľovstvo Tvoje.
d
B g
C D
Buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi,
G
F
chlieb náš každodenný daj nám dnes
G
F
C
G4 G
odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom
e
hC
D C
G4G
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
OTČE NÁŠ (OPAKOVAČKA)
D
h
[: Otče náš, :] [: ktorý si na nebesiach, :]
e/A
D
[: posväť sa meno Tvoje, :] [: posväť sa meno Tvoje. :]
h
[: Príď kráľovstvo Tvoje, :] [: buď vôľa Tvoja, :]
e/A
D/D7
[: ako v nebi, :] [: tak i na zemi. :]
G
D
[: Chlieb náš každodenný, :] [: daj nám dnes, :]
e/A
D/D7
[: a odpusť nám, :] [: naše viny, :]
G
D
[: ako i my odpúšťame, :] [: svojim vinníkom, :]
e/A
D
[: ako i my odpúšťame, :] [: svojim vinníkom. :]
h
[: A neuveď nás, :] [: do pokušenia, :]
e/A
DD4DD2D
[: ale zbav nás zlého, :] [: zbav nás zlého.:]
*
Nápevy
OTČE NÁŠ
OTČE NÁŠ (BB)
FESTA
C
G
a
Otče, ktorý bývaš nad nami
F
C
G
a meno máš nad všetkými menami
e
a
Príď kráľovstvo snov (príď kráľovstvo snov),
e
a
aj s vôľou tvojou (aj s vôľou tvojou)
F
G
Ako v nebi tak i na zemi.
(Otče náš....) A
D
A
h
Chlieb, čo prinášaš nám každý deň
G
D
A
Tak daj nám aj dnes, veď žijeme len preň
f#
h
A odpusť nám viny (a odpusť nám viny),
f#
h
Tak jak to robíme iným (tak jak to robíme iným)
G
A
A zbav od všetkého zla. Amen.
*
h
G
A
h
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
h
A
G
príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja
A
h F#
ako v nebi, tak i na zemi,
G
A
chlieb náš každodenný daj nám dnes
G
A
D
E
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom
A
E
D
E A DdA
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého.
OTČE NÁŠ (POMALÝ)
G
CG
D
e C
a
D
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
e h4
C
e
a
G
F
príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi,
d
a
CD
tak i na zemi,
G
C
a
e
chlieb náš každodenný daj nám dnes
C
a
D e
h4
C
e
a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom
a
F
d
d
A4-3
a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, zbav nás zlého.
Nápevy
BARÁNOK BOŽÍ
1.
E
H
A
E
H
E H7
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
E
H
A
E
H
E D7
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami,
G
D
C
G
a
CDG
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
2.
a
d G
CC/H a
d G CC/H
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami
a
d
G
CC/H a
d G a
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
3.
D f#
h
E
GA
D A
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
D f#
h
E
GA
D H7
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
E g#
c#
F#
A
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
H
c# A
H
E E4E
daruj nám pokoj, daruj nám pokoj
GC9GC9GC9G ...D dopísať akordy!
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
4. e
C
eD
G
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
D
G
C
De
zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
zmiluj sa nad nami, zmiluj sa nad nami.
e
C
eD
G
Baránok Boží, ktorý snímaš hriechy sveta,
D
G
C
De C
De
daruj nám pokoj, daruj nám pokoj, daruj nám pokoj.
5. E
A7
E
c# f#
H7
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
E
A7
E
c# f#
H7
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.
E
A7
Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta,
E
H7 A7H7A7 E
H7 A7H7A7 E
daruj nám pokoj, daruj nám pokoj
6. e D e
e
C
D
e
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. 2x
DG
a
e
[: Agnus Dei, qui tollis peccata mundi
D
C
e
dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem.
*
K Duchu Svätému
DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ K NÁM
BOH, KTORÝ PLANIE
DS
h
e
A
D h
e
AD h e AD
Duchu Svätý, príď k nám, naplň srdcia naše, ohňom lásky.
RIEKA ŽIVOTA
E
A
H
E
Ty si ten Boh, ktorý planie, zošli oheň na nás, Pane. 2x
H
A
Ty si ten Boh, ktorý horí, Ty si ten, čo rany hojí,
počuť krídla holubice, bude ako na Turíce.
DUCHU SVÄTÝ, PRÍĎ (NECH ZAVLÁDNE)
h
A
D GD
G
A
Duchu Svätý, príď, Duchu Svätý, príď 2x
G
D
G
D
Nech zavládne viera, nech zavládne nádej,
G
D
A
nech zavládne láska v nás.
DUCHU SVÄTÝ, VOLÁM PRÍĎ
D
a
Duchu Svätý, volám: „Príď, (2x) oheň mojej duši daj, (2x)
G
D
oheň môjmu telu daj, (2x) rozpáľ ma! " (2x)
a
G
D
a
G
D
Všemohúci Boh tu s nami je, nekonečne milostivý je
ukazuje dobrotivú tvár, voči tým ktorí milovať Ho chcú.
JAK JELEŇ – ŽALM 42 (Zošli dážď)
e C
D
e
C
D/e
e/D
[: Jak jeleň - dychtí za vodou, ja, Bože - túžim za Tebou :]
e
C
G
D
Zošli dážď, zošli dážď, dosť bolo sucha,
Zošli dážď, zošli dážď, Svätého Ducha,
Zošli dážď, zošli dážď, nové Turíce,
Zošli dážď, zošli dážď, rozjasaj srdce.
MOCNE SA MA DOTKNI
K:MUSIC
e
C2
[: Duchu Svätý príď, zostúp s ohňom svojím,
G
D
srdce moje naplň, túžim byť len Tvojím.
Ruky prázdne mám a pred Tebou stojím,
mocne sa ma dotkni, mocne sa ma dotkni:]
GD e
C
GD C
D
Príď, radosť do srdca vlej mi, príď, pošli ma, ja chcem ísť, (hej!)
príď, nový zápal daj mi, príď, s Tebou túžim žiť.
DS 20
K Duchu Svätému
NAPLŇ MA DUCHOM SVOJÍM
C/d
a/G
[:Naplň ma Duchom svojím. :]
C E a
F
G
Nechcem byť prázdny džbán, plň ma Ty, Pane, sám.
a/F
e
[:Naplň ma Duchom svojím. :]
C
G
C
Prosím Ťa, naplň ma, nech Duchom oplývam.
NECH TVOJ DUCH PRETEKÁ
D
h
1. Nech tvoj Duch preteká ako rieka mohutná, nech
G
A
tvoj Duch preteká ako rieka mohutná!
2./:A rany uzdraví ako rieka mohutná.:/
3./:A bolesť odplaví ako rieka mohutná.:/
4./:Pokojom naplní ako rieka mohutná.:/
5./:Nech zaznie hymna chvál ako rieka mohutná.:/
NECHAJ RIEKU TIECŤ
E
E4 E
1. Pane biedny som prosím obdar ma, A2
E4 E
stratený k Tebe volám nájdi ma, nechaj rieku tiecť.
DS
2. Otvor zrak môj chcem Teba uvidieť,
život večný Tvoj nechaj vo mne znieť,
A2
E4E A2
H 2 H 4H 2
nechaj rieku tiecť, nechaj rieku tiecť.
E
H2 A2
H2
R: Nechaj rieku tiecť. Nechaj rieku tiecť.
Duchu svätý príď s mocou k nám.
A2
E4 E
Nechaj rieku tiecť, nechaj rieku tiecť.
C
e
G
A
deň v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má.
PANE, ZOŠLI SVOJHO DUCHA
e
D
G
C
G
D
R: [:Pane, zošli svojho Ducha a obnov tvárnosť zeme. :]
C
G
D
C
G
D
1. Dobroreč, duša moja Pánovi, Pane môj, nesmierne veľký.
Odel si sa do slávy, do svetla si sa zahalil.
2. Aké mnohoraké sú Tvoje diela, Pane, všetko si múdro urobil
zem je plná Tvojho stvorenstva. Dobroreč, duša moja Pánovi.
3. Všetko to čaká na Teba, že im dáš pokrm v pravý čas.
Ty im ho dáš, oni ho zbierajú, otváraš svoju ruku.
4. Odnímaš im dych a hneď hynú a vracajú sa do prachu.
Keď zošleš Ducha, sú stvorené a obnovuješ tvárnosť zeme.
DS 21
PRÍĎ DUCHU SVÄTÝ K NÁM
D
e
Príď Duchu Svätý k nám, príď so svojím dotykom,
G
A
e
A
svoju náruč otváram pred tvojím vľúdnym pokojom.
D
h
Príď do mojich zmätkov, príď do mojich obáv,
G
e
A
príď do mojich neistôt, príď do mojich nekľudov.
PŘIĎ K NÁM, PŘIĎ DUCHU SVATÝ
G
D
e
C
Přiď k nám, přiď, Duchu Svatý, buď nám ochranou,
přiď k nám, přiď, Duchu Svatý a proměň celý život náš.
G
D
e
D
1. Duchu Svatý, sestup k nám, v našem nitru obnov chrám.
2. Ty jsi dárce darů všech, co má člověk ve prospěch.
3. Všichni, kdo tě vzýváme, spoj nás v jedno, prosíme.
PRÍĎ, SVÄTÝ DUCH
e,D.e
Príď, Svätý Duch, vojdi do nás, príď, Svätý Duch plápolaj v nás.
Príď, Svätý Duch, oživuj nás, Duchu Svätý príď!
K Duchu Svätému
1. Príď, Duchu, prenikni nás, Príď Duchu, zastav sa pri nás.
Príď, Duchu, vlož život do nás, poznať daj sa nám.
DS
2. Príď Ty Duch, Duch svätosti, príď Ty Duch, Duch múdrosti.
Príď, Ty Duch, Duch lásky, poznať daj sa nám.
3. Príď, Duchu a zjednoť nás, príď Duchu a naplň nás.
Príď, Duchu a obnov nás, poznať daj sa nám.
PRÍĎ UŽ, PRÍĎ DUCHU STVORITEĽU
G
D
e
C G
D
G D
1. Príď už, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu Zmierenia.
G
D
e
C
G D
G D
Príď už a premeň ľudstvo celé v nové stvorenia.
G
D
e
h
C
D
GD
R: Duchu Svätý svojou mocou v láske obnov nás,
nenechaj nás kráčať nocou, osvieť rozum náš.
2. Prebuď nás svojím Duchom Svätým, zažeň temnotu.
Navráť zblúdilých, prebuď hluchých, žehnaj životu.
3. Prebuď svedomie otupených, zbližuj národy.
Zavej a priveď zotročených v ríšu slobody.
RUACH
e
a
H7 e
Ruach, Ruach, Ruach
Nie silou, nie mocou našou, lež mocou Ducha Svätého.
DS 22
K Duchu Svätému
SLNKO KRISTOVEJ LÁSKY
D
G
A
G
G AG
Slnko Kristovej lásky nech ožiari nás,
D
G
A
G
AA7
oheň Svätého Ducha nech zapáli nás.
e
h
e
h
Nech netlejeme len, nech nezhasína deň,
C
e
G
A
deň, v ktorom sa Jeho milosť oslavovať má.
TY SI NAJVYŠŠÍ
(CaFG)
[: Ty si najvyšší, Ty si Pán, to čo mám Tebe ponúkam. :]
[: Obnov ma svojím Duchom Svätým,
nech ako Ty stále svietim.:]
ZJEDNOTENÍ V DUCHU
e
a
e
1. Zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním,
a
e
zjednotení v Duchu, zjednotení s Ním.
a
e
Prosíme, by jednota bola obnovená v nás.
C
Aby svet celý spoznal
e
a
svedkov Kristových v nás,
e
a
e
aby svet celý uzrel lásku v nás.
DS
2. [: Pôjdeme verne spolu, podaj mi svoju dlaň, :]
budeme ľuďom hlásať radostnú zvesť nádeje,
že náš Pán kráča s nami, že náš Pán s nami je,
že nás všetkých nekonečne miluje!
3. [: Pán nám dáva poslanie posvätiť tento svet, :]
hájiť dôstojnosť ľudskú, ktorou Boh obdaril nás.
Rozvíjať dary Ducha, rozvíjať viery jas,
šíriť lásku Krista, ktorý žije v nás.
4. [: Nech znie chvála Otcovi, ktorý stvoril náš svet, :]
chvála buď Ježišovi, ktorý je náš Spasiteľ.
Duchu tiež vzdajme chválu, ktorý prebýva v nás,
Duchu vzdajme chválu, ktorý žije v nás.
DS 23
Žalmy
ŽALM 19 (Nebesia ti rozpovedia)
ŽALM 16 (Ochráň ma Bože)
SALEZIÁNI
e
C
D
e/G
R: [: Ochráň ma Bože k Tebe sa utiekam. :]
D
GD
e
1. Hovorím Pánovi: Ty si môj Pán.
Pre mňa niet šťastia bez Teba.
Svätým a slávnym mužom v krajine
patrí moja plná priazeň.
Rozmnožujú sa útrapy tých,
čo sa ženú za cudzími bôžikmi.
Krv vylievať nebudem, na ich obetu.
2. Ty, Pane, si môj podiel na dedičstve
a kalichu, v Tvojich rukách je, Pane môj osud.
Pripadol mi diel v kraji prekrásnom
a je to pre mňa znamenité dedičstvo.
Velebím Pána, čo ma múdrosťou obdaril,
v noci ma k tomu moje srdce vyzýva.
3. Pána mám vždy pred očami, s Jeho pomocou nepadnem.
Preto sa moje srdce raduje a moja duša plesá v nádeji.
4. Moju dušu nenecháš v podsvetí,
Tvoj svätý porušenie neuzrie.
Ukážeš mi cestu života. U teba je plnosť radosti.
ž
G
a
1.Nebesia ti rozpovedia o sláve Boha,
D
G
dielo jeho rúk zvestuje modrá obloha.
e
h
C
D
**Deň dňu hovorí Pánovo slovo, noc noci povedá známostí mnoho
Niet rečí, nieto slov, nepočuť ich hlas, ich zvuk sa vznáša
po zemi zas a zas. ** Aj slnku postavil na oblohe svoj stan,
ako ženích prichádza a hreje tvoju dlaň.
G
C
E
a
D D7
R: Tak čuj a otvor svoje oči dnes, tak ver a poznaj, že Boh láska je
H7
e
C
D
že zákon Boží dokonalý, verný a stály ťa poteší.
2.Vzácnejšie nad zlato sú, sladšie ako med
tvoje súdy Pane môj a lepších od nich niet
Kto z nás môže rozumieť poblúdeniam v nás?
Od tých skrytých, Ježiš môj, očisti ma zas.
Ako sluha z milosti tu stojím pre Tebou.
Ty ma ochráň od pýchy, čo vládne nado mnou.
Len tak budem dokonalý a čistý od viny,
chcem žiť podľa Tvojej vôle, Pán môj jediný.
R2: Tak príď, ja otváram Ti srdce dnes, môj Pán, len Ty máš právo
súd vyniesť. Tvoj zákon Boží dokonalý, verný a stály, ma poteší.
Ž 24
Žalmy
ŽALM 23 (Pán je môj pastier)
SALEZIÁNI
G
h
C G
R: [: Pán je môj Pastier, nič mi nechýba,
a
C
pasie ma na zelených pašienkach.
a
C
e D
C
Vodí ma k tichým vodám, dušu mi osviežuje.
e
D
C
Vodí ma po správnych chodníkoch,
D
G
verný svojmu menu. :]
C
D
1. I keby som mal ísť tmavou dolinou,
e
C
nebudem sa báť zlého.
D
G
Tvoj prút a Tvoja palica, tie sú mi útechou.
ŽALM 23 (Pastier môj)
TIMOTHY
C
G
a
C
G
a
1. Pán Boh je pastier môj, nič mi nebude chýbať
na pastvách zelených, dobrú pašu mi chystá
k vodám tichým vodí, dušu moju napĺňa aG
cestou spravodlivom, kvôli sebe sprevádza
ž
D
A
h
G
R: Aj keby som dolinou šiel, kde tôňa smrti svoj príbytok má
ja nebudem sa zlého báť, veď Ty si stále so mnou
Tvoj prút a tvoja palica ma posilňujú na mojich cestách
a pred mojimi nepriateľmi mi bohatý stôl chystáš
2. Olej pomazania leješ na moju hlavu
pohár mi napĺňaš, pohár môj preteká
3. Dobré a milosť len, budú vždy so mnou kráčať
v dome Hospodina, budem naveky bývať
2. Prestieraš mi stôl, pred očami mojich protivníkov.
Leješ mi olej na hlavu, kalich až po okraj napĺňaš.
3. Dobrota a milosť budú ma sprevádzať
po všetky dni môjho života.
A budem bývať v dome Pánovom,
mnoho a mnoho dní. R…
Ž 25
Žalmy
ŽALM 45 (Sám Kráľ zatúžil)
SALEZIÁNI
a F
G
a F
R: [: Sám kráľ zatúžil za tvojou krásou,
G FG
a
on je tvoj Pán, vzdaj mu poklonu. :]
Žalm 62 (V Bohu je moja spása)
H e C G D e C H
e
CD G
V Bohu je moja spása i sláva moja, len Boh je moja sila.
e
C
G D e
a6 H
e
a H7
e
Len v Bohu nájde pokoj duša moja, v ňom je nádej moja.
ž
ŽALM 63 (Bože, Ty si môj Boh)
C
F
SALEZIÁNI
1. Čuj dcéra a pozoruj, nakloň svoj sluch,
C
G
F
G
d
G
1. Bože Ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k Tebe,
zabudni na svoj ľud a na dom svojho otca.
za Tebou prahne moja duša, za Tebou túži moje telo;
Dcéry z Týru ti prinesú dary,
d
F
o tvoju priazeň sa budú uchádzať veľmoži národa
ako
vyschnutá,
pustá
zem
bez
vody,
2.
C
G
Vznešená je dcéra kráľovská vnútri, jej odevom sú zlaté tkanivá.
tak Ťa túžim uzrieť vo svätyni.
V pestrom rúchu ju vedú ku kráľovi, za ňou ti privádzajú jej
d
F
družice.
Veď
Tvoja
milosť
lepšia
je
než
život,
3.
G
Sprevádza ich jasot radostný, tak vstupujú do kráľovského paláca.
moje pery budú Ťa oslavovať.
Miesta tvojich otcov zaujmú synovia, kniežatami nad zemou ich
urobíš.
C
G
d
F
R: [:Moja duša sa vinie k Tebe, ujímaš sa ma svojou pravicou.:]
Žalm 51 (Odvráť svoju tvár)
G
h
C
G
R: [: Odvráť svoju tvár od mojich hriechov
C
G
C D
a zotri všetky moje viny. :]
(žalm recitovaný…)
2. Celý život Ťa chcem velebiť a k modlitbe dvíhať svoje ruky.
Sťa na bohatej hostine, sa moja duša nasýti.
Na svojom lôžku myslím na Teba, o Tebe rozjímam hneď za rána.
Lebo Ty si mi pomáhal a pod ochranou Tvojich krídel zaplesám.
Ž 26
Žalmy
ŽALM 97 (Spievaj Pánovi)
A.BRADUARDI – VANITÀ DI VANITÀ
d
B
F
R: Spievaj Pánovi, spievaj Pánovi, pieseň novú aleluja.
g
C
BC d
Vykonal veci zázračné, aleluja.
2x
F
C
g
d
1. Spievaj Pánovi pieseň novú, lebo vykonal veci zázračné,
F
C
B
C
d
víťazstvo je dielom jeho pravice a jeho svätého ramena.
2. Pán oznámil svoju spásu,
pred očami pohanov vyjavil spravodlivosť,
rozpamätal sa na svoju dobrotu
a na svoju vernosť voči Izraelovi.
3. Uzreli všetky končiny zeme spásu nášho Boha,
na chválu Božiu jasaj celá zem, plesajte, radujte sa a hrajte.
ŽALM 110 (Pán povedal môjmu)
D
A
G
A
[: Pán povedal môjmu Pánovi: "Seď po mojej pravici,
D
A
kým nepoložím Tvojich nepriateľov,
G
A
D
za podnožku Tvojim nohám.":]
ŽALM 113 (Chváľte služobníci)
SALEZIÁNI
E
A
H7 E
A
H7 E
1. Chváľte, služobníci Pánovi, chváľte meno Pánovo.
Nech je velebené meno Pánovo, odteraz až naveky.
ž
2. Od východu slnka až po západ, nech je oslávené meno Pánovo.
Vyvýšený je Pán nad všetky národy a jeho sláva nad nebesia.
3. Kto je ako Pán, náš Boh, čo tróni na výsostiach,
a predsa dbá o všetko nepatrné, na nebi i na zemi.
4. Z prachu dvíha chudobného a zo smetiska povyšuje bedára.
A dáva mu sedieť vedľa kniežat, vedľa kniežat svojho ľudu.
Neplodnej dáva bývať v dome ako šťastnej matke detí.
ŽALM 113 (Chváľte služobníci 2)
e
G
R: Chváľte, služobníci, chváľte svojho Pána,
D
e
meno Ježiš, aleluja. 2x
1. Tam, kde znie plač v srdciach zranených,
Boh posiela svoje slovo. 2x
2. Pán volá nás k sebe na Sion, kde prebýva v svojej sláve. 2x
3. Tam tvoje deti tancujú s radosťou, meno Ježiš prespevujú. 2x
4. Boh pre svoj ľud žehná celú zem, pokoj nech má Jeruzalem. 2X
Ž 27
Žalmy
ŽALM 116 (Dôveroval som)
SALEZIÁNI
a
Fmaj7
G
C
1. Dôveroval som, aj keď som povedal,
G
e
a
som veľmi pokorený.
Fmaj7
G
a
V rozrušení som vyriekol všetci ľudia klamú.
2. Čím sa odvďačím Pánovi za všetko, čo mi dal?
Vezmem kalich spásy, budem vzývať meno Pánovo.
3. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom.
V Pánových očiach má veľkú cenu smrť jeho svätých.
F
G
a
R: Pane, som Tvoj sluha a syn tvojej služobnice.
C
G
e
F
Ty si mi putá rozviazal, obetu chvály Ti prinesiem
a
G
F e
a
a budem vzývať meno Tvoje, Najvyšší.
4. Pánovi splním svoje sľuby pred všetkým jeho ľudom,
v nádvoriach domu Pánovho, v tebe Jeruzalem.
ŽALM 118 (Moja sila a chvála je Pán)
D
h
G
A
[:Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom:]
Dh
G
A
[: Silný je Pán, On sa mi stal záchrancom:]
ž
ŽALM 121 (Svoj zrak upieram)
SALEZIÁNI
D
G
D
1. Svoj zrak upieram na vrchy, príde mi odtiaľ pomoc?
pomoc mi príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
hAD
G A h
R: Pán ťa stráži, Pán je tvoja záštita.
G A D
e
G
D
Za dňa ťa slnko nezraní, ani mesiac za noci.
2. Nedovolí, by sa tvoja noha zachvela,
ten, čo ťa stráži nezdriemne.
Nedrieme, veru ani nespí, ten, čo stráži Izraela.
3. Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého,
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod
odteraz až naveky.
Ž 28
Žalmy
ŽALM 122 (Zaradoval som sa)
SALEZIÁNI
C
F
C
R: Zaradoval som sa, keď mi povedali,
F
G
C
pôjdeme do domu Pánovho.
F
C
Naše nohy Pane už stoja,
a
G
C
v tvojich bránach Jeruzalem.
a
G
1. Jeruzalem vystavané mesto
F
C
spojené je v jeden celok.
a
G
Tam prichádzajú kmene Pánove,
F
C
aby velebili meno Pánovo.
ž
ŽALM 124 (Naša duša unikla)
SALEZIÁNI
D
A
G
A
R: [: Naša duša unikla ako vtáča zo siete poľovníkov.
D
A
G
A
Slučka sa roztrhla a my sme na slobode:]
D
f#
G
D
1. Keby sa nás Pán nebol ujal, nech to povie Izrael,
D
f#
G
A
A7
keby sa nás Pán nebol ujal, keď povstali proti nám.
2. Vari by nás živých prehltli, keď blčala ich zúrivosť.
Vari by nás voda zaliala a riava sa prevalila cez nás.
3. Nech je velebený Pán, že nás nevydal im za korisť.
Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
2. Pre Jeruzalem proste o pokoj,
nech sú bezpeční, čo ťa milujú.
Nech pokoj vládne vnútri tvojich hradieb
a istota v našich palácoch.
3. Kvôli svojim bratom a priateľom
budem hovoriť: Pokoj s tebou!
Kvôli domu Pána, nášho Boha,
budem prosiť o šťastie pre teba.
Ž 29
Žalmy
ŽALM 126 (Keď Pán privádzal)
SALEZIÁNI
d
C
1. Keď Pán privádzal späť sionských zajatcov,
B
d
boli sme ako vo snách.
C
B
d
Ústa sme mali plné radosti a jazyk plný plesania.
F
C
g
R: Veľké veci urobil s nami Pán
d
a máme z toho radosť,
F
C
d
veľké veci urobil s nami Pán.
2. Vtedy sa hovorilo medzi pohanmi:
veľké veci urobil s nimi Pán.
Veľké veci urobil s nami Pán
a máme z toho radosť.
3. Zmeň Pane naše zajatie ako potoky na juhu krajiny.
Tí, čo sejú v slzách, s jasotom budú žať.
4. Keď odchádzali, idúcky plakali, a osivo niesli na siatie
no keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.
Žalm 127 (Ak Pán nestavia dom)
SALEZIÁNI
e
D
C
1. Ak Pán nestavia dom,
a
C
D
márne sa namáhajú tí, čo ho stavajú.
e D
C
Ak Pán nestráži mesto,
a
C
D
nadarmo bdejú jeho strážcovia.
ž
G
D
e
R: Zbytočne vstávate pred svitaním
C
G
D
a líhate si neskoro v noci.
G
D
e
vy, čo jete ťažko zarobený chlieb,
C
D
e DC
lebo on dáva svojim miláčkom spánok.
2. Dedičným darom Pána sú synovia,
jeho odmenou je plod lona.
Čím sú bojovníkovi šípy v ruke,
tým sú vám synovia z mladých liet.
3. Blažený, čo si nimi tulec naplnil,
neutrpí hanbu.
Keď bude rokovať s nepriateľmi v bráne,
neutrpí nikdy hanbu.
Ž 30
Žalmy
ŽALM 130 (Z hlbín volám)
SALEZIÁNI
h
A
D G
A
D
R: Z hlbín volám k Tebe, Pane, Pane, počuj môj hlas.
e G
A G
A
h
Nakloň svoj sluch, k mojej úpenlivej prosbe.
G
D
1. Ak si budeš Pane v pamäti uchovávať neprávosť,
Pane kto obstojí?
G
A A7
Ale Ty si milostivý a mi Ti chceme v bázni slúžiť.
ŽALM 131 (Pane, moje srdce)
SALEZIÁNI
ž
e
D
C
D
1. Pane, moje srdce sa nevystatuje, moje oči nehľadia povýšene.
e
D
Neženiem sa za veľkými vecami
C
h
e D
ani za divmi nedosiahnuteľnými.
G
D
eC
R: Ako nasýtené dieťa v matkinom náručí,
G
D
C
ako nasýtené dieťa, tak je moja duša vo mne. 2x
2.
Spolieham sa na Teba, Pane, moja duša sa spolieha na Tvoje
e
D
C
slovo, moja duša očakáva Pána väčšmi ako strážcovia dennicu. 2. Ale ja som svoju dušu upokojil a utíšil.
e
D C
D
3. Väčšmi ako strážcovia dennicu očakáva Izrael Pána.
Dúfaj Izrael v Pána odteraz až naveky.
Lebo u Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
ŽALM 133
KOMPROMIS (EN)
D
A
R: Aké dobré, aké je milé, keď bratia žijú pospolu.
1. Je to sťa vzácny olej, čo steká na bradu Áronovu,
čo steká na okraj jeho rúcha.
2. Je to sťa rosa na Hermone, čo padá na vrchy sionské.
Tam Pán udeľuje požehnanie
a život naveky, život naveky.
orig.:
How good now delightful it is to live as brothers all together!
It is like a fne oil on the head running down the beard,
running down Aron´s beard.
Ž 31
ŽALM 139 (Kam môžem ujsť)
a E G, a C G. [: FC,FC,FC,Ga :]
c#
1. Kam môžem ujsť Pane pred Tvojím Duchom,
E
H7
kam utiecť pred Tvojou tvárou.
c#
E
H7
Ak vstúpim do neba do podsvetia, počujem volať Ťa kráľom.
A
E A
E
R: Chválim Ťa Pane môj, za všetky Tvoje diela,
A
E H7
c#
obdivuhodné vždy sú a veľmi dobre to viem.
2x
2. Na šírom mori dnes plavím sa sám, myslím si unikol som.
Azda ma tma skryje, zahalí noc, tebe však tma je svetlom.
3. Pane, Ty skúmaš ma a vieš všetko poznáš ma z lona matky.
Utkaný v hlbinách zeme som bol, za takýto čas krátky.
4. Bože môj skúmaj ma moje srdce, všímaj si moje cesty.
Pozri sa, či nejdem bludným smerom a veď ma do večnosti.
ŽALM 142 – (Nahlas volám k Pánovi)
SALEZIÁNI
f#
E
D
E
1. Nahlas volám k Pánovi, úpenlivo ho prosím.
Nariekam pred ním, rozprávam o svojom súžení.
Žalmy
Ja síce klesám na duchu, ale ty poznáš moje chodníky.
Na ceste, ktorou sa uberám, nastavili mi osídlo.
A
E
D
E
R: /: Pane ku tebe volám, ty si moje útočište,
A
E
D h f# A
E A
Pane ku tebe volám, ty si môj podiel v krajine žijúcich:]
2.
Pozeral som sa napravo a videl som, že sa nik nepriznáva ku mne
Nemám kam sa už uchýliť, o môj život nik nestojí.
3.
Všimni si moju úpenlivú prosbu, lebo som hrozne zdeptaný.
Osloboď ma od prenasledovateľov, lebo sú mocnejší ako ja.
4.
Vyveď ma zo žalára, aby som tvoje meno velebil.
Spravodliví sa zhromaždia vôkol mňa, keď mi priazeň prejavíš.
ž
ŽALM 146 (Blahoslavení chudobní)
FESTABANG
e
D
C
e
R: Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo
e
D
H7
1. Pán zachováva vernosť naveky, utláčaným prisudzuje právo,
e
D
e
Hladujúcim dáva chlieb, úúú, Pán vyslobodzuje väzňov.
2. Pán otvára oči slepým, Pán dvíha skľúčených,
Pán miluje spravidlivých, Pán ochraňuje cudzincov
3. Ujíma sa siroty a vdovy, ale hatí cesty hriešnikov, Pán bude
kraľovať naveky, tvoj Boh, Sion, z pokolenia na pokolenie.
Ž 32
Žalmy
ŽALM 148 (Pánovi nech znie)
ŽALM BUTTERFLY®
e
D
C
h e
R: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.
a
D7
Z prachu dvíhaš bedára, čo sa vinou krúti v sebe...
a
D7
Bolesť lásky ponáraš v svetlo modré...
a
D7
Nádej opäť zohrievaš, sila zla sa láme v Tebe...
a
D7
Láska bežíš na pomoc, si srdce milosrdné...
a
D7
a
D7
R: Pane, Ty si milostivý a my Ti chceme v bázni slúžiť.
e
h
e
1. Pánovi nech znie v nebesiach chvála.
D
G
D
e
Svätému Bohu česť nech sa vzdáva.
C
D e
Velebte Pána mocnosti neba,
h
e
Velebte Pána zástupy v nebi.
ž
2. On svojmu ľudu veľkú moc dáva
a z prachu zeme povýši biednych.
Vo svojich svätých zjavuje slávu,
Pán Izraela, veľký a mocný.
3. Slnko i mesiac velebte Pána,
žiarivé hviezdy velebte Pána
nebesia nebies velebte Pána,
vody pod nebom velebte Pána.
4. Pánovo meno nech všetci chvália,
na jeho slovo povstalo všetko,
len jeho meno je hodné chvály,
naveky nech ho stvorenie chváli.
Ž 33
Obetovanie
BOŽE, OBETUJEM
BOŽE DOBRÝ, OTČE LÁSKAVÝ
SALCO
G
C
D
Bože dobrý, Otče láskavý,
G
C
D
prinášame Ti tieto dary.
G
C
D
Chlieb, ktorým si nás obdaril,
G
C
D
G
víno i život oddaný. - i život oddaný
C
D
Prijmi od nás tieto dary
od nás tieto dary, tak
G
C
D
Prijmi od nás život celý
príjmi celý
od nás život celý, tak
G
C
D
Prijmi život plný snahy
príjmi snahy
život plný snahy,
C D
G
ú ten život veselý.
ú - á - á veselý.
Záver:
C D
G
živej lásky a viery, (ú-á-á a viery)
C D
CG
plný, plný nádejí. (ú-á-á nádejí)
a
G
a
G
R: Bože, obetujem Ti svoj život,
a
G
a
Bože, obetujem všetko čo mám,
G
F (a)
čo mám, čo mám, všetko čo mám.
F
C d
a
1. Len kto v Teba verí, nikdy nebude sklamaný,
F
C
d
E
len kto v Teba verí, nebude sklamaný.
2. Dal si nám život, medzi pravými veriacimi
a neodňal si nám nikdy svoju lásku.
o
DÁVAM VŠETKO
G D C, D e D G, D C, D e D G, (: eDGCGeDC G:)
D
A Gmaj
G
1. Dnes chcel by som ti dať to, čo v srdci mám,
A
h
A
D
dávam na oltár k tvojim nohám, kráľov Kráľ,
dnes kladiem svoje sny, ja sa zriekam svojich práv,
už nechcem pyšný stáť, chcem nový život mať.
.
hA D
G
D
h7 A G
R: A dávam všetko, to, čo mám, Tebe Kráľ.
2x
2. Keď túto pieseň hrám, pod krížom stojím sám
a všetky bohatstvá za smeti pokladám,
chcem poznať Teba Kráľ, slávu mena, ktoré máš,
tá radosť nekončí, aj keď s Tebou trpieť mám.
O 34
Obetovanie
DOBROREČÍME TI BOŽE
D
Dmaj7
1. Dobrorečíme Ti Bože, Pane svetov,
e
A
že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb.
D
Dmaj7
Obetujeme ho Tebe, ako plod zeme
e
A
a práce našich rúk,
D
Edim
D A7
aby sa nám stal chlebom života.
D
G
D
G
R: Zvelebený Boh, zvelebený Boh,
D
G A D
zvelebený Boh, naveky.
2x
2. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov,
že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno.
Obetujeme ho Tebe, ako plod viniča
a práce našich rúk, aby sa nám stalo
duchovným nápojom.
CHLIEB TI A VÍNO
d
a da d B A
R: Chlieb Ti a víno prinášame
d
g
Fa d
prijmi tie dary prosíme.
o
g
C
1. Mám prázdne ruky, Pane,
F
B a g
a
že skutkom som ich nenaplnil,
g
C
mám ťažké nohy, Pane,
F
B a g
A
k blížnemu som sa nepriblížil.
2. Mám nemé ústa, Pane,
veď súcit svoj som nevyslovil,
mám choré oči, Pane,
pred biednym som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane,
že som Ťa v blížnych neobjavil,
mám veľkú túžbu Pane,
bys´ láskou srdcia nám naplnil.
O 35
Obetovanie
JE TO KRV
A
Amaj7 f #
D
h
E4E
1. Je to Krv čistá, svätá, Krv Tvoja, čo život nám dá.
f#
E
A
E
f#
Dd
Je to Krv, čo očistí ako sneh belších nás učiní, posvätí.
A
Amaj7
f#
D
h
E
A4A
Je to Tvoja Krv svätá, predivná, môj Ježiš si seba za nás dal.
e
A
D
GA D
spoj nás v jedno Pane náš, spoj nás v svätej obeti.
o
2. Každý deň je veľký dar každý deň, dar k obeti,
o Tvojej láske Pane rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
Nič nie je samé od seba, ako víno tak aj chlieb,
všetko máme od Teba, za všetko Bože ďakujem.
KOĽKO ZÁHAD MÁ (Je to zázrak, viem)
2. Je to Krv, mocná, svätá, Krv Tvoja, čo víťazstvo má.
Je to Krv, Krv Kristova, ktorej moc nám zlým sa skrýva, víťazí.
M.MILUČKÝ
Je to tvoja Krv mocná, predivná,
G
e C
G
C D
[: môj Ježiš, si seba za nás dal. :]
1. Koľko záhad má a koľko tajov skrýva,
Fmaj7
C
G
C D
chlieb,
čo
prijímať
smiem,
a
Ty
v
ňom,
Bože
bývaš.
KAŽDÝ DEŇ JE VEĽKÝ DAR
Vždy sa pýtam sám, či to pochopíme,
D
e
že krv svojich rán odkryl si vo víne.
1. Každý deň je veľký dar, každý deň, dar k obeti,
A
D
G
D e
C D
o Tvojej láske, Pane, rozjímam, ktorá všetko dobré posvätí.
R: Je to zázrak viem, si Boh a máš právo,
e
G
D
e
C D C
c
G D
Deň prináša radosti, ale aj smútok, trápenie,
vložiť
seba
v
chlieb,
na
ktorý
má
nárok,
každý
z
nás
ho
smie.
A
D D7
keď všetko s Pánom prežívam, pripájam sa k jeho obeti.
2. Netúžiš sa skrývať, bývať iba v chrámoch,
G
A
D
h
R: Pridajme všetci na oltár k vínu a chlebu ten svoj dar,
e
A
D
D7
každú snahu príkorie, ale aj to čo poteší.
G
A
D
h
Premieňaš tajomne tento chlieb, víno a vchádzaš doňho sám,
v srdci všetkých nás, chceš mať bohostánok.
Neviem, či mám síl, byť vždy hodný chvíle,
keď sa dávaš nám, v chlebe a vo víne.
3. Daj mi, prosím, moc vždy Ťa v sebe chrániť.
Láskou z Tvojich žíl, svoj život prepáliť.
O 36
Obetovanie
KRISTUS – ŽIVÝ CHLIEB
C
G
a
1. Z Tvojich štedrých darov, Pane, ktorými zem
e7
F
C
d7
G4G
požehnávaš, nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
C
G
a
Zhromaždení v Tvojom chráme, kde nás všetkých
e7
F
C
d7
G C C7
povolávaš, chceme konať obeť, ktorú si nám prikázal.
F
G
a
e
R: Živý chlieb, ktorý zostúpil z neba,
d7
G
a4 a GF
je náš Ježiš Kristus, Pán a Kráľ.
G
a
e7
Vo víne a v kúsku chleba Ťa prijímam,
d7
G
C
tak verím, že život večný mám.
2. Z Tvojich štedrých darov, Pane,
ktorými zem požehnávaš,
nesieme Ti z lásky chlieb a víno na oltár.
V srdci veľkú radosť máme,
že sa nám za pokrm dávaš svojim deťom,
ktoré túžia prísť pred Tvoju tvár.
NA STOLE SPÁSY
STAGG (P.VESELSKÝ)
A A4 A
h
D
A A 4A
1. Na stole spásy a Božej lásky deje sa zázrak nad zázraky.
A A4 A
h
D E
A4A
Na stole spásy a Božej lásky dané sú dary od nás ľudí.
o
A A4 A
h
D
R: Veď sám Boh príde do chleba vína, aby nás očistil od
A A4 A
A A4 A
h
všetkých škvŕn, veď sám Boh príde do nášho chrámu
D
E
A4 A
Otcovi splácať našich vín dlh.
2. Na stole spásy a Božej lásky, kňaz mení víno v Pánovu krv.
Na stole spásy a Božej lásky, Slovo sa stáva Telom Božím.
NESIEME PANE, CHLIEB A VÍNO
d
C
a
d
Nesieme Pane, chlieb a víno, nesieme celý život náš,
C
nesieme Pane, chlieb a víno,
a
d
C a
d
a hľadáme Tvoju tvár, Tvoju tvár, Tvoju svätú tvár.
O 37
Obetovanie
OBETA (Stojím pred Tebou sám)
NEW PROJECT, JESENSKÝ
GeCD
G
e
C
D
1. Stojím pred Tebou sám, Tvoj hlas počujem,
dnes už viem, čo mám, čo Ti darujem...
Všetky túžby, všetky žiale, čo v sebe ukrývam,
Ty ma dvíhaš, napĺňaš dlane, svoju lásku mi dáš.
Ge
C
D
I: Á..., keď padám, Ty ma zodvihneš,
á..., keď volám, Ty ma počuješ,
á..., svoj život s Tebou prežiť chcem,
á..., dnes Ti všetko čo mám obetujem.
G
D
e
C
R: Pane môj, dám Ti celý život svoj,
vezmi si čo chceš, chcem navždy byť len Tvoj.
Keď kráčať budem sám, dnes už viem, že Ty si tu,
v Tvojej láske zrodený nájdem nádej, istotu.
2. Dnes prichádzaš sám, a ja dobre viem,
že to málo, čo mám, Ti obetujem.
OBETA SRDCA
o
CFGC,CFGC,CFGa,CFGC (:FGC,FGC,GFa,aFdFFd,GC:)
D
G
A
D
1. Túžim priniesť na oltár život, čo v sebe mám
G
A
D
Tvojou láskou zlomený chcem Ťa chváliť môj Pán.
G
A
h
Chcem Ti vydať práve dnes každú časť života,
G
A
D
viem, že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
G
A
D
R: Povedz, čo Ti smiem dať, čo priniesť Ti smiem,
si môj láskavý Kráľ, ja len miznúci tieň.
Ježiš viac nemám slov, pieseň doznieva tiež,
G
A
h
aj keď nehodný som, chcem Ti niečo priniesť,
h
G
e
možno len tichý plač, len bolesť čo mám
G
e
A
D
svoju hĺbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli Tebe dýchať smiem, môj dlh splatil si sám,
život svoj si za môj dal, bol to víťazný plán.
Vzal si hanbu z mojich pliec, bol to posledný boj,
otvoril si bránu nebies dnes som iba Tvoj.
O 38
Obetovanie
OBETU SKLADÁM
PANE, MÁLO MÁM ŤA RÁD
D
A
G
D
h
E
e
A
C
F
C
F
1. Obetu skladám pred Tvoj zrak prinášam seba aj čo mám rád. Pane, málo mám Ťa rá-ád,
D
A G
A
Pane, málo mám Ťa rád
Nesmelo stojím a prosím prijmi Pane
C
F
C
F
D
h
G
A A4 A
sklamal som Ťa toľko krá-át,
aj moju neprávosť, hriech, zlobu a môj pád.
sklamal som Ťa toľko krát.
C
F
C
F
C
F
C
G
A
G
C
Preto chcem Ti dať niečo na oltár.
R: [: Prijmi Pane obetu, obetu Tebe z lásky nesenú, nesenú
Preto chcem Ti dať niečo na oltár.
G
C
F C
F
C
lebo iba láska obmýva,
R: Tak prijmi aj to málo čo my máme,
G
F
G
A
F
C
G4 G (C)
FC
lebo iba láska nás dvíha, láska nás, nás dvíha. :]
no s vďakou Ti všetko dáme, aj svoj život. 2x
2. Chcem myslieť na Teba, no vábi ma svet,
kde žijú bez Teba tam lásky niet.
Preto zas prichádzam a dúfam v odpustenie
ja nikdy nepochopím, že ma máš tak rád.
o
PANE, VŽDY, KEĎ TVOJU SVÄTOSŤ
C
F
1. Pane, vždy, keď tvoju svätosť zriem,
vždy, keď vidieť Tvoju krásu smiem
C
F
d G
OTČE NÁŠ, VŠEMOHÚCI PANE
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám,
C
d
G
C
G
C
Keď ma dotyk tvojho srdca teší,
1. Otče náš, všemohúci Pane, otvor nám svoje štedré dlane,
a keď láskou moju vôľu meníš,
F
C
G
C
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
[: zveme Ťa ku našemu stolu, prisadni budeme jesť spolu. :]
FG
ea
d
R: [:Život Ti dám, život Ti dám, veď preto ho mám,
2. Vďaka Ti dobrý Bože vďaka, štedro dáš, čo len duša žiada.
G
C C7/C
[: Ďakujte s nami všetky tvory, ďakujte veď Pán Boh je dobrý. :]
aby bol tvoj chrám :]
O 39
Obetovanie
POĎ A VZDAJ
PREMENA (Vínom a chlebom ťa vítam)
D
h
G A
D G
D
1. Poď a vzdaj vďaku Pánu má ťa rád (má ťa rád).
A7 D
f#
h7 E7
A
Poď a vzdaj vďaku Pánu má ťa rád (má ťa rád).
D
D7
e
R: Keď si sám keď nemáš čas, Pán ho má pre nás
A
Dh e
A D GD
vždy a zas, ó Pane buď vždy s nami.
D
C2
D C2 D
C2
D
C2
1. Vínom a chlebom Ťa vítam, s nádejou, že do nich vstúpiš.
D
C2
D
C2 D
C2
D
C2
Chlieb to je posolstvo klíčkov, víno je nápojom lásky.
2. Nalám chlieb všetkým ľuďom ako On, ako On. 2x
3. Rozdávaj víno lásky ako On, ako On. 2x
PRIJMI, PANE, OBETU
D
A
D A D A D A
1. Prijmi, Pane, obetu, ktorú Ti tu skladám,
naše malé snaženia, v ktorých veľkosť hľadám.
Verím, Pane, že si tu, každý deň a všade,
všetky naše tajomstvá nech sú v tvojej sláve.
E
G
D
A
R: Všetkým nám raz si dal zákon tvojej lásky,
všetkých nás máš nás rád, nech si spieva každý.
ONDREJ ŠTYRÁK
o
h
A
D
D7
R: Lásku sej do našich dní, buď víťaz!
G
D
e DG
D
e
Kries krehké plamienky sŕdc, stále tam v nás láske steľ.
C2
D
C2
D
e
Tak útly, tak vznešený zmeň, čo si v nás zmeniť chcel.
2. Vínom a chlebom nás vítaš, sám seba podávaš ústam.
Spájaš čo nevie sa zblížiť, kriesiš čo podľahlo krížom.
R2: Lásku si naučil rásť a dýchať!
Kries krehké plamienky sŕdc, stále tam v nás láske steľ.
Tak blízky, tak vzdialený zmeň, čo si v nás zmeniť chcel.
...Vínom a chlebom nás núkaš, daj vieru, že do nás vstúpiš... (Dmaj)
O 40
Obetovanie
PRIJMI TIETO NAŠE DARY
D
A
h D7 G
e
A7
1. Prijmi tieto naše dary, Pane, ukry sa vo víne a chlebe.
D
F#
h
Nech sa naša túžba skutkom stane,
D7
G
A
D
tieto dary nesieme z lásky ku Tebe.
