PETRŽALSKÉ NOVINY
R
8. 9. 2011 • ročník 17 • číslo 18
www.petrzalskenoviny.sk
Dvojtýždenník • Zadarmo
Ako napokon vyzerajú zmeny v MHD?
Žiadne výrazné rušenie liniek bratislavskej mestskej hromadnej dopravy
nebude.
strana 3
Cykloriešenia pre
Petržalku
Európsky týždeň mobility otvára
otázky možností zlepšenia cyklistickej
dopravy v Petržalke.
strany 10-11
Petržalka – rozsypané lentilky, papagáj
či rómska sukňa?
Aké sídlisko to teda vlastne máme?
strany 12-13
V Čunove ponúkajú
adrenalínové športy
Pripadá vám život nudný, nezáživný,
málo vzrušujúci? Zájdite si do Čunova!
strana 23
strana 10
Školákov pribúda
Ch
odbami petržalských základných škôl sa opäť rozoznelo prvé zvonenie ohlasujúce
koniec veľkých prázdnin
a začiatok pravidelného
vstávania, písomiek, ale aj
nových priateľstiev a zbierania vedomostí.
ZŠ v
V Bratislave si do lavíc
zasadlo 20 937 školákov,
na jedenástich základných školách
v zriaďovateľskej kompetencii Petržalky ich bolo takmer 4-tisíc. Prvý
raz nieslo aktovku 637 detí, 317
dievčat a 356 chlapcov. Najviac žiakov nastúpilo 5. septembra na Zá-
kladnú školu Pankúchova. Deväťdesiat prváčikov pozdravil starosta
Petržalky Vladimír Bajan spoločne
alee aj dospelí poďakovali aplauzom.
aplauzom
Na margo nového školského roku
starosta ocenil nielen nárast žiakov,
ale aj „omladenie“ učiteľského kolektívu na petržalV Bratislave si do lavíc zasadlo
ských školách: „Obzvlášť
20 937 školákov, na jedenástich
ma tešia noví pedagógovia,
chcú zostať v takomto
Petržalke ich bolo takmer 4-tisíc. ktorí
ťažko skúšanom remesle.“
Aj tých obyvateľov, ktorí
nemajú školopovinné deti, potes vedúcou oddelenia školstva MÚ
ší informácia, že plánuje diskusiu
Veronikou Redechovou. Včielky,
s primátorom Milan Ftáčnikom týMotýliky, Žabky a Lienky prišli spokajúcu sa výstavby plavárne.
lu s rodičmi a mladšími súrodencami. Žiaci ich uvítali spevom, básničViac o začiatku školského roku si
kou i tancom, za čo sa nielen deti,
prečítajte na 2. strane.
2 • 8. 9. 2011
S A M O S P R ÁVA / I N Z E R C I A
PETRŽALSKÉ NOVINY
Do umeleckých škôl sa dá ešte prihlásiť
V hlavnom meste poskytuje základné
vzdelanie 64 verejných, 11 súkromných
a 9 cirkevných vzdelávacích inštitúcií.
O
Vyjadrenie starostu
k zámene pozemkov
pod PKO
Bratislava má z minulého obdobia zlé skúsenosti so zámenou
pozemkov. Doteraz vždy mesto
„ťahalo za kratší koniec“ a tieto výmeny alebo zámeny boli výhodné
len pre developerov. Bratislava je
v ťažkej finančnej situácii a nemôže si dovoliť rozdávať pozemky
developerom.
Ako starosta Petržalky očakávam
korektné rokovanie medzi hlavným mestom a mestskou časťou,
a jej miestnym zastupiteľstvom.
S veľkým prekvapením sledujem komunikáciu mesta so súkromnou spoločnosťou o zámene
pozemkov pod budovou PKO, pričom časť pozemkov, o ktorých sa
uvažuje, je v Petržalke v priestore
celomestského centra na nábreží.
Chcem vyhlásiť, že tzv. „vytypovávanie“ pozemkov na pravom
brehu Dunaja, pravdepodobne
posledných najlukratívnejších pozemkov mesta, sa deje bez diskusie s mestskou časťou Petržalka.
Určite Petržalka nebude súhlasiť
so zámenou pozemkov na svojom
území, ak nebude verejnosti predložené komplexné riešenie celého
nábrežia medzi Starým a Prístavným mostom. Nebudeme akceptovať účelové vytrhnutie časti
pozemkov bez komplexnej predstavy o budúcnosti tejto lokality.
Vladimír Bajan, starosta
krem nich tu pôsobí
aj 12 základných umeleckých škôl, ktoré bude v
novom školskom roku navštevovať takmer 10-tisíc
detí. „Prijímanie do umeleckých škôl je stále otvorené
a prihlášky do jednotlivých
hudobných,
umeleckých
odborov môžu rodičia podávať aj v priebehu mesiaca september,“ informoval
bratislavský hovorca Ľubomír Andrassy a dodal, že
od septembra sa otvárajú
krúžky, kurzy a klubová
činnosť v Centrách voľného
času: „Na základe doterajších skúseností bratislavská
samospráva očakáva, že do
pripravených voľnočasových projektov, programov
sa zapojí viac ako 1 500
detí.“ Petržalské centrum
nájdete na Gessayovej ulici
6. V tomto roku oslávi 25.
výročie vzniku.
V najväčšej mestskej časti sa otvára 14 špeciálnych
tried pre 127 detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. V bežných
triedach, formou individuálnej integrácie sa bude vzdelávať 131 žiakov. V porovnaní s predchádzajúcim rokom
stúpla obsadenosť škôl o 132
detí, pokračuje tak trend
nárastu. „Prípadné zmeny
počtu žiakov môžu ešte nastať do 1. 9. 2011, resp. 15.
9. 2011 z dôvodu odkladov
plnenia povinnej školskej
dochádzky, prípadne prestupov žiakov do ZŠ mimo
územia Petržalky, resp. ďal-
ším prijatím absolventov
5. ročníka na osemročné
gymnázia na základe odvolania zákonných zástupcov
žiakov,“ upozorňuje tlačová
tajomníčka Petržalky Mária
Grebeňová Láczová.
Pre rodiny s nezaopatrenými deťmi, ktoré majú nárok na jednorazovú sociálnu
výpomoc počas roka, má
mestská časť v rozpočte vyčlenené finančné prostried-
Múka a cestoviny stále neprišli
P
otravinová pomoc do
Petržalky ešte neprišla.
Pšeničná múka a bezvaječné cestoviny pre sociálne
slabšie skupiny obyvateľstva
sú hradené z Európskeho
poľnohospodárskeho a záručného fondu. Ich distribúciu má na starosti OZ
Potravinová banka Slovenska so sídlom v Košiciach.
Zisťovali sme dôvody, prečo
trom stovkám Petržalčanov,
ktorí na miestnom úrade
o túto formu pomoci požiadali, nebolo vyhovené.
„Mestská
časť
našla
priestory na uskladnenie potravín, upravila ich, aby zodpovedali kritériám, pričom
kladné stanovisko hygienik
vydal ešte 22. júna. Zabezpečený a schválený skladový
priestor v technobloku na Romanovej ulici 44 spĺňa podmienky v zmysle usmernení
Poľnohospodárskej platobnej
agentúry pre zabezpečenie
distribúcie potravinovej výpomoci pre obyvateľov mestskej časti Bratislava-Petržalka,“ informovala tlačová
INZERCIA
FARMA HYDINY LÚČNY DVOR
PONÚKA NA PREDAJ
ČERSTVÉ DOMÁCE KURČATÁ,
SLIEPKY NA POLIEVKU, MULARDY,
KAČKY, MORKY A DOMÁCE VAJÍČKA
DOVOZ NAD 40 EUR PRIAMO DO BYTU
Magio pláž ďalej funguje
Vzhľadom na teplé počasie sa
Slovak Telekom rozhodol predĺžiť
prevádzku tohtoročnej Magio
pláže až do 11. septembra. Bohatý program, atrakcie, skvelá atmosféra a tisíce spokojných návštevníkov – to všetko priniesla pláž
na Tyršovom nábreží. Jediné, čo
jej úplne neprialo, bolo počasie.
Až do nedele si teda každý môže
vychutnať relax, zábavu či šport.
Samozrejme zadarmo.
(vi)
tajomníčka MÚ Petržalka
Mária Grebeňová Laczová,
pričom dodala, že stanovisko
Poľnohospodárskej platobnej
agentúry po vykonanej kontrole skladových priestorov
na Romanovej ulici bolo odoslané už 18. júna Potravinovej
banke, o. z. Napriek tomu sú
sklady stále prázdne.
Za občianske združenie
sa vyjadril jeho predseda
Marko Urdzík. Prinášame
vám neskrátené stanovisko:
„Snahou Potravinovej banky je riešiť Petržalku, avšak
ky formou poukážok na
nákup tovaru ich možno
použiť aj na nákup školských
potrieb. Prváci na väčšine
petržalských škôl sa aj tento
rok zapoja do európskeho
projektu výučby anglického
jazyka, na ktorý MČ získala
nenávratný finančný príspevok z eurofondov vo výške
163-tisíc eur.
Autor a foto:
Lucia Drevická
musia sa prekonať viaceré
nedostatky, ktoré s realizáciou potravinovej pomoci
v tejto lokalite súvisia. Jedná
sa o zlú prístupnosť pre veľké
nákladné motorové vozidla
a manipulácia okolo nich,
veľkú vzdialenosť najbližšieho distribučného skladu
– Prievidza. V dostupnej
dobe bude v činnosti sklad
Cífer, odkiaľ počítame s distribúciou potravín pre Petržalku menšími dopravnými
prostriedkami.“
(LD)
PETRŽALSKÉ NOVINY
S TA L O S A / I N Z E R C I A
8. 9. 2011 • 3
Ako napokon vyzerajú zmeny v MHD?
Žiadne výrazné rušenie liniek
bratislavskej mestskej hromadnej
dopravy nebude. Informoval primátor Milan Ftáčnik.
N
amiesto 13 liniek, ktoré
navrhoval zrušiť Dopravný podnik Bratislava, a.
s., zrušia len dve, ktoré sú nahraditeľné inými, teda linky 7
a 38. Redukcie intervalov sa
podľa Ftáčnika nebudú týkať
tých liniek, ktorých zrušením
by sa zhoršila obsluha územia.
„Je to dosah na cestujúcich, ale
je to podľa nás najmenej bolestivý dosah,“ uviedol Ftáčnik.
Zmeny v mestskej hromadnej
doprave budú platiť od 4. septembra do 31. decembra.
Redukcia intervalov sa
bude týkať spojov, ktoré budú
premávať v prázdninovom
režime do 19. septembra,
konkrétne liniek 31, 39, 84,
91, 191, 192. Trvalo obmedzený interval budú mať linky 9 a 50. Prevádzku upravili
na linke 133, ktorá ide súbežne s električkou z Karlovej Vsi.
Linka 133 tak bude premávať
iba v rannej špičke. Prevádzku bude mať upravenú aj spoj
74, bude premávať len ráno
a popoludní. Upravenú trasu
budú mať štyri linky. Linka 66
bude medzi zastávkami Trhovisko a Slovanet premávať
priamo po Záhradníckej ulici.
Doterajšie zastávky Saleziáni
a Zimný štadión sa rušia. Lin-
ka 78 bude premávať v doterajšom časovom rozsahu, lenže so skrátenou trasou Dolné
hony-Vrakuňa-Drieňová-Trnavské mýto-Dostojevského
rad-Šafárikovo námestie. Linku číslo 89 zrušia, nahradí ju
nová linka 82, ktorá zabezpečí
obsluhu Sadu Janka Kráľa. Jej
trasa bude Nový most-Einsteinova-Viedenská cesta-Sad
Janka Kráľa, v opačnom smere Sad Janka Kráľa-Krasovského-Einsteinova-Nový most.
Obsluhu Cintorína Petržalka
zabezpečí zachádzka vybraných spojov linky číslo 80.
Zmenami v mestskej hromadnej doprave ušetrí dopravný podnik 650-tisíc vozokilometrov, čo mu prinesie
úspory 800-tisíc eur. Podľa
Ftáčnika má dopravný podnik
ušetriť 500-tisíc eur vlastnými silami, o ďalších 500-tisíc
mu zvýši rozpočet mesto.
Dopravný podnik Bratisla-
va podľa generálneho riaditeľa Ľubomíra Belfiho víta
zvýšenie príspevku z mestského rozpočtu o 500-tisíc
eur. Vzhľadom na kritickú
finančnú situáciu, v ktorej
sa podnik nachádza, to však
považuje za nedostatočné.
Balík úsporných opatrení, ku
ktorým podnik pristúpil hneď
po nástupe nového manažmentu, podľa Belfiho zďaleka
nevyrieši finančné problémy
spoločnosti. Podnik urobil zásadné kroky na úsporu prevádzkových nákladov
a v súčasnosti znižuje stavy
zamestnancov. Zástupcovia
dopravného podniku navrhli
aj redukciu spojov a predĺženie intervalov, ktoré by predstavovali úsporu 1,8 mil. eur.
Poslanci podľa Belfiho nereflektujú skutočnosť, že mesto
nemá peniaze na zabezpečenie služieb v takom rozsahu, v akom si ich objednáva.
Napriek tomu, že dopravný
podnik sústavne upozorňuje
na závažné problémy, ktoré
môžu v budúcnosti ovplyvniť
kvalitu cestovania, dlh mesta
k podniku narastá. Belfi uviedol, že súčasná finančná situácia je dôsledkom hospodárenia z minulých rokov, preto je
nevyhnutné prijať opatrenia,
ktoré by viedli k stabilizácii
podniku. „Manažment od nástupu upozorňuje na kritickú
finančnú situáciu. Nie sme
schopní platiť záväzky našim
dodávateľom, čo ohrozuje
prevádzkyschopnosť vozidiel,
a v konečnom dôsledku zhorší
kvalitu služieb. Odsúhlasené
návrhy magistrátu považujeme za nedostatočné,“ uviedol Belfi. Mesto podľa neho
nedokáže poskytnúť záruky
splatenia dlhu k dopravnému
podniku, čím zvyšuje jeho
platobnú neschopnosť.
(SITA)
4 • 8. 9. 2011
PETRŽALKA/INZERCIA
PETRŽALSKÉ NOVINY
Riadková inzercia
Kúpime byt v Petržalke,
T: 0917 708 319
Puci Profi čistenie kobercov.
Tel.: 0903 454 506
Kúpime byt v Petržalke,
aj zadlžený. T: 0915 122 656
MATÚŠ Oprava chladničiek
a mrazničiek. Tel.: 0905 616 431
Neriešiteľný problém?
Takto vyzerá okolie zastávky MHD
na Jiráskovej, komentár je zbytočný.
P
opíjajúci bezdomovci tu
nie sú žiadnou výnimkou,
bál som sa tam priblížiť, lebo
mali so sebou dvoch veľkých
psov bez vôdzok a náhubkov.
Toto tu môžete vidieť každý
deň, už aj bez povšimnutia
polície. Na obidvoch stranách
sú približne 2 tony odpadu
rôzneho druhu, väčšinou však
PET fliaš od ovocných vín a
plechovky od pív, niekedy pri
nízkom tlaku vzduchu sa po
okolí šíri neznesiteľný zápach
od telesných potrieb týchto
chránených a podporovaných
jedincov, ale hlavné je, že majú
na alkohol a znepríjemňujú tu
nakupujúcim alebo cestujúcim život žobraním.
Aj toto je pre niekoho neriešiteľný problém, ja ľutujem
len tú našu chuderku prírodu,
čo si musí od nás všetko vytrpieť neprávom.
Autor a foto:
Rastislav Gemerský
♥ Zosobášili sa
Cirkevné sobáše
28. 7. 2011 Peter Schwartz –Lucia Špaková
27. 8. 2011 Jozef Matejovič – Martina Klinčoková
Peter Hupka – Ing. Beata Bernátová
3. 9. 2011 Ing. Roman Oravec – Ing. Mária Kováčová Farská
Marek Droberjár – Jana Bazalová
VODOINŠTALÁCIE
ÚDRŽBA
• oprava a výmena WC
• batérie • ventily • odpady
• umývadlá • sifóny
• zapojenie umývačiek, práčiek
• vŕtanie do panelu
Tel.: 0905 627 321
Glazúrovanie vaní
Tel.: 0905 983 602
ZASKLIEVANIE
LOGIÍ
BEZRÁMOVÝ SYSTÉM
od 120 €/m2
s montážou a DPH
mobil: 0905 435 187
www.logie.sk
Kúpim za najvyššie ceny
obrazy od významných slovenských, českých a iných
maliarov, starožitný nábytok,
hodiny, porcelán a iné. Platím
okamžite. Tel.: 032/65 284 92,
0905 409 972.
E-mail: [email protected]
com Adresa: Akant, Jilemnického 15, 911 01 Trenčín
Otvorené:
Po - Pi: od 9.00 - 19.00 h
v sobotu: od 8.00 - 13.00 h
web: www.studiobellani.sk
e-mail: [email protected]
Od 200 eur popri zamestnaní za pár hodín organizačnej
práce Tel.: 0902 504 337
KADERNÍCTVO
Hľadám pomoc do záhrady
Tel.: 0905 527 738
Záclony, garniže
a koľajničky na mieru,
poradenstvo, šitie, montáž,
plisé, paplóny, bytový textil
Otvorené: Po-Pia 10.00 - 18.00
So
9.00 - 12.00
HOME DECOR
Černyševského 20 (vpravo od Billy)
www.home-decor.sk
Rovniankova 4
(terasa za DK Zrkadlový háj,
vedľa redakcie PN)
Hľadáme brigádnikov
na nárazové práce.
Tel.: 0903 467 220 BA
-10 % na všetky kovové garniže
skladom (16 a 25 mm)
V Matričnom úrade Bratislava-Petržalka
27. 8. 2011 Mgr. Dušan Gašparovič – Mgr. Nina Bezáková
Marian Gablovský – Katarína Sirotová
Jaroslav Slánský – Ľubica Jadrníčková
3. 9. 2011 Kristián Kohút – Mariya Shcherbenko
Martin Kocian – Barbora Hauswirth
Daniel Poništ – Ing. Zita Paľovová
Peter Hamar – Karin Kozáková
Robert Zwinger – Martina Obertová
Viliam Pavelka – Martina Valová
Ján Polák
Maľby, stierky, nátery
Tel.: 0905 257 454
Oprava el. sporákov a rúr.
Tel.: 02 6383 7140,
0904 940 923
NOVINKA!
vyrovnávanie vlasov
keratínovou metódou
70 -100 eur
PLATÍTE VEĽA ZA ÚVERY?
• Ponúkame bankové úvery
s najnižším preplatením
• Znižujeme vysoké splátky
za splácané úvery
• Zabezpečíme splátky úverov
v prípade neschopnosti
ich splácania
Hallm ALLFINANZ
E mail: [email protected]
Infolinka: 0903 407 542
HĽADÁME
energetických poradcov,
predajcov plynu a elektriny
MRK & RETEX, s.r.o. - ponúka
Znievska 15, www.mrkretex.sk
PONÚKA:
➥ 4-izbový byt na Bzovíckej ulici po čiast. rekonštrukcii
za super cenu
97 900 €
➥ Garsónky
od 46 700 €
Mlynarovičova, Rovniankova, Fedinova, Vígľašská, Blagoevova,
Vyšehradska - novostavba
➥ 1-izbové byty
od 58 000 €
Rovniankova, Znievska, Švabinského, Jasovsk8, Beňadická,
M. C. Sklodowskej, Wilsonova – Staré mesto
➥ 2-garsónky a 2-izbové byty
od 66 000 €
Bohrova, Osuského, Údernícka, Bradáčova, Farského, Znievska,
Očovská, Pečnianska, Bieloruská – Pod. Biskupice
➥ Novostavba 2-izb.: Nám. Hran. - Dominant, Bosákova,
Budatínska, Vyšehradska, Nádvorie Európy - Komárno
➥ 3-izbové byty
od 87 000 €
Bzovícka, Blagoevova, Beňadická, Turnianska, Jasovská, Šustekova,
Tupolevova, Kapicová, Vlastenecké nám., Wolkrova, Markova,
Vígľašská, Znievska, Nám. Hraničiarov, Holíčska, Furdekova,
Strečnianska, Gessayova, Mamateyova, A. Gwerkovej, Budatínska,
Lietavská, J. Hagaru – Krasňany
➥ 4-izbové byty
od 98 000 €
Černyševského, Vyšehradska, Švabinského,
Bzovícka, Fedinova, Belinského
Ponúkame byty v novostavbách a nové rodinné domy v celej Bratislave
a okolí za ceny developerov - neváhajte a kontaktujte nás !!!
