PETRŽALSKÉ NOVINY
R
6. 4. 2012 • ročník 18 • číslo 7
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Sme tu pre vás
Petržalské noviny sú závislé len od
vašej vôle. Ak máte otázky na kompetentných – pýtame sa za vás. Ak máte
problémy – snažíme sa dotlačiť zodpovedných k ich riešeniu. A ak niekto
kalkuluje s naivitou Petržalčanov –
snažíme sa mu dostať na kobylku.
V tomto čísle PN sme sa o to
pokúsili viac ráz.
Kde zaparkujeme
autá?
Parkovanie z pohľadu obyvateľov,
ich postrehy, názory, návrhy
strana 11
Čo sa babe chcelo,
to sa babe snilo
V Petržalke sa pred dvoma týždňami
zablýskalo. Nie od žiadaného dažďa,
ale projektovanej 25-poschodovej
budovy v blízkosti Sadu Janka Kráľa.
strana 12
Stavba, ktorá provokuje, uráža, ponižuje a - triumfuje!
Je ešte v Petržalke stavba, ktorá by
vzbudila také rozhorčenie a nevôľu
obyvateľov a zároveň vyjadrovala
ich bezmocnosť čeliť privátnej a úradníckej svojvôli?
strany 13-14
Zbaviť sa zlého
Dnes ráno na zastávke autobusu sa z hlúčika ľudí
yčlenil jeden človiečik a vyložil si na lavičku kufrík...
vyčlenil
...O
tvoril, skontroloval obsah,
drmoliac si čosi popod
fúzy. Mal tam vzorne do obrúska a
igelitového vrecka zabalenú desiatu,
fľašku vody a škatuľky liekov. Tých
škatuliek bolo dosť veľa. Človek si
zopakoval obsah, hlučne pribuchol
kufrík, a o pár sekúnd ho znova
otvoril. Skontroloval obsah, zopakoval polohlasom, zavrel. A o niekoľko sekúnd zase znova. Svoj úkon
zopakoval asi päťkrát. Čím vyvolal
záujem svojho okolia. Smiech i posmech. Posmechu bolo viac.
„Tomu dobre j...“ poznamenal nejaký chlapík taký zdravý, až sa mu od
huby prášilo.
Človek so skontrolovaným kufríkom nastúpil do autobusu a niesol
si svoj osud ďalej. Tí rozveselení
ľudia, ktorým nič nechýbalo viac
ako súcit, sa tiež rozišli za svojimi
povinnosťami.
Rozmýšľala som, aký drobný rozdiel je v slovách smiech a posmech.
A aký priepastný v ich význame.
Grotesky, plné smiešnych nešikovných čaptavých mužíčkov, nás
už dlho rozveseľujú. Sály vždy burácali smiechom, pretože umenie
má tú moc spojiť prežívanú emóciu.
Smiechom, nie posmechom! Naopak, vľúdnym spolucítením.
Kde sa v nás stráca, kam sa predáva duch, keď na inakosť alebo ľudský
nedostatok reagujeme tak nízko?
Aké je to len smiešne, vidieť niekoho padnúť, rozbiť si nos, udrieť sa,
pošmyknúť sa! Priam do popuku je
počuť, ako sa niekto trápi nad tým,
čo ja zvládam ľavou zadnou. Najlepšie, ak je ten neborák rovno na hlavu!
Čo sa to vtedy v nás tak preukrutne
raduje?
Podľa posledného sčítania obyvateľstva Slovenskej republiky žije
medzi nami šesťdesiat percent ľudí
hlásiacich sa ku katolíckej viere.
Predpokladám, že sa tých viac ako
dva a pol milióna ľudí každý deň
modlí Otče náš. A prosí Všemohúceho, aby nás zbavil zlého. Len či si
to všetci tí prosebníci uvedomujú
– že nežiadajú vyššiu moc, aby ich
zbavila zlého zvonka, ale z ich vlastného vnútra. Zlého v nás!
Lebo na tej zastávke autobusu
z desiatich prizerajúcich sa som veru
nenarátala šiestich s láskavým vľúdnym súcitom voči človeku, ktorý nemal všetkých pohromade.
Gabriela Rothmayerová
foto archív redakcie
2 • 6. 4. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Veľkonočný koncert
K sviatočným veľkonočným dňom
žiaci hudobného a literárno-dramatického odboru ZUŠ Jána Albrechta
pripravili slávnostný koncert pre
rodičov a príbuzných.
Nápaditou hudobnou inšpiráciou rozmanitého repertoáru zaujali žiaci počnúc najmenšími adeptmi 1. ročníka
v hre na klavíri, flaute, husliach a speve.
Skladba J. Melkoviča V cirkuse v podaní
flautistky H. Gajdošovej vystihla veselú,
radostnú náladu. Technicky kvalitnou
prípravou sa predstavila malá huslistka E. Ivanusychová v sonátovej časti
Allegro od G. Ph. Telemanna. Klaviristi
z 1. ročníka D. Fančovič a J. Blaho zahrali drobné skladbičky etudu, menuet, pieseň. Účinkujúci speváci vekovo
zaradení do 2. stupňa prekvapili interpretačnými vlohami a hlasovými
dispozíciami. Perspektívne sa prejavili i mladšie speváčky H. Ábelová,
M. Kačuráková. Pieseň Elisy z muzikálu
My fair lady sugestívne interpretovala
L. Molčányová z triedy Mgr.art. Ľ. Hudecovej. Aria z opery Xerxes G. F. Händla,
Pur dicesti A. Lottiho, piesne slovenských skladateľov M. Sch. Trnavského
a B. Urbanca zazneli vo vynikajúcom
podaní O. Šoltésa a J. Pechovej z triedy
ped. D. Tóthovej. Žiaci LDO, symbolickí
zajačikovia, uvádzali program celého
podujatia.
(bd)
Zapojte sa do súťaže
Mladí Bratislavčania, študenti základných a stredných škôl, môžu prostredníctvom umenia vyjadriť svoj názor na
každodenný život v hlavnom meste.
Mládežnícky parlament v spolupráci
s bratislavskou samosprávou už po
piatykrát spúšťa projekt Bratislava objektívom mladých. Tínedžeri môžu
svoje pocity vyjadriť pomocou fotoaparátu, ceruzky či štetca. Súťažiť budú
v troch kategóriách: Prečo ťa baví byť
Bratislavčanom? Prečo ťa nebaví byť
Bratislavčanom? a Kedy by ťa bavilo
byť Bratislavčanom?. Jednotlivé práce
študentov budú už tradične vystavené
počas Dňa otvorených dverí samosprávy na Hviezdoslavovom námestí
v tretiu aprílovú sobotu v pristavenom
autobuse dopravného podniku. Víťazov diel určí hlasovanie, do ktorého sa
bude môcť zapojiť každý návštevník
autobusu. Súťažné práce môžu záujemcovia priniesť osobne do 13. apríla
na pracovisko prvého kontaktu Front
Office bratislavského magistrátu, alebo
ich poslať elektronicky na adresu jakub.
[email protected]
(SITA)
Zelená linka: 02/63 820 158
Spýtali sme sa Františka Gutha z m. p. VPS: Využívajú
Petržalčania možnosť telefonovať na Zelenú linku?
Vedia o nej?
„Z
elenú linku využívajú
väčšinou
starší obyvatelia a tí, ktorí
nepracujú s internetom.
Volajúci si často myslia, že
niekto sedí pri telefóne a
hneď bude aj odpovedať,
ako a kedy vyrieši predostreté požiadavky. Dá sa to
vyrozumieť zo zanechaného odkazu. Určité sklamanie, že musia počkať na
odpoveď do najbližšieho
pracovného dňa, je v poznámke, že asi z toho opäť
nič nebude. Linku využívajú
Petržalčania pomerne často
(3 - 4 volania na odkazovač
denne). Každé ráno odkazy prehráme a postúpime
ich zodpovedným pracovníkom na riešenie. Ak sa
dá, tak veci riešime ihneď,
alebo informujeme autora
Petržalka
začala zverejňovať
zoznam platičov
dane za psa
požiadavky o možnom riešení. Tak to bolo napr. pri
vianočných stromčekoch na
Mamateyovej ulici, na ktoré
nás upozornila obyvateľka MP VPS riešil obratom ich
odvoz a zoštiepkovanie.
Obyvatelia často poukazujú aj na divoké skládky,
ležoviská bezdomovcov, na
znečistené pozemky, ktoré
často patria medzi tie, ktoré
M
estská ča
časť Petržalka začala zverejňovať
prehľad platičov dane za psa.
V zozname evidovaných
psov
evido
podľa jednotlivých
ulíc, byjednotlivý
tových domov, plemena a
známky sa občan dozvie, či si
daňovník splnil daňovú
povind
nosť a zároveň ide
id o informáciu pre obyvateľov,
obyvateľo ako je to so
psami v ich byto
bytovom dome či
konkrétnom vchode. Občan
si túto informáciu nájde na
webovej stránke mestskej
časti www.petrzalka.sk v
sekcii Oddelenie životného prostredia ako aj v sekcii Oddelenie finančné.
(http://www.petrzalka.sk/
index.php?id_menu=
73002).
Podľa prvých ohlasov obyvatelia – zodpovední psičkári
nie sú zverené MP VPS.
V poslednom čase, aj keď
máme spracovaný harmonogram riešenia, sme vyhoveli dlhodobej požiadavke
obyvateľov z okolia Haanovej ulice vo veci lavičiek a
košov. Hneď na druhý deň
po stretnutí so žiadateľkou
pani Szabovou sme spravili
nápravu. Ulicu využívajú
obyvatelia na prechádzky s
kočíkmi a slúži aj ako promenáda pre starších obyvateľov z Poloreckého či pre
zverencov zo zariadenia
Kampino.
Dlhší čas požadujú občania lavičky aj v blízkom
okolí na Mamateyovej ulici.
Je to exponované miesto
stretávania sa ľudí vo voľnom čase. To nás presvedčilo, že treba okamžité
riešenie. Takýchto a podobných podnetov máme viac,
ale nechcem, aby to vyzeralo ako chválenie sa niečím,
čo je pre náš podnik samozrejmé. MP VPS ďakuje
všetkým, čo nás informujú,
upozornia na nedostatky
či konkrétny problém aj na
Zelenej linke. Preto bude
fungovať aj naďalej a zostane osvedčeným prostriedkom rýchlej komunikácie
s obyvateľmi.“
(mg)
sú prekvapení, že napriek
oveľa väčšiemu počtu psov v
ich vchode bytového domu,
platí za svojich štvornohých
miláčikov minimum majiteľov.
V Petržalke evidujeme necelých 5 300 psov, ale nasledujúcich 5- až 8- tisíc ďalších
psov majitelia na tamojšom
miestom úrade neprihlásili.
Mestská časť ročne investuje
do psej infraštruktúry - na
obsluhu košov na psie exkrementy takmer 100 tisí eur čo
je nad rámec povinností samosprávy.
Mestská časť po čase vyhodnotí informácie, ktoré
zistí od obyvateľov a ak to
bude potrebné, navrhne aj
legislatívne zmeny.
(mg)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Zatvorené kontajnerové prístrešky
prispievajú k čistote sídlisk
Neporiadok pod oknami niektorých panelákov pripomína situáciu na košickom sídlisku Luník IX. Nemusí byť však vždy vizitkou jeho obyvateľov!
P
apiere, mikroténové vrecúška, igelitové tašky či PET
fľaše mohol do rohov nafúkať
vietor z blízkych kontajnerov.
Keby boli zatvorené, dalo by sa
tomu predísť.
Dupľovanou zárukou na udržanie čistoty v obývanej časti
Petržalky je oplotenie, zastrešenie a zamykanie prístreškov,
v ktorých sa nádoby na komunálny odpad nachádzajú. Mnohí vlastníci bytov tento krok už
podstúpili. Niektorí z nich požiadali o vykrytie časti nákladov
mestskú časť.
„V rozpätí rokov 2008-2011
sme poskytli dotáciu na osem
novovybudovaných kontajnerových stojísk a tiež na sedem
ďalších, už jestvujúcich, ktoré
sa vlastníci rozhodli zastrešiť
a uzamykať,“ prezradila vedúca odboru životného prostredia
petržalského miestneho úradu Mgr. Jana Jecková. Išlo pritom o slušnú finančnú čiastku.
Na postavenie nových prístreškov alebo rozšírenie jestvujúcich to mohlo byť až 60 % vynaložených nákladov, najviac však
2 656 €. Pri zabezpečení uzamy-
Vyčistili
prírodnú rezerváciu
Medzi najvzácnejšie miesta Petržalky patrí
Starý háj. Na 77 hektárov územia nájdeme
okrem jaseňa úzkolistého či topoľa bieleho
aj plastové fľaše a igelitky.
D
unajský ostrov s bezprostredným okolím radíme
k posledným zvyškom lužného lesa v Bratislave. O tento kus
prírody sme takmer prišli v roku 2004. Vďaka zásahu ochra-
6. 4. 2012 • 3
SÍDLISKO
nárov sa podarilo zastaviť plánovanú ťažbu dreva a o rok
neskôr bola oblasť vyhlásená
za prírodnú rezerváciu. Najmä
v teplejších mesiacoch je vyhľadávaným miestom relaxu. Žiaľ,
kania a zastrešenia už roky slúžiacich prístreškov mohli žiadatelia o dotáciu získať z rozpočtu
mestskej časti 50 % vynaložených nákladov, maximálne však
830 €.
O finančný príspevok môže
mestskú časť požiadať správca
domu, spoločenstvo vlastníkov
bytov a nebytových priestorov,
alebo osoba poverená vlastníkmi bytov. Peniaze pritom samospráva neposkytne vopred,
ale až po ukončení stavebných
prác.
Nie každý vie, že s uzatvorením kontajnerového stojiska sa
spája tzv. ohlásenie vykonávacích prác na stavebnom úrade.
Kto si túto povinnosť nesplní,
poruší stavebný zákon, čo môže vyústiť do pokuty. A možno
práve obava z „papierovania“
brzdí iniciatívu ďalších – hoci
aj poriadkumilovných vlastníkov bytov.
Podľa J. Jeckovej sa údajne
niet čoho báť, naopak, samospráva vychádza Petržalčanom
v tomto smere v ústrety. „Mest-
ská časť vypracovala zjednodušený postup pri vydávaní povolenia na rekonštrukciu starého
kontajnerového stojiska, na výstavbu nového, aj na stavebné
úpravy smerujúce k zastrešeniu a uzamykaniu existujúcich.
Vlastníci bytov, resp. každá
správcovská spoločnosť pôsobiaca v Petržalke nájde návod s postupom na oficiálnej internetovej
stránke petržalskej samosprávy
www.petrzalka.sk. Návod obsahuje okrem stručného vymedzenia pravidiel, povinností definovaných stavebným zákonom
i opatrenia, ktoré pomôžu celý
povoľovací proces zjednodušiť
a urýchliť,“ vysvetlila.
Mestská časť ďalej vypracovala technickú dokumentáciu
pre výstavbu univerzálneho prístrešku, ktorý spĺňa normy Európskej únie. Bezodplatne o ňu
možno požiadať na oddelení životného prostredia.
Na záver treba ešte spomenúť,
že platnosť uznesenia miestneho zastupiteľstva, na základe
ktorého bolo možné o dotáciu
z rozpočtu požiadať, už vypršala.
V krátkom čase by mali petržalskí poslanci rozhodnúť o tom,
ako bude mestská časť svojich
obyvateľov v tomto smere naďalej podporovať.
Alena Kopřivová
Foto autorka
o jeho popularite svedčí aj neporiadok, ktorý po „milovníkoch“ prírody ostáva.
Bratislavské
regionálne
ochranárske združenie (BROZ)
spoločne s pracovníkmi Bratislavskej vodárenskej spoločnosti na konci marca vyčistili p
pás oddeľujúci cyklotrasu
Starohájske rameno. Na akcii
a Staroh
zúčastnili dve desiatky ľudí
sa zúčas
vrátane vvedenia BVS, generálriaditeľa Jaroslava Jakaba
neho ria
podpredsedu Borisa Gregoa podpre
ra. „Aj keď
k sa na prvý pohľad
zdalo, že tam veľa odpadkov
nebude, nakoniec ich bolo požehnane. Vyzbierali sme zhružehnane
ba päťdesiat vriec,“ povedal Andrej Devečka z BROZ. Okrem
igelitiek našli v rezervácii aj
koberce či pneumatiky. Akcia
prebehla v rámci projektu LIFE10 NAT/SK/080 Ochrana
a obnova území NATURA
2000 v cezhraničnom regióne
Bratislavy.
(ld) foto A. Devečka
Veľkonočné
pastorále
Veľká noc, Pascha, Pesah-Pesach; s Mojžišom každoročne
prekročiť Červené more z otroctva na slobodu, v každoročnom Ježišovom ukrižovaní a vzkriesení nachádzať
cestu z hriechu do života. Židovstvo a kresťanstvo akoby
v jednom a totožnom splynuli: vykúpenie je nemožné bez
obetí, nemožno žiť bez viery.
Ako pochopenie a poznanie
si to osvojuje časť ľudstva
v rozjímaní, sklonení hlavy,
pokľaku a pokore, pripomína
v symboloch baránka – nevinnosti, kríža - krutosti a poníženia, sviečky - znamenia
života.
Isteže, jednotlivo, niekto
hĺbavo, niekto len udalostne,
iný ani to, teda vôbec. Alebo
inak. Bez spomienky na bolesť bičovania a zatĺkania klincov, ale vo veselí a hodovaní
z toľko očakávanej zmeny. To
ako prejavy pohanského sviatku príchodu jari. (Trebárs aj so
štipľavým korbáčom upleteným z prútov prebudenej, už
šťavnatej vŕby.) Morenu, pohanský symbol zimy a smrti
sme stihli vyniesť a hodiť do
vôd potokov a riek už pred
dvoma týždňami, je sa prečo tešiť, smiať aj koho šibať
a oblievať. Tento každoročný,
veľkonočný mix duchovného
a svetského, náboženského
a pohanského si generačne
nesieme, odovzdávame, ale
aj meníme.
Veľká noc v srdci prírody, štyri dni na chate... Lacná Veľká
noc - zoznam hotelov na horách s kadejakými bonusmi.
Posledná tohtoročná lyžovačka, kričia inzeráty s centimetrami snehu na svahoch.
V marketoch vajíčka a zajace
z čokolády, šunkové rolády,
drahé parfumy a lacné voňavky, plné nákupné vozíky,
dlhé rady - netrpezlivosťou
vydráždené hady. Koľkože to
bude voľných dní? Vystačí jedivo, pitivo? Počítame: piatok,
sobota, nedeľa, pondelok...
Najväčšie starosti. Zatiaľ ešte
bez zmeny veľkonočnej podstaty.
Peter Poruban
4 • 6. 4. 2012
S P R AV O D A J S T V O / I N Z E R C I A
Objavia sa falošní smetiari?
Deň Zeme
22. apríla si ľudia na celom
svete pripomínajú Deň Zeme.
Pri tejto príležitosti Ministerstvo životného prostredia SR
organizuje akciu Vyčistime
si Slovensko. Do tejto akcie
sa zapojila aj naša škola – ZŠ
Černyševského 8. Žiacky parlament dňa 28. marca 2012
zorganizoval čistenie Chorvátskeho ramena, na ktorom sa
zúčastnilo 24 žiakov, a to žiaci
zo 6.A, 7.A, 9.A, 2 učitelia. Na
úseku od Kauflandu po poštu
na Vlasteneckom námestí sme
vyzbierali 7 vriec odpadu. –
Našou aktivitou sme prispeli k
ochrane životného prostredia.
Žiacky parlament
Poznámka redakcie:
Aj vo vašej škole funguje žiacky parlament? Napíšte nám!
S príchodom Veľkonočných sviatkov sa opäť môžu
pred dverami bratislavských bytov objaviť falošní
smetiari v podobe prešibaných vinšovníkov, želajúcich všetko dobré k Veľkej
noci v mene spoločnosti
OLO, a. s., a pýtajúcich nejaký finančný príspevok.
Spoločnosť OLO, a. s., upozorňuje, že títo gratulanti,
ktorých odev je podobný
„oláckej smetiarskej uniforme“, nie sú zamestnancami spoločnosti. Preto,
ak aj vás prekvapia nezná-
me tváre pred vašimi prahmi, v žiadnom prípade im
nedávajte peniaze a vyzvite
ich, aby sa preukázali služobným preukazom. Bez
nášho vedomia, obyčajne
v období sviatkov, vystupujú v mene spoločnosti
OLO, a. s., a zneužívajú
tak dôverčivosť ľudí, predovšetkým
dobrosrdečných starších obyvateľov.
V prípade, že vás takýto
vinšovníci navštívia, budeme radi, ak nás o tom budete informovať. Skutočné
tváre „vašich smetiarov“,
ktorí sa starajú o odvoz
komunálneho a separovaného odpadu si môžete
pozrieť aj na našej webovej
stránke na: http://olo.sk/
kto-su-vasi-smetiari/.
Inzercia
Kúpim garsónku 1-izb. byt,
3-izb. byt v Petržalke. Platba
v hotovosti. Tel.: 0948 800 829
www.urcenieotcovstva.sk
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Zarábajte s nami.