2. Táto obeť je obeťou mladých, ktorí chcú svoj život obnoviť.
[:Podľa Tvojich príkazov vždy chcú žiť,
nikto, Pane, nemôže Teba nahradiť.:]
PROSÍM PREMEŇ MA
Juhásová (Južania)
E
g#
A
E
1. Spolu s vínom a chlebom prinášam Ti, Pane, seba.
c#
g#
h
C#
Spolu s vínom a chlebom túžim premeniť sa v Teba.
f#
H
B: Chcem sa dívať na svet Tvojimi očami
E
Emaj7 E7
a ľuďom priniesť Ťa svojimi rukami,
A
C
ó premeň ma, prosím premeň ma,
B
C
F
D
g
R: srdce láskou spáľ, veď ma milosťou, životom neistým.
a
A
d
B
Ty nádej dávaš nám, stačí vnímať
F
B
B
F aH
denne hlas, čo jediný povedie nás.
H
E
g#
A
E
2. Keď sa víno s chlebom premení na Tvoje Telo,
c#
g#
h
C#
zrakom viery Ťa vidím: svoju lásku dávaš vrelo.
B: R:, transpozícia:
C D
G
E a, h H e, C G C G
...srdce láskou spáľ...
o
SMIEŠ SA POZRIEŤ NA OLTÁR
D G A G D A g D4 D
D
G
D G
D(f#)
1. [: Chlieb a víno prinášaš, znova ako každý raz,
G
A
D GAD
keď prídeš pred oltár.
:]
2. [: Smieš pozrieť na Boha, ktorý príde na oltár,
aby prijal ten tvoj dar.:]
3. [: Smieš pozrieť na oltár, keď už príde sme náš Pán,
aby za nás život dal,:] [: aby za nás život dal.:]
O 41
Obetovanie
TAK AKO DÁŽĎ A ČI ROSA
C
F
CGC
F
G
A. Tak ako dážď a či rosa padajú na zem z neba
a
G
F
C
a späť sa tam nevrátia, kým ju nezavlažia,
F
G
FG
pokiaľ zem nevydá chleba.
C
F
C
G
B. Tak sa žiadne z mojich slov nenavráti ku mne,
C
F
G
pokiaľ nevykoná čo som prikázal,
a
G
F
C
pokiaľ nedokončí dielo, ktoré mu bolo zverené,
F
G
F
G
každé jedno z mojich slov, každé jedno z mojich slov.
VĎAKA
D
A
D A
E
A
1. Dobrorečím Ti, Bože, za chlieb, ktorý nám dávaš.
h
D
A
D
A
D
Bez neho žiť nemôžme, v ňom pokrmom sa stávaš.
o
2. A tiež za víno v džbáne, čo srdce obveselí
Či sladké, či kyselé, v krv tvoju sa premení
3. Daj by sme pamätali, že boli a sme tvoji,
Za všetko ďakovali a piesne chvály peli.
4. Daj nám to nezabudnúť, že Ty sa o nás staráš
Chceš s nami vždy pobudnúť, úžasný si Pane náš.
5. Daj nám to nezabudnúť, že vždy sa o nás staráš
Vo dne v noci ťa chváliť, dobrotivý Otče náš.
TO JE ZVLÁŠTNY CHLIEB
C
G
To je zvláštny chlieb a víno tiež,
F
f
C
G
my ho skladáme k Tvojím nohám dnes aj dnes.
C
G
Tvoja láska nech, zotrie každý hriech,
F
f
CG
Tvoja krv Pane, nech nás očistí,
Ty nám dávaš dnes, svojho Syna niesť,
Tvoja moc Pane, nech nás zjednotí.
ZVELEBENÝ SI BOŽE
C
a
e
a F
C
DG
1. Zvelebený si Bože naveky, z Tvojich rúk všetko máme.
C
a
e
a F
C
G C
Zvelebený si Bože naveky, chlieb Ti tu prinášame.
2. ... víno Ti prinášame.
3. ... dary Ti prinášame.
O 42
Obetovanie
VÍNNY KMEŇ
G
D
C
1. Prijmi Pane z našich polí chlieb,
prijmi Pane z našich viníc víno.
e
D
e
D
Z našich polí chlieb, z našich viníc víno.
C
D
Chlieb a víno spásy znamenia
2. Prijmi Pane z Tvojich polí chlieb,
prijmi Pane z Tvojich viníc víno.
Z Tvojich polí chlieb, z Tvojich viníc víno.
Nech nás Tvojou mocou premenia.
GG4 D
G
R: Ty si Pane [:sám pravý vínny kmeň,
e7
D/h
C
D
G
v plodoch máme šťastie, ktoré z Teba len vyrastie. :]
3. Vďaka Pane za krv preliatu,
vďaka za tú obeť Pane, vďaka.
Veď len pre Tvoj kríž, sme Ti Bože blíž.
Vďaka, že nám seba vyjavíš.
4. Vďaka, že si prijal Otcov plán,
že si plnil vôľu Otca svojho.
Z ľudí, že Tvoj čin zobral ťarchu vín,
každý z ľudí je už Boží syn.
ZO VŠETKÉHO ČO MÁME
GEN VERDE
C
Cmaj7
F
C
R1: Zo všetkého čo máme, odteraz nám nepatrí nič
a
e
F
G
prinášame plody Zeme, ktoré Ty rozmnožíš.
C
Cmaj7
F
C
Tu sú naše ruky, použi ich pre svoj plán,
a
e
F G C
aby si svetu vždy dával chlieb, ktorý darúvaš nám.
o
a
e
1. Len kvapku malú si vložil do mojich rúk,
C
C7
A4
A dGea
len kvapku malú si teraz pýtaš späť á....
d
F
G4
G
Táto kvapka v tvojich rukách sa na hojný dážď zmení,
F
C
čo celú zem zúrodní.
R1.
2. Kvapky z našich rúk, premenené na dážď
plodnou vlahou budú pre náš budúci svet á...
Vtedy zem pre nás pripraví, nový sviatok chleba,
ktorý všetky národy nasýti.
R2:Cestám vtedy vietor diaľky náhle otvorí,
obilím prejde a preto, do vône nás ponorí.
Láska vtedy právom celú žatvu rozdelí
zázrak lámania chleba znova celý svet uvidí.
O 43
Univerzálne
ABBA, OTČE
C
F
G
1. Ty si nás vytrhol, Pane,
C
d
G G7
z pút hriechu i od seba samých
C
E
a F
a Kristus stanúc sa bratom
C
d
G G7
nás naučil denne volať k Tebe.
AJ KEBY NEKVITOL FÍG
TRETÍ DEŇ
e
C
1. Aj keby nekvitol fíg, aj keby nerodila zem,
a
G
H7
aj keby nebesá nedoniesli svetlo v nové ráno.
e
C
A aj keď polia zlyhajú a sýpky prázdne zostanú,
a
G
H7
aj keď všetko vôkol volá, že Boh nie je.
[: C F C G :] C E a F C G C G F
R: Abba, Otče,...
G
R: Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas
D
2. Cirkev je ako strom života, ktorý má korene vo večnosti,
a
budem
spievať chvály.
ona preniká našu všednosť a zjavuje všetkým ľuďom Teba.
C
a
H7
3. Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých od smrti. Uprostred trápení, uprostred súžení Ježiš je Pán.
G
D
On privinul si nás k sebe a tak sme sa stali jeho deťmi.
Áno práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chvály.
C
a
C
a
4. Všetci sme bratia a sestry, všetci sme jedna veľká rodina,
Lebo
verím,
v
Neho
verím.
tú pravdu nič nezatemní, bo teraz už nastala jej hodina.
e
( Aj keby nekvitol fíg )
Á-Á-Á-ALELUJA
CaFG
R: Á-Á-Á-Aleluja (plesk,plesk,tlesk,tlesk,tlesk...)
1. Boh ľúbi ma takého, aký som, raduje sa každým mojím
gestom, aleluja, Božia láska nezomiera, ú
2. Keď blízky priateľ opustí, a je tak ťažké odpustiť
keď sa múry v mojom vnútri zrazu rúcajú
keď sa zdá, že to neskončí, slzy sa tlačia do očí
viem, že stojíš blízko tých, čo v Teba dúfajú.
U 44
Univerzálne
AJ NA CESTÁCH ZLÝCH
CONTINENTAL SINGERS (SK)
D
G
D G
D
R: [: Aj na cestách zlých On stráži ma, nie som sám
A
D
Boh mi chráni krok. Keď som vzdialený On ma vie
G
D
G D
AD
vrátiť späť. Stráži ma môj Boh láskavý. :]
h
A
D
G
1. Aj keď blúdim tmou krajom prázdnych slov
A
D
h A
viem, že Pán je blízko nás. Vždy ma vráti späť
D
G
stačí chvíľu chcieť (stačí trochu chcieť).
D
A D
On je môj Boh láskavý.
2. Jemu spievať chcem, kým vládzem len,
za tú lásku, čo nám vždy dá.
Iba On ju vie znovu vrátiť nám (vrátiť nám).
Môj Pán, môj Boh láskavý.
AK SA MILUJEME
D
h
e A
[: Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás. :]
D
h
G
A
[: A jeho láska v nás dosahuje dokonalosť. :]
D
h
e A/D
[: Ak sa milujeme navzájom, Boh je v nás. :]
ALELUJA, SLÁVA
E Esus
Aleluja, sláva 4x
A
Spievam Kráľovi svätých 2x
Aleluja, sláva 2x
HAE HAE HAE HAE
On bol, On je, a má, má prísť
E A E
HE
R: +[: stráži ma môj Boh láskavý, :]
A E
H H7 A E
H
E
stráži ma môj Boh sám – áno, stráži ma môj sám On sám.
EAEAEHEAEHAE
…že nie som sám. Chráni ma láskou Pán, môj Pán. :]
U 45
Univerzálne
ANJELI
G
G7
C
D
R: Ráno a celý deň anjeli nadomnou bdejú, Pane,
G
h e C
D7
G
ráno a celý deň anjeli nadomnou sú.
1. Keď sa ráno prebúdzam anjeli nadomnou bdejú, Pane,
keď sa ráno prebúdzam anjeli nadomnou sú.
2. Keď bežím na autobus anjeli nadomnou bdejú, Pane,
keď bežím na autobus anjeli nadomnou sú.
3. Aj keď brata pokúšam anjeli nadomnou bdejú, Pane,
aj keď brata pokúšam anjeli nadomnou sú.
4. Keď sa cez deň učievam anjeli nadomnou bdejú, Pane,
keď sa cez deň učievam anjeli nadomnou sú.
5. A keď večer zaspávam anjeli nadomnou bdejú, Pane,
a keď večer zaspávam anjeli nadomnou sú.
ANJEL (BOLO TO KRÁSNE)
KOMPROMIS
C
D
e
1. Bolo to krásne, zostalo niečo v nás,
zneli nám básne a pri tom piesní pár.
Tie roky lásky v plnosti s úžasom,
D
z veže už anjel odzvonil týmto dvom, zvonením...
2. Občas sa pýtam, prečo to Boh dal nám,
prežiť tak krásne, čas hnaný ku hviezdam.
Dnes vidím lásku, v ktorej som vždy chcel rásť,
bolo to krásne, počuť tvoj nežný hlas, nádherný...
C
e
R: Nech nás anjel mocný chráni, nech nás Boh vždy drží v
D
C G
dlani, nech nám voľné krídla dá.
Nech naše dni sú krásne, nech nám anjel skladá básne,
nech láska príde k nám.
3. Ak som bol príliš niekedy nemožný,
odpusť mi v láske, nech smieme byť voľní,
v modlitbe dávam do Božích rúk aj deň,
keď som ťa vločkou nazval a sníval sen, sníval...
4. Leto a hviezdy a nočné ticho v nás,
pamätáš dávno, prešiel už tento čas.
Len vetrík tíško popri nás stále vial,
bolo to krásne jak sa ten príbeh dial, pozri, už svitá...
U 46
Univerzálne
ANJEL STRÁŽNY
AŽ DO KONCA DNÍ
N.D.E.
Môj anjel vraví, že som cvok, a preto so mnou lieta celý rok
trojhmaty: |: E(2), c#, A, E(1), H :| 3x konciac E(1)
(E) Včera v noci sa mi zjavil anjel strážny,
(c#) myslela som, že snívam, no on mi vraví: "Zažni!"
A
E
Naozaj tam stál - v tvári celkom vážny,
H
mala som pocit, že ma chce hneď upiecť na ražni
E
H
Môj anjel strážny má ma dosť,
f#
A
vraj zabudnúť mám na minulosť
E
H
môj anjel vraví, že som cvok,
f#
A
a preto so mnou lieta celý rok
Môj anjel mi tvrdí, že mal by som sa zmeniť,
nesprávať sa ako blázon - život si viac ceniť
vykašľať sa na baby, cigary a alkohol,
inak by mi do neba len sotva pomohol
C
D
e
C
D
G
1. Dnes dávaš všetko, čo máš, našiel si Lásku a tak ju stráž.
C
D
e
Boh klope na dvere, kým svet spí.
a7
C
D
On aj v noci bdie a dnes aj ty bdieš s Ním.
2. Láska je úsmev a plač, smútok a strach náhle zmýva dážď.
Cítiš, že Boh je tak blízko nás, cítiš, že s Ním si tak stále viac svoj.
C
G
B: Boh ti práve dal to znamenie tých
a7 C
D
nových dní, krásnych dní.
C
D
e
R: Až do konca dní On chráni ťa láskou,
C
D
G
dnes ti vrátil raj, tak ho vnútri maj.
C
D
e
Až do konca dní má k človeku blízko,
a7
C
D
s ním nikdy nie si sám až do konca dní,
3. Vždy príde otázok pár, čo trápia srdce a trápia tvár.
Vieš, že ťa nezlomia, kým si s Ním,
neboj sa ísť, On vie, čo s tým.
U 47
Univerzálne
BARTIMEJ, TIMEJOV SYN
BARTIMEJ, PANE JEŽIŠU KRISTE
KAPUCÍNI
1.
a
d
G
a
To už prešlo rokov čosi čo sem prišiel prvý krát.
a
d
G
C
Ruka natiahnutá prosí – zmilovanie.
d
a
Tie oči, ktoré dávno odvykli si pozerať.
d
E
Vyhasnuté, tmavé, prázdne.
a
d G
C E
R: Bartimej, Timejov syn, čo chceš, aby som ti urobil?
a
d e
a
Bartimej, Timejov syn, aby som videl.
2.
3.
Choď preč, zmizni, nezavadzaj, prichádza sem prorok sám.
Zbláznil si sa, čo tak kričíš: zmilovanie?
Nevrav, že si Syn Boží, Dávidov syn, Mesiáš.
Nečuje ťa, je to márne.
Oči sa mu otvorili, zajasali životom
a srdce je preplnené, láskou planie.
Viera a húževnatosť zvíťazili nad svetom.
Skončili dni tmy a bázne.
R: Bartimej, Timejov syn, čo chceš, aby som ti urobil?
Bartimej, Timejov syn, Pane, nebo som uvidel.
PETER MILENKY BAND
e
a
e
C
G
D
e
Pane Ježišu Kriste, Synu Boží, zmiluj sa nado mnou hriešnym
staroslovensky:
(Hospodi Isuse Christe, Syne Božij, pomiluj mňa hrišnaho)
BIBLE
NEDVĚD
G
G7
C
1. Mámo, řekni, co to máš, jakou knížku v rukách máš,
G
D7
G
černej obal s křížkem v dlaních schováváš,
řekni, proč s ní chodíš spát, chci to tajemství též znát,
dospělý jsem, už nemusíš se bát.
R: Zákon dnů, co kolem nás dával svět a dával čas,
a
C
G
Bible skrývá to, co měl by nosit den,
zanechá ti v duši pláč, proč to všechno je a nač,
pomáhá, když na dně zmírá touhy sen.
2. Staré listy otvírám, čtu si slova, vždyť je znám,
kdo to psal, řekni, mámo, kdo to psal,
ten nás musel dobře znát, život žil snad tisíckrát,
zas ji schovej, mámo, každý by se smál.
U 48
Univerzálne
BLESS THE LORD MY SOUL
d
G
d
B
C
F A
Bless the Lord my soul and bless his holy name.
d
G
d
B
C
d
Bless the Lord my soul he rescues me from death.
BOH JE LÁSKA
(eDeDe...)
Boh je láska a zákon lásky nám Boh dal,
miluj blížneho tak ako seba, vraví Ježiš nám.
BOH JE TAK BLÍZKO NÁS
d/a/ C/d/C
[: Boh je tak blízko nás, 3x,
B
Boh je v nás. :]
C
F
C
[: Ty si ten dar od Otca nám,
g
d
Ty si tá Láska, čo prišla k nám,
B
C
d
Ty si nás z hriechu vykúpiť chcel, Emanuel. :]
BOH JE STÁLE MEDZI NAMI (Imanuel)
RICHARD ČANAKY
a
F
C
G
1. Boh je stále medzi nami, je stále blízko nás,
pozná všetky tvoje rany, pred Ním sa neschováš.
Boh je práve blízko pri nás, môžeš až k Nemu prísť,
E
chce obmyť to, čo skrývaš, báť sa dnes nemusíš.
a
F C
G a
FC
G
R: Imanuel je blízko nás, Imanuel dotkni sa nás E
Imanuel nemáme síl, Imanuel Ty musíš prísť.
2. Ty si teraz medzi nami, si blízko znavených
poznáš všetky naše rany, pred Tebou niet kam ísť.
Ty si práve blízko pri mne, tu končím pred Tebou,
nech Tvoj Duch vanie ku mne, už viacej nemám slov.
BOH ŤA MILUJE
D
G
D
A
R: Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.
1. Mal by som byť šťastný, aj ty by si mal byť šťastný
a tak by to malo byť!
2. Mohol by som byť smutný, aj ty by si mohol byť smutný
a tak by to nemalo byť!
3. Máme sa mať radi ako bratia a sestry
a tak by to malo byť.
U 49
Univerzálne
BOŽE, OTČE, TERAZ VIDÍM
e
D
Bože, Otče, teraz vidím, aký som bol slepý,
C
H7
Ty však si môj Otec láskyplný, starostlivý Pán.
Teraz som Tvoj syn prijatý, patrím medzi Tvoje deti.
Samotu viac nepoznám, veď Boha Otca pri sebe mám.
e
a
D
G
R: [: Budem spievať chvály, budem spievať chvály,
C
a
H7
H/e
budem spievať chvály, kým život mám. :]
BOŽIA LÁSKA JE TAK KRÁSNA
D
e
G
A
D
1. Božia láska je tak krásna a toľkí pred ňou unikajú.
e
G
A
D
D7
Božia láska je tak krásna, že nič nie je nad jej moc.
G
A
f#
h
R: Keby sme sa ponorili všetci do lásky Kristovej,
e
A
bol by celkom inakší svet,
D
D(e)
D7(A7) D7(D)
všetky naše bôle by sa dali ľahšie niesť.
2. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
že nám svojho Syna poslal a v Ňom nám spásu dal.
3. Božia láska je tak krásna, už poznám cenu Golgoty,
že Ježiš zomrel pre môj hriech a večný život zvíťazil.
4. Božia láska je tak krásna, pochop, že nás tak miloval,
Matku Máriu, že nám poslal, keď Ho najväčší bôľ spaľoval.
BOŽIA LÁSKA PRÍĎ
D
e7 D e7D e7
G A
Božia láska príď, ako mocný oceán,
f#
h f#
h
e7 G A
D
prúď cez nás svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.
<H7
BUDEM SPIEVAŤ
d
B
C
d
1. [:Budem spievať, pretože som spasený.
d
B
C
d
Budem spievať, Ježiš je môj Pán. :]
d
F C
d B
R: [: On je nádejou v čase súženia,
F C
d
viem môj, Pán zachráni ma. :]
2. [:Budem spievať, pretože som slobodný.
Budem spievať, Ježiš zvíťazil. :]
3. [:Bude spievať, pretože som radostný.
Budem spievať, Ježiš ľúbi ma. :]
U 50
Univerzálne
BUDEM AKO STROM
EAE A
E AE A
E
AE
Budem ako strom sadený pri vode (kde? pri vode!)
A
E A H7
E AE
a mojou oporou je mi živý Pán. 3x
c#
g#
c#
F#
1. A keď príde des, ja neutečiem preč. Lebo...
2. A po čase sucha ja viem, že príde dážď. Lebo...
BUĎME JEDNO SRDCE (Hymna Festa '96)
g#7
c#7
f#7
Máme tento krátky deň, čo urobíme s ním, vieme sami,
g#7
c#7
f#7
do duše nám , Pane, dávaš sen, veľkú túžbu po stretaní,
g#7
c#7 f#7
v nás, je v nás a rozoznieva sa tu znova,
g#7
c#7 f# 7
H
z oceánov našich duší zaznievajú slová:
E
A
f#7
H
R: Buďme jedno srdce, jedna duša v Tebe, Pane,
E
A
f#7
H
zjednotení láskou spolu dokážeme viac.
E
A
f#7
H
Buďme jedno srdce, jedna duša v Tebe, Pane,
E
A
f#7
H
E
zjednotení láskou môžme dávať, môžme rásť.
BUĎ VÔĽA TVOJA
KRÍŽIK
(aFCG, aFCG...)
Denne sa modlím: Buď vôľa Tvoja,
Pri tom prosím len nech je ako moja.
Nie je to ľahké prijať to, čo nechcem,
Môže to bolieť, keď pokorný byť neviem.
Ja som chcel niečo a veril, že aj ty chceš,
A dnes už viem to, iba Ty poznáš odpoveď.
Čo sa zdá blízko, Ty vidíš veľmi vzdialené,
Čo ja chcem rýchlo, pre Teba nie je podstatné.
R:
/:Buď vôľa Tvoja, aj keď iná je než tá moja,
buď všetko, čo chceš Ty.:/
Preto sa modlím, nech vôľa moja,
O to Ťa prosím, nech je ako Tvoja.
Nauč ma prijímať z Tvojej ruky všetko,
Nechcem už snívať a potom sa pýtať: Prečo?
U 51
Univerzálne
CESTOU S NAMI
CON DIO
C
a
1. [: Cestou s nami, :] [: kráčaj, Pane, :]
d
G
[: my nechceme, :] [: na mieste stáť. :]
[: Keď zblúdime, :] [: podaj ruku, :]
[: keď padneme, :] [: pomôž vstať. :]
C
a
R: [: A do svetla, :] [: svojho voveď, :]
E
H
c#
Con Dio a fianco a me chi mi impedirà
A
H
E
di alzare un nuovo canto e camminare in libertà?
CINZIA PAGANO MONTISCI/ALBINO MONTISCI
FG
C
voveď nás.
Gesù è il Vincitore, il Principe, il Re
nel cielo a fianco al Padre nella gloria è!
f#
c# H
f#
c# H
2. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
Seguo
il
vessillo
del
Signore
combatterò
per la vittoria!
V srdciach našich zapáľ plameň, v ktorom zhorí smútok a strach.
2x
3. Vezmi smútok, vráť nám radosť, zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať, ťarchu kríža chceme si niesť.
La forza Sua è in me ho fede nel Signor
che vincerò fìnché unito a Lui io resterò!
ČI SI VEĽKÝ A ČI MALÝ
Finché Lui veglierà sopra i passi miei
aiuto e forza il Signore aggiungerà!
E A c#
H E A
c# H f# E/G# A H
Gesù è il Vincitore Gesù Principe e Re! il mio Signore,
G
e
G
e G e
a
Či si veľký a či malý, taký akurát, Boh ťa má rád.
a
D
a
D a D
G
Či si tučný a či chudý, taký akurát, Boh ťa má rád.
G
C On ťa miluje keď sa smeješ,
a On ťa miluje aj keď plačeš,
D On ťa miluje keď sa mračíš,
On ťa miluje aj keď spíš.
G
e G
e
a
D
G
Je to jedno jak sa cítiš a jak vyzeráš, Boh ťa má rád.
Preklad:
U 52
Univerzálne
ČO MÁM ROBIŤ, PANE?
KRIŽIACI
Predohra : /: C C/E F :/
C
C/E
F
C C/H
Čo mám robiť, Pane, keď vidím plakať srdce?
a
G/H
C
C/H
Čo mám robiť, Pane, keď vidím plakať srdce?
DESAŤTISÍC PRÍBEHOV
F. FEDOR
C
F
C
G
F
C
1. Ako vidíš svet spoza svojich múrov? Čo nového ti môže dať?
Keď sa chystáš zriecť všetkých planých túžob,
keď sa chystáš rozhodnúť iba pre Pána.
G
F
C G
F
C
a
e
F
G
B: Čo nového ti môže dať? Čo ešte krásne poskytnúť?
1. Cítim slanosť jeho sĺz, nechcem z nich vidieť mŕtve more.
a
F
G
C
a
e
F
d
G
R: Desaťtisíc príbehov počul som od Pána.
Život ho volá, ale tŕň vbil sa na mieste lásky, kde bolí stokrát viac.
Aké krásne nebo je, a čo sa tam stáva.
Čo Boh ešte pripravil pre tých, čo ho chránia,
2. ako 1. Uletieť chcelo do výšav zbavené zemskej ťažoby.
F
G
C
Lež zem ho plášťom ovíja tŕňovým, čo bolesť rodí ukrutnú.
pre tých, čo ho nesklamú.
a
e
F
d G
3. Chcem plakať s ním, aj keď to zmysel nedáva,
radšej byť bláznom plačlivým, jak múdrym bez sĺz,
čo bolesť nevidí.
2. Počul som, že dnes otváraš hradné brány,
cez ktoré vynesieš kôš plný bied.
Z tých najvyšších striech spadne veľký balík,
balík nepotrebných, prázdnych viet.
4. ako 1.
Priviniem si ho na svoje, nech tŕň sa do mňa vrazí.
Snáď zotriem aspoň jednu slzu a srdce zašepká v radosti úľavy.
DGD,AGD,GD,AGD. [:AGD AGD, hGAD ...GAD:]
U 53
Univerzálne
DNES PIESEŇ HRÁM (Vodopády)
DNES VIEM, ŽE CHCEM
D
A h
A
G
D
A
Dnes pieseň hrám a nie som sám, tebe, Ježiš, môj Majster. (D)
A h A G
D
A
A stále viac ťa túžim mať. Ty si najhlbšou túžbou.
e
h
A e
Nech tečie rieka tvojho života v nás, chcel by som prežiť
A A4 e
h
A
dnes tvoj vodopád. Daj sa mi napiť z tvojho prameňa krás,
G
f#
G A
D f# GA
znovu chcem v úžase stáť. Nechcem bez teba žiť.
...predohra: G G/E G/D G
G
C2
D
G
Dnes viem že chcem za tebou ísť
Dnes viem že chcem počuť tvoj hlas a žiť
Dnes viem že chcem Ti svoje áno dať
Dnes viem že chcem za tebou ísť
DNES PRED TVÁROU PÁNA
e
D
e
1. [: Dnes pred tvárou Pána pokorme sa. :]
a
e
C
D
Nádherný Radca náš, Otec nekonečný
a
G
C
G D
G
Pán zástupov, večný kráľ, za tebou chceme kráčať ...už dnes!
C
D e G
D
C
D e
R: Pán sám, povýši nás, Jeho je vesmír a čas, Pán sám povýši nás.
DO TMY NAŠICH DNÍ
2. [: Oslavujme Ho po všetky dni. :]
3. [: Všetky svoje bôle oddajme mu. :]
4. [: Zaspievajme Pánovi ešte raz. :]
D
a
C
G
D
R: Teraz ja a môj dom chceme slúžiť
Teraz ja a môj dom chceme len pre teba žiť
…už dnes
H
e
Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň
/C D/G G/D
[:ktorý viac nezhasne:]
G D
e h7
C
H
Do tmy našich dní nám dávaš svoj oheň,
e a6 H
e
a6 H
ktorý viac nezhasne, ktorý nikdy nezhasne.
U 54
DRŽ MA BLIŽŠIE
RIEKA ŽIVOTA
G
D
C2
G G
D
C2
G
R: Drž ma bližšie sám deň čo deň, naša láska nech večnosť zrie.
G
D
C2
G
C2
D
G
Daj nech pravdy sa nepustím, z očí nikdy Ťa nestratím
e
D
C G
1. V mojich pádoch aj úspechoch,
e
D
C
G
v mojich šťastných aj smutných dňoch,
e
D
C
G
C
D
moje srdce Ti patrí len, Ty si nádej žijem v nej.
2. Ty si ten ktorý dýcha v nás, Ty si ten, ktorý stráži ma.
Srdce preteká pokojom, keď tvoj hlas smiem počuť v ňom.
3. Nikto neľúbi ako Ty, nik sa nestará ako ty.
Zdá sa nebo si otvoril, Otče, vieš jak mám ťa rád.
Univerzálne
C
G
R: Vždy sprevádza ma svätý Pánov hlas,
C
a
D
svojím duchom ma sám Pán pomazal
C
G
D
C4 G
a káže mi ísť k srdciam úbohým, Pánov hlas volá do sveta krás. :]
Záver: Duch nášho Pána vznáša sa nado mnou.
EL ŠADAJ
d7
G
Cmaj7 e Fmaj7
R: El Šadaj, El šadaj, El elione Adonai,
dBmaj7
GE
a7
GE CGdim
večné meno Pane máš, ku nám v sláve prichádzaš.
d7
G
Cmaj7 e Fmaj7
El šadaj, El šadaj, El elione Adonai,
dBmaj7
GE
CGdim
od vekov až naveky, El šadaj.
DUCH NÁŠHO PÁNA (Talbot)
1. Viem, že Ty si Syna dal, On hriechy na kríži sňal,
obetu dal za nás sám, život večný je náš Pán.
a
C
G
C Cmaj a a7 D
Ty si Pán Boh, ktorý vie, poznáš srdce úprimné,
Duch nášho Pána vznáša sa nado mnou, preto ma Pán pomazal,
z pút našich oslobodíš nás.
a
D
G
D C
priniesť všetkým nám radostnú zvesť úbohým,
2. To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil.
a
a7
D D7
Nikto z ľudí netušil, že sa Mesiáš zjavil.
uzdraviť srdcia zlomených
Veľká
je moc Pánova, veľká láska Kristova,
a hlásať návrat slobody otrokom väzneným, prepustiť utláčaných,
dokonané je pre nás, dokonané je pre nás.
hlásať Pánov milostivý rok, utíšiť smútok strápených,
smútok strápených. (G)
U 55
Univerzálne
HLEDÁM TVOJI TVÁŘ
CHVÁĽ DUŠA MOJA HOSPODINA
TRETÍ DEŇ
RICHARD ČANAKY
e
C
D
Hledám tvoji tvář, Pane můj, hledám tvoji tvář každý den.
Po tobě touží duše má, očekává slovo tvé. (A)
e
C
D
A
R /: Chci jít za tebou, Ježíši, cestou tvou.
e
C
D
A
Chci jít za tebou, Ježíši.:/ za tebou
/: Za tebou, Pane můj, chci jít každý den.
Za tebou, Pane můj, chci jít.:/
(f#, D, A, E)
C
F
a
G
C
[: Hospodina budem chváliť po celý svoj život,
F
a
G
(chváľ duša moja Hospodina,)
svojmu Bohu spievať žalmy, kým budem žiť,
(chváľ duša moja Hospodina.) :]
EMANUEL (SME TU S NÍM)
HOSANA NA VÝSOSTI
F
C
d
B C
1. Hosana, hosana, hosana na výsosti. 2x
B C
F B
C
F
R: Vyvyšujeme Ťa, Ježiš vzývame Ťa,
B
C
F A7 d B
C F
všetci chválu Ti vzdávame hosana na výsosti.
2. Sláva, sláva, sláva kráľovi kráľov.
C
F
a
G
F
G
R: Chváľ duša moja Hospodina, 3x aleluja, aleluja.
2x
E
H
1. To svetlo, ktoré svieti v nás už mnoho ľudských dní
A
H
a v každom z nich svoj zápas s tmou slávne víťazí
aj dnes nám svieti do duší a ukazuje nám,
že bez lásky svet umiera ak už nehľadá. (E A E H)
E
H
2. Zas cesty vedú do Ríma sú vydláždené vierou
A
H
Cdim
a slová evanjelia nám znejú z jeho múrov. Cdim = xx2323
c#
H
Ten čo je s nami a je v nás on Boh aj človek – láska
A
E
H
a opäť cítiš jeho hlas Kristus náš Pán!
U 56
c# A
f#
R: Sme tu s ním vždy pod tým istým Slnkom pod jeho
H
slávnym krížom spievame jedným hlasom:
E
H
A
EH E
H
A
Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel
3. To mesto patrí Pánovi, On zomrel za nás z lásky
a krvou zmenil starý svet, dal svetlo všetkým tmám.
S Petrom za ním kráčame, do sŕdc nám dáva vieru
a živé slovo, čo pomáha a rastie v nás.
G
D
4. Boh najväčší dar pripravil dal svojho syna nám,
C
D
len v ňom sa ľudstvo obnoví v ňom človek spásu má.
e
h
Je pravý človek a pravý Boh, je chlebom čo nám dáva
C
a
D
a s ním sa každý vráti zas k svojím bratom.
e
C
a
R: Sme tu s ním, vždy pod tým istým Slnkom pod jeho
F
D
slávnym krížom spievame jedným hlasom:
G
D
C
GD G
D
C
Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel Emanuel
E
H
5. Smrť zničená je naveky a život víťazí,
Univerzálne
dnes prichádza k nám Svätý Duch čo dáva šancu žiť.
Sme všetci v jedno spojení Cirkev je jeho dielo
a naša Matka Mária stojí pri nás. R: (c#)
6. Ten, kto chce vrátiť minulosť by musel znovu nájsť
tých, čo trpeli za lásku, čo chceli vidieť viac.
Čo ľudí lietať učili k úplne novým cieľom,
čo mali silu zmeniť svet ako náš Pán. R: (e)
A
E
7. Zas nová jar prichádza čas, keď sa všetko mení,
D
E
tak znovu môžeš začať žiť so srdcom otvoreným.
A
E
Zmyť dušu od starých vín a od zaschnutých hriechov
D
h
E
a vravieť všetkým neznámym: Ježiš je Pán.
R: transpozície...
f# D h, G E.
AE DA f# c# D E
vyššie... HF#
EH g# d# E F#
nižšie... GD
CD GD CD
GD CD eh C G
U 57
Univerzálne
Vtáci v oblakoch Tebe spievajú, stromy na poliach ruky dvíhajú,
aj ja spievať chcem, svoje ruky pozdvihnúť na Tvoju chválu.
HLADNÝ
KATHRYN SCOTT, HUNGRY
C
a7
G
F
1. Hladný prichádzam a viem, že Ty ma nasýtiš.
Hoc som prázdny, tvoj príval lásky, smäd môj uhasí.
G
F G
F
R: Čakám Ťa, príď. Čakám Ťa, príď.
C
Fmaj C
Fmaj
Padám na kolená a dávam to, čo mám,
C
Fmaj
C
si všetkým Ježiš, čo pre mňa zmysel má.
2. Bežím k Tebe zlomený, Ty náruč otváraš.
Ustatý som, dotyk tvoj však, silu novú dá.
CHCEM, PANE, CHVÁLIŤ ŤA
CHCI PANE CHVÁLIT TĚ - CZ
E
1. Chcem, Pane, chváliť Ťa a v Tvojej láske rásť,
c#
Chcem, Pane, chváliť Ťa a v Tvojej láske rásť,
A
f#
chcem hľadať Tvoju tvár, Tvoju radosť rozdávať,
E H7
chcem Ťa vždy chváliť.
R:
2. Chcem, Pane, ľúbiť Ťa a v Tvojej...
3. Len Tebe slúžiť chcem a v Tvojej...
4. Len Tebe slúžiť chcem a v Tvojej...
CHCEM TI, PANE, SPIEVAŤ
h
D
A
1. Chcem Ti, Pane, spievať modlitbu vďaky
G
A
h
za každý okamih môjho života.
h
D
A
2. Chcem Ti, Pane, spievať modlitbu zmierenia
G
A h
za každý hriech, ktorým sme Ti ublížili.
G
A
h
G
A
D
R: Nech je všetko na slávu Tvoju, odovzdávam Ti vôľu svoju,
G
A
GA
GA
h
nech je všetko na slávu Tvoju,vypočuj nás, vypočuj nás.
3. Chcem ti, Pane, spievať modlitbu oddanosti,
ako dieťa k otcovi sa ponáhľam.
4. Chcem Ti, Pane, spievať modlitbu dôvery,
nechcem kráčať sám na ceste.
U 58
Univerzálne
CHVÁLIM ŤA, JEŽIŠ (Ani oko nevidelo)
(GDCD...)
R: Chválim Ťa, Ježiš – 4x
[:Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo,
čo má Boh pripravené pre nás:]
Pre tých, ktorí milujú, pre tých, ktorí vzývajú meno Pána.
Pre tých, ktorí uveria, pre tých, ktorí chvália Tvoje meno, Pane.
CHVÁLIME ŤA, BOŽE
D
f#
h
f#
1. Chválime Ťa, Bože, za Tvoje sviatosti,
G
CA
sú nám cestou do večnosti.
D
f#
h
f#
Sláva Ti, Kriste, ženích cirkvi,
G
e
A
DGD
nevesty, príklad lásky a vernosti.
#
D f
G
A
R: Celý svet i my Bohu ďakujme,
f#
h
G A
chválu spievajme, všetci sa radujme,
G
A
pre Teba trojjediný.
2. Chválime Ťa, Bože, že svetlo dal si nám,
ktoré horí do tmy našich dní.
Sám svetlom si sa stal, aby sme mohli mať
vždy dosť síl za Tebou kráčať, vždy vo svetle ísť.
CHVÁĽ, PÁNA, CHVÁĽ
D
G
e
A
Chváľ, Pána, chváľ! On je Boh, náš Boh všemohúci.
D
G
e
A
D
Chváľ, Pána, chváľ! On nás má všetkých rád.
IBA TY
C
F
R: Iba Ty, iba Ty, Ježiš Ty si Boh presvätý,
C a
d G
svojou slávou ma ctíš,
Iba Ty, iba Ty, v moci a v sláve odiaty,
(C)
Ježiš sám Syn Boží, si to Ty.
F
e
a
1. Keď vchádzam úzkou bránou za Tebou,
F
a
Ty ma tiahneš Tvojou láskou.
F
e
a
d
G
Keď kráčam úzkou cestou za Tebou, ty ma vedieš, si môj Pán.
2. Keď dávam túžby svoje na oltár, Ty sa skláňaš, plnosť dávaš.
Umieram Tebe, Pane, každý deň, si môj život, si môj Pán.
U 59
Univerzálne
JA TO VIEM
G
C9
G C9 G C9
Ja to viem, ja to viem, ja to viem,
D
že Ty ma pochopíš. (posilníš, počuješ)
G
C9
G C9
G C9
Ja to viem, ja to viem, ja to viem,
D
že Ty ma potešíš. (oslobodíš, miluješ)
Cmaj7
G
R: Ty si verný, verný Boh,
Cmaj7
D
Ty si verný, verný Pán.
Cmaj7
D
G/(C c G C9 G C9)
[: Tak Ti spievam pieseň chvál. :]
JA TÚŽIM DNES HĽADAŤ
JA VERÍM, ŽE ŽIJE
MIMICRY
E
A2
E
A2
Ja verím, že žije ten muž, Kráľ zázračný.
E
A2
E
A2
Ja verím, že žije lekár, Ježiš nechcený.
JA VERÍM, ŽE TO JEŽIŠ
E A
H
E
A
H
1. Ja verím, že to Ježiš, verím, že On Božím Synom je.
Zomrel a vstal by sme mohli žiť, On za cenu smrti život dal.
A
H
E
A H
E
R: Verím, že je tu teraz, dáva svoj pokoj nám, je uprostred nás.
Má moc nás teraz uzdraviť, má moc uzdraviť nás,
má odpustenia dar
D
A
Ja túžim dnes hľadať Tvoju tvár, dnes túžim počúvať Tvoj hlas,
D
D7
G
túžim hľadať Tvoju tvár, túžim počúvať Tvoj hlas,
D
A
D
verím Ty ma vtedy požehnáš.
(kánon) Dnes túžim počúvať Tvoj Boží hlas,
dnes zatúžil som hľadať Tvoju tvár,
si Ježiš Mesiáš, verím Ty ma dnes požehnáš.
U 60
Univerzálne
JAK VYSLOVIŤ VĎAKU MÁM
D f# G A D (D f# G e A D)
Jak vysloviť vďaku mám za tisíc darov,
jak prejaviť lásku mám môj Bože
za teplo, slnko, svetlo hviezd, tmavú noc i jasné dni,
prijmi mojej duše vďačný vzdych Bože.
Jak vysloviť vďaku mám za tisíc darov,
jak prejaviť lásku mám môj Bože
za vôňu v lese, kvetov stráň, hymnus chvály spievam Ti,
ku Tebe Bože dvíham zrak môj Bože.
Jak vysloviť vďaku mám za tisíc darov,
jak prejaviť lásku mám môj Bože
za blankyt neba, krásnu jar, žblnkot riek i vtáčí spev,
za úsmev, radosť, lásky dar môj Bože.
Jak vysloviť vďaku mám za tisíc darov,
jak prejaviť lásku mám môj Bože
za život lásku Tvoju vrelú, za slzu v oku utretú,
prijmi mojej duše vďačný dych môj Bože.
JEDINE S LÁSKOU
RICHARD ČANAKY
G
D
e
C
1. Keby môj hlas ako anjel znel, keby som bol prorok veľkých
diel, keby som aj hory prenášal, bez lásky by som ostal sám.
Keby som bol múdry ako kráľ, majetok svoj celý rozdával,
keby som vo svete slávny bol, bez lásky som iba prázdny kov.
Keby som v modlitbách stále stál,keby som nad hlavou žiaru mal,
keby som každý deň v chráme bol, bez lásky som iba plný slov,
plný slov, plný slov, plný slov.
G
D
e
C
R: Jedine s láskou, jedine s láskou,
G
jedine Ježiš Ti dáva dáva, dáva lásku, tak poď.
2. Keby som mal v sebe veľa snov, keby som nakŕmil žobrákov,
keby som celé dni vyhrával, bez lásky je to smiešny bál.
Keby som zázraky robiť smel, keby som neurobil žiadny hriech,
keby som na tvári úsmev mal, bez lásky som iba smiešny klaun,
smiešny klaun, smiešny klaun, smiešny klaun.
Jak vysloviť vďaku mám za jasné slová,
hľa matka Tvoja, hľa Tvoj Syn.
Ja teraz už viem, že nie som sám, o tom vám spievam,
o tom vám hrám, vďaka Ti môj Bože.
U 61
Univerzálne
JEDNEJ NOCI
D
e
A
D
1. Jednej noci slzy moje, zotrel z očí mi Ježiš
e
A
D
a povedal mi: "Netráp sa, ja pri tebe stojím.
D
e
A
D
Ja som prišiel na tento svet, priniesť svetlo a lásku,
e
A
D
ukázať cestu k Otcovi, dať vám nový život."
D
e
A
D
R: Povedz ľuďom, že mám ich rád, že sa o nich vždy starám
e
A
D
a keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám.
2. Nezabudnem na tú chvíľu, keď ma našiel môj Ježiš
a povedal mi: "Poď ku mne, ja som pravý život.
Zachránil som vás z moci tmy, keď som umrel na kríži,
aby ste žili vo svete v láske môjho Otca."
JEDNY ŠATY NOHY BOSÉ
C
e
1. Jedny šaty nohy bosé, umýva sa v rannej rose,
F
G
chvály vzdáva, Bohu dáva srdce z lásky úprimnej.
C
e
Úsmev stály z tváre žiari, raduje sa z božej slávy,
F
G
slnku spieva, keď sa stmieva, s hviezdami sa zhovára.
C
a
F
G
R: [: František, František, vypros aj nám lásky dar,
C
e F
/G
G/C
nech aj my ľúbime tak, ako nás ľúbi Pán. :]
2. K Otcu svojmu ruky spína, volá k nemu, keď usína,
aj keď vstane, volá: "Pane, vďaka Ti, že svitol deň.
Vďaka, že sme Tvoje deti, Ty nás voláš ďakujem Ti
kvitnú kvety, slnko svieti, za všetko buď chválený".
JE KRÁSNE ÍSŤ
E
H
1. Je krásne ísť a rozdať viac než káže zvyk
E
A
E
a v dávaní sa tešiť, dávať kým nik nevidí.
Ráno vstať a vidieť úsmev v tvári brata,
H7
nájsť ho tam aj večer skrášlený, keď cez deň trápenie ho očistí.
E
A
E
R: Hej Bohu vďaka nech znie.
A
E
H7
E
Hej Bohu vďaka, že prišiel k nám nie je to zlé.
2. Je krásne hľadať všetko, čím sa náš Boh blysol
z lásky k nám a že ju stále k nám a k svetu má.
Dá sa zvládnuť život, dá sa znášať bolesť s nádejou,
že zbierka prísľubov, čo nechal v písme Pán, je pravdivá.
U 62
Univerzálne
JE STÁLE PRÍTOMNÁ
D
A
GD
Je stále prítomná Tvoja láska.
Radostne spievame o Tvojej sláve.
A
G D
[: Nech pieseň zazvoní v každej chvíli,
Teba chválim, Pane môj, ako najlepšie viem. :]
JEREMIÁŠ (Našli sa Tvoje slová)
SALEZIÁNI
F
a
F
a
Našli sa tvoje slová, ja som ich zjedol, sú mi slasťou, radosťou.
F
a
F G
a
Veď sa nazývam, Tvojim menom, Bože zástupov
F
a
R: Vari si mi klamnou nádejou, vari si mi klamným potokom
F
G
a
Na vodu ktorého sa nemožno spoľahnúť
Po tvojej ruke sedím, sedím si sám. Ty si ma naplnil - nevôľou.
Prečo je moja bolesť – nekonečná - moja rana - bez lieku
JEREMIÁŠ 2 (Zvádzal si ma, Pane)
SALEZIÁNI
E
H
A2
R: Zvádzal si ma, Pane, nuž dal som sa zviesť. Uchopil si ma a
premohol. Som na posmech celý deň. Každý sa mi posmieva.
c#
A
H
f#
A
c# H
1. Kedykoľvek hovorím, len kričím. „Násilie a lúpež volám!“.
c#
A
E f#
A
c# H
Veď Pánovo slovo mi slúži na hanbu, na výsmech celý deň.
2. Povedal som: nespomeniem si naň, v jeho mene viac hovoriť
nebudem. No v srdci mi bol sťa plameň
- zapálený v mojich kostiach.
JESUS TOLD ME
KOMPROMIS
DA h
G
D
A
h
G
A
Jesus told me,"You are my child. If you want, come into my heart,
h
G
D
Do not be afraid; I'm your King,
h
G
A D
in time of trouble, cry to your God!"
(Ježiš mi povedal: "Ty si moje dieťa, keď chceš,
príď do môjho srdca. Neboj sa, ja som tvoj Kráľ.
Volaj k svojmu Bohu, keď príde čas problémov.")
