AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-1
5 MAY 11
AD 2 LETISKÁ
AD 2. AERODROMES
LZIB AD 2.1 SMEROVACIA ZNAČKA A NÁZOV LETISKA
LZIB AD 2.1 AERODROME LOCATION INDICATOR AND NAME
LZIB - BRATISLAVA/M. R. Štefánik
LZIB - BRATISLAVA/M. R. Štefánik
LZIB AD 2.2 ZEMEPISNÉ A ADMINISTRATÍVNE ÚDAJE
LETISKA
LZIB AD 2.2 AERODROME GEOGRAPHICAL AND
ADMINISTRATIVE DATA
1
Zemepisné súradnice ARP a poloha na AD
ARP coordinates and site at AD
481012N 0171246E
V priesečníku osí RWY.
At the intersection of RWY axes.
2
3
Smer a vzdialenosť od (mesta)
070°, 9 km od Bratislavského hradu.
Direction and distance from (city)
070°, 9 km from Bratislava castle.
Nadmorská výška/Vzťažná teplota
436 ft (133 m)/28,1 °C (JUL)
Elevation/Reference temperature
4
Zvlnenie geoidu v AD ELEV PSN
44 m
Geoid undulation at AD ELEV PSN
5
Magnetická deklinácia/Ročná zmena
4°E (2010)/+6’ E
Magnetic variation/Annual change
6
Správa letiska, adresa, telefón, telefax, AFS
AD Administration, address, telephone, telefax, AFS
7
Letisko M. R. Štefánika - Airport Bratislava, a. s. (BTS)
Letisko M. R. Štefánika
P. O. Box 160
823 11 BRATISLAVA 216
TEL:
+421/2/33 03 30 03, +421/2/33 03 30 07
+421/2/33 03 33 13 (OPC - H24)
FAX:
+421/2/33 03 30 09
+421/2/43 29 49 40 (OPC - H24)
AFTN:
LZIBYDYX
SITA:
BTSOP7X
e-mail:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Povolený druh prevádzky
IFR/VFR, deň/noc
Types of traffic permitted
IFR/VFR, day/night
(IFR/VFR)
8
Poznámky
NIL
Remarks
LZIB AD 2.3 PREVÁDZKOVÝ ČAS
1
Správa letiska
LZIB AD 2.3 OPERATIONAL HOURS
H24
AD Administration
2
Colné a pasové vybavenie
H24
Customs and immigration
3
Zdravotná a sanitárna služba
H24
Health and sanitation
4
Letecká informačná služba
H24
AIS Briefing Office
5
Ohlasovňa letových prevádzkových služieb
H24
ARO
6
Meteorologická služobňa
H24
MET Briefing Office
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 136
AD 2-LZIB-1-2
3 DEC 08
7
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Letové prevádzkové služby
H24
Air Traffic Services
8
Plnenie palív
H24
Fuelling
9
Poskytovanie handlingu
H24
Handling
10
Bezpečnostná ochrana
H24
Security
11
Odnámrazovanie
H24
De-icing
12
Poznámky
NIL
Remarks
LZIB AD 2.4 HANDLINGOVÉ SLUŽBY A ZARIADENIA
1
Zariadenia na vybavovanie nákladu
Cargo-handling facilities
LZIB AD 2.4 HANDLING SERVICES AND FACILITIES
Vysokozdvižné vozíky, pásové nakladače, paletové nakladače (do 7 t,
do 15 t).
Fork-lifts, loading belts, pallet loaders (up to 7 t, up to 15 t).
2
Druhy palív a oleja
Fuel and oil types
3
JET A1, AVGAS 100 LL
OIL - NIL
Zariadenia na plnenie palivom a kapacita
Autocisterny:
Fuelling facilities and capacity
Tank trucks:
JET A1
1 x 52 000 l (2 400 l/min)
1 x 50 000 l (2 400 l/min)
1 x 20 000 l (1 080 l/min)
1 x 20 000 l (800 l/min)
AVGAS 100 LL 1 x 4 500 l (350 l/min)
1 x 2 000 l (130 l/min)
4
Odnámrazovacie zariadenia
De-icing facilities
Odnámrazovacie vozidlá:
De-icing vehicles:
1 x FMC Volvo SMD 1200 (premix)
1 x FMC Tempest (proportional mix)
maximálna výška 12,5 m
maximum height 12,5 m
Odnámrazovacie kvapaliny:
De-icing fluids:
Clariant Safewing MP I 1938 ECO (80) (heated)
Clariant Safewing MP II Flight (cold)
5
6
7
Hangárový priestor pre cudzie lietadlá
Obmedzené, po dohode s prevádzkovateľom AD 24 HR PN.
Hangar space for visiting aircraft
Limited, by arrangement with AD operator 24 HR PN.
Opravárenské služby pre cudzie lietadlá
Obmedzené, iba po dohode s prevádzkovateľom AD.
Repair facilities for visiting aircraft
Limited, only by arrangement with AD operator.
Poznámky
Komunikačné zariadenia:
Volací znak Airport Bratislava
FREQ 131,85 MHz
Communication facilities:
Call sign Airport Bratislava
FREQ 131,85 MHz
Remarks
AIP AMDT 105
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-3
30 MAY 13
LZIB AD 2.5 ZARIADENIA PRE CESTUJÚCICH
1
2
3
4
5
6
7
LZIB AD 2.5 PASSENGER FACILITIES
Hotely
Na AD obmedzené, hotely v meste.
Hotels
At AD limited, hotels in the city.
Stravovacie zariadenia
Na AD a v meste.
Restaurants
At AD and in the city.
Dopravné prostriedky
Autobusy a mikrobusy O/R, verejná doprava, taxi.
Transportation
Buses and minibuses O/R, public transport, taxi.
Zdravotná služba
Nemocnica 4 km.
Medical facilities
Hospital 4 km.
Banka a poštový úrad
Bankomat H24. Pošta: ÁNO.
Bank and Post Office
Automatic teller machine H24. Post Office: YES.
Cestovná kancelária
Handling service AD zabezpečuje rezerváciu ubytovania a dopravu pre
posádky.
Tourist Office
Reservation of accommodation and transport for crew is provided by AD
Handling Service.
Poznámky
Podrobnejšie informácie o horeuvedených zariadeniach je možné
získať na AD handling service.
Remarks
Detailed information about above-mentioned facilities is available at the
AD handling service.
LZIB AD 2.6 ZÁCHRANNÁ A HASIČSKÁ SLUŽBA
1
Požiarna kategória letiska
AD category for fire fighting
LZIB AD 2.6 RESCUE AND FIRE FIGHTING SERVICES
CAT 7, O/R CAT 8 do 2 HR.
CAT 9 pre CARGO/POŠTA lety.
CAT 7, O/R CAT 8 in 2 HR.
CAT 9 for CARGO/MAIL flight only.
2
3
4
Vybavenie pre záchrannú službu
K dispozícii.
Rescue equipment
Available.
Kapacity na odstránenie pohybu neschopných lietadiel
K dispozícii do kategórie lietadiel B737. Telefónne číslo zodpovedného
koordinátora: 02/33 03 33 03.
Capability for removal of disabled aircraft
Available up to aircraft category B737. Telephone number of
responsible coordinator: +421/2/33 03 33 03.
Poznámky
NIL
Remarks
LZIB AD 2.7 SEZÓNNA PREVÁDZKYSCHOPNOSŤ - ČISTENIE
1
Typy čistiaceho zariadenia
Types of clearing equipment
LZIB AD 2.7 SEASONAL AVAILABILITY - CLEARING
9 snehových letiskových zametačov s veľkými snehovými pluhmi, 1
snehový letiskový zametač, 1 kombi sypač/postrekovač na tuhý/tekutý
odnámrazovací materiál s veľkým snehovým pluhom, 2 sypače na tuhý
odnámrazovací materiál s veľkým pluhom, 1 postrekové zariadenie na
kvapalný odnámrazovací materiál, 4 snehové frézy, 3 nákladné
automobily s veľkými snehovými pluhmi, 6 traktorov
9 snow airport sweepers with heavy snow ploughs, 1 snow airport
sweeper, 1 combi spreader/sprayer for solid/liquid de-icing material with
heavy snow plough, 2 spreaders for solid de-icing material with heavy
snow ploughs, 1 sprayer for liquid de-icing material, 4 snow cutters, 3
lorries with heavy snow ploughs, 6 tractors
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 150
AD 2-LZIB-1-4
30 MAY 13
2
3
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Poradie dôležitosti čistenia
1. RWY v používaní a k nej priliehajúce prístupové cesty od stanovišťa
záchrannej a hasičskej služby
2. Rolovacie dráhy priliehajúce k RWY v používaní
3. Odbavovacia plocha
4. Ostatné prevádzkové plochy
Clearance priorities
1. RWY in use and access road from the rescue and fire fighting
services unit
2. TWY(s) to RWY in use
3. Apron
4. Other manoeuvring areas
Poznámky
Koeficient trenia sa meria zariadením Surface Friction Tester (high
pressure tire) - SFH s automatickým vyhodnotením nameraných
hodnôt.
Informácie o odstraňovaní snehu sa publikujú v správach SNOWTAM v
období uvedenom v AD 1.2.2 Snehový plán, odsek AD 1.2.2.1.
Remarks
Runway friction coefficient is measured with the use of the Surface
Friction Tester (high pressure tire) - SFH with automatic evaluation of
measured values.
Information on snow clearance are published in SNOWTAM within the
period stated in AD 1.2.2 Snow plan, para. AD 1.2.2.1.
LZIB AD 2.8 ODBAVOVACIE PLOCHY, ROLOVACIE DRÁHY
A MIESTA/POLOHY BODOV NA KONTROLNÉ NASTAVENIE
PRÍSTROJOV
2.8.1
Povrch a únosnosť odbavovacej plochy
LZIB AD 2.8 APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS/
POSITIONS DATA
2.8.1
Apron surface and strength
Odbavovacia plocha
Povrch
Únosnosť
Apron
Surface
Strength
betón
PCN 48/R/A/X/T
concrete
2.8.2
Šírka, povrch a únosnosť rolovacej dráhy
2.8.2
Taxiway width, surface and strength
Rolovacia dráha
Šírka
Povrch
Únosnosť
Taxiway
Width
Surface
Strength
PCN 48/R/A/X/T
medzi APN a TWY D
A
24 m
betón
between APN and TWY D
concrete
PCN 54/R/A/X/T
medzi RWY 04 a TWY D
between RWY 04 and TWY D
B
C
22 m
22 m
betón
concrete
betón
concrete
PCN 30/R/A/X/T
PCN 54/R/A/X/T
PCN 54/R/A/X/T
medzi THR RWY 04 a TWY A
D
24 m
betón
between THR RWY 04 and TWY A
concrete
PCN 30/R/B/X/T
medzi TWY A a THR RWY 22
between TWY A and THR RWY 22
F
22 m
G
22 m
AIRAC AIP AMDT 150
betón
concrete
betón
concrete
PCN 48/R/A/X/T
PCN 51/R/A/X/T
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-5
11 DEC 14
Rolovacia dráha
Šírka
Povrch
Únosnosť
Taxiway
Width
Surface
Strength
GG
22 m
2.8.3
Umiestnenie a nadmorská výška ACL
betón
PCN 51/R/A/X/T
concrete
2.8.3
ACL location and elevation
Odbavovacia plocha, ELEV 132 m.
Apron, ELEV 132 m.
2.8.4
2.8.4
Kontrolné body na nastavenie VOR/INS
NIL.
2.8.5
VOR/INS checkpoints
NIL.
Poznámky
2.8.5
Remarks
Po oboch stranách TWY A sú betónové pásy nižšej únosnosti ako
TWY, široké 11 m.
The concrete shoulders of 11 m width are on both sides of the TWY
A, with the lower strength than TWY.
LZIB AD 2.9 VODOROVNÉ ZNAČENIE, VODIACA SÚSTAVA
A ZNAČKY
LZIB AD 2.9 SURFACE MOVEMENT GUIDANCE AND
CONTROL SYSTEM AND MARKINGS
1
2
Použitie ID značiek stojísk a vodiace čiary rolovacích
dráh a vizuálny navádzací/parkovací systém na
stojiská ACFT
ID značenie stojísk - čierne číslo na žltom podklade šípového tvaru s
čiernym lemom, umiestnenie pri vodiacej čiare.
Vizuálna vodiaca sústava APN - žlté vodiace oblúky a čiary označujúce
vjazd na stojiská a priečky zastavenia.
Use of aircraft stand ID signs, TWY guide lines and
visual docking/parking guidance system of ACFT
stands
Stand ID signs - black number on the yellow arrow shaped background
with black lining, located close to the parking guide line.
Visual guide lines of APN - yellow oblique lines marking entry to stands
and stop lines.
Značenie a svetelné návestidlá RWY a TWY
RWY 04:
Značenie W:
Značenie Y:
Svetelné návestidlá:
RWY 22:
Značenie W:
Značenie Y:
Svetelné návestidlá:
RWY 13:
Značenie W:
Značenie Y:
Svetelné návestidlá:
RWY 31:
Značenie W:
Značenie Y:
Svetelné návestidlá:
THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL,
postranné čiary
značky výjazdu na TWY C, A, F, D
RTHL, REDL, RENL
THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL,
postranné čiary
značky výjazdu na TWY D, F, A, C, D
SALS, PALS, FLG LGT, RENL, REDL, RTHL
THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL,
postranné čiary
značky výjazdu na TWY D, GG, F
RENL, REDL LIM/LIH, RCLL, RTHL
THR RWY, TDZ, značky cieľového bodu, RCL,
postranné čiary
značky výjazdu na TWY G, D, F
SALS, PALS, FLG LGT, RENL, RTZL, REDL
LIM/LIH, RCLL, RTHL
Vertikálne značky - RWY 13/31 LGT;
Vertikálne značky - RWY 04/22 (LGT len výjazd na TWY F a križovatka
RWY 13/31, ostatné bez LGT);
Vertikálne značky - TWY A, B, D, F, G LGT;
Vertikálne značky - TWY C (bez LGT).
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 148
AD 2-LZIB-1-6
11 DEC 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
RWY and TWY markings and LGT
RWY 04:
Markings W:
Markings Y:
LGT:
RWY 22:
Markings W:
Markings Y:
LGT:
RWY 13:
Markings W:
Markings Y:
LGT:
RWY 31:
Markings W:
Markings Y:
LGT:
THR RWY, TDZ, aiming point markings, RCL,
edge lines
entrance marks at TWY C, A, F, D
RTHL, REDL, RENL
THR RWY, TDZ, aiming point markings, RCL,
edge lines
entrance marks at TWY D, F, A, C, D
ALS, FLG LGT, RTHL, REDL, RENL
THR RWY, TDZ, aiming point markings, RCL,
edge lines
entrance marks at TWY D, GG, F
RTHL, REDL LIM, REDL LIH, RCLL, RENL,
SWY
THR RWY, TDZ, aiming point markings, RCL,
edge lines
entrance marks at TWY G, D, F
SALS, PALS, FLG LGT, RENL, RTZL, REDL
LIM/LIH, RCLL, RTHL
Vertical marks - RWY 13/31 LGT;
Vertical marks - RWY 04/22 (LGT only exit TWY F and crossing of the
RWY 13/31, other not LGT);
Vertical marks - TWY A, B, D, F, G LGT;
Vertical marks - TWY C (not LGT).
3
Stop priečky
Vyznačené. LGT STOP priečky, WBAR na TWY F THR 13 a 31 červené.
Stop bars
Marked. LGT STOP bars, WBAR at TWY F THR 13 and 31 - red.
