1. Aj keby nekvitol fík
Aj keby nekvitol fík, aj keby
nerodila zem, aj keby nebesá
nedoniesli svetlo, nové ráno. A
aj keď polia zlyhajú a sýpky
prázdne zostanú, aj keď všetko
vôkol volá, že Boh nie je.
Ref: Áno, práve vtedy pozdvihnem svoj hlas a budem spievať chválu. Uprostred trápení,
uprostred súžení, Ježiš je Pán.
Áno, práve vtedy pozdvihnem
svoj hlas a budem spievať
chválu, lebo verím, v Neho
verím.
2. Ak sa milujeme
[:Ak sa milujeme navzájom,
Boh je v nás:],
[:a Jeho láska
v nás dosahuje dokonalosť.:]
3. Akým priateľom je Ježiš
1. Akým priateľom je Ježiš?
Kríže naše nesie On. Všetky
bôle, všetky žiale sú i Jeho
bremenom. [:Pokoj hľadáš,
únik z biedy, prečo stále kríže
tie. Sám sa netráp, vraví Ježiš,
strasti svoje oddaj mne.:]
2. Keď prichodia skúšky ťažké
a duša sa rozbolí. Nádej pevnú
nestrať nikdy, Boh Ti pokoj
udelí. [:Poznáš priateľa verného, rozpovedz mu, čo bolí.
Ježiš ťarchu nesie s nami, Ježiš
bolesť zahojí.:]
4. Anjeli pred trónom
1. Anjeli pred
trónom, Ti spievajú. Svoj hlas
k nim pridáme
Tebe na chválu.
Ref: Svätý, Svätý, Svätý, Boh,
náš Pán! On bol, On je a príde
zas k nám.
2. Vždy svätých chvály sú Ti
vzdávané. My s nimi pri tróne,
ich refrén spievame.
3. Keď starci padajú tu pred
trónom. My srdcia pokorne
skláňame pred Tebou.
5. Bless the Lord
Bless the Lord my soul and
bless his holy name. Bless the
Lord my soul, He rescues me
from death.
(Chváľ, duša moja,
Pána a oslavuj
Jeho sväté meno,
Pán ma zachránil
pred smrťou.)
6. Boh je láska
Boh je láska a zákon lásky
nám On dal, miluj blížneho tak
ako seba, vraví Ježiš sám.
7. Boh je tak blízko nás
[:Boh je tak blízko nás, (3x)
Boh je v nás.:]
[:Ty si ten dar od Otca nám,
Ty si tá láska, čo prišla k nám,
Ty si ma z hriechu vykúpiť
chcel - Emanuel.:]
8. Boh ťa miluje
Ref: [:Boh ťa miluje a ja ťa milujem a tak by to malo byť.:]
1. [:Mal by som byť šťastný, aj
ty by si mal byť šťastný a tak
by to malo byť.:]. Pretože... R:
2. [:Mohol by som byť smutný,
aj ty by si mohol byť smutný a
tak by to nemalo byť.:].
Pretože... R:
3. [:Máme sa mať radi ako
bratia a sestry a tak by to
malo byť.:]. Pretože... R:
9. Bože, Otče
Bože, Otče, teraz vidím, aký
som bol slepý, Ty však si môj
Otec láskyplný, starostlivý Pán.
Teraz som Tvoj syn prijatý,
patrím medzi Tvoje deti, samotu viac nepoznám, veď Boha
Otca pri sebe mám.
Ref: [:Budem spievať chvály,
(3x) kým život mám.:]
10. Božia láska je tak krásna
1. Božia láska je tak krásna, a
toľkí pred ňou unikajú, Božia
láska je tak krásna, že nič nie
je nad jej moc.
Ref: [:Keby sme sa ponorili
všetci do lásky Kristovej, bol by
celkom inakší svet, všetky naše
bôle by sa dali ľahšie zniesť.:]
2. Božia láska je tak krásna,
pochop, že nás tak miloval, že
nám svojho Syna poslal a v
Ňom nám spásu dal.
11. Božia láska, príď
Božia láska, príď, ako mocný
oceán. Prúď cez nás, svojou milosťou. Božia láska, príď k nám.
12. Cestou s nami
1. Cestou s nami
kráčaj, Pane, my
nechceme
na
mieste stáť. Keď
zblúdime, podaj
ruku, keď padneme, pomôž vstať!
Ref: [:A do svetla:], [:svojho
voveď:], voveď nás!
2. Vezmi smútok, vráť nám
radosť, zoslabnutým dodaj síl.
Chceme iným dnes pomáhať,
ťarchu kríža chceme si niesť.
3. Dňom bez Teba chýba nádej, zavládla v nás pustá tma.
V srdciach našich zapáľ plameň,
v ktorom zhorí smútok a žiaľ.
13. Čakajú ťa nástrahy
1. Čakajú ťa nástrahy tohoto
sveta, Mária ťa volá: Poď moje
dieťa!
Ref: Mária ma ochraňuje, ja sa
nebojím, skryjem sa pod jej
ochranný plášť. Ona podá ruku
a ja smelo kráčam s ňou, Mária
je Matkou najdrahšou.
2. Ona nám vždy vyprosí hojné
milosti, na ňu sa spoľahni v
každej ťažkosti.
3. Matka moja láskavá, ja Ťa
milujem, svoje srdce mladé
Tebe darujem.
14. Deň, čo deň
1. Deň, čo deň, túžim ísť za
Tebou, byť Tvojím, Pane môj.
Deň, čo deň, vidíš zas biedu
len, buď so mnou, Pane môj.
Ref: Láska, Ty večná, s nami
zostávaj a daj pokoj svoj všetkým nám. Pán, žehnaj nás, o
to prosíme a skloň sa milostivo
k nám.
2. Deň, čo deň, liečiš ma z mojich rán, si so mnou, Pane môj.
Deň, čo deň, slúžiť chcem Tebe
len, byť Tvojou, Ježiš môj.
15. Dnes je ten čas
Dnes je ten čas vzdávať Bohu
chválu vo svätyni Kráľa, ktorou
sme my sami, tak otvor si
srdce a začni chváliť Ho, Jeho
chvála nech naplní tento chrám.
16. Do srdca mi príď
Do srdca mi príď, do srdca mi
príď, Duch Boží do srdca mi
príď. Môj pokoj si Ty i radosť
mi dáš, Duch Boží do srdca mi
príď.
17. Dobrý Boh
Ref: Dobrý Boh, spievame a
voláme, dobrý Boh, chvála mu
znie. Dobrý Boh, veríme, vyznávame, dobrý Boh, to pravda je.
1. Keď myslím na Jeho lásku k
nám, moje vnútro hneď chválou naplní sa. Veď v srdci má
pre mňa miesto Pán, s radosťou k nemu utekám.
18. Drž ma bližšie
Ref: Drž ma bližšie sám deň čo
deň, naša láska
nech
večnosť
zrie. Daj nech
pravdy sa nepustím, z očí nikdy
Ťa nestratím.
1. V mojich pádoch aj úspechoch, v mojich šťastných aj
smutných dňoch, moje srdce Ti
patrí len. Ty si nádej, žijem v
nej.
2. Ty si ten, ktorý dýcha v nás,
Ty si ten, ktorý stráži ma. Srdce preteká pokojom, keď Tvoj
hlas smiem počuť v ňom.
3. Nikto neľúbi ako Ty, nik sa
nestará ako Ty. Zdá sa nebo si
otvoril. Otče, vieš jak mám Ťa
rád.
19. Duchu Svätý, príď
Duchu Svätý, príď k nám, naplň
srdcia naše ohňom lásky.
20. Duchu Svätý, volám príď!
[:Duchu Svätý,
volám: Príď!