U 63
Univerzálne
JEŽIŠ, BUĎ MOJÍM PÁNOM
RIEKA ŽIVOTA
D G
D
A7sus
G
D
Ježiš, buď mojím Pánom, žriedlom nám, svetlom v tmách, Ježiš.
Ježiš, buď mojím Pánom, nádejou, piesňou chvál, Ježiš.
Ježiš, buď mojím cieľom, veď život moj za Tebou, Ježiš.
A7
D
A7
D
Oheň môjmu srdcu daj, vietor vej na plachtách,
A7
h
e G D
buď zmyslom môjho života. Ježiš, Ježiš
JEŽIŠ, JEŽIŠ
7
CG C FC ae FC GC
Ježiš, 5x
C
F
C
On premohol smrť, On premohol hriech,
zmŕtvychvstal Pán a Kráľom je.
JEŽIŠ, TY SI MA POZNAL
D
h
e7
A
1. Ježiš, Ty si ma poznal a dal mi odpustenie.
D
h
e7
A
Podal si mi ruku a už Ti nepoviem: "Nie."
e7
A7
f#
G(H)
R: Ty poznáš moje padanie, Ty poznáš moje vstávanie,
e7
A hA7
Ty poznáš moje myslenie.
2. Obkľúčil si ma milosťou a známosťou, čo preteká.
Chválou si ma naplnil a dal mi Ducha života.
3. Preskúmaj si ma, môj Bože, a poznaj moje myšlienky,
preskúmaj moje srdce dnes a veď ma cestou k večnosti.
JEŽIŠ, TY SI MÔJ JEŽIŠ (JE MI DOBRE)
a
E
a A7 d7
G
C E
Ježiš, Ty si môj Ježiš, Ježiš, Ty si môj Ježiš
d
G
Je mi dobre, keď si so mnou,
C
a
d
E
a
Je mi dobre, keď som s Tebou, Ježiš, Ty si môj Ježiš.
2x
U 64
Univerzálne
JEŽIŠ, TY SI MÔJ PÁN, Pieseň si srdcu dal
JEŽIŠ, TY SI SKALOU
G
C
G
C
G
1.Ježiš, Ty si môj Pán, pieseň si srdcu dal.
C
G
C G
Chválu vzdám Ti každý deň, veď dal si mi spasenie.
eCDe (eDCDeDe)
a
F
1. [: Ježiš Ty si skalou, Ty si mojím spasením,
2.Ježišu, Pane môj dávam Ti život svoj.
Tvoje Kráľovstvo nech príde k nám a Tvoja vôľa vždy sa staň.
A
D
A
D A
3.Baránkom si nádherným, domov vezmeš v deň posledný.
V Tvojej láske zvíťazím a na slávu ti zakričím.
4.Mocný víťaz z Júdy, úžasný, večný Kráľ,
veľký, nekonečný, Alfa i Omega.
JEŽIŠ, TY SI MÔJ PÁN – VLÁDNI MI
e
h
CDe
h
C D
Ježiš Ty si môj Pán, Ježiš, Ty si môj Kráľ.
Dávam Ti celé srdce dnes, dávam Ti celý život svoj.
e
a
D7
e
Vládni mi, Ježiš môj, vládni mi. Stvor mi nové srdce Ty si Pán.
(Ježiš môj)
G
a
v Teba dúfam, mojím štítom si. :]
a GFG a
G
a
R: [: Aleluja, mojím štítom si. :]
2. [: Ježiš Ty si Pánom, nikdy ma neopustíš,
Ty si verný, dôverujem Ti. :]
KAM BY SOM ŠIEL
G
C
e
D
Kam by som šiel, keď mi chýba priateľ,
G
C
a
D
kam by som šiel, keď sa cítim sám,
kam by som šiel, keď sa cítim slabý,
G
C
D
G
kam by som šiel, pôjdem na kolená.
D
C
Dnes sa ma spýtaš, ja odpoveď mám.
Boh je vždy blízko, keď som tak sám.
Vždy, keď sa modlím, od odpoveď dá,
a
C D
on pre mňa riešenie má.
U 65
Univerzálne
KAŽDÝ HRÁ NIEČO INÉ
KAM SA VŠETCI PONÁHĽAME
TRETÍ DEŇ
a
C
G
Kam sa všetci ponáhľame,
a
C
G
a
C
G
v rukách šmýka sa nám celý svet, prečo stále hľadáš nádej,
F
C
a
na takých miestach, kde jej niet, F
G
v takých veciach, kde jej niet... prečo hľadáš...?
C
G d
F
R: Každý z nás môže prísť k Bohu taký, aký je,
C
G
D
ak sa mu dáš, On Ťa zmení,
C
G
d
F
C
On hriechy odpustí, On dušu očistí, On to rád urobí.
aCG
e
C D
e
1. Každý hrá niečo iné, každý má svoj štýl,
niekto pre lásku hynie, niekto nemá dosť síl
G D G
D
e G D G
D
e
R: Máme však čosi spoločné. Piesne v nás, cesty náročné,
G D G
D
e C
e
D
e
lásky úspechy zázračné a Kristov štýl a Kristov štýl.
2. Každý má iné túžby, iné detské sny,
niekto v tichosti slúži, niekto spievaním.
G
D
e
h
C
D
GD
R2:V nás láska rastie, v nás nádej malá, svet, ktorý kdesi troskotá
3. Niekto zapadá prachom, nocou blúdi sám,
iný boľavou slávou zámky odmyká.
R1,R2
Viem, čo spievam, viem, čo hrám, všetko som to skúsil sám,
dnes sa s Bohom zhováram, ako s verným priateľom,
On je so mnou v dobrom, v zlom, On je blízko...
U 66
KEĎ SA CÍTIŠ OPUSTENÝ SÁM
C
F
C F
1. Keď sa cítiš opustený sám,
C
F
C F
v hĺbke svojho srdca nájdi hlas.
C
F
C EaD
Počúvaj ho napriek námahám,
C
F
C
istotu ti dá, že nie si sám.
F
B
F
B
2. Rozšír svoje srdce na všetkých,
F
B
F B
miluj v každej chvíli, ktorú máš.
F
B
F AdG
Prekroč bolesť neúspechov, rán,
F
B
F
zjednotenému svetu šancu dáš.
B
C
F
d
R: Kráčajme vpred, hľadajme, čo nás spája,
B
C
A d
B
C
Nech všetci môžu spoznať lásky plán. Že svet je domov,
A
d
B
F
C
v ktorom každý miesto má, kde láska, pokoj prebýva.
KEBY SI MAL
a
E
a
Keby si mal takúto malú vieru, vrchy by si prenášal. (2x)
Univerzálne
d
a
E
a
Povedal by si tomuto vrchu: „Presuň sa! Presuň sa!“ (2x)
E/a
[: A vrch by sa presunul :]
a
E
a
v mene Pána Ježiša a vrch by sa presunul.
KEĎ BUDEŠ PÁLIŤ PÝCHU
JERICHOVÉ TRÚBY
G
a
D
G
Keď budeš páliť pýchu, ktorú v srdci mám,
keď ma budeš krstiť ohňom, viem, že zostanem sám.
Keď moju ruku pustíš, aby naučil som sa stáť (DC)
a
D
G
a nebudem Ťa cítiť, daj, aby som vedel aj v tme milovať.
G
a
D
C
D G
Nie je ťažké vravieť, že ťa ľúbim, keď tvoju blízkosť prežívam,
robiť veľké skutky lásky, keď moje kroky vedieš sám.
No dobre vieš, že bez boja nič cenné sa získať nedá,
a
D
a tak zdvihneš ruku, čo ma drží a ukáže sa moja bieda.
Keď budeš páliť pýchu ...
Vtedy, keď ma zradí brat a keď ma sklame sestra.
Keď do zmyslov vnikne tma, vtedy ma z očí nestrať.
Keď zostaneš len ty sám, v strachu nepôjdem, Teba mám.
Keď budeš páliť pýchu …
U 67
Univerzálne
KEĎ ŤA KRISTUS VOLÁ
KAPUCÍNI
C
F
C
1. Keď ťa Kristus volá, poď a nečakaj,
F
C
späť k tomu, čo bolo sa nevracaj.
F
G
C
e
a
[: Kráčaj ďalej cestou, na ktorú svieti Pán,
F
G
C C7
že by si z nej nezišiel v ústrety hlbinám. :]
2. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ,
že mu diabol znovu ovečku vzal,
[: Ovečka si po hlase svojho Pána zná,
veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. :]
3. Ak však chceš ísť za ním, buď mu oddaný,
má vždy z toho radosť, keď si pokorný.
[: Nemysli už na nič, len jemu srdce daj,
láskou nekonečnou odmení ťa tvoj Pán. :]
KENGURA
C
F
C
Keby som bol kengurou, priskákal by som k Tebe hneď.
C
G
Keby som bol pavúkom, spravil by som ti krásnu sieť.
C
F
Keby som bol motýľom, ja chválil by som ťa za každý kvet.
G
C
No ja som rád, aký som a za to ti dnes ďakujem.
C
Lebo stvoril si svet a v ňom stvoril si mňa
F
a vďaka Ježišovi som dnes tvoje dieťa
G
C
no ja som rád aký som a za to ti dnes ďakujem.
KLANIAM SA TI VRÚCNE
C
F
d
G C
1. Klaniam sa Ti vrúcne, Bože večitý,
C
a
d
G C
pod spôsobom chleba z lásky ukrytý.
C
e
a e a
d
Srdce moje Tebe sa len oddáva,
G
C A7 d
G C
že si Pánom jeho vďačne uznáva.
2. Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú
vieru mať. [:Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, ten klamať
nemôže, kto je Pravda sám.:]
3. Na kríži sa skrylo samo Božstvo len, tu i človečenstvo skryté
zbožňujem. [:V oboje ja verím, Bože vznešený, a prosím, čo prosil
lotor skrúšený.:]
4. Ó, pamiatka smrti Krista Ježiša, chlieb náš živý, sladkosť sveta
najviššia, [:daj, nech duch môj vždy len Tebou sa živí, po sladkosti
Tvojej vždy je dychtyvý:]
U 68
Univerzálne
KOĽKOKRÁT
STAGG
a
G
F
E4
E a
1. Koľkokrát som Ťa prijímal, koľkokrát som sa na kríž pozeral,
a
G
E4 E
a
A2
koľkokrát si mi pomohol, koľkokrát? Ja som zabudol.
f#
H
E
Sú v ňom slzy, bláznovstvá, no aj kus nádeje.
E7
G#
c#
A
Stačí chcieť a zloba tá, dobrom prevážiť sa dá.
f#
A
H
Avšak nestále je srdce človeka
2. Tento zbiera, ten sa ženie len za vidinou,
zabúda na moje slová: Nechaj, poď za mnou.
Žena slzy v očiach má, na svoj kríž si narieka,
avšak svojich plánov, tých sa nezrieka.
F
G
e
R1: Kedy konečne urobím ten rozhodný krok
d
d7
E4 E
a vstúpim na hladinu vody?
E
H
c#
d
G
C
a
d
E4 E
a
R:
Som
váš
Boh,
vidím
vás,
chcem
vám
pomôcť,
Kedy len pre Teba kúpim olej drahý a slzami Ti poumývam nohy.
A
f#
A
f#
/:a a/G F E4E:/ a
chcem vás nájsť. Mnohým z vás chýba čas, chýba viera
H
E
H
c#
2. Koľkokrát som Ťa v očiach detí zbadal, koľkokrát si ma v
a chuť rásť. Vedzte len majte čas, ja chcem žiť uprostred
chudákovi hľadal? Koľkokrát si ma zachránil, koľkokrát?
A
E
H
Ja som sa nezmenil!
vás, skúste chcieť, ukážem vám mnoho krás.
...R1...
R2: Kedy konečne urobím ten rozhodný krok a do pokladne aj
3. Jeden prosí, druhý nevie, o čo prosiť má.
posledné hodím, kedy konečne rozdám všetok svoj majetok
Žiaden z nich však neverí, že zázrak vykonám.
a za Tebou pôjdem s krížom svojím.
Tak to všetko márne je, keď sám človek nechápe,
Koľkokrát? Koľkokrát? Koľkokrát? Kedy?
že čo má, to všetko len od Boha je.
KOĽKO ZLA A KOĽKO DOBRA
#
E
f
H
E
1. Koľko zla a koľko dobra v tomto svete je.
4. Človek často nevie zlo od dobra rozoznať,
planý strom však ťažko môže dobré plody mať.
K slnku cestu vie si nájsť všetko, čo chce žiť a rásť.
Mňa však poznajú len máloktorí z vás.
U 69
Univerzálne
KRÁĽOV KRÁĽ
G
/D
/Fmaj7
C
D
[: Kráľov Kráľ, :] [: nádherný :] Boží Syn, vzkriesený.
[: Pánov Pán :], [: Boh silný :]
C
a
D
Kráľ a Boh, večný prameň lásky.
G
D
R: Chválim Ťa, môj Pane, chválim Ťa,
C
a
C
D
len Ty ma podoprieš, keď nie je sily ísť.
G
D
Chválim Ťa, môj Pane, chválim Ťa,
C
D
e CD G
Tvoja láska k nám je úžasná, úžasná.
KRÁĽOVSKÝ TITUL
G
C
G C
a
D
1. Kráľovský titul by si rád, sám sebe nie si kráľ.
G
C
G C
D
G
So slávou si už kamarát, blížnych si dávno vzdal.
D
C
G
D
Každý chce kráľa piedestál, kde toľko trónov vziať
G
D
C
D G
lenže tam, kde je každý kráľ komu chceš kráľovať?
G
C
G
e C
G
R: Kde dvaja - traja v mene lásky sú, vraví Pán,
som s nimi aj Ja, Duch Svätý v nich má večný chrám.
Kde dvaja - traja v mene lásky chcú žiť svoj svet,
som s nimi aj Ja, novú tvár im dám, nový vek.
2. Slúžiť chcel, zostal chudobným, sám sebe bol vždy kráľ,
že prví budú poslední, náš Pán tak rozmýšľal.
Nechci byť prvý, posledný, rozmýšľaj ako Pán,
vládni sám sebe vzpriamený a buduj s druhým chrám.
KRÍDLA
C
h
d
1. Krídla, mať tak vtáčie krídla, oblak bol by prístav, v ktorom
F
C
plachetnice plávajú bez cieľov. Výhra, bola by to výhra, zažiť taký
výhľad z oblaku, z ktorého sa zosypú vtáčie perá.
AF
a
g
R: Slnko ponesie ťa v lúčoch a dovolí niečo,
G
C
čo už viac neodpustí, nikdy nikomu.
2. Chválim, svetlo sveta chválim, ono silu dá tým,
ktorí tak ako ja chcú vzlietnuť nad oblaky.
Spievam, preto ti to spievam, lebo svetlo skrývaš
a ono patrí všetkým aj vtákom nad oblakmi.
R2:Vzlietni, neváhaj a vzlietni, podrží ťa lúčmi,
ten, kto je spravodlivý, je zdrojom tvojej sily.
U 70
Univerzálne
KROK SEM – KROK TAM
(DGA,DGA...)
Krok sem, krok tam, Ježiš ma miluje,
Napravo a naľavo, nech to každý vie.
Zadupaj, zatlieskaj, radosť v srdci zahorí,
Držme sa za ruky, v láske sme jednotný.
K TEBE, PANE, VOLÁM
JUŽANIA
a
a7
d
1. K Tebe, Pane, volám, dnes kľačím pred Tebou,
G
C
E
ďaleko som zašiel, na Teba zabudol,
a
a7
d
pyšne chodil svetom, až prišlo sklamanie,
KTO JE PÁNOM DŽUNGLE
F
G
E
D
A
spolieham sa preto na Tvoje čakanie.
Kto je Pánom džungle - hu-hu, kto Pánom vody – bubla-bublaa
d
G
e7
D
R: Nech ma bolí, keď Ťa strácam, keď blúdim svetom sám,
bubla, kto je Pánom vesmíru, kto Pánom mojím? Poviem Vám to:
d7
e7
d7
G
a
A
nech ma bolí, keď Ťa zrádzam, pravdu zanechám.
J - E - Ž - I - Š (Ježiš!) je Pánom mojím, On je Pánom vesmíru,
d
G
e7
D
Nech sa bojím teba strácať a túžim hneď Ťa nájsť,
džungle i vody, bubla-bubla-bubla...žblnk!
d7
e7
a
nech sa zračí z mojej tváre Tvoja tvár.
KTO STVORIL
G D C G
D
G
1. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy,
žmurkajúce hviezdy?
G D C
D
G
Kto stvoril žmurkajúce hviezdy? Náš Otec Boh!
2...lietajúce vtáčky... 3...vlniace sa more... 4...Teba, jeho i mňa...
5. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, lietajúce vtáčky, vlniace sa
more? Kto stvoril Teba, jeho i mňa? Náš Otec Boh!
2. Ty si, Pane, za mňa na kríži zomieral,
tým si svoju nežnú lásku mi ukázal.
Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám,
bez neho však, Pane, Ťa nikde nestretám.
KOL RINA VIŠUA (HEBR.)
d/A7
A/d
Kol rina višua, kolrina višua be oole tsadikim
d/A7
A/d
[:Yemin, yemin, yemin Adonai ossa hail.:]
preklad:
Hlas plesania a
víťazstva v stanoch
spravodlivých.
Ruka Pána urobila
zázračné veci.
U 71
Univerzálne
KTO JE PRE MŇA JEŽIŠ
C
G
F
C
1. Kto je pre mňa Ježiš, pýtaš sa snáď,
F
C
keď ma večer v meste vidíš
d
G7
zas z kostola vychádzať.
d
A
d
G7
Ani nevieš, že sa pýtaš, práve ako Pán.
C
F
d
G
C
Tú otázku On nám kládol, všetkým, všetkým nám.
C
G
a C
R: On je Pán, cesta pravda život sám,
G7 C
F
D
G
nebies kráľovstvo s túžbou znížil k nám.
C
G
a e
Len v ňom mám pokoj radosť žijem rád,
G
C F
G
C
on vždy hlásal, že v bratoch mám ho nájsť.
2. Ak ho chceš viac poznať , v chápaní rásť,
len od bratov musíš začať, v nich ho znova nachádzať.
Len ak plníš lásky príkaz, prísľub jeho máš,
že je s tebou, v tebe dýcha, keď ho prijímaš.
KTO SI TY
JANAIS
G
1. Kto ma chápe, keď nie ty hore?
C9
Kto ma dvíha, keď padám dole?
G
D
C9
Kto ma nájde tam, kde nikto už nehľadá?
Kto je blízko vždy na pomoci?
Kto mi svieti v najtmavšej noci?
Kto ma chráni a nič za to nežiada?
G
D
C
G
R1:Kto si ty, že ma máš nado mnou držíš stráž?
G
D
C
G
Kto si ty, že vždy vieš, kedy prísť zostaneš, zostaneš?
2. Kto si ty, že ťa nevidím vchádzať, kto si, že už nechcem ťa
strácať? Kto si, že vždy zlomené zacelíš? Kto si, že ma hladíš
a dvíhaš? Z láskou moje modlitby prijímaš, kto si, že ti na mne,
na mne tak záleží? R1:
R2:Kto si ty, že ťa mám, kto som ja biedny chrám?
Kto si ty, mi rozumieš? Navždy so mnou zostaneš?
viachlas...
R3: Kto si ty, kto som ja, ty si svetlo, ja tma,
daj nech stanem sa dňom, svetlo vrátiš doň,
Ž: R1 R2
ty si vánok aj dážď, moje zlé stopy zmaž,
M: R3
veď aj tma mizne napokon nadránom.
3. Kto ma ľúbi, keď nie ty hore? Kto ma dvíha, nech vidím zore?
Kto ma láskou najväčšou naplní?
U 72
Univerzálne
KU KOMU PÔJDEM, KTO MA PRICHÝLI
KU KOMU PÔJDEM
TIMOTHY
G
C9
G
C9
G
1. Ku komu pôjdem, veď slová večného života máš.
C9 G
Cmaj
Dal si mi vieru, viem, že si Mesiáš.
Ku komu pôjdem, kto iný dať môže to, čo Ty máš?
Pri Tvojich nohách, bezpečný úkryt mám.
C
d
1. Ku komu pôjdem, kto ma prichýli,
G
C
G
ku komu pôjdem, kto rany moje olejom pomaže.
Ku komu pôjdem, nikto ma už nechce,
ku komu pôjdem, tíško zašepcem.
2. Ku komu pôjdem, smädné ústa mám,
ku komu pôjdem, kto do vinice svojej príjme ma.
Ku komu pôjdem, srdce žiaľom puká,
ku komu pôjdem, tíško zaspievam.
G
D
e
C
D
G
R: Ku komu pôjdem, slová večného života máš.
Keď som smädný z Tvojich rúk, v mojej duši padá jarný dážď. 3. Ku komu pôjdem, v ľuďoch zradu našiel som,
Veď ak niekto žízni môže k Tebe prísť,
ku komu pôjdem, kto biedneho osloví, poteší,
dáš mu napiť večný smäd uhasíš.
ku komu pôjdem, svetlo mi navráti,
Prúdy vody živej tečú, zo všetkých, čo s Tebou, kráčajú.
ku komu pôjdem, komu to poviem.
2. Ku komu pôjdem, kto kde je taký Boh ako si Ty?
V lone mojej matky - Ty si ma utvoril.
Ku komu pôjdem, na dlaniach svojich rúk vyryl si ma,
vieš po čom túžim, vieš, kde to môžem nájsť.
4. Ku komu pôjdem, Ty si moja nádej,
ku komu pôjdem, kto srdce svoje ranené mi celé dá.
Ku komu pôjdem, len Ty ma chceš,
ku komu pôjdem, len Ty to vieš.
U 73
Univerzálne
KVAPKY (Nech padajú)
KRIŽIACI
D
h
1. V svetle sviečky bez svetiel tisícich.
f#
h
G A
Počítam kvapky, ktorými Zem sám Boh rosí.
D
G
A
h
Melódiu, ktorú vytvárajú kvapôčky tisíce,
G
G/F# e7
A D
do osnovy notovej po kúštičkoch vpíšem.
D
G
A
h
R: Nech padajú kvapky lásky na túto našu Zem,
e7
G
A
aby úrodnou sa stala, aby rástla láska z nej,
D
G
A
h
aby ľudia v sebe našli ten drahocenný stred,
G
G/F# e7
A
aby búrky, mračná, sváry boli navždy preč.
2. V tichu búrky, v hrmote mojich slov
chcem dať na papier, čo zo srdca tlačí sa von.
Kvapôčky myšlienok, ktoré spať mi vôbec nedajú,
kvapky, ktorými srdce spieva Bohu na slávu.
KÝM NEPRIŠIEL SI TY
G
e
a7
D7
1. To sa stáva, chladnými očami na iných dívame sa
G
e
a7
D7
To sa stáva, ostrými slovami jak tŕňmi ráňame sa.
a7
C
G
R1: Môj život bol smutný, šedivý bez slnka, úsmevu,
G/F#
e
kým neprišiel si Ty.
a7
C
e
Môj život bol smutný, šedivý bez slnka, úsmevu,
D
G
kým neprišiel si Ty.
2. Vždy tak blízko môžeme byť okamihov pár.
Rastiem, keď otváraš moje skryté tajomstvá.
R2: Sám o nich netuším, len Ty vieš, že ich mám, len Ty to vieš.
Sám o nich netuším, len Ty vieš, že ich mám, Ty vieš, že ich mám.
LAUDATE DOMİNUM
TAİZE
e
H
e
D
G
D
eCaH
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, aleluja.
e
H
e
D
G
D
eCHe
Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes, aleluja.
(preklad: Chváľte Pána, chváľte Pána, všetci ľudia, aleluja)
U 74
Univerzálne
LÁSKU DÁ
LEN TEBE
(C a F G...)
Lásku dá. „Čo dá?“ Dá šťastie, radosť, pokoj dňa. „Aha!“
Miluj ho a uvidíš, že... „Že čo?“ Že Boh ťa miluje tiež.
D
h
1. Predo mnou je kríž, a za mnou svet,
A
G
D
Neobrátim sa už nikdy späť, to všetko je len o Tebe.
Zatras Nebesia, roztrhni oblohu,
Nech každý vie - je to o Bohu, to všetko je len o Tebe.
Vyber smer. „Aký smer?“ Ten, ktorý ti ukázal Pán. „Aha!“
Miluj ho a uvidíš, že... „Že čo?“ Že Boh ťa miluje tiež.
LEN NÁŠ PÁN
D
f# G
D
1. Čas jak vietor sa rúti a dnešný priniesol deň.
h
f#
G
A
Pýtaš, pýtaš sa stále, či je to fakt a či sen.
Koľko krát si už padol a koľko krát zase vstal.
Nikdy však nesmieš sa vzdávať, nech cestou vedie ťa Pán.
D
f#
G
A
R: Len náš Pán, len náš Pán, len náš Pán ti to všetko dal
len náš Pán, len náš Pán, len náš Pán vždy za tebou stál.
h
f#
Tak stále sa smej, že môžeš si spievať,
G
A
tak stále sa smej, že má ťa tak rád.
h
G
D A
Ten náš Pán, veľa lásky ti dal, ten náš Pán.
2. Keď prídu zas pokušenia, keď dušu obchádza tieň,
viera nech v srdci kvitne, nech láska napĺňa deň.
Pán však kroky ti vedie, tak neboj sa nie je to sen.
Nikdy však nesmieš sa vzdávať, stačí si zaspievať len.
D
G
R: Len Tebe a nie nám patrí sláva, 3x
Len Tebe a nie nám.
2. Prameň z našich sŕdc, Tebe chvála znie,
Na tvári je Ten, kto rozumie, to všetko je len o Tebe.
Zošli oheň svoj, na oltár obete,
Plameň našich chvál dá vedieť vo svete,to všetko je len o Tebe.
D
h
G
B: Zem sa chveje, vrchy kričia – Len o Tebe,
h
D
G
Slnko žiari, more hučí – Len o Tebe,
Vesmír celý sa točí a spieva – Len o Tebe,
Tvoje deti kričia, kričia – Len o Tebe.
U 75
MALÉ KONÍKY ĽÚBI BOH
M. PODHRADSKÁ,R. ČANAKY
D
A
D
Malé koníky ľúbi Boh hoc sú len zvieratká,
A keďže malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tiež aj mňa.
G
e7 A
On ľúbi ma, On ľúbi ma, On veľmi ľúbi ma.
D
A
D
A keďže malé koníky ľúbi Boh, On ľúbi tiež aj mňa.
/žabky, mravčeky, vtáčiky, rybičky, chobotničky, pštrosy,
komariky.../
MÁRNOTRATNÝ SYN (Tak povedz)
JUŽANIA
a
Fmaj7
G
E
1. Tak povedz, či smiem sa vrátiť do dverí otcovských,
či ďalej musím sa trápiť, už nemám na to síl,
d
G
Či odpustíš mi, že som všetko stratil,
Cmaj7
Fmaj7
E4 E
že pastier svíň som, hanbu som Ti spravil. Odpustíš?
orig. d
2. Tak povedz, či dáš mi nádej, že s Tebou zas byť smiem,
nič nechcem, k sluhom, len zájdem a službou dám Ti zmier.
Či uveríš mi, že chcem začať znova,
že nemám v pláne útek zopakovať? Uveríš?
Univerzálne
A E
f#
R: Znova túžba ku Tebe ma ženie,
D
h
E4 E
z Tvojich rúk mi žiari odpustenie,
D
C#
f#
slová strácam, čo chystal som sa vyriecť,
D
h
E4
E
že ma vítaš, z handier dáš ma vyzliecť.
A
E
f#
Ty ma ľúbiš, som znova Tvojím synom.
D
h
E4
E
Ty si z biedy ku sebe ma zdvihol.
D
E7 C#
f# D
E
A
prosím, Ty ma chráň, Ty ma bráň, veď len Teba mám.
3. Pokoj ku mne sa vrátil, zas šťastné srdce mám,
som krehký, ľahko sa zas sklátim, to dobre chápeš sám.
Si Baránok, čo sníma hriechy sveta,
si záchranou, keď číha na mňa bieda, Ježiš môj.
4. Si láska, ja lásku hľadám, len ona cenu má.
Vo všetkom už som sa sklamal, len Ty si pri mne stál.
Hoc´ viem, že veľa výhod má Tvoj domov,
Len kvôli Tebe chcem sa vrátiť domov, Ježiš môj.
U 76
Univerzálne
MÁŠ JEDNO SRDCE
G
h
e
1. V spleti ciest a poblúdení, nastal ďalší pád.
C
a
D
Už toľký krát sa dvíhaš z prachu a chceš to radšej vzdať.
Neveríš už, že tam hore je niekto, srdce Ti vraví však,
tam hore niekto na Teba myslí a čaká na návrat.
G
C
R: Máš jedno srdce, pre lásku dal Ti ho Pán.
a
D
Máš dve ruky, čo vedia objať.
G
C
Máš pekný úsmev, blížnemu skús ho rozdať.
a
D
G
Máš jedno srdce pre všetkých dal Ti ho Pán.
F
g C
F
G
C C7
R: Ježiš, Ježiš, milujem Ťa, Ty si naša spása,
F
g C
F B
C
F C
Ježiš, Ježiš, Tvoje dieťa obnoví sa zasa.
2. Vďaka Ježiš za chlieb z neba, to je Tvoje telo,
hriechu sa nám chrániť treba, milovať Ťa vrelo.
MODLITBY MOJE
MARIÁN MILUČKÝ ...ORIG B
D
2. Tak otvor srdce tomu, ktorý neváhal svoj život dať.
Za teba, za mňa, aj za nás všetkých on má nás veľmi rád.
Nech jeho láska z Teba žiari, každému ju musíš dať.
A detský úsmev z Tvojej tváre, nedaj si už nikdy vziať.
Rvyššie: AD, hE, AE, hEA
MILÝ JEŽIŠ, PRIATEĽ DETÍ
F
C F
C
1. Milý Ježiš, priateľ detí, sme tu v Tvojom chráme,
F
G F
C
F
pozri na nás, veríme Ti, dáme Ti, čo máme.
a
a/G#
a/G
a/F#
1. Modlitby moje, čím ste sa stali, myšlienok more, celá spleť.
D
d7
d/H
E
Žaloby moje k tebe sa hnali a zdá sa – žiadna odpoveď...
Ťažko si kľakám, ťažko aj vstanem, zo srdcom ťažkým odchádzam
a svoje bôle a svoje žiale do smutných očí ukladám
A
c#
D
A/C#
R: Čo to stojí všetko vypnúť a na všetko zabudnúť, s Tebou
D/H D/E
E
A
f#,c#,H,h d7
D
zostať, keď si pri mne celkom sám, ú - ú, šepkať:
D/E E
A
(čo mi vravíš, túžim počuť, ticho si pokľaknúť)
Hovor, Pane, počúvam!
2. Možno mi povieš, kde bola chyba, ako ju možno napraviť,
daruješ lásku, ktorá mi chýba, pošleš ma smutných potešiť.
Možno mi povieš, že si ma čakal, a že sa tešíšô keď som tu,
možnože mlčať budeme dvaja, no zaženieme samotu.
U 77
MOJA MÚDROSŤ
d CF
BC dC F
d7 C
Moja múdrosť a moja nádej, moja pieseň je Pán,
B
A
d
C F
B
C
On je Boh a Spasiteľ náš, tak sa nebojte, Ježiš je tu,
a
d
B CF
nebojte sa veď náš Pán je tu.
MOJA SILA A CHVÁLA JE PÁN
D
h
G
A
[: Moja sila a chvála je Pán, On sa mi stal záchrancom. :]
Dh
G
A
[: Silný je Pán, On sa mi stal záchrancom. :]
MOJE MALÉ SVETIELKO
(A D A E A)
1. Moje malé svetielko – chcem, aby svietilo. Hej, hej, hej!
2. Ježiš mi ho zapálil!... 3. Skryť ho pod nádobu nie!…
4. Nikto mi ho nezhasne!…
MOJOU NÁDEJOU JE PÁN
Univerzálne
R: A preto spievam všetkým vám, že je Ježiš dobrý Pán.
A že tým, ktorí ho milujú všetko pôsobí na dobré, na dobré.
2. Mojou nádejou je Pán. Pán je mojou nádejou.
On mi dáva vieru v pravý čas, verným zotrvať, On mi dá silu ísť.
MOJÍM POVOLANÍM
TEXT: SV.TEREZKA
C
C9
C7
F
1. Hľadám svoje miesto svoje povolanie hľadám,
C
d7
G4 G
žiadne ma nenapĺňa, túžim po všetkých.
Cítim, že cirkev je telo a ako každé telo,
má svoje srdce a tým srdcom ja chcem sa stať.
C
F
C
F
R: Mojím povolaním je láska, mojím povolaním je láska
A
d
e
F
C
mojím povolaním je darovať všetko, darovať seba.
2. Som iba dieťa bezmocné a slabé,
slabosť moja však vedie, vedie ma k láske.
Takto budem všetkým, tak sa splní môj sen,
hľa moje miesto, a toto miesto si mi dal Ty.
C
G7
C a
F
G FE
1. Mojou nádejou je Pán. Pán je mojou nádejou.
3. Až raz budem v nebi, chcem sa čo najskôr vrátiť späť,
a G a
FGa
C
E
ruže Božej milosti na svet prinášať.
On mi dáva silu vždycky vstať, pády nerátať, on mi dá silu ísť.
Chcem vo svojom nebi robiť dobro všetkým,
chcem z neba sa vrátiť, vrátiť na zem.
U 78
Univerzálne
MÔJ BOH, VĎAKA TEBE DÝCHAM
A h G
D
A
h
G
Môj Boh, vďaka tebe dýcham, pre teba tu som.
A viem, láskou si ma získal, k sebe priviedol.
e
h
G
A
h
G
Smútok je preč, šťastím ma napĺňaš, učíš ma láskou žiť...
MÔJ JEŽIŠ SI SPÁSOU
MY JESUS – M.W. SMITH
A
E
f#
E
D
1. Môj Ježiš, si spásou, a nie je nik ako Ty.
A D
A
Chcem v každý čas, tak ako dnes
G D E
D e G
A
D
e G
A
Teba chváliť Pán môj Kráľ.
Tvoja láska je silnejšia než vietor, ona vyššia je než najvyšší štít,
D
e G
A
e
G
Môj Majster, si štítom, Záchrancom si, pokoj môj.
Hlbšia je než dno oceánov, (ona) zmenila môj svet.
7
#
#
Všetko,
čo viem, všetko, čo mám,
...vyššie... H R: ( Ef AH ) 3x f A
Tebe dávam Pán môj rád.
MÔJ KRÁĽ
A
f#
D
E
1
C
d
E a
F
G
C
R : Sám si môj Boh, celá zem nech vidí.
Môj kráľ ma víta na nádvorí. Svoju náruč predo mnou otvára.
Sláva a moc, majestát Ti patrí.
F
G
e
a
A
f#
D
Ja viem, že môžem k nemu prísť aj dnes.
Hory pred trónom sa skláňajú
e
a
F
d
G A
E D
E
Smelo prísť, pretože túžim do jeho dlaní vložiť bolesť, ktorú mám.
a Ty sám vládneš slávne.
MÔJ PÁN DÁVA MI LÁSKU
RICHARD ČANAKY
h H2 h H2
h
A2/A2/D/D
e7
h
[:Môj Pán dáva mi lásku, dáva mi nádej, že môžem byť s ním.:]
A
f#
D
E
Spievam Ti rád, že si Pán môj a Kráľ.
Navždy chcem stáť, Teba stále mať rád.
A
f#
D
E
A f# DE
Nič nie je viac, ako láska, čo dal si nám.
Nič nie je viac, ako láska, čo dal si nám.
U 79
Univerzálne
MÔJ PÁN, MOJOU SILOU JE
MÔJ SI TY
D
C
G
1. Môj Pán mojou silou je a radostnou piesňou. D
A Pán stál sa už mojím spasením, On je môj Boh.
C
G
D
R: Len Jemu odovzdávam život svoj.
2.
3x
HELENA ŠINKOVÁ-HLUBOCKÁ
D
g
D eA
Môj si ty, dieťa, mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať.
Môj si ty, tak mi dôveruj, ja ťa uzdravím z tvojich rán.
Môj Pán vládnuť bude vždy, až na veky vekov. Amen.
MÔJ PÁN VYKROČÍ
D
A
D
Môj Pán vykročí ako mocný muž,
h
A
G
A
D
ako bojovník vždy pripravený vyhrať bitku s nadšením. 2x
h
G
h
S vojnovým pokrikom povstane sám. Pokrikom, pokrikom,
A
h
G
mocným pokrikom. A tak zvíťazí nad nepriateľom
h
AGA
D Ježiš!
pokrikom, pokrikom, mocným pokrikom. Mocným pokrikom:
G
D
F#
h
G
D
Chcem, aby si vedel, že milujem ťa stále, každý úder môjho srdca
G
D
o tom hovorí, že môj si ty.
Môj si ty, dieťa, mám ťa rád, v mojom náručí môžeš spať.
Môj si ty, idem pred tebou, ja som verný Boh, mám ťa rád.
NA JAZERE JE VEĽKÁ BÚRKA
C
d
C
G
C
Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je. (2x)
C
F
G
C
On za ruku drží ma, loďka sa nekolembá.
Na jazere je veľká búrka, Ježiš so mnou v loďke je.
U 80
Univerzálne
NA KRÍDLACH CHVÁLY
NAD CELOU ZEMOU
MAREK NOVOTNÝ
D
A
//:Teraz ťa vidím nejasne ako v zrkadle,
G
A
D
A
potom budem na teba hľadieť z tváre do tváre://
C
G4 F2
G4 C
1. Nad celou zemou Pán od vekov,
G4
F2
G4
nad každým vrchom každou dolinou,
a7
G4 F2
G4 d 7
F2
G4
C
D A G
A
D A
G
A
no mojou túžbou Otče jedinou je aby vládol sám Syn Tvoj.
R: Ty snímeš záclonu z mojich očí, z tvojej krásy sa mi hlava točí,
G
F
G
C
G
A
h
R: Ó, vládni mi, vládni s mocou,
chcem tu stáť pred tebou vydaný,
G
F
G
a
G
A
D A
v čase chvíľ ťažkých v krokoch úspešných,
chcem tu stáť pred tebou vydaný.
G
F
G
d7
F
G
C
D A G
A
len Ty si Pán nad tým, čo mám, tak prosím príď a vládni mi.
Na krídlach chvály túžim lietať,
Kráľovi slávy novú pieseň spievať,
2. Celým srdcom chcem, celou mysľou tiež,
G
A
h
sa Ti podobať Bože nádherný,
v bázni stáť pred tebou zlomený,
pre mňa vzácny si v svete jediný, tak prosím príď a vládni mi.
G
A
D A
v bázni stáť pred tebou zlomený.
NÁŠ PÁN, ON JE KRÁĽOV KRÁĽ
AWESOME GOD
e C
G
D
e
Náš Pán, On je Kráľov Kráľ, Jeho trón bude naveky stáť
C
G
D
e H7 e
On má všetku vládu a moc, náš Pán, On je Kráľov Kráľ.
U 81
Univerzálne
NÁDHERNÝ SVÄTÝ
NÁDHERNÝ BOH, ŤA ĽÚBIM (ÚŽASNÝ)
S. MARTAUSOVÁ
T. HUGHES, ESPÉ (SK)
a
F
C
G
A
h
Stane sa, v čo uveríš, si džbán, ktorý nenaplníš
Úžasný, tak úžasný si v láske bez hraníc,
G
a
Tvoj kríž mi dáva milosť sľúbenú.
ak sa nezriekneš všetkých práv,na pomstu, na deň, aj na trón chvál. Nik nevidel, nik nepočul, niet srdca, čo tuší,
Tieň ťa nikdy nezničí a hoci na teba kričí,
jak slávny je a nádherný Boh môj. (D)
skús kráčať nech je za tebou, ži si svoj život – ako nebo...
G
A
G
A
F
C
R: Nádherný Boh, Ťa ľúbim, nádherný Boh, ja Ťa ctím,
B: Chuť ovocia v korunách, buď strom, čo svetlom zmýva strach,
G
A
D
G
nádherný Boh, nech pieseň znie.
tancuj v jarných záhradách...
a
F
C
G
Všemocný, tak všemocný, zem Tvoju slávu má,
Ľudia čo prídu nech zbadajú, že tvoje listy spievajú...
moc Tvojich diel v nej každý rozpozná.
R: G
a
Krása Tvojho kráľovstva spev môjmu srdcu dá,
a Boh je svätý, je svätý, je svätý..
tak zázračný, tak zázračný Boh si. R:
F Do vlastných rúk ber svoj život nie ty..
C Objíma nás, sme zlomené kvety..
G
A
G
A
G On je nám vždy verný..
/:Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás, tou láskou si získal ma,
a Nádherný, nádherný, nádherný...
veď nič na zemi sa Ti v kráse nevyrovná.:/ (D)
F Ak padáš on s láskou šepká: „Ver mi,
G
A
D
C Ja ťa chytím ak sa pustíš seba,
/:Mne v duši pieseň znie, … si nádherný Boh.:/
G Naučím ťa jak sa smrti nebáť..“
Láska nemyslí na zlé, v čo verí viem že krásne znie,
volaj sa Láska a skús ísť spať do hôr – nech ich pochopíš...
Človek zmení život svoj, tak nikdy neprehrá ten boj,
s nádejou pokoj príjme sám.. Aj ja už viem, že neprehrám..
U 82
Univerzálne
NÁJDI V LÁSKE CIEĽ
D
G
D
1. Keď cítiš že už bolo dosť stále ta istá mláka, prázdno,
e
h
keď je častý hosť, až zbadáš, že z ciest tá tvoja slepá je,
E
G
D
f#
hoc zlatá a srdce sa len tak fláka. Ty čakáš, až láska blúdiac
G
e
D
G
A
nájde tvoje vráta, náhodou sa cestou chvíľku zastaví.
D
A G
D
R: Nájdi v láske cieľ, čo má s každým Pán
e
A
G
A D
Dar si vzácny chráň pre druhých ti ho dal.
A G
D
Nájdi v láske cieľ, čo má s každým Pán
e
A G
A
D
kľúč od cudzích dvier, nosíš v sebe sám.
2. Ty nie si dielom náhody, aj s tebou ktosi ráta,
márne sú tie dôvody, čo hľadáš,
keď láska dávno len po tebe pátra
tou cestou viackrát padá a trpí, na kríž ťa šiel nájsť,
trápenie ti skúpil s nádejou, že už mu azda otvoríš.
3. Načo toľké váhanie, keď už velí láska
v dave nájdi blížneho svojho brata,
veď Pán sa s ním chce stretnúť v tvojom srdci,
keď bezradný je na dne snáď len sníva, že láska blúdiac
nájde jeho vráta, náhodou sa cestou chvíľku zastaví.
NÁŠ PÁN JE TU S NAMI
C
d
Náš Pán je tu s nami,
F
G
máme radosť v srdci a nie sme sami.
C
d
Ty spievaj s nami,
F
G
nebuď smutný a teš sa s nami.
C
d
D
G
Spievaj a tlieskaj, že Ježiš je náš Pán.
NÁŠ PÁN ŤA K SEBE VOLÁ
D
A7
DG D
f# h
E7 A 7
R: Náš Pán ťa k sebe volá, každý deň a každú hodinu.
DD7
G g
D GA7
D
Náš Pán ťa k sebe volá, tak neváhaj a poď za Ním.
D
G
D
f# h
E7 A
1. Na oltári, tam ťa čaká, vo sviatosti, tam je prítomný,
A7 DD7
G g
D G A7
D
náš Pán aj teba volá, tebe chce dať život večný.
2. On nehľadí na tvoje chyby, On vie že si slabý a hriešny,
On pozná tvoje trápenia, a preto ti pomoc ponúka.
3. Keď pôjdeš s ním, budeš šťastný, aj ťažkosti ľahko prekonáš,
len ho prijmi do svojho srdca a spolu s ním nájdeš svoj cieľ.
U 83
Univerzálne
NECH SLNKO SVIETI, KDE SI TY
A
E7
1. Nečakaj na svoj deň, na svoj veľký čin,
E7
A
každá chvíľa sa Ti ponúka.
A7
D
Lásku Krista prinášaj bratom, sestrám svojim,
E7
A
nech slnko svieti, kde si Ty.
A
E(A)
R: [: Nech slnko svieti, kde si Ty :]
A7
D
nech ožiari celú zem a všetko zlé nech v dobré zmení,
E7
A
nech slnko svieti, kde si Ty!
NECH ZAZNIE CHVÁLA
C
Nech zaznie chvála i česť a zvelebenie,
G G7
nech zaznie chvála i česť Ježišovi,
C C7
F
C
G
C A7
chvála, nech zaznie chvála, chvála i česť Pánovi.
NIE NÁS
RICHARD ČANAKY
e C
G
a e C G a
e
[: Nie nás, ó, Bože, nie nás, ale Svoje meno osláv. :]
C
G
a
e
[: Stojím tu pred Tebou, pred Tvojím trónom,
pred Tebou skláňam si svoju tvár.
Ty si Baránkom, Ty si tým Kráľom,
pred ktorým každý skloní svoje kolená. :]
2. Nie si sám, je tu Pán, On je blízko nás,
na cestách nás verne sprevádza.
Ruka v ruke choď s Ním ďalej, odolávaj tmám,
nech slnko svieti, kde si Ty.
NIKTO MA NEMÔŽE ODLÚČIŤ
3. Staň sa soľou, staň sa kvasom chleba nového,
po ktorom toľko túži náš svet.
Staň sa sviecou, ktorá svetlom Božím žiariť smie,
nech slnko svieti, kde si Ty.
(EAEA...)
G
C9
G
C G
[:Nikto ma nemôže odlúčiť od tvojej lásky.:] Tebe patrím.
TRETÍ DEŇ
….recitácia Rim 8,35-39
U 84
Univerzálne
NEHANBÍM SA, NEHANBÍM
NEVIEM DÝCHAŤ
TRETÍ DEŇ
GC2DC2
e
D2 C2
D2
1. Je mi ľúto dní, čo som premárnil,
e
D2 C2
D2
e
je mi ľúto dní, čo mali krásne byť,
D2 C2
D2
je mi ľúto dní, čo som len tak zabil.
a
h
a
Viem, že čas nevrátim, viem, že ho nevrátim.
e D2C2
eD2C2
Potom si vstúpil Ty,
a s Tebou príchuť neba.
eD2C2
Ako ma premieňaš,
to vyspievať sa nedá.
a
e
Žiť pre staré ciele ma už nebaví,
a
H
A
G
dnes žijem pre Teba a za Tvoj kríž sa nehanbím
G
C2
D2
C2
R: Nehanbím sa, nehanbím za Tvoj kríž.
Nehanbím sa, nehanbím, že si ma spasil Ježiš.
Nehanbím sa, že som Tvoj, ó Pane.