4
Poznámky
NIL
Remarks
LZIB AD 2.10 LETISKOVÉ PREKÁŽKY
2.10.1
LZIB AD 2.10 AERODROME OBSTACLES
V priestore priblíženia a vzletu
2.10.1
In approach and take-off areas
RWY/Priestor
Typ prekážky
Nadmorská výška
Označenie/LGT
Zemepisné súradnice
Poznámky
RWY/Area
affected
Obstacle type
Elevation
Markings/LGT
Coordinates
Remarks
a
b
c
d
e
13/APCH
31/TKOF
Budova
Building
ELEV 656 ft (200 m)
Markings: no
LGT: no
Budova
Označenie: nie
LGT: nie
Building
ELEV 656 ft (200 m)
Budova
Building
ELEV 705 ft (215 m)
Budova Plickova
Plickova building
ELEV 692 ft (211 m)
AIP AMDT 148
Označenie: nie
LGT: nie
481223,4N 0170853,4E
Identification number 4
481248,3N 0170929,5E
Markings: no
LGT: no
Označenie: nie
LGT: nie
Markings: no
LGT: no
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 5
Identification number 5
481227,0N 0170842,0E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 6
Identification number 6
Markings: no
LGT: no
Označenie: nie
LGT: nie
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 4
481240,4N 0170902,1E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 7
Identification number 7
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
a
AD 2-LZIB-1-7
27 JUN 13
b
Budova Paseky
Paseky building
ELEV 558 ft (170 m)
Elektrické vedenie
Transmission line
ELEV 495 ft (151 m)
Anténa ILS LOC 31
ILS LOC 31 antenna
ELEV 443 ft (135 m)
Stromy - les - stred
Trees - forest - centre
c
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: nie
Označenie: áno
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: nie
Označenie: nie
LGT: nie
Terrain - height spot - trees
ELEV 1 280 ft (390 m)
Terén - kóta - stromy
Terrain - height spot - trees
Označenie: nie
LGT: nie
Označenie: nie
LGT: nie
Terén - kóta - stromy
Označenie: nie
LGT: nie
Terén - kóta - stromy
Terrain - height spot - trees
481041,6N 0171200,3E
481111,0N 0171115,9E
ELEV 1 394 ft (425 m)
Markings: no
LGT: no
Terén - kóta - stromy Veľká Baňa
Označenie: nie
LGT: nie
Terrain - height spot - trees
- Veľká Baňa
Markings: no
LGT: no
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 2
Identification number 2
481240,8N 0170805,1E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 8
Identification number 8
481251,5N 0170732,6E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 9
Identification number 9
481304,9N 0170748,2E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 10
Identification number 10
481332,1N 0170824,4E
Markings: no
LGT: no
Označenie: nie
LGT: nie
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 1
Identification number 1
Markings: no
LGT: no
Markings: no
LGT: no
ELEV 1 335 ft (407 m)
481118,6N 0171104,3E
Markings: no
LGT: no
ELEV 1 293 ft (394 m)
Terrain - height spot - trees
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 3
Identification number 3
Markings: yes
LGT: yes
Terén - kóta - stromy
Terén - kóta - stromy
e
Markings: no
LGT: no
Markings: no
LGT: no
ELEV 1 066 ft (325 m)
481153,4N 0171030,7E
Markings: no
LGT: yes
ELEV 515 ft (157 m)
Terrain - height spot - trees
d
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 11
Identification number 11
481309,6N 0170721,0E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 12
Identification number 12
481334,9N 0170745,5E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 13
Identification number 13
ELEV 1 552 ft (473 m)
Terén - kóta - stromy
Terrain - height spot - trees
ELEV 1 555 ft (474 m)
Terén - kóta - stromy
Terrain - height spot - trees
ELEV 1 490 ft (454 m)
Označenie: nie
LGT: nie
481356,8N 0170724,4E
Identification number 14
Markings: no
LGT: no
Označenie: nie
LGT: nie
Markings: no
LGT: no
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 14
481344,9N 0170705,9E
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 15
Identification number 15
AIP AMDT 136
AD 2-LZIB-1-8
27 JUN 13
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
a
b
c
Terén - kóta - stromy Spariska
Označenie: nie
LGT: áno
Terrain - height spot - trees
- Spariska
Markings: no
LGT: yes
d
481330,9N 0170643,6E
e
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 16
Identification number 16
ELEV 1 401 ft (427 m)
Terén - kóta - stromy
Terrain - height spot - trees
31/APCH
13/TKOF
481415,2N 0170729,6E
Označenie: nie
LGT: nie
ELEV 1 644 ft (501 m)
Markings: no
LGT: no
L BARKA
ELEV 466 ft (142 m)
Označenie: áno
LGT: áno
REF AD 2-LZIB-3-1
Identifikačné číslo 17
Identification number 17
480902,7N 0171433,7E
Markings: yes
LGT: yes
NDB OB
ELEV 489 ft (149 m)
480653,4N 0171754,1E
Označenie: áno
LGT: nie
Markings: yes
LGT: no
Železnica - návestidlo
04/APCH
22/TKOF
Railroad - alternating light
ELEV 466 ft (142 m)
Anténa ILS LOC 22
ILS LOC 22 antenna
22/APCH
04/TKOF
480921,8N 0171133,4E
Označenie: nie
LGT: nie
Markings: no
LGT: no
Označenie: áno
LGT: áno
ELEV 446 ft (136 m)
Markings: yes
LGT: yes
L DAVID
ELEV 472 ft (144 m)
Označenie: áno
LGT: áno
480931,3N 0171146,9E
481110,9N 0171410,3E
Markings: yes
LGT: yes
NDB OKR
ELEV 522 ft (159 m)
481325,9N 0171725,2E
Označenie: nie
LGT: nie
Markings: no
LGT: no
2.10.2
V priestore priblíženia okruhom a na letisku
2.10.2
In circling area and at AD
Typ prekážky
Nadmorská výška
Označenie/LGT
Zemepisné súradnice
Poznámky
Obstacle type
Elevation
Markings/LGT
Coordinates
Remarks
a
b
c
d
Budova KNV
KNV building
ELEV 577 ft (176 m)
Budova Kukučínova
Kukučínova building
ELEV 748 ft (228 m)
Budova Bratislava, Tower 115
Bratislava, Tower 115 building
ELEV 853 ft (260 m)
AIP AMDT 136
Označenie: nie
LGT: áno
480857,8N 0170940,1E
NIL
Markings: no
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
481005,0N 0170743,4E
Markings: no
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
480828,2N 0170738,5E
Markings: no
LGT: yes
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-9
3 APR 14
a
Budova Rezedova
Rezedova building
ELEV 610 ft (186 m)
Budova Vrakuňa
Vrakuňa building
ELEV 597 ft (182 m)
Kaštieľ Bernolákovo
Manor - house Bernolákovo
ELEV 600 ft (183 m)
Komín Bratislava, Istrochem
Bratislava, Istrochem chimney
b
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: nie
Označenie: áno
LGT: áno
Označenie: áno
LGT: áno
Bratislava, Incinerating plant east
chimney
ELEV 845 ft (258 m)
Komín Bratislava, Slovnaft spaľovňa
Bratislava, Slovnaft incinerating plant
chimney
ELEV 828 ft (252 m)
Komín Bratislava - Tepláreň II
Bratislava - Tepláreň II chimney
ELEV 778 ft (237 m)
Komín Bratislava, tepláreň
Bratislava, Heating plant chimney
ELEV 831 ft (253 m)
Malý Javorník (meteoradar)
Malý Javorník (Meteoradar)
480841,9N 0171239,0E
481205,9N 0171711,4E
Markings: no
LGT: no
Komín etylénová jednotka
Komín Bratislava, spaľovňa východ
480904,9N 0170946,1E
Markings: no
LGT: yes
Markings: yes
LGT: yes
ELEV 832 ft (254 m)
d
Markings: no
LGT: yes
ELEV 697 ft (212 m)
Etylen unit chimney
c
481033,3N 0170858,0E
480641,0N 0171102,8E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: áno
LGT: áno
480627,1N 0170958,7E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: áno
LGT: áno
480630,7N 0171017,2E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: áno
LGT: áno
481036,1N 0170918,2E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: áno
LGT: áno
480630,9N 0170954,1E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: áno
LGT: áno
ELEV 2 001 ft (610 m)
Markings: yes
LGT: yes
MSSR JAV
ELEV 2 054 ft (626 m)
Označenie: áno
LGT: áno
481519,4N 0170907,7E
481538,6N 0170947,8E
Markings: yes
LGT: yes
Stožiar Bratislava, Vajnory
Bratislava, Vajnory, mast
ELEV 564 ft (172 m)
Budova Mlynská Dolina
Mlynská Dolina building
ELEV 909 ft (277 m)
Označenie: áno
LGT: áno
481155,3N 0171146,2E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
480924,2N 0170418,6E
Markings: no
LGT: yes
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 157
AD 2-LZIB-1-10
3 APR 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
a
Veža Kamzík
Kamzík tower
b
Označenie: áno
LGT: áno
ELEV 2 067 ft (630 m)
Markings: yes
LGT: yes
ILS GP 22
ELEV 463 ft (141 m)
Označenie: áno
LGT: áno
c
d
481057,7N 0170541,3E
481035,9N 0171329,2E
Markings: yes
LGT: yes
ILS GP 31
ELEV 459 ft (140 m)
Označenie: áno
LGT: áno
480937,1N 0171351,5E
Markings: yes
LGT: yes
Meteorologická pozorovateľňa
Meteorological observatory station
ELEV 479 ft (146 m)
Stožiar, osvetlenie APN C - 1
Osvetlenie APN C - 1, mast
ELEV 512 ft (156 m)
Stožiar, osvetlenie APN C - 2
Osvetlenie APN C - 2, mast
ELEV 511 ft (156 m)
Stožiar, osvetlenie APN C - 3
Osvetlenie APN C - 3, mast
ELEV 510 ft (156 m)
Stožiar, osvetlenie APN C - 4
Osvetlenie APN C - 4, mast
ELEV 509 ft (155 m)
Stožiar, osvetlenie APN - 1
Osvetlenie APN - 1, mast
ELEV 494 ft (151 m)
Stožiar, osvetlenie APN - 2
Osvetlenie APN - 2, mast
Označenie: áno
LGT: áno
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: áno
LGT: áno
Označenie: áno
LGT: áno
Označenie: áno
LGT: áno
Označenie: áno
LGT: áno
ELEV 525 ft (160 m)
Stožiar, osvetlenie APN - 5
Osvetlenie APN - 5, mast
ELEV 524 ft (160 m)
AIRAC AIP AMDT 157
480952,0N 0171154,9E
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
481019,5N 0171215,4E
Markings: no
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Osvetlenie APN - 4, mast
480953,5N 0171151,7E
Markings: yes
LGT: yes
Stožiar, osvetlenie APN - 3
Stožiar, osvetlenie APN - 4
480954,9N 0171148,4E
Markings: yes
LGT: yes
Markings: no
LGT: yes
ELEV 527 ft (161 m)
480956,3N 0171145,2E
Markings:yes
LGT: yes
ELEV 527 ft (161 m)
Osvetlenie APN - 3, mast
481013,8N 0171225,8E
481017,9N 0171213,2E
481016,3N 0171210,9E
Markings: no
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
481014,6N 0171208,7E
Markings: no
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
481013,4N 0171206,9E
Markings: no
LGT: yes
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-11
3 APR 14
a
Stožiar, osvetlenie APN - 6
Osvetlenie APN - 6, mast
ELEV 527 ft (161 m)
Stožiar, osvetlenie APN - 7
Osvetlenie APN - 7, mast
ELEV 528 ft (161 m)
Stožiar, osvetlenie APN - 8
Osvetlenie APN - 8, mast
ELEV 527 ft (161 m)
Stožiar, osvetlenie APN - 9
Osvetlenie APN - 9, mast
b
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
LPH mast
481009,0N 0171202,3E
481006,9N 0171159,3E
Markings: no
LGT: yes
Stožiar, osvetlenie APN - 10
Stožiar LPH
481011,1N 0171205,3E
Markings: no
LGT: yes
Markings: no
LGT: yes
ELEV 529 ft (161 m)
d
Markings: no
LGT: yes
ELEV 527 ft (161 m)
Osvetlenie APN - 10, mast
c
481004,8N 0171156,3E
481004,7N 0171152,4E
Markings: no
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
ELEV 466 ft (142 m)
Markings: no
LGT: yes
TAR/SRE 1
ELEV 463 ft (141 m)
Označenie: áno
LGT: áno
480957,3N 0171158,1E
481023,4N 0171242,3E
Markings: yes
LGT: yes
TAR/SRE 2
ELEV 459 ft (140 m)
Označenie: áno
LGT: áno
481011,5N 0171307,6E
Markings: yes
LGT: yes
TWR
ELEV 561 ft (171 m)
Označenie: áno
LGT: áno
481016,0N 0171207,2E
Markings: yes
LGT: yes
Radarová veža
Radar tower
ELEV 512 ft (156 m)
Budova NBS
NBS building
ELEV 846 ft (258 m)
Budova POLUS II
POLUS II building
Označenie: áno
LGT: áno
Markings: yes
LGT: yes
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Markings: no
LGT: yes
Budova Glória
Označenie: nie
LGT: áno
ELEV 765 ft (234 m)
480911,4N 0170653,7E
Markings: no
LGT: yes
ELEV 748 ft (228 m)
Glória building
481018,4N 0171339,8E
481012,3N 0170824,4E
480918,4N 0170819,1E
Markings: no
LGT: yes
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 157
AD 2-LZIB-1-12
3 APR 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
a
Budova Ružová dolina
Ružová dolina building
ELEV 716 ft (218 m)
Budova CBC1
CBC1 building
ELEV 799 ft (244 m)
Budova Tri veže I
Tri veže I building
ELEV 710 ft (216 m)
Budova Tri veže II
Tri veže II building
b
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: áno
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Obydick building
ELEV 736 ft (224 m)
Budova Lakeside park
Lakeside park building
Označenie: nie
LGT: áno
Označenie: nie
LGT: áno
Komín Bratislava, Slovnaft 24
Označenie: nie
LGT: nie
Komín Bratislava, Slovnaft 19
Bratislava, Slovnaft 19 chimney
ELEV 797 ft (243 m)
Budova Bratislava, Retro
Bratislava, Retro building
Označenie: nie
LGT: nie
Označenie: nie
LGT: áno
Budova Bratislava, Perla Ružinova
Označenie: nie
LGT: áno
AIRAC AIP AMDT 157
481003,3N 0170736,4E
481021,6N 0170835,2E
480629,3N 0171138,5E
480630,9N 0171130,9E
Markings: no
LGT: no
Markings: no
LGT: yes
ELEV 629 ft (192 m)
480946,2N 0170824,7E
Markings: no
LGT: no
ELEV 721 ft (220 m)
Bratislava, Perla Ružinova building
480948,3N 0170822,8E
Markings: no
LGT: yes
Markings: no
LGT: yes
ELEV 781 ft (238 m)
480950,3N 0170821,0E
Markings: no
LGT: yes
ELEV 744 ft (227 m)
Bratislava, Slovnaft 24 chimney
480851,5N 0170731,0E
Markings: no
LGT: yes
Budova Tri veže III
Budova Obydick
480908,2N 0170829,4E
Markings: yes
LGT: yes
Markings: no
LGT: yes
ELEV 710 ft (216 m)
d
Markings: no
LGT: yes
ELEV 710 ft (216 m)
Tri veže III building
c
480907,6N 0170926,4E
480859,4N 0171000,6E
Markings: no
LGT: yes
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-13
2 APR 15
LZIB AD 2.11 POSKYTOVANÉ METEOROLOGICKÉ
INFORMÁCIE
1
Príslušná meteorologická služobňa
LZIB AD 2.11 METEOROLOGICAL INFORMATION PROVIDED
Central MET Briefing Office (CMBO) Bratislava
Associated MET Office
2
Prevádzkový čas
Meteorologická služobňa mimo prevádzkového času
H24
Hours of service
MET Office outside hours
3
CMBO Bratislava
24 HR
Služobňa zodpovedná za prípravu TAF
Doba platnosti
Office responsible for TAF preparation
Period of validity
4
5
Typ pristávacej predpovede
Interval vydávania
TREND
1/2 HR v čase 0500-1900 (0400-1800)
Type of landing forecast
Interval of issuance
1/2 HR within 0500-1900 (0400-1800)
Brífing/poskytované konzultácie
P, T, D
Briefing/consultation provided
6
Letová dokumentácia
Používaný(é) jazyk(ky)
C, TB
SL, EN
Flight documentation
Language(s) used
7
Mapy a ostatné informácie, ktoré sú k dispozícii pri
meteorologickom brífingu alebo konzultácii
Charts and other information available for briefing or
consultation
8
Doplňujúce zariadenie,
pri poskytovaní informácií
ktoré
je
k
dispozícii
S, P85, P50
U85, U70, U60, U50, U40, U35, U30, U27, U25, U22, U20, U15, U10, SWM,
SWH
WXR, APT, informácie o búrkových výbojoch
WXR, APT, lightning information
Supplementary equipment available for providing
information
9
Stanovištia ATS, ktorým sú poskytované informácie
Bratislava TWR, Bratislava APP, Bratislava ACC
ATS units provided with information
10
Doplňujúce informácie
Additional information
CMBO Bratislava
TEL:
+421/2/48 57 42 63
+421/2/48 57 42 64
FAX:
+421/2/43 33 85 48
Meteorologická služobňa CMBO na letisku Bratislava/M. R. Štefánik
poskytuje brífing, konzultácie, meteorologickú dokumentáciu a ďalšie
meteorologické informácie aj pre ostatné letiská vo FIR BRATISLAVA
bez vlastnej meteorologickej služobne, resp. mimo prevádzkovú dobu
ich meteorologických služobní (v súlade s odsekom GEN 3.5.4.3).
Meteorological office CMBO at Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome
provides briefing, consultation, meteorological documentation and
further meteorological information also for other aerodromes within
BRATISLAVA FIR without their own meteorological office or outside
office hours of their meteorological offices (in accordance with para.
GEN 3.5.4.3).