Oheň mojej
duši daj, oheň
môjmu telu daj,
rozpáľ ma!:]
[:Všemohúci
Boh tu s nami je, nekonečne
milostivý je, ukazuje dobrotivú
tvár voči tým, ktorí milovať Ho
chcú.:]
21. Ďakuj Bohu
[:Ďakuj Bohu, rád ťa má, ďakuj,
spievaj pieseň chvál, ďakuj,
pretože Ježiš je tvoj Pán a
Kráľ.:]
[:Tak ver, keď si slabý silu máš
a už núdzu nepoznáš, pretože
Pán Ježiš sa dal za nás.:]
22. El šadaj
Ref: El šadaj, El šadaj, El
elione Adonai, večné meno
Pane máš, ku nám v sláve
prichádzaš. El šadaj, El šadaj,
El elione Adonai, od vekov až
naveky, El šadaj.
1. Viem, že Ty si Syna dal, On
hriechy na kríži sňal, obetu dal
za nás sám, život večný je náš
Pán. Ty si Pán Boh, ktorý vie,
poznáš srdce úprimné, z hriechov našich oslobodíš nás.
2. To, čo Otec prisľúbil, v Synovi sám naplnil. Nikto z ľudí
netuší, že sa Mesiáš zjavil. Veľká je moc Pánova, veľká láska
Kristova, dokonané je pre nás,
dokonané je pre nás.
23. Emanuel
1. Boh je stále medzi nami, je
stále blízko nás, pozná všetky
tvoje rany, pred Ním sa
neschováš. Boh je práve blízko
pri nás, môžeš až k Nemu
prísť, chce obmyť to, čo
skrývaš, báť sa dnes nemusíš.
Ref: Emanuel, je blízko nás,
Emanuel, dotkni sa nás, Ema-
nuel, nemáme síl, Emanuel, Ty
musíš prísť.
2. Ty si teraz medzi nami, si
blízko znavených, poznáš všetky naše rany, pred Tebou niet
kam ísť. Ty si práve blízko pri
mne, tu končím pred Tebou,
nech Tvoj Duch vanie ku mne,
už viacej nemám slov.
2x Ref Boh je stále medzi
nami, je stále blízko nás...
24. František
1. Jedny šaty, nohy bosé,
umýva sa v rannej rose, chvály
vzdáva, Bohu dáva srdce z lásky úprimnej. Úsmev stály z tváre žiari, raduje
sa
z
Božej
slávy,
slnku
spieva, keď sa
stmieva,
s hviezdami
sa zhovára.
Ref: [:František, František,
vypros aj nám
lásky dar, nech
aj my ľúbime,
tak ako nás
ľúbi Pán.:]
2. K Otcu svojmu ruky spína,
volá k nemu, keď usína, aj keď
vstane, volá: Pane, vďaka Ti,
že svitol deň. Vďaka, že sme
Tvoje deti, že nás voláš,
ďakujem Ti, kvitnú kvety,
slnko svieti, za všetko buď
chválený.
25. Chcem oslavovať
[:Chcem
oslavovať
svojho
Pána, chcem mu spievať novú
pieseň.:]
[:Chcem Ho chváliť, chcem mu
spievať novú pieseň.:]
[:Aleluja, aleluja, chcem mu
spievať novú pieseň.:]
26. Chválim Ťa Ježiš
[:Chválim Ťa, Ježiš.:] (4x)
[:Ani oko nevidelo, ani ucho
nepočulo, čo má Boh pripravené pre nás.:]
Pre tých, ktorí milujú, pre tých,
ktorí vzývajú (meno Pána), pre
tých, ktorí uveria, pre tých,
ktorí chvália Tvoje meno Pane.
27. Chváľ duša moja Pána
[:Chváľ duša moja Pána.:]
[:Chváľ duša moja:] (3x) Pána.
28. Ja verím, že to Ježiš
Ja verím, že to Ježiš, verím, že
on Božím Synom je. Zomrel
a vstal, by sme mohli žiť. On
za cenu smrti život dal.
Ref: Verím, že
je tu teraz. Dáva svoj pokoj
nám. Je uprostred nás. Má
moc nás teraz
uzdraviť.
Má
moc
uzdraviť
nás. Má odpustenia dar.
29. Jasaj v Pánovi
1. [:Jasaj v Pánovi celá zem,
toto je veľký Hospodinov deň.:]
2. [:Toto je deň ktorý dal nám
Pán, radujme sa, zaznej pieseň
chvál.:]
Ref: [:Jasaj v Pánovi!:] (4x)
3. [:Chváľme
Pána, On je
prítomný,
On je našich
chvál hodný.:]
30. Jasnou rečou hovorí
1. Jasnou rečou hovorí život
svedkov Kristových, ako máš
žiť, keď spokojným, šťastným
chceš byť. Život prostých
rozkoší, nudy prázdnych starostí, keď každým dňom sa s
veľkým zlom láska borí.
Ref: Môžeš kráčať proti prúdu,
tiež v láske všetko spáliť
smieš, [:len na hriech nedaj sa
zviesť, nedaj sa zviesť.:]
2. Jeho tvár je pokojná, zovretú
päsť nepozná a veru tým
katom biednym ruka žehná.
Kedykoľvek môžeš prísť, keď
ich spoznáš pochopíš, že s
Kristom žiť znamená zisk, to
uvidíš.
3. Každý rub má aj svoj líc,
život nie je iba z kríz, tak vôľu
skoľ, pokor sa skloň, vezmi
svoj kríž. Pokora ti osoží, vôľu
Otca vyplníš a radosť tým skutkom drobným zdvojnásobíš.
31. Je dokonané
Je dokonané, Ježiš je víťaz, satan je zničený, Ježiš zlomil smrti moc. Ježiš je Pán, ó, aleluja,
Ježiš je Pán, kraľuje naveky.
[:Ježiš je Pán:] (6x) v tomto
národe.
[:Aleluja.:] (6x) Sláva Pánovi.
32. Je stále prítomná
Je stále prítomná Tvoja láska.
Radostne spievame o Tvojej
sláve.
[:Nech pieseň zazvoní
v každej chvíli, Teba
chválim, Pane môj,
ako najlepšie viem.:]
33. Je to krv
1. Je to krv čistá, svätá, krv
Tvoja, čo život nám dá. Je to
krv, čo očistí, ako sneh belších
nás učiní, posvätí.
Ref: Je to Tvoja krv mocná,
predivná, môj Ježiš, si seba za
nás dal.
2. Je to krv mocná, svätá, krv
Tvoja, čo víťazstvo dá. Je to
krv, krv Kristova, v ktorej moc
nad zlým sa skrýva, víťazí.
34. Jednej noci slzy moje
1. Jednej noci slzy moje zotrel
z očí mi Ježiš a povedal mi:
Netráp sa, Ja pri tebe stojím.
Ja som prišiel na tento svet,
priniesť svetlo a lásku, ukázať
cestu k Otcovi, dať vám nový
život.
Ref: Povedz ľuďom, že mám
ich rád, že sa o nich vždy
starám. A keď zablúdia vo svete, povedz, že ich hľadám.
2. Nezabudnem na tú chvíľu,
keď ma našiel môj Ježiš a
povedal mi: Poď ku mne, ja
som pravý život. Zachránil som
vás z moci tmy, keď som umrel
na kríži, aby ste žili vo svete v
láske môjho Otca.
35. Ježiš môj
1. Ježiš môj, pred Tvojou stojím obetou, stal si sa bláznom,
zomrieť si šiel. Mnohokrát ja
žasnem ako máš ma rád [:a
stojím tu dnes ešte raz.:]
Ref: A znova hľadím na kríž,
kde si svoj život dal. Som
pokorený láskou srdce zlomené
mám. Znova ďakujem Ti, ďakujem svoj život Ti dám.
2. Najvyšší si teraz Ježiš na
nebi, nebeský vládca, raz budem tam stáť. Teraz však, ja
žasnem ako máš ma rád [:a
chválu Ti vzdám ešte raz.:]
[:Vďaka za
Tvoj kríž,
vďaka za
Tvoj kríž.