Pekná murovaná chata na peknom pozemku
v Modre po kompletnej rekonštrukcii
99 000 €/dohoda
Rakúsko: 3i byt po kompl. rekonštrukcii v Hainburgu
127 000 €
➥ Stavebné pozemky:
Bratislava – Jarovce: 2x 8,5á 166,- €/m2, IS v dosahu,
Bratislava – Jarovce: 516 m2, 98 900,- €, IS v dosahu
Malacky, Plav. Štvrtok, Sološnica, Senec–Tureň, Nová Dedinka ...
02 63453910,11, 0905 606016, 0907 772623
NECHTOVÝ DESIGN
JAPONSKÁ
MANIKÚRA
+ PEELING - 15 eur
PEDIKÚRA
Pedikúra - 10 eur
Wellness pedikúra
+ lakovanie 21.60 eura
KOZMETIKA
Permanentný make-up
Pri permanentnom make-upe
obočia alebo pier
+ masáž pleti ZADARMO
Kaderníctvo
Katka mobil: 0905 156 765
Janka mobil: 0903 191 885
Ivana mobil: 0907 174 602
Nechty
TURBOSOLÁRIUM
Lenka
mobil: 0907 385 932
Kozmetika
Ľubka mobil: 0907 556 758
Pedikúra
Albi mobil: 0903 390 913
PÁNSKE STRIHY
Akciová cena
od 24. júna - 3 EURÁ
IVANA mobil: 0907 174 602
PETRŽALSKÉ NOVINY
Osobnosť Petržalky –
Staropetržalčan
Henrich Slaušek
Petržalka každoročne
udeľuje ocenenie
Osobnosť Petržalky
tým ľuďom, ktorí sa svojím
životom zaslúžili o rozvoj
či reprezentáciu mestskej časti.
Za ľudskosť a celoživotnú
prácu vo verejnom záujme
si ho v júni prevzal
Staropetržalčan
Henrich Slaušek.
P
red 40 rokmi o vlások
unikol smrti pri banskom
nešťastí v Karvinej. Napriek
závažným zraneniam sa rozhodol, že svoj život nepremárni a energiu sústredil
na pomoc iným. Pôsobí ako
predseda Okresného centra
Slovenského zväzu telesne postihnutých, je členom Jednoty
dôchodcov Bratislava a ani
v sedemdesiatke ho neopúšťa
optimizmus a chuť pracovať.
Prekvapilo vás udelenie titulu Osobnosť Petržalky?
Iste. No viac ako samotné
ocenenie si vážim nomináciu.
Navrhli ma kolegovia zo SZTP
a z Klubu dôchodcov na Vyšehradskej. Je to pre mňa pocta
a veľké zadosťučinenie. Po 33
rokoch v zväze som tam už
ako inventár. Som rád, že si
moju prácu stále vážia.
Ako si spomínate na detstvo?
Zavriem oči a celú starú
Petržalku vidím ako na mape.
Narodil som sa v roku 1941
a do svojich siedmich rokov
som vyrastal na Sedliackej
ulici, blízko niekdajšieho hasičského depa. Bolo to krásne detstvo aj napriek tomu,
že bola vojna. Keď nám nad
hlavami hučali lietadlá, skrývali sme sa do pivníc a líhali si
k zemiakom. Otec sa z frontu
8. 9. 2011 • 5
OSOBNOSŤ
nevrátil, a tak sme ostali traja chlapci a mama. Mama sa
po čase zoznámila s druhom
a spoločne sme sa odsťahovali
do Starého hája, kde som žil až
do osemnástich rokov. Chodievali sme na Lido, plávali cez
Dunaj a ako starší chlapci sme
sa zas učili tancovať v Aucafé.
V Petržalke ste s krátkymi
prestávkami prežili celý život.
Videli ste, ako sa dedina mení
na panelové sídlisko. Mnohí sa
s tou zmenou nedokázali vyrovnať a radšej sa odsťahovali,
Vy ste ostali, prečo?
Aj keď človeka život niekedy
odveje preč, domov je srdcová
záležitosť. Pri búraní a pohľade
ako miznú marhuľové sady, mi
krvácalo srdce. No ten vzťah
je trvalý. Spomínam si na časy,
keď v Petržalke chýbali obchody a za nákupmi sme chodievali
za Dunaj, už v polovičke mosta
pri ceste späť som si vydýchol,
že som doma.
Osudová bola pre vás nehoda
v bani...
Počas vojenčiny v Hodoníne
nám ponúkli skrátenie služby,
ak pôjdeme fárať. S kamarátmi
nás poslali do Havířova. Po návrate domov som sa oženil a narodila sa nám dcérka. V tých
časoch sa na byt v Petržalke
čakalo aj devätnásť rokov. Bý-
vali sme v práčovni, ktorú som
svojpomocne prerobil. Cez leto
sa to dalo zniesť, no v zime sme
mali na stenách srieň. Preto
som neváhal, keď prišli robiť
Na vtedajšej Vrbovej ulici bol
Zväz invalidov, tak som sa prihlásil. V roku 1986 som zaň
kandidoval na poslanca Národného výboru MČ Petržalka.
Súčasne som bol členom Spotrebného družstva Jednota, kde
som sa po čase vypracoval až
na predsedu.
Poslancom ste boli až do roku
1991, ako sa celospoločenské
zmeny odrážali v komunále?
V Zväze invalidov sme sa
venovali skôr zdravotníckym
veciam a do politiky sa príliš
nemiešali. Revolučné obdobie
iste nebolo jednoduché, no
poslanci držali pokope. Spájali
nás demokratické princípy a vízie. Prešlo však dvadsať rokov
a veľa vecí sa dosiaľ nepodarilo
zrealizovať.
Čo vám dnes v Petržalke chýba?
V prvom rade by sa malo viac
investovať do športového vyžitia detí a mládeže. Plaváreň či
zimný štadión, to už tu mohlo
byť dávno. Nevravím, že musí
byť veľký, no keď ho môžu mať
v Dúbravke či inde, mal by byť
aj na sídlisku, kde žije 130-tisíc
Spomínam si na časy, keď sme za
nákupmi sme chodievali za Dunaj, už
v polovičke mosta pri ceste späť som
si vydýchol, že som doma.
do dopravného podniku nábor
do bane. Podpísal som, že pôjdem na šachtu do Karvinej a už
o tri týždne sme dostali byt.
Po šiestich rokoch, v roku 1972,
nastal tisíc metrov pod zemou
výron uhlia pod tlakom 150
kilopontov. Mali sme pocit, že
lietame. Troch nás zavalilo. Jeden bol na mieste mŕtvy, mňa
a kolegu odviezli do nemocnice. No po štrnástich dňoch
zomrel aj on. Ja som dopadol
na ovládacie zariadenie a roztrhlo mi panvu. V tom čase
som mal už tri malé deti. Takže
som mal pri rehabilitácii silnú
motiváciu. Človek sa po takom
zážitku pozerá na svet úplne
inými očami.
Akým smerom sa uberal váš
život ďalej?
Vrátil som sa do Petržalky
a uvažoval, čo si doma počať.
ľudí. Ako deti sme kedysi behali,
kde sa dalo. Keď sa vylial Dunaj,
zbúchali sme si brvná a už sme
sa člnkovali. Prišli sme domov,
položili školské tašky a už sme
hrali futbal. A vidíte, v roku
1976 bolo Československo majstrom Európy. V Starom háji
boli pozemní hokejisti, ktorí sa
stali dorasteneckými majstrami
republiky. Dnes tu postavili dve
-tri maličké ihriská. Petržalka
bola kedysi raj kultúry a športu.
Takmer polovica Bratislavy sa
sem chodila rekreovať. Starším
zas chýbajú lavičky, skutočne to
vyzerá, akoby chceli, aby sme
vysedávali po krčmách.
Zmenil sa za tridsať rokov postoj spoločnosti k hendikepovaným?
Na túto otázku sa mi neodpovedá ľahko. Stále sú vnímaní
ako menejcenní. Zdá sa mi, že
v dnešnej dobe sú ľudia viac
zaujatí svojimi životmi. Niekto
má problém s prácou, niekto
v rodinných vzťahoch, potom
sa viac starajú o seba. No tak
ako v minulosti aj teraz to závisí od konkrétneho človeka.
Čomu sa venujete v zväze?
Kanceláriu máme v Klube
dôchodcov na Vyšehradskej
ulici. Dva razy v mesiaci robíme základné poradenstvo.
V súčasnosti máme zhruba
200 členov. Okrem schôdzí
organizujeme rekondície, zájazdy, stretávame sa pri príležitosti sviatkov či osláv jubilantov. No dávame aj podnety
týkajúce sa bezbariérového
prostredia pre hendikepovaných. Monitorujeme situáciu,
upozorňujeme kompetentných napríklad na nevhodné
nástupné ostrovčeky, architektonické bariéry a podobne. Organizujeme prednášky,
na ktorých nám odborníci vysvetľujú novoprijaté zákony.
Je toho skutočne veľa, stačí sa
k nám prísť pozrieť.
Máte veľmi aktívny život. Kde
beriete energiu?
Aj by som si zaklopal, že
zdravie slúži, no keď som to
spravil naposledy, o dva týždne
ma zavalilo. Keby mal deň viac
hodín, aj tak budem mať čo robiť. Kondíciu si udržujem v posilňovni a keď počasie dovolí,
chodím plávať na Draždiak.
Členstvo v Jednote dôchodcov
mi umožňuje hrávať tri razy
do týždňa stolný tenis na Hrobákovej. Pred pár mesiacmi
ma priatelia z klubu seniorov
presvedčili, aby som sa pripojil k ich speváckemu súboru
Melódia. Som tam síce krátko,
no už som s nimi bol na celoslovenskej súťaži v Pezinku.
Taktiež chodíme na rôzne zájazdy, rekreácie a pravidelné
„tanečky“ do DK Zrkadlový
háj. Všetkých, čo sedia doma,
invalidných dôchodcov aj tých
zdravých, pozývam na Vyšehradskú 35, kde sa môžu stať
našimi členmi. V rámci Zväzu
invalidov sme tam prvý a tretí
štvrtok v mesiaci od 15. do 17.
hodiny. V klube seniorov sa
stretávame v pondelok až štvrtok od 13. do 17. h a v piatok
od 9. do 13. h. Všetci sú vítaní.
Lucia Drevická
Foto: Miroslav Košírer
6 • 8. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
MLADÍ
Čarovné dvere
V každom z nás je kúsok malého dieťaťa. Nie je nič nezvyčajné na tom, že aj my sa tešíme z maličkostí a z času
na čas sa správame infantilne. Lenže, kto si už dnes môže
dovoliť ten krásny, radostný, detský život? Pre nás je
najdôležitejšia rodina, zdravie, kariéra. No aj tak by sme
si mali nájsť momenty, pri ktorých sa znova vžijeme
do bezstarostného obdobia detstva.
Patrím do kategórie petržalských tínedžerov študujúcich na strednej škole, a tak viem, že vekom pribúdajú
povinnosti aj výška zodpovednosti. Počas pracovného
týždňa som poslušná, poctivá a snaživá študentka. Chvalabohu, cez víkend prichádza zmena. Pracujem ako výpomoc v šatni Bratislavského bábkového divadla. Už len
pri tej myšlienke sa musím usmievať. Vzbudzuje vo mne
krásne pocity a spomínam na tie rozprávkové chvíle, ktoré som tam už mala šancu zažiť. Aspoň tisíckrát som si
do práce zobrala zošit, s plánom učiť sa na pondelkovú
písomku. Čo myslíte, koľkokrát som sa do toho zošita pozrela? Správne - ani raz.
Mala som totiž pred sebou jedny obrovské čarovné
dvere, o ktorých som vedela, že skrývajú niečo výnimočné. Dalo by sa to nazvať aj sloboda, bezstarostnosť.
Jednoducho sa im nedá odolať. Keď ich otvoríte, vojdete
dnu, neexistuje pre vás nič iné, len divadlo. Len bábky,
herci, pódium, scéna, pesničky a rozprávka. Je jedno čo
vás čaká v realite, kým ste za dverami, ste v bezpečí. Sú
akousi záchranou pred stresom, izolujú vás od negatívnych, pochmúrnych myšlienok a napĺňajú vás harmóniou. Cítiť vôňu divadla, sledovať reakcie a úsmevy detí
aj rodičov je niečo také nevinné a pokojné, že by som
to dopriala každému. Myslím, že vždy po predstavení,
keď diváci vychádzajú von, okúzlené sú nielen deti, ale
aj mamičky a oteckovia. Celkom jednoducho si mohli
uvedomiť, aká maličkosť im vylepšila náladu a vrátila ich
o pár rokov späť.
Je to jasný dôkaz toho, že takéto podujatie nie je určené len tým najmenším, ale každému, kto hľadá malé rozprávkové rozptýlenie. Stačí prísť, vojsť do tých tajomných
dverí, a presvedčiť sa na vlastné oči. Bratislavské bábkové
divadlo sa na vás teší opäť v septembri.
Viac info na: www.babkovedivadlo.sk
Zuzana Uličná
Zlatým kľúčikom
otvorili bránu do
sveta vizuálnej
fantázie.
Rozprávkové
ilustrácie pre všetkých
H
oci Svetový sviatok ilustrácie detskej literatúry
sa začal v Bratislave v piatok
2. septembra otvorením 23. ročníka Bienále ilustrácií Bratislava
(BIB). Súťažná časť, na ktorej
sa zúčastnilo 356 výtvarní-
Vodácka akcia Mladej Petržalky
Na konci školských prázdnin sa na jazere Veľký Draždiak uskutočnilo ďalšie zaujímavé športové podujatie.
V
blízkosti bufetu Pán Bufet zorganizovalo združenie Mladá Petržalka kanoistické preteky pod názvom Vodácky deň.
Prihlásiť sa mohli dvojčlenné tímy, ktoré pri registrácií
automaticky získali tričká
s logom Mladej Petržalky.
Súťažiaci tiež dostali povinné
záchranné vesty a bezplatne
zapožičané kanoe. V prvom
kole sa meral čas, za ktorý
kov s 2318 ilustráciami zo 458
kníh zo 44 krajín, sa prezentuje
v Dome umenia na Nám. SNP.
Diela vyhodnocovala 10-členná medzinárodná porota pod
vedením Murti Bunanty z Indonézie (za Slovensko sa na nej
boli jednotlivé tímy schopné
preveslovať určitý úsek Draždiaka. Družstvá s najlepšími
časmi postúpili do finále, kde
o výslednom poradí rozhodli
preteky v rýchlostnom veslovaní. Tri víťazné tímy samozrejme získali medaily a vecné ceny od združenia Mladá
Petržalka. Všetci registrovaní
účastníci súťaže mali v blízkom bufete nealkholické nápoje zadarmo.
Neskoršie popoludnie bolo
venované širokej verejnosti.
Každý návštevník Draždiaku
si mohol bezplatne vypožičať kanoe a vyskúšať si tento
obľúbený vodný šport. Túto
zúčastnil výtvarník Marek Ormandík).
Grand Prix BIB 2011 získala
30-ročná juhokórejská umelkyňa Eunyoung Cho (vyštudovala
vizuálny dizajn na Univerzite
pre ženy Ewha), ktorá ilustrovala svoju vlastnú detskú knižku. Zlaté jablká rozdali piatim
výtvarníkom z Francúzska,
Holandska, Iránu, Južnej Kórey a zo Slovenska pripadlo
Tomášovi Klepochovi. Plakety
BIB poputovali do Holandska,
Nemecka, Španielska, Švajčiarska a Talianska. Čestné uznanie
porota udelila vydavateľstvám
Gatimaňas z Mexika a Rukavička z Ukrajiny. Šesťčlenná detská
porota časopisu Fif ík rozhodovala na BIB po desiaty raz –
tentoraz vybrala ilustrácie Kocúra v čižmách od Ayano Imai
z Japonska. Tohto roku vyšla aj
poštová známka BIB s kocúrím
obrázkom Martiny Matlovičovej-Královej.
V medzinárodnom dome
umenia pre deti Bibiana
na Panskej ul. otvorili výstavu
viac ako 60 výtvarných originálov Z depozitára BIB. Po celej
Bratislave sa nachádzajú ďalšie
sprievodné výstavy a konajú
rozmanité podujatia v rámci
BIB 2011 – napr. 11. medzinárodná prehliadka alternatívnych a bábkových divadiel pre
deti Hráme pre vás, workshopy, Medzinárodné sympózium
BIB. Rozprávkové ilustrácie
z celého sveta sú sprístupnené
až do 26. októbra.
Orfeus Ophioglossaceae
Foto: Oleg Ortantha
možnosť využili najmä rodiny
s deťmi, ale aj mnoho mladých ľudí. Počas celej akcie sa
o hudobný sprievod staral DJ
Kebap. Záštitu nad celou akciou prevzal predseda Mladej
Petržalky Oliver Kríž.
Letnú atmosféru dopĺňalo
aj počasie, ktoré bolo koncom
augusta mimoriadne horúce
a slnečné. Dúfame, že sa nám
podarilo aspoň trochu spríjemniť atmosféru nášho obľúbeného Draždiaka všetkým
jeho návštevníkom, a že podobné podujatie zrealizujeme
aj v budúcnosti.
Bc. Juraj Kríž,
Mladá Petržalka
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 9. 2011 • 7
INZERCIA
MARGOT mini
(210 g)
10 kusov v balení
za odporúčanú
maloobchodnú
cenu
1,54 EUR
Sladký návrat do školy
s MARGOT mini
Pe vašim malým školákom smutno, že končia letné prázdniny a znova sa musia posadiť
do školských lavíc? Doprajte vašim deťom radostný návrat do školy a potešte ich s MARGOT mini – tradičnou čokoládovou tyčinkou s kokosovou príchuťou v mini formáte. Každé balenie MARGOT mini obsahuje 10 kúskov jednotlivo balených tyčiniek.
Mini tyčinky vaše dieťa nielen potešia, ale vďaka malému rozmeru tak bude maškrtenie
o niečo príjemnejšie – tyčinky sú balené samostatne, preto sa ľahko zmestia aj do vrecka. Vaše dieťa tak
môže mať malú porciu dobroty po ruke bez toho, aby sa ušpinilo, alebo zjedlo naraz viac. MARGOT mini
môžete pribaliť vášmu školákovi na výlet, do školy, alebo keď je vonku s kamarátmi.
TIP: V mini formáte dostanete aj Orion Banány v čokoláde mini (160 g)
a Mix tyčiniek Koko, Margot, Banány v čokoláde mini (175 g) – za odporúčanú maloobchodnú cenu 1,54 EUR
Plánujete otehotnieť?
Nezabudnite na kyselinu listovú!
NAŠA
SÚŤAŽ
Rozhodli ste sa s partnerom, že nadišiel ten správny čas na bábätko? Alebo
to nechávate na náhodu? Poprípade už tehotná ste? Tak či tak, nezanedbajte
dostatočné prijímanie kyseliny listovej.