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 165
AD 2-LZIB-1-14
7 MAR 13
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZIB AD 2.12 FYZIKÁLNE CHARAKTERISTIKY VZLETOVEJ
A PRISTÁVACEJ DRÁHY
LZIB AD 2.12 RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS
Označenie
RWY NR
Zemepisný a
magnetický smer
Rozmery RWY
(m)
Únosnosť (PCN) a
povrch RWY a SWY
Zemepisné súradnice
pre THR
Zemepisné súradnice
pre koniec RWY
Zvlnenie geoidu
pre THR
Nadmorská výška THR a
najvyššia nadmorská výška
TDZ prístrojovej RWY
Designation
RWY NR
TRUE and MAG
bearing
Dimensions of
RWY
(m)
Strength (PCN) and
surface of RWY and
SWY
THR coordinates
RWY end
coordinates
THR geoid undulation
THR elevation and highest
elevation of TDZ of precision
APP RWY
1
2
3
4
5
6
04
043,91° GEO
040,34° MAG
2 900 x 60
PCN 54/R/B/X/T
betón
concrete
SWY - NIL
480938,91N
0171157,90E
GUND 44 m
THR 436 ft (133 m)
22
223,93° GEO
220,36° MAG
2 900 x 60
PCN 54/R/B/X/T
betón
concrete
SWY - NIL
481046,56N
0171335,27E
GUND 43,5 m
THR 430 ft (131,1 m)
TDZ 433 ft (132 m)
13
133,91° GEO
130,35° MAG
2 950 x 45 1)
PCN 50/R/B/X/T
betón
concrete
SWY - NIL
481032,53N
0171214,29E
GUND 44 m
THR 433 ft (132 m)
31
313,93° GEO
310,37° MAG
2 950 x 45 1)
PCN 50/R/B/X/T
betón
concrete
SWY - NIL
480926,28N
0171357,10E
GUND 43,5 m
THR 434 ft (132,2 m)
TDZ 436 ft (133 m)
Poznámka: 1) Na oboch stranách RWY 13/31 sú asfaltové pásy
nižšej únosnosti ako RWY, široké 7,5 m.
Note: 1) The asphalt shoulders of 7,5 m width are on both sides of
RWY 13/31, with the lower strength than RWY.
Sklon RWY a SWY
(%)
Rozmery SWY
(m)
Rozmery (m) a
povrch RESA
Rozmery CWY
(m)
Rozmery (m) a
povrch vzletových a
pristávacích pásov
Bezprekážkový
priestor
Slope of RWY and SWY
(%)
SWY
dimensions
(m)
Dimensions (m) and
surface of RESA
CWY
dimensions
(m)
Dimensions (m) and
surface of strip
OFZ
7
8
9
10
11
12
RWY 04
-0,10
-0,03
+0,00
-0,06
1 165 m
375 m
170 m
1 190 m
NIL
240 x 150
tráva
grass
300 x 300
3 260 x 300
tráva
grass
NIL
RWY 22
+0,06
+0,00
+0,03
+0,10
1 190 m
170 m
375 m
1 165 m
NIL
240 x 150
tráva
grass
60 x 300
3 260 x 300
tráva
grass
NIL
RWY 13
+0,00
+0,11
-0,27
+0,04
+0,04
1 055 m
1 075 m
345 m
475 m
240 m
NIL
240 x 150
betón/tráva
concrete/grass
60 x 300
3 310 x 300
tráva
grass
NIL
RWY 31
-0,04
+0,27
-0,11
+0,00
475 m
345 m
1 075 m
1 055 m
NIL
240 x 150
tráva
grass
60 x 300
3 310 x 300
tráva
grass
NIL
AIP AMDT 135
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-15
14 NOV 13
LZIB AD 2.13 VYHLÁSENÉ DĹŽKY
Označenie RWY
LZIB AD 2.13 DECLARED DISTANCES
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
LDA
(m)
Poznámky
1
2
3
4
5
6
13
2 950
3 010
2 950
2 950
NIL
31
3 190
3 250
3 190
2 950
Štartovací pás 240 m
RWY
Designator
Remarks
Starter strip 240 m
04
2 900
3 200
2 900
2 900
NIL
22
2 900
2 960
2 900
2 900
NIL
2.13.1
Vzlet z križovatky
Označenie RWY
Od
RWY
Designator
From
1
2.13.1
Intersection take-off
TORA
(m)
TODA
(m)
ASDA
(m)
Poznámky
2
3
4
5
6
04
TWY A
2175
2475
2175
NIL
22
TWY D
2195
2255
2195
NIL
13
TWY D
2270
2330
2510
NIL
31
TWY G
1410
1470
1410
NIL
LZIB AD 2.14 PRIBLIŽOVACIE A DRÁHOVÉ SVETELNÉ
SYSTÉMY
Označenie
RWY
RWY
Designator
APCH LGT
THR
LGT
typ
LEN INTST
farba
WBAR
APCH LGT
THR
LGT
type
LEN INTST
colour
WBAR
2
3
1
PAPI
Remarks
LZIB AD 2.14 APPROACH AND RUNWAY LIGHTING
TDZ
LGT
Osové svetelné
návestidlá
RWY
Postranné
dráhové svetelné
návestidlá RWY
Koncové
svetelné
priečky RWY
Svetelná
sústava
SWY
LEN
LEN,
vzdialenosť
farba
INTST
LEN, vzdialenosť
farba
INTST
farba
WBAR
LEN
farba
TDZ
LGT
RWY Centre
Line LGT
RWY edge LGT
RWY End
LGT
SWY LGT
LEN
LEN, spacing
colour
INTST
LEN, spacing
colour
INTST
colour
WBAR
LEN
colour
4
5
6
7
8
9
PAPI
04
NIL
G
-
NIL
NIL
NIL
2 900 m, 60 m
W
FM 2 300 m
Y
LIM/LIH
R
-
NIL
22
SALS
900 m LIM
PALS
CAT I
900 m LIH
W
FLG LGT
G
-
L/3°
NIL
NIL
2 900 m, 60 m
W
FM 2 300 m
Y
LIM/LIH
R
-
NIL
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 153
AD 2-LZIB-1-16
14 NOV 13
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
2
3
4
5
6
7
8
9
13
NIL
G
-
NIL
NIL
3 190 m, 15 m
W
FM 2 050 m
R/W
FM 2 950 m
R
LIM/LIH
3 190 m, 60 m
W
FM 2 590 m
Y
LIM/LIH
R
-
NIL
31
SALS
900 m LIM
PALS
CAT II
CAT III
900 m LIH
W
FLG
Rad priečok
G
-
L/3°
W
900 m
2 950 m, 15 m
W
FM 2 050 m
R/W
FM 2 650 m
R
LIM/LIH
2 950 m, 60 m
W
FM 2 350 m
Y
LIM/LIH
R
-
NIL
Row of
barrettes
270 m
vonkajšie R
vnútorné W
outside R
inside W
LZIB AD 2.15 INÉ SVETELNÉ SÚSTAVY, NÁHRADNÝ ZDROJ
1
Umiestnenie ABN/IBN, charakteristika a prevádzkový
čas
LZIB AD 2.15 OTHER LIGHTING, SECONDARY POWER
SUPPLY
NIL
ABN/IBN location, characteristics and operational
hours
2
Umiestnenie LDI a osvetlenie
LDI:
NIL
LDI location and LGT
Anemometer:
RWY 13: TDZ END, neosvetlený.
RWY 31: TDZ END, neosvetlený.
RWY 04: TDZ END, neosvetlený.
RWY 22: TDZ END, neosvetlený.
Anemometer:
RWY 13: TDZ END, not lighted.
RWY 31: TDZ END, not lighted.
RWY 04: TDZ END, not lighted.
RWY 22: TDZ END, not lighted.
Umiestnenie anemometra a osvetlenie
Anemometer location and LGT
3
Postranné a osové svetelné rady TWY
TWY svetelné rady:
– postranné svetelné rady A, B, C, D, F, G sú B;
– osový svetelný rad od stojiska číslo 5 po TWY F je G, od TWY F po
stojisko číslo 5 je G, na TWY F od APN po červenú stop priečku
RWY 13 je G, ochranné pásmo ILS je G/Y (od červenej stop priečky
RWY 13 po THR 13);
– stop priečky a vonkajšie polopriečky na TWY F sú R.
TWY edge and centre line lighting
TWY lights:
– edge lights A, B, C, D, F, G are B;
– centre line light from stand number 5 to TWY F is G, from TWY F to
stand number 5 is G, on TWY F from APN to red stop bar RWY 13
is G, protection zone ILS is G/Y (from red stop bar RWY 13 to THR
13);
– stop bars and wing bars on TWY F are R.
AIRAC AIP AMDT 153
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
4
5
AD 2-LZIB-1-17
14 NOV 13
Náhradný zdroj/čas prepnutia
2 x UPS pre RWY 13/31 /0 s.
2 x UPS pre RWY 04/22 /0 s.
Non-stop pre rádionavigačné a rádiokomunikačné zariadenia/0 s.
Stály zdroj pre automatickú meteorologickú stanicu/0 s.
Secondary power supply/switch-over time
2 x UPS for RWY 13/31 /0 s.
2 x UPS for RWY 04/22.
Non-stop for radio navigation and radio communication facilities/0 s.
Stationary transporter for automatic meteorology station/0 s.
Poznámky
NIL
Remarks
LZIB AD 2.16 PRISTÁVACIA PLOCHA PRE VRTUĽNÍKY
1
Zemepisné súradnice odpútacej a dosadacej plochy
alebo THR plochy konečného priblíženia a vzletu
Zvlnenie geoidu
Coordinates TLOF or THR of FATO
Geoid undulation
2
3
4
LZIB AD 2.16 HELICOPTER LANDING AREA
H1: TLOF - 481004,47N 0171208,78E
GUND 143 ft (44 m)
H2: TLOF - 481000,30N 0171204,21E
GUND 143 ft (44 m)
Nadmorská výška odpútacej a dosadacej plochy a/
alebo plochy konečného priblíženia a vzletu
H1: TLOF - ELEV 433 ft (132 m)
TLOF and/or FATO elevation
H2: TLOF - ELEV 433 ft (132 m)
Rozmery, povrch, únosnosť, označenie TLOF a FATO
H1: TLOF - 23 m x 23 m;
betón;
PCN 48/R/A/X/T;
biely štvorec - v strede biele písmeno H
H2: TLOF - 24 m x 24 m;
betón;
PCN 30/R/A/X/T;
biely štvorec - v strede biele písmeno H
TLOF and FATO area dimensions, surface, strength,
marking
H1: TLOF - 23 m x 23 m;
concrete;
PCN 48/R/A/X/T;
white rectangle - in the middle of white letter H
H2: TLOF - 24 m x 24 m;
concrete;
PCN 30/R/A/X/T;
white rectangle - in the middle of white letter H
Zemepisný a magnetický smer plochy konečného
priblíženia a vzletu
NIL
True and MAG BRG of FATO
5
Použiteľné vyhlásené dĺžky
NIL
Declared distances available
6
Osvetlenie APCH a FATO
NIL
APCH and FATO lighting
7
Poznámky
MAX hmotnosť vrtuľníka pre H2 5 760 kg. H24.
H1: TLOF na TWY A medzi APN a TWY D.
H2: TLOF na TWY B 120 m od okraja TWY A a 30 m od okraja TWY D.
Remarks
MAX weight of helicopter for H2 5 760 kg. H24.
H1: TLOF at TWY A between APN and TWY D.
H2: TLOF at TWY B 120 m from edge of TWY A and 30 m from edge of
TWY D.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 153
AD 2-LZIB-1-18
29 MAY 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZIB AD 2.17 VZDUŠNÝ PRIESTOR LETOVÝCH
PREVÁDZKOVÝCH SLUŽIEB
1
LZIB AD 2.17 AIR TRAFFIC SERVICES AIRSPACE
Označenie a vodorovné hranice
CTR ŠTEFÁNIK:
ŠTEFÁNIK CTR:
481905N 0171959E
481521N 0172549E
481258N 0172222E
kruhový oblúk 7 NM okolo ARP LZIB do
circular arc 7 NM around ARP LZIB to
480743N 0172232E
480525N 0172605E
475945N 0171755E
pozdĺž štátnych hraníc do
along state boundaries to
480837N 0170326E
481457N 0170046E
481808N 0170333E
481845N 0171343E
481859N 0171741E
481905N 0171959E
Designation and lateral limits
2
5 000 ft AMSL
GND
Zvislé hranice
Vertical limits
3
Klasifikácia vzdušného priestoru
D
Airspace classification
4
5
Volací znak ATS/použitý(é) jazyk(y)
ŠTEFÁNIK VEŽA/SL, EN
ATS unit call sign/language(s)
ŠTEFÁNIK TOWER/SL, EN
Prevodná nadmorská výška
8 000 ft AMSL
Transition altitude
6
Poznámky
NIL
Remarks
LZIB AD 2.18 KOMUNIKAČNÉ ZARIADENIA ATS
LZIB AD 2.18 ATS COMMUNICATION FACILITIES
Názov služby
Volací znak
Frekvencia
Prevádzkový čas
Poznámky
Service designation
Call sign
Frequency
Operational hours
Remarks
1
2
3
4
5
APP
ŠTEFÁNIK RADAR
134,925 MHz
118,975 MHz 2)
121,500 MHz 1)
H24
H24
H24
1)
2)
Náhradná FREQ
118,300 MHz
118,700 MHz 2)
H24
H24
2)
Alternate FREQ
TWR
ŠTEFÁNIK VEŽA
ŠTEFÁNIK TOWER
ŠTEFÁNIK DELIVERY
ATIS ARRIVAL
ATIS DEPARTURE
AIRAC AIP AMDT 159
ŠTEFÁNIK ARRIVAL
ŠTEFÁNIK DEPARTURE
120,900 MHz
128,650
3)
JUN-SEP
0600-1800 (0500-1700)
MHz 4)
H24
4)
H24
133,875 MHz
Núdzová FREQ
1) Emergency
FREQ
3) Mimo
OPR HR prejdite na FREQ
118,300 MHz ŠTEFÁNIK VEŽA
3) Outside
OPR HR contact FREQ
118,300 MHz ŠTEFÁNIK
TOWER
4)
Informácia ATIS je k dispozícii aj
na telefónnych číslach:
02/48 57 20 90
02/48 57 20 91
02/48 57 20 92
4)
ATIS information is also
available on telephone numbers:
+421/2/48 57 20 90
+421/2/48 57 20 91
+421/2/48 57 20 92
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-19
7 MAR 13
LZIB AD 2.19 RÁDIONAVIGAČNÉ A PRISTÁVACIE
ZARIADENIA
LZIB AD 2.19 RADIO NAVIGATION AND LANDING AIDS
Typ zariadenia,
MAG VAR
CAT ILS/MLS
(Pre VOR/ILS/
MLS uviesť
deklináciu)
ID
Frekvencia
Prevádzkový
čas
Zemepisné
súradnice
polohy
vysielacej
antény
Nadmorská
výška vysielacej
antény DME
Poznámky
Type of aid,
MAG VAR
CAT of ILS/MLS
(For VOR/ILS/
MLS, give
declination)
ID
Frequency
Hours of
operation
Position of
transmitting
antenna
coordinates
Elevation of
DME
transmitting
antenna
Remarks
1
2
3
4
5
6
7
LOC 22
(4°E/2010)
ILS CAT I
OKR
108,3 MHz
H24
480931,3N
0171146,9E
RNG 25 NM
(±10 DEG/2 000 ft).
RNG 17 NM
(±35 DEG/2 000 ft).
334,1 MHz
H24
481035,9N
0171329,2E
RNG 10 NM
(±8 DEG/1 000 ft AGL).
Zostupový uhol 3 DEG.
Referenčná výška ILS je
15,7 m.
GP ILS 22
Glide path angle is
3 DEG. ILS reference
datum height is 15,7 m.
OM
čiarky
75 MHz
H24
481326,1N
0171725,3E
75 MHz
H24
481111,1N
0171410,5E
dashes
MM
bodka/čiarka
dot/dash
DME
OKR
CH 20 X
H24
481035,8N
0171329,4E
134 m
RNG 25 NM.
DME
OB
CH 44 X
H24
480937,0N
0171351,3E
135 m
RNG 25 NM.
LOC 31
(4°E/2010)
ILS CAT III A
OB
110,7 MHz
H24
481041,6N
0171200,3E
RNG 25 NM
(±10 DEG/2 000 ft).
RNG 17 NM
(±35 DEG/2 000 ft).
330,2 MHz
H24
480937,1N
0171351,5E
RNG 10 NM
(±8 DEG/1 000 ft AGL).
Zostupový uhol 3 DEG.
Referenčná výška ILS je
15,2 m.
GP ILS 31
Glide path angle is
3 DEG. ILS reference
datum height is 15,2 m.
OM
čiarky
75 MHz
H24
480653,0N
0171754,2E
75 MHz
H24
480902,8N
0171433,6E
dashes
MM
bodka/čiarka
dot/dash
NDB
OKR
391 kHz
H24
481325,9N
0171725,2E
RNG 75 NM.
NDB
OB
330 kHz
H24
480653,4N
0171754,1E
RNG 25 NM.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 135
AD 2-LZIB-1-20
7 MAR 13
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
2
3
4
L
D
429 kHz
H24
481110,9N
0171410,3E
RNG 25 NM.
L
B
438 kHz
H24
480902,7N
0171433,7E
RNG 25 NM.
VOR/DME
(4°E/2010)
JAN
110,8 MHz
CH 45 X
H24
481043,2N
0173240,8E
AIP AMDT 135
5
6
129 m
7
RNG 60 NM.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-21
3 MAY 12
LZIB AD 2.20 MIESTNE PRAVIDLÁ PREVÁDZKY
2.20.1
LZIB AD 2.20 LOCAL TRAFFIC REGULATIONS
Letiskové pravidlá
2.20.1
Použitie stojísk kritickými typmi lietadiel (stojisko je možné obsadiť
typom podobným, ako je uvedený ako kritický alebo menším).
Airport regulations
Using of the stands with critical types of ACFT (stand can be
occupied by similar type as it is stated as critical or a smaller one).