F
D
G C2 D2 C2 G C2 D2
Na kríži získal si ma, je dokonané.
ADE... A D E D..
Coda: .... je dokonané, je jé
S2G BAND
C
e
a
1. Toľko prázdnych slov beží mi hlavou
Fmaj
o tom, že život nie je náhodou.
Mám si ísť za tým, čo ma tak baví, iba tak sa tu vraj nestratím.
No ja poznám niečo, čo je dôvod prečo, je tu život stále nádherný.
Si to TY Pane a chcem, aby na mne
Fmaj
a
ukázal si, že bez Teba, že bez Teba sa to nedá,
Fmaj
nedá, neviem dýchať, si mocný
a
G
chcem Ťa vnímať, vnímať, stále s Tebou stáť...
C e a Fmaj
R : (neviem) neviem, neviem dýchať; neviem to bez Teba Pane.
Tak nech je moja pýcha konečne na veky na dne.
Neviem, neviem lásku dávať.
Neviem aj keď túžim Pane,
len Ty ma môžeš učiť, Ty si Kráľ na veky. Amen.
1
2. Toľko prázdnych dní a život ťa mení, aby bol si ním ranený.
Tak ti dôverujem, Teba zvelebujem, odkedy viem, že bez Teba..
R1
R2: neviem, neviem dýchať Pane; 2x
U 85
Univerzálne
NEVIEŠ ODKIAĽ A KAM
JERICHOVE TRÚBY
G
D
Nevieš odkiaľ a kam a zrazu zostal si sám,
C
G
D
opäť počúvaš šedých tieňov nárek.
Kričíš do tmy príď, nevieš kto to má byť,
zvoníš pri dverách, ale márne. (G)
Vravíš skončiť to chcem, život je ako zlý sen,
žijem sám uprostred milióna ľudí.
A ak Boh stvoril svet, prečo lásky v ňom niet,
ak práve nebolí tak aspoň nudí.
G
D
C
G
Keď ti láska zomrie, tak plač, v duši prší večný dážď
e
D
a v ohni čítaš, že naveky už zostaneš sám.
G
D
Nemáš chuť vstať a ísť, vedel si, že raz to musí prísť
C
D
G
a viem že aj keď prídeš k nám, zostávaš sám.
Kdesi dávno raz, podobný príbeh sa dial, jeden muž s krížom k
hore kráčal. Tiež bol slabý a sám, za nímzástup ho hnal.
Cestu bolestí krvou zmáčal. Nemal to ľahšie, to nie, celé niesol
stvorenie. Kvôli tebe vzal na ramená kríž. Kvôli tebe chcel ho
niesť, bola toláska a nie lesť. A preto dnes tu netrpíš sám, je s
tebou Pán. Ak nevieš odkiaľ a kam a zrazu zostal si sám, opäť
počúvaš šedých tieňov nárek. Kričíš do tmy príď,
nevieš kto to má byť, Ježiš počuje a chápe.
NIČ NIE JE NEMOŽNÉ
TRETÍ DEŇ
d
a
d
a
d
F
G
1. Kto môže utíšiť rozbúrený oceán, kto slepým oči otvorí? jéé
d
a
d
a
Kto môže vyliečiť srdce, čo je plné rán?
F
C
A7
To môže len môj Pán, ak v neho vieru mám.
D
A
h
G
R: Nič nie je nemožné tým, ktorí veria,
to, o čom iní snívajú, to oni vedia
F
C
a
G
E
Boh má v rukách páky, On môže rozohnať mraky.
F
C
A7 (E)
Nič nie je nemožné nám.
2. Keď za obzor nevidím, neviem, kadiaľ utekám
nemám v mysli žiaden jasný cieľ.
Môžem sa rozhodnúť, na koho sa spoľahnúť Viem, že sám nevyhrám - Tebe Ježiš sa do rúk dám.
U 86
Univerzálne
NIE VŽDY JE SLNKO NA OBLOHE
e
a D
G
1.Nie vždy je slnko na oblohe, nie vždy sú kvety rozkvitnuté,
C
a
H7
e
nie vždy je pokoj, láska v dome, nie vždy Ťa vidím, cítim, Pane.
R1:
Ale vždy viem, že Ty si so mnou, ja viem, že Ty ma ľúbiš,
to viem, Ty si ten istý, včera, zajtra, dnes. 2x
2.Nie vždy viem, ľúbiť ľudí, Bože,
nie vždy viem otvárať im dlane,
nie vždy Ti dávam ruky svoje, nie vždy viem dobojovať boje.
R1. (iba raz)
R2: Ale vždy viem, že meníš srdce, ja viem, si mojou silou,
to viem, ľúbiš ma, Otče, Tebe patriť smiem.
R3:Dnes už to viem, Ty si ten víťaz, ja viem, Golgotský víťaz,
to viem, si Ježiš Kristus, Tebe patriť chcem.
NIEKTO TI CHÝBA
TRETÍ DEŇ
e
G
D
1. Sedíš tu šťastný, sedíš tu sám,
nemáš cieľ jasný, nevieš, kde ho nájsť.
Keď chýba láska, zostávaš sám,
a
H7
e
vždy, keď pritvrdí život, tak zistíš, že bojuješ sám.
A
G
R: Niekto Ti chýba, niekto dokonalý,
a
G
kto podrží Ťa, keď ubúda síl.
A
G
Vždy, keď sa obzrieš, On bude tam stáť,
a
H
e
nikdy Ťa nezradí, nikdy Ťa nezanechá.
2. Hľadáš si miesto, si odmietnutý,
chceš priateľské gesto, si zabudnutý.
Túžiš po výhrách, prichádza pád,
v mysli sa zmietaš a nechceš to, nechceš to vzdať. R:
C
G
B: Viem, kto môže dať nádej,
C
G
C
viem, kto môže dať svetlo do čiernych dní.
e
a
H7
Poznám zdroj lásky stálej, Ježiš je dokonalý.
U 87
Univerzálne
NOHY JELENÍC
Ó, PANE, JA MUSÍM ÍSŤ ZA TEBOU
R: d7
G7
d7
Bsus
a7
d
Ó, Pane, ja musím ísť za Tebou, bez Teba život prázdny ja mám.
D
A
h
G
Ó, Pane, ja musím ísť za Tebou, svoj život, svoje túžby Ti dám.
Ty mi dávaš nohy jeleníc, s tebou naberiem denne nových síl,
a
D
A
G
D
C7
F
a
s tebou prekročím múry trápenia, a mojej ceste dáš pečať víťazstva C
Kde nádej zomrela, vzkriesenie zatrúbi, a hymnu slobody mi do 1. Neverím, neverím svetu, jeho lákadlám, jeho ponukám.
Neverím, neverím srdcu, srdcu človeka, stále uniká.
úst položíš, nikto už nevezme, čo si mi zasľúbil, si žalmom na
perách zaspávam v pokoji. ...nanananana
2. Nevidím, nevidím šťastie, iba zdanlivé veľmi prchavé.
Nevidím, nevidím lásku, lásku trvalú, ktorá dáva.
NOSÍŠ
D
G
D
1. Nosíš Ma, nosíš v sebe, Ja nebo tvorím v tebe,
h
A
D
uhádneš, akú lásku k tebe mám?
D
G D
G
D
Jak prsteň drží perlu, tak láskou drž Ma, ver v ňu,
h
A
D
hoc nevieš akú cenu v sebe máš.
D
R: Objav ma tam, kde si ty sám, vládnime
C
G
D
láskou vládou krásnych sŕdc.
V sebe máš Mňa, v tebe som Ja, vládnime
láskou vládou krásnych sŕdc.
3. Široká, široká cesta, cesta človeka, ľudských múdrostí.
Ponúka k slobode zve ťa, ktorá zotročí, vedie do smrti.
Ó, PANE, ZHASÍNA DEŇ
D
h
G A7D
R: Ó, Pane, zhasína deň, moju modlitbu vypočuj.
D
e
1. Za piesne radostný hlas, za zlatý pšeničný klas,
D
G
AA7D
za verných priateľov dlaň, vďaka ti, Bože.
2. Za modrej oblohy pás, za čistý slnečný jas,
za bielych oblakov tieň vďaka ti, Bože.
3. Za kvetmi voniacu zem, za lesov a polí sen,
za rieky iskrivý prúd, vďaka ti, Bože.
4. Za chladný večera van, za teplý domova chrám,
za Božskej večere dar, vďaka ti, Bože.
U 88
Univerzálne
NIKODÉM
OBRAZ NEBA
M. MILUČKÝ
-5
D
D
G
1. Keď sa končí deň, keď noc zem pohladí,
h
A
D
e A
tak ako Nikodém za mesto všedných dní,
odchádzam tam, kde si často býval sám,
keď už pokoj dýchal chladnou tmou.
Odpoveď hľadám, tajomstvo skryté v tvojich slovách.
h
A
G
Ako je možné nový život žiť?
h
f#
G9 D
Ktorý si hlásal, keď si sa skláňal k chorým.
e
A4,3
Padnutých dvíhal, láskou objímal a vracal svetlo do očí slepých.
D
A
h
B5,7 D
E
D GA
R: Musíš sa znova narodiť - musíš dieťa v sebe nájsť,
D
A
h
B5,7
D
G A D
musíš starý svet zahodiť - potom príď a nasleduj ma.
2. Často nechápem, často sa nedarí zobrať každý deň kríž,
vložiť ho do dlaní. Keď padám tmou zlomený únavou
a nádej vstať už zdá sa nemám. Odpoveď hľadám, tajomstvo
skryté v tvojich slovách. Ako je možné nový život žiť?
Ktorý si hlásal, keď si sa skláňal zbitý. Padal a vstával,
láskou objímal i tých, čo svetlo vzali z tvojich očí.
B.F.O.
(C/H = na strune A chytíš druhý pražec)
C
C/H a
G
Poukladať slová, do tenučkých riadkov
Pretrieť si oči znova, pocítiť ten nový zákon
a
C
F
C
Poletíme spolu nocou, na obzore neha neba
F
G
Obraz tváre, je mi to známe, obraz teba
C
C/H
A tak som teda tvoj, ale prosím pri mne stoj
a
F
Keď sa budem smiať, nedaj sa dodať
C
C/H a
F
že horí, ale nepáli, že bolí, ale zdá sa ti
C G
F
že to puto v nás, sa už nestratí
Pokúšam sa pohnúť o políčko ďalej
Do tmy meno šepkám, svetlo kreslí novú nádej
Kým nám bijú srdcia zvonov, stále je ťa pritom treba
Obraz tváre, kam si ho dáme, obraz neba
U 89
Univerzálne
ODPUSŤ NÁM
OCHRANCA
RICHARD ČANAKY
F G F
G F
G7 C
Odpusť nám, odpusť nám, prosím odpusť nám.
c
D7
g B
B
F
Vstúp láskou do našich dní, chýbaš, padám, sám.
D G
CG D
G
C
1. Môj strach tíši Tvoj jemný hlas
pár slov dávaš, odchádza mráz.
D
G
C
G
D
OCHOTNÝ SOM VŠETKO STRATIŤ
Keď idem tmavou dolinou, keď chce ma strhnúť rieky prúd,
D
A
keď oheň šľahá plamene, nemôžeš na mňa zabudnúť.
1.Ochotný
som
všetko
stratiť,
len
lásku
nie,
2.
D
Dávaš nádej, keď príde pád, zmývaš môj hriech, nemusím sa báť.
vlastný život v dare stratiť, len lásku nie.
Som Tvojou malou ovečkou, čo nosíš stále v náručí.
Keď draví vlci útočia, Ty smelo kráčaš, si môj štít.
D7
G
Ochotný som všetko stratiť, len lásku nie,
ODLOŽIL SI SVOJ MAJESTÁT
D A
D A D
G D
e
h
C
najväčší poklad je lásku mať.
Odložil si svoj majestát, pre mňa všetkého sa vzdal,
G
a7
D
G
2.Bez radosti zmiera viera, len láska nie,
trpel od ľudí, čo stvorením sú Tvojím.
kto má lásku, neumiera, len láska nie.
Ty si všetok môj hriech vzal, keď si zomrel, z hrobu vstal. Dnes Bez Radosti zmiera viera, len láska nie,
však vládu máš na nebi aj na zemi.
najväčší poklad je lásku mať.
G
D
e
3.Svet mi núka všetko, Pane, len lásku nie,
Zo srdca, Pane, ja Ťa chválim, ctím,
7
svet mi vezme všetko, Pane, len lásku nie
h
C
A
a
Svet mi núka všetko, Pane, len lásku nie,
získal si ma, Tebe len patrím, chcem s Tebou večne žiť,
najväčší poklad je lásku mať.
D G
D
e
h
Teba ľúbiť. Ty jediný si za mňa život dal, Ty si moja
4.Ty si Pane lásky prameň, chcem lásku mať, moje srdce svojím
C
A
a7
D
G
zameň, chcem lásku mať. Ty si Pane lásky prameň, chcem lásku
sloboda. Preto Tebe, Pane môj, ja spievam pieseň chvál.
mať, najväčší poklad je lásku mať.
U 90
Univerzálne
ON JE JAHVE
ON JE KRÁĽOV KRÁĽ
E
AE
H
Kto sa nad vodami vznáša? V svojich dlaniach mesiac má.
E
A c#
H
Každú temnotu a zlo svetlom slnka zaháňa.
E
A E
H
Komu patria výšky hôr? Kto je v hĺbke zeme tiež?
c#
A
E
H
E
Kto je väčší ako vesmír, mojej duše milenec?
D G D A D
G DA D
R: On je kráľov Kráľ, on je pánov Pán,
D
A
D
e
D
A7 D
čo má zmysel, s ním sa končí, s ním sa začína.
A
c#HE
Boh stvoriteľ - On je Jahve - Veľký Ja som - On je Jahve
Náš Pánov Pán - On je Jahve - Kvet Sáronu - On je Jahve
Spravodlivý - On je Jahve - Trojjediný - On je Jahve
2. On musel za nás svoj život dať, on je veľký Kráľ.
A nášho Boha dal nám poznať, on je veľký Kráľ.
Kto je ten, s kým vždy som šťastný?
Kto je ten, v kom pokoj mám?
Kto je ten, čo poteší ma, slzy v radosť premieňa?
Kto vždy pozná moje túžby? V mojom vnútri povstáva.
Kto ma sýti, keď som hladný, tým, čo srdce napĺňa?
A
H
E H c#
HA
Ty si svätý nekonečný a naveky vládu máš.
A
H
c#
Každé koleno sa skloní, Tvoje meno každý vyzná.
A
E
H
c#
Zástup svätých vzdá ti chválu, pred tvoj trón sa zhromaždí.
A
H A
H A
H
Tvoj ľud na zemi sa zíde, Tvoje meno ohlási. Jahve, jahve...
D
A
D
e
D A7
D
1. Ten, kto je hriešny, smie mu veriť, on je veľký Kráľ.
A rozhodnúť sa, či s ním chce prežiť, on je veľký Kráľ.
3. Ja slávim Boha, Syna jeho, on je veľký Kráľ.
Krista, Pána vzkrieseného, on je veľký Kráľ.
PADÁME
C
G
a
F
G
Padáme na svoju tvár pred tebou, ó, Ježiš.
Tam milosť je a večná láska pred tebou, ó, Ježiš.
F
a
G
C
[: Ty si svätý, svätý, svätý:] Baránok
U 91
Univerzálne
PÁN POKOJ PRINÁŠA
OSTANEM STÁŤ
TRETÍ DEŇ
D
e
A
Ostanem stáť, pevne stáť, na Tvojom slove, Pane môj,
D
h
e
A
s Tebou len, silu mám zdvihnúť štít, začať boj.
Ostanem stáť, pevne stáť, na Tvojom slove, Pane môj,
s Tebou len, silu mám zdvihnúť štít, vyhrať boj.
GD
G
D
R: Ty silu mi dávaš, Ty láskou ma svojou napĺňaš,
GD
G
D
Tvoj pokoj smiem cítiť, si úžasný Pán.
E
A
E
A H E
Veď náš Boh bude bojovať za nás vtedy, keď v Jeho vôli sme,
c#
g#
A
H
E
veď náš Pán vďačne potvrdí slová, ktoré s vierou vyznáme.
Veď náš Boh bude bojovať za nás, ako v údolí Jošafat,
veď náš Pán, ten sa oslávi znova, len skús vo viere pevne stáť.
PÁN, HODEN CHVÁL
A
h
Pán pokoj prináša, stojí na prahu u dverí,
klope on to nevzdáva, čaká kým mu otvoríš,
c#
D
A
D
A
odomknúť musíš sám, len ty máš ten kľúčik od dverí
D
A
ten kľúč, čo dvere otvorí.
Na na na na...
PÁN ZASTAVIL SA NA BREHU
D A
D D7
G e
A
A7
1. Pán zastavil sa na brehu, hľadal ľudí ochotných ísť za Ním
D
A
D
D7
a loviť srdcia slov Božích pravdou.
G
D
A
D D7
R: Ó Pane aj na mňa si sa pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje meno.
G
D
Svoju loďku zanechal som na brehu
e
A
D
spolu s Tebou nový chcem začať lov.
EAEH
Eac#H
EAEH
EAHE
2. Pane úbohým som človekom, mojím venom sú ruky ochotné.
Pán, hoden chvál,
mocný Kráľ, je Ježiš sám.
Pracovať s Tebou i čisté srdce.
H
c#
A
E
Slovom svojich úst zachránil si ma, prúdom milosti oslobodil ma, 3. Pane chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal.
Samotu duše i kvapky potu.
Ducha života teraz zosielaš, plameň môjmu srdcu dáš...
#7aug5
#7
#
#
E D
D
g H/F
4. Pane, ideme spolu s Tebou, loviť srdcia na moriach ľudských,
Pán, ho-den chvál
do siete pravdy, života lásky.
U 92
Univerzálne
PANE BOŽE
PANE, SOM TAK RÁD
D
G
A
Pane Bože, tebe spievam, tlieskam tučnými rúčkami.
Pane Bože, čuj, jak spievam, pozri, aký milučký som.
Ďakujem ti, Bože drahý, za tie moje krivé nohy,
za môj nos a pehy na ňom, za to, že si mojím tatom!
PANE, MILUJEŠ MA
C
F
C
G
Pane, miluješ ma, viem, nie preto, že som dobrý,
a G
e
a
d
G C
ale preto, že som dieťa, Tvoje dieťa.
C
a d
G
1. Pane, som tak rád, že som už Tvoj.
Pevne drž ma, chráň, keď hrozí boj.
F
G C
a
R: [: Pane, mám Ťa rád, lebo Ty mňa tiež
F
G
C C7 (C)
Svojou večnou láskou miluješ. :]
2. Pane, keď som sám, Ty pri mne stoj.
Cestou života mi svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes Ti venujem, dávam na oltár, čo dlhujem.
PANE, SMÄDNÍ SME PO TEBE
TRETÍ DEŇ
D G
D
A
D
Pane smädní sme po Tebe, Pane smädní sme po Tebe. 2x
PANE, SOM TAK VEĽMI RÁD
G
C9
D C9
1. Pane, som tak veľmi rád, život s Tebou som už skúsil,
tak Ti spievam pieseň chvál, spoznať Teba vždy som túžil.
h A
G D
Nech táto oslava naplní ulice,
G
D
A D
chceme tancovat z lásky ku Tebe.
G
C
D
C G
R: Z nebies zostúpil si k nám na túto zem
C
D
C
G
Tu na kríži musels´ mrieť aj za môj hriech.
C
D
G
D
A
D
Kríž pred hrobom v krvi stál,
A všetko čo mám dám na oltár, svoj život nesiem pred Tvoju tvár.
h
e
C
D
G
z hrobu Otec si Ťa vzal, tak Ti spievam pieseň chvál.
#
vyššie akordy: EAE HE, c HAE AEHE, AE HE
U 93
Univerzálne
PANE, VŽDY, KEĎ TVOJU SVÄTOSŤ
C
F
1. Pane, vždy, keď tvoju svätosť zriem,
vždy, keď vidieť Tvoju krásu smiem
C
F
G
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám,
Keď ma dotyk tvojho srdca teší,
a keď láskou moju vôľu meníš,
a keď okolo mňa veci šednú, Ty svietiš sám.
FG
ea
d
R: Život Ti dám, život Ti dám, veď preto ho mám,
G
C C7 (C)
aby bol tvoj chrám
2x
PANE, ZJEDNOŤ NÁS
A. PRIVARČÁKOVÁ
F
g
d
F
Máme rôzne štýly, hlasy, piesne.
Každý z nás je iný, to vieme celkom presne.
No každý z nás má hudbu rád. Hudba je, hudba je dar.
C
G
F
G
Prišli sme dnes k Tebe z rôznych kútov, sveta strán.
Darovať Ti chceme našu radosť, bolesť rán.
Pane, zjednoť nás, veď kto nás zjednotí, ak nie Ty.
Neváhaj, objím nás, veď sme Tvoje deti.
F G
Svojou láskou objím nás, nech náš spev zmysel má...
PATRÍ MI BIELA TYČ
D
e
A
D
R: Patrí mi biela tyč a na oči páska,
h
e
A
D D7
pretože nevidím, jak vrúcne má Boh rád.
h
e
a
D D7
G
D
A
1. Tú krásu kvetov, bohatstvo života i hĺbku vesmíru i slnka jas.
D
D7
e
D
A
Miriády svetov, to všetko z lásky len učinil Pán.
2.
A ešte mnoho viac lásky mal k nám, keď nám to najdrahšie zatúžil
dať. Za deti nás prijal, tak poslal Syna nám, tak nás mal rád.
PIESEŇ CHVÁLY
TRETÍ DEŇ
D
G
A
Pieseň chvály spievať túžim, pieseň vďaky spievať chcem.
D
f# h
G
A
D GAD
Obeť chvály pred tvoj trón nesiem, pred Tvojou tvárou zaplesám.
A
G
D
R: Budem Ťa chváliť celou svojou silou.
A
G
D
Budem spievať: Ty si môj pevný hrad,
F#
h
G
keď som v trápení, keď hriech ma premáha,
e
A
na Tvojich slovách budem stáť.
U 94
Univerzálne
PIESEŇ O SVÄTOM AUGUSTÍNOVI
POZNÁŠ MA
a
Fmaj
Ca
Fmaj
C
1. Ty poznáš moje túžby, ty vieš, čo v srdci nosím,
a
Fmaj G
a G aG
ty vieš, kde je môj poklad ukrytý.
Ty vidíš moje srdce, ty vidíš moje oči,
2. Chcel by som Ťa, Pane, chváliť každý deň, avšak ja prídem len
počuješ, čo ti šepkám, keď som sám.
7
jedenkrát za týždeň. Pane, odpusti mi moju lenivosť. (E )
E
A
1. Chcel by som Ťa, Pane chváliť, milovať a všetko na svete len
E
H7 H7#
H E
Tebe darovať, chcel by som byť ako svätý Augustín.
A
E
R: Do neba vedie úzka cestička, mojou modlitbou nech je táto
H7
H7#
H7 E E 7
pesnička. Pane, vďaka za každý nový deň. (...H7# je vlastne C7)
Vďaka, Pane, vďaka Ti, Pane, vďaka, Pane, vďaka Ti,
Pane, vďaka za každý nový deň.
a
G
aeG
R: Buď stále v mojom srdci,
a
G
aeG
v svojom stánku v ňom prebývaj,
C G
a e G Fmaj G
a eG
pribíjaj ma na kríž, svojou láskou objímaj.
3. (ako prvá sloha)
2. Len s tebou môžem chápať to všetko, čo mi dávaš,
4. Chcel by som, Pane, kráčať k výšinám, zatiaľ moja cesta vedie
len v tebe môžem vyznať, ty ma poznáš.
často k hlbinám, buď mi, Pane, prosím, silnou oporou.
PRAISE
POZRI, AKO MENÍ MA JEŽIŠ
RICHARD ČANAKY, (ORIG. A)
G
D
e
C
D
G
[:Praise, servants of Jesus, praise the name of the Lord :]
C
D
e
He raises me the poor from the dust
e/D
He lifts the needy from the dunghill.
(preklad: Chváľte, služobníci Ježiša, chváľte meno Pánovo,
On dvíha chudobných z prachu, On dvíha núdznych z hnojiska.
D
G
D/A
G
D
h
/:Pozri, ako mení ma Ježiš.:/ On dvíha ma, slobodu dáva mi.
e
A
D G/A
Pozri, ako mení ma Ježiš.
/:Kráčať chcem na stretnutie s ním.:/
Od skúšky ku skúške až ku víťazstvu. Kráčať...
U 95
Univerzálne
POĎ
POKOJNE, DO TICHA (DÔVERA)
CGaFGC
C
G
a
F
G
C
Poď si aj ty s nami zahrať, nie je to ťažké, tak to skús.
G
a
F
G
C FGC
Spievaj s nami každú pieseň s Ježišom naším máš vždy chuť.
CG C
F
C
G
1. Pokojne, do ticha modlitba znie,
a E C
d
CG C
že Pán je tu s nami, nad nami stále bdie.
2. Keď Mária do jeho rúk sa vložila,
tak bez slov s dôverou k nemu sa modlila.
3. Ó, Pane, tvoja vôľa nech sa stane,
my s Matkou v dôvere vďaky ti spievame.
G#
F
G
G#
Tak ako lúka rozkvitá, či si dievča, chlapec poď.
F
G
Starosti odhoď do kúta, s nami len Krista chváľ.
G#
F
G
G#
Tu nejestvuje plač a žiaľ, tu môžeš smiať sa kedy chceš,
F
G
C
nemáme zákon ani príkaz, kedy chceš prídeš a odídeš.
CGaFGC GaFGC
Nanana...
Snáď ešte stále trošku váhaš, že či máš skúsiť Boží dar,
ja ti len radím je to krása, skús ráno Ježiša privítať.
Verím, že presne ako ja, tak iní so mnou skúsia
zaspievať so mnou refrén presne tak ako to v srdci cítia.
Nanana...
Duch svätý stráži našu mladosť, čo si tak pekne rozkvitá.
Nemusíme mať už veľký strach, že zelení nás uchytia.
Sme slobodnými kresťanmi, aj ty, aj ona, každý z nás,
tak už sa neboj, neváhaj, vykroč ľavou medzi nás. Nanana...
Už pomaly sa pieseň končí, možno sa ešte stretneme,
Ver, že je s tebou stále Ježiš, a tak s nikým nelúčime.
PREHLTNUTÝ
KRIŽIACI
e C2 D/Fis G e D/Fis C2
e
C2
D
G
1. Prehltnutý smútkom a pokorený túžbou nájsť Ťa,
e
D
C2
počítal som ľudí, ktorí usmiali sa na mňa.
e
C2
D
G e
cez tie tváre plné jamôk smiechových,
D
C2
hľadal a našiel som Ťa v domcoch tlčúcich.
G D
e
C
R: Ty si v nich, áno, viem to - bývaš tam
kdesi v hĺbke ľudských duší máš svoj chrám.
G D
e
C
G D e C
a ja tam, na tom mieste, knôtik zapálený mám.
e C2 D G e D C2
A ty si tam...
U 96
Univerzálne
POŽEHNANIE SV. FRANTIŠKA
JERICHOVE TRÚBY
C
G
Nech vás požehnáva Pán, nech vás ochraňuje Pán.
FG
C
F
Nech vám ukáže svoju tvár a nech je milostivý k vám.
Nech k vám obráti svoj zrak a svoj pokoj nech vám dá.
A preto volám ešte raz, nech vás požehnáva Pán.
PREŽÍVAM RADOSŤ
A
A/E/A
1. Prežívam radosť, radosť, [: v srdci svojom (kde?):] 3x
A
Prežívam radosť, radosť v srdci svojom (kde?),
E
A
v srdci svojom ju mám.
D
A
R: Som taký šťastný, tak veľmi šťastný,
E
A
že Ježiša už v srdci svojom mám
2. pokoj....ho mám.
3. lásku....ju mám
4. šťastie....ho mám.
PRIATEĽ
C
G
a
d/F
dmaj7
d7 G
1. Keď si sám a niečo ti chýba, nachádzaš správneho priateľa,
V duši tvojej smútok sa skrýva, kto ju rozveselí a poteší?
a
G
C
F
Veď je tu Pán, ktorý z výšky hľadí s láskou na Teba
d7
G
C
a dáva ti svoju ochranu.
C
d7
C
F
G
R: Pane viem, si môj verný priateľ, neopustíš ma nikdy, viem,
F
G
(si moja) radosť každodenná tiež
a
G
C2
d7
G-C
Dnes chcem slúžiť Tebe, vďačne a s láskou k Tebe vždy,
f
G11
G C
(prosím Ťa) pomáhaj mi k spáse dnes.
2. Láska je slovo krásne a veľḱé,
Pán Ježiš ju dáva všetkým nám
Tak sa neboj a poď medzi nás,
láska rozžiari v srdci jas.
Pokľakni pred Ním a poďajuj Mu
za nádej večitú,
za lásku a krásu života.
U 97
Univerzálne
PRICHÁDZA ČAS
PRINÁŠAM SVOJE MÚRY
E
A
H
E
ESPÉ
1. Prichádza čas, keď už svet počuje ten hlas,
e
C2
G
D
A H
E
c#
g#
ty a ja, vieme, jedno je v nás. Tam svet čaká ľudí, ó je čas život Prinášam svoje múry pred Tvoju tvár.
Predkladám svoje hriechy, tak príď, môj Pán.
A
H
Vyznávam, že padol som už toľkokrát.
žiť, veď On je Ten najväčší dar.
Chcem čistý stáť, menu Ježiš chválu dať.
2. Nedá sa ísť a predstierať každý deň, že raz tak, ktosi zmení
náš svet. My všetci sme z božej obrovskej rodiny,
Chválu vzdám, Ty si Pán, Si môj Boh,
pravdou je, vieš láska je ten liek.
ja rád Ťa mám.
A
H
E
R: Všetci sme svet, ú, ú, všetci sme deti.
A
H
E
Všetci sme to, čo robí krajším deň začnime dávať.
c#
g#
Je tu veľká šanca, rozdať sa pre druhých,
A
H
E
urobiť lepším dnešný deň, len Ty a ja.
Tebe patrí chvála - Nech táto pieseň múry zváľa.
Tebe patrí sila - Ty si ten Boh, čo neopustí ma.
Tebe patrí úcta - Nech volajú naše ústa.
Tebe patrí vláda - Pred Tebou rád kolená skláňam.
Si Majster, moja Spása, si Cesta a Krása.
PRIŠLI SME ŤA CHVÁLIŤ
3. Vedieť im daj, že ich predsa má niekto rád.Sila a nádej bude
CdCd...
v nich rásť.Boh nám lásku dáva a dal chlieb, keď bol hlad
Prišli sme ťa chváliť, celkom blízko stáť.
A teraz zas ho dať chce ľuďom cez nás.
Prišli sme ti dávať to, čo máš najviac rád.
C
D
E
Je to naša láska rastúca zo sŕdc,
A: Keď si na dne a sám, nádej Ti uniká.
všetko, čo je v nás, volá: „Abba, Ocko!“
C
D
E
Pomôž nám ti dávať radosť našich chvál.
Ale Ty len ver, padnúť nemáš kam.
Srdce, myseľ, vôľa vie, že mám ťa rád.
#
#
c
g
A
H
Dokážme všetci, zmeniť sa všetko dá, musíme chcieť, stále Ty a ja.
U 98
Univerzálne
PRIŠLI SME ŤA VZÝVAŤ (Do tmy na svet)
PROSÍM, NEPÝTAJ SA MA
TIM HUGHES – LIGHT OF THE WORLD
vyššie: (EH4f#7A2EH) refrén: Ehc#AEHc#A záver:Hc#AHc#A
D
A4
e
1. Do tmy na svet prišlo k nám svetlo sveta,
D
A4
G
otvor môj zrak, nech vidím
krásu lásky, z ktorej srdce Ti spieva,
že sláva a moc ti patrí.
D
A
R: Prišli sme Ťa vzývať, prišli sme sa skláňať,
h
G
prišli sme Ti vyznať: „Si náš Boh.“
Si dokonalá láska, dokonale svätý,
dokonale nádherný ku nám.
2. Kráľ všetkých dní a tiež najvyšší Vládca, silnejší
nad nebesá; ponížil sa, prišiel na svet, čo stvoril,
vzdal sa slávy z lásky k nám.
záver:
KAPUCÍNI
E
G#
Pane môj, Pane, ako Ťa milujem.
A
a
E
H
Pane môj, Pane, a predsa Ťa zradiť viem.Prosím, nepýtaj sa ma,
A
E
H
veď dobre vieš, že Ťa mám rád, veď Ty to vieš.
ROZHODOL SOM SA
CC, C7FC, ea. FC,GC.
C/C7/C C/F/e
C/C/a
1. Rozhodol som sa ísť za Ježišom,
F/G
C
3x, [: nehľadím späť. :]
2. Sám hoci budem, ja pôjdem za Ním, 3x [: nehľadím späť. :]
3. Svet som opustil, idem ku krížu,
3x [: nehľadím späť. :]
A
D
G
Ja nemám dosť slov opísať
A
D G
cenu, ktorú ťa môj hriech stál. 2x
U 99
Univerzálne
PÚTNIK
RADOSŤ A NÁDEJ
C
E
R: Pane Ježišu, Boží Syn, zmiluj sa nado mnou hriešnym,
a
F
G
odpusť mi more mojich vín a urob slepca vidiacim.
D
G A
D
R: Radosť a nádej dáva nám nový vzlet
G A
h
napriek problémom stále kráčame vpred
A
D
zjednotený svet žiari tu uprostred nás
1. Namiesto domu popol má, ženu si nebo odnieslo,
G
A
h
A
h
do dlaní skrýva všetok žiaľ, do srdca útržky jej slov.
je ideálom čo, pretvára nás, sme ideálom, ktorý mení svet.
Po kapse chleby roztrúsil, bibliu skryje do plátna, vydal sa na púť
h
DG
po Rusi, čaká ho diaľka závratná.
1. Vidím, že svet vôkol nás novým smerom sa dáva,
h
D
G
A
G
2. Raz vošiel kdesi do chrámu a práve vtedy vstúpil Pán,
padajú múry, bariéry, jar nastáva a prichádza nový život k nám.
cez vetu v kázni schovanú: modliť sa nikdy neprestaň!
h
G
A
h
Slovo za slovom, stranu, list, celučké písmo prezrel už,
Ľuďom žiari zas úsmev na tvári.
aj kázne počul, stále nič. Chýbal mu starý, múdry muž.
2. Pieseň o pravde a láske svetom sa šíri,
Taký, čo v srdci prežíval modlitbu ako jeden prúd
snaha pomáhať druhému rúca bariéry,
klaňania, prosieb, obiet, chvál, nesmierne sa s ním chcel stretnúť.
spoločnú reč nachádzame zas. Ľuďom žiari zas úsmev na tvári.
3. Po neviem-koľkých mesiacoch na ceste cez les uvidel
starca, ktorého poslal Boh, aby dosiahol pútnik cieľ.
Stretli sa srdcia horúce, jedno z nich prosí, druhé vie
ako je možné do duše privolať Boží pokoj, mier.
Starec ho všetko naučil, ochotne dar najväčší dal,
volanie slepca z plných síl, že by sa Boh prítomný stal.
4. Namiesto domu celý svet a srdce plné pokoja, ak je v ňom Ježiš,
strachu niet, kto je tak šťastný ako ja, kto je tak šťastný ako ja?
U
100
Univerzálne
RADOSŤOU VEĽKOU
RÁJEM
Kto vie, prečo mám v srdci takú radosť, kto vie,
prečo dnes všetky veci spievajú? Kto to len vie?...
G
C
D7
G R:
Radosťou veľkou srdce mi jasá radosť mám v duši, vždy ju nosím.
G
C
D7
G
Boh mi ju dáva, Cirkev prináša sám ju prežívam, preto prosím.
G
h
a
D7 G
h
C
D7
1. Daj Pane vieru celému svetu daj svoju milosť tomuto veku,
G
h
C D7
G
nech každý spozná, že len Ty si radosť.
2. Pochopte ľudia, že svet je krásny, Boh ho vytvoril
a nám daroval, žiť na ňom, zveľadiť ho prikazoval.
3. Dokážme všetci, že sme si bratia, že hnev,
nenávisť už viac neplatia, že v nás horí a vládne veľká láska.
STŘÍPKY (ORIG. A)
G
D
Rájem, jednou chtěl bych jít,
f#
C
G
chci se smát a být, tam, kde je můj Pán.
Rájem zpěv až bude znít,
smím tolik lásky vzít, kolik mám jí sám.
C
D
G
1. Střípky Božího království, které na svět seslal Pán,
C
D
G
C
D
sbírat chci srdcem svým vychladlým, ráje až přijde čas,
G D e
C
D
abych mohl snést tu krásu a ten žár, jímž je Bůh.
2. Abych se učil žít, proto Pán mi život dal,
abych uměl mít rád, jak si přál, když nebudu lásku mít,
nedokážu žít, snést krásu a ten žár, jímž je Bůh.
U
101
Univerzálne
ROZSIEVAČ
SAMARITÁN (OLEJ S VÍNOM)
(ORIG. CZ)
D
A
G
D
1. Prikázal Boh dávno pustej pláni, aby dala plod.
A
D
A
G
A
D
On nás rozsial ako zrno z dlaní z juhu po východ.
e
h
G
A
Ako rozsievač nás rozsial všade na guľatú zem,
D
A
G A
D
vie o tom, čo bolo, je a bude, čaká žatvy deň.
CHAIRÉ
G
C9
D
e
Ty poznáš každý môj ston, keď padám a nevládny som.
h
C
D
G
Keď pery vysychajú, dych strácam so životom.
Vždy, keď ma nájdeš na dne a keď už vidím matne,
do nozdier vdýchneš život, nik mi ho neukradne.
Tvoj dotyk rany hojí a bolesť hneď prebolí.
h
C
D
CD
G
Smrť viac už nebude tieniť, do rán nenasolí, ...nenasolí.
D
G D
A
R: Chcem Pane rásť, chcem vydať klasy,
D
GE
A
G
C9
D
C
Slovo Tvoje je slovom spásy.
/:
Olej
s
vínom
zlievaš
do
rán,
keď
v
svojich
rukách
D
G
F#
h
G
DG
D
e
G
C9
D
G
Chcem Pane rásť a pevne verím, že slovo Tvoje je slnko moje. zvieraš život môj, čo stratu ťa stál, všetkého, čo si ty, Pane, mal.:/
3x
2. Jedno zrno padlo na kraj cesty, nevzklíčilo však,
C9 D G
{ stál, stál } C9 D e h C9 D G
nevydalo žiadne ratolesti, vyzobal ho vták.
Iné padlo na skalu, kde tŕnie rásť mu zhatalo.
Svetla kde niet klíčok ľahko stŕnie, hynút' začalo.
3. Iba v Božej pôde zrno zreje, svetlo má i vzduch.
Úroda raz z neho veliká je, že až jasá duch.
Hoci s plačom neraz sejem semä, nádej v Bohu mám,
že raz stokrát viacej z dobrej zeme zrniek pozbieram.
U
102
Univerzálne
SÁM
D
H
e
A4 A
1. Sám hľadáš lásku, ktorej ideál už človej dávno pošliapal.
Nik jej neverí, nik v nej nevidí ten úžasne veľký Boží dar.
D7
G
e
A4 A
Preto všetci, čo hľadáte lásku, poďte, objímme túto zem.
D7
G
B
Poďte všetkým hlásať, že je hlbšia, než si myslia,
D
h
G
A
GD A
že je vznešená ako ten, čo neváhal pre ňu na Golgote mrieť.
2. Sám v sebe nachádzaš iba álomky krás, svet v tme, ktorú žije zabudol ako žiari pravej lásky jas.
Iba Boh vo svojej vznešenosti pomôže mu znova jej lesk nájsť.
A
f#
D
h
E4 E
R:Preto spievaj tomu, ktorý sám je láskou odvekou,
spievaj tomu, ktorý ako dar ju daroval.
Spievaj tomu, ktorý na Golgote dôkaz dal, (D A) trans. F#
spievaj Bohu a pomôže ti v tebe lásku nájsť.
SI MOJOU SKRÝŠOU
C
G
a
Si mojou skrýšou v čase búrok, keď nemám síl,
F
d
G
si mojim hradom, kde sa cítim bezpečný,
C
F
G
v Tvojich dlaniach ukrytý, Tvojou láskou prikrytý,
C
F
G
C
preto vždy spievam Tebe, Ježiš, zo všetkých síl.
SEN
1.
G
C
G
Keď máš už všetkého dosť,
C
D
keď rozum sa už v hlave dobre zmútil
h
e
C
G
musím spraviť si deň iný jak ostatné.
C
D
C
D
C
Pridám sa k slnku, chodíme krížom–krážom –
D
G
šťastní po celej krajine.
2.
Kde-tu oslovím vtákov, kde-tam pohladím kvet
Do dlaní načriem vodu a tam
pohľadať seba, nájsť Pána Boha, priložiť k ústam,
zahasiť smäd.
a
C a
C
R: Blízko nás je toľko krás,
a
C
G
človek ich zvykne hľadať tam kde ich niet.
a
C
a
C
Pravda je len jedna, zdá sa, že ukrytá,
a
C
D
G
kto chce ten ju nachádza.
3.
Mesiac sa už od východu blíži, zapáli milióny lámp.
Nebýva smutný, že chodí nocou sám, veď takých ako ja
hodne postretá, noc mu zbehne a zas ma opúšťa.
U
103
Univerzálne
SI LÁSKA
BUTTERFLY
G
D
e
C D
R1: Si láska, si láska, si Ježiš môj - Teba vyznám.
Vo chvíľach, keď vietor i oheň mi vinu prizná.
G
D
e
C
D
1. Ži v nádeji, ktorá nájde nás vždy zamknutých do nás samých,
ži v obavách, hriechu, zatmení bežíme do Tvojich dlaní. 2x
G
D
e
C
D
R2:Ty chceš ma, Ty chceš ma vždy zaodieť rúchom slávy.
Ty krídla Ducha dávaš, práve preto, že som slabý.
Intro
G
D
e
D
Cmaj7
Vládni nám - Ty si kráľ slávy, Sion je trón a lásky chrám.
D
e
Cmaj7 C
D
Požehnaj Tvojich synov v Tebe,si vždy verný - v Tebe istotu mám.
SI VEČNÝ BOH
DA4hG2DA4G2A7
SILNEJŠIA AKO SMRŤ
TIMOTHY
D
f#
Silnejšia ako smrť je naveky tvoja láska,
h
D
f# h f#
je ako pečať v srdci, ako pevná brána.
Rieky ju nezatopia, príval vôd neuhasí,
kráčaš vždy vedľa mňa, moja večná Láska!
A
f#
G
D E
/: Tvoj prápor večnej lásky veje nado mnou, veje nado mnou. :/
[: Kto nás odlúči od tvojej lásky? Voláš ma mojím menom,
vravíš mi: „Môj si ty!“:] „Môj si ty!“
S LÁSKOU
DA4hG2DA4DD4
D
A
h
G2
Si večný Boh, si mocný kráľ,
D
A
G A
plesám nad všetkým, čo urobil si nááááám.
E H c# A2 E H A2 H
E H c# A2 E H E E
FcdBFCBC FCdBFCFC D GDeCGDCD / G
R: G
D
G
C D
G
S láskou, s láskou Kristovou chceme niesť radostnú a slávnu zvesť
a
C G
h
1. Boh sa človekom stal, svojho syna nám dal,
C
D
CG a
C
k hriešnym nám prišiel Pán. Z tŕnia korunu mal,
G
h C
D
E
D
hriech náš na seba vzal z mŕtvych vstal náš Ježiš Kráľ.
U
104
Univerzálne
2. Počuj, volá ťa Pán, dnes sa rozhodni sám,
môžeš byť slobodný. Z hriechu očistí ťa,
Duchom naplní ťa, môžeš mať život nový.
BETTER IS ONE DAY
SILU MI DÁVAŠ
JUŽANIA (JUHÁSOVÁ)
A
E7
A
D
h
Som bytosť slobodná, aj keď ma zdanlivo pútaš príkazom
E
A E
ktorý mi dávaš: všetkých mať rád.
Slobodu nespozná ten, kto sa bojí a skúša pred každým
trápením utiecť a vládnuť si sám, vládnuť si sám.
7
S TEBOU JE LEPŠÍ JEDEN DEŇ
D
A
E
A
D
R: Silu mi dávaš, keď zúri búrka, všetko márne sa zdá,
C#
f#
H
D
keď toľkých vecí sa vzdávam, keď všetko dám, ú–––u,
h
A
E7
A
vtedy Ťa mám. Dokážem vzlietnuť, zas krídla mám.
h7
c#7
h7
c#7
Keď ticho pred krížom stojím, ničomu už nerozumiem,
C#7
F#7
h
E7
no keď sa ďakovať osmelím, Ty mi ťarchu snímeš z pliec.
D
G
A
1. Je nádherné byť v nádvoriach, tam, kde ty bývaš.
D
A
Veď po tebe smäd v duši mám, môj Pán.
2. Vždy srdce sa mi utíši, keď pri Tebe som.
A v tieni Tvojich krídel spievam si
G
A
R: S Tebou je lepší jeden deň, s Tebou je lepší krátky čas
S Tebou je lepší jeden deň než inde tisíc.
3. Len jednu vec si žiadam mať. Zrieť Tvoju krásu
Byť s Tebou tam, kde Tvoja sláva je.
h7
A G
A
Po Tebe, Boh živý, volám zo všetkých síl.
h7
A G A h7
A
Po vodách Ducha Svätého viackrát som to skúsil.
G
D
Tak prosím, znovu príď. e7
A
Chcem blízko Teba stáť, chcem blízko Teba stáť.
U
105
Univerzálne
SLÁVA A ČESŤ PATRÍ TEBE
LÁMAČSKÉ CHVÁLY
E
A
H H4H
R: Sláva a česť patrí Tebe.
SLOVENSKO MOJE
f#
E c#
H f#
E
H H4H
A
C
E
a
A. Máš ma rád, ja Teba tiež, všetko o mne vieš.
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj.
Aj v slabostiach mi rozumieš, Ty jediný ma z nich dostať vieš. Na tvojich holiach nádhery trónia,v údolí šumí ľúbezný háj.
C
G
a
E
E
A
H
H4H
Na tvojich holiach si spievali, otcovia naši pracovali (robili)
B. Aj keby som mal ísť tmavou dolinou,
Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj, ako raj.
nebudem sa báť, lebo ty si so mnou.
Tvoj prút a Tvoja palica, tie sú mi útechou.
Hej,mám otčinu ja ešte inú,kde večne vládne môj Boh a Pán
E A H H4 H
Ty si môj Pán,
Ty si môj Kráľ,
E
A H
E A
H
len Tebe patrím, môj Hospodin a Pán, večný Boh.