Kyselina listová je vitamín skupiny B rozpustný
vo vode, niekedy tiež označovaný ako folacín,
folát alebo vitamín B9. Uplatňuje sa hlavne pri
tých fyzických procesoch, pre ktorých fungovanie
je nevyhnutné delenie buniek (napr. krvotvorba,
hojenie rán), ale taktiež pre vývoj embrya a plodu.
U ľudí sa kyselina listová ukladá najmä v červených
krvinkách, v pečeni a obličkách.
Kto vyhral Corny Milk Street?
Barbora Křiváková, Lachova 26, Helena Štefánčáková, Šustekova 23, Klára Kubičková, Bosákova 7
Prečo je kyselina listová
taká dôležitá?
Dostatočným prísunom kyseliny listovej sa významne znižuje riziko vzniku
vrodených porúch – predovšetkým rázštep pery a chrbtice. Tento významný vitamín skupiny B podporuje delenie buniek a napomáha správnemu
vývoju a rastu plodu. Dôležité je začať používať potraviny alebo doplnky
obsahujúce kyselinu listovú niekoľko mesiacov pred plánovaním tehotenstva. Kyselina listová sa tiež zúčastňuje prenosu nukleových kyselín, čiže
genetických informácií.
Otázka: Kde v tele sa ukladá kyselina listová?
Svoje odpovede pošlite na korešpondenčnom lístku, alebo mailom na adresu redakcie (Rovniankova 4, 851 02 Bratislava, resp.
[email protected]) do 19. 9. 2011.
8 • 8. 9. 2011
Výberové konania
na riaditeľov
mestských organizácií
Primátor Milan Ftáčnik vyhlásil päť výberových konaní
na pozíciu riaditeľa mestskej
príspevkovej
organizácie.
Ide o organizácie – Bratislavské kultúrne a informačné
stredisko (BKIS), Generálny
investor Bratislava (GIB),
Marianum-Pohrebníctvo
mesta Bratislavy, Správu telovýchovných a rekreačných
zariadení hlavného mesta SR
Bratislavy (STaRZ) a PAMING.
Uchádzači o štatutárov mestských organizácií môžu svoje
prihlášky posielať do 20. septembra t. r. na poštovú adresu bratislavského magistrátu
(Magistrát hlavného mesta
SR Bratislavy, oddelenie ľudských zdrojov, Primaciálne
námestie 1, P. O. Box 192,
814 99 Bratislava). Prihláška
s požadovanými dokladmi,
materiálmi musí byť mestu
doručená v zalepenej obálke
a označením „Výberové konanie – Neotvárať“.
O návrhoch na nových
riaditeľov
príspevkových
organizácií rozhodne výberová komisia, ktorá bude
zložená z odborných zamestnancov
samosprávy
a poslancov mestského
zastupiteľstva. Definitívne
rozhodnutie o novom riaditeľovi organizácie však
má v rukách v zmysle zákona zastupiteľstvo, pričom
primátor M. Ftáčnik predloží mestským poslancom
na schválenie víťazov výberových konaní. Podmienkou
účasti v súťaží je skončené
vysokoškolské
vzdelanie
druhého stupňa, riadiaca
prax minimálne 5 rokov a vítané je ovládanie cudzieho
jazyka. Každý uchádzač musí
súčasne so žiadosťou zaslať
písomnú koncepciu rozvoja
činností organizácie, v ktorej
sa uchádza o pozíciu riaditeľa. Viac informácií o vyhlásených výberových konaniach
a podmienkach účastí v nich
nájdete na stránke mesta
– www.bratislava.sk, časť
Online služby, Pracovné príležitosti.
Ľubomír Andrassy
PETRŽALSKÉ NOVINY
S A M O S P R ÁVA
Starostovia odmietajú mix daní
Starostovia bratislavských mestských častí nespochybňujú potrebu
konsolidácie verejných financií, odmietajú však, aby sa diala na úkor
územnej samosprávy.
N
a tomto stanovisku sa
jednomyseľne zhodli na
rokovaní Regionálneho združenia mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy.
Podľa názoru starostov návrh zákona o rozpočtovom
určení výnosu niektorých daní
územnej samosprávy, ktorým
ministerstvo financií sleduje
úpravu deficitu verejnej správy,
nemožno akceptovať. Návrh totiž rozširuje okruh podielových
daní pre územnú samosprávu
z jednej dane (daň z príjmov
fyzických osôb) na daňové
príjmy z výnosu dane z príjmov, výnosu dane z pridanej
hodnoty a výnosu spotrebných
daní s tým, že tento model dáva
obciam a mestám menej. „Mix
daní sa mi v tomto období
zdá zlým riešením pre samosprávu,“ konštatoval predseda
združenia, starosta Petržalky
Vladimír Bajan. „Paradoxne
práve tvorcovia reformy verejnej správy nám pred rokmi vtĺkali do hlavy, aby sme si strážili
daň z príjmov fyzických osôb,
ktorá má stabilný ráz a potenciál rastu, a teraz z nej chce štát
ťažiť.“ Jeho názor podporil aj
výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska Jozef Turčány. Ako povedal, daň
z príjmov fyzických osôb má
najbližšie k samospráve, pričom dane z pridanej hodnoty
alebo spotrebné dane územná
samospráva nemôže ovplyvniť.
„Okrem toho“, zdôraznil starosta Vajnor Ján Mrva, „navrhovaný mix bráni obciam participovať na raste príjmov z dane
z príjmov fyzických osôb.“
Vladimír Bajan pripomenul,
že obce začali šetriť už dávnejšie, dokonca sa dostávajú
za hranicu funkčnosti. Napriek tomu v záujme zníženia
deficitu verejných financií regionálne združenie odporúča
znížiť podiel danej z príjmov
fyzických osôb pre územnú
samosprávu.
Regionálne združenie je
znepokojené aj návrhom novely zákona o miestnych daniach
a miestnom poplatku, ktorá
by mala nadobudnúť účinnosť
v decembri tohto roku. „Návrh novely obsahuje ustanovenie, ktoré je v podmienkach
hlavného mesta ťažko vykonateľné,“ konštatoval predseda
združenia. „V prípade dane
z nehnuteľností neumožňuje
pozitívnu diskrimináciu, to
znamená, aby si obec v rôznych lokalitách mohla určovať
rôzne dane, napríklad vzhľa-
dom na ich vybavenosť. Takto
postavený návrh môže znížiť
výťažnosť dane a obávam sa,
že pre Bratislavu môže priniesť
ďalší otras.“ Starostovia sa však
zhodli na tom, že uvedená novela nie je len problémom Bratislavy a jej úskalia by si mali
všimnúť aj starostovia a primátori, ktorí sú poslancami Národnej rady.
Téma miestnych daní je rovnako aktuálna pre magistrát
hlavného mesta. Tu, ako povedal primátor Milan Ftáčnik,
sa čoskoro rozbehne príprava
príslušného všeobecne záväzného nariadenia, na ktorom
chce mesto spolupracovať
s mestskými časťami.
Mesto mieni spolupracovať
s mestskými časťami aj v iných
oblastiach. Napríklad momentálne môžu mestské časti dávať
pripomienky k návrhu organizácie mestskej hromadnej
dopravy, ktorý ráta s výraznou
redukciou spojov. Predmetom
spolupráce je i riešenie problematiky vonkajších reklamných
nosičov. Podľa vyjadrenia primátora mesto ako prvý krok dá
urobiť pasportizáciu všetkých
reklamných plôch.
Alžbeta Klesnilová,
hovorkyňa RZ MČ BA
Letná škola FA STU a Petržalka
Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
v spolupráci s mestskou časťou Bratislava–Petržalka organizuje Letnú
školu 2011 pre poslucháčov slovenských a zahraničných univerzít.
C
ieľom LŠ je nájsť nové
inšpirácie pre kľúčové priestory v MČ Petržalka
v území medzi Einsteinovou
ulicou a nábrežím Dunaja,
v križovaní s Panónskou cestou (Nový most SNP) a Jantárovou cestou (Starý most).
Nezaťažené návrhy študentov by mali naznačiť možnosti
zvýšenia kvality urbanistickej
štruktúry s novým dizajnom
vybraných detailov. Úlohou
študentských riešení je hľadať vylepšenie vzájomného
prepojenia obytných zón Petržalky a pravobrežného centra v nadväznosti na nábrežie
a historické centrum mesta
prostredníctvom
Nového
a Starého mosta.
Letná škola sa uskutoční
na Fakulte architektúry v termíne od 5. do 10. septembra
2011.
Otvorenie LŠ 2011 je
v pondelok 5. septembra o 9.
– 9,30 h, program pokračuje
v ďalších dňoch blokmi prednášok, konzultáciami študen-
tov na príslušných odborných
oddeleniach Miestneho úradu
MČ Petržalka, prácami na návrhoch.
Letnú školu uzavrie vernisáž prezentácie výsledných
návrhov (v sobotu, 10. 9. 2011
od 9. h v modelárni FA STU)
a následnou výstavou, ktorá bude verejnosti prístupná
do 16. 9. 2011.
Ďalšie
informácie
sú
na www.letnaskola.php5.sk
Mária Grebeňová-Laczová
Jesenné
upratovanie
v Petržalke
V rámci zeleného projektu mestská časť Petržalka rozmiestni veľkokapacitné kontajnery
už po tretí raz v tomto
roku. Od 9. septembra
do 7. novembra 2011
budú tieto kontajnery pristavené celkom
na 90 stanovištiach
na 68 uliciach, pričom
mestská časť pristaví VK
kontajnery aj na miesta,
kde doteraz neboli. Reaguje tak na podnety
od obyvateľov, ktorí sa
domáhali pristavenia
kontajnerov v blízkosti
ich bydliska.
Občania sa počas deviatich víkendov budú
môcť zbaviť nepotrebných starých vecí
– nábytku, matracov aj
menšieho stavebného
odpadu.
Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestňované v iných dňoch
ako dosiaľ. Pracovníci
OLO ich prázdne privezú vždy v piatok,
pričom naplnené kontajnery odvezú nasledujúci pondelok.
V prípade, že obyvateľ
nestihne využiť pristavené veľkokapacitné kontajnery v spomínanom
termíne, môže bezplatne
umiestniť nadrozmerný
odpad v Zbernom dvore na Čapajevovej ulici.
Zberný dvor je otvorený
celoročne od pondelka do soboty okrem
sviatkov, v čase medzi
8 a 18.00 hod.
Zároveň
občanov
žiadame, aby odpad
neukladali ku kontajnerovému stanovišťu, vystavuje s tak pokute vo výške
33 eur. Taktiež upozorňujeme motoristov, aby
nevhodným parkovaním
áut nebránili bežnej manipulácii s veľkorozmerným kontajnerom.
Rozmiestnenie kontajnerov nájdete na
www.petrzalka.sk
(mgl)
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 9. 2011 • 9
PSY
Pes má byť spoľahlivý partner
poslušnosti, pachové práce
a obrana psovoda. Výcvik prebieha pod dozorom skúsených
inštruktorov a vynikajúcich figurantov.
V najhustejšie obývanej Po akej dobe by mal
pes ovládať základné
mestskej časti už dlhé
povely?
Je to veľmi individuroky rezonuje téma
álne. Pokiaľ hovoríme
psy. Aj preto nás zauo základnom výcviku, to
jest
privolanie, chôdza pri
jala činnosť kynolonohe, sadni, ľahni, vstaň,
gického klubu Hones- pusti, preskoky, kladina
a podobne, trvá to približne
tus, ktorého počiatky šesť
mesiacov. Samozrejme
majiteľ musí so psom cvičiť
sa v Petržalke datujú
aj počas týždňa. Stačí päť
od roku 1985, keď
minúť denne, tak aby mal
pes z toho radosť.
pod názvom
CERBERUS
Kto by mal so psom prísť?
V prvom rade ten, kto
fungoval v Ovsišti.
na to má čas a koho pes v ro-
ymbolický členský poplatok
a kvalitní kynológovia s dlhoročnou praxou boli dôvodmi, pre ktoré im mestská časť
umožnila využívať pozemok
pri Draždiaku (za nemocnicou
Antolská, smer betonárka).
Výcvikové kurzy pre verejnosť
sa konajú každú sobotu o 9.
h. Podrobnejšie sme sa o nich
porozprávali s kynológom Jozefom Macejákom, ktorý sa
profesionálnemu výcviku psov
venuje už štyridsať rokov.
S
Prečo by sme mali chodiť so
psom na výcvik?
Pes je zodpovednosť a poslušnosť je základ. Som psičkár a mám rád psy, no viem
tolerovať aj ľudí, ktorí ich radi
nemajú a nechcem ich obťažovať. Výcvik je dôležitý aj pre
bezpečnosť psa. Ak zbadá najmenší vzruch, môže vbehnúť
pod auto alebo ohroziť iných
ľudí. Každý nový majiteľ by
si mal uvedomiť, že to nie je
vzťah na krátku dobu. Priemerná dĺžka psieho života je okolo
10 – 12 rokov, počas tohto obdobia to bude môj partner a ja
musím urobiť všetko preto, aby
to bol partner spoľahlivý.
S akou sumou treba počítať?
Platí sa členský poplatok,
ktorý je odstupňovaný. Sociálne slabší prispievajú minimálne. Závisí od individuálnych potrieb majiteľa, môže
vyžadovať len základnú poslušnosť alebo ochranu, agi-
litu, poradenstvo v prípade,
že psíka pripravuje na výstavu a podobne. Venujeme sa
hlavne športovej a služobnej
kynológii, no vieme sa prispôsobiť požiadavkám majiteľa.
Suma sa pohybuje v rozmedzí
od 5 eur mesačne za základnú
poslušnosť až do 30 eur pri
špecifických potrebách. Ľudí
učíme aj veterinárnej starostlivosti o zvieratko, správnemu
kŕmeniu a v prípade záujmu
vieme zabezpečiť aj lacnejšie
krmivo, keďže ako veľkoodberatelia dostávame zľavu. Pes
musí mať očkovací preukaz
a známku, že je zaňho riadne
odvádzaná daň. Na prvom
stretnutí vysvetlíme, aké pomôcky bude potrebovať, či už
loptičky, aporty, malé vôdzky
a podobne.
V Novom Meste zvažujú zníženie dane za psa v prípade,
že absolvoval výcvik. Aký
máte názor na takýto prístup?
Vždy treba hľadať model,
ktorý by bol únosný pre maximálny počet ľudí. Osobne
som za to, aby boli úľavy pri
psoch, ktoré zložia skúšky
poslušnosti. Fungovalo to tak
za minulého režimu a myslím, že to bol pre ľudí stimul.
Na jednej strane chceme,
aby sa platili dane, na strane druhej neexistuje riadna
evidencia. Keď ku mne príde
majiteľ, musí mať daň zaplatenú, aj takúto podobu môže
viť čas. Ak má dieťa ich dôveru, vedia, že je dostatočne
vyzreté, bude so psom cvičiť
a chodiť pravidelne, nemal by
to byť problém.
S akou metódou pracujete?
Sú rôzne metódy, napríklad napodobňovanie alebo
kontrastná metóda, ktorá sa
využíva pri veľmi agresívnych
veľkých plemenách, keď ostatné spôsoby prevýchovy zlyhali
a psovi by hrozilo utratenie. My
však pracujeme nenásilným
spôsobom formou motivácií,
či už maškrtami a aportmi.
Má cvičenie zmysel pre malé
plemená alebo starších psíkov?
Každý pes sa dá vycvičiť, to
platí pre staršie psy, ale aj pre
malé plemená. Treba si uvedomiť, že boli na niečo vyšlachtené, napríklad yorkšírsky teriér
bol pôvodne poľovné plemeno. Je s nimi radosť pracovať,
sú živí, dobrí aportéri, cez
loptičky sa s nimi dajú robiť
divy. Pracujeme s agresívnymi
psíkmi, ale aj so submisívnymi,
ktori utrpeli traumu. Vtedy je
dobré vedieť, čo tento stav zapríčinilo. Cvičením môže získať potrebné sebavedomie.
mať spolupráca medzi klubmi
a samosprávou.
Ako cvičenie prebieha?
Stretávame sa každú sobotu
o deviatej ráno. Záujemcovia
môžu prísť, porozprávať sa
s inštruktormi a až následne
sa rozhodnúť, či sa stanú členmi. Veľa ľudí nevie, čo môže
od svojho psíka očakávať, poradíme teda, na čo je plemeno
vhodné. Priebeh záleží od počtu ľudí, keď ich príde viac,
rozdelia sa do skupín podľa
veľkosti psa, nasleduje výcvik
dine uznáva. Určite nie je dobré, ak sa každý týždeň strieda
iný člen domácnosti, aspoň
spočiatku by mal chodiť jeden
majiteľ. Keď prebehne prvotná
fáza vycvičenosti, bude poslúchať aj ostatných.
Bežne sa stáva, že rodičia
kúpia psíka dieťaťu a nechajú zodpovednosť s výchovou
naňho...
Keď príde dieťa do 15 rokov je dobré, ak s ním aspoň
prvý raz prídu rodičia, aby
vedeli s kým a kde bude trá-
Čo by sme mali zvážiť predtým, kým sa prihlásime?
V prvom rade treba mať čas,
psíkovi sa venovať a vnímať ho
ako partnera. Je to živý tvor
a raz sa nám za to odvďačí. Ak
sa k nemu majiteľ správa tak
ako má a dá mu to, čo potrebuje, ten psík mu to vráti.
Viac info:
www.honestus.sk
[email protected]
t.č.: 0903 323 182
Lucia Drevická
Foto: Honestus
10 • 8. 9. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Medzinárodné
trasy EuroVelo
Európska cyklistická federácia vytvorila sieť cyklotrás,
ktoré prechádzajú naprieč
krajinami Európskej únie. Naplánovaných je 60-tisíc km,
z čoho sa 44-tisíc už podarilo
zrealizovať. Cez Slovenskú
republiku vedie EuroVelo 6
a EuroVelo 13, obe prechádzajú aj Petržalkou.
EuroVelo 6 nazývaná
Riečna trasa má 4 500 km
a spája Atlantický oceán
s Čiernym morom. Začína vo
francúzskom meste Nantes,
kde ústi rieka Loira a končí v rumunskej Constante.
Jej súčasťou je veľmi obľúbený 1200 km dlhý úsek
Dunajská cesta, kopírujúci
rieku z nemeckého mesta
Donaueschingen, cez Rakúsko a Slovensko do Budapešti. Slovenská časť
má 168 km, začína pri hraničnom priechode Petržalka
- Berg a končí pri Štúrove.
EuroVelo 13 alebo Cesta
železnej opony by mala
byť dokončená v roku 2020.
V Petržalke sa momentálne
stavia úsek na Kopčianskej
ulici. Je dlhá 6 800 km, cez
našu krajinu povedie 80 km.
Prechádza dvadsiatimi štátmi. Ako jej názov napovedá, tiahne sa niekdajšou
líniou sovietskeho bloku.
Na Slovensku ju buduje
Bratislavský samosprávny
kraj. Momentálne sa vykonáva obnova cykloznačenia
na úseku severnej hranice
katastrálneho územia obce
Závod po petržalskú stranu
Mosta Lafranconi, v celkovej dĺžke 69 km. Rieši sa tiež
dobudovanie cykloznačenia
na zvyšných 11 km od Mosta Lafranconi po hraničný
priechod Jarovce/Kittsee.
V prípravnej fáze je projekt
Za mostom, riešiaci preasvaltovanie 52 km povrchov.
Práce postupujú podľa plánu, ktorý počíta s ukončením
celého slovenského úseku
v roku 2012: Podrobnosti
o medzinárodných trasách
sa dozviete na stránke Európskej cyklistickej federácie
www.efc.com
(ld)
Cykloriešenia pre Petržalku
Členov OZ Cyklokoalícia, medzi ktorých patria aktívni cyklisti, architekti či urbanisti,
spája nespokojnosť s podmienkami na cyklistickú dopravu v Bratislave a snaha hľadať
praktické a jednoduché riešenia.