Označenie
Typ stojiska
Kritický typ ACFT
Designation
Type of stand
Critical type of ACFT
1
nose-in
B763
1A
nose-in
B738W
1B
nose-in
B738W
2
nose-in
B763
3
nose-in
B763
3A
nose-in
B738W
3B
nose-in
B738W
4
nose-in
B763
4A
nose-in
B738W
4X
prejazdné
self-manouvering
B738W
5
nose-in
B738W
prejazdné
self-manouvering
CRJ7
nose-in
B738W
6
nose-in
B738W
7
nose-in
B738W
8
nose-in
B738W
9
nose-in
B738W
10
nose-in
B738W
11
nose-in
B738W
12
nose-in
B738W
13
nose-in
B752
13A
nose-in
A306
14
prejazdné
self-manouvering
T154
15
prejazdné
self-manouvering
AT42
16
prejazdné
self-manouvering
AT42
17
prejazdné
self-manouvering
L410
18
prejazdné
self-manouvering
AT42
19
prejazdné
self-manouvering
L410
20
prejazdné
self-manouvering
IL76
5X
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 129
AD 2-LZIB-1-22
30 MAY 13
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Označenie
Typ stojiska
Kritický typ ACFT
Designation
Type of stand
Critical type of ACFT
21
prejazdné
self-manouvering
A306
31
prejazdné
self-manouvering
B737
32
prejazdné
self-manouvering
AT72
33
prejazdné
self-manouvering
AT72
34
prejazdné
self-manouvering
AT72
35
prejazdné
self-manouvering
AT72
41
prejazdné
self-manouvering
E135
42
prejazdné
self-manouvering
E135
43
prejazdné
self-manouvering
E135
44
prejazdné
self-manouvering
E135
45
prejazdné
self-manouvering
E135
46
prejazdné
self-manouvering
E135
47
prejazdné
self-manouvering
E135
48
prejazdné
self-manouvering
E135
2.20.1.1
Pri obsadení stojísk 1, 2, 3, 4 nie je možné využiť
stojiská 1A, 1B, 3A, 3B, 4A, 4X a 5X.
2.20.1.1
In case stands 1, 2, 3, 4 are occupied it is not possible
to use stands 1A, 1B, 3A, 3B, 4A, 4X and 5X.
2.20.1.2
13A.
Pri obsadení stojiska 13 nie je možné využiť stojisko
2.20.1.2
stand 13A.
2.20.1.3
stojisko 1.
Pri obsadení stojísk 1A a 1B nie je možné využiť
2.20.1.3
In case stands 1A and 1B are occupied it is not
possible to use stand 1.
2.20.1.4
Pri obsadení stojísk 3A, 3B, 4A nie je možné využiť
stojiská 2, 3, 4, 4X.
2.20.1.4
In case stands 3A, 3B, 4A are occupied it is not
possible to use stands 2, 3, 4, 4X.
2.20.1.5
Pri obsadení stojiska 4X nie je možné využiť stojiská
5, 4, 4A, 3B, 3.
2.20.1.5
In case stand 4X is occupied it is not possible to use
stands 5, 4, 4A, 3B, 3.
2.20.1.6
6, 5, 4A, 4.
Pri obsadení stojiska 5X nie je možné využiť stojiská
2.20.1.6
In case stand 5X is occupied it is not possible to use
stands 6, 5, 4A, 4.
2.20.1.7
Stojisko 5X je s voľným výjazdom len pre ACFT typu
CRJ7. Pre ACFT väčšej kategórie, maximálne však B738W, je nutné
použiť vytláčanie lietadiel pred štartom.
2.20.1.7
Stand 5X is self-manouvering only for ACFT up to
MAX category of CRJ7. For ACFT of bigger categories, but
maximum B738W, a push-back must be used before start-up.
2.20.1.8
Pri obsadení stojísk 1A, 1B, 2, 3A, 4A nie je možné
využiť stojiská 1, 3 a 4, stojisko 2 je možné využiť pre kritický typ
ACFT B738W.
2.20.1.8
In case stands 1A, 1B, 2, 3A, 4A are occupied it is not
possible to use stands 1, 3 and 4, stand 2 can be used by ACFT up
to B738W.
2.20.1.9
Pri obsadení stojiska 18 kritickým typom ACFT AT42,
nie je možné využiť stojisko 19.
2.20.1.9
In case stand 18 is occupied with MAX ACFT AT42 it
is not possible to use stand 19.
AIRAC AIP AMDT 150
In case stand 13 is occupied it is not possible to use
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-23
30 MAY 13
2.20.1.10
stojisko 4X.
Ak je stojisko 5 obsadené, nie je možné narolovať na
2.20.1.10
stand 4X.
In case stand 5 is occupied it is not possible to taxi into
2.20.1.11
stojisko 5X.
Ak je stojisko 6 obsadené, nie je možné narolovať na
2.20.1.11
stand 5X.
In case stand 6 is occupied it is not possible to taxi into
2.20.1.12
TWY B môže byť použitá na státie ACFT.
2.20.1.12
TWY B can be used for ACFT parking.
2.20.1.13
Pri obsadení stojiska 20 rolovanie cez TWY B z/na
odbavovaciu plochu je obmedzené nasledovne:
2.20.1.13
In case stand 20 is occupied taxiing through TWY B
to/from APN is restricted as follows:
Kritický typ ACFT na
stojisku 20
TWY B použiteľná ako rolovacia dráha
pre ACFT s max. rozpätím
Critical ACFT type on
stand 20
TWY B usable as TAXIWAY for ACFT
with maximum wingspan
LJ60
36 m
E135
24 m
B738W
Nepoužiteľná na rolovanie
Not usable as TAXIWAY
IL76
Nepoužiteľná na rolovanie
Not usable as TAXIWAY
2.20.1.14
Odbavovacia plocha C je umiestnená juhozápadne od
hlavnej odbavovacej plochy. Je určená pre lietadlá všeobecného
letectva.
2.20.1.14
Apron C is located to the southwest of the main apron
and is used for General Aviation.
2.20.1.14.1 Pozostáva z prejazdných stojísk 41 až 48 a z plochy
voľného státia umiestnenej za stojiskom 48.
2.20.1.14.1 It consists of self-manouvering stands 41 to 48 and a
non-marked apron area behind stand 48.
2.20.1.14.2 Stojiská 41 až 48 sa obsadzujú v opačnom poradí, t. j.
stojisko 48 ako prvé a stojisko 41 ako posledné.
2.20.1.14.2 Stands 41 to 48 are to be assigned in reverse order,
starting with stand 48 and finishing with stand 41.
2.20.1.14.3 Rolovanie z/na odbavovaciu plochu C za LVP CAT
IIIA nie je možné.
2.20.1.14.3 Taxiing to/from apron C is not allowed when CAT IIIA
LVP procedures are in progress.
2.20.1.14.4 Stojisko 41 a severozápadný okraj odbavovacej
plochy C sú použiteľné len na dennú prevádzku.
2.20.1.14.4 Stand 41 and the northwestern edge area of apron C
can be used only for daytime operations.
2.20.1.14.5 Pri obsadení stojiska 21 nie je možné využiť stojiská 1
alebo 1A a 1B.
2.20.1.14.5 In case stand 21 is occupied it is not possible to use
stands 1 or 1A and 1B.
2.20.1.14.6 Pri obsadení stojísk 1A, 1B alebo 1 nie je možné
využiť stojisko 21.
2.20.1.14.6 In case stands 1A, 1B or 1 are occupied it is not
possible to use stand 21.
2.20.2
Rolovanie na a zo stojísk
2.20.2
Taxiing to and from stands
2.20.2.1
Rolovanie na stojiská
2.20.2.1
Taxiing to stands
2.20.2.1.1
Len za asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho
odbavovcej plochy.
2.20.2.1.1
marshaller.
Only with the assistance of "FOLLOW ME" or
2.20.2.2
Rolovanie zo stojísk
2.20.2.2
Taxiing from stands
2.20.2.2.1
vytláčané.
Zo stojísk typu nose-in sú lietadlá pred odletom
2.20.2.2.1
departure.
From nose-in stands aircraft are pushed back before
2.20.2.2.2
Prejazdné stojiská opúšťajú lietadlá na vlastný pohon
za asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho odbavovacej plochy.
2.20.2.2.2
Self-manouvering stands are vacated by own power
with the assistance of "FOLLOW ME" or marshaller.
2.20.2.2.3
Ak si je pilot istý, že pri opúšťaní prejazdného stojiska
dodrží bezpečné vzdialenosti od prekážok, môže takéto stojisko
opustiť bez asistencie "FOLLOW ME" alebo riadiaceho odbavovacej
plochy pri dodržaní podmienok uvedených v odseku ENR 1.3.5.3.
2.20.2.2.3
If the pilot is confident to vacate a self-manouvering
stand within safe distance from obstacles, it is allowed to vacate
such stand without the assistance of "FOLLOW ME" or marshaller,
provided rules published in para ENR 1.3.5.3 are followed.
2.20.2.3
ACFT s prúdovými pohonnými jednotkami môžu zo
stojísk vyrolovávať len na znížený výkon motorov.
2.20.2.3
ACFT with jet engines shall taxi from stands only on
reduced engine thrust.
2.20.3
2.20.3
Parkovacia plocha pre malé lietadlá (Všeobecné
letectvo)
Trávnatá plocha medzi TWY A a TWY B.
Parking area for small aircraft (General aviation)
Grass area between TWY A and TWY B.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 150
AD 2-LZIB-1-24
19 SEP 13
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Parkovacia plocha je umiestnená v západnej časti letiska, medzi
hangármi A a B, B a C a pred hangárom C.
Parking area is located on the west part of AD between the hangars
A and B, B and C and in front of the hangar C.
2.20.4
2.20.4
Odbavovacia plocha - rolovanie v zimných
podmienkach
Apron - taxiing during winter conditions
Bez zvláštnych pravidiel.
No special procedures.
2.20.5
2.20.5
Rolovanie - obmedzenia
NIL.
2.20.6
Taxiing - limitations
NIL.
Výcvikové, tréningové, technické testovacie lety
alebo iné činnosti na letiskovom okruhu
2.20.6
Drill, training, technical test flights or any other
activities in aerodrome traffic circuit
2.20.6.1
Série letov na letiskovom okruhu sú povolené iba
v časoch nasledovne:
2.20.6.1
Series of flights in aerodrome traffic circuit are allowed
only during following periods:
MON-FRI: 0500-1800 (0400-1700)
MON-FRI: 0500-1800 (0400-1700)
SAT, SUN, HOL: 0700-1800 (0600-1700)
SAT, SUN, HOL: 0700-1800 (0600-1700)
2.20.6.2
Výcvikové, tréningové, technické testovacie lety alebo
iné činnosti na letiskovom okruhu musia byť oznámené letisku
Bratislava/M. R. Štefánik do 2100 (2000) predchádzajúceho dňa na
jednom z týchto kontaktov:
2.20.6.2
Drill, training, technical test flights or any other
activities in aerodrome traffic circuit shall be reported to the
Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome till 2100 (2000) of the previous
day on one of these contacts:
TEL:
FAX:
SITA:
e-mail:
TEL:
FAX:
SITA:
e-mail:
2.20.6.3
–
–
–
–
02/33 03 33 54
02/43 42 15 73
BTSKX7X
[email protected]
V oznámení budú uvedené nasledujúce údaje:
+421/2/33 03 33 54
+421/2/43 42 15 73
BTSKX7X
[email protected]
2.20.6.3
The announcement shall contain the following
information:
špecifikácia prevádzkovateľa pre účtovanie,
značka štátnej príslušnosti alebo spoločná značka a registrová
značka lietadla, typ lietadla, MTOM,
predpokladaná činnosť,
začatie a predpokladané ukončenie činnosti.
–
–
–
–
aircraft operator specification for billing,
aircraft nationality or common and registration mark, aircraft
type, MTOM,
planned activity,
beginning and expected end of activity.
2.20.6.4
Prevádzkovateľ letiska je oprávnený obmedziť
vykonávanie týchto letov počas čistenia pohybových plôch
v zimnom období.
2.20.6.4
The aerodrome operator is authorized to regulate the
execution of these flights due to clearance operations of the
movement area in winter period.
2.20.7
2.20.7
Prevádzka vrtuľníkov - obmedzenia
NIL.
2.20.8
Helicopter traffic - limitation
NIL.
Odstránenie pohybu neschopných lietadiel z RWY
alebo TWY
2.20.8
Removal of disabled aircraft from RWY or TWY
Za odstránenie pohybu neschopného ACFT z RWY alebo TWY je
zodpovedný vlastník/prevádzkovateľ ACFT. V prípade, že vlastník/
prevádzkovateľ ACFT neodstráni ACFT bez zbytočných odkladov,
AD OPR zaistí odstránenie ACFT na náklady vlastníka/
prevádzkovateľa ACFT a bez zodpovednosti za prípadné ďalšie
škody spôsobené na ACFT.
The responsibility for removal of the disabled ACFT from the RWY
or TWY bears the ACFT owner/operator. In the case the ACFT
owner/operator does not remove ACFT immediately (in the shortest
possible period of time), AD OPR will arrange all the action on the
ACFT owner/operator costs, without any responsibility for other
casual damages caused on the ACFT.
2.20.9
2.20.9
Pohyb po odbavovacej ploche a rolovacích
pásoch
Po odbavovacej ploche a k nej priľahlých rolovacích pásoch je
umožnený pohyb poučených zamestnancov záchrannej a hasičskej
služby (ZHS), plnenia leteckých pohonných hmôt (LPH), letiskovej
ochrany (LO) a meteorologickej služby (SHMÚ) i s vozidlami bez
povolenia TWR.
AIP AMDT 138
Movement on APN and taxiing strips
Movement of instructed staff of rescue and fire fighting services, fuel
services, airport security and MET service, also by vehicles, is
allowed on the APN and adjacent taxiing strips without TWR
authorization.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.20.10
Miestne obmedzenia prevádzky
AD 2-LZIB-1-25
19 SEP 13
2.20.10
Local traffic limitations
Spúšťanie motorov za iným účelom ako vykonanie letu len so
súhlasom Letiskového dispečingu (OPC BTS), FREQ 131,850 MHz,
pozri AD 2.4 Handlingové služby a zariadenia. Pohyb a parkovanie
lietadiel na parkovacej ploche len na vlastnú zodpovednosť. Lietadlá
prilietavajúce z krajín mimo Schengenského priestoru musia byť po
pristátí odbavené na stojisku, až následne môžu pokračovať na
parkovaciu plochu. Lietadlá prilietavajúce z krajín Schengenského
priestoru môžu rolovať priamo na parkovaciu plochu iba so
súhlasom Letiskového dispečingu (OPC BTS), FREQ 131,850 MHz
a ich posádky i cestujúci musia prejsť odbavením cez Terminál
všeobecného letectva. Rolovanie lietadiel na odlet priamo
z parkovacej plochy je možné len pre lety do krajín Schengenského
priestoru, pričom posádka a cestujúci musia prejsť odbavením cez
Terminál všeobecného letectva. Lietadlá odlietavajúce do krajín
mimo Schengenského priestoru musia z parkovacej plochy
prerolovať na stojisko odbavovacej plochy a podrobiť sa pasovému
a colnému odbaveniu.
Any engine start-up for other purposes than performing of the flight
must be approved by the Operation Control Department (OPC BTS),
FREQ 131,850 MHz, see AD 2.4 Handling services and facilities.
Movement and parking of aircraft within the parking area solely on
aircraft operator’s responsibility. Aircraft arriving from non-Schengen
countries are obliged to taxi to an official aircraft stand for the
handling procedure, before continuing to the parking area. Aircraft
arriving from Schengen area are obliged to request an approval from
Operation Control Department (OPC BTS), FREQ 131,850 MHz, to
taxi directly to parking area; crew and passengers must pass
through General Aviation Terminal. Taxiing for departure directly
from the parking area is permitted only for flights within the
Schengen area; crew and passengers must pass through General
Aviation Terminal. Aircraft departing outside the Schengen area
must taxi from the parking area to stand on the apron first to pass
through the passport and customs control.
2.20.11
2.20.11
Špecifické plnenie palivom lietadiel L 410
Specific refuelling of ACFT L 410
Horné plnenie lietadiel L 410 sa vykonáva len v súčinnosti
s obsluhujúcim personálom prevádzkovateľa lietadla s vylúčením
pohybu pracovníkov plnenia na krídle lietadla.
Over wing refuelling of ACFT L 410 only in cooperation with service
personnel of the aircraft’s operator without refuelling personnel
entering the wing surface area.
2.20.12
2.20.12
Použitie Power-back
Power-back usage
Postupy pre opustenie stojísk systémom Power-back nie je možné
použiť.
The Power-back procedures for leaving the stands can not be
applied.
2.20.13
2.20.13
De/Anti-icing
De/Anti-icing
2.20.13.1
Na letisku Bratislava/M. R. Štefánik sa vykonáva De/
Anti-icing lietadiel buď na De/Anti-icing stojisku alebo v určených
prípadoch priamo na stojisku, na ktorom lietadlo parkuje.
2.20.13.1
De/Anti-icing of ACFT at Bratislava/M. R. Štefánik
aerodrome is provided either on the De/Anti-icing stand or in defined
cases directly on the parking stand.