SLÁVNY SI KRÁĽ
KOMPROMIS
d
C
a
d B
F
g
A4
Slávny si Kráľ, slávny je Tvoj trón, slávny si Ježiš, Vykupeteľ môj.
Tam si povolá, tam si privedie Pán Ježiš svojich zo všetkých strán.
Tam zmiznú žiale a náreky, tam budem bývať až naveky.
Hej,mám otčinu ja ešte inú,kde večne vládne môj Boh aPán
Kým ten čas príde, že sa to stane,
chcem Bohu – Cirkvi žiť oddane.
Blížnemu slúžiť a pravdu hájiť,
to heslo mladých vždy musí byť.
Vypočítavosť a strach zdolať, lásku a radosť vyžarovať.
Kým ten čas príde, že sa to stane,
chcem Bohu – Cirkvi žiť oddane.
U
106
SME TVOJE DIETKY
RICHARD ČANAKY
C
G
a
G
Sme Tvoje dietky, čo stoja pred Tebou.
Každý z nás túži dotknúť sa Ti rúk.
Sme Toje dietky baránka nemého.
C
G
a
D4D
Na svojho kráľa nik nesmie zabudnúť.
h
e
Ty vchádzaš priamo k nám,
h
e
so svojou láskou sa nás chceš dotknúť.
C
a
D
Srdce Ti dávam zranené do Tvojich rúk.
SLOVÁ ZMENIŤ VIE
C
G
a
FG
1. Slová zmeniť vie na vyprahnutú púšť,
pozná kadejaké tajomstvá,
môže zmeniť svet a môže znova ujsť
C
G C
raz to musí prísť.
2. Rád by našiel ľudí, čo ho chápu, ktorí zostanú,
aj keď v paľbe slov, každý z nás každý, kto má chuť,
môže za ním ísť.
Univerzálne
G
F
C
a G
F
C
a
M: Nie si sám, nájdi si most, tvojich slov tu môže byť dosť,
G
F
nie si sám.
CGF
C
G
F
R1:Je tu Pán, ktorý s láskou ťa objíma rád,
si boží chrám, v ktorom svieca viery horí.
Nie si sám, nádej ti silu dodá,
CGF
Cmaj7 Fmaj7
nie si sám, aj keď sa to zdá.
3.=1.
M:
CGF
CGF
CGF
C A
R2: Je tu pán si Boží chrám, nie si sám, aj keď sa to zdá.
D...
4. Svet už nechce dýchať ten vzduch, čo ho páli,
ani počuť slová, čo sú z Božích úst,
chce byť sám a chce sa sebou samým chváliť,
chce si vládnuť sám.
5. Ak máš v sebe túžbu, môžeš poznať lásku,
môžeš premeniť svet aj to, čo je v nás,
môžeš zabudnúť a potom môžeš zhasnúť,
svetlo príde k nám.
M.
R3: Je tu Pán, ktorý s láskou ťa objíma rád,
v ktorom svieca horí, nádej ti silu dodá,
DAG
Dmaj7
nie si sám, aj keď sa to zdá
D Dmaj7 G g e A A7 D D4 D
R1. ...je tu Pán.
U
107
Univerzálne
svetlá reklám, áut a mestských dráh,
g
d
hľadím na tých ľudí náhlivých,
g
d
C4 C
túžbou žiť rozlietaní.
SOM MOC MALÝ
DADA …
[: Som moc malý, by som bol vojakom,
jazdil na koni s puškou a s bodákom.
Som moc malý, by som bol vojakom, (som v Božej armáde) 3x:]
Som moc malá, by som sa vydala,
2. Mnohí sú zlou cestou zvábení,
plienky plákala, dieťa hojdala.
mnohí šťastím zlých pomýlení,
Som moc malý, by som bol záhradník,
správna výhra dá sa v láske nájsť,
krtkov vyháňal, hriadky kopával...
v láske schopnej aj na smrť ísť.
Som moc malý, by som bol pilotom,
C7
F
d
lietal lietadlom jazdil trabantom...
1
R
:
Som strápený, a predsa s nádejou,
Som moc maly, by som bol učiteľ,
g d
C
päťky rozdával, po škole nechával...
veď nádherný cieľ láska má.
C7
F
d
SMIEME KRÁČAŤ
Som strápený, no necítim sa sám,
g
C
F F4 F F4
(G D C)
veď láska víťazstvá mi dá.
1. Smieme kráčať vo svetle Božom.
3. Každý deň som bol viac múdrejší, každý deň kúsok skúsenejší,
2. Božiu lásku smieme prežívať.
chápal som, je láska potrebná, pre nás ľudí nevyhnutná.
3. Chceme lásku ľuďom rozdávať.
4. Láska síce stojí mnoho síl, pýtať môže aj krv našich žíl,
zľaknúť sa však nie je potrebné, krásne sú až dni výsledné.
SOM STRÁPENÝ
NEW PROJECT
F
F4
F F4
1. Každý deň sa dívam z okna sám,
F
F4
C
D7 G
G4
G G4G
G4
D4 D
5. Čítal som to v márnom trápení, čítal som i v kráse túžení,
a
e a
e
D4 D
láska nemá byť len snívaná, má byť skutkom prežívaná.
U
108
Univerzálne
6. Úžasné je, že tu nie som sám,
kráčam s Ním, On svieti proti tmám,
prázdne miesta náhle vyplní,
nám dá zmysel, nás naplní... R1
2. Vezmi ma do dlaní jak hrnčiarsku hlinu,
pretvor ma v rukách svojich jak hrnčiarsky džbán.
Rozjasni tápanie a odpusť mi vinu,
ja chcem byť sluha Tvoj a Ty buď môj Pán.
D7
G
G/F#
e
R : Som strápený, no necítim sa sám,
a e
D4 D
veď nádherný cieľ láska má.
D7
G G/F#
e
Som strápený, no cítim že som s Ním
a
D G
[: a s Jeho láskou zvíťazím.:]
SPÁJA NÁS NÁDEJ A LÁSKA
SOM VYPRAHLÁ ZEM
2. Keď ti strom vyrastie hadí, keď ti vo výhľade vadí,
keď ti strom vyrastie hadí, tak ho ohňom lásky spáľ.
2
G
e
1. Som vyprahlá zem, čo na vodu čaká,
a
D
som zrno, čo neklíči a chce klasom byť,
som iba potokom a túim byť riekou,
som padnuté ihličie, čo nechce len hniť!
D
e
D
R: Tak prebuď tú silu, čo v koreňoch drieme, tak prekrič
e
D
C
to mlčanie a nedaj mi spať. Ty máš dar života a voláš ma
D
e
D
k dielu, Ty zmeníš srdce moje, keď chcem Ti ho dať.
D
A
D
R: Spája nás nádej a láska, spája nás nádej a láska
D7
G
D A
D
Spája nás nádej a láska, neváhaj a daj sa k nám.
1. Vedľa teba láska beží, bez nej žiť to radšej nežiť.
Vedľa teba láska beží, všetko prehráš ak si sám.
3. Cestou k svetlu rany zhášaš, únavou do prachu padáš,
cestou k svetlu rany zhášaš, avšak s nádejou si kráľ
U
109
Univerzálne
SPASENIE MÔJ PÁN MI DAL
TRETÍ DEŇ
F
d
B
C
R: Spasenie môj Pán mi dal, v srdci svojom radosť mám.
F
Spasenie môj Pán mi dal,
d
a
B
C
F
v nebi, (v nebi) nový, (nový) večný domov mám. 2x
G
C
F
1. On plní srdcia radosťou - svoju lásku dáva rád,
D
D7
On dáva ústam chválospev B
g
C
novú milosť dáva na každý deň,
R.
a
D
1. + na každý deň.
G
h
2. [: Lásku, radosť, pokoj
C
D
v Duchu Svätom mám,
h
e
a
D
túžim kráčať, kam ma vedie môj Pán.
h
e
a
D
Stále chcem kráčať s Ním, stále kráčať s Ním,
h
e
a
D a
D
stále viac lásky mať na každý deň, na každý deň. :]
SPIEVAJ PÁNOVI
H) eCeH, GaHe
H
e
C a
e H eDGDe a7 H e
Spievaj Pánovi, duša, spievaj. Aleluja, aleluja!
Hosťa vzácneho v srdci vitaj. Aleluja, aleluja.
e D G
CGDeH
Bohu spievajme: Aleluja!
Vďaky vzdávajme: Aleluja!
SPOMIENKA
KAPUCÍNI
G
D
e
C
D
R: V srdci prázdno, prázdno, prázdno, keď domov sa vrátiť mám.
G
D
e
F
D
V srdci prázdno, prázdno, prázdno, keď priateľov nestretám.
1.
G
e C
A D
Videl som kráčať tieň, možno, že bol to sám Pán.
G
e C
D D7
To vždy, keď sa vydarí deň, vidím ho blízko stáť.
2.
Otvoriť oči a bdieť, veď život sa spája z chvíľ,
aj tá, čo nás posiela preč, hoc bolí, žiť naučí.
3.
Zopár zlomených sŕdc, keď v láske sa nedarí,
spomienky pre ďalšiu púť, priateľstvo víťazí.
U
110
Univerzálne
STRETNÚŤ SA S ĽUĎMI
SRDCE CHVÁLY
WHEN THE MUSIC FADES
D
A
e7
A
Hudba dohráva, všetko stíši sa a ja prichádzam,
D
A
e7
A4A
priniesť niečo snáď, čo pravú cenu má, čo by si mal rád.
e7
D
A4
Viac ako pieseň Ti dám, lebo to, čo žiadaš
e7
D
A4A e7
D
A4
nie je len pieseň sama. Ak niečo iné sa zdá
e7
D
A4A
Ty vieš čo je pravda, Ty vidíš, čo v srdci mám.
D
A
R: Túžim sa vrátiť do srdca chvály,
e7
G
A4
kde si jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
D
A
Odpusť my Pane, že neverný som,
e7
G
A4
D
si tu jedine Ty, jedine Ty, Ježiš.
Nekonečný Kráľ, nik nevysloví,
čo Ti patriť má, aj keď slabý som,
všetko to, čo mám, každý dych je Tvoj.
a
R: Stretnúť sa s ľuďmi ako brat, vravieť im
a/H C
G
„ľudia mám vás rád“, dať im svoj úsmev, srdce tiež,
a
pretože Pane, Ty ma miluješ.
1. Urob ma tvorcom pokoja, urážky nech ma nezlomia,
Tvoj pohľad nech ma nezraní, nech zmierenie je záver našich dní.
STRETOL MA DNES PÁN
(CFCFCFCF...)
vyššie...A7< DGDG...
Stretol ma dnes Pán a novú radosť mi do srdca vlial, ó aleluja
z tej radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
[: Tak všetci spolu chváľme Ho, za to, že drží nás v náručí. :]
SÚCIT NEKONEČNÝ
RIEKA ŽIVOTA (KAPO. 2)
G
C2
Súcit nekonečný, milosťou si ty.
e
D
C2
Sladkým odpustením, vernosť bez hraníc vo mne prítomná.
Ty si Otec mocný, Kráľ, čo lieči nás.
Spasiteľ si nežný, obeť prečistá za mňa slávená.
G
C2 D
G
C2
G
R: Dnes sa dávam celý, všetko, čím som, do tvojich rúk
D
G
C2
D
e C2
D G
vkladám. Ty si získal život môj, svoje áno dnes ti dávam.
U
111
SVADOBNÁ
JERICHOVÉ TRÚBY
D
A D
G
A
D
1. Keď dievča v bielom závoji stane si s tebou pred oltár,
G
A h
G A D
jej nežné „áno“ zazvoní, /: dáte si seba ako dar. :/
2. A potom spolu životom po ceste, ktorá svietiť má,
pôjdete spolu v dobrom, v zlom /: až kdesi hore, do neba. :/
D
e
A
D
Nech Boh stále bdie nad vami, nech vám svoju milosť dá,
aby ste kráčali vždy jeho cestami, tam je láska úprimná.
2. Kam koľvek pôjdem len, nech stále vo mne plá,
či je hmla, či je noc, či je tma.
3. Dal mi ho Ježiš sám, nech stále vo mne plá,
či je hmla, či je noc, či je tma.
3x
3x
TY SI PÁNOM, TY SI KRÁĽOM
(EH7c#A...)
[:Ty si Pánom, :][: Ty si Kráľom, :] Kráľom je Boh. - 2x
SVÄTOSŤ JE
E
A
H
A
1. Svätosť je, svätosť je to, po čom túžim.
Svätosť je, čo potrebujem.
Svätosť je, svätosť je to, čo chceš odo mňa ty.
R:Vezmi si moje srdce, vezmi si moju myseľ,
vezmi si moju vôľu, chcem byť tvojím, Pane.
2. Vernosť je...
Univerzálne
ja v srdci svetlo mám, nech stále vo mne plá. (oh)
G C
G
H
e
Ja v srdci svetlo mám, (oh) nech stále vo mne plá,(oh)
G
e7 A D7 GCG
či je hmla, či je noc, či je tma.
3. Pravda je... 4. Láska je...
SVETLO
THIS LITTLE LIGHT OF MINE
7
G C
G
D G
1. Ja v srdci svetlo mám, (oh) nech stále vo mne plá,(oh)
C
G
Tak pozdvihnime svoje srdcia, pozdvihnime svoje dlane,
postavme sa pred tvár Pána a velebme Ho. 2x
SVETLO VIERY
E
A
H
1. [: Svetlo viery rozsvieť sa naplň zem i nebesá,
E
c# A
H E
svetlo viery rozsvieť sa naplň zem i nebesá.:]
E
A
H7
R: Veriť Pane v tvoje Slovo znamená žiť v svete novom,
A H
E
c#
A H7 E
celý vesmír k Tebe ide Božej sláve na úsvite.
U
112
Univerzálne
SVETLO SVETA (Svieť svetlo tmám)
A
A2
D2
1. Ten, ktorého sme uzreli bol Pán,
E4
E
A
A2
ten, ktorý sa nás dotkol, cítil ho každý z nás
A
A2
D2
ten, ktorého sme počuli bol Pán,
E4
E
A
h
c#
ten, s ktorým sme sa stretli v hĺbke svojich sŕdc.
D2
c#
Práve o ňom svedčíme aj vám,
f#
D2
h
E4E
Jeho slávny majestát nad svetom žiari nám.
2. Koľkí si zakrývajú svoju tvár,
koľkí žijú v tmách, blúdia v prázdnotách.
Nech môžu opustiť beznádej dní,
tak poďme bratia, sestry, nech sme všetci priateľmi.
Spolu môžeme stáť proti búrkam,
a do sŕdc plných tmy povoláme svetlo dní.
A
A2
f#
R: Svieť svetlo tmám, soľ zeme daj nám,
h
G
E4 E
mračná sa rozplynú, keď príde láska k nám.
A
A2
f#
Svieť svetlo tmám, Pán je ním sám,
h
D
z nás Božou žiarou Jeho svetlo
E4
E
D D2
svieti každý deň aj vám.
3.
Koľkí sa cítia prázdni, hľadajú, no pravý zmysel ciest stále strácajú
Stačí iba chvíľku s nimi ísť, ponúknuť zopár slov na príbeh
o zranení. Možno by v tých slovách plných lásky
o chleba lámaní boli hneď zachránení.
4.
Soľ bez chuti je prázdna, bezmocná a lampa zhasnutá je moci
zbavená. Nech naše srdcia požehnané sú, nech nám v modlitbách
dá Boh silu víťaznú. Nech v pravde stojí dielo našich rúk, nech
vládne láska nám, nech obnoví svet náš Pán.
SVETLOM SI MI
RIEKA ŽIVOTA
D
C9 G
Svetlom si mi, keď nič nevidím, prinášaš nádej na nové dni.
Slnkom, čo každé nové ráno tvorí a lampou, čo cestu mi osvetlí.
Smiechom si jasným, čo v tisícoch znie,
radosťou oblohy nado mnou. Moc dávaš hromu,
keď v búrke udrie a pri spánku napĺňaš pokojom
C
G
D
R: Tu pred tebou oslávi ťa celá zem,
všetko tvoje meno zavolá: JEŽIŠ!
Tu pred tebou oslávi ťa celá zem, všetko ti dnes chválu vzdá.
U
113
Univerzálne
SHEMA IZRAEL
d
F
C
d
/:Shema Israel, Adonai Elohenu Adonai echad:/
F
C
B(d) C(a) F(d)
shema Israel, Adonai Elohenu Adonai echad,
TAK ČOHO SA BÁŤ
G
D
1. Tak čoho sa báť veď Boh s nami stále je
C
D
On pozná radosť i každé trápenie
Tak čoho sa báť veď Boh nás má stále rád
On poslal Syna, odpúšťa množstvo zrád.
h
A E
a
G D
A: On pozná každého z nás dobrý Pán spozná čo nás trápi.
2. Tak čoho sa báť veď Mária chráni nás
Ona nám dáva čo nedá nikto z nás.
Tak čoho sa báť veď Boh s nami stále je
On pozná radosť i každé trápenie. A:
B: múdry Pán každému z nás vie nájsť
cestu tú čo nás k nemu vráti.
G
C G
D
Coda: Pane Bože, poslal si nám Ježiša.
C
D
My sme spoznali, Pane kto si Ty.
TAK PRÍĎ
a
F C F
G a
1. Keď vstávam z pádov, dvíhaj ma iba Ty sám.
Keď prídeš za mnou až nadol, podám Ti len svoju dlaň.
C G
a eF C
F G
R: [: Ty dávaš mi nádej, láskou ma dvíhaš,
a e F
G
a
e
a
ja z hĺbky vzlietam, som slabý, no Ty si môj Pán. :]
2. Keď skúšam vzlietnuť, všetko ma bolí, som sám.
Príď rýchlo mi vládnuť postav si vo mne svoj chrám.
3. Kráľ môj cítim,ako Ťa ľúbim, no viem,
že sú dni, kedy len padám, je to jak na srdci tien.
R2: [: Tak príď! Pán môj, príď, nádej mi vráť! Nech z hĺbky
vzlietnem, som slabý, no Ty si môj Pán. :]
TERAZ PRÍĎ
D
D7
Teraz príď - teraz príď, teraz príď - teraz príď,
G
D
teraz príď, príď k nám. Lebo viem - lebo viem,
A
G
D
že máš s nami - so všetkými nádherný plán.
U
114
Univerzálne
TAM, TAM PRED TVOJU
TAK VSTÁVAJ
MAREK NOVOTNÝ
E
A
D
A
Opäť môžem stáť pred tebou, priniesť srdce, čo po tebe horí.
E
A
Opäť môžem stáť pred tebou,
D
A
pred mocným Bohom, čo nové veci tvorí.
Prijímaš ma takého, aký som, vždy môžem prísť pred tvoju tvár.
Už roky som na tebe závislý,
D
A
E ADA
myslím, že sme celkom pekný pár.
E H
c#
A
E
H
A
R: Tak vstávaj, dnes svojho Boha chváľ, nech celou zemou znie:
EH
c#
A
E
H
A
Ježiš, jediný pravý Kráľ, dnes ťa vyslobodil.
H
A
E
Putá spadli z rúk, v ňom slobodu máš.
H
A
E AHA
On môže odomknúť nový život, ak sa mu dáš.
C
a
d
R: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár, kde mi vravíš: Mám ťa rád,
G
C
a
Tam sa večer ponáhľam. Tam, keď tam stojím v tichu sám
d
G
C
a Tvoj pokrm prijímam, tam sa často modlievam.
d
G
C
a
1. Odpusť, že zrádzam Tvoje slová, odpusť, že nepodávam pohár,
d
G
C
odpusť, že som dnes brata urazil.
Odpusť, že zabúdam na Teba, odpusť, že nedúfal som v Teba,
odpusť mi, Pane, lásku nevernú.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi znova, vďaka, že poznám Tvoje slová,
vďaka, že môžem znova začínať.
Vďaka za bratov a za sestry, vďaka, že poznám koniec cesty,
vďaka, že som sa vôbec narodil.
R: Tam, tam pred Tvoju svätú tvár.....tam sa večer ponáhľam.
Tam, som tak šťastný a nie sám,
veď k nám všetkým prichádzaš, v láske všetkých objímaš.
TAM, KDE SI TY
GEN ROSSO – DOVE SEI TU
Tam, kde si Ty, život sa vráti, tam, kadiaľ kráčaš ožívajú púšte,
tam, kde sa dívaš, nebo krásu dá nám, to dá srdcu nádej, láska sa
vráti. Tam, kde si Ty, tam, kde si Ty, tam, kde si Ty, život sa vráti.
U
115
Univerzálne
TANCUJEM, SPIEVAM SI
D
G
D
A
R: Tancujem, spievam si, som do Kráľa zbláznený,
nedokážem ukrývať, že radosť v srdci mám. 2x
D
G
D
A
D
1. A strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac.
G
A
Niekto povie, že som mimo.
D
G
D
A
D GDA
Strácam hlas, no pre Ježiša oplatí sa viac.
2x
D
G
DA D
[: Na na na na na na, hej!
:]
TEBE PATRÍ CHVÁLA
A
c#
G
1. Tebe patrí chvála a sláva, my dvíhame svoje ruky,
h
E4 E
oslavujeme Tvoje meno.
A
f#
R: Lebo Ty si Pán, robíš veľké veci nám,
/D /E4 h/E
[: nikto nie je ako Ty:]
TICHO – ZRKADLO PRAVDY
KOMPROMIS
F
B
C
1. Je ticho, zima chladí ma a ľudská bieda trie si ruky.
Je ticho, bolesť ťaží ma a spôsobuje muky.
B
C
a
Bolestné oči detí a starcov do vedomia sa vkrádajú,
B
C
B
C7C
to dáva svetu pocit viny, keď o živote rozhoduje iný.
D
G D
f#
R: Zrkadlo pravdy ukáž nám, aká je naša pravá tvár,
e
f# G
A
kde hľadať krásu všedných dní, kde vnímať šum vtáčich perutí.
2. Je ticho, ktoré prebúdza tie chvíle prachom zapadnuté.
To ticho, ktoré podáva kľúč od výšok nebeských.
Nádej skrytá v kvapke dažďa, hladí zvráskavenú tvár
a v snoch detí spokojne šantí nezbedný popolvár.
2. Spievame Ti s láskou a úctou, máme srdcia plné vďaky
za to, že sme Tvoje deti.
3. Chceme Ti vždy slúžiť a hlásať, že si nám dal svojho syna,
ktorý naše hriechy sníma.
U
116
Univerzálne
TIE NAJKRAJŠIE CHVÍLE
TISÍCE DNÍ
D/D7
e
A7
D GD/D7
KAPUCÍNI
1. [:Tie najkrajšie chvíle prežívam vždy na kolenách:]
D
A
G
A
G
G7
D
F#
h
Život mi núka tisíce dní, môžem ich zvládnuť, taktiež premárniť. v modlitbách skús vytrvať a Duch Svätý začne viať.
Pohľadom k sebe si pokazím zrak,
D
D
e
A7
D GD
ľudia chcú pomoc, tak sa musím dívať tam.
Tie najkrajšie chvíle prežívam vždy na kolenách.
Niekomu verím, niekomu nie, ty veríš všetkým, je to záhadne.
Toho, čo sklame, odsúvam preč,
ty si ho všimneš, ruku ponúkneš, učíš ma žiť.
2. [: Silu opustiť svoj hriech som dostal na kolenách:]
v modlitbách skús vytrvať a Duch Svätý začne hriať.
Silu opustiť svoj hriech som dostal na kolenách.
G
A
h
G
R: Chvála buď na nebi, chvála aj na zemi,
D
e
A
veď mocný Pán každú slabosť odpustí.
3. [: Silu začať znovu žiť som dostal na kolenách:]
v modlitbách skús vytrvať a Duch Svätý začne hriať.
Silu začať znovu žiť som dostal na kolenách.
Len ten, čo už klesol a ochutnal pád,
pochopí toho, čo nemá síl vstať.
Spása je skrytá v úryvkoch dní,
nemôžem čakať, musím využiť aj tento deň.
TÍ, ČO UVERILI V PÁNA
TEXT: PROROK IZAIÁŠ 40,31
D
AD
Tí, čo uverili v Pána dostávajú silu,
G
A
D
získavajú krídla jak orly, bežia bez únavy
4. [: Svätým Duchom ma naplnil Ježiš na kolenách:]
v modlitbách skús vytrvať a Duch Svätý začne hriať.
Svätým Duchom ma naplnil Ježiš na kolenách.
TEBE SPIEVAM ŽALMY CHVÁL
C
a/G
F/C
G/a
[: Tebe [:spievam žalmy chvál, môj Pán, :]
F
G
C
lebo predivné a sväté meno máš. :]]
U
117
Univerzálne
TOTO SÚ DNI ELIÁŠA
TO, ČO VYSPIEVAŤ TÚŽIM
G
C
G
D
G
1. Toto sú dni Eliáša, keď preniká svet Pánov hlas.
C
G
D
G
A toto sú dni, keď Tvoj sluha Mojžiš obnovil zákon Tvoj zas.
h
e
A hoci sú dni veľkej skúšky,
a7
D2
keď hlad, temno vzpiera sa v nás,
G
C
sme stále tým hlasom na púšti kričiac:
G
D
G
„ Tak priprav sa prichádza Pán! “
C
G
To, čo vyspievať túžim, je nad rozum môj,
a7
e7
preto v bázni sa skláňam a spievam svoj žalm,
Fmaj
d
veď pre mňa príbytok máš v nebi prichystaný
G
Gsus
G
a prídeš znova vziať si ma a budem s tebou naveky.
TIMOTHY
G
C
R: Hľa, vchádza Pán na oblakoch k nám,
G
D
ako slnka jas, poľnica už znie.
G
C
Zdvihni hlas, je tu jubilejný rok,
G
D
G
zo Siona spása príde k nám.
2. To je čas Ezechiela, keď kosti suché ožijú.
Toto je čas, keď Tvoj sluha Dávid,
zaspieval pieseň novú.
To je čas Pánovej žatvy, keď obilie čaká na nás.
A my sme tí, pozvaní jemu slúžiť a ohlásiť, čo zveril nám.
Nové nebesia stvoríš a tiež novú Zem,
nikto nebude staré už spomínať chcieť.
Baránok nás bude pásť, vodiť k prameňom vôd
a nikdy viacej krik a plač už nezazneje večnosťou.
Malé chlapča povedie teľa aj lvíča,
nič už neuškodí nám, smrť moc tam nemá.
Na lúke jahňa a vlk spolu budú sa pásť
a sám Boh zotrie slzy nám a bude s nami prebývať.
Budem v zástupe, ktorý nik nevie sčítať,
v bielom rúchu, pred tvárou tam Baránka stáť,
spievať mu s palmou v rukách nový nádherný žalm
a s ním a jeho vernými na veky vekov kraľovať.
U
118
Univerzálne
TOTO VŠETKO O TEBE JE
TIMOTHY
e
D
a7
G
Toto všetko o tebe je, Ježiš, verný priateľ môj,
a7
e7
D
za to, že si vzdal sa slávy, v ľudskom tele prišiel k nám.
Sluhom sa stal, ponížil sa, na kríži mrel za hriech môj,
kým ja som pre seba žil, svoje plány naháňal!
Bol si - opustený, pohanený, pokúšaný nemocou,
pred ktorým si skrývali tvár, pred ktorým svet nekľakal.
Ty si vzal na svoje plecia neprávosti všetkých nás
a my sme si kráčali po svojich vlastných cestách.
e9
C9
R: Preto teraz tu stojím tebou premenený,
a7
e9
D
v mojich ústach je chvála, v mojom srdci tvoj kríž.
Tvoje prebité ruky, tvoja preliata krv,
tvoja najhlbšia láska vraví, aký si vznešený Pán.
TY MA NESIEŠ SÁM
RICHARD ČANAKY
G
C
D
G
Ty ma nesieš sám, tebe veriť smiem,
C
D e
ty mi pomáhaš, keď ma láka hriech.
D/F# C
G
D
C
Ty sa dotýkaš hviezd aj detských sĺz, ty pochopiť vieš.
Tebe ustúpia temné mraky s tmou, ty utíšiš búrky nado mnou.
Tebe nemôže vziať, tvoju slávu nik, ani tvoj majestát.
C
G
D
R: Ja chválu tebe vzdám, pred iným sa neskloním,
e
C
tvoje meno v srdci mám, tvoje meno vyslovím.
G
D
Ja chválu tebe vzdám, aby tvoj Duch prúdil mnou,
e
/D/F#/
C
aby uzdravený bol kto sa skloní pred tebou.
TY NAPĹŇAŠ CHVÁLOU NAŠE ÚSTA
TRETÍ DEŇ
D
G
D GD
G
Ty napĺňaš chválou naše ústa, ty napĺňaš vďakou naše
A
h
A G D
A G h
srdcia. Ó, Pane náš, príď k nám, svoju slávu zjav nám,
G
A
D D7
vo svojej sláve, svätý Bože, prídi k nám.
G
A
D
D7
R: Tvojej slávy prúd prúdi k nám,
G A
h
viac než okraj tvojho rúcha vnímame.
G
F#
h
A
G
Ty máš trón na chválach, veď prebývaš všade tam,
D
A
D
kde ťa v Duchu a v pravde vzývajú.
U
119
Univerzálne
TY ODPÚŠŤAŠ
TY SI MÔJ PÁN, TY DVÍHAŠ MA
d
C
d
B
C
[:Ty odpúšťaš každý hriech vyznaný a nespomínaš viac.:]
B
C
F
[:Biele rúcho dal si nám.:]
eDCmaj7CD CDG
TY SI MI
G D e
C
[: Ty si mi radosť dal :]
GD
e
C
a
D
G D
Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi radosť dal.
vieru...
život…
nádej…
seba…
lásku…
všetko…
TY SI MÔJ PÁN, JA ŤA CHVÁLIM
C
a
Fmaj7
G7
[:Ty si môj Pán, ja Ťa chválim, už mi chýbaš, príď k nám.:]
a
e
F
C
[:Sme hladní, Pane, príď, ukáž nám svoju tvár,
a
e
F
G
Ty vieš, čo nám chýba, pomôž deťom svojim vstať:]
RICHARD ČANAKY
CG
a FC
G
Ty si môj Pán, Ty dvíhaš ma,
CG
a FC
G
Ty krvou z rán, Ty obmývaš ma.
CG
a
F
C
G
Tak príď a zachráň ma, ja padám pod ťarchou svojich vín,
C G
a
F
C
G
tak príď a nenechaj ma tam, tak príď a naplň svoj chrám.
TY SI MÔJ PASTIER
C
C/H
a
Ty si môj Pastier, v Tebe všetko mám, čo hľadám,
a/G
F
d d7
G4G7
novú nádej, ktorú v Teba vkladám, pravé šťastie prežívam
A moje kroky vedieš iste cestou svojou
a ma chrániš od prehratých bojov. Tvoje výhry poznávam.
C
H7
C
e
A7
Koľko som sa bránil, svoju pravdu mal a slávu sebe budoval.
d
d7
G
C
C7
A brány šťastia otváral a všetko len sám.
F
H7
C
e
A7
A Tvojim slovám, tým som neveril, a so zlým stále zápasil,
d
d7
G
G7
C Cmaj (A7 d d7 G4G7 C Cmaj)
no, dnes viem, že si to najlepšie, čo mám.
U
120
Univerzálne
TY SI NAJVYŠŠÍ
CaFG,CaFG...
[: Ty si Najvyšší, Ty si Pán, to, čo mám, Tebe ponúkam. :]
[: Obnov ma svojím Duchom Svätým,
nech ako Ty stále svietim. :] (C) vyššie... A7....DhGA
TY SI MOJOU LÁSKOU
(GC2DC2...)
1. Ty si mojou láskou, nemennou a stálou,
mojím pevným miestom, na ňom môžem stáť.
Tajomne ma Gdvíhaš, lásku vo mne Cskrývaš,
keď si pri mne Dblízko, láska nesie C9ma.
G
D
e7 C
R: /: Aleluja, aleluja, aleluja, Tebe spievať chcem. :/
2. Prekvapíš ma láskou, prenikneš ma krásou,
radosť prúdi zvnútra môjho srdca von.
Vždy, keď ku mne prídeš, svetlom zaplavíš svet,
a ja cítim pieseň v mojom srdci rásť.
TY SI, PANE, STÁLE PRI MNE
KAPUCÍNI
D
A
G
D
Ty si, Pane, stále pri mne, ja to však necítim.
Ty sa mi ukazuješ, ja Ťa však nevidím.
G
D
Moje zatvrdlivé srdce nepustí Ťa k sebe,
moje oči od mamony sú zaslepené.
A
G
D
Daj mi dole závoj z očí, by som Ťa uvidel
A
G
A
D
a za Tebou, ó, môj Pane, vždy rád som šiel.
TY SI PÁNOM MOJICH DNÍ
TIMOTHY
G
C
D
e C
D
R: Ty si Pánom mojich dní, Ty napĺňaš ma láskou.
G
C
D
C
D
Ty si Pánom mojich dní, po svojich cestách vedieš ma.
G
C
D
e
C
D
Ty si Pánom mojich dní, keď Ťa volám, vždy si blízko.
G
C
D
C
D
G
Ty si Pánom mojich dní, Tebe patrím so všetkým čo mám.
a
G
a
G
1. Príliš dlho som už slúžil pánom falošným,
a
G
D
príliš dlho som bol spútaný.
a
G
a
G
Ty si mi putá zlámal, Ty si ma oslobodil,
a
h
F
H
Ty si ma vyviedol do víťazných dní.
U
121
TY SI PÁNOM, TY SI KRÁĽOM
D
A
h
G
[:Ty si Pánom, Ty si Kráľom, ó, Kráľom je Boh.:]
D
A
[:Tak pozdvihnime svoje srdcia, (tak) pozdvihnime svoje dlane,
h
G
D
postavme sa pred tvár Pána, velebme ho.:]
TY SI VZDUCH, ČO DÝCHAM
G
C2
G D
e DC e D
Ty si vzduch, čo dýcham - 2x Prebývaš Svätý, žiješ vo mne.
Ty si môj denný chlieb – 2x Živé si Slovo, žiješ vo mne.
Gde D
C
eD
Môj Pán – za Tebou túžim
(alebo: po Tebe túžim)
Môj Pán – bez Teba blúdim.
UMENIE ŽIVOTA
SALCO
A
c#
h
R: Najväčším umením života je milovať
E
A
c# h
E
v niekom všetkých a vo všetkých milovať jedného. 2x
f#
H
g#
c#
1. Ten krásny pocit stále mám, stále sa mu oddávam,
Univerzálne
A
H
E
f#
H
lásku v srdci nosievam. Za zlé sa dobrým odplácam,
g#
c#
A
H
E
chlieb za kameň podávam, urážku láskou odmieňam.
2. Ľuďom prežiť pomáham, nič však za to
nežiadam tajomný pocit lásky za to mám.
Za zlé sa dobrým odplácam, chlieb za kameň
podávam, urážku láskou odmieňam.
UČENÍCI
D
A
D
1. Ježiš vyvolil si dvanásť učeníkov
G
D
a riekol nebojte sa farizejských zvykov.
G D
h
G
A D
[: Pravda je jediná a kto ju pozná pravou láskou oplýva. :]
2. Petra, Jakuba, Filipa a Ondreja, Tomáša, Matúša, Jána,
Bartolomeja. [: Jakuba Alfejovho, Júdu Jakubovho,
Judáša a tiež Šimona.:]
3. A spolu nerozlučne krajom prechádzali a pre každého vľúdne
slovo, pomoc mali. [: On učil, čo je hriech, čo radosť
a smiech, aký má mať cesta smer:]
4. A preto z celej zeme ľudia prichádzali a zo srdca mu svoje
prosby prednášali. [: Pretože každý vie, On je uzdravenie
pre nové pokolenie.:]
U
122
Univerzálne
ÚŽASNÝ PÁN (KEĎ BOŽÍ SYN)
C G
a
F
C G
F
G
1. Keď Boží syn nás navštívil, a priniesol svoju lásku k nám,
C G
a
F d7
G
C
vtedy celý svet videl aký je Boh, predivný, úžasný Pán.
2. Jeho život bol svetlom v noci a hmle,
Jeho slová sa vpíjali do duší.
Deti objímal, lásku rozdával, predivný úžasný Pán.
F
G
C
F
G
a
R: Jedine láska dokáže zázrak, dať slabým silu a života cieľ.
F
G
C
Jedine Boh ťa prevedie v skúškach,
F
d7
G
C
tak poď za ním a skús aký predivný a úžasný je Pán.
ÚŽASNÝ PÁN (TMOU SVETLO)
D
1. Tmou svetlo svieti, a život dáva, to Svetlo z nebies,
hG
D
po ktorom túžbu ja mám, prosím tiahni nás
h G
D
R: Úžasný Pá - án, svoj život dal.
Nádherný Pá - án, tak miloval!
2. Je zvodná pýcha, tá dušu zviera, dušu tak biednu
a hladnú po svetle v tmách, pravdu zasej v nás.
3. V srdci si pieseň o Tebe spievam, Tvoj Duch mnou
prúdi a ja tak túžim Ti riecť: Pane, rád ťa mám.
4. Je mojou spásou, vo tme mi svieti, to meno Ježiš,
pre ktoré v láske chcem žiť, v pravde verný byť.
V BOHU JE MOJA SPÁSA
H e C G D e C H
e
CD G
V Bohu je moja spása i sláva moja, len Boh je moja sila.
e
C
G D e
a6 H
e
a H7
e
Len v Bohu nájde pokoj duša moja, v ňom je nádej moja.
V JEHO NÁRUČÍ
E
A
E
A
1. Ježiš nám povedal, že by rád pozor dal,
E
A
H
na všetky cestičky, cestičky dozeral.
Všetkých nás miluje, stále ochraňuje,
túži aj po tebe, po tebe, neboj sa.
E
A
E A
c# A
E
R: On Ťa dvíha, keď padáš, on počuje, keď voláš,
A
H7
E
A
E
On Ťa stále sprevádza, každú chvíľku, každý deň,
A
E
H7
E
(H7)
len mu povedz: „Tvoj byťchcem!“
2. Neboj sa maličký, Boh má rád detičky,
on pozná moje sny, tvoje sny tajomné.
U
123
Povedz mu v modlitbách, čo v srdci ukrývaš,
veď On je Otecko, Otecko dobrý náš.
V NEBI JE PARÁDNA KLÍMA
E
V nebi je parádna klíma (tam je fajn).
c#
Tam nie je teplo ani zima (tam je fajn).
E
A
Tam, kam chcem ísť, je skrátka príma,
E
H7 E
v nebi je totiž fajn (tam je fajn).
Univerzálne
F
C
B
C
d
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità,
state buoni se potete... tutto il resto è vanità.
Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà,
a lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
...da-ra-daj-dam-da...
VELEBIŤ ŤA BUDEM, PANE
RICHARD ČANAKY
VANITA DI VANITA
ANGELO BRADUARDI
d
Vai cercando qua, vai cercando là,
B
F
ma quando la morte ti coglierà
g
C
B C d
che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità.
Sei felice, sei, dei pensieri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro,
alla fine che ti resterà? Vanità di vanità.
Vai cercando qua, vai cercando là, seguendo sempre felicità,
sano, allegro e senza affanni... Vanità di vanità.
F
C
g
d
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
C
e
a
Velebiť Ťa budem, Pane, Hospodin a Kráľ môj,
F
C
B
F G
A7
chváliť Teba, Boha Spasiteľa svojho. (2x)
D
f#
h
Ďakovať Ti budem, Pane, Hospodin a Kráľ môj,
G
D
C
G A
H7
chváliť Teba, Boha Spasiteľa svojho. (2x)
E
g#
c#
Tebe spievať budem, Pane, Hospodin a Kráľ môj,
A
E
D
A H
chváliť Teba, Boha Spasiteľa svojho. (2x)
U
124
Univerzálne
VĎAKA JEŽIŠ
VIEM, ŽE ČOSI NÁM CHÝBA
RICHARD ČANAKY
eC
G
D
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný deň,
vďaka Ježiš, s Tebou prežiť ho chcem,
vďaka Ježiš, že mi lásku dávaš,
C(maj7)
h
volám Abba, Abba Otče,
C
H7
volám Abba, Abba Otče.
VEĽKÝ PÁN
A
D
E
C#
f#7
h7
E4E AE
Veľký Pán, On je Kráľov Kráľ Ježiš Pánov Pán, on je nádherný.
2.hlas: Aleluja, aleluja, aleluja, on je nádherný
3.hlas: Aleluja, je spása a sláva, úcta a sila, On je nádherný
P. MALÝ
Ac#D
E
Ac#D
E
Ac#D
1. Viem, že čosi nám chýba, keď sa na oblaky dívam,
E
AD
E
krásu nejak neprežívam, aj keď purpur hrá.
A
f#
Keď spievame pieseň, celkom hluchá je, cítim,
D
A D
A
DAE
duté, bezradné slová má a tóny sama jeseň sú
A c# D E A c#
zaschnuté v nás.
2. Niekedy to tak býva, stojíme tu starí známi,
každý má najlepšie plány, každý svoje vie sám.
Stávame tu tak často, keď sa čítava Písmo,
aj tak nevieme spolu rásť a sme na seba ticho
snáď pre pýchu len.
3. Viem, že čosi nám chýba, keď máme veľa práce,
keď sa nedá odpočívať, keď nevieme, kam skôr.
Možno dajú nám úspech, no už vzali si úsmev,
často dusí nás zlosť na zlo a každodenná starosť
v nás pochová deň.
4. Viem, že radosť nám chýba, radosť, ktorá všetko dáva,
iskra, čo nás prekonáva, svetlo pre celú zem.
[: To je radosť s Kristom, toto je radosť z lásky,
to je vtedy, keď Boh je náš, náš Otecko
2 #
f EA
a úsmev náš pre celú zem.:]
U
125
VIEM, ŽE JEŽIŠ PRÍDE
D
h
e
A
D
R: Viem, že Ježiš príde skoro na zem k nám a vezme svej ľud
h
e
A
D
D7
k sebe tam, ako nám sľúbil sám. Verím, že príde Pán – ako Kráľ.
G
A
D
1. Príde Ježiš s anjelmi a vezme svoj ľud
h
e
A
D
pripravený k sebe tam, náš Ježiš Pán.
VODY NEZAHASIA LÁSKU TÚ
2. Korunu dá tým, čo denne slúžiši mu s láskou
verne s radosťou, Jeho milosťou.
3. Budem aj ja celým srdcom spievať, volať:
Ježiš prišiel na zem k nám, môj drahý Pán.
VITAJ, PANE, VITAJ
D
e
A
D
R: Vitaj, Pane, vitaj, vitaj v mojom srdci.
Túžim, tak veľmi túžim stretnúť sa znovu s Tebou.
F#
h
F#
h
Vitaj po dlhom čase, tom čase blúdenia a úzkostí.
G
D
A7
D D7
1. Teraz si, Pane, prišiel a ja som tak rád, že si so mnou. D
Nechcem Ťa teraz stratiť, nechcem Ťa stratiť, chcem byť s Tebou.
D
e
A
Univerzálne
2. Často som, Pane, padal, často som ťa opustil
h
e
h e h
A
a často som zišiel z cesty a veľmi často som zablúdil.
G
D
F#
h
Ale Ty si ma vždy našiel, Ty si ma zdvihol,
G
h
F#
h A7
Ty si sa zľutoval, Ty si mi opustil.
D F#
D
h
1. Vody nezahasia lásku tú, riekou zaplaviť sa nedá,
E
A
E
moria strachu nezakryjú pre mňa lásku tú, pre mňa lásku tú.
D
A
D
A
E
R: Láska mnou preteká, srdce mi more napĺňa,
ako vlna sa leje cezo mňa, láska mnou preteká.
A
D
E
A
C: V Tebe nájdem uzdravenie, Teba nájdem - pokoj mám,
D
E
viem, že niet na svete tak veľkých riek, tak hlbokých vôd,
D
E
taký vysoký štít, že more nezlomíš.
2. Smútok nezahasí lásku tú, temnotou zaliať sa nedá,
nebojím sa, láska Tvoja poteší ma, poteší ma.
U
126
Univerzálne
VÍŤAZ ĽUDSKÝCH SĹZ
M. MILUČKÝ
G
D
1. Víťaz ľudských sĺz a teplo detských hviezd,
C
D4
D
nežnosť dobrých rúk a pokoj všetkých ciest.
G
D
Stále mladý Boh, cez veky, čo má zem,
C
a9
D4D
v nich si nazval sám seba láska.
V SMELEJ DÔVERE
A
(Amaj)
1. Aj keď Ťa nevidím, viem, že si tu,
f#
aj keď Ťa necítim, mám istotu,
D A
f#
D
A
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
A
Aj keď zvádzam dnes boj so svetom,
f#
aj keď nevidím hneď víťazstvo,
D A
f#
D
A
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
G
C e C
G C
D
R: Objímaš nás spásou, poblúdených do našich bied,
G
F e
dcéry synov, čo si vniesol,
f#
A
C
G C
D
G
R: Nemusím zlého sa báť, 2x
Duchom Svätým do svojich brán zas späť.
Dh
A
(R zvýšený: ADf#DADEAGf#DADEA)
v smelej dôvere kráčam vo viere.
2. Každý svoj má čas a v ňom si skrýva svet,
priateľstvo a sny, úprimnosť a smiech.
2. Aj keď temnota mi zastrie zrak,
Vložil si svoj čas do tejto ríše sŕdc.
aj keď nepriateľ ma oblieha,
A ty si v nej Boh, živá láska.
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
E A
E
Aj keď ma obkľúči a zovrie strach,
3. Skúsme všetci dať ten kúsok vlastných síl,
vždy Ježiš zvíťazí, má ma v rukách,
D
E4
E
v smelej dôvere kráčam vo viere každý deň.
nech je lepší svet a my sme menej zlí.
A
E
(D Dmaj h G D h G D
h D h D G e D)
Nech je Kristus v nás tak blízko ako brat.
D
h9
E4E
V ňom sa dáva Boh, živá láska.
U
127
Univerzálne
VOĽ SI SÁM
VŠADE VÔKOL
C
F
C
G
C
G
a
D
G
Tak ako rieka prúdia mnou snáď života chvíle, v ktorých mám rád. R: Všade vôkol vždy nájdem Ťa, viem, len Ty mi dávaš život.
No ako kaluž rozbahnená je život, ktorý lásky nemá.
a
G
D7 G
Tvoja ruka je istota, vždy si so mnou, Pane môj.
G
C
G
e
R1: Prúd, či kaluž, voľ si sám, Boha v blížnom objímam.
D
G
e D G
F
C
G
C
1. V každej tajnosti nášho smútku nie som sám.
Keď mám rád, keď máš rád, voľ si sám, voľ si sám.
D
G
e D G
V radosti, keď s priateľom zídem sa, nie som sám
Koľko je krásy v tom, kto má rád, úsmev ho krášli,
Kristus je brat.
No koľko hnusu však zažije, kto chúťky svoje obdivuje.
R2: Hnus, či krásu, voľ si sám...