Vďaka za
Tvoj kríž,
priateľ môj.:]
36. Ježiš, Ty si ma poznal
1. Ježiš, Ty si ma poznal a dal
mi odpustenie. Podal si mi
ruku a už Ti nepoviem: nie.
Ref: Ty poznáš moje padanie,
Ty poznáš moje vstávanie, Ty
poznáš moje myslenie.
2. Obkľúčil si ma milosťou a
známosťou, čo preteká. Chválou
si ma naplnil a dal mi Ducha
života.
3. Preskúmaj si ma, môj Bože,
a poznaj moje myšlienky, preskúmaj moje srdce dnes a veď
ma cestou večnosti.
37. Ježiš, Ty si môj Ježiš
[:Ježiš, Ty si môj Ježiš.:]
[:Je mi dobre, keď
si so mnou, je mi
dobre, keď som
s Tebou, Ježiš, Ty
si môj Ježiš.:]
38. Ježiš žije
Ref: [:Ježiš žije, Ježiš žije,
všetci ľudia nech to vedia:
Ježiš žije!:]
1. [:Všetci zmŕtvych vstaneme,
:] (3x) jak On. Aleluja, bratia!
Vtedy, až sa skončí čas, Ježiš
Kristus príde zas a my všetci
zmŕtvych vstaneme jak On.
2. [:A On s nami zostane,:]
(3x) náš Pán. Aleluja, bratia!
Nech sa každý pridá k nám,
nikto nemusí byť sám, Ježiš s
nami zostane, jak sľúbil nám.
3. [:On je veľký pomocník:]
(3x) aj tvoj. Aleluja, bratia!
Otázniky, ktoré máš, všetko, s
čím sa stretávaš, Ježiš chce
byť pomocníkom všetkých nás.
39. Ježišu ukrižovaný
Ježišu
ukrižovaný,
ľutujem
hriechy, ľutujem. Ježišu ukrižovaný, Kyrie eleison.
40. Kam by som šiel
Kam by som šiel, keď mi chýba
priateľ ? Kam by som šiel, keď
sa cítim sám? Kam by som
šiel, keď sa cítim slabý? Kam
by som šiel? Pôjdem na kolená!
Ref: Dnes sa ma spýtaj, ja
odpoveď mám. Boh je vždy
blízko, keď som tak sám. Vždy,
keď sa modlím, On odpoveď
dá, On pre mňa riešenie má.
41. Keby si mal
[:Keby si mal takúto malú
vieru, vrchy by si prenášal.:]
[:Povedal by si tomuto vrchu:
Presuň sa, presuň sa.:]
[:A vrch by sa presunul.:]
[:V mene Pána Ježiša vrch by
sa ti presunul.:]
[:Vanie,
vanie.:]
vanie,
Duch
Svätý
42. Keď sa raz Pán
1. [:Keď sa raz Pán navráti
zas...:]
Ref: ...aby sme tiež tam boli,
keď sa raz Pán navráti zas.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Keď knihu tú otvorí Boh...
Keď hostinu pripraví Pán...
Keď po mene nazve nás Pán
A keď svätí zmŕtvych vstanú
Keď zaznie spev aleluja...
Aleluja, aleluja...
43. Kríž je znakom spásy
Ref: Kríž je znakom
spásy, kríž ten drevený, Kristom nesený z lásky, krvou
zmáčaný za nás.
1. Sám si, Pane,
znášal, ťarchu našich vín. Sám
si sa oddával z lásky pod svoj
kríž.
2. Pozri, Pane, hľa tu na mňa
úbohého, pomôž znášať ťarchu
kríža tak ťažkého.
3. Chcem aj ja niesť svoj kríž,
ťarchu svojich vín. Krista vždy
nasledovať, chcem byť stále s
Ním.
44. Laudate omnes
[:Laudate omnes gentes, laudate Dominum.:]
(Všetky národy chváľ te Pána.)
45. Len milosťou
Len milosťou môžme vstúpiť,
len pre milosť smieme stáť.
Nemôžme si to zaslúžiť, je to
pre krv Baránka. Pred Tvoju
tvár stále zveš nás, Ty vojsť
voláš nás. Pred Tvoju tvár
pozývaš nás a [:preto tu
smieme stáť.:]
Ref: Pane, keď odkryješ hriech,
kto obstojí? Vďaka, že krvou
Baránka sme očistení.
46. Misericordias
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
(Milosrdenstvo Pánovo ospevovať budem naveky.)
47. Moja múdrosť
Moja múdrosť a moja nádej,
moja pieseň je Pán. On je Boh
a Spasiteľ náš, tak sa nebojte,
Ježiš je tu, nebojte sa, veď náš
Pán je tu.
48. Moja sila a chvála je Pán
[:Moja sila a chvála je Pán,
On sa mi stal záchrancom.:]
[:Silný je Pán, On sa mi stal
záchrancom.:]
49. Moje malé svetielko
1. [:Moje malé
svetielko, chcem,
aby
svietilo:],
svietilo, svietilo.
2. Ježiš mi ho zapálil, chcem, aby
svietilo...
3. Nikto mi ho nesfúkne,
chcem, aby svietilo...
4. Skryť ho pod nádobu - nie,
chcem, aby svietilo...
50. Môj Pán mojou silou je
1. Môj Pán mojou silou je a
radostnou piesňou. A Pán stal
sa už mojím spasením, On je
môj Boh.
Ref: [:Len Jemu odovzdávam
život svoj.:] (3x)
2. Môj Pán vládnuť bude vždy,
až na veky vekov. Amen.
51. Môže i na pustej púšti
1. Môže i na pustej púšti živá
tráva rásť, zarodiť i planý
figovník. Môže hviezda, ktorú
cez deň vôbec nevidíš, v noci
žiariť jasom ohnivým.
2. Môže i na skalnej pôde krásny kvet vyrásť, mravec uniesť
ťažké bremená. Môže i uprostred dažďa slnko preblesknúť,
môže dúfať človek strápený.
Ref: [:Uver v zázrak vykúpenia, pozri, Boh chcel, chromí
chodia, slepí vidia, hluchí počujú.:]
3. Môže človek nepozvaný na
hostinu prísť, lotor sprava byť
zachránený. Môže ovcu zablúdenú dobrý pastier nájsť, život
zmeniť hriešnik bývalý.
4. Môže viera malá ako zrnko
horčičné konať divy, veci zázračné. Môže láska ani za
zbraň nepokladaná, vydobyť
kráľovstvo nebeské.
52. My kráčame s radosťou
1. My kráčame s radosťou za
Pánom Ježišom. On vedie nás
milosťou pozemským životom.
Ref: Poďme za Ním všade, kde
vedie nás, On je verný Pán a
Spasiteľ náš.
2. On duše naše sýti, On dáva
večný mier. On miluje ťa v žití,
poď s Ním a Jemu ver.
3. My svoje verné srdcia
Ježišovi dáme. V radosti a v
súžení len Jeho vzývame.
4. My chceme kráčať za ním po
ceste zbožnosti. Ježiša nasledovať, vyprosiť milosti.
53. Na svoju česť
1. Na svoju česť Ti sľubujem,
Ježišu môj, že všetko Tebe
venujem, i život svoj.
Ref: Len sily ráč mi viacej dať
v každej dobe, aby som mohol
vytrvať v svojom sľube.
2. Chcem slúžiť vlasti, národu
bez prestania, pomáhať chcem
svojmu ľudu do skonania.
3. Pre lásku k Tebe, blížneho
chcem milovať, slabého brata
biedneho, ochraňovať.
54. Náš Pán
Náš Pán, On je kráľov Kráľ,
Jeho trón, bude naveky stáť.
On má všetku vládu a moc,
náš Pán, On je kráľov Kráľ.
55. Nech dobrý Pán
1. Nech dobrý Pán je stále s
nami, všetko zlé nech premáha.
Pokoj, lásku našim srdciam
rozdáva. Nech dobrý ... medzi
nami mier a lásku rozdáva.