Tel.: 0905 534 995
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných
slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné.
Platím okamžite. Tel.: 032/65
284 92, 0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
KÚPIME byt v Petržalke, aj
zadlžený tel.: 0917 708 319
SPOZNALI STE SA?
ZNALECKÉ POSUDKY
rýchlo, výhodne,
tel.: 0905 606 016
Ak ste sa spoznali na
fotografiách – zábery sú
z konfirmácie v Rusovciach
v roku 1970 – napíšte nám
do redakcie PN:
[email protected]
Predám alebo prenajmem
garsónku Nám. hraničiarov.
Tel.: 0948 800 829
GLAZÚROVANIE VANÍ
Tel.: 0905 983 602
JÁN POLÁK vodoinštalácie, údržba. Tel.: 0905 627 321
S láskou spomínajú
synovia Vojtech a Emil
s rodinami
KADERNÍCTVO
AKCIA!
svadobné a
spoločenské účesy
odNECHTOVÝ
15 do 30 DESIGN
eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 11 eur
Cena pre dôchodcov
10 eur
NECHTOVÝ DESIGN
ZDOBENIE ZDARMA
KOZMETIKA
www.logie.sk
FRANTI·KA MOLNÁROVÁ
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
LOGIÍ
mobil: 0905 435 187
4. 2012 toto
bude
6 rokov,
aDňa
dÀa22.
22.4.2007
bude
rok,
ão
čo nás
nás navÏdy
navždy opustila
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
ZASKLIEVANIE
od 120 €/m2
s montážou a DPH
VOJTECH MOLNÁR
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj)
Japonská manikúra
13 eur
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
Dňa 12.4.2007
12. 4. 2012 uplynie
3025
rokov,
DÀa
uplynulo
rokov,
ão
čo nás navÏdy
navždy opustil
PETRŽALSKÉ NOVINY
♥ Zosobášili sa
Matričný úrad Bratislava-Petržalka, 31. marca
Peter Láczki – Lívia Kováčiková
Daniel Beňovič – Zuzana Vániková
Ing. Ľubomír Klukan – Júlia Matejovičová
Marcel Sobola – Katarína Štefániková
Antonín Dulínek – Karolína Chmelová
Ing. Branislav Jastrabík – Lenka Hingarová
Martin Dojčan – Janette Molitorová
Peter Čifári – Zuzana Šabíková
Lukáš Fűrbach – Klaudia Lancíková
Svadobné a
spoločenské líčenie
od 10 do 15 eur
Tetovanie obočia
80 eur
KONTAKTY
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albína mobil: 0903 390 913
Nechtový design
Lenka mobil: 0907 385 932
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalka poďakovala
úspešným pedagógom
Od narodenia Jána Amosa Komenského uplynulo 28. marca
420 rokov. Je tradíciou, že v tento deň verejne ďakujeme jeho
nasledovníkom a oceňujeme ich.
N
a slávnostnom podujatí
v CC Centre sa petržalským pedagógom poďakoval
starosta Vladimír Bajan spoločne so zástupcami Romanom Masárom, Martinom
Miškovom a vedúcou odboru školstva, kultúry a športu Veronikou Redechovou.
O kultúrny program sa postarali žiaci ZUŠ Jána Albrechta, ktorí prítomných privítali
Chopinovou klavírnou skladbou Nocturno cis mol.
Školou roka je
ZŠ Tupolevova
Veľkú radosť mal riaditeľ
ZŠ Tupolevova, ktorá sa stala
Školou roka 2011: „Teším sa,
že sme to dostali my, snažili
sme sa už niekoľko rokov a
konečne sa to podarilo. Myslím, že preto robíme veľa a
predovšetkým mám veľmi
dobrý kolektív pedagógov,
ktorí sú naozaj úžasní,“ povedal Mgr. Miroslav Cisár
krátko potom, čo si ocenenie
prevzal z rúk starostu. V konečnom hodnotení zavážilo aj
6. 4. 2012 • 5
DEŇ UČITEĽOV
to, že posledných päť rokov sa
zásluhou pedagógov na Tupolevovej zvyšoval počet žiakov.
Úspechy zaznamenali aj vo
vypracovávaní projektov, napríklad v elektronizácii školských knižníc či v grantovom
programe na podporu netradičného vyučovania.
Ďakovný list starostu
Za vynikajúcu pedagogickú
prácu, výsledky v mimoškolskej činnosti, aktivity súvisiace
s prípravou školských projektov a za pozitívnu mediálnu
prezentáciu školy aj Petržalky
si najúspešnejší učitelia základných a materských škôl
prevzali ďakovný list starostu
Vladimíra Bajana. Ocenenými
sú: Iris Mandelíková (MŠ Bulíková), Miroslava Chachaľaková (MŠ Iľjušinova), Zuzana
Michaleková (MŠ Ševčenkova), Helena Krakovská (MŠ
Turnianska), Viera Krébesová (ZŠ Dudova), Helena Kovalčíková (ZŠ Holíčska), Jana
Rychtárechová (ZŠ Lachova),
Jana Lučkaničová (ZŠ Nobe-
lovo nám.), Mária Sitárová
(ZŠ Pankúchova), Daniela
Vyskočilová (ZŠ Prokofievova), Miroslava Ondrušková
(ZŠ Tupolevova), Libuša Magerková (ZŠ Turnianska)
Nezabudnuteľní učitelia
Vzácnou kategóriou sú pedagógovia, ktorých na základe
výzvy v našich novinách a na
internetovej stránke Petržalky
navrhli bývalí žiaci, rodičia či
bývalí kolegovia. Ocenenie
Učiteľ, na ktorého nikdy nezabudnem, spojené s úctou a
hlbokou vďakou, si prevzala
Alena Szepsiová, Anna Jakubová a Ján Gréger.
V liste, ktorý zaslala jedna
z mamičiek školáka na ZŠ
Pankúchova, sa píše: „Počas
svojho života som sa stretla s
mnohými pedagógmi, sama
pochádzam z učiteľskej rodiny, ale s takýmto prístupom
k deťom, v tom najpozitívnejšom zmysle slova, som sa
ešte nestretla.“ Tou vzácnou
osobou je pre ňu Mgr. Alena
Szepsiová, ktorá trávi s deť-
mi čas aj počas voľna, no jej
výnimočnosť nie je len v mimoškoslkých aktivitách. Podľa
rodičov je to predovšetkým
o prístupe k deťom, k vyučovaniu a v spôsoboch riešenia
problémov. Slovami navrhovateľky: „Pani Szepsiová je
učiteľka, pre ktorú je jej zamestnanie poslaním, ktoré nekončí posledným zvonením.“
Pani Šteflíková aj po rokoch
spomína na Annu Jakubovú, ktorá na Základnej škole
Budatínska učila jej telesne
postihnutú dcérku. „Cítila sa
pri nej veľmi dobre aj vďaka
tomu, že sa jej mimoriadne
aktívne venovala a snažila sa
jej uľahčiť nie jednoduchý život na základnej škole.“ Dnes
je z dievčaťa už gymnazistka
a mama odkazuje: „Pani učiteľke patrí veľká vďaka za nekonečnú trpezlivosť, láskavosť
a ochotu pomôcť spríjemniť
život mojej dcére.“
Ak sa spýtate učiteľov, prečo si vybrali toto povolanie,
mnohí spomínajú na vzory z
detských čias. Ivica Podhradská už 33 rokov pracuje v ZŠ
Lachova. Svoje rozhodnutie
dodnes neľutuje, preto využila
možnosť verejne poďakovať
tomu, kto ju inšpiroval: „Pán
Ján Gréger bol môj učiteľ, neskôr riaditeľ a kolega. Hľadala som si zamestnanie, prežila
som veľkú rodinnú tragédiu a
napriek tomu, že som nebola
celkom zdravotne v poriadku,
prijal ma do zamestnania,
podal mi pomocnú ruku a
naučil ma znovu sa tešiť zo života. Bol nielen vynikajúcim
a obľúbeným učiteľom, ale aj
výborným šéfom, ktorý mal
prirodzenú autoritu a ktorého si kolegovia vážili a mali
ho radi. Nikdy nepovedal,
že na nás nemá čas, vypočul
každého a keď sa vyskytol nejaký problém so žiakom či s
rodičom, vždy ho riešil pokojne, vypočujúc si obe strany,
vždy obhajoval záujem dieťaťa. Jeho práca nebola preňho
povolaním, ale poslaním. Aj
vďaka nemu som zostala pracovať v školstve a snažím sa
byť takou, ako bol on.“
Zavše počuť názory, že si
učiteľstvo nezaslúži vyššie platové hodnotenie, pretože jeho
motiváciou nemá byť zárobok, ale hodnotový ideál. Nie
je to ľahká doba pre ľudí, ktorí
si zvolili prácu za katedrou.
O to viac by sme si mali ceniť
tých, ktorí k nej napriek okolnostiam pristupujú zodpovedne a uvedomujú si, že svojím zverencom môžu okrem
vedomostí darovať aj zdravé
sebavedomie. Všetkým pedagógom, ktorí si profesiu zvolili
pre lásku k deťom a tento cit v
nich ani po rokoch nevyhasol,
aj naša redakcia ďakuje
Autor a foto
Lucia Drevická
6 • 6. 4. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
NA STOPE
Tesne pred uzávierkou novín
Aj v novinách platí zákon schválnosti. Tesne pred uzávierkou sa nahrnie
vždy najviac mailových správ – a po ich prečítaní má redaktor pocit, že
práve tie nesmú chýbať v aktuálnom čísle, pretože sú k veci, k téme, ktorej
sa v čísle venujeme atď.
O
dložiť ich do nasledujúceho čísla, alebo ich zaradiť (hoci aj mimo priestoru,
kam by logicky patrili)? Tak
sme si vymysleli rubriku, ktorá by náš vnútorný problém
mala vyriešiť. Nazvali sme ju
príznačne: Tesne pred uzávierkou novín. A tu sú správy
a maily, ktoré prišli v poslednej chvíli.
Verejné prerokovanie
riešenia parkovania v Petržalke
Do diskusie o parkovaní dostali redakcia i miestny úrad
desiatky názorov, podnetov,
postrehov... A kým sme ich
triedili, časť uverejňovali v PN
a časť posúvali kompetentným, dozrel čas, aby s návrhmi riešenia predstúpili pred
občanov starosta a členovia tímu odborníkov. A verme, že
aj poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí sa dosiaľ v dialógu PN neprejavili. Verejné
prerokovanie riešenia parkovania v Petržalke s obyvateľmi
sa uskutoční na prelome apríla a mája – podrobnosti prinesieme v najbližšom čísle PN a
dátum stretnutia zverejní aj
mestská časť na webovej stránke www.petrzalka.sk a oznam
včas vyvesí aj na vstupe do budov KZP, miestnych knižníc a
vchodov bytových domov.
Vyberáme z pošty
Posielam vám plán, ktorý sa
objavil na vchodoch domov v
okolí MIVA.
V parčíku medzi ZŠ Žehrianska 6, domom Žehrianska 8-14 a MIVOU majú vyrásť garáže. Ak to bude
zrealizované, tak pôjde o bohapustú devastáciu nielen životného prostredia, ale aj architektúry.
Obyvateľ zo Žehrianskej ulice, zástupca vlastníkov
Informácia pre starostu
Chcem vás informovať o zámeroch investorov v lokalite Lúky VIII. Verím, že takéto riešenia nemajú šancu, aby
dostali zelenú. Smelosť takýchto zámerov spojených s
likvidáciou zelene pochopili
investori tak, že jej výklad záleží na úradníkoch. Občania
majú obavu, aby to nepustil
magistrát a vás, pán starosta, nepostavil záväzným stanoviskom do ofsajdu. Verím
však, že aj tam majú na takúto vec triezvy názor. Som za
hľadanie foriem hromadného riešenia statickej dopravy,
ale spôsob, ktorý zahŕňa predaj pozemkov pod garážami,
problém nerieši, vlastnícke
vzťahy to úplne skomplikuje.
B. K.
Odpoveď stihol poslať do
uzávierky aj starosta Bajan:
- Mestská časť Petržalka nemá vedomosť o investičnom
zámere výstavby 72 prízemných garáží v uvedenej lo-
kalite. Nikdy nebol prerokovaný v odborných komisiách
mestskej časti a nebolo k nemu vydané žiadne stanovisko, územné rozhodnutie ani
stavebné povolenie a mestská
časť neeviduje žiadnu žiadosť
stavebníka REAL ADMINISTRATION, s. r. o., o vydanie
územného rozhodnutia, resp.
stavebného povolenia.
Podľa našich dostupných
informácii z katastra nehnuteľností je vlastníkom pozemku parc. č. 2621/1 spoločnosť
Petržalka Plus, s.r.o. Zatiaľ sa
teda nevieme vyjadriť ku konkrétnemu návrhu, keďže ho
nemáme. Umiestnenie navrhovaných garáží však v uvedenej lokalite považujeme za
nevhodné. Je to stabilizované
územie so vzrastlou zeleňou
a vo vnútrobloku. Nesúhlasíme s umiestňovaním stavieb,
najmä dopravného charakteru, vo vnútroblokoch. Tie
majú slúžiť ako oddychová
zóna pre obyvateľov. Umiestnením navrhovaných garáží
by došlo k neúmernému zaťaženiu pozemku. Do uvedeného stabilizovaného územia
nemáme záujem umiestniť žiadnu výstavbu, chceme
predovšetkým zvýšiť kvalitu
existujúcej zástavby územia,
a to výsadbou zelene, prípadne umiestnením otvorených
ihrísk a plôch športových aktivít.
Redakcia PN
Ad: Polyfunkčný objekt Fedinova
Stavebný úrad MČ BratislavaPetržalka ako „prvostupňový“
stavebný orgán, ktorý vykonáva stavebný dohľad na stavbe
Polyfunkčný objekt Fedinova
v prieluke bytových domov,
podal Slovenskej stavebnej
inšpekcii 22. februára 2012
podnet na vykonanie štátneho stavebného dohľadu.
Petržalský stavebný úrad tak
urobil so zámerom čo najzodpovednejšie a najtransparentnejšie riešiť problém
obyvateľov, ktorým novostavba poškodzuje ich majetok
(praskliny v stene atď.). V zamietavej odpovedi inšpekcia
dôvodí úlohami stavebného
úradu zo zákona, ktoré si však
samozrejme plnila a plní dodnes.
„Plne si uvedomujem, v čom
má konať stavebný úrad, a
tak aj koná, avšak Slovenskú stavebnú inšpekciu sme
oslovili ako najvyššiu odbornú inštanciu v štáte pre nezávislé posúdenie problému.
Vážne sa zamýšľam nad tým,
na čo je pre občana úrad,
ktorý nepotrebuje podnety
od občanov a samosprávy a
nereflektuje na problematic-
ké stavby. Ako podpredseda
ZMOS-u budem navrhovať
zrušenie takéhoto úradu,“
vyjadril sklamanie starosta
Vladimír Bajan.
V tejto súvislosti sa mestská
časť zamýšľa nad výberom
stavieb, kde vykonáva štátny
stavebný dohľad Slovenská
stavebná inšpekcia, vzhľadom na to, že vie o štátnom
stavebnom dohľade inšpekcie v Petržalke, ktorý pred časom vykonávala na oveľa menej problematickej stavbe.
Koncom minulého týždňa
petržalský stavebný úrad
zorganizoval na svojej pôde
stretnutie obyvateľov z Fedinovej ulice s investorom
za účelom dosiahnutia dohody účastníkov o tých námietkach, ktoré vyplývajú z
vlastníckych práv alebo iných
práv, ale prekračujú rozsah
právomoci stavebného úradu. Dohodli sa na tom, že
investor dá vypracovať nový
znalecký posudok, ktorý
komplexne posúdi súčasný
vplyv predmetnej novostavby na okolité bytové budovy, ako aj jej vplyv na okolité
stavby v budúcnosti.
Posledná bodka pred uzávierkou
Pátrali sme po ďalších stavbách v Petržalke, ktoré by mohli byť nášľapnou
mínou z rôznych dôvodov. A minulý týždeň sme na jeden problém natrafili:
na miestny úrad prišla žiadosť o stavebné povolenie na stavbu Energeticky
úsporný polyfunkčný bytový dom Lipa, územné rozhodnutie bolo vydané ešte v máji 2010.
Fakty:
1. Stavba je navrhnutá do stabilizovaného obytného územia
na mieste terajšieho pohostinstva Lipa na Daliborovom ná-
mestí - teda do vnútra obytného súboru Dvory V, kde nie je
zabezpečený bezproblémový
dopravný prístup - neexistuje
priame napojenie na miest-
nu obslužnú komunikáciu.
2. Dopravný prístup k novému
bytovému domu je navrhnutý
jednak cez parkovisko na Gercenovej ulici 9 - 13 v predĺžení
jeho stredového pásu smerom
do podzemných garáží objektu popod teleso Petržalského
korza na úkor likvidácie časti
trávnatých plôch a jednak
zo strany od Základnej školy
Nobelovo námestie cez dvor
Základnej umeleckej školy, čo
tiež nie je ideálne riešenie.
3. Problémom je aj dopravný prístup vozidiel stavby na
stavenisko vzhľadom na to, že
navrhovaná stavba sa nachádza vnútri obytného súboru a
nie je priamo napojená na sieť
miestnych komunikácií.
4. Navrhované umiestnenie
bytového domu si vyžiada aj
likvidáciu existujúcej zelene
vysokej hodnoty.
O tejto problematickej stavbe vám prinesieme podrobnejšie informácie v budúcom čísle PN.
Redakcia PN
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
DNIDNI
Ý
OTVORENÝCH
DVERÍ
SAMOSPRÁVY
sprievodné programy
atrakcie
zážitky
6 . 4. 2012 • 7
19. 04. - 22. 04.
2012
kompletný program podujatia
www.bratislava.sk
kompletný program podujatia
www.bratislava.sk
8 • 6. 4. 2012
S O C I Á L N A S TA R O S T L I V O S Ť
Chýbajú
opatrovateľky
aj denný
stacionár
V sociálnom sektore sa pohybuje dvadsať rokov. V Modre rozbiehala mestské centrum sociálnych služieb. Vlani v septembri
nastúpila na post riaditeľky Strediska sociálnych služieb Petržalka
(SSS, pozn. red.). Rozprávali sme sa so Soňou Chanečkovou.
R
ozpočtová
organizácia
zriadená mestskou časťou
zahŕňa dve pobytové zariadenia dočasnej starostlivosti pre
seniorov, osoby v nepriaznivom zdravotnom stave, alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaných
na pomoc inej osoby. Sú sa na
Mlynarovičovej a Vavilovovej
ulici, kde sídli aj krízové zariadenie Domov pre rodičov
s deťmi. Stredisko poskytuje terénnu sociálnu službu v
domácnostiach, formu celodennej starostlivosti alebo len
čiastkovej výpomoci, napríklad
pri donáške liekov či kúpaní a
zároveň zabezpečuje donášku
obedov do domácnosti.
Prečo ste si za svoju profesiu
zvolili práve sociálnu oblasť?
Pomoc človeku v núdzi je
práca o poznaní ľudského trápenia, problémov, ale aj radosti. Krásne i náročné poslanie.
Riešia sa stále nové problémy
so snahou pomôcť ľuďom, aby
zotrvali v spoločnosti ako jej
rovnocenní členovia, prežili
dôstojnú starobu. Je to výzva
a zároveň cieľ.
V akej situácii ste preberali
SSS?
Služba bola na dobrej úrov-
ni a pokračujeme v rozpracovaných aktivitách predchádzajúceho vedenia. Každý riaditeľ
má, samozrejme, svoju predstavu a priority. Určité veci som zmenila, najmä chod
hospodárenia, mzdový poriadok, vnútorne smernice, ktoré
prispejú k skvalitneniu sociálnych služieb.
Vo funkcii ste sedem mesiacov, čím sa zaoberáte v súčasnosti?
Najmä spisovou agendu a
personálnym auditom. Zabezpečenie kvalitnej sociálnej služby sa odvíja od ľudského kapitálu organizácie,
tímu kvalitných pracovníkov.
Najbližšie by som sa chcela
zamerať na zníženie energetických nákladov. Zistili sme,
že veľká časť rozpočtu ide na
vodu a teplo. Rada by som zabezpečila aj počítačové vybavenie a internetový kútik v
oboch zariadeniach. Ocenia
ho mamičky hľadajúce si prácu, ale aj seniori pri kontakte
s blízkymi.
Zodpovedajú
zariadenia
požiadavkám klientov?
Budova na Mlynarovičovej
bola v minulosti kompletne
zrekonštruovaná. Je to veľmi
atraktívne zariadenie, s kúpeľňami v izbách. Vavilovova
je vybudovaná skôr rodinným
štýlom. Za najväčší problém
považujem neprístupné záhrady. Terasy sú poškodené natoľko, že ich ťažko zdravotne postihnutí nemôžu využívať. Ak
by sme vytvorili odpočinkovú
zónu s lavičkami, seniori by v
rámci rehabilitácie mohli vychádzať von. Na Vavilovej je
tiež nefunkčné detské ihrisko.