Nik nemá silu zo mňa si vziať, tie krásne chvíle,
v ktorých mám rád.
Vo mne ich tvorí Boh s blížnym tak,že láska nás troch
to je mať rád.
R3: Blen, či lásku, voľ si sám...
2. V našich srdciach zmietaných búrkou nájdem Ťa.
V jasnom nebi za každou skúškou nájdem Ťa.
3. Keď si stieram pot v tvrdej práci, nie som sám.
Keď sa teším z poznanej krásy, nie som sám.
VŠETKY NÁRODY CHVÁLU VZDAJTE
TRETÍ DEŇ
E
A
H
E
[: Všetky národy chválu vzdajte Pánovi zástupov,
všetky národy chválu vzdajte Kráľovi kráľov. :]
H
E
A
H
E
[: Ježiš príde zas (ako Kráľ) a súdiť bude svet (svet)
H
E
A
H
E
Ježiš príde zas (ako Pán) a vezme si nás späť. :]
U
128
Univerzálne
VŠETKO V TEBE MÁM
M. JESENÁK – NEW PROJECT
G
C
G
C
1. Už viem, že hoc veľa strácam, stokrát viac v Tebe nachádzam
e
D
C
G
a môžem cítiť voľnosť dní, ktorá vnútro naplní.
e
D
C
D
Keď budem patriť Tebe len, získam všetko, čo len chcem.
G
D
C
G
R: Všetko, čo mi chýba v Tebe mám, Ty mi silu dávaš ďalej ísť.
D
C
D
Opäť pevnú pôdu nachádzam, na to, že som hriešny nehľadíš.
E
D
C
Keď preč z Tvojho blízka utekám, keď sa strácam, Ty ma
G
D C
D
G
nájdeš sám, všetko, čo mi chýba, v Tebe mám, veď Ty si môj Pán.
VYKÚP ČAS
TRETÍ DEŇ
A
f#
D
E
Vidím polia vôkol seba, celkom biele sú,
A
f#
c#
dávno každú ruku treba ochotnú!
D
A
D
E
No tak poď a vykupuj čas, veď nevieš, pokiaľ trvá deň.
D
A
E
Práve Ty a práve tu môžeš pomôcť snáď.
D
E
c#
f#
Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu kým milosť máš.
D
E
A
Vykúp čas, vykúp čas, kým je deň.
Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu kým milosť máš.
Vykúp čas, vykúp čas, kým sa dá.
2. V tie dni, keď nevieš, čo príde, keď máš strach, že nič ti
nevyjde, keď túžiš cítiť voľnosť dní, ktorá vnútro naplní, konečne
A
D
E
možno pochopíš, že On je ten, komu patríš.
Keď príde Pán a jeho ženci prídu s Ním.
e
D
C e
D e
A
E
Bg: V každom ohrození Ty ma chráň, všetko, čo mi chýba, len v Keď príde Pán už nebudeš môcť.
Tebe mám. (D)
Keď príde Pán, tak vydať počet musíš sám.
Keď príde Pán už nebudeš môcť.
(G transp. - C)
VŠETKY NÁRODY, TLIESKAJTE RUKAMI
Pozri, polia vôkol teba, celkom biele sú,
C
G
F
G
dávno tvoju ruku treba ochotnú!
Všetky národy tlieskajte rukami,Bohu spievajte hlasom radostným. No tak poď a vykupuj čas, veď nevieš, pokiaľ trvá deň.
CG
FG < D
Práve Ty a práve tu môžeš pomôcť tiež.
[: Aleluja, Aleluja :]
U
129
Univerzálne
spievam pieseň, (spievam pieseň) zo všetkých síl, (všetkých síl)
VYVYŠUJEM TEBA, PANE
CGF, CGF...
Vyvyšujem Teba, Pane, nad týmto dňom.
Vyvyšujem Teba, Pane, nad každým človekom.
Vyvyšujem Teba, Pane, nad všetkým, čo stvorené je.
Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím životom.
[: Vyvyšujem Tvoje meno nad každé meno. :] 4x
VZDAJME VĎAKU
D
A
e
G
D
A
eG
[: Vzdajme vďaku nášmu Bohu, vzdajme vďaku Pánovi. :]
2. On jediný mi rozumie, sám mi stiera slzy, vraví, že ma
miluje, On je tým Bohom pravým.
VZDÁM TI CHVÁLU
f#
E
H
f#
A
H
R: Tebe vzdávam česť a slávu, Tebe spievam pieseň chvál
Len Ty sám mi dávaš lásku, len Ty sám si hoden mojich
chvál. 2x
3. Rád sa skláňam, (…) Ty si môj Kráľ, (...)
rád Ti slúžim, (...) dám Ti všetko, čo mám. (všetko Ti dám)
VZNEŠENÝ
RICHARD ČANAKY
A
G D
A
1. On stvoril nebesia i zem je plná Jeho slávy.
A
G
D
A
On sám je mocný a láskavý.
E
1. Vzdám Ti chválu, (vzdám Ti chválu)
D
srdcom celým, (srdcom celým)
A
E
2. Nájsť Ťa túžim, (...) každý môj deň, (…)
kráčať s Tebou, (...) kam budeš chcieť. (kam Ty chceš)
H
D
G
A
D
Vznešený, tak jemný iba Ty vieš ku nám byť
D
G
A
h
zranení, zlomení bez obáv môžeme prísť.
A
GAh
A
G Ah
Ty stále čakáš, novú nádej nám dáš
A
G Ah
A
G
Ty odnímaš hriech, v tichu modlitba znie.
U
130
Univerzálne
ZACHRÁNENÍ
ZAPÁLENÍ OHŇOM V SRDCI
GG4
GG4
G
G/H C
BUTTERFLY
1. Zapálení ohňom v srdci obídeme Zem s modlitbou.
E
H
f#
c#
CD
a7
e7
a7 C/D D7 G
1. V tento šťastný deň som Ťa stretol a dotkol sa Tvojich rán.
Nádej stúpa, deň zobúdza, spevom piesní Zem plní.
E
H
c#
A
H
V tento šťastný deň som Ťa objal a uvidel, že si živý Pán...
Od dávnych čias plameň horí okolo nás svetlom jasným.
Srdcia túžbou naplnené prebudenie čakajú.
c#
A
f#
H
R: Si večná dúha po záplave sĺz... Si lásky most k nášmu Otcovi...
G
G/D
G
A
R: Nech ten plameň žiari a zmení v srdciach chmúrnych
Budem do svitania stáť a spievať,
C
D
a
H
E
E7
A
noc temnú v deň nádherný. Nech vždy väčšou láskou,
že si prišiel k nám, že nám dávaš seba... že dávaš seba nám....
e
DCe7D
GCe7D
H
spolu s našou piesňou žiari z nás, žiari z nás.
A že dávaš všetkým šťastný deň,
A
CD
E/E4
2. Chceme vždy ísť s láskou, pravdou, posilnení v mene Ježiš
zázrakom lásky [: sme zachránení v tento deň.:]
zomdlených dvíhať, slabých zachrániť,
Zem Tvojou piesňou naplniť.
2. V tento šťastný deň si ma stretol a dotkol sa mojich rán...
V tento šťastný deň si ma objal, dnes už viem, že si živý Pán...
ZÍDENÍ AKO RODINA SME
ZLOŽ SVOJU STAROSŤ
G
e
C
D
[: Zlož svoju starosť na Pána :] a On sa už postará. 2x
G
e
[: Nebudem sa báť, lebo ty si so mnou,
C a
D
nebudem sa báť, Pane môj. :]
e D e
h
G
A
Zídení ako rodina sme spolu pred Tebou.
e D e
h
G
A
Jednotní, spievame zo srdca Kráľovi kráľov.
h f#
h
f# G
e
A
Nech znie: Abba, Otče, sväté meno máš.
h
f# G
e
A
Nech znie: Abba, Otče, vzácny si pre nás
U
131
ZVELEBUJTE PÁNA
d
a
d
a
d ad
Zvelebujte Pána, ľudské srdcia, ako zvony
padni na kolená pred ním človek ubiedený.
F
G
a
A
On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí,
d
a
d a
d ad
u jeho nôh padni v prach, lebo je Boh všemohúci.
F
G
a
A
Nemá hraníc jeho múdrosť, svätý, svätý, plný lásky.
d
a
Spievaj Pánu zem, vzdávaj chválu,
d
a
d
ad
slávu, všetko s nami.
Univerzálne
Tak nebež z boja preč, život zvládnuť sa dá, aj keď strácaš reč.
B: GeCDG
ŽE ZHREŠIL SOM, VIEM
a
d
a
Že zhrešil som, viem, že zhrešil som, viem, môj Pán
a
F
G
Zotri môj hriech, zotri môj hriech, môj Pán
a
F
d
G
a
a milosť mi vlej a milosť mi vlej do rán, môj Pán
PADÁM NA TVÁR
FACEDOWN - M.REDMAN
ŽIWHAT
FESTABANG
G/C/D
R: Na na na na na na žiwhat... žiwhat! 3x
Na na na na na na na na na na...
C
D
G
1. Život je krásna chvíľa, občas tak zvláštne milá, mám ho rád.
Život je kúsok neba pre mňa a aj pre teba - miliónkrát
Život ti dáva šancu, neboj sa, spievaj, tancuj, pomáhaj
Zmeniť chcem kúsok sveta, to je tá správna veta - príde raj
2. Život je dar, príbeh plný strát a výhier, hra, ktorá má náboj
Grády, spád, svojský ráz, v spleti ciest vytýči cieľ, choď za ním
a
E
Cmaj7
D2
1. Vítaný v nádvorí Kráľa prichádzam k Tebe blízko.
Stojím tu, Pane, len z milosti, vážiac každý krok,
kráčam k Tebe isto.
C
F
a
G
F
R: [:Padám na tvár, keď zošleš svojej slávy žiar:]
2. Na nebi, kto je tam ako Ty? A na zemi, kto sa Ti vyrovná?
Ty si najvyšší, tróniš na nebesiach
a predsa sa skláňaš sa z kríža k nám.
Pane, ja hľadám Tvoju tvár, Pane, hľadám Tvoju tvár,
Zošli svojej slávy žiar – Slávy Kráľ!
U
132
Univerzálne
ŽIŤ, S TEBOU ÍSŤ
D
G
A
D
1. Žiť, s Tebou ísť, kam Ty zavedieš
D
G A
D
moje kroky a nájsť šťastný smiech,
D7
G
A
D D7
žiť, s Tebou ísť, kam Ty zavedieš.
G
A f`#
h
e
A
D F#
R: Objať svet, ľudí, lúky, kvety. Roztvoriť náruč dokorán.
G
A f#
h
e
A
D
Veriť smieť, všetci, že sme deti,a zaznie spev zo všetkých strán.
2.
Žiť, s Tebou nájsť perlu nad perly, môjmu srdcu Ty sám dávaš jas.
Žiť, s Tebou ísť, kam Ty zavedieš.
3.
Otvoriť dlaň, Ty ju naplníš, láskou zaznieť a dáš nový rým,
srdce Ti dať, Ty ho zdvihneš výš.
ŽIŤ, ŽIŤ, PRE LÁSKU ŽIŤ
D
h
G
A
R: Žiť, žiť, pre lásku žiť, úsmev rozdávať, šťastie rozdávať.
D
h
G
A
DA
Žiť, žiť, pre lásku žiť, ona jediná je toho hodná.
D
h
G
A7 D
1. Ježiš, moja láska jediná, tým sa moja pieseň začína.
Teba, Pane, chcem vždy milovať, Tvoju lásku ľuďom rozdávať.
2. Vtedy, keď ma môj bôl premáha, tak mi Tvoja láska pomáha.
Hlavu zdvihnúť, ďalej kráčať vpred,tam je môj cieľ, inej cesty niet
3. Hoc život chudobný sa Ti zdá, Ona je v ňom, v Tebe prebýva.
To poklad veľký máš, len ho chráň, svoje šťastie môžeš stavať naň.
KAPITÁN JEŽIŠ
BRADUARDI
D
A
Kapitán Ježiš, nie je len výš, Je tu s nami, s bojovým práporom.
Vždy je s nami, s bojovým práporom,
___Ježiš je Kapitánom.
Velí malým i veľkým, všetci dobrí sú za Ním.
Vypráši kožuch diablom,
___Ježiš je Veliteľom.
Kapitán Ježiš, nie je len výš, je tu s nami, aby vyhral nad zlom,
vždy je tu s nami, aby vyhral nad zlom,
___je mojím Generálom.
Vymetie brloh zlosti všetkým synom neresti.
Je najsamlepším kápom, {svetovým sudcom}
___Ježiš je mojím Maršálom.
lalalalalalalalalala
U
133
CAPITAN GESÙ
BRADUARDI
D
A
Capitan Gesù, non stà lassù,
lui stà quaggiù con la bandiera in mano.
Sempre quaggiù, con la bandiera in mano, Gesù, mio capitano!
Comanda Santi e fanti e coglie tutti quanti gli diavoli in flagrante,
Gesù, mio comandante!
Capitan Gesù, non stà lassù, stà quaggiù a battagliar col male.
Sempre quaggiù a battagliar col male, Gesù, mio generale!
Lui caccia dalla tana la feccia lutrerana e il popolo giudio
Gesù è il maresciallo mio!
VANITA DI VANITA (Z filmu Filip Neri)
ANGELO BRADUARDI
Univerzálne
F
C
g
d
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
F
C
B
C
d
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità,
state buoni se potete... tutto il resto è vanità.
Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà,
a lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
...da-ra-daj-dam-da...
MÁRNOSŤ NAD MÁRNOSŤ
ANGELO BRANDUARDI (SK)
d
B
F
Stále hľadáš tu a hľadáš tam, ale keď ťa jedného dňa chytí smrť,
g
C
G
C
d
čo ti zostane z tých tvojich túžob? Iba márnosť, nad márnosť.
d
B
F
Vai cercando qua, vai cercando là, ma quando la morte ti coglierà Ak sa raduješ a tešíš iba zo striebra a zlata,
g
C
B C d
čo ti z toho nakoniec ostane? Iba márnosť nad márnosť.
che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità.
Stále hľadáš tu a hľadáš tam, ideš stále iba za šťastím,
Sei felice, sei, dei pensieri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro,
zdravý, veselý, bez starostí. Iba márnosť nad márnosť.
alla fine che ti resterà? Vanità di vanità.
F
C
g
d
Vai cercando qua, vai cercando là, seguendo sempre felicità,
Keby si videl teraz v zrkadle svoju pokojnú tváričku,
sano, allegro e senza affanni... Vanità di vanità.
F
C
g
C
d
iste by si nato nemyslel,čo raz ostane z tvojej veľkej márnosti
U
134
Univerzálne
Márnosť nad márnosť, všetko je iba márnosť,
žite v radosti a jednoduchosti,
buďte dobrí, ak môžete... všetko ostatné je márnosť.
HUNGRY (HLADNÝ PRICHÁDZAM)
C
a7
G
F
Hungry I come to You for I know You satisfy
I am empty but I know Your love does not run dry
G
F/A
G
F/A
Márnosť nad márnosť, všetko je márnost, chváľte Pána v pokore.
so I wait for You, so I wait for You
Jemu dajte všetku svoju lásku nič vám chýbať nebude.
C
Fmaj7 C
Fmaj7
...da-ra-daj-dam-da...
R: I'm falling on my knees offering all of me
Jesus, You're all this heart is living for
WHEN THE MUSIC FADES (HUDBA DOHRÁVA)
D
A
e7
A
1. When the music fades, all is stripped away and I simply come
longing just to bring something that's of worth
that will bless your heart (A4A)
7
e
D
A4
I'll bring You more than a song for a song in itself
Is not what You have required.
You search much deeper within through the way things appear,
You're looking into my heart
D
A
e7
I'm coming back to the heart of worhip and it's all about You
G
A4
It's all about You, Jesus
I'm sorry, Lord, for the thing I've made it
(D)
When it's all about You, it's all about You, Jesus
2. King of endless worth, no one could express
How much you deserve. Though I'm weak and poor
All I have is yours, every single breath
Broken I run to You for Your arms are open wide
I am weary but I know Your touch restores my life
so I'll wait for You, so I'll wait for You
HERE I AM TO WORSHIP /DO TMY NA SVET
C
G
F
1. Light of the world you stepped down into darkness
Opened my eyes let me see
Beauty that makes this heart adore You
Hope of a life spent with You
C
G
So here I am to worship, here I am to bow down
a
F
Here I am to say that your my God
You're altogether lovely, altogether worthy
Altogether wonderful to me
U
135
Univerzálne
C
F
G
C
a
R: Naše cesty sa dnes rozídu, každý máme iný smer,
F
G
C C7
nevieme, čo zajtra čaká nás.
F
Vieme, že nás niekam dovedú,
G
C
a
F
G
C
spoločný že máme cieľ, stretneme sa spolu v nebesiach.
2. King of all days, oh so highly exalted
Glorious in Heaven above
Humbly You came to the earth you created
All for love's sake became poor
G
C
F
Coda: I'll never know how much it cost
G
C
F
to see my sin upon that cross
OPEN THE EYES OF MY HEART
D
Otvor mi oči, Duch Svätý
A
Open the eyes of my heart, Lord, open the eyes of my heart
G
A
D
I want to see You, I want to see You
A
h G
A
2. Chceme Vám povedať, však slzy v očiach bránia nám,
že nás tu držala len láska, ktorú má k nám Pán.
Aj Vás nech naplní tou svojou láskou presvätou,
ktorá nás obmyla vín, zbavila nás Golgotov.
3. Je v nás tiež mnoho chýb, my sme len slabé nástroje,
Pán nám však pomáha, milosťou nás naplňuje.
Až nás raz zavolá tam pred svoj trón, ten presvätý,
chceme tiež obstáť tam ako jeho verné deti.
To see You high and lifted up shinin' in the light of Your gory.
A
h
G
A
Pour out Your power and love as we sing holy, holy, holy
ROZLÚČKA
(C d F G C)
1. Náš čas už odišiel, aj koniec bude po chvíli,
koniec tých pekných chvíľ, čo sme tu spolu prežili.
Kým piesne doznejú, kým struny prestanú tiež hrať,
kým slová ožijú, chceme Vám niečo povedať.
U
136
Mariánske
AVE MÁRIA
6. Tie nevinné deti si zvolila tam,
by skrze ne posolstvo zverila nám.
C d
e
F
C
d
e d d#
1. Ave Mária, Pán je s tebou. Ave, Boh Ťa má rád.
C d
e
F
C
d
G
tebe nebude dieťa kliatbou, dievča, prestaň sa báť.
8. My ružencom, pokáním, splníme sľub,
len dožič nám, Matička, do neba vstup.
a
e
F
G
e a e a e C BA
R: Služobnica svojho Pána, požehnaná. Ave, ave, ave, Mária.
7. Ó, prestri svoj, Mária, nad nami plášť,
by k Bohu sa vrátil svet, prosíme zvlášť.
ČAKAJÚ ŤA NÁSTRAHY
2. Teba národy chváliť budú, Boh ti výsadu dá,
Matkou Ťa všetci volať budú, z teba zrodí sa Kráľ.
C
a
F
G
1. Čakajú ťa nástrahy tohoto sveta,
Mária ťa volá poď moje dieťa.
FATIMSKÝ KRAJ (AVE, AVE)
F
G
C
a
R: Mária ma ochraňuje ja sa nebojím,
vrhnem sa pod jej ochranný plášť.
Ona podá ruku a ja smelo kráčam s ňou,
Mária je Matkou najdrahšou.
DAGDAD [:DADAD:]
1. Keď žiaril a rozkvital trinásty máj,
zrel kráľovnú Máriu Fatimský kraj.
R: Ave, ave, ave Mária, ave, ave, ave Mária
2. Len zbožné tri deti ju uvidieť smú
a počuť ju v hodinu bezútešnú
3. Svet v krvi sa od vojny topil a mrel,
lež Ježiša Matky hlas ľútosťou znel.
4. To pre hriechy Boží hnov padá na zem,
ja ružencom vaším ho uzmieriť chcem
5. Vy obete prineste za hriešny svot,
ja k pokoju vyvediem z vojny ho bied.
M
2. Ona nám vždy vyprosí hojné milosti,
na ňu sa spoľahni v každej ťažkosti.
3. Matka moja láskavá, ja ťa milujem,
svoje srdce mladé tebe darujem.
M 137
Mariánske
FIATOM TO ZAČALO (NECH SA STANE)
KRIŽIACI
JEDNÝM HLASOM VOLÁME
M
G
h
C
D
R: Jedným hlasom voláme ťa, Pane, G
h
C D
G
'ni búrka, 'ni mráz nezlomí nás, sme deti tvoje a ty si Otec náš.
(GC9GC9...)
1. Fiatom to začalo. To, že nebo Matkou si ťa nazvalo.
Vtedy už dve srdcia v jednom chráme rástli Bohom požehnané.
G
C
D
e
C
D
A cez nečas jednej noci narodil sa veru ktosi.
1. Máriu za Matku si nám dal, životu bránu tak otváraš,
Ten, kto už tam v jasličkách ľúbil tak veľmi /:ako nikto z nás.:/ 3x
G
C
G
ja si ju zberám a prechádzam prach celkom sám.
G
G/F#
e7
C9
G
R: Jemnosťou, svätosťou a láskou plná si,
R2: K Márii volá tisíce sŕdc, prosia o zdravie,
veď Pán vedel, komu daruje hviezdy.
kus pokoja, silná ich viera k Márii volá i mňa.
Bola si matkou Bohu, bola si mu oporou.
Ty jediná si bola /: jeho domovom.:/ 3x
2. Odpusť, že zabúdam na teba, že hľadím príliš nad oblaky,
veď i tu na zemi Mária sestry má.
2. Krížom to pokračuje, stretnutie s matkou to bolo bolestné.
Vtedy jej srdce kričalo a jej ústa mlčali, lebo vedeli, že je
KEĎ KĽAČÍM PRED TEBOU
to plán od Boha daný. Ty s krížom objal si ju očami, ona pod
A
c#
D E
krížom objatie ti vrátila.
1. Keď kľačím pred tebou, v srdci svojom radosť mám.
Teraz v plnosti pri tebe /: oslávená Mária.:/ 3x
A
h c#7 f# D
E
A
Ó, Mária, pani naša, svieť mi na ceste v tmách.
A c# D E A c# D E A h c#7 f# D E A
R: Ave, Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tuum.
2. Pani naša dobrá, ty vieš ako ťaží žiaľ,
horké slzy, ľudský nevďak,
svieť mi na ceste v tmách
(preklad: sláva, Mária, plná milosti, Boh je s tebou, si požehnaná)
M 138
Mariánske
KTO RAZ STÁL UŽ TAM
KEĎ NEVIEŠ KAM
ABBA – ONE OF US
G
h
e
1. Keď nevieš kam, po ktorej ceste kráčať,
C
G
a
D.
keď vravieť chceš, áno chceš, ale nevieš čím začať
G
h
e
Keď tápeš v tmách a hľadáš správny smer,
C
G
e
tú dobrú radu ti dá, no tak hádaj, kto dá?
a
D
Naša Matka, krásna Mária.
G
h
e
R: Mária ja s nami, Mária ja s nami,
CEa A
D
kto je proti nám, s ňou sme všetci šťastní,
C
D
G
e
C
poď a pridaj sa ty tiež k nám, k nám a spievaj, skús to s nami,
D
G
h
e
veď Mária je s nami, Mária je s nami,
e7
CEa
A
a kto proti nám, len s ňou môžeš ísť,
G
a
D (G)
k svojmu cieľu šťastne prísť, aj keď svet ťa láka z cesty zísť.
M
G
D
e
C
1. Kto raz stál už tam kde víťaz stáva, no svoj vavrín už stratil,
G
D
C
G
k tomu Panna hľadí a vraví ( a vraví ).
G
D
e
C
Každú starosť vezme zaňho, kto už na kríži bol pribitý.
G
D
C
G
Ten žiaľ na Golgote sám zhorí ( sám zhorí ).
G
e
D
C
R: Žiaľ zhorí, žiaľ zhorí, žiaľ zhorí,
G
D
C
G
žiaľ zhorí, ten žiaľ na Golgote sám zhorí ( sám zhorí ).
2. Keď na viečka ťažké smrť sa vkráda,
to je čas keď naplní Matka príkaz
dávny „ Hľa tvoj syn !“ (hľa tvoj syn).
V dobách ťažkých ľudstvo stráda preto
ťažko dýcha a hreší. Z kríža Boh ti
vraví „ Hľa tvoj syn !“ (hľa tvoj syn).
R: Hľa tvoj syn 4x ...z kríža Boh ti vraví „Hľa tvoj syn !“
3. A keď zlo už stále viac sa vzmáha, čas zlý tela zohýba,
krč ten vzlyku Matky dá nám síl ( dá nám síl ).
2. Tak neber tiež, čo dnešný svet ponúka,
Aj keď sám sa v hriechu často zrútim
počúvaj Máriin hlas, to je istá záruka.
na cestu späť sa vrátim,
Spoločne s ňou hľadajme samému pár, len keď je láska v nás,
ak len slza Matky dá mi síl. ( dá nám síl ).
nemá nádej mráz, lebo iba láska vyhráva.
M 139
Mariánske
R: Dá nám síl 4x
Ak len slza Matky dá nám síl, (dá nám síl).
4. Preto v týchto slovách nech sa vraví
„ Táto chvíľa je dobrá, keď k nám Panna vraví
To som ja, ( To som ja ).“
Preto odteraz už navždy vieme, kto vždy
plače za teba, meno má tak prosté „ Mária“ ( Mária ).
LITÁNIE (Matka, ty nás poznáš)
e
C D
e
R: Matka, ty nás poznáš, dietky svoje chráň,
G
D
CD e
D
e
na cestách nádejou nám svieť, Syna dnes pros za nás.
M
G
e
C D
e
1. Ty, vyvolená zo žien... ...príď cestu ukáž.
G
e
a
H
Dcéra Božieho ľudu... ...priveď nás k Synovi svojmu.
e
C
a
H7
e D
R: Mária 4 x ...meno má tak prosté - Mária ( Mária ).
Služobnica pokorná... ...pokoj svetu daj.
2. Kráľovná našich rodín... Panna čistá a skromná...
LÁSKAVÁ PANNA
Snúbenka tesárova...
E
c#
g# c#
g# A H
E
c#
3. Panna a Matka Krista...Panna a Matka Cirkvi..
R: Láskavá Panna, ó, Matka naša životom nás sprevádzaj,
Panna a Matka ľudí.
f# H
E
4. Matka sedembolestná... Matka pod krížom syna...
oroduj za nás.
Matka národa nášho...
5.
Matka synom nám daná... Matka, čo nás počuješ...
e
a
G
H7
Matka, čo nám rozumieš...
1. Nech ťa netrápia denné ťažkosti, ktoré život pripraví.
6.
Matka, ty hviezda jasná... Prostrednica milostí...
e
a
G
H7
Veď nás po ceste spásy...
Všetko odovzdaj do rúk Márie, ona pomoc vyprosí.
7. Matka čistého srdca, Matka našej radosti...
potešuj zarmútených...
2. Nikdy nezhasne svetlo nádeje tomu, kto ti slúži s láskou,
8. Matka chudobných, biednych... Matka blúdiacich synov...
pevnú dôveru k tebe Matka, mám.Ty si našou hviezdou rannou.
Matka uponížených...
9. Matka zranených srdcom... Matka blúdiacich synov...
3. S tebou, Mária, dobro víťazí, ty si našou oporou,
Matka a nádej naša...
bolesť zahojíš, radosť obnovíš, Pomocnica kresťanov.
10. Matka Nanebovzatá... matka, Kráľovná neba...
Matka, ktorá nás čakáš
M 140
Mariánske
MAGNIFICAT
G
a D7
G
C
D7 G
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
G
C D7
G
C
D7 G
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
MADONNA
G
G7
C
E7
1. Nádješ miesta v našej zemi, kde sa radi vraciame,
a
A7
D
D7
kde kráľuje láskavá tvár Matky Božej – Márie.
G
G7
C
a
Zrak má smutný, ustaraný, akoby ťa prosila
D
D7
G
a do materskej ochrany volala.
MÁM POCIT BLAHA
M
D
h
G
A
1. Mám pocit blaha, keď kľačím pri nej v tichu sama,
keď pozerám sa do jej očú, či smejú sa a možno plačú.
Vtedy cítim, že nie som sama, že so mnou je vždy Mária.
Vtedy cítim, že moja viera musí byť silná, aby neumrela.
R: [: Mária, Mária, Mária, ó, Matka Mária, Mária, Mária,
Mária, nebeská Mária. :]
2. Šepkám ticho: „Raduj sa, raduj sa, Mária. Milostí si plná, až
naveky, Mária.“ Vtedy cítim, že nie som sama, že so mnou je vždy
Mária. Vtedy cítim, že moja viera musí byť silná, aby neumrela.
MÁRIA, MATKA BOLESTNÁ
G
C
D7
G D7
R: Madonna, svätá Madonna, chcem tvojím dieťaťom byť,
ó, dovoľ svätá Madonna v náručie tvoje sa skryť.
a
G
C d
G
C
1. Mária Matka bolestná, ty nás láske učíš.
d
G
C d
E
Pod krížom stojíš žalostná, s Pánom svojím trpíš.
2. V jej náručí nájdeš pokoj a ochrániš sa od zla,
veď pre všetky svoje deti ona srdce veľké má
a ochráni ťa od hriechu, keď jej srdce daruješ,
keď jej vrúcne opakuješ slová tie.
aG
C d
E aG C a d
E a (A)
R: Ave Mária gratia plena. Ave Mária gratia plena.
2. Mária nanebovzatá, za nás stále prosíš.
K pokániu voláš a žehnáš, ľudstvo v srdci nosíš.
pri štvorhlase na záver
3. Kráľovná si ružencová, ty dáš nádej mnohým,
ktorí chcú Krista v tichu nájsť, si im vzorom veľkým.
M 141
MÁRIA, MATKA KRISTOVA
E
E4
EE4E
E4
HH4H
Mária, Matka Kristova, pros za nás hriešnych u Syna,
f#
H
D f#
D
H
za naše hriechy u Boha, zastaň sa nás, ó Mária.
E
E4
EE4E
E4
HH4H
Si krásna, čistá, nevinná, bez škvrny hriechu počatá,
f#
H
D f#
D
E
pomôž nám čnostne čisto žiť, by sme raz mohli s tebou byť.
A
E
f# g#
R: Vidíš nás z neba, naše tajné chyby,
A
E
f# E D
E
ktorými sme Pána urazili, buď nám na pomoci,
A
E f# D A
h
/E E4E/A
keď nepriateľ útočí. [: Veríme ti, sme v tvojom náručí. :]
MÁRIA MATKA LÁSKAVÁ
KAPUCÍNI
C
F
C
G F
C(G)
1. Mária Matka láskavá, tvoja láska s nami zostáva.
C
F
C
G
F
G
C C7
Prídi spolu so Synom, prídi k nám, nech ľuďom srdcia otvára.
F
G
C C7 F
G
C C7
R: Prídi k nám Bože z neba, veď čakáme na Teba,
F
G
e
a F
G
C
v obeti lásky v Sviatosti, Bože náš, daj nám milosti.
Mariánske
2. Ježišu Kráľu, prídi k nám, veď Ty si náš Priateľ a Pán.
Bez Tvojej lásky na duši máme vrásky a rúca sa v nás Boží chrám.
MÁRIA MATKA, OCHRANKYŇA NAŠA
M
G
C
D
G C D
G CD
R: Mária Matka, ochrankyňa naša buď stále, stále pri nás,
G
C
H
e
keď je s nami radosť, keď srdce páli žiaľ,
D
G
A
D
Mária Matka neopúšťaj nás.
D
G C
D
G
e
1. Nenechaj nás prosíme bez pomoci, sme takí slabí, keď
h
C D
GeC a
C D
točí sa s nami svet, pokoja v ňom niet, Mária, pomôž nám.
2. Ochraňuj nás, prosíme od všednosti, ukáž ten správny smer,
tou cestou krásy veď nás do večnosti, Mária, vzor lásky.
3. Vystri k nám svoje, prosíme nežné dlane,
chyť do nich celý svet, by každý vedel hneď,
že krajšej lásky niet, Mária, kvet lásky.
GeD
G
e D
C D G D
Coda: Nás chráni nás, Mária, chráni nás, Mária.
M 142
MÁRIA, MÁRIA, TY CHRÁŇ
F
d
a
g
C
R: Mária, Mária, ty chráň naše srdcia láskou.
F
d
a
g
C
F A
Mária, Mária, ty v nás svietiš večnou ľúbosťou
d
A
d
C F
1. My v láske chceme rásť, nás viera posvätí.
d
a
d
C F
Chráň nás, Matka chráň vždy v tvojom náručí.
2. Za dobrých i za zlých, za všetkých prosíme.
Máme lásky dar bo v teba veríme.
3. Za Cirkev prosíme, by bola jednotná,
Evanjelium do sveta rozniesla.
4. Náš národ ochraňuj, si jeho patrónka,
oroduj za neho, by viera v ňom rástla.
Mariánske
že my mnohí mladí Jemu patríme, Ježišu, Tebe veríme!
M
2. Chceme my, mladí žiť v radosti, kráčať s Tebou i cez ťažkosti,
veď i Ty si nešiel cestou ľahkou s Máriou, svojou Matkou.
MÁRIA – TY ÚŽASNÝ KVIETOK
a
G
a
e C
G
a
1. Mária, ty úžasny kvietok, ktorý z ľudstva vykvitá.
C e
a e
C
G
a
Ty, ktorá nás chápeš, ty nám Božiu milosť vydáš.
C
G
a
C
G
D
A
Mária, ty plná si Boha, o tebe sa nikdy dosť nevraví.
AE
DA AE D
E
A D AEA
R: Ave Mária, ave, stala si sa pre Boha rajom, Ave
2. Mária, ty si matka, tvojím tichom hovoril Pán.
Tvoje srdce je ako pevnosť, prístavom istým bude nám.
Mária, v tebe je život, spieva o tebe to, čo je stvorené.
MÁRIA, PLNÁ MILOSTI
A f# h
E A
f# h
E
1. Náš život nie je vidina, Ježiš nás krížom objíma,
A
f#
D
E A
f#
D
E
naša láska patrí Tebe, Bože, že sme Tvoji, za to Mária môže.
D E A
f# D E
A
f#
R: Mária, plná milosti, Mária, je veľkej radosti keď vidí,
D
E A
f#
D E A
M 143
Mariánske
MÁRIA – VOGLIAMO AMARTI
ako pieseň chvály, čo nekončí. Ave Mária.
GEN VERDE
D Gh G AD Gf#hG DAG D
R: Mári-i-a, Mári-i-a, Mári-i-a, Mári-i-a. (vokál)
[:Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti,
come nessuno ti ha amato mai:]
SK1 [:Milovať ťa chceme, lebo sme tvoji,
ako ťa ešte nik nemal rád:]
[:Všetci
sme tvoji a chceme ti dať lásku
SK2
akú ti nikto nikdy nedá:]
E
1. Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro,
C
h7
e
D
Con te ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte tu ci sei vicina, D
GD
trasformi ogni timore in certezza. Ave Maria
1SK: S tebou na tvojej ceste môžeme bez strachu kráčať,
s tebou – do cieľa vedieš všetkých nás.
Aj keď sme vo tmách, ty si nám stále blízko,
premeň na odvahu každý strach. Ave Mária.
2. La tua corona di rose, vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine.
2SK: Mama, túžime stať sa tvojou korunou ruží,
vytvárať korunu všetkých tvojich detí.
Vráť sa znova na svot, vráť sa na svet cez nás,
MÁRIA, TY MATKA
M
A
E
R: Mária, ty matka naša, tvoje dieťa k tebe kráča.
H7
Úsmev má vždy stále svieži, dobrota ti v očiach leží.
E
H7
E
A
1. Chceme byť stále tvoje deti, prichádzať k tebe a spievať ti,
E
H7
kráčať vždy s úsmevom a s dobrou náladou,
E
H7
E E7
tak ako ty drahá mať.
2. Pomôž nám matka pri tebe stáť a srdcia strápené potešovať.
Milosťou ochráň nás, láskou, čo chýba nám,
Mária stoj vždy pri nás.
3. Úsmev rozdávať, to je náš cieľ,
k nám sa pridaj a pevne nám ver,
veď sme pod ochranou tej, ktorá nesklame,
tak už neváhaj a poď.
M 144
Mariánske
MÁŠ V DUŠI PIESEŇ
e
1. Máš v duši pieseň anjelských zvonov,
h
C
D
máš v duši bolesť tých najkrajších tónov.
Máš v sebe silu, ľudia po nej túžia,
máš v sebe nádej, pre tých, čo sa súžia.
C
D
1. Pohládzaš ruky, čo neporania
G
G7
pohládzaš ruky, čo neporania
C
pohládzaš ruky, čo neporania
D
G C9G
kvety v Tvojich záhradách.
e
C
D
G/e D/e
R: [: Mária, s tebou, Mária, kráľovstvo lásky sa otvára. :]
2. Miluješ srdce, čo k hviezdam letí 3x
spoznať ríšu Božích sfér.
2. Máš v sebe prísľub večnej blaženosti,
máš v sebe naplnenie spasiteľných zvestí.
Máš v sebe lásku, pre tých, čo ťa hľadajú,
máš v sebe lásku, pre tých, čo ťa volajú.
MILUJEM MÁRIU
ORIG. CZ
3. Žehnaj moje kroky, žehnaj moje ústa,
žehnaj každej piesni, v strunách mojich zostaň.
Kytice veršov z najkrajšieho kvetu
patria tebe Mária - Božiemu svetlu.
MILOSTI PLNÁ
GC9GC9GC9G
G
C
D
G
R: [: Milosti plná, Mária, milosti plná, Mária
C
D
G C9G
milosti plná, hľa dievka podľa svojho slova.
:]
M
D
G A D
G
A
D
R: Milujem Máriu, mám ju rád, som dieťa, ktoré Matku má.
G A D
G
A D
Kráľovnej vesmíru spievam dnes, tej, ktorá srdce otvára.
G
A
D
h
G
A
D
1. Pod ochranou Matky sme spojení tým putom, ktoré nik nedelí,
G
A
h
E7
A4A
cítime silu Božej lásky, v ktorej je duch dobroty.
2. Obráť sa k Márii, modli sa s ňou len ona je tou bránou,
cez ňu ti otvára náručie Boh, neváhaj, priblíž sa k nej.
M 145
Mariánske
PÄŤDESIAT PERÁL
2.
A
D
A
D
E
1. Päťdesiat perál vo vrecku mám, každý si myslí, že som boháč.
A
D
A
E
A
Päťdesiat perál si ukrývam, jednu po druhej ich preberám.
3.
E
A
D
E
A
R: Modlitbu vďaky, modlitbu prosby tu ti predkladám na oltár.
E
A D
E
A
Zrnká perál viažu nás, tak ti modlitbu predkladám.
2. Tajomstvá v sebe ukrývajú, tajomstvá, ktoré spať nedajú.
Ťažko je kľúčik od zámku nájsť,
a tak pochopiť význam tvojich právd.
R2:Modlitbu vďaky, modlitbu prosby, tu ti predkladám na oltár.
Zrnká perál viažu nás, pomôž mi správny kľúčik nájsť.
POSLAL BOH ANJELA
R. LAČNÝ
(valčík) C
F
G7
C
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel,
C
F D7
G7
navštívi s posolstvom zem zvanú Izrael.
C F
G7
C
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret,
C
F
G7
C
syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
.
Cestu mu pripraví hlas Božích prorokov,
čo volá k pokániu, žitiu bez nárokov.
Boh sa vzdal svojich práv, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť ako syn človeka.
.
Preto dnes s Máriou duša mi velebí,
Ty si Boh spasenia a svetla na nebi.
Kráľovstvo pokoja prichádza tiež i k nám,
srdce si, Pane môj, pre Teba prichystám.
M
POZNÁM JEDNO DIEVČA KRÁSNE
JÁN OROŠ
F
a
1. Poznám jedno dievča krásne, s očami jak hviezdy jasné,
g
B
F
Mária, kvet zázračný.
Snehobielym rúchom čistým prináša našim dňom hmlistým
vôňu kvetov v deň jesenný.
F
a
F
a
R: Mária, Panna čarovná, Mária, nebies kráľovná,
F
a
g
B
F
Mária, žena jediná, o ktorej spievam, [: keď som strápený. :]
2. O Tebe tak často snívam, keď som sám a keď sa dívam
do ulíc, do prázdnych ulíc.
Moja pieseň k Tebe kráča vo vozíku zametača,
ktorý tlačí do smutných ulíc.
M 146
ROZŽÍHÁ
CG
d
a
CG
d
a
R: Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marii projdem snáz.
Fd
C
G
CG
F
C
Rozžíhá Maria svíce v nás, temnotou s Marii projdem snáz.
a
F
d
C
1. Jí patří dík, že mrtvým lánům dal život Boží Syn,
a
F
e
G
že světlo vešlo do míst, kde dlouho ležel stín.
2. Jí patří dík, že Země k nebi se znovu přiklání,
že padla vláda noci a přišlo svítání.
3. Jí patří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích,
a nebýt Matky Boží, kdo znal by knihu knih?
4. Jí patří dík, že Kristův oheň nás nenechává spát,
že rozehřívá ledy a v teplo mění chlad.
5. Jí patří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš,
kéž rozezní se Ave, až přijde Mesiáš.
SALVE REGINA
G
D
C
a
G
R1: [: Salve Regina, Madre di misericordia.
D
C
G
D
Vita dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina! :]
G
a
D
G
1. A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
h
C
D
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime.
2. Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
Mariánske
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno Gesù.
M
R2: Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina!
G
D CG CG
Záver: Salve Regina, salve, salve!
preklad: Zdravas, Kráľovná, Matka milosrdenstva, život, nádej naša, zdravas.
K tebe sa utiekme, vyhnaní synovia Evy.
V teba dúfame, plakajúci v tomto slzavom údolí.
Orodovnica naša, obráť k nám svoje oči,
ukáž nám po tomto vyhnanstve plod tvojho lona – Ježiša.
Zdravas, Kráľovná, zdravas.
Ó, milostivá, ó prívetivá, ó, sladká Panna Mária, zdravas Kráľovná.
SI DIEVČA SPRÁVNE
G
D
R1:Si dievča správne, čo kameň v hrudi
e
h
C DGD
úsmevom vždy v slzu premení, ó Mária.
Ty matkou si, čo z detí ľudí
naučiť chceš žiť aj posledné, ó Mária.
G
A
D
1. Keď zas v kúte plačem sám,
G
A
D f# h
sklamaním keď vravím, že to vzdám,
A
G
C D
ty ma nájdeš Mária, ty pochopíš ma Mária.
M 147
R2:Si dievča správne a Matkou našou
slabým silou, biednym útechou, ó Mária.
Nik kto teba mama volá
nemusí sa strachu nikdy báť, ó Mária.
2. Keď sa smejem táram snáď, zdá sa mi,
že každý má ma rád,
aj ty máš radosť Mária, aj ty mi fandíš Mária.
R2:
3. Priateľa mám chcel by rád,
mať vždy svoju mamu, mať ju rád,
si matkou všetkých Mária, si naša Matka Mária. R2:
ŠŤASTIE
Mariánske
Hľadá šťastie, ktoré nenájde, preto, lebo šťastie nerastie.
On musí pochopiť, že s Máriou byť
to je - tváre druhých rozjasniť.
M
3. Skúsme sa častejšie pomodliť, skúsme nežné teplo pocítiť,
ktoré zavanie aj v našich srdciach a z duší nám odoženie strach.
Zoberme si ľudia vedomie, pozrime čo robí svedomie, nie,
už nikdy nechceme zlosť a nenávisť,
pokúsme sa len s Máriou žiť.
TÁTO PIESEŇ
D
A
D
h
A
D
G
D
e
C
D 1. Táto pieseň patrí tebe, Mária, ňou ťa chceme teraz osláviť,
1. Je dnes taký zvláštne krásny deň, ktorý zmení všetko na dobré
G
f#
e A
C
D H
e C
D
G
nech ju spieva s nami celá krajina,
a naše úmysly trochu rozjasní, skúsme sa zamyslieť o šťastí.
G
A
D
všetci chcú pri Matke šťastní byť.
Šťastie to je úsmev na tvári, šťastie je byť tu pri oltári
Ty si Matka slovenského národa,
tak blízko pri matke, ktorá poteší, s Máriou je život najlepší.
Pomocnica v každom súžení,
tvoja láska nikdy ľudí nezradí,
G
DC
G
k tebe ide človek strápený.
R: Stále medzi nami žije Mária
stále medzi nami matka Mária.
G AD h A D
G f#
e A
R: Mária, pomôž nám, Otvor nám svoju náruč dokorán
2. Všetko je z lásky a pre lásku, všetko to nám dáva otázku,
G e
/A
A/D
že prečo je človek taký strašne zlý,
a veď nás do nebeských brán.
skúsme sa zamyslieť čo robí.
M 148
2. Ty si verná služobnica Pánova,
naučíš nás slúžiť Otcovi,
jeho vôľu stále plniť s ochotou,
byť na blízku svojmu bratovi. H7
E
H
E
tebe vzdávať, tebe úctu Mária,
c#
H
E
pod ochranou tvojou život žiť,
A
g#
f# H
[: s tebou kráčať, chválu vzdávať, nezradiť,
A
H
E
s tebou k cieľu šťastne doraziť :]
TICHO V SKROMNEJ, MALEJ IZBE
F
d
1. Ticho v skromnej, malej izbe kľačí dievčatko
B
C
F C
ako v svojom chráme a nevie, že Pán ju zvlášť má rád.
Ticho kľadí pred Ním čistá a krásna, nežná duša
a sníva o šťastí, čo v živote má.
Bmaj7
a7
Bmaj7
C
g7
a7
B: Pán si ju pozýva, dáva jej nový plán – dať svetu veľký dar,
Bmaj7 g7
C
Syna, ktorý nám vráti raj.
F
C
d
R: Tak prijímaš to, čo ti dáva.
Bmaj7
g7
C
Cez výdych lásky k Bohu vravíš „Áno“.
Mariánske
F
CE d
D7
Bmaj7
g7
C
F4F
Tak volíš si cestu Pána, s Ním ísť chceš až ku Golgote.
2. Ticho v skromnej malej izbe v duši dievčatka
klíči veľká viera. A dúfa, že Pán jej silu dá.
Ticho dáva mu svoje túžby, svoje plány,
tie, ktoré s láskou zmeniť má.
M
TY SI TÁ, ČO SA STÁLE KORÍ
D G D
D
G D
R: Ty si tá, čo sa stále korí, a ty vieš aj, čo je bieda,
D
G
D
e
A
spávaš v tráve, prijímaš strasti, až na smrť si poslušná.
Pred tebou sa i štáty trasú a ľudia i mrú pre teba,
D G D
G
D
e A D
zhliadni aj na nás, ó, Panna neba, zeme, kráľovná.