P
ri príležitosti Európskeho
týždňa mobility (ETM),
ktorý sa uskutoční v druhej
polovici septembra, sme sa
porozprávali s jeho zástupcami
Tomášom Peciarom a Matúšom Čupkom o možnostiach
zlepšenia cyklistickej dopravy
v Petržalke.
S akou filozofiou prichádzate?
TP: Mnoho ľudí využíva
auto na krátke vzdialenosti, aj
tam kde by im stačil bicykel.
V Bratislave máme ulice dostatočne široké, aby sa na nich
mohli pohybovať autá i cyklisti. Cyklodoprava by mala byť
integrovaná na miestach, kde
nie je frekventovaná premávka
a šírka pruhov to dovolí. Chceme zvýšiť počet ľudí, pre ktorých nie je bicykel turistika, ale
spôsob každodennej prepravy.
Nenavrhujeme drahé riešenia,
ktoré by spájali dedinu s mestom, chceme, aby sa z Ružinova
či Petržalky dalo ľahko dostať
do centra a aby tieto trasy boli
poprepájané.
Máte za sebou prvé úspechy...
TP: Vznikli sme minulý rok
na neformálnej cyklojazde,
ktorá sa koná každý posledný piatok v mesiaci. Odvtedy
sme absolvovali mnoho stretnutí na miestnych úradoch,
kde nám prisľúbili pozitívny
prístup. Na magistráte vznikla
po našej iniciatíve cyklokomisia, v ktorej sa každé dva
mesiace stretávame s čelnými
predstaviteľmi mesta, okrem
primátora aj s hlavným dopravným inžinierom Tiborom
Schlosserom, zástupcami súkromného sektora a mestských
častí. Niečo sa už podarilo preniesť do reality, počas ETM sa
bude otvárať cyklotrasa Košická. Vydali sme tiež parkovací
manuál, ktorý ponúkame zamestnávateľom.
Pred časom ste rozbehli petíciu, žiadate vyčleniť aspoň
5 % z mestského fondu dopravy pre cyklistov.
TP: Na cyklodopravu išlo
tento rok 31 700 eur, čo sú
minimálne peniaze. V predvolebných vyhláseniach sa Milan
Ftáčnik vyjadril, že v roku 2014
bude chcieť, aby 5 % Bratislavčanov využívalo bicykel ako
dopravný prostriedok. Tohto
čísla sme sa chytili, no pri za-
chovaní súčasného stavu je
takýto počet nedosiahnuteľný.
Petíciu nájdete na stránkach
Cyklokoalície alebo na webe
changenet.sk, taktiež ju bude
možné podpísať počas diskusií na Námestí SNP.
Prinášate návrhy, ktoré
upravujú cyklocesty. Niekoľko z nich sa týka aj Petržalky, začnime medzinárodnými cyklotrasami.
TP: Ide o dve významné
európske trasy. EuroVelo 6 už
existuje a denne ňou prechádzajú stovky turistov. Na našom území vychádza od Bergu, pokračuje pri Inchebe a ide
cez Viedenskú cestu. Tam sa
však dostanú do bodu, v ktorom chýba značenie. Stáva
sa, že sa v tomto úseku stratia
a nevedia ako ďalej. Viedenská
cesta je v správe magistrátu.
Náš projekt je schválený v príprave, bohužiaľ, minimálne financie na rozvoj cyklodopravy
mestu neumožnili otvoriť ho
do termínu ETM. Tu by sme
chceli zriadiť aj tzv. bikepoint,
miesto, kde cyklisti získajú
základné informácie, mapu,
môžu si opraviť bicykel, alebo
ho bezpečne uzamknúť a navštíviť centrum.
Druhou trasou je EuroVelo
13, nazývané aj Cesta železnej opony. Práve sa buduje
jej úsek na Kopčianskej ulici.
TP: Tento projekt bol
schválený už dávnejšie, nemali sme možnosť zasiahnuť
a, pravdupovediac, nie sme
s ním veľmi spokojní. Tiahne
sa po chodníku, ktorý pretína
frekventovaná cesta. Dúfame,
že sa vo finále podarí vyhnúť
značkám Zosadni z bicykla.
MČ: Obávame sa, aby
Kopčianska nedopadla ako
Petržalské korzo, kde by sme
takmer na každých sto metroch mali zosadnúť. Dochádza
tu ku konfliktným stretnutiam
s vodičmi. Takéto riešenie je
veľmi nešťastné, maximálne
legislatívne chráni vodičov, čo
je nonsens, pretože vodič je aj
tak tým silnejším účastníkom
premávky. V zahraničí zväčša
šofér automobilu cíti, že ide
cez cyklotrasu.
K tomuto úseku máte aj ďalšie návrhy...
PETRŽALSKÉ NOVINY
TP: Korzo sa oficiálne končí pri stanici, no dalo by sa
vyjsť na nadjazd, prejsť okolo
Renaultu a napojiť až smerom k Ševčenkovej v nadväznosti na Chorvátske rameno.
Na Ševčenkovej je široký chodník, ktorý sa využíva na parkovanie, no stále ostáva dosť
miesta na cyklopruh. Prepojením by vznikla ideálna spojka
korza a ramena.
ŽIVOT PETRŽALKY
MČ: Dodám, že pri Chorvátskom ramene je problém
značenia strán pre chodcov
a cyklistov. Tým dochádza
k neželaným konfliktom. Bolo
by potrebné jasne povedať, kto
má po akom úseku ísť.
tam byť obyčajný priechod pre
chodcov. Stretol som sa s argumentom, že sa čaká na riešenie
nosného dopravného systému,
no situáciu by zatiaľ mohla riešiť dočasná zebra. Narážame
na postoj dopravnej polície.
Boli by sme radi, ak by sme
spoločne hľadali konštruktívne
riešenie, práve preto, že je to
veľmi kritický bod a ľudia tade
bežne prechádzajú. Rusovská
cesta je v kompetencií magistrátu, ale MČ Petržalka by mala
na tento kritický úsek zatlačiť.
Obyvatelia sa sťažujú aj na stav
cyklocesty Dolnozemská v úseku okolo Ekonomickej univerzity, tam by bolo vhodné urobiť
revitalizáciu cesty aj značenia.
Občania sa sťažujú aj na predel Chorvátskeho ramena
na Rusovskej ceste v smere
k Námestiu hraničiarov.
TP: Tento úsek je využívaný
nielen cyklistami, ale aj deťmi či
mamičkami s kočíkmi. Mal by
Ako vidíte budúcnosť cyklistov v našej mestskej časti?
TP: Mohla by tu byť cyklistická mekka Bratislavy. Je to
krásna štvrť na riešenie cyklodopravy. Dá sa z nej dostať
na bicykli do mesta rýchlej-
šie ako autobusom či autom
v špičkových hodinách.
Čo môže výraznejšie prispieť
k rozvoju cyklodopravy?
TP: Najväčšie úspechy má
systematický rozvoj cyklotrás
podľa koncepcie, ktorú navrhnú ľudia, ktorí reálne bicyklujú a neriešia situáciu z vtáčej
perspektívy. Dôležitou osobou
by mal byť cyklokoordinátor,
zamestnanec mesta, ktorý by
bol rešpektovaný komunitou
a riešil by veci komplexne počas celého pracovného času.
Bol by spojkou medzi magistrátom, mestskými časťami,
verejnosťou, políciou a organizáciou STARZ. Ďalšia vec, ktorá naštartovala cyklodopravu
v ostatných európskych mestách, je bikesharing, požičiavané mestské bicykle. Tie však
môžu nastúpiť až za 2 - 3 roky,
podľa toho, či sa nám podarí
vybudovať kvalitnú prepojenú
cyklosieť.
Európsky týždeň mobility v Bratislave
Európsky týždeň mobility je súčasťou celoeurópskej iniciatívy,
ktorá má svoje korene v roku 2002, keď bol pod patronátom
Európskej komisie v Bruseli vyhlásený prvý takýto týždeň.
C
ieľom tohtoročnej iniciatívy, ktorá sa začína 16. 9.
a vyvrcholí 22. 9. je zlepšenie
klímy v mestách. Tie by mali
zaviesť aspoň jeden nový
systém podporujúci trvalo
udržateľnú dopravu v meste, napríklad vytvorením
zón s obmedzením premávky alebo bez áut, zavedením
programov zníženia rýchlosti, zlepšením siete cyklotrás,
zriadením online systému
spolujazdy v osobných autách, doplnením vozových
parkov o ekologické autobusy
či ponukou nových inovatívnych služieb verejnej dopravy.
Každý rok sa do Európskeho
týždňa mobility (ETM) zapája viac miest a obcí. V tomto
roku sa očakáva účasť 200
miliónov ľudí v takmer štyridsiatich krajinách Európy.
Medzi 1 500 zapojenými samosprávami Petržalka nebude chýbať.
Miestny úrad pripravuje
zmenu organizácie dopravy
na Petržalskom korze v prospech cyklistov, tak aby neboli
nútení na každom priechode
pre chodcov zosadať z bicykla, ale aby mali možnosť prejsť
nerušene celú trasu od Nového mosta, cez ŽS Petržalka
a Kopčiansku (po dokončení)
až do Kittsee.
Plánuje zvolať spoločnú besedu orgánov a organizácií,
ktoré prichádzajú do kontaktu s cyklistickou dopravou,
ako alternatívou individuálnej
motoristickej dopravy, zástupcov hl. m. SR Bratislavy,
STaRZ, SVP, š. p., BSK, Policajného zboru SR, Mestskej
polície, Bicyby, Cyklokoalície
s cieľom skoordinovania činností a postupov jednotlivých
zložiek, aby proces budovania,
údržby a výstavby cyklotrás
bol jednotný a čo najefektívnejší v prospech ekologickejšieho spôsobu dopravy. Druhá
časť stretnutia bude prístupná
verejnosti.
V spolupráci s neziskovou
organizáciou Cyklokoalícia
chce Miestny úrad zmedializovať a podporiť akciu Týždeň do práce na bicykli. MČ
zároveň upriami pozornosť
na fakt, že návštevníci, ale aj
pracovníci MÚ môžu odstaviť
bicykle nielen pred hlavným
a vedľajším vchodom (pri
Chorvátskom ramene), ale
aj v garáži, kde sú vytvorené
podmienky na dlhodobejšie
odstavovanie bicyklov.
ETM vyvrcholí 22. septembra Dňom bez áut. MÚ
svojim zamestnancom, ktorí
preukážu, že do zamestnania
prišli MHD, preplatí cestu.
Ekologickejšie by mali cestovať aj poprední predstavitelia
samosprávy vrátane starostu,
jeho zástupcov a prednostu.
OZ Cyklokoalícia, ktoré
v Bratislave zastrešuje Európsky týždeň mobility, vás pozýva na diskusie so zaujímavými
hosťami, ktoré sa budú konať
vždy o 18. h na Námestí SNP.
Počas celého týždňa bude
8. 9. 2011 • 11
Tento rok organizujete Európsky týždeň mobility, propagujúci alternatívy k motorizovanej doprave.
TP: Týždeň mobility už tradične prebieha v mestách EÚ,
koná sa od 16. do 22. septembra. V Bratislave potiahneme
až do 25. 9., keď sa bude otvárať
cyklocesta na Košickej. S Petržalčanmi sa budeme stretávať
o 7.30 h pred budovou Techno-
polu a spoločne pôjdeme na bicykli do práce. Na Námestí SNP
budú diskusie, prizvaní sú odborníci, zástupcovia kraja, mesta, mestských častí aj minister
životného prostredia. Od 16. 9.
bude vo vestibule MŽP výstava
vizualizácií riešení Cyklokoalície. Všetkých priaznivcov cyklodopravy vítame.
Viac info:
www.cyklokoalicia.sk
prebiehať výstava vizualizácii cykloriešení vo vestibule Ministerstva životného
prostredia SR. Spoločne
s členmi Cyklokoalície sa
môžete zviesť do práce na bicykli. V Petržalke sa štartuje
denne o 7.30 h spred budovy
Technopolu. ETM vyvrcholí
22. septembra, keď medzinárodný Deň bez áut oslávime
veľkou cyklojazdou ulicami
Bratislavy.
Pondelok 19. 9.
18. h Nám. SNP, Alternatívna
mobilita, hostia: Minister ŽP
J. Nagy, Župan BSK Pavol Frešo, zástupcovia mesta, cyklokoalícia
Program:
Piatok 16. 9.
Vernisáž výstavy vizualizácii
cykloriešení, MŽP, nám.
Ľ. Štúra 1
Parking day – Ulice Bratislavy
– Cyklokoalícia Archiera
18. h Nám. SNP, diskusia Cyklo Bratislava.
Hostia: členovia Cyklokoalície,
Sobota 17. 9.
18. h Nám. SNP, diskusia Cyklodoprava vo svete, Viedeň,
Holandsko... Systém mestských zdielaných bicyklov Bikesharing, Nám SNP.
Nedeľa 18. 9.
18. h Nám. SNP, diskusia Verejné priestory. Hostia: architekti Zorka Paulíniová, Michal
Sladek (Archimera), Radoslav
Jankovič (Urban E.T.)
Utorok 20. 9.
18. h Nám. SNP, diskusia Dunajská Hrádza – Cykloturistika, inline. Hostia: zástupca
BSK, zástupca hl. m. Bratislava, STARZ, BA-INLINE, Bike
rentals, cestový ruch
Streda 21. 9.
18. h Nám. SNP, diskusia: Verejná doprava
Štvrtok 22. 9.
Medzinárodný deň bez áut Veľká jazda – BRATISLAVA
BEZ ÁUT – spoločná jazda
Cyklokoalície, BA-Inline,
Cykložúrka – príjemné posedenie, stretnutie alternatívne
mobilných ľudí s muzikou
ako záver programu Cyklokoalície.
Nedeľa 25. 9.
Otvorenie cyklotrasy Košická
Podrobné informácie sú priebežne dopĺňané na stránke
www.cyklokoalicia.sk
(upr)
12 • 8. 9. 2011
ŽIVOT PETRŽALKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
Petržalka - rozsypané lentilky, papagáj rozela
Pokojne, bez emócií. Fotografie petržalských činžiakov, panelákov, v sumáre bytových
domov, nie sú znevažovaním, provokáciou či nebodaj zosmiešnením, sú našou skutočnosťou.
Najmä naším vkusom, cítením, ale aj či myslíme a považujeme sa za súčasť celku vyše 100tisícovej Petržalky, alebo len jedného, svojho paneláku a niekoľkými desiatkami či stovkami
vlastníkov bytov. Poznáme to - môj dom, môj hrad... potom Petržalka pri svojej renovácii,
obnove bytového fondu je mestskou časťou hradov, lebo každý je iný. Možno, keby stál ten či
onen činžiak osamotene na zelenej lúke, bol by naozaj pekný, v kombinácii farieb hravý, pre
oči príťažlivý, teda nie niečo, čo až oči kole. Vcelku bez ladu a skladu. Tak ako je to v titulku. Otvárame tému, či chceme takúto Petržalku, či chceme pokračovať v trende - čo koho
do nás, čo sa komu páči a čo nie, je to náš panelák, naše peniaze...
Redakcia PN
Vymreli u nás
architekti?
Písal sa rok 1981 a my sme
sa sťahovali do nového bytu
v Petržalke. Po pustých dvoroch sa preháňal vietor, prach
dymil, v izbách hvízdali netesniace okná. Vonku pod
nimi - kopce zeminy. Deti
mali blizučko do škôlky, školy.
Kým nevyrástol ďalší vežiak
a nezatienil výhľad, videli sme
aj hrad. Oproti voňala pekáreň. Boli sme - doma. Kto to
nezažil, nepochopí, neprecíti.
Preto som nikdy nerozumela
obvineniam: anonymita, betónová džungľa, králikáreň.
My sme tu bývali, žili. Vznikli
nové vzťahy medzi dovtedy
neznámymi ľuďmi. Petržalka
nebola cudzia, naopak, bola si
až nadmieru blízka. Mám ju,
vari ako všetci Petržalčania,
rada. Ako príjemný údel.
Dnes, po rokoch, keď niekdajší les betónových stavieb
už výrazne prekrýva ozajstný
les vysokých stromov, a tie
mohli byť prírodnou dominantnosťou prostredia, dostávajú nežiaducu konkurenciu
v rozdrapujúcej sa agresívnej
farebnosti zateplených domov. Čo panelák, to iné farebné riešenie, často nesúzvučné.
Ako na Slovensku hovoríme,
iná ves, iný pes. O obnove
domov, o farebnej živelnosti
panelákov sa zmieňuje aj Fórum architektúry, mesačník
Spolku architektov Slovenska
v jednom svojom čísle: „Bolo
by ešte čo vymenúvať vrátane
architektonických detailov ako je zmenšovanie vonkajšej
aj vnútornej svetlosti stavieb
vinou širších plastových rámov okien - zneproporčnenie
oblokov v pomere k fasáde
vonkajšími roletami, - nekoor-
dinovanosť v zasklievaní lodžií a tiež gýčovité, farebne
nesúrodé, ktovie kým navrhované a schvaľované premaľovanie panelákov, na základe
ktorých sa môže najmä Petržalka premenovať na Kanárikovo...“
Ale nám dali, však? Ako
architektka tiež vnímam Petržalku nielen pocitovo, ale aj
profesijne. Pýtam sa: Kde sa
podeli naše oči? Kde sa vytratila skromná farba, ktorá
je aj farbou národnou - biela?
(Hoci niektorí mudrlanti ju
nepovažujú za farbu, tak ako
čiernu. Vraj sú farbami - ničoho. To akoby vyslovili, že nie
je deň ani noc...) Nie náhodou
si však Slovač bielila na dedine
svoje domčeky. Svietili, ale nebili do očí. Pozrime na druhý
breh Dunaja, na Bratislavský
hrad. Či práve bielou neskrásnel, nezviditeľnil sa ešte viac?
Svieti doďaleka, ale nepýši sa.
Vábi cudzincov na jeho navštívenie. Neprovokuje, vzbudzuje úctu, obdiv. Zaujímavé:
kameň, múry, tvar i farba
majú - charizmu. Žiaľ, to sa už
nedá povedať o väčšine petržalských panelákoch. Divokými kombináciami farieb už
nielen kričia, ale priam revú.
Nie sú to domy, ale len gýčové
úle pre ľudí. Asi aby nezablúdili a trafili do toho „svojho“
úľa. V našom petržalskom
meste sú, našťastie, aj keď skôr
ako výnimky, domy, ktoré sú
farebne triezve, s najbližším
okolím zladené, iste sa ich dotkla ruka architekta. Ale ostatné? Na jednom paneláku som
narátala až 9 rôznych farieb
- tmavohnedú, svetlohnedú,
sýtožltú, pieskovo žltú, oranžovú, červenú, čiernu, sivú,
matnobielu. No, hotové cirkusové šapitó... Či si to však uvedomujeme, alebo nie, farebný
nesúlad je aj istým druhom
priestorovej agresie, má dosah na našu duševnú pohodu,
zdravie. Dosiahnuť harmóniu
farieb, farebnosť v architektúre, to nemôže byť len prvotný
pocit, vnem, ale dlhodobé poznanie problematiky, podložené vzdelaním, citom pre kombináciu aj kompozíciou farieb,
intuíciou krásna. Inak je to
boj, vojna farieb medzi sebou.
Trefne sa vyjadril architekt
Stanislav Babčan: „Domy by
nemali mať krikľavé farby, ktoré vyrušujú. Vyrušiť nás môže
obraz na vernisáži, ale nie dom
na sídlisku.“ Dodám, že absencia akejkoľvek koncepčnosti
nás potom všetkých trestá
ošklivosťou. Tvrdo to povedal
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 9. 2011 •13
či rómska sukňa?
iný architekt Herbert Bangs:
„Ošklivosť je toxický, pomalý jed, ktorý zákerne pôsobí
na dušu. Ošklivosť je disharmóniou, vedomým odmietaním poriadku a ústupom
k chaosu. Ošklivosť je krach
mechanickej kultúry, ktorý ochromuje našu dušu.