2.20.13.2
2.20.13.2
Druhy De/Anti-icingu
De/Anti-icing categories
2.20.13.2.1 Štandardný De/Anti-icing je ošetrenie aspoň jednej z
nasledujúcich častí lietadla:
2.20.13.2.1 Standard De/Anti-icing means treatment of at least
one of the following ACFT parts:
–
–
–
–
–
–
–
–
vrchné časti krídel,
vrchná časť trupu,
zvislé chvostové plochy,
vodorovné chvostové plochy;
wing upper surfaces,
fuselage upper surface,
vertical stabilizer,
horizontal stabilizer;
pričom maximálna výška ošetrovaných plôch nepresiahne 12 m.
Realizuje sa za účelom vykonania letu.
while none of the surfaces is higher than 12 metres. It is provided for
the purpose of conducting of flight.
2.20.13.2.2 Neštandardný De/Anti-icing je ošetrenie aspoň jednej
z nasledujúcich častí lietadla:
2.20.13.2.2 Non-standard De/Anti-icing means treatment of at
least one of the following ACFT parts:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
spodné časti krídel,
spodná časť trupu,
podvozok lietadla,
lopatky motora alebo vrtule,
De/Anti-icing vo výške vyššej ako 12 m.
wing lower surfaces,
fuselage lower surface,
ACFT undercarriage,
engine blades or propellers,
any De/Anti-icing at heights above 12 metres.
Neštandardný De/Anti-icing sa vykonáva výhradne s vypnutými
motormi lietadla.
Non-standard De/Anti-icing is provided with engines turned-off only.
2.20.13.3
2.20.13.3
Miesto vykonávania De/Anti-icing
Place for De/Anti-icing
2.20.13.3.1 De/Anti-icing lietadiel s prúdovými motormi
a vrtuľových lietadiel s prevádzkyschopnou vrtuľovou brzdou, okrem
lietadiel všeobecného letectva a výnimiek uvedených v interných
predpisoch prevádzkovateľa letiska, musí byť vykonávaný na De/
Anti-icing stojisku.
2.20.13.3.1 De/Anti-icing of ACFT with jet engines and propellerdriven ACFT with servicable propeller-brake, except of General
Aviation ACFT and exceptions defined by the internal
documentation of the airport operator, must be provided on the De/
Anti-icing stand.
2.20.13.3.2 De/Anti-icing stojisko je situované na severovýchodnom konci APN a vyznačené denným značením ako stojisko
č. 21.
2.20.13.3.2 De/Anti-icing stand is situated at the north-eastern
end of APN and marked by day-use markings as stand number 21.
2.20.13.3.3 Kritickým typom lietadla pre De/Anti-icing na De/Antiicing stojisku je A306.
2.20.13.3.3 Critical type of ACFT for De/Anti-icing on the De/Antiicing stand is A306.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 138
AD 2-LZIB-1-26
29 MAY 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.20.13.3.4 De/Anti-icing
lietadiel
všeobecného
letectva,
vrtuľových lietadiel bez prevádzkyschopnej vrtuľovej brzdy a De/
Anti-icing v prípadoch opísaných výnimkami prevádzkovateľa
letiska, sa vykonáva na stojisku, na ktorom sa lietadlo nachádza.
2.20.13.3.4 De/Anti-icing of General Aviation ACFT, of propellerdriven ACFT without servicable propeller-brake and De/Anti-icing in
exceptional cases defined by the internal documentation of the
airport operator, is provided directly on the parking stand.
2.20.13.4
2.20.13.4
Odovzdanie požiadavky na De/Anti-icing
De/Anti-icing request delivery
2.20.13.4.1 Požiadavka na De/Anti-icing musí obsahovať číslo
letu alebo poznávaciu značku lietadla, typ lietadla, stojisko, na
ktorom sa lietadlo nachádza, a druh De/Anti-icingu (štandardný
alebo neštandardný).
2.20.13.4.1 Request for De/Anti-icing must contain FLT number or
REG mark, type of ACFT, ACFT stand on which the ACFT is parked
and the category of requested De/Anti-icing (standard or nonstandard).
2.20.13.4.2 Požiadavka na De/Anti-icing za účelom vykonania
letu musí byť doručená na Letiskový dispečing najneskôr 15 minút
pred predpokladaným časom začatia rolovania.
2.20.13.4.2 Request for De/Anti-icing for the purpose of
conducting of flight must be delivered to the Operations Control
Department at least 15 minutes before the estimated off-block time.
2.20.13.4.3 Požiadavka na De/Anti-icing lietadla za iným účelom
než vykonanie letu musí byť doručená na Letiskový dispečing
najneskôr 30 minút pred požadovaným časom vykonania De/Antiicing.
2.20.13.4.3 Request for De/Anti-icing for purposes other than
conducting of flight must be delivered to the Operations Control
Department at least 30 minutes before the requested De/Anti-icing
time.
2.20.13.4.4 Neskôr doručená požiadavka na De/Anti-icing bude
zaradená ako posledná za všetky ostatné požiadavky a bude
vykonaná čo najskôr podľa kapacitných možností poskytovateľa De/
Anti-icingu.
2.20.13.4.4 Late delivered De/Anti-icing request is put at the last
order behind all other requests and De/Anti-icing will be provided as
soon as the capacity of the De/Anti-icing provider allows.
2.20.13.4.5 Presné inštrukcie na vykonanie De/Anti-icingu
odovzdá kapitán lietadla zaškolenému zamestnancovi poskytovateľa De/Anti-icingu písomnou formou, vyplnením "De/Anti-icing
Request". Iná forma odovzdávania inštrukcií na De/Anti-icing je
neprípustná.
2.20.13.4.5 Precise instructions for De/Anti-icing must be handed
by the FLT captain to the trained employee of the De/Anti-icing
provider only in the written form, by filling the "De/Anti-icing
Request". Other forms of instructions handover are not permitted.
2.20.13.4.6 V prípade očakávaného zdržania poskytnutia De/Antiicingu Letiskový dispečing oznámi prevádzkovateľovi lietadla dôvod
zdržania a očakávaný čas poskytnutia služby.
2.20.13.4.6 In case of expected delay in De/Anti-icing Operations
Control Department informs the ACFT operator about the reason of
delay and the expected delay time.
2.20.13.5
2.20.13.5
Určovanie poradia De/Anti-icingu
Definition of De/Anti-icing sequence
2.20.13.5.1 Vykonávanie De/Anti-icingu na De/Anti-icing stojisku
má prednosť pred všetkými ostatnými prípadmi De/Anti-icing.
2.20.13.5.1 De/Anti-icing on the De/Anti-icing stand has always
priority over all other De/Anti-icing procedures.
2.20.13.5.2 Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového
spojenia so ŠTEFÁNIK DELIVERY, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK
VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) musia piloti ohlásiť úmysel
vykonať De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku.
2.20.13.5.2 On first establishment of two-way radio contact with
ŠTEFÁNIK DELIVERY, outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER
(see para. LZIB AD 2.18) pilots shall report intention to go through
De/Anti-icing procedure on De/Anti-icing stand.
2.20.13.5.3
TWR.
2.20.13.5.3 Taxi sequence
determined by TWR.
O poradí rolovania na De/Anti-icing stojisko rozhoduje
to
the
De/Anti-icing
stand
is
2.20.13.5.4 Rolovanie lietadiel na De/Anti-icing stojisko sa
vykonáva výhradne za asistencie "Follow me".
2.20.13.5.4 Taxi to the De/Anti-icing stand is always guided by the
"Follow me" car.
2.20.13.5.5 O poradí poskytnutia De/Anti-icingu mimo De/Antiicing stojiska rozhoduje Letiskový dispečing na základe požiadavky
na De/Anti-icing zo strany prevádzkovateľa, pričom uplatňuje
pravidlá stanovené internými postupmi prevádzkovateľa letiska.
2.20.13.5.5 The particular order of De/Anti-icing on the parking
stand is determined by the Operation Control Department based on
requests for De/Anti-icing from ACFT operators. Rules for this are
based on internal documents of the airport operator.
2.20.13.5.6 De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku sa vykonáva so
spustenými motormi (resp. jedným motorom). V prípadoch
stanovených internými postupmi prevádzkovateľa letiska môže byť
De/Anti-icing na De/Anti-icing stojisku vykonaný s vypnutými
motormi a/alebo lietadlo môže byť na De/Anti-icing stojisko
pritiahnuté.
2.20.13.5.6 De/Anti-icing on the De/Anti-icing stand is provided
with engine(-s) running. In cases defined by the internal documents
of the airport operator ACFT De/Anti-icing on the De/Anti-icing stand
may be provided with engines turned-off and/or ACFT may be towed
to the De/Anti-icing stand.
AIP AMDT 144
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-27
29 MAY 14
LZIB AD 2.21 POSTUPY NA ZMENŠENIE HLUKU
LZIB AD 2.21 NOISE ABATEMENT PROCEDURES
Časť I
Postupy na zníženie hlukovej záťaže od letúnov
Part I
Noise abatement procedures for aeroplanes
2.21.1
Všeobecné ustanovenia
2.21.1
General provisions
2.21.1.1
Vzlety a pristátia letúnov, ktoré nie sú certifikované
podľa ICAO Annex 16, Volume I nie sú povolené.
2.21.1.1
Take-offs and landings of aeroplanes not certified
according to ICAO Annex 16, Volume I, are not permitted.
2.21.1.2
Vzlety a pristátia letúnov certifikovaných podľa ICAO
Annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 nie sú povolené.
2.21.1.2
Take-offs and landings of aeroplanes according to
ICAO Annex 16, Volume I, Part II, Chapter 2 are not permitted.
2.21.1.3
V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady
2006/93/ES z 12. decembra 2006, článok 3, odsek 4, písmeno a) a
b) môžu členské štáty v individuálnych prípadoch povoliť dočasné
použitie letísk nachádzajúcich sa na ich území pre letúny, ktoré
nemôžu byť prevádzkované na základe odsekov LZIB AD 2.21.1.1
a 2.21.1.2.
2.21.1.3
In accordance with the Directive 2006/93/EC of the
European parliament and of the Council, article 3 para. 4 letter a)
and b) in the individual cases Member States may permit the
temporary use of airports situated in their territory by aeroplanes that
cannot be operated in accordance with para. LZIB AD 2.21.1.1 and
2.21.1.2.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej
republiky môže udeliť výnimku v nasledujúcich prípadoch:
Ministry of Transport, Construction and Regional Development of
the Slovak Republic may grant exemption in the following cases:
a) letúny, ktorých činnosti sú takej výnimočnej povahy, že by bolo
nevhodné odoprieť im dočasnú výnimku,
b) letúny vykonávajúce neziskové lety na účely úprav, opráv a
údržby.
a) aeroplanes which operations are of such an exceptional nature
that it would be unreasonable to withhold a temporary
exemption,
b) aeroplanes on non-revenue flights for the purposes of
alternations, repair or maintenance.
2.21.2
Preferencie dráhového systému
2.21.2
Runway system preferences
2.21.2.1
04.
Pre vzlety sa prednostne používajú RWY 13 a RWY
2.21.2.1
offs.
RWY 13 and RWY 04 are preferably used for take-
2.21.2.2
31.
Pre pristátia sa prednostne používajú RWY 22 a RWY
2.21.2.2
landings.
RWY 22 and RWY 31 are preferably used for
2.21.2.3
Prednostne sa používajú nasledujúce konfigurácie:
2.21.2.3
Following configurations are preferably used:
–
–
RWY 22 pre pristátia a RWY 13 pre vzlety, alebo
RWY 31 pre pristátia a RWY 04 pre vzlety.
–
–
RWY 22 for landings and RWY 13 for take-offs, or
RWY 31 for landings and RWY 04 for take-offs.
2.21.2.4
Používanie preferovaných vzletových a pristávacích
dráh nie je záväzné pre prípady uvedené v odseku LZIB AD
2.21.5.6.
2.21.2.4
Using noise preferential runways is not obligatory for
the cases listed in para. LZIB AD 2.21.5.6.
2.21.3
2.21.3
Prílety
Arriving flights
2.21.3.1
Pilot, ktorý vykonáva priblíženie za viditeľnosti zeme,
musí zvoliť dráhu letu tak, aby sa v maximálnej možnej miere vyhol
letu nad obývanými oblasťami v blízkosti letiska (pozri AD 2-LZIB8-1 Vizuálna približovacia mapa - ICAO). Gradient klesania na
úseku konečného priblíženia pri priblížení za viditeľnosti zeme
nesmie byť menší ako 3° (5,2 %).
2.21.3.1
Pilot, who performs visual approach is obliged to
choose flight pattern, which enable to avoid the flight above the
residential area near the airport (see AD 2-LZIB-8-1 Visual Approach
Chart - ICAO). Descent gradient on final approach segment during
visual approach shall not be less than 3° (5,2 %).
2.21.3.2
Gradient klesania na úseku konečného priblíženia pri
prístrojovom priblížení nesmie byť menší ako stanovený gradient
v príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov - ICAO.
2.21.3.2
Descent gradient on final approach segment during
instrument approach shall not be less than gradient specified in the
appropriate Instrument Approach Chart - ICAO.
2.21.3.3
Prevádzka s kontinuálnym klesaním (CDO)
2.21.3.3
Continuous Descent Operations (CDO)
2.21.3.3.1
Všeobecný postup
2.21.3.3.1
General procedure
Piloti prúdových a turbovrtuľových letúnov sú žiadaní, aby vykonali
CDO naplánovaním si klesania pri prílete a priblížení tak, aby
udržiavali čo najvyššiu možnú hladinu a vykonali priblíženie na
nízkom výkone motorov a v konfigurácii s nízkym odporom pre
optimálny letový profil CDO s minimálnym nastavením klapiek
vzhľadom k požadovanej rýchlosti a bez predčasného vysunutia
pristávacieho podvozku kedykoľvek je to možné, za predpokladu, že
je to v súlade s požiadavkami ATC a bezpečnou prevádzkou letúna
letieť stabilizované priblíženie.
Pilots of jet and turboprop aeroplanes are requested to perform CDO
by planning their arrival and approach descent so as to maintain as
high level as possible and adopt a low-engine power and low-drag
configuration approach techniques for flying an optimum CDO flight
profile with minimum flap setting for requested speed and avoiding
early landing gear extension whenever practicable, provided that
this is consistent with ATC requirements and safe operation of the
aeroplane to fly stabilized approach.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 144
AD 2-LZIB-1-28
29 MAY 14
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
V prípade vedenia ATC poskytne pilotom odhadovanú dĺžku letu
k prahu RWY ("TRACK-MILES"), aby si piloti mohli zariadiť klesanie
tak, ako považujú za najvhodnejšie pre dosiahnutie CDO bez
použitia vyššieho výkonu alebo odporu, než je nevyhnutné. Cieľom
bude dosiahnutie zostupovej dráhy v príslušnej hladine pre aktuálnu
vzdialenosť k prahu RWY s čo najkratším vodorovným letom. Piloti,
ktorí vyžadujú dlhšiu vzdialenosť by mali ihneď informovať ATC, ak
je takáto požiadavka zrejmá.
When under vectoring ATC will provide the pilots with an estimate of
the flight distance to the RWY threshold - distance-to-go information
("TRACK-MILES"), to allow pilots to manage descent with a rate
they judge best suited to achieve CDO without using more power or
drag than necessary. The objective will be to join the glide path at
the appropriate level for the actual distance to the RWY threshold
with a minimum of level flight segments. Pilots who require additional
track mileage should inform ATC as soon as the requirement is
apparent.
Na dosiahnutie takejto techniky lietania by piloti, okrem iného, mali
postupovať podľa stanovených rýchlostných obmedzení pre prílety
(pozri odsek ENR 1.5.2.2). Ak tak prevádzková situácia vyžaduje,
ATC môže požadovať dodatočnú úpravu rýchlosti a nariadiť
klesanie alebo poskytnúť vedenie, ktoré nie je v súlade s postupmi
CDO.
To facilitate this fly technique pilots should, besides other, follow the
specified speed restrictions for arriving flights (see para. ENR
1.5.2.2). When traffic situation requires, ATC may impose additional
speed control and give descent clearance or provide vectors which
do not comply with CDO procedures.
2.21.3.3.2
2.21.3.3.2
–
–
–
–
–
Frazeológia
"OČAKÁVAJTE
KLESANIE
PODĽA
VLASTNÉHO
UVÁŽENIA"
"OČAKÁVAJTE KONTINUÁLNE KLESANIE"
"KLESAJTE PODĽA VLASTNÉHO UVÁŽENIA"
"AŽ BUDETE PRIPRAVENÝ KLESAJTE"
"OČAKÁVAJTE ... TRACK-MILES"
Phraseology
–
"EXPECT DESCENT AT OWN DISCRETION"
–
–
–
–
"EXPECT CONTINUOUS DESCENT"
"DESCEND AT OWN DISCRETION"
"WHEN READY DESCEND"
"EXPECT … TRACK-MILES"
2.21.4
Odlety
2.21.4
Departing flights
2.21.4.1
Odporúča sa vykonávať vzlet z rolovania.
2.21.4.1
It is recommended to perform rolling take-off.
2.21.4.2
Po vzlete by mal byť dodržaný maximálny gradient
stúpania pri zachovaní letovej bezpečnosti.