D
(D7)
G
1. Si krásna, keď kráčaš, hviezdny prach ti svieti vďiaľ
e
A
D
a tíško sa usmievaš, tíšiš každý žiaľ.
Ty vieš, čo je nám treba, azda právo k radostiam
a ty slávna matka Chleba tlieskaš vtedy nám.
2.
Svetlá dvoch tvojich očú dávajú svetu vôľu žiť
a slzy tvoje pomôžu nám náš kalich piť.
Vznášaš sa nad oblaky, z motýľov máš baldachýn,
a že nás spasil, tebe vďak' tvoj a Boží Syn.
M 149
VĎAČIŤ TI CHCEM, MAMA
C
e
F
C
1. Vďačiť Ti chcem, mama, za nežnosť a za lásku
F
C G7
C
ktorú si mi dala, vďaka aj za život môj.
a
e
R: Vďaka za to, že si mi dala život,
F
G G7
Zatiaľ, čo Ty si mala len bolesť.
C
e
F
G G7
[: Teraz srdce moje Ti volá: Mama, vďaka Ti za lásku. :]
Mariánske
Mária ty naša Kráľovná vďaka, že môžeme prísť k Ježišovi.
2. Prijala si vôľu Boha Otca, dala si nám Boha Syna.
By nás viedol cestou žitia
a priviedol do svojho Kráľovstva.
M
VELEBÍ S RADOSŤOU
C
F
Bam-ba um-ba ....
2. Aj keď zajtra možno nebudem už pri Tebe
svetlo Tvojej lásky bude žiariť vždy vo mne.
C F C
F
CF CF
R: Velebí s radosťou duša moja Pána,
d
G7
CF CF
velebí, velebí duša moja Pána.
a
e
a
F
G
Lebo veľké veci urobil mi Pán, a sväté, sväté je Jeho meno.
3. Ukryla si v srdci každé trápenie a bôľ,
všetko si mi dala, aj ten milý úsmev Tvoj.
1.
VĎAKA TI, MÁRIA
C
F
a
F
G4 G
1. Mária Matka moja drahá, ktorou si sa stala pod krížom
a
G
F G
E
chcem tebe spievať dnes a oslavovať tvoju veľkú lásku
C
a
G
E
R: Mária ty naša Kráľovná, vďaka ti za to, že sme tvoje deti.
C
a
G
E
2.
D
C
D
C
Pán zhliadol na poníženosť a pokoru služobnice,
D
C
D
C
DG G7
aj hľa odteraz ma budú blaženou volať, všetky pokolenia.
Mocných zosadil z trónov a povýšil ponížených,
hladných nakŕmil dobrotami boháčov prepustil na prázdno.
M 150
Mariánske
ZDRAVAS MÁRIA
VŽDY JE S NAMI TÁ
D
G
A
D
Zdravas Mária, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná si,
h
e
A
D
požehnaná si medzi ženami a požehnaný je Ježiš.
D
A
D
G
D
eA7D
R: Ó, Panna Mária, Ty biela ľalia, ave Mária, ave Mári-a.
[:DG eADA7:] 3x DD7Gg DF#hE DAD
F
B
1. Vždy je s nami tá, čo viem, že ľúbi,
g
C
F C7
moje srdce, ruky, moju tvár.
F
B
Vždy je blízko tá, čo viem, že chráni
g
C
FC
každý úsmev, čo mi život dal.
F
B
R: Ty nás vítaš v chráme plnom lásky,
g
C
F C7
na tom tvojom tichom nádvorí.
F
F7
B
Čakáme ťa každú chvíľu, prosíme ťa,
b
F
A/C
d/ G/F
daj nám silu. [: Mária, ty naša kráľovná. :]
2. Tou piesňou vábi nás zvon v nebies diale,
keď bolesť znášame, srdce trápia žiale.
2. Spojme svoje hlasy v jednu pieseň,ktorá všetkým srdcia otvorí.
silu viery mladosť naša nesie a s ňou naše pevné názory.
3. Tá pieseň znie Ti dnes aj z vône hája,
a s Ňou sa i v láske naše srdce spája.
Verzia pre zvyšovanie: po 1. slohe cez C#7
Svätá Mária, Matka Božia, pros za nás, za nás hriešnych,
teraz i v hodinu smrti našej amen, amen, Mária, Amen.
ZNEJ PIESEŇ MÁRII
D h
e A D
A7 D
1. Znej pieseň Márii, spievaj duša moja,
G
D A
DA
tej bielej ľalii, Matke Spasiteľa.
4. Náš život je často ako víchrica,
Ty si v ňom jediná istá pomocnica.
5. Kráľovná vesmíru naše kroky príjmi,
ohrozených dietok láskavo sa ujmi.
M
R: F#H g#C#F#C#7, F#F#7Hh F#Bd#G# F#C#F#
2. [:F#H g#C#F#C#7:] GcaDGD7 GGCc GHeA GDG
M 151
Don Bosco
DAJ MI, PANE, DUŠE
a
F G
E
orig. h
1. Daj mi, Pane, duše, ostatné si ponechaj,
a
F
G
a
z dravej zveri ovce budú, len ich rukou netrestaj.
a
F
G
E
Mária je ochrankyňa, Pomocnica kresťanov,
a
F
C
G
C
Maria, zachráň nás, Don Bosco, stoj pri nás.
a
F
G
E
R: Za Don Boscom mládež kráča, veselá je ich tvár,
a
F
G
C
srdcia čisté pre nášho Pána, poď, aj ty sa pridaj k nám.
a
G a
F G
C
[: Don Bosco, Don Bosco, dielo svoje chráň,
a
F
/G
G E/C
tvoj život je vždycky vzorom nám. :]
2. Sviatosti sú nám štítom,
z osídiel sú nám záchrana.
Čistotu svoju si chráň,
odmenou ti bude raj.
Mária je ochrankyňa,
Pomocnica kresťanov,
Mária, zachráň nás,
Don Bosco, stoj pri nás.
dB
DA MIHI ANIMAS
G
e
D
C
1. Nebol to len sen, čo zdal sa ti, príbeh dávno odviaty
Z tieňov miest v zabudnutí chladných troskách hynúcich.
Po záblesku túžiaci, prišli do rúk otcovských.
Nebol to len sen, čo zdal sa ti, príbeh dávno odviaty.
C
D
C
D
Intro: Mladí v nich, dní tisíce ti klopú stále na srdce...
G
D
C
D
R: Si stále tu, si blízko nám, „da mihi animas“ horí v nás.
G
D
e
C
Si stále tu, si blízko nám, „da mihi animas“ horí v nás.
2. Slzy zotrel z očí si, nebo do nich vložil si,
láska v tebe horiaca našla pre nich pastiera.
DON BOSCO JE NAŠÍM VZOROM
G
e
a
D7
1. [: Don Bosco je naším veľkým vzorom. :]
G
e
C
D7
G
D7
G CG
R. Drahý don Bosco, stoj vždy pri nás, chráň a požehnávaj nás.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Svetu chceme hlásať Božie slovo. 2x
To nás k tomu láska Krista vedie. 2x
Duše žijú v stálom hlade, smäde. 2x
Mária je naša Matka milá. 2x
Don Boscovu mládež uchránila. 2x
Život, ľudí, krásu máme radi. 2x
Chceme ostať verní don Boscovi. 2x
dB 152
Don Bosco
DON BOSCO VIENI CON NOI
MLADÍ ĽUDIA (DON BOSCO, DON BOSCO)
F
B
R: Don Bosco vieni con noi ritorna ancora
g
C
regalo e profezia di pace e bonta:
a
D7
g
c'è gente povera e sola che aspetta te,
F
C
F
facci sognar un pezzo di cielo insieme a te.
d
C
1. Tu che ci sai capire, tu che ci sai amare,
F
C
a
tendi dal cielo la mano ancora ai figli tuoi,
g
C7
prega per noi, portaci a Dio.
C
e
a
F
C
F
G
1. Mladí ľudia tohto sveta poznajú len klam a nenávisť.
Ich srdcia len zloba zmieta, tu prichádzaš ty, čo učíš ich.
2. Dio mi ha datto un cuore grande come il mare:
basta che siate giovani e poveri e vi darò
pane ed amor tutto per voi.
dB
C
F
C
G
R: Don Bosco, don Bosco, si patrónom mladých,
F
G
C
FG
chráň naše mladé srdcia láskou.
C
F
C
G
Don Bosco, don Bosco, sme tiež tvoje deti,
F
G
C
buď nám mladým v žití oporou.
2. Ty ich učíš, čo je láska, a to Boha v blížnych milovať.
S radosťou a čistým srdcom, všetkým ľuďom vedieť pomáhať.
3. Sprevádzaj nás tymto svetom, by sme iba pravde slúžili.
Nech život náš je príkladom, tým, čo správnu cestu nenašli.
dB 153
Don Bosco
NAD HLAVOU SLNKO
Ó DON BOSCO NA OLTÁRI
SDB NOVICI 2008/09
FEDOR
G
e
C
D7
1. Nad hlavou slnko, kráčame veselí
G
e
C
D7
pred nami diaľky, čaká nás svet celý
G
e
C
D7
chceme ísť cestou, kam nás volá Pán,
G
e
C D7
chceme plniť Jeho spásny plán.
G
e
C
D7
R: Veď všetci chceme byť v kráľovstve nebeskom
G
e
C D7
G e C D7 G
tak bežme, tak bežme za don Boscom.
2. Radi by sme vždy boli Tvojimi,
radi by sme stali sa svätými.
A čo nám bráni kráčať po ceste,
čo nás núti zostať na mieste!
3. Mladým patrí úsmev na tvári,
radujú sa aj keď sa nedarí.
Don Bosco vždy im ruku podáva,
vedia, že Ježiš, náruč otvára.
D
G
A
D
1. Ó don Bosco na oltári skvieš sa v sláve nadzemskej,
G
A
D
v tvojej tvári pokoj žiari ako hviezdy nebeské.
dB
G
A
D
R: Do našich svieť snažení, by sme s tebou v nadšení
G
A
D
h G
A D
všetci v šťastí v nebi našli pokoj blažený.
2. Pán ti mládež opustenú v nádeji dal do vena,
privádzať ju v láske k nemu, bola tvoja odmena.
3. Pomocnica vždy ti bola ustavičnou ochranou,
učila ťa ako zdolať všetko láskou obrannou.
4. Tvoje meno oslavuje vďačný národ mladých liet,
dnes aj naša pieseň tu je, zo srdca ti ide znieť.
SALVE, DON BOSCO SANTO (SK)
G
C
c
D7 G
R. Salve, don Bosco santo! Ty mladé srdce máš.
Mládež viedol si láskou znova ju preukáž.
H7
e
1. Koľko mladých svetom blúdi,
H7
e
dB 154
čo nevedia kade ísť.
A7
D
Koľkých mladých ničia bludy!
C
D
e
D
Sú bez viery, pokoja, bez svetla krás,
c
D
G
don Bosco prídi medzi nás!
2. Ty vieš dobre koľko stojí, ponúknutie slobody,
ty vieš ako zle sa hojí vidieť násilie, klamstvo,
bolesť a strach, don Bosco prídi medzi nás!
3. Pomáhaj nám v našej práci, aby pravde slúžila.
Mnoho mladých sa ti hlási,
chcú dať svetu dych života,
záchranný pás, don Bosco prídi medzi nás!
SME MLÁDEŽ
G
C A
D7 G
1. Sme mládež, ktorá vie, kto Don Bosco je,
C
A
D7
že on je priateľ mladých duší, čo ich trápi, hneď vytuší.
G
C
D G C
D
G
Aj ku nám náručie otvára a otcovsky sa o nás stará
C
a
D7
a verí, že aj v dnešnom veku budeme stáť po jeho boku.
G
C
A
D
R: Aj mladí v tejto dobe chcú čnostne, čisto žiť,
Don Bosco
G
C
G
D
G
bojovať za svoje šťastie a nielen o ňom sniť.
2. Mladých tisíce s don Boscom ísť chce,
prosia si o živú vieru, aby došli k svojmu cieľu.
Na cestách života nezblúdili a krásu mladosti nestratili.
Nemajme strach, on je s nami, keď boríme sa s problémami.
dB
A
D
H7
E
R: My mladí v tejto dobe chceme čnostne, čisto žiť,
A
D
A
E
A
bojovať za svoje šťastie a nielen o ňom sniť.
TURÍNSKYMI ULICAMI
dBad gEsFdga
[: dgCa :]3x FBFCd
h
G
A
D
1. Turínskymi ulicami blúdievajú Božie deti,
e
A
D
h
oči sa im zakalili, chodia len tak po pamäti.
h
G
e
D
A
R: Daj mi duše, daj mi duše, ostatné si všetko vezmi.
Daj mi duše, ostatné si ber, len ber.
Daj mi duše, daj mi duše, prosím, Pane odpovedz mi,
D
G
D A
h
ukáž mladým k tvojmu srdcu smer, správny smer.
2. Kto sa ľudia, kto sa nájde, kto zabudne sám na seba.
Kto dá vodu tejto bande? Je po láske stále smädná.
dB 155
Don Bosco
3. Cesta, ktorá až doteraz je len málo prešľapaná,
provokuje k prešľapaniu turínskeho kňaza Jána.
4. Aj našimi ulicami blúdievajú Božie deti.
Oči sa im zakalili, chodia len tak po pamäti.
A
F G
A
2. Tvoj krok lásky, nám dáva nový cieľ.
Dávaš svetlo, keď napĺňa nás tieň.
G
D
A
E
Ty si vždy blízko nás, keď radosť žije v nás.
Ty si vždy blízko nás, tak poď a s nami kráčaj.
dB
ZOSTAŇ S NAMI
A
F
G
A
1. Kráčaj s nami, ty tulák prázdnych ciest.
F G A
Večné diale, tvoj nesplnený sen.
F
G
A
Nehľadaj kúty mesta, tam nenájdeš lásku,
f#
E
D
A
tam stratíš svoj úsmev a tvoje oči zhasnú.
F G A
Naše dlane chcú objať celý svet.
Dávať radosť, láskavosť a smiech.
G
D
A
Nebeskú vôňu má chlieb, ktorý rozdávať chceme
G
D
A
E
a spolu pôjdeme vpred od teraz až navždy.
A
E
D
R: [: Zostaň s nami, patríš k nám don Bosco, s Tebou dáme
E
A
E
D
E
aj svoj život. Zostaň nám v srdci, zostaň medzi nami,
D
h
E
spolu s mládežou chceš kráčať smerom k svetu slobody :]
dB 156
Adventné a Vianočné
HERODES
DNES ZAŽIARI NAD NAMI SVETLO
F
d
g
C
R: Dnes zažiari nad nami svetlo,
F
B C
F
lebo sa nám narodil Pán.
F
d
g
C
1. Spievaj, spievaj pieseň veselú,
F
B
CF
začína kalendár.
d
g
C
V bielych plienkach dýcha prvý raz.
F
B
CF
[: Malá detská tvár. :]
2. Spievaj, spievaj pieseň veselú, plní sa Boží plán.
Z bielych plienok s tvárou usmiatou.
[: Hľadí na nás Pán. :]
3. Spievaj, spievaj pieseň veselú, začína kalendár.
Z bielych stránok písma učí ťa.
[: Malá detská tvár. :]
4. Spievaj, spievaj pieseň veselú, plní sa Boží plán.
V bielom kúsku nášho chlebíka.
[: Hľadí na nás Pán. :]
a
1. Prečo šum tak náhle ľudom hnul,
F
G
a
prečo môj zrak na hviezde ustrnul, kto vie, kto vie.
Kto je v tejto zemi väčší pán,
kto môj trón získať chce, kto je to aký kráľ, kto vie, kto vie.
F
G
a
R: Všetci volajú prichádza kráľ,
ja by som každému hlavu hneď sťal.
Čo a kde teraz mohlo sa stať,
o svoj trón, že musím sa báť.
2. Vraj kráľ židovský sa narodil, aby som šiel
a sa mu poklonil aj ja, aj ja. Mudrcovia nič už nedbajte,
do paláca za ním už rýchlo kráčajte
E
nech viem, kde dary zložiť mám.
F
G
a
3. Herodes začal sa o žezlo báť,
F
G
a
jeho krutosť zas dostala hlad,
F
G
a
[: Vezmi Máriu dieťa Egypt ukryje vás,
F
G
a
až ti poviem tak vrátiš sa zas. :]
a+V 157
KOLEDY - ZMES
D
A D
A
D
Buďme všetci potešení, Ježiško je narodený.
G A DGA
G A
D
Dnes plesajme a spievajme, Ježiška v jasličkách privítajme
C
d G C
d G
Búvaj dieťa krásne, uložené v jasle
C
G
C G C G C G
búvaj, búvaj pachoľa, milostivé Jezuľa
C C7
F G C
d
G
C
budeme ťa kolísať, abys mohol dobre spať
C
dG C
dG
a (C) F(G) G(C) C7
Ježišku náš milý, aby sa ti snili [: veľmi krásne sny. :]
F
g C F
g C F d C
Aké to svetlo odrazu vzlietlo ponad nás
F
F7 B
bC
F
[: aký to bájny, neobyčajný počuť hlas :]
E
A
H
Aký je to svit, čože to má byť v Betleme
E
E7
A
a
H
E
[: hore sa majme, hneď povstávajme zo zeme :]
D
E
A
Narodil sa Kristus Pán, veseľme sa
D
e
f#
A D A D
z ruže kvietok skvitol nám radujme sa
Adventné a Vianočné
AD
AD
[: Z života čistého, z rodu kráľovského,
G A eA D
Kristus Pán narodil sa :]
C
G
F C d e G
C
[: Dnešný deň sa radujme a veselo spievajme :]
C G C G
C
G C G
Ježiškovi malému, v jasliach uloženému
C
F C d
e
G C
spí, spí Ježišku, milý, milý Synáčku
D
G D f#
e AD
[: Dobrá novina, šťastná hodina :]
D
e
A D
e
A
D
čo sa tejto noci stalo, nebo svetu svetlo dalo
D
G D f#
e AD
dobrá novina, šťastná hodina.
C
d G
C
d G
Dobrý pastier sa narodil, by ovečky vyslobodil
C
C7
F C d G
C A
dGC
pri betlémskom salaši, radujte sa veselte sa valasi
E
AE
A E
H E DA
Do mesta Betléma pospiechajme
E
A E AE
HE
pri jasliach kolená zohýbajme
E
H
E
H E
[: Kristu v sviatosti v poníženosti :], sa klaňajme
a+V 158
D
e AD GA D
G g
A D
Do hory do lesa valasi, či horí v tom našom salaši
D
A D
A
radosť veľká sa zjavuje a tento svet potešuje
D
e A
DGA
D
G g A
D
kráčajte bratkovia k jasličkám, aby ste zjavili všetko nám
C F C
d
G C
F C
d GC
Hľa zástup zboru anjelského, prichodí z neba vysokého
e
G
C e
G C
budí zo sna sladkého, strážcov stáda ovčieho
[: spievaním :] a G CGC d GC
Adventné a Vianočné
C
D
G C
d GC
Vstávajte pastieri, berte sa hor, aká to novina dajte pozor
C
G
C
D
G
aké to zázraky javia sa na nebi,nikdy som nevidel jak som starý
C
d
G C E7
na nebi vysokom takej žiary
KEĎ ANJEL MÁRIU OSLOVIL
RICHARD LAČNÝ
G
e
a
D7
G
1. Keď anjel Máriu oslovil, tak skromne sklopila zrak,
a Bohu, čo si ju vyvolil hneď dala svoje fiat.
D
e
A D
e
A D
[: O chýr preblahý, ó čas predrahý :]
R: To Mária slovo neruší, len ju pros, keď slabosť máš,
D e f#
A
D e
f#
A
dá pomoc a ani netušíš akú v Nej Matku máš.
zasľúbený dávno svetu, vykupiteľ hľa už je tu.ó,chýr predrahý..
Ver Márii - Ona tú silu má, je Matkou vždy láskavou.
C
d
G C
Ona vie, čo Ti vyprosiť má, len buď pod Jej ochranou.
Pastieri, pastieri hore vstaňte
G
e
a D G G7
2. Tej noci jasnej betlemskej, keď svetu dieťa dala,
do Betlehema sa ponáhľajte
a z moci čisto nebeskej aj slovo dodržala.
C
e
A
DG
3. Keď stála potom pod krížom, to bolesť v srdci mala.
aby ste Ježiška privítali,
Tam prišla, chce byť vždy so Synom, veď pre nás slovo dala.
C
a
d GCA
pred ním na kolená pokľakali
4. Za vernosť do neba je vzatá jak verná Služobnica.
D
e
A D
A pre nás Bohom prijatá Mária Pomocnica.
Povedzte nám pastierovia čo ste videli
h
f#
G
A
D
keď ste sa tak o polnoci všetci rozbehli
G A D
G A
D
D7 e
A D
Videli dieťatko, krásne pacholiatko narodené v Betleme
a+V 159
Adventné a Vianočné
MARANA THA
D
G D
G
R: Marana tha, Pane, príď na svet,
D
A D
G
príď k nám na zem, Marana tha,
D
G
keď všetko skončí,
D
A D
keď príde tvoj deň.
d g
d
g d g
d A D
1. Ako rosa, čo pole vlaží, ako chlieb, keď som hladný.
2. Ako dieťa v noci v Betléme, ako Duch, čo svetom vanie.
3. Ako blesk, čo pretne hustú tmu od východu až k západu.
4. Príď do Cirkvi, keď sa obnoví v sviatosti Tela a Krvi.
5. Vždy keď lásku ľuďom dávame, prichádzaš medzi nás,
Pane.
MESTO SPÍ
D
1. Mesto spí už do tmy schúlené,
h
za ním v biednej maštali, v sene,
e
A
D A7
leží dieťa, dýcha dnes prvýkrát.
2. Malý púčik lásky velikej, z devy
klíči skromnej a čistej chveje sa,
veď víta ho tma a chlad.
3. Že k nám prišiel z lásky Boží Syn,
nikto v kraji vtedy netušil
a každý ho len za človeka mal.
4. Všetky zámky tupo zapadli,
všetky ľudské srdcia vychladli,
vyhnaný u zvierat prví krát spal.
5. Neboj sa neplač dieťatko,
zavri očká a spi sladko.
Hoc ťa vyhnali, pevnú ochranu máš.
6. Mamka pesničku zaspieva,
Jozef rúčky poohrieva
a ruka Otcova drží nad tebou stráž.
7. Od čias, čo prišla Tvoja hviezda,
žiari vždy cez búrky, tmy, cez dážď,
nevládal jej plameň uhasiť čas.
8. Ty si s nami, Ty si stále tu,
každý rok, deň, hodinu, minútu,
prichádzaš, klopeš, zrodiť sa chceš znovu v nás.
a+V 160
Adventné a Vianočné
NEBO SA SKLONILO K ZEMI
M. KRŠKA
D G D G D f# h A
D
G
D
G G/F#
1. Nebo sa sklonilo k zemi, dotklo sa človeka,
e
h
G
A
prichádza Boh s odpustením, lásku si oblieka.
2. Anjeli kolíšu dieťa, plamienok v záveji,
zem je dnes nádherne svätá a plná nádejí.
3. Boh prišiel tak, ako sľúbil, tíško spí na slame,
má lásku, ktorá vždy ľúbi a ktorá nesklame.
E
A2
E
A2
4. Aj keď sa všetko raz zmení, láska je odveká,
f#
c#
A
H
nebo sa sklonilo k zemi, dotklo sa človeka.
PÁN KU NÁM PRICHÁDZA
E
A E
A
H
R: Pán ku nám prichádza, pripravme jemu cestu.
E
A E
A H7
E
Pán ku nám prichádza, lásku nesie nám.
E
F#
A
H
1. Prináša svetu mier, obloha žiari jasom
E
F#
A
H7 E
volanie prorokov skutkom naplnil.
2. Zem sa nám otvára a nebo dáva rosu.
Prichádza Spasiteľ, zástup svätých s ním.
3. Archaniel Gabriel zvestuje Panne správu,
porodí Ježiša, ktorý spasí svet.
NA SLAME
A
D
A
E
A
R: [: Na slame na sene v jasličky vložené dieťatko maličké spí.
A
A4 A A2 A
A4
A
1. Zvony v diali oznamujú nám, že už prišla samá láska k nám
A4 A
A4
A
A4
A
A4
prišla nikým nepozvaná, opľutá a nečakaná láska k nám.
AA4A
A4
A
A4
D
Prišla skromne v tichu, v šere, aby jasom naplnila celý kraj.
A
E
D
A
Prišla láska k nám, to každý čuj, nech nie je smutný nik,
E
D
A A4 A A4
to každý čuj, nech je radosť vôkol nás.
2. Otvorme si srdcia dokorán, sme bratmi, to dobre vieš i sám.
Zabudni na všetky sváry, je tu prísľub novej jari, čuj jej hlas
Úsmev nech nám z tvárí žiari, svet je veľký, my sme malí,
dobre vieš. Prišla láska k nám, tak prijmi ju a svet sa zbaví
bied a veľký svet sa rajom stane nám.
a+V 161
Adventné a Vianočné
PIESEŇ STRATENÝCH SYNOV
G
C D G
1. Poďme spolu, buďme všetci bratia, pokoj a mier, nech sa
C D G
C D G
k ľuďom vrátia, bo hviezdny čas už dáva nám znamenie.
G
C D G
Snehom sa k nám traja králi brodia. Po krajine dňom i nocou
C D G
C DG
chodia. Odpúšťajú všetkým synom strateným.
C
D
G
e
a
R: Ježiš Kristus dá kúsok chleba pocestným, tí čo lásku
D
G a h D C
D
G
hľadajú verte, že ju nájdu. Dobrý človek nám pohár čírej
e
a
D
G
vody dá, veď je chvíľa sviatočná, vianočná.
2. Do kráľovstva čistých detských očí, prichádzame spolu v
zlatom koči. Dnes je ten deň, čo naň všetci čakajú.
Noc je čierna, ale sneh je biely. Život ťažký, ale nie zas
celý, radujme sa a nesme si ten svoj kríž.
POĎME SPOLU
D
D7
1. Poďme spolu do Betlema, duj daj, duj daj, duj daj daj.
G A D h e
A
D D7
R: Ježišku, synáčku, ja ťa budem kolísati,
G A D h e
A
D
Ježišku, synáčku, ja ťa budem kolísať.
2. Začni Kubo na tie dudy:
4. A ty, Miško na husličky:
3. A ty, Janku, na píšťalku:
5. A ty, Fedor na tú basu:
POSLAL BOH ANJELA
(valčík) C
F
G7
C
1. Poslal Boh anjela, meno má Gabriel,
C
F D7
G7
navštívi s posolstvom zem zvanú Izrael.
C F
G7
C
Tam čaká Mária v mestečku Nazaret,
C
F
G7
C
syn sa jej narodí, vykúpi celý svet.
2.
Cestu mu pripraví hlas Božích prorokov,
čo volá k pokániu, žitiu bez nárokov.
Boh sa vzdal svojich práv, slávy trón nečaká,
prichádza s nami žiť ako syn človeka.
3.
Preto dnes s Máriou duša mi velebí,
Ty si Boh spasenia a svetla na nebi.
Kráľovstvo pokoja prichádza tiež i k nám,
srdce si, Pane môj, pre Teba prichystám.
a+V 162
Adventné a Vianočné
RADOSTNÁ ZVESŤ- INTROIT
RADOSTNÁ ZVESŤ- GLÓRIA
F
C7
1. Radostná zvesť ozýva sa Spasiteľ je tu.
F
B
C7 F
V tejto noci z Božej moci zjavil sa svetu.
Vstaňte aj vy, nemeškajte, súri posla hlas,
cestu k nemu vám ukáže novej hviezdy jas.
C
F
C
G7
C
1. Sláva Bohu na výsosti, ľuďom dobrej vôle mier.
F G7
C
G7
C
Narodený z láskavosti, s Otcom ľudstvo celé zmier.
F
R: Pozdvihnite zrak, Boh vám dáva znak,
F
F7 B
F
C7 F
Tak sa k nemu, zrodenému cestu dozviete.
F
V Ňom je sloboda, sila zmier zhoda,
F
F7 B
F C7 F
čistým okom ho v hlbokom taji uzriete.
2. Posol radí zanechajte rýchle tmavú noc,
vykročme hneď, Boh vám núka svetlo na pomoc.
Hodina už spásy aj vám práve odbila,
nikdy viac sa nenavráti milosti chvíľa.
C
d
C
f
R: Boh sám prišiel nám na pomoc,
stal sa jedným z nás túto noc.
C
F
C
G7
C
[:Sláva ti, vďaka ti, Bože presvätý:]
2. Povedzte to všetkým ľuďom: Záchrana je blízko nich.
Koniec smútkom, hriechom, bludom, preporodí úprimných.
RADOSTNÁ ZVESŤ- CREDO (OBETOVANIE)
D
E
A D
E A D
1. Hviezda sa pri jasliach zastavila, tajomstvo dieťaťa vyjavila.
E
A
E A7
R: Viera je nám svetlom, útočišťom,
D
f#
H7
e
AD
rastie a prebýva v srdci čistom.
2. Keď máme dôveru v Slovo Božie,
lož a blud proti nám nič nezmôže.
3. Za tebou chceme ísť všetci spolu,
kráčame k zmiereniu Pána stolu.
a+V 163
Adventné a Vianočné
RADOSTNÁ ZVESŤ- SANCTUS
RADOSTNÁ ZVESŤ- FINÁLE (K jasličkám)
C
G
C
1. Všetkých volá vás, nebies posla hlas.
Všetkých volá nás, nebies posla hlas.
C
G
C
[: V Betleheme narodený,
G
C
chce byť hosť váš (náš) každodenný.
e G
G7 C
Ježiško váš (náš) brat, vráť sa na zem vráť.:]
F
R: K jasličkám by som aj ja rád bežal,
C7 F
nepoznám cestu, ach aký to žiaľ!
2. Všetkých volá vás, nebies posla hlas.
Všetkých volá nás, nebies posla hlas.
[: Dušu z viny očistenie (očistime),
vzájomne si odpustíte (odpustime),
Ježiško váš (náš) brat, už stojí u vrát.:]
RADOSTNÁ ZVESŤ- PRIJÍMANIE
D
A
D
A
A
D
1. Pastieri náhlili k tebe v tú noc, uznali v dieťati nadzemskú moc.
D
A
D
R: Z jasličiek vládne, dieťa nevládne.
A
D
A
D
V zrodení zostáva, stále sa nám dáva v Sviatosti Emanuel.
2. K stolu ťa pozýva: vezmi a jedz!
Život tvoj večný je najdrahšia vec
3. Živý je znova tu Ježiško náš,v lámaní chleba ho aj ty poznáš.
D
A
D
[: Ó, Spasiteľ náš, zostaň pri nás, zostaň pri nás.:]
C7
F
1. Tam, kde šťastná zvesť, Nového zákona,
C7
F
tam sú dnes jasle, tam je dnes On,
C7
tam je Boh slávy, tam sa ti zjaví,
F
C7
F
tam je dnes Ježiškov trón.
2. Tam, kde veriaci, zídu sa k večeri,
tam sú dnes jasle, tam je dnes On,
tam vo sviatosti, tam ho dosiahneš,
tam je dnes Ježiškov trón.
a+V 164
Adventné a Vianočné
STOPY V SNEHU
SVET SNÍVAL
D
A
G
AD
1. Stopy v snehu, už dávno zaviate, nebojím sa, v plnom behu
A G
A
D D7
všetky sily napäté, nebojím sa, veď priateľa čakám.
D
e
A
D
1. Svet sníval, že príde kráľ a knieža, čo získa trón.
Ten pocit ho dávno hrial a pomáhal kráčať tmou.
D
D7
G
Len niekoľko rôčkov, niekoľko zím,
e
A
D
čo na čele s kráľom izraelským,
h
e
A
D
si zem otcov získa, premôže Rím, ten sen mu bol nádejou,
D7 G
tak úžasne málo od Boha chcel,
e
A
D
tak príšerne nízko hľadal svoj cieľ,
h
e
A
D
že hoci sa díval, neuvidel a naďalej kráčal tmou.
G
A
D
G
A
D G A
D A
R: Dnes v noci má prísť, a my vieme kde, ako dlho Ho čakám
G
A D
v jasliach na sene. (po prvej slohe)
plní nádeje. (po druhej slohe)
2. Šanca neba a život krásnych dní, načo čakať,
kúsok chleba a mladí neposední, načo čakať,
to Ježiš dáva nám.
SVETLO VIERY
E
A
H
1. [: Svetlo viery rozsvieť sa naplň zem i nebesá,
E
c# A
H E
svetlo viery rozsvieť sa naplň zem i nebesá.:]
E
A
H7
R: Veriť Pane v tvoje Slovo znamená žiť v svete novom,
A H
E
c#
A H7 E
celý vesmír k Tebe ide Božej sláve na úsvite.
D e A D D e A D
R: Dá dá dá dá da
2. Svet sníval sny prízemné, chce vládu a víťazstvá.
No málokto z Písma vie, že Boh iný spôsob má.
On vybral si dievča nazaretské,
on vybral si miesto v poli a tme,
on vybral si plienky, zvieratká dve, a musia mu zúbky rásť.
Až do dnes sa skrýva ako už vieš,
len v kráľovstve pravdy vládne aj dnes,
len v kráľovstve lásky môžeš s ním jesť,
len deti ho môžu nájsť.
a+V 165
Adventné a Vianočné
TAJOMNÉ TICHO
G
e
C
D
1. Tajomné ticho nad Betlehémom,
G
e C
D
polnočná chvíľa zázrak čaká,
G
e
C
D
vtom jasná hviezda, na nebi skvie sa
G
e
C
D
zástup nebeských poslov plesá.
G
h C
G e
a
D
Ježiš je tu, láska je tu, vstávajte ľudia život je tu.
G
h C
G
e
a
D G
Boh sám je tu, nechajte sen. Pokoj vám ľudia, raduj sa zem.
2. Vstaň človek nespi, kráčaj za svetlom
tam nájdeš Boha, lásku, svoj cieľ.
Kým anjel spieva, čaká nás Ježiš,
choď oznám všetkým radostnú zvesť.
Ježiš je tu, láska je tu,
sem poďte ľudia život je tu.
Boh sám je tu, pristúpte sem,
pokoj vám ľudia, raduj sa zem.
ŠŤASTIE, ZDRAVIE
D
A
D A
D
1. Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme vám.
Všetkým ľuďom dobrej vôle všetkým stvoreniam.
Zďaleka k vám ideme novinu vám nesieme,
že sa Kristus Pán narodil v meste Betleme.
2. V jasliach leží sám Syn Boží na slame, zime.
V tmavej noci o polnoci Dieťa nevinné.
Ó Ježišku premilý, daj nám všetkým milosti,
by sme rástli v láske k tebe, vo viere, čnost
TICHÁ NOC
A
E4 E
A
A7
1. Tichá noc, svätá noc, všetko spí, všetko sní.
D
A
(f#hA7)
Sám len svätý bdie dôverný pár,
D
Cdim
E E7
A
stráži dieťatko - nebeský dar.
E
Ddim
f# H A
E
A
"Sladký Ježiško spí, sní, nebeský tíško spí, sní".
2. Tichá noc, svätá noc, anjeli zleteli,
najprv pastierom podali zvesť,
ktorá svetom dnes dáva sa niesť:
"Kristus Spasiteľ je tu, tešiteľ sveta je tu".
3. Tichá noc, svätá noc, nežná tvár, lásky žiar
božsky rozsieva v jasličkách tam.
Bije záchranná hodina nám
v tvojom zrodení Boh Syn, Ježiško, láska, Boh, Syn
a+V 166
Adventné a Vianočné
VYKÚP ČAS
A
f#
D E
Vidím polia vôkol seba, celkom biele sú,
A
f#
c#
dávno každú ruku treba ochotnú.
D
A
D
E
No tak poď a vykupuj čas, veď nevieš, pokiaľ trvá deň.
D
A
E4 E
Práve ty a práve tu môžeš pomôcť snáď.
D
E
c#
f#
Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu kým milosť máš.
D
E
A
Vykúp čas, vykúp čas, kým je deň.
D
E
c#
f#
Vykúp čas, vykúp čas, Pánovu kým milosť máš.
D
E
A
Vykúp čas, vykúp čas, kým sa dá.
A2 A
D
E
Keď príde Pán a Jeho ženci prídu s Ním.
A2A
E4 E
Keď príde Pán už nebudeš môcť
A2A
D
E
Keď príde Pán, tak vydať počet musíš sám.
A2A E
A
Keď príde Pán už nebude môcť.
Pozri polia vôkol teba, celkom biele sú, dávno tvoju ruku
treba ochotnú. No tak poď a vykupuj čas, veď nevieš,
pokiaľ trvá deň. Práve Ty a práve tu môžeš pomôcť tiež
a+V 167
Pôstne
BOL SI TAM
BLATOM A TŔNIM
ORIG. CZ
e
G
D
e
1. Blatom a tŕním si šiel, k zemi ťažký tlačil Ťa kríž.
Nás od smrti spasiť si chcel, však sám si k smrti šiel blíž.
Z čela steká Ti pot, z dlani krv, bič ukrutne ženie Ťa vpred.
Čo Ťa čaká si vedel už prv, no predsa si necúvol vpred.
G
D
a
G
R: V duchu vidím kríž, na ňom visíš, ranami pokrytý,
D
e
život večný z nich si nám zaistil.
2. Veľa odporcov máš, hoc prišiel si odstrániť chlad,
chudobnému prednosť dáš, ak boháč len seba má rád.
Ježišu, Ty si vzor náš, čo od nás chceš prežil si sám.
Lásku vždy pre nás máš, ísť za Tebou pomáhaj nám.
R: V duchu vidím kríž, na ňom visíš, ranami pokrytý,
chcem za Tebou ísť môj cieľ si istý.
(orig. z F)
C
F G
C
Úvod: Bol si tam, keď bol umučený Pán,
e
a
d G
bol si tam, keď bol umučený Pán.
(alebo Cdim)
C
C7
F
f
R: Nezabudni v ťažkej chvíli, že ho všetci opustili
C
F G
C
bol si tam, keď bol umučený Pán.
1. Bol si tam, keď bol odsúdený Pán. 2x
2. Bol si tam, keď Pán kríž na plecia vzal. 2x
3. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. 2x
4. Bol si tam, keď sa s Matkou stretol Pán. 2x
5. Bol si tam, keď mu Šimon pomáhal. 2x
6. Bol si tam, keď mal skrvavenú tvár. 2x
7. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. 2x
8. Bol si tam, keď ho plač žien sprevádzal. 2x
9. Bol si tam, keď klesal pod ťarchou rán. 2x
10. Bol si tam, keď bol obnažený Pán. 2x
11. Bol si tam, keď bol umučený Pán. 2x
12. Bol si tam, keď na kríži umieral. 2x
13. Bol si tam, keď ho Jozef z kríža sňal. 2x
14. Bol si tam, keď bol pochovaný Pán. 2x
Záver: Bol si tam, keď bol umučený Pán. 2x
P 168
Pôstne
BOHATÝ STAL SA CHUDOBNÝM
DOKONANÉ
C
e
1. Prišiel k nám a mal všetko pre nás
F
G
mal náruč plnú kvetov, láskavých slov pre ľudí.
C
e
F
Prinášal nám lásky posolstvo a hoci všetko bolo jeho,
G
všetko nám chcel dať.
E
c#
(A,H)
Tam niekde na konci sveta leží malá lúka
niekde na konci sveta, nikto tam nechodí.
Tam niekde na konci sveta studený vietor fúka
stojí tam jeden drevený kríž.
C
e
F
R: [: Bohatý stal sa chudobným, nemá nič,
G
má len kríž a štyri kliny k nemu. :]
2. Prišiel k nám a nič si nepriniesol, len plnú náruč lásky,
lásku však nik nevidí. Každý chcel, aby on bol ich Kráľ .
a zákon jeho nikto nechcel, nik ho neprijal.
3. Vzali mu i to málo, čo mal,
a to, čo ponúkal nám,
to vysmial výsmech ľudí.
Vzali mu česť i šaty, čo mal a jeho
samého zavrhli, na kríž chcú ho dať.
N.D.E.
Tam na oblohe krúžia nebeské vtáky
vidia Tvoje krásne dielo a mne na myseľ prichodí
či nezakryjú všetko ťažké tmavé mraky
c#
E
Moja viera, tá je slabá a preto prosím Teba, Bože
c#
E
H
daj mi silu, s ktorou môžem za Tebou ísť.
c#
A
E
H
R: "Je dokonané" - vydýchli pery, svet zahalila tma
c#
A
H
je dokonané, každý z nás zostal sám.
Nikde žiadne svetlo, všade iba tma hustá
zem sa chveje a krv vyteká z rán.
Tam niekde na konci sveta stojím sama pred sebou
niekde na konci sveta, kam nikto nechodí.
Ty si ma všade hľadal a ja som tu nebola
zišla som z cesty pri prvej búrke
stratila som nádej, ktorú si mi dal.
P 169
Pôstne
DREVENÝ KRÍŽ
Drevený kríž, na ňom vidím, Kristus Ježiš, umiera,
ó, Pane môj, Ty poznáš ma viac, za čo stojím,
akú hodnotu má to, čo dnes robím.
GOLGOTSKÉ VÍŤAZSTVO
c#
H
Kráľov Kráľ, vzdávame Ti chválu,
A
H
víťazstvo dal si nám už do rúk.
c#
H
Spievame, pieseň novú hráme,
A
G#4 G#
každý tón len pre Teba znie.
A
H
c#
H
Na Golgote kvôli nám znelo z kríža: „Dokonané!“
A
H
c# H
Na Golgote víťazstvo si nám dal.
A
H
c#
H
Na Golgote kvôli nám dal si telo zbičované,
A
H
G#4 G#
o tri dni však nový chrám už stál
GETSEMANY
SALCO
a
G
F
1. Záhrada bolesti a strachu,
G
C
záhrada, v ktorej Boh sa modlil v prachu.
d
a
Tu začal sa boj života a smrti,
G
E
a
ktorého výsledkom si predovšetkým ty.
2. Ľudská to múdrosť - "nehas, čo nepáli ťa".
No Ježiš vraví, oni sú sťa dieťa,
ktoré nedokáže s hriechom v boji zvíťaziť,
vezmi si môj život a ich nechaj žiť.
a
F
R: Tak vezmi si môj život, ja budem za nich tento kalich piť
G
C
nech, oni môžu sa pod mojim krížom dokonale skryť.
a
F
Je koniec, už nemá, čo by za náš život dal,
G
E
odchádza, aby sa plán Boží dokonal.
a
Tu sú moje ruky, Otče,
F
nech ich hriech pribije na drevenú kladu,
G
a
tu sú moje nohy, ktoré budú znakom neľudského chladu.
P 170
Pôstne
JASNOU REČOU HOVORÍ
CHLAP Z KRÍŽA
SZIDI TOBIAS
d
C
B
1. Kríž a na kríži chlap, ma celkom fajn tvár
Vráť už na zem sa vráť , svoj zákon bráň
F
C
B
Čas v nás zostal stáť z pravdy púšť z lásky pád
F
C
B
Sladká lož slaný žiaľ, každý sám nesie svoj kríž
Tu, už neplatí nič len prachy sú zbraň
Hej, tak vezmi svoj bič a vyčisti chrám
F
C
B
g
Len závisť nenávisť povedz kadiaľ mám ísť
F
C
B
Ja to už netuším, mám tiež dosť rán, ale na duši
g
F
C
Len z výšky sa dívaš ak si náš, Kristus Pán
B
F
C
Sprav zázrak zíď z kríža a zákon svoj bráň
d
C
d
C
B CF
Ukradli nádej, zabili Krásu, predali Lásku
2. Svet si váži len päsť, zlo zo všetkých strán
Svet si zaslúži trest, hru dvojakú hrá
a
EC
d
1. Jasnou rečou hovorí život svedkov Kristových
a
E
a
ako máš žiť, keď spokojným, šťastným chceš byť.
E C
d
Život prostých rozkoší, nudy, prázdnych starostí,
a
E
a
keď každým dňom sa s veľkým zlom láska borí.
F
C
R: Môžeš kráčať proti prúdu,
F
E
tiež v láske všetko spáliť smieš
a
E
a
[: len na hriech nedaj sa zviesť, nedaj sa zviesť. :]
2. Jeho tvár je pokojná, zovretú päsť nepozná
a veru tým, katom biednym ruka žehná.
Kedykoľvek môžeš prísť, keď ich spoznáš, pochopíš,
že s Kristom žiť, znamená zisk, to uvidíš.
3. Každý rub má i svoj líc, život nie je iba z kríz.
Tak vôľu skoľ, pokor sa, skloň, vezmi svoj kríž.
Pokora ti osoží, vôľu Otca vyplníš
a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš.
P 171
Pôstne
JEŽIŠ MÔJ
JEŽIŠ NA KRÍŽI
ONCE AGAIN
D D/C#
D/H
D/A
1. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou,
G
D
G
A4 A
stal si sa bláznom, zomrieť si šiel.
D
D/C# D/H
D/A
Teraz však ja žasnem ako máš nás rád,
G
A4 A D
[: a stojím tu dnes ešte raz. :]
2. Najvyšší si teraz Ježiš na nebi,
nebeský vládca, raz budem tam stáť.
Teraz však tu žasnem, ako máš ma rád
[:a chválu Ti vzdám ešte raz. :]
D
G
D
A4 A
R: A znovu hľadím na kríž, kde si Svoj život dal.
D
G
D
A4 A
Som pokorený láskou, srdce zlomené mám.
h
G D
A
G A4A
Znova ďakujem Ti, ďakujem, svoj život Ti dám.
G
A4 A D
Coda: Vďaka za Tvoj kríž, vďaka za Tvoj kríž
G
A4 A
D
Vďaka za Tvoj kríž priateľ môj...
KOMPROMIS
a
F
1. Ľudia ho videli, visel tam na kríži, zničený bol.
d
E
E7
Vlastní ho zradili, priznať sa nechceli. On vedel, kto to bol.
Pre ľudí vytrpel, pre ľudskú lakomosť niesol si kríž.
A ľudia plakali, mocne ho prosili, odpusť Ježiš!
a
E
C
D
R: [: On trpel len za nás a niesol sám kríž
F
E
a
a padal s ním na kolená. :]
a
F
2. Na pleci ranu mal, nohy skrvavené, kráčal ďalej.
d
E
E7
Každý krok znamenal tisíce hriešnikov, za ktorých trpel.
Na kríž ho chceli dať, mnohí to kričali, zaslepení.
A možno tušili, že on je naozaj ten pravý Ježiš.
3. Visel tam pribitý, ľudia ho videli, zničený bol.
No jasnú dušu mal, s láskou všetko znášal
a prosil za hriešnikov.
Pod krížom trpelo to malé srdiečko Matky Božej.