Účinok ošklivosti je kumulatívny a pôsobí naprieč
generáciami. Každá ďalšia
generácia je menej vnímavá
a starostlivá ako tá predchádzajúca. Naše prostredie sa
ďalej znehodnocuje.“
Vidíme sa v tých slovách?
Lebo výnimkou nie je, žiaľ,
ani naša Petržalka. Nielenže
čo dom, to iná farebná fasáda, ale čo dom, to odlišne
riešený vchod doň, čo dom,
to zmeska plastových okien,
profilov a členenia, to isté pla-
tí o, fuj!, mnohých zasklených
lodžiách, presklených a podmurovaných schodiskových
stenách. Farebný, stavebný
a konštrukčný chaos, nevkus,
len lacný a rýchly pragmatizmus, účelovosť bez akejkoľvek
vonkajšej a vnútornej harmónie - stavieb, prírody, širšieho
prostredia, života ľudí. Žeby
naozaj domy bez dychu, duše,
citu, zmyslu pre krásu - len
farbami zababrané fasády?
Akoby sme nikdy peknotu
nepoznali, nevideli... Až sa
obávam, že ak do Petržalky
zablúdi cudzinec, navyknutý
na poriadok a krásu, si pomyslí: Vymreli vari architekti
v tejto krajine? Odpovedala
by som: Nie, len sú bezmocní,
lebo sú - nepotrební.
Danka Vazalová,
architektka
Škoda, že nie
Vancouver
Čo „hovoria“ farby
(alebo ich psychológia)
Kto sa pozrie na Petržalku z Bratislavského hradu, musí mu jej farebnosť
na renovovaných panelákoch pripadať chaotická. Takže prvý raz škoda:
Keď už máme možnosť využiť farbu,
prečo to nerobiť zmysluplne, koordinovane a cielene? Napríklad farby
a ich kombináciu na domoch využiť
na uľahčenie orientácie, určenie identity jednotlivých častí Petržalky. Veď
stále počúvam od svojich priateľoch,
ktorí nebývajú v Petržalke, že sa v nej
nevyznajú, majú problém nájsť presnú adresu bytu, inštitúciu či obchod.
Druhý raz škoda: Petržalským farebným fľakom chýba akákoľvek logika.
Na porovnanie - v kanadskom Vancouveri je územným plánom určená aj
farebnosť jednotlivých domov v konkrétnej lokalite. Majú presný plánovací a architektonický dizajnový manuál.
Tretí raz škoda: Naša samospráva takú
moc nemá.
Názory na architektonické stvárnenie obnovených domov sa líšia nielen
medzi laickou a odbornou verejnosťou, ale aj medzi samotnými odborníkmi. Väčšina z nich sa však prikláňa
k zachovaniu výrazu a tým aj určitej
identity nielen na úrovni jedného
domu, ale širšej urbanistickej štruktúry či obytného súboru. Ibaže laická
verejnosť, mám na mysli vlastníkov
bytov a nebytových priestorov, zvyčajne podľahne nadšeniu širokého výberu farieb, často rozhoduje aj ponuka
dodávateľa a jeho presvedčovacie metódy. Výsledok je známy, vidíme ho.
Samospráva by mohla pri citlivej komunikácii a spolupráci s verejnosťou
vypracovať jednoduchú urbanistickoarchitektonickú štúdiu usmerňujúcu
obnovu jednotlivých lokalít - Lúk,
Dvorov, Hájov... Nebola by záväzná,
ale odporúčajúca. Mali by stáť za ňou
renomovaní petržalskí architekti, urbanisti, stavbári, ale aj umelci - výtvarníci. Vzdelaná Petržalka ich má
dostatok na výber. Oslovme ich. Som
presvedčený, že nik neodmietne.
Žltá - farba mysle, vyvoláva aktivitu, odolnosť proti únave; vyjadruje radosť, jasnosť,
je farbou slnka, prebúdzania, zvedavosti, mladosti. (ale prečo je potom žltá ruža
symbolom, vraj, žiarlivosti?)
Červená - farba vášne i násilia, krvi; srší
energiou, vitalitou, dynamikou, odvahou až
agresiou. Je symbolom lásky (ľudské srdce),
ale aj nebezpečnosti (dopravné značky)
a tiež - revolúcií.
Oranžová - farba kompromisu žltej a červenej, vo výsledku posilňuje i znepokojuje;
inšpiruje, komunikuje, vyvoláva pocit radosti, tepla (aj preto máme radi pomaranč).
Hnedá - farba pôžitku, pokoja, oddychu;
uprednostňujú ju ľudia so zmyslom pre tradície, konvenčnosť, trvalé usadenie sa.
Ružová - farba sentimentality, snívania,
romantizmu a dôverčivosti; tiež je farbou
hravosti a jemnosti a ženskosti (predsa Barbie, no nie?)
Fialová - farba zdržanlivosti, uzavretosti
do seba, elegancie a luxusu; je farbou prestíže, originálnosti, fantázie, obľubujú ju
ženy (a - kňazi).
Modrá - farba vyrovnanosti, oddanosti,
vernosti a múdrosti; spája vodu a oblohu,
priťahuje hĺbavých a vnútorne slobodných
ľudí (často sa zneužíva, napr. v politike, má
vyvolať zdanie toho, čo nie je...)
Zelená - farba prírody, trpezlivosti, bezpečia, harmónie; dokáže osviežiť i utíšiť, je
výrazom okamihového šťastia, príjemnej
nálady, pozitívne ovplyvňuje mozgovú
činnosť (žeby od toho bolo odvodené to
známe - zelené mozgy?)
Sivá alebo šedá - farba neutrálnosti, alibizmu, únavy; neladí s dobrodružnými povahami, vyhovuje obdivovateľom stereotypu
(čo neplatí pre paneláky, paradoxne, pekná
šedá vie byť až neskutočne peknou, však?).
Biela - farba čistoty, nehy, skromnosti; je
považovaná za farbu farieb, lebo dá na sebe
a v spojení s inými vyniknúť každej farbe
(a samozrejme žene, najmä ak ide o nevestu).
Čierna - farba tajomstva, filozofie, vzdoru,
nadpriemernosti; utiekajú sa k nej rebeli, ale aj samotári (nezaslúži si byť farbou
smútku).
Juraj Kováč
Otázka – odpoveď
Ovplyvňuje farba efektívnosť zateplenia? Vraj sú vhodnejšie svetlé
odtiene, prečo je to tak?
Požiadavka na farbu vonkajšej povrchovej úpravy súvisí s tepelnou prijímavosťou (akumuláciou)
tepla. Čím je omietka tmavšia, tým viac podlieha vplyvom prehrievania, čo môže negatívne
ovplyvniť jej životnosť. Tmavšie odtiene spôsobujú väčšie zohriatie povrchu.
prof. Ing. Zuzana Sternová, Phd.,
Združenie pre zatepľovanie budov, www.zpzb.sk)
Dvojstranu pripravil Rudolf Gallo Foto: Emil Semanco
14 • 8 9. 2011
To je sila!
Mladí sa aj na stránkach našich novín dožadujú, aby bolo
v Petržalke viac športovísk, viac
miesta na pohyb a zábavu.
Rodičia malých detí zas chcú
mať možnosť vyjť si s nimi
na detské ihrisko. A samospráva sa snaží vyhovieť všetkým,
často aj samotní obyvatelia
prikladajú ruku k dielu, pomáhajú zlepšovať okolie pre
seba a svoje deti. Dospelí aj tínedžeri. A potom príde partia,
ktorá sa nevie vpratať do kože,
a zrazu vyjde všetko navnivoč.
Peniaze aj robota, nadšenie
aj radosť. Takto šmahom ruky
zničila radosť malým a robotu a peniaze mestskej časti.
Partia mladých 15. augusta
predpoludním, možno sa
to stalo už večer alebo noc
predtým. Obyvatelia okolia
Smolenickej zavolali na VPSku a upozornili, že nejakí
tínedžeri zničili na detskom
ihrisku hojdačku – prevažovačku. Keď tam ľudia z VPS
prišli, bolo jasné, že nešlo
o žiadnu nešťastnú náhodu,
ale že si niekto práve na tejto
hojdačke potreboval čosi dokazovať. To je sila, čo?!
(red)
ŽIVOT PETRŽALKY
Súťaž
Najkrajšia predzáhradka
Na súťaž Najkrajšia predzáhradka sa každoročne svedomito pripravujeme. Náš dom na Furdekovej ul. 4 skrášľujeme už roky.
PETRŽALSKÉ NOVINY
V našom dome na Furdekovej ul. 4, je starostlivosť
o predzáhradku záležitosťou
našich dôchodkýň. Hlavnou
organizátorkou je pani Alžbeta Korbelová, ktorá aktívne
spolupracuje s miestnym úradom, s oddelením životného prostredia v Petržalke,
kde nachádza ohlas u ochotných pracovníčok, ako sú
pani Jecková a pani Juhásová.
V tradičnej každoročnej súťaži Najkrajšia predzáhradka
na spomínanej Furdekovej 4,
výdatne pomáhajú pani Korbelovej aj ďalšie dôchodkyne
panie Piovarčiová, Kapusnicová, Adamová, Kollerová, ktoré
sadia, okopávajú, plejú aj zavlažujú predzáhradky v okolí
domu. O kosenie trávnika sa
stará predseda výboru vlastníkov bytov Ing. Piovarči. Niet
sa čomu čudovať, že táto vý-
V
ďaka zriadenému výboru
vlastníkov bytov, ktorý
pracuje bezplatne v prospech
všetkých vlastníkov bytov.
Od roku 2002 až doteraz sa
vykonalo množstvo dôležitých krokov:
• zateplenie plášťa domu a generálnej opravy strechy,
• vyregulovanie ústredného
kúrenia, osadenie meračov
tepla na bytové radiátory,
• zavedenie pohybových snímačov osvetlenia na chodbách,
• vyčistenie pivničných priestorov a tým zneškodnenie
hlodavcov v dome,
• kompletná výmena odpa-
dového kanalizačného potrubia,
• kompletná výmena schodiskových a chodbových
okien za plastové,
• vymaľovanie všetkých chodieb a soklov v dome.
Na všetkom, čo sa nám
podarilo v poslednom období úspešne zrealizovať, má
nesmiernu zásluhu predseda výboru vlastníkov bytov
Ing. Ľubomír Piovarči, ktorý
spoločne s členmi výboru pracujú a riešia všetky vzniknuté
problémy a nedostatky.
nimočná partia ľudí, ktorá sa
stará o predzáhradky na Furdekovej ulici 4 a v súťaži každoročne patria k najkrajším
v Petržalke, je skvelým príkladom pre ostatné bytovky.
Autor a foto:
Lucia Drevická
Na potulkách petržalskou minulosťou
Nasledujúci list sme dostali od nášho
rodáka až z Olomouca.
O
d Petržalky dneška ho nedelí ani tak vzdialenosť,
ako čas meraný rokmi vzdialenými od detských lapajstiev
prežitých v chlapčenských zákutiach starého Ovsišťa. Radi
ho uverejňujeme a radi privítame nielen spomienky skôr
narodených Petržalčanov, ale
aj denníky, poznámky či iné
písomné pamiatky na starú
Petržalku. Skúste siahnuť do
rodinných albumov – určite
v nich nájdete aj pohľady na
miesta, ktoré v spomienkach
ožijú a pripomenú dávnejšie
časy. Časy, ktoré keď už pre
nič iné, tak pre spomienky na
svoju mladosť či detstvo potomkov stoja za to, aby sme
na ne nezabúdali a pripomenuli si kus histórie tejto stále
peknej časti Bratislavy.
Písomné materiály a fotografie nám posielajte na adresu Petržalské noviny, Rovniankova 4, 851 02 Bratislava
alebo na e-mail [email protected] Originály
vám vrátime.
Pozdrav rodným
Vnuk mi priniesol z Bratislavy zázrak - Petržalské noviny. Nenapadlo mi, že Petržalka vydáva také pekné noviny. Obsah článkov ma zaujal a pripomenul mi miesta
môjho detstva, kde som chodil do nemeckej a po vojnee
do slovenskej školy. Rád spomínam na dunajskú rybač-ku, tancovačky či futbal. Kedysi viedli koľajnice cez starý
rý most do Viedne,
Viedne kam sme ako deti
chodili na Práter električkou. To bola jazda! Teraz máte veľký problém s mestskou dopravou
a parkoviskami, podobne ako u nás v Olomouci. Najdôležitejšie je, že ste vybudovali pre budúcu generáciu byty, školy či ihriská a dúfam, že aj petržalský futbal bude slávny ako kedysi.
Bývali sme v Ovsišti na Kruhovej ulici č. 80. Prežili sme repatriáciu aj odsun nemeckej menšiny, spomínam si na hraničné pásmo aj na Pečnianske rameno. Je to môj rodný
kraj a vždy tam, pri Bratislave na miestach mojej mladosti, budem mať svoj domov. Prajem
všetkým Petržalčanom hodne zdravia.
Rudolf Filkász, Hnevotínska 22, Olomouc
Snímka: Rodinná fotografia R. Filkásza zo záhrady domu na Kruhovej ulici.
PETRŽALSKÉ NOVINY
V
Zmizla
plechová džungľa
ážený pán starosta!
S radosťou som pozoroval, ako mizne plechová
džungľa na Šrobárovom
námestí a so mnou i ostatní
obyvatelia blízkych panelákov, pre ktorých sa scivilizovaním tejto časti Petržalky
zlepšila viditeľnosť na svoje
autá, ktoré majú zaparkované na blízkom parkovisku, pre psičkárov otvorený,
presvetlený priestor. Preto
si aj v mene ostatných dovoľujem poďakovať za odstránenie zanedbanej a zarastenej časti, na ktorú som vás
upozornil, všetkým, ktorí sa
na skrášlení nášho okolia
podieľali - pracovníkom VPS
a riaditeľovi Ing. Skovajsovi,
ktorý aj osobne postup prác
kontroloval. Nakoľko je táto
časť Petržalky dosť frekventovaná, je tu veľa chodcov,
parkuje tu veľa áut, poprosil
by som kom
kompetentných pracovníkov, keby bolo možné
osadiť tu aj smetné koše,
nakoľko sa žiadne v blízkosti
nenachádzajú.
Ešte raz ďanenachádz
kujeme!
Mgr. Peter Šagát,
Pifflova 3
(Ne)bezpečná Petržalka
Úprimne a na rovinu, nemám pocit, že Petržalka sa stáva viac
bezpečnou pre život ľudí, skôr naopak.
P
omaly, ale isto nám tu
vyrastá nová generácia
kriminálnikov, ktorí nemajú
problém vás v noci alebo aj cez
deň obrať, alebo ublížiť vám
na zdraví. 24. 8. 2011 som išiel
na zastávku Bradáčova, vedľa
potravín a čakal som na 95.Už
z diaľky som videl, že tam stoja nejakí dvaja mladíci. Jeden
za zastávkou, druhý sa obšmietal pri telefónnych búdkach.
Tretieho som zbadal medzi
schátranými stánkami. Viac
podozrivejšie nemohli vyzerať. Autobus mi ušiel, tak som
pozeral grafikon, kedy pôjde
ďalší. No po chvíli som sa neubránil pocitu, že si ma mladí
začínajú doslova premeriavať.
Keďže dvaja boli možno výškou poloviční zo mňa, možno
odhadovali, či ,,ma zvládnu“.
Keď sa blížila partia piatich
ľudí, tak obaja znova nepatrne zašli za stánky, jeden akože
8. 9. 2011 • 15
K O N TA K T
čakal na autobus. Neviem, či
to bol len strieborný zapaľovač alebo šikovný nožík v ruke
jedného z nich, ktorý je hneď
k dispozícii. Možno ich odradilo to, že som telefonoval,
ale inštinkt mi povedal, aby
som išiel na ďalšiu zastávku
k Technopolu. Väčšinou veci
riešim rozumom, ale z tejto
situácie som mal veľmi silný
pocit, že som urobil dobre,
keď som jednoducho odišiel.
Na žiadny autobus nenastúpili, pretože kým som prišiel
k Technopolu, tak neboli ani
v jednom zo 4 autobusov. A to
som sa obával, že ich znova
stretnem v autobuse na ďalšej
zastávke.
Paradox je, že policajná stanica je na Romanovej za domami, v húštine stromov a jediné, čo je vidieť je bielo-zelený
lampión polícia. Možno sú to
len dohady, ale teraz naozaj
verím svojmu pocitu, ktorý bol
z týchto ľudí veľmi zlý a necítil
som sa bezpečne. Bolo krátko
pred jedenástou večer. A presne o to mi ide, o pocit bezpečia
človeka, ktorý je slušný a poctivý voči ostatným. Aby sa nebál,
že ho po celom dni v robote,
niekto oberie o peniaze alebo
neváha mu aj ublížiť na zdraví.
Ak čítam o tom, čo všetko je
naplánované urobiť v Petržalke, celej Bratislave (a môžeme
povedať aj na Slovensku), aká
výstavba bytov sa má realizovať, električka, pozdvihnúť
kultúru, cestovný ruch, tak to
je všetko k ničomu, ak ľudia sa
nebudú cítiť vo svojom meste
bezpečne. A to aj za bieleho
dňa.
Stále sa hovorí o parkovaní
a o zeleni v Petržalke. Toho
druhého je viac ako dosť v tejto
mestskej časti, skôr by sa malo
o ňu lepšie starať.
Front Office na magistráte
Obyvatelia slovenskej metropoly môžu pri komunikácii
s mestom aktívne využívať služby, ktoré poskytuje Front
Office, nachádzajúci sa na prízemí budovy magistrátu (Primaciálne námestie).
V
prvých ôsmich mesiacoch
roka 2011 zaevidovala samospráva
prostredníctvom
pracovníkov prvého kontaktu
viac ako 45-tisíc otázok, žiadostí, podnetov nielen od samotných Bratislavčanov, ale aj ľudí
mimo mesta a zo zahraničia.
Najčastejšie, vo štvrtine prípadov, išlo o otázky bezprostredne sa týkajúce oblasti cestného
hospodárstva a dopravy. Bratislavčania upozorňovali mesto
napríklad na poruchy verejného osvetlenia, nedostatočnú
údržbu verejných komunikácií
či údržbu zelene.
Výraznú časť agendy na úseku služieb občanom tvoria tiež
žiadosti týkajúce sa vydania
povolení na vjazd do pešej
zóny, organizáciu kultúrnych
podujatí či možnosti získania
úľav za odvoz komunálneho
odpadu. Z hľadiska sociálnej
agendy pracovníci Front Office
Preto by som chcel vyzvať
pána starostu, aby zvýšil úsilie
v oblasti bezpečnosti. Premenoval by som prioritu tohto
roka z ,,Čistota a poriadok“
na ,,Bezpečnosť a poriadok“.
Potešili sme sa okrskárom, ale
na 120-tisícovú Petržalku je
8 plánovaných ľudí málo (15tisíc obyvateľov na jedného).
Takisto sľuby ministerstva
vnútra o tom, že štátnych policajtov bude viac v uliciach,
zaostávajú za realitou. Súčasný minister sa snaží byť tvrdší
k zločinu (čo jediné pomôže),
ale v skutočnosti to ide veľmi
pomaly ak vôbec. Ak to mám
napísať úplne jednoducho,
vonku je v noci 32 stupňov,
môžu sa poprechádzať aspoň
na chvíľu vo svojom okolí...