V súčasnosti tam máme štrnásť detí, ktoré sa v lete nemajú kde hrať.
Požiadali ste už o financie
na tento účel?
Časť záhradníckych úprav,
najmä na Vavilovovej, by sme
chceli urobiť svojpomocne.
Pre Mlynarovičovu potrebujeme grant. Nie je to krátkodobá záležitosť. Už sa tým
zaoberala predchádzajúca riaditeľka a bol vypracovaný projekt. Dotácia od ministerstva
je podmienená 10-percentnou
účasťou mestskej časti. Hľadáme preto model, ako potrebné
prostriedky získať.
Stihli ste uskutočniť zmeny,
ktoré pocítili klienti?
Podarilo sa nám získať dobrovoľníčku, ktorá nás pravidel-
ne navštevuje. V zariadení robí
tvorivé dielne. So seniormi na
Vianoce vyrábala ikebany, pozdravy, predčíta im poviedky.
Rada by som získala aj ďalších.
Niektorí z našich pracovníkov
sú na takúto činnosť preškolení, no nemôžu ju vykonávať,
pretože nám chýbajú opatrovatelia.
Ich nedostatok je dlhodobý.
Ako sa darí získavať nové
sily?
Je to skutočne veľký problém. O pomoc sme požiadali
aj úrad práce, žiaľ, o túto profesiu nie je záujem. Finančné
ohodnotenie ani zďaleka nezodpovedá náročnosti. Aj keď
sú opatrovatelia v štvrtej platovej triede v najvyššom stupni,
mzda vychádza na 389 eur. Dlhodobo nezamestnaní za také
peniaze nechcú pracovať. Radi
by sme požiadali o príspevok
na aktivačné práce. Bola by to
pre nás veľká pomoc, najmä v
zariadeniach opatrovateľskej
služby, ale aj v domácnosti.
Odráža sa personálny deficit v praxi?
V súčasnosti v dvoch prípadoch neposkytujeme požadovanú službu v domácnosti v
plnom rozsahu. Keď nám úrad
práce zverejnil inzerát, prišlo dosť záujemkýň, prijali sme
dve, no počas mesiaca skončili
činnosť. Jednoducho zo dňa na
deň neprišli. K tejto práci musí mať človek vzťah. Ponúkala
som ju nezamestnaným matkám v našom zariadení, záujem neprejavili. Ak to nie je fyzicky náročná práca, snažíme
sa hľadať dôchodkyne, ale aj
v domácnostiach máme 70 %
imobilných občanov.
Do platnosti vstúpila novela zákona upravujúca spôsob financovania sociálnych
služieb. Ako ste na ňu pripravení?
PETRŽALSKÉ NOVINY
Novela uložila obciam povinnosť vypracovať nové všeobecne záväzné nariadenia s tým, že 50 % nákladov
všetkých opatrovateľských služieb si musia občania hradiť.
Platí to rovnako pre pobyt v
zariadeniach, ako aj terénnu
opatrovateľskú službu v domácnosti. Viem, že spoločnosť
nemá finančné prostriedky
na poskytovanie tejto služby,
no obávam sa, že pre skupinu
starších občanov sa stane nedostupnou. Naše pracovníčky
aj dosiaľ dochádzali za osamelými klientmi, ktorí o službu
nepožiadali, aby skontrolovali,
či zdravotne nestrádajú. Služba už bola v súčasných podmienkach pre mnohých finančne neprístupná.
V čom má Petržalka najväčšie
slabiny?
Najväčší problém je, že vozidlá nezodpovedajú potrebám na prepravu ťažko zdravotne postihnutých občanov,
často musíme volať sanitky a
taxíky. Moja predstava by bola vytvoriť denný stacionár s
prepravnou službou. Je tu veľa
chorých, trpiacich alzheimerom či demenciou. Členovia
rodiny ich nemôžu nechať samých, zároveň však potrebujú chodiť do práce a udržiavať
sociálne vzťahy. V súčasnosti na takéto zariadenie nemáme miesto, stacionár si totiž
vyžaduje samostatný vchod.
Perspektívne by sa dali využiť priestory, ktoré prenajímame. Predpokladám, že chýbajú aj prostriedky. Bolo by to
však veľmi užitočné, v Petržalke obzvlášť, pretože populácia
starne a ak sa neprispôsobíme, obávam sa, že o niekoľko rokov budeme musieť riešiť
množstvo žiadostí o umiestnenie do zariadenia pre seniorov. Už dnes ich kapacity nezodpovedajú potrebám.
Autor a foto (ld)
Rozpočet SSS Petržalka na rok 2011
895,281 €
celkový počet zamastnancov SSS Petržalka k 31. 12. 2012 bol
72
z toho počet opatrovateliek v domácnosti
37
SSS Petržalka poskytlo sociálne služby v roku 2011
počet klientov
Zariadenie opatrovateľskej služby
114
Domov pre rodičou a deti
41 z toho 25 detí
Opatrovateľská služba v domácnosti
170
denný dovoz obeda
72
PETRŽALSKÉ NOVINY
6. 4. 2012 • 9
NÁZORY
kadlo. Berme to na vedomie – presvedčil nás, že mladí vedia, akú
chcú mať Petržalku.
1+1=?
Do diskusie o čistote v Petržalke, resp.
o tom, kto má čo robiť a za čo zodpovedať, sme dostali desiatky mailových správ.
Koľko hláv, toľko rozumu – zvykneme
opakovať múdrosť starých rodičov. Do
dnešného čísla PN sme vybrali názory,
ktoré to dokumentujú. A do toho ďalšieho
pripravujeme odpovede a názory tých,
ktorých poslaním je nájsť riešenia.
Nech upratujú nezamestnaní
Oceňujem 11-ročného školáka Lukáša Chovanca, ktorý upratuje okolie panelákov. Považujem to však za totálne zlyhanie VPS,
pretože ak by sa upratovalo tak, ako sa má, tak by tento chlapec
nikdy nevyzbieral 80 vriec odpadu. V Petržalke máme 3 881 nezamestnaných, čo je 4,98 %. Ak z týchto ľudí pracuje pre Petržalku
len 8 ľudí, tak je to úbohé. Štát financuje nezamestnaných, hoci
robota pre 100 ľudí pri čistení Petržalky by sa našla. Všetko by sa
skvelo čistotou, ak by ste ich nasadili na aktivačné práce. Dovoľujem si požiadať VPS, aby venovali pozornosť čisteniu Petržalského korza a celkovo oblasti Dvory. Mám totiž pocit, že sa o to nikto
nestará a všetko je zanedbané. Ja som už pár vriec dobrovoľne
vyzbieral. Nemienim však donekonečna suplovať prácu za niekoho, kto je za to platený. Pre Petržalku pracuje osem ľudí. ,,Dnes
čistia od snehu petržalské terasy a chodníky, inokedy odhrabúvajú jesenné lístie alebo kosia pozemky,“ povedala hovorkyňa Petržalky Mária Grebeňová-Laczová. Využívajú ich aj v kultúrnych
zariadeniach a v sociálnej výdajni potravín. „Mestskú časť títo ľudia nestoja nič, finančné prostriedky dostávajú od štátu,“ hovorí.
Podľa počtu hodín zarobia od 60 do 190 eur týždenne. Ľudí, ktorí
pre Petržalku pracujú, si pochvaľujú. „Podnik Verejnoprospešných
služieb Petržalka má dobré skúsenosti so zamestnávaním občanov v rámci aktivačných prác. Radi by využili aj niekoľkonásobne väčší počet takýchto ľudí,“ dodala hovorkyňa.
Kamila Hurtoňová
Poznámka PN: Lukášove brigádnické aktivity oslovili viacerých. Ma margo prvého listu sa teda spýtal svojich rovesníkov,
ktorí sa dobrovoľne k nemu pridali: Prečo upratuje Petržalku?
Adam (12 r.) - Petržalku som začal upratovať preto, lebo som
videl, ako je na tom príroda v Petržalke. Zlákalo ma to a začal
som upratovať. Určite tým aj s kamošmi pomáhame prírode a
zeleni v Petržalke a ak chceme, aby bola bez odpadkov, musíme
pokračovať. Malo by sa zapojiť viac obyvateľov, aby nám pomohli a podporili nás, ak chcú mať čisté prostredie, Chorvátske
rameno a ihriská, stačí len troška chcieť.
Kristína (11 r.) - Ja upratujem Petržalku aby bola krajšia, čistejšia. Do upratovania by sa malo zapojiť určite viac ľudí, pomôže
to Petržalke a životnému prostrediu v nej. Chcela by som aby
som stále nemusela stúpať do psích exkrementov.
Miška (11 r.) - Petržalku upratujem, aby bola čistejšia, krajšia
aby sa ľudia v nej cítili lepšie.
Lucia (12 r.) - Ja hlavne preto, aby tu bolo pekne, aby sa tu dalo
žiť a aby som nestúpala do psích exkrementov.
Pýtal sa Lukáš Chovan
Kto sa má starať?
Bývam na Gercenovej ulici v okolí tenisového kurtu, kde nie sú
k dispozícií neustále vrecúška pre psov a nesvietia lampy. Bola
by som rada, keby sa niekto o takéto veci staral aj v tejto lokalite.
Vaša čitateľka Petržalských novín.
2 % pre prírodu
Chránime prírodu už 15 rokov.
Pomôžte nám pokračovať.
Bratislavské regionálne
ochranárske združenie
občianske združenie
č. účtu: 4060012108/3100
Godrova 3/b, 811 06 Bratislava
IČO: 31771815
www.broz.sk
REALITNÁ KANCELÁRIA
S NAJVÄČŠOU PONUKOU
BYTOV V PETRŽALKE
www.mrkretex.sk
TEL: 63453910,
0907772623,
0905606016
Daniela Matúšová
Maroš Rakús
P. S.: V poslednej dobe veľmi intenzívne čistí spoločnosť RAKI
cesty pomocou zametacieho auta. Považujem to za vyhadzovanie peňazí do luftu, pretože by stačilo cesty pri obrubníkoch vyčistiť len vtedy, keď sú naozaj špinavé.
V parku nie sú
vrecia na odpadky
Zleniveli sme – či sme zľahostajneli?
Som už na dôchodku, preto mám viac času na prechádzky.
Mám rada Petržalku, nasťahovala som sa sem v roku 1982. Do
staveniska, do priestoru, z ktorého mi bolo do plaču. Pozerala
som sa často z okna na deti, ktorých jedinou zábavkou bola hra
na kopách zeminy a rôzneho stavebného odpadu. Kočík som ledva dotlačila ku vchodu. Prežili sme. Dnes je Petržalka iná, prajnešia – a v ostatnom čase aj čistejšia ako kedykoľvek predtým.
Prečítala som si v PN o aktivitách školáka Lukáša, jeho prístup
k prostrediu, v ktorom žije, je neuveriteľne pozitívny, príkladný
aj pre dospelých. Chcela by som vyjadriť poďakovanie pracovníkom VPS – neviem, je ich hádam do tridsať? Každý, kto hovorí, že málo robia, nech si preráta: Petržalčanov je nad stotisíc –
a tridsať ľudí má po nich upratovať. Myslím si, že máme len dve
možnosti, ako udržať Petržalku čistú: buď prestaneme robiť neporiadok za dverami našich bytov, alebo sa poskladáme na to,
aby po nás upratovalo viac ľudí. Peniaze mestskej časti sú našimi
peniazme, tak s nimi hospodárme ako dobrí gazdovia. Alebo sme
zleniveli? Zľahostajneli? Takí, ako malý Lukáš, nám nastavujú zr-
Pri Pengyme na
Černyševského ulici
vznikol pred rokmi úhľadný parčík.
Keďže sa v ňom najčastejšie zdržiavajú
mladí ľudia zo sídliska i blízkeho učilišťa,
mohol by sa volať
Park mládeže.
J
e to pekný priestor, kde si
rady
d na llavičkách
ičká h posedia
di
aj mamičky kočíkujúce bábätká. Má však jednu chybu. Celé mesiace v ňom chýbajú koše
na odpadky. Pri chodníkoch sú
osadené konštrukcie, na ktoré
sa dajú pripevniť igelitové vrecia. Práve do nich by mohli návštevníci odhadzovať prázdne
plastové fľaše, škatuľky od cigariet, obaly z pizze, napolitánok
a pod. Namiesto toho sa tieto
odpadky povaľujú na dlažbe pri
lavičkách a v zeleni.
Na prelome januára a februvzorne
áára tento parkk priam
i
upratali pracovníci miestneho
podniku VPS. Pohrabali trávniky, pozbierali suché lístie aj
so smeťami, ostrihali kríky. Už
vtedy ich okoloidúci vystríhali, že ak tu nebudú k dispozícii
vrecia na odpadky, ich snaha
vyjde takmer nazmar. Súčasná situácia svedčí o tom, že sa
nemýlili. Škoda. Stačilo naozaj
iba málo.
(ka)
Foto autorka
10 • 6. 4. 2012
Z ľavého brehu
Katamarány už do
Viedne premávajú
Medzi Bratislavou a rakúskou Viedňou začali po zimnej prestávke opäť
premávať dva katamarány Twin
City Liner. Jarná sezóna plavieb
odštartovala v sobotu 31. marca.
Prvý rýchlostný katamarán medzi
oboma hlavnými mestami začal
premávať v júni 2006, druhý sa pridal v roku 2008. Priemerná rýchlosť
katamaránu je okolo 60 km/h, lode
však môžu zrýchliť aj na 70 km/h.
Obe plavidlá sú schopné prepraviť
126 pasažierov. Z prístaviska Schwedenplatz vo Viedni sa plavia päťkrát
denne priamo do centra Bratislavy
Traja z Mosta budú
v klube Smeru
Traja poslanci strany Most-Híd petržalského miestneho zastupiteľstva
budú svoju činnosť do konca aktuálneho volebného obdobia vykonávať v miestnom poslaneckom
klube Smer-SD. Ide o poslancov
Adriána Arpaia, Ivanu Antošovú a
Filipa Štefaničku. Miestny poslanecký klub Smer-SD schválil ich žiadosť
o spoluprácu. Ako uviedol jeden z
petržalských poslancov za MostHíd Adrián Arpai, pristúpili k tomuto
kroku po smrti ich štvrtého kolegu
Tomáša Ágoštona. V petržalskom
zastupiteľstve tak zanikol ich klub,
pre ktorý sú potrební minimálne
štyria poslanci.
Poslanci schválili
zmenu rozpočtu
Dopravnému podniku Bratislava dá
mesto 1,5 mil. eur. Zhruba 1,3 milióna eur sa mestu podarilo ušetriť na
zimnej službe, zvyšné peniaze chce
ušetriť na letnej údržbe ciest. Ako
povedal riaditeľ magistrátu Viktor
Stromček, kosiť budú presne tak ako
vlani a rovnako sa budú starať aj o
čistotu zastávok MHD. Jedinou zmenou bude podľa neho to, že cesty
bude mesto čistiť dva razy do týždňa
namiesto troch. Poslanci tiež vyčlenili
peniaze na budovanie trolejbusovej
trate. Na rekonštrukciu ubytovne v
areáli zoologickej záhrady mesto potrebuje 29,4 tisíca eur. Podľa materiálu na prerokovanie ušetrilo dostatočnú sumu na kúrení v budove Parku
kultúry a oddychu, kde nebolo treba
použiť náhradné kúrenie prostredníctvom ohrievačov.
((SITA)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Z Ľ AV É H O B R E H U
Starý most bude mať novú
konštrukciu
Rekonštrukcia Starého mosta by mala trvať 22 až 26 mesiacov, mestskí poslanci schválili, že architekti majú do 26.
apríla vypracovať architektonické riešenie tých častí Starého mosta, ktoré tvoria verejný priestor.
B
ratislavský Starý most budú
rekonštruovať za 33 miliónov,
drahší variant schválili poslanci
mestského zastupiteľstva minulý
týždeň. Mostnú konštrukciu vytvoria nanovo, bude mať väčšiu nosnosť
a lávky široké 4,5 metra po oboch
stranách. Budú mať teda dostatočnú šírku na to, aby sa na ne zmestili
cyklisti aj chodci. Medzi lávkami
bude dvojkoľajová električková trať.
Obnovený Starý most bude vyšší o
1,5 metra, Dunaj bude teda pod ním
splavný tak ako pod ďalšími bratislavskými mostmi. O architektonické stvárnenie mosta sa postará hlavná architektka mesta Ingrid Konrad
v spolupráci s ďalšími architektami.
Rekonštrukcia Starého mosta by
mala trvať 22 až 26 mesiacov. Poslanci schválili, že architekti majú do
26. apríla vypracovať architektonické
riešenie tých častí Starého mosta, ktoré tvoria verejný priestor.
Pri rekonštrukcii železnú konštrukciu mosta nahradia novou, pôvodné
ostanú mýtne domčeky a niektoré piliere. Zásadnejšie prerobenie mosta
má vraj výhodu v tom, že sa tým podstatne predĺži jeho životnosť. Pri menšej rekonštrukcii by životnosť Starého
mosta bola maximálne 30 rokov, pri
tej náročnejšej, ktorú schválili poslanci, vyše 100 rokov.
Starý most plánuje mesto rekonštruovať v rámci realizácie prvej etapy
Nosného systému Mestskej hromadnej
dopravy (NS MHD) mesta Bratislavy
Hlavná stanica – Janíkov dvor. Mesto
Bratislava bude na konci marca žiadať o
nenávratný finančný príspevok na prvú
etapu koľajovej trate do Petržalky – Šafárikovo námestie – Bosákova.
(SITA)
Vydávajú nové rezidenčné nálepky
Spoločnosť BPS Park, a. s. vydáva od 1. apríla pre obyvateľov zvýhodnené rezidenčné parkovacie nálepky v centre mesta s platnosťou do 30. septembra
2012. Spoločnosť prevádzkuje niektoré mestské parkoviská v Starom Meste. Skrátenie platnosti parkovacej nálepky je zavedené z dôvodu, že hlavné
mesto pripravuje novú celomestskú stratégiu parkovania vrátane riešenia
parkovania rezidentov.
Bronzový tím
študentov VŠM / CityU
Z
áverečnými bojmi a galavečerom
sa v závere minulého týždňa
skončilonárodné finále svetovej študentskej súťaže Global Management
Challenge. Hlavným partnerom a
spoluorganizátorom edície 2012
bola tiež Vysoká škola manažmentu /
City University of Seattle. Záštitu
nad súťažou prebralo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR
spolu so starostom Petržalky Vladimírom Bajanom.
Víťazom sa stal tím študentov
z Univerzity Komenského v Bratislave, ktorý si odniesol, popri vecných
daroch od generálnych partnerov
a sponzorov, tiež hlavnú cenu vo
forme MBA štúdia venovaného do
súťaže Vysokou školou manažmentu
a City University of Seattle. So svetovou konkurenciou sa tím študentov
stretne 16. až 20. apríla v Kyjeve na
svetovom finále. Tím Vysokej školy
manažmentu / City University of Seattle s názvom „BCB Team“ v zložení Miroslav Čierny, Ctibor Belák a Maroš
Bežák, obsadil skvelé tretie miesto.
Global Management Challenge je
súťaž študentských a zamestnaneckých tímov v strategickom riadení firiem. Jednotlivé tímy musia preukázať
schopnosť riadiť a rozvíjať virtuálne
firmy a zvyšovať ich hodnotu. Tento rok na Slovensku súťažilo celkom
22 tímov.
(mgl)
Z ľavého brehu
Veľkonočné trhy
Bratislavčania aj návštevníci hlavného mesta sa môžu do 10. apríla
nadýchnuť veľkonočnej atmosféry,
na Františkánskom námestí v centre
mesta sú Veľkonočné trhy. Trhy sú
otvorené denne od 10. h. a ponúkajú záujemcom tradičné veľkonočné
výrobky, dekoračné predmety či suveníry. Tri stánky sú špeciálne vyčlenené na predaj kraslíc z rôznych kútov Slovenska, sedem stánkov slúži
na prezentáciu ľudovoumeleckých
predmetov z dreva, šúpolia či hliny.
Na tohtoročných trhoch nechýbajú
ani stánky, ktoré ponúknu výrobky z
medu a cukrovinky.
Nový most bude
Most SNP
Nový most bude od 29. augusta
Mostom SNP, zmenu jeho názvu
schválili mestskí poslanci na zasadnutí ostatného zastupiteľstva.
Zmenu schválilo najprv miestne zastupiteľstvo Starého Mesta, potom
ich rozhodnutie podporili aj mestskí
poslanci. Názov Most SNP začne
platiť symbolicky 29. augusta, jeho
premenovanie bude teda spojené
so 40. výročím jeho uvedenia do
užívania pre motoristov aj chodcov
aj so 68. výročím Slovenského národného povstania.
Ako uviedol poslanec Martin Borguľa (Smer-SD), petíciu za zmenu názvu mosta svojimi podpismi podporilo 21-tisíc ľudí, poslanec Ján Budaj
(Zmena zdola, DÚ) však zmenu za
dobrý nápad nepovažuje. „Nie je to
praktická zmena, lebo to bude stáť
peniaze,” myslí si Budaj, podľa ktorého bude treba po premenovaní
mosta upraviť turistické bedekre či
GPS. Ako ďalej uviedol, podľa neho
„nie je dôvod otvárať ideologickú
Pandorinu skrinku”.