Celý čas mlčala, v duchu sa modlila:
„ Ach, odpusť im, Bože!“
P 172
Pôstne
K TEBE, PANE, VOLÁM
JUŽANIA
a
a7
d
1. K Tebe, Pane, volám, dnes kľačím pred Tebou,
G
C
E
ďaleko som zašiel, na Teba zabudol,
a
a7
d
pyšne chodil svetom, až prišlo sklamanie,
F
G
E
spolieham sa preto na Tvoje čakanie.
a
d
G
e7
R: Nech ma bolí, keď Ťa strácam, keď blúdim svetom sám,
d7
e7
d7
G a
nech ma bolí, keď Ťa zrádzam, pravdu zanechám.
d
G
e7
Nech sa bojím teba strácať a túžim hneď Ťa nájsť,
d7
e7 a
nech sa zračí z mojej tváre Tvoja tvár.
d
G G7 C
Cmaj a
Rany, rany pália, pália, do prachu Ježiš s krížom padá.
F
G
E
a
Volám, volám, Pane, Pane, Pane, odpusť nám.
2.Spoznávaš matka tvár, hľa, to je tvoj syn,
to láska bez hraníc nesie ťarchy vín.
Bolesť, bolesť vniká, vniká do srdca ako ostrá dýka.
Volám, volám, Pane, Pane, Pane, odpusť nám.
3.Golgota predkladáš kalich horkosti,
údery kladivami, výkriky bolesti.
Zloba, zloba hasí, hasí svetlo, čo Kriste rozdával si.
Volám, volám, Pane, Pane, Pane, odpusť nám.
Recitál: Ježišu, Ty si nám prichystal korunu slávy a my sme Ti na hlavu
vložili korunu z tŕnia. Ježišu, Ty si napájal vodou živej viery, ale keď si
bol smädný, my sme Ti ponúkli špongiu napustenú octom. Ježišu, Ty si
nám priniesol lásku a život a my sme Ti pripravili smrť
v nepredstaviteľných mukách.
2. Ty si, Pane, za mňa na kríži zomieral,
tým si svoju veľkú lásku mi ukázal.
Ja sa kríža bojím, vždy pred ním utekám,
bez neho však, Pane, Ťa nikde nestretám.
4.Ježiš sa nakloní, ubúda mu síl.
Svoj boj dokonáva, aby nás vykúpil.
Koniec, koniec mukám, Otče môj prijmi môjho ducha.
Volám, volám, Pane, Pane, Pane, odpusť nám.
KRÍŽOVÁ CESTA (OPUSTENÝ TAK SÁM)
5.Brat, sestra, spomeň si, keď uvidíš kríž,
že láska je silnejšia, ako nenávisť.
Ježiš, Ježiš volá, volá tam, kde sa srdcia v láske spoja.
Náš Pán, náš Pán, Ježiš Kristus nad smrťou zvíťazil.
a
C E
a
1.Opustený tak sám nesie Ježiš kríž,
krv premoká z tých rán, čo zanechal bič.
P 173
Pôstne
KEĎ TRPÍŠ
a
G
1. Keď trpíš a to, čo veľmi bolí,
C
E
sa vypovedať nedá, aj rozum nemo stojí.
a
G
Až vtedy, tak troška vtedy spoznáš,
C
E
čo Ježiš dostal od nás a čo dal na oltár.
A
f#
E f#
R: Len s láskou, len s veľkou láskou
D
E
f# D
je možné niesť tento kríž.
E
c# f# D
E
A
Svet nikdy nedokáže chápať cenu lásky obetovanej.
2. Je dobré, ak prikázania poznáš,
ak o dobro sa snažíš a všetkého sa vzdáš.
To všetko sa vo večnosti cení.
No viac než toto všetko je bolesť prežitá.
KRÍŽ JE ZNAKOM SPÁSY
C
e
F
G
R: Kríž je znakom spásy, kríž ten drevený
C
e
F
G C
Kristom nesený z lásky krvou zmáčaný za nás.
C
e
F
CG
1. Sám si, Pane, znášal ťarchu našich vín,
C
e
F
CGC G
sám si sa oddával z lásky pod svoj kríž.
2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa úbohého,
pomôž znášať ťarchu kríža tak ťažkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž, ťarchu svojich vín,
Krista vždy nasledovať, chcem ísť stále s ním.
LÁSKA, ČO NIE JE MILOVANÁ
KAPUCÍNI
e
D
eC
h
e
1. Na kríži pribitá, potupená, vydaná na pospas v zlobe za nás.
D
e
C
D
e
Koľko len lúčov vyslala nám, tá láska, čo nie je milovaná.
e
D
e C
h
2. Úbožiak malý, čo svätým sa stal poznal už dávno ten
e
D
e
bolestný jav. Slzami ľútosti oplakával,
C
D
A
že láska je málo milovaná.
3. Na kríži pribitá, potupená, vydaná na pospas v zlobe za nás.
Koľko len lúčov vyslala nám, tá láska, čo nie je milovaná.
tá láska, čo nie je milovaná.
4. Dal si mi život a dal si mi zrieť, že si tu a s Tebou strachu
už niet. Odpusť, že viem a predsa zabúdam,
že láska si málo milovaná, že láska si málo milovaná.
P 174
Pôstne
MAJSTER MÔJ
NA DREVE KRÍŽA
d
C
1. On šiel v páľave dňa a po prašných cestách,
A
d
všade učil milovať a odpúšťať.
S mýtnikmi jedával, urážky vedel zniesť
a skláňal sa nad tými, ktorí plačú.
h
G A
D h
e
1. Na dreve kríža obeť presvätá, zmieruje ľud s jeho
AA7D F# h
G
A
D
stvoriteľom. Oltár je krížom, kde ju dnes koná kňaz
h
e
AA7D F#
premenením v Telo Spasiteľa.
h
G
A
R:Majster môj, predo mnou cesta, ktorou kráčať musím ako Ty. R: Poď, poď hriešnik, pristúp sem, pokľakni len na zem
Majster môj, vôkol sú ľudia, ktorých mám milovať ako Ty.
A7 D D7 G
D
A
Majster môj, ťažko je cudziu ťarchu vziať na seba ako Ty.
a hľaď, hľaď, obeť je Kristus sám. Srdce naklonil nám seba
Majster môj, dokážem všetko, kým prebývať budeš so mnou Ty.
h F# h
G
A
D
z lásky nám dáva, na drevo kríža, kde obeta lásky,
2. On prijal vdovin groš, slzy Magdalény,
h
e
AA7D
poznal, čo je milovať a odpúšťať.
zmieruje ľud s jeho Stvoriteľom.
Nikodémovi On v noci bol povedal,
že pravdu treba hľadať, po nej túžiť.
3. Ideme v pále dňa a po prašných cestách, [zvyklými cestami]
On nás učí milovať a odpúšťať,
sadnúť si s hriešnikmi, zabudnúť na rany
a skláňať sa nad tými, ktorí plačú.
P 175
Pôstne
NAD MŔTVOU NÁDEJOU
NASLEDUJ MA
e
f#
a
1. Nad mŕtvou nádejou dnes plače svet,
úzkosťou rty sa chvejú, lásky niet.
1.
E
a
Človek je sám, strach vládne jeho žitím,
e
H7
e
ty k nemu bež a zobuď pieseň.
G
D C G
D
R: Spievaj, že voľnosť neumiera, že pravda stále víťazí,
G
D C
D
d
e
H7
kto vietor seje, búrku zbiera, že spása a nádej je len na kríži.
E
R:
2. Na kríži zomrel svätý Boží Syn, aby i tvoju nádej obnovil.
Poď k nemu len, uvidíš večný deň, život mu daj, on dá ti pieseň.
3. Nad čiernou rakvou opäť stojíš dnes,
niet smútku v tvojej duši, večný ples.
Vpred cestu znáš, len musíš hriech prekonať,
vziať svoj si kríž a spievať pieseň.
HYMNA
G
a
F
D
Postoj chvíľu, pozri svitá deň v svetle pravdy prekročiť
G C
a
skús svoj tieň som si krížom, len v Bohu
e
h
nájdem smer veď On je v nás, dýcha v nás
C D
D7
C D
On sám v nás je Kristus. Tak poď volá ťa
G
h
C
D
Vezmi na seba svoj kríž, silu lásky objavíš,
G
h
C
D
vezmi na seba svoj kríž, poď, ver mi, uvidíš...
e#
h
C
D
Veľkú ťarchu vraj nosíš, tou ťarchou si Ty sám,
G
h
C
D7 G (zvýšenie A)
zmysel cesty pochopíš. „Nasleduj ma!“ volá Pán.
C
D7
E E7 D
E
E7
„Duj ma!“ volá Pán, „Duj ma!“ volá Pán.
2. Do rúk Tvojich dnes vkladám poslanie,
dýchať láskou Ty voláš po mene.
Mám tu Krista, svoj stred i vyznanie.
Už nie som sám. Dýcha v nás On sám, v nás je Kristus!
Tak poď, volá Ťa.
R: Ac#DE Ac#DE, f#c#DE Ac#DE7A
P 176
Pôstne
NA ZEM PADOL SIVÝ TIEŇ
OTVÁRAJTE BRÁNY
e
C
D
1. Na zem padol sivý tieň, na zem padol sivý tieň
e
nad krajinou zjav sa stal, nad krajinou zjav sa stal
C
D
kto sa zbaví svojich vín, kto sa zbaví svojich vín
e
kto má právo kráčať v diaľ.
F
F7
1. Otvárajte brány hradieb kamenných,
B
Edim
otvárajte brány v srdciach zamknutých,
F
a B
C C7
otvárajte, aby mohol prísť,
F
F7
zhoďte ťarchu všetkých svojich starostí,
B
Edim
pripravujte Pánu cestu v radosti,
F
d
G7
C7 F
pripravujte cestu, aby mohol prísť k nám slávy Kráľ.
G
D
e
R1:Svet iba kríž, svet iba kríž, Ti za tvoju lásku dal
G
D
e
svet iba kríž, svet iba kríž pre teba mal.
G
D
e
Chcel by sa skryť, chcel by sa skryť, lebo zlobou
C a
D
e
oplýval ha-a-a-a aby nespomínal.
2. [: Na lesk sveta padol tieň, :] [:duša má už novú tvár, :]
[: zmýšľali len prízemne, :] verných zostalo len pár.
R2:Ideme výš, ideme výš s láskou, ktorá krváca.
Ideme výš, ideme výš za šťastím v nás.
Niekto to vzdal, iný sa smial,
niekto sa domov nevracia ha-a-a-a ideme výš.
F
F7 B Edim F
d
G C7
R: To kvôli Kráľu, Kráľu, priprav každý cestu Pánovi,
F F7 B Edim F
d
to kvôli Kráľu, Kráľu, naprav každý cestu,
G7
C7 F
cestu krivú cestu zlú.
2. Pozdvihnite svoje srdcia znavené,
posilnite nohy, sily zbavené,
otvárajte, aby mohol prísť.
Nie je doba spánku,
je čas nabrať síl,
končí sa už noc a deň sa priblížil,
pripravujte cestu, aby mohol prísť
k nám slávy Kráľ.
P 177
Pôstne
QUO VADIS (KAM KRÁČAŠ, PANE)
IUVENTUS
Recitál: Kam kráčaš, Pane? A prečo si tak sám?
A prečo nesieš ten ťažký kríž?
D
h
1.Ty mlčíš, len pokorne kráčaš vpred
e
A
a v očiach slzy máš, lebo hriešny je svet.
Neistý je Tvoj krok a ťažký je Tvoj dych
a predsa kráčaš ďalej a vlečieš svoj kríž.
PREČO MLČÍŠ, PANE
a G F G FE a
d
E7
R: Prečo mlčíš, Pane, keď zloba ľudská život marí?
aG F G E a F G a
Prečo nezostane pravdou tvoj súd?
F
G7
a
1. Keď ťa ako lotra zatýkali,
F
G7
a7
mohol si ich silou presvedčiť.
F
G7
a
Hoci Petra v dlani meč priam pálil,
F
F7
E7
predsa si mu zakázal sa biť.
D
G
R: Už nevládze ísť, k zemi tlačí ho kríž, (Kam kráčaš, Pane?)
e
A7
či už vidíš, človek, kam sa z lásky dá ísť. (A prečo si tak sám?)
2. Ty si musel trpieť v hrozných mukách,
Pán mlčí, ale jasná je jeho reč
(A prečo nesieš sám?)
pod údermi bičov ticho stáť.
a ty zatváraš si srdce a bežíš rýchlo preč. (Ten svoj ťažký kríž?)
Ty vieš, čo môže spraviť ľudská ruka,
človek, ktorý pravdu nemá rád.
2. Máš skrvavené čelo, telo pokrývajú rany od bičov
a my udierame ďalej, nezáleží nám už na ničom.
Napájame octom toho, čo k nám s láskou rozprával,
pribíjame klincom toho, čo nám cestu ukázal.
3. Poznáš dobre, čo je priazeň davu.
V tejto chvíli chce ti život vziať.
Včera on ti privolával slávu,
dnes pre zmenu kričí: „ Križovať!“
3. Keď pozrieme sa na kríž, na jeho telo krvavé,
nech prinúti nás zastať a skloniť hlavu do dlane.
Nech naše slzy túto ľútosť k Tebe zanesú,
ja viem, kde Ťa nájdem, musím ísť na Golgotu.
4. Aj dnes ešte kríž nad svetom stojí.
na tom kríži ty si zomrel, viem.
V doráňanej tvári, v očiach tvojich,
odpoveď na všetko čítať smiem.
P 178
Pôstne
PIESEŇ POKÁNIA
G
h
C
G
Ty si Pane trpel aj za moje hriechy,
e
C
D
D7
aj kvôli mne si ťažký kríž niesol.
G
h
e
C
O mojich vinách kričia tvoje prebodnuté ruky,
G
e
D D7
prebodnuté srdce, Bože môj.
G D
e
C
Aj ja som bol medzi posmievačmi v dave
G
e
a D
a delil sa o tvoj odev.
G
D7
Aj ja som pľul na teba, bičoval ťa,
e
C
G
D
GCG
žlčou napájal, z tŕňov hriechov korunu ti dal.
e
h
e
h e
G
D7
Lež tvoja láska, Pane, je silnejšia, než zloba našich skutkov.
G
e G
e G
C
D
Veď ty si odpustil lotrovi na kríži a takto si nám príklad dal.
D
G
D
e
C
R: [: Preto spievajme a ďakujme za utrpenie,
G
D7
G D
ktorým nám Boh dal spasenie:]
2. Svojim krížom priniesol si nový život, ukázal si
ako treba žiť. Teraz závisí len na mne, či sa chcem
svojich chýb nedostatkov zbaviť. Už nikdy viac,
nikdy viac nechcem slúžiť hriechu, už nikdy viac,
už nikdy viac. Vo chvíľach slabosti a v pokušení
podaj svoju ruku a vždy mi Pane pomáhaj.
Lebo som slabý a hriech tak vábivý, často sa neviem
rozhodnúť. A preto keď padnem, daj aby som vždy
vstal, veď cestu si nám ukázal.
POHĽAD NA KRÍŽ
D
G
D
A D
G
A
1. Vidím Tvoje sväté nohy a ruky, dve drevá zbité dokopy.
D G
D
A D
G
A
Ty visíš, hlavu nakláňaš a Svojho Ducha vypúšťaš.
h
f#
G
A
G
R: Pýtam sa: „Prečo si musel zomrieť ?!“ stačilo Tvoje jediné
D
e
G
D#
D
slovo! Rozmýšľam o tom, ako to bolo.
2. Vidím Tvoje sväté rany na tele,
spomínam na všetko o Tebe.
Tŕňovú korunu máš, môj Pán.
Mal si s nami nádherný plán.
P 179
Pôstne
PO CESTE KRÁČAL
PRIŠIEL NA ZEM
d
G
a
d
1. Po ceste kráčal zmorený kráľ,
Fmaj G
D4d
na pleciach ťažké bremeno mal.
d
Fmaj G
A4A
Nevládal ísť a niesol kríž.
d
G
a
d
V ústrety smrť mu šla blíž a blíž.
C
G
a E
1. Prišiel na zem konať dielo spásy
a
a7
d d7
a ľuďom biednym s láskou pomáhal,
G
G/A G/H
C
G
ku slobode zval zotročených hriechom, môj Pán.
2. On v svojom žití dával, čo mal,
pre seba nikdy nič nežiadal.
Nikto mu lásku neoplácal,
aj preto k smrti svojej kráčal.
3. Boli tam mnohí, ktorí šli s Ním. Zachráň sa, ak si Boží syn.
Tak sa mu smejú za obetu, ktorú dal celému svetu.
4. My sme tiež stáli nesmelo tam,
pod krížom, na ktorom zomrel Pán,
aby sme s Ním ísť nemuseli,
samého sme ho zanechali.
Svetom šiel a ľudskú niesol biedu.
Chcel z lásky splniť Otcov spásy plán,
na kríži mrel, však tretí deň vstal z hrobu, môj Pán.
C
G
a e
F
C G
R: Môj Pán Ježiš ma miloval, až na smrť šiel, svoj život dal,
C G
a
F
C
G
C
môj Pán Ježiš dnes teba zve: Poď domov, vráť sa späť.
2. Jeho láska stále rany hojí a ku spáse nám náruč otvára,
dnes ako predtým búrku upokojí, môj Pán.
Jeho milosť stále ešte trvá,
chce zmieriť ľudí s Otcom nebeským
a krvou splatiť mzdu za vykúpených, môj Pán.
5. Zbabelosť láskou oplatil nám,a ja už svoj boj zas prehrávam,
Ježiš chcel aj mňa k sebe priviesť.I za mňa kríž svoj musel si
niesť.
P 180
Pôstne
SI SÁM
KAPUCÍNI
a
C
G
d
1. Si sám a každý tvoj dych úzkosť zviera,
a
e
a
celý svet na teba tlačí svoj hriech.
Si sám a kalich plný horkosti zlieva,
v sebe to všetko, čo nevládzeš niesť.
a
e
Márne je skrývať prázdnotu ducha,
F
d
G
márne je skrývať, kto život odmieta-umiera.
a
F
d
F
G
R: Svitá a Matka žiali, tá Matka žiali, že syna jej takto vzali.
a
F
d
Svitá a Matka žiali, tá Matka žiali,
F
G a
že prázdno v rukách tak páli.
d
e
a
e
a
R: Krvavé kropaje sfarbili krásu, znamenie hrôzy už na tele máš.
2. [: Oči si nezakrývaj. :] [: Zráz je príkry, tak pozeraj. :]
d
a
d
e
[: Sám stačíš si pri páde dole. :]
Človek je slabý, len láskou súhlasu pokyn je daný,
Spoločne však pôjdeme hore, spoločne,
a
aj keď už síl nám neostáva.
že život zaň dáš.
2. Si sám a všetci blízky v strachu tu nie sú,
na kríži pribitý už dosiahaš cieľ.
Si sám, hoc mať i Ján tiež bolesť nesú,
aj Otca nieto, čo vždy s Tebou bdel. R:
SVITÁ
a/F
e/G
1. [: Chlieb, keď ho nemáme. :]
a/F
e/G
[: Márne je skrývať prázdnotu dlane. :]
a/F
e/G
[: Láska, keď je už hluchá. :]
P 181
Pôstne
ZÁZRAK VYKÚPENIA
a
E
1. Môže i na pustej púšti živá tráva rásť,
d
E
zarodiť i planý figovník.
a
E
Môže hviezda, ktorú cez deň vôbec nevidíš
d
E
a
v noci žiariť jasom ohnivým.
Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť,
mravec uniesť ťažké bremená.
Môže i u prostred dažďa slnko preblesnúť,
môže dúfať človek strápený.
a
R: [: Uver v zázrak vykúpenia,
E
d
E
a
pozri Boh chcel chromí chodia, slepí vidia, hluchí počujú. :]
2. Môže človek nepozvaný na hostinu prísť,
lotor sprava byť zachránený.
Môže ovcu zablúdenú Dobrý Pastier nájsť.
Život zmeniť hriešnik bývalý.
Môže viera malá ako zrnko horčičné,
konať veci, divy zázračné.
Môže láska ani za zbraň nepokladaná,
vydobiť kráľovstvo nebeské.
P 182
Veľkonočné
JEŽIŠ KRISTUS JE PÁN, VŠETKY
ALELUJA SLÁVA
E
[: Aleluja sláva, aleluja sláva, 2x
A
spievam Kráľovi svätých, 2x
E
aleluja sláva, aleluja sláva. 2x :]
HAE
HAE HAE
H E
On bol, On je a má, má prísť.
CHCEME SPIEVAŤ
C
a
F
G
Chceme spievať pieseň novú, jak nás vyzval Dávid kráľ.
C
a
F
G
Krásnu pieseň Baránkovu a tak každý Pána chváľ.
C
a F
G
R: Aleluja, aleluja! Ježiš zvíťazil.
Aleluja, aleluja! On ma dnes spasil.
Aleluja, aleluja! Svoje srdce som mu dal. C
Aleluja, aleluja! Jemu spievam pieseň chvál.
E
A E
H
EH A H
Spievajte Pánovi, všetky národy, chváľte ho, ľudia celej zeme
E
A E
H
E
Spievajte Pánovi, všetky národy, chváľte ho, s radosťou.
E
AEAE H
E
C7
Spievajte aleluja, aleluja, 2x
F
B
F
C
F
[: Ježiš Kristus je Pán všetkých, všetkých národov. :] 2x
F
B C
F
B
C
Len jeden Pán nad nami vládne len on nám spásu dá.
F
B
C
F
Stačí však len chcieť a všetko dá sa
B C F
C#7 F#HF#C#F# / F#HC#...
je všade vôkol nás.
D7 G
C
G
záver: Ježiš Kristus je Pán všetkých
JEŽIŠ KRISTUS JE PÁNOM
d/C/B
1. [:Ježiš Kristus je Pánom, aleluja,:] 3x
ABABA
Aleluja.
R: [: Aleluja, aleluja, aleluja :] 3x Aleluja.
2. [: Celá zem nech Ti spieva, aleluja. :] 3x Aleluja
3. [: Spievame Ti radostné, aleluja. :] 3x Aleluja
V 183
Veľkonočné
JEŽIŠ ZMŔTVYCH VSTAL
JEŽIŠ ŽIJE
d
a
d
F
C
d
D
G
Pre ľudí, pre ich spásu zostúpil, by ľud z hriechu On vykúpil. R: Ježiš žije, Ježiš žije,
a
G
d
a
d
D
h/A
A/DGD
Tiež, aby ja som večne žil. Zaplesaj, hlásaj všade Ježiš je Pán
všetci ľudia nech to vedia Ježiš žije.
F
C
d
a
G
volaj všetkým život ti dal. Hlásajme, že kvôli nám.
D/G/D
1. [:Všetci zmŕtvych vstaneme:] 3x
F
B
d
C
A
R1:Ježiš zmŕtvych vstal radosť všetkým rozdávaj.
jak on, aleluja, bratia,
F B
C F
B
D
Aleluja spievajme s radosťou, vďaka Tebe Pane
vtedy až sa skončí čas,
d
C
B C
G
bude večný život aj môj.
Ježiš Kristus príde zas,
D
A
D G D
1. Pokoj vám, Ja som s vami celý čas,
a my všetci zmŕtvych vstaneme jak on.
môžeš začať vždy život nový,
teš sa ľud si slobodný, voľný. R1:
2. [:A on s nami zostane:] 3x
dCF g
dCF g
dCF
náš Pán, aleluja, bratia,
R2:Život aj môj, večný život môj, večný život môj,
nech sa každý pridá k nám,
g
A
nikto nemusí byť sám
Ježiš zmŕtvych vstal, volá „vstaň a poď“
Ježiš s nami zostane jak sľúbil nám.
d
F
C d FC
víťazný náš, náš Kráľ. Na kríži hriech ti zanechal.
3. [:On je veľký pomocník:] 3x
trans G C e D G C D G C e D G C e D G C D G C e D CD
aj tvoj, aleluja bratia,
dohra:... G C e D - 4x G
otázniky, ktoré máš,
všetko s čím sa stretávaš,
Ježiš chce byť pomocníkom aj tvojím.
V 184
Veľkonočné
KEĎ SA RAZ PÁN
NA TRETÍ DEŇ, ALELUJA
SPIRITUÁL: WHEN THE SAINTS
C
/G7
1. [: Keď sa raz Pán navráti zas, :]
C C7
F f
C
G C
aby sme tiež tam boli, keď sa raz Pán navráti zas.
SALCO
3. [: Keď hostinu pripraví Pán:]
aby sme tiež tam boli, keď hostinu pripraví Pán.
e
D
1. Na tretí deň Pán Ježiš zmŕtvych vstal;
C
e
D
on za nás trpel, i život svoj dal.
e
D
Ku krížu - pribili jeho ruky,
C
H
tam znášal - potupu, smäd i muky.
4. [: Keď svätí svoj opustia hrob:]
aby sme tiež tam boli, keď svätí svoj opustia hrob.
e C DeH
R: Aleluja ...
5. [: Keď po mene nazve nás Pán:]
aby sme tiež tam boli, keď po mene nazve nás Pán.
e
D
2. Srdce lásky prebodli kopijou,
C
H
pod krížom videl stáť Jána s Matkou Máriou.
e
D
C
H
Matka plakala, slzy ronila, so synom svojim sa tam lúčila
e
D
Do hrobu v skale vložili jeho telo,
C
e
D
čo za nás hriešnych na kríži pnelo.
e
D
Na hrobe kameň bol zrazu odvalený,
C
H
keď za ním k hrobu prišli nábožné ženy.
2. [: Keď knihu tú otvorí Boh:]
aby sme tiež tam boli, keď knihu tú otvorí Boh.
6. [: Keď zaznie spev, Aleluja:]
aby sme tiež tam boli, keď zaznie spev, Aleluja.
7. [: Aleluja, aleluja:]
[: Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja:]
V 185
Veľkonočné
e
D
3. Na tretí deň Pán Ježiš zmŕtvychvstal,
C
e
D
farizejom on takto povedal:
e
D
Zborený chrám za tri dni postavím
C H
a moc svojho Otca tak oslávim.
Záver: Vraj to bolo dávno, nik sa už nepamätá.
Vraj to bolo dávno, vraj to bolo dnes.
NAŠIEL SOM CESTU
D
G
D
E A
1. Našiel som cestu do radosti, našiel som cestu do raja.
D G
g
D
A D
Na tejto ceste do večnosti kráčame spolu ty a ja.
GD
hEA D H
D
G
DAD
R: [: Aleluja, aleluja, alelu, alelu, alelu, alelu, aleluja. :]
ON VSTAL Z MŔTVYCH
EHAEc#A7H7(E), AEAEf#H, EGCGC, Gef#H7
G D C G
e
Cmaj7 D
R: On vstal z mŕtvych, alelu-ja, alelu-ja. D G
On vstal z mŕtvych, Kristus náš Pán alelu-ja.
C
G C
G a7
D7
G
1. Ó, láska tvoj, skončil sa boj, stratila smrť svoju moc.
B
D# B
D# B
g7
a7 C D
On znovu vstal, by kraľoval, Ježiš, náš víťazný kráľ.
2. Pán nad hriechom, Pán nad smrťou, satan mu padol k nohám.
Nech pokľakne a každý vyzná: Ježiš je nad všetkým Pán!
3. Dnes ráno vstal, Ježiš náš Pán. Kričte nech každý to vie!
Vyjdime z tmy a v radosti prinesme obetu chvál.
VESMÍROM ZNIE
a
D E
a
1. Vesmírom znie o zmŕtvychvstalom pieseň chvál.
D E
Amaj7A7
2. Pán Ježiš Kristus, priateľ verný je čistá pravda, život sám.
On krásny je, kto sa Jemu vyrovná?
S ním z hriechov všetkých očistení kráčame spolu k výšinám.
D E
Amaj7 f#
R: Naveky bude stáť - raz Baránkovi trón,
D E
Amaj7 A7
kolená skláňam rád - a všetkým je mi On. :]
2. Ja spievať chcem o zmŕtvychvstalom pieseň chvál,
ktorý raz mrel, aby s Bohom zmieril nás.
V 186
Veľkonočné
VIA LUCIS
VÍŤAZ KRISTUS
G
D
C
D
G
R: Skončila sa dlhá tmavá noc, pozri slnko vychádza, ( slohy)…
D
G
A D
1. Víťaz Kristus zmŕtvych vstáva aleluja,
G
A
D D7
vykúpenie dokonáva ale - ale - aleluja.
1. smrť už nad ním nemá žiadnu moc, víťaz za ňou prichádza
2. hrob je prázdny ustúpila noc svetlo ju už zaháňa.
5. v chlebe, ktorý nám dáva Pán každý deň ho spoznávam.
6. Kristus prechádza dverami viera nemá zábrany.
G
Dh
eA
D
D7
R: [:Aleluja, aleluja, aleluja, alelu - u - u - ja.
G
Dh
Hrob je prázdny, aleluja.
D
A
D
Svet je vykúpený spievajme aleluja:]
7. zbavuje nás z hriechov temnoty mocou svojich sviatostí.
8. osvetľuje našu vieru v Ježiša i pochybnosti Tomáša.
2. Ženy sa k hrobu ponáhľali aleluja,
aby Pána pomazali ale - ale - aleluja.
9. celú noc sa namáhame daromne Ježiš nádej prináša.
10. Petrovi, ktorý ho zapieral dáva úrad pastiera.
3. Ten, ktorého vy hľadáte aleluja,
už ho viac v hrobe nemáte ale - ale - aleluja.
11. do celého sveta posiela nás s istotou, že je pri nás.
12. pripravil nám miesta v nebesiach. v nečakaných tajomstvách.
VSTAL ZMŔTVYCH (JEŽIŠ JE LÁSKA)
3. Mária k hrobu prichádza radostnú zvesť spoznáva.
4. do Emauz s ním učeníci kráčali pri večeri ho spoznali.
13. ducha svojho dá nám tiež čakajme ho s radosťou.
14. osvieti nám rozum náš nenechá nás kráčať v tmách.
15. Vyzlečme sa zo starého človeka, všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať, do nového sa narodiť.
A
d
C
F
A
1. Ježiš vstal zmŕtvych, ó aleluja, aleluja Pána chváľ.
d
C
B A
d A
Ježiš vstal zmŕtvych, ó aleluja, aleluja Pána chváľ.
2.
3.
4.
5.
Ježiš je cesta ...
On nás miluje ...
Ježiš je pravda ...
Ježiš je láska ...
V 187
Veľkonočné
VSTAL, VSTAL
VYKUPITEĽ ŽIJE
G
D
1. Skončila sa dlhá tmavá noc
C
D
G
pozri slnko vychádza,
D
smrť už nad ním nemá žiadnu moc,
C
D G
víťaz za ňou prichádza.
C
FC G
FGC G
1. Vykupiteľ žije, Ježiš, Boží Syn,
C
F
C F
G C
Baránok Boží, Mesiáš, svätý, jediný Boh.
D
R: [: Vstal, vstal:] zmŕtvych vstal,
C
D
G
zmŕtvych vstal náš Pán.
2. Radujme sa bratia, sestry, spievajme
mocný je náš Pán.
A za naše vykúpenie ďakujme,
veľký je náš Pán.
3. Vyzlečme sa zo starého človeka,
všetku špinu treba zmyť.
Starý život musíme zanechať,
do nového sa narodiť.
C
F C G
FG C G
2. Ježiš Spasiteľ môj, drahé meno máš,
C
F
C F
G
C
Baránok Boží, Mesiáš, zabitý pre hriešnikov.
C/D
F/G C/D
R: Ďakujem ti, Otče,
F/G
C/D G/A
že si nám svojho Syna dal
C/D
F/G
C/D
a zanechal si svojho Ducha,
F/G
G/A C/D D
čo tvoje dielo v nás koná.
D
GD
3. Keď raz vstanem v sláve,
A
GA DA
uzriem tvoju tvár,
D
G
D
tam budem slúžiť tebe, Pane,
G
A D
na veky vekov amen.
V 188
Veľkonočné
ŽIVÝ JE PÁN
e
A D
h e
A
D
D7
R: [: Živý je Pán, živý je Pán, živý je Pán naveky vekov. :]
e
A
D
h
1. Lebo Pán Boh tak miloval svet, že Syna svojho
e
A
DD7 e
A
jednorodeného za nás dal, aby každý, kto uverí
D
h
e
A
D
v Neho, nezahynul, ale mal s Ním večný život v nebi.
2. Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha,
nemôže vojsť do kráľovstva jeho.
Iste nikto s ním nevojde do Božej slávy,
ak sa z Boha znova nenarodí.
V 189
Iné
LÁSKA JE TU S NAMI
PETER NAGY
1.Kadekto súťaží o rýchlejší úder, zbitý a bez lásky ťažko niekto
zmúdrel, povoľte myšlienky zovreté do pästí.
C#
A
Aj keď s rizikom strát, som rád keď to má spád
c#
H
E
A
H
Hazardnú hru s názvom život hrám vždy rád
VYZNANIE
LEHOTSKÝ, PETERAJ, GOMBITOVÁ
R: (:Láska je tu s nami, buďte s ňou:) 3x, chce sa nás dotknúť.
2.Kadekto hovorí – je to zlé – a vie čím, láska však vraví,
že niet sa z čoho liečiť, povoľte myšlienky zovreté do pästí.
3.Veď láska nenosí nikdy žiaden nápis, rozdá sa pre všetkých,
s tým sa márne trápiš, povoľte myšlienky zovreté do pästí.
LIETAM V TOM TIEŽ
TEAM
E
A
R: Lietam v tom tiež, lietam v tom rád.
2x
H
A
Márne sa ukrývam, masku v tvári mám, už sa o mne vie,
E
A
E
A
Bol som prichytený pri čine, Už si po mňa prišli
c#
D
H
Isté je, že nebol som v tom len sám
Tvárim sa ako zločinec, všetko mi chcú prišiť
Nepoviem nič, len to, že som rád.
d
A
d
A
Viem, mal si plnú čiapku snov, viem, tuším, čo sa stalo s ňou,
g
d
g
A
tak príď, v tmavej chodbe stoj a blúď, zazvoň, prídem odomknúť...
Príď, klavír spí tu pod prachom, príď, zahraj mne a oblakom,
tak príď, do tej izby podkrovnej, veď vieš, vyhnali sme lásku z nej,
g d g d A
d g
A
stratená v púpavách, stála som tam raz.
Seď, seď a do tmy niečo hraj, šum letnej lásky privolaj,
tak hraj o kvitnutí púpav tých, raz, raz a navždy sfúknutých.
...medzihra
g
d
g
A
Tak príď, do tej izby podkrovnej,veď vieš, vyhnali sme lásku z nej.
D
A
D
Vráť láske čas, keď málo vie, vráť, nech aj jeseň májom je.
D
A
B
Vráť, nepočítaj týždne strát, vráť, zajtrajšok jej vráť!
Es
B
Es
Vráť láske čas, keď málo vie, vráť, nech aj jeseň májom je.
Es
B
D
Vráť, nepočítaj týždne strát, vráť, zajtrajšok jej vráť,
I 190
Iné
B
D GgD
zajtrajšok jej vráť, zajtrajšok jej vráť,
jej vráť.
c G c G [:f c f/D G:]
f f/Eb f/D c c/B Ab7maj f f/Eb f/D G [:C G C:] Ab
[:Db Ab/C Ab:] C AbC
AJ TAK SME STÁLE FRAJERI
ELÁN
F
C
F a
B
F
Sme už starí na rozprávky, ale zase mladí na prehry.
g
C d
B
F
C
F
Nekŕmte nás tým, čo bolo a čo bude. Aj tak sme stále frajeri.
Výroky železných mužov zhrdzaveli záhadnou hrdzou.
Už hľadíme stále pravde priamo na pery,
chce to len neuhnúť od dverí.
g
C d
B
Už hľadíme stále pravde priamo na pery, óó...
Aj tak sme stále frajeri.
F/a
C/B
F/F
R: [:Aj tak sme stále frajeri - stále tí istí frajeri:]
g
C
d
B
[:Tento ľahký úsmev nič už len tak neskriví.
F
C
F
Aj tak sme stále frajeri:]
Pod pásom bolí každý úder zvlášť. Svet nie je taká plytká mláka,
ako sa ti zdá prvý krát, jé...
DĚKUJI
KAREL KRYL
a
G
a
Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest, bych mohl věnce vázat,
G
C
děkuji, děkuji za bolest, jež učí mne se tázat,
G
E
děkuji, děkuji za nezdar: ten naučí mne píli,
a
G
a
FE
bych mohl, bych mohl přinést dar, byť nezbývalo síly,
a
F
a E
děkuji, děkuji, děkuji.
Děkuji, děkuji za slabost, jež pokoře mne učí,
pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí,
za slzy, za slzy děkuji: ty naučí mne citu,
k živým, jež, k živým, jež žalujía křičí po soucitu,
děkuji, děkuji, děkuji.
Pro touhu, pro touhu po kráse, děkuji za ošklivost,
děkuji za to, že utká se láska a nevraživost,
pro sladkost, pro sladkost usnutí, děkuji za únavu,
děkuji za ohně vzplanutí i za šumění splavu,
děkuji, děkuji, děkuji,
Děkuji, děkuji za žízeň, jež slabost prozradila,
děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla,
za to, že, za to, že miluji, byť strach mi srdce svíral,
F
a
G E
Beránku, děkuji, marně jsi neumíral,
I 191
Iné
a
F
a
GE
a
děkuji, děkuji, děkuji, děkuji, děkuji...
HOREHRONIE
KRISTÍNA
a
G
C
Keď sa slnko skloní na Horehroní,
d
E7
a
chce sa mi spievať, zomrieť aj žiť.
Keď sa slnko skloní na Horehroní, túžim sa k nebu priblížiť.
d
a
G
C
Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem.
d
a G
a G F E7
V tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.
Na tráve ležím a snívam, oči tíško plačú,
v tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.
aaaaaaaaaa
LÁSKA
MARCEL PALONDER
a
C a
a
C
a
Láska, dá čo nedá ti, láska, tá v prach obráti
a
D
E
a
Láska, máš ju keď ju nemáš
Laska, výkrik na kríži, láska, tá smrť priblíži
Láska, máš ju keď ju nemáš
Najkrajšie stromy sú na Horehroní,
to tiché bratstvo, vraví mi poď.
Sem sa vždy vrátim, keď ma niečo zroní,
vravia to stromy, z pliec to zhoď.
E
a
D
a
E
a D
a
Skúša dvoch dvomi, márne sa brániš, my,to sme oni,dávno je v nás
vie celý príbeh, vie, čo raz príde, dáva, čo dáva, skúsme to nájsť
Na tráve ležím a snívam, o čom sama neviem,
v tom vánku, čo ma kolíše, keď je slnko najnižšie.
Láska, smiešny romantik, Láska, máš, čo nemá nik
Láska, máš ju keď ju nemáš
aaaa
Láska, z tej vždy prepadneš Láska, vieš ju keď nevieš
Láska, máš ju keď ju nemáš
Keď sa slnko skloní na Horehroní,
tam niekde v diaľke náš zvon zvoní.
Keď má ma to bolieť, tak nech ma bolí,
raz sa to stratí do čiernej hory.
I 192
Iné
ANDĚL (Z rozmlácenýho kostela)
KAREL KRYL
C
a
C
G7
1. Z rozmlácenýho kostela v krabici s kusem mýdla
přinesl jsem si anděla, polámali mu křídla,
díval se na mě oddaně, já měl jsem trochu trému,
tak vtiskl jsem mu do dlaně lahvičku od parfému.
C
a
C
G7
R: A proto, prosím, věř mi, chtěl jsem ho žádat,
aby mi mezi dveřmi pomohl hádat,
C
a
G7
C
a G7(F) (G) C
co mě čeká a nemine, co mě čeká a nemine.
2. Pak hlídali jsme oblohu, pozorujíce ptáky,
debatujíce o Bohu a hraní na vojáky,
do tváře jsem mu neviděl, pokoušel se ji schovat,
to asi ptákům záviděl, že mohou poletovat.
3. Když novinky mi sděloval u okna do ložnice,
já křídla jsem mu ukoval z mosazný nábojnice,
a tak jsem pozbyl anděla, on oknem odletěl mi,
však přítel prý mi udělá novýho z mojí helmy.
FAJČENIE ŠKODÍ ZDRAVIU
VIDIEK
a
F
E
a FE
Moja mama povedala, aby som nefajčil.
Aby som sa stránil dymu, nedýchal ten nikotín.
šestnásť marsiek denne potajomky šlukujem.
Cigareta až po filter sladšia je než sladký džem.
D
G A
R: Fajčenie škodí zdraviu 4x
Peniažky sa kotúľajú trafikantke do kasy.
Chcem si kúpit Coca-colu zaplatiť uz nemám čím.
Plúca trocha zadymené s nepríjemným znamením.
Božský pocit pri fajčení za zdravie si vymením.
CHODÍM PO BRODWAY
C
(G)
1. Chodím po Brodway hladov [:sem a tam:] 2x
C
F
Chodím po Brodway, po Brodway,
C
G
C
po Brodway hladov [:sem a tam:]
R: [:Singy jou jou jupi jupi jou, jupi jou:]
Singy jou jou jupi, jou jou jupi,
singy jou jou jupi jupi jou, jupi jou.
2. [:Práci nedostanu, černou kúži mám:]
Práci nedostanu, nedostanu, protože já černou [:kúži mám:]
I 193
Iné
3. Moje černé deti mají [:stále hlad:] 2x
Moje černé deti, černé deti,
moje černé deti mají hlad, stále hlad.
4. A já pevně věřím, že zas přijde den,
A já pevně věřím, pevně věřím,
že raz černoch bude [:svoboden:]
LOĎ DO NEZNÁMA
TUBLATANKA
G
C9
G
C9
1. Loď ktorá sa plaví do neznáma
stratí svoj smer ak ju opustíš
G
C9
G
e
čaká preto že ju práve ty nezradíš
e
D
e
G
D
G
tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov
každý deň z tej rieky piješ nádej a česť
tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov
NA KAMENI KÁMEN
BRONTOSAUŘI
C
Fmaj7
1. Jako starej suchej strom jako vše ničící
C
hrom, jak v poli tráva připadá mi ten náš svět
Fmaj7
a
G
C
plnej řečí a čím víc tím líp se mám
Fmaj7
a
G
R: Budem o něco se rvát až tu nezůstane stát
C
Fmaj7
na kameni kámen a jestli není žádnej Bůh
a
G
C
tak nás vezme země vzduch, no a potom Amen
2. Tú loď čo sa plaví do neznáma kapitán už dávno opustil
2.
zachránia ju ľudia ktorým nikdy neveril
tak ešte chvíľu zostaň, chvíľu zostaň, kým tu máš priateľov
CD
G
Ú úú … priateľov máš (2x)
3.
a
e
C
a
D
R: Práve v tejto chvíli svet sa na nás díva,stále nám, stále nám verí
Všetko je už dávno vpísané vo hviezdach,
naša loď sa k moru doplaví
3. Lodi, ktorá pláva do neznáma rieka zablúdiť nedovolí
A to všechno proto jen že pár pánů chce mít
den bohatší králů přes všechna slova co z nich
jdou hrabou pro kuličku svou jen pro tu svou
Možná jen se mi to zdá a po těžký noci přijde
přijde hezký ráno jaký bude nevím sám
taky jsem si zvyk na všechno kolem nás
I 194
Iné
PRAVDA VÍŤAZÍ
PŘÍTEL TVÚJ
TUBLATANKA
Svet je iný než som myslel, svet je smutne skutočný
Prázdni ľudia chcú v ňom vládnuť, smejú sa nám do očí
Žiadna pravda sa im nehodí
Svet sa bojí prázdnych ľudí, na dušu mu siahujú
Keď sa proti tomu bráni, nôž mu na krk dávajú
Žiadna pravda sa im nehodí
Aj tak ju nikdy nezabijú, tá nikdy nezomrie
Žije aj keď ju práve nechcú a nikto pred ňou neutečie.
R: Pravda víťazí, pravde čas nevadí ani lesk všemocných peňazí
pravda víťazí ak u sám nezradíš, pravda vždy zvíťazí, zvíťazí
Prázdni ľudia silou-mocou topia pravdu vo víne
a celý svet iba čaká, že ich doba pominie
nikomu sa pravda nehodí.
Tri slová
Tri slová, obyčajné slová, nie si sám
KAREL ČERNOCH
D
A
D
R: Chtěl bych být víc než přítel tvůj, dej si říct a chvíli stůj
G
A
D
Kamarád mi schází čím dál víc, víc než táta dá se říct
Byl to malý špunt ze sousedství, co sám nabídnul mi své přátelství
Pro kuráž si nejspíš víckrát šel a tak mi řek co říct mi chtěl
Měl svých osm let O dost míň než já a ústa jak se patří výřečná
Kde mají být fousy neměl vůbec nic a tak já jsem řekl to co mněl
jsem říct
R2: Koukej, koukej, já jsem chlap o moc dřív mně přines čáp
tvou mámu znal jsem už jako kluk a byl jsem jí tenkrát myslím fuk
Chvíli stál a pak si utřel nos a jakoby v ten moment povyrostl
Teprv pak jsem pochopil bohužel
Co všechno vlastně říct co říct mi chtěl
Tenhle kluk měl nos stejný jako já a podobný oči to poznat se dá
Tak šel sem zpátky svojí dlouhou pamětí
A všechno došlo mi to hned v zápětí
On svých osm let jen svou mámu znal
v nímž já se dřív jednou málem bral
jenže odjet někam právě musel jsem
a po návratu jsem jí potkal s kočárkem
I 195
Iné
VRÁŤ TROCHU LÁSKY MEDZI NÁS
G8
A
E
D
A
Kráčal prázdnou ulicou, tíšil hladných nočných psov.
D A
D2
E
Bol sám ako boh, krv mu tiekla z bosých nôh.
Šiel niekam za láskou v žiare modrých obrázkov,
správ o vojnách, noc musí byť pokojná. (A4)
h
c#
f#
D
B: Niekto bdie, a v spánku dá silu slabých aj nám.
h
c#
D
E
A
Niekto bdie a vláči kríž, kým ty krásne spíš... krásne spíš.
Kráčal prázdnym nábrežím za niečim na čom záleží,
a s ním šiel priateľ dážď, bol náhle zvláštne náš.
Do snov nám naprší, kríž nám vrastá do duší.
Spíš schúlená, neznáma, stratená. B:
A E
f#
A
R: Vráť, vráť trochu lásky medzi nás,
D
A
h
E
chcem vnímať ako znie ten tvoj úprimný hlas.
Vráť, vráť trochu lásky medzi nás,
príď aspoň s nádejou, ja ju sám neviem nájsť,
f#
h
E
neviem nájsť, sám neviem nájsť... A
tak vráť, trochu lásky medzi nás...
...tak mi ju vráť...R:
iné akordy: CG, FC -G. B: GCF, GCFG -C
I 196
Download

Spevník XXL