Mnohí z vás si to pamätajú,
ja si v takých chvíľach pomyslím, že by to bolo niekedy aj
lepšie, že kto bol po desiatej
večer vonku a nemal 18 rokov, mal problém... Stavajú sa
ihriská pre deti (povedal by
som mini ohrádky), dávame
ich do malého, bezpečného
a čistého prostredia, aby sa
poskytujú poradenstvo spojené
s možnosťami získania nájomného bytu či s pravidlami pre ubytovanie v „krízových“, sociálnych
celomestských
ubytovaniach
Fortuna a Kopčany. Verejnosť
využíva tiež služby Kancelárie
pre rodinu a ženu, ktorá pôsobí
pri magistráte od roku 2003. Ide
napríklad o odbornú pomoc pri
rozvodovom, dedičskom konaní,
krízovú intervenciu i konzultácie
týkajúce sa nárokov na získanie
sociálnych dávok pre seniorov,
rodiny v hmotnej núdzi.
Bratislavský Front Office slúži aj
ako podateľňa mesta a miesto,
kde si môžu občania osvedčiť
úradné listiny a podpisy. Do konca augusta t. r. bolo magistrátom
zaevidovaných viac ako 400-tisíc
oficiálnych podaní, žiadostí zo
strany fyzických, právnických
osôb a úradne bolo osvedčených
bezmála 12-tisíc listín, podpisov.
la
mali kde hrať. Širšie prostredie, ktoré má slúžiť všetkým,
je obsadené a znečisťované
psičkármi a obyvateľmi sídliska. Slušný motorista si už
ani nedovolí zatrúbiť na križovatke, aby sa ten pred ním
pohol. Lebo ten pred ním
môže na neho vybehnúť... Pri
incidente v autobuse mladík napadne šoféra, a ostatní
cestujúci mlčky pozerajú von
z okna... Jednoducho sa bojíme. Istá miera strachu v spoločnosti nie je zlá, podľa mňa
dokonca potrebná, pretože tak
sa dá riadiť a usmerňovať. Ale
má to byť strach (alebo obava,
aby to nebolo také silné) z postihu za porušenie zákonov,
morálky a slobody iných, nie
strach zo svojho suseda, či
bezprizornej mládeže na ulici.
Štatistiky kriminality možno
sú na tom lepšie ako z minulosti, ale veľa skutkov nie je ani
nahlásených a vyšetrených.
Veľa ich je len v štádiu prípravy, no aj tie sa po čase nebude
niekto báť realizovať, ak mu to
spoločnosť umožní.
(PP)
16 • 8. 9. 2011
INZERCIA
Tešíme sa na vaše podnety, návrhy , reakcie.
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE – ZŠ Tupolevova 20 – BRATISLAVA, PETRŽALKA
email: [email protected]
19. september 2011
17.00 – 18.30 hod
ZŠ Tupolevova 20
Nábor nových členov (zápis) je možný aj v priebehu roka denne
od pondelka do štvrtka od 17.00 do 19.00 h. alebo kedykoľvek telefonicky
Informácie: mobil non-stop 0903 325 340, 0904 323 309
e-mail: [email protected], [email protected]
ĎALŠIE VÝHODY!!!
- zľava pre cvičiacich súrodencov
- prvá platba až po vyskúšaní
- nábor detí už od 5 rokov
- nízke členské príspevky
- spoločné akcie, sústredenia, súťaže
- kvalitní tréneri (absolventi FTVŠ UK
s najvyššou trénerskou kvalifikáciou)
Neviete čo s voľným časom,
...tak príďte na KARATE
SPOĽAHLIVOSŤ * KVALITA * VÝSLEDKY
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŽIVOT PETRŽALKY
Škôlkari čarujú s hlinou
Centrum voľného času Gessayova nadviazalo spoluprácu s materskými školami v Petržalke. Prácu s hlinou si začali osvojovať najmenší
Petržalčania už minulý rok.
M
imoriadne obľúbený
krúžok, na ktorom
učiteľky so svojimi zverencami modelujú rôzne zvieratká,
rozprávkové postavičky či
ozdoby na vianočný stromček
od septembra opäť pokračuje.
„Zámerom vytvorenia keramického krúžku na materských školách bolo rozšíriť
našu ponuku aj pre deti predškolského veku. Úmyselne sme
sa zamerali na činnosti, ktoré
napomáhajú posilniť jemnú
motoriku. Práve tieto aktivity odporúčajú pedagógovia
i psychológovia ako vhodné v období pred nástupom
Prečo húkajú sirény?
Každý druhý piatok v mesiaci sa na pravé poludnie v Petržalke
(ale aj v ostatných obciach Slovenska) rozozvučia sirény dvojminútovým neprerušovaným tónom.
T
o vlastník, resp. správca
preveruje ich prevádzkyschopnosť. O pravidelnom
preskúšaní funkčnosti sirén,
ale aj o skúškach mimo stanoveného termínu informuje
rozhlas, televízia i tlač.
V Petržalke je rozmiestnených na bytových domoch
30 sirén, ktoré výkonom dostatočne pokrývajú celé územie.
Ale - potrebujeme vôbec
sirény? Áno. A to nielen
preto, že túto problematiku
upravuje príslušný právny
predpis. Ich opodstatnenie
história už potvrdila. Aké sú
však varovné tóny sirén? Vieme, čo jednotlivé tóny – signály znamenajú? Nie je ich
až tak veľa, aby si ich občan,
najmä pre vlastnú bezpečnosť nezapamätal. Varovanie
obyvateľstva po vzniknutej
mimoriadnej udalosti alebo
pred bezprostrednou mož-
nosťou jej vzniku sa vykonáva týmito signálmi:
• 2-minútovým kolísavým
tónom poplachových sirén,
pri bezprostrednom ohrození
účinkami prírodných síl, nebezpečných látok, teroristickom útoku. (počas vojnového
stavu a počas vojny varuje aj
v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu).
• 6-minútovým stálym tónom poplachových sirén, pri
P. č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
P. č.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
P. č.
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Umiestnenie sirény
Sklodowskej 2
Medveďovej 32
Mamateyova 9
Šustekova 7
Lachova 4
Furdekovej 2
Osuského 36
Rovniankova 14
Hrobákova 15
Bradáčova 1
Umiestnenie sirény
Topoľčianska 17
Znievska 19
Lietavská 15
Krásnohorská 20
Jasovská 45
Vigľašská 21
Budatínska 27
Smolenická 3
Iľjušinova 14
Fedinova 24
Umiestnenie sirény
Villova 7
Kopčianska 20
Wolkrova 43
Kopčianska 18
Gogoľova 18
Kopčianska 80
Hálova 10
Lenardova 6
Mánesovo nám 3,4
Lachova 39 a
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 9. 2011 • 17
do základnej školy,“ vysvetľuje
Magda Peková, ktorá v CVČ
vedie keramickú dielňu a celý
projekt vrátane metodických
školení pre učiteľky MŠ zabezpečuje. „Chceme, aby
mali deti z práce radosť, aby
sa na ňu dokázali sústrediť
a počas hodiny výrobok stihli dokončiť. Zvolili sme hlinu,
lebo ide o prírodný materiál,
ktorý vie dieťa dobre spracovať. Touto formou si osvojuje kompetencie potrebné na
úspešné zvládnutie vyjadrenia vlastných názorov a postojov v komunikačnom reťazci myšlienka, slovo, obraz,
písmo. Objavovanie spojené
s ručným modelovaním prírodného materiálu, vytváraním priestorových predmetov,
spojené s hrou mu dáva možnosť získať potrebné kompetencie.“
Keramické krúžky v dvanástich MŠ navštevovalo
v uplynulom školskom roku
180 detí. CVČ zabezpečilo
servis od materiálu až po vypaľovanie. „Rada by som
pochválila všetky učiteľky
a riaditeľky. Mnohé predtým
nemali skúsenosť so spracovaním hliny. Niektoré sa pre
ňu nadchli a musím povedať, klobúk dole, ako sa naše
materské školy deťom venujú.
Sama som si vyskúšala, že
práca s predškolákmi nebýva
vždy jednoduchá,“ priznáva
M. Peková, ktorá keramický
krúžok viedla v dvoch škôlkach. „Hlina je materiál, ktorý vydrží po celý život. Ak si
výrobok deti odložia, pripomenie im škôlkarské časy, aj
keď z nich budú maturanti.“
bezprostrednom ohrození ničivými účinkami vody
• 2-minútovým
stálym
tónom poplachových sirén
bez opakovania - koniec
ohrozenia. (Používa sa aj pri
skúškach sirén!)
Po doznení sirén pri skúške
schopnosti prevádzky, ale aj
po reálnom varovaní pred, či
počas krízovej situácie nasleduje slovná informácia o tom,
aká udalosť bola dôvodom
na spustenie sirén. Moderné
sirény sú konštruované už
tak, že je možné nimi oznamovať aj slovné informácie,
teda fungujú pre tento účel
akoby miestny rozhlas.
Čo má však občan robiť,
keď zaznie varovný výstražný zvuk sirén? Predovšetkým
nepodľahnúť panike. Zapnúť
rádio a sledovať televíziu. Príslušné orgány majú s týmito
médiami uzatvorenú dohodu,
na základe ktorej bude vysielanie prerušované a bude zaradené mimoriadne vysielanie
informácií o tom, prečo boli
spustené sirény a ďalšie pokyny pre občanov. V prípade
mimoriadnych udalostí pre-
važne lokálneho charakteru
je možné podávať informácie
a vydávať pokyny občanom
aj megafónmi polície alebo
hasičov. Takto to bolo napr. aj
v roku 2006 v prípade požiaru
v areáli bývalej matadorky.
Niekoľkokrát sa však už
stalo, že bola spustená v Petržalke siréna aj mimo termínu skúšok. Išlo o zlyhanie
techniky alebo o neoprávnený
zásah občana do systému sirény. Individuálne, náhodné
spustenie sirény môže občan
oznámiť na miestny úrad, alebo priamo na vyrozumievacie
a varovacie centrum integrovaného záchranného systému
na známe telefónne číslo 112,
aby mohla byť chyba odstránená.
Sirény slúžia na to, aby varovali obyvateľstvo pred hroziacim nebezpečenstvom, pri
krízových situáciách, najmä
však pri mimoriadnych udalostiach ako živelná pohroma,
havária, katastrofa či teroristický útok. Verme, že kolísavý
tón sirén tak skoro v Petržalke
nezaznie.
Autor a foto:
Lucia Drevická
(ka)
Vydavateľ: Mestská časť Bratislava–Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava. Nakladateľ: Vydavateľstvo M.R.K. agency, s.r.o. Redakcia: Rovniankova 4
851 02 Bratislava, fax: 6383 8640, 6383 5295. INTERNET: www.petrzalskenoviny.sk, E-mail: [email protected] Šéfredaktorka: Silvia Vnenková,
tel. číslo: 6383 8640 / kl. 14. TELEFÓNY: grafici - 6383 8640 / kl. 15, oddelenie marketingu a príjem inzercie - 6383 8640 / kl. 13, 17, redaktori: 6383 8640 / kl. 18,
oddelenie neperiodickej tlače a tlačovín - 6383 8640 / kl. 14,15. TLAČ: VERSUS, a. s., Bratislava, NÁKLAD: 46 000 ks. Distribúciu do domácností v Petržalke, Jarovciach, Rusovciach a Čunove zabezpečuje
M.R.K. agency. Neobjednané príspevky nevraciame a nehonorujeme.
Evidenčné číslo: EV 3214/09
8. 9. 2011 • ročník 17 • číslo 18
www.petrzalskenoviny.sk
18 • 8. 9. 2011
Presýpacie hodiny
Príroda nám vracia to, že sme sa zbláznili
Tak si tu v Petržalke
žijeme. Ako na ruskom kolese. Ibaže
keď sme hore, tak
dolu hlavou, lebo
kabínky sa (z technických dôvodov,
čiže vďaka krádežiam alebo
korupcii) nepretáčajú. Všetko je
teraz tak trochu – vlastne dosť
výrazne - hore nohami.
Napríklad počasie. V júli a auguste nám nadelilo jarno-jesennú meteorologickú príučku.
A to si ešte gratulujme, že sme
ďaleko od hurikánov, tornád
zemetrasení, piesočných búrok,
eruptívnych sopiek či náletov
hmyzu. Nehovoriac o snehu
v Afrike a tropických horúčavách v Moskve,
čo zaskočilo aj
odolné povahy.
No a keď nám
bolo teraz v lete
občas
riadna
zima, nejakí dobrovoľníci
túto
situáciu
riešili
svojsky a veľmi
netradične. Zakladali požiare
– trochu „tepla a svetla“ so zvukovými „efektmi“ rovno pod našimi balkónmi... (dúfam, že cítite
môj sarkazmus). Za prvý polrok
iba v Bratislave vraj zhorelo 40
áut (70 na Slovensku) a dnes
zo správ počúvam, že séria
pokračuje. V hlavnom meste
sa takýchto strašných „predstavení“ najviac stalo v Petržalke,
Ružinove a v Starom Meste.
Škodíme si na mnohých frontoch na všetkých úrovniach, aj
keď nie až takto drasticky (mám
na mysli napr. politické či šéfovské rozhodnutia, ktoré môžu
mať však dlhodobé neblahé
následky). Nespokojnosť „ľudu“,
ale aj inteligencie sa stupňuje
(väčšinou právom, hoci medzi zdravé „rastlinstvo“ sa vždy
pretlačí aj „burina“). Naša partia si cez internet preposlala aj
jedno pozitívne riešenie. Mohli
by sme ním pomôcť aspoň najstaršej generácii, ktorá je údajne
už najpočetnejšou a najzraniteľnejšou vrstvou nášho obyvateľstva. „Nasledujúci bomba nápad pochádza z Nemecka, ale
naše reálie možno nie sú nejako zvlášť odlišné. Dajme našich
seniorov do väzení a zločincov
PETRŽALSKÉ NOVINY
K U LT Ú R A / I N Z E R C I A
do domovov dôchodcov!!!
Následkom toho: Naši seniori
by mali denne prístup k sprche,
voľný čas, prechádzky, lieky,
pravidelné zdravotné a stomatologické kontroly. Mali by
nárok na kolieskové kreslá atď.
Dostávali by peniaze namiesto
toho, aby za ubytovanie platili.
Mali by nárok na kamerový dohľad, v prípade choroby alebo
nehody by sa im dostalo okamžitej pomoci. Ich postele by boli
dvakrát týždenne prezliekané,
ich bielizeň a oblečenie by im
bolo pravidelne prané a žehlené. Každých 20 minút by mali
návštevu dozorcu a jedlo by
dostávali až do izby. Mali by
osobitnú miestnosť, v ktorej by
prijímali návštevy svojej rodiny.
Mali by prístup
do knižnice, telocvične, k fyzickej a psychickej
terapii a taktiež
do bazénu a dokonca by mali
právo na ďalšie
bezplatné vzdelávanie. Na ich
žiadosť by im boli legálne
bezplatne k dispozícii pyžamá, topánky, papuče a ďalšie
pomôcky. Mali by súkromné
izby s vlastnou vonkajšou plochou obklopenou veľkorysou
záhradou. Každý senior by
mal právo na vlastný počítač,
televíziu, rádio a neobmedzené telefonovanie. Existovala
by riaditeľská rada, ktorá by
vypočula a riešila sťažnosti
a dohľad by musel dodržiavať
kódex správania.
Zločinci by dostávali väčšinou studené, v lepšom prípade vlažné jedlo, boli by osamelí a bez dohľadu. Svetlá by
sa im zhasínali o 20. hodine,
mali by nárok na jeden kúpeľ
týždenne. Žili by v malej izbičke a platili by za to 2-tisíc €
mesačne, a to bez nádeje, že
sa z toho dostanú živí! A konečne by bola spravodlivosť
pre všetkých!“
Ja vám želám, aby ste si nesadali do pokazeného ruského
kolesa našej (do)výroby a aby
ste neuviazli na opačnom póle
v neprirodzenej polohe.
Vaša Dáša
Kresba: Natália Murat-Oravcová
Miestna knižnica Petržalka a Bratislavské regionálne ochranárske združenie
vás pozývajú na interaktívnu výstavu
Život vtákov v Dunajských luhoch
od 7. septembra do 14. októbra 2011
vo Verejnej školskej knižnici na Prokofievovej ul. 5 v Bratislave.
Slávnostné otvorenie sa uskutoční 7. septembra 2011 o 10. hodine.
Zámerom výstavy je priblížiť biotopy, ktoré sú
súčasťou našej najväčšej rieky Dunaj. Výstava
svojím charakterom a jedinečnosťou má čo
povedať najširšej verejnosti, žiakom základných i stredných škôl, ale aj menším deťom,
učiteľom a všetkým, ktorým nie je ľahostajné
prírodné prostredie, v ktorom žijú.
Cyklus je ukážkou dokonalého súladu sily
rieky počas povodní a procesu tvorby novej
pôdy a lesa. Jednou z najvýraznejších častí
výstavy je sústava panelov znázorňujúca cyklus života riečnej krajiny. Súčasťou výstavy sú
aj drevené modely vtákov v životnej veľkosti,
ktoré sú umiestnené vo verných napodobeninách svojich skutočných hniezdisk.
Deti určite zaujme maketa nášho najväčšieho
dravca orliaka morského, na ktorú sa interaktívnou formou dajú umiestniť makety ďalších
živočíchov tvoriacich jeho korisť a postupne
aj celú potravnú pyramídu uplatňujúcu sa v
danej oblasti, veľká mapová skladačka Žitného ostrova, najväčšej zásobárne pitnej vody v
strednej Európe, dunajská ponorka, v ktorej
sa dá spoznať tajomný svet pod hladinou
Dunaja, hra o prírode na magnetickej tabuli
a mnohé ďalšie.
Kino novinky
Čertovské kúsky podľa klasiky
Č
ertom by sa asi
do školských
lavíc nechcelo, zato
naši školopovinní sa
môžu potešiť novou
filmovou rozprávkou, ktorú umelecky stvárnil
režisér Zdeněk Troška (v tomto žánrovom čarovnom hrnčeku už v minulosti „navaril“
tituly ako napríklad dve pokračovania Princezny ze mlejna
a Z pekla štěstí, celovečerné
filmy O princezně Jasněnce
a létajícím ševci a Nejkrásnější hádanka). Tentoraz siahol
po predlohe z klasickej českej
literatúry. Adaptoval rozprávku Boženy Němcovej (jej najznámejší román Babička patrí
medzi povinné čítanie a maturitné otázky) s rovnomenným
názvom Čertova nevesta.
Pekelnícka zápletka je v podstate jednoduchá, ale Zdeněk
Troška so skúseným scenáristom Marekom Kališom z nej
urobili napínavý moderný
príbeh, osviežený vtipnými
replikami, so 195 vizuálnymi
efektmi a inými detailmi, ktoré
prospievajú celku. Kameru zverili Davidovi Ployharovi, hudbu
zložil skladateľ Miloš Krkoška.
Hercov zaodel kostýmový výtvarník Národného divadla
a Štátnej opery Praha Josef Jelínek a upravoval ich umelecký
maskér Bobo Sobotka.
Profesionálny filmársky tím
tvorili tiež herecké hviezdy
ako Sabina Laurinová v úlohe
kráľovnej, David Suchařípa
ako kráľ, František Němec si
zahral charizmatického Lucifera. Eva Josefíková čoby roztopašná princezna Štěpánka
a Václav Šanda, teda Štěpán,
jej statočný ochranca, ešte len
študujú na pražskej DAMU.
Bára Munzarová interpretovala komornú, Karel Zima sa
ujal úlohy čerta a čarodejnicu zahrala Jana Andresíková.
Vyskytujú sa tu aj ďalšie milé
alebo skarikované postavičky
(viď uchádzači o princezninu ruku), ktoré do skutočnej
rozprávky plnej vášní, napätia
i romantiky - a zvlášť Čertovej
nevesty - nepochybne patria.