Občan môže hovoriť
o štvrtej
Bratislavčania budú na zasadnutiach
mestského zastupiteľstva dostávať
priestor na vyjadrenie vždy o 16. h.,
schválili to poslanci na svojom rokovaní. Rokovanie zastupiteľstva sa
o štvrtej preruší na 30 minút, počas
ktorých budú mať záujemcovia z
radov občanov možnosť oboznámiť
mestské zastupiteľstvo s tým, čo ich
trápi. Na vystúpenie občanov nebude potrebný súhlas zastupiteľstva,
každý záujemca bude mať na vyjadrenie tri minúty.
((SITA)
PETRŽALSKÉ NOVINY
Kde
zaparkujeme autá?
Parkovanie v Petržalke nie je ľahká téma do diskusie.Všetky postrehy, návrhy na riešenie, ale aj ľudské vyžalovania sa, ktoré prišli do
mailovej pošty PN, sme poskytli zástupcom mestskej časti.
Na rozdiel od nás, im nestačí len diskutovať – musia sa rozhodnúť
a musia konať. Oporou je pre nich aj názor Petržalčanov. Ako sme sa
dozvedeli v kancelárii starostu, v dialógu s občanmi chcú pokračovať
aj v teréne. Kedy, kde a ako – o tom vás budeme včas informovať.
Parkovacie miesta sú – ale koviska priamo pred oknami vať priamo pred vchodom do
existujúcich domov. Nebývam paneláku, na chodníku, ani na
prázdne
Rád by som zareagoval na článok v PN č. 4 (24. 2.) - (Ne)petržalsky, ktorý sa venuje téme
parkovania a výstavbe parkovacích domov v Petržalke.
V článku sa spomína aj Starhradská ulica, kde by chcel
investor postaviť parkovací
dom na mieste súčasného par-
6. 4. 2012 • 11
PA R K O VA N I E
síce na tejto ulici, ale tento
priestor poznám detailne. Dotknutých obyvateľov chápem,
v Petržalke sú iné lokality, kde
by parkovací dom potrebovali
viac ako tu. Parkovacie miesta
sú síce na Starhradskej večer
obsadené, ale primerane, žiadne auto som tu nevidel parko-
trávniku, čo je na niektorých
iných uliciach štandard. Cez
deň miesta domácich, ktorí
ráno odídu do práce zaplnia
väčšinou návštevníci úradov
sídliacich v budove Technopolu. Najbližší parkovací dom pre
verejnosť je pri budove Technopolu, vzdialený od parkovis-
ka na Starhradskej cca 150-200
m. Nie je obsadený na 100 %.
Parkovacie miesta sú stále v
ponuke na prenájom! Prečo
asi? Cena je dosť vysoká. Myslíte si, že v novom parkovacom
dome bude výhodnejšia? Kto
tam bude parkovať? Je jedno,
či je to majiteľ starej škodovky
alebo majiteľ mercedesu, ľudia
nie sú ochotní dať za parkovanie ani euro na deň! A kde asi
bude parkovať to množstvo
áut počas prípadnej výstavby?
Výsledkom bude, že parkovací
dom bude poloprázdny a problém s parkovaním sa len začne
a to tým, že všetci ostatní, ktorí
nebudú ochotní platiť, už budú
parkovať priamo pred vchodom do paneláku, na chodníku
alebo na trávniku, lebo miesta
bude pre parkovací dom výrazne menej.
Meno a adresu pisateľa
máme v redakcii
Wolkrova je lemovaná
kontajnermi
Na Wolkrovej ulici sú kontajnery uzamknuté len v jednom
prípade. Vôbec to nemôže pomôcť, keď ostatné pozdĺž celej
ulice sú otvorené.
Vietor a bezdomovci urobia
svoje dielo a my žijeme na
smetisku. Stále. Domnievam
sa, že problém odpadu by chcel
zásadné celoplošné riešenie,
zákonom či aspoň vyhláškou.
Jednotlivý vchod ani apel na
disciplínu to nevyrieši. Malou
pomocou pre parkovanie by
bolo aspoň vyznačenie parko-
vacích miest. Často sa stáva,
že pri chaotickom parkovaní
vznikajú medzi autami medzery pre pol až trištvrte auta.
Ctím si dopravné predpisy. Ani
som veľmi nešomrala, keď mi
mestskí policajti nasadili papuču za parkovanie pred priechodom pre chodcov. Mali by
mať však výnimku. Tieto priechody pre chodcov len ťažko
možno nazvať nebezpečné či
frekventované, navyše v zóne
s 20 km rýchlosťou. Pri takej
výnimke by pribudlo 6 parkovacích miest. Zaujímavé, že
kontajnery, ktoré stoja skoro
na priechode už mestských
policajtov netrápia. Asi nemajú papuče na kontajnery. Vlastenecké námestie nám upravili skoro za štvrť milióna €.
Názory na výsledok môžu byť
rôzne. Ale informačná tabuľa
Kultúrnych zariadení Petržalky ostala veľmi nekultúrna.
Eva Kováčová,
Wolkrova ulica
Miesto pre 8 – 10 áut
Reagujem na diskusiu
v PN č. 6 týkajúcu sa parkovacích miest. Obdobný prípad,
ako uvádza občan Kárász na
Jankolovej ul., je na Ul. M.
Medveďovej medzi alpinkami
a domom č. 30. Tiež je tam vyasfaltovaná plocha (dala by sa
aj zväčšiť), kde by mohlo parkovať možno 8 - 10 vozidiel.
Príjazd je vyasfaltovaný, stačilo by len vodorovné a zvislé
dopravné značenie.
Jan Černý, Ovsište
Jednoduché a lacné riešenie parkovania
Ľudia v obytnom priestore medzi domami Námestie hraničiarov
a Furdekova majú stále veľmi vážne problémy s parkovaním.
P
arkoviská pred domami už
dávno nezodpovedajú požiadavkám obyvateľov, dokonca 6-posch. dom na Námestí
hraničiarov parkovacie miesta
ani nemá! Parkuje sa tam na
každom kúsku betónovej plochy, na chodníkoch, šoféri si
to pri prejazde po chodníkoch
skracujú cez trávniky, ktoré v
mokrom počasí vyzerajú ako
po ,,hrubej orbe“, všade je blato
a popri autách zaparkovaných
na chodníkoch sa ani nedá
prejsť. Mamičky s kočíkmi
musia ísť po tráve. Pokutami
sa to večne riešiť nedá, treba
skôr vybudovať viac parkovísk.
V okolí je dosť možností ako
a kde ich vybudovať celkom
lacno.
Môj návrh ako danú situáciu - stav vyriešiť je: Za domom
Námestie hraničiarov 13 a medzi domami Furdekova 10, 12,
14 sú staré, už dávno nefunkčné ihriská, po ktorých zostala
vyasfaltovaná plocha, ktorá by
sa dala jednoducho upraviť
odstránením obrubníkov, starých zarastených pieskovísk a
vyznačením vjazdu, výjazdu a
parkovacích miest. Takto by
vznikli parkovacie miesta pre
veľmi veľa áut a nemuselo by sa
stáť na chodníkoch a kade tade.
Myslím, že by prebudovanie
týchto plôch na parkovanie nestálo veľa peňazí. Prosím, aby
sa na to prišiel niekto aspoň
pozrieť a pokúsil sa vyriešiť
pre túto lokalitu lacné riešenie
problému s parkovaním. V prílohe Vám zasielam fotky - pohľad na dané ihriská - plochy,
využiteľné na parkovanie
Míshel Š.
Foto autor
12 • 6. 4. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
V Petržalke sa pred dvoma týždňami zablýskalo. Nie
od žiadaného dažďa, ale projektovanej 25-poschodovej budovy ako návrhu, v blízkosti Sadu Janka Kráľa.
Terčom cielenej kauzy sa stal petržalský starosta
Vladimír Bajan. Isteže, Petržalke ani našim novinám nie je jedno, čo sa v tejto súvislosti popísalo
v iných médiách. Uverejňujeme rozhovor ako reakciu na medializované informácie, pretože túto
príležitosť reagovať na pravdy či výmysly médiá
ignorovali. Robíme tak za nich. Totiž, kadekto
sa raketovo – viac politicky ako občiansky –
chce priživiť alebo aj prikrášliť. Nie náhodou
sme dali tomuto rozhovoru aj takýto titulok, nie je objavný, stáročia je slovenským
ľudovým príslovím.
Čo sa babe chcelo,
to sa babe snilo
Pán starosta, médiá vás
priamo obvinili, že ste vydali rozhodnutie o stavbe
výškovej budovy v problémovom lesíku na Krasovského, v blízkosti Sadu Janka Kráľa...
Je to lož! Žiadne rozhodnutie som nevydal ani ja, ani
nikto z nášho miestneho úradu. Lož šíria médiá ovplyvnené blogom pána Nechalu z
Transparency International,
ktorý býva v novostavbe pri
Sade Janka Kráľa. Niekedy
sa pravda ťažko dostáva k
obyvateľom a čitateľom. Posúďte sami: hoci som redakciám poskytol odpovede na
jasné zavádzanie, ktoré šíril
prostredníctvom svojho blogu pán Nechala, a hoci som
zdokumentoval, ako tento
pán a následne aj niekto-
ré médiá prekrútili pravdu, fakty (alebo ich vytrhli
z kontextu), moje argumenty
nikto neuverejnil a lož sa má
naďalej čulo k svetu.
Ale nemôžete poprieť, že
mestská časť 1. 3. 2012 vydala Oznámenie o začatí
územného konania, to je
overiteľný fakt.
Áno, samozrejme, ja to
ani nepopieram. Ale Oznámenie o začatí územného
konania nie je rozhodnutie!
Chápem, že nie každý musí
vidieť rozdiel medzi rozhodnutím a oznámením o začatí
konania, ani nemusí poznať
do detailov ustanovenia stavebného zákona, no nič to
nemení na veci, že sú to dve
právne úplne odlišné záležitosti.
Petržalčania si však môžu
myslieť, že je to iba slovičkárenie. Veď ste si iste všimli,
že už vznikla aj petícia na
ochranu Sadu Janka Kráľa.
Nie je to žiadne drobné slovičkárenie! Oznámenie o začatí územného konania je naša
povinnosť a plynie zo zákona.
Náš stavebný úrad, ako ktorýkoľvek iný na Slovensku, nemôže konať svojvoľne. Činnosť
stavebného úradu je preneseným výkonom štátnej správy,
kde má obec zo zákona isté
povinnosti. Ja som však nedostal zatiaľ odpoveď na inú moju
otázku – prečo nikto proti tomuto zámeru neprotestoval
doteraz, veď investor plánuje
stavbu už od roku 2007?!
Prepáčte, ale pochybnosť
vyvoláva vaša výzva na do-
plnenie žiadosti investora...
V čom je tá pochybnosť?
Ani v tomto prípade stavebnému úradu zákon neumožňuje konať inak. Bez ohľadu,
kto je v danom prípade žiadateľ. Žiadosť podal investor
v septembri 2010, len podotýkam, že vtedy som ešte nebol starostom, a keďže nebola
úplná, presne v súlade so zákonom, stavebný úrad ho vyzval, aby ju doplnil. Postupne, až do novembra 2011 tak
urobil. Na základe toho sme
začali územné konanie. Nič
viac a nič menej.
Ale predchádzajúci starosta vydal k stavbe nesúhlasné stanovisko...
Áno, a ak by som takéto
stanovisko mal vtedy napísať
aj ja, tiež by bolo nesúhlasné.
A naopak – ak by bol dnes
starostom súčasný primátor, tiež by vydal Oznámenie
o začatí územného konania.
Starosta nie je len predstaviteľom samosprávy, ale vystupuje aj ako stavebný úrad,
a v tom je ten rozdiel. Rozpor je v tom, že mesto dnes
tvrdí, že jeho záväzné stanovisko z roku 2009 už neplatí.
Stavebný zákon však hovorí
jasne – mesto svoje záväzné
stanovisko môže buď zmeniť,
doplniť, nahradiť ho iným,
alebo potvrdiť. Nič z toho
sa však zatiaľ neudialo. Aj ja
poznám vyjadrenia z médií
o tom, že mesto je toho názoru, že stavba nie je v súlade
s územným plánom. Žiaľ,
tieto vyjadrenia však zatiaľ
predstavitelia mesta nepodporili aj reálnymi krokmi.
6. 4. 2012 •13
PETRŽALSKÉ NOVINY
Dobre, rozhodnutie o začatí
stavby môže byť vydané až po
stavebnom konaní, kde všetci
účastníci a dotknuté orgány
môžu uplatniť k danej stavbe námietky a pripomienky
a rovnako nahliadať do podkladov. Súhlasíte však vy
osobne s tou stavbou?
Nikdy som nepovedal, že
s ňou súhlasím a nepodpísal
som žiadne súhlasné stanovisko. Naopak, v októbri 2011
v rámci vyjadrenia k posudzovaniu vplyvov na životné
prostredie pre Obvodný úrad
životného prostredia som
napísal, citujem: „Zároveň,
vzhľadom na bezprostrednú
blízkosť Sadu Janka Kráľa
a environmentálnu zaťaženosť danej lokality, nepovažujeme umiestnenie 25-podlažnej výškovej budovy v tomto
priestore za príliš vhodné
a dobré riešenie.“
Lenže na Krasovského ulici
sú už vyrúbané stromy, čo je
de facto príprava budúcej
stavby...
Dobrá poznámka. Ak sú
tam vyrúbané nejaké stromy,
súvisia s inou stavbou, ktorá
dostala v minulom volebnom
vo
územné, ale
období nielen územ
povolenie. Ide
aj stavebné povolen
o 16-poschodovú budovu
Polyfunkčné centrum Einsteinova ul. a hotel. Môžem
sa len pýtať, prečo podobnevyvolala
né rozhorčenie nev
sa
práve táto stavba, ktorá
k
môže začať stavať už zajtra,
chcieť, preak investor bude chci
povolenie. Na
tože má na to povole
rozdiel od tej, ktorá nemá
rozhodnutie, ale
ešte žiadne rozhodnu
emócie. Ale
vzbudzuje rôzne emó
výrube –
keď už hovoríme o vý
Mestská časť Petržalka vydala
v minulosti aj v súvislosti so
stavbou Polyfunkčný objekt
BAJO Krasovského ulica súhlas s výrubom stromov na
predmetnom území. Takže
minulé vedenie so stavbou
síce nesúhlasilo, ale zároveň
vytváralo pre ňu podmienky?
Nemožno však poprieť, že
projektantom novej výškovej budovy, ktorá má dokonca niesť meno BAJO, je
váš brat.
Nemám dôvod to popierať.
Predpokladal som, a sám som
to tak cítil, že by tu mohol
nastať konflikt záujmov, prí-
padne by si to občania mohli
vysvetľovať ako rodinkárstvo.
Preto som v januári 2012
oznámil Krajskému stavebnému úradu skutočnosti, ktoré
by mohli nasvedčovať moje
vylúčenie z konania a rozhodovania vo veci. A požiadal
som, aby KSÚ rozhodol o tom,
či by som nemal byť vylúčený
z konania. V odpovedi KSÚ sa
konštatuje, že mojej žiadosti
nie je možné vyhovieť. Okrem
toho projekt tejto výstavby je
predmetom konania na mestskej časti už od roku 2007,
vtedy sme ani ja, ani brat vôbec netušili, že budem v roku
2011 starostom. A ešte jeden
argument, ktorý som takisto
poskytol médiám, ale nikde
neodznel – ja už som jednu
stavbu, ktorú naprojektoval
tiež môj brat, reálne zamietol. Možno symbolicky práve
1. 3. 2012 som zamietol územné konanie vo veci výstavby
administratívneho centra na
Budatínskej ulici. Takže aké
rodinkárstvo?
Aká je teda budúcnosť zelene na Krasovského ulici a v
blízkosti Sadu Janka Kráľa?
Čo môžu obyvatelia Petržalky očakávať?
Na to vám v tejto chvíli
neviem odpovedať. Ale jedno
viem presne: starosta Bajan
nikdy nepovolil výstavbu Polyfunkčného objektu na Krasovského ulici! Ak stavebný
úrad po posúdení návrhu zistí, že návrh alebo predložená
dokumentácia nie sú v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi, stavbu
neumiestni a návrh zamietne. Ale opakujem – územné i stavebné povolenie má
v tejto lokalite iná 16-poschodová budova, ak sa investor
rozhodne, môže začať stavať.
Búrka nevôle, či už od Petržalčanov, alebo od pána Nechalu
však už v tomto prípade príde
naozaj neskoro... (ak vôbec).
Aj preto ma v kontexte povedaného mrzia výkriky, že ideme ublížiť Sadu Janka Kráľa.
Naopak, naše odborné oddelenia pracujú na projekte
jeho revitalizácie, chceme na
to získať prostriedky z eurofondov. Je to vzácne miesto
nielen pre Petržalčanov, ale aj
pre celú Bratislavu.
Gaba Belanová
Stavba, ktorá provokuje,
uráža, ponižuje a triumfuje!
Je ešte v Petržalke stavba, ktorá by tak dlho bila do očí rozostavanosťou a zmenami, čím pôvodne mala byť a čím sa napokon stala? Je ešte v Petržalke stavba, ktorá by vzbudila také
rozhorčenie a nevôľu obyvateľov najbližšieho okolia a zároveň
vyjadrovala ich bezmocnosť čeliť privátnej a úradníckej svojvôli? Je ešte v Petržalke stavba, kde investor a štátny orgán súzvučne ignorujú v takom rozsahu požiadavky samosprávy ako
predstaviteľa a garanta verejných záujmov? Je ešte v Petržalke
stavba, ktorú by Krajský stavebný úrad v Bratislave povolil s
toľkou toleranciou zmien a vo svojom rozhodnutí ich zhodnotil ako nepodstatné? Je ešte v Petržalke stavba, ktorá tak,
ako sa nezmyselne začala, tak sa aj kolaudačne končí?
Keď je developer „in“ a úrad „out“
Petržalčania takú stavbu poľahky nájdu.
Je na Lúkach, na Betliarskej ulici, z jednej
strany v bezprostrednom dotyku s cestou do nemocnice na Antolskú, z druhej
strany v povážlivej blízkosti, až nalepenia na panelový dom na Krásnohorskej
ul. 6 - 12, ktorý nielenže zatieňuje, ale
vlastníkom bytov z okien ponúka len
chmúrny výhľad na jej gýčovú fasádu.
Stavba, ktorá priam vzorovo charakterizuje developerské excesy v dvadsaťročnej
ponovembrovej výstavbe na Slovensku,
najmä v Bratislave, v Petržalke zvlášť keď z nemožného sa stalo možné. Stavba, na ktorej sa uskutočňovali vari všetky
právne finty a obštrukcie, ktoré umožňuje legislatíva proti občanom „na čele“ s
gumeným stavebným zákonom, najmä
využitím (či zneužitím?!) investormi obľúbeného inštitútu - zmeny stavby pred
jej dokončením. Keď vo výsledku to, čo
malo byť nie je, a čo nemalo byť, je.
Developer je „in“ pomenovanie pre investora. Znie to tajuplne, cudzo, „západne“. V slovenských pomeroch až bohorovne, čomu neraz zodpovedá aj jeho
správanie, konanie. To podstatné však,
od čoho sa odvíja aj „betliarsky“ príbeh:
Developer si dovolí len toľko, koľko mu
umožnia, dovolia tí (ak nezabránia jeho
vyčíňaniu, ba nebodaj ho v ňom aj povzbudia, podporia), ktorí majú svojím
politickým, funkčným postavením, právomocami a rozhodnutiami dohliadať na
súlad súkromného a verejného záujmu
tak, aby jeden druhý neprevážil, alebo
provokujúco až ponižujúco ho neporazil.
Majú dbať o čistotu právnych a ľudských
vzťahov, vyváženosť práv a povinností každého občana tohto štátu, ale tiež
aj istej miery strpenia a tolerantnosti k
oprávneným záujmom iného, ostatných.
Sú to štátne a samosprávne orgány, úrady, inštitúcie, primátori, starostovia, poslanci, úradníci rôznych oblastí, stupňov
riadenia a rozhodovania. Ak zlyhá, poddá sa, skriví či zlomí čo len jeden ľudský
článok tejto reťaze, nevedome, ale predovšetkým úmyselne, teda podlo a zákerne
- tak, že nesprávne a neprávne sa vydáva
za správne a právne, že sa preferujú iba
záujmy jednej strany, nečudujme sa, čo
nastane: víťazná skrivodlivosť spustila
proces rozkladu časti spoločnosti, sklamaná dotknutá komunita občanov si
uvedomuje, že sa neoddá byť slušným,
poctivým spoluobčanom, ale že svet
patrí bezohľadnosti, bezočivosti,
sebectvu jednotlivca, paradoxne,
pod ochranou štátu.
Pokračovanie na strane 14
14 • 6. 4. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
Stavba, ktorá provokuje,
uráža, ponižuje a triumfuje!