Ref: [:S láskou, ó, s láskou,
sám Ježiš k nám prichádza.:]
2. Do ríše tmy a temných nocí
prichádza a svieti nám, kde bol
plač, tam slzy smútku zotrie
nám. Nech dobrý ... v Jeho
mene nový život začína.
56. Nehanbím sa, nehanbím
1. Je mi ľúto dní, čo som
premárnil, je mi ľúto dní, čo
mali krásne byť, je mi ľúto dní,
čo som len tak zabil. Viem, že
čas nevrátim, viem, že ho
nevrátim.
Potom si vstúpil Ty, a s Tebou
príchuť neba. Ako ma premieňaš‚ to vyspievať sa nedá. Žiť
pre staré ciele ma už nebaví,
dnes žijem pre Teba a za Tvoj
kríž sa nehanbím.
Ref: Nehanbím sa, nehanbím,
za Tvoj kríž. Nehanbím sa,
nehanbím, že si ma spasil
Ježiš. Nehanbím sa, že som
Tvoj, ó, Pane. Na kríži získal si
ma, je dokonané.
57. Nech ten chrám
Nech ten chrám
zaplaví
svetlo
sviec
jagavé,
nech nám z úst
znejú
zvolania
jasavé. Nech ten
chrám
naplní
zástup
sŕdc
veselých, mužov, žien, detí,
nech jasá svet celý.
[:Lebo Pán je živý, (2x) žije v
nás, (2x) :] žije v ná-á-á-á-ás.
58. Nemyslel som
1. Nemyslel som, že práve
touto cestou Ty skloníš ku mne
svoju tvár. Našiel si ma hynúceho v hriechu, nádhernú lásku
si mi dal.
Ref: [:Tu sme v Tvojej prítomnosti, dvíhame ruky k Tebe,
Pane, tu sme a chváľme Ježiša
za všetko, čo nám bolo dané.:]
2. Nemám slov povedať to, čo
cítim, neviem vlastne, čo vravieť mám. Si svätý a ja nehodným sa vidím, Ty hovoríš mi:
Rád ťa mám.
59. Nie vždy je slnko
1. Nie vždy je slnko na oblohe,
nie vždy sú kvety rozkvitnuté,
nie vždy je pokoj, láska v
dome, nie vždy Ťa vidím,
cítim, Pane.
Nie vždy viem ľúbiť ľudí, Bože,
nie vždy viem otvárať im
dlane, nie vždy Ti dávam ruky
svoje, nie vždy viem dobojovať
boje.
Ref: Ale vždy viem, že Ty si so
mnou, ja viem, že Ty ma ľúbiš,
to viem, Ty si ten istý včera,
zajtra, dnes.
Ale vždy viem, že meníš srdce,
ja viem, si mojou silou, to
viem, ľúbiš ma, Otče, Tebe
patriť smiem.
Dnes už to viem, Ty si ten
víťaz, ja viem, golgotský víťaz,
to viem, si Ježiš Kristus, Tebe
patriť chcem.
60. Nikto ma nemôže
[:Nikto ma nemôže odlúčiť od
Tvojej lásky.:] (3x)
Tebe patrím, Tebe patrím.
61. Obeta srdca
Túžim priniesť na oltár život,
čo v sebe mám, Tvojou láskou
zlomený, chcem Ťa chváliť,
môj Pán. Chcem Ti vydať práve
dnes každú časť života, viem,
že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
Ref: Povedz, čo Ti smiem dať,
čo priniesť Ti smiem? Si môj
láskavý Kráľ, ja len miznúci
tieň. Ježiš, viac nemám slov,
pieseň doznieva tiež, aj keď
nehodný som, chcem Ti niečo
priniesť. Možno len tichý plač,
len bolesť čo mám, svoju hĺbku
srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
62. Ochotný som
1. Ochotný som všetko stratiť,
len lásku nie. Vlastný život v
dare skrátiť, len lásku nie.
Ochotný som všetko stratiť, len
lásku nie, najväčší poklad je
lásku mať.
2. Svet mi núka všetko, Pane,
len lásku nie. Svet mi vezme
všetko, Pane, len lásku nie.
Svet mi núka všetko, Pane, len
lásku nie, najväčší poklad je
lásku mať.
3. Bez radosti zmiera viera, len
láska nie. Kto má lásku, neumiera, to láska vie. Bez radosti
zmiera viera, len láska nie,
najväčší poklad je lásku mať.
4. Ty si, Pane, lásky prameň,
chcem lásku mať. Moje srdce
svojím zameň, chcem lásku
mať. Ty si, Pane, lásky prameň, chcem lásku mať, najväčší poklad je lásku mať.
63. On vstal zmŕtvych
Ref: On vstal
zmŕtvych,
aleluja, aleluja. On vstal
zmŕtvych,
Kristus náš
Pán aleluja.
1. Ó, láska Tvoj,
skončil sa boj, stratila smrť svoju moc.
On znovu vstal, by kraľoval,
Ježiš, náš víťazný Kráľ.
2. Pán nad hriechom, Pán nad
smrťou, satan mu padol k nohám. Nech pokľakne a každý
vyzná: Ježiš je nad všetkým
Pán!
3. Dnes ráno vstal, Ježiš náš
Pán. Kričte, nech každý to vie!
Vyjdime z tmy a v radosti
prinesme obetu chvál.
64. Pane, čuj hlas náš
1. Pane, čuj hlas náš, obnov
nás, obnov znova nás. Kvôli
Tvojej sláve, obnov nás, obnov
znova nás.
Ref: [:Ó, čuj hlas náš, ó, skloň
sa k nám.:]
2. Pane, čuj hlas náš, obnov
nás, obnov znova nás. Kvôli
Tvojim dietkam, obnov nás,
obnov znova nás.
65. Pane, málo mám
Pane, málo mám Ťa rád, sklamal som Ťa toľkokrát. Preto
chcem Ti dať niečo na oltár.
[:Tak prijmi aj to málo, čo my
máme, no s vďakou Ti všetko
dáme, aj svoj život.:]
66. Pane, som tak rád
1. Pane, som tak rád, že som
už Tvoj, pevne drž ma, chráň,
keď hrozí boj.
Ref: [:Pane mám Ťa rád, lebo
Ty mňa tiež svojou veľkou
láskou miluješ.:]
2. Pane, keď som sám, Ty pri
mne stoj, cestou života mi
svetlo stroj.
3. Svoje srdce dnes,
Ti venujem, dávam
na oltár, čo dlhujem.
67. Pane som tak veľmi rád
Pane, som tak veľmi rád, život
s Tebou som už skúsil. Tak Ti
spievam pieseň chvál, poznať
Teba vždy som túžil.
Ref: [:Z nebies zostúpil si k
nám na túto zem, tu na kríži
musel's mrieť, za môj hriech.
Kríž pred hrobom v krvi stál, z
hrobu Otec si Ťa vzal, tak Ti
spievam pieseň chvál.:]
68. Pán zastavil sa
1. Pán zastavil sa na brehu,
hľadať ľudí ochotných ísť za
Ním a loviť srdcia slov Božích
pravdou.
Ref: Ó, Pane, aj na mňa si sa
pozrel, Tvoje ústa vyriekli moje
meno.
Svoju
loďku zanechal
som na brehu,
spolu s Tebou
nový chcem začať lov.
2. Pane úbohým som človekom,
mojím venom sú ruky ochotné,
pracovať s Tebou i čisté srdce.
3. Pane, chceš mať i moje dlane, môjho srdca mladistvý zápal, samotu duše i kvapky potu.
4. Pane, ideme spolu s Tebou
loviť srdcia na moriach ľudských, do siete pravdy, života,
lásky.
69. Poď, teraz je čas
Poď, teraz je čas vzdať chválu.
Poď, srdce svoje mu s láskou
daj. Poď, taký aký si chváľ ho.
Poď, predstúp pred Kráľa,
príjme ťa, tak poď.