Lia Leontopodiumová
Súkromná základná umelecká škola
VVígľašská
ígľašská 1 BBratislava
ratislava - PPetržalka
etržalka
prijme žiakov do odborov:
• dramatický • tanečný • výtvarný
• hudobný: spev, hra na hudobné nástroje
• do súborov: tanečný, spevácky, inštrumentálny (hud.skupina)
Zápis: v prvé septembrové školské dni
od 16.- do 17.00 hodiny
v Dome kultúry Lúky
na Vígľašskej 1 v Petržalke
OOboznámte
boz
oznnáám
mtte saa s vvýsledkami
ýýssle
ledk
dkam
dka
ami na
nnašej
aššeej pr
práce
rácce na
n
www.skola-divadlo.sk
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 9. 2011 • 19
INZERCIA
OKNÁ
SALAMANDER
DD TRADE, s.r.o.
Párièková 18, BA
tel.:
02/55 640 298
0905 705 617
0903 825 789
[email protected]
[email protected]
www.ddtrade.sk
PARMAL Tupolevova, s.r.o.
FARBY LAKY
MALIARSKE POTREBY
Pondelok - Piatok 700 - 1800 h, Sobota 700 - 1300 h
COLOROVACIE CENTRUM 7000 ODTIEŇOV FARIEB
Tupolevova 21, Bratislava-Petržalka
℡ 02/6353 5961-3 ● e-mail: [email protected]
S týmto vystrihnutým kupónom získavate
pri jednorazovom nákupe u nás 5% ZĽAVU!
Tel. 0918 942 355
SPOL
ROZVOJ B
ANIA
Röntgenova 24, 851 02, Bratislava
tel./ fax: 02/59 35 67 48 (49)
e-mail: [email protected]
web: www.srbbonline.sk
Predaj garážových státí na Osuského ulici v cene za 10 557,- €
vo
ní
20 • 8. 9. 2011
Odpovedá právnik
JUDr. Jaroslav Gründler
Môžem žiadať o kópiu zápisnice?
Pred časom ste v Petržalských novinách napísali, že nahliadnutie do požadovaného dokladu je oprávnenie každého vlastníka bytu. Čo vlastne znamená spomínané nahliadnutie alebo
oboznámenie sa s požadovaným dokladom? Môžem si napríklad zo zápisnice zo zhromaždenia vlastníkov bytov urobiť
výpisky, alebo si ju dať prekopírovať?
[email protected]
V zmysle ustanovenia § 8b ods.
2 písm. f) zákona č. 182/1993
Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom
znení (ďalej zákon), nahliadnutie do požadovaného dokladu
týkajúceho sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky,
údržby a opráv je oprávnenie
vlastníka. Zákon však nestanovuje v akej lehote a v akom
rozsahu má správca alebo spoločenstvo vlastníkovi vyhovieť,
čo sa môže v individuálnych
prípadoch stať trecou plochou
medzi spomínanými subjektmi. Pokiaľ ide o vašu otáz-
ku, či si môžete ako vlastníčka
bytu urobiť z predmetných
dokladov výpisky alebo požadovať fotokópiu, zákon toto
neupravuje. S prihliadnutím
na všeobecnú právnu zásadu
zakotvenú v Ústave SR, podľa
ktorej každý môže konať, čo
nie je zákonom zakázané, a nikoho nemožno nútiť, aby konal niečo, čo zákon neukladá,
má však vlastník bytu a/alebo
nebytového priestoru, ak ide
o doklady, do ktorých má právo nahliadať, podľa môjho uváženia právo urobiť si z nich aj
prípadné výpisy, odpisy ako aj
Irena (chello.sk)
fotokópie. Prirodzene na vlastné náklady.
Krátko k druhej otázke
- v zmysle § 10 ods. 6 zákona sa pri rozúčtovaní úhrad
za plnenia zohľadňuje miera
využívania spoločných častí
a spoločných zariadení domu
vlastníkmi bytov a/alebo nebytových priestorov v dome.
Rozúčtovanie za poskytované
plnenia spojené s užívaním
bytov a nebytových priestorov
v prípade používania výťahu
a upratovania spoločných častí domu je podľa počtu prihlásených osôb v byte vlastníka.
Zákonník práce a my zamestnanci
Od 1. septembra 2011 nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce týkajúca sa takmer
všetkých oblastí pôsobnosti tohto základného pracovnoprávneho predpisu. V nasledujúcich
častiach venujeme pozornosť najdôležitejším zmenám, ktoré v jednotlivých ustanoveniach
Zákonník práce prináša.
Výpovedná doba a odstupné.
Medzi výrazné zmeny, ktoré
každý zamestnanec v čase aktuálneho zvyšovania miery evidovanej nezamestnanosti môže
pocítiť na vlastnom vrecku,
patrí strata súbehu výpovednej
doby (§ 62 ZP) a odstupného
(§ 76 ZP). Doterajšia právna úprava (účinnosť do 31.
8. 2011) zakotvovala nárok
na odstupné aj v prípade, ak
sa zamestnanec nevzdal výpovednej doby. Zamestnanec,
ktorý odpracoval viac ako
päť rokov, mal nárok na trojmesačnú výpovednú dobu
a na trojmesačné odstupné.
V prípade odpracovania menej ako päť rokov, mal nárok
na dvojmesačnú výpovednú
dobu a dvojmesačné odstupné.
Zrušenie súbehu výpovednej
doby a odstupného znamená,
že zamestnanec už nemá pri
skončení pracovného pomeru výpoveďou súčasne nárok
na výpovednú dobu aj odstupné. Výška odstupného je závislá od počtu odpracovaných
rokov - zamestnancovi patrí
PETRŽALSKÉ NOVINY
PORADŇA
odstupné najmenej v sume,
ktorá je násobkom jeho priemerného mesačného zárobku a počtu mesiacov, počas
ktorých by trvala výpovedná
doba. Zamestnanec má však
možnosť vybrať si, či chce počas výpovednej doby zotrvať
u zamestnávateľa alebo uprednostní vyplatenie odstupného.
V prípade dohody so zamestnávateľom môže byť časť výpovednej doby kombinovaná
s pomernou časťou odstupného. Odstupné však nepatrí
zamestnancovi, u ktorého pri
organizačných zmenách alebo
racionalizačných opatreniach
dochádza k prechodu práv
a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa ZP. Výpovedná
doba je odstupňovaná podľa
počtu odpracovaných rokov.
Platí, že výpovedná doba je pri
pracovných pomeroch trvajúcich do jedného roka jeden
mesiac. Výpovedná doba zamestnanca - ktorému je daná
výpoveď z dôvodov organizačných zmien, racionalizačných
opatrení alebo z dôvodu, že
zamestnanec stratil vzhľadom
na svoj zdravotný stav podľa
lekárskeho posudku dlhodobo
spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu, v prípade ak pracovný pomer ku dňu doručenia
výpovede trval najmenej jeden
rok a menej ako päť rokov - je
dva mesiace. Pri trvaní pracovného pomeru nad päť rokov je
výpovedná doba tri mesiace.
Výpovedná doba zamestnanca, ktorému je daná výpoveď
z iných dôvodov, je dva mesiace, ak pracovný pomer zamestnanca u zamestnávateľa ku
dňu doručenia výpovede trval
najmenej jeden rok. Do doby
trvania pracovného pomeru sa
započítava aj doba trvania opakovane uzatvorených pracovných pomerov na určitú dobu
u toho istého zamestnávateľa,
ktoré na seba bezprostredne
nadväzujú. Ak výpoveď dáva
zamestnanec, ktorého pracovný pomer u zamestnávateľa ku
dňu doručenia výpovede trval
najmenej jeden rok, výpovedná doba je dva mesiace.
Pokračovanie v budúcom čísle
Posadnutosť vzhľadom
Moja štrnásťročná
dcéra začína byť
posadnutá svojím
vzhľadom. Hodiny
prestojí pred zrkadlom...
Odpovedá psychiatrička
MUDr. Lucia Pacherová
... medzi prstami skúma svoj
tuk, začína študovať rôzne
diéty. Prestala večerať aj jesť
sladké, na obed zje ako vrabec.
Veľmi schudla, ale stále tvrdí,
že sa sama sebe nepáči, že je
tučná. Obávam sa, či už nie je
anorektička.
- Počas svojej praxe s adolescentkami som si veľakrát
všimla, že dievčatá prikladajú
svojmu vzhľadu oveľa väčšiu dôležitosť, ako je zdravé.
Vlastne ide o veľmi lákavú
myšlienku: stačí pár kíl schudnúť a všetko už pôjde hladko.
Všetci ma budú obdivovať,
nebudem mať problém si nájsť
chalana, budem sa cítiť dobre.
Nepochybne je vzhľad dôležitý, ale ani najdokonalejšia
vizáž nám nezaručí pocit dlhodobého šťastia. Dievčatá
trpiace poruchami príjmu potravy sú však pevne presvedčené, že áno. Bohužiaľ, vydať
sa týmto smerom za šťastím
je nešťastné. Pri diagnóze poruchy príjmu potravy potom
nešťastná presmyčka tkvie
v tom, že z daných nepríjemných pocitov pacienti obviňujú
svoje telo.
Telo však nie je zdrojom
týchto problémov, nespokojnosť s ním je len dôsledok.
Ak človek nemá rád sám seba,
nemôže mať rád ani svoje telo.
A keď sa nemáme radi a pozrieme sa na seba do zrkadla,
to čo vidíme, je len a len naše
telo. Schránka, ktorá sa nám
samozrejme nemôže páčiť.
V skutočnosti však nie je problém s onou schránkou, ale s obsahom!
Problém je v tom, že namiesto
toho, aby človek menil seba, začne meniť svoju schránku. Tým
nepracuje na skutočnom probléme, ale na probléme zástupnom, takže pocit spokojnosti
sa zákonite nemôže dostaviť
a človek sa skôr či neskôr dostane do začarovaného kruhu
večnej nespokojnosti so sebou
samým a nenávistné pocity
na seba sa len prehlbujú.
V terapii sa s pacientkami
trpiacimi mentálnou anorexiou a bulímiou zameriavam
práve na prácu na zmene sebaúcty a spracovanie a pochopenie príčin svojich nepríjemných pocitov zo seba samého.
Ide o dlhodobý proces, kde
prvým dôležitým krokom je
prestať obviňovať svoje telo
za svoju nespokojnosť. Na začiatku terapeutického procesu
je veľmi liečebné zaujať k telu
skôr neutrálne vzťah v zmysle: telo proste je, keď je zdravé,
funguje v princípe u každého
jednotlivca rovnako. Pre každého je však dôležité, AKO SA
V ŇOM cíti.
Ďalšia časť terapia je zameraná na oblasť medziľudských
vzťahov. Ako pacientka nadväzuje vzťahy, ako ich udržuje,
ako veľmi si dovolí prejavovať
svoje emócie, potreby, túžby?
Podľa akých meradiel súdi, či ju
niekto má rád alebo nie? Mnoho vzorcov správania odpozeráme od svojich rodičov. Vzťahy s rodičmi preto hrajú prím
u každého dievčaťa s poruchou
príjmu potravy. Na to sa samozrejme v terapii zameriavame.
Téma medziľudských vzťahov
je veľmi dôležitá, vzťahy nás
ovplyvňujú, súvisia s naším pocitom užitočnosti, dôležitosti,
či cítime, že niekam patríme,
alebo sa cítime nepochopení. To sú všetko oblasti života,
ktoré majú vplyv na vnímanie
našej hodnoty. A práve na uvedomení si vlastnej hodnoty je
u pacientov trpiacich poruchami príjmu potravy potrebné
zapracovať.
PETRŽALSKÉ NOVINY
Krimipríbeh
Ičo z nóbl rodiny
Kriminálna polícia sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc pri pátraní
po týchto osobách. Informácie oznámte na najbližšom policajnom útvare,
alebo na telefónnom čísle
158, prípadne na e-mail
[email protected]
Angelika Stojková, (31)
z Bratislavy
Popis osoby: je 165 – 168 cm
vysoká, strednej postavy, má
čierne vlasy a hnedé oči. Na
menovanú vydal Okresný
súd Bratislava II príkaz na
zatknutie pre prečin úverového podvodu.
Juraj Galba, (61)
z Bratislavy
Popis osoby: je 166 - 170 cm
vysoký, silnejšej postavy,
má čierne vlasy a hnedé
oči. Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava II príkaz na zatknutie pre prečin
krádeže.
8. 9. 2011 • 21
BEZPEČNOSŤ
Tí, ktorí ho poznali, s dávkou úprimnej
škodoradosti, ale aj spokojnosti,
že mu policajti cvakli po prstoch, o ňom
vraveli, že chyba sa stala kedysi pred vyše
dvadsiatkou rokov, pričom pravdepodobne nemysleli na zmenu režimu.
V
inkriminovanom čase
sa totiž Ičo, vlastným
menom Ivan (21), narodil
v rodine, o ktorej sa zvykne
v spoločnosti vravievať, že
patria medzi lepších ľudí.
Z nonšalantnej elegancie,
akou sa dokázali jeho rodičia
pohybovať vo svete kapitálu,
zdedil iba chuť po peniazoch,
ktoré s neopakovateľným zanietením investoval do jointov. Vtedy ešte dokázal vyžiť
z vreckového od dobrotivej
matky, ktorá na synáka nedala dopustiť až do momentu zistenia, že sa jej z bytu
strácajú rôzne umelecké
predmety celkom slušnej
hodnoty. To už priháralo,
pretože - mariška je pre baby
v školských laviciach, chlap
potrebuje niečo poriadne
a keď nie je chémia, je to
na prd. Neuznávam partie,
lapia trasorítku a vyprášia
z nej aj to, čo nevie. Posero sa
vždy nájde. Najlepšie sa pracuje súkromne – zdôraznil.
Netreba pripomenúť, že Ičo
sa týmto vyhlásením nezapísal do historických análov
na večnú oslavu svojej jedinečnosti, ale je zachytené
v jednej výpovedi na príslušnej
inštitúcii
snažiacej sa brzdiť rozlet aktérov
takýchto aktivít. Skôr však,
ako vyšetrovateľ vyklopkal
pamätné slová do protokolu
o výpovedi, sa šuhajec, ktorý
medzičasom vzdal boj o zís-
kanie vyššej učenosti a nútene sa rozlúčil s rodinou,
začal žiť na vlastnú päsť.
Ako je všeobecne známe,
slovenský
nezamestnaný
nemôže dvakrát vyskakovať
od radosti, najmä nie vtedy,
ak je závislý od pravidelného prísunu svojej drogy.
A tak transfer do hlavného
mesta bol výsledkom plánu,
ktorý mal Ičovi zabezpečiť
financovanie jeho potrieb.
O tom, že nie každé plánovanie je známkou úspechu,
sa nedoštudovaný ekonóm
presvedčil po tretej lúpeži,
pri ktorej ho policajti náhodne zadržali. A možno
je pravdivé jeho tvrdenie, že
im dal šancu, pretože chce
začať nový život. Jeden nikdy nevie.
Ohýbaj ma mamko, pokiaľ
som ja Janko, bo keď budem
Jano, neohneš ma mamo.
V pozmenenej podobe si
známe príslovie vypočula
nešťastná matka z úst sudcu,
ktorý jej syna za dokázané
lúpežné prepadnutia osôb
poslal za mreže. A v duchu
mu dala za pravdu. Aj keď
Ivan nebol Jano.
V Bratislavskom kraji za prvé štyri mesiace tohto roka zaznamenali štatistiky 63 lúpeží (SR 308),
na základe ktorých bolo trestne stíhaných 48 osôb. Tak vraví § 188 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v platnom znení v súvislosti s lúpežami: Kto proti inému použije násilie alebo hrozbu
bezprostredného násilia v úmysle zmocniť sa cudzej veci, potrestá sa odňatím slobody na tri
roky až osem rokov. (Okolnosťou podmieňujúcou použitie vyššie trestnej sadzby - až dvadsaťpäť rokov alebo trest odňatia slobody na doživotie - je bezprostredné ohrozenie života alebo
zdravia viacerých osôb, závažnejší spôsob konania, osobitný motív, škoda veľkého rozsahu,
smrť viacerých osôb, nebezpečné zoskupenie a. i.).
Z policajného bloku
Bombová záľuba
V jednu aprílovú nočnú hodinu
sa Martinovi (16) z Petržalky zachcelo telefonovať, a tak zavolal
na známe číslo 112, že blízkosti
jednej zo spoločností sídliacej
na Čapajevovej ulici je bomba.
Policajti zistili, že mladík nezneužil tiesňovú linku po prvýkrát,
pretože tento rok vo februári zahlásil na Medveďovej ulici bombu pod osobným motorovým
vozidlom. Je možné, že svoju
záľubu využije pri povolených
telefonátoch z basy. Pravda, bez
poplašného podfarbenia.
Okrádajú záhradkárov
Petržalskí policajti vyšetrujú už
tretí prípad, keď vagabundi vykradli byty starších občanov.
Po prvýkrát došlo ku krádeži
v máji v byte na Rovniankovej
ulici, odkiaľ neznámi páchatelia odcudzili fotoaparát, hodinky a rôzne predmety zo žltého
kovu, čím si majiteľ odpísal viac
ako 2 800 eur. O mesiac neskôr
vykradli páchatelia byt na Belinského ulici, majiteľ utrpel škodu
približne za 800 eur. V treťom
prípade vykradli byt v auguste,
opäť na Rovniankovej ulici. Poškodenej osobe vznikla škoda
za viac ako 1 200 eur. Bytové krádeže mali rovnaký prológ – pod
určitou legendou návšteva poškodených neznámymi osobami
počas práce v záhradkách (Žabí
majer, Záhorská Bystrica, Bernolákovo) a následné odcudzenie
kľúčov od bytu s dokladmi.
Čo robiť, keď vás prepadli?
Pri lúpeži ide páchateľovi predovšetkým o zisk – uvedomte si, že život a zdravie
sú nad všetky majetky.
N
Martin Lipka, (33)
z Bratislavy
Popis osoby: je 175 cm vysoký, strednej postavy, má
hnedé vlasy.
Na menovaného vydal
Okresný súd Bratislava II príkaz na dodanie do výkonu
trestu odňatia slobody pre
prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia.
iekedy vás môže zachrániť neočakávaná
reakcia (napr. začať kričať
hurá horí, spievať a pod.), je
však vhodnejšie s násilníkom
spolupracovať.
Páchateľa
neprenasledujte, s úlovkom
ako dôkazom môže byť nebezpečnejší. Ihneď volajte
tiesňovú linku 158, resp. 112.
Aj keď ste v strese, snažte sa
zapamätať si detaily lúpeže
a popis páchateľa, na základe
ktorého je možné okamžite
nasadiť hliadku, čo zvyšuje
pravdepodobnosť jeho zadržania. Ak ste boli náhodným
svedkom lúpežného prepadnutia, zvážte, či budete
schopný zasiahnuť na mieste.
Ak nie, nevystupujte z anonymity, ale splňte si svoju ohlasovaciu povinnosť. Podľa štatistík zaevidujeme v našom
kraji v priemere každý druhý
deň jedno lúpežné prepadnutie. Aj keď univerzálna rada
ako tomu zabrániť neexistuje,
je dobré mať na pamäti aspoň
základné pravidlá bezpečné-
ho správania, ktoré toto riziko
znižujú.
• Premyslite si, ako by ste reagovali, keby vás prepadli.
• Vyhýbajte sa neosvetleným
uliciam, parkom, zvlášť nebezpečné môžu byť podchody, ale aj vchody do domov.
• Je vhodné mať pri sebe
nejakú vec na obranu (sprej,
paralyzátor alebo aspoň dáždnik a pod.)
• Pred vstupom do domu majte pripravený kľúč od vchodovej brány.
• Uprednostnite taxík pred
nočnými spojmi, dohodnite
sa s taxikárom, aby počkal,
kým vstúpite do domu.
• Po ceste kráčajte po ľavej
krajnici čelom k idúcim autám, ak by pri vás zastavilo
auto, zvoľte útek v protismere jazdy.
• Venujte pozornosť zaparkovaným motorovým vozidlám, v ktorých niekto sedí.