2.21.4.2
After take-off maximum climb gradient should be
maintained with respect to flight safety.
2.21.4.3
2.21.4.3
Recommended
procedures:
2.21.5
Odporúčané odletové postupy na zníženie hluku:
departure
noise
1. od vzletu do 2 000 ft AMSL
– vzletový výkon
– rýchlosť V2 + 10 až 20 kt (alebo podľa
obmedzenia pri uhle klopenia)
– príslušné nastavenie klapiek
1. from take-off up to 2 000 ft AMSL
– take-off thrust
– speed V2 + 10 to 20 kt (or as limited by body
angle)
– appropriate flap setting
2. od 2 000 ft do 3 500 ft AMSL
– výkon pre stúpanie
– rýchlosť V2 + 10 až 20 kt
– zachovať predošlé nastavenie klapiek
2. from 2 000 ft to 3 500 ft AMSL
– climb thrust
– speed V2 + 10 to 20 kt
– maintain previous flap setting
3. nad 3 500 ft AMSL
– zasunúť klapky podľa plánu
– traťová konfigurácia pre stúpanie
3. over 3 500 ft AMSL
– retract flaps on schedule
– en-route climb configuration
4. nad 3 500 ft AMSL do FL 100
– MAX IAS 250 kt alebo podľa požiadaviek ATC
4. from 3 500 ft AMSL to FL 100
– MAX IAS 250 kt or as requested by ATC
Obmedzenia
2.21.5
abatement
Restrictions
2.21.5.1
Použitie pomocnej spúšťacej jednotky (APU)
maximálne 30 minút po príchode na stojisko a 30 minút pred
spustením motorov. Prevádzkovateľ letiska je oprávnený v prípade
nedodržania
časového
limitu
uplatniť
sankcie
voči
prevádzkovateľovi lietadla.
2.21.5.1
Auxiliary Power Unit (APU) operation is limited to 30
minutes after arrival at the stand and 30 minutes before start up. The
airport operator is entitled to apply penalties against the aircraft
operator in case of non-compliance to the time limit.
2.21.5.2
Výcvikové, tréningové, technické testovacie lety alebo
iné činnosti na letiskovom okruhu sú povolené v časoch uvedených
v odseku LZIB AD 2.20.6.1.
2.21.5.2
Drill, training, technical test flights or any other
activities in aerodrome traffic circuit are allowed during the periods
stated in para. LZIB AD 2.20.6.1.
2.21.5.3
Reverzný ťah motorov pri inom ako voľnobežnom
režime sa môže použiť v čase 2200-0600 (2100-0500), výnimočne,
len ak je to nevyhnutné z bezpečnostných dôvodov alebo v
prípadoch uvedených v odseku LZIB AD 2.21.5.6.
2.21.5.3
Except for safety reasons or cases stated in para.
LZIB AD 2.21.5.6, reverse thrust should be used only on idle regime
between 2200-0600 (2100-0500).
2.21.5.4
Motorové skúšky sú v čase 2200-0600 (2100-0500)
povolené len na voľnobežnom režime.
2.21.5.4
Run-up tests are allowed only on idle regime between
2200-0600 (2100-0500).
AIP AMDT 144
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-29
29 MAY 14
2.21.5.5
Okrem prípadov uvedených v odseku LZIB AD
2.21.5.6, v čase 2200-0600 (2100-0500) nie sú vzlety z RWY 31 a
RWY 22 povolené pre:
2.21.5.5
Unless otherwise stated in para. LZIB AD 2.21.5.6,
between 2200-0600 (2100-0500) take-offs from RWY 31 and RWY
22 are not allowed for:
–
–
–
–
letúny s prúdovými motormi,
letúny s vrtuľovými motormi s MTOM nad 45 ton.
aeroplanes powered by jet engines,
propeller driven aeroplanes with MTOM of more than 45 tones.
2.21.5.6
Používanie preferovaných vzletových a pristávacích
dráh a obmedzenia vyplývajúce z odsekov LZIB AD 2.21.5.3 a
2.21.5.5 nie sú záväzné pre:
2.21.5.6
Using noise preferential runways is not obligatory and
restrictions regarding para. LZIB AD 2.21.5.3 and 2.21.5.5 are not
applicable for:
–
–
–
–
pilot-in-command due to flight safety reason decision,
air traffic controller following provision 7.2.6 of Chapter 7, Doc
4444 (PANS ATM) or due to operational reason decision,
–
–
–
aeroplanes in emergency,
human life rescue flights,
search and rescue flights authorized by a competent SAR body,
–
–
flights performed for the transport of constitutional officials,
flights of the Ministry of Interior of the Slovak Republic and of the
Armed Forces of the Slovak Republic, while carrying out their
duties,
humanitarian aid flights.
–
–
–
–
–
–
veliteľa letúna, ak sa tak rozhodne z dôvodu letovej bezpečnosti,
riadiaceho letovej prevádzky postupujúceho podľa ustanovenia
7.2.6, hlavy 7, predpisu L4444 alebo ak sa tak rozhodne z
prevádzkového dôvodu,
letúny v núdzi,
lety na záchranu ľudského života,
pátracie a záchranné lety povolené kompetentným orgánom
SAR,
lety vykonávané pre prepravu ústavných činiteľov,
lety Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ozbrojených síl
Slovenskej republiky pri plnení svojich úloh,
lety humanitárnej pomoci.
–
Časť II
Postupy na zníženie hlukovej záťaže od vrtuľníkov
Part II
Noise abatement procedures for helicopters
2.21.6
Všeobecné ustanovenia
2.21.6
General provisions
2.21.6.1
NIL
2.21.6.1
NIL
2.21.7
Preferencie dráhového systému
2.21.7
Runway system preferences
2.21.7.1
Použitie dráhového systému v čase 0600-2200 (05002100) je bez obmedzenia.
2.21.7.1
Usage of RWY system between 0600-2200 (05002100) is without restriction.
2.21.7.2
Použitie dráhového systému v čase 2200-0600 (21000500) je bez obmedzenia.
2.21.7.2
Usage of RWY system between 2200-0600 (21000500) is without restriction.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP AMDT 144
AD 2-LZIB-1-30
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZIB AD 2.22 LETOVÉ POSTUPY
2.22.1
LZIB AD 2.22 FLIGHT PROCEDURES
Všeobecne
2.22.1
General
Výška základne oblačnosti sa udáva vzhľadom na nadmorskú výšku
prahu príslušnej RWY.
Cloud base height is related to the appropriate THR RWY elevation.
2.22.2
2.22.2
Dráha v používaní
Runway in use
Dráhu v používaní určuje APP Štefánik ako najvhodnejšiu na
všeobecné použitie. Ak sa dráha v používaní nejaví ako vhodná na
daný let, pilot môže obdržať povolenie od ATC použiť inú dráhu, ale
musí počítať s tým, že si tým môže zapríčiniť zdržanie.
The runway in use is selected by Štefánik APP as the best for
general purposes. If it is unsuitable for a particular operation, the
pilot can obtain permission from ATC to use another RWY, but must
accept that they may thereby incur a delay.
2.22.3
2.22.3
Postupy pre lety IFR v CTR Štefánik/TMA 1
Bratislava, TMA 2 Bratislava a TMA 4 Bratislava
Procedures for IFR flights within Štefánik CTR/
Bratislava TMA 1, Bratislava TMA 2 and Bratislava
TMA 4
Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska
Bratislava/M. R. Štefánik a blízkosti hraníc FIR BRATISLAVA sa
Warning: Due to mountainous terrain north-west of the
Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome and the viciniy of the
BRATISLAVA FIR boundary,
•
•
•
pre akúkoľvek IFR prevádzku manévrujúcu severozápadne od
predĺženej osi RWY 22 vyžaduje striktné dodržiavanie trate,
výškových a rýchlostných obmedzení publikovaných postupov,
pre
potreby
konštrukcie
náhradných
postupov
prevádzkovateľov (postupy pri výpadku motora, nevydarené
priblíženie v prípade straty schopnosti RNP APCH) odporúča
pre
RWY 31 PRAVÁ zatáčka,
RWY 22 ĽAVÁ zatáčka.
2.22.3.1
Vyčkávanie
•
it is required for all IFR traffic manoeuvring north-west from
extended centreline of RWY 22 a strict adherence to the track,
altitude and speed restrictions of the published procedures,
for the purpose of operator's contingency procedures design
(engine out procedures, missed approach procedures due to
loss of capability RNP APCH), it is recommended to use for
RWY 31 RIGHT turn,
RWY 22 LEFT turn.
2.22.3.1
Holding
Postupy pre vyčkávanie sú opísané a zobrazené na mapách
štandardných prístrojových príletov (STAR) - ICAO (strany AD 2LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3), na mapách priblíženia podľa prístrojov ICAO (strany AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2LZIB-7-11, AD 2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2LZIB-7-19, AD 2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23) a na mapách
priblíženia okruhom (strany AD 2-LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).
Holding procedures are described and shown on Standard Arrival
Charts - Instrument (STAR) - ICAO (pages AD 2-LZIB-6-1 and AD 2LZIB-6-3), on Instrument Approach Charts - ICAO (pages AD 2LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-11, AD 2LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2-LZIB-7-19, AD 2LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23) and on Circling Approach Charts
(pages AD 2-LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB7-27).
2.22.3.2
2.22.3.2
Prílety
Arriving flights
Štandardné prístrojové prílety (STAR) sú opísané v odseku LZIB AD
2.22.8 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových príletov
(STAR) - ICAO (strany AD 2-LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3).
Standard instrument arrivals (STAR) are described in para. LZIB AD
2.22.8 and shown on Standard Arrival Charts - Instrument (STAR) ICAO (pages AD 2-LZIB-6-1, AD 2-LZIB-6-3).
Postupy pre počiatočné, stredné, konečné a nevydarené priblíženia
sú opísané a zobrazené na mapách priblíženia podľa prístrojov ICAO (strany AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2LZIB-7-11, AD 2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2LZIB-7-19, AD 2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23).
Initial, intermediate, final and missed approach procedures are
described and shown on Instrument Approach Charts - ICAO (pages
AD 2-LZIB-7-1, AD 2-LZIB-7-3, AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-11, AD
2-LZIB-7-13, AD 2-LZIB-7-15, AD 2-LZIB-7-17, AD 2-LZIB-7-19, AD
2-LZIB-7-21, AD 2-LZIB-7-23).
Povolenie vykonať RNP APCH (AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-23) je
vydávané na žiadosť pilota. Ďalšie informácie ohľadom RNP APCH
sú uvedené v odseku AD 1.1.6.
Clearance to perform RNP APCH (AD 2-LZIB-7-5, AD 2-LZIB-7-23)
is issued on pilot's request. Further information regarding RNP
APCH is stated in para. AD 1.1.6.
Piloti prilietavajúcich lietadiel musia pri prvom nadviazaní
obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK RADAR:
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
RADAR pilots of arriving aircraft shall:
–
–
–
–
–
ohlásiť identifikáciu lietadla a aktuálnu a povolenú hladinu,
ohlásiť pridelený kurz alebo priamu trať v prípade letu mimo tratí
ATS,
potvrdiť informáciu ATIS a QNH.
2.22.3.3
Priblíženie okruhom
–
report aircraft identification and actual and cleared level,
report assigned heading or direct routing in case of flight outside
ATS routes,
confirm ATIS information and QNH.
2.22.3.3
Circling approach
Postup priblíženia okruhom a postup priblíženia okruhom po
predpísanej trati je možné vykonávať iba na neprístrojové RWY 04
a RWY 13, po prístrojovom priblížení pre RWY 22 alebo RWY 31.
Circling approach procedure and circling approach with prescribed
track procedure is possible to perform only for non-instrument RWY
04 and RWY 13, after instrument approach RWY 22 or RWY 31.
Pre jednotlivé kategórie lietadiel sú stanovené OCA (OCH) a minimá
dohľadnosti uvedené na mapách priblíženia okruhom (strany AD 2LZIB-7-7, AD 2-LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).
For each aircraft category OCA (OCH) and visibility minima are
stated on Circling Approach Charts (pages AD 2-LZIB-7-7, AD 2LZIB-7-9, AD 2-LZIB-7-25, AD 2-LZIB-7-27).
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-31
5 FEB 15
Velitelia lietadiel sú povinní vykonať svoj let tak, aby sa vyhli
priestoru západne od letiska medzi predĺženými osami RWY 04/22
a RWY 13/31, ktorý je na mapách priblíženia okruhom vyznačený
tmavším odtieňom s popisom: SECTOR NOT TO BE USED FOR
CIRCLING.
Pilots-in-command are obliged to perform the flight so to avoid an
area west of the airport, between the extended centrelines of RWY
04/22 and RWY 13/31, which is on the Circling Approach Charts
marked with a darker shade and specified as follows: SECTOR NOT
TO BE USED FOR CIRCLING.
2.22.3.3.1
2.22.3.3.1
Smery priblíženia okruhom
Circling approach directions
Pre RWY 04 je stanovený PRAVÝ okruh.
Pre RWY 13 je stanovený ĽAVÝ okruh.
For RWY 04 a RIGHT circling is established.
For RWY 13 a LEFT circling is established.
2.22.3.3.2
2.22.3.3.2
Možnosti priblíženia okruhom
Circling approach options
2.22.3.3.2.1 Postup priblíženia okruhom:
2.22.3.3.2.1 Circling approach procedure:
prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04
prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13
instrument approach RWY 22 → right circling RWY 04
instrument approach RWY 31 → left circling RWY 13
2.22.3.3.2.2 Postup priblíženia okruhom po predpísanej trati 1):
2.22.3.3.2.2 Circling approach with prescribed track procedure 1):
prístrojové priblíženie RWY 22 → pravý okruh RWY 04 2)
instrument approach RWY 22 → right circling RWY 04 2)
prístrojové priblíženie RWY 22 → ľavý okruh RWY 13 2)
instrument approach RWY 22 → left circling RWY 13 2)
prístrojové priblíženie RWY 31 → pravý okruh RWY 04 2)
prístrojové priblíženie RWY 31 → ľavý okruh RWY 13
instrument approach RWY 31 → right circling RWY 04 2)
instrument approach RWY 31 → left circling RWY 13
1)
1)
2)
postup nie je možné vykonávať v noci
postup nie je stanovený pre lietadlá kategórie D
2.22.3.3.3
Postup nevydareného priblíženia
2)
procedure not authorized at night
procedure not defined for aircraft category D
2.22.3.3.3
Missed approach procedure
Postupy nevydareného priblíženia pre priblíženie okruhom
a priblíženie okruhom po predpísanej trati sú uvedené na
príslušných mapách priblíženia okruhom.
Missed approach procedures for circling approach and circling
approach with prescribed track are published on appropriate Circling
Approach Charts.
Pred vybočením z trate konečného priblíženia prístrojového
priblíženia sa aplikuje postup nevydareného priblíženia uvedený na
príslušnej mape priblíženia podľa prístrojov.
Before leaving final approach track of instrument approach, missed
approach procedure published on appropriate Instrument Approach
Chart is applied.
2.22.3.4
2.22.3.4
Odlety
Departing flights
Štandardné prístrojové odlety (SID) sú opísané v odseku LZIB AD
2.22.7 a zobrazené na mapách štandardných prístrojových odletov
(SID) - ICAO (strany AD 2-LZIB-5-1, AD 2-LZIB-5-3, AD 2-LZIB-5-5,
AD 2-LZIB-5-7).
Standard instrument departures (SID) are described in para. LZIB
AD 2.22.7 and shown on Standard Departure Charts - Instrument
(SID) - ICAO (pages AD 2-LZIB-5-1, AD 2-LZIB-5-3, AD 2-LZIB-5-5,
AD 2-LZIB-5-7).
Výstraha: Kvôli hornatému terénu severozápadne od letiska
Bratislava/M. R. Štefánik je požadované, aby všetky odlety
z RWY 31 striktne dodržiavali popis trate a stanovené výškové
a rýchlostné obmedzenia (odsek LZIB AD 2.22.7).
Warning: Due to mountainous terrain north-west of the
Bratislava/M. R. Štefánik aerodrome, for all departures from
RWY 31 is required a strict adherence to track description and
defined altitude and speed restrictions (para. LZIB AD 2.22.7).
Piloti, ktorí nie sú schopní dodržať SID alebo vydané neštandardné
povolenia, musia informovať ATC pred odletom a žiadať náhradné
povolenie.
Pilots, who are unable to follow SID or issued non-standard
clearances shall inform ATC before departure and request alternate
clearance.
Piloti odlietavajúcich lietadiel musia nadviazať obojsmerné rádiové
spojenie so ŠTEFÁNIK DELIVERY, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK
VEŽA (pozri odsek LZIB AD 2.18) za účelom získať:
Pilots of departing aircraft shall establish two-way radio contact with
ŠTEFÁNIK DELIVERY, outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER
(see para. LZIB AD 2.18) for the purpose of obtaining:
–
–
letové povolenie, ktoré bude obsahovať:
–
–
–
–
–
–
letisko určenia,
SID,
kód SSR,
odletové inštrukcie podľa potreby,
CTOT, ak je let predmetom opatrení ATFM.
ATC clearance, which will consist of:
–
–
–
–
–
destination aerodrome,
SID,
SSR code,
departure instructions if needed,
CTOT, in case the flight is subject to ATFM measures.