Ref: [:Každý jazyk v ten deň
vyzná, Ty si Pán. Každý Ti raz
úctu vzdá. Tým, čo teraz s
láskou Ťa hľadajú, Ty poklad
vzácny dáš.:]
70. Poslal Boh anjela
1. Poslal Boh anjela, meno má
Gabriel, navštíviť s posolstvom
zem zvanú Izrael. Tam čaká
Mária v mestečku Nazaret, syn
sa jej narodí, vykúpi celý svet.
2. Cestu mu pripravil, hlas
Božích prorokov, tí nás zvú k
pokániu, vzdávať sa nárokov.
Veď sa Boh ponížil, slávy trón
nečaká, prichádza s nami žiť
ako Syn človeka.
71. Prichádzame k Tebe
Ref: [:Prichádzame k Tebe, Pane, so srdcom plným radosti a
spoločne Ti chceme poďakovať.:]
1. Za dni, ktoré nám dávaš, Ti
ďakujeme. Za všetky plody
zeme, Ti ďakujeme. A tiež za
prácu, za radosti života, Ti
ďakujeme.
2. Za všetky Tvoje slová, Ti
ďakujeme. Lebo si nám dal
život, Ti ďakujeme. A tiež za
Cirkev, ktorá nás spája, Ti
ďakujeme.
72. Privítajme Pána
Všade tam, kde sú ľudia zídení
v mene Ježiš, v láske zjednotení. Práve tam Boh zasľúbil,
že bude prítomný. Dnes viem,
že náš Boh je na tomto mieste
prítomný.
Ref: Privítajme Pána v tomto
chráme, nech ho Božia sláva
naplní, svojmu Bohu spievame
a hráme pieseň spasených.
73. Príď už, príď Duchu
1. Príď už, príď Duchu Stvoriteľu, Duchu zmierenia. Príď už a
premeň ľudstvo celé v nové
stvorenia.
Ref: Duchu Svätý, svojou mocou v láske obnov nás. Nenechaj nás kráčať nocou, osvieť
rozum náš.
2. Prebuď nás
svojím dychom
svätým, zažeň
temnotu, navráť zblúdilých,
uzdrav
hluchých, žehnaj
životu.
3. Prebuď svedomie otupené,
zbližuj národy, hriechom srdcia
zotročené vyveď z temnoty.
74. Radosťou veľkou
Ref: Radosťou veľkou srdce mi
jasá, radosť mám v duši, vždy
ju nosím. Boh mi ju dáva, Cirkev prináša, sám ju prežívam,
preto prosím:
1. Daj, Pane, vieru celému
svetu, daj svoju milosť tomuto
veku, nech každý pozná, že len
Ty si radosť.
2. Pochopte, ľudia, že je svet
krásny, Boh ho vytvoril a nám
daroval, žiť na ňom, zveľadiť
ho, prikazoval.
3. Dokážme všetci, že sme si
bratia, že hnev, nenávisť, už
viac neplatia, že v nás horí a
vládne veľká láska.
75. Si mojou skrýšou
1. Si mojou skrýšou v čase
búrok, keď nemám síl. Si
mojím hradom, kde sa cítim
bezpečným. V Tvojich dlaniach
ukrytý, Tvojou láskou prikrytý,
preto vždy spievam Tebe,
Ježiš, zo všetkých síl.
76. Si večný Boh
Si večný Boh, si mocný Kráľ,
plesám nad všetkým, čo urobil
si nám.
77. Slnko Kristovej lásky
Slnko Kristovej lásky nech
ožiari nás. Oheň Svätého
Ducha nech zapáli nás. Nech
netlejeme len, nech nezhasína
deň. Deň, v ktorom sa Jeho
milosť oslavovať má.
78. Slnko vyšlo, je tu deň
1. Slnko vyšlo, je tu deň, že
Boh rád ma má, to viem.
Chcem ho prežiť v milosti,
nech je ako sen.
2. Vtáčik lieta v záhrade, nevie,
čo je blúdiť v tme, miesto hriechov, nerestí, žije v radosti.
Ref: Život krásny je v taký
deň, keď Božiu vôľu plniť
chcem, dá mi silu vytrvať, ak
chcem žiť len preň.
3. Na na na... už
chcem žiť len preň.
Daj, nech lásku šíriť viem, Pane, každý deň.
79. Sloboda v krvi Ježiša
[:Sloboda v krvi Ježiša.:]
80. Smieme kráčať
1. [:Smieme kráčať vo svetle
Božom.:] (4x)
2. [:Božiu lásku smieme prežívať.:] (4x)
81. Spája nás nádej a láska
Ref: [:Spája nás nádej a láska:] (3x), tak neváhaj a daj sa
k nám.
1. Vedľa teba láska beží, bez
nej žiť, to radšej nežiť, vedľa
teba láska beží, všetko prehráš, ak si sám.
2. Keď ti strom vyrastie hadí,
keď ti vo výhľade vadí, keď ti
strom vyrastie hadí, tak ho
ohňom lásky spáľ.
3. Cestou k svetlu rany znášaš,
únavou do prachu padáš, cestou k svetlu rany znášaš, však
len s nádejou si kráľ.
82. Spievaj aleluja
1. [:Spievaj, aleluja, s radosťou!:] (3x) S radosťou, Pánovi,
celá Zem.
2. Tlieskaj, aleluja ...
3. Krič, aleluja ...
Všetci démoni sa trasú, musia
pokľaknúť, je tu víťazstvo pre
Boží ľud.
83. Stretol ma dnes Pán
Stretol ma dnes Pán a novú
radosť mi do srdca vlial. Z tej
radosti chcem spievať a tlieskať Pánovi.
[:A my máme slobodu, slobodu
v krvi Ježiša!:]
[:Tak všetci spolu chváľme Ho,
za to, že drží nás v náručí.:]
84. Svätosť je
Svätosť je, svätosť je to, po
čom túžim. Svätosť je, čo potrebujem. Svätosť je, svätosť
je to, čo chceš odo mňa Ty.
Ref: [:Vezmi si moje srdce,
vezmi si moju myseľ, vezmi si
moju vôľu, chcem byť Tvojím,
Pane.:]
85. Sviečka
1. Som sviečka, ktorá chce
svietiť, nemám na to dosť síl.
Som sviečka, ktorá chce svietiť, Ty ma Bože zažni.
R: Chcem svietiť, zažni ma,
lásky plam vlož do mňa. Chcem
svietiť pre ľudí, by nik od Teba
nezblúdil.
86. Svojmu Bohu, Kráľovi
Svojmu Bohu, Kráľovi, budem
spievať a hrať teraz i na veky
vekov. Amen.
Aleluja, aleluja, aleluja, amen.
87. Šiel, kadiaľ ja chodím
1. Šiel, kadiaľ ja chodím, stál
tam, kde ja stojím, cítil, čo ja
cítim, rozumie mi. Krehkosť
moju pozná, žil v tele ako ja,
diabol Ho pokúšal, On neprehral.
Ref: [:Boh je s nami, tak blízko nás. Boh je s nami. Emanuel.:]
2. Ľudia Ho zavrhli, predčasne
súdili, trpel to neprávom,
odpúšťa nám. Trápil sa nado
mnou, zaplatil za hriech môj,
zomrel namiesto mňa, a ja
smiem žiť.
88. Tam pred Tvoju
Ref: Tam, tam pred Tvoju
svätú tvár, kde mi vravíš, mám
ťa rád, tam sa večer ponáhľam. Tam, keď tam stojím v
tichu sám a Tvoj pokrm prijímam, tam sa často modlievam.
1. Odpusť, že zrádzam Tvoje
slová, odpusť, že nepodávam
pohár. Odpusť, že som dnes
brata urazil. Odpusť, že zabúdam na Teba. Odpusť, že nedúfal som v Teba. Odpusť mi,
Pane, lásku nevernú.
2. Vďaka, že odpúšťaš mi
znova. Vďaka, že poznám Tvoje slová. Vďaka, že môžem
znova začínať. Vďaka za bratov
a za sestry. Vďaka, že poznám
koniec cesty. Vďaka, že som sa
vôbec narodil.