Dokončenie zo strany 13
Trpký strom (či stavba?)
poznania
Nie je to krátky ani jednoduchý petržalský príbeh, hoci
takým mohol byť. Na Betliarskej ulici malo v roku 1996
vyrásť Obchodné centrum a
garáže.
Poznanie prvé: Už to bol
nezmysel. Vývoj ukázal, že to
bola iba vlastnícka zámienka získať pozemok na iné
ciele. Pozemkom bolo totiž
rozsiahle podúrovňové parkovisko, teda parkovacích
miest pre miestnych bolo habadej aj bez garáži. Blízkosť
predajní Jednota, Braník a
sieť obchodíkov na terasách
nedávali obyvateľom tejto
lokality zahynúť od hladu,
ani pobehovať po Petržalke
bez oblečenia, nahí. Stavebné
povolenie na obchody a garáže vtedy vydal ešte Okresný
úrad Bratislava V. Stavať sa
začalo v júni 1999, koncom
roka však došlo k zmene stavebníka. Nový stavebník, ako
býva na Slovensku zvykom,
začal písať aj nový scenár. V
roku 2003 požiadal o zmenu stavby. Žiadne obchodné
centrum a garáže, ale „Obytný dom Betliarska“.
Poznanie druhé: Keď je
všetko poruke bez ďalších
nákladov investora - hotové
inžinierske siete, prístupo-
vé komunikácie. Nič viac,
nič menej - zvláštny druh
parazitovania, obyčajná až
primitívna petržalská zahusťovačka. Kto z nezainteresovaných a náhodných videl,
ako sa rastúci budúci obytný
dom tlačí do Betliarskej ulice,
mohol sa len začudovať, kto
by len chcel bývať na ceste, „kvalitne“ a nerušene žiť
s preháňajúcimi sa autami
rovno pod oknami. A ten ich
ozón, všakže? V januári 2004
vyjadril petržalský miestny
úrad nesúhlasné stanovisko
k žiadosti o zmenu stavby.
Dôvodil záujmami životného
prostredia a dopravnou obslužnosťou. To isté zopakoval
o dva roky neskôr. Ale to si
už petržalský samosprávny
úrad povedal dosť, stačilo!
A stavebné konanie o zmenu
stavby zastavil.
Poznanie tretie: Ak dvaja
robia to isté, nie je to to isté.
Do hry vstúpil štátny orgán,
tentoraz Krajský stavebný
úrad, ktorý odvolaniu stavebníka vyhovel a rozhodnutie
Petržalky o zastavení konania
zrušil, takže konanie o zmene stavby pokračovalo ďalej.
Pokračoval i stavebník. Bez
stavebného povolenia staval byty. Mestská časť ho opakovane vyzývala na zastavenie
prác, márnosť výziev staveb-
níkovi pokutovala. A Krajský
stavebný úrad pokuty stavebníkovi - rušil...
Poznanie štvrté: Hlas
ľudu, hlas boží? Nie, žiadny!
Dotknutí obyvatelia od roku
2006 do 2009 písali petície.
Tiež márne, ich efekt bol
„neboží“, stavebník staval...
Poznanie piate: Hľadanie
kompromisu. Na Slovensku je to stále tak, že nezákonné vyčíňanie nezastavíš,
rastúce múry a podlažia už
nezbúraš. Dodali sa všetky
potrebné dokumenty, pridali stanoviská a vyjadrenia
dotknutých orgánov a zainteresovaných strán a v marci
2010 vydal petržalský stavebný úrad (starosta M. Ftáčnik)
rozhodnutie o dodatočnom
povolení zmeny stavby na
„polyfunkčnú nebytovú budovu s doplnkovou funkciou
bývania“. Túto formuláciu o
„doplnkovosti“ si treba zapamätať. Ale citujme z rozhodnutia Krajského stavebného
úradu v jeho odôvodnení:
„Polyfunkčný objekt s prevažujúcou funkciou hotel
mal pozostávať z Garni hotela (39 apartmánov), bytov
(27), parkovacieho domu
(19 miest), súčasťou mali byť
parkovacie státia na 1. NP a
2. NP (72 miest) a garážového státia na 1. PP (83 miest).“
Proti rozhodnutiu sa odvolali
obyvatelia, Krajský stavebný
úrad síce zmenil napadnuté
rozhodnutie, ale tie neboli
dôvodom na zrušenie prvostupňového rozhodnutia.
Stavebník teda mohol pokračovať ďalej. Čo však nemohol, ale predsa urobil, že
nerešpektoval
podmienky
vydaného rozhodnutia. Zvýšil počet apartmánov z povolených 39 na 69, zvýšil počet
bytov z povolených 27 na 32,
nezrealizoval zariadenie Garni hotela, ani parkovací dom,
ani parkovacie státia na 2.
nadzemnom podlaží, nezrealizoval náhradu 88 parkovacích miest pre obyvateľov
susedných bytových domov
za zrušené parkovisko, na
ktorom už stála stavba. Z
pôvodných 174 parkovacích
miest zrealizoval len 105, čo
by v skutočnosti postačovalo
len pre bývajúcich v novom
dome na Betliarskej. Obyvatelia okolitých domov boli
doslova okradnutí o pôvodne
parkovacie miesta a tlačia sa
kade-kde - na chodníkoch, na
trávnikoch brániac tak zásahom hasičov, zdravotníckej
záchranke, plynárom, elektrikárom, vodárom...
Poznanie šieste: Na „drzovku“. V novembri 2011
požiadal stavebník petržalský
stavebný úrad o kolaudačné
rozhodnutie na to, čo nedodržal, porušil, neurobil, nepostavil. Starosta Vladimír
Bajan, ako štatutár tohto úradu, konanie o povolení stavby
prerušil z dôvodu, že stavba
sa uskutočnila v rozpore so
stavebným povolením v počte bytov, apartmánov, v počte
parkovacích miest, v záväzných, ale neuskutočnených
investíciách.
Poznanie siedme: V tejto
kauze sedmička nie je šťastným číslom. Naopak. Do hry
totiž vstupuje starý známy
Krajský stavebný úrad, ktorý
na podnet stavebníka posudzuje rozhodnutie mestskej
časti, mení ho a v skutočnosti
vydáva vlastné kolaudačné
rozhodnutie, ktoré 20. 3. 2012
nadobudlo
právoplatnosť.
A v ňom povoľuje užívanie
stavby!!! Kto ho číta, sa musí
chytať za hlavu. Vo výrokovej
časti tento úrad neuveriteľne
uvádza, že „stavebník usku-
točnil zmeny oproti projektovej dokumentácii, ktoré
boli povolené v rámci kolaudačného konania“. Pripomeňme, že to kolaudačné konanie
uskutočnil a povolenie zmien
urobil sám Krajský stavebný
úrad. To čo odmietla Petržalka, dokonal krajský štátny
orgán. Neskutočné? Ale skutočné! A čuduj sa svete ako
ich zhodnotil, citujme jeho
odôvodnenie: „zmeny stavby
... možno posúdiť ako nepodstatné zmeny oproti overenej
projektovej
dokumentácii,
najmä poukazom na to, že
nimi nedošlo k zmene v objemových parametroch stavby,
ani k zmene jej charakteru a
účelového určenia... zmeny
sa svojím charakterom a rozsahom nemôžu dotknúť práv
a oprávnených záujmov vlastníkov susedných pozemkov a
stavieb, ktorých z tohto titulu nebolo potrebné prizvať
do konania ako účastníkov“.
Punktum! V úrade zrejme
oslepli, že nevidia, čo nie je
(Garni hotel), nevedia zrátať
apartmány a byty (tých už nie
je spolu 66, ale 101), logiku
doplnkového vyčarovali za
prevažujúce (pripomeňme si
formuláciu povolenej zmeny
stavby: polyfunkčná nebytová budova s doplnkovou
funkciou bývania... )
Poznanie ôsme: Mestská
časť Petržalka odmieta takéto rozhodnutie Krajského
stavebného úradu. Povedané
starostom Petržalky Vladimírom Bajanom: „Obrátime sa
na Ministerstvo dopravy a regionálneho rozvoja SR so žiadosťou o preskúmanie tohto
rozhodnutia, pretože podľa
nás je po procesnej i vecnej
stránke vydané v rozpore so
zákonom.“
Redakčný doslov
Problémová a konfliktná
stavba na Betliarskej ul. má
16-ročnú históriu. O niečo
viac majú Petržalské noviny,
keď prvý raz oslovili Petržalčanov. Až dôverne ju poznáme, neraz bola na stránkach
našich novín. Aj preto o nej
píšeme. Neradi, lebo to nie
je pre nás milý, ani žiadaný
rovesník. Ale musíme! Aby
takýchto príbehov, ktoré Petržalčanov provokujú, ponižujú
a urážajú už viac nebolo.
Redakcia PN
PETRŽALSKÉ NOVINY
SIL A GENER ÁCIÍ
Reťaz skúseností – most generácií
Nové priateľstvá, výmena skúseností, atraktívne trávenie voľného času,
to je len časť z cieľov, ktoré si kladie projekt Reťaz skúseností – most generácií.
sobov je ukázať, čo všetko sa
môžeme od starších ľudí naučiť a priblížiť ich životné skúsenosti mladým,” vysvetľuje
Andrea Cocherová, správkyňa
Nadácie Orange.
Petržalka – najväčšie
sídlisko na Slovensku
Počet obyvateľov:
114 800
Počet seniorov:
11 320
Počet detí v MŠ:
2 500
Počet detí do 15 rokov: 3 800
nosti päť denných centier pre
seniorov, ktoré združujú 340
aktívnych členov. A pretože
je záujem veľký, rozhodli sme
sa pri príležitosti Európskeho
roka aktívneho starnutia otvoriť aj ďalšie - šieste centrum
na Gercenovej ulici. Možnosť
spolupráce s Nadáciou Orange preto v tomto období veľmi
vítame,” povedal starosta Petržalky Vladimír Bajan.
Do projektu by sa počas roka
malo zapojiť najmenej 300 seniorov a 900 detí. Štyri centrá
budú spolupracovať s jednou
školou a škôlkou. Pri kombinácii tejto trojice pritom zavážila najmä malá vzdialenosť
zariadení. Denné centrum na
Medveďovej nadviaže partnerstvo s krízovým centrom
P
etržalke sa podarilo získať
grant 15-tisíc eur od spoločnosti Orange. Vďaka týmto prostriedkom sa v tomto
roku uskutoční séria podujatí, na ktorých sa stretnú
členovia centier seniorov so
školákmi a škôlkarmi z Petržalky. Obe generácie si medzi sebou vymenia informácie a spoznajú pohľady na
svet prostredníctvom aktivít
– ako je napr. varenie, opekanie, šport, záhradkárčenie,
cudzie jazyky, ale aj domáce
majstrovanie či zoznamovanie sa s modernou technikou. Návštevy sa uskutočnia
v denných centrách seniorov,
v školách aj vonku. Spoločnosť chce týmto spôsobom
propagovať myšlienku aktívnej staroby, ktorú považuje
EÚ v tomto roku za kľúčovú.
„Jedným z najlepších spô-
„Starší Petržalčania chcú
žiť aktívne a deliť sa o skúsenosti s mladšími ročníkmi.
V Petržalke funguje v súčas-
a detským domovom Brána
do života. Novovzniknutý
klub na Gercenovej by zas
mal spolupracovať s Detským
Do projektu sa od apríla zapoja zariadenia, ktoré sa nachádzajú v susedstve:
Denné centrum (KD) Strečnianska ¨ ZŠ Budatínska ¨ MŠ Strečnianska
Denné centrum (KD) Haanova ¨ ZŠ Dudova ¨ MŠ Bradáčova
Denné centrum (KD) Osuského ¨ ZŠ Gessayova ¨ MŠ Gessayova
Denné centrum (KD) Vyšehradská ¨ ZŠ Turnianska ¨ MŠ Lietavská
Denné centrum Medveďovej 21 – krízové centrum a Detský domov Brána do života, Medveďovej ul.
Veľkonočné variácie
Na začiatok múdrosť – naše mamy, mamy z vrstiev, kde sa žilo len z práce, vlastne z dlane do úst,
boli tou múdrosťou bohaté. Hovorili, že treba robiť
rozdiel medzi hodmi a dňom pracovným.
P
o celý rok, všetky všedné
dni nás dokázali vystravovať síce lacno, ale dostatočne.
Bez zbytočných parád. Bolo to
aj preto, aby si mohli odložiť
dajakú korunku nabok, na dni
sviatočné. Rodinné oslavy, ale
aj tradičné cirkevné sviatky ako
Veľká noc a na Vianoce, boli
príležitosťou pre sviatočnú tabuľu. Ale aj pri nej – popri tom,
čo byť muselo a stálo nemálo,
ako mäso, klobásy, dostatok
koláčov – vedeli hospodáriť.
Základom peknej tabule je
pestrosť. Človek neje len ústami a žalúdkom. Na hostine sa
zúčastňujú aj nos a oči. Dve
pozdĺžne nakrájané cibuľky
spravia na studenej mise viac
než ďalší kus domácej údenej šunky. Cibuľka, reďkovky,
uhorky, chren v najrozličnejších úpravách (môžeme ho
spraviť s cviklou a bude fialový, ale aj staroružový s cviklou
a smotanou), kúsok kapie na
rozkrojené vajíčko a veľa ze-
lenej petržlenovej vňate robia
zázraky.
A dá sa obohatiť aj samotný
základ misy. Poslúži nám napríklad babičkina veľkonočná
plnka. Doma sme ju volali
„nádievka“, nech sa jazykovedci hádajú – nie je to totiž
ani plnka a trošku sa ponáša
na žemľovú babu.
Ako na to: Dvanásť rožkov
a namočíme vo vode, v ktorej
sa varilo údené. Vo vandlíku
rozotrieme osem žĺtkov s 1/8
masla, čiernym korením, soľou,
muškátovým kvetom, potom
vmiešame vyžmýkané pečivo.
Okraje údeného, prípadne kúsok bôčiku, nakrájame na malé
kocky a pridáme do zmesi. Primiešame 1-2 kyslé smotany
a na záver tuhý sneh zo zostávajúcich 8 bielkov. Pekáč vymastíme, vysypeme strúhankou
a zmes vlejeme doň. Pečieme
v horúcej trúbe, po vychladnutí nakrájame a dávame na misu
striedavo s mäsom.
6. 4. 2012 • 15
domovom Studienka na vlastnom projekte Adoptuj si svoju
babičku, deduška.
Nadácia Orange má v pláne
aj nákup notebookov a zabezpečenie internetového pripojenia pre kluby seniorov. Tým,
čo majú problém spriateliť sa s
informačnými technológiami
budú iste nápomocné lekcie od
školákov. Z množstva ďalších
atraktívnych akcií, ktoré deti
a seniorov čakajú, spomeňme
aspoň zopár. V kuchynkách
školských jedální sa mladšia
generácia od staršej priučí
kuchárskemu umeniu, deti si
vyskúšajú úlohu pedagógov a
naučia seniorov cudzie výrazy, s ktorými sa môžu bežne
stretnúť napríklad pri nákupoch. Nebudú chýbať tanečné
lekcie z modernej hudby, ale aj
zo spoločenských či ľudových
tancov, ktoré majú v pozornosti seniori. Okrem opekačiek a
prechádzok starou Petržalkou
navštívia vďaka projektu aj
vzdialenejšie hrady a zámky.
Čas strávia v školských dielňach
výrobou poličiek a vtáčích búdok, samozrejme, nezabudlo sa
ani na šport či záhradníčenie.
Projekt podporil grantový
program nadácie Orange Zelená pre seniorov. Celkovo spoločnosť v tomto roku prerozdelí takmer milión eur na pomoc
v oblasti sociálnej integrácie,
vzdelávania a tiež regionálneho
a komunitného rozvoja.
Autor a foto
Lucia Drevická
Osviežujúco – pre oči aj
jazyk – pôsobí i veľkonočná
hrudka (domáci syr). Výroba je
jednoduchá: dáme zovrieť liter
mlieka s dvoma lyžičkami soli.
Do inej nádoby rozbijeme desať
vajec (nemiešať, žĺtka by mali
ísť do vriaceho mlieka celé) a
tie vlejeme do mlieka. Necháme 2-3 razy zovrieť, odstavíme.
Do chladnúceho môžeme vsypať nasekanú petržlenovú vňať,
kapiu, hrášok. Potom precedíme cez gázu a necháme cez
noc v pokoji odstáť. Krájame
na tenké plátky. Syr má mozaiku – je žltkastý, biele sú kúsky
vaječného bielka, ďalšie farby
získava od ostatných zložiek.
Prajeme vám dobrú veľkonočnú chuť.
(gb)
16 • 6. 4. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
INZERCIA
IMPA – zo života na cestách
kov by mala byť vzorka aspoň
3 mm vysoká (podľa zákona je to
min. 1,6 mm). Nestíhate výmenu počas pracovného týždňa?
Nezúfajte, pripravené máme
pre vás výhodné IMPA Economy
soboty od 7. h do 15. h, počas
celého apríla – zamerané na
výmenu letných pneumatík a za
výhodných podmienok.
Vždy vo vašej blízkosti. IMPA
- autorizovaný servis pre vozidlá Škoda, Volkswagen a Audi.
Nájdete nás na Panónskej ceste
23, samozrejme, v Petržalke.
PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ OKNÁ A DVERE
Známi slovenskí herci podporili účinkovaním vo videospotoch Úniu nevidiacich a
slabozrakých Slovenska.
Štyri krátke videá majú za cieľ
ukázať, že pre nevidiacich a slabozrakých ľudí nevyhnutné opatrenia v oblasti odstraňovania
architektonických, informačných a
komunikačných bariér sú užitočné pre majoritnú časť spoločnosti. Na televíznych obrazovkách sa
už čoskoro objavia klipy s témou
ozvučenia dopravných prostriedkov a semaforov, užitočnosti označovania nerovností na chodníkoch
a výhodnosti zavádzania pravidiel
jasnej tlače do praxe.
Vo videách si zahrali Zuzana
Vačková, František Kovár, Juraj
Kemka a Michal Hudák, ktorým
sekundovali ľudia so zrakovým
postihnutím. Hudbu zložila nevidiaca učiteľka hry na klavíri Viera
Petrovčinová, záverečný slogan
nahovoril rozhlasový redaktor
Michal Herceg.
Videá sú súčasťou senzibilizačnej
kampane projektu Sme medzi
vami, ktorý finančne podporil
Úrad vlády SR. „Projekt je zameraný v prvom rade na odbúranie
predsudkov spoločnosti o ľuďoch
so zrakovým postihnutím, ktorí sa
každodenne stretávajú s mnohými
bariérami. Ich odstraňovanie však
pomáha všetkým, teda aj ľuďom
bez postihnutia,“ hovorí predseda
ÚNSS Branislav Mamojka.
V súčasnosti má únia viac ako
4 700 členov združených v 68
základných organizáciách. Svoje
služby, poradenstvo a aktivity
poskytuje zrakovo postihnutým
ľuďom.
(upr)
S príchodom jari je dôležitá
aj výmena pneumatík. Zimné
pneumatiky by sa nemali používať pri teplotách vyšších než
+ 7 °C. Šetrite si ich, pretože
pri vyšších teplotách sa rýchlejšie opotrebúvajú. Výhodnejšia
je výmena kompletných kolies
než “prezúvanie“ pneumatík na
tie isté ráfiky. Zníži sa tak riziko
poškodenia. Pred nastávajúcou
sezónou skontrolujeme stav
kolies aj ich správne vyváženie
a nahustenie. Dôležitá je tiež
hĺbka vzorky. Podľa odborní-
štúdio
HARMONY
wellness a regenerácia
PARTNERSTVO TRVALEJ HODNOTY
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, 821 08 Bratislava
www.ri-okna.com
0948 975 800
Pajštúnska 1, BA - Petržalka
,
Na objednáovkayj Ne
otvorené aj S
sauna, masáže,
reflexné terapie,pedikúra
Tel.: 0905 273 414
0905 273 416
PETRŽALSKÉ NOVINY
Nevidiacich podporili
známe tváre
mrazu zvyknú byť vozovky po
zime plné výtlkov. Pre bezpečnú jazdu je preto nutné skontrolovať stav tlmičov.
Vaša bezpečnosť závisí aj
na kvalite výhľadu, zvlášť za
nepriaznivých poveternostných podmienok a pri bláznivých aprílových zmenách
počasia. Preto je súčasťou kontroly vozidla aj kontrola stieračov, ostrekovačov skiel a svetiel. U stieračov odporúčame
výmenu stieracích líšt každých
6 mesiacov.
Inzercia:
Ľubomír Kýpeť,
vedúci servisných služieb
Blíži sa jar a s ňou aj čas výletov a dovoleniek. Pre vozidlo i
vodiča je to náročné obdobie.
Väčšina z vás je na cestách častejšie, a preto je potrebné vozidlo dôkladne pripraviť po technickej stránke a z hľadiska bezpečnosti vodiča a celej posádky.