Poznámka 1: Piloti, ktorí žiadajú len letové povolenie a na
spúšťanie motorov budú pripravení neskôr, musia na to
upozorniť stanovište ATC, s uvedením času, kedy zamýšľajú
motory spúšťať. Z prevádzkových dôvodov môže byť kód SSR
pridelený až pri povolení na spúšťanie motorov.
Note 1: Pilots, who are asking solely for ATC clearance but not
yet ready for start-up shall advise ATC unit explicitly, stating the
expecting start-up time. Due to operational reasons the SSR
code can be issued only together with start-up clearance.
Poznámka 2: Letové povolenie, pokiaľ nie je z prevádzkových
dôvodov k dispozícii, sa pilotom odovzdá najneskôr pred
vydaním povolenia na vzlet.
Note 2: If the ATC clearance is not ready due to operational
reasons, it will be passed to pilots at the latest before issuing a
take-off clearance.
povolenie na spúšťanie motorov na prejazdných stojiskách
–
start-up clearance on self-manoeuvring stands
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-32
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Poznámka 3: Piloti môžu požiadať o povolenie na spúšťanie
motorov, keď je nástup cestujúcich ukončený, všetky dvere sú
zatvorené, pozemný personál pripravený a keď sú sami
pripravení začať spúšťanie do 1 minúty.
Note 3: Pilots should ask for start-up clearance when boarding
is completed, all doors closed, ground personal ready and when
they themselves are ready for start-up within 1 minute.
Poznámka 4: Piloti na nose-in stojiskách musia žiadať povolenie
na spúšťanie motorov až súčasne s povolením na vytláčanie od
ŠTEFÁNIK VEŽA.
Note 4: Pilots on nose-in stands shall ask ŠTEFÁNIK TOWER
for start-up clearance together with pushback clearance.
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so
ŠTEFÁNIK DELIVERY musia piloti:
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
DELIVERY pilots shall:
–
ohlásiť identifikáciu lietadla, letisko určenia, označenie stojiska,
–
–
–
potvrdiť informáciu ATIS a QNH,
ohlásiť úmysel vykonať De/Anti-icing alebo iné požiadavky
v súvislosti s vykonaním odletu podľa potreby.
–
–
report aircraft identification, destination aerodrome, stand
number,
confirm ATIS information and QNH,
report intention to go through De/Anti-icing procedure or other
requirements in connection with execution of departure if
necessary.
Pilotom bude následne vydaný pokyn na zmenu FREQ
a nadviazanie obojsmerného rádiového spojenia so ŠTEFÁNIK
VEŽA za účelom získať:
Subsequently, instructions to change the FREQ will be issued to
pilots to establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK TOWER for
the purpose of obtaining:
–
–
povolenie na vytláčanie a na spúšťanie motorov na nose-in
stojiskách
Poznámka 5: Piloti môžu požiadať o povolenie na vytláčanie
a na spúšťanie motorov, keď je nástup cestujúcich ukončený,
všetky dvere sú zatvorené, pozemný personál so zariadeniami
pripravený a keď sú sami pripravení začať vytláčanie
a spúšťanie do 1 minúty.
–
povolenie na rolovanie.
pushback and start-up clearance on nose-in stands
Note 5: Pilots should ask for pushback and start-up clearance
when boarding is completed, all doors closed, ground personal
with equipment ready and when they themselves are ready for
pushback and start-up within 1 minute.
–
taxi clearance.
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so
ŠTEFÁNIK VEŽA musia piloti okrem identifikácie lietadla ohlásiť aj
označenie stojiska.
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
TOWER pilots shall report aircraft identification and stand number.
Ak od ŠTEFÁNIK VEŽA neboli vydané iné inštrukcie, musia piloti
ihneď po vzlete nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so
ŠTEFÁNIK RADAR (ŠTEFÁNIK VEŽA nebude zvlášť vydávať
pokyn na zmenu FREQ).
In case there were no other instructions issued from ŠTEFÁNIK
TOWER, pilots shall establish two-way radio contact with
ŠTEFÁNIK RADAR immediately after take-off (ŠTEFÁNIK TOWER
DOES NOT issue instructions to change the FREQ).
Pri prvom nadviazaní obojsmerného rádiového spojenia so
ŠTEFÁNIK RADAR musia piloti ohlásiť:
On first establishment of two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
RADAR pilots shall report:
–
–
–
–
–
–
identifikáciu lietadla,
aktuálnu a povolenú hladinu,
SID, alebo aktuálny kurz v prípade neštandardného povolenia.
2.22.3.5
Postupy za podmienok malej hodnoty dohľadnosti
(LVP)
aircraft identification,
actual and cleared level,
SID, or present heading in case of non-standard clearance.
2.22.3.5
Low Visibility Procedures (LVP)
2.22.3.5.1
Spoločné ustanovenia vzťahujúce sa na prevádzku
na letiskách za podmienok malej hodnoty dohľadnosti sú uvedené
v odsekoch AD 1.1.1.4 a AD 1.1.1.5.
2.22.3.5.1
Common provisions relating to Low Visibility
Procedures at aerodrome operations are listed in para. AD 1.1.1.4
and AD 1.1.1.5.
2.22.3.5.2
Na priblíženia a pristátia CAT III A je schválená RWY
31. O použiteľnosti LVP sú piloti informovaní prostredníctvom
vysielania ATIS.
2.22.3.5.2
RWY 31 is approved for CAT III A approaches and
landings. The pilots are informed by means of ATIS broadcast when
LVP are in progress.
2.22.3.5.3
Po pristátí sa RWY uvoľňuje výlučne po TWY F,
pokiaľ ATC nepovolí inak. Po opustení RWY piloti ohlásia uvoľnenie
ochranného priestoru ILS (koniec osového svetelného radu G/Y na
TWY F).
2.22.3.5.3
RWY shall be vacated via TWY F only, if not otherwise
cleared by ATC. The pilots shall report RWY vacated when out of
ILS protection zone (end of centre line lights G/Y on TWY F).
2.22.3.5.4
Na odlety pri RVR menšej ako 400 m sa použije RWY
13/31. Rolovanie na vzlet sa vykoná po segmente TWY F medzi
APN a THR 13. Pri RVR 400 m a viac je možné použiť ktorúkoľvek
RWY s príslušnými TWYs podľa prevádzkovej situácie.
2.22.3.5.4
RWY 13/31 is available for take-offs when RVR is less
than 400 m. The segment of TWY F between APN and THR 13 is to
be used for taxiing to take-off position. When RVR is 400 m and
above any RWY with appropriate TWYs can be used for take-offs
depending on traffic situation.
2.22.3.5.5
Rolovanie z/na odbavovaciu plochu C za LVP CAT
IIIA nie je možné.
2.22.3.5.5
Taxiing to/from apron C is not allowed when CAT IIIA
LVP procedures are in progress.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.4
AD 2-LZIB-1-33
5 FEB 15
Radarové postupy
2.22.4
Radar procedures
2.22.4.1
Lietadlám budú vydané pokyny sledovať štandardný
prístrojový prílet (STAR), alebo budú vedené a radené do sledu na
príslušnú trať konečného priblíženia tak, aby bol zabezpečený
plynulý tok letovej prevádzky. Kurzy a hladiny budú vydané tak, ako
je požadované na zabezpečenie rozstupov medzi lietadlami berúc
do úvahy minimálne výšky nad prekážkami a charakteristiky
lietadiel.
2.22.4.1
Normally, aircraft will be instructed to follow standard
instrument arrival (STAR), or will be vectored and sequenced to the
appropriate final approach track, so as to ensure an expeditious flow
of traffic. Vectors and levels will be issued, as required for
separating the aircraft, taking into account minimum obstacle
clearance and aircraft characteristics.
Pilot, ktorý zistí, že vidí zem predtým, než dokončil postup
priblíženia, musí aj tak vykonať úplný postup, ibaže by špecificky
požadoval a ATC mu vydá povolenie dokončiť priblíženie za
viditeľnosti zeme.
Pilot finding that he can see the ground before he has completed the
approach procedure must, nevertheless, carry out the entire
procedure, unless he specifically requests and ATC gives
permission to complete the approach visually.
2.22.5
2.22.5
Strata spojenia
Communication failure
Pozri Časť 2 - ENR, odsek ENR 1.1.11.
See Part 2 - ENR, para. ENR 1.1.11.
2.22.6
2.22.6
Postupy pre lety VFR v CTR Štefánik/TMA 1
Bratislava, TMA 2 Bratislava a TMA 4 Bratislava
Procedures for VFR flights within Štefánik CTR/
Bratislava TMA 1, Bratislava TMA 2 and Bratislava
TMA 4
Za predpokladu, že prevádzková situácia to umožňuje, letové
povolenie na let VFR bude vydané za podmienok uvedených
v nasledujúcich ustanoveniach.
Provided that traffic situation makes it possible, an ATC clearance
for VFR flight will be issued under the conditions described in the
following provisions.
2.22.6.1
2.22.6.1
Prílety a prelety
Arriving flights and overflights
Piloti lietadiel vstupujúcich do CTR Štefánik/TMA 1 Bratislava,
TMA 2 Bratislava alebo TMA 4 Bratislava musia nadviazať
obojsmerné rádiové spojenie na príslušnej FREQ TWR, alebo APP
Štefánik, podľa toho, do priestoru zodpovednosti ktorého stanovišťa
zamýšľajú vstúpiť (pozri odsek LZIB AD 2.18), najmenej 3 minúty
pred vstupom a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.8
s vyžiadaním si letového povolenia na vstup.
Pilots of aircraft entering Štefánik CTR/Bratislava TMA 1, Bratislava
TMA 2 or Bratislava TMA 4 shall establish two-way radio contact on
appropriate FREQ of TWR, or Štefánik APP according to which area
of responsibility they are expecting to enter (see para. LZIB AD
2.18), at least 3 minutes before entering and pass flight data
according to para. ENR 1.2.1.5.8 with requesting an ATC clearance
to enter.
2.22.6.2
2.22.6.2
Odlety
Departing flights
Piloti odlietavajúcich lietadiel z letiska Bratislava/M. R. Štefánik
musia nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK
DELIVERY, mimo OPR HR so ŠTEFÁNIK VEŽA (odsek LZIB AD
2.18) a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.9
s vyžiadaním si letového povolenia.
Pilots of aircraft departing from aerodrome Bratislava/M. R. Štefánik
shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK DELIVERY,
outside OPR HR with ŠTEFÁNIK TOWER (para. LZIB AD 2.18) and
pass flight data according to para. ENR 1.2.1.5.9 with requesting an
ATC clearance.
Piloti odlietavajúci z iného miesta odletu v CTR Štefánik musia
nadviazať obojsmerné rádiové spojenie so ŠTEFÁNIK VEŽA ešte
pred vzletom a odovzdať údaje o lete podľa odseku ENR 1.2.1.5.9
s vyžiadaním si letového povolenia.
Pilots of aircraft departing from other place of departure within
Štefánik CTR shall establish two-way radio contact with ŠTEFÁNIK
TOWER before take-off and pass flight data according to para. ENR
1.2.1.5.9 with requesting an ATC clearance.
2.22.6.3
2.22.6.3
Vyčkávanie
Holding
Lietadlá môžu byť žiadané vyčkávať nad určeným zemepisným
miestom.
Aircraft may be required to hold at a specific geographical location.
2.22.6.4
2.22.6.4
Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik
VFR entry and exit points to/from Štefánik CTR
Vstupné a výstupné body VFR do/z CTR Štefánik
VFR entry and exit points to/from Štefánik CTR
Devín
481027N 0165916E
Kittsee
480459N 0170404E
Modra
481955N 0171837E
Senec
481305N 0172423E
Stupava
481624N 0170151E
Zlaté Klasy
480708N 0172520E
2.22.6.5
Všetky lety VFR do/z CTR Štefánik musia byť
uskutočňované iba cez zriadené vstupné a výstupné body okrem
prípadov, ak príslušné stanovište ATS stanoví inak.
2.22.6.5
All VFR flights to/from the Štefánik CTR shall be
carried out only via established entry and exit points unless
appropriate ATS unit states otherwise.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-34
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Piloti letov VFR sa upozorňujú na požiadavku zotrvať vo VMC, po
celú dobu a musia upozorniť ATC, keby v ktoromkoľvek čase neboli
schopní dodržať vydané pokyny.
AIRAC AIP AMDT 164
Pilots of VFR flights are reminded of the requirements to remain in
VMC at all times and shall advise ATC if at any time they are unable
to comply with the instructions issued.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
2.22.7
AD 2-LZIB-1-35
5 FEB 15
Štandardné prístrojové odlety
2.22.7
Standard instrument departures
(SID) - RWY 04
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
BERVA 8Z
2
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
naletieť trať 079° (QDR 079° NDB
OKR/R-259 VOR NIT) na VOR NIT.
Climb straight ahead to NDB OKR,
intercept track 079° (QDR 079° NDB
OKR/R-259 VOR NIT) to VOR NIT.
TABIN 2Z
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
točiť doprava, naletieť R-291 VOR
JAN (trať 111°) na VOR JAN, naletieť
R-111 VOR JAN (trať 111°) na
TABIN.
TOVKA 3L
RESTRICTION:
To remain in controlled airspace
increase climb gradient to 4,5 % to 3
500 ft AMSL. If unable to comply,
inform ATC.
5 000 ft AMSL
do 15,0 NM DME
OKR, ďalšie
stúpanie podľa
pokynov APP
ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL to
15,0 NM DME
OKR, next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Climb straight ahead to NDB OKR,
turn right to intercept R-291 VOR
JAN (track 111°) to VOR JAN,
intercept R-111 VOR JAN (track
111°) to TABIN.
TOVKA 3Z
5
OBMEDZENIE:
Na zotrvanie v riadenom vzdušnom
priestore zvýšte gradient stúpania na
4,5 % do 3 500 ft AMSL. Ak nie ste
schopný, oznámte ATC.
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
traťou 040° (QDR 040° NDB OKR)
naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°)
na BERVA.
Climb straight ahead to NDB OKR,
track 040° (QDR 040° NDB OKR) to
intercept R-356 VOR JAN (track
356°) to BERVA.
NIT 7Z
NITRA 7Z
Stúpať do
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
točiť doprava na trať 267° (QDM
267° L B) na L B, naletieť trať 296°
(QDR 296° L B) na TOVKA.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Climb straight ahead to NDB OKR,
turn right to track 267° (QDM 267° L
B) to L B, intercept track 296° (QDR
296° L B) to TOVKA.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 3,7 NM DME OB), točiť
doľava do kurzu 253°, naletieť R-279
VOR JAN (trať 279°) na TOVKA.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 3,7 NM DME OB), turn
left to HDG 253° to intercept R-279
VOR JAN (track 279°) to TOVKA.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Gradient stúpania 5 % do 2 500 ft
AMSL. Do naletenia kurzu 253° MAX
IAS 205 kt a MNM uhol náklonu 20°
kvôli štruktúre vzdušného priestoru.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Climb gradient 5 % to 2 500 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt and MNM bank
angle 20° until established on HDG
253° due to airspace structure.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-36
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
2
VAMOG 2Z
Stúpať v smere vzletu na NDB OKR,
točiť doprava, naletieť R-291 VOR
JAN (trať 111°) na VOR JAN, naletieť
R-165 VOR JAN (trať 165°) na
VAMOG.
3
4
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Climb straight ahead to NDB OKR,
turn right to intercept R-291 VOR
JAN (track 111°) to VOR JAN,
intercept R-165 VOR JAN (track
165°) to VAMOG.
5
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105
a viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
ASC 4,5 % - 273 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
342
456
684
911
1139
1367
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
ASC 5 % - 304 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
380
506
760
1013
1266
1519
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-37
5 FEB 15
(SID) - RWY 13
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
BERVA 7Y
2
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
naletieť trať 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN,
naletieť R-068 VOR JAN/R-248 VOR
NIT (trať 068°) na VOR NIT.
Climb straight ahead to NDB OB,
intercept track 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) to VOR JAN,
intercept R-068 VOR JAN/R-248
VOR NIT (track 068°) to VOR NIT.
TABIN 2Y
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
5 000 ft AMSL do
15,0 NM DME
OKR, ďalšie
stúpanie podľa
pokynov APP
ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL to
15,0 NM DME
OKR, next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
naletieť trať 097° (QDR 097° NDB
OB) na TABIN.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
Climb straight ahead to NDB OB,
intercept track 097° (QDR 097° NDB
OB) to TABIN.
TOVKA 3Y
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
točiť doľava do kurzu 297°, naletieť
R-279 VOR JAN (trať 279°) na
TOVKA.
Climb straight ahead to NDB OB,
turn left to HDG 297°, intercept R279 VOR JAN (track 279°) to
TOVKA.
VAMOG 2Y
5
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
naletieť trať 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) na VOR JAN,
naletieť R-356 VOR JAN (trať 356°)
na BERVA.
Climb straight ahead to NDB OB,
intercept track 065° (QDR 065° NDB
OB/R-245 VOR JAN) to VOR JAN,
intercept R-356 VOR JAN (track
356°) to BERVA.
NIT 7Y
NITRA 7Y
Stúpať do
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Do naletenia kurzu 297° MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
MAX IAS 205 kt until established on
HDG 297°.