Ref: Tam, tam pred Tvoju
svätú tvár, kde mi vravíš, mám
ťa rád, tam sa večer ponáhľam. Tam, som tak šťastný
a nie sám, veď k nám všetkým
prichádzaš, v láske všetkých
objímaš.
89. Tebe patrí chvála
[:Tebe patrí chvála a sláva,
pozdvihnime
svoje
ruky
a chváľme sväté meno.:]
Ref: Lebo ty si Pán, veľké veci
robíš nám, nikto nie je ako Ty,
nikto nie je ako Ty.
90. Teraz príď
[:Teraz príď,:] (5x) príď k nám,
[:lebo viem:], že máš s nami,
so všetkými, nádherný plán.
91. Toto je deň
[:Toto je deň,:], [:ktorý dal
nám Pán.:] [:Veseľme sa,:]
[:i radujme sa v ňom.:]
Toto je deň, ktorý dal nám
Pán, veseľme sa i radujme sa v
ňom. Toto je deň, toto je deň,
ktorý dal nám Pán.
92. Ty odpúšťaš
[:Ty odpúšťaš (2x), každý
hriech, (2x) vyznaný, (2x) a
nespomínaš viac.:]
Ref: [:Biele rúcho dal si nám.:]
93. Ty si mi radosť dal
1. [:Ty si mi radosť dal,:]
Ježiš, Ty si Pán a Kráľ, Ty si mi
radosť dal.
2. vieru ...
4. lásku ...
6. seba ...
3. nádej ...
5. pokoj ...
7. všetko ...
94. Ty si môj Pán
[:Ty si môj Pán,
Ty dvíhaš ma, Ty
krvou z rán, Ty
obmývaš ma.:]
Tak príď a zachráň
ma, ja padám pod
ťarchou svojich vín.
Tak príď a nenechaj ma tam,
tak príď a naplň svoj chrám.
95. Ty si najvyšší
[:Ty si najvyšší, Ty si Pán. To,
čo mám, Tebe ponúkam.:]
[:Obnov ma svojim Duchom
Svätým, nech ako Ty stále
svietim.:]
96. Ty si nás vytrhol, Pane
1. Ty si nás vytrhol, Pane, z
pút hriechu i od seba samých a
Kristus, stanúc sa bratom, nás
naučil denne volať k Tebe.
Ref: [:Abba Otče,:] Abba, Abba
Otče, Abba Otče.
2. Cirkev je ako strom života,
ktorý má korene vo večnosti.
On preniká našu všednosť a
zjavuje všetkým ľuďom seba.
3. Boh hojným darcom je života, On oslobodil všetkých od
smrti. On privinul si nás
k sebe, a tak sme sa stali jeho
deťmi.
4. Všetci sme bratia a sestry,
všetci sme jedna veľká rodina.
Tú pravdu nič nezatemní, bo
teraz už nastala jej hodina.
97. Ty si, Pane
Ty si, Pane, stále pri mne, ja
Ťa však necítim. Ty sa mi
ukazuješ, ja Ťa však nevidím.
[:Moje zatvrdlivé srdce nepustí
Ťa k sebe, moje oči od mamony sú zaslepené. Daj mi dole
závoj z očí, by som Ťa uvidel a
za Tebou, ó, môj Pane, vždy
rád som šiel.:]
98. Ty si Pánom
[:Ty si Pánom (2x),Ty si Kráľom
(2x), ó, Kráľom je Boh.:]
2. Prečože slza trbliece sa v
tvojom oku zas, hľa ruka ruku
prepletá a sŕdc nám vraví hlas.
Ref: Pozdvihnime svoje srdcia,
pozdvihnime svoje dlane (ó,
aleluja), postavme sa pred tvár
Pána a velebme Ho!
3. To lúčenie len časné je, však
večný je náš cieľ, tam všetci
raz sa zídeme, kto za pravdou,
láskou šiel.
99. Ty si ten Boh
[:Ty si ten Boh, ktorý planie
zošli oheň na nás, Pane.:]
102. Vďaka rodičom
1.
Vďačiť
ti
chcem, mama,
za nežnosť a za
lásku, ktorú si
mi dala, vďaka
aj za život môj.
Ukryla si v srdci
každé trápenie a bôľ, všetko si
mi dala aj ten milý úsmev tvoj.
[:Ty si ten Boh, ktorý horí, Ty
si ten, čo rany hojí. Počuť
krídla holubice, bude ako na
Turíce.:]
100. Už som nové stvorenie
Už som nové stvorenie, už viac
niet odsúdenie, Boh mi dal
milosť pred Ním stáť. Srdce mi
preteká, môj lásky cit sa
vzmáha, Boh mi dal milosť
pred Ním stáť.
[:Preto vždy chválim Ťa, áno,
vždy chválim Ťa, preto vždy
spievam: Všetko v Tebe mám.
Radosť, ktorá nekončí, s radosťou duch môj svedčí. Boh mi
dal milosť pred Ním stáť.:]
101. Valčík na rozlúčku
1. Prečože máme opustiť, čo
každý z nás má rád, prečo sa
máme rozlúčiť bez viery na
návrat.
Ref: To nie je, nie je lúčenie,
hoc chveje sa nám hlas, sme
navždy v láske spojení a zídeme sa zas.
Ref: Vďaka za to, že si mi dala
život, zatiaľ čo ty si mala len
bolesť. Teraz, moje srdce ti volá, mama, vďaka ti za lásku.
2. Aj keď možno zajtra nebudem už pri tebe, svetlo tvojej
lásky bude žiariť vždy vo mne.
3. Vďačiť ti chcem, otec, za
kríže a za strasti, ktoré si pre
mňa znášal, vďaka, otec, za
všetko. Nikdy nezabudnem, nikdy, otec, na teba, že si sa o
mňa staral a že si mi dal chleba.
Ref: Vďaka za to, že si sa pre
mňa trápil, hoci neraz bolo ti
priťažko. Teraz, moje srdce ti
volá, otec, vďaka ti za lásku. 2.
4. Vďačiť vám chcem teraz,
vďačiť vám chcem, rodičia, že
ste ma vychovali, že ma máte
vždy radi.
103. Vďaka Ježiš
Vďaka Ježiš, vďaka za dnešný
deň, vďaka Ježiš, s Tebou prežiť
ho chcem. Vďaka Ježiš, že mi
lásku dávaš, volám Abba, Abba
Otče, volám Abba, Abba Otče.
2. Máme liek na všetky problémy. Uvidíš, že tvoj život sa
zmení. Celý deň sa usmievaj
len, veď predsa šťastným
chceš byť, s radosťou sa vždy
každému daj, na problémy viac
nespomínaj.
104. Velebiť Ťa budem
1. [:Velebiť Ťa budem, Pane,
Hospodin a Kráľ môj, chváliť
Teba, Boha Spasiteľa svojho.:]
3. Pozri sa, veď život je
krásny, usmej sa a niet tu
prekážky. Radostí je na svete
dosť, nemrač sa a nebuď
smutný. Pri nás život nie je
nudný, tak poď k nám, spolu s
nami spievaj.
2. [:Ďakovať Ti budem, Pane,
Hospodin a Kráľ môj, chváliť
Teba, Boha Spasiteľa svojho.:]
3. [:Tebe spievať budem, Pane,
Hospodin a Kráľ môj, chváliť
Teba, Boha Spasiteľa svojho.:]
105. Viac lásky, viac moci
Viac lásky, viac moci, viac
túžim Teba mať. Viac lásky,
viac sily, viac túžim si vziať.
Teba chváliť chcem celou silou,
Teba chváliť chcem mysľou
celou, Teba chváliť chcem
srdcom celým, Ty si môj Pán,
Ty si môj Pán.
106. Vidíš len schmúrenú tvár
1. Vidíš len schmúrenú tvár,
všade je bolesť a žiaľ. Pozri sa,
pozri na nás, aká to radosť je v
nás. Smútok zahoď a pridaj sa
k nám, s Ježišom nikdy nie si
tak sám.
Ref: Boh je Pán, Boh je Pán,
my sme Jeho deti, Boh je Pán,
Boh je Pán, radujme sa všetci.
[:Aha, aha, aha, jé.:]
107. Vykupiteľ žije
1. Vykupiteľ žije, Ježiš, Boží
Syn. Baránok Boží, Mesiáš,
svätý, jediný Boh.
2. Ježiš, Spasiteľ môj, drahé
meno máš. Baránok Boží,
Mesiáš, zabitý pre hriešnikov.
Ref: [:Ďakujem Ti, Otče, že si
nám svojho Syna dal a zanechal si svojho Ducha, čo Tvoje
dielo v nás koná.:]
3. Keď raz vstanem v sláve,
uzriem Tvoju tvár. A budem
slúžiť Tebe, Pane, na veky
vekov. Amen.
108. Vyvyšujem Teba Pane
Vyvyšujem Teba, Pane, nad
týmto dňom. Vyvyšujem Teba,
Pane, nad každým človekom.
Vyvyšujem Teba, Pane, nad
všetkým, čo stvorené je. Vyvyšujem Teba, Pane, nad svojím
životom.
[:Vyvyšujem Tvoje meno nad
každé meno.:] (4x)
109. Vždy je s nami Tá
1. Vždy je s nami
Tá, čo viem, že
ľúbi moje srdce,
ruky, moju tvár.
Vždy je blízko Tá,
čo viem, že chráni každý úsmev,
čo mi život dal.
Ref: Ty nás vítaš
v chráme plnom
lásky, na tom Tvojom tichom
nádvorí. Čakáme Ťa každú chvíľu, prosíme Ťa, daj nám silu,
[:Mária, Ty naša Kráľovná.:]
2. Spojme svoje hlasy v jednu
pieseň, ktorá všetky srdcia
otvorí, silu viery mladosť naša
nesie a s ňou naše pevné názory.
110. Zdravas, Kráľovná
Zdravas, Kráľovná ruženca,
si matkou Pána Ježiša, od
anjela pozdravená, pros za nás
u svojho Syna.
111. Zídení
Zídení ako rodina sme spolu
pred Tebou. Jednotní spievame
zo srdca Kráľovi kráľov.
Nech znie: Abba
Otče, vzácny si
pre nás. Nech
znie: Abba Otče,
sväté meno máš.
112. Zlož svoju starosť
[:Zlož svoju starosť na Pána:]
a On sa už postará!
[:Nebudem sa báť, lebo Ty si
so mnou, nebudem sa báť, Pane
môj!:]
113. Zvelebujte Pána
1. Zvelebujte Pána, ľudské srdcia ako zvony, padni na kolená
pred ním, človek ubiedený.
Ref: On osuší tvoje slzy, v trápení ťa neopustí.
2. U jeho nôh padni v prach,
lebo je Boh všemohúci. Nemá
hraníc Jeho múdrosť svätý,
svätý, plný lásky!
Ref: Spievaj Pánu zem, vzdávaj
chválu Pánu, všetko s nami.
Ukazovačky
114. Ak si šťastný
1. [:Ak si šťastný a vieš o tom,
zatlieskaj.:] Ak si šťastný a
vieš o tom ukáž nám to aspoň
potom, ak si šťastný a vieš o
tom, zatlieskaj.
2. Zadupaj ... 3. Zalúskaj ...
4. Urob drep.. 5. Chyť si nos..
6. Krič: Ahoj! 7. Krič: Ježiš!
8. Zamňaukaj.. 9. Zabrechaj..
10. Zopakuj to ešte raz.
115. Aleluja šaba laba
1. [:Aleluja šaba laba labambam.:] (3x) Amen, amen.
2. Ježiš zomrel a zmŕtvych
vstal...
3. Svojho Ducha nám On dal...
4. Božie slovo zanechal...
5. Ježiš žije a príde zas...
6. Všetci sme jedna rodina...
116. Či si veľký a či malý
Či si veľký a či
malý, taký
akurát, Boh Ťa
má rád!
Či si tučný a či
chudý, taký
akurát, Boh Ťa
má rád!
On
On
On
On
ťa miluje, keď sa smeješ,
ťa miluje, aj keď plačeš,
ťa miluje, keď sa mračíš,
ťa miluje, aj keď spíš.
Je to jedno, jak sa cítiš a jak
vyzeráš, [:Boh ťa má rád!:]
117. Dávaj pozor
1. [:Dávaj pozor malé oko, kam
hľadíš.:] Pán sa z neba pozerá,
aká je tvoja viera. Dávaj pozor
malé oko, kam hľadíš.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
...
...
...
...
...
...
malé
malý
malá
malá
malé
malý
ucho, čo čuješ.
jazyk, čo vravíš.
ruka, čo robíš.
noha, kam ideš.
srdce, čo ľúbiš.
človek, aký si.
118. Hlava, ramená, kolená
Hlava, ramená, kolená, palce,
kolená, palce, kolená, palce.
Hlava, ramená, kolená, palce,
oči, uši, ústa, nos.
119. Jsem v Boží armádě
1. Jsem moc malý, abych byl
vojákem, jezdil na koni s puškou, bodákem. Jsem moc malý,
abych byl vojákem, [:jsem v
Boží armádě.:] (3x)
Jsem moc malý, abych byl
vojákem, jsem v Boží armádě.
2. Jsem moc malá, abych se
vdávala, děti chovala, plínky
máchala. ...
3. Jsem moc malý, abych byl
pilotem, létal v oblacích, jezdil
trabantem. ...
4. Jsem moc malý, abych byl
biskupem, hříchy odpouštěl,
světil yzopem. ...
120. Keby som bol kengurou
Keby som bol kengurou, priskákal by som k Tebe hneď.
Keby som bol pavúkom, ušil by
som Ti krásnu
sieť. Keby som
bol motýľom, ja
chválil by som Ťa
za každý kvet.
No ja som rád, aký som a za to
Ti dnes ďakujem. Ty si stvoril
svet a v ňom stvoril si mňa
a vďaka Ježišovi som dnes
Božie dieťa. No ja som rád, aký
som a za to Ti dnes ďakujem.
121. Keď Duch Boží
1. [:Keď Duch Boží ma naplní,
jak Dávid spievať chcem.:]
[:Jak Dávid:] (3x) spievať
chcem.
2. ... tlieskať
4. ... plesať
6. ... dupať
3. ... skákať
5. ... smiať sa
7. ... tancovať
122. Keď Pán Ježiš bol maličký
Keď Pán Ježiš bol maličký nikdy neleňošil. S Matkou Božou
i s Jozefom usilovne robil. Tu
hobľoval, tu piloval, tu vlničku
zvíjal, vodu nosil, drevo rúbal
i klince pribíjal.
123. Krok sem, krok tam
Krok sem, krok tam, Ježiš ma
miluje! Napravo a naľavo, nech
to každý vie. Zadupaj, zatlieskaj, srdce láskou zahorí. Chyťme sa za ruky, veď v Láske
sme jednotní.
124. Kto je Pánom džungle
Kto je Pánom džungle hu-hu,
kto Pánom vody bubla-bublabubla, kto je Pánom vesmíru i
Pánom mojim. Poviem Vám to:
J e ž i š – Ježiš je Pánom
mojím, On je Pánom vesmíru,
džungle i vody, bubla-bublabubla-žblnk.
125. Kto stvoril
1. Kto stvoril žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy, žmurkajúce hviezdy? Kto stvoril žmurkajúce hviezdy?
Náš Otec
Boh!
2.
3.
4.
5.
...
...
...
...
vlniace sa more ...
lietajúce vtáčky ...
skákajúce žabky ...
pichľavého ježka ...
6. ... našu dobrú mamku ...
7. ... teba, jeho i mňa ...
126. Pane Bože, Tebe spievam
Pane Bože, Tebe spievam,
tlieskam tučnými rúčkami. Pane
Bože, čuj jak spievam, pozri
aký milučký som.