Previerka vozidla po zimnom
období by mala obsahovať
kontrolu podvozku, chladiacej
sústavy, akumulátora, tlmičov,
osvetlenia (nastavenia svetlometov) a motorového priestoru. Vplyvom pôsobenia vody a
0940 852 048
www.reflexneterapie.sk
Vodné filtre Nerezové fľaše www.kvalitavody.sk
Riešenie zdravotných problémov
novým spôsobom
Centrum Komhelp poskytuje vyšetrenie novým biorezonančným skenerom DIACOM v cene 15 €, ktorý dokáže odhaliť
skryté príčiny zdravotných problémov. Odborné vyšetrenie nájde
ložiská baktérií, vírusov, borélií, helicobactera, mykóz, parazitov atď.
v jednotlivých orgánoch. Navrhneme vám terapiu biopreparátmi
novej generácie, ktoré tieto záťaže odstraňujú. Bezbolestné vyšetrenie je vhodné aj pre deti a citlivé povahy.
Vysokoúčinná pomoc pri všetkých problémoch vrátane najťažších.
Info: 0910 939 512
www.komhelp.meu.zoznam.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
6. 4. 2012 • 17
SERVIS
Kultúrne zariadenia Petržalky
program od 1. do 10. apríla
DOM KULTÚRY ZRKADLOVÝ HÁJ
10. 4. / 18. h. – Protidrogové fórum, diskusné
stretnutie o závislostiach
13. 4. / 19. h. – SUPERSTARÍ, vystúpenie seniorov bratislavských folklórnych súborov a ich hostí.
Účinkujú folklórne súbory Ekonóm, Kubánkov senSĽUK, Burinka, Devín, Dimitrovec, Dopravár, Tanečnice z Lúčnice - seniorky, Štvrtčan z Plaveckého
Štvrtka, rozkazovačky z Očovej
14. 4. / 18. h. - SUPERSTARÍ, Podujatia realizované s podporou Nadácie V. Bajana a Prvej stavebnej
sporiteľne
15. 4. / 10. h. - Nedeľné rozprávkové dopoludnie,
Čert a Káča, účinkuje Drevené divadielko
17. 4. / 15. h. – Nestarnúce melódie, do tanca hrá
skupina Prova
20. 4. / 19. h. - DFS Lúčka a FS Ponitran, po vystúpení bude posedenie pri ľudovej hudbe a diskotéke
22. 4. / 18. h. – Večer írskeho tanca, celovečerný
program venovaný 10. výročiu založenia školy írskeho tanca a tanečného súboru Avalon
Koncerty v Klube za zrkadlom
19. 4. / 20. h - Sto múch a Korben Dallas
Klubová činnosť – zábavné a kreatívne podujatia
11. 4. / 10. h. – Bláznivý apríl, pre deti MŠ
12. 4. / 15. h. – Skús to s nami – Patchwork, tvorivá
dielňa
20. 4. / 11. h. – Jarná lúka, pre mentálne postihnutú mládež
DOM KULTÚRY LÚKY
11. 4. / 19.30 h. – The dark trip – Cesta do tmy,
Divadlo AGAPÉ, scenár a réžia M. Žák
13. 4. / 19. h. – Music club, Hello Brian (pop rock),
Purist (alternative/electro pop)
15. 4. / 15. h. – Nedeľný čaj o tretej, do tanca hrá
Saturn
18. 4. / 19,30 h. - LA3NO CUBANO – koncert,
worldmusic koktejl so sviežou príchuťou slovenského
folklóru
20. 4. / 19. h. – Music club, ZET 4 (jazz rock/BB)
Rekoncern (progressive rock/ZV)
Detská scéna – utorky a štvrtky o 10 h.
Kreslíme s našimi deťmi
10. a 12. 4. – Dozvuky Veľkej noci
17. a 19. 4. – Je tu jar
KLUB DETÍ SLNIEČKO
Detská herňa – pre mamičky s deťmi
Hrajme sa na rozprávku
12. 4. / 9.30 h. - Starý Bodrík a vlk
17. 4. / 9.30 h. - Červená Čiapočka
Detské hry, pesničky a povedačky
10. 4. / 9.30 h. - Paste sa, husičky, paste
19. 4. / 9.30 h. - Zlatá brána
Herňa pre deti i dospelých – voľné hranie stolových hier
12. 4. / 14. h. - Doba ľadová
19. 4. / 14. h. - Dixit, Tsuro
Soboty v klube
14. 4. / 14. h. - Voľné hranie stolových hier pre
deti i dospelých
21. 4. / 14. h. - Detské hry, pesničky a povedačky,
Keď komára ženili
CC CENTRUM
10. 4. / 16.30 h. – Pre šikovné ručičky
16. 4. / 10. h. – Cvičenie matiek s deťmi
17. 4. / 18. h. - Tvorivé dielne pre deti od 3 rokov
10. 4. / 18. h. - ATELIERS FRANÇAIS
17. 4. - dramatický krúžok pre mládež
11.4. / 9. h. - ČARBANIČKY
18. 4. / 10.30 h. - Kreslenie pre mamičky s deťmi
17. 4. / 14.00 h. – Okno do minulosti, cyklus multimediálnych tvorivých dielní inšpirovaných významnými dejinnými udalosťami. Letom svetom:
Zázračný strom p. Klimta, určené pre žiakov II. - V.
ročníka ZŠ
18. 4. / 14. h. - Stretneme sa v ateliéri, pestrý mix
výtvarných štýlov a zaujímavých aktivít pre deti
Šperkárska dielnička vyrábame netradičné ozdoby
a farebné šperky, určené pre ZŠ a ŠKD
19. 4. / 17. h. - KAMPINO ART, vernisáž výstavy
klientov DSS pre deti a dospelých
Výstavy
19. 4. - 3. 5. KAMPINO ART, výstava klientov
DSS KAMPINO
PROGRAM KÍN
Artkino Za zrkadlom
FEBIOFEST 2012
8. 4. / 20.04 h. – Tu to musí byť, r. P. Sorrentino,Tal./Fr./Írsko, 2011, 118 min
11. 4. / 20.04 h. – Nevestinec, r. B. Bonello, Francúzsko., 2010, 126 min.
12. 4. / 18.00 h. – Magdaléna – zbavená hanby, filmové predstavenie vyrobené v produkcii Nardine
produkcions Orlando
15. 4. / 20.04 h. – Kto, ak nie my?, r. A. Veiel,
Nemecko, 2011, 124 min.
18. 4. / 20.04 h. – Jack sa chystá vyplávať, r. P. S.
Hoffman, USA, 2010, 89 min.
Filmový klub Lúky
Utorky s: Súčasný škandinávsky film
10. 4. / 19.30 h. – Domov na Vianoce, r. B. Hamer, Nem./Nór./Švéd., 2010, 85 min.
17. 4. / 19.30 h. – Mama Gogo r. F. T. Fridriksson, Isl./Nór./Švéd./V.B., 2010, 88 min.
Štvrtky s: Aki Kaurismäki
12. 4. / 19.30 h. – Svetlá v súmraku, r. A. Kaurismäki, Fín./Nem./Fr., 2006, 80 min.
19. 4. / 19.30 h. – Posledný autobus, r. M. Snopek/I. Laučíková, SR, 2011, 16 min.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Náš tip na apríl
KONCERTY
V KLUBE ZA ZRKADLOM
19. 4. / 20 h. STO MÚCH a Korben Dallas. Skupina
Sto múch získala v roku 2008 cenu Aurel v kategórii
najlepšia alternatívna skupina za rok 2007. Vydali už
3 albumy, účinkovali na festivale Pohoda, spolupracovali s hudobnými menami ako Andrej Šeban, Juraj
Solan, známy zo spolupráce s Dežom Ursinym. S divadlom Jonáša Záborského v Prešove, pod režisérskym vedením Michala Náhlika vzniklo predstavenie
Bonsoir - šansónový večer Madame Elene a Sto múch.
Dvadsiatka aj s Wandou Johnson
V polovici marca sa v DK Lúky uskutočnil dvadsiaty ročník Livin‘ blues. Do tretej dekády tak
vstupuje festival, ktorý je v svojom žánri najstarší
na Slovensku.
Okrúhle výročie sa nieslo v znamení toho najkvalitnejšieho, čo na domácej scéne nájdeme. Festival
otvorila bluesrocková formácia Octopus z Bardejova, vystúpili Žalman Brothers band, Jerguš Oravec
známy zo SuperStar si zahral s Romanom Mečiarom,
publikum si vychutnalo aj koncert Silvie Josifovskej či
Reného Lacka so skupinou Downtown. Príležitostné
zoskupenie Veteráni zo Salóna Dóre, ktorý sa v štýle
„Jug band“ vracia k starému poctivému bluesu, opäť
spojilo známe mená, spomeňme Ericha„Boboša“ Prochádzku, Juraja „Dura“ Turteva, či Petra „Kroka“ Vasila.
Absolútnym vrcholom večera bolo vystúpenie bluesovej dámy Wandy Johnson, ktorá si Petržalku zaradila medzi miesta svojho európskeho turné. Americká
speváčka a skladateľka pôsobí na hudobnej scéne od
90. rokov minulého storočia. Má za sebou množstvo
koncertov a festivalov v USA i v Európe. V DK Lúky ju
sprevádzal pianista a skladateľ Shrimp City Slim so
svojou kapelou.
Otcom Livin‘ blues je Adrián Pullmann. Prvý festival tohto žánru založil v Rači. V amfiteátri v Knižkovej
doline vystupovali najmä domáci hudobníci. Po revolúcii pokračoval v Petržalke: „Vďaka možnostiam KZP
a tomu, že festival vznikal v určitom bluesovom boome sa tu už od začiatku stretávali slovenskí a zahraniční muzikanti. Ak bola na turné v okolitých krajinách
bluesová kapela, vedeli sme ju okamžite stiahnuť.
,,Za dvadsať rokov vystúpilo na festivale okolo 130
skupín. Ide pritom o prvý čisto bluesový festival, ktorý
bol na Slovensku založený.
Z takmer desaťhodinového hudobného maratónu
opäť odchádzalo spokojné publikum aj účinkujúci.
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 50 Bratislava. NAKLADATEĽ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Kutlíková 17,
852 50 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Gabriela Belanová,
tel. číslo: 0905 273 415. TELEFÓNY: grafici: +421905527738, oddelenie marketingu a príjem inzercie 0905273416, 0905273414 redaktori: 0910792553.
TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
6. 4. 2012 • ročník 18 • číslo 7
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 6. 4. 2012
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A
Jarný koncert
Prvý jarný slnečný podvečer sa v reprezentačných priestoroch
Zrkadlovej siene Primaciálneho paláca rozozvučali nádherné tóny
klavíra a iných hudobných nástrojov. Postarali sa o to žiaci
Základnej umeleckej školy na Daliborovom námestí 2 v Petržalke.
S
lávnostný jarný koncert bol
venovaný učiteľom k ich
nadchádzajúcemu sviatku Dňu
učiteľov. Škola ho usporiadala v spolupráci s Rodičovským
združením pri ZUŠ Daliborovo námestie 2. Koncert otvorila
riaditeľka školy Mgr. art. Tatiana Schlosserová, ktorá privítala prítomných hostí a rodičov.
Vo foyer pripravili pedagógovia výtvarného odboru: akademická maliarka M. Horníková a
Mgr. E. Trnkusová malú ukážku
z prác žiakov tohto odboru.
V prekrásnom prostredí na-
plnenej sály odzneli profesionálne výkony od tých najmladších žiakov, až po žiakov druhého stupňa hudobného odboru.
Odzneli diela klasikov, súčasnej tvorby, ale aj skladby s nádychom tanečnej a džezovej hudby. Program bol dramaturgicky
premyslený a gradoval až do
posledných tónov.
Na koncerte sa predstavili žiaci z klavírnych tried pedagógov: Mgr. art. T. Schlosserovej,
S. Ševčíkovej, Mgr. A. Šestákovej, H. Šagovej, J. Dankovej,
M. Jahelkovej, M. Konrádovej,
M. Ďurišovej. Z gitarovej triedy
pedagóga Mgr. art. M. Tomašoviča, PhD, z husľovej triedy
K. Jablokovovej. Z dychových
tried pedagógov Mgr. art. J. Tomanovej, Art. D a I. Bíróovej, s
citlivým klavírnym sprievodom
M. Farkašovej Dis. art. Spevácku triedu zastúpila žiačka od pedagogičky Bc. V. Demčákovej.
Muzicírovanie predviedli žiaci v sólovej aj štvorručnej hre
na klavíri, v hre na gitaru, flautu i saxofón, ako aj v komornom
obsadení rôznych nástrojov. Na
záver koncertu sa riaditeľka školy poďakovala za vynikajúce výkony žiakom, ich pedagógom, a
zúčastneným poslucháčom za
vytvorenie príjemnej atmosféry v sále.
Jar sme na ZUŠ Daliborovo
námestie 2 začali úspešne. Veríme, že aj v budúcnosti sa budeme môcť pochváliť takýmito
úspešnými podujatiami s vysokou umeleckou úrovňou žiakov
na koncertoch.
(ses)
Tomáš Janovic návrat do školských lavíc?!
Marec sa nenesie len v znamení príchodu jari,
ale je aj mesiacom, v ktorom deti častejšie siahajú
po dobrej knižke.
J
edna marcová streda sa
niesla v znamení kamarátskeho posedenia s jedným
z našich najznámejších slovenských spisovateľov, aforistom,
básnikom, textárom a dramatikom Tomášom Janovicom,
ktorý zavítal medzi deti do
Školského klubu detí pri Základnej škole na Tupolevovej
ulici v Petržalke. Stretnutie
bolo radostné, plné optimizmu a dobrej nálady. Tomáš Janovic sa správal k deťom ako k
svojim kamarátom, porozprával im o detstve, keď bol taký
veľký ako ony. Vyrastal počas
2. svetovej vojny v bunkri v lese
v Čiernom Balogu. S úsmevom
odpovedal na ich zvedavé
otázky, podpísal im svoje knihy, zošity, ale aj pamätníčky.
Deti sa stretnutiu s pánom
spisovateľom veľmi potešili,
dozvedeli sa nové veci, niektoré si dokonca nacvičili krátke
básničky z jeho knihy Drevený
tato a jeho rozprávkové varechy. Iné si ho dokonca zo začiatku zmýlili s Hansom Christianom Andersenom a jeho
Malou morskou pannou. Ale
pánovi Janovicovi to neprekážalo a deti humorne vyviedol
z milého omylu. Veď komu
by nezalichotilo porovnanie s
majstrom Andersenom?
Emília Babínová
Vznešená hodnota umeleckého slova
Na súťaži v prednese poézie a
prózy zápolili talenty z celého
Slovenska.
Malaciek, Trnavy a zo Zlatých
Moraviec. Salezián Jozef Luscoň účastníkom súťaže pripomenul nielen devalváciu slova,
ale i vznešenú hodnotu umeleckého slova, ktoré skultúrňuje aj
dnešného človeka.
Marta Majerčáková
V najkrajšom kníhkupectve
K
C
eloslovenská súťaž v prednese poézie a prózy Slovom o tvojej láske sa uskutočnila koncom marca v Základnej
škole Spojenej školy Svätej rodiny na Gercenovej ulici. Odborná porota zložená z hercov,
režisérov, lingvistov, literárnych
kritikov a učiteľov slovenského jazyka a literatúry posúdila
vystúpenie najlepších 77 reci-
tátorov z 27 základných škôl z
rôznych kútov Slovenska. Podujatie podporilo ministerstvo
školstva. Riaditeľka školy Helena Jánošíková povedala, že
cieľom súťaže je „vyvážiť“ záujem najmladšej generácie o prácu s počítačom práve takouto
prezentáciou poézie, beletrie,
tvorby a kresťanskej kultúry.
Ocenení boli recitátori z Nitry,
Zľava: rozhlasová herečka
Mária Schlosserová, rozhlasový
režisér Vladimír Rusko, bývalá
recitátorka Viera Rusková,
učiteľka slovenského jazyka a
literatúry Alexandra Kovaľová.
oncom marca sme navštívili kníhkupectvo Alexis,
ktoré bolo zaradené medzi
najkrajšie na svete. Príjemná
atmosféra, netradičný interiér
a neobmedzený prístup ku
knihám v nás zanechal nezabudnuteľný zážitok. Marec
bol vyhlásený za Mesiac kníh
v roku 1955 na počesť Mateja
Hrebendu ako snaha o udržanie a podporu trvalého záujmu o knihy. A hoci mladi ľudia
dnes uprednostňujú rýchle
informačné technológie a
audiovizuálne média, stále sa
nájdu takí, ktorí si dokážu pri
knihe oddýchnuť, potešiť sa
a načerpať z jej múdrosti tak,
ako nám to odkázal Jan Amos
Komenský: Nemilovať knihy,
znamená nemilovať múdrosť
a nemilovať múdrosť, znamená stávať sa hlupákom.
Žiaci 9. A
ZŠ - Turnianska 10
PETRŽALSKÉ NOVINY
Nositeľka prémie
Literárnej ceny
Mám talent 2011
Elena Eleková
vypovedá vo svojom knižnom debute o niečom
takom delikátnom,
ako je profesionálna pomoc tým, čo
to potrebujú.
V
tomto prípade pacientom
psychiatrického oddelenia
nemocnice v nemenovanom
slovenskom mestečku. Na jednej strane sú etické predsavzatia
pomáhať, na druhej ubíjajúca
mašinéria každodennosti. Trpia
pacienti, trpia aj psychologičky
a psychiatričky, lebo okrem primára pracujú na oddelení iba
ženy. Všetky ženské postavy sa
v súkromí trápia – Magda neschopnosťou otehotnieť a donosiť dieťa, Ingu zradí a opustí
manžel, Agáta je rozvedená a
vzťah si nahrádza nadmernou
konzumáciou sladkostí, Beáta
sa oťukáva v profesionálnom
svete a trpí nenaplneným vzťahom s povrchným Markom.
Ešteže je na scéne aj výstredná,
no ľudsky sympatická doktorka
Judita Kredatusová, ktorá zvádza ustavičný zápas s rutinne
Tam vraj boli veľmi prekvapení, keď zistili, že za Elenou
Elekovou je skrytá ich rodáčka
Katarína Varechová. Ako napokon na váš debut reagovali?
Doma vraj nie je nikto prorok, ale tí, ktorí sa mi ozvali, boli
nadšení – taký pekný prejav lokálpatriotizmu.
Výborný začiatok
pracujúcim, slizkým primárom.
To všetko spolu tvorí veľmi zaujímavé a pútavé čítanie. Psychiatrické oddelenie nemocnice
je totiž ohrozené aj zvonka –
chystá sa jeho zrušenie. K tomu
si prirátajte pohnuté osudy duševne chorých pacientov, narkomanov, alkoholikov...
Na svoj prvý román ste si vybrali pseudonym Elena Eleková, to nebýva u začínajúcich
autorov zvykom, skôr sa chcú
zviditeľniť. Vy ste sa akoby
ukryli.
Z viacerých dôvodov som sa
chcela „ukryť“ skôr na portáli
mamtalent.sk. A neskôr mi už
bolo ľúto zanechať meno, pod
ktorým ma poznali moji verní internetoví čitatelia. Akosi zrástlo s textom i so mnou
– pokladám ho za kus svojho
Aj knižnice majú maratón
„duševného vlastníctva“. Napokon zviditeľniť sa nebolo
dôležité – dôležité bolo vyslať k
ľuďom správu.
Zdá sa, že ste sa ukryli dobre,
najmä pred ľuďmi, ktorí by
vás mali predsa len poznať –
vo svojom rodnom mestečku.
smiech, ale i napäté očakáva-
Jedna dobrá detská knižka dokáže uchvátiť celé gene- nie šťastného konca. Samotrácie. V petržalskom CC centre sme boli svedkami ako ná knižka je zvlášť hodnotná
jediný exemplár nadchol hneď osemdesiat školákov. v tom, že malého čitateľa nie-
K
marcu už tradične patrí jarný maratón s knihou. Spoločná akcia bratislavských verejných knižníc bola tentoraz
venovaná spisovateľovi Romanovi Bratovi a jeho knižke Škola
za rohom. Petržalskí malkáči
dobrodružstvá hlavného hrdinu spoznali vďaka podujatiu,
na ktoré ich pozvali pracovní-
6. 4. 2012 • 19
K U LT Ú R A
ci Miestnej knižnice Petržalka.
O šibalstvách prváčika Šuška,
ktorý sa musí popasovať nielen
s angličtinou, ale i so šikanovaním od silnejšieho chlapca, porozprávala Ľudmila Hrdináková z
Katedry knihovedy FF UK a člen
Bratislavského bábkového divadla Michal Adam. Svojím osobitým prednesom vyvolali v deťoch
len pobaví, ale dáva aj návod,
ako sa vyrovnať s vážnymi situáciami, krádežou, vydieraním
či násilím. Autor veľmi nenútene deťom radí, že ak sa nechcú
alebo nemôžu obrátiť na rodiča, mali by o pomoc požiadať
iného dospelého, ktorému
dôverujú. V Šuškovom prípade
zasiahol múdry školník.
Autor a foto (ld)
Málo autorov má už po prvej
knižke taký úspech ako vy –
mám na mysli pani v servise,
ktorá od vášho manžela nechcela prijať peniaze, ale váš
podpis do knižky. Cítite sa populárna?
To bola milá zhoda náhod,
že vedela o knihe. Ale populárna sa necítim byť – našťastie.
A aj preto neľutujem, že som si
ponechala pseudonym.
Vaši hrdinovia sa pohybujú
v nemocničnom prostredí –
to je samo osebe čitateľsky
príťažlivé. Viem, že od vás to
nie je kalkul, sama ste lekárka - psychiatrička. Človek vydáva svedectvo o tom, čo sám
dobre pozná. Ale nerozčuľuje
vás, že recenzenti sa sústredili
práve na túto okolnosť?
Nuž od recenzie by som
predsa len očakávala niečo viac
ako frázy o mojom pracovnom
prostredí a jeho hodnovernom
vykreslení. No uvedomujem si,
že na serióznu recenziu si často treba počkať a zďaleka nie
každej vydanej knihe sa ujde
odborná pozornosť. A možno
to bude znieť ako fráza, ale najdôležitejšie sú pre mňa ohlasy
čitateľov.
Život pri živote v projekte vydavateľstva Ikar Mám talent
hodnotil popredný slovenský
spisovateľ Peter Holka a publicista Marián Leško – ten
napísal, že debut sa na nič
netvári, je taký, aký je. No
mne sa vidí, že vy ste predsa
len omnoho rafinovanejšia,
než by sa na prvý pohľad
zdalo. Pohrali ste sa aj s názvom, ktorý pripomína Život
po živote...
Priznávam – mala to byť
aj slovná hračka. Názov som
vlastne riešila nakoniec – kvôli
zmene koncepcie celej knižky
pri revízii bolo totiž nutné pôvodný zmeniť.
Pre vás bol minulý rok mimoriadne plodný, až zázračný – najprv knižka, potom
druhorodená dcérka, ktorej
ste dali svoje románové meno
Elena. Čo bolo ťažšie vynosiť?
A porodiť?
Asi to nie je veľmi porovnateľné, ale určite dcérku. Trvalo
to dlhšie a bolo tam viac bolesti i obáv. A zodpovednosti. Aj
keď tú cítim aj za každé slovo v
knižke.
Hovoríte, že ste si napísali
knižku, akú sama chcete čítať.
Myslím, že sa vám podarila
– ja ju čitateľom odporúčam.
A vy, čo by ste odporučili, aký
ste mali v poslednom čase čitateľský zážitok?
Ďakujem. Z nových kníh ma
oslovil napríklad Vilikovského
Pes na ceste – témou a aj spracovaním. A z klasiky som sa
opäť začítala do Živaga.
Debutantku a jej
Život pri živote
odporúča
Gabriela Rothmayerová
20 • 6. 4. 2012
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Som matka, kto je menej?
[email protected]
Už takmer pol roka som nie vlastnou vinou bez práce. Napriek vysokej škole sa mi akosi nedarí zohnať miesto primerané môjmu vzdelaniu. Pokúšala som sa zamestnať aj mimo
mojej odbornosti, žiaľ, zatiaľ bezvýsledne. Absolvovala som
viac pohovorov, ale vo chvíli, keď prišla reč na moje rodinné
pomery, záujem o mňa očividne poklesol. Je rozvedená matka so školákom naozaj pre zamestnávateľa nezaujímavou?
Ako sa môžem brániť, zamestnávateľa predsa nikto nemôže
prinútiť, aby ma zamestnal.
Diana (chello.sk)
F
yzické osoby majú právo na
prácu a na slobodnú voľbu
zamestnania, sloboda výberu
sa však týka aj zamestnávateľa, ktorý má právo si vybrať
zamestnancov v potrebnom
počte a štruktúre v súlade so
Zákonníkom práce a príslušnými osobitnými predpismi.
Zamestnancom, čo platí aj
v štádiu predzmluvných vzťahov, patria práva vyplývajúce
z pracovnoprávnych vzťahov
bez akýchkoľvek obmedzení a
diskriminácie z dôvodu pohlavia, manželského a rodinného
stavu, sexuálnej orientácie, rasy,
farby pleti, jazyka, veku, nepriaznivého zdravotného stavu
alebo zdravotného postihnutia,
genetických vlastností, viery,
náboženstva, politického alebo iného zmýšľania, odborovej
činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti
k národnosti alebo etnickej
skupine, majetku, rodu alebo
iného postavenia. V odpovedi
nie je potrebné citovať viaceré
ustanovenia Zákonníka práce,
ktoré sa týkajú vášho statusu. O
tom, že potenciálni zamestnávatelia s vami, a nie je to iba váš
prípad, nezaobchádzajú rovnako ako s bezdetnou ženou,
prípadne s iným uchádzačom
o zamestnanie, ktorý im vyhovuje viac ako osamelá matka
so školopovinným dieťaťom,
niet žiadnych pochyb. S latentnou, ale neraz i so zjavnou diskrimináciu pri prijímaní do zamestnania sa stretávame aj pri
zdravotne postihnutých žiadateľoch, príslušníkoch menšín
či vekovo starších uchádzačov
napriek tomu, že spĺňajú podmienky prijatia na daný post.
Dôvodov, prečo osamelá žena
s maloletým dieťaťom často nie je pre zamestnávateľa
vyhovujúcou voľbou, je viac.
Napríklad, zamestnávateľ je zo
zákona povinný prihliadať pri
zaraďovaní zamestnancov do
pracovných zmien aj na potreby žien trvale sa starajúce o
dieťa mladšie ako 15 rokov (na
požiadanie kratší pracovný čas
alebo iná vhodná úprava určeného týždenného pracovného
času), takéto zamestnankyne
môže zamestnávať prácou
nadčas len s ich súhlasom, nie
sú výnimočné častejšie absencie z dôvodov choroby dieťaťa
a pod.
Zamestnávateľ pri prijímaní fyzickej osoby do zamestnania nesmie porušiť zásadu
rovnakého zaobchádzania. V
konkrétnej situácii máte možnosť domáhať sa svojich práv
na súde. Ak súdu preukážete
skutočnosti, z ktorých možno
odvodiť, že došlo k priamej
alebo nepriamej diskriminácii,
je povinnosťou zamestnávateľa preukázať, že nedošlo k
porušeniu zásady rovnakého
zaobchádzania.
Odškodné od poisťovne
V apríli 2011 mi zdravotná poisťovňa poslala výkaz nedoplatkov na poistnom, proti ktorému som podal námietku. Poisťovňa nereagovala, v novembri začalo voči mne exekučné
konanie. Proti exekúcii som sa odvolal s tým, že celú vec som dal prešetriť Úradu pre dohľad
nad zdravotnou starostlivosťou. Po dvoch mesiacoch mi úrad oznámil, že poisťovňa výkaz
nedoplatkov zruší z vlastného podnetu, čím príde k zastaveniu exekučného konania. Týmto
konaním mi poisťovňa spôsobila škodu, pretože od začiatku decembra 2011 mám zablokovanú na učte sumu 950 eur a nakoľko som bol bez finančných prostriedkov, bol som nútený
si od zablokovania tejto sumy na účte peniaze požičať. Ako mám postupovať, keď chcem od
poisťovne vymáhať odškodné za protiprávne zadržiavanie finančných prostriedkov?
Martin T.(centrum.sk)
N
a základe dostupných informácií sa nedá konanie
zdravotnej poisťovne kvalifikovať ako protiprávne. To, či vám
poisťovňa svojím nesprávnym
postupom alebo nečinnosťou
spôsobila škodu a v akej výške, je možné indikovať len na
základe preskúmania jednotlivých písomností a administratívno-právnych postupov
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
všetkých zúčastnených strán.
Pojem odškodné, ktoré zahŕňa náhradu viacerých foriem
škôd, zákonodarca legálne
nedefinuje. Vo vašom prípade
máte zrejme na mysli jednorazové vyrovnanie za nedefinovanú stratu, ktorú ste mali
utrpieť konaním zdravotnej
poisťovne tým spôsobom, ako
ste kauzu opísali. Majetkovú
ujmu vyčíslenú v peniazoch,
ako aj relevantné pochybenia
poisťovne, by ste však museli preukázať vierohodnými
dokladmi. Bez vedomosti
podstatných údajov nie je
možné hodnoverne usmerniť
vaše ďalšie konanie. Po zvážení všetkých okolností odporúčam obrátiť sa na platené
právne služby.
Odísť či zostať?
Cítim sa ako na križovatke, len mi
chýba smerová tabuľa, aby som vedela,
ktorou cestou sa mám vybrať. Cítim sa vyprahnutá, sama, hoci žijem už tridsať rokov vo viacmenej harmonickom vzťahu. Nie som v ňom
však vôbec spokojná, mám pocit, že s manželom už nemám nič spoločné, ani sa už takmer
vôbec nemilujeme. Rozmýšľam, že by som
mala začať žiť nejako ináč, len neviem, ako
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
N
ielen muži opúšťajú nás,
ale aj my ženy sa (nielen)
v tomto veku ta kdostávame
na križovatku, keď už vo vzťahu nie sme šťastné. Deti odišli
z domu a my zrazu zistíme, že
od človeka, s ktorým žijeme,
sme sa za tie roky akosi vzdialili a vlastne s ním máme už
máločo spoločné.
Ako je to možné? Vzdialenosť je obyčajne dôsledok
dlhodobého procesu. Vzťah
dvoch ľudí, ako všetko ostatné, časom podlieha zmenám. V každom partnerskom
vzťahu sa vyskytnú dôležité
medzníky, ktoré ovplyvňujú
jeho ďalší priebeh. V živote
každej z nás nájdeme určité momenty, ktoré zmenili
naše vnímanie toho druhého,
alebo aj celého vzťahu. Ide o
veľké chvíle, ako je narodenie
dieťaťa, nevera, neúspechy v
práci, nesplnené očakávania,
ale aj menšie zádrhy, ako sú
nedodržané sľuby, nedorozumenia, unáhlené rozhodnutia,
pocity krivdy a následné výčitky, pocity neistoty... to sú
momenty, ktoré nás v priebehu života ovplyvňujú a zanechávajú v našom srdci stopy.
Pozrite sa na stopu, ktorú
vo vašom živote zanechal váš
manžel a či je dostatočne hlboká na to, aby vás ovplyvňoval aj naďalej. Ak áno, tak
si skonkretizujte, či by chceli,
aby vás v niečom ovplyvňoval, načo ho vlastne k svojmu
životu potrebujete. A potom
mu to nezabudnite povedať.
Hovorte s ním o svojej nespokojnosti, opýtajte sa ho, ako sa
cíti on a možno sa už nebudete cítiť taká osamotená. Možno by to mohol byť jeden zo
smerov, ktorým sa vybrať...
Na cestu hľadania novej kvality partnerského vzťahu.
Ak však na tejto ceste zistíte, že na jej konci je skutočne
len prázdnota bez štipky iskry,
že ste sa s manželom na tej
pomyselnej križovatke vybrali
opačnými smermi, potom je
možno namieste nefunkčný
vzťah opustiť a nájsť si iný.
Lenže – v každom vzťahu
platí, že je lepšie skúsiť ten
existujúci napraviť, ako budovať nový od základov. Na
druhej strane to však niekedy
stojí za to.
Rozhodnúť sa v každom prípade musíte sama. Na pomoc
si zoberte svoje pocity, svoje
srdce. Tie vám určite povedia
najviac.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Bastard za volantom
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní po
týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom
policajnom útvare, alebo
na telefónnom čísle 158,
prípadne na e-mail [email protected]
Stanislav Gregorovič, (28)
z Bratislavy
Popis osoby: je 175 cm vysoký, strednej postavy
Na menovaného vydal Okresný súd Bratislava III príkaz
na dodanie do výkonu trestu odňatia slobody pre prečin usmrtenia.
.
Iveta Matušíková, (43)
z Bratislavy
Popis osoby: je strednej postavy, má hnedé vlasy.
Na menovanú vydal Okresný
súd v Čadci príkaz na zatknutie pre prečin podvodu.
Pri odovzdávaní vodičských oprávnení nikto
nevie povedať, nakoľko je frekventant kurzu
dostatočne emocionálne a osobnostne zrelý,
koľko je v ňom sebadisciplíny a schopnosti
predvídať.
Osobnostné testy ani testy
anticipácie autoškoly nepoznajú, a tak niet divu, že získať oprávnenie riadiť auto sa
dá ľavou zadnou. Stačí mať
peniaze, ktoré hýbu svetom,
teda aj licenciou ovládať zbraň
na kolesách.
Aj Marcel (27) sa k nej dostal, jeho rodina podnikala,
darilo sa, peňazí bol dosť nielen na vodičák, ale aj na vozidlo známej značky. Ako vravieval otec, radšej nech riadi
káru ako firmu. Vedel svoje, synaka viac lákal alkohol
a ľahtikársky život, ako poriadna práca čo i len v tatkovej
firme. Bol dieťaťom šťasteny,
mal zopár drobných drcnutí,
také škrabance, sem tam pokrivený plech na kontaktnom
vozidle, nič vážne, otcove peniaze to vždy dokázali zahrať
do správneho autu, i keď bol
v hre aj alkohol. Istota daná
finančným zázemím rodiny
vytvárala u Marca, ako ho
prezývali priatelia, pocit sebavedomej nedotknuteľnosti
spriaznenej s bezohľadnosťou na cestách. Na pokuty
za rýchlu jazdu peniaze vždy
boli. Nikdy sa nesnažil s policajtom zjednávať, uznal svoju
chybu, aby o chvíľu arogantnou jazdou bol opäť vo svojom živle. Až do chvíle, keď
sa stalo, čo stať sa nemalo. To
bolo pred pol rokom.
Dnes opustil so Soňou súkromný večierok niečo pred
polnocou, tak ako vždy v dobrej nálade a napočudovanie
bez koštovky často ponúkaného alkoholu. Predtucha alebo hra na zodpovednosť pred
novou láskou? Ani nie. Červená nečervená, z križovatky
vyletel systémom kamikadze
na druhú. Trafil hneď prvú
Octaviu ktorej vodič naivne predpokladal, že má pred
Marcelom prednosť v jazde.
– Počuj, volám polišov nech
ti vezmú tvoj poondiaty vodičák, ktorý budeš môcť ukazovať až svojim pravnukom,
ty bastard – vyjadril írečito
svoj názor na vzniknutú situáciu vodič rozbitého vozidla
a manžel doráňanej manželky. Vodopád slov zalial Marcela po pokuse vyjednať tichý
odchod z miesta za náhradu
škody a slušný bonus v podobe eurobankoviek. Vedel, prečo tak robí. Privolaní policajti
totiž zistili, že v auguste 2010
sedel za volantom otcovho firemného auta. Nebolo to bez
následkov, vtedy ho šťastie
akosi ubehlo, nepomohli kontakty na správnych miestach
ani peniaze, a tak sa stalo, že
rozhodnutím dopravného inšpektorátu Marcela konečne
dostihol trest zákazu činnosti
viesť motorové vozidlá všetkých druhov na dobu plných
dvoch rokov.
A teraz toto, prichytený
bez papierov! Taká daromnica, jedno debilné svetlo
a pribrzdený šofér, pomyslel
si Marcel. Bude to tuhé, dumal nad otcovými záchrannými metódami, ktoré už raz
sklamali. Nezúfal. Ako povedal svojej priateľke, jeden nikdy nevie, ľudia sú len ľudia.
A prachy sú prachy.
V Bratislavskom kraji za dva mesiace tohto roka zaznamenali policajné štatistiky 93 prípadov
marenia výkonu úradného rozhodnutia (SR 535), na základe ktorých bolo trestne stíhaných 88
osôb (objasnenosť 96 %). Tak vraví § 348 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v
platnom znení v súvislosti s marením výkonu úradného rozhodnutia: Kto marí alebo podstatne
sťažuje výkon rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci tým, že vykonáva činnosť,
na ktorú sa vzťahuje rozhodnutie súdu alebo iného štátneho orgánu o zákaze činnosti, potrestá
sa odňatím slobody až na dva roky. (Štatistika zahŕňa všetky formy marenia alebo podstatného
sťaženia výkonu rozhodnutia tak, ako sú taxatívne uvedené pod písm. a) až i) ods. 1 a pod písm.
a) a písm. b) ods. 2 § 348 TZ.
Radí vám polícia
František Franko, (33)
Popis osoby: je 171-175 cm
vysoký, štíhlej postavy, má
hnedé vlasy hnedé oči.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava II
príkaz na zatknutie pre
prečin nedovolenej výroby
omamných a psychotropných látok, jedov alebo
prekurzorov ich držania
a obchodovania s nimi.
6. 4. 2012 • 21
KRIMI
Zviditeľniť sa znamená život
V
šetky deti majú priro- • Presvedčte sa či dieťa používa najbezpečnejšiu cestu
dzenú dôveru najmä k
do/zo školy. Prejdite si s ním
dospelým, čo je pre rodičov
bezpečnú komunikácia so
s prihliadnutím na danú siškolou a upozornite ho na
tuáciu občas ťažké. Preto
miesta, kde môže v prípade
je potrebné vštepovať im
nebezpečenstva hľadať popravidlá vnímania, ktoré im
moc.
napomôžu udržať si pocit
istoty a sebadôvery i v sta- • Vysvetlite dieťaťu, že cesta je
ve núdze. Práve niektorá bezpečnejšia, keď ju absolz týchto rád, môže dieťaťu vuje v skupinke spolužiakov.
pomôcť vyvarovať sa nebez- • Skontrolujte denný program
dieťaťa po vyučovaní, dopečenstva.
hodnite si s ním oznámenie
o príchode domov zo školy.
• Ak sa hrá mimo domu, majte ho pod kontrolou.
• Upozornite svoje dieťa na
zvýšené
nebezpečenstvo
počas zdržiavania sa na
opustených miestach, rumoviskách či iných zanedbaných miestach.
• Naučte ho nevpúšťať do
bytu/domu kohokoľvek bez
povolenia rodičov.
• Vypracujte spoločne plán
uniku v prípade požiaru
alebo iného nebezpečenstva
a prejdite ho aj s dieťaťom.
ZPolícia
policajného
bloku
upozorňuje
Lúpežník v sukni
Vo vchode domu na Budatínskej
ulici prepadla Pavlína K. (26) pracovníčku spoločnosti so sídlom na
Mlynských Nivách. Lúpežníčka pod
hrozbou použitia noža požadovala
vydanie finančnej čiastky, vydaním
ktorej poškodenej spoločnosti
vznikla ujma vo výške 80 eur. Peňazí chtivá banditka si vyslúžila príslušné policajné obvinenie.
Praktický zlodej
Parkovisko pri elektrárni na Čapajevovej ulici sa stalo cieľom cesty Róberta E. (33) z Bratislavy. Presnejšie,
bol to biely VW Caddy, ktorému v
očakávaní slušnej koristi rozbil dve
fóliové sklá na pravej strane. Na
vozidle spôsobil škodu 500 eur,
v hodnote 10 eur ukradol jedny
slnečné a jedny dioptrické okuliare.
Asi preto, aby si lepšie vedel prečítať vznesené obvinenie.
Hazardéri ohrozujú
Po petržalských uliciach dostal chuť
zajazdiť si na Suzuki Swift Branislav
H. (34) z Petržalky napriek tomu, že
nemal vodičské oprávnenie. Policajti mu prekazili riskantnú zábavku
a pripomenuli mu, že súd v Malackách
mu za Marenie výkonu úradného rozhodnutia, uložil peňažný trest aj trest
zákazu činnosti viesť akékoľvek vozidlo do augusta 2012 a ODI Bratislava
V zákaz činnosti viesť motorové vozidlo na dobu 36 mesiacov od 12. 9.
2011 do 12. 9. 2014. Pôjde konečne
do basy?
■ Na Osuského ulici kontrolovali
policajti Stanislava S. (23) z Petržalky,
ktorý jazdil na vozidle VW Golf. Počas
kontroly boli zvedaví, či užil omamné alebo psychotropné látky a či je
ochotný podrobiť sa lekárskemu vyšetreniu. Odpovedal kladne, čo malo
za následok návštevu nemocnice
v Ružinove a pozitívny výsledok. Vyšetrenie ukázalo, že vodič riadil vozidlo pod vplyvom omamných a psychotropných látok, konkrétne THC
(tetrahydrokanabinol - marihuana).
Viete, že...
... od začiatku tohto roka do 25.
marca 2012 vzniklo v Slovensku
5 018 požiarov, ktoré spôsobili priame materiálne škody predbežne
vyčíslené na 8 251 822 eur? Pri požiaroch prišlo o život 17 osôb a 81
utrpelo zranenia. Oproti rovnakému
obdobiu vlaňajška je počet požiarov
nižší o 99, pozitívom je aj zníženie
počtu usmrtených o 10 osôb.
Stranu pripravil Jaroslav Gründler, [email protected]
22 • 6. 4. 2012
Stretneme sa
pri bunkri
Pri príležitosti 67. výročia
Oslobodenia Petržalky Sovietskou armádou (5. 4.
1945) pripravilo občianske
združenie Zachráňme petržalské bunkre otvorenie prvej vzduchovkovej strelnice pri bunkri BS-8 Hřbitov.
V podzemí bunkra bude
sprístupnená nová expozícia fotodokumentov z misie vojakov veteránov Slovenskej armády, ktorú pripravilo MO SR. Na podujatí
nebude chýbať špeciálna
vojenská polievka, vojaci
v dobových vojenských
uniformách a iné. Tí návštevníci, ktorí prídu v sobotu 7. 4. 2012 o 14. h. budú sa
môcť zúčastniť na streleckej súťaži a získať zaujímavé ceny. Strelnicu si už vyskúšali študentky Strednej
odbornej školy podnikania
zo Strečnianskej ul. v Petržalke. Súťaž sa bude konať
pod odborným dohľadom
špecialistu na streľbu Mgr.
Jánom Forgácsom.
Pripravila
Linda Košírerová
Foto Miroslav Košírer
O S L O B O D EŠNP IOERPTE T R Ž A L K Y
PETRŽALSKÉ NOVINY
Mýtny domček ožíva
V týchto dňoch si vysúkali rukávy nadšenci Spolku histórie colníctva
a finančnej správy Bratislava a s chuťou sa pustili do rekonštrukcie Mýtneho domčeka na Starom moste zo
strany Starého Mesta.
Prečo ste sa rozhodli Mýtny
domček oživiť?
Opýtali sme sa plukovníka Ing.
Ján Ščerbika, predsedu spolku
colníkov. ,,Myšlienka vznikla
v priestoroch vojenského
bunkra BS-8 v Petržalke na
Kopčianskej ulici. Tam sme
spoločne s členmi občianskeho združenia Zachráňme
petržalské bunkre inštalovali výstavu fotodokumentov
o histórii colníctva. Tam nám
dal tip Miroslav Košírer, aby
sme obnovili colnicu, ktorá bola v histórii situovaná
v Mýtnom domčeku na Starom moste. Hneď sme sa rozhodli nápad zrealizovať. Pre
zaujímavosť, v historických
dokumentoch je uvedené,
že colnica bola zriadená na
moste v roku 1918 – 1919
medzi Česko-Slovenskom a
Maďarskom od roku 1938 do
roku 1945 bola pod nemeckou
správou. Hranicu tvoril stred
rieky Dunaj. Vo vynovených
priestoroch zriadime stálu
expozíciu historických fototo-
Kuda pošli Germani?
Piaty apríl 1945 - do kroniky Petržalky sa tento
dátum zapísal veľkými písmenami ako deň jej
oslobodenia spod šesťapolročnej okupácie (od
10. 10. 1938) hitlerovským Nemeckom.
P
o celý ten čas si slovenskí
Petržalčania neužili nič
dobré. Národnostná diskriminácia, zákaz vzdelávacej a kultúrno-spoločenskej činnosti,
obete na životoch v žalároch
a koncentračných táboroch aj
na fronte – smutná bilancia.
Oslobodeniu
predchádzali
hektické dni plné strachu, ako
sa nemeckí okupanti zachovajú k nám, niekoľkým tisícom
Slovákov a Čechov. Koncom
marca 1945 sme v noci počuli
kanonádu blížiaceho sa frontu od Maďarska. Sovietske
letectvo urobilo na Petržalku
niekoľko nočných bombardovacích náletov, ktoré spôsobili
materiálne škody.
Posledné tri dni pred oslobodením nám bolo najhoršie.
Okupanti nariadili evakuáciu
obyvateľov. Na Dunaji, pri
Aucaffé, boli pristavené dva
evakuačné vlečné člny. Príkaz
však uposlúchli iba nemeckí
Petržalčania. Tak ako stovky
slovenských rodín aj naša,
spolu s tromi–štyrmi rodinami sme sa uchýlili do pivničného krytu susednej vilky,
ktorú deň predtým opustil
nemecký dôstojník. Priestor
v kryte bol však malý a v noci
sa pre plač detí nedalo spať.
Dospelí zasa tŕpli z obavy zo
zásahu trestného vojenského
komanda za neuposlúchnutie
evakuačného príkazu. Tento
trestný oddiel okupantov bol
v hospodárskom objekte Janíkov dvor. Zásahu zabránil iba
rýchly postup frontu.
V skorých ranných hodinách, 4. 4. 1945, nás zobudila
ohlušujúca kanonáda kaťuší
Sovietskej armády. Strely od
kumentov, a rôzne zaujímavé
artefakty o colníctve. Pravidelne sa budú konať pre verejnosť
historické ukážky z výkonu
služby financov a colníkov v
dobových uniformách, nebudú chýbať ani klasické pečiatky do dokladov. Je to jediný
priestoru Magyarováru leteli priamo nad Petržalkou a
bombardovali nemecké delostrelecké batérie na vŕškoch
devínskej Kobyly. Všetko sa
otriasalo a v našom kryte bol
neopísateľný strach a plač. Po
polhodine kanonáda utíchla.
Vonku bolo ticho ako pred
búrkou. Ja, s kamarátom Ferym Bartalom, sme sa opovážili vyjsť na malý prieskum.
V plameňoch horela ženistická kasáreň v Ovsišti aj všetky
objekty petržalského nádražia
s celou jednou vlakovou súpravou naloženou nábytkom
prominentných nemeckých
okupantov, ktorá už nestihla
opustiť nádražie.
INZERCIA
colný domček na svete, ktorý
sa nachádza v centre mesta.
Pre Bratislavu to bude iste
zaujímavá turistická atrakcia.
Mýtny domček sprístupníme
verejnosti 6. mája.
(lk)
foto autor
Prišli sme až do blízkosti horiaceho nádražia a zostali sme
šokovaní. Na Orošvárskej
ceste (Rusovská ul.) pri železničných závorách stál tank
sovietskej armády T-34 a jeho
posádka na ňom niečo opravovala. So zmiešanými pocitmi sme ich akousi slovenskoruskou hatlaninou pozdravili.
Jeden z posádky sa nás spýtal:
„Kuda pošli Germani?“ Ukázali sme smerom k Viedenskej
ceste. A v tom sme si uvedomili, že tento tank, to je sloboda spod okupácie a ako šialení
sme leteli oznámiť túto zvesť
našim v kryte.
Jaroslav Gustaf ík,
Staropetržalčan
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalka sa ťažko bude zachraňovať
Hoci druholigový futbalový klub FC Petržalka 1898 neustále zápasí
s nejakými problémami, predovšetkým ekonomického rázu,
a vedenie hľadá strategického partnera, v klube neklesajú na duchu
a snažia sa myslieť pozitívne.
V
šetky pohľadávky voči
hráčom ešte nie sú vyrovnané. ,,Je to pravda, snažíme sa však túto situáciu
riešiť. Hráči si chcú zachrániť
príslušnosť v druhej najvyššej
súťaži. Je to aj v záujme nových partnerov,“ povedal člen
predstavenstva FC Petržalka
1898, a. s., Viliam Raček a
pokračoval: ,,Chceme dôstojne dohrať druholigovú sezónu a udržať pre Petržalku
II. ligu.“
Funkcionári petržalského
klubu rokujú s potenciálnymi
kandidátmi, ktorí by eventu-
6. 4. 2012 • 23
ŠP ORT
álne vstúpili do klubu. ,,Konkrétnosti nezverejníme dovtedy, kým nebude podpísaná
dohoda a všetko jasné,“ zdôraznil V. Raček. Realita je však
taká, že spolovice dorastenecké mužstvo prehralo všetky
tri jarné zápasy a v tabuľke
kleslo na posledné miesto.
Petržalke sa predsa len podarilo mužstvo posilniť, v zápase
s Lučencom na poste stopéra
nastúpil 26-ročný slovanista
Peter Kratochvíl a na ľavom
kraji stredovej formácie Peter
Drobňák, ktorému sa nepodarilo získať angažmán v za-
Iskra vykročila zle
Jarná časť majstrovstiev regiónu je v plnom prúde. V tejto
štvrtej najvyššej slovenskej futbalovej súťaži Petržalku reprezentuje MŠK Iskra, ktorej sa v zimnom Pohári BFZ darilo.
V skupine A na umelej tráve v ZŠ Budatínska zdolal Jarovce
7:0, Domino 3:2, Rohožník 4:1, BCT 3:2, Rusovce 2:1, Borinku 5:0 a v semifinále stroskotal až na Kráľovej pri Senci (3:3,
pokutové kopy 4:5), čakalo sa, že si bude dobre počínať aj
v majstrovskej súťaži. Opak je však pravdou. Doma remizoval s Ivankou 1:1 a prehral s Jabloncom 0:1. Na ihrisku vedúceho Plaveckého Štvrtka inkasoval 0:4 a po 18. kolách je na
12. mieste so 21 bodov.
(mv)
hraničí. Obaja boli napokon
smoliarmi zápasu. Urastený
stredný obranca utrpel po
zrážke so spoluhráčom Davidom Brányikom desaťcentimetrovú tržnú ranu na hlave,
ktorú mu za sedem minút zašil doktor Peter Malinovský.
Zápas dohral s obviazanou
hlavou a so sebazaprením.
Keď sa lámal chlieb, mohol
Peter Drobňák natrieť krajec
sebe i spoluhráčom maslom
a medom. „Lopta sa odrazila
od vnútorného stehna brankára vedľa žrde, keby som vystrelil viac po zemi, bol by to
zrejme gól... Nevyšlo to, tentoraz som nemal šťastie ja, ale
on,“ posťažoval sa Drobňák.
Petržalka zatiaľ v jarnej časti hrala iba doma, lebo zápas
v Dolnom Kubíne jej odložili
pre nespôsobilý terén. Zaujímavé a zároveň aj pikantné je, že všetky tri stretnutia
– s Moldavou, Lučencom
a naposledy s Ružomberkom
B prehrala zakaždým o gól
0:1! Tréner Emil Stranianek
nám o nich povedal: ,,Proti
Moldave sme podali výkon
na hranici našich schopností
a možností, škoda taktickej
chyby pri inkasovanom góle,
keď sme nepokryli súperovho
hráča a prišiel trest. Snažili
sme sa vyrovnať, ale nevyšlo to... Takéto zápasy sú pre
hráčov veľkou školou, ideme
ďalej. V súboji s Lučencom
hráči urobili maximum pre
úspešný výsledok, žiaľ, ten sa
opäť nedostavil... V prvom
polčase nás jedinečne podržal
Jenčo a mužstvu pomohol aj
nový stopér Kratochvíl a návrat Drobňáka. Vývoj zápasu
napovedal o tom, že jeden gól
rozhodne... Ak by sme ho dali
štvrťhodinu pred koncom my,
po zápase by sme sa usmievali. V súboji s ružomberským
béčkom sa znova od nás odvrátilo športové šťastie, najmä
v prvom polčase sme podali
výborný výkon, ktorému chýbalo len využívanie šancí. Po
zmene strán sme už v útoku
neboli takí nebezpeční, súper
trpezlivo čakal na príležitosť
a využil ju. Sme v ťažkej situácii, ale naďalej budeme bojovať o druholigovú existenciu.“
Podľa nášho názoru FC
Petržalka 1898 sa s týmto výrazne mladým mužstvom bez
skúseností, ktoré ešte opustil
aj T. Hanzel (odišiel na skúšku do Malajzie), bude v II. lige
ťažko zachraňovať!
Milan Valko
V nedeľu
Dva v jednom:
Jarná cena Petržalky
U
kone i tanec
ž 39. ročník skokanskej
Jarnej ceny Petržalky (steeplechase, 3 800 m, pre 5-ročné a
staršie kone, dotácia 1 900 eur),
tradičných
najprestížnejších
dostihov úvodného mítingu
slovenskej sezóny, prilákal 10
uchádzačov z troch krajín - SR,
ČR a Maďarska. Závodisko Bratislava (ZB) zverejnilo zoznam
ašpirantov vo štvrtok na svojej
internetovej stránke. Podujatie
sa uskutoční v Starom háji v
nedeľu 8. apríla od 14. h. Medzi
kandidátmi nechýba víťaz posledných dvoch ročníkov Shrek
z TJ Slávia Šurany. Zo športového hľadiska budú mať najväčšiu
hodnotu dve generálky jarných
klasických testov - Memoriál
Josefa Břečku (rovina, II. kat.,
1 400 m, pre 3-ročné kobyly,
dotácia 2 500 eur, 9 prihlášok)
a Memoriál Harryho Petrlíka
st. (rovina, II. kat., 1 400 m, pre
3-ročné žrebce, dotácia 2 500
eur, 5 prihlášok).
(mv)
Dostihová sezóna sa po
úvodnom mítingu rozbehla, a tak už v nedeľu
15. 4. sa môžu priaznivci turfu tešiť na VEĽKÚ
APRÍLOVÚ CENU. Budú
to napínavé medzinárod-
né dostihy a ak aj stavíte
na víťaza, napätie bude
dvojnásobné. Okrem dostihov koní a vozenia detí
na koníkoch, pripravili v
Starom háji aj pekný sprievodný program. Na pódiu
sa predstaví tanečná škola
V. Sádovskej - Nezábudka.
No a o tom, že dostihový
areál vám práve v tomto
čase, poskytne záplavu
vôní a farieb jarnej prírody, asi ani netreba hovoriť.
Nuž teda, ak ešte nemáte
program na nedeľu, určite
dlho nerozmýšľajte.
Na ,,dostižke“ sa na vás
tešia.
(vk)
foto archív
Pripojte sa k nám!
Volám sa Adam Setvák. Som športovec a spolu s mojím najlepším
kamošom Lukášom Chovanom
hráme florbal. Je to šport, ktorý
sa hrá s florbalovými hokejkami,
s loptičkou a v hale. Je to kolektívny a veľmi pekný šport. Baví
nás to, hrávame spolu za klub ŠK
SeaHorses Bratislava, Florabalový
klub ŠK SeaHorses Bratislava vznikol v roku 2005, sídli na Základnej
škole Černyševského 8. Ja hrám
tri a Lukáš dva roky. SeaHorses
je skvelý a pre nás dôležitý klub.
Hráme aj ligu proti iným tímom.
Tento šport hrajú aj dievčatá. Ja s
Adamom sme v kategórii mladší
žiaci. Na zápasy chodíme do okolia Bratislavy. Hráme Bratislavskú
ligu proti družstvám z Malaciek,
Modry, Stupavy... Ak by mali náhodou niektoré deti záujem o
florbal práve v tomto skvelom
klube, môžete prísť na nábor,
ktorý bude v septembri. Tešíme
sa na vás!
Viac informácii o klube nájdete
na internetovej stránke. V prípade
záujmu kontaktujte trénera Miroslava Kunšteka www.seahorses.
elacik.sk
Adam Setvák a Lukáš Chovan
Vaša Energia sa začne
už v decembri
Pýchou futbalového klubu MŠK
Iskra Petržalka je mládež. Aj preto
jej funkcionári počas zimnej prestávky vyplnili hodnotný program.
Na umelej tráve ZŠ Budatínska sa
mladší a starší dorastenci zúčastnili na 1. ročníku turnaja o Pohár
Vaša Energia.
,,Hral sa v januári, februári a v
marci. V kategórii staršieho dorastu sa okrem nás predstavili aj
Rača, Domino, Pezinok, Ružinov
a Šamorín. Víťazom sa stal Ružinov, naše mužstvo skončilo tretie.
V mladšom doraste hrali MŠK Iskra, Lamač, Domino, Pezinok, Jarovce a Ružinov. Palmu víťazstva si
odniesol Domino, MŠK skončil posledný,“ poskytol nám základné informácie o turnaji Ladislav Kurina,
dlhoročný mládežnícky funkcionár MŠK Iskra. 2. ročník turnaja o
Pohár Vaša Energia chceme začať
v decembri tohto roka. Plánujeme ho rozšíriť na desať tímov. Tak
lepšie vyplníme veľkú prestávku
v zimnom prípravnom období,“
povedal nám L. Kurina.
(mv)
24 • 6. 4. 2012
ŠP ORT/INZ E RC I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
V pasovačke sa nestratili ani dievčatá
V marci sa v Petržalke uskutočnila historicky Prvá pasovačka žiakov petržalských základných škôl. Jej cieľom bolo zapojiť do športovej činnosti čo najviac detí. Nie všetky ZŠ ponuku využili.
V súťaži škôl diplom a medailu získali:
1. ZŠ Černyševského
45 bodov
(ved. Šuhajda)
2. ZŠ Gessayova
41 bodov
(ved. Malíčková)
3. ZŠ Lachova
23 bodov
(ved. Rychtárechová)
4. ZŠ Turnianska
22 bodov
(ved. Anjelová)
ZŠ černyševského
P
asovačku zorganizoval krúžok
zápasenia petržalského CVČ
Gessayova 6, Mgr. Miroslava Šútorová a bývalý zápasník, československý reprezentant a Petržalčan
Milan Macho. Keďže pasovačka má
špecifické pravidlá zápasenia, pri organizovaní pomáhali aj tréneri Karol
Mikuška a Jozef Gerboc zo ZK Dunajplavba Bratislava.
Víťazi jednotlivých hmotnostných
kategórií získali medailu a diplom:
25 kg (2 pretekári) Roman Rusnák ZŠ
Gessayova; 28 kg (3) Radovan Vaško
ZŠ Gessayova; 31 kg (4) David Beleš
ZŠ Černyševského; 34 kg (6) Alexandra Kubalová ZŠ Gessayova; 38 kg (3)
Nika Meszárosova ZŠ Gessayova; 42
kg (7) Milan Pavelka ZŠ Černyševského; 46 kg (8) Branislav Chudík ZŠ
Gessayova; 50 kg (5) Mária Vojteková
ZŠ Černyševského; nad 50kg (5) Maroš Meszároš ZŠ Černyševského.
Družstvá museli dodržať podmienku a zaradiť do kolektívu minimálne
dve dievčatá. Zaujímavosťou bolo, že
štartovali dievčatá spolu s chlapcami a
dokonca tri dievčatá vyhrali príslušnú
hmotnostnú kategóriu pred chlapcami. Veríme, že aj touto takouto aktivitou šport vytrhne mládež z nečinnosti
a získa si srdcia ďalších mladých ľudí.
Medzi najkrajšie súboje patrili dvojice v hmotnostiach:
- do 31 kg David Beleš proti Bastienovi
Brezovskému
- do 34 kg Alexandra Kubalová proti
Adele Bohuškovej
- do 50 kg Mária Vojteková proti Lukášovi Záhradníkovi.
Nasadenie pretekárov jednotlivých
zápasov bolo vysoké. Veď napokon,
každý pretekár chcel vyhrať a pre školu dosiahnuť najlepšie umiestnenie.
Čo je to pasovačka? Je to zjednodušený športový zápas. Účelom je z kruhu
vytlačiť súpera, čím aktívny pretekár
získava 1 bod; 2 body získa pretekár
ak zdvihne súpera tak, že sa nedotýka
žinenky žiadnou časťou tela; 3 body
získa ak zdvihne súpera na dobu minimálne 3 sekundy. Vyhráva pretekár,
ktorý získa v súčte 3 body. Pasovačka
k nám prišla z Maďarska, kde je zápasenie oveľa populárnejší olympijský
šport ako na Slovensku.
( upr)
ZŠ Gessayova
ZŠ Lachova
Hončová prehrala vo finále
Slovenská tenistka a piata nasadená 19-ročná Petržalčanka Michaela Hončová prehrala
v predposledný marcový víkend vo finále
dvojhry na turnaji ITF v kazažskom Almaty
(dotácia 25 000 USD, tvrdý povrch v hale)
s nenasadenou Ukrajinkou Anastasiou Vasilievovou 4:6, 1:6. Talentovanej zverenkyni
Radky Zrubákovej patrí v súčasnosti 371.
pozícia vo svetovom rebríčku WTA. Ukázalo sa, že výber tohto turnaja do programu
bol správnou voľbou. V predchádzajúcich
kolách porazila postupne Rusku Kirillovovú,
Chorvátku Nirjičovú a ďalšiu Rusku Mironovovú, vždy bez straty setu. Mimochodom,
ide vôbec o prvé Miškino singlové finále na
turnaji s dotáciou 25 000 USD (doterajším
maximom bolo štvrťfinále). Do svetového
rebríčka si pripísala minimálne 34 bodov,
čo znamená zlepšenie prinajmenšom o 50
miest, doterajšie rebríčkové maximum.
INZERCIA
V londýnskom metre aj
mená Hochschornerovcov
Dve stanice londýnskeho metra na tmavomodrej linke Piccadilly dočasne ponesú
mená dvojice úspešných slovenských olympionikov, najslávnejších petržalských rodákov, vodnoslalomárskych súrodencov Petra
a Pavla Hochschornerovcov. Stanicu North
Ealing premenujú na Peter Hochschorner a hneď nasledujúca zastávka v smere
z východiskovej stanice Cockfosters do
Uxbridge - Park Royal - sa bude volať Pavol
Hochschorner. Po slovenských dvojičkách
nasleduje zastávka Štěpánky Hilgertovej
(pôvodne Alperton). Až 361 zastávok systému londýnskej verejnej dopravy pomenujú
po hrdinoch olympijských hier. Výsadné postavenie bude mať americký plavec Michael
Phelps. Po 14-násobnom olympijskom víťazovi a držiteľovi ôsmich zlatých z Pekingu
2008 pomenovali hlavný olympijský uzol
doteraz známy ako Stratford.
(mv)
Download

Kde zaparkujeme autá?