Stúpať v smere vzletu na NDB OB,
traťou 130° (QDR 130° NDB OB)
naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°)
na VAMOG.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105
a viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Climb straight ahead to NDB OB,
track 130° (QDR 130° NDB OB) to
intercept R-165 VOR JAN (track
165°) to VAMOG.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-38
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
(SID) - RWY 22
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
2
BERVA 2B
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) na VOR JAN, naletieť R-356
VOR JAN (trať 356°) na BERVA.
Stúpať do
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
5
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) to VOR JAN, intercept
R-356 VOR JAN (track 356°) to
BERVA.
NIT 2B
NITRA 2B
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) na VOR JAN, naletieť R-068
VOR JAN/R-248 VOR NIT (trať 068°)
na VOR NIT.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 065°
(QDR 065° NDB OB/R-245 VOR
JAN) to VOR JAN, intercept
R-068 VOR JAN/R-248 VOR NIT
(track 068°) to VOR NIT.
TABIN 4B
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft
AMSL. Do naletenia trate na NDB
OB MAX IAS 205 kt. Kvôli vyhnutiu
sa nebezpečnému priestoru LZD2
Slovnaft sa odporúča dodržať
publikovanú nominálnu trať.
RESTRICTION:
Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt until established on
track to NDB OB. Close conformance
to the nominal track is recommended
to avoid Danger area LZD2 Slovnaft.
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 097°
(QDR 097° NDB OB) na TABIN.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 097°
(QDR 097° NDB OB) to TABIN.
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-39
5 FEB 15
1
2
TOVKA 5B
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, točiť doľava do
kurzu 309°, naletieť R-279 VOR JAN
(trať 279°) na TOVKA.
3
4
5
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a
viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft
AMSL.
Do naletenia kurzu 309° MAX IAS
205 kt.
Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému
priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča
dodržať publikovanú nominálnu trať.
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, turn left to HDG
309°, intercept R-279 VOR JAN
(track 279°) to TOVKA.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP ŠTEFÁNIK.
VAMOG 4B
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Stúpať v smere vzletu na TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), točiť
doľava na trať 034° (QDM 034° NDB
OB) na NDB OB, naletieť trať 130°
(QDR 130° NDB OB), naletieť R-165
VOR JAN (trať 165°) na VAMOG.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
Climb straight ahead to TP (3,0 NM
DME OKR, 2,6 NM DME OB), turn
left to track 034° (QDM 034° NDB
OB) to NDB OB, intercept track 130°
(QDR 130° NDB OB), intercept R165 VOR JAN (track 165°) to
VAMOG.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt until established on
HDG 309°.
Close conformance to the nominal
track is recommended to avoid
Danger area LZD2 Slovnaft.
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105
a viac, ak je plánovaná cestovná
hladina FL 105 a viac.
Gradient stúpania 5 % do 1 800 ft
AMSL.
Do naletenia trate na NDB OB MAX
IAS 205 kt.
Kvôli vyhnutiu sa nebezpečnému
priestoru LZD2 Slovnaft sa odporúča
dodržať publikovanú nominálnu trať.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above
when the planned cruising level is FL
105 or higher.
Climb gradient 5 % to 1 800 ft AMSL.
MAX IAS 205 kt until established on
track to NDB OB.
Close conformance to the nominal
track is recommended to avoid
Danger area LZD2 Slovnaft.
ASC 5 % - 304 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
380
506
760
1013
1266
1519
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-40
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
(SID) - RWY 31
Označenie
Trať
Po vzlete
Poznámky
Designation
Track
After take-off
Remarks
1
2
BERVA 8A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-288
VOR JAN (trať 108°), naletieť trať
040° (QDR 040° NDB OKR), naletieť
R-356 VOR JAN (trať 356°) na
BERVA.
Stúpať do
Spojenie
Climb to
Communication
3
4
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-288 VOR
JAN.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-288 VOR
JAN (track 108°), intercept track
040° (QDR 040° NDB OKR),
intercept R-356 VOR JAN (track
356°) to BERVA.
NIT 8A
NITRA 8A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-264
VOR NIT (trať 083°), na VOR NIT.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-264 VOR
NIT (track 083°) to VOR NIT.
TABIN 3A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-288
VOR JAN (trať 108°) na VOR JAN,
naletieť R-111 VOR JAN (trať 111°)
na TABIN.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-288 VOR
JAN (track 108°) to VOR JAN,
intercept R-111 VOR JAN (track
111°) to TABIN.
TOVKA 4A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava do kurzu 279°,
naletieť trať 296° (QDR 296° L B) na
TOVKA.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to HDG 279°, intercept
track 296° (QDR 296° L B) to
TOVKA.
AIRAC AIP AMDT 164
5
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-264 VOR NIT MAX IAS
205 kt.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP
ŠTEFÁNIK.
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
RESTRICTION:
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-264 VOR
NIT.
OBMEDZENIE:
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-288 VOR
JAN.
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a viac,
ak je plánovaná cestovná hladina FL 105 a
viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia kurzu 279° MAX IAS 205 kt.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above when the
planned cruising level is FL 105 or higher.
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on HDG 279°.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-41
5 FEB 15
1
2
TOVKA 4K
Stúpať v smere vzletu na TP (6,6
NM DME OB, 5,8 NM DME OKR),
točiť doľava, naletieť R-279 VOR
JAN (trať 279°) na TOVKA.
Climb straight ahead to TP (6,6 NM
DME OB, 5,8 NM DME OKR), turn
left to intercept R-279 VOR JAN
(track 279°) to TOVKA.
VAMOG 3A
Stúpať v smere vzletu, v 900 ft
AMSL točiť doprava, naletieť R-288
VOR JAN (trať 108°) na VOR JAN,
naletieť R-165 VOR JAN (trať 165°)
na VAMOG.
3
4
5
OBMEDZENIE:
Na bode TOVKA dosiahnuť FL 105 a viac,
ak je plánovaná cestovná hladina FL 105 a
viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Trať je použiteľná len na vyžiadanie
pilotom.
5 000 ft AMSL,
ďalšie stúpanie
podľa pokynov
APP
ŠTEFÁNIK.
ŠTEFÁNIK
RADAR
134,925 MHz
5 000 ft AMSL,
next climb
according to
ŠTEFÁNIK APP
instructions.
Climb straight ahead, at 900 ft AMSL
turn right to intercept R-288 VOR
JAN (track 108°) to VOR JAN,
intercept R-165 VOR JAN (track
165°) to VAMOG.
RESTRICTION:
Cross TOVKA at FL 105 or above when the
planned cruising level is FL 105 or higher.
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL.
The route is available only on pilot´s REQ.
OBMEDZENIE:
Na bode VAMOG dosiahnuť FL 105 a viac,
ak je plánovaná cestovná hladina FL 105 a
viac.
Gradient stúpania 6 % do 2 400 ft AMSL.
Do naletenia R-288 VOR JAN MAX IAS
205 kt.
RESTRICTION:
Cross VAMOG at FL 105 or above when
the planned cruising level is FL 105 or
higher.
Climb gradient 6 % to 2 400 ft AMSL. MAX
IAS 205 kt until established on R-288 VOR
JAN.
ASC 6 % - 365 ft/NM
Traťová rýchlosť
Ground speed
75
100
150
200
250
300
456
608
911
1215
1519
1823
(kt)
Vertikálna
rýchlosť
Vertical speed
(ft/min)
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-42
5 FEB 15
2.22.8
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Štandardné prístrojové prílety
2.22.8
Standard instrument arrivals
(STAR) - RWY 22
Význačné body
MAG Trať
Vzdialenosť
MNM IFR
nadmorská výška
Poznámky
Significant Points
MAG Track
Distance
MNM IFR altitude
Remarks
NM
ft
2
3
4
176°
(R-356 VOR JAN)
10,0
5 500
176°
(R-356 VOR JAN)
3,2
2 500
220°
(QDM 220° NDB OKR)
6,1
2 500
056°
(QDM 056° NDB OKR)
11,3
3 100
011°
(R-191 VOR JAN)
16,8
2 500
356°
(R-356 VOR JAN)
8,4
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
4,3
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
9,5
5 500
271°
(R-271 VOR NIT)
15,2
2 500
1
5
BERVA 3S
REP BERVA
483703N 0173228E
16,4 DME JAN
13,2 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
KOXER 1S
REP KOXER
480739N 0170254E
IAF NDB OKR
481326N 0171725E
KUVEX 1S
REP KUVEX
475430N 0172615E
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
8,4 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
NIT 3S
NITRA 3S
REP VOR/DME NITRA
481726N 0180302E
9,5 DME NIT
IAF CIFER
481928N 0172610E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
AD 2-LZIB-1-43
5 FEB 15
2
3
4
291°
(R-111 VOR JAN)
8,9
5 500
291°
(R-111 VOR JAN)
15,0
2 500
356°
(R-356 VOR JAN)
8,4
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
4,3
2 500
317°
(R-137 VOR JAN)
15,6
5 500
317°
(R-137 VOR JAN)
17,2
2 500
356°
(R-356 VOR JAN)
8,4
2 500
271°
(R-271 VOR NIT)
4,3
2 500
5
TABIN 7S
REP TABIN
480055N 0180504E
15,0 DME JAN
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
8,4 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
XOMBA 5S
REP XOMBA
474524N 0180343E
17,2 DME JAN
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
8,4 DME JAN
IAF CIFER
481928N 0172610E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-44
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
(STAR) - RWY 31
Význačné body
MAG Trať
Vzdialenosť
MNM IFR
nadmorská výška
Poznámky
Significant Points
MAG Track
Distance
MNM IFR altitude
Remarks
NM
ft
2
3
4
176°
(R-356 VOR JAN)
10,0
5 500
176°
(R-356 VOR JAN)
16,4
3 000
176°
(R-176 VOR JAN)
8,6
2 500
091°
(QDM 091° NDB OB)
3,3
3 100
091°
(QDM 091° NDB OB)
6,8
2 500
043°
(R-224 VOR NIT)
3,0
2 500
229°
(R-229 VOR NIT)
9,2
5 500
229°
(R-229 VOR NIT)
16,2
2 500
1
5
BERVA 3R
REP BERVA
483703N 0173228E
16,4 DME JAN
VOR/DME JANOVCE
481043N 0173241E
IAF VYDRA
480205N 0173244E
KOXER 1R
REP KOXER
480739N 0170254E
17,0 DME JAN,
4,6 DME OB
IAF NDB OB
480653N 0171754E
KUVEX 1R
REP KUVEX
475430N 0172615E
IAF URUMU
475634N 0172932E
NIT 3R
NITRA 3R
REP VOR/DME NITRA
481726N 0180302E
9,2 DME NIT
IAF VYDRA
480205N 0173244E
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
1
AD 2-LZIB-1-45
5 FEB 15
2
3
4
291°
(R-111 VOR JAN)
8,9
5 500
291°
(R-111 VOR JAN)
7,1
2 500
229°
(R-229 VOR NIT)
9,0
2 500
317°
(R-137 VOR JAN)
15,6
5 500
317°
(R-137 VOR JAN)
10,3
2 500
229°
(R-229° VOR NIT)
5,5
2 500
5
TABIN 5R
REP TABIN
480055N 0180504E
15,0 DME JAN
7,9 DME JAN
IAF VYDRA
480205N 0173244E
XOMBA 4R
REP XOMBA
474524N 0180343E
17,2 DME JAN
6,9 DME JAN
IAF VYDRA
480205N 0173244E
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-46
3 DEC 08
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK
AIP AMDT 105
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
AD 2-LZIB-1-47
5 FEB 15
LZIB AD 2.23 DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
2.23.1
LZIB AD 2.23 ADDITIONAL INFORMATION
Výskyt vtákov v blízkosti letiska
2.23.1.1
Určenie ťahov
ohrozenie letovej prevádzky:
vtákov
predstavujúcich
2.23.1
Bird concentrations
aerodrome
in
the
vicinity
of
the
možné
2.23.1.1
Determination of bird migrations with potential hazard
to air traffic:
2.23.1.1.1
Jarný ťah vtákov prebieha od polovice februára až do
začiatku mája, od 0400 celý deň.
2.23.1.1.1
Spring migration period of birds is from the middle of
February until the beginning of May, from 0400 over all day.
2.23.1.1.2
Jesenný ťah vtákov prebieha od konca augusta až do
konca októbra, od 0400 celý deň.
2.23.1.1.2
Autumn migration period of birds is from the end of
August until the end of October, from 0400 over all day.
2.23.1.2
2.23.1.2
Denné intervaly zvýšeného výskytu:
Mesiac
Month
Perióda
Period
Day intervals of increased incidence:
JAN-MAR
APR-JUN
JUL-SEP
OCT-DEC
0600-0900
0500-0800
0000-0900
0600-0900
1200-2100
1200-2000
1200-2400
1500-1800
migrujúci vtáci
holuby, čajky,
sokoly, havrany,
myšiaky, straky,
kormorány, husi,
kačice
čajky, holuby,
sokoly, straky
čajky, holuby,
sokoly, straky
čajky, holuby,
havrany,
myšiaky, sokoly,
straky,
kormorány, husi,
kačice
migrating birds
pigeons, gulls,
falcons, rooks,
buzzards,
magpies,
cormorants,
geese, ducks
gulls, pigeons,
falcons,
magpies
gulls, pigeons,
falcons,
magpies
gulls, pigeons,
rooks, buzzards,
falcons,
magpies,
cormorants,
geese, ducks
2.23.1.3
Priemerná výška letu vtákov je približne 500 m AGL
v dennom čase a v nočnom čase približne 700 m.
2.23.1.3
Average height of flight of birds is approximately
500 m AGL in the daytime and approximately 700 m at night.
2.23.1.4
Miesta najväčšieho ohrozenia spôsobeného preletmi
vtákov sú vyznačené v LZIB AD 2-LZIB-8-3 Priestory zvýšeného
výskytu vtákov.
2.23.1.4
Localities with the greatest hazard from the bird
movements are indicated in LZIB AD 2-LZIB-8-3 Bird
Concentrations.
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-48
5 FEB 15
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
ZÁMERNE NEPOUŽITÉ
INTENTIONALLY BLANK
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
LZIB AD 2.24 MAPY TÝKAJÚCE SA LETISKA
AD 2-LZIB-1-49
5 FEB 15
LZIB AD 2.24 CHARTS RELATED TO AN AERODROME
Názov mapy
Chart name
Strana
Page
Letisková mapa - ICAO
Aerodrome Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-1
Značenie na prevádzkovej ploche
Markings on Manoeuvring Area. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-2
Mapa parkovania/státia lietadiel - ICAO
Aircraft Parking/Docking Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-3
Letisková mapa pozemného pohybu - ICAO
Aerodrome Ground Movement Chart - ICAO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-2-5
Letisková prekážková mapa - ICAO Typ A (operating limitations) RWY 31
Aerodrome Obstacle Chart - ICAO Type A (operating limitations) RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-3-1
Terénna mapa na presné priblíženie - ICAO RWY 31
Precision Approach Terrain Chart - ICAO RWY 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-4-1
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 04
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-1
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 13
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-3
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 22
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-5
Mapa štandardných prístrojových odletových tratí (SID) - ICAO RWY 31
Standard Departure Chart - Instrument (SID) - ICAO RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-5-7
Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 22
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-6-1
Mapa štandardných prístrojových príletových tratí (STAR) - ICAO RWY 31
Standard Arrival Chart - Instrument (STAR) - ICAO RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-6-3
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-1
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I alebo LOC RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I or LOC RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-3
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 22
Instrument Approach Chart - ICAO RNAV (GNSS) RWY 22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-5
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING RWY 22 → 04
Circling Approach Chart CIRCLING RWY 22 → 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-7
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 22 → 13
Circling Approach Chart CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 22 → 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-9
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO NDB RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO NDB RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-11
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO LOC RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO LOC RWY 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-13
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-15
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT I ASC 4 % RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT I ASC 4 % RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-17
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT II & III A RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT II & III A RWY 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-19
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO ILS CAT II & III A ASC 4 % RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO ILS CAT II & III A ASC 4 % RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-21
Mapa priblíženia podľa prístrojov - ICAO RNAV (GNSS) RWY 31
Instrument Approach Chart - ICAO RNAV (GNSS) RWY 31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-23
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 31 → 04
Circling Approach Chart CIRCLING (ACFT CAT A, B, C) RWY 31 → 04 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-25
Mapa priblíženia okruhom CIRCLING RWY 31 → 13
Circling Approach Chart CIRCLING RWY 31 → 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-7-27
Vizuálna približovacia mapa - ICAO
Visual Approach Chart - ICAO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-1
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
AIRAC AIP AMDT 164
AD 2-LZIB-1-50
5 FEB 15
Názov mapy
Chart name
AIP SLOVENSKÁ REPUBLIKA
AIP SLOVAK REPUBLIC
Strana
Page
Priestory zvýšeného výskytu vtákov
Bird Concentrations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-3
Pristávacia mapa
Landing Chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-5
Mapa bodov monitorovania hluku
Noise monitoring sites chart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . AD 2-LZIB-8-7
AIRAC AIP AMDT 164
LETOVÉ PREVÁDZKOVÉ SLUŽBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY, štátny podnik
Download

Verzia pre tlač Bratislava/M. R. Štefánik (PDF)