Ďakujem Ti, Bože dobrý za obe
moje krivé nohy. Za môj nos a
pehy na ňom. Za to že si
mojím Tatom!
127. Prežívam radosť
1. Prežívam radosť, radosť v
srdci svojom. [:Kde? V srdci
svojom.:] Prežívam radosť, radosť v srdci svojom, v srdci
svojom ju mám.
Ref: [:Som taký šťastný, tak
veľmi šťastný, že Ježiša už v
srdci svojom mám.:]
2. Pokoj ... 3. Lásku ...
4. Nádej ... 5. Vďaku ...
128. V mene Otca
V mene Otca i Syna i Ducha
Svätého, tak možno najľahšie
modliť sa k nemu, [:k Otcovi,
čo z neba sa na nás usmieva a
nebo priblížiť svojim deťom
chce.:]
Piesne cez deň
Piesne pred jedlom
129. Ranná pieseň
1. Keď sa budia ranné zore,
Tebe Pane zem i more, piesňou
vďaky úctu vzdáva, buď Ti,
Bože, večná sláva.
131. Bože náš, Otče náš
1. Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, [:keď si nám dal
zuby,:] dajže nám aj chleba.
2. Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, [:keď si nám dal
chleba,:] požehnať ho treba.
3. Bože náš, Otče náš, z vysokého neba, [:keď si nám dal
chleba,:] poďakovať treba.
2. Človeka, čo pevne verí,
obsyp darmi pevnej miery,
stvoreného z útrob hliny, do
nebies veď domoviny.
3. Sotva oči pretrieť stačí, už
sa svätým krížom značí, už Ťa
vzýva tuná dolu, odovzdaný
v Tvoju vôľu.
4. Bože veľký, Bože mocný,
buď nám všade nápomocný,
[:bez Teba nám sila hasne,
buď pri nás, ó, svetlo jasné.:]
130. Večerná pieseň
1. Všetky naše denné činy,
prijmi, Bože, v blankyt sivý,
a keď spánok oči skalí, nech Ťa
náš sen vrúcne chváli.
2. Oddiaľ nočné nepohody,
zažeň ruku ktorá škodí, maj
nás v láske na starosti, Bože
dobrý, odpusť zlosti.
3. Anjelom, čo ľudí chránia,
prikáž tu stáť do svitania, aby
sme jak stromov listy, pod
oblohou spali istí.
4. Bože veľký, Bože mocný,
buď nám všade nápomocný,
[:bez Teba nám sila hasne,
buď pri nás, ó, svetlo jasné.:]
132. Otče náš, Všemohúci
Otče náš, Všemohúci Pane,
otvor nám svoje štedré dlane,
[:zveme Ťa ku našemu stolu,
prisadni, budeme jesť spolu.:]
133. Poďme jesť
Poďme jesť, Pán nás volá,
poďme jesť, môžeš jesť pri
Jeho stole koľko chceš. On
tisíce nasýtil, víno z vody učinil,
teraz volá všetkých hladných:
poďme jesť! Ham, ham.
Lyžičky štrngajú a zúbky hryzkajú, polievku i mäsko, spapkáme my všetko.
V žalúdku
nám
žaby skáču od
hladu, zdvihnite
nám vy kuchárky
náladu.
134. Questa familia
[:Questa familia ti benedice, ti
benedice Signore.:]
(Táto rodina Ťa chváli, Pane.)
Piesne po jedle
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj.
135. Vďaka Ti
Vďaka Ti, dobrý Bože, vďaka,
štedro dáš, čo len duša žiada.
[:Ďakujte s nami všetky tvory,
ďakujte, veď Pán Boh je dobrý.:]
139. Chlieb Ti a víno
Ref: [:Chlieb Ti a víno prinášame, prijmi tie dary, prosíme.:]
136. Za chleba dar
[:Za chleba dar, za práce zdar,
Ti, Bože, ďakujem.:]
1. Mám prázdne ruky, Pane, že
skutkom som ich nenaplnil.
Mám ťažké nohy, Pane, k blížnemu som sa nepriblížil.
2. Mám nemé ústa, Pane, veď
súcit svoj som nevyslovil. Mám
choré oči, Pane, pred biednym
som ich neotvoril.
3. Mám v srdci bolesť, Pane, že
som Ťa v blížnych neobjavil.
Mám veľkú túžbu, Pane, bys'
láskou srdcia nám naplnil.
Liturgické piesne
137. Agnus Dei
[:Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.:]
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, [:dona nobis pacem.:]
(3x)
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, [:dona nobis pacem.:]
(3x)
(Baránok Boží, ktorý snímaš
hriechy sveta, zmiluj sa nad
nami. Baránok Boží, ktorý snímaš
hriechy sveta, daruj nám pokoj.)
138. Baránok Boží
[:Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.:]
140. Nesieme, Pane
Nesieme, Pane,
chlieb a víno,
nesieme celý
život náš. Nesieme, Pane,
chlieb a víno
a hľadáme
Tvoju tvár,
Tvoju tvár,
Tvoju svätú tvár.
141. Odpusť
[:Odpusť mi, Bože, v zranenom
človeku, odpusťte mi všetci vy.
Ľutujem za všetko, je to moja
vina.:] (3x)
142. Otče náš
Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje,
príď kráľovstvo Tvoje. Buď vôľa
Tvoja ako v nebi, tak i na
zemi, chlieb náš každodenný
daj nám dnes a odpusť nám
naše viny, ako i my odpúšťame
svojim vinníkom a neuveď nás
do pokušenia, ale zbav nás
zlého.
143. Pane zmiluj sa
[:Pane, zmiluj sa.:]
[:Kriste, zmiluj sa.:]
[:Pane, zmiluj sa.:]
144. Prijmi tieto naše dary
1. Prijmi tieto naše dary, Pane,
ukry sa vo víne a chlebe. Nech
sa naša túžba skutkom stane,
tieto dary nesieme z lásky ku
Tebe.
2.Táto obeť je obeťou všetkých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa Tvojich príkazov vždy
chcú žiť, nikto, Pane, nemôže
Teba nahradiť.
145. Svätý, svätý I.
[:Svätý:] (4x) je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem Tvojej slávy.
[:Hosana:] (3x) na výsostiach.
Požehnaný, ktorý
v mene Pánovom.
prichádza
[:Hosana:] (3x) na výsostiach.
146. Svätý, svätý II.
[:Svätý:] (3x) je Pán Boh všetkých svetov. Plné sú nebesia
i zem Tvojej slávy.
[:Hosana:] (5x) na výsostiach.
Požehnaný, ktorý
v mene Pánovom.
prichádza
[:Hosana:] (5x) na výsostiach.
147. Túžim priniesť na oltár
1. Túžim priniesť na oltár život,
čo v sebe mám. Tvojou láskou
zlomený chcem Ťa chváliť, môj
Pán. Chcem Ti vydať práve
dnes každú časť života. Viem,
že prijmeš každý dar zlomeného srdca.
Ref: Povedz, čo Ti smiem dať,
čo priniesť Ti smiem. Si môj
láskavý Kráľ, ja len miznúci
tieň. Ježiš, viac nemám slov,
pieseň doznieva tiež. Aj keď
nehodný som, chcem Ti niečo
priniesť, možno len tichý plač,
len bolesť, čo mám. Svoju
hĺbku srdca Ti dám, môj láskavý Pán.
2. Kvôli Tebe dýchať smiem,
môj dlh splatil si sám, život
svoj si za môj dal, bol to
víťazný plán, sňal si hanbu
z mojich pliec, bol to posledný
boj. Otvoril si bránu nebies,
dnes som iba Tvoj!
148. Zvelebený si Bože
Zvelebený si Bože, naveky,
z Tvojich rúk všetko máme.
Zvelebený si Bože naveky,
- chlieb Ti tu prinášame.
- víno Ti prinášame.
- dary Ti prinášame.
Download

Ref - Webnode