Stranu pripravil Jaroslav
Gründler, [email protected]
22 • 8. 9. 2011
Septembrový čaj so starostom
Na neformálne stretnutie s Vladimírom Bajanom prišlo
5. septembra zhruba tridsať občanov.
kaviarni na Petržalskom
korze sa rozoberalo parkovanie, bytové problémy, ale
aj údržba zelene či zrušené
spoje MHD.
Obyvateľ Pifflovej ulice
upozornil na problém s parkovaním v okolí jeho domu.
Starostovi predstavil návrh
prestavby zanedbaného betónového ihriska susediaceho so
športovou halou na Wolkrovej ulici 47. Radšej ako ihrisko
by tu videl nové parkovacie
miesta. Upozornil aj na roxory,
ktoré vytŕčajú zo zeme v blízkosti schodov z nadjazdu Panónska či na zabudnutú fontánu na Mánesovom námestí.
Ocenil prácu MP VPS, ktorý
vždy riešil úseky, na ktoré ako
občan upozornil. Opačnú skúsenosť má mladý muž, ktorý
priniesol starostovi faktúru
na 1 460 eur, práve toľko zaplatili obyvatelia Záporožskej
ulice 2, 4, 6 súkromnej firme
za revitalizáciu zelene pred ich
domom. K tomuto kroku sa
podujali po tom, čo na problém opakovane upozorňovali
MP VPS. Ten podľa sťažovateľa
vykosil zeleň počas roku 2011
len trikrát: „S pánmi z MP VPS
som sa síce stretol, ale harmonogram kosenia a ani sumu peňazí vyčlenenú na tuto lokalitu
som sa nedozvedel. Petržalka
pokosila trávu možno trikrát.
To nestačí, a o zbieraní nafúkaneho smetia ani nehovoriac.
Na korze chýbajú také smetiaky, aby z nich vietor smeti neroznášal po okolí.“ Neskôr sa
situácia zhoršila natoľko, že sa
ju rozhodli riešiť sami.
Dáma v seniorskom veku
prišla upozorniť na zrušenie
linky, ktorá stála pri petržalskom cintoríne. Ako hovorí,
stará sa o tri hroby svojich blízkych a zrušená linka predstavu-
je problém nielen pre ňu, ale aj
pre obyvateľov bezprostredného okolia. S problémom, ktorý
nie je v Petržalke ojedinelý, ale
veľmi závažný, prišla pani Eva.
Na Kremickej ulici je jednosmerná cesta, na ktorej parkujú
autá firiem z okolia. Tá je podľa
jej slov taká úzka, že problém
prejsť majú nielen väčšie autá,
ale aj sanitka či hasiči. Občania
sa prišli opýtať aj na riešenie
situácie pri Súkromnom gymnáziu Mercury, nezabúdajú, že
múr je čiernou stavbou, ktorú
príslušné orgány dosiaľ neriešili. Taktiež sa potýkajú s problémom parkovania a radi by videli riešenie dotknutej zóny.
Po stretnutí s občanmi sa
Vladimír Bajan vyjadril, že by
rád vypracoval materiál o udalostiach, ktoré vznikli cez leto
a predložil ho poslaneckým
klubom. Upozornil na fakt,
že absentuje kontakt medzi
poslancom a volebným obvodom a ľudia preto často nevedia s akými podnetmi môžu
osloviť volených zástupcov.
O situácii s linkou MHD, ktorá
zachádzala k cintorínu, bude
rokovať s príslušnými orgánmi,
tak aby bola čo najskôr urobená náprava. „Boli tu mladí
ľudia, ktorí sa pýtajú na škôlky,
na druhej strane každodenný
život, parkovanie, lepší systém
dopravy, NDS, sociálne problémy, ktoré dopadajú na ľudí
nie z titulu Petržalky, ale preto,
že štát im dal také povinnosti,
ktoré nemôžu zvládať, či už je
to nájomné, alebo existenčné
problémy a podobne. To je
v úvodzovkách bohatá Bratislava, je to pre mňa veľmi nepríjemná skúsenosť.“
Čaj so starostom sa koná
raz za štvrť roka. V prípade,
že máte záujem rozprávať sa
s V. Bajanom priamo vo vašej lokalite, návrh s kaviarňou
alebo čajovňou pošlite tlačovej
tajomníčke Petržalky Márii
Grebeňovej-Laczovej na e-mail: [email protected]
Lucia Drevická
Kto sa môže zapojiť do súťaže?
SÚËAÎ
Každý poistenec VšZP, ktorý v termíne od 1. 1. 2011
do 30. 9. 2011 absolvuje aspoň jednu preventívnu
prehliadku u všeobecného lekára, gynekológa, urológa alebo stomatológa.
Za preventívnu prehliadku
dovolenka.
Čo treba urobiť ďalej?
Vypísať súťažný kupón, ktorý nájdete v tomto časopise alebo v letáčiku a poslať ho do 15. 10. 2011 na
adresu:
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Odbor komunikácie a marketingu,
Mamateyova 17, P. O. BOX 41,
850 05 Bratislava 55
(obálku označte heslom SÚŤAŽ). Ďalšou možnosťou je vyplniť súťažný formulár na stránke:
www.vszp.sk.
Kedy budú vyžrebovaní výhercovia?
V
PETRŽALSKÉ NOVINY
PETRŽALKA/INZERCIA
Meno a priezvisko:
Dátum narodenia:
Výhercov našej súťaže vyžrebujeme v novembri za
účasti notárky. Mená výhercov zverejníme v Partnerstve 4/2011, na internetovej stránke a o výhre
ich budeme informovať aj písomne.
Adresa bydliska (ulica, č. domu, PSČ, mesto/obec)
E-mail:
Telefón:
Vyznaãte prosím, u akého lekára ste absolvovali preventívnu
prehliadku v období od 1. 1. 2011 do 30. 9. 2011
u všeobecného lekára
u urológa
u stomatológa
u gynekológa
Hlavnou cenou je dovolenka pri mori od nášho
partnera - cestovnej kancelárie SATUR Travel a.s.
podľa vlastného výberu v hodnote 1 600 €.
Ceny v podobe ďalších dovolenkových či víkendových pobytov, napríklad v kúpeľoch, sú však pripravené aj pre ďalších výhercov. Súťažiť s VšZP sa oplatí
v každom prípade.
Va‰e pripomienky a názory:
Kompletné pravidlá
súťaže nájdete
Súťažiaci dáva týmto VšZP súhlas na spracovanie osobných údajov prostredníctvom VšZP alebo
sprostredkovateľa na účely žrebovania súťaže a zasielania informácií o službách VšZP v rozsahu
osobných údajov: meno a priezvisko, adresa, e-mail, a to na určitý čas. Tento súhlas môže dotknutá osoba odvolať vo VšZP.
na adrese:
www.vszp.sk/sutaz
VŽDY PRI VÁS
PETRŽALSKÉ NOVINY
8. 9. 2011 • 23
ŠP ORT
Veľká cena Bradla 2011
Elán
na dostihovej
dráhe
V čase, keď slávna Tour de France vrcholila
časovkou jednotlivcov, uskutočnil sa na Slovensku v poradí už 12. ročník cyklistických
pretekov Veľká cena Bradla 2011.
A
j keď medzi účastníkmi
pretekov neboli také esá,
ako celkový tohtoročný víťaz
Tour de France Cadel Evans,
všetci zúčastnení amatéri zo
Slovenska a z Čiech nastúpili
na štart pretekov na nábreží
Dunaja s odhodlaním minimálne sa mu vyrovnať.
Pred štartom pretekov si organizátori, hostia, ale aj štartujúci cyklisti uctili osobnosť M.
R. Štefánika položením kytice
kvetov k jeho soche. Preteky
sa jazdili na počesť 131. výročia narodenia M. R. Štefánika,
ktorý bol francúzskym generálom. Nie je preto náhodou, že
na štarte pretekov sa zúčastnil
okrem divákov, bývalých aktívnych cyklistov, zástupcov
mestskej časti Petržalka, Bratislavského samosprávneho kraja aj tlačový atašé Francúzskej
republiky na Slovensku.
Po príhovore na pokyn šabľou
vojaka kancelárie prezidenta
republiky sa celkove 86 jednotlivcov zo Slovenska a Čiech vydalo na trasu 105 km s cieľom
pri rodnom dome M. R. Śtefánika v Košariskách. Po privíta-
ní starostkou obce a návšteve
múzea boli všetci účastníci
a hostia pozvaní na slávnostné
zakončenie pretekov.
Za priaznivých poveternostných podmienok cyklisti dosahovali priemernú rýchlosť 35 37 km/h. Cyklisti sa však ani tu
nevyhli pádom. Peletón sa však
zachoval fair–play a na zranených a ošetrených pretekárov
počkal. Víťaz pretekov Jozef
Cabadaj dostal tričko s nápisom GP Bradlo a drobné vecné
ceny. V rámci vyhodnotenia
bol vyžrebovaný aj pretekár,
ktorý dostal ako cenu bicykel.
(ka), Foto: J. M.
V Čunove ponúkajú adrenalínové športy
Pripadá vám život nudný, nezáživný, málo vzrušujúci?
Zájdite si do Čunova!
V
areáli Divoká voda môžete sledovať urputný súboj
kajakárov s umelými vodnými perejami. Prípadne si to
môžete vyskúšať aj sami. No
až neskôr. V týchto dňoch od
7. do 11. septembra v čunovských kanáloch sa konajú Majstrovstvá sveta v kanoistike.
Zišli sa tí najlepší z najlepších
- a už len sledovať ich umenie
ovládať svoju loďku v silnom
prúde – a ešte aj v čo najkratšom čase a bez chyby! - je veľ-
mi pôsobivé. My sme si boli
pozrieť trénujúcich športovcov
pred vrcholovým podujatím,
preto sú na fotografiách divácke miesta ešte prázdne. Už
to tak určite nie je, veď kto by
odolal takémuto úžasnému
predstaveniu naživo?
Po ceste z Divokej vody
do mesta na odbočke doľava
ešte v katastri Čunova od mája
vyrástol Action Park. Nachádzajú sa tu lanové dráhy vo
výškach, pre malé deti a začia-
točníkov aj pri zemi. Už len
dívať sa na odvahu tých hore,
ktorí prekonávajú vzdialenosti od stĺpu po stĺp po rozmanitých lávkach, povrazoch,
hojdačkách, pneumatikách,
je silnou kávou. Nachádza sa
tu 30 vysokých lanových prekážok. Kto nemá rád istené
lezenie s krásnym výhľadom,
môže ostať dole a zajazdiť si
na buginách alebo štvorkolkách. Bojovne naladení majú
príležitosť zahrať sa na schovávačku a zastrieľať si na
paintballovom ihrisku. A komu by ani toto nestačilo, ešte
je tu k dispozícii zorbing. To
vás zavrú a upevnia do obrovskej gule, ktorú skotúľajú
z kopca...
Helga Helosciadiumová
Foto: Halina Hyssopusová
Je po prázdninách a jesenná časť dostihovej sezóny
je v plnom prúde.
A tak turfoví fajnšmekri,
ale aj tí, čo radi zavítajú
do krásneho prostredia porodného areálu Závodiska
sa už teraz môžu tešiť.
Najbližšie na 11. september - OAKS, Veľká cena
BBAG, veľké medzinárodné dostihy, ktoré prinesú
napätie a vzrušenie najmä
pre tých, čo radi stávkujú.
Súčasťou dostihov bude
aj príťažlivý sprievodný
program. Na pódiu vystúpia Elán, revival či tanečnice v štýle latino...
Vozenie detí na koníkoch,
detské atrakcie, chutné pochúťky a občerstvenie patria už tradične k úžasnej
kulise vytvárajúcej nenapodobiteľnú atmosféru.
Takže najbližšie si pekné
zážitky môžete odniesť
z dostihového dňa - 11.
septembra. o 14. hodine
z areálu v Starom háji.
(vk)
Osemveslice
na Dunaji
Slovenský veslársky klub
spolu so Združením Športových klubov Petržalky,
o. z., a partnermi usporiada
pod záštitou predsedu NR
SR Richarda Sulíka 17. septembra už 17. ročník tradičných pretekov osemveslíc
Devín – Bratislava. Cieľ pretekov bude pred lodenicou
Slovenského veslárskeho
klubu (ďalej len SVK) pod
Novým mostom. Počas pretekov sa bude v lodenici SVK
konať spoločenský program
vrátane občerstvenia, ktorý
sa začne o 14. h. Predpokladaný príjazd osemveslíc
do cieľa je o 15.30 h. Pozývame všetkých, ktorí si chcú
spríjemniť sobotné popoludnie nádherným športovým zážitkom.
Ing. Vladislav Čapček,
predseda Združenia Športových klubov Petržalky, o. z.
24 • 8. 9. 2011
PETRŽALSKÉ NOVINY
ŠP ORT/INZ E RC I A
Hochschornerovci
na MS v Čunove
myslia
iba na zlato
Tento týždeň sa v Čunove konajú
34. majstrovstvá sveta
vo vodnom slalome.
V
lani tu bol európsky šampionát,
tentoraz sa v čunovskom areáli
vodných športov Divoká voda v dňoch
6. až 11. septembra stretáva svetová
elita. Okrem medailí vodní slalomári
budú bojovať aj o miestenky na letné
olympijské hry v Londýne.
Najslávnejší petržalskí rodáci, bratia
Pavol a Peter Hochschornerovci, patria vo svete vodného slalomu k absolútnej špičke. Trojnásobní olympijskí
víťazi majú na MS najvyššie ambície.
,,Pripravovali sme sa čo najzodpovednejšie, v posledných dňoch sme sa
zamerali na vylepšenie detailov našej
jazdy. V auguste sme trénovali ešte
len jednotlivé úseky. Až týždeň pred
šampionátom sme sa snažili zladiť to
všetko do kompletnej jazdy. Horúce
počasie nám nehralo do plánov, pretože páľava vyčerpávala. Preto sme
sa usilovali byť na vode čo najefektívnejší. Zbytočne sme sa na nej nezdržovali, v záverečnej príprave sme
uprednostnili už len na jednofázové
tréningy. Bolo by krásne, keby sa nám
podarilo štvrtýkrát v rade štartovať
pod piatimi kruhmi. Pre splnenie
tejto túžby urobíme všetko, čo bude
v našich silách. Verím, že s takýmto
istým cieľom pôjdu na majstrovstvá
aj ostatní reprezentační kolegovia,“
zdôraznil Peter Hochschorner. Nižší
z dvojičiek Pavol má jasno o cieľoch
skvelých vodných slalomárov na MS.
,,Sme doma, nič by nás teda nemalo
prekvapiť, kanál dokonale poznáme.
Atmosféra bude iste vynikajúca, ale
možno aj trocha stresujúca, predsa len
očakávania sú veľké, ľudia nás budú
hnať dopredu. Sme však už natoľko
skúsení, že sa vieme vyrovnať s tlakom. Ubezpečujem všetkých priaznivcov, že v Čunove chceme jednoznačne
získať zlato. Napokon my máme vždy
iba jediný cieľ a tým je víťazstvo, nechceme sklamať fanúšikov z Rusoviec,
Jaroviec, Čunova či z Petržalky.“
Súrodenci Hochschornerovci budú
veľkými favoritmi v kategórii C2 mužov. Pred rokom im však v Čunove
domáci európsky šampionát nevyšiel. ,,Nebudeme myslieť na to, že
ide aj o olympijskú nomináciu. Predovšetkým si chceme napraviť chuť
po minuloročných ME, ktoré nám
nevyšli. Pred domácimi divákmi sa
chceme ukázať v lepšom svetle,“ doROZVOZ 10.00 - 24.00 HOD.
dal ešte Pavol Hochschorner. Kapacita
areálu v Čunove pre majstrovstvá sveta
po rôznych úpravách je 8 000 divákov.
Na kvalifikačné súťaže je vstup zadarmo, ďalšie tri dni stoja vstupenky 5 €
a deti do 15 rokov majú bezplatný
vstup. Lístky na šampionát sa distribuujú cez spoločnosť TiposTicket.
,,Z každého miesta by mali mať fanúšikovia vďaka veľkoplošným obrazovkám
prehľad o dianí na celej trati,“ sľubuje
šéf organizačného výboru MS Richard
Galovič. Pre najmenších pripravili organizátori špeciálny detský kútik.
Program MS 2011 - vodný slalom:
Streda 7. septembra:
kvalifikácia K1 ženy a C2 muži
Štvrtok 8. septembra:
kvalifikácia K1 muži, C1 muži, ženy
Piatok 9. septembra:
semifinále a olympijská kvalifikácia
na OH 2012 - všetky kategórie
Sobota 10. septembra:
finále K1 ženy, C2 muži, 3xK1 ženy,
3xC2 muži
Nedeľa 11. septembra: finále K1
muži, C1 ženy, C1 muži, 3xK1 muži,
3xC1 muži
Stranu pripravil Milan Valko
FC Petržalka 1898 ide
od zápasu k zápasu
Futbalisti FC Petržalka 1898 majú
na svojich účtoch už piaty mesiac
nulu, ale napriek tomu v II. lige
podávajú dobré výkony. Dokonca
naposledy doma pripravili vedúcemu MFK Zemplín Michalovce
prvú prehru v súťaži. Po tomto
zápase sme sa o ambíciách mladého mužstva porozprávali s trénerom Norbertom Hrnčárom:
- Po tomto zápase sme boli všetci veľmi spokojní a šťastní. Podali
sme najlepší výkon v v tomto ročníku II. ligy, ukázali sme futbalovú
kvalitu, ale aj obrovské odhodlanie
vyrovnať sa technicky kvalitnému
súperovi. Mužstvo skvele pracovalo
v defenzíve, hralo dostatočne agresívne a dobre si počínalo aj v ofenzíve. Našim mladým hráčom by mal
tento zápas pomôcť k ďalšiemu napredovaniu.
Ako ste zatiaľ spokojný s výkonmi
mužstva?
- V poslednom čase naše výkony
majú stúpajúcu tendenciu, v posledných troch zápasoch sme
nedostali gól a viacerí mladí hráči
v dorasteneckom veku robia očividné pokroky, z čoho máme všetci
veľkú radosť. Na tréningoch vidieť,
že sa na nich nabaľujú dobré veci
a aj takto sa zdokonaľujú vo futbalovej abecede.
Po odchode Mikuliča do SFM Senec je mužstvo FC Petržalka 1898
ešte mladšie. Spoliehate sa teraz
na os brankár Jenčo, stopér a kapitán Švec a útočník Luhový?
- Isteže, títo traja sú starší a skúsenejší, herne vyzretejší, my sa však
spoliehame na všetkých hráčov
kádra bez ohľadu na ich vek. Každý
z nich má predpoklady potiahnuť
toho druhého, neustále im pripomíname, aby hrali pre kolektív
a boli preň čo najväčším prínosom.
Viac informácií o tomto klube si
prečítate v nasledujúcom čísle
www.pizzeriasicilia.sk. www.elgrandefood.sk
MŠK Iskra konečne vyhral
Pizzeria a reštaurácia
Akcie: Objednaj 2 pizze 3. máš za 1 €
Objednaj 3 pizze 4. máš zdarma!
Objednávka nad 30 € 10% zľava
0948 777 401, 0948 777 402 / 0902 359 747, 0907 303 364
Až vo 4. kole majstrovstiev regiónu sa futbalisti
MŠK Iskra Petržalka dočkali prvého víťazstva.
Po troch prehrách v rade – v Ivanke pri Dunaji
0:1, doma s Plaveckým Štvrtkom 0:0, Jablonci
0:1 zdolali na svojom ihrisku na umelej tráve
ZŠ Budatínska Rovinku 1:0. Zaujímavé, že aj
vlani MŠK Iskra v III. Bratislavskej lige mal zlý
štart, keď z prvých štyroch kôl získal iba bod
a premiérové víťazstvo zaknihoval až v 10. kole nad Lozornom 2:1.
Download

ivadlo.sk - Petržalské